>gi|26553599|ref|NP_757533.1| cell cycle protein MesJ [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|61216654|sp|Q8EWQ7|TILS_MYCPE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|26453605|dbj|BAC43937.1| predicted cell cycle protein MesJ [Mycoplasma penetrans HF-2] (295 aa)
Score = 1266, Expect = 1.5e-137, Identities = 295/295 (100%), Positives = 295/295 (100%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKILYSIC 295
      MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKILYSIC
 S:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKILYSIC 295
>gi|13357633|ref|NP_077907.1| hypothetical protein UU077 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|61217428|sp|Q9PR68|TILS_UREPA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|11356774|pir||A82937 conserved hypothetical UU077 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899028|gb|AAF30482.1|AE002107_6 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (333 aa)
Score = 454, Expect = 2.5e-43, Identities = 114/288 (39%), Positives = 174/288 (60%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFL-NHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKIL 291
      KYL AVSGGPDSMA+LN + + VCHVNYH RE SD D++IV D+C+K NL + + D +  +Y I+N QT R IRYDFF++I ++ I+ + IAH +DFLE+AYM  + K LF GI+ +  +I+ RP+L  K++L++YC  I++ ID TN D Y RN VRK+++ W    F  V +N ++ F  +D + + K + +YF++ + + LIY FL +H I P+ENKI +I+F K N  K YR++EN ++ + + +++
 S:  19 KYLAAVSGGPDSMAMLNMYKRNIRVVCHVNYHKRESSDRDQQIVVDFCRKNNLIIEILDVDEKVYERYGHIDNFQTKARLIRYDFFKEIGKKYNIENLYIAHNFDDFLETAYMQRARQSKALFYGIKESNVINGIIVKRPVLFVRKQTLQRYCDENKIKYGIDETNELDIYERNRVRKIISSWSLNEVYDFKKFVIKYNKEHSSFANFIDLSYIEFKKNKYKYDYFIRQDDMVQYYLIYYFLIDHKIINPSENKIISLIKFFGKQINKE-KAYRVQENIYMHVNDDELI 306
>gi|144575199|gb|AAZ44022.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma synoviae 53] (291 aa)
Score = 379, Expect = 9.7e-35, Identities = 119/290 (41%), Positives = 170/290 (58%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNK-TKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNEN--KIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKI 290
      M+ KYLIAVSGG DSM LL+K +H  V HVNY+ R DS+ DE++VR+YC+K N+KL +  +K D K   N Q W R+ RY FFEK+ ++  K+LIAH K DFLE+ YM  NK N F GI+++S  + + RP L K TKK + ++CR  I + DY+NF +Y+RN+VRK + + +    +LKV  N  +F K + KF N + +F I F  K Y  LIYL+L+ + + N N KI + FI +K  K+Y L++ +++ K KI
 S:   1 METKYLIAVSGGADSMFLLDKYKHKNIIVAHVNYNQRNDSNFDEELVRNYCEKNNIKLEILSLNKQDFLK----GNFQDWARKARYSFFEKVYKKHNCNKLLIAHHKLDFLETYYMQKESNKMNFFYGIKKRSFIFDMHVYRPFLYKYTKKQICKFCRKNKIPYRDDYSNFESKYTRNIVRKSLLQKNLFLLNLTFLKVVLINFFKLFKYKKVTKKFENLKQHNFQIKDF---KGRYLNELIYLYLSELNLDLNINKHKILSVKSFILSDKTN--KEYLLEKKYYLQKKQNKI 284
>gi|71894625|ref|YP_278733.1| hypothetical protein MS53_0615 [Mycoplasma synoviae 53] (286 aa)
Score = 366, Expect = 3.9e-33, Identities = 115/285 (40%), Positives = 166/285 (58%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNK-TKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNEN--KIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKI 290
      +IAVSGG DSM LL+K +H  V HVNY+ R DS+ DE++VR+YC+K N+KL +  +K D K   N Q W R+ RY FFEK+ ++  K+LIAH K DFLE+ YM  NK N F GI+++S  + + RP L K TKK + ++CR  I + DY+NF +Y+RN+VRK + + +    +LKV  N  +F K + KF N + +F I F  K Y  LIYL+L+ + + N N KI + FI +K  K+Y L++ +++ K KI
 S:   1 MIAVSGGADSMFLLDKYKHKNIIVAHVNYNQRNDSNFDEELVRNYCEKNNIKLEILSLNKQDFLK----GNFQDWARKARYSFFEKVYKKHNCNKLLIAHHKLDFLETYYMQKESNKMNFFYGIKKRSFIFDMHVYRPFLYKYTKKQICKFCRKNKIPYRDDYSNFESKYTRNIVRKSLLQKNLFLLNLTFLKVVLINFFKLFKYKKVTKKFENLKQHNFQIKDF---KGRYLNELIYLYLSELNLDLNINKHKILSVKSFILSDKTN--KEYLLEKKYYLQKKQNKI 279
>gi|13507961|ref|NP_109910.1| PP-loop superfamily protein ATPase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496288|sp|P75549|TILS_MYCPN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|1674311|gb|AAB96257.1| PP-loop superfamily ATPase/cell cycle protein MESJ-like protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (289 aa)
Score = 342, Expect = 2.1e-30, Identities = 90/289 (31%), Positives = 149/289 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKI 290
      K +Y+ VSGGPDSM LL   + V HVNY+ R + D+K+V +YCK+ + L V  +D V K   N Q  R+IR++ F+K +  + K+L+AH ++DF+E A M L+ K+ ++ GI+ + +  + + RP +  K +  C  + + ID TN  Y RN VR+ +A W K+ ++FY+ V  N   + L +  W+  D+  +   + L+Y FL  I  +KI+ I++FI  +  K YRLK+ F+ IK++++
 S:   3 KTQYIAGVSGGPDSMLLLKLYHKKIACVVHVNYNKRTTALRDQKMVEEYCKQLKVPLIVHTVPEDTVWK----KNFQAQARKIRFEQFQKAASLYKVDKLLLAHHRDDFIEQAKMQLDARKRAMYYGIKTRGELYGMKVYRPFIKYWKNEILALCEEHKVPYGIDETNAQPIYKRNQVRQEIANWSKEEKEEFYIGVCAMNRVIGQKLFSLMKRAKQWLAHP-DVRELKRYPLPDQRQLVYSFLITHHIDVTGDKIDAILDFIQPFQQ---KHYRLKDEIFLSIKDERL 283
>gi|31544871|ref|NP_853449.1| hypothetical protein MGA_0507 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|61216586|sp|Q7NAI9|TILS_MYCGA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|31541717|gb|AAP57017.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (287 aa)
Score = 341, Expect = 3.1e-30, Identities = 95/282 (33%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFI 283
      K +YLI VSGGPDS+ LL++ + ++ CH+NY+ R + D+ IV DYC K + L +     Y+  N Q  R+IRYDFF   + + + LIAH K+DFLE+A M +KN++ LF G+ ++S ++SL + RPLLN K + Y   I + +D +NF  Y RN +R +++ ++ Q     N KN  + +  F++W   D NY  I +  +L+YL+ +  IK ++ K E I+ F+ K N  K++RLK  ++
 S:   6 KKQYLIGVSGGPDSIYLLDRYQDQIKVACHINYNKRPTALRDQLIVSDYCLKNKIPLEILSVS----PSYQYHKNFQDQARKIRYDFFLSTGLKYQVDQCLIAHHKDDFLETAIMQYDKNQELLFYGLHQESSYQSLKIFRPLLNLWKDEILSYLEQDKIVYGVDESNFLSTYQRNKIRTNLSKLSQEQKQARLDFFLELNKKNQVRYQSVKDFFSSW-----DCNYLDLINSLEYYNLLYLWFSKNNIKYSKQKAENILSFLQKKNN---KRFRLKAGVYL 275
>gi|12044936|ref|NP_072746.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351480|sp|P47330|TILS_MYCGE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|3844671|gb|AAC71302.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078989|gb|ABY79607.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (290 aa)
Score = 339, Expect = 4.8e-30, Identities = 94/287 (32%), Positives = 153/287 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNK 288
      + +Y+ VSGG DSM +L  + + V HVNY+ R S D+K+V YC+K N+ L V   D V K   N Q  R+IR+D F+K ++   K+L+AH ++DF+E A M L+ K+ ++ GI+ + +  L + RPL+  K +  CR +I + ID TN  Y RN VR + +W K  ++FY+ +  N   + +L K  W+ Q D+  +   ++ LIY +L + I N KI+ I++FI ++  K+YRL+ + F+ +KN+
 S:   4 EKQYIAGVSGGSDSMLMLKLYQKKIACVVHVNYNTRSTSLRDQKLVEQYCQKLNIPLVVHTVDPDLVWK----KNFQNQARKIRFDQFKKTAKLYQTNKLLLAHHRDDFIEQAKMQLDAKKRAVYYGIKTRCELYGLKIYRPLMKYWKDEIIALCRQDHIPYEIDETNKLPIYKRNEVRLEIEKWSKIEKEQFYIAICAMNKTIAQKLFVLMKKAKKWLLQP-DVRELKRFSIIDQKQLIYSYLIYHKINVNGEKIDAILDFIQPSQQ---KQYRLQNDIFLMVKNQ 282
>gi|144227507|gb|AAZ44292.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (297 aa)
Score = 306, Expect = 2.9e-26, Identities = 91/263 (34%), Positives = 144/263 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLN-KTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI 264
      K KYLI VSGG DSM LLNK ++  V H+NY+ R ++ + +V +C+KYNL+L +     +K  NLQ+ R RY FFEKI +E  K+L+ H ++DFLE+ ++  + K  F GI +K+  ++ ++RP L +TKK + Q C+ K I ++ D +NF +Y RN +R ++ +  +  +L   N+ + +K    NW K ++IN+F KIK  K  +++ N  +K  KI +II FI
 S:   8 KEKYLIGVSGGSDSMFLLNKYKNQDVIVAHINYNLRPEAIFETLLVSKFCQKYNLELKILS-----FDSFKIKKNLQSGLRLGRYQFFEKIYKEFNCTKLLVGHHRDDFLETVFLQKKQKKIVTFWGIHKKNNLFNMEILRPFLYWRTKKQIIQICQQKKIPYLDDQSNFTGKYQRNQIRFLLEKKSDFSLFFLFLFYYLINIFKLIILKNQKKILQNWQKTGYNINFFKKIKIKSKIIFLFVNQNFDNVKLTRGKINEIINFI 266
>gi|144575318|gb|AAZ53579.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (297 aa)
Score = 303, Expect = 7.1e-26, Identities = 90/263 (34%), Positives = 144/263 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLN-KTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI 264
      K KYLI VSGG DSM LLNK ++  V H+NY+ R ++ + +V +C+KYNL+L +     +K  NLQ+ R RY FFEKI +E  K+L+ H ++DFLE+ ++  + K  F GI +K+  ++ ++RP L +TKK + + C+ K I ++ D +NF +Y RN +R ++ +  +  +L   N+ + +K    NW K ++IN+F KIK  K  +++ N  +K  KI +II FI
 S:   8 KEKYLIGVSGGSDSMFLLNKYKNQDVIVAHINYNLRPEAIFETLLVSKFCQKYNLELKILS-----FDSFKIKKNLQSGLRLGRYQFFEKIYKEFNCTKLLVGHHRDDFLETVFLQKKQKKIVTFWGIHKKNNLFNMEILRPFLYWRTKKQIIRICQQKRIPYLDDQSNFTGKYQRNQIRFLLEKKSDFSLFFLFLFYYLINIFKLIILKNQKKILQNWQKTGYNINFFKKIKIKSKIIFLFVNQNFDNVKLTRGKINEIINFI 266
