>gi|26553562|ref|NP_757496.1| hypothetical protein MYPE1080 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453568|dbj|BAC43900.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (957 aa)
Score = 4333, Expect = 0.0e+00, Identities = 957/957 (100%), Positives = 957/957 (100%)
 Q:   1 MAFYKSNFRKKVITVSSVGVTGIGIATTAGILISYKDQIWSNEQSDQVDVPKDENVLPPSSNTGPSVPGTNGGNLNDDVVEEKQEEEVERVGTMSAAVLSEIRGIVLEFKDAEANNLKNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKNNNSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGKHTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPILSKGFATDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLMYLNVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIKQFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYEDFRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLYQGVTGFIPNSISVGGTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAWGDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQVYDKVKTYKESELYKSRDERYDIKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFSLPINIVVKYLVGKTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSFNMEAGTTMSWFWEAAFWQ 957
      MAFYKSNFRKKVITVSSVGVTGIGIATTAGILISYKDQIWSNEQSDQVDVPKDENVLPPSSNTGPSVPGTNGGNLNDDVVEEKQEEEVERVGTMSAAVLSEIRGIVLEFKDAEANNLKNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKNNNSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGKHTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPILSKGFATDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLMYLNVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIKQFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYEDFRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLYQGVTGFIPNSISVGGTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAWGDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQVYDKVKTYKESELYKSRDERYDIKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFSLPINIVVKYLVGKTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSFNMEAGTTMSWFWEAAFWQ
 S:   1 MAFYKSNFRKKVITVSSVGVTGIGIATTAGILISYKDQIWSNEQSDQVDVPKDENVLPPSSNTGPSVPGTNGGNLNDDVVEEKQEEEVERVGTMSAAVLSEIRGIVLEFKDAEANNLKNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKNNNSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGKHTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPILSKGFATDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLMYLNVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIKQFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYEDFRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLYQGVTGFIPNSISVGGTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAWGDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQVYDKVKTYKESELYKSRDERYDIKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFSLPINIVVKYLVGKTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSFNMEAGTTMSWFWEAAFWQ 957
