>gi|26553465|ref|NP_757399.1| pseudouridine synthase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453471|dbj|BAC43803.1| pseudouridine synthase [Mycoplasma penetrans HF-2] (301 aa)
Score = 1295, Expect = 7.6e-141, Identities = 301/301 (100%), Positives = 301/301 (100%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK
 S:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
>gi|160934208|ref|ZP_02081595.1| hypothetical protein CLOLEP_03079 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156866881|gb|EDO60253.1| hypothetical protein CLOLEP_03079 [Clostridium leptum DSM 753] (319 aa)
Score = 480, Expect = 2.1e-46, Identities = 117/300 (39%), Positives = 189/300 (63%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKE-LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK-----KDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEID-RENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH-FLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      M QI + K + Q L F++K++ +L S + K I+ +IK+N K+  + ++QE D + ++L+ + ++  + +FL+A +++ +YED+NI+++NK GL+ PD+N  D+L R++ YLYEK   +++N   L +R+D+ T+G+ +AAKN + L LN+   + KYYLC+ +GK +KKSD L ++ NE K + I R   K I TKYR ++QK+ +LLE+ LLTG+ HQIR HMASIGHP++GD KY K    +++ L SYK+ F+F +  L+YLN   V + F
 S:   1 MRQITVGKNDAGQRLDKFLTKTYTKLPQSMLYKGIRTKNIKLNGKRCQISSRIQEGDIISLYLKEEFFEQTPTEYDFLKAPKVVDCVYEDENILLLNKKPGLLVHPDENYHFDSLIARVQHYLYEKGEYQPQNENSFAPALVNRIDRNTSGIVIAAKNAEALRILNDKMRKRELHKYYLCVVHGKMEKKSDLLVGYLEKNESKNRVYISARPFPGAKTIQTKYRTLQQKEKYSLLEVDLLTGRTHQIRAHMASIGHPLVGDGKYGKNTQNRESRYKWQALCSYKLVFDFQTDAGILNYLNHREFTVPQVWF 311
>gi|167771608|ref|ZP_02443661.1| hypothetical protein ANACOL_02980 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167666248|gb|EDS10378.1| hypothetical protein ANACOL_02980 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (338 aa)
Score = 463, Expect = 2.0e-44, Identities = 109/301 (36%), Positives = 175/301 (58%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI-KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE-----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH-FLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      M + I  + Q + F++K+  L S + K+I+  IK+N K+  + +L  D L ++L    ++  +FL +  +++IYED+NI++VNKP GL+  D+++ DTL NRI+ +LY    ++N   LC+R+D+ T G+ +AAKN  L LN    + K YLC+ +G  K+SDTLK F+ +   + + D   + I+T YRV+ QK ++LLEI LLTG+ HQIR H+A IGHP+LGD KY + +  G +  L +YK+ F+F +  L+ LN + EV ++ F+
 S:  18 MREFQINGNDAGQRVDKFLTKAVPLLPQSMLYKAIRTKRIKLNGKRCEISTRLCTGDQLTLYLNDSFFDSRDGAFSFLRSPAAIDIIYEDENILLVNKPAGLVVHEDEHQSSDTLINRIQHHLYNCGVYNPAEENSFAPALCNRIDRNTAGIVIAAKNAAALRILNEKIKARELQKLYLCIVHGTMPKESDTLKAFLRKDARTNTVAVYDHPIPDGRTILTHYRVVAQKDRLSLLEIDLLTGRTHQIRAHLAHIGHPLLGDAKYGRNRDNHKTGLKHQALCAYKLTFHFQSDAGVLNGLNGRSFEVLDVWFR 329
>gi|13357670|ref|NP_077944.1| pseudouridine synthase (uracil hydrolase) [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762339|ref|YP_001752196.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920337|ref|ZP_02691044.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508769|ref|ZP_02689887.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701771|ref|ZP_02553233.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|11357016|pir||C82933 pseudouridine synthase (uracil hydrolase) UU113 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899069|gb|AAF30519.1|AE002111_8 pseudouridine synthase (uracil hydrolase) [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827916|gb|ACA33178.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902761|gb|EDT49050.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675707|gb|EDT87612.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701046|gb|EDU19328.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (315 aa)
Score = 444, Expect = 3.7e-42, Identities = 125/298 (41%), Positives = 181/298 (60%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK-----DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG---NFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHF--LHYLNKLNLEVKNIKF 300
      +I IK + NQ L F+ K+F LS  + K I+ D+KVNHKK  NY L+END + I+ +  ++K++ L+F AK L++IYEDKNI+VV+KP GLI  D  K DTL NRIKKYL +K   D++  +LCHRLD T+GL VAAK  L + ++  V + Y CL Y + K +D + +F++ ++ ++ + + KFNK ITKY I++ K  + +I+LLTG+ HQIR + + P++G+ KY K  N + + CL SYKIKF N K   L+YL   +KNI F
 S:   5 EIKIKINDANQRLDRFLLKNFPNLSRIAVYKIIRTKDVKVNHKKVDHNYLLKENDVVSIYAKENFLEKKVDLSFANAKDELDIIYEDKNILVVHKPIGLIVHEDNRYKNDTLQNRIKKYLVKKDEYHPFDESAFVPSLCHRLDLNTSGLIVAAKTANALRVITEMFKNNDVIRIYKCLTYNQLPKNNDVIYNFMYKADDNTMIVQNFKTKFNKTAITKYTYIDKYKKYFIYDIELLTGRTHQIRAVLNFLHAPIVGEQKYITKDIDKNQNYMYQCLVSYKIKFINLKKYQCEELNYLENKEFRIKNIWF 313
>gi|185178732|ref|ZP_02554745.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024269|ref|ZP_02569983.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039360|ref|ZP_02528207.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518686|ref|ZP_02557148.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188592546|ref|ZP_02694127.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|184209334|gb|EDU06377.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018935|gb|EDU56975.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997684|gb|EDU66781.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (315 aa)
Score = 432, Expect = 7.7e-41, Identities = 116/275 (42%), Positives = 169/275 (61%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK-----DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG---NFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +I IK + NQ L F+ K+F LS  I K I+ DIKVNHKK  NY L+END + I+ +  ++K++ L+F +AK L +IYED NI+VV+KP GLI  D N K DTL NRIKKYL +K   D++  +LCHRLD T+GL VAAK  L + ++  V++ Y CL Y + K +D + ++++  + ++ + + K NK ITKY+ I  K  + +I+LLTG+ HQIR + + P++G+ KY K  N +++ CL SYKIKF
 S:   5 EIKIKINDANQRLDRFLLKNFPNLSRIAIYKLIRTKDIKVNHKKAEHNYLLKENDVVSIYAKENFLEKKIDLDFAKAKDELEIIYEDSNILVVHKPIGLIVHEDDNHKNDTLQNRIKKYLVKKNEYHPFDESAFVPSLCHRLDLNTSGLIVAAKTANALRIIAEMFKNNDVNRVYKCLTYNRLPKNNDIVYNYMYKANDNTMIVQNFKTKVNKTAITKYQYIGNYKKYFVYDIELLTGRTHQIRAVLNFLHAPIVGEQKYITKDIDKNQNYEYQCLVSYKIKF 287
>gi|171920745|ref|ZP_02695367.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188524118|ref|ZP_02557392.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188531087|ref|ZP_02547198.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568732|ref|ZP_02828795.2| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|195867425|ref|ZP_03079429.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903495|gb|EDT49784.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|195659776|gb|EDX53156.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660901|gb|EDX54154.1| pseudouridine synthase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (315 aa)
Score = 432, Expect = 7.8e-41, Identities = 116/275 (42%), Positives = 169/275 (61%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK-----DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG---NFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +I IK + NQ L F+ K+F LS  I K I+ DIKVNHKK  NY L+END + I+ +  ++K++ L+F +AK L +IYED NI+VV+KP GLI  D N K DTL NRIKKYL +K   D++  +LCHRLD T+GL VAAK  L + ++  V++ Y CL Y + K +D + ++++  + ++ + + K NK ITKY+ I  K  + +I+LLTG+ HQIR + + P++G+ KY K  N +++ CL SYKIKF
 S:   5 EIKIKINDANQRLDRFLLKNFPNLSRIAIYKLIRTKDIKVNHKKAEHNYLLKENDVVSIYAKENFLEKKIDLDFAKAKDELEIIYEDSNILVVHKPIGLIVHEDDNHKNDTLQNRIKKYLVKKNEYHPFDESAFVPSLCHRLDLNTSGLIVAAKTANALRIIAEMFKNNDVNRVYKCLTYNRLPKNNDIVYNYMYKANDNTMIVQNFKTKVNKTAITKYQYIGNYKKYFVYDIELLTGRTHQIRAVLNFLHAPIVGEQKYITKDIDKNQNYEYQCLVSYKIKF 287
>gi|167750591|ref|ZP_02422718.1| hypothetical protein EUBSIR_01567 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656517|gb|EDS00647.1| hypothetical protein EUBSIR_01567 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (322 aa)
Score = 414, Expect = 1.1e-38, Identities = 111/279 (39%), Positives = 171/279 (61%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL---RLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK---KDKNYLE--ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-NKKGN--FGFQFPCLTSYKIKFNF 279
      M +I + K + Q + F+SKSF L  +I K +  IK+N KK  + + END +++F+  L P K  +F   ++++YED+NI++V+KP G++  D++  DTL NRIK YLY K  + +N L   LC+R+D+ T G+ +AAKN ++L LN    ++K YLC+ GK  S TL ++ N +  ++I D++ K N I TKY+VI  + +LL++ LLTG+ HQIR H+A IGH +LGD KY N K N +GF++ L SY+++F F
 S:   1 MKEIKVTKNDSGQRIDRFLSKSFP-LGQGQICKLARKNCIKLNGKKCKPDTHIAENDIIKLFIPDEMLIPKAKSDPDDFTAVSDKIDIVYEDENILLVDKPVGMVVHEDESGDSDTLINRIKSYLYHKGEYRPENELSFAPALCNRIDRNTCGIVIAAKNAESLRILNQKIRDRELTKLYLCIACGKVTPDSATLTAYLEKNSDTNTVKISDKKTKSNLTIKTKYKVIAYNGENSLLKVDLLTGRTHQIRAHLAYIGHALLGDGKYGNNKLNKKYGFKYQALCSYELQFKF 290
>gi|160915826|ref|ZP_02078034.1| hypothetical protein EUBDOL_01842 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432302|gb|EDP10591.1| hypothetical protein EUBDOL_01842 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (313 aa)
Score = 407, Expect = 6.3e-38, Identities = 101/298 (33%), Positives = 166/298 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNI 298
      M +I I K + +Q + F+SK+  L S + K+I+N IKVN K+  + +LQE D++Q+FL +  ++  FL+  L+++YED+N+++VNK +GL+  D+  D L +RI YLY K+   +N   LCHR+D+ T GL +AAKN +L +N    V K Y+C+ G F K+ + + +  ++   +  + K I  Y++ EQKK AL+E++LL+GK HQIR +A + HP+ GD KY K   + L +Y+I+F + +  L +  +E+ I
 S:   1 MREIVIGKNDCDQRVDKFLSKALPTLPKSLMYKAIRNKKIKVNRKRCEISQRLQEGDTMQLFLAEEFFMTQIDTAFLKVPSELDIVYEDENLLIVNKAKGLLAHRDQKVGQDNLMDRILHYLYIHKEYDPRMENSFVPALCHRIDRNTQGLVIAAKNAASLRAMNAHIKQRKVRKKYVCIAQGVFDKRQEHVLLYHCKTKDNVAHILPYPKEGYKPIEINYQIKEQKKQYALVEVELLSGKSHQIRAMLAYLSHPLYGDVKYGAKHTAAKHYQMLCAYRIEFVWKQEDVLANMRGRVIELDKI 303
>gi|154498138|ref|ZP_02036516.1| hypothetical protein BACCAP_02119 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150273128|gb|EDN00285.1| hypothetical protein BACCAP_02119 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (321 aa)
Score = 397, Expect = 1.0e-36, Identities = 99/279 (35%), Positives = 162/279 (58%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKK-ELKLNFLEA-KPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FG-FQFPCLTSYKIKFNF 279
      M + IKK + Q L ++ K+  L   K I+  +KVN K + +Y+LQE D LQ+++ +   L+ FL  KP LN++YED+N+++V+K G++ PD+ E+++TL  I+ YLY+KK+   +N   LC+R+D+ T G+ +AAKN +TL +N    + K+YL + GK    L+ F+ +E +KQ+     + +T Y+ ++  ++L+E +LLTG+ HQIR  A GHP+LGD KY ++ +  FG   L SYK+ F+F
 S:   1 MKEFTIKKNDAGQRLDRWLGKTLPLLPAPLAQKYIRLKRVKVNGKGSARDYRLQEGDFLQLYINDEFFDTPTLENAFLSVFKPRLNIVYEDENLLLVDKQPGIVVHPDETERVNTLITHIQAYLYQKKEWSPYKENSFAPALCNRIDRNTGGIVIAAKNAETLRIMNQKIKDREIDKFYLAVVLGKMNPPEGRLEGFLVKDEVKKQVTVYHHPVPDGRTALTVYKTLKVGNGLSLVECELLTGRTHQIRAQFADAGHPLLGDGKYGRERDNRRFGRTNGQALYSYKLTFSF 291
>gi|31544701|ref|NP_853279.1| hypothetical protein MGA_0186 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541547|gb|AAP56847.1| RluA [Mycoplasma gallisepticum R] (330 aa)
Score = 378, Expect = 1.4e-34, Identities = 109/294 (37%), Positives = 177/294 (60%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLIC-QPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-----ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE--QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKF---NFDKNHFLHYLNKLNLEVKN 297
      I IK ++  + F+ K K + + I K I+ DI VN+++ ++Y L+ ND + + L+  K+  F +AKP L++IYED+N+++ KP G+  Q D+ + D + NR+ YL +  +YL    ++ +RLD YTTG+ + AKN K  LN +   + K+Y CL +G+  K TL ++ + + ++ I +E  NK IIT+Y+ +  +K++ LL+++L+TG+ HQIR H+ASI HPV+GD KY KK   GNF Q  L SYKI F  N+D++ L YL++  + K+
 S:   5 IVIKSVDDCIRIDKFLFKYLKNYTRTNIYKMIRKKDITVNNQRIDFDYILKVNDKITYYDFLRTDHKKKVPEFFKAKPELDLIYEDENLVIFEKPLGIPAQQTDEPSQYDHMQNRLVHYLVKSNQYDYLNNQAYLPSIVNRLDTYTTGIMLGAKNLKAQQALNQIIKNRDLKKFYHCLVHGEINPKKATLTAYLTKDPNRSLVSIQKEKTNDNKIIITRYQTLYYFKKQNYTLLDVELITGRTHQIRAHLASINHPVVGDYKYAKKQYQNNQGNFKHQL--LHSYKIIFDLANYDQDFILKYLDQNQYQTKS 314
>gi|116514036|ref|YP_812942.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093351|gb|ABJ58504.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (304 aa)
Score = 372, Expect = 6.9e-34, Identities = 93/255 (36%), Positives = 149/255 (58%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQ-IFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + EE Q L +++  +LS S+I + ++ G+I VN KK+ +YK+Q++D +Q I L L+P+K    LEA+ I L+++YEDK++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY +D      + HR+DK T+GL + AKN   L   ++ + YL + +G F ++ T+  I N + KQ+ +++   K +T ++V+EQ + +L+E QL TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +
 S:   7 LTAEESGQRLDKYLAGEMTDLSRSRIKELVQAGEILVNGKKSKVSYKVQKDDLIQVIVLPLEPLK-------LEAENIPLDIVYEDKDVIVVNKPQGMVVHPAAGHPSHTLVNAL---LYHTRDLADSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNAAARESLEKQLAAKSNKRQYLAIVHGNFAEEEGTIDAPIGRNPKDRKQMAVVEK----GKSAVTHFKVLEQYQGYSLVECQLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPLYGPR 255
>gi|125974463|ref|YP_001038373.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196252702|ref|ZP_03151354.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125714688|gb|ABN53180.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196197869|gb|EDX92714.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium thermocellum DSM 4150] (320 aa)
Score = 368, Expect = 2.4e-33, Identities = 104/296 (35%), Positives = 174/296 (58%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLY---EKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQK------KDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH-FLHYLNKLNLEVK 296
      M I I +++ N+ +  + ++F L  + K+ + DIKVN +  ++ ++ ND + I++ + +  K  L +  +V YED N+++VNK +G+  PD+ + +TL + +K+YL  E ++ +  +LCHRLD+ T GL + AKN TL +   + +SKYY CL GK +KK D LK ++ +E+K + I D ++K  EIIT Y+V+ K   + ++ LE+ L TG+ HQIR H+A IGHPV+GD KY     G ++ L +YK+KF+F +  L+YL  ++V+
 S:   1 MRTITITEDKANKRIDKVLRETFPRLPNGALFKAFRKKDIKVNGVRVKEDHIVKLNDRVDIYIIDEILDGVPKAGELNYETAFSVAYEDSNLLIVNKKQGIPVHPDRTQTENTLIDFVKEYLKLKGEFEENSGFTPSLCHRLDRNTGGLVMIAKNSSTLHMVLKKMKSGEISKYYQCLVKGKMEKKEDILKAYLEKDEKKSRVFIKDTKSKNAVEIITGYKVLSYKELPDIGEGISNLEVTLYTGRTHQIRAHLAHIGHPVVGDGKYGINTFNRLLGAKYQALWAYKLKFDFKSDAGILNYLRGKVIQVQ 310
>gi|104774018|ref|YP_618998.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423099|emb|CAI97824.1| Pseudouridylate synthase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (303 aa)
Score = 363, Expect = 7.9e-33, Identities = 93/255 (36%), Positives = 149/255 (58%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQ-IFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + EE Q L +++  +LS S+I + ++ G+I VN KK+ +YK+Q++D +Q I L L+P+K    LEA+ I L+++YEDK++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY +D      + HR+DK T+GL + AKN   L   ++ + YL + +G F ++ T+  I N + KQ+ +++   K +T ++V+EQ + +L+E QL TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +
 S:   7 LTAEESGQRLDKYLAGEMTDLSRSRIKELVQAGEILVNGKKSKVSYKVQKDDLIQVIVLPLEPLK-------LEAENIPLDIVYEDKDVIVVNKPQGMVVHPAAGHPSHTLVNAL---LYHTRDLADSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNAAARESLEKQLAAKSNKRQYLAIVHGNFAEEG-TIDAPIGRNPKDRKQMAVVEK----GKSAVTHFKVLEQYQGYSLVECQLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPLYGPR 254
>gi|194015066|ref|ZP_03053683.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194014092|gb|EDW23657.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus pumilus ATCC 7061] (304 aa)
Score = 353, Expect = 1.2e-31, Identities = 83/264 (31%), Positives = 151/264 (57%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      + I + +E+ ++ L F+S + E S +++ + +K+G I+VN K+  NYK+Q D +++ +    E ++ +EA+P+ L++ YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G + + T+  I ++ ++Q M + +E+  K+ +T + VIE+ +D ++E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY +  F
 S:   4 VNIAVSEEQTSERLDKFLSTTEPEWSRTQVQQWVKDGLIEVNGKQVKANYKVQAGDQIKVEI------PEPEVLDVEAEPMDLDIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHVSGTLVNGLMAHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRKYTAVVHGIIQHDTGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTKESA--KQAVTHFDVIERFQDFTVVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPRKTVDF 262
>gi|154504965|ref|ZP_02041703.1| hypothetical protein RUMGNA_02475 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794848|gb|EDN77268.1| hypothetical protein RUMGNA_02475 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (321 aa)
Score = 349, Expect = 3.9e-31, Identities = 85/257 (33%), Positives = 150/257 (58%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQ----PDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      M +I I ++E Q   + K  +  S + K ++ +I +N KK + N KL + D +++FL + I+K +     L+++YED++II++NKP G++ Q   D++   ++ I+ +  ++D   ++C+RLD+ T+G+ A K+  L L+ +++  + KYYLCL G +K S ++ ++F +E  +EI +E  + IIT+YR I+  + LLE+ L+TGK HQIR H+AS+GHP++GD KY
 S:   1 MQEIKITEQEAGQRFDKLLGKYLNKAPKSFLYKMLRKKNITLNGKKASGNEKLAKGDCVKLFLSDETIQKFSETFSGYTNVSLDILYEDEDIILINKPVGMLSQKAARSDESLVEHLISYLIQSHALTEEDLRTFRPSICNRLDRNTSGIVAAGKSMAGLQSLSQMFHDRTIGKYYLCLTAGIIEKPS-RVEGWLFKDERTNKVEILFQERPGSARIITEYRPIKSHDGVTLLEVHLITGKTHQIRAHLASVGHPLIGDHKY 261
>gi|157692226|ref|YP_001486688.1| pseudouridylate synthase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157680984|gb|ABV62128.1| pseudouridylate synthase [Bacillus pumilus SAFR-032] (304 aa)
Score = 348, Expect = 4.7e-31, Identities = 84/264 (31%), Positives = 150/264 (56%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      + I + +E+ ++ L F+S S E S +++ + +K+G I+VN K+  NYK+Q D +++ +  P + L +  EA+ + L++ YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G + + T+  I ++ ++Q M + +E+ +K+ +T + VIE+ D ++E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY +  F
 S:   4 VNIAVSEEQTSERLDKFLSTSEPEWSRTQVQQWVKDGLIEVNGKQVKANYKVQAGDQIKVEI---PEPEALDV---EAEAMDLDIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHVSGTLVNGLMAHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRKYTAVVHGIIQHDTGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTKES--SKQAVTHFDVIERFDDFTVVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPRKTVDF 262
>gi|167464425|ref|ZP_02329514.1| YlyB [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (311 aa)
Score = 346, Expect = 7.1e-31, Identities = 87/252 (34%), Positives = 145/252 (57%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +E  + + F+S+  +S ++I + IK G I VN K+  NYKL E D +++ +  P +++ +   +PI L++ YEDK++IVVNKPRG++ P    TL N +  +Y KD    +  + HR+DK T+GL +AAK+ K  L +   +V++ YL L G  + T++ I + +++++ + +N +KE +T + V+E+ D L E++L TG+ HQIRVHM IGHP++GD Y K
 S:  18 EEHAGERIDKFVSECLDGVSRTQIQQWIKEGHISVNEKQVKPNYKLAEGDRIKLNI---PDPEQVDI---RPEPIPLDIYYEDKDVIVVNKPRGMVVHPAPGHSSGTLVNAL---MYHCKDLSGINGEMRPGIVHRIDKDTSGLIMAAKHDKAHASLADQLKEHSVTRKYLALVQGNLAHEQGTVEAPIGRDPKDRKLYTVTEKN--SKEAVTHFVVMERFGDYTLTELKLETGRTHQIRVHMKFIGHPLVGDPAYGK 264
>gi|42782985|ref|NP_980232.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|49186742|ref|YP_029994.1| RNA pseudouridylate synthase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|118479113|ref|YP_896264.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|165872288|ref|ZP_02216925.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166995451|ref|ZP_02261911.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus AH820] >gi|167636442|ref|ZP_02394741.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641146|ref|ZP_02399401.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688858|ref|ZP_02880061.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170708814|ref|ZP_02899250.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177654900|ref|ZP_02936617.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190565878|ref|ZP_03018797.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196035788|ref|ZP_03103190.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus W] >gi|196045901|ref|ZP_03113130.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus 03BB108] >gi|42738912|gb|AAS42840.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|49180669|gb|AAT56045.1| RNA pseudouridylate synthase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|118418338|gb|ABK86757.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|164711964|gb|EDR17504.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510926|gb|EDR86317.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167528184|gb|EDR90971.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170126299|gb|EDS95190.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667213|gb|EDT17973.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080411|gb|EDT65498.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190562797|gb|EDV16763.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195991437|gb|EDX55403.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus W] >gi|196023341|gb|EDX62019.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus 03BB108] (302 aa)
Score = 341, Expect = 2.7e-30, Identities = 85/260 (32%), Positives = 144/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVRENDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|47570307|ref|ZP_00240954.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus G9241] >gi|47553016|gb|EAL11420.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus G9241] (302 aa)
Score = 341, Expect = 2.9e-30, Identities = 85/260 (32%), Positives = 145/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++++ + F+++  E S S++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKSERIDKFVAEINGEWSRSQVQQWIKDDVVTVNGKSVKVNYKVKENDEITVTI---PDPEELDIQAEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|52141596|ref|YP_085233.1| pseudouridylate synthase (pseudouridine synthase) [Bacillus cereus E33L] >gi|51975065|gb|AAU16615.1| pseudouridylate synthase (pseudouridine synthase) [Bacillus cereus E33L] (302 aa)
Score = 340, Expect = 3.6e-30, Identities = 85/260 (32%), Positives = 144/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVKENDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|168162165|ref|ZP_02597398.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus H3081.97] (302 aa)
Score = 340, Expect = 3.8e-30, Identities = 85/260 (32%), Positives = 144/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDNVVTVNGKAVKGNYKVRENDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|196038675|ref|ZP_03105983.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196030398|gb|EDX68997.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus NVH0597-99] (302 aa)
Score = 337, Expect = 7.6e-30, Identities = 85/260 (32%), Positives = 143/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V + Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVRENDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVIRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|49478436|ref|YP_037954.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|49329992|gb|AAT60638.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] (302 aa)
Score = 337, Expect = 7.6e-30, Identities = 84/260 (32%), Positives = 144/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++E+D + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVREDDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|167758127|ref|ZP_02430254.1| hypothetical protein CLOSCI_00465 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167664024|gb|EDS08154.1| hypothetical protein CLOSCI_00465 [Clostridium scindens ATCC 35704] (333 aa)
Score = 337, Expect = 7.8e-30, Identities = 88/266 (33%), Positives = 147/266 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLR---------LKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG-NFGFQ 266
      M +I I + E Q L F+ K  +  S + K ++ +I +N KK T N KL  DS+++FL     L PIK+E +++    L++I+ED N++ +NKP G++ Q  + + + + I  L E  +++   ++C+RLD+ T+GL VA K  L + L+  + KYYLC  G +++   + +L + ++ ++   + I T+Y I  ++M LL++ L+TG+ HQIR H+AS GHP+LGD KY  G N FQ
 S:   1 MKEIIISQNEAGQRLDKFLKKYLAKAPGSFLYKMLRKKNIVLNGKKATGNEKLGVGDSVKLFLADDTIGKFAGLAPIKEEYQVSV-----NLDIIHEDANVLFINKPAGMLSQKAAKDDVSMVEHVIAYLLAEGSITQEELRTFRPSICNRLDRNTSGLIVAGKTLIGLQAMARLFKDRTLKKYYLCFVKGGIRRREHI---YGYLAKNEKTNKVTIREAGDTPIETEYVPIAYNQEMTLLKVHLITGRTHQIRAHLASKGHPLLGDYKYGDAGWNRQFQ 272
>gi|124520889|ref|ZP_01695961.1| pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124497258|gb|EAY44823.1| pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus coagulans 36D1] (303 aa)
Score = 337, Expect = 7.9e-30, Identities = 87/260 (33%), Positives = 141/260 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      I + E N+ L  +S  +E S S++ + IK+GDI VN KK  NY+LQ D ++I +    E +L +E + + L++ YED +++VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN   +L  + + V++ Y L +G  ++ T+  I + + +++ +D   K+ +T + V+E+   +E +L TG+ HQIRVHM IGHP+ GD KY K  F
 S:   8 ILEHEANERLDKMVSSIREEWSRSQVQQWIKDGDITVNGKKEKANYRLQTGDLVEIEV------PEPELPDIEPEDLHLDIYYEDADVLVVNKPKGMVVHPSNGHFTGTLVNGL---MYHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDYAHEKLAAQLSEKTVTRKYFALVHGNIPHEAGTIDAPIGRDPADRQRMAVVDN----GKDAVTHFHVLERFDRYTFIECRLETGRTHQIRVHMKYIGHPLAGDPKYGPKKTIDF 261
>gi|65321221|ref|ZP_00394180.1| COG0564: Pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Bacillus anthracis str. A2012] (302 aa)
Score = 335, Expect = 1.6e-29, Identities = 84/260 (32%), Positives = 143/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPR ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVRENDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRSMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|154685962|ref|YP_001421123.1| YlyB [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154351813|gb|ABS73892.1| YlyB [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (304 aa)
Score = 334, Expect = 1.8e-29, Identities = 83/276 (30%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +I ++ E++++ + F++ + + S +++ + +K G + VN K  NYK+Q D + + +  P +EL +  A+P+ L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ ++Q M + RE+ +K +T + V+E+ +D L+E +L TG+ HQIRVHM IG P+ GD KY +  F  L + + F+
 S:   5 EITVQPEQKSERIDKFLASTGENWSRTQVQQWVKEGLVSVNGKSVKANYKMQPGDQVNVTI---PEPEELDV---LAEPMDLDIYYEDQDVLVVNKPRGMVVHPAPGHVTGTLVNGLMAHCNDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVNKTVTRKYTAVVHGVISHDDGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTRES--SKNAVTHFHVLERFQDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGFPLAGDPKYGPRKTIDFNGQALHAGILGFD 275
>gi|160914264|ref|ZP_02076485.1| hypothetical protein EUBDOL_00274 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158433891|gb|EDP12180.1| hypothetical protein EUBDOL_00274 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (303 aa)
Score = 333, Expect = 2.3e-29, Identities = 88/276 (31%), Positives = 149/276 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I I++ ++ ++Q + ++S  ++LS S+I+ I+ G I VN +   YK++ D +     + E+ L   K L++ YED ++IV+NKP+G++ P  + TL N +  LY KD    L  + HR+DK TTGL + AKN K  L+   ++V++ Y L +G + + T+  I + +++Q M +  N +K  T +RV+E+   L+E +L TG+ HQIRVHM IGHPV+GD KY+ +     L ++++ F
 S:   4 IDIWVAEDADSQRIDKYLSMVVEDLSRSRIASLIEEGSILVNGEVIRAKYKVKPADHIT-----AAFEDEMALEAAPEKMELDIRYEDHDVIVINKPKGIVVHPANGNQSGTLVNGL---LYHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTTGLLIVAKNDKAHASLSKQLQNKSVNRLYYALVHGVIEHEFGTIDAPIGRDPKDRQKMAVIATN--SKPARTHFRVVERFAKYTLVECRLETGRTHQIRVHMQYIGHPVVGDEKYSYRKTMKTNGQLLHAHQLTF 274
>gi|167939375|ref|ZP_02526450.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus AH1134] (284 aa)
Score = 333, Expect = 2.3e-29, Identities = 84/260 (32%), Positives = 142/260 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++E D + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAAEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDDVVTVNGKAVKGNYKVKEEDEITVTI---PEPEELDIQPEDLN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKNAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|116492705|ref|YP_804440.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102855|gb|ABJ67998.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (300 aa)
Score = 333, Expect = 2.8e-29, Identities = 87/270 (32%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK----KGNFGFQFPCLTSYK 274
      F+ ++E+ L  ++ + +L+ SKI  IK  I VN  TT YK+ END + + L  P++ +K   K L++++ED ++IVVNKP+G++ P  + TL N + +     L  + HR+DK T+GL + AKN + + L+   +  + YL + +G FK+++ T+  I + ++++ M I +  + +T ++V+E+ D L+E +L TG+ HQIRVH+ IGHPV GD Y   KGN F  L +K
 S:   6 FVVSDQESGRLDKVVTNHYPDLTRSKIQNLIKQEQILVNQAPTTNRYKVSENDVIDVTLP-DPVEVSVK----PEKMNLDIVFEDDDVIVVNKPQGMVVHPAPGHENGTLVNGLLDHAPLATVNGELRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDQAMLSLSAQLKAKTNQRKYLAIVHGNFKEEAGTINAPIGRSKKDRKKMAIVED---GRPAVTHFKVLERFTDYTLIECELETGRTHQIRVHLKYIGHPVAGDPLYGPRNTLKGNGQFLHAKLLGFK 272
>gi|149200603|ref|ZP_01877608.1| 23S rRNA/tRNA pseudouridine synthase [Lentisphaera araneosa HTCC2155] >gi|149136305|gb|EDM24753.1| 23S rRNA/tRNA pseudouridine synthase [Lentisphaera araneosa HTCC2155] (323 aa)
Score = 332, Expect = 3.2e-29, Identities = 81/247 (32%), Positives = 129/247 (52%)
 Q:  11 ENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKY---LYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE-KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      E Q L +IS+  E S + + KS+K+G ++    N ++ EN   F+ K ++ +  L   L++IYED +I+VVNKP G++ P    TL N +    +  D    + HRLDK T+G+ + AK+ K L +L+ +  V KYY+ LC G +  DT+  I +  +Q ME  ++  KE I+ Y+V+    L+++++ TG+ HQIRVHM+ I HPV+GD Y
 S:  18 ECQRLDRYISQQLPEYSRTFLQKSLKDGAFELVRSGAKINARMSENVIEGDFVHYKMPEEADESTLLPEDIELDIIYEDDDILVVNKPAGMVVHPGAGNYTGTLVNALLGRDLDTFSAMDDGSSRPGIVHRLDKETSGVIIVAKSAKNLDKLSRSFARRDVEKYYVALCRGTIRVGRDTITSHIGRSRSNRQKMENTNDSNRGKEAISHYKVLADNNGATLVKLKIDTGRTHQIRVHMSGINHPVVGDKLY 268
>gi|188589626|ref|YP_001921981.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188499907|gb|ACD53043.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (322 aa)
Score = 332, Expect = 3.2e-29, Identities = 101/289 (34%), Positives = 164/289 (56%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKE--LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK-----KDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ DI+VN KK + Y L+E D ++I +++ P KKE +++NF  K   YED+N++VV K G++ PDK+EK TL + + YL EK   +++    C+RLD+ T+GL + K + L +N   + V KYY+ L GK +  T  +I N++ I ++ ++E  +K+I +  +   +LLEI L+TG+ HQIR H+A +G P++GD KY     K +G ++ L +YK+ F  K  + NK
 S:   1 MKIEIGANEAGQRLDKFLRKLLKDVPLSAIFKALRKKDIRVNGKKQSEKYFLEEGDIVEIKYIKSNPEKKEKFIQVNFSGMK----TAYEDENLLVVEKWPGILVHPDKDEKDPTLTDYVLSYLKEKGSYVPENEITFTPAPCNRLDRNTSGLVMFGKTFEGLKSINETIREDRVRKYYVALVKGKVQDGLHT--GYILKNQDTNISKVYEKEVPDSKKIAMEVTTTQTNGAYSLLEINLITGRSHQIRAHLAHLGSPIIGDDKYGDRKLNSFFKNKYGLEYQYLYAYKLVFKEMKGKVDYLTNK 299
>gi|30021981|ref|NP_833612.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29897537|gb|AAP10813.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus ATCC 14579] (302 aa)
Score = 332, Expect = 3.4e-29, Identities = 84/260 (32%), Positives = 142/260 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++E D + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAAEQKNERIDKFVAGINNEWSRTQVQQWIKDNVVTVNGKAVKGNYKVKEEDEITVTI---PEPEELDIQPEDLN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKNAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|168136872|ref|ZP_02580101.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus B4264] (302 aa)
Score = 330, Expect = 5.1e-29, Identities = 84/260 (32%), Positives = 142/260 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + E++N+ + F++  E S +++ + IK+ + VN K  NYK++E D + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAAEQKNERIDKFVTGINNEWSRTQVQQWIKDEVVTVNGKAVKGNYKVKEEDEITVTI---PEPEELDIQPEDLN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKERQSMTVD-EN--GKNAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|1373157|gb|AAB57767.1| orf-X; hypothetical protein; Method: conceptual translation supplied by author (303 aa)
Score = 330, Expect = 5.2e-29, Identities = 80/277 (28%), Positives = 143/277 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      I I  +E++++ + F++ + + S +++ + +K+G + VN   NYK+Q D + +   + +  L+ L   L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ ++Q M + R+ K   +T + V+E+ +D L+E QL TG+ HQIRVHM IG P+ GD KY +  F  L + + F+
 S:   4 IDITASEEQKSERIDKFLASTENDWSRTQVQQWVKDGQVVVNGSAVKANYKIQPGDQVTV-----TVPEPEALDVLAEPMDLDIYYEDQDVLVVNKPRGMVVHPAPGHLTGTLVNGLMAHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVNKTVTRKYTAVVHGLISHDDGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTRDGK---NAVTHFHVLERFQDFTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLAGDPKYGPRKTIDFNGQALHAGVLGFD 274
>gi|118726695|ref|ZP_01575316.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663954|gb|EAV70595.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium cellulolyticum H10] (303 aa)
Score = 330, Expect = 5.5e-29, Identities = 96/295 (32%), Positives = 157/295 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNK-EIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-----NKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEV 295
      M I ++ E + +  +  F L+  + K+++ DIKVN +  +Y +  D + I++  +    F    +V+Y+D N+++VNK G+  PDKN+K TL ++++ +Y      LCHRLD+ T+GL + AKN TL +    + KYY C+ GK +KK+ L D++ NE+  + I+ E  N +IIT+YR++   + LLE++L+TG+ HQIR H+A GHP++GD KY   NK+ N +Q C +   F   H L+YLNK + +
 S:   1 MRSITAEENHEGKKIDRVVRDFFPNLASGMLYKALRKKDIKVNGVRIKEDYIVSFGDKIDIYIIDDYLIGRDDDGF-------SVVYDDDNLLIVNKETGIPVHPDKNQKEATLIDKLQS-IYGPN------LALCHRLDRNTSGLVIIAKNPATLEVMLEKIKNREIQKYYTCIVSGKMEKKNAELVDYLEKNEKLSRVFINPEKTRNSVQIITRYRILASMNSLNLLEVELVTGRTHQIRAHLAYYGHPIIGDGKYGKNAENKQYNAKYQLLCASRLTFNFQSSARH-LNYLNKKTVSI 286
>gi|163941632|ref|YP_001646516.1| RluA family pseudouridine synthase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163863829|gb|ABY44888.1| pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (302 aa)
Score = 330, Expect = 5.6e-29, Identities = 84/260 (32%), Positives = 143/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++Q+ + +E++++ + F+++  E S S++ + IK+ + VN K  NYK++ ND + + +  P +EL +  +  L V YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    +  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:   4 VVQVTVAEEQKSERIDKFVAEINSEWSRSQVQQWIKDAVVTVNGKSVKGNYKVKGNDEITVTI---PEPEELDIQPEDMN--LEVYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTKGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGIIDAPIGRDKKERQSMTVD-EN--GKNAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|28210692|ref|NP_781636.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] >gi|28203130|gb|AAO35573.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] (320 aa)
Score = 330, Expect = 5.7e-29, Identities = 98/276 (35%), Positives = 147/276 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q + F+ K  ++ L I KSI+ GD+K+N KK  Y L  D ++I    +K   +E  L V YED+N+I+V K G++  DK   TL + + YLY+K D   +    C+RLD+ T G+ + KN ++L +LN +   V KYY L GK K   K I +E+   I +E K N KEI + + I+   +LLEIQL+TG+ HQIR H++S+G+P++GD KY K     +G + L +YK+ F
 S:   1 MKIEIGANESGQRMDKFLRKMLTDVPLGAIYKSIRKGDVKINGKKVKEKYSLNLGDIVEIRDIKTNAEKHNDFKAIEGANELKVTYEDQNMIIVEKKPGVLVHSDKKNSDPTLTDYVLSYLYDKGDYVPEEEITFTPASCNRLDRNTAGIIIFGKNYESLKDLNQMIRERHVDKYYQALVCGKIK--DGLYKAHIVKDEKSNKSYIHKEPKKNSKEIEMEVKTIQTCGTYSLLEIQLITGRSHQIRAHLSSLGNPIVGDKKYGSKKLNSFFYNKYGVDYQYLYAYKLIF 287
>gi|152976253|ref|YP_001375770.1| RluA family pseudouridine synthase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152025005|gb|ABS22775.1| pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (302 aa)
Score = 330, Expect = 5.8e-29, Identities = 87/268 (32%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:  11 ENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +N+ + F++  E S +++ + IK+G I VN K  NYK++END + + +  P +EL +  +  L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ ++Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K     L + + FN
 S:  14 KNERIDKFVASVNHEWSRTQVQQWIKDGVITVNGKTVKGNYKVKENDEITVTV---PEPEELDIRAEDMN--LEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMYHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVEKTVTRRYQAIVHGVIPHDKGTIDAPIARDKKDRQSMAVD-EN--GKHAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPKKTLNLNGQALHAGILGFN 275
>gi|116629656|ref|YP_814828.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095238|gb|ABJ60390.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (304 aa)
Score = 330, Expect = 6.1e-29, Identities = 91/252 (36%), Positives = 138/252 (54%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE  L  I++ K+LS +KI + + + +I VNHK  +YK+Q DS+ I +  P K L L  EA+ + L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + + +E D    + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + YL + +G F+ K+ +  I N  ++ M +  N  K +T + V+EQ KD +L++ L TG+ HQIRVHM IGHP+ GD Y K
 S:  10 EEEKGRLDKVIAEKLKDLSRTKIKELVNDKNILVNHKAEKVSYKVQAGDSIDITV---PPAKPLSL---EAQNLNLDIVYEDADVIVVNKPQGMVVHPSAGHPDHTLVNGLLYHTHELADSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDKARESLEKQLAEKINKREYLAIVHGNFETKNGVIDAPIGRNPNNRKQMAV---NPKGKAAVTHFTVLEQFKDYSLVKCILETGRTHQIRVHMKYIGHPLAGDPLYGPK 255
>gi|187934776|ref|YP_001887060.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722929|gb|ACD24150.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (322 aa)
Score = 329, Expect = 7.3e-29, Identities = 100/289 (34%), Positives = 164/289 (56%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKE--LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK-----KDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ DI+VN KK + Y L+E D ++I +++ P KKE +++NF  K   YED+N++VV K G++ PDK+EK TL + + YL EK   +++    C+RLD+ T+GL + K + L +N   + V KYY+ L GK +  T  +I N++ I ++ ++E  +K+I +  +   +LLEI L+TG+ HQIR H++ +G P++GD KY     K +G ++ L +YK+ F  K  + NK
 S:   1 MKIEIGANEAGQRLDKFLRKLLKDVPLSAIFKALRKKDIRVNGKKQSEKYFLEEGDIVEIKYIKSNPEKKEKFIQVNFSGMK----TAYEDENLLVVEKWPGILVHPDKDEKDPTLTDYVLSYLKEKGSYVPENEITFTPAPCNRLDRNTSGLVMFGKTFEGLKSINETIREDRVRKYYVALVKGKVQDGLHT--GYILKNQDTNISKVYEKEVPDSKKIAMEVTTTQTNGAYSLLEINLITGRSHQIRAHLSHLGSPIIGDDKYGDRKLNSFFKNKYGLEYQYLYAYKLVFKEMKGKVEYLTNK 299
>gi|121533717|ref|ZP_01665544.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121307708|gb|EAX48623.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (309 aa)
Score = 328, Expect = 1.0e-28, Identities = 85/253 (33%), Positives = 138/253 (54%)
 Q:   5 FIKKE-EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      FI ++ ++ + L F+ +  ELS + I + I G++ VN K  NYKL  D + I L +P  E+K  +   L+++YED++IIV+NKPRG++ P    TL N + ++    N +  + HRLDK T+G+ + AK +  +L     + Y+ + +G K+  +  I + +++ M +  N +KE IT ++V+E+ D L+E +L TG+ HQIRVHMA IGHPV+GD KY
 S:  11 FIAEDVDKGKRLDLFLVERLPELSRTHIQRIIAAGEVTVNGKAGKANYKLAPADYVTIRLP-EPKPAEIKAEAIS----LDILYEDEDIIVINKPRGMVVHPAAGNYEGTLVNALLRHCDRLSGINGVSRPGIVHRLDKDTSGVMMVAKTDRAHLDLARQIKERTAGRKYVAIVHGNIKENQGIINAPIGRHPTDRKKMAVVFTN--SKEAITTFQVLERFGDYTLVECRLFTGRTHQIRVHMAYIGHPVVGDPKY 259
>gi|50812225|ref|NP_389429.2| hypothetical protein BSU15460 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|47606790|sp|Q45480|YLYB_BACSU Uncharacterized RNA pseudouridine synthase ylyB (RNA-uridine isomerase) (RNA pseudouridylate synthase) >gi|32468746|emb|CAB13420.2| ylyB [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (303 aa)
Score = 327, Expect = 1.1e-28, Identities = 78/264 (29%), Positives = 137/264 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      I I  +E++++ + F++ + + S +++ + +K+G + VN   NYK+Q D + +   + +  L+ L   L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ ++Q M + R+ K   +T + V+E +D L+E QL TG+ HQIRVHM IG P+ GD KY +  F
 S:   4 IDITASEEQKSERIDKFLASTENDWSRTQVQQWVKDGQVVVNGSAVKANYKIQPGDQVTV-----TVPEPEALDVLAEPMDLDIYYEDQDVLVVNKPRGMVVHPAPGHLTGTLVNGLMAHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVNKTVTRKYTAVVHGLISHDDGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTRDGK---NAVTHFHVLEGFQDFTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLAGDPKYGPRKTIDF 261
>gi|153853078|ref|ZP_01994487.1| hypothetical protein DORLON_00472 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753864|gb|EDM63795.1| hypothetical protein DORLON_00472 [Dorea longicatena DSM 13814] (340 aa)
Score = 327, Expect = 1.2e-28, Identities = 89/260 (34%), Positives = 148/260 (56%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-----LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE-----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKE-----IITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M ++ I  E Q L  + K  E  S I K ++ +I +N KK T N L++ DS+++FL  I K     + I   L+VIYED+N+I +NKP G++ Q K  + + N + YL E   +++   ++C+RLD+ T+GL VA K+  L ++ L+  + KYYLC+ G+ + + ++ ++ +E+  + + +  F+K+   I T+Y I  ++M LL++ L+TG+ HQIR H+AS GHP+LGD KY K
 S:   1 MKELIIHDNEAGQRLDKLLRKYLSEAPGSFIYKMLRKKNIVLNGKKATGNEHLKKGDSVKLFLADDTIAKFQAAGKTVEESIKNTVKLDVIYEDQNVIFINKPSGMLSQKAKETDVSVVEN-VTAYLLESGQLTRENLKTFRPSICNRLDRNTSGLIVAGKSLAGLQQMGELFKKRTLKKYYLCIVKGRITEPAH-IRGYLVKDEKTNRVSLSK-GGFSKDAKGLPIETEYVPIAWNEEMTLLKVHLITGRTHQIRAHLASTGHPLLGDYKYGSK 272
>gi|15615105|ref|NP_243408.1| hypothetical protein BH2542 [Bacillus halodurans C-125] >gi|10175162|dbj|BAB06261.1| BH2542 [Bacillus halodurans C-125] (305 aa)
Score = 327, Expect = 1.3e-28, Identities = 82/293 (27%), Positives = 152/293 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN-HFLHYLNKLNLEVKNI 298
      I ++++ + + F++  +E S +++ + IK+G + +N +  NYK++ D+L++F+  + + + N   PI +IYED+++ VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN +  L N  +  + Y + +G    T+  I ++ ++Q M + EN +++ +T + V+E+ D  +E QL TG+ HQIRVH  IG P+ GD KY K     L + K+ F  +  F+ + ++ E+K +
 S:   9 ISEQQQGERIDKFLTAQGEEWSRTQVQQWIKDGHVLINGRTIKSNYKVETGDTLELFVPEPEVLEVVPENI----PI-EIIYEDEDVAVVNKPRGMVVHPAPGHTTGTLVNALMYHCNDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDRAHESLVNQLKAKTTERVYQAIVHGNIPHDHGTIDAPIGRDKVDRQSMTVTEEN--SRDAVTHFTVLERFGDFTFVECQLETGRTHQIRVHFKYIGFPLAGDPKYGPKKTLSIDGQALHAQKLGFEHPRTGEFMRFKVEMPEEMKKL 297
>gi|166031887|ref|ZP_02234716.1| hypothetical protein DORFOR_01588 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028340|gb|EDR47097.1| hypothetical protein DORFOR_01588 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (335 aa)
Score = 326, Expect = 1.7e-28, Identities = 92/277 (33%), Positives = 155/277 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKEL-KLNFLEAKPI---LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY------NKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      M + IK+ E Q L ++ K  +  S I K ++ +I +N KK   KL  DS++ FL + I K    E+ P+  L +IYED NI+++NKP G++ Q K E + +  I  L   K++    +C+RLD+ T+G+ VA K+  L +  +  ++KYYLCL G K+ S ++ ++ +E+  + I R+ ++  I T+Y + +K++ LL++ L+TG+ HQIR H+ASIGHP++GD KY   ++  +G +  L SY++ F
 S:   1 MKETIIKENESGQRLDKYLKKYLPQAPGSFIYKMLRKKNITLNGKKAAGQEKLNTGDSIKFFLAEETIDKFTGNAAASESYPVKKDLEIIYEDDNILLINKPAGMLSQKAKKEDVSLVEYVIGYLLSNGSVTKEELLTFHPGICNRLDRNTSGMVVAGKSLAGLQIMGEAFKERTLAKYYLCLVKGCIKETSH-IRGYLKKDEKTNKVMISRKMSEGAAAIETEYEPVAYQKELTLLKVHLITGRTHQIRAHLASIGHPLMGDYKYGNISWNHQYETYGVKTQMLHSYELHF 291
>gi|168182364|ref|ZP_02617028.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674479|gb|EDT86440.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] (317 aa)
Score = 324, Expect = 3.1e-28, Identities = 96/276 (34%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANL----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F K K++ LS I K+I+ G+IKVN +K+   L+E D ++ F    K K F+   L + YED+N+++V K G++  DK E  TL + + YLY+K D  LE    C+RLD+ T+G+ + KN + L LN +   + KYY L G+ K   + +I NE+ + +I E K N K+I  + I+   + +EI+LLTG+ HQ+R H++ +G+P++GD+KY K     +G + L SYK+ F
 S:   1 MKIVIGANEAGQRLDKFCRKWLKDVPLSAIYKAIRKGEIKVNGRKSKEKNFLEEGDIVESF---NVKSKGEKKKFVRIDNNLKITYEDENMVLVEKWPGVLVHSDKKEGEPTLTDYVLSYLYDKGDYTPELEVTFTPAPCNRLDRNTSGIVIFGKNYEALKTLNEMIRDRKIEKYYSSLVKGRIK--DGVYEAYISKNEDTNMSKIYNEPKPNTKKIAMNVKTIQTCGSFSFIEIELLTGRSHQLRAHLSHLGNPIIGDSKYGDKKLNSFFHNKYGLSYQYLYSYKLIF 284
>gi|118444250|ref|YP_878581.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium novyi NT] >gi|118134706|gb|ABK61750.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthases, RluD subfamily [Clostridium novyi NT] (301 aa)
Score = 323, Expect = 3.4e-28, Identities = 91/274 (33%), Positives = 155/274 (56%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSK------------ISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      EE+N ILK +  +E+ L+       I K+ + G IKVN++  +Y L+ +D +++   I +E  + + K L+VIYEDK+I+V+NKP+G++ P K + TL+N + Y EK + + +  L +RLD T+GL + AKN +  L+   +  K YL + +G K+KS +  I+  E + + E  + +T+++V+E +D L+E+ L TG+ HQIRVH++SIGHP+ GD+ Y K+ +    L +YK++  K+
 S:   2 EEKNNILKIKVQIDEEEIRLNHYLKNHANCSSRFIRKAAREGRIKVNNENVRLSYMLKNDDVIEL-----QINREENQDIVPEKMHLDVIYEDKDIVVINKPKGIVVHPTKRHQNGTLSNGVLYYFKEKNENSIVR--LVNRLDMDTSGLVLIAKNAYSHMALSRDMQKDDFVKSYLAIVHGNLKEKSGVINKPIYRVGEGTLRRVIDER--GQRSVTRFKVVESYEDADLVELTLETGRTHQIRVHLSSIGHPIYGDSLYGKEEHEYIDRQALHAYKLQIPHPKD 278
>gi|187779918|ref|ZP_02996391.1| hypothetical protein CLOSPO_03514 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187773543|gb|EDU37345.1| hypothetical protein CLOSPO_03514 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (317 aa)
Score = 323, Expect = 3.6e-28, Identities = 96/276 (34%), Positives = 153/276 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANL----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F K K++ LS I K+I+ G+IKVN KK+   L+E D ++ F    K K F+   L + YED+N+++V K G++  DK E  TL + + YLY+K D  LE    C+RLD+ T+G+ + KN ++L LN +   + KYY L G+ K   + +I N++ + +I E K N K+I + + I+   + +EI+LLTG+ HQ+R H++ +G+P++GD+KY K     +G + L SYK+ F
 S:   1 MKIVIGANEAGQRLDKFCRKWLKDVPLSAIYKAIRKGEIKVNGKKSKEKNFLEEGDIVESF---NVKSKGEKKKFVRIDNNLKITYEDENMVLVEKWPGVLVHSDKKEGEPTLTDYVLSYLYDKGDYTPELEVTFTPAPCNRLDRNTSGIVIFGKNYESLKTLNEMIRDRKIEKYYSSLVKGRIK--DGIYEAYISKNQDTNMSKIYNEPKPNTKKIAMEVKTIQTCGSFSFIEIELLTGRSHQLRAHLSHLGNPIIGDSKYGDKKLNSFFHNKYGLSYQYLYSYKLIF 284
>gi|153814897|ref|ZP_01967565.1| hypothetical protein RUMTOR_01112 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847928|gb|EDK24846.1| hypothetical protein RUMTOR_01112 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (303 aa)
Score = 323, Expect = 4.0e-28, Identities = 84/257 (32%), Positives = 137/257 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      M QI  +  + + F+S++ + LS S I K +K+G I VN   NYK+ END +++F+  +   L+ L   L+++YED +I++VNKP+ ++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+D TTG + KN K  +    ++++ Y + +GK K+ + +  I + +++ M  +N  K +T Y V+ + KD  +E +L TG+ HQIRVHMASIGHP+LGD+ Y
 S:   1 MEQIKFTADRSGERIDRFLSENLENLSRSYIQKLLKDGKISVNQSSVKPNYKISENDKIEVFIPDPEV-----LDILPENIPLDILYEDSDILIVNKPKNMVVHPAPGHYEHTLVNAV---MYHCKDNLSGINGILRPGIVHRIDMDTTGSLLICKNDKAHQIIAEQLKEHSITRRYHAIVHGKIKEDNGVVNAPIGRHPIDRKKMSTKAKN--GKHAVTHYTVLRRFKDYTYIECELETGRTHQIRVHMASIGHPILGDSMY 253
>gi|148379407|ref|YP_001253948.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932742|ref|YP_001383785.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936684|ref|YP_001387335.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148288891|emb|CAL82977.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928786|gb|ABS34286.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932598|gb|ABS38097.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. Hall] (317 aa)
Score = 322, Expect = 4.1e-28, Identities = 96/276 (34%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANL----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F K K++ LS I K+I+ G+IKVN +K+   L+E D ++ F    K K F+   L + YED+N+++V K G++  DK E  TL + + YLY+K D  LE    C+RLD+ T+G+ + KN + L LN +   + KYY L G+ K   + +I NE+ + +I E K N K+I  + I+   + +EI+LLTG+ HQ+R H++ +G+P++GD+KY K     +G + L SYK+ F
 S:   1 MKIVIGANEAGQRLDKFCRKWLKDVPLSAIYKAIRKGEIKVNGRKSKEKNFLEEGDIVESF---NVKSKGEKKKFVRIDNNLKITYEDENMVLVEKWPGVLVHSDKKEGESTLTDYVLSYLYDKGDYTPELEVTFTPASCNRLDRNTSGIVIFGKNYEALKTLNEMIRDRKIEKYYSSLVKGRIK--DGIYEAYISKNEDTNMSKIYNEPKPNTKKIAMNVKTIQTCGSFSFIEIELLTGRSHQLRAHLSHLGNPIIGDSKYGDKKLNSFFHNKYGLSYQYLYSYKLIF 284
>gi|170759830|ref|YP_001786858.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169406819|gb|ACA55230.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (317 aa)
Score = 322, Expect = 4.2e-28, Identities = 98/289 (33%), Positives = 155/289 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANL----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F K K++ LS I K+I+ G+IKVN +K+   L+E D ++ F    K K F+   L + YED+N+++V K G++  DK E  TL + + YLY+K D  LE    C+RLD+ T+G+ + KN + L LN +   + KYY L G+ K   + +I NE+ + +I E K N K+I  + I+   + +EI+LLTG+ HQ+R H++ +G+P++GD+KY K     +G + L SYK+ F   + + NK
 S:   1 MKIVIGANEAGQRLDKFCRKWLKDVPLSAIYKAIRKGEIKVNGRKSKEKNFLEEGDIVESF---NVKSKGEKKKFVRIDNNLKITYEDENMVLVEKWPGVLVHSDKKEGEPTLTDYVLSYLYDKGDYTPELEVTFTPAPCNRLDRNTSGIVIFGKNYEALKTLNEMIRDRKIEKYYSSLVKGRIK--DGVYEAYISKNEDTNMSKIYNEPKPNTKKIAMNVKTIQTCGSFSFIEIELLTGRSHQLRAHLSHLGNPIIGDSKYGDKKLNSFFHNKYGLSYQYLYSYKLIFRNTMGNLEYMKNK 297
>gi|160942600|ref|ZP_02089845.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00074 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158446079|gb|EDP23082.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00074 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (316 aa)
Score = 322, Expect = 4.4e-28, Identities = 80/255 (31%), Positives = 144/255 (56%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLN---FLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLY---EKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-----NKKGNFGFQFPC 269
      L +++++ + L+ +++K+++  IK+N KK  + ++  D +++F+  + + ++  + A+  V+Y+  I++VNKP G+   ++  DTL NR  YL  E K+ +   LCHRLD T+GL + AK +   +   V K YLC+ +G+   TL ++ + ++ I++I + +  KE+ T+Y I   +ALL++QL+TG+ HQIR HMASIG P+LGD+KY   N++  +Q C
 S:  14 LDNYLTQQYPALTPGRLNKALRENKIKLNGKKQPLSTRVMAGDEIKLFILDDVLDADRRVEGPAWKNARTPAQVVYDCPQILIVNKPAGVAVDGPED---DTLLNRALLYLNKQGEYKENDLYTPALCHRLDTGTSGLVIIAKTPEAEELFLSAIKNREVQKTYLCVTFGRPMPPDATLGGYLLKDADRGIVKIVEDKQPGAKEVETRYETIAVSGRLALLKVQLITGRTHQIRAHMASIGCPILGDSKYGNNSANRELKLKYQALC 277
>gi|126647249|ref|ZP_01719759.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126577297|gb|EAZ81545.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Algoriphagus sp. PR1] (344 aa)
Score = 322, Expect = 4.4e-28, Identities = 78/255 (30%), Positives = 146/255 (57%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-----LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      QI I K ++N + F+S+   + +K+ ++I G + VN K T NYK++ D +++ +  P  E+  +E  L++IYEDK +++VNKP G++ P    TL N +  +Y +D  ++ N   L HR+DK T+GL V AK ++ +T L + +  + + Y+ L +G+ K+  T++ + + + +++M++ + + K IT ++V+++ + ++L++ L TG+ HQIR HM IGHP+ D Y
 S:  21 QISIDKGQKNIRIDKFLSEKLANATRNKVQQAIDAGSVLVNGKPTKANYKIKPMDDIKVMMEKPPRDTEVYPEKIE----LDIIYEDKYLLIVNKPAGMVVHPAHGNWSGTLANAL---VYHFQDLPEMKGNEGRPGLVHRIDKDTSGLLVIAKQEEAMTHLASQFFHHTIDRTYIALVWGEPKEDEGTIEGNVGRSAKNRKVMDVFPDGEQGKHAITHWKVLKRLRYVSLIQCNLETGRTHQIRAHMKYIGHPLFNDAMY 274
>gi|52080148|ref|YP_078939.1| pseudouridine synthase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52785525|ref|YP_091354.1| YlyB [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52003359|gb|AAU23301.1| Pseudouridine synthase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52348027|gb|AAU40661.1| YlyB [Bacillus licheniformis DSM 13] (304 aa)
Score = 322, Expect = 4.5e-28, Identities = 87/293 (29%), Positives = 153/293 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN-HFLHYLNKLNLEVKNI 298
      + +E + + + +++  + S +++ + IK  + VN   NYK+QE D++ + +  P + L +  A+P+ L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y L +G    T+  I ++ ++Q M + REN  K +T + VIE+ D ++E QL TG+ HQIRVHM IG P+ GD KY K  F  L + + F+ +  ++ +  L ++KN+
 S:   8 VHEEHKGERIDKYLTAVEADWSRTQVQQWIKEDRVLVNGNAVKANYKVQEGDAVSVQV---PEPEPLDVT---AEPMDLDIYYEDQDVLVVNKPRGMVVHPAPGHLTGTLVNGLMAHCDDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVNKTVTRKYTALVHGVIPHDHGTIDAPIGRDKKDRQSMTVTREN--GKHAVTHFEVIERFDDFTVVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLAGDPKYGPKKTVDFNGQVLHAGVLGFDHPRTGEYVEFEAPLPDDMKNL 296
>gi|147678153|ref|YP_001212368.1| pseudouridylate synthase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146274250|dbj|BAF59999.1| pseudouridylate synthase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (312 aa)
Score = 322, Expect = 4.9e-28, Identities = 85/261 (32%), Positives = 143/261 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQ 266
      + +E+ + L F++  + L+ + + K I G  VN ++  +Y+++ D + +  +P  E+K   +PI L V YED ++IV+NKPRG++ P    TL N +  LY  D    +  + HRLDK T+GL + AKN   L    +++ YL L +G K++S +  I + +++ M + ++N  K+ +T+YRV+E+ K  +E+ L TG+ HQIRVHM+ IGHPV+GD KY  + +FG +
 S:   9 VGEEDAGKRLDLFLAGEMEGLTRTYVQKLIAEGMASVNGQRGRASYRVKPGDVV-VLQVPEPEGLEIK-----KEPIPLEVYYEDADVIVINKPRGMVVHPADGNYSGTLVNAL---LYHCSDLSGINGVMRPGIVHRLDKDTSGLIMVAKNDTAHLSLARQLKERQITRRYLALVHGLLKEQSGMVDAPIGRDPRDRKKMAVLQKNA--KQAVTRYRVLERFKGYTYIELMLETGRTHQIRVHMSYIGHPVVGDLKYGPSRPHFGLE 265
>gi|187605859|ref|ZP_02992043.1| pseudouridine synthase, RluA family [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482076|gb|EDU20096.1| pseudouridine synthase, RluA family [Exiguobacterium sp. AT1b] (303 aa)
Score = 321, Expect = 5.9e-28, Identities = 80/236 (33%), Positives = 129/236 (54%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEA----NLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      E S S++ + IK G + VN   NYKLQ D +++   + + ++L L   L +++ED+++IVVNK RG++ P    TL N +  LY  D + +    + HR+DK TTGL + AKN   L +  + + + Y+ L +G+  + T++ I + ++Q M +  N  KE +T +R++E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IGHP+ GD KY +
 S:  23 EWSRSQVQEWIKTGALLVNGSAVKANYKLQVGDEVEV-----NVPEAVELEVLPEDIPLEIVFEDEDVIVVNKARGMVVHPAAGHTSGTLVNAL---LYHCDDLSGINGVKRPGIVHRIDKDTTGLLMVAKNDLAHESLASQLKDKTIKREYIALVHGELVHELGTIEAPIGRDTNDRQRMTVTDRNA--KEAVTHFRLLERYKDFTLVECKLETGRTHQIRVHMRYIGHPLAGDPKYGPR 253
>gi|56419681|ref|YP_146999.1| hypothetical protein GK1146 [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56379523|dbj|BAD75431.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (304 aa)
Score = 320, Expect = 7.4e-28, Identities = 88/267 (32%), Positives = 143/267 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFP 268
      I  I+ E + + +  I+  +E S S++ + IKNG + VN +  NYK + DS+ +   P + L +  E +PI L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N L  + HR+DK T+GL + AKN   L   + V++ Y + +G    T+  I ++ +++ M + EN  KE +T +RV+E+ +  +E QL TG+ HQIRVHM IG+P+ GD +Y K      G GF+ P
 S:   4 ITFHIEDEYDGERIDKVIAALNEEWSRSQVQQWIKNGLVTVNGQTVKANYKCEAGDSVAVS---PPEPEPLHV---EPEPIPLDIYYEDEDVLVVNKPRGMVVHPAPGHMRGTLVNALLAHCRDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDAAHRSLVEQLVNKTVTRRYKAIVHGVIPHDYGTIDAPIGRDKRDRKKMAVTEEN--GKEAVTHFRVLERFRHYTYVECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPQYGPKKTLAIDGQALHAGVLGFRHP 277
>gi|146296753|ref|YP_001180524.1| pseudouridine synthase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410329|gb|ABP67333.1| pseudouridine synthase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (311 aa)
Score = 319, Expect = 9.3e-28, Identities = 95/288 (32%), Positives = 158/288 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-----NKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLN 289
      I++ I+K   L+ I K + + +S I K ++ G I+VN +    LQ D +      +++ +L+ K + ++ +YED NIIV++KP G+  PD N +  +N   ++ +  N L A LCHRLD+ T+GL + AKN++ L E+  + A+ K YLC+    KS L ++ + +K + I D  +  EI+T+Y++I K D+ L+++++ TGK HQIR +A +G +LGD+KY   NKK N  Q CL +Y +KF+ +  L YL+
 S:   3 IEMLIEKNFAGMKLEKAIKKKYPTIPMSVIFKLLRKGRIRVNFEVAQKGQILQFGDLISF---------DIEEKYLDQKKVEISKVYEDDNIIVIDKPYGIPSHPDTNNEYSVVN-----WIEDNYSGNQLPA-LCHRLDRNTSGLMIIAKNRQVLNEMLKYMSRRAIKKKYLCITKKVDLPKSGVLVHYLKKDSKKSKVYISDLPAEGYSEIVTRYKIIRGKDDLLLVDVEIETGKTHQIRSQLAHVGLCILGDSKYGDWALNKKYNASIQ--CLCAYYLKFDIGRKGILRYLD 280
>gi|169350066|ref|ZP_02867004.1| hypothetical protein CLOSPI_00806 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293279|gb|EDS75412.1| hypothetical protein CLOSPI_00806 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (322 aa)
Score = 319, Expect = 9.6e-28, Identities = 91/277 (32%), Positives = 148/277 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKK-ELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTE-AVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      M +I I + + NQ + +I K    + I K + DIKVN KK  Y L+ ND +++FL   K+   +  K  V+YED ++++V KP GL+  DKNE ++TL N++ YL K +   +N    HRLD+ T+G+ + K  L LN +   + K YL +C GK +K +   + L+++ Q+ + ++   + T + ++  D + +E+ L+TG+ HQIRVH++SI HP++GD KY     K FG   L +YKI+F
 S:   1 MKKIQITENDANQRIDKYIKKLLVNAPTNFIYKMFRKKDIKVNGKKVNEKYILKNNDVVEMFLYEDKFKEFTATKDIYNVKKTFKVLYEDNHVLIVYKPAGLLVHEDKNESVNTLTNQVLSYLANKNELDLSRENTFMPGPVHRLDRNTSGIVIFGKTLGALQVLNEMIKQRHCIEKSYLTICKGKVNQKRNLKGYIVKLDDQAQVKLVSKDYPGALTMETIVKPVKYNNDYSKVEVTLVTGRMHQIRVHLSSIDHPIIGDRKYGDFELNKFVKKEFGLNHQLLHAYKIRF 291
>gi|168217835|ref|ZP_02643460.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182380127|gb|EDT77606.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] (324 aa)
Score = 319, Expect = 1.2e-27, Identities = 102/289 (35%), Positives = 158/289 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNF-LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ GDI+VN KK  Y L E D ++I +L+  K++ K NF +   L V+YED+N+++V K G++  DK   TL + + YL+ K D Y+ N    C+RLD+ T+G+  KN + L LN +   V KYY L GK  K ++  KD  +E +  D E  K+I  +V++   +LLEI+L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GD KY     + FG + L +YK+ F   F + NK
 S:   1 MKIEIGTNEAGQRLDKFLRKYLKDVPLSAIFKALRKGDIRVNGKKQKEKYSLLEGDVIEIRYLQSVVTKEKKKPNFQMVDSGSLQVVYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKKNGAPTLTDYVLSYLFRKGD--YVPENELTFTPASCNRLDRNTSGIVFFGKNFEGLKLLNEMIRERKVKKYYCALVKGKIQPGKYEAYISKD----DELNKSTVYDTERPDTKKIKMDVKVLQTNGAFSLLEIELITGRSHQLRAHLAHLGNPIVGDFKYGDNKMNSFFENKFGLTYQFLYAYKVTFKEVPEKFDYLKNK 302
>gi|18310186|ref|NP_562120.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110800940|ref|YP_695859.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|169344395|ref|ZP_02865365.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182626167|ref|ZP_02953926.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|18144865|dbj|BAB80910.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110675587|gb|ABG84574.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|169297468|gb|EDS79576.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|177908523|gb|EDT71051.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (324 aa)
Score = 319, Expect = 1.2e-27, Identities = 102/289 (35%), Positives = 158/289 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNF-LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ GDI+VN KK  Y L E D ++I +L+  K++ K NF +   L V+YED+N+++V K G++  DK   TL + + YL+ K D Y+ N    C+RLD+ T+G+  KN + L LN +   V KYY L GK  K ++  KD  +E +  D E  K+I  +V++   +LLEI+L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GD KY     + FG + L +YK+ F   F + NK
 S:   1 MKIEIGTNEAGQRLDKFLRKYLKDVPLSAIFKALRKGDIRVNGKKQKEKYSLLEGDVIEIRYLQSVVTKEKKKPNFQMVDSGSLQVVYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKKNGAPTLTDYVLSYLFRKGD--YVPENELTFTPASCNRLDRNTSGIVFFGKNFEGLKLLNEMIRERKVKKYYCALVKGKIQPGKYEAYISKD----DELNKSTVYDTERPDTKKIKMDVKVLQTNGAFSLLEIELITGRSHQLRAHLAHLGNPIVGDFKYGDNKMNSFFENKFGLTYQFLYAYKVTFKEVPEKFDYLKNK 302
>gi|153938225|ref|YP_001390782.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|168180094|ref|ZP_02614758.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|170754896|ref|YP_001781073.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|152934121|gb|ABS39619.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|169120108|gb|ACA43944.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|182668924|gb|EDT80900.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] (317 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 98/289 (33%), Positives = 154/289 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANL----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F K K++ LS I K+I+ G+IKVN +K+   L+E D ++ F    K K F+   L + YED+N+++V K G++  DK E  TL + + YLY+K D  LE    C+RLD+ T+G+ + KN + L LN +   + KYY L G+ K   + +I NE+ + +I E K N K+I  + I+   + +EI+LLTG+ HQ+R H+ +G+P++GD+KY K     +G + L SYK+ F   + + NK
 S:   1 MKIVIGANEAGQRLDKFCRKWLKDVPLSAIYKAIRKGEIKVNGRKSKEKNFLEEGDIVESF---NVKSKGEKKKFVRIDNNLKITYEDENMVLVEKWPGVLVHSDKKEGEPTLTDYVLSYLYDKGDYTPELEVTFTPASCNRLDRNTSGIVIFGKNYEALKTLNEMIRDRKIEKYYSSLVKGRIK--DGVYEAYISKNEDTNMSKIYNEPKPNTKKIAMNVKTIQTCGSFSFIEIELLTGRSHQLRAHLNHLGNPIIGDSKYGDKKLNSFFHNKYGLSYQYLYSYKLIFRNTMGNLEYMKNK 297
>gi|89895611|ref|YP_519098.1| hypothetical protein DSY2865 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89335059|dbj|BAE84654.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (300 aa)
Score = 317, Expect = 1.6e-27, Identities = 87/240 (36%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN-FGFQ 266
      S S I  I+ G I VN   NYK++ D + + +  P +ELK+  EA+ I L V+YED++++VVNKP+G++ P    T+ N +  LY ++    L  + HR+DK T+GL V AKN   L    ++++ YL + +G  + S T+  + + +++ M + +N  KE +T Y V+E+ +D LLE +L TG+ HQIRVHMA + HPVLGD Y + N FG Q
 S:  22 SRSFIQGLIEEGHILVNGAARKANYKVRAMDQITVVI---PPPRELKV---EAENIPLEVLYEDEDVLVVNKPQGMVVHPAPGAWTKTMVNAL---LYHCRNLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKNDLAHQGLAEQIKAHSMARRYLAIVHGVVFEPSGTVDAPVGRDPADRKKMAVVFQNA--KEAVTHYEVLERFRDFTLLEARLETGRTHQIRVHMAYLKHPVLGDPLYGPRKNPFGLQ 257
>gi|168205450|ref|ZP_02631455.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662972|gb|EDT15655.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (324 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 102/289 (35%), Positives = 158/289 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNF-LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ GDI+VN KK  Y L E D ++I +L+  K++ K NF +   L V+YED+N+++V K G++  DK   TL + + YL+ K D Y+ N    C+RLD+ T+G+  KN + L LN +   V KYY L GK  K ++  KD  +E +  D E  K+I  +V++   +LLEI+L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GD KY     + FG + L +YK+ F   F + NK
 S:   1 MKIEIGTNEAGQRLDKFLRKYLKDVPLSAIFKALRKGDIRVNGKKQKEKYSLLEGDVIEIRYLQSVVTKEKKKPNFQMVDSGSLQVVYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKKNGAATLTDYVLSYLFRKGD--YVPENELTFTPASCNRLDRNTSGIVFFGKNFEGLKLLNEMIRERKVKKYYCALVKGKIQPGKYEAYISKD----DELNKSTVYDTERPDTKKIKMDVKVLQTNGAFSLLEIELITGRSHQLRAHLAHLGNPIVGDFKYGDNKMNSFFENKFGLTYQFLYAYKVTFKEVPEKFDYLKNK 302
>gi|110803565|ref|YP_698546.1| pseudouridylate synthase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110684066|gb|ABG87436.1| pseudouridylate synthase [Clostridium perfringens SM101] (324 aa)
Score = 317, Expect = 1.8e-27, Identities = 101/289 (34%), Positives = 159/289 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNF-LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ GDI+VN KK  Y L + D ++I +L+  K++ K NF +   L V+YED+N+++V K G++  DK   TL + + YL+ K D Y+ N    C+RLD+ T+G+  KN + L LN +   V+KYY L GK  K ++  KD  +E +  D E  K+I  +V++   +LLEI+L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GD KY     + FG + L +YK+ F   F + NK
 S:   1 MKIEIGTNEAGQRLDKFLRKYLKDVPLSAIFKALRKGDIRVNGKKQKEKYSLLDGDVIEIRYLQSVVTKEKKKPNFQMVDSGSLQVVYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKKNGAPTLTDYVLSYLFRKGD--YVPENELTFTPASCNRLDRNTSGIVFFGKNFEGLKLLNEMIRERKVNKYYCALVKGKIQPGKYEAYISKD----DELNKSTVYDTERPDTKKIKMDVKVLQTNGAFSLLEIELITGRSHQLRAHLAHLGNPIVGDFKYGDNKMNSFFENKFGLTYQFLYAYKVTFKEVPEKFDYLKNK 302
>gi|168209672|ref|ZP_02635297.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168213116|ref|ZP_02638741.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170712270|gb|EDT24452.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170715381|gb|EDT27563.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (324 aa)
Score = 316, Expect = 2.2e-27, Identities = 101/289 (34%), Positives = 158/289 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNF-LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ GDI+VN KK  Y L + D ++I +L+  K++ K NF +   L V+YED+N+++V K G++  DK   TL + + YL+ K D Y+ N    C+RLD+ T+G+  KN + L LN +   V KYY L GK  K ++  KD  +E +  D E  K+I  +V++   +LLEI+L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GD KY     + FG + L +YK+ F   F + NK
 S:   1 MKIEIGTNEAGQRLDKFLRKYLKDVPLSAIFKALRKGDIRVNGKKQKEKYSLLDGDVIEIRYLQSVVTKEKKKPNFQMVDSGSLQVVYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKKNGAPTLTDYVLSYLFRKGD--YVPENELTFTPASCNRLDRNTSGIVFFGKNFEGLKLLNEMIRERKVKKYYCALVKGKIQPGKYEAYISKD----DELNKSTVYDTERPDTKKIKMDVKVLQTNGAFSLLEIELITGRSHQLRAHLAHLGNPIVGDFKYGDNKMNSFFENKFGLTYQFLYAYKVTFKEVPEKFDYLKNK 302
>gi|138894673|ref|YP_001125126.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D-like protein [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196247711|ref|ZP_03146413.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|134266186|gb|ABO66381.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D-like protein [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196212495|gb|EDY07252.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] (304 aa)
Score = 316, Expect = 2.4e-27, Identities = 88/267 (32%), Positives = 143/267 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFP 268
      I  I++E + + +  I+  E S S++ + IKNG + VN +  NYK + D++ I   P + L +  E +PI L++ YED++++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N L  + HR+DK T+GL + AKN   L   + V++ Y + +G    T+  I ++ +++ M + EN  KE +T +RV+E+ +  +E QL TG+ HQIRVHM IG+P+ GD +Y K      G GF+ P
 S:   4 ITFHIEEEYDGERIDKVIAALNDEWSRSQVQQWIKNGLVTVNGRTVKANYKSELGDTVAIS---PPEPEPLHV---EPEPIPLDIYYEDEDVLVVNKPRGMVVHPAPGHMRGTLVNALLAHCRDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDAAHRSLVEQLVNKTVTRRYKAIVHGVIPHDYGTIDAPIGRDKRDRKKMAVTDEN--GKEAVTHFRVLERFRQYTYVECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPQYGPKKTLSIEGQALHAGVLGFRHP 277
>gi|154504404|ref|ZP_02041142.1| hypothetical protein RUMGNA_01908 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153795333|gb|EDN77753.1| hypothetical protein RUMGNA_01908 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (309 aa)
Score = 315, Expect = 2.9e-27, Identities = 82/253 (32%), Positives = 137/253 (54%)
 Q:   5 FIKKEEE--NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKL-NFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      F  EE  N+ + F+S  + S S I K IK+G ++VN K+  NYKL  D +++ +    EL++ + L + L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N + + E    +  + HR+D TTG + KN +  L    ++++ Y + +G K+ S T+  I + +++ M +  +  +E +T YRV+E+ +  +E +L TG+ HQIRVHMASIGHP+LGD Y
 S:   6 FFTAEETVTNERIDKFLSAQMPDRSRSYIQKLIKDGLVEVNGKQVKTNYKLGSEDEVKLQI------PELEVPDILPEEIPLDILYEDTDLLVVNKPKGMVVHPAPGHYTGTLVNALMYHCRENLSGINGVMRPGIVHRIDMDTTGSLLVCKNDRAHQILAEQLKDHSITRRYEAIVHGNLKEDSGTVNAPIGRHPTDRKKMSVHAPH--GREAVTHYRVLERFGNYTHIECELETGRTHQIRVHMASIGHPILGDLVY 256
>gi|110597884|ref|ZP_01386166.1| Pseudouridine synthase, RluD [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110340461|gb|EAT58947.1| Pseudouridine synthase, RluD [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (349 aa)
Score = 315, Expect = 3.1e-27, Identities = 81/243 (33%), Positives = 132/243 (54%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + ++++ + + +K+ ++I+ G + VN K+  NY+++ D++QI  L+P  EL   E PI ++IYED++++V+NK G++ P    TL N I ++  E+ DK+ L  + HRLDK T+GL + AKN  L L  +  V K Y + +G  ++S T+  I +++ K +   E K K IT Y V E   +LL + L TG+ HQIR HM +GH +LGD Y
 S:  36 IDQYLTRQVENATRNKVQEAIEEGRVLVNEKRVKSNYRIKSCDTIQITF-LRPPAPELAP---EDIPI-DIIYEDEDLMVINKKPGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHIGIGAEELDKSSLRPGIVHRLDKNTSGLIIVAKNPVALHRLARQFADRQVVKIYKAIVWGVPAEQSGTITTNIGRSKKDRKVMANFPYEGKDGKTAITDYSVTENLHWFSLLSLTLHTGRTHQIRAHMQHLGHQILGDETY 278
>gi|167758164|ref|ZP_02430291.1| hypothetical protein CLOSCI_00502 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167664061|gb|EDS08191.1| hypothetical protein CLOSCI_00502 [Clostridium scindens ATCC 35704] (304 aa)
Score = 314, Expect = 4.3e-27, Identities = 84/260 (32%), Positives = 135/260 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M + F + ++ + + ++S+  + S S I K IK  + VN K  NY+L  D ++I L  P KE +  E P L+++YEDK+II+VNKP+ ++ P    TL N + +      +  + HR+D TTG VA KN   L+   ++ + Y+ + +G K++ T+  I + E++ M I  N  +E +T Y+V+E+ D  + +L TG+ HQIRVHMAS+GHP+LGD Y K
 S:   1 MKEFFTVENQDGERIDRYLSEELADRSRSYIQKLIKENYVTVNQKPVKANYRLSLGDRVEIDL---PEAKEPDIR-PEDIP-LDILYEDKDIIIVNKPKQMVVHPAPGHYSQTLVNALMYHCGSDLSGINGTMRPGIVHRIDMDTTGSLVACKNDMAHQSLSRQLKEHSIRRIYVAIVHGNIKEEYGTVNAPIGRHPTERKKMSIHSRN--GREAVTHYQVLERFGDYTYIRCELETGRTHQIRVHMASLGHPLLGDGVYGPK 256
>gi|171326689|ref|ZP_02915137.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087318|gb|EDT33729.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. WCH70] (304 aa)
Score = 313, Expect = 4.8e-27, Identities = 82/260 (31%), Positives = 135/260 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +IQ I E +N+ +  I+  +E S SK+ + IK+G + VN +  NYK  D + + L   +  L+ +   L++ YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N L  + HR+DK T+GL + AKN   L +  + V++ Y + +G    T+  I ++ +++ M + EN  KE +T +RV+E+ +  +E QL TG+ HQIRVHM IG+P+ GD +Y K
 S:   3 VIQFHIDAEYDNERIDKVIAALNEEWSRSKVQQWIKDGLVTVNDQHVKANYKSSAGDVVVVRL-----PEPEPLHVVPENIPLDIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHMRGTLVNALLAHCTDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHQSLVDQLVKKTVTRKYKAIVHGVIPHDYGTIDAPIGRDKRDRKKMTVTEEN--GKEAVTHFRVLERFRHYTFVECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPQYGPK 257
>gi|167768022|ref|ZP_02440075.1| hypothetical protein CLOSS21_02565 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167710351|gb|EDS20930.1| hypothetical protein CLOSS21_02565 [Clostridium sp. SS2/1] (323 aa)
Score = 313, Expect = 4.9e-27, Identities = 88/260 (33%), Positives = 150/260 (57%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKK-ELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKY-----LYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M ++ I  EE Q L  +SK  +  S + K ++ +IK+N KK T N KL + D + I+L  I K  ++  + K L+V+YED+N+I+VNKP G++ Q K E I ++N++I Y   L +K+  ++ ++C+RLD+ TTG+ +  + + L + +   + KYYLC+ GK + S + ++ +E+  +++ ++    I T Y +  + LL+++L+TGK HQIR H+ASIGHP++GD KY K
 S:   1 MRELNITTREEGQRLDKILSKYLNKAPKSFVYKMLRKKNIKLNGKKATGNEKLSQGDQVCIYLAEDTINKFREEVKAGKQKIKLDVLYEDENVIMVNKPWGILSQKSKPEDI-SINDQIIPYAVNQGLISEKELQVVKPSICNRLDRNTTGIIICGISIEGLQTMAEMLKHRDMEKYYLCIVKGKIEG-SQKVSAYLKKDEKTNKVKVSKQEIAGASHIETAYEPVISNDEFTLLKVELITGKTHQIRAHLASIGHPLIGDFKYGDK 265
>gi|167747168|ref|ZP_02419295.1| hypothetical protein ANACAC_01882 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167654128|gb|EDR98257.1| hypothetical protein ANACAC_01882 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (329 aa)
Score = 313, Expect = 5.1e-27, Identities = 81/261 (31%), Positives = 139/261 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL---RLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE-----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      M +I I  EE Q L  ++K  +  S + K ++ +IK+N KK + + KL+ D + +++  +  ++E +  +A  L+VIY+D N++++NKP G++ Q K  I ++N I Y E   + D  + ++C+RLD+ TTGL +A + + L + +  +V KYY C+ G  KK+     + E ++  +R+   I T Y +    LL ++L+TGK HQIR H+A +G P+ GDTKY +G
 S:   1 MKEIRISDREEEQRLDKLLAKYLNKAPKSFLYKMLRKKNIKLNGKKASGSEKLKSGDVVCVYMADATIASFREEPRAERRKAD--LSVIYQDSNVLIINKPYGMLSQKAKPSDI-SVNELIVPYCLEHGILKESDLELVRPSVCNRLDRNTTGLLIAGISLEGLQTMAEVLRDRSVRKYYYCIVKGMVNKKTRISGYICKDHRENKVSFSERKISGGSRIETAYEPMAAGHGFTLLRVELITGKTHQIRAHLAGMGFPLAGDTKYGDRG 266
>gi|169827034|ref|YP_001697192.1| putative RNA pseudouridine synthase ylyB [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991522|gb|ACA39062.1| Hypothetical RNA pseudouridine synthase ylyB [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (303 aa)
Score = 313, Expect = 5.5e-27, Identities = 80/273 (29%), Positives = 140/273 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      I+++++ + +  +S  E S ++I  I +G+IKVN    YK++ D + I   + +  L+ +   L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N +  +Y+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   L +  + V++ Y+ L +G    T+  I +++ + +  +N  K +T + V+E+ D L+E +L TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K  F  L + + FN
 S:   8 IEEQQQGERIDKALSSLQSEWSRTQIGNWISDGNIKVNGDAVKAKYKVKAGDVIAI-----DVPEAEPLDVIAENLALDIVYEDADVLVVNKPKGMVVHPAPGHMTGTLVNGL---MYQCKDLSGINGIMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDVAHESLVDQLVNKTVTRKYIALVHGHIAHDKGTIDAPIGRDQKDRQKQAIVDN--GKHAVTHFHVVERFGDYTLVECRLETGRTHQIRVHMNYIGFPLVGDPKYGPKKTIDFGGQVLHAATLGFN 274
>gi|192812126|ref|ZP_03040795.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192799273|gb|EDV75784.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. Y412MC10] (324 aa)
Score = 313, Expect = 5.7e-27, Identities = 82/236 (34%), Positives = 131/236 (55%)
 Q:  24 KELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRL-KPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +++S S++  I +G + VN   NYK+ + D +I L++ +P  E+   E P L + +ED ++IVVNKPRG++ P    TL N +  ++ KD    L  + HR+DK TTGL +AAKN K  L    +V++ YL L +G    T+  I + +++++ +  N +K +T + V+E+ D +LLE++L TG+ HQIRVHM IGHP++GD Y K
 S:  47 EDVSRSQVQLWIADGHVSVNDGPIKSNYKVSQGD--RIVLKVPEPSAVEI---IPEDIP-LEIAFEDGDVIVVNKPRGMVVHPAPGHSSGTLVNAL---MFHCKDLSGINGELRPGIVHRIDKDTTGLIMAAKNDKAHASLAAQLKEHSVNRRYLALVHGNISHDQGTIDAPIGRDAQDRKLYTVTDRN--SKHAVTHFTVVERFGDYSLLELKLETGRTHQIRVHMKYIGHPLVGDPVYGK 277
>gi|167756776|ref|ZP_02428903.1| hypothetical protein CLORAM_02325 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167702951|gb|EDS17530.1| hypothetical protein CLORAM_02325 [Clostridium ramosum DSM 1402] (328 aa)
Score = 312, Expect = 7.2e-27, Identities = 91/277 (32%), Positives = 147/277 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKL-NFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTE-AVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      M ++ I + + NQ + ++ K    + I K + DIKVN KK  Y L +D +++FL   K+ + + E   +V+YEDK++++V KP GL+  D NE I+TL N++ YL K +   +N    HRLD+ T+G+ + K  L LN +   + K YL +C G+  + +   I L + Q+ + ++   + T R ++  D +L+E+ L+TG+ HQIRVH++SI HP++GD KY     K FG   L +YKIKF
 S:   7 MKKLKITENDANQRIDKYLKKLLVNAPNNFIYKMFRKKDIKVNGKKVDEKYILSLDDEVEMFLYDDKFKEFTETKSIYEVNKTFSVLYEDKHVLIVFKPAGLLVHEDANESINTLTNQVLSYLASKNELDLSRENTFMPGPVHRLDRNTSGIVIFGKTLAALQNLNEMIKQRHCIEKKYLTICRGQLNHQRNLHGYMIKLENQAQVKLVKKDYPGALTMETIVRPLKYNCDYSLVEVTLITGRMHQIRVHLSSIEHPIIGDRKYGDFELNKYIKKTFGLNNQLLHAYKIKF 297
>gi|88806703|ref|ZP_01122219.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88783037|gb|EAR14210.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Robiginitalea biformata HTCC2501] (343 aa)
Score = 312, Expect = 7.7e-27, Identities = 79/267 (29%), Positives = 139/267 (52%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHF 284
      F+  + + +KI ++ ++G+I+ N +  NY+++ D++++   P +   N L + I L+++YED+ ++VVNKP G++ P    TL N + +L +  +   L HR+DK T+GL V AK + + L  + +  + YL L +G   S T++ I N + ++ M++ +  KE +T YRV E+  + L+ +L TG+ HQIRVHM IGH + D++Y  G+  +  T YK  F +N F
 S:  35 FLMTRIRNATRNKIQQAARDGNIRANEQVIKQNYRVKPGDTIRVLFEHPPYE-----NLLLPEDIPLDIVYEDEVLLVVNKPAGMVVHPGHGNYTGTLVNALVHHLDQLPLNSDNRPGLVHRIDKETSGLLVIAKTEAAMANLARQFFDKTTRREYLALVWGNVADDSGTVEGPIGRNPKNRLQMQVFPDGSQGKEAVTHYRVEERLGYVTLVSCRLETGRTHQIRVHMQHIGHTIFNDSRYG--GDRILKGTSFTKYK---QFVENAF 293
>gi|168139860|ref|ZP_02583089.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus G9842] (302 aa)
Score = 311, Expect = 9.2e-27, Identities = 82/250 (32%), Positives = 131/250 (52%)
 Q:  11 ENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +N+ + F++  E S S++ + IK+ + VN K  NYK++E D + +   I   L+    L + YED +++VVNKPRG++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  I ++ E+Q M +D EN  K +T ++V+E+ KD L+E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY K
 S:  14 KNERIDKFVAGINNEWSRSQVQQWIKDDVVTVNGKAVKVNYKVKEEDEITV-----TIPDPEALDIQPEDMNLEIYYEDADVLVVNKPRGMVVHPAPGHTSGTLVNGLMHHCTDLSGINGVMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVAKTVTRRYKAIVHGVIPHDKGTIDAPIGRDKKERQSMTVD-EN--GKNAVTHFQVLERFKDFTLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPK 257
>gi|109645926|ref|ZP_01369846.1| pseudouridine synthase, RluA family [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109643875|gb|EAT53428.1| pseudouridine synthase, RluA family [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (334 aa)
Score = 311, Expect = 9.5e-27, Identities = 86/240 (35%), Positives = 134/240 (55%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN-FGFQ 266
      S S I  I+ G + VN   NYK++ D + + +  P +ELK+  EA+ I L ++YED++++VVNK +G++ P    TL N +  LY ++    L  + HR+DK T+GL V AKN   L    ++++ YL + +G  + S T++ I + +++ M + +N  KE +T Y V+E+ +D LLE +L TG+ HQIRVHMA + HPVLGD Y + N FG Q
 S:  56 SRSFIQGLIEEGHVLVNGAARKANYKVRAMDQIAVVI---PPPRELKV---EAENIPLEILYEDEDVLVVNKSQGMVVHPAPGAWTKTLVNAL---LYHCRNLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKNDLAHQGLAEQIKAHSMARRYLAIVHGVVFEPSGTVEAPIGRDPADRKKMAVVFQNA--KEAVTHYEVLERFRDFTLLEARLETGRTHQIRVHMAYLKHPVLGDPLYGPRKNPFGLQ 291
>gi|169190638|ref|ZP_02850560.1| pseudouridine synthase, RluA family [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169002725|gb|EDS49604.1| pseudouridine synthase, RluA family [Paenibacillus sp. JDR-2] (315 aa)
Score = 310, Expect = 1.2e-26, Identities = 88/279 (31%), Positives = 142/279 (50%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSK--ISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN-HFLHY 287
      E+ + + F++ S E S+S+ + + IK+G + VN   NYKL  D + I +  P ++ +  E P L+++YED ++IV+NKPRG++ P    T+ N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL +AAKN   L    +VS+ Y+ L +G    T+  I  N+ K   DR +K   +T + V+E+  D ++E+QL TG+ HQIRVHM IG+P+ GD Y +   +  L + + F  +  FL +
 S:  20 EQAGERIDKFVTDSLNEDSISRTQVQEWIKSGAVLVNQNTVKPNYKLSSGDHVGIRV---PEPEDAAI-VAEDIP-LDIVYEDADVIVINKPRGMVVHPAPGHSSGTVVNAL---MYHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMAAKNDLAHVSLAEQLKDHSVSRKYIALVHGNLPHDQGTIDAPIGRDQNDRKLFTVTDRNSK---HAVTHFAVLERIADDYTIVELQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPMYGRNKTVALKGQALHAAVLGFKHPRTGEFLEF 297
>gi|167753888|ref|ZP_02426015.1| hypothetical protein ALIPUT_02173 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167658513|gb|EDS02643.1| hypothetical protein ALIPUT_02173 [Alistipes putredinis DSM 17216] (356 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 79/243 (32%), Positives = 136/243 (55%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL-----YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      L F++  + S ++I +  G+I VN K  +YK++ D +I L +  K+E+++  E P L + YED ++++VNKP G++ P    TL N + YL   +++ D  + A L HR+DK T+GL V AKN++  L  +  +++ Y+ L +G F++  T+  I + +++Q M + +  K +T YRV+++  + L+E +L TG+ HQIRVHM  GHP+ GD +Y
 S:  41 LDKFLTIHMERCSRNRIQTAADAGNILVNGKPAKSSYKVKPGD--RISLVMPYPKREIEI-IPENIP-LEIPYEDDDLLLVNKPAGMVVHPGHGNYSATLVNALTYYLQNLPLFQEGD---MRAGLVHRIDKNTSGLLVIAKNERAHARLAKQFFDHTITRRYVALVWGNFEEDEGTITGNIGRSPKDRQKMWVFEDGSDGKHAVTHYRVLKRYGYVTLIECRLETGRTHQIRVHMQWKGHPLFGDERY 282
>gi|126649705|ref|ZP_01721941.1| YlyB [Bacillus sp. B14905] >gi|126593424|gb|EAZ87369.1| YlyB [Bacillus sp. B14905] (303 aa)
Score = 308, Expect = 1.7e-26, Identities = 79/273 (28%), Positives = 140/273 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      I+++++ + +  +S  E S ++I  + +G+IKVN    YK++ D + I   + +  L+ +   L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N +  +Y+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   L +  + V++ Y+ L +G    T+  I +++ + +  +N  K +T + V+E+ D L+E +L TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K  F  L + + FN
 S:   8 IEEQQQGERIDKALSSLQSEWSRTQIGNWVSDGNIKVNGDAVKPKYKVKAGDVIAI-----DVPEAEPLDVIAENLALDIVYEDADVLVVNKPKGMVVHPAPGHLTGTLVNGL---MYQCKDLSGINGIMRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDVAHESLVDQLVNKTVTRKYIALVHGHIAHDKGTIDAPIGRDQKDRQKQAIVDN--GKHAVTHFHVVERFGDYTLVECRLETGRTHQIRVHMNYIGFPLVGDPKYGPKKTIDFGGQVLHAATLGFN 274
>gi|154483515|ref|ZP_02025963.1| hypothetical protein EUBVEN_01219 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735425|gb|EDM51311.1| hypothetical protein EUBVEN_01219 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (301 aa)
Score = 308, Expect = 1.8e-26, Identities = 93/277 (33%), Positives = 148/277 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      M +FI EE  I D ++S+  ++S S I K +K+ +I +N K  NYK+Q +D + I   I K ++ N +   L++IYED + ++VNKP+ ++ P    TL N +  +Y K+    L  + HR+DK TTG + KN +  +    ++++ Y+ + G K +S T+  I +  ++ M I+ +N  KE +T Y+V+++   +E QL TG+ HQIRVHMASI HP+LGDT YN K F + CL + I F
 S:   1 MNNLFIVDEELFDIRIDRYLSELLPDVSRSFIQKLLKDNEILLNDKPVKANYKVQPSDKINI-----NIPKPVEANIVAENIPLDIIYEDDDFLIVNKPKDMVVHPAPGHYTGTLVNGL---MYHCKNHLSNINGVLRPGIVHRIDKDTTGALIICKNDYSHNFIAEQLKVHSITRKYVGIVQGVVKDESGTINAPIGRHPVNRKEMAINHKN--GKEAVTHYKVLKRFDKYTFMEFQLETGRTHQIRVHMASIHHPLLGDTVYNHNKCPFKLEGQCLHAKTIGF 275
>gi|134299530|ref|YP_001113026.1| RluA family pseudouridine synthase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134052230|gb|ABO50201.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Desulfotomaculum reducens MI-1] (306 aa)
Score = 308, Expect = 1.8e-26, Identities = 82/243 (33%), Positives = 137/243 (56%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      L F++  +++S S I K I++G + V+ K  N+KL+ +++ + +  P +ELK+  E + I L++ YED ++IVVNKPRG++ P +   TL N + + ++  N +  + HRLDK T+GL +AAK+ +  L    V++ Y L +  K  T+  I + ++Q M +  N +K +T ++V+E+ D L+E +L TG+ HQIRVHMA IG P++GD KY
 S:  17 LDVFLANQCQDISRSYIQKLIEDGLVTVDGKPARANHKLRVEETIHMQI---PPAEELKV---EPENIPLDIYYEDSHVIVVNKPRGMVVHPAEGNIAGTLVNALLYHCHDLSGINGIMRPGIVHRLDKDTSGLIMAAKHDQAHQSLARQLKDRTVTRRYQALVHHNIKGDFGTINAPIGRDPRDRQKMAVVERN--SKNAVTHFQVLERFGDYTLIECRLETGRTHQIRVHMAYIGFPLVGDPKY 254
>gi|160943193|ref|ZP_02090429.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00679 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445432|gb|EDP22435.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00679 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (329 aa)
Score = 308, Expect = 1.9e-26, Identities = 95/297 (31%), Positives = 161/297 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLR--------LKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL-----YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI---DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-NKKGN--FGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKLNLEVKN 297
      M Q   ++  L F+  ++  S + KS +N +KVN KK  Y+LQ D +++++     KP++K     +P + VIYED+N+ V+ KP L+C D+  + L +  +YL   Y+  +N + +C+RLD+ T GL +AAKN  L ++N + T+ + K Y + G  +S   +  +E+  + I   +++ K+IIT  V+   AL +I L+TG+ HQIR H+A +G PVLGD KY N+K N  G +  L + +I F + + + LHYL+  +++K+
 S:   1 MKQFTATANDDGVRLSRFVQSVTRDFPTSLLYKSFRNKRVKVNGKKAAPEYRLQAGDLIELYINDEFFPPEGAKPVQKAAPKK-QPNQPKVTVIYEDENLAVLYKPTHLLCHSDRTGDAN-LVDAFTQYLTQKGEYDPHGENRFKPGICNRLDRGTEGLVIAAKNYAALRDMNEIIRTDLLKKEYYTITVGI--PQSGRFTAWWEHDEKNNKVSIHAHQSQDERRKQIITDVDVLRTAGPFALCKIGLVTGRTHQIRAHLAYLGKPVLGDIKYGNRKMNERTGTKTQALCAVRISFLDVPEENTLHYLSGKVIKLKD 313
>gi|78186656|ref|YP_374699.1| pseudouridine synthase, RluD [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|78166558|gb|ABB23656.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pelodictyon luteolum DSM 273] (354 aa)
Score = 308, Expect = 2.0e-26, Identities = 81/259 (31%), Positives = 133/259 (51%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSY 273
      + ++++ + + +K+ ++I++G + VN K  NY+++ DS+++  L+P  EL   E PI +++YED +++VVNK G++ P    TL N I +   E+ + + L  + HRLDK T+GL + A+N  L L  +  VSK Y + +G + + T+  I + + K +   E  K IT YRV E   +L E+ L TG+ HQIR HM +GH +LGDT Y     FP  S+
 S:  40 IDQYLTRQVENATRNKVQEAIEDGRVLVNGKSVKSNYRVKSCDSIEMTF-LRPPAPELAP---EDIPI-DIVYEDSDLMVVNKAPGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHFGTDAEELETDELRPGIVHRLDKDTSGLIIVARNPTALHRLARQFADRKVSKLYTAILWGVPEPQEGTIHTNIGRSRRDRKVMANFPYEGLEGKTAITDYRVTENLHWFSLAELTLHTGRTHQIRAHMQHLGHQILGDTTYGGASLRTLDFPRSESF 298
>gi|110004533|emb|CAK98870.1| hypothetical rna pseudouridylate synthase c protein [Spiroplasma citri] (312 aa)
Score = 307, Expect = 2.3e-26, Identities = 101/290 (34%), Positives = 159/290 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHK-KTTWNYKLQENDSLQIF---LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNR--IKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTEL-NNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEII-TKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++ + +K + NQ + +FI K F+  LS I K +N IKVN+K   NYKLQ D + IF  L +  + + N +E P L V+YED NI+VV+KP G+   + +D +   I+K+ Y +D+   + HRLDK T GL + AKN+ TL L  +  E++ K YL C G K+  TL +++ NE+KQ M  + + + +++ T +RV Q +  LE+ L+TG+KHQIR ++ + HP++ D KY K     L + + F+  +H L YLN+
 S:   6 VVTLTVKANDVNQTIFNFIKKMFQTTPLSVIYKLFRNKKIKVNNKVMKERNYKLQLGDQIIIFDKNLVVTERNQAVTYNNVETLP-LQVVYEDDNILVVDKPHGVEMYSKFHTSLDAMVQHYLIQKHEYHPEDEQSFVISHVHRLDKLTRGLVLYAKNKITLDLLLAKINQKESIEKKYLAKCEGIIKETDFTLTGYLYKNEDKQKMVFTKTVQPHAKVVKTHFRVQHQLTNATWLEVTLITGRKHQIRASLSYLHHPIVNDIKYGAKQETKEYMIVLYATTLIFHQLPDH-LSYLNE 301
>gi|114566812|ref|YP_753966.1| pseudouridylate synthase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114337747|gb|ABI68595.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (305 aa)
Score = 307, Expect = 2.6e-26, Identities = 86/274 (31%), Positives = 151/274 (55%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + + +E E + L F+++  ELS S +  I+NG+I+V+ K+  +Y+L+ + + + +  P +ELKL  +A+ I L+ IY+DK+I V++KP+G++ P   +TL N + +L +  N L  + HRLDK T+G+ V AKN   +L    ++++ Y+ L +G K+  +++ I   KQ +    + ++ Y+V+E+ + LL+++LLTG+ HQIRVH A I HPV+GD Y  K  G   L ++ + F
 S:   7 LLVDEEMEGERLDAFVTEQLDELSRSLVKTLIENGEIRVDSKQQKPSYRLKAGEEIIVEI---PAVRELKL---KAQDIPLSFIYQDKDIAVIDKPKGMVAHPAHGNWENTLVNALLFHLKDLSGINGELRPGIVHRLDKDTSGVMVIAKNDMAHRQLAAQIKDHSINREYITLVHGIIKENLGSIEAPI--GRSKQDRKKMAVIAGGRPAVSNYQVLERLGNYTLLKVKLLTGRTHQIRVHFAYIKHPVVGDPLYGSGKKQLGLDTQALHAHLLGF 275
>gi|167745608|ref|ZP_02417735.1| hypothetical protein ANACAC_00300 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167654920|gb|EDR99049.1| hypothetical protein ANACAC_00300 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (305 aa)
Score = 307, Expect = 2.8e-26, Identities = 84/275 (30%), Positives = 148/275 (53%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      Q + ++E  L  ++ F E + S + K K+ + V+ +  NYK++E + ++ L+  + K +L+  K L+++YED++II++NKP+ ++ P    TL N + ++ ++    L  + HR+DK TTG+ + KN   L    +++ Y +   K++S T+  I + ++++ M IDRE  + +T YRV+E+ K+  +E +L TG+ HQIRVHMASIGHP+LGDT Y KK + + CL + + F
 S:   6 QFTVSQKETGSRLDVCLAGRFPEFTRSYLQKLCKDSAVLVDDAEKKSNYKVREGE--RVILK---VPKPTELSIKPEKMDLDIVYEDRDIILINKPKNMVVHPAPGHYEGTLVNGLMEHCRDELSGINGVLRPGIVHRIDKDTTGILIVCKNDMAHQCLAEQLKDHTITRRYHAIVCHNIKEESGTVDAPIARSRKDRKKMAIDREA--GRRAVTHYRVLERLKEGFTYIECRLETGRTHQIRVHMASIGHPLLGDTVYGPKKSKYSLEGQCLHAKVLGF 278
>gi|118586926|ref|ZP_01544359.1| pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432653|gb|EAV39386.1| pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (308 aa)
Score = 306, Expect = 3.3e-26, Identities = 80/246 (32%), Positives = 125/246 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLK---DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L  ++ F  S ++I K I  + VN K   Y +Q+ D  + +++ P+KK   L K L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+DK T+GL + AKN   L+  +  + YL + +G F +K T+K  D  N +KQ + +   +E IT ++V+E  + +L+E L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LDKILATDFSAFSRNQIKKLIDQDRVIVNGKPVLAKYLVQDGD--HVVIKVPPVKKT---ELLPEKIPLDIVYEDDDLIVVNKPQGMVVHPSAGHSEHTLVNALLSHAPLSTINGEFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNNFAHEHLSLDLKSHKTGRKYLAIVHGNFSEKRGTIKAPIDRDPKNRQKQAVVAN-----GREAITHFKVLESFSNYSLIEAVLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 260
>gi|83589720|ref|YP_429729.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83572634|gb|ABC19186.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (306 aa)
Score = 306, Expect = 3.3e-26, Identities = 84/259 (32%), Positives = 143/259 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVN-HKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +++ + E  + + +++  E+S S+I + ++ G+I +  +  NY+L+ + +++ L +P     L A+P  L+++YED++IIVVNKP+G++ P  + TL N +  LY  D    L  + HRLDK T+G+ VAAKN   L    ++ + YL L +G+ +  ++ I + ++Q M + +N ++ +T YRV+E   LLE +L TG+ HQIRVHMA IGHPV+GD KY +
 S:   1 MEVVVPPEARGRRIDAWLAGELPEVSRSRIQQLLEAGEITLALPGRLKANYRLRGGERVRVRLP-EP-------TLLAARPEAIPLDILYEDEDIIVVNKPQGMVVHPAPGSEGGTLVNAL---LYHCGDLSGINGVLRPGIVHRLDKDTSGILVAAKNDAAHRGLAAQIKDHSMKRIYLALVHGEVAEPRGRVEAPIGRHPVDRQRMAVTLKN--SRPAVTHYRVVEHFPGYTLLEARLETGRTHQIRVHMAFIGHPVVGDPKYGPR 255
>gi|160939065|ref|ZP_02086416.1| hypothetical protein CLOBOL_03959 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158438028|gb|EDP15788.1| hypothetical protein CLOBOL_03959 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (366 aa)
Score = 306, Expect = 3.6e-26, Identities = 86/260 (33%), Positives = 149/260 (57%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKK--ELKLNFLEAKP----------------------------------ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK-----KDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M + + + E Q L  ++K  +   I K ++ +I +N KK  + +L+E D +++FL + I+K   +  E +P                  L+++YED++I+VVNKP G++ Q K+ + +LN I YL +      + ++C+RLD+ T+GL VA K+  L +N ++  ++ KYY CL G+ K+K  + F+ +E  + I  E + + I+T+Y +  K  LL++ L+TG+ HQIR H+ASIGHP++GD KY +
 S:   1 MQTLTVTQNEAGQRLDKLLTKYLNQAGKGFIYKMMRKKNITLNGKKCDGSERLEEGDQVKLFLSDETIEKFSVPDMGGYEKQPGDQSSTGASSHEKREKARGKGGEHQGSRDREGGRRLDIVYEDQHILVVNKPSGMLSQKAKDSDM-SLNEYILNYLIDSGKLPISQLRTFKPSICNRLDRNTSGLVVAGKSLAGLQVMNEVFKDRSIHKYYQCLVAGEIKEKQ-LIAGFLKKDESTNTVSIFPLEVEDSVPIMTEYLPLSGNKTFTLLQVTLITGRSHQIRAHLASIGHPIVGDYKYGSR 300
>gi|182417587|ref|ZP_02948909.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378542|gb|EDT76071.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium butyricum 5521] (324 aa)
Score = 306, Expect = 3.7e-26, Identities = 99/289 (34%), Positives = 159/289 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNE-KIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ DI+VN KK  Y L+E D ++I  ++ K++  F++ P + + +ED+N+++V K G++  D N+ K TL + + YL +K D YL N    C+RLD+ T+G+ + K + L +N   + V KYY L GK K S  + +I N E I + D+E K +K+I   V+E   + +EI L+TG+ HQIR H+A +G+P++GD KY K     +G + L +YK+ F  K  + NK
 S:   1 MKIEIGSNEAGQRLDKFLRKLLKDVPLSAIFKALRKKDIRVNGKKQNEKYFLEEGDIVEIKY-IQSKKEDKTQKFIKVDPKRMKICFEDENMVIVEKWPGILVHSDTNDNKEPTLTDYVLSYLNDKGD--YLPENEITFTPAACNRLDRNTSGIIMYGKTFEGLKCINEAIREDEVKKYYYTLAKGKVK--SGLYEGYIVKNPETNISTVYDKEVKNSKKIAMDVNVVETNGAYSFVEINLITGRSHQIRAHLAHVGNPIIGDNKYGDKKLNSFFESKYGLNYQYLYAYKLNFRKIKGKLEYLDNK 301
>gi|116491102|ref|YP_810646.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091827|gb|ABJ56981.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Oenococcus oeni PSU-1] (304 aa)
Score = 306, Expect = 3.8e-26, Identities = 80/246 (32%), Positives = 125/246 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLK---DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L  ++ F  S ++I K I  + VN K   Y +Q+ D  + +++ P+KK   L K L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+DK T+GL + AKN   L+  +  + YL + +G F +K T+K  D  N +KQ + +   +E IT ++V+E  + +L+E L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  18 LDKILATDFSAFSRNQIKKLIDQDRVIVNGKPVLAKYLVQDGD--HVVIKVPPVKKT---ELLPEKIPLDIVYEDDDLIVVNKPQGMVVHPSAGHSEHTLVNALLSHAPLSTINGEFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNNFAHEHLSLDLKSHKTGRKYLAIVHGNFSEKRGTIKAPIDRDPKNRQKQAVVAN-----GREAITHFKVLESFSNYSLIEAVLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 256
>gi|189499996|ref|YP_001959466.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189495437|gb|ACE03985.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (346 aa)
Score = 305, Expect = 4.5e-26, Identities = 81/244 (33%), Positives = 130/244 (53%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI--FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      ++++ + + +K+ ++I  ++VN K  NYK++ DS++I  L+P  EL   E P+ ++IYED +++V+NK G++ P    TL N I +L  EK D  L  + HRLDK T+GL + AK+  L L  +  V K Y + +G +   +K I  + + K +  D E K K +T+YRV+E + +L+E+ L TG+ HQIRVH+ I P+LGD Y  G
 S:  39 YLAQQVENATRNKVQEAISEHRVRVNGKTVKANYKIKSLDSIEITF-LRPPAPELAP---EDIPV-DIIYEDNDLMVINKAPGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHLGTDAEKLDTTELRPGIVHRLDKNTSGLIIVAKHATALHRLAKQFAERQVEKKYQAIVWGVPEPPEGIVKTNIGRSIRDRKVMTSYDFEGKEGKTAVTEYRVVENLRYFSLVEMILHTGRTHQIRVHLKHINAPILGDETYGGAG 282
>gi|150016268|ref|YP_001308522.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149902733|gb|ABR33566.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (324 aa)
Score = 305, Expect = 4.6e-26, Identities = 95/276 (34%), Positives = 154/276 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNK-PRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-------LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F+ K K++ LS I K+++ DI+VN K  Y LQE D ++I  ++ K++ K F++ P + + YED+N++V+ K P L+   N + TL + + YL +K D Y+ N    C+RLD+ T+G+ + K + L +N   + + KYY L GK + +  + +I N E  +I D E K +K+I + ++E   +LLEI L+TG+ HQIR H+A +G+P++GD KY K     +G F L +YK+ F
 S:   1 MKIEIGPNEAGQRLDKFLRKLLKDVPLSAIFKALRKKDIRVNGTKQNEKYFLQEGDVVEIKY-IQSNKEDKKEKFIKVDPKRIKIAYEDENVVVIEKWPDVLVHSDSNNSEEPTLTDYVLSYLNDKGD--YIPENEITFTPAACNRLDRNTSGMVMFGKTFEGLKAINEAIREDEIRKYYYALAKGKIR--AGLYEAYILKNPETNTSKIYDTEVKNSKKISMEISIVESNGAYSLLEIHLITGRSHQIRAHLAHLGNPIIGDNKYGDKKLNSFFESKYGLNFQYLYAYKLNF 288
>gi|147669825|ref|YP_001214643.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|146270773|gb|ABQ17765.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dehalococcoides sp. BAV1] (300 aa)
Score = 304, Expect = 6.1e-26, Identities = 87/274 (31%), Positives = 148/274 (54%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKP-IKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF-GFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      E  + L +I++  LS S I + + +G I VN++  + +L+ D++ I  + P  ELK  E P L +I++DK+++++NKP GL  P    TL N +   E +D + L  + HRLDK T+GL + AKN++ L L+ +  V KYYL L G+ +   ++ + + + +Q + + + + +  T Y+V+  + +LLE++L TG+ HQIRVH A+IGHPV GD Y +K ++  QF L ++++ F  N
 S:   9 ETAGERLDKYITQKESGLSRSFIQELVSSGHILVNNQSAKPSLRLKTGDTITI--EIPPETPSELKA---ENIP-LEIIFQDKDLLLINKPPGLTVHPAPGHPDHTLVNGVLALEPEMEDFDDPLRPGIVHRLDKDTSGLLLVAKNRQALANLSAQFKERTVRKYYLALVKGELRPAEGFIEAPLGRDPQNRQKIAVVSDGRHAR---TGYKVLRYIQGYSLLEVKLETGRTHQIRVHFAAIGHPVAGDAVYGQKESWVKRQF--LHAHRLSFALPSN 275
>gi|153814854|ref|ZP_01967522.1| hypothetical protein RUMTOR_01069 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847885|gb|EDK24803.1| hypothetical protein RUMTOR_01069 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (347 aa)
Score = 304, Expect = 6.1e-26, Identities = 90/277 (32%), Positives = 150/277 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKK----------ELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL----YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKE---IITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      M +I I  E Q  F+ K  +  S + K ++ +I +N KK  N L  D++++F  + IKK      ++ N ++K LNV+YED+N+I +NKP G++ Q  E  +  I+ L   +++    +C+RLD+ T+G+  K  L LN ++ T ++ KYYLCL GK K   + ++ N +  + + +E + KE  I T+Y +   + LL++ L+TGK HQIR H+A+IGHP++GD KY     K +G +  L +Y++ F
 S:   1 MKEIEINSNEAGQRFDKFLGKYLDQAPKSFLYKMLRKKNITLNGKKAAGNEILALGDNVKLFFSDETIKKFSKTSEEVFRPVQKNTAKSKVKLNVLYEDENVIFLNKPVGMLSQKANREDTSLVEYLIEYLLDSGQVTREELKTFHPAVCNRLDRNTSGIVAGGKTLSALQILNEMFRTRSLEKYYLCLVSGKIKD-GQRICGYLKKNTKTNKVSVTKEKRETKEALPIETEYTPLFVSDHVTLLKVHLITGKTHQIRAHLAAIGHPIIGDYKYGDFKINEAYKKKYGLKTQLLHAYQLCF 300
>gi|160880488|ref|YP_001559456.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429154|gb|ABX42717.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium phytofermentans ISDg] (313 aa)
Score = 303, Expect = 6.7e-26, Identities = 85/252 (33%), Positives = 136/252 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIE-------QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I E E++ + F+++ + +S S I K IK+ +K+N   NY+L+E D L    + + + L    L+++YED++IIV+NKP+GL+ P    TL N +  LY KD+    +  + HR+D TTG+ V KN K+  +    ++++ Y L Y FK+  T+  I + +++ M I+ +N  K +T YRV+E     + A +E L TG+ HQIRVHMAS+ HP+LGD Y
 S:   9 IDSEYEDERIDSFLAEFEEGISRSYIQKLIKDSLVKINGNVIKANYRLKEGDILTY-----EVPQPVSLEIAAENIPLDILYEDEDIIVINKPKGLVVHPAAGHYSGTLVNAL---LYHCKDRLSGINGVMRPGIVHRIDMNTTGVLVVCKNDKSHQSIAEQLKVHSITRKYEALVYNSFKQTEGTVDAPIGRHPVDRKKMAINHKN--GKNAVTNYRVLENFNLGYVHNQGYAHIECTLKTGRTHQIRVHMASLHHPLLGDDVY 263
>gi|3915406|sp|O50310|YBC5_CHLVI Uncharacterized RNA pseudouridine synthase in bchI 5'region (RNA-uridine isomerase) (RNA pseudouridylate synthase) >gi|2661852|emb|CAB06297.1| hypothetical protein [Prosthecochloris vibrioformis] (327 aa)
Score = 302, Expect = 8.7e-26, Identities = 83/284 (29%), Positives = 145/284 (51%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      ++++ + ++ +K+ +I+ G + VN K  NY+++ D + +  L+P  EL   E PI ++YED +++V++K G++ P    TL N I +L  ++ DK +  + HRLDK T+GL + AKN  L +L  +  V K Y + +G K +S T+K I + + K +   E  K IT Y+V+E   +L+++ L TG+ HQIRVH+ +GH +LGD Y   G  P  +   F +N L +++ L + ++F+
 S:  17 YLTQQVENMTRNKVQAAIEEGRVLVNGKPVKSNYRVKSCDHIHLTF-LRPPAPELAP---EDIPI-TILYEDDDLMVIDKEAGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHLGKDADELDKTEMRPGIVHRLDKDTSGLIIIAKNPTALHKLARQFANRQVEKVYKAIVWGVPKAESGTIKTNIGRSHKNRKVMANFPYEGAEGKHAITDYQVVEDLGYFSLMDVTLHTGRTHQIRVHLQHLGHSILGDETY------GGATPRTLPFSKSEPFTRN-LLELMSRQALHAQTLRFR 293
>gi|168187890|ref|ZP_02622525.1| hypothetical RNA pseudouridine synthase YhcT [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294254|gb|EDS76387.1| hypothetical RNA pseudouridine synthase YhcT [Clostridium botulinum C str. Eklund] (301 aa)
Score = 302, Expect = 9.2e-26, Identities = 84/262 (32%), Positives = 146/262 (55%)
 Q:  21 KSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      K++ + S  I K+ + G IKVN++  +Y L+ ND ++I   I ++ + + + K L++IYED++IIV+NKP+ ++ P K   TL+N + Y EK + + +  L +RLD T+GL + AKN +  L+   +  K YL + +G ++KS +  I+  E + + E  ++ IT+++VIE ++ L+E+ L TG+ HQIRVH++SIGHP+ GD Y K+ +    L +YK++  K+
 S:  26 KNYAKCSSRFIRKAAREGRIKVNNENVRLSYMLKNNDLIEI-----QINRKEEQDIVPEKMKLDIIYEDEDIIVINKPKAIVVHPTKRHLNGTLSNGVLYYFKEKNENSIVR--LVNRLDMDTSGLVLIAKNAYSHMALSRDMQKDDFIKRYLAIVHGNLEEKSGVIDKPIYRVGEGTLKRVIDER--GQKSITRFKVIESYENADLIELTLETGRTHQIRVHLSSIGHPIYGDALYGKEEHEYIDRQALHAYKLQIPHPKD 278
>gi|163812123|ref|ZP_02203802.1| pseudouridine synthase, RluA family [Dehalococcoides sp. VS] >gi|157404311|gb|EDO70352.1| pseudouridine synthase, RluA family [Dehalococcoides sp. VS] (300 aa)
Score = 302, Expect = 9.5e-26, Identities = 87/274 (31%), Positives = 146/274 (53%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKP-IKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      E + + L +I++  +LS S I  I +G ++VN K  + KL+ D++ I  + P  ELK  E P L +I++DK+++++NKP GL  P    TL N +   + +D + L  + HRLDK T+GL + AKN++TL L+ +  V KYYL L G+    ++ + + + +Q + +  + +  T Y+V+  + +LLE++L TG+ HQIRVH A+IGHPV GD Y +K + +  L ++++ F  N
 S:   9 ESDGERLDKYIAQKETDLSRSFIQALIDSGHVQVNGKTAKPSLKLKNGDTITI--EISPETPPELKA---EDIP-LEIIFQDKDLLLINKPPGLTVHPAPGHPDHTLINGVLALEPKMEDFDDPLRPGIVHRLDKDTSGLLLVAKNRETLANLSAQFKERTVRKYYLTLVKGELHPAEGFIEAPLGRDPQNRQKIAVVSNGRHAR---TGYKVLRYIQGYSLLEVKLETGRTHQIRVHFAAIGHPVAGDAIYGQKETW-LKRQFLHAHRLSFTLPSN 275
>gi|49066398|gb|AAT49291.1| putative bacteriocin [Prevotella nigrescens] (363 aa)
Score = 302, Expect = 1.0e-25, Identities = 84/255 (32%), Positives = 133/255 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK--DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ + K +E  + F+ + + S ++I K+  G I VN   NYK++ ND + + L +P K    E P LNV+YED I+V+NKP GL+ P    TL N I +L + K D N   L HR+DK T+GL + AK   T L  + +  + Y+ L +G F +  ++ I + + ++ M++ D ++  K +T Y+V+E+   L+E L TG+ HQIR HM IGHP+ GD +Y
 S:  35 RVEVDKGQEAVRIDKFLFERMQHSSRNRIQKAADAGSIYVNGTPVKSNYKVRPNDVITLMLD-RP--KHDNTIVAEDMP-LNVVYEDNEIMVINKPAGLVVHPGAGNFRGTLINAIAWHLRDLKNFDPNDPAVGLVHRIDKDTSGLLLIAKTPDAKTFLGKQFFNKTTHRSYVALVWGNFTEDEGRIEGNIGRDSKDRLRMKVFDTDSGIGKPAVTHYKVLERFGYTTLIECILETGRTHQIRAHMKHIGHPLFGDERY 289
>gi|73749059|ref|YP_308298.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|73660775|emb|CAI83382.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase,RluD subfamily [Dehalococcoides sp. CBDB1] (300 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 86/274 (31%), Positives = 148/274 (54%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKP-IKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF-GFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      E  + L +I++  LS S I + + +G I VN++  + +L+ D++ I  + P  ELK  E P L +I++DK+++++NKP GL  P    TL N +   E +D + L  + HRLDK T+GL + AKN++ L L+ +  + KYYL L G+ +   ++ + + + +Q + + + + +  T Y+V+  + +LLE++L TG+ HQIRVH A+IGHPV GD Y +K ++  QF L ++++ F  N
 S:   9 ETAGERLDKYITQKESGLSRSFIQELVSSGHILVNNQSAKPSLRLKTGDTITI--EIPPETPSELKA---EDIP-LEIIFQDKDLLLINKPPGLTVHPAPGHPDHTLVNGVLALEPEMEDFDDPLRPGIVHRLDKDTSGLLLVAKNRQALANLSAQFKERTIRKYYLALVKGELRPAEGFIEAPLGRDPQNRQKIAVVSDGRHAR---TGYKVLRYIQGYSLLEVKLETGRTHQIRVHFAAIGHPVAGDAVYGQKESWVKRQF--LHAHRLSFALPSN 275
>gi|57233860|ref|YP_182086.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|57224308|gb|AAW39365.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Dehalococcoides ethenogenes 195] (300 aa)
Score = 301, Expect = 1.2e-25, Identities = 87/274 (31%), Positives = 147/274 (53%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKP-IKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      E + + L +I++  +LS S I + ++ G I+VN K  + KL+ D++ I  + P  ELK  E P L +I++DK+++++NKP GL  P    TL N +   E +D + L  + HRLDK T+GL + AKN++ L L+ +  V KYYL L G+    ++ + + + +Q + +  + +  T Y+V+  + +LLE++L TG+ HQIRVH A+IGHPV GD Y +K + +  L ++++ F+  N
 S:   9 ESDGERLDKYITQKETDLSRSFIQELVEAGHIQVNGKNAKPSLKLKNGDTITI--EIPPETPPELKA---EDIP-LEIIFQDKDLLLINKPPGLTVHPAPGHPDHTLINGVLALEPEMEDFDDPLRPGIVHRLDKDTSGLLLVAKNREALANLSAQFKERTVRKYYLTLVQGELHPAEGFIEAPLGRDPQNRQKIAVVSNGRPAR---TGYKVLRYIQGYSLLEVKLETGRTHQIRVHFAAIGHPVAGDAVYGQKETW-LKRQFLHAHRLSFSLPSN 275
>gi|193212389|ref|YP_001998342.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] >gi|193085866|gb|ACF11142.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] (349 aa)
Score = 301, Expect = 1.3e-25, Identities = 83/284 (29%), Positives = 145/284 (51%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      ++++ + ++ +K+ +I+ G + VN K  NY+++ D + +  L+P  EL   E PI ++YED +++V++K G++ P    TL N I +L  ++ DK +  + HRLDK T+GL + AKN  L +L  +  V K Y + +G K +S T+K I + + K +   E  K IT Y+V+E   +L+++ L TG+ HQIRVH+ +GH +LGD Y   G  P  +   F +N L +++ L + ++F+
 S:  39 YLTQQVENMTRNKVQAAIEEGRVLVNGKPVKSNYRVKSCDHIHLTF-LRPPAPELAP---EDIPI-TILYEDDDLMVIDKEAGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHLGKDADELDKTEMRPGIVHRLDKDTSGLIIIAKNPTALHKLARQFANRQVEKVYKAIVWGVPKAESGTIKTNIGRSHKNRKVMANFPYEGAEGKHAITDYQVVEDLGYFSLMDVTLHTGRTHQIRVHLQHLGHSILGDETY------GGATPRTLPFSKSEPFTRN-LLELMSRQALHAQTLRFR 315
>gi|153953824|ref|YP_001394589.1| pseudouridine synthase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346705|gb|EDK33241.1| Predicted pseudouridine synthase [Clostridium kluyveri DSM 555] (305 aa)
Score = 301, Expect = 1.4e-25, Identities = 89/273 (32%), Positives = 145/273 (53%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + +EEN L FI K ++ S S I  I++ ++VNH+  NYK + D++++ L  P  EL +  + K L+++YED ++IVVNKP+G+I P    TL N + + E      + HR+DK T+G+ V AKN + +L+   ++++ Y+ L G K++ +L  I +++ +I   E  K +T Y VI++ K+ L++ L TG+ HQIRVHM +GHPV+GD Y KK F +  L + K+ F
 S:   7 LVNDDEENLRLDLFICKHIQDKSRSYIQNLIEDNLVEVNHRMKKSNYKTKTGDNIKVSL---PDAVELNIKGEDIK--LDILYEDSDVIVVNKPQGMIVHPASGVYTGTLVNALLNHCREDLSGINGIARPGIVHRIDKDTSGILVIAKNDMSHNKLSEQLKDHSMTREYIALVEGIIKEEKGSLDKPIGRHKKDKIKMAVVEG--GKRAVTHYEVIKRFKEYTLVKCILETGRTHQIRVHMCYLGHPVVGDPVYGYKKQKFNLKGQLLHAQKLGF 275
>gi|119357434|ref|YP_912078.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|119354783|gb|ABL65654.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (350 aa)
Score = 301, Expect = 1.4e-25, Identities = 85/243 (34%), Positives = 131/243 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANL-----CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + ++++ + + +K+ ++I G + VN K  NYK++ D +QI  L+P  E+   E PI ++IYED +++VVNK G++ P    TL N I ++  D  L+ +L   HRLDK T+GL + AKN  L L  +  V K Y L +G + S T+K I +++ K +   E  K IT Y VIE + +L+ I+L TG+ HQIRVH+ +GHP+LGDT Y
 S:  36 IDKYLTQQVENATRNKVQEAITEGRVLVNGKPVKSNYKIKSCDLIQITF-LRPPAPEMAP---ENIPI-DIIYEDADLMVVNKEAGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHI--GNDTGELDCSLQRPGIVHRLDKDTSGLIIIAKNPLALQRLARQFAQRQVEKIYHALVWGVPEPASGTIKTNIGRSKKNRKVMTTYPFEGIDGKHAITDYAVIEDLRYFSLVSIKLHTGRTHQIRVHLQHLGHPILGDTVY 278
>gi|167755826|ref|ZP_02427953.1| hypothetical protein CLORAM_01342 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704765|gb|EDS19344.1| hypothetical protein CLORAM_01342 [Clostridium ramosum DSM 1402] (306 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 97/293 (33%), Positives = 156/293 (53%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEA----NLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNF-----------GFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKN 297
      I +E+ N L  I+  +ELS ++I  I G + VN KK  +YK + ND ++I   I  + L+    L ++YED+++IVV+KP G+I P    TL N +  L+ KD + +    + HR+DK T+GL + AKN   L+    V + Y+ L +G  +  +  I N +++Q M + R N +KE +T + V+++  M+L+E +L TG+ HQIRVHM+ IG+PV GD KY +K +F      GF P  Y  +  ++F  L++L E+K+
 S:   6 LIIEEDNNLRLDKVIAMQLQELSRTQIQDMINQGLVLVNQKKEKASYKTKLNDEIEI-----TILDNVDLDIEPEDISLKIVYEDEDVIVVDKPTGMIVHPSAGIMHGTLVNAL---LFHCKDLSGINGVNRPGIVHRIDKETSGLLMVAKNDNAHRLLSKQLKDHTVVRRYVALVHGLIPHEHGKVDAPIGRNPKDRQSMAVTRTN--SKEAVTNFTVLKRYNAMSLIECRLETGRTHQIRVHMSYIGYPVYGDPKYGYRKDDFSHGQFLHAKKLGFIHPTTQKYMEFESPLPDYFQAKLDELQEELKD 305
>gi|89098727|ref|ZP_01171609.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89086689|gb|EAR65808.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus sp. NRRL B-14911] (301 aa)
Score = 300, Expect = 1.9e-25, Identities = 83/259 (32%), Positives = 134/259 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ I +E  + L  +S  +ELS S+ + IK+G I VN + T NYK  +D ++I   P +EL + L + L++ YED +++VVNKP+G++ P    TL N + + +  N L  + HR+DK T+GL + AKN   L N  + V++ Y + +G    T+  + + +++Q M +    K +T + VI + KD  +E QL TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY +
 S:   4 MEYIINEEVAGERLDKAVSLLNEELSRSQAQQMIKDGHILVNGQGTKTNYKCSIDDKIEISF---PEPEEL--DVLPEEMDLDIYYEDGDVLVVNKPKGMVVHPAPGHASGTLVNGLMAHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHESLVNQLVEKTVTRKYQAIVHGTIPHDYGTVDAPLGRDPKDRQSMTV---VDGGKHAVTHFHVIHRYKDFTHVECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPR 256
>gi|153954106|ref|YP_001394871.1| RluD2 [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346987|gb|EDK33523.1| RluD2 [Clostridium kluyveri DSM 555] (319 aa)
Score = 299, Expect = 2.5e-25, Identities = 93/295 (31%), Positives = 157/295 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVK 296
      +++ I  E Q L F+ K +++ +S I K+I+ GDIKVN KKT  Y L + D ++  +  K + N + +  L + YED+N+I+V K G++  DK   TL + + YLY+K D   +   + C+RLD+ T+G+ + KN ++L LN +   + KYY L G+ +   + +I + + I + D  K K+I  +V+   +L E++L+TG+ HQ+R H+A +G+P++GDTKY      +G + L +YK+ F D N L Y+N  + K
 S:   1 MKVEIGSNESGQRLDKFLRKWLRDVPISGIYKAIRKGDIKVNGKKTKEKYFLMDKDIVEAQYIISK-GKSFEFNKVNSN-FLKITYEDENMILVEKWPGVLVHSDKKTDDVTLTDYVLSYLYDKGDFKPETEVTFTPSPCNRLDRNTSGIVIYGKNYESLKLLNEIIRERNIRKYYQALVKGRINE--GIYEGYILKDRKNNISNVYDSPKKNTKKISMDVKVLHTCGTYSLAELELITGRSHQLRTHLAHLGNPIIGDTKYGISKINSFFYNKYGLTYQYLYAYKVIFK-DCNGKLSYMNNKTISEK 303
>gi|196177833|gb|EDX72836.1| pseudouridine synthase, RluA family [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (330 aa)
Score = 298, Expect = 2.5e-25, Identities = 82/268 (30%), Positives = 137/268 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      M +I + +E + L ++++  +LS S+I K I+ G++++NH  T+  +Q DS+ + +  P K L L  EA P L+++YED I++VNKP L+ P  + TL N + +     ++  + HRLDK TTG  AK    L   +  + YL + YG  ++ T+  I + +++ M +  K + IT +++ E+ + L+ QL TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y+K + G  P
 S:   1 MKEINLYNQENSDRLDRYLAQQLPDLSRSRIQKLIEEGNVQLNHNLCTSKKATIQPGDSIHLTI---PDAKPLDLK-PEAIP-LDILYEDDQILIVNKPANLVVHPAPGHENGTLVNALLAHCPNLAGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAIAIAKTDHAHHHLQAQLKAKTARRDYLGVVYGSPATETGTINFPIGRHPSDRKKMAVVPLEKGGRSAITHWQIKERLGNYTLIHFQLETGRTHQIRVHTAHIGHPIIGDPVYSKGRDIGVNLP 266
>gi|187779872|ref|ZP_02996345.1| hypothetical protein CLOSPO_03468 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187773497|gb|EDU37299.1| hypothetical protein CLOSPO_03468 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (305 aa)
Score = 298, Expect = 2.6e-25, Identities = 86/255 (33%), Positives = 146/255 (57%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G++ VN+K+  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K  T++ I +  +I M + ++ ++  +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   8 VEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKEKKRNYKLKVGDNIKVNI------PEPKLLQIEPEDIKLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLSHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKDGQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGRY---AVTHYKVIERFKNHTLVECKLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|15643228|ref|NP_228272.1| hypothetical protein TM0462 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4980971|gb|AAD35547.1|AE001724_5 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] (311 aa)
Score = 298, Expect = 2.8e-25, Identities = 96/272 (35%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQL-LTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++K EE  L F+ K+  +S S I K+IK G +KVN +  +YKL+E + +++ L KP + ++  +E  L V+YED++IIV++KP +I P ++  TL N +  L+ KD    L  + HRLDK T+G+ V AKN   L+ +  V K Y+ L GK K   +  + +  +I   E  KE IT+YRV+++ D+A L +  TG+ HQIRVHM S+GHP++GD Y K   FG +  L + K+ F
 S:   6 VEKREEGWRLDQFLKEKTPSWISRSMIQKAIKEGKVKVNGQIKKPSYKLKEGEIVEVDLPEKPQEATVQPEEIE----LKVLYEDRDIIVIDKPGDMIVHPVPSKLSGTLVNAL---LHHCKDLQGVGGKLRPGIVHRLDKETSGVIVVAKNDFAHQSLSKQFKDRKVKKTYILLVKGKMKNDEGVIDLPLARHPVLRIKMAVVET--GKEAITEYRVLKRFDDVATLVLAFPKTGRTHQIRVHMKSLGHPIMGDKIYGKPKEDEIFGIKRQMLHALKLGF 277
>gi|160938833|ref|ZP_02086184.1| hypothetical protein CLOBOL_03727 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158437796|gb|EDP15556.1| hypothetical protein CLOBOL_03727 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (294 aa)
Score = 298, Expect = 2.9e-25, Identities = 74/248 (29%), Positives = 143/248 (57%)
 Q:  10 EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      E++ + +++++ +LS S I K +K+G + VN +  +Y + E+D +++ + + ++ E+   +A+P+ L+++YED+++I++NKP+G++ P    TL N +  +Y KD+    +  + HR+D TTG+ +A KN  + +    ++++ Y + +G  +  T+  I + E++ M I+ +N  K +T YRV+ + +  +E +L TG+ HQIRVHMASI HP+LGD Y
 S:   2 EDHVRIDKYLAEACPDLSRSYIQKLLKSGQVLVNGQGIKASYIVVEDDRIELEVP-EAVEPEI-----DAEPMDLDILYEDQDLILINKPKGMVVHPAAGHYSHTLVNGL---MYHCKDQLSGINGVMRPGIVHRIDMDTTGVIIACKNDMAHSSIAAQLKEHSITRRYQAIVHGVIAEDEGTVDAPIGRHPVERKKMSINYQN--GKNAVTHYRVLNRFRQYTHVECRLETGRTHQIRVHMASIRHPLLGDAVY 245
>gi|15895383|ref|NP_348732.1| pseudouridylate synthase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15025103|gb|AAK80072.1|AE007712_8 Predicted pseudouridylate synthase, YLYB B.subtilis ortholog [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (305 aa)
Score = 298, Expect = 3.2e-25, Identities = 92/272 (33%), Positives = 150/272 (55%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I++E ENQ + ++++ F+ +S S I  I  + VN K  NYKL+ D+++ +  P +ELK+  EA+ I L+++YED++I+VVNK +G++ P    TL N +  LY KD    L  + HR+DK T+G+ V AKN   L N   ++++ Y + G K+  T+  + + E +I +  K + +T Y+V+E+ ++ L+E +L TG+ HQIRVHMA IGH ++GD Y KK F +  L + K+ F
 S:   8 IEEEYENQRIDVYLAQEFENISRSHIQDLIGKKKVFVNGKAVKSNYKLKSRDNVEFEI---PDNEELKI---EAENIPLDIVYEDRDIVVVNKAQGMVVHPAPGNYNGTLVNAL---LYHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDAAHKNLANQLKEHSMNRVYRAVVEGIIKEDEGTVDKPLARHPVERVKIAVV----KGGRNAVTHYKVLERYRNSTLIECKLETGRTHQIRVHMAYIGHALVGDPLYGYKKQRFNLEGQMLHAQKLGF 274
>gi|160880920|ref|YP_001559888.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160429586|gb|ABX43149.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium phytofermentans ISDg] (346 aa)
Score = 297, Expect = 3.4e-25, Identities = 93/275 (33%), Positives = 159/275 (57%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP-----ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE-----KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKE---IITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-----NKK--GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +I I + E Q L F++K  +  S  K ++ +I +N KK   KL E D +++FL + I+  +  L+AK    L+V+YED +++++NKP G++ Q K  + +L  + YL E   K++ + + ++C+RLD+ T+G+ +A K+  L E++   ++ KYY C+ G  K + + ++ +E+  + I  + + E  I T+Y+ I K  LLE+ L+TGK HQIR H++SIGHP++GDTKY   NKK  +G   L SY+++F
 S:  20 EITIVQNEAGQRLDKFLAKYLNKAPKSFFYKMLRKKNITLNGKKAEGAEKLIEGDIVRLFLAEETIESFKESYQLDAKVNQRAVKLDVLYEDSHVVIINKPIGMLSQRAKESDV-SLVELLIAYLLEMGSLTKEELSTFKPSVCNRLDRNTSGIVIAGKSLLGLQEMSAKLQDRSLHKYYRCIVKGTMTKGA-RINGYLAKDEKTNKVRITTNDPNDGESSYIETEYQPILSKNGYTLLEVLLITGKTHQIRAHLSSIGHPIIGDTKYGDETLNKKMQKQYGLSHQLLHSYRLEF 312
>gi|88713056|ref|ZP_01107140.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88708437|gb|EAR00673.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (341 aa)
Score = 297, Expect = 3.6e-25, Identities = 87/267 (32%), Positives = 140/267 (52%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD---KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYK 274
      K +E  + F+  + + +KI ++ K+G I VN K  NYK++ D +++   P  EL L  E P L+++YED ++VVNKP G++ P    TL N +  LY KD  +   L HR+DK T+GL V AK + +T L  + +  + Y+ L +G + +S T++ I N + ++ M++ E + KE +T Y V+E+  + L+ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y  G+  +  T YK
 S:  24 KGQEPLRVDKFLMNFIENATRNKIQQAAKDGHIWVNEKIVKQNYKVKAGDEVKVLFEHPPY--ELLLT-PENIP-LDIVYEDDVLLVVNKPAGMVVHPGHGNYTGTLINAL---LYHSKDLPVNSNDRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEAAMTHLAKQFFDKTSEREYVALVWGNVEDESGTIEGNIARNPKNRLQMQVFPEGEQGKEAVTHYGVLERLGYVTLVSCKLETGRTHQIRVHMKYIGHTLFNDERYG--GDKVLKGTTFTKYK 285
>gi|169831112|ref|YP_001717094.1| RluA family pseudouridine synthase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637956|gb|ACA59462.1| pseudouridine synthase, RluA family [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (309 aa)
Score = 297, Expect = 3.6e-25, Identities = 85/263 (32%), Positives = 141/263 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL------RLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-------------KKGNFGFQFP 268
      +++E+E  L F++  ELS ++I K I  + VN +  +++++ D +++ +   R++P     EA P L V +ED +++VVNKPRGL+ P    TL N + + +  N L  + HRLD+ T+GL + AKN   L    AV + Y L +G+ ++++ T+  I + ++Q M +  +  +  T YRV+ +  +LLE+ L TG+ HQIRVHMA +GHP++GD KY        G GF+ P
 S:   9 VEEEDEQTRLDVFLAGQNPELSRARIQKLISLELVTVNGRPARASHRVRGGDCVELKVPDPETPRIEP----------EAIP-LEVCFEDPDVLVVNKPRGLVVHPAVGHYSGTLVNALLHHCRDLSGINGILRPGIVHRLDRDTSGLLMVAKNDAAHLALAGQLKDRAVLRRYTALVHGRPRRETGTVDAPIGRHPRDRQRMAVTPRS--GRAARTHYRVVRRFDKFSLLELTLDTGRTHQIRVHMAHVGHPLVGDLKYGHARPELGLEGQFLHAGTLGFRHP 279
>gi|148379448|ref|YP_001253989.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153934249|ref|YP_001383827.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935171|ref|YP_001387377.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148288932|emb|CAL83019.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152930293|gb|ABS35793.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931085|gb|ABS36584.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. Hall] (305 aa)
Score = 297, Expect = 3.7e-25, Identities = 87/259 (33%), Positives = 148/259 (57%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G++ VN+K+  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 INLQVEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKEKKRNYKLKVGDNIEVNI------PEPKLLQIEPEDIKLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLHHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKDEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIERFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|168180134|ref|ZP_02614798.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182669142|gb|EDT81118.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] (305 aa)
Score = 297, Expect = 3.8e-25, Identities = 87/259 (33%), Positives = 148/259 (57%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G++ VN+K+  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 INLQVEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKEKKRNYKLKVRDNIEVNI------PEPKLLQIEPEDINLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLHHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKDEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIERFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|161507611|ref|YP_001577565.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348600|gb|ABX27274.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (303 aa)
Score = 297, Expect = 4.0e-25, Identities = 87/260 (33%), Positives = 139/260 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL-RLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK----KGNFGF 265
      ++ E E  L FIS+  +LS +++ + +K +I VNHK  +YK+Q D ++I + +KP   L+ +   L+++YED+ +IVVNKP+G++ P    TL N +  LY +D      + HR+DK T+GL + AKN K  L +  +  + Y + +G F +++ +  I N  +   EN  K+ +T ++V++Q K +L+E QL TG+ HQIRVH+ IGH V GD Y   KGN F
 S:   7 LQVENEYGRLDKFISEQIPDLSRTRVKELVKEKEILVNHKVEKVSYKIQAGDKIEINVPAVKP------LDVVPENIPLDIVYEDEVVIVVNKPQGMVVHPAPGHPDHTLVNAL---LYHTQDLAQSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNAKARESLEDQLAHKTNKRIYWAIVHGDFGEENGVIDAPIGRNPYDRKKMAVVEN--GKKAVTHFKVLKQFKGYSLIECQLETGRTHQIRVHLDYIGHAVAGDPLYGPRKTLKGNGQF 264
>gi|15894302|ref|NP_347651.1| pseudouridylate synthase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15023925|gb|AAK78991.1|AE007617_3 Pseudouridylate synthase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (318 aa)
Score = 296, Expect = 5.0e-25, Identities = 92/276 (33%), Positives = 150/276 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q + FI K K++ LS I K+ + GD+ +N K   Y L+E D L+I ++R  KK+  F  +  V YED+N+++V K G++  DK +  TL + + YLY+K D   +   + C+RLD+ T+G+ + KN + L LN +   + KYY L GK    +KD I+  K+ + ++  N   K+I + + +E   + +EI+LLTG+ HQ+R H++ +G+P+LGD KY K     FG + L +YK+ F
 S:   1 MKIVIGPNEAGQRVDKFIRKWLKDVPLSAIYKAFRKGDVIINGAKCKKEKYSLEEGDVLEIKYIRSDAKKKK----FTRIENNFKVTYEDENMLLVEKWPGVLVHSDKEKTSPTLTDYVLSYLYDKGDYAPENEVTFTPSPCNRLDRNTSGIVIYGKNFEALKCLNEMIRERRIKKYYYALVKGK-------IKDGIYEAYIKKDVSSNKSEIINTPAPGAKQISMEIKCVETCGTFSFIEIELLTGRSHQLRAHLSHLGNPILGDPKYGIKDINSYFENKFGLNYQFLYAYKLIF 285
>gi|153940691|ref|YP_001390824.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152936587|gb|ABS42085.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum F str. Langeland] (305 aa)
Score = 296, Expect = 5.2e-25, Identities = 87/259 (33%), Positives = 148/259 (57%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G++ VN+K+  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 INLQVEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKEKKRNYKLKVGDNIEVNI------PEPKLLQIEPEDIKLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLHHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKYEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIERFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|148269598|ref|YP_001244058.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147735142|gb|ABQ46482.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Thermotoga petrophila RKU-1] (311 aa)
Score = 295, Expect = 6.0e-25, Identities = 92/272 (33%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQL-LTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++K EE  L F+ K+  +S S I K+IK G +KVN +  +YKL+E + +++ L KP + ++  +E  L V+YED++I+V++KP +I P ++  TL N + + + +   L  + HRLDK T+G+ V AKN   L+ +  V K Y+ L G+ KK  +  + +  +I   E  KE IT+YRV+++ D+A L +  TG+ HQIRVHM S+GHP++GD Y K   FG +  L + K+ F
 S:   6 VEKREEGWRLDQFLKEKTPSWISRSLIQKAIKEGKVKVNGQIKKPSYKLKEGEIVEVDLPEKPQEATVQPEEIE----LKVLYEDRDIVVIDKPGDMIVHPVPSKLSGTLVNALLNHCKDLQGVGGKLRPGIVHRLDKETSGVIVVAKNDFAHQSLSKQFKDRKVKKTYILLVKGRVKKDEGVVDLPLARHPVLRIKMAVVET--GKEAITEYRVLKRFDDVATLVLAFPKTGRTHQIRVHMKSLGHPIMGDKIYGKPKEDEIFGIKRQMLHALKLGF 277
>gi|21674122|ref|NP_662187.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Chlorobium tepidum TLS] >gi|21647279|gb|AAM72529.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Chlorobium tepidum TLS] (329 aa)
Score = 295, Expect = 6.1e-25, Identities = 78/240 (32%), Positives = 126/240 (52%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++++ + + +K+ K+I+  + VN K  NY+++ D + I  L+P  EL   E PI +++YED +++V++K G++ P    TL N I +L  + DK +  + HRLDK T+GL + AKN  L +L  +  V K Y + +G   S T+K I + + K +   E  K IT Y V+E   AL+++ L TG+ HQIRVH+ +GHP+LGD Y
 S:  17 YLTQQVENATRNKVQKAIEEQRVLVNGKPVKSNYRIKSCDHIHITF-LRPPAPELAP---EDIPI-SILYEDDDLMVIDKEAGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHLGKDADDLDKTEMRPGIVHRLDKDTSGLIIVAKNPVALHKLATQFARRQVEKVYKAIVWGVPNPPSGTIKTNIGRSHKNRKVMANFPFEGAEGKHAITDYLVVEDLAYFALMDMTLHTGRTHQIRVHLQHLGHPILGDQTY 256
>gi|170288274|ref|YP_001738512.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170175777|gb|ACB08829.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermotoga sp. RQ2] (311 aa)
Score = 295, Expect = 7.0e-25, Identities = 94/272 (34%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQL-LTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++K EE  L F+ K+  +S S I K+IK G +KVN +  +YKL+E + +++ L KP + ++  +E  L V+YED++I+V++KP +I P ++  TL N +  L+ KD    L  + HRLDK T+G+ V AKN   L+ +  V K Y+ L G+ K   +  + +  +I   E  KE IT+YRV+++ D+A L +  TG+ HQIRVHM S+GHP++GD Y K   FG +  L + K+ F
 S:   6 VEKREEGWRLDQFLKEKTPSWISRSLIQKAIKEGKVKVNGQIKKPSYKLKEGEIVEVDLPEKPQEATVQPEEIE----LKVLYEDRDIVVIDKPGDMIVHPVPSKLSGTLVNAL---LHHCKDLQGVGGKLRPGIVHRLDKETSGVIVVAKNDFAHQSLSKQFKDRKVKKTYILLVKGRVKSDEGVIDLPLARHPVLRIKMAVVET--GKEAITEYRVLKRFDDVATLVLAFPKTGRTHQIRVHMKSLGHPIMGDKIYGKPKEDEIFGIKRQMLHALKLGF 277
>gi|23098941|ref|NP_692407.1| hypothetical protein OB1486 [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22777169|dbj|BAC13442.1| hypothetical conserved protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (303 aa)
Score = 294, Expect = 7.6e-25, Identities = 82/275 (29%), Positives = 142/275 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      Q + +++  +  +++  + S S+I  I G ++VN   NYK E D+L  +    E K  LE + I L+V+YED ++IV+NKP+G++ P  + TL + + + +  N +E  + HR+DK T+GL V AKN   +L++  + + + Y+ + +G+  + +  I + +++Q M +  K   IT +RVIE+ D  +E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY+++     L + +I F
 S:   5 QHIVTEQQGKTRVDKLLTQLLADQSRSQIQGWIDEGLVEVNGVSVKANYKCVEGDALTWEI------PETKPLILEPENIPLDVVYEDSDVIVINKPKGMVVHPSAGHQTGTLVHALLYHCDDLSGINGIERPGIVHRIDKDTSGLLVVAKNDVAHQKLSDQLQQKQLKRKYVAIVHGEIGHDTGLIDAPIGRDPKDRQKMAVVDNGK---SAITHFRVIERFPDYTFVECQLETGRTHQIRVHMQYIGFPLVGDPKYSQRKTMNVDGQALHAKEIGF 273
>gi|57866712|ref|YP_188346.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|57637370|gb|AAW54158.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Staphylococcus epidermidis RP62A] (305 aa)
Score = 294, Expect = 7.7e-25, Identities = 92/286 (32%), Positives = 148/286 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKL 291
      I++ + Q +  +S  K+ S S++  IK G +KVN K  NYK++ ND + +  + ++ ++K  L   L++ YED+++ +V KP+G++ P    TL N +  +Y+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   L   ++ V + Y L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG+P++GD KY K      G GF+ P  Y K   N F  L+ +
 S:   9 IEQSQVGQRIDKLVSDLNKDWSRSQLQDWIKEGLVKVNGKVIKSNYKVKLNDKI-VVTEKEVVEADIKPENLN----LDIYYEDEDVAIVYKPKGMVVHPSPGHYSGTLVNGL---MYQIKDLSGINGEIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDVAHRHLVEQLMSKTVKRKYTALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQAMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLIECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGIIGFEHPVTHKYIEKHATLPNDFEKLLDDI 300
>gi|171326065|ref|ZP_02914557.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087952|gb|EDT34311.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. WCH70] (304 aa)
Score = 294, Expect = 7.9e-25, Identities = 75/238 (31%), Positives = 127/238 (53%)
 Q:  40 IKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ--KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +K+N K+ +W  LQEND LQ++L KP  L  + E  L+V++ED++++++NK G+  P + + TL N + YL +   +  HRLD+ T+G + AK+   L+ +   + + Y+ L +G K KS T+  I  ++   R ++  + +T YRV+   + ++L+E+ L TG+ HQIRVHM+ IGHP++GD Y + F Q  L + K+ F
 S:  46 VKLNGKEVSWQIPLQENDRLQLYL-YKPEASSLLPEYRE----LSVLWEDEHLLIINKDAGMDIHPSEPSQTGTLANAVAFYL--QSQGILTKVRHIHRLDRDTSGTILFAKHPLAGATLDRMLAKRQIKRTYVALVHGIMKNKSGTISAPI--GRDRHHPTRRRVSQTGAKAVTHYRVLHTFPNQQLSLVELSLDTGRTHQIRVHMSYIGHPLVGDVLYGGENTFHRQ--ALHAAKLSF 274
>gi|167037761|ref|YP_001665339.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166856595|gb|ABY95003.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (305 aa)
Score = 294, Expect = 8.1e-25, Identities = 88/271 (32%), Positives = 148/271 (54%)
 Q:   7 KKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +KE+E + + F++  + + S I K I +G + VN K  +YK++END + +   + + K++ L   L+++YED +IIV+NKP+G++ P    TL N +  LY K+    L  + HRLDK T+G+ V AKN K  L+N   +V K Y+ + G K +  ++ I + +++ M + + ++  +T Y+V+E+ K+ L+E + TG+ HQIRVHMA IGHP++GD Y K+ F +  L S + F
 S:  12 EKEDEGKRIDVFLAAEL-DYTRSYIKKLIVDGLVFVNGKTVKPSYKVKENDEVVL-----NVPEAEKIDVLPEDIPLDILYEDDDIIVINKPQGMVVHPAPGNYSGTLVNAL---LYHCKNLSGINGILRPGIVHRLDKDTSGVMVVAKNDKAHISLSNQIKERSVFKKYVAIVEGVIKDEEGKIEAPIGRHPVDRKKMAVIEDGRY---ALTLYKVLERFKENTLVEAVIKTGRTHQIRVHMAYIGHPIVGDHVYGFKRQKFKLEGQALHSSVLGF 276
>gi|90022196|ref|YP_528023.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89951796|gb|ABD81811.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Saccharophagus degradans 2-40] (321 aa)
Score = 294, Expect = 8.2e-25, Identities = 86/255 (33%), Positives = 133/255 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF--KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + +E   L  + F + S S+I + IK+G + V+ K   K+  ++L +  L+  + L    +PI LN++YED++I+V+NK GL+ P    TL N + ++   N  A + HRLDK TTGL V AK+ T T L    VS++Y + +G F K K T+  I + +++   EN  K +T YRV++ + A + +QL TG+ HQIRVHMA IG+P++GD Y KK
 S:  11 VPQEMAGNRLDQVCADLFPDYSRSRIQQWIKSGKLLVDDKTGKAKQKVFGGENLVLEPELQEEGEWL------PEPINLNIVYEDEHILVINKQAGLVVHPAAGNWSGTLLNGLLHHV--PSLVNVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKSLPTQTHLVAQLQARTVSRHYQAVVHGTFAAKDKLGTVDIAIGRHPTQRVKMAALENS-GKPAVTHYRVVKDLQGFAHVHLQLETGRTHQIRVHMAHIGYPLVGDQVYGKK 259
>gi|160901794|ref|YP_001567375.1| RluA family pseudouridine synthase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160359438|gb|ABX31052.1| pseudouridine synthase, RluA family [Petrotoga mobilis SJ95] (303 aa)
Score = 293, Expect = 9.6e-25, Identities = 90/273 (32%), Positives = 148/273 (54%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWN-YKLQENDSLQIFL---RLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHY 287
      L FI K++ E+ L I  I+ G +KVN K+  N Y L+ D+++I L  +L+ + + + + L+A+P+ ++IYEDK+++V+NKP +  P  E++ T+  + Y   +  E +L HRLDK T+G+ V AKN++T EL L +  KYYL L G  KKS L  ++  +  + ++   E+       +L+EI+L TG+KHQIRV A +G P+ GD + K    N+G +  L + KI F+++ H+ Y
 S:  16 LDTFIRKNYPEIKLGAIYGLIRKGFVKVNEKRVKKNNYILEIGDNVKIILDENKLEELSRPTQPS-LKARPVSFDIIYEDKDLLVINKPAKVSVHPGSKEEMATIIEGVMHY-----SRGEFEPHLVHRLDKLTSGVMVVAKNKQTARELTQLIKSRETRKYYLTLLVGNLNKKSGELVSTVYGKTAQLKFNLKKKFDLFGEL------------YSLVEIELYTGRKHQIRVQFADLGFPIAGDDNHGDKKQNKLLRKNYGLKRIFLHASKISFDYNNKHYDFY 282
>gi|170759197|ref|YP_001786899.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169406186|gb|ACA54597.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (305 aa)
Score = 293, Expect = 9.9e-25, Identities = 87/259 (33%), Positives = 147/259 (56%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L  +SK F++ S S +  I G++ VN+K+  NYKL+ D+++I +  P K L++  + K L+VIYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VI++ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 ISLQVEKEFDNVRLDLCLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKEKKRNYKLKVGDNIEINI---PEPKLLQIEPEDVK--LDVIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLHHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKNEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIKRFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|20807974|ref|NP_623145.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20516547|gb|AAM24749.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (309 aa)
Score = 293, Expect = 9.9e-25, Identities = 88/271 (32%), Positives = 150/271 (55%)
 Q:   7 KKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +KE+E + + F++  + S S I K I+ G + VN K  +YK++E+D + +   IK+ K+ +   L+++YED++IIV+NKP+G++ P    TL N +  LY K+    L  + HRLDK T+G+ V AKN K  L+N   +V K Y+ + G K++  ++ I + +++ M + ++ ++  +T Y+V+E+ K+  +E + TG+ HQIRVH++ IGHPV+GD Y KK F +  L S + F
 S:  12 EKEDEGKRIDVFLASEL-DYSRSYIKKLIEEGLVLVNGKNVKPSYKVKEDDEVIV-----NIKEAEKIEVVPENIPLDILYEDEDIIVINKPQGMVVHPAPGNYSGTLVNAL---LYHCKNLSGINGILRPGIVHRLDKDTSGVMVVAKNDKAHMSLSNQIKERSVLKKYVAIVEGVIKEEEGKIEAPIGRHPVDRKRMAVVQDGRY---ALTLYKVLERFKNNTFVEATIKTGRTHQIRVHLSYIGHPVVGDPVYGYKKQKFKLEGQALHSKVLGF 276
>gi|152996325|ref|YP_001341160.1| RluA family pseudouridine synthase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150837249|gb|ABR71225.1| pseudouridine synthase, RluA family [Marinomonas sp. MWYL1] (323 aa)
Score = 293, Expect = 1.0e-24, Identities = 91/287 (31%), Positives = 151/287 (52%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI------KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNN-LWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN------FGFQFPCL--TSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      + I   Q + +F+  K +  KI  ++ G+I+VN K+T +Y+LQ D   +R+ PI    K + + L+++  ++YEDK +IV+NKP GL      +  +  EK  ++E L HRLD+ T+GL + AK + L EL+ L  E V K YL L YG + K+  +  + NE +  + R +  KE +T+++++ Q + +L+E + +TG+ HQIRVH  G+P++GD KY+  +    GF+ CL T  I N ++ F  L+K
 S:  17 VTIDDNNTGQRIDNFLVTFLKGVPKGKIYNLLRKGEIRVNKKRTKPDYRLQNED----VVRIAPIVIAPESDKPVLSDRLKSEIESRIVYEDKGLIVINKPSGLAVHGGSGLSFGLVEVIRQMRPLEK----FIE--LVHRLDRDTSGLIMVAKKRAVLKELHTALREKEGVQKTYLALVYGSWPKRKLQVNAPLLKNELQSGERVVRVHTDGKESLTRFKLVRQFEGYSLVECEPVTGRTHQIRVHTQYAGYPIVGDEKYSPAESLKETRALGFKRLCLHATRLDIMLNGERMLFEAPLDK 308
>gi|168186684|ref|ZP_02621319.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295320|gb|EDS77453.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum C str. Eklund] (323 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-24, Identities = 92/276 (33%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI--FLRLKPIKKELKLNFLEAK-PILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK------KDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F K +++ L I K+++ GDI+VN KK  NY L+E D ++    K K +  F E   + + YED+N++++ K G++  DK +  TL + + YL+ K   K+ + A C+RLD+ T+G+ + KN K+L LN +   +SKYY L GK K+   + +I ++  I EI + K N K+I + VI+   + LE+ L+TG+ HQ+R H++ +G+P++GD KY +     +G F L +YK+ F
 S:   1 MRIEIGPNEAGQRLDKFCRKWLEDVPLGAIFKALRKGDIRVNGKKAKQNYFLEEEDVVETKYIESYKKNKNNVPKKFQEVNFSSIKIAYEDENMLIIEKWPGVLVHSDKKDGDPTLTDYVLSYLFNKGEYIPEKEVTFTPAP-CNRLDRNTSGMVIFGKNFKSLKLLNEMIRERKISKYYNALVKGKIKEGR--YEAYISKDQINNISEIHLDKKPNSKKIAMEVSVIDTVGTFSFLELDLITGRSHQLRAHLSFLGNPIIGDDKYGDRKLNSFFNNKYGLSFQFLYAYKLIF 290
>gi|27467790|ref|NP_764427.1| hypothetical protein SE0872 [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27315334|gb|AAO04469.1|AE016746_259 conserved hypothetical protein [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (305 aa)
Score = 293, Expect = 1.2e-24, Identities = 93/286 (32%), Positives = 148/286 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKL 291
      I++ + Q +  +S  K+ S S++  IK G +KVN K  NYK++ ND + +  + ++ ++K  L   L++ YED+++ VV KP+G++ P    TL N +  +Y+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   L   ++ V + Y L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG+P++GD KY K      G GF+ P  Y K   N F  L+ +
 S:   9 IEQSQVGQRIDKLVSDLNKDWSRSQLQDWIKEGLVKVNGKVIKSNYKVKLNDKI-VVTEKEVVEADIKPENLN----LDIYYEDEDVAVVYKPKGMVVHPSPGHYSGTLVNGL---MYQIKDLSGINGEIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDVAHRHLVEQLMSKTVKRKYTALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLIECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLVGDPKYGPKKTLDIDGQALHAGIIGFEHPVTHEYIEKHATLPNDFEKLLDDI 300
>gi|154496189|ref|ZP_02034885.1| hypothetical protein BACCAP_00473 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150274744|gb|EDN01808.1| hypothetical protein BACCAP_00473 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (304 aa)
Score = 293, Expect = 1.2e-24, Identities = 79/277 (28%), Positives = 139/277 (50%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF-GFQFPCLTSYKIKF 277
      M + ++ +  + + F+S+  +LS S  K ++ G + +    NYK E D L + L    ++++ +   L+V+YED ++IV+NKP G++ P    TL N + + +    L  + HR+D+ T+GL +AAK+   L    ++ + Y + G FK+  T++ I + +++ M ++   +E +T Y V+E+   L+ +L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K + G  CL + ++ F
 S:   1 MTPLTLRADRVGERVDQFLSRQLPQLSRSAAQKLLEEGAVTLKGLPVKKNYKTAEGDELVLSL-----PDPVEVDVVPQDIPLDVVYEDGDVIVINKPVGMVVHPAAGHPDGTLVNALLYHCGKSLSGINGELRPGIVHRIDRDTSGLIIAAKSDFAHLALAEQLQDHSLYREYEAVAVGGFKEDEGTVRAPIARHPTDRKKMAVNFLQ--GREAVTHYTVLERFSGCTHLQCRLETGRTHQIRVHMAHIGHPLLGDTVYGSKKPYPGLAGQCLHARRLSF 274
>gi|153853142|ref|ZP_01994551.1| hypothetical protein DORLON_00536 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753928|gb|EDM63859.1| hypothetical protein DORLON_00536 [Dorea longicatena DSM 13814] (272 aa)
Score = 292, Expect = 1.5e-24, Identities = 75/226 (33%), Positives = 123/226 (54%)
 Q:  35 IKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +K G +KVN K  NY+L  DS+++ L  P KE +  E P L+++YED++II++NKP+ ++ P    TL N +  +Y  D+    +  + HR+D TTG V KN K  L+   ++ + Y+ + +G K+ S T+  I +  + ++  K ++ +T Y+V+E+ D  ++ +L TG+ HQIRVHMASIGHP++GD Y K
 S:   1 MKEGYVKVNQKPVKSNYRLSFGDSVEVTL---PEAKEPDI-VPENIP-LDILYEDQDIIMINKPKQMVVHPAPGHYSGTLVNAL---MYHCGDELSGINGCMRPGIVHRIDMDTTGSLVVCKNDKAHQSLSEQLKVHSIRRIYVAIVHGNIKEDSGTVNAPIGRHPTDR-KKMSTHCKNGRDAVTHYKVLERFGDYTYIQCELETGRTHQIRVHMASIGHPLVGDEVYGPK 222
>gi|89891672|ref|ZP_01203175.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89516007|gb|EAS18671.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteria bacterium BBFL7] (349 aa)
Score = 292, Expect = 1.5e-24, Identities = 74/246 (30%), Positives = 132/246 (53%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI--DRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ L +FI + +  SKI +SIK+G ++VN +  NYK++ D +++ + P +   N L + I L+++YED ++VVNKP G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK + ++ L+ + +  + Y+ + +G F ++S T++ I + + ++    E F K +T + VIE  + ++ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  36 DKYLMNFIENATR----SKIQQSIKDGAVRVNDEVVKSNYKVKAGDHIRVLFKHPPHE-----NLLVPEDIPLDIVYEDDTLVVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINALIHHFDNLPNNSSNRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEHAMSYLSAQFAAKTSEREYVAIVWGNFDEQSGTVEGNIGRHPKNRLQNYVWSGEEAFKGKPAVTHWSVIEGLGYVTMISCKLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDERY 276
>gi|163814069|ref|ZP_02205461.1| hypothetical protein COPEUT_00222 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450518|gb|EDP27513.1| hypothetical protein COPEUT_00222 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (304 aa)
Score = 292, Expect = 1.6e-24, Identities = 81/259 (31%), Positives = 130/259 (50%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQ 266
      +E ++ L  +S+ F  S S I K  +G I VN K  +YK++ D + I   +  + ++ +   L++IYED ++I+VNKP+G++ P    TL N + +        + HR+D TTG+ V KN   L+  + ++++ Y + YG    T+  I + ++++ M I+ N  + +T YRV+E+    +E QL TG+ HQIRVHMASIGHP+LGD Y KK F Q
 S:  10 EEWTDRRLDKVLSEYFDGYSRSFIKKLFDDGLILVNSKAVKPSYKVRAGDMIDI-----SVPDPVSIDIVPEDIPLDIIYEDDDVILVNKPKGMVVHPAPGHYSGTLVNGLMYHFGSSLSGINGEFRPGIVHRIDMDTTGVLVVCKNDNAHRALSEQLHEHSITRKYYAIVYGNISSDEGTVDAPIGRSPKDRKKMAINNRN--GRRAVTHYRVLERFGGRYTYIECQLETGRTHQIRVHMASIGHPILGDEVYGPKKCPFKLQ 266
>gi|118444019|ref|YP_877712.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C, putative [Clostridium novyi NT] >gi|118134475|gb|ABK61519.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C, putative [Clostridium novyi NT] (323 aa)
Score = 291, Expect = 1.6e-24, Identities = 92/276 (33%), Positives = 153/276 (55%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI--FLRLKPIKKELKLNFLEAK-PILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANL-------CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK-------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++I I  E Q L F K +++ L I K+++ GDI+VN KK  NY L+E D ++    K KK +  F E   + + YED+N++++ K G++  DK +  TL + + YL+ K + Y+ N    C+RLD+ T+G+ + KN K+L LN +   +SKYY L GK ++   + +I ++  I EI  K N K+I + +VI+   + LE+ L+TG+ HQ+R H++ +G+P++GD KY +     +G F L +YK+ F
 S:   1 MRIEIGPNEAGQRLDKFCRKWLEDVPLGAIFKALRKGDIRVNGKKAKQNYFLEEEDVVETKYIESYKKNKKNVPKKFQEVNFSSIKIAYEDENMLIIEKWPGVLVHSDKKDGDPTLTDYVLSYLFNKGE--YIPENEVTFTPAPCNRLDRNTSGMVIFGKNFKSLKLLNEMIRERKISKYYNALVKGKIREGR--YEAYISKDQINNISEIHLNKKPNSKKIAMEVKVIDTVGTFSFLELDLITGRSHQLRAHLSFLGNPIIGDDKYGDRKLNSFFNNKYGLSFQFLYAYKLIF 290
>gi|149280326|ref|ZP_01886447.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149228875|gb|EDM34273.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pedobacter sp. BAL39] (343 aa)
Score = 291, Expect = 1.7e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 135/254 (53%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I + K +  + F+  + S ++I +I G++ VN K  +YK++ D + I   P  E+  + E P L+++YED +++VVNKP G++ P N  TL N + + + +  N   L HR+DK T+GL + +KN+ T+T+L  +  ++++ Y+ L +G  +  T+ FI + + +I M++ + + K +T Y V+E+  + L+ QL TG+ HQIR HM IGHP+ D Y
 S:  21 IVVDKGQSLLRVDKFLMGRMENASRNRIQNAIDAGNVLVNGKTVKSSYKVKPADEISIVFPHPPRDTEV---YPEDIP-LDIVYEDNDLLVVNKPAGMVVHPGYNNYTGTLVNALAFHFEQLPQLPGNEGRPGLVHRIDKDTSGLLLISKNEITMTKLAKQFFDHSITRKYIALAWGDIAENG-TVTGFIGRSLKNRIVMDVYDDEEKGKWSVTHYTVLERLGYVTLISCQLETGRTHQIRAHMQHIGHPLFNDANY 272
>gi|86156486|ref|YP_463271.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] >gi|85772997|gb|ABC79834.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] (339 aa)
Score = 291, Expect = 2.0e-24, Identities = 77/276 (27%), Positives = 142/276 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI--KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNT-EAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIK 276
      MIQ+ + +  Q L  + K+ +++ LS + K +  ++VN +  + + E D + I  + + K     +  V++ED +++ V+KP GL  P  + TL  + YL  D   + + HRLD+ T+G+ + AK++K + L  + T E V K YL L GK +++ T+  + L+E +Q +    N +E +T+++V+  K+++LL + + TG+ HQIR H+ ++GHPV GD +Y  G+F F   T + ++
 S:   1 MIQLTVSADAAGQRLDKLVRKALRDVPLSHVYKMFRTRKVRVNGARGKADQVVAEGDVVVIRGDEERLLAKAAPAAPGGAPRVTFGVLHEDADLLAVDKPAGLAAHPGTGIEGATLVEMARGYLKTPDDLPPTEFKPSPAHRLDRDTSGVVLVAKHRKAMVRLGETFTTGEGVHKTYLALVKGKMPREAGTID--LPLSEHEQTSKSKAMRGVNFQEALTRWKVVSAAKEISLLAVTIETGRTHQIRRHLEAVGHPVAGDRRY---GDFAFNRTARTRWGLR 277
>gi|168179470|ref|ZP_02614134.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182669738|gb|EDT81714.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum NCTC 2916] (300 aa)
Score = 291, Expect = 2.1e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 145/254 (57%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K  +KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y+V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REMENLSGRFIRKAVRDGRVFVNEEKVIKKHKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEKRINLPIYKEEESESIKRIVDER-GQESITTYKVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|187778438|ref|ZP_02994911.1| hypothetical protein CLOSPO_02032 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187772063|gb|EDU35865.1| hypothetical protein CLOSPO_02032 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (299 aa)
Score = 290, Expect = 2.4e-24, Identities = 83/254 (32%), Positives = 150/254 (59%)
 Q:   4 IFIKKEEENQI-LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      IF+ KE + I +KD++ K + LS  + K++++G I VN +K  +KL ++D ++I++   +E +  +E + I + ++YED +IIV+NK G++ P K+  TL+N I + +K +K+ +  L +RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ E + I I E  +E IT Y V+E+  ++++++L TG+ HQIRVHM+ +GH + GD+ Y
 S:   6 IFVVKEINHNIDIKDYL-KEIENLSGRFVRKAVRDGRIFVNGEKVIKKHKLSQDDLIEIYM------QEDEHQNIEPEDINIEIVYEDSDIIVINKKPGIVVHPTKSHSTGTLSNGILYHFKKKGEKSIVR--LVNRLDRDTSGLVIVAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEGRINLPIYKEENESIKRIVDER--GQESITTYEVLEELSKGSVVKLELETGRTHQIRVHMSHLGHHLYGDSLY 250
>gi|168181665|ref|ZP_02616329.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] >gi|182675008|gb|EDT86969.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] (300 aa)
Score = 290, Expect = 2.6e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 145/254 (57%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K  +KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y+V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REMESLSGRFIRKAVRDGRVFVNKEKVIKKHKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEKRINLPIYKEEESESIKRIVDER-GQESITTYKVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|56964104|ref|YP_175835.1| pseudouridine synthase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56910347|dbj|BAD64874.1| pseudouridine synthase [Bacillus clausii KSM-K16] (302 aa)
Score = 290, Expect = 2.7e-24, Identities = 80/260 (30%), Positives = 130/260 (50%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M Q I KE  Q +  +   + S + + + I G + VN K+  N K+Q+ D + +  +P +E++L L   L+V+YED ++IVVNKPRGL+ P  + TL N +  L+ KD    +  + HR+DK T+GL +AAK+   L   +  + Y + +G    T+  I + +++Q M +  N ++ +T + + E K + + +L TG+ HQIRVH  IGHP+ GD KY K
 S:   1 MEQWIITKEHHEQRIDKVVVDLHGQASRTAVQRWINEGAVLVNEKEVKTNSKVQQGDKVTL---TEPAAQEVEL--LGEDIPLDVVYEDSDVIVVNKPRGLVVHPAPGHESGTLVNAL---LFHCKDLSGINGEIRPGIVHRIDKDTSGLIMAAKHDAAHEHLAAQLKAKTTERRYKAIVHGVIPHAKGTIDAPIGRDPKDRQKMAVTHVN--SRPAVTHFSLEETFKQYSYISCELETGRTHQIRVHFNYIGHPLAGDPKYGPK 255
>gi|28211672|ref|NP_782616.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] >gi|28204114|gb|AAO36553.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] (226 aa)
Score = 290, Expect = 2.7e-24, Identities = 71/195 (36%), Positives = 114/195 (58%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-NKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      L+++YED++I+V+NK G++ P K+  TL+N I Y +E K +N +  L RLD+ T+GL + AKNQ   L  N +  K+YL + +GK KK T+  I+ E+ + +  ++ + IT Y+V+E+ KD +L+E L TG+ HQIRVH+ +GHP++GD+ Y N+     L +YK+ F
 S:   3 LDIVYEDEDILVINKNPGIVVHPTKSHPRGTLSNGIL-YYFEDKGENCI-VRLVSRLDRDTSGLIIIAKNQFAHMALARDMNKDTFKKFYLAIIHGKLTKKEGTIDLPIYRPEDSSLKRV--VDQKGQRSITHYKVVEEFKDASLVEFLLETGRTHQIRVHVEHLGHPIIGDSLYGNEDDTMYINRQALHAYKLVF 194
>gi|167457694|ref|ZP_02323905.1| pseudouridine synthase, RluA family [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|167416070|gb|EDR82789.1| pseudouridine synthase, RluA family [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] (339 aa)
Score = 289, Expect = 3.0e-24, Identities = 76/276 (27%), Positives = 143/276 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI--KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNT-EAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIK 276
      MIQ+ + +  Q L  + K+ +++ LS + K +  ++VN ++  + + E D + I  + + K     +  V++ED +++ V+KP GL  P  + TL  + YL  D   + + HRLD+ T+G+ + AK++K + L  + + E V K YL L GK +++ T+  + L+E +Q +    N +E +T+++V+  K+++LL + + TG+ HQIR H+ ++GHPV GD +Y  G+F F   T + ++
 S:   1 MIQLTVTADAAGQRLDKLVRKALRDVPLSHVYKMFRTRKVRVNGQRGKADQLVAEGDVVVIRGDEERLLAKAAPAAPGGAPRVTFGVLHEDADLLAVDKPAGLAAHPGTGIEGATLVEMARGYLKTPDDLPPTEFKPSPAHRLDRDTSGVVLVAKHRKAMVRLTETFTSGEGVHKTYLALVKGKMPREAGTID--LPLSEHEQTSKSKAMRGVNFQEALTRWKVVSAAKEISLLAVTIETGRTHQIRRHLEAVGHPVAGDRRY---GDFAFNRTARTRWGLR 277
>gi|159029548|emb|CAO87700.1| rluD [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (308 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 84/275 (30%), Positives = 147/275 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP--CLTSYKI 275
      M Q+ ++  + + L ++   +LS S++ K I+ G I++N + T N K+ + D L+I +  P + L+L+  A+ I L+++YED+ +I++NKP L+ P  + TL N + +     ++  + HRLDK TTG V AK +  L   T+  + Y+ L +G K ++ T+  I + ++Q M I  K + +T ++V E+ + L+E +L TG+ HQIRVH + IGHP+LGD Y+  + G  P  L +Y++
 S:   1 MNQLNLEVAGKKERLDAWMGSQLPDLSRSRLQKLIEQGYIQLNGQICTNKNTKVGQGDRLKITI---PDSQPLQLS---AEAIDLDILYEDEYLIIINKPADLVVHPAPGHESGTLVNALLHHCPNLAGIGGIQRPGIVHRLDKDTTGAIVIAKTDQAHQHLQAQLKTKTARREYMALVHGVPKSETGTIDLPISRHRSDRQKMAIIAVEKGGRNAVTHWQVKERLGNYTLMEFRLETGRTHQIRVHSSHIGHPILGDPLYSSGRSIGINLPGQLLHAYRL 275
>gi|153940669|ref|YP_001392256.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152936565|gb|ABS42063.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum F str. Langeland] (300 aa)
Score = 289, Expect = 3.3e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 144/254 (56%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K  +KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REMENLSGRFIRKAVRDGRVFVNKEKVIKKHKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEGRINLPIYNEEESESIKRIVDER-GQESITTYEVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|124006632|ref|ZP_01691464.1| pseudouridine synthase, RluD [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123987787|gb|EAY27478.1| pseudouridine synthase, RluD [Microscilla marina ATCC 23134] (360 aa)
Score = 289, Expect = 3.3e-24, Identities = 72/255 (28%), Positives = 134/255 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +I + K +E  + F+   ++ +K  +I+ G +KVN ++  NYK++ D + I L  P + E+   E PI N++YED +++VV+K G++ P N  TL N + +   +    L HR+DK T+GL V AK++ L L  +  + + Y L +G+ K+++ T+  + + +++++   E F + +T Y+V++ + ++L++ L TG+ HQIR HM +GHP+ D Y
 S:  39 RIVVDKGQEPVRIDKFLMDRVPNITRNKTQNAIREGFVKVNDQEVKPNYKVRPEDIIIISLPEPPRESEV---VPEDIPI-NIVYEDDDLLVVHKEAGMVVHPAYNNWTGTLVNALAYHFKNLPENRDGRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKSEHALQHLAKQFFDHTIERTYYALVWGEPKQEAGTIDVNLGRSLKDRRVTAAFPEGDFGRHAVTHYKVLKNLRYVSLVQCNLETGRTHQIRAHMKHLGHPLFNDATY 290
>gi|160945091|ref|ZP_02092317.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02610 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158442822|gb|EDP19827.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02610 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (310 aa)
Score = 289, Expect = 3.3e-24, Identities = 92/289 (31%), Positives = 145/289 (50%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI--------LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDREN--------KFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG-------------NFGFQFPCLTSYKIKFNFD-KNHFLHYLNKL 291
      + +++E  Q + F+S   LS S +  + G ++ N K  + KL+ D++       L  +AKPI    L ++YED +++VVNKP+G++ P    TL N +  L+ K     +  + HR+DK T+GL V AK+ T  L+   +V + Y + YG F +   D F+    +IDR+      K  T Y+V+E+ + LLE +L TG+ HQIRVHMASI HPV GD Y          GF P +T +++F+ + ++F H+L L
 S:   5 EFIVEQETAGQRIDRFLSGEDTGLSRSALQALVAEGHVQCNGKAVAKSLKLKAGDTVL-------------LEIPDAKPIEAVPQDIPLEIVYEDAHLLVVNKPKGMVVHPAPGNPDGTLVNAL---LWHCKGSLSGIGGEIRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKDDATHIGLSQQMAVHSVERAYQTVVYGGFAQ------DEGFVEANLGRSKIDRKKMAVYPATEPHTKYAYTGYKVLERLGEFTLLECRLKTGRTHQIRVHMASIHHPVAGDPVYGPHNCITSLHGQCLHAKTLGFVHP-ITGEQLRFDSELPDYFTHFLATL 305
>gi|188994625|ref|YP_001928877.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|188594305|dbj|BAG33280.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (365 aa)
Score = 289, Expect = 3.4e-24, Identities = 74/243 (30%), Positives = 130/243 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANL--CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF--LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + F+    + S+I ++ + G I VN +  NY+++ D + + L L+P ++EL++  E P L+++YED ++V+NKP GL+ P    TL N + YL E + + ++ +L  HR+DK T+GL V AK + ++L  + +  + Y L +G+F   T+  I  L + Q+   +  K +T Y+V+E+  ++ +E +L TG+ HQIR HM IGH + D +Y
 S:  46 IDKFLVDRMNNATRSRIQQAAEAGAIFVNGRPVKSNYRIKPGDVVTLEL-LRP-RRELEI-IPEDIP-LDIVYEDDVLLVINKPAGLVVHPGHGNYTGTLVNALAYYLREDPEYDPMDPSLGLVHRIDKDTSGLLVVAKRAEAKSDLCKQFYYKTTHRSYRALVWGRFDYPIGTITGNIGRDLKDRLQMAVFPPDGDIGKPAVTHYQVLEELAYVSWIECRLETGRTHQIRAHMKHIGHTLFADERY 288
>gi|58337436|ref|YP_194021.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254753|gb|AAV42990.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (302 aa)
Score = 289, Expect = 3.4e-24, Identities = 85/260 (32%), Positives = 137/260 (52%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL-RLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK----KGNFGFQFPCLTSYK 274
      L FIS+  +LS +++ + I++ +I VN K  +YK+Q+ D ++I + +KP   L+ +   L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY +D      + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y + +G F ++ ++  I N  +   EN  K+ IT ++V++Q K +L+E QL TG+ HQIRVH+ IGH V GD Y   KGN F  + +K
 S:  16 LDKFISEQLSDLSRTRVKELIQDQNILVNEKVEKVSYKIQDGDKIEITVPAVKP------LDIVAENIPLDIVYEDDDVIVVNKPQGMVVHPAPGHPDHTLVNAL---LYHTQDLAQSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNATARESLEQQLANKTNKRIYWAIVHGNFSEEQGSIDAPIGRNPYDRKKMAVVEN--GKKAITHFKVLKQFKGYSLIECQLETGRTHQIRVHLDYIGHAVAGDPLYGPRKTLKGNGQFLHAKILGFK 273
>gi|52079396|ref|YP_078187.1| putative pseudouridine synthase YhcT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52784756|ref|YP_090585.1| YhcT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52002607|gb|AAU22549.1| putative Pseudouridine synthase YhcT [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52347258|gb|AAU39892.1| YhcT [Bacillus licheniformis DSM 13] (305 aa)
Score = 289, Expect = 3.5e-24, Identities = 76/232 (32%), Positives = 126/232 (54%)
 Q:  35 IKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKY--RVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-NKKGNFGFQ 266
      I N +KVNHK  N +L+ DS+ I LR   +E +  +   L V++ED ++++VNKP G+  P++ + TL+N + Y   ++  +  HRLDK T+G V AK++   L+   + +++ Y+ + GKF+KK+ T+  I ++  +  R +  + +T + + + + D+ L +QL TG+ HQIRVH+ASIGHP+ GDT Y  KG F Q
 S:  40 IANEKVKVNHKSVNHNVRLESGDSVMIDLR-----EEEESGIVPEYGELPVLFEDDHMLIVNKPAGMATHPNEAGQTGTLSNLVAFYFQMNGEER--KVRHVHRLDKDTSGAVVFAKHRLAHALLDEQLQRKELARTYVAVAEGKFRKKTGTISAPIGRDKHHPVRR--RVSHSGQPAVTHFESKGYDSRHDVTLCRLQLETGRTHQIRVHLASIGHPLSGDTLYGGSKGLFQRQ 265
>gi|148358865|ref|YP_001250072.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, RluD [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|148280638|gb|ABQ54726.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, RluD [Legionella pneumophila str. Corby] (321 aa)
Score = 288, Expect = 3.9e-24, Identities = 83/261 (31%), Positives = 123/261 (47%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      Q+ + +E NQ +  +++  E S S I  IK G + +N+    K  D + I +  + + L  E PI +IYED +IVVNKP GL+ P  K TL N + + E +   A + HRLDK TTGL + AKN + T L    + ++YL L +G      F  + + M +   F ++ +T Y + + KD LL + L+TG+ HQIRVHM I HPV+GD Y + F
 S:   8 QLSVPRELHNQRVDSVLARLLPEYSRSLICNWIKTGAVTLNNLPCKPKDKALGGDLITINVNHTIVNTDFNLCKPENIPI-QIIYEDSEVIVVNKPAGLVVHPGAGNKEHTLVNALLHHCPELQ--LLPRAGIIHRLDKDTTGLLIVAKNLISHTSLIRQMQNREIKRHYLTLVHGYVISGGTIDTGFGRHPKNRLKMAV---TDFGRQAVTHYNINKHYKDFTLLNVSLMTGRTHQIRVHMNYINHPVVGDQLYGGRMKF 262
>gi|134301739|ref|YP_001121707.1| pseudouridine synthase, RluA family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134049516|gb|ABO46587.1| pseudouridine synthase, RluA family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] (317 aa)
Score = 288, Expect = 4.1e-24, Identities = 83/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ K+  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  14 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNTL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYKQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 244
>gi|54297242|ref|YP_123611.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (pseudouridylate synthase) (Uracil hydrolyase) [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|53751027|emb|CAH12438.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (Pseudouridylate synthase) (Uracil hydrolyase) [Legionella pneumophila str. Paris] (321 aa)
Score = 288, Expect = 4.1e-24, Identities = 83/261 (31%), Positives = 123/261 (47%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      Q+ + +E NQ +  +++  E S S I  IK G + +N+    K  D + I +  + + L  E PI +IYED +IVVNKP GL+ P  K TL N + + E +   A + HRLDK TTGL + AKN + T L    + ++YL L +G      F  + + M +   F ++ +T Y + + KD LL + L+TG+ HQIRVHM I HPV+GD Y + F
 S:   8 QLSVPRELHNQRVDSVLARLLPEYSRSLICNWIKTGAVTLNNLPCKPKDKALGGDLITINVDHTIVNTDFNLCKPENIPI-QIIYEDSEVIVVNKPAGLVVHPGAGNKEHTLVNALLHHCPELQ--LLPRAGIIHRLDKDTTGLLIVAKNLISHTSLIRQMQNREIKRHYLTLVHGYVISGGTIDTGFGRHPKNRLKMAV---TDFGRQAVTHYNINKHYKDFTLLNVSLMTGRTHQIRVHMNYINHPVVGDQLYGGRMKF 262
>gi|169350183|ref|ZP_02867121.1| hypothetical protein CLOSPI_00927 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292966|gb|EDS75099.1| hypothetical protein CLOSPI_00927 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (306 aa)
Score = 288, Expect = 4.4e-24, Identities = 88/246 (35%), Positives = 139/246 (56%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEA----NLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      N L  I+ + +ELS ++I + I G + VN K  +YK + ND ++I   I+  L +EA+ I LNV+YEDK++IV++KP G+I P    TL N +  L+ KD + +    + HR+DK T+GL + AKN   L+   +V++ Y+ L +G    +  I N ++Q M + + N +K IT + V+++ K+M+L+E +L TG+ HQIRVHM+ IG+PV GD KY
 S:  13 NYRLDKIIALNMEELSRTQIQEMIGRGLVLVNGKVEKASYKTKLNDQIEI-----TIEDNSDLE-IEAEDIPLNVVYEDKDVIVIDKPTGMIVHPSPGITSGTLVNAL---LFHCKDLSGINGVNRPGIVHRIDKETSGLLMVAKNDIAHRFLSEQLKDHSVTRRYVALVHGLIPHVQGKIDAPIGRNPNDRQSMCVTKNN--SKNAITNFTVLKRYKNMSLIECRLETGRTHQIRVHMSYIGYPVYGDPKY 253
>gi|62260278|gb|AAX77894.1| unknown protein [synthetic construct] (367 aa)
Score = 288, Expect = 4.4e-24, Identities = 83/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ K+  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  55 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYKQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTSIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 285
>gi|167217842|ref|ZP_02287478.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily protein [Listeria monocytogenes FSL J1-175] (294 aa)
Score = 288, Expect = 4.6e-24, Identities = 88/284 (30%), Positives = 141/284 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD--------KNHFLHYLNKL 291
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+     K HFL L KL
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFDHPTTKERMMLKRHFLVPLKKL 294
>gi|194334247|ref|YP_002016107.1| pseudouridine synthase, RluA family [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194312065|gb|ACF46460.1| pseudouridine synthase, RluA family [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (347 aa)
Score = 288, Expect = 4.6e-24, Identities = 77/240 (32%), Positives = 128/240 (53%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK---DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI--FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++++ + + +K+ ++I  + VN K  NY+++ DS+++  L+P  EL   E PI ++IYED++++VVNK  ++ P    TL N I ++ ++  D + +  + HRLDK T+GL + AKN  L L  +  V K Y + +G + + +K I  +  K +   E K K IT+YRV +   +L+E+ L TG+ HQIRVHM +GHP+LGD Y
 S:  39 YLAQQVENATRNKVQEAIAEHRVLVNGKTIKSNYRIKSLDSIEVTF-LRPPAPELAP---EDIPI-DIIYEDEDLMVVNKASDMVVHPAFGNWTGTLANAILHHIGKEAGDLDCSDMRPGIVHRLDKNTSGLIIIAKNSTALHRLARQFANRQVEKKYQAIVWGVPEPATGLIKTNIGRSVRNRKVMTSYPFEGKDGKTAITEYRVQQSLCYFSLVEVTLHTGRTHQIRVHMQHLGHPILGDETY 278
>gi|163765192|ref|ZP_02172225.1| pseudouridine synthase, RluA family [Anaeromyxobacter sp. K] >gi|196170331|gb|ACG71304.1| pseudouridine synthase, RluA family [Anaeromyxobacter sp. K] (339 aa)
Score = 287, Expect = 4.9e-24, Identities = 76/276 (27%), Positives = 142/276 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI--KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNT-EAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIK 276
      MIQ+ + +  Q L  + K+ +++ LS + K +  ++VN ++  + + E D + I  + + K     +  V++ED +++ V+KP GL  P  + TL  + YL  D   + + HRLD+ T+G+ + AK++K + L  + + E V K YL L GK +++ T+  + L+E +Q     N +E +T+++V+  K+++LL + + TG+ HQIR H+ ++GHPV GD +Y  G+F F   T + ++
 S:   1 MIQLTVTADAAGQRLDKLVRKALRDVPLSHVYKMFRTRKVRVNGQRGKADQLVAEGDVVVIRGDEERLLAKAAPAAPGGAPRVTFGVLHEDADLLAVDKPAGLAAHPGTGIEGATLVEMARGYLRTPDDLPPTEFKPSPAHRLDRDTSGVVLVAKHRKAMVRLTETFTSGEGVHKTYLALVKGKMPREAGTID--LPLSEHEQTSRSKALRGVNFQEALTRWKVVSAAKEISLLAVTIETGRTHQIRRHLEAVGHPVAGDRRY---GDFAFNRTARTRWGLR 277
>gi|150020811|ref|YP_001306165.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793332|gb|ABR30780.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermosipho melanesiensis BI429] (293 aa)
Score = 287, Expect = 4.9e-24, Identities = 84/246 (34%), Positives = 134/246 (54%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L F+ K + + LS I K I+ G + VN K+  +++L+ D ++I    +E   + K  ++YED+N++++NKP G+  P K  I TL  I+ +Y K+ N+  L HRLDK+T+G+ V AKN T ELN + ++ AV K Y LC G+ KKS+ +K I L+ + +  +++ +F  +       +LL +Q+ TG+KHQIR H++ IGHPV+GD Y K
 S:  12 LDKFLRKQLQNMPLSAIYKIIRKGKVLVNGKRVKEPSFRLEIGDEIEIKEETTKYNREKNNQIIPIKMDFEILYEDENLLIINKPAGIPIHPGKGTHIATL---IEGLMYYGKEHNF-TPYLVHRLDKHTSGVFVVAKNVNTARELNEIISSRAVEKVYTTLCVGEM-KKSEVIK--IPLDGKNAVTIYEKQKQFKSGL----------GYFSLLRVQIKTGRKHQIRKHLSLIGHPVIGDDLYGDK 241
>gi|42519111|ref|NP_965041.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583398|gb|AAS09007.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (304 aa)
Score = 287, Expect = 5.0e-24, Identities = 84/252 (33%), Positives = 137/252 (54%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLR-LKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++E  L  I++  +LS +KI + + + +I VN+K  +YK+Q D + + + +KP+    LEA+ + L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY +D      + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + YL + +G F+ K+ +  I N  ++ M +  N  K +T + V+EQ K+ +L++ L TG+ HQIRVHM IGHP+ GD Y K
 S:  10 DDEKGRLDKVIAEKITDLSRTKIKELVNDKNILVNNKAEKVSYKVQSGDVIDVTIPPVKPLS-------LEAENLHLDIVYEDSDVIVVNKPQGMVVHPSAGHPDHTLVNGL---LYHTRDLADSPEGFRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKARESLEKQLAEKINKREYLAIVHGNFEVKNGVINAPIGRNPNNRKQMAV---NPKGKAAVTHFTVLEQFKNYSLVKCVLETGRTHQIRVHMKYIGHPLAGDPLYGPK 255
>gi|124516586|gb|EAY58094.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Leptospirillum sp. Group II UBA] (339 aa)
Score = 287, Expect = 5.0e-24, Identities = 82/275 (29%), Positives = 147/275 (53%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNY-------------LEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP--CLTSYKIKF 277
      + + + E+ + L ++SK+  + S++ + ++  + +N   ++K++ D +++ +  P + +    A+P  L ++YED+++IV++KP GL+ P    TL N + +  + D+        L A L HRLD+ T+G+ V K + + +L N +  +VSK YL L G  KK  +  I +  +   R++  K +T+YRV+E  ++ +LLE+ LLTG+ HQIRVH  +G P+LGD Y KG   FP  L ++K+ F
 S:  20 EFLVPRGEQPKRLDIYLSKNCLGFTRSRVQRLLEEKLVTINDIYPASSHKVRGGDRIRVLI--PPPRSQ------TAQPENIRLEILYEDEDLIVISKPPGLVVHPAPGHSSGTLVNGLLFHFQSQGDEQKKGEPEEEEEAERPLRAGLVHRLDQDTSGVMVVGKTESVVLDLMNQFKDRSVSKKYLALVKGILPKKRGEINAPIGRSTHDRKKFTVRQD--GKPSVTRYRVLETYHENYSLLEVTLLTGRTHQIRVHFRYLGFPLLGDAVYGSKGTENKNFPRQMLHAWKLSF 303
>gi|56708307|ref|YP_170203.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110670778|ref|YP_667335.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|54113047|gb|AAV29157.1| NT02FT0135 [synthetic construct] >gi|56604799|emb|CAG45878.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110321111|emb|CAL09261.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151569033|gb|EDN34687.1| hypothetical protein FTBG_00600 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (332 aa)
Score = 287, Expect = 5.2e-24, Identities = 83/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ K+  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  29 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYKQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTSIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|148380931|ref|YP_001255472.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932924|ref|YP_001385300.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936215|ref|YP_001388708.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290415|emb|CAL84542.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928968|gb|ABS34468.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932129|gb|ABS37628.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A str. Hall] (300 aa)
Score = 287, Expect = 5.3e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 143/254 (56%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K  +KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + +  K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REMENLSGRFIRKAVRDGRVFVNKEKVIKKHKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDRFRKIYIAVVHGSMKEKEGRINLPIYKEEESESIKRIVDER-GQESITTYEVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|76787790|ref|YP_330006.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase A [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77408235|ref|ZP_00784979.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77412105|ref|ZP_00788430.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|76562847|gb|ABA45431.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77161861|gb|EAO72847.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77173176|gb|EAO76301.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae COH1] (296 aa)
Score = 287, Expect = 5.3e-24, Identities = 80/258 (31%), Positives = 126/258 (48%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      ELS S+ ++ IK G + VN +   Y +QE D +    I KE L++   L++IY+D ++ VVNKP+G++ P    TL N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN +  L   +  + YL + +G    +    E I  D++ K    K IT++ V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +  G +  L + + F  N
 S:  21 ELSRSQANEEIKKGIVLVNGQVKKAKYTVQEGDRITF-----DIPKEEVLDYQAENIPLDIIYQDDDVAVVNKPQGMVVHPSAGHSSGTLVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDRAHQVLAEELKDKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAITRFHVLERFGDYTLVELSLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPVYGPRKTLGGKGQFLHAQTLGFTHPSN 272
>gi|22537512|ref|NP_688363.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76797703|ref|ZP_00779971.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77414617|ref|ZP_00790757.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae 515] >gi|22534392|gb|AAN00236.1|AE014254_16 ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76586927|gb|EAO63417.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77159330|gb|EAO70501.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae 515] (296 aa)
Score = 287, Expect = 5.5e-24, Identities = 80/258 (31%), Positives = 126/258 (48%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      ELS S+ ++ IK G + VN +   Y +QE D +    I KE L++   L++IY+D ++ VVNKP+G++ P    TL N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN +  L   +  + YL + +G    +    E I  D++ K    K IT++ V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +  G +  L + + F  N
 S:  21 ELSRSQANEEIKKGIVLVNGQVKKAKYTVQEGDRITF-----DIPKEEVLDYQAENIPLDIIYQDDDVAVVNKPQGMVVHPSAGHSSGTLVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDRAHQVLAEELKDKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAITRFHVLERFGDYTLVELSLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPVYGPRKTLGGKGQFLHAQTLGFTHPSN 272
>gi|150010359|ref|YP_001305102.1| RNA pseudouridylate synthase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149938783|gb|ABR45480.1| RNA pseudouridylate synthase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (304 aa)
Score = 287, Expect = 5.8e-24, Identities = 79/252 (31%), Positives = 135/252 (53%)
 Q:  11 ENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKT-TWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      E+ L F+ + KE S S +  + G I VN K T ++ L ND++ I    + +++ N   P+L +++ED ++IV+NK GL+    K T  + YL E  +N +  + HRLD+ T+G+ + AKNQK  +L + W+   + Y+ + G+ +K +D +  + N+ Q+   ++  KE IT+YR+++   +L+E+ L TG+K+QIR M SIGHP+ GD+KY + N
 S:  26 ESNTLLPFLFELLKEQSRSSVKGLLSRGQISVNGKVTRQFDAPLNPNDTVGINYG----RGKVEFN----NPLLRIVWEDDDLIVINKREGLLSVSTDRIKERTAYRILSDYLKECDPRNKI--FVLHRLDRDTSGIMMFAKNQKVKEQLQSNWSEAITQRTYVAVIEGRPEKDTDLIVSNLVENKHMQVYVT--QDGDGKEAITRYRLLQTNNRYSLVELDLETGRKNQIRAQMQSIGHPIAGDSKYGAETN 266
>gi|166031852|ref|ZP_02234681.1| hypothetical protein DORFOR_01553 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028305|gb|EDR47062.1| hypothetical protein DORFOR_01553 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (302 aa)
Score = 287, Expect = 6.1e-24, Identities = 94/292 (32%), Positives = 152/292 (52%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG--------------NFGFQFPCLTSYKIKFNFD-KNHFLHYLNKLN 292
      M + F + EE  + ++++  E S S + K IK  IKVN+K  NY+L  D +++ +  P KE +  E + I L+++YED+++IVVNKP+ ++ P    TL N + +  +      + HR+D TTG + KN   L    ++++ Y + +G K++ T+  I + +++ M I +N N  IT Y+V+++ D  ++ +L TG+ HQIRVHMASIGHP+LGD Y K         GF P  Y I+ N  ++FL+ L KLN
 S:   1 MTEYFTVENEEGDRIDRYLAEEMPERSRSYLQKLIKEQYIKVNNKPVKANYRLVLGDRVEVCI---PEAKEPDI---EPENIPLDILYEDEDVIVVNKPKQMVVHPAPGHYSGTLVNALMYHCGNELSGINGTSRPGIVHRIDMDTTGSLIICKNDMAHQSLAVQLEEHSINRIYEAIVHGNIKEEEGTVNAPIGRHPTDRKKMSIHAKNARNA--ITHYKVLKRFGDYTYIQCKLETGRTHQIRVHMASIGHPLLGDQVYGPKKCPFSKLVGQTLHARTLGFIHPRTNEY-IEVNAPLPDYFLNLLEKLN 302
>gi|160902202|ref|YP_001567783.1| RluA family pseudouridine synthase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160359846|gb|ABX31460.1| pseudouridine synthase, RluA family [Petrotoga mobilis SJ95] (319 aa)
Score = 286, Expect = 6.2e-24, Identities = 87/254 (34%), Positives = 145/254 (57%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFK-ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN---LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMA-LLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +++E+E + L +I++  E+S + I +I G I VN +  +YK+++ D +QI  + +++ + N L   LN++YED+ +IV+NKP GLI P + K TL N + ++ + DK  + N  + HRLDK T+G+ V AKN +  L+ +   KYYL + G K+K  +  +    I+  R  +N KE IT+Y+ +++ D+A L+ I+L TG+ HQIRVH  IG+P++GD+ Y K
 S:   8 VEREDEQKRLDIYIAQKMPIEISRNLIQNAITKGQITVNGSQKKPHYKVKQGDEIQIDFH-ELVEETKEENILPENIPLNILYEDEELIVINKPAGLIVHPTPSIKTGTLVNALMHHV-KDLDKTMQDPNRLGIVHRLDKETSGVLVVAKNAFSHHLLSKEFKERKTMKYYLAIVEGTLKEKEGEINLPL---GRHPILRHKRAVVYNGKEAITEYKTLKEFGDLATLVWIRLRTGRTHQIRVHFKYIGNPLIGDSLYGK 262
>gi|189502073|ref|YP_001957790.1| hypothetical protein Aasi_0665 [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] >gi|189497514|gb|ACE06061.1| hypothetical protein Aasi_0665 [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] (341 aa)
Score = 286, Expect = 6.5e-24, Identities = 78/243 (32%), Positives = 129/243 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL--YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN---EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + F+    S +KI +I N I VN  T NYK++ D +QI L  P  EL   E P L+++YED+ ++VV+KP G++ P N  TL N + Y     N   L HR+DK T+GL V AK + +L L  +  ++++ Y L +G+ + ++ T+  I L+  ++++I+   + K +T Y+V+E+ + ++L++ L TG+ HQIR HM +GHP+ D Y
 S:  30 IDKFLIDRLPNTSRNKIQLAIDNQFILVNGIPTKANYKIRPYDKIQIVLPNPPRNNEL---IPENIP-LDIVYEDEALMVVHKPAGMVVHPGYNNWTGTLVNALIYYFDNLPTAPNNIGRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEASLIALAKQFYDHSIARTYYALIWGEPETETGTID--INLDRSLQDRRIVAPYTNPEKGKRAVTHYQVVERLRYVSLVKCTLETGRTHQIRAHMKHMGHPIFADAAY 271
>gi|86132824|ref|ZP_01051415.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85816530|gb|EAQ37717.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dokdonia donghaensis MED134] (347 aa)
Score = 286, Expect = 6.5e-24, Identities = 81/267 (30%), Positives = 135/267 (50%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI---DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYK 274
      K +E  + F+  + + +KI K+ KNG I+VN+K  NYK++ D ++   P  E L  E P L++IYED +++VVNKP G++ P    TL N + ++  + +   L HR+DK T+GL V AK + +T L+ + +  + Y+ + +G    T++ I + + ++   D E + K +T Y+V+E+  + + +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y  GN  +  T YK
 S:  26 KGQEPLRVDKFLMNFVENATRNKIQKAAKNGSIQVNNKVVKQNYKVKAGDVVRAMFEHPP--HEFLLT-PEDIP-LDIIYEDDDLLVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINALIHHIDNLPNNSSERPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEHAMTHLSKQFFNKTTEREYVAIVWGNVVDDEGTIEGNIGRHPKNRLQNTVFKDDEEEQGKPAVTHYKVLERLGYVTQVACKLETGRTHQIRVHMKYIGHTLFNDERYG--GNAILKGTSFTKYK 289
>gi|83857910|ref|ZP_00951437.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83848090|gb|EAP85960.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (356 aa)
Score = 286, Expect = 6.7e-24, Identities = 77/250 (30%), Positives = 131/250 (52%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-----MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      K +E  + F+  + + +KI K+ K G+I VN   NYK++ D +++   P + L   E P LN+++ED +++VVNKP G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK + +T L+ + + S+ Y+ L +G +  T++ I + + ++   +E D + K K +T Y+VIE+  + LL +L TG+ HQIRVH+ IGH + D +Y
 S:  35 KGQEPLRVDKFLMNFIENATRNKIQKAAKEGNIYVNDAVVKQNYKVKAGDEVKVLFEHPPYEMLLTP---EDIP-LNIVHEDDDVLVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINALVFHFDNLPNNSSNRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEHAMTHLSKQFFNKTSSREYIALVWGNVEDDQGTIEGHIGRHPKNRLQNTVFLEDDADEK-GKPAVTHYKVIERLGYVTLLSCKLETGRTHQIRVHLKHIGHTLFNDERY 284
>gi|153953520|ref|YP_001394285.1| RluD1 [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146346401|gb|EDK32937.1| RluD1 [Clostridium kluyveri DSM 555] (299 aa)
Score = 286, Expect = 6.8e-24, Identities = 91/272 (33%), Positives = 149/272 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG-NFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +K++E+  LK+++ K + S  I + +G I++++K+  N+ L+ D +  L  IK+E + N  K + V+YED++IIVVNK G++ P ++  TL N + Y ++K +N +  L RLD T+GL + AKNQ   L+  +E  K Y+ + +GK K+  +  I+ E  I I  +K + IT Y+VIE+ K  LL++ L TG+ HQIRVH++ +GHP+ GDT Y +G N    L +Y++KF
 S:  10 VKEQEQGLKLKEYLKK-IQRFSGRLIRGAALSGRIEIDNKRVKLNHVLKSGDVICFNL----IKEESQ-NIGAEKMDIEVVYEDRDIIVVNKKPGIVVHPTRSYPSGTLANGLI-YYFQKSGENCI-VRLVSRLDMDTSGLIIVAKNQFAHMCLSRDMKSEDFEKSYIAVIHGKMKEGQGIIDLPIYRPEGDDIRRI--VDKRGQRSITHYKVIEEFKHDQLLKLILKTGRTHQIRVHLSYLGHPLYGDTLYGIEGDNRYINRQALHAYRLKF 272
>gi|55822493|ref|YP_140934.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55738478|gb|AAV62119.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (292 aa)
Score = 286, Expect = 7.9e-24, Identities = 83/255 (32%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I KE N++ K    ELS S+ +++IK G + VN K   Y ++E D +  L   +E L +   L++IYED ++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    +  + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + Y+ + +G    +    E I  D++ K    K +T++ V+E+ + L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:   4 IIKEAGNRLDKSL--ADLTELSRSQANEAIKAGTVLVNGKSAKAKYVVKEGDVITYVL-----PEEEVLEYKAEDIPLDIIYEDADVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHVKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKAHNALAAELKDKKSLRKYVAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAVTRFTVLERFGNYTLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|169335579|ref|ZP_02862772.1| hypothetical protein ANASTE_01994 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258317|gb|EDS72283.1| hypothetical protein ANASTE_01994 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (307 aa)
Score = 285, Expect = 8.4e-24, Identities = 95/283 (33%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK------KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH 283
      M +I I +E + L FISK  LS +I K ++  IKVN KK  +Y+ ++ D +Q FL + K++  + L   LN+IYEDKNII+++KP G++ Q D + K D ++N I YL K     + RLD T+G+ +A KN++ L LN +  + + K YL L G F ++    I N+E +++ +++  + E+ ++ + ++ K  LLE++L+TGK HQIR + +G PV+GD KYNK   K +F   L YK+  + + +
 S:   1 MREIIITEEFMDMRLDRFISK-VTTLSKGEIQKLLRKKYIKVNGKKQEGSYRTEKLDKVQFFLSDEVFKQDNLHSKLNTNN-LNIIYEDKNIILIDKPSGILSQADGSSKEDIVSNLIS-YLNSK------STGIVTRLDLNTSGIVLAGKNRRALMLLNEMSKNKLIDKRYLTLVRGDFDREGKVTHYGIKDNKENKLILGNKKVDGSFEVSAEFIIKKRYKYHTLLEVRLITGKTHQIRSQLDKMGFPVVGDRKYNKSKQCGNKDDFKINRQFLHCYKLTLKYSEKY 280
>gi|194323822|ref|ZP_03057598.1| pseudouridine synthase, RluA family [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|194322186|gb|EDX19668.1| pseudouridine synthase, RluA family [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (317 aa)
Score = 285, Expect = 8.5e-24, Identities = 82/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  14 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYQQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 244
>gi|16801023|ref|NP_471291.1| hypothetical protein lin1957 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16414458|emb|CAC97187.1| lin1957 [Listeria innocua] (302 aa)
Score = 285, Expect = 8.7e-24, Identities = 85/276 (30%), Positives = 133/276 (48%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      + I +E  +  D +   E S S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D ++  R   + +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + VIE+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:   4 ETLIIEESHARERVDKVIAEMMEKSRSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIRYEAR-----EPEELEILAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVIERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|170759270|ref|YP_001788292.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169406259|gb|ACA54670.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (300 aa)
Score = 285, Expect = 8.9e-24, Identities = 77/254 (30%), Positives = 143/254 (56%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K   KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REMENLSGRFIRKAVRDGRVFVNKEKVIKKNKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEGRINLPIYKEEESESIKRIVDER-GQESITTYEVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|116873278|ref|YP_850059.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116742156|emb|CAK21280.1| rluD [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (302 aa)
Score = 285, Expect = 9.2e-24, Identities = 82/271 (30%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    I++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EIREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQYLHAAKLGFD 273
>gi|118443119|ref|YP_878025.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium novyi NT] >gi|118133575|gb|ABK60619.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Clostridium novyi NT] (304 aa)
Score = 285, Expect = 1.0e-23, Identities = 93/297 (31%), Positives = 149/297 (50%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNY-LEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      I ++E N L FISK F+E S S  K I++ ++ VN   NYKL+ D++++   IK++ +N    LN++YED+++IV++KP+G++ P    TL N + +    N +  + HR+DK T+G+ V AKN   L+   ++ + Y+ L G K  T+ + + N + +I   N  K IT Y VI +   L++ L TG+ HQIRVHMA I HP++GD Y KK F   L + K+ F +   ++ + ++L  K I FK
 S:   7 LINEDEANSRLDVFISKCFEEKSRSYAQKLIEDKNVLVNGSIKKSNYKLKTGDNVEV-----TIKEDETINIEPEDIKLNILYEDEDVIVIDKPQGMVVHPGNGNYSGTLVNGLLYHCDSLSSINGDVRPGIVHRIDKDTSGVLVVAKNDNAHIILSEQLKEHSMKREYVALVEGIIKDDEGTIDEPLGRNPKDRIKRAVVRN--GKNAITHYEVIRRFNKNTLVKCILETGRTHQIRVHMAHINHPLVGDPMYGFKKQRFKLNGQMLHARKLGFIHPSSKKYMEFQSELPNYYKEILFK 299
>gi|150020881|ref|YP_001306235.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149793402|gb|ABR30850.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermosipho melanesiensis BI429] (306 aa)
Score = 285, Expect = 1.0e-23, Identities = 94/277 (33%), Positives = 144/277 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKE-LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKF 277
      M++I +  E+  L FI +  + +S + I ++IK+G + VN+++  +YKL+ D +  L +P K E+  L   L +IYEDK+IIVVNK G++ P    TL N +  +Y  D    L  + HRLDK T+G+ V AKN K  L+ +   K Y+ + G+ KK  T+  + N   +I +D  + K IT ++VI++ K+ LL   TG+ HQIRVHM IGHP+LGD Y +   FG +  L + K+ F
 S:   1 MLEIQVTAREKGWRLDKFIQEKAPDWISRTYIQRAIKSGMVTVNNEEKKPSYKLKNGDVVSFELPEEPKKVEI----LPENLPLKIIYEDKDIIVVNKDPGVVTHPTPTFLSGTLVNAL---MYHCNDFQGIGGELRPGIVHRLDKDTSGVIVVAKNDKAHQSLSMQFKERKTEKTYIAIVSGEVKKNYGTIDVPLGRNPVVRTKIAPVD----WGKNAITYFKVIKRFKNATLLLAFPKTGRTHQIRVHMKYIGHPLLGDELYGRGKKDEIFGVKRQMLHALKLSF 276
>gi|71064834|ref|YP_263561.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|71037819|gb|AAZ18127.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Psychrobacter arcticus 273-4] (338 aa)
Score = 284, Expect = 1.0e-23, Identities = 80/270 (29%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPIL-NVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGK----FKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKE----IITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKI 275
      + + + +Q L +F+  K L  I K I++ +I+VN+K+  + ++Q D ++I  +  +++ ++  AK +L V+YED+ +IV+NKP G+      L+ + + + E  K YLE L HR+DK T+GL + +K + L L   + + K+YLC+ G+   ++  L +  + E+++ ++D ++  KE  I+  R  ++ ++L+E + LTG+ HQIRVH+A IGH +LGD KY+   G  CL ++++
 S:  38 VTRHQHDQRLDNFLLNRLKGLPKPHIYKMIRSDEIRVNNKRCKAHDRVQREDVVRIAPVVLATREKPIISTEFAKSLLARVVYEDEGLIVLNKPSGIAVHGGSG-----LDFGVIEAMREVTGKKYLE--LVHRIDKDTSGLLMISKKRSALKVLQQHLVDKTIQKHYLCIAKGQPALNEQRIDAPLLRYTLASGERRV-KVDAQDPQTKESQTDIVVHGRFTIAEQPVSLIEAKPLTGRTHQIRVHLAHIGHAILGDNKYHVHDKSGVHRLCLHAWRL 308
>gi|187931810|ref|YP_001891795.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187712719|gb|ACD31016.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (332 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 82/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  29 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYQQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|170756838|ref|YP_001782613.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169122050|gb|ACA45886.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (300 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 77/254 (30%), Positives = 143/254 (56%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +KK  N +KD++ + + LS  I K++++G + VN +K   KL ++D ++I++   +++  N    + ++YED +IIV+NK G++ P K   TL+N I + + +K+ +  L RLD+ T+GL + AKNQ +  L + + ++ K Y+ + +G K+K  +  I+ EE + ++  + + +E IT Y V+E+  +++ ++L TG+ HQIRVHM+ +GHP+ GD+ Y K
 S:   9 VKKINHNIDIKDYL-REIENLSGRFIRKAVRDGRVFVNKEKVIKKNKLSQDDLIEIYM-----QEDEHQNIEPEDMNIEIVYEDNDIIVINKRPGIVVHPTKGHPTGTLSNGILYHFKKNGEKSIVR--LVSRLDRDTSGLIIIAKNQFSHMRLASDMSKDSFRKIYIAVVHGSMKEKEGRINLPIYKEEESESIKRIVDER-GQESITTYEVLEELSKGSVVRLELETGRTHQIRVHMSHLGHPLYGDSLYGK 253
>gi|153202840|ref|ZP_01944278.1| hypothetical protein LMSG_01048 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|133734910|gb|EBA36608.1| hypothetical protein LMSG_01048 [Listeria monocytogenes HPB2262] (294 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|118497849|ref|YP_898899.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|118423755|gb|ABK90145.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|151572378|gb|EDN38032.1| hypothetical protein FTDG_00834 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (332 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 82/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  29 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYQQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|115372593|ref|ZP_01459900.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115370314|gb|EAU69242.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (330 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 78/265 (29%), Positives = 129/265 (48%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI------FLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      MI+ I+++   L ++ K  + S + K I+  ++VN K+   L  D + I    L  P + L    P L ++ ED ++ V+KP G+      TL + ++ YL K +N  A+ HRLD+ T+G+ + AK + +   ++   K Y+ L GK + S +  + L+E +Q E    N +E +T+++VI Q + ALL  + TG+ HQIR H+A++GHPV GD KY  G+F F
 S:  10 MIEFRIEEDSVGMRLDKYLRKRLANMPTSHLFKMIRVKKVRVNGKRAQPEQLLAAGDVIAIRGDEQQLLGPAPGGERLPPPPPPVDPSELVILLEDDWMMAVDKPSGMAVHTGSGITGGTLVDYVRAYLGPKAVRNDFTASPAHRLDRETSGVILVAKRRPAMVHFTEVFTESRARKRYVTLVKGKMPQDSGVID--LPLSEHQQTAESKARRGVNMQEALTRWKVIRQSSEAALLSCAIETGRTHQIRRHLAAVGHPVAGDRKY---GDFAF 277
>gi|157363878|ref|YP_001470645.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314482|gb|ABV33581.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermotoga lettingae TMO] (298 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 93/278 (33%), Positives = 138/278 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSF-KELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH 283
      ++K E N L F+ +  K +S S + ++IK G + VN   NY+++ D ++I   I  +  +E +PI + VIYED++IIVVNKP G+I P +  TL N +  LY KD    L  + HRLDK T+G+ V AKN   L+N +  V K YL L GK +   ++ I +   +   ++ + +T Y+VI+ +  LL   TG+ HQIRVHM I HP+LGD Y K   Q  L + K+ F  + H
 S:   3 VEKSEVNLRLDLFLLQRIPKAISRSFVQRAIKEGKVTVNDVIRKPNYRVKFGDVVKI-----SIPSNAQSISIEPEPIQIGVIYEDEDIIVVNKPAGMIVHPIPSHNSGTLVNAL---LYHCKDLKGIGGELRPGIVHRLDKDTSGVMVVAKNDFAHHNLSNQFKDRKVFKMYLALVSGKVEHLEGDIQ--ISIARHPVLRTKMAASEIGRIAVTHYKVIKYFEHATLLMAFPKTGRTHQIRVHMKCINHPILGDKLYGKGSGASRQM--LHATKLGFYHPRTH 274
>gi|150016471|ref|YP_001308725.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149902936|gb|ABR33769.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (305 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 88/286 (30%), Positives = 153/286 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKL 291
      + +++ + + ++++ F + S S I  I+ DIKVN+K  NYKL+ D +++     E ++ +EA+ I +N++YEDK+++VVNKP+G++ P    TL N +  LY KD    +  + HR+DK T+G+ V AKN +  +L++   ++ + Y L G+ K   +  + N+ ++   E  K +T Y V+E+   L++ L TG+ HQIRVHMASIG P++GD Y KK F +  L + + F + KN ++ + +L
 S:   8 VDEKDRGERIDKYLAEIFVDKSRSFIQGLIEKDDIKVNNKTPKSNYKLRALDEIEVTF------SEPEVLRVEAEEIPINILYEDKDVVVVNKPQGMVVHPAPGNYNGTLVNAL---LYHCKDLSSINGIIRPGIVHRIDKDTSGVLVVAKNDEAHNKLSDQLKDHSMKREYYALVEGRLKNDKGIIDKPLARNKRDRLKIGIVEG--GKRAVTHYEVLERFNGYTLIKCILETGRTHQIRVHMASIGFPLVGDPLYGFKKQRFKLKGQVLHAKTLGFVHPSKNEYMEFTTEL 289
>gi|151570931|gb|EDN36585.1| hypothetical protein FTCG_00787 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (332 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 82/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  29 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYQQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITHYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|167627646|ref|YP_001678146.1| lysozyme [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167597647|gb|ABZ87645.1| Lysozyme [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (328 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 86/257 (33%), Positives = 134/257 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      +I + +  + +  I++ F++ S S+I K IK+G I VN K T  + L ++ ++I + L P +   +L   LN+++ED +IIV++KP ++ P    T++N + + Y +DK  A + HRLDK T+GL VAAK+   L  +  VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y+ IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  13 KIMMHPDHAGKRIDSTINELFEQFSRSQIQKWIKDGLITVNGKTTKSKHILLGDEEVEINIELLPTNE-----WLAEDIDLNIVFEDNDIIVIDKPIDMVVHPGAGNMTGTISNALL-HKYPNQDK-LPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLSERKVSRKYLAIVEGEIYEEGTINQPIGRDLNNRTKMTI---NHKGKEAITHYKPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|167040454|ref|YP_001663439.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166854694|gb|ABY93103.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermoanaerobacter sp. X514] (305 aa)
Score = 284, Expect = 1.2e-23, Identities = 88/271 (32%), Positives = 147/271 (54%)
 Q:   7 KKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +KE+E + + F++  + + S I K I + + VN K  +YK++END + +   I + K++ L   L+++YED +IIV+NKP+G++ P    TL N +  LY K+    L  + HRLDK T+G+ V AKN K  L+N   +V K Y+ + G K +  ++ I + +++ M + + ++  +T Y+V+E+ K+ L+E + TG+ HQIRVHMA IGHP++GD Y K+ F +  L S + F
 S:  12 EKEDEGKRIDVFLAAEL-DYTRSYIKKLIVDELVFVNGKTVKPSYKVKENDEVVV-----NIPEAEKIDVLPENIPLDILYEDDDIIVINKPQGMVVHPAPGNYSGTLVNAL---LYHCKNLSGINGILRPGIVHRLDKDTSGVMVVAKNDKAHISLSNQIKERSVFKKYVAIVEGVIKDEEGKIEAPIGRHPVDRKKMAVIEDGRY---ALTLYKVLERFKENTLVEAVIKTGRTHQIRVHMAYIGHPIVGDHVYGFKRQKFKLEGQALHSSVLGF 276
>gi|118727641|ref|ZP_01576235.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118662972|gb|EAV69639.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium cellulolyticum H10] (304 aa)
Score = 284, Expect = 1.2e-23, Identities = 86/263 (32%), Positives = 150/263 (57%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEK-KDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKF 277
      + +++ + ++ S S I K  +G++ N +  NY+++ +D++++ +    E ++ +E + I L+++YEDK+IIV+NKP+G++ P    TL N + K+ +  D N +  + HR+DK T+GL V AK+   L+  T + + Y+ L G  + S +  I N E++ M ++ EN N  IT ++V+E+ ++  LE++L TG+ HQIRVHMA I HP++GD    KY KG     FQ P +T ++KF
 S:  15 IDSWLAGNLEDYSRSYIQKLCLDGNVWANGIQVKSNYRVKTDDNIKVNV------PEAEILDVEPEDIPLDIVYEDKHIIVINKPKGMVVHPAVGNYTGTLVNALMKHCGDSLSDINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKSNIAHERLSEKLKTHDIKREYIALVDGIIYENSGKIDAPIGRNPVERKKMCVNTENGRNA--ITHFKVLERFQNATYLELKLETGRTHQIRVHMAYINHPIIGDMVYGRRKQKYKTKGQVLHAWRLSFQHP-ITGEEVKF 285
>gi|104773696|ref|YP_618676.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422777|emb|CAI97416.1| Pseudouridylate synthase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (302 aa)
Score = 284, Expect = 1.2e-23, Identities = 78/264 (29%), Positives = 137/264 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN--YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQ 266
      ++ + K + Q+  + K F  +++    G + VNH +  +Y+L+E D +  + +P+  LK++  +P L+++ E + +V+NKP GL+ P   D + NR+ Y +EK+ N Y++ ++ RLD+ T+GL + KN    + L   + KY+ + +G F +  L  I   +  + RE N  + +T+YRV+ Q  +L+E++LLTG+ HQIR+HMASIGH + GD Y + F Q
 S:   5 KMIVAKNDPGQLSHFLLKKGFSRRAVNNCKN--HGGMMLVNHHRRNGSYRLKEGDVVHFLMGQEPVNPWLKVS---RRP-LDIVEETADYLVINKPAGLLSIPSGFHAEDAVINRVLAY-FEKQGVNPAYVKPHIVTRLDQDTSGLVLLGKNAIAHDRFSKLGKDAFIKKYH-AIVHGNFAEGD--LSGLIDKPLARVGDTVKREVNPKGQRALTEYRVLNQVPGASLVELRLLTGRTHQIRIHMASIGHVLYGDDLYGARDAFARQ 261
>gi|116513692|ref|YP_812598.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093007|gb|ABJ58160.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (297 aa)
Score = 284, Expect = 1.2e-23, Identities = 78/263 (29%), Positives = 136/263 (51%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN--YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQ 266
      + + K + Q+  + K F  +++    G + VNH +  +Y+L+E D +  + +P+  LK++  +P L+++ E + +V+NKP GL+ P   D + NR+ Y +EK+ N Y++ ++ RLD+ T+GL + KN    + L   + KY+ + +G F +  L  I   +  + RE N  + +T+YRV+ Q  +L+E++LLTG+ HQIR+HMASIGH + GD Y + F Q
 S:   1 MIVAKNDPGQLSHFLLKKGFSRRAVNNCKN--HGGMMLVNHHRRNGSYRLKEGDVVHFLMGQEPVNPWLKVS---RRP-LDIVEETADYLVINKPAGLLSIPSGFHAEDAVINRVLAY-FEKQGVNPAYVKPHIVTRLDQDTSGLVLLGKNAIAHDRFSKLGKDAFIKKYH-AIVHGNFAEGD--LSGLIDKPLARVGDTVKREVNPKGQRALTEYRVLNQVPGASLVELRLLTGRTHQIRIHMASIGHVLYGDDLYGARDAFARQ 256
>gi|194336853|ref|YP_002018647.1| pseudouridine synthase, RluA family [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] >gi|194309330|gb|ACF44030.1| pseudouridine synthase, RluA family [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] (349 aa)
Score = 284, Expect = 1.2e-23, Identities = 75/243 (30%), Positives = 129/243 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + ++++ + + +K+ ++I+ G + VN +  NY+++ D +++  L+P  EL   E PI +IYED +++VVNK G++ P    TL N I ++  E+ D+ L  + HRLDK T+GL + AKN  L L  +  V K Y + +G   + T+  I +++ K +   E ++ K IT Y V+E + +LL ++L TG+ HQIR H+ +GH +LGD Y
 S:  36 IDQYLTQQVENATRNKVQEAIEEGRVLVNENRVKSNYRIKSCDVIEMTF-LRPPAPELTA---ENIPI-EIIYEDCDLMVVNKKAGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHIGMDAEELDQAELRPGIVHRLDKNTSGLIIVAKNPIALHRLARQFAERKVIKVYKAIVWGVPDPAAGTITTNIGRSKKDRKVMANFPFEGEYGKTAITDYSVMENLQWFSLLSLRLHTGRTHQIRAHLQHLGHQILGDVTY 278
>gi|160947739|ref|ZP_02094906.1| hypothetical protein PEPMIC_01674 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446873|gb|EDP23868.1| hypothetical protein PEPMIC_01674 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (310 aa)
Score = 284, Expect = 1.3e-23, Identities = 82/243 (33%), Positives = 131/243 (53%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      F+S+  LS + I K IK  + VN K  N L+ D + + +  P KKE+ L +   L+++YED II++NKPR ++ P  + TL N + + +  N   + HRLDK TTGL + AK+ +T +L ++  ++K YL +C G F K+ + L D   +EK  ++ ++K K IT+Y V+   +L+++ L TG+ HQIRVH +S+ HP++GD Y KK
 S:  17 FLSEKISNLSRTSIQKLIKGKLVFVNGKNIKPNVILEIGDEITVSI---PDKKEITL--VAEDIDLDIVYEDDYIIIINKPRNMVVHPAVGNEKHTLVNALLNHC-KLSMINSERPGIVHRLDKDTTGLIICAKDDETHLKLVEMFANREINKKYLAICNGSFSKE-NGLIDKPIGRDEKDRKKMSVKSKSGKAAITEYNVLISNLKYSLVDVTLHTGRTHQIRVHFSSLNHPIIGDETYGKK 252
>gi|145219868|ref|YP_001130577.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|145206032|gb|ABP37075.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (349 aa)
Score = 284, Expect = 1.3e-23, Identities = 79/259 (30%), Positives = 128/259 (49%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK---DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSY 273
      + ++S+ + + +K+ ++I++G + VN K  NY+++ D +++  L+P  EL   E PI ++YED ++V+NK G++ P    TL N I ++ E   D++ L  + HRLDK T+GL + AKN  L L  +  V K Y L +G    T++ I + + K +   E + K IT YR+ E   +LL + L TG+ HQIR HM +GH +L D Y     FP  S+
 S:  36 IDQYLSRQVENATRNKVQEAIEDGRVLVNDKVVKSNYRIKSCDLIEMTF-LRPPAPELAP---EDIPIA-IVYEDSELMVINKEPGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHIGENAGSLDESELRPGIVHRLDKDTSGLIIIAKNPTALHRLAKQFADRKVVKTYKALVWGVPATPEGTIRTNIGRSRKDRKVMANFPYEGEEGKTAITDYRLEEDLHWFSLLSLTLHTGRTHQIRAHMQHLGHQILSDATYGGASIRNLDFPKSESF 294
>gi|166367953|ref|YP_001660226.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166090326|dbj|BAG05034.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Microcystis aeruginosa NIES-843] (308 aa)
Score = 284, Expect = 1.3e-23, Identities = 82/268 (30%), Positives = 140/268 (52%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      M Q+ ++  + + L ++   +LS S++ K I+ G I++N + T N K+ + D L+I +  P + L+L  A+ I L+++YED +I++NKP L+ P  + TL N + +     ++  + HRLDK TTG V AK +  L   T+  + Y+ L +G K ++ T+  I + ++Q M I  K + +T ++V E+ + L+E +L TG+ HQIRVH + IGHP+LGD Y+  + G  P
 S:   1 MNQLNLEVAGKKERLDAWMGSHLPDLSRSRLQKLIEQGYIQLNGQICTNKNTKVGQGDRLKITI---PDSQPLELT---AEAIELDILYEDDYLIIINKPADLVVHPAPGHESGTLVNALLHHCPNLAGIGGIQRPGIVHRLDKDTTGAIVIAKTDQAHQHLQAQLKTKTARREYIALVHGVPKSETGTIDLPIGRHRSDRQKMAIIAVEKGGRNAVTHWQVKERLGNYTLMEFRLETGRTHQIRVHSSHIGHPILGDPLYSSGRSIGINLP 266
>gi|167212577|ref|ZP_02282884.1| hypothetical protein LmonL_16655 [Listeria monocytogenes LO28] >gi|167404774|ref|ZP_02309551.1| hypothetical protein LmonocytFSL_15226 [Listeria monocytogenes FSL J2-003] (302 aa)
Score = 283, Expect = 1.4e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|93005114|ref|YP_579551.1| pseudouridine synthase, RluD [Psychrobacter cryohalolentis K5] >gi|92392792|gb|ABE74067.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Psychrobacter cryohalolentis K5] (343 aa)
Score = 283, Expect = 1.4e-23, Identities = 80/270 (29%), Positives = 150/270 (55%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPIL-NVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGK----FKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKE----IITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKI 275
      + + + +Q L +F+  K L  I K I++ +I+VN+K+  + ++Q D ++I  +  +++ ++  AK +L V+YED+ +IV+NKP G+      L  + + + E  K YLE L HR+DK T+GL + +K + L L   + + K+YLC+ G+   ++  +L +  + E+++ ++D ++  KE  I+  R + ++ ++L+E + LTG+ HQIRVH+A IGH +LGD KY+   G  CL ++++
 S:  43 VTRHQHDQRLDNFLLNRLKGLPKPHIYKMIRSDEIRVNNKRCKAHDRVQREDVVRIAPVVLATREKPIISTEFAKSLLARVVYEDEGLIVLNKPSGIAVHGGSG-----LAFGVIEAMREVTGKKYLE--LVHRIDKDTSGLLMISKKRSALKVLQQHLVDKTIQKHYLCIAKGQPALNEQRIDASLLRYTLASGERRV-KVDTQDPQTKESQTDIVVHGRFMIAEQPVSLIEAKPLTGRTHQIRVHLAHIGHAILGDDKYHVHDKSGVHRLCLHAWRL 313
>gi|16803883|ref|NP_465368.1| hypothetical protein lmo1843 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|47097693|ref|ZP_00235203.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153175073|ref|ZP_01930468.1| hypothetical protein LMIG_00487 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153183332|ref|ZP_01934192.1| hypothetical protein LMOG_00044 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153191347|ref|ZP_01938567.1| hypothetical protein LMPG_00585 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153196351|ref|ZP_01940721.1| hypothetical protein LMRG_00990 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|16411297|emb|CAC99921.1| lmo1843 [Listeria monocytogenes] >gi|47013931|gb|EAL04954.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126943623|gb|EBA21340.1| hypothetical protein LMOG_00044 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127633812|gb|EBA23204.1| hypothetical protein LMRG_00990 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127765126|gb|EBA25476.1| hypothetical protein LMPG_00585 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133729526|gb|EBA31224.1| hypothetical protein LMIG_00487 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (303 aa)
Score = 283, Expect = 1.4e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|89256088|ref|YP_513450.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|115314564|ref|YP_763287.1| pseudouridylate synthase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|167010773|ref|ZP_02275704.1| pseudouridylate synthase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|169656565|ref|YP_001428170.2| RNA pseudouridine synthase, RluA family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|89143919|emb|CAJ79138.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|115129463|gb|ABI82650.1| pseudouridylate synthase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134253232|gb|EBA52326.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] >gi|157122045|gb|EDO66185.1| hypothetical protein FTAG_00024 [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] >gi|164551633|gb|ABU61214.2| RNA pseudouridine synthase, RluA family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (332 aa)
Score = 283, Expect = 1.4e-23, Identities = 82/241 (34%), Positives = 126/241 (52%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      I++ F++ S ++I K +K G I VN + T  + + ++ ++I + L P +   ++   L +I+ED +IIV++KP +I P    T++N +  L+ KD++ L A + HRLDK T+GL VAAK+   L    VS+ YL + G+ ++  +    + M I  N  KE IT Y IE   L+E QL TG+ HQIRVHM SI HP++GD YNK
 S:  29 INEQFEQFSRAQIQKWLKEGSITVNGRATKPKHIVLGDEEVEINIELLPTNE-----WIAEDINLKIIFEDDDIIVIDKPVNMIVHPGAGNPTGTVSNAL---LHRYKDQDKLPRAGIVHRLDKDTSGLMVAAKSSIAYHNLVQQLAERKVSRKYLAIVEGEIYQQGTINQPIGRDPTNRTKMAI---NYRGKEAITYYTPIEVYDGFTLIECQLETGRTHQIRVHMKSIKHPLVGDQTYNK 259
>gi|46908075|ref|YP_014464.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47094208|ref|ZP_00231922.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153167686|ref|ZP_01927790.1| hypothetical protein LMHG_00612 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|167015014|ref|ZP_02277547.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily protein [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167454405|ref|ZP_02320628.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily protein [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|46881345|gb|AAT04641.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47017415|gb|EAL08234.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133726785|gb|EBA28483.1| hypothetical protein LMHG_00612 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (303 aa)
Score = 283, Expect = 1.5e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|52841563|ref|YP_095362.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, RluD [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|52628674|gb|AAU27415.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, RluD [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (321 aa)
Score = 283, Expect = 1.6e-23, Identities = 82/261 (31%), Positives = 122/261 (46%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      Q+ + +E NQ +  +++  E S S I  IK G + +N+    K  D + I +  + +   E PI +IYED +IVVNKP GL+ P  K TL N + + E +   A + HRLDK TTGL + AKN + T L    + ++YL L +G      F  + + M +   F ++ +T Y + + KD LL + L+TG+ HQIRVHM I HPV+GD Y + F
 S:   8 QLSVPRELHNQRVDSVLARLLPEYSRSLICNWIKTGAVTLNNLPCKPKDKALGGDLITINVDHTIVNTDFNYCKPENIPI-QIIYEDSEVIVVNKPAGLVVHPGAGNKEHTLVNALLHHCPELQ--LLPRAGIIHRLDKDTTGLLIVAKNLISHTSLIRQMQNREIKRHYLTLVHGYVISGGTIDTGFGRHPKNRLKMAV---TDFGRQAVTHYNINKHYKDFTLLNVSLMTGRTHQIRVHMNYINHPVVGDQLYGGRMKF 262
>gi|163786072|ref|ZP_02180520.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159877932|gb|EDP71988.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (343 aa)
Score = 283, Expect = 1.6e-23, Identities = 73/229 (31%), Positives = 122/229 (53%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL---NEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +KI + K+G I +N+   NYK++ ND + + + P +   N L A+ I ++V+YED +++VVNKP G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK ++ + L+N + +  + Y+ L +G  +  ++ I   N + + +D E  K IT Y+VIE+  + L+ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  45 NKIQSAAKDGCIFINNSPVKSNYKVKPNDFVTVKFKHPPHE-----NLLIAEDIPIDVVYEDDDLLVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINALIFHFENLPNNSSDRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEQAMAHLSNQFAKKTSEREYVALVWGNMTEDEGIIEGNIGRHPKNRLQNTVYLDDEADKGKPAITHYKVIERLGYVTLVSCKLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDARY 272
>gi|153810897|ref|ZP_01963565.1| hypothetical protein RUMOBE_01281 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149833293|gb|EDM88375.1| hypothetical protein RUMOBE_01281 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (304 aa)
Score = 283, Expect = 1.7e-23, Identities = 77/261 (29%), Positives = 134/261 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      ++ I  E+N + ++++  +LS S + K +K+G + VN +  NYK Q D  + L + ++    + KP  L+++YED+ ++VVNKP+ ++ P    TL N + + +    +  + HR+DK TTG + K+   L    ++ + Y + G K+  T+  I + +++ M I+ +N  KE +T Y+V+E+   +E +L TG+ HQIRVHMAS+GHP+LGDT Y  N
 S:   4 LEFNIDSSEKNVRIDKYLAECCPDLSRSYLQKLLKDGAVSVNTRIVKANYKTQPGD--HVILNIPDLQTP------DIKPENIPLDILYEDQWLMVVNKPKDMVVHPSAGHMEGTLVNAVMAHCGDNLSGINGVMRPGIVHRIDKDTTGALLICKDDMVHRNLAEQLKEHSIKRRYRAIVQGNIKEDEGTVDAPIGRHPIDRKKMAINHKN--GKEAVTHYKVLERFGQTTYIECRLETGRTHQIRVHMASLGHPLLGDTVYGSSKN 260
>gi|75675586|ref|YP_318007.1| pseudouridine synthase, RluD [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] >gi|74420456|gb|ABA04655.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrobacter winogradskyi Nb-255] (412 aa)
Score = 282, Expect = 1.9e-23, Identities = 82/265 (30%), Positives = 135/265 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN-----VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++VN ++   ++ E D ++I L+L  K + L+ E K I +   V++ED +++V+NKP GL Q     L+ I  L  +D    L HRLD+ T G + AK +  T L  +  + K Y L G K K  + ++  NEE+ IM I  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY K N +Q P
 S:  89 VAVTADEANMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRVVRKGELRVNGRRADSKDRVSEGDKVRIPPLKLDTPKAAVGLSDAETK-IRDELRKMVLFEDADVMVLNKPAGLAVQGGSG-----LSRHIDGMLETMRDAKGQRPRLVHRLDRETAGCLLIAKTRFAATALTGAFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKEENEEESIMRIAAHGDEGASHAVTYYAVVETSAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIIGDPKYFNKEN--WQLP 355
>gi|118581597|ref|YP_902847.1| RluA family pseudouridine synthase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118504307|gb|ABL00790.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pelobacter propionicus DSM 2379] (315 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 75/246 (30%), Positives = 128/246 (52%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      F+S   + S I + I++G+I V+ ++  + KL+ +S+ I L   + L   E+ P L V+YED ++IV+NKP G++ P    TL N + + +    L  + HRLDK T+G+ V AKN ++  L+ ++ ++ + Y L YG ++ S L+ I +  ++    + K +T++RV +  + L+E++L TG+ HQIRVHM+ G P+LGD Y  G F
 S:  17 FLSSQLASETRSTIQRLIESGNIMVDGREVRPSLKLKGGESISIQLPEPVAARPLP----ESIP-LEVLYEDGDLIVINKPAGMVVHPGPGNSSGTLVNALLAHCTDLSGIGGELRPGIVHRLDKGTSGVMVVAKNDRSHQALSAQFSVHSIKRIYQALVYGSPQQDSGRLEGQIGRHPTDRLRRSGLARQ-GKHAVTRWRVRGRYGRICLMELRLETGRTHQIRVHMSEAGFPLLGDPLYPDGGRF 257
>gi|55820603|ref|YP_139045.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55736588|gb|AAV60230.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (296 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 83/255 (32%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I KE N++ K    ELS S+ +++IK G + VN K   Y ++E D +  L   +E L +   L++IYED ++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    +  + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + Y+ + +G    +    E I  D++ K    K +T++ V+E+ + L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:   4 IIKEAGNRLDKSL--ADLTELSRSQANEAIKAGTVLVNGKSAKAKYVVKEGDVITYVL-----PEEEVLEYKAEDIPLDIIYEDADVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHVKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKAHNALAAELKDKKSLRKYVAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAVTRFTVLERFGNYTLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|148544158|ref|YP_001271528.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153530|ref|YP_001841871.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148531192|gb|ABQ83191.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224874|dbj|BAG25391.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus reuteri F275] (303 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 73/238 (30%), Positives = 119/238 (50%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI---FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      F + S S+I  I++G + VN K+  YKL  D +QI    ++ K++    L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G K+  T+  +   + +KQ + +D   + +T + V+E+ K+ L+ QL TG+ HQIRVHM IGHP+ GD Y +
 S:  25 FDQFSRSQIQHWIEDGHVLVNGKQVKPKYKLLVGDHVQII-----PEEPQKIDLAPEDIPLDIVYEDDDVIVVNKPQGMVVHPAPGHPDHTLVNALLYHSPLSTINGEFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHRSLTAQLKAKTNKREYVALVHGVIKEDKGTIDAPLGRSLKDRKKQAVVVD-----GRHAVTHFNVLERFKNYTLVACQLETGRTHQIRVHMKYIGHPLAGDPLYGPR 255
>gi|25011477|ref|NP_735872.1| hypothetical protein gbs1435 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|24413015|emb|CAD47094.1| unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (296 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 76/236 (32%), Positives = 120/236 (50%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ELS S+ ++ IK G + VN +   Y +QE D +    I KE L++   L++IY+D ++ VVNKP+G++ P    TL N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN +  L   +  + YL + +G    +    E I  D++ K    K IT++ V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD+ Y +
 S:  21 ELSRSQANEEIKKGIVLVNGQVKKAKYTVQEGDRITF-----DIPKEEVLDYQAENISLDIIYQDDDVAVVNKPQGMVVHPSAGHSSGTLVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDRAHQVLAEELKDKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAITRFHVLERFGDYTLVELSLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDSVYGPR 250
>gi|146318440|ref|YP_001198152.1| YlyB [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145689246|gb|ABP89752.1| YlyB [Streptococcus suis 05ZYH33] (309 aa)
Score = 282, Expect = 2.1e-23, Identities = 77/236 (32%), Positives = 128/236 (54%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELN-NLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +LS S ++ IK G + VN +   Y +Q D L    I + +++++   L ++++D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  LY KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  T+L  L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T+++V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  21 DLSRSVANEQIKAGQVLVNGQPKKAKYSVQVGDVLTY-----QIPEVEEIDYVAEDIPLEIVFQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---LYHVKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHTKLAAELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFQVLERFGDYTLVELTLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEAYGPR 250
>gi|167344070|ref|ZP_02289911.1| hypothetical protein LmonocyFSL_13863 [Listeria monocytogenes FSL J1-208] (328 aa)
Score = 282, Expect = 2.1e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 135/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L++ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLIKCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|163782801|ref|ZP_02177797.1| hypothetical protein HG1285_15736 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881922|gb|EDP75430.1| hypothetical protein HG1285_15736 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (322 aa)
Score = 282, Expect = 2.1e-23, Identities = 86/259 (33%), Positives = 140/259 (54%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL----EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEID------RENKFN------KEIITKYRVIEQ--KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ + +E+ + L F++K++ ELS S I + I+ G  V K  +Y+++E D + + + +P  E+K  E PI V+YED++++V+ KP GL+ P    TL N +  LY KD + +    + HRLDK T GL V AKN +  L  + +  K Y L G K       EE I+E+     KF+   K  +++ V+E+  ++ LL++++ TG+ HQIRVH++SIGHP++GDT Y K
 S:   8 LEFTVSEEQAGERLDTFLAKAYPELSRSYIKRLIEEGFALVEGKVRKPSYRVKEGDRVTLSVP-EPEPLEVKP---EDIPI-EVVYEDRDVVVIVKPCGLVVHPSPGYTSGTLVNAL---LYHIKDLSSIGGVERPGIVHRLDKETAGLMVVAKNDTSHRNLVEQFASRRTEKLYRALVKGTVK-------------EEHGILELPIGRHPFHRKKFSTSSPRSKPAKSEFWVLERFPGLELTLLKVKIYTGRTHQIRVHLSSIGHPIVGDTTYGFK 263
>gi|77406381|ref|ZP_00783442.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175005|gb|EAO77813.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Streptococcus agalactiae H36B] (296 aa)
Score = 282, Expect = 2.2e-23, Identities = 78/258 (30%), Positives = 126/258 (48%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      ELS S+ ++ IK G + VN +   Y +QE D +    I K+ L++   L++IY+D ++ VVNKP+G++ P    TL N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN +  L   +  + YL + +G    +    E I  D++ K    K +T++ V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +  G +  L + + F  N
 S:  21 ELSRSQANEEIKKGIVLVNGQVKKAKYTVQEGDRITF-----DIPKKEVLDYQAENIPLDIIYQDDDVAVVNKPQGMVVHPSAGHSSGTLVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDRAHQVLAEELKDKKSLRKYLAIVHGNLPNDQGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYTLVELSLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPVYGPRKTLGGKGQFLHAQTLGFTHPSN 272
>gi|146306004|ref|YP_001186469.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|145574205|gb|ABP83737.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas mendocina ymp] (324 aa)
Score = 282, Expect = 2.2e-23, Identities = 76/256 (29%), Positives = 127/256 (49%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +Q + E+ Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     +  +L +    ++E + ++   LN++YED++++V++KP GL+ P    TL N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T L    +VS+ Y C+C G        + ++Q M +    K I+ YRV+E+ +  + ++L TG+ HQIRVHM+ +G+P++GD Y
 S:  11 LQAIVPFEQGGQRLDQVAAQLFGEFSRSRLSTWIKDGRLTVDGAVARPRDTVHAGSTLVL-----DAEQEAQGEWVAQDIELNIVYEDEHLLVIDKPAGLVVHPAAGHADGTLLNAL---LHHVPDIINVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTLQAQTNLVEQLQKRSVSRIYECICIGVITAGGTIDAPIGRSSSQRQRMAV---TDGGKPAISHYRVLERYRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMSHVGYPLVGDPVY 256
>gi|163790406|ref|ZP_02184837.1| Pseudouridylate synthase, 23S rRNA-specific [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159874310|gb|EDP68383.1| Pseudouridylate synthase, 23S rRNA-specific [Carnobacterium sp. AT7] (301 aa)
Score = 282, Expect = 2.2e-23, Identities = 86/264 (32%), Positives = 141/264 (53%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKEL-KLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENK----FNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK------KGNF------GFQFP 268
      FI KEE + L  +++  ++ S I + IK G++ VN +  NYK+Q +D + I   I+ EL L L   + ++Y+D++++VVNK +G++ P  + TL N +  +Y KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   +L   +  + Y+ L +G  + T+   L  K  +DR+ +   +E +T + V+E+ KD L+ ++L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD Y    KG F   GF+ P
 S:   7 FIIKEETGR-LDKVLTELLPSITRSHIQQWIKEGNVTVNGENLKANYKVQPSDEIVI------IEPELVSLEVLAEDIPIEIVYQDEDVVVVNKAQGMVVHPSAGHQTGTLVNAL---MYHIKDLSGINGTIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDSAHEKLAAQLKDKTSLREYIALVHGVIPHEKGTID--APLGRSK----VDRKKQDIIDGGREAVTHFTVLERFKDFTLVSLKLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPIYGPRKTLEGKGQFLHAQTLGFKHP 275
>gi|31364860|gb|AAP49462.1| YlyB [Streptococcus suis] (297 aa)
Score = 282, Expect = 2.3e-23, Identities = 77/236 (32%), Positives = 128/236 (54%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELN-NLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +LS S ++ IK G + VN +   Y +Q D L    I + +++++   L ++++D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  LY KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  T+L  L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T+++V+E+ D L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  21 DLSRSVANEQIKAGQVLVNGQPKKAKYSVQVGDVLTY-----QIPEVEEIDYVAEDIPLEIVFQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---LYHVKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHTKLAAELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFQVLERFGDYTLVELTLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEAYGPR 250
>gi|87123536|ref|ZP_01079387.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86169256|gb|EAQ70512.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. RS9917] (329 aa)
Score = 281, Expect = 2.4e-23, Identities = 82/256 (32%), Positives = 134/256 (52%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K    L++ D++Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED+++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G + S T+  I + + K+  + EN  +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A + HPV+GD Y++   + P  + +  D
 S:  49 EQSRARIQKFIDAGFVRVNGKTGKAKTPLRQGDAVQLWM---PPPEPLP--YLKPEPMDLDVLFEDEHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQLQIQKRIASREYLAVVHGVPRGDSGTIVGAIGRHPADRKKYAVVSGEN--GRYACTHWSLQERLADYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHMNHPVVGDPTYSRCRKLPVELPGQALHAFQLGLD 301
>gi|42525117|ref|NP_970497.1| pseudouridylate synthase [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|39577328|emb|CAE81151.1| Pseudouridylate synthase [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (319 aa)
Score = 281, Expect = 2.5e-23, Identities = 71/229 (31%), Positives = 127/229 (55%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDF-------------IFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S+ S +++ + +N K  + ++END ++I L  P + +L  + K L+V++ED+++IV+NKP GL+ P   DTL N + + +  K  E  + HRLDK T+G+ V AKN K  L + +  + + Y +C G + S +++ F       + ++ K + + + +  K +T + V+++K M+ L+++L TG+ HQIRVHM+ G P+ GDT Y
 S:  20 SRASHLLESNSVLLNGKPAKASVAIKENDLIEIQL---PEPEPTELQPFDLK--LDVLFEDEDLIVINKPAGLVVHPAAGHAHDTLVNALIHHTDDLSMKFGEERPGIVHRLDKETSGIIVIAKNDKAHESLTSQFKERSTHRIYYAVCLGTARTLSGSVRSFLARHPVDRKRYASVLGDDRKPLTDPNDDPGLGKWAVTHFEVLQRKSGMSYLKLKLETGRTHQIRVHMSESGLPIAGDTLY 257
>gi|28211276|ref|NP_782220.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] >gi|28203716|gb|AAO36157.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium tetani E88] (307 aa)
Score = 281, Expect = 2.5e-23, Identities = 91/296 (30%), Positives = 153/296 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN-HFLHYLNKLNLEVKNI 298
      + +K+E EN+ L FI ++ K+ S S I K  + I VN +  NYK++ D +++ L   KE +  +  LN++YED++IIV+NKP+G++ P    TL N + +   + N E  + HR+DK T+G+ V AK +  L N   ++ + Y+ L G K+  T+  + N  +I   +  K +T Y+VI + + +L+E +L TG+ HQIRVHM+ IGHP++GD Y K+ F +  L + K+ F  N ++ + +++ E K I
 S:   7 KFLVKEEFENERLDLFIVENLKDKSRSFIKKLSDDKGIMVNDEIKKVNYKVKCGDIVKVLL-----PKEEGIYLEKENMDLNILYEDEDIIVINKPQGMVVHPGVGNTKGTLVNGLLAHCKSLSNINGEERPGIVHRIDKDTSGILVIAKTNRAHEHLANQLKDHSMLRVYMALTEGVIKEDMGTIDKDLGRNPSDRIKFAVVDE--GKRAVTHYKVINRYNNNSLIECRLETGRTHQIRVHMSYIGHPIVGDPTYGYKRQKFKLKGQMLHAKKLGFIHPTNGEYMEFDSEIPEEFKKI 298
>gi|149182321|ref|ZP_01860799.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus sp. SG-1] >gi|148849940|gb|EDL64112.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus sp. SG-1] (303 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 80/255 (31%), Positives = 131/255 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKE-LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDREN----KFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I +EEE + D +  +E S S++ + IK+G++KVN +  NYK  D + I   I + +L+ +   L++ +ED ++IVVNKPRG++ P    TL N + + +  N L  + HR+DK T+GL + AKN   +L   + V++ Y + +G    T+ D   + K   DR+N    ++ +T + V+E+ D  +E +L TG+ HQIRVHM IG+P+ GD KY +
 S:   7 IVREEEKSVRLDKVLTQLEEKWSRSQVQQWIKDGNVKVNGSQVKTNYKCAIEDKIII-----SIPEPEELDVVPENMDLDIYFEDADVIVVNKPRGMVVHPAPGHPSGTLVNGLMAHCKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDLAHEKLVEQLVNKTVTRKYKAIVHGIIPHDHGTI-DAPLGRDPK-----DRQNMAVVDSGRDAVTHFNVLERFTDFTYVECKLETGRTHQIRVHMKYIGYPLAGDPKYGPR 256
>gi|167214706|ref|ZP_02285013.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily protein [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (329 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 81/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +KNGDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKNGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|170017468|ref|YP_001728387.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804325|gb|ACA82943.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Leuconostoc citreum KM20] (307 aa)
Score = 281, Expect = 2.7e-23, Identities = 72/231 (31%), Positives = 119/231 (51%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S + +++ +++G I VN +  +YK+  D + I  L P + ++  E P L++IYED +++VVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+D+ T+GL + AKN K  L+     + Y L G+F + S T+   N   ++DR+ +   +E IT + V+ +   LL+I+L TG+ HQIRVHM IGHP++GD Y
 S:  28 SRTVLAEWLQDGHIVVNQTQVKRSYKVNSGDLITI---LPPAVQNTEI-IAENMP-LDIIYEDNDLLVVNKPQGMVVHPAAGHTSGTLVNALLYHAPLSTINGSFRPGIVHRIDRDTSGLLMVAKNDKAHQALSEQLKAHKNERIYYALVRGEFSEDSGTI------NAPLARHKVDRKKQAVQAGGREAITHFEVVTRYVGYTLLKIRLETGRTHQIRVHMTYIGHPIIGDPVY 251
>gi|27262446|gb|AAN87504.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Heliobacillus mobilis] (327 aa)
Score = 281, Expect = 2.8e-23, Identities = 81/243 (33%), Positives = 129/243 (53%)
 Q:  35 IKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ--KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      IK G IKV    NY+L+ D +++ + +P+ E+   E PI +++Y+D ++ V+NK GL+ P +   TL N +  LY KD    L  + HR+DK T+GL V AK+ +  L    V + YL + +G  ++ +  I + +++Q M +  K +  +T RV+E+ +  +L+  L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD KY KK FG +  L ++++ F
 S:  58 IKEGLIKVEGMTVKANYRLRPGDRIEV-VPAEPVSTEI---IPENIPI-DIVYQDAHVAVINKSAGLVVHPAEGHTSGTLVNAL---LYHIKDLSGINGELRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKHDEAHIHLAEQVKDHLVRREYLAIVHGIIGAETGRIDAPIGRDPKDRQKMAVVSSGKAS---VTHLRVLERFPESGFSLVRCNLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPKYGPKKAAFGLEGQALHAHRLDF 297
>gi|125973425|ref|YP_001037335.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196253292|ref|ZP_03151926.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125713650|gb|ABN52142.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196197307|gb|EDX92170.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium thermocellum DSM 4150] (303 aa)
Score = 281, Expect = 2.9e-23, Identities = 76/262 (29%), Positives = 137/262 (52%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK--NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      M +I +  E  + ++  K+ S S I K I +G I VN K  NYK+++ND +   L I +  L+ +   + ++YED++IIVV+KP+G++ P    TL N + K+      +  + HR+DK T+G+ V AK+   L+    + + Y+ + +G ++  +  I + +++ M ++ +N  + +T+++V+E+ KD  +E L TG+ HQIRVHM+ IG P++GDT Y +K +
 S:   1 MEEIILVSNESGIRIDAWLCGKVKDYSRSYIQKLINDGMILVNGKPVKSNYKIKQNDEI-----LARIPEPQVLDVVAEDIDVPILYEDEHIIVVDKPKGMVVHPAAGNYSGTLVNALLKHCGTNLSNINGIIRPGIVHRIDKDTSGVLVVAKSNAAHEGLSEKLKDHDIERVYIAVVHGIIREDYGKIDAPIGRHPVDRKKMAVNTKN--GRRAVTRFKVLERFKDATYIEATLETGRTHQIRVHMSYIGFPIIGDTVYGRKND 258
>gi|148652292|ref|YP_001279385.1| RluA family pseudouridine synthase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148571376|gb|ABQ93435.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Psychrobacter sp. PRwf-1] (364 aa)
Score = 281, Expect = 3.0e-23, Identities = 87/270 (32%), Positives = 151/270 (55%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-----LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN-VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGK-----FKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKK----DMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKI 275
      + + + Q + +F+  K + + I K I++ ++++N+K+   L+ D ++I    R KP+ E  F AK +L V+YED+ +IV+NKP G+      L+ + + + +  K YLE L HR+DK T+GL + AK + TL L   + + K+YLCL G+   F+ + L+ +  N E+++ ++D+ N  K  T +V+ + K   ++L+E  TG+ HQIRVH+A +GHP+LGD KYN K  G + CL ++++
 S:  67 VTRNQHGQRIDNFLLARLKGMPRAHIYKMIRSDEVRINNKRCKPYDNLERGDVVRIAPVKLATREKPVISE---GF--AKSLLERVVYEDEGLIVLNKPSGMAVHGGSG-----LDFGVIEAMRDATSKKYLE--LVHRIDKDTSGLLMIAKKRSTLKVLQEYLREKTIQKHYLCLVKGQPALNEFEIDAPLLR-YTVANGERRV-KVDKANPEAKLSQTTCKVLARFKMNGEPVSLIEAMPHTGRTHQIRVHLAYLGHPILGDDKYNIKDTSGVRRLCLHAWQL 337
>gi|168334458|ref|ZP_02692629.1| putative pseudouridylate synthase [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (304 aa)
Score = 281, Expect = 3.0e-23, Identities = 78/242 (32%), Positives = 130/242 (53%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      F+++  + + S I K I+ G + +N K   +++ D+++ F  P +E+ +  E K L++IYED +I++VNKP+ ++ P   DTL N +  L+ KD    +  + HR+DK TTGL + AKN +  L++L   + + Y L YG K+  T+  I N + +   EN  + +T+ RV+E+ +  +E+ L TG+ HQIRVH+ SIGHP+LGD Y +
 S:  20 FLTEQLPQYTRSYIQKQIELGLLLINGKVAPARTRIKTGDTIE-FTIAPP--REVDITPSEIK--LDIIYEDSDILIVNKPKNMVVHPSAGHYNDTLVNAL---LFYAKDSLSGINGEIRPGIVHRIDKDTTGLLMVAKNDHSHVFLSDLLKDHNIERKYNALVYGNIKEDFFTIDRPIARNPKDRKKMAIVEN--GRRAVTECRVLERFGNATHIELSLQTGRTHQIRVHLTSIGHPLLGDPLYGR 256
>gi|86144060|ref|ZP_01062398.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85829520|gb|EAQ47984.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (344 aa)
Score = 281, Expect = 3.0e-23, Identities = 83/290 (28%), Positives = 148/290 (51%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDREN-KFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      ++ L +FI K+ +  +KI ++ KNG+I+VN   N+K++ ND +++   P + L   E P L++++ED ++VVNKP G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK ++ +T L  + +  + Y+ + +G ++  T++ I + + ++   E+  KE +T Y+V+E+  + + +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y  G+  +  T YK  F +N F  L + L K + F+
 S:  34 DKFLMNFIEKATR----NKIQQAAKNGNIQVNGAVVKQNHKVKANDVVRVLFEHPPYEFLLTP---EDIP-LDIVFEDDTLLVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINALIYHFDNLPENSSGRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEEAMTHLAKQFFDKTSEREYIAIVWGNVEEDQGTVEGHIGRHPKNRMQNTVYEDGDQGKEAVTHYKVLERLGYVTKISCKLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDERYG--GDAILKGTTFTKYK---QFVENCF-KVLPRQALHAKTLGFE 310
>gi|78189580|ref|YP_379918.1| pseudouridine synthase, RluD [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|78171779|gb|ABB28875.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Chlorobium chlorochromatii CaD3] (363 aa)
Score = 280, Expect = 3.1e-23, Identities = 78/256 (30%), Positives = 134/256 (52%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I + + + +  + ++++ + + +K+ ++I+ G + VN K  NY+L+ D +++  L+P  EL   EA PI ++YED +++V+NK G++ P    TL N I +L  E D + +  + HRLDK T+GL + AKN  L +L  +  V K Y L +G K+ S T+  I + + K +   E  K IT Y V E + +++ ++L TG+ HQIRVH+ +G P++GD Y
 S:  37 ITLHVSRTQSPMRIDVYLTQQVENATRNKVQEAIEEGRVVVNGKCVKANYRLKSCDVIEVTF-LRPPAPELAP---EAIPIA-IMYEDDDLMVINKEPGMVVHPAFGNWTGTLANAILHHLGNSAEALDASEMRPGIVHRLDKDTSGLIIIAKNPIALHKLARQFAERKVGKIYKALTWGVPKQASGTITTNIGRSHKNRKVMANFPFEGLEGKTAITDYCVEENLEWFSVMSLRLHTGRTHQIRVHLQHLGLPIVGDVTY 292
>gi|78185708|ref|YP_378142.1| pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. CC9902] >gi|78170002|gb|ABB27099.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Synechococcus sp. CC9902] (339 aa)
Score = 280, Expect = 3.1e-23, Identities = 81/256 (31%), Positives = 133/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K+   L+E D +Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED++IIV+NK GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK T+G V AK+Q+ L +L     S+ Y + +G   S T+  +  ++ +K + D  ++ +  T + +IE+ D +LL +L TG+ HQIRVH A I HPV+GD Y++    P  + ++  D
 S:  52 EQSRARIQKFIDAGYVRVNGKQGKAKTPLREGDQVQLWM---PPPEPLP--YLKPQPMDLDVLFEDEHIIVLNKSAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTSGCIVVAKSQEALVKLQVQIQKRVASREYFAVVHGVPDGDSGTIIGAVGRHPVDRKKYAVVSDESGRYAR---THWTLIERFGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHINHPVVGDPTYSRCRKLPLDLPGQALHAVQLGLD 304
>gi|194468025|ref|ZP_03074011.1| pseudouridine synthase, RluA family [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452878|gb|EDX41776.1| pseudouridine synthase, RluA family [Lactobacillus reuteri 100-23] (303 aa)
Score = 280, Expect = 3.5e-23, Identities = 73/238 (30%), Positives = 119/238 (50%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI---FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      F + S S+I  I++G + VN K+  YKL  D +QI    ++ K++    L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G K+  T+  +   + +KQ + +D   + +T + V+E+ K+ L+ QL TG+ HQIRVHM IGHP+ GD Y +
 S:  25 FDQFSRSQIQHWIEDGHVLVNGKQVKPKYKLLVGDHVQII-----PEEPQKIDLAPEDIPLDIVYEDDDVIVVNKPQGMVVHPAPGHPDHTLVNALLYHSPLSTINGEFRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHRSLTAQLKAKTNKREYVALVHGVIKEDKGTIDAPLGRSLKDRKKQGVVVD-----GRHAVTHFNVLERFKNYTLVACQLETGRTHQIRVHMKYIGHPLAGDPLYGPR 255
>gi|116627406|ref|YP_820025.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100683|gb|ABJ65829.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus thermophilus LMD-9] (296 aa)
Score = 280, Expect = 3.6e-23, Identities = 83/255 (32%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I KE N++ K    ELS S+ +++IK G + VN K   Y ++E D +  L   +E L +   L++IYED ++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    +  + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + Y+ + +G    +    E I  D++ K    K +T++ V+E+ + L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:   4 IIKEAGNRLDKSL--ADLTELSRSQANEAIKAGTVLVNGKLAKAKYVVKEGDVITYVL-----PEEEVLEYKAEDIPLDIIYEDADVAVVNKPQGIVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHVKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKAHNALAAELKDKKSLRKYVAIVHGNLPNDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQAVTAKGKPAVTRFTVLERFGNYTLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|148256356|ref|YP_001240941.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Bradyrhizobium sp. BTAi1] >gi|146408529|gb|ABQ37035.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Bradyrhizobium sp. BTAi1] (458 aa)
Score = 280, Expect = 3.9e-23, Identities = 73/254 (28%), Positives = 134/254 (52%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKD-MALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++V+ K+   +L+E +++I L+L  K+  L+ E K + ++  +YED +++V+NKP GL Q     +  I + L  +D  + L HR+D+ T+G + AK +  T L  + + + K Y L G K K  + ++ +E + IM +  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGHP++GD KY
 S:  135 VVVTADENNMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVDGKRADSKDRLEEGQTVRIPPLKLDAPKERAGLSEAERKTLESLKAMTLYEDDDVLVLNKPVGLAVQGGSG-----MTRHIDQMLEVMRDAKGQKPRLVHRIDRETSGCLLIAKTRFAATHLTGAFRSRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKDEGEDDTIMRVAAHGDEGASHAVTYYAVVEASANKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHPIVGDPKY 392
>gi|172057958|ref|YP_001814418.1| RluA family pseudouridine synthase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171990479|gb|ACB61401.1| pseudouridine synthase, RluA family [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (307 aa)
Score = 280, Expect = 3.9e-23, Identities = 70/237 (29%), Positives = 130/237 (54%)
 Q:  24 KELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ S S++  +K G ++V+ +  NYK+  + +I +R  I + ++L L   L+V+YED ++IV+NKP+G++ P    TL N + + +  N ++  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G+  + T++ + ++ ++Q M + +N +K +T +RV+E+ +  ++E +L TG+ HQIRVHM IG P+ GD KY +
 S:  26 QDWSRSQVQDWLKAGHVEVDGRIVKPNYKMSGTE--EILVR---IPEAVELEVLPEDIPLDVVYEDSDVIVINKPKGMVVHPAAGHVSGTLVNALLHHCQDLSGINGVKRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDLAHESLAQQLKDKTTERLYIALVHGEIPHELGTIEAPVGRDKNDRQRMTVTDKN--SKAAVTHFRVLERYEGFTVVECKLETGRTHQIRVHMRYIGFPLAGDPKYGPR 257
>gi|85715100|ref|ZP_01046084.1| pseudouridine synthase, RluD [Nitrobacter sp. Nb-311A] >gi|85698015|gb|EAQ35888.1| pseudouridine synthase, RluD [Nitrobacter sp. Nb-311A] (380 aa)
Score = 279, Expect = 4.2e-23, Identities = 80/265 (30%), Positives = 135/265 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN-----VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++VN ++   ++ E D ++I LRL  K + L+ E K I +   V++ED +++V+NKP GL Q     L+ I  L  +D    L HRLD+ T G + A+ +  T L  +  + K Y L G K K  + ++  NEE+ IM +  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA +GH ++GD KY K N +Q P
 S:  57 VAVTADEANMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGRRADSKDRVSEGDKVRIPPLRLDTPKAAVGLSDAETK-IRDELRKMVLFEDADVMVLNKPAGLAVQGGSG-----LSRHIDGMLETMRDAKGQRPRLVHRLDRETAGCLLIARTRFAATALTGAFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKEENEEESIMRVAAHGDEGASHAVTYYAVVETSAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHVGHAIIGDPKYFNKEN--WQLP 323
>gi|168266249|ref|ZP_02688214.1| hypothetical protein LmonFSL_11664 [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (302 aa)
Score = 279, Expect = 4.4e-23, Identities = 80/271 (29%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      +E ++++ + + KS   S I  +K+GDI VN +  NYK+Q D +    +++ +L L   L++ +EDK+++VVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L   +  + Y+ L +G  + T++ I  E++Q M + R+ K  E T + V+E+   L+ +L TG+ HQIRVH+ IGHP+ GD KY K     L + K+ F+
 S:  14 RERVDKVIAEMMGKS-----RSAIQLMLKSGDITVNGELAKPNYKVQVGDEIHY-----EVREPEELEVLAEDIPLDIYFEDKDMLVVNKPEGMVVHPSAGHASGTLVNALLFHCDDLSGINGKIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDHAHESLAKQLKDKTSDREYIALVHGDIVHQKGTIEAPIGRAKEDRQKMAVVRDGK---EARTHFEVLERLPGYTLINCKLDTGRTHQIRVHLKYIGHPLAGDPKYGPKNTIKGNGQFLHAAKLGFD 273
>gi|78213965|ref|YP_382744.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Synechococcus sp. CC9605] >gi|78198424|gb|ABB36189.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. CC9605] (333 aa)
Score = 279, Expect = 4.9e-23, Identities = 81/256 (31%), Positives = 131/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K    L++ D +Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED ++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L L     S+ Y + +G   S T+  I + + K+  + EN  +  T + ++E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A + HPV+GD Y++   + P  + ++  D
 S:  49 EQSRARIQKFIDAGYVRVNGKTGKAKTPLRQGDEVQLWM---PPPEPLP--YLKPEPMDLDVLFEDDHLIVLNKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVRLQVQIQKRIASREYFAVVHGVPGGDSGTIVGAIGRHPADRKKYAVVSSEN--GRYACTHWTLVERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHMNHPVVGDPTYSRCRKLPIELPGQALHAVQLGLD 301
>gi|125717901|ref|YP_001035034.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, putative [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125497818|gb|ABN44484.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (298 aa)
Score = 279, Expect = 5.1e-23, Identities = 73/236 (30%), Positives = 129/236 (54%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTEL-NNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +LS S ++ IK+G I VN +   Y ++E D +  L  +   + ++   L ++Y+D+++ V+NKP+G++ P    TL N + ++ +  N L  + HR+DK T+GL + AKN +  L + L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T+++V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  23 DLSRSLANEQIKDGRILVNGQAKKAKYAVKEGDVISYELPEPEV-----VEYVAEDIPLEIVYQDEDVAVINKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNALMYHIQDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDQAHVALADELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPALTRFQVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEVYGPR 252
>gi|15606824|ref|NP_214204.1| hypothetical protein aq_1758 [Aquifex aeolicus VF5] >gi|3915479|sp|O67638|Y1758_AQUAE Uncharacterized RNA pseudouridine synthase aq_1758 (RNA-uridine isomerase) (RNA pseudouridylate synthase) >gi|2984062|gb|AAC07603.1| hypothetical protein aq_1758 [Aquifex aeolicus VF5] (316 aa)
Score = 279, Expect = 5.2e-23, Identities = 91/256 (35%), Positives = 139/256 (54%)
 Q:   7 KKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL----EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDREN----KFNKEIITKYRVIE--QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      K E E + L F+++++ + S S I K +K G + VN ++  + KL+E + + + +  P + L +  E PI N+IYED++I VV KP GL+ P    TL N +  LY KD + +    + HRLDK T G+ V AKN   L  +   K+Y L G KK   D+ ++    +DR+   K KE +T+Y V++ +K ++ LL++++ TG+ HQIRVH ASIGHPVLGD Y K +
 S:  10 KVEGEEERLDKFLARAYPDFSRSYIKKLVKEGLVYVNGEEVRKPSRKLREGERVILHV---PEPEPLDVK-PENIPI-NIIYEDEDIAVVEKPCGLVVHPSPGYTSGTLVNAL---LYHIKDLSSIGGVERPGIVHRLDKETAGVMVIAKNNTAHRNLVRQFQERKTEKFYKVLVKGLVKK------DYGAIDTPIARHPVDRKRFWVRKEGKEALTEYWVLKRYEKYEITLLKVKIHTGRTHQIRVHFASIGHPVLGDRTYGFKSS 262
>gi|89211512|ref|ZP_01189874.1| Pseudouridine synthase, RluD [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89158889|gb|EAR78575.1| Pseudouridine synthase, RluD [Halothermothrix orenii H 168] (308 aa)
Score = 278, Expect = 5.5e-23, Identities = 82/257 (31%), Positives = 141/257 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      + EEE + + ++SK K+LS S I K I N + VN +  ++K+  D +++ +  P ++ + +E  L++IYEDK+I+V+NK GL+ P   +TL N + Y    + +  + HRLDK T+G+ V AKN + +L  +   KYY L G+  K  +  I + +++ M + R+N +K+ +T ++V+E +D + +E++L TG+ HQIRVH + +G PV+GD+ Y KK N
 S:  10 VSSEEEGKRIDKYLSKLNKDLSRSYIQKLIDNDKVLVNGESVKRSFKVNRGDHIRLII---PPPEDSGIKPVEMD--LDIIYEDKDILVLNKNAGLVVHPAPGNHENTLVNALIAYCDNLSTISGVNRPGIVHRLDKDTSGVMVIAKNDISHRKLVEQFKQRKTKKYYRTLLKGELPYKEGKIDAPIGRDPHDRKKMAVTRKN--SKKAVTYFKVLEFFRDHSYVEVELKTGRTHQIRVHFSYMGFPVVGDSIYGKKRN 261
>gi|163755786|ref|ZP_02162904.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Kordia algicida OT-1] >gi|161324307|gb|EDP95638.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Kordia algicida OT-1] (346 aa)
Score = 278, Expect = 5.6e-23, Identities = 74/229 (32%), Positives = 125/229 (54%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIME---IDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +KI ++ K+G+I VN K  NYK++ ND +++   P +   N L + I ++++YED +++VVNKP G++ P    TL N + Y ++  KN E  L HR+DK T+GL V AK ++ +T L  + +  + Y L +G ++  T++ I + + ++    +  K +T Y+V+E+  + L+ QL TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  47 NKIQQAAKDGNIFVNGKPVKSNYKVKGNDVIKVLFAHPPYE-----NLLVGEDIPIDIVYEDDDLLVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLINAL-IYHFDNLPKNSNERPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEEAMTHLAKQFFDKTSERIYYALVWGNVEEDEGTVEGNIGRHPKNRLQNTVFFGEDADKGKPAVTHYKVLERLGYVTLVSCQLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDERY 274
>gi|167765516|ref|ZP_02437580.1| hypothetical protein CLOSS21_00010 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167712701|gb|EDS23280.1| hypothetical protein CLOSS21_00010 [Clostridium sp. SS2/1] (305 aa)
Score = 278, Expect = 5.8e-23, Identities = 81/276 (29%), Positives = 143/276 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I+I + E  + L  +S+  +L+ S I+K K   +N K + N K +E D + +   + + +L L + L+++YED+++I++NKP+G++ P    TL N + + +    L  + HR+DK TTG+ + KN   +    ++++ Y + YG K++ T+  I + ++++ M I + K   +T Y+V+++ KK  +E QL TG+ HQIRVHMASI HP+LGD Y KK + + CL + + F
 S:   5 IEIKVTSEMAGKRLDVVLSEQCSDLTRSYINKLCKEERAALNGKTSKGNKKCKEGDVITL-----QVPEPTELEILPEEMNLDIVYEDQDVILINKPKGMVVHPAAGHYSGTLVNGLMAHCKDDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTTGILIVCKNDMAHQSIAKQLYDHSITRKYHAIVYGNIKEEEGTVNAPIGRSLKDRKKMGIVMDGK---HAVTHYKVLKRLKKGFTYIECQLETGRTHQIRVHMASIKHPLLGDDVYGPKKSKYTLEGQCLHAKVLGF 277
>gi|113954535|ref|YP_731894.1| 23S RNA-specific pseudouridylate synthase [Synechococcus sp. CC9311] >gi|113881886|gb|ABI46844.1| 23S RNA-specific pseudouridylate synthase [Synechococcus sp. CC9311] (295 aa)
Score = 278, Expect = 5.9e-23, Identities = 82/256 (32%), Positives = 133/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S S+I K I G ++VN K    L+ D +Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED+++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+ +D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L L     S+ YL + +G + +S T+  I  ++ +K + D  ++ +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A I H V+GD Y++   + P  + +  D
 S:  13 EQSRSRIQKFIDAGYVRVNGKTGKAKTPLRNGDQVQLWM---PPPEPLP--YLKPEPMDLDVLFEDEHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCQDLPGISGKLRPGVVHRLDKDTTGCIVVAKSQEALVRLQAQIQQRIASREYLAVVHGVPQGESGTIIGAIGRHPVDRKKYAVVSDDSGRYAR---THWTLQERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHINHAVVGDITYSRCRKLPVELPGQALHAFQLGLD 265
>gi|78044742|ref|YP_360337.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase A [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77996857|gb|ABB15756.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA family [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (305 aa)
Score = 278, Expect = 6.2e-23, Identities = 89/276 (32%), Positives = 145/276 (52%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFK-ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN----YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN-FGFQFPCLTSYKIKF 277
      I++ + E   L F+++ + ELS S I K I+ G + VN   +YK++ + + + L  P +EL +  E  L+++YED++++VVNK G++ P +   TL N +  LY ++ +   L  + HRLDK T+GL V AKN   L   +  + Y + +G K K  +  I + ++Q M +  K +  T Y+V+E+ K  L++ +LLTG+ HQIRVH + +GHPVLGD KY + N FG +  L + K+ F
 S:   5 IKVVVNSEYSGLRLDKFLAEQEELELSRSFIKKLIEEGKVTVNGLHRKASYKVRGGEIIAVLL---PPPRELSVKPEEIP--LDIVYEDEDLVVVNKKAGMVVHPAEGNWDGTLVNAL---LYHCQNLSGIGGVLRPGIVHRLDKDTSGLLVVAKNDLAHQSLAEQIKEKKAVREYWTIVHGYLKNKEGIIDLPIGRHPRDRQKMAVVSNGKTAQ---TVYKVLEEFNKGFTLIQAKLLTGRTHQIRVHFSYLGHPVLGDPKYGHQNNPFGVKRQMLHAIKLSF 277
>gi|91200050|emb|CAJ73092.1| similar to ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (335 aa)
Score = 277, Expect = 7.1e-23, Identities = 80/258 (31%), Positives = 134/258 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      + + IK+ E++ + FIS F +LS + I K +K G I VN   +Y +++ D +  +  P+ +E K+  E P LN+IYED ++++NKP ++ P    TL N + Y    N L+A + HRLD+ T+G+ + K+  + +  +  V K Y + G+  S+ +  I + ++Q M + R+  K  + Y VIE+ +  L++I  TG+ HQIRVHM +IGHPV+ D Y+K
 S:  15 VTLEIKRVGESKRIDRFISSRFPDLSRTYIQKLVKEGAIVVNGNVVKSSYFIKKGDVISATV---PVPEETKIT-PEDIP-LNIIYEDDYLMLINKPYDMVVHPAGGHPSGTLVNAVTFYCQNLSQINGPLKAGIVHRLDRDTSGVMLVIKSDAVHSHIAMQFEKRLVKKEYFAVVEGEVAFDSNEINMPIGRHRVDRQKMAVRRDT--GKNATSVYEVIERFRGYTLVKIMPKTGRTHQIRVHMQAIGHPVVADEMYSK 267
>gi|118051071|ref|ZP_01519620.1| pseudouridine synthase, RluA family [Comamonas testosteroni KF-1] >gi|118001742|gb|EAV15897.1| pseudouridine synthase, RluA family [Comamonas testosteroni KF-1] (358 aa)
Score = 277, Expect = 7.1e-23, Identities = 75/275 (27%), Positives = 138/275 (50%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIME---IDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++ + E  Q +  ++  E S S + + + +G + +N K   + K+  D L++ +R P ++ +  F   L V+YED++++V+NKP GL+ P    TL N +   ++K +  A + HRLDK T+GL V A+N+ T+ L +   VS+ YL L + ++ +   D   + + +  +D   K+ T + +++   +L+  L TG+ HQIRVHMAS+GHP++ DT Y +  G +  L ++++ F
 S:  44 ELTVAAEHHGQRVDKVLALGVSEFSRSYLQQLLADGAVTLNGKVLLKPSVKVAVGDRLRVEMR--PTQQSMA--FQPEAMDLQVVYEDEDLLVINKPAGLVVHPAPGNWTGTLLNGL--LARDEKARQVPRAGIVHRLDKDTSGLMVVARNRSTMDALIKMIAAREVSRQYLALAHKQWGSRKRREVDAPIGRDPRNRLRMAVVDLNLHPGKQARTDFDLLDGDAAHSLVRCTLHTGRTHQIRVHMASLGHPLIADTLYGGQPEGGLERQALHAFRLAF 316
>gi|163764829|ref|ZP_02171882.1| protoheme IX farnesyltransferase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354723|gb|EDP81383.1| protoheme IX farnesyltransferase [Bacillus selenitireducens MLS10] (307 aa)
Score = 277, Expect = 7.2e-23, Identities = 78/269 (28%), Positives = 141/269 (52%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY--NKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +E+ + L +++  + S S   I+ G + VN + + NYKL+ D +++ +  P +EL++  +  L+++YED+++IVVNKP G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+GL + AK+ K  L +  +  + Y L G  + T+  I + +++Q M + EN  ++ +T ++VIE+   + +L TG+ HQIRVHM IG+P++GD KY  KK +F +  L + + F
 S:   9 DEQGKRLDKWLTDQSDDWSRSLTQSWIQEGYVTVNDETSKANYKLKIGDVVRVKV---PEVEELEITAEDLD--LDIVYEDQDVIVVNKPAGMVVHPAPGHPSGTLVNGLMYHCQDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGLLMVAKHDKAHESLVDQLKNKTTIRQYEALVVGTIPHEKGTVDAPIGRDPQDRQKMTVTEENA--RDAVTHFQVIERMNGYTHVLCELETGRTHQIRVHMKYIGYPIVGDPKYGPRKKHDFSIEGQALHARTLGF 274
>gi|88802386|ref|ZP_01117913.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88781244|gb|EAR12422.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Polaribacter irgensii 23-P] (346 aa)
Score = 277, Expect = 7.2e-23, Identities = 73/250 (29%), Positives = 128/250 (51%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      ++ L +FI + +  SK+ ++ K G++ VN   N+K++ ND ++I L  P +   + L A+ I L++IYED +IVVNKP G++ P    TL N + ++   +   L HR+DK T+GL V AK + + L+ +   + Y L +G  +  ++ I + + ++ M + + F K ++ Y+V+E+  + L+E +L TG+ HQIR H  IGH + D +Y  G
 S:  32 DKFLMNFIENATR----SKLQQAAKAGNVLVNEISVKSNHKVKPNDVVRIVLAYPPAE-----SLLVAEDIPLDIIYEDDTVIVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLVNGLIHHIENLPTNSNERPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEFAMANLSRQFFERTTERLYYALVWGNVAEDEGRIEGNIGRSLKNRLQMAVFPDGDFGKHAVSHYKVLERLTYVTLVECKLETGRTHQIRAHFKHIGHTLFNDERYGGDG 274
>gi|126664287|ref|ZP_01735278.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126623707|gb|EAZ94404.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacteria bacterium BAL38] (346 aa)
Score = 277, Expect = 7.4e-23, Identities = 79/257 (30%), Positives = 135/257 (52%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYK 274
      F+  + + +KI ++ +NG I VN   NYK++ D +++ L  P ++L  L + I L+++YED ++V+NKP G++ P    TL N + Y +E  N E  L HR+DK TTGL V AK + + L+ + +  + Y+ L +G ++  T++ I ++ ++ M +  ++ K +T Y+V+E+  + L+ QL TG+ HQIRVHM IGH + D +Y  G+  +  T YK
 S:  34 FLMNMIENTTRNKIQQAAENGSILVNDVAVKSNYKVKAGDVVRLVLA-HPTYEQL----LTPENIPLDIVYEDDQLLVINKPAGMVVHPGHGNYSGTLVNALA-YHFENLPMNSSERPGLVHRIDKDTTGLLVVAKTELAMAYLSKQFAEKTSEREYVALVWGNIEEDEGTVEGNIGRHDTNRMRMAVHESDEKGKPAVTHYKVLERFGYVTLVSCQLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDERYG--GDSILKGTTFTKYK 285
>gi|27366288|ref|NP_761816.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|34395774|sp|Q8D8G1|RLUC_VIBVU Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C (rRNA-uridine isomerase C) (rRNA pseudouridylate synthase C) >gi|27362489|gb|AAO11343.1|AE016807_62 Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio vulnificus CMCP6] (315 aa)
Score = 277, Expect = 7.6e-23, Identities = 82/295 (27%), Positives = 138/295 (46%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL  D   +R+ P+ E K     LN    +IYED +++V+NKP G     K    I+   + + +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++VIE+   L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +         FD   H LN+L L  NI+F
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDVPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRVKAEYKLAAGD----VVRIPPVTLEKKDPETAPSTKLNKVAELQDLIIYEDDHLLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPEARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVIEKFPQATLVQASPITGRTHQIRVHTQYSGHPIAWDDRYGDR-----------------RFDAYTAQHGLNRLFLHAANIRF 285
>gi|146341534|ref|YP_001206582.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase RluC-like (23S RNA pseudouridylate synthase) (RNA-uridine isomerase) [Bradyrhizobium sp. ORS278] >gi|146194340|emb|CAL78364.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase RluC-like (23S RNA pseudouridylate synthase) (RNA-uridine isomerase) [Bradyrhizobium sp. ORS278] (458 aa)
Score = 277, Expect = 7.6e-23, Identities = 74/254 (29%), Positives = 133/254 (52%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKD-MALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++V+ K+   +L+E S++I L+L  K+  L+ E K + ++  +YED +++V+NKP GL Q     +  I + L  +D  + L HR+D+ T+G + AK +  T L  +  + K Y L G K K  + ++ +E + IM +  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGHP++GD KY
 S:  135 VVVTADENNMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVDGKRADSKDRLEEGQSVRIPPLKLDAPKERAGLSEGERKTLDSLKAMTLYEDDDVLVLNKPAGLAVQGGSG-----MTRHIDQMLEVMRDAKGQKPRLVHRIDRETSGCLLIAKTRFAATHLTGAFRHRSARKVYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKDEGEDDTIMRVAAHGDEGASHAVTYYAVVEASANKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHPIVGDPKY 392
>gi|160933118|ref|ZP_02080507.1| hypothetical protein CLOLEP_01961 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156868192|gb|EDO61564.1| hypothetical protein CLOLEP_01961 [Clostridium leptum DSM 753] (306 aa)
Score = 277, Expect = 7.8e-23, Identities = 80/276 (28%), Positives = 142/276 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +++ + + EE  L  +++  +L+ + I + ++  + +N K  N K + DS + LR+ P + L L  E P L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N + +      +  + HR+DK T+GL + AKN   L    + + Y + G+ K++S +  I + +++ M + +N +KE +T +RVI +   + ++L TG+ HQIRVHMA +GHPV GD Y +K + G + CL + I F
 S:   5 VELVLSEREEGIRLDKVLAERLPDLTRTAIQRLLEEEQVLINGKPAAKNRKGRAGDS--VALRI-PDPEPLCLQ-AENVP-LDIVYEDDDLLVVNKPQGMVVHPAPGNYQGTLVNALLAHCGNSLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDFAHQGLARQIKEHSFRREYEAVVAGRMKQESGVVNAPIGRHPIDRKKMAVTEKN--SKEAVTYFRVIAEYPGYTHIRLRLETGRTHQIRVHMAYLGHPVAGDPAYGPRKPDLGLKGQCLHARLIGF 277
>gi|169349798|ref|ZP_02866736.1| hypothetical protein CLOSPI_00536 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169293366|gb|EDS75499.1| hypothetical protein CLOSPI_00536 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (278 aa)
Score = 277, Expect = 8.5e-23, Identities = 77/180 (42%), Positives = 110/180 (61%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      L +IYEDK +IV+NKP GL+   NEK T + + +YL K K  + + HRLDK T+G+ + AKN++  +L N WN   + YL + G+ K+KS T+K++ L+E K M   NK K IT YRV+++ K +L+EI L TG+K+QIRVHM S+GH ++GD KY  N
 S:  66 LEIIYEDKELIVINKPSGLLSISGGNEKEKTAYHLVGEYLKNKNKK--AKVFVIHRLDKDTSGVLMFAKNEEIKNKLQNNWNKIVYKRGYLAIIEGRLKEKSGTIKNY--LDESKTQMVYITNNKKGKLAITNYRVLKETKYNSLVEIFLDTGRKNQIRVHMQSLGHSIIGDKKYGATTN 241
>gi|119897309|ref|YP_932522.1| pseudouridylate synthase [Azoarcus sp. BH72] >gi|119669722|emb|CAL93635.1| pseudouridylate synthase [Azoarcus sp. BH72] (324 aa)
Score = 276, Expect = 8.9e-23, Identities = 75/246 (30%), Positives = 125/246 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L  +++ F E S S++  +K+G I+++ +  +K+  + L +  L P+ ++L   EA P L+V+YED +I+V++KP GL+ P    TL N + +      A + HRLDK TTGL V AK + T+L    V+++Y L YG   +  D   ++ M +    + +T+Y V ++  + L+E +L TG+ HQIRVHMA +GHP++GD Y +
 S:  33 LDQVLARLFPEHSRSRLQAWLKDGLIRLDGMERQAKHKVHGGEEL-VVAGLPPLPEQLAFE-PEAIP-LDVVYEDASILVIDKPAGLVVHPGSGNWSGTLLNALLHH--APALAGLPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTLEAQTDLVRQLQQRTVARHYYALVYGDIASDGEIDADIDRHPVQRTRMAV---VPGGRPALTRYAVRQRLHGLTLVECRLQTGRTHQIRVHMAHLGHPLVGDPVYGPR 270
>gi|153002938|ref|YP_001377263.1| RluA family pseudouridine synthase [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152026511|gb|ABS24279.1| pseudouridine synthase, RluA family [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (339 aa)
Score = 276, Expect = 9.6e-23, Identities = 79/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP-------ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEA-VSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      M+  I ++  Q L  + K+ +++ LS + K +  I+VN +   +  D + I    +E L  E +P     V++ED +++ V+KP GL  P    TL  + +L  D   + + HRLD+ T+G+ + AKN+KT+ L L+  A V K YL L GK +++ T+  + L E +Q     N +E +T+++V+  K+ +LL + + TG+ HQIR H+ ++GHPVLGD +Y  G+F
 S:   1 MLTFTISEDAAGQRLDKLVRKALRDVPLSHVYKMFRTRKIRVNGGRGKAEQLVAAGDVVVI-----RGDEERLLARQEPEPGARAGAVTFGVLHEDADVLAVDKPAGLAAHPGTGISGATLVEMARAHLGTPADLPPTEFKPSPAHRLDRDTSGVVLVAKNRKTMVRLTELFTDGADVKKTYLALVKGKMPREAGTID--LPLAEHEQTARSKAARGVNLQEALTRWKVVSAMKEASLLAVTIETGRTHQIRRHLEAVGHPVLGDRRY---GDF 264
>gi|54308380|ref|YP_129400.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46912808|emb|CAG19598.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Photobacterium profundum SS9] (307 aa)
Score = 276, Expect = 9.6e-23, Identities = 90/297 (30%), Positives = 146/297 (49%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQ---IFL----RLKPIKKEL-KLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I I +  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQ+ D ++  IF+    PI +L K+ LE+   VIYED +++V+NKP G     K    I+   + D YLE L HR+D+ T+G+ + AK + L +L  + + V KYY L G++K S +  + NE  I+ ++  K +  T+++V+E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y     P  +Y K      LN+L L  NIKF
 S:   4 IDITDDFAGQRIDNFLRARLKNVPKSMIYRILRKGEVRVNKKRIKPEYKLQDGDLIRVPPIFMPEQENQAPISTKLSKVAELES----CVIYEDDHLLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARYLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRKLQEQFREKTVKKYYFALVMGEWKASSKKVTAPLLKNEVNSIVRVNPNGKASD---TRFKVLERFEHATLVQASPVTGRTHQIRVHCQYEGHPIAWDDRYGD--------PRFDAYTKKTG---------LNRLFLHAANIKF 278
>gi|170789030|gb|EDT30074.1| pseudouridine synthase, RluD [Oligotropha carboxidovorans OM5] (412 aa)
Score = 276, Expect = 9.9e-23, Identities = 81/265 (30%), Positives = 134/265 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKL---NFLEA-KPILN-----VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L E D++  R+ P+K +   N EA  +L+   V++ED +++V+NKP GL Q     L  +  L  +D    L HRLD+ T+G + AK +  + L  +  + K Y L G K K  + ++  NEE IM I  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY K N +Q P
 S:  89 VVVTADENNMRVDRFLEAHFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGKRADSKDRLNEGDNV----RIPPLKLDAPKTGGNLSEAGSKVLDELRKMVLFEDADVMVLNKPAGLAVQGGSG-----LTRHVDGMLEVMRDAKGQRPRLVHRLDRETSGCLLIAKTRFAASTLTGSFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKEENEEDSIMRIAAHGDEGAAHAVTYYAVVEASAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIVGDPKYFNKEN--WQLP 355
>gi|189464334|ref|ZP_03013119.1| hypothetical protein BACINT_00675 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189438124|gb|EDV07109.1| hypothetical protein BACINT_00675 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (357 aa)
Score = 276, Expect = 1.0e-22, Identities = 76/255 (29%), Positives = 126/255 (49%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ + + +E  + ++    S ++I KS + G + N+K  +YK++ D + I +   + E+   E P LN++YEDK +++VNKP GL+ P    TL N I ++ + D  N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G ++  T+  I N + ++   +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  32 RVVVDRGQEMMRVDKYLFDRLTNASRNRIQKSAEAGFVMANNKPVKSSYKVKPMDVITIMMDRPRYENEV---IPEDIP-LNIVYEDKYLMIVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNAIAWHMKDNPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGIQFFNKTTKRRYRALVWGIVEQDEGTIIGNIGRNPKDRMQMTVLPDDQGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHVLFNDERY 284
>gi|167630173|ref|YP_001680672.1| RluA family pseudouridine synthase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592913|gb|ABZ84661.1| pseudouridine synthase, rlua family [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (369 aa)
Score = 276, Expect = 1.0e-22, Identities = 81/243 (33%), Positives = 127/243 (52%)
 Q:  35 IKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ--KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      IK G + ++   NY+L+ D +++   P  E   E P L +I++D +I V+NKP GL+ P +   TL N +  LY KD    L  + HR+DK T+GL V AKN +  L    V + YL + +G  ++ ++ I + +++Q M +  K   IT +RV+ + ++ +LL +L TG+ HQIRVH+A IGHPV GD KY +K FG   L ++K++F
 S:  69 IKEGLVTLDGGPLKANYRLRPGDVIEV----APPAPEAVEILPEDIP-LEIIFQDADIAVINKPAGLVVHPAEGHWSGTLVNAL---LYHIKDLSGINGELRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKNDRAHIHLTEQVKDHRVRREYLAVVHGVIGAETGRVEAPIGRDPKDRQRMAVIAGGK---SAITHFRVLARYPEQGFSLLHCRLETGRTHQIRVHLAHIGHPVAGDPKYGPRKAAFGLTGQALHAWKLEF 308
>gi|146300375|ref|YP_001194966.1| RluA family pseudouridine synthase [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|146154793|gb|ABQ05647.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Flavobacterium johnsoniae UW101] (347 aa)
Score = 276, Expect = 1.1e-22, Identities = 71/246 (28%), Positives = 122/246 (49%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYK 274
      +KI + +G+I VN   NYK++ D + I L  P + +  L   LN++YED ++++NK G++ P    TL N + +    +   L HR+DK T+GL V AK + +T L  + +  + Y+ L +G  +S T++ + + +++ M + + + K IT Y+V+E+  + L+ +L TG+ HQIR HM IGHP+ D +Y  G+  +  T YK
 S:  46 NKIQNAATDGNIFVNDIPVKSNYKVKPFDVITIMLSHPPFENHI----LPEDIPLNIVYEDDALLLINKEPGMVVHPGHGNYTGTLVNALAHHFDNLPMNSSERPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEAAMTHLAKQFEAKTTEREYIALVWGNVAAESGTIEGNLARHLKDRMQMAVFADPEIGKPAITHYKVLERFGYVTLISCKLETGRTHQIRAHMKHIGHPLFNDERYG--GHLILKGTTFTKYK 286
>gi|160888049|ref|ZP_02069052.1| hypothetical protein BACUNI_00457 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156862548|gb|EDO55979.1| hypothetical protein BACUNI_00457 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (356 aa)
Score = 276, Expect = 1.1e-22, Identities = 76/255 (29%), Positives = 124/255 (48%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ + K +E  + ++    S ++I K+  G + N K  +YK++ D + + +   + E+   E P L+++YEDK ++VVNKP GL+ P    TL N I ++ + D  N   L HR+DK T+GL V AK   T L N + +  + Y L +G ++  T+  I N  ++   +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  31 RVVVDKGQEMVRVDKYLFDRLTNSSRNRIQKAADAGFVMANGKAVKSSYKVKPMDVITVMMDRPRYENEV---IPEDIP-LDIVYEDKYLMVVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNAIAWHMKDNPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGNQFFNKTTKRRYRALVWGNVEQDEGTVVGNIGRNPRDRMQMTVLPDDQGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHILFNDERY 283
>gi|110601605|ref|ZP_01389784.1| Pseudouridine synthase, RluD [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110547688|gb|EAT60935.1| Pseudouridine synthase, RluD [Geobacter sp. FRC-32] (319 aa)
Score = 276, Expect = 1.1e-22, Identities = 73/256 (28%), Positives = 135/256 (52%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-----LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDREN-----KFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I++ + + E + L +I+++ + L+ + + + +++G I VN   + KL+ + L+I +  P+     EA P   L ++YED++++VVNK G++ P    TL N + + +    L  + HR+DK T+G+ V AKN +  L+ +  ++ + Y+ + YG K S L+ I +    +DR+   + K +T +RVI +  M L+ ++L TG+ HQIRVH++ GHP++GD Y
 S:   4 IELTVPENTEAERLDSYIARTVETLTRAAVQRLMESGMITVNGMPPKPSLKLKGGEQLKIAVP-PPV---------EAGPAPENIPLEILYEDRDLVVVNKGAGMVVHPGAGNSGGTLVNALLGHCTDLSGIGGELRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDASHLALSEQFREHSIKRIYIAIVYGSPKTDSGRLESIIGRHP------VDRKRMSGKARHGKHAVTHWRVIGRYPGMCLIRLRLETGRTHQIRVHLSEAGHPLVGDEVY 254
>gi|75909134|ref|YP_323430.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75702859|gb|ABA22535.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Anabaena variabilis ATCC 29413] (312 aa)
Score = 275, Expect = 1.2e-22, Identities = 77/266 (28%), Positives = 137/266 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT---WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + +++ EE + + ++++  +LS S+I + I+ G ++VN K T  N K+ + +L++   P + L+L  +A+ I L+++YED ++++NKP GL+ P    TL N + +     ++  + HRLDK TTG  AK    +   T+  + YL + YG K S +  I + ++++ M I  + + IT +++ E+ + L+ QL TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y  + G  P
 S:   4 EFYLEVEENSARIDRYLAEELPDLSRSRIQQLIEQGKVQVNGKVCTSKKINLKVGDRITLEV-----PEAQPLEL---QAEDIPLDILYEDDQLLILNKPAGLVVHPAPGHSHGTLVNALLAHCPHLPGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAIAIAKTDIAYKHIQAQLQTKTARREYLGVVYGAPKTSSGKVDLPIGRHPQDRKKMAIVPVEEGGRSAITHWQIQERLGNFTLIHFQLETGRTHQIRVHSAKIGHPIVGDPVYGSGRSVGVNLP 267
>gi|51246876|ref|YP_066760.1| pseudouridine synthase [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|50877913|emb|CAG37753.1| related to pseudouridine synthase [Desulfotalea psychrophila LSv54] (235 aa)
Score = 275, Expect = 1.2e-22, Identities = 73/201 (36%), Positives = 111/201 (55%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH 283
      L +++EDK+IIVV KP GL+   EK T + + Y+ +  K+   + HRLD+ T+GL + AK+++  L  W E  K+YL + GK K+K T+ ++ N+ ++    K K  T Y+VI++ K+++L++I LLTG+KHQIRVH A GHPV GD KY  G G +  L + I F  +H
 S:  19 LPILHEDKDIIVVVKPTGLLTIGTDREKSRTAHYLLNDYVRKGNPKSSNRVYVVHRLDQDTSGLLIFAKSEEAKKFLQKDW--ENTEKHYLAIVCGKLKEKEGTISSYLTENKAYKVYSTPDSTK-GKLSKTAYKVIKEGKEVSLIDIHLLTGRKHQIRVHFAENGHPVAGDKKYG-TGTSGLKRLALHARSISFTHPYSH 215
>gi|182417977|ref|ZP_02949285.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378148|gb|EDT75683.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium butyricum 5521] (304 aa)
Score = 275, Expect = 1.2e-22, Identities = 85/260 (32%), Positives = 143/260 (55%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILK--DFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M + IK +E+++ L+  ++S FK+ S S I  I+ ++KVN K  NYKL++ D ++I +    E ++ +EA+ I ++++YED+++IVVNK +G++ P    TL N +  LY KD    +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L+   ++ + Y L G+ K  T+  +  ++ ++   E+  K +T Y V+E+   L++ L TG+ HQIRVHMASIG P++GD Y K
 S:   1 MEKTLIKVDEQDEGLRIDKYLSNIFKDKSRSFIQGLIEKENVKVNSKTLKSNYKLKKADEIEIMI------PEPEILSVEAENIPIDIVYEDEDVIVVNKAQGMVVHPAPGNYNGTLVNAL---LYHCKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVIAKNDDAHNKLSEQLKDHSMKREYYALIEGRLKNNDGTIDKPLGRCKKDRLKIGIIED--GKRAVTHYEVVERYNGYTLVKCVLETGRTHQIRVHMASIGFPLVGDPLYGFK 256
>gi|116072001|ref|ZP_01469269.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. BL107] >gi|116065624|gb|EAU71382.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. BL107] (339 aa)
Score = 275, Expect = 1.2e-22, Identities = 80/256 (31%), Positives = 132/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K+   L+E D +Q+++  P + L  +L +P+ L+V++ED++IIV+NK GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK T+G V AK+Q+ L +L     S+ Y + +G   S T+  +  ++ +K + D  ++ +  T + ++E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A I HPV+GD Y++    P  + ++  D
 S:  52 EQSRARIQKFIDAGYVRVNGKQGKAKTPLREGDQVQLWM---PPPEPLP--YLRPQPMDLDVLFEDEHIIVLNKSAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTSGCIVVAKSQEALVKLQVQIQKRVASREYFAVVHGVPNGDSGTIIGAVGRHPVDRKKYAVVSDESGRYAR---THWFLVERFGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHINHPVVGDPTYSRCRKLPVDLPGQALHAVQLGLD 304
>gi|196228386|ref|ZP_03127253.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chthoniobacter flavus Ellin428] >gi|196227789|gb|EDY22292.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chthoniobacter flavus Ellin428] (302 aa)
Score = 275, Expect = 1.3e-22, Identities = 78/263 (29%), Positives = 133/263 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      L F++ +  LS ++I  IK G + +N   + +L+ D++ +   P+ E   + + L+V++ED ++IV+NKP GL+ P    T+ N + +       + HRLDK T+G V AKN   L  +  V+K YL L GK+ +KS ++ I + +++ M +  +K +  T YRV+ +   L+E L TG+ HQIRVH+ +GHP+LGD Y ++G+F Q  L ++++ F
 S:  17 LDQFLASAAAGLSRARIQDLIKEGHVTLNGGVAKASARLRAGDAVTLH-EPPPVPTET----VAEEIALDVLFEDDDLIVINKPAGLVVHPAAGNWSGTVVNALLHHCQTLSGIGGEQRPGIVHRLDKDTSGCLVVAKNDAAHQSLAKQFAGREVTKIYLALAAGKWARKSGVIEAPIGRHPVQRKKMTVLPADK-GRAAKTGYRVLLELPVGTLVECTLHTGRTHQIRVHLKHLGHPILGDEVYGRRGDFARQM--LHAWRLGF 273
>gi|186683943|ref|YP_001867139.1| RluA family pseudouridine synthase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186466395|gb|ACC82196.1| pseudouridine synthase, RluA family [Nostoc punctiforme PCC 73102] (345 aa)
Score = 275, Expect = 1.3e-22, Identities = 78/247 (31%), Positives = 131/247 (53%)
 Q:  18 FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT---WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFG 264
      F+S+  +LS S+I + I+ G++++N K T  N KL + +L+I   P + L+L  E P L+++YED ++++NKP GL+ P    TL N + +     ++  + HRLDK TTG  AK +   L   +  + YL + YG K +S T+  I + ++++ M I  + + +T ++V+E+ + L+ QL TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y+  + G
 S:  54 FLSQELPDLSRSRIQQLIEQGNVQLNDKVCTSKKINVKLGDRITLEI-----PEAQPLEL-LAEDIP-LDILYEDDQLLILNKPAGLVVHPAPGHPDGTLVNALLAHCPNLPGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAIAIAKTEVAHHHLQAQLKAKTARREYLGVVYGAPKVESGTIDLPIGRHPQDRKKMAIMPIEQGGRSAVTHWQVLERLGNFTLIRFQLETGRTHQIRVHSAKIGHPIVGDPIYSSGHSVG 298
>gi|73662884|ref|YP_301665.1| putative pseudouridylate synthase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|72495399|dbj|BAE18720.1| putative pseudouridylate synthase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (305 aa)
Score = 275, Expect = 1.4e-22, Identities = 82/265 (30%), Positives = 136/265 (51%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      E+ Q +  + +  E S ++I  IK  +KVN +  NYK + ND + +    K+ ++ +    L++ YED ++ +V KP+G++ P    TL N +  +Y+ K+    +  + HR+DK T+GL + AKN   L +  + V++ Y+ L +GK   T+  I N+ ++Q M++ + K  E +T + V+E   L+E QL TG+ HQIRVHM IG+P++GD KY K      G GF+ P  Y
 S:  12 EDTGQRIDKLLPEYHSEWSRTQIQDWIKASLVKVNDQVIKSNYKTKMNDHIVV-----TEKETVEADIQPENLNLDIYYEDDDVAIVYKPKGMVVHPSAGHYTGTLVNGL---MYQMKNLSGINGEIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDVAHRSLVDQLVNKTVTRKYVALVHGKIPHDYGTVDAPIGRNKNDRQSMDVVDDGK---EAVTHFNVLEHFNKYTLIECQLETGRTHQIRVHMKYIGYPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGIIGFEHPVTHEY 282
>gi|154249782|ref|YP_001410607.1| RluA family pseudouridine synthase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154153718|gb|ABS60950.1| pseudouridine synthase, RluA family [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (314 aa)
Score = 275, Expect = 1.4e-22, Identities = 88/276 (31%), Positives = 137/276 (49%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKE-LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQL-LTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN---FGFQFPCLTSYKIKF 277
      + I +  E  L F+ +  E +S + I ++IKNG++ VN   +YK++ D  I   P  E+   E P L++IYED++I+V+NK G+I P +  T+ N +  LY KD    L  + HRLDK T+G+ V AKN   L  +   K Y+CL G K+K  ++ I N  ++   +++ K +T Y+V+ + D+A L   TG+ HQIRVHM IGHP++GD Y +   FG +  L + + F
 S:   1 MDIQVTSRENGWRLDKFVMEKTPEWISRTFIQRAIKNGEVLVNGTSKKPSYKVKSGD---IITLNAPEAPEIPEILPEDIP-LDIIYEDRDILVINKQPGIITHPIPSHTSGTIVNGV---LYHCKDLQGIGGVLRPGIVHRLDKDTSGVMVIAKNDLAHQSLTKQFKDRLTEKLYICLVKGVPKRKEGDIEINIARNPVLRVKMTVTNSEYGKPALTHYKVVREFGDIAALVFAYPKTGRTHQIRVHMKYIGHPLMGDEVYGRAKEDEIFGIKRQMLHALSLSF 278
>gi|119492077|ref|ZP_01623530.1| Pseudouridine synthase, RluD [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119453287|gb|EAW34452.1| Pseudouridine synthase, RluD [Lyngbya sp. PCC 8106] (319 aa)
Score = 275, Expect = 1.5e-22, Identities = 81/269 (30%), Positives = 138/269 (51%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI--FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP--CLTSYKIKF 277
      E +N L ++S+S + LS S+I  I G + VN K  +  L+ D +++ +  P + L+L ++  L+++YED+++I++NK GL+ P   DTL N + +     +E  + HRLDK TTG V AK  +L L   +  + YL + YG K  T++ I  L + K++ + E + + IT +++ E+ + +L+  L TG+ HQIRVH  IGHP++GD Y+  + G    L ++K+K 
 S:  20 EPQNYRLDRWLSESLETLSRSRIQTLISQGHVTVNQKVCVSKKLTLKRGDHIEVKI---PPNEPLELEAVDIP--LDILYEDEHLIIINKQAGLVVHPSAGHVNDTLVNALLAHCDTLAGIGGVERPGIVHRLDKDTTGAIVVAKTDFSLQSLQQQIKNKTAQRQYLGVVYGSHKADFGTIEQPIGRHLADRKKMAVVTIE-RGGRNAITHWQIQERLGNYSLILFTLETGRTHQIRVHSNFIGHPIVGDLDYSSGRSVGVNLSGQALHAWKLKL 288
>gi|149192304|ref|ZP_01870513.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148833857|gb|EDL50885.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio shilonii AK1] (315 aa)
Score = 275, Expect = 1.5e-22, Identities = 80/284 (28%), Positives = 136/284 (47%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLN 289
      I +  Q + +F+  K + S + + ++ G+++VN K+  YKLQ DS+  R+ P+ E K     LN    +IYED +++++NKP G+    K    I+   +  +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L GK+K   +K + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +      +Y K  D+ FLH N
 S:  13 IDDDMAGQRIDNFLRNQLKNIPKSVVYRIVRKGEVRVNKKRVKAEYKLQAGDSV----RIPPVTIEEKQEEAPISTKLNKVAELESQIIYEDDHMLILNKPSGIAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPQARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGKWKPSCRVVKAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVLESFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRR--------FDAYTAKVGLDR-LFLHAAN 282
>gi|15902874|ref|NP_358424.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116515398|ref|YP_816303.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148988365|ref|ZP_01819812.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|168482999|ref|ZP_02707951.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|15458431|gb|AAK99634.1| 23S rRNA pseudouridine synthase (supresses ftsH(ts) mutants) [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116075974|gb|ABJ53694.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147926046|gb|EDK77120.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|172043419|gb|EDT51465.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (295 aa)
Score = 274, Expect = 1.6e-22, Identities = 77/238 (32%), Positives = 126/238 (52%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKT-LTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
       ELS S ++ IK+G + VN +   Y +QE D +  +  +   L ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  L   L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  19 LSELSRSLANEQIKSGQVLVNGQVKKAKYTVQEGDVVTYHVPEPEV-----LEYVAEDLPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHLVLAQELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEVYGPR 250
>gi|138894182|ref|YP_001124635.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196250721|ref|ZP_03149409.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|134265695|gb|ABO65890.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196209800|gb|EDY04571.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] (299 aa)
Score = 274, Expect = 1.6e-22, Identities = 67/224 (29%), Positives = 117/224 (52%)
 Q:  40 IKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      +K+N + +W  L+E D LQ++   + E L  E + L+V++ED++++++NK G+  P + E+ TL N + YL +   +  HRLD+ T+G + AK+   L+ +   + + Y+ L +G+  KS T+  I  ++   R +K   +T YRV+E   +L+E+ L TG+ HQIRVH+A +GHP++GD Y + F
 S:  46 VKLNGQAVSWQTTLRERDRLQLY----AYEPEPSLIIPEYRE-LSVLWEDEHLLILNKEAGIDIHPSEPEQTGTLANAVAFYL--QSQAILTKVRHIHRLDRDTSGTILFAKHPLAGATLDRMLAHRTIKRTYVALVHGRLSPKSGTISAPI--GRDRHHPTRRRVSKTGARAVTHYRVLETFPSASLVELNLDTGRTHQIRVHLAHLGHPLVGDMLYGGQPTF 260
>gi|37679452|ref|NP_934061.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37198196|dbj|BAC94032.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio vulnificus YJ016] (315 aa)
Score = 274, Expect = 1.6e-22, Identities = 81/295 (27%), Positives = 138/295 (46%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL  D   +R+ P+ E K     LN    +IYED +++V+NKP G     K    I+   + + +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G+++   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++VIE+   L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +         FD   H LN+L L  NI+F
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDVPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRVKAEYKLAAGD----IVRIPPVTLEKKDPETAPSTKLNKVAELQDLIIYEDDHLLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPEARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGEWENSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVIEKFPQATLVQASPITGRTHQIRVHTQYSGHPIAWDDRYGDR-----------------RFDAYTAQHGLNRLFLHAANIRF 285
>gi|15900809|ref|NP_345413.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111658131|ref|ZP_01408829.1| hypothetical protein SpneT_02000697 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|148992939|ref|ZP_01822558.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149010429|ref|ZP_01831800.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168485879|ref|ZP_02710387.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168490255|ref|ZP_02714454.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|169834331|ref|YP_001694382.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|182683874|ref|YP_001835621.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|194398681|ref|YP_002037566.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|14972404|gb|AAK75053.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|147764910|gb|EDK71839.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147928391|gb|EDK79407.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168996833|gb|ACA37445.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|182629208|gb|ACB90156.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183571050|gb|EDT91578.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571388|gb|EDT91916.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|194358348|gb|ACF56796.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae G54] (295 aa)
Score = 274, Expect = 1.6e-22, Identities = 77/238 (32%), Positives = 126/238 (52%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKT-LTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
       ELS S ++ IK+G + VN +   Y +QE D +  +  +   L ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  L   L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  19 LSELSRSLANEQIKSGQVLVNGQVKKAKYTVQEGDVVTYHVPEPEV-----LEYVAEDLPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHLALAQELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEVYGPR 250
>gi|145953052|ref|ZP_01802060.1| hypothetical protein CdifQ_04003029 [Clostridium difficile QCD-32g58] (429 aa)
Score = 274, Expect = 1.6e-22, Identities = 87/264 (32%), Positives = 140/264 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKFN 278
      L ++++  ++S S I K IK+G +KVN+K   Y ++E D++ I   I +  L L   ++++YED +++++NKP+ ++ P   +TL N I  LY KDK    +  + HR+DK T+GL + AKN   L    +++ Y +CYG K+  T+  I N + ++ M + ++ K   IT + V+E+   + +L TG+ HQIRVH SI HP+LGD    TK+ KG    GF P  Y I+FN
 S:  144 LDIYLAEQLGDMSRSYIQKIIKDGKVKVNNKVEKAKYLVKEEDNIVI-----EIPEPKVLEVLPQDIPIDIVYEDDDVLIINKPQDMVVHPAPGNYENTLVNGI---LYHCKDKLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNNYAHNFLAEQLKEHTITREYEFICYGVVKEDKITVDKPIGRNPKDRLKMAVVKDGK---NAITHFEVVERFDKFTHMRARLETGRTHQIRVHALSINHPLLGDFVYGPKETKFKLKGQTLHAKKLGFIHPTTKEY-IEFN 414
>gi|82702194|ref|YP_411760.1| pseudouridine synthase, RluD [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|82410259|gb|ABB74368.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (328 aa)
Score = 274, Expect = 1.7e-22, Identities = 78/252 (30%), Positives = 134/252 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLE---AKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDT----LKDFIFLNEEKQI-MEIDR-ENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I +E + Q + +F+ K K + S + + +++G +++N K+  +Y LQ D   +R+ P++  K    +KP   V++ED +I VNKP G+        I++  + D +LE L HRLD+ T+G+ + AKN+ L EL+    V K+YL L G+++  +  L+ ++  E+++ +E D E K   T + + E + +LLE +L TG+ HQIRVH+A +G P+ GD KY
 S:   5 IGEESKGQRIDNFLIKRLKNVPKSHVYRLLRSGQVRINSKRAPPDYHLQSGD----IVRIPPVRTVEKSALPPKKLSKPGFIAFQVLFEDDALIAVNKPPGVAVHGGSGISFGV----IEQLRAQHPDWRFLE--LAHRLDRETSGVLLLAKNRAALVELHRQLRMGEVEKHYLTLVKGRWRNGRQSVRLSLRKYLTPGGERRVAVEKDADEKKGGMSAHTVFILRESWQSFSLLEAELKTGRTHQIRVHLAYLGFPIAGDDKY 258
>gi|168215478|ref|ZP_02641103.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182382386|gb|EDT79865.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] (306 aa)
Score = 274, Expect = 1.7e-22, Identities = 82/252 (32%), Positives = 132/252 (52%)
 Q:   9 EEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE I D F++  + +S + I   +G I +N K   YKL  D +++ +   K   +EA+ I LN++YED+++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY  D    +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L  +  ++ + Y + G+FKK+ T+  + +  ++   ++  K +T Y V++   +L++ L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  12 EEEKGIRADKFLALKIEGVSRNFIQGLFDDGKILINGKAEKGKYKLSVGDCVEVEIPEPEELK------VEAEDIPLNIVYEDEDVIVVNKPKGMVVHPAPGNYTGTLVNAL---LYHCDDLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDNAHQKLAEQFKDHSIKREYYAIVEGRFKKEGGTIDAPLGRHHRDRLKYAVVKD--GKRAVTHYEVLKVFNSCSLVKCTLETGRTHQIRVHMAFIGHPLLGDTVYGLK 258
>gi|148996979|ref|ZP_01824633.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168491017|ref|ZP_02715160.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168575592|ref|ZP_02721528.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756679|gb|EDK63719.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|183574680|gb|EDT95208.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183578513|gb|EDT99041.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (295 aa)
Score = 274, Expect = 1.7e-22, Identities = 77/236 (32%), Positives = 126/236 (53%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKT-LTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ELS S ++ IK+G + VN +   Y +QE D +  +  +   L ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  L   L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  21 ELSRSLANEQIKSGQVLVNGQVKKAKYTVQEGDVVTYHVPEPEV-----LEYVAEDLPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHLALAQELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEVYGPR 250
>gi|84394338|ref|ZP_00993060.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84375031|gb|EAP91956.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio splendidus 12B01] (314 aa)
Score = 274, Expect = 1.8e-22, Identities = 82/295 (27%), Positives = 139/295 (47%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I ++  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K     LN    +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ +D L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +         FD    LN+L L  NIKF
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKNIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTIEEKTEENVPSTKLNKVSELEQCIIYEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDSRFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKASE---TRFKVLEKFQDATLVQASPITGRTHQIRVHAQYTGHPIAWDDRYGDR-----------------RFDAYTGKVGLNRLFLHAANIKF 285
>gi|167757067|ref|ZP_02429194.1| hypothetical protein CLORAM_02616 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167703242|gb|EDS17821.1| hypothetical protein CLORAM_02616 [Clostridium ramosum DSM 1402] (279 aa)
Score = 274, Expect = 1.8e-22, Identities = 74/180 (41%), Positives = 109/180 (60%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN 262
      L++IYED+ +IV+NKP GL+   NEK T + + +YL + K+KN   + HRLDK T+G+ + AKN+  +L N WN   + YL + GK KKK T+K+  L+E K M   N  K IT Y+V+++ + +L+E+ L TG+K+QIRVHM S+GH ++GD KY  N
 S:  66 LDIIYEDRELIVINKPAGLLSMAGGNEKEKTAYHLVGEYL-KSKNKN-ARVFIVHRLDKETSGVLLFAKNEIIKNKLQNNWNDIVYKRGYLAIIEGKLKKKHGTIKNH--LDESKTQMVYIANNGKGKLAITNYKVLKESRYNSLIEVFLETGRKNQIRVHMQSLGHSIVGDKKYGATTN 241
>gi|15894548|ref|NP_347897.1| pseudouridylate synthase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15024193|gb|AAK79237.1|AE007639_10 Pseudouridylate synthase family protein, yabo B.subtilis ortholog [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (299 aa)
Score = 274, Expect = 1.9e-22, Identities = 86/292 (29%), Positives = 150/292 (51%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVK 296
      ++K+ EN ++D++ K   S  I +   + VN K  +Y++ E D +++   + K  N  K LN++YED +IIV+NKP +I P KN + TL+N + Y EK +  +  L +RLD T+GL + AKNQ +  L   +  K Y+ + G    T+  I+ EE+ I   +  +E IT + V+E+ K+  +++ L TG+ HQIRVH++SIG+P++GD+ Y ++   +  L ++K++F  ++ +   +N+EVK
 S:   9 LVEKKYENFKIRDYL-KQVHGFSTRLIRGAAFGERLFVNGKTVRLSYRVLEGDKIEV-----DVNKPESQNVDPEKMDLNIVYEDSDIIVLNKPANMIVHPTKNYQHGTLSNGLLYYFREKGENCIVR--LVNRLDMDTSGLVLVAKNQFSHMALARDMKLDTFKKEYIAVVRGNLSSLKGTIDKPIYKEEEEPIRRTIDDR--GQESITHFEVVERYKNADKVKLVLETGRTHQIRVHLSSIGNPIIGDSLYGEESEL-IKRQALHAFKLQFPHPRDGRI-----VNIEVK 284
>gi|82750802|ref|YP_416543.1| hypothetical protein SAB1061 [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82656333|emb|CAI80750.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus RF122] (305 aa)
Score = 274, Expect = 1.9e-22, Identities = 84/266 (31%), Positives = 136/266 (51%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      KE+  +  + +  + S ++I  IK G + N K  NYK++ ND + +    K+ ++ + L   L++ YED ++ VV KP+G++ P   +TL N +  +Y+ K+    +  + HR+D T+GL + AKN   EL   ++V + Y+ L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K      G GF+ P  Y
 S:  11 KEQTGMRVDKLLPELNSDWSRNQIQDWIKAGLVVANDKVVKSNYKVKLNDHIVV-----TEKEVVEADILPENLNLDIYYEDDDVAVVYKPKGMVVHPSPGHYTNTLVNGL---MYQIKNLSGINGEIRPGIVHRIDMDTSGLLMVAKNDIAHRELVEQLMDKSVKRKYIALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGLIGFEHPVTGEY 282
>gi|168186171|ref|ZP_02620806.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295643|gb|EDS77776.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum C str. Eklund] (304 aa)
Score = 274, Expect = 1.9e-22, Identities = 92/297 (30%), Positives = 146/297 (49%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNY-LEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKFK 301
      I + E N L FISK F+E S S  K I+ ++ VN+   NYKL+ D ++I   IK++ K+N    LN+IYED+++IV++KP+G++ P    TL N + +    N +  + HR+DK T+G+ V AKN   L+   ++ + Y+ L G K   +  + N + +I   N  K +T Y V+ +   L++ L TG+ HQIRVHMA I HP++GD Y +K F   L + K+ F +   ++ + ++L  K I FK
 S:   7 LINESEVNSRLDVFISKCFEEKSRSYAQKLIEEKNVFVNNSSKKSNYKLKIGDYVEI-----KIKEDEKINIKPEDIKLNIIYEDEDVIVIDKPQGMVVHPGAGNYSGTLVNGLLYHCDSLSSINGDVRPGIVHRIDKDTSGVLVVAKNDSAHIILSEQLKEHSMKREYIALVEGIIKNDEGIIDAPLGRNPKDRIKRAVVRN--GKSAVTHYNVLRRFNKNTLVKCILETGRTHQIRVHMAHINHPLVGDPMYGFRKQRFKLNGQMLHARKLGFIHPSSKKYMEFQSELPNYYKEILFK 299
>gi|59712354|ref|YP_205130.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Vibrio fischeri ES114] >gi|59480455|gb|AAW86242.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Vibrio fischeri ES114] (315 aa)
Score = 274, Expect = 1.9e-22, Identities = 79/265 (29%), Positives = 136/265 (51%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIK---------KELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQE D   +R+ P+K      +KL + A+  +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G FG   L + IKF
 S:  20 QRIDNFLLARLKNVPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKPEYKLQEGD----VVRIPPVKVPESTAPDLPNVKLGKV-AELEHCIIYEDDHVLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRRLQEQFRNKTVQKYYFALVMGQWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVLEKFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIGWDDRYGDRRFDAYTGQFGLDRLFLHAANIKF 285
>gi|33866856|ref|NP_898415.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|33639457|emb|CAE08841.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Synechococcus sp. WH 8102] (331 aa)
Score = 274, Expect = 2.0e-22, Identities = 80/256 (31%), Positives = 126/256 (49%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K    L++ D +Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED ++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L L     S+ YL + +G   S T+  I +  +    +  +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A I HPV+GD Y++   + P  + +  D
 S:  49 EQSRARIQKFIDAGYVRVNGKTGKAKTPLRQGDEVQMWM---PPPEPLP--YLKPEPMALDVLFEDDHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQQALVRLQGQIQKRIASREYLAVVHGVPGGDSGTIVGAIGRHPADRKKYAVVNDDSGRYACTHWTLQERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHINHPVVGDPTYSRCRKLPMELPGQALHAFQLGLD 301
>gi|110803816|ref|YP_699133.1| pseudouridine synthase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110684317|gb|ABG87687.1| pseudouridine synthase [Clostridium perfringens SM101] (306 aa)
Score = 273, Expect = 2.0e-22, Identities = 83/252 (32%), Positives = 131/252 (51%)
 Q:   9 EEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE I D F++   +S + I   +G I +N K   YKL  D +++ +   K   +EA+ I LN+IYED+++IVVNKP+G++ P    TL N +  LY  D    +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L  +  ++ + Y + G+FKK+ T+  + +  ++   ++  K +T Y V++   +L++ L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  12 EEEKGIRADKFLALKIDGVSRNFIQGLFDDGKILINGKAEKGKYKLSVGDCVEVEIPEPEELK------VEAEDIPLNIIYEDEDVIVVNKPKGMVVHPAPGNYTGTLVNAL---LYHCDDLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDNAHQKLAEQFKDHSIKREYYAIVEGRFKKEGGTIDAPLGRHHRDRLKYAVVKD--GKRAVTHYEVLKVFNSCSLVKCTLETGRTHQIRVHMAFIGHPLLGDTVYGLK 258
>gi|150024746|ref|YP_001295572.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|149771287|emb|CAL42756.1| Probable 23S rRNA pseudouridine synthase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (347 aa)
Score = 273, Expect = 2.0e-22, Identities = 71/246 (28%), Positives = 129/246 (52%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYK 274
      +KI ++ +G+I VN+   NYK++ D + I L  P +   N ++ + I L+++YED ++++NKP GL+ P    TL N + +    +   L HR+DK TTGL V AK ++ +T L  + +  + Y+ + +G +K  T++ + + +++ M + + + K IT Y+V+E+  + ++ +L TG+ HQIR H+ IGHP+ D +Y  G+  +  T YK
 S:  46 NKIQQAATSGNIFVNNIPVKSNYKVKPFDVVTIMLSHPPFE-----NRVDPEDIPLDIVYEDDALLLINKPAGLVVHPGHGNYTGTLVNALAFHFQNLPLNSSERPGLVHRIDKDTTGLLVIAKTEQAMTHLAKQFENKTSEREYIAIVWGNVQKDEGTIEGNLARHLKDRMQMAVFADPEIGKPAITHYKVLERFGYITVISCKLETGRTHQIRAHLKHIGHPLFNDERYG--GHLILKGTTFTKYK 286
>gi|90413248|ref|ZP_01221243.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90325800|gb|EAS42258.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Photobacterium profundum 3TCK] (314 aa)
Score = 273, Expect = 2.0e-22, Identities = 90/297 (30%), Positives = 147/297 (49%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQ---IFLRLK----PIKKEL-KLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I I +  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQ+ D ++  IFL +  PI +L K+ LE+   VIYED +++V+NKP G     K    I+   + D YLE L HR+D+ T+G+ + AK + L +L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ +++ K +  T+++V+E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y     P  +Y K      LN+L L  NIKF
 S:  11 IDITDDFAGQRIDNFLRARLKNVPKSMIYRILRKGEVRVNKKRIKPEYKLQDGDLIRVPPIFLPEQADQAPISTKLSKVAELES----CVIYEDDHLLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARYLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRKLQEQFREKTVQKYYFALVMGEWKASCKKVTAPLLKNEVNSIVRVNQNGKASD---TRFKVLERFEHATLVQASPVTGRTHQIRVHCQYEGHPIAWDDRYGD--------PRFDAYTKKTG---------LNRLFLHAANIKF 285
>gi|54294221|ref|YP_126636.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (pseudouridylate synthase) (Uracil hydrolyase) [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|53754053|emb|CAH15526.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (Pseudouridylate synthase) (Uracil hydrolyase) [Legionella pneumophila str. Lens] (321 aa)
Score = 273, Expect = 2.0e-22, Identities = 81/261 (31%), Positives = 121/261 (46%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      Q+ + +E NQ +  +++  E S S I  IK G + +N+    K  D + I +    + L  E PI ++YED +IVVNKP L+ P  K TL N + + E +   A + HRLDK TTGL + AKN + T L    + ++YL L +G      F  + + M +   F ++ +T Y + + KD LL + L+TG+ HQIRVHM I HPV+GD Y + F
 S:   8 QLSVPRELHNQRVDSVLARLLPEYSRSLICNWIKTGAVTLNNLPCKPKDKALGGDLITINVDYTIDNTDFNLCKPENIPI-QIVYEDSEVIVVNKPASLVVHPGAGNKEHTLVNALLHHCPELQ--LLPRAGIIHRLDKDTTGLLIVAKNLISHTYLIRQMQNREIKRHYLTLVHGYVISGGTIDTGFGRHPKNRLKMAV---TDFGRQAVTHYNINKHYKDFTLLNVSLMTGRTHQIRVHMNYINHPVVGDQLYGGRMKF 262
>gi|148977658|ref|ZP_01814234.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145963173|gb|EDK28441.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (314 aa)
Score = 273, Expect = 2.1e-22, Identities = 78/272 (28%), Positives = 136/272 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I ++  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K+    LN    +IYED +++++NKP G     K    I+   + + +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ KD L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G G   L + IKF
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKNIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTIEEKVEENVPSTKLNKVSELEQCIIYEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPEARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKASE---TRFKVLEKFKDATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRRFDAYTGKVGLDRLFLHAANIKF 285
>gi|169183561|ref|ZP_02844064.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thauera sp. MZ1T] >gi|169009298|gb|EDS56077.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thauera sp. MZ1T] (319 aa)
Score = 273, Expect = 2.1e-22, Identities = 77/260 (29%), Positives = 139/260 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEA---KPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLK----DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      I +  Q + +++ + K + S + + +++G+++VN ++  Y+LQE D +  R+ PI+   +  A  KP L V+YED+ ++V++KP G         I++  ++ +  LE L HRLD+ T+GL + AK + LT L+++  +V K YL L G++   +K   ++  E+++  D E K  I+  R++ + +D +LLE++L TG+ HQIRVH+A +G + GD KY  G+F 
 S:  16 IDEAAAGQRIDNYLLRIAKGVPKSHVYRILRSGEVRVNGRRVQQTYRLQEGDEV----RIPPIRIAEPTHAAPAPAGKP-LPVVYEDEALLVIDKPSGKAVHGGSGVSYGV----IEQLRVQRPELRMLE--LAHRLDRETSGLLIVAKKRSALTALHDMMREGSVEKRYLTLVPGRWSNPLQHVKVPLHKYLTAEGERRVRVAD-EGKAAHSIV---RLVRRWRDYSLLEVELKTGRTHQIRVHLAHLGFALCGDDKY---GDFAL 264
>gi|157150916|ref|YP_001450379.1| RluA family pseudouridine synthase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075710|gb|ABV10393.1| pseudouridine synthase, RluA family [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (296 aa)
Score = 273, Expect = 2.1e-22, Identities = 79/253 (31%), Positives = 130/253 (51%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      K E+ + D    +LS S ++ IK G I VN    Y ++E D +  L  P +E++ ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN +  L +  +  + Y + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T+++V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:   4 KVEQAGVRLDKAVADLTDLSRSLANEQIKTGKILVNGLVKKAKYTVKEGDVISYEL---PEIEEIE--YVTENIPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDQAHVALADELKDKKSLRKYWAIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPALTRFQVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDEVYGPR 250
>gi|56478533|ref|YP_160122.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Azoarcus sp. EbN1] >gi|56314576|emb|CAI09221.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Azoarcus sp. EbN1] (318 aa)
Score = 273, Expect = 2.1e-22, Identities = 76/253 (30%), Positives = 135/253 (53%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNF--LEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKD--FIFLNEE-KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      Q + +++ + K + S + + +++G+++VN +  Y+L END +  R+ PI+  K    A  L V++ED+ ++VV+KP G         I++  ++ D  LE L HR+D+ T+GL V AK + LT L+++   V K YL L G++   +K+ F +L E ++ + + + K + I+  R++ +  +LLE++L TG+ HQIRVH+A +G P+ GD KY  G+F 
 S:  21 QRIDNYLLRICKGVPKSHVYRILRSGEVRVNGGRVAPTYRLAENDEI----RIPPIRLAEKTTSGPAPAGEPLPVVFEDEALLVVDKPSGKAVHGGSGVSFGV----IEQLRSQRPDARLLE--LAHRIDRETSGLLVIAKKRSALTALHDMMREGRVEKRYLTLVPGRWANPLQHIKEPLFKYLTAEGERRVRVSGDGKASHSIV---RLVRRWSRFSLLEVELKTGRTHQIRVHLAHLGFPLCGDDKY---GDFAL 262
>gi|90961803|ref|YP_535719.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90820997|gb|ABD99636.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus salivarius UCC118] (298 aa)
Score = 273, Expect = 2.1e-22, Identities = 81/263 (30%), Positives = 132/263 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI---FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      L  ++ F + + S++ K I +G+IKVN   NYK+  D +     K E+K  LE + I L+++YED ++IVVNKP+G++ P    TL N + +       + HR+DK T+GL + AKN   L   + ++ Y+ L +G K+ S T+  +  ++ +KQ + D N   +T + V+++ D L++ L TG+ HQIRVHM IGHP++GD Y +  G   L + K+ F
 S:  14 LDKVVTNIFTDYTRSQLKKMIDDGNIKVNGDVKKANYKVNLGDEITF------DKPEVKKLSLEPENIPLDIVYEDDDVIVVNKPQGMVVHPSPGHFEHTLVNALLYHSPLSTINGTYRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDMAHQSLAKQLKDKTNTREYVALVHGNIKEDSGTIDAPLGRSKVDRKKQAVVKDGRNA-----VTHFEVLKRYGDYTLVKCVLETGRTHQIRVHMKYIGHPLVGDQLYGPRKTLGNSGQFLHAEKLGF 269
>gi|169335052|ref|ZP_02862245.1| hypothetical protein ANASTE_01458 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169257790|gb|EDS71756.1| hypothetical protein ANASTE_01458 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (301 aa)
Score = 273, Expect = 2.2e-22, Identities = 81/290 (27%), Positives = 156/290 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY--NKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDK-NHFLHYLNKL 291
      I+ FI EE+ I D F+S  ++ S  + K K G++ +N +K  + KL  + +++ L  +   L+ +   +N++YED+++++V+KP+G++ P    TL N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN   L  +  ++++ Y +C+G  + S T+  I ++ +++ M + + N +K +T + VI++   L++ L TG+ HQIRVH+ I HPV+GD Y N + + F+  L +YK+ F  K N ++ + ++L
 S:   3 IKEFIVTEEKQNIRCDKFLSDKLEDFSRESLKKLFKEGEVFLNDEKVKPSRKLIAGERVKVNLPEPEV-----LDVIAENIPINIVYEDEDVVIVDKPQGMVVHPANGNHSGTLVNALMYHVKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLIIAKNDNAHNHLAVQFKEHSINRRYKTICHGIIHENSGTIDAPIGRDKIKRKEMCVTQSN--SKRAVTHFDVIKRYDKYTFLDVHLETGRTHQIRVHLKYISHPVIGDKVYGFNSQIDRPFKGQLLHAYKLGFIHPKTNEYMEFNSEL 291
>gi|30249427|ref|NP_841497.1| rluC; ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|30138790|emb|CAD85367.1| rluC; ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (343 aa)
Score = 273, Expect = 2.2e-22, Identities = 74/260 (28%), Positives = 139/260 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDT----LKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNK--EIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      I + E+Q + +F+ +S K +  I + +++G ++VN K+  +Y+LQ D ++I  ++ +K       N++Y+D +++V++KP G+       + I++  + D +LE L HRLD+ T+G+ + A+ +++L EL+    V K+YL L GK+K     L ++  E+++   N +K + T + + + +D +LL+ +L TG+ HQIRVH+A +G P+ GD KY  G+FG 
 S:  29 IDETAESQRIDNFLIRSLKGIPRRHIYQLLRSGQVRVNSKRIDASYRLQLGDKVRIPPVIRSVKPVSSQGVYRTDR-FNILYQDDHLLVIDKPAGIAVHGGSG----ISHGVIEQLRGQHPDWKFLE--LVHRLDRETSGILLLARKRQSLLELHRQIREGTVEKHYLTLVRGKWKNSVQNVRLPLNKYLTAAGERRVAVAAGRNDQDKAQQAHTLFTLQKAWEDFSLLDAELKTGRTHQIRVHLAHLGFPIAGDDKY---GDFGL 284
>gi|18310832|ref|NP_562766.1| hypothetical protein CPE1850 [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110801362|ref|YP_696533.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168206096|ref|ZP_02632101.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168210787|ref|ZP_02636412.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|18145514|dbj|BAB81556.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110676009|gb|ABG84996.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170662443|gb|EDT15126.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170711120|gb|EDT23302.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (306 aa)
Score = 273, Expect = 2.3e-22, Identities = 80/252 (31%), Positives = 131/252 (51%)
 Q:   9 EEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE I D F++   +S + I   +G I +N K   YKL  D +++ +   K   +EA+ I LN++YED+++IVVNKP+G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L  +  ++ + Y + G+FKK+ T+  + +  ++   ++  K +T Y V++   +L++ L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  12 EEEKGIRADKFLALKIDGVSRNFIQGLFDDGKILINGKAEKGKYKLSVGDCVEVEIPEPEELK------VEAEDIPLNIVYEDEDVIVVNKPKGMVVHPAPGNYTGTLVNALLHHCDDLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDNAHQKLAEQFKDHSIKREYYAIVEGRFKKEGGTIDAPLGRHHRDRLKYAVVKD--GKRAVTHYEVLKVFNSCSLVKCTLETGRTHQIRVHMAFIGHPLLGDTVYGLK 258
>gi|83815887|ref|YP_445314.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Salinibacter ruber DSM 13855] >gi|83757281|gb|ABC45394.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Salinibacter ruber DSM 13855] (349 aa)
Score = 273, Expect = 2.3e-22, Identities = 81/264 (30%), Positives = 142/264 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKY---------------------------LYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY-NKKGNFGFQ----------------FPCLTSYKIKFN 278
      + ++++ + E S +KI ++IK G +KVN   +Y ++ D +  +R P++ E   EA P L+V++E +++VVNKP G++ P  + TL + + +              L + D  +  + HRLDK T+GL V AK +  L  +  V + Y + +G+F   T++ I +  +Q M + E++ K  T Y +E   +++E +L TG+ HQIRVH + GHP+LGD KY ++ +G Q         P L +Y++ F+
 S:  11 IDKYLTRFYPEASRTKIQRAIKKGHLKVNGTDVKKSYGVEPGDEIVFRLIRKPPMQAEP-----EAIP-LDVVHEGDDLLVVNKPAGMVVHPAPGHRSGTLVHALLHHVDGGEVAADDERDEVSEDEVGLSLVNALPQSPDHPVVRPGIVHRLDKGTSGLLVVAKRGRAHQPLAEQFKAHTVDRRYRAIVWGRFAPSDGTIEGAIGRDPHHRQRMAVVPEDE-GKWARTHYETVETHAHTSVVEFELETGRTHQIRVHARAQGHPLLGDPKYGGQRVRYGTQSGTRRTFYDQLFETLPHPALHAYRLGFD 313
>gi|49483360|ref|YP_040584.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49241489|emb|CAG40175.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (305 aa)
Score = 273, Expect = 2.4e-22, Identities = 84/266 (31%), Positives = 135/266 (50%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      KE+  +  + +  + S ++I  IK G + N K  NYK++ ND + +    K+ ++ + L   L++ YED ++ VV KP+G++ P   +TL N +  +Y+ KD    +  + HR+D T+GL + AKN   L   ++V + Y+ L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K      G GF+ P  Y
 S:  11 KEQTGMRVDKLLPELNSDWSRNQIQDWIKAGLVVANDKVVKSNYKVKLNDHIVV-----TEKEVVEADILPENLNLDIYYEDDDVAVVYKPKGMVVHPSPGHYTNTLVNGL---MYQIKDLSGINGEIRPGIVHRIDMDTSGLLMVAKNDIAHRGLVEQLMDKSVKRKYIALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGLIGFEHPVTGEY 282
>gi|50083692|ref|YP_045202.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|49529668|emb|CAG67380.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter sp. ADP1] (310 aa)
Score = 273, Expect = 2.5e-22, Identities = 81/255 (31%), Positives = 134/255 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELK------LNFLEAKPILN-VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSD----TLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + + + Q + +F+  K + S+I + I+ G ++VN K+   KL  D +  R+ PI+ E K   ++  AK +LN V+YED+ ++VVNKP G+      +   + +   K YLE L HR+D+ T+GL + +K + TL L +L   + K Y L G+      L +  N E+++ + +E K +K  T++RV E+ K+ L+  L+G+ HQIRVH SIGHP++GD KY +
 S:  15 VDEHQAGQRIDNFLFTRLKGVPKSRIYRLIREGQVRVNKKRIKAESKLSIGDQI----RVAPIRYEQKDESDAPVSDQVAKSLLNRVVYEDEGLLVVNKPSGIAVHGGSGVAYGLI-----EAMRAATGKKYLE--LIHRIDRDTSGLVMISKKRSTLKLLQDLLREHKIRKTYAALVKGQVSLDQQLIDAPLLRYELSNGERRV-RVSKEGKPSK---TEWRVAERFKEATLVYASPLSGRTHQIRVHGLSIGHPLVGDDKYGHQ 265
>gi|169343529|ref|ZP_02864528.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298089|gb|EDS80179.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (306 aa)
Score = 273, Expect = 2.5e-22, Identities = 80/252 (31%), Positives = 131/252 (51%)
 Q:   9 EEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE I D F++   +S + I   +G I +N K   YKL  D +++ +   K   +EA+ I LN++YED+++IVVNKP+G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L  +  ++ + Y + G+FKK+ T+  + +  ++   ++  K +T Y V++   +L++ L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  12 EEEKGIRADKFLALKIDGVSRNFIQGLFDDGKILINGKAEKGKYKLSVGDCVEVEIPEPEELK------VEAEDIPLNIVYEDEDVIVVNKPKGMVVHPAPGNYTGTLVNALLHHCDDLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDNAHQKLAEQFKDHSIKREYYAIVEGRFKKEGGTIDAPLGRHHRDRLKYAVVKD--GKRAVTHYEVLKVFNSCSLVKCNLETGRTHQIRVHMAFIGHPLLGDTVYGLK 258
>gi|23098304|ref|NP_691770.1| hypothetical protein OB0849 [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22776530|dbj|BAC12805.1| hypothetical conserved protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (303 aa)
Score = 272, Expect = 2.6e-22, Identities = 73/252 (28%), Positives = 134/252 (53%)
 Q:  10 EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVN-HKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      EE + L F+ K   S + +  + G + V+ H +T N+ L + +++I   I++++ +    ++++YED +IIV+ K GL+  + E+ T +++ Y+ ++  N   + HRLDK T+G+ + AKN++  +L N W   + Y+ L G+ K+  + ++ + ++ M  R   +  T+YRV++   +LLE+QL TG+K+QIRVHM +GHPV+GD +Y KG
 S:  21 EETEQLLPFLLKVMDNRSRNSVKSILTRGQVSVDDHIETKHNFMLNKGSTVRILKNKAAIQQDVFVG-------MSIMYEDDDIIVIEKESGLLSIATEKERKHTALHQLMHYVKQQHPAN--RVYVVHRLDKDTSGVMMFAKNERVKRKLQNNWKDIVKERTYVALVEGQVAKEKGYIVSWLKESATRK-MYSSRVKNDGQRAATRYRVLQTNNRYSLLELQLETGRKNQIRVHMEELGHPVVGDKRYGSKG 263
>gi|196258950|ref|ZP_03157483.1| pseudouridine synthase, RluA family [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196200270|gb|EDX95092.1| pseudouridine synthase, RluA family [Cyanothece sp. PCC 7822] (305 aa)
Score = 272, Expect = 2.6e-22, Identities = 77/263 (29%), Positives = 136/263 (51%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFG 264
      ++I ++ E+  L ++++  +LS S++  I+ G++++N K T  K+Q+ D L +F+  P++  LN  + L+V+YED+ +I++NKP GL+ P  + TL N + +     ++  + HRLDK TTG V AK    L   +  + YL + YG K S T+  I + E++ M +  K + IT + + E+ + L+ +L TG+ HQIRVH ++GHP++GD Y+  + G
 S:   1 MEITLQVEQGKLRLDVWLAQKIPDLSRSRLQNLIEQGNLRLNGKICTDKKTKVQQGDLLYLFI--PPVEP---LNLQPEEIPLDVLYEDEQLIIINKPAGLVVHPAPGHEKGTLVNALLSHCSNLAGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGALVIAKTDYAHQHLQAQLKAKTARREYLGVVYGVPKTGSGTINLPIGRHPIERKKMAVVPLEKGGRVAITHWEIRERLGNYTLIHFRLETGRTHQIRVHSTAMGHPIVGDPVYSSGRSIG 261
>gi|189463385|ref|ZP_03012170.1| hypothetical protein BACCOP_04104 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189429814|gb|EDU98798.1| hypothetical protein BACCOP_04104 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (307 aa)
Score = 272, Expect = 2.7e-22, Identities = 74/243 (30%), Positives = 131/243 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKV-NHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      L +F+ K  +S +++  + N + V N+ +T +NY L+  +QI  + K E +    P+L ++YED +IVV K GL+   ++K T + + +Y+ +  N   + HRLD+ T+G+ + AK++KT  L + W+   + Y+ + G +K  T++ + L + K +   +  K +T YR I++  +L+E+QL TG+K+QIRVHM S+GHPV+GD +Y
 S:  31 LMEFLMKKMAGISRTRVKALLTNRVVLVDNNIQTLYNYPLKPGMKVQI--SREKNKHEFR------HPMLKILYEDAYLIVVEKKEGLLSVATDHQKEKTAQHILNEYVKRQHRNN--RVFVVHRLDRETSGIMMYAKDEKTQHTLRDNWHDIVRDRRYVSIVMGDMEKDQGTVESW--LTDRKLYVSSSPVDDGGKYSVTHYRTIKRANGYSLVELQLETGRKNQIRVHMQSLGHPVVGDERY 262
>gi|160946974|ref|ZP_02094177.1| hypothetical protein PEPMIC_00936 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158447358|gb|EDP24353.1| hypothetical protein PEPMIC_00936 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (318 aa)
Score = 272, Expect = 2.8e-22, Identities = 94/257 (36%), Positives = 141/257 (54%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKEL--KLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKI-DTLNNRIKKYLYEKKDKN-----YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      M I +  + Q + F+ K   S S I K ++  IKVN KK  NY L END + IF+ + ++K + K     L++IYED+NIIV+NKP+ L+   E  + L + + YL EK D N     + +RLD+ T+GL + AKN K L ELN L  ++ KYY + GK KK  + + + +EEK  I  +K K+ IT+ V +  + +LL+I+L+TG+ HQIR H++S G ++GD KY
 S:   1 MRDIEVNNNDSGQRIDRFLKKYLNNASTSMIQKFLRTKKIKVNRKKVDSNYILAENDVINIFIYEEELEKLIVSKSKKYSYSKKLDIIYEDENIIVMNKPKNLLSHASSKEDYGNNLVDFMIGYLLEKGDYNPRAEKTFVPAIINRLDRNTSGLVIGAKNSKALRELNRL-KENSIEKYYKTIVSGKVKKNF-VINEKLEKDEEKNKSTI---SKNGKDSITEIYVEKNNDEFSLLKIKLITGRTHQIRSHLSSKGFYIIGDIKY 260
>gi|134045627|ref|YP_001097113.1| RluA family pseudouridine synthase [Methanococcus maripaludis C5] >gi|132663252|gb|ABO34898.1| pseudouridine synthase, RluA family [Methanococcus maripaludis C5] (298 aa)
Score = 272, Expect = 2.8e-22, Identities = 92/297 (30%), Positives = 160/297 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEA-KPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKN 297
      ++++ I +   L D +  F ELS  I K K  I VN K +  KL+EN+++ + +    + +N ++ K +L VIYED ++++V+KP+ ++ P KN  TL N I + +K +  +  +RLD TTGL + AKN + +L  +  + K Y+ + G  K  ++D I LN++  E+  K +K  TKY+VIE+ ++++LEI+LLTG+ HQIRVH++S G+ ++GDT Y K +  +  L S+ ++    F+H + K N+E+++
 S:   7 ILKVTIDSKIAGNKLIDVLKDDF-ELSNKMIKKFDKEKKIFVNSKNISLKSKLKENETVSVEI-------DCGINNIDPEKLLLCVIYEDDDLLIVDKPKNMVVHPTKNVLSGTLANAISNH--QKINNQNYKIRFVNRLDMDTTGLLIIAKNSYSHQQLAKQMDEGILEKIYIVVVNGHLDSKEGVIEDSIDLNDDGIKRELSTFGKISK---TKYKVIEEFNNVSVLEIKLLTGRTHQIRVHLSSFGNNIIGDTLYGKTADL-IERQALHSHILR-------FIHPITKENMEIRS 283
>gi|116494944|ref|YP_806678.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105094|gb|ABJ70236.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactobacillus casei ATCC 334] (306 aa)
Score = 272, Expect = 2.9e-22, Identities = 80/260 (30%), Positives = 132/260 (50%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL-RLKPIKKELKLNFLEA--KPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN---EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M  F  E+ +I K I+   + S++ K +++G + VN + T NYK+  D + I +  KP     LEA +PI L+++YED +IVV+KP+G++ P    TL N + +     +  + HR+DK T+GL + AK +K  L+   +  + YL L +G FK+  T+  + +  ++Q + D   + +T ++V+E+ +  ++ L TG+ HQIRVHMA I HPV GD Y K
 S:   1 MTSTFTITTEQGRIDK-VITAHETTHTRSQVQKWLQDGLVTVNGQPTKANYKVASGDVIAISIPEAKP---------LEAIPEPIPLDIVYEDDQVIVVDKPQGMVVHPAPGHPDGTLVNGLLYHTDLPGINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTEKAQLSLSAQLKAKTSIREYLALVHGTFKEDEGTIDAPLGRDPRDRKRQAVVAD-----GRHAVTHFQVLERFEHYTFIKCILETGRTHQIRVHMAYIHHPVAGDPLYGPK 252
>gi|116626305|ref|YP_828461.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116229467|gb|ABJ88176.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Solibacter usitatus Ellin6076] (296 aa)
Score = 272, Expect = 2.9e-22, Identities = 73/270 (27%), Positives = 135/270 (50%)
 Q:  10 EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTL-NNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN--FGFQFPCLTSYKIKFNF 279
      + Q + ++   + S S+I + IK+ ++VN   +Y L+ D++++   P   LN    L ++YED +++ ++KP G++     TL N + ++     L  + HRLD++T+G+ + AKN   +L  ++  + K YL L +G K ++ ++ I +  +   R + +  ++YRV+ + D LLE+++ TG+ HQIRVH+ASI HPV+GDT Y    G F L +++I+F+ 
 S:   9 DTGQRIDQWLHAHLPDFSRSRIQEWIKSARVRVNGAAVKTSYTLRAADAVEVEPADPP-----PLNATAEDIPLRILYEDADVVAIDKPAGMVVHAGAGVHSGTLVNALLHRFATLSGVGGPLRPGIVHRLDRFTSGVLLVAKNDAAHQKLAAQFSGREIEKVYLALVHGTVKPETGRIERPIARDPVHRARMTARLAE-GRAAWSEYRVLRRFPDFTLLEVRIGTGRTHQIRVHLASIRHPVVGDTLYGAPAQPLLGRYF--LHAHRIRFHL 273
>gi|60682049|ref|YP_212193.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60493483|emb|CAH08269.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (305 aa)
Score = 272, Expect = 3.0e-22, Identities = 75/252 (29%), Positives = 134/252 (53%)
 Q:  10 EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +E  L DF++  + S +K+  +  + V++ TT +N+ LQ  +++ +   KKE +    P+L ++YED IIVV K GL+  + +K T + + +Y+   N +  + HRLD+ T+GL + AK++KT  L + W+   + Y+ + G+ +K SDT+ + L +  +   +  + IT YR I++  +L+E++L TG+K+QIRVHM +GHP++GD +Y  G
 S:  22 KEPMELMDFLAAKMPDASRTKLKSLLSKRIVLVDNVITTQFNFPLQP--GMKVLISKDKNKKEFR------HPLLKIVYEDAYIIVVEKKEGLLSVGTERQKERTAQHILSEYVGRSGRGNRIY--VVHRLDRDTSGLMMFAKDEKTQYTLRDHWHDIVTDRRYVAVVTGEMEKDSDTVVSW--LTDRTLYVSSSSYDDGGSKSITHYRTIKRANGYSLVELRLETGRKNQIRVHMQDLGHPLIGDGRYGIDG 262
>gi|120437019|ref|YP_862705.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Gramella forsetii KT0803] >gi|117579169|emb|CAL67638.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Gramella forsetii KT0803] (354 aa)
Score = 272, Expect = 3.0e-22, Identities = 75/246 (30%), Positives = 130/246 (52%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-----DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ L +FI + +  +KI K+ K+G+I VN   NYK++ D++Q+   P + L   E P L+++YED ++VVNK G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK ++ + L+ + ++ + Y+ + +G  ++ T++ I N  ++ I   D EN  K +T Y+V+E+  + L+ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  38 DKYLMNFIENATR----NKIQKAAKSGNIYVNGDTVKQNYKVKGGDTVQVMFEHPPYEYLL---VPEDIP-LDIVYEDDTLLVVNKQAGMVVHPGHGNYSGTLINALVHHFDNLPNNSSDRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEEAMAHLSKQFFDKSSEREYVAIVWGNLAEEEGTIEGNIGRNPRNRLQNIVFEGDDVEN--GKAAVTHYKVLERLGYVTLVACKLETGRTHQIRVHMKYIGHTLFNDERY 278
>gi|182625703|ref|ZP_02953472.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177909105|gb|EDT71580.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (306 aa)
Score = 272, Expect = 3.1e-22, Identities = 80/252 (31%), Positives = 131/252 (51%)
 Q:   9 EEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EEE I D F++   +S + I   +G I +N K   YKL  D +++ +   K   +EA+ I LN++YED+++IVVNKP+G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN   +L  +  ++ + Y + G+FKK+ T+  + +  ++   ++  K +T Y V++   +L++ L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  12 EEEKGIRADKFLALKIDGVSRNFIQGLFDDGKILINGKAEKGKYKLSVGDCVEVEIPEPEELK------VEAEDIPLNIVYEDEDVIVVNKPKGMVVHPAPGNYTGTLVNALLHHCDDLSGINGVIRPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDNAHQKLAEQFKDHSIKREYYAIVEGRFKKEGGTIDAPLGRHHRDRLKYAVVKD--GKRAVTHYEVLKVFNSCSLVKCTLETGRTHQIRVHMAFIGHPLLGDTVYGLK 258
>gi|169824338|ref|YP_001691949.1| pseudouridylate synthase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831143|dbj|BAG08059.1| pseudouridylate synthase [Finegoldia magna ATCC 29328] (307 aa)
Score = 272, Expect = 3.1e-22, Identities = 93/281 (33%), Positives = 154/281 (54%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN----LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNH 283
      + I  +N L F++  ELS S+I K I++ + VN+K  NYKL ND ++    +KE K   K L+V+YED + ++NK + +I P +  DTL N +  +Y K+ + ++ +  + HRLDK TTGL + AK+ T +L +   + K YLC+ +GK + S T+K+++ N ++++ M + E K +  I++Y ++  D +L+++Q+ TG+ HQIRVHM I HP+LGD Y KK  F  L +Y ++F  + H
 S:   4 EFLIDDSNQNTRLDVFLANEV-ELSRSEIQKFIEDKKVLVNYKPQKKNYKLNSNDKIKF-----DYEKEDK-TIRAQKHDLDVVYEDDYLAIINKDKDVIVHPTETIYSDTLVNYL---MYNFKNLSDVDGDYRRGIVHRLDKDTTGLIIIAKDNDTHLKLKEIIKNHEIIKTYLCIVHGKIDE-SGTIKEYMTRNPKDRKKMMVSDEGKLS---ISQYERLDYNDDYSLVKVQIKTGRTHQIRVHMNYIHHPILGDKLYGLKKEKILFDSQVLHAYNLQFIHPQTH 276
>gi|163724669|ref|ZP_02132198.1| pseudouridine synthase, RluA family [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161402173|gb|EDQ26412.1| pseudouridine synthase, RluA family [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (321 aa)
Score = 272, Expect = 3.1e-22, Identities = 75/262 (28%), Positives = 137/262 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL----EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFG 264
      Q ++ +E+ Q L F+  K LS + ++ I+ G + V+   +Y L+ + + + + +P  ++  ++  L ++YED++I+ VNKP G++ P   +TL N +  L  KD + +    + HRLDK T+G+ +AAKN   L+    V K+YL L +G K+ + + D    +++ M +  K +E ++ + V E+ D  +++Q+ TG+ HQIRVH+A++ HPV+GDT Y +  G
 S:   8 QFKVQNKEQGQRLDAFVPVHCKNLSRNACARLIRQGLVTVDKSVKKPSYVLKPGEMVSVTVP-EPETADIVAQDMD----LAILYEDRDIVAVNKPPGMVVHPAPGHSSNTLVNAL---LAHCKDLSGIGGVQRPGIVHRLDKETSGVILAAKNDAAHAGLSEQLAQRRVEKFYLALAHGVIKEDTGVI-DLPLARHPSDRKRMHVSTPAK-GREALSLWTVKERFLDATYVKVQIKTGRTHQIRVHLAALHHPVIGDTVYGGRKKRG 265
>gi|74316828|ref|YP_314568.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] >gi|74056323|gb|AAZ96763.1| pseudouridine synthase, RluD [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] (318 aa)
Score = 272, Expect = 3.2e-22, Identities = 78/254 (30%), Positives = 123/254 (48%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY--NKKGNFGFQFP 268
      L  +S  E S ++I  I+  I V+  T  K+  +S+++ +  P    + EA P L+V+YED ++V+NKP GL+ P  + TL N +  + + +   A + HRLDK T+GL V AK + T+L    V + YL L YG+ +     L +     +  KE +T Y V+E+  + LL +L TG+ HQIRVHM +GHP++GDT Y +++ +  FP
 S:  27 LDQALSALLPEFSRNRIQNWIRARKIVVDDAWGTTKMKVSGGESVRVQVEPDPGATP---DAPEAIP-LDVVYEDSMLLVINKPVGLVVHPGSGNRDGTLLNALLHRVPQVAE--LPRAGIVHRLDKDTSGLLVVAKTLRAHTDLVRQLQARTVKREYLALVYGEVDRGGTVDAP---LARDPHNRTKRTVHSLGKEAVTHYDVVERFPGITLLRCKLETGRTHQIRVHMQHVGHPLVGDTVYSASRRSHLKIPFP 273
>gi|108759922|ref|YP_634049.1| RluA family pseudouridine synthase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108463802|gb|ABF88987.1| pseudouridine synthase, RluA family [Myxococcus xanthus DK 1622] (318 aa)
Score = 272, Expect = 3.3e-22, Identities = 77/265 (29%), Positives = 127/265 (47%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI-----KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEI-ITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      MI+ I+ +   L  + K  + +S + K I+  ++VN K+   L E D L I  + +   K      L ++ ED ++ V+KP G+      TL + ++ YL K +N  A+ HRLD+ T+G+ + AK + +   ++   K YL L GK + S +  + L+E +Q E    N + +T+++V++Q + ALL  + TG+ HQIR H+A+IGHPV GD KY  G+F F
 S:   1 MIEYRIEADTAGMRLDKHLRKRLPNVPVSHLFKMIRTKKVRVNGKRAQPEQLLSEGDVLTIRGDEQQLVGAERPKVDPPPPPVDPSRLVILREDDWLMAVDKPSGMAVHTGSGITGGTLVDYVRAYLGPKAVRNDFAASPAHRLDRETSGVILVAKRRPAMVHFTEVFTHGLSRKRYLTLVKGKMPRDSGVID--LPLSEHQQTAESKARRGVNMQAAVTRWKVVKQSSEAALLSCAIETGRTHQIRRHLAAIGHPVAGDKKY---GDFAF 266
>gi|88800777|ref|ZP_01116334.1| pseudouridine synthase [Reinekea sp. MED297] >gi|88776483|gb|EAR07701.1| pseudouridine synthase [Reinekea sp. MED297] (328 aa)
Score = 272, Expect = 3.3e-22, Identities = 81/235 (34%), Positives = 122/235 (51%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENK-----------FNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      F + S S+I + IK G + VN K   KL  ++L + + L+ ++    EA+P+ LNV+YED+ IIV++KP GL+ P    T+ N +  LY  +  + A + HRLDK TTGL V A+   T L    ++ + Y LC G       +NE   IDR K       K+ IT YRV ++ ++ L+ +L TG+ HQIRVH++ IG+P++GD Y
 S:  31 FADYSRSRIQQWIKEGRLTVNGKTLKPRDKLIGGETLTLDVTLESDER------WEAEPVELNVVYEDEQIIVIDKPAGLVVHPGAGTPSGTVLNGL---LYRYPELAAVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVARTLTAQTHLAGQLQDRSMGREYYALCMGVMTGGG-------VVNEP-----IDRHPKHRTKMAVAPTGMGKDAITHYRVEQRFRNHTLVRCKLETGRTHQIRVHLSHIGYPLVGDPLY 257
>gi|110639847|ref|YP_680057.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110282528|gb|ABG60714.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (348 aa)
Score = 272, Expect = 3.3e-22, Identities = 74/243 (30%), Positives = 126/243 (51%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNY---LEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEI-ITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + F+  + + S+I  I+  +KVN K T +YK++ D + I L  P + L   E P L+++YED I++VNK G++ P    TL N + Y +E  +  +  L HR+DK T+GL V AK  +T +  +  ++ + Y +C+G  KS T+K+++ + + + +  EN+ + ++ IT Y+ +   +AL++ L TG+ HQIR HM SIGH + D Y
 S:  36 IDKFLMSRIQYATRSRIQYGIEIDSVKVNDKSTKASYKVRPGDVITISLPHPPREDVL---IPEDIP-LDIVYEDDQILIVNKKPGMVVHPAHGNWTGTLVNALA-YHFENLPTHVNGKIRPGLIHRIDKDTSGLLVIAKTDYAMTFMAKQFADHSIERTYYAICWGVPDPKSGTIKNYLGRSTKDRKLVTTYENEEDGKLAITHYKTLAAYHYVALIQCNLETGRTHQIRAHMKSIGHSLFNDMSY 277
>gi|124024488|ref|YP_001018795.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123964774|gb|ABM79530.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (324 aa)
Score = 271, Expect = 3.4e-22, Identities = 79/256 (30%), Positives = 130/256 (50%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S S I K I+ G ++VN     L++ D +Q+++  P + L  +L+ + + L+V++ED+++IV+NKP GL  P  + TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G    T+  I + + K+  + +  +  T + ++E+ D +LL QL TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y++    P  + ++  D
 S:  40 EQSRSHIQKFIEAGLVRVNGITGRAKTPLRQGDEVQLWM---PPPEPLP--YLQPEAMHLDVLFEDRHLIVINKPAGLTVHPAPGNRNGTLVNGL---LHHCSDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQQQIQKRIASRNYLAVVHGAPTGDQGTIVAAIGRHPVDRKKYAVVTEDG--GRHACTHWTLVERLGDYSLLRFQLDTGRTHQIRVHCAHIGHPIVGDPIYSRCRKLPIDLPGQILHAVQLGLD 292
>gi|29349120|ref|NP_812623.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29341027|gb|AAO78817.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (357 aa)
Score = 271, Expect = 3.5e-22, Identities = 73/231 (31%), Positives = 119/231 (51%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S ++I K+ ++G + N K  +YK++ D + + +   + E+   E P LN++YED ++VVNKP GL+ P    TL N + ++ + + D N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G ++  T+  I N +++ M + +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  55 SRNRIQKAAEDGFVMANGKPVKSSYKVKPLDVITVMMDRPRYENEI---IPENIP-LNIVYEDPYVMVVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNALAWHMKDIPEYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGIQFFNKTTKRRYRALVWGNVEQDEGTIVGSIARNPKDRMQMAVMSDPSMGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHVLFNDERY 284
>gi|146296964|ref|YP_001180735.1| RluA family pseudouridine synthase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410540|gb|ABP67544.1| pseudouridine synthase, RluA family [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (292 aa)
Score = 271, Expect = 3.6e-22, Identities = 79/274 (28%), Positives = 149/274 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNF 279
      IKK++ N  K+ + K  LS + +SK  NG I+     + + ++ +++ + L+  K++ N + K +++++ED+ + VNKP G+  P K  DTL N ++ YL  +  + +++ +RLDK T+G+ V AKN  + +++ +  + K Y+ + G  KKS ++ I + +  EI+ + +  IT Y V++ K + ++L+++ +TG+ HQ+RVH+ASIG+P++GD Y  N F  L +Y +KF+F
 S:   7 IKKDDLNMTYKEILRKKLF-LSSTLLSKLKSNGQIRF----IPPIFSINQHPTVESIIELE--LKDVYSNIVPIKGSIDILFEDQFFLFVNKPSGIPSHPSKGHYFDTLANNVEWYL----NSQGVTSHIINRLDKDTSGIVVFAKNSYFHSIVSSEFEKRTIEKTYIAVVDGILTKKSGFIEKPISRSNDGIKREINEDGDY---AITYYEVVDYKNNYSILKLKPITGRTHQLRVHLASIGYPIVGDVLYGTGKNKNFPL-LLHAYSMKFDF 265
>gi|153808958|ref|ZP_01961626.1| hypothetical protein BACCAC_03259 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128291|gb|EDM19510.1| hypothetical protein BACCAC_03259 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (357 aa)
Score = 271, Expect = 3.7e-22, Identities = 74/231 (32%), Positives = 119/231 (51%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S ++I K+ ++G + N K  +YK++ D + + +   + E+   E P LN++YEDK ++VVNKP GL+ P    TL N + ++ +  D N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G ++  T+  I N +++ M + +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  55 SRNRIQKAAEDGFVMANGKPVKSSYKVKPLDVITVVMDRPRYENEI---IPEDIP-LNIVYEDKYVMVVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNALAWHMKDVPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGLQFFNKTTKRKYRALVWGTVEQDEGTIVGNIARNPKDRMQMAVMSDPAVGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHVLFNDERY 284
>gi|19745906|ref|NP_607042.1| hypothetical protein spyM18_0889 [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|19748060|gb|AAL97541.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (296 aa)
Score = 271, Expect = 3.8e-22, Identities = 72/235 (30%), Positives = 119/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS + + IK G + VN ++  Y +Q D +  L   KE L +   L++IYED + ++NKP+G++ P   +T+ N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AK    L   +  + YL + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LSRGQANDQIKQGLVLVNGQQKKAKYTVQAGDVICFEL-----PKEEVLEYQAQNIPLDIIYEDDALAIINKPQGMVVHPSAGHPSETMVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDAAHQALTEELKAKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGMIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFTVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|164687826|ref|ZP_02211854.1| hypothetical protein CLOBAR_01470 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164603101|gb|EDQ96566.1| hypothetical protein CLOBAR_01470 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (307 aa)
Score = 271, Expect = 3.8e-22, Identities = 94/289 (32%), Positives = 157/289 (54%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGN-------------FGFQFPCLTSYKIKFNFD-KNHFLHYLNKL 291
      + + EEE  L ++S  E+S S I K IK+ +KVN K   Y ++E+DS+ I +  P K L++ +   ++++YED ++++VNKP+ ++ P   +TL N I  LY KD    +  + HR+DK T+G+ + AKN   L    ++++ Y +C+G K+  T+  I N + ++ M I ++ K   +T + VI++ ++  ++ L TG+ HQIRVH ASIGHP+LGD Y K +       GF P  Y ++FN D ++F+ LNK+
 S:  10 EFLVLGEEEGDRLDVYLSSQLGEMSRSYIQKIIKDKKVKVNGKIEKAKYAVKEDDSVVIEI---PAPKLLEV--IPQDIPIDIVYEDDDLLIVNKPQDMVVHPAPGNYENTLVNAI---LYHCKDNLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGILMIAKNNNAHNSLAEQLKDHSITREYEFICHGVVKEDKITVDRPIGRNPKDRLKMAIVKDGK---RAVTHFEVIKRYENFTHMKANLETGRTHQIRVHAASIGHPLLGDPIYGPKNSKIKCKGQTLHARKLGFIHPTTKQY-VEFNSDLPDYFVEILNKI 306
>gi|53713831|ref|YP_099823.1| RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|52216696|dbj|BAD49289.1| RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides fragilis YCH46] (307 aa)
Score = 271, Expect = 4.0e-22, Identities = 75/252 (29%), Positives = 134/252 (53%)
 Q:  10 EENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +E  L DF++  + S +K+  +  + V++ TT +N+ LQ  +++ +   KKE +    P+L ++YED IIVV K GL+  + +K T + + +Y+   N +  + HRLD+ T+GL + AK++KT  L + W+   + Y+ + G+ +K SDT+ + L +  +   +  + IT YR I++  +L+E++L TG+K+QIRVHM +GHP++GD +Y  G
 S:  24 KEPMELMDFLAAKMPDASRTKLKSLLSKRIVLVDNVITTQFNFPLQP--GMKVLISKDKNKKEFR------HPLLKIVYEDAYIIVVEKKEGLLSVGTERQKERTAQHILSEYVGRSGRGNRIY--VVHRLDRDTSGLMMFAKDEKTQYTLRDHWHDIVTDRRYVAVVTGEIEKDSDTVVSW--LTDRTLYVSSSSYDDGGSKSITHYRTIKRANGYSLVELRLETGRKNQIRVHMQDLGHPLIGDGRYGIDG 264
>gi|146296933|ref|YP_001180704.1| RluA family pseudouridine synthase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410509|gb|ABP67513.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (300 aa)
Score = 271, Expect = 4.0e-22, Identities = 87/284 (30%), Positives = 152/284 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTL-NNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-KGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN----HFLHYLNKLNLEVKNI 298
      L ++S++ + + S + K I+ G++ VN +   YK++ D +++ +  P K+L L  A+ I + V+YED+++ V+NKPRG++ P   +TL N + K+    N +  + HRLDK T+GL + AK +  +L+  + + + Y +C G K+ S +  I +  ++   N  KE +T + V+E+   ++++L TG+ HQIRVHM+ IG+P+LGD+ Y + K FG Q  L + +I+F     HF  L + LE+ NI
 S:  10 LDKYLSEALSK-TRSFVQKIIEEGNVWVNQSQVLKPAYKVKSGDIIKVVI---PEPKQLSL---VAQDIDIEVVYEDEHLAVINKPRGMVVHPGAGNFENTLVNALLHKFSGRLSSINGVIRPGIVHRLDKDTSGLLIVAKTDEAHIKLSEALKSHQIKRIYYAICEGVLKEDSGVINAPIGRHPVNRLKMAVVPN--GKEAVTYFEVLERFDKYTFIKLRLKTGRTHQIRVHMSYIGYPLLGDSSYGRAKNEFGVQGQVLHAGEIEFVHPITSKVLHFSADLPEYFLEILNI 293
>gi|150390922|ref|YP_001320971.1| RluA family pseudouridine synthase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149950784|gb|ABR49312.1| pseudouridine synthase, RluA family [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (308 aa)
Score = 271, Expect = 4.2e-22, Identities = 80/257 (31%), Positives = 133/257 (51%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      MI  ++ E++ Q LK+ + K+ +LS  ++K K+ I +N +  ++ L E D ++I +    E  F  +  NV+YED ++IV+NK G++ P K+  DT+ N + YL +K     +RLD T+GL V AKN T  ++    ++K Y+  G    +  I+ + ++ I + +  ++ +TK+ V+E+ D +LE+ LLTG+ HQIRVHM SIGHP+LGD Y
 S:  11 MITYEVEAEDDQQPLKETL-KNRLDLSSRLLTKLKKSKRILINGQYAKYHELLSEGDWIKIDM------TEEASQFEPQEIPFNVVYEDIDVIVINKEPGIVSHPTKSHPKDTIANAAQNYL--EKKGVACRIRFVNRLDMDTSGLLVIAKNPYTHHIMSQQMKANEITKKYVAFVKGVVVANEGEIDGAIYRSSDETIKRVVDDR--GQQSLTKFTVLERYADATMLEVSLLTGRTHQIRVHMESIGHPMLGDHLY 256
>gi|191638454|ref|YP_001987620.1| Pseudouridine synthase [Lactobacillus casei] >gi|190712756|emb|CAQ66762.1| Pseudouridine synthase [Lactobacillus casei BL23] (307 aa)
Score = 270, Expect = 5.0e-22, Identities = 80/260 (30%), Positives = 131/260 (50%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFL-RLKPIKKELKLNFLEA--KPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      M  F  E+ +I K I+   + S++ K +++G + VN + T NYK+  D + I +  KP     LEA +PI L+++YED +IVV+KP+G++ P    TL N + +     +  + HR+DK T+GL + AK +K  L+   +  + YL L +G FK+  T+  + +    DR+ +   + +T ++V+E+ +  ++ L TG+ HQIRVHMA I HPV GD Y K
 S:   2 MTSTFTITTEQGRIDK-VITAHETTHTRSQVQKWLQDGLVTVNGQPTKANYKVASGDVIAISIPEAKP---------LEAIPEPIPLDIVYEDDQVIVVDKPQGMVVHPAPGHPDGTLVNGLLYHTDLPGINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTEKAQLSLSAQLKAKTSIREYLALVHGTFKEDEGTIDAPLGRDPR------DRKRQAVVAAGRHAVTHFQVLERFEHYTFIKCILETGRTHQIRVHMAYIHHPVAGDPLYGPK 253
>gi|86147922|ref|ZP_01066226.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio sp. MED222] >gi|85834247|gb|EAQ52401.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio sp. MED222] (314 aa)
Score = 270, Expect = 5.4e-22, Identities = 81/295 (27%), Positives = 139/295 (47%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I ++  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K     LN    +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ ++ L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +         FD    LN+L L  NIKF
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKNIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTIEEKTEENVPSTKLNKVSELEQCIIYEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVQKYYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKASE---TRFKVLEKFQEATLIQASPITGRTHQIRVHAQYTGHPIAWDDRYGDR-----------------RFDAYTGKVGLNRLFLHAANIKF 285
>gi|195953891|ref|YP_002122181.1| pseudouridine synthase, RluA family [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933503|gb|ACG58203.1| pseudouridine synthase, RluA family [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (308 aa)
Score = 270, Expect = 5.6e-22, Identities = 85/263 (32%), Positives = 141/263 (53%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKT-TWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      M QI I +  + +  IS +K++S  I + IK  + +N +K  + K+ END L+  + P KK  L+    ++++YED ++ VV KP G+     +TL N +   +   +E  + HRLD+YT GL V AKN + +L+ ++ + V K+Y + YG + K T++ FI +  ++ E+ E K   ITKY + + K+ +LL+I++ TG+ HQIRVHM+ IGHP++GDT Y K ++
 S:   1 MPQIKITPDIAGERIDVLISNIYKDISREYIKRIIKENGVLINGEKVFKSSKKVFENDVLE--FEIPPPKK---LDVKAQDIHIDILYEDNDLAVVVKPSGMPSHTGPGHDENTLVNALLAKFGDLSVIGGVERPGIVHRLDRYTHGLMVIAKNDVSHQKLSLMFKNKEVDKHYKAIVYGISRFKEQTIETFIRRHPTNRLKFEVANEGKL---AITKYSLEKPLKNASLLDIKIYTGRTHQIRVHMSYIGHPIVGDTLYGYKHSY 258
>gi|91202037|emb|CAJ75097.1| similar to pseudouridine synthase C [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (244 aa)
Score = 270, Expect = 5.6e-22, Identities = 70/195 (35%), Positives = 115/195 (58%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLW-NTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      L ++YED++I+V++KP GL+    K T  + Y+ +  K+   + HRLD+ +GL + AKN ++  L + W NTE  K YL + +G+ KK+ T+ ++ N+ Q++  + K K  T YRV+++ K +LLEI+LLTG+K+QIRVH+ +GHP++GD KY K+  ++  L +Y I F
 S:  16 LAILYEDEDILVIDKPAGLLTMGTDTNKTKTAYYMLNDYVRKGCVKSRKHVFIIHRLDRDASGLLLFAKNIRSKLNLQSQWQNTE---KKYLTVVHGRLAKKAGTISTYLAENK-AQVVYSTSDTKKGKLSHTVYRVLKETKYFSLLEIKLLTGRKNQIRVHLTELGHPIVGDKKYGKEKG-AYKRLALHAYSISF 206
>gi|85711025|ref|ZP_01042085.1| Pseudouridylate synthase [Idiomarina baltica OS145] >gi|85694938|gb|EAQ32876.1| Pseudouridylate synthase [Idiomarina baltica OS145] (322 aa)
Score = 270, Expect = 5.6e-22, Identities = 76/246 (30%), Positives = 129/246 (52%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKEL-KLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L  +++ F + S S++ K I G + V+ +    + + L+ F L I EL +  +A+PI L+++YED++I+++NKP GL+ P    TL N +  L+  D +++ A + HRLDK TTGL V A+N  T+L ++   +++ Y +C G     +    ++ M +  K   +T YRV+E+ +  LL ++L +G+ HQIRVHMA I HP++GD Y +
 S:  20 LDQILAELFPDYSRSRMKKWITEGKVSVDAQVIE-----KPREKLE-FGALVAIDAELEREERYQAQPIELDIVYEDEDILIINKPAGLVVHPGAGAPDGTLLNGL---LHYDPDIDHVPRAGIIHRLDKDTTGLMVVARNIPAQTQLVDMMQKREITREYEAVCNGVMTAGGMVDEPIGRHPTKRTHMAVVSSGK---PAVTHYRVVERFRAHTLLRLRLESGRTHQIRVHMAHIRHPLVGDLTYGGR 256
>gi|116074038|ref|ZP_01471300.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. RS9916] >gi|116069343|gb|EAU75095.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. RS9916] (343 aa)
Score = 269, Expect = 5.9e-22, Identities = 79/256 (30%), Positives = 132/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN K    L++ D +Q+++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED ++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ Y+ + +G + S ++  I + + K+  + E+  +  T + ++E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A + HPV+GD Y++    P  + +  D
 S:  52 EQSRARIQKFIDAGFVRVNGKTGKAKTPLRDGDEVQLWM---PPPEPLP--YLKPEPMDLDVLFEDDHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQVQIQKRIASREYMAVVHGLPQGDSGSIVGAIGRHPADRKKYAVVSGES--GRYACTHWTLVERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHMNHPVVGDPTYSRCRKLPIDLPGQALHAFQLGLD 304
>gi|150005860|ref|YP_001300604.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149934284|gb|ABR40982.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (308 aa)
Score = 269, Expect = 6.2e-22, Identities = 73/246 (29%), Positives = 133/246 (54%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L DF+ +  +S SK+  + N I V++ TT +N+ L+  +QI     ++K N   P+L ++YED I+VV K GL+  +++K T + + +Y+ K+  +  + HRLD+ T+GL + AK++KT  L + W+   + Y+ + G +K  T++ ++ + + +   +N  K +T Y+ I++  +L+E+ L TG+K+QIRVHM +GHPV+GD +Y +
 S:  31 LMDFLMRKMAGISRSKVKALLANRVILVDNVITTQYNFALKPGMKVQI--------SKVKNNREFKHPMLKLVYEDAYILVVEKKEGLLSVSTEHQKERTAQHILNEYV--KRSHRFNRVFVVHRLDRETSGLMMYAKDEKTQNTLRDNWHDIVTDRRYVSIVSGDMEKDYGTVESWL-TDRKLYVSSSPVDNGEGKFAVTHYKTIKRANGYSLVELDLETGRKNQIRVHMLDLGHPVVGDRRYGSE 266
>gi|21910093|ref|NP_664361.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896209|ref|NP_802559.1| hypothetical protein SPs1297 [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71903284|ref|YP_280087.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94994123|ref|YP_602221.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|21904284|gb|AAM79164.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811460|dbj|BAC64392.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71802379|gb|AAX71732.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94547631|gb|ABF37677.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (296 aa)
Score = 269, Expect = 6.7e-22, Identities = 72/235 (30%), Positives = 118/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS + + IK G + VN ++  Y +Q D +  L   KE L +   L++IYED + ++NKP+G++ P    T+ N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AK    L   +  + YL + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LSRGQANDQIKQGLVLVNGQQKKAKYTVQAGDVICFEL-----PKEEVLEYQAQNIPLDIIYEDDTLAIINKPQGMVVHPSAGHPSGTMVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDAAHQALAEELKAKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGMIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFTVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|87161600|ref|YP_493787.1| hypothetical protein SAUSA300_1090 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|161509370|ref|YP_001575029.1| pseudouridylate synthase RluD [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168729554|ref|ZP_02761831.1| pseudouridylate synthase RluD [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|87127574|gb|ABD22088.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|160368179|gb|ABX29150.1| pseudouridylate synthase RluD [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (305 aa)
Score = 269, Expect = 6.8e-22, Identities = 83/266 (31%), Positives = 136/266 (51%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      KE+  +  + +  + S ++I  IK G + N K  NYK++ ND + +    K+ ++ + L   L++ YED ++ VV KP+G++ P   +TL N +  +Y+ K+    +  + HR+D T+GL + AKN   L   ++V + Y+ L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K      G GF+ P + Y
 S:  11 KEQTGMRVDKLLPELNNDWSRNQIQDWIKAGLVVANDKVVKSNYKVKLNDHIVV-----TEKEVVEADILPENLNLDIYYEDDDVAVVYKPKGMVVHPSPGHYTNTLVNGL---MYQIKNLSGINGEIRPGIVHRIDMDTSGLLMVAKNDIAHRGLVEQLMDKSVKRKYIALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGLIGFEHPVTSEY 282
>gi|188590369|ref|YP_001921578.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188500650|gb|ACD53786.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (302 aa)
Score = 269, Expect = 7.0e-22, Identities = 90/286 (31%), Positives = 152/286 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKL 291
      + KE E  + ++S+   S S I  I+  IKVN+K  NYKL+ D + I +  I K   +E++ I L+++YEDK++IVVNK +G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN ++ +L    ++++ Y L G+FK S +  + +++ ++   E+  + IT Y V+E+   L++ +L TG+ HQIRVHMAS+GHP++GD Y KK F +  L + K+ F + KN ++ +  L
 S:   8 VSKENEGIRIDKYLSEMLNGKSRSFIQGLIEKESIKVNNKLIKSNYKLKACDEIVITMPEAEILK------VESEDIDLDILYEDKDVIVVNKEQGMVVHPAPGNYNGTLVNALLFHCTDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGVLVIAKNDESHNKLAAQLKDHSMNREYYALVEGRFKNDSGVIDKPLGRDKKNRLKIAITED--GRRAITHYEVLERYDTGCTLIKCKLETGRTHQIRVHMASLGHPLVGDPLYGFKKQRFKLKGQMLHAKKLGFIHPTKNEYMEFETNL 290
>gi|171913853|ref|ZP_02929323.1| pseudouridine synthase, RluA family protein [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (303 aa)
Score = 269, Expect = 7.0e-22, Identities = 86/282 (30%), Positives = 144/282 (51%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN----YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMA-SIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLE 294
      Q L ++   ++S +++  IK+G I +N K  N L++ D + + +  P+ E+  +   LNV++ED++IIV+NKP GL+ P    TL N +  L+ K+ +   L  + HRLDK T+G VAAK+  T L  ++  ++K YL  G   S +++ I + + K++ + E  KE +T++ +  + AL+ +LLTG+ HQIRVHM ++G P+LGDT Y +   + P L + K F   H + KL L+
 S:  13 QRLDHYLQGELPDMSRTRLQGLIKDGHILLNGKAAKPNTPLKQGDRITMEVP-DPVPTEV----VPQDIPLNVLFEDEHIIVINKPDGLVVHPAAGNPDGTLVNAL---LFHCKNLSGIGGELRPGIVHRLDKETSGCMVAAKHDLAHTRLTEAFSQRDLTKIYLAAVNGTPSSSSGRIENRIGRHPVDRKRMALVTGEA--GKEALTEWDRVAVHQGCALIRCRLLTGRTHQIRVHMKEALGCPILGDTIYAQIQRQLIKMPRLMLHAWKLEFQ-----HPITKLGLK 286
>gi|148243331|ref|YP_001228488.1| pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Synechococcus sp. RCC307] >gi|147851641|emb|CAK29135.1| Pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Synechococcus sp. RCC307] (316 aa)
Score = 269, Expect = 7.4e-22, Identities = 79/256 (30%), Positives = 132/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I+ G ++VN     L+ D +++++  P + L  +L+ +P+ L+V++ED+++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G  +S T+  I + + K+  + +N  +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A  HPV+GD Y++   + P  + ++  D
 S:  34 EQSRARIQKFIEAGYVRVNGTTGRAKTPLRHGDEIKLWM---PPPEPLP--YLQPEPMDLDVLFEDEHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQQALVKLQVQIQKRVASREYLAVVHGVPAGESGTIVGAIGRHPVDRKKYAVVSSDN--GRYACTHWSLQERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHRNHPVVGDPTYSRCRKLPIELPGQALHAVQLGLD 286
>gi|116492157|ref|YP_803892.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116102307|gb|ABJ67450.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (296 aa)
Score = 268, Expect = 7.5e-22, Identities = 63/193 (32%), Positives = 117/193 (60%)
 Q:  85 VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI-FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLT-SYKIKF 277
      ++YE+ +++VVNKP G+  ++ ++ ++ N ++ Y + ++  EA  HRLD++T+G + AKN  + LN  +T+ +++ YLC+ G ++  T+  I F ++K+ +I+ N +  IT Y+V+ Q ++ +L+++ L TG+ HQIRVH++ +GHP++GD YN    Q P L S+KI+F
 S:  87 ILYENSDLMVVNKPTGVKTHANQPHELGSMMNFLQAYFKDTEN----EAYNVHRLDQFTSGALLVAKNPVVVPILNRQISTKVINRTYLCVVSGHLEQSKGTINVPIGFDPDDKRKRQINGLNPLSA--ITHYQVLAQYENSSLIQVDLETGRTHQIRVHLSYLGHPIIGDPLYNLDNT---QQPMLLHSWKIRF 272
>gi|160872397|ref|ZP_02062529.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rickettsiella grylli] >gi|159121196|gb|EDP46534.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rickettsiella grylli] (315 aa)
Score = 268, Expect = 7.6e-22, Identities = 75/255 (29%), Positives = 134/255 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI---FLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I K+  Q L +F+  K L S++ + I+ G++++ K+  +Y+LQE D +++  L  P KK++ LN +AK +  +I+EDK+++V+NKP G+     +   I+ +  +  +LE L HRLD+ T+G + AK + L EL+ L   + K Y+ L G +   ++ + ++ N+ +  + R   K +TK+ + +  D L+  +TG+ HQIRVH  + HP++GD KY K
 S:   9 ITKDYSGQRLDNFLISRLKGLPKSRLYRIIRKGELRIYKKRVKPDYRLQEGDIIRVPPLSLSGLPTKKKV-LNEKQAKFLEKTIIFEDKHLLVLNKPSGMAVHGGSGITLGV----IEAFRLIRPQLKFLE--LVHRLDRETSGCLLMAKKRSILKELHELLRLNGIKKTYIALVSGHWPPSLLSVAEPLYKNQRQSGERMVRVQPEGKRSLTKFSIQQYYSDSTLVTATPITGRTHQIRVHAQCVNHPIIGDEKYGNK 260
>gi|56419100|ref|YP_146418.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378942|dbj|BAD74850.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (299 aa)
Score = 268, Expect = 7.7e-22, Identities = 73/251 (29%), Positives = 126/251 (50%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      Q+LKD + S K   ++  +K   +N +  W  L E D LQ++  +P  +  + E  L++++ED +++V+NK G+  P + + TL N + YL +   +  HRLD+ T+G + AK+   L+ +  A+ + Y+ L +G+  KS T+ F + ++   R +K  + +T YRVI+   +L+E+ L TG+ HQIRVH+A +GHP++GD Y K F
 S:  24 QLLKDVWAASKKLAHRWRMEHGVK-----LNGQAVPWKTVLNERDRLQLY-AYEPEPSFIVPEYRE----LSILWEDDHLLVLNKEAGIDIHPSEPGQTGTLANAVAFYL--QSQAILTKVRHIHRLDRDTSGAILFAKHPLAGATLDRMLAHRAIKRTYVALVHGRLSPKSGTI--FAPIGRDRHHPTRRRVSKTGAKAVTHYRVIKTFPSTSLVELSLETGRTHQIRVHLAHLGHPLVGDVLYGGKPVF 260
>gi|90579091|ref|ZP_01234901.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Vibrio angustum S14] >gi|90439924|gb|EAS65105.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridinesynthase [Vibrio angustum S14] (314 aa)
Score = 268, Expect = 8.0e-22, Identities = 84/297 (28%), Positives = 143/297 (48%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKE-----LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I I +  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQ+ D +++   P K+E   KLN + A+  +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L +L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++ + K +  T+++V+E+   L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y     P  +Y K      L +L L  NIKF
 S:  11 IEISDDFAGQRIDNFLRARLKNVPKSMIYRILRKGEVRVNKKRIKPEYKLQDGDLVRVPPVFVPEKEEQAPVSTKLNKV-AELEHCIIYEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRQLQEQFRNKTVQKYYFALVMGEWKANCRKVTAPLLKNEVNSIVRVNPQGKASD---TRFKVLERFPQATLVQASPVTGRTHQIRVHCQYEGHPIAWDDRYGD--------PRFDAYTKKTG---------LGRLFLHAANIKF 285
>gi|115525546|ref|YP_782457.1| RluA family pseudouridine synthase [Rhodopseudomonas palustris BisA53] >gi|115519493|gb|ABJ07477.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rhodopseudomonas palustris BisA53] (458 aa)
Score = 268, Expect = 8.2e-22, Identities = 77/256 (30%), Positives = 130/256 (50%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKD-FISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN----VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +Q +  +EN + D F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L+E S++I L+L  K  L+ E K +   ++YED +++V+NKP GL Q       +  L  +D  + L HRLDK T G + AK +  T L  + + + K Y L G K K  + ++ +E + IM +  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY
 S:  132 VQTVVVTADENAMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGKRADSKDRLEEGQSVRIPPLQLDAPKGGGNLSEAEQKTLAALKAMILYEDADVMVLNKPAGLAVQGGSGT-----TRHVDLMLEVMRDSKGQKPRLVHRLDKETAGCLLVAKTRFAATALTGSFRSRSARKVYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKDESEDDSIMRVAAHGDEGASHAVTYYAVVETSAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIIGDPKY 392
>gi|90407030|ref|ZP_01215220.1| Predicted pseudouridylate synthase, Rlu family protein [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90311901|gb|EAS39996.1| Predicted pseudouridylate synthase, Rlu family protein [Psychromonas sp. CNPT3] (303 aa)
Score = 268, Expect = 8.6e-22, Identities = 73/252 (28%), Positives = 132/252 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKEL-------KLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I +E  Q + +F+  K + S I + I+ G+++VN K+  +YKLQ D   +R+ P+K     KLN + A+  ++YED ++++NKP G+        I+   + D +LE L HRLDK T+G + AK + L L+   + ++K YL L G + KK ++K+ + + + ++++  +  K+ T+++++++   L+E  +TG+ HQIRVH A GH + GD +Y
 S:   4 ISQENAKQRIDNFLRLHLKGVPKSLIYRIIRKGEVRVNKKRIKPDYKLQPGD----IVRIPPVKVSAENPLPSPKLNAI-AQLESRIVYEDDALLILNKPSGIAVHGGSGLSFGA----IEGLRALRPDARFLE--LVHRLDKATSGCLLIAKKRSMLRALHEQLRNKTMNKQYLALVKGSWDKKDRSVKEPLLKDSQNSVVKV---SALGKQAETRFKIMQRYHGATLVEASPVTGRTHQIRVHCACKGHNIAGDDRY 248
>gi|110800540|ref|YP_696800.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168208824|ref|ZP_02634449.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|110675187|gb|ABG84174.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170713119|gb|EDT25301.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (298 aa)
Score = 268, Expect = 8.7e-22, Identities = 85/272 (31%), Positives = 135/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE K  L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYKGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEEFISRQALHAYGLDF 269
>gi|94990203|ref|YP_598303.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94543711|gb|ABF33759.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (296 aa)
Score = 268, Expect = 8.7e-22, Identities = 72/235 (30%), Positives = 118/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS + + IK G + VN ++  Y +Q D +  L   KE L +   L++IYED + ++NKP+G++ P    T+ N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AK    L   +  + YL + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LSRGQANDQIKQGLVLVNDQQKKAKYTVQAGDVICFEL-----PKEEVLEYQAQNIPLDIIYEDDALAIINKPQGMVVHPSAGHPSGTMVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDAAHQALAEELKAKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGMIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFTVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|71907635|ref|YP_285222.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|71847256|gb|AAZ46752.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Dechloromonas aromatica RCB] (334 aa)
Score = 268, Expect = 8.9e-22, Identities = 76/260 (29%), Positives = 142/260 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIK-KELKLNFLEA----KPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAV--SKYYLCLCYGKFKKKSDTLK----DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      + +EE Q L +F+ + K + S I + +++G+++VN K+  Y+L  D++  R+ PI+ E  N ++   + L +IYED+ +++++KP G+        I+  ++  +LE L HRLD+ T+G+ + K + LT L++++    K YL L G++  + +K   ++  E+++ +D + K +  T +R++ + + +LLE QL TG+ HQIRVH+A +G P+LGD KY  G+F 
 S:  14 VGEEELGQRLDNFLIRRCKGVPKSHIYRILRSGEVRVNSKRVDATYRLCVGDNI----RIPPIRIAERPQNEVDEAAKERVDLPIIYEDEAMLIIDKPEGIAVHGGSGVSFGV----IEALRRQRPQAKFLE--LAHRLDRETSGVLLVGKKRLALTALHDMFREHGAGADKRYLVLVKGRWMNNTQHVKLPLHKYLTEGGERRV-SVDAQGKASH---TVFRLLARWPEASLLEAQLKTGRTHQIRVHLAHLGFPILGDEKY---GDFAL 267
>gi|15674865|ref|NP_269039.1| hypothetical protein SPy_0827 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|50914002|ref|YP_059974.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|71910451|ref|YP_282001.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94988324|ref|YP_596425.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|13622001|gb|AAK33760.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|50903076|gb|AAT86791.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|71853233|gb|AAZ51256.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94541832|gb|ABF31881.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pyogenes MGAS9429] (296 aa)
Score = 268, Expect = 8.9e-22, Identities = 72/235 (30%), Positives = 118/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS + + IK G + VN ++  Y +Q D +  L   KE L +   L++IYED + ++NKP+G++ P    T+ N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AK    L   +  + YL + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LSRGQANDQIKQGLVLVNGQQKKAKYTVQAGDVICFEL-----PKEEVLEYQAQNIPLDIIYEDDALAIINKPQGMVVHPSAGHPSGTMVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDAAHQALAEELKAKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGMIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFTVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|159906031|ref|YP_001549693.1| RluA family pseudouridine synthase [Methanococcus maripaludis C6] >gi|159887524|gb|ABX02461.1| pseudouridine synthase, RluA family [Methanococcus maripaludis C6] (297 aa)
Score = 268, Expect = 9.0e-22, Identities = 85/245 (34%), Positives = 136/245 (55%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      L D + +F ELS  I K K  I VN K +  KL+EN+++ + +    + +N ++ + + LNVIYED ++++V+KP+ ++ P KN  TL N I + +K +  +   RLD TTGL + AKN +  L  +  + K Y+ + G+  K  ++D I LN++  E+  K +K  TKY+VIE+ K+ ++LEI LLTG+ HQIRVH++S+G+ +LGD Y K
 S:  21 LIDVLKDNF-ELSNKMIKKFDKEKKIFVNSKIISLKSKLKENETVSVEI-------DCGINNIDPEELPLNVIYEDDDLLIVDKPKNMVVHPTKNVLSKTLANAISNH--QKINNQNYKIRFVSRLDMDTTGLLIIAKNSYSHQHLAKQMDEGILEKIYVAVVNGRLDLKEGIIEDSIDLNDDGIKRELSNSGKISK---TKYKVIEELKNASVLEINLLTGRTHQIRVHLSSLGNYILGDILYGK 253
>gi|125624328|ref|YP_001032811.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124493136|emb|CAL98100.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (301 aa)
Score = 268, Expect = 9.2e-22, Identities = 89/263 (33%), Positives = 136/263 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILK-DFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY--NK-----KGNF------GFQFP 268
      IK EEN+ L+ D  + E S S +++ IKN + VN++   YK++ D +Q    I +  L+ +   L +IYED ++ VVNKP+G++ P    TL N I ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + YL + +G+   T++ I N +   DR+ +   K +T + V+E   L+ ++L TG+ HQIRVHM IGHPV GD Y NK   KG F   GF+ P
 S:   4 IKITEENKDLRLDKALANQTEYSRSLLTELIKNDKVFVNNEAKKAKYKVKTGDRIQF-----EIPQAEVLDVVAEDLPLEIIYEDSDVAVVNKPQGMVVHPAAGHASGTLVNAIMYHIKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKAHESLAAQLKDKTSKRRYLAIVHGELANDKGTIEAPIGRNLK------DRKKQAVVSGGKPAVTHFEVLEGFVGYTLIALRLETGRTHQIRVHMHYIGHPVAGDPLYGPNKTLTPNKGQFLHAETLGFEHP 274
>gi|170289613|ref|YP_001739851.1| RluA family pseudouridine synthase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|170177116|gb|ACB10168.1| pseudouridine synthase, RluA family [Thermotoga sp. RQ2] (304 aa)
Score = 268, Expect = 9.6e-22, Identities = 88/298 (29%), Positives = 156/298 (52%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKT-TWNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIK 299
      ++I + +E  + L F+ + K+ LS I K I+ G + VN K+   + L+E D+++I ++ L+ + K   L  P+ L++I+E+ N +V+NKP G+  P K  + TL  I+ LY +++ + E L HRLDK T+GL + AKN++  L ++  + K Y+ L G   + LK I L+ ++ + EI        ++ K+++LL +++ TG+KHQIR H++ IG PV+GD Y  G+ F    Y +K +F ++ + + +  E K+ K
 S:   1 MRIDVTRENFYRRLDKFLRNTLKDFPLSTIYKLIRKGKVYVNGKRVRDPGFDLEEGDTVEIKYVNLENLPKRSDKKDLTPVPMKLDIIHENDNYLVLNKPAGIAIHPGKGVHVATL---IEGLLYYGQEQGF-EPFLVHRLDKDTSGLLIVAKNREAARVLTEMFRGRNMEKEYIALVKGV---PENNLKITIPLDGQEAVSEIVS--------------VKPLKNVSLLRVKIHTGRKHQIRRHLSQIGFPVVGDDTY---GDRQFNREFRRKYALKRHFLHSYRMRFFDPWAEEEKDFK 277
>gi|33864373|ref|NP_895933.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33641153|emb|CAE22283.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (324 aa)
Score = 267, Expect = 1.0e-21, Identities = 78/256 (30%), Positives = 127/256 (49%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S S I K I+ G ++VN     L++ D +++++  P + L   E P L+V++ED+++IV+NKP GL  P  + TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G    T+  I + + K+  + +  +  T + ++E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y++    P  + ++  D
 S:  40 EQSRSHIQKFIEAGLVRVNGITGRAKTPLRQGDEVELWM---PPPEPLPYLQPEEMP-LDVLFEDRHLIVINKPAGLTVHPAPGNRNGTLVNGL---LHHCSDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQEQIQKRIASRNYLAVVHGAPSGDQGTIVAAIGRHPVDRKKYAVVTEDG--GRHACTHWTLVERLADYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHIGHPIVGDPIYSRCRKLPMDLPGQILHAVQLGLD 292
>gi|150402179|ref|YP_001329473.1| RluA family pseudouridine synthase [Methanococcus maripaludis C7] >gi|150033209|gb|ABR65322.1| pseudouridine synthase, RluA family [Methanococcus maripaludis C7] (298 aa)
Score = 267, Expect = 1.0e-21, Identities = 81/245 (33%), Positives = 137/245 (55%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      L D + +F ELS  I K K  I VN K +  KL+EN+++ + +    + +N ++ + + LN+IYED ++++V+KP+ ++ P KN  TL N + + +K +  +  +RLD TTGL + AK+ +  L  +  + K Y+ + G  K  ++D I LN++  E+  K +K  TKY+VIE+ K+ ++LEI LLTG+ HQIRVH+++IG+P++GD Y +
 S:  21 LIDVLRNNF-ELSNKMIKKFDKEKKIFVNSKNISLKSKLKENETVSVEI-------DCGINTIDPENLALNIIYEDDDLLIVDKPKNMVVHPTKNVLSKTLANAVSNH--QKINNQNYKIRFVNRLDMDTTGLLIIAKDPYSHQHLAKQMDEGILEKIYIAVVNGHLDLKEGIIEDSIDLNDDGIKRELSNVGKISK---TKYKVIEELKNASILEINLLTGRTHQIRVHLSNIGNPIIGDVLYGE 253
>gi|154491501|ref|ZP_02031127.1| hypothetical protein PARMER_01111 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154088302|gb|EDN87347.1| hypothetical protein PARMER_01111 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (303 aa)
Score = 267, Expect = 1.0e-21, Identities = 77/249 (30%), Positives = 131/249 (52%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      +EEN +L F+   E S S +  + +G I VN  T+ +N L  + + I    + +++ N   P+L +++ED ++IVVNK GL+    K T + + +Y+ +  +N +  + HRLD+ T+GL + AKN +  L + WN+  ++ Y+ + G+ +K SD +  + N + Q+   +  KE IT+YR++   +LLE+ L TG+K+QIR M SIGH + GD KY
 S:  24 KEENTLLP-FLFGLLNEQSKSSVKALLAHGQISVNGTVTSQFNTPLTPGNEVLISYE----RGKVEFN----NPLLTIVWEDDDLIVVNKKEGLLSVSSTRVKERTALHLLSEYVKKTDPRNKI--FVLHRLDRDTSGLMMFAKNLQVQKALQSNWNSAITARTYVAVVEGRPEKDSDLIVSNLTENAKMQVYVTAEGD--GKEAITRYRLLHSNGAYSLLELDLETGRKNQIRAQMQSIGHSIAGDYKY 260
>gi|150009274|ref|YP_001304017.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149937698|gb|ABR44395.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (359 aa)
Score = 267, Expect = 1.0e-21, Identities = 76/229 (33%), Positives = 126/229 (55%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEAN-----LCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++I + + G I VN K  NY+++ D + I + +P ++EL++  E P LN++YED +++VVNKP GL+ P    TL N + YL  KD Y + +   L HR+DK T+GL V AK + + L+ + +  + Y L +G ++  ++ I + ++ M + E  K +T Y V+E+  ++L+E +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  60 NRIQLAAEAGCILVNDKPVKSNYRVKPLDVVSIVMD-RP-RRELEI-IPEDIP-LNIVYEDDDLLVVNKPAGLVVHPGHGNYTGTLVNALAYYL---KDDPYYDPSDPRLGLVHRIDKDTSGLLVVAKRPEAKSNLSLQFFNKTTKRKYRALVWGIVQEDEGRIEGNIGRDPRDRMQMTVFPEGDQGKTAVTHYTVLERLGYVSLVECRLETGRTHQIRVHMKYIGHTLFNDERY 287
>gi|15924187|ref|NP_371721.1| ribosomal large subunit psudouridine synthase D [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926780|ref|NP_374313.1| hypothetical protein SA1040 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|57651766|ref|YP_186072.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|88194903|ref|YP_499703.1| hypothetical protein SAOUHSC_01163 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148267688|ref|YP_001246631.1| RluA family pseudouridine synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393746|ref|YP_001316421.1| RluA family pseudouridine synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151221320|ref|YP_001332142.1| pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156979518|ref|YP_001441777.1| hypothetical protein SAHV_1187 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|13700996|dbj|BAB42292.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246967|dbj|BAB57359.1| similar to ribosomal large subunit psudouridine synthase D [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|57285952|gb|AAW38046.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthases, RluD subfamily [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87202461|gb|ABD30271.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147740757|gb|ABQ49055.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149946198|gb|ABR52134.1| pseudouridine synthase, RluA family [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150374120|dbj|BAF67380.1| pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156721653|dbj|BAF78070.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (305 aa)
Score = 267, Expect = 1.0e-21, Identities = 83/266 (31%), Positives = 135/266 (50%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      KE+  +  + +  + S ++I  IK G + N K  NYK++ ND + +    K+ ++ + L   L++ YED ++ VV KP+G++ P   +TL N +  +Y+ K+    +  + HR+D T+GL + AKN   L   ++V + Y+ L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K      G GF+ P  Y
 S:  11 KEQTGMRVDKLLPELNNDWSRNQIQDWIKAGLVVANDKVVKSNYKVKLNDHIVV-----TEKEVVEADILPENLNLDIYYEDDDVAVVYKPKGMVVHPSPGHYTNTLVNGL---MYQIKNLSGINGEIRPGIVHRIDMDTSGLLMVAKNDIAHRGLVEQLMDKSVKRKYIALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGLIGFEHPVTGEY 282
>gi|153853839|ref|ZP_01995195.1| hypothetical protein DORLON_01186 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753589|gb|EDM63520.1| hypothetical protein DORLON_01186 [Dorea longicatena DSM 13814] (296 aa)
Score = 267, Expect = 1.1e-21, Identities = 61/176 (34%), Positives = 105/176 (59%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN 258
      L++IYED++IIV+NKP G+  P N  ++L N + Y Y+K+DK ++  C+RLD+ T+GL V +K+ + + L+ +   V + YL + G+  S T+  +  +E I+E  + + +E IT Y++I +  +L+ ++L TG+ HQIR+HM +G P++GD YN
 S:  81 LDIIYEDEDIIVINKPAGMPIHPSMNNYYNSLANALAWY-YQKQDKPFI-FRCCNRLDRDTSGLTVVSKHLVSGSILSTMTKNREVHREYLAVVKGRVTPSSGTICAPL-ARKEGTIIERMVDFEHGEEAITHYKLIREANGHSLVSLKLETGRTHQIRIHMKYLGFPLIGDYLYN 253
>gi|139473995|ref|YP_001128711.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134272242|emb|CAM30494.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (296 aa)
Score = 267, Expect = 1.1e-21, Identities = 72/235 (30%), Positives = 118/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS + + IK G + VN ++  Y +Q D +  L   KE L +   L++IYED + ++NKP+G++ P    T+ N + ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AK    L   +  + YL + +G    ++ I +E+   DR+ +   KE +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y +
 S:  22 LSRGQANDQIKQGLVLVNGQQKKAKYTVQAGDVICFEL-----PKEEVLEYQAQNIPLDIIYEDDALAIINKPQGMVVHPSAGHPSGTMVNALMYHIKDLSSINGVVRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDAAHQVLTEELKAKKSLRKYLAIVHGNLPNDRGMIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKEAVTRFTVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYGPR 250
>gi|66043991|ref|YP_233832.1| pseudouridine synthase, RluD [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|63254698|gb|AAY35794.1| Pseudouridine synthase, RluD [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (320 aa)
Score = 267, Expect = 1.2e-21, Identities = 81/263 (30%), Positives = 131/263 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI-KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + E  Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     L+ D +   L+ I ++E + ++   L++IYED I+V+NKP GL+ P    TL N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T+L   + +VS+ Y C+ G        +++Q M +  + K+ ++ YRV+E+ +  + ++L TG+ HQIRVHMA I +P++GD Y +  F+ P
 S:  11 VPSELGGQRLDQVAAQLFAEHSRSRLSAWIKDGRLTVD------GGALRPRDIVHGGAVLELIAEQEAQGEWVAQDIELDIIYEDDQILVINKPAGLVVHPAAGHADGTLLNAL---LHHVPDIINVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIQAQTQLVTQLQSRSVSRIYECIVIGVVTAGGKIDAPIGRHGQQRQRMAV---MEGGKQAVSHYRVLERFRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMAHINYPLVGDPAYGGR----FRIP 259
>gi|193215325|ref|YP_001996524.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193088802|gb|ACF14077.1| pseudouridine synthase, RluA family [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (346 aa)
Score = 267, Expect = 1.3e-21, Identities = 78/254 (30%), Positives = 129/254 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD------KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIM-EIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + F+++ + + +K+ ++I+  + VN K  NYK+ ND + +   P     LE + I L++++ED+ ++V+NKP G++ P    TL  +  LY ++   K L  + HRLDK T+GL V AK+ T  L  +   K Y L +G K S T++ I+ ++ +++IM   E++ K IT Y V E   +LL++QL TG+ HQIR H+ +GH + D Y K   FP
 S:  37 IDKFLTRQVENATRNKVQEAIEESRVLVNGKPIKSNYKVCPNDEIFVIFTHPPAPD------LEPENIPLDIVFEDEFLLVINKPAGMVVHPAYANWTGTLAGAV---LYHTQNRLSETGKEALRPGIVHRLDKDTSGLIVVAKDDATHYALAKQFAERTTEKIYTALVWGCPKPPSGTIQTNIWRSKRDRKIMANYPFESETGKPAITDYEVKEDFHWFSLLDLQLHTGRTHQIRAHLQHLGHAIFSDEVYGGKSVRKLGFP 290
>gi|149190361|ref|ZP_01868634.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Vibrio shilonii AK1] >gi|148835850|gb|EDL52814.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Vibrio shilonii AK1] (324 aa)
Score = 266, Expect = 1.3e-21, Identities = 74/256 (28%), Positives = 126/256 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +K + Q L  +++ F + S S++ + + +G I VN + T  K+  + + +  L+ ++    EA+ I LN++YED +IIV+NKPR + P    T+ N + +   +   A + HRLDK TTGL V AK   T L    +++ Y + GK    K   + ++ +M +  N+ K +T YRV E ++  + ++L TG+ HQIRVHM+ + HP+LGD+ Y + 
 S:  11 VKDSQLGQRLDQAVAELFADFSRSRLKEWLLDGKIAVNGEVITKPRTKVMGGELITVQAELEDEER------FEAQDIPLNIVYEDDDIIVINKPRDFVVHPGAGTPDGTVLNALLHHFPAIAE--VPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVRALQKRNITREYEAIAIGKMTAGGMVDKAIGRHSTKRTLMAV---NELGKPAVTHYRVAEHFREHTRIRLRLETGRTHQIRVHMSYLQHPLLGDSAYGGRA 257
>gi|188585950|ref|YP_001917495.1| pseudouridine synthase, RluA family [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179350637|gb|ACB84907.1| pseudouridine synthase, RluA family [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (328 aa)
Score = 266, Expect = 1.3e-21, Identities = 77/258 (29%), Positives = 132/258 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ K+++E  L ++S+ ++LS SK  I N + VN   +Y +  D +++ +L I+ E+ L +   L+++YED+ ++VVNKPR ++ P   DT+ N + +   D +Y  + HRLDK T+GL V AK +T  L+    V++ YL L G F KK T+  I +  ++ M +  K   +  R + + ++ L+ L TG+ HQIRVH++ +G+P+LGD Y K
 S:  15 ELIPKEKDEGLRLDLYLSEQIEDLSRSKAKMLINNNSVMVNDNWVKASYSITSGDVVKVDTQL--IQSEITL--IPQSIPLDIVYEDEYLLVVNKPRNMVVHPGAGNYRDTMVNALLYHCQNLSDGTSYERPGIVHRLDKDTSGLLVVAKQNETHDILSEEIKNRRVARTYLALVIGDFSKKKATIDLPIGRDPRNRKKMAVVHGGKRAITKVEMLRSFQNPEKISYLKCSLETGRTHQIRVHLSHLGYPLLGDPVYRGK 270
>gi|15643702|ref|NP_228748.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Thermotoga maritima MSB8] >gi|4981478|gb|AAD36021.1|AE001757_14 ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Thermotoga maritima MSB8] (304 aa)
Score = 266, Expect = 1.3e-21, Identities = 85/276 (30%), Positives = 149/276 (53%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQI-FLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      +++ + +E  + L F+  K++ LS I K I+ G + VN K+  ++ L+E D +++ ++ L+ + K +  L  P+ L+V+YED + +V+NKP +  P K  + TL  I+ LY ++K +  L HRLDK T+GL V AKN++  L L+  + K Y+ L G      + N K + +D   +E +++  ++ KD++LL +++ TG+KHQIR H++ IG PV+GD Y     + +G +  L SY++KF
 S:   1 MRMEVTRENFYRRLDKFLRNQLKDVPLSVIYKLIRKGKVYVNRKRVKDPSFDLEEGDVVELRYVNLENLPKRSEKKDLTPVPMKLDVLYEDDHYLVLNKPPNIAIHPGKGVHVATL---IEGLLYYGQEKGF-SPFLVHRLDKETSGLLVVAKNREAARILTELFKGRNIEKEYVTLVRG------------VPENNMKITIPLD-----GQEAVSEIVSVKPLKDVSLLRVKIHTGRKHQIRRHLSQIGFPVVGDDTYGDRHFNREFRKRYGLKRQFLHSYRMKF 265
>gi|120553810|ref|YP_958161.1| RluA family pseudouridine synthase [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|120323659|gb|ABM17974.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Marinobacter aquaeolei VT8] (325 aa)
Score = 266, Expect = 1.3e-21, Identities = 77/258 (29%), Positives = 131/258 (50%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      Q + E ++ L  ++  E S S++  IK+G + VN K   K+  DSL  L +P  E+++ + EA+PI L+++YED++++V+NKP GL+ P    TL N + Y E + N  A + HRLDK T+G+ V A++  T L +  T + + Y + G   +     ++++ M +  K   +T YR++E+   L+ +L +G+ HQIRVHMA + HP++GD Y +
 S:  10 QFTVPPELSDKRLDQAAAELMPEHSRSRLQSWIKSGALTVNGKSRKPRDKVMMGDSLA--LDAEP---EVQVTW-EAEPISLDIVYEDEHLLVINKPAGLVVHPAAGHTDGTLVNALLNYAPEVE--NLPRAGIVHRLDKDTSGIMVVARSLIAHTSLVDQLQTRTMGREYEAVVVGALTGGATVDAPIGRHPQDRKRMAVVSSGK---PAVTHYRLLERFAAHTLVRCKLESGRTHQIRVHMAHVRHPLVGDPAYGGR 257
>gi|118602363|ref|YP_903578.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|118567302|gb|ABL02107.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (314 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 78/263 (29%), Positives = 130/263 (49%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      ++ + I   Q +  +++   S KI+ IK+GD ++HK   K+  + + +   IK E  +L  +++V+YED+ II+VNKP L+ P +  TL N + Y +  N  A + HRLDK T+GL V A+++   L   T ++S+ Y + YG    T+  I + + +I +  E+  K+ +T YRVIE+   +++ L TG+ HQIRVH++ IGHP++ D Y K F
 S:   3 LLSVIIPNRFIGQRIDAAMAQMLPNYSRVKITYWIKSGDALIHHKTFKPKEKVLGGEVITL-----SIKIEKTNAWLAQDIVIDVVYEDEAIIIVNKPVNLVTHPGVSNWTGTLANALLHY--DSSLANLDRAGIVHRLDKNTSGLMVVARSEYAQKYLTRQLQTHSISREYSAIVYGHMIS-GGTVDKPIGRDPKDRIRQTVTES--GKDALTHYRVIERFAHHTHVKVMLETGRTHQIRVHLSFIGHPLIADPMYGGKIRF 255
>gi|16331032|ref|NP_441760.1| hypothetical protein slr1629 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|3915482|sp|P74346|Y1629_SYNY3 Uncharacterized RNA pseudouridine synthase slr1629 (RNA-uridine isomerase) (RNA pseudouridylate synthase) >gi|1653527|dbj|BAA18440.1| slr1629 [Synechocystis sp. PCC 6803] (327 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 74/254 (29%), Positives = 127/254 (50%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      L ++++  ELS S+ K I++G ++ N    N L+ D L +   I + + L+ +   L+++YED+ +I++NKP GL+ P    T+ N + + +   ++  + HRLDK TTG V AK + L L   +  + Y + YG K+  T+  + + ++Q M I  K +E +T +R++E+ + + LE QL TG+ HQIRVH  +GHP++GD Y  G+   P
 S:  34 LDKWLAEQLPELSRSRCQKLIESGQVQRNGLVCQDKNLILKTGDRLVV-----NIPELIPLDVVAQNIPLDILYEDEQLIIINKPAGLVVHPGPGHPDGTVVNALLAHCPDLAGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAMVVAKTELALHNLQVQLKEKTARRLYWGIVYGSPKEIQGTVNLPVGRHPGDRQKMGIVPVEKGGREAVTHWRLLERIGNHSWLEFQLETGRTHQIRVHSKQMGHPLVGDNLYTSPGSVNVNLP 285
>gi|182623983|ref|ZP_02951771.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910876|gb|EDT73230.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (298 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 135/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE +  L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYEGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEDFISRQALHAYGLDF 269
>gi|17228018|ref|NP_484566.1| hypothetical protein alr0522 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|9957317|gb|AAG09315.1| hypothetical protein [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17129867|dbj|BAB72480.1| alr0522 [Nostoc sp. PCC 7120] (312 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 73/266 (27%), Positives = 134/266 (50%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI--------LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + +++ EE++ + ++++  +LS S+I + I+ G ++VN K T     S +I L+  +  + L  EA+P+    L+++YED ++++NKP GL+ P    TL N + + +   ++  + HRLDK TTG  AK    +   +  + YL + YG K S +  I + ++++ M +  + + IT +++ E+ + L+ QL TG+ HQIRVH A +GHP++GD Y  + G  P
 S:   4 EFYLEVEEDSARIDRYLAEELPDLSRSRIQQLIEQGKVQVNGKVCT---------SKKINLK---VGDRITLEVPEAQPLEIQAEDIPLDILYEDDQLLILNKPAGLVVHPAPGHSHGTLVNALLAHCPDLPGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAIAIAKTDIAYKHIQAQLQAKTARREYLGVVYGAPKTASGKVDLPIGRHPQDRKKMAVVPIEEGGRSAITHWQIQERLGNFTLIHFQLETGRTHQIRVHSAKMGHPIVGDPVYGSGRSVGVNLP 267
>gi|51892381|ref|YP_075072.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51856070|dbj|BAD40228.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (304 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 82/252 (32%), Positives = 133/252 (52%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      LS S+I  I G + +N     +  D  I +R+ P + ++L  E P L+++YED++I+VVNK RGL+ P    TL +   L +K D    L  + HRLDK TTGL V AK+++ + L    V + Y L +G   + ++ I + +++ M ++  K ++ +T +RV+E+ + ALLE +L TG+ HQIRVH++ IGHPV+GD Y +K + G   L + ++ F
 S:  27 LSRSRIQALIDEGQVTLNGAMPKARQAVNPGDV--IVVRV-PDPEPMEL-VPEDIP-LDIVYEDEDILVVNKQRGLVVHPAAGHWTGTLVHA----LLDKVDDLEGIGGELRPGIVHRLDKDTTGLLVVAKSERAMASLQEQIRDHMVQRVYWALVHGNSMPDTGRIEAPIGRHPRDRKRMAVN--PKTGRDAVTYFRVLERYRGYALLECRLETGRTHQIRVHLSFIGHPVVGDPLYGPRKPHLGMPPQALHARQLSF 274
>gi|94970372|ref|YP_592420.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94552422|gb|ABF42346.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Acidobacteria bacterium Ellin345] (333 aa)
Score = 266, Expect = 1.5e-21, Identities = 73/261 (27%), Positives = 136/261 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQ------PDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKD----MALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNF 263
      I + ++ N L ++   ++S +++  I + I V+ K + +YKL+ ++ + +  +P   L +   L+V+YED ++ V+NKP G++     ++ +  +N + ++  +  +  + HRLDK T+GL V AKN   +L  +++ V K Y+ L +G KK  T+  I + ++   R +  ++ ++ Y V E+ +   AL+E+++ TG+ HQIRVHMAS+GHPV+GDT Y  G 
 S:   6 HIQVSADDANIRLDQYLVSHLPDVSRARVQALIDDEKILVDGKSSKPSYKLRGSEVIDVVGEYQPPP----LRAIPEDIPLDVVYEDDDLAVINKPAGMMVHVGAGATEEERNRGTLVNALLYRFRALSEVGGDMRPGIVHRLDKETSGLIVVAKNDVAHRKLAEQFSSRRVHKKYVALVHGWPKKLKGTINLPIARDMSRRTRMTTRGSG-GRDALSHYEVKEKIESPYGKFALVEVKIETGRTHQIRVHMASLGHPVVGDTLYGAPGEL 271
>gi|70726718|ref|YP_253632.1| hypothetical protein SH1717 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|68447442|dbj|BAE05026.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (305 aa)
Score = 266, Expect = 1.6e-21, Identities = 84/249 (33%), Positives = 129/249 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      E S S+I  IK  + VN K  NYK++ ND L I  + ++ +++  L   L++ YED+++ +V KP+G++ P    TL N +  +Y+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN   L   ++V + Y L +G    T+  I NE ++Q M++  K  E +T + V+E  D L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY +      G GF+ P  Y
 S:  28 EWSRSQIQDLIKEDLVTVNEKVIKSNYKVKLND-LIIVTEKEVVEADIQPENLN----LDIYYEDEDVAIVYKPKGMVVHPSPGHYSGTLVNGL---MYQIKDLSGINGEIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKNDIAHRGLVEQLMDKSVKRKYTALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNEKDRQSMDVVDNGK---EAVTHFNVLEHFNDYTLIECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPRKTLDIGGQALHAGVIGFEHPVTHEY 282
>gi|170756442|ref|YP_001781114.1| RluA family pseudouridine synthase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121654|gb|ACA45490.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (305 aa)
Score = 266, Expect = 1.6e-21, Identities = 88/259 (33%), Positives = 147/259 (56%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G + VN+KK  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 ISLQVEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDQGSVLVNNKKKKRNYKLKVGDNIEVNI------PEPKLLQIEPEDIKLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLHHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKDEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIERFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|42629156|ref|ZP_00154705.1| COG0564: Pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Haemophilus influenzae R2846] (324 aa)
Score = 266, Expect = 1.6e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 129/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY   + + A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPISEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPMGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|148984670|ref|ZP_01817938.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|149006397|ref|ZP_01830109.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147762174|gb|EDK69136.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147923061|gb|EDK74176.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (295 aa)
Score = 266, Expect = 1.6e-21, Identities = 76/238 (31%), Positives = 125/238 (52%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKT-LTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
       ELS S ++ IK+G + VN +   Y +QE D +  +  +   L ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  L   L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGH V GD Y +
 S:  19 LSELSRSLANEQIKSGQVLVNGQVKKAKYTVQEGDVVTYHVPEPEV-----LEYVAEDLPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHLALAQELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHSVAGDEVYGPR 250
>gi|91216414|ref|ZP_01253381.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91185552|gb|EAS71928.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (345 aa)
Score = 266, Expect = 1.6e-21, Identities = 71/250 (28%), Positives = 128/250 (51%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI---DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      K +E  + F+  + + +K+ ++ K+G+I VN   NYK++ D +++ L  P +   N L + I L+++YED ++VVNK G++ P    TL N + +   + +   L HR+DK T+GL V AK + + L+ + +  + Y+ + +G  ++ T++ I N + ++ I   +  K +T Y+VIE+  + L+ QL TG+ HQIRVH+ IGH + D +Y
 S:  23 KGQEPLRVDKFLMNFIENATRNKVQQAAKDGNIYVNGIPVKQNYKVKAGDEVKVLLAYPPYE-----NLLTPEDIPLDIVYEDDALLVVNKAAGMVVHPGHGNYSGTLINALVYHFENLPNNSSDRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEAAMAYLSRQFFHKTSKREYVAIAWGNLNEEEGTIEGNIGRNPKNRLQNIVYLGDDADQGKPAVTHYKVIERLGYVTLISCQLETGRTHQIRVHLKHIGHTLFNDERY 271
>gi|24379309|ref|NP_721264.1| putative pseudouridylate synthase [Streptococcus mutans UA159] >gi|24377230|gb|AAN58570.1|AE014926_13 putative pseudouridylate synthase [Streptococcus mutans UA159] (296 aa)
Score = 266, Expect = 1.7e-21, Identities = 81/257 (31%), Positives = 129/257 (50%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDK 281
      +LS S+ S+ IK G + VN K   Y ++E D  I  +P +E L+ +   L ++YED+++ V+NKP+G++ P    TL N +  L+ KD    +  + HR+DK T+GL + AKN +  L   +  + Y+ L +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T ++V+E+  +L+E+ L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y K   Q  L + + F  K
 S:  21 DLSRSQASEQIKAGLVLVNGKTQKAKYAVKEGD---IIHYERP--QEEVLDCVAQNIPLEIVYEDEDVAVINKPQGMVVHPSVGHPSGTLVNAL---LFHIKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDQAHQALAKELKEKKSLRQYIALVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQTVTAKGKPAVTHFKVLERFGQYSLVELTLETGRTHQIRVHMAYIGHPVAGDPLYAPKKTLKGQGQFLHAKTLGFTHPK 271
>gi|87119407|ref|ZP_01075304.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Marinomonas sp. MED121] >gi|86164883|gb|EAQ66151.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Marinomonas sp. MED121] (322 aa)
Score = 265, Expect = 1.7e-21, Identities = 75/235 (31%), Positives = 126/235 (53%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      F + S S+I  IK G + V+ KK+  K +E  +  + L+ + +++ + E P L+++YED++I+VVNKP GL+ P  + TL N I  L+  + ++ A + HRLDK TTGL V AK   TEL +   ++ + Y + G     +   + +Q M ++ N  K+ +T YR++++ K+  + ++L TG+ HQIRVHM+ I P+LGD +Y
 S:  28 FSDYSRSRIQAWIKEGVLLVDGKKS----KAKEKLFVGEVISLETLVEDIDDHQPEDIP-LDIVYEDEDILVVNKPSGLVVHPAVGHRSGTLMNAI---LFHCPESAHVPRAGIVHRLDKETTGLMVVAKTLAAQTELVSQLQDRSMGREYEAVAIGIMTGGGTVNEPIGRHPQNRQKMAVEPLN--GKDAVTHYRLLQRFKNHTHIRLKLETGRTHQIRVHMSHIQFPLLGDPQY 253
>gi|183219523|ref|YP_001837519.1| pseudouridine synthase (Uracil hydrolyase) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] >gi|189909665|ref|YP_001961220.1| Pseudouridylate synthase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167774341|gb|ABZ92642.1| Pseudouridylate synthase [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Ames)'] >gi|167777945|gb|ABZ96243.1| Pseudouridine synthase (Uracil hydrolyase) [Leptospira biflexa serovar Patoc strain 'Patoc 1 (Paris)'] (237 aa)
Score = 265, Expect = 1.7e-21, Identities = 61/178 (34%), Positives = 113/178 (63%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEID--RENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      L++IYED++++VV+KP GL+  ++EK T  + Y+ + +++   + HRLD+ T+G+ V AK +   L + W +  K Y+ + +G++K+K T+K ++ ++ ++ +D +E K+++  TKY+V+++  +LLEI L+TG+K+QIRVH A  HP++GDTKY +
 S:  14 LSIIYEDRDLLVVDKPAGLLTIATESEKSKTAYASLMDYVKKGSERSKNRIFIVHRLDRDTSGILVFAKTEIAKQTLQDNW--DQTKKNYIAVTHGQWKEKQGTIKSYLTESKAHRVYSVDDPKEGKYSE---TKYKVLKESNLYSLLEIDLITGRKNQIRVHFAENKHPIVGDTKYGSE 188
>gi|150003134|ref|YP_001297878.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149931558|gb|ABR38256.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (358 aa)
Score = 265, Expect = 1.8e-21, Identities = 75/255 (29%), Positives = 126/255 (49%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ + K +  + ++ +   S ++I K+  G I N K  +YK++ D L + +   +   + +   L+++YED +++VVNKP GL+ P    TL N I +L + K D N + L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G +  T++ I N +++ M + +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  32 RVVVDKGQSQVRVDKYLFERLVNSSRNRIQKAADAGLIMANGKPVKSSYKVKPCDVLTVMMD----RPRYDNDIIPEDIPLDIVYEDNDLMVVNKPAGLVVHPGCGNYHGTLVNAIAWHLKDNPKYDPNDPQVGLVHRIDKDTSGLLVVAKTPDAKTHLGLQFYNKTTKRKYNALVWGVVENNEGTIEGNIGRNPKDRMQMAVLSDPAQGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECVLETGRTHQIRVHMKHIGHTLFNDERY 285
>gi|53711780|ref|YP_097772.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60680012|ref|YP_210156.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|52214645|dbj|BAD47238.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60491446|emb|CAH06196.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (357 aa)
Score = 265, Expect = 1.8e-21, Identities = 75/231 (32%), Positives = 117/231 (50%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S ++I K+ ++G + N K  +YK++ D + + +    E+   E P L+++YEDK ++VVNKP GL+ P    TL N I +L + D  N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G  +  T+  I N +++ M + +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  55 SRNRIQKAAEDGFVMANGKPVKSSYKVKPLDVITVMMDRPRYDNEI---IPEDIP-LHIVYEDKYLMVVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNAIAWHLKDNPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGVQFFNKTTKRRYRALVWGIVDQDEGTIVGSIARNPKDRMQMAVMADPTQGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHVLFNDERY 284
>gi|168182405|ref|ZP_02617069.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674415|gb|EDT86376.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium botulinum Bf] (305 aa)
Score = 265, Expect = 1.8e-21, Identities = 88/259 (33%), Positives = 148/259 (57%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I + ++KE +N L ++SK F++ S S +  I G++ VN+KK  NYKL+ D++++ +    E KL +E + I L++IYEDK++IVVNKP+ ++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN +  L  +  ++S+ Y+ L G K + T++ I +  +I M + ++ +   +T Y+VIE+ K+ L+E +L TG+ HQIRVHM+ I HP++GD Y K
 S:   4 ISLQVEKEFDNVRLDLYLSKIFEDKSRSYLQGIIDEGNVLVNNKKKKRNYKLKVGDNIEVNI------PEPKLLEIEPEDIKLDIIYEDKDVIVVNKPQEMVVHPAPGVYSGTLVNALLNHCKDLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGILVVAKNDISHNNLAAQFKEHSISRVYMALVEGIIKDEQGTIEAPIGRHPVDRIKMAVVKDGR---HAVTHYKVIERFKNHTLVECRLETGRTHQIRVHMSHIMHPLVGDPVYGYK 256
>gi|71735208|ref|YP_273032.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D(pseudouridine synthase) (Uracil hydrolyase) [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|71555761|gb|AAZ34972.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D(Pseudouridine synthase) (Uracil hydrolyase) [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (320 aa)
Score = 265, Expect = 1.8e-21, Identities = 81/263 (30%), Positives = 131/263 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI-KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + E  Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     L+ D +   L+ I ++E + ++   L++IYED I+V+NKP GL+ P    TL N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T+L   + +VS+ Y C+ G        +++Q M +  + K+ ++ YRV+E+ +  + ++L TG+ HQIRVHMA I +P++GD Y +  F+ P
 S:  11 VPSELGGQRLDQVAAQLFAEHSRSRLSAWIKDGRLTVD------GGVLRPRDIVHGGAVLELIAEQEAQGEWVAQDIELDIIYEDDQILVINKPAGLVVHPAAGHADGTLLNAL---LHHVPDIINVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIQAQTQLVTQLQSRSVSRIYECIVIGVVTAGGKIDAPIGRHGQQRQRMAV---MEGGKQAVSHYRVLERFRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMAHINYPLVGDPAYGGR----FRIP 259
>gi|159899422|ref|YP_001545669.1| RluA family pseudouridine synthase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159892461|gb|ABX05541.1| pseudouridine synthase, RluA family [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (323 aa)
Score = 265, Expect = 1.9e-21, Identities = 81/277 (29%), Positives = 133/277 (48%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK---KGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + I + + E Q L  +S + +LS + + + I + I+VN +  + +Q D ++IFL  P+ K  +  E P L+VIYED ++++VNK G++ P    TL N +      L  + HRLDK T+GL V AK+ +  L    + K YL L G +++ + T+  I N  ++ M + E ++  +T Y+V+E   +L+  L TG+ HQIRVH +  P+L D Y   K FG +  L +Y + F
 S:   7 LTTIQVGEAEAGQRLDRLVSANMPDLSRTYVQQLITDLHIRVNGRGAKASLPVQIGDQIEIFL---PLAKPTDI-VAEDLP-LDVIYEDADVLLVNKAAGMVVHPAPGHTTGTLVNALLYRYPHLTTSGDLRPGIVHRLDKETSGLLVIAKHDQARMMLTEQQMARRMHKKYLALVEGHWREPTGTIDAPIGRNPNNRLRMMVMPEGRY---AVTHYQVLEVLGPYSLVRATLETGRTHQIRVHFSYRNRPILNDALYGHRKPKETFGIERHFLHAYHLGF 279
>gi|187932847|ref|YP_001886621.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187721000|gb|ACD22221.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (302 aa)
Score = 265, Expect = 1.9e-21, Identities = 91/286 (31%), Positives = 153/286 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-KKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLNKL 291
      + KE E  + ++S+   S S I  I+  IKVN K  NYKL+ D + I +  P + LK+  E++ I L+++YEDK++IVVNK +G++ P    TL N + + +  N +  + HR+DK T+G+ V AKN ++ +L    ++++ Y L G+FK S +  + +++ ++   E+  + IT Y V+E+   L++ +L TG+ HQIRVHMAS+GHP++GD Y KK F +  L + K+ F + KN ++ +  L
 S:   8 VSKENEGIRIDKYLSEMLNGKSRSFIQGLIEKESIKVNDKLIKNNYKLKACDEIVITM---PEAETLKV---ESEDIDLDILYEDKDVIVVNKEQGMVVHPAPGNYNGTLVNALLFHCTDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGVLVIAKNDESHNKLAAQLKDHSMNREYYALVEGRFKNDSGIIDKPLGRDKKNRLKIAITED--GRRAITHYEVLERYDTGCTLIKCKLETGRTHQIRVHMASLGHPLVGDPLYGFKKQKFKLKGQMLHAKKLGFIHPTKNEYMEFETNL 290
>gi|89073417|ref|ZP_01159941.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89050904|gb|EAR56378.1| putative 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Photobacterium sp. SKA34] (314 aa)
Score = 265, Expect = 1.9e-21, Identities = 84/297 (28%), Positives = 143/297 (48%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKE-----LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      I I +  Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQ+ D +++   P K+E   KLN + A+  +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L +L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++ + K +  T+++V+E+   L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y     P  +Y K      L +L L  NIKF
 S:  11 IDISDDFAGQRIDNFLRARLKNVPKSMIYRILRKGEVRVNKKRIKPEYKLQDGDLVRVPPVFVPEKEEQAPVSTKLNKV-AELEHCIIYEDDHLLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRQLQEQFRNKTVQKYYFALVMGEWKANCRKVTAPLLKNEVNSIVRVNPQGKASD---TRFKVLERFPLATLVQASPVTGRTHQIRVHCQYEGHPIAWDDRYGD--------PRFDAYTKKTG---------LGRLFLHAANIKF 285
>gi|116493188|ref|YP_804923.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103338|gb|ABJ68481.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (294 aa)
Score = 265, Expect = 1.9e-21, Identities = 64/198 (32%), Positives = 114/198 (57%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      L++I+EDKN ++VNKP GL  P +++ DTL NRIK +  + KN + +L RLD++T+G+ + A++Q + + L+    + K YL + G + + T  + L +  E+ + +  + T ++V+++ ++ L++I L TG+ HQIRVH A+ GHP++GD Y+  + G +  L + I+F FD
 S:  78 LDIIFEDKNWLLVNKPAGLTAVPGPSDREDTLVNRIKGHWQAIESKNMM-PHLVTRLDRFTSGITLVARHQVSNSLLSEQVAHHKIKKIYLAMVDGVVQAEKGTFNQSLGLAADGIHREVRDDGQ---QATTSFKVLKRFENQTLVQIHLKTGRTHQIRVHFANAGHPLVGDQLYDGPMDRGIKRQALHASSIRF-FD 270
>gi|145641509|ref|ZP_01797087.1| SfhB [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145273800|gb|EDK13668.1| SfhB [Haemophilus influenzae 22.4-21] (324 aa)
Score = 265, Expect = 2.0e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 129/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY   + + A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPISEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPIGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|149371695|ref|ZP_01891111.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149355322|gb|EDM43882.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [unidentified eubacterium SCB49] (348 aa)
Score = 265, Expect = 2.0e-21, Identities = 69/229 (30%), Positives = 123/229 (53%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-----MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      SKI K+ K G+I VN+   NYK++ ND + +   P + L  ++  ++++YED +++VVNK G++ P    TL N + ++  + +   L HR+DK T+GL V AK ++ +T L  + +  + Y+ L +G +  T++ I + + ++   ++ D E K K +T ++V+E+  + L+ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  48 SKIQKAAKEGNIFVNNVIVKSNYKVKANDVVTVLFAHPPYELLLTPEDID----IDIVYEDDDLLVVNKQPGMVVHPGHGNYSGTLINALIHHIDNLPNNSSNRPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEEAMTHLAKQFFDKTTEREYVALVWGNIEDDEGTIEGHIGRHPKNRLQNTVFLDEDAEEK-GKAAVTHFKVLERFGYVTLVSCKLETGRTHQIRVHMKFIGHTLFNDERY 276
>gi|145637336|ref|ZP_01792996.1| SfhB [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269428|gb|EDK09371.1| SfhB [Haemophilus influenzae PittHH] (324 aa)
Score = 265, Expect = 2.0e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 129/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY   + + A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPISEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPMGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|85058561|ref|YP_454263.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] >gi|84779081|dbj|BAE73858.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] (326 aa)
Score = 265, Expect = 2.0e-21, Identities = 80/255 (31%), Positives = 125/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQ---ENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + + + Q L  +++ F + S S+I  I +G ++VN + T  +   E+ +Q F+  P     EA+ I LN++YED +I+V+NKPR L+ P    T+ N + Y   D   A + HRLDK TTGL V AK   T L    +++ Y + G    TL+ I + K+ M +  +  K +T YR++E +  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP++GD Y +
 S:  11 VSESQLGQRLDQALAELFPDYSRSRIKAWILDGLVRVNRRVTAVPKEKMLGGESVEIQAFIEEAP--------RWEAQAIPLNIVYEDDDILVINKPRDLVVHPGAGNADGTVLNALLHYFPPIVD--VPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVESLQAREITREYEAVAIGTMTA-GGTLEQPIARHATKRTHMAV---HPMGKPAVTNYRIMEHFRAHTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHINHPLVGDPLYGGR 256
>gi|168494358|ref|ZP_02718501.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183575636|gb|EDT96164.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (295 aa)
Score = 265, Expect = 2.1e-21, Identities = 76/238 (31%), Positives = 125/238 (52%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKT-LTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
       ELS S ++ IK+G + VN +   Y +QE D +  +  +   L ++   L ++Y+D+++ VVNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+DK T+GL + AKN  L   L + +++ KY+ + +G    ++ I +E+   DR+ +   K +T++ V+E+ D +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGH V GD Y +
 S:  19 LSELSRSLANEQIKSGQVLVNGQVKKAKYTVQEGDVVTYHVPEPEV-----LEYVAEDLPLEIVYQDEDVAVVNKPQGMVVHPSAGHTSGTLVNAL---MYHIKDLSGINGVLRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDDAHLVLAQELKDKKSLRKYW-AIVHGNLPNDRGVIEAPIGRSEK------DRKKQAVTAKGKPAVTRFHVLERFGDYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHSVAGDEVYGPR 250
>gi|116511823|ref|YP_809039.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116107477|gb|ABJ72617.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (301 aa)
Score = 265, Expect = 2.1e-21, Identities = 88/263 (33%), Positives = 136/263 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILK-DFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY--NK-----KGNF------GFQFP 268
      IK EEN+ L+ D  + E S S +++ IKN + VN++   YK++ D ++    I +  L+    L +IYED ++ VVNKP+G++ P    TL N I ++ +  N +  + HR+DK T+GL + AKN K  L   +  + YL + +G+   T++ I N +   DR+ +   K +T + V+E+   L+ ++L TG+ HQIRVHM IGHPV GD Y NK   KG F   GF+ P
 S:   4 IKITEENKDLRLDKALANQTEYSRSLLTELIKNDKVFVNNEAKKAKYKVKTGDRIEF-----EIPQAEVLDVAAEDLPLEIIYEDSDVAVVNKPQGMVVHPAAGHASGTLVNAIMYHIKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNDKAHESLAAQLKDKTSKRRYLAIVHGELANDKGTIEAPIGRNLK------DRKKQAVVSGGKPAVTHFEVLERFVGYTLIALRLETGRTHQIRVHMHYIGHPVAGDPLYGPNKTLTPNKGQFLHAETLGFEHP 274
>gi|163751081|ref|ZP_02158312.1| RluC [Shewanella benthica KT99] >gi|161329242|gb|EDQ00241.1| RluC [Shewanella benthica KT99] (319 aa)
Score = 265, Expect = 2.1e-21, Identities = 81/297 (27%), Positives = 146/297 (49%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI--------FLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKNIKF 300
      + I ++  Q + +++  K + S+I + ++ G+++VN K+  YKLQ+ D ++I     R P K K++ LE +  +++EDK IIV+NKP G+        I+   + + +LE L HRLDK T+G+ + AK + L L++  + + K Y L G ++ +  +K +   K  I R N+ KE T+++++++ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D KY+++         FD  +H LN+L L  ++F
 S:  13 VTIDEDHLGQRIDNYLMTKLKGVPKSRIYRIVRKGEVRVNKKRIKPEYKLQDGDIVRIPPVRVSDKSDRPGPSAKLTKVSQLEDR----IVFEDKFIIVLNKPSGIAVHGGSGVDFGV----IEAMRALRPTQKFLE--LVHRLDKDTSGVLLIAKKRSALRHLHDQLRFKKMQKDYQALVKGTWQARDKVIKAPLLKLTLKSGERIVRVNQEGKECETRFKILQRYQGATLVQASPVTGRTHQIRVHCQYAGHPIACDDKYSEQ-----------------RFDDTMRVHGLNRLFLHAAQLRF 290
>gi|119513315|ref|ZP_01632353.1| Pseudouridine synthase, RluD [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119462022|gb|EAW43021.1| Pseudouridine synthase, RluD [Nodularia spumigena CCY9414] (309 aa)
Score = 265, Expect = 2.1e-21, Identities = 74/277 (26%), Positives = 146/277 (52%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKK-TTWNYKLQENDSLQIFL-RLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLE-ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQF--PCLTSYKIKF 277
      M  ++ EE + L ++S++  LS S+I + I+ G++ +N + TT  ++ D + + + ++P++    ++A+ I L+++YED +++++NKP GL+ P    TL N + +     ++  + HRLDK TTG  AK    L   +  + YL + YG K ++ + + I + ++++ M +  K + +T ++++E+ + L+ QL TG+ HQIRVH A IGHP++GD Y+  + G +   L ++++K 
 S:   1 MTAFNLQVEETGERLDRYLSENLPNLSRSRIQQLIEQGNVHLNEQICTTKKITVKAGDRITLEIPEVQPLQ-------VQAQDIPLDILYEDDHLLILNKPAGLVVHPAPGHPDGTLVNALLAHCPNLPGIGGVQRPGIVHRLDKDTTGAIAIAKTDIAYHSLQAQLQAKTARREYLGVVYGAPKTENGKIDEPIGRHPQDRKKMAVVPIEKGGRNAVTHWQILERLGNQTLVLFQLETGRTHQIRVHSAKIGHPIVGDPIYSSAHSVGVKLNGQALHAWRLKL 277
>gi|114331690|ref|YP_747912.1| pseudouridine synthase, RluA family protein [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|114308704|gb|ABI59947.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrosomonas eutropha C91] (354 aa)
Score = 265, Expect = 2.2e-21, Identities = 76/260 (29%), Positives = 140/260 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI--FLRL-KPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLK----DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNK--EIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      + + E Q + +F+ K+ K++  I + +++G ++VN K+  Y+L ND ++I  L+L KPI ++   +   + +Y+D ++V+NKP G         I++  ++ D +LE L HRLD+ T+G+ + A+ ++TL EL+    V K+YL L GK+K   ++   ++  E+++   N +K + T + + + + +LL+ +L TG+ HQIRVH+A +G P+ GD KY  G+FG 
 S:  40 VDETAEGQRIDNFLIKALKDIPRRHIYQLLRSGQVRVNSKRIDAGYRLLLNDKVRIPPVLKLAKPISRQAPYRAEQ----FDTLYQDDYLLVINKPAGTAVHGGSGISYGV----IEQLRKQRPDWKFLE--LVHRLDRETSGVLLLARKRQTLLELHKQIREGTVRKHYLTLVRGKWKNSLQNVRLPLYKYLTAEGERRVAIATGRNDHDKVQQAYTLFALQKNWEAFSLLDAELKTGRTHQIRVHLAHLGFPIAGDDKY---GDFGL 295
>gi|168212841|ref|ZP_02638466.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170715523|gb|EDT27705.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (298 aa)
Score = 264, Expect = 2.2e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 134/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE   L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYNGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEEFISRQALHAYGLDF 269
>gi|28898835|ref|NP_798440.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153839692|ref|ZP_01992359.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|34395766|sp|Q87N15|RLUC_VIBPA Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C (rRNA-uridine isomerase C) (rRNA pseudouridylate synthase C) >gi|28807054|dbj|BAC60324.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149746785|gb|EDM57773.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (315 aa)
Score = 264, Expect = 2.2e-21, Identities = 75/277 (27%), Positives = 136/277 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K  +   LN    +IYED +++++NKP G     K    I+   +  +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V K+Y L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++++E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G G   L + IKF  N
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTVEKKEEDVAPSTKLNKVAELEHMIIYEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPQARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVKKFYFALVMGQWKSSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKILEKFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRRFDAYTGQLGLDRLFLHAANIKFQHPSN 290
>gi|158320450|ref|YP_001512957.1| RluA family pseudouridine synthase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158140649|gb|ABW18961.1| pseudouridine synthase, RluA family [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (308 aa)
Score = 264, Expect = 2.3e-21, Identities = 92/292 (31%), Positives = 156/292 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKLNLEVKN 297
      + +E+ + L +IS+ ++ELS S I K IK+ IKVN K   Y ++ D ++I L  P +E+ +  E P L ++YED+++IVV+KP+G++ P    TL N +  L+ K++    +  + HR+DK T+GL V AKN   L  +   ++ Y + G ++K  +  I +  ++   +  K +T ++V+E +D  +E +L TG+ HQIRVH++ IG+P++GD    +K+N KG    FGF P  Y ++F D   Y NK+  ++N
 S:   8 VLEEDVDNRLDLYISEQYEELSRSYIQKLIKDHHIKVNGKIEKAKYMIKLGDEIEINL---PQVEEVTIE-PENIP-LTIVYEDEDVIVVDKPQGMVVHPAPGNYSGTLVNAL---LFHCKNQLSDVNGPMRPGIVHRIDKDTSGLLVVAKNNAAHEILAEQFRAHTNTRKYHAIVVGNIREKEAAVDAPIGRHPVDRLKRAVMND--GKHAVTHFKVLEVFRDFTYIEAKLETGRTHQIRVHLSYIGNPLVGDPLYGAKSSKFNLKGQILHAKVFGFIHPKTKEY-MEFTSD---LPEYFNKVLRVLRN 303
>gi|18311104|ref|NP_563038.1| hypothetical protein CPE2122 [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168215749|ref|ZP_02641374.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|18145787|dbj|BAB81828.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|182382353|gb|EDT79832.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens NCTC 8239] (298 aa)
Score = 264, Expect = 2.3e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 134/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE   L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYNGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEDFISRQALHAYGLDF 269
>gi|195978250|ref|YP_002123494.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974955|gb|ACG62481.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (296 aa)
Score = 264, Expect = 2.3e-21, Identities = 72/235 (30%), Positives = 118/235 (50%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN------KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      LS S+ + IK  + VN    Y +Q D +    I +E L++   L+++Y+D ++++NKP+G++ P    TL N +  LY KD    +  + HR+DK T+GL + AK K  L +  +  + Y+ + +G  K  +    E I  D++ K    KE +T+++V+E+  +L+E+QL TG+ HQIRVHMA IGHP+ GD Y +
 S:  22 LSRSQANDQIKQKRVLVNGSPKKAKYIVQVGDCISYH-----IPEESSLDYQAQDIPLDIVYQDDVLVIINKPQGMVVHPSAGHSTGTLVNAL---LYHVKDLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDKAHQLLADELKAKKSLRKYVAIVHGNLPKDRGVI--------EAPIGRSDKDRKKQTVTAKGKEALTRFKVLERFGRYSLVELQLETGRTHQIRVHMAYIGHPLAGDPLYGPR 250
>gi|86135602|ref|ZP_01054183.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85819775|gb|EAQ40932.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Polaribacter dokdonensis MED152] (345 aa)
Score = 264, Expect = 2.3e-21, Identities = 69/246 (28%), Positives = 127/246 (51%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ L +FI + +  +K+ ++ K G++ VN   N+K++ D +++ L  P +   N L A+ I L++IYED +IVVNKP G++ P    TL N + ++   +   L HR+DK T+GL V AK + + L+ +   + Y L +G ++  ++ I + + ++ M + + F K +T ++V+E+  + L++ +L TG+ HQIR H  IGH + D +Y
 S:  32 DKFLMNFIENATR----NKVQQAAKAGNVLVNDIAVKSNHKVKPKDVVRVVLAYPPAE-----NLLVAEDIPLDIIYEDDAVIVVNKPAGMVVHPGHGNYSGTLVNGLIHHIENLPTNSNERPGLVHRIDKDTSGLLVVAKTEFAMAHLSKQFFDRTTERLYYALVWGNIEEDEGRIEGNIGRSLKNRLQMAVFPDGDFGKHAVTHFKVLERLTYVTLVQCKLETGRTHQIRAHFKHIGHTLFNDERY 270
>gi|153810858|ref|ZP_01963526.1| hypothetical protein RUMOBE_01242 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149833254|gb|EDM88336.1| hypothetical protein RUMOBE_01242 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (288 aa)
Score = 264, Expect = 2.4e-21, Identities = 73/202 (36%), Positives = 121/202 (59%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL--YEKKDKNYLEANL-------CHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEID-RENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK-------KGNFGFQFPCLTSYKIKF--------NFDKNHF 284
      L++IYED +I+++NKP G++ QPD   DT  + +YL Y ++ + E NL    C+RLDK T+G+ A K+  L EL+ L++  V K YLC+ GK + S ++ ++ +   + +  + K + I T+Y I  +  LL+++L+TG+ HQIR H+AS GHP+ GD KY     + ++G +  L +Y++ F    N + HF
 S:  42 LDIIYEDTDILLINKPAGMLSQPD-----DTKEPSMVEYLIGYLLQNGSLTEENLRTFHPSVCNRLDKNTSGVIAAGKSLAGLQELSTLFHDRTVHKDYLCIVKGKLTR-SRHIRGYLHKDANLNKVSVSPTKEKDAQPIETQYTPICNNEHATLLKVRLITGRTHQIRAHLASEGHPLAGDAKYGSQEFNRYFRDHYGLKHQLLHAYRLTFPELEGKLHNLSEKHF 262
>gi|162533081|ref|YP_001621404.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|118201618|gb|ABK79681.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (320 aa)
Score = 264, Expect = 2.5e-21, Identities = 80/263 (30%), Positives = 131/263 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPI-KKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + E  Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     L+ D +   L+ I ++E + ++   L++IYED I+V+NKP GL+ P    TL N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T+L   + +VS+ Y C+ G        +++Q M +  + K+ ++ YRV+E+ +  + ++L TG+ HQIRVHMA + +P++GD Y +  F+ P
 S:  11 VPSELGGQRLDQVAAQLFAEHSRSRLSAWIKDGRLTVD------GGVLRPRDIVHGGAVLELIAEQEAQGEWVAQDIELDIIYEDDQILVINKPAGLVVHPAAGHADGTLLNAL---LHHVPDIVNVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIQAQTQLVTQLQSRSVSRIYECIVIGVVTAGGKIDAPIGRHGQQRQRMAV---MEGGKQAVSHYRVLERFRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMAHVNYPLVGDPAYGGR----FRIP 259
>gi|121604767|ref|YP_982096.1| RluA family pseudouridine synthase [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] >gi|120593736|gb|ABM37175.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] (344 aa)
Score = 264, Expect = 2.5e-21, Identities = 76/253 (30%), Positives = 132/253 (52%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNH-KKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFK-KKSDTLKDFIFLNEEKQIME--IDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      E S S + + I++G + V  K  + K++ D L I LR P + K   + L+++YED+++IVVNKP GL+ P    TL N +  L   +++ A + HRLDK T+GL V A+ ++T+ +L ++   VS+ Y+ L +G ++ K+ ++ I +  ++  +D E  K  T  +++ +  L++ +L TG+ HQIRVHMA +GHP++ D Y    Q  L + ++ F
 S:  60 EFSRSYLQQLIEDGGVLVKGLKAIKTSAKVKAGDELTIELRPTPQSQAFK----PEEMALDIVYEDRHLIVVNKPAGLVVHPAPGNWSGTLLNGL---LAHDPQASFMPRAGIVHRLDKDTSGLMVVARQRQTMDQLVSMIAARTVSREYIALAHGTWEGAKTRQVEAPIGRDPRNRLRMAVVDLEKNSGKAASTVISLLDNAEKHCLVKCKLHTGRTHQIRVHMAFLGHPLVSDEVYGGAVAGSLQRQALHACRLAF 310
>gi|168205929|ref|ZP_02631934.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170662629|gb|EDT15312.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (298 aa)
Score = 264, Expect = 2.5e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 133/272 (48%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G  +K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE   L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLAEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYNGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEEFISRQALHAYGLDF 269
>gi|68248781|ref|YP_247893.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|145635280|ref|ZP_01790983.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|68056980|gb|AAX87233.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|145267424|gb|EDK07425.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Haemophilus influenzae PittAA] (324 aa)
Score = 264, Expect = 2.5e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 129/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY   + + A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVFGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPISEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPMGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|169346799|ref|ZP_02865750.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169297081|gb|EDS79203.1| pseudouridine synthase, RluA family [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (298 aa)
Score = 264, Expect = 2.6e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 134/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE   L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVSVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYNGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEEFISRQALHAYGLDF 269
>gi|148240684|ref|YP_001226071.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Synechococcus sp. WH 7803] >gi|147849223|emb|CAK24774.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Synechococcus sp. WH 7803] (333 aa)
Score = 264, Expect = 2.6e-21, Identities = 80/256 (31%), Positives = 130/256 (50%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S ++I K I G ++VN     L++ D +Q+++  P + L  +L+ + + L+V++ED+++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G   S T+  I + + K+  + EN  +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A + HPV+GD Y++   + P  + +  D
 S:  49 EQSRARIQKFIDAGYVRVNGNTGKAKTPLRQGDEVQLWM---PPPEPLP--YLKPEAMDLDVLFEDEHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQVQIQKRIASREYLAVVHGVPAGDSGTIVGAIGRHPADRKKYAVVSGEN--GRYACTHWSLQERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHMNHPVVGDPTYSRCRKLPIELPGQALHAFQLGLD 301
>gi|85373063|ref|YP_457125.1| pseudouridine synthase D large subunit [Erythrobacter litoralis HTCC2594] >gi|84786146|gb|ABC62328.1| pseudouridine synthase D large subunit [Erythrobacter litoralis HTCC2594] (322 aa)
Score = 264, Expect = 2.7e-21, Identities = 61/182 (33%), Positives = 100/182 (54%)
 Q:  78 EAKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD--KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEE--KQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      EA+P  L+V++ED++++VVNKP G++ P    TL N + +  +      + HR+DK T+GL V AK    L  +  +++ YL LC G    T++ I +E  K++ + ++  K +T Y+ + + +D AL+E +L TG+ HQ+RVH SIGHP+LGD Y +
 S:  80 EAQPQDIKLDVVFEDEHLLVVNKPAGMVVHPAAGNPDGTLVNALLHHCRGQLSGINGVARPGIVHRIDKDTSGLLVVAKTDNAHEGLAAQFAEHTINRRYLALCAGHPNPAEGTIEGRIGRSERDRKKMAPLPEDSSRGKHAVTHYKTLRRLRDCALIECRLETGRTHQVRVHCQSIGHPLLGDPTYGR 268
>gi|194539083|ref|YP_002074143.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937638|gb|EDN56491.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio sp. Ex25] (345 aa)
Score = 264, Expect = 2.7e-21, Identities = 75/277 (27%), Positives = 138/277 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K + +   LN    +I+ED +++++NKP G     K    I+   +  +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V K+YL L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++++E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G G   L + IKF  N
 S:  44 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTVEKKDDDVAPSTKLNKVAELEDMIIFEDDHMLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPQARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVKKFYLALVMGQWKSSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKILEKFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRRFDAYTGQVGLDRLFLHAANIKFQHPSN 321
>gi|196195479|gb|EDX90438.1| pseudouridine synthase, RluA family [Alcanivorax sp. DG881] (317 aa)
Score = 264, Expect = 2.8e-21, Identities = 78/254 (30%), Positives = 124/254 (48%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN----------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF--LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + I +  Q L +F+  K + S++ + I++G++++N +   +L  D   +R+ PI+     A P ++      +YED + + NKP GL     + +   Y EK   E L HRLD+ T+GL + A+ + L +L L   V K Y LC G FK K TL  +  +N ++I+ + RE K +  +T YR++E+   L+E L TG+ HQIRVH  G P+LGD KY
 S:  14 VTIDEGRHGQRLDNFLFTHLKGVPKSRVYRIIRSGEVRINKGRAKQTTRLASGD----VVRIPPIRTSES----AAPPAVSEGLAERLRRACVYEDDQLFIFNKPSGLAVHGGSGVSLGLIEALRVMYPDEK------EMELVHRLDRDTSGLIMVARRRSFLRKLQRLMQGGQVEKRYWLLCQG-FKGKERTLDAPLLKMMNGNERIVRVSREGKPS---VTHYRLLERFAQAQLVEATLETGRTHQIRVHSQFGGFPLLGDDKY 261
>gi|146306651|ref|YP_001187116.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|145574852|gb|ABP84384.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas mendocina ymp] (332 aa)
Score = 263, Expect = 2.9e-21, Identities = 83/245 (33%), Positives = 134/245 (54%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRL------KPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLN-NRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF---KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMA-LLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      Q + +F+  K + + I + ++ G+++VN +  YKLQ D +++ LRL   +P+ + L L LEA   ++YEDK +IV+NKP G+      LN  I+ +  + D  LE L HRLD+ T+GL + AK + L L+   + V K Y+ L G +  KK+ +    L  ++++E+D E K  E +T +RV+ + D A L+E + +TG+ HQIRVH  GH + GD+KY
 S:  38 QRIDNFLRTQLKGVPKTLIYRILRKGEVRVNKGRIKPEYKLQAGDIVRVPPLRLAERDEPEPVAQGL-LERLEAA----IVYEDKALIVLNKPAGIAVHGGSG-----LNYGVIEAFRQLRPDAKDLE--LVHRLDRDTSGLLMIAKKRSMLRHLHEALRGDGVDKRYMALVRGHWATAKKQVNAPLQKSNLRSGERMVEVDGEGK---EALTLFRVLRRFGDFATLVEAKPVTGRTHQIRVHAKHAGHCIAGDSKY 279
>gi|188159134|ref|ZP_02512193.2| RNA pseudouridylate synthase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (302 aa)
Score = 263, Expect = 2.9e-21, Identities = 102/289 (35%), Positives = 174/289 (60%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLC----HRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNT-EAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--------EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLN 289
      M + + K ++NQ L F+ K+FK  +S I K I+N IK+N K+ + NY L+ ND ++++  KPI ++ + N++ +  L+++YED NI++VNKP L   N +D +  +K YL +KK+ + YLE +   HRLDK T+GL + AKN+ + T L N + + + ++KYY L  +   +L +F+ +N     +K  +D++N + K  T++++I +   L+ ++L+TGKKHQIR ++  HP+L D +YN K   +  L+++KI+F N +K  L YLN
 S:   1 MTKFVVNKNDQNQTLFKFLKKTFKTTPISVIYKWIRNKSIKINSKRISDKNYLLKINDVIEVYDSNKPIIRD-QFNYI-SNVNLDIVYEDNNILIVNKPNNLEMHSTYNLCLDDM---VKSYLVDKKEYDIYLENSFVISHVHRLDKLTSGLVIYAKNKISSTILTNAFKSKDQINKYYYALTSSDW-----SLDEFLQVNGYINYDSNIKKADFSLDKKNNY-KYCQTEFKLINKN----LILVKLITGKKHQIRSVLSFYNHPILNDFRYNGKKINDLKMIYLSAFKIEFKNLEKP--LDYLN 288
>gi|196156256|ref|YP_002125745.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88772461|gb|EAR03747.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196112035|gb|ACG65751.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (327 aa)
Score = 263, Expect = 2.9e-21, Identities = 84/249 (33%), Positives = 128/249 (51%)
 Q:  12 NQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFL-EAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +Q+L D   F E S SK+  I++G++ VN + T  +K+Q ++    L ++ E+ +  EA+ I LN++YED++I+V+NKP L+ P    T+ N + + E DK  A + HRLDK TTGL V AK   T L +   +S+ Y + G    +  I + K+   RE  K +T +RVIE+ +  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  24 DQVLADL----FPEYSRSKLKTWIQDGNVAVNGEVITVPRHKMQMDE-------LVTVQAEMDVQVTSEAQDIALNIVYEDEHILVINKPADLVVHPGAGNPSGTVLNALLNHCPEI-DK-VPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTHLVDQLQRREMSREYEAVALGTMVA-GGIVDAPIGRHATKRTHMAVRE--MGKPAVTHFRVIEKFRAYTHLRLKLETGRTHQIRVHMAHIKHPLLGDQVYGGR 259
>gi|110802739|ref|YP_699398.1| pseudouridylate synthase family protein, yabo [Clostridium perfringens SM101] >gi|110683240|gb|ABG86610.1| pseudouridylate synthase family protein, yabo [Clostridium perfringens SM101] (298 aa)
Score = 263, Expect = 3.0e-21, Identities = 84/272 (30%), Positives = 134/272 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      I KE + + +++F+ +  LS  I + + IKV+   NY ++ + ++I L   KKE + N  K + ++YED +I+V+NK  ++ P ++  TL N I Y E   +  L RLD T+GL + KNQ   L+N  T+  K YL + +G ++K T+  I+  E I + E  +E IT Y+VIE   L+E L TG+ HQIRVH++S+GHP+ GD+ Y +     L +Y + F
 S:   8 ITKEYDKRKIREFLKEELG-LSSRLIRSAAIDKRIKVDGVAVKMNYVVKTGEEIKIELS----KKESQ-NIEPEKMDIEIVYEDSDILVLNKKPFMVVHPTRSHPNGTLANGILYYFKESNQDCIVR--LVSRLDMNTSGLIIIGKNQYAHMVLSNEMKTDKFQKRYLAIVHGNLEEKEGTINRPIYRPAEDTIKRVVDER--GQESITHYKVIESYNGADLVECLLETGRTHQIRVHLSSLGHPIFGDSLYGTEDEEFISRQALHAYGLDF 269
>gi|88809823|ref|ZP_01125329.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88786207|gb|EAR17368.1| Pseudouridine synthase, RluD [Synechococcus sp. WH 7805] (327 aa)
Score = 263, Expect = 3.2e-21, Identities = 79/257 (30%), Positives = 132/257 (51%)
 Q:  24 KELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN--EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      +E S ++I K I G ++VN +    L++ D +Q+++  P + L  +L+ + + L+V++ED+++IV+NKP GL  P  K TL N +  L+  D    L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L +L     S+ YL + +G   S T+  I + + K+  + E+  +  T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A + HPV+GD Y++   + P  + +  D
 S:  45 REQSRARIQKFIDAGLVRVNGRTGKAKTPLRQGDEVQLWM---PPPEPLP--YLKPEAMDLDVLFEDEHLIVINKPAGLTVHPAPGNKDGTLVNGL---LHHCPDLPGISGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVKLQVQIQKRIASREYLAVVHGVPSGDSGTIVGAIGRHPVDRKKYAVVSTES--GRFACTHWSLQERLGDYSLLRFKLDTGRTHQIRVHCAHMNHPVVGDPTYSRCRKLPIELPGQALHAFQLGLD 298
>gi|196193269|gb|EDX88228.1| pseudouridine synthase, RluA family [Alcanivorax sp. DG881] (324 aa)
Score = 263, Expect = 3.3e-21, Identities = 78/255 (30%), Positives = 129/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKK--KSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +K E  Q +  ++ F  S S++  IKNG + VN KT  KL N+SL + + ++P   +L+    L+V+Y+D ++IV+NKP GL+ P    TL N +  L+ + N L A + HRLD+ TTGL V A++ +  L   +++ + Y + G   K D    ++ +KQ +     K +T YRV+++ +  +++QL TG+ HQIRVHMA  +P++GD Y +
 S:  15 VKPEHAGQRVDQVAAELFDGFSRSRLQTWIKNGVLTVNGAKTKPKEKLTGNESLTLEVEIEP-----ELDDQPQSIDLDVVYQDDDLIVINKPTGLVVHPAAGHADGTLLNGL---LHLDERLNSLPRAGIVHRLDRDTTGLMVVARSLEAHQSLVAQLQDKSLFRQYEAIAVGVMTGGGKVDAPMGRHPVDRKKQAVV----KTGGKNAVTHYRVLDRYRAHTRIQVQLETGRTHQIRVHMAHRNYPLVGDPLYGGR 260
>gi|91977597|ref|YP_570256.1| pseudouridine synthase RluD [Rhodopseudomonas palustris BisB5] >gi|91684053|gb|ABE40355.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rhodopseudomonas palustris BisB5] (444 aa)
Score = 263, Expect = 3.3e-21, Identities = 75/254 (29%), Positives = 126/254 (49%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L+E S++I L+L  K  L+ E K + +  +YED +++V+NKP GL Q       I  L  +D  + L HR+DK T G + AK +  T L  + + + K Y L G K K  + ++ +E + IM +  +   +T Y V+E   +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY
 S:  121 VVVTADENNMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGKRADSKDRLEEGQSVRIPPLKLDTPKLPGHLSEAEQKTLQALKEMTLYEDADVLVLNKPLGLAVQGGSGT-----TRHIDLMLEVMRDSKGQKPRLVHRIDKETAGCLLVAKTRFAATALTGSFRSRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKDESEDDSIMRVAAHGDDGASHAVTYYAVVETSATKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIIGDPKY 378
>gi|163731255|ref|ZP_02138716.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161395470|gb|EDQ19778.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Vibrio fischeri MJ11] (315 aa)
Score = 263, Expect = 3.4e-21, Identities = 78/265 (29%), Positives = 135/265 (50%)
 Q:  13 QILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIK---------KELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      Q + +F+  K + S I + ++ G+++VN K+  YKLQE D   +R+ P+K      +KL + A+  +IYED +++++NKP G     K    I+   + D +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V KYY L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GH + D +Y +   G FG   L + IKF
 S:  20 QRIDNFLLARLKNVPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKPEYKLQEGD----VVRIPPVKVPESTAPDLPNVKLGKV-AELEHCIIYEDDHVLILNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPDARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRRLQEQFRNKTVQKYYFALVMGQWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVLEKFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHSIGWDDRYGDRRFDAYTGQFGLDRLFLHAANIKF 285
>gi|27380477|ref|NP_772006.1| putative ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] >gi|27353641|dbj|BAC50631.1| bll5366 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] (405 aa)
Score = 263, Expect = 3.5e-21, Identities = 74/254 (29%), Positives = 130/254 (51%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKD-MALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++V+ K+   +L+E S++I L+L  K  +L+  K + +  IYED +++V+NKP GL Q       I + L  +D  + L HR+DK T+G + AK +  + L  + + + K Y L G K K  + F+  +E+ IM I + ++   +T Y V+E  + + + ++ +TG+ HQ+R HM IGHP++GD KY
 S:  82 VTVTADENNMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRVVRKGELRVDGKRVDSKDRLEEGQSVRIPPLKLDAPKAVGELSEAAQKTLKALKEMTIYEDDDVLVLNKPFGLAVQGGSGT-----TRHIDQMLEVMRDSKGQKPRLVHRIDKDTSGCLLIAKTRFAASHLTGAFRSRSARKVYWALVPGLPKPKQGRISTFLAKEESEDDTIMRIAQHGDEGASHAVTYYAVVETAGNKLTWVSLKPVTGRTHQLRAHMEHIGHPIVGDPKY 339
>gi|160892655|ref|ZP_02073445.1| hypothetical protein CLOL250_00185 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865696|gb|EDO59127.1| hypothetical protein CLOL250_00185 [Clostridium sp. L2-50] (305 aa)
Score = 262, Expect = 3.9e-21, Identities = 77/242 (31%), Positives = 129/242 (53%)
 Q:  19 ISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKP---ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQ-KKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ F  S S + K + +G+I VN KK  + K+  D + I +     + +E +P  L+++YED++II+VNKP+G++ P    TL N +  +Y KD    L  + HR+D TTGL V KN   L+   ++++ Y +C+ F +  +  I + +++ M ++ +N N  +T Y+V+++ K + L+E QL TG+ HQIRVHM+ I HP+LGD Y K
 S:  21 LADYFDNYSRSFLKKLLDDGNILVNDKKAKPSLKIASGDRIDITIP--------SIASVEIEPENIPLDIVYEDEDIIIVNKPKGMVVHPAPGHYSGTLVNGL---MYHFKDSLSGINGELRPGIVHRIDMDTTGLLVVCKNDAAHNFLSEQLAVHSITRKYYAICFNYFTEDEGIVDLPIGRHPTDRKKMAVNYKNGRNA--VTHYKVLKKLKNNFCLIECQLETGRTHQIRVHMSYIKHPLLGDAIYGPK 259
>gi|156975190|ref|YP_001446096.1| rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156526784|gb|ABU71870.1| hypothetical protein VIBHAR_02917 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (339 aa)
Score = 262, Expect = 4.0e-21, Identities = 76/277 (27%), Positives = 137/277 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K + +   LN    +I+ED +++V+NKP G     K    I+   +  +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V K+Y L G++K   +  + NE  I+ ++  K ++  T+++V+E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G G   L + IKF  N
 S:  38 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTVEKKEDDVAPSTKLNKVAELEHMIIFEDDHMLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPQARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRHLQAQFREKTVKKFYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPNGKPSE---TRFKVLERFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRRFDAYTGQVGLDRLFLHAANIKFQHPSN 315
>gi|86749455|ref|YP_485951.1| pseudouridine synthase RluD [Rhodopseudomonas palustris HaA2] >gi|86572483|gb|ABD07040.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rhodopseudomonas palustris HaA2] (453 aa)
Score = 262, Expect = 4.0e-21, Identities = 75/254 (29%), Positives = 127/254 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E  + F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L+E S++I L+L  K  L+ E K + +  +YED +++V+NKP GL Q       I  L  +D  + L HR+DK T G + AK +  T L  +  + K Y L G K K  + ++  +E+ IM I + ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY
 S:  130 VVVTADENGMRVDRFLEGRFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGKRADSKDRLEEGQSVRIPPLKLDTPKAPGHLSEAEQKTLAALKAMTLYEDADVLVLNKPAGLAVQGGSGT-----TKHIDLMLEVMRDSKGQKPRLVHRIDKETAGCLLVAKTRFAATALTGSFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKEESEDDSIMRIAEHGDEGASHAVTYYAVVETSAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIVGDPKY 387
>gi|71907236|ref|YP_284823.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|71846857|gb|AAZ46353.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Dechloromonas aromatica RCB] (318 aa)
Score = 262, Expect = 4.0e-21, Identities = 67/186 (36%), Positives = 99/186 (53%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      L+V++ED+ ++V+NKP GL+ P    TL N + ++   +  A + HRLDK T+GL V AK + T+L    V + YL L G K + T+ + I + ++I M I EN+ K IT R++E    +E L TG+ HQIRVHMA+I HP++GD Y K   +FP
 S:  95 LDVVFEDETLLVINKPAGLVVHPGSGNWSGTLMNALLHHV--PGIEVVPRAGIVHRLDKDTSGLLVVAKTLEAQTDLVRQLQARTVRRIYLALAAGAMKHEG-TVNEPIGRHPSQRIKMAIVPENRGGKPAITNIRILEAFTYTTFVECSLETGRTHQIRVHMAAIHHPLVGDQVYGKHNPKLPEFP 278
>gi|161507179|ref|YP_001577133.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160348168|gb|ABX26842.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (298 aa)
Score = 262, Expect = 4.1e-21, Identities = 86/262 (32%), Positives = 142/262 (54%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKS-FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLE-AKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQ 266
      + +E++ + L F+ K+ F  +L K   +G I VNHK+  ++ L  D + IF+   +E K FL+ +  ++ ++E KN IV+NKP G++ P + E D + NR+ Y ++ K+ L+ ++ RLD+ T+GL + KN    + +   V KY+ + +G F + D L  I   K+  + R  N K+ T+YRV++Q + +L+E++LLTG+ HQIRVHMA +GHP+ GD Y  NF Q
 S:   7 LVVQEKDPKKLGSFLLKNGFSHQALIKARH--HHGMILVNHKRRYLSFHLSAGDEV-IFVS----GEEKKNQFLKPSNNPVDPVFETKNYIVLNKPAGVLSIPSRYEDNDAVVNRLMGYFLQQNKKD-LKPHVITRLDRDTSGLVLVGKNAIAHARFSKIGKDNFVKKYH-AIVHGNFAE--DELTGIIDEPIGKEGDGVKRAVVANGKKAQTRYRVLKQVEGASLVELRLLTGRTHQIRVHMAYLGHPLFGDPLYGINDNFSRQ 260
>gi|16272141|ref|NP_438344.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1175998|sp|P44445|RLUD_HAEIN Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) >gi|1573131|gb|AAC21845.1| sfhB protein (sfhB) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (324 aa)
Score = 262, Expect = 4.1e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY     A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPIVEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPMGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|119503335|ref|ZP_01625419.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119460981|gb|EAW42072.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (320 aa)
Score = 262, Expect = 4.1e-21, Identities = 71/249 (28%), Positives = 129/249 (51%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF----KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      EE Q L +F+ +  + ++I ++I+ G+++V+ +  + +L+  S++I LR+  +     +  ++I E+ ++VVNKP GL     + +   + +YE   YLE L HRLD+ T+GL + A+  TL L+ L + + K YLCL G++  K+  L+ F  + E+++  +   ++ +T +RV+ +   L+E + +TG+ HQIRVH  G P+LGD KY
 S:  26 EEAGQRLDNFLQRVRGGVPKTRIYRAIRKGEVRVDKGRVKPDTRLEAGVSVRIPPLRVPEKAEAAGAAGWRTRLRASIIREESTLLVVNKPPGLAVHGGSGINVGLIETL--RAMYETD--RYLE--LVHRLDRDTSGLLLVARRASTLRNLHVLLRSNGIDKRYLCLVNGRWPAHLKRVDAPLEKFALPSGERRV----KVAATGRQSLTTFRVVRRWSSATLVEAKPVTGRTHQIRVHCQHAGFPILGDAKY 269
>gi|118727962|ref|ZP_01576543.1| pseudouridine synthase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118662648|gb|EAV69328.1| pseudouridine synthase [Clostridium cellulolyticum H10] (223 aa)
Score = 262, Expect = 4.2e-21, Identities = 65/180 (36%), Positives = 107/180 (59%)
 Q:  82 ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY----NKKG 261
      I ++YED +++VV KP + Q D ++ ID L  +K+YL EK +K  +  L HRLD+  G+ V AK K + L++  T  K YL + G +K+ D L++F+ + + ++ + +E  + KE I Y V++  +++LL+IQL TG+ HQIRV ++ G+P+ GD +Y  NK G
 S:   2 IPKIVYEDNHLLVVEKPVNIPVQADNSKDIDMLT-LLKQYLKEKYNKPGEVYLGLVHRLDRPVGGVMVFAKTSKCASRLSDQIRTRTFKKTYLAIVRGVPQKQKDELRNFLLKDSSENMVHVVKEGTRDAKEAILDYEVLKSNGELSLLQIQLHTGRPHQIRVQLSHSGYPLYGDQRYGIYVNKPG 186
>gi|119470041|ref|ZP_01612846.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119446751|gb|EAW28024.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Alteromonadales bacterium TW-7] (325 aa)
Score = 262, Expect = 4.3e-21, Identities = 86/260 (33%), Positives = 127/260 (48%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHK-KTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTEL-NNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN-----KKGNFGFQFPCLTSYK 274
      L  +++ F + S S+I  I + I V+ +  T  KL  + L +  ++ ++ L N    LN++YED +I+V+NKP GL+ P    T+ N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T L  L  E ++ Y LC G     K    ++ M +  ++ K IT YRV E+ +  L ++L TG+ HQIRVHMA + HP++GD YN   KG   F L S+K
 S:  20 LDQVLAQLFPDYSRSRIKTWILDDKITVDGEILNTPRTKLLGGEVLNVETTIEAPREYLAQNI-----DLNIVYEDDHILVINKPMGLVVHPGAGNPDGTVLNAL---LHHYPDIINVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIQAQTHLVKALQKRENFTREYEALCNGTMTAGGMVEKPIGRHATQRTHMAV---HEMGKPAITHYRVAEKFRAHTRLRLRLETGRTHQIRVHMAYLNHPLIGDQSYNGRPRPPKGATPQLFELLRSFK 276
>gi|167764292|ref|ZP_02436419.1| hypothetical protein BACSTE_02677 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167698408|gb|EDS14987.1| hypothetical protein BACSTE_02677 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (356 aa)
Score = 262, Expect = 4.4e-21, Identities = 74/255 (29%), Positives = 123/255 (48%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++ + K +E  + ++    S ++I K+  G + N K  +YK++ D + + +   + E+   E P L+++YEDK ++VVNKP GL+ P    TL N I ++ +  D N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G  +  T+  + N + ++   +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  31 RVVVDKGQEMVRVDKYLFDRLTNASRNRIQKAADAGFVMANGKPVKSSYKVKPLDVITVMMDRPRYENEV---IPEDIP-LDIVYEDKYLMVVNKPAGLVVHPGHGNYRGTLVNAIAWHMKDIPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGLQFFNKTTKRRYRALVWGNVGQDEGTIVGNVGRNPKDRMQMTVLPDDQGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECVLETGRTHQIRVHMKHIGHILFNDERY 283
>gi|15640728|ref|NP_230358.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|153822744|ref|ZP_01975411.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae B33] >gi|194531595|ref|YP_002067044.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MO10] >gi|34395835|sp|Q9KU20|RLUD_VIBCH Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D (rRNA-uridine isomerase D) (rRNA pseudouridylate synthase D) >gi|9655151|gb|AAF93874.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|125617549|gb|EAZ46111.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MO10] >gi|126519727|gb|EAZ76950.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae B33] (324 aa)
Score = 262, Expect = 4.5e-21, Identities = 75/256 (29%), Positives = 122/256 (47%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +K + Q L  +++ F + S S++ + + G I VN  T  K+  + + +  L+ ++    EA+ + LN++YED +IIV+NKPR + P  +  T+ N +  +     A + HRLDK TTGL V AK   T L    V++ Y + G     K   + ++ +M +  +  K +T YRV E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA + HP+LGDT Y + 
 S:  11 VKDSQLGQRLDQAVAELFTDFSRSRLKEWLLEGKIAVNGDVITKPRTKVMGGEVITVQAELEDEQR------WEAQDLPLNIVYEDDDIIVINKPRDFVVHPGAGQADKTVLNAL--LFHYSPIAEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVRALQKRDVTREYEAIVIGTMTAGGMIDKPIGRHSTKRTLMSV---SPMGKHAVTHYRVAEHFREHTRLRLRLETGRTHQIRVHMAYLQHPLLGDTAYGGRA 257
>gi|162447506|ref|YP_001620638.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985613|gb|ABX81262.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (277 aa)
Score = 262, Expect = 4.6e-21, Identities = 78/227 (34%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:  31 ISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL-YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I K  N  +VN K   Y+L++ D L I L   +  +N +E  L++IYED +I++VNKP +I  D  + D L R+ + Y    L A  HR+DK TTG+ V AK+  L L+NL+ + V K Y+C+  K K K+ +++ + + + Q M +  K   IT Y ++ +  + L++Q+ TG+ HQIR HMASI HPV+GD Y
 S:  31 IYKYSSNHLFEVNFKAVNSEYRLKKGDVLNIHL------EPYVMNDIEDVE-LDIIYEDDDIVIVNKPFNVIVHDDGASE-DHLTRRVNMHFQYHGYHHQVLPA---HRIDKETTGIVVFAKHFIALAYLSNLFESRQVVKNYICVVENKVKDKTGSIESKLIKDSKLQKMVVSPHGKL---AITHYELLGYEATRSRLKVQIETGRTHQIRAHMASINHPVVGDILY 244
>gi|77460386|ref|YP_349893.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77384389|gb|ABA75902.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (320 aa)
Score = 262, Expect = 4.6e-21, Identities = 79/252 (31%), Positives = 132/252 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELK----------LNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLN-NRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFI---FLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMA-LLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + E  Q + +F+  K + + I + ++ G+++VN +  YKLQ D   +R+ P++  +     L LEA  +++YEDK +IV+NKP G+      LN  I+ +  + D  LE L HRLD+ T+GL + AK + L L+   + V K Y+ L G +   ++ +  L  ++++E+D E  KE +T ++V+ + D A L+E + +TG+ HQIRVH  GH + GDTKY
 S:  16 VSPEYAGQRIDNFLLARLKGVPKTLIYRILRKGEVRVNKGRIKPEYKLQAGD----IVRVPPVRVPERDEPVPLAQGLLQRLEA----SIVYEDKALIVINKPAGIAVHGGSG-----LNYGVIEAFRQLRPDAKELE--LVHRLDRDTSGLLMIAKKRSMLRHLHAALRGDGVDKRYMALVRGNWATSIKQVRAALGKSNLRSGERMVEVDEEE--GKESVTVFKVLRRFGDFATLIEAKPITGRTHQIRVHTLHAGHCIAGDTKY 265
>gi|39936271|ref|NP_948547.1| pseudouridine synthase RluD [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|39650126|emb|CAE28649.1| possible ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (455 aa)
Score = 262, Expect = 4.7e-21, Identities = 74/254 (29%), Positives = 127/254 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILNV----IYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE--EKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQK-KDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + +E  + F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L+E S++I L+L  K  L+ E K + +  ++ED +++V+NKP GL Q       I + L  +D  + L HR+DK T G + AK +  T L  +  + K Y L G K K  + ++ +E E IM + + +   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA IGH ++GD KY
 S:  132 VTVTADENGMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRIVRKGELRVNGKRADSKDRLEEGQSVRIPPLKLDTPKLPGHLSEAEQKTLQTLKAMTLFEDADVLVLNKPAGLAVQGGSGT-----TRHIDQMLEVLRDSKGQKPRLVHRIDKETAGCLLVAKTRFAATALTGSFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKDESEEDSIMRVAKHGDDGASHAVTYYAVVETSGQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIGHAIVGDPKY 389
>gi|169634491|ref|YP_001708227.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|169153283|emb|CAP02389.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter baumannii] (310 aa)
Score = 262, Expect = 4.8e-21, Identities = 77/252 (30%), Positives = 130/252 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN---------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF----LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + + Q + +F+  K + S+I + I+ G ++VN K+   KL  D +  R+ PI+ E K   A P+ +     V+YED+ ++VVNKP G+      +   + L   K YLE L HR+D+ T+GL + +K + TL L ++   + K Y + G+    +  +F   N E+++ + +E K +K  T++ V E+ K+ L+  L+G+ HQIRVH SIGHP++GD KY
 S:  15 VDEHQAGQRIDNFLFSRLKGVPKSRIYRLIREGQVRVNKKRIKAETKLAIGDQI----RVAPIRYEQKDE--TAAPVSDSVAQGLLSRVVYEDEGLLVVNKPSGIAVHGGSGVAYGLI-----EALRAATGKKYLE--LIHRIDRDTSGLVMISKKRSTLKLLQDMLREHKIRKTYAAIVKGQVSLDKQLIDAPLFRYELANGERRV-RVSKEGKPSK---TEWVVAERFKNATLVHASPLSGRTHQIRVHGLSIGHPLVGDDKY 262
>gi|134095276|ref|YP_001100351.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133739179|emb|CAL62228.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase C (rRNA-uridine isomerase C) (rRNA pseudouridylate synthase C) [Herminiimonas arsenicoxydans] (326 aa)
Score = 262, Expect = 4.8e-21, Identities = 76/260 (29%), Positives = 129/260 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLK----DFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGF 265
      I +EE Q + +F+ + K + S I + +++G+++VN +  Y+L E D   +R+ PI+  K      ++ ED +++V++KP G+        I++  + D +LE L HRLD+ T+G+ V AK + LT L+     K YL L +G +K   +K   +  + E+++  R   E T + +I++ + ALLE +L TG+ HQIRVH+AS G + GD KY  G+F 
 S:  23 ISEEEAGQRIDNFLLRICKGVPKSHIYRVLRSGEVRVNKGRIDQTYRLTEGD----VVRIPPIRIAEKAPSTAPGAEFKILLEDNHLLVIDKPAGVAVHGGSGVSYGV----IEQLRAARPDAKFLE--LVHRLDRDTSGVLVLAKKRSALTNLHEQIRGGEPDKRYLVLVHGDWKNARQHIKLALHKYSTADGERRV----RVQADGMESHTIFNLIQRYGEFALLEAELKTGRTHQIRVHLASSGFAIAGDDKY---GDFAL 269
>gi|196248006|ref|ZP_03146708.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196212790|gb|EDY07547.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. G11MC16] (299 aa)
Score = 262, Expect = 4.8e-21, Identities = 73/252 (28%), Positives = 131/252 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKS-FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTL-NNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I ++ + ++L+ F+ ++   +L+ I   G + VN + T + L+ ++L +   P ++    EA P L+++YED+ ++VVNKP GL  P ++  TL N + Y ++ D   ++ RLD+ T+GL + AK++   L+ L   V++ Y +C+G  ++ T+  I  + I  RE+  K IT +RV+E+   + ++L TG+ HQIRVH+A +GHP+ GD Y
 S:  10 INEQHDGKLLRQFLQENGISRTALTDIK--FHGGALYVNSRPVTVRHVLRAGETLSVVF---PPERTSDWMDPEAMP-LDIVYEDEYVLVVNKPAGLATIPSRHHPGGTLANGLLHHYRQQQLDST---VHIITRLDRDTSGLVLVAKHRHVHHLLSTLQQKGQVTRTYEAVCHGVIDEEEGTIDAPIGRQNDSIIAREVRED--GKRAITHFRVLERLSGYTYVSLRLETGRTHQIRVHLAYLGHPLAGDELY 252
>gi|53733124|ref|ZP_00156017.2| COG0564: Pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145639768|ref|ZP_01795370.1| SfhB [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145271136|gb|EDK11051.1| SfhB [Haemophilus influenzae PittII] (324 aa)
Score = 261, Expect = 5.2e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N + T   K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY     A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRITNIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPIVEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPIGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|118580263|ref|YP_901513.1| pseudouridine synthase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502973|gb|ABK99455.1| pseudouridine synthase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (238 aa)
Score = 261, Expect = 5.4e-21, Identities = 55/175 (31%), Positives = 102/175 (58%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      L V+YED++II++ KP GL+   +K T+++ + Y+ +  ++   + HRLD+ T+G+ + AK++   L  W +  K+Y+ + +G  KS T+ ++ N  ++   + + K  T+Y V+++ + ++LL I LLTG+KHQIRVH++ G+ V+GD+KY
 S:  11 LTVLYEDRDIIIIEKPCGLLTIGTGRDKTRTVHSILNDYVRKGDPRSRNRVYIVHRLDRETSGILILAKSEANKIYLQEHW--QETDKHYVAVVHGTLALKSGTISSYLAENSAMRVYSTTDQAQ-GKLSHTEYVVMKENRGLSLLAIHLLTGRKHQIRVHLSEGGNAVVGDSKY 182
>gi|192810312|ref|ZP_03038985.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192800604|gb|EDV77111.1| pseudouridine synthase, RluA family [Geobacillus sp. Y412MC10] (354 aa)
Score = 261, Expect = 5.5e-21, Identities = 78/256 (30%), Positives = 135/256 (52%)
 Q:   2 IQIFIKKEEENQILKDFISK----SFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE--NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I+ +  E+ +LK + K  S K LS K+++   I +N +  + K+Q D ++I +   ++ + N + +P+ L+++YED++++V+NKP G+I P   DTL N + Y +++K NY   HRLD+ T+G+ V AKN   ++    V K Y+  +G+  ++ +  I  ++ +E R     +T+YRV E   +L+E++L TG+ HQIRVHM SIG P++GD Y
 S:   8 IRYVVPSHEDGMLLKTILQKRMGVSRKLLSRLKLTEQ----GIMLNGTRVYISVKVQAGDLVEIRM------EQERSNDMLPQPMELHILYEDEHLLVLNKPAGVIVHPTHGHYTDTLANGVVHY-WQEKGWNY-RFRAVHRLDQETSGVLVIAKNAYIHQHVSEQMIAGTVDKRYVAFVHGRPSSQTGDIDGPI----DRDPLEPHRRIVTPEGYPSLTRYRVCETYPSASLVELKLETGRTHQIRVHMLSIGCPLIGDQMY 254
>gi|110833337|ref|YP_692196.1| pseudouridylate synthase [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|110646448|emb|CAL15924.1| pseudouridylate synthase [Alcanivorax borkumensis SK2] (323 aa)
Score = 261, Expect = 5.5e-21, Identities = 77/255 (30%), Positives = 130/255 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKK--KSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      +K E  Q +  ++ F+ S S++  IKNG + VN +T  KL N+SL + + ++P   +L+    L+V+Y+D ++IV+NKP GL+ P    TL N +  L+ + N L A + HRLD+ TTGL V A++ +  L   +++ + Y + G   K D    ++ +KQ +     K +T YRV+++ +  +++QL TG+ HQIRVHMA  +P++GD Y +
 S:  15 VKPEHAGQRVDQVAAELFEGFSRSRLQTWIKNGVLTVNGAQTKPKEKLTGNESLTLEVEIEP-----ELDDQPQSIDLDVVYQDDDLIVINKPTGLVVHPAAGHADGTLLNGL---LHLDERLNSLPRAGIVHRLDRDTTGLMVVARSLEAHQSLVAQLQDKSLFRQYEAIAVGVMTGGGKVDAPMGRHPVDRKKQAVV----KTGGKNAVTHYRVLDRYRAHTRIQVQLETGRTHQIRVHMAHRNYPLVGDPLYGGR 260
>gi|42518750|ref|NP_964680.1| hypothetical protein LJ0825 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41583036|gb|AAS08646.1| hypothetical protein LJ_0825 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (299 aa)
Score = 261, Expect = 5.5e-21, Identities = 78/241 (32%), Positives = 130/241 (53%)
 Q:  38 GDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFK--KKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-----KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFN 278
      G + VNH +  +Y L  D +  L +  K LK   +  LN+++E K+ +V+NK G++ P + E D + NR+ Y ++K + L+ ++ RLD+ T+GL + KN    + +  E + KY+ + +G F+ ++ T+    + I +ID  K    + +TKYRV++Q K +L+E+QLLTG+ HQIRVHM +GHP+ GD Y K NF Q  L + ++F+
 S:  38 GMVLVNHHRRYTSYLLHAGDEVIFILGEEKENKWLK----PSSKKLNIVFEQKDYLVINKDAGILSIPSRYEDSDAVVNRLLHYFQQQKQTD-LKPHVITRLDRDTSGLVLVGKNAVAHARFSKMEKNEFIKKYH-AIVHGNFEEAQRQGTI--------DAPIGKIDAGVKRGVVNNGQRSVTKYRVLDQVKGASLIELQLLTGRTHQIRVHMQYLGHPLFGDPLYGIKDNFKRQ--ALNCFYLEFD 269
>gi|121587761|ref|ZP_01677521.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121730333|ref|ZP_01682696.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae V52] >gi|147673459|ref|YP_001216201.1| 23S rRNA pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae O395] >gi|153215116|ref|ZP_01949823.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 1587] >gi|153801880|ref|ZP_01956466.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153818725|ref|ZP_01971392.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153826766|ref|ZP_01979433.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153829371|ref|ZP_01982038.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194534998|ref|YP_002070189.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae RC385] >gi|194537757|ref|YP_002072896.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae V51] >gi|121547988|gb|EAX58068.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121627915|gb|EAX60491.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae V52] >gi|124114907|gb|EAY33727.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 1587] >gi|124122591|gb|EAY41334.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125622370|gb|EAZ50690.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae V51] >gi|126510747|gb|EAZ73341.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|146315342|gb|ABQ19881.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae O395] >gi|148875154|gb|EDL73289.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149739417|gb|EDM53657.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150419792|gb|EDN12107.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae RC385] >gi|150422124|gb|EDN14091.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio cholerae AM-19226] (324 aa)
Score = 261, Expect = 5.7e-21, Identities = 75/256 (29%), Positives = 122/256 (47%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTW-NYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +K + Q L  +++ F + S S++ + + G I VN  T  K+  + + +  L+ ++    EA+ + LN++YED +IIV+NKPR + P  +  T+ N +  +     A + HRLDK TTGL V AK   T L    V++ Y + G     K   + ++ +M +  +  K +T YRV E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA + HP+LGDT Y + 
 S:  11 VKDSQLGQRLDQAVAELFTDFSRSRLKEWLLEGKIAVNGDVITKPRTKVMGGEVITVQAELEDEQR------WEAQDLPLNIVYEDDDIIVINKPRDFVVHPGAGQADKTVLNAL--LFHYPPIAEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVRALQKRDVTREYEAIVIGTMTAGGMIDKPIGRHSTKRTLMSV---SPMGKHAVTHYRVAEHFREHTRLRLRLETGRTHQIRVHMAYLQHPLLGDTAYGGRA 257
>gi|53804453|ref|YP_113936.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Methylococcus capsulatus str. Bath] >gi|53758214|gb|AAU92505.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Methylococcus capsulatus str. Bath] (316 aa)
Score = 261, Expect = 5.8e-21, Identities = 72/254 (28%), Positives = 133/254 (52%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKE-LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I + E  Q + +F+  K + S + + ++ G +++N ++  +L E D ++I LRL  + +  +LE +  +++ED++++VVNKP G+    +    I+   ++D +LE L HRLD+ T+G + AK + L +L+ + E V K YL L G + ++  +  +  L  +++++I E K   IT++R +E   L+E + +TG+ HQIRVH S+GHP+ GD +Y
 S:  15 IEVDAETAGQRIDNFLFSRLKGVPKSHVYRILRTGQVRINGGRSKAQQRLNEGDVVRIPPLRLAEAPEAGIPTPWLENR----ILHEDEDLLVVNKPAGMAVHGGSGLRFGV----IEGLRAAREDARFLE--LVHRLDRDTSGCLLIAKRRSALRQLHEQFRGEGVDKTYLALFSGVWARRRQVVDAPLLKNVLQSGERMVKISSEGK---AAITEFRRLEPLSGATLVEARPVTGRTHQIRVHARSLGHPLAGDERY 260
>gi|186457897|ref|ZP_02968207.1| pseudouridine synthase [bacterium Ellin514] >gi|184205552|gb|EDU02601.1| pseudouridine synthase [bacterium Ellin514] (260 aa)
Score = 261, Expect = 6.2e-21, Identities = 56/184 (30%), Positives = 101/184 (54%)
 Q:  74 LNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI----MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      LN +E  + +V++ED ++V+NKP GL+C P K ++ +L +R++ +L +    +L +RLD+ T+G+ + AK+ T  L +W  V K YL + +G +++ T++ + +  I   ++    +  K R  ++ D LL +  TG+KHQIR+H+A I HP++GD Y
 S:  19 LNKMEK--LFDVVHEDAELLVINKPAGLVCHPTKGDEYSSLISRVRLHLGPES-----HPHLVNRLDRETSGIVIVAKDDTTARGLRRIWEGREVQKEYLAIVHGHVREEQGTIQAALGKDTSSIIAIKDTVVEGGAASQTDFTVKKRFSREEGDFTLLRVLPHTGRKHQIRIHLAHIDHPIVGDKMY 199
>gi|104783634|ref|YP_610132.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Pseudomonas entomophila L48] >gi|95112621|emb|CAK17349.1| 23S rRNA pseudouridine synthase [Pseudomonas entomophila L48] (320 aa)
Score = 261, Expect = 6.3e-21, Identities = 78/252 (30%), Positives = 125/252 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI--FLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + E  Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     L+ D++   L L+ ++E + ++   L+++YED I+V+NKP GL+ P    TL N +  L+  D N  A + HRLDK TTGL V AK + T L +   +VS+ Y C+ G         E+Q M +    K ++ YRV+++ +  + ++L TG+ HQIRVHMA +G+P++GD Y
 S:  11 VPSELGGQRLDQVAAQLFSEYSRSRLSSWIKDGRLTVD------GAVLRPRDTVHSGSILALEA-EQEAQGEWVAQDIELDIVYEDDQILVINKPAGLVVHPAAGHPDGTLLNAL---LHHVPDIINVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTLQAQTNLVDQLQKRSVSRIYECIVVGVVIAGGKIDAPIGRHGGERQRMAV---TDGGKPAVSHYRVLKRFRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMAHVGYPLVGDQTY 252
>gi|33239671|ref|NP_874613.1| putative pseudouridylate synthase specific to ribosomal large subunit [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33237196|gb|AAP99265.1| 23S RNA-specific pseudouridylate synthase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (318 aa)
Score = 260, Expect = 6.6e-21, Identities = 77/235 (32%), Positives = 121/235 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE------NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNK 259
      E S ++I K I++G + VN +   L+ D +Q++   +   L +L+ + + L++I+ED +IIV+NKP GL  P  K TL N + + +  N L  + HRLDK TTG V AK+Q+ L L     S+ Y+ L +G    +  I +    IDR+   +  ++ T + + E+ D +LL +L TG+ HQIRVH A IGHP+LGD Y++
 S:  39 EQSRARIQKFIEDGLVLVNGIQGKSKTPLRTGDEIQLW-----VPPPEPLPYLKPQKMHLDIIFEDSHIIVINKPAGLTVHPAPGNKDRTLVNGLLHHCTDLPGINGKLRPGIVHRLDKDTTGCIVIAKSQEALVNLQVQIQKRIASRRYIALVHGVPHGDKGIISAPIGRHP------IDRKKYAVVNDGSGRDACTHWELKERLGDYSLLSFKLETGRTHQIRVHSAHIGHPILGDPTYSR 270
>gi|108757849|ref|YP_631549.1| RluA family pseudouridine synthase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108461729|gb|ABF86914.1| pseudouridine synthase, RluA family [Myxococcus xanthus DK 1622] (346 aa)
Score = 260, Expect = 6.8e-21, Identities = 77/249 (30%), Positives = 131/249 (52%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYG--KFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      E  + + +++++F +L+ S+I  I+ G + + +   +L+ + L +   I  +  L + L +++ED++++VV+K G++ P    TL N +  L+ KD    L  + HRLDK TTG V AKN++ L L  + T AV K YL L +G  + + +TL   ++ ++  ++  K K IT+YRV+E   AL+E+ LLTG+ HQIRVH++ GHP+L D Y
 S:  14 EARGERVDQYLARAFPDLTRSRIHGLIEAGHVLADGQPAKPARRLRGGELLVLH-----IPAPVPAVPLAEELPLALLHEDRDLVVVDKAAGMVVHPGAGHASGTLVNAL---LHRVKDLAGVGGELRPGIVHRLDKDTTGCLVVAKNEQALVALQKAFKTRAVEKTYLALVHGVPPAEGRIETLYGRHPIHRQRFTGKV----KEGKNAITEYRVLETFDGAALVEVDLLTGRTHQIRVHLSEAGHPLLCDALY 256
>gi|164686622|ref|ZP_02210650.1| hypothetical protein CLOBAR_00215 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604351|gb|EDQ97816.1| hypothetical protein CLOBAR_00215 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (221 aa)
Score = 260, Expect = 7.0e-21, Identities = 71/195 (36%), Positives = 111/195 (56%)
 Q:  82 ILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEI-DRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIK 276
      +LNVIYED +++VV KP ++ Q D N  D + N +KKYL EK +K  +  L HRLD+  G+ V AK K + L+   +  K Y + +G+ KKK D L D+++ +++ ++ + ++ +K K+  Y+ +   +L+EI L TG+ HQIRV +S HP+ GD +Y K N  Q  L SYKI+
 S:   1 MLNVIYEDNHLLVVEKPVNILSQGD-NTNDDDMVNLLKKYLKEKYNKPGNVFVGLVHRLDRPVGGIMVFAKTSKAASRLSEQVRNKTFKKTYKAVLHGEMKKKQDNLSDYLYKDKKTNMVSVVNKNHKDAKDAKLSYKTLASNNGFSLVEIDLQTGRPHQIRVQFSSRNHPLYGDQRYGKNVNKKGQQIALWSYKIE 196
>gi|42561291|ref|NP_975742.1| RNA pseudouridylate synthase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492789|emb|CAE77384.1| RNA pseudouridylate synthase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (302 aa)
Score = 260, Expect = 7.0e-21, Identities = 102/289 (35%), Positives = 172/289 (59%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTT-WNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLC----HRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWN-TEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI----MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF-NFDKNHFLHYLN 289
      M + + K ++NQ L F+ K+FK  +S I K I+N IK+N K+ + NY L+ ND ++++  KPI ++ + N++ +  L++IYED NI++VNKP L   N +D +  +K YL +KK+ + YLE +   HRLDK T+GL + AKN+ + T L N +  + ++KYY L  +  + L+  ++N + I   +D++N + K  T++++I +   L+ ++L+TGKKHQIR ++  HP+L D +YN K   +  L+++KI+F N +K  L YLN
 S:   1 MTKFVVNKNDQNQTLFKFLKKTFKTTPISVIYKWIRNKSIKINSKRISDKNYLLKVNDIIEVYDSNKPIIRD-QFNYI-SNVNLDIIYEDNNILIVNKPNNLEMHSTYNLCLDDM---VKSYLVDKKEYDIYLENSFVISHVHRLDKLTSGLVIYAKNKISSTILTNAFKLKDQINKYYYALTSCDWNL-DEFLQVNGYINYDSNIKRAHFSLDQKNNY-KYCQTEFKLINKN----LILVKLITGKKHQIRSVLSFYNHPILNDFRYNGKKINDLKMIYLSAFKIEFKNLEKP--LDYLN 288
>gi|27804835|gb|AAO22876.1| AgmF [Myxococcus xanthus] (264 aa)
Score = 260, Expect = 7.1e-21, Identities = 77/249 (30%), Positives = 131/249 (52%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYG--KFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      E  + + +++++F +L+ S+I  I+ G + + +   +L+ + L +   I  +  L + L +++ED++++VV+K G++ P    TL N +  L+ KD    L  + HRLDK TTG V AKN++ L L  + T AV K YL L +G  + + +TL   ++ ++  ++  K K IT+YRV+E   AL+E+ LLTG+ HQIRVH++ GHP+L D Y
 S:  14 EARGERVDQYLARAFPDLTRSRIHGLIEAGHVLADGQPAKPARRLRGGELLVLH-----IPAPVPAVPLAEELPLALLHEDRDLVVVDKAAGMVVHPGAGHASGTLVNAL---LHRVKDLAGVGGELRPGIVHRLDKDTTGCLVVAKNEQALVALQKAFKTRAVEKTYLALVHGVPPAEGRIETLYGRHPIHRQRFTGKV----KEGKNAITEYRVLETFDGAALVEVDLLTGRTHQIRVHLSEAGHPLLCDALY 256
>gi|70732611|ref|YP_262374.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68346910|gb|AAY94516.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (353 aa)
Score = 260, Expect = 7.3e-21, Identities = 75/263 (28%), Positives = 128/263 (48%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + E  Q L  ++ F E S S++S IK+G + V+     +   L++    ++E + ++   L+++YED +I+V+NKP GL+ P    TL N + ++ +  N  A + HRLDK TTGL V AK + T+L   + +VS+ Y C+ G        +++Q M +  + K+ ++ YRV+E+ +  + ++L TG+ HQIRVHMA I P++GD Y +  F+ P
 S:  44 VPSELGGQRLDQVAAQLFAEHSRSRLSAWIKDGRLTVDGAVIRPRDIVHGGSILEL-----TAEQEAQGEWIAQDIELDIVYEDDDILVINKPAGLVVHPAAGHADGTLLNALLHHIPDII--NVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIQAQTQLVAQLQSRSVSRIYECIVIGVVTAGGKINAPIGRHGQQRQRMAV---MEGGKQAVSHYRVLERFRSHTHVRVKLETGRTHQIRVHMAHINFPLVGDPAYGGR----FRIP 292
>gi|92117127|ref|YP_576856.1| pseudouridine synthase, RluD [Nitrobacter hamburgensis X14] >gi|91800021|gb|ABE62396.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Nitrobacter hamburgensis X14] (411 aa)
Score = 260, Expect = 7.4e-21, Identities = 82/265 (30%), Positives = 131/265 (49%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN-----VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL--NEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIE-QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFP 268
      + + +E N + F+  F LS S I + ++ G+++VN K+   +L E D ++I L+L  K  L+ E K I +   V++ED +++V+NKP GL Q     L+ I  L  D    L HRLD+ T G + AK +  T L  +  + K Y L G K K  + ++  +EE IM I  ++   +T Y V+E  + +A + ++ +TG+ HQ+R HMA I H ++GD KY K N +Q P
 S:  88 VAVTADEANMRVDRFLEARFPGLSFSHIQRVVRKGELRVNGKRADSKDRLGEGDKVRIPPLKLDTPKVAAGLSEAETK-IRDELQKMVLFEDADVMVLNKPAGLAVQGGSG-----LSRHIDGMLEVMCDAKGQRPRLVHRLDRETAGCLLVAKTRFAATALTGSFRHRSARKIYWALVAGVPKPKQGRISTYLAKEESEEDSIMRIAAHGDEGASHAVTYYAVVETSAQKLAWVSLKPVTGRTHQLRAHMAHIDHAIVGDPKYFNKEN--WQLP 354
>gi|88798806|ref|ZP_01114389.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Reinekea sp. MED297] >gi|88778569|gb|EAR09761.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Reinekea sp. MED297] (313 aa)
Score = 260, Expect = 7.6e-21, Identities = 76/254 (29%), Positives = 129/254 (50%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQI---FLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEA-VSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFN-KEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I + +  Q L +F+   + S+I + I+ G+++VN K+  + KL E D +++  + K I+    L    +++ED ++ VNKP GL    K+   I+  +++ + +LE L HRLD+ T+G+ + AK +K+LT L + + + V K Y CL G +   +  + +EE  E   + N K  T +RV++Q +D A +E  +TG+ HQIRVH  +G P+LGD KY
 S:   7 IEVSADRAEQRLDNFLRYYLNNVPKSRIYRIIRKGEVRVNKKRAKPDTKLSEGDVVRVPPVTMAEKTIENPQPSAGLRKALDHAIVFEDSALLAVNKPSGLAVHGGSGLKLGL----IEALRAQRESEPFLE--LVHRLDRDTSGVVLVAKKRKSLTLLQDEFRQKTRVRKTYWCLVKGHWPDGCSVVDAPLLRHEESASGERRVSVQANGKPSRTHFRVLKQYQDCAWVEALPITGRTHQIRVHCQYVGCPILGDDKY 259
>gi|169797345|ref|YP_001715138.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|184156731|ref|YP_001845070.1| pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|169150272|emb|CAM88169.1| 23S rRNA pseudouridylate synthase [Acinetobacter baumannii] >gi|183208325|gb|ACC55723.1| Pseudouridylate synthase, 23S RNA-specific [Acinetobacter baumannii ACICU] (310 aa)
Score = 260, Expect = 7.7e-21, Identities = 77/252 (30%), Positives = 133/252 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELK------LNFLEAKPILN-VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF----LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + + + Q + +F+  K + S+I + I+ G ++VN K+   KL  D +  R+ PI+ E K   ++  A+ +L+ V+YED+ ++VVNKP G+      +   + L   K YLE L HR+D+ T+GL + +K + TL L ++   + K Y + G+    +  +F   N E+++ + +E K +K  T++ V E+ K+ L+  L+G+ HQIRVH SIGHP++GD KY
 S:  15 VDEHQAGQRIDNFLFSRLKGVPKSRIYRLIREGQVRVNKKRIKAETKLAIGDQI----RVAPIRYEQKDETAVPVSDSVAQGLLSRVVYEDEGLLVVNKPSGIAVHGGSGVAYGLI-----EALRAATGKKYLE--LIHRIDRDTSGLVMISKKRSTLKLLQDMLREHKIRKTYAAIVKGQVSLDKQLIDAPLFRYELANGERRV-RVSKEGKPSK---TEWVVAERFKNATLVHASPLSGRTHQIRVHGLSIGHPLVGDDKY 262
>gi|145633599|ref|ZP_01789327.1| SfhB [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144985805|gb|EDJ92419.1| SfhB [Haemophilus influenzae 3655] (324 aa)
Score = 260, Expect = 8.1e-21, Identities = 75/255 (29%), Positives = 126/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHK-KTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      ++ E+ Q L  +++ F E S S++  I+  +K+N +    K+  + ++I + ++  +    EA+ I LN++YED +IIV+NKP+ L+ P    T+ N +  LY     A + HRLDK TTGL V AK   T+L    +++ Y + G  K   +    ++ +M +  +  K +T YR++E ++  L ++L TG+ HQIRVHMA I HP+LGD Y +
 S:  10 VQPEQMGQRLDQTLAELFPEYSRSRLKTWIEADLVKLNDRIANIPREKVLGGERIEIIVEVEDETR------FEAENIPLNIVYEDDDIIVINKPKDLVVHPGAGNPNGTVLNAL---LYHYPPIAEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTIPAQTKLVRDLQKRKITREYEAVASGIMTKGGTVDQPMARHATKRTLMAV---HPMGKPAVTHYRIMENYRNYTRLRLRLETGRTHQIRVHMAHIAHPLLGDQTYGGR 255
>gi|148324533|gb|EDK89783.1| pseudouridylate synthase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (316 aa)
Score = 259, Expect = 8.4e-21, Identities = 86/269 (31%), Positives = 146/269 (54%)
 Q:   9 EEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWN-YKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKK--SDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      E E  L ++S+ +E + S + K I N +KVN K  N KL+ + +++   I +E ++    L+V+YE+ + IV+NK G++ P    TL N + Y    N +  + HRLDK T+GL + AKN   +L +++ + + K YLC+ G F ++ S +++ I + ++++ M + +EN  K I+ YRVIEQ + +L+E+ + TG+ HQIRVHM SI H +LGD+ Y +   +  L +YK++F
 S:  15 EYEGMRLDKYLSEQIEEATRSYLEKLIDNNFVKVNSKIIKKNGRKLKSGEKIEVL-----IPEEENIDIEAENIPLDVVYENDDFIVINKNYGMVVHPAYGNYTGTLVNALLYYTNNLSSVNGNIRPGIIHRLDKDTSGLILIAKNNFAHAKLASMFIDKTIHKTYLCIVKGNFSEENLSGRIENLIGRDIKDRKKMAVVKEN--GKIAISNYRVIEQVEGYSLVEVAIETGRTHQIRVHMKSINHVILGDSVYGTEDK-NIKRQMLHAYKLEF 280
>gi|46447425|ref|YP_008790.1| putative 23S rRNA pseudouridine synthase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|46401066|emb|CAF24515.1| putative 23S rRNA pseudouridine synthase [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (219 aa)
Score = 259, Expect = 8.4e-21, Identities = 72/208 (34%), Positives = 110/208 (52%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL---YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNK 290
      ++++YED ++ V+NKP GL+ QP   D+L ++ K YL  Y+K  +LEA  HRLDK +G+ V K K LT LN   +  K Y     + TL++F+ N+ Q  + ++  K   YRVIE+K  ALLEI+L TG+ HQIR +A +G P+ GD +Y   G Q+P T + I + +   H +++
 S:   5 ISIVYEDNHLFVLNKPAGLLTQPSGTAH-DSLESQAKAYLKIVYQKPGNVFLEA--VHRLDKPVSGIVVFGKTSKALTRLNASVRAKQTKKIYYAWVDSVPVDEQKTLENFLIHND-FQAQVVSSKHPQAKLAKLTYRVIERKSVGALLEIKLETGRYHQIRAQLAHLGCPIRGDIRY------GSQYP-FTPHAIALHHESLEISHPIHQ 204
>gi|168716044|ref|ZP_02748321.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196126743|ref|ZP_03118492.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile ATCC 43255] (315 aa)
Score = 259, Expect = 8.4e-21, Identities = 87/264 (32%), Positives = 140/264 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKFN 278
      L ++++  ++S S I K IK+G +KVN+K   Y ++E D++ I   I +  L L   ++++YED +++++NKP+ ++ P   +TL N I  LY KDK    +  + HR+DK T+GL + AKN   L    +++ Y +CYG K+  T+  I N + ++ M + ++ K   IT + V+E+   + +L TG+ HQIRVH SI HP+LGD    TK+ KG    GF P  Y I+FN
 S:  30 LDIYLAEQLGDMSRSYIQKIIKDGKVKVNNKVEKARYLVKEEDNIVI-----EIPEPKVLEVLPQDIPIDIVYEDDDVLIINKPQDMVVHPAPGNYENTLVNGI---LYHCKDKLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNNYAHNFLAEQLKEHTITREYEFICYGVVKEDKITVDKPIGRNPKDRLKMAVVKDGK---NAITHFEVVERFDKFTHMRARLETGRTHQIRVHALSINHPLLGDYVYGPKETKFKLKGQTLHAKKLGFIHPTTKEY-IEFN 300
>gi|156740304|ref|YP_001430433.1| RluA family pseudouridine synthase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156231632|gb|ABU56415.1| pseudouridine synthase, RluA family [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (315 aa)
Score = 259, Expect = 8.4e-21, Identities = 76/277 (27%), Positives = 136/277 (49%)
 Q:   1 MIQIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK---GNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      ++Q+ ++ +E  L +I+  +LS +   I++ + +N+++   ++ D + + L  P + + L  EA P L ++YED +++V++KP G++ P    TL N +   E   L  + HRLD+ T+GL VAA+N + L L    + K YL + G+ +  +  I +  ++ M +  + +  T +RV+E+ + AL+E +L TG+ HQIRVH AS  PVL D Y K   FG   L ++++ F
 S:   6 LLQLIVEAADEGHRLDRYIAGKVPDLSRTYARHLIEDARVLLNNRQVRPASPVRVGDVVTVQL---PEPQPVGL-VAEALP-LQIVYEDDDVVVIDKPAGIVVHPAPGHNRGTLVNALIARYPEMAISGDLRPGIVHRLDRDTSGLLVAARNDRALHSLQAQQQARRMLKIYLVVVEGRMNESGGVIDAPIARHPTDRVRMAVMAGGRPAR---THWRVLEELGEYALIEARLETGRTHQIRVHFASRNRPVLADPLYGPKRPRATFGLTRQFLHAHRLGF 278
>gi|126700216|ref|YP_001089113.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile 630] >gi|115251653|emb|CAJ69486.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile 630] (303 aa)
Score = 259, Expect = 8.4e-21, Identities = 87/264 (32%), Positives = 140/264 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKFN 278
      L ++++  ++S S I K IK+G +KVN+K   Y ++E D++ I   I +  L L   ++++YED +++++NKP+ ++ P   +TL N I  LY KDK    +  + HR+DK T+GL + AKN   L    +++ Y +CYG K+  T+  I N + ++ M + ++ K   IT + V+E+   + +L TG+ HQIRVH SI HP+LGD    TK+ KG    GF P  Y I+FN
 S:  18 LDIYLAEQLGDMSRSYIQKIIKDGKVKVNNKVEKARYLVKEEDNIVI-----EIPEPKVLEVLPQDIPIDIVYEDDDVLIINKPQDMVVHPAPGNYENTLVNGI---LYHCKDKLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNNYAHNFLAEQLKEHTITREYEFICYGVVKEDKITVDKPIGRNPKDRLKMAVVKDGK---NAITHFEVVERFDKFTHMRARLETGRTHQIRVHALSINHPLLGDYVYGPKETKFKLKGQTLHAKKLGFIHPTTKEY-IEFN 288
>gi|166991830|ref|ZP_02258290.1| ribosomal large subunit pseudouridylate synthase D [Bacillus cereus AH820] (297 aa)
Score = 259, Expect = 8.7e-21, Identities = 76/255 (29%), Positives = 131/255 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEA--NLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I+ EE ++++F+ +K  + +L+ I   G I+VN + + ++LQ + +++F  P+++ +  E P L ++YED ++V+NK  +  P +   ++ N   L  DK YL + ++ RLD+ T+GL + AKN+   L+   +AV + Y L +G+ ++ T+  I  + I   E  + IT +RVI    + ++L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGDT Y K
 S:  10 IESAEEGTLVREFLKTKGISKAALTDIK--FHGGAIEVNGQHASVRHQLQAGEEIRVFF---PVEERSEGMIAEDIP-LCIVYEDDAVLVINKEANMSTIPSREHPSGSVANA----LLSHYDKQYLASTVHIVTRLDRDTSGLMLIAKNRFVHHLLSKQHQQKAVKRTYEALVHGEMIEQEGTIDAPIGRKSDSIIERTVCEE--GQRAITHFRVIASANHKTHVSLELDTGRTHQIRVHMAHIGHPLLGDTLYGGK 255
>gi|83648561|ref|YP_436996.1| pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83636604|gb|ABC32571.1| Pseudouridylate synthases, 23S RNA-specific [Hahella chejuensis KCTC 2396] (319 aa)
Score = 259, Expect = 8.7e-21, Identities = 76/257 (29%), Positives = 121/257 (47%)
 Q:   4 IFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + + E  Q L  S+  E S S+I  IK G ++VN K+   K+ E D +++ + L+      EA+PI L+V++ED++++V+NK  + P    T+ N + +   +   A + HRLDK TTGL V AK    L    + + Y C+ YG+        + +Q M + R K  + +T YR+I + +  L ++L TG+ HQIRVHMA I H +LGD Y +
 S:   9 LIVPAELGEQRLDMAASELMPEYSRSRIQNWIKQGALRVNGKQVKPKEKVIEGDQVELDVELEAQGD------WEAQPIALDVVFEDEHLLVINKQADFVVHPAAGHSDGTVVNAVLHHCPALSE--LPRAGIVHRLDKDTTGLMVIAKTLIAHNSLVEQLQAREMGREYECVVYGELTGGGVVEAAIGRHPQNRQKMAVTRGGK---DAVTHYRLIRRWRGFTHLRLKLETGRTHQIRVHMAHIHHSILGDPLYGSR 255
>gi|21282809|ref|NP_645897.1| hypothetical protein MW1080 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49486036|ref|YP_043257.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|21204247|dbj|BAB94945.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49244479|emb|CAG42908.1| putative RNA pseudouridylate synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (305 aa)
Score = 259, Expect = 8.7e-21, Identities = 82/266 (30%), Positives = 134/266 (50%)
 Q:   8 KEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNE-EKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------------GNFGFQFPCLTSY 273
      KE+  +  + +  + S ++I  IK G + N K  NYK++ ND + +    K+ ++ + L   L++ YED ++ VV K +G++ P   +TL N +  +Y+ K+    +  + HR+D T+GL + AKN   L   ++V + Y+ L +G    T+  I N+ ++Q M + + K  E +T + V+E KD L+E QL TG+ HQIRVHM IG P++GD KY K      G GF+ P  Y
 S:  11 KEQTGMRVDKLLPELNSDWSRNQIQDWIKAGLVVANDKVVKSNYKVKLNDHIVV-----TEKEVVEADILPENLNLDIYYEDDDVAVVYKTKGMVVHPSPGHYTNTLVNGL---MYQIKNLSGINGEIRPGIVHRIDMDTSGLLMVAKNDIAHRGLVEQLMDKSVKRKYIALVHGNIPHDYGTIDAPIGRNKNDRQSMAVVDDGK---EAVTHFNVLEHFKDYTLVECQLETGRTHQIRVHMKYIGFPLVGDPKYGPKKTLDIGGQALHAGLIGFEHPVTGEY 282
>gi|184155639|ref|YP_001843979.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226983|dbj|BAG27499.1| pseudouridine synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (304 aa)
Score = 259, Expect = 8.8e-21, Identities = 70/238 (29%), Positives = 120/238 (50%)
 Q:  23 FKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKF----NKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      F + S S++ + I +G + VN +   Y+LQ D + I   P++ +L+  E P L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N + +     L  + HR+DK T+GL + AK +  L   ++ + Y+ L +G K+  T+ D    K   DR+ +   + +T +RV+++ +  L+ +L TG+ HQIRVHM I HP+ GD Y +
 S:  26 FPQFSRSQLKRWIDDGTVTVNGQTVKAKYQLQAGDRVVIEPE-TPVEIDLEP---ENIP-LDIVYEDDDVLVVNKPQGMVVHPAPGHPNHTLVNALMYHAPLSSINGELRPGIVHRIDKDTSGLLMVAKTDRAHRSLTAQLKEKSNLREYVALVHGVIKENEGTI-DAPLARSPK-----DRKKQAVVVGGRHAVTHFRVLKRYQHYTLVACRLETGRTHQIRVHMKYINHPLAGDPLYGPR 256
>gi|154492071|ref|ZP_02031697.1| hypothetical protein PARMER_01702 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154087857|gb|EDN86902.1| hypothetical protein PARMER_01702 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (359 aa)
Score = 259, Expect = 8.9e-21, Identities = 71/229 (31%), Positives = 114/229 (49%)
 Q:  29 SKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKK--DKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++I +  G I N K  NY+++ D + I +  P  E+   E PI ++YED +++VV+KP GL+ P    TL N + YL +  D N   L HR+DK T+GL V AK +  L+ + +  + Y L +G ++  ++ I N ++ M + E  K +T Y V+E+  + L++ +L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  60 NRIQSAADAGCIMANGKPVKSNYRVKPEDVVTIMMTRPPRTFEI---LPENIPI-KIVYEDDDLLVVDKPAGLVVHPGHGNYTGTLVNALAWYLKDDPTYDPNDPALGLVHRIDKDTSGLLVVAKKPEAKAHLSMQFFHKTTKREYRALVWGIVREDEGRIEGNIGRNPRDRMQMTVFPEGDQGKTAVTHYSVLERLGYVTLVKCRLETGRTHQIRVHMKYIGHTLFNDERY 287
>gi|115379077|ref|ZP_01466202.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115363904|gb|EAU63014.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (262 aa)
Score = 259, Expect = 9.6e-21, Identities = 66/175 (37%), Positives = 99/175 (56%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYG--KFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      L V++ED++++VVNK G++ P    TL N +  L+ KD    L  + HRLDK TTG V AKN++ L L  + T AV K YL L +G K + + +TL   ++ ++  ++  K K +T +R E + AL+E+ LLTG+ HQIRVH++ GHP+L D Y
 S:  32 LEVLHEDRDLVVVNKAAGMVVHPGAGHASGTLVNAL---LHRVKDLAGVGGELRPGIVHRLDKDTTGCLVVAKNEQALVALQKAFKTRAVEKTYLALVHGHPKAEGRIETLYGRHPVHRQRFTGKV----KEGKSAVTVFRTREFFEGAALVEVDLLTGRTHQIRVHLSESGHPLLCDALY 205
>gi|168694220|ref|ZP_02726497.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168725312|ref|ZP_02757589.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168732667|ref|ZP_02764944.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196159237|ref|ZP_03119798.1| putative pseudouridylate synthase [Clostridium difficile CIP 107932] (315 aa)
Score = 259, Expect = 9.8e-21, Identities = 87/264 (32%), Positives = 140/264 (53%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDK-----NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQI-MEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGD-------TKYNKKGN------FGFQFPCLTSYKIKFN 278
      L ++++  ++S S I K IK+G +KVN+K   Y ++E D++ I   I +  L L   ++++YED +++++NKP+ ++ P   +TL N I  LY KDK    +  + HR+DK T+GL + AKN   L    +++ Y +CYG K+  T+  I N + ++ M + ++ K   IT + V+E+   + +L TG+ HQIRVH SI HP+LGD    TK+ KG    GF P  Y I+FN
 S:  30 LDIYLAEQLGDMSRSYIQKIIKDGKVKVNNKVEKAKYLVKEEDNIVI-----EIPEPKVLEVLPQDIPIDIVYEDDDVLIINKPQDMVVHPAPGNYENTLVNGI---LYHCKDKLSSINGVIRPGIVHRIDKDTSGLLMIAKNNYAHNFLAEQLKEHTITREYEFICYGVVKEDKITVDKPIGRNPKDRLKMAVVKDGK---NAITHFEVVERFDKFTHMRARLETGRTHQIRVHALSINHPLLGDFVYGPKETKFKLKGQTLHAKKLGFIHPTTKEY-IEFN 300
>gi|148653370|ref|YP_001280463.1| RluA family pseudouridine synthase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148572454|gb|ABQ94513.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Psychrobacter sp. PRwf-1] (420 aa)
Score = 259, Expect = 9.8e-21, Identities = 69/255 (27%), Positives = 127/255 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYL-EANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKK--KSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      + +E+ Q +  + F E S +++  +K+G++ VN    Y+++ D +++ +L+  +  +    L++IYED ++IV+NKP G++ P    TL N +  LY  ++ +L A L HR+DK T+GL V K +  EL   ++V ++Y C+ G   + T+ D    Q ++  +   I  ++    +LL+++L TG+ HQIRVH++ IGHP++GD Y +
 S:  109 VTQEQAGQRIDKLAADMFTEHSRAQLQDWLKSGNLTVNDHNEKAKYRVKIGDIVRLEAKLEQHGSDQPEDIK-----LDIIYEDDSVIVINKPVGMVVHPGAGNWSGTLVNGL---LYHYPNQAHLPRAGLVHRIDKNTSGLLVIGKTKAAQLELQEQLKDKSVYRHYQCVVAGDAPSLARQRTI-DAPIGRHRTQRTKMTVTSTGKTAITHIMKITPLSDTYSLLDVRLETGRTHQIRVHLSHIGHPIIGDDIYGNR 357
>gi|67154532|ref|ZP_00416277.1| Pseudouridine synthase, RluD [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67088665|gb|EAM08131.1| Pseudouridine synthase, RluD [Azotobacter vinelandii AvOP] (317 aa)
Score = 259, Expect = 1.0e-20, Identities = 83/252 (32%), Positives = 135/252 (53%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLK------PIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKF----KKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMA-LLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      I +  Q + +F+  K  + I + ++ G+++VN +  YKLQ D +++ LRL    P+ + L L LEA   +++EDK++IV+NKP G+      +  +++  E +D  LE L HRLD+ T+GL + AK + L L+   + V K YL L G +  K+ S L+   + E+ + E+D E +  E +T +RV+ + D A L+E + +TG+ HQIRVH  GHP+ GD KY
 S:  16 IGPDTAGQRIDNFLRTRLKGAPKTLIYRILRKGEVRVNKGRIKPEYKLQAGDLVRVPPLRLAERDEPVPLAQGL-LERLEAA----IVHEDKSLIVLNKPAGIAVHGGSGLSHGVIE-ALRQLRPEARD---LE--LVHRLDRDTSGLLMIAKKRSMLRHLHEALRGDGVDKRYLALVRGAWPSARKQVSAPLQKNTLRSGERMV-EVDEEGR---EALTLFRVLRRFGDFATLVEAKPVTGRTHQIRVHARHAGHPIAGDAKY 264
>gi|42780396|ref|NP_977643.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42736315|gb|AAS40251.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluD subfamily [Bacillus cereus ATCC 10987] (297 aa)
Score = 259, Expect = 1.0e-20, Identities = 74/255 (29%), Positives = 131/255 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEA--NLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      I  EE ++++F+ +K  + +L+ I   G I+VN + + Y+LQ + L++F  P+++ +  E P L ++YED ++V+NK  +  P +   ++ N   L  DK +L + ++ RLD+ T+GL + AKN+   L+   +AV + Y + +G+ ++ T+  I  + I   E+  + +T +RVI+    + ++L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGD Y K
 S:  10 IDSAEEGTLVREFLKTKGISKAALTDIK--FHGGAIEVNGQHASVRYQLQAGEELRVFF---PVEERSEGMIAEDIP-LCIVYEDDAVLVINKEANMSTIPSREHPAGSVANA----LLSHYDKQHLASTVHIVTRLDRDTSGLMLIAKNRFVHHLLSKQHQQKAVKRTYEAIVHGEMVEREGTIDAPIGRKSDSIIERTVCED--GQRAVTHFRVIDSANHKTHVSLELDTGRTHQIRVHMAHIGHPLLGDNLYGGK 255
>gi|19704707|ref|NP_604269.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19715021|gb|AAL95568.1| Ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (319 aa)
Score = 259, Expect = 1.0e-20, Identities = 84/272 (30%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWN-YKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKN-YLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKK--SDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + E E  L ++S+ +E + S + K I N +KVN K  N KL+ + +++   I +E ++    LN++YE+ + I++NK G++ P    TL N + Y    N +  + HRLDK T+GL + AKN   +L +++ + + K YLC+ G F ++ S +++ I + ++++ M I +EN  K I+ Y+V+EQ + +L+E+ + TG+ HQIRVHM SI H +LGD+ Y +   +  L +YK++F
 S:  17 VNSEYEGMRLDKYLSEQIEEATRSYLEKLIDNNFVKVNSKIINKNGRKLKLGEKIEVL-----IPEEENIDIEPENIPLNIVYENDDFILINKSYGMVVHPAYGNYTGTLVNALLYYTNNLSSVNGNIRPGIIHRLDKDTSGLILVAKNNYAHAKLASMFIDKTIHKTYLCIVKGNFSEENLSGRIENLIGRDSKDRKKMTIVKEN--GKIAISNYKVVEQVEGYSLVEVAIETGRTHQIRVHMKSINHVILGDSVYGTEDK-NVKRQMLHAYKLEF 285
>gi|160885528|ref|ZP_02066531.1| hypothetical protein BACOVA_03528 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156109150|gb|EDO10895.1| hypothetical protein BACOVA_03528 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (357 aa)
Score = 259, Expect = 1.0e-20, Identities = 72/231 (31%), Positives = 116/231 (50%)
 Q:  27 SLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYE--KKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLN-EEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      S ++I K+ ++G + N K  +YK++ D + + +   + E+   E P L ++YED ++VVNKP GL+ P    TL N + ++ +  D N   L HR+DK T+GL V AK   T L  + +  + Y L +G ++  T+  I N ++ M + +  K +T YRV+E+  + L+E L TG+ HQIRVHM IGH + D +Y
 S:  55 SRNRIQKAAEDGFVMANGKPVKSSYKVKPLDVITVMMDRPRYENEI---IPENIP-LTIVYEDPYLMVVNKPAGLVVHPGHGNYHGTLVNALAWHMKDIPDYDANDPHVGLVHRIDKDTSGLLVIAKTPDAKTNLGIQFFNKTTKRKYRALVWGVMEQDEGTIVGNIARNPRDRMQMAVMSDPTVGKHAVTHYRVLERLGYVTLVECILETGRTHQIRVHMKHIGHVLFNDERY 284
>gi|163939103|ref|YP_001643987.1| RluA family pseudouridine synthase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163861300|gb|ABY42359.1| pseudouridine synthase, RluA family [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (297 aa)
Score = 259, Expect = 1.1e-20, Identities = 74/251 (29%), Positives = 133/251 (52%)
 Q:  10 EENQILKDFI-SKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK 260
      EE ++++F+ +K  + +L+ I  + G I+VN + T+ +KLQ + LQIF  P+++ +  +E P L ++YED ++V+NK  +  P +   ++ N + Y Y+K++   ++ RLD+ T+GL + AKN+   L+   + V + Y + +G  ++ T+  I  + I   E+  + +T +RV+E  D  + ++L TG+ HQIRVHMA IGHP+LGD Y +
 S:  14 EEGTLVREFLKTKGISKAALTDIK--FRGGAIEVNGQHTSVRHKLQAGEELQIFF---PVEERSEGMEVEDIP-LCIVYEDDAVLVINKEANMSTIPSREHPSGSIANALL-YHYDKQNLAS-TVHIVTRLDRDTSGLMLIAKNRFVHHLLSKQHQQKGVKRTYEAIVHGTILEEVGTIDAPIGRKADSIIERTVCED--GQRAVTHFRVMESSSDKTHVALELETGRTHQIRVHMAYIGHPLLGDDLYGGR 255
>gi|85713201|ref|ZP_01044230.1| Predicted pseudouridylate synthase, Rlu family protein [Idiomarina baltica OS145] >gi|85692974|gb|EAQ30943.1| Predicted pseudouridylate synthase, Rlu family protein [Idiomarina baltica OS145] (315 aa)
Score = 259, Expect = 1.1e-20, Identities = 76/252 (30%), Positives = 132/252 (52%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIF-LRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLN-NRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + ++E Q + +F+  + + S + + ++ G+++VN K+T +YK++ D+++I +++ P K EL  L   L  ++YED  ++VNKP GL      LN  I+   +  N LE L HRLD+ T+GL + AK + L L+   + ++K YL L G+++K  ++ + N K  I R +  K  T++R+ ++ + L+E  +TG+ HQIRVH  GHP+ GD KY
 S:  13 VARDEAGQRIDNFLIARLRGVPKSLVYRILRKGEVRVNKKRTKPDYKIKAGDAIRIPPVKVSP-KPELPSPKLAKVAELEQAIVYEDDAFMIVNKPSGLAVHGGSG-----LNFGLIEGLRALRPQDNALE--LVHRLDRDTSGLIMIAKKRSVLKVLHAQLRDKEMNKQYLALVRGQWQKNVRNVEAPLKKNTLKSGERIVRVDAEGKPSHTRFRINQRYAEATLVEASPVTGRTHQIRVHALHAGHPIAGDPKY 260
>gi|56460456|ref|YP_155737.1| pseudouridylate synthase Rlu family protein [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|56179466|gb|AAV82188.1| Predicted pseudouridylate synthase, Rlu family [Idiomarina loihiensis L2TR] (315 aa)
Score = 258, Expect = 1.1e-20, Identities = 74/272 (27%), Positives = 137/272 (50%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIK----KELKLNFLEAKPILN--VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY------NKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + EE Q + +F+  + + S + + ++ G+++ N K+  +YKL+E D   +R+ P+K   +L  LE  L  ++YED ++++NKP G+    +  +     EK     L HR+D+ T+GL + AK + L L+   + ++K YL L G+++K+ +++ + N K  I R +  K +T++R+ ++ K+ L+E  +TG+ HQIRVH  GHP+ D KY   N   G   L +++++F
 S:  13 VSAEESGQRIDNFLIAQLRGVPKSLVYRIVRKGEVRANKKRIKPDYKLKEGD----LIRIPPVKVNERPDLPSANLEQVAALEHAILYEDDALMLINKPSGVAVHGGSGLQFGLIEGLRALRPKEK------SLELVHRIDRDTSGLLLVAKKRSVLRSLHEQLRNKEMNKQYLALVRGQWQKRVRSVEAPLKKNTLKSGERIVRVDAEGKASLTRFRIQQRYKEGTLVEASPVTGRTHQIRVHALHAGHPIAKDPKYGDTDFDNTMSRLGLNRLFLHAWQLRF 286
>gi|160885619|ref|ZP_02066622.1| hypothetical protein BACOVA_03622 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156109241|gb|EDO10986.1| hypothetical protein BACOVA_03622 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (223 aa)
Score = 258, Expect = 1.2e-20, Identities = 71/195 (36%), Positives = 107/195 (54%)
 Q:  83 LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDT-LNNRIKKYLYEKKDK-NYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEK-QIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + V+YED +IIVVNK  I Q DK  DT L+ +K+YL EK K  +  + HRLD+ +GL + AK K LT LN ++ T V K Y +   ++  L F+ NE++ +  D+E  +K+ I YR+I  ++ LLE+ L TG+ HQIR +A +G P+ GD KY  +   CL + +++F
 S:   1 MTVVYEDNHIIVVNKTASEIVQADKTG--DTPLSETVKQYLKEKYQKPGNVFLGVTHRLDRPVSGLVIFAKTSKALTRLNEMFRTSEVKKTYWAVVKNAPQEPEGELVHFLVRNEKQNKSYAYDKEVPNSKKAILHYRLIGHSENYYLLEVDLKTGRHHQIRCQLAKMGCPIKGDLKYGSPRSNPDGSICLHARRVRF 196
>gi|162447675|ref|YP_001620807.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA-like protein [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985782|gb|ABX81431.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase, RluA-like protein [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (297 aa)
Score = 258, Expect = 1.2e-20, Identities = 81/273 (29%), Positives = 130/273 (47%)
 Q:   5 FIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL--YEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      F  E+ + L F+ S EL+ S+I+ IK+G + VN  T  YKL+ +D + + L K   LK  ++  LN++YED +I+V+NKP+GL+ P +   TL + + +    + + L  + HR+DK T+GL + AK +  L   + + + Y+ L G    +  I   +I     K IT + V+  +D LL +L TG+ HQIRVH+A I HPV GD Y K     L +++++F
 S:   3 FKITEQTDSRLDHFLVAS-TELNRSQITTLIKDGLVMVNGLTTKAGYKLKNSDEITLNLEAKEETNPLKPKNID----LNIVYEDDDIMVINKPKGLVVHPSETFSETTLVSGLLHHTDTLSTHNDDPLRPGILHRIDKDTSGLILVAKTNEAHKILAQDLKSHDIKREYIALVEGVLDHNKGVIDAPI--ARHPKIRTKMAVVATGKPAITHFEVMRTFRDHTLLHCKLETGRTHQIRVHLAYIKHPVTGDPLYGTKAKILKDGQLLHAFRLEF 270
>gi|196243588|ref|ZP_03142317.1| pseudouridine synthase, RluA family [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|196208505|gb|EDY03295.1| pseudouridine synthase, RluA family [Cyanothece sp. PCC 8802] (318 aa)
Score = 258, Expect = 1.2e-20, Identities = 80/262 (30%), Positives = 135/262 (51%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNH-----KKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFL------NEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFG 264
      QI + +++  + ++S++ ++S S + K I+ G+I +N+   KKT  K+  D LQ+FL   +     P L+++YED ++I++NK GL+ P    TL  +  LY  +      + HRLDK TTG V AK    L   +  + YL + YG  + DT + I +    + K++ + EN  +E IT ++++E+ + L+E +L TG+ HQIRVH + IGHP++GD Y+ G+ G
 S:  10 QIELTVQDKGDRIDLWLSQNLDQISRSHLQKLIEQGNIYLNNQVCLNKKT----KVNSGDRLQVFLPPPEPLELQPEPI----P-LDILYEDDSLIIINKSAGLVVHPAPGHTTGTL---VHGLLYHCPNLVGIGGIQRPGIVHRLDKDTTGAIVVAKTDYAHQHLQAQLKAKTARREYLGVVYG-VPRHEDTHQGTINVPIGRHRGDRKKMAVVPVENG-GREAITHWQIVERLGNYTLVEFRLETGRTHQIRVHSSYIGHPIVGDPLYSSGGSVG 272
>gi|167750498|ref|ZP_02422625.1| hypothetical protein EUBSIR_01474 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656424|gb|EDS00554.1| hypothetical protein EUBSIR_01474 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (303 aa)
Score = 258, Expect = 1.3e-20, Identities = 73/266 (27%), Positives = 127/266 (47%)
 Q:  26 LSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD-----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKNHFLHYLNKL 291
      ++ S + I+ G  VN K  N KL+ D++ +   + +  + L   L+++YED +++VVNKP+G++ P    TL N +  +Y  D    +  + HR+D+ T+GL + AKN   L    + ++ Y+ + G K+       +++ M + EN ++E +T Y V + ++ L+ ++L TG+ HQIRVHMA IGHPV GD Y      CL + KI F   ++ + ++L
 S:  25 ITRSAAAALIEQGCCLVNGKIAAKNQKLKTGDTVTL-----DVPEAQPADILPENIPLDIVYEDSDLLVVNKPKGMVVHPAPGHYSGTLVNAL---MYHCGDSLSGINGVIRPGIVHRIDRDTSGLLIVAKNDTAHNILAEQIKVHSFTREYMAVVQGVIKEDGTVDAPIGRHKTDRKKMCVTTEN--SREAVTHYFVEQTYRNNTLVRLRLETGRTHQIRVHMAYIGHPVTGDEVYGNGSPKWLCGQCLHAKKIGFIHPDGRYMEFDSEL 285
>gi|12045231|ref|NP_073042.1| RluA family pseudouridine synthase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351560|sp|P47610|Y370_MYCGE Uncharacterized RNA pseudouridine synthase MG370 (RNA-uridine isomerase) (RNA pseudouridylate synthase) >gi|3844958|gb|AAC71597.1| pseudouridine synthase, RluA family [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078817|gb|ABY79435.1| pseudouridine synthase, RluA family [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (323 aa)
Score = 258, Expect = 1.3e-20, Identities = 85/275 (30%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   3 QIFIKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKE----LKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYL-YEKKDKNYLE--ANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIE--QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYN----KKGNFGFQFPCLTSYKIKF 277
      + + KE ENQ + F K  + S  K ++ G + +N K  N +L+ D +   + P +   L L+ ++ K L +I+ED+NIIVV+KP G++CQPDK  I L+N + K+ Y + D N L    HR+D+ T+G+ + AK K L ELN ++  ++K Y L +G+F     +  N  +  +   K+I T +    +KDM+L+ I+L++G+ HQIR +  + ++GD KY+  K N ++  L +Y++ F
 S:   6 KFLVPKESENQRIDQFCLKILPLIKRSDFFKYLRLGKVLLNKTKPQVNTRLKTKDEIAFLFDINPYLQTNNDYLSLDLVKDK--LKIIFEDENIIVVDKPTGIVCQPDKKHSIINLSNMLLKHCGYRQFDSNKLNFYPQFAHRIDRNTSGIVIGAKTNKALKELNKVFKNNHLTKRYKGLVFGQFNHLGLQTAYWKKDNNNGIVTVKWKPFPEAKKISTFFENSSYIAQKDMSLITIRLISGRTHQIRACLNLFSNQLVGDKKYSLIQFKNRNNKYKHQALHAYELVF 291
>gi|145589104|ref|YP_001155701.1| RluA family pseudouridine synthase [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|145047510|gb|ABP34137.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (318 aa)
Score = 258, Expect = 1.4e-20, Identities = 75/247 (30%), Positives = 120/247 (48%)
 Q:  15 LKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIE----QKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      L  ++ S + S +++  ++ G + V+ K T  Y L+ +S+++F  P +  + F   L V+YED +IIV+NKP GL+ P    TL N +   E K +  A + HRLDK T+GL V A+   T L    V + YL  +G  +  L    +++ +++  +  K  T +R I   +  +ALLE +L TG+ HQIRVH+ S+G P++GD Y KK 
 S:   6 LDKVLAGSLPDYSRNRLKAWVEAGAVMVDGKVTKARYLLRGGESVKVF----PQEMPEQFAFSPENIPLEVVYEDDSIIVINKPPGLVVHPAAGNWSGTLLNGLLHRFPELK--SLPRAGIVHRLDKDTSGLMVVARTAHAQTALVRQLQERTVGRRYLAWVWGDAPSQGKVLASV--GRDQRDRLKMAAGSPQGKPAATLFRRIAKGNVENAPVALLECRLETGRTHQIRVHLESLGFPLVGDPVYRKKA 248
>gi|184156035|ref|YP_001844375.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183227379|dbj|BAG27895.1| pseudouridylate synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (294 aa)
Score = 258, Expect = 1.4e-20, Identities = 74/228 (32%), Positives = 118/228 (51%)
 Q:  30 KISKSIKNG--DIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRE-NKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      ++  IKNG + +V+H++   K+ N L + ++ +P  +   ++ L ++YED N +VVNKP G+  P +  T+ NR+K YL  KD  L +L RLD+ T GL + AK+  + ++    + K Y + G F   T  FI   +  +I+RE N  +  T+Y  E + D L+ ++L +G+ HQIRVHMAS+GHP+LGD Y
 S:  27 RLFNDIKNGAGEFQVDHRRVRPTTKILPNQPLTLTVQPEPGDATVA----TSEEPLTIVYEDDNWLVVNKPVGVASVPGPHVVNGTILNRVKGYLV-AKDAPDLRPHLITRLDRDTAGLLLVAKHNVASSMISPQVEGHTMQKEYRAIVAGTFA----TDHGFIDAPIARIKGQIEREVNPAGQPAKTEYWAEESRGDWTLVRLRLHSGRTHQIRVHMASVGHPLLGDHLY 248
>gi|194476821|ref|YP_002049000.1| Pseudouridine synthase, RluD [Paulinella chromatophora] >gi|171191828|gb|ACB42790.1| Pseudouridine synthase, RluD [Paulinella chromatophora] (315 aa)
Score = 257, Expect = 1.5e-20, Identities = 76/256 (29%), Positives = 132/256 (51%)
 Q:  25 ELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKD----KNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKGNFGFQFPCLTSYKIKFNFD 280
      E S S+I K I G ++VN K++  L++ D +QI++  P  L   + P L++++ED+ +IVVNKP L  P  K TL N +  L+  D    +  + HRLDK TTG V AK ++ L L    VS+ Y+ + +G    T+  +  +N ++ + ++ + ++   T + +IE+ D +LL +L TG+ HQIR+H + IG+P++GD Y+K+   F   + ++ +F+
 S:  34 EQSRSRIQKFIYAGLVRVNGIKSSTKTPLRQGDQVQIWM---PPPDLLPYLIPQHIP-LDILFEDQYLIVVNKPADLTVHPAPGNKYGTLVNGL---LFHCSDLMGIGGEMRPGVVHRLDKSTTGCIVIAKTKEILAALQLQIQNRVVSREYIGIVHGVPATNKGTIIGKLGRHPVNRKRYAVLVNEKGRY---ACTHWCLIERWGDYSLLRFKLDTGRTHQIRIHCSHIGYPIIGDQYYSKQRRLPLAFNGQALHAVELSFN 286
>gi|86148440|ref|ZP_01066731.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio sp. MED222] >gi|85833794|gb|EAQ51961.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio sp. MED222] (324 aa)
Score = 257, Expect = 1.5e-20, Identities = 73/256 (28%), Positives = 125/256 (48%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +K + Q L  +++ F + S S+I + + +G I+V+ + T  +    I L+ +  +E   EA+ I L+++YED +++V+NKPR L+ P    T+ N +  + +   A + HRLDK TTGL V AK   T L    +++ Y + GK    K    ++ +M++  N+ K +T YRV E ++  + ++L TG+ HQIRVHM+ + HP+LGD Y + 
 S:  11 VKSSQLGQRLDQAVAELFTDFSRSRIKEWLLDGKIQVDGEVITKPRTIVLGGE-AIILQAELADEER----WEAQDIPLDIVYEDDDLLVINKPRDLVVHPGAGTPDGTILNAL--LFHYPQIAEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVRALAKRRITREYEAIAIGKMTAGGVVEKGISRHATKRTLMDV---NELGKPAVTHYRVAEHFREHTRIRLRLETGRTHQIRVHMSYLQHPLLGDIAYGGRA 257
>gi|84393596|ref|ZP_00992349.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84375805|gb|EAP92699.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase D [Vibrio splendidus 12B01] (324 aa)
Score = 257, Expect = 1.5e-20, Identities = 73/256 (28%), Positives = 125/256 (48%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPI-LNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKKG 261
      +K + Q L  +++ F + S S+I + + +G I+V+ + T  +    I L+ +  +E   EA+ I L+++YED +++V+NKPR L+ P    T+ N +  + +   A + HRLDK TTGL V AK   T L    +++ Y + GK    K    ++ +M++  N+ K +T YRV E ++  + ++L TG+ HQIRVHM+ + HP+LGD Y + 
 S:  11 VKSSQLGQRLDQAVAELFTDFSRSRIKEWLLDGKIQVDGEVITKPRTIVLGGE-AIILQAELADEER----WEAQDIPLDIVYEDDDLLVINKPRDLVVHPGAGTPDGTILNAL--LFHYPQIAEVPRAGIVHRLDKDTTGLMVVAKTVPAQTRLVRALAKRRITREYEAIAIGKMTAGGVVEKGISRHATKRTLMDV---NELGKPAVTHYRVAEHFREHTRIRLRLETGRTHQIRVHMSYLQHPLLGDIAYGGRA 257
>gi|170660217|ref|YP_001740053.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|118201620|gb|ABK79683.1| ribosomal large subunit pseudouridine synthase C [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (318 aa)
Score = 257, Expect = 1.5e-20, Identities = 75/252 (29%), Positives = 129/252 (51%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIK----------KELKLNFLEAKPILNVIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIF---LNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMA-LLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKY 257
      + E  Q + +F+  K + + I + ++ G+++VN +  YKLQ D   +R+ P++      + L LEA   ++YEDK +IV+NKP G+        I+ +  + D  LE L HRLD+ T+GL + AK + L L+   + V K Y+ L G +   ++ +  L  ++++E++ E K  E +T ++V+ + D A ++E + +TG+ HQIRVH  GH + GDTKY
 S:  16 VAPELAGQRIDNFLITYLKGVPKTLIYRILRKGEVRVNKGRIKPEYKLQAGD----IVRIPPVRVPERDEPVPVAQALLQRLEAA----IVYEDKALIVLNKPAGIAVHGGSGLSFGV----IEAFRQLRPDAKELE--LVHRLDRDTSGLLMIAKKRSMLRHLHEALRGDGVDKRYMALVRGNWATAQKQVRAPLLKSNLRSGERMVEVNEEGK---EALTLFKVLRRFGDFATMVEAKPVTGRTHQIRVHTLHAGHAIAGDTKY 264
>gi|163803777|ref|ZP_02197632.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio campbellii AND4] >gi|159172418|gb|EDP57289.1| 23S rRNA ribosomal pseudouridine synthase [Vibrio campbellii AND4] (314 aa)
Score = 257, Expect = 1.5e-20, Identities = 75/277 (27%), Positives = 138/277 (49%)
 Q:   6 IKKEEENQILKDFISKSFKELSLSKISKSIKNGDIKVNHKKTTWNYKLQENDSLQIFLRLKPIKKELKLNFLEAKPILN--------VIYEDKNIIVVNKPRGLICQPDKNEKIDTLNNRIKKYLYEKKDKNYLEANLCHRLDKYTTGLCVAAKNQKTLTELNNLWNTEAVSKYYLCLCYGKFKKKSDTLKDFIFLNEEKQIMEIDRENKFNKEIITKYRVIEQKKDMALLEIQLLTGKKHQIRVHMASIGHPVLGDTKYNKK------GNFGFQFPCLTSYKIKFNFDKN 282
      I ++  Q + +F+  K++ S I + ++ G+++VN K+  YKL+ D   +R+ P+ E K  +   LN    +I+ED++++V+NKP G     K    I+   +  +LE L HR+D+ T+G+ + AK + L L  + + V K+Y L G++K   +  + NE  I+ ++ + K ++  T+++++E+ +  L++  +TG+ HQIRVH  GHP+ D +Y +   G G   L + IKF  N
 S:  13 IDEDMAGQRIDNFLRNQLKDIPKSMIYRIVRKGEVRVNKKRIKAEYKLKAGD----LVRIPPVTVEQKEVDVAPSTKLNKVAELEHMIIFEDEHMLVLNKPSGTAVHGGSGLKFGA----IEALRALRPQARFLE--LVHRIDRDTSGILLVAKKRSALRYLQAQFREKTVKKFYFALVMGEWKNSCKVVNAPLLKNEVNSIVRVNPKGKPSE---TRFKILEKFEQATLIQASPITGRTHQIRVHTQYTGHPIAWDDRYGDRRFDAYTGKVGLDRLFLHAANIKFQHPSN 290