>gi|26553593|ref|NP_757527.1| methyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453599|dbj|BAC43931.1| predicted methyltransferase [Mycoplasma penetrans HF-2] (282 aa)
Score = 1240, Expect = 1.6e-134, Identities = 282/282 (100%), Positives = 282/282 (100%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKNCF 282
      MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKNCF
 S:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKNCF 282
>gi|12044908|ref|NP_072718.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351471|sp|P47302|Y056_MYCGE UPF0011 protein MG056 >gi|1045730|gb|AAC71273.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079073|gb|ABY79691.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase protein [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (277 aa)
Score = 466, Expect = 7.9e-45, Identities = 123/275 (44%), Positives = 180/275 (65%)
 Q:   3 KKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ-------FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQI--INGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      K L +VATPIGNI+EISE A  L + + FCED+R ++K+L+LLNI + K F  N  EKQ    FI +F   + CL+SDAGYP LSDPG +IN I N +++I INGPS+LM LI SGF ++ +LF GFL+H +N ++ L+ +N+ TI+ FE+VHR+++TL+ +K +F N+ ++ I RELTK++E+ Y + +   IT KGEFVI+IDN   +++  + Y VY E++KL+ G K K AC ++ K LKS+ LY + +
 S:   2 KTLKVVATPIGNIQEISERAKKALQDCEVLFCEDSRVTRKMLDLLNIDCKQKKFVINNSFKEKQNLTFAEEFITNF-----KCCLVSDAGYPSLSDPGNEMINWIISKNKEIRIEVINGPSALMCGLITSGFKTTPLLFLGFLSHKQNQLKNYLSTYQNQKSTIVFFEAVHRLENTLETVKNVFKNN-DVFIGRELTKLHESHYWFNTSENTLPDITLKGEFVIVIDNQNINHQTLSSNQ--YLVY--EIKKLMDIGVKLKDACNYLAKKMHLKSSMLYTLFHE 275
>gi|13507810|ref|NP_109759.1| hypothetical protein MPN071 [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496279|sp|P75046|Y071_MYCPN UPF0011 protein MG056 homolog >gi|1673738|gb|AAB95732.1| hypothetical protein MPN_071 [Mycoplasma pneumoniae M129] (276 aa)
Score = 455, Expect = 1.6e-43, Identities = 113/273 (41%), Positives = 174/273 (63%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEY-C-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWD---VQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR-SSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL--NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L ++ATPIGNI+E+S   LT  + FCEDTR +KKLL LL I  NK F  N  EKQ ++   ++Y C L+SDAGYP +SDPG +L+ +++    +++INGPS+L+ L+ SGFP S +LF GFL+H    L  +N  TI++FE+VHR++ TL++I+ +F N++ + + RELTK++E+ Y ++ A + + IT KGEFVI+I+N+  T+ + +  YS L  E+ +L++ G K K AC ++ + LKSN LY + +
 S:   4 LKVIATPIGNIEEVSPRVKAALTKCEVLFCEDTRVTKKLLGLLGIDFSNKQFIINNEFKEKQNLSKVANLIHQYHCGLVSDAGYPSVSDPGHILVE-YVRTQLPQIAIEVINGPSALVCGLVTSGFPESPLLFLGFLDHKPTQVTQTLKHYQNFQGTIVLFEAVHRLQQTLEVIQTVFSNTE-VFVGRELTKLHESHYWFNTSAPLPD--ITLKGEFVIVINNH--HTQPVGQ----YSDQLLKQEITQLVQMGVKVKDACHYLAKRLQLKSNKLYTLFHE 274
>gi|171920744|ref|ZP_02695289.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178786|ref|ZP_02554825.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024303|ref|ZP_02570064.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039530|ref|ZP_02528607.2| hypothetical protein Uures_02515 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188039654|ref|ZP_02529009.2| hypothetical protein Uures_03462 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188039681|ref|ZP_02529052.2| hypothetical protein Uures_03622 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518521|ref|ZP_03003991.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524070|ref|ZP_02557303.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530828|ref|ZP_02546568.2| hypothetical protein Uurese_01000003_0200001595 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568691|ref|ZP_03005455.1| hypothetical protein Uurealyserovar_00980 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592501|ref|ZP_02694047.2| hypothetical protein Uureaserovar_01010 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867755|ref|ZP_03079756.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903492|gb|EDT49781.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209406|gb|EDU06449.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018977|gb|EDU57017.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997938|gb|EDU67035.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660155|gb|EDX53535.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660610|gb|EDX53866.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (279 aa)
Score = 434, Expect = 4.3e-41, Identities = 117/275 (42%), Positives = 163/275 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEY--CLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L I+ATPIGN++E SE I +L  + CEDTR + KLL+LLNI + K  S + NE + +N    +Y  L+SDAGYP +SDPG+ LIN  + N VQ+INGPSSLMH+L+ SG S + +F GFL  + + ++L Q KN  T +I+E+VHR++ TL + E + +  + I RELTK NE+ Y  ++ +  ITEKGEFVI+IDN  +T   + D + LNE+ LI++ K K ACK VS   S LY   +K
 S:  10 LSIIATPIGNLEEASERVIKSLNEAYVILCEDTRMTSKLLHLLNI-YDYKKLVSFHNFNEVEKLNEAINYIKKYPTALVSDAGYPTISDPGYKLINECHRQNIGVQVINGPSSLMHALVASGMCSQDFMFLGFLGKTQKQRVEKLKQYKNLQTTFVIYEAVHRLQTTLMDVYETWGDVL-VFIGRELTKKNESHYYGYLSQLP--PITEKGEFVIVIDN---KTNFDVIKNNDINECLNEIRTLIKQNFKLKDACKEVSKTSGFDSKELYKLMVNQK 279
>gi|13357753|ref|NP_078027.1| hypothetical protein UU195 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762351|ref|YP_001752276.1| hypothetical protein UPA3_0201 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920203|ref|ZP_02931585.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508795|ref|ZP_02958257.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186702002|ref|ZP_02971621.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|11279537|pir||A82922 conserved hypothetical UU195 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899160|gb|AAF30602.1|AE002119_7 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827928|gb|ACA33190.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902586|gb|EDT48875.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675743|gb|EDT87648.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700780|gb|EDU19062.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (279 aa)
Score = 416, Expect = 5.6e-39, Identities = 116/275 (42%), Positives = 164/275 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEY--CLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L ++ATPIGN++E+SE I L  + CEDTR + KLL+LLNI + K  S + NE Q +N    +Y  L+SDAGYP +SDPG+ LIN  + N +Q+INGPSSLMH+L+ SG S + +F GFL  + + ++L  KN  T +I+E+VHRI+ TL I EI+ +  I I RELTK NE+ Y  ++ +  ITEKGEFVI+IDN + + + IK  +  L ++ L+++ K K ACK VS  + S LY   +K
 S:  10 LSVIATPIGNLEEVSERVIKCLNEAYVILCEDTRVTAKLLHLLNI-YDYKKLISYHNFNEIQKLNEAINYIKKYPTALVSDAGYPTISDPGYKLINECHQQNIGIQVINGPSSLMHALVASGMCSQDFMFLGFLGKTQKQRVEKLKLYKNLQTTFVIYEAVHRIEKTLMDIYEIWGDIL-IFIGRELTKKNESHYYGYLSQLP--PITEKGEFVIVIDNKINQ-DVIKNNNINEC--LIKIRDLMKQNFKLKDACKEVSKSSNFDSKELYKLIINQK 279
>gi|114565622|ref|YP_752776.1| methyltransferases [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114336557|gb|ABI67405.1| methyltransferases [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (283 aa)
Score = 402, Expect = 2.5e-37, Identities = 93/276 (33%), Positives = 155/276 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      KL+I TPIGN+ ++S  + TL  + CEDTR + KLLN  I   +++ +  ++ ++ +  +   L+SDAG P +SDPG LI  ++  +++I GPS+L +L +SG +S  F GFL H ++ ++ +L QL++E KTII++E+ HR+++ L I EI  + + IARELTK +E I R +  + +   +GE +LI     K ET++ + + E E+LI G +K A K+ + Y +K N LY ++ ++K
 S:   5 KLYICGTPIGNLDDVSIRLLKTLRKVDLIACEDTRMTIKLLNRFKIKTRMISYHEHSKREKEDYLIAQLLQGQNIALVSDAGMPTISDPGEELIRRALQTGIPLEVIPGPSALTAALALSGMDTSAFTFAGFLPHRRSRRRGELEQLQSEQKTIILYEAPHRLRECLLDIVEIMGAERKLAIARELTKKHEEIRRGTAGELLHHFSASPPRGEICLLI-----APAEDKAAETNWELIIAETEELINLGMDKKEAFKIKAKNYGIKKNELYKYFVEKK 277
>gi|167755128|ref|ZP_02427255.1| hypothetical protein CLORAM_00632 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705178|gb|EDS19757.1| hypothetical protein CLORAM_00632 [Clostridium ramosum DSM 1402] (284 aa)
Score = 397, Expect = 7.7e-37, Identities = 102/274 (37%), Positives = 158/274 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLN-GNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L++VATPIGN++E++ AI TL    EDTRN+ K+LN NI + + + N G + + IN   N  L+SDAGYP +SDPG+ L+  I N +V I+G ++ + +L+VSG   LFYGFL+H  K+ +L LKN +TI+ +ES HRI TLK++++I + + I + RE+TK +E I R SI+ I ++  KGE VI++ N  E  E+T   + +++ + KG  K A K V+  ++K N +Y + Q+
 S:  14 LYLVATPIGNLEEMTYRAIRTLQEVDYIGAEDTRNTVKILNHYNIRTKLISHHEHNLGQSIPKLINLL-LDGNNIALVSDAGYPAISDPGYELVKAAIDNEINVIPISGANACLDALVVSGIAPQPFLFYGFLDHQDKKKKKELQVLKNYQETIVFYESPHRITKTLKLMEDILGD-RPIALCREITKKHEEILRGSISEITKVAGDLKGEMVIVVSGNNNVIEETVFEQT----IVEHVDEYVSKGMTVKDAIKEVAKLRNIKKNEVYATYHQK 282
>gi|66880274|ref|ZP_00405257.1| COG0313: Predicted methyltransferases [Mycoplasma genitalium G-37] (200 aa)
Score = 395, Expect = 1.5e-36, Identities = 95/195 (48%), Positives = 137/195 (70%)
 Q:   3 KKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ-------FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQI--INGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIY 197
      K L +VATPIGNI+EISE A  L + + FCED+R ++K+L+LLNI + K F  N  EKQ    FI +F   + CL+SDAGYP LSDPG +IN I N +++I INGPS+LM LI SGF ++ +LF GFL+H +N ++ L+ +N+ TI+ FE+VHR+++TL+ +K +F N+ ++ I RELTK++E+ Y
 S:   2 KTLKVVATPIGNIQEISERAKKALQDCEVLFCEDSRVTRKMLDLLNIDCKQKKFVINNSFKEKQNLTFAEEFITNF-----KCCLVSDAGYPSLSDPGNEMINWIISKNKEIRIEVINGPSALMCGLITSGFKTTPLLFLGFLSHKQNQLKNYLSTYQNQKSTIVFFEAVHRLENTLETVKNVFKNN-DVFIGRELTKLHESHY 199
>gi|169824819|ref|YP_001692430.1| putative methyltransferase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831624|dbj|BAG08540.1| putative methyltransferase [Finegoldia magna ATCC 29328] (275 aa)
Score = 390, Expect = 4.8e-36, Identities = 96/269 (35%), Positives = 161/269 (59%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      K+++V TPIGN+K+++ ++ L N + +CEDTRN+ KLLN +I   +++ N + ++ I+  +   ++SDAG P +SDPG +L+  I + D++++ G S+ + +L+ SGF S  F GF+  + K  +Q+KN + T II+ESVHR++ T++ + E  + K IC+ RELTK++E++ + +  + E+  E KGEFVI+ID ++E E I +E    +L +LI G +K A K+VS Y LK N +Y
 S:   7 KIYVVPTPIGNLKDMTLRSLDVLKNVDVIYCEDTRNTSKLLNYYDIKTPLVSYHKHNEQSRSEEIIDKILLEHINCAVVSDAGMPSISDPGQILLEKAIDRDVDIEVLPGASAAITALVRSGFDSLQFAFLGFVPRKNSDKNKFYDQIKNATMTTIIYESVHRVEATVEELSEFLGDRK-ICVLRELTKIHESVIKGTCPEVMEMLKNETVKGEFVIVIDKLIEENEEIDVKE--------KLTELINDGISKKQAVKIVSDMYGLKKNDVY 269
>gi|169351612|ref|ZP_02868550.1| hypothetical protein CLOSPI_02392 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169291834|gb|EDS73967.1| hypothetical protein CLOSPI_02392 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (284 aa)
Score = 384, Expect = 2.4e-35, Identities = 107/276 (38%), Positives = 157/276 (56%)
 Q:   2 NKK--LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      NKK +++VATPIGN++EI+ AI L    EDTRN+ KLLN NI + + + N    I +  + N  L+SDAGYP +SDPG+ L+  IK  +V I+G ++ + +L+VSG   +FYGFL+H+  K+ +L+ LK  +TII +ES HRI TL+++ EIF N + I + RE+TK +E I R +I I EI  KGE VI++ N  E  E+T   + +++ I KG  K A K V+  +LK N +Y + Q
 S:   9 NKKPCIYLVATPIGNLEEITYRAIRILKEVDYIAAEDTRNTIKLLNYYNIKTKLISHHEHNIKQSIPKIINLLLEGNNIALVSDAGYPAISDPGYELVKEAIKKEINVIPISGANACLDALVVSGISPQPFIFYGFLDHSDKKKKRELDNLKKNQETIIFYESPHRITKTLQLMLEIFGN-REIALCREITKKHEEIIRGNIDEILEISPNLKGEIVIVVSGNNGVIEEPVFEQT----IIEHVDEYIAKGMSVKDAIKEVAKVRNLKKNEVYAKYHQ 281
>gi|118725992|ref|ZP_01574626.1| Protein of unknown function UPF0011 [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664691|gb|EAV71319.1| Protein of unknown function UPF0011 [Clostridium cellulolyticum H10] (290 aa)
Score = 381, Expect = 5.4e-35, Identities = 100/270 (37%), Positives = 154/270 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE--LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      KL++VATPIGN+++I+ AI TL +   EDTR + KLLN  I   ++Y N  + ++      L+SDAG P +SDPG L+ L I+N +V +I GP + + L++SG P+  +F GFL NK +Q++L QLKNE++TII +E+ H++ TLK I  + + + I +ARELTK E + R S+  E  TE KGEFV++I+  E  +++E  YS+  E + + + +G +K A K +  L  +YN
 S:  14 KLYLVATPIGNLQDITFRAINTLKDVDFIAAEDTRQTIKLLNHFEIKKPLVSYYEHNKLVKGNYLIEQLLSGKNIALVSDAGSPGISDPGEDLVRLAIENGIEVTMIPGPVAAVTGLVISGLPAGRFVFEGFLPMNKRSRQERLQQLKNETRTIIFYEAPHKLSYTLKDIYNAWGD-RRIALARELTKRFEEVIRCSLFEAMERFQTEAPKGEFVVIIEGQ-DEALLVEQEREKYSIVSIEDHVNRYVEEGLTKKEAIKKAAEDRGLNKRDIYN 285
>gi|160914733|ref|ZP_02076947.1| hypothetical protein EUBDOL_00740 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158433273|gb|EDP11562.1| hypothetical protein EUBDOL_00740 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (284 aa)
Score = 381, Expect = 6.6e-35, Identities = 92/268 (34%), Positives = 150/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ E++ AI L + +  EDTRN+ +L  +I    + N    +   K N  L+SDAGYP++SDPG++ +  I+  V I+G ++++ +L+ SG + + LFYGFL  + + +L L +  T++ +E+ HRI+ LK + +F++ +NIC+ARELTK +E + R I+ I EI  KGE V++++  KE E+I + T  VY E+ + I++G   A K V+ + L N +Y
 S:  14 LYIVATPIGNLSEMTPRAIEVLKSVDVIAAEDTRNTMRLCAHFDIHTRLIAHHKYNEETSADGLLDLLDKGNSVALVSDAGYPLVSDPGYVAVQKVIEKGHPVIPISGSNAMLAALVASGLDTQHFLFYGFLKAQEKERVKELQVLADYPFTMVFYEAPHRIEKMLKSMLAVFED-RNICLARELTKKHEELIRGKISEILEIVGECKGEMVVVVE-GAKEKEAI-VDATSPLVY-EEIHRYIQEGLTTNAAIKRVAKEMGLSKNEVY 277
>gi|161506956|ref|YP_001576910.1| putative methyltransferase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160347945|gb|ABX26619.1| putative methyltransferase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (284 aa)
Score = 376, Expect = 2.5e-34, Identities = 91/274 (33%), Positives = 148/274 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++V TPIGN+++I+ A  LT+   EDTR S LL + +   +F+ N    +   + N  +SDAG P++SDPG++L+  IKN+ V + GPS+  +LI SGF +  +YGFL  + ++  Q+   T I +E+ HR+ TLK + +  + I ARELTK++E  R ++ + E  +  +GEFVILI N  TE+ K + +S ++ + L++KGE +K A K V+ ++ + N LY+ + Q
 S:  13 KLYLVPTPIGNLEDITIRAKKVLTDADYIAAEDTRTSGILLEKIGVHNRMISFHKYNSKERAPELIKLMQEGNVIAEISDAGMPVISDPGYILVQECIKNDIPVVPLPGPSAFATALIASGFDAQPFTYYGFLPRKSSEQKPYFEQMNKAKATSIFYEAPHRLAKTLKNLATVLPKDRQIVAARELTKIHEEFIRGTVEEVTEYFAQNAPRGEFVILISPN---TEAPK--QLSWSELIDLVNTLVKKGESKKDAIKQVAKEHHVSKNELYDEYHQ 283
>gi|31544731|ref|NP_853309.1| methyl transferase [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541577|gb|AAP56877.1| predicted methyl transferas [Mycoplasma gallisepticum R] (273 aa)
Score = 375, Expect = 2.7e-34, Identities = 111/270 (41%), Positives = 163/270 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ--FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQI-INGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V PIGN+ EI+ A+ L  I +CE+T N KKLLNLLNI+ +K  S + NE   +   K N+ L+SDAG+P ++DPG L++   +++ I ING ++ + +L SGF SS  + GF + K  ++LN+   T+I +ESVHRIK+TL++I E F + + +CIARELTK E++Y  I+ I  KI KGEFVILI+ N+K+  I +E    + EL LI+  + K ACK ++ KY+LKS+ LY F
 S:   4 LYLVGLPIGNLSEINHRALEILNQLEIIYCENTDNFKKLLNLLNINFRDKKLISYHKFNETNRFIMIQEQLKSNDVGLVSDAGFPCINDPGQKLVSYLRSIDFNQIICINGSNAALCALATSGFESSQFYYGGFFGYKKQEIINELNEKLKYDTTLIYYESVHRIKNTLEIINENFPDLE-VCIARELTKKFESLYFGKISEIIG-KIEYKGEFVILINKRNIKQENEINEE------IIKELNTLIKYNMRSKDACKYLADKYNLKSSLLYAF 269
>gi|126701170|ref|YP_001090067.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile 630] >gi|145952705|ref|ZP_01801714.1| hypothetical protein CdifQ_04004086 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697837|ref|ZP_02730114.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168726471|ref|ZP_02758748.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730082|ref|ZP_02762359.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196162271|ref|ZP_03122832.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile CIP 107932] >gi|115252607|emb|CAJ70450.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile 630] (277 aa)
Score = 375, Expect = 3.1e-34, Identities = 102/272 (37%), Positives = 160/272 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KL+I TPIGN+++I+  + TL  +  EDTR+S KLLN  IS  +++ N +++ ++ +     L+SDAG P +SDPG +I  I+NN +++++ G ++ + +L+ SG +  +F GFL+ +K +++ QL +LK ES+TII +ES HR+KDTLK + +I N +NI I RELTK + I R +I   IKI E  +GEFV++++   E KKE D    + KLI G +K A K+V   LK + +Y
 S:   1 MSGKLYICPTPIGNLEDITYRTLRTLKEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFEISKPLTSYHEHNKDSKGDYLINKLIDGENIALISDAGMPGISDPGEEIIKQAIQNNIEIEVLPGATAFVTALVGSGMDTHRFVFEGFLDRDKKVRKAQLEELKEESRTIIFYESPHRLKDTLKDMLKILGN-RNISINRELTKKYQEIIRENIETT--IKIFEEKEVRGEFVLIVEGF--HGEKSKKENYDGLTDREYVLKLIESGMNKKDAIKIVCKDRKLKKDVVY 271
>gi|119713522|gb|ABL97575.1| hypothetical protein MBMO_EB0-35D03.0038 [uncultured marine bacterium EB0_35D03] (276 aa)
Score = 373, Expect = 5.7e-34, Identities = 90/219 (41%), Positives = 130/219 (59%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILI 219
      MN KLFIVATPIGN+ +I+ AI L + I  EDTR+SKKL   I+  + F+ N  +  I +   + L+SDAG P++SDPGF+L++  K+ DV I GPS+L+ +L SG    F+GFL  + +  L  N +TII +ES RI TL+ + ++F S+++CIA+ELTK ETI + + N+ E +T  +KGEFVIL+
 S:   1 MNGKLFIVATPIGNLSDITLRAIDILKSVDIVLAEDTRHSKKLFIHYEITTSIRAFHEHNEREKTDSIIAEINDGKDVALISDAGTPLISDPGFILVSTAKKDGIDVVPIPGPSALITALSASGLAIDKFTFFGFLPSRQAARLKMLQAKTNLKETIIFYESPKRILSTLEDLLKVFGASRDVCIAKELTKSFETILTNKLPNLIEYFVTDESHQKGEFVILV 223
>gi|149195113|ref|ZP_01872205.1| hypothetical protein CMTB2_06416 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149134826|gb|EDM23310.1| hypothetical protein CMTB2_06416 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (260 aa)
Score = 372, Expect = 6.5e-34, Identities = 101/257 (39%), Positives = 153/257 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD---FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVS 261
      L ++ TPIGN+++IS+ AI+ L + I FCEDTR +KKLLNLLNI +NK F S++ +NE + +  D  K   +SDAG P +SDPG L+  K+N  +I GP++ + + + SGF   +FYGFL H + ++ +LN++ N K I++ES HRI+ L +KE  N + I +A+ELTK++ET + + +IN I+ T KGE+V++ID     +K T  Y  L  + K EK K+ K+ S
 S:   2 LTLIPTPIGNLEDISKRAISALKTSEILFCEDTRVTKKLLNLLNIDYKNKEFISMHSHNEDKILQKLDPEILKTKNVGYVSDAGMPGISDPGSKLVKFAQKHNIPYTVIPGPNAAITAFVASGF-EGEFIFYGFLPHKGSEREKKLNEVINSQKISILYESPHRIEKLLNELKEKIPN-RTIFLAKELTKLHETFIKGKVKDIN-IENT-KGEWVVVIDKG-------EKANTLSLTYDEILNLPLPKKEKSKLLAKISS 250
>gi|196163959|ref|ZP_03124490.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile QCD-23m63] (277 aa)
Score = 370, Expect = 1.2e-33, Identities = 101/272 (37%), Positives = 160/272 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KL+I TPIGN+++I+  + L  +  EDTR+S KLLN  IS  +++ N +++ +++ +     L+SDAG P +SDPG +I  I+NN +++++ G ++ + +L+ SG +  +F GFL+ +K +++ QL +LK ES+TII +ES HR+KDTLK + +I N +NI I RELTK + I R +I   IKI E  +GEFV++++   E KKE D    + KLI G +K A K+V   LK + +Y
 S:   1 MSGKLYICPTPIGNLEDITYRTLRILKEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFEISKPLTSYHEHNKDSKGEYLINKLIDGENIALISDAGMPGISDPGEEIIKQAIQNNIEIEVLPGATAFVTALVGSGMDTHKFVFEGFLDRDKKVRKAQLEELKEESRTIIFYESPHRLKDTLKDMFKILGN-RNISINRELTKKYQEIIRENIETT--IKIFEEKEVRGEFVLIVEGF--HGEKSKKENYDELTDREYVLKLIESGMNKKDAIKIVCKDRKLKKDVVY 271
>gi|168714893|ref|ZP_02747170.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196125484|ref|ZP_03117233.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium difficile ATCC 43255] (277 aa)
Score = 370, Expect = 1.2e-33, Identities = 101/272 (37%), Positives = 159/272 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KL+I TPIGN+++I+  + L  +  EDTR+S KLLN  IS  +++ N +++ ++ +     L+SDAG P +SDPG +I  I+NN +++++ G ++ + +L+ SG +  +F GFL+ +K +++ QL +LK ES+TII +ES HR+KDTLK + +I N +NI I RELTK + I R +I   IKI E  +GEFV++++   E KKE D    + KLI G +K A K+V   LK + +Y
 S:   1 MSGKLYICPTPIGNLEDITYRTLRILKEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFEISKPLTSYHEHNKDSKGDYLINKLIDGENIALISDAGMPGISDPGEEIIKQAIQNNIEIEVLPGATAFVTALVGSGMDTHRFVFEGFLDRDKKVRKAQLEELKEESRTIIFYESPHRLKDTLKDMLKILGN-RNISINRELTKKYQEIIRENIETT--IKIFEEKEVRGEFVLIVEGF--HGEKSKKENYDGLTDREYVLKLIESGMNKKDAIKIVCKDRKLKKDVVY 271
>gi|116629047|ref|YP_814219.1| methyltransferase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094629|gb|ABJ59781.1| Predicted methyltransferase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (285 aa)
Score = 369, Expect = 1.4e-33, Identities = 88/274 (32%), Positives = 147/274 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      +L++V TPIGN+++I+ A  LT    EDTR S LL + + + +F+ N    +   + N  +SDAG P++SDPG++L+  IKN+ V + GPS+  +LI SGF +  +YGFL  + +++  +   T I +E+ HR++ TLK + E+  + I +ARELTK++E  R +I+ INE  K  +GEFV+L+ N E + + +E   + ++  + GE +K A K+V+  + N LY+ + Q
 S:  14 RLYLVPTPIGNLEDITLRAKRILTEADYIAAEDTRTSGILLEKIGVHNKMISFHKYNSKERAPELIKLLKEGNTIAEISDAGMPVISDPGYILVQECIKNDIPVVALPGPSAFATALIASGFDAQPFTYYGFLPRKSSEQKEYFEMMNQARATSIFYEAPHRLQKTLKTLAEVIKPDRKIVLARELTKIHEEYLRGTISEINEYFTKNDPRGEFVVLVSPNDDEEKQLSWDE-----LIKQVADRVEAGESKKDAIKLVAKANKVSKNELYDKYHQ 284
>gi|126645811|ref|ZP_01718328.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126577443|gb|EAZ81663.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Algoriphagus sp. PR1] (231 aa)
Score = 367, Expect = 2.2e-33, Identities = 80/215 (37%), Positives = 130/215 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI 219
      L++V TPIGN+++I+ AI L  +  EDTR S KLL L IS  ++++ N +  + +   KD E + L+SDAG P +SDPGFLL+  +  DVQ + GP++ + +L+ SG P+  +F GFL H K ++ +++ L +E +T++ +ES HRI TL+ + E F  + C++RELTK++E  R ++A +   T  KGE V+++
 S:   9 LYLVPTPIGNLQDITLRAIEVLKAADVILAEDTRTSGKLLKHLEISRPLQSYHIFNEHKTVEKLVQ-RMKDGEHFALISDAGTPAISDPGFLLVREVLAAGLDVQTLPGPTAFVPALVNSGLPNDRFIFEGFLPHKKG-RKTRIDGLVDEVRTMVFYESTHRIMKTLEQLAEAFGADRQACVSRELTKIHEENARGTLAELIAYYQTHPVKGEIVLVV 224
>gi|110004199|emb|CAK98537.1| conserved hypothetical upf0011 methyltransferase protein [Spiroplasma citri] (302 aa)
Score = 367, Expect = 2.3e-33, Identities = 99/278 (35%), Positives = 170/278 (61%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNN-SIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDN-EYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKN-NWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL-IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      N K++++ATPIGN++E++ AI + NN  +CEDTRN+ KLLN N   K  SLN NE  +   D  N  ++SDAGYP++SDPG+ +N +++ +DV I+G ++ +++++ SG  + LF+GFLN K K ++L +L +  II +E+ HRI +TLK+IK +F + K I + +E+TK++E YR ++ +   + +  GE+V+++D   T+ + +E  + + E+++L I++ + K A  V+ KY + N LYN + Q+K
 S:  14 NPKIYLIATPIGNLQEMTPRAIEVIKNNVQKIYCEDTRNTIKLLNYFNCK---KQLISLNKENEMHRLTEMLNDLAQNLSIAIISDAGYPLISDPGYYAVNHILEHYPYDVIPISGANAALNAIVSSGLNPHHFLFFGFLNKAKTKKINELEKLLSLPYPIIFYEAPHRILETLKIIKTVFGDRK-IAVGKEITKIHEQWYRGHLSKVLLFLQQEENVSVGEYVLVVDGVGNVTDPVIADE----ILVAEIDQLIIKQNYRVKQAIDFVANKYKISKNVLYNKYHQQK 293
>gi|126652966|ref|ZP_01725108.1| hypothetical protein BB14905_03941 [Bacillus sp. B14905] >gi|126590296|gb|EAZ84418.1| hypothetical protein BB14905_03941 [Bacillus sp. B14905] (291 aa)
Score = 367, Expect = 2.5e-33, Identities = 99/274 (36%), Positives = 153/274 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEK----LIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L++V TPIGN+++IS A+ L  I  EDTRN+KKL N  I   +++ N   + + +F +   L+SDAG P +SDPG ++  I N+ V I GP++ + +LI SG    FYGFLN K ++ QL QLK  +TI+++E+ HR+K+TLK ++ I N ++I +ARELTK E  R ++A  E  TE +GEF I+++ N +E E ++ E Y  L+ +E   L +   K A K V+ + L  +YN + +
 S:  15 LYLVGTPIGNLEDISVRALRILKEADIIAAEDTRNTKKLCNYFEIDTPLMSYHEHNLAVGGEKLLTFLQEGKTIALVSDAGLPCISDPGADIVEKAIAQNFPVVPIPGPNAAITALIASGLTPQPFFFYGFLNRGKKDRRQQLEQLKKRQETILLYEAPHRLKETLKDMEAILGN-RHIVLARELTKKFEEFLRGTLAEAIEWSQTEEIRGEFCIVLEGN-QEVE-VEDSEKAYWHTLSIIEHVDYILQQNDVSSKEAIKEVAKERQLAKRDVYNEYHNQ 291
>gi|71278341|ref|YP_271079.1| hypothetical protein CPS_4431 [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|71144081|gb|AAZ24554.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Colwellia psychrerythraea 34H] (282 aa)
Score = 366, Expect = 3.7e-33, Identities = 99/268 (36%), Positives = 148/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQF---INSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--------NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ +IS+ AI LT  + CEDTR++ KLL+  S++NKT SL+ +NE+Q  + S  +   L+SDAG P++SDPGF L+     V I G + + +L V+G P+  F GFL   +Q L L +ES+T++ +++ R DT++ I    + I IARELTK ETI+ + N+    N++  KGE V++I    E K E + S +  KL+  K K AC + + Y +K N+LY
 S:  11 LYIVATPIGNLSDISQRAIDILTQVDVIACEDTRHTGKLLSAF--SIKNKTM-SLHDHNERQRQDQVASMLQEGKTIALVSDAGTPLISDPGFHLVRHCRSLGLQVSPIPGACAAIAALSVAGLPTDRFSFEGFLPSKSGARQATLTALADESRTMVFYDAPRRAIDTVQDIVTTLGGDRYIVIARELTKTFETIHSDTAENLLAWLEQDANQL----KGEMVLII-------EGYKATENEISAEVINTLKLLLAEMKPKKACAIAAEIYGVKKNALY 275
>gi|15923479|ref|NP_371013.1| hypothetical protein SAV0489 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926166|ref|NP_373699.1| hypothetical protein SA0447 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21282173|ref|NP_645261.1| hypothetical protein MW0444 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485353|ref|YP_042574.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57651370|ref|YP_185419.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87160205|ref|YP_493175.1| hypothetical protein SAUSA300_0466 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194246|ref|YP_499038.1| hypothetical protein SAOUHSC_00459 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|148266947|ref|YP_001245890.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150392993|ref|YP_001315668.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151220664|ref|YP_001331486.1| hypothetical protein NWMN_0452 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156978817|ref|YP_001441076.1| hypothetical protein SAHV_0486 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161508735|ref|YP_001574394.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168728131|ref|ZP_02760408.1| possible tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|13700379|dbj|BAB41677.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246257|dbj|BAB56651.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21203609|dbj|BAB94309.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243796|emb|CAG42221.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57285556|gb|AAW37650.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87126179|gb|ABD20693.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201804|gb|ABD29614.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|147740016|gb|ABQ48314.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945445|gb|ABR51381.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150373464|dbj|BAF66724.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156720952|dbj|BAF77369.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160367544|gb|ABX28515.1| possible tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (279 aa)
Score = 365, Expect = 4.6e-33, Identities = 98/273 (35%), Positives = 151/273 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETE-------SIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L  + CEDTR + KL N +I  K+++ N + + FI    + L+SDAG P++SDPG+ L+  + N V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L Q +E+ T+II+ES HR+ DTLK I +I D ++ + + RELTK E I  +  A I + + KGEFVILI+   E    SI E D+ + +++    K K A K V+ + LK+N +YN + Q
 S:   4 LYLVGTPIGNLADITYRAVDVLKRVDMIACEDTRVTSKLCNHYDIPTPLKSYHEHNKDKQTAFIIEQLELGLDVALVSDAGLPLISDPGYELVVAAREANIKVETVPGPNAGLTALMASGLPSYVYTFLGFLPRKEKEKSAVLEQRMHENSTLIIYESPHRVTDTLKTIAKI-DATRQVSLGRELTKKFEQIVTDDVTQLQALIQQGDVPLKGEFVILIEGAKANNEISWFDDLSI-NEHVDHYIQTSQM--------KPKQAIKKVAEERQLKTNEVYNIYHQ 277
>gi|169335040|ref|ZP_02862233.1| hypothetical protein ANASTE_01446 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169257778|gb|EDS71744.1| hypothetical protein ANASTE_01446 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (274 aa)
Score = 365, Expect = 4.9e-33, Identities = 99/278 (35%), Positives = 166/278 (59%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      M K++IV+TPIGN+++++ AI L  + CEDTR+S KLLN  I + +++ N   +I S  ++  L+SDAG P++SDPG +L+  I+N+  ++ G ++L+ +LI+SGF S  LF GFL  N K+++LN LK+ KT+I + S + + D +K I + + K  I++E+TK++ET YR +  IA +N+++I KGEFVI+++ N +E + + KEE     + I+KGE K  K ++ + +L  LYN+ ++
 S:   1 MEDKVYIVSTPIGNLEDMTFRAIKVLKEVDVILCEDTRHSIKLLNHFEIKNKLISYHKFNEKERIDYILSLINENKTLALISDAGTPLISDPGNILVKELIENDIKFTVVPGANALLPALILSGFNSEEFLFIGFLPKKNNKKEEKLNTLKDFDKTLIFYSSPYELIDMIKAIDNVLGDRKT-AISKEITKLHETTYRGTPKELIAMLNDMEI--KGEFVIVVEGNKEEKKLLTKEEAK-----QIFDMEIQKGEHPKDLIKKLAKENNLNKRELYNYLMKK 274
>gi|169825666|ref|YP_001695824.1| hypothetical protein Bsph_0056 [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168990154|gb|ACA37694.1| UPF0011 protein [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (291 aa)
Score = 364, Expect = 6.2e-33, Identities = 95/274 (34%), Positives = 153/274 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGE-KEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L++V TPIGN+++IS A+ L  I  EDTRN++KL N  I   +++ N   + + +F +   L+SDAG P +SDPG ++  I N+ V I GP++ + +LI SG    FYGFLN K ++ QL LK  +TI+++E+ HRIK+TLK ++ I N + I +ARELTK E  R ++A  E  E +GEF I+I+ N + E  +E  +++ + E ++ +I + +  K A K V+ + L  +YN + ++
 S:  15 LYLVGTPIGNLEDISVRALRILKEVDIIAAEDTRNTRKLCNYFEIETPLMSYHEHNLAVGGEKLLTFLQEGKTIALVSDAGLPCISDPGADIVEKAIAQNFPVVPIPGPNAAITALIASGLTPQPFFFYGFLNRGKKERRQQLELLKKRQETILLYEAPHRIKETLKDMEAILGN-RRIVLARELTKKFEEFLRGTLAEAVEWSQAEEIRGEFCIVIEGNQQVEEEDSEEAYWHTLSIIEHVDYIIEQTDVSSKEAIKEVAKQRQLAKRDVYNEYHKQ 291
>gi|49482716|ref|YP_039940.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49240845|emb|CAG39512.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (279 aa)
Score = 363, Expect = 7.6e-33, Identities = 98/273 (35%), Positives = 151/273 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETE-------SIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L  + CEDTR + KL N +I  K+++ N + + FI    + L+SDAG P++SDPG+ L+  + N V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L Q +E+ T+II+ES HR+ DTLK I +I D ++ + + RELTK E I  +  A I + + KGEFVILI+   E    SI E D+ + +++    K K A K V+ + LK+N +YN + Q
 S:   4 LYLVGTPIGNLADITYRAVDVLKRVDMIACEDTRVTSKLCNHYDIPTPLKSYHEHNKDKQTAFIIEQLELGLDVALVSDAGLPLISDPGYELVVAAREANIKVETVPGPNAGLTALMASGLPSYVYTFLGFLPRKEKEKSAVLEQRMHENSTLIIYESPHRVTDTLKTIAKI-DATRQVSLGRELTKKFEQIVTDDVTQLQALIQQGDVPLKGEFVILIEGAKANNEISWFDDLSI-NEHVDHYIQTSQM--------KPKQAIKKVAEERQLKTNEVYNIYHQ 277
>gi|87121507|ref|ZP_01077396.1| hypothetical methyltransferase [Marinomonas sp. MED121] >gi|86163350|gb|EAQ64626.1| hypothetical methyltransferase [Marinomonas sp. MED121] (299 aa)
Score = 363, Expect = 7.6e-33, Identities = 93/276 (33%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIR---KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L+IVATPIGN+ ++S+ A TL  S  EDTR++KKLLN NI    +SL+ +NEK  Q+I    + L+SDAG P++SDPG+ +++   + V + GPS+++ +L SG P+  F GFL   +++ +  K ++ T + +ES HRIKD++ + ++F++  I +ARELTK ET +  + I   E   +GEFV+++D     +EETD   E ++++  +  K A ++ +  LK N LY  Q ++
 S:  26 LYIVATPIGNLDDLSKRAKDTLEKASFIAAEDTRHTKKLLNYFNIEAR---LFSLHDHNEKDRAQYIAKLLDDGEDVALVSDAGTPLISDPGYHVVSYLRDLGYQVSPVPGPSAIITALCASGLPTDKFFFQGFLPAKSKSRKEVMASWKQQAGTTVFYESTHRIKDSISDLMDVFEDDVEIVLARELTKTFETFLKGKPSYILQRFEEDSNQVRGEFVVMLD---------YREETDADDNDQEAKRILEILLQDLSLKQASQLAAKITGLKKNYLYQIALQMQS 299
>gi|89210933|ref|ZP_01189315.1| Protein of unknown function UPF0011 [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159479|gb|EAR79145.1| Protein of unknown function UPF0011 [Halothermothrix orenii H 168] (286 aa)
Score = 363, Expect = 8.2e-33, Identities = 100/272 (36%), Positives = 159/272 (58%)
 Q:   1 MNK--KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKM-NETIYRSSIANINE-IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      MNK KL+I TP+GN+++IS AI TL  +  EDTR + KLLN +IS  +++ N  + ++ IN + + + L+SDAG P +SDPG +LI  I  + V + GP++ + +L+VSGF +  +F GFL   ++++L +KNE +TIII+ES HR+K TL+ +  +  + I + RELTK+ E +Y +  + E K  KGE VI+I+ VKE ++ ++  SV ++ ++ L+ KG +K A K VS  L  +Y
 S:   1 MNKIGKLYICGTPLGNLEDISFRAIKTLKEVDLVAAEDTRRTVKLLNYYDISTPLTSYHEHNEEKKSEELINKLE-EGQKIALVSDAGMPGISDPGLILIQKVIDRGFKVIPVPGPTAAVSALVVSGFDTDRFVFEGFLPRRGKTREERLKDIKNEKRTIIIYESPHRLKKTLRDL-HTYIPERRIALIRELTKVYEEKMYGTPSELLEEATKRKIKGELVIVIEGGVKENQT-GRDFGSLSV-VDHIKMLMDKGYTKKKAIKEVSRVRGLPKKEVY 273
>gi|118594400|ref|ZP_01551747.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase domain protein [Methylophilales bacterium HTCC2181] >gi|118440178|gb|EAV46805.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase domain protein [Methylophilales bacterium HTCC2181] (280 aa)
Score = 362, Expect = 8.7e-33, Identities = 99/249 (39%), Positives = 145/249 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEI---KITEKGEFVILIDNNVKETESIK-------KEETDYSVYLNELEKLIRK 249
      M  L++VATPIGN +IS A+ TL N + CEDTR+S LL+  I + + + N ++ +I S  +   +SDAG P +SDPG LL+    +V I GPS+L+ + VSGFP++N LFYGFL +   + L + + T II+ES HRI TL++++++F   I I RELTK+ ETIY+ + N I EI  K +KGEFV+++   +ES +    E+T  V LN+ K+I K
 S:   1 MKAGLYLVATPIGNRDDISIRALDTLKNVDMIACEDTRHSSLLLSFFGIKKKLISLHQHNEEDKATYIASLIQQGYALAYISDAGTPAISDPGALLVRHMHNLQINVVPIPGPSALVTAFSVSGFPTNNFLFYGFLPNANGKCKKALLDIYQKKVTAIIYESPHRIIKTLELVRQVFGEEHEIVITRELTKIFETIYKGYVGNLITEIESKKDNQKGEFVLILSEPNDHSESSQLMPLKEALEDTLNVVSLNQSVKIIAK 260
>gi|167749301|ref|ZP_02421428.1| hypothetical protein EUBSIR_00252 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167657746|gb|EDS01876.1| hypothetical protein EUBSIR_00252 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (276 aa)
Score = 362, Expect = 9.4e-33, Identities = 89/272 (32%), Positives = 159/272 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDN--NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M KL+IV TPIGN+ ++S A+ TL    EDTR ++KLL  +IS  +++ +GN  + I +  D E C +++DAG P +SDPG L+  ++ +++ + GPS+ + +L +SG +S  F GFL+ K + + L+++K+ S+T+I +E+ H++K+TL + + N + I + RELTK++E + + +I+ + E  ++T +GE+V++++  VKE E I   D ++  E  L+ G K  AC+ V+ K   + +Y
 S:   1 MAGKLYIVGTPIGNLSDLSPRAVETLGKVDFIAAEDTRVTQKLLTHFSISKPMVSYHKFSGNKRGEDITA-RLLDGETCAIVTDAGMPCISDPGEELVRECHEHGVEIESVPGPSAAITALCMSGLDTSRFSFEGFLSVTKKQRDEHLDEIKDFSRTLIFYEAPHKLKNTLDDLYRVLGN-RQIALCRELTKIHEEVIKGTISEMIERYKELTPRGEYVLVVEGKPKVKENEDITL--ADAALMAKE---LVDGGIKPSDACRQVAGKTPFSKSEIY 270
>gi|146297418|ref|YP_001181189.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145410994|gb|ABP67998.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (286 aa)
Score = 361, Expect = 1.3e-32, Identities = 88/272 (32%), Positives = 155/272 (56%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KLFIV TPIGN+ ++S+ A+ TL    CEDTR + KLLN  I   +++ +  ++ I    + L+SDAG P++SDPG+ L+  IK  +V +I GP + + +L++SG + N +F GFL NK K+++L LK E +T+I +E+ H++ DTL + +F  + I I +E+TK++E++ +++  +  K  KGE+V+++  +E  K ++ D    L++ + +G +K A K+V+ + + N +Y
 S:   1 MSGKLFIVGTPIGNLDDMSKRALDTLNIVDFIACEDTRVTIKLLNHFGIKKRLVSYHEFSPEEKEDRIIQELKNGKKIALVSDAGMPLISDPGYELVRRCIKEGIEVTVIPGPCAFVCALVISGQNTQNFVFEGFLPKNKRAKKEKLESLKFEKRTMIFYEAPHKLLDTLSQMTAVFGEDREISIVKEITKVHESVMITTLREAIDFFEKTPPKGEYVLVV-RGFEENAKEKDKKFDVESIKKRLKEKMAQGFTKKEAVKIVAEELKVAKNMVY 273
>gi|117922311|ref|YP_871503.1| hypothetical protein Shewana3_3879 [Shewanella sp. ANA-3] >gi|117614643|gb|ABK50097.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella sp. ANA-3] (281 aa)
Score = 360, Expect = 1.4e-32, Identities = 88/270 (32%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI LT ++ CEDTR+S KLL+  IS +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ + V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK +S+T+I +ES HRI+ +L + E+  + + +ARE+TK ET   +  A ++   +KGE V+++ +   + + ++  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY F
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSPRAIEVLTQVALIACEDTRHSGKLLSHFGISTQTIALHDHNERARAQWIVEQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFSVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLELKEDSRTLIFYESPHRIEHSLTTMVEVLGGERQVVMAREVTKTFETFLSGPVAEVLATVSSDPYQQKGEIVLMVHGH----RAAEDDDAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKF 275
>gi|82750196|ref|YP_415937.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82655727|emb|CAI80126.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus aureus RF122] (279 aa)
Score = 360, Expect = 1.7e-32, Identities = 98/273 (35%), Positives = 150/273 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETE-------SIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L  + CEDTR + KL N +I  K+++ N + + FI    + L+SDAG P++SDPG+ L+  + N V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L Q  E+ T+II+ES HR+ DTLK I +I D ++ + + RELTK E I  +  A I + + KGEFVILI+   E    SI E D+ + +++    K K A K V+ + LK+N +YN + Q
 S:   4 LYLVGTPIGNLADITYRAVDVLKRVDMIACEDTRVTSKLCNHYDIPTPLKSYHEHNKDKQTAFIIEQLELGLDVALVSDAGLPLISDPGYELVVAAREANIKVEPVPGPNAGLTALMASGLPSYVYTFLGFLPRKEKEKSAVLEQRMYENSTLIIYESPHRVTDTLKTIAKI-DATRQVSLGRELTKKFEQIVTDDVTQLQALIQQGDVPLKGEFVILIEGAKANNEISWFDDLSI-NEHVDHYIQTSQM--------KPKQAIKKVAEERQLKTNEVYNIYHQ 277
>gi|58336722|ref|YP_193307.1| tetrapyrrole methylase family protein [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58254039|gb|AAV42276.1| tetrapyrrole methylase family protein [Lactobacillus acidophilus NCFM] (284 aa)
Score = 360, Expect = 1.8e-32, Identities = 87/274 (31%), Positives = 141/274 (51%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++V TPIGN+++I+ A  LT+   EDTR S LL + + + +F+ N    +      +SDAG P++SDPG++L+  IKN+ V + GPS+  +LI SGF +  +YGFL  + ++  Q+   T I +E+ HR+ TLK + +  + I ARELTK++E  R ++ +   +  +GEFVIL+ N E E +  E   + ++ L+ KGE +K A K V+ + + N LY+ + Q
 S:  13 KLYLVPTPIGNLEDITIRAKKVLTDADYIAAEDTRTSGILLEKIGVHNKMLSFHKYNSKERAPELVKMMKDGAVIAEISDAGMPVISDPGYILVQECIKNDIPVVPLPGPSAFATALIASGFDAQPFTYYGFLPRKSSEQKKYFEQIAKAKATSIFYEAPHRLAKTLKTMASVLPKDRQIVAARELTKIHEEFVRGTVEELMNYFAENAPRGEFVILVSPNEDEPEQLSWPE-----LVKMVDDLVEKGESKKDAIKQVAKQNKVSKNELYDQYHQ 283
>gi|83319469|ref|YP_424385.1| hypothetical protein MCAP_0410 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283355|gb|ABC01287.1| conserved hypothetical protein, TIGR00096 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (296 aa)
Score = 359, Expect = 2.0e-32, Identities = 108/276 (39%), Positives = 168/276 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLF--IKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL-NHNKNLKQDQLNQLKNE---SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      ++++ TPIGN+++IS AI TL  + CEDTR SK LL+  I+  + + N N  + I S  ++  ++SDAG PI+SDP  +IN  +K N ++ I  S+ +H+LI SGF  + FYGFL N NK KQ++L +L N+   I ++ESVHR+K T+ + EI D + I IA+ELTK+NE I ++I +N+   +  KGEFVI+I+ +K +  KK+ TD + +N +++ I++G K K AC++V K + N LY + +KN
 S:  14 VYLITTPIGNLEDISLRAIKTLKQVDVICCEDTRTSKVLLDKYQITNNLLSLHKFNENLRVEQIISLLNQNKNIAIISDAGVPIISDPASYIINQLKELKINCNITAIGAGSAYLHALISSGFLIDSHYFYGFLKNKNKISKQNELTELINKYANDSIICLYESVHRLKSTINCLNEILDKNHKIVIAKELTKINEEIIYATIDQMNQYINSDEFVLKGEFVIIINKMIKTS---KKQFTDLEL-INLIDEQIKEGYKLKQACEIVYLKTKISKNILYKKYTFKKN 295
>gi|159028497|emb|CAO87304.1| unnamed protein product [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (279 aa)
Score = 359, Expect = 2.3e-32, Identities = 87/271 (32%), Positives = 157/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNG-NNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI---ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+ +++ ++ TL  ++  EDTR++ KLL  +IS  +++ N +  Q +N  + + L++DAG P +SDPG+ LI  I+  +V I G ++++ +L VSG P+  F GFL  + LKQ++L LK E++T++ +E+ H++ TL+ ++E F ++ I + RELTK+ E I+R +I  N+   T KGEF I++ N + ++I+ + +   EL+++I +G   A + ++  +L + LY 
 S:   6 KLYVVGTPIGNLDDLTFRSLATLKKVALIAAEDTRHTGKLLQHFDISTPQISYHEHNRLSRLDQLLNILS-QGQDIALVTDAGMPGISDPGYELIKACIEAQIEVVPIPGVTAVITALAVSGLPTERFCFEGFLPGKEKLKQERLEGLKTETRTMVFYEAPHKLIKTLEDLRETFGPTRKIVLGRELTKLYEEIWRGTIDEAINLYRENKTPKGEFTIVVMGN-DQGDNIQLSDEELK---RELKQIIERGVSRSQASRQLAQVTNLSRSRLYKL 275
>gi|153095044|gb|EDN75595.1| possible methyltransferase [Mannheimia haemolytica PHL213] (290 aa)
Score = 358, Expect = 2.8e-32, Identities = 94/270 (34%), Positives = 150/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ----FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+ +I++ A+ TL++ +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q   +   K   L+SDAG P++SDPGF L+  +  V I G + + +L SG S  F GFL   + D+L +L+NE +T+I +ES HRI DTL ++ +F  + + +ARE+TK ETIY  + N  +NE   KGE V++++  + +E    +S  +L L+ +  K A +V+ + K N+LY +
 S:  17 LYIVATPIGNLGDITQRALDTLSSVDLVAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAVVLVEKLA-KGENIALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQAGVKVVPIPGACAAVTALCASGIASDRFCFEGFLPAKTKSRCDKLTELENEPRTLIFYESTHRILDTLADMQTVFGEDRYVVMAREITKTWETIYGDQLGNLIEWLNEDSNRIKGEIVLVVEGKPQSSEEA------FSSQAIKLLTLLCQELPLKKAAAIVAETFGYKKNALYQY 284
>gi|15893599|ref|NP_346948.1| methyltransferase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|15023150|gb|AAK78288.1|AE007545_5 Predicted methyltransferase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (282 aa)
Score = 357, Expect = 3.7e-32, Identities = 92/273 (33%), Positives = 159/273 (58%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDN--SKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N KLF+V TPIGN+K+I+ A+ TL N +  EDTR S KLLN +I   +++ N NN  +   + + L++DAG P +SDPG +++ FI+NN + ++I GP++L+ +L+ SG +S +F GFL   ++ + ++KN  T+I +E+ H++ +TL   +FDN  + I I RELTK++E I +++ + E    KGE+V++I+  +E +I+K   + + E + K + +G +K A K V+  +L + +Y +
 S:   3 NGKLFLVGTPIGNLKDITLRALETLQNCDVIAAEDTRQSLKLLNHFDIKKPLISYHKFNENNRSSELMDMVREGKKVALVTDAGMPGISDPGSVIVEKFIENNLEFEVIPGPTALITALVYSGLDTSKFVFRGFLPKETKDRKIVMEEVKNVKDTLIFYEAPHKLLNTLGF---LFDNLGDREIAICRELTKLHEEIKHTTLKSAIEFYESTKPKGEYVLIIEGKSEEEIAIEKMSEWQDINVEEHIIKCMEEGLSKKEAIKKVAKARNLSKSEVYKY 277
>gi|149377272|ref|ZP_01895019.1| predicted methyltransferase [Marinobacter algicola DG893] >gi|149358460|gb|EDM46935.1| predicted methyltransferase [Marinobacter algicola DG893] (287 aa)
Score = 356, Expect = 4.5e-32, Identities = 91/268 (33%), Positives = 144/268 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ ++S A  L+ ++  EDTR+S +LL L IS  K  +L+ +NE+    K   + L+SDAG P++SDPGF+L+    + V + G +L+ +L +G P+  LF GFL   ++ L++L ES T++ +ES HRI DT+ I E+  + + +ARELTK ET Y + A++ +  +  +GEFV+++   E S+  E D + L  E ++K   A K+ S  + N LY
 S:  14 LYIVATPIGNLDDLSPRAAAVLSRVAVIAAEDTRHSGRLLQHLGIS---KPMMALHEHNERDKAGQVLGKLAACQDVALISDAGTPLISDPGFVLVREARARGYRVTPVPGACALISALSAAGLPTDRFLFEGFLPSKSGARRAALDRLVRESATLVFYESPHRIVDTVGDIAEVMGAERELVLARELTKTFETFYAGAAAHVRQTLEADPHGSRGEFVVMVRGASAEELSVGSAEADRVLTLLLTELPVKK------AAKLASELTGISKNELY 279
>gi|166367865|ref|YP_001660138.1| tetrapyrrole methylase family protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166090238|dbj|BAG04946.1| tetrapyrrole methylase family protein [Microcystis aeruginosa NIES-843] (279 aa)
Score = 355, Expect = 5.4e-32, Identities = 86/271 (31%), Positives = 153/271 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA---NINEIKITEKGEFVILI-DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+ +++ ++ TL  ++  EDTR++ KLL  +I   +++ N +  + +  + + L++DAG P +SDPG+ LI  I+  +V I G ++++ +L VSG P+  F GFL  + L+Q+ L LK E++T++ +E+ H++ TL+ ++E F ++ I + RELTK+ E I+R ++A  N+   T KGEF I++ NN +T + EE    EL+++I G   A + ++  +L + LY 
 S:   6 KLYVVGTPIGNLDDLTFRSLATLKKVTLIAAEDTRHTGKLLQHFDILTPQISYHEHNRLSRLDELLNILSQGQDIALVTDAGMPGISDPGYELIKACIEAQIEVVPIPGVTAVITALAVSGLPTERFCFEGFLPGKEKLRQEHLESLKTETRTMVFYEAPHKLIKTLEDLRETFGPTRKIVLGRELTKLYEEIWRGTVAEAINLYRENKTPKGEFTIVVMGNNRFDTIQLSDEELK-----RELKQIIEGGVNRSQASRQLAQVTNLSRSRLYKL 275
>gi|42518526|ref|NP_964456.1| hypothetical protein LJ0431 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41582811|gb|AAS08422.1| hypothetical protein LJ_0431 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (285 aa)
Score = 355, Expect = 6.5e-32, Identities = 90/274 (32%), Positives = 145/274 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      +L++V TPIGN+++I+ A  LT    EDTR S LL + + + +F+ N    +   +   +SDAG P++SDPG++L+  IKN+ V + GPS+  +LI SGF +  +YGFL  + ++   +   T I +E+ HR+K TLK + E   + I +ARELTK++E  R SI+ INE  TE  +GEFV+L+ N +E + + +E   + ++  + GE +K A K V+  + N LY+ + Q
 S:  14 RLYLVPTPIGNLEDITLRAKRILTEADYIAAEDTRTSGILLEKIGVHNKMISFHKYNSKERAPELIKLLKEGKTIAEISDAGMPVISDPGYVLVQECIKNDIPVVSLPGPSAFATALIASGFDAQPFTYYGFLPRKSSEQKKYFEMMNTSRATSIFYEAPHRLKKTLKTLAEAIKPDRKIALARELTKIHEEYIRGSISEINEY-FTENDPRGEFVVLVSPNEEEEKQLSWDE-----LIKQVADQVAAGESKKDAIKSVAKANKVSKNELYDKYHQ 284
>gi|113972010|ref|YP_735803.1| hypothetical protein Shewmr4_3683 [Shewanella sp. MR-4] >gi|113886694|gb|ABI40746.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella sp. MR-4] (281 aa)
Score = 354, Expect = 7.3e-32, Identities = 87/270 (32%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI LT ++ CEDTR+S KLL+  IS +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ + V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI+ +L + ++ + + + +ARE+TK ET   +  A ++   +KGE V+++ +   +  +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY F
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSPRAIEVLTQVALIACEDTRHSGKLLSHFGISTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFRVVPLPGPCAAITALSASGLPSDRFAFEGFLPSKEKARADKLLELKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMAQVLGDERQVVMAREVTKTFETFLSGPVAEVLATVSSDPNQQKGEIVLMVHGH----RAADDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKF 275
>gi|29655027|ref|NP_820719.1| tetrapyrrole methylase domain-containing protein [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|153208238|ref|ZP_01946648.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|161830627|ref|YP_001597560.1| hypothetical protein COXBURSA331_A1930 [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|165923952|ref|ZP_02219784.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|29542296|gb|AAO91233.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase domain protein [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|120576143|gb|EAX32767.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|161762494|gb|ABX78136.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|165916608|gb|EDR35212.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii RSA 334] (285 aa)
Score = 354, Expect = 8.3e-32, Identities = 86/232 (37%), Positives = 135/232 (58%)
 Q:   1 MNK-KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      MN+ L+I ATPIGN ++I+ AI TL + +  EDTR+SKKLL  I   + + N    +   +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  +V I G + + +L+ SG P+  +F GF+   +++ +L LKN+ +TII +ESVHRI + + ++ EIF  +  IARELTK ETI+ +++A   INE + EKGEFV+++  ++  I +E
 S:   1 MNRGSLYITATPIGNREDITLRAIDTLRSVDLIAAEDTRHSKKLLEHYGIKTPLLSLHEHNEAARATLLCEKLKQGLNVALISDAGTPLISDPGYRLVNAVREAGIEVVPIPGACAAIAALVASGLPTDRFIFEGFIPSKGEVRRKKLEDLKNQRRTIIFYESVHRIVNLIDLLNEIFGTERRATIARELTKKFETIHTATLAELKNWINENPVQEKGEFVVIVAGQTEKLTEINEE 237
>gi|154707304|ref|YP_001423685.1| hypothetical protein CBUD_0263 [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|154356590|gb|ABS78052.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] (285 aa)
Score = 354, Expect = 8.5e-32, Identities = 86/232 (37%), Positives = 136/232 (58%)
 Q:   1 MNK-KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      MN+ L+I ATPIGN ++I+ AI TL + +  EDTR+SKKLL  I   + + N    +   +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  +V I G + + +L+ SG P+  +F GF+   +++ +L LKN+ +TII +ESVHRI + + ++ EIF  +  IARELTK ETI+ +++A   INE + EKGEFV+++  ++ + I +E
 S:   1 MNRGSLYITATPIGNREDITLRAIDTLRSVDLIAAEDTRHSKKLLEHYGIKTPLLSLHEHNEAARATLLCEKLKQGLNVALISDAGTPLISDPGYRLVNAVREAGIEVVPIPGACAAIAALVASGLPTDRFIFEGFIPSKGEVRRKKLEDLKNQRRTIIFYESVHRIVNLIDLLNEIFGTERRATIARELTKKFETIHTATLAELKNWINENPVQEKGEFVVIVAGQTEKLKEINEE 237
>gi|52425342|ref|YP_088479.1| hypothetical protein MS1287 [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52307394|gb|AAU37894.1| unknown [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (282 aa)
Score = 353, Expect = 1.1e-31, Identities = 93/270 (34%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN----EIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+  T  +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q ++  K    L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ I+ I  + I +ARE+TK ETI  ++AN+   E   KGE V++I+  K ++   + S  +  L+ K  K A +V+ Y K N+LY +
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALDIFTQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKADALVEKLRQGTNIALISDAGTPLISDPGFHLVRKCRQTGLKVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLQNIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDIEAILGAERYIVLAREITKTWETITGDTVANLRKWLAEDPNRTKGEMVLVIEGKAKSDDA-----EEISPQAIKALALLAKELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQY 276
>gi|170017860|ref|YP_001728779.1| methyltransferase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804717|gb|ACA83335.1| Predicted methyltransferase [Leuconostoc citreum KM20] (291 aa)
Score = 353, Expect = 1.1e-31, Identities = 89/268 (33%), Positives = 149/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI------NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL--NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      LF+V TPIGN+++++ AI TL  ++  EDTR++++LLN +I + +F+ N ++  + +  + +  +SDAG P +SDPG L+  ++NN V I G ++ + +LI SG    FYGFL  + + +L QL   T+I +ES HR+K TL I+++ N + + +ARELTK E  R I +   N+I  +GEFV++I   ++S + ETD ++  + + L+ KG K  A K V+ + L  ++Y
 S:  15 LFLVPTPIGNLQDMTPRAIDTLNAVALIAAEDTRHTQQLLNHFDIETKQTSFHEHNWQSKIPSLIATLSQGGDVAQVSDAGMPSISDPGKELVAAAVENNIPVVPIPGATAGVTALIASGLVPQPFYFYGFLQRKNSEQLSELKQLSTVKDTVIFYESPHRLKQTLANIQKVMGNDRQVVLARELTKRYEEFLRGHIEELVLWSKNNDI----RGEFVVMIAGFTGASQS--EPETDLTMLSVHDAVSALVAKGLKPNAAIKQVAKERQLDRQAVY 284
>gi|15602510|ref|NP_245582.1| hypothetical protein PM0645 [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|17368779|sp|Q9CN04|Y645_PASMU UPF0011 protein PM0645 >gi|12720920|gb|AAK02729.1| unknown [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (281 aa)
Score = 353, Expect = 1.2e-31, Identities = 98/270 (36%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVK-ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+    +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q +  K    L+SDAG P++SDPGF L+  +  V I G + + +L SG S  F GFL   + D+L L E +T+I +ES HRI DTL I++   + + +ARE+TK ETI  ++AN  + E   KGE V++I+ VK ET+ I +    L LE LI +  K A +V+ Y K N+LY +
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALAIFEQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAHLLVEKLQQGQHIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCRQAGIKVVPIPGACAAVTALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARCDKLQNLAEEERTLIFYESTHRILDTLADIEKTLGAERYVVLAREITKTWETIVGDNVANLRQWLGEDPNRTKGEMVLIIEGKVKQETDEINPQA------LKALE-LISQSLPLKKAAAIVAEIYGYKKNALYQY 275
>gi|73663576|ref|YP_302357.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|72496091|dbj|BAE19412.1| tetrapyrrole methylase family protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (278 aa)
Score = 352, Expect = 1.3e-31, Identities = 93/273 (34%), Positives = 148/273 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILI-------DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L N + CEDTR +KKL   I  K+++ N  + ++   + + L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L Q  E T+II+ES HR+KDTLK I I D ++ + + RELTK E I  ++ + E   I KGEFV+L+    D + E SIK+ T +     I + K K A K+V+  +K++ +Y+ + +
 S:   4 LYLVGTPIGNLADITYRAVDILRNVDLIACEDTRVTKKLCAHYEIQAPLKSYHDHNKEQQTDYLIEQLQEGVDIALVSDAGLPLISDPGYELVVAAREKQIRVETVPGPNAGLTALMASGLPSFTYTFLGFLPRKEKQKHSILEQRMYEDSTLIIYESPHRVKDTLKTILNI-DEARKVSVGRELTKKFEQIVTGYVSEVIEQLEDGNIPLKGEFVVLVEGDEHAEDTSWFEDMSIKEHVTYH----------INQNMKPKAAIKVVAEARHMKTSEVYDIYHE 276
>gi|114045774|ref|YP_736324.1| hypothetical protein Shewmr7_0262 [Shewanella sp. MR-7] >gi|113887216|gb|ABI41267.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella sp. MR-7] (281 aa)
Score = 351, Expect = 1.6e-31, Identities = 87/270 (32%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI LT ++ CEDTR+S KLL+  IS +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ + V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI+ +L + ++  + + +ARE+TK ET   +  A ++   +KGE V+++ +   +  +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY F
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSPRAIEVLTQVALIACEDTRHSGKLLSHFGISTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFRVVPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLELKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMAQVLGGERQVVMAREVTKTFETFLSGPVAEVLATVSSDPNQQKGEIVLMVHGH----RAADDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKF 275
>gi|167925317|ref|ZP_02512408.1| Tetrapyrrole methylas family protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (295 aa)
Score = 351, Expect = 1.9e-31, Identities = 105/276 (38%), Positives = 166/276 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLF--IKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL-NHNKNLKQDQLNQLKNE--SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      ++++ TPIGN+++IS AI TL  + CEDTR SK LL+  I+  + + N N  + I +  ++  ++SDAG PI+SDP  +IN  ++ N ++ I  S+ +H+LI SGF  N FYGFL N NK KQ++LNQL N+   I ++ESVHR+KDT+ + ++ D + I IA+ELTK+NE I  +I IN+   K  KGEFVI+I+ + + + I  +  S ++ +++ I+ G K K AC++++ K + N LY + +KN
 S:  14 VYLITTPIGNLEDISLRAIQTLKQVDVICCEDTRTSKVLLDKYQITNNLLSLHKFNENLRIEQIINLLNQNKNIAIISDAGVPIISDPASYIINQLKELEINCNITAIGAGSAYLHALISSGFLIDNHYFYGFLKNKNKISKQNELNQLINQYGDSIICLYESVHRLKDTITCLNQLLDKNHKIVIAKELTKINEEIIYGNINQINQYINSEKFVLKGEFVIVINKKIID-QIINYTD---SQLIDLIDQEIKNGYKLKQACEIINLKTKISKNVLYKLYTFKKN 294
>gi|24371899|ref|NP_715941.1| methyltransferase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|24345728|gb|AAN53386.1|AE015478_3 conserved hypothetical protein TIGR00096 [Shewanella oneidensis MR-1] (281 aa)
Score = 351, Expect = 2.0e-31, Identities = 86/270 (31%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L+ ++ CEDTR+S KLL+  IS +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ + V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI+ +L + ++ + + + +ARE+TK ET   +A +   +  +KGE V+++ +   + + +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY F
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSPRAIDVLSQVALIACEDTRHSGKLLSHFGISTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFKVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLELKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMAQVLGDDRQVVMAREVTKTFETFLSGPVAEVLATVSSDLNQQKGEIVLMVHGH----RAAEDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKF 275
>gi|164688850|ref|ZP_02212878.1| hypothetical protein CLOBAR_02498 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602054|gb|EDQ95519.1| hypothetical protein CLOBAR_02498 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (277 aa)
Score = 350, Expect = 2.2e-31, Identities = 95/272 (34%), Positives = 153/272 (56%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KL+I TPIGN+++I+  + L  +  EDTR+S KLLN  IS  +++ N + + ++ +     L+SDAG P +SDPG LI  I+NN ++ ++ G ++  +L+ SG +  +F GFL+ +K L++ +L +++ E +T+I +ES HR+KDTLK + + F N K I + RELTK + + R I + +KI E  KGEFV+++D  E ++ K  D    +E LI G +K A K V   LK + +Y
 S:   1 MSGKLYICPTPIGNLEDITYRTLKVLNEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFEISKPLTSYFEHNKDTKGDYLINKLLDGENIALISDAGMPGISDPGEDLIKQAIENNIEIDVLPGATAFTVALVGSGLDTHKFVFEGFLDRDKKLRRKRLEEIQEEDRTMIFYESPHRLKDTLKDMLKFFGNRK-IAVNRELTKKYQEVIREDIETV--LKIYEEKEIKGEFVLIVDGFKGEKQA--KNNYDELSEREYVEVLINTGLSKKDAIKTVCKDRKLKKDVVY 271
>gi|42561097|ref|NP_975548.1| tetrapyrrole methylas family protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492594|emb|CAE77190.1| Tetrapyrrole methylas family protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (295 aa)
Score = 349, Expect = 2.7e-31, Identities = 105/276 (38%), Positives = 167/276 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLF--IKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL-NHNKNLKQDQLNQLKNE--SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYS--VYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      ++++ TPIGN+++I+ AI TL  I CEDTR SK LL+  I+  + + N N  + I +  ++  ++SDAG PI+SDP  +IN  ++ N ++ I  S+ +H+LI SGF  + FYGFL N NK KQ++LNQL N+   I ++ESVHR+KDT+ + ++ + + I IA+ELTK+NE I  +I IN+  ++  KGEFVI+I+   + I E T YS  ++ +++ I+ G K K AC++++ K + N LY + +KN
 S:  14 VYLITTPIGNLEDITLRAIQTLKQVDIICCEDTRTSKVLLDKYQITNNLLSLHKFNENLRIEQIINLLNQNKNIAIISDAGVPIISDPASYIINQLKELEINCNITAIGAGSAYIHALISSGFLIDSHYFYGFLKNKNKISKQNELNQLINKYGDSIICLYESVHRLKDTITCLNQLLNKNHKIAIAKELTKINEEIIYGNIDQINQYIYSDEFVLKGEFVIVIN------KKINNETTTYSDIQLIDLIDQEIKNGYKLKQACEIINLKTKISKNVLYKLYTFKKN 294
>gi|146294774|ref|YP_001185198.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|145566464|gb|ABP77399.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella putrefaciens CN-32] (280 aa)
Score = 349, Expect = 2.8e-31, Identities = 88/270 (32%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+ + +++ +ARE+TK ET   +A++   T  +KGE V+++     I +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMLEVLGDDRHVVMAREVTKTFETFLSGPVADVLARVSTDPNQQKGEIVLMVHG-----YHIDDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|69246404|ref|ZP_00603926.1| Protein of unknown function UPF0011 [Enterococcus faecium DO] >gi|68195276|gb|EAN09728.1| Protein of unknown function UPF0011 [Enterococcus faecium DO] (290 aa)
Score = 349, Expect = 2.8e-31, Identities = 94/273 (34%), Positives = 146/273 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN++++S ++ L + +  EDTRN++KLLN  I  K+ + N    + +  +   +SDAG P +SDPG L+  IK  V I GP++ M +LI SG   LFYGFL  K +++ L +LK ++ T+I +ES +RI TL  EIF N + + + RELTK++E  R S  +A I E + KGE +L++ N+ E  + +E +   ++E I GEK  A K V+ K LK  +Y + +
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMSYRSVRMLQESDLIASEDTRNTQKLLNHFEIHTPQKSLHEHNYKERVPQLIALLKEGKTIAQVSDAGMPSISDPGHELVLACIKEGISVISIPGPTAGMTALIASGLVPQPFLFYGFLPRKKKEQKETLKKLKEQTVTLIFYESPYRITATLTNFLEIFGN-RQVVLCRELTKVHEEYLRGSTEELLAYIEEHPV--KGECCLLVEGNLFEMPVTEVDE-ELGTLKEQVEAKIASGEKPNAAIKAVALKNGLKKQEVYRQYHE 288
>gi|104774433|ref|YP_619413.1| putative methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423514|emb|CAI98416.1| Putative methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (287 aa)
Score = 349, Expect = 3.5e-31, Identities = 82/274 (29%), Positives = 145/274 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++V TPIGN+++I+ A  L    EDTR S +L+ L I+ +  F+ N  +  +   +   +SDAG P++SDPG++L+  IK+N V + GPS+  +LI SGF   +YGFL  + ++ L ++   T I +E+ HR+ TL+ + E+  + + ARELTK++E  R S+ + +  ++ +GEFV+L+ N +E   + D++ + +++ + +G +K A K V+  + N LY+ + Q
 S:  14 KLYLVPTPIGNLEDITIRAKRILEEADYIAAEDTRTSGIMLDRLGINNKMVAFHKFNSKEKAPELVKLMQEGATIAEISDAGMPVISDPGYILVQECIKSNVPVVPLPGPSAFATALIASGFDGQPFTYYGFLPRKASQQRPFLEEINASRATSIFYEAPHRLLKTLEQMVEVLPGGRQVVCARELTKIHEEFVRGSLEEVIQHFKEVDPRGEFVVLVSPNTEE------KTLDWADLVKLVKEQVAQGVSKKDAIKQVAKSQGVSKNELYDRYHQ 283
>gi|120600618|ref|YP_965192.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|120560711|gb|ABM26638.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella sp. W3-18-1] (280 aa)
Score = 348, Expect = 4.2e-31, Identities = 88/270 (32%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+  +++ +ARE+TK ET   +A++   T  +KGE V+++     I +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMVEVLGGERHVVMAREVTKTFETFLSGPVADVLARVSTDPNQQKGEIVLMVHG-----YHIDDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|152979129|ref|YP_001344758.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|150840852|gb|ABR74823.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Actinobacillus succinogenes 130Z] (281 aa)
Score = 348, Expect = 4.2e-31, Identities = 90/270 (33%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ---FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ L+  +  EDTR+S LLN  I  K ++L+ +NE+Q  +   K + L+SDAG P++SDPGF ++  +  V + G + + +L SG S  F GFL   +QD+L L E +T+I +ES HRI D L+ I+ +  ++ I +ARE+TK ETI  +++   ++E   KGE V++I+  K+   E ++   + +LI +  K A +V+ Y K N+LY +
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALDILSQVDLIAAEDTRHSGLLLNRYGI---KKPLFALHDHNEQQKATLLVEKLLKGTDIALISDAGTPLISDPGFHVVRQCRQAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKTKARQDKLQSLAEEPRTLIFYESTHRILDALEDIEAVLGENRYIVLAREITKTWETISGDTVSALRQWLSEDPNRTKGEMVLIIEGKAKQ------ENDEFDGQAVKALQLISRELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQY 275
>gi|124548488|ref|ZP_01707129.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124508420|gb|EAY52516.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella putrefaciens 200] (280 aa)
Score = 348, Expect = 4.6e-31, Identities = 88/270 (32%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+  +++ +ARE+TK ET   +A++   T  +KGE V+++     I +E  +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTIALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMLEVLGGDRHVVMAREVTKTFETFLSGPVADVLARVSTDPNQQKGEIVLMVHG-----YHIDDDEAIPTVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|149114326|ref|ZP_01841080.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella baltica OS223] >gi|153002568|ref|YP_001368249.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella baltica OS185] >gi|146866023|gb|EDK51291.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella baltica OS223] >gi|151367186|gb|ABS10186.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella baltica OS185] (280 aa)
Score = 347, Expect = 4.8e-31, Identities = 87/270 (32%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+  +++ +ARE+TK ET   +  A ++   +KGE V+++  ++ + E+I    +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTTALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFTFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMVEVLGGDRHVVMAREVTKTFETFLSGPVSEVLAKVSTDPNQQKGEIVLMVHGYHLSDDEAIP------TVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|28377574|ref|NP_784466.1| methyltransferase (putative) [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|28270406|emb|CAD63309.1| methyltransferase (putative) [Lactobacillus plantarum WCFS1] (298 aa)
Score = 347, Expect = 5.0e-31, Identities = 88/273 (32%), Positives = 143/273 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+++++ A+ TL  +  EDTRN++KLLN  I+ + +F+ N   Q I    N  +SDAG P +SDPG L+  I N V + G ++ + +LI SG    FYGFL  KN ++ L +L  +T++++ES R+ TL ++ + + ++ I  RELTK E  R ++A +     KGEFV+LI N + E  +E    ++E LI G+K VA K ++ + ++  S+YN + +
 S:  16 LYLVPTPIGNLQDMTYRAVATLKTVDLIAAEDTRNTQKLLNHFEITTKQISFHEHNTQERIPQLIEKLQTGVN-LAQVSDAGMPSISDPGKELVAACIAANIPVVPLPGANAGLTALIASGLVPQPFYFYGFLPRKKNEQKADLAKLARRHETVVLYESPFRVAKTLTLLATVCEGTRPIVACRELTKRYEEFARGTLAEMVTWAQDHQLKGEFVLLIGGNPDKDEPETTDELAQLPVKAQVEALIAAGDKPNVAIKTIAKRRNIPRQSVYNQFHE 290
>gi|116514532|ref|YP_813438.1| methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116093847|gb|ABJ59000.1| Predicted methyltransferase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (287 aa)
Score = 347, Expect = 5.3e-31, Identities = 82/274 (29%), Positives = 144/274 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++V TPIGN+++I+ A  L    EDTR S +L+ L I +  F+ N  +  +   +   +SDAG P++SDPG++L+  IK+N V + GPS+  +LI SGF   +YGFL  + ++ L ++   T I +E+ HR+ TL+ + E+  + + ARELTK++E  R S+ + +  ++ +GEFV+L+ N +E   + D++ + +++ + +G +K A K V+  + N LY+ + Q
 S:  14 KLYLVPTPIGNLEDITIRAKRILEEADYIAAEDTRTSGIMLDRLGIHNKMVAFHKFNSKEKAPELVKLMQEGATIAEISDAGMPVISDPGYILVQECIKSNVPVVPLPGPSAFATALIASGFDGQPFTYYGFLPRKASQQRPFLEEINASRATSIFYEAPHRLLKTLEQMVEVLPGGRQVVCARELTKIHEEFVRGSLEEVIQHFKEVDPRGEFVVLVSPNTEE------KTLDWADLVKLVKEQVAQGVSKKDAIKQVAKSQGVSKNELYDRYHQ 283
>gi|52783893|ref|YP_089722.1| YabC [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346395|gb|AAU39029.1| YabC [Bacillus licheniformis DSM 13] (278 aa)
Score = 347, Expect = 5.9e-31, Identities = 89/272 (32%), Positives = 148/272 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE---LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ A++ L  I  EDTR +KKL ++ I + +++ N +  I + +   L+SDAG P +SDPG ++ FI+  V + G ++ + +LI SG    F+GFL+ +K ++ QL LKN +T+I +ES HR+K+TL I+E+F N + I + RELTK E  R SI     E +GEF ++I+ + +ET   EE + +L+E  +E I +G  K A K +  +  +Y+ + 
 S:   4 LYLVPTPIGNLEDMTFRAVSVLKEADIIAAEDTRQTKKLCHVYEIETQLVSYHEHNKESSGHKILEWLKEGKNVALVSDAGMPTISDPGAEIVRDFIEMGGYVVPLPGANAALTALIASGIAPQPFFFFGFLDRSKRERKKQLEALKNRQETMIFYESPHRLKETLAAIREVFGN-RQIALTRELTKKFEEFIRGSIEEALTWSEQEQVRGEFCLVIEGSREET----IEEAVWWEHLSEKEHVEHYISEGYPSKEAIKKTAVDRGVPKRKIYDAYH 275
>gi|33151962|ref|NP_873315.1| hypothetical protein HD0804 [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|33148184|gb|AAP95704.1| conserved hypothetical protein [Haemophilus ducreyi 35000HP] (284 aa)
Score = 346, Expect = 6.0e-31, Identities = 93/273 (34%), Positives = 147/273 (53%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ----FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N L IVATPIGN+ +I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q   I    N  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + GP + + +L V+G S  F GFL   + D+L+ L NE +T+I +ES HRI TL ++ +F  + + +ARE+TK E+IY  +A+  +N+ K  KGE V++++ +K E    +S   + L+   K A +V+ + K N+LY +
 S:   6 NGILHIVATPIGNLADITQRALDTFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAVVLIEKLQQGVN-IALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQMGIKVVPVPGPCAAVTALCVAGIASDRFCFEGFLPAKNKARIDKLSSLVNEERTLIFYESTHRILATLMDMQTVFGQDRYVVMAREMTKTWESIYGDRLADLISWLNQDKHRLKGEIVLVVEGKLKVAEE------SFSAQAISVLNLLCAELPLKKAVAIVAEAFGYKKNALYQY 276
>gi|160877289|ref|YP_001556605.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella baltica OS195] >gi|160862811|gb|ABX51345.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella baltica OS195] (280 aa)
Score = 346, Expect = 6.3e-31, Identities = 87/270 (32%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+  +++ +ARE+TK ET   ++ +   T  +KGE V+++  ++ + E+I    +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTTALHDHNERARAQWIVDQLAAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMVEVLGGDRHVVMAREVTKTFETFLSGPVSEVLATVSTDPNQQKGEIVLMVHGYHLSDDEAIP------TVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|162447000|ref|YP_001620132.1| methyltransferase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161985107|gb|ABX80756.1| methyltransferase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (282 aa)
Score = 346, Expect = 6.5e-31, Identities = 90/280 (32%), Positives = 155/280 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEY--CLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      +  L+IV+TPIG++K+I+ AI L + I CEDTR + KLL+ +I + K++  N    +  ++ DN+  L+SDAG P++SDPGF+L++ I N++V I G S+L+ +L+ SG +  F GFL     L  + +++II+ES +R++ TL + +I N + + +ARELTK ET YR I +I E + +GE+VI+++ +  T +K E+   + +  +++G EK A K S  + + +Y ++ K+
 S:  10 LKPTLYIVSTPIGSLKDITLRAIEVLKSVDIILCEDTRVTSKLLDAYDIHVPLKSYQKFN--ERSMVLQVIEYLDNKMSVALVSDAGTPLISDPGFILVDELIGKNYNVVSIPGASALLSALVTSGILTQPFTFIGFLPRKLGEINKVLKDYVSRKESLIIYESPNRVQKTLSYMLDILGN-RRVSVARELTKKFETYYRGYIKDILETTLDTRGEYVIVVEGST--TSDVKIEDP-----VELVLSYMKQGYDEKEAIKQASKDLGVHKSEVYKIFKIDKS 281
>gi|119485571|ref|ZP_01619846.1| hypothetical protein L8106_24350 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119456896|gb|EAW38023.1| hypothetical protein L8106_24350 [Lyngbya sp. PCC 8106] (285 aa)
Score = 346, Expect = 7.3e-31, Identities = 83/270 (30%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+ +++ A+ TL  +  EDTR++ KLL  I   ++Y N +   +   +   +++DAG P +SDPG+ L+  I+  V I G S+ + +L VSG +  +F GFL   L+Q +L L+++S TII++ES HR++ TL+ + E  + + I  RELTK++E +R S+   IK E  KGE+ +++  ++ET + +     E+E L+R+G   A + ++  SL  +Y 
 S:   8 LYVVGTPIGNLGDLTFRAVQTLKTVDLIAAEDTRHTGKLLQHFQIQTPQISYYEHNQHRRIPEVLEKLHQGKAIAIVTDAGIPGISDPGYELVKACIEAEIAVIPIPGVSACLTALSVSGLETDRFVFEGFLPTKNKLRQQRLQDLRSQSHTIILYESPHRLRQTLQDLAETLGSDRQIVFGRELTKLHEEFWRGSLE--EAIKHYENREPKGEYTLVVAGKIQETPQLSE-----GAIKAEIEALLRQGLTRSQASRQLAQNISLPRREIYQL 274
>gi|116617411|ref|YP_817782.1| methyltransferase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096258|gb|ABJ61409.1| Predicted methyltransferase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (289 aa)
Score = 345, Expect = 8.1e-31, Identities = 94/268 (35%), Positives = 143/268 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI------NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELE---KLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      LF+V TPIGN++++S AI TL + I  EDTR++++LLN  I+ + +F+ N  +  + +     +SDAG P +SDPG L+  + N V I G ++ + +LI SG    FYGFL  + + +L QL   T+I +ES HR+K TL I+++ + + I +ARELTK E  R +I +   NEI  +GEFV++ID  E    E D S+ L  E  LI+KG K  A K ++ + L  ++Y
 S:  15 LFLVPTPIGNLQDMSPRAIDTLRDVDIIAAEDTRHTQQLLNHFAITTKQTSFHEHNWQAKIPGLIADLRNGKNVAQVSDAGMPSISDPGKELVAAAVAENLAVVPIPGATAGVTALIASGLVPQPFYFYGFLQRKNSEQLAELQQLSTMRDTVIFYESPHRLKQTLVNIQKVMGDERRIVLARELTKRYEEFIRGTIDELVSWSQSNEI----RGEFVVMIDGFHGEI-----SEPDNSIALTVQEAVSALIKKGLKPNAAIKQIAKERGLDRQAVY 282
>gi|167625972|ref|YP_001676266.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|167355994|gb|ABZ78607.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (280 aa)
Score = 345, Expect = 9.6e-31, Identities = 86/268 (32%), Positives = 139/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+ +IS AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I    + N + Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L+  + ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK++ +T+I +ES HRI +L+ + E   + I +ARE+TK ET     + + +  ++GE V++  + +   EE+++S +  KL+ +  K A +  Y +K N+LY
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGIETRKTALHDHNERDRAQWIIQKLGNGEAVALISDAGTPLISDPGYHLVKQVREAGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFTFEGFLPSKEKARFDKLTALKDDPRTLIFYESPHRIVHSLESLVEALGADREIVMAREVTKTFETFLSGPAGEVLQTVKDDPNQQRGEIVLMCHGHRSD------EESEFSPTVINTLKLLCEELPLKKAAAVAGQIYDIKKNALY 272
>gi|147669011|ref|YP_001213829.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|146269959|gb|ABQ16951.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Dehalococcoides sp. BAV1] (274 aa)
Score = 345, Expect = 9.8e-31, Identities = 84/271 (30%), Positives = 151/271 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFW 275
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+  +  EDTR+++KLL+ NI   +++ N ++ +I   ++ + L+SDAG P +SDPG+ LI  +N  V + G S+++ ++ VSG S + + GFL  K+ ++ L++++  +I+I E+ HR++ L IKE+ + + I + RELTK+ E I+R SI+     +GEFV++++ N   I +    ++EL L ++G+ K + +VS K L  +Y W
 S:   3 LYVVATPIGNLEDITLRALRLLSEVKLIAAEDTRHTRKLLSAHNIKTPLTSYFEHNRLSKLDYILEV-LREGDVALVSDAGMPGISDPGYELIKAAHENGIKVVPVPGASAVITAVAVSGLDSGSFSYLGFLPRQKSERRKALSEVEMLGASIVILEAPHRLQGCLLDIKEVLGD-RQISVCRELTKIYEEIFRGSISQSISHFSQPRGEFVLVVEGN----RQIPAQPELTGDIISELGLLKKQGKSAKESVALVSQKNGLSKKEIYRAW 267
>gi|15612612|ref|NP_240915.1| hypothetical protein BH0049 [Bacillus halodurans C-125] >gi|17369112|sp|Q9KGL2|Y049_BACHD UPF0011 protein BH0049 >gi|10172661|dbj|BAB03768.1| BH0049 [Bacillus halodurans C-125] (289 aa)
Score = 345, Expect = 1.0e-30, Identities = 92/273 (33%), Positives = 146/273 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVY--LNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++VATPIGN+++++ AI TL    EDTR +KKLLN +I+ + +++ N   K+ I+  +   L+SDAG P +SDPG+ L+  IK  V I G ++ + +LI SG P+ + F GFL  K ++ L + K  T+I +ES HR+KDTL + I N +++ I RELTK E  R ++    + T KGEF ++++ N  E ++ EE +   + +E I G + K A K V+  +  +YN + Q
 S:  16 LYLVATPIGNLEDVTFRAIRTLKEADQIAAEDTRQTKKLLNHFDIATKLVSYHEHNKETMGKRLIDDL-IEGRTIALVSDAGMPAISDPGYELVVSAIKEGIAVIPIPGANAAVTALIASGLPTESFQFIGFLPRQKKQRRQALEETKPTKATLIFYESPHRLKDTLDDMLLILGN-RHVSICRELTKTYEEFLRGTLEEAVHWAREATIKGEFCLIVEGN---GEKVEPEEVWWESLSPVQHVEHYIALGFRSKEAIKQVATDRGVPKRDIYNIYHQ 288
>gi|157150399|ref|YP_001450815.1| hypothetical protein SGO_1536 [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075193|gb|ABV09876.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (284 aa)
Score = 344, Expect = 1.1e-30, Identities = 91/274 (33%), Positives = 146/274 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++VATPIGN+++ S  + TL    EDTRN+ +LL+ +IS + +F+ N    I +  + +  +SDAG P +SDPG L+  I N V + GPS+ + +LI SG   +F+GFL  K + D   K  +T I +ES HR+K TL+ + +++ + + + + RELTK+ E  R I+ + E  E KGE ++++D  +E   +EE   L E++ LI G ++ A K V+ KY L + LY+ + Q
 S:  15 KLYLVATPIGNLQDASTRMLETLEKVDYIAAEDTRNTGRLLDYFDISTKLISFHDHNSRARIPEIIALLKEGYDLAQVSDAGLPCISDPGHDLVKAAIAENIIVVSVPGPSAGISALIASGLAPQPHIFFGFLPRKKGQQNDFFESKKAYPETQIFYESPHRVKSTLENMLDVYGD-RQVVLVRELTKIYEEYQRGLISELLEAIGDEPLKGECLLIVDGASEEKADKSEEE-----LLAEIDFLIETGSQKSKAIKEVARKYGLNKSDLYSTYHQ 284
>gi|163751656|ref|ZP_02158876.1| hypothetical methyltransferase [Shewanella benthica KT99] >gi|161328482|gb|EDP99637.1| hypothetical methyltransferase [Shewanella benthica KT99] (281 aa)
Score = 344, Expect = 1.2e-30, Identities = 88/270 (32%), Positives = 140/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILID--NNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +IS AI L + + CEDTR+S KLL+  I   + + N +  +I      L+SDAG P++SDPG+ L++   +DV + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI +L+     + I +ARE+TK ET  ++A + E+    ++GE V++   + K+  I E    +N L+ L+ +  +K A +  Y LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRAIDVLNSVKLIACEDTRHSGKLLSHFGIETRKTSLHDHNERDRADWIIQKLSNGEPVALISDAGTPLISDPGYHLVSAVRAAGYDVIPLPGPCAAVTALSASGLPSDRFTFEGFLPSKEKGRFDKLTALKEDPRTLIFYESPHRIVQSLESFLAALGEDRQIVMAREITKTFETFLSGTVAEVLEMVKNDPNQQRGEIVLMCHGYRSAKDDAEIPTE------VVNTLKLLVEELPLKKAAA-IAGQIYGLKKNALYKY 275
>gi|27469212|ref|NP_765849.1| hypothetical protein SE2294 [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|27316761|gb|AAO05936.1|AE016751_231 conserved hypothetical protein [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] (279 aa)
Score = 344, Expect = 1.2e-30, Identities = 95/272 (34%), Positives = 151/272 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNV-KETES-----IKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+ +I+ AI TL  + CEDTR ++KL N  I  K+++ N  + ++      L+SDAG P++SDPG+ L+  KNN +++ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K + L   ++ T+I++ES +R+ DTLK I +I D+ + I + RELTK E +  ++ +  IN K+ KGEFVILI+ + K ES    KE DY +  +    K K A K V+  +K+ ++YN + 
 S:   4 LYLVGTPIGNLGDITFRAIETLKKVDVIACEDTRVTRKLCNHYEIQTPLKSYHEHNKEQQTDYLIKQLQTGLNIALVSDAGLPLISDPGYELVVEARKNNINIETVPGPNAGLTALMSSGLPSFTYTFLGFLPRKEKEKIEVLEDRMFQNSTLILYESPYRVTDTLKAIAKI-DSQRWITVGRELTKKFEQVLTLTVDDMLKLINHDKLPLKGEFVILIEGALPKSGESWFESYTVKEHVDYYIETKHV--------KPKKAIKFVATDRHMKTGNIYNIYH 276
>gi|172056074|ref|YP_001812534.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988595|gb|ACB59517.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (284 aa)
Score = 344, Expect = 1.3e-30, Identities = 80/268 (29%), Positives = 147/268 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+++++ A+ L + +  EDTR + KL N  I + +++ N    + +   + L+SDAG P +SDPG LI  I + V ++ G ++ + +L+ SG +  L+YGFL  K +++ L ++ E ++I +E+ HR+K+ L ++++ + + + +ARELTK E  R S+  E  E +GEFV++++ + +E + ++++ D  L ++E+ I +GEK  A K V+ + L  LY
 S:  14 LYIVPTPIGNLEDMTYRAVRILQESDLVAAEDTRQTMKLFNHFKIETKLVSYHEHNKQVSGARLLADLHAGKQIALVSDAGMPGISDPGSDLIREAIAEDIPVIVLPGANAALTALVASGLATERFLYYGFLPRKKKERREALETVRYEKGSLIFYEAPHRLKEMLGALRDVLGD-RQLTLARELTKRYEEYIRGSVTEALEWAEEEVRGEFVVIVEGSTEERPAEEEQKAD---PLQQIERYIEQGEKPNAALKRVAKERGLDRQELY 278
>gi|57866026|ref|YP_187723.1| tetrapyrrole family methyltransferase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|57636684|gb|AAW53472.1| methyltransferase, tetrapyrrole family [Staphylococcus epidermidis RP62A] (279 aa)
Score = 344, Expect = 1.3e-30, Identities = 95/272 (34%), Positives = 150/272 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNV-KETES-----IKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+ +I+ AI TL  + CEDTR ++KL N  I  K+++ N  + ++      L+SDAG P++SDPG+ L+  KNN +++ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K + L   ++ T+I++ES +R+ DTLK I +I D+ + I + RELTK E +  ++ +  IN K+ KGEFVILI+ + K ES    KE DY +  +    K K A K V+  +K+ +YN + 
 S:   4 LYLVGTPIGNLGDITFRAIETLKKVDVIACEDTRVTRKLCNHYEIQTPLKSYHEHNKEQQTDYLIKQLQTGLNIALVSDAGLPLISDPGYELVVEARKNNINIETVPGPNAGLTALMSSGLPSFTYTFLGFLPRKEKEKIEVLEDRMFQNSTLILYESPYRVTDTLKAIAKI-DSQRWITVGRELTKKFEQVLTLTVDDMLKLINHDKLPLKGEFVILIEGALPKSGESWFESYTVKEHVDYYIETKHV--------KPKKAIKFVATDRHMKTGDIYNIYH 276
>gi|190150681|ref|YP_001969206.1| hypothetical protein APP7_1412 [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189915812|gb|ACE62064.1| hypothetical protein APP7_1412 [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (284 aa)
Score = 343, Expect = 1.4e-30, Identities = 93/273 (34%), Positives = 152/273 (55%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD--YSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N L+IVATPIGN+ +I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q    K +   L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   + D+L ++ +ES+T+I +ES HRI DTL+ ++++  + + +ARE+TK ETI+ ++AN  +NE   KGE V++++     K E+ D +S  +L L+ +  K A +V+ + K N+LY +
 S:   6 NGTLYIVATPIGNLGDITQRALDTFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAAVLVEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQAGVKVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKTKSRCDKLAEVADESRTLIFYESTHRILDTLEDMQKMLGADRYVVMAREITKTWETIHGDTLANLIAWLNEDSNRIKGEIVLVVEG--------KPEQADEAFSAQAVKLLGLLCQELPLKKAAAIVAETFGYKKNALYQY 276
>gi|196258806|ref|ZP_03157339.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196200126|gb|EDX94948.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7822] (284 aa)
Score = 343, Expect = 1.4e-30, Identities = 80/270 (29%), Positives = 152/270 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+++++ A+ L    EDTR++ KLL  ++  +++ N + +Q +    +  L++DAG P +SDPG+ L+  ++  V I G ++ + +L VSG P+  +F GFL   ++++LN LK+E++T+I +E+ HR+ TL+ + E+  S+ I +ARELTK++E ++R ++A+   + + KGEF ++++  + E ES+ + E    EL++L+ +G   A + ++  SL  +Y 
 S:  11 LYVVGTPIGNLEDMTFRAVRILQQVDAIAAEDTRHTGKLLQHFQVTTPQISYHDHNRFSRQQVLIDRLIAGDTIALVTDAGMPGISDPGYELVKAALEEGILVIPIPGVTAGVTALAVSGLPTDRFVFEGFLPTKGKERRERLNCLKDETRTLIFYEAPHRLPQTLQDLAEVLGESRLIVLARELTKLHEEVWRGTLADAIAFYQQHSPKGEFTLVLEGATLAEKESLSEAELK-----AELQQLLSQGMTRSQASRHLAQLTSLPRRQIYQL 278
>gi|75908208|ref|YP_322504.1| hypothetical protein Ava_1987 [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75701933|gb|ABA21609.1| Protein of unknown function UPF0011 [Anabaena variabilis ATCC 29413] (285 aa)
Score = 343, Expect = 1.5e-30, Identities = 83/268 (30%), Positives = 145/268 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+++I+ A+ L N +  EDTR++ KLL L +   +++ N ++  +      L+SDAG P +SDPG+ L+  ++  V I G S+ + +L +G P+  +F GFL   +++ L L+ ES+T+I +ES HR+++TL+ + E++ + + I +ARELTK+ E +R SI  I  + E +GE+ +L+ N   + +E+    EL++LI +G   A + ++  SL  +Y
 S:  10 LYIVGTPIGNLEDITFRAVRILQNVDLIAAEDTRHTGKLLQHLQVKTPQVSYHEHNRSSRIPELLEHLHSGKAIALVSDAGMPGISDPGYELVKACVEVAIPVVPIPGASAAITALSAAGLPTDKFVFEGFLPAKGQQRREHLEALQTESRTLIFYESPHRLRETLQDLAEVWGSDRQIVLARELTKLYEEFWRGSIEEAIAHYQQKEPQGEYTLLVAGNPPSQTLLTEEQLK-----AELQQLISQGISRSQASRQLAKYTSLNRRQVY 274
>gi|148543571|ref|YP_001270941.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152978|ref|YP_001841319.1| hypothetical protein LAR_0323 [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530605|gb|ABQ82604.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224322|dbj|BAG24839.1| conserved hypothetical protein [Lactobacillus reuteri F275] (288 aa)
Score = 343, Expect = 1.6e-30, Identities = 91/273 (33%), Positives = 145/273 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCL--LSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +++ AI TL  +  EDTR++++LLN +IS  +F+  N E++   +   Y +  SDAG P +SDPG L+  ++  V + G ++ + +LI SG    F+GFL   +  L QLK  +T+I +E+ HR+K TL + E+F N + + +ARELTK E  R ++A +     +GEFVIL+ N  TE  K + + + L E ++K I G   A K+V+ K ++K  LY + Q
 S:  15 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIKTLKEVDLIAAEDTRHTQQLLNHFDISTRQISFHE--HNTEQRVPELIEKLKAGYSIAQCSDAGMPSISDPGKELVAAAVREGLPVIPLPGANAGLTALIASGLVPQPFYFFGFLERKHQQQVTALEQLKERKETMIFYEAPHRLKKTLATMAEVFGNERRVVLARELTKRYEEFTRGTLAEVTAWFEDHQPRGEFVILVAGNEHPTE---KTDNEIELPLTEQVDKEILNGLSTNAAIKLVAKKNNIKRQELYKQYHQ 287
>gi|157960082|ref|YP_001500116.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157845082|gb|ABV85581.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (280 aa)
Score = 342, Expect = 1.8e-30, Identities = 85/268 (31%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA----NINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+ +IS A+ L  ++ CEDTR+S KLL+  I    + N + Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L+  + ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK++ +T+I +ES HRI +L+ I    + I +ARE+TK ET   +A   + +  ++GE V++  + +   EE ++S +  KL+ +  K A +  Y +K N+LY
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRALEVLNQVALIACEDTRHSGKLLSHFGIETRKTALHDHNERDRAQWIIQKLGNGEAVALISDAGTPLISDPGYHLVKQVREAGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARLDKLTALKDDPRTLIFYESPHRIVHSLESIMAALGEEREIVMAREVTKTFETFLSGPVAEVLQTVKDDPNQQRGEIVLMCHGHRSD------EEAEFSPTVINTLKLLCEELPLKKAAAVAGQIYDIKKNALY 272
>gi|163119177|ref|YP_077322.2| methyltransferase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|145902680|gb|AAU21684.2| putative methyltransferase YabC containing domain UPF0011 [Bacillus licheniformis ATCC 14580] (292 aa)
Score = 342, Expect = 1.9e-30, Identities = 89/272 (32%), Positives = 148/272 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE---LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ A++ L  I  EDTR +KKL ++ I + +++ N +  I + +   L+SDAG P +SDPG ++ FI+  V + G ++ + +LI SG    F+GFL+ +K ++ QL LKN +T+I +ES HR+K+TL I+E+F N + I + RELTK E  R SI     E +GEF ++I+ + +ET   EE + +L+E  +E I +G  K A K +  +  +Y+ + 
 S:  18 LYLVPTPIGNLEDMTFRAVSVLKEADIIAAEDTRQTKKLCHVYEIETQLVSYHEHNKESSGHKILEWLKEGKNVALVSDAGMPTISDPGAEIVRDFIEMGGYVVPLPGANAALTALIASGIAPQPFFFFGFLDRSKRERKKQLEALKNRQETMIFYESPHRLKETLAAIREVFGN-RQIALTRELTKKFEEFIRGSIEEALTWSEQEQVRGEFCLVIEGSREET----IEEAVWWEHLSEKEHVEHYISEGYPSKEAIKKTAVDRGVPKRKIYDAYH 289
>gi|153956377|ref|YP_001397142.1| methyltransferase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146349235|gb|EDK35771.1| Predicted methyltransferase [Clostridium kluyveri DSM 555] (279 aa)
Score = 342, Expect = 2.0e-30, Identities = 98/271 (36%), Positives = 158/271 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR----SSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKE---TESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KLF+VATPIGN+K+I+ A+ TL N +  EDTR S KLLN NI   +++ N N++ + +      L+SDAG P +SDPG +++  I+  D +++ G +++ +L+ SG +S +F GFL   K+ L +K+ +T+I++ES HR+ +TL+++K+I N + I I RELTK+ E I R   SI  +E I KGEFV++I+  K   E ++K E D S+ + +  I KG +K A K V+  ++ + +Y +
 S:   3 KLFLVATPIGNLKDITLRALDTLKNVDLIAAEDTRQSLKLLNHFNIKRPLMSYHKYNENDKSELLIQKLKDGKNIALVSDAGTPGISDPGNIIVRKCIEEGIDFEVLPGATAVTTALVYSGMDTSQFVFMGFLPRENKDKRTFLQSVKDRIETLIMYESPHRLINTLEILKDILGN-RRIAICRELTKVYEQILRFTIEESIKYYSESSI--KGEFVLVIEGRDKRELLKEQMEKWE-DLSIE-DHIRMYIEKGLNKKEAVKKVARDRNICKSQIYKY 275
>gi|73748229|ref|YP_307468.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|73659945|emb|CAI82552.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dehalococcoides sp. CBDB1] (274 aa)
Score = 342, Expect = 2.2e-30, Identities = 85/271 (31%), Positives = 150/271 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFW 275
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+  +  EDTR+++KLL+ NI   +++ N ++ +I   + + L+SDAG P +SDPG+ LI  +N  V + G S+++ ++ VSG S + + GFL  K+ ++ L++++  +I+I E+ HR++ L IKE+ + + I + RELTK+ E I+R SI+     +GEFV++++ N   I +    ++EL L ++G+ K A +VS K L  +Y W
 S:   3 LYVVATPIGNLEDITLRALRLLSEVKLIAAEDTRHTRKLLSAHNIKTPLTSYFEHNRLSKLDYILEV-LMEGDVALVSDAGMPGISDPGYELIKAAHENGIKVVPVPGASAVITAVAVSGLDSGSFSYLGFLPRQKSERRKALSEVEILGASIVILEAPHRLQGCLLDIKEVLGD-RQISVCRELTKIYEEIFRGSISQSISHFSQPRGEFVLVVEGN----RQIPAKPELTGDIISELGLLKKQGKSAKEAVALVSQKNGLSKKEIYRAW 267
>gi|17232172|ref|NP_488720.1| tetrapyrrole methylase family protein [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17133817|dbj|BAB76379.1| tetrapyrrole methylase family protein [Nostoc sp. PCC 7120] (285 aa)
Score = 341, Expect = 2.4e-30, Identities = 84/268 (31%), Positives = 147/268 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+++I+ A+ L N +  EDTR++ KLL L +   +++ N +  +      L+SDAG P +SDPG+ L+  ++  V I G S+ + +L +G P+  +F GFL   +++ L L+ ES+T+I +ES HR+++TL+ + E++ + + I +ARELTK+ E +R SI  I  + E +GE+ +L+ N  +E++ EE  +  EL++L+ +G   A + ++  SL  +Y
 S:  10 LYIVGTPIGNLEDITFRAVRILQNVDLIAAEDTRHTGKLLQHLQVKTPQVSYHEHNRTSRIPELLKHLHSGKAIALVSDAGMPGISDPGYELVKACVEVAIPVVPIPGASAAITALSAAGLPTDKFVFEGFLPAKGQQRREHLEALQTESRTLIFYESPHRLRETLQDLAEVWGSDRQIVLARELTKLYEEFWRGSIGEAIAHYQQKEPQGEYTLLVAGN-PPSETLLTEEQLKA----ELQQLMMQGISRSQASRQLTKYTSLNRRQVY 274
>gi|125974591|ref|YP_001038501.1| hypothetical protein Cthe_2101 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125714816|gb|ABN53308.1| Protein of unknown function UPF0011 [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (280 aa)
Score = 341, Expect = 2.5e-30, Identities = 92/273 (33%), Positives = 152/273 (55%)
 Q:   1 MNKK--LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      MN K L++VATPIGN+++I+ AI L  +  EDTR + KLLN +I   ++Y N  + ++   +   L+SDAG P +SDPG +I L I+N   ++ GP + + L++SGF S  +F GFL NK ++++++ LK+E +T++ +E+ H++ TLK + E+ N + I +ARELTK E I R ++  E  E +GE+V++++ + K+  KK E +  L  + I +G  K A K V+  +  +YN
 S:   1 MNNKGTLYLVATPIGNLEDITLRAIRVLKEVDLIAAEDTRQTIKLLNHFDIKKPLVSYYEHNKVVKGNYLVERLLEGKNIALVSDAGTPGISDPGEDMIKLCIENEIPFTMVPGPVAAVMGLVLSGFSSGRFVFEGFLPMNKRARRERIDSLKDEIRTMVFYEAPHKLVYTLKDLYEVLGN-RRIALARELTKKFEEILRCTLKEAIEKYENESPRGEYVLVVEGADEKQIIEDKKSEWNSMSILEHYQMYIDEGLSRKEAMKKVAQDRGISKRDVYN 277
>gi|126176283|ref|YP_001052432.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella baltica OS155] >gi|125999488|gb|ABN63563.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella baltica OS155] (280 aa)
Score = 341, Expect = 2.8e-30, Identities = 87/270 (32%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L  S+ CEDTR+S KLL+  I+ +  + N   Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L++  ++ ++V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI+ +L + E+  +++ +ARE+TK ET   +  A ++   +KGE V+++  ++ + E+I    +V +N L+ L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSSRAIEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGITTKTTALHDHNERARAQWIVDQLAAGLSIALISDAGTPLISDPGYHLVSHVRQSGFNVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARADKLLALKEDPRTLIFYESPHRIEHSLTTMVEVLGGDRHVVMAREVTKTFETFLSGPVSEVLAKVSTDLNQQKGEIVLMVHGYHLSDDEAIP------TVAINTLKLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|148827077|ref|YP_001291830.1| methyltransferase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148718319|gb|ABQ99446.1| predicted methyltransferase [Haemophilus influenzae PittGG] (283 aa)
Score = 340, Expect = 3.0e-30, Identities = 92/270 (34%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEGRYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|70727521|ref|YP_254437.1| hypothetical protein SH2522 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|68448247|dbj|BAE05831.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (280 aa)
Score = 340, Expect = 3.6e-30, Identities = 90/272 (33%), Positives = 155/272 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIK---ITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGE-KEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+ +I+ AI TL +   CEDTR +KKL N +I  K+++ N + + +++   +   L+SDAG P++SDPG+ L+   + V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L +  + T+II+ES R+ +TLK I ++ D+++ + + RELTK E I  + + IN +  I +KGEFVILI+   + ++ E+  S+ ++E +E I +  K K A K+V+  +K+ +Y+ + 
 S:   4 LYLVGTPIGNLGDITFRAIETLKDADFIACEDTRVTKKLCNHYDIQTPLKSYHEHNKSQQTEYLIDLLNEGYNIALVSDAGLPLISDPGYELVVAAHSYDIHVETVPGPNAGLTALMASGLPSYTYTFLGFLPRKEKDKVAVLQERMFQDSTLIIYESPFRVVETLKAISKV-DDTRRVAVGRELTKKFEQIVMQEVGHLINAFQNDEIMQKGEFVILIEG----AKPLETEQWFQSLTISEHVEHYISEQNIKPKKAIKLVAEDRHMKTGEVYDIYH 276
>gi|119776485|ref|YP_929225.1| hypothetical protein Sama_3353 [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|119768985|gb|ABM01556.1| protein of unknown function UPF0011 [Shewanella amazonensis SB2B] (281 aa)
Score = 339, Expect = 3.9e-30, Identities = 89/268 (33%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT-----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEK--EKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+ ++S A+ L + S+ CEDTR+S +L +  IS  + + N   Q+I   + +  L+SDAG P++SDPG+ L++  + + V + GP + + +L SG PS  F GFL   + D+L L+ + +T+I +ES HRI TL+ I +  + + +ARELTK ET  + A + E K+   +KGE V++  V    EET+ ++  +E L   +  K A M + + LK N+LY
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDMSPRAVEILQSVSLIACEDTRHSGRLFSHFGISTRTTSVHDHNERARAQWIIEKLSQGDAVALVSDAGTPLISDPGYHLVSQVREAGFAVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPAKDKGRNDKLTALREDPRTLIFYESPHRILQTLEAIVAVLGGERPMVMARELTKTFETFLSGTAAEVLE-KVKSDDNQQKGEMVLMCHGFV-------AEETEEAIPAKAMETLALLATELPLKKAAAMAAQIHDLKKNALY 273
>gi|119944933|ref|YP_942613.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119863537|gb|ABM03014.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Psychromonas ingrahamii 37] (286 aa)
Score = 339, Expect = 4.1e-30, Identities = 97/271 (35%), Positives = 147/271 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIY----RSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL+IVATPIGNI +I+ AI L  +  EDTR+S KLL+ +I  K + L+ +NE+Q    K    L+SDAG P++SDPG+ L+N    D+ I G + + +L +G PS  F GFL   KQD+L L ES+T+I +ES R++DT++ I IF  + + IARELTK+ E+ Y    + + E   +GEFV+++  K+ ++I +   V LN L L+++  K A + + + K N LY +
 S:  14 KLYIVATPIGNISDITYRAIEILQQVDLIAAEDTRHSGKLLSHYHI---KKPMFPLHDHNERQRGQVLIEKIKAGQSIALISDAGTPLISDPGYHLVNECRAAGVDIVPIPGACAAIAALSAAGMPSDRFSFEGFLPAKGKSKQDKLKALIEESRTMIFYESPRRVQDTVEQIISIFGGDRKLVIARELTKIFESFYALTAEEMLVWLKEDTNHCRGEFVLMVAGAQKDDDAIPQ------VALNTL-TLLKEQLPLKKAAALTAQIHDQKKNELYKW 281
>gi|16273541|ref|NP_439796.1| hypothetical protein HI1654 [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1176815|sp|P45298|Y1654_HAEIN UPF0011 protein HI1654 >gi|1574503|gb|AAC23298.1| conserved hypothetical protein [Haemophilus influenzae Rd KW20] (283 aa)
Score = 339, Expect = 4.1e-30, Identities = 92/270 (34%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEERYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|186682692|ref|YP_001865888.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186465144|gb|ACC80945.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (286 aa)
Score = 339, Expect = 4.3e-30, Identities = 83/270 (30%), Positives = 140/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+++I+ A+ L  I  EDTR++ KLL  +   +++ N +  +   +  L+SDAG P +SDPG+ L+  I+  V I G S+ + +L SG P+  +F GFL   +Q+ L L+ ES+T+I +ES HR++DTL+ + +++ + + I + RELTK+ E +R +IA I   E +GE+ +++     + +EE    EL+ LI +G   A + ++  SL  LY 
 S:  10 LYVVGTPIGNLEDITFRAVRILQTVDIIAAEDTRHTGKLLQHFQVKTPQVSYHEHNRTSRIPELLEHLINNKAIALVSDAGMPGISDPGYELVKACIEAGISVVPIPGASAAITALSASGLPTDRFVFEGFLPAKTQQRQEHLESLQTESRTLIFYESPHRLRDTLQDLAQVWGSDRQIVLGRELTKLYEEFWRGTIAEAIAHYSQREPQGEYTLVVAGIPASQPQLTEEELK-----AELKLLISQGISRSQASRQLAKFTSLPRRQLYQL 276
>gi|165976786|ref|YP_001652379.1| hypothetical protein APJL_1379 [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|165876887|gb|ABY69935.1| hypothetical protein APJL_1379 [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] (284 aa)
Score = 338, Expect = 5.5e-30, Identities = 92/273 (33%), Positives = 151/273 (55%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD--YSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N L+IVATPIGN+ +I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q    K +   L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   + D+L ++ +E +T+I +ES HRI DTL+ ++++  + + +ARE+TK ETI+ ++AN  +NE   KGE V++++     K E+ D +S  +L L+ +  K A +V+ + K N+LY +
 S:   6 NGTLYIVATPIGNLGDITQRALDTFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAAVLVEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQAGVKVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKTKSRCDKLAEVADEPRTLIFYESTHRILDTLEDMQKMLGADRYVVMAREITKTWETIHGDTLANLIAWLNEDSNRIKGEIVLVVEG--------KPEQADEAFSAQAVKLLGLLCQELPLKKAAAIVAETFGYKKNALYQY 276
>gi|112944272|gb|ABI26341.1| predicted methyltransferase [Lactobacillus reuteri] (288 aa)
Score = 338, Expect = 5.5e-30, Identities = 91/273 (33%), Positives = 143/273 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCL--LSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL---NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +++ AI TL  +  EDTR++++LLN +I   +F+  N E++   +   Y +  SDAG P +SDPG L+  ++  V + G ++ + +LI SG    F+GFL   +  L QLK  +T+I +E+ HR+K TL + E+F N + + +ARELTK E  R ++A      +GEFVIL+ N  T   EETD + L  +++K I G   A K+V+ K ++K  LY + Q
 S:  15 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIKTLKEVDLIAAEDTRHTQQLLNHFDILTRQISFHE--HNTEQRVPELIEKLKAGYSIAQCSDAGMPSISDPGKELVAAAVREGLSVIPLPGANAGLTALIASGLVPQPFYFFGFLGRKHQQQVATLEQLKEREETMIFYEAPHRLKKTLATMAEVFGNERRVVLARELTKRYEEFTRGTLAEATAWFEDHQPRGEFVILVAGNEHPT-----EETDNDIELPLTEQVDKEILNGLSTNAAIKLVAKKNNIKRQELYKQYHQ 287
>gi|72382651|ref|YP_292006.1| hypothetical protein PMN2A_0812 [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] >gi|72002501|gb|AAZ58303.1| Protein of unknown function UPF0011 [Prochlorococcus marinus str. NATL2A] (295 aa)
Score = 338, Expect = 5.7e-30, Identities = 89/274 (32%), Positives = 148/274 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI-DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L++V TPIGN+ ++S A + L N S  CEDTR S +LL ++  +  +++ N + + +   +   L+SDAG P ++DPG L++  N+++V I GP +  +L++SG PS  F GFL  ++L++ +L + E +T +I+ES H++  L+ +    + I IARELTK E   +I + + IT  KGEF I++ NN K+  + + E   LN+L LI +GEK +A + V+ +  K  LY+  +R
 S:  21 LYLVGTPIGNLGDLSPRAKSILKNVSRIACEDTRRSGQLLKIIKSEVPLLSYHKHNFKSRQSQLLEILERGGSLALISDAGLPGINDPGEELVHAARSNSYEVICIPGPCAATTALVISGLPSERFCFEGFLPKKQSLRKKRLEDISQEQRTTVIYESPHQLIKLLEDLSISCGKERPIQIARELTKRYEESIGKTIEEVTKYFITNKPKGEFTIVLGGNNNKQQNKVSESEA-----LNKLNTLINQGEKSNIAAQKVAEETGYKKKWLYSKLHKR 292
>gi|90409151|ref|ZP_01217269.1| putative methyltransferase [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90309737|gb|EAS37904.1| putative methyltransferase [Psychromonas sp. CNPT3] (286 aa)
Score = 338, Expect = 5.7e-30, Identities = 97/271 (35%), Positives = 145/271 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDN---EYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR---SSIANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL+I+ATPIGNI +I+ AI TL  I  EDTR+S KLL+  I  K ++L+ +NE+    K    L+SDAG P++SDPG+ L+N    DV I GPS+++ +L +G +  F GFL  + KQD+L L E +T++ +ES RI DT+K I IF  + + IARELTK E+ Y  S +  E   +GEFV+++   + + I ++    LN L +L++   K A + + + K N LY +
 S:  14 KLYIIATPIGNISDITYRAIETLRLVDIIAAEDTRHSGKLLHHYQI---KKPMFALHDHNERDRAKVLIEKIKGGLAIALISDAGTPLISDPGYHLVNECRAAGVDVVPIPGPSAVITALSSAGLATDRFTFEGFLPAKEKGKQDKLKALIEEKRTMVFYESPRRIMDTVKQIILIFGGERKLVIARELTKTFESFYSFPASEMLTWLEQDTNHCRGEFVLMVAGASLQEDRIPEDA------LNTL-RLLKDQLPLKKAAALTAQIHQQKKNDLYKW 281
>gi|94967066|ref|YP_589114.1| hypothetical protein Acid345_0035 [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94549116|gb|ABF39040.1| Protein of unknown function UPF0011 [Acidobacteria bacterium Ellin345] (287 aa)
Score = 338, Expect = 6.6e-30, Identities = 83/276 (30%), Positives = 150/276 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNG-NNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR-SSIANINEIK--ITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L++V TPIGN+++I+ AI T+  + CEDTR ++KLLN +I   +++ N   + +  + +   L++DAG P +SDPGF LI L I++  V I GPS+ + +L+ SG P+  F GFL  + +  L ++N ++T+I +E+ HR+ +T++ I ++  + + +ARE+TK++E  R +S  ++E+K   KGE +LI   E + +  + +V   E + +  E+ A K V+ + + + Y  Q+ K+
 S:  10 LYLVGTPIGNLEDITFRAIRTMKEVQLIACEDTRQTQKLLNHYDIVTHTTSYHEHNELTRSAELVMQLE-QGKSIALVTDAGMPGISDPGFRLITLAIRHRIPVVPIPGPSAFLSALVASGLPTDAFRFLGFLPSKEGQRAKALEGIRNSTRTVIFYEAPHRLLETVEEIVQVLGPERPVVVAREVTKLHEEFLRGTSTEVLSELKHRAEVKGEITLLI-GRAPEQQHGQSVFSAATVRTRVRELMKHENLDERDALKRVAKEMGVSKSEAYRELQKTKD 287
>gi|53732736|ref|ZP_00154991.2| COG0313: Predicted methyltransferases [Haemophilus influenzae R2846] >gi|148825806|ref|YP_001290559.1| hypothetical protein CGSHiEE_03785 [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148715966|gb|ABQ98176.1| hypothetical protein CGSHiEE_03785 [Haemophilus influenzae PittEE] (283 aa)
Score = 338, Expect = 6.6e-30, Identities = 92/270 (34%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREVGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEERYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|24215693|ref|NP_713174.1| methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|24196862|gb|AAN50192.1|AE011462_10 Predicted methyltransferase [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] (250 aa)
Score = 337, Expect = 6.6e-30, Identities = 84/221 (38%), Positives = 129/221 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETI-YRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKE 225
      L++V+TPIGN+++++ A+ L N   CE++ +SKKL  +I + T Y   N  I   +  + L+SDAG P +SDPG LI + + + + I GPS+L  L +SG+ ++ LF GFL+ K K++QL + K   I+IFESVHRI+DTL I+E+F + +  I RE+TK++E I + S A   +  KGEFV+LI+ N K+
 S:  17 LYVVSTPIGNLEDLTFRALRILKNTDRILCENSGHSKKLFRSYSIHTQCSTLYKDQSENPYLSILEELKEGKTFALVSDAGTPGISDPGSHLIRVVREKGFKISPIPGPSALTALLGISGWQANPFLFLGFLSEKKGKKRNQLYEWKEFEGLIMIFESVHRIEDTLNSIQEVFSDCE-FLIGREMTKIHEEILHFSPFATEKSKEFASKGEFVVLINTNRKK 237
>gi|127511162|ref|YP_001092359.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella loihica PV-4] >gi|126636457|gb|ABO22100.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella loihica PV-4] (280 aa)
Score = 337, Expect = 6.7e-30, Identities = 88/270 (32%), Positives = 137/270 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELE--KLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +IS A+ L  S+ CEDTR+S KLL+  I    + N + Q I      L+SDAG P++SDPG+ L++  + + V + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI +L I    + + +ARE+TK ET     +A ++E  +KGE V++  +    + + D V  LE KL+ +  K A + + + LK N+LY 
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRALEVLNQVSLIACEDTRHSGKLLSHFGIETRKTALHDHNERDRAQGIIQKLANGESVALISDAGTPLISDPGYHLVSQVREAGFKVVPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPAKEKGRLDKLTELKEDPRTLIFYESPHRIVHSLTSIVAALGGDRQVVMAREVTKTFETFLSGPAAEVLATVSEDPNQQKGEIVLMCHGH--------RTDEDAGVPAQALETLKLLSQELPLKKASALAAQIHGLKKNALYKL 274
>gi|153872858|ref|ZP_02001628.1| Protein of unknown function UPF0011 [Beggiatoa sp. PS] >gi|152070674|gb|EDN68370.1| Protein of unknown function UPF0011 [Beggiatoa sp. PS] (279 aa)
Score = 337, Expect = 7.2e-30, Identities = 92/277 (33%), Positives = 156/277 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE----KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKNC 281
      L++VATPIG+++++S A + L  ++  EDTR+S+ LLN  I+  + SL+ +NE  + F+   DN  L+SDAG P++SDPG LI  +   V I GPS+L+ +L VSGF +  +F GFL   +Q L L ++++T++ +E+ HR+ D L + +IF ++  + +ELTK+ ET+YR ++ I  N +  +KGEFV+++    + K +  +V + ++ ++ K  K A K+ S  + N LY F  +K+C
 S:   6 LYVVATPIGHLQDLSPRAQSILQEVNLIAAEDTRHSRHLLNYFGIT---TSLQSLHEHNEHVKYRLFLQRLHDGDN-IALISDAGTPLISDPGQYLIQTALAEQITVLPIPGPSALISALSVSGFLADRFIFEGFLPAKTVARQLCLENLVHDTRTLVFYEAPHRLLDCLNDMIQIFGENREAVLVKELTKVFETVYRDTLIGIVHWLNAVIQRQKGEFVLVVQG------APKFDNKAINVEVEKIFNILHKELPLKQAAKLTSEITGVNKNILYAF-GLKKSC 279
>gi|30693914|ref|NP_175126.2| tetrapyrrole methylase family protein [Arabidopsis thaliana] >gi|34365739|gb|AAQ65181.1| At1g45110 [Arabidopsis thaliana] >gi|110738768|dbj|BAF01308.1| hypothetical protein [Arabidopsis thaliana] (343 aa)
Score = 337, Expect = 7.3e-30, Identities = 88/270 (32%), Positives = 138/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+++I+ AI L + +  EDTR+S KLL  NI + +++ N  +Q + +  +   L+SDAG P +SDPG L + K N DV I G +++ +L SG +  F GFL +  ++++L  NE++T I +  H++  L+   F S+  IARE+TK++E +R SIA  E I + KGE +LI+   E K E  S  EL LI G   A K V+ + S++  +Y+ 
 S:  57 LYLVGTPIGNLEDITLRAIRVLRSADVILSEDTRHSGKLLQYYNIKAQLLSYHKFNEAQREQAVLTRLKQGEIVALISDAGTPGISDPGTQLAKMCAKENIDVIPIPGACAVVAALSASGLETDEFTFVGFLPKHSGTRKERLIVSSNETRTQIFYVPPHKLSQFLEETTPYFGESRQCVIAREITKLHEEFWRGSIAEAKQEFLIRQPKGEITLLIEGK----EETKAENPTESQLEEELRGLISDGHSLSTAVKTVAERTSMRKKEVYSL 324
>gi|88858786|ref|ZP_01133427.1| putative methyltransferase [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88819012|gb|EAR28826.1| putative methyltransferase [Pseudoalteromonas tunicata D2] (287 aa)
Score = 337, Expect = 7.5e-30, Identities = 88/268 (32%), Positives = 147/268 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE-----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+ +IS+ AI TL++ +  EDTR++ KLL+ ++S++ KTF +L+ +NEKQ     NE   L+SDAG P++SDPG+ +++L +  V + G + + ++ SG P+  F GF    +QD     T II+ES HRI +L I+ +  + + +A+ELTK ET + ++ + E +TE   +GE V+++  K+ E I +     + L+   K AC +V+ + +K N+LY
 S:  13 LYVVATPIGNLDDISQRAIATLSSVDLIAAEDTRHTGKLLS--HLSIKAKTF-ALHDHNEKQKAQQIVNWLNEGLDVALVSDAGTPLISDPGYSVVSLCREQGAKVTPVPGACAAIAAVSCSGLPTDRFQFLGFSPAKSKARQDFFLSAYESGMTSIIYESTHRIMASLDDIEHVLGAQQQVVLAKELTKTFETFFSGTVVELREF-LTEDPTRQRGEIVLMLPGKEKQPEEIPADA-------RRMLSLLEAEMPMKKACGIVADYFGIKKNALY 277
>gi|113460884|ref|YP_718951.1| methyltransferase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112822927|gb|ABI25016.1| conserved hypothetical protein [Haemophilus somnus 129PT] (281 aa)
Score = 337, Expect = 8.1e-30, Identities = 90/270 (33%), Positives = 144/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++VATPIGN+++I++ A+  T  +  EDTR+S LLN  I  + F++L+ +NE+Q +  K +   L+SDAG P++SDPGF ++  + N V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L L NE +T+I +ES HRI D L I+   + + +ARE+TK ETI  I   + E   KGE V++++     K+E+ +S  + +L+ +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYVVATPIGNLQDITQRALDVFTKVDLIAAEDTRHSGLLLNHYGI---KRNFFALHDHNEQQKADVLIEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGFHVVRKCHQANIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARRDKLANLANEDRTLIFYESTHRILDCLTDIELELGADRYVVLAREITKTWETIRGDQIGRLRQWLQEDPNRTKGEMVLIVEGKS------KREDETFSPQAIKTLQLVSQELPLKKAASIVAEIYGYKKNALYQF 275
>gi|45656956|ref|YP_001042.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|45600193|gb|AAS69679.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (250 aa)
Score = 337, Expect = 8.5e-30, Identities = 84/221 (38%), Positives = 128/221 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETI-YRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKE 225
      L++V+TPIGN+++++ A+ L N   CE++ +SKKL  +I + T Y   N  I   +  + L+SDAG P +SDPG LI + + + + I GPS+L  L +SG+ ++ LF GFL+ K K++QL + K   I+IFESVHRI DTL I+E+F + +  I RE+TK++E I + S A   +  KGEFV+LI+ N K+
 S:  17 LYVVSTPIGNLEDLTFRALRILKNTDRILCENSGHSKKLFRSYSIHTQCSTLYKDQSENPYLSILEELKEGKTFALVSDAGTPGISDPGSHLIRVVREKGFKISPIPGPSALTALLGISGWQANPFLFLGFLSEKKGKKRNQLYEWKEFEGLIMIFESVHRIGDTLNSIQEVFSDCE-FLIGREMTKIHEEILHFSPFATKKPKEFASKGEFVVLINTNRKK 237
>gi|67924972|ref|ZP_00518359.1| Protein of unknown function UPF0011 [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67853185|gb|EAM48557.1| Protein of unknown function UPF0011 [Crocosphaera watsonii WH 8501] (300 aa)
Score = 337, Expect = 8.6e-30, Identities = 91/270 (33%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-----NEIKITEKGEFVILIDNNVK-ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+++I+ AI L + ++  EDTR++ KLL+  I+  +++ N   Q +N + +   L++DAG P +SDPG+ LI  I N V I G ++ + +L VSG P+  +F GFL   + D+LNQL E++TIII+E+ HR+ TL+ KE+F   I +ARELTK E +R ++ N   N +I KGEF ++I  + +  + EE    +EL++L+++G   A + ++     +Y+ 
 S:  28 LYIVGTPIGNLEDITFRAIRILKSVNLIAAEDTRHTAKLLHHFEITTPQVSYHHHNRTARHTQLLNYLE-EGQTIALVTDAGMPGISDPGYDLIYTCIIANIPVIPIPGATAAITALSVSGLPTDRFIFEGFLPLKGKDRSDRLNQLMTETRTIIIYEAPHRLLKTLRNFKEVFGQDHQITVARELTKRYEEFWRGTLDNAILYYQNSQQI--KGEFTLIIAGGSQNDGLELTIEELK-----DELQQLLKQGMTRSQASRQLAKVTHFSRRQIYDL 296
>gi|121602718|ref|YP_989318.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bartonella bacilliformis KC583] >gi|120614895|gb|ABM45496.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bartonella bacilliformis KC583] (301 aa)
Score = 336, Expect = 9.1e-30, Identities = 83/231 (35%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD-FKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI---KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L++VATPIGN+ +I+ A+ L  I CEDTR ++ LL  + ++ KTF   N +K     DN+  L+SDAG P++SDPGF L+  K + + I G S+L+ SL+V+G P+ + F GFL+ K +Q +L +LK  T++ +ES HR+ ++L+ + IF  +  I RELTK E +  ++ ++ EI  K  +GE V+L+   TE + +E D
 S:  28 LYLVATPIGNLSDITLRALQVLAGADIVACEDTRVTRVLLE--HYGIQKKTFLYHEYNAQKAGPKLLKALADNQSVALVSDAGTPLISDPGFKLVGEARKAGYKIIPIPGASALLASLVVTGLPTDSFFFAGFLSAKKTQRQKRLEKLKFIPATLVFYESPHRLVESLQDMVTIFTADRPAAICRELTKKFEKVNVDNLGHLLEIYSKKDCIRGEIVVLVGEEEISTEIMSSQEID 261
>gi|68250256|ref|YP_249368.1| methyltransferase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|145633329|ref|ZP_01789060.1| predicted methyltransferase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|68058455|gb|AAX88708.1| predicted methyltransferase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|144986175|gb|EDJ92765.1| predicted methyltransferase [Haemophilus influenzae 3655] (283 aa)
Score = 336, Expect = 9.1e-30, Identities = 92/270 (34%), Positives = 148/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLIHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEGRYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|84394444|ref|ZP_00993160.1| hypothetical protein V12B01_10023 [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84374943|gb|EAP91874.1| hypothetical protein V12B01_10023 [Vibrio splendidus 12B01] (288 aa)
Score = 336, Expect = 9.7e-30, Identities = 86/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L++ +  EDTR++ KLL  NIS   + N  + Q +   +   L+SDAG P++SDPG+ L++  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L+ + EI  + + +ARELTK ETI  +   I E  ++GE V+LI + +E +  +E  ++ +  E ++K   A M + Y+LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEILSSVDVIAAEDTRHTGKLLAHFNISTRTFALHDHNEQTKAQVLVERLLEGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVSQCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIAKAERTCIFYESPHRITDSLQDMLEILGPDREVVLARELTKTFETIQGLPLGELIEWIEEDSNRKRGEMVLLIHGHREEASTDLPDEATRTLGILTKELPLKK------AAAMTAEIYNLKKNALYKW 281
>gi|170717432|ref|YP_001784532.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Haemophilus somnus 2336] >gi|168825561|gb|ACA30932.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Haemophilus somnus 2336] (281 aa)
Score = 336, Expect = 9.8e-30, Identities = 89/270 (32%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN----EIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++VATPIGN+++I++ A+  T  +  EDTR+S LLN  I  + F++L+ +NE+Q +  K +   L+SDAG P++SDPGF ++  + N V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L L NE +T+I +ES HRI D L I+   + + +ARE+TK ETI  + ++  E   KGE V++++     K+E+ +S  + +L+ +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYVVATPIGNLQDITQRALDVFTKVDLIAAEDTRHSGLLLNHYGI---KRNFFALHDHNEQQKADVLIEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGFHVVRKCHQANIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARRDKLANLANEDRTLIFYESTHRILDCLTDIELELGADRYVVLAREITKTWETIRGDQVGKLHQWLQEDPNRTKGEMVLIVEGKS------KREDETFSPQAIKTLQLVSQELPLKKAASIVAEIYGYKKNALYQF 275
>gi|28209993|ref|NP_780937.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium tetani E88] >gi|28202428|gb|AAO34874.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium tetani E88] (281 aa)
Score = 336, Expect = 9.9e-30, Identities = 91/263 (34%), Positives = 162/263 (61%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKI-TEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-----------LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSL 266
      KL+IV TPIGN+K+I+ A+ TL  I  EDTR + KLLN +I + +++ N  + Q I   + N  L+SDAG P +SDPG +++  I+ N D +++ G ++L+ +LI SG ++ LF GFL +  K++ + ++K+ ++TIII+E+ HR+ +TLK +KE +N + I I RE++K++E ++R ++  I+ K + +GE+VI+I+  KE  ++ +  + ++E      ++ I++ K++  K  YKYS+
 S:   5 KLYIVPTPIGNLKDITLRALDTLKVVDIIAAEDTRQTIKLLNHYDIKKKLISYHQHNEQGKSQDIIGLLEEGNNIALVSDAGTPAISDPGSVIVKKCIEQNIDYEVLPGATALIPALIYSGLDTTKFLFRGFLPRDNKFKKEVIEEIKDYTETIIIYEAPHRLLNTLKFLKENLNN-RRISIIREISKLHEQVHRFTLEEAIDYYKCNSTRGEYVIVIEGKSKEELEKEELDQWKELSISEHILFYMKDGVSKKEAIKRTAKDRKISKSEVYKYSI 279
>gi|91791642|ref|YP_561293.1| hypothetical protein Sden_0274 [Shewanella denitrificans OS217] >gi|91713644|gb|ABE53570.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella denitrificans OS217] (280 aa)
Score = 336, Expect = 1.0e-29, Identities = 88/270 (32%), Positives = 139/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN ++S AI L  ++ CEDTR+S KLL+  I+   + N + Q+I      L+SDAG P++SDPG+ L+  + +DV + GP + + +L SG PS  F GFL  + + D+L L+ + +T+I +ES HRI+ +L I ++  + + +ARE+TK ET  +  I +I    +KGE V++  V +   EE  +V LN L L +  +K A    + LK N+LY +
 S:   7 LYVVPTPIGNFGDMSSRAIEVLNQVALIACEDTRHSGKLLSHFGIATRKIALHDHNERDRAQWIVEKLQAGESIALISDAGTPLISDPGYHLVKHVREAGFDVIPLPGPCAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPAKEKGRCDKLEALREDPRTLIFYESPHRIEQSLASIVQVLGEDRQMVMAREVTKTFETFLSGTAQEILDIVRHDPNQQKGEIVLMCHGFVTQ-----DEEAIPTVALNTLTLLCEELPLKKAAAIAAQI-HGLKKNALYKY 274
>gi|145641101|ref|ZP_01796682.1| hypothetical protein CGSHiR3021_08526 [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274262|gb|EDK14127.1| hypothetical protein CGSHiR3021_08526 [Haemophilus influenzae 22.4-21] (283 aa)
Score = 336, Expect = 1.1e-29, Identities = 91/270 (33%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  + + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRIVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEERYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLCEWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|189546093|ref|XP_001921864.1| PREDICTED: similar to tetrapyrrole methylase family protein (ISS) [Danio rerio] (296 aa)
Score = 336, Expect = 1.1e-29, Identities = 76/215 (35%), Positives = 123/215 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I   ++ N +   + +F +   L+SDAG P++SDPG+ L L I++ + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +LK+  T+I+FES HRI DTL  ++ + ++ + RELTK E  R ++A + +    KGE V++I
 S:  27 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGIRNRPFAYHEHNADEAGPRLLAFLEQGKTVALVSDAGTPLVSDPGYRLGQLAIESGYPVIPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPAKDKARRDRLAELKDVPATLILFESPHRIGDTLAAAADVLGSERDASVCRELTKTFEEFRRGTLAELAQAYADAPVKGEIVLVI 243
>gi|148980578|ref|ZP_01816125.1| hypothetical protein VSWAT3_27048 [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145961161|gb|EDK26477.1| hypothetical protein VSWAT3_27048 [Vibrionales bacterium SWAT-3] (288 aa)
Score = 336, Expect = 1.1e-29, Identities = 86/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L++ +  EDTR++ KLL  NIS   + N  + Q +   +   L+SDAG P++SDPG+ L++  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L+ + EI  + + +ARELTK ETI  +   I E  ++GE V+LI + +E +  +E  ++ +  E ++K   A M + Y+LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEILSSVDVIAAEDTRHTGKLLAHFNISTRTFALHDHNEQTKAQVLVEKLLEGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVSQCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIAKAERTCIFYESPHRISDSLQDMLEILGPDREVVLARELTKTFETIQGLPLGELIEWIEEDANRKRGEMVLLIHGHREEASTELPDEATRTLGILTKELPLKK------AAAMTAEIYNLKKNALYKW 281
>gi|89095269|ref|ZP_01168190.1| hypothetical protein MED92_15870 [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89080476|gb|EAR59727.1| hypothetical protein MED92_15870 [Oceanospirillum sp. MED92] (277 aa)
Score = 335, Expect = 1.2e-29, Identities = 79/239 (33%), Positives = 141/239 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILI----DNNVKETESIKKEETDYSVYLNEL 243
      L++VATPIGN+ +++ A+ L  +  EDTR+S +L+  I  +  S++ +NE+Q I++  +    L+SDAG P++SDPG++++  + + V + G + + +L +G P+  +F GFL H  ++ QL L +E++T++ +ES HRI +LK ++E+F  + + IARE+TK ETI  +A++     ++GEFV+L+   N KE ++ K+ + V L+EL
 S:   6 LYVVATPIGNLLDMTPRAVEVLQQVELIAAEDTRHSARLMAHFGI---DTRLVSVHEHNERQRIDTIVHQLASGASVALISDAGTPLISDPGYVVVKGVREQGYRVVPVPGCVAFIAALSAAGLPTDRFVFEGFLPHKSAARKQQLKSLSDETRTLVFYESPHRILASLKDMQEVFGADRQVAIAREITKTYETIRSDGLADLIAWMEADSNQQRGEFVVLVHGVEQNGPKELDANAKQVLE--VLLSEL 250
>gi|86148531|ref|ZP_01066818.1| hypothetical protein MED222_16878 [Vibrio sp. MED222] >gi|85833677|gb|EAQ51848.1| hypothetical protein MED222_16878 [Vibrio sp. MED222] (288 aa)
Score = 335, Expect = 1.2e-29, Identities = 86/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L++ +  EDTR++ KLL  NIS   + N  + Q +   +   L+SDAG P++SDPG+ L++  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L+ + EI  + + +ARELTK ETI  +   I E  ++GE V+LI + +E +  +E  ++ +  E ++K   A M + Y+LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEILSSVDVIAAEDTRHTGKLLAHFNISTRTFALHDHNEQTKAQVLVERLLEGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVSQCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIAKAERTCIFYESPHRITDSLQDMLEILGPDREVVLARELTKTFETIQGLPLGELIEWIEEDANRKRGEMVLLIHGHREEASTELPDEATRTLGILTKELPLKK------AAAMTAEIYNLKKNALYKW 281
>gi|124026373|ref|YP_001015489.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] >gi|123961441|gb|ABM76224.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus str. NATL1A] (358 aa)
Score = 335, Expect = 1.2e-29, Identities = 88/274 (32%), Positives = 147/274 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI-DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L++V TPIGN+ ++S A + L N S  CEDTR S +LL ++  +  +++ N + + +      L+SDAG P ++DPG L++  N+++V + GP +  +L++SG PS  F GFL  ++L++ +L + E +T +I+ES H++  L+ +    + I IARELTK E   +I + + IT  KGEF I++ NN K+  + + E   LN+L LI +GEK +A + V+ +  K  LY+  +R
 S:  84 LYLVGTPIGNLGDLSPRAKSILKNVSRIACEDTRRSGQLLKIIKSEVPLLSYHKHNFKSRQSQLLEILECGGSLALISDAGLPGINDPGEELVHAARSNSYEVICVPGPCAATTALVISGLPSERFCFEGFLPKKQSLRKKRLEDISQEQRTTVIYESPHQLIKLLEDLSISCGKERPIQIARELTKRYEESIGKTIEEVTKYFITNKPKGEFTIVLGGNNNKQQNKVSESEA-----LNKLNTLINQGEKSNIAAQKVAEETGYKKKWLYSKLHKR 355
>gi|39938718|ref|NP_950484.1| hypothetical protein PAM232 [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39721827|dbj|BAD04317.1| conserved hypothetical protein [Onion yellows phytoplasma OY-M] (285 aa)
Score = 335, Expect = 1.2e-29, Identities = 92/264 (34%), Positives = 146/264 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSV--YL----NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKS 268
      L++VATPIGN+++I+ A+ TL  +  EDTR +KKLL+  I   ++Y N    I   +   L+SDAG P++SDPGF L+  K+ ++V I G S+ + + + S PS  +F FL    + L Q KN S++++I+ES HRIK TL +I +++ N K I +ARELTK ETI  ++ +I E + KGE+VI++ N  E +   + V YL  NE E  + ++ + K + ++Y +K+
 S:  15 LYLVATPIGNLQDITLRALATLKEVFLILAEDTRRAKKLLHTYQIQTPLLSYYEHNQTRRLPQILELLSQGKNIALISDAGTPLISDPGFSLVCEVQKHGFNVVAIPGVSAFLTAFMTSAIPSP-FIFLAFLPRLSQALEKYLLQYKNASESLVIYESPHRIKKTLLLIHKLYGNRK-ISLARELTKKFETIINGNLDSILEFDLINKGEYVIVVAGNPNPNEHLLALSINDHVLFYLKLGFNEKEAFSKVAQERNITKKEIYHQYKIKN 282
>gi|145634459|ref|ZP_01790169.1| hypothetical protein CGSHiAA_06699 [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145268439|gb|EDK08433.1| hypothetical protein CGSHiAA_06699 [Haemophilus influenzae PittAA] (283 aa)
Score = 335, Expect = 1.2e-29, Identities = 92/270 (34%), Positives = 148/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E + +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLIHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEERYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLLEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|46133585|ref|ZP_00157422.2| COG0313: Predicted methyltransferases [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145629260|ref|ZP_01785059.1| hypothetical protein CGSHi22121_10670 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145639191|ref|ZP_01794798.1| hypothetical protein CGSHiII_04114 [Haemophilus influenzae PittII] >gi|144978763|gb|EDJ88486.1| hypothetical protein CGSHi22121_10670 [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145271753|gb|EDK11663.1| hypothetical protein CGSHiII_04114 [Haemophilus influenzae PittII] (283 aa)
Score = 335, Expect = 1.3e-29, Identities = 92/270 (34%), Positives = 148/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E  +  KGE V++++  K  +  E + +V  E  LI +  K A +V+ Y K N+LY F
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSNIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEERYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLREWLSEDPNRTKGEMVLIVEGKPKSDNN--DEISPQAVKALE---LIAEELPLKKAAAIVAELYGYKKNALYQF 276
>gi|163764883|ref|ZP_02171935.1| methyltransferase-like protein [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354660|gb|EDP81321.1| methyltransferase-like protein [Bacillus selenitireducens MLS10] (300 aa)
Score = 335, Expect = 1.3e-29, Identities = 84/272 (30%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNEL------EKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L +V TPIGN+ +I+ A+ TL  +  EDTR+SKKL ++ +I+  +++ N + +Q +   +   L++DAG P +SDPG L++ FI+ + V + G ++ + +L+ SG P+  F GFL+ NK + + LN +  T+I +ES HR+K+ LK  +  + + + I+RE+TK ETI R S++ +   E KGE V+LI+  + E+  E   + +L     ++ G + K A K V+ + +L  +Y + 
 S:  17 LMLVPTPIGNLDDITYRAVQTLKEADVIAAEDTRHSKKLSHVFDITTPLISYHEHNKHAREQELVDRARRGETIALVTDAGTPGISDPGSELVSRFIEEDLPVHALPGANAAVTALVASGLPTETFSFIGFLDRNKKKRLETLNLWEKAPSTLIFYESPHRLKEMLKAALDALGDRRAV-ISREITKQYETILRGSLSELFHWIEQEGVKGECVVLIEGATGDEEAAVFGEEPEEAWWKDLGIADHVAHYVKAGMRSKEAIKEVAKERALPKRDVYQAYH 295
>gi|56751344|ref|YP_172045.1| tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81298985|ref|YP_399193.1| hypothetical protein Synpcc7942_0174 [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|56686303|dbj|BAD79525.1| tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81167866|gb|ABB56206.1| Protein of unknown function UPF0011 [Synechococcus elongatus PCC 7942] (292 aa)
Score = 335, Expect = 1.4e-29, Identities = 82/270 (30%), Positives = 137/270 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TP+GN+++IS A+ L    EDTR + +LL L I   +++ N    + +     L+SDAG P ++DPG L+  I   V I GPS+++ +L SG S  F GFL  + ++D L L E++T+I +ES HR++DTL+ + +F  + I +ARELTK++E +R S+  I E  E +GEF +++  V +T+++ ++     EL L+ G   A + ++ +    LY 
 S:   9 LYLVGTPLGNLEDISYRAVKILRGVDAIAAEDTRRTGRLLQALGIDRPQVSYHEHNRQQRGPELIARLQAGQSIALVSDAGMPAIADPGQELVQAAIAAGLTVVPIAGPSAVIAALCASGLSSDRFAFEGFLPAKRKARRDVLQSLHQEARTLIFYESPHRLRDTLEDLAAVFGGDRAIVLARELTKLHEEFWRGSVTEAIAEFTRREPQGEFTLVVAGAVVQTQALSED-----TLRQELATLLAAGVSRSEASRTLAAQTGTPKRRLYQL 275
>gi|168187957|ref|ZP_02622592.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294206|gb|EDS76339.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum C str. Eklund] (280 aa)
Score = 334, Expect = 1.6e-29, Identities = 94/272 (34%), Positives = 157/272 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR----SSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL---NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ KL++V TPIGN+K+I+ A+ L N I  EDTR + KLLN NI + +++ N N +  I +   + L+SDAG P +SDPG ++I  I+ + + +++ G +++ +L+ SG ++ LF GFL   ++ ++ LKN +T+I +ES HR+ TL+ + E  N + I I RELTK++E I R   SIA +E +  +GE+V++++  K E + KEE +  L  N ++K I +G +K A K V+  + + +Y
 S:   1 MSGKLYVVPTPIGNLKDITLRALEILQNADIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKQMISYHKFNENIKSDDIINMLKDCKQVALVSDAGTPGISDPGSVIIKRCIEESIEFEVLTGATAVTTALVYSGLDTTKFLFRGFLPRENKDRKPIIDDLKNRQETLIFYESPHRLIKTLEFLYENLGN-RRISICRELTKLHEEILRLTLEESIAYYSENET--RGEYVLVVEG--KSIEEVIKEEQEVWADLSIENHIKKYIDEGLTKKEAIKKVAKDRGVPKSDIY 274
>gi|194468118|ref|ZP_03074104.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452971|gb|EDX41869.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Lactobacillus reuteri 100-23] (288 aa)
Score = 334, Expect = 1.7e-29, Identities = 90/273 (32%), Positives = 143/273 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCL--LSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +++ AI TL  +  EDTR++++LLN +IS  +F+  N E++   +   Y +  SDAG P +SDPG L+  ++  V + G ++ + +LI SG    F+GFL   +  L QLK  +T+I +E+ HR+K TL + E+ + + + +ARELTK E  R ++A +     +GEFVIL+ N  TE  K  D + L E ++K I G   A K+V+ K ++K  LY + Q
 S:  15 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIKTLKEVDLIAAEDTRHTQQLLNHFDISTRQISFHE--HNTEQRVPELIEKLKAGYSIAQCSDAGMPSISDPGKELVAAAVREGVPVIPLPGANAGLTALIASGLVPQPFYFFGFLERKHQQQVTALEQLKERKETMIFYEAPHRLKKTLATMAEVLGDERQVVLARELTKRYEEFIRGTLAEVTAWFEDHQPRGEFVILVAGNEHPTE---KNNNDIELPLTEQVDKEILNGLSTNAAIKLVAKKNNIKRQELYKQYHQ 287
>gi|49474527|ref|YP_032569.1| hypothetical protein BQ09730 [Bartonella quintana str. Toulouse] >gi|49240031|emb|CAF26449.1| hypothetical protein [Bartonella quintana str. Toulouse] (295 aa)
Score = 334, Expect = 1.8e-29, Identities = 78/231 (33%), Positives = 128/231 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK-----GEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L++VATPIGN+ +I+ A+ L  I CEDTR ++ LL  I +  ++ N   Q + +  ++  L+SDAG P++SDPGF L+  K + + I G S+L+ +L+ +G P+ + F GFL+ K +Q +L QLK  T++ +ES HR+ +TL+ + +F    I RELTK ET+ S++ ++ +K  K   GE V+L+  +  E + +E D
 S:  22 LYLVATPIGNLADITLRALQVLAGVDILACEDTRVTRILLERYGIQKKTFLYHEHNAQKAGQKLLAALSENKTVALVSDAGTPLISDPGFRLVEAARKAGYKIVPIPGASALLAALVTTGLPTDSFFFAGFLSARKAQRQKRLEQLKAIPATLVFYESPHRLVETLQDMVSLFSADCPAAICRELTKKFETVDVSNLGDL--LKSYRKQLHIYGEIVVLVGQKLSPLEVMSDQEVD 255
>gi|116327700|ref|YP_797420.1| methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116331641|ref|YP_801359.1| methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|116120444|gb|ABJ78487.1| Methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116125330|gb|ABJ76601.1| Methyltransferase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (251 aa)
Score = 334, Expect = 1.9e-29, Identities = 82/221 (37%), Positives = 127/221 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETI-YRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKE 225
      L++++TPIGN+++++ A+ L N   CE+ +SKKL  +IS  T Y     I     + L+SDAG P +SDPG LI + + + + I G S+L  L +SG+ ++ LF GFL+ KN K++QL + K   +++FESVHRI DTL ++E+F +S+  + RE+TK++E I Y S  + N K  KGEFV+LI+ N K+
 S:  18 LYVISTPIGNLEDLTFRALRILKNTDRILCENVEHSKKLFRSYSISTPASTLYKDQSEIPYSGILEELKVGKTFALVSDAGTPGISDPGSHLIRVVREAGFKITPIPGASALTALLGISGWQANPFLFLGFLSEKKNKKRNQLTEWKKFEGLVMLFESVHRIGDTLDAVEEVFPDSE-FLVGREITKIHEEILYFSPFLSENPKKFVHKGEFVVLINTNRKK 238
>gi|110639756|ref|YP_679966.1| methyltransferase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110282437|gb|ABG60623.1| methyltransferase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (250 aa)
Score = 333, Expect = 2.0e-29, Identities = 77/234 (32%), Positives = 132/234 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYS 237
      KL++V TPIGN+++I+ AI L  +  EDTR S LL L + + + F++ N +  Q    +   L+SDAG P +SDPGFLL+   +N V+ + GP++ + +++ SG PS  +F GFL H K ++ ++ +L E +TII +ES +R+ TL+ +++ F  +  ++RELTKM E   S+ + + K T KGE V+++   +++++  + YS
 S:  10 KLYLVPTPIGNLEDITLRAIRILKEVDLVLAEDTRTSGNLLKHLAVQTKLQAFHAHNEHRALQSTIQLLQQGKNLALVSDAGTPGISDPGFLLVRECYVHNIPVECLPGPTAFVPAIVKSGLPSDKFVFEGFLPHKKG-RKTRIEKLMPEDRTIIFYESPYRLVKTLEQLRDAFGADRQASVSRELTKMFEETRNGSLEELAAHYTKHTPKGEIVLIVAGYNSKSDTLGNVDEAYS 244
>gi|126665256|ref|ZP_01736239.1| predicted methyltransferase [Marinobacter sp. ELB17] >gi|126630626|gb|EBA01241.1| predicted methyltransferase [Marinobacter sp. ELB17] (293 aa)
Score = 333, Expect = 2.0e-29, Identities = 89/268 (33%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIY----RSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE-ETD--YSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ ++S A+ TL  +  EDTR+S +LL L +    + N ++  I +     L+SDAG P++SDPGF+L+    + V I G +L+ +L SG P+  F GFL  + ++ L L+ E+ T++++ES HRI DT+ + I  + + + RELTK ET Y    +A + +   +GEFV++I   E +S +  +TD  ++ L EL     K A KMV+   K N LY
 S:  17 LYIVATPIGNLDDLSTRAVKTLATVDLIAAEDTRHSGRLLQHLGLHKPMMALHDHNERDQHSRILAELGAGRSVALVSDAGTPLISDPGFILVREARVQGFQVSPIPGACALVAALSASGLPTDRFQFIGFLPAKGSGRRSVLESLQAETSTLVLYESPHRITDTIADVIAIMGAGRELVLGRELTKAFETFYCGTAEQVLAELQQDPHGSRGEFVVMIHGAAPEPDSEQTTLDTDRLLTILLTELPV--------KTAAKMVAEITGRKKNELY 283
>gi|53728968|ref|ZP_00134428.2| COG0313: Predicted methyltransferases [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126208825|ref|YP_001054050.1| hypothetical protein APL_1361 [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|126097617|gb|ABN74445.1| hypothetical protein APL_1361 [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (284 aa)
Score = 333, Expect = 2.1e-29, Identities = 91/273 (33%), Positives = 150/273 (54%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD--YSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N L+IVATPIGN+ +I++ A+    +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q    K +   L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   + D+L ++ +E +T+I +ES HRI DTL+ ++++  + + +ARE+TK ETI+ ++AN  +NE   KGE V++++     K E+ D +S  +L L+ +  K A +V+ + K N+LY +
 S:   6 NGTLYIVATPIGNLGDITQRALDAFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQKAAVLVEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQAGVKVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKTKSRCDKLAEVADEPRTLIFYESTHRILDTLEDMQKMLGADRYVVMAREITKTWETIHGDTLANLIAWLNEDSNRIKGEIVLVVEG--------KPEQADEAFSAQAVKLLGLLCQELPLKKAAAIVAETFGYKKNALYQY 276
>gi|186902914|ref|ZP_02975854.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186690060|gb|EDU14696.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7424] (284 aa)
Score = 333, Expect = 2.2e-29, Identities = 82/270 (30%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNV-KETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+++++ A+ L    EDTR++ KLL  I+  +++ N +  + S  +   L++DAG P +SDPG+ L+  ++ N V I G ++ + +L VSG P+  +F GFL  + K+D+L+ L +E++T+I +E+ HR+ TL+ + E  S+ I + RELTK++E ++R ++    T  KGEF I+I+ + E +++ E+    EL L+ +G   A + ++  SL  LY 
 S:  11 LYVVGTPIGNLEDMTFRAVKILQKVDAIAAEDTRHTGKLLQHFQITTPQISYHDHNRFSRSLELISRLKRGENIALVTDAGMPGISDPGYDLVKACVQENISVIPIPGVTAAITALAVSGLPTDRFIFEGFLPTKEGEKRDRLSSLSHETRTLIFYEAPHRLLQTLENLGEGLGYSRKIVLGRELTKLHEELWRGTLKEAIAFYQTHSPKGEFTIVIEGAILDEKQTLSPEQLKI-----ELHHLLEEGMTRSQASRHLAQLTSLPRRHLYQL 278
>gi|154496752|ref|ZP_02035448.1| hypothetical protein BACCAP_01045 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150274004|gb|EDN01104.1| hypothetical protein BACCAP_01045 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (277 aa)
Score = 333, Expect = 2.4e-29, Identities = 88/269 (32%), Positives = 142/269 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--------ANINEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      L++V TPIGN+ ++S+ I TL    EDTR S KLLN L +   ++Y N   Q + +     L++DAG P +SDPG L+ L  N +V I GP +L+ +L VSG P+  F GFL NK ++ L L E +T+I +E+ H++ TL +++ F  + I + RELTK++E + R+++    AN   + KGEFV++++   E ES+ E+   L +E+  +G  + A + + + L  LY+
 S:   5 LYLVPTPIGNLGDMSQRMIDTLAEADFIAAEDTRVSLKLLNHLGLKKPMVSYYRHNTETGGQNVLNRLLAGESCALVTDAGTPAISDPGEELVKLCADNGVEVISIPGPCALVTALSVSGLPTGRFTFEGFLPMNKKNRKAHLLSLTGEQRTMIFYEAPHKLSATLADLRDTFGGERRISLCRELTKLHEEVRRTTLDEAVAWYEAN------SPKGEFVLVVEGAQPVEEESVSPEDG-----LALVERYRAEGLSLRDAARRAAEETGLSRKELYD 271
>gi|90580218|ref|ZP_01236025.1| putative methyltransferase [Vibrio angustum S14] >gi|90438520|gb|EAS63704.1| putative methyltransferase [Vibrio angustum S14] (286 aa)
Score = 332, Expect = 2.7e-29, Identities = 87/270 (32%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ---FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L N +  EDTR++ +LL+ +IS  +TF +L+ +NE+Q  F+      L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + GP +++ +L +G PS  F GFL   ++D  L N+ +T+I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETI+ + + + E  +  +GE V+L+ + + E + E    L L L+++  +K A + + + K N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRALDVLANVDLIAAEDTRHTSRLLSHFSIS--TRTF-ALHDHNEQQKADFLIEKLQSGTSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSGAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDCFQALANDERTLIFYESPHRINDSLSDMLAVLGAERQVVLARELTKTYETIHGAPLGELIEWLAEDSNRVRGEMVVLVAGHRAQKEELSAES------LRTLGLLVKELPLKKAAA-LTAEIHGAKKNALYKW 280
>gi|89074180|ref|ZP_01160679.1| putative methyltransferase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89050116|gb|EAR55642.1| putative methyltransferase [Photobacterium sp. SKA34] (286 aa)
Score = 332, Expect = 3.2e-29, Identities = 87/270 (32%), Positives = 149/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ---FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L N +  EDTR++ +LL+ +IS  +TF +L+ +NE+Q  F+      L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + GP +++ +L +G PS  F GFL   ++D  L N+ +T+I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETI+ + +   ++E   +GE V+L+ + + E + E    L L L+++  +K A + + + K N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRALDVLANVDLIAAEDTRHTSRLLSHFSIS--TRTF-ALHDHNEQQKADFLIEKLQSGTSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSGAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDCFQALANDERTLIFYESPHRINDSLSDMLAVLGAERQVVLARELTKTYETIHGAPLGELIEWLSEDSNRVRGEMVVLVAGHRAQKEELSAES------LRTLGLLVKELPLKKAAA-LTAEIHGAKKNALYKW 280
>gi|148652308|ref|YP_001279401.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148571392|gb|ABQ93451.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Psychrobacter sp. PRwf-1] (309 aa)
Score = 331, Expect = 3.5e-29, Identities = 88/268 (32%), Positives = 140/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ +I+ AI TL  I CEDTR S KLL  I +  ++ N  +  I   + +  L+SDAG P++SDPG+ L+     V I G S+ + +L V+G PS  F GFL  + + QL Q  ++T+I +E+ HRI +LK + +F +++  + RELTK ET+ +S++ + +    +KGE V+++ NV    + D S++ +EL  + +  K A + S  +K N+LY
 S:  35 LYIVATPIGNMGDITARAIDTLKQVDIIACEDTRTSGKLLANFGIDTQTWAYHEHNSEIQTPKIIEMIQRGHSVALISDAGTPLISDPGYQLVQAAHAAGVGVVPIVGASAAIAALSVAGLPSDKFSFVGFLPAKTHGRVKQLEQYIERTETLIFYEAPHRIVVSLKDMASVFGDNRPATLCRELTKTFETVKKSTLGELAQFVEADNNQQKGEIVLVVGGNV------NNDSDDDSIH-DELLLRLLQDLSVKKAAALASELTGVKKNTLY 299
>gi|85858491|ref|YP_460693.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85721582|gb|ABC76525.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Syntrophus aciditrophicus SB] (285 aa)
Score = 331, Expect = 3.7e-29, Identities = 86/249 (34%), Positives = 139/249 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEK 252
      KL++VATPIGN+++I+ AI L  ++  EDTR ++KL + +IS  + Y N  + + +   + ++  +SDAG P +SDPGFLLI  ++N  V + G S+ + +L VSG P + +F GFL   ++D L LK+E KT+I FE+ HR++ L+ I I N + I IARELTK++E I R + ++ +   KGE +++  + T + +E  S+Y   +L R G +
 S:   6 KLYVVATPIGNLEDITFRAIRVLKEVALVAAEDTRRTRKLFDAYSISTPLISLYEHNEFRKSRVLIDRLREGSDVAYVSDAGTPGISDPGFLLIRQALENRIPVIPVPGVSAGIAALSVSGIPMESFVFMGFLPAKAGKRRDLLVSLKDEQKTLIFFEAPHRLEAALEDIHSILGN-REIAIARELTKLHEEILRGRLQDLLPVLRDRRIKGEITLIVAGQ-EPTVRVVSDEDVRSLYF----RLARAGNR 250
>gi|171325939|ref|ZP_02914434.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171088052|gb|EDT34408.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. WCH70] (290 aa)
Score = 331, Expect = 3.9e-29, Identities = 81/216 (37%), Positives = 123/216 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI------ANINEIKITEKGEFVILID 220
      L+IV TPIGN+++++ A+ L  I  EDTR +KKLLN  I   +++ N    I   +   L+SDAG P +SDPG+ LI  +K  V + G ++ + SL+ SG P+ + F+GFL  K K++QL LK  +T+I +E+ HR+K+TL M+ E+F + + I I RELTK E  R ++   A NEI  +GEF I+++
 S:  16 LYIVPTPIGNLEDMTFRAVRILKEVDIIAAEDTRQTKKLLNHFEIHTPVISYHEHNKYTSGPQIVEQLKEGKSVALVSDAGMPGISDPGYELIVSALKEQCSVVPLPGANAALTSLVASGLPTDHFYFFGFLERTKKEKKEQLESLKTVRETMIFYEAPHRLKETLAMMYEVFGD-RRIAICRELTKRFEEFIRGTLREAVEWAETNEI----RGEFCIIVE 232
>gi|88804663|ref|ZP_01120183.1| hypothetical protein RB2501_07415 [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88785542|gb|EAR16711.1| hypothetical protein RB2501_07415 [Robiginitalea biformata HTCC2501] (226 aa)
Score = 331, Expect = 4.2e-29, Identities = 73/216 (33%), Positives = 125/216 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      KLFIV TPIGN+ +I+ A+ L  +  EDTR S KLL  +  ++++  +NE + +++  +    L+SDAG P +SDPGFLL+  I+  V + G ++ + +L+ SGFP+  +F GFL H K +Q +L +L E++T++ +ES HR+  L+  + F  + + + RELTK E I R +++ + +  +  +GEFV+++
 S:   5 KLFIVPTPIGNLGDITLRALEVLREADLILSEDTRTSGKLLKHYEVETPQRSYHM---HNEHRVVDALVAEVAAGRTLALISDAGTPGISDPGFLLVRACIQAGHAVDCLPGATAFVPALVCSGFPTDRFVFEGFLPHKKG-RQTRLAELAGEARTMVFYESPHRLLKALEQFADHFGAEREVAVCRELTKHFEEIVRGTVSEVADHFKQNAPRGEFVLVV 221
>gi|184154767|ref|YP_001843107.1| methyltransferase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226111|dbj|BAG26627.1| methyltransferase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (286 aa)
Score = 330, Expect = 4.5e-29, Identities = 81/274 (29%), Positives = 135/274 (49%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      +L++V TPIGN+ +++ AI L  +  EDTR++++LLN  I+ + +F+ N    + +  +    SDAG P +SDPG L+  +K  V + G ++ + +LI SG    FYGFL   + +L L+N +T+I +E+ HR+ TL + E+F  +  +ARELTK E  R S+A +  K  +GEFV+++ N  E  E+   L +++ + G+  A K V+ + L  LY + Q
 S:  14 RLYLVPTPIGNLDDMTFRAIKVLKEVDLICAEDTRHTRQLLNHFEITTKAISFHEHNTEQRLPELVARLKQGENLAQCSDAGMPSISDPGKELVAACVKEGIPVVPLPGANAALTALIASGLSPQPFYFYGFLERKHQQQVTELTALRNRGETMIFYEAPHRLAKTLTTMAEVFGEERQAVLARELTKRYEEFERGSLAELVAWAKEGVRGEFVVMVAGNDHPQED---EQRPSGTPLEQIQAAVDGGQSPNAAIKQVAKRLGLNRQDLYKQYHQ 285
>gi|119469195|ref|ZP_01612179.1| putative methyltransferase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119447447|gb|EAW28715.1| putative methyltransferase [Alteromonadales bacterium TW-7] (285 aa)
Score = 330, Expect = 4.5e-29, Identities = 85/268 (31%), Positives = 144/268 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN ++S AI TL+  +  EDTR++ KLL+ + ++ KTF +L+ +NEKQ    + N+   L+SDAG P++SDPG+ ++NL +  V + G + + ++ SG P+  F GF    +QD   N S T I++ES HRI +L ++  + + + A+ELTK ET + S++ + +    ++GE V+++  K + I E     ++ L+ K  K AC +V+ + +K N+LY
 S:  13 LYVVATPIGNYDDLSHRAIATLSQVDLIAAEDTRHTGKLLS--HFGIKAKTF-ALHDHNEKQKAQQIIDQLNQGLNIALVSDAGTPLISDPGYAVVNLCREQGASVTPVPGACAAITAVCCSGLPTDRFQFIGFTPAKSKARQDFFIDAINSSITSIMYESTHRIMASLDDLETALGSEQQVVFAKELTKTFETFFNGSVSELKQFLTDDPTKQRGEIVLMLPGKPKVVDDIPPEA-------RKMLALLEKEMPMKKACGVVAEYFGMKKNALY 277
>gi|157736424|ref|YP_001489107.1| putative methyltransferase [Arcobacter butzleri RM4018] >gi|157698278|gb|ABV66438.1| conserved hypothetical protein, putative methyltransferase [Arcobacter butzleri RM4018] (273 aa)
Score = 330, Expect = 4.6e-29, Identities = 83/216 (38%), Positives = 138/216 (63%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL----NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD---FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILID 220
      L +V TPIGN+++IS ++ L + + FCEDTR +KKLLNLL  N+  NK + S + +NE Q + + D  F N  +SDAG P +SDPG L++ IKN   ++ G ++++ + +SGF +  FYGFL+H  + +L+++ N+ K I++ES HR+  L+ + E  N + I +A+E+TK+++T Y++S +N+ E  I KGE+V++I+
 S:   2 LCLVPTPIGNLEDISSRSLKVLEESELIFCEDTRVTKKLLNLLGEKYNLDFSNKEYKSFHSHNENQILKTLDKDTFSKN-VVYVSDAGMPCVSDPGATLVDFCIKNQIPYDVLPGANAILTAYAMSGFIQTTFSFYGFLDHKGASRASKLDEILNDDKLSILYESPHRLLKLLEELNEKEPN-RTIFLAKEITKLHQTTYKNSASNLFEEFKNINIKGEWVVVIE 224
>gi|152973884|ref|YP_001373401.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152022636|gb|ABS20406.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (291 aa)
Score = 330, Expect = 4.8e-29, Identities = 89/275 (32%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ A+ L  I  EDTR +KKL N  I   +++ N   Q I +  +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG + + FYGFL NK ++ +L +L+ S T++ +E+ HR+ DTL +KE+F N + I + RELTK E  R SI  E  K  +GEF IL+ + +E S +   SVY + + + +G  K A K V+  +L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAVRILKEADIIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKGVSGQKILAKLEEGKTIALVSDAGMPCISDPGYDVVVEAVGKQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKHFYFYGFLQRNKKERKAELEKLRYVSTTMMFYEAPHRLDDTLLSMKEVFGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGSIEEAIEWTRKNEVRGEFCILVSGSKEEAVSEVEWWETISVYDHIEQYINEQGMSSKDAIKQVAKDRNLSKRDVYQIYHIDK 290
>gi|163812510|ref|ZP_02204181.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Dehalococcoides sp. VS] >gi|157403887|gb|EDO69936.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Dehalococcoides sp. VS] (274 aa)
Score = 330, Expect = 4.9e-29, Identities = 88/271 (32%), Positives = 149/271 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFW 275
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+  +  EDTR+++KLL+ NI   +++ N ++ +I   + + L+SDAG P +SDPG+ LI  +N  V + G S+++ ++ VSG S+N + GFL  K ++ L++   +I+I E+ HR+  L IK++ + + I + RELTK+ E I+R SI+     +GEFV++++  K  S + E TD  + EL L ++G+ K A +VS K L  +Y W
 S:   3 LYVVATPIGNLEDITLRALRVLSEVKLIAAEDTRHTRKLLSAHNIKTPLTSYFEHNRLSKLDYILEV-LGEGDVALVSDAGMPGISDPGYELIKAAHENGIKVVPVPGASAVITAVAVSGLDSANFNYLGFLPRQKTERRKALSEAALLGVSIVILEAPHRLHGCLLDIKDVLGD-RQIAVCRELTKIYEEIFRGSISQAISHFDQPRGEFVLVVE-GCKPPVS-QPELTDD--IIKELGMLKKQGKPAKEAVALVSQKSGLPKKEIYRAW 267
>gi|153830238|ref|ZP_01982905.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 623-39] >gi|125620619|gb|EAZ48983.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae V51] >gi|148874298|gb|EDL72433.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 623-39] (288 aa)
Score = 330, Expect = 5.0e-29, Identities = 86/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ Y LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAAEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIQGMPLAELIEWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIYQLKKNALYKW 281
>gi|4454322|emb|CAA10788.1| hypothetical protein [Staphylococcus aureus] (217 aa)
Score = 330, Expect = 5.0e-29, Identities = 78/211 (36%), Positives = 120/211 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEF 215
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L  + CEDTR + KL N +I  K+++ N + + FI    + L+SDAG P++SDPG+ L+  + N V+ + GP++ + +L+ SG PS  F GFL  + K  L Q +E+ T+II+ES HR+ DTLK I +I D ++ + + RELTK E I  +  A I + + KGEF
 S:   4 LYLVGTPIGNLADITYRAVDVLKRVDMIACEDTRVTSKLCNHYDIPTPLKSYHEHNKDKQTAFIIEQLELGLDVALVSDAGLPLISDPGYELVVAAREANIKVETVPGPNAGLTALMASGLPSYVYTFLGFLPRKEKEKSAVLEQRMHENSTLIIYESPHRVTDTLKTIAKI-DATRQVSLGRELTKKFEQIVTDDVTQLQALIQQGDVPLKGEF 217
>gi|167854690|ref|ZP_02477470.1| hypothetical protein HPS_01322 [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167854227|gb|EDS25461.1| hypothetical protein HPS_01322 [Haemophilus parasuis 29755] (286 aa)
Score = 330, Expect = 5.2e-29, Identities = 90/270 (33%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ----FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--------NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE+Q   +    N  L+SDAG P++SDPGF L+  +  ++ I G + + +L SG S  F GFL   + D+ N+L E +T+I +ES HRI D L ++ +F  + + +ARELTK ETI+  +A +    N I  KGE V++++  +   E ++S  +L L+ +  K A +V+ + K N+LY +
 S:  13 LYIVATPIGNLEDITQRALNTFAAVDLIAAEDTRHSGILLSHYGI---KKPFFALHDHNEQQRATVLVEKLQQGQN-IALISDAGTPLISDPGFHLVRHCRQVGINIVPIPGACAAITALCSSGIASDRFCFEGFLPAKSKARCDKFNELATEPRTLIFYESTHRILDCLTDMQSVFGGERYVVMARELTKTWETIHGDPLAQLIDWLQQDSNRI----KGEIVLIVEGKTAD------ESEEFSPQALKLLSLLSEELPLKKAAAIVADTFGYKKNALYQY 280
>gi|90962196|ref|YP_536112.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase family protein [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821390|gb|ABE00029.1| Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase family protein [Lactobacillus salivarius UCC118] (293 aa)
Score = 330, Expect = 5.2e-29, Identities = 94/276 (34%), Positives = 143/276 (51%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      N L++V TPIGN+ +++ AI L  +  EDTRN++KLLN NIS + +F+ N   + +    N  +SDAG P +SDPG L+  IK + V + G ++ + +LI SG    FYGFL  + ++ +L LK + TII +E+ HR+K TLK + E+ N K + + RELTK E  R ++ + E  T  +GEFVI++D N E   K T+ S+   E + + K  A K V+ + LK  +YN + 
 S:  15 NGTLYLVPTPIGNLGDMTPRAIEVLGEVDLIAAEDTRNTQKLLNHFNISTKQISFHEHNTKERIPKLVEKLKTGIN-IAQVSDAGMPSISDPGHELVETCIKEDIPVVPLPGANAGITALIASGLIPQPFYFYGFLPRKNSEQKQELTNLKGHTSTIIFYEAPHRLKKTLKNMLEVLGNRK-VVLCRELTKKFEEFIRGNLEEVMEWANTSEIRGEFVIILDGNHNEQVEENKVTTNLSIEEQVKELIEDRNLKPNQAIKEVAKENGLKKQEVYNLYHH 291
>gi|116493215|ref|YP_804950.1| methyltransferase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103365|gb|ABJ68508.1| Predicted methyltransferase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (292 aa)
Score = 329, Expect = 5.6e-29, Identities = 87/274 (31%), Positives = 148/274 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGE-KEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      +L++V TPIGN+++++ AI L + +  EDTRN++KLLN  I + +F+ N    I    +  +SDAG P +SDPG L+ + + + +V + G ++ + +LI SG    FYGFL+   ++++L LKN  T+I +E+ HR+ T+K I  F ++ + +ARELTK E  R SI + + I  E +GEFV++++ N   +  E  S+ +NE ++K+I  + K +A K V+  L  +Y+ + Q
 S:  14 RLYLVPTPIGNLEDMTFRAINILKDVDLILAEDTRNTQKLLNHFEIDTKQMSFHEHNTQQRIPTILKMLEDGQQIAQVSDAGMPSISDPGQELVKVAVSQHLNVVPLPGSNAGITALIASGLVPQPFTFYGFLSRKTKEQKEELEVLKNNPNTVIFYEAPHRLAKTVKQIGSSFGTTRKMVLARELTKRYEEFIRGSIEEVQQWIAENEVRGEFVVMVEGNDHPQVTTNNEWE--SMTINEHVQKIIDDEQVKPTIAIKQVAKLRGLSKQEVYDIYHQ 289
>gi|126658165|ref|ZP_01729316.1| hypothetical protein CY0110_11542 [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126620536|gb|EAZ91254.1| hypothetical protein CY0110_11542 [Cyanothece sp. CCY0110] (287 aa)
Score = 329, Expect = 5.7e-29, Identities = 84/270 (31%), Positives = 151/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-----NEIKITEKGEFVILIDNNVKE---TESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+++I+ AI L + ++  EDTR++ KLL+  I+  +++ N  + + ++ +   L++DAG P +SDPG+ LIN I N V I GP++ + +L VSG P+  +F GFL   ++D+  LK E++TII++E+ HR+ TL ++E++ N  + + RE+TK E +R S+ +   N +I KGEF ++I  +  T ++ + +    +EL++L+ +G   A + ++  +   +YN 
 S:  15 LYIVGTPIGNLEDITFRAIRILKSVNLIAAEDTRHTAKLLHHFQITTPQISYHHHNRTARQTELLNYLEEGKTIALVTDAGMPGISDPGYDLINASIIANIPVIPIPGPTAAITTLSVSGLPTDRFIFEGFLPLKGKERRDRFQVLKTETRTIILYEAPHRLLKTLTDLREVYSNDHQLTVGREITKRYEEFWRGSLEDAILYYQNSQQI--KGEFTLIIAGCSQSRFLTLTVDQLK-------DELQQLLDQGMTRSQASRQLAEVTTFSRRQIYNL 283
>gi|134297942|ref|YP_001111438.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050642|gb|ABO48613.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (286 aa)
Score = 329, Expect = 5.8e-29, Identities = 88/268 (32%), Positives = 151/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLK-MIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN--INEIKITEKGEFVILIDNNVKE--TESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++ ATPIGN+++I+  + L    EDTR+++KLL+ +I   +++S +  E+Q ++   +N  L+SDAG P +SDPG L+ L ++  +V + G S+ + +L+ SG P+  +F GFL+ + ++ QL LK E +T+I +ES HR+ DTLK M++E D   +ARELTK++E  R ++  I+   +GE +L+  KE T I++E + SV  + L+ +G +K A K+V+  +  +Y
 S:   9 LYLCATPIGNLEDITLRVLRILKEADCIAAEDTRHTRKLLSHFDIHTPLVSYHSHSSEGKEEQLLDRLQQGEN-IALVSDAGMPGISDPGADLVRLALEYGIEVVPLPGASAGIAALVASGLPTHKFIFEGFLSSQRKTRRKQLQALKWEQRTLIFYESPHRLTDTLKDMVQEFGDRPG--VVARELTKLHEEFKRGMLSELLIHYGHNHPRGEICLLVAGISKEEATSGIEEEWCELSVR-EHVASLVEQGHNKKGAIKLVAQLRGMPKREVY 278
>gi|118443390|ref|YP_879218.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase [Clostridium novyi NT] >gi|118133846|gb|ABK60890.1| Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) Methylase [Clostridium novyi NT] (280 aa)
Score = 329, Expect = 6.0e-29, Identities = 90/272 (33%), Positives = 156/272 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL---NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      MN KL++V TPIGN+K+I+ A+ L N +  EDTR + KLLN N+ + +++ N N +  I +   + L+SDAG P +SDPG ++I  I+ N + +++ G +++ +L+ SG ++ LF GFL   ++ + LKN +T+I +ES HR+ TL+ ++E  N + I I RELTK++E I R ++  I+   E +GE+V++++  K E + KEE +  L  + ++K I +G +K + K V+  + + +Y
 S:   1 MNGKLYVVPTPIGNLKDITLRALEVLENADVIAAEDTRQTLKLLNHFNMKKQMISYHKFNENIKSDDIINMLKNCKQVALVSDAGTPGISDPGSVIIKRCIEENIEFEVLTGATAVTTALVYSGLDTTKFLFRGFLPRENKDRKPIIEDLKNRQETLIFYESPHRLIKTLEFLRENLGN-RRIAICRELTKLHEEILRLTLEEAIDYYSENETRGEYVLVVEG--KSIEEVIKEEQEAWEELSIEDHIKKYIDQGLTKKESIKKVAKDRGVPKSEIY 274
>gi|146329351|ref|YP_001209549.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232821|gb|ABQ13799.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (280 aa)
Score = 329, Expect = 6.2e-29, Identities = 81/221 (36%), Positives = 128/221 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKE 225
      LFIVATPIGN+K+IS A+ TL + S  CEDTR S+ LL  I  K  +L+ +NE + +S  +   + ++SDAG P++SDPG ++ L +N  V + G ++++ +L SG P+  +F GF+   +  L Q +  T + +E+ HRIK TL  ++ F  + + IARELTK E I +++A+  +N K EKGEFV+L+ + ++
 S:  11 LFIVATPIGNLKDISTRALETLQHCSAIACEDTRVSQHLLTAFGI---QKPLIALHQHNEYRAADSILARLHAGEDIAVISDAGTPLISDPGAIITALAHQNQIRVIPVPGANAVITALSASGLPADRFVFSGFIPAKAGERDRFLTQHGHYPLTTVFYETPHRIKATLDACQQQFSAERKLVIARELTKTFEQIVSTTVADAPSWLNADKQHEKGEFVLLLAGDTEQ 235
>gi|149182679|ref|ZP_01861146.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148849589|gb|EDL63772.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus sp. SG-1] (293 aa)
Score = 329, Expect = 6.6e-29, Identities = 88/276 (31%), Positives = 148/276 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEE--TDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L++V TPIGN++++S AI L  +  EDTRN+KKL N  I   +++ N   + +   K   L+SDAG P +SDPG+ ++  +   V + G ++ + +LI SG    FYGFL+ +K K+ +L L ++ T+I +ES HR+K+TLK +KEI N ++I ++RELTK E  R +I  E  +  +GEF I+++ + +  ++E+  D ++ +  + KG  K A KMVS + L  +Y + +++
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMSFRAIRILKECDVIAAEDTRNTKKLCNYFEIDTFVVSYHEHNKETSGEKLLERIEKGETVALVSDAGMPCISDPGYEIVREAVDRGIAVIPLPGANAALTALIASGLIPQPFYFYGFLSRSKKDKRKELETLSKQNSTLIFYESPHRLKETLKEMKEILGN-RSIVLSRELTKKFEEFIRGTIEEALEWSGEGEVRGEFCIVVEGSTDKEAKEEEEQWWNDLTLSAHVQHYIDEKGVSSKEAIKMVSKERELPKRDVYQAFHVQQD 293
>gi|77163888|ref|YP_342413.1| hypothetical protein Noc_0357 [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|76882202|gb|ABA56883.1| Protein of unknown function UPF0011 [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (281 aa)
Score = 329, Expect = 6.8e-29, Identities = 76/232 (32%), Positives = 128/232 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      MN L++VATPIGN+ + S A  L  +  EDTR+S LL  I+  + + N   + + +  +   L+SDAG P++SDPG+ ++    +V I GP +L+ +L V+G PS  +F GFL   +Q +L QL ES+T+I +E+ R+ +TL+ + E F+ +  +ARELTK ET+  +++ +   +  + +GE V+L+  KE ++I++E
 S:   1 MNGTLYVVATPIGNLGDFSPRAQEILRKADLIAAEDTRHSAALLRHFGITTAMISLHEYNERRRAELLIARCREGLSVALISDAGTPLISDPGYRVVRQARHAGIEVLPIPGPCALVAALSVAGLPSDRFVFEGFLPAKTGARQARLLQLAEESRTLIFYEAPRRLLETLQAMIEAFEPDREAVVARELTKRYETVQGGTLSFLLSWARQTPESSRGELVLLVHGAEKEQDAIQQE 236
>gi|71891844|ref|YP_277573.1| hypothetical protein BPEN_053 [Candidatus Blochmannia pennsylvanicus str. BPEN] >gi|71795950|gb|AAZ40701.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Blochmannia pennsylvanicus str. BPEN] (297 aa)
Score = 329, Expect = 7.0e-29, Identities = 89/275 (32%), Positives = 145/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L+IV TPIGN+++I+ A++ L    EDTR ++ LL+ +I  + + Y L+ +NE + I   K    L+SDAG P+++DPG+ L+  K  V + GP + + +L SG PS  F GFL H  L+ D+L L ES+T+I ++ HRI DTLK + +F  + + +ARELTK+ E+IY + +   + +   +GE V+++ N   +KK E  +  + +L+   K A + Y Y ++ N LY +  K
 S:  15 LYIVPTPIGNLQDITYRALSVLRQVDCIAAEDTRRTRILLDFFSI---HTSLYILHQHNEYKRIPMLISKLQRGLSIALVSDAGTPLINDPGYCLVQSCQKLKIRVIPLPGPCAAITALCGSGLPSDRFCFEGFLPHKHKLRIDRLRDLSEESRTLIFYDVKHRIIDTLKDMVSVFGLDRYVVLARELTKIWESIYGAPVGQLLSWVQKDHFRIQGEIVLVVAGNC-----LKKNELSPKIL--RVMRLLASELPVKRAAILAGYIYGVQKNMLYKQYIDEK 286
>gi|88711716|ref|ZP_01105804.1| methyltransferase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88710657|gb|EAR02889.1| methyltransferase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (224 aa)
Score = 329, Expect = 7.3e-29, Identities = 84/216 (38%), Positives = 127/216 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDN--EYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI 219
      KLFIV TPIGN+++I+ AI L  S+  EDTR S KLL+  I  N  S + +NE + +++   K N + L+SDAG P +SDPGFLL  ++N+ +V + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +L L ES+T+I +ES H++ TL  E F  + I ++RELTK+ E  R +I +   T+ KGE VI++
 S:   3 KLFIVPTPIGNLEDITLRAIRVLKEVSLILAEDTRTSGKLLHHFEI---NTPMQSHHMHNEHKTVDNLVKRLKSNLEDIALISDAGTPAISDPGFLLTRACLENDIEVDCLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRLKLLAEESRTMIFYESPHKLVKTLTHFAEYFGEDRLISVSRELTKLYEETVRGTIIEVLGHFTTKPPKGEIVIVV 220
>gi|160882028|ref|YP_001560996.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430694|gb|ABX44257.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Clostridium phytofermentans ISDg] (281 aa)
Score = 328, Expect = 7.4e-29, Identities = 86/273 (31%), Positives = 151/273 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE--LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      M+ KL++ ATPIGN+++++ A+ TL+  +  EDTRNS KLLN NI   +++ N  + + +   +   L+SDAG P +SDPG L+ + +  V + G +L+ +L +SG +  +F FL +K +  L +L NE++TII++E+ HR+ TL + E+ N + I + RELTK ET + ++I +     KGE V+LI+  +E E K+E+ ++ + E ++ + +G +K A K+V+  +  +Y+
 S:   1 MSGKLYLCATPIGNLEDMTFRAVRTLSEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFNIKTPMTSYHEFNKIEKGKHLIEEMLQGKNVALISDAGTPGISDPGEELVQMAYEAGIVVTSLPGACALITALTISGRSTRRFVFEAFLPVDKKERHSILEELVNETRTIILYEAPHRLVKTLNALHEVLGN-RRITVCRELTKRYETAFLTTIEDALAFYTDSEPKGECVVLIEGRTRE-ELKKEEQERWAEWTLEAHMDYYLGQGLSKKEAMKLVASDRGVSKREIYS 275
>gi|116333257|ref|YP_794784.1| methyltransferase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098604|gb|ABJ63753.1| Predicted methyltransferase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (293 aa)
Score = 328, Expect = 7.7e-29, Identities = 87/268 (32%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLN-ELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+ +++ A+ TLT  +  EDTRN++KLLN  I+ + +F+ N   Q I   + +  +SDAG P +SDPG L+N I + V + G ++ + +LI SG    FYGFL+   ++ ++ L  +T+I +E+ HR+K TL+ +  F + +  + RELTK E  R S+A +   T+ +GEFV+L+ N  T +   D S ++ ++++LI GEK  A K V+   K  +Y
 S:  15 LYLVPTPIGNLDDMTFRAVKTLTAVDLIAAEDTRNTQKLLNHFEITTKQISFHEHNTQERIPQLIAKLK-QGMQIAQVSDAGMPSISDPGHELVNACIDAHIPVVPLPGANAGLTALIASGLAPQPFYFYGFLDRKPKDRKAEIAGLAQRPETLIFYEAPHRLKKTLQNLAAGFGDERPAVLCRELTKRYEEFLRGSLAELANWAATDTVRGEFVVLVGGNPAPTTA-ATTAVDLSEPIDVQVDRLIAAGEKPNDAIKEVAKLRGAKKQEIY 284
>gi|148265773|ref|YP_001232479.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146399273|gb|ABQ27906.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter uraniireducens Rf4] (282 aa)
Score = 328, Expect = 8.9e-29, Identities = 87/268 (32%), Positives = 149/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA----NINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE-KVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S+KLL+  IS  +++ N + + ++I   +   L++DAG P +SDPG+ L+  +  + V + GPS+ + +L SG P+  +F GFL + + ++D+L L++E + +I +ES +R+  L +++I + + I +ARELTK+ E  R I+   +NE KI KGE V+L+    S +EE     L  + +GE  K A K+V+ + L + +Y
 S:   8 LYIVATPIGNLEDITFRAVRILKEADLIAAEDTRHSRKLLSHFGISKPLTSYFDHNKHLKGKYILDQLGEGRTVALITDAGTPCISDPGYQLVRDAVAAGFTVVPVPGPSAAITALSASGLPTDTFVFEGFLPNRQGKRRDKLALLRDERRVLIFYESPNRLHAALADMRDILGD-REIVVARELTKVYEEFIRGDISAVIDQLNERKI--KGEVVVLV-----APRSGGREEGTSRPLAELLGDYLDRGELSLKDAVKLVAMETGLPRSDVY 272
>gi|15837154|ref|NP_297842.1| hypothetical protein XF0552 [Xylella fastidiosa 9a5c] >gi|17369390|sp|Q9PFV5|Y552_XYLFA UPF0011 protein XF_0552 >gi|9105411|gb|AAF83362.1|AE003902_7 conserved hypothetical protein [Xylella fastidiosa 9a5c] (273 aa)
Score = 328, Expect = 9.1e-29, Identities = 77/215 (35%), Positives = 121/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI 219
      L IVATPIGN+ ++S A  L  ++  EDTR++++LL  I    ++ N +  + I +     L+SDAG P++SDPGFLL+     V + GPS+L+ +L VSG PS+  F GFL   ++D+L L +E +T+I +E+ HRI + L + IF + +  +ARELTK+ ET+  ++A +   +  KGEFVI++
 S:   7 LHIVATPIGNLGDLSPRAQHILRTVTMICAEDTRHTRQLLAHFGIERPLLALHAHNEDTLAERIITRLISGASLALVSDAGTPLISDPGFLLVRAARAAGIRVTPVPGPSALIAALSVSGLPSNRFTFEGFLPAKPTARRDRLTHLAHEPRTLIFYEASHRIAECLTDLATIFGSMRAAVVARELTKIFETVLDGTLATLQTQVANDDNQRKGEFVIIV 225
>gi|163786829|ref|ZP_02181277.1| methyltransferase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159878689|gb|EDP72745.1| methyltransferase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (222 aa)
Score = 327, Expect = 9.8e-29, Identities = 77/216 (35%), Positives = 129/216 (59%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI 219
      KL++V TPIGN+K+I+ AI L  +  EDTR S KLL  I+ + ++++  +NE + +N  K    ++SDAG P +SDPGFLL+  +++N +V+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +L L E++TII +ES H++ TL  E F ++ + ++RELTK+ E  R ++ + E  ++ KGE VI++
 S:   2 KLYLVPTPIGNLKDITFRAIDVLKEVDLILAEDTRTSGKLLKHFEITTQMQSYHM---HNEHKIVNGLIEKLKSGLSIGVISDAGTPAISDPGFLLVRACVEHNIEVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRLLLLAEETRTIIFYESPHKLVKTLGHFCEYFGENRPVSVSRELTKLYEETVRGTVKEVLEHYTSKPPKGEIVIIV 218
>gi|34581243|ref|ZP_00142723.1| hypothetical protein [Rickettsia sibirica 246] >gi|28262628|gb|EAA26132.1| unknown [Rickettsia sibirica 246] (281 aa)
Score = 327, Expect = 1.0e-28, Identities = 86/229 (37%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI N++E  K E
 S:  10 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRGIRNLNCHIDVVPGVSAPVTALTLSALPTDQFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQYKNLE 239
>gi|71274584|ref|ZP_00650872.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71898123|ref|ZP_00680309.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|170730846|ref|YP_001776279.1| hypothetical protein Xfasm12_1750 [Xylella fastidiosa M12] >gi|71164316|gb|EAO14030.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Dixon] >gi|71732097|gb|EAO34153.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|167965639|gb|ACA12649.1| conserved hypothetical protein [Xylella fastidiosa M12] (273 aa)
Score = 327, Expect = 1.0e-28, Identities = 77/215 (35%), Positives = 121/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI 219
      L IVATPIGN+ ++S A  L  ++  EDTR++++LL  I    ++ N +  + I +     L+SDAG P++SDPGFLL+     V + GPS+L+ +L VSG PS+  F GFL   ++D+L L +E +T+I +E+ HRI + L + IF + +  +ARELTK+ ET+  ++A +   +  KGEFVI++
 S:   7 LHIVATPIGNLGDLSPRAQHILRTVTMICAEDTRHTRQLLAHFGIERPLLALHAHNEDTLAERIITRLISGESLALVSDAGTPLISDPGFLLVRAARAAGIRVTPVPGPSALIAALSVSGLPSNRFTFEGFLPAKPTARRDRLTHLAHEPRTLIFYEASHRIAECLTDLATIFGSMRIAVVARELTKIFETVLDGTLATLQTQVANDDNQRKGEFVIIV 225
>gi|28199467|ref|NP_779781.1| hypothetical protein PD1588 [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71900623|ref|ZP_00682749.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|182682197|ref|YP_001830357.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Xylella fastidiosa M23] >gi|32130337|sp|Q87B70|Y1588_XYLFT UPF0011 protein PD_1588 >gi|28057582|gb|AAO29430.1| conserved hypothetical protein [Xylella fastidiosa Temecula1] >gi|71729617|gb|EAO31722.1| Protein of unknown function UPF0011 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|182632307|gb|ACB93083.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Xylella fastidiosa M23] (273 aa)
Score = 327, Expect = 1.0e-28, Identities = 77/215 (35%), Positives = 121/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI 219
      L IVATPIGN+ ++S A  L  ++  EDTR++++LL  I    ++ N +  + I +     L+SDAG P++SDPGFLL+     V + GPS+L+ +L VSG PS+  F GFL   ++D+L L +E +T+I +E+ HRI + L + IF + +  +ARELTK+ ET+  ++A +   +  KGEFVI++
 S:   7 LHIVATPIGNLGDLSPRAQHILRTVTMICAEDTRHTRQLLAHFGIERPLLALHAHNEDTLAERIITRLISGESLALVSDAGTPLISDPGFLLVRAARAAGIRVTPVPGPSALIAALSVSGLPSNRFTFEGFLPAKPTARRDRLTHLAHEPRTLIFYEASHRIAECLTDLATIFGSMRIAVVARELTKIFETVLDGTLATLQTQVANDENQRKGEFVIIV 225
>gi|113475293|ref|YP_721354.1| hypothetical protein Tery_1602 [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166341|gb|ABG50881.1| Protein of unknown function UPF0011 [Trichodesmium erythraeum IMS101] (279 aa)
Score = 327, Expect = 1.2e-28, Identities = 84/268 (31%), Positives = 150/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+++ + AI TL  +  EDTR++ KLL  +I   +++  +NE+ I   K N+   L++DAG P +SDPG+ L+  ++ N + I G ++ + +L SG P++ +F GFL   L+++QL +L N +TI+++ES +R+ TL+ + +I  ++ I +ARELTK++E +R ++ A I+   KGEF ++I   E  + ++     EL++L +G   A + ++ K +L  ++Y
 S:   9 LYIVGTPIGNLEDTTFRAIQTLQKVDLIAAEDTRHTSKLLQHFHIRTPQLSYHQ---HNEQSRIPELIEKLNQGKTIALVTDAGMPGISDPGYELVKACVEENISIVPIPGVTASITALCASGLPTNKFIFIGFLPTKIKLREEQLEKLSNLLETIVLYESPYRLLQTLEDLGKILGENRKIVLARELTKLHEEFWRGTVGEAVIHYQNNQPKGEFTLVITGAEPELPVLSEDTIK-----QELQELFAQGISRSQASRQLAQKINLSRRTIY 273
>gi|51473914|ref|YP_067671.1| hypothetical protein RT0732 [Rickettsia typhi str. Wilmington] >gi|51460226|gb|AAU04189.1| conserved hypothetical protein [Rickettsia typhi str. Wilmington] (280 aa)
Score = 327, Expect = 1.2e-28, Identities = 84/225 (37%), Positives = 133/225 (59%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKE 225
      +  L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  ++++I S   +  L+SDAG P++SDPG+ L+   N+ ++++ G S+ + +L +S P+  LF GFL   K+  ++L N  T+I F++ R+ +TL + KEIF  + IC+ARELTK+ + I  I I E  K  KGE V+LI NV+E
 S:   3 LKSGLYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLVKHDIITKLQIYNDHSDYKDREYIISLIKAGHVVSLISDAGTPLISDPGYKLVRDLRNLNYYIEVVPGVSAPITALTLSSLPTDRFLFCGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFDTASRLINTLSLAKEIF-GKREICVARELTKIYQEIKTGDIDAIIEFYKKNILKGEIVLLISGNVQE 228
>gi|27375781|ref|NP_767310.1| hypothetical protein bll0670 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] >gi|27348919|dbj|BAC45935.1| bll0670 [Bradyrhizobium japonicum USDA 110] (316 aa)
Score = 327, Expect = 1.2e-28, Identities = 75/231 (32%), Positives = 126/231 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR +++L  +IS + K ++ N  + I   +   L+SDAG P++SDPGF L+     V + GPSS++ +L V+ P+  F GFL   ++ +L +L   T+++FES +R++DTL + EI  ++  I RELTK++E I R+++ +   + +GEFV++I   + E +   D
 S:  37 LYLVATPIGNLGDITLRALQTLAGVDVIACEDTRITRRLTERYDISAQLKPYHEHNAEAARPKILERLSQGGSIALVSDAGTPLISDPGFKLVREVCAAGHAVYALPGPSSVLAALSVAALPTDRFFFEGFLPAKSAARRSRLAELARIDATLVMFESGNRVQDTLADLAEIM-GTREAAICRELTKLHEEISRATLTELAREADALETRGEFVLVIAPPAADAEMLTSHALD 268
>gi|160934891|ref|ZP_02082277.1| hypothetical protein CLOLEP_03766 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156866344|gb|EDO59716.1| hypothetical protein CLOLEP_03766 [Clostridium leptum DSM 753] (278 aa)
Score = 326, Expect = 1.3e-28, Identities = 92/272 (33%), Positives = 147/272 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEK----LIR-KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L +V TP+GN+ ++S A+ L    EDTR + KLLN  I   +++ N   + I   + E C L+SDAG P +SDPG L+ L +  V ++ GPS+L+ +L VSG P+  F GFL+ NK ++D L Q+KNE++T+I +E+ H++  L+ +  + + + I + ELTK++E + R+++  A +E I KGEFV++I    E K EE   L + +  L+R +G   A K S + LK  +Y
 S:   1 MSGILTVVGTPLGNLGDMSPRAVEALRQADFIAAEDTRVTLKLLNHFEIKKPMISYFEHNRKFHGELICQ-KIEAGENCALVSDAGMPAISDPGEDLVRLCGERGITVSVVPGPSALIAALAVSGLPTGRFTFEGFLSTNKKSRRDHLEQVKNETRTMIFYEAPHKLHACLRDMYAAWGD-RRIAVVHELTKIHEEVIRTTLKAAAARYSEGNI--KGEFVLVI-------EGAKPEELQEGYTLEQAVEIAAGLMREQGMSASEAAKTASQQTGLKKGDIY 271
>gi|150019694|ref|YP_001311948.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149906159|gb|ABR36992.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (281 aa)
Score = 326, Expect = 1.3e-28, Identities = 88/273 (32%), Positives = 149/273 (54%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK--GEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N KL++V TPIGN+K+I+ A+ TL N I  EDTR + KLLN  I   +++ N  +  I   + N  L+SDAG P +SDPG +++  I+  + +++ G +++ +L+ SG ++ LF GFL   ++  N L  +TII +E+ HR+ DTL+ + + F + K I + RELTK+ + IYR ++  + + K GEFV++++  E  ++ E  + + E + K I G +K A K+V+ + L + +Y F
 S:   3 NGKLYLVPTPIGNLKDITLRALETLRNVDIIAAEDTRQTLKLLNHFEIKKPLISYHKFNEQIKSDKIIDLLMEGNNVALVSDAGTPGISDPGSVIVGRCIEKKINFEVLPGATAITTALVYSGLDTTKFLFRGFLPRENKERKIVTNDLLQSQETIIFYEAPHRLIDTLEFLLDTFGDRK-IAVCRELTKIYQEIYRGTLKEAAQYFLENKPRGEFVLVLEGKRLEEIKEEQREEWIHLSIEEHIVKYINGGASKKEAIKLVAKERELPKSEVYKF 277
>gi|15893081|ref|NP_360795.1| hypothetical protein RC1158 [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|15620285|gb|AAL03696.1| unknown [Rickettsia conorii str. Malish 7] (281 aa)
Score = 326, Expect = 1.4e-28, Identities = 86/229 (37%), Positives = 130/229 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      L+IV+TPIGN +I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI N++E  K E
 S:  10 LYIVSTPIGNFADITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRGIRNLNCHIDVVPGVSAPVTALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQHKNLE 239
>gi|90421845|ref|YP_530215.1| hypothetical protein RPC_0321 [Rhodopseudomonas palustris BisB18] >gi|90103859|gb|ABD85896.1| Protein of unknown function UPF0011 [Rhodopseudomonas palustris BisB18] (317 aa)
Score = 326, Expect = 1.4e-28, Identities = 73/231 (31%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L +VATPIGN+ +I+ A+ TL  I CEDTR +++L  NI  K ++ N  + I   +   L+SDAG P++SDPGF L+    ++V + GPSS++ +L V+ P+  F GFL  + ++ +L +L   T+++FES +R++DTL+ + ++  +++ I RELTK++E + R+ +A + +  + +GEFV++I   + + + ++ D
 S:  38 LHLVATPIGNLGDITLRALETLAGVDIIACEDTRITRRLTERYNIHASLKQYHEHNAAQARPKILEKLAQGCSIALVSDAGTPLISDPGFKLVREVTAAGFNVFALPGPSSVLTALAVAALPTDRFFFEGFLPSKQMARRARLAELSRIDATLVLFESGNRVEDTLQDMAQVM-GTRDAAICRELTKLHEEVRRAPVAELAASAGALETRGEFVLVIGPPAADAQLMAAQDLD 269
>gi|168333804|ref|ZP_02692049.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (277 aa)
Score = 326, Expect = 1.6e-28, Identities = 90/268 (33%), Positives = 150/268 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIK-ITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLN---ELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L + ATPIGN+ +IS  + L + + CEDTR S +LLN NI+  ++++ N N++  I   +   L++DAG P +SDPG L+     V  GP + + +LI+SG +  +F GFL +K +  + L +E++TII++ES HRI TL ++ E  N +NI +ARELTK ET+ S+I++ I E + T KGEFV++I+  K+  +K +   + ++  ++ +++G EK A K V+  ++  +Y
 S:   2 LTLCATPIGNLADISLRTLEILKESDLILCEDTRVSIRLLNHYNITARLESYHEHNKNSKTASIXRQLREGXSIALVTDAGTPGISDPGEDLVRACAAEGISVTATPGPVAFVVALILSGKSTRRFVFEGFLPSDKKERLAVVASLVDETRTIILYESPHRITKTLSLLLEHLGN-RNITLARELTKKFETLIHSTISDAIVEFESTTPKGEFVVIIEG--KDANELKADSAKKWINMSFEAHMDLYLKQGFSEKDAMKKVATDRAISKRDVY 271
>gi|67459586|ref|YP_247210.1| hypothetical protein RF_1194 [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|67005119|gb|AAY62045.1| Conserved hypothetical protein [Rickettsia felis URRWXCal2] (279 aa)
Score = 325, Expect = 1.7e-28, Identities = 88/233 (37%), Positives = 135/233 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      +  L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I IK +  KGE V+LI N++E  KK E
 S:   3 LKSGLYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRDLRILNCHIDVVPGVSAPVTALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEI--IKFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQQKKLE 236
>gi|167472278|ref|ZP_02336982.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Rickettsia africae ESF-5] (281 aa)
Score = 325, Expect = 1.8e-28, Identities = 86/229 (37%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI N++E  K E
 S:  10 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRGIRNLNCHIDVVPGVSAPVTALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQHKNLE 239
>gi|86134613|ref|ZP_01053195.1| methyltransferase [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821476|gb|EAQ42623.1| methyltransferase [Polaribacter dokdonensis MED152] (224 aa)
Score = 325, Expect = 1.8e-28, Identities = 81/221 (36%), Positives = 126/221 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVK 224
      KL++V TPIGN+++++ AI L    EDTR S KLL  IS +  +S + +NE + I    K E C ++SDAG P +SDPGFLL  ++NN +V+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I +ES H++ TL  E F  + + ++RELTKM E  R + A + + K  KGE VI+++  K
 S:   3 KLYLVPTPIGNLEDMTFRAIRVLKEADFILAEDTRTSGKLLKHFEISTQ---MHSHHMHNEHKSIEGILNRIKSGETCAVISDAGTPAISDPGFLLTRACVENNIEVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRFLLLAEETRTMIFYESPHKLVKTLGHFIEYFGEERKVSVSRELTKMFEETVRGTAAEVLAHFTKKPPKGEIVIIVEGKNK 224
>gi|157828993|ref|YP_001495235.1| hypothetical protein A1G_06370 [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165933716|ref|YP_001650505.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|157801474|gb|ABV76727.1| hypothetical protein A1G_06370 [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165908803|gb|ABY73099.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (281 aa)
Score = 325, Expect = 1.9e-28, Identities = 85/229 (37%), Positives = 131/229 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ + CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI N++E  K E
 S:  10 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDVILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRGIRNLNCHIDVVPGVSAPVTALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQHKNLE 239
>gi|167747820|ref|ZP_02419947.1| hypothetical protein ANACAC_02542 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167653182|gb|EDR97311.1| hypothetical protein ANACAC_02542 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (282 aa)
Score = 325, Expect = 2.0e-28, Identities = 88/272 (32%), Positives = 148/272 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIR---KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M KL++ ATPIGN+++I+  + TL  +  EDTR+S KLLN +I + +++ N  + +++      L++DAG P +SDPG L+  +N  V + G +L++ LI+SG P+  F FL +K +  L QLK+E++TII++E+ HR+ TL+ +   N K + + RELTK +ET++ S + +     KGE V++I  + E +KKE +  L+ +E + R  KG +K A K+V+  +  +Y
 S:   1 MAGKLYLCATPIGNLEDITFRTLETLKAVDLIAAEDTRHSIKLLNHFDIKTKMTSYHEYNRVEKARYLVKLLEDGKNIALITDAGTPGISDPGEELVRQCHENGIQVTSLPGACALINGLIISGQPTRRFCFEAFLPPDKKERAMILEQLKDETRTIILYEAPHRLLKTLEELYSTMGNRK-MTVCRELTKKHETVFVSEMEEVISYYTEHPAKGECVLIIQG--RTLEELKKESQEQFQELDLMEHMERYLGKGLSQKEAMKLVAKDRGVGKRDIY 274
>gi|153827397|ref|ZP_01980064.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|149738700|gb|EDM53042.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MZO-2] (288 aa)
Score = 325, Expect = 2.1e-28, Identities = 85/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ + LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAAEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIQGMPLAELITWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIHQLKKNALYKW 281
>gi|153803185|ref|ZP_01957771.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|124121288|gb|EAY40031.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MZO-3] (288 aa)
Score = 325, Expect = 2.1e-28, Identities = 85/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ + LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAAEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIQGMPLAELIEWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIHQLKKNALYKW 281
>gi|153216764|ref|ZP_01950604.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 1587] >gi|124114152|gb|EAY32972.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 1587] (288 aa)
Score = 325, Expect = 2.1e-28, Identities = 85/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ + LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAAEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIQGMPLAELIEWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIHQLKKNALYKW 281
>gi|177666456|ref|ZP_02942251.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196245015|ref|ZP_03143740.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|172074633|gb|EDT60051.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|196207133|gb|EDY01927.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 8802] (289 aa)
Score = 324, Expect = 2.2e-28, Identities = 82/270 (30%), Positives = 145/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN---INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+++I+ AI L + +  EDTR++ KLL+  I+  +++ +  ++ + S  +   L++DAG P +SDPG+ LI  I+ N V I G ++ + +L VSG P+ + +F GFL   L++D+L L E++T+I +ES HR+ TL + E+  ++ I + RELTK E ++R ++    +   KGEF +++  + ++  E+    EL++L+ +G   A K +S  SL  +Y 
 S:  11 LYVVGTPIGNLEDITLRAIRILQSVDVIAAEDTRHTGKLLHHFQINTPQLSYHQHSELTRQERLISQLQEGQTIALVTDAGMPGISDPGYELIKACIEQNIPVVPIPGVTAAITALSVSGLPTDHFVFEGFLPTKGKLRRDRLTHLSTETRTLIFYESPHRLLQTLTDLVEVLGQNRLITVGRELTKFYEELWRGTLQEAMIYYQDSRQLKGEFTLIVAGCSQMSDLDLTEDQ----LKKELQQLLSQGMTRSQASKQLSQLTSLNRRQIYEL 279
>gi|83648532|ref|YP_436967.1| methyltransferase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83636575|gb|ABC32542.1| predicted methyltransferase [Hahella chejuensis KCTC 2396] (282 aa)
Score = 324, Expect = 2.2e-28, Identities = 83/268 (30%), Positives = 144/268 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDY-SVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN+ +++ AI L + +  EDTR+S KLL+  +   + + N  + + + S     L+SDAG P++SDPGF L+  + + V + G +L+ +L SG PS  +F GFL  + ++ +L +L +E +T++ +ES HRI  ++ ++ +  ++ + IARELTK ETI  + +I   E  ++GEFV+L+     +KE+ D+ + +++L + + K  K A + S  + N LY
 S:   8 LYIVATPIGNLDDMTPRAIAILKSVDLIAAEDTRHSGKLLSHFGVDAPMTSLHQFNEEAKTERLLSELAVGKSIALISDAGTPLISDPGFPLVRATREAGFIVTPVPGACALVAALSASGMPSERFVFEGFLPAKGSGRRGRLQELADEPRTMVFYESPHRILAMMEDLEVVMGAAREVVIARELTKTFETIKAGCVQDIKAWMQEDGNQQRGEFVVLVKGE-------RKEQGDFVEIKVSQLLQALLKELPVKKAAALASSLTGVGKNELY 273
>gi|163868917|ref|YP_001610144.1| hypothetical protein Btr_1881 [Bartonella tribocorum CIP 105476] >gi|161018591|emb|CAK02149.1| unnamed protein product [Bartonella tribocorum CIP 105476] (296 aa)
Score = 324, Expect = 2.3e-28, Identities = 77/215 (35%), Positives = 125/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITE-KGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +I+ A+ L  I CEDTR ++ LL  +I +  ++ N +   + +  ++  L+SDAG P++SDPGF L+  K  + I G S+L+ +LI +G P+ + F GFL+ K +Q +L QLK  T+I +ES HR+ +TL+ + +F  +  I RELTK ET+ S++ ++ N K T+ +GE V+L+
 S:  22 LYLVATPIGNLADITLRALQVLAGVDILACEDTRVTRVLLERYSIRKKTFLYHEYNAHKAGPKLLAALAENKTVALVSDAGTPLISDPGFRLVEEARKAGHKIIPIPGASALLAALIPTGLPTDSFFFAGFLSARKAQRQKRLEQLKEIPATLIFYESPHRLVETLQDMVTLFSADRPAAICRELTKKFETVDVSNLGSLLENYRKQTQIRGEIVVLV 239
>gi|150422841|gb|EDN14793.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae AM-19226] (288 aa)
Score = 324, Expect = 2.3e-28, Identities = 85/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ + LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAAEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIKGMPLAELIEWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIHQLKKNALYKW 281
>gi|15640604|ref|NP_230233.1| hypothetical protein VC0582 [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121591038|ref|ZP_01678354.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121730076|ref|ZP_01682482.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae V52] >gi|147673119|ref|YP_001216079.1| hypothetical protein VC0395_A0114 [Vibrio cholerae O395] >gi|153224134|ref|ZP_01954239.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153820165|ref|ZP_01972832.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153823608|ref|ZP_01976275.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae B33] >gi|194531093|ref|YP_002066609.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MO10] >gi|17369150|sp|Q9KUD9|Y582_VIBCH UPF0011 protein VC_0582 >gi|9655013|gb|AAF93750.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121547109|gb|EAX57242.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121628179|gb|EAX60705.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae V52] >gi|124117832|gb|EAY36575.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|125617261|gb|EAZ45837.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae MO10] >gi|126509294|gb|EAZ71888.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|126518872|gb|EAZ76095.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae B33] >gi|146315002|gb|ABQ19541.1| conserved hypothetical protein [Vibrio cholerae O395] (288 aa)
Score = 324, Expect = 2.3e-28, Identities = 85/270 (31%), Positives = 142/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ KLL  NIS +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + GP +++ +L SG PS + F GFL   ++D+L ++  S+T I +ES HRI ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI  +A   I E  +KGE V+L+    E  +E  ++ +  E ++K   A +V+ + LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLASVDMIAVEDTRHTGKLLAHFNISTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSASGLPSDSFSFEGFLPAKSKARKDKLLEIAKVSRTCIFYESPHRICESLQDMLDVLGGEREVVLARELTKTFETIQGMPLAELITWIAEDDNRKKGEMVLLVHGYRDAGEQQLPDEALRTLTILTKELPLKK------AAALVAEIHQLKKNALYKW 281
>gi|157804116|ref|YP_001492665.1| hypothetical protein A1E_04795 [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157785379|gb|ABV73880.1| hypothetical protein A1E_04795 [Rickettsia canadensis str. McKiel] (279 aa)
Score = 324, Expect = 2.3e-28, Identities = 88/236 (37%), Positives = 140/236 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI-----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL 240
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+ LL  +I + + +  +  +++ I S  + N  L+SDAG P++SDPG+ L    N+ + +I G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K+  ++L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I +I+EI     KGE V+LI N++E + +K+E D  ++
 S:   7 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQTLLAKHDIHTKLQIYNDHSDQKDREHIISLIKEGNIVSLISDAGTPLISDPGYKLSRDLRMLNYHIDVIPGVSAPITALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKKIFSELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQGI---KIGDIDEIIAFYQNNILKGEIVLLISGNLREKK--EKQEVDLEKFI 241
>gi|78043091|ref|YP_358927.1| hypothetical protein CHY_0055 [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77995206|gb|ABB14105.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (269 aa)
Score = 324, Expect = 2.4e-28, Identities = 86/275 (31%), Positives = 146/275 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TP+GN+K+I+ A+ TL  I  EDTR++ KLLN  I   +++ N   + I   + + L++DAG P +SDPG ++  +K + V+ + G S+L+ +L SG +S  F GFL   ++ L +L E +T+I +E+ HR+ TL+ + + F ++ + +ARELTK++E  R SIA + + K E KGEFV+++    E  EE +  ++ E  I +G +K A ++ +  K  +Y + Q K
 S:   4 LYLVPTPLGNLKDITLRALDTLKEVDIIAAEDTRHTLKLLNHYEIKKPLLSYHEHNRREAGKKILELLAQGKQVALVTDAGTPGISDPGEDIVREALKEGYKVEALPGASALIVALAASGLTTSRFCFEGFLPRKAGDREKWLRELSRERRTMIFYEAPHRLLKTLEDLAKHFGENRRMVVARELTKIHEEYIRGSIAEVLSHFKEKEPKGEFVLVV-------EGAPPEEKNVEEFVRE---CIERGLSQKEAV-LLGRELGFKKKEIYKLYLQLK 269
>gi|16330705|ref|NP_441433.1| hypothetical protein sll0818 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|2829612|sp|P74038|Y818_SYNY3 UPF0011 protein sll0818 >gi|1653197|dbj|BAA18113.1| sll0818 [Synechocystis sp. PCC 6803] (279 aa)
Score = 324, Expect = 2.5e-28, Identities = 86/270 (31%), Positives = 139/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR----SSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++VATPIGN+ +++ A+ TL  +  EDTR++ KLL  I+  +++ N +  Q + +     L+SDAG P +SDPG L+  + N +V I G ++L+ +LI SG +  +F GFL+   +Q L L E +TII++E+ HR+ TL ++   +++ +ARELTK +E +R  ++IA  E  T KGEF ++I   E   EE    +EL L+ KG   A + ++ + L  LY 
 S:   4 LYLVATPIGNLGDMTPRAVETLQTVDLIAAEDTRHTGKLLQHFQITTPQISYHDHNRHGRTQELLAKLQAGQNIALVSDAGTPGISDPGQELVAACGEANIEVIPIPGATALIAALISSGLATDRFVFEGFLSTKNRPRQQLLQSLAQEERTIILYEAPHRLLATLTDLQTFLGQERSLTVARELTKYHEQFWRGTLQTAIAYFTE--NTPKGEFCLVIAGATPEDRPSFSEEN----LRDELRSLMAKGLTRSQASRQLAEETKLPRRQLYQL 271
>gi|85057770|ref|YP_456686.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789875|gb|ABC65607.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (285 aa)
Score = 324, Expect = 2.5e-28, Identities = 93/265 (35%), Positives = 144/265 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETE-----SIKKEETDY-SVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSN 269
      L++VATPIGN ++I+ A+ TL  +  EDTR +KKLL+  I   ++Y N    I   +   L+SDAG P++SDPGF L+  K+ ++V I G S+ + + + S PS  +F FL    + L Q KN S++++I+ES HRIK TL +I +++ N K I +ARELTK ETI  ++ +I E+ + KGE+VI++ N  E   SI   Y + NE E  + ++ + K + +Y +K N
 S:  15 LYLVATPIGNSEDITLRALYTLKEVFLILAEDTRRAKKLLHTYQIQKPLLSYYEHNQTRRLPQILELLSQGKNIALISDAGTPLISDPGFSLVCEVQKHGFNVVAIPGVSAFLTAFMTSAIPSP-FIFLAFLPRLSQALKKYLLQYKNTSESLVIYESPHRIKKTLLLINKLYGNRK-ISLARELTKKFETIINGNLDSILELDLINKGEYVIVVAGNPNPNEHLLVLSINDHVLFYLKLGFNEKEAFSKVAQERNITKKEIYRQYKIKKN 283
>gi|77361436|ref|YP_341011.1| methyltransferase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76876347|emb|CAI87569.1| putative methyltransferase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (285 aa)
Score = 324, Expect = 2.7e-28, Identities = 84/268 (31%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IVATPIGN ++S+ AI TL+  +  EDTR++ KLL+ + ++ KTF +L+ +NEKQ    + N+   L+SDAG P++SDPG+ ++NL +  V I G + + ++ SG P+  F GF    +Q+   N  T I++ES HRI +L + E  + + + A+ELTK ET + S++ +     ++GE V+++  K + + E     ++ L+   K AC +V+ + +K N+LY
 S:  13 LYIVATPIGNYDDLSQRAIATLSQVDLIAAEDTRHTGKLLS--HFGIKAKTF-ALHDHNEKQKAQQIIDQLNQGLDIALVSDAGTPLISDPGYAVVNLCREQGAHVTPIPGACAAITAVCCSGLPTDRFQFVGFTPAKSKARQEFFIDAVNSGITSIMYESTHRIMASLDDLAEALGDDQQVVFAKELTKTFETFFNGSVSELKAFLTNDPTKQRGEIVLMLPGKPKLIDDVPPEA-------RKMLALLESEMPMKKACGIVADYFGMKKNALY 277
>gi|78486034|ref|YP_391959.1| hypothetical protein Tcr_1693 [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|78364320|gb|ABB42285.1| Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) Methylase family protein [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (291 aa)
Score = 324, Expect = 2.7e-28, Identities = 82/216 (37%), Positives = 122/216 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEY-CLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILI 219
      KLFIVATPIGN+K+I+ A+ L N   EDTR+SKKLL  +  NK  SL+ +NE + N   K E  L+SDAG P++SDPG+ L+NL + + V+ I G S+++ +L SG P+  F GFL  K +  L L E +T++ +ES HR+ ++L   F N + I +A+E+TK E + ++    E   +GEFV ++
 S:  18 KLFIVATPIGNLKDITLRALEVLENVDWVAAEDTRHSKKLLQHYGL---NKKLISLHEHNELERRNELLALLKTGEQGALISDAGTPLISDPGYHLVNLLRQEHIQVEPIPGASAMIAALSASGLPTDRFSFEGFLPAKKQKRLHVLEGLTQEVRTMVFYESPHRLLESLATFVAAFGNDREIVVAKEITKQFELFFSGTVEEALGFFEENTDKVRGEFVFIL 237
>gi|149277076|ref|ZP_01883218.1| methyltransferase [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149231953|gb|EDM37330.1| methyltransferase [Pedobacter sp. BAL39] (235 aa)
Score = 323, Expect = 2.9e-28, Identities = 83/227 (36%), Positives = 127/227 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQF---INSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN---EIKITEKGEFVILIDNNVKETE 227
      M KL++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR S +L  I  +K YS + +NE Q  I F + + L+SDAG P +SDPGF L+  IK++ V+ + G ++ + +L+ SG PS  +F GFL  K +Q + +L E +TII++ES HR+ TL+  +   +  ++RELTK+ E  R ++ I  E I KGEFVI I  +E +
 S:   1 MEGKLYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADVILAEDTRTSAPMLKHFGI---DKKAYSHHQHNEHQATSEIIKFLKEGKQVALISDAGTPAISDPGFFLVREAIKHDLAVECLPGATAFVPALVNSGLPSDTFIFEGFLPVKKG-RQTRFKKLAEEDRTIILYESPHRLLKTLEEFAQYCGEDRQASVSRELTKLYEETVRGTLTEIKSHFENNIL-KGEFVICIAGKAEEKK 228
>gi|167626975|ref|YP_001677475.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167596976|gb|ABZ86974.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (288 aa)
Score = 323, Expect = 3.0e-28, Identities = 80/218 (36%), Positives = 130/218 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNN 222
      L++VATPIGN+++I+ A++ L++ +  EDTR + KLL LNI + K + + N + +++   DN  L+SDAG P++SDPG+ ++    + V + G S+L+ +L +G PS + LF GFL+ + +Q Q+ L  S T+II+ESVHRI  L + EI ++ NI +A+ELTK E   S+ + +  +   +GEFV++ID N
 S:   9 LYVVATPIGNLQDITYRAMSILSSADVILAEDTRMTAKLLTNLNIRGDQKLISCHDFNEESRVEYVKELLDNDNSIALVSDAGTPLISDPGYKIVASLRNGGYKVVPVPGVSALITALSAAGLPSDSFLFKGFLSAKQAKRQQQIRDLLLVSATVIIYESVHRITYLLDDLLEIMPHN-NIVVAKELTKQFEKFVAGSVEEVCDFFKSNPDIIRGEFVVVIDCN 231
>gi|116619211|ref|YP_821367.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116222373|gb|ABJ81082.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Solibacter usitatus Ellin6076] (273 aa)
Score = 323, Expect = 3.0e-28, Identities = 74/215 (34%), Positives = 120/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILI 219
      L++VATPIGN+++I+ A+ L  + CEDTR ++KLL+ NI   +++ N   + + +     L+SDAG P++SDPG+ L++ I+  VQ I GPS+ + +L SG P+ + F GFL   +  L L E T+I +E+ HRI +TL+ I+   + + +ARE+TK++E  R + A I+  +  KGE +LI
 S:   5 LYVVATPIGNLEDITYRAVRLLGEADLIACEDTRQTRKLLDHYNIHKPTISYHDHNEAERTEDLTARLLAGETIALVSDAGMPLVSDPGYRLVHAAIEAGVSVQPIPGPSASLTALAASGLPTDSFHFGGFLPPKTGQRAKLLESLAEEHATLIFYEAPHRILETLEAIEAAL-GPRPVVVAREITKIHEEFLRGTAAEIHAQLASRDAVKGEITLLI 221
>gi|157964891|ref|YP_001499715.1| putative methyltransferase [Rickettsia massiliae MTU5] >gi|157844667|gb|ABV85168.1| Putative methyltransferase [Rickettsia massiliae MTU5] (281 aa)
Score = 323, Expect = 3.1e-28, Identities = 85/229 (37%), Positives = 132/229 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I +   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   + + ++ G S+ + +L +S P+  LF+GFL   K++ + L N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI N++E  KK E
 S:  10 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIINLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVRDIRNLHCHIDVVPGVSAPITALTLSALPTDRFLFHGFLPKTIESKKEIFSALVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKEILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGNIQEQNQQKKLE 239
>gi|160902473|ref|YP_001568054.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160360117|gb|ABX31731.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Petrotoga mobilis SJ95] (226 aa)
Score = 323, Expect = 3.5e-28, Identities = 82/216 (37%), Positives = 127/216 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFIN---SFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA---NINEIKITEKGEFVILI 219
      KL +V TPIGN+++IS A+ TL  +  ED R + KL+N + L K ++ N N ++ ++  S   N  L+SDAG P+L+DPGF L+  +  + ++ GPS+L +L VSGFP+S LF GFL +K L++ L ++K   I+ FES +RIK TL+ I EIF  ++ +ARE+TK+ + ++ I+   E K  KGE ++I
 S:   3 KLILVGTPIGNLEDISLRALKTLKEADLILTEDKRVTLKLIN--HFELGKKELFTFNEANSEKIMDTVLSLIESHNITALVSDAGMPVLADPGFNLVQRCWEKGIPIDVVPGPSALTSALAVSGFPASKFLFLGFLPRDKKLRR-LLREIKEFEYPIVFFESPNRIKKTLQEILEIF-GEMDVLVAREMTKLYQEFFKGKISEGIKFFESKDQVKGELTVVI 220
>gi|158336643|ref|YP_001517817.1| tetrapyrrole methylase family protein [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158306884|gb|ABW28501.1| tetrapyrrole methylase family protein [Acaryochloris marina MBIC11017] (285 aa)
Score = 322, Expect = 3.7e-28, Identities = 85/273 (31%), Positives = 143/273 (52%)
 Q:   2 NKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      N L+IVATPIGN++++S A+ L  +  EDTR++ KLL+  I   +++ N   Q +    + L+SDAG P +SDPG L+  ++  +V I G ++ + +L+ SG P   F GFL   +Q +L + ES+T++++E+ HR++ TLK + E   + I +ARELTK E +R S+ A I  + E KGEF +++  V   K  TD +  EL+ L+ +G + A + ++ K+++  +Y 
 S:  11 NGSLYIVATPIGNLEDMSFRAVRILQTVAAIAAEDTRHTGKLLHHFQIKTPQISYHQHNTQTRTQELIQRLESGQDLALVSDAGMPGISDPGVELVQACVEVGIEVIPIPGANAAIAALVASGLPCDRFCFEGFLPAKGKARQQRLQDIATESRTVVLYEAPHRLRQTLKDLAEQVSAERQIVLARELTKRFEEFWRGSVQAAITHYQSHEPKGEFTVVLAGAVVS----KTLPTDLELR-TELQALLAQGWSKSRASRQLAEKHAMSRRQIYQL 280
>gi|82545614|ref|YP_409561.1| hypothetical protein SBO_3236 [Shigella boydii Sb227] >gi|187732797|ref|YP_001881937.1| tetrapyrrole methylase family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|81247025|gb|ABB67733.1| conserved hypothetical protein [Shigella boydii Sb227] >gi|187429789|gb|ACD09063.1| tetrapyrrole methylase family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] (286 aa)
Score = 322, Expect = 3.8e-28, Identities = 84/271 (30%), Positives = 146/271 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ +    K +E D     L++   K A +V+ + +K N+LY +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGH-------KAQEEDLPADALRTLALLQAELPLKKAAALVAEIHGVKKNALYKY 280
>gi|153835653|ref|ZP_01988320.1| conserved hypothetical protein [Vibrio harveyi HY01] >gi|156973212|ref|YP_001444119.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|148867735|gb|EDL66995.1| conserved hypothetical protein [Vibrio harveyi HY01] >gi|156524806|gb|ABU69892.1| hypothetical protein VIBHAR_00892 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (287 aa)
Score = 322, Expect = 4.1e-28, Identities = 91/270 (33%), Positives = 146/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKI---TEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYS--VYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L+N I  EDTR++ KLL+ NI + KTF +L+ +NE+Q    K    L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++ + +T I +ES HRI D+L+ + ++  + + +ARELTK ETI  + + E +K   ++GE V+LI +  TE  +E  + +  EL     ++    YSLK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRAIEVLSNVDIIAAEDTRHTGKLLSHFNI--QTKTF-ALHDHNEQQKAQVLVEKLLSGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTKCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIASVERTCIFYESPHRILDSLQDMLDVLGPEREVVLARELTKTFETIQGMPLGELIEWVKSDDNQQRGEMVLLIHGHRDSTEDTLPDEATRTLGILTKELPLKKAAALAAEI--------YSLKKNALYKW 281
>gi|120437678|ref|YP_863364.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Gramella forsetii KT0803] >gi|117579828|emb|CAL68297.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Gramella forsetii KT0803] (223 aa)
Score = 322, Expect = 4.1e-28, Identities = 75/217 (34%), Positives = 119/217 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILID 220
      KLF+V TPIGN+++I+ AI L  +  EDTRNS KLL  I + + + N +  + I S     L+SDAG P +SDPGFLL  ++  +V + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +L L E++TI+ +ES H++ TL  E F  + + ++RE+TKM+E  R +  + +   KGE VI+++
 S:   3 KLFLVPTPIGNLEDITFRAIRVLKEADLILAEDTRNSGKLLKHFEIQTQMHSHHMHNEHKTVEGIVSRIQAGETIALISDAGTPAISDPGFLLTRACVEAGVEVDCLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRLKILAEETRTIVFYESPHKLIKTLGHFTEYFGEDRRVSVSREITKMHEETIRGTALEVLQHYTDNPPKGEIVIVVE 220
>gi|194017968|ref|ZP_03056575.1| conserved hypothetical protein [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194010305|gb|EDW19880.1| conserved hypothetical protein [Bacillus pumilus ATCC 7061] (292 aa)
Score = 322, Expect = 4.4e-28, Identities = 85/272 (31%), Positives = 148/272 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL---IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ AI TL +   EDTR +KKL ++ I   +++ N ++  + + +   L+SDAG P +SDPG ++ F   V + G ++ + +LI SG    FYGFL+ K K+ QL LK  +TII +E+ HR+K+TL ++KE++ N +NI I RELTK E  R + ++  +  +GEF +++ N ++ E + +E  +  L+E E +  I +G  K A K + + +  ++Y+ + 
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIQTLKDVDYIAAEDTRQTKKLCHVYEIDTPLTSYHEHNKDSSGHKLIEWLKEGKNIALVSDAGLPTISDPGAEVVRDFTNIGGYVVPLPGANAALTALIASGITPQPFFFYGFLDRQKKEKKKQLEALKKRQETIIFYEAPHRLKETLTLMKEVWGN-RNIAITRELTKKFEEFIRGDLESVLTWAVENQIRGEFCLVVQGNDQDEEELNEEA--WWKSLSEKEHVIHYIEEGLTSKEAIKRTAVERGVPKRTIYDAYH 289
>gi|57234816|ref|YP_181131.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|57225264|gb|AAW40321.1| tetrapyrrole methylase family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] (274 aa)
Score = 322, Expect = 4.5e-28, Identities = 83/271 (30%), Positives = 148/271 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFW 275
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+  +  EDTR ++KLL+ NI   +++ N ++ +I   + + L+SDAG P +SDPG+ LI  ++  V + G S+++ ++ VSG  ++ + GFL  K ++ L++ +  +I+I E+ HR++ L IK++ + + I + RELTK+ E I+R SI+     +GEFV++++  +  + E TD  + EL L ++G+ K A +VS K L  +Y W
 S:   3 LYVVATPIGNLEDITLRALRVLSEVKLIAAEDTRRTRKLLSAHNIKTPLTSYFEHNRLSKLDYILEV-LGEGDVALVSDAGMPGISDPGYELIKAAHEHGIKVVPVPGASAVITAVAVSGLDCASFSYLGFLPRQKTERRKALSEAASLGASIVILEAPHRLQGCLLDIKDVLGD-REIAVCRELTKIYEEIFRGSISQAISHFDQPRGEFVLVVEGC--KVPVSQPELTDD--IIKELGMLKKQGKPAKEAVALVSQKSGLPKKEIYRAW 267
>gi|148984678|ref|ZP_01817946.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_01502 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923069|gb|EDK74184.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_01502 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (289 aa)
Score = 322, Expect = 4.6e-28, Identities = 89/276 (32%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++   K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I+E  KGE +++++  K E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKTPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFGSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SISETSLKGECLLIVEGASKGVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|148996971|ref|ZP_01824625.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_09425 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|149006389|ref|ZP_01830101.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_03729 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168575600|ref|ZP_02721536.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756671|gb|EDK63711.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_09425 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147762166|gb|EDK69128.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_03729 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|183578495|gb|EDT99023.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (289 aa)
Score = 321, Expect = 5.1e-28, Identities = 86/276 (31%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E  + + KGE +++++  ++ E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLESIAETSLKGECLLIVEGASQDVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|189346138|ref|YP_001942667.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Chlorobium limicola DSM 245] >gi|189340285|gb|ACD89688.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Chlorobium limicola DSM 245] (250 aa)
Score = 321, Expect = 5.4e-28, Identities = 82/215 (38%), Positives = 124/215 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK--GEFVILI 219
      L++VATP+GN+ +I+ AI TL N+  CEDTR + LL L I+  K  S + NE  I+    E   L++DAG P++SDPG+L++  + + V I GPS+L +L V  P S+ LF GFL H K +Q +L L +  T +++ES +RIK L +   +++ I IARE+TK++E   ++ NI E  EK GEFV+++
 S:  11 LYVVATPLGNLDDITLRAIKTLANSEAIACEDTRRASILLRHLGIT--GKQLVSYHDFNEPAAISRIARLLEEGLDVSLITDAGTPVISDPGYLMVRTLREKGFTVLPIPGPSALTAALSVCPLPVSSFLFAGFLPHKKG-RQSRLEYLSSLGMTFVLYESPYRIKKLLDELTAHLPDAE-IFIAREMTKIHEEYLAGTVENIKEQLPDEKIRGEFVVVV 226
>gi|168483007|ref|ZP_02707959.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|172043394|gb|EDT51440.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] (289 aa)
Score = 321, Expect = 5.7e-28, Identities = 89/276 (32%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I E  KGE +++++  + E +K+E D V  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SIAETPLKGECLLIVEGASQGVE--EKDEEDLFV---EIQTRIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|153815174|ref|ZP_01967842.1| hypothetical protein RUMTOR_01406 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847433|gb|EDK24351.1| hypothetical protein RUMTOR_01406 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (286 aa)
Score = 321, Expect = 5.8e-28, Identities = 81/280 (28%), Positives = 156/280 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      M  L++ ATPIGN+++I+  + L  +  EDTRNS +LLN  I   +++ N ++ + +   + + L++DAG P +SDPG L+ + +  V + G S+ + +L +SG P+  F FL +K ++ L+ L+ E +TI+++E+ HR+ TLKM+ E  + + + + RELTK +ET+YRS++ + +  E  KGE V++I+  +E  ++++  ++ + E +E + +G +K A K +  ++  +YN+ ++ K+
 S:   1 MAGTLYLCATPIGNLEDITFRVLRVLREADLIAAEDTRNSIRLLNYFEIETPMTSYHEYNKFDKGRVLIEKLLEGKDIALITDAGTPGISDPGEELVRMCYEEGITVTAVPGASACVSALTISGLPTRRFAFEAFLPSDKKEREAVLSCLEKEQRTIVLYEAPHRLIKTLKMLGERLGD-RRVSVCRELTKRHETVYRSTL--LEAVSYYEENLPKGECVLVIEGLSREEIEQEEQKKWSNLSIEEHMEYYLSQGIDKKEAMKKTAKDRGVQKREIYNYLEKLKS 282
>gi|148992930|ref|ZP_01822549.1| hypothetical protein CGSSp9BS68_07642 [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168490247|ref|ZP_02714446.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147928382|gb|EDK79398.1| hypothetical protein CGSSp9BS68_07642 [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183571390|gb|EDT91918.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae SP195] (289 aa)
Score = 321, Expect = 5.9e-28, Identities = 89/276 (32%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I+E  KGE +++++  K E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SISETSLKGECLLIVEGASKGVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|163730348|ref|ZP_02137823.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161396500|gb|EDQ20794.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Vibrio fischeri MJ11] (287 aa)
Score = 321, Expect = 6.0e-28, Identities = 84/270 (31%), Positives = 143/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L + +  EDTR++ KLL+  I+ +  + N ++  + S  +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  + N +V + G +++ +L +G PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETIY + +   I E  ++GE V+LI   E   K+E +   L L+++  +K A M + + +K N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEVLKSVDLIAAEDTRHTGKLLSHFGIASQTFALHDHNEQHKADLLISKLQQGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQANVNVVPLPGACAVITALSAAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDKFEEIAQAERTCIFYESPHRIMDSLDDMLTVLGPERQVVLARELTKTYETIYGAPLGELIEWIKEDDNRKRGEMVLLIHGFRSEA----KDELPFEA-TRSLSILVKELPLKKAAA-MAAEIHGVKKNALYKW 281
>gi|114705082|ref|ZP_01437990.1| probable methyltransferase protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114539867|gb|EAU42987.1| probable methyltransferase protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (298 aa)
Score = 320, Expect = 7.1e-28, Identities = 79/215 (36%), Positives = 118/215 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTL-KMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE---IKITEKGEFVILI 219
      L++VATPIG++ ++S A+ +  I CEDTR + KLL  I   ++ +G   +      L+SDAG P++SDPG+ L+  I+  V I G S+++ +L VSG PS  F GFL  + + D+L QL +  T+I +E+ HRI +L M++ + D  +C RELTKM+ETIYR S+ + E   T KGE V+ I
 S:  26 LYLVATPIGHLDDLSLRALDIIAGADILACEDTRVTGKLLKRYGIERRMAAYHEHSGEKAGAALVETIRGGGSVALVSDAGTPLVSDPGYELVRAAIEAEVSVVAIPGASAVLTALAVSGLPSDAFFFAGFLPAKEKARADRLEQLLHIPSTLIFYEAPHRIAASLAAMLEALGDRPAAVC--RELTKMHETIYRGSLRELAEEFAALETVKGEIVVCI 242
>gi|196250750|ref|ZP_03149437.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196209700|gb|EDY04472.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. G11MC16] (301 aa)
Score = 320, Expect = 7.2e-28, Identities = 75/230 (32%), Positives = 131/230 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEET 234
      L+IV TPIGN+++++ A+ TL  +  EDTR +KKLL+ +I   +++ N   + + + +   L+SDAG P +SDPG+ LI  +   V + G ++ + +L+ SG P+  LF GFL  K K++QL LK ++T++ +E+ HR+K+TL + ++F  + + + RELTK E  R ++ I  + T+ +GEF I+++   +E ++EET
 S:  17 LYIVPTPIGNLEDMTFRAVRTLREADVIAAEDTRQTKKLLSHFDIHTPLVSYHEHNKYASGRQLVEWLKEGKNVALVSDAGMPGISDPGYELIVAALAERCRVVPLPGANAALTALVASGLPTGRFLFVGFLERAKKEKREQLLSLKTAAETLVFYEAPHRLKETLAAMYDVF-GERRVALCRELTKRFEEFIRGDLSEAIAWAETTDIRGEFCIVVEGAQNGSEPEREEET 247
>gi|138893707|ref|YP_001124160.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134265220|gb|ABO65415.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (301 aa)
Score = 320, Expect = 7.2e-28, Identities = 75/230 (32%), Positives = 131/230 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEET 234
      L+IV TPIGN+++++ A+ TL  +  EDTR +KKLL+ +I   +++ N   + + + +   L+SDAG P +SDPG+ LI  +   V + G ++ + +L+ SG P+  LF GFL  K K++QL LK ++T++ +E+ HR+K+TL + ++F  + + + RELTK E  R ++ I  + T+ +GEF I+++   +E ++EET
 S:  17 LYIVPTPIGNLEDMTFRAVRTLREADVIAAEDTRQTKKLLSHFDIHTPLVSYHEHNKYASGRQLVEWLKEGKNVALVSDAGMPGISDPGYELIVAALAERCRVVPLPGANAALTALVASGLPTGRFLFVGFLERAKKEKREQLLSLKTAAETLVFYEAPHRLKETLAAMYDVF-GERRVALCRELTKRFEEFIRGDLSEAIAWAETTDIRGEFCIVVEGAQNGSEPEREEET 247
>gi|148988374|ref|ZP_01819821.1| hypothetical protein CGSSp6BS73_06090 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147926055|gb|EDK77129.1| hypothetical protein CGSSp6BS73_06090 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (298 aa)
Score = 320, Expect = 7.2e-28, Identities = 93/276 (33%), Positives = 154/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNE-SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K+ +Q Q  LK + +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I E  KGE +++++  + E +K+E D V  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  24 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPR-KSGQQKQFFGLKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SIAETPLKGECLLIVEGASQGVE--EKDEEDLFV---EIQTRIQQGVKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 298
>gi|116495707|ref|YP_807441.1| methyltransferase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|191639195|ref|YP_001988361.1| Putative uncharacterized protein yeaE [Lactobacillus casei] >gi|116105857|gb|ABJ70999.1| Predicted methyltransferase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|190713497|emb|CAQ67503.1| Putative uncharacterized protein yeaE [Lactobacillus casei BL23] (285 aa)
Score = 320, Expect = 7.5e-28, Identities = 85/273 (31%), Positives = 139/273 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLN-ELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+ +++ AI L  +  EDTR+++ LLN  I + +F+ N    + +     +SDAG P +SDPG L+  I   V + G ++  +LI SG P  LFYGFL   K +L +L +ES T++ +ES HR+ TL ++ F + +  +ARELTK ET R S++ +   + KGEFVI+++    + K  D +V L ++E ++ G K  A K+V+ + L  +Y+ + +
 S:  15 LYLVPTPIGNLGDMTIRAIEILKTVDLIAAEDTRHTQMLLNHFEIKTKTISFHEHNTQMRIPELLAKLANGETIAQVSDAGMPSISDPGKELVRAAIDAGVPVVPLPGANAATTALIASGLPPQPFLFYGFLPRKAGEKNRELEKLAHESATLLFYESPHRVGKTLAAMQTAFGD-RQAALARELTKKFETFIRGSLSALQTYAAGDLKGEFVIMVEG------AADKPAVDVTVPLKMQVEAIVATGAKPNAAIKLVAKQNGLAKQVVYDAYHE 282
>gi|167753410|ref|ZP_02425537.1| hypothetical protein ALIPUT_01684 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167658035|gb|EDS02165.1| hypothetical protein ALIPUT_01684 [Alistipes putredinis DSM 17216] (236 aa)
Score = 320, Expect = 8.0e-28, Identities = 76/232 (32%), Positives = 122/232 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      KL+IV TPIGN+ +I+ A+ L+    EDTR S LL L I +  + N +   +   +   L+SDAG P +SDPGFLL+  ++  +V+ + G ++ + +L+ SGFP   F GFL  K +  L L +E +T+I +ES R+ TL+  E+F  +  ++RELTK E  R ++A + +  + T KGEFVI++  K +++ E +
 S:   3 KLYIVPTPIGNLDDITIRAVRVLSEVDFILAEDTRTSSVLLKHLGIEKKMYAHHKFNEHATVGLVADNIAQGRSAALISDAGTPGISDPGFLLVRACLEAGIEVETLPGATAFVPALVQSGFPCDRFCFEGFLPQKKG-RNKHLQSLASEPRTMIFYESPFRVVKTLEQFAEVFGPERMAAVSRELTKKFEQTVRGTLAEVADYFREHTPKGEFVIVVAGLPKPGKNMDTESEE 235
>gi|194684983|emb|CAR47200.1| putative tetrapyrrole methylase [Proteus mirabilis HI4320] (292 aa)
Score = 319, Expect = 8.2e-28, Identities = 86/268 (32%), Positives = 147/268 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE---KVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L++ +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q +  K +   L+SDAG P+++DPG+ L+N  KN  V + G + + +L +G PS  + GFL   +QD L L E +T+I +ES HR+ D+L + ++ ++ + +ARELTK ETI  +   + E +  KGE V+++    E +K + D+ + E+ + +  +KE  K A + + Y +K N+LY
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALDVLSHVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKADQLISKLQQGLSIALVSDAGTPLINDPGYHLVNQCRKNGIKVVPLPGACAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKTKSRQDCLRDLAQEPRTLIFYESTHRLLDSLADMVTVWGEARYVVLARELTKTWETIQGMPVGELLNWVREDENRRKGEMVLIV-------EGYQKPQEDH--FAPEVLRTLAILQKELPLKKAAAVTAEIYGVKKNALY 279
>gi|157826166|ref|YP_001493886.1| hypothetical protein A1C_05715 [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|157800124|gb|ABV75378.1| hypothetical protein A1C_05715 [Rickettsia akari str. Hartford] (278 aa)
Score = 319, Expect = 8.3e-28, Identities = 85/225 (37%), Positives = 129/225 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKE 225
      +  L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N V ++ G S+L+ +L +S P+  LF+GFL   KQ  +L N  T+I FE+ R+ +TL + K+I N + IC+ARELTK+ + I  I I E    KGE V+LI  ++E
 S:   3 LKSGLYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIHTKLQIYNDHSDEKDRENIISLIKSGNIISLISDAGTPLISDPGYKLVKGLRSLNCHVDVVPGVSALITALTLSTLPTDRFLFHGFLPKTTESKQKIFYELVNLKATLIFFETAPRLINTLSVAKKILGN-REICVARELTKLYQEIKTGDIDEIIEFYQNNILKGEIVLLISGILQE 228
>gi|91228504|ref|ZP_01262426.1| hypothetical protein V12G01_00255 [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91187938|gb|EAS74248.1| hypothetical protein V12G01_00255 [Vibrio alginolyticus 12G01] (287 aa)
Score = 319, Expect = 8.5e-28, Identities = 92/270 (34%), Positives = 151/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKI---TEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL--IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L+  I  EDTR++ KLL+ NI + KTF +L+ +NE+Q    K    L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++ + +T I +ES HRI D+L+ + ++  + + +ARELTK ETI  + + E +K   ++GE V+L+ +    +E TD S+ + L L + K  K A +V+ ++LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRAIEILSTVDIIAAEDTRHTGKLLSHFNI--QTKTF-ALHDHNEQQKAQVLVEKLLSGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTKCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIASVERTCIFYESPHRILDSLQDMLDVLGPDREVVLARELTKTFETIQGMPLGELIEWVKSDDNQQRGEMVLLVHGH--------RETTDDSLPEDALRTLGILTKELPLKKAAALVAEIHNLKKNALYKW 281
>gi|149002485|ref|ZP_01827419.1| hypothetical protein CGSSp14BS69_12191 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759422|gb|EDK66414.1| hypothetical protein CGSSp14BS69_12191 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (289 aa)
Score = 319, Expect = 8.8e-28, Identities = 88/276 (31%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++   K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I+E  KGE +++++  ++ E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFGSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVILVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SISETSLKGECLLIVEGASQDVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|29347683|ref|NP_811186.1| methyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|29339584|gb|AAO77380.1| methyltransferase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (224 aa)
Score = 319, Expect = 9.1e-28, Identities = 71/216 (32%), Positives = 119/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K +Q +L L E +T++ +ES HR+ TL  E F  +  ++RE++K++E  R S+A I   TE +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRVLKEVDLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKAGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RQTRLKALAEEHRTMVFYESPHRLLKTLTQFAEYFGTERQATVSREISKLHEETVRGSLAELIEHFTATEPRGEIVIVL 219
>gi|118586630|ref|ZP_01544070.1| methyltransferase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432945|gb|EAV39671.1| methyltransferase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (287 aa)
Score = 319, Expect = 9.9e-28, Identities = 95/277 (34%), Positives = 147/277 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      KL++V TPIGN+ +++ A++TL  +  EDTR+S LL  I  K  SL+ +N Q +   K +   +SDAG P +SDPG L+  I+N DV + GPS+ + +LI SG P+  F GFL+  + ++ QL +L   T+I +ES R+ TL+ ++ IF   + +ARELTK E+ YR I  +N IK  +GEFV+LI  K E+I  +  + ++ +++ I G K  A K V+  L  +Y + + KN
 S:  13 KLYLVPTPIGNLDDMTIRAVSTLKEVDLIAAEDTRHSGILLQHFQI---KKDLISLHEHNYAQRVPELVDKLKKGLNIAQISDAGMPSISDPGHELVLAAIQNGVDVISLPGPSAGITALIASGLPADKFTFIGFLSKKDSEQKKQLEELMPLDSTLIFYESPFRVGKTLENVRAIFGEKTKVVLARELTKKFESYYRGDITQALNFIKSNRPRGEFVLLIK---KIHEAIVPSD---ELIVDLIDERIASGTKPIDAIKAVAKLLGLIRADVYKIYHKEKN 285
>gi|171853631|emb|CAM11502.1| Putative methyltransferase [Candidatus Phytoplasma australiense] (289 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 90/276 (32%), Positives = 150/276 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL---IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L++VATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTRNSKKLL  I + ++Y N N  I   + + L+SDAG P++SDPGFLL+N  K +++ I G S+ + + + +  +  +F GFL    + +L + +N +T+II+ES +RIK TL +I +++ N + I +ARELTK ETI  ++ ++ + + KGE+V+LI+  K T +     +LN E +  ++ G +K A  V+ +    +Y +  KN
 S:  15 LYLVATPIGNLEDITFRAVRVLKEVFLILAEDTRNSKKLLEHYQIKKKIISYYQHNQKNRLPQILELLSQGKDLALISDAGTPLISDPGFLLVNEIEKKGFNIVAIPGASAFLTAFVTANLKTP-FIFLGFLPRLGQALKKELLKYQNNHETLIIYESPYRIKKTLLLIHQLYGN-RRISLARELTKKFETIINGNLEDVLKEDLVYKGEYVLLIEGKQKTTPQL--------TFLNISEHIAFYLKLGFSQKEALMQVAQERQESKKEIYRKYNHIKN 283
>gi|167038524|ref|YP_001666102.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|167038734|ref|YP_001661719.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166852974|gb|ABY91383.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166857358|gb|ABY95766.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (273 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 83/270 (30%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++ TPIGN+++I+  + TL  I  EDTR + KLLN +I   +++ N  +  +   K   L++DAG P +SDPG L+ L I+  V + GP++ + +L+ SG +S+ +F GFL   ++++LN++ E +TII++E+ HR+K+TL+ +K +  + I IARELTK++E  R +I + ++  KGE V++I+  K+  K E     ++K + +G +K A K V+ + + + +Y 
 S:   7 LYLCPTPIGNLEDITLRVLKTLKEVDIIAAEDTRQTLKLLNHFDIKKPLTSYHEHNKRTKGAKLIEELKKGKSIALVTDAGTPAISDPGEDLVKLCIEEGIKVVPLPGPTAAITALVASGLDTSSFVFEGFLPTKNKEREERLNRISKEERTIILYEAPHRLKETLRELKS-YVAERKIVIARELTKIHEEFIRGTIDEVLTKLGDEIKGEIVLIIEGAQKQQVEEKPEIL--------IQKYLEEGMDKKEAIKRVAKELGIPKSQVYKL 268
>gi|196235385|ref|ZP_03134188.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermus aquaticus Y51MC23] >gi|196220647|gb|EDY15263.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermus aquaticus Y51MC23] (262 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 66/216 (30%), Positives = 120/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      +L +V TPIGN+++I+ A+ TL  + CEDTR + LL  I      + K+ + + +    +DAG P +SDPG L+ L ++ W V+ + GP++L+ +L+ SG P+  F GFL   ++++L L E +T +++ES HR++ TL+ + E++ + + +ARE++K++E ++R S+     KGEFV+++
 S:   2 RLVLVPTPIGNLEDITLRALRTLKEAEVVACEDTRRTGLLLRHYGIPTPTLRLDQHTLDRAKELLAPYAY----VAYATDAGTPGISDPGAELVRLALEWGWRVEALPGPTALIPALVASGLPTHRFTFEGFLPKAGRERKERLQALAREGRTAVLYESPHRLRKTLEDLMEVYGEAHPVAVAREISKVHEEVFRGSLKEAWARFAEPKGEFVLVL 213
>gi|15604581|ref|NP_221099.1| hypothetical protein RP747 [Rickettsia prowazekii str. Madrid E] >gi|6226391|sp|Q9ZCJ3|Y747_RICPR UPF0011 protein RP747 >gi|3861276|emb|CAA15175.1| unknown [Rickettsia prowazekii] (280 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 84/224 (37%), Positives = 129/224 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK 224
      +  L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  I + + +  +  ++++I S   N  L+SDAG P++SDPG+ L+   N+ ++++ G SS + +L +S P+  LF GFL   K+  +L N  T+I F++ R+ +TL + KEIF N + IC+ARELTK+ +   I I E    KGE V+LI NV+
 S:   3 LKSGLYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHYIHTKLQIYNDHSDYKDREYIISLIKAGNVVSLISDAGTPLISDPGYKLVRDLRNLNYYIEVVPGVSSPITALTLSSLPTDRFLFSGFLPKTIESKKKIFAELVNLKATLIFFDTASRLINTLLLAKEIFGN-REICVARELTKIYQETKTGDIDEIIEFYKNNILKGEIVLLISGNVQ 227
>gi|28897224|ref|NP_796829.1| hypothetical protein VP0450 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153839037|ref|ZP_01991704.1| conserved hypothetical protein [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|28805433|dbj|BAC58713.1| conserved hypothetical protein [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149747465|gb|EDM58413.1| conserved hypothetical protein [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (287 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 88/270 (32%), Positives = 152/270 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKI---TEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L+N I  EDTR++ KLL+ NI + KTF +L+ +NE+Q    K    L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++ + +T I +ES HRI D+L+ + ++  + + +ARELTK ETI  + + E +K   ++GE V+L+ + + ++  +E  ++ +  E ++K   A +V+ ++LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRAIEVLSNVDIIAAEDTRHTGKLLSHFNI--QTKTF-ALHDHNEQQKAQVLVEKLLSGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTKCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIASVERTCIFYESPHRILDSLQDMLDVLGPEREVVLARELTKTFETIQGMPLGELIEWVKSDDNQQRGEMVLLLHGHRETSDEALPDEALRTLGILTKELPLKK------AAALVAEIHNLKKNALYKW 281
>gi|157690818|ref|YP_001485280.1| methyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157679576|gb|ABV60720.1| methyltransferase [Bacillus pumilus SAFR-032] (292 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 87/272 (31%), Positives = 150/272 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI------NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL---IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ AI TL +   EDTR +KKL ++ I   +++ N ++  + + +   L+SDAG P +SDPG ++ F   V + G ++ + +LI SG    FYGFL+ K K+ QL LK  +TII +E+ HR+K+TL ++KE++ N +NI I RELTK E  R + ++   N+I  +GEF +++ N ++ E + +E  +  L+E E +  I +G  K A K + + +  ++Y+ + 
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIQTLKDVDYIAAEDTRQTKKLCHVYEIDTPLTSYHEHNKDSSGHKLIEWLKEGKNIALVSDAGLPTISDPGAEVVRDFTNIGGYVVPLPGANAALTALIASGITPQPFFFYGFLDRQKKEKKKQLEALKKRQETIIFYEAPHRLKETLTLMKEVWGN-RNIAITRELTKKFEEFIRGDLESVLTWATENQI----RGEFCLVVQGNDQDEEELNEEV--WWKSLSEKEHVIHYIEEGLTSKEAIKRTAVERGVPKRTIYDAYH 289
>gi|153808656|ref|ZP_01961324.1| hypothetical protein BACCAC_02955 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128482|gb|EDM19700.1| hypothetical protein BACCAC_02955 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (224 aa)
Score = 318, Expect = 1.1e-27, Identities = 70/216 (32%), Positives = 120/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +V+ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K +Q +L L E +T++ +ES HR+ TL  E F  + + ++RE++K++E  R S+A I   TE +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIKVLKEVDLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKAGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVECLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RQTRLKALAEEHRTMVFYESPHRLLKTLTQFAEYFGAERQVTVSREISKLHEETVRGSLAELIEHFTATEPRGEIVIVL 219
>gi|194476548|ref|YP_002048727.1| hypothetical protein PCC_0060 [Paulinella chromatophora] >gi|171191555|gb|ACB42517.1| hypothetical protein PCC_0060 [Paulinella chromatophora] (283 aa)
Score = 318, Expect = 1.1e-27, Identities = 82/268 (30%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNE-TIYRSSIANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+ ++S +  L N   CEDTR S ++L L I   +F+ N +  +      ++SDAG P +SDPG L+  +K  +V I GP +L+ +L++SG P+  F GFL  +N ++ +L +L N+ +T+II+ES HR+ D L+ ++ I N + + +ARELTK +E I + + +  +I + +GE ++I   E++ +   + V + L++LI G   A +++S  +  LY
 S:  11 LYLVGTPIGNLGDLSPRSRQVLQNVDRIACEDTRRSGQMLAQLGIKARLLSFHQRNETSRIPQLLEIITNGESLAVISDAGLPGISDPGEELVAAALKTGHEVICIPGPCALITALVISGLPTRRFCFEGFLPVKQNQRRKRLQELANDPRTLIIYESPHRLVDLLEELESILGN-RPLQVARELTKHHEQQIGPNVVTALAHFRINKPQGECTVVI-GGASESKYLGLYPWNQVVLIETLKELIETGSSPSEAARILSKNTGMPRRQLY 278
>gi|157377382|ref|YP_001475982.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|157319756|gb|ABV38854.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase [Shewanella sediminis HAW-EB3] (280 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 87/270 (32%), Positives = 138/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKI---TEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +IS AI L N + CEDTR+S LL+  I    + N +  +I      L+SDAG P++SDPG+ L++   + V + G + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI +L+ I    + I +ARE+TK ET  ++ + ++K   +KGE V++   + E E I    +V +N L KL+ +  K A +  + +K N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRAIDVLNNVKLIACEDTRHSGILLSHFGIETRKTALHDHNERDRADWIIQKLSNGEAVALISDAGTPLISDPGYHLVSAVRNAGYKVIPLPGACAAITALSASGLPSDRFTFEGFLPSKEKGRIDKLTELKEDPRTLIFYESPHRIVHSLESILTALGEDRVIVMAREVTKTFETFLCGTVKEVLEQVKADPNQQKGEIVLMCHGYRLAEDEGIP------TVVINTL-KLLCEELPLKKASALAGQIHGMKKNALYKY 274
>gi|160885075|ref|ZP_02066078.1| hypothetical protein BACOVA_03073 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156109425|gb|EDO11170.1| hypothetical protein BACOVA_03073 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (224 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 71/216 (32%), Positives = 119/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K +Q +L L E +T++ +ES HR+ TL  E F  +  ++RE++K++E  R S+A I   TE +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIKVLKEVDLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKAGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RQTRLKTLAEEHRTMVFYESPHRLLKTLTQFAEYFGAERQATVSREISKLHEETVRGSLAELIEHFTATEPRGEIVIVL 219
>gi|160893393|ref|ZP_02074179.1| hypothetical protein CLOL250_00943 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156864968|gb|EDO58399.1| hypothetical protein CLOL250_00943 [Clostridium sp. L2-50] (279 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 83/269 (30%), Positives = 147/269 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDN--SKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRK-GEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      L++VATPIGN+++++ A+ TL+  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N ++ + +      +++DAG P +SDPG L+  +   V + G + + +LI SG P+  F FL +K K + L +LK+E++T++I+E+ HR++ TL  E+FD  + I + RELTK +ETI + ++ IN + E +GE+V++I+     ++++  S+ + E  + K G +K A K +  +  +YN
 S:   5 LYLVATPIGNLEDMTFRAVRTLSEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFEIKTPMTSYHEFNKYDKAKVLVDKLLTGTNIAVITDAGTPGISDPGEELVRQALAAGVTVTAVPGACACITALISSGLPTRRFAFEAFLPQDKKEKAEVLAELKDETRTMVIYEAPHRLQKTL---AELFDTLGDRKITLCRELTKRHETIEQFVLSEAINYYEEHEPRGEYVMVIEGMDVAAAKAERQQEFLSMTIEEHVAMYEKQGMTKKDAIKQAAADRGVPKREVYN 275
>gi|15900818|ref|NP_345422.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15902882|ref|NP_358432.1| hypothetical protein spr0838 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|111658123|ref|ZP_01408821.1| hypothetical protein SpneT_02000689 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116515519|ref|YP_816311.1| hypothetical protein SPD_0828 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|149010420|ref|ZP_01831791.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_03677 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168485887|ref|ZP_02710395.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|182683882|ref|YP_001835629.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|14972413|gb|AAK75062.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15458440|gb|AAK99642.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076095|gb|ABJ53815.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147764901|gb|EDK71830.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_03677 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|182629216|gb|ACB90164.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183571008|gb|EDT91536.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (289 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 93/276 (33%), Positives = 154/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNE-SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K+ +Q Q  LK + +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I E  KGE +++++  + E +K+E D V  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPR-KSGQQKQFFGLKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SIAETPLKGECLLIVEGASQGVE--EKDEEDLFV---EIQTRIQQGVKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|151572927|gb|EDN38581.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (290 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 92/268 (34%), Positives = 152/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTIKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVASLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNRRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSDVSDSNNLKIDVDELLKGLLDEVPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|119356390|ref|YP_911034.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|119353739|gb|ABL64610.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (244 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 82/232 (35%), Positives = 134/232 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQF---INSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKI---TEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDY 236
      L++VATP+GN+++I+ A+ TL N   CEDTR + LL  +I  K  S + NE +  I   + + CL +DAG PI+SDPG+ LI+  + + V I GPS+L +L V  P +N F GFL H K ++ +L L + + ++ +ES HRI  L  KE F +S+ + IARE+TK++E YR+  +  ++  T +GEFV++++  K+ + +++ D+
 S:  11 LYVVATPLGNLEDITLRAVKTLQNAGAIACEDTRRASILLKHFDII--GKKLISYHNYNEARAVLQITRLLEEGVDVCLTTDAGTPIISDPGYSLIHALREKGFPVIPIPGPSALTAALSVCPLPVNNFFFAGFLPHKKG-RKSRLAFLSSLNTPVVFYESPHRIIKLLDEFKEAFPDSE-LFIAREMTKIHEE-YRTGTLDALRERLEHETIRGEFVVVVNPACKKNKKTEQDNADH 243
>gi|83855907|ref|ZP_00949436.1| methyltransferase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83849707|gb|EAP87575.1| methyltransferase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (222 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 79/216 (36%), Positives = 125/216 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI 219
      KLF+V TPIGN+++++ AI TL +   EDTR S KLL  +S   +S + +NE + +    + E C L+SDAG P +SDPGFLL  I+ N DV+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +L L E++T++ +ES H++ TL  E F  + + ++REL+K+ E  R +  + +K E  KGE VI++
 S:   3 KLFLVPTPIGNLEDMTFRAIQTLKDVDFILAEDTRTSGKLLKHFEVS---TPMHSHHMHNEHKSVVGVVKRIQSGETCALISDAGTPAISDPGFLLTRACIEANLDVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRLKLLAEETRTMVFYESPHKLVKTLGNFAEYFGADRPVSVSRELSKLYEETIRGTATEV--LKHFEEKAPKGEIVIVV 219
>gi|194397823|ref|YP_002037575.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194357490|gb|ACF55938.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae G54] (289 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 88/276 (31%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL+ VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I+E  KGE +++++  ++ E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYXVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SISETSLKGECLLIVEGASQDVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|168494366|ref|ZP_02718509.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183575682|gb|EDT96210.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (289 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 85/276 (30%), Positives = 152/276 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E  + + KGE +++++  ++ E  E+ + ++L E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLESIAETSLKGECLLIVEGASQDVE----EKGEEDLFL-EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|115314111|ref|YP_762834.1| tetrapyrrole methyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|167010130|ref|ZP_02275061.1| tetrapyrrole methyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|115129010|gb|ABI82197.1| tetrapyrrole methyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] (290 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 93/268 (34%), Positives = 152/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + +NEL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVNELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|154482641|ref|ZP_02025089.1| hypothetical protein EUBVEN_00308 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149736541|gb|EDM52427.1| hypothetical protein EUBVEN_00308 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (279 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 87/273 (31%), Positives = 150/273 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK---GEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      M KL++ ATPIGN+++I+  + TL  +  EDTRNS KLLN +I   +++ N ++ + +   +   +++DAG P +SDPG ++  +  V + GP++ + +L +SG +  F FL +K K  L +LKNE++TIII+E+ HR+ TLK ++E  N + + + RELTK E  +++I  E K EK  GE+V++I+  +E  + ++  S+ + E +E I +G +K A K+V+  +  +YN
 S:   1 MAGKLYLCATPIGNLEDITYRVVRTLNEVDLIGAEDTRNSIKLLNHFDIKTPMTSYHEFNKYDKAKQLVEMMKEGKNIAIITDAGTPGISDPGEEVVRQCFEAGIQVTSLPGPAACITALTMSGQKTRRFCFEAFLPKDKKEKVAVLEELKNETRTIIIYEAPHRLARTLKELRETLGN-RQLTLCRELTKKYEEADKTTIDQAIE-KYNEKEPRGEYVLVIEGKSQEEIQEENKQKWESMTIEEHMEYYISQGNDKKSAMKLVAKDRGVSKRDIYN 275
>gi|114561578|ref|YP_749091.1| hypothetical protein Sfri_0390 [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114332871|gb|ABI70253.1| Protein of unknown function UPF0011 [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (280 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 87/270 (32%), Positives = 136/270 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN +IS AI L  + CEDTR+S +LL+  I    + N + Q+I   +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + G + + +L SG PS  F GFL  + + D+L LK + +T+I +ES HRI +L I ++  + + +ARE+TK ET  + A + +    +KGE VI+     ++ EE  +V + L KL+ +  K A +  + LK N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNFGDISARAIEVLQQVDLIACEDTRHSGRLLSHFGIETRKTALHDHNERDRAQWIVEQLNEGKSIALISDAGTPLISDPGYHLVNHVRQAGHRVVPLPGACAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKARIDKLEFLKEDPRTLIFYESPHRILYSLAAIVDVLGADRQVVMAREVTKTFETFLSGTAAEVLALVEADDNQQKGEMVIMCHGF-----TLSDEEGIPAVAVATL-KLLCEELPLKKAAAIAGQIHGLKKNALYKY 274
>gi|188996816|ref|YP_001931067.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188931883|gb|ACD66513.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (278 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 98/276 (35%), Positives = 154/276 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS---IANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L++VATPIGN+K+IS A+ TL    CEDTR +KKLLN  I E+K  S + +NE++     + + L+SDAG P +SDPG+ ++  +NN V I GP +  +L SG PS  LF GFL  ++ K+ L +   T+I++ES +R+ DT+ +IK++ D  NI +A+ELTK++E   +  I + E + + KGEFVIL+ + K+ +I ++E  V   +L + K K  K+++ +Y+L N Y  + N
 S:   4 LYVVATPIGNLKDISFRALDTLKKVKYIACEDTRQTKKLLNFYGI--EDKHLISYHEHNEEEASEKILKILEKEDIALVSDAGTPCISDPGYRVVKKARENNIKVVPIPGPFAGAVALSASGLPSDKFLFLGFLPQKRSHKEKVLKKYIELDTTLILYESPNRVIDTVNLIKDL-DEKANIVVAKELTKIHEEFIIGNPFEILDFFEKNLDKIKGEFVILVHPSEKKA-TIDEDEIKRRVI-----ELKNQNLKSKEIAKIIADEYNLPKNQAYKMTLESGN 276
>gi|90413029|ref|ZP_01221027.1| putative methyltransferase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90326044|gb|EAS42483.1| putative methyltransferase [Photobacterium profundum 3TCK] (279 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 77/228 (33%), Positives = 130/228 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      L+IV TPIGN+ +I+ A+ L N +  EDTR++ +LL+ +IS  +TF +L+ +NE+Q +  K    L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + GP +++ +L +G PS  F GFL   ++D  L ++ +T+I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETI+ + +   ++E   +GE V+L+ + K + + E
 S:   7 LYIVPTPIGNLADITHRALDVLANVDLIAAEDTRHTSRLLSHFSIS--TRTF-ALHDHNEQQKADYLIEKLQAGTSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSGAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDTFQSLADDERTLIFYESPHRITDSLADMLAVLGPERQVVLARELTKTYETIHGAPLGELIDWLSEDSNRVRGEMVVLVAGHRKAKDDLPSE 238
>gi|54310314|ref|YP_131334.1| putative methyltransferase [Photobacterium profundum SS9] >gi|46914755|emb|CAG21532.1| putative methyltransferase [Photobacterium profundum SS9] (286 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 77/228 (33%), Positives = 130/228 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      L+IV TPIGN+ +I+ A+ L N +  EDTR++ +LL+ +IS  +TF +L+ +NE+Q +  K    L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + GP +++ +L +G PS  F GFL   ++D  L ++ +T+I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETI+ + +   ++E   +GE V+L+ + K + + E
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITHRALDVLANVDLIAAEDTRHTSRLLSHFSIS--TRTF-ALHDHNEQQKADYLIEKLQAGTSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQAGVKVVPLPGPCAVITALSGAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDTFQSLADDERTLIFYESPHRITDSLADMLAVLGPERQVVLARELTKTYETIHGAPLGELIDWLSEDSNRVRGEMVVLVAGHRKAKDDLPSE 245
>gi|89255605|ref|YP_512966.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|89143436|emb|CAJ78612.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|134252826|gb|EBA51920.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] (290 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 93/268 (34%), Positives = 152/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + +NEL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTIRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVNELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|94501907|ref|ZP_01308417.1| predicted methyltransferase [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94425960|gb|EAT10958.1| predicted methyltransferase [Oceanobacter sp. RED65] (278 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 84/276 (30%), Positives = 146/276 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +I++ A+ L +   EDTR++K+LLN L I  K  + + +NE Q    K    L+SDAG P+++DPG+ +  ++ +DV I G +++ +L + P+  LF GFL  + +Q   + + +T+++++S HRI +L + E+ + K + +ARE+TK ET R S ++I   +  +KGEFVI+I   K+ + + +E D ++ L+  +    K A + +   K N LY  + K
 S:   5 KLYVVATPIGNLADITQRAVEILNSVDCIAAEDTRHTKRLLNHLTIE---KPLLAAHDHNEDQVAKRIIDKLSAGESMALVSDAGTPLIADPGYHVTQAVVEAGFDVVPIPGSCAIIAALSAAALPTDRFLFDGFLPAKSHGRQAYFQSILEQERTVVVYDSPHRITASLSDLIEVMGDDKQLVVAREITKTFETFLRGSASDILKTMQDDANQQKGEFVIMIRGAQAKKHQEVSQEAIDLTLLLSTELPM-------KKAAALAATHTGYKKNQLYQLALEAK 278
>gi|118496695|ref|YP_897745.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194324002|ref|ZP_03057777.1| conserved hypothetical protein [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118422601|gb|ABK88991.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194321899|gb|EDX19382.1| conserved hypothetical protein [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (290 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 92/268 (34%), Positives = 152/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVASLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|172037596|ref|YP_001804097.1| tetrapyrrole methylase family protein [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171699050|gb|ACB52031.1| tetrapyrrole methylase family protein [Cyanothece sp. ATCC 51142] (287 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 82/270 (30%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+++I+ A+ L + ++  EDTR++ KLL+  I+  +++ N  + + ++ +   L++DAG P +SDPG+ LI+ I N V I GP++ + +L VSG P+  +F GFL   + D+L LK E++TII++E+ HR+ TL +++I+   + + RE+TK E +R S+ +   N +I KGEF ++I  +   + E    +EL++L+ +G   A + ++  +   +YN 
 S:  15 LYIVGTPIGNLEDITFRAVRILKSVNLIAAEDTRHTAKLLHHFEITTPQISYHHHNRTARQTELLNYLEEGKSIALVTDAGMPGISDPGYDLISASIIANIPVIPIPGPTAAITTLSVSGLPTDRFIFEGFLPLKGKERCDRLQALKTETRTIILYEAPHRLLKTLTDLQDIYGKDHPLTVGREITKRYEEFWRGSLEDAILYYQNSQQI--KGEFTLIIAGCSQN----RFLELSIDQLKDELKQLLDQGMTRSQASRQLAEVTTFSRRQIYNL 283
>gi|170724723|ref|YP_001758749.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169810070|gb|ACA84654.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (280 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 87/270 (32%), Positives = 139/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKI---TEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +IS AI L N + CEDTR+S LL+  I    + N + ++I      L+SDAG P++SDPG+ L++   + V + G + + +L SG PS  F GFL  + + D+L +LK + +T+I +ES HRI +L+ I    + I +ARE+TK ET  ++ + ++K   +KGE V++   + E E I    +V +N L KL+ +  K A +  + +K N+LY +
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDISSRAIDVLNNVKLIACEDTRHSGILLSHFGIETRKTALHDHNERDRAEWIIQKLSNGEAIALISDAGTPLISDPGYHLVSQVRAAGYKVIPLPGACAAITALSASGLPSDRFSFEGFLPSKEKGRLDKLTELKEDPRTLIFYESPHRIVHSLESILTALGEDRIIAMAREVTKTFETFLYGTVKEVLEQVKSDPNQQKGEIVLMCHGYRLVEDEGIP------AVVINTL-KLLCEELPLKKASALAGQIHGMKKNALYKY 274
>gi|89889686|ref|ZP_01201197.1| tetrapyrrole methyltransferase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89517959|gb|EAS20615.1| tetrapyrrole methyltransferase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (221 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 76/214 (35%), Positives = 122/214 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVI 217
      KL++V TPIGN+ +I+ A+ L + +  EDTR S KLL  I   +++ N +   + S   + L++DAG P +SDPGFL+  ++NN DV+ + G ++ + +++VSG P  +F GFL  K +Q +L LK E +TI+ +ES H++ TL  K + + + I+RE+TKM E +R ++ A I  + + KGEFVI
 S:   2 KLYLVPTPIGNLADITYRAVEILKDVDLILAEDTRTSGKLLQHYEIKTPMLSYHMHNEHKIVDHVVSRIKNGEKMALITDAGSPGISDPGFLITRKMLENNLDVEALPGATAFVPAIVVSGLPCDKFVFEGFLPVKKG-RQKRLEFLKEERRTIVFYESPHKLLKTLADFKTHYGGNSRVSISREITKMFEEHFRGTVDAAITFFETKKPKGEFVI 216
>gi|110801768|ref|YP_697597.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682269|gb|ABG85639.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens SM101] (280 aa)
Score = 317, Expect = 1.6e-27, Identities = 87/271 (32%), Positives = 151/271 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIR----KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      K+++V TPIGN+ +I+ A+ L N +  EDTR + KLLN  I   +++ N  + + I   +   ++SDAG P +SDPG +++  I+  + +++ G ++  +LI SG ++ +F GF    K+ + +K+ ++TIII+ES +RI DT+ +KE  N K + I RELTK++E I+R ++ A I+ +  KGEFV +I  K + I++E T  + ++ E +I   +G K+K A K V+  + + +Y F
 S:   3 KVYLVPTPIGNLGDITLRALEVLKNVDLIAAEDTRQTLKLLNHFEIKKPLISYHKHNEQGKGEEILRRVKEGTSVAIVSDAGTPGISDPGSVIVEKCIEEGIEFEVLPGATAFTTALIYSGLDTTKFMFKGFFPRENKDKRSFIEDIKDRTETIIIYESPYRILDTIDTLKEGLGNRK-VAICRELTKLHEEIFRGTLEEAKIHFEENAPKGEFVCVISG--KTDKEIEEENTSKWISMSIEEHIIHYIDNEGMKKKDAIKQVAKDRGVAKSEIYKF 276
>gi|124009734|ref|ZP_01694404.1| conserved hypothetical protein [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123984239|gb|EAY24588.1| conserved hypothetical protein [Microscilla marina ATCC 23134] (227 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 72/215 (33%), Positives = 122/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN---EIKITEKGEFVILI 219
      L++V TPIGN+ +I+ AI L + +  EDTR S LL L+I  ++++ N +  Q +   K + L+SDAG P +SDPGFLL+  +K+  ++ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL H K +Q +L QL E++T++ +ES HR+  L + E+  +  ++RELTK+ E   ++ +  E K  KGE V+++
 S:   9 LYLVPTPIGNLDDITLRAIKILQSVDVILAEDTRTSGVLLRHLDIGKPLQSYHIHNEHKVLQQLVERMQKGEKMALISDAGTPAISDPGFLLVRECLKHEIQIECLPGATAFVPALVKSGLPNDRFIFEGFLPHKKG-RQTRLQQLAAETRTMVFYESPHRLVKMLHQLAEVLGKDRQASVSRELTKIYEETVNGTLEEVAQHFEAKKV-KGEIVVVV 224
>gi|187932211|ref|YP_001892196.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187713120|gb|ACD31417.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (290 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 93/268 (34%), Positives = 153/268 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L V+G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSVAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEIPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|118591503|ref|ZP_01548900.1| probable methyltransferase protein [Stappia aggregata IAM 12614] >gi|118435831|gb|EAV42475.1| probable methyltransferase protein [Stappia aggregata IAM 12614] (304 aa)
Score = 316, Expect = 1.8e-27, Identities = 88/268 (32%), Positives = 132/268 (49%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE---KVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV+TPIGN+ +I+ A+ TL  S+ CEDTR + L  ++   ++ N + ++ I      L+SDAG P++SDPG+ L+  +   V I G S+ + L+ +G PS VLF GFL   K +L L   T++ FES HR  TL ++ E+  S+  +ARELTK ET R ++ ++   + KGE VIL  V  E  + E D   +L+ L+ +  E   A K VS  L N +Y
 S:  31 LYIVSTPIGNLGDITVRALETLAAASVIACEDTRVTATLTQRFSLKTPLLPYHEHNADKQRPKILEALADGRAVALVSDAGTPLVSDPGYRLVRDVVAEGHKVIPIPGASAPLAGLVAAGLPSDTVLFAGFLPQKGGPKSRRLQDLAKVPATLVFFESPHRTAATLALMAELLGASREAVVARELTKRFETFERGTLEELSARFDGQQIKGEIVIL----VGPPEDKPEAEAD------DLDALLSEALTEMPVSAAAKKVSKATGLDRNEVY 293
>gi|50364918|ref|YP_053343.1| putative tetrapyrrole methylase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363474|gb|AAT75459.1| putative tetrapyrrole methylase [Mesoplasma florum L1] (290 aa)
Score = 316, Expect = 1.9e-27, Identities = 101/274 (36%), Positives = 161/274 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE----KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIK-NNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL-NHNKNLKQDQLNQLKNE-SKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      +++V TPIGN+++IS A+ TL  S+ CEDTR S+ L  I  NK  SL+ NE  ++ I  D K N+ ++SDAG P +SDPG  I  +  + +V +N  + +H+++ SG+ +  F+GFL N +  K D+L + N+ SK+II F ESVHRIKDT+ + EI ++++++ I RELTK+NE  + I +N  +E  KGE VI++D  ++ ++I  E  V   E+ I++G K K AC +V K +  N +Y + ++
 S:  14 IYLVGTPIGNLEDISFRALETLKKVSVICCEDTRTSQTFLKKYEI---NKKLISLHKYNESERIEEIIKILDDK-NDVAIISDAGCPAISDPGANFIKEILNIYDCNVTSVNVGPAYIHAIVASGYTAKENYFHGFLENKSDKSKVDELKDMLNKNSKSIISFYESVHRIKDTISKMSEILNSNQSVLIGRELTKLNEQYIQGEIEVVNNFVQSEEFILKGEIVIVVDTQKQQVDAINDNEIILLV-----EEEIKQGYKLKQACDIVGAKINKSKNEVYQIFIKK 290
>gi|187777346|ref|ZP_02993819.1| hypothetical protein CLOSPO_00898 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774274|gb|EDU38076.1| hypothetical protein CLOSPO_00898 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (284 aa)
Score = 316, Expect = 1.9e-27, Identities = 90/271 (33%), Positives = 156/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L N I  EDTR + KLLN NI   +++ N ++  INS   N  L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK ++E  N +NI I RELTK++E I R ++ + IK E  KGE+V++++  E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLKNVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFNEEDKSINIINSLKEGKN-IALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLVQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRESLGN-RNISICRELTKVHEEIIRDNLEEV--IKYYESHQPKGEYVLVLEGKSIEEIEKEKEMEWSSISIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|110799114|ref|YP_694736.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168211814|ref|ZP_02637439.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168215154|ref|ZP_02640779.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168218270|ref|ZP_02643895.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|169344700|ref|ZP_02865663.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182626812|ref|ZP_02954550.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|110673761|gb|ABG82748.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|169297167|gb|EDS79281.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170710230|gb|EDT22412.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170713435|gb|EDT25617.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177907858|gb|EDT70456.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182379725|gb|EDT77204.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens NCTC 8239] (280 aa)
Score = 316, Expect = 1.9e-27, Identities = 87/271 (32%), Positives = 151/271 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIR----KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      K+++V TPIGN+ +I+ A+ L N +  EDTR + KLLN  I   +++ N  + + I   +   ++SDAG P +SDPG +++  I+  + +++ G ++  +LI SG ++ +F GF    K+ + +K+ ++TIII+ES +RI DT+ +KE  N K + I RELTK++E I+R ++ A I+ +  KGEFV +I  K + I++E T  + ++ E +I   +G K+K A K V+  + + +Y F
 S:   3 KVYLVPTPIGNLGDITLRALEVLKNVDLIAAEDTRQTLKLLNHFEIKKPLISYHKHNEQGKGEEILRRVKEGTSVAIVSDAGTPGISDPGSVVVEKCIEEGIEFEVLPGATAFTTALIYSGLDTTKFMFKGFFPRENKDKRSFIEDIKDRTETIIIYESPYRILDTIDTLKEGLGNRK-VAICRELTKLHEEIFRGTLEEAKIHFEENAPKGEFVCVISG--KTDKEIEEENTSKWISMSIEEHIIHYIDNEGMKKKDAIKQVAKDRGVAKSEIYKF 276
>gi|149190157|ref|ZP_01868433.1| predicted methyltransferase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148836046|gb|EDL53007.1| predicted methyltransferase [Vibrio shilonii AK1] (287 aa)
Score = 316, Expect = 1.9e-27, Identities = 86/270 (31%), Positives = 141/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKE--TESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      LFIV TPIGN+ +I++ A+ L + I  EDTR++ KLL+ NI    + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L++  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI ++L + E+  + + +ARELTK ETI  +   I E + ++GE V+LI + +E T+++ E T    L L+++  +K A    Y+LK N+LY +
 S:  14 LFIVPTPIGNLGDITQRALDVLNSVDIIAAEDTRHTGKLLSHFNIQTRTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLAGESIALVSDAGTPLISDPGYHLVSQCRQAGVKVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPAKSKGRKDKFMEIAKAERTCIFYESPHRITESLADMLEVLGPEREVVLARELTKTYETIQGLPLGELVEWIEEDENRKRGEMVLLI-HGYREPVTDTLPDEAT------RTLAILVKELPLKKAAAATAEI-YNLKKNALYKW 281
>gi|149910618|ref|ZP_01899256.1| putative methyltransferase [Moritella sp. PE36] >gi|149806346|gb|EDM66321.1| putative methyltransferase [Moritella sp. PE36] (279 aa)
Score = 316, Expect = 2.0e-27, Identities = 75/215 (34%), Positives = 127/215 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ---FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILI 219
      LFIV TPIGN+ +I+E A+ L + +  EDTR++ KLL+ + ++ KTF +L+ +NE+Q  ++ S     L+SDAG P++SDPG+ L+N  +  V + GP + + ++ SG PS  F GFL  + + D++ +LK E++T+I +ES R++ TL + I  + +C+ARE+TK E+I  +   + +   +GE V+L+
 S:   7 LFIVPTPIGNLSDITERALEILRSVDLIAAEDTRHTGKLLS--HYQIKTKTF-ALHDHNEQQKAEYLVSKLQSGISIALVSDAGTPLISDPGYHLVNTCRAHGVKVVPLPGPCAAVTAMSGSGLPSDRFSFEGFLPSKEKARNDKITELKEETRTMIFYESPRRLQYTLDALTAIMGPERQVCVAREMTKAFESITTMPVGELAVWVAQDSNRSRGEIVLLV 225
>gi|81427958|ref|YP_394957.1| putative methyltransferase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78609599|emb|CAI54645.1| Putative methyltransferase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (292 aa)
Score = 316, Expect = 2.0e-27, Identities = 89/272 (32%), Positives = 144/272 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI------ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+ +++ AI TL + +  EDTRN++KLLN  I + +F+ N   + I  + D +  +SDAG P +SDPG L+  I+ N V + G ++ + +LI SG    F+GFL    + + QL + +T I +E+ HR+K TL+ +  F  + + + RELTK E  R +   A NE+  +GEFVI++ N  +++  TD ++ L+E +E I++G  VA K V+  LK  +YN + 
 S:  15 LYLVPTPIGNLGDMTYRAIETLKDVQLIAAEDTRNTQKLLNHFEIETKQISFHEHNTQQRIETLIEKLEAGD-DIAQVSDAGMPSISDPGHELVKACIEANIAVVPLPGANAGITALIASGITPQPFTFFGFLPRKGKELTETVAQLALKPETTIFYEAPHRLKKTLQALINGFGGERQVTLGRELTKKFEEFIRGDLQEALTWATDNEM----RGEFVIIVAGN-PTPQNLSVVATDPTLSLSEQVEAQIQQGASPNVAIKTVAKANDLKKQVVYNAYH 288
>gi|163814920|ref|ZP_02206308.1| hypothetical protein COPEUT_01071 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158449859|gb|EDP26854.1| hypothetical protein COPEUT_01071 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (279 aa)
Score = 316, Expect = 2.0e-27, Identities = 81/273 (29%), Positives = 147/273 (53%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETI----YRSSIANINEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      M KL++VATPIGN+++++ A+ L  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N ++ + +   +   +++DAG P +SDPG L+  +  +V + G + + +LI SG +  F FL ++K +  L ++K E++T++++E+ H++K TL + E  + ++I +ARE+TK +ETI    +IA  E   +GEFV++I+ +VK+ E KK  +    ++ + +G +K A K +  +  +YN
 S:   1 MAGKLYLVATPIGNLEDMTYRAVRVLEEVDVIAAEDTRNSIKLLNHFEIKTPMTSYHEYNKYDKAKVLVEKMQQGQNVAVITDAGTPGISDPGEELVRQALDAGLEVTPVPGACACISALISSGLSTRRFAFEAFLPYDKKDRARVLEEMKRETRTMVMYEAPHKLKKTLAELMETLGD-RHITLAREITKKHETIEPMMLSQAIARYEEED--PRGEFVLVIEGLDVKKLEEEKKSSFEAMSVEEHVQMYVDQGMSKKDAIKQAAVDRGVPKRDVYN 275
>gi|23097499|ref|NP_690965.1| hypothetical protein OB0044 [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|22775722|dbj|BAC12000.1| hypothetical conserved protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (293 aa)
Score = 316, Expect = 2.1e-27, Identities = 83/230 (36%), Positives = 130/230 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEY-CLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI------NEIKITEKGEFVILIDN-NVKETESIKKEET 234
      L++V TPIGN+++I+ AI L  S+  EDTRN+KKLL+  I    S + +N + +N   K E  L+SDAG P +SDPG L+  I   V ++ G ++ + +L+ SG +  FYGFL  K K+ L L+  TI+ +ES +R+KDT++ I+E + N K + + RELTK E  R +  I   NE+  +GEFV++++ N+ +  I++E T
 S:  14 LYVVPTPIGNLEDITYRAIRMLREASVIAAEDTRNTKKLLHYFEIE---TPLISYHEHNHQSRVNQLMERIKGGEVVALVSDAGMPAISDPGVELVQAAIAEELKVVVLPGANAALSALVGSGLTTQPFTFYGFLPRKKKEKKQILENLQKTEGTIVFYESPYRVKDTVEAIQETYGNRK-MALGRELTKRFEEYIRGTAEEIFSWCKKNEM----RGEFVVMVEGRNMSDESEIRQEST 245
>gi|134302663|ref|YP_001122632.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134050440|gb|ABO47511.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|151569794|gb|EDN35448.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] >gi|157121505|gb|EDO65696.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (290 aa)
Score = 316, Expect = 2.2e-27, Identities = 92/268 (34%), Positives = 152/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|163938044|ref|YP_001642928.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860241|gb|ABY41300.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (291 aa)
Score = 316, Expect = 2.2e-27, Identities = 88/275 (32%), Positives = 147/275 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLN-GNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTR +KKL N  I   +++ N G + ++ ++ + +   ++SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG + + FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R +I  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY N +E I KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADIIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKGVSGRKILDKLE-EGKTVAIVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKHFYFYGFLQRNKKGRKLELEKLRYIPTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTIEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPTPEEQWWEAISVY-NHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|46906403|ref|YP_012792.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|153165138|ref|ZP_01926156.1| hypothetical protein LMHG_00973 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153200609|ref|ZP_01942716.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167013634|ref|ZP_02276167.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167452885|ref|ZP_02319108.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes FSL J2-064] >gi|46879667|gb|AAT02969.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|133728457|gb|EBA30155.1| hypothetical protein LMHG_00973 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133736557|gb|EBA38255.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes HPB2262] (293 aa)
Score = 316, Expect = 2.3e-27, Identities = 84/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALNANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEVRGEFCLIIEGNANPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|88799434|ref|ZP_01115011.1| hypothetical protein MED297_03597 [Reinekea sp. MED297] >gi|88777744|gb|EAR08942.1| hypothetical protein MED297_03597 [Reinekea sp. MED297] (267 aa)
Score = 316, Expect = 2.3e-27, Identities = 69/219 (31%), Positives = 123/219 (56%)
 Q:  15 IKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      + +I+E A  L++ S  CEDTR+S +LL+ L I  + + N ++  I +    L+SDAG P++SDPG++L+N +   V + G S+++ +L V+G P+  F GFL  + +Q  Q+  + T+I +ES HRI+D+L + ++  ++ I +ARELTK ET+ R ++A++ +  +  +GEFV+L+  K ++  +E
 S:   1 MADITERARQVLSSVSRVCCEDTRHSVRLLDHLGIQARLEALHEHNERDKSALILQWLEAGESIALISDAGTPLISDPGYVLVNDVVAKGLAVVPVPGASAIIAALSVAGLPTDRFSFEGFLPAKTSARQSAFQQISEYAGTVIFYESSHRIEDSLADLAKVLGAARQIVLARELTKTFETVLRGTVADVQAVLANDANQRRGEFVLLVQGVGKSKQAEISDE 223
>gi|169834140|ref|YP_001694390.1| hypothetical protein SPH_1046 [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168996642|gb|ACA37254.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (292 aa)
Score = 316, Expect = 2.3e-27, Identities = 88/269 (32%), Positives = 146/269 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KL++VATPIGN+ +++ AI TL    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I+E  KGE +++++  K E +K+E D +  E++ I++G K+ A K V+ Y  + LY
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQTLKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SISETSLKGECLLIVEGASKGVE--EKDEEDLFL---EIQARIQQGMKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLY 279
>gi|47092854|ref|ZP_00230637.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47018758|gb|EAL09508.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (293 aa)
Score = 315, Expect = 2.4e-27, Identities = 84/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALNANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEVRGEFCLIIEGNANPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTI--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|109899993|ref|YP_663248.1| hypothetical protein Patl_3692 [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|109702274|gb|ABG42194.1| Protein of unknown function UPF0011 [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (281 aa)
Score = 315, Expect = 2.4e-27, Identities = 88/269 (32%), Positives = 143/269 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KLFIV TPIGN+++I+ AI TL  +  EDTR+S+KL+  +IS    SL+ +NE Q    K +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  N DV + G + + +L +G +  F GFL  + K  L ++ E+ T + +ES RI DT++ + ++  + + +A+EL+K ET Y +    ++   ++GEFV++I +    K + +D   +L KL+   K A +V+ +Y LK N+LY
 S:   6 KLFIVPTPIGNLEDITLRAIRTLNEVDLIAAEDTRHSQKLMQHFDISTR---LISLHDHNETQRAAQLIEKLQQGLNIALISDAGTPLISDPGYGLVNQCRANRVDVIPLPGACAAVTALSGAGLATDRFRFEGFLPAKQQAKIQALESIERETATSVFYESPRRIADTVQGVVDVLGAERKVVVAKELSKTFETFYSGTAGEALEWLHADSNHQRGEFVLMIAGH-------KSDVSDIPEEALKLLKLLMAELPPKKAAAIVAQQYGLKKNTLY 271
>gi|59712817|ref|YP_205593.1| methyltransferase [Vibrio fischeri ES114] >gi|59480918|gb|AAW86705.1| predicted methyltransferase [Vibrio fischeri ES114] (309 aa)
Score = 315, Expect = 2.5e-27, Identities = 83/270 (30%), Positives = 143/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L + +  EDTR++ KLL+  I+ +  + N ++  + S  +   L+SDAG P++SDPG+ L+N  + N +V + G +++ +L +G PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L + +  + + +ARELTK ETI+ + +   I E  ++GE V+LI   E   K+E +   L L+++  +K A M + + +K N+LY +
 S:  36 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEVLKSVDLIAAEDTRHTGKLLSHFGIASQTFALHDHNEQHKADLLISKLQQGLSIALVSDAGTPLISDPGYHLVNRCRQANVNVVPLPGACAVITALSAAGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRRDKFEEIAQAERTCIFYESPHRIMDSLDDMLTVLGPERQVVLARELTKTYETIHGAPLGELIEWIKEDDNRKRGEMVLLIHGFRSEA----KDELPFEA-TRSLSILVKELPLKKAAA-MAAEIHGVKKNALYKW 303
>gi|30260226|ref|NP_842603.1| hypothetical protein BA0033 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47525289|ref|YP_016638.1| hypothetical protein GBAA0033 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49183070|ref|YP_026322.1| hypothetical protein BAS0035 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481556|ref|YP_034390.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52145177|ref|YP_081649.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus cereus E33L] >gi|65317496|ref|ZP_00390455.1| COG0313: Predicted methyltransferases [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165872590|ref|ZP_02217222.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166997039|ref|ZP_02263498.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus cereus AH820] >gi|167635039|ref|ZP_02393356.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641524|ref|ZP_02399772.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688880|ref|ZP_02880082.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707514|ref|ZP_02897967.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655348|ref|ZP_02936877.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190568995|ref|ZP_03021896.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196036348|ref|ZP_03103745.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus W] >gi|196041795|ref|ZP_03109085.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|30253547|gb|AAP24089.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47500437|gb|AAT29113.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49176997|gb|AAT52373.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49333112|gb|AAT63758.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51978646|gb|AAU20196.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus cereus E33L] >gi|164711718|gb|EDR17263.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510509|gb|EDR85907.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529513|gb|EDR92263.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127510|gb|EDS96384.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667104|gb|EDT17865.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080189|gb|EDT65282.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559919|gb|EDV13903.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195990978|gb|EDX54949.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus W] >gi|196027415|gb|EDX66032.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus NVH0597-99] (291 aa)
Score = 315, Expect = 2.5e-27, Identities = 88/275 (32%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  D +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY N +E I KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKEVSGKKILEKLD-EGKTVALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLQTKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESISVY-NHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|145638053|ref|ZP_01793678.1| hypothetical protein CGSHiHH_09817 [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145268750|gb|EDK08728.1| hypothetical protein CGSHiHH_09817 [Haemophilus influenzae PittHH] (220 aa)
Score = 315, Expect = 2.6e-27, Identities = 73/202 (36%), Positives = 117/202 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE 206
      L+IVATPIGN+++I++ A+ T   +  EDTR+S LL+  I  K F++L+ +NE++ +  K  +  L+SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L SG S  F GFL   ++D+L + E +T+I +ES HRI DTL+ ++ +  + I +ARE+TK ETI ++I N+ E
 S:   8 LYIVATPIGNLQDITQRALETFAQVDLIAAEDTRHSGLLLSHYGI---KKPFFALHDHNEQEKAHILVEKLKQGSSIALISDAGTPLISDPGFHLVRQCREAGIRVVPLPGACAAITALCASGIASDRFCFEGFLPAKSKARKDKLENIAEEDRTLIFYESTHRILDTLEDMQAVLGEKRYIVLAREMTKTWETITGNTIKNLRE 209
>gi|62258883|gb|AAX77826.1| unknown protein [synthetic construct] (325 aa)
Score = 315, Expect = 2.8e-27, Identities = 91/268 (33%), Positives = 151/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ D N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:  35 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIFDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 304
>gi|88801550|ref|ZP_01117078.1| methyltransferase [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88782208|gb|EAR13385.1| methyltransferase [Polaribacter irgensii 23-P] (223 aa)
Score = 315, Expect = 2.8e-27, Identities = 79/216 (36%), Positives = 122/216 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILI 219
      KL++V TPIGN+++++ AI L    EDTR S KLL  IS +  +S + +NE + I+   K E C L+SDAG P +SDPGFLL  ++NN +V + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I +ES H++ TL  E F  + + ++RELTKM E  R +  + +   KGE VI++
 S:   3 KLYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEVDFILAEDTRTSGKLLKHYEISTQ---MHSHHMHNEHKSIHGVLNRIKSGETCALISDAGTPAISDPGFLLTRACVENNIEVDCLPGATAFVPALVNSGLPNEKFIFEGFLPVKKG-RQTRFLSLAEENRTMIFYESPHKLIKTLSHFVEYFGTDRQVSVSRELTKMFEETIRGTATEVLAHYTNKPPKGEIVIIV 219
>gi|168267168|ref|ZP_02689133.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (293 aa)
Score = 315, Expect = 2.9e-27, Identities = 83/275 (30%), Positives = 142/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  ++ N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK + +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALEANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAVREETWILYESPHRLKETLKALAKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEVRGEFCLIIEGNANPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENISSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|149019526|ref|ZP_01834845.1| hypothetical protein CGSSp23BS72_02968 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168491025|ref|ZP_02715168.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|147930901|gb|EDK81881.1| hypothetical protein CGSSp23BS72_02968 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183574750|gb|EDT95278.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (289 aa)
Score = 315, Expect = 3.0e-27, Identities = 88/276 (31%), Positives = 150/276 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSL---YNFWQQRK 279
      KL++VATPIGN+ +++ AI L    EDTRN+ LL  +IS + +F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  I+  V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++  + K+ +T I +ES HR+ DTL+ + E++ + +++ + RELTK+ E  R +I+ + E I E  KGE +++++  + E +K+E D V  E++ I++G K+ A K V+ Y  + L  Y+ W++++
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMTFRAIQILKEVDWIAAEDTRNTGLLLKHFDISTKQISFHEHNAKEKIPDLIGFLKAGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVKAAIEEEIAVVTVPGASAGISALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKQFFDSKKDYPETQIFYESPHRVADTLENMLEVYGD-RSVVLVRELTKIYEEYQRGTISELLE-SIAETPLKGECLLIVEGASQGVE--EKDEEDLFV---EIQTRIQQGVKKNQAIKEVAKIYQWNKSQLYAAYHDWEEKQ 289
>gi|189462774|ref|ZP_03011559.1| hypothetical protein BACCOP_03471 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189430390|gb|EDU99374.1| hypothetical protein BACCOP_03471 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (224 aa)
Score = 314, Expect = 3.3e-27, Identities = 71/216 (32%), Positives = 121/216 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI 219
      +L++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++++ N +  + I +     L+SDAG P +SDPGFL++  +KN+ +VQ + G ++ + +L+ SG P   F GFL  K + +LN L E++T+I +ES +R+ TL  EIF  + + + RE++K++E  R ++  I   TE +GE VI++
 S:   3 RLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRILKEADLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSYHKFNEHKTVEGIINRLKAGETIALVSDAGTPGISDPGFLVVRECVKNDIEVQCLPGATAFVPALVASGLPDERFCFEGFLPQKKG-RMTRLNGLVEETRTMIFYESPYRLVKTLTQFAEIFGPERQVSVCREISKIHEESVRGTLQEVIAHFTATEPRGEIVIIL 219
>gi|160872461|ref|ZP_02062593.1| conserved hypothetical protein [Rickettsiella grylli] >gi|159121260|gb|EDP46598.1| conserved hypothetical protein [Rickettsiella grylli] (279 aa)
Score = 314, Expect = 3.4e-27, Identities = 73/216 (33%), Positives = 120/216 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILID 220
      L++VATP+GN+++ S AI L    EDTR+S+KLL  I+  + + N    +   K+  L+SDAG P++SDPG+ L++L ++  V I GP +L+ +L SG   +F GFL  ++ + +L   E++T+I +E+ HRI  + + +F  + + +ARELTK ETI+  + N  +N K +KGEFV+L++
 S:   7 LYVVATPLGNLEDFSPRAINVLKKVDTIAVEDTRHSQKLLKTFGITTPLVSLHEHNETISTHLLLDALKKNRSIGLISDAGTPLISDPGYRLVHLARQHGISVIPIPGPCALITALCASGLACDRFIFEGFLPGKRSARLKKLQTFLYETRTLIFYEAPHRILALIDDMLAVFGPERYVVLARELTKAFETIHGDPLKNLKLWLNSDKNQQKGEFVVLVE 226
>gi|156501555|ref|YP_001427620.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|156252158|gb|ABU60664.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (290 aa)
Score = 314, Expect = 3.9e-27, Identities = 92/268 (34%), Positives = 151/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SD G P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ID N  ++S  + + + +NEL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDVGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIIDCN---SDSEVNDSNNLKIDVNELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|157148711|ref|YP_001456030.1| hypothetical protein CKO_04540 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157085916|gb|ABV15594.1| hypothetical protein CKO_04540 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (287 aa)
Score = 314, Expect = 4.0e-27, Identities = 73/226 (32%), Positives = 132/226 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+ + +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ + ++ S+ + +ARELTK ETIY + +  A + E +  KGE V++++ + + +++
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKAETLVTKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRICREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDMVAVWGESRYVVLARELTKTWETIYGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQDDAL 242
>gi|157162631|ref|YP_001459949.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli HS] >gi|157068311|gb|ABV07566.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli HS] (286 aa)
Score = 313, Expect = 4.2e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 130/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  ++  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCRESGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEDL 242
>gi|167760310|ref|ZP_02432437.1| hypothetical protein CLOSCI_02683 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167662193|gb|EDS06323.1| hypothetical protein CLOSCI_02683 [Clostridium scindens ATCC 35704] (278 aa)
Score = 313, Expect = 4.3e-27, Identities = 81/272 (29%), Positives = 145/272 (53%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKE----TESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L++ ATPIGN+++++  I L  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N  +  +    + L++DAG P +SDPG L+ + +  V + G + + +L +SG +  F FL +K +Q L +LK E++T+I++E+ HR+ TLK++ E  N + + + RELTK +ET++ ++I + +  ++ KGE V++I+  +E   E + EE D  +  +E + +G +K A K V+  +  +Y
 S:   1 MSGTLYLCATPIGNLEDMTLRCIRVLKEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFEIKTPMTSYHEYNKIEKGHRLAERLQSGEDIALITDAGTPGISDPGEELVRMCQEAGITVTALPGAVACITALTISGLATRRFAFEAFLPTDKKERQAILEELKGETRTMILYEAPHRLTRTLKVLYEALGN-RRLSVCRELTKKHETVFATTIEDALDYYESQEPKGECVMVIEGKSREEIRAEEKAQWEEMDIEAH---MEYYLERGMGKKEAMKQVAKDRGVSKRDIY 274
>gi|47096985|ref|ZP_00234560.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153176324|ref|ZP_01931583.1| hypothetical protein LMIG_00440 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153177830|ref|ZP_01931595.1| hypothetical protein LMMG_02899 [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186715|ref|ZP_01936908.1| hypothetical protein LMOG_02884 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189325|ref|ZP_01937014.1| hypothetical protein LMPG_02952 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|47014648|gb|EAL05606.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126940955|gb|EBA18858.1| hypothetical protein LMOG_02884 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127766841|gb|EBA27163.1| hypothetical protein LMPG_02952 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133729037|gb|EBA30735.1| hypothetical protein LMIG_00440 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733960|gb|EBA35658.1| hypothetical protein LMMG_02899 [Listeria monocytogenes F6900] (293 aa)
Score = 313, Expect = 4.5e-27, Identities = 83/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK + +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLGGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALDANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKALAKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEIRGEFCLIIEGNSNPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|119505130|ref|ZP_01627206.1| hypothetical protein MGP2080_15614 [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119459112|gb|EAW40211.1| hypothetical protein MGP2080_15614 [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (279 aa)
Score = 313, Expect = 4.6e-27, Identities = 86/279 (30%), Positives = 147/279 (52%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--------ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEK--EKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      M + L+IV TPIGN+ +I++ A+ TLT+ ++  EDTR+S+KLL  I   ++    + + +     L+SDAG P++SDPGF L+   N + + GP + + +L +G P+  F GFL   ++ +L L+ ++ T+I +E+ HRIK TL  EI + +  +AREL+K ET+ R S+    A++N+  ++GE V+LI      E +D ++  + + L R E+  + A +VS  +K+ LY+  R+
 S:   1 MERGLYIVPTPIGNLADITQRALDTLTHVALVAAEDTRHSRKLLAHYGIETPLCAYHDHVSEEVTEQLLARMIGGEAIALISDAGTPLVSDPGFRLVRAAQAKNIPIIPLPGPCAAITALSGAGLPTDRFFFEGFLPAKSQQRRKRLESLQRQAGTLIFYEAPHRIKATLADATEIMGSEREAVLARELSKTFETLRRDSLSGLLAWVEADVNQ----QRGEQVLLI--------GPADEPSDNALLEKDRQLLFRIAEELPPRKAASIVSEVTGVKARILYDHLINRE 277
>gi|186457634|ref|ZP_02967945.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [bacterium Ellin514] >gi|184206220|gb|EDU03268.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [bacterium Ellin514] (240 aa)
Score = 313, Expect = 4.6e-27, Identities = 72/220 (32%), Positives = 121/220 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVK 224
      L++VATPIGN+++++  + TL  +  EDTR + +LL  IS  +++ N   + I   + + L++DAG P +SDPG ++    + V+ + GP +L+ +L SG P+  F GFL H  ++ QL +K+ + T++++ES +RI+ L + EIF  + + +ARELTK E   +  + E+ K  KGEFV+LI NV+
 S:  15 LYLVATPIGNLEDMTLRGLRTLRECDVIAAEDTRRTGQLLKHFGISKPMISYFQFNEAKRSEEILQRLARGEKVALVTDAGTPGISDPGERVVQAARSGGFRVEAVPGPCALVAALTASGLPTDEFHFIGFLPHKSGQRRKQLEAVKDFAGTLVLYESPYRIEKLLNELNEIF-GERQVVLARELTKKFEEFLTGTPVQLLEVLKKRALKGEFVVLIGQNVE 235
>gi|163783098|ref|ZP_02178093.1| hypothetical protein HG1285_00945 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881778|gb|EDP75287.1| hypothetical protein HG1285_00945 [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (228 aa)
Score = 313, Expect = 4.7e-27, Identities = 82/215 (38%), Positives = 128/215 (59%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSL-NGNNEKQFINSFD-FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-ESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE--KGEFVIL 218
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L    CEDTR K LLN +I  NK  S   EKQ    ++ + L+SDAG P +SDPGF L+  I+  +V+++ GPS+++ +L+ SG P+  +F GF  K K+  +L + ES T +I+ES R+ TL++I E+F +  +C+ARELTK++E  R ++ I E++ + KGE V+L
 S:   3 KLYVVPTPIGNLRDITLRALEVLKEVEYIACEDTRRVKILLNHYDI--RNKKLISYYEPREEKQIPRIISVLREKDVALVSDAGTPGISDPGFRLVRTCIREGIEVEVLPGPSAVITALVGSGLPTDRFVFAGF--PPKKGKRGFFEELLSCESATFVIYESPKRLVKTLQLIGEVFGDVW-VCVARELTKIHEEYIRGDLSEVIEELEKRKNIKGEVVVL 218
>gi|18309262|ref|NP_561196.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168207832|ref|ZP_02633837.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|18143938|dbj|BAB79986.1| conserved hypothetical protein [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170660849|gb|EDT13532.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (280 aa)
Score = 313, Expect = 4.8e-27, Identities = 86/271 (31%), Positives = 151/271 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIR----KGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      K+++V TPIGN+ +I+ A+ L + +  EDTR + KLLN  I   +++ N  + + I   +   ++SDAG P +SDPG +++  I+  + +++ G ++  +LI SG ++ +F GF    K+ + +K+ ++TIII+ES +RI DT+ +KE  N K + I RELTK++E I+R ++ A I+ +  KGEFV +I  K + I++E T  + ++ E +I   +G K+K A K V+  + + +Y F
 S:   3 KVYLVPTPIGNLGDITLRALEVLKSVDLIAAEDTRQTLKLLNHFEIKKPLISYHKHNEQGKGEEILRRVKEGTSVAIVSDAGTPGISDPGSVVVEKCIEEGIEFEVLPGATAFTTALIYSGLDTTKFMFKGFFPRENKDKRSFIEDIKDRTETIIIYESPYRILDTIDTLKEGLGNRK-VAICRELTKLHEEIFRGTLEEAKIHFEENAPKGEFVCVISG--KTDKEIEEENTSKWISMSIEEHIIHYIDNEGMKKKDAIKQVAKDRGVAKSEIYKF 276
>gi|153197916|ref|ZP_01942120.1| hypothetical protein LMRG_02412 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127632457|gb|EBA22137.1| hypothetical protein LMRG_02412 [Listeria monocytogenes 10403S] (293 aa)
Score = 313, Expect = 4.8e-27, Identities = 84/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLGGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALDANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEIRGEFCLIIEGNSNPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|15643472|ref|NP_228518.1| hypothetical protein TM0709 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|148269366|ref|YP_001243826.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170288024|ref|YP_001738262.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|17369846|sp|Q9WZG8|Y709_THEMA UPF0011 protein TM_0709 >gi|4981233|gb|AAD35791.1|AE001742_6 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] >gi|147734910|gb|ABQ46250.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170175527|gb|ACB08579.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermotoga sp. RQ2] (222 aa)
Score = 313, Expect = 5.0e-27, Identities = 76/199 (38%), Positives = 116/199 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINS---FDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA 202
      KL IV TPIGN+++I+ A+ TL  +  EDTR + LLN  I  K  S N N K+ I    + + ++SDAG P++SDPG+ L+  +  +V I+ GPS+L ++ VSGFP S +F GFL  KN ++ L LK E++ I+ FES R+ TL+ I EI + + + IARE+TK+++ +R ++
 S:   3 KLIIVGTPIGNLEDITIRALKTLREVDLILAEDTRRTMVLLNKYRI---KKPLLSFNERNSKKRIKEILPLLKEGKKVAIVSDAGMPVISDPGYNLVEECWREGIEVDIVPGPSALTSAVAVSGFPGSKFIFEGFLPRGKN-RRRLLKSLKKENRVIVFFESPERLLSTLRDILEIIGD-REVFIAREMTKLHQEFFRGKVS 199
>gi|168477364|ref|ZP_02706387.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] >gi|168819666|ref|ZP_02831666.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] (287 aa)
Score = 313, Expect = 5.1e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIETEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|167768116|ref|ZP_02440169.1| hypothetical protein CLOSS21_02671 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709640|gb|EDS20219.1| hypothetical protein CLOSS21_02671 [Clostridium sp. SS2/1] (281 aa)
Score = 313, Expect = 5.1e-27, Identities = 83/272 (30%), Positives = 153/272 (56%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIF-DNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L++ ATPIGN+++I+  I TL  +  EDTR+S KLLN  I + +++ N  + + +   + + L++DAG P +SDPG L+  +  V + G +L+++LI+SG P+  F FL +K ++ L+ L+NE+++III+E+ HR+ TL+ + E+ D S +C RELTK +E++++S++ I   +  KGE V++I+  +  + +E  + L+E + + + +G +K A K+V+  +  +Y
 S:   1 MSGTLYLCATPIGNLEDITFRVINTLKEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFEIKTKMTSYHEYNRVEKAKVLVKQLQEGKDIALITDAGTPGISDPGEELVRQCHEAGITVTALPGACALINALIISGQPTRRFCFEAFLPSDKKERKQILDSLENETRSIIIYEAPHRLVRTLEELHEVLGDRSMTLC--RELTKKHESVFKSTLGEILAYHRENPPKGECVMIIEGKSFQELKEQSQEEFLKIPLSEHMNRYMDQGYSKKEAMKLVAKDRGVGKREIY 274
>gi|62181774|ref|YP_218191.1| hypothetical protein SC3204 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|167552087|ref|ZP_02345840.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|167558130|ref|ZP_02351140.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|168221406|ref|ZP_02646638.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168231872|ref|ZP_02656930.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168243099|ref|ZP_02668031.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168463512|ref|ZP_02697429.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|194448701|ref|YP_002047295.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194469092|ref|ZP_03075076.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|62129407|gb|AAX67110.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|194407005|gb|ACF67224.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194455456|gb|EDX44295.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|195633301|gb|EDX51715.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (287 aa)
Score = 313, Expect = 5.1e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIETEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|170018602|ref|YP_001723556.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|188493090|ref|ZP_03000360.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli 53638] >gi|169753530|gb|ACA76229.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|188488289|gb|EDU63392.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli 53638] (286 aa)
Score = 313, Expect = 5.1e-27, Identities = 75/226 (33%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++I+ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIIEGHKAQEEDL 242
>gi|125531910|gb|EAY78475.1| hypothetical protein OsI_032434 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] (370 aa)
Score = 313, Expect = 5.2e-27, Identities = 90/272 (33%), Positives = 137/272 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL-NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      ++ L++VATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S KLL  NI   +F+ N  + I   +   L+SDAG P +SDPG L L    V I GPS+ + +L SG P+  F GFL +  ++++L   ++ T I +  H I  L   F +S++ IARE+TK++E +R +I  NE  T  KGE +LI+ +   I +ET  +L +EL +L+ +G   A KMVS  S K  +Y
 S:  57 LDSGLYLVATPIGNLEDITLRALRILKCADVILSEDTRHSGKLLQHYNIKTPLLSFHKFNEREREPNILKRLHEGEAVALISDAGTPGISDPGMELARLCATEGIPVIPIPGPSAAIAALSASGLPTDEFTFVGFLPKHARSRKERLEISACQAATQIFYVPPHGIHQFLSDAASSFGDSRSCVIAREITKLHEEFWRGTIGEANETFATRQPKGEITVLIEGKL-----ISADETPSEDFLEHELRELMTQGHPLSAAVKMVSEATSAKKKDVY 326
>gi|196178996|gb|EDX73993.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (278 aa)
Score = 312, Expect = 5.3e-27, Identities = 84/268 (31%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++++ AI L    EDTR++ KLL  I   +++ N   + +N     L++DAG P +SDPG+ L+  I+  V I G ++ + +L SG P+  +F GFL +  +Q +L L ES+T+I +ES +R++ TL+  IF S+ I +ARELTK++E +R +I A     KGEF +++   ET + +   +  EL +LI +G   A + +S+ +L  LY
 S:   4 LYVVGTPIGNLEDMTFRAIRILQTVDTIAAEDTRHTGKLLQHFQIKTPQISYHQHNRQQRLPELLNQLT-TGKTIALVTDAGMPSISDPGYELVQGAIEAGITVIPIPGATAGITALSASGLPTDRFVFEGFLPASGQERQQRLEVLAAESRTLIFYESPYRLQQTLQDFVTIFSPSRPIVLARELTKLHEQFWRGTIEEAIAYYTDHEPKGEFTLILAGAPAETPVLSE-----AALKAELSQLINQGLSRSQAARQLSHLTNLPRRHLY 268
>gi|194538504|ref|YP_002073589.1| conserved hypothetical protein [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937059|gb|EDN55937.1| conserved hypothetical protein [Vibrio sp. Ex25] (287 aa)
Score = 312, Expect = 5.3e-27, Identities = 91/270 (33%), Positives = 150/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IK---ITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKL--IRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L+  I  EDTR++ KLL+ NI + KTF +L+ +NE+Q    K    L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++ + +T I +ES HRI D+L+ + ++  + + +ARELTK ETI  + + E +K   ++GE V+L+ +    +E D S+ + L L + K  K A +V+ ++LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLADITQRAIEILSTVDIIAAEDTRHTGKLLSHFNI--QTKTF-ALHDHNEQQKAQVLVEKLLSGQSIALVSDAGTPLISDPGYHLVTKCRQAGVRVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIASVERTCIFYESPHRILDSLQDMLDVLGPDREVVLARELTKTFETIQGMPLGELIEWVKGDDNQQRGEMVLLVHGH--------RETADDSLPDDALRTLGILTKELPLKKAAALVAEIHNLKKNALYKW 281
>gi|194442995|ref|YP_002042523.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194401658|gb|ACF61880.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] (287 aa)
Score = 312, Expect = 5.5e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALRAIETEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|54112637|gb|AAV28952.1| NT02FT1585 [synthetic construct] (290 aa)
Score = 312, Expect = 5.5e-27, Identities = 91/268 (33%), Positives = 151/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ D N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIFDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|88704090|ref|ZP_01101805.1| Tetrapyrrole methylase family protein [gamma proteobacterium KT 71] >gi|88701917|gb|EAQ99021.1| Tetrapyrrole methylase family protein [Congregibacter litoralis KT71] (279 aa)
Score = 312, Expect = 5.6e-27, Identities = 87/279 (31%), Positives = 141/279 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI----DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      M  L+IVATPIGN+ +IS A+ L+ S  EDTR + +LL+  I   ++ +   + + +     L+SDAG P +SDPG+ L+ +    V + GP + + L SG PS  F GFL +  ++ +L L +  T+I +E+ HRI TL+ ++ +  S+  +ARELTK ETI R+S++ + E  +  +GE V+L+  D V E +S      L EL + + +  + A K+V+  + S LY++ Q K
 S:   1 MEPALYIVATPIGNLGDISRRAVEVLSQVSCIAAEDTRRTGQLLSGEGIKTRMLAYHEHSAPQVAEQLAARVAAGESVALVSDAGTPTISDPGYRLVRVMQDEGLKVIPLPGPCAAVVGLSGSGLPSDRFAFEGFLPNRGEARRRRLEALASSDATLIFYEAPHRILATLEDLQAVMGGSREAALARELTKSFETIRRASLSELCEWVRDDANQARGEIVLLLAPAPDQGVAEVDSA----------LGELLRGMAEHMPARQAAKLVAAYAGMPSRQLYDYLLQHK 277
>gi|169796685|ref|YP_001714478.1| putative methyltransferase [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|169149612|emb|CAM87502.1| putative methyltransferase [Acinetobacter baumannii] (278 aa)
Score = 312, Expect = 5.7e-27, Identities = 82/235 (34%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      M+ +LF+VATPIG++ +++ AI L + SI  EDTR S +L  NIS   + N +N+ +Q +   +N  L+SDAG P++SDPGF L+  +N  V + G + + +L  G PS  F GFL  + + QL +LKNE++T+I +E+ HRI + +K + E+F ++ + ARE+TK ETI + ++ +  I   EKGE V+++  ++T+ +++E+ D
 S:   1 MSAQLFVVATPIGHLDDMTFRAIDILKSVSIVAAEDTRQSAQLFKHYNISTPLTACHDHNESNKIEQLVQKLLAGEN-IALISDAGTPLISDPGFKLVRAAQENGIRVVPVPGACAAIAALSAVGLPSDRFSFEGFLPSKASQRISQLEKLKNETQTLIFYEAPHRILECVKNMAEVFGENRPVGFAREITKTFETIKKMTLKDLVSFIENDHNQEKGEIVLVVGGAPEKTD-LEQEKLD 238
>gi|170078954|ref|YP_001735592.1| hypothetical protein SYNPCC7002_A2359 [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169886623|gb|ACB00337.1| conserved hypothetical protein [Synechococcus sp. PCC 7002] (281 aa)
Score = 312, Expect = 5.8e-27, Identities = 84/270 (31%), Positives = 141/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++V TPIGN+ +++ AI TL N +  EDTR++ KLL  I+  +++ N + + Q +    N  L+SDAG P +SDPGF L+  I   V I G S+ + LI SG   +F GFL  K +  L +L E +T+I +E+ HR+ TL + E F+ + + ARELTK++E +R + A + +  KGEF +++   +T+  + TD + L +L+ L+++G   A + ++ + +L  +Y 
 S:   7 LYLVGTPIGNLDDMTFRAIATLKNVDLIAAEDTRHTGKLLKHFQIATPQISYHDHNRHQRQAQLLEKLRSGLN-IALVSDAGLPGISDPGFELVASAIDTEITVVPIPGVSAGLTGLIASGLSPEKFVFEGFLPPKKKDRHQLLTELSQEPRTLIFYEAPHRLVKTLTDLLEHFEGDRPLVCARELTKLHEEFWRGPLETALTHYQQHNPKGEFTLILAGASPQTD--HEALTDAEI-LAQLQALMQQGMSRSGASRTLAQQLNLSRRHIYQL 275
>gi|56418564|ref|YP_145882.1| hypothetical protein GK0029 [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378406|dbj|BAD74314.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (303 aa)
Score = 312, Expect = 5.9e-27, Identities = 75/216 (34%), Positives = 123/216 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYR----SSIANINEIKITEKGEFVILID 220
      L+IV TPIGN+++++ A+ TL  +  EDTR +KKLL  I   +++ N   + + + +   L+SDAG P +SDPG+ LI  +   V + G ++ + +L+ SG P+  LF GFL  K K++QL LK ++T+I +E+ HR+K+TL ++ +IF N + I + RELTK E  R   ++A  E I +GEF ++++
 S:  17 LYIVPTPIGNLEDMTFRAVRTLQEADVIAAEDTRQTKKLLAHFGIHTPLVSYHEHNKYASGRQLVEWLKEGKTVALVSDAGMPGISDPGYELIAAALAERCRVVPLPGANAALTALVASGLPTDRFLFVGFLKRAKKEKKEQLLSLKTAAETLIFYEAPHRLKETLALMYDIFGN-RRIALGRELTKRFEEFIRGDLSDAVAWAEEHDI--RGEFCLIVE 233
>gi|125574786|gb|EAZ16070.1| hypothetical protein OsJ_030279 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (370 aa)
Score = 312, Expect = 6.2e-27, Identities = 90/272 (33%), Positives = 137/272 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL-NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      ++ L++VATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S KLL  NI   +F+ N  + I   +   L+SDAG P +SDPG L L    V I GPS+ + +L SG P+  F GFL +  ++++L   ++ T I +  H I  L   F +S++ IARE+TK++E +R +I  NE  T  KGE +LI+ +   I +ET  +L +EL +L+ +G   A KMVS  S K  +Y
 S:  57 LDSGLYLVATPIGNLEDITLRALRILKCADVILSEDTRHSGKLLQHYNIKTPLLSFHKFNEREREPNILKRLHEGEAVALISDAGTPGISDPGMELARLCATEGIPVIPIPGPSAAIAALSASGLPTDEFTFVGFLPKHARSRKERLEISACQAATQIFYVPPHGIHQFLSDAASSFGDSRSCVIAREITKLHEEFWRGTIGEANEAFATRQPKGEITVLIEGKL-----ISADETPSEDFLEHELRELMTQGHPLSAAVKMVSEATSAKKKDVY 326
>gi|42779115|ref|NP_976362.1| hypothetical protein BCE_0034 [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|42735030|gb|AAS38970.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Bacillus cereus ATCC 10987] (291 aa)
Score = 312, Expect = 6.2e-27, Identities = 85/275 (30%), Positives = 143/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ ++ D +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY +  + KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKEVSGKKILDKLD-EGKTVALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYIQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWETISVYDHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|16802215|ref|NP_463700.1| hypothetical protein lmo0167 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|16409526|emb|CAC98382.1| lmo0167 [Listeria monocytogenes] (293 aa)
Score = 312, Expect = 6.4e-27, Identities = 84/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLGGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALDANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEIRGEFCLIIEGNSNPQLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|166985349|ref|ZP_02256633.1| hypothetical protein BcerAH_23379 [Bacillus cereus AH187] >gi|168163592|ref|ZP_02598825.1| hypothetical protein BcerH_26157 [Bacillus cereus H3081.97] (291 aa)
Score = 312, Expect = 6.4e-27, Identities = 85/275 (30%), Positives = 142/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  D +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY +  + KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKEVSGKKILEKLD-EGKTVALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYIQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESISVYDHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|32267244|ref|NP_861276.1| hypothetical protein HH1745 [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|32263297|gb|AAP78342.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (286 aa)
Score = 312, Expect = 6.4e-27, Identities = 88/230 (38%), Positives = 141/230 (61%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNIS---------------LENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLL--SDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN----ESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEET 234
      L +V+TPIGN+++I+ A+    I CEDTR +KKLL LL IS        +E+K F S + +N+++FI+S  +  C+L SDAG P +SDPG LI+ I ++ D ++ G +L +  SG S+ +F GFL H K + +L QL +  +S ++I +ES HRI +TL I + + + I + +ELTK+++ Y S  + I  +T +GE+VI+ D +  + IK+E+T
 S:   2 LILVSTPIGNLEDITLRALEAFKQADIILCEDTRVAKKLLELL-ISRSLLQIPTDMDCQSFIESKQFKSFHSHNQEEFIDSLHKEMFASCVLYLSDAGTPCISDPGAKLISYAITHDIDFDVLPGACALNVAFCGSGIESTPFVFAGFLPHKKTHRHSKLIQLSHLDMGDSYSVICYESPHRILETLHDIALLLPHIR-IIVQKELTKLHQQRYYGSAQEVIAILKDVTIRGEWVIIFDFS---SSHIKQEKT 249
>gi|115482004|ref|NP_001064595.1| Os10g0414500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|78708633|gb|ABB47608.1| expressed protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|110289078|gb|ABG66076.1| expressed protein [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|113639204|dbj|BAF26509.1| Os10g0414500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (335 aa)
Score = 312, Expect = 6.5e-27, Identities = 90/272 (33%), Positives = 137/272 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL-NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      ++ L++VATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S KLL  NI   +F+ N  + I   +   L+SDAG P +SDPG L L    V I GPS+ + +L SG P+  F GFL +  ++++L   ++ T I +  H I  L   F +S++ IARE+TK++E +R +I  NE  T  KGE +LI+ +   I +ET  +L +EL +L+ +G   A KMVS  S K  +Y
 S:  57 LDSGLYLVATPIGNLEDITLRALRILKCADVILSEDTRHSGKLLQHYNIKTPLLSFHKFNEREREPNILKRLHEGEAVALISDAGTPGISDPGMELARLCATEGIPVIPIPGPSAAIAALSASGLPTDEFTFVGFLPKHARSRKERLEISACQAATQIFYVPPHGIHQFLSDAASSFGDSRSCVIAREITKLHEEFWRGTIGEANEAFATRQPKGEITVLIEGKL-----ISADETPSEDFLEHELRELMTQGHPLSAAVKMVSEATSAKKKDVY 326
>gi|29377233|ref|NP_816387.1| tetrapyrrole methylase family protein [Enterococcus faecalis V583] >gi|29344699|gb|AAO82457.1| tetrapyrrole methylase family protein [Enterococcus faecalis V583] (290 aa)
Score = 312, Expect = 6.5e-27, Identities = 84/269 (31%), Positives = 137/269 (50%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI--RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KL++V TPIGN++++S  + L  ++  EDTRN++KLLN  I+  + + N    + +     +SDAG P +SDPG L+  ++  V + GP++ M +LI SG    FYGFL  K ++D L+ LK E T I +ES +RI T+  E++  +  I RELTK++E  R ++ + E  + T KGE +L+   E E+I    ++ L E +++  +G  K A K V+  ++K  +Y
 S:  15 KLYLVPTPIGNLEDMSIRCLNILKEATVIASEDTRNTQKLLNHFEITTPQISLHEHNYKERIPQLITRLLNGETIAQVSDAGMPSISDPGHELVTACLEEELAVIALPGPTAGMTALIASGLLPQPFTFYGFLPRKKKEQKDVLSALKEERPTQIFYESPYRIAKTVATFAEVYGQERPAVICRELTKLHEEYLRGTLGELTEYLAENTLKGECCLLVSGFTGEKETIAAMP---AISLKEHVQVLMEEEGRSSKEAIKEVAKLRNVKKQEVY 284
>gi|110602215|ref|ZP_01390346.1| Protein of unknown function UPF0011 [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110547076|gb|EAT60371.1| Protein of unknown function UPF0011 [Geobacter sp. FRC-32] (287 aa)
Score = 312, Expect = 6.5e-27, Identities = 78/227 (34%), Positives = 133/227 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKI---TEKGEFVILI-----DNNVKETESIKK 231
      L+IVATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S+KLL+  IS  +++ N  + ++I   +   L++DAG P +SDPG+ L+  +  + V + GPS+ + +L SG P+  +F GFL + + ++++L +K E + +I +ES +R+ TL ++E+  + + +ARELTK+ E  R S + + E K+  T KGE VIL+   D   TES+ +
 S:  14 LYIVATPIGNLEDITFRAVRILREADLIAAEDTRHSRKLLSHFGISKPLTSYFDHNKELKGRYILDQLAEGVSVALITDAGTPCISDPGYQLVRDAVAAGFAVVPVPGPSAAVTALSASGLPTDAFVFEGFLPNKQGKRREKLAMVKGEQRVVIFYESPNRLLATLMDLREVL-GERELVVARELTKIYEEFIRGSCSPVIE-KLQDRTIKGEVVILVAPAAADPEHDATESVAE 246
>gi|116871568|ref|YP_848349.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116740446|emb|CAK19566.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (293 aa)
Score = 312, Expect = 6.6e-27, Identities = 74/218 (33%), Positives = 117/218 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNN 222
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + + V + G ++ + +LI SG    FYGFL   + ++ +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +    E +GEF I+I+ N
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQRALNASIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQEIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWATDEEVRGEFCIIIEGN 235
>gi|56707397|ref|YP_169293.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110669868|ref|YP_666425.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|56603889|emb|CAG44873.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110320201|emb|CAL08256.1| tetrapyrrole methyltransferase family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151569146|gb|EDN34800.1| SAM-dependent methyltransferase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (290 aa)
Score = 312, Expect = 6.8e-27, Identities = 91/268 (33%), Positives = 151/268 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK--TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++VATPIGN+++I+ A+ L+N I  EDTR + KLL LNI  K + + N + Q++      L+SDAG P++SDPG+ ++  K N+ V I G S+++ +L +G PS + +F GFL+  N +Q Q+ + + + T+I++ESVHRI  L+ + E+ NS NI +A+ELTK E   S+ + +   + T +GEFV++ D N  ++S  + + + ++EL K +    A K+V+   K N +Y
 S:   9 LYVVATPIGNLEDITYRALNVLSNVDIILAEDTRVTAKLLASLNIRNNQKLVSCHDFNEESRVQYVKELLDAAKSIALVSDAGTPLISDPGYKIVANLRKENYKVVPIPGVSAVITALSAAGLPSDSFIFKGFLSAKHNKRQQQIREFQQINTTVILYESVHRINYLLEDLLELLPNS-NIVVAKELTKQFENFVFGSVQQVYDYFQANQDTLRGEFVVIFDCN---SDSEVNDSNNLKIDVDELLKDLLDEMPLNKAVKLVTKITGAKKNFVY 278
>gi|192813935|ref|ZP_03042589.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797245|gb|EDV73771.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. Y412MC10] (262 aa)
Score = 311, Expect = 7.2e-27, Identities = 65/216 (30%), Positives = 119/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      +L +V TPIGN+++I+ A+ TL  + CEDTR + LL  I      + ++ + + +    +DAG P +SDPG L+ L ++ W V+ + GP++L+ +L+ SG P+  F GFL   ++++L L E +T +++ES HR++ TL+ + E + + + +ARE++K++E ++R S+     KGEFV+++
 S:   2 RLVLVPTPIGNLEDITLRALRTLKEAEVVACEDTRRTGLLLRHYGIPTPTLRLDQHTLDRARELLAPYAY----VAYATDAGTPGISDPGAELVRLALEWGWRVEALPGPTALIPALVASGLPTHRFTFEGFLPKAGRERKERLRALAREGRTAVLYESPHRLRKTLEDLMEAYGEAHPVAVAREISKVHEEVFRGSLKEAWARFAEPKGEFVLVL 213
>gi|167211219|ref|ZP_02281526.1| hypothetical protein LmonL_01412 [Listeria monocytogenes LO28] (293 aa)
Score = 311, Expect = 7.3e-27, Identities = 84/275 (30%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEVDIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLGGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALDANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEIRGEFCLIIEGNSNPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 293
>gi|196238271|ref|ZP_03137047.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196218061|gb|EDY12704.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Cyanothece sp. PCC 7425] (293 aa)
Score = 311, Expect = 7.5e-27, Identities = 80/270 (29%), Positives = 139/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IVATPIGN++++S A+ L + +  EDTR++ KLL  I   +F+S N    +   +   L++DAG P ++DPG+ L+  +   V I G ++ + +L +G P+  +F GFL   ++D+L L E++TI+++E+ HR+ TL + I  +++ ARELTKM+E +R ++A I   TE KGEF ++I   E +  E  +   L +L+++G   A + ++ + L  +Y 
 S:  12 LYIVATPIGNLEDMSFRAVRILQSVDLIAAEDTRHTGKLLQHFQIDTPQLSFFSHNIQQRLPELLQRLQQRQAIALVTDAGMPTIADPGYELVCACVAAEIPVVPIPGANAALTALSAAGLPTGRFVFEGFLPSKGQERRDRLEALGRETRTIVLYEAPHRLLQTLTDLLPICTGDRSVVAARELTKMHEQFWRGTLAEAIAHYTQTEPKGEFTLVIAGAEIELPTFSPEALKIA-----LTELLQQGLSRSQASRQLAEQTQLSRREIYQL 278
>gi|91212564|ref|YP_542550.1| hypothetical protein UTI89_C3573 [Escherichia coli UTI89] >gi|110643387|ref|YP_671117.1| putative tetrapyrrole methylase [Escherichia coli 536] >gi|117625442|ref|YP_858765.1| putative methyltransferase [Escherichia coli APEC O1] >gi|170681783|ref|YP_001745419.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|191172169|ref|ZP_03033712.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli F11] >gi|91074138|gb|ABE09019.1| hypothetical protein UTI89_C3573 [Escherichia coli UTI89] >gi|110344979|gb|ABG71216.1| putative tetrapyrrole methylase [Escherichia coli 536] >gi|115514566|gb|ABJ02641.1| putative methyltransferase [Escherichia coli APEC O1] >gi|170519501|gb|ACB17679.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|190907479|gb|EDV67075.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli F11] (287 aa)
Score = 311, Expect = 7.8e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEDL 242
>gi|15803688|ref|NP_289722.1| hypothetical protein Z4505 [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15833281|ref|NP_312054.1| hypothetical protein ECs4027 [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16131038|ref|NP_417615.1| predicted methyltransferase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|74313683|ref|YP_312102.1| hypothetical protein SSON_3292 [Shigella sonnei Ss046] >gi|82778461|ref|YP_404810.1| hypothetical protein SDY_3325 [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|89109911|ref|AP_003691.1| predicted methyltransferase [Escherichia coli W3110] >gi|168708720|ref|ZP_02740997.1| hypothetical protein EschericoliO157_13814 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168718130|ref|ZP_02750407.1| hypothetical protein EschericcoliO157_10307 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168734680|ref|ZP_02766957.1| hypothetical protein EschecoliO157_06485 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168749260|ref|ZP_02774282.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168754125|ref|ZP_02779132.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168762110|ref|ZP_02787117.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168769562|ref|ZP_02794569.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168773189|ref|ZP_02798196.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168781288|ref|ZP_02806295.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168786029|ref|ZP_02811036.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168791534|ref|ZP_02816541.1| hypothetical protein EschercoliO157_03615 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168797745|ref|ZP_02822752.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170082683|ref|YP_001732003.1| methyltransferase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|194433730|ref|ZP_03066005.1| tetrapyrrole methylase family protein [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194438769|ref|ZP_03070855.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli 101-1] >gi|195938366|ref|ZP_03083748.1| hypothetical protein EscherichcoliO157_18356 [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|54042948|sp|P67087|YRAL_ECOLI UPF0011 protein yraL >gi|54040613|sp|P67088|YRAL_ECO57 UPF0011 protein yraL >gi|12517751|gb|AAG58282.1|AE005543_12 orf, hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|606086|gb|AAA57949.1| ORF_f286 [Escherichia coli] >gi|1789535|gb|AAC76180.1| predicted methyltransferase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13363500|dbj|BAB37450.1| hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|73857160|gb|AAZ89867.1| conserved hypothetical protein [Shigella sonnei Ss046] >gi|81242609|gb|ABB63319.1| conserved hypothetical protein [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|85675942|dbj|BAE77192.1| predicted methyltransferase [Escherichia coli W3110] >gi|169890518|gb|ACB04225.1| predicted methyltransferase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|187770789|gb|EDU34633.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188016346|gb|EDU54468.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|189001066|gb|EDU70052.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189358425|gb|EDU76844.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189361465|gb|EDU79884.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189367597|gb|EDU86013.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189374011|gb|EDU92427.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189379751|gb|EDU98167.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|194417993|gb|EDX34087.1| tetrapyrrole methylase family protein [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194422241|gb|EDX38242.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli 101-1] (286 aa)
Score = 311, Expect = 7.8e-27, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEDL 242
>gi|193076766|gb|ABO11480.2| putative methyltransferase [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (278 aa)
Score = 311, Expect = 8.0e-27, Identities = 81/235 (34%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      M+ +LF+VATPIG++ +++ AI L + S+  EDTR S +L  NIS   + N +N+ +Q +   +N  L+SDAG P++SDPGF L+  +N  V + G + + +L  G PS  F GFL  + + QL +LKNE++T+I +E+ HRI + +K + E+F ++ + ARE+TK ETI + ++ +  I   EKGE V+++  ++T+ +++E+ D
 S:   1 MSAQLFVVATPIGHLDDMTFRAIDILKSVSVVAAEDTRQSAQLFKHYNISTPLTACHDHNESNKIEQLVQKLLAGEN-IALISDAGTPLISDPGFKLVRAAQENGIRVVPVPGACAAIAALSAVGLPSDRFSFEGFLPSKASQRISQLEKLKNETQTLIFYEAPHRILECVKNMAEVFGENRPVGFAREITKTFETIKKMTLKDLVSFIENDHNQEKGEIVLVVGGAPEKTD-LEQEKLD 238
>gi|16799287|ref|NP_469555.1| hypothetical protein lin0210 [Listeria innocua Clip11262] >gi|16412629|emb|CAC95443.1| lin0210 [Listeria innocua] (293 aa)
Score = 311, Expect = 8.3e-27, Identities = 85/275 (30%), Positives = 140/275 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + + + RELTK E  R ++ +    E +GEF I+I+ N   E E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y + + K
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQNALNANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKMVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWATDEEVRGEFCIIIEGNANPPLEEELLWWQELDIKTHVSTV--MEQENISSKDAIKTVMKARNLPKREVYAAYHEIK 293
>gi|163754457|ref|ZP_02161579.1| methyltransferase [Kordia algicida OT-1] >gi|161325398|gb|EDP96725.1| methyltransferase [Kordia algicida OT-1] (222 aa)
Score = 311, Expect = 8.5e-27, Identities = 73/217 (33%), Positives = 117/217 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILID 220
      KL+IV TPIGN+K+++ A+ L N +  EDTR S KLL  I  ++ + N +  + +     + L+SDAG P +SDPGFLL  I N  V+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I +ES H++ TL  E F  + + ++RELTK+ E  R S  +   + KGE V++++
 S:   2 KLYIVPTPIGNLKDMTFRAVEVLKNVDMILAEDTRTSGKLLKHFEIGTHMQSHHMHNEHKTTETLIKRMQAGETFALISDAGTPAISDPGFLLTRECIANQIPVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRFKILAEETRTMIFYESPHKLVKTLGHFCEYFGEDRQVSVSRELTKLYEETIRGSAKEVLAYYQNKPPKGEIVVVVE 219
>gi|47570440|ref|ZP_00241076.1| conserved hypothetical protein protein TIGR00096 [Bacillus cereus G9241] >gi|47552898|gb|EAL11313.1| conserved hypothetical protein protein TIGR00096 [Bacillus cereus G9241] (291 aa)
Score = 311, Expect = 8.7e-27, Identities = 88/275 (32%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  D +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY N +E I KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKEVSGKKILEKLD-EGKTVALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYYVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYIQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESISVY-NHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|157157560|ref|YP_001464621.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E24377A] >gi|191168038|ref|ZP_03029838.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli B7A] >gi|193062070|ref|ZP_03043166.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E22] >gi|193067424|ref|ZP_03048392.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E110019] >gi|194427713|ref|ZP_03060260.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli B171] >gi|157079590|gb|ABV19298.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E24377A] >gi|190901907|gb|EDV61656.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli B7A] >gi|192932290|gb|EDV84888.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E22] >gi|192959381|gb|EDV89816.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli E110019] >gi|194414221|gb|EDX30496.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia coli B171] (286 aa)
Score = 311, Expect = 8.8e-27, Identities = 75/226 (33%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++I+ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGICVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIIEGHKAQEEDL 242
>gi|168185097|ref|ZP_02619761.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum Bf] >gi|182671847|gb|EDT83808.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum Bf] (284 aa)
Score = 311, Expect = 8.9e-27, Identities = 86/271 (31%), Positives = 156/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N ++  I +  + + L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R S+  + IK E  KGE+V++++  E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFNEEDKSINIINNLKEGKKIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDSLE--DAIKYYEHQQPKGEYVLVLEGKSIEEIEKEKEMEWSSINIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|153812011|ref|ZP_01964679.1| hypothetical protein RUMOBE_02404 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831910|gb|EDM86996.1| hypothetical protein RUMOBE_02404 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (279 aa)
Score = 310, Expect = 9.0e-27, Identities = 87/274 (31%), Positives = 151/274 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDN-EYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK--GEFVILID----NNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      M+ KL++ ATPIGN+++I+  + TL  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N  EK +   ++   L++DAG P +SDPG L + +  +V + GP++ + +L +SG P+  F FL +K +++ L +L NE++TII++E+ H++ TL+ ++E  N + + + RELTK +ET + S+I ++   EK GE V++I+   +KE +  EE   ++  EK  +G  K A K V+  +  +Y++
 S:   1 MSGKLYLCATPIGNLEDITLRVLRTLKEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFEIKTPMTSYHEYN-KIEKAYTLIEKMQNGMNIALITDAGTPGISDPGEELAAMCYEAGIEVTSLPGPAACITALTLSGLPTRRFAFEAFLPMDKKERKEVLEELVNETRTIILYEAPHKLVRTLRDLRETLGN-RRMTLCRELTKKHETAFHSTIDDLITHYEKEKPLGECVLVIEGKSRQELKEEAAASWEEISIEEHMEIYEK---QGMSRKDAMKQVAKDRGVSKRDIYSY 276
>gi|118475808|ref|YP_892959.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196047369|ref|ZP_03114582.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus 03BB108] >gi|118415033|gb|ABK83452.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|196021771|gb|EDX60465.1| tetrapyrrole methylase family protein [Bacillus cereus 03BB108] (291 aa)
Score = 310, Expect = 9.0e-27, Identities = 87/275 (31%), Positives = 141/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N   + I   +   L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY N +E I KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVMSYHEHNKEVSGKKILEKLEEGKTVALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLQTKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESISVY-NHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|187605635|ref|ZP_02991826.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482332|gb|EDU20345.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Exiguobacterium sp. AT1b] (289 aa)
Score = 310, Expect = 9.7e-27, Identities = 78/273 (28%), Positives = 139/273 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+++++ A+ TL  +  EDTR + KL  +I+ + +++ N    +      ++SDAG P +SDPG L+ L I+ N V ++ G ++ + +L+ SG +  L+YGFL  K + + L ++ E T+I +E+ HR+K+ L I+++F N + I + RELTK E  R ++  +  +  +GEFV+L+  +  +  E  S Y  +  I +G+K  A K +    N +Y+ + Q
 S:  14 LYVVPTPIGNLEDMTYRAVRTLQEVDLIAAEDTRQTMKLCRHFDIATKLISYHEHNKEVSGPRLIDDLLSGKSIAVVSDAGMPGISDPGSDLVRLAIEANIPVVVLPGANAALTALVASGLATERFLYYGFLPRKKKDRVEVLESIQYEPGTVIFYEAPHRLKEMLTAIRQVFGN-RQIVLGRELTKTFEEFLRGTVDEALTWCEGEVRGEFVVLVSGATEAAPTTTWWEA-LSTY-EHVVHYIEEGQKPNAAIKQTAKDRGESRNDVYDAYHQ 284
>gi|49475950|ref|YP_033991.1| hypothetical protein BH12360 [Bartonella henselae str. Houston-1] >gi|49238758|emb|CAF28018.1| hypothetical protein [Bartonella henselae str. Houston-1] (295 aa)
Score = 310, Expect = 9.7e-27, Identities = 80/231 (34%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L++VATPIGN+ +I+ A+ L  I CEDTR ++ LL  I + KTF   N +K  + + + + ++  L+SDAG P++SDPGF L+  K  + I G S+L+ +L+ +G P+ + F GFL+ K +Q +L QLK  T++ +ES HR+ +TL+ + +F  +  I RELTK ET+ S++ N++E  +  +GE V+L+  +   +  E D
 S:  22 LYLVATPIGNLADITLRALQVLAGVDILACEDTRVTRVLLERYGI--QKKTFLYHEYNAQKAGPKLLTALE-ENKAIALVSDAGTPLISDPGFRLVEEARKAGHKIVPIPGASALLAALVATGLPTDSFFFAGFLSARKAQRQKRLEQLKTIPATLVFYESPHRLVETLQDMVALFSADRPAAICRELTKKFETVDVSNLGNLSESYGKQAHIRGEIVVLVGQKLSSLNVMSDHEID 255
>gi|168181162|ref|ZP_02615826.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182667999|gb|EDT79978.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum NCTC 2916] (284 aa)
Score = 310, Expect = 1.0e-26, Identities = 86/271 (31%), Positives = 156/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N ++  I +  + + L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R S+ + IK E  KGE+V++++  E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFNEEDKSINIINNLKEGKKIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDSLEEV--IKYYENKQPKGEYVLVLEGKSIEEIEKEKEMEWSSINIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|116491387|ref|YP_810931.1| methyltransferase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116092112|gb|ABJ57266.1| Predicted methyltransferase [Oenococcus oeni PSU-1] (287 aa)
Score = 310, Expect = 1.1e-26, Identities = 94/277 (33%), Positives = 146/277 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      KL++V TPIGN+ +++ A++TL  +  EDTR+S LL  I  K  SL+ +N Q +   K +   +SDAG P +SDPG L+  I+N DV + G S+ + +LI SG P+  F GFL+  + ++ QL +L   T+I +ES R+ TL+ ++ IF   + +ARELTK E+ YR I  +N IK  +GEFV+LI  K E+I  +  + ++ +++ I G K  A K V+  L  +Y + + KN
 S:  13 KLYLVPTPIGNLDDMTIRAVSTLKEVDLIAAEDTRHSGILLQHFQI---KKDLISLHEHNYAQRVPELVDKLKKGLNIAQISDAGMPSISDPGHELVLAAIQNGVDVISLPGASAGITALIASGLPADKFTFIGFLSKKDSEQKKQLEELMPLDSTLIFYESPFRVGKTLENVRAIFGEKTKVVLARELTKKFESYYRGDITQALNFIKSNRPRGEFVLLIK---KIHEAIVPSD---ELIVDLIDERIASGTKPIDAIKAVAKLLGLIRADVYKIYHKEKN 285
>gi|125718518|ref|YP_001035651.1| hypothetical protein SSA_1719 [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498435|gb|ABN45101.1| Conserved uncharacterized protein [Streptococcus sanguinis SK36] (289 aa)
Score = 309, Expect = 1.3e-26, Identities = 81/274 (29%), Positives = 141/274 (51%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKET-ESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      KL++VATPIGN+ ++S  + TL  +  EDTRN+ LL  I + +F+ N  +  +   +N+  +SDAG P +SDPG L+  +   V I GPS+ + +LI SG   +FYGFL   +++   K+ +T I +ES HR++ TL+ + ++ + + + + RELTK++E  R I+ +     KGE ++++  ++ + I +E+   L E++ L+ G K+ A K V+ KY  + LY + +
 S:  15 KLYLVATPIGNLDDMSIRMVNTLKEVDMIAAEDTRNTGLLLKHFGIETKQISFHEHNAKEKIPVLLDMLQSENDIAQVSDAGLPSISDPGHDLVQAALDAGITVVPIPGPSAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKAGQQKEFFTSKKSYPETQIFYESPHRVRSTLENMLAVYGD-RQVILVRELTKIHEEYQRGLISELLAYTAEHPPKGECLLIVAGAAEDALQDISQEQI-----LAEIDLLVEAGSKKNHAIKNVAKKYGRNKSELYAVYHE 285
>gi|118602117|ref|YP_903332.1| hypothetical protein Rmag_0059 [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|118567056|gb|ABL01861.1| Protein of unknown function UPF0011 [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (276 aa)
Score = 309, Expect = 1.3e-26, Identities = 79/231 (34%), Positives = 131/231 (56%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILID-----NNVKETESIKK 231
      MN L+IVATPIGN+ +I+ AI TL  I  EDTR+SK LLN +I+  + F+ N  +  + +     L+SDAG P++SDPG++L++  K + +V I G ++++ ++ SG S  F+GFL  ++ +  + + + ++ I +ES RI  + ++ I N + +C A+ELTK+ ETI +++ + +    +KGEFVILI   N + E E + K
 S:   1 MNGTLYIVATPIGNLDDITFRAIETLKIVDIILAEDTRHSKHLLNHYDITTSMRAFHEHNEKRKTPDVINELLAGKHIALISDAGTPLISDPGYILVSEAKKADINVSPIPGSNAMISAISASGIASDKFSFFGFLPSKQSARLKVIRSIAHINEVAIFYESPKRILSCAQDLQVILGNERIVCFAKELTKLFETINTNTLPKLIDYLQADDAHQKGEFVILISAMDKGNKISEEEILDK 240
>gi|170765523|ref|ZP_02900334.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia albertii TW07627] >gi|170124669|gb|EDS93600.1| tetrapyrrole methylase family protein [Escherichia albertii TW07627] (287 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 74/226 (32%), Positives = 128/226 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEHQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEDL 242
>gi|184157408|ref|YP_001845747.1| methyltransferase [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|183209002|gb|ACC56400.1| predicted methyltransferase [Acinetobacter baumannii ACICU] (278 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 80/235 (34%), Positives = 137/235 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      M+ +LF+VATPIG++ +++ AI L + S+  EDTR S +L  NIS   + N +N+ +Q +   +N  L+SDAG P++SDPGF L+  ++  V + G + + +L  G PS  F GFL  + + QL +LKNE++T+I +E+ HRI + +K + E+F ++ + ARE+TK ETI + ++ +  I   EKGE V+++  ++T+ +++E+ D
 S:   1 MSAQLFVVATPIGHLDDMTFRAIDILKSVSVVAAEDTRQSAQLFKHYNISTPLTACHDHNESNKIEQLVQKLLAGEN-IALISDAGTPLISDPGFKLVRAAQEHGIRVVPVPGACAAIAALSAVGLPSDRFSFEGFLPSKASQRITQLEKLKNETQTLIFYEAPHRILECVKNMAEVFGENRPVGFAREITKTFETIKKMTLKDLVSFIENDHNQEKGEIVLVVGGAAEKTD-LEQEKLD 238
>gi|189424208|ref|YP_001951385.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189420467|gb|ACD94865.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter lovleyi SZ] (278 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 84/272 (30%), Positives = 140/272 (51%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILI---DNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M  L+IVATPIGN+++++ A+ L  +  EDTR+S+KLL+  I+  ++Y N + + + I +   + L+SDAG P +SDPG+ L+  +   V I G + + +L V+G P+ + F GF + + ++ L L N  T++++E+ HR+ +TL I +I + + + + RELTK+ E  R +  + E  + E+GE VILI  D N + E  EE    +L  + KG  K  +V+  L  LY
 S:   1 MTGTLYIVATPIGNLEDMTFRAVRILQEVDLIAAEDTRHSRKLLSHFGITTTLTSYYDHNQSLKGERILATLRDGKQVALISDAGTPCISDPGYQLVRDALVEGIKVAPIPGACAAITALSVAGLPTDSFTFAGFPPNKEGKRRSFLAGLLNAHGTLVLYEAPHRLTETLTDIADILGD-RQVVVTRELTKLYEECLRGTAREVREQAREGRERGEMVILIAPADENTQALEGPSPEE--------QLRAALLKGHTVKETAALVAAATGLPRRELY 268
>gi|85714065|ref|ZP_01045054.1| hypothetical protein NB311A_07913 [Nitrobacter sp. Nb-311A] >gi|85699191|gb|EAQ37059.1| hypothetical protein NB311A_07913 [Nitrobacter sp. Nb-311A] (337 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 72/215 (33%), Positives = 120/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT--EKGEFVILI 219
      L++VATPIG++ +I+ A+ TL  I CEDTR +++L   I+  K ++ N  + I +  +   L+SDAG P++SDPGF L+     V + GPSS++ +L V+ P+  F GFL  + ++ ++ +L   T+++FES RI+ L+ +   N + + I RELTK++E I R+S+A  E  T  +GEFV+++
 S:  56 LYLVATPIGHLGDITVRALETLAGVDIIACEDTRITRRLTERYAITCALKPYHEHNAATARPKILAQLAQGASIALVSDAGTPLISDPGFKLVREACAAGHRVIALPGPSSVLTALSVAALPTDRFFFEGFLPSKEGARRTRIAELARIDATLVLFESGSRIRSALRDLAAGLGN-RGVAICRELTKLHEDIRRASLAEFAETAATLETRGEFVLVV 271
>gi|56459536|ref|YP_154817.1| tetrapyrrole methylase family protein [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|56178546|gb|AAV81268.1| Tetrapyrrole methylase family protein [Idiomarina loihiensis L2TR] (284 aa)
Score = 309, Expect = 1.5e-26, Identities = 71/215 (33%), Positives = 127/215 (59%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD---FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILI 219
      L+IV TPIGN+ +I+E A+ TL  +  EDTR+++KL+  + ++N F +L+ +NE Q +++   + +  L+SDAG P+++DPG++L++  +  V + G ++ +L +G P+  F GFL   ++ +L LK E++T++++ES HRI TL + + + + I +ARELTK ET  + A   + +  ++GE V+LI
 S:   7 LYIVPTPIGNLGDITERAVKTLAEVAAIAAEDTRHTRKLMQ--HYGIQNDVF-ALHEHNETQRVDAVIERLLQGDSLALVSDAGTPLINDPGYVLVHRCRERGLKVIALPGACAVTVALSAAGLPTDRFAFEGFLPSKPQQRRAKLEALKTETRTVVVYESPHRILHTLTDMNVVLGSGRQIVLARELTKQFETYLNGTAAELLQALTDDTNQQRGEMVLLI 225
>gi|154493889|ref|ZP_02033209.1| hypothetical protein PARMER_03233 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154086149|gb|EDN85194.1| hypothetical protein PARMER_03233 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (234 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 72/223 (32%), Positives = 123/223 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI----DNNVKET 226
      KL +V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR + LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGF+L+  ++  +V+ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K +Q +L +L E +TII +ES R+ TL + E F N + + ++RE++K++E  R ++  I  + E KGE VI++  D  KET
 S:   3 KLTVVPTPVGNLEDMTFRAIRVLKEADLILAEDTRTTGILLKHFEIQNRMQSHHKFNEHKTVEQVAARIKAGENIALVSDAGTPAISDPGFMLVRECVRQGVEVECLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RQTRLKELSTEYRTIIFYESPFRLVKTLTQLAEFFGNDRPVSVSREISKIHEETVRGTLEEVIAHFTVNEPKGEIVIVLAGLKDKKDKET 230
>gi|119508863|ref|ZP_01628015.1| hypothetical protein N9414_20825 [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119466392|gb|EAW47277.1| hypothetical protein N9414_20825 [Nodularia spumigena CCY9414] (288 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 77/270 (28%), Positives = 140/270 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+++I+ A+ L  ++  EDTR++ KLL  I   +++ N ++  + +    L+SDAG P +SDPG+ L+  ++  V I G S+ + +L +G P+  +F GFL   +++ L ++ ES+T+I +ES HR++++L+  ++  + I +ARELTK+ E +R +IA I   E +GE+ +++     + +E+    EL ++I +G   A + ++  SL  LY 
 S:  10 LYIVGTPIGNLEDITFRAVRILQTVNLIAAEDTRHTGKLLQHFQIKTPQISYHEHNSHSRIPELLEYMANGQAIALVSDAGMPGISDPGYELVKACVEAGVTVVPIPGASAAITALSAAGLPTDRFVFEGFLPAKAQKRREYLELIQAESRTLIFYESPHRLRESLQDFAIVWGGDRQIVLARELTKLYEEFWRGTIAEAIAHYSQREPQGEYTLVLAGITASQPQLTEEQLK-----AELLEIISQGISRSQASRQLAKMTSLPRRQLYQL 276
>gi|16762030|ref|NP_457647.1| hypothetical protein STY3446 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29143519|ref|NP_806861.1| hypothetical protein t3183 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|25318877|pir||AC0899 conserved hypothetical protein STY3446 [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16504333|emb|CAD07785.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29139153|gb|AAO70721.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (287 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 73/226 (32%), Positives = 130/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ + ++ S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDMVAVWGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|157363102|ref|YP_001469869.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157313706|gb|ABV32805.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Thermotoga lettingae TMO] (226 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 75/219 (34%), Positives = 118/219 (53%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSL-NGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      M KL IV TPIGN+ +I+ A+ L  +  EDTR +KKLL  NI +  Y L N   FI +  + + CL++D+G P ++DPG L++  ++ ++ + GPS+L +L + GF SS V F GFL  K ++   +K +  + FES RI +TL  +IF N +I I RE+TK+ + ++R I++ E   KGE +++
 S:   1 MEGKLTIVGTPIGNMMDITIRALRALRECDVVIAEDTRRTKKLLKFFNIDGKQLISYGLHNQLKSVPFILNLLKEGKKLCLVTDSGMPCVADPGGFLVDACWRSGIELDVTPGPSALTSALALCGFDSSRVFFTGFLPRGKK-RRKLFRDIKGKKMLFVFFESATRISETLSDAMDIFGNC-DIFIGREMTKVFQQLFRGKISDAVESFKQTKGELTVVL 218
>gi|148378069|ref|YP_001252610.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933655|ref|YP_001382468.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936779|ref|YP_001386020.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148287553|emb|CAL81617.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929699|gb|ABS35199.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932693|gb|ABS38192.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A str. Hall] (284 aa)
Score = 308, Expect = 1.7e-26, Identities = 86/271 (31%), Positives = 155/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N ++  I +  + + L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R S+ + IK E  KGE+V+++   E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFNEEDKSINIINNLKEGKKIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDSLEEV--IKYYENKQPKGEYVLVLQGKSIEEIEKEKEMEWSSINIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|27364049|ref|NP_759577.1| methyltransferase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37678789|ref|NP_933398.1| methyltransferase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|27360167|gb|AAO09104.1|AE016799_2 Predicted methyltransferase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37197530|dbj|BAC93369.1| predicted methyltransferase [Vibrio vulnificus YJ016] (287 aa)
Score = 308, Expect = 1.8e-26, Identities = 84/270 (31%), Positives = 135/270 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVKETESIKKEET--DYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ AI L++ +  EDTR++ KLL+ NI +  + N  + Q +      L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G +++ +L SG PS  F GFL   ++D+ ++  +T I +ES HRI D+L + EI  + + +ARELTK ETI  ++ + E  +  +KGE V+LI    E  EE   ++  EL     ++    Y+LK N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRAIEVLSSVDMIAAEDTRHTGKLLSHFNIQTKTFALHDHNEQQKAQVLVDKLLSGQNIALVSDAGTPLISDPGYHLVTQCRQAGVKVVPLPGACAVITALSASGLPSDRFSFEGFLPPKSKGRKDKFLEIAKVERTCIFYESPHRIVDSLHDMLEILGPDREVVLARELTKTFETIQGMRLSELVEWVQSDDNQQKGEMVLLIHGYRDSAEESLPEEALRSLAILTKELPLKKAAALAAEI--------YNLKKNALYKW 281
>gi|150009105|ref|YP_001303848.1| methyltransferase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149937529|gb|ABR44226.1| methyltransferase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (234 aa)
Score = 308, Expect = 1.9e-26, Identities = 69/216 (31%), Positives = 118/216 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILI 219
      KL +V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR + LL  I + ++ + N +  + I +     L+SDAG P +SDPGF+L+  ++  DV+ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K +Q +L +L E +TII +ES R+ TL  E F  + + ++RE++K++E  R S+  I  + E +GE VI++
 S:   3 KLTVVPTPVGNLEDMTFRAIRVLKEADLILAEDTRTTGILLKHFEIQNKMQSHHKFNEHKTVEQIAARIKGGENIALVSDAGTPAISDPGFMLVRECVRQGVDVECLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RQTRLKELALEYRTIIFYESPFRLLKTLTQFAEFFGTDRQVSVSREISKLHEETVRGSLEEVIQHFTVNEPRGEIVIVL 219
>gi|169633074|ref|YP_001706810.1| putative methyltransferase [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|169151866|emb|CAP00699.1| putative methyltransferase [Acinetobacter baumannii] (278 aa)
Score = 308, Expect = 2.0e-26, Identities = 86/272 (31%), Positives = 149/272 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ +LF+VATPIG++ +++ AI L + S+  EDTR S +L  NIS   + N +N+ +Q +   +N  L+SDAG P++SDPGF L+  ++  V + G + + +L  G PS  F GFL  + + QL +LKNE++T+I +E+ HRI + +K + E+F ++ + ARE+TK ETI + ++ +  I   EKGE V+++  ++T+ +++    L+EL K + +  K A ++ +  +K  Y
 S:   1 MSAQLFVVATPIGHLDDMTFRAIDILKSVSVVAAEDTRQSAQLFKHYNISTPLTACHDHNESNKIEQLVQKLLAGEN-IALISDAGTPLISDPGFKLVRAAQEHGIRVVPVPGACAAIAALSAVGLPSDRFSFEGFLPSKASQRITQLEKLKNETQTLIFYEAPHRILECVKNMAEVFGENRPVGFAREITKTFETIKKMTLKDLVSFIENDHNQEKGEIVLVVGGAPEKTDQEQEK-------LDELLKRLLQDLSVKAASQLAADLTGIKKKVAY 269
>gi|167462405|ref|ZP_02327494.1| hypothetical protein Plarl_07570 [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (248 aa)
Score = 307, Expect = 2.1e-26, Identities = 70/197 (35%), Positives = 111/197 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI 201
      L++V TPIGN+++I+ A+ L  I  EDTR ++KLL L IS  +++ N    +   +   L+SDAG P +SDPG L + ++  V I GP++ + +LI SG P+  F GF+ ++  ++ L + K+ S T +++ES HRI TL+ I+E + N + IC+ARELTK +E  R S+
 S:  16 LYLVGTPIGNLEDITYRAVRILQEAEIIAAEDTRQTRKLLTHLGISGRLVSYHEHNKRASGPELIRLMKEGTTIALVSDAGLPAISDPGTDLAQMAMEEGIPVIPIPGPNAALSALIASGMPTDAFTFLGFMPRDRKRLEEHLKRWKHVSSTFLLYESPHRIIKTLEGIEEHWGN-RQICLARELTKRHEEFVRGSV 211
>gi|53711951|ref|YP_097943.1| methyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60680151|ref|YP_210295.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|52214816|dbj|BAD47409.1| methyltransferase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60491585|emb|CAH06337.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (224 aa)
Score = 307, Expect = 2.2e-26, Identities = 66/216 (30%), Positives = 119/216 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K + +L L +E +T++ +ES HR+ TL  E F  + + ++RE++K++E  R +++ + E    +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIKVLKEADLILAEDTRTSGILLKHFEIKNVMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKAGETIALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RMTKLKSLVDEHRTMVFYESPHRLLKTLTQFAEYFGPERQVSVSREISKIHEETVRGTLSELIEHFTATDPRGEIVIVL 219
>gi|62424713|ref|ZP_00379855.1| COG0313: Predicted methyltransferases [Brevibacterium linens BL2] (327 aa)
Score = 307, Expect = 2.3e-26, Identities = 75/276 (27%), Positives = 131/276 (47%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDF--KDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      KL +V TPIGN+ + SE   +  +  EDTR  L  L ++  +   + N + +   +     LLSDAG P +SDPG+ ++  +  +  GPS+++ +L VSG PS  F GFL   ++ L +L+ E +T++ FES HRI DT+   +  + + I+RELTK E  R +++++ ++   +GE +++       ET  +L+ + +L+ G + K A  ++ +Y L  +Y W R+
 S:  56 KLVLVGTPIGNLGDASERMQRAIATADVIAAEDTRRFLSLTQRLELTHTKRVISVFDHNEQSRAPELVELIRSGQTVVLLSDAGMPAVSDPGYRVVKACAEAGLPITSTPGPSAVLMALAVSGLPSDRFSFEGFLPRKSGARKTLLEELRGEKRTMVFFESPHRIADTMDDFLTVMGPDRPMSISRELTKTYEETLRGTVSSLRDLAADGLRGELTLVL-------AGATAVETAPEDHLDAVGELVESGVRAKDAAGQIAKQYGLSKREIYEAWLHRE 327
>gi|157827844|ref|YP_001496908.1| putative methyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|157803148|gb|ABV79871.1| Putative methyltransferase [Rickettsia bellii OSU 85-389] (300 aa)
Score = 307, Expect = 2.4e-26, Identities = 83/223 (37%), Positives = 130/223 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI-----KITEKGEFVILIDNNVKETE 227
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I +  +  L+SDAG P++SDP + L+   N+ + ++ G SS + +L +S P+  LF GFL   K+  + N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I   ANI+E+    T KGE V+LI  ++E E
 S:  27 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIRTKLQVYSDHSDEKDRENIINLIKANKIVSLISDAGTPLISDPRYKLVRDLRSLNFPIDVVPGVSSPITALTLSALPTDRFLFCGFLPKTIESKKKLFTEFANIRATLIFFEAAPRLINTLLIAKEILGN-REICVARELTKLYQEI---KTANIDEVIAFYQNNTLKGEIVLLISGVLQEQE 250
>gi|153939457|ref|YP_001389426.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152935353|gb|ABS40851.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum F str. Langeland] (284 aa)
Score = 307, Expect = 2.5e-26, Identities = 90/269 (33%), Positives = 156/269 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF-DFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N  E + IN  D K+ +  L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R S+ + IK E  KGE+V+++   E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFN--EEDKSINIIKDLKEGKNIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDSLEEV--IKYYENKQPKGEYVLVLQGKSIEEIEKEKEMEWSSINIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVY 278
>gi|24114437|ref|NP_708947.1| hypothetical protein SF3187 [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30064486|ref|NP_838657.1| hypothetical protein S3404 [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110807015|ref|YP_690535.1| hypothetical protein SFV_3176 [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|24053615|gb|AAN44654.1| orf, conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30042745|gb|AAP18468.1| hypothetical protein S3404 [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110616563|gb|ABF05230.1| conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 5 str. 8401] (286 aa)
Score = 307, Expect = 2.5e-26, Identities = 73/226 (32%), Positives = 128/226 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ + L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRTLEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEDL 242
>gi|187933851|ref|YP_001887560.1| hypothetical protein CLL_A3374 [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722004|gb|ACD23225.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (281 aa)
Score = 307, Expect = 2.5e-26, Identities = 89/271 (32%), Positives = 151/271 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL---NHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINE-IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL---NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+K+I+ A+ L  I  EDTR + KLLN  I   +++ N ++  I      L+SDAG P +SDPG +++  I+   ++ G +++ +L+ SG ++ +F GFL  N ++N+ +++L Q   +T+I +E+ HR+ DTL +  F N + I + RELTK+ E I+R +I +IN I+  +GEFV++++  K E IK+E   + L  + + K I +G +K A K V+  + + +Y F
 S:   5 KLYLVPTPIGNLKDITLRALEVLNEADIIAAEDTRQTLKLLNHFEIKKTLISYHKFNEKDKSNEIIDRLLNGQSIALVSDAGTPGISDPGSVIVKRCIEEGISFNVLPGATAITTALVYSGLDTTKFIFRGFLPRENKDRNIIKEELLQ---SQETLIFYEAPHRLLDTLSFLYNSFGN-RQIAVCRELTKLYEQIFRGTIEESINYFIENKPRGEFVLVLEG--KRLEEIKQERESEWIDLSIQDHIMKYIDEGISKKEAIKTVAKDRGIPKSEVYKF 277
>gi|22537713|ref|NP_688564.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76787523|ref|YP_330192.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76799462|ref|ZP_00781606.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77408324|ref|ZP_00785066.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|22534602|gb|AAN00437.1|AE014263_16 tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76562580|gb|ABA45164.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76585189|gb|EAO61803.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77173087|gb|EAO76214.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae COH1] (287 aa)
Score = 307, Expect = 2.6e-26, Identities = 85/268 (31%), Positives = 142/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+ +++ AI L    EDTRN+ LL  +I+ + +F+ N ++  +   +   +SDAG P +SDPG L+  I+ + V I G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +    ++ +T I +ES R+ DTLK +KEI+ + + + + RELTK+ E  R +I+ + E  K+ KGE +I++D  ++TE +K    + L +++ I G+K  A K V+ +++L  LY
 S:  16 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIRILREVDFICAEDTRNTGLLLKHFDITTKQISFHEHNAYDKISGLIDLLKEGKSLAQVSDAGMPSISDPGHDLVKAAIEGDIPVVSIPGASAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKKGQQITFFETKQDYPETQIFYESPFRVSDTLKHMKEIYGD-RQVVLVRELTKLYEEYQRGTISQLLEHIEKVPLKGECLIIVDGK-RDTERVKDSSQQDPLVL--VKEYIANGDKTNQAIKKVAKEFNLNRQELY 281
>gi|168144513|ref|ZP_02587742.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Bacillus cereus G9842] (291 aa)
Score = 307, Expect = 2.6e-26, Identities = 85/275 (30%), Positives = 142/275 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  +  N  L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY +  + KG  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEVDLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVTSYHEHNKEVSGKKILEKLEDGKN-VALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESLSVYDHIEHYINEKGMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|153853633|ref|ZP_01995013.1| hypothetical protein DORLON_01004 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753788|gb|EDM63719.1| hypothetical protein DORLON_01004 [Dorea longicatena DSM 13814] (297 aa)
Score = 307, Expect = 2.6e-26, Identities = 85/272 (31%), Positives = 148/272 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNG-NNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEET----DYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M  L++ ATPIGN+++++ A+ L  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N   + +   +N  +++DAG P +SDPG L+ + +  V + G + + +L +SG +  F FL +K +Q L +LK+E++T++I+E+ HR+ TLK ++E  N + I I RELTK +ET++ ++I + +  + E KGE V++I+  K E I+ EE   + S+  +E + +G +K A K V+  +  +Y
 S:  20 MAGTLYLCATPIGNLEDMTFRAVRILKEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFEIKTPMTSYHEYNKIEKGHKLVERLQGGEN-IAVITDAGMPGISDPGEELVKMCQEAGITVTAVPGACACVTALTISGLGTRRFAFEAFLPTDKKERQAVLEELKDETRTMVIYEAPHRLVRTLKTLQETLGN-RRISICRELTKKHETVFATTIEDALAYYDVQEPKGECVMVIEG--KSREEIRNEEKARWEEMSIE-EHMELYLGQGMDKKSAMKQVAKDRGVGKRDIY 293
>gi|26249726|ref|NP_755766.1| hypothetical protein c3899 [Escherichia coli CFT073] >gi|26110154|gb|AAN82340.1|AE016767_100 Hypothetical protein yraL [Escherichia coli CFT073] (287 aa)
Score = 306, Expect = 2.6e-26, Identities = 73/219 (33%), Positives = 126/219 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNN 222
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ +
 S:  13 QLYIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLQEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGH 235
>gi|170760429|ref|YP_001785392.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169407418|gb|ACA55829.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (284 aa)
Score = 306, Expect = 2.7e-26, Identities = 86/271 (31%), Positives = 155/271 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N ++  I +  + + L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R S+   IK E  KGE+V++++  E  +KE  S+ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFNEEDKSINIINNLKEGKKIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDSLE--EAIKYYENKQPKGEYVLVLEGKSIEEIEKEKEMEWSSINIQDHIKKYINEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|188993038|ref|YP_001905048.1| hypothetical protein xccb100_3643 [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|167734798|emb|CAP53008.1| Conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris] (273 aa)
Score = 306, Expect = 2.7e-26, Identities = 72/215 (33%), Positives = 130/215 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A TL  +  EDTR++++LL+  I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L++L E++T++ +ES HRI ++L ++ F +++  IARELTK+ ET+  S+A++ +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQETLRGVTAICAEDTRHTRQLLSHFGI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVTRLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAAREAGIRVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLSRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRSAFGDARPAVIARELTKLFETVLDGSLADLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|46446891|ref|YP_008256.1| hypothetical protein pc1257 [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|46400532|emb|CAF23981.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (271 aa)
Score = 306, Expect = 3.0e-26, Identities = 90/272 (33%), Positives = 137/272 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-----LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++VATPIG++ +I+ AI TL    CEDTR+S +LL  +I  K+++ N  + Q I     CL+SDAG P +SDPG L+ L I N  V I GP + + +L SG P+ + F GFL  +  + L L  + T I +ES HR+ DTLK+  +  + + +ARELTK E  R +  I + K E +GE V++I    E  + + D++ + E   ++    KE A KMV+  +  +YN + 
 S:   2 LYLVATPIGHLSDITFRAIETLKFCDYILCEDTRHSLRLLQHYDIHKPLKSYHKFNETEKSQSILDDLHAGKNICLISDAGTPGISDPGTQLVQLCISNQIPVTAIPGPCAAIQALSCSGLPTDHFQFIGFLPRKEGELKKFLLSLFTYTGTTICYESPHRLIDTLKLFHSL-QPHRQLVVARELTKKFEEFVRGTAEEIFKKWKDKEPRGEIVLMI-------EPFSQTQVDWNQWSPEEHVSWMQATYSLSRKE--AIKMVADLRQVSKRDIYNLFH 270
>gi|91206228|ref|YP_538583.1| putative methyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|91069772|gb|ABE05494.1| Putative methyltransferase [Rickettsia bellii RML369-C] (300 aa)
Score = 306, Expect = 3.0e-26, Identities = 83/223 (37%), Positives = 130/223 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI-----KITEKGEFVILIDNNVKETE 227
      L+IV+TPIGN ++I+ AI+TL N+ I CEDTR S+KLL  +I + + +  +  +++ I +  +  L+SDAG P++SDP + L+   N+ + ++ G SS + +L +S P+  LF GFL   K+  + N  T+I FE+ R+ +TL + KEI N + IC+ARELTK+ + I   ANI+E+    T KGE V+LI  ++E E
 S:  27 LYIVSTPIGNFEDITLRAISTLKNSDIILCEDTRISQKLLAKHDIRTKLQVYNDHSDEKDRENIINLIKANKIVSLISDAGTPLISDPRYKLVRDLRSLNFPIDVVPGVSSPITALTLSALPTDRFLFCGFLPKTIESKKKLFTEFANIRATLIFFEAAPRLINTLLIAKEILGN-REICVARELTKLYQEI---KTANIDEVIAFYQNNTLKGEIVLLISGVLQEQE 250
>gi|55981932|ref|YP_145229.1| tetrapyrrole methylase family protein [Thermus thermophilus HB8] >gi|55773345|dbj|BAD71786.1| tetrapyrrole methylase family protein [Thermus thermophilus HB8] (264 aa)
Score = 306, Expect = 3.2e-26, Identities = 65/216 (30%), Positives = 118/216 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      +L +V TPIGN+++I+ A+ L  + CEDTR + LL  I        ++ + + +    +DAG P +SDPG L+ L ++ W V+ + GP++L+ +L+ SG P+  F GFL   +++++ L E +T +++ES HR++ TL+ + E++   + +AREL+K++E I+R S+  E   +GEFV+++
 S:   2 RLVLVPTPIGNLEDITLRALRVLKEVEVVACEDTRRTGLLLKHYGIPTPTLRLDQHTVGRARELLAPYRY----VAYATDAGTPGISDPGAELVRLALEWGWRVEALPGPTALIPALVASGLPTHRFTFEGFLPKGGRERRERILALAREGRTAVLYESPHRLRKTLEDLLEVYGPDHPVAVARELSKLHEEIFRGSLREALEHFQEPRGEFVLVL 213
>gi|170787746|gb|EDT28790.1| conserved hypothetical protein [Oligotropha carboxidovorans OM5] (294 aa)
Score = 305, Expect = 3.6e-26, Identities = 72/231 (31%), Positives = 126/231 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN--INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L + ATPIGN+ +I+ A+ TL + + CEDTR + KLL  I++  ++ N  + I +  + +  L+SDAG P++SDPGF L+    + V + GPSS++ +L V+ P+  F GFL   +++++ +L   T+++FES R+ +L+ + EI  ++I I RE+TK++E I R +A    ++ +GEFV++I   +  + + E D
 S:  15 LHLAATPIGNLGDITLRALETLAGSDVICCEDTRVTHKLLERYGITVPLSPYHEHNAVAARPKILARLAQGDAVTLVSDAGTPLVSDPGFKLVREATAAGFAVHALPGPSSVLAALTVAALPTDRFYFEGFLPAKDGARRNRIAELARIDVTLVLFESGARLAASLRDLAEIL-GRRDIAICREMTKLHEDIRRMPLAEAAARADELETRGEFVLVIGPPSADASRMSETELD 246
>gi|196158151|ref|YP_002127640.1| putative methyltransferase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88774254|gb|EAR05511.1| putative methyltransferase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196113930|gb|ACG67646.1| putative methyltransferase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (292 aa)
Score = 305, Expect = 3.9e-26, Identities = 84/268 (31%), Positives = 133/268 (49%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L+IV TPIGN+ ++S AI L+ +  EDTR+S +LL  +I + + + N +   +      L+SDAG P++SDPGF+L+  +  V + GP + + +L SG P+  +F GFL   ++ L+ L +  T + +E+ RI DT+ I+ +  +NI +A+ELTK ET  S ++ +  E  KGEFV++I    ++I E    L E  L    K A +V+ Y LK N+LY
 S:  21 LYIVPTPIGNLDDMSARAIRVLSEVNWIAAEDTRHSARLLQHFSIGTKTLSLHEHNEDKRTAMLCERLKGGESVALISDAGTPLISDPGFVLVRKCRELGISVSALPGPCAAITALSASGLPTDKFIFEGFLPVKTQAREGALSALLDRPFTTVFYEAPRRILDTVTDIQRVL-GERNIVVAKELTKTFETYASGSAQDVIDYLTAEPAHQKGEFVVMIAPAQINEQAIPSEAMSLLNTLCEHMPL-------KKAAAVVASHYDLKKNALY 284
>gi|149369295|ref|ZP_01889147.1| methyltransferase [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149356722|gb|EDM45277.1| methyltransferase [unidentified eubacterium SCB49] (222 aa)
Score = 305, Expect = 3.9e-26, Identities = 69/216 (31%), Positives = 117/216 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILI 219
      KLF+V TPIGN+K+++ A+ L + +  EDTR S KLL  I+ + + + N +  + I +     L+SDAG P +SDPGFLL  ++  +V + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I +ES H++ TL   F  + + ++RE+TK++E  R +  + +   KGE VI++
 S:   3 KLFLVPTPIGNLKDMTFRAVEVLNDVDLILAEDTRTSGKLLKHFEITTQMHSHHMHNEHKTTEGIVARILGGETVALISDAGTPAISDPGFLLTRACVEAGIEVDCLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRFLALAEETRTMIFYESPHKLVKTLGHFVSYFGEDRKVSVSREITKLHEETIRGTATEVLAHYTNKPPKGEIVIIV 219
>gi|86144174|ref|ZP_01062511.1| methyltransferase [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85829436|gb|EAQ47901.1| methyltransferase [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (225 aa)
Score = 305, Expect = 4.0e-26, Identities = 75/221 (33%), Positives = 126/221 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI---NEIKITEKGEFVILIDNNVK 224
      KL++V TPIGN+++++ A+ L  +  EDTR S KLL  I+ +  +S + +NE + +    K+ +  L+SDAG P +SDPGFLL  ++  +V + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E +T+I +ES H++ TLK + E F  ++I ++RE++K++E  R + A +  E K  KGE VI++  K
 S:   3 KLYLVPTPIGNLEDMTFRAVKVLQEADLILAEDTRTSGKLLKHFEITTQ---MHSHHMHNEHKTVEGLVDRIKNGQTLALISDAGTPAISDPGFLLTRACVEAGLEVDCLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRFLLLAEEERTMIFYESPHKLVKTLKNMVEFFGEDRSISVSREISKLHEETVRGTAAEVLKHFEAK-APKGEIVIIVGGKPK 224
>gi|183597930|ref|ZP_02959423.1| hypothetical protein PROSTU_01275 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188022699|gb|EDU60739.1| hypothetical protein PROSTU_01275 [Providencia stuartii ATCC 25827] (291 aa)
Score = 305, Expect = 4.1e-26, Identities = 84/274 (30%), Positives = 145/274 (52%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ----FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      M  L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR+S LL  I  N  ++L+ +NE+Q   I+   D+  L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + G + + +L +G PS  + GFL   ++D L L+ E++T+I +ES HR+ D+L + E++  +++ +ARE+TK E+I  +  A + E +  +GE V+++   E   +E D S +   L+++  K A + + Y LK N LY 
 S:  10 MASTLYIVPTPIGNMGDITQRALDVLKHVDLVAAEDTRHSGMLLQNFAI---NARMFALHDHNEQQKADQLISRLQQGDS-IALVSDAGTPLINDPGYHLVTRCREAGIRVVPLPGACAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRKDALKALERETRTLIFYESTHRLLDSLADMVEVWGPERHVVLAREITKTWESIEGRPVGELLAWVKEDENRHRGEMVLVV-----EGYKANLDEDDISPEVIRTLNLLQQELPPKKAAAITAEIYGLKKNRLYKL 282
>gi|170754439|ref|YP_001779689.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169119651|gb|ACA43487.1| tetrapyrrole methylase family protein [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (284 aa)
Score = 305, Expect = 4.2e-26, Identities = 88/271 (32%), Positives = 158/271 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF-DFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+++I+ A+ L + I  EDTR + KLLN NI   +++ N  E + IN  D K+ +  L+SDAG P +SDPG++LI  I+   +++ G ++  +L+ SG ++ +F GF+   +Q + +K+ +T+I +ES HR+K+ LK +++  N +NI I RELTK++E I R ++ + IK E  KGE+V++++  E  +KE  ++ + + ++K I +G +K + K+V+  + + +Y +
 S:   8 KLYVVPTPIGNLRDITIRALDVLEDVDIIAAEDTRQTLKLLNHFNIKKTLISYHKFN--EEDKSINIIKDLKEGKNIALVSDAGMPGISDPGYVLIKKCIEEQIIFEVLPGATAFTTALVYSGMDTTKFIFKGFIPRENKNRQKLIQDIKDRMETLIFYESPHRLKECLKFLRDSLGN-RNISICRELTKLHEEIIRDNLEEV--IKYYEHQQPKGEYVLVLEGKSIEEIEKEKEMEWSNINIQDHIKKYISEGYSKKESIKLVAKDRKITKSEVYKY 280
>gi|21230187|ref|NP_636104.1| hypothetical protein XCC0712 [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66769823|ref|YP_244585.1| hypothetical protein XC_3522 [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|21111724|gb|AAM40028.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66575155|gb|AAY50565.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] (273 aa)
Score = 305, Expect = 4.4e-26, Identities = 72/215 (33%), Positives = 129/215 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A TL  +  EDTR++++LL+  I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+  +  V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L++L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  IARELTK+ ET+  S+A++ +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQETLRGVAAICAEDTRHTRQLLSHFGI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVTRLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAAREAGIRVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLSRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRSAFGDDRPAVIARELTKLFETVLDGSLADLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|46199900|ref|YP_005567.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Thermus thermophilus HB27] >gi|46197527|gb|AAS81940.1| corrin/porphyrin methyltransferase [Thermus thermophilus HB27] (264 aa)
Score = 304, Expect = 5.2e-26, Identities = 65/216 (30%), Positives = 117/216 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      +L +V TPIGN+++I+ A+ L  + CEDTR + LL  I        ++ + + +    +DAG P +SDPG L+ L +  W V+ + GP++L+ +L+ SG P+  F GFL   +++++ L E +T +++ES HR++ TL+ + E++   + +AREL+K++E I+R S+  E   +GEFV+++
 S:   2 RLVLVPTPIGNLEDITLRALRVLKEVEVVACEDTRRTGLLLKRYGIPTPTLRLDQHTVGRARELLAPYRY----VAYATDAGTPGISDPGAELVRLALGWGWRVEALPGPTALIPALVASGLPTHRFTFEGFLPKGGGERRERILALAREGRTAVLYESPHRLRKTLEDLLEVYGPDHPVAVARELSKLHEEIFRGSLREALEHFQEPRGEFVLVL 213
>gi|15606379|ref|NP_213759.1| hypothetical protein aq_1111 [Aquifex aeolicus VF5] >gi|2983597|gb|AAC07168.1| hypothetical protein aq_1111 [Aquifex aeolicus VF5] (221 aa)
Score = 304, Expect = 5.3e-26, Identities = 81/215 (37%), Positives = 126/215 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-ESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE--KGEFVIL 218
      KL+++ TPIGN+K+I+ A+ L  +  CEDTR + LLN  I +  Y   EKQ    + E  L++DAG P +SDPG+ LI  I+  +++++ GPS+++ +L+ SG P  LF GF  K  +  +LK+ E T+I+FE+ +R+ TLK+I E+F N + C+ARELTK++E  R ++  I E++ E KGE V+L
 S:   3 KLYVIPTPIGNLKDITLRALEVLKEVNYIACEDTRRTMILLNHYGIKGKKLISY-YEPKEEKQIPKILKVLEKEDVALVTDAGMPAISDPGYRLIRKCIEKGIEIEVLPGPSAVITALVGSGLPPDRFLFVGF--PPKKGTKGFFEELKSCEDTTVILFENPNRLLKTLKIIHEVFGNVQ-ACVARELTKLHEEYIRGNLEEIIQELESREKIKGEVVVL 218
>gi|195953994|ref|YP_002122284.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933606|gb|ACG58306.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (230 aa)
Score = 304, Expect = 5.4e-26, Identities = 87/216 (40%), Positives = 128/216 (59%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE--KGEFVILI 219
      KL++V TPIGN+++I+ AI L +   CEDTR + LL  NI E KT S   E  + I S  KD + L+SDAG P +SDPGF LIN IK + V+++ GP +L+ +L+ SG P+ + +F GF  K+ +    +++ + I++ES RI DTL++I I N  + IARELTKM+E  R +I + I E+K   KGE V+++
 S:   2 KLYVVPTPIGNLEDITIRAINILKSVKFIACEDTRRIQILLKHYNI--EGKTLLSYYHPKEAIQIRKIISLIRKDEDVALVSDAGTPSISDPGFKLINACIKEDIPVEVLPGPCALITALVGSGLPTHSFMFLGFAPR-KSQESFYKEVFSSDTGSYILYESPQRILDTLELISHIEPNI-TVAIARELTKMHEEYIRGNIKDVIEELKKRNNIKGEIVLVL 219
>gi|152991300|ref|YP_001357022.1| hypothetical protein NIS_1558 [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151423161|dbj|BAF70665.1| conserved hypothetical protein [Nitratiruptor sp. SB155-2] (271 aa)
Score = 304, Expect = 5.4e-26, Identities = 86/266 (32%), Positives = 146/266 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTF----YSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNS 270
      L +V TPIGNI++I+ A+ L  +I CEDTR +KKLL LL+  ++TF   S + +N+ F+  D F D   +SDAG P +SDPG L+  +  D +++ GP++ + + + SGF   F+ FL H  +++++ QL    +++ES HR+  L+ I  D + + +A+ELTK ET ++ S  ++E  K T KGE+V++I + ++ ++ + D V  L K +   K++ K +  YS+ +NS
 S:   2 LTLVPTPIGNIEDITFRALRALKQANIILCEDTRVTKKLLTLLSDRF-SETFQAKLISFHEHNQYLFLQKIDPNFFDQNVAYVSDAGMPGISDPGTALVRYAQEYGIDYEVLPGPTAFVTAYVASGFEEKEFCFFAFLPHKGKAREEKIRQLLASPNNSVLYESPHRLVKLLEQIASA-DPDRELFLAKELTKKYETFFKGSAKELSEKLSKETIKGEWVVVIQGSQQKDSTLSLDIEDIMVL--PLPKKEKAKLLSKISDKSIKEWYSILNNS 271
>gi|150398728|ref|YP_001329195.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Sinorhizobium medicae WSM419] >gi|150030243|gb|ABR62360.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Sinorhizobium medicae WSM419] (320 aa)
Score = 303, Expect = 6.2e-26, Identities = 73/215 (33%), Positives = 115/215 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN---EIKITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +I+ A+ T+  + CEDTR ++ LL+  I   ++ N   + + + D    L+SDAG P++SDPG+ L  ++ + V + GPS+ + +L+ SG PS  LF GFL   K+D+L +L N  T+I FES HRI TL  E+  +  + RELTK E  R ++ +  +   KGE V+++
 S:  45 LYLVATPIGNLGDITLRALETIAAADVLACEDTRVTRVLLDRYGIVNRPIAYHEHNAAEAGPRLLAALD-GGKSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAVEAGYRVVPVPGPSAPLAALVGSGLPSDAFLFAGFLPGKDKAKRDRLAELANIPATLIFFESPHRIAATLTAAAEVLGEDRRAAVCRELTKAFEEFRRGTLGELRTAYDEGGNVKGEIVLVV 262
>gi|188584683|ref|YP_001916228.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349370|gb|ACB83640.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (285 aa)
Score = 303, Expect = 6.3e-26, Identities = 86/269 (31%), Positives = 145/269 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KLF+ TPIGN+++I+  I L  ++ CEDTR +KKLLN L I++E +++ N + Q I   + + L+SDAG P +SDPG L+  I+  +V + GPS+ + +L SG + + +F G++   ++D L ++  + T+I++E+ +R++ T+ + +   + I IA+ELTK++E  R +  + E  K + KGE +LI   TE    D  +LNE  LI +G +K A K+VS  +  +Y
 S:   9 KLFLCPTPIGNLRDITLRVIDCLKEVNLVACEDTRRTKKLLNHLEINVEMLSYHKFNQESRGQQIIEKLLQGMDVALVSDAGTPSISDPGKFLVQEAIQKEIEVIALPGPSAPITALAGSGLDTDSFMFLGYIPEKGIERKDILAEIIGSAHTVILYENYNRLEKTINDLSKQL-GKRQIVIAKELTKVHEQYIRGTAKELLEYLEKNSIKGECTVLIQGANHTTELNYLPGEDAKSHLNE---LIGQGFTKKQAIKLVSQLREIPKREVY 275
>gi|120555373|ref|YP_959724.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|120325222|gb|ABM19537.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Marinobacter aquaeolei VT8] (287 aa)
Score = 303, Expect = 6.4e-26, Identities = 75/222 (33%), Positives = 129/222 (58%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFIN---SFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNN 222
      ++ +L IVATPIGN+ ++S+ A  L  +  EDTR+S +LL L +S  K  +L+ +NE+ +  S  + + L+SDAG P++SDPG++L+  K + V I GP +L+ +L +G P+  LF GFL  + ++ L +L+ ++ T++ +ES HRI D ++ + + F + +  + RELTK ET Y ++  A +    +GEFV+++ N
 S:   9 VDGRLSIVATPIGNLADLSDRARQVLAAADLVAAEDTRHSSRLLQHLGLS---KPLLALHDHNERDRVGRILSALAEGQQVALISDAGTPLISDPGYILVREARKAGFPVSPIPGPCALVAALSAAGLPTDRFLFAGFLPAKRAGRRSALAELREQTATLVFYESPHRILDLMQDLVDEFGDGRECVLGRELTKTFETFYSGTVKEVLAELEADPHGSRGEFVVMVRGN 234
>gi|148244231|ref|YP_001218925.1| methyltransferase [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] >gi|146326058|dbj|BAF61201.1| methyltransferase [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] (276 aa)
Score = 303, Expect = 6.4e-26, Identities = 79/232 (34%), Positives = 130/232 (56%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      MN L+I+ATPIGN+ +I+ AI TL  I  ED +SK+LLN +I+  TF+ N  +  I +  K  + L+SDAG P++SDPG +L+  K  +V I G ++++ ++ VSG S+  F+GFL  ++ +  + + N ++ I +ES +RI  + ++ + N + +C A+ELTK+ ETI +++ + +    +KGEFVILI  K E  +E
 S:   1 MNGTLYIIATPIGNLNDITFRAIETLKTVDIILAEDICHSKRLLNHYDITTSMYTFHEHNERCKTPDIINKLLKGKHFALISDAGTPLISDPGHVLVIEAKKVGINVSPIPGSNAMISAISVSGIASNKFSFFGFLPSKQSARLKVIQSIVNINEMAIFYESPNRILSCAQDLQTVLGNERIVCFAKELTKLFETIKTNTLPQLIDYLQADNTHQKGEFVILISAAKKNNEVSGEE 236
>gi|30018307|ref|NP_829938.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|29893847|gb|AAP07139.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Bacillus cereus ATCC 14579] (291 aa)
Score = 303, Expect = 6.6e-26, Identities = 87/275 (31%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  +  N  L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R +I  I  K E +GEF IL+ + +E  ++  +SVY + +E I K  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEVDLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVTSYHEHNKEVSGKKLLEKLEDGKN-VALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTIEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESFSVY-DHIEYYINEKSMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|116250103|ref|YP_765941.1| putative tetrapyrrole-methylase protein [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|115254751|emb|CAK05825.1| putative tetrapyrrole-methylase protein [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (305 aa)
Score = 303, Expect = 7.0e-26, Identities = 80/241 (33%), Positives = 130/241 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEK 245
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I +N+ F   N ++  + + + +    L+SDAG P++SDPG+ L  I  + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +L   T+I FES HRI TL  ++  ++  + RELTK E  R ++A +   +++  KGE V++I    E ++ +E D  L +L K
 S:  31 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGI--QNRPFAYHEHNADEAGPRLLQALE-AGRSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAIAAGYRVIPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPAKDKARRDRLGELAAAPATLIFFESPHRIGATLLAAADVLGPTRPASVCRELTKTYEEFRRGTLAELAAHYQQVE-NVKGEIVLVIG----PPEPVETDEADVEAMLADLSK 270
>gi|167213572|ref|ZP_02283879.1| tetrapyrrole methylase family protein [Listeria monocytogenes FSL R2-503] (275 aa)
Score = 303, Expect = 7.3e-26, Identities = 82/270 (30%), Positives = 137/270 (50%)
 Q:  10 TPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVK---ETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      TPIGN+++++ AI L  I  EDTRN+ KLLN  I+  +++   N++ I      L+SDAG P +SDPG+ L+  + N V + G ++ + +LI SG    FYGFL   +  + +L  +T I++ES HR+K+TLK I +I N + I + RELTK E  R ++ +   + E +GEF ++I+ N    E + +E D  +++ + + ++  K A K V  +L  +Y+ + + K
 S:   3 TPIGNLEDMTFRAIRMLKEADIIAAEDTRNTVKLLNHFEITTRMTSYHQFTKENKEDNIIQRMLDGEVVALVSDAGMPSISDPGYELVQSALNANIPVIPLPGANAALTALIASGLAPQPFYFYGFLPRQNKERTQAIEKLAAREETWILYESPHRLKETLKAIIKITGNDRKIVLCRELTKRFEEFLRGTVEDALNWAMDEEVRGEFCLIIEGNANPPLAEEQLWWQELDIKTHVSTV--MEQENVSSKDAIKTVMKARNLPKREVYSAYHEIK 275
>gi|54020348|ref|YP_115632.1| hypothetical protein mhp118 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987521|gb|AAV27722.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|144227539|gb|AAZ44344.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|144575352|gb|AAZ53635.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (244 aa)
Score = 302, Expect = 7.8e-26, Identities = 78/219 (35%), Positives = 132/219 (60%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK-TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNET-IYRSSIANINEIKITEKGEFVILI 219
      M+ K+ ++ATPIGN+K+IS  I L  + CED+R S+KLLN L I +  +++ N N+  I+  F  + L+SDAG P++SDPG LIN  KN DV + GP + + + ++SGF S ++F GF N K   Q+  K + + I + S H++ + L++IKEI+ ++ I + +E+TK+++  + + I+ IN++K + KGEF +++
 S:   1 MSAKITVLATPIGNLKDISLRGIEALREAELILCEDSRVSRKLLNFLEIYDKKLISYHKFNENSVISKISPLIFSGKKVLLISDAGSPLVSDPGQFLINWAHKNEIDVDFLPGPCAFVSAFVLSGF-DSPLIFMGFFNSRKQQIIKQITIFK-PNFSYIFYISPHKLINILEVIKEIYGDNIEIFLVKEMTKLHQKYFFGTPISIINQLKDSLKGEFTMVL 219
>gi|188588287|ref|YP_001922498.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498568|gb|ACD51704.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (281 aa)
Score = 302, Expect = 8.1e-26, Identities = 88/271 (32%), Positives = 150/271 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFL---NHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL---NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      KL++V TPIGN+K+I+ A+ L  I  EDTR + KLLN +I   +++ N ++  I      L+SDAG P +SDPG +++  I+   ++ G +++ +L+ SG ++ +F GFL  N ++N +++L Q   +T+I +E+ HR+ DTL +  F N + I + RELTK+ E I+R +I +IN   + +GEFV++++  K E IK+E   + L  + + K I +G +K A K V+  + + +Y F
 S:   5 KLYLVPTPIGNLKDITLRALEVLNEADIIAAEDTRQTLKLLNHFDIKKTLISYHKFNEKDKSNEIIDRLLNGQSIALVSDAGTPGISDPGSVIVKRCIEEGIAFNVLPGATAITTALVYSGLDTTKFIFRGFLPRENKDRNAIKEELLQ---SQETLIFYEAPHRLLDTLSFLYNSFGN-RQIAVCRELTKLYEQIFRGTIEESINYFTENKPRGEFVLVLEG--KRLEEIKQERESEWIDLSIEDHIMKYINEGISKKDAIKAVAKDRGIPKSEVYKF 277
>gi|192809524|ref|ZP_03038199.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192802195|gb|EDV78700.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacillus sp. Y412MC10] (297 aa)
Score = 302, Expect = 8.3e-26, Identities = 90/269 (33%), Positives = 145/269 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQF---INSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK---GEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      L++VATPIGN+++I+ A+ L  I  EDTR S+KLL  + + K +S + +N+   I + +   L+SDAG P +SDPG L++L I+  V I G ++ + +LIVSG P+  F GFL  +   QL L++  T++ +ES HR+K TL++++E+ N K + +ARELTK E  R SI+  + +TE  GE+ ++++  E E +K   + L E +  R+G  K A K +  +  +YN
 S:  20 LYLVATPIGNLEDITYRAVRILQECDIIAAEDTRQSRKLLT--HFEIPAKPLFSYHEHNKAASGPEIIRYIIEGKNVALVSDAGLPAISDPGSDLVSLAIEAGISVIPIPGANAALSALIVSGLPTERFTFIGFLPRERKDIVQQLQALQSAQGTLLFYESPHRVKKTLEILQEVLGNRK-VTLARELTKRYEEFVRGSISECLDW-LTEHPPLGEYCLVVEAGSAEEEQKEKNAWWQELSLEEHVGHYEREGLSRKDAMKKTAGDRGVSKRDIYN 291
>gi|25011663|ref|NP_736058.1| tetrapyrrole methylase family protein [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77413443|ref|ZP_00789635.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae 515] >gi|24413203|emb|CAD47282.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77160537|gb|EAO71656.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae 515] (287 aa)
Score = 302, Expect = 8.5e-26, Identities = 85/268 (31%), Positives = 140/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+ +++ AI L    EDTRN+ LL  +I+ + +F+ N ++  +   +   +SDAG P +SDPG L+  I+  V I G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +    K+ +T I +ES R+ DTLK +KEI+ + + + + RELTK+ E  R +I+ + + K+ KGE +I++D  ++TE +K    + L +++ I G+K  A K V+ + +L  LY
 S:  16 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIRILREVDFICAEDTRNTGLLLKHFDITTKQISFHEHNAYDKISGLIDLLKEGRSLAQVSDAGMPSISDPGHDLVKAAIEGGIPVVSIPGASAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKKGQQITFFETKKDYPETQIFYESPFRVSDTLKHMKEIYGD-RQVVLVRELTKLYEEYQRGTISQLLGHIEKVPLKGECLIIVDGK-RDTERVKDSSQQDPLVL--VKEYIANGDKTNQAIKKVAKELNLNRQELY 281
>gi|156935669|ref|YP_001439585.1| hypothetical protein ESA_03535 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|156533923|gb|ABU78749.1| hypothetical protein ESA_03535 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (286 aa)
Score = 302, Expect = 8.5e-26, Identities = 72/226 (31%), Positives = 133/226 (58%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+T L + +  EDTR++ LL  IS   ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L L+ E +T+I +ES HR+ ++L+ + ++ S+ + +ARELTK ETIY + ++   + + +  KGE V++++ + + +++
 S:  13 QLYIVPTPIGNLGDITQRALTVLQSVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAISAR---LFALHDHNEQQKAETLIAKLREGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRACREAGLRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKALEQEPRTLIFYESTHRLLESLEDMVAVWGESRYVVLARELTKTWETIYGAPVSELLAWVKDDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDAL 242
>gi|166033097|ref|ZP_02235926.1| hypothetical protein DORFOR_02819 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166027454|gb|EDR46211.1| hypothetical protein DORFOR_02819 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (278 aa)
Score = 302, Expect = 8.6e-26, Identities = 82/272 (30%), Positives = 151/272 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDY-SVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L++ ATPIGN+++++  + L  +  EDTRNS KLLN +I   +++ N  +  +    + L++DAG P +SDPG L+ + +  V + G ++ + +L +SG +  F FL +K +Q LN+L E++T+II+E+ HR+ TL+++   + + I I RELTK +ET++ ++I A +  K E KGE V++I+  ++ E I++E  + + + E ++ + +G ++K A KMV+  +  +Y
 S:   1 MSGTLYLCATPIGNLEDMTFRCVRILKEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFDIHTPMTSYHEYNKIAKAHTLIEHLENGEDIALITDAGTPGISDPGEELVAMCQEAGITVTAVPGAAACITALTISGLSTRRFAFEAFLPTDKKERQAVLNELMEETRTMIIYEAPHRLVRTLELLLATLGD-RRIRICRELTKKHETVFATTISAAVEYYKEQEPKGECVLVIEGKSRQ-EQIEEERQKWEEMSIQEHMDYYMDQGIQKKEAMKMVAKDRGVGKRDIY 274
>gi|86609934|ref|YP_478696.1| tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|86558476|gb|ABD03433.1| tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (329 aa)
Score = 302, Expect = 8.6e-26, Identities = 73/224 (32%), Positives = 121/224 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETES 228
      L++VATPIGN ++I+ A+ L    EDTR+S +LL  IS  +++ N    + +    L+SDAG P +SDPG L+  I+  V + GP + + +L SG P+  +F GFL  + +Q +L QL E +T++++E+ HR++ TL+ + +   + I +ARELTK+ E+ +R S+A  E  + +GEF +L++ V  S
 S:   8 LYLVATPIGNREDITLRALRVLREVDWVAAEDTRHSGQLLKHFQISARLISYHEHNAAQRIPQLLKYLSAGQSVALISDAGTPAISDPGEELVRACIQAGIPVIPVPGPVAAVAALTASGLPTGRFVFEGFLPLKPSQRQARLRQLAQEERTVVLYEAPHRLRQTLQDLLDHCGPERQIVLARELTKLYESFWRGSLAAALEHCAAQPPRGEFTLLLEGYVGAVPS 233
>gi|196189359|gb|EDX84323.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Synechococcus sp. PCC 7335] (300 aa)
Score = 302, Expect = 9.0e-26, Identities = 77/268 (28%), Positives = 136/268 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR++ KLL+  +S  +++ N   Q +      L++DAG P +SDPG+ L+  ++ + V I GPS+++ ++ +G P  +F GFL   ++ +L LK+E +T + +ES HR+ TL ++ +  + + +ARELTK E +R +I A +  + KGEF +L+     K E T    EL+ L+ +G+  A + ++  L  +Y
 S:  13 LYLVGTPIGNLEDITFRALRVLKQADLIAAEDTRHTGKLLHHFQVSTPQISYHDHNTQQRIPQLVKKLQ-AGAVIALVTDAGTPGISDPGYELVCACVEADITVVPIPGPSAVITAITAAGLPCDRFVFEGFLPVKGKYRKARLKALKSEPRTAVFYESPHRLLKTLTDLEAVVGPDRQVVLARELTKRYEEFWRGTIEEAITHYQSVPSKGEFTLLLAPTSTPFSLSKAEIT------TELKSLLAQGQSRTEASRNLAQHSDLSKREIY 276
>gi|54295833|ref|YP_128248.1| hypothetical protein lpl2924 [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|53755665|emb|CAH17168.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] (283 aa)
Score = 302, Expect = 9.3e-26, Identities = 74/214 (34%), Positives = 117/214 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVIL 218
      L+IVATPIGN ++IS A+ TL + +  EDTR+S +LL L I   + ++ N N+  I      L+SDAG P++SDPGF L+  +++ V + G +L+ +L +G P + F GFL  ++ ++D L  ++  T + +ES HRI D L I EI+   + +A+E+TK E   I I + ++E  KGEFV++
 S:  12 LYIVATPIGNREDISFRALNTLKSVDLILAEDTRHSMQLLTSLGIKNNLTSLHAHNEANKSNEIIELLLHGKSIALISDAGTPLISDPGFPLVKQARQHHIPVVPVPGACALIAALSAAGVPCDSFAFLGFLPAKQSARKDALESSRSVPYTTVFYESTHRIIDCLNDIAEIYGQDYELVLAKEITKTFERFVSGKIKEIKDWLLSEPGHIKGEFVLI 229
>gi|83816757|ref|YP_446194.1| tetrapyrrole methylase family protein [Salinibacter ruber DSM 13855] >gi|83758151|gb|ABC46264.1| tetrapyrrole methylase family protein [Salinibacter ruber DSM 13855] (222 aa)
Score = 302, Expect = 9.4e-26, Identities = 70/216 (32%), Positives = 121/216 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI-----KITEKGEFVILID 220
      L++V TPIGN+ +I+ A+ L  + CEDTR S +LL+ ++   +++ N  +  + +   + L+SDAG P +SDPGF +   + + +VQ + GP++L+ +L S PS  F GFL  K +Q +L L +E +T++++ES HR+ TL+ + E F  +  +ARELTK E + R ++ +    K+ +GE V+++D
 S:   2 LYLVPTPIGNLDDITLRALRVLREADLIACEDTRTSGRLLDHHDVDTPTTSYHEHNEREKTPELLTRMRVGRDVALISDAGSPGISDPGFYIARACWEEDIEVQALPGPTALIPALTASALPSDRFAFEGFLP-KKQGRQTRLTTLADEPRTVVLYESPHRLLRTLEDLIEHFGADRRAAVARELTKKYEEVERGTLKEVRSYFGGYKKV--RGECVVVVD 219
>gi|52843189|ref|YP_096988.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|52630300|gb|AAU29041.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (283 aa)
Score = 302, Expect = 9.5e-26, Identities = 74/214 (34%), Positives = 117/214 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVIL 218
      L+IVATPIGN ++IS A+ TL + +  EDTR+S +LL L I   + ++ N N+  I      L+SDAG P++SDPGF L+  +++ V + G +L+ +L +G P + F GFL  ++ ++ L  ++  TI+ +ES HRI D L I EI+   + +A+E+TK E   I I + ++E  KGEFV++
 S:  12 LYIVATPIGNREDISFRALNTLKSVDLILAEDTRHSMQLLTSLGIKNNLASLHTHNEANKSNEIIELLLHGKSIALISDAGTPLISDPGFPLVKQARQHHIPVVPVPGACALIAALSAAGVPCDSFAFLGFLPAKQSARKHALESSRSVPYTIVFYESTHRIIDCLNDIAEIYGQDYELVLAKEITKTFERFVSGKIKEIKDWLLSEPGHIKGEFVLI 229
>gi|160947352|ref|ZP_02094519.1| hypothetical protein PEPMIC_01286 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446486|gb|EDP23481.1| hypothetical protein PEPMIC_01286 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (279 aa)
Score = 302, Expect = 9.8e-26, Identities = 86/270 (31%), Positives = 143/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      ++ V TPIGN+K+I+ A+ L + I +CEDTRNS LL  NI+ + +++ N +  + I S     ++SDAG PI++DPGF+++  IK +  +I+ G +L++ + SGF S++ ++ GF+  + ++   KN  T I +ES HR+ TLK + +F N N+C+ RELTK+ E  R + I   + KGE V++I    E I +E+ D +  E+ KL  G  K  K++  +++ N Y 
 S:   7 IYFVPTPIGNMKDITLRALEVLEKSDIIYCEDTRNSLNLLKFHNINTKLVSYHKFNESERVEEIISNISDGKIVSVISDAGMPIINDPGFVILQEVIKRDISYEILPGACALINGICGSGFDSTSFVYMGFVPKTDSERKKYFQSFKNMKVTGIFYESPHRLLKTLKFLYSLFGNI-NVCVCRELTKLFEEYKRGCLEEIISYYSEKGVKGEIVLII-------EKISEEKEDVDIK-KEILKLKDDGYSNKDIVKILKNNFNISKNEAYEL 269
>gi|169196399|ref|ZP_02855753.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169091142|gb|EDS69852.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (305 aa)
Score = 302, Expect = 9.8e-26, Identities = 79/255 (30%), Positives = 130/255 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKM 259
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I   +++ N +   +      L+SDAG P++SDPG+ L  I  + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +L   T+I FES HRI TL  ++ +++  + RELTK E  R ++  A+ +++  KGE V++  V  E ++ E D  L +L K +  +  A ++
 S:  31 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGIQNRPFSYHEYNADEAGPRLLQALEAGRSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAITAGYRVIPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPVKDKARRDRLGELAAAPATLIFFESPHRIGATLLAAADVLGSARPASVCRELTKTYEEFRRGTLGELAAHYQQVE-NVKGEIVLV----VGPPEPVETPEADVEAVLADLAKTMPTAKAATEAARL 284
>gi|163698974|ref|ZP_02117835.1| conserved hypothetical protein [Methylobacterium nodulans ORS 2060] >gi|162434825|gb|EDQ45408.1| conserved hypothetical protein [Methylobacterium nodulans ORS 2060] (317 aa)
Score = 301, Expect = 9.9e-26, Identities = 70/220 (31%), Positives = 122/220 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKIT--EKGEFVILIDNNVK 224
      L +VATPIGN+K+++ A+ TL    EDTR ++ LL  I+  +++ +G  ++ + +     L+SDAG P++SDPGF L+  I   V + GPS+ + +L+ +G P+  F GFL   ++++L L +  T+++FE+ HR+ + L  E+  ++ +ARELTK+ ET+ R +A++ E  +  KGE V++I  V+
 S:  38 LHVVATPIGNLKDVTFRALGTLAAADAVLAEDTRVTRTLLAHYGITTPLVSYHEHSGEAVRERMVARMKAGEALALVSDAGTPLVSDPGFKLVQAAIAAGLSVTPVPGPSAAITALMAAGLPTDRFFFEGFLPQKAGARRNRLAALASVPGTLVLFEAPHRLPEMLADAAEMLGGGRSAAVARELTKLFETVRRGDLASLAAEFAASGPPKGEVVVVIGAAVE 260
>gi|167358371|ref|ZP_02293027.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167074735|gb|EDR78555.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (305 aa)
Score = 301, Expect = 1.0e-25, Identities = 80/241 (33%), Positives = 130/241 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEK 245
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I +N+ F   N ++  + + + +    L+SDAG P++SDPG+ L  I  + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +L   T+I FES HRI TL  ++  +  + RELTK E  R ++A++   +++  KGE V++I    E ++ +E D  L +L K
 S:  31 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGI--QNRPFAYHEHNADEAGPRLLQALE-AGRSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAIAAGYRVIPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPAKDKARRDRLGELAAAPATLIFFESPHRIGATLLAAADVLGPMRPASVCRELTKTYEEFRRGTLADLAAHYQQVE-NVKGEIVLVIG----PPEPVETDEADVEAMLADLSK 270
>gi|12723275|gb|AAK04500.1|AE006276_15 HYPOTHETICAL PROTEIN [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (302 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 82/268 (30%), Positives = 139/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++++ ++ TL  +  EDTRN+ +LLN  I + ++F+ N  +  + F K   +SDAG P +SDPG L+  I  DV + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +Q L  + +T I +ES R+ DTL ++EI+ + + + + RELTK+ E  R I+ + E  + KGE +I++  + + +++ E   L ++ L+ + K VA K ++ + L  LY
 S:  31 LYLVPTPIGNMQDMTLRSLETLKTVDLICSEDTRNTLRLLNHFEIKVPQESFHEHNSQEKIPKLIDFLKKGQSIAQVSDAGMPSISDPGHDLVLAAIDEGIDVIALPGASAGITALIASGLVPQPHIFYGFLPRKKGEQQKFLKSKLSYPETQIFYESPFRVGDTLANMQEIYGD-REVVLVRELTKIYEEYRRGKISEVLESLTDQPIKGECLIIVSGADEVAQEVQEPEL---TALEAVKVLVEQSVKPNVAIKQIAKERGLNRQELY 296
>gi|16766561|ref|NP_462176.1| putative methyltransferase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|161616269|ref|YP_001590234.1| hypothetical protein SPAB_04074 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167544131|ref|ZP_02339703.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|167990172|ref|ZP_02571272.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168227777|ref|ZP_02653008.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168237966|ref|ZP_02663024.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168262724|ref|ZP_02684697.1| putative methyltransferase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|194735040|ref|YP_002116215.1| hypothetical protein SeSA_A3452 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|16421821|gb|AAL22135.1| putative methyltransferase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|161365633|gb|ABX69401.1| hypothetical protein SPAB_04074 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|194710542|gb|ACF89763.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (287 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIETEPRTLIFYESTHRLLDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|146313218|ref|YP_001178292.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Enterobacter sp. 638] >gi|145320094|gb|ABP62241.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Enterobacter sp. 638] (288 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 74/229 (32%), Positives = 132/229 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+T L  +  EDTR++ LL  IS   ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L L+ E +T+I +ES HR+ D+L+ + ++ ++ + +ARELTK E I+ + +  A + E +  KGE V++++ + + E++ E
 S:  13 QLYIVPTPIGNLSDITQRALTVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAISAR---LFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDTLKDLEAEPRTLIFYESTHRLLDSLEDMVTVWGEARYVVLARELTKTWENIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEEALPAE 245
>gi|148361336|ref|YP_001252543.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|148283109|gb|ABQ57197.1| tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Legionella pneumophila str. Corby] (283 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 74/214 (34%), Positives = 117/214 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVIL 218
      L+IVATPIGN ++IS A+ TL + +  EDTR+S +LL L I   + ++ N N+  I      L+SDAG P++SDPGF L+  +++ V + G +L+ +L +G P + F GFL  ++ ++ L  ++  TI+ +ES HRI D L I EI+   + +A+E+TK E   I I + ++E  KGEFV++
 S:  12 LYIVATPIGNREDISFRALNTLKSVDLILAEDTRHSMQLLTSLGIKNNLTSLHAHNEANKSNEIIELLLHGKSIALISDAGTPLISDPGFPLVKQARQHHIPVVPVPGACALIAALSAAGVPCDSFAFLGFLPAKQSARKHALESSRSLPYTIVFYESTHRIIDCLNDIAEIYGQDYELVLAKEITKTFERFVSGKIKEIKDWLLSEPGHIKGEFVLI 229
>gi|33240758|ref|NP_875700.1| tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|33238286|gb|AAQ00353.1| Tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (305 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 90/274 (32%), Positives = 144/274 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFD---NSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQR 278
      L+++ TPIGN+ ++S A  L+N S+ CEDTR+S +LL  I + +F+ N   + I  D ++  L+SDAG P +SDPG L+  +  DV I GP + + +L+ SG PS  F GFL + + +  L + E +T II+ES HR+  LK++KE++D  ++ + +ARELTK E   ++ N E    KGEF +++    E KK  +   E+++L+ KG  K A + ++ K   N LY+  Q+
 S:  20 LYVIGTPIGNLGDLSPRAKHLLSNVSVIACEDTRHSGQLLKKFKIKGKLVSFHKHNTKLRIPKLIKELDAGES-LGLISDAGLPGISDPGEELVLATRQAGHDVICIPGPCAAITALVSSGLPSQRFCFEGFLPYKQKDRSLILQSIAKEKRTTIIYESPHRL---LKLLKELYDLCGTNRPLQVARELTKKYEEQIGPTLGNALEHFTNNQPKGEFTLVLGGKPNSEELKKKNNVELQ---EEMKRLLDKGLSLKNASRELAKKTGYSKNFLYSLIPQK 292
>gi|189468265|ref|ZP_03017050.1| hypothetical protein BACINT_04661 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189436529|gb|EDV05514.1| hypothetical protein BACINT_04661 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (224 aa)
Score = 301, Expect = 1.2e-25, Identities = 68/216 (31%), Positives = 116/216 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++L+ +L+ SG P+  F GFL  K + +L L E +T++ +ES HR+  L  E F  +  ++RE++KM+E  R S+ + E    +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRILKEADLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKMVESVVNRIKAGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATALVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RMTRLKILAEERRTMVFYESPHRLVKALAQFAEHFGAERQASVSREISKMHEETVRGSLTELIEHFTANDPRGEIVIVV 219
>gi|108562955|ref|YP_627271.1| hypothetical protein HPAG1_0530 [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|107836728|gb|ABF84597.1| hypothetical protein HPAG1_0530 [Helicobacter pylori HPAG1] (287 aa)
Score = 301, Expect = 1.2e-25, Identities = 77/220 (35%), Positives = 135/220 (61%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL-----------NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-----ESKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVK 224
      L+ + TPIGN+ +I+  + L  +F CEDTR SK+LL+LL      NI+ + + F + + +N+++F+N + F D E ++SDAG P LSDPG L+  +K+N  ++ G ++L +  SGF   + GFL H  ++ ++ ++ N   E KT ++F ES HR+ +TLK + ++   ++ A+ELTK+++ Y  ++ I E  + T +GE+V+++ N K
 S:   2 LYFLPTPIGNLADITLRTLEVLERCEVFLCEDTRVSKRLLHLLAKNPIISHSFPNIATKKREFIAFHSHNDQEFLNQIEPSFFDKEIAVMSDAGMPSLSDPGMSLVAHALKHNIQYDVLPGANALTTAFCASGFLEGRFFYAGFLPHKSKERRLKIAKILNALAYLEEKTPVVFYESPHRLLETLKDLNDL-AKGMHLFAAKELTKLHQQYYLGEVSQIIERLQQSTIQGEWVLVLLNEKK 241
>gi|114770141|ref|ZP_01447679.1| hypothetical protein OM2255_10910 [alpha proteobacterium HTCC2255] >gi|114548978|gb|EAU51861.1| hypothetical protein OM2255_10910 [alpha proteobacterium HTCC2255] (289 aa)
Score = 301, Expect = 1.2e-25, Identities = 74/219 (33%), Positives = 126/219 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENK---TFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEI--KITEKGEFVILI 219
      ++ L I+ATPIG  +I+ A+ L + I  EDTR +KL+ + I+L +  +++ NG ++ I +  +    SDAG P+++DPGF L + I+NN V  G S+++ +L ++G P+ N F GFL  + +  L ++++  T++ +ES R  TL+ I +IF N ++I + RE+TK E + R ++  INEI + T KGE VI++
 S:   6 LDSGLHILATPIGTANDITIRALNILRDADILVAEDTRVLRKLMEIHGINLNGRKVLSYHDHNGEAQRPKIIALLTEGKAVAYASDAGTPLIADPGFSLAKIAIQNNIRVHAAPGASAVLTALCLAGLPTDNFFFGGFLGSKSSQRLKNLEKIQDLDATLVYYESPKRTLSTLRDISKIFGNGRSISVCREMTKKFEEVIRGNVDEVINEIESRNTFKGEVVIVM 230
>gi|30023988|ref|NP_266558.2| hypothetical protein L6615 [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (291 aa)
Score = 300, Expect = 1.3e-25, Identities = 82/268 (30%), Positives = 139/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++++ ++ TL  +  EDTRN+ +LLN  I + ++F+ N  +  + F K   +SDAG P +SDPG L+  I  DV + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +Q L  + +T I +ES R+ DTL ++EI+ + + + + RELTK+ E  R I+ + E  + KGE +I++  + + +++ E   L ++ L+ + K VA K ++ + L  LY
 S:  20 LYLVPTPIGNMQDMTLRSLETLKTVDLICSEDTRNTLRLLNHFEIKVPQESFHEHNSQEKIPKLIDFLKKGQSIAQVSDAGMPSISDPGHDLVLAAIDEGIDVIALPGASAGITALIASGLVPQPHIFYGFLPRKKGEQQKFLKSKLSYPETQIFYESPFRVGDTLANMQEIYGD-REVVLVRELTKIYEEYRRGKISEVLESLTDQPIKGECLIIVSGADEVAQEVQEPEL---TALEAVKVLVEQSVKPNVAIKQIAKERGLNRQELY 285
>gi|77406652|ref|ZP_00783695.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77411407|ref|ZP_00787754.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77162580|gb|EAO73544.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77174724|gb|EAO77550.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Streptococcus agalactiae H36B] (287 aa)
Score = 300, Expect = 1.3e-25, Identities = 84/268 (31%), Positives = 141/268 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+ +++ AI L    EDTRN+ LL  +I+ + +F+ N ++  +   +   +SDAG P +SDPG L+  I+ + V I G S+ + +LI SG   +FYGFL  + +    K+ +T I +ES R+ DTLK +KEI+ + + + + RELTK+ E  R +I+ + + K+ KGE +I++D  ++TE +K    + L +++ I G+K  A K V+ + +L  LY
 S:  16 LYLVPTPIGNLDDMTFRAIRILREVDFICAEDTRNTGLLLKHFDITTKQISFHEHNAYDKISGLIDLLKEGRSLAQVSDAGMPSISDPGHDLVKAAIEGDIPVVSIPGASAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKQGQQITFFETKKDYPETQIFYESPFRVSDTLKHMKEIYGD-RQVVLVRELTKLYEEYQRGTISQLLGHIEKVPLKGECLIIVDGK-RDTERVKDSSQQDPLVL--VKEYIANGDKTNQAIKKVAKELNLNRQELY 281
>gi|92115779|ref|YP_575508.1| hypothetical protein Nham_0147 [Nitrobacter hamburgensis X14] >gi|91798673|gb|ABE61048.1| Protein of unknown function UPF0011 [Nitrobacter hamburgensis X14] (314 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 72/215 (33%), Positives = 125/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIK--ITEKGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ +I+ A+ TL  I CEDTR +++L + +I+  K ++ N + + I   +   L+SDAG P++SDPGF L+     V + GPSS++ +L V+ P+  F GFL  + ++ +L +L   T+++FES +RI+D+L+ + I N ++ I RELTK++E I R+++ + +  + +GEFV+++
 S:  36 LHLVATPIGNLGDITLRALETLAGVDIIACEDTRITRRLTDRFSITGVLKPYHDHNASTARPKILEQLAQGASIALVSDAGTPLISDPGFKLVREVCAAGHQVIALPGPSSVLAALAVAALPTDRFFFEGFLPSKETARRTRLAELAQIDATLVMFESGNRIRDSLRDLAAILGN-RDAAICRELTKLHEDIRRATLVELAQTAAMLETRGEFVLVV 251
>gi|56415198|ref|YP_152273.1| hypothetical protein SPA3132 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|56129455|gb|AAV78961.1| conserved hypothetical protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (287 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 74/226 (32%), Positives = 129/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ I +  S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFGI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAIETEPRTLIFYESTHRLFDSLEDIVAVLGESRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|146298351|ref|YP_001192942.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|146152769|gb|ABQ03623.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Flavobacterium johnsoniae UW101] (238 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 70/229 (30%), Positives = 123/229 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      KL+IV TPIGN+++++ AI L  +  EDTR S KLL  I   + + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFLL  ++N +V+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I++ S H++ TL  + F  + +C++REL+K++E  R +  + + K  +GE V+++    E+ K +
 S:   3 KLYIVPTPIGNLEDMTFRAIRVLKEVDLILAEDTRTSGKLLKHFEIGTHMHSHHMHNEHKTTENLIARLKAGETIALISDAGTPAISDPGFLLTRACVENKIEVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPDKKG-RQTRFLALAEETRTMILYVSPHKLVKTLAEFVQYFGEDRQVCVSRELSKLHEENVRGTAKEVLAHFEKTAPRGEIVVVVAGKTITKEAKKSK 232
>gi|34540091|ref|NP_904570.1| hypothetical protein PG0242 [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|188994210|ref|YP_001928462.1| putative methyltransferase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|34396402|gb|AAQ65469.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|188593890|dbj|BAG32865.1| putative methyltransferase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (233 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 70/219 (31%), Positives = 120/219 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILI 219
      M +L +V TPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR S LL+ +I  ++ + N +  + +      L+SDAG P +SDPGFLL+  +  V+ + GP++L+ +L+ SG P+  +F GFL  K +Q ++ +L E +T+I +ES HR+ TL  E F  +   REL+K++E + R ++A + +   +GEFV+++
 S:   1 MEGRLTVVPTPIGNLEDITLRALKVLREADLILAEDTRTSSVLLHHYDIHCPLQSHHKFNEHRTAKSLAERISGGERIALISDAGTPGISDPGFLLVRACAELGVVVECLPGPTALIPALVASGLPADRFVFEGFLPVKKG-RQTRMKELAEELRTMIFYESPHRVLRTLTQFVETFGLDRPAAACRELSKLHEEVIRGTLAELLAHFENHPPRGEFVLIV 220
>gi|15645177|ref|NP_207347.1| hypothetical protein HP0552 [Helicobacter pylori 26695] >gi|2829473|sp|P56204|Y552_HELPY UPF0011 protein HP_0552 >gi|2313668|gb|AAD07618.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter pylori 26695] (287 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 78/220 (35%), Positives = 134/220 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL-----------NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-----ESKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVK 224
      L+ + TPIGN+ +I+ A+ L  +F CEDTR SK+LL+LL      NI+ + + F + + +N+++F+N   F D E ++SDAG P LSDPG L  +K+N  ++ G ++L +  SGF   + GFL H  ++ ++ ++ N   E KT ++F ES HR+ +TLK + ++   ++ A+ELTK+++ Y  ++ I E  + T +GE+V+++ N K
 S:   2 LYFLPTPIGNLADITLRALEVLERCEVFLCEDTRVSKRLLHLLAQNPIISHSFPNIATKKREFIAFHSHNDQEFLNQIKPSFFDKEIAVMSDAGMPSLSDPGMSLAAYALKHNIQYDVLPGANALTTAFCASGFLEGRFFYAGFLPHKSKERRLKIAKILNALAYLEEKTPVVFYESPHRLLETLKDLNDL-AKGMHLFAAKELTKLHQQYYLGEVSQIIERLQQSTIQGEWVLVLLNEKK 241
>gi|89892871|ref|YP_516358.1| hypothetical protein DSY0125 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109647820|ref|ZP_01371723.1| Protein of unknown function UPF0011 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89332319|dbj|BAE81914.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109640910|gb|EAT50465.1| Protein of unknown function UPF0011 [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (281 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 77/276 (27%), Positives = 151/276 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN-FWQQRKN 280
      L+I TPIGN+ +I+ A+ L  +  EDTR+S+KLL+  I+  +++ N  + + +  + +   L+SDAG P +SDPG +I L ++  + ++ G ++ + +L++SG P+ + LF+GFL   ++ +L    T I +E+ HR+ TL+ + E+F  +  + RE+TK+++++++ +++ I+E K T +GE +L  +  + ++E   + E+++L +G K  A K+V+ KY +  +Y   Q+KN
 S:   9 LYICGTPIGNLGDITLRALEVLKGVDLIAAEDTRHSRKLLDHFGIATPLTSYHEHNEKGKALELVRRLE-QGEAIALISDAGMPGISDPGQEVIQLCLEKGIPLDVLPGANAGLTALLLSGMPNDHFLFHGFLPSQSGARKKELQNYAQLPFTQIFYEAPHRLVATLEDLWEVF-GERETAVVREITKLHQSVHKGTLSTLIHEFKDTAPRGEICVLTSPYIPVPPTGGEKE-----WRQEVQELTEQGMKPNDAMKVVAQKYGVSKREVYQAVLSQKKN 281
>gi|152972070|ref|YP_001337216.1| methyltransferase domain-containing protein [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150956919|gb|ABR78949.1| putative enzyme with methyltransferase domain [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (287 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 75/226 (33%), Positives = 130/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  + N V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L L+ E +T+I +ES HR+ ++L+ I +  S+ + +ARELTK E+I+ + I  A + E +  KGE V++++  + E++
 S:  13 QLYIVPTPIGNLSDITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKAETLLAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREANIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDTLKALEEEPRTLIFYESTHRLVESLEDICAVLGESRYVVLARELTKTWESIHGAPIGELVAWVKEDENRRKGEMVLIVEGFKAQEEAL 242
>gi|110597073|ref|ZP_01385362.1| Protein of unknown function UPF0011 [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110341264|gb|EAT59729.1| Protein of unknown function UPF0011 [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (244 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 76/223 (34%), Positives = 129/223 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFIN---SFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILI---DNNVKETE 227
      L++VATP+GN+++I+ A+ TL    CEDTR + LL  N+ + K  S + NE + I  +  + + L +DAG P++SDPG+ ++  + + V I GPS++ +L V  P +N F GFL H K ++ +L QL   +I+++ES RI  L I+++ +++ I I RE+TK++E   +I I + +TE  +GEFV+++  DN  ++E
 S:  11 LYVVATPLGNLEDITLRAVKTLQQCDAIACEDTRRASILLK--NLEISGKKLISYHNYNEPRAIGQIIALLEEGTDVALTTDAGTPVISDPGYAMLQALHQRGFKVIPIPGPSAVTAALSVCPLPVNNFFFAGFLPHKKG-RKTRLEQLAGLHVSIVLYESPFRIMKLLDEIEKVMADAR-IFIGREMTKIHEEYITGTIEEI-RLHLTEAKRRGEFVVIVHPADNKSNKSE 237
>gi|167938136|ref|ZP_02525211.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168138191|ref|ZP_02581420.1| Corrin/porphyrin methyltransferase [Bacillus cereus B4264] (291 aa)
Score = 300, Expect = 1.6e-25, Identities = 87/275 (31%), Positives = 143/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLI-RKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  +  N  L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R +I  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY + +E I K  K A K V+  L  +Y +  K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEVDLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVTSYHEHNKEVSGKKLLEKLEDGKN-VALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTIEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESLSVY-DHIEYYINEKSMNSKEAIKTVAKDRDLSKRDVYQIYHVDK 290
>gi|81176827|ref|ZP_00875808.1| Protein of unknown function UPF0011 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|146318318|ref|YP_001198030.1| methyltransferase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320511|ref|YP_001200222.1| methyltransferase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|80976414|gb|EAP40024.1| Protein of unknown function UPF0011 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|145689124|gb|ABP89630.1| Predicted methyltransferase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691317|gb|ABP91822.1| Predicted methyltransferase [Streptococcus suis 98HAH33] (287 aa)
Score = 299, Expect = 1.7e-25, Identities = 80/272 (29%), Positives = 139/272 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ A+ L  I  EDTRN+ LL  + + +F+ N + +  + +     +SDAG P +SDPG L+  I + V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   +++  + K  +T I +ES +R+ DTL+ + ++ + + + + RELTK+ E  R SI+ + E  +  KGE +I+++  +E   +E D   E+E+ I G K  A K V+ +Y LK  +Y+ + 
 S:  16 LYLVPTPIGNLQDMTFRAVQILKEVDIIAAEDTRNTGLLLKHFEVETKQISFHEHNAHEKIPVLIDWLKSGQSIAQVSDAGLPSISDPGHDLVGAAIAEDIPVVALPGASAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKEFFQEKKTYPETQIFYESPYRVADTLENMLTVYGD-RQVTVVRELTKLYEEYQRGSISELLEYLEENPLKGECLIIVEGAGEEVYP-SADEVDLKA---EVEREIASGIKPNQAIKEVAKRYQLKKQEVYDIYH 284
>gi|58040408|ref|YP_192372.1| putative corrin/porphyrin methyltransferase [Gluconobacter oxydans 621H] >gi|58002822|gb|AAW61716.1| Putative corrin/porphyrin methyltransferase [Gluconobacter oxydans 621H] (313 aa)
Score = 299, Expect = 1.8e-25, Identities = 73/215 (33%), Positives = 118/215 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESK-----TIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKITE-KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ +ISE AI L    CEDTR + KLL  NI+  +T + N +  F+   +  Y ++SDAG P++SDPG+ L+  I   V I GP++++ +L +SG P  +F GF    ++   L+  +   T+I +E+ HR+ +TL+ + ++F ++  + RELTK E I R ++ + E + T +GE +LI
 S:  35 LILVATPIGNLADISERAIEVLNTVDAILCEDTRVTAKLLLSRNIATPTRTLHDHNEQDRTPFLIEKLQEGARYAVVSDAGTPLVSDPGYRLVRAAIVAGIHVTAIPGPNAVVTALTLSGLPPLPFMFLGFPAPRSEARKTGFATLRAAEQAGLHSTLIWYEAPHRLIETLEDLIDVFGPNREAAVGRELTKRFEEIVRGTLTEVLEHFRTTAPRGEITLLI 256
>gi|188535037|ref|YP_001908834.1| Putative tetrapyrrole methylase [Erwinia tasmaniensis] >gi|188030079|emb|CAO97965.1| Putative tetrapyrrole methylase [Erwinia tasmaniensis] (287 aa)
Score = 299, Expect = 1.9e-25, Identities = 78/270 (28%), Positives = 147/270 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q +  + E   L+SDAG P+++DPG+ L+ L +  V + G + + +L +G PS  + GFL   + D L L+ E +T+I +ES HR+ D+L+ + +  + + +ARE+TK E+I+ + +   + E +  KGE V++++  E +++ E  ++ L + E ++K   A ++ + + +K N+LY +
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALAVLASVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKADVLLTRLREGQSIALVSDAGTPLINDPGYHLVRLCREAGIRVVPLPGACAAVTALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRCDTLKALEQEPRTLIFYESTHRLLDSLQDMVTVLGPQRYVVLAREITKTWESIFGAPVGELLSWVREDENRRKGEMVLIVEGYHAEEQALPPEALR-TLALLQTELPLKK------AAQLTAEIHGVKKNALYKY 280
>gi|160936944|ref|ZP_02084308.1| hypothetical protein CLOBOL_01833 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158440134|gb|EDP17881.1| hypothetical protein CLOBOL_01833 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (298 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 77/233 (33%), Positives = 134/233 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQ---LNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEE 233
      M  L++ ATPIGN+++I+  + TL  +  EDTR+S KLLN +I   +++ N ++ +++   + + L++DAG P +SDPG L+  +  V + GP++ + +L +SG +  F FL  K K+++  L +L+ E++TII++E+ H + TL+ + ++ + +NI I RELTK ET YR++ + E  E KGE VI+I+  K E ++KE+
 S:  18 MAGTLYLCATPIGNLEDITFRVLRTLKEVDLIAAEDTRHSIKLLNHFDIKTPMTSYHEYNKVDKARYLVGQLEEGVDIALITDAGTPGISDPGEELVRQCYEAGIQVTSLPGPAACITALTMSGLSTRRFCFEAFLPSEKGDKKERARILEELRQETRTIIVYEAPHHLVRTLEDLYKVLGD-RNITICRELTKKYETAYRTTFRDALEHYHEEEPKGECVIVIEG--KPLEELRKEQ 252
>gi|32491199|ref|NP_871453.1| hypothetical protein WGLp450 [Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina brevipalpis] >gi|25166406|dbj|BAC24596.1| yraL [Wigglesworthia glossinidia endosymbiont of Glossina brevipalpis] (281 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 92/271 (33%), Positives = 150/271 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFW 275
      L+IV TPIGN+ +I+ AI+ L  +  E+ ++ LLN  I + +F +N N+ + +   +   L+S+AG P ++DPG+LL++ I+ N + + GP + + +L SG S  + GFL  K+ + + L L NES+TII++ES +R+ +LK I IF  + I IA+ELTK+ E YR+++   I  I KGE+V++I N K+ SI E    +N  LI+  K+K A ++S + +K N LYN++
 S:  12 LYIVPTPIGNLNDITYRAISVLKKVNTIAAENIFHTNNLLNFYFIKNKLTSFNKINEKNKSEILIKKLIQGYSIALVSNAGTPTINDPGYLLVSKCIEQNIKIIPLPGPCAFITALSASGISSDKFCYEGFLPKKKSKRNNFLISLSNESRTIILYESSNRLLSSLKAISLIFGKKRKIVIAKELTKIWEYFYRNTLEKILLFIKNKDIVLKGEWVLIIQGNEKKFISIPIEA------INLFYILIKITSKKK-ALLIISKTFKIKKNFLYNYF 279
>gi|20806633|ref|NP_621804.1| methyltransferase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|20515080|gb|AAM23408.1| predicted methyltransferases [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (275 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 84/270 (31%), Positives = 150/270 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE----KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L++ TPIGN+++I+  + L+  +  EDTR + KLLN  I  K+ S + +N+   + I      L++DAG P +SDPG L+ L I+  + + GP++ + +LI SG +S+ +F GFL   ++++L ++ E +T I++ES HR+K+TLK +KE +  + + +ARELTK++E  R ++ + E K+ E KGE VI+I+  +  ++K+ +    L+K ++ G +K A K V+ + +  +Y 
 S:   7 LYLCPTPIGNLEDITLRVLRVLSEVDLIAAEDTRQTLKLLNHYEI---KKSLVSYHEHNKVTMGPKLIEKLK-SGKSIALVTDAGTPSISDPGEELVRLCIQEGIKIVPLPGPTAAITALIASGLDASSFVFEGFLPKKSKERREKLERISREERTTILYESPHRLKETLKELKE-YIGERKVVVARELTKIHEEFIRGTVEEVLE-KLGEEVKGEIVIVIEG--AKISPLQKDPKEL------LDKYLKLGMDKKEAVKKVAEELKVSKREVYKL 268
>gi|54299000|ref|YP_125369.1| hypothetical protein lpp3067 [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|53752785|emb|CAH14220.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (283 aa)
Score = 298, Expect = 2.4e-25, Identities = 74/214 (34%), Positives = 117/214 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVIL 218
      L+IVATPIGN ++IS A+ TL + +  EDTR+S +LL L I   + ++ N N+  I      L+SDAG P++SDPGF L+  +++ V + G +L+ +L +G P + F GFL  ++ ++ L  ++  TI+ +ES HRI D L I EI+   + +A+E+TK E   I I + ++E  KGEFV++
 S:  12 LYIVATPIGNREDISFRALNTLKSVDLILAEDTRHSMQLLTSLGIKNNLTSLHAHNEANKSNEIIELLLHGKSIALISDAGTPLISDPGFPLVKQARQHHIPVVPVPGACALIAALSAAGVPCDSFAFLGFLPAKQSARKHALESSQSLPYTIVFYESTHRIIDCLNDIAEIYGQDYELVLAKEITKTFERFVSGKIKEIKDWLLSEPGHIKGEFVLI 229
>gi|86131240|ref|ZP_01049839.1| methyltransferase [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85818651|gb|EAQ39811.1| methyltransferase [Dokdonia donghaensis MED134] (224 aa)
Score = 298, Expect = 2.8e-25, Identities = 71/221 (32%), Positives = 116/221 (52%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVK 224
      KL++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR S KLL  I + + + N +   I      +SDAG P +SDPGFLL  ++  +V + G ++ + +L+ SGFP+  +F GFL  K +Q +  LK E++T+II+ES H++ TL   F  + + ++RE+TK++E  R +  + +   KGE VI++  K
 S:   3 KLYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEADLILAEDTRTSGKLLKYYEIDTQMMSHHMHNEHKTVDAIVKRIAAGETIACISDAGTPAISDPGFLLTRACVEAGIEVDCLPGATAFVPALVNSGFPNDKFVFEGFLPVKKG-RQTRFLALKEETRTMIIYESPHKLVKTLGHFVAYFGEDRPVSVSREITKLHEETVRGTATEVLAHYTNKPPKGEIVIIVGGKSK 224
>gi|147676401|ref|YP_001210616.1| methyltransferase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146272498|dbj|BAF58247.1| predicted methyltransferase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (288 aa)
Score = 298, Expect = 2.9e-25, Identities = 66/215 (30%), Positives = 123/215 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILI 219
      L++ ATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR ++KLL+  I   +++ N  + +++      L++DAG P +SDPG L+  ++    + GPS+ + +L+VSG PS  +F GFL +K + +L +L+ + T+I +E+ HR+K+TL + E+ + +  ARELTK++E + R ++ + E  ++ +GEF +++
 S:   8 LYLCATPIGNLEDITLRALRVLREVDLIAAEDTRRTRKLLSHYGIHTPLTSYHQHNRRKKGEYLLDMLESGKNVALVTDAGLPGISDPGSELVKAALEKGIRTVPLPGPSAGITALVVSGLPSDLFVFAGFLPSSKKSRVKELQELRRQRGTLIFYEAPHRLKETLADVLEVLGD-RPAAAARELTKVHEEVLRGPLSKLLEYFNEVEPQGEFTLVV 223
>gi|188527603|ref|YP_001910290.1| hypothetical protein HPSH_04125 [Helicobacter pylori Shi470] >gi|188143843|gb|ACD48260.1| hypothetical protein HPSH_04125 [Helicobacter pylori Shi470] (287 aa)
Score = 297, Expect = 3.0e-25, Identities = 77/220 (35%), Positives = 135/220 (61%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL-----------NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-----ESKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVK 224
      L+ + TPIGN+ +I+ A+ L  +F CEDTR SK+LL+LL      NI+ + + F + + +N+++F+N + F D E ++SDAG P LSDPG L+  +K++  ++ G ++L +  SGF   + GFL H  ++ ++ ++ N   E KT ++F ES HR+ +TLK + ++   ++ A+ELTK+++ Y  I+ I E  +  +GE+V+++ N K
 S:   2 LYFLPTPIGNLADITLRALEVLGRCEVFLCEDTRVSKRLLHLLAQNPVISHSFPNIATQKREFIAFHSHNDQEFLNKVELSFFDKEIAVMSDAGMPSLSDPGMSLVAHALKHDIPYDVLPGANALTTAFCASGFLEGRFFYAGFLPHKSKERRLKIAKILNALAYLEEKTPVVFYESPHRLLETLKDLNDL-AKGMHLFAAKELTKLHQQYYLGEISQIIERLQQSNIQGEWVLVLLNEKK 241
>gi|39995759|ref|NP_951710.1| tetrapyrrole methylase family protein [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39982523|gb|AAR33983.1| tetrapyrrole methylase family protein [Geobacter sulfurreducens PCA] (286 aa)
Score = 297, Expect = 3.1e-25, Identities = 77/276 (27%), Positives = 144/276 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE-KVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRKN 280
      L+I+ATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+++KLL+  I+  +++ N + + +++ +     L++DAG P +SDPG+ L+  +   V + GPS+ + +L +G P+  +F GFL   + ++L LK E + +I +E+ R++ L ++E+ + +++ +ARELTK++E  R ++ + E  + KGE VIL+     + E D    L  +R+ +  K A K VS + +  +Y  + KN
 S:   5 LYIIATPIGNLEDITYRAVRILGEVDLVAAEDTRHTRKLLSRYGITKPLTSYFDHNKSLKGEYLLTRLHDGQSVALVTDAGTPCISDPGYQLVRDAVSEGILVVPVPGPSAFVAALSAAGLPTDAFVFEGFLPTRGKRRLEKLANLKGEQRVVIFYEAPGRLQAALADMREVLGD-RHVVVARELTKIHEEFVRGRVSFVAEHFAAVDVKGEVVILVAPAPAPATPGEGELKDL------LRHYLRRSDISFKDAVKRVSVELDISRAQVYEMALKLKN 276
>gi|86355976|ref|YP_467868.1| methyltransferase protein [Rhizobium etli CFN 42] >gi|86280078|gb|ABC89141.1| probable methyltransferase protein [Rhizobium etli CFN 42] (360 aa)
Score = 297, Expect = 3.4e-25, Identities = 70/200 (35%), Positives = 110/200 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI 204
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I +N+ F   N ++  + I + +    L+SDAG P++SDPG+ L  I  + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +   T+I FES HRI TL  ++  ++ C+ RELTK E  R ++A +
 S:  86 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGI--QNRPFAYHEHNADEAGPRLIQALE-AGRSVALVSDAGTPLVSDPGYRLARQAIAAGYRVIPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPSKDKARRDRLGEFAAAPATLIFFESPHRIGATLLAAADVLGPARPACVCRELTKTYEEFRRGTLAEL 285
>gi|153893686|ref|ZP_02014341.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Opitutaceae bacterium TAV2] >gi|151580243|gb|EDN44141.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Opitutaceae bacterium TAV2] (250 aa)
Score = 296, Expect = 3.9e-25, Identities = 72/215 (33%), Positives = 117/215 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKT-FYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      L+++ATPIGN+ +++E A T L + + CEDTR + LL L +   T ++ N +  +      L+SDAG P +SDPGF L+  +  V + GP ++ +L SG P++ LF GFL   +  L + ++  T+ ++ES HRI+   I E  ++ +CIARE+TK++ETI   A++  ++ + KGEFV+LI
 S:  26 LYVIATPIGNLSDLTERARTLLASVDLIACEDTRTTGSLLARLGLPRRELTPYHDHNEQDAAARLADQLASGRSIALVSDAGTPAISDPGFRLVRECRRRALPVVPVPGPCAVTVALSASGLPTNGFLFAGFLPPKSAARLAFLEKYQDFDYTLALYESCHRIEKFAAEIVEKLGPARVVCIAREVTKLHETILTGPAADVTARLLRGSLKGEFVVLI 243
>gi|34556872|ref|NP_906687.1| putative methylase [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|34482587|emb|CAE09587.1| PUTATIVE METHYLASE [Wolinella succinogenes] (271 aa)
Score = 296, Expect = 3.9e-25, Identities = 76/225 (33%), Positives = 127/225 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLN----ISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESI 229
      L ++ TPIGN+++I+ ++ L  I CEDTR SK+LL+LL+  + +  + SL+ +NE+ + +  DF  E  +SDAG P +SDPG L+  +   ++ G ++L+   SG S  FYGFL H  +Q +L +L   +I++E+ HR+ + L+ I+ + + + I A+ELTKM+E Y+ S + I +  E KGE+ IL+  K E++
 S:   2 LTLLPTPIGNLQDITLRSLEVLKVAEIILCEDTRVSKRLLSLLSQKELLPPKEYRYISLHSHNEEATLQNLPPDFFTQEVVYMSDAGMPCISDPGAALVRYAQERGISYTVLPGANALLTLFAASGSGSKEFYFYGFLPHKSKERQGELIKLLGMESDVILYEAPHRLMEFLEEIQALAPH-RRIFAAKELTKMHEKFYQGSASEIIQRVRQESTKGEWAILLYQGEKNPEAL 233
>gi|190889987|ref|YP_001976529.1| putative methyltransferase protein [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190695266|gb|ACE89351.1| putative methyltransferase protein [Rhizobium etli CIAT 652] (305 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 79/241 (32%), Positives = 128/241 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEK 245
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I +N+ F   N ++  + + + +    L+SDAG P++SDPG+ L  I  + V I G S+ + +L+ SG P+  LF GFL   ++D+L +L   T+I FES HRI TL  ++  ++  + RELTK E  R ++A +   E+  KGE V++  V  + ++ + D  L +L K
 S:  31 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGI--QNRPFAYHEHNADEAGPRLLQALE-AGRSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAIAAGYRVVPIPGASAPLAALVGSGLPNDAFLFAGFLPAKDKARRDRLGELAAAPATLIFFESPHRIAATLLAAADVLGGTRPASVCRELTKTYEEFRRGTLAELAAHYQEVD-NVKGEIVLV----VGPPQPVETPDADVEAVLADLAK 270
>gi|161506168|ref|YP_001573280.1| hypothetical protein SARI_04359 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160867515|gb|ABX24138.1| hypothetical protein SARI_04359 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (287 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 73/226 (32%), Positives = 130/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +LFIV TPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L ++ E +T+I +ES HR+ D+L+ + ++ S+ + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + + +
 S:  13 QLFIVPTPIGNLADITQRALEVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDALKAVETEPRTLIFYESTHRLLDSLEDMVAVWGGSRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDDL 242
>gi|190572790|ref|YP_001970635.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] >gi|190010712|emb|CAQ44321.1| putative tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methylase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] (272 aa)
Score = 296, Expect = 4.6e-25, Identities = 77/224 (34%), Positives = 125/224 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE---KGEFVILIDNNVKETES 228
      L++VATPIGN+ ++S A  L + +  EDTR S +LL+  I  +  +L+ +NE+  Q + S     L+SDAG P++SDPGF L+     V I G + + +L V+G PS  F GFL  + ++D+L L E +T++ +ES HRI ++L + IF  +  +ARELTK+ ET+  +A + +++ E  KGEFV+++   + E+
 S:   6 LYVVATPIGNLADLSPRAQEVLRSVAAICAEDTRRSGQLLSHFGI---QQPLVALHEHNEEALSQRLVSRLQAGESLALVSDAGTPLVSDPGFRLVRAARAAGIKVSPIPGACAAIAALSVAGLPSDRFSFEGFLPAKASGRRDRLQALAGEVRTMVFYESSHRIAESLADMAAIFGGERPAVLARELTKLFETVLDGDLAGLLAKVEADENQRKGEFVVMVQGAGDDEEA 233
>gi|170720120|ref|YP_001747808.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Pseudomonas putida W619] >gi|169758123|gb|ACA71439.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Pseudomonas putida W619] (291 aa)
Score = 296, Expect = 4.8e-25, Identities = 72/215 (33%), Positives = 119/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ ++S A+ L N ++  EDTR+S +LL  I    + N +E +FI    + L+SDAG P++SDPG+ L+    DV + G +L+ +L +G PS  +F GFL   ++ +L Q+K E +T+I +E+ HRI + L+ ++ +F  +  +ARELTK ET+  + + E    ++GE V+L+
 S:  15 LYVVATPIGNLDDMSARALKVLANVALIAAEDTRHSIRLLQHFGIDTPLAACHEHNERDEGGRFITKL-MAGEDVALVSDAGTPLISDPGYHLVRQARAAGVDVVPVPGACALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKSAGRRARLEQVKEEPRTLIFYEAPHRILECLEDMELVFGAERPALLARELTKTFETLKGLPLGELREFVAGDSNQQRGECVVLV 233
>gi|70732394|ref|YP_262150.1| hypothetical protein PFL_5071 [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68346693|gb|AAY94299.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (329 aa)
Score = 296, Expect = 4.9e-25, Identities = 72/215 (33%), Positives = 121/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +IS A+ L  S+  EDTR+S++L+  IS   + N +E +FI   DN  L+SDAG P++SDPG+ L+    +V + G +L+ +L +G PS  +F GFL   ++ +L +K E +T+I +E+ HRI + L+ ++ +F  +  +ARELTK ET+  ++ + +    ++GE V+L+
 S:  53 LYVVATPIGNLDDISARALKLLREVSLIAAEDTRHSQRLMQHFGISTPLAACHEHNERDEGSRFITRLLAGDN-VALISDAGTPLISDPGYHLVRQARAAGINVVPVPGACALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKAVGRRARLGAVKEEPRTLIFYEAPHRILECLQDMESVFGGERPALLARELTKTFETLKGLPLSELRQFVESDSNQQRGECVVLV 271
>gi|116511259|ref|YP_808475.1| hypothetical protein LACR_0449 [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116106913|gb|ABJ72053.1| Predicted methyltransferase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (291 aa)
Score = 295, Expect = 5.0e-25, Identities = 83/268 (30%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++++ ++ TL  +  EDTRN+ +LLN  I + ++F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  IK  DV + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +Q L    +T I +ES R+ DTL ++EI+ + + + + RELTK+ E  R I+ +  + + KGE +I++  + + I++ E   L ++ L+ + K VA K +S + L  LY
 S:  20 LYLVPTPIGNMQDMTLRSLETLKTVDLICSEDTRNTLRLLNHFEIKVPQESFHEHNSQEKIPKLIDFLKSGQSIAQVSDAGMPSISDPGHDLVLAAIKEEIDVVALPGASAGITALIASGLVPQPHIFYGFLPRKKGEQQKFLKTKLAYPETQIFYESPFRVADTLSNMQEIYGD-REVVLVRELTKIYEEYRRGKISEVLNSLVEQPIKGECLIIVSGADELVQEIQEPEL---TALEAVKNLVAQNVKPNVAIKEISKERGLNRQDLY 285
>gi|21241537|ref|NP_641119.1| hypothetical protein XAC0766 [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] >gi|21106887|gb|AAM35655.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (273 aa)
Score = 295, Expect = 5.2e-25, Identities = 73/223 (32%), Positives = 125/223 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILIDNNVKETE 227
      L +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL  I  ++  +L+ +NE      +D E  ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  IARELTK+ ET+  S+A + +++ +  KGEFV+++    E
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLGHFGI---DRPLLALHDHNEDAMSERIVARLRDGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLARLAGETRTLVFYESAHRIVESLADLRFAFGDERPAVIARELTKLFETVLDGSLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMVQGAADAAE 233
>gi|167762107|ref|ZP_02434234.1| hypothetical protein BACSTE_00458 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167700066|gb|EDS16645.1| hypothetical protein BACSTE_00458 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (224 aa)
Score = 295, Expect = 5.4e-25, Identities = 65/216 (30%), Positives = 116/216 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K + +L L E +T++ +ES HR+  L  E F + +  ++RE++K++E  R ++ + E    +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRILKEADLVLAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKGGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RMTRLKGLAEECRTMVFYESPHRLVKALTQFAEYFGSERQASVSREISKIHEETVRGTLTELIEHFTANEPRGEIVIVV 219
>gi|88811848|ref|ZP_01127101.1| tetrapyrrole methylase family protein [Nitrococcus mobilis Nb-231] >gi|88790732|gb|EAR21846.1| tetrapyrrole methylase family protein [Nitrococcus mobilis Nb-231] (288 aa)
Score = 295, Expect = 5.7e-25, Identities = 72/215 (33%), Positives = 115/215 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILI 219
      L+ VATPIGN+ +IS A+ L  ++  EDTR++ +LL  IS  +F+ N    + +     L+SDAG P++SDPGF L+     V I G S++ +L V+G P+  +F GFL  + +Q L L++E +T+I ES HRI  L + +F ++  +ARELTK ET+  ++ +  +   E+GEFV+++
 S:  13 LYCVATPIGNLADISHRALDVLGRVAVIAAEDTRHTGRLLAHFAISRPLLSFHEHNEAQRSPMLLARLEAGESIALVSDAGTPLISDPGFRLVREARLRGLPVSPIPGACSIIAALSVAGLPTDRFVFEGFLPARPSARQRYLQGLRSEPRTLIFLESSHRIGAALYDLVAVFGATRMATLARELTKRYETVRLDTLTGLASWVVAQAERERGEFVLVV 231
>gi|75765081|ref|ZP_00744374.1| Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase family protein [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74487429|gb|EAO51352.1| Tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase family protein [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (272 aa)
Score = 295, Expect = 5.9e-25, Identities = 81/254 (31%), Positives = 135/254 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGN-NEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN-INEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACK 258
      L++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR +KKL N  I   +++ N  + K+ +  +  N  L+SDAG P +SDPG+ ++  +  + V + G ++ + +LI SG +  FYGFL NK ++ +L +L+  T++ +E+ HR+ DTL ++E+ N + I + RELTK E  R ++  I  K E +GEF IL+ + +E  ++   SVY +  + KG  K A K
 S:  15 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIRILKEVDLIAAEDTRQTKKLCNYFEIETPVTSYHEHNKEVSGKKILEKLEDGKN-VALVSDAGMPCISDPGYDIVVEAVAEQYHVIPLPGANAALTALIASGLETKQFYFYGFLQRNKKERKMELEKLRYVQTTMMFYEAPHRLDDTLISMQEVLGN-REIVLCRELTKKFEEFIRGTVEEAIEWTKQNEVRGEFCILVAGSTEEPAPEEQWWESLSVYDHIEHYINEKGMNSKEAIK 269
>gi|150387944|ref|YP_001317993.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149947806|gb|ABR46334.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (279 aa)
Score = 295, Expect = 6.0e-25, Identities = 91/272 (33%), Positives = 154/272 (56%)
 Q:   1 MNK-KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE-LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+K KL+I TPIGN+++I+  + TL  +  EDTR++ +LLN  I   +++ N ++ Q +N  + + L+SDAG P +SDPG LI L I+ + V+++ G ++ + +L+ SG +  F GFL+ +K K+++L Q+K+E +T+I +E+ HR+K+TLK + E+ N + + + RELTK E  R   +A+ E   +GE V+L + V  S +EE  + + E L +LI G +K A K V+  +  +Y
 S:   1 MDKGKLYICPTPIGNLEDITLRVLNTLKAVDVIAAEDTRHTLRLLNHFEIQKPLTSYHEHNRMSKGPQLVNKL-LQGEKIALVSDAGMPGISDPGEDLIKLCIEEDIPVEVLPGATAGILALVASGLDARRFSFEGFLDRDKKKKKERLEQIKHEDRTLIFYEAPHRLKETLKSLSEVLGNRQAV-VGRELTKKFEEFIRGDFETLLAHFQENP--PRGEIVLLCEGGVP---SDHQEEAFKDLTIQEHLIQLIEAGMDKKQAIKEVAKARKVPKRDVY 272
>gi|90417003|ref|ZP_01224932.1| hypothetical protein GB2207_07068 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90331350|gb|EAS46594.1| hypothetical protein GB2207_07068 [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (281 aa)
Score = 295, Expect = 6.1e-25, Identities = 74/224 (33%), Positives = 120/224 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILIDNNVKETES 228
      L++VATPIGN+ ++  A+ L    CEDTR+SKKLL+  I   ++ +    I +   N+ L+SDAG P++SDPG+ L+  +  +V + G + + +L V+G P+  F GFL   ++ L +L  +T++ +E+ HRI DTLK  E+F  + IAREL+K ET  ++A + I    ++GE V+++  +ETES
 S:   9 LYVVATPIGNLGDMVPRAVEILQTVKAIACEDTRHSKKLLDHFRIDTPLMAYHDHSDKKSSHKILTQLSAGNDIALISDAGTPLISDPGYRLVLAARQQGINVIPVPGACAAIAALSVAGLPTDRFRFVGFLPAKSTQRKKVLQELAAVPETVVFYEAPHRILDTLKDSVEVFGAEHSGFIARELSKTFETYLHGTLAELVSIVEADSNQQRGEIVLVLAGR-EETES 235
>gi|50119283|ref|YP_048450.1| putative tetrapyrrole methylase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|49609809|emb|CAG73243.1| putative tetrapyrrole methylase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (295 aa)
Score = 294, Expect = 6.9e-25, Identities = 74/226 (32%), Positives = 130/226 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVIL-----IDNNVKETESIK 230
      L+IV TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q +  K    L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + G + + +L SG S  + GFL   ++D+L +L E +T+I +ES HR+ D+L+ I E+  + + +ARE+TK E+I+ + +  A + E +  KGE V++   ID +V +E+++
 S:  14 LYIVPTPIGNLGDITQRALAVLASVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKADVLLAKLQSGQSIALVSDAGTPLINDPGYHLVRRCREAGIRVVPLPGACAAITALSASGLASDRFCYEGFLPAKTKGRKDKLRELGEEPRTLIFYESTHRLLDSLQDISEVLGAERYVVLAREITKTWESIHGAPVGELLAWVKEDQNRRKGEMVLIVEGHKIDESVLSSEALR 248
>gi|167629312|ref|YP_001679811.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592052|gb|ABZ83800.1| uroporphyrin-iii c/tetrapyrrole (corrin/porphyrin) methyltransferase, putative [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (336 aa)
Score = 294, Expect = 7.1e-25, Identities = 68/228 (29%), Positives = 126/228 (55%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKK 231
      KL + ATPIGN+++I+  + L  +  EDTR+++KLL+ +I +  +++ N  +  I   +   L+SDAG P +SDPG ++  +   ++++ GP++ + +L++SG P+S +F GFL  K  +++L +L E +T+I++ES HRI +T++ + +   +  + RELTK E + R S+A +  ++  +GE ++I    ES K
 S:  26 KLILCATPIGNLEDITLRVLKALREADLIAAEDTRHTRKLLSAFDIHVPLTSYHEHNRRQKGAAILDRVAEGATVALVSDAGLPGISDPGEDIVRECVDRGLPLEVLPGPTASLTALVLSGLPTSRFVFEGFLPRPKKEFRERLRRLAFEDRTMILYESPHRILETVESLCDALGADRPAALVRELTKKFEEVRRGSLAELAAAVRDGVRGECTLVIAGRSPAAESADK 254
>gi|145620441|ref|ZP_01776472.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144943266|gb|EDJ78360.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197089142|gb|ACH40413.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter bemidjiensis Bem] (276 aa)
Score = 294, Expect = 7.4e-25, Identities = 85/272 (31%), Positives = 142/272 (52%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE-KVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L+IVATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S+KLL  IS  +++ N + +  I   +   L++DAG P +SDPG+ L+  +   V I G + + +L SG P+ + F GFL + + ++++L L +  +I +ES R+ TL+ + E  + + + +ARELTKM E  R + A + E++ E +GE IL+   T + + E TD    L+K + GE  K A K V+ + L + +Y
 S:   1 MSGTLYIVATPIGNLEDITLRALRILKEVDLVAAEDTRHSRKLLTHFGISKPLTSYFDHNKDLKGDQILDRLREGQSVALITDAGTPCISDPGYQLVRDAVAGGISVVPIPGACAAVTALSASGLPTDHFSFAGFLPNRQGKRRERLQSLAADKAVLIFYESPKRLLATLQDMLETMGD-REVVVARELTKMYEEFLRGRLSALVKEVQGREIRGEVAILV------TPAEEPEATDAPGMEELLQKYLSSGEMTLKDAVKRVTLETGLHKSEVY 268
>gi|167770012|ref|ZP_02442065.1| hypothetical protein ANACOL_01354 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167667846|gb|EDS11976.1| hypothetical protein ANACOL_01354 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (284 aa)
Score = 294, Expect = 8.2e-25, Identities = 70/220 (31%), Positives = 127/220 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILID 220
      M KL++V TPIGN+ ++S A TL    EDTR + KLLN  I   ++Y N   Q I +   + +++DAG P +SDPG L+ L +N + ++ GPS+ + +L VSG ++  F GFL+ ++ + + L Q + ++ T+I +E+ H++ TL+ +  F + + + +ARELTK++E ++R+++A  +  +  +GEFV++++
 S:   1 MAGKLYVVGTPIGNLGDLSPRAAETLRAVDFIAAEDTRVTLKLLNRFEIKKPMVSYYEHNLRERGQMILTRILDGEDCAIVTDAGMPCISDPGEDLVRLCAENGVETVVVPGPSAAVAALAVSGLSTARFSFEGFLSVKRSSRMEHLEQARTQTATMIFYEAPHKLCATLRDMLSAFGD-RRVTLARELTKLHEQVHRTTLAQAVQYYEENPPRGEFVLIVE 221
>gi|15611566|ref|NP_223217.1| hypothetical protein jhp0499 [Helicobacter pylori J99] >gi|11387380|sp|Q9ZLS8|Y552_HELPJ UPF0011 protein jhp_0499 >gi|4155039|gb|AAD06077.1| putative [Helicobacter pylori J99] (289 aa)
Score = 294, Expect = 8.2e-25, Identities = 76/220 (34%), Positives = 133/220 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL-----------NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-----ESKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVK 224
      L+ + TPIGN+ +I+  + L  +F CEDTR SK+LL+LL      NI+ + + F + + +N+++F+N + F D E ++SDAG P LSDPG L+  +K+N  ++ G ++L +  SGF   + GFL H  ++ ++ ++ N   E KT ++F ES HR+ +TL+ + ++   ++ A+ELTK+++ Y  I+ I   K  +GE+V+++ N K
 S:   2 LYFLPTPIGNLADITLRTLEVLERCEVFLCEDTRVSKRLLHLLAKNPIISHSFPNIAAKKREFIAFHSHNDQEFLNQIEPSFFDKEIAVMSDAGMPSLSDPGMSLVAYALKHNLQYDVLPGANALTTAFCASGFLEGRFFYAGFLPHKSKERRLRIIKILNALAYLEEKTPVVFYESPHRLLETLRDLNDL-AQGMHLFAAKELTKLHQQYYLGEISQIMTQLQKSNIQGEWVLVLLNEKK 241
>gi|194364369|ref|YP_002026979.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] >gi|194347173|gb|ACF50296.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] (272 aa)
Score = 294, Expect = 8.3e-25, Identities = 76/224 (33%), Positives = 121/224 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETES 228
      L++VATPIGN+ ++S A  L + +  EDTR S +LL+  I  +  +L+ +NE+  Q + S     L+SDAG P++SDPGF L+     V I G + + +L V+G PS  F GFL  + ++D+L L E +T++ +ES HRI ++L + IF  +  +ARELTK+ ET+    +A +    KGEFV+++   + E+
 S:   6 LYVVATPIGNLADLSPRAQEVLRSVAAICAEDTRRSGQLLSRFGI---QQPLVALHEHNEEALAQRLVSRLQAGESLALVSDAGTPLVSDPGFRLVRAARAAGIKVSPIPGACAAIAALSVAGLPSDRFSFEGFLPAKASGRRDRLQALAGEVRTMVFYESSHRITESLADMAAIFGGERPAVLARELTKLFETVLDGDLAGLLAKVEADDNQRKGEFVVMVQGAGDDEEA 233
>gi|50084324|ref|YP_045834.1| putative methyltransferase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|49530300|emb|CAG68012.1| putative methyltransferase [Acinetobacter sp. ADP1] (281 aa)
Score = 294, Expect = 8.3e-25, Identities = 76/222 (34%), Positives = 124/222 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNN 222
      M+ +LF+VATPIG++ +++ AI L + ++  EDTR S +L  NI+   + N +N+ Q I   +N  L+SDAG P++SDPGF L+  +N  V + G + + +L  G PS  F GFL  + + QL +LK+E++T+I +E+ HRI D + + IF  + + ARE+TK ETI + +  ++ I   +KGE V+++ N
 S:   1 MSAQLFVVATPIGHLDDMTFRAIEILKSVALVAAEDTRQSAQLFKYYNIATPLTACHDHNESNKIDQLIQRLKSGEN-IALISDAGTPLISDPGFKLVRAAQENQIRVVPVPGACAAIAALSAVGLPSDRFSFEGFLPSKSSQRLLQLEKLKDETQTLIFYEAPHRILDCVTDMMHIFGEDRPVGFAREITKTFETIKKMTLKELVSFIQNDHHQQKGEIVLIVGGN 226
>gi|163757811|ref|ZP_02164900.1| probable methyltransferase protein [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162285313|gb|EDQ35595.1| probable methyltransferase protein [Hoeflea phototrophica DFL-43] (316 aa)
Score = 293, Expect = 8.5e-25, Identities = 71/215 (33%), Positives = 111/215 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  I CEDTR S+ LL+  I+   ++ N    + +     L+SDAG P++SDPG+ +  I+  V I G S+ M +L+ SG PS  LF GFL   ++D+L    T++ FES +R+ +LK  ++  +  + RELTK E I R ++ +   E +GE V++I
 S:  40 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADIIACEDTRVSRVLLDRFGIATRPYAYHEHNAERVGPKLMAALEAGKSVALISDAGTPLVSDPGYRISQTAIEAGLPVIPIPGASAPMAALVASGLPSDTFLFAGFLPSKDKARRDRLASFAATEATLMFFESPNRLAASLKSAADMLGAERPAAVCRELTKAYEEIRRGTLGELAARYENENVRGEIVLVI 256
>gi|163722582|ref|ZP_02130120.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161404336|gb|EDQ28566.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (288 aa)
Score = 293, Expect = 8.5e-25, Identities = 81/269 (30%), Positives = 147/269 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQ----FINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI-NEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGE--KEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      KL+IV+TPIGN+++I+ A+ TL  I  EDTR + KLLN NI  K  + + +NE++   I+   N  L+SD G P++SDPGF L+++ ++  +  I G + + L +G P+  +F GFL  K  ++ L +K+  T+I +ES R+  ++ + E+ + K + +ARE+TK++E  R +++ I E+  E KGE +++ + +T    D+  N ++ + KGE  K++ K+  ++ ++  +Y
 S:  14 KLYIVSTPIGNLEDITYRAVRTLGEVDIIAAEDTRQTLKLLNHYNI---KKKLVACHEHNEQEAAKGLIDQMQQGQN-VALVSDGGAPLVSDPGFRLVSMAVEQGLEAVPIPGACAAIAGLCGAGLPTDRFMFCGFLPKKKGKLREALESVKDVQATLIFYESPKRVLKVIEGMTEVLGDRKAV-LAREITKIHEEFLRGALSEIAKELNSREGVKGECTLIVGGSEDQT-------PDFGSLENVIKAEVAKGELSASKLSAKLAK-QFGIEKKKVY 278
>gi|159184248|ref|NP_353332.2| tetrapyrrole methylase family protein [Agrobacterium tumefaciens str. C58] >gi|159139575|gb|AAK86117.2| tetrapyrrole methylase family protein [Agrobacterium tumefaciens str. C58] (313 aa)
Score = 293, Expect = 9.2e-25, Identities = 74/227 (32%), Positives = 120/227 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILID----NNVKETESIKK 231
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL + + CEDTR ++ LL  I   ++ N N   + +     L+SDAG P++SDPG+ L L ++  V + G S+ + +L+ SG PS  LF GFL   K+D+  L   T+I FES RI +LK+ E+  +  + RELTK E  R ++ + +  +  KGE V+L++  + + + E ++K
 S:  38 LYLVATPIGNLGDITIRALETLASADVLACEDTRVTRILLERYGIRTRPLAYHEHNANEAGPKLIAALEAGKSVALVSDAGTPLVSDPGYRLGQLALEAGHRVVPVPGASAPLAALVGSGMPSDAFLFAGFLPVKDRGKRDRFAGLAKIPATLIFFESPRRIGASLKVASEVLGRDRRAVVCRELTKTFEEFRRGTLGELADYYDGDRVVKGEIVLLVEPPSYDEIPDIEDVEK 271
>gi|150004390|ref|YP_001299134.1| methyltransferase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149932814|gb|ABR39512.1| methyltransferase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (224 aa)
Score = 293, Expect = 9.3e-25, Identities = 66/216 (30%), Positives = 117/216 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + I +     L+SDAG P +SDPGFL++  +K+ +VQ + G ++ + +L+ SG P   F GFL  K + +L L+ E +T+I +ES +R+ TL  E F  + + + RE++K++E  R ++ + + +  +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRVLKEADLILAEDTRTSGILLKHFEIKNAMQSHHKFNEHKTVEGIVNRIKAGETVALISDAGTPGISDPGFLIVRECVKSGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPDERFCFEGFLPQKKG-RVTRLTSLQEEKRTMIFYESPYRLVKTLTQFAEFFGAERPVSVCREISKIHEESVRGTLTEVIAHFTQNEPRGEIVIVL 219
>gi|125623286|ref|YP_001031769.1| hypothetical protein llmg_0419 [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124492094|emb|CAL97023.1| conserved hypothetical protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (291 aa)
Score = 293, Expect = 1.0e-24, Identities = 82/268 (30%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      L++V TPIGN+++++ ++ TL  +  EDTRN+ +LLN  I + ++F+ N  +  + F     +SDAG P +SDPG L+  IK  DV + G S+ + +LI SG   +FYGFL  K +Q L    +T I +ES R+ DTL ++EI+ + + + + RELTK+ E  R I+ +  + + KGE +I++  + + I++ E   L ++ L+ + K VA K ++ + L  LY
 S:  20 LYLVPTPIGNMQDMTLRSLETLKTVDLICSEDTRNTLRLLNHFEIKVPQESFHEHNSQEKIPKLIDFLKSGQSIAQVSDAGMPSISDPGHDLVLAAIKEEIDVVALPGASAGITALIASGLVPQPHIFYGFLPRKKGEQQKFLKTKLAYPETQIFYESPFRVADTLSNMQEIYGD-REVVLVRELTKIYEEYRRGKISEVLNSLVEQPIKGECLIIVSGADELVQEIQEPEL---TALEAVKNLVAQNVKPNVAIKEIAKERGLNRQDLY 285
>gi|195940949|ref|ZP_03086331.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] (287 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-24, Identities = 72/226 (31%), Positives = 131/226 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESI 229
      +L+IV TPIGN+ +I++ A+T L  +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q  +  K E   L+SDAG P+++DPG+ L+  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL   ++D L L+ E +T+I +ES HR+ ++L+ + ++  + + +ARELTK ETI+ + +  A + E +  KGE V++++ + + +++
 S:  13 QLYIVPTPIGNLSDITQRALTVLQAVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARLFALHDHNEQQKAETLVAKLKEGQNIALVSDAGTPLINDPGYHLVRTCREAGIRVVPLPGPCAAIAALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKSKGRRDVLKDLEAEPRTLIFYESTHRLLESLEDMVTVWGEGRYVVLARELTKTWETIHGAPVGELLAWVKEDENRRKGEMVLIVEGHKAQEDAL 242
>gi|124523390|ref|ZP_01697517.1| Protein of unknown function UPF0011 [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124495565|gb|EAY43248.1| Protein of unknown function UPF0011 [Bacillus coagulans 36D1] (294 aa)
Score = 292, Expect = 1.1e-24, Identities = 83/273 (30%), Positives = 140/273 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE-IKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDY-----SVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L++V TPIGN+++++ A+ L  +  EDTRNSKKL + +I   + + N   + +   + + L+SDAG P +SDPG+ L  I+  V + G ++ + +LI SG    FYGFL  K K+ L +L   T I++E+ HR+K TL+M+ E+  + I I+RELTK E  R +I  E ++ E +GEF ++++ + + E  E+ D+   SV +  + +K  K A K+ +  L  +Y + +
 S:  19 LYLVPTPIGNLEDMTFRAVRILKEADLIAAEDTRNSKKLCSYFDIHTPLVSHHEHNKEASTRDLIMRLTRGEKIALVSDAGMPCISDPGYELATACIREGIPVVPLPGANAALTALIASGIAPQPFTFYGFLPREKQEKRAALERLAKIPSTFILYEAPHRLKHTLQMMAEVL-GERQISISRELTKKFEEFLRGTIQEAVEWVENNEVRGEFCLVVEGSPETGE----EDDDFWWTALSVKEHVEAYMQQKQLPAKEAIKLAAKDRKLPKREVYQIYHE 293
>gi|154506313|ref|ZP_02043051.1| hypothetical protein RUMGNA_03861 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153793402|gb|EDN75822.1| hypothetical protein RUMGNA_03861 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (281 aa)
Score = 292, Expect = 1.1e-24, Identities = 79/279 (28%), Positives = 147/279 (52%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI--ANINEIKITEKGEFVILID-NNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      M  L++ ATPIGN+++++  I TL  +  EDTRNS KLLN  I   +++ N  + + +   +   L++DAG P +SDPG L+ + ++  V + G ++ + +L +SG +  F FL +K ++ L +++ E++T+I++E+ HR+ TLK+ E  N K I + RELTK +ET  ++ A +   KGE V++I+ + +E  ++++ +   + +E  ++G +K A K V+  +  +Y + + RK
 S:   1 MTGTLYLCATPIGNLEDMTFRVIRTLKEVDLIAAEDTRNSIKLLNHFEIQTPMTSYHEYNKYEKGRKLVEKLLEGQNIALITDAGTPGISDPGEELVKMCYESGISVTSLPGAAACITALTISGLSTRRFAFEAFLPSDKKEREQILKEMETETRTMIVYEAPHRLVKTLKLFLERLGNRK-ITVCRELTKRHETALAVTLEEAVAHYEANPPKGECVLVIEGKSREEAREEERKQWEEMTIEDHMEVYTKQGMDKKSAMKAVAKDRGVSKRDIYQYLESRK 281
>gi|91215533|ref|ZP_01252504.1| methyltransferase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91186485|gb|EAS72857.1| methyltransferase [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (226 aa)
Score = 292, Expect = 1.2e-24, Identities = 69/216 (31%), Positives = 124/216 (57%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKM-NETIYRSSIANINEIKITE-KGEFVILI 219
      KL++V TPIGN+ +++ A+ L + ++  EDTR S LL  I  ++++ N ++ + +   + E +++DAG P +SDPGFLL     ++Q + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +L L +E +T+I +ES ++I TL+  E F + + + I+RE++K+ ET++ +  I  I + KGEFVI++
 S:   3 KLYLVPTPIGNLGDMTFRAVEVLKSVNVILAEDTRVSGILLKHYEIDTPMQSYHQHNEHSMTESVVKQIKRGRETAIITDAGTPGISDPGFLLSRACAAEGVEIQCLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPAKKG-RQKRLKALSSEDRTMIFYESPYKILKTLQQFTEHFGSDREVSISREISKIYEETLHGTLDEMIAHFDIKKPKGEFVIVL 219
>gi|58583460|ref|YP_202476.1| hypothetical protein XOO3837 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|58428054|gb|AAW77091.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] (273 aa)
Score = 292, Expect = 1.2e-24, Identities = 70/215 (32%), Positives = 126/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL+ +I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  IARELTK+ ET+  ++A + +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLSHFSI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVARLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLTRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRLAFGDERPAVIARELTKLFETVLDGTLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|154684555|ref|YP_001419716.1| YabC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154350406|gb|ABS72485.1| YabC [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (293 aa)
Score = 292, Expect = 1.2e-24, Identities = 85/272 (31%), Positives = 146/272 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNE---LEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ A+ TL + +  EDTR +KKL ++ +I   +++ N +  I +    L+SDAG P +SDPG ++ F +  V + G ++ + +L SG    FYGFLN K K+ +L LK  +T+I +E+ HR+K+TL + ++ N + I + RELTK E  R +IA +  NE +I +GEF ++++ N +T  +EE +  L+E  +E I +G  K A K +  +  +Y+ + 
 S:  17 LYLVPTPIGNLEDMTFRAVETLKSADVIAAEDTRQTKKLCHVYDIETSLISYHEHNKESSGHKIIEWLKSGKNVALVSDAGMPTISDPGAEIVRDFTQIGGYVVPLPGANAALTALTASGITPQPFFFYGFLNRQKKEKKKELEILKKRQETMIFYEAPHRLKETLTAMHDVLGN-RTIAVTRELTKKYEEFIRGTIAEVMEWANEDQI--RGEFCLVVEGN--QTAEPDEEEKPWWTELSEKEHVEHYINEGASSKQAIKQTAVDRGVPKREIYDAYH 290
>gi|16077104|ref|NP_387917.1| hypothetical protein BSU00360 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|586874|sp|P37544|YABC_BACSU UPF0011 protein yabC >gi|467425|dbj|BAA05271.1| unknown [Bacillus subtilis] >gi|2632303|emb|CAB11812.1| yabC [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (292 aa)
Score = 291, Expect = 1.6e-24, Identities = 86/275 (31%), Positives = 144/275 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI----NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYL--NELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQRK 279
      L++V TPIGN+++++ AI TL +   EDTR +KKL ++ I   +++ N +  I +    L+SDAG P +SDPG ++ F   V + G ++ + +LI SG    FYGFLN K K+ +L LK  +TII +E+ HR+K+TL + EI + + I + RELTK E  R +I+ +  NE +I +GEF ++++ +  E + +EE +    +E I KG  K A K +  ++  +Y+ + ++
 S:  17 LYLVPTPIGNLEDMTFRAIDTLKSVDAIAAEDTRQTKKLCHVYEIETPLVSYHEHNKESSGHKIIEWLKSGKNIALVSDAGLPTISDPGAEIVKDFTDIGGYVVPLPGANAALTALIASGIVPQPFFFYGFLNRQKKEKKKELEALKKRQETIIFYEAPHRLKETLSAMAEILGD-REIAVTRELTKKYEEFIRGTISEVIGWANEDQI--RGEFCLVVEGS--NNEEVDEEEQWWETLTAKEHVEHYISKGATSKEAIKKAAVDRNVPKREVYDAYHIKQ 292
>gi|166710640|ref|ZP_02241847.1| hypothetical protein Xoryp_04045 [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (273 aa)
Score = 291, Expect = 1.6e-24, Identities = 70/215 (32%), Positives = 125/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL+  I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  IARELTK+ ET+  ++A + +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLSHFGI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVARLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLTRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRLAFGDERPAVIARELTKLFETVLDGTLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|67156155|ref|ZP_00417781.1| Protein of unknown function UPF0011 [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67086485|gb|EAM05954.1| Protein of unknown function UPF0011 [Azotobacter vinelandii AvOP] (287 aa)
Score = 291, Expect = 1.6e-24, Identities = 66/191 (34%), Positives = 106/191 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNET 195
      L++VATPIGN+ +IS A++ L + ++  EDTR+S +LL  I    + N ++   +   + L+SDAG P++SDPGF L+     V + GP +L+ +L +G PS  +F GFL   +Q +L +LK ES+T+I +E+ HR+ + L ++ I + +  +ARELTK ET
 S:  14 LYVVATPIGNLDDISTRALSVLRDVALIAAEDTRHSARLLQHFGIMTPLAACHEHNERDQGARFLARLLAGEDVALISDAGTPLISDPGFHLVRQARAAGIRVVPVPGPCALITALSAAGLPSDRFVFEGFLPARTAARQARLERLKEESRTLIFYEAPHRLLECLGDLERIMGSDRLAVLARELTKTFET 204
>gi|90022786|ref|YP_528613.1| putative methyltransferase [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89952386|gb|ABD82401.1| Protein of unknown function UPF0011 [Saccharophagus degradans 2-40] (280 aa)
Score = 291, Expect = 1.8e-24, Identities = 81/243 (33%), Positives = 134/243 (55%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILIDNNVK-ET--ESIKKEETDYSVYLNEL 243
      ++ L+IVATPIGN+ +I++ A+ L  +  EDTR+S +LL  NIS  +++ + ++E+Q ++S  K    L+SDAG P++SDPG+ L+  +  V + G S+++ ++ +G PS  F GF H  ++   L +++T++ +ES HRI D LK +  F  + + +ARELTK ET   +A + E +   +KGE V+++  K ET E  + E  V L EL
 S:   3 IDNALYIVATPIGNLGDITQRALNILQQADLIAAEDTRHSGRLLQHFNISTRMISYH--DHSDERQ-VDSIIAKLQAGTSIALISDAGTPLISDPGYGLVKKAREAGVKVVPVPGVSAVITAMSAAGLPSDRFSFEGFPPHKSGARKQLFASLARDARTLVFYESPHRIVDCLKDLAAEFGEDRPLVMARELTKTFETFLSGGVAQVLEQVLADSNQQKGEIVLMVSGYRKPETGDELSPEAEATMKVLLEEL 252
>gi|191164550|ref|ZP_03026413.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter sp. M21] >gi|190994322|gb|EDV69787.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Geobacter sp. M21] (276 aa)
Score = 291, Expect = 1.8e-24, Identities = 85/272 (31%), Positives = 141/272 (51%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKITE-KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKE-KVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      M+ L+IVATPIGN+++I+ A+ L  +  EDTR+S+KLL  IS  +++ N + +  I   +   L++DAG P +SDPG+ L+  +   V I G + + +L SG PS + F GFL + + ++++L L +  +I +ES R+ TL+ + E  + + + +ARELTKM E  R + A + E++ E +GE IL+   T + + E TD    L+K + GE  K  K V+ + L + +Y
 S:   1 MSGTLYIVATPIGNLEDITLRALRILKEVDLVAAEDTRHSRKLLTHFGISKPLTSYFDHNKDLKGGQILDRLREGQSVALITDAGTPCISDPGYQLVRDAVAGGISVVPIPGACAAITALSASGLPSDHFSFAGFLPNRQGKRRERLQSLAADRAVLIFYESPKRLLATLQDMLETMGD-REVVVARELTKMYEEFLRGRLSALVTEVQGREIRGEVAILV------TPAEEPEATDAPGMEELLQKYLSSGEMTLKDVVKRVTLETGLHKSEVY 268
>gi|84625272|ref|YP_452644.1| hypothetical protein XOO_3615 [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|84369212|dbj|BAE70370.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] (273 aa)
Score = 291, Expect = 1.8e-24, Identities = 69/215 (32%), Positives = 126/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL+ +I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  +ARELTK+ ET+  ++A + +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLSHFSI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVARLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLTRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRLAFGDERPAVVARELTKLFETVLDGTLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|53802652|ref|YP_112723.1| hypothetical protein MCA0186 [Methylococcus capsulatus str. Bath] >gi|53756413|gb|AAU90704.1| conserved hypothetical protein TIGR00096 [Methylococcus capsulatus str. Bath] (291 aa)
Score = 290, Expect = 1.9e-24, Identities = 68/220 (30%), Positives = 126/220 (57%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNE-YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIAN----INEIKITEKGEFVILID 220
      +N L++VATPIGN+ +IS A+ L  +  EDTR+S+ LL+  I  + ++L+ +NE+Q +   K+ +  L+SDAG P+++DPGF L++    V + G +L+ +L SG ++  F GF    ++ +  L + +T++ +E+ HRI+D + + +F  + + +ARELTK++E+  + A+  +++   KGEFV++I+
 S:   7 INGVLYLVATPIGNLGDISFRAVEILKTVDLIAAEDTRHSRPLLDRYGIE---RPLFALHEHNEQQASDRLMDRLKNGQRVALISDAGTPLINDPGFPLVSRARAAGIIVTPVPGACALVAALSASGLSTARFAFEGFAPRTGAARRRRFESLVADERTLVFYEASHRIRDCIADVATVFPGDRRVVVARELTKLHESFLGAPAADMPALMDQAPENSKGEFVVVIE 230
>gi|183602863|ref|ZP_02964224.1| hypothetical protein BIFLAC_05792 [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] >gi|183217916|gb|EDT88566.1| hypothetical protein BIFLAC_05792 [Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019] (315 aa)
Score = 290, Expect = 2.1e-24, Identities = 71/227 (31%), Positives = 119/227 (52%)
 Q:   7 IVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLL--SDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILI----DNNVKETESIKKEE 233
      + ATPIGN + S  + L  I  EDTR  L N L++ + +  + + N  +   D  N  +L SDAG P ++DPG ++  I+  V  GPS+++ +L +SG P+  + GFL  + +  L LK E +TI+ +E++HRI +++ ++E+F  + + + RELTK E I R +I INE  + +GE V++I  ++   +S+ EE
 S:  32 LAATPIGNTADASARLVALLERADIVAAEDTRRLYALANRLSVHVGGRVVANHDHNERGKADALLDHVANGETVLVVSDAGMPTINDPGLAIVRRAIERGLPVTCAPGPSAVLDALALSGLPTDRFCYEGFLPRKHSERMQALRALKGERRTIVFYETLHRIAESMADLEEVFGPDRRMALCRELTKDYEQIRRGTIHEINESVANDPPRGEMVLVIAGASEDEADPAQSLSVEE 266
>gi|15964089|ref|NP_384442.1| hypothetical protein SMc00416 [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|15073265|emb|CAC41773.1| Probable tetrapyrrole methylase [Sinorhizobium meliloti 1021] (309 aa)
Score = 289, Expect = 2.7e-24, Identities = 82/269 (30%), Positives = 130/269 (48%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI---KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYN 273
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  + CEDTR ++ LL+  I   ++ N    + +     L+SDAG P++SDPG+ L  ++ + V I GPS+ + +L+ SG PS  LF GFL   K+D+L +L   T+I FES HRI T+  E+  +  + RELTK E  R ++ + I    +GE V+++   + +  E D  L EL + + G+  A +  + L  LY+
 S:  34 LYLVATPIGNLGDITLRALETLAGADVLACEDTRVTRVLLDRYGIVNRPTAYHEHNAAEAGPRLLAALGNGKSVALVSDAGTPLVSDPGYRLAQQAVEAGYRVVPIPGPSAPLAALVGSGLPSDAFLFAGFLPVKDKAKRDRLAELAAVPATLIFFESPHRIAATVTAAAEVLGADRRAAVCRELTKTFEEFRRGTLGELAAIYDESANVRGEIVLVVGPPEAKPQP---EAADVDALLKELARDLPMGKAATEAAR----RTGLARKELYD 298
>gi|160889918|ref|ZP_02070921.1| hypothetical protein BACUNI_02351 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156860306|gb|EDO53737.1| hypothetical protein BACUNI_02351 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (224 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 65/216 (30%), Positives = 115/216 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      KL++V TP+GN+++++ AI L  +  EDTR S LL  I  ++ + N +  + + +     L+SDAG P +SDPGFL++  ++N +VQ + G ++ + +L+ SG P+  F GFL  K + +L L E +T++ +ES HR+  L  E F  +  ++RE++K++E  R ++ + E    +GE VI++
 S:   3 KLYVVPTPVGNLEDMTFRAIRILKEVDLILAEDTRTSGILLKHFEIKNVMQSHHKFNEHKTVESVVNRIKGGETVALISDAGTPGISDPGFLVVRECVRNGIEVQCLPGATAFVPALVASGLPNEKFCFEGFLPQKKG-RMTRLKALAGERRTMVFYESPHRLVKALAQFTEHFGAGRQASVSREISKVHEETVRGTLTELIEHFTANEPRGEIVIVV 219
>gi|171780204|ref|ZP_02921108.1| hypothetical protein STRINF_01992 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281552|gb|EDT46987.1| hypothetical protein STRINF_01992 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (288 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 82/272 (30%), Positives = 138/272 (50%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNEL-EKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V TPIGN+++++ A+ TL    EDTRN+ LL  +I+++ +F+ N  +  +      +SDAG P +SDPG L+  I + V + G S+ + +LI SG   +FYGFL   ++D   K  +T I +ES +R+ DTL+ + ++ + + + + RELTK+ E  R SI+ + E I E  KGE ++++   + +++ E   +  EL  L+ GEK  A K V+ Y L  +YN + 
 S:  16 LYLVPTPIGNLQDMTFRAVETLKAVDFICAEDTRNTGLLLKHFDITVKQISFHEHNAYEKIPELLELLKSGKNLAQVSDAGMPSISDPGHDLVKAAIAEDITVVALPGASAGITALIASGLAPQPHIFYGFLPRKSGQQKDFFESKKAYPETQIFYESPYRVSDTLENMLAVYGD-RQVVLVRELTKLYEEYQRGSISELLEY-IAENPLKGECLLIVS---AQDQAVLTEAAAEDLNPAELVSSLVEAGEKPNQAIKKVAKTYGLNRQEVYNAYH 286
>gi|150025140|ref|YP_001295966.1| methyltransferase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|149771681|emb|CAL43155.1| Probable methyltransferase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (237 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 76/229 (33%), Positives = 125/229 (54%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI---NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      KL++V TPIGN+++++ AI L  +  EDTR S KLL  IS  + + N +  + I      L+SDAG P +SDPGFLL  ++NN +V + G ++ + +L+ SGFP+  +F GFL  K +Q +  L E++T+I++ S H++ TL  + F  + + ++RE++K++E  R +  +  EIK  KGE V+++  +  E KKE
 S:   3 KLYLVPTPIGNLEDMTFRAIRVLKEVDLILAEDTRTSGKLLKHFEISTHMHSHHMHNEHKTIENIIKRIQTGENIALISDAGTPAISDPGFLLTRACVENNIEVDCLPGATAFVPALVNSGFPNDKFIFEGFLPEKKG-RQTRYLALAEETRTMILYVSPHKLVKTLAEFVQYFGAERPVSVSREISKLHEETIRGTAEEVLSHFEIK-PPKGEIVVIVGGKIAAKE--KKE 230
>gi|77919809|ref|YP_357624.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77545892|gb|ABA89454.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (285 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 63/215 (29%), Positives = 121/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+++++ A+ L  +  EDTR+S+KL +  I+  ++++ N + + + I   +   L++DAG P +SDPGFLL+   + V + G S+++ L V+G P+  F GF+   ++   L E +T++ +E+ HR+  L + E  + + I + RELTK++E ++R +  +A+ + ++ +GE V+L+
 S:  11 LYLVATPIGNLEDLTFRALRVLKEVDLVAAEDTRHSRKLFSHYGITTALTSYFAHNESVKGERILEMLRQGKSVALITDAGTPAISDPGFLLVRACRDEDLPVTAVPGASAVIAGLSVAGLPTERFAFEGFIPPKSTARRKLFKTLSAEKRTLVFYEAPHRLVACLADLMEELGDEREIAVVRELTKLHEEVFRGTASEALAHFAQGRV--RGEIVLLV 227
>gi|114321352|ref|YP_743035.1| hypothetical protein Mlg_2203 [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] >gi|114227746|gb|ABI57545.1| Protein of unknown function UPF0011 [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] (282 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 77/215 (35%), Positives = 122/215 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI-ANINEIKI---TEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN +ISE A  L  ++  EDTR S +LL+  IS    SL+ +NE + +   +   + L+SDAG P++SDPG+ L++      + GPS++M +L V+G P+  F GFL   ++ L L E +T+++ ES HRI D+L+ + E+F  +  +ARELTK ET+ R + A + ++   +GEFV+L+
 S:   8 LYVVATPIGNRGDISERARRVLAGVAVVAAEDTRRSGQLLSHYGISAR---LVSLHEHNEDRQVPRLLARLQAGEDIALISDAGTPLVSDPGYRLVSACAWAGVRTSPVPGPSAVMAALSVAGLPTDRFCFEGFLPARPGPRRKALAALAAEPRTLVLLESSHRILDSLRTVAEVFGPERPAVVARELTKTWETVLRGPVGALVQRLEADPDQRRGEFVLLL 226
>gi|78046374|ref|YP_362549.1| hypothetical protein XCV0818 [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] >gi|78034804|emb|CAJ22449.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] (273 aa)
Score = 288, Expect = 3.2e-24, Identities = 71/215 (33%), Positives = 123/215 (57%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      L +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL  I  ++  +L+ +NE     + E   ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  IARELTK+ ET+  S+A + +++ +  KGEFV+++
 S:   7 LHVVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLGHFGI---DRPLLALHDHNEDAMSERIVARLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLARLAGETRTLVFYESSHRIFESLADLRLAFGDDRPAVIARELTKLFETVLDGSLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 225
>gi|39933401|ref|NP_945677.1| hypothetical protein RPA0324 [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|39647247|emb|CAE25768.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (320 aa)
Score = 288, Expect = 3.3e-24, Identities = 71/252 (28%), Positives = 136/252 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVA 256
      L +VATPIG++ +I+ A+ TL  + CEDTR + +LL  +IS  K ++ N  + +   +   L+SDAG P++SDPG+ L+     V + G S+++ +L ++G P+  F GFL  + ++ +L +L   T+++FE+ RI++++ + ++  ++  I RELTK+++ + R+++A +   + +GEFV++I   + + ++ D  +L+ E L R  K+ VA
 S:  40 LHLVATPIGHLGDITLRALETLAGADLIACEDTRITHRLLERYSISARLKPYHEHNAAQARPKLLEMLAQGQSVALVSDAGTPLISDPGYKLVREVYAAGHQVIGLPGASAVLVALSLAGLPTDRFFFDGFLPSKQGARRARLGELAAIDATLVLFEAGSRIQNSVHDLADLLGATREAAICRELTKLHQEVRRATLAELAAQADTMETRGEFVVVIAPPDPASRVMSDDDLDR--WLS--EALTRHSVKDAVA 289
>gi|152991817|ref|YP_001357538.1| hypothetical protein SUN_0221 [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151423678|dbj|BAF71181.1| conserved hypothetical protein [Sulfurovum sp. NBC37-1] (270 aa)
Score = 288, Expect = 3.3e-24, Identities = 70/215 (32%), Positives = 120/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLN----ISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINE--IKITEKGEFVILI 219
      L V TPIGN ++I+ A+    IF CEDTR++K+LL LL   +   F+S N +N ++ + F  + E  +SDAG P++SDPG LL+  +N   ++ G S++ +  SGF   LFY FL H  +  L++ N   +++E+ HR++ L I E+ D + + +A+E++K + YR + ++ +  +IT +GE+V++I
 S:   2 LTFVPTPIGNPQDITLRAMKIFEKAEIFLCEDTRHTKRLLKLLKERFAMVYPEAEFHSFNEHNGEERLAQFGEVLESKEVVYVSDAGMPVISDPGQLLVAYCQQNAIAYDVLPGASAVTTAYAASGFEEGKFLFYAFLPHKGKERSSALSEAMNNGYNTVLYEAPHRLEKLLDEIVEM-DAERELFLAKEISKKYQHYYRGNAKSLRDDFKEITIRGEWVVVI 223
>gi|33861749|ref|NP_893310.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|33640117|emb|CAE19652.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (287 aa)
Score = 288, Expect = 3.5e-24, Identities = 93/270 (34%), Positives = 143/270 (52%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE----KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK----GEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ ++S AI L N S+ CEDTR +KK++N  +    S N +N   + IN +    L+SDAG P + DPG L+   N ++ I GP + + +L+ SG PSS +F GFL  K+ ++ L ++  KT II+ES HR+K L +K   + I ++RELTK E  + I N+ IK ++  GE I+I  +K+ ++  ++D  LNE  LI+ G   A K ++ K+ +K + YN 
 S:  19 LYIVGTPIGNLSDLSSRAINILKNVSLIACEDTRQTKKIMNKFEFT---NNLISFNKHNSLKKIPRIINDLN-SGKSVALVSDAGMPSICDPGEDLVKNVRSNGSNIICIPGPCAALTALVSSGLPSSKFIFEGFLPKKKSQREKILFEISKNEKTTIIYESPHRLKKLLNELKIYCGGEREIQVSRELTKKFEEHIGNDINNV--IKTFQEKEVIGELTIVI-KGIKKESNLLINKSDLKKELNE---LIKAGLSLSAASKYLAKKHGIKKSETYNL 286
>gi|108760516|ref|YP_631745.1| tetrapyrrole methylase family protein [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108464396|gb|ABF89581.1| tetrapyrrole methylase family protein [Myxococcus xanthus DK 1622] (276 aa)
Score = 288, Expect = 3.7e-24, Identities = 74/226 (32%), Positives = 123/226 (54%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSF--DFKDNEYC-LLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKET 226
      M  L++VATPIGN+ +++ A+ TL    CEDTR+S+ LL+  I  K  SL  E Q     + E C L++DAG P +SDPG L+  ++  V + GP++L+ +L SG P+  F GFL   ++ L ++  S T++++ES R+ +TL + + + + + C+ARELTK++E  R +++ +   E +GE V+L++  ET
 S:   1 MAGTLYLVATPIGNLGDVTSRALETLRAVRFIACEDTRHSRVLLDHFGIG--GKDLVSLPAFAEGQRAGRILDRIGEGEDCALVTDAGSPAISDPGEKLVAEALERGLTVVPVPGPTALVAALSASGLPTGRFHFLGFLPRKGAERRAMLEEVAQLSATLVLYESPRRLSETLPDLLDAWGD-RRACVARELTKLHEEFARGTLSELAARYAAEEPRGEVVVLVEGRTGET 228
>gi|146281458|ref|YP_001171611.1| tetrapyrrole methylase family protein [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|145569663|gb|ABP78769.1| tetrapyrrole methylase family protein [Pseudomonas stutzeri A1501] (318 aa)
Score = 288, Expect = 3.7e-24, Identities = 72/216 (33%), Positives = 118/216 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILID 220
      L++VATPIGN+++IS A+ L  ++  EDTR+S +LL  I    + N NE +FI   D + L+SDAG P++SDPG+ L+     V + G +L+ +L +G PS  +F GFL   ++ +L LK E +T+I +E+ HRI ++L  +++F  +  + RELTK ET+  +  A +   ++GE V+L++
 S:  45 LYVVATPIGNLEDISARALRVLREVALIAAEDTRHSSRLLAHFGIQTPLAACHEHNERNEGGRFIERLQAGD-DVALISDAGTPLISDPGYHLVRQARAAGVAVVPVPGACALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKAAARRSRLEALKEEPRTLIFYEAPHRILESLGDFEDVFGGERMAVLGRELTKTFETLKGLPLGALRAWVEADSNQQRGECVLLVE 264
>gi|126662544|ref|ZP_01733543.1| methyltransferase [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126625923|gb|EAZ96612.1| methyltransferase [Flavobacteria bacterium BAL38] (225 aa)
Score = 288, Expect = 3.9e-24, Identities = 71/216 (32%), Positives = 121/216 (56%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE----KGEFVILI 219
      KL+IV TPIGN+++++ AI L  +  EDTR S KLL  I+   +S + +NE + + +  +    L+SDAG P +SDPGFLL  ++N  V+ + G ++ + +L+ SG P+  +F GFL  K +Q +  L+ E +T+I + S H++ TL  + F  + + ++REL+K++E  R +  + +K E  KGE V+++
 S:   3 KLYIVPTPIGNLEDMTFRAIKVLKEVDLILAEDTRTSGKLLKHFEIATH---MHSHHMHNEHKTVENLVKRLQAGETIALISDAGTPAISDPGFLLTRACVENGVAVECLPGATAFVPALVNSGLPNDKFVFEGFLPDKKG-RQTRFLALQEEYRTMIFYVSPHKLNKTLAEFAQYFGGDRPVSVSRELSKLHEETVRGTAEEV--LKHFEAKPAKGEIVVVV 219
>gi|114797084|ref|YP_759491.1| tetrapyrrole methylase family protein [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] >gi|114737258|gb|ABI75383.1| tetrapyrrole methylase family protein [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] (291 aa)
Score = 287, Expect = 4.3e-24, Identities = 68/214 (31%), Positives = 115/214 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVIL 218
      L++V+TPIGN+++I+ A+ L+    EDTR + KL++  I   ++ NG  + I S     L+SDAG P++SDPG+ L++ ++  V + G S+L+ L+ SG PS  +F GFL   ++ L LK+  T++ +ES R+ ++L + +  +  +ARELTK+ E  R ++ ++ E  T  +GE VIL
 S:  17 LYVVSTPIGNLRDITLRALDILSAADEVLAEDTRVAGKLMSAYGIKARLSPYHDHNGAERRPQILSRLADGGRIALISDAGTPLISDPGWKLVHDALEAGHKVYPVPGASALLAGLVASGLPSDRFMFAGFLPPKSGARKAALETLKHVPGTLVFYESGPRLAESLADLAAVLGGGRTAAVARELTKLFEETRRGTLTSLAEHYQTAGPPRGEIVIL 233
>gi|85712545|ref|ZP_01043593.1| Tetrapyrrole methylase family protein [Idiomarina baltica OS145] >gi|85693679|gb|EAQ31629.1| Tetrapyrrole methylase family protein [Idiomarina baltica OS145] (291 aa)
Score = 287, Expect = 4.8e-24, Identities = 77/270 (28%), Positives = 144/270 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS----IANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNF 274
      L+IV TPIGN+ +++E A+T L  +  EDTR+S+ LL  N+S + + + N ++  Q I    N  L+SDAG P++SDPG+L++     V + G + + +L SG +  +F GFL   ++   L +++++++ +ES HRI+ L+ + EI  ++++ +AREL+K ET  +  +A ++E  ++GE V++I   E E++++++  S    L+ +  K A + + Y + N+LY +
 S:  16 LYIVPTPIGNLADMTERAVTILQQVDLIAAEDTRHSRPLLQQYNVSTQVLSVHEHNESSRAGQLIERLKQGLN-IALISDAGMPLISDPGYLIVRECRAEQIPVVALPGACAFVTALAGSGLATDKFMFEGFLPAKSAARKKAFANLADQTRSVVFYESPHRIESCLEDLAEILP-TRDVVLARELSKQYETYLSGTATELLAQMHEDSNQKRGEMVLMIGG--VEKEAVQEDQP--SAEQQRAVTLLMQHLPLKKAAAVTAELYGGRKNALYQW 284
>gi|94502334|ref|ZP_01308806.1| methyltransferase [Candidatus Sulcia muelleri str. Hc (Homalodisca coagulata)] >gi|161833657|ref|YP_001597853.1| S-adenosyl-L-methionine dependent methyltransferase [Candidatus Sulcia muelleri GWSS] >gi|94451111|gb|EAT14064.1| methyltransferase [Candidatus Sulcia muelleri str. Hc (Homalodisca coagulata)] >gi|152206146|gb|ABS30456.1| S-adenosyl-L-methionine dependent methyltransferase [Candidatus Sulcia muelleri GWSS] (231 aa)
Score = 287, Expect = 4.9e-24, Identities = 94/227 (41%), Positives = 129/227 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINS---FDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDN-SKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI-----KITEKGEFVILIDNNVKETESIKK 231
      L+IV TPIGN+++I+ A+ L    E+ NSKKLLN  I    S N NE + I +  F K N  L++DAG PI+SDPGFLL+  IKNN V + G ++ + +LI SGF +  F GFL H K ++   K ES+TIII+ES +RI +TL +IK  N K I I RE++K E  ++ I NIN+I   K  KGEFVI++  K   ++
 S:   2 LYIVPTPIGNLEDITFRAVRILKEVDFILAENILNSKKLLNFFKI---KNNILSYNIYNEHKIIFNIILFLKKCNNIALIADAGTPIISDPGFLLVRHCIKNNIKVSCLPGATAFIPALINSGFSINEFTFIGFLPHKKGKEKKIKTLCK-ESRTIIIYESPYRILNTLYIIKNYIGNIEKQISICREISKKFE---QTIIGNINDILFFFSKKKPKGEFVIILQGKGKTIRGTER 230
>gi|194246767|ref|YP_002004406.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase [Candidatus Phytoplasma mali] >gi|193807124|emb|CAP18562.1| tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methylase [Candidatus Phytoplasma mali] (280 aa)
Score = 287, Expect = 5.2e-24, Identities = 85/272 (31%), Positives = 151/272 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQ 276
      L++V+TPIGN+ +I+ A+ L +   EDTR SKKLLN +I   +FY N    I   ++  L+SDAG P++SDPG LL+    +  I G ++ + + I S F  ++F GFL ++N K+ L + +  T++I+ES +R+ +TL+++K+I+ N +NI +ARELTK E I +S+ I + ++ KGE+VI+I+  K +  +  ++S+ L ++ +++G EK +  V+ + +  +Y ++
 S:  15 LYLVSTPIGNLSDITLRALQILKSVDFILAEDTRISKKLLNFYDIKKPIISFYQYNQQKRLNKILQLLTSNHNLALISDAGTPLISDPGDLLVQEVQTRGFHTIAIPGVTAFLTAFITSSFKLP-LIFLGFLPRSQNKKKLFLLKYQFCEATLLIYESSYRVLETLQLLKKIYGN-RNISLARELTKKFEQIINTSLEEILKKELFLKGEYVIVIEGFTKSSMLYE----NFSL-LQHIQFYLKQGFSEKESFHKVAKERKISKREIYKKYK 279
>gi|37527856|ref|NP_931201.1| hypothetical protein plu4001 [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36787292|emb|CAE16373.1| unnamed protein product [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (288 aa)
Score = 286, Expect = 5.7e-24, Identities = 71/240 (29%), Positives = 131/240 (54%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFK---DNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSI----ANINEIKITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELE 244
      L++V TPIGN+ +I++ A+ L + +  EDTR++ LL  I  N  ++L+ +NE+Q +  K    L+SDAG P+++DPG+ ++  +  V + GP + + +L +G PS  + GFL  + + D L L+ E +T+I +ES HR+ ++L+ + E+  + + +ARELTK E+I  +  A + E +  +GE V++++  K + +  E  ++ L + E
 S:  14 LYVVPTPIGNLGDITQRALEVLEHVDLIAAEDTRHTGLLLQHFAI---NARMFALHDHNEQQKADQLITKLQQGQSIALVSDAGTPLINDPGYHVVRRCREAGIHVVPLPGPCAAITALSAAGLPSDRFCYEGFLPAKRKSRTDTLRALQQEPRTLIFYESTHRLIESLEDMVEVLGAERYVVLARELTKTWESIQGMPVGELLAWVKEDETRRRGEMVLIVEGYKKLDDDVLPPEALRTLALLQQE 257
>gi|188575287|ref|YP_001912216.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] >gi|188519739|gb|ACD57684.1| conserved hypothetical protein [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] (265 aa)
Score = 286, Expect = 5.9e-24, Identities = 68/213 (31%), Positives = 125/213 (58%)
 Q:   7 IVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNE---YCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANIN-EIKITE---KGEFVILI 219
      +VATPIGN+ ++S A  L  +  EDTR++++LL+ +I  ++  +L+ +NE+    + E   ++SDAG P++SDPGF L+     V + G + + +L V+G PS  F GFL   ++++L +L E++T++ +ES HRI ++L ++ F + +  +ARELTK+ ET+  ++A + +++ +  KGEFV+++
 S:   1 MVATPIGNLADLSPRAQEVLRGVAAICAEDTRHTRQLLSHFSI---DRPLLALHDHNEEAMSERIVARLREGESLAIVSDAGTPLVSDPGFKLVRAARAAGIKVSPVPGACAAIAALSVAGLPSDRFGFEGFLPAKSAARRERLTRLAGETRTLVFYESSHRIVESLADLRLAFGDERPAVVARELTKLFETVLDGTLAQLQAQVEADDNQRKGEFVVMV 217
>gi|182680397|ref|YP_001834543.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] >gi|182636280|gb|ACB97054.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] (306 aa)
Score = 286, Expect = 6.1e-24, Identities = 73/231 (31%), Positives = 123/231 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE---KGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L++VATPIGN+ +IS A++TL    EDTR +K LL  I+   ++ N  + + +  +   L+SDAG P++SDPGF L+  ++  V + G S+++ +L+V+G P+  F GFL   ++ +++ L   T++ FES R+ +TL + + + +  +ARELTK ET+ R +++ +   E  KGE V+L+   ETE  E+ D
 S:  33 LYVVATPIGNLADISLRALSTLAAADAVLAEDTRVTKILLAHYGIATPLVAYHEHNAAVMRPHLLARLERGAALALVSDAGTPLISDPGFKLVAEALERQIAVTSVPGASAVLAALVVAGLPTDRFFFEGFLPVKSGPRRQRISALAAVPGTLVFFESPRRVAETLADLAAVLGD-RPCALARELTKYFETVRRGTLSELATTLAEEPPPKGEIVLLVGGPT-ETEEASAEDLD 264
>gi|152996415|ref|YP_001341250.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150837339|gb|ABR71315.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Marinomonas sp. MWYL1] (293 aa)
Score = 286, Expect = 6.2e-24, Identities = 70/215 (32%), Positives = 126/215 (58%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK---QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--------NEIKITEKGEFVILI 219
      L+IVATPIGN+ + S+ A TL +   EDTR++++LLN + ++E K F S++ +NEK  ++ S  +   L+SDAG P++SDPG+ +++  +  V I G +L+ +L SG P+  F GF+   + D   K ++ T++ +ES HR+ D++ +++++   + +ARE+TK ET  + + I    N++  +GEFV+++
 S:  20 LYIVATPIGNLDDFSKRAEQTLRDVDYIAAEDTRHTRRLLN--HFAIEAKLF-SIHDHNEKDKADYVASLLDEGKNVALVSDAGTPLISDPGYHVVHALREKGHKVLPIPGACALIAALCASGLPTDQFFFAGFVPAKSKGRCDLFESWKKQTGTVVFYESTHRVYDSITDVQKVYGEDAQLVLAREVTKTFETFLSGTASEILAKFDADANQL----RGEFVVML 238
>gi|13473887|ref|NP_105455.1| hypothetical protein mlr4632 [Mesorhizobium loti MAFF303099] >gi|17368581|sp|Q98DM9|Y4632_RHILO UPF0011 protein mlr4632 >gi|14024638|dbj|BAB51241.1| mlr4632 [Mesorhizobium loti MAFF303099] (294 aa)
Score = 286, Expect = 6.3e-24, Identities = 76/215 (35%), Positives = 111/215 (51%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLN-GNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSS---IANINEIKITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ +I+ A+ TL  I CEDTR S+ LL+  I   ++ N G  + I +     L+SDAG P++SDPG+ L+  I +  V I GPS+ + +L SG PS  LF GFL   + +L LK  T+I FES R+ ++L + E   +  I RELTK E +  +  +A+   T KGE V+ +
 S:  16 LYLVATPIGNLADITLRALETLAAADIVACEDTRVSRVLLDRYGIRRRTTAYHEHNAGEAGPKLIAALQ-GGQSVALISDAGTPLVSDPGYRLVGEAIDHGIRVVPIPGPSAPLAALTASGLPSDAFLFAGFLPVKVGQRLTRLEALKAVPATLIFFESPRRLAESLGAMVEALGGERKAAIGRELTKTFEEMRTGTLRALADHYAAADTPKGEIVVCV 233
>gi|33863646|ref|NP_895206.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|33635229|emb|CAE21554.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (289 aa)
Score = 286, Expect = 6.5e-24, Identities = 68/198 (34%), Positives = 105/198 (53%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIA 202
      L++V TPIG++ ++S A + LTN S  CEDTR+S LLN L  + +F+ N    +   +   L+SDAG P +SDPG L+     V I GP +  +L+ SG PS  F GFL   +Q QL + +E++T I++E+ HR+  LK + ++ + + + +ARELTK +E   +IA
 S:  12 LYVVGTPIGHLGDLSPRARSVLTNVSAIACEDTRHSGHLLNSLGAQSQRFSFHQHNTKARLPQLLQLLNEGQSLALISDAGLPGISDPGEQLVAAARAAGHQVICIPGPCAATTALVSSGLPSGRFCFEGFLASRGKERQQQLAAVASETRTTILYEAPHRLVQLLKELAQLCGDERPLQVARELTKRHEQQVGPTIA 209
>gi|19704539|ref|NP_604101.1| methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|19714823|gb|AAL95400.1| Methyltransferase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (235 aa)
Score = 286, Expect = 6.7e-24, Identities = 89/231 (38%), Positives = 130/231 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDF--KDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNE-SKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI--KITEKGEFVILIDNNVKETESIKKEETD 235
      L+IVATPIGN+++++ AI TL   F EDTR +KKLL+  I   T Y + + ++ Q N +  ++  L++DAG P +SDPG+ +++  KNN V I G S+L S ++G    F GFL  K +Q L QL E +TI+I+ES RI+ TLK I E F  +++ I RE+TK+ E + R S + + E  K  KGE V+LI+  KE +  K  D
 S:   2 LYIVATPIGNLEDMTFRAIRTLKEVDYIFAEDTRVTKKLLDHYEI---KSTVYRYDEHTKQHQIANIINLLKEEKNIALVTDAGTPCISDPGYEVVDEAHKNNIKVVAIPGTSALTASASIAGISMRRFCFEGFLPKKKG-RQTLLKQLAEEKERTIVIYESPFRIEKTLKDI-ETFMGKRDVVIVREITKIYEEVLRGSTSELIEKLEKNPIKGEIVLLIEPQQKEQKGGNKYVND 233
>gi|33866431|ref|NP_897990.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|33633209|emb|CAE08414.1| putative tetrapyrrole methylase family protein [Synechococcus sp. WH 8102] (286 aa)
Score = 285, Expect = 7.3e-24, Identities = 82/273 (30%), Positives = 134/273 (49%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITEK--GEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLYNFWQQ 277
      L+IV TPIG++ ++S A  L  ++ CEDTR+S +LL+ L S  +F+ N   Q + +  +   ++SDAG P +SDPG L    ++V I GP +  +L+ SG PS  F GFL   ++ +L Q+ E +T + +E+ HR+  L+ + E   + + +ARELTK +E   +IA  E  T++ GEF +++   +T S  E D S L L++ I G   A + ++ + +  LY  Q
 S:  12 LYIVGTPIGHLGDLSPRAKAVLAGVTVIACEDTRHSGQLLSSLQASGRKLSFHQHNTRTRVPQLLQALS-EGESVAVISDAGLPGISDPGEELAAEARSAGFEVICIPGPCAATTALVSSGLPSGRFCFEGFLPVKGKERRQRLEQISTEPRTTVFYEAPHRLLPLLQSLAEHCGAERPLQVARELTKRHEQQVGPTIAAALEHFQTQRPQGEFTLVLGGCPAQTPS----EHDDSELLARLQECIANGASASDAARQLALESGISRRRLYALLHQ 282
>gi|55741087|gb|AAV64227.1| hypothetical protein F9002 [Zea mays] (337 aa)
Score = 285, Expect = 7.8e-24, Identities = 87/272 (31%), Positives = 136/272 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLF--------------YGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      +  L++V+TPIGN+++I+ A+ L  ++  EDTR+S KLL  NI   +F+ N  + I   +   L+SDAG P +SDPG L L    V I GPS+ + +L SG PS+  F        GFL +  ++D+L   E+ T I +  H I+ L   F +S++ +ARE+TK++E +R ++  NE  T  KGE +LI+ +  + I E+    +EL +L KG   A K+V+  S K  +Y
 S:  45 LESGLYLVSTPIGNLEDITLRALRVLKCANVILSEDTRHSGKLLQHYNIKTPLLSFHKFNEREREPTILRRLHEGEAVALISDAGTPGISDPGMELARLCATEKIPVIPIPGPSAAIAALSASGLPSNEFTFVVRNYWGQSIFSILVGFLPKHARSRRDRLEISAREAATQIFYVPPHGIQQFLVDAASSFGDSRHCVVAREITKIHEEFWRGTLGEANEAFATRQPKGEITVLIEGKLISDDEIPSED----FLEHELRELTAKGYTLSAAVKLVTEATSAKKKDVY 328
>gi|55741045|gb|AAV64189.1| hypothetical protein F9002 [Zea mays] (337 aa)
Score = 285, Expect = 8.1e-24, Identities = 87/272 (31%), Positives = 136/272 (50%)
 Q:   1 MNKKLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLF--------------YGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKEETDYSVYLNELEKLIRKGEKEKVACKMVSYKYSLKSNSLY 272
      +  L++V+TPIGN+++I+ A+ L  ++  EDTR+S KLL  NI   +F+ N  + I   +   L+SDAG P +SDPG L L    V I GPS+ + +L SG PS+  F        GFL +  ++D+L   E+ T I +  H I+ L   F +S++ +ARE+TK++E +R ++  NE  T  KGE +LI+ +  + I E+    +EL +L KG   A K+V+  S K  +Y
 S:  45 LESGLYLVSTPIGNLEDITLRALRVLKCANVILSEDTRHSGKLLQHYNIKTPLLSFHKFNEREREPTILRRLHEGEAVALISDAGTPGISDPGMELARLCATEKIPVIPIPGPSAAIAALSASGLPSNEFTFVVRNYWGQFIFSILVGFLPKHARSRRDRLEISAREAATQIFYVPPHGIQQFLVDAASSFGDSRHCVVAREITKIHEEFWRGTLGEANEAFATRQPKGEITVLIEGKLISDDEIPSED----FLEHELRELTAKGYTLSAAVKLVTEATSAKKKDVY 328
>gi|89101179|ref|ZP_01174011.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084114|gb|EAR63283.1| uroporphyrin-III C-methyltransferase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (292 aa)
Score = 285, Expect = 8.5e-24, Identities = 76/228 (33%), Positives = 129/228 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVILIDNNVKETESIKKE 232
      L++V TPIGN++++S A+ L    EDTRN+KKL N  I   +++ N + + I   + +  ++SDAG P +SDPG+ L+  +++  V + G ++ + +LI SG S  FYGFLN K K+ +L +L   TII++ES HR+K+TL+++    + + + RELTK E  R S++ + E  ++ +GEF I+++ N E ES +++
 S:  16 LYLVPTPIGNLEDMSFRAVRMLKEADYIAAEDTRNTKKLCNYFEIETPVISYHEHNKGHSGEKIIQMLEEGSAVAVVSDAGMPTISDPGYDLVVKALEHQLTVVPLPGANAALTALIASGIASQPFYFYGFLNRQKKEKKQELEKLAKMDATIILYESPHRLKETLQLMSGQLGERQAV-LCRELTKRYEEFIRGSLSELAEWAESDEVRGEFCIILEGN-PEGESAEED 243
>gi|152985246|ref|YP_001350330.1| hypothetical protein PSPA7_4994 [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|150960404|gb|ABR82429.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa PA7] (320 aa)
Score = 285, Expect = 8.7e-24, Identities = 69/215 (32%), Positives = 120/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKIT----EKGEFVILI 219
      LF+VATPIGN+ +I+ A+ L  ++  EDTR+S +L   I    + N  E +FI+   D + L+SDAG P++SDPGF L+     V + G +L+ +L +G PS  +F GFL   ++ +L ++ E +T+I +E+ HR+ ++L ++++F  +  +AREL+K ETI  +A +++  +  ++GE V+L+
 S:  44 LFVVATPIGNLDDITPRALRVLREVALVAAEDTRHSIRLFQHFGIETPLAACHEHNEREEGGRFISRLQSGD-DVALISDAGTPLISDPGFHLVRQAQALGIRVVPVPGSCALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKAAGRRSRLQAVQEEPRTLIFYEAPHRLLESLADMRDVFGGERRAVLARELSKTFETIRSLPLAELHDWVASDSNQQRGECVVLV 262
>gi|77460904|ref|YP_350411.1| hypothetical protein PflO1_4683 [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77384907|gb|ABA76420.1| Protein of unknown function UPF0011 [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (293 aa)
Score = 285, Expect = 9.2e-24, Identities = 66/192 (34%), Positives = 109/192 (56%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETI 196
      L++VATPIGN+ +IS A+ L  ++  EDTR+S++L+  IS   + N +E +FI   DN  L+SDAG P++SDPG+ L+    +V + G +L+ +L +G PS  +F GFL   ++ +L +K E +T+I +E+ HRI + L+ ++ +F  +  +ARE+TK ET+
 S:  17 LYVVATPIGNLDDISARALKILREVALIAAEDTRHSQRLMQHFGISTPLAACHEHNERDEGSRFITRLLAGDN-VALISDAGTPLISDPGYHLVRQARAAGINVVPVPGACALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKAVGRKARLEAIKEEPRTLIFYEAPHRILECLQDMEAVFGADRPALLAREITKTFETL 208
>gi|167035513|ref|YP_001670744.1| uroporphyrin-III C/tetrapyrrole methyltransferase [Pseudomonas putida GB-1] >gi|166862001|gb|ABZ00409.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Pseudomonas putida GB-1] (291 aa)
Score = 284, Expect = 9.4e-24, Identities = 69/215 (32%), Positives = 119/215 (55%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNEK-QFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEI----KITEKGEFVILI 219
      L++VATPIGN+ ++S A+ L + ++  EDTR+S +LL  I    + N +E +F+      L+SDAG P++SDPG+ L+    +V + G +L+ +L +G PS  +F GFL  + ++ +L Q+K E +T+I +E+ HRI + L+ ++ +F  +  +ARELTK ET+  +A +     ++GE V+L+
 S:  15 LYVVATPIGNLDDMSARALKVLADVALIAAEDTRHSIRLLQHFGIDTPLAACHEHNERDEGGRFLTKL-LAGEHVALVSDAGTPLISDPGYHLVRQARAAGVNVVPVPGACALIAALSAAGLPSDRFIFEGFLPAKQAGRRARLEQVKEEPRTLIFYEAPHRILECLEDMEAVFGGDRPALLARELTKTFETLKGLPLAELRAFVAGDSNQQRGECVVLV 233
>gi|109947426|ref|YP_664654.1| putative methylase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109714647|emb|CAJ99655.1| putative methylase [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (287 aa)
Score = 284, Expect = 9.8e-24, Identities = 77/220 (35%), Positives = 133/220 (60%)
 Q:   5 LFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLL-----------NISLENKTFYSLNGNNEKQFINSFD--FKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKN-----ESKTIIIF-ESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANI--NEIKITEKGEFVILIDNNVK 224
      L+ + TPIGN+ +I+  + L  IF CEDTR SK+LL+LL      NI+ + + F + + +N+++F++ + F D E ++SDAG P LSDP  L+  +K+N  ++ G S+L +  SGF   + GFL H  ++ ++ ++ N   E KT ++F ES HR+ +TLK + ++ + ++ A+ELTK+++ Y  I+ I   K  +GE+V+++ N K
 S:   2 LYFLPTPIGNLADITLRTLEVLERCEIFLCEDTRVSKRLLHLLAQNPIIGHSFPNIATKKREFIAFHSHNDQEFLSQIELSFFDKEIAVMSDAGMPSLSDPCMSLVAYALKHNIQYDVLPGASALTTAFCASGFLEGCFFYAGFLPHKSKERRLRIAKILNALAYLEEKTPVVFYESPHRLLETLKDLNDL-ASGMHLFAAKELTKLHQHYYLGEISQIMTQLQKNNIQGEWVLVLLNEKK 241
>gi|150385066|ref|ZP_01923722.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] >gi|150258549|gb|EDM95817.1| Uroporphyrin-III C/tetrapyrrole (Corrin/Porphyrin) methyltransferase [Victivallis vadensis ATCC BAA-548] (246 aa)
Score = 284, Expect = 1.0e-23, Identities = 66/214 (30%), Positives = 115/214 (53%)
 Q:   4 KLFIVATPIGNIKEISELAITTLTNNSIFFCEDTRNSKKLLNLLNISLENKTFYSLNGNNE-----KQFINSFDFKDNEYCLLSDAGYPILSDPGFLLINLFIKNNWDVQIINGPSSLMHSLIVSGFPSSNVLFYGFLNHNKNLKQDQLNQLKNESKTIIIFESVHRIKDTLKMIKEIFDNSKNICIARELTKMNETIYRSSIANINEIKITE--KGEFVI 217
      KL++V+TPIGN+++I+ A+ L + +  EDTR++++LL  +I + ++F++ N + +   +Q N      +SDAG P ++DPGF L+  ++   ++I G S+L +  S P   F F    ++  ++++E KT+ FES HRI TL I EI   + + RE TK++E + R + A + +   +GEFVI
 S:  13 KLYLVSTPIGNLEDITLRALNVLKSVDLIAAEDTRHTRQLLTHFDIHTKLESFHAFNEHRKTAGLIEQIRNGLKVAS-----VSDAGTPSIADPGFFLVREAVRAGIRPEVIPGVSALTFAATASALPVDKFAFLAFPPVKSGRRRKFFEEIRHEGKTVFFFESPHRIAKTLPEISEIVGPGAQVAVIREATKLHEEVIRGTAAELAALAGVRDWRGEFVI 228