>gi|26554294|ref|NP_758228.1| hypothetical protein MYPE8400 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454303|dbj|BAC44632.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (959 aa)
Score = 725, Expect = 4.0e-74, Identities = 232/818 (28%), Positives = 435/818 (53%)
 Q:  116 NLKNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKNNNSS----SNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLS-EGKHTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPILSKGFA-TDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTD--KLNDIKGLLMYLNVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESS----------------------VVTGLSNLIKQFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNL--SAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYEDF--RTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLN--LKPIKNLFDGNKVWDLINSF--YDLSGIGWAV------NKDWLYQGVTGFIPNSISVGGTY------ASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPI----IAWG-------DYYYSDFWRGILKNIITRDYTFS-FRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQVYDKVKTYKESEL----YKSRDERYDIKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIK---GTNFAITSHSDVLFNFSLPINIV-VKYLVGKTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVS 933
      N +SN  ++Q++ +F N + + + +  ++ D+ +  IW N ++  +S+ + N  S  S   K+ +SF++ ++I  + A  + N +Y LS  + L + ++Q L  +N ++ + +GW++ N ++ NN+  T   S+S++F Y  L KQNY++ Y ++ +IL+L   K ++ + +Y N +D+I+ GI+IL + SNP VK L+ K +PY TK+ V + LPS+L P+++   +++ L+V E K + +LE+ + ++ +  I+ KP I++D +  IK   L +  I + I D +G +G++P S+ + + +N+D +L +  +  +           +VT L L+ + TT   Q K F+V+ +  K F ++ ++   S ++ IL ++ +N   NI  + S++   +F R NY++F + YKNLTF T F K P +DK+K+TI F+Y+I + +NKK+ + +  KNL  + + LI F  DL I ++    K + + + +IP++I +G     + T +++++ S+++  IR GT+YKLG++F +  V  D +  SIT++Y  ++  + +   +W    D+Y+ DFW+ LKN++ RDY F+  + Q +D +AT ETY P+LY TGF + + + +  V + + K +   Y S  Y KW + N S L  P + AL  + + Y   + + K  TN ++++ D + NF+LP+ +  Y V  +V+IK+ + + F ++ P FYDT + ++  S
 S:  76 NYISSNEYGIQQNFDDFSQNYNLATHTGSESGVKNDINYFGYLIWNQNSRSFTISSIEVNNYQISDLENSKVVFDKTKVSFDLTVNILGIQDASINVLNKTYNLSANNTYQLKVSVKDQVLKSCVNNLTDEFLVGWQVDNATISFNNDSYVGTFTPTLHSFSFSFPYKVKGLTGKQNYLQLYSKHESEILNLSKNDLKNHLKTKFNSEYQNTMDYIENGIQILGILASNPTVKDLIYKSIPYATKILVAANFLPSYLSPLINDALGDSNKPFLEVIKEYKSVILQFLEEMVGSVASVAGTYIDLFKPNITSDSAEYKSIKSFFTTLALSEDIQNAIFKDIIGVDGSKPLSLVDFLYNNLDLVLKIVDPTYTPETNTNTKDTSDNSSDSSTSTTTSPIVTILKLLLSKNTT---TNQYNKFFDVL--SGPEKTEFYNAIIQLVGSTDSQISQILGLITQSNANFTTDNIVKFVSSLHAAIQEMFARNENYKNFYDKDAYKNLTFHTSFAKDPEIDKTKKTISFDYKIYYTLNKKIDFSPVIAAFKNLLTVDTISALIKQFTSTDLDSIVGSIPAVGDFAKARVIKALMQYIPDNIWIGANSNEAFYKQNKTTVSFSSSGSNIWFYPIRVGTNYKLGYQFEFNKNVKMDDPSFTQSITSNYNSKTNSVSLISVDISNSSWSLSTDIAIDFYFRDFWKNFLKNVVLRDYDFAEIFTSDQVNDQNIATIETYSPDLYTTGFALENTMSSIVTDDVLKEFEVDKNTTQVVSDYMSTGALY--KWKD-GNDSSSLYGAKPKLSDALKTSLTSKMYKLVNQESFNKMSDNTNLSVSATIDPIMNFNLPLKVYQADYGV---DVDIKIRMTTVSFNVYSPIKFYDTTSKTLVNGFS 952
>gi|26554059|ref|NP_757993.1| hypothetical protein MYPE6070 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454067|dbj|BAC44397.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (950 aa)
Score = 604, Expect = 4.2e-60, Identities = 224/826 (27%), Positives = 413/826 (50%)
 Q:  118 KNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKN-----NNSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLS-EGKHTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPSS-SYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILD-LDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPILSKGFATDES-----LLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLMYLNV----DNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIK-QFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYED---FRTGYKNLTFT-TWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLY----QGVTGFIPNSISVG--GTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAW-----GDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLT---DKQVYDKVKT--YKESELYKSRDERYD---IKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFSLPINIVVKYLVGKTNVN--IKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSFNMEA 943
      +N N+ + Q+Y +F NG F+ Y +  + +D+ Y+N ++ N K + FT+ NIK+   ++S+  L KS ISFE+ +++  +L+ F IG+ + L+ +  TL IK+ +Q L P I   +YLGW L VSV NN+   F P++ S+S AF + F +L +KQ+Y + + Q+  + +   K +++  + +  D++D  +++ I ++ V L+ K  Y+ + ++ I+P ++ IL +  D S   LL+V  NK+ +  L+ L  +I+ PL+ ++ + D   K LL Y+N   D+ I +I D LG  + KS+++IV NI+TILN  ++   +T L NL+  FT  + Q  +++ +F++K TK+ FI S+ +  + ++ L+I+ +N +N  + I S +F G++E K++ +D  F  YKNL+FT TW T   K  T F Y I +I  V L++KPIK +  +  ++  +L+G+  V + +Y  + + ++P+  G G  +  TY+ + ++ + + G D+ LG  Y  + + D L +I +   + ++  +A    ++Y +FW+ IL+N++ R Y + R +   +A  Y+ N Y T + +  ++   K ++D KT +K+    D+ +  + W N  +E +K +TP  ++  I  +S T N+   T + +  + LFNF  I  VK VG +V+ I ++  + ++ P FYD  K+I +  +YS + A
 S:  85 ENPNDFGLTQNYLDFANNGSFNKYLGDKSIIYEDILGYLNFLYYKNNKQISFTNSNIKDLKFLEVDASNKLILNKSKISFELVVTVSTNELSEFVIGDKKFNLAKDHSSTLIIKSVDQTLKPTIEKQGEKFYLGWFLDKVSVSFNNQDFEILNFKPTANSFSKAFYFSFNNLSDKQSYFDLKEKYQKDFENQISNESVKKDLEEKINSETALYFDYMDIANNLINEIATDQPVNYLVQKASVYLIDIVTKIGIIPQGIDAILKEAIKIDGSNKSLTLLEVIVNNKEKILSILKSYLGSAYDIVEPLLINLQINMKEDN-PSYKLLLEYVNQFVGKDDPIRKLITGDILGVT-SSAKSLFDIVWSNIETILNKIKEATQNDKTLTSLINLLTIIFTKDSTSNQFVSIYDSLFKSKETKQKFINSIVSLLP-ANISEYLNILIIDNSAVNKELMLKITKSFANFFKGLYEHKSDADDTTSFDQRYKNLSFTKTWVTSPTVTKKDVITTTFNYEIKASIINAVDLDIKPIKEIITQDAFNKIVKKLANLTGVVATVAESQIYPELRKHLLNYVPDVFKFGTNGENTNALIFTYSGKDEQIWFNLDKKGIDFYLGLSIGYNLNIFYDDPQLWKNIASSNNFNKEVFETTKTVALIVKVNFKFWYYNFWKSILQNVLMRSYDINSRFYISDYSTKIADYSNYNENYYYTNLSFVNNANQVNVSEIKTLFDLSKTGNFKDQVSTIKNDKVQNPNTLNWGN--KATEEVKGITPLTSESNLKTIKEKMFSLTTNNSSFILTKYNLDYSFNTLFNFLAKIEFQVKASVGNVDVHPIISFNISMFKSNLYFPVNFYDETNKKLITNFEKTYSDISFNA 948
>gi|26554058|ref|NP_757992.1| integral membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454066|dbj|BAC44396.1| predicted integral membrane protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (953 aa)
Score = 600, Expect = 1.3e-59, Identities = 224/834 (26%), Positives = 412/834 (49%)
 Q:  106 VLEFKDAEANNL---KNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKNN-----NSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGKH-TLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFSPS-SSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKI-LDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPIL-----SKGFATDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLM-----YLNVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIK-QFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYED---FRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQ--TIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLYQGVT----GFIPNSISVGGTYASMTQT--TYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPII-----AWGDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQV-----YDKVKTYKESELYKSRDERYD---IKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTDYIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFS--LPINIVVKYLVGKTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSF 939
      ++E K E+N +  + N  + Q+Y++F NGDFS Y +  + +D+ Y+N ++ N K V T+ N+K    +S++   K+ ISFE+E + + +L+ F IG+ + L +  TLTIKA+ Q L P I   +YLGW L V V NN+   F P+ +S+S AF + F DL KQ Y + + Q+   ++  K +++  ++ S  D++D  +++ I + V L+ K  Y+ + ++ I+P ++ IL   + G +  +L++V  NK+ +  L+ L  +I+ PL+ ++ ++ D N  L+M   ++ D+ I ++I D LG  ++ KS+ +I+ N+DTIL   ++ + +T L +L+  FT   +  +++ +F +  K+ I ++ +  + V  +DI+F NN  + TN Q I+ S +F G+FE K  D  F  YKNL+F  +  P V+K   T F+Y + +I+ VTL++ P+KN+    LIN  +LSG  ++ + +Y +   F+P++  GG     TY+ +N ++  + G+DY LGF  Y  + + D L +I ++    ++ + I   A  ++Y DFW+ I +N++ R Y + R +   +A  +Y+PN Y T + +  +  ++    K + +KE   + ++ D  + W+N D SEV+ + P     +  ++ + +  K  + +  + LFNFS L  + V +  + I L   + +FLP FYD  +++ + S +YS F
 S:  71 IVESKKIESNMVLVEEKPNEYGLTQNYNDFGINGDFSKYLGDKAKIPEDILGYLNHLYYVNNKTVSITNSNLKKVSFTELDSNNKLVFNKTKISFELEAKVSSKELSDFVIGDEKFSLPKDTSLTLTIKADEQILKPTIQKHGQKFYLGWVLDKVFVSFNNKDFEILNFKPTENSFSKAFYFSFNDLSEKQTYFDLKEKYQKDFGQSINSESIKKYLEEKINRETSLYFDYMDLANNLINEIAIDQPVNKLIEKSALYLIDIITKIGIIPDGIDAILKEAITANGSSNSNTLIQVIVNNKNKILSILKSYLGSAYDIVQPLLENLETNMTAD--NSSYKLIMEYVGQFVGKDDPIRNLITGDILGVT-SQAKSLLDILWTNLDTILAKIKEATKNNPTLTSLIDLLTIIFTKDSSANEYGSIYDSMFGSDEAKQKVINAIKNLLP-ANVGEYIDILFVNNKSFDKTNFQKIIQSFANFFKGLFEYKTESTDKTSFDQRYKNLSFAKTWVNNPVVNKQNNLITTTFKYEVKASISTAVTLDMVPLKNIISQESFNTLINKIANLSGTNASLAESNIYPDLKKYLFNFLPDNFVFGGNGKDTNALIFTYSGDNEEIWFSPEKKGSDYYLGFSVGYGLNIFYDDPNLWKTIASNSNYVKGVFEASKRILLIATAKFKFWYYDFWKSIFQNVLMRSYDINSRFYISDYSTKIADYSSYNPNYYYTNLSFVNNVNNVNVNEIKTMFDLSKAENFKEENSRFTDEQVKDSNTLMWANKD--SEVVNGIMPVTNLTNLKTMKDKMFTFSDLNSNFKNLEYGLDYSFNTLFNFSTKLEFQVTVSLVSVDVHPTISLSAGLFKSNLFLPVNFYDVTNKRLVNNFSKNYSDF 946
>gi|26553859|ref|NP_757793.1| hypothetical protein MYPE4070 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453866|dbj|BAC44197.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (978 aa)
Score = 560, Expect = 5.1e-55, Identities = 236/826 (28%), Positives = 424/826 (51%)
 Q:  116 NLKNSNNQKMRQSYSEFETNGDFSNYQANWDALQKDLYLYVNDIWTANGKNVDFTSVNIKN---NNSSSNFQLGKSTISFEIEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGKH-TLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFS-PSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDF----IDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILPSFLEPIL-------SKGFATDESLLKVFSENKDDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKLNDIKGLLMYLN-VDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIK-QFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTNILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANY---EDFRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQ-TIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFY-------------DLSGIGWAVNKDWLY---------------QGVTGFIPNSISVGGTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAWG---------DYY--YSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLYITGFTIASKNTKLTDKQVYDKVKTYKESELYKSRDERYDIKWSNTDNYSEVLKSLTPTVPKALTD--YIAASNYSTTQNDEYIKGTNFAITSHSDVLFNFSLPINIVVKYLVG---------------KTNVNIKLDVFAMRFQMFLPFMFYDTQTNKMIGSVSDSYSSFNM 941
      NL +SNN + Q+Y +F NG F+ + N  ++KD+ Y++ ++ +N ++V T+VN+ N  N  +   +S ISF +  I A KL F I N ++ LS+ H +L I+ +Q + P I  +N +YL W +  +V NN+  + F  +S+S +F  F +L ++Q Y +   + + +   ++ +++  Q+ ND F  +D  ++ I + + ++   Y+ + V+L+I+PS E IL    S G A++ +LL+V +NK +  L+ L  +I+ P+I ++ + + + K +L Y+N ++N + +I  L G + KS++ IV DN D I++  G + ++ + + NLI  F   N  + +++ I N T K NF +L +  S V+ + I+ ++N  N N+ I+ SI + NG+FE  N   +  YKN+TFT + K SVD +  T FEY++SF N +VTL+L IK+L +   L++        ++S + +A +K L        + + ++P+SI + GT +  TYTA+N ++ + + G++Y LGF  Y  +++ D +V+SI N Y G  YQ  + W     DY  Y +FW+ I++NI +DYT+S R +   +ATT Y+ N Y T T +K+ ++   D +K   E  +      T+N + + +L+  K L  + +S+ +  N +  +F  SH D F+ +L N+V + V        + N+N+ L    +++ P FYD+  K++ S + +Y+SFN+
 S:  84 NLTSSNNYGLEQNYLDFADNGSFNQFNGNSSFVEKDILGYLHSLYYSNNESVSITNVNLSNLKVNAPDNKIVFNESEISFSLSAEISAKKLTNFIIENQTFTLSQNHHYSLNIEVVDQLIKPSIQKYNNNFYLAWMVEKATVTFNNQSFEISNFVITKNSFSQSFYVQFDNLSDQQTYFDLKNKYETEFKE---NLSQNNVKELVEQKIENDTSFYFYIVDVANTLVKEIAKDEPINKIIQNATNYLLDILVKLNIIPSEFESILKEALVVNSDGTASNTTLLEVLYKNKSQLMSLLKKYLGTAYDIVYPMIENLELNMDENNAS-YKVILNYINSINNPQLKSLITGDLLGVTSSAKSLWQIVWDNFDFIISQVKGLANNNATLNSVLNLISIIFKKDATNGNFSSIYDSILANDTNKTNFTNALVGLLP-SGVSEYIKILVSDNTDFNKENLLKIVTSISNTLNGLFEYADNATIDTPYYERYKNITFTRSWVKDVSVDTTNSPTTSFEYKVSFTFNSEVTLDLAVIKSLVNQTVFNSLVDKLTGINRDALVKLVEDEVSNVKFAGSKVNLVTPAATMIDNELANIKKYLLDYVPDSIKI-GTSGNEFSLTYTADNDQIWFNPNKKGSNYYLGFSVGYDLNISYNDVGMVNSIVNKYAVGDVNYQSKYKVKWTVLTLEAIYFDYTLNYYNFWKPIIQNIFFKDYTYSSRFFLSDYSQEIATTNNYNENYYYTNLTFENKSNSVS----IDDIKNLITKE--DNNRNNSVNWNGTTENTNGINLTLSEDNKKQLFSKMFDVSSDNNNLTNSNFSSYYDFQFDSHLD--FSTTLSFNLVARGHVKINYGFSKYTWDKEFQRVNLNVNLSASLYNSKIYFPINFYDSTNKKLVTSYTKNYTSFNV 973
>gi|26553851|ref|NP_757785.1| hypothetical protein MYPE3990 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453858|dbj|BAC44189.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (885 aa)
Score = 114, Expect = 2.6e-03, Identities = 131/606 (21%), Positives = 258/606 (42%)
 Q:  181 SNFQLGKSTISFE--IEISIEAFKLAIFQIGNNSYKLSEGK-HTLTIKAENQALTPDINFSSNTYYLGWKLPNVSVQMNNEKAFDTEFS-PSSSYSYAFQYVFTDLVNKQNYVEFYKANQQKILDLDVAQAKTKIQDYYLQQYSNDLDFIDYGIKILDSIRSNPDVKSLLAKVVPYVTKMAVQLDILP-------SFLEPILSKGFATDESLLKVFSENK---DDVYIYLEDNLWDLSEILIPLINEIKPGISTDKL----NDIKGLLMYL--------NVDNSIIDIIINDFLGGNGTEPKSIYNIVVDNIDTILNLAMGSSAESSVVTGLSNLIKQFTTVGPNKQLTKVFNVIFENKTTKKNFIESLGKMFNLSAVTN----------ILDIMFTNNDLINVTNIQNILHSIYDFTNGIFERKANYEDFRTGYKNLTFTTWFTKVPSVDKSKQTIDFEYRISFNINKKVTLNLKPIKNLFDGNKVWDLINSFYDLSGIGWAVNKDWLYQGVTGFIPNSISVGGTYASMTQTTYTANNSSVYVDGIRSGTDYKLGFKFNYTTTVAFKDQTLVSSITNDYKRGSDWYQIAPIIAWGDYYYSDFWRGILKNIITRDYTFSFRANVQYSDDTVATTETYDPNLY 786
      S+F  ST+SFE ++++ +   F I N S+ + GK TL IKA+NQ   I  +  Y   NV+ + ++++   FS ++ YS A Q   + + +Y E   +  +L   KT I Y    L + Y  I+ + +N ++ +LL K  + K+ ++L +    S+++ + S  + +SLL V  N   ++  L D+  S+++  I I  +S ++L   IKGL+ +     +D + ++ +I   + T  + + ++ D ++N M ++ ES+ T  + +F + N   +F+ + ++ K+  + L M ++AV      + I+ +N +N +N+Q +L +        F +  N T  F + S ++ + + + Y I F   + N+ + N+  +  + ++  S + + + +D      ++ + T    T+T NN + + + S  Y  F  Y  + F  L +SIT+ YK G+ W+ I  I    + + LK + RDY F  +++  D+   YDPN+Y
 S:  146 SDFSATDSTVSFEYLVKLTNNSSTTTSFNINNQSFYIPAGKSKTLEIKADNQNFYFGIT-KNYNNYYLNWNTNVTFKFDDQEYLFESFSFTNNDYSIAIQTSVNGITSSNSYKEI-STQEAYFNNLSEDSLKTNIDSYLSSNLELSLSMLGYLTPIVADLNTNTNLNALLTKQSENIAKLVLKLLAIEETNANYNSYVK-LFSDLLGSTDSLLTVIGNNNIAISNLIALLIDDPTISSDVIYTYIKNINGNLSDEQLVEQKESIKGLISFFVTSMGSSSTIDLNFVNKLIETVFNKSTTTLSLVSYLFTNSADDLIN--MLTTNESTKQT--YQMYFKFVGLLVNDPTKLIFDQLLSSEG-KQLLSDILNSMMGMNAVQGDNSNSLILSLVQQIVSPSNSNLNPSNLQTLLTDLV----------VPLLKFLSDSNNYTLNKTFNSI-SYNQEAKKVSYNYEIKFEFKNNFSFNINSVLNILPDS--LKMGSTSVPKSILEYMLKQD----------NKAMQMTITSGDKIVFTFTGNNEQINLSPVSSNGSYIANFNIMYKLVMRFDMPGLFNSITSFYKTGT-WHSIGNSIV-------NVLKDFLKYFLIRDYEFYGMISIK---DSSTIISDYDPNVY 745
>gi|195456812|ref|XP_002075298.1| GK17279 [Drosophila willistoni] >gi|194171383|gb|EDW86284.1| GK17279 [Drosophila willistoni] (2690 aa)
Score = 93, Expect = 7.0e-01, Identities = 26/88 (29%), Positives = 47/88 (53%)
 Q:  19 GVTGIGIATTAGILISYKDQIWSNEQSDQVDVPKDENVLPPSSNTGPSVPGTNGGNLNDDVVEEKQEEEVERVGTMSAAVLSEIRGIV 106
      G G+G   G++ S   WS+++SD + PK +  P S  G ++ GTNGG +D + + EE +RV + +  ++++R I+
 S: 1786 GHQGVG----GGMVTSASGHHWSDDESD-MPQPKRQRNEPVSMLGGLNMAGTNGGYTSDHTMVSEYEEADQRVWSQAHLDVADVRAIM 1868