>gi|54020383|ref|YP_115689.1| hypothetical protein mhp176 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|61216451|sp|Q601M6|TILS_MYCH2 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|53987556|gb|AAV27757.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (297 aa)
Score = 303, Expect = 8.0e-26, Identities = 90/263 (34%), Positives = 144/263 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLN-KTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI 264
      K KYLI VSGG DSM LLNK ++  V H+NY+ R ++ + +V +C+KYNL+L +     +K  NLQ+ R RY FFEKI +E  K+L+ H ++DFLE+ ++  + K  F GI +K+  ++ ++RP L +TKK + + C+ K I ++ D +NF +Y RN +R ++ +  +  +L   N+ + +K    NW K ++IN+F KIK  K  +++ N  +K  KI +II FI
 S:   8 KEKYLIGVSGGSDSMFLLNKYKNQDVIVAHINYNLRPEAIFETLLVSKFCQKYNLELKILS-----FDSFKIKKNLQSGLRLGRYQFFEKIYKEFNCTKLLVGHHRDDFLETVFLQKKQKKIVTFWGIHKKNNLFNMEILRPFLYWRTKKQIIRICQQKKIPYLDDQSNFTGKYQRNQIRFLLEKKSDFSLFFLFLFYYLINIFKLIILKNQKKILQNWQKTGYNINFFKKIKIKSKIIFLFVNQNFDNVKLTRGKINEIINFI 266
>gi|15829251|ref|NP_326611.1| hypothetical protein MYPU_7800 [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|61216719|sp|Q98PE3|TILS_MYCPU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|14090195|emb|CAC13953.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pulmonis] (286 aa)
Score = 296, Expect = 5.0e-25, Identities = 106/286 (37%), Positives = 166/286 (58%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKT-KKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK--FYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLN---HIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKIL 291
      LIAVSGGPDSM LL+ +H  V HVNY+ R S D+KIV DYC K N+KL +   +++ Y+  N  W R+ R+DFF+ + ++  +IL+AH K+DF+E+ + N+ +K L+ I+ K+  + + RP ++K K + +  +K I F D TN + Y RN +R +   K F K  Y+K+ + N  + IK ++ FN W +Q+FD  FLK K ++E+LI +F++  + I + KI+QII+FIN KN  +K +  +F +K KKI+
 S:   3 LIAVSGGPDSMLLLDVFKHHDIVVAHVNYNKRNSSKRDQKIVEDYCFKNNIKLEIL-----NLTDYEVKGNFHDWARKKRFDFFKLVYEKYNCDEILLAHHKDDFVETFLIQKNQKRKPLYWSIKSKNFNFGMNINRPFIHKYWKNQILKILDNKQIFFGQDETNKENIYLRNKIRNNLL---NKEFLKRLIYIKILFLNFFKLRKIKKIEQDFNKWKEQNFDKQNFLKSK--FQENLITIFISEKTNNSINLSRGKIQQIIKFINSEKN---EKKFILNKEFYLVKAKKII 281
>gi|71893557|ref|YP_279003.1| hypothetical protein MHJ_0201 [Mycoplasma hyopneumoniae J] (286 aa)
Score = 294, Expect = 8.0e-25, Identities = 87/259 (33%), Positives = 141/259 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLN-KTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI 264
      +I VSGG DSM LLNK ++  V H+NY+ R ++ + +V +C+KYNL+L +     +K  NLQ+ R RY FFEKI +E  K+L+ H ++DFLE+ ++  + K  F GI +K+  ++ ++RP L +TKK + Q C+ K I ++ D +NF +Y RN +R ++ +  +  +L   N+ + +K    NW K ++IN+F KIK  K  +++ N  +K  KI +II FI
 S:   1 MIGVSGGSDSMFLLNKYKNQDVIVAHINYNLRPEAIFETLLVSKFCQKYNLELKILS-----FDSFKIKKNLQSGLRLGRYQFFEKIYKEFNCTKLLVGHHRDDFLETVFLQKKQKKIVTFWGIHKKNNLFNMEILRPFLYWRTKKQIIQICQQKKIPYLDDQSNFTGKYQRNQIRFLLEKKSDFSLFFLFLFYYLINIFKLIILKNQKKILQNWQKTGYNINFFKKIKIKSKIIFLFVNQNFDNVKLTRGKINEIINFI 255
>gi|50365488|ref|YP_053913.1| lysidine synthetase [Mesoplasma florum L1] >gi|61216500|sp|Q6F0E4|TILS_MESFL tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|50364044|gb|AAT76029.1| lysidine synthetase [Mesoplasma florum L1] (398 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-24, Identities = 84/200 (42%), Positives = 126/200 (63%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNK--KRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK 204
      YL+AVSGGPDSM +LN+ K ++ E VCHVNY+ REDS D+K+V D+C K NLKL   ++D SK K+ N ++W R IRYDFF +IS++ I+ +LIAH +ND +E+ + ++    G+ + S ++ + ++RP+LN K + + + +NI FVID TN  +Y RN +R ++E  TF F  +K N K
 S:  12 YLVAVSGGPDSMFMLNELIKMNIKEIVVCHVNYNFREDSWKDQKLVEDFCLKNNLKLEKLIINQD-YSKLKE--NFESWARNIRYDFFVEISKKYNIQNVLIAHNRNDLVETFLLQQDRKGYVKHYGLNKTSTYKEITIVRPMLNILKSEILKSLKEENIAFVIDSTNEDKKYKRNKIRANLSE---STFNDFEETIKKLNKK 208
>gi|72080544|ref|YP_287602.1| hypothetical protein MHP7448_0205 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (286 aa)
Score = 291, Expect = 1.8e-24, Identities = 86/259 (33%), Positives = 141/259 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLN-KTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI 264
      +I VSGG DSM LLNK ++  V H+NY+ R ++ + +V +C+KYNL+L +     +K  NLQ+ R RY FFEKI +E  K+L+ H ++DFLE+ ++  + K  F GI +K+  ++ ++RP L +TKK + + C+ K I ++ D +NF +Y RN +R ++ +  +  +L   N+ + +K    NW K ++IN+F KIK  K  +++ N  +K  KI +II FI
 S:   1 MIGVSGGSDSMFLLNKYKNQDVIVAHINYNLRPEAIFETLLVSKFCQKYNLELKILS-----FDSFKIKKNLQSGLRLGRYQFFEKIYKEFNCTKLLVGHHRDDFLETVFLQKKQKKIVTFWGIHKKNNLFNMEILRPFLYWRTKKQIIRICQQKRIPYLDDQSNFTGKYQRNQIRFLLEKKSDFSLFFLFLFYYLINIFKLIILKNQKKILQNWQKTGYNINFFKKIKIKSKIIFLFVNQNFDNVKLTRGKINEIINFI 255
>gi|148378008|ref|YP_001256884.1| hypothetical protein MAG7460 [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148292054|emb|CAL59446.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma agalactiae PG2] (286 aa)
Score = 279, Expect = 5.0e-23, Identities = 88/287 (30%), Positives = 151/287 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKT-KKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFI-NKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKILY 292
      L+ +SGGPDSM LL+  +   V VNY+ R+DS D +IVR +C+  +   + +  K   N + W RE R+ FF+KI ++  + + +AH K+DFLES +M   ++ F GI+ ++  + ++RPL+ K K + +  +K I++ DYTN  Y+RN +R +     K + V+ N +   K  ++ W K F + FL + N + + ++ N++ IK + KI+ II FI +KN+ G  +Y +K N FI+ K+ K+++
 S:   3 LLGISGGPDSMYLLDLISSQRSDIVVATVNYNVRQDSAYDVEIVRKFCEDKGIIFECLEIDQKACFK----GNFEKWAREQRFAFFKKIYEKYNCEALYLAHHKDDFLESYFMQKESKRQPDFFGIKTENYIYGMKVVRPLVGKVFKNEILEALHNKKIKYANDYTNDLPIYTRNRIRIWLKSLSNSQKSKIFDDVQKENNELAELEKETVLEYEQWKKTQFSQDEFLNLNNKERLAYKFVHENYVDIKLSNGKIKSIIGFILSKNRTG---QYLIKNNVFIQKKHGKLVF 286
>gi|83319710|ref|YP_424013.1| hypothetical protein MCAP_0014 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283596|gb|ABC01528.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (401 aa)
Score = 273, Expect = 2.4e-22, Identities = 74/182 (40%), Positives = 117/182 (64%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      KYL+A+SGGPDS+ LL   ++++  VCHVNY+ R DS ND+KIV + CKK++LKL + + +KD S K+ N ++W R RYDFF KI+++ I +L+AH ND +E+ + L +N  + G++ S ++ L++ RPLL+ K + Y ++ I + ID TN  +Y RN +R ++ E
 S:  11 KYLLAISGGPDSVFLLCNIVKIIDSKNLVVCHVNYNFRSDSINDQKIVINLCKKFDLKLEILNINKD-YSLLKE--NFESWARFQRYDFFNKIAKKYQIYNLLVAHNFNDLIETYLLQLQRNNLVDYYGLKTVSHYKDLVVYRPLLDIKKSEILDYLKTNQISYAIDSTNTDIKYQRNKIRSIIDE 193
>gi|42560602|ref|NP_975053.1| hypothetical protein MSC_0042 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|61216536|sp|Q6MUI9|TILS_MYCMS tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|42492098|emb|CAE76695.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (401 aa)
Score = 271, Expect = 3.6e-22, Identities = 75/182 (41%), Positives = 110/182 (60%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      KYLIAVSGGPDS+ LL   LV+   VCHVNY+ R DS+ND+ IV + CK+ NLKL + + +KD S K  N ++W R RYDFF I+ + I +L+AH ND +E+ + L +N  + G++ S ++ L++ RPLL+ K + Y + I + +D TN  +Y RN +R + E
 S:  11 KYLIAVSGGPDSVFLLCNIVKLVDPNDLVVCHVNYNFRSDSNNDQMIVTNLCKQLNLKLEILNINKD-YSLLK--QNFESWARAQRYDFFNMIASKYQIYNLLVAHNLNDLIETYLLQLQRNNLVDYYGLKPVSHYKDLVVYRPLLDIKKSQILNYLNTNKISYAVDSTNSDIKYQRNKIRATLNE 193
>gi|56961886|ref|YP_173608.1| cell-cycle protein [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|61216430|sp|Q5WAE0|TILS_BACSK tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|56908120|dbj|BAD62647.1| cell-cycle protein [Bacillus clausii KSM-K16] (469 aa)
Score = 258, Expect = 1.1e-20, Identities = 70/186 (37%), Positives = 106/186 (56%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLF-LGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEW 186
      M+  L+AVSGGPDSMALL  +L E     HVN+ R E+S+ D ++V+ + + +  V D  DV+ +K +++ Q  R +RY F+  + +  +L AH +D +E+A+M L +  L LGI   F + +L RPLL +TK+S+ YC K I + ID +NF D Y+RN R MA +
 S:  17 METNVLVAVSGGPDSMALLAIMANLREKWKLNLFGVHVNHRLRGEESNKDAELVQSFSARLGVPCNVKDV---DVAAFKAEHHVGTQQAARALRYQVFQGEMERVHATVLLTAHHGDDEVETAFMKLTRGTTPLTKLGIAATRPFANGVLARPLLEETKRSIVAYCHEKAIPYRIDQSNFSDAYTRNRFRMNMAPY 209
>gi|29347003|ref|NP_810506.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|61216643|sp|Q8A7D1|TILS_BACTN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|29338901|gb|AAO76700.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (426 aa)
Score = 251, Expect = 7.8e-20, Identities = 66/177 (37%), Positives = 105/177 (59%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC---HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A+SGG DS+ALL + H   C  H N+H R E+S+ DE+ VR C+KY ++L + D +  + K I+ ++  RE+RY++FEKI +E G  I +AH ++D +E+  +L +    LGIR   R+ ++RPLL  ++ + +Y +  +FV D TN D Y+RN +R
 S:  21 KLLVALSGGADSVALL-RVLHTAGYQCEAAHCNFHLRGEESNRDERFVRQLCQKYGIRLHITDFNTTQYATEKRIS-IEMAARELRYNWFEKIKEECGAHVIAVAHHQDDSVETMLFNLIRGTGITGLLGIRP----RNGAIVRPLLCINREEIIRYLQQIGQDFVTDSTNLEDEYTRNKIR 196
>gi|52078562|ref|YP_077353.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52783924|ref|YP_089753.1| YacA [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|61216472|sp|Q65PF4|TILS_BACLD tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|52001773|gb|AAU21715.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346426|gb|AAU39060.1| YacA [Bacillus licheniformis DSM 13] (476 aa)
Score = 240, Expect = 1.4e-18, Identities = 79/243 (32%), Positives = 127/243 (52%)
 Q:   6 LIA-VSGGPDSMALLNKKRHLVEA-----VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK----TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQ------DFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI 248
      LIA VSGGPDSMALL+  H V A    HV++ R E+S+ D + V+DYC+  ++  + + DV +  NNL Q  RE RY FF+++ +  + +++ H +D +E+ M + K  + L GI+ K +F S L+RP L +K L YC+  I F D +N D Y+RN R + + KK   ++F  ++   ++  L  K N I    + I  L +  +  ++L LN++
 S:  20 LIAGVSGGPDSMALLHALHHTVPASATLIAAHVDHMFRGEESERDMRFVQDYCEAEGIQC---EAVQIDVLAFAAENNLNKQAAARECRYAFFQELMKRHRAEYLVLGHHGDDQVETMLMKMAKGTVGIGLAGIQPKRRFDSGWLLRPFLKLSKDDLLAYCKENRIPFRTDPSNSEDDYTRNRFRHHVLPFLKKESEDVHKRFQSVSEFLTEDELYLQALTKDKMNTVITSKSSSGVEISIERLLALPMPLQRRGVHLILNYL 279
>gi|16799328|ref|NP_469596.1| hypothetical protein lin0251 [Listeria innocua Clip11262] >gi|61216704|sp|Q92F56|TILS_LISIN Bifunctional protein tilS/hprT [Includes: tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase); Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) (HGPRTase)] >gi|16412680|emb|CAC95484.1| fusion protein, N-terminal part similar to B. subtilis YacA protein, C-terminal part similar to hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase [Listeria innocua] (648 aa)
Score = 238, Expect = 2.7e-18, Identities = 86/268 (32%), Positives = 138/268 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYRE----IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINY---------FLKIKNNYKESLIYLFL----NHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGS 271
      K L+AVSGGPDS ALL+   +LV   AV H+N+H RE+++ ++ V+ +C++ ++ F+   ++V  K  LQ  E  +RYDFFEK+ E I K+++AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + R  IRP L TK + +Y   + + ID +N  Y+RN R + + K   Y  K F+ +   + L+  +N +K++  N     F  N +  I+L L  N G   N I QII+ I   S
 S:  23 KLLVAVSGGPDSFALLHFLWSANLVPKEAIAVAHLNHHLRENAEKEQLAVQTFCEERDIPFFI-----EEVDVKKRAEKLQKGIEETARIVRYDFFEKVMAENNINKLVLAHHADDQIETILMRLVRGSSSIGWSGIQPKREVRGGYAIRPFLPITKAEIIEYATKHALPYEIDESNTSQEYTRNRYRTQLLPFLSKENPAVYEHFKRFSEETSEDFQFLEELASNLLKKNLIQNGKQSTLLLSDFKNEANPLQRRAIHLLLMYLYNDDGRVITVNHIYQIIQMIQSENPSS 309
>gi|110003919|emb|CAK98259.1| hypothetical protein mesj of the pp-loop superfamily [Spiroplasma citri] (434 aa)
Score = 237, Expect = 3.4e-18, Identities = 69/177 (38%), Positives = 107/177 (60%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYK-DINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLIL------IRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      KY+I VSGGPDSM LL+  +     VC VNY R+DSD DE+IV +YC+K N+K+ V   D +Y+ + +N Q  RE+RYDFF +IS++  + +LIAH  D +E+ +  +N  + G+ + S + S +L    R +L +++ + +Y  K I + ID TN  Y+RN++R
 S:  11 KYVIGVSGGPDSMFLLDNIYNSELDINNFIVCLVNYQKRKDSDYDEEIVVEYCQKRNIKICVKKVTASDYEQYQVNSHNFQAVARELRYDFFLQISEKYHCQGVLIAHNLTDHIETYILQKQRNGIVEYYGLNKTSYYYSQLLDKKLKIFRIMLKISREEIIEYLFHKQINYAIDSTNILAIYNRNIIR 199
>gi|47093161|ref|ZP_00230936.1| conserved hypothetical protein/hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|153200654|ref|ZP_01942761.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|21667249|gb|AAM74001.1|AF467001_2 YacA/HprT-like protein [Listeria monocytogenes] >gi|47018468|gb|EAL09226.1| conserved hypothetical protein/hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|133736602|gb|EBA38300.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] (648 aa)
Score = 231, Expect = 1.7e-17, Identities = 69/238 (28%), Positives = 129/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   +LV   +V H+N+H RE++ N++ +V +C+  + ++ +  D S+ + +  ++  R +RYDFFEK+ E I K+ +AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSNLVPKEAISVAHINHHLRENAANEQNVVEAFCESQGIPFYIEEV--DVKSRAESLQKGIEETARIVRYDFFEKVMAEKKINKLALAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKRTTLL 259
>gi|46906451|ref|YP_012840.1| hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|61216556|sp|Q724J4|TILS_LISMF Bifunctional protein tilS/hprT [Includes: tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase); Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) (HGPRTase)] >gi|46879715|gb|AAT03017.1| conserved hypothetical protein/hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] (648 aa)
Score = 229, Expect = 2.4e-17, Identities = 69/238 (28%), Positives = 129/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   +LV   +V H+N+H RE++ N++ +V +C+  + ++ +  D S+ + +  ++  R +RYDFFEK+ E I K+ +AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSNLVPKEAISVAHLNHHLRENAANEQNVVETFCESQGIPFYIEEV--DVKSRAESLQKGIEETARIVRYDFFEKVMAEKKINKLALAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKRTTLL 259
>gi|153165181|ref|ZP_01926199.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133728500|gb|EBA30198.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] (648 aa)
Score = 229, Expect = 2.7e-17, Identities = 69/238 (28%), Positives = 129/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   +LV   +V H+N+H RE++ N++ +V +C+  + ++ +  D S+ + +  ++  R +RYDFFEK+ E I K+ +AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSNLVPKEAISVAHLNHHLRENAANEQNVVEAFCESQGIPFYIEEV--DVKSRAESLQKGIEETARIVRYDFFEKVMAEKKINKLALAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKRTTLL 259
>gi|153808575|ref|ZP_01961243.1| hypothetical protein BACCAC_02871 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128897|gb|EDM20114.1| hypothetical protein BACCAC_02871 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (426 aa)
Score = 229, Expect = 3.1e-17, Identities = 65/177 (36%), Positives = 103/177 (58%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC---HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A+SGG DS+ALL + H   C  H N+H R E+S+ DE VR C KYN++L  D +  + K I+ ++  RE+RY++FE+I +   I +AH ++D +E+ ++L +    LGIR   R+ ++RPLL  +K + QY ++  ++V D TN D Y+RN +R
 S:  21 KILVALSGGADSVALL-RILHTAGYHCEAAHCNFHLRGEESNRDESFVRQLCLKYNIRLHTTDFNTTQYAAEKHIS-IEMAARELRYNWFEEIKNKYRADVIAVAHHQDDSIETMLLNLIRGTGITGLLGIRP----RNGAIVRPLLCVNRKEIIQYLQNIEQDYVTDSTNLEDEYTRNKIR 196
>gi|153172864|ref|ZP_01928838.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133731388|gb|EBA33086.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (648 aa)
Score = 227, Expect = 4.3e-17, Identities = 68/238 (28%), Positives = 130/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   +LV   +V H+N+ RE++ ++++V +C++ + ++ +  D S+ + +  L+  R +RYDFFEK+ E I K+++AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSNLVPKEAISVAHLNHQLRENAAKEQRVVETFCERQGIPFYIEEV--DIKSRAQSLQKGLEETARIVRYDFFEKVMAEKNINKLVLAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKQTTLL 259
>gi|28209970|ref|NP_780914.1| cell cycle protein mesJ [Clostridium tetani E88] >gi|61216641|sp|Q899H5|TILS_CLOTE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|28202405|gb|AAO34851.1| cell cycle protein mesJ [Clostridium tetani E88] (467 aa)
Score = 227, Expect = 4.4e-17, Identities = 65/190 (34%), Positives = 104/190 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K ++ VSGGPDSM LL+    + +L   H+N+ R +D+DNDEK V ++CKKY++ +    ++K ++I+ +  RE RYDFF K+ +  KI +AH ND E+ M + +    G+   R I IRP++ ++K +E YC  +E ID TN  Y+RN VR + + ++ F +
 S:  20 KIIVGVSGGPDSMCLLHILYRLRDEYNLNIIAAHINHCLRGKDADNDEKYVENFCKKYDIDFYSTKIDVGKLAKKENIS-FEVAGRECRYDFFNKLKLKFNCDKIALAHNSNDQCETILMRIMRGTG--IEGLAGIKAIRDNIYIRPIIEASRKQIEDYCEEHELEARIDKTNLESIYARNKVRLELIPYIQENFNQ 213
>gi|16802265|ref|NP_463750.1| hypothetical protein lmo0219 [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|47097258|ref|ZP_00234818.1| conserved hypothetical protein/hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153177873|ref|ZP_01931638.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186159|ref|ZP_01936543.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189386|ref|ZP_01937061.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|61216688|sp|Q8YAC7|TILS_LISMO Bifunctional protein tilS/hprT [Includes: tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase); Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT) (HGPRTase)] >gi|16409584|emb|CAD00746.1| fusion protein, N-terminal part similar to B. subtilis YacA protein, C-terminal part similar to hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase [Listeria monocytogenes] >gi|47014358|gb|EAL05331.1| conserved hypothetical protein/hypoxanthine phosphoribosyltransferase, fusion [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126941298|gb|EBA19187.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127766822|gb|EBA27147.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133733948|gb|EBA35646.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes F6900] (648 aa)
Score = 227, Expect = 5.0e-17, Identities = 68/238 (28%), Positives = 130/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   +LV   +V H+N+ RE++ ++++V +C++ + ++ +  D S+ + +  L+  R +RYDFFEK+ E I K+++AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSNLVPKEAISVAHLNHQLRENAAKEQRVVETFCERQGIPFYIEEV--DIKSRAQSLQKGLEETARIVRYDFFEKVMAEKNINKLVLAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKQTTLL 259
>gi|15643345|ref|NP_228389.1| hypothetical protein TM0579 [Thermotoga maritima MSB8] >gi|8928511|sp|Q9WZ48|TILS_THEMA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|4981097|gb|AAD35664.1|AE001733_1 conserved hypothetical protein [Thermotoga maritima MSB8] (414 aa)
Score = 226, Expect = 6.3e-17, Identities = 62/175 (35%), Positives = 97/175 (55%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDV-SKYKDI-NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DSM LL  R       H+++ RE S D + V  C+++N+ +  +T + DV S +KD  L+  RE+RYDF ++ ++++G KI +AH KND LE+  L +  L L   +   IRP L  + +E+Y R N+ +V+D TN+ +Y+RN +R
 S:   9 LVAVSGGIDSMTLLYVLRKFSPLLKIKITAAHLDHRIRESSRRDREFVERICRQWNIPV---ETSEVDVPSLWKDSGKTLEEIAREVRYDFLKRTAKKVGASKIALAHHKNDLLETVVHRLIRGTGPLGLACISPKREE---FIRPFLVFKRSEIEEYARKNNVPYVVDETNYNVKYTRNFIR 185
>gi|153198228|ref|ZP_01942347.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127632140|gb|EBA21850.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] (648 aa)
Score = 225, Expect = 7.6e-17, Identities = 68/238 (28%), Positives = 129/238 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLI 241
      K L+AVSGGPDS+ALL+   LV   +V H+N+ RE++ ++++V +C++ + ++ +  D S+ + +  L+  R +RYDFFEK+ E I K+++AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K + +  IRP L TK + Y +  + + ID +N  Y+RN R + + K+   Y  + F+ +   + L++ ++ +K++    IKN + +L+
 S:  23 KLLVAVSGGPDSLALLHFLWNSDLVPKEAISVAHLNHQLRENAAKEQRVVETFCERQGIPFYIEEV--DIKSRAQSLQKGLEETARIVRYDFFEKVMTEKNINKLVLAHHADDQIETILMRLVRGSASIGWSGIQPKRELKGGQAIRPFLPITKAEIIDYAQKHELAYEIDESNTSQEYTRNRYRAQLLPFLKQENPAVYSHFERFSEETSEDFQFLEALASDLLKKNL-------IKNGKQTTLL 259
>gi|148269484|ref|YP_001243944.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147735028|gb|ABQ46368.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] (419 aa)
Score = 222, Expect = 1.6e-16, Identities = 63/175 (36%), Positives = 99/175 (56%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL---NKKRHLVE---AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDV-SKYKDI-NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DSM LL  K  L++   H+++ RE S D + V  C+++N+ +  +T + DV S +KD  L+  RE+RYDF + ++++G KI +AH KND LE+  L +  L L   +   IRP L  + +E+Y R K + +V+D TN+ +Y+RN +R
 S:  14 LVAVSGGIDSMTLLYVLKKFSPLLKIKITAAHLDHRIRESSRRDREFVERICRQWNVPV---ETSEVDVPSLWKDSGKTLEEIARELRYDFLRRTAKKVGATKIALAHHKNDLLETVVHRLIRGTGPLGLACISPKREE---FIRPFLVFKRSEIEEYAREKGVPYVVDETNYDVKYTRNFIR 190
>gi|83588977|ref|YP_428986.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|83571891|gb|ABC18443.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (455 aa)
Score = 221, Expect = 2.2e-16, Identities = 60/180 (33%), Positives = 96/180 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      K ++ VSGGPDS+ALL+  L E    V H+N+ R ++ D + VRD  + L + V  + DV Y+ ++L +  RE+RY+FF++++ +G +I + HQ D E+ ++L +   L   + R  LIRPLL T+ +E YCR  +  D+TN  Y RN +R +
 S:  20 KVVVGVSGGPDSLALLHSLMTLQEEYGYTLQVAHLNHGLRPEAAADAEYVRDLATGWGLPVTV---AQRDVLAYRQEHHLSIEAAAREVRYNFFQEVAAAVGATRIAVGHQAEDQAETVLLNLLRGSGLTGLKAMLPRRGR---LIRPLLFVTRAEIEAYCRDNGLHPRRDFTNEDPAYRRNKIRHQL 201
>gi|154490240|ref|ZP_02030501.1| hypothetical protein PARMER_00472 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154089132|gb|EDN88176.1| hypothetical protein PARMER_00472 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (444 aa)
Score = 221, Expect = 2.6e-16, Identities = 61/175 (34%), Positives = 101/175 (57%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-----VCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS--KFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ VSGG DS+ALL   LVE+    H N+H R D S DE+ VR+Y +K ++  + FDT K  ++ I  +  RE+RY +FE+   G + + +AH ++D +E+ M+L +    GIR S + R+ ++RPLL +++ + ++  + + +V D TN D Y+RN +R
 S:  22 LVGVSGGADSIALLTI---LVESGYSCIAAHCNFHLRGDESLRDEQFVREYARKLDVPFLMTDFDTRKYAADRHLSI---EMAARELRYGWFEEQRAATGAQAVAVAHHRDDSVETLLMNLVRGT-----GIRGMSGIRPRNGFVVRPLLAVSREDILEWLAGRGLTYVTDSTNLSDAYTRNFIR 195
>gi|154684586|ref|YP_001419747.1| YacA [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154350437|gb|ABS72516.1| YacA [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (472 aa)
Score = 220, Expect = 3.0e-16, Identities = 70/188 (37%), Positives = 104/188 (55%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK-KRHL----VEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK-------KTFQK 193
      + VSGGPDSMALL+  +H   V  HV++ R +S+ D K V+ YC+ ++  + +T + DVS Y  N L Q  R+ RY FFE + +  K + +AH +D +E+ M L K   L G++  +F S LIRP L  K + +YCR + + + D +N D Y+RN RK + + K    K FQK
 S:  21 IAGVSGGPDSMALLSMLNKHFGHSSVIIAAHVDHQFRGPESEEDMKFVQSYCEAEHI---LCETVQIDVSAYAKKNKLNKQAAARDCRYQFFEDLMTKHQAKFLALAHHGDDQVETMLMRLAKGTLGAGLAGMQPVREFASGWLIRPFLYAAKDEILEYCRQEGLSYRTDESNAKDDYTRNRFRKTVLPFLKHESPDVHKMFQK 221
>gi|104773521|ref|YP_618501.1| hypothetical protein Ldb0367 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116513516|ref|YP_812422.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|103422602|emb|CAI97205.1| Conserved hypothetical protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116092831|gb|ABJ57984.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (431 aa)
Score = 220, Expect = 3.0e-16, Identities = 62/189 (32%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRK-------SKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      ++ +L+A SGGPDSMALL+ R L     H+++ R DS + +++R YC KY L L+   K  S + + + L+  R+ RY+F ++++++  +L AH +D LE+ + L ++   GI R+    S+  + L+RPLL  K L Y + + +E+V D TNF  +RN +R+ +  KK
 S:  18 LEGNFLVAASGGPDSMALLDLMRRLPGGFQLYAAHLDHQLRADSQKESQVLRAYCHKYQLPLYESVWPK---SLHPE-SGLEAAARDYRYNFLFEVARQVKADYLLTAHHGDDLLENILLKLVRS------GIPREMNSLKPVSQRGQVKLVRPLLAVGKADLLAYAKKQGLEYVEDETNFTGITARNRLRQEVVPLLKK 207
>gi|116871602|ref|YP_848383.1| hypothetical protein lwe0182 [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116740480|emb|CAK19600.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (648 aa)
Score = 220, Expect = 3.4e-16, Identities = 61/180 (33%), Positives = 103/180 (57%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVE----AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI--NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      K L+AVSGGPDS ALL+   LV   +V H+N+ RE ++ ++ +V+ +C+++++ FV   D+ K+ +   ++  R +RY FFEK+ E I K+++AH +D +E+ M L +  ++ + GI+ K K   IRP L TK + QY  ++ + ID +N  Y+RN R +
 S:  23 KLLVAVSGGPDSFALLHFLWSSKLVPKESISVAHLNHCLREGAEKEQLVVQTFCEEHHIPFFV---EAVDIKKHAETIQKGIEETARIVRYKFFEKVMTENDINKLVLAHHADDQIETILMRLVRGSSSIGWSGIQPKRKVTKGYAIRPFLPITKAEIIQYASKHDLPYEIDESNVSQEYTRNRYRTQL 208
>gi|58336616|ref|YP_193201.1| putative cell cycle [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58253933|gb|AAV42170.1| putative cell cycle [Lactobacillus acidophilus NCFM] (423 aa)
Score = 218, Expect = 5.7e-16, Identities = 65/214 (30%), Positives = 108/214 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMS-LNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFN 217
      K L+A SGGPDSMALL+   KK+    H N+ R DS+ + +I++DYC+K + LFV  K++ K  + ++  RE+RY+F KI++   +L AH +D +E+ + +     ++    + L+RPLL+ +K+ + Y + + I F++D TN D  RN +R +  KK      F+ K   ++D K N
 S:  23 KLLVAASGGPDSMALLDMLKDLQKKQKFELIAAHFNHQLRSDSEEETRILKDYCQKNEIPLFVAKWAKNEQPK----SGIEAAAREVRYNFLTKIAKNETADYLLTAHHGDDLIENILLKFIRSGNPEEMNSLQAVGVMHGVTLLRPLLSSSKQEILAYDKERGISFIVDSTNKEDDTMRNRMRHHVVPILKKENPALIQNALRFSHKMSDLTNVVDEKIN 239
>gi|29374904|ref|NP_814057.1| hypothetical protein EF0263 [Enterococcus faecalis V583] >gi|61216623|sp|Q839B3|TILS_ENTFA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|29342362|gb|AAO80128.1| conserved domain protein [Enterococcus faecalis V583] (462 aa)
Score = 216, Expect = 9.6e-16, Identities = 75/267 (28%), Positives = 135/267 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD---------INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH----IGIKPNENKIEQIIEFINKNK--NGSV 272
      ++AVSGG DSMALL    +K L  V HVN+ RE S + + + YC++ L + +T +D K +  NL+  R RY+FF+++ + G  ++ AH +D E+ M L +  +  GI+ + F + LIRPLL  K+ L Q+ + +  + D TN + Y RN +R +  K+  +F ++ F+ + F + + +  + + +     +  LK  Y+  + F    +G+ N+ ++ QI++ +N +  GSV
 S:  22 VVAVSGGVDSMALLTLMEQVAEKEQLQLVVAHVNHQLREASAQEAQYLATYCQQRELTYY--ETRWEDPEKQR---NLEAKARTFRYEFFKEVMEIEGAAVLMTAHHLDDQAETILMKLIRGTNFSHSAGIKERRPFATGELIRPLLIYPKEELYQFAQRQAFVYFEDETNQTNEYLRNRLRNQVLPLLKQENPQFLDQIASFSNEQRFAQEFIQEQIEPQLSEAVEPTKQGWRIPLKRLLKETPAYQHFFLTAFFQKTLVPLGVSLNQRQMTQILKVLNDERQPQGSV 305
>gi|20808759|ref|NP_623930.1| ATPase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|61217386|sp|Q8R7K9|TILS_THETN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|20517403|gb|AAM25534.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (467 aa)
Score = 213, Expect = 1.8e-15, Identities = 64/189 (33%), Positives = 107/189 (56%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      K ++ +SGGPDS+ +L+    K +L  V HVN+ R ED+ D + V  CK +L F+F+ +  ++K  ++ Q  R +RY FE+ + +G KI +AH KND E+      + L I R + R LI    +IRPL+  ++ +E+Y + KN+  ID+TN+ D Y+RN +R + + ++ F+
 S:  29 KIVMGISGGPDSLCMLDVLFNLKGKFNLKLYVVHVNHMIRGEDAKKDAEFVEKLCKDLDLPFFLFEENIPYLAKKMGLSEEQAG-RYVRYKAFEETLKRVGGNKIAVAHNKNDVAET-----------VLLNILRGTGLRGLIGIKPVNGNIIRPLIEIERREIEKYLKDKNLHPRIDHTNYEDLYTRNKIRLKVIPYIEEVFK 220
>gi|16077135|ref|NP_387948.1| hypothetical protein BSU00670 [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|8039814|sp|P37563|TILS_BACSU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|2632334|emb|CAB11843.1| yacA [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (472 aa)
Score = 213, Expect = 2.0e-15, Identities = 67/188 (35%), Positives = 102/188 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC---------HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK-------KTFQK 193
      ++ VSGGPDSMALL  H + +C     HV++ R +S+ D + V+ YCK  L  V +T + +V+ Y   L Q  R+ RY FFE+I +   + +AH +D +E+ M L K   L G++  +F + +IRP L TK+ + YC  + + D +N D Y+RN RK + + K    K FQK
 S:  21 IVGVSGGPDSMALL----HALHTLCGRSANVIAAHVDHRFRGAESEEDMRFVQAYCKAEQL---VCETAQINVTAYAQEKGLNKQAAARDCRYQFFEEIMSKHQADYLALAHHGDDQVETMLMKLAKGTLGTGLAGMQPVRRFGTGRIIRPFLTITKEEILHYCHENGLSYRTDESNAKDDYTRNRFRKTVLPFLKQESPDVHKRFQK 221
>gi|467456|dbj|BAA05302.1| unknown [Bacillus subtilis] (486 aa)
Score = 213, Expect = 2.0e-15, Identities = 67/188 (35%), Positives = 102/188 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC---------HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK-------KTFQK 193
      ++ VSGGPDSMALL  H + +C     HV++ R +S+ D + V+ YCK  L  V +T + +V+ Y   L Q  R+ RY FFE+I +   + +AH +D +E+ M L K   L G++  +F + +IRP L TK+ + YC  + + D +N D Y+RN RK + + K    K FQK
 S:  35 IVGVSGGPDSMALL----HALHTLCGRSANVIAAHVDHRFRGAESEEDMRFVQAYCKAEQL---VCETAQINVTAYAQEKGLNKQAAARDCRYQFFEEIMSKHQADYLALAHHGDDQVETMLMKLAKGTLGTGLAGMQPVRRFGTGRIIRPFLTITKEEILHYCHENGLSYRTDESNAKDDYTRNRFRKTVLPFLKQESPDVHKRFQK 235
>gi|150005405|ref|YP_001300149.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149933829|gb|ABR40527.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (417 aa)
Score = 212, Expect = 2.9e-15, Identities = 65/180 (36%), Positives = 102/180 (56%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKR---HLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS-KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      M K L+A+SGG DS+ALL    + EA H N+H R E+SD DE+ V + CK  + L V TH D V+  +  +++  RE+RYD+FE++ +E G+ I +AH ++D +E+ ++L +    G++ S   I +RPLL +++ + Y R   +V D TN D Y RN +R
 S:   1 MHDKVLVALSGGADSVALLRVLLVLGYHCEAA-HCNFHLRGEESDRDERFVNELCKGLGVTLHV--THFDTVTYASRHHVSIEMAAREMRYDWFEQLRKERGMAVIAVAHHRDDSVETFLLNLIRGAG--INGLKGISPHNGCI-VRPLLEVSRQDILDYLRCLRQGYVTDSTNLQDEYMRNKIR 179
>gi|125974740|ref|YP_001038650.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|125714965|gb|ABN53457.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (470 aa)
Score = 211, Expect = 3.3e-15, Identities = 66/190 (34%), Positives = 103/190 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K K ++ VSGGPDS+ LL+  L E++    HVN+ R D + DE V + CKK N++L     ++K + ++ L+  R RY FE+++  G ++I +AH KND E+ M++ +    G+R   R I IRPLL  + +E YCR N+  ID TN + Y+RN +R + + +K F
 S:  18 KDKIVVGVSGGPDSVCLLHILCKLRESMDLGLVAVHVNHMLRGDEASGDEAFVENLCKKLNVELVTRRIDIKKLAKERRLS-LEETGRIERYRLFEEVADNFGAQRIAVAHNKNDQAETVLMNIIRGTG--LDGLRGMDYIRGRI-IRPLLGVERTEIENYCRIHNLNPRIDSTNLENIYTRNKIRLDLIPYIEKLF 210
>gi|13899157|gb|AAG12421.1| MesJ [Chlorobium tepidum] (351 aa)
Score = 211, Expect = 3.6e-15, Identities = 65/175 (37%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI----RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGGPDSMALL+     H  V H N+ R D SD DE VRD C + +  V FDT   + K I    R +RYDFF ++ +E  +I  H +D E+     NLF G   R + R  +IRPLL T++ + Y  K + + D+TN  Y RN +R
 S:  45 LLAVSGGPDSMALLHLFASVASVLHCRLGVAHCNFMLRGDASDADESFVRDACAELGIDFHVRRFDTASVSSAWKKSIEETA---RLLRYDFFGELCREASYTRIATGHHSDDNAETVLF-------NLFRGAGISGLRGIRVRHGAIIRPLLPFTRREIVAYLEEKRVVWRDDHTNEGIEYDRNFIR 222
>gi|21674432|ref|NP_662497.1| MesJ protein [Chlorobium tepidum TLS] >gi|61216669|sp|Q8KC15|TILS_CHLTE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|21647616|gb|AAM72839.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium tepidum TLS] (331 aa)
Score = 211, Expect = 3.6e-15, Identities = 65/175 (37%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI----RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGGPDSMALL+     H  V H N+ R D SD DE VRD C + +  V FDT   + K I    R +RYDFF ++ +E  +I  H +D E+     NLF G   R + R  +IRPLL T++ + Y  K + + D+TN  Y RN +R
 S:  25 LLAVSGGPDSMALLHLFASVASVLHCRLGVAHCNFMLRGDASDADESFVRDACAELGIDFHVRRFDTASVSSAWKKSIEETA---RLLRYDFFGELCREASYTRIATGHHSDDNAETVLF-------NLFRGAGISGLRGIRVRHGAIIRPLLPFTRREIVAYLEEKRVVWRDDHTNEGIEYDRNFIR 202
>gi|146296231|ref|YP_001180002.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145409807|gb|ABP66811.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (455 aa)
Score = 211, Expect = 3.8e-15, Identities = 79/229 (34%), Positives = 124/229 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF-----QKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI 232
      K LI SGG DSM LL+    + L  V H+N+ R+++ DE V D CK+YN+K   T  DV K K+  L +  R RY+FF ++  LG+ KIL+ H KND +E+ +++L +    G+   R I+ RPL+ +++ +E+Y   I++VID TNF +Y RNVVR +  ++ F    + +   +N+  +L+D F  +K++ DI Y L I
 S:  22 KVLIGCSGGIDSMVLLDCIYRLKDEYELDITVAHLNHMLRQEAIEDELFVIDTCKRYNIKCI---TRSIDVRKIKEERKLSEEEAGRLARYNFFYELVNSLGLSKILLGHNKNDVVETFFLNLFRGSG--LDGLASIPPVRD-IVARPLIYMSREEIEEYAEENGIKYVIDKTNFSSKYKRNVVRNQILPVIREKFGDGVIDTIFRTINLIRDENLQINELIDDIFKRCVKKE-DIYYVLDI 256
>gi|110798778|ref|YP_697160.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|123049568|sp|Q0TMI0|TILS_CLOP1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|110673425|gb|ABG82412.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] (456 aa)
Score = 210, Expect = 4.1e-15, Identities = 71/177 (40%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A+SGGPDS+ LL+  L E +    HVN+ R E + DE V + CK N+K FV  + D++K + N+ T  RE RY FFE++ E + KI IAH ND E+ M +L    +GI+   R I IRP+L  +K +E+YC  N+  ID TN + YSRN +R
 S:   7 KVLVALSGGPDSVCLLHILSELRELLHIEVYAAHVNHCLRGESALKDEAYVEELCKNLNIKCFV---KRVDINKISEEQNISTEMAGREERYKFFEELKNEYSLDKIAIAHNANDQAETLIMRALRGTGIEGLVGIK---PVRDGIFIRPILILRRKEIEEYCEINNLNPRIDETNLEEIYSRNKIR 187
>gi|89100508|ref|ZP_01173369.1| Cell cycle protein MesJ [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084774|gb|EAR63914.1| Cell cycle protein MesJ [Bacillus sp. NRRL B-14911] (462 aa)
Score = 210, Expect = 4.5e-15, Identities = 62/178 (34%), Positives = 97/178 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHL---VEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY--KDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K L+ VSGGPDS+ALL+  KKR +   A H ++ R E+S + + V+ +C++ N+  F+ ++DVS Y +  + QT RE RY FFE+ + G  + + H +D +E+ M L +    GI   F  +IRP L  + +E+YC S ++  D +N D YSRN R+
 S:  21 KVLVGVSGGPDSLALLHLLWKKRKVWGAEPAAIHFDHMFRGEESYQEARFVQSFCEERNIP---FEMRREDVSAYMKESGKSSQTAARECRYRFFEEAMKASGASYLALGHHGDDQMETILMRLTRGSTGEARSGIPFSRPFGGGEIIRPFLCLERGEIEEYCLSNELDPRRDPSNEKDVYSRNRFRR 205
>gi|126653286|ref|ZP_01725397.1| hypothetical protein BB14905_08928 [Bacillus sp. B14905] >gi|126589960|gb|EAZ84089.1| hypothetical protein BB14905_08928 [Bacillus sp. B14905] (468 aa)
Score = 210, Expect = 4.7e-15, Identities = 79/228 (34%), Positives = 117/228 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN----KKRHL---VEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRN-----VVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIK 233
      LIAVSGG DSMALL+   + H  VEAV HV++ R E S D  V+ YC + ++ L     +  ++ N Q  R RY +F+++ +  K++ AH +D LES M+L KN  N  GIR + F  LIRP L TK + +Y  K + + D +N D Y RN   VV + AE + T Q +  +   N F + L + F+ IK+ + Y ++I+
 S:  24 LIAVSGGVDSMALLHYFVQTQEHWNIRVEAV-HVDHMLRGEASAEDRAFVQKYCDENDVYLHATAISIPTILALEN-GNTQLICRRERYRYFKEVLYKTNANKLVTAHHADDQLESVLMALTKNATMNSMQGIRPQRYFEGKSLIRPFLTVTKTEIGEYLLRKGLNYREDVSNSKDTYVRNRFRHHVVPLLEAENPRVTEQVTHFTSQ-LQEDNTFLMTLAEDVFSKTIKRSNENTYSMEIE 262
>gi|118443998|ref|YP_877128.1| cell cycle protein MesJ, putative [Clostridium novyi NT] >gi|118134454|gb|ABK61498.1| Cell cycle protein MesJ, putative [Clostridium novyi NT] (464 aa)
Score = 210, Expect = 4.9e-15, Identities = 68/195 (34%), Positives = 107/195 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMS-LNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKV 198
      K ++A+SGGPDS+ LL+  L + +    HVN+ R E +DNDE V+ C++ ++ FV    +SK + I+ +  RE+RY FFE++ ++  KI IAH ND E+ M L    +GIR   R I +RP++N T+ +E YC  +  ID TNF + Y+RN +R + + +K F  ++V
 S:  20 KVVVALSGGPDSICLLHILHTLKDEINISIVAAHVNHCLRGEAADNDEMYVKKICEELGIQCFVKREDVHRISKERGIS-CEMAGREVRYQFFEEVLHKINGNKIAIAHNANDQAETVLMRILRGTGLEGLVGIR---PVRDNIFVRPIINLTRDEIENYCDINKLNPRIDKTNFENIYTRNKIRLELIPYIQKNFNSDVIEV 218
>gi|150392226|ref|YP_001322275.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149952088|gb|ABR50616.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (467 aa)
Score = 209, Expect = 5.4e-15, Identities = 64/188 (34%), Positives = 102/188 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K ++A+SGGPDS+ LL+  L A    H+N++ R D+ D + V ++C++ N+ FV   DV Y + N L +  R +RY+FFE+I Q++G KI +AH +ND E+ M L +   L  R + +  +IRPLL  + +E YC + +  ID TN  Y RN +R + + K+ +
 S:  20 KVVVAISGGPDSVCLLHVLSRLKAAYKLEIYGAHLNHNFRGMDAQMDAQYVANFCEQLNILCFV---KSMDVLGYAEKNGLSSEEAGRVLRYEFFEEIGQKVGASKIAVAHNQNDQAETVLMRLLRGTGIQGLTAIRHKRDK---IIRPLLETDRGKIEDYCETYELSPRIDQTNSQPIYHRNKIRLELIPYLKENY 210
>gi|148543503|ref|YP_001270873.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530537|gb|ABQ82536.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Lactobacillus reuteri F275] (464 aa)
Score = 209, Expect = 5.5e-15, Identities = 64/179 (35%), Positives = 99/179 (55%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTH-KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K ++AVS G DSM LL+ +HL     V H+N+ R+ S +E+ +R YCK+ +LKL V TH  D+   I N   R+ RY FF K+ ++   +L AH +ND E+ M + + + + +GIR + F S LIRPLL +K+ L++Y  ++++ D TN   RN R
 S:  21 QDKVVVAVSTGVDSMVLLDLLQHLSSKNRPQIIVAHMNHELRKQSQLEERFIRQYCKQNDLKLAV--THWPQDLHPQTGIENAA---RQARYQFFRKVMKDNRASILLTAHHQNDLAETMLMKMTRGGQLSQLVGIRDRRPFASGTLIRPLLPFSKQQLKKYALQHHLKWYEDKTNKDLNIQRNRFR 202
>gi|194335822|ref|YP_002017616.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] >gi|194308299|gb|ACF42999.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] (328 aa)
Score = 209, Expect = 5.5e-15, Identities = 64/177 (36%), Positives = 98/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEA---VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIR----RKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L+AVSGGPDSMA+L+   R L+ A  V H N+ R +SD DE V D+C+ +L+ FV FDT +  ++K  +++  R +RY FF ++ ++ G KI  H ND E+     NLF G+   R + + +IRP+L  K + Y + K I  D +N+ + Y RN +R
 S:  23 RVLVAVSGGPDSMAMLSLFCAVRPLLRAELAVAHCNFQLRGAESDGDESFVLDHCRSLDLECFVDHFDTLRF-AGEWK--RSVEESARILRYTFFRQVMEQKGFSKIATGHHVNDNAETILF-------NLFRGVSLPGLRGIRALNGKIIRPMLLFHKADMVAYLKEKGITSRTDTSNYANDYDRNFIR 202
>gi|18311454|ref|NP_563388.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|61216685|sp|Q8XHL1|TILS_CLOPE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|18146138|dbj|BAB82178.1| probable cell-cycle protein [Clostridium perfringens str. 13] (469 aa)
Score = 209, Expect = 5.9e-15, Identities = 71/177 (40%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A+SGGPDS+ LL+  L E +    HVN+ R E + DE V + CK N+K FV  + D++K + N+ T  RE RY FFE++ E + KI IAH ND E+ M +L    +GI+   R I IRP+L  +K +E+YC  N+  ID TN + YSRN +R
 S:  20 KVLVALSGGPDSVCLLHILSELRELLHIEVYAAHVNHCLRGESALKDEAYVEELCKNLNIKCFV---KRVDINKISEEQNISTEMAGREERYKFFEELKNEYSLDKIAIAHNANDQAETLIMRALRGTGIEGLVGIK---PVRDGIFIRPILILRRKEIEEYCEINNLNPRIDETNLEEIYSRNKIR 200
>gi|28377429|ref|NP_784321.1| cell cycle protein MesJ [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|61216640|sp|Q88Z33|TILS_LACPL tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|28270261|emb|CAD63162.1| cell cycle protein MesJ [Lactobacillus plantarum WCFS1] (448 aa)
Score = 209, Expect = 6.1e-15, Identities = 60/175 (34%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL+ + L A   V HVN+H RE S +  +R YC++ NLKL + D    K  + ++  R+ RY F K+ +E   +L AH ND +E+ M L +  +  GI   F + LIRPLL +K L Y  +++ + D TN   +RN +R
 S:  24 VVAVSTGVDSMVLLHLLQRLPAAERPRVVVAHVNHHLREQSQMEADYLRQYCQQQNLKLVMADWLPAAHPK----SGIEAAGRQFRYHVFAKVMRENRATAVLTAHHANDQVETYLMKLARGGDISQLTGIATSRPFATGRLIRPLLTWSKDQLRNYAAEQHVVYFEDVTNQDVALTRNRIR 201
>gi|34541632|ref|NP_906111.1| hypothetical protein PG2046 [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|61216584|sp|Q7MTC4|TILS_PORGI tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|34397950|gb|AAQ67010.1| conserved hypothetical protein [Porphyromonas gingivalis W83] (454 aa)
Score = 207, Expect = 8.6e-15, Identities = 58/175 (33%), Positives = 96/175 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHL-VEAVC-HVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A+SGG DS+ALL  R L E V H N+H R +SD D  V  C+ ++ L  D   ++ + I+ ++  RE+RY++F ++ +EL I+ + +AH +D E+ M LN +   G+   R+ ++RPLL+ T+ +E Y  + I + D +N  R+ RN+VR
 S:  27 LVALSGGADSVALLCVLRELGYETVAAHCNFHLRGVESDEDAAFVERLCRDLDVPLHRIDFDTVRYARERSIS-IEMAARELRYEWFGQLRKELAIEYVAVAHHADDNAET--MVLNLCRGTGISGLCGMPYKRNDGIVRPLLDATRDEIEAYLLDQKITYRTDSSNEDTRFRRNLVR 201
>gi|110802414|ref|YP_699728.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium perfringens SM101] >gi|110682915|gb|ABG86285.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium perfringens SM101] (469 aa)
Score = 207, Expect = 1.0e-14, Identities = 71/177 (40%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A+SGGPDS+ LL+  L E +    HVN+ R E + DE V + CK N+K FV  + D++K + N+ T  RE RY FFE++ E + KI IAH ND E+ M +L    +GI+   R I IRP+L  +K +E+YC  N+  ID TN + YSRN +R
 S:  20 KVLVALSGGPDSVCLLHILSELKELLHIEVYAAHVNHCLRGESALKDEAYVEELCKNLNIKCFV---KRVDINKISEEQNISTEMAGREERYKFFEELKNEYSLDKIAIAHNANDQAETLIMRALRGTGIEGLVGIK---PVRDGIFIRPILILRRKEIEEYCEINNLTPRIDETNLEEIYSRNKIR 200
>gi|147676532|ref|YP_001210747.1| ATPase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146272629|dbj|BAF58378.1| predicted ATPase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (473 aa)
Score = 206, Expect = 1.3e-14, Identities = 58/177 (32%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+AVSGGPDS+ALL+  L E    V H+N+ R +S+ +  V D ++Y L  V   DV Y+ + L Q  RE+R+ FF + + + G ++ +AH +D E+ ++ +    G++ S R  IRPLL  + +E+YC+  + + D +N  Y+RN VR
 S:  22 KVLVAVSGGPDSVALLHALYLLKEELEISLHVAHLNHMFRGAESEAEALFVADMARRYGLPATV---EARDVPAYQKQSGLSAQAAAREVRFRFFSEAAGKAGASRVALAHHADDQAETILINFLRGAG--ITGLKGISPVREGFYIRPLLTVRRAEIERYCKEMKLPYCRDSSNLKAVYTRNRVR 202
>gi|148381467|ref|YP_001256008.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932046|ref|YP_001385842.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936096|ref|YP_001389249.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290951|emb|CAL85087.1| conserved hypothetical protein [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928090|gb|ABS33590.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932010|gb|ABS37509.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] (468 aa)
Score = 206, Expect = 1.3e-14, Identities = 69/190 (36%), Positives = 103/190 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K ++ VSGGPDSM LL    N+ R   V H+N+ R +SD DEK V ++C  NL F  + D ++K K I++ ++ RE RYDFF + +ELG +KI AH ND E+ M + +    G+  + R + IRPL+N ++ +E YC  +  ID TN  Y+RN +R + + K F +
 S:  20 KIIVGVSGGPDSMCLLHMLCLLKNQLRIKDIYVAHINHGVRGAESDADEKYVENFCYTNNLGFFSKTINMDKIAKEKGISS-ESAGREARYDFFNYLRKELGAQKIATAHNANDQAETVLMRIMRGTG--LQGLIGINPIRDDLYIRPLINVLREDIENYCDKYELNPRIDKTNLQSIYTRNRIRLELIPYIKDNFNE 214
>gi|15896451|ref|NP_349800.1| cell cycle protein MesJ-like protein [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|61216713|sp|Q97EB0|TILS_CLOAB tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|15026275|gb|AAK81140.1|AE007816_4 Cell cycle protein MesJ ortholog, ATPase of the PP-loop superamily [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (461 aa)
Score = 206, Expect = 1.4e-14, Identities = 64/190 (33%), Positives = 105/190 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN----KKRHLVEAVC--HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      + ++AVSGGPDS+ LL+   K   ++C HVN+ R E +D DE+ V+ +C+K +++ +V   + ++ K I++ +  REIRY FFE++ +   KI IAH ND E+ M + +    GI+   R  IRPL+  + S+E+YC + +  ID TN  Y+RN +R + + K F +
 S:  20 RIVVAVSGGPDSICLLHILFKLKDKFNTSICAAHVNHCIRGEAADKDEEYVKKFCEKLDIQFYVKRVDVNKIAHEKKISS-EMAGREIRYAFFEEVKERFKANKIAIAHNANDQAETIMMRIIRGTGTE--GIKGIRPVRDGYYIRPLIEIRRSSIEKYCEDEKLMPRIDATNLERDYNRNKIRLDLIPYIVKNFNE 213
>gi|75761780|ref|ZP_00741716.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74490730|gb|EAO54010.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (480 aa)
Score = 205, Expect = 1.5e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 138/263 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL    ++ L  V HV++ R D S D + V+D C++ +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  N+  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  30 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAEKQLEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCEELGI---ICETIRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCNKLNLIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQMHEKFQKFSVQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 314
>gi|153939118|ref|YP_001392881.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152935014|gb|ABS40512.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (468 aa)
Score = 205, Expect = 1.5e-14, Identities = 69/190 (36%), Positives = 103/190 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K ++ VSGGPDSM LL    N+ R   V H+N+ R +SD DEK V ++C  NL F  + D ++K K I++ ++ RE RYDFF + +ELG +KI AH ND E+ M + +    G+  + R + IRPL+N ++ +E YC  +  ID TN  Y+RN +R + + K F +
 S:  20 KIIVGVSGGPDSMCLLHMLCLLKNQLRIKDIYVAHINHGVRGAESDADEKYVENFCYMNNLGFFSKTINMDKIAKEKGISS-ESAGREARYDFFNYLRKELGAQKIATAHNANDQAETVLMRIMRGTG--LQGLIGINPIRDDLYIRPLINVLREDIENYCDKYELNPRIDKTNLQSIYTRNRIRLELIPYIKDNFNE 214
>gi|134298004|ref|YP_001111500.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050704|gb|ABO48675.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (472 aa)
Score = 204, Expect = 2.1e-14, Identities = 60/178 (33%), Positives = 91/178 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      L+ VSGG DS+ LL+  L E    V H+N+ R E++ D  V++ C + +  V  K +V Y   L +  RE+RY F++ + +E G KI +AH ND ES M++ +    GI  + R + IRPLL  + +EQY + K + F ID +N  Y RN +R +
 S:  24 LVGVSGGLDSVVLLHILNCLKEELGISLHVAHLNHMFRGEEATEDALFVQELCSNWGIPCTV---EKRNVPAYAQARGLSSELAAREVRYQFYDDVREETGGHKIALAHHANDQAESVLMNMLRGSG--LKGISGIAPVRDNLYIRPLLKLLRSEIEQYGQRKGLTFRIDSSNLEVVYRRNKLRHQL 205
>gi|150014990|ref|YP_001307244.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901455|gb|ABR32288.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (468 aa)
Score = 203, Expect = 2.9e-14, Identities = 81/235 (34%), Positives = 124/235 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKV-----KWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKE 238
      K LIA+SGGPDS+ LLN   +K ++ A H+N+ R ED+ DE+ V + C  +K FV  + D++ Y  + L +  R RYDFF++I ++ G KI AH ND E+  L +   LG R S R  +IRP+L +++ +E Y + KN+  ID TNF  Y+RN +R + + K+ F + ++      N F KL  +N + + D YF+ K +KE
 S:  20 KILIALSGGPDSICLLNVLFELREKLNISIAAAHLNHLLRGEDAFEDERYVINTCNDMGIKCFV---KRVDINAYSKESKLSSEMAGRNARYDFFDEILEKEGFNKIATAHNANDQAETVLFRLMRGTGLEGLGGIRAS--RDDKIIRPILCLSREEVENYVKLKNLNPRIDKTNFEKIYNRNKIRLDILPYMKENFNEDIVQTLNRMSTLLQKDNEFLEKLSAGLYNKYCMECND--YFIIKKEIFKE 261
>gi|158319482|ref|YP_001511989.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158139681|gb|ABW17993.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (463 aa)
Score = 202, Expect = 4.2e-14, Identities = 58/177 (32%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + ++A+SGGPDS+ LL+  L E     H+N++ R D+ D + V + C++ N+ F+    +K K +++ +  R +RY+FF++I++++G KI +AH +ND E+ M L +   L   ++ R  +IRPLL  +KS+E+YC  +  ID TN  Y RN +R
 S:  20 RIIVAISGGPDSVCLLHNLYQLREEYNLELYGAHLNHNFRGIDAQVDAQYVANLCEELNILCFIKSMDVPQYAKEKGLSSEEAG-RILRYEFFDEIAEQVGANKIAVAHNENDQAETVLMRLLRGTGLQGLTAIHINRGR---IIRPLLGVDRKSIEEYCEKYQLSPRIDKTNLESIYKRNKIR 199
>gi|145220203|ref|YP_001130912.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|145206367|gb|ABP37410.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (329 aa)
Score = 201, Expect = 4.5e-14, Identities = 62/175 (35%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS----KFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGGPDSMALL+     H  V H N+ R DS DE VR+ C++ L+ FV FDT  ++  +  +++  R +RYD+F ++ + G K+  H  D E+     NLF G + S  + R  +IRP+L  K + Y R K + + ID +N D + RN +R
 S:  25 LVAVSGGPDSMALLSLFLAVQPVLHCRLGVAHCNFGLRGPDSLADEAFVREACRRLGLECFVARFDT---ELYCREHRLSIEESARTLRYDYFGRLMKSEGFTKVATGHHVADNAETILF-------NLFRGTSQPSLRGIRSRHGSIIRPMLLLHKADILGYLREKGMRYRIDRSNESDSHDRNFIR 202
>gi|78187463|ref|YP_375506.1| MesJ protein [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|78167365|gb|ABB24463.1| MesJ protein [Pelodictyon luteolum DSM 273] (332 aa)
Score = 201, Expect = 4.7e-14, Identities = 64/193 (33%), Positives = 95/193 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIR----RKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYL 196
      + L+AVSGG DSMALL       AV H N+ R +SD DE VR+ +  L FV FDT  V+ + +  +  R +RY +F++I + G K+  H  D E+     NLF G+   R + R  +IRPLL  + +E+Y + +  + D TN DRY RN +R +  ++ F  +L
 S:  29 RVLVAVSGGADSMALLTLFIAVQAALGCTLAVVHCNFGLRGAESDADEAFVRECARLMGLPCFVRQFDTLASSVAARRSV---EEEARVLRYGYFQEIIEREGYTKVATGHHVGDNAETMLF-------NLFRGVTLPSLRGIRSRRGHIIRPLLFMHRAEIEEYLKQQGTGYRTDATNADDRYDRNFIRNRVIPLVEERFHGRFL 224
>gi|53712709|ref|YP_098701.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|61216469|sp|Q64WF9|TILS_BACFR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|52215574|dbj|BAD48167.1| putative cell-cycle protein [Bacteroides fragilis YCH46] (435 aa)
Score = 201, Expect = 5.2e-14, Identities = 62/180 (34%), Positives = 101/180 (56%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K L+ +SGG DS+ALL    + EA H N+H R+ +SD DE VR C + + L + FDT +  K+ I  +  RE+RY++FE + ++   I AH K+D +E+ ++L +  N LGIR   R+ ++RPLL +++ + Y + + ++V D TN D Y+RN +R
 S:  18 LNDKVLVTLSGGADSVALLRLLLSMGYTCEAA-HCNFHLRDKESDRDEAFVRRLCHESGVLLHIEHFDTTQYATKKHISI---EMAARELRYEWFETLRKQREASVIATAHHKDDSVETVLLNLIRGTGINGLLGIRP----RNGNIVRPLLCLSREEIIAYLQYIDQDYVTDSTNLLDEYTRNKIR 196
>gi|78043578|ref|YP_359085.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|77995693|gb|ABB14592.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (449 aa)
Score = 201, Expect = 5.4e-14, Identities = 63/177 (35%), Positives = 98/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVE---AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++ VSGGPDSMALL  K R V+  V HVN+ R +SD DE++V D+ +KY +  V   DD+  ++ NLQ  R+ RY+FF ++ ++ G KI +AH +D E+ M++ +   L   + R  +IRPL  ++ + +  KNI + +D +N  +Y RN VR
 S:  23 KVVVGVSGGPDSMALLFCLLKYREEVDFSLEVVHVNHGLRGRESDLDEELVLDFTRKYGINFHV--KKLDDLKDLRE--NLQAVARQKRYEFFYEVLEKTGADKIALAHTASDVAETVMMNILRGAGTEGLCGIWPVRDR---IIRPLYTVFRREVMSFVERKNIPYRVDSSNLVPKYLRNKVR 199
>gi|60680868|ref|YP_211012.1| putative ATP-binding PP-loop protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|60492302|emb|CAH07067.1| putative ATP-binding PP-loop protein [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (435 aa)
Score = 201, Expect = 5.4e-14, Identities = 62/180 (34%), Positives = 101/180 (56%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K L+ +SGG DS+ALL    + EA H N+H R+ +SD DE VR C + + L + FDT +  K+ I  +  RE+RY++FE + ++   I AH K+D +E+ ++L +  N LGIR   R+ ++RPLL +++ + Y + + ++V D TN D Y+RN +R
 S:  18 LNDKVLVTLSGGADSVALLRLLLSMGYTCEAA-HCNFHLRDKESDRDEAFVRRLCHESGVLLHIEHFDTTQYAAKKHISI---EMAARELRYEWFETLRRQREASVIATAHHKDDSVETVLLNLIRGTGINGLLGIRP----RNGNIVRPLLCLSREEIIAYLQYIDQDYVTDSTNLLDEYTRNKIR 196
>gi|42779142|ref|NP_976389.1| hypothetical protein BCE_0061 [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|61216566|sp|Q73FE5|TILS_BACC1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|42735057|gb|AAS38997.1| conserved hypothetical protein [Bacillus cereus ATCC 10987] (476 aa)
Score = 200, Expect = 6.5e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 135/263 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK+ +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSVALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKELGV---ICETIRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCHKLKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 310
>gi|49476703|ref|YP_034416.1| cell cycle protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|166997011|ref|ZP_02263470.1| cell cycle protein [Bacillus cereus AH820] >gi|196036405|ref|ZP_03103802.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus W] >gi|196041776|ref|ZP_03109066.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196047393|ref|ZP_03114606.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|61216513|sp|Q6HPV4|TILS_BACHK tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|49328259|gb|AAT58905.1| cell cycle protein [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|195991035|gb|EDX55006.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus W] >gi|196021795|gb|EDX60489.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196027396|gb|EDX66013.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] (476 aa)
Score = 200, Expect = 7.0e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQKQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVNYCNELKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 310
>gi|118475834|ref|YP_892985.1| cell cycle protein [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|118415059|gb|ABK83478.1| cell cycle protein [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (480 aa)
Score = 200, Expect = 7.1e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  30 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQKQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVNYCNELKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 314
>gi|30260254|ref|NP_842631.1| hypothetical protein BA0062 [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47525316|ref|YP_016665.1| hypothetical protein GBAA0062 [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49183097|ref|YP_026349.1| hypothetical protein BAS0062 [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|165872559|ref|ZP_02217191.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167635086|ref|ZP_02393403.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641508|ref|ZP_02399756.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688892|ref|ZP_02880094.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707562|ref|ZP_02898015.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655625|ref|ZP_02936988.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190569013|ref|ZP_03021914.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|61216616|sp|Q81VX7|TILS_BACAN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|30253575|gb|AAP24117.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47500464|gb|AAT29140.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49177024|gb|AAT52400.1| conserved hypothetical protein [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|164711687|gb|EDR17232.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510493|gb|EDR85891.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529560|gb|EDR92310.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127558|gb|EDS96432.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667116|gb|EDT17877.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080036|gb|EDT65135.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559937|gb|EDV13921.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (476 aa)
Score = 200, Expect = 7.1e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQKQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVNYCNELKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPTFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 310
>gi|52145153|ref|YP_081675.1| cell cycle protein [Bacillus cereus E33L] >gi|61216463|sp|Q63HD6|TILS_BACCZ tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|51978622|gb|AAU20172.1| cell cycle protein [Bacillus cereus E33L] (476 aa)
Score = 199, Expect = 7.3e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCNKLKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 310
>gi|194467678|ref|ZP_03073665.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194454714|gb|EDX43611.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] (464 aa)
Score = 199, Expect = 7.6e-14, Identities = 58/179 (32%), Positives = 98/179 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K ++AVS G DSM LL+ +HL     V H+N+ R+ S +E+ +R YCK+ +LKL V  +D     ++  R+ RY FF ++ ++  + ++ AH +ND E+ M + + + + +GIR + F S LIRPLL +K+ L++Y  ++++ D TN   RN R
 S:  21 QDKVVVAVSTGVDSMVLLDLLQHLPSKNRPQIIVAHMNHQLRKQSQLEERFIRQYCKRNDLKLAVAHWPQD----LHPQTGVENAARQARYHFFREVMKDNQARILITAHHQNDLAETMLMKMTRGGQLSQLVGIRDRRPFASGTLIRPLLPFSKQQLKKYALQHHLKWYEDKTNKDLNIQRNRFR 202
>gi|78189702|ref|YP_380040.1| MesJ protein [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|78171901|gb|ABB28997.1| MesJ protein [Chlorobