>gi|26553558|ref|NP_757492.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453564|dbj|BAC43896.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma penetrans HF-2] (246 aa)
Score = 1188, Expect = 1.3e-128, Identities = 246/246 (100%), Positives = 246/246 (100%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN
 S:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
>gi|13357841|ref|NP_078115.1| purine-nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762063|ref|YP_001752365.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920394|ref|ZP_02931719.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508751|ref|ZP_02958225.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701948|ref|ZP_02971587.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|11280173|pir||G82909 purine-nucleoside phosphorylase UU281 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899254|gb|AAF30690.1|AE002125_1 purine-nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827640|gb|ACA32902.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902832|gb|EDT49121.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675684|gb|EDT87589.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700701|gb|EDU18983.1| purine nucleoside phosphorylase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (239 aa)
Score = 662, Expect = 1.4e-67, Identities = 136/236 (57%), Positives = 179/236 (75%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGAN-RSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MT HN+AK GEIAKVVLMPGDP+RAKWIAE FLEN L+N+VRGML YTG Y K++++MGHGMG+ SIGIYSYEL+ FY+V+ IIRVGS GSY KD+NV D+VL +K+YS+ST+A IG +  D L S E+N++I+ TA E N++L+  H+SD+FY + +++++I  TKS V+MESF LFANA LNK AATLLT SDSL+T +++S +R  F M+ LAL+  K+
 S:   1 MTAHNQAKLGEIAKVVLMPGDPMRAKWIAETFLENAILVNEVRGMLCYTGTYKGKKISIMGHGMGIPSIGIYSYELYKFYEVETIIRVGSTGSYKKDLNVNDVVLVEKSYSDSTFASLIGAQVGDDKVLLPSREVNNLIKNTAKELNLELSLATCHASDVFYNNDFQTLDEIIHRTKSDCVDMESFGLFANAQILNKNAATLLTVSDSLITGDALSPAERANTFKKMVTLALESAIKL 238
>gi|31544790|ref|NP_853368.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541636|gb|AAP56936.1| DeoD [Mycoplasma gallisepticum R] (237 aa)
Score = 630, Expect = 6.4e-64, Identities = 137/236 (58%), Positives = 165/236 (69%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MTPH +AKK EIAK V+MPGDPLRAKWIAE FLE+ KL+N+VR M YTG Y NK VTVMGHGMG SIGIY++EL+ FYDV+ IIRVGS G+ KD+N+GD++L KAYSES YA IG++ D T  S +L ++ RKTA E IK + +V  D FY  + +Q   + VEME F+L ANA K K A T+LT SDSLVTHESMS E RQT F NM+ LAL V K+
 S:   2 MTPHIKAKKEEIAKTVIMPGDPLRAKWIAETFLEDYKLVNEVRNMFAYTGKYKNKLVTVMGHGMGNPSIGIYTHELYNFYDVENIIRVGSCGALVKDVNLGDVILESKAYSESPYAMLIGVDVVDKTNYPSAKLLELSRKTADELKIKYHEGLVICEDAFYQTLYTPKQANEKWNAIAVEMEGFALNANAQKAKKHAMTILTVSDSLVTHESMSPEKRQTTFKNMMELALNVANKL 237
>gi|13507801|ref|NP_109750.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2494057|sp|P75053|DEOD_MYCPN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|1673747|gb|AAB95740.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma pneumoniae M129] (238 aa)
Score = 622, Expect = 6.0e-63, Identities = 120/236 (50%), Positives = 167/236 (70%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEA-KDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MTPH AKK +IAKVVLMPGDPLRAKWIAE F+E P+L+N+VRGML +TG Y K +T+MGHGMG+ SIGIYSYEL FY+V+ IIR+GS G+  +N+ DL++ KA+SES YA +G+E  D L S +L ++ +KTA + +  + +V  D F+  + V ++A + + VEME+ +L+ANA+ LNK+A T+LT SDSLVTH ++ AE RQ F NM L+L++ ++
 S:   1 MTPHINAKKDDIAKVVLMPGDPLRAKWIAEQFMEKPRLVNEVRGMLAFTGQYKGKTITIMGHGMGIPSIGIYSYELMKFYEVNTIIRIGSCGALQGSLNLQDLIIAAKAWSESIYANDMGVEVPADKILMASPQLVELAKKTANQLQLAFHEGLVFCEDAFHQIRKDVLKLAQEKHALAVEMEAHALYANAMLLNKQALTMLTVSDSLVTHAALPAEQRQATFKNMAILSLEMASQL 237
>gi|108885079|ref|NP_072709.2| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|2506346|sp|P47295|DEOD_MYCGE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|84626160|gb|AAC71265.2| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078972|gb|ABY79590.1| purine nucleoside phosphorylase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (238 aa)
Score = 587, Expect = 5.9e-59, Identities = 128/236 (54%), Positives = 168/236 (71%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MTPH AKK +I+KVVLMPGDPLRAKWIAE FL+ KL+N+VRGM YTG Y +K VTVMGHGMG+ SIGIYSYEL FY+V+ IIR+GS G+  + + DLV+ KA+SES YAK +G+E +D L + L ++ ++TAI+N +  + +V  D FY  + V +A + S VEME+ +L+ANAI L KKA TLLT SDSLVTHE++S+E RQ F M LAL++ +K+
 S:   1 MTPHISAKKDDISKVVLMPGDPLRAKWIAEQFLDQAKLVNEVRGMFAYTGQYKSKTVTVMGHGMGIPSIGIYSYELMNFYEVETIIRIGSCGALAPQLKLKDLVIASKAWSESIYAKDMGVEIPEDKILFATSSLVELAKETAIKNKLDFHEGLVFCEDAFYQTRKDVISLAKEKNSLAVEMEAHALYANAILLKKKALTLLTVSDSLVTHEALSSELRQKSFKQMALLALEMTQKL 237
>gi|47459370|ref|YP_016232.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458700|gb|AAT28021.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma mobile 163K] (233 aa)
Score = 582, Expect = 2.5e-58, Identities = 127/232 (54%), Positives = 162/232 (69%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENP-KLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      MTPH +AK GEIAK VLMPGDPLRAK+IAENFL+  K++NDVR ML +TG Y + +T+  GMG SIGIYSYELF FY V+ IIR+GSAGSY KD+ + D++L  +YS+S   + +   +EGS LND IR A  + L + VHSSD+FY + RS+E  +TKS+ VEMESF+LF NA KLNK AA +LT SD+L+T E SAE+RQ F M+ LAL++
 S:   1 MTPHIKAKVGEIAKTVLMPGDPLRAKYIAENFLDKGFKVVNDVRNMLFFTGTYKGRAITIAASGMGCPSIGIYSYELFKFYGVENIIRIGSAGSYEKDLKLYDILLATSSYSDSNSFAKLVLNESTHEIEGSKILNDRIRTIAKSKKMNLHEGRVHSSDVFY-STRSLENTIKETKSRAVEMESFALFVNAKKLNKNAACILTISDNLITKEETSAEERQNNFTKMMELALEL 232
>gi|153810926|ref|ZP_01963594.1| hypothetical protein RUMOBE_01316 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149832814|gb|EDM87897.1| hypothetical protein RUMOBE_01316 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (237 aa)
Score = 570, Expect = 5.0e-57, Identities = 124/230 (53%), Positives = 156/230 (67%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR--SVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH AKKGEIAK VLMPGDPLRAK++AE+FLE+ +L+N VR + YTG Y KE+TVM GMGM SIGIYSYEL+ FYDVD IIR+GSAG+YT + V D+VL  A+S+S++AK +   D L S+ LN I  A  I L  +HSSD+FY +   ++I  + + VEMESF+LF NA L K AA LLT SDS VTHE +S+ RQ F NM+ +AL+
 S:   5 TPHIEAKKGEIAKNVLMPGDPLRAKYVAEHFLEDARLVNQVRNVYAYTGTYKGKELTVMASGMGMPSIGIYSYELYKFYDVDNIIRIGSAGAYTDRLAVYDVVLADSAWSQSSFAK-VQNGCMDDVLYPSEALNTRILDAAHCLQIPLKTARIHSSDVFYTEDNVDGYKEIIKKHQCECVEMESFALFHNAKLLGKNAACLLTISDSFVTHEELSSLARQESFENMMKIALE 235
>gi|15829116|ref|NP_326476.1| purine nucleoside phosphorylase (inosine phosphorylase) (PNP) [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14090060|emb|CAC13818.1| PURINE NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASE (INOSINE PHOSPHORYLASE) (PNP) [Mycoplasma pulmonis] (232 aa)
Score = 559, Expect = 1.1e-55, Identities = 121/232 (52%), Positives = 163/232 (70%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      MTPH AKKGEIAKVVLMPGDPLRAK +AE +L+N KL++ VR  YTG Y K++++  GMG ASIGIYS+ELF Y+V+ IIRVG++GSY KD+N+GD+VL K AY+++   +   ++  S ELN+ I K A + I + ++ VHSSD+FY A R +E+  T+SQ VEME+ +LFA A K NK+AATLLT SD+L+THE S++ RQ F M +AL++
 S:   1 MTPHINAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKTMAEKYLKNYKLVSSVRNAFIYTGEYKGKQISIAASGMGCASIGIYSHELFDKYEVEKIIRVGTSGSYVKDLNIGDVVLAKSAYTDNQNFSLVLSGKAENVFYPSKELNEQISKIAKDLLIPIKEIQVHSSDVFY-ATRPLEETIKITQSQAVEMEASALFAVANKFNKQAATLLTISDNLITHEEASSQTRQNNFTKMFEIALEI 231
>gi|71894460|ref|YP_278568.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851248|gb|AAZ43857.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma synoviae 53] (232 aa)
Score = 549, Expect = 1.6e-54, Identities = 127/232 (54%), Positives = 162/232 (69%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      MTPH A+K EIAK+VLMPGDPLRAK+IAE +L++ KL+N VR M YTG Y K++++ G GMG SIGIYS+ELF FYDV+ IIR+GS GSY KD+  DLVL K AYS+S+ KY + K   S ELN+ I+K A  IKL  VHSSDIFY +  +E+ S +K+ VEMES++LF NA LNK+AA LLT SD+L+THE SA +RQ F M+ +AL++
 S:   1 MTPHITAQKDEIAKIVLMPGDPLRAKFIAETYLQDYKLVNTVRNMFIYTGTYKGKKISIAGSGMGCPSIGIYSFELFKFYDVEKIIRIGSTGSYKKDLKNYDLVLAKSAYSDSSAYKYNMLRKKSRLAFPSKELNEQIKKIAKSKKIKLNLGRVHSSDIFY-SQIPLEERISTSKAISVEMESYALFVNAEFLNKQAACLLTVSDNLITHEVTSALERQNSFTKMMEIALEI 231
>gi|148377773|ref|YP_001256649.1| purine nucleoside phosphorylase (inosinephosphorylase) [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291819|emb|CAL59209.1| Purine nucleoside phosphorylase (Inosinephosphorylase) [Mycoplasma agalactiae PG2] (233 aa)
Score = 546, Expect = 3.4e-54, Identities = 120/232 (51%), Positives = 159/232 (68%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFL-ENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      MTPH A KG IAK+VLMPGDPLRAK+IAE FL E +L+N VR + YTG Y K+V++  GMG SIGIYSYELF FYDVD IIRVGS G+Y +D+ + D VL  AY++S  + + +     S LN+ I+K+A  NI+L V HSSD+FY +  ++IA ++ + VEMES++LF NA KL K+AA LLT SD+L+THE + E+RQT F NM+ +AL++
 S:   1 MTPHINAPKGSIAKLVLMPGDPLRAKYIAETFLDEGYELVNTVRNVFMYTGTYKGKKVSIAASGMGCPSIGIYSYELFKFYDVDKIIRVGSTGAYVEDLKLYDTVLVDSAYADSNAFRKLVLNDHSYVAYPSASLNEEIKKSAQNLNIELKTVRTHSSDVFYSSVPLSQRIA-ESNAACVEMESYALFTNAEKLGKQAACLLTVSDNLITHEETTPEERQTSFKNMMKIALEL 232
>gi|110005263|emb|CAK99588.1| probable purine nucleoside phosphorylase transmembrane protein [Spiroplasma citri] (236 aa)
Score = 541, Expect = 1.3e-53, Identities = 124/230 (53%), Positives = 154/230 (66%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MTPH AKK EIAKVVLMPGDPLRAK +AE +L N KL+N+VR ML YTG Y N EVT+ G GMG SIGIYSYELF FYDVD IIR+GSAGSY +I V D+  ++A+ ES YAK I   + + S++L + I  A  IK  + H++D+FY + S++ I +   VVEMES++LF NAI  K AATLLT SD LVT E +A +RQ F+ M+ LAL
 S:   1 MTPHINAKKEEIAKVVLMPGDPLRAKTVAEKYLTNLKLVNEVRNMLMYTGKYKNIEVTIAGSGMGCPSIGIYSYELFKFYDVDYIIRIGSAGSYNPNIKVYDIFNVREAFGESNYAK-IAANIDSNLIAASEKLFNEIEAVAQAKGIKTHTGIAHAADVFYRYDDSLDFIHTHNLD-VVEMESYALFTNAIVTQKHAATLLTVSDHLVTKEVTTALERQNNFMTMVELAL 228
>gi|50365480|ref|YP_053905.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mesoplasma florum L1] >gi|50364036|gb|AAT76021.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mesoplasma florum L1] (235 aa)
Score = 535, Expect = 7.0e-53, Identities = 122/237 (51%), Positives = 157/237 (66%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      MTPH AKK +IAK VLMPGDPLRAK IAE +LEN KL+N+VR M YTG Y  +VT+ G GMG SIGIYSYELF FY+V+ IIR+GSAGSY ++I V D+  K+AY +S YAK +   D ++ D+L +I K A + IK   HS+D+FY + + +  +  VVEMES +LFANAIK K+AA LLT SD+LVT E +AE+RQ F+ M+ +AL  + N
 S:   1 MTPHISAKKEDIAKTVLMPGDPLRAKKIAETYLENVKLVNEVRNMFMYTGTYKGIQVTIAGSGMGCPSIGIYSYELFNFYNVENIIRIGSAGSYKEEIKVYDVYNVKEAYGDSNYAK-LAANIDDKVIKAGDKLYSLIEKIAKDKKIKTLTGRAHSADVFY-RHDDITEFVKENNLDVVEMESVALFANAIKAKKQAACLLTISDNLVTKEVTTAEERQNNFMQMVEIALDAAVESN 235
>gi|150017963|ref|YP_001310217.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149904428|gb|ABR35261.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (237 aa)
Score = 519, Expect = 4.4e-51, Identities = 114/233 (48%), Positives = 153/233 (65%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPHN AK GEIAK VLMPGDPLRAK+IAENFLE+  N VR MLGYTG Y K V+VMG GMGM SIGIYSYELF FY VD IIR+G+AGS ++ +++ D+V+  A + S YA  +  + +  D ++ + + A ENNI +  + SSD FY A+++ +     +EME+ +L+ NA + K A LLT SDS++T ES+SAEDRQ F M+ +AL++ +
 S:   6 TPHNGAKLGEIAKTVLMPGDPLRAKFIAENFLEDVTQFNTVRNMLGYTGTYKGKRVSVMGGGMGMPSIGIYSYELFNFYGVDNIIRIGTAGSISEKLHLRDVVIGLGASTNSNYAHQYNLPGTFAPIASFDLVSSAV-EAAKENNINVVVGNILSSDTFYSADKTATEKWKSMGVLAIEMEAAALYMNAAEAGKNALCLLTISDSVLTGESLSAEDRQLSFTEMMKIALEIAK 237
>gi|160878910|ref|YP_001557878.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160427576|gb|ABX41139.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium phytofermentans ISDg] (238 aa)
Score = 513, Expect = 2.1e-50, Identities = 113/231 (48%), Positives = 148/231 (64%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH---SSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      TPHN AK GEIAK VLMPGDPLRAK+IAE +LENP  N VR M GYTG Y K+++VMG GMGM SIGIYSYEL+ FYDVD IIR+GSAG + +++V D+V+  A + S +A  +  + +  + L  +   +N  T+VVV  SSDIFY N++  +    VEME+ +L+ NA + K A +LT SD L T ES+SAEDRQ F M+ +AL++
 S:   8 TPHNGAKSGEIAKTVLMPGDPLRAKFIAETYLENPVCFNTVRNMFGYTGTYKGKQISVMGGGMGMPSIGIYSYELYHFYDVDNIIRIGSAGGISDNVHVRDVVIGMGASTNSNFASQYELPGTFAPIASYELLEKAVNAARSQN----TNVVVGNILSSDIFYDDNKNSSNLWKKMGVLCVEMEAAALYMNAARAGKNALCILTISDHLYTGESLSAEDRQVSFREMMEIALEL 237
>gi|89256750|ref|YP_514112.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|115315150|ref|YP_763873.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134302350|ref|YP_001122319.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|167009807|ref|ZP_02274738.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|89144581|emb|CAJ79900.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|115130049|gb|ABI83236.1| purine-nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134050127|gb|ABO47198.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134253858|gb|EBA52952.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] >gi|151571819|gb|EDN37473.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] >gi|157122609|gb|EDO66738.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (240 aa)
Score = 506, Expect = 1.4e-49, Identities = 111/234 (47%), Positives = 157/234 (67%)
 Q:  11 TPH-NRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      TPH  +K E AK V+MPGDPLRAK+IA+N+LEN  +N VR M GYTG Y K+V+VMG GMGM S+GIY+YELF +YDVD IIRVGSAGSY + V D+VL +++Y ES + + +  +K S + S+ELN + +A  +I+L   H +D+FY N  ++I    +VEME+ +LFA A +L KKA+ ++T SDS +T ES +A+ R+ F NM+ +AL +++
 S:   5 TPHIETLRKEEFAKTVIMPGDPLRAKYIADNYLENVVRVNAVRNMFGYTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSMGIYAYELFKYYDVDNIIRVGSAGSYKAEFKVYDVVLIEESYCESNFIEIV-TGSKTSDVRSSEELNKELIASAQRQDIELKKAKAHCTDVFYRKNSDDYKKIVKKYNCDLVEMETAALFATAAELGKKASAVVTISDSFITGESTTAQQREQSFTNMMEVALGTIKE 239
>gi|118497265|ref|YP_898315.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323568|ref|ZP_03057345.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118423171|gb|ABK89561.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|151570365|gb|EDN36019.1| purine-nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] >gi|194322423|gb|EDX19904.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (240 aa)
Score = 505, Expect = 2.0e-49, Identities = 110/234 (47%), Positives = 157/234 (67%)
 Q:  11 TPH-NRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      TPH  +K E AK V+MPGDPLRAK+IA+N+LEN  +N VR M GYTG Y ++V+VMG GMGM S+GIY+YELF +YDVD IIRVGSAGSY + V D+VL +++Y ES + + +  +K S + S+ELN + +A  +I+L   H +D+FY N  ++I    +VEME+ +LFA A +L KKA+ ++T SDS +T ES +A+ R+ F NM+ +AL +++
 S:   5 TPHIETLRKEEFAKTVIMPGDPLRAKYIADNYLENVVRVNAVRNMFGYTGTYKGRKVSVMGSGMGMPSMGIYAYELFKYYDVDNIIRVGSAGSYKAEFKVYDVVLIEESYCESNFIEIV-TGSKTSDVRSSEELNKELIASAQRQDIELKKAKAHCTDVFYRKNSDDYKKIVKKYNCDLVEMETAALFATAAELGKKASAVVTISDSFITGESTTAQQREQSFTNMMEVALGTIKE 239
>gi|62258552|gb|AAX77804.1| unknown protein [synthetic construct] (275 aa)
Score = 501, Expect = 5.0e-49, Identities = 110/234 (47%), Positives = 156/234 (66%)
 Q:  11 TPH-NRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      TPH  +K E AK V+MPGDPLRAK+IA+N+LEN  +N VR M GYTG Y K+V+VMG GMGM S+GIY+YELF +YDVD IIRVGSAGSY + V D+VL +++Y ES + + +  +K  + S+ELN + +A  +I+L   H +D+FY N  ++I    +VEME+ +LFA A +L KKA+ ++T SDS +T ES +A+ R+ F NM+ +AL +++
 S:  31 TPHIETLRKEEFAKTVIMPGDPLRAKYIADNYLENVVRVNAVRNMFGYTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSMGIYAYELFKYYDVDNIIRVGSAGSYKAEFKVYDVVLIEESYCESNFIEIV-TGSKTIDVRSSEELNKELIASAQRQDIELKKAKAHCTDVFYRKNSDDYKKIVKKYNCDLVEMETAALFATAAELGKKASAVVTISDSFITGESTTAQQREQSFTNMMEVALGTIKE 265
>gi|56707880|ref|YP_169776.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110670351|ref|YP_666908.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|56604372|emb|CAG45399.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110320684|emb|CAL08782.1| purine nucleoside phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151568615|gb|EDN34269.1| hypothetical protein FTBG_00133 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (240 aa)
Score = 501, Expect = 6.1e-49, Identities = 110/234 (47%), Positives = 156/234 (66%)
 Q:  11 TPH-NRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      TPH  +K E AK V+MPGDPLRAK+IA+N+LEN  +N VR M GYTG Y K+V+VMG GMGM S+GIY+YELF +YDVD IIRVGSAGSY + V D+VL +++Y ES + + +  +K  + S+ELN + +A  +I+L   H +D+FY N  ++I    +VEME+ +LFA A +L KKA+ ++T SDS +T ES +A+ R+ F NM+ +AL +++
 S:   5 TPHIETLRKEEFAKTVIMPGDPLRAKYIADNYLENVVRVNAVRNMFGYTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSMGIYAYELFKYYDVDNIIRVGSAGSYKAEFKVYDVVLIEESYCESNFIEIV-TGSKTIDVRSSEELNKELIASAQRQDIELKKAKAHCTDVFYRKNSDDYKKIVKKYNCDLVEMETAALFATAAELGKKASAVVTISDSFITGESTTAQQREQSFTNMMEVALGTIKE 239
>gi|54020132|ref|YP_115810.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|71893439|ref|YP_278885.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|72080426|ref|YP_287484.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|53987305|gb|AAV27506.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|71851566|gb|AAZ44174.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71913550|gb|AAZ53461.1| purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (232 aa)
Score = 478, Expect = 2.3e-46, Identities = 108/233 (46%), Positives = 153/233 (65%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MT H AKK EIA +VLMPGDPLRA++IA+NFL++ KL++ VR L +TG Y K+VT+  GMG SIGIY+YELF FYDV+ IIR+GSAGSY KD+ V LV+  A+S+S   +  K   + L  + +A + +   +HS+D+FY ++R++E+  +K++ VEMESF+LF A L KKAA++LT SD+L+T  + + RQ KFV MI +AL+ +
 S:   1 MTAHIEAKKNEIAPIVLMPGDPLRAEFIAKNFLKDAKLVSKVRNNLIFTGEYKGKKVTIAASGMGSGSIGIYAYELFKFYDVEKIIRIGSAGSYDKDLEVYSLVIANSAWSDSCSFPALISGKKVHLAHPNPGLVANLFHSATKLGLNPLYTRIHSTDVFY-SSRNLEKTIELSKAKAVEMESFALFTIANYLGKKAASILTISDNLITKSELDSVTRQEKFVEMIEIALEAI 232
>gi|27468655|ref|NP_765292.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27316202|gb|AAO05336.1|AE016749_282 purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (236 aa)
Score = 474, Expect = 7.7e-46, Identities = 107/233 (45%), Positives = 142/233 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPH   +IAK VLMPGDPLRA++IAENFLEN + N VR M GYTG Y KEV+VMG GMG+ SIGIYSYEL+ F+DVD IIRVGS G+ +D+N+ D+++ + A + S Y   I  + +  + N V +   + I   V V SSD FY A+ +      +EMES L+ NAI NKKA + T SD ++ E+ SAE+RQT F M+ +AL++ E
 S:   5 TPHINPNGVKIAKTVLMPGDPLRAQYIAENFLENVEQFNTVRNMFGYTGTYKGKEVSVMGSGMGIPSIGIYSYELYHFFDVDTIIRVGSCGALQEDVNLYDVIIAQAASTNSNYVDQFNIPGHFAPIA---DFNLVAKAKKAADEIGAISHVGNVLSSDTFYNADSTFNDSWKKMGILGIEMESAGLYLNAIHANKKALGIFTVSDHILRDEATSAEERQTSFTQMMEIALEIAE 236
>gi|148377684|ref|YP_001256560.1| purine nucleoside phosphorylase (inosinephosphorylase) (PNP) [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291730|emb|CAL59116.1| Purine nucleoside phosphorylase (Inosinephosphorylase) (PNP) [Mycoplasma agalactiae PG2] (242 aa)
Score = 473, Expect = 1.0e-45, Identities = 103/235 (43%), Positives = 151/235 (64%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH  KGEIAK+VLMPGDPLRA+++A+ FL NPKL++ VR + YTG Y K VT+  GMG+AS+GIY+YELF YDVDVIIR+GS GSY  ++  VL K+AY++   +  K    ++ +++K+A + I + DV H++D+FY  R +E+  TK Q V+ E F LF A + NKK+A LL+ S+++VT +SM++++R +F M +AL ++ I
 S:   3 TPHLSCNKGEIAKIVLMPGDPLRAEYMAKKFLTNPKLVSSVRNIYFYTGEYKGKLVTIGASGMGVASMGIYAYELFTEYDVDVIIRLGSTGSYVDWLDTKQPVLVKRAYADGLGFVSLMTGEKTHNAYPDKDIVKLLKKSAKKKKINVLDVACHTTDVFYSL-RPLEETIRKTKCQTVDNECFGLFTTAKRCNKKSAALLSVSENIVTGKSMTSDERLLEFSQMFEVALNALDDI 236
>gi|57867639|ref|YP_189311.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|57638297|gb|AAW55085.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (236 aa)
Score = 471, Expect = 1.7e-45, Identities = 107/233 (45%), Positives = 142/233 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPH   +IAK VLMPGDPLRA++IAENFLEN + N VR M GYTG Y KEV+VMG GMG+ SIGIYSYEL+ F+DVD IIRVGS G+ +D+N+ D+++ + A + S Y   I  + +  + N V +   + I   V V SSD FY A+ +      +EMES L+ NAI NKKA + T SD ++ E+ SAE+RQT F M+ +AL++ E
 S:   5 TPHINPNGVKIAKTVLMPGDPLRAQYIAENFLENVEQFNTVRNMFGYTGTYKGKEVSVMGSGMGIPSIGIYSYELYHFFDVDTIIRVGSCGALQEDVNLYDVIIAQAASTNSNYVDQFNIPGHFAPIA---DYNLVAKAKKAADEIGAISHVGNVLSSDTFYNADSTFNDSWKKMGILGIEMESAGLYLNAIHANKKALGIFTVSDHILRDEATSAEERQTSFTQMMEIALEIAE 236
>gi|73662055|ref|YP_300836.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|72494570|dbj|BAE17891.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (236 aa)
Score = 467, Expect = 4.4e-45, Identities = 101/233 (43%), Positives = 149/233 (63%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPH +  +IAK VLMPGDPLRAK+IA+N+LEN + N+VR M GYTG YN KEV+VMG GMG+ SIGIYSYEL+ F+DVD IIR+GS G+ +++N+ D+++ + A + S+Y +  I  + L  +  +++   ++I T V + SSD FY A+ + +     +EMES +L+ NA  NKKA + T SD ++ E+ +AE+RQ F M+ +AL++ E
 S:   5 TPHIQPNGKKIAKTVLMPGDPLRAKYIADNYLENVEQFNEVRNMFGYTGTYNGKEVSVMGSGMGVPSIGIYSYELYNFFDVDTIIRIGSCGALQENVNLYDVIIAQGASTNSSYVEQYNIPGHFAPLA---DFELILKAKQKADDIGATTHVGNILSSDTFYNADPTFNEQWQRMGVLGIEMESAALYLNATYANKKALGIFTVSDHILRDEATTAEERQNSFTQMMEIALEIAE 236
>gi|15925128|ref|NP_372662.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15927712|ref|NP_375245.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21283791|ref|NP_646879.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49484362|ref|YP_041586.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49486931|ref|YP_044152.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57652160|ref|YP_186945.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82751739|ref|YP_417480.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87160143|ref|YP_494737.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88196043|ref|YP_500857.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148268589|ref|YP_001247532.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150394653|ref|YP_001317328.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151222254|ref|YP_001333076.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156980453|ref|YP_001442712.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161510344|ref|YP_001576003.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168728403|ref|ZP_02760680.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|13701932|dbj|BAB43224.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14247911|dbj|BAB58300.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21205233|dbj|BAB95927.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49242491|emb|CAG41207.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49245374|emb|CAG43849.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57286346|gb|AAW38440.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82657270|emb|CAI81711.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87126117|gb|ABD20631.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87203601|gb|ABD31411.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147741658|gb|ABQ49956.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149947105|gb|ABR53041.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150375054|dbj|BAF68314.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156722588|dbj|BAF79005.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160369153|gb|ABX30124.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (236 aa)
Score = 463, Expect = 1.5e-44, Identities = 102/233 (43%), Positives = 142/233 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPH +  +IAK VLMPGDPLRAK+IA+NFLEN + NDVR M GYTG Y KEV+VMG GMG+ SIGIYSYEL+ F+DVD IIR+GS G+ +++N+ D+++ + A + S Y   I  + +  +  V +  + + I T V V SSD FY A+ +      +EMES L+ NAI  KKA + T SD ++ E+ + E+RQ F M+ +AL++ E
 S:   5 TPHIQPNGVKIAKTVLMPGDPLRAKYIADNFLENVEQFNDVRNMFGYTGTYKGKEVSVMGSGMGIPSIGIYSYELYNFFDVDTIIRIGSCGALQENVNLYDVIIAQAASTNSNYVDQYNIPGHFAPIA---DFELVTKAKNVADQIGATTHVGNVLSSDTFYNADPTFNDAWKKMGILGIEMESAGLYLNAIHAGKKALGIFTVSDHILRDEATTPEERQNSFTQMMEIALEIAE 236
>gi|6010055|emb|CAB57234.1| putative purine-nucleoside phosphorylase [Entodinium caudatum] (241 aa)
Score = 461, Expect = 2.3e-44, Identities = 97/230 (42%), Positives = 149/230 (64%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL---NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A KG AK VLMPGDP RAK++AE+FL+N L+NDVRG+ GYTG Y K+++VMG GMG+ SIGIYSYEL+ YDVD IIR+G++G+ KDI++ D+++  A ++S Y   +  S +  + L  ++ +++ +E+ +K  + S+D+FYG   +     VEME+++L+ NA + K+A +  SD+LV+ E +S+E+R+  +MI LAL+
 S:   6 TPHISAPKGAFAKTVLMPGDPKRAKYVAEHFLQNAVLVNDVRGIQGYTGEYKGKKISVMGSGMGIPSIGIYSYELYHAYDVDNIIRIGTSGALMKDIHIKDIIVGTGASTDSNYGASFKLNGTISAIPDFNLLKKCDEKVKELKLEDKVKFGQFL--STDVFYGEGPETLEWPK-MGVIAVEMEAYALYLNAARAGKRALCICAVSDNLVSKEVLSSEEREKSVNDMIQLALE 235
>gi|125974084|ref|YP_001037994.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196251514|ref|ZP_03150183.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125714309|gb|ABN52801.1| purine-nucleoside phosphorylase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196199126|gb|EDX93954.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium thermocellum DSM 4150] (236 aa)
Score = 458, Expect = 6.0e-44, Identities = 104/232 (44%), Positives = 144/232 (62%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      T HN A +G+IAK VLMPGDPLRAK+IAE +LEN  N VR MLG+TG Y K V+VMGHGMG+ SIGIYSYELF FYDVD IIR+GSAG+ + D+++ DLV+  A ++S YA  +  + +   +  I + A + I +  V S+D+FY AN+       +EME+ +L+ NA + K A +L+ SD +   +SA++RQ F NMI +AL ++
 S:   6 TAHNAAVEGQIAKTVLMPGDPLRAKFIAETYLENVTCFNTVRNMLGFTGTYQGKPVSVMGHGMGIPSIGIYSYELFNFYDVDNIIRIGSAGALSDDLDLKDLVIAMGACTDSNYANQYQLPGTFAPIASYTLMQKAIEE-AQKKGISVAIGNVLSTDVFYNANKGANDAWKSMGVLCIEMEAAALYMNAAQAGKNALCILSISDHIYKGTELSAQERQLGFKNMIEVALGII 236
>gi|70725897|ref|YP_252811.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|68446621|dbj|BAE04205.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (236 aa)
Score = 457, Expect = 7.6e-44, Identities = 101/233 (43%), Positives = 143/233 (61%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPH +  +IAK VLMPGDPLRAK+IA+NFLEN + N+VR M GYTG Y KEV+VMG GMG+ SIGIYSYEL+ F+DVD IIRVGS G+ +++N+ D+++ + A + S Y   I  + +  +  + +  + + I   V V SSD FY A+++      +EMES L+ NAI  KKA + T SD ++ E+ +AE+RQ F M+ +AL++ E
 S:   5 TPHIQPNGTKIAKTVLMPGDPLRAKYIADNFLENVEQFNEVRNMFGYTGTYKGKEVSVMGSGMGIPSIGIYSYELYNFFDVDTIIRVGSCGALQENVNLYDVIIAQAASTNSNYVDQFNIPGHFAPIA---DYELITKAKNVADEIGAVSHVGNVLSSDTFYNADKTFNDNWQKMGILGIEMESAGLYLNAINAGKKALGIFTVSDHILRDEATTAEERQDSFTQMMEIALEIAE 236
>gi|118726293|ref|ZP_01574921.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664292|gb|EAV70926.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium cellulolyticum H10] (235 aa)
Score = 455, Expect = 1.1e-43, Identities = 102/231 (44%), Positives = 146/231 (63%)
 Q:  11 TPH-NRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYI---GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      TPH N +K+G IA+ VLMPGDPLRAK+IAE +LENP  N VR M GYTG Y K+++VMG GMGM S+GIYSYEL FY V IIR+GS G+ +D+ + D+++  A + S YA   G A ++   + DV   I +++ +++ S+DIFY   V + +   +EME+ +L+ NA +  A +LT SDSLV+ E+ +AE+RQT F NM+ +AL++
 S:   4 TPHINVSKQGIIAETVLMPGDPLRAKFIAETYLENPVQFNSVRNMFGYTGTYKGKKISVMGSGMGMPSMGIYSYELLNFYGVKNIIRIGSCGAIQEDVKIRDIIIGMSASTTSNYASQFNLPGTYAPTASWPLMKKALDVAENKGI--SVRAGNIL--SADIFYDDEPEVWKRWARMGVLAIEMEAAALYMNAARAGANAVCILTVSDSLVSREATTAEERQTSFTNMMEIALEL 234
>gi|123456598|ref|XP_001316033.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121898728|gb|EAY03810.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Trichomonas vaginalis G3] (236 aa)
Score = 443, Expect = 2.8e-42, Identities = 97/235 (41%), Positives = 141/235 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPHN AK G+ A+ VLM GDPLRAK IA+N+LEN K +N VRGMLG+TG Y K ++VMGHGMG+ SI IY+ EL+ Y V IIRVG+ G+  +++V D+ +  + ++S  + + +  D   + E+  + ++A  NI    +S+DIFY  + + + +   VEMES LF A   +A + T SD ++THES + E+RQT F NMI +AL+  K+
 S:   3 TPHNSAKVGDFAETVLMCGDPLRAKLIADNYLENAKQVNSVRGMLGFTGTYKGKPLSVMGHGMGIPSISIYAEELYNVYKVKTIIRVGTCGTVDPNVHVRDVCIVTASGTDSNVNR-MRLLGHDFPATANFEVVSALVESAKALNIPTQVGKAYSTDIFYSKEQGLNEALAQYHFIAVEMESAGLFPIADYYGARAGCICTVSDHIITHESATPEERQTSFQNMIKIALEATLKL 236
>gi|149242208|pdb|2ISC|A Chain A, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A >gi|149242209|pdb|2ISC|B Chain B, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A >gi|149242210|pdb|2ISC|C Chain C, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A >gi|149242211|pdb|2ISC|D Chain D, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A >gi|149242212|pdb|2ISC|E Chain E, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A >gi|149242213|pdb|2ISC|F Chain F, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Dadme-Imm-A (239 aa)
Score = 441, Expect = 5.1e-42, Identities = 99/236 (41%), Positives = 138/236 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      TPHN A+ G+ A+ VLM GDPLRAK IAE +LENPKL+N+VRG+ GYTG Y K ++VMGHGMG+ SI IY+ EL++ Y V IIRVG+ G+  DI+ D+V+  A + S  + I   D   S ++  +  A E NI    S+D+FY   + Q+ +   VEMES LF A   +A + T SD ++ HE +AE+RQ F NM+ +AL+  K++
 S:   2 TPHNSAQVGDFAETVLMCGDPLRAKLIAETYLENPKLVNNVRGIQGYTGTYKGKPISVMGHGMGLPSICIYAEELYSTYKVKTIIRVGTCGAIDMDIHTRDIVIFTSAGTNSKINR-IRFMDHDYPATASFDVVCALVDAAKELNIPAKVGKGFSTDLFYNPQTELAQLMNKFHFLAVEMESAGLFPIADLYGARAGCICTVSDHILHHEETTAEERQNSFQNMMKIALEAAIKLH 236
>gi|149242117|pdb|2I4T|A Chain A, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Imm-A >gi|149242118|pdb|2I4T|B Chain B, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Imm-A >gi|149242119|pdb|2I4T|C Chain C, Crystal Stucture Of Purine Nucleoside Phosphorylase From Trichomonas Vaginalis With Imm-A (236 aa)
Score = 440, Expect = 7.1e-42, Identities = 99/236 (41%), Positives = 138/236 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      TPHN A+ G+ A+ VLM GDPLRAK IAE +LENPKL+N+VRG+ GYTG Y K ++VMGHGMG+ SI IY+ EL++ Y V IIRVG+ G+  DI+ D+V+  A + S  + I   D   S ++  +  A E NI    S+D+FY   + Q+ +   VEMES LF A   +A + T SD ++ HE +AE+RQ F NM+ +AL+  K++
 S:   2 TPHNSAQVGDFAETVLMCGDPLRAKLIAETYLENPKLVNNVRGIQGYTGTYKGKPISVMGHGMGLPSICIYAEELYSTYKVKTIIRVGTCGAIDMDIHTRDIVIFTSAGTNSKINR-IRFMDHDYPATASFDVVCALVDAAKELNIPAKVGKGFSTDLFYNPQTELAQLMNKFHFLAVEMESAGLFPIADLYGARAGCICTVSDHILHHEETTAEERQNSFQNMMKIALEAAIKLH 236
>gi|148324182|gb|EDK89432.1| purine-nucleoside phosphorylase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (235 aa)
Score = 439, Expect = 8.9e-42, Identities = 108/236 (45%), Positives = 141/236 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+ H AK G+IA+ VL+PGDP RAKWIAEN+LENP  D+RGMLG+TG Y K+V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVGSAGSY KD+NV D+V+   ++S      + +  + EL + K A E NIK+  V +SD FY N  + +D   VEME+ L+ A K  KA ++LT SDSLV+ E SAE+R+ F MI LAL+  +I
 S:   1 MSIHIGAKVGDIAETVLLPGDPKRAKWIAENYLENPFCYTDIRGMLGFTGTYKGKKVSVQGTGMGIPSISIYITELMKDYGVKNLIRVGSAGSYQKDVNVRDVVIAMSTSTDSNINNR-RFNGANFSPTANFELFSMALKVAEEKNIKIKAGNVLTSDEFYNDNSDYYKKWADFGVLAVEMETAGLYTLAAKYKAKALSILTISDSLVSPEITSAEEREKTFSEMIELALETAIRI 235
>gi|62738888|pdb|1Z33|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|62738889|pdb|1Z34|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoro-2'- Deoxyadenosine >gi|62738890|pdb|1Z35|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoroadenosine >gi|62738891|pdb|1Z36|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Formycin A >gi|62738892|pdb|1Z37|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Adenosine >gi|62738893|pdb|1Z38|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Inosine >gi|62738894|pdb|1Z39|A Chain A, Crystal Structure Of Trichomonas Vaginalis Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2'-Deoxyinosine (235 aa)
Score = 439, Expect = 9.5e-42, Identities = 99/235 (42%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPHN A+ G+ A+ VLM GDPLRAK IAE +LENPKL+N+VRG+ GYTG Y K ++VMGHGMG+ SI IY+ EL++ Y V IIRVG+ G+  DI+ D+V+  A + S  + I   D   S ++  +  A E NI    S+D+FY   + Q+ +   VEMES LF A   +A + T SD ++ HE +AE+RQ F NM+ +AL+  K+
 S:   2 TPHNSAQVGDFAETVLMCGDPLRAKLIAETYLENPKLVNNVRGIQGYTGTYKGKPISVMGHGMGLPSICIYAEELYSTYKVKTIIRVGTCGAIDMDIHTRDIVIFTSAGTNSKINR-IRFMDHDYPATASFDVVCALVDAAKELNIPAKVGKGFSTDLFYNPQTELAQLMNKFHFLAVEMESAGLFPIADLYGARAGCICTVSDHILHHEETTAEERQNSFQNMMKIALEAAIKL 235
>gi|123480887|ref|XP_001323435.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121906300|gb|EAY11212.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Trichomonas vaginalis G3] (236 aa)
Score = 439, Expect = 1.0e-41, Identities = 99/235 (42%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPHN A+ G+ A+ VLM GDPLRAK IAE +LENPKL+N+VRG+ GYTG Y K ++VMGHGMG+ SI IY+ EL++ Y V IIRVG+ G+  DI+ D+V+  A + S  + I   D   S ++  +  A E NI    S+D+FY   + Q+ +   VEMES LF A   +A + T SD ++ HE +AE+RQ F NM+ +AL+  K+
 S:   3 TPHNSAQVGDFAETVLMCGDPLRAKLIAETYLENPKLVNNVRGIQGYTGTYKGKPISVMGHGMGLPSICIYAEELYSTYKVKTIIRVGTCGAIDMDIHTRDIVIFTSAGTNSKINR-IRFMDHDYPATASFDVVCALVDAAKELNIPAKVGKGFSTDLFYNPQTELAQLMNKFHFLAVEMESAGLFPIADLYGARAGCICTVSDHILHHEETTAEERQNSFQNMMKIALEAAIKL 236
>gi|23099800|ref|NP_693266.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|81745874|sp|Q8ENY0|DEOD_OCEIH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|22778031|dbj|BAC14301.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (235 aa)
Score = 430, Expect = 8.6e-41, Identities = 100/235 (42%), Positives = 143/235 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGAN-RSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAE FLE PKL N+VRGM GYTG Y + V+V G GMG+ SI IY EL  YDV +IRVG+ G+ KD+NV D++L + A ++S  + I   D    EL    ++ + L  V +SD FY N + V ++ + +  +EMES +L+ A K ++A ++LT SD ++T E +AE+RQT F +M+ +AL + K
 S:   1 MSVHIGAKQGEIADKILLPGDPLRAKYIAETFLEEPKLYNEVRGMYGYTGTYKGERVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYDVKKLIRVGTCGAIQKDVNVRDVILAQGATTDSQMNRLI-FNGIDYAPIADFELLKNAYDAGVDKGLHLRVGNVFTSDTFYRDNAQQVNELLAKYQVLAIEMESTALYTLAAKYGRQALSVLTVSDHIITGEETTAEERQTTFNDMMEIALDTIIK 235
>gi|126725044|ref|ZP_01740887.1| purine nucleoside phosphorylase [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] >gi|126706208|gb|EBA05298.1| purine nucleoside phosphorylase [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] (234 aa)
Score = 430, Expect = 1.1e-40, Identities = 96/235 (40%), Positives = 141/235 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDV-VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MT H AK+G+IA+ VLMPGDP RAKW AE FL++ KL+N+VRGMLG+TG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y+  +IR+GS GS +++ V D+VL + A + + ++ I +  S +  D L+   A E   T V ++SSD FY   + +     VEME+ L+ A + ++A +LT SD L+THE++ AEDR+ F +M+ +AL+  K
 S:   1 MTIHIGAKEGDIAETVLMPGDPYRAKWAAETFLKDAKLVNEVRGMLGFTGTWNGHRVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDYNAQTLIRIGSTGSMQENVKVRDVVLAQAAATAGSPSRTIFKDFNYSPVADFDLLHKAFH--AAEAKGTPTHVGSIYSSDTFYDERSDLTEQMMRHGVLAVEMEAAELYTLAARYGRRALAILTVSDHLITHEALPAEDRERTFGDMVEIALEAAFK 234
>gi|37524530|ref|NP_927874.1| purine nucleoside phosphorylase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|81572733|sp|Q7N930|DEOD_PHOLL Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|36783954|emb|CAE12817.1| purine-nucleoside phosphorylase (inosine phosphorylase) (PNP) [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (238 aa)
Score = 426, Expect = 3.0e-40, Identities = 98/232 (42%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRK---TAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLEN + +NDVRGMLG+TG Y + ++VMGHGMG+ S IY+ EL  +  V+IRVGS GS  D+ + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R   A  NI +  + S ++FY + + I    VEME+  + A +  KA T+ T SD + THE ++AE+RQT F MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLENVRQVNDVRGMLGFTGTYKGRPISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGAKVLIRVGSCGSVRHDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DLVRNAVDAAKAKNINVRVGNIFSVELFYTPDPQLFDIMEKYGILGVEMEAAGFYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTHEKLTAEERQTTFNEMIEIALESV 233
>gi|88713715|ref|ZP_01107796.1| Purine nucleoside phosphorylase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88707842|gb|EAR00081.1| Purine nucleoside phosphorylase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (232 aa)
Score = 425, Expect = 3.9e-40, Identities = 105/232 (45%), Positives = 139/232 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      M+ H AKKGEIA+ VLMPGDPLRAKWIAE FL++P  N VRGMLGYTG Y K+++V G GMG+ S IY +EL  Y V +IRVGSAGS+ K+I V D+VL  A + S    I + S   D L +   A +N IK+  V S+D FY +  ++ +   VEME+ L+ A K N +A +LT SDSLVT E S+++R+T F M+ +AL +
 S:   1 MSVHIEAKKGEIAETVLMPGDPLRAKWIAETFLKDPFCYNKVRGMLGYTGTYKGKKISVQGSGMGIPSAMIYYHELINNYGVKNLIRVGSAGSFQKNIKVRDIVLAMAASTTSGINNSRFINSDYSPTANFDLLLNA-SLYAKKNGIKIKAGNVLSADEFYEDDPDAYKLWAKYGVLCVEMEASGLYTIAAKFNVRALAILTISDSLVTGEKTSSKERETSFNEMVEIALNI 231
>gi|89890999|ref|ZP_01202507.1| purine-nucleoside phosphorylase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89516643|gb|EAS19302.1| purine-nucleoside phosphorylase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (233 aa)
Score = 424, Expect = 4.3e-40, Identities = 104/234 (44%), Positives = 141/234 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT--AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      M+ H AKKGEIA VL+PGDP+RAKWIAE FL+N  NDVRGMLGYTG Y K V+V G GMG+ S IY +EL  Y V +IRVGSAGSY KD+ + D+V+  A + ST +    K++  +  + ++  A + NI +  + S+D FY +  + +D   VEME+ L+ A K N KA ++LT SDSLVT E ++E+R+T F MI +AL +E
 S:   1 MSTHIEAKKGEIADTVLLPGDPMRAKWIAETFLDNAICYNDVRGMLGYTGSYKGKPVSVQGTGMGIPSALIYCHELINDYGVKNLIRVGSAGSYQKDVAIRDIVI---AMAASTTSGINNSRFKNADYSPTANFDLFLKACLYAKDKNIPIKAGNILSADEFYEDDFENYKQWADYGVLCVEMETAGLYTIAAKHNVKALSILTISDSLVTGEHTTSEERETTFQKMIEIALATLE 233
>gi|83645832|ref|YP_434267.1| purine nucleoside phosphorylase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|123533050|sp|Q2SHN2|DEOD_HAHCH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|83633875|gb|ABC29842.1| purine nucleoside phosphorylase [Hahella chejuensis KCTC 2396] (236 aa)
Score = 420, Expect = 1.3e-39, Identities = 91/230 (39%), Positives = 137/230 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A G+ A VLMPGDPLRAK IAE +L NP L+NDVRGMLGYTG Y + ++VMG GMG+ SI IY++ELF ++V I+R+GS GS  ++ V D+V+  A ++S  + + +  D    +L + +  A   +   + ++D+FY A+ + + S  + VEME+ L+ A +  KA L T SD L++ E +S E+R+T F +M+ +AL+
 S:   3 TPHIAANPGDFADTVLMPGDPLRAKHIAETYLANPVLVNDVRGMLGYTGEYRGRMLSVMGSGMGVPSISIYAHELFTQFNVKNIVRIGSCGSIRDEVKVRDIVIGMGAGTDSLVNR-VRLNHYDFAAIADYDLLEPVVNAARRREARFHVGALFTTDLFYAADPGLTERLSAHGVKAVEMEAAGLYGVAAECGGKALALCTVSDHLLSGERLSPEERRTSFNDMVEIALE 231
>gi|167037160|ref|YP_001664738.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|167039961|ref|YP_001662946.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854201|gb|ABY92610.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166855994|gb|ABY94402.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (233 aa)
Score = 420, Expect = 1.4e-39, Identities = 99/234 (42%), Positives = 141/234 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      M+ H AK+ EIA+ VL+PGDPLRAK+IAENFLE+ K N+VRGM G+TGYY K V+V G GMG+ S+ IY EL  Y+V +IR+G+ GS  DI + D+V+  + ++S  K I   D   S +L    A+E I+   + ++D FY +  ++ +   VEME+ L+ A K N A T+LT SDSLVT E+ +AE+RQ F+NM+ +AL++ E
 S:   1 MSIHIGAKENEIAQTVLLPGDPLRAKYIAENFLEDAKCYNEVRGMYGFTGYYKGKRVSVQGTGMGVPSLSIYVNELINSYNVKNLIRIGTCGSLQPDIKLRDIVIAMSSSTDSAINK-IRFNGMDYAPTASFKLLKKAYDKAMELGIQPKVGNILTTDTFYNDDPDSWKLWAKFGVLAVEMETAGLYTLAAKYNVDALTILTVSDSLVTGEATTAEERQKTFMNMVKIALEIAE 233
>gi|110801027|ref|YP_696093.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168215258|ref|ZP_02640883.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|123344738|sp|Q0TQJ7|DEOD_CLOP1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|110675674|gb|ABG84661.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170713345|gb|EDT25527.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (235 aa)
Score = 420, Expect = 1.5e-39, Identities = 99/230 (43%), Positives = 136/230 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+G+IA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLENP  N+VRGMLGYTG Y K+++V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+AG  +DI V DLVL  ++++S  K +   D   S +L   TA+E     V ++D FY N  + +  + VEME+ +L+ A K  A T+LT SD L+T E ++E+RQT F M+ +AL
 S:   1 MSIHIGAKEGQIAETILLPGDPLRAKFIAETFLENPVCYNEVRGMLGYTGTYKGKKISVQGTGMGVPSISIYVNELIRDYGVKNLIRVGTAGGMQEDIKVRDLVLAMSSHTDSAINK-VRFNGLDFAPTASFKLLKAAYDTAVEKGYSPKVGSVFTADSFYNDNPEAWKQWAKFGTLAVEMETAALYTLAAKYGVNALTILTISDHLITAEETTSEERQTTFTKMMEVAL 229
>gi|18310380|ref|NP_562314.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110803378|ref|YP_698710.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens SM101] >gi|168206305|ref|ZP_02632310.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168216787|ref|ZP_02642412.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|169347265|ref|ZP_02866204.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182626457|ref|ZP_02954209.1| putative membrane protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|123146114|sp|Q0ST47|DEOD_CLOPS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|18145060|dbj|BAB81104.1| probable purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110683879|gb|ABG87249.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens SM101] >gi|169296661|gb|EDS78792.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170662200|gb|EDT14883.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|177908254|gb|EDT70812.1| putative membrane protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182381112|gb|EDT78591.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (235 aa)
Score = 419, Expect = 1.8e-39, Identities = 99/230 (43%), Positives = 135/230 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+G+IA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLENP  N+VRGMLGYTG Y K ++V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+AG  +DI V DLVL  ++++S  K +   D   S +L   TA+E     V ++D FY N  + +  + VEME+ +L+ A K  A T+LT SD L+T E ++E+RQT F M+ +AL
 S:   1 MSIHIGAKEGQIAETILLPGDPLRAKFIAETFLENPVCYNEVRGMLGYTGTYKGKRISVQGTGMGVPSISIYVNELIRDYGVKNLIRVGTAGGMQEDIKVRDLVLAMSSHTDSAINK-VRFNGLDFAPTASFKLLKAAYDTAVEKGYSPKVGSVFTADSFYNDNPEAWKQWAKFGTLAVEMETAALYTLAAKYGVNALTILTISDHLITAEETTSEERQTTFTKMMEVAL 229
>gi|15807160|ref|NP_295889.1| purine nucleoside phosphorylase [Deinococcus radiodurans R1] >gi|6459967|gb|AAF11716.1|AE002050_2 purine nucleoside phosphorylase [Deinococcus radiodurans R1] (305 aa)
Score = 419, Expect = 1.8e-39, Identities = 100/230 (43%), Positives = 135/230 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H A+KG+IA+ VL+PGDPLRA+ IAE FLENP  N VRGMLG+TG Y + V+V G GMG+ S IY EL  Y  +IRVG+AGSY + ++V DLVL + A ++S  +  +  + T   +  ++R  I   + V + SSD FY N + Q ++   VEME+ L+ A K  +A T+LT SD LVTHE SAE+RQ F MI +AL
 S:  67 MSIHLNAEKGQIAETVLLPGDPLRARHIAETFLENPVQHNTVRGMLGFTGTYKGERVSVQGTGMGIPSCMIYVNELIQDYGCKNLIRVGTAGSYQEGVHVRDLVLAQAACTDSNINR---VRFGERTFAPIADFELLLRAYQIAQERGFSAHVGNIMSSDTFYNDNPTEFQRWAEFGVLAVEMEAAGLYTLAAKYGVRALTILTISDHLVTHEVTSAEERQLTFNGMIEVAL 295
>gi|52080655|ref|YP_079446.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52786029|ref|YP_091858.1| hypothetical protein BLi02285 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|81609115|sp|Q65IE9|DEOD_BACLD Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|52003866|gb|AAU23808.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348531|gb|AAU41165.1| DeoD [Bacillus licheniformis DSM 13] (232 aa)
Score = 419, Expect = 1.9e-39, Identities = 99/230 (43%), Positives = 141/230 (61%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H A+KG+IA+ VL+PGDPLRAK+IA+ +LEN + N+VRGM G+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  YDV +IRVGS G+ KD+NV D++L  + ++S  + +  + D    L    A E NI +T  V ++D FY + +E++A    VEME+ +L+ A K +KA ++LT SD ++T E +AE+RQT F +MI LAL
 S:   1 MSVHIGAEKGQIAETVLLPGDPLRAKYIADTYLENVECYNEVRGMYGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIRSYDVKNLIRVGSCGAIRKDVNVRDVILAMTSSTDSQINR-VAFGSIDFAPCADFGLLKAAYDAASERNIPVTAGNVFTADQFYNDDSQIEKLAKH-GVLAVEMETTALYTLAAKFGRKALSILTVSDHVITGEETTAEERQTTFNDMILLAL 228
>gi|34764022|ref|ZP_00144909.1| Purine nucleoside phosphorylase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27886207|gb|EAA23496.1| Purine nucleoside phosphorylase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (241 aa)
Score = 419, Expect = 2.0e-39, Identities = 103/236 (43%), Positives = 139/236 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+ H AK+G+I + VL+PGDP RAKWIAEN+LEN   D+RGMLG+TG Y K ++V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVGSAGSY +DI V D+V+   ++S      + +  + EL + K A E NIK+  V +SD FY +  + +D   VEME+ L+ A K  KA ++LT SDSLV+ E SAE+R+ F MI LAL++ +I
 S:   7 MSIHIGAKEGDIVETVLLPGDPKRAKWIAENYLENAFCYTDIRGMLGFTGTYKGKRISVQGTGMGIPSISIYITELMKDYGVKNLIRVGSAGSYQEDIKVRDVVIAMSTSTDSNINNR-RFNGGNFSPTANFELFSLALKVAEEKNIKIKAGNVLTSDEFYNDDSDYYKKWADFGILAVEMETAGLYTLAAKYKAKALSILTISDSLVSPEITSAEEREKTFSEMIELALEIAVRI 241
>gi|91214890|ref|ZP_01251863.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91187317|gb|EAS73687.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (232 aa)
Score = 418, Expect = 2.5e-39, Identities = 100/232 (43%), Positives = 142/232 (61%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      M+ H AKKGEIA+ +L+PGDPLRAKWIAE +LEN  N+VRGMLGYTG Y ++++V G GMG+ SI IY++EL + + V +IRVGSAG+ +D+ +GD+++  A S S+ +    D   S L D  KTA + I   V SSD FY +  + +   VEME+ L++ A K N A +LT SDSL+T E +A++R++ F NMI +AL++
 S:   1 MSVHINAKKGEIAETILLPGDPLRAKWIAETYLENISCYNEVRGMLGYTGTYKGRKISVQGTGMGIPSISIYAHELISEFGVKNLIRVGSAGAIKQDVKMGDVIIAMAASSSSSLNRN-RFNGGDFAPTASFNLFDKAIKTARDQKISFKAGNVLSSDFFYTDDPLDYEKWAAYNVLCVEMEAAGLYSIAAKHNVDALAILTISDSLITGEQSTAQERESTFNNMIKIALEL 231
>gi|126734845|ref|ZP_01750591.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. CCS2] >gi|126715400|gb|EBA12265.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. CCS2] (234 aa)
Score = 417, Expect = 3.3e-39, Identities = 94/230 (40%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A+K +IA VLMPGDP RAKW AE FL + + IN+VRGMLG+TG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  YDV +IR+GS G  K++ + D++L  A + ST ++ I E  +     D +  A   K  V H   SSD+FY   + +     VEME+ L+ A + ++A +LT SD L+THE++ AEDR+ F +M+ +AL
 S:   1 MTIHIGAEKSDIAPTVLMPGDPYRAKWAAETFLTDARCINEVRGMLGFTGTWNGHPVTIQGSGMGMPSLSIYANELIKDYDVQTLIRIGSCGGMQKNVGIRDVILAMTASTLSTPSRGIFKELNFAPCA------DYVLLAAAHQAAKSKGVPTHVGGIYSSDVFYDERPDLNEQMVRHGILGVEMEAAELYNLAARYGRRALAVLTVSDHLITHEALPAEDRERSFGDMVEIAL 229
>gi|20808171|ref|NP_623342.1| purine-nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|81590626|sp|Q8R973|DEOD_THETN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|20516762|gb|AAM24946.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (232 aa)
Score = 414, Expect = 7.8e-39, Identities = 98/232 (42%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      M+ H AK+G+IA+ VL+PGDPLRAK+IAEN LE+ K N+VRGM G+TGYY K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IR+G+ GS  DI + D+V+  A ++S  K I   D   S +L    A+E I+   + ++D FY +  ++ +   VEME+ L+ A K  A T+LT SDSLVT E+ SAE+RQ F++M+ +AL++
 S:   1 MSIHIGAKEGDIAETVLLPGDPLRAKYIAENLLEDAKCYNEVRGMYGFTGYYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELITSYGVKNLIRIGTCGSLQPDIKIRDIVIAMSASTDSAINK-IRFNGMDYAPTASFKLLKKAYDKAVEMGIEPKVGNILTTDTFYHDDPESWRLWAKFGVLAVEMETAGLYTLAAKYGVDALTILTVSDSLVTGEATSAEERQKTFMDMVKIALEI 231
>gi|19703773|ref|NP_603335.1| purine nucleoside phosphorylase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19713913|gb|AAL94634.1| Purine nucleoside phosphorylase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (241 aa)
Score = 410, Expect = 2.2e-38, Identities = 103/236 (43%), Positives = 137/236 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+ H AK +IA+ VL+PGDP RAKWIAEN+LEN   D+RGMLG+TG Y K +++ G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVGSAGSY +DI V D+V+   ++S      + +  + EL + K A E NIK+  V +SD FY N  + +D   VEME+ L+ A K  KA ++LT SDSLV+ E SAE+R+ F MI LAL+  +I
 S:   7 MSIHIGAKLEDIAETVLLPGDPKRAKWIAENYLENAFCYTDIRGMLGFTGTYKGKMISIQGTGMGIPSISIYITELMKDYGVKNLIRVGSAGSYQEDIKVRDVVIAMSTSTDSNINNR-KFNGANFSPTANFELFSMALKVAEEKNIKIKAGNVLTSDEFYSDNSDYYKKWADFGVLAVEMETAGLYTLAAKYKAKALSILTISDSLVSPEITSAEEREKTFSEMIELALETAIRI 241
>gi|150018954|ref|YP_001311208.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|189083109|sp|A6M0X2|DEOD_CLOB8 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|149905419|gb|ABR36252.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (237 aa)
Score = 408, Expect = 3.8e-38, Identities = 96/236 (40%), Positives = 135/236 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+ H A +G IA+ VL+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VRGM G+TG Y K+++V G GMG+ SI IY+ EL  Y V +IRVG+ G Y++ + V DL++  A ++S   + + +   S EL    A+E     ++SSD+FYG +  + +   VEME+ +L+ A K  A LLT SD VT E SAE+RQ F NM+ +AL + KI
 S:   1 MSVHINAPEGAIAESVLLPGDPLRAKFIAENFLEDVVCYNEVRGMYGFTGTYKGKKISVQGTGMGIPSISIYANELIQSYGVKNLIRVGTCGGYSEKVKVRDLIIAMSASTDSNL-NLVRFQGRTFAPTASFELLKPAYDIAVEKGFDPKVGSIYSSDVFYGDDDEDWKKWAKFGCLGVEMEAAALYTIAAKFGVNALALLTVSDHFVTGEVTSAEERQLTFTNMMEVALDTIAKI 235
>gi|16767811|ref|NP_463426.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|167546570|ref|ZP_02342134.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167989812|ref|ZP_02570912.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168244531|ref|ZP_02669463.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|194451868|ref|YP_002048590.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|81594768|sp|Q8ZJV7|DEOD_SALTY Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|16423136|gb|AAL23385.1| purine-nucleoside phosphorylase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|194410172|gb|ACF70391.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] (239 aa)
Score = 406, Expect = 6.3e-38, Identities = 95/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK IAE FLEN + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKHIAETFLENVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRMDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGVLGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|110004267|emb|CAK98605.1| putative purine nucleoside phosphorylase II c-terminal truncated protein [Spiroplasma citri] (178 aa)
Score = 404, Expect = 9.6e-38, Identities = 91/164 (55%), Positives = 109/164 (66%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYI-GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGAN 173
      MTPH AK+ EIA+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE KL+N++R M YTG Y NK +TV G MG SIGIYSYELF FY+VD IIR+GSAGSY  + + D+V  AY E+ YA+ + GIE D L S L  I + A  IK  +VHSSD+FY N
 S:   1 MTPHINAKQEEIAETVLMPGDPLRAKFIAETFLEKIKLVNEIRNMYIYTGTYKNKTITVAGSEMGCPSIGIYSYELFKFYNVDNIIRIGSAGSYDDALKIYDIVNATAAYGENNYARIVAGIE--DEVLNSSQHLFATIEEVAKAKQIKTFPEIVHSSDVFYRKN 163
>gi|77960324|ref|ZP_00824201.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (239 aa)
Score = 404, Expect = 1.0e-37, Identities = 95/232 (40%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ KL+NDVRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + ++ R    K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVKLVNDVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRADVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDYAAIADF-EMTRNAVDAAKAKGIDVRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|170717874|ref|YP_001783514.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus somnus 2336] >gi|189083111|sp|B0UVM2|DEOD_HAES2 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|168826003|gb|ACA31374.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus somnus 2336] (238 aa)
Score = 404, Expect = 1.1e-37, Identities = 97/233 (41%), Positives = 133/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLEN + + +VR MLGYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ + D+++  A ++S  +  I KD+   +  + R    K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE SAE+RQ F MI +AL+ V
 S:   1 MTPHINAPAGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLENAQEVTNVRNMLGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVNMDVKIRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFG-MARAAVQAAKNKGIDVKVGNLFSADLFYTPDLEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFKAKALTICTVSDHIRTHEQTSAEERQLTFNEMIEIALESV 232
>gi|117626742|ref|YP_860065.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli APEC O1] >gi|91075674|gb|ABE10555.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli UTI89] >gi|115515866|gb|ABJ03941.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli APEC O1] (258 aa)
Score = 404, Expect = 1.1e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:  22 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 252
>gi|26111707|gb|AAN83888.1|AE016772_66 Purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli CFT073] (258 aa)
Score = 404, Expect = 1.1e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:  22 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 252
>gi|27367887|ref|NP_763414.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|161486686|ref|NP_936410.2| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|81446828|sp|Q8D3Z2|DEOD2_VIBVU Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|85540976|sp|Q7MFG6|DEOD2_VIBVY Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|27359460|gb|AAO08404.1|AE016813_156 Purine-nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] (236 aa)
Score = 404, Expect = 1.1e-37, Identities = 93/230 (40%), Positives = 136/230 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+N+ D+V+  A ++S  +  +  + L   L + + K A  N+ +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+
 S:   3 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSACIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVNLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAALADYGLLEEAV-KQARAQNVPVKVGNVFSADLFYTPEADIFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLKAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALE 231
>gi|67480401|ref|XP_655550.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56472702|gb|EAL50167.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (235 aa)
Score = 403, Expect = 1.3e-37, Identities = 91/231 (39%), Positives = 137/231 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      TPHN A  + A VL+ GDPLR K++A+ +L +  +N VRG LGYTGYY K+V++ HGMG+ SIGIY+YELF FY V IIR+GSAG+ + +++GD+V+  A  S + +    + I  +  + + + + K A+ N    V SSD FY + S+++     VEME+ L+A A + K+A T+ + SD   ++SAE+RQTKF M+ +AL +
 S:   6 TPHNNANIADFADTVLVAGDPLRCKFVADTYLTDVVQVNGVRGALGYTGYYKGKKVSIQAHGMGIPSIGIYAYELFNFYGVKRIIRIGSAGAISSKLDIGDIVIATGACHNSNFMQQYKLPGTFCPIADYELVHKAVEAVEKIGAKYAVGN--------VFSSDCFYDDSSSLKE-WDKMGVLAVEMEAAGLYAIAARAGKQALTICSISDCPFKETALSAEERQTKFTQMMEVALSI 234
>gi|113460434|ref|YP_718496.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|123131932|sp|Q0I1K5|DEOD_HAES1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|112822477|gb|ABI24566.1| purine-nucleoside phosphorylase [Haemophilus somnus 129PT] (238 aa)
Score = 403, Expect = 1.5e-37, Identities = 96/233 (41%), Positives = 132/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLEN + + ++R MLGYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ + D+++  A ++S  +  I KD+   +      N K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE SAE+RQ F MI +AL+ V
 S:   1 MTPHINAPAGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLENAQEVTNIRNMLGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVNMDVKIRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFGMAQAAVQAAKN-KGIDVKVGNLFSADLFYTPDPEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFKAKALTICTVSDHIRTHEQTSAEERQLTFNEMIEIALESV 232
>gi|108761834|ref|YP_630526.1| purine nucleoside phosphorylase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|122981183|sp|Q1D9Z7|DEOD_MYXXD Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|108465714|gb|ABF90899.1| purine nucleoside phosphorylase [Myxococcus xanthus DK 1622] (239 aa)
Score = 402, Expect = 1.5e-37, Identities = 90/231 (38%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST----------YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      TPH A G+ A VVLMPGDPLRA++I++ FLE + + VR MLG+TG + + V+VMGHGMG+ SI IY+ EL  Y V VIIRVGS G+ + D+ V ++++  A ++S      +A      +E ++ N +R       V +SD+FY   +  +   VEME  L+ A +  +A LLT SD ++T ES++ ++RQT F MI LAL V
 S:   3 TPHISAAPGDFADVVLMPGDPLRARYISDRFLEGAREVTSVRNMLGFTGTFRGRRVSVMGHGMGVPSISIYATELIKTYGVRVIIRVGSCGALSTDVKVREVIVATGAGTDSNVNRMRLMGHDFAAVADFTLARRAMEAAERRNKPVRAGP-----------VFTSDLFYHPQEQLNATLARMGVLAVEMEVAGLYGVAAESGARALGLLTVSDHIITGESLTPQERQTTFDEMIELALDV 232
>gi|34499153|ref|NP_903368.1| purine nucleoside phosphorylase [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|81654560|sp|Q7NRT2|DEOD_CHRVO Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|34105004|gb|AAQ61360.1| purine nucleoside phosphorylase [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (236 aa)
Score = 402, Expect = 1.6e-37, Identities = 94/235 (40%), Positives = 135/235 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH AK G A+ VLMPGDPLRA+ IAE FLE +L+ +VR + GYTG Y K ++VM HGMG+ S IY+ EL  Y V IIR+GS G+ T DI + +L +  A ++S  + +   D    L  + TA E  K+T  V S+D+FYG  ++ + S + V+EME  +++ A +  +A +LT SD + T E+ SAE+RQT F +M+ +AL  K+
 S:   3 TPHINAKDGAFAETVLMPGDPLRAQLIAETFLEGAELVTNVRNVFGYTGTYKGKRLSVMAHGMGIPSASIYTTELIKDYGVKNIIRIGSCGAVTPDIKLRELFVAMGASTDSKVNR-MRFNDHDYAAIADYTLLRTVVDTAAEQGKKVTVGNVFSADLFYGVQPNMLDVLSKLQVNVIEMELAGIYSVAAQYGARAVGILTVSDIIPTGEATSAEERQTSFRDMMEVALDAAIKL 236
>gi|16079021|ref|NP_389844.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|6647707|sp|O34925|DEOD_BACSU Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) (Purine nucleoside phosphorylase II) (PU-NPase II) >gi|2415397|gb|AAB72065.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus subtilis] >gi|2529472|gb|AAB81164.1| YokY [Bacillus subtilis] >gi|2634355|emb|CAB13854.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (233 aa)
Score = 402, Expect = 1.6e-37, Identities = 98/235 (41%), Positives = 144/235 (61%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H A+KG+IA VL+PGDPLRAK+IAE +LEN + N+VRGM G+TG Y K+++V G GMG+ SI IY EL  YDV +IRVGS G+ KD+ V D++L  + ++S  + +  + D    EL    A + + +T  V ++D FY + +E++A  K V VEME+ +L+ A K +KA ++LT SD ++T E +AE+RQT F +MI +AL V +
 S:   1 MSVHIGAEKGQIADTVLLPGDPLRAKFIAETYLENVECYNEVRGMYGFTGTYKGKKISVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYDVQNLIRVGSCGAIRKDVKVRDVILAMTSSTDSQMNR-VAFGSVDFAPCADFELLKNAYDAAKDKGVPVTVGSVFTADQFYNDDSQIEKLA---KYGVLGVEMETTALYTLAAKHGRKALSILTVSDHVLTGEETTAEERQTTFHDMIEVALHSVSQ 233
>gi|89053290|ref|YP_508741.1| purine-nucleoside phosphorylase [Jannaschia sp. CCS1] >gi|88862839|gb|ABD53716.1| purine-nucleoside phosphorylase [Jannaschia sp. CCS1] (234 aa)
Score = 402, Expect = 1.7e-37, Identities = 90/231 (38%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A G+IA+ VLMPGDPLRAKW AE FLENP +N+VRGMLG+TG +  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G+  D+ + D++L  A + ST + I E  +    L   K A   +  ++SSD+FY   + +     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L+T E++ +E+RQ+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTVHIGAAPGDIAETVLMPGDPLRAKWAAERFLENPVCVNEVRGMLGFTGMWRGNRVTIHGSGMGMPSLSIYANELLRDYGAKTLIRIGSCGAMQADVKLRDVILAMTASTLSTPSSGIFRELNYAPCADYGLLQ-AAYKAAEGKGSPIHVGGIYSSDVFYDERPDLNEQMVRHGVLAVEMEAAELYTLAARHKARALAVLTVSDHLLTEEALPSEERQSSFSDMVEIALE 230
>gi|62182988|ref|YP_219405.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161617883|ref|YP_001591849.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167559186|ref|ZP_02352193.1| hypothetical protein Sententeri_20359 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|189083113|sp|A9N7E3|DEOD_SALPB Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|75478553|sp|Q57G38|DEOD_SALCH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|62130621|gb|AAX68324.1| purine-nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161367247|gb|ABX71015.1| hypothetical protein SPAB_05750 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] (239 aa)
Score = 402, Expect = 1.9e-37, Identities = 94/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKHIAETFLEDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRMDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGVLGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|116511748|ref|YP_808964.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|125624400|ref|YP_001032883.1| DeoD protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|123025471|sp|Q02ZT0|DEOD_LACLS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|3121986|sp|O32810|DEOD_LACLM Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|2281310|gb|AAC45498.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris] >gi|116107402|gb|ABJ72542.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|124493208|emb|CAL98173.1| DeoD protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (234 aa)
Score = 401, Expect = 2.0e-37, Identities = 92/232 (39%), Positives = 140/232 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+KGEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VRGMLG+TG Y  V+VMG GMG+ SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +D+++ DLV+ + A + S  ++  + D    + + + +  I ++ +T V + SSD+FYG  +V+    + VEME+ L+  K  +  ++T SD ++T ES ++E+RQ F +M+ + L+ +
 S:   3 TPHIEAQKGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVQFNQVRGMLGFTGTYKGHRVSVMGTGMGIPSISIYANELITEYGVKRLIRVGTAGSVNEDVHIRDLVIGQAAATTSAIVRH---DFPDFDFPQIADFDLLDKAYHIAKDLGITTHVGNILSSDLFYGGPDAVK--VGKLGVKAVEMEAAGLYYLGAKYKVQTLGIMTISDHILTGESTTSEERQLTFTDMMKVGLETL 231
>gi|16763365|ref|NP_458982.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29144843|ref|NP_808185.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|56416344|ref|YP_153419.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|167552204|ref|ZP_02345957.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|168219873|ref|ZP_02645105.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168227698|ref|ZP_02652929.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168230216|ref|ZP_02655274.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168234706|ref|ZP_02659764.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168262376|ref|ZP_02684349.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168464510|ref|ZP_02698413.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|168473819|ref|ZP_02702842.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] >gi|168822113|ref|ZP_02834113.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194442299|ref|YP_002043811.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194469651|ref|ZP_03075635.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194737296|ref|YP_002117485.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|81593046|sp|Q8Z0U2|DEOD_SALTI Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81599672|sp|Q5PK20|DEOD_SALPA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|25326513|pir||AF1073 purine nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16505674|emb|CAD03405.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29140482|gb|AAO72045.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] >gi|56130601|gb|AAV80107.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|194400962|gb|ACF61184.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194456015|gb|EDX44854.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194712798|gb|ACF92019.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|195632980|gb|EDX51434.1| purine nucleoside phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (239 aa)
Score = 401, Expect = 2.1e-37, Identities = 94/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKHIAETFLEDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRMDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGVLGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|17942804|pdb|1K9S|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|17942805|pdb|1K9S|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|17942806|pdb|1K9S|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|17942807|pdb|1K9S|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|17942808|pdb|1K9S|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|17942809|pdb|1K9S|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase From E. Coli In Complex With Formycin A Derivative And Phosphate >gi|39654483|pdb|1PK7|A Chain A, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Adenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654484|pdb|1PK7|B Chain B, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Adenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654485|pdb|1PK7|C Chain C, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Adenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654486|pdb|1PK9|A Chain A, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoroadenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654487|pdb|1PK9|B Chain B, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoroadenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654488|pdb|1PK9|C Chain C, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoroadenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654489|pdb|1PKE|A Chain A, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoro-2'-Deoxyadenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654490|pdb|1PKE|B Chain B, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoro-2'-Deoxyadenosine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654491|pdb|1PKE|C Chain C, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 2-Fluoro-2'-Deoxyadenosine And SulfatePHOSPHATE (237 aa)
Score = 401, Expect = 2.4e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   2 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 232
>gi|16803896|ref|NP_465381.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|46908088|ref|YP_014477.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47093239|ref|ZP_00231011.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47096899|ref|ZP_00234477.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153167699|ref|ZP_01927803.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153183344|ref|ZP_01934204.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153191359|ref|ZP_01938579.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|167015024|ref|ZP_02277557.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167214714|ref|ZP_02285021.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes FSL R2-503] >gi|168266261|ref|ZP_02688226.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] >gi|81565532|sp|Q71YG0|DEOD_LISMF Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81592748|sp|Q8Y644|DEOD_LISMO Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|16411310|emb|CAC99934.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes] >gi|46881358|gb|AAT04654.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47014712|gb|EAL05667.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47018371|gb|EAL09132.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|126943635|gb|EBA21352.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127765138|gb|EBA25488.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133726798|gb|EBA28496.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (233 aa)
Score = 401, Expect = 2.5e-37, Identities = 101/235 (42%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-------ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+ L N VRGMLG+TG Y ++V+VMG GMG+ SI IY EL  YDV +IRVG+ G  D+ V D+V+ + A ++S    +  +T G D    L    IE + L  V S+D FY   +Q+A D   +EME+ +L+ A K ++A +LT SD + T E SAE+RQT F +MI +AL+  K
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAETILLPGDPLRAKYIAETFLEDVVLFNQVRGMLGFTGTYKGEKVSVMGTGMGIPSISIYVNELIQSYDVKNLIRVGTMGGIQADVKVRDVVIAQAASTDS--------QINRNTFAGVDFAPVADFSLLKKAYDAGIEKGLSLKVGNVFSADRFYNDQLDKQQLA-DYGVLGIEMEAAALYTLAQKYGRRALAILTVSDHIFTGEETSAEERQTTFNDMIVVALEAAIK 233
>gi|82779635|ref|YP_405984.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|85541682|sp|Q327L2|DEOD_SHIDS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81243783|gb|ABB64493.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella dysenteriae Sd197] (239 aa)
Score = 400, Expect = 2.7e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|1633413|pdb|1ECP|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|1633414|pdb|1ECP|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|1633415|pdb|1ECP|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|1633416|pdb|1ECP|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|1633417|pdb|1ECP|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|1633418|pdb|1ECP|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|3892013|pdb|1A69|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Formycin B And Sulphate (Phosphate) >gi|3892014|pdb|1A69|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Formycin B And Sulphate (Phosphate) >gi|3892015|pdb|1A69|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Formycin B And Sulphate (Phosphate) >gi|46015038|pdb|1OTY|A Chain A, Native Pnp +allo >gi|46015039|pdb|1OTY|B Chain B, Native Pnp +allo >gi|46015040|pdb|1OTY|C Chain C, Native Pnp +allo >gi|46015041|pdb|1OU4|A Chain A, Native Pnp +talo >gi|46015042|pdb|1OU4|B Chain B, Native Pnp +talo >gi|46015043|pdb|1OU4|C Chain C, Native Pnp +talo (238 aa)
Score = 400, Expect = 2.8e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   2 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 232
>gi|30065622|ref|NP_839793.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|56480611|ref|NP_710124.2| purine nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|110644821|ref|YP_672551.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 536] >gi|110808173|ref|YP_691693.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|161486005|ref|NP_757314.2| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli CFT073] >gi|162138297|ref|YP_544086.2| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli UTI89] >gi|170021656|ref|YP_001726610.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|188494998|ref|ZP_03002268.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 53638] >gi|191167403|ref|ZP_03029218.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli B7A] >gi|191173136|ref|ZP_03034668.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli F11] >gi|85541013|sp|Q8FA51|DEOD_ECOL6 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|123047646|sp|Q0SX27|DEOD_SHIF8 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|123048516|sp|Q0T8S9|DEOD_ECOL5 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|189083110|sp|B1IS35|DEOD_ECOLC Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81723869|sp|Q83P00|DEOD_SHIFL Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|30043886|gb|AAP19605.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|56384162|gb|AAN45831.2| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|110346413|gb|ABG72650.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 536] >gi|110617721|gb|ABF06388.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|169756584|gb|ACA79283.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|188490197|gb|EDU65300.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 53638] >gi|190902543|gb|EDV62277.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli B7A] >gi|190906521|gb|EDV66128.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli F11] (239 aa)
Score = 400, Expect = 2.8e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGVDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|84515890|ref|ZP_01003251.1| purine nucleoside phosphorylase [Loktanella vestfoldensis SKA53] >gi|84510332|gb|EAQ06788.1| purine nucleoside phosphorylase [Loktanella vestfoldensis SKA53] (234 aa)
Score = 400, Expect = 2.9e-37, Identities = 89/231 (38%), Positives = 128/231 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A K +IA VLMPGDP RAKW AE FL++ + IN VRGMLG+TG ++  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  YD  +IR+GS G   + + D++L  A + ST ++ I  KD    +  +      T V ++SSD+FY   +      VEME+ L+ A + ++A +LT SD L+THE++ AEDR+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAAKDDIAPTVLMPGDPYRAKWAAETFLDDARCINQVRGMLGFTGTWHGHPVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDYDAQTLIRIGSCGGMQDHVGIRDVILAMTATTLSTPSRGI---FKDLNFAPCADFGLLAAAHHAALAKGTTTHVGGIYSSDVFYDERADLNDQMMRHGILAVEMEAAELYILAARYKRRALAVLTVSDHLITHEALPAEDRERSFGDMVEIALQ 230
>gi|126650222|ref|ZP_01722450.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. B14905] >gi|126592872|gb|EAZ86854.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. B14905] (235 aa)
Score = 400, Expect = 3.0e-37, Identities = 94/231 (40%), Positives = 137/231 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AKKGEIA +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VR M GYTG Y K ++V G GMG+ SI IY+ EL  YDV +IRVG+ G+ KD+ V D++L + A S++  + I  A D    +L     + + L  + ++D+FY   E++A    VEMES +L+ A K +KA ++LT SD ++T E ++E+RQT F +M+ +AL+
 S:   1 MSVHINAKKGEIADTILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNEVRNMFGYTGTYKGKRISVQGTGMGVPSISIYATELMQEYDVQKLIRVGTCGAIQKDVKVRDVILAQAATSDTRMNQIIWGGAIDFAPIADFDLLLKAYNAGKDAGLNLQVGNIFTADLFYSDEHQNEKLAQ-YGVLAVEMESAALYTLAAKFGRKALSVLTVSDHILTGEVTTSEERQTTFNDMMVVALE 230
>gi|15804956|ref|NP_290998.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15834597|ref|NP_313370.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16132201|ref|NP_418801.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|74314819|ref|YP_313238.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella sonnei Ss046] >gi|82546734|ref|YP_410681.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella boydii Sb227] >gi|89111092|ref|AP_004872.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli W3110] >gi|157155627|ref|YP_001465906.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E24377A] >gi|157163832|ref|YP_001461150.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli HS] >gi|168707699|ref|ZP_02739976.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168718437|ref|ZP_02750714.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168736699|ref|ZP_02768976.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168750977|ref|ZP_02775999.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168756804|ref|ZP_02781811.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168762738|ref|ZP_02787745.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168766667|ref|ZP_02791674.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168776636|ref|ZP_02801643.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168781675|ref|ZP_02806682.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168785029|ref|ZP_02810036.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168792350|ref|ZP_02817357.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168797958|ref|ZP_02822965.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170083770|ref|YP_001733090.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170680308|ref|YP_001746840.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187732962|ref|YP_001883048.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|193065647|ref|ZP_03046713.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E22] >gi|193070617|ref|ZP_03051555.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E110019] >gi|194429186|ref|ZP_03061715.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli B171] >gi|194439314|ref|ZP_03071393.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 101-1] >gi|195937655|ref|ZP_03083037.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|81175264|sp|P0ABP8|DEOD_ECOLI Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) (Inosine phosphorylase) >gi|167012089|sp|A7ZVS7|DEOD_ECO24 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|167012090|sp|A8A8B3|DEOD_ECOHS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81175263|sp|P0ABP9|DEOD_ECO57 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|85541681|sp|Q31SV5|DEOD_SHIBS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|85541683|sp|Q3YU09|DEOD_SHISS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|39654532|pdb|1PR0|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Inosine And PhosphateSULFATE >gi|39654533|pdb|1PR0|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Inosine And PhosphateSULFATE >gi|39654534|pdb|1PR0|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Inosine And PhosphateSULFATE >gi|39654535|pdb|1PR1|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Formycin B And PhosphateSULFATE >gi|39654536|pdb|1PR1|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Formycin B And PhosphateSULFATE >gi|39654537|pdb|1PR1|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Formycin B And PhosphateSULFATE >gi|39654538|pdb|1PR2|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-[2-Deoxyribofuranosyl]-6-Methylpurine And PhosphateSULFATE >gi|39654539|pdb|1PR2|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-[2-Deoxyribofuranosyl]-6-Methylpurine And PhosphateSULFATE >gi|39654540|pdb|1PR2|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-[2-Deoxyribofuranosyl]-6-Methylpurine And PhosphateSULFATE >gi|39654541|pdb|1PR4|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Ribofuranosyl-6-Methylthiopurine And PhosphateSULFATE >gi|39654542|pdb|1PR4|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Ribofuranosyl-6-Methylthiopurine And PhosphateSULFATE >gi|39654543|pdb|1PR4|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Ribofuranosyl-6-Methylthiopurine And PhosphateSULFATE >gi|39654544|pdb|1PR5|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 7-Deazaadenosine And PhosphateSULFATE >gi|39654545|pdb|1PR5|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 7-Deazaadenosine And PhosphateSULFATE >gi|39654546|pdb|1PR5|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 7-Deazaadenosine And PhosphateSULFATE >gi|39654547|pdb|1PR6|A Chain A, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Xylofuranosyladenine And PhosphateSULFATE >gi|39654548|pdb|1PR6|B Chain B, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Xylofuranosyladenine And PhosphateSULFATE >gi|39654549|pdb|1PR6|C Chain C, Escherichia Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D-Xylofuranosyladenine And PhosphateSULFATE >gi|39654559|pdb|1PW7|A Chain A, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D- Arabinofuranosyladenine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654560|pdb|1PW7|B Chain B, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D- Arabinofuranosyladenine And SulfatePHOSPHATE >gi|39654561|pdb|1PW7|C Chain C, Crystal Structure Of E. Coli Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With 9-Beta-D- Arabinofuranosyladenine And SulfatePHOSPHATE >gi|12519411|gb|AAG59565.1|AE005669_9 purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|147309|gb|AAA24401.1| purine nucleoside phosphorylase >gi|537224|gb|AAA97280.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli] >gi|1790844|gb|AAC77337.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13364821|dbj|BAB38766.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|73858296|gb|AAZ91003.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella sonnei Ss046] >gi|81248145|gb|ABB68853.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shigella boydii Sb227] >gi|85677123|dbj|BAE78373.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli W3110] >gi|157069512|gb|ABV08767.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli HS] >gi|157077657|gb|ABV17365.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E24377A] >gi|169891605|gb|ACB05312.1| purine-nucleoside phosphorylase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170518026|gb|ACB16204.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187429954|gb|ACD09228.1| purine nucleoside phosphorylase [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187768014|gb|EDU31858.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188014904|gb|EDU53026.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|189000743|gb|EDU69729.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189356061|gb|EDU74480.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189364163|gb|EDU82582.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189366978|gb|EDU85394.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189375140|gb|EDU93556.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189379510|gb|EDU97926.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|192926720|gb|EDV81348.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E22] >gi|192956100|gb|EDV86565.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli E110019] >gi|194412801|gb|EDX29094.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli B171] >gi|194421796|gb|EDX37804.1| purine nucleoside phosphorylase [Escherichia coli 101-1] (239 aa)
Score = 400, Expect = 3.1e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|59713585|ref|YP_206360.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] >gi|163729931|ref|ZP_02137408.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|75352916|sp|Q5E0H4|DEOD2_VIBF1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|59481833|gb|AAW87472.1| purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 [Vibrio fischeri ES114] >gi|161396685|gb|EDQ20977.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri MJ11] (236 aa)
Score = 400, Expect = 3.3e-37, Identities = 96/235 (40%), Positives = 134/235 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAENFLE+ K + DVR M GYTG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    L +   A E N+ +  V S+D+FY   +      V+ME+ ++ A L KA T+LT SD +  E +S+EDRQ F +M+ +AL+  K+
 S:   3 TPHINAQAGDFAETVLMPGDPLRAKFIAENFLEDVKQVCDVRNMFGYTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVHDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNR-IRFNNHDFAAIADFGLLETAVGQARELNVPVKVGNVFSADLFYSPEADLFDKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTILTVSDHIKRGEKLSSEDRQKSFNDMMTVALETAIKL 236
>gi|16801036|ref|NP_471304.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria innocua Clip11262] >gi|116873291|ref|YP_850072.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123466461|sp|A0AJW1|DEOD_LISW6 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81595267|sp|Q92AF2|DEOD_LISIN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|16414471|emb|CAC97200.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria innocua] >gi|116742169|emb|CAK21293.1| deoD [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (233 aa)
Score = 399, Expect = 3.7e-37, Identities = 100/235 (42%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-------ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+ L N VRGMLG+TG Y ++V+VMG GMG+ SI IY EL  YDV +IRVG+ G  D+ V D+V+ + A ++S    +  +T G D    L    +E + L  V S+D FY   +Q+A D   +EME+ +L+ A K ++A +LT SD + T E SAE+RQT F +MI +AL+  K
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAETILLPGDPLRAKYIAETFLEDVVLFNQVRGMLGFTGTYKGEKVSVMGTGMGIPSISIYVNELIQSYDVKNLIRVGTMGGIQADVKVRDVVIAQAASTDS--------QINRNTFAGVDFAPVADFSLLKKAYDAGVEKGLSLKVGNVFSADRFYNDQLDKQQLA-DYGVLGIEMEAAALYTLAQKYGRRALAILTVSDHIFTGEETSAEERQTTFNDMIVVALEAAIK 233
>gi|37200554|dbj|BAC96380.1| purine-nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] (274 aa)
Score = 399, Expect = 4.2e-37, Identities = 93/230 (40%), Positives = 136/230 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+N+ D+V+  A ++S  +  +  + L   L + + K A  N+ +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+
 S:  41 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSACIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVNLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAALADYGLLEEAV-KQARAQNVPVKVGNVFSADLFYTPEADIFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLKAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALE 269
>gi|54301742|ref|YP_131735.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] >gi|81614776|sp|Q6LLA7|DEOD2_PHOPR Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|46915162|emb|CAG21935.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] (236 aa)
Score = 398, Expect = 5.2e-37, Identities = 90/235 (38%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIEN-NIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAENFLE+ K + DVR MLG+TG Y K V+VMGHGMG+ S IY +EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+++  A ++S  +  +  + +   L  +++ ++N N+++ ++  S+D+FY   +      ++ME+ ++ A +L KA T+LT SD +  E +S+EDRQ F M+N+AL+  I
 S:   3 TPHINAELGDFAETVLMPGDPLRAKFIAENFLEDVKQVCDVRSMLGFTGTYKGKRVSVMGHGMGIPSCSIYVHELIKDFGVKNIIRVGSCGAVHDDVKLMDIIIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAAIADFHLLETSVQQARLQNVNVRVGNIF--SADLFYSPEEGLFDKMEKLGMLGIDMEAAGIYGVAAELGAKALTILTVSDHIKRGEKLSSEDRQKSFGEMMNVALETAVNI 236
>gi|153196363|ref|ZP_01940733.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127633824|gb|EBA23216.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes 10403S] (233 aa)
Score = 398, Expect = 5.5e-37, Identities = 100/235 (42%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-------ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+ L N VRGMLG+TG Y ++V+VMG GMG+ SI IY EL  YDV +IRVG+ G  D+ V D+V+ + A ++S    +  +T G D    L    IE + L  V S+D FY   +Q+A D   ++ME+ +L+ A K ++A +LT SD + T E SAE+RQT F +MI +AL+  K
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAETILLPGDPLRAKYIAETFLEDVVLFNQVRGMLGFTGTYKGEKVSVMGTGMGIPSISIYVNELIQSYDVKNLIRVGTMGGIQADVKVRDVVIAQAASTDS--------QINRNTFAGVDFAPVADFSLLKKAYDAGIEKGLSLKVGNVFSADRFYNDQLDKQQLA-DYGVLGIDMEAAALYTLAQKYGRRALAILTVSDHIFTGEETSAEERQTTFNDMIVVALEAAIK 233
>gi|77959706|ref|ZP_00823723.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (239 aa)
Score = 398, Expect = 5.5e-37, Identities = 94/232 (40%), Positives = 136/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ K +NDVRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + ++ R    K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVKQVNDVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRADVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDYAAIADF-EMTRNAVDAAKAKGIDVRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|150391918|ref|YP_001321967.1| purine nucleoside phosphorylase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|167012083|sp|A6TVU0|DEOD_ALKMQ Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|149951780|gb|ABR50308.1| purine nucleoside phosphorylase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (233 aa)
Score = 397, Expect = 6.2e-37, Identities = 96/234 (41%), Positives = 137/234 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      M+ H AKKGEIA+ +L+PGDPLRAK+IAENFLEN + N+VRGM G+TG Y K ++V G GMGM SI IY EL + Y V +IRVG+ G+ ++I + D++L  A ++S  K +   D   S L    A E I   V + D FY + + + ++ + VEME+ +L+ A K  A TLLT SDSL+T  ++E+RQ F+ M+ +AL++ E
 S:   1 MSIHIGAKKGEIAETILLPGDPLRAKFIAENFLENIECYNEVRGMYGFTGSYKGKRISVQGTGMGMPSISIYVNELISDYGVKNLIRVGTCGAMQEEIQLRDVILAMSASTDSNMNK-LRFGGMDYAPTASFRLLKKAYDVAQEKGILTRVGNVLTVDTFYNEDVNSWKKWAEFGTLAVEMETAALYTLAAKFGVDALTLLTVSDSLITGGQTTSEERQNTFMGMVKIALELAE 233
>gi|126730317|ref|ZP_01746128.1| purine nucleoside phosphorylase [Sagittula stellata E-37] >gi|126709050|gb|EBA08105.1| purine nucleoside phosphorylase [Sagittula stellata E-37] (234 aa)
Score = 397, Expect = 6.8e-37, Identities = 88/231 (38%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A GEIA+ VLMPGDPLRA+W A+ FLEN K +N VRGMLGYTG + + VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G+  + + D+++  A + ST ++ I E  +    L  +  A  + +  ++SSD+FY   + +     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L+THE++ +EDR+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAAPGEIAETVLMPGDPLRAEWAAQTFLENAKCVNRVRGMLGYTGTWKGQRVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDYGAKTLIRIGSCGAMQNSVKIRDVIVAMTASTLSTPSRGIFRELNFAPCADFGLLEKAV-TAARGKDCGVHVGGIYSSDVFYDERPDLNEQMVRHGILGVEMEAAELYTLAARHGVRALAVLTVSDHLLTHEALPSEDRERSFGDMVEIALE 230
>gi|153202851|ref|ZP_01944289.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|133734921|gb|EBA36619.1| purine nucleoside phosphorylase [Listeria monocytogenes HPB2262] (233 aa)
Score = 397, Expect = 7.0e-37, Identities = 100/235 (42%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-------ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+ L N VRGMLG+TG Y ++V+VMG G+G+ SI IY EL  YDV +IRVG+ G  D+ V D+V+ + A ++S    +  +T G D    L    IE + L  V S+D FY   +Q+A D   +EME+ +L+ A K ++A +LT SD + T E SAE+RQT F +MI +AL+  K
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAETILLPGDPLRAKYIAETFLEDVVLFNQVRGMLGFTGTYKGEKVSVMGTGIGIPSISIYVNELIQSYDVKNLIRVGTMGGIQADVKVRDVVIAQAASTDS--------QINRNTFAGVDFAPVADFSLLKKAYDAGIEKGLSLKVGNVFSADRFYNDQLDKQQLA-DYGVLGIEMEAAALYTLAQKYGRRALAILTVSDHIFTGEETSAEERQTTFNDMIVVALEAAIK 233
>gi|90409827|ref|ZP_01217844.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90329180|gb|EAS45437.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] (236 aa)
Score = 397, Expect = 7.1e-37, Identities = 90/235 (38%), Positives = 139/235 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIEN-NIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAENFLE+ K + DVR MLG+TG Y K V+VMGHGMG+ S IY +EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+++  A ++S  +  +  + +   L  +++ ++N N+++ ++  S+D+FY   +      ++ME+ ++ A +L KA T+LT SD +  E +S+EDRQ F M+N+AL+  I
 S:   3 TPHINAELGDFAETVLMPGDPLRAKFIAENFLEDVKQVCDVRSMLGFTGTYKGKRVSVMGHGMGIPSCSIYVHELIKDFGVKNIIRVGSCGAVHDDVKLMDVIIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAAIADFHLLETSVQQARLQNVNVRVGNIF--SADLFYSPEEGLFDKMEKLGMLGIDMEAAGIYGVAAELGAKALTILTVSDHIKRGEKLSSEDRQKSFGEMMNVALETAVNI 236
>gi|15672913|ref|NP_267087.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|22653705|sp|Q9CH10|DEOD_LACLA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|12723866|gb|AAK05029.1|AE006327_9 purine nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (234 aa)
Score = 396, Expect = 7.5e-37, Identities = 93/232 (40%), Positives = 140/232 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+KGEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VRGMLG+TG Y  V+VMG GMG+ SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +D+++ DLV+ + A  +T + I + D    + + + +  I ++ +T V + SSD+FYG  +V+    + VEME+ L+  K  +  ++T SD ++T ES ++E+RQ F +M+ + L+ +
 S:   3 TPHIEAQKGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVQFNQVRGMLGFTGTYKGHRVSVMGTGMGIPSISIYANELITEYGVKRLIRVGTAGSVNEDVHIRDLVIGQAA---ATTSAIIRNDFPDFDFPQIADFDLLDKAYHIAKDLGITTHVGNILSSDLFYGGPDAVK--VGKLGVKAVEMEAAGLYYLGAKYKVQTLGIMTISDHILTGESTTSEERQLTFTDMMKVGLETL 231
>gi|33152033|ref|NP_873386.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|81578196|sp|Q7VMS8|DEOD_HAEDU Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|33148255|gb|AAP95775.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus ducreyi 35000HP] (238 aa)
Score = 396, Expect = 8.4e-37, Identities = 91/233 (39%), Positives = 131/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLEN + + +VR M GYTG Y + +++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    E+   + A + NI +  + S+D+FY + ++ +    VEME+ ++ A +  K+ + T SD + + E +SAEDRQ F MI +AL+ V
 S:   1 MTPHINAPAGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLENAEQVTNVRNMFGYTGTYKGRRISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRADVKLRDIVIGSGACTDSKVNR-IRFRDNDFAAIADFEMTLAAYQVAKQKNISVQVGNLFSADLFYTPDVAMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYVVAAEYGVKSLAICTVSDHIRSGEKLSAEDRQLTFNEMIEIALESV 232
>gi|121585921|ref|ZP_01675714.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|153212817|ref|ZP_01948453.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|153224772|ref|ZP_01954583.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153803124|ref|ZP_01957710.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153820062|ref|ZP_01972729.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153824091|ref|ZP_01976758.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|153827503|ref|ZP_01980170.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|194533759|ref|YP_002069174.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|194536369|ref|YP_002071529.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] >gi|194538049|ref|YP_002073186.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V51] >gi|9657436|gb|AAF95967.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121549857|gb|EAX59877.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|124116330|gb|EAY35150.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|124117482|gb|EAY36225.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124121343|gb|EAY40086.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125619811|gb|EAZ48337.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|125622662|gb|EAZ50980.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V51] >gi|126509397|gb|EAZ71991.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126518388|gb|EAZ75611.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|149738566|gb|EDM52921.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150421163|gb|EDN13447.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] >gi|150425565|gb|EDN17341.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae AM-19226] (245 aa)
Score = 396, Expect = 9.3e-37, Identities = 91/235 (38%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V IIR+GS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +L +   A  + +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L +A T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+  I
 S:  12 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRSMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCSIYVHELIAEYGVKNIIRIGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNR-IRFSGHDFAAIADYDLLETAVNQARAQQVPVKVGNVFSADLFYTPEPEIFEKMKKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGARALTILTVSDHILRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALETAINI 245
>gi|84500166|ref|ZP_00998432.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanicola batsensis HTCC2597] >gi|84392100|gb|EAQ04368.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanicola batsensis HTCC2597] (234 aa)
Score = 396, Expect = 9.3e-37, Identities = 87/231 (37%), Positives = 129/231 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ G+IA+ VLMPGDP RAKW AE FLE +L+N+VRGMLG+TG +  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G+  + + D++L  A S ST +   E  +    L+  + A  +   ++S+D+FY   +++     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L THE++ AEDR+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAEPGQIAETVLMPGDPYRAKWAAETFLEGAELVNEVRGMLGFTGTWRGHRVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDYGARTLIRIGSCGAMQSHVKIRDVILAMSASSISTPSLGFFREVNFAPTADFGLLHGAF-QAAEARGVTTHTGGIYSADVFYAERPDLDEAMERHGILAVEMEAAELYTVAARHGCRALAVLTVSDHLKTHEALPAEDREKSFGDMVEIALE 230
>gi|46015035|pdb|1OTX|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase M64v Mutant >gi|46015036|pdb|1OTX|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase M64v Mutant >gi|46015037|pdb|1OTX|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase M64v Mutant >gi|46015044|pdb|1OUM|A Chain A, M64v Pnp +talo >gi|46015045|pdb|1OUM|B Chain B, M64v Pnp +talo >gi|46015046|pdb|1OUM|C Chain C, M64v Pnp +talo >gi|46015048|pdb|1OV6|A Chain A, M64v Pnp + Allo >gi|46015049|pdb|1OV6|B Chain B, M64v Pnp + Allo >gi|46015050|pdb|1OV6|C Chain C, M64v Pnp + Allo >gi|46015051|pdb|1OVG|A Chain A, M64v Pnp +mepdr >gi|46015052|pdb|1OVG|B Chain B, M64v Pnp +mepdr >gi|46015053|pdb|1OVG|C Chain C, M64v Pnp +mepdr (238 aa)
Score = 396, Expect = 9.6e-37, Identities = 92/232 (39%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHG+G+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  + + D+V+  A ++S  +  I KD    + D++R      D V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   2 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGVGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADF-DMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESV 232
>gi|28901330|ref|NP_800985.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153836004|ref|ZP_01988671.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|81725314|sp|Q87G42|DEOD2_VIBPA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|28809877|dbj|BAC62818.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149750758|gb|EDM61503.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (236 aa)
Score = 395, Expect = 1.0e-36, Identities = 93/235 (39%), Positives = 134/235 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+N+ D+V+  A ++S  + I   D    L +  K A  + +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+E+RQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVNLMDVVIGMGASTDSKVNR-IRFNNHDFAAIADFSLLEEAVKQARAQEVPVKVGNVFSADLFYTPEADIFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEERQKSFNDMMKVALETAINI 236
>gi|121729770|ref|ZP_01682208.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|147672088|ref|YP_001214924.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|121628492|gb|EAX60979.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|146314471|gb|ABQ19011.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O395] (245 aa)
Score = 395, Expect = 1.1e-36, Identities = 91/235 (38%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V IIR+GS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +L +   A  + +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L +A T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+  I
 S:  12 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRSMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCSIYVHELIAEYGVKNIIRIGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNR-IRFSGHDFAAIADYDLLETAINQARAQQVPVKVGNVFSADLFYTPEPEIFEKMKKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGARALTILTVSDHILRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALETAINI 245
>gi|153829278|ref|ZP_01981945.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|161582046|ref|NP_232454.2| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|85681036|sp|Q9KNB2|DEOD2_VIBCH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|148875243|gb|EDL73378.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] (236 aa)
Score = 395, Expect = 1.1e-36, Identities = 91/235 (38%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V IIR+GS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +L +   A  + +  V S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L +A T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRSMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCSIYVHELIAEYGVKNIIRIGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNR-IRFSGHDFAAIADYDLLETAVNQARAQQVPVKVGNVFSADLFYTPEPEIFEKMKKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGARALTILTVSDHILRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALETAINI 236
>gi|123440941|ref|YP_001004931.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|167016845|sp|A1JJA0|DEOD_YERE8 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|122087902|emb|CAL10690.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (241 aa)
Score = 395, Expect = 1.1e-36, Identities = 94/232 (40%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK IAE FL++ K +NDVRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + D+ R    K +V V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD +V+ E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKHIAETFLKDVKQVNDVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVREDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDYAAIADF-DMTRNAVDAAKAKGLNVRVGNLFSADLFYTPDPQMFDVMKKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIVSGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|71282054|ref|YP_268708.1| purine nucleoside phosphorylase [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|85541012|sp|Q483Q8|DEOD_COLP3 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|71147794|gb|AAZ28267.1| purine nucleoside phosphorylase [Colwellia psychrerythraea 34H] (234 aa)
Score = 395, Expect = 1.2e-36, Identities = 96/232 (41%), Positives = 143/232 (61%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV----VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ GE A+ VLMPGDPLRAK+IA+NFL++ K I VR MLGYTG Y K V+VMG GMG+ SI IY+ EL+ Y V+ IIR+GS G+  DI + D+V+  A ++S  +   +  ++ +  + + K+ ++  KL  V  + ++D+FY   E+ A+ K + VEME+ L+ A + KKA T+LT SD + T E ++E+R+T F +M+ L L+ V
 S:   3 TPHIEAQDGEFAETVLMPGDPLRAKFIADNFLDDAKCITQVRNMLGYTGTYKGKRVSVMGSGMGVPSISIYATELYKDYGVEKIIRIGSCGAVRDDIKIRDIVIGMAASTDSNVNR-----QRFHNVDFAACADFSLLKSVVDTAEKLGKPVHVGNIFTADLFYTPQP--EKFATMEKYGILAVEMEAAGLYGVAAEYGKKALTVLTVSDHIKTGEKTTSEERETTFKDMMELTLESV 233
>gi|157368908|ref|YP_001476897.1| purine nucleoside phosphorylase [Serratia proteamaculans 568] >gi|157320672|gb|ABV39769.1| purine nucleoside phosphorylase [Serratia proteamaculans 568] (243 aa)
Score = 395, Expect = 1.2e-36, Identities = 92/232 (39%), Positives = 139/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNK----KAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE  +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL A + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  +  + +  D + + +  A + I   + S+D+FY + + Q+    VEME+ ++ A +L +  KA T+ T SD ++ HE+ +A +RQT F MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEGAVEVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYARELIAEFGVKKIIRVGSCGAVRDDVKLRDVVIGMGACTDSKVNRMRFKDHDYAAIADFDMVRNAVDAAAAQ-GIPARVGNIFSADLFYTPDPDMFQVMKKYGILGVEMEAAGIYGVAAELYEEFGCKALTICTVSDHILRHEATTAAERQTTFNEMIVIALESV 237
>gi|119715749|ref|YP_922714.1| purine-nucleoside phosphorylase [Nocardioides sp. JS614] >gi|119536410|gb|ABL81027.1| purine-nucleoside phosphorylase [Nocardioides sp. JS614] (243 aa)
Score = 394, Expect = 1.3e-36, Identities = 90/230 (39%), Positives = 134/230 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL----NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H A+ G+IA +VLMPGDPLRA+WIA+ FL++ +  +VRGM GYTG + + V+V G GMG S+ IY+ ELF YDV IIRVGS G+ ++ + V D+V+  A ++S+ + I E D    L  +D   +  + +  ++ SSD FY A  +   D   VEME+ +L+ A K ++A T+ T SD +VT E SA++R+ F M+ +AL
 S:   1 MSTHIGARPGDIAPLVLMPGDPLRARWIADTFLDDARCYTEVRGMYGYTGSWQGQRVSVQGSGMGQPSLAIYANELFREYDVQSIIRVGSCGALSERLAVRDIVIASGACTDSSMNR-IRFEGLDYAPVADFGLLRAAHDAATAKQLAEGVHVG--LIFSSDSFYPARPELAARMVDFGVLAVEMEASALYTLAAKHGRRALTICTVSDHVVTGEETSAQEREQTFGTMVEIAL 231
>gi|28211066|ref|NP_782010.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium tetani E88] >gi|75542431|sp|Q894Z3|DEOD_CLOTE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|28203505|gb|AAO35947.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium tetani E88] (235 aa)
Score = 394, Expect = 1.5e-36, Identities = 93/233 (39%), Positives = 133/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A +G IA+ +L+PGDPLRAK+IA+ FLE+  N+VRGM G+TG Y K V+V G GMG+ S+ IY+ EL  Y V +IRVG+ GSY + + V DL++  A + S   + + +   S +L    A+E  +   ++SSDIFY ++  + +   VEME+ +L+ A K  A TLLT SD VTHE SAE+RQT F M+ +AL +
 S:   1 MSIHINAPEGAIAESILLPGDPLRAKFIADTFLEDVVCYNEVRGMYGFTGTYKGKRVSVQGTGMGIPSMSIYATELIESYGVKNLIRVGTCGSYVEKVKVRDLIIAMSACTNSN-INLVPFKGRTFAPTASFDLLKPAYDIAVEKGFEPKVGSIYSSDIFYDDDKEDWKTWAKYGCLGVEMETAALYTIAAKYGVNALTLLTVSDHFVTHEVTSAEERQTTFKAMMEVALDTI 232
>gi|29374835|ref|NP_813988.1| purine nucleoside phosphorylase [Enterococcus faecalis V583] >gi|29342293|gb|AAO80059.1| purine nucleoside phosphorylase [Enterococcus faecalis V583] (235 aa)
Score = 394, Expect = 1.5e-36, Identities = 100/231 (43%), Positives = 139/231 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK GEIA +L+PGDPLRAK+IAE FLENP  N VRGMLGYTG Y + V+V G GMGM S GIY++EL  YDV +IRVG+ GS ++ +NV +LV+ + A + S+ +  +   +  D L  ++  I   T V V S D+FY  S++ +  + V +EME+ L+ A K + +A ++T SDSLVT E +AE+RQT F MI + L+
 S:   1 MSVHIEAKPGEIADKILLPGDPLRAKYIAETFLENPVCYNQVRGMLGYTGTYKGQRVSVQGTGMGMPSAGIYAHELINSYDVKKLIRVGTCGSISEKVNVRELVIAQAAATPSSAIRNDFPKYDFPQIASFDLL---LKSYEIAKAKGFTTHVGNVLSDDVFY--KDSLDDVFRLGRYGVLAIEMEAAMLYYLAAKFDVEALAIMTVSDSLVTGEETTAEERQTTFNEMIEVGLE 230
>gi|75448687|sp|Q8KRT5|DEOD_XENNE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|22094599|gb|AAM91930.1|AF525420_1 purine nucleoside phosphorylase [Xenorhabdus nematophila] >gi|48237466|gb|AAT40584.1| putative purine-nucleoside phosphorylase [Xenorhabdus nematophila] (238 aa)
Score = 394, Expect = 1.5e-36, Identities = 89/232 (38%), Positives = 136/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIR---KTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRA++IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y + ++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIR+GS G+ ++D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + D++R   A  NI   + S D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T E +AE+RQ F +MI +AL+ +
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAQYIAETFLEDARQVNNVRGMLGFTGTYKGRRISVMGHGMGIPSCSIYAKELITEFGVKKIIRIGSCGAVSEDVKIRDVVIGMGACTDSKVNR---MRFKDHDFAAIADF-DLVRHAVDAAKAKNINTRVGNIFSVDLFYSPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALAICTVSDHIRTGEQTTAEERQHTFNDMIEIALESI 233
>gi|94985597|ref|YP_604961.1| purine nucleoside phosphorylase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94555878|gb|ABF45792.1| purine nucleoside phosphorylase [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (261 aa)
Score = 394, Expect = 1.5e-36, Identities = 98/227 (43%), Positives = 127/227 (55%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-------YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      H A+ GEIA+ VL+PGDPLRA+ IAE F ENP  N VRGMLG+TG Y  V+V G GMG+AS IY EL  Y  +IRVG+AGSY D++V DLVL + A ++S      + I  + L    D  T + N    + SSD FY +  ++ +   VEME+ L+ A K  +A T+LT SD LVT E +AE+RQT F MI +AL
 S:  23 HLNARPGEIAETVLLPGDPLRAQHIAETFFENPVQHNSVRGMLGFTGTYRGVPVSVQGTGMGIASSMIYVNELIRDYGCQTLIRVGTAGSYQPDVHVRDLVLAQAACTDSNINNIRFGLRNFAPIADFELLLRAYQMARDRGFATHVGN--------ILSSDTFYQDDPESYKLWAQYGVLAVEMEAAGLYTLAAKYGVRALTILTISDHLVTREETTAEERQTTFNGMIEVAL 248
>gi|83943857|ref|ZP_00956314.1| purine nucleoside phosphorylase [Sulfitobacter sp. EE-36] >gi|83845104|gb|EAP82984.1| purine nucleoside phosphorylase [Sulfitobacter sp. EE-36] (236 aa)
Score = 394, Expect = 1.6e-36, Identities = 86/231 (37%), Positives = 133/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H AK G+IA+ VLMPGDP RAKW AE FL++ KL+N+VRGMLG+TG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL + Y+  +IR+GS G   + + D+++  A + ++ + I E  +    L  +  A   K   ++SSD+FY   +++ +   VEME+ L+ A + ++A +LT SD L T E++ AE+R+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAKPGDIAETVLMPGDPYRAKWAAETFLKDAKLVNEVRGMLGFTGTWNGNRVTIQGSGMGMPSLSIYANELISEYNAQTLIRIGSCGGMQPQVGIRDVIIAMTATTITSPSSGIFREMNYAPCADWSLLRAAV-DAAEAKGTKTHVGGIYSSDVFYAERPDLDEQMTRHGILGVEMEAAELYTLAARHKRRALAVLTVSDHLQTGEALPAEEREKSFGDMVEIALQ 230
>gi|67480315|ref|XP_655507.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56472653|gb|EAL50119.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (238 aa)
Score = 393, Expect = 1.7e-36, Identities = 96/233 (41%), Positives = 142/233 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTL-------EGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY------GANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV-THESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      TPHN AK GEIA+ VLM GDPLR K +A+ +L +  N VRG +GYTGYY  +++V HGMGM SIGIY+YELF FY V IIR+GSAG++ + + +GD+V+  A +S + +  I K S +    E D  + + + N    ++S++ FY   GA + + +A    VEME+ +L+ A + K+A +LT SD  + E M+AE+R+TKF M+ +AL + +
 S:   7 TPHNGAKYGEIAETVLMAGDPLRVKLLADTYLTDVVQYNSVRGAVGYTGYYKGVKLSVQAHGMGMPSIGIYAYELFNFYGVKRIIRIGSAGAFDESLKLGDIVIGMGACYDSNFERQYDIPGKYSCIADFQLCREAVDAAEKLGYRYKVGN--------IYSANYFYDDGDHSGAWKKMGVLA-------VEMEAAALYMIAARARKQALCMLTISDLCYGSGEKMTAEERRTKFTQMMEVALSLAK 238
>gi|114764856|ref|ZP_01444038.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseovarius sp. HTCC2601] >gi|114542742|gb|EAU45765.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseovarius sp. HTCC2601] (234 aa)
Score = 393, Expect = 1.7e-36, Identities = 88/231 (38%), Positives = 132/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ G+IA+ VLMPGDPLRA+W A FL++P +N VRGMLG+TG +  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G+ + + + D+++  A S ST ++ I E  +    LN +     K T  H   SSD+FY   + ++ +   VEME+ L+ A +  +A +LT SD L+T E++ +EDRQ+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTVHIGAEPGQIAETVLMPGDPLRAEWAANTFLDDPVCVNRVRGMLGFTGTWKGNRVTIHGSGMGMPSLSIYANELIRDYGAKTLIRIGSCGAMQEHVGIRDVIVAMTASSLSTPSRGIFRELNFAPCADYGLLNAAVEAA------KGTGATCHVGGIYSSDVFYDERPDLTEMMTRHGILGVEMEAAELYNLAARHGVRALAVLTVSDHLLTQEALPSEDRQSSFGDMVQIALE 230
>gi|83953498|ref|ZP_00962220.1| purine nucleoside phosphorylase [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] >gi|83842466|gb|EAP81634.1| purine nucleoside phosphorylase [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] (236 aa)
Score = 393, Expect = 1.8e-36, Identities = 86/231 (37%), Positives = 133/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H AK G+IA+ VLMPGDP RAKW AE FL++ KL+N+VRGMLG+TG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL + Y+  +IR+GS G   + + D+++  A + ++ + I E  +    L  +  A   K   ++SSD+FY   +++ +   VEME+ L+ A + ++A +LT SD L T E++ AE+R+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAKPGDIAETVLMPGDPYRAKWAAETFLKDAKLVNEVRGMLGFTGTWNGNRVTIQGSGMGMPSLSIYANELMSEYNAQTLIRIGSCGGMQPQVGIRDVIIAMTATTITSPSSGIFREMNYAPCADWSLLRAAV-DAAEAKGTKTHVGGIYSSDVFYAERPDLDEQMTRHGILGVEMEAAELYTLAARHKRRALAVLTVSDHLQTGEALPAEEREKSFGDMVEIALQ 230
>gi|138895089|ref|YP_001125542.1| purine nucleoside phosphorylase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196248330|ref|ZP_03147031.1| purine nucleoside phosphorylase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|167012093|sp|A4IN93|DEOD_GEOTN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|134266602|gb|ABO66797.1| Purine nucleoside phosphorylase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196212055|gb|EDY06813.1| purine nucleoside phosphorylase [Geobacillus sp. G11MC16] (236 aa)
Score = 393, Expect = 1.8e-36, Identities = 92/235 (39%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE   N+VRGMLG+TG Y  ++V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+  D+ V D++L  A ++S  + I  +D    L    +E + L  V ++D+FY  + E A    VEME+ +L+ A K + +A ++LT SD ++T E +AE+RQT F +MI +AL+  +
 S:   1 MSVHIGAKPGEIAEHILLPGDPLRAKYIAETFLEGAVCYNEVRGMLGFTGTYKGHRISVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKTLIRVGTCGAIQPDVRVRDVILAMSASTDSNMNRLI-FRGRDYAPTADFHLLRTAYDVGMEKGLALKVGNVFTADMFYNDEPNWETWAR-YGVLAVEMETAALYTLAAKFDCRALSVLTVSDHIITGEETTAEERQTTFNDMIEVALEAASR 233
>gi|89068116|ref|ZP_01155533.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanicola granulosus HTCC2516] >gi|89046355|gb|EAR52412.1| purine nucleoside phosphorylase [Oceanicola granulosus HTCC2516] (234 aa)
Score = 392, Expect = 2.6e-36, Identities = 88/231 (38%), Positives = 135/231 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H AK G+IA+ VLMPGDP RA+W AE FL+ P+L+N+VRGMLGYTG +  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G  + + V D+V+  A S ST + +GI + +  +D L    A  ++ +  ++S+D+FY   + + +   VEME+ L+ A + ++A +LT SD L+T E++ +E R+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAKPGQIAETVLMPGDPYRARWAAETFLDAPELVNEVRGMLGYTGTWRGNRVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDYGAQTLIRIGSCGGMQEKVKVRDIVIAMSASSISTPS--LGIFKEFNFAPCADWSLLSAAHAAAQTRDVGVHVGGIYSADVFYDERPDLNEQMTRHGILGVEMEAAELYNLAARHGRRALAILTVSDHLITGEALPSEQRERSFGDMVEIALE 230
>gi|6647714|sp|P77835|DEOD_BACST Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) (Purine nucleoside phosphorylase II) (PU-NPase II) >gi|1638807|dbj|BAA13510.1| purine nucleoside phosphorylase [Geobacillus stearothermophilus] (234 aa)
Score = 392, Expect = 2.6e-36, Identities = 92/231 (39%), Positives = 135/231 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK+ EIA +L+PGDPLRAK+IAE FLE   N VRGMLG+TG Y  ++V G GMG+ SI IY EL  Y+V +IRVG+ G+ KD+ V D++L  + ++S  + +   D   + +L   +  E ++L  V ++D+FY N  E++A    VEME+ +L+ A K +KA ++LT SD ++T E +AE+RQT F MI +AL+
 S:   1 MSVHIGAKEHEIADKILLPGDPLRAKYIAETFLEGATCYNQVRGMLGFTGTYKGHRISVQGTGMGVPSISIYITELMQSYNVQTLIRVGTCGAIQKDVKVRDVILAMTSSTDSQMNR-MTFGGIDYAPTANFDLLKTAYEIGKEKGLQLKVGSVFTADMFYNENAQFEKLAR-YGVLAVEMETTALYTLAAKFGRKALSVLTVSDHILTGEETTAEERQTTFNEMIEVALE 229
>gi|120435771|ref|YP_861457.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD [Gramella forsetii KT0803] >gi|117577921|emb|CAL66390.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD [Gramella forsetii KT0803] (232 aa)
Score = 391, Expect = 2.9e-36, Identities = 94/232 (40%), Positives = 134/232 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      M+ H AKKGEIA+ VL+PGDPLRAKWIAE FL++  N++RGMLG+TG Y ++V+V G GMG+ S IY EL  YDV +IRVGSAG++ +D+N+ D+V+  A + S+      +   D L  +  A + +I   V SSDIFY +  + +    EME+ ++ A K  KA ++LT SDSLV E +S+E R+ K  M+ +AL +
 S:   1 MSIHIEAKKGEIAETVLLPGDPLRAKWIAETFLKDSICYNNIRGMLGFTGNYQGRKVSVQGTGMGIPSTLIYCNELIKEYDVKNLIRVGSAGAFQRDLNLMDIVIAMSASTNSSMNSQTFNGGDYAPTANFDLLMQAV-NYAEKEHIHFKAGNVLSSDIFYDDDPDYYKKWASYGVLCAEMETAGIYTLAAKFGVKALSILTISDSLVNGEEVSSEVRENKLSQMVKIALNI 231
>gi|15923126|ref|NP_370660.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15925840|ref|NP_373373.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|57652484|ref|YP_185025.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82749849|ref|YP_415590.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87159961|ref|YP_492855.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88193911|ref|YP_498698.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148266562|ref|YP_001245505.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150392601|ref|YP_001315276.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151220292|ref|YP_001331115.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156978466|ref|YP_001440725.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161508405|ref|YP_001574064.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168726804|ref|ZP_02759081.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|13700052|dbj|BAB41351.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14245903|dbj|BAB56298.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|57286670|gb|AAW38764.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82655380|emb|CAI79763.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87125935|gb|ABD20449.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201469|gb|ABD29279.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147739631|gb|ABQ47929.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945053|gb|ABR50989.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150373092|dbj|BAF66352.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156720601|dbj|BAF77018.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160367214|gb|ABX28185.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (235 aa)
Score = 391, Expect = 3.3e-36, Identities = 91/232 (39%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKG-EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH +   EIA+ VL+PGDPLRAK+IAE +L++ + N VR M G+TG Y K+V+VMG GMGM SIGIYSYEL  +  +IRVGS G+ ++I++ D+++ + A ++S Y +  +  + +   L  + +TA + ++   V SSDIFY A+ + +     VEMES +L+ NAI  +A + T SD L+  S + E+R+ F +MI +AL +V
 S:   4 TPHIKPMNDVEIAETVLLPGDPLRAKFIAETYLDDVEQFNTVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSIGIYSYELIHTFGCKKLIRVGSCGAMQENIDLYDVIIAQGASTDSNYVQQYQLPGHFAPIASYQLLEKAV-ETARDKGVRHHVGNVLSSDIFYNADTTASERWMRMGILGVEMESAALYMNAIYAGVEALGVFTVSDHLIHETSTTPEERERAFTDMIEIALSLV 235
>gi|118443089|ref|YP_878402.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium novyi NT] >gi|167012087|sp|A0Q1A0|DEOD_CLONN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|118133545|gb|ABK60589.1| purine nucleoside phosphorylase [Clostridium novyi NT] (233 aa)
Score = 391, Expect = 3.6e-36, Identities = 96/234 (41%), Positives = 143/234 (61%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES--TYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      M+ H AK+ EIA VL+PGDPLRAK+IAENFLE+  NDVRGM GYTG Y K V+V G GMG+ SI IY+ EL  Y V +IRVG+ GS KDI V D++L  A + S   ++ G++ A ++ +  + D+ +  ++ IK+ +++ SSD+FY ++  ++ S   +EME+ L+  K    +LT SDS+VT E +A++R+T F M+ +AL++ E
 S:   1 MSTHIGAKQNEIASTVLLPGDPLRAKFIAENFLEDVICYNDVRGMYGYTGTYKGKRVSVQGTGMGIPSISIYANELIESYGVKNLIRVGTCGSINKDIKVRDIILAMGACTNSGTNRMRFNGMDFAPIASFDLLKKAYDIGKSKGLD--IKVGNIL--SSDLFYNDDKDAIKLWSKYGVLGIEMEASGLYTLGAKYGVNTLAILTVSDSIVTGEETTAKERETTFTKMMEIALELAE 233
>gi|145300520|ref|YP_001143361.1| purine-nucleoside phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142853292|gb|ABO91613.1| purine-nucleoside phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (238 aa)
Score = 391, Expect = 3.6e-36, Identities = 91/232 (39%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH AK G A VLMPGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y + ++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V +IRVGS G+ +D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + + V    N +  V + S+D+FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++E+RQ F +MI +AL V
 S:   3 TPHINAKDGAFADTVLMPGDPLRAKYIAETFLENVEQVCDVRSMLGFTGTYKGRRISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDYGVKTLIRVGSCGAVREDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDFAAIADFDLVANAVQAAKNKGVPVRVGNIFSADLFYTPDPSMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTGEQTTSEERQLTFNDMIEIALDSV 233
>gi|56965779|ref|YP_177513.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56912025|dbj|BAD66552.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus clausii KSM-K16] (236 aa)
Score = 390, Expect = 4.0e-36, Identities = 99/235 (42%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:   7 EFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      EF TPH AK GEIA+ VL+PGDPLRAK+IAE FL +  N VR M G+TG YN K ++VMG GMGM S+GIYSYEL  + V +IRVGS G+  D+N+ D++L  A + S Y   +  + L S L + +K A E + +  + SSD FY A+    D   +EME+ +L+ NA +  A +LT SD +  E +AE+R+T F NM+ +AL++
 S:   3 EFKQTPHINAK-GEIAETVLLPGDPLRAKFIAERFLTDVVQFNSVRNMFGFTGTYNGKRISVMGTGMGMPSMGIYSYELIHVFGVKNLIRVGSCGALQDDLNLYDVILGMGASTNSNYVNQYHLPGTFAPL-ASYSLLEKAKKAADEKGVPVHVGNILSSDTFYNADEDAAGKWRDMGILGIEMEAAALYMNAAQAGVNALCILTVSDHIFKEEETTAEERETSFTNMMEIALEL 235
>gi|52425954|ref|YP_089091.1| purine nucleoside phosphorylase [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|81609417|sp|Q65RA4|DEOD_MANSM Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|52308006|gb|AAU38506.1| DeoD protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (238 aa)
Score = 390, Expect = 4.0e-36, Identities = 93/233 (39%), Positives = 131/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLEN K + +VR MLGYTG Y + V+VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ V D+++  A ++S  + I + D    ++   + A  I   + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA ++ T SD + T E S+E+RQ F +MI +AL+ V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLENAKEVTNVRNMLGYTGTYKGRPVSVMGHGMGIPSCSIYTKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRNDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR-IRFKDNDFAAIADFDMTQAAVQAAKAKGINYRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALSICTVSDHIRTGEQTSSEERQLTFNDMIEIALESV 232
>gi|49482379|ref|YP_039603.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49240508|emb|CAG39165.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (235 aa)
Score = 390, Expect = 4.1e-36, Identities = 91/232 (39%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKG-EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH +   EIA+ VL+PGDPLRAK+IAE +L++ + N VR M G+TG Y K+V+VMG GMGM SIGIYSYEL  +  +IRVGS G+ ++I++ D+++ + A ++S Y +  +  + +   L  + +TA + ++   V SSDIFY A+ + +     VEMES +L+ NAI  +A + T SD L+  S + E+R+ F +MI +AL +V
 S:   4 TPHIKPMNDVEIAETVLLPGDPLRAKFIAETYLDDVEQFNTVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSIGIYSYELIHTFGCKKLIRVGSCGAMQENIDLYDVIVAQGASTDSNYVQQYQLPGHFAPIASYQLLEKAV-ETARDKGVRHHVGNVLSSDIFYNADTTASERWMRMGILGVEMESAALYMNAIYAGVEALGVFTVSDHLIHETSTTPEERERAFTDMIEIALSLV 235
>gi|21281839|ref|NP_644925.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485014|ref|YP_042235.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|21203274|dbj|BAB93975.1| purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243457|emb|CAG41878.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (235 aa)
Score = 389, Expect = 5.5e-36, Identities = 91/232 (39%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKG-EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH +   EIA+ VL+PGDPLRAK+IAE +L++ + N VR M G+TG Y K+V+VMG GMGM SIGIYSYEL  +  +IRVGS G+ ++I++ D+++ + A ++S Y +  +  + +   L  + TA + ++   V SSDIFY A+ + +     VEMES +L+ NAI  +A + T SD L+  S + E+R+ F +MI +AL +V
 S:   4 TPHIKPMNDVEIAETVLLPGDPLRAKFIAETYLDDVEQFNTVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGSGMGMPSIGIYSYELIHTFGCKKLIRVGSCGAMQENIDLYDVIIAQGASTDSNYVQQYQLPGHFAPIASYQLLEKAV-GTARDKGVRHHVGNVLSSDIFYNADTTASERWMRMGILGVEMESAALYMNAIYAGVEALGVFTVSDHLIHETSTTPEERERAFTDMIEIALSLV 235
>gi|86138969|ref|ZP_01057540.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. MED193] >gi|85824200|gb|EAQ44404.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. MED193] (234 aa)
Score = 388, Expect = 6.4e-36, Identities = 86/231 (37%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A++G+IA+ VLMPGDP RAKW AENFL+N +L+N+VRGMLGYTG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  +  +IR+GS G   + + D++L  A + S+ + I E  +    L  + + A  I +  ++SSD FY   + +     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L T E++ ++ R+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGAQQGDIAETVLMPGDPYRAKWAAENFLQNAQLVNEVRGMLGYTGSWNGHRVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDFGAKTLIRIGSCGGMQPQVKLRDVILAMTATTLSSPSHSIFKEVNFAPAADWSLLQAAV-QAAQSREIGIHVGCIYSSDTFYDERPDLNEQMVRHGILGVEMEAAELYTLAARYQCRALAVLTVSDHLGTGEALPSDQRERSFGDMVEIALE 230
>gi|77973607|ref|ZP_00829153.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (239 aa)
Score = 388, Expect = 6.6e-36, Identities = 92/232 (39%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y + ++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + ++ R    K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLKDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRPISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRADVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDYAAIADF-EMTRNAVDAAKAKGIDVRVGNLFSADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|146310208|ref|YP_001175282.1| purine nucleoside phosphorylase [Enterobacter sp. 638] >gi|167012091|sp|A4W6A1|DEOD_ENT38 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|145317084|gb|ABP59231.1| purine-nucleoside phosphorylase [Enterobacter sp. 638] (240 aa)
Score = 388, Expect = 8.1e-36, Identities = 95/232 (40%), Positives = 139/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL----NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    +   N V  A+ + ++ ++  S+D+FY +  E   K + VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE SA +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKHIAETFLEDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRMDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---MRFKDHDFAAIADFGMVRNAVDAAKALGVDARVGNIF--SADLFYSPDGG-EMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTSAAERQTTFNDMIKIALESV 234
>gi|84385391|ref|ZP_00988423.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|86144592|ref|ZP_01062924.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. MED222] >gi|84379988|gb|EAP96839.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|85837491|gb|EAQ55603.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. MED222] (236 aa)
Score = 387, Expect = 8.7e-36, Identities = 92/235 (39%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FL++ K + DVR M GYTG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +    + +   L + + + A E +K+ +V  S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINAQAGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLDDVKQVCDVRNMFGYTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNNHDFAAIADFGLLEEAVNQARAQEVPVKVGNVF--SADLFYTPEADLFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEDRQKSFNDMMKVALETAINI 236
>gi|15603156|ref|NP_246228.1| purine nucleoside phosphorylase [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|81636735|sp|Q9CLE6|DEOD_PASMU Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|12721652|gb|AAK03375.1| DeoD [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (238 aa)
Score = 387, Expect = 9.2e-36, Identities = 90/233 (38%), Positives = 132/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ K I +VR MLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I + D    ++   + A  + +  + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE + E+RQ F +MI +AL+ V
 S:   1 MTPHINAPAGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVKEITNVRNMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRMDVKLRDVVIGFGACTDSKVNR-IRFKNHDFAAIADFDMTMAAVQAAKAKGLNVHVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTPEERQLTFNDMIEIALESV 232
>gi|66880260|ref|ZP_00405243.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma genitalium G-37] (136 aa)
Score = 387, Expect = 1.0e-35, Identities = 71/110 (64%), Positives = 86/110 (78%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY 119
      MTPH AKK +I+KVVLMPGDPLRAKWIAE FL+ KL+N+VRGM YTG Y +K VTVMGHGMG+ SIGIYSYEL FY+V+ IIR+GS G+  + + DLV+ KA+
 S:  27 MTPHISAKKDDISKVVLMPGDPLRAKWIAEQFLDQAKLVNEVRGMFAYTGQYKSKTVTVMGHGMGIPSIGIYSYELMNFYEVETIIRIGSCGALAPQLKLKDLVIASKAW 136
>gi|34849430|gb|AAP58929.1| purine-nucleoside phosphorylase [Spiroplasma kunkelii] (190 aa)
Score = 387, Expect = 1.0e-35, Identities = 85/164 (51%), Positives = 105/164 (64%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYI-GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGAN 173
      MTPH AK+ EIA+ VLMPGDP R +IAENFLEN KL+N++R + YT Y NK +T+ G GMG SIGIYSYELF FY+VD IIR+GSA SY  + + D+V  AY E+ YA+ + GIE D L   L  I + A E IK  +V+S D FY N
 S:   1 MTPHINAKQEEIAETVLMPGDPFRTNFIAENFLENIKLVNEIRNIFMYTETYKNKTITIAGSGMGCPSIGIYSYELFKFYNVDNIIRIGSACSYDAALKIYDIVNATAAYGENNYARIVAGIE--DDVLNSLQHLFATIEEVAKEKQIKTFPGIVYSFDFFYRKN 163
>gi|42525979|ref|NP_971077.1| purine nucleoside phosphorylase [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|41816029|gb|AAS10958.1| purine nucleoside phosphorylase [Treponema denticola ATCC 35405] (233 aa)
Score = 386, Expect = 1.1e-35, Identities = 95/233 (40%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES--TYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRA+++A NFLENP+ N VRGMLG+TG Y  V+V G GMG S IY+ ELF Y V  IR+G+AG+ KD+ + D+VL  A ++S   ++ G  A +     D +K I+ +   + SSD+FY  + + A+   VEME+ L+ A K ++A +LT SD++VT E SAE+RQT F M+ +AL+ +
 S:   1 MSVHIAAKQGEIADKILLPGDPLRAEFVANNFLENPQCYNKVRGMLGFTGTYKGVRVSVQGTGMGQPSFSIYANELFNEYGVQRAIRIGTAGALQKDMGLRDVVLAMAASTDSGINTHRFRGCHYAPTADWSLLKNAYDHAQKMGIKPLVG----SIASSDVFYDDLETWKMWAA-YGVLAVEMEAAELYTLAAKYKRQALAVLTISDNIVTQEQTSAEERQTTFKTMMEIALEAI 231
>gi|51594935|ref|YP_069126.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|153948351|ref|YP_001402450.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|170025839|ref|YP_001722344.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186893935|ref|YP_001871047.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|167016846|sp|A7FMH2|DEOD_YERP3 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81640455|sp|Q66EV7|DEOD_YERPS Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|51588217|emb|CAH19824.1| purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|152959846|gb|ABS47307.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|169752373|gb|ACA69891.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186696961|gb|ACC87590.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (239 aa)
Score = 386, Expect = 1.3e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 139/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL--NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + + + D    E+ N V  A  N+++ ++  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRTDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR-MRFKDHDYAAIADFEMTRNAVDAAKAKGVNVRVGNLF--SADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|56420115|ref|YP_147433.1| purine-nucleoside phosphorylase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|81557949|sp|Q5KZM1|DEOD_GEOKA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|56379957|dbj|BAD75865.1| purine-nucleoside phosphorylase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (236 aa)
Score = 386, Expect = 1.4e-35, Identities = 91/231 (39%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE   N+VRGMLG+TG Y + ++V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+  D+ V D++L  A ++S  + I  +D    L   + +E + L  V ++D+FY  + E A    VEME+ +L+ A K  +A ++LT SD ++T E +AE+RQ F MI +AL+
 S:   1 MSVHIGAKTGEIAERILLPGDPLRAKYIAETFLEGAVCYNEVRGMLGFTGTYKGERISVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKTLIRVGTCGAIQPDVRVRDVILAMSASTDSNMNRLI-FRGRDYAPTADFHLLRTAYEVGVEKGLALKVGNVFTADMFYNDEPNWETWAR-YGVLAVEMETAALYTLAAKFGCRALSVLTVSDHILTGEETTAEERQMTFNEMIEVALE 229
>gi|38232892|ref|NP_938659.1| purine nucleoside phosphorylase [Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129] >gi|38199150|emb|CAE48775.1| purine nucleoside phosphorylase II [Corynebacterium diphtheriae] (238 aa)
Score = 386, Expect = 1.4e-35, Identities = 91/229 (39%), Positives = 135/229 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEG-------SDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH  K +IA+ VL+PGDPLRAK+IA+ +LE+  N VR MLG+TG Y  V+VMG GMGM SIGIYSYEL F+D  +IRVGS G+ KDI++ ++++  A ++S + +  +  +      DE +  +K + N    + SSD+FY A+ +V + +   VEMES +L++ A   A + T SD+L T  +AE+R++ F +M+ LAL
 S:   6 TPHINPKGVDIAETVLLPGDPLRAKFIADTYLEDVVQFNSVRNMLGFTGTYQGTPVSVMGSGMGMPSIGIYSYELINFFDARNVIRVGSIGAMQKDIDLYEIIVAASASTDSNFLEQYNLPGTYAPTASWTLLRAFMDEADRKGKKVHVGN--------ILSSDVFYNADNTVNERWARMGVLGVEMESAALYSIAAYAGANALGVFTVSDNLFTGARTTAEERESAFTDMMELAL 233
>gi|91223272|ref|ZP_01258538.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|153831788|ref|ZP_01984455.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] >gi|91192085|gb|EAS78348.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|148872298|gb|EDL71115.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] (236 aa)
Score = 385, Expect = 1.5e-35, Identities = 91/235 (38%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +    + +   L + + + A E +K+ +V  S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+E+RQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNNHDFAAIADYGLLEEAVNQARAQEVPVKVGNVF--SADLFYTPEADIFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEERQKSFNDMMKVALETAINI 236
>gi|32033970|ref|ZP_00134226.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126208488|ref|YP_001053713.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD-like protein [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|190150340|ref|YP_001968865.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD-like protein [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|167012082|sp|A3N122|DEOD_ACTP2 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|3121993|sp|P94164|DEOD_ACTPL Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|1732037|gb|AAB51435.1| purine nucleoside phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae] >gi|126097280|gb|ABN74108.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD-like protein [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|189915471|gb|ACE61723.1| purine nucleoside phosphorylase DeoD-like protein [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (240 aa)
Score = 385, Expect = 1.5e-35, Identities = 90/232 (38%), Positives = 132/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIR--KTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M GYTG Y + ++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+ +D+ V D+++  A ++S  +  I +D+   + + +  + A + I   + S+D+FY + + +    VEME+ ++A A +  KA + T SD + T E S+E+RQ F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAVQVTDVRNMFGYTGTYKGRRISVMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRQDVKVRDVIIGSGACTDSKVNR---IRFRDNDFAAISDFDMTLAAVQAAKQKGIAARVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYAVAAEYGAKALAICTVSDHIRTGEQTSSEERQLTFNDMITIALESV 233
>gi|77977211|ref|ZP_00832666.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia intermedia ATCC 29909] (239 aa)
Score = 385, Expect = 1.6e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 136/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + ++ R    K DV V  S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E +A +RQ+ F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRADVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---MRFKDHDYAAIADF-EMTRNAVDAAKAKGIDVRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQSTFNDMIEIALESV 233
>gi|117618320|ref|YP_858142.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117559727|gb|ABK36675.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (238 aa)
Score = 385, Expect = 1.8e-35, Identities = 89/232 (38%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH AK G A VLMPGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR M G+TG Y + +++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V +IRVGS G+ +D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + + V    N +  V + S+D+FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++E+RQ F +MI +AL V
 S:   3 TPHINAKDGAFADTVLMPGDPLRAKYIAETFLENVEQVCDVRNMFGFTGTYKGRRISIMGHGMGIPSCSIYAKELITDYGVKTLIRVGSCGAVREDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---LRFKDHDFAAIADFDLVANAVQAAKNKGVAVRVGNIFSADLFYTPDPSMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTGEQTTSEERQLTFNDMIEIALDSV 233
>gi|24379651|ref|NP_721606.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24377605|gb|AAN58912.1|AE014959_6 putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus mutans UA159] (234 aa)
Score = 384, Expect = 2.0e-35, Identities = 97/233 (41%), Positives = 136/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A+ G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VRGMLG+TG Y  V+VMG GMGM SI IY EL  Y V +IRVG+AGS KD++V DLVL + A + S+ K  E     + + + +  I +++LT V V S D FY        + VEME+ +++ A K  +A ++T SDSLV E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIGAQVGQIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRGMLGFTGIYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYVNELIRSYGVKKLIRVGTAGSLNKDVHVRDLVLAQAAGTTSSMIKN---EWPQYDFPQIADFSMLDKAYHIAEDMELTTHVGSVLSIDAFYSDFADNNIKLGQIGVKAVEMEAAAIYYLAAKHGVQALGIMTISDSLVADEDTTAEERQTTFTDMMKVGLETL 232
>gi|50119675|ref|YP_048842.1| purine nucleoside phosphorylase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|81646162|sp|Q6D989|DEOD_ERWCT Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|49610201|emb|CAG73644.1| purine nucleoside phosphorylase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (239 aa)
Score = 384, Expect = 2.3e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +D+ + D+V+  A ++S  +  + KD    + D++R   + K DV V   S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T  ++E+RQT F MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLDDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITEFGVKKIIRVGSCGAVREDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR---MRFKDHDYAAIADF-DMVRNAV--DAAKARDVSVRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALAICTVSDHIRTGAQTTSEERQTTFNEMIEIALESV 233
>gi|88800951|ref|ZP_01116503.1| purine nucleoside phosphorylase [Reinekea sp. MED297] >gi|88776326|gb|EAR07549.1| purine nucleoside phosphorylase [Reinekea sp. MED297] (236 aa)
Score = 383, Expect = 2.4e-35, Identities = 94/229 (41%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH +A+KG+ A+ VLMPGDPLRAK IA+ FL N KL+N+VR M GYTG Y K V+VMG GMG+ SI IY+ EL  +DV I+R+GS G+ KDI V D+++  A ++S  +    Y I A S LE S    K   N    V S+D+FY   +  +   VEME+ L+ A +  A ++T SD ++T E++ A+ RQ F +M+ + L
 S:   3 TPHIKAEKGDFAETVLMPGDPLRAKHIADTFLSNVKLVNEVRNMFGYTGEYKGKTVSVMGSGMGIPSISIYAKELITEFDVKNIVRIGSCGALKKDIQVRDVIIAMGASTDSAVNRSRLAGFDYAAI-ADYSLLEASVNAARSAGKQVRVGN-------VFSADLFYSPVDGIMDTLAKMNVLAVEMEAAGLYGVAAEYGANALAMMTVSDHIITGEALDADARQNTFNDMVEITL 230
>gi|149179706|ref|ZP_01858211.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148851898|gb|EDL66043.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. SG-1] (233 aa)
Score = 383, Expect = 2.5e-35, Identities = 94/235 (40%), Positives = 135/235 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK+ EIA+ VL+PGDPLRAK+IAE FLENP  N+VR M GYTG Y K ++V G GMG+ SI IY EL  Y+V +IRVG+ G+ KD+ V D++L  + ++S  + +   D    L     E + L  V ++D+FY N  E+ A    +EME+ +L+ A K +KA ++LT SD ++T E ++E+RQT F +MI +AL+  K
 S:   1 MSIHIGAKENEIAETVLLPGDPLRAKYIAETFLENPVCYNEVRNMFGYTGTYKGKRISVQGTGMGVPSISIYINELMQSYNVQNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVILAMSSSTDSQMNR-LTFNGIDYAPTADFSLLKRAYDAGEEKGLNLKVGNVFTADMFYNDNAEHEKWAQ-YGILALEMETSALYTLAAKYGRKALSVLTVSDHILTGEETTSEERQTTFNDMIEVALEAAIK 233
>gi|81177395|ref|ZP_00876220.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80975928|gb|EAP39612.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 89/1591] (237 aa)
Score = 383, Expect = 2.7e-35, Identities = 98/233 (42%), Positives = 143/233 (61%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA---NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY++EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T ++ I I+ + L  + + + +  I  + +T V V SSD FY   +R++E   K+ VEME+ +L+  K  +  ++T SDSLV  E+ +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKPGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYAHELINEYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSRMINIDWPEYDLPQIADFDLLDKAYHIAKELNMTTHVGNVLSSDSFYSPKLFSRNLELGQLGVKA--VEMEAAALYYLGAKFGVQTLAIMTISDSLVNPEENTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 234
>gi|152974987|ref|YP_001374504.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189083108|sp|A7GN01|DEOD_BACCN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|152023739|gb|ABS21509.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (235 aa)
Score = 383, Expect = 2.8e-35, Identities = 91/231 (39%), Positives = 133/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E +AE+RQT F MI +AL+
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNINR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHIRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTAEERQTTFNEMIEIALE 230
>gi|56695281|ref|YP_165629.1| purine nucleoside phosphorylase [Silicibacter pomeroyi DSS-3] >gi|56677018|gb|AAV93684.1| purine nucleoside phosphorylase [Silicibacter pomeroyi DSS-3] (236 aa)
Score = 383, Expect = 2.9e-35, Identities = 87/230 (37%), Positives = 130/230 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD-ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A GEIA+ VL+PGDP RAKW AE FL+NP L+N+VRGMLG+TG +  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  Y  +IR+GS G   + V D++L  A + T ++ GI + S  +D L   + A + ++   ++SSD+FY   + +     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L+T ++ + +R+T F +M+ +AL
 S:   1 MTIHIGANPGEIAETVLLPGDPYRAKWAAETFLDNPVLVNEVRGMLGFTGMWRGNRVTIHGSGMGMPSLSIYANELIRDYGAKTLIRIGSCGGMQDSVEVRDVILAMTASTLGTPSR--GIFRELSFAPCADWSLLHAAARAAEDKGVRTHVGGIYSSDVFYDERPDLNEQMVRHGVLGVEMEAAELYILAARHKCRALAVLTVSDHLLTGAALPSAERETSFGDMVEIAL 229
>gi|16120771|ref|NP_404084.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis CO92] >gi|108809835|ref|YP_653751.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108810476|ref|YP_646243.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145600449|ref|YP_001164525.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|150260522|ref|ZP_01917250.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162421382|ref|YP_001605403.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Angola] >gi|165927348|ref|ZP_02223180.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165936537|ref|ZP_02225105.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166008763|ref|ZP_02229661.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166212178|ref|ZP_02238213.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167400482|ref|ZP_02305991.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167419069|ref|ZP_02310822.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167426035|ref|ZP_02317788.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|167470356|ref|ZP_02335060.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis FV-1] >gi|122979295|sp|Q1C166|DEOD_YERPA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|123246774|sp|Q1CMY7|DEOD_YERPN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|167016847|sp|A4TQJ0|DEOD_YERPP Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81594666|sp|Q8ZIQ2|DEOD_YERPE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|108774124|gb|ABG16643.1| purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108781748|gb|ABG15806.1| purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115346250|emb|CAL19120.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis CO92] >gi|145212145|gb|ABP41552.1| purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149289930|gb|EDM40007.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162354197|gb|ABX88145.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis Angola] >gi|165915653|gb|EDR34262.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165920810|gb|EDR38058.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165992102|gb|EDR44403.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166206924|gb|EDR51404.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166963063|gb|EDR59084.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167049850|gb|EDR61258.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167054958|gb|EDR64758.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] (239 aa)
Score = 383, Expect = 2.9e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL--NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + + + D    E+ N V  A  N+++ ++  S+D+FY + + +    VEME+ +  A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRTDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR-MRFKDHDYAAIADFEMTRNAVDAAKAKGVNVRVGNLF--SADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGICGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 233
>gi|24371692|ref|NP_715734.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|81589458|sp|Q8EKK0|DEOD1_SHEON Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|24345465|gb|AAN53179.1|AE015460_12 purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] (236 aa)
Score = 383, Expect = 3.0e-35, Identities = 90/235 (38%), Positives = 143/235 (60%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELN---DVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A G+ AK ++M GDPLRAK IAE +LE+ K + +VRG+LG+TG Y +K++++MGHGMG S IY +EL A Y V  IRVGS G+ + +I++ DL++  A ++S  +  ++  + +  D L  +V++ T + N K+ +V  SSD+FY N +  + +   VEME +L+A A +  +A L T +D +V HE ++A++R+T  M+ +AL+  KI
 S:   3 TPHINANPGDFAKTIIMSGDPLRAKLIAETYLEDVKEVTNVRGILGFTGKYKSKDISIMGHGMGAPSASIYFHELMATYGVKNFIRVGSCGAISDNIHLKDLIVAMGASTDSKINRIRFLDHDLAAIANYDLLQACIEVLKTTTV--NYKVGNVF--SSDLFYRPNENDYTLMAKYGVLGVEMEVNALYALAAEHQCRALALCTVTDHIVQHEHLTADERRTDLHEMVKVALETAIKI 236
>gi|22127612|ref|NP_671035.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis KIM] >gi|45443474|ref|NP_995013.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|21960722|gb|AAM87286.1|AE013977_5 purine-nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis KIM] >gi|45438343|gb|AAS63890.1| purine nucleoside phosphorylase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] (241 aa)
Score = 383, Expect = 3.0e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 138/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL--NDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ + +N+VRGMLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + + + D    E+ N V  A  N+++ ++  S+D+FY + + +    VEME+ +  A +  KA T+ T SD + T E +A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   5 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKFIAETFLQDVREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYAKELITDFGVKKIIRVGSCGAVRTDVKLRDVVIGMGACTDSKVNR-MRFKDHDYAAIADFEMTRNAVDAAKAKGVNVRVGNLF--SADLFYTPDPQMFDVMEKYGILGVEMEAAGICGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTGEQTTAAERQTTFNDMIEIALESV 235
>gi|148825206|ref|YP_001289959.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|167012094|sp|A5U9X5|DEOD_HAEIE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|148715366|gb|ABQ97576.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittEE] (238 aa)
Score = 383, Expect = 3.0e-35, Identities = 90/233 (38%), Positives = 131/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS GS  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + +         V + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A + + KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGSVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFDMAQAAVQAAKAKGKAVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYSAKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|157960464|ref|YP_001500498.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157845464|gb|ABV85963.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (236 aa)
Score = 383, Expect = 3.1e-35, Identities = 93/236 (39%), Positives = 134/236 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MTPH A+ G AK VLMPGDPLRAK+IA+NFLEN L+ DVR MLGYTG Y K+++VMG GMG+ SI IY+ EL  Y V+ IIR+GS G+ + I + D+V+  A ++S  +    ++   + N + R    + + V ++SSD+FY A+ S  +    VEME+ L+ A +  A ++T +D L   ++AE+RQ  +MI L L VE +
 S:   1 MTPHINAENGAFAKTVLMPGDPLRAKYIADNFLENAVLVTDVRNMLGYTGEYKGKKISVMGSGMGIPSISIYAKELITEYGVENIIRIGSCGAVSDKIKLMDVVMAMGASTDSAVNR---TRFANTDFAMIADFNLLKRAADSAEKLGASYHVGNLYSSDLFYCADESRYDLMEKYGILGVEMEAAGLYGVATEFGANALAMMTVTDHLRQGLHLTAEERQQTLNDMIKLTLDAVEDL 235
>gi|53733053|ref|ZP_00155511.2| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R2846] (238 aa)
Score = 382, Expect = 3.3e-35, Identities = 90/233 (38%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS GS  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + +         V + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGSVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFDMAQAAVQAAKAKGKAVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|149907498|ref|ZP_01896245.1| purine nucleoside phosphorylase [Moritella sp. PE36] >gi|149809168|gb|EDM69097.1| purine nucleoside phosphorylase [Moritella sp. PE36] (237 aa)
Score = 382, Expect = 3.9e-35, Identities = 91/232 (39%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+KG+ A+ VL PGDPLRAK+IAE FLE+ K +NDVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IR+GS G+ + D+ V D+V+  A ++S  +  + D   S EL  + + A  I +  + S+D+FY   +      VEME+ L+ A +  A + T SD + T E +AE+RQ F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEKGDFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVNDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYAKELITEYGVKNLIRIGSCGAISTDVKVRDVVIGMGACTDSAVNR-ARFDGYDFAAIASWELLSKVTRAAKACKIDVKVGNIFSADLFYTPKPELFDSMEKLGILGVEMEAAGLYGVAAEFGANAICICTVSDHIRTGEVTTAEERQLTFNDMIIMALESV 233
>gi|124546667|ref|ZP_01705734.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|146293913|ref|YP_001184337.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|124509935|gb|EAY54009.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|145565603|gb|ABP76538.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] (236 aa)
Score = 381, Expect = 4.4e-35, Identities = 87/230 (37%), Positives = 134/230 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  + S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E SAE+RQT F +MI + L+
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIRDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVKGTKIRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTSAEERQTTFNDMIIMTLE 231
>gi|159035904|ref|YP_001535157.1| purine nucleoside phosphorylase [Salinispora arenicola CNS-205] >gi|157914739|gb|ABV96166.1| purine nucleoside phosphorylase [Salinispora arenicola CNS-205] (235 aa)
Score = 381, Expect = 4.9e-35, Identities = 88/233 (37%), Positives = 135/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIE----NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK GEIA+ VLMPGDPLRAKWIAE +LE + + VRGM G+TG +N +V+V G GMGM S IY++EL  Y V +IRVG+ G+ T D+ + D+V  + ++S  +    D ++ +  + + ++++E   I +  V ++D FY A R +  +D   VEMES +L+ A +  +A T+LT SD L T  ++E+R+ F M+ +AL +
 S:   1 MSTHIGAKPGEIAERVLMPGDPLRAKWIAETYLEGAQCYSTVRGMFGFTGRWNGVDVSVQGSGMGMPSASIYAHELINDYGVRSLIRVGTCGALTDDLQLRDVVAASGSSTDSNMNRM----RFDGLIDYAPVADFGLLRSSVEVAERRGITMRVGPVLAADAFYTARRDLYDSLADYGVLAVEMESAALYTTAARHKARALTILTVSDHLRTGAKTTSEEREHTFSQMVEIALDTI 233
>gi|30019611|ref|NP_831242.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|81435362|sp|Q81FV5|DEOD_BACCR Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|29895155|gb|AAP08443.1| Purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus ATCC 14579] (235 aa)
Score = 381, Expect = 5.0e-35, Identities = 90/230 (39%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDIVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 229
>gi|148974052|ref|ZP_01811585.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145965749|gb|EDK30997.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (236 aa)
Score = 380, Expect = 5.5e-35, Identities = 90/235 (38%), Positives = 138/235 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FL++ K + DVR M GYTG  K+V+VMGHGMG+ S IY++EL A Y V +IRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  +  +  + +   L + + + A E +K+ +V  S+D+FY   + +     V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+E+RQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINAQAGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLDDVKQVCDVRNMFGYTGTCKGKKVSVMGHGMGIPSACIYTHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVKLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAAIADFGLLEEAVNQARAQEVPVKVGNVF--SADLFYTPEADIFEKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTILTVSDHIIRGEKLSSEERQKSFNDMMKVALETAINI 236
>gi|52143885|ref|YP_082943.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus E33L] >gi|81688748|sp|Q63DR9|DEOD_BACCZ Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|51977354|gb|AAU18904.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus E33L] (235 aa)
Score = 380, Expect = 5.8e-35, Identities = 90/230 (39%), Positives = 133/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + + +D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLADYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 229
>gi|53733305|ref|ZP_00349683.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145628899|ref|ZP_01784699.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145635401|ref|ZP_01791103.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145637443|ref|ZP_01793102.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145638567|ref|ZP_01794176.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|148827709|ref|YP_001292462.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|167012095|sp|A5UH23|DEOD_HAEIG Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|144979369|gb|EDJ89055.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145267407|gb|EDK07409.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145269389|gb|EDK09333.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145272162|gb|EDK12070.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|148718951|gb|ABR00079.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae PittGG] (238 aa)
Score = 380, Expect = 6.5e-35, Identities = 89/233 (38%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + +         V + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGTVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFDMAQAAVQAAKAKGKAVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|120598015|ref|YP_962589.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|120558108|gb|ABM24035.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] (236 aa)
Score = 379, Expect = 7.0e-35, Identities = 87/230 (37%), Positives = 133/230 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  + S+D+FY   + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E SAE+RQT F +MI + L+
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIRDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVKGTKIRVGNIFSADLFYTPEPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTSAEERQTTFNDMIIMTLE 231
>gi|145633530|ref|ZP_01789259.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145640494|ref|ZP_01796078.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|144985899|gb|EDJ92507.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145275080|gb|EDK14942.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (238 aa)
Score = 379, Expect = 7.1e-35, Identities = 89/233 (38%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + +         V + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFDMAQAAVQAAKAKGKAVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|75761466|ref|ZP_00741432.1| Purine nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74491048|gb|EAO54298.1| Purine nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (235 aa)
Score = 379, Expect = 7.1e-35, Identities = 90/230 (39%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVSCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 229
>gi|2494056|sp|Q59482|DEOD_KLEPN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|1364141|pir||JC4326 purine-nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) - Klebsiella sp >gi|871394|emb|CAA61136.1| purine-nucleoside phosphorylase [Klebsiella sp.] (239 aa)
Score = 379, Expect = 7.8e-35, Identities = 90/232 (38%), Positives = 137/232 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNN-KEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENN---IKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRA IAE FLE+ + +N+VRGMLG+TG Y  ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +D+ + ++V+  A ++S  +  + KD    +  V + A++   ++   + S+D+FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE  A +RQT F +MI +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRANSIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVREDVKLREVVIGHGACTDSKVNR---LRFKDHDFPAIADFGMV--RNAVDAKALGVEARRSNIFSADLFYTPDPSMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTIAAERQTTFNDMIKIALESV 233
>gi|146148653|gb|ABQ02264.1| DeoD [Aggregatibacter actinomycetemcomitans] (239 aa)
Score = 379, Expect = 8.1e-35, Identities = 89/233 (38%), Positives = 133/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIEN----NIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A G A VLMPGDPLRAK+IAE FL++ K + +VR MLG+TG Y + ++VM HGMG+ S IY+ EL  Y V +IRVGS G+  D+ V D+V+  A ++S  +  I KD+   +  + + A++   +K   + S+D+FY + ++ +    VEME+ ++ A +  +A T+ T SD + THE SAE+RQ F MI +AL+ +
 S:   1 MTPHINAPAGAFADAVLMPGDPLRAKYIAETFLDDVKEVTNVRNMLGFTGTYKGRRISVMAHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKLIRVGSCGAVRMDVKVRDVVIGVGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFG--LTQAAVQAVKTLGVKARVGNLFSADLFYTPDMAMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGARALTICTVSDHIRTHEQTSAEERQLTFNEMIKIALEAI 232
>gi|30261559|ref|NP_843936.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42780662|ref|NP_977909.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47526757|ref|YP_018106.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47569132|ref|ZP_00239820.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus G9241] >gi|49184389|ref|YP_027641.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481060|ref|YP_035679.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|65318829|ref|ZP_00391788.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|118477019|ref|YP_894170.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|163939377|ref|YP_001644261.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|165872644|ref|ZP_02217274.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166985027|ref|ZP_02256336.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus AH187] >gi|166992115|ref|ZP_02258575.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus AH820] >gi|167634309|ref|ZP_02392630.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641642|ref|ZP_02399888.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167940261|ref|ZP_02527336.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168143311|ref|ZP_02586540.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus G9842] >gi|168164023|ref|ZP_02599256.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus H3081.97] >gi|170689251|ref|ZP_02880447.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170706236|ref|ZP_02896697.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177651583|ref|ZP_02934372.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190568082|ref|ZP_03020992.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196036841|ref|ZP_03104230.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus W] >gi|196038877|ref|ZP_03106184.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196047632|ref|ZP_03114839.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|167012085|sp|A0RBS0|DEOD_BACAH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81396696|sp|Q6HL92|DEOD_BACHK Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81569735|sp|Q73B32|DEOD_BACC1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81582900|sp|Q81T09|DEOD_BACAN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|112489887|pdb|2AC7|A Chain A, Crystal Structure Of Adenosine Phosphorylase From Bacillus Cereus With Adenosine Bound In The Active Site >gi|112489888|pdb|2AC7|B Chain B, Crystal Structure Of Adenosine Phosphorylase From Bacillus Cereus With Adenosine Bound In The Active Site >gi|30255413|gb|AAP25422.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42736582|gb|AAS40517.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47501905|gb|AAT30581.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|47554203|gb|EAL12566.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus G9241] >gi|49178316|gb|AAT53692.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49332616|gb|AAT63262.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|118416244|gb|ABK84663.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|163861574|gb|ABY42633.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|164711588|gb|EDR17135.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510435|gb|EDR85835.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167530197|gb|EDR92923.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170128770|gb|EDS97636.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170666806|gb|EDT17573.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172082861|gb|EDT67924.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190560816|gb|EDV14791.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195990570|gb|EDX54549.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus W] >gi|196021546|gb|EDX60246.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196030022|gb|EDX68622.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus cereus NVH0597-99] (235 aa)
Score = 379, Expect = 8.2e-35, Identities = 90/230 (39%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 229
>gi|146319099|ref|YP_001198811.1| purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321300|ref|YP_001201011.1| purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145689905|gb|ABP90411.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692106|gb|ABP92611.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus suis 98HAH33] (237 aa)
Score = 379, Expect = 9.0e-35, Identities = 97/233 (41%), Positives = 142/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA---NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMG+ SI IY++EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T ++ I I+ + L  + + + +  I  + +T V V SSD FY   +R++E   K+ VEME+ +L+  K  +  ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKPGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGIPSISIYAHELINEYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSRMINIDWPEYDLPQIADFDLLDKAYHIAKELNMTTHVGNVLSSDSFYSPKLFSRNLELGQLGVKA--VEMEAAALYYLGAKFGVQTLAIMTISDSLVNPEEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 234
>gi|149115684|ref|ZP_01842424.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS223] >gi|146864504|gb|EDK49914.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS223] (236 aa)
Score = 378, Expect = 9.1e-35, Identities = 86/230 (37%), Positives = 134/230 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A +G A+ +L PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  + S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E SAE+RQT F +MI + L+
 S:   3 TPHINAVEGAFAETMLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIRDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSAVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVRGTKIRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTSAEERQTTFNDMIIMTLE 231
>gi|145630304|ref|ZP_01786085.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144984039|gb|EDJ91476.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R3021] (238 aa)
Score = 378, Expect = 1.1e-34, Identities = 89/233 (38%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + +         V + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGAVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFDMAQAAVQAAKAKGKAVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGVKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|126175424|ref|YP_001051573.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS155] >gi|153001736|ref|YP_001367417.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS185] >gi|160876469|ref|YP_001555785.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS195] >gi|167012098|sp|A3D7J1|DEOD_SHEB5 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|167012099|sp|A6WRB5|DEOD_SHEB8 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|125998629|gb|ABN62704.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS155] >gi|151366354|gb|ABS09354.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS185] >gi|160861991|gb|ABX50525.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS195] (236 aa)
Score = 378, Expect = 1.1e-34, Identities = 86/230 (37%), Positives = 134/230 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A +G A+ +L PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  + S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E SAE+RQT F +MI + L+
 S:   3 TPHINAVEGAFAETMLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIRDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSAVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVRGTKVRVGNIFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTSAEERQTTFNDMIIMTLE 231
>gi|110678940|ref|YP_681947.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter denitrificans OCh 114] >gi|109455056|gb|ABG31261.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter denitrificans OCh 114] (234 aa)
Score = 378, Expect = 1.2e-34, Identities = 83/231 (35%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ +IA+ VLMPGDP RA+W A+ FL+ +L+N+VRGMLG+TG Y  VT+ G GMGM S+ IY+ EL + Y+  +IR+GS G   + V D+++  A + ++ + I E  +   D L  +   +  +   ++SSD+FY   +++     VEME+ L+ A + N++A +LT SD L T E++ AEDR+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTIHIGARPDQIAETVLMPGDPYRARWAAQTFLDGAELVNEVRGMLGFTGTYKGNRVTIQGSGMGMPSLSIYANELISSYNAQTLIRIGSCGGMQPHVAVRDVIIAMSATTITSPSSGIFREVNFAPTAHYDLLAAAVTAAKAKGT-RTHVGGIYSSDVFYAERPDLDEQMVRHGILGVEMEAAELYTLAARHNRRALAILTVSDHLQTGEALPAEDREQTFGDMVEIALE 230
>gi|119946488|ref|YP_944168.1| purine nucleoside phosphorylase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|167012096|sp|A1SYK4|DEOD_PSYIN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|119865092|gb|ABM04569.1| purine-nucleoside phosphorylase [Psychromonas ingrahamii 37] (236 aa)
Score = 377, Expect = 1.2e-34, Identities = 94/232 (40%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A G A+ VLMPGDPLRAK+IAENFL++  + DVR MLG+TG Y K V+VMG GMG+ S IY+ ELF Y V IIRVGS G+ ++DI + D+++  A ++S A I + D   S EL +   A  IK   + S+D FY   V      VEME+ L+ A + K A +LT SD + T E ++++RQ+ F M+ +AL +
 S:   3 TPHINAVDGAFAETVLMPGDPLRAKYIAENFLKDAVQVTDVRNMLGFTGTYKGKRVSVMGSGMGIPSCSIYATELFREYGVQNIIRVGSCGAVSRDIKLRDVIIGMGASTDSK-ANRIRFKGHDFAAIASYELLEKAVNAARALGIKARVGNIFSADTFYTPEPEVFDTLEKYNILGVEMEAAGLYGVAAEEGKNALCILTVSDHIRTGEKTTSDERQSSFNEMLIIALDSI 233
>gi|89097830|ref|ZP_01170717.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89087332|gb|EAR66446.1| purine-nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (233 aa)
Score = 377, Expect = 1.3e-34, Identities = 94/235 (40%), Positives = 148/235 (62%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK--YIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H A++ +IA+ VL+PGDPLRAK+IAE FLE+ + N+VR M GYTG Y K ++V G GMG+ SI IY EL  Y+V +IRVG+ G+ KD+ V D++L  A ++S  + + G++ A + +   D  K + N+K+ +V  ++D+FY N +E+ A  K Q+ +EME+ +L+ A K ++KA ++LT SD ++T E ++++RQT F MI +AL+  K
 S:   1 MSVHIGAEENQIAETVLLPGDPLRAKYIAETFLEDAECYNEVRNMFGYTGTYKGKRISVQGTGMGVPSISIYINELMNSYNVQNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVILAMSASTDSQMNRLTFGGVDYAPTADFDLLKRAYDAGEKKGL--NLKVGNVF--TADMFYNDNSELEKWA---KYQILAIEMETAALYTLAAKFDRKALSVLTVSDHILTGEETTSQERQTTFNEMIEVALEAAIK 233
>gi|75431932|sp|Q5EEL8|DEOD_BACCE Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|58825800|gb|AAW82755.1| adenosine phosphorylase [Bacillus cereus] (235 aa)
Score = 377, Expect = 1.4e-34, Identities = 90/230 (39%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      M+ H AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:   1 MSVHIEAKQGEIAESLLLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 229
>gi|16272462|ref|NP_438676.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|68249115|ref|YP_248227.1| purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|1169271|sp|P44417|DEOD_HAEIN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|81336479|sp|Q4QN30|DEOD_HAEI8 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|1573501|gb|AAC22176.1| purine-nucleoside phosphorylase (deoD) [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|68057314|gb|AAX87567.1| Purine nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (238 aa)
Score = 376, Expect = 1.6e-34, Identities = 91/233 (39%), Positives = 136/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV----VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH A +G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++  + +VR MLG+TG Y +++++MGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+  D+ V D+++  A ++S  +  I KD+   + + + + A++    VV  + S+D+FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + THE +AE+RQ F +MI +AL V
 S:   1 MTPHINAPEGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVVEVTNVRNMLGFTGTYKGRKISIMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKKIIRVGSCGTVRMDVKVRDVIIGLGACTDSKVNR---IRFKDNDFAAIADFD--MAQAAVQAAKAKGKVVRVGNLFSADLFYTPDVEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAEERQLTFNDMIEIALDSV 232
>gi|15612169|ref|NP_223821.1| purine nucleoside phosphorylase [Helicobacter pylori J99] >gi|6647498|sp|Q9ZK38|DEOD_HELPJ Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|4155701|gb|AAD06684.1| PURINE NUCLEOSIDE PHOSPHORYLASE [Helicobacter pylori J99] (233 aa)
Score = 376, Expect = 1.7e-34, Identities = 87/233 (37%), Positives = 133/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH AK G+   L+ GDPLR +IA+NFL++ K I +VR MLG++G Y K +++MGHGMG+AS IY EL  Y V ++R+G+ G+ + + + D+V+  A ++S  + +   D +   EL+  +TA  I L  V SSD FY    + +   +EME+ L+A A++LN KA L + SD L+T E++S ++R  F NMI LAL+++
 S:   1 MTPHINAKIGDFYPQCLLCGDPLRVSYIAKNFLQDAKEITNVRNMLGFSGKYKGKGISLMGHGMGIASCTIYVTELIKTYQVKELLRIGTCGAISPKVGLKDIVMATGASTDSKTNR-VRFLNHDLSATPDFELSLRAYQTAKRLGIDLKIGNVFSSDFFYSFETHAFGLMAQYNHLAIEMEAAGLYATAMELNAKALCLCSVSDHLITKEALSPKERIESFDNMITLALEMM 232
>gi|24372802|ref|NP_716844.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|81589347|sp|Q8EHK0|DEOD2_SHEON Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 2 (PNP 2) >gi|24346893|gb|AAN54289.1|AE015566_4 purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] (236 aa)
Score = 376, Expect = 1.8e-34, Identities = 86/229 (37%), Positives = 133/229 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E ++E+RQT F +MI + L
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVKGTKIRVGNVFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTTSEERQTTFNDMIVMTL 230
>gi|146329483|ref|YP_001209609.1| purine nucleoside phosphorylase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|167012088|sp|A5EV41|DEOD_DICNV Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|146232953|gb|ABQ13931.1| purine nucleoside phosphorylase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (237 aa)
Score = 376, Expect = 1.9e-34, Identities = 85/236 (36%), Positives = 131/236 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      MTPH A G A+ VL GDPLRA++IA +FL+N + I +VR MLG+TG Y  +++VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V +IRVGS G+  +I + D+++  A ++S  + +   D    +  +  A + NI   V S+D FY A+ + +    VEME+ LF A +  +A +LT SD ++ E+ +A +RQT+F +MI +AL+  ++
 S:   1 MTPHINAPAGAFAETVLFCGDPLRAQFIAHHFLKNAQEITNVRAMLGFTGEYQQHKLSVMGHGMGIPSCSIYAKELITEYGVKNLIRVGSCGAVLDEIKLHDVIIALSAATDSNVNR-LRFRHYDFAATADYSIFSALIAAAAQQNITARVGTVFSTDSFYHADTELMDLLKRFHILGVEMEAAGLFGVAAEYGARAGCILTVSDHILRQETTTALERQTRFHDMITIALEAAVRL 235
>gi|149187442|ref|ZP_01865740.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148838978|gb|EDL55917.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] (236 aa)
Score = 375, Expect = 2.1e-34, Identities = 88/235 (37%), Positives = 136/235 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAI-ENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A G+ A+ VLMPGDPLRA++IAE FLE+  + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL  Y V +IRVGS G+  D+N+ D+V+  A ++S  +  +  + +   L + +++ + E +K+ ++  S+D+FY   +      V+ME+ ++ A L KA T+LT SD ++ E +S+EDRQ F +M+ +AL+  I
 S:   3 TPHINANPGDFAETVLMPGDPLRAQYIAETFLEDVVKVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIKDYGVKNVIRVGSCGAVRDDVNLMDVVIGMGASTDSKVNRIRFNDHDFAAIADYGLLEEAVKQARLQEVPVKVGNIF--SADLFYTPEADIFDKMKHLGILGVDMEAAGIYGVAADLGAKALTVLTVSDHIIRGEKLSSEDRQKSFNDMMVVALETAINI 236
>gi|145592769|ref|YP_001157066.1| purine nucleoside phosphorylase [Salinispora tropica CNB-440] >gi|145302106|gb|ABP52688.1| purine-nucleoside phosphorylase [Salinispora tropica CNB-440] (235 aa)
Score = 375, Expect = 2.2e-34, Identities = 86/233 (36%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIE----NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK GEIA+ VLMPGDPLRAKWIAE +LE + + VRGMLG+TG +N EV++ G GMGM S IY++EL  Y V +IRVGS G+ T+D+ + D+V  + ++S  +    D ++ +  + + +T++E   + +  V ++D FY   +  ++   VEMES +L+ A +  +A T+LT SD + T E +++++R+ F M+ +AL +
 S:   1 MSTHIGAKPGEIAERVLMPGDPLRAKWIAETYLEGAQCYSTVRGMLGFTGRWNGVEVSIQGSGMGMPSASIYAHELINEYGVRSLIRVGSCGALTEDLQLRDVVAAIGSSTDSNMNRV----RFDGLIDYAPVADFGLLRTSVEVAEQRGVTMRVGPVLAADAFYTDRPDLYDSLANYGVLAVEMESAALYTIAARFRARALTILTVSDHIRTGEKVTSQEREQTFSQMVEIALDTI 233
>gi|89072164|ref|ZP_01158760.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89052265|gb|EAR57716.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] (236 aa)
Score = 374, Expect = 2.9e-34, Identities = 87/230 (37%), Positives = 129/230 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRA++IAE +L+N K + DVR M GYTG Y + ++VMGHGMG+ S IY +EL  + V IIR+GS G+  D+ + D+++  A ++S  + I   D    +L +   A  + +  V S+D+FY   +      V+ME+ ++ A +L KA T+LT SD +  E +SAEDRQ F M+N+AL+
 S:   3 TPHINAELGDFAETVLMPGDPLRAQFIAETYLDNVKRVCDVRSMYGYTGTYKGQRISVMGHGMGIPSCSIYVHELIKDFGVKNIIRIGSCGAVHDDVKLMDVIIGMGASTDSKVNR-IRFSNHDFAAIADYQLLETAVNQARAQKVPVRVGNVFSADLFYSPESDLFDKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAAELGAKALTILTVSDHIKRGEKLSAEDRQKSFNEMMNIALE 231
>gi|91792388|ref|YP_562039.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella denitrificans OS217] >gi|122968910|sp|Q12QG0|DEOD_SHEDO Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|91714390|gb|ABE54316.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella denitrificans OS217] (236 aa)
Score = 374, Expect = 3.0e-34, Identities = 86/229 (37%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A G A+ +L PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+YEL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + D    L  + +A E+ ++  V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +L KA ++T SD + T E ++++RQT F +MI + L
 S:   3 TPHINAVPGAFAETMLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSASIYAYELIKEYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIAMGACTDSKVNR-LRFKDHDFAAIADYSLLSAVVDSAKEHGTQIRVGNVFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHELGAKALCVVTVSDHIRTGEKTTSDERQTTFNDMIIMTL 230
>gi|59714151|ref|YP_206926.1| purine nucleoside phosphorylase deoD-type; PNP [Vibrio fischeri ES114] >gi|75431219|sp|Q5DYV8|DEOD3_VIBF1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|59482399|gb|AAW88038.1| purine nucleoside phosphorylase deoD-type; PNP [Vibrio fischeri ES114] (239 aa)
Score = 374, Expect = 3.2e-34, Identities = 92/235 (39%), Positives = 134/235 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDV-----VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      TPH A   A +LMPGDPLRAK IAE +LEN  + DVRGMLG+TG + ++++VMGHGMG S IY +EL  Y V  IR+GS G+  D+ + DL++  A  ST +K  I KD+  +  N +  +  N +K TD+   V SSD+FY +   + +   VEME +L++ A + + A L T +D + HE ++A++R+T+  MIN+AL V K+
 S:   3 TPHINAPLDAFADTILMPGDPLRAKLIAETYLENVVQVTDVRGMLGFTGEFKGRKISVMGHGMGAPSASIYFHELMTTYKVKNFIRIGSCGAIHDDVKLKDLIV---AIGASTDSKMNRIRFKDNDFAATANYNML---SECVNTLKTTDINYLVGNVFSSDLFYRPDEEQYDMMARYGILGVEMEVNALYSAAAENHCNAVALCTVTDHIKNHEHLTADERRTELHEMINVALDVALKL 236
>gi|77362004|ref|YP_341578.1| purine nucleoside phosphorylase (inosine phosphorylase) (PNP) [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|85541680|sp|Q3ICU8|DEOD_PSEHT Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|76876915|emb|CAI89132.1| Purine nucleoside phosphorylase (Inosine phosphorylase) (PNP) [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (233 aa)
Score = 373, Expect = 4.0e-34, Identities = 84/232 (36%), Positives = 132/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAENFL++ K + VR MLG+TG Y K V++MG GMG+ S+ +Y+ EL  + V +IR+G+ G  D+ + D++ + A ++S  +    + I  D L G +  D+ K + N    V ++D FY A+ + +     V+ME+ L+ A +  KA L T SD ++T E+ A++RQ+ F M+ +AL+ +
 S:   3 TPHINANVGDFAETVLMPGDPLRAKYIAENFLDDAKQVTSVRNMLGFTGTYKGKPVSIMGSGMGIPSMSLYARELIVTFGVKNLIRIGTCGGIGSDVKIRDVIFAQGACTDSNVNRARVRGTDFAAIADFDLLLNGVNAAKDLGIKAKVGN--------VFTTDTFYQADDTFYKDLDKLGVLAVDMETAGLYGVAAEYGAKAMALFTVSDHVITGEATPADERQSTFNEMVKIALESI 233
>gi|113969384|ref|YP_733177.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. MR-4] >gi|114046611|ref|YP_737161.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. MR-7] >gi|117919493|ref|YP_868685.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|123130659|sp|Q0HLE7|DEOD_SHESM Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|123131650|sp|Q0HXQ1|DEOD_SHESR Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|113884068|gb|ABI38120.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. MR-4] >gi|113888053|gb|ABI42104.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. MR-7] >gi|117611825|gb|ABK47279.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Shewanella sp. ANA-3] (236 aa)
Score = 373, Expect = 4.2e-34, Identities = 85/229 (37%), Positives = 133/229 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D   + EL + + ++A   K+  V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E ++++RQT F +MI + L
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIANYELMNAVIESAKVKGTKIRVGNVFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTTSDERQTTFNDMIVMTL 230
>gi|172056628|ref|YP_001813088.1| purine nucleoside phosphorylase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171989149|gb|ACB60071.1| purine nucleoside phosphorylase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (235 aa)
Score = 372, Expect = 4.7e-34, Identities = 92/231 (39%), Positives = 132/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H A +G+IA+ VL+PGDPLRAK+IA+ FLE+ L N+VRGM G+TG Y K+V+V G GMG+ S+ IY+ EL  Y  +IRVG+AG T D+ V D+V+  A S    +   D   S +L   TA E+ I   + ++D FY +  + +D   +EME+ L+ A K  A T+LT SD L+T E +AE+RQT F +M+ +AL+
 S:   1 MSVHINAAEGQIAETVLLPGDPLRAKYIADTFLEDVVLYNEVRGMYGFTGTYKGKKVSVQGTGMGVPSMSIYANELVQSYGAKNLIRVGTAGGITPDVKVRDVVIAMSA-SHDMAQNRVRFNGLDYAPTASFDLLHKAYMTAKEHGIDAKVGQIFTTDQFYQDDFHHFKKWADFGCLAIEMEAAGLYTLAAKHKVNALTILTISDHLLTGEETTAEERQTTFNDMMKVALE 230
>gi|114562183|ref|YP_749696.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|122300506|sp|Q086F7|DEOD_SHEFN Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|114333476|gb|ABI70858.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (236 aa)
Score = 372, Expect = 5.3e-34, Identities = 86/229 (37%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY++EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + D    L  + +A + K+  V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +L KA ++T SD + T E ++++RQT F +MI + L
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYAHELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSRVNR-LRFKDNDFAAIADYSLLSAVVDSAKAHGTKIRVGNVFSADLFYTPDPQMFDVMEKMGILGVEMEAAGLYGVAHELGAKALCVVTVSDHIRTGEKTTSDERQTTFSDMIIMTL 230
>gi|90408140|ref|ZP_01216309.1| purine nucleoside phosphorylase [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90310752|gb|EAS38868.1| purine nucleoside phosphorylase [Psychromonas sp. CNPT3] (235 aa)
Score = 372, Expect = 5.5e-34, Identities = 94/229 (41%), Positives = 129/229 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A G A+ VLMPGDPLRAK+IAENFL++  + +VR MLG+TG Y K V+VMG GMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+ + D+ V D+++  A ++S A I   D   S EL +  +A  NIK+  + S+D FY  +V      VEME+ L+ A +  A +LT SD + T E +S+++RQT F M+ +AL
 S:   3 TPHINAVDGAFAETVLMPGDPLRAKYIAENFLDDAVEVTNVRNMLGFTGTYKGKRVSVMGSGMGIPSCSIYATELIREYGVKNIIRVGSCGAISLDVKVRDVIIGMGASTDSK-ANRIRFAGHDFAAIASYELLEKSVASAKALNIKVRVGNIFSADTFYTPEPAVFDTLEKYNILGVEMEAAGLYGVAAEEGANALCILTVSDHIRTGEKLSSDERQTSFNEMLIIAL 230
>gi|99078086|ref|YP_611344.1| purine-nucleoside phosphorylase [Silicibacter sp. TM1040] >gi|99035224|gb|ABF62082.1| purine-nucleoside phosphorylase [Silicibacter sp. TM1040] (234 aa)
Score = 372, Expect = 5.9e-34, Identities = 86/230 (37%), Positives = 131/230 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H ++K + A+ VL+PGDP RAKW AE FL + +L+N+VRGMLGYTG +N  V++ G GMGM S+ IY+ EL  +D  +IR+GS G   + V D+++  A S ST ++ I +  +    L + + TA E  L+ V ++SSD FY   + +     VEME+ L+ A + ++A +LT SD L T E++ +E+R+ F M+ +AL
 S:   1 MTVHIGSQKDDFAETVLLPGDPYRAKWAAETFLSDVRLVNEVRGMLGYTGMWNGHRVSIQGSGMGMPSLSIYANELIRDFDAQTLIRIGSCGGMQPHVKVRDVIIAMSATSVSTPSRTIFRDVNFAPTADWTLLRNAV--TAAEAQ-GLSPHVGGIYSSDTFYDERPDLNEQMVRHGVLGVEMEAAELYTLAARYGRRALAVLTVSDHLQTGEALPSEERERSFGEMVEIAL 229
>gi|170728211|ref|YP_001762237.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169813558|gb|ACA88142.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (236 aa)
Score = 370, Expect = 8.7e-34, Identities = 94/235 (40%), Positives = 135/235 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTA-IENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MTPH A+ G A VLMPGDPLRAK+IAENFLEN L+ DVR MLGYTG Y K+++VMG GMG+ SI IY+ EL  Y V IIR+GS G+ + I + D+V+  A ++S  +  E D +   L  +RK A  + +K+  V ++SSD+FY ++ +  +    VEME+ L+ A +  A ++T +D +   ++AE+RQ   MI L L+ V +
 S:   1 MTPHINAEAGAFATTVLMPGDPLRAKYIAENFLENAVLVTDVRNMLGYTGEYQGKKISVMGSGMGIPSISIYAKELITEYGVKNIIRIGSCGAVSDKIKLMDVVMAMGASTDSAINR-TRFEHTDFAMIADFNL---LRKAADAADKLKVNYHVGNLYSSDLFYSSDEARYDLMEKYGILGVEMEAAGLYGVAAEYGANALAMMTVTDHIRQGLHLTAEERQQTLNEMIKLTLEAVSQ 234
>gi|56554499|pdb|1XE3|A Chain A, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis >gi|56554500|pdb|1XE3|B Chain B, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis >gi|56554501|pdb|1XE3|C Chain C, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis >gi|56554502|pdb|1XE3|D Chain D, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis >gi|56554503|pdb|1XE3|E Chain E, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis >gi|56554504|pdb|1XE3|F Chain F, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase Deod From Bacillus Anthracis (245 aa)
Score = 370, Expect = 8.9e-34, Identities = 88/224 (39%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:  16 AKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      AK+GEIA+ +L+PGDPLRAK+IAE FLE+  N+VRGMLG+TG Y K V+V G GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+ G+ KD+ V D+++  A ++S  + +   D   + +L     E + +  V ++D+FY + + +  D   VEME+ +L+ A K  A ++LT SD + T E ++E+RQT F MI +AL
 S:  17 AKQGEIAESILLPGDPLRAKYIAETFLEDVTCYNNVRGMLGFTGTYKGKRVSVQGTGMGVPSISIYVNELIQSYGVKNLIRVGTCGAIQKDVKVRDVIIAMTACTDSNMNR-LTFPGFDFAPAANFDLLKKAYDAGTEKGLHVRVGNVLTADVFYRESMDMVKKLGDYGVLAVEMETTALYTLAAKYGVNALSVLTVSDHIFTGEETTSEERQTTFNEMIEIAL 239
>gi|15642344|ref|NP_231977.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121586162|ref|ZP_01675953.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121729812|ref|ZP_01682246.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|147673694|ref|YP_001217850.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|153213951|ref|ZP_01949147.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|153224926|ref|ZP_01954641.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153803445|ref|ZP_01958031.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153819759|ref|ZP_01972426.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153824074|ref|ZP_01976741.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|153825999|ref|ZP_01978666.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153830845|ref|ZP_01983512.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194532307|ref|YP_002067736.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|81623039|sp|Q9KPM0|DEOD1_VIBCH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|9656915|gb|AAF95490.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121549574|gb|EAX59598.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121628441|gb|EAX60933.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|124115604|gb|EAY34424.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|124117425|gb|EAY36168.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124121017|gb|EAY39760.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125618359|gb|EAZ46899.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|126509685|gb|EAZ72279.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126518404|gb|EAZ75627.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|146315577|gb|ABQ20116.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|148873679|gb|EDL71814.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149740316|gb|EDM54457.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150423903|gb|EDN15843.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio cholerae AM-19226] (241 aa)
Score = 369, Expect = 1.1e-33, Identities = 92/232 (39%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAENFL+N  + DVR M GYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY EL  Y V IIRVGS G+ + I V D+V+  A ++S  +  I KD    +  +++    + DV V  S+++FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T E ++E+RQ F MI +AL V
 S:   3 TPHINAQMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAENFLDNAVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYVTELIKDYGVKKIIRVGSCGAVNEGIKVRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADYK-MVKAAEEAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPSMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALAICTVSDHIKTGEQTTSEERQNTFNEMIEIALDSV 233
>gi|40889931|pdb|1VHJ|A Chain A, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889932|pdb|1VHJ|B Chain B, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889933|pdb|1VHJ|C Chain C, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889934|pdb|1VHJ|D Chain D, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889935|pdb|1VHJ|E Chain E, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889936|pdb|1VHJ|F Chain F, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase >gi|40889958|pdb|1VHW|A Chain A, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine >gi|40889959|pdb|1VHW|B Chain B, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine >gi|40889960|pdb|1VHW|C Chain C, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine >gi|40889961|pdb|1VHW|D Chain D, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine >gi|40889962|pdb|1VHW|E Chain E, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine >gi|40889963|pdb|1VHW|F Chain F, Crystal Structure Of Purine Nucleoside Phosphorylase With Adenosine (253 aa)
Score = 369, Expect = 1.2e-33, Identities = 92/232 (39%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAENFL+N  + DVR M GYTG Y + ++VMGHGMG+ S IY EL  Y V IIRVGS G+ + I V D+V+  A ++S  +  I KD    +  +++    + DV V  S+++FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T E ++E+RQ F MI +AL V
 S:   5 TPHINAQMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAENFLDNAVQVCDVRNMFGYTGTYKGRRISVMGHGMGIPSCSIYVTELIKDYGVKKIIRVGSCGAVNEGIKVRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADYK-MVKAAEEAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPSMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALAICTVSDHIKTGEQTTSEERQNTFNEMIEIALDSV 235
>gi|86147488|ref|ZP_01065800.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. MED222] >gi|85834781|gb|EAQ52927.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. MED222] (239 aa)
Score = 369, Expect = 1.3e-33, Identities = 87/232 (37%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE  + DVR M GYTG Y ++V+VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ ++DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++    A  + +  + S+++FY + + ++    VEME+ ++  +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEEVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKVSVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVSEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVRAAEDAAKARGVDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFEVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVCAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMVIALDSV 233
>gi|84387263|ref|ZP_00990284.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84377910|gb|EAP94772.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] (239 aa)
Score = 368, Expect = 1.3e-33, Identities = 87/232 (37%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE  + DVR M GYTG Y ++V+VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ ++DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++    A  + +  + S+++FY + + ++    VEME+ ++  +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEEVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKVSVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVSEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVRAAEDAAKARGVDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFEVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVCAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMVIALDSV 233
>gi|90578335|ref|ZP_01234146.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] >gi|90441421|gb|EAS66601.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] (236 aa)
Score = 368, Expect = 1.4e-33, Identities = 86/230 (37%), Positives = 128/230 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRA++IAE +L++ K + DVR M GYTG Y + ++VMGHGMG+ S IY +EL  + V IIR+GS G+  D+ + D+++  A ++S  + I   D    L +   A  + +  V S+D+FY   +      V+ME+ ++ A +L KA T+LT SD +  E +SAEDRQ F M+N+AL+
 S:   3 TPHINAELGDFAETVLMPGDPLRAQFIAETYLDDVKRVCDVRSMYGYTGTYKGQRISVMGHGMGIPSCSIYVHELIKDFGVKNIIRIGSCGAVHDDVKLMDVIIGMGASTDSKVNR-IRFSNHDFAAIADYHLLETAVNQARAQKVPVRVGNVFSADLFYSPESDLFDKMEKLGILGVDMEAAGIYGVAAELGAKALTILTVSDHIKRGEKLSAEDRQKSFNEMMNIALE 231
>gi|149913169|ref|ZP_01901703.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. AzwK-3b] >gi|149813575|gb|EDM73401.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. AzwK-3b] (235 aa)
Score = 367, Expect = 2.0e-33, Identities = 86/230 (37%), Positives = 129/230 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A+ G+IAK VLMPGDP+RA+W A FL++P+ IN VRGMLGYTG + + VT+ G GMGM S+ IY+ EL  + V ++R+GS G   + + D++L  A S ST + + E + +    L    A  I   ++SSD FY   +  +  + VEME+ L+ A +  +A ++LT SD L+T +++S+ DR+T F M+ +AL
 S:   1 MTIHIGAEPGDIAKTVLMPGDPMRAQWAARTFLDSPRQINAVRGMLGYTGTWRGQPVTIHGSGMGMPSLSIYANELLRDFGVTTLMRIGSCGGMQPHVGLRDVILAMTASSISTPSSSLMRELRFAPCADWGLLRAAAH-AAETRGITPHIGGIYSSDTFYDERPDLNDQMTRHGTLAVEMETAELYTLASRYGARALSVLTVSDHLLTGDAVSSADRETGFSAMVEIAL 229
>gi|22537336|ref|NP_688187.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25011300|ref|NP_735695.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76787784|ref|YP_329878.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76798516|ref|ZP_00780751.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77412247|ref|ZP_00788565.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77412805|ref|ZP_00789010.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|22534207|gb|AAN00060.1|AE014245_18 purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|23095724|emb|CAD46910.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76562841|gb|ABA45425.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76586145|gb|EAO62668.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77161101|gb|EAO72207.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77161716|gb|EAO72709.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae CJB111] (236 aa)
Score = 367, Expect = 2.0e-33, Identities = 97/233 (41%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  DI+V +LVL + A + S  +  E D    +L D   A E +I   V SSD+FY         +EME+ +L+ A + N A ++T SD+L  E SAE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIEAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNTVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAINPDIHVRELVLAQAAATNSNIIRNDWPEF-DFPQIADFKLLDKAYHIAKEMDITTHVGSVLSSDVFYSNQPDRNMALGKLGVHAIEMEAAALYYLAAQHNVNALAMMTISDNLNNPEEDTSAEERQTTFTDMMKVGLETL 233
>gi|28899207|ref|NP_798812.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153838318|ref|ZP_01990985.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|81727023|sp|Q87M25|DEOD1_VIBPA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|28807431|dbj|BAC60696.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149748307|gb|EDM59166.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (239 aa)
Score = 367, Expect = 2.1e-33, Identities = 88/232 (37%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M GYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++    A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVNEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVRAAEDAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMLIALDSV 233
>gi|194539576|ref|YP_002074624.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151938131|gb|EDN56972.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. Ex25] (239 aa)
Score = 366, Expect = 2.3e-33, Identities = 88/232 (37%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M GYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++    A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVNEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVRAAEDAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMLIALDSV 233
>gi|69248156|ref|ZP_00604645.1| Purine nucleoside phosphorylase [Enterococcus faecium DO] >gi|68194522|gb|EAN09017.1| Purine nucleoside phosphorylase [Enterococcus faecium DO] (235 aa)
Score = 366, Expect = 2.3e-33, Identities = 91/231 (39%), Positives = 134/231 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAE FLE+P  N VRGMLG+TG Y + ++V G GMGM S IY++EL  Y V +IRVG+ G+ +KD++V DLVL + A  +T + I  +    + N +++  I   T V V S D FY + +   ++   VEME+ +L+  K + + +L+T SD L+T E +A +RQ+ F MI + L+
 S:   1 MSVHIEAKEGEIADKILLPGDPLRAKYIAETFLEDPVCYNQVRGMLGFTGKYKGERISVQGTGMGMPSATIYAHELIQSYGVKKLIRVGTCGALSKDVHVRDLVLAQGA---ATSSSMIEKNFQAFHFPPISDFNLLLKAYEIAKEKGYTVHVGNVLSEDSFYKDDLTETFQLAELGVLGVEMEAAALYYLGAKYHVQTLSLMTVSDHLITGEETTAAERQSTFNEMIEVGLE 230
>gi|119774113|ref|YP_926853.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|167012097|sp|A1S477|DEOD_SHEAM Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|119766613|gb|ABL99183.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella amazonensis SB2B] (236 aa)
Score = 366, Expect = 2.4e-33, Identities = 84/229 (36%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A +G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y K ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D    L  + ++A + I+   V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  +A ++T SD + T E ++++RQT F +MI + L
 S:   3 TPHINAVEGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGKRISVMGSGMGIPSCSIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIADYSLLSAVVESAKTHGIQTRVGNVFSADLFYTPDPEMFDVMEKMGVLGVEMEAAGLYGVAHEFGARALCVVTVSDHIRTGEKTTSDERQTTFNDMIIMTL 230
>gi|77407812|ref|ZP_00784565.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173559|gb|EAO76675.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae COH1] (236 aa)
Score = 366, Expect = 2.6e-33, Identities = 96/233 (41%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VR M GYTG Y  V++MG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  DI+V +LVL + A + S  +  E D    +L D   A E +I   V SSD+FY         +EME+ +L+ A + N A ++T SD+L  E SAE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIEAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNTVRNMFGYTGTYKGHRVSIMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAINPDIHVRELVLAQAAATNSNIIRNDWPEF-DFPQIADFKLLDKAYHIAKEMDITTHVGSVLSSDVFYSNQPDRNMALGKLGVHAIEMEAAALYYLAAQHNVNALAMMTISDNLNNPEEDTSAEERQTTFTDMMKVGLETL 233
>gi|127513740|ref|YP_001094937.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella loihica PV-4] >gi|167013048|sp|A3QGT0|DEOD_SHELP Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|126639035|gb|ABO24678.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella loihica PV-4] (236 aa)
Score = 366, Expect = 2.7e-33, Identities = 87/230 (37%), Positives = 126/230 (54%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A G A VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y  ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D    L  + K A E  K   V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  KA ++T SD + T E S+++RQT F MI + L+
 S:   3 TPHINAVDGAFADTVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGVRISVMGSGMGIPSCSIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAICDYSLLSAVVKAAEEKGTKYRVGNVFSADLFYTPDPEMFDVMEKMDVLGVEMEAAGLYGVAKEFGAKALCVVTVSDHIRTGEKTSSDERQTTFNEMIEMTLE 231
>gi|126740497|ref|ZP_01756184.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. SK209-2-6] >gi|126718298|gb|EBA15013.1| purine nucleoside phosphorylase [Roseobacter sp. SK209-2-6] (234 aa)
Score = 366, Expect = 2.8e-33, Identities = 84/231 (36%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELN-DVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ G+IA+ VLMPGDP RAKW AENFL++ +L+N+VRGMLGYTG +N  VT+ G GMGM S+ IY+ EL  +  +IR+GS G   + + D++L  A + + ++ I E  + +   L     E N+ +  ++SSD+FY   + +     VEME+ L+ A +  +A +LT SD L T E++ ++ R+ F +M+ +AL+
 S:   1 MTVHIGAESGDIAETVLMPGDPYRAKWAAENFLQDARLVNEVRGMLGYTGTWNGNPVTIQGSGMGMPSLSIYANELIRDFGAKTLIRIGSCGGMQPQVKLRDVILAMSASTLGSPSRGIFRELNFAPVADWGLLQAAAKAAEKHEANLHVGG--IYSSDVFYDERPDLNEQMVRHGILGVEMEAAELYTLAARHGCRALAVLTVSDHLGTGEALPSDQRERSFGDMVEIALE 230
>gi|77405898|ref|ZP_00782979.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175472|gb|EAO78260.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus agalactiae H36B] (236 aa)
Score = 365, Expect = 3.0e-33, Identities = 97/233 (41%), Positives = 130/233 (55%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  DI+V +LVL + A + S  +  E D    +L D   A E +I   V SSD+FY         +EME+ +L+ A + N A ++T SD+L  E SAE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIEAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDVVCFNTVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAINPDIHVRELVLAQAAATNSNIIRNDWPEF-DFPQIADFKLLDKAYHIAKEMDITTHVGSVLSSDVFYSNQPDRNMALGKLGVHAIEMEAAALYYLAAQHNVNALAMMTISDNLNNPEEDTSAEERQTTFTDMMKVGLETL 233
>gi|90580402|ref|ZP_01236208.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] >gi|90438311|gb|EAS63496.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] (235 aa)
Score = 365, Expect = 3.1e-33, Identities = 85/235 (36%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MT H   + A V+MPGDPLRAK+IAE +LE+ KL+ D+R MLGYTGYY + ++VMGHGMG+ S+ +Y +EL  + V IIR+GS G+ KD+++ D++L + A ++S     + +T  D L++  +A E I +  + + D++Y + +      V+ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +AE+RQ F NMI +AL+  K
 S:   1 MTAHIAGTAKDFASTVIMPGDPLRAKYIAETYLEDAKLVTDIRNMLGYTGYYKGQRISVMGHGMGIPSMVLYGHELINDFGVKRIIRIGSIGATQKDVHMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYQMATSATFDLLHNAY-MSAKEKGIDVKVGNIFTGDLYYDPDEDLISALERFGVLGVDMEVAGLYGLAHQFGIESLAILTVSDHCITGEETTAEERQLSFNNMIEIALETAIK 234
>gi|91228292|ref|ZP_01262228.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91188169|gb|EAS74471.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] (239 aa)
Score = 365, Expect = 3.4e-33, Identities = 88/232 (37%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M GYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ +DI V D+V+  A ++S  + I + D    +    A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVNEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYNMVRAAEDAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMLIALDSV 233
>gi|15645792|ref|NP_207969.1| purine-nucleoside phosphorylase (deoD) [Helicobacter pylori 26695] >gi|3023633|sp|P56463|DEOD_HELPY Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|2314335|gb|AAD08222.1| purine-nucleoside phosphorylase (deoD) [Helicobacter pylori 26695] (233 aa)
Score = 364, Expect = 3.8e-33, Identities = 84/233 (36%), Positives = 132/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH AK G+   L+ GDPLR +IA+ FL++ K I +VR MLG++G Y + +++MGHGMG+AS IY EL  Y V ++R+G+ G+ + + + D+++  A ++S  + +   D +   EL+  +TA  I L  V SSD FY    + +   +EME+ L+A A++LN KA L + SD L+T E++S ++R  F NMI LAL+++
 S:   1 MTPHINAKIGDFYPQCLLCGDPLRVSYIAKKFLQDAKEITNVRNMLGFSGKYKGRGISLMGHGMGIASCTIYVTELIKTYQVKELLRIGTCGAISPKVGLKDIIMATGASTDSKTNR-VRFLNHDLSATPDFELSLRAYQTAKRLGIDLKVGNVFSSDFFYSFETHAFDLMAKYNHLAIEMEAAGLYATAMELNAKALCLCSVSDHLITKEALSPKERVESFDNMIILALEMM 232
>gi|157963596|ref|YP_001503630.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157848596|gb|ABV89095.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (234 aa)
Score = 364, Expect = 4.7e-33, Identities = 91/231 (39%), Positives = 138/231 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAK-YIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H  K G+ A+ ++MPGDPLRAK+IAENFLE+  + ++R MLGYTG+Y + ++VMGHGMG+ S+ +Y++EL A + V IIRVGS G+  D+ + D++L + A ++S T AK  G + A +T +  +  + +K I N+K+ +V  S D++Y + +      V+ME  L+ A   ++ +LT SD +T E SAE RQ F MI LAL+
 S:   1 MTAHISGKAGDFAETIIMPGDPLRAKYIAENFLEDAVEVTNIRNMLGYTGFYKGQRISVMGHGMGIPSMVLYAHELVADFGVKRIIRVGSLGATQHDVKINDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYQMATSATFDLLHKAYMIAQKKQI--NVKVGNVF--SGDMYYDPDEDMIPALERFGVLGVDMEVAGLYGLAHHKGFESLAILTVSDHCLTGEETSAEARQLTFNQMIELALE 230
>gi|148976685|ref|ZP_01813372.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145964036|gb|EDK29294.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (240 aa)
Score = 364, Expect = 4.7e-33, Identities = 90/232 (38%), Positives = 132/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G A VVLMPGDPLRAK+IAE FL+  + DVR M GYTG Y ++V+VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+ ++DI V D+V+  A ++S  +  I K    + N ++R    + DV V  S+++FY + + ++    VEME+ ++  +  KA T+ T SD + T E ++++RQT F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGAFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLDEVVQVCDVRNMFGYTGTYKGRKVSVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVSEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKGHDFAAIADYN-MVRAAEDAAKARGVDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFEVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVCAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSDERQTTFNDMMVIALDSV 233
>gi|109947007|ref|YP_664235.1| hypothetical protein Hac_0400 [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109714228|emb|CAJ99236.1| deoD [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (233 aa)
Score = 363, Expect = 5.0e-33, Identities = 83/233 (35%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH AK G+   ++ GDPLR +IA+NFL++ + I +VR MLG++G Y KE+++MGHGMG+AS IY EL  Y V ++R+G+ G+ + + + D+++  A ++S  + I   D +   EL+  +TA  I L  + +SD FY    + +   +EME+ L+A A++L+ KA L + SD L+T E++S ++R  F NMI LAL+++
 S:   1 MTPHINAKIGDFHPQCILCGDPLRVSYIAKNFLQDAREITNVRNMLGFSGKYKGKEISLMGHGMGIASCTIYVTELVKTYQVKELLRIGTCGAISPKVGLRDIIMVTGASTDSKTNR-IRFLNHDLSATPDFELSLRAYQTAKRLEIDLKVGNIFTSDFFYSFETHAFDLLAKYNHLGIEMEAAGLYATAMELSAKALCLCSVSDHLITKEALSPKERIESFNNMIILALEMM 232
>gi|170727879|ref|YP_001761905.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169813226|gb|ACA87810.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (236 aa)
Score = 363, Expect = 5.8e-33, Identities = 86/229 (37%), Positives = 124/229 (54%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      TPH A G A+ VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR M GYTG Y  ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + + + +D    L  + K A   K   V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  KA ++T SD + T E S+++RQT F MI + L
 S:   3 TPHINAADGAFAETVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMFGYTGTYKGTRISVMGSGMGIPSASIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAVSTDVKVRDVLIGMGACTDSQVNR-LRFKGQDFAAIADYSLLSAVVKAADAKGTKYRVGNVFSADLFYTPDPEMFDVMEKMNILGVEMEAAGLYGVAAEFGAKALCVVTVSDHIRTGEKTSSDERQTTFNEMIEMTL 230
>gi|90581528|ref|ZP_01237321.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] >gi|90437290|gb|EAS62488.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio angustum S14] (240 aa)
Score = 363, Expect = 5.9e-33, Identities = 87/232 (37%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + +VR MLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +    A  I +  + S+D+FY +  +     VEME+ ++ A +  KA T+ T SD ++ E+ ++E+RQ F MI +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAKEVCNVRSMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVRDDVKLRDVVIGMGASTDSKVNR-IRFGGHDFAAIADFGMVQNAVDAAKAKGIPVKVGNIFSADLFYNPDFEFFKTMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHILRGEATTSEERQLTFNEMIEIALDSV 233
>gi|125718078|ref|YP_001035211.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497995|gb|ABN44661.1| Purine nucleoside phosphorylase, family 1, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (264 aa)
Score = 362, Expect = 6.9e-33, Identities = 97/233 (41%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS  D++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I  + +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:  26 MSIHIAAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGQCVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNADVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKGLGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHHVDALAIMTISDSLVNPEEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 258
>gi|27365088|ref|NP_760616.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|161486607|ref|NP_935469.2| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|85540975|sp|Q7MI41|DEOD1_VIBVY Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|81587827|sp|Q8DBS9|DEOD1_VIBVU Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|27361234|gb|AAO10143.1|AE016802_186 Purine-nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] (239 aa)
Score = 362, Expect = 7.3e-33, Identities = 89/232 (38%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M G+TG Y ++V+VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+ + DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++   + A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++E+RQ F +M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVVQVCDVRNMYGFTGTYKGRKVSVMGHGMGIPSCSIYATELIKDYGVKKIIRVGSCGAVSTDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVKAAEEAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSEERQNTFNDMMIVALDSV 233
>gi|108563542|ref|YP_627858.1| purine-nucleoside phosphorylase [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|122980463|sp|Q1CS88|DEOD_HELPH Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|107837315|gb|ABF85184.1| purine-nucleoside phosphorylase [Helicobacter pylori HPAG1] (233 aa)
Score = 362, Expect = 7.9e-33, Identities = 84/233 (36%), Positives = 132/233 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      MTPH AK G+   L+ GDPLR +IA+ FL++ K I +VR MLG++G Y K +++MGHGMG+AS IY EL  Y V ++R+G+ G+ + + + D+++  A ++S  + +   D +   EL+  +TA  I L  V SSD FY    + +   +EME+ L+A A++L+ KA L + SD L+T E++S ++R  F NMI LAL+++
 S:   1 MTPHINAKIGDFYPQCLLCGDPLRVSYIAKKFLQDAKEITNVRNMLGFSGKYKGKGISLMGHGMGIASCTIYVTELIKTYQVKELLRIGTCGAISPKVGLKDIIMAMGASTDSKTNR-VRFLNHDLSATPDFELSLRAYQTAKRLGIDLKVGNVFSSDFFYSFETHAFDLMAQYNHLAIEMEAAGLYATAMELSAKALCLCSVSDHLITKEALSPKERVESFDNMIILALEMM 232
>gi|37199609|dbj|BAC95440.1| purine-nucleoside phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] (254 aa)
Score = 361, Expect = 8.7e-33, Identities = 89/232 (38%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FLE+  + DVR M G+TG Y ++V+VMGHGMG+ S IY+ EL  Y V IIRVGS G+ + DI V D+V+  A ++S  + I + D    ++   + A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA T+ T SD + T E ++E+RQ F +M+ +AL V
 S:  18 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVVQVCDVRNMYGFTGTYKGRKVSVMGHGMGIPSCSIYATELIKDYGVKKIIRVGSCGAVSTDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR-IRFKGHDFAAIADYKMVKAAEEAAKARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALTICTVSDHIKTGEQTTSEERQNTFNDMMIVALDSV 248
>gi|55821125|ref|YP_139567.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55737110|gb|AAV60752.1| purine nucleoside phosphorylase (family 1) [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (236 aa)
Score = 361, Expect = 9.4e-33, Identities = 93/233 (39%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + ++VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGIYKGERISVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMETAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|139473942|ref|YP_001128658.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134272189|emb|CAM30435.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (237 aa)
Score = 361, Expect = 1.0e-32, Identities = 91/233 (39%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLATQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKIGLETL 233
>gi|90411527|ref|ZP_01219537.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90327417|gb|EAS43770.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] (234 aa)
Score = 360, Expect = 1.1e-32, Identities = 88/235 (37%), Positives = 136/235 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MT H  K + A V+MPGDPLRAK+IAE +LE+ K + D+R MLG+TGYY  V+VMGHGMG+ S+ +Y +EL  + V IIR+GS G+ KD+++ D++L + A ++S      +T  D L+   A +N + +  + + D++Y + +E I++ K V V+ME  L+ A +  +A +LT SD +T E +AE+RQ F +MI +AL+  K
 S:   1 MTAHINGKPEDFADTVIMPGDPLRAKYIAETYLEDVKQVTDIRNMLGFTGYYKGHRVSVMGHGMGIPSMVLYGHELIHDFGVKRIIRIGSIGATQKDVHMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYHMATSATFDLLHHAY-TVAQQNQVDVKVGNIFTGDLYYDPD--MEMISALEKFGVLGVDMEVAGLYGLAHQFGIEALGILTVSDHCITGEETTAEERQLSFNHMIEIALETAIK 234
>gi|89072595|ref|ZP_01159167.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89051699|gb|EAR57152.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] (240 aa)
Score = 360, Expect = 1.4e-32, Identities = 86/232 (37%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ K + +VR MLG+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +    A  I +  + S+D+FY +  +     VEME+ ++ A +  KA T+ T SD ++ E+ ++E+RQ F MI +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLDDAKEVCNVRSMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVRDDVKLRDVVIGMGASTDSKVNR-IRFGGHDFAAIADFGMVQNAVDAAKAKGIPVKVGNIFSADLFYNPDFEFFKTMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHILRGEATTSEERQLTFNEMIEIALDSV 233
>gi|115378983|ref|ZP_01466115.1| purine nucleoside phosphorylase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115364022|gb|EAU63125.1| purine nucleoside phosphorylase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (223 aa)
Score = 358, Expect = 2.0e-32, Identities = 86/215 (40%), Positives = 120/215 (55%)
 Q:  27 MPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDV-VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      MPGDPLRA++IAE FL PK I VR M GYTG + ++++VMGHGMG+ S+ IY+ EL  Y  V+IRVGS G+ +D+ V +++  A+  T +K  +  D    +  V R  A E  ++ V V S+D+FY  S+ +    +EME  L+ A +  +A LLT SD L T E +S+E+RQT F MI LAL V
 S:   1 MPGDPLRARYIAERFLTQPKQITSVRNMYGYTGTFQGRKLSVMGHGMGIPSLSIYATELIKEYGARVLIRVGSCGAIRRDVPVRSVII---AHGAGTDSKVNRMRLLDHDFPAVADFGLVRRAVEAAERRSRVARVGSVFSTDLFYHPQGSLLDVLERMGLLAIEMEVAGLYGVAAEHGARALGLLTVSDQLRTGEVLSSEERQTSFDEMIELALDV 214
>gi|92112956|ref|YP_572884.1| purine-nucleoside phosphorylase [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|91796046|gb|ABE58185.1| purine-nucleoside phosphorylase [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (243 aa)
Score = 358, Expect = 2.1e-32, Identities = 85/230 (36%), Positives = 133/230 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSD--ELND--VIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A G A VLMPGDPLRA++IAE FLE+ + +N VR MLG+TG Y + ++VMG GMG+ S+ IY+ EL  Y V ++RVGS G+  D+ V D+V+  A ++S  +    + +G D  + D + R T  + + T V V  S+D+FY + ++ ++    VEME+ L+  +  +A T+ T SD ++ E++ A+ RQT F +M+ + L+
 S:   3 TPHIDAPAGAFADTVLMPGDPLRAQFIAETFLEDVECVNRVRNMLGFTGTYRGRRLSVMGSGMGIPSLSIYAKELITDYGVKRLVRVGSCGAVRDDVAVNDIVVGMGACTDSGVNR--------ARFKGHDFAAIADYALTRHTVDAASARGTPVKVGNLFSADLFYSPDEAMFEVMKRHGVLGVEMEAAGLYGVCAEFGARALTVCTVSDHILKGEALDAQTRQTGFHDMMAITLE 231
>gi|71903344|ref|YP_280147.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802439|gb|AAX71792.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (256 aa)
Score = 358, Expect = 2.2e-32, Identities = 92/233 (39%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ +AL+ +
 S:  20 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGRRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKVALETL 252
>gi|116334174|ref|YP_795701.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099521|gb|ABJ64670.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (235 aa)
Score = 358, Expect = 2.2e-32, Identities = 94/235 (40%), Positives = 133/235 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYI---GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      M+ H AK G+IA VL+PGDPLRAK+IAE FLENP  N VR  GYTG Y K ++V G GMG+ SI IY+ EL + Y V + RVG++G + D++V D+VL + A ++S+    GI   + G  L D   A + I +  V + D FY   +++ D   EMES +LF A K + +A ++LT S+ L+T ES + E+R+ F +MI +AL  K
 S:   1 MSNHLEAKMGDIADTVLLPGDPLRAKYIAETFLENPVCYNTVRNAFGYTGTYKGKRISVQGTGMGIPSISIYTNELISEYGVKTLFRVGTSGGMSPDVHVRDVVLAQAASTDSSIIHNTFGGGIYYAAISDFG---LLDTAYHVAQDLKISVRVGNVLAEDRFYNDEMDRQKLV-DYGVIATEMESTALFMLAAKYHVRALSVLTISNHLMTGESTTPEEREKSFNDMIRVALDTAAK 234
>gi|11595686|emb|CAC18350.1| putative purine-nucleotide phosphorylase [Streptococcus salivarius] >gi|12054920|emb|CAC21185.1| putative purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus thermophilus] (236 aa)
Score = 358, Expect = 2.3e-32, Identities = 98/233 (42%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|54307836|ref|YP_128856.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] >gi|90412506|ref|ZP_01220509.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|81615574|sp|Q6LUH1|DEOD1_PHOPR Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|46912259|emb|CAG19054.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] >gi|90326543|gb|EAS42949.1| purine nucleoside phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] (241 aa)
Score = 357, Expect = 3.1e-32, Identities = 85/232 (36%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IAE FL++ K + +VR M GYTG Y ++++VMGHGMG+ S IY+ EL  + V IIRVGS G+  D+ + D+V+  A ++S  + I   D    +    A  I +  + S+D+FY +  +     VEME+ ++ A +  KA T+ T SD ++ E+ ++E+RQ F M+ +AL+ V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLQDVKEVCNVRSMFGYTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYATELIKDFGVKKIIRVGSCGAVRDDVKLRDVVIGMGASTDSKVNR-IRFGGHDFAAIADFGMVQNAVDAAKAKGIPVKVGNIFSADLFYNPDFEFFKTMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHILRGEATTSEERQLTFNEMMEIALESV 233
>gi|153833393|ref|ZP_01986060.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] >gi|148870281|gb|EDL69211.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] (235 aa)
Score = 356, Expect = 3.6e-32, Identities = 85/235 (36%), Positives = 132/235 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MT H   + A V+MPGDPLRAK+IAE +L++ KL+ D+R MLGYTGYY + ++VMGHGMG+ S+ +Y +EL  + V IIR+GS G+ KD+++ D++L + A ++S T AK       + EL   +A + I +  + + D++Y + +      V+ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +AE+RQ F NMI +AL+  K
 S:   1 MTAHIAGSAEDFASTVIMPGDPLRAKYIAETYLDDAKLVTDIRNMLGYTGYYKGQRISVMGHGMGIPSMVLYGHELINDFGVKRIIRIGSIGATQKDVHMRDVILAQAAGTDSPTNAKR--SSGYHMATSATFELLHNAYMSAKDKGIDVKVGNIFTGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGVDMEVAGLYGLAHQFGIESLAILTVSDHCITGEETTAEERQLSFNNMIEIALETAIK 234
>gi|157962863|ref|YP_001502897.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157847863|gb|ABV88362.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (236 aa)
Score = 356, Expect = 4.0e-32, Identities = 85/230 (36%), Positives = 124/230 (53%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH A G   VL PGDPLRAK+IAE FLEN + + DVR MLG+TG Y  ++VMG GMG+ S IY+ EL  Y V +IRVG+ G+ + D+ V D+++  A ++S  + +  +D    L  + K A  IK   V S+D+FY + + +    VEME+ L+ A +  KA ++T SD + T E ++++RQT F MI + L+
 S:   3 TPHINAVDGAFGDTVLFPGDPLRAKYIAETFLENVEQVTDVRNMLGFTGTYKGVRISVMGSGMGIPSCSIYATELIKDYGVKNLIRVGTCGAISTDVKVRDVIIGMGACTDSQTNR-LRFRGQDFAAICDYGLLSAVVKAADVKGIKYRVGNVFSADLFYTPDPEMFDVMEKMDVLGVEMEAAGLYGVAKEFGAKALCVVTVSDHIRTGEKTTSDERQTTFNEMIEMTLE 231
>gi|21672786|ref|NP_660853.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)] >gi|25008362|sp|Q8K937|DEOD_BUCAP Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|21623434|gb|AAM68064.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)] (236 aa)
Score = 353, Expect = 7.8e-32, Identities = 83/225 (36%), Positives = 133/225 (59%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMI 235
      T H +++K  + +VLMPGDP+RAK+IAEN+L NP IND R ML YTGYY NK+++VM HGMG+ S +Y EL  Y+V IIRVG+ G+  +I + D+V++ A ++S  + I   D    E+   TA + N K+   ++D FY + + +I    ++ME+ ++A A +L +A ++ T SD ++ +++S++DR++ F NMI
 S:   3 TLHIKSEKNAFSNIVLMPGDPVRAKYIAENYLANPVQINDTRLMLAYTGYYKNKKISVMSHGMGIPSASLYVRELILEYNVKKIIRVGTCGTIQNNIKLRDIVISMGASTDSKINR-IRFNNHDYAAIADFEMIFHAFSTAKKMNFKVHIGNFFTTDSFYTESEDMLKILKKYNIIGIDMETAGIYAVAAELKAQALSICTVSDHIIKKDAVSSKDRESSFHNMI 226
>gi|145299937|ref|YP_001142778.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142852709|gb|ABO91030.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (233 aa)
Score = 353, Expect = 8.0e-32, Identities = 85/230 (36%), Positives = 134/230 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAK-----YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A G+ A+ V+MPGDPLRA++IAE FL + + + +VR MLGYTGYYN + ++VMGHGMG+ S+ +Y++EL  + V IIR+GS G+ + + + D++L + A ++S T AK   +  A S L + +    A E +I +  + + D++Y + ++      ++ME  L+ A +  +A +LT SD +T E +AE+RQ F MI LAL
 S:   1 MTAHINANPGDFAETVIMPGDPLRARYIAETFLTDAREVTNVRNMLGYTGYYNGQRISVMGHGMGIPSMVLYAHELVNDFGVKRIIRIGSLGATQRHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSAGYQMATSADFSLLHKAFTM-------AQEKSIPVKVGNIFTGDLYYDPDENLIPALEKFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIEALAILTVSDHCLTGEETTAEERQLSFNQMIELAL 229
>gi|117618562|ref|YP_857514.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117559969|gb|ABK36917.1| purine nucleoside phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (233 aa)
Score = 353, Expect = 9.0e-32, Identities = 82/230 (35%), Positives = 130/230 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A G+ A+ V+MPGDPLRA++IAE FL + + + +VR MLGYTGYYN + ++VMGHGMG+ S+ +Y++EL  + V IIR+GS G+ + + + D++L + A ++S     + +T   L+  K A E I +  + + D++Y + ++      ++ME  L+ A +  +A +LT SD +T E +AE+RQ F MI LAL
 S:   1 MTAHINANPGDFAETVIMPGDPLRARYIAETFLTDAREVTNVRNMLGYTGYYNGQRISVMGHGMGIPSMVLYAHELVNDFGVKRIIRIGSLGATQRHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSAGYQMATSADFALLHKAFTK-AQEKAIPVKVGNIFTGDLYYDPDENLIPALEKFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIEALAILTVSDHCLTGEETTAEERQLSFNQMIELAL 229
>gi|124491658|gb|ABN13115.1| purine nucleoside phosphorylase [Pseudoalteromonas sp. i590] (233 aa)
Score = 353, Expect = 9.3e-32, Identities = 82/232 (35%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A G+ A+ VLMPGDPLRA++IAENFL++  + VR M G+TG Y K V++MG GMG+ S+ IY+ EL  + V IIR+G+ G  DI + D++ + A ++S  +    + I  D L G +  ++ K + N    V ++D FY A+ + +     V+ME+ L+ A +  A L T SD ++T E+ A++RQ+ F M+ +AL+ +
 S:   3 TPHINANVGDFAETVLMPGDPLRAQYIAENFLDDAVQVTGVRNMFGFTGTYKGKPVSIMGSGMGIPSMSIYARELIVSFGVKNIIRIGTCGGIGTDIKIRDVIFAQGASTDSNVNRARVRGYDFSAIADFDLLLNGVNAAKELGIKAKVGN--------VFTTDTFYQADDTFYKDLDKLGVLAVDMETAGLYGVAAEYGANAMALFTVSDHVITGEATPADERQSTFNEMVKIALESI 233
>gi|94994187|ref|YP_602285.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94547695|gb|ABF37741.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (237 aa)
Score = 352, Expect = 1.1e-31, Identities = 91/233 (39%), Positives = 138/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY    +   + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMVLGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKIGLETL 233
>gi|119472733|ref|ZP_01614687.1| Purine nucleoside phosphorylase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119444758|gb|EAW26062.1| Purine nucleoside phosphorylase [Alteromonadales bacterium TW-7] (233 aa)
Score = 352, Expect = 1.1e-31, Identities = 82/232 (35%), Positives = 129/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A G+ A+ VLMPGDPLRA++IAENFL++  + VR M G+TG Y K V++MG GMG+ S+ IY+ EL  + V IIR+G+ G  DI + D++ + A ++S  +    + I  D L G +  ++ K + N    V ++D FY A+ + +     V+ME+ L+ A +  A L T SD ++T E+ A++RQ+ F M+ +AL+ +
 S:   3 TPHINANVGDFAETVLMPGDPLRAQYIAENFLDDAVQVTGVRNMFGFTGTYKGKPVSIMGSGMGIPSMSIYARELIVSFGVKNIIRIGTCGGIGTDIKIRDVIFAQGASTDSNVNRARVRGYDFSAIADFDLLLNGVNAAKELGIKAKVGN--------VFTTDTFYQADDTFYKDLDKLGVLAVDMETAGLYGVAAEYGANAMALFTVSDHVITGEATPADERQSTFNEMVKIALESI 233
>gi|22138044|gb|AAM93389.1| deoD [Streptococcus thermophilus] (236 aa)
Score = 351, Expect = 1.2e-31, Identities = 96/233 (41%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N+ +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNLGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|22218129|gb|AAM94580.1|AF448502_1 deoD [Streptococcus thermophilus] (236 aa)
Score = 351, Expect = 1.3e-31, Identities = 96/233 (41%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + ++VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERISVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|117920946|ref|YP_870138.1| purine-nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117613278|gb|ABK48732.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. ANA-3] (234 aa)
Score = 350, Expect = 1.9e-31, Identities = 87/230 (37%), Positives = 132/230 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAK-----YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      MT H A+ + A+ V+MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTGYY + ++VMGHGMG++S+ +Y +EL F+ V IIR+GS G+ K + + D++L + A ++S T AK   ++  A S L +     A E I +  V S D++Y + +      ++ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +AE+RQ F NMI LAL
 S:   1 MTAHINAQPTDFAETVIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGYYQGQRISVMGHGMGISSMVLYGHELINFFGVKRIIRIGSLGATQKHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYHMATSATFSLLHKA-------YTQANEKGISVKVGNVFSGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIESLAILTVSDHCLTGEETTAEERQLSFNNMIELAL 229
>gi|116627848|ref|YP_820467.1| purine nucleoside phosphorylase (family 1) [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101125|gb|ABJ66271.1| purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (236 aa)
Score = 349, Expect = 2.2e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|94990266|ref|YP_598366.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94543774|gb|ABF33822.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (256 aa)
Score = 349, Expect = 2.2e-31, Identities = 91/233 (39%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:  20 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMEVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKVGLETL 252
>gi|88857620|ref|ZP_01132263.1| Purine nucleoside phosphorylase (Inosine phosphorylase) (PNP) [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88820817|gb|EAR30629.1| Purine nucleoside phosphorylase (Inosine phosphorylase) (PNP) [Pseudoalteromonas tunicata D2] (233 aa)
Score = 349, Expect = 2.4e-31, Identities = 84/232 (36%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTY--AKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A G+ A+ VLMPGDPLRA++IAENFL++ + + VR M G+TG Y K V++M GMG+ S+ IY+ EL  Y+V +IR+G+ G  +I + D++ + A ++S  A+ G +    G E N V   + N+K+ +V  ++D FY A+ +      V+ME+ L+ A +  KA L T SD ++T E+ AE+RQ F M+ +AL+ +
 S:   3 TPHINATLGDFAETVLMPGDPLRAQYIAENFLDDARQVTGVRNMFGFTGTYKGKPVSIMASGMGIPSMSIYARELICSYNVKNLIRIGTCGGIGSEIKIRDVIFAQGASTDSNVNRARVRGYDFAAIADFGLLE-NGVNAARNLGVNVKVGNVF--TTDTFYQADPTFYADLDKLGVLAVDMETAGLYGVAAEYGVKAMALFTVSDHVITGEATPAEERQNTFNEMVKIALESI 233
>gi|55823040|ref|YP_141481.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55739025|gb|AAV62666.1| purine nucleoside phosphorylase (family 1) [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (236 aa)
Score = 349, Expect = 2.5e-31, Identities = 95/233 (40%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + ++VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERISVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|18076391|emb|CAC82001.1| DeoD protein [Streptococcus thermophilus] (236 aa)
Score = 348, Expect = 2.9e-31, Identities = 95/233 (40%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + ++VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERISVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|50914062|ref|YP_060034.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903136|gb|AAT86851.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (237 aa)
Score = 348, Expect = 3.1e-31, Identities = 91/233 (39%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKIGLETL 233
>gi|15674918|ref|NP_269092.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19745961|ref|NP_607097.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|28896153|ref|NP_802503.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|56807875|ref|ZP_00365709.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes M49 591] >gi|71910512|ref|YP_282062.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94988386|ref|YP_596487.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992268|ref|YP_600367.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|13622060|gb|AAK33813.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19748121|gb|AAL97596.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|28811403|dbj|BAC64336.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71853294|gb|AAZ51317.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94541894|gb|ABF31943.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545776|gb|ABF35823.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (237 aa)
Score = 347, Expect = 3.9e-31, Identities = 91/233 (39%), Positives = 137/233 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKG+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKKGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKVGLETL 233
>gi|12746265|gb|AAK07420.1|AF320011_1 purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus thermophilus] (236 aa)
Score = 347, Expect = 3.9e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 133/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK+G+IA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL  A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAKQGDIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLANAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|62866773|gb|AAY17290.1| DeoD [Streptococcus iniae] (237 aa)
Score = 347, Expect = 4.1e-31, Identities = 91/233 (39%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N++RGMLGYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A  +T + I + +    +  + +  I  + +T V V SSD+FY        + +EME+ +L+ A +  KA ++T SD+L  E SA++RQT F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHISAAPGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNEIRGMLGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPNVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGLLDKAYHIAKELGMTTHVGNVLSSDVFYSNMPERNMALGKFGVKAIEMEAAALYYLAAQHGVKALGIMTISDNLNDPSEDTSAKERQTTFTDMMQVGLETL 233
>gi|15900722|ref|NP_345326.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111656784|ref|ZP_01407652.1| hypothetical protein SpneT_02001935 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|148986064|ref|ZP_01819085.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|149010536|ref|ZP_01831907.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168484728|ref|ZP_02709680.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168490924|ref|ZP_02715067.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|182683748|ref|YP_001835495.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|14972308|gb|AAK74966.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|147765017|gb|EDK71946.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147921898|gb|EDK73024.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|172042097|gb|EDT50143.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182629082|gb|ACB90030.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183574604|gb|EDT95132.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (236 aa)
Score = 346, Expect = 4.9e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A++GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFL++  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I  + +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLDDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHCVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEEVHVRELVLAQAAATNSNIVRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKKLGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQYHVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|170727759|ref|YP_001761785.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169813106|gb|ACA87690.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (234 aa)
Score = 346, Expect = 5.3e-31, Identities = 86/231 (37%), Positives = 132/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAK-----YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ G+ A+ ++MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTG+Y  ++VMGHGMG+ S+ +Y++EL  + V IIRVGS G+ KD+ + D++L + A ++S T AK   +  A S L +     A + I +  + S D++Y + +      V+ME  L+ A + + ++ +LT SD +T E SAE+RQ F MI LAL+
 S:   1 MTAHINAQAGDFAETIIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGFYKGTRISVMGHGMGIPSMVLYAHELINDFGVKRIIRVGSLGATQKDVKLHDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYQMATSATFSLLHKA-------YTAAQDKQISVKVGNIFSGDMYYDPDEDMIPALERFGVLGVDMEVAGLYGLAHQQHIESLAILTVSDHCITGEETSAEERQLSFNQMIELALE 230
>gi|148543353|ref|YP_001270723.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152763|ref|YP_001841104.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194467513|ref|ZP_03073500.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|148530387|gb|ABQ82386.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224107|dbj|BAG24624.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194454549|gb|EDX43446.1| purine nucleoside phosphorylase [Lactobacillus reuteri 100-23] (236 aa)
Score = 346, Expect = 5.5e-31, Identities = 92/231 (39%), Positives = 132/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----------YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H AK G+ A VL+PGDPLRAK+IAENFLEN K +N VR  GYTG Y  ++V G GMG+ S+ IY EL  + V IIRVGS G  D++V D++L + + ++S      YA   + D+     V K IE  K+ D+  ++D FY   +E++ D   EMES L+ A KL+ +A ++LT SD +  E +AE+R+ F +MIN++L+
 S:   1 MSTHINAKMGDYADTVLLPGDPLRAKYIAENFLENVKQVNSVRNAFGYTGEYKGHRISVQGSGMGIPSMSIYINELVREFGVKTIIRVGSCGGIAPDVHVRDVLLAQGSSTDSAVTVNTFGPGFHYAPLADFKLLDTAYH-------VAGKLGIET--KVGDIF--AADRFYNDELDMEKL-RDYGILGTEMESAGLYLLAAKLHFRALSVLTVSDLIFGDEKATAEERERTFNDMINISLE 230
>gi|116493848|ref|YP_805582.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|191637094|ref|YP_001986260.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus casei] >gi|116103998|gb|ABJ69140.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|190711396|emb|CAQ65402.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus casei BL23] (238 aa)
Score = 346, Expect = 6.0e-31, Identities = 92/236 (38%), Positives = 135/236 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTY-------AKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+ H A KG IA VVL+PGDPLRA++IAENFL+N + N VR  G+TG + + V+V  GMG+ SI IY EL  Y V +IRVG+AG  +++ V D+VL + + ++S+     Y  A + L + L D  +AI ++   V  D FY   +++ D +  EME+ +L+ A K + A ++LT S+ LVT E SA++RQT F +MI LAL V + +
 S:   1 MSTHIDAPKGAIADVVLLPGDPLRAQYIAENFLDNAQRYNTVRNAFGFTGTFEGRRVSVQATGMGIPSISIYVNELIQDYGVKTLIRVGTAGGMGENVKVRDVVLAQGSSTDSSIILNTFGAGLYFAPLADFNLLREAANLADT---SAIRYHVG----NVLGEDRFYNDEMDRQKLI-DYEVLATEMETPALYLLAAKYHVHALSILTVSNHLVTGEETSAQERQTSFNDMIGLALGVAKTV 235
>gi|149189762|ref|ZP_01868043.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148836411|gb|EDL53367.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] (239 aa)
Score = 346, Expect = 6.1e-31, Identities = 86/232 (37%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDV--IRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDPLRAK+IA+ FL++  + DVR M GYTG Y + ++VMGHGMG+ S IY EL  + V IIRVGS G+ +DI V D+V+  A ++S  +  I K+    + N V  + A  I +  + S+++FY + + +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T E ++++R T F M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIADTFLDDAVQVCDVRNMYGYTGTYKGRRISVMGHGMGIPSCSIYVTELIKDFGVKKIIRVGSCGAVNEDIKVRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKNHDFAAIADYNMVKNAEEAAKARGINVKVGNLFSAELFYTPDPEMFDVMDKYGIVGVEMEAAGIYGVAAEYGAKALAICTVSDHIKTGEQTTSDERATTFNEMMEIALDSV 233
>gi|149007224|ref|ZP_01830888.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168485782|ref|ZP_02710290.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168492989|ref|ZP_02717132.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|147761262|gb|EDK68229.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|183571023|gb|EDT91551.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183577138|gb|EDT97666.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (236 aa)
Score = 345, Expect = 7.0e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A++GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFL +  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I  + +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLGDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVEYGVKKLIRVGTAGSLNEEVHVRELVLAQAAATNSNIVRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKELGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQYHVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|15902782|ref|NP_358332.1| purine nucleoside phosphorylase (inosine phosphorylase) [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116515621|ref|YP_816222.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148990343|ref|ZP_01821529.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|148997089|ref|ZP_01824743.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575491|ref|ZP_02721427.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|194396826|ref|YP_002037471.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|15458331|gb|AAK99542.1| Purine nucleoside phosphorylase (inosine phosphorylase) [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076197|gb|ABJ53917.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147756789|gb|EDK63829.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147924372|gb|EDK75463.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|183578522|gb|EDT99050.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|194356493|gb|ACF54941.1| Purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae G54] (236 aa)
Score = 345, Expect = 7.2e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A++GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFL +  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I  + +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLGDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEEVHVRELVLAQAAATNSNIVRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKELGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQYHVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|59711114|ref|YP_203890.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] >gi|163730659|ref|ZP_02138131.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|75431811|sp|Q5E7J4|DEOD1_VIBF1 Purine nucleoside phosphorylase deoD-type 1 (PNP 1) >gi|59479215|gb|AAW85002.1| purine-nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] >gi|161396056|gb|EDQ20353.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio fischeri MJ11] (238 aa)
Score = 345, Expect = 7.5e-31, Identities = 85/232 (36%), Positives = 131/232 (56%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVV---HSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH A+ G+ A VVLMPGDP+RAK+IAE FL++  + DVR M G+TG Y ++++VMGHGMG+ S IY EL  + V +IRVGS G+ + I V D+V+  A ++S  +  I KD    + +++R  +  + DV V  S+++FY + S+ +    VEME+ ++ A +  KA + T SD + T E ++++R T F M+ +AL V
 S:   3 TPHINAEMGDFADVVLMPGDPIRAKYIAETFLDDVVQVCDVRNMYGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYMTELIKDFGVKKVIRVGSCGAVNEGIKVRDVVIGMGACTDSKVNR---IRFKDHDFAAIADY-EMVRNAELAAQARGIDVKVGNLFSAELFYTPDPSMFDLMDKYGIVGVEMEAAGMYGVAAEYGAKALAICTVSDHIKTGEQTTSDERATTFDEMMLIALDSV 233
>gi|126650904|ref|ZP_01723120.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. B14905] >gi|126592569|gb|EAZ86587.1| purine nucleoside phosphorylase [Bacillus sp. B14905] (235 aa)
Score = 345, Expect = 7.7e-31, Identities = 86/233 (36%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDS-TLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AKKGEIA+ VL+PGDPLRA+++AE+FLEN  N+VRGM GYTG Y  ++V G GMG S+ IY EL  Y V +IR+G+ G+ K+IN+ D++L +  S+S  + I +  + T + S +  +  + N+ + + +++SD FY  +++++  + V VEMES +L+ A K  KA ++LT  L+T+E ++ E+ + F M+++AL +
 S:   1 MSRHLSAKKGEIAERVLLPGDPLRARFVAEHFLENAFCYNEVRGMYGYTGMYKGVPISVQGTGMGNPSMSIYGTELVNDYGVKQMIRIGTCGAMQKEINIRDIILAQAVSSDSNLTEKIFLGNNYAPTADFSLLMKAYQQAQGKKGNVFVGN--IYNSDEFY--RETLDRLHKFMEFGVLGVEMESTALYTLAAKYGVKALSILTVGSQLLTNECLTHEESEKSFYEMVDVALTTI 232
>gi|148992502|ref|ZP_01822197.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168489791|ref|ZP_02713990.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147928819|gb|EDK79832.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183571833|gb|EDT92361.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP195] (236 aa)
Score = 344, Expect = 8.0e-31, Identities = 94/233 (40%), Positives = 139/233 (59%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A++GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFL++  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I   +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLDDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHCVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEEVHVRELVLAQAAATNSNIVRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKKFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQYHVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|24374260|ref|NP_718303.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|81461087|sp|Q8EDM4|DEOD3_SHEON Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|24348787|gb|AAN55747.1|AE015711_4 purine nucleoside phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] (234 aa)
Score = 343, Expect = 1.1e-30, Identities = 85/231 (36%), Positives = 133/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAK-----YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ + A+ V+MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTGYY + ++VMGHGMG++S+ +Y +EL F+ V IIR+GS G+ + + + D++L + A ++S T AK   ++  A S L +     A E I +  V S D++Y + +      ++ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +A++RQ F NMI LAL+
 S:   1 MTAHINAQPTDFAETVIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGYYQGQRISVMGHGMGISSMVLYGHELINFFGVKRIIRIGSLGATQQHVEMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYHMATSATFSLLHKA-------YTKANEKGISVKVGNVFSGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIESLAILTVSDHCLTGEETTAQERQLSFNNMIELALE 230
>gi|15617134|ref|NP_240347.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum)] >gi|11132311|sp|P57606|DEOD_BUCAI Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|25326475|pir||A84993 purine-nucleoside phosphorylase (EC 2.4.2.1) [imported] - Buchnera sp. (strain APS) >gi|10039199|dbj|BAB13233.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. APS (Acyrthosiphon pisum)] (234 aa)
Score = 341, Expect = 1.8e-30, Identities = 79/232 (34%), Positives = 136/232 (58%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      TPH +KK + + +VLMPGDP+RAK+IAE +L N  +ND R ML YTG+Y N+++++M HG+G+ S +Y+ EL  ++V IIR+G+ G+  DI + D+V++ A  ST +K  I  D    + + +  +I  +K+  +  ++D FY ++ + I    V+ME+ ++ A +L +A ++ T SD +  E +S+++R++ F +MI LAL+ V
 S:   3 TPHINSKKDDFSDIVLMPGDPVRAKYIAEKYLSNFVQVNDTRLMLAYTGFYKNRKISIMSHGIGIPSASLYTRELIIEFNVKKIIRIGTCGAVRDDIKLRDIVISMGA---STDSKVNRIRFNDHDFAAIADFDMIYNIVSISKKMKIKVSIGNFFTTDSFYNDDKKMLNILKKYNIIGVDMETAGIYGVASELKVQALSICTVSDHITNKEFLSSKERESSFNDMIELALESV 233
>gi|120599172|ref|YP_963746.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|146292757|ref|YP_001183181.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120559265|gb|ABM25192.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|145564447|gb|ABP75382.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] (234 aa)
Score = 341, Expect = 2.1e-30, Identities = 81/231 (35%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ + ++ V+MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTGYY + ++VMGHGMG++S+ +Y +EL F+ V IIR+GS G+ + + + D++L + A ++S     + +T   L+  K A E I +  V S D++Y + +      ++ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +A++RQ F NMI LAL+
 S:   1 MTAHINAQPTDFSETVIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGYYQGQRISVMGHGMGISSMVLYGHELINFFGVKRIIRIGSLGATQQHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYQMATSATFSLLHKAYTK-ANEKGISVKVGNVFSGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIESLAILTVSDHCLTGEETTAQERQLSFNNMIELALE 230
>gi|149021700|ref|ZP_01835731.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930161|gb|EDK81147.1| purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (236 aa)
Score = 341, Expect = 2.2e-30, Identities = 93/233 (39%), Positives = 140/233 (60%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGA--NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H A++GEIA +L+PG+PLRAK+IAENFL++  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A + S  +  +   +  D L+  +  I  + +T V V SSD+FY   +++E   K+ VEME+ +L+ A + + A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGNPLRAKFIAENFLDDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHCVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEEVHVRELVLAQAAATNSNIVRNDWPQYDFPQIASFDLLD---KAYHIAKELGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKA--VEMEAAALYYLAAQYHVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 233
>gi|160874953|ref|YP_001554269.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS195] >gi|160860475|gb|ABX49009.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella baltica OS195] (234 aa)
Score = 340, Expect = 2.5e-30, Identities = 82/231 (35%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-TYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ + A+ V+MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTG+Y + ++VMGHGMG++S+ +Y +EL ++ V IIR+GS G+ K + + D++L + A ++S T AK       + L   TA E I +  + S D++Y + +      ++ME  L+ + +  ++ +LT SD +T E +AE+RQ F NMI LAL+
 S:   1 MTAHINAQPTDFAETVIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGFYQGQRISVMGHGMGISSMVLYGHELINYFGVKRIIRIGSLGATQKHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKR--SSGYQMATSATFSLLHKAYTTANEKGISVKVGNIFSGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGIDMEVAGLYGLSHQQGIESLAILTVSDHCLTGEETTAEERQLSFNNMIELALE 230
>gi|124547175|ref|ZP_01706128.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124509475|gb|EAY53554.1| purine nucleoside phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] (234 aa)
Score = 339, Expect = 3.2e-30, Identities = 81/231 (35%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      MT H A+ + ++ V+MPGDPLRAK+IAE +L +  + +VR MLGYTGYY + ++VMGHGMG++S+ +Y +EL F+ V IIR+GS G+ + + + D++L + A ++S     + +T   L+  K A E I +  V S D++Y + +      ++ME  L+ A +  ++ +LT SD +T E +A++RQ F NMI LAL+
 S:   1 MTVHINAQPTDFSETVIMPGDPLRAKYIAETYLTDAVEVTNVRNMLGYTGYYQGQRISVMGHGMGISSMVLYGHELINFFGVKRIIRIGSLGATQQHVQMRDVILAQAAGTDSPTNAKRSSGYQMATSATFSLLHKAYTK-ANEKGISVKVGNVFSGDLYYDPDEDMIPALERFGVLGIDMEVAGLYGLAHQQGIESLAILTVSDHCLTGEETTAQERQLSFNNMIELALE 230
>gi|42561357|ref|NP_975808.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492855|emb|CAE77450.1| Purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (217 aa)
Score = 337, Expect = 5.5e-30, Identities = 88/218 (40%), Positives = 125/218 (57%)
 Q:  17 KKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHES-MSAEDRQTKFVNM 234
      K +IA VVL+ GDP R KW EN L + KL++DVR  YTGYY N +V+  GMG SI IY++ELF ++V+ IIRVG+ G+Y DI +G ++ K A+SE   + I  D T  ++    +++ NI   VH SD+FY  R +  +  VV+MESF+LF A  NKKAAT+LT SD+L H + ++A+ R+  + M
 S:   5 KNADIASVVLIAGDPKRTKWATENLLTDYKLVSDVRNAFVYTGYYKNHKVSFATSGMGQPSIAIYAHELFNDHNVNTIIRVGTCGTYNNDIKIGTVIEAKNAFSE------VNIFEPDKTGWQKNQ-------PSLDLNIGFK-ANVHCSDVFY---RISKLDIKEHNLDVVDMESFALFYLANHFNKKAATILTVSDNLNDHSNDLTAKQREIATLKM 206
>gi|83319883|ref|YP_424791.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283769|gb|ABC01701.1| purine nucleoside phosphorylase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (217 aa)
Score = 336, Expect = 8.0e-30, Identities = 88/218 (40%), Positives = 125/218 (57%)
 Q:  17 KKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHES-MSAEDRQTKFVNM 234
      K +IA VVL+ GDP R KW EN L + KL++DVR  YTGYY N +V+  GMG SI IY +ELF ++V+ IIRVG+ G+Y DI +G ++ K A+SE   + I  + T  ++    +++ NI L  VH SD+FY  R +  +  VV+MESF+LF A  NKKAAT+LT SD+L H + ++A+ R+  + M
 S:   5 KNADIASVVLIAGDPRRTKWACENLLTDYKLVSDVRNAFVYTGYYKNHKVSFATSGMGQPSIAIYVHELFNDHNVNTIIRVGTCGTYNNDIKIGTVIEAKNAFSE------VNIFEPNKTGWQKNQ-------PSLDLNIGLK-ANVHCSDVFY---RLSKLDIKEHNLDVVDMESFALFYLANHFNKKAATILTVSDNLNDHSNDLTAKQREIATLKM 206
>gi|15639721|ref|NP_219171.1| purine nucleoside phosphorylase (deoD) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025959|ref|YP_001933731.1| purine nucleoside phosphorylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|6014953|sp|O83716|DEOD_TREPA Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|3323039|gb|AAC65702.1| purine nucleoside phosphorylase (deoD) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018534|gb|ACD71152.1| purine nucleoside phosphorylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (233 aa)
Score = 334, Expect = 1.2e-29, Identities = 87/233 (37%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIE------NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M+ H AK +IA VL+PGDPLRA+++AE F N  N+VRGMLG+TG Y  V+V G GMG+ S IY ELF Y V  IRVG+AG  +++ + +V  A ++S    I A+ S + +  + + +TA+     +++ +V+ SSD+FY + S ++ +   VEME+ L+ A K ++A ++LT SD LVT  SA++R+ F MI +AL+ +
 S:   1 MSIHLGAKGEDIAPRVLLPGDPLRARFVAERFFHNAYCYNEVRGMLGFTGTYKGVRVSVQGTGMGLPSHSIYVTELFQDYGVQKAIRVGTAGGLQEEVALKSVVCALGAATDS------AINARRFSGMHFAPTASWSLLRTAVSVADEMGTGVQVGNVI--SSDVFYDESGS-WRLWARYGVLAVEMETAELYTLAAKFRREALSILTISDHLVTGAVTSAQERERSFTQMIEIALEAI 231
>gi|56459285|ref|YP_154566.1| purine-nucleoside phosphorylase [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|56178295|gb|AAV81017.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Idiomarina loihiensis L2TR] (236 aa)
Score = 332, Expect = 2.3e-29, Identities = 78/230 (33%), Positives = 133/230 (57%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      TPH AK G+ A++ L PGDPLRA+ IAE L++ +LI+D R ML +TG +  V+VMG GMGM S +Y+ ELF + V+ ++RVG+ G+ + ++N+ DLV+ + A ++S+ + +   + +   L++ +   +N ++  V S+D FY ++ +E     ++ME+ +L+A A  K+A ++T SD + T  +SA +RQT F M + L+
 S:   3 TPHISAKAGDFAELCLFPGDPLRARHIAETHLDSAELISDTRNMLAFTGQFRGTPVSVMGSGMGMPSCALYAQELFQHFGVERLVRVGTCGAVSANLNLRDLVVAQGACTDSSMNQKLFGGYDFAAIADYKLLSEFVGYCQKKNQ-RVAVGNVFSTDSFYHPDKKLESRLEAMNVLALDMEAAALYAVAAIHKKQALAVMTVSDEIRTGNGLSANERQTAFNEMTKMTLE 231
>gi|27904957|ref|NP_778083.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. Bp (Baizongia pistaciae)] >gi|32699543|sp|Q89A58|DEOD_BUCBP Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|27904355|gb|AAO27188.1| purine nucleoside phosphorylase [Buchnera aphidicola str. Bp (Baizongia pistaciae)] (238 aa)
Score = 331, Expect = 3.3e-29, Identities = 79/233 (33%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENN--IKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      +TPH AKKG+ + VLMPGDPLRA++IA+N+L+N  + ++R MLGYTG Y  ++VM HG+G+ S IY EL + Y+V IIR+G+ G+ + IN+ D+++  A  ST +K  +  D+   +  ++   NN IK+   ++D+FY N +      ++ME+ +++ A +L + A++ T SD ++ + MS DR++  NMI ++L+ +
 S:   2 VTPHINAKKGDFSDCVLMPGDPLRARYIAKNYLKNAIEVTNIRSMLGYTGRYKGHRISVMSHGIGIPSSLIYVKELVSEYNVKKIIRIGTCGTVIEHININDIIICLGA---STDSKVNRLRFHDNDFSSVADFYLILDLFNSANNAGIKINIGNFFTTDLFYVKNDKLLDTLQRYNILGIDMETAGIYSLASELGIQVASICTVSDHILKKDQMSYIDRESNLNNMIYISLEAL 233
>gi|81428410|ref|YP_395410.1| purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610052|emb|CAI55101.1| Purine-nucleoside phosphorylase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (234 aa)
Score = 321, Expect = 3.8e-28, Identities = 83/231 (35%), Positives = 132/231 (57%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-------YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALK 240
      M+ H A++G+IA+ VL+PGDPLRAK+IAE FL +  N +R  GYTGYY + ++V  GMG+ SI IY+ EL FY V +IRVG+ G  D++V D+++ + A ++S  +    Y  A  L   +     + +K+ +++ S D FY   +++  + V+ EME+ +L+ A K N +A +LT S+ ++T E SAE+R+ F MI +AL+
 S:   1 MSTHIEAQQGDIAETVLLPGDPLRAKYIAETFLTDVHRYNTIRNAFGYTGYYKGQAISVQASGMGIPSISIYANELIQFYGVKRLIRVGTCGGLGTDVHVRDVMIAQSASTDSAIIQNTFGAGLYYAPTADFKLL-----MKAYQAAQQAQIAVKVGNIL--SEDRFYNDEIDRQKL---IQYGVLGSEMEAAALYMLAAKFNVQALAVLTISNHIITGEETSAEEREKSFNEMITVALE 230
>gi|13470934|ref|NP_102503.1| purine nucleoside phosphorylase [Mesorhizobium loti MAFF303099] >gi|14021677|dbj|BAB48289.1| purine nucleoside phosphorylase [Mesorhizobium loti MAFF303099] (248 aa)
Score = 316, Expect = 1.5e-27, Identities = 82/235 (34%), Positives = 129/235 (54%)
 Q:   7 EFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES-----TYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTA---IENNIKLTDVVVHSSDIFY---GANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKV 241
      E +T H A KG+ A+ VL+PGDP RA+W+A+ FLE P+ +N RG LG+TG + + V++  G+G++S IY++EL +Y  +IR G+ G + + + LV+++ A E+   + Y   D L   L  + K A  I+++ LT   +DIFY   R E A  + V+ME+ +L+ A   +A +LLT D+LVT E   +RQ F +M LAL++
 S:   9 EQRLTTHIEAGKGDYAETVLLPGDPQRAEWMAKTFLEAPRCVNRRRGALGFTGLFRGQPVSIQATGIGVSSFLIYAHELLDYYGARTLIRTGTCGGLSAEATLRSLVISQSARPENAENGQVFGLYDAEAGPDPAL-----LVCALAKAAELGIDHHAGLTVC----TDIFYHPEAHTRYAE--ARALGALAVDMETSALYRIAAHFGARALSLLTVVDNLVTGEQADYSERQALFTDMSRLALEI 243
>gi|194540126|ref|YP_002075168.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151938681|gb|EDN57516.1| purine nucleoside phosphorylase [Vibrio sp. Ex25] (160 aa)
Score = 315, Expect = 2.0e-27, Identities = 61/112 (54%), Positives = 80/112 (71%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES 122
      TPH A+ G+ A+ VLMPGDPLRAK+IAE FLE+ K + DVR M G+TG Y K+V+VMGHGMG+ S IY +EL A Y V +IRVGS G+  D+N+ D+V+  A ++S
 S:   3 TPHINAQPGDFAETVLMPGDPLRAKYIAETFLEDVKQVCDVRNMFGFTGTYKGKKVSVMGHGMGIPSCCIYVHELIAEYGVKNVIRVGSCGAVRDDVNLMDVVIGMGASTDS 114
>gi|77415214|ref|ZP_00791212.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77158735|gb|EAO70048.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus agalactiae 515] (128 aa)
Score = 315, Expect = 2.1e-27, Identities = 63/113 (55%), Positives = 78/113 (69%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES 122
      M+ H AK+GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFLE+  N VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  DI+V +LVL + A + S
 S:   1 MSIHIEAKQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLEDAVCFNTVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAINPDIHVRELVLAQAAATNS 113
>gi|108803452|ref|YP_643389.1| purine-nucleoside phosphorylase [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|108764695|gb|ABG03577.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (236 aa)
Score = 297, Expect = 2.5e-25, Identities = 79/237 (33%), Positives = 116/237 (48%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTH-ESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      M H RA+ G+ A+ VL+PGDPLRA++IA F E+P+L+  RGMLGYTG Y + V+V  GMG S I  EL    ++RVG+ G Y +++ +GDLV+  A +   +   +   D ++         VV SSD+FY    + S   VEME+ ++F A   +A LLT SD++   +S ED +  NM+ LAL + +N
 S:   1 MPVHVRAEPGDFAESVLLPGDPLRAEYIARTFFESPRLVTRERGMLGYTGSYRGRPVSVQATGMGCPSAAIVVEELVQL-GARNLLRVGTCGGYHRELQLGDLVVATAAAPQDGTVSSLTRGVPYAPAAHFDVVHAAYHAAERSGRRTFMGPVV-SSDLFYDPVEDPAGLWSRLGVLAVEMEAAAIFTIAAMRGARAGCLLTVSDTIGEEVVRISDEDLRAAVDNMVELALDTLHGLN 236
>gi|149004038|ref|ZP_01828844.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147757939|gb|EDK64947.1| purine nucleoside phosphorylase, family 1 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (145 aa)
Score = 296, Expect = 3.8e-25, Identities = 60/117 (51%), Positives = 80/117 (68%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK 126
      M+ H A++GEIA +L+PGDPLRAK+IAENFL++  N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +++ V +LVL + A + S  +
 S:   1 MSIHIAAQQGEIADKILLPGDPLRAKFIAENFLDDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGHCVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEEVYVRELVLAQAAATNSNIVR 117
>gi|2494058|sp|Q56037|DEOD_STRTR Purine nucleoside phosphorylase deoD-type (PNP) >gi|1276873|gb|AAC44007.1| DeoD >gi|1588804|prf||2209356A deoD gene (216 aa)
Score = 279, Expect = 3.1e-23, Identities = 82/213 (38%), Positives = 117/213 (54%)
 Q:  30 DPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      DPLRAK+IAENFLE+  N+VR M GYTG Y + ++VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD Y        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 DPLRAKFIAENFLEDAVCFNEVRNMFGYTGTYKGERISVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDEKYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 213
>gi|46199372|ref|YP_005039.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermus thermophilus HB27] >gi|55981404|ref|YP_144701.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermus thermophilus HB8] >gi|28949111|pdb|1ODI|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949112|pdb|1ODI|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949113|pdb|1ODI|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949114|pdb|1ODI|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949115|pdb|1ODI|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949116|pdb|1ODI|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949117|pdb|1ODK|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949118|pdb|1ODK|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949119|pdb|1ODK|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949120|pdb|1ODK|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949121|pdb|1ODK|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949122|pdb|1ODK|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949123|pdb|1ODL|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949124|pdb|1ODL|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949125|pdb|1ODL|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949126|pdb|1ODL|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949127|pdb|1ODL|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|28949128|pdb|1ODL|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726930|pdb|1ODJ|A Chain A, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726931|pdb|1ODJ|B Chain B, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726932|pdb|1ODJ|C Chain C, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726933|pdb|1ODJ|D Chain D, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726934|pdb|1ODJ|E Chain E, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|29726935|pdb|1ODJ|F Chain F, Purine Nucleoside Phosphorylase From Thermus Thermophilus >gi|46196997|gb|AAS81412.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermus thermophilus HB27] >gi|55772817|dbj|BAD71258.1| purine nucleoside phosphorylase [Thermus thermophilus HB8] (235 aa)
Score = 258, Expect = 9.5e-21, Identities = 74/236 (31%), Positives = 116/236 (49%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M+P H RA G++A+ VL+PGDP RA+WIA+ FL+NP+ ND RG+ GYTG Y  V+V  GMG S I  EL    V++RVG+AG+ + D+ G+L++ + A  + T +Y +E +    E+  + + A     +V S D FY    + +    EME+ +LF    +  +L S+ +  E  E Q   M+ +AL+ V ++
 S:   1 MSPIHVRAHPGDVAERVLLPGDPGRAEWIAKTFLQNPRRYNDHRGLWGYTGLYKGVPVSVQTTGMGTPSAAIVVEELVRL-GARVLVRVGTAGAASSDLAPGELIVAQGAVPLDGTTRQY--LEGRPYAPVPDPEVFRALWRRAEALGYPHRVGLVASEDAFYATTPEEARAWARYGVLAFEMEASALFLLGRMRGVRTGAILAVSNRIGDPELAPPEVLQEGVRRMVEVALEAVLEV 235
>gi|15899423|ref|NP_344028.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase (mtaP) [Sulfolobus solfataricus P2] >gi|1709147|sp|P50389|MTAP_SULSO S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase (5'-methylthioadenosine phosphorylase) (MTA phosphorylase) >gi|16975003|pdb|1JDS|A Chain A, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975004|pdb|1JDS|B Chain B, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975005|pdb|1JDS|C Chain C, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975006|pdb|1JDS|D Chain D, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975007|pdb|1JDS|E Chain E, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975008|pdb|1JDS|F Chain F, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Phosphate (Space Group P21) >gi|16975009|pdb|1JDT|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Mta And Sulfate Ion >gi|16975010|pdb|1JDT|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Mta And Sulfate Ion >gi|16975011|pdb|1JDT|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Mta And Sulfate Ion >gi|16975012|pdb|1JDU|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975013|pdb|1JDU|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975014|pdb|1JDU|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975015|pdb|1JDV|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975016|pdb|1JDV|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975017|pdb|1JDV|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975018|pdb|1JDV|D Chain D, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975019|pdb|1JDV|E Chain E, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975020|pdb|1JDV|F Chain F, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Adenosine And Sulfate Ion >gi|16975021|pdb|1JDZ|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase With Formycin B And Sulfate Ion >gi|16975022|pdb|1JDZ|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase With Formycin B And Sulfate Ion >gi|16975023|pdb|1JDZ|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase With Formycin B And Sulfate Ion >gi|16975024|pdb|1JE0|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Phosphate And Tris Molecule >gi|16975025|pdb|1JE0|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Phosphate And Tris Molecule >gi|16975026|pdb|1JE0|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With Phosphate And Tris Molecule >gi|16975027|pdb|1JE1|A Chain A, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975028|pdb|1JE1|B Chain B, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975029|pdb|1JE1|C Chain C, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975030|pdb|1JE1|D Chain D, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975031|pdb|1JE1|E Chain E, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975032|pdb|1JE1|F Chain F, 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complex With Guanosine And Sulfate >gi|16975037|pdb|1JP7|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975038|pdb|1JP7|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975039|pdb|1JP7|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase >gi|16975040|pdb|1JPV|A Chain A, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With So4 >gi|16975041|pdb|1JPV|B Chain B, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With So4 >gi|16975042|pdb|1JPV|C Chain C, Crystal Structure Of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine Phosphorylase Complexed With So4 >gi|929900|emb|CAA90560.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase [Sulfolobus solfataricus] >gi|13816024|gb|AAK42818.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase (mtaP) [Sulfolobus solfataricus P2] (236 aa)
Score = 248, Expect = 1.1e-19, Identities = 77/207 (37%), Positives = 118/207 (57%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGD-LVLTKKAYSE-STYAKYIGIEAKDSTLEGSD---ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSL 216
      M P H AKKGE+A+ VL+ GDP RA+ ++  L+NPKL N+ RG L YTG YN + V++ HG+G SI I  EL A  +V IR G+ G+  IN+G+ +++T +Y++  + +Y+  +D+  S  EL + + + + N+K   V SSD FY +  + S  + VEME +LF +   K+AT+L SD+L
 S:   1 MNPVHILAKKGEVAERVLVVGDPGRARLLS-TLLQNPKLTNENRGFLVYTGKYNGETVSIATHGIGGPSIAIVLEEL-AMLGANVFIRYGTTGALVPYINLGEYIIVTGASYNQGGLFYQYL----RDNACVASTPDFELTNKLVTSFSKRNLKYYVGNVFSSDAFYAEDEEFVKKWSSRGNIAVEMECATLFTLSKVKGWKSATVLVVSDNL 207
>gi|126465425|ref|YP_001040534.1| purine phosphorylases family protein 1 [Staphylothermus marinus F1] >gi|126014248|gb|ABN69626.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Staphylothermus marinus F1] (241 aa)
Score = 238, Expect = 1.9e-18, Identities = 77/231 (33%), Positives = 116/231 (50%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDE--LNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      PH +AK GEIA+ V+ GDP R K +AE L++ K++N+ RG+L TG Y + VT+ HGMG S I +E     I R+G+AG  +D+ +GD+V+ T AY+    +G  ++  S + L  I +  E  +   V SSD FY +  + +   VEME+ LFA   N + A +L SD+L++ +  A  + K  IN+A K V
 S:   7 PHIKAKPGEIAENVIAVGDPGRVKILAE-LLDDYKVVNEHRGLLVITGNYKDIRVTIATHGMGCPSAAIV-FEELGMLGARKITRLGTAGGMREDLEIGDIVVATGAAYTRGGCG--LGQYMPEACAPTSPDPVLTTKIMEKLGETGTRFYAGPVFSSDAFYAEDPGFAKKWNSRGVIAVEMEAAILFALGWMRNWRTAAVLVISDNLLSEKEEFATSEELK--EKINIAAKAV 234
>gi|15921217|ref|NP_376886.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase [Sulfolobus tokodaii str. 7] >gi|15622002|dbj|BAB65995.1| 237aa long hypothetical 5'-methylthioadenosine phosphorylase [Sulfolobus tokodaii str. 7] (237 aa)
Score = 234, Expect = 5.3e-18, Identities = 70/221 (31%), Positives = 115/221 (52%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTK 230
      M P H AKKG+IA+ V++ GDP R K +++ FLE P+L+N+ RG L YTG Y + +++ HG+G SI I  EL    + IR G++G+  ++N+GD V+ T +Y+ S+    E  +   E+  + +   +K   V SSD FY +  + S+ + VEME +LF +   ++ ++ SDSLV  +S ++ + K
 S:   1 MNPVHILAKKGDIAEKVIIAGDPSRVKSLSK-FLEEPQLVNENRGFLIYTGKYKGERISIATHGIGGPSIAIVLEEL-TMLGGRIFIRYGTSGALVPEVNIGDYVIVTGASYNPSSLVYQYFKEQACVSATPDFEITMALYNSFKNKGLKFHLGNVFSSDAFYAEDEDFAKKWSERGNIAVEMECATLFMLSKLRKIRSGAVVIISDSLVKGGWISKDELEKK 221
>gi|21910148|ref|NP_664416.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|21904341|gb|AAM79219.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS315] (201 aa)
Score = 226, Expect = 3.9e-17, Identities = 67/194 (34%), Positives = 107/194 (55%)
 Q:  49 NDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      N+VR M GYTG Y  V+VMG GMGM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AG+  +++V +LVL + A + S   + ++  + D L  D+  + R+ + ++   V SSD+FY        + +EME+ +L+ A + + KA ++T SD+L  E +AE+RQT F +M+ + L+ +
 S:   4 NEVRNMFGYTGTYKGHRVSVMGTGMGMPSISIYARELIVDYGVKTLIRVGTAGAIDPEVHVRELVLAQAAATNSNIIRNDFPEFDFPQIADFGL--LDKAYHIAREMGVTTHVG----NVLSSDVFYTNMPERNMALGKLGVKAIEMEAAALYYLAAQHHVKALGIMTISDNLNDPTEDTTAEERQTTFTDMMKVGLETL 197
>gi|146304341|ref|YP_001191657.1| purine phosphorylase family 1 [Metallosphaera sedula DSM 5348] >gi|145702591|gb|ABP95733.1| purine or other phosphorylase, family 1 [Metallosphaera sedula DSM 5348] (238 aa)
Score = 225, Expect = 6.0e-17, Identities = 71/224 (31%), Positives = 120/224 (53%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSE-STYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHES-MSAEDRQTKFVN 233
      M P H AKKG++A+ VL+ GDP RA+ ++ + LE+PKL+N RG L YTG Y + V++ HG+G S+ I +E     +R+G+ G+  +I +G+ ++ T +Y+  + +Y+G   S   D ++ +I + +   +   + SSD FY +  + SD + VEME +LF +   K+A ++ SD+L T + +S ED +  VN
 S:   1 MNPVHILAKKGDVAEKVLVVGDPGRAELLS-SLLESPKLVNKNRGFLVYTGLYRDTRVSIATHGIGGPSMAIV-FEELHMLGGSTFVRLGTVGALRPEIGLGEYIIPTGASYNPGGLFFQYVGDLTSVSATPDHDLVSRLITQFS-SAGYRFHVGNIFSSDAFYAEDEHFVKRWSDRGNIGVEMECATLFFLSRLRGTKSAAVVVVSDNLATGGNWISKEDLERSVVN 225
>gi|70607016|ref|YP_255886.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] >gi|68567664|gb|AAY80593.1| 5'-methylthioadenosine phosphorylase [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] (236 aa)
Score = 219, Expect = 2.9e-16, Identities = 69/221 (31%), Positives = 111/221 (50%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA-YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTK 230
      M P H AKKG++A+ V++ GDP R ++IA+ FL++ + +N+ RG L YTG Y  +++V HG+G SI I  EL     +R G+ G+  DI +GD +L  A Y+ S+    E  +   EL+ + +   +K   V SSD FY +  +  + + VEME +LF +   ++ +L SD+LV  +S E+ + K
 S:   1 MNPVHILAKKGDVAERVIIAGDPGRVRYIAK-FLDDVRTVNENRGFLVYTGKYKGIDISVATHGIGGPSIAIVLEELIMLGG-KTFVRFGTTGALASDIEIGDYILVSGASYNPSSIVYQYFKENVCISATPDFELSSALYNSFKNRKLKFHVGNVFSSDAFYAEDAEFAKKWYERGNIAVEMECSTLFILSRLRKVRSGAVLVVSDNLVKGGWISKEELENK 221
>gi|124027795|ref|YP_001013115.1| S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase [Hyperthermus butylicus DSM 5456] >gi|123978489|gb|ABM80770.1| S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase [Hyperthermus butylicus DSM 5456] (245 aa)
Score = 216, Expect = 6.1e-16, Identities = 69/208 (33%), Positives = 109/208 (52%)
 Q:  10 MTP-HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGS------DELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV 217
      M P H R   +A V++ GDP RA++IAE+ LE+ +L+N+ R  YTG+Y + ++V HG+G AS I +E    V++R+G+AG+  ++++GD+V+ T AY  +  IG  D+ + +    +L D ++ I  + L V  SSD FY +  +     VEME +L+A A   AA L SD+LV
 S:   1 MKPQHIRVSPDRVAAKVVVVGDPARARFIAEHLLEDAELVNEERCFHLYTGFYRGERISVAVHGVGAASSAIV-FEELRMLGAKVMVRLGTAGALMPELDIGDMVVATGAAY---VHGGTIGSYVPDACMATAPNPLLLTKLYDYAKR--IHGRVVLGPVF--SSDAFYAEDPEFAKKWFSRGIVAVEMEVATLYALAALRRFDAAAALVISDNLV 208
>gi|119718980|ref|YP_919475.1| purine phosphorylases family protein 1 [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|119524100|gb|ABL77472.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Thermofilum pendens Hrk 5] (237 aa)
Score = 214, Expect = 1.1e-15, Identities = 73/235 (31%), Positives = 114/235 (48%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE--STYAKYIGIEAKDSTLEGSD--ELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT--HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      MT   K  +A VL+ GDP RA+ +A  LE+ +L+N+ RG+L Y G++  EV+V HGMG A  I  EL    ++R+G+ G+  ++ VGD V+  A+   + +Y G  D + S  EL ++  A  +K+  V SSD FY   V  +  + VEME +LFA    ++A +L + SLV   +S + + + V  +AL V+ K
 S:   1 MTMPYHIKAERVAGRVLVVGDPGRARLVA-GMLEDARLVNENRGLLVYNGFWRGVEVSVATHGMGGAGAAIVFEELLQLGG-RTLVRLGTTGAIRGEVEVGDFVVPSSAFHHPGGLFLQYFG----DICVSPSPDLELAWLLASEARSAGLKVWTAPVVSSDAFYAETGEVISRWASFGAVSVEMECATLFAVTRLRGARSAAILLVNGSLVQPGKRMVSESELEERLVKGAEVALDVLAK 235
>gi|94985696|ref|YP_605060.1| purine phosphorylases family protein 1 [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94555977|gb|ABF45891.1| purine and other phosphorylase, family 1 [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (238 aa)
Score = 212, Expect = 2.0e-15, Identities = 67/230 (29%), Positives = 111/230 (48%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYI--GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      H RA+ G +A+ VL+PGDP R + IAE +LE+ L D RG+LG+TG Y  V+V  GMG S I + EL A   +IRVG+ G + +  DLV+ T  ++ T + +   A ++ E +   R  + +++ L  + + D FY +   ++ +    EME+ ++F A +  +A L CS+ +  + + E    MI +AL +
 S:   5 HVRAQPGAVAEYVLLPGDPNRTRRIAETYLESATLYTDHRGLLGFTGTYQGVPVSVQTTGMGCPSAAIVAEEL-ARLGAKTLIRVGTLGGASPQVQPADLVIATATVPNDGTTRQLLNGAPYAPAASFEVVEAAVRAARAQEVPHHVGL----IMTEDAFYASTPEHARLWASRGVLGFEMEASAVFLVAAQHGLRAGCLTACSNDIGDPQLVPEEVLAAGVDRMIRVALGAI 232
>gi|118431293|ref|NP_147653.2| S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase [Aeropyrum pernix K1] >gi|116062615|dbj|BAA79977.2| S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase [Aeropyrum pernix K1] (244 aa)
Score = 209, Expect = 4.4e-15, Identities = 65/205 (31%), Positives = 104/205 (50%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA---YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNI--KLTDVV----VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV 217
      H A G++A +V+ GDP RA+ +A  LE+ +L++ RG+ YTG +N EVT+ HG+G S + +E    +V++R+G++G +KD+ +GD+V+  A  +   +Y G  +  L S  D I  I  + +L D V  V SSD FY         VEME +LF+ +   ++A +L SD L+
 S:   6 HLEAGPGDVAPLVVAVGDPGRAERLATGLLEDARLVSSARGLKVYTGSFNGSEVTIATHGIGGPSAAVV-FEELRMLGAEVLVRLGTSGGLSKDLRLGDVVVAAGAGCYWGSGGSIQYAG--ERPMCLPASP---DPILTAGIYRGLSSRLGDRVVLAPVMSSDAFYAETPEAAGRWRSLGMAAVEMELHTLFSISWIRGFRSAGVLIVSDLLL 213
>gi|159042107|ref|YP_001541359.1| purine phosphorylase family 1 [Caldivirga maquilingensis IC-167] >gi|157920942|gb|ABW02369.1| purine or other phosphorylase family 1 [Caldivirga maquilingensis IC-167] (238 aa)
Score = 198, Expect = 8.4e-14, Identities = 61/207 (29%), Positives = 103/207 (49%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA--YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSL 216
      M H + KG++++ V++ GDP RA+ +A  L++ ++IN+ RG L YTG YN E+T+ HG+G S I  EL +   VI+R+G+A +  DI G +++  A  +  YA+Y+G    +  + L +I +  + +   ++SSD FY A  + ++    VEME  LF  +  K  L ++ L
 S:   1 MPIHLKVSKGDVSERVIVVGDPARARQLA-GMLKDSRIINENRGFLAYTGSYNGVEITIATHGIGAPSAAIVIEELVSM-GARVIVRLGTAAALRNDIEPGTVLIPSGAGYNAGGIYAQYLGSGVIYPAVPNHEVLLKLI-SSFTNSGLNFIIGAIYSSDAFY-AEEDLPRMLGSRGVIGVEMECAILFLLGLIRGIKTGAALVVTNKL 205
>gi|50914945|ref|YP_060917.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50904019|gb|AAT87734.1| Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (259 aa)
Score = 196, Expect = 1.4e-13, Identities = 67/208 (32%), Positives = 101/208 (48%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIAS-----------DTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAAT 208
      M Y+ E + H + + G++ + V+MPGDP R  IAE+F +N L+ D R + YTG N ++V+V  G+G S I  EL   D IRVG+ G  D+ GD+V+  A  E T +Y IE  + LE ++ L + +K  ++   VV  D FYG +    S       ++ EMES +LF A L + +
 S:   1 MQNYSGEVGLQYHLQIRPGDVGRYVIMPGDPKRCAKIAEHF-DNAVLVADSREYVTYTGTLNGEKVSVTSTGIGGPSASIAMEEL-KLCGADTFIRVGTCGGIELDVKGGDIVIATGAIRMEGTSKEYAPIEFPAVADLEVTNALVNAAKKLGYTSHAG----VVQCKDAFYGQHEPERMPVSYELLNKWEAWKRLGTKASEMESAALFVAASHLGVRCGS 215
>gi|15675688|ref|NP_269862.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19746796|ref|NP_607932.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|21911149|ref|NP_665417.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|22538207|ref|NP_689058.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25012064|ref|NP_736459.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|28895166|ref|NP_801516.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71904242|ref|YP_281045.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71911400|ref|YP_282950.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|76787602|ref|YP_330601.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76798807|ref|ZP_00781020.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77409158|ref|ZP_00785871.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77411829|ref|ZP_00788163.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77412985|ref|ZP_00789188.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|94989222|ref|YP_597323.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94991167|ref|YP_599267.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94993109|ref|YP_601208.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94995041|ref|YP_603139.1| Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|139473139|ref|YP_001127854.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|22535118|gb|AAN00931.1|AE014285_13 uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|13622903|gb|AAK34583.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19749030|gb|AAL98431.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|21905360|gb|AAM80220.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|24413607|emb|CAD47685.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|28810411|dbj|BAC63349.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71803337|gb|AAX72690.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71854182|gb|AAZ52205.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|76562659|gb|ABA45243.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76585845|gb|EAO62390.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77160997|gb|EAO72105.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77162106|gb|EAO73083.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77172242|gb|EAO75398.1| uridine phosphorylase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|94542730|gb|ABF32779.1| uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94544675|gb|ABF34723.1| Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94546617|gb|ABF36664.1| Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94548549|gb|ABF38595.1| Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|134271385|emb|CAM29605.1| putative uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (259 aa)
Score = 196, Expect = 1.5e-13, Identities = 67/208 (32%), Positives = 101/208 (48%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIAS-----------DTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAAT 208
      M Y+ E + H + + G++ + V+MPGDP R  IAE+F +N L+ D R + YTG N ++V+V  G+G S I  EL   D IRVG+ G  D+ GD+V+  A  E T +Y IE  + LE ++ L + +K  ++   VV  D FYG +    S       ++ EMES +LF A L + +
 S:   1 MQNYSGEVGLQYHLQIRPGDVGRYVIMPGDPKRCAKIAEHF-DNAVLVADSREYVTYTGTLNGEKVSVTSTGIGGPSASIAMEEL-KLCGADTFIRVGTCGGIDLDVKGGDIVIATGAIRMEGTSKEYAPIEFPAVADLEVTNALVNAAKKLGYTSHAG----VVQCKDAFYGQHEPERMPVSYELLNKWEAWKRLGTKASEMESAALFVAASHLGVRCGS 215
>gi|110801850|ref|YP_697699.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682351|gb|ABG85721.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens SM101] (261 aa)
Score = 193, Expect = 3.2e-13, Identities = 59/159 (37%), Positives = 82/159 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYG 171
      H   GE+ K V+MPGDP R  IA+ +L+N KLI D R + YTGY + ++V+V  G+G S I  EL   D IRVG+ G  ++ GDL++ T  +E T +Y IE   +  D +N ++ K A E +   VV S D FYG
 S:  12 HIDVAPGEVGKYVIMPGDPKRCAKIAK-YLDNAKLIADKREYVTYTGYLDGEKVSVTSTGIGGPSAAIALEELVKC-GADTFIRVGTCGGIDLNVKGGDLIIATGSIRAEGTSREYAPIEF--PAVANLDVINALV-KGAKELKVPYHTGVVQSKDSFYG 166
>gi|18309369|ref|NP_561303.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110800653|ref|YP_694832.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168204432|ref|ZP_02630437.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168216526|ref|ZP_02642151.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|18144045|dbj|BAB80093.1| probable uridine phosphorylase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110675300|gb|ABG84287.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170664047|gb|EDT16730.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|182381555|gb|EDT79034.1| uridine phosphorylase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (261 aa)
Score = 191, Expect = 5.1e-13, Identities = 58/159 (36%), Positives = 82/159 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYG 171
      H   GE+ K V+MPGDP R  IA+ +L+N KL+ D R + YTGY + ++V+V  G+G S I  EL   D IRVG+ G  ++ GDL++ T  +E T +Y IE   +  D +N ++ K A E +   VV S D FYG
 S:  12 HIDVAPGEVGKYVIMPGDPKRCAKIAK-YLDNAKLVADKREYVTYTGYLDGEKVSVTSTGIGGPSAAIALEELVKC-GADTFIRVGTCGGIDLNVKGGDLIIATGSIRAEGTSREYAPIEF--PAVANLDVINALV-KGAKELKVPYHTGVVQSKDSFYG 166
>gi|153815191|ref|ZP_01967859.1| hypothetical protein RUMTOR_01423 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847450|gb|EDK24368.1| hypothetical protein RUMTOR_01423 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (260 aa)
Score = 186, Expect = 1.8e-12, Identities = 59/171 (34%), Positives = 82/171 (47%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE---AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYG 171
      M Y+++   H + KGEI K V+MPGDP R  IA+ +L+NP LI D R + YTG + +V+V  G+G S I  EL   D IR+G+ G  D+ GD+V++ A  E T +Y IE   D T   + + + K      VV  D FYG
 S:   1 MKNYSEDPNRQYHIQTAKGEIGKYVIMPGDPKRCVKIAQ-YLDNPVLIADNREYVTYTGTLDQVKVSVTSTGIGGPSAAIAMEEL-CRCGADTFIRIGTCGGMQTDVKSGDIVVSTGAIRMEGTSREYAPIEFPAVPDLT------VTNALVKAVKSKGYPFHTGVVQCKDSFYG 167
>gi|153852951|ref|ZP_01994388.1| hypothetical protein DORLON_00373 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754593|gb|EDM64524.1| hypothetical protein DORLON_00373 [Dorea longicatena DSM 13814] (261 aa)
Score = 182, Expect = 5.5e-12, Identities = 63/207 (30%), Positives = 98/207 (47%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVE-----------QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      M Y+++   H + KGE+ + V+MPGDP R + IA +L++P L+  R  YTG + ++V+V  G+G S I  EL   D +R+G+ G  ++ GD+V+ T   E T +Y IE    + E+ + + + A E+    VV S D FYG +        +     EMES +LF A KL +A 
 S:   1 MKNYSEDASRQYHIQVAKGEVGRYVIMPGDPGRCEKIAA-YLDDPVLVASNREFTTYTGMLDGEKVSVTSTGIGGPSAAIAMEELVRC-GADTFVRIGTCGGMQPEVKSGDIVIATGSIRMEGTSKEYAPIEYPAV---ANLEVTNALVQAAKEDGCTWHTGVVQSKDAFYGQHEPEAMPVGYELLNKWEAWKKMGCLASEMESAALFIVAGKLRVRAG 214
>gi|66880261|ref|ZP_00405244.1| COG0813: Purine-nucleoside phosphorylase [Mycoplasma genitalium G-37] (120 aa)
Score = 179, Expect = 1.1e-11, Identities = 51/118 (43%), Positives = 76/118 (64%)
 Q:  128 IGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      +G+E +D L + L ++ ++TAI+N +  + +V  D FY  + V +A + S VEME+ +L+ANAI L KKA TLLT SDSLVTHE++S+E RQ F M LAL++ +K+
 S:   1 MGVEIPEDKILFATSSLVELAKETAIKNKLDFHEGLVFCEDAFYQTRKDVISLAKEKNSLAVEMEAHALYANAILLKKKALTLLTVSDSLVTHEALSSELRQKSFKQMALLALEMTQKL 119
>gi|153811574|ref|ZP_01964242.1| hypothetical protein RUMOBE_01966 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149832315|gb|EDM87400.1| hypothetical protein RUMOBE_01966 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (261 aa)
Score = 178, Expect = 1.7e-11, Identities = 63/208 (30%), Positives = 103/208 (49%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQ----------VVEMESFSLFANAIKLNKKAAT 208
      M Y+++   H + KGE+ + V++PGDP R K IA+ F ++P + D R + YTG + +V+V  G+G S I  EL+   D +R+G+ G  ++ GD+V+  A  E T +Y IE  + LE + L  +K  E +   VV  D FYG +  + ++ + ++      EMES +LF A L +A +
 S:   1 MKNYSEDASKQYHIQVGKGEVGRYVILPGDPKRCKKIAQYF-DDPVFVADNREYVTYTGTLDGVKVSVTSTGIGGPSASIAMEELYRC-GADTFVRIGTCGGMQTEVKSGDIVIATGAIRMEGTSKEYAPIEFPAVANLEVLNALVAGAKKEGCEFHTG----VVQCKDAFYGQHEPETKPVSYELMNKWEAWKRLGCLASEMESAALFVVASHLRVRAGS 215
>gi|126465600|ref|YP_001040709.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylothermus marinus F1] >gi|126014423|gb|ABN69801.1| purine-nucleoside phosphorylase [Staphylothermus marinus F1] (238 aa)
Score = 176, Expect = 2.4e-11, Identities = 66/224 (29%), Positives = 117/224 (52%)
 Q:  21 IAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMG--MASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA------YSESTYAKYI-GIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHES-MSAEDRQTKFVNMINLALKVVEK 244
      ++ +V++ GDP R ++  LENPK+I D RG++  G Y +++T+ HG+G MASI +  E     IIR+G+AGS ++I +GD+VL  A     + Y+ I G + D L   L+++  +  NIK  +V +SD FY   ++++ ++   V+ME+ L+    + ++L S+SLV   ++ +  KFV + L L+ + +
 S:  12 VSDLVIVMGDPDRV-YLLSTLLENPKIIYDRRGIVVVNGEYKGRKITLASHGIGCPMASIIL---EELGMLGAKTIIRIGTAGSLVENIGLGDIVLVAGAGYMLNGCGNNMYSPEINGGTSPDPLL-----LSEIYHYLS-HYNIKPHIGLVFTSDAFYAEENIIDKL-TNKGFIAVDMETAILYMLGWMRKWRTLSILVVSNSLVKKTPLLTTYELAEKFVELAKLVLEYLAR 234
>gi|158321396|ref|YP_001513903.1| purine phosphorylase family 1 [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141595|gb|ABW19907.1| purine or other phosphorylase family 1 [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (244 aa)
Score = 175, Expect = 3.2e-11, Identities = 51/133 (38%), Positives = 70/133 (52%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL---------TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELN 144
      PH R K +++ +V+MPGDP R  I E FLE+ K ++ R   TGYY  ++T  G+G AS I  E A   IIRVGS G+  I +GDL+L      K Y ES+Y   +E   ++ + ELN
 S:   4 PHIRCSKEDVSSMVIMPGDPKRVDRIGE-FLEDVKEVSYNREFKTITGYYKGVKITATSTGIGGASAAIAIEEHVAI-GAKYIIRVGSCGALQSHIQIGDLILPTSAIRDEGASKMYVESSYPASCDVELATIMIQKAKELN 143
>gi|56807963|ref|ZP_00365778.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Streptococcus pyogenes M49 591] (250 aa)
Score = 175, Expect = 3.6e-11, Identities = 64/199 (32%), Positives = 95/199 (47%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIAS-----------DTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAAT 208
      M H + + + + V+MPGDP R  IAE+F +N L+ D R + YTG N ++V+V  G+G S I  EL   D IRVG+ G  D+ GD+V+  A  E T +Y IE  + LE ++ L + +K  ++   VV  D FYG +    S       ++ EMES +LF A L + +
 S:   1 MQYHLQIRPCDGGRYVIMPGDPKRCPKIAEHF-DNAVLVADSREYVTYTGTLNGEKVSVTSTGIGGPSASIAMEEL-KLCGADTFIRVGTCGGIDLDVKGGDIVIATGAIRMEGTSKEYAPIEFPAVADLEVTNALVNAAKKLGYTSHAG----VVQCKDAFYGQHEPERMPVSYELLNKWEAWKRLGTKASEMESAALFVAASHLGVRCGS 206
>gi|110669085|ref|YP_658896.1| uridine phosphorylase [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] >gi|109626832|emb|CAJ53300.1| uridine phosphorylase [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] (245 aa)
Score = 175, Expect = 3.7e-11, Identities = 63/214 (29%), Positives = 98/214 (45%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAE 225
      PH  + G+I ++ L+PGDP R  IAE+ EN + + + R    YN+ VT+  G+G S I  EL A  V+ +IRVG+ G+  DI +GD+++ T A E T +Y   +D L    D +R      V VH   + D FY  + +  +   +EME+ ++F A +  A + T  +LVT   A+
 S:   5 PHLLIESGDINEIALIPGDPGRVNRIAEH-CENIRPVAENREYTIVNATYNDVPVTICSTGIGGPSAAIAVEEL-ARVGVETVIRVGTIGALQSDIEIGDMIVATAAAKEEGTSKRY-----EDPVLPAVPHF-DTVRALTDAAEEHTDAVPVHVGPIVTDDAFYNETDTYIEAWEEANLLAIEMEAAAVFTIARRHGLAAGAICTVDGNLVTGTQKGAD 216
>gi|145590851|ref|YP_001152853.1| purine phosphorylases family protein 1 [Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514] >gi|145282619|gb|ABP50201.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514] (244 aa)
Score = 173, Expect = 6.5e-11, Identities = 70/234 (29%), Positives = 104/234 (44%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGD--LVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      M H RA +G++A VV+ GDP RAK A + L+ + +N+ R + YTGY+ + +TV HG+G S I  EL   ++V IR+G+AGS+ D+ VGD +   A    Y G    L  +L    A+  I   V SSD FY +  +   ++ VEME + A    K  +L S+ + H+ +  +R     AL VVE
 S:   1 MPYHIRAGEGDVAPVVIGVGDPARAKLFA-SLLDGARQVNEHRYPV-YTGYFRGRPITVAAHGIGGPSAAIAIEEL-RMLGMEVFIRIGTAGSF-GDLEVGDVVVAAAAAAPPGGVLGAYFG--GHLPPLAADPQLT-----LALAKAIGARMGYVVSSDAFYAEDPHFAEFWKSRRALAVEMECATAMALGWLRGFKTGCVLVISNIVGRHDVVDLTERFKDVFFKTLTALDVVE 225
>gi|119718978|ref|YP_919473.1| purine phosphorylases family protein 1 [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|119524098|gb|ABL77470.1| purine-nucleoside phosphorylase [Thermofilum pendens Hrk 5] (239 aa)
Score = 173, Expect = 7.0e-11, Identities = 43/108 (39%), Positives = 62/108 (57%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYS 120
      H AK +IA V+ GDP R K ++ ++L+NP+L+N+ RG L YTG Y  VTV H +G S I  EL    +I+R G+ G + ++ VGD V+ T +YS
 S:   6 HILAKPEDIAPRVIASGDPARVKQLS-SYLDNPRLVNENRGFLVYTGTYKGVPVTVATHMIGAPSAAIVFEELIML-GAKLIVRFGTCGGFLPEMRVGDFVIATGASYS 112
>gi|119873062|ref|YP_931069.1| purine phosphorylases family protein 1 [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] >gi|119674470|gb|ABL88726.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] (222 aa)
Score = 170, Expect = 1.2e-10, Identities = 69/236 (29%), Positives = 114/236 (48%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS------ESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      M H AK GEIA VV+ GDP RAK A + +E +L+N+ R ++ YTG  + V+++ HG+G S+ I + E   ++V +R+G+AGS+ D+ +GD+++  A +    + + Y  + D L      K A  N + VV SSD FY +  +   + VEME + A    K  +L S+ + HE +  D + +F+ +   +V+E I
 S:   1 MPYHIWAKPGEIAPVVIGVGDPARAKLFA-SLMEESQLVNENRYLV-YTGNVRGRAVSIVAHGIGGPSVAI-ALEELKMLGMEVFVRIGTAGSF-GDLKIGDVLIAAAAAAPVGGLLNAYFPGYSPPLSADPYL---------TVKLAQALNAPIGYVV--SSDAFYAEDPQFVEFWQRRGALAVEMECATAMALGWLRGFKVGCVLVISNIVGRHEVI---DLRGRFIEVFR---RVIETI 221
>gi|149921006|ref|ZP_01909466.1| uridine phosphorylase [Plesiocystis pacifica SIR-1] >gi|149818138|gb|EDM77594.1| uridine phosphorylase [Plesiocystis pacifica SIR-1] (282 aa)
Score = 167, Expect = 3.2e-10, Identities = 40/107 (37%), Positives = 60/107 (56%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYD---VDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY 119
      H  + G++A +L+ GDP RAK +AE F ++    R + YTG Y  ++VMG GM A+ I  EL  ++   IIR GS G+  +I +GDLV+T+ A+
 S:  18 HIGLRPGDVAPAILLVGDPKRAKRVAEGFFDDYGDPITEREFVTYTGTYRGMPMSVMGTGMSAANTEIAVIELCQLFEDASSVAIIRAGSCGALQANIGLGDLVITQAAH 127
>gi|150017967|ref|YP_001310221.1| uridine phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149904432|gb|ABR35265.1| uridine phosphorylase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (261 aa)
Score = 166, Expect = 3.8e-10, Identities = 44/119 (36%), Positives = 66/119 (55%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYIGIE 131
      H  ++G++ K V++PGDP R K IA F ++PKLI D R + YTG+ + +V+V  G+G S I  EL   D +RVG+ G  ++ GD+V+  A +E T +Y IE
 S:  12 HIDVREGDVGKYVILPGDPKRCKKIAAYF-DDPKLIADNREYVTYTGFLDGVKVSVTSTGIGGPSAAIALEELVNC-GADTFVRVGTCGGMDINVKGGDVVIATGAIRAEGTSKEYAPIE 129
>gi|18312657|ref|NP_559324.1| purine nucleoside phosphorylase [Pyrobaculum aerophilum str. IM2] >gi|18160131|gb|AAL63506.1| purine nucleoside phosphorylase [Pyrobaculum aerophilum str. IM2] (221 aa)
Score = 165, Expect = 4.6e-10, Identities = 73/226 (32%), Positives = 112/226 (49%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES---TYAKYIGIE---AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMI 235
      M H RAK ++A VV+ GDP RAK A + +E  L+N+ R + YTG  K +TV+ HG+G S I  EL   ++V +RVG+AGS  D+NVGD+V+  A + +   A Y G   A D L + +L + +R    ++ VV SSD FY + + +   + VEME + A    K  +L S+ + HE++  ++ T+  I
 S:   1 MPYHIRAKPEDVAPVVIGVGDPARAKLFA-SLMEEAVLVNEHRYPV-YTGRAAGKRITVVAHGIGGPSAAIAIEEL-KMLGMEVFVRVGTAGSL-GDLNVGDVVVAAAAAAPTGGVLGAYYPGFNPPLAADPGL--TLKLAEALRA-------RVGYVV--SSDAFYAEDPNFAEFWKRRGALAVEMECAAAMALGWLRGFKTGCVLVISNVVGRHEAVDLREKFTEVFKKI 217
>gi|57641414|ref|YP_183892.1| uridine phosphorylase [Thermococcus kodakarensis KOD1] >gi|57159738|dbj|BAD85668.1| uridine phosphorylase [Thermococcus kodakarensis KOD1] (277 aa)
Score = 160, Expect = 1.9e-09, Identities = 67/223 (30%), Positives = 105/223 (47%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY-GANRS---------VEQIASDTKSQVV---EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFV 232
      M H  K G++A+ VL+PGDP R  I+ + + + I  R  +TG Y  ++V  G+G S I  EL A  D IRVGS G+  I +GDL++ K A  E T +Y+ +E  + LE + L +   + +I +T   S+D FY G R       + D +  V  EME+ +L+ A   +A +   + VT+E  A +++  V
 S:  17 MQYHIACKPGDVARYVLLPGDPERVPKIS-SLWDEAREIAFHREYRTHTGKYKGVPISVTSTGIGGPSTAIAIEELAAI-GADTFIRVGSTGAIQPGIEIGDLIIAKAAVRLEGTSKQYVRVEYPAVADLEVTLALIEAAESLGVRYHIGIT----ASTDSFYLGQGRPGLNGYFPSFARNLVDDLRQARVTNFEMEAATLYTLANIYGLRAGCVCAVFANRVTNEFGKAGEKEAALV 248
>gi|160901788|ref|YP_001567369.1| purine phosphorylase family 1 [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160359432|gb|ABX31046.1| purine or other phosphorylase family 1 [Petrotoga mobilis SJ95] (262 aa)
Score = 160, Expect = 2.0e-09, Identities = 56/200 (28%), Positives = 95/200 (47%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTC 212
      H +  G++A VV++PGD R + I  L +PK +++ RG++ YTGY+ + V+V  GMG S I YE    ++IR+GS   ++I GD+++   +  ++Y   ++   S E+  +  A  N+   + S  FY NR E   ++ +VV +ME+ SLF +   KA + C
 S:  19 HIQCGPGDVAPVVIVPGDQGRVESIISK-LHDPKKVSENRGLITYTGYHEDYPVSVTSTGMGGPSASIV-YEELINIGAKILIRIGSVAGLQEEIEEGDVIIPHACVRDDGASQY--YVPQNFPAVASPEVYLRLISAAKSLNLDFKTGINWSHSCFY--NRDPEYFQRWSRYRVVSMDMEASSLFVVSALRGVKAGFIGIC 214
>gi|119719044|ref|YP_919539.1| purine phosphorylases family protein 1 [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|119524164|gb|ABL77536.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Thermofilum pendens Hrk 5] (242 aa)
Score = 160, Expect = 2.1e-09, Identities = 62/233 (26%), Positives = 106/233 (45%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST---YAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      H +A  +++ +L+ GDP R + A + L+  ++N RG L TG Y + VT+ HG+G S I +E A   V+IR G+ G T   G + L + A E++  Y + G+   +T E  L V+R  E +   + S D F+  + + AS   +EMES +LFA    K  +  D+L++  + E R+  + M+  L+ + ++
 S:  12 HIKASPEQVSPKILVCGDPGRVE-AASSLLDGATVVNRHRGYLVVTGEYRGERVTLATHGIGAPSAAIV-FEELAMLGAKVMIRAGTCGGLTPIAESGKIALIEAAAYENSGTLYQYFGGVSMPAYATPEVVLTLESVLR----EKGLSFVRGIALSHDAFHKVEENARRWAS-LGVDFLEMESATLFALGRLRGVKVGAMALVVDNLLSGSEL-VEGREELELKMVEAGLEALRRM 240
>gi|24637398|gb|AAN63676.1|AF454495_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (173 aa)
Score = 158, Expect = 3.0e-09, Identities = 56/169 (33%), Positives = 86/169 (50%)
 Q:  74 GMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      G ASI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   2 GDASISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMETAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 170
>gi|52426373|ref|YP_089510.1| uridine phosphorylase [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52308425|gb|AAU38925.1| Udp protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (253 aa)
Score = 156, Expect = 5.7e-09, Identities = 52/188 (27%), Positives = 88/188 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      AKV ++PGDP R++ IA+ +EN + +N R  + GY + + + V  G+G S+ I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A   +++    + + +  + +  A+  I+  + SSD FY   + +        D   EMES +LF   L KA +
 S:  17 AKVAIVPGDPARSERIAKE-MENAEYLNSTREFTSWLGYMDGEPIVVCSTGIGGPSVSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDILITTGAVRLDGASQHFAPLEYPAVADFA--CTNALYNAALSQGIRPYVGITASSDTFYPGQERYDTFSGKVYPKFQGTLKQWQDLNVMNYEMESATLFTMCAALGLKAGMV 214
>gi|24637420|gb|AAN63696.1|AF454496_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (172 aa)
Score = 156, Expect = 6.0e-09, Identities = 57/169 (33%), Positives = 86/169 (50%)
 Q:  74 GMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      GM SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 GMPSISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 169
>gi|16762219|ref|NP_457836.1| uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29143708|ref|NP_807050.1| uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|168223012|ref|ZP_02648244.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168227403|ref|ZP_02652634.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168234231|ref|ZP_02659289.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|194471575|ref|ZP_03077559.1| uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|25326509|pir||AC0923 probable uridine phosphorylase [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16504523|emb|CAD09405.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29139343|gb|AAO70910.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] >gi|194457939|gb|EDX46778.1| uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] (247 aa)
Score = 154, Expect = 8.7e-09, Identities = 70/233 (30%), Positives = 111/233 (47%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEI-AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE----STYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--EMESFSLFANAIKLNKKAATLLT-------CSDSLVTH----ESM--SAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M PH R    AK L+PGDP R  IA FL+ +++  R   G+Y  E+ V+ G+G S I  EL   V+ +IR+GS G+  + +GD+++  A ++   TYA    D L +   + + A + NI   +V S D FY +R E A +  V+ +ME+ +L     + A+LL    C +S + H  E++  E+RQ   I+LAL+ +
 S:   1 MQPHIRLNTSMTRAKYALLPGDPGRVDRIAR-FLDKAEILGQNREFRAARGWYQGVEIVVLSTGIGGPSTAIAIEELRQV-GVNTLIRIGSCGALQDSLALGDVIIAHGAVADDGASKTYAPASYPACADPYLTAT------LIQQAKQMNISAVCGLVRSHDSFY-TDREAELDAEWSARGVLGADMETAALMVVGALRGLRTASLLNVVVAHSGCLESSINHYVQQETLCQQGEERQ------ISLALQAI 238
>gi|68057084|gb|AAX87337.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (259 aa)
Score = 154, Expect = 1.0e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  24 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASCHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 221
>gi|145628610|ref|ZP_01784410.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|161761279|ref|YP_247997.2| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|144979080|gb|EDJ88766.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.1-21] (252 aa)
Score = 154, Expect = 1.0e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASCHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|91794424|ref|YP_564075.1| uridine phosphorylase [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91716426|gb|ABE56352.1| uridine phosphorylase [Shewanella denitrificans OS217] (252 aa)
Score = 153, Expect = 1.1e-08, Identities = 56/186 (30%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      A + ++PGDP R K IAE +EN  +  R  Y Y + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R+ +E ++ +T   SSD FY   + ++  S+ V       EMES +LF    KAA
 S:  17 ASLAIVPGDPERVKRIAE-LMENATFLASHREYTSYLAYIDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPLEFPAAADFECTTAMVAAAREAGLEPHVGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRVTSRYVGSMKEWQSMGVLNYEMESATLFTMCATQGWKAA 212
>gi|146320584|ref|YP_001200295.1| uridine phosphorylase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145691390|gb|ABP91895.1| uridine phosphorylase [Streptococcus suis 98HAH33] (248 aa)
Score = 153, Expect = 1.2e-08, Identities = 60/187 (32%), Positives = 86/187 (45%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR-SVEQIASDTKSQVVEMESFSLF 196
      + PH R  + A+ ++PGDP R  +AE FL++ + I  R   G Y  V V  GMG AS GI  EL A  V+ +IR+GS G+  ++ +GDLV+  A  E T  Y ++   +  D L  +R TA+     + S D FY N  V+  S    +MES +LF
 S:   3 LQPHIRCDIEQGARYAILPGDPQRVDRVAE-FLDSVEFIAFNREHKTMRGSYKGVPVLVTSTGMGGASTGIAVEEL-ARIGVECMIRIGSCGALQPEMQMGDLVILNGAVRDEGTSRAY--VDPIFPAVPDPDVLF-ALRGTAMNQGFAHHVGIARSHDSFYIDNELEVDHFWSKKGVLAGDMESAALF 186
>gi|15640011|ref|NP_219464.1| uridine phosphorylase (udp) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189026250|ref|YP_001934022.1| uridine phosphorylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|6136115|sp|O83990|UDP_TREPA Uridine phosphorylase (UrdPase) (UPase) >gi|3323355|gb|AAC65977.1| uridine phosphorylase (udp) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018825|gb|ACD71443.1| uridine phosphorylase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (258 aa)
Score = 152, Expect = 1.6e-08, Identities = 70/231 (30%), Positives = 110/231 (47%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE---AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANR--------SVEQ-----IASDTKSQVVEMESFSLFA-NAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFV-NMINLALKVVE 243
      H  K +I  V++PGDP R++ IA++F +P +  R + YTG   V+VM G+G S I  EL     IRVG++G  DI G +V+  A  E T +Y +E   D T+ +   ++ A + ++  VV  D FYG +     + Q   IA +T +  EMES +LF  +++ + A LL  +  T +  ED Q   N I +A++ V+
 S:  12 HIGLKASDIGHYVILPGDPARSEKIAQHF-SHPHKVGHNREYVTYTGTLCETPVSVMSTGIGGPSTAIGVEELIHL-GAHTFIRVGTSGGMQPDILAGTVVIATGAIRFEGTSKEYAPVEFPAVPDFTVTAA------LKHAAEDVQVRHALGVVQCKDNFYGQHSPHTMPVHAELTQKWHAWIACNTLAS--EMESAALFVLGSVRRVRTGAVLLVIGNQ--TRRAQGLEDIQVHDTENAIRVAVEAVK 249
>gi|118431732|ref|NP_148386.2| uridine phosphorylase [Aeropyrum pernix K1] >gi|116063054|dbj|BAA81116.2| uridine phosphorylase [Aeropyrum pernix K1] (282 aa)
Score = 152, Expect = 1.6e-08, Identities = 38/115 (33%), Positives = 58/115 (50%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKY 127
      H R ++G++A+ VL+PGDP R  IA  + +L+  R  +TG+Y  ++V  G+G S I  EL   + IRVG+ G  +D+ G LV+  A  E T +Y
 S:  21 HLRVRRGDVARYVLLPGDPERTDLIAR-LWDEARLVAHHREYRTWTGFYKGTSISVTSTGIGSPSTAIAVEELLRV-GAETFIRVGTMGGIREDLRPGTLVIGSAAVRMEGTSGQY 134
>gi|1573245|gb|AAC21943.1| uridine phosphorylase (udp) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (259 aa)
Score = 152, Expect = 1.7e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  24 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASHHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRNYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 221
>gi|152978110|ref|YP_001343739.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|150839833|gb|ABR73804.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus succinogenes 130Z] (257 aa)
Score = 152, Expect = 1.7e-08, Identities = 52/188 (27%), Positives = 86/188 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      AK+ ++PGDP R++ IA+ ++ P+ +  R  + GY N+ V V  G+G S+ I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A   +++    + + S  + +  A+  I   + SSD FY   + +        D   EMES +LF   L KA +
 S:  17 AKIAVIPGDPARSERIAQR-MDKPEFLASSREFTSWLGYLENEPVVVCSTGIGGPSVSICVEEL-AQLGVGTFLRIGTTGAIQPYINVGDVLVTTGAVRLDGASRHFAPLEYPAVADFS--CTNALYSAAVAQGITPYVGITASSDTFYPGQERYDTFSGKVYPAYQGSLKQWQDLNVMNYEMESATLFTMCAALGLKAGMV 214
>gi|24637513|gb|AAN63782.1|AF454501_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (173 aa)
Score = 152, Expect = 1.9e-08, Identities = 57/169 (33%), Positives = 86/169 (50%)
 Q:  74 GMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      G ASI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   2 GDASISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 170
>gi|148825441|ref|YP_001290194.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148715601|gb|ABQ97811.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittEE] (252 aa)
Score = 151, Expect = 1.9e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASRHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|145637848|ref|ZP_01793495.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145268950|gb|EDK08906.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittHH] (252 aa)
Score = 151, Expect = 2.1e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 88/188 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   + +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAVVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASCHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGIT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|30995365|ref|NP_438448.2| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|37538284|sp|P43770|UDP_HAEIN Uridine phosphorylase (UrdPase) (UPase) (252 aa)
Score = 151, Expect = 2.1e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLTSTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASHHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRNYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|145638815|ref|ZP_01794424.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145272410|gb|EDK12318.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittII] (252 aa)
Score = 150, Expect = 2.7e-08, Identities = 53/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R + + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +  +   + +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFISWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASCHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGIT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|127514318|ref|YP_001095515.1| uridine phosphorylase [Shewanella loihica PV-4] >gi|126639613|gb|ABO25256.1| uridine phosphorylase [Shewanella loihica PV-4] (252 aa)
Score = 150, Expect = 3.1e-08, Identities = 50/175 (28%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++NP +  R  Y Y + K + +  G+G S I  EL A  +D +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R+ +E +I +T   SSD FY   + +   +        EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNPTFLASHREYTSYLAYIDGKPLVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIDTFLRVGTTGAIQPQVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAASREAGLEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVTGRVTRRFAGSMKEWQDMGVLNYEMESSTLF 201
>gi|42629743|ref|ZP_00155288.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae R2846] (252 aa)
Score = 150, Expect = 3.1e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASRHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRNYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|146318391|ref|YP_001198103.1| uridine phosphorylase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145689197|gb|ABP89703.1| probable uridine phosphorylase [Streptococcus suis 05ZYH33] (132 aa)
Score = 149, Expect = 3.7e-08, Identities = 43/119 (36%), Positives = 61/119 (51%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYI 128
      + PH R  + A+ ++PGDP R  +AE FL++ + I  R   G Y  V V  GMG AS GI  EL A  V+ +IR+GS G+  ++ +GDLV+  A  E T  Y+
 S:   3 LQPHIRCDIEQGARYAILPGDPQRVDRVAE-FLDSVEFIAFNREHKTMRGSYKGVPVLVTSTGMGGASTGIAVEEL-ARIGVECMIRIGSCGALQPEMQMGDLVILNGAVRDEGTSRAYV 120
>gi|148827433|ref|YP_001292186.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148718675|gb|ABQ99802.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittGG] (252 aa)
Score = 149, Expect = 4.0e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYINGQPIIVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTAAVRLDGASHHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRNYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|119773552|ref|YP_926292.1| uridine phosphorylase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119766052|gb|ABL98622.1| uridine phosphorylase [Shewanella amazonensis SB2B] (252 aa)
Score = 148, Expect = 4.3e-08, Identities = 52/186 (27%), Positives = 86/186 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--------------VEMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      A + ++PGDP R K IAE ++ P +  R  Y Y + K V V  G+G S I  EL A  ++ +RVG+ G+  +NVGDL++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E ++ +T   SSD FY   + ++   +        EMES +LF    +AA
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDKPTFLASHREFTSYLAYLDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGINTFLRVGTTGAIQPHVNVGDLIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAACRDAGVEPHVGVT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRVTRRFEGSMKEWQEMGVLNYEMESATLFTMCASQGWRAA 212
>gi|145632523|ref|ZP_01788257.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144986718|gb|EDJ93270.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 3655] (252 aa)
Score = 148, Expect = 5.0e-08, Identities = 54/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-IEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +   +++  +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAK-LLDNPEFLASTREFTSWLGYLNGQPVVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASRHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|157960289|ref|YP_001500323.1| uridine phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157845289|gb|ABV85788.1| uridine phosphorylase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (252 aa)
Score = 147, Expect = 5.6e-08, Identities = 56/186 (30%), Positives = 85/186 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA---------YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--------------VEMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      A + ++PGDP R K IAE +EN  +  R  Y Y + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +     ++  Y   E  + + S    R+ +E +I +T   SSD FY   + ++   Q        EMES +LF    +AA
 S:  17 ASLAIVPGDPERVKRIAE-LMENATFLASHREYTSYLAYIDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEYPAVANFECTTAMVAAS-------REAGLEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRITRQFKGSMQEWQDLGVLNYEMESSTLFTMCASQGWRAA 212
>gi|145640214|ref|ZP_01795798.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274800|gb|EDK14662.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (252 aa)
Score = 147, Expect = 5.6e-08, Identities = 53/188 (28%), Positives = 88/188 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +  +   + +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYVNGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASCHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGIT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|145635187|ref|ZP_01790892.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145267608|gb|EDK07607.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae PittAA] (252 aa)
Score = 147, Expect = 5.9e-08, Identities = 53/188 (28%), Positives = 88/188 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +  +   + +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYINGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASCHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGIT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|24637438|gb|AAN63712.1|AF454497_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (174 aa)
Score = 147, Expect = 6.0e-08, Identities = 56/169 (33%), Positives = 86/169 (50%)
 Q:  74 GMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      G ASI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   3 GDASISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 171
>gi|84387160|ref|ZP_00990182.1| uridine phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84378021|gb|EAP94882.1| uridine phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] (242 aa)
Score = 147, Expect = 6.0e-08, Identities = 38/107 (35%), Positives = 63/107 (58%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      PH  + +IA +V++ G+P RA IA + LE+ +++++ R  +TG Y K ++V  G+G S+ I + E  F V IIRVGSAG+  I +G+L++ + A
 S:   5 PHIGVDETQIAPLVIVCGEPDRANRIA-SLLEDAEMVSENREYRIFTGAYQGKAISVCSTGIGAPSM-IIAVEELKFCGVTHIIRVGSAGAMQSHIGLGELIIAEGA 109
>gi|24637473|gb|AAN63744.1|AF454499_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (173 aa)
Score = 147, Expect = 6.1e-08, Identities = 56/169 (33%), Positives = 86/169 (50%)
 Q:  74 GMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      G ASI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   2 GNASISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 170
>gi|145631043|ref|ZP_01786818.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144983328|gb|EDJ90810.1| uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae R3021] (252 aa)
Score = 147, Expect = 6.6e-08, Identities = 53/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-IEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +   +++  +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYVNGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASRHFAPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGIT----ASSDTFYPGQERYDTYSGKVYRDYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|42630579|ref|ZP_00156118.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Haemophilus influenzae R2866] (252 aa)
Score = 147, Expect = 6.7e-08, Identities = 53/188 (28%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      A + ++PGDP R++ IA+ L+NP+ +  R  + GY N + + V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T +  +   ++ +E  + E + L + +  IE + +T   SSD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  17 ATLAIVPGDPARSERIAKQ-LDNPEFLASTREFTSWLGYVNGQPIVVCSTGIGGPSTSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLITTASVRLDGASHHFVPLEYPAVANFECTTALYNAAKAKGIEPYVGVT----VSSDTFYPGQERYDTYSGKVYRNYQGLLKQWQDLNVMNYEMESSTLFTMCSALGLRAGMV 214
>gi|90408145|ref|ZP_01216314.1| uridine phosphorylase [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90310757|gb|EAS38873.1| uridine phosphorylase [Psychromonas sp. CNPT3] (252 aa)
Score = 146, Expect = 7.6e-08, Identities = 59/225 (26%), Positives = 102/225 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKIN 246
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K + +  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+ + +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  IE +I +T   SSD FY   + ++        D   EMES +LF    +AA +   +  E S E +  V+ I++ +  +K++
 S:  17 ANLAIVPGDPERVKKIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYIDGKAIVICSTGIGGPSTSIAIEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQEHVNVGDIIVTQASVRLDGASLHFAPMEYPAVADFECTTAVVAACRDAGIEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRITRRFKGSMQEWQDLGVLNYEMESSTLFTMCASQGWRAACVAGVIVNRTQQEIPSVESMKKTEVDAISIVVAAAKKLS 251
>gi|126209301|ref|YP_001054526.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|126098093|gb|ABN74921.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (254 aa)
Score = 146, Expect = 8.7e-08, Identities = 43/149 (28%), Positives = 76/149 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-IEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      AKV ++PGDP R++ IA+ ++NP+ +  R  + GY  + + V  G+G S+ I  EL A  V  +R+G+ G+  INVG++++T A   +++  +E  + E ++EL  +  +  + +T   SSD FY
 S:  17 AKVAIVPGDPARSERIAQK-MQNPEFLVSTREFTSWLGYVGGEPIVVCSTGIGGPSVSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGEVLVTTGAVRLDGASRHFAPLEYPAVANFECTNELYAAAKNQGVTPYVGIT----ASSDTFY 161
>gi|32035117|ref|ZP_00135169.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|190151195|ref|YP_001969720.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189916326|gb|ACE62578.1| uridine phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (254 aa)
Score = 146, Expect = 9.0e-08, Identities = 43/149 (28%), Positives = 76/149 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-IEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      AKV ++PGDP R++ IA+ ++NP+ +  R  + GY  + + V  G+G S+ I  EL A  V  +R+G+ G+  INVG++++T A   +++  +E  + E ++EL  +  +  + +T   SSD FY
 S:  17 AKVAIVPGDPARSERIAQK-MQNPEFLVSTREFTSWLGYVGGEPIVVCSTGIGGPSVSICVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGEVLVTTGAVRLDGASRHFAPLEYPAVANFECTNELYAAAKNQGVTPYVGIT----ASSDTFY 161
>gi|170718594|ref|YP_001783796.1| uridine phosphorylase [Haemophilus somnus 2336] >gi|168826723|gb|ACA32094.1| uridine phosphorylase [Haemophilus somnus 2336] (252 aa)
Score = 146, Expect = 9.4e-08, Identities = 34/97 (35%), Positives = 53/97 (54%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A++ ++PG P R + IA  L+NPK +  R  + GY + K V V  G+G S+ I  EL A  +  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  17 AELAIVPGAPERVERIAR-LLDNPKFLASTREFTSWLGYIDQKAVVVCSTGIGGPSVSIAVEEL-AQLGIRTFLRIGTTGAIQPHINVGDILITTGA 111
>gi|153833295|ref|ZP_01985962.1| uridine phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] >gi|148870431|gb|EDL69352.1| uridine phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] (243 aa)
Score = 144, Expect = 1.2e-07, Identities = 48/126 (38%), Positives = 73/126 (57%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKYIG---IEAKDSTL 137
      PH   +IA V++ G+P RA IA F +N +L+++ R  +TG Y ++++V  G+G S+ I  EL   DVI RVGSAG+ K I +G+L++ +     KAY S+Y Y   ++A DS L
 S:   5 PHIGVDNTQIAPRVIVCGEPDRANRIAALF-DNAELVSENREYRVFTGTYQGQQISVCSTGIGAPSMIIAVEELKQCGVTDVI-RVGSAGAMQKGIQLGELIVAEGAVRDEGGSKAYVRSSYPAYASFSLLKALDSYL 140
>gi|54113565|gb|AAV29416.1| NT02FT0422 [synthetic construct] (267 aa)
Score = 144, Expect = 1.3e-07, Identities = 59/222 (26%), Positives = 97/222 (43%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      A + ++PGDP R++++A+  +  +  R  Y   N+ V V+ GMG S+ I  EL A  V  IRVG+ G+ ++I +GDL+L T   + T  Y IE    S LN + ++A  N K+  + SSD F+   + +  +  +       EMES +LF    +A+ L T   T E +     N++ +  +E
 S:  30 ATIAILPGDPKRSEYLAKMLDTDATFLASNREYTSYLAKVANQNVIVISTGMGGPSVAICIEEL-AMIGVKKFIRVGTCGAIQENIEIGDLILSTASVRLDGTSYHYAPIEYPAV---ASFSLNTSLYRSAQTLNKKIHCGITGSSDTFFPGQDRKDNYSGYIRRHFINSLNEWRKLNVLNFEMESSALFTVCATFGLEASCLCTVLAKRTTSEYIDKSKYDEGMYNIMMIIKHSIE 262
>gi|24636988|gb|AAN63504.1|AF410175_1 putative purine-nucleotide phosphorylase [Streptococcus thermophilus] (170 aa)
Score = 144, Expect = 1.4e-07, Identities = 55/167 (32%), Positives = 85/167 (50%)
 Q:  76 ASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      ASI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 ASISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 167
>gi|118497248|ref|YP_898298.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323550|ref|ZP_03057327.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118423154|gb|ABK89544.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194322405|gb|EDX19886.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (267 aa)
Score = 144, Expect = 1.5e-07, Identities = 59/222 (26%), Positives = 97/222 (43%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      A + ++PGDP R++++A+  +  +  R  Y   N+ V V+ GMG S+ I  EL A  V  IRVG+ G+ ++I +GDL+L T   + T  Y IE    S LN + ++A  N K+  + SSD F+   + +  +  +       EMES +LF    +A+ L T   T E +     N++ +  +E
 S:  30 ATIAILPGDPKRSEYLAKMLDTDATFLASNREYTSYLAKVANQNVIVISTGMGGPSVAICIEEL-AMIGVKKFIRVGTCGAIQENIEIGDLILSTASVRLDGTSYHYAPIEYPAV---ASFRLNTSLYRSAQTLNKKIHCGITGSSDTFFPGQDRKDNYSGYIRRHFINSLDEWRKLNVLNFEMESSALFTVCATFGLEASCLCTVLAKRTTSEYIDKSKYDEGMYNIMMIIKHSIE 262
>gi|113461660|ref|YP_719729.1| uridine phosphorylase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823703|gb|ABI25792.1| uridine phosphorylase [Haemophilus somnus 129PT] (252 aa)
Score = 144, Expect = 1.5e-07, Identities = 34/97 (35%), Positives = 52/97 (53%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A++ ++PG P R + IA  L+NPK +  R  + GY  K V V  G+G S+ I  EL A  +  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  17 AELAIVPGAPERVERIAR-LLDNPKFLASTREFTSWLGYIGQKAVVVCSTGIGGPSVSIAVEEL-AQLGIRTFLRIGTTGAIQPHINVGDILITTGA 111
>gi|114564564|ref|YP_752078.1| uridine phosphorylase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114335857|gb|ABI73239.1| uridine phosphorylase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (252 aa)
Score = 144, Expect = 1.5e-07, Identities = 52/175 (29%), Positives = 83/175 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + ++   + V       EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYIDGKAVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPLEFPAAADFECTTAMVAACRDAGLEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRITQRYVGSMKEWQSMGVLNYEMESATLF 201
>gi|56708383|ref|YP_170279.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|89256776|ref|YP_514138.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|110670853|ref|YP_667410.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|115315167|ref|YP_763890.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134302368|ref|YP_001122337.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|156502938|ref|YP_001429003.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|167010727|ref|ZP_02275658.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|56604875|emb|CAG45959.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|89144607|emb|CAJ79926.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|110321186|emb|CAL09342.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|115130066|gb|ABI83253.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134050145|gb|ABO47216.1| putative uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134253876|gb|EBA52970.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] >gi|151569247|gb|EDN34901.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] >gi|156253541|gb|ABU62047.1| uridine phosphorylase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|157122626|gb|EDO66755.1| hypothetical protein FTAG_00985 [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (267 aa)
Score = 143, Expect = 1.7e-07, Identities = 59/222 (26%), Positives = 97/222 (43%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVE 243
      A + ++PGDP R++++A+  +  +  R  Y   N+ V V+ GMG S+ I  EL A  V  IRVG+ G+ ++I +GDL+L T   + T  Y IE    S LN + ++A  N K+  + SSD F+   + +  +  +       EMES +LF    +A+ L T   T E +     N++ +  +E
 S:  30 ATIAILPGDPKRSEYLAKMLDTDATFLASNREYTSYLAKVANQNVIVISTGMGGPSVAICIEEL-AMIGVKKFIRVGTCGAIQENIEIGDLILSTASVRLDGTSYHYAPIEYPAV---ASFSLNTSLYRSAQTLNKKIHCGITGSSDTFFPGQDRKDNYSGYIRRHFINSLNEWRKLNVLNFEMESSALFTVCATFGLEASCLCTVLAKRTTSEYIDKSKYDEGMYNIMMIIKHSIE 262
>gi|59712128|ref|YP_204904.1| uridine phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] >gi|59480229|gb|AAW86016.1| uridine phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] (252 aa)
Score = 143, Expect = 1.8e-07, Identities = 44/149 (29%), Positives = 72/149 (48%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      A++ ++PGDP R + IAE +ENPK +  R  Y  + K++ V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T +    + G   + +E    ++  +RK ++  +  V SSD FY
 S:  18 AEMAIIPGDPARVQKIAEQ-MENPKFLASHREYTVYLAELDGKKIVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMRKAVVDQGANVHTGVTASSDTFY 162
>gi|126465373|ref|YP_001040482.1| uridine phosphorylase [Staphylothermus marinus F1] >gi|126014196|gb|ABN69574.1| uridine phosphorylase [Staphylothermus marinus F1] (289 aa)
Score = 143, Expect = 1.8e-07, Identities = 39/116 (33%), Positives = 63/116 (54%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYI 128
      H  K G+++K VL+PGDP R K IA +F +  + + R L ++G Y  ++  G+G S I  EL A  + IRVG+ G+ ++I VGD++++ A  E T +Y+
 S:  22 HLGVKPGDVSKYVLLPGDPGRVKRIA-SFWDEAWRVAEHREYLTFSGKYKGVFISATSTGIGAPSTAIAIEEL-ARVGSNTFIRVGTTGALRRNIGVGDIIISTGAVRLEGTSKQYV 136
>gi|147671999|ref|YP_001214845.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|146314382|gb|ABQ18922.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O395] (243 aa)
Score = 143, Expect = 1.9e-07, Identities = 48/152 (31%), Positives = 80/152 (52%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      ++A V++ G+P RA IA + L N KL+ + R  ++G + + +TV  G+G SI I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++ +  +V S D FY
 S:  10 AQVAPRVVVCGEPNRANRIA-SLLNNAKLVAENREYRLFSGEFEGQPMTVCSTGIGAPSI-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGAMQSEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAAYPAYS---SFELVLEMQRFLAEQSVPIHRGIVRSHDSFY 157
>gi|154483612|ref|ZP_02026060.1| hypothetical protein EUBVEN_01316 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735522|gb|EDM51408.1| hypothetical protein EUBVEN_01316 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (253 aa)
Score = 142, Expect = 2.5e-07, Identities = 41/119 (34%), Positives = 58/119 (48%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE 131
      H +  +I K V++PGDP R K IA+ F E PK +  R  YTG  ++V+V  G+G S I  EL A    +R+G+ G   + GD+V+  A  E T +Y IE
 S:   6 HIKLSSEDIGKYVILPGDPGRCKEIAKYFDE-PKFVTSNREYTTYTGTILGEKVSVTSTGIGGPSAAIAMEELVAC-GAHTFVRIGTCGGINTKVKSGDMVIATGAIRMEGTSREYAPIE 123
>gi|153830425|ref|ZP_01983092.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|148874099|gb|EDL72234.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] (243 aa)
Score = 142, Expect = 2.7e-07, Identities = 49/161 (30%), Positives = 82/161 (50%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      M+ +   ++A V++ G+P RA IA + L N KL+ + R  ++G + + +TV  G+G SI I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++   +V S D FY
 S:   1 MSIQSHIHVAQVAPRVVVCGEPNRANRIA-SLLNNAKLVAENREYRLFSGEFEGQPITVCSTGIGAPSI-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGAMQSEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAAYPAYS---SFELVLEMQRFLAEQSVPTHRGIVRSHDSFY 157
>gi|37675871|ref|NP_936267.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37200410|dbj|BAC96237.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] (242 aa)
Score = 141, Expect = 2.9e-07, Identities = 53/159 (33%), Positives = 84/159 (52%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      PH  + ++A+ V++ G+P RA IA  LEN +LI + R  + G + K +TV  G+G S+ I + E     IIRVGSAG+  +I +G+L++ +     KAY ++ Y Y  A S L+G  L+ ++ A+ ++   VV S D FY
 S:   5 PHLCVDETQVAERVIVCGEPDRANRIAA-LLENAELIAENREYRLFNGEFQGKAITVCSTGIGAPSM-IIAVEELKQCGAKYIIRVGSAGAMQPNIALGELIVAEGAVRDEGGSKAYIDAAYPAY----ASFSLLKG---LDGYLQTQAVPYHMG----VVRSHDSFY 159
>gi|123437350|ref|XP_001309472.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121891200|gb|EAX96542.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] (277 aa)
Score = 141, Expect = 3.1e-07, Identities = 38/116 (32%), Positives = 63/116 (54%)
 Q:   4 YNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGML--GYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY 119
      +++E + P N KKGE+A ++ GDP RAK +AE+ ++ +I   M+  YTG Y  V+++ GMG A  +  + A D + I+R G+ GS  D+ +G  + +AY
 S:  15 FDEEGRIQPLN-CKKGEVANRIISVGDPNRAKLMAESLDKDTPVIIRQSNMIFCTYTGKYKGVPVSIIATGMGFAMAELMVVQARAVVDGPLTIVRFGTCGSLHADVPIGCFAIADRAY 132
>gi|76802230|ref|YP_327238.1| uridine phosphorylase 2 [Natronomonas pharaonis DSM 2160] >gi|76558095|emb|CAI49681.1| uridine phosphorylase 2 [Natronomonas pharaonis DSM 2160] (241 aa)
Score = 141, Expect = 3.2e-07, Identities = 57/206 (27%), Positives = 95/206 (46%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV 217
      PH  + GE+A + L+PGDP R  IA++ ++ +++ + R    Y +E+T+  G+G S I + EL A  V+ IRVG+ G+  DI +GD+V+ T A E T +Y  E+     E+ D +  A  + +  + + D FY  +      VEME+ +LF A +  A + T  +L+
 S:   5 PHLLVESGELADIALVPGDPGRVDRIADH-CDDSEVVAENREYKVVNATYEGRELTICSTGIGSPSAAIAAEELAAV-GVETFIRVGTTGALQSDIEIGDMVVATGAAKDEGTTKRY---ESTAVPAVPDYEVLDSLVDAAEARDAPVHVGPIATDDAFYAETETYVAEWEAAGLLCVEMEAAALFTLARRNGLSAGAICTVDGNLI 206
>gi|126176043|ref|YP_001052192.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS155] >gi|149116143|ref|ZP_01842875.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS223] >gi|152999017|ref|YP_001364698.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS185] >gi|160873610|ref|YP_001552926.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS195] >gi|125999248|gb|ABN63323.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS155] >gi|146863997|gb|EDK49459.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS223] >gi|151363635|gb|ABS06635.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS185] >gi|160859132|gb|ABX47666.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS195] (252 aa)
Score = 140, Expect = 3.8e-07, Identities = 51/175 (29%), Positives = 82/175 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K V V  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + +   +        EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYADGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAACRDAGVEPHIGVT----ASSDTFYPGQERYDTVTGRVTRRFAGSMKEWQDMGVLNYEMESSTLF 201
>gi|24637456|gb|AAN63728.1|AF454498_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (169 aa)
Score = 140, Expect = 4.0e-07, Identities = 54/166 (32%), Positives = 84/166 (50%)
 Q:  77 SIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      SI IY+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 SISIYARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 166
>gi|18313830|ref|NP_560497.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum aerophilum str. IM2] >gi|18161392|gb|AAL64679.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum aerophilum str. IM2] (261 aa)
Score = 140, Expect = 4.0e-07, Identities = 34/101 (33%), Positives = 53/101 (52%)
 Q:  18 KGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      +GEI + VL+PGDP R  IA+++ E ++ + R + Y G Y  +   G+G S I  EL +  D IRVG+ G+ + I +GDL++  A
 S:  18 QGEIPRYVLLPGDPGRVPLIAKHWDEAREVARN-REFVTYVGRYKGVSIGATSTGIGSGSTAIAVEELL-YAGADTFIRVGTTGALWRHIKLGDLIIGAAA 116
>gi|153852958|ref|ZP_01994395.1| hypothetical protein DORLON_00380 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754600|gb|EDM64531.1| hypothetical protein DORLON_00380 [Dorea longicatena DSM 13814] (104 aa)
Score = 140, Expect = 4.2e-07, Identities = 32/85 (37%), Positives = 50/85 (58%)
 Q:   1 MYEYNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYEL 85
      M Y+ E + H + + G++ + V+MPGDP R  IA++F ++ KLI D R + YTGY + ++V+V  G+G S I  EL
 S:   4 MQNYSGEEGLQYHLQIRPGDVGRYVIMPGDPKRCAKIAKHF-DDAKLIADSREYITYTGYLDGEKVSVTSTGIGGPSASIALEEL 87
>gi|170728829|ref|YP_001762855.1| uridine phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169814176|gb|ACA88760.1| uridine phosphorylase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (252 aa)
Score = 140, Expect = 4.3e-07, Identities = 53/186 (28%), Positives = 85/186 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--------------VEMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      A + ++PGDP R K IAE +E  +  R  Y Y + K V +  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + ++   Q        EMES +LF    +AA
 S:  17 ASLAIVPGDPERVKRIAE-LMEGASFLASHREYTSYLAYIDGKAVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAASRDAGLEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRVTRQFKGSMQEWQDLGVLNYEMESSTLFTMCASQGWRAA 212
>gi|27367740|ref|NP_763267.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27359313|gb|AAO08257.1|AE016813_9 Uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] (242 aa)
Score = 140, Expect = 4.3e-07, Identities = 52/159 (32%), Positives = 84/159 (52%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      PH  + ++A+ V++ G+P RA IA  LEN +L+ + R  + G + K +TV  G+G S+ I + E     IIRVGSAG+  +I +G+L++ +     KAY ++ Y Y  A S L+G  L+ ++ A+ ++   VV S D FY
 S:   5 PHLCVDETQVAERVIVCGEPDRANRIAA-LLENAELVAENREYRLFNGEFQGKAITVCSTGIGAPSM-IIAVEELKQCGAKYIIRVGSAGAMQPNIALGELIVAEGAVRDEGGSKAYIDAAYPAY----ASFSLLKG---LDGYLQTQAVPYHMG----VVRSHDSFY 159
>gi|119720146|ref|YP_920641.1| uridine phosphorylase [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|119525266|gb|ABL78638.1| uridine phosphorylase [Thermofilum pendens Hrk 5] (290 aa)
Score = 140, Expect = 4.4e-07, Identities = 38/131 (29%), Positives = 67/131 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL---------TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDEL 143
      H + + G++A VL+PGDP R +I+ +F + + +  R + +TG Y  EV+  G+G + I  EL     IRVG+ G+  I+VGD+++     T K Y + Y   E ++ +E ++ +
 S:  31 HIKCRPGDVAPTVLLPGDPERVPYIS-SFWDEYREVARHREYVTHTGRYKGVEVSATSTGIGGPAAAIAVEELLRV-GASTFIRVGTTGAIQPFIDVGDVIIVAGAVRLDGTTKQYVRAEYPAIAHFEVVEALIEAAESV 168
>gi|77362228|ref|YP_341802.1| uridine phosphorylase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76877139|emb|CAI89356.1| putative uridine phosphorylase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (252 aa)
Score = 140, Expect = 4.6e-07, Identities = 61/186 (32%), Positives = 86/186 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIEN-NIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV-------------------EMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      AK+ ++PGDP RA I++ FL+NP +  R  Y G N  V +  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  IN GD+++++ +   +++  A S  SD     A EN NI   + SSD FY    Q  DT S V          EMES +LF   L +AA
 S:  17 AKLAIVPGDPDRAARISQ-FLDNPTCLAKTREFHVYLGELNGHSVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVHSFLRIGTTGAIQPHINEGDILISQASVRLDGASQHF---APLSYPAVSDFFATQAMVKACENLNIDFHIGITASSDTFYPG-----QERYDTHSGYVPKSLQGSCEEWQKLGVMNYEMESATLFTMCAALGLQAA 212
>gi|113971835|ref|YP_735628.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. MR-4] >gi|114045957|ref|YP_736507.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. MR-7] >gi|117922113|ref|YP_871305.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|113886519|gb|ABI40571.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. MR-4] >gi|113887399|gb|ABI41450.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. MR-7] >gi|117614445|gb|ABK49899.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. ANA-3] (252 aa)
Score = 139, Expect = 4.9e-07, Identities = 50/175 (28%), Positives = 82/175 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K V +  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + +   +        EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYADGKPVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAACRDAGVEPHIGVT----ASSDTFYPGQERYDTVTGRVTRRFAGSMKEWQDMGVLNYEMESATLF 201
>gi|24375619|ref|NP_719662.1| uridine phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|24350520|gb|AAN57106.1|AE015844_8 uridine phosphorylase [Shewanella oneidensis MR-1] (252 aa)
Score = 139, Expect = 4.9e-07, Identities = 50/175 (28%), Positives = 82/175 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K V +  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + +   +        EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYADGKPVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAACRDAGVEPHIGVT----ASSDTFYPGQERYDTVTGRVTRRFAGSMKEWQDMGVLNYEMESATLF 201
>gi|120600418|ref|YP_964992.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124545471|ref|ZP_01704664.1| uridine phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|146291650|ref|YP_001182074.1| uridine phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120560511|gb|ABM26438.1| uridine phosphorylase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124510814|gb|EAY54881.1| uridine phosphorylase [Shewanella putrefaciens 200] >gi|145563340|gb|ABP74275.1| uridine phosphorylase [Shewanella putrefaciens CN-32] (252 aa)
Score = 139, Expect = 4.9e-07, Identities = 50/175 (28%), Positives = 82/175 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--------------EMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++N  +  R  Y Y + K V +  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+  +NVGD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R  +E +I +T   SSD FY   + +   +        EMES +LF
 S:  17 ATLAIVPGDPERVKRIAE-LMDNATFLASHREYTSYLAYADGKPVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQPHVNVGDVIVTQASVRLDGASLHFAPMEFPAVANFECTTAMVAACRDAGVEPHIGVT----ASSDTFYPGQERYDTVTGRVTRRFAGSMKEWQEMGVLNYEMESATLF 201
>gi|145591801|ref|YP_001153803.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514] >gi|145283569|gb|ABP51151.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514] (261 aa)
Score = 139, Expect = 5.8e-07, Identities = 33/100 (33%), Positives = 52/100 (52%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      GE+ + VL+PGDP R  IAE + E ++ + R + + G Y  +   G+G S I  EL +  D IRVG+ G+ ++I +GDL++  A
 S:  19 GEVPRYVLLPGDPGRVLLIAEMWDEKREVAKN-REFVTWVGRYKGVPIAATSTGIGSGSTAIAVEELL-YVGADTFIRVGTTGALRREIKLGDLIIGTAA 116
>gi|66809805|ref|XP_638626.1| uridine phosphorylase [Dictyostelium discoideum AX4] >gi|60467230|gb|EAL65264.1| uridine phosphorylase [Dictyostelium discoideum AX4] (249 aa)
Score = 139, Expect = 5.9e-07, Identities = 38/112 (33%), Positives = 55/112 (49%)
 Q:   7 EFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      E +TP   G++ KV ++ GDP RAK ++E   +L+ VR  Y G + + E+ VM HG+G   +  EL   V IIR G+AGS+   G LV+  A
 S:   2 EIKVTPICLLPIGKLPKVCVVVGDPNRAKLVSEKHFVVTELVCAVREFHCYKGMWKDTEMLVMSHGIGGGGASVCFEELIQ-AGVTTIIRAGTAGSFDPRYREGSLVIATGA 112
>gi|169856068|ref|XP_001834696.1| hypothetical protein CC1G_05833 [Coprinopsis cinerea okayama7#130] >gi|116504249|gb|EAU87144.1| hypothetical protein CC1G_05833 [Coprinopsis cinerea okayama7#130] (260 aa)
Score = 138, Expect = 6.4e-07, Identities = 57/197 (28%), Positives = 95/197 (48%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPK--LINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVD-VIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDS---------TLEGSDELNDVIRKTA------IENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      H  K GE+A ++ G P RA +A   PK +++ RG L TG + N V+++ GMG ++ + E+   D VIIR+GS G  DI VG +V+ K + + +  + + +D+     +  EL++ +RK      + LT V S+D FY     +S +    + L A+ ++ N +AATL
 S:  20 HLGLKAGEVANRIITVGSPSRANGLASLLDAEPKPFVLSSERGFLTITGRFRNVPVSIVSIGMGSPNMDFFIREVRECVTGDMVIIRLGSCGGLV-DIPVGSVVVPKASVAINRNVDFDFVHPEDNREPAYRISKPVSADPELHETVRKAVQGAKPPQSQAVILTGTVNASADSFY---------SSQGRQTSFPDHNEDLIAHLLQSNPEAATL 224
>gi|109948007|ref|YP_665235.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109715228|emb|CAK00236.1| MTA/SAH nucleosidase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (236 aa)
Score = 138, Expect = 7.2e-07, Identities = 44/163 (26%), Positives = 79/163 (48%)
 Q:  53 GMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE----STYAKYIGIEAKDST-LEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDS 215
      G + + G YN+KE+ V  +G   + + +  + V ++ G AGS KD+ + DL++ ++    S +  +G  + + +E S +LN + +K A E NI L + ++ S D F +  E + S+ K+ VEME S+   K    L + SD+
 S:  38 GNVFHKGVYNDKEIVVAYSKIGKVHSTLTTTSMILAFGVQKVLFSGVAGSLIKDLKINDLLVAQQLVQHDVDLSAFDHPLGFIPESAIFIETSKDLNALAKKIANEQNITLKEGIIASGDQFVHSKERKEFLTSEFKASAVEMEGASVAFVCQKFGVPCCVLRSISDN 205
>gi|86371378|gb|ABC94782.1| purine nucleoside phosphorylase [Toxoplasma gondii] (247 aa)
Score = 138, Expect = 7.4e-07, Identities = 37/111 (33%), Positives = 60/111 (54%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYT-KDINVGDLVLTKKAYSES 122
      PH R +K ++ VV++ GDP R + +A N E + +  R  +  Y+++ +TV+ HG+G   I  EL A+  VIIR G+ GS  K + GD+ +T A +E+
 S:   8 PHIRLRKEDVEPVVIIVGDPARTEEVA-NMCEKKQELAYNREYRSFRVVYDSQPITVISHGIGCPGTSIAIEEL-AYLGAKVIIRAGTCGSLKPKTLKQGDVCVTYAAVNET 117
>gi|15600904|ref|NP_232534.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121586855|ref|ZP_01676636.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121726992|ref|ZP_01680188.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|153221854|ref|ZP_01952719.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153817712|ref|ZP_01970379.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153821654|ref|ZP_01974321.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|194532397|ref|YP_002067825.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|9657521|gb|AAF96047.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121548898|gb|EAX58939.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121630626|gb|EAX63015.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|124119347|gb|EAY38090.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125618449|gb|EAZ46988.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|126511754|gb|EAZ74348.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126520851|gb|EAZ78074.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae B33] (243 aa)
Score = 138, Expect = 7.6e-07, Identities = 46/152 (30%), Positives = 80/152 (52%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      ++A V++ G+P RA IA + L N +L+ + R  ++G + + +TV  G+G S+ I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++ +  +V S D FY
 S:  10 AQVAPRVVVCGEPNRANRIA-SLLNNAELVAENREYRLFSGEFEEQPITVCSTGIGAPSM-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGAMQSEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAAYPAYS---SFELVVEMQRFLAEQSVPIHRGIVRSHDSFY 157
>gi|149190402|ref|ZP_01868674.1| uridine phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148835781|gb|EDL52746.1| uridine phosphorylase [Vibrio shilonii AK1] (252 aa)
Score = 138, Expect = 7.7e-07, Identities = 53/194 (27%), Positives = 88/194 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV-EMESFSLFANAIKLNKKAATLLT-CSDS 215
      A + ++PGDP R + IAE ++ P+ +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  D+NVGD+++T +    + G   + +E    ++  +++ AIE  +  V SSD FY   + +   +  ME +   +  ++ATLLT C+ S
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAE-LMDEPEFLASQREYTVYRAKLDGKTVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQSDVNVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMKEAAIEAGSTVHTGVTASSDTFYPGQERYDTFSGRVVRRFQGSMEEWQQMG-VLNFEMESATLLTMCASS 208
>gi|91224723|ref|ZP_01259983.1| uridine phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91190269|gb|EAS76538.1| uridine phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] (243 aa)
Score = 138, Expect = 7.9e-07, Identities = 40/116 (34%), Positives = 69/116 (59%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKY 127
      PH  + +IA +V++ G+P RA IA F ++ +++++ R  +TG Y K V+V  G+G S+ I + E   V ++RVGSAG+  I++G+L++ +     KAY +S+Y Y
 S:   5 PHIGVDETQIAPLVIVCGEPDRANRIAVLF-DDAEMVSENREYRVFTGNYKGKPVSVCSTGIGAPSM-IIAVEELKQCGVTHVVRVGSAGAMQSGIHLGELIIAEGAVRDEGGSKAYVDSSYPAY 127
>gi|194541072|ref|YP_002076106.1| phosphorylase family [Vibrio sp. Ex25] >gi|151939627|gb|EDN58454.1| phosphorylase family [Vibrio sp. Ex25] (243 aa)
Score = 138, Expect = 7.9e-07, Identities = 39/116 (33%), Positives = 68/116 (58%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKY 127
      PH  + ++A +V++ G+P RA IA  L++ ++I++ R  +TG Y ++ V+V  G+G S+ I + E   V ++RVGSAG+  I +G+L++ +     KAY +S Y Y
 S:   5 PHIGVDETQVAPLVIVCGEPDRANRIAA-LLDDAEMISENREYRVFTGKYKDQPVSVCSTGIGAPSM-IIAVEELKQCGVTHVVRVGSAGAMQSGIQLGELIIAEGAVRDEGGSKAYVDSAYPAY 127
>gi|153212898|ref|ZP_01948515.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|124116276|gb|EAY35096.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] (243 aa)
Score = 137, Expect = 9.0e-07, Identities = 46/152 (30%), Positives = 80/152 (52%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      ++A V++ G+P RA IA + L N +L+ + R  ++G + + +TV  G+G S+ I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++ +  +V S D FY
 S:  10 AQVAPRVVVCGEPNRANRIA-SLLNNAELVAENREYRLFSGEFEEQPITVCSTGIGAPSM-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGAMQPEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAAYPAYS---SFELVVEMQRFLAEQSVPIHRGIVRSHDSFY 157
>gi|186686567|ref|YP_001869763.1| purine phosphorylase family 1 [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186469019|gb|ACC84820.1| purine or other phosphorylase, family 1 [Nostoc punctiforme PCC 73102] (257 aa)
Score = 137, Expect = 9.3e-07, Identities = 62/195 (31%), Positives = 98/195 (50%)
 Q:   5 NKEFYMTPHNRAKKGEIA-KVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYY-NNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-IE---AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY-------GAN----RSVEQIASDTKSQVV---EMESFSLFANA 199
      NK FY   +  G  ++ L+ G+P R+ IA+ + ++ +L+++ RG+ Y GY N + +   GMG S+ I  EL   + IIR+G+ G+  I VG +V++ A   A I +E  A D L + L  R+ +E+ I +T   S D FY    AN  RS+ I + +  +  EMES +LF A
 S:   3 NKRFYHIGFGQDDLGSSPPRIALLSGEPERSHLIAQTYFQDVRLLSENRGLNSYVGYLPNGRSILSATSGMGAPSLSIVVNELIQV-GIRQIIRIGTCGAIQPYIPVGSVVISSAALCRQGAANDIAPVEYPAAADPFL--TVALVKAARELKVEHYIGIT----ASVDTFYEGQERTDSANPNLMRSLHGITEEYRRLNILNYEMESGTLFKMA 210
>gi|90413285|ref|ZP_01221279.1| Putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90325686|gb|EAS42149.1| Putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] (255 aa)
Score = 137, Expect = 9.4e-07, Identities = 43/149 (28%), Positives = 72/149 (48%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      A++ ++PGDP R + IA N ++NP+ +  R  + G + K V V  G+G S I  EL A  +  +RVG+ G+  INVGD+++T +    + G   + +E    ++  +++ IE  +  V SSD FY
 S:  19 AELAIIPGDPARVEKIA-NLMDNPEFLASSREYTLFRGVLDGKTVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIRTFLRVGTTGAIQPHINVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMKQAVIEEGATVHTGVTASSDTFY 163
>gi|126460442|ref|YP_001056720.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum calidifontis JCM 11548] >gi|126250163|gb|ABO09254.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum calidifontis JCM 11548] (261 aa)
Score = 137, Expect = 9.5e-07, Identities = 31/100 (31%), Positives = 53/100 (53%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      G++ + VL+PGDP R  IA+++ E ++ + R  + G Y  +   G+G S I  EL +  D +IRVG+ G+ ++I +GDL++  A
 S:  19 GDVPRYVLLPGDPGRVPLIAKHWQEAREVARN-REFTTWVGIYKGVRIAATSTGIGSGSTAIAVEELL-YAGADTLIRVGTTGALKREIKLGDLIIGTAA 116
>gi|160873667|ref|YP_001552983.1| purine phosphorylase family 1 [Shewanella baltica OS195] >gi|160859189|gb|ABX47723.1| purine or other phosphorylase family 1 [Shewanella baltica OS195] (244 aa)
Score = 137, Expect = 9.8e-07, Identities = 39/109 (35%), Positives = 58/109 (53%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      + PH   +IA V++ GDP RA IA + EN K +  R  +  +N +VT+  G+G AS+ I  EL   V IIRVGSAG+  +I +G+L++ + A
 S:   3 LQPHIAVSADDIASRVIVCGDPARAARIA-GWCENGKQVASNREFQLFNARFNGIDVTICSTGIGAASMLIALEELKQC-GVTTIIRVGSAGALQHNIGLGELIIAEGA 109
>gi|126175985|ref|YP_001052134.1| purine phosphorylases family protein 1 [Shewanella baltica OS155] >gi|149114887|ref|ZP_01841636.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS223] >gi|125999190|gb|ABN63265.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Shewanella baltica OS155] >gi|146865336|gb|EDK50663.1| uridine phosphorylase [Shewanella baltica OS223] (244 aa)
Score = 137, Expect = 9.8e-07, Identities = 39/109 (35%), Positives = 58/109 (53%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      + PH   +IA V++ GDP RA IA + EN K +  R  +  +N +VT+  G+G AS+ I  EL   V IIRVGSAG+  +I +G+L++ + A
 S:   3 LQPHIAVSADDIASRVIVCGDPARAARIA-GWCENGKQVASNREFQLFNARFNGIDVTICSTGIGAASMLIALEELKQC-GVTTIIRVGSAGALQHNIGLGELIIAEGA 109
>gi|55379969|ref|YP_137819.1| uridine phosphorylase [Haloarcula marismortui ATCC 43049] >gi|55232694|gb|AAV48113.1| uridine phosphorylase [Haloarcula marismortui ATCC 43049] (241 aa)
Score = 137, Expect = 1.0e-06, Identities = 52/206 (25%), Positives = 93/206 (45%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK-KAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV 217
      PH  + G++ + L+PGDP R  IA  ++ +++ + R    Y+ +E+T+  G+G S I  EL A  V+ +IRVG+ G+ + I +GD+V+  A E T +Y  E+K    ++  +  A N+ +  + + D FY         VEME+ +LF+  +  ++ + T  +LV
 S:   5 PHLLVEPGDLTDIALVPGDPGRVDRIA-GLCDDHEVVAENREYKLVNATYDGRELTICSTGIGSPSTAIAVEELEAV-GVETLIRVGTTGALQEGIEIGDMVVANGAAKDEGTSQRY---ESKAVPAVPDYDVLSSLVDAAEANDEDVHVGPIATDDAFYAETDEYINDWEAAGLLAVEMEAAALFSLCRRKGLRSGAICTVDGNLV 206
>gi|119871983|ref|YP_929990.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] >gi|119673391|gb|ABL87647.1| uridine phosphorylase [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] (261 aa)
Score = 137, Expect = 1.0e-06, Identities = 31/100 (31%), Positives = 53/100 (53%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      GE+ + VL+PGDP R  IA+ + +N + +  R + + G Y  ++   G+G S I  EL +  D IRVG+ G+ ++I +GD+++  A
 S:  19 GEVPRYVLLPGDPGRVPLIAK-YWDNAREVAKNREFVTWVGTYRGVQIGATSTGIGSGSTAIAIEELL-YAGADTFIRVGTTGALRREIKLGDVIIGAAA 116
>gi|126646413|ref|ZP_01718930.1| purine nucleoside phosphorylase II [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126578045|gb|EAZ82265.1| purine nucleoside phosphorylase II [Algoriphagus sp. PR1] (284 aa)
Score = 136, Expect = 1.0e-06, Identities = 40/120 (33%), Positives = 63/120 (52%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEA 132
      H  K  +A +V  GDP R  +++ F +    R + +TG+ N + VTVM GMG +I I  EL A ++D+       IIR+G++G+  DI VG L+ ++KA  T ++  E 
 S:  20 HLHLKPENLASLVFTVGDPDRVDLVSQYF-DQIDFKTRKREFVTHTGWINGQRVTVMSTGMGTDNIEILMTELDALVNIDLETRKVKENHTALKIIRLGTSGAMQSDIPVGSLLASEKAVGMDTLMQFYDSEG 151
>gi|123468545|ref|XP_001317490.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121900225|gb|EAY05267.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] (279 aa)
Score = 136, Expect = 1.1e-06, Identities = 54/179 (30%), Positives = 92/179 (51%)
 Q:  17 KKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGM--LGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS--ESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGAN-RSVEQIASDTK---SQVVEMESFSL 195
      KKGE++ ++ GDP RA I+++F ++ +I   M  YTG N  ++V+G GMG  + +  + A + + +IR G+ GS  D+ VG  ++ KAY  +S  +  E     ++L + I K  E+ +  V+ V S+D FYG+ R   S +  S+++E+E SL
 S:  28 KKGELSNRIITVGDPNRALKISQSFDKDFPVIVRKSNMQLTTYTGKKNGVLISVVGTGMGFTMVDLLVTQARAILEGPIYLIRFGTCGSLHADVPVGCFAISNKAYGIRQSYENEEFPYELSTKPFIMDEDLMNRIYKEFTESMPQYRSVIGPVWSADTFYGSQGRQDSNFISHNENVISKILEIEPESL 217
>gi|2267164|gb|AAC64855.1| pfs protein homolog [Helicobacter pylori] (237 aa)
Score = 136, Expect = 1.2e-06, Identities = 46/171 (26%), Positives = 81/171 (47%)
 Q:  53 GMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLV----LTKKAYSESTYAKYIGIEAKDST-LEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMS 223
      G + + G Y+NKE+ V  +G   + + +  + V ++ G AGS KD+ + DL+  L +   S +  +G  + + +E S+ LN + +K A E +I L + ++ S D F +  E + S+ K+ VEME S+   K    L + SD+   +MS
 S:  39 GNVFHKGVYHNKEIIVAYSKIGKVHSTLTTTSMILAFGVQKVLFSGVAGSLVKDLKINDLLVAIQLVQHDVDLSAFNHPLGFIPESAIFIETSESLNALAKKVANEQHIALKEGLIASGDQFVHSKERKEFLVSEFKASAVEMEGASVAFVCQKFGVPCCVLRSISDNADEEANMS 214
>gi|15603437|ref|NP_246511.1| uridine phosphorylase [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|12721965|gb|AAK03656.1| Udp [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (252 aa)
Score = 136, Expect = 1.2e-06, Identities = 54/190 (28%), Positives = 85/190 (44%)
 Q:  20 EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA---------YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIA--------------SDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATL 209
      E A + + PG P R + IA+ L+ PK +  R  + GY +K V V  G+G S+ I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A     ++  Y   E ++ + + EL      N K+  + +SD FY   + +        D   EMES +LF   L +A +
 S:  15 EGATLAITPGAPERVEKIAK-LLDRPKFLASTREFTSWLGYIGDKAVVVCSTGIGGPSVSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDILVTTGAVRLDGASLHFAPMEYPAVANFECTNALYKAATEL----------ANQKVYVGITAASDTFYPGQERYDTYSGKVYRHFQGSLKQWQDLNVMNFEMESATLFTMCSALGLRAGMV 215
>gi|15790752|ref|NP_280576.1| Udp1 [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|169236495|ref|YP_001689695.1| uridine phosphorylase [Halobacterium salinarum R1] >gi|10581296|gb|AAG20056.1| uridine phosphorylase [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|167727561|emb|CAP14349.1| uridine phosphorylase [Halobacterium salinarum R1] (258 aa)
Score = 136, Expect = 1.2e-06, Identities = 67/231 (29%), Positives = 113/231 (48%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL---------TKKAYSESTY----AKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLV--THESMSAEDR-----QTKFVNMINLALKVV 242
      PH  + G++ V L+PGDP R  IA + ++ +++ + R    Y  +T+  G+G S I  EL A  V +IRVG+ G   + VGD+++     T K Y +TY  A + E D+ E ++ + D + A +   T V + S D FY N S + +A  + + +EME+ ++F+ A +  A + T  +LV T +  ++D   Q   I++AL V
 S:   5 PHLLVEDGDVNDVALLPGDPGRVDRIASH-CDDSEVVAENREYKVVNATYEGVSLTICSTGIGCPSAAIAIEEL-AKVGVQTVIRVGTIGGLQAGVEVGDMIVANGAAKAEGTSKRYESATYPAVPAYSVLAELVDAA-EATEGVGDHEQSAAADGPAGATVHVGPIVSDDAFY--NESDDYVADWEAANLLGIEMEAATVFSLARRRGLAAGAICTVDGNLVAGTQKGADSDDELPEKAQNNVSRAIDIALDAV 254
>gi|149908149|ref|ZP_01896813.1| uridine phosphorylase [Moritella sp. PE36] >gi|149808691|gb|EDM68624.1| uridine phosphorylase [Moritella sp. PE36] (255 aa)
Score = 136, Expect = 1.3e-06, Identities = 34/94 (36%), Positives = 53/94 (56%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A++ ++PGDP R + IA  +ENP+ +  R  Y   K+V V  G+G S I  EL A  V+ +RVG+ G+ ++INVGD+++T
 S:  19 AELAIIPGDPARVEKIAAQ-MENPQFLASHREYTVYLAELEGKKVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVNTFLRVGTTGAIQENINVGDMIVT 110
>gi|108562515|ref|YP_626831.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|107836288|gb|ABF84157.1| 5'-methylthioadenosine nucleosidase [Helicobacter pylori HPAG1] (231 aa)
Score = 136, Expect = 1.3e-06, Identities = 46/171 (26%), Positives = 80/171 (46%)
 Q:  53 GMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE----STYAKYIGIEAKDST-LEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMS 223
      G + + G Y NKE+ V  +G   + + +  + V ++ G AGS KD+ + DL++ +    S +  +G  + + +E S+ LN + +K A E +I L + V+ S D F +  E + S+ K+ VEME S+   K    L + SD+   +MS
 S:  33 GNVFHKGVYCNKEIIVAYSKIGKVHSTLTTTSMILAFGVQKVLFSGVAGSLVKDLKINDLLVANQLVQHDVDLSAFDHPLGFIPESAIFIETSESLNALAKKVANEQHIALKEGVIASGDQFVHSKERKEFLVSEFKASAVEMEGASVAFVCQKFGVPCCVLRSISDNADEEANMS 208
>gi|119946492|ref|YP_944172.1| uridine phosphorylase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119865096|gb|ABM04573.1| uridine phosphorylase [Psychromonas ingrahamii 37] (252 aa)
Score = 135, Expect = 1.5e-06, Identities = 51/175 (29%), Positives = 82/175 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYS-ESTYAKYIGIEAKD-STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV--------------VEMESFSLF 196
      A + ++PGDP R K IAE ++  +  R  Y Y  K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  ++N GD+++T+ +  +   + +E  + E + +  R+T IE +I +T   SSD FY   + ++   +        EMES +LF
 S:  17 ASLAIVPGDPDRVKKIAE-LMDGATFLASHREYTSYLAYIEGKAVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVTTFLRVGTTGAIQPEVNPGDIIVTQASVRLDGASLHFAPLEYPAVANFECTMAIVAACRETGIEPHIGIT----ASSDTFYPGQERYDTVSGRVTRHLKGSMKEWQELGVLNYEMESSTLF 201
>gi|15611153|ref|NP_222804.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Helicobacter pylori J99] >gi|7674116|sp|Q9ZMY2|MTNN_HELPJ MTA/SAH nucleosidase (5'-methylthioadenosine nucleosidase) (S-adenosylhomocysteine nucleosidase) >gi|4154592|gb|AAD05666.1| putative [Helicobacter pylori J99] (230 aa)
Score = 134, Expect = 1.8e-06, Identities = 46/174 (26%), Positives = 81/174 (46%)
 Q:  53 GMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE----STYAKYIGIEAKDST-LEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      G + + G Y+NKE+ V  +G   + + +  + V ++ G AGS KD+ + DL++ +    S +  +G  + + +E S LN + +K A E +I L + V+ S D F +  E + S+ K+ VEME S+   K    L + SD+   MS ++
 S:  32 GNVFHKGVYHNKEIIVAYSKIGKVHSTLTTTSMILAFGVQKVLFSGVAGSLVKDLKINDLLVATQLVQHDVDLSAFDHPLGFIPESAIFIETSGSLNALAKKIANEQHIALKEGVIASGDQFVHSKERKEFLVSEFKASAVEMEGASVAFVCQKFGVPCCVLRSISDNADEKAGMSFDE 210
>gi|123482542|ref|XP_001323814.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121906686|gb|EAY11591.1| Phosphorylase family protein [Trichomonas vaginalis G3] (277 aa)
Score = 134, Expect = 2.0e-06, Identities = 66/208 (31%), Positives = 103/208 (49%)
 Q:   4 YNKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGML--GYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE---AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTD--VVV---HSSDIFYGANRSVEQ-------------IASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLN----KKAATLLT 211
      ++ E + P N KKGE+A ++ GDP RAK ++E+ ++ +I   M+  YTG Y  V+++ GMG A  +  + A + + I+R G+ GS  D+ +G  + +AY   + G   AK+S    N +  +E  KLTD  VV  S+D FY +  ++       +A D +  EMES+ L  A K   K AA LT
 S:  15 FDAEDRIQPLN-CKKGEVANHIISVGDPNRAKLMSESLDKDTPVIVRQSNMIFCTYTGKYKGTPVSIIATGMGFAMAELMVVQARAVVEGPMTIVRFGTCGSLHADVPIGCFAIADRAYFVRQDFEKEGFPFEFAKESI-----PFNHELHLKVLEEFKKLTDYRTVVGPDTSADTFYPSQGRLDDNFVMENEKVIPTLLAQDKDALSFEMESYLLAFLAHKFPEAQMKTAAVCLT 244
>gi|37680561|ref|NP_935170.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37199309|dbj|BAC95141.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus YJ016] (252 aa)
Score = 134, Expect = 2.1e-06, Identities = 53/194 (27%), Positives = 90/194 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVE----QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLT-CSDS 215
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T +    + G   + +E    ++  ++ A+E+  +  V SSD FY   +  ++ S + + E +  +  +  ++ATLLT C+ S
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMKAAALESGATVHTGVTASSDTFYPGQERYDTFTGRVVSRFQGSMKEWQEMGV----LNFEMESATLLTMCASS 208
>gi|51893293|ref|YP_075984.1| uridine phosphorylase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51856982|dbj|BAD41140.1| uridine phosphorylase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (249 aa)
Score = 134, Expect = 2.3e-06, Identities = 40/110 (36%), Positives = 54/110 (49%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSE 121
      PH + + G++A VL+PGDP R  IA  L+ + I  R   TG +  V+  G+G S I  EL    V+IRVGSAG+  I VGDL++  A E
 S:   6 PHIQCRPGDVAPFVLLPGDPGRIHAIAAQ-LDRWEQIACNREYRTITGTFRGMPVSATSTGIGGPSTAIAVEELIRV-GARVLIRVGSAGALQPGIRVGDLLVAVGAVRE 113
>gi|126459428|ref|YP_001055706.1| purine phosphorylase family protein 1 [Pyrobaculum calidifontis JCM 11548] >gi|126249149|gb|ABO08240.1| purine and other phosphorylase, family 1 [Pyrobaculum calidifontis JCM 11548] (221 aa)
Score = 134, Expect = 2.3e-06, Identities = 36/94 (38%), Positives = 55/94 (58%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSY 103
      M H AK+G+IA +V+ GDP RA+ A + +E +L+N R + YTG+  + VTV HG+G S I  EL   ++ +R+G+AGS+
 S:   1 MPYHIWAKEGDIAPLVIGVGDPGRAELFA-SLMEEAQLVNRNRFPV-YTGWVGGRRVTVAVHGVGAPSAAIVLEEL-KMLGMERFVRIGTAGSF 91
>gi|120435974|ref|YP_861660.1| phosphorylase family protein [Gramella forsetii KT0803] >gi|117578124|emb|CAL66593.1| phosphorylase family protein [Gramella forsetii KT0803] (289 aa)
Score = 134, Expect = 2.3e-06, Identities = 44/131 (33%), Positives = 68/131 (51%)
 Q:  20 EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKT 150
      EIA V+ GDP R + I+ +F ++ ++  R  +TG Y K +TVM GMG +I I  EL A ++D+       IIR+G+ GS K+I VG ++++ A    Y   KD +  D N + +T
 S:  25 EIANTVITVGDPARVQKISVHF-DSIEVKKQKREFCTHTGIYKGKRITVMSTGMGTDNIDIALTELDALVNIDLKAKKIKDKLTSLDIIRIGTTGSIRKEIPVGSYIISELALGFDGLMHYY----KDDSFLKKDIANAFVEQT 163
>gi|110668553|ref|YP_658364.1| uridine phosphorylase [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] >gi|109626300|emb|CAJ52758.1| uridine phosphorylase [Haloquadratum walsbyi DSM 16790] (274 aa)
Score = 134, Expect = 2.3e-06, Identities = 38/109 (34%), Positives = 59/109 (54%)
 Q:  20 EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYI 128
      +IA+ VL+PG+P R + I E + +  + D R   TG Y  ++V  G+G S I  EL A  + IRVGS G+ + D+ VGDL+++ A  E T ++Y+
 S:  21 DIAETVLLPGNPGRVETITEMW-DQSTVRGDHREFRTATGTYQETPISVTSTGIGGPSAAIAVEEL-ARIGAETFIRVGSCGALSADVAVGDLIISSGAIRQEGTSSEYV 128
>gi|56415771|ref|YP_152846.1| uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|56130028|gb|AAV79534.1| probable uridine phosphorylase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (231 aa)
Score = 133, Expect = 2.5e-06, Identities = 68/233 (29%), Positives = 105/233 (45%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEI-AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV--EMESFSLFANAIKLNKKAATLLT-------CSDSLVTH----ESM--SAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      M PH R    AK L+PGDP R  IA FL+ +++  R   G+Y  E+ V+ G+G S I  EL   V+ +IR+GS G+  D     K Y+ ++Y     D L +   + + A + NI   +V S D FY +R E A +  V+ +ME+ +L     + A+LL    C +S + H  E++  E+RQ   I+LAL+ +
 S:   1 MQPHIRLNTSMTRAKYALLPGDPGRVDRIAR-FLDKAEILGQNREFRAARGWYQGVEIVVLSTGIGGPSTAIAIEELRQV-GVNTLIRIGSCGAVADD-------GASKTYAPASYPA-----CADPYLTAT------LIQQAKQMNISAVCGLVRSHDSFY-TDREAELDAEWSARGVLGADMETAALMVVGALRGLRTASLLNVVVAHSGCLESSINHYVQQETLCQQGEERQ------ISLALQAI 222
>gi|194537008|ref|YP_002072158.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V51] >gi|125621621|gb|EAZ49952.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V51] (243 aa)
Score = 133, Expect = 2.5e-06, Identities = 45/152 (29%), Positives = 79/152 (51%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      ++A +++ G+P RA IA + L N +L+ + R  ++G + + +TV  G+G S+ I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++   +V S D FY
 S:  10 AQVAPRIVVCGEPNRANRIA-SLLNNAELVAENREYRLFSGEFEEQPITVCSTGIGAPSM-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGTMQPEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAAYPAYS---SFELVLEMQRFLAEQSVPTHRGIVRSHDSFY 157
>gi|145299819|ref|YP_001142660.1| uridine phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142852591|gb|ABO90912.1| uridine phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (251 aa)
Score = 133, Expect = 2.9e-06, Identities = 56/203 (27%), Positives = 92/203 (45%)
 Q:  13 HNRAKKGEI--AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV-EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDS 215
      H  KK ++ A + ++PGDP R K IAE L+NP +  R  + G + K V +  G+G S I  EL A  ++ +R+G+ G+  +NVGD+++T +    + G   + +E    +  + TA E  KL  V SSD FY   + ++  S+  M+ +   +  ++ATLLT  S
 S:   6 HLGLKKADLQGATLAIVPGDPERVKRIAE-LLDNPVHLASHREFTTWRGEMDGKAVIICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGINTFLRIGTTGAIQPHLNVGDVIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDCTTALVNTAKEMGSKLHIGVTASSDTFYPGQERYDTVSGRVVSRFQGSMKEWQAMG-VLNYEMESATLLTMCTS 206
>gi|48477195|ref|YP_022901.1| purine nucleoside phosphorylase [Picrophilus torridus DSM 9790] >gi|48429843|gb|AAT42708.1| purine nucleoside phosphorylase [Picrophilus torridus DSM 9790] (237 aa)
Score = 132, Expect = 3.1e-06, Identities = 56/210 (26%), Positives = 108/210 (51%)
 Q:  21 IAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSES---TYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRS-VEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTK 230
      +++ V++ G+ R + + +FL N + +++ G  Y G YNNK+VT + HG+G+ SI + + +L +   IIR GS + ++I G +V+ + YS +  T+ +Y+ E  S +  D + + + +   IK   V +SD + +R +E++A D   +E+E  L+ A  N KA ++   +L+ ++ M A +  K
 S:  15 VSENVIIVGNLERQRTV-NSFLGNLEKVSEFAGYTSYQGEYNNKKVTTVFHGIGIPSISLITDDLISL-GARRIIRFGSCNAIKEEIEPGSVVI-PQGYSYNFGGTFRQYLNDEYSYSLIPDYDLMLNTVNELE-SLGIKTFKGRVFTSDALFTHSREFIEKMAKDNH-MALELEGAGLYLIAGLKNVKALSVHLAYGNLLNNKKMDASEISEK 223
>gi|90655829|gb|ABD96534.1| DeoD [Streptococcus thermophilus] (165 aa)
Score = 132, Expect = 3.5e-06, Identities = 52/159 (32%), Positives = 79/159 (49%)
 Q:  81 YSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLAL 239
      Y+ EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L
 S:   1 YARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGL 159
>gi|15644719|ref|NP_206889.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Helicobacter pylori 26695] >gi|3183121|sp|O24915|MTNN_HELPY MTA/SAH nucleosidase (5'-methylthioadenosine nucleosidase) (S-adenosylhomocysteine nucleosidase) >gi|2313168|gb|AAD07157.1| pfs protein (pfs) [Helicobacter pylori 26695] (231 aa)
Score = 132, Expect = 3.6e-06, Identities = 46/171 (26%), Positives = 81/171 (47%)
 Q:  53 GMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLV----LTKKAYSESTYAKYIGIEAKDST-LEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMS 223
      G + + G Y+NKE+ V  +G   + + +  + V ++ G AGS KD+ + DL+  L +   S +  +G  + + +E S+ LN + ++ A E +I L + V+ S D F +  E + S+ K+ VEME S+   K    L + SD+   +MS
 S:  33 GNVFHKGVYHNKEIIVAYSKIGKVHSTLTTTSMILAFGVQKVLFSGVAGSLVKDLKINDLLVAIQLVQHDVDLSAFDHPLGFIPESAIFIETSESLNALAKEVANEQHIVLKEGVIASGDQFVHSKERKEFLVSEFKASAVEMEGASVAFVCQKFGVPCCVLRSISDNADEEANMS 208
>gi|54308414|ref|YP_129434.1| uridine phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46912842|emb|CAG19632.1| Putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] (255 aa)
Score = 132, Expect = 3.7e-06, Identities = 42/149 (28%), Positives = 72/149 (48%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      A++ ++PGDP R + IA + ++NP+ +  R  + G + K V V  G+G S I  EL A  +  +RVG+ G+  INVGD+++T +    + G   + +E    ++  +++ IE  +  V SSD FY
 S:  19 AELAIIPGDPARVEKIA-SLMDNPEFLASSREYTLFRGVLDGKTVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIRTFLRVGTTGAIQPHINVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMKQAVIEEGATVHTGVTASSDTFY 163
>gi|76802393|ref|YP_327401.1| uridine phosphorylase 1 [Natronomonas pharaonis DSM 2160] >gi|76558258|emb|CAI49846.1| uridine phosphorylase 1 [Natronomonas pharaonis DSM 2160] (267 aa)
Score = 132, Expect = 3.9e-06, Identities = 40/116 (34%), Positives = 58/116 (50%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYI 128
      H   G++  VL+PGDP R  IA+ + +N + + D R   G Y+ + +   G+G S I  EL A  + IRVGS G+  ++ VGDLV+T A  E T +YI
 S:   7 HIELSDGDVDGPVLLPGDPDRIDIIADCW-DNAEPLADHREYRTAAGEYDGEPLAATSTGIGSPSAAIAVEEL-ARVGAETFIRVGSCGTIQPEVEVGDLVITTAAVRKEGTSDEYI 121
>gi|194535654|ref|YP_002070824.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] >gi|150420448|gb|EDN12742.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] (243 aa)
Score = 131, Expect = 4.1e-06, Identities = 46/152 (30%), Positives = 79/152 (51%)
 Q:  19 GEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK-YIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      ++A V++ G+P RA IA + L N +L+ + R  ++G + + +TV  G+G S+ I + E A   I+RVGSAG+  +I +G+L+L + A +  +K YIG   +  S EL  +++  E ++   +V S D FY
 S:  10 AQVAPRVVVCGEPNRANRIA-SLLNNAELVAENREYRLFSGEFAGQPITVCSTGIGAPSM-IIAVEELARSGAKAIVRVGSAGAMQSEIGLGELILVEGAVRDEGGSKAYIGAVYPAYS---SFELVLEMQRFLAEQSVPTHRGIVRSHDSFY 157
>gi|54308624|ref|YP_129644.1| putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46913053|emb|CAG19842.1| putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum SS9] (251 aa)
Score = 131, Expect = 5.0e-06, Identities = 48/178 (26%), Positives = 84/178 (47%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVE 189
      PH   +IAK V++ G+P R  IA  L+ ++I + R   G +N++ +T+  G+G S I + E   V +IRVGS+G+  +I +GDL++ +     KAY S + Y   D L  E     + ++ + +  H  + YG RS +  +D ++Q+ +
 S:   5 PHLCVSAEQIAKRVIVCGEPDRVNRIAA-LLDGVEIIAENREYRLMNGRFNDQLITICSTGIGAPS-AIIALEELNLCGVKQVIRVGSSGALQVNIALGDLIVAEAAVRDDGGSKAYVSSAFPAY-----ADRHLIAKME-------AYLNRSLTMPNTEQHVGQVHYGVVRSHDSFYTDNEAQLCQ 177
>gi|90655857|gb|ABD96559.1| DeoD [Streptococcus thermophilus] (165 aa)
Score = 130, Expect = 5.4e-06, Identities = 51/162 (31%), Positives = 82/162 (50%)
 Q:  81 YSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      Y+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N+ +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 YARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNLGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 162
>gi|90579059|ref|ZP_01234869.1| Putative uridine phosphorylase [Vibrio angustum S14] >gi|90439892|gb|EAS65073.1| Putative uridine phosphorylase [Vibrio angustum S14] (255 aa)
Score = 130, Expect = 5.6e-06, Identities = 36/111 (32%), Positives = 58/111 (52%)
 Q:   5 NKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      NK F++ +   G A++ ++PGDP R + IA N ++NP+ +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +IN GD+++T
 S:   4 NKVFHLGVNKADLNG--AELAIIPGDPARVEKIA-NLMDNPEFLASSREYTVFRAKLDGKSVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVTTFLRVGTTGAIQPNINPGDMIVT 110
>gi|89074532|ref|ZP_01161004.1| Putative uridine phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89049636|gb|EAR55195.1| Putative uridine phosphorylase [Photobacterium sp. SKA34] (255 aa)
Score = 130, Expect = 5.6e-06, Identities = 36/111 (32%), Positives = 58/111 (52%)
 Q:   5 NKEFYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      NK F++ +   G A++ ++PGDP R + IA N ++NP+ +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +IN GD+++T
 S:   4 NKVFHLGVNKADLNG--AELAIIPGDPARVEKIA-NLMDNPEFLASSREYTVFRAKLDGKSVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVTTFLRVGTTGAIQPNINPGDMIVT 110
>gi|110004268|emb|CAK98606.1| hypothetical purine nucleoside phosphorylase II n-terminal truncated protein [Spiroplasma citri] (70 aa)
Score = 130, Expect = 5.6e-06, Identities = 29/58 (50%), Positives = 38/58 (65%)
 Q:  188 VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQTKFVNMINLALKVVEKI 245
      VEME+F+LFANA+ L K AA LLT SDS +T E + +RQ F M+ L L+  K+
 S:  13 VEMEAFALFANALTLKKSAAALLTISDSFITGELTTTAERQNNFYQMVELELESAIKL 70
>gi|119468659|ref|ZP_01611711.1| uridine phosphorylase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119447715|gb|EAW28981.1| uridine phosphorylase [Alteromonadales bacterium TW-7] (251 aa)
Score = 130, Expect = 6.0e-06, Identities = 58/186 (31%), Positives = 89/186 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA---------YSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV-------------------EMESFSLFANAIKLNKKAA 207
      AK+ ++PGDP RA I++ FL+NP +  R  Y G N  V +  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  IN G++++++ +     ++ +Y    A + +E  L+    I+ +I +T   SSD FY    Q  DT S V          EMES +LF   L +AA
 S:  17 AKLAIVPGDPDRAARISQ-FLDNPTCLAQTREFHVYLGQLNGHSVVICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRQFLRIGTTGAIQPHINEGEILISQASVRLDGASQHFAPLSYPAVSDFYATQAMVEACKNLD-------IDFHIGIT----ASSDTFYPG-----QERYDTHSGYVPKAFQGSCEEWQKLGVMNYEMESATLFTMCAALGLQAA 212
>gi|27365398|ref|NP_760926.1| uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|27361545|gb|AAO10453.1|AE016803_240 Uridine phosphorylase [Vibrio vulnificus CMCP6] (252 aa)
Score = 130, Expect = 6.5e-06, Identities = 53/194 (27%), Positives = 89/194 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVE----QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLT-CSDS 215
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T +    + G   + +E    ++  ++ A E+  +  V SSD FY   +  ++ S + + E +  +  +  ++ATLLT C+ S
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDVATAMKAAAQESGATVHTGVTASSDTFYPGQERYDTFTGRVVSRFQGSMKEWQDMGV----LNFEMESATLLTMCASS 208
>gi|153838661|ref|ZP_01991328.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|149747939|gb|EDM58805.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (252 aa)
Score = 130, Expect = 6.6e-06, Identities = 34/94 (36%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEQ-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 109
>gi|91225282|ref|ZP_01260450.1| uridine phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91189921|gb|EAS76193.1| uridine phosphorylase [Vibrio alginolyticus 12G01] (252 aa)
Score = 129, Expect = 6.8e-06, Identities = 34/94 (36%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEQ-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 109
>gi|28897734|ref|NP_797339.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|28805947|dbj|BAC59223.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (252 aa)
Score = 129, Expect = 6.8e-06, Identities = 34/94 (36%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEQ-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 109
>gi|116495795|ref|YP_807529.1| uridine phosphorylase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105945|gb|ABJ71087.1| Uridine phosphorylase [Lactobacillus casei ATCC 334] (247 aa)
Score = 129, Expect = 7.3e-06, Identities = 33/100 (33%), Positives = 52/100 (52%)
 Q:  17 KKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK 116
      + G++ +V L+ GDP R  I++++ E K + D R +  G Y  V++  GMG+ S I  EL    IIR G GS+ +DI GDL++ +
 S:  10 QNGQLGEVTLIVGDPSRVDLISKDWSERHK-VEDSREFVLVIGKYKGHNVSICSTGMGVGSTEICIIELIE-NGAKQIIRCGGCGSWREDIEPGDLIINR 107
>gi|28900934|ref|NP_800589.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153836730|ref|ZP_01989397.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|28809380|dbj|BAC62422.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149750079|gb|EDM60824.1| uridine phosphorylase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (243 aa)
Score = 129, Expect = 7.3e-06, Identities = 37/116 (31%), Positives = 67/116 (57%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKY 127
      PH  + ++A +V++ G+P RA IA F ++ +++++ R  +TG Y + V+V  G+G S+ I + E   V ++RVGSAG+  I +G+L++ +     K+Y +S Y Y
 S:   5 PHIGVDETQVAPLVIVCGEPDRANRIAALF-DDAEMVSENREYRVFTGNYKGQTVSVCSTGIGAPSM-IIAVEELKQCGVTHVVRVGSAGAMQSQIQLGELIVAEGAVRDEGGSKSYVDSAYPAY 127
>gi|148656579|ref|YP_001276784.1| purine phosphorylase family 1 [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148568689|gb|ABQ90834.1| purine or other phosphorylase, family 1 [Roseiflexus sp. RS-1] (262 aa)
Score = 129, Expect = 8.6e-06, Identities = 33/96 (34%), Positives = 50/96 (52%)
 Q:  23 KVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYY-NNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      ++ L+ GDP RA+ IA  L N + +++ RG+ Y G  N  +   GMG S+ I  EL   + IIRVG++GS  I G +V++ A
 S:  23 RIALLSGDPERARLIAHTALSNARTLSEHRGLHSYVGTLPNGAPLLSATSGMGAPSLSIVVNELVQV-GIRTIIRVGTSGSIQAHIPPGSIVISSAA 118
>gi|117621317|ref|YP_856002.1| uridine phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117562724|gb|ABK39672.1| uridine phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (251 aa)
Score = 129, Expect = 8.7e-06, Identities = 56/203 (27%), Positives = 91/203 (44%)
 Q:  13 HNRAKKGEI--AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLE----GSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVV-EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDS 215
      H  KK ++ A + ++PGDP R K IAE L+NP +  R  + G + K V +  G+G S I  EL A  +  +R+G+ G+  +NVGD+++T +    + G   + +E    +  + TA E  KL  V SSD FY   + ++  S+  M+ +   +  ++ATLLT  S
 S:   6 HLGLKKADLQGATLAIVPGDPERVKRIAE-LLDNPVHLASHREFTTWRGEMDGKAVIICSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIRTFLRIGTTGAIQPHLNVGDVIVTTGS------VRLDGASLHFAPMEFPAVADFDCTTALVNTAKELGSKLHIGVTASSDTFYPGQERYDTVSGRVVSRFQGSMKEWQAMG-VLNYEMESATLLTMCTS 206
>gi|90655814|gb|ABD96520.1| DeoD [Streptococcus thermophilus] (165 aa)
Score = 128, Expect = 8.9e-06, Identities = 51/162 (31%), Positives = 81/162 (50%)
 Q:  81 YSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      Y+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 YARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 162
>gi|118725667|ref|ZP_01574305.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664947|gb|EAV71571.1| purine and other phosphorylases, family 1 [Clostridium cellulolyticum H10] (252 aa)
Score = 128, Expect = 9.1e-06, Identities = 49/187 (26%), Positives = 91/187 (48%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGA---NRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFA 197
      T + + ++ +IAK VL GDP R + +A  LE+ K I  R  YTGYY  +TV  G+G S I  E++  ++V +R+G+   D+ +G L++ T   E+T  Y+ +      +L + + K+ ++NN + + + + D FY   +R E++ D    ++ +++ A
 S:   3 TLYAKTQEKDIAKYVLFSGDPWRVETVAGQ-LEDVKHIAFAREFNTYTGYYKGVRITVTSTGIGAPSAAIAMEEMYQC-GMEVAVRMGTTMGLKDDL-LGKLIIPTGSMREEATSKTYVPVSYPAV---ADFDLINCMNKSTLQNNRQYVNGLSCTLDGFYSQMRDSRLSEKMQRDMSETFTALKKYNISA 187
>gi|149183152|ref|ZP_01861601.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148849135|gb|EDL63336.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Bacillus sp. SG-1] (231 aa)
Score = 128, Expect = 9.8e-06, Identities = 56/204 (27%), Positives = 100/204 (49%)
 Q:  42 LENPKLINDVRGMLGYT-GYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKD-----STLEGSDELNDVIRKTAIE-NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKS-QVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDR--QTKFVNMINLALKVVEKI 245
      +EN K  +V G  YT G + EV ++ G+G + + + L  + D +I GSAG + ++NVGD+V++       G E    +   ++L +V ++A E +N+K+  ++ + D F   VE I  ++ Q VEME+ ++  A +    + + SD +  ES + D+ +T VN NL +K+V K+
 S:  20 IENAK--EEVIGGSQYTAGSMHGVEVVLLRSGIGKVNAAMSTAVLLERFKPDCVINTGSAGGFDAELNVGDVVISTDVRHHDVDVTAFGYEYGQVPQLPAAFTADEKLKEVAAESAKETSNVKIVSGLIATGDSFMNDPARVEAIRDKFENLQAVEMEAAAIAQVAHQFEVPFVIIRSLSD-IAGKESHVSFDQYLETAAVNSANLVMKMVSKL 230
>gi|55377336|ref|YP_135186.1| uridine phosphorylase [Haloarcula marismortui ATCC 43049] >gi|55230061|gb|AAV45480.1| uridine phosphorylase [Haloarcula marismortui ATCC 43049] (274 aa)
Score = 128, Expect = 1.0e-05, Identities = 59/216 (27%), Positives = 105/216 (48%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYG-----------ANRSVEQIASDTKSQVV--EMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDRQ 228
      H  + ++A VL+PG+P R + + + + ++ ++ + R   TG ++  ++V  G+G S I  EL A  D IRVGS G+ ++ ++GDLV+T A  E T +Y+  +D    +  +  A E    V S+D FY      A+ S E+IA+ ++ V+ EME+ ++  A   +A + T  + VT E + +R+
 S:  15 HLEVGEDDVADSVLLPGNPERVEKVVD-YWDDHDIVAEHREYRTATGNHDGTPISVTSTGIGGPSAAIALEEL-ARVGADSFIRVGSCGAIQEEASIGDLVITTGAVRQEGTSKEYV---REDYPASADHRIVSALVAAAEELGYDYHLGVTCSTDSFYAGQSRPGFEDFEASGSDERIAALQEAGVLNFEMEAATILTLANLYGLRAGAVCTVYANRVTGEFRTEGERK 239
>gi|24473734|gb|AAL23725.1| DeoD [Streptococcus thermophilus] (163 aa)
Score = 128, Expect = 1.1e-05, Identities = 51/159 (32%), Positives = 79/159 (49%)
 Q:  84 ELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      EL  Y V +IRVG+AGS +D++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   2 ELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNEDVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIASFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 160
>gi|52841646|ref|YP_095445.1| purine nucleoside phosphorylase II [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|52628757|gb|AAU27498.1| purine nucleoside phosphorylase II [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (293 aa)
Score = 127, Expect = 1.2e-05, Identities = 33/106 (31%), Positives = 62/106 (58%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  + EIA +++ GDP R  ++++F + ++  R + +TGY   +TV+ G+GM +I I  EL A ++D+       IIR+G+ G+ T++  GD+ +++ A
 S:  17 HLDLRTEEIADLIITVGDPGRVSLVSQHF-DKIEVQRSHREFVTHTGYLGTNRITVLSTGIGMPNIDIVMNELDALANIDLSTRTVNTTKKSLTIIRLGTTGALTENCLPGDIAISRYA 134
>gi|90411816|ref|ZP_01219825.1| putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90327378|gb|EAS43742.1| putative uridine phosphorylase [Photobacterium profundum 3TCK] (251 aa)
Score = 127, Expect = 1.2e-05, Identities = 48/178 (26%), Positives = 85/178 (47%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVE 189
      PH   +IAK V++ G+P R  IA  L+ ++I + R   G +N++ +T+  G+G S I + E   V +IRVGS+G+  +I +GDL++ +     KAY ST+ Y   D L  E     + ++ + +  +  + YG RS +  +D ++Q+ +
 S:   5 PHLCVSAEQIAKRVIVCGEPDRVNRIAA-LLDGVEIIAENREYRLMNGRFNDQLITICSTGIGAPS-AIIALEELNLCGVKQVIRVGSSGALQVNIALGDLIVAEAAVRDDGGSKAYVSSTFPAY-----ADRHLIAKIE-------AYLNRSLTMPNTEQYVGQVHYGVVRSHDSFYTDNEAQLCQ 177
>gi|71018841|ref|XP_759651.1| hypothetical protein UM03504.1 [Ustilago maydis 521] >gi|46099409|gb|EAK84642.1| hypothetical protein UM03504.1 [Ustilago maydis 521] (330 aa)
Score = 127, Expect = 1.4e-05, Identities = 35/117 (29%), Positives = 58/117 (49%)
 Q:  11 TPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLI--NDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVD-VIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKY 127
      T H  K G++A ++ GD +RA IA+ F   +  N R L TG Y  ++++ GMG + + + E A  + +I+R+GS GS  D +G +V+ K ++ S  Y
 S:  18 TYHVATKAGQVANRIITVGDQVRAHRIAKAFDGGAPIFAFNSQRNFLTLTGTYQGVPISIVAIGMGFSVVDFFVRECRAVVKGEMIIVRLGSCGSMQPDYGIGTVVVPKASFGISRNYDY 137
>gi|15790029|ref|NP_279853.1| Udp2 [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|169235753|ref|YP_001688953.1| uridine phosphorylase [Halobacterium salinarum R1] >gi|10580457|gb|AAG19333.1| uridine phosphorylase [Halobacterium sp. NRC-1] >gi|167726819|emb|CAP13605.1| uridine phosphorylase [Halobacterium salinarum R1] (273 aa)
Score = 127, Expect = 1.5e-05, Identities = 39/116 (33%), Positives = 58/116 (50%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYI 128
      H   +IA VL+PG+P R  I  + ++ ++ + R   TG Y+  ++V  G+G S I  EL A  D IRVGS G+  D+ GDLV+T+ A  E T +Y+
 S:  15 HLEVAAEDIADAVLLPGNPERVDTITPLWDDHEEMAHH-REYRTATGAYDGTPISVTSTGIGSPSAAIAVEEL-ARAGADTFIRVGSCGALQADMEPGDLVITRGAVRQEGTTDEYV 129
>gi|84386610|ref|ZP_00989636.1| uridine phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84378416|gb|EAP95273.1| uridine phosphorylase [Vibrio splendidus 12B01] (252 aa)
Score = 126, Expect = 1.7e-05, Identities = 33/94 (35%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD++++
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVS 109
>gi|116334039|ref|YP_795566.1| nucleoside phosphorylase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099386|gb|ABJ64535.1| methylthioadenosine nucleosidase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (230 aa)
Score = 126, Expect = 1.7e-05, Identities = 34/129 (26%), Positives = 65/129 (50%)
 Q:  51 VRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQI 179
      + G+ YTG +++ V ++ G+G  G+ + L  ++VD++I GSAG+  D+N+GD+V++ +    A+ G E   + +  S E D I  A E +   ++ S D F +  +++I
 S:  28 IHGLEFYTGTIHDQAVVLVRSGIGKVEAGLTTALLITQFNVDLVINSGSAGALAPDLNIGDVVVSTETAYHDADARAFGYEYGQLPQQPARFIASKEWGDKIVAAASETGLTTKQGLIVSGDQFLNSPAVIKEI 161
>gi|148978594|ref|ZP_01815021.1| uridine phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145962260|gb|EDK27542.1| uridine phosphorylase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (252 aa)
Score = 126, Expect = 1.8e-05, Identities = 33/94 (35%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD++++
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVS 109
>gi|86146957|ref|ZP_01065275.1| uridine phosphorylase [Vibrio sp. MED222] >gi|85835207|gb|EAQ53347.1| uridine phosphorylase [Vibrio sp. MED222] (252 aa)
Score = 126, Expect = 1.8e-05, Identities = 33/94 (35%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +ENP +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD++++
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MENPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVS 109
>gi|54294302|ref|YP_126717.1| hypothetical protein lpl1367 [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|53754134|emb|CAH15607.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] (293 aa)
Score = 126, Expect = 1.8e-05, Identities = 33/106 (31%), Positives = 62/106 (58%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  + EIA +++ GDP R  ++++F + ++  R + +TGY   +TV+ G+GM +I I  EL A ++D+       IIR+G+ G+ T++  GD+ +++ A
 S:  17 HLDLRTEEIADLIITVGDPGRVSLVSQHF-DKIEVQRSHREFVTHTGYLGANRITVLSTGIGMPNIDIVMNELDALANIDLSTRTVNTTKKSLTIIRLGTTGALTENCLPGDIAISRYA 134
>gi|54297326|ref|YP_123695.1| hypothetical protein lpp1371 [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|53751111|emb|CAH12522.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (293 aa)
Score = 126, Expect = 1.8e-05, Identities = 33/106 (31%), Positives = 60/106 (56%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  + EIA +++ GDP R  ++++F + ++  R + +TGY   +TV+ G+GM +I I  EL A ++D+       IIR+G+ G T +  GD+ +++ A
 S:  17 HLDLRTEEIADLIITVGDPGRVSLVSQHF-DKIEVQRSHREFVTHTGYLGTNRITVLSTGIGMPNIDIVMNELDALANIDLSTRTVNTNKKSLTIIRLGTTGGVTANCMPGDIAISRYA 134
>gi|15641047|ref|NP_230679.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121587379|ref|ZP_01677149.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121728153|ref|ZP_01681188.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|147674560|ref|YP_001216502.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|153215078|ref|ZP_01949795.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|153800965|ref|ZP_01955551.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153819298|ref|ZP_01971965.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153822391|ref|ZP_01975058.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|153824933|ref|ZP_01977600.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153828098|ref|ZP_01980765.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194531791|ref|YP_002067233.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|194534706|ref|YP_002069909.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] >gi|9655498|gb|AAF94193.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121548382|gb|EAX58444.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121629550|gb|EAX61973.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V52] >gi|124114941|gb|EAY33761.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 1587] >gi|124123556|gb|EAY42299.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125617745|gb|EAZ46300.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MO10] >gi|125621083|gb|EAZ49429.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae V51] >gi|126510158|gb|EAZ72752.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126520098|gb|EAZ77321.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae B33] >gi|146316443|gb|ABQ20982.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae O395] >gi|148876340|gb|EDL74475.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149741445|gb|EDM55475.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150419500|gb|EDN11827.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae RC385] >gi|150422339|gb|EDN14300.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae AM-19226] (258 aa)
Score = 125, Expect = 2.1e-05, Identities = 32/94 (34%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE ++NP +  R  Y  + + V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  23 ATLAIIPGDPARVQKIAE-LMDNPVFLASHREYTVYRAELDGQSVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 114
>gi|117618045|ref|YP_857659.1| uridine phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117559452|gb|ABK36400.1| uridine phosphorylase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (241 aa)
Score = 125, Expect = 2.2e-05, Identities = 38/119 (31%), Positives = 60/119 (50%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY-SESTYAKYI 128
      + PH + + +IA+ V++ GDP R  IA  L+  ++  R   G+Y  VTV  G+G AS + + E     +IRVGSAG+  +I +GDL++ + A SE   Y+
 S:   3 LLPHLQCRPDQIAERVVLCGDPARVDRIAGQ-LDECDVLGQHREFRLINGHYRGLPVTVCSTGIGGAS-AVIALEELVQAGARALIRVGSAGALQHEIALGDLIVVEGAVRSEGASQAYL 120
>gi|8670903|emb|CAB94933.1| uridine phosphorylase [Vibrio cholerae] (253 aa)
Score = 125, Expect = 2.5e-05, Identities = 32/94 (34%), Positives = 49/94 (52%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE ++NP +  R  Y  + + V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAE-LMDNPVFLASHREYTVYRAELDGQSVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 109
>gi|24637490|gb|AAN63760.1|AF454500_1 DeoD [Streptococcus thermophilus] (172 aa)
Score = 125, Expect = 2.5e-05, Identities = 50/162 (30%), Positives = 81/162 (50%)
 Q:  81 YSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      Y+ EL  Y V +IRVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I  + +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SDSLV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   8 YARELIVDYGVKKLIRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKELGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDSLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 169
>gi|90961836|ref|YP_535752.1| 5'-methylthioadenosine nucleosidase / S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821030|gb|ABD99669.1| 5'-methylthioadenosine nucleosidase / S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus salivarius UCC118] (228 aa)
Score = 124, Expect = 2.8e-05, Identities = 37/131 (28%), Positives = 64/131 (48%)
 Q:  49 NDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-----IEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQI 179
      + + G+ Y+G N KEV +  G+G  G+ + L A Y VD +I GSAG  + ++VGD+VL+ A   A  G   + +    +L + I K A E+N+  + ++ + D F ++ + I
 S:  26 DTIGGIDFYSGTINGKEVVLTRSGIGKVQAGVTTGLLIANYKVDAVINSGSAGGIGEGLHVGDVVLSTGAAYHDADATAFGYKPGQLPQQPQIYTADKDLLEAISKAAKESNLVAKEGLIVTGDQFVSSSEKIAAI 161
>gi|148358947|ref|YP_001250154.1| purine nucleoside phosphorylase II [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|148280720|gb|ABQ54808.1| purine nucleoside phosphorylase II [Legionella pneumophila str. Corby] (293 aa)
Score = 124, Expect = 2.8e-05, Identities = 37/136 (27%), Positives = 69/136 (50%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIR 148
      H  + EIA +++ GDP R  ++++F + ++  R + +TGY   +TV+ G+GM +I I  EL A ++D+       IIR+G+ G T   GD+ +++ A  +  Y  +     DEL++ ++
 S:  17 HLDLRTEEIADLIITVGDPGRVSLVSQHF-DKIEVQRSHREFVTHTGYLGTNRITVLSTGIGMPNIDIVMNELDALANIDLSTRTVNTNKKSLTIIRLGTTGGVTASCLPGDIAISRYAIGFDSLIDYYQYQPMGVLETIRDELSNYLK 164
>gi|113461614|ref|YP_719683.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823657|gb|ABI25746.1| methylthioadenosine nucleosidase [Haemophilus somnus 129PT] (229 aa)
Score = 124, Expect = 3.0e-05, Identities = 49/190 (25%), Positives = 89/190 (46%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      I + +EN +++ + G  Y G  +KEV ++ G+G + + + L  + D++I GSAG + + VGD+V+ T+ Y ++   YAK  + A     +L ++  A + I LT ++ S D F +  + I ++  V +EME+ ++   K N   +  SD   SMS E+
 S:  15 ILASLIENKNVVH-IAGCTIYQGNIQDKEVALLQSGIGKVAAAMGTTLLLQMFKPDIVINTGSAGGVSSGLKVGDVVVSTQTVYHDADVTAFGYAKG-QLPACPPAFISDPKLTALVANVAKQQGINLTSGLICSGDSFINSAEKLAWIKANFPEVVAIEMEATAIAQVCHKFNIPFVVIRAISDVGDGEASMSFEE 209
>gi|52425592|ref|YP_088729.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52307644|gb|AAU38144.1| Pfs protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (229 aa)
Score = 124, Expect = 3.0e-05, Identities = 44/159 (27%), Positives = 77/159 (48%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKS-QVVEMESFSL 195
      I N + N + + V G  Y G N K+V ++ G+G + I + L   DV++ GSAG   + VGD+V+ T+ AY ++   YAK  + A +T  ++L + ++ A   +  ++ S D F   + QI +D +  VEME+ ++
 S:  15 ILANLMRN-QTVTQVAGCTIYEGLINGKQVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDVVLNTGSAGGVADGLKVGDIVISTETAYHDADVTAFGYAKG-QLPACPATFISDEKLTALAKQVAQAQGHNVKRGLICSGDSFIAGGERLAQIKADFPNVTAVEMEAAAI 178
>gi|157368493|ref|YP_001476482.1| uridine phosphorylase [Serratia proteamaculans 568] >gi|157320257|gb|ABV39354.1| uridine phosphorylase [Serratia proteamaculans 568] (253 aa)
Score = 124, Expect = 3.1e-05, Identities = 32/97 (32%), Positives = 52/97 (53%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A++ ++PGDP R + IA+ +ENP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  +  +R+G+ G+  +INVGD+++T A
 S:  19 AQLAIVPGDPQRVEKIAK-LMENPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIRTFLRIGTTGAIQSNINVGDVLVTTAA 113
>gi|153834721|ref|ZP_01987388.1| uridine phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] >gi|148868860|gb|EDL67924.1| uridine phosphorylase [Vibrio harveyi HY01] (252 aa)
Score = 123, Expect = 3.9e-05, Identities = 33/94 (35%), Positives = 48/94 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLT 115
      A + ++PGDP R + IAE +E P +  R  Y  + K V V  G+G S I  EL A  V  +RVG+ G+  +NVGD+++T
 S:  18 ATLAIIPGDPARVQKIAEE-MEKPVFLASHREYTLYRAELDGKPVVVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRVGTTGAIQPHVNVGDMIVT 109
>gi|67480067|ref|XP_655398.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56472531|gb|EAL50012.1| purine nucleoside phosphorylase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (318 aa)
Score = 123, Expect = 4.1e-05, Identities = 36/104 (34%), Positives = 57/104 (54%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLI--NDVRGMLGYTGYY--NNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK 116
      H +  ++A ++M GDP R  IAE  + K I  D RG+  TGY  +  ++V+ HGMG S I  E+ A  +D+       IIR+G++G+   +G ++TK
 S:  19 HLQVTANDVANNIIMVGDPERVPKIAELVFDKSKDIFRKDHRGLCVMTGYTIGDGMRLSVITHGMGTGSAEIVLNEVLALKAIDINSRTPIEVKEPVNIIRIGTSGALQSSTKLGTTIITK 139
>gi|145298179|ref|YP_001141020.1| uridine phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142850951|gb|ABO89272.1| uridine phosphorylase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (241 aa)
Score = 123, Expect = 4.2e-05, Identities = 35/109 (32%), Positives = 56/109 (51%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      + PH + + +IA+ V++ GDP R  IA N L + ++  R   G Y  +TV  G+G AS I + E     ++RVGSAG+  +I +GDL++ + A
 S:   3 LLPHLQCRPDQIAERVVLCGDPARVDRIA-NQLASCDVLGQHREFRLINGRYQGLPITVCSTGIGGAS-AIIALEELVQAGARALVRVGSAGALQHEIALGDLIVVEGA 109
>gi|91201101|emb|CAJ74160.1| strongly similar to uridine phosphorylase [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (259 aa)
Score = 122, Expect = 5.2e-05, Identities = 56/195 (28%), Positives = 93/195 (47%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLIND----VRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIE----NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDT--KSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSL 216
      AK+ L+PGDP R++ IAE+ +   N+   R  Y  + +++ +  G+G S I  EL A  +  IRVG++G+ + I++GD+++T A    + G   + +E   N I + IE  + IK  + SSD FY   +   T K Q + E SL N +  +A+T+LT + S+
 S:  17 AKIALLPGDPFRSQIIAESISKTYGTGNERLAWKREYCSYLTEVSGQKILITSTGIGGPSASIAVDEL-AQLGIQTFIRVGTSGAIQEYIDIGDVIITTGA------VRLDGASTHYAPIEYPAVANHEIIYSLIEGAKYSRIKYHVGITASSDTFYQGEERSDSFRKYTLRKFQGITKELQSL--NVLNYEMEASTVLTLTASM 212
>gi|77978485|ref|ZP_00833913.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Yersinia intermedia ATCC 29909] (253 aa)
Score = 122, Expect = 5.2e-05, Identities = 54/190 (28%), Positives = 86/190 (45%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVE----QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLT 211
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A    + G   + +E  + D  TA+ N K   H   SSD FY   +  ++ S K + E +S +  +  ++ATLLT
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTAA------VRLDGASLHFAPME-FPAVADFTCTTALVNAAKSVGATTHIGVTASSDTFYPGQERYDTFSGRVVSRFKGSMEEWQSMGV----MNYEMESATLLT 204
>gi|15602059|ref|NP_245131.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|12720415|gb|AAK02278.1| Pfs [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (229 aa)
Score = 122, Expect = 5.3e-05, Identities = 45/185 (24%), Positives = 79/185 (42%)
 Q:  42 LENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIG-----IEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKS-QVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      L  K + V   Y G + K V ++ G+G + I + L   D++I GSAG   +NVGD+V++ +      G   + A + + ++L + K A++  ++  ++ S D F   + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SDS   SMS E+
 S:  19 LMQDKRVTQVASCTIYEGMIHGKAVALLQSGIGKVAAAIGATLLLEMCKPDLVINTGSAGGVATGLNVGDIVISDETVYHDADVTAFGYAKGQLPACPARFQSDEKLVQLAEKIAVQQQQQVKRGLICSGDSFIQGGTPLAQIKADFPTVMAVEMEATAIAQVCHAFNVPFVVVRAISDSGDGEASMSFEE 209
>gi|156742305|ref|YP_001432434.1| purine phosphorylase family 1 [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156233633|gb|ABU58416.1| purine or other phosphorylase family 1 [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (262 aa)
Score = 121, Expect = 6.8e-05, Identities = 36/114 (31%), Positives = 56/114 (49%)
 Q:   5 NKEFYMTPHNRAKKGE-IAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYY-NNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      N  Y   R+ G+  ++ L+ GDP RA+ IA+ L  +++++ RG+  G  N  +   GMG S+ I  EL   V IIRVG++GS  I G +V++ A
 S:   4 NDRLYHIGFGRSDLGDDPPRIALLSGDPERARLIAQTALRGARVLSENRGLHSSVGTLPNGAPILSATSGMGAPSLSIVVNELVQV-GVRTIIRVGTSGSIQLHIPPGSIVISSAA 118
>gi|86130181|ref|ZP_01048781.1| purine nucleoside phosphorylase II [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85818856|gb|EAQ40015.1| purine nucleoside phosphorylase II [Dokdonia donghaensis MED134] (302 aa)
Score = 120, Expect = 7.5e-05, Identities = 35/106 (33%), Positives = 58/106 (54%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  K +IA ++ GDP R  + + F ++ +   R   TG Y KE+TV+ G+G +I I  EL A ++D+       IIR+G++G+ KDI V  ++++ A
 S:  29 HLNIKPQDIATTIITVGDPDRVDTVTKYF-DSVRFTTQKREFKTSTGTYKGKEITVISTGIGTDNIDIVLNELDALVNIDLETRAVKDTHTTLDIIRIGTSGAIQKDIPVDSFLISRYA 146
>gi|159040976|ref|YP_001540228.1| uridine phosphorylase [Caldivirga maquilingensis IC-167] >gi|157919811|gb|ABW01238.1| uridine phosphorylase [Caldivirga maquilingensis IC-167] (275 aa)
Score = 120, Expect = 7.7e-05, Identities = 40/113 (35%), Positives = 53/113 (46%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAY----SESTYA 125
      H  K GE   L+PGDP R  IA + + +L + R  Y G Y  V   G+G S I  EL A  V +IRVG+ GS  + VGDL++ + A   + S YA
 S:  13 HLVLKPGETTPYALLPGDPGRVDLIA-SMWDEVRLKVENREYRTYVGTYRGVPVMATSTGIGGPSASIAIEEL-ASLGVGTLIRVGTTGSLWASVKVGDLIIARGAVRLDGASSNYA 127
>gi|37528245|ref|NP_931590.1| uridine phosphorylase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36787682|emb|CAE16789.1| uridine phosphorylase (UDRPase) [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (251 aa)
Score = 120, Expect = 7.7e-05, Identities = 53/190 (27%), Positives = 88/190 (46%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVE----QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLT 211
      A + ++PGDP R + IA  ++NP + +R  +  +  V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+ ++INVGD+++T A    + G   + +E  + D  TA+  K  V VH   SSD FY   +  ++ S K + E ++ +  +  ++ATLLT
 S:  17 ATLAIVPGDPKRVEKIAR-LMDNPVHLASLREFTSWRAEIDGTAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQENINVGDVLVTTAA------VRLDGASLHFAPME-FPAVADFECTTALYEAAKDLGVTVHVGVTASSDTFYPGQERYDTYSGRVVSRFKGSMAEWQAMGV----MNYEMESATLLT 202
>gi|170718679|ref|YP_001783873.1| adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus somnus 2336] >gi|168826808|gb|ACA32179.1| Adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus somnus 2336] (229 aa)
Score = 120, Expect = 7.8e-05, Identities = 48/190 (25%), Positives = 89/190 (46%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSEST-----YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      I + +EN +++ + G  Y G  +KEV ++ G+G + + + L  + D++I GSAG + + VGD+V+ T+ Y ++   YAK  + A     +L ++  A + I LT ++ S D F +  + I ++  V +EME+ ++   K N   +  SD   S+S E+
 S:  15 ILASLIENKNVVH-IAGCTIYQGNIQDKEVALLQSGIGKVAAAMGTTLLLQMFKPDIVINTGSAGGVSSGLKVGDVVVSTQTVYHDADVTAFGYAKG-QLPACPPAFISDPKLTALVENVAEQQGINLTSGLICSGDSFINSAEKLAWIKANFPEVVAIEMEATAIAQVCHKFNIPFVVIRAISDVGDGEASISFEE 209
>gi|86141585|ref|ZP_01060131.1| purine nucleoside phosphorylase II [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85832144|gb|EAQ50599.1| purine nucleoside phosphorylase II [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (290 aa)
Score = 120, Expect = 8.0e-05, Identities = 37/111 (33%), Positives = 62/111 (55%)
 Q:   8 FYMTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      ++ PH   ++A V+ GDP R + + ++F ++ +   R   TG Y K +TV+ G+G +I I  EL A ++D       IIR+G++GS KDI V ++LT++A
 S:  19 LHLLPH------QLADTVITVGDPDRVEQVTKHF-DSIEFSVQKREFKTTTGVYQGKRITVISTGIGTDNIDIVLNELDALANIDFKTRTLKKDLKELNIIRLGTSGSIQKDIPVDRILLTERA 135
>gi|124002870|ref|ZP_01687722.1| purine nucleoside phosphorylase II [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123992098|gb|EAY31485.1| purine nucleoside phosphorylase II [Microscilla marina ATCC 23134] (285 aa)
Score = 120, Expect = 8.3e-05, Identities = 34/97 (35%), Positives = 58/97 (59%)
 Q:  20 EIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK 116
      +IA +L GDP R + ++ F + +L  R + +TG N K VTV+ GMG +I I  EL A ++D+       IIR+G++G+ +DI + L++++
 S:  26 QIADTILTVGDPNRVEMVSRYF-DKIELRIQKREFVTHTGLLNGKRVTVISSGMGTDNIEILMTELDALVNIDLKTRTPNPSTRSLSIIRLGTSGALQQDIPLDSLLVSE 134
>gi|90655839|gb|ABD96543.1| DeoD [Streptococcus thermophilus] (165 aa)
Score = 120, Expect = 8.8e-05, Identities = 49/162 (30%), Positives = 79/162 (48%)
 Q:  81 YSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVV--VHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVT-HESMSAEDRQTKFVNMINLALKVV 242
      Y+ EL  Y V + RVG+AGS ++++V +LVL + A  +T + I +      N + +  I N +T V V SSD+FY        + VEME+ +L+ A +  A ++T SD LV  E +AE+RQ F +M+ + L+ +
 S:   1 YARELIVDYGVKKLTRVGTAGSLNENVHVRELVLAQAA---ATNSNIIRNDWPQYDFPQIANFNLLDKAYHIAKNFGMTTHVGNVLSSDVFYSNYFEKNIELGKWGVKAVEMEAAALYYLAAQHQVDALAIMTISDCLVNPDEDTTAEERQNTFTDMMKVGLETL 162
>gi|91226817|ref|ZP_01261470.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91188948|gb|EAS75232.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio alginolyticus 12G01] (231 aa)
Score = 119, Expect = 1.1e-04, Identities = 47/190 (24%), Positives = 82/190 (43%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      I + + N K +N  G  ++G N+ EV V+ G+G + + + L  Y DV+I GSAG +  +N+GD+V++ +      G E   + + + D+L D+ K A  N   ++ + D F    E I   S + VEME+ ++   + N   +  SD    MS ++
 S:  15 ILKQAITNCKTVNKA-GCTFFSGQINDVEVVVLQSGIGKVAAAVGTTILLDEYQPDVVINTGSAGGFDSSLNLGDVVISTEVRHHDADVTAFGYEIGQMAGQPAAFKADDKLMDLAEKALAQMENTHAVRGLICTGDAFVCTAERQEFIRKHFPSVIAVEMEASAIAQTCHQFNTPFVVVRAISDVADKESPMSFDE 210
>gi|145635065|ref|ZP_01790771.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145267673|gb|EDK07671.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittAA] (229 aa)
Score = 119, Expect = 1.1e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   +D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLVKLDFVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|194467101|ref|ZP_03073088.1| purine or other phosphorylase family 1 [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194454137|gb|EDX43034.1| purine or other phosphorylase family 1 [Lactobacillus reuteri 100-23] (244 aa)
Score = 119, Expect = 1.2e-04, Identities = 39/115 (33%), Positives = 53/115 (46%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK 126
      PH +     ++ GDP R   E FLEN +   R   G Y NK + VM G+G S GI  EL  +V +IRVGSAG+ K I +G+L++  A +  K
 S:   6 PHTQLTTEINTDSAVIVGDPARVDKATE-FLENAQGWAFNREYKSIIGTYRNKRILVMSTGIGAPSAGIGVEELHNV-NVKNVIRVGSAGAMQKGIGLGELIIGDGAVRDDGLTK 118
>gi|37524898|ref|NP_928242.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36784323|emb|CAE13201.1| MTA/SAH nucleosidase [Includes: 5'-methylthioadenosine nucleosidase ; S-adenosylhomocysteine nucleosidase ] [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (233 aa)
Score = 119, Expect = 1.2e-04, Identities = 38/139 (27%), Positives = 63/139 (45%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKD-----STLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQI-ASDTKSQVVEMESFSL 195
      YTG N E+ ++ G+G S I + L   DVII GSAG   + +GD+V++++   T   G E    +   D+L D+ K   N+   ++ S D F   + +I A+ +  VEME+ ++
 S:  34 YTGKLNGVEIALLKSGIGKVSAAIGTTLLLEHCQPDVIINTGSAGGLDPKLQIGDIVVSREVRYHDTDVTAFGYEPGQMAQCPAAFVADDQLIDLAEKCIHSLNLNAVRGLICSGDAFINGAEPLARIRATFPQVTAVEMEAAAI 178
>gi|75766379|pdb|2BSX|A Chain A, Crystal Structure Of The Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase Complexed With Inosine (253 aa)
Score = 118, Expect = 1.3e-04, Identities = 57/183 (31%), Positives = 83/183 (45%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMG-------HGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKD-INVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD---TKSQVVEMESFSL 195
      H + K +I VVL+ GDP R  I    K++ D  L Y  Y + E  G    HG+G A  + +E    VIIR GS GS  D I GD+ +  A E  + + I  D  G ++ D + K A E N+ + + + SSD++Y N+ +   D   + VVEME +L
 S:   7 HLKISKEQITPVVLVVGDPGRVDKI--------KVVCDSYVDLAYNREYKSVECHYKGQKFLCVSHGVGSAGCAV-CFEELCQNGAKVIIRAGSCGSLQPDLIKRGDICICNAAVREDRVSHLL-IHG-DFPAVGDFDVYDTLNKCAQELNVPVFNGISVSSDMYY-PNKIIPSRLEDYSKANAAVVEMELATL 188
>gi|53729280|ref|ZP_00348362.1| COG0775: Nucleoside phosphorylase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126209101|ref|YP_001054326.1| MTA/SAH nucleosidase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|190150968|ref|YP_001969493.1| MTA/SAH nucleosidase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|126097893|gb|ABN74721.1| MTA/SAH nucleosidase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|189916099|gb|ACE62351.1| MTA/SAH nucleosidase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (232 aa)
Score = 118, Expect = 1.3e-04, Identities = 38/146 (26%), Positives = 63/146 (43%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD 182
      I N +  K+I ++ G  Y G NN +V ++ G+G + + + L   DVII GSAG  ++NVGD+V++ +      G E   A +  +++L V K      ++ S D+F   + QI D
 S:  17 ILRNLMVEAKVI-EIAGCKIYDGKINNTQVALLQSGIGKVAAAVGTALLLELTKPDVIINTGSAGGLDANLNVGDIVISTEVRHHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLPNEQLVSVALKETQTAGFNAVSGLICSGDVFVNGAEKIAQIRQD 166
>gi|124506185|ref|XP_001351690.1| uridine phosphorylase, putative [Plasmodium falciparum 3D7] >gi|18539480|gb|AAL74412.1|AF426159_1 purine nucleoside phosphorylase [Plasmodium falciparum] >gi|23504618|emb|CAD51497.1| uridine phosphorylase, putative [Plasmodium falciparum 3D7] (245 aa)
Score = 118, Expect = 1.3e-04, Identities = 57/183 (31%), Positives = 83/183 (45%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMG-------HGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKD-INVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD---TKSQVVEMESFSL 195
      H + K +I VVL+ GDP R  I    K++ D  L Y  Y + E  G    HG+G A  + +E    VIIR GS GS  D I GD+ +  A E  + + I  D  G ++ D + K A E N+ + + + SSD++Y N+ +   D   + VVEME +L
 S:   7 HLKISKEQITPVVLVVGDPGRVDKI--------KVVCDSYVDLAYNREYKSVECHYKGQKFLCVSHGVGSAGCAV-CFEELCQNGAKVIIRAGSCGSLQPDLIKRGDICICNAAVREDRVSHLL-IHG-DFPAVGDFDVYDTLNKCAQELNVPVFNGISVSSDMYY-PNKIIPSRLEDYSKANAAVVEMELATL 188
>gi|145631271|ref|ZP_01787044.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144983198|gb|EDJ90693.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae R3021] (229 aa)
Score = 118, Expect = 1.5e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 75/170 (44%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D++I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D + + VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDLVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKITQIQADFPNVMGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|59713713|ref|YP_206488.1| uridine phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] >gi|59481961|gb|AAW87600.1| uridine phosphorylase [Vibrio fischeri ES114] (244 aa)
Score = 118, Expect = 1.6e-04, Identities = 35/116 (30%), Positives = 60/116 (51%)
 Q:  12 PHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK---------KAYSESTYAKY 127
      PH  + +++ V++ G+P R  I E ++N +L+ + R  + G Y  +T+  G+G S+ I + E     +IRVGSAG+  I +G+L++ +     KAY S Y Y
 S:   5 PHICVDENQVSPYVIVCGEPDRVNRIVE-LMDNVELLAENREYRVFNGVYKGTTITICSTGIGAPSM-IIAVEELKLCGATHVIRVGSAGAMQDHIQLGELIVAEGAVRDEGGSKAYISSAYPAY 127
>gi|148828364|ref|YP_001293117.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148719606|gb|ABR00734.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittGG] (229 aa)
Score = 117, Expect = 1.8e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D + + VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKITQIQADFPNVMGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|77957916|ref|ZP_00821960.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Yersinia bercovieri ATCC 43970] >gi|77961750|ref|ZP_00825581.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (253 aa)
Score = 117, Expect = 1.8e-04, Identities = 53/190 (27%), Positives = 85/190 (44%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVH-----SSDIFYGANRSVE----QIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLT 211
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A    + G   + +E  + D  TA+ N K   H   SSD FY   +  ++  K + E +S +  +  ++ATLLT
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQSHINVGDVLVTTAA------VRLDGASLHFAPME-FPAVADFACTTALVNAAKSVGATTHIGVTASSDTFYPGQERYDTFSGRVVRRFKGSMEEWQSMGV----MNYEMESATLLT 204
>gi|148543836|ref|YP_001271206.1| methylthioadenosine nucleosidase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153237|ref|YP_001841578.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530870|gb|ABQ82869.1| methylthioadenosine nucleosidase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224581|dbj|BAG25098.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus reuteri F275] (231 aa)
Score = 117, Expect = 1.9e-04, Identities = 32/124 (25%), Positives = 65/124 (52%)
 Q:  59 GYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYA----KYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD 182
      G NN++V ++ G+G  GI + L   DV+I GSAG  + ++VGD+V+ T+ AY +    +Y + K+  + SD+  + K  + + +  ++ S D F ++ ++++I ++
 S:  36 GKINNQDVVLVESGIGKVEAGITTEHLITDCGADVVINSGSAGGIGEGLHVGDIVISTETAYHDVDATAFNYRYGQLPGKEPRFKASDQWGQALEKAGEKTGLNVKRGLIVSGDQFIASSEAIKEILNN 164
>gi|149372842|ref|ZP_01891863.1| phosphorylase family protein [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149354539|gb|EDM43104.1| phosphorylase family protein [unidentified eubacterium SCB49] (295 aa)
Score = 117, Expect = 2.1e-04, Identities = 34/106 (32%), Positives = 59/106 (55%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVD-------------VIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  K G+IA ++ GDP R  IA++F + +L  R   TG Y NK +T++ G+G +I I  EL A ++D        +R+G++G+  +I +  ++++KA
 S:  22 HLALKPGQIADTIITVGDPERVMDIAKHF-DTIELEVQRREFKTITGRYKNKRLTIVSTGIGTDNIDIVFNELDALVNIDFESRTIKPMHTALTFVRIGTSGAIQSEIPINSFLISEKA 139
>gi|21957137|gb|AAM84033.1|AE013645_1 uridine phosphorylase [Yersinia pestis KIM] >gi|45437882|gb|AAS63431.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] (268 aa)
Score = 117, Expect = 2.1e-04, Identities = 32/97 (32%), Positives = 50/97 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  34 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTAA 128
>gi|16123920|ref|NP_407233.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis CO92] >gi|51594605|ref|YP_068796.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108806236|ref|YP_650152.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108810344|ref|YP_646111.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145600653|ref|YP_001164729.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|153946882|ref|YP_001399263.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|153997157|ref|ZP_02022290.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|161484894|ref|NP_667782.2| uridine phosphorylase [Yersinia pestis KIM] >gi|161511319|ref|NP_994554.2| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|162421353|ref|YP_001607969.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Angola] >gi|165926345|ref|ZP_02222177.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165939178|ref|ZP_02227729.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166011700|ref|ZP_02232598.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166213610|ref|ZP_02239645.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167401847|ref|ZP_02307335.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167420958|ref|ZP_02312711.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167426258|ref|ZP_02318011.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|167468709|ref|ZP_02333413.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis FV-1] >gi|170026161|ref|YP_001722666.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186893606|ref|YP_001870718.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|8670901|emb|CAB94934.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis] >gi|51587887|emb|CAH19490.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108773992|gb|ABG16511.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108778149|gb|ABG12207.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115349399|emb|CAL22372.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis CO92] >gi|145212349|gb|ABP41756.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149289463|gb|EDM39541.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152958377|gb|ABS45838.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162354168|gb|ABX88116.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis Angola] >gi|165912951|gb|EDR31577.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921869|gb|EDR39066.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165989469|gb|EDR41770.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166205283|gb|EDR49763.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166961087|gb|EDR57108.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167048740|gb|EDR60148.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167054777|gb|EDR64581.1| uridine phosphorylase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|169752695|gb|ACA70213.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186696632|gb|ACC87261.1| uridine phosphorylase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (253 aa)
Score = 117, Expect = 2.1e-04, Identities = 32/97 (32%), Positives = 50/97 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTAA 113
>gi|126664227|ref|ZP_01735219.1| purine nucleoside phosphorylase II [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126623759|gb|EAZ94455.1| purine nucleoside phosphorylase II [Flavobacteria bacterium BAL38] (288 aa)
Score = 116, Expect = 2.2e-04, Identities = 35/104 (33%), Positives = 57/104 (54%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTK 116
      H  K G++AK ++ GD R + I ++F ++ +   R   TG Y K +TVM G+G +I I  EL A +VD+       I+R+G++GS  DI   V+++
 S:  17 HINLKPGQVAKDIIFVGDQNRVEKITKHF-DSIEFTTQKREFKTQTGTYKGKRITVMSTGIGPDNIDIVMNELDALVNVDLATRTVKTELTSLNIVRIGTSGSLQADIPCDSFVMSQ 132
>gi|77973687|ref|ZP_00829233.1| COG2820: Uridine phosphorylase [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (253 aa)
Score = 116, Expect = 2.3e-04, Identities = 32/97 (32%), Positives = 50/97 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPIHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTAA 113
>gi|77359503|ref|YP_339078.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase; MtnN [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76874414|emb|CAI85635.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase; MtnN [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (235 aa)
Score = 116, Expect = 2.3e-04, Identities = 49/204 (24%), Positives = 92/204 (45%)
 Q:  42 LENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDV-----VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDR-QTKFVNMINLALKVVEKI 245
      ++NP+ +  G  YTG   VT++ G+G + I + L  + D +I GSAG +  +NVGD+V++ +      G E +  +   + +  A +  +++DV   ++ + DIF   +E+ SD + + VEME S+   LN   + + SD    S E+ +T +N  + + ++EK+
 S:  20 MQNPQTLTKA-GFTFYTGELAGNTVTLVQSGIGKVASTIATTLLIDNFAPDCVINTGSAGGFDPSLNVGDVVISSEVRHHDVDVTAFGYEIGQVPQMPAGFAAHPKLVAAAEQTIAQISDVKTLVGLICTGDIFMCDPIRIEKARSDFPTMLAVEMEGASIAQTCHTLNTPFVVIRSMSDIAGKESPQSFEEYLETASINSSKMVVALLEKL 230
>gi|16273135|ref|NP_439372.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1172449|sp|P45113|MTNN_HAEIN MTA/SAH nucleosidase (5'-methylthioadenosine nucleosidase) (S-adenosylhomocysteine nucleosidase) >gi|1574146|gb|AAC22869.1| pfs protein (pfs) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (229 aa)
Score = 116, Expect = 2.3e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 73/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|123440643|ref|YP_001004637.1| uridine phosphorylase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|122087604|emb|CAL10385.1| uridine phosphorylase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (253 aa)
Score = 116, Expect = 2.4e-04, Identities = 32/97 (32%), Positives = 50/97 (51%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A + ++PGDP R + IA+ ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  V  +R+G+ G+  INVGD+++T A
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAK-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGVRTFLRIGTTGAIQPHINVGDVLVTTAA 113
>gi|47168426|pdb|1NW4|A Chain A, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168427|pdb|1NW4|B Chain B, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168428|pdb|1NW4|C Chain C, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168429|pdb|1NW4|D Chain D, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168430|pdb|1NW4|E Chain E, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168431|pdb|1NW4|F Chain F, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Purine Nucleoside Phosphorylase In Complex With Immh And Sulfate >gi|47168594|pdb|1Q1G|A Chain A, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H >gi|47168595|pdb|1Q1G|B Chain B, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H >gi|47168596|pdb|1Q1G|C Chain C, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H >gi|47168597|pdb|1Q1G|D Chain D, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H >gi|47168598|pdb|1Q1G|E Chain E, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H >gi|47168599|pdb|1Q1G|F Chain F, Crystal Structure Of Plasmodium Falciparum Pnp With 5'- Methylthio-Immucillin-H (276 aa)
Score = 116, Expect = 2.5e-04, Identities = 57/183 (31%), Positives = 83/183 (45%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMG-------HGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKD-INVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD---TKSQVVEMESFSL 195
      H + K +I VVL+ GDP R  I    K++ D  L Y  Y + E  G    HG+G A  + +E    VIIR GS GS  D I GD+ +  A E  + + I  D  G ++ D + K A E N+ + + + SSD++Y N+ +   D   + VVEME +L
 S:   9 HLKISKEQITPVVLVVGDPGRVDKI--------KVVCDSYVDLAYNREYKSVECHYKGQKFLCVSHGVGSAGCAV-CFEELCQNGAKVIIRAGSCGSLQPDLIKRGDICICNAAVREDRVSHLL-IHG-DFPAVGDFDVYDTLNKCAQELNVPVFNGISVSSDMYY-PNKIIPSRLEDYSKANAAVVEMELATL 190
>gi|68249762|ref|YP_248874.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|68057961|gb|AAX88214.1| MTA/SAH nucleosidase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (230 aa)
Score = 116, Expect = 2.6e-04, Identities = 41/170 (24%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K++ ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D + + VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKDIALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEMAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIQADFPNVMGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|50119145|ref|YP_048312.1| uridine phosphorylase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|49609671|emb|CAG73104.1| uridine phosphorylase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (256 aa)
Score = 116, Expect = 2.7e-04, Identities = 32/97 (32%), Positives = 49/97 (50%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      A + ++PGDP R + IA  ++NP +  R  +  + K V V  G+G S I  EL A  +  +RVG+ G+  INVGD+++T A
 S:  19 ATLAIVPGDPERVEKIAR-LMDNPVHLASHREFTSWRAELDGKAVIVCSTGIGGPSTSIAVEEL-AQLGIRTFLRVGTTGAIQPGINVGDVLVTTAA 113
>gi|46395046|gb|AAS91661.1| MTA/SAH nucleosidase; 5'-methylthioadenosine nucleosidase; S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae] (229 aa)
Score = 114, Expect = 4.4e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 72/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKNVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDFVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGEASMSFEE 209
>gi|145637029|ref|ZP_01792692.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269683|gb|EDK09623.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittHH] (230 aa)
Score = 114, Expect = 4.7e-04, Identities = 42/170 (24%), Positives = 72/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   SMS E+
 S:  34 FEGKINGKNVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQEQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASMSFEE 209
>gi|194539253|ref|YP_002074308.1| MTA/SAH nucleosidase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937808|gb|EDN56656.1| MTA/SAH nucleosidase [Vibrio sp. Ex25] (231 aa)
Score = 113, Expect = 5.2e-04, Identities = 46/190 (24%), Positives = 82/190 (43%)
 Q:  37 IAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKT-AIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      I + + N K +N  G  ++G N+ EV V+ G+G + + + L  Y DV+I GSAG +  +N+GD+V++ +      G E   + + + ++L D+ K A  N   ++ + D F    E I   S + VEME+ ++   + N   +  SD    MS ++
 S:  15 ILKEAITNCKTVNKA-GCTFFSGRINDVEVVVLQSGIGKVAAAVGTTILLDEYQPDVVINTGSAGGFDSSLNLGDVVISTEVRHHDADVTAFGYEIGQMAGQPAAFKADEKLMDLAEKALAQMENTHAVRGLICTGDAFVCTAERQEFIRKHFPSVIAVEMEASAIAQTCHQFNTPFVVVRAISDVADKESPMSFDE 210
>gi|42631518|ref|ZP_00157056.1| COG0775: Nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R2866] (229 aa)
Score = 113, Expect = 6.0e-04, Identities = 41/170 (24%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D++I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDLVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASISFEE 209
>gi|148826175|ref|YP_001290928.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148716335|gb|ABQ98545.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittEE] (229 aa)
Score = 112, Expect = 6.7e-04, Identities = 41/170 (24%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D++I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKDVVLLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDLVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKITQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASISFEE 209
>gi|194468392|ref|ZP_03074378.1| Adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194453245|gb|EDX42143.1| Adenosylhomocysteine nucleosidase [Lactobacillus reuteri 100-23] (231 aa)
Score = 112, Expect = 6.8e-04, Identities = 31/124 (25%), Positives = 65/124 (52%)
 Q:  59 GYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYA----KYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD 182
      G NN++V ++ G+G  GI + L   +V+I GSAG  + ++VGD+V+ T+ AY +    +Y + K+  + SD+  + K  + + +  ++ S D F ++ ++++I ++
 S:  36 GKINNQDVVLVESGIGKVEAGITTEHLITDCGANVVINSGSAGGIGEGLHVGDIVISTETAYHDVDATAFNYRYGQLPGKEPRFKASDQWGQALEKAGEKTGLNVKRGLIVSGDQFIASSEAIKEILNN 164
>gi|154483833|ref|ZP_02026281.1| hypothetical protein EUBVEN_01537 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735324|gb|EDM51210.1| hypothetical protein EUBVEN_01537 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (230 aa)
Score = 112, Expect = 7.0e-04, Identities = 46/163 (28%), Positives = 77/163 (47%)
 Q:  42 LENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSEST------YAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIEN--NIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQVVEMESFSLFANAIKLNK 204
      LEN + I ++ M Y G  KEV + G+G + I + L + + V ++ G AGS  DIN+ D+V++ A      YAK + +  S + + L + + +A E  ++K+ + V S D F G + +  +     EME S+ A+  LNK
 S:  19 LENVE-IKNIAAMDFYKGTLAGKEVVAVKCGIGKVNAAICAQILVSVFGVSALVNTGVAGSLNNDINICDIVVSTSALEHDMDVTPLGYAKGVIPDMDQSEFKADENLIKLAKDSAEEAGLDVKIFEGKVVSGDQFIGTHEAKVYLRDTFNGDCAEMEGASI-AHTAYLNK 187
>gi|88805593|ref|ZP_01121112.1| phosphorylase family protein [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88784411|gb|EAR15581.1| phosphorylase family protein [Robiginitalea biformata HTCC2501] (288 aa)
Score = 112, Expect = 7.0e-04, Identities = 28/106 (26%), Positives = 61/106 (57%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  + G++A+ +++ GDP R  ++ +F ++ +   R  +TG  + ++V+ G+G +I I  E+ A +++D       ++R+G++G+ KDI V  V+++ A
 S:  18 HLNLRPGDLAETIILVGDPERVPQVSRHF-DSVEFSVSKREFTTHTGTLGKQRLSVVSTGIGTDNIDIVLNEIDALFNIDFETRQPRAATTRLRLVRIGTSGALQKDIPVDSFVISEYA 135
>gi|145627795|ref|ZP_01783596.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|144979570|gb|EDJ89229.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae 22.1-21] (229 aa)
Score = 112, Expect = 7.4e-04, Identities = 41/170 (24%), Positives = 73/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKDVVLLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKITQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGEASISFEE 209
>gi|46128809|ref|ZP_00201937.1| COG0775: Nucleoside phosphorylase [Haemophilus influenzae R2846] (231 aa)
Score = 112, Expect = 7.6e-04, Identities = 41/170 (24%), Positives = 73/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K V ++ G+G + I + L   D++I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKNVALLQSGIGKVAAAIGTMALLQLAKPDLVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIKADFPNVTGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGEASISFEE 209
>gi|89072508|ref|ZP_01159080.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89051612|gb|EAR57065.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Photobacterium sp. SKA34] (232 aa)
Score = 112, Expect = 7.6e-04, Identities = 47/154 (30%), Positives = 78/154 (50%)
 Q:  42 LENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVL-TKKAYSESTYAKY---IGIEAKDSTLEGSDE-LNDVIRK--TAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSL 195
      LEN + N  G  YTG N +V ++ G+G + + + L  + DV+I GSAG +  +NVGD+V+ T+ Y ++  +  IG A+   SDE L DV + TA+     ++ + D F +   I ++ +S V VEME+ ++
 S:  20 LENCETHNKA-GCTLYTGTLNGADVVLLQSGIGKVAAAVGTAVLLETFQPDVVINTGSAGGFESSLNVGDVVISTEVRYHDADVTAFGYEIGQMAQQPAAFLSDEKLMDVAEQALTALPEKPHAVRGLICTGDAFVCSAEKQNFIRTNFQSVVAVEMEAAAI 180
>gi|121308586|dbj|BAF43682.1| MTA/SAH nucleosidase [Vibrio fischeri] (231 aa)
Score = 112, Expect = 7.8e-04, Identities = 44/181 (24%), Positives = 83/181 (45%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNI-KLTDV-----VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMS--------AEDRQTKFVNMINL 237
      YTG N +V ++ G+G + + + L A ++VDV++ GSAG +  +N+GD+V++ +      G E   + + + D  T E + +++D   ++ + D+F    E I +  S + VEME+ ++   + N   +  SD    MS    A+   +NM+ L
 S:  34 YTGTLNGADVVLLQSGIGKVAAAVGTTLLIAEHNVDVVLNTGSAGGFDSSLNLGDVVISTEVRHHDADVTAFGYEMGQMAQQPAAFIADEKLITTAEQALTEMSDKHAVRGLICTGDVFVCTPERQEFIRTHFPSVIAVEMEASAIAQTCHQFNTPFVVVRAISDVADKESPMSFDEFLPLAAQSSSEMVLNMVTL 229
>gi|59712735|ref|YP_205511.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio fischeri ES114] >gi|163731024|ref|ZP_02138491.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|59480836|gb|AAW86623.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio fischeri ES114] >gi|161395670|gb|EDQ19972.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Vibrio fischeri MJ11] (231 aa)
Score = 112, Expect = 8.2e-04, Identities = 44/181 (24%), Positives = 83/181 (45%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNI-KLTDV-----VVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMS--------AEDRQTKFVNMINL 237
      YTG N +V ++ G+G + + + L A ++VDV++ GSAG +  +N+GD+V++ +      G E   + + + D  T E + +++D   ++ + D+F    E I +  S + VEME+ ++   + N   +  SD    MS    A+   +NM+ L
 S:  34 YTGTLNGADVVLLQSGIGKVAAAVGTTLLIAEHNVDVVLNTGSAGGFDSSLNLGDVVISTEVRHHDADVTAFGYEMGQMAQQPAAFIADEKLITTAEQALTEMSDKHAVRGLICTGDVFVCTPERQEFIRTHFPSVIAVEMEASAIAQTCHQFNTPFVVVRAISDVADKESPMSFDEFLPLAAQSSSEMVLNMVTL 229
>gi|89100833|ref|ZP_01173685.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084479|gb|EAR63628.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (234 aa)
Score = 111, Expect = 9.0e-04, Identities = 46/188 (24%), Positives = 88/188 (46%)
 Q:  58 TGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKD-----STLEGSDELNDVIRKTAIE-NNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASD-TKSQVVEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAEDR--QTKFVNMINLALKVVEKI 245
      +G + EV ++ G+G + + S L  + D II GSAG + ++NVGD+V++ +      G E    + E  +L +  A E ++I+  ++ + D F  + VE I + T Q VEME+ ++  + +    + + SD +  ES + D+ +  ++ NL +K+V +
 S:  35 SGKMDGAEVILLRSGIGKVNAAMSSAILLERFKPDYIINTGSAGGFNPELNVGDVVISTEVRHHDVDVTAFGYEYGQVPQLPAAFEADQDLIRIAEDCAREISDIQTVRGLIATGDSFMSDHERVEAIRTKFTDLQAVEMEAAAIAQVSYQFGTPFVVIRSLSD-IAGKESDVSFDQFLEKAALHSANLVMKIVSSL 230
>gi|153807734|ref|ZP_01960402.1| hypothetical protein BACCAC_02016 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149129343|gb|EDM20557.1| hypothetical protein BACCAC_02016 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (329 aa)
Score = 111, Expect = 9.1e-04, Identities = 34/106 (32%), Positives = 55/106 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  K  +A V++ GDP R  +A +F EN +  + R   TG Y K +TV+ G+G +I I  EL A ++D       ++R+G+ G  + VG V ++K+
 S:  57 HLHVKPEWLADKVILVGDPGRVALVASHF-ENKECEVESREFKTITGTYKGKRITVVSTGIGCDNIDIVMNELDALANIDFETREEKEQFRQLELVRIGTCGGLQPNTPVGTFVCSQKS 174
>gi|34541057|ref|NP_905536.1| phosphorylase family protein [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|188995022|ref|YP_001929274.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|34397372|gb|AAQ66435.1| phosphorylase family protein [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|188594702|dbj|BAG33677.1| putative purine nucleoside phosphorylase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (292 aa)
Score = 111, Expect = 9.5e-04, Identities = 32/106 (30%), Positives = 55/106 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVD-------------VIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  + ++A V++ GDP R  +A F E +   R   TG+Y +K +TV HG+G +I I  EL A ++D       ++RVG++G  + +G V +++
 S:  22 HLHIRPEQLADKVILVGDPARVDAVASRF-ERIECNVSNREFHTVTGWYGDKRITVQSHGIGSDNIDIVLNELDALANIDFDTRQVKDRLRKLTLVRVGTSGGLQDNTPIGSYVAAERS 139
>gi|85058085|ref|YP_453787.1| uridine phosphorylase [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] >gi|84778605|dbj|BAE73382.1| uridine phosphorylase [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] (255 aa)
Score = 111, Expect = 9.7e-04, Identities = 40/149 (26%), Positives = 65/149 (43%)
 Q:  22 AKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIEAKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFY 170
      A + ++PGDP R + IA  + NP +  R  +   K V V  G+G S I  EL   +  +RVG+ G+  INVGD+++T A   +++  A + + +   + + A +  +L  V SSD FY
 S:  19 ATLAIVPGDPQRVEKIAR-LMTNPVHLATHREFTTWRAELEGKSVVVCSTGIGGPSTSIAVEELSQL-GIRTFLRVGTTGAIQNAINVGDVLVTTAAVRLDGASQHFAPLAFPAVADFA--CTTALVQAAKQRGARLHVGVTASSDTFY 163
>gi|116511655|ref|YP_808871.1| uridine phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107309|gb|ABJ72449.1| Uridine phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (238 aa)
Score = 111, Expect = 9.9e-04, Identities = 37/117 (31%), Positives = 56/117 (47%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK 126
      + H + KK + + ++ GDP R  +A+ FL  + +  R   G Y NKEV V+ G+G S I  EL   V IIRVGSAG+  I +G+ ++ + A +  K
 S:   4 LQAHIQLKKTDAVEDAIIVGDPARVDQVAK-FLTEFRELKYNREFRSLRGTYKNKEVLVLSTGVGAPSAAIAIEELHNI-GVKRIIRVGSAGALQLGIGLGNPIIGEGAVRDDGLTK 118
>gi|145639263|ref|ZP_01794869.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145271566|gb|EDK11477.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae PittII] (231 aa)
Score = 111, Expect = 1.0e-03, Identities = 40/170 (23%), Positives = 74/170 (43%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K++ ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D + + VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKDIALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDCVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEMAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKIAQIQADFPNVMGVEMEATAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASISFEE 209
>gi|125624513|ref|YP_001032996.1| uridine phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493321|emb|CAL98292.1| uridine phosphorylase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (238 aa)
Score = 111, Expect = 1.0e-03, Identities = 37/117 (31%), Positives = 56/117 (47%)
 Q:  10 MTPHNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAK 126
      + H + KK + + ++ GDP R  +A+ FL  + +  R   G Y NKEV V+ G+G S I  EL   V IIRVGSAG+  I +G+ ++ + A +  K
 S:   4 LQAHIQLKKTDAVEDAIIVGDPARVDQVAK-FLTEFRELKYNREFRSLRGTYKNKEVLVLSTGVGAPSAAIAIEELHNI-GVKRIIRVGSAGALQLGIGLGNPIIGEGAVRDDGLTK 118
>gi|60680668|ref|YP_210812.1| putative purine nucleoside phosphorylase/uridine phosphorylase family protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60492102|emb|CAH06865.1| putative purine nucleoside phosphorylase/uridine phosphorylase family protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (292 aa)
Score = 111, Expect = 1.1e-03, Identities = 34/106 (32%), Positives = 55/106 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  K  +A V++ GDP R  +A +F EN +  + R   TG Y K +TV+ G+G +I I  EL A ++D       ++R+G+ G  + VG V ++K+
 S:  20 HLHVKPEWLADKVILVGDPGRVALVASHF-ENKECEVESREFKTVTGTYKGKRITVVSTGIGCDNIDIVVNELDALANIDFQTREEKEHLRSLELVRIGTCGGLQPNTPVGTFVCSEKS 137
>gi|53712467|ref|YP_098459.1| purine nucleoside phosphorylase II [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52215332|dbj|BAD47925.1| purine nucleoside phosphorylase II [Bacteroides fragilis YCH46] (292 aa)
Score = 111, Expect = 1.1e-03, Identities = 34/106 (32%), Positives = 55/106 (51%)
 Q:  13 HNRAKKGEIAKVVLMPGDPLRAKWIAENFLENPKLINDVRGMLGYTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDV-------------IIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKA 118
      H  K  +A V++ GDP R  +A +F EN +  + R   TG Y K +TV+ G+G +I I  EL A ++D       ++R+G+ G  + VG V ++K+
 S:  20 HLHVKPEWLADKVILVGDPGRVALVASHF-ENKECEVESREFKTVTGTYKGKRITVVSTGIGCDNIDIVVNELDALANIDFQTREEKEHLRSLELVRIGTCGGLQPNTPVGTFVCSEKS 137
>gi|145641178|ref|ZP_01796758.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274015|gb|EDK13881.1| 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (229 aa)
Score = 110, Expect = 1.1e-03, Identities = 41/170 (24%), Positives = 73/170 (42%)
 Q:  57 YTGYYNNKEVTVMGHGMGMASIGIYSYELFAFYDVDVIIRVGSAGSYTKDINVGDLVLTKKAYSESTYAKYIGIE-----AKDSTLEGSDELNDVIRKTAIENNIKLTDVVVHSSDIFYGANRSVEQIASDTKSQV-VEMESFSLFANAIKLNKKAATLLTCSDSLVTHESMSAED 226
      + G N K+V ++ G+G + I + L   D +I GSAG  K + VGD+V++ +      G E   A +   +L D+ ++ A +  +  ++ S D F +  + QI +D +  VEME+ ++    N   +  SD   S+S E+
 S:  34 FEGKINGKDVALLQSGIGKVAAAIGTTALLQLAKPDFVINTGSAGGVAKGLKVGDIVISDETRYHDADVTAFGYEKGQLPANPAAFLSDKKLADLAQEIAEKQGQSVKRGLICSGDSFINSEDKITQIKADFPNVTGVEMEAAAIAQVCYAFNVPFVVVRAISDGGDGKASISFEE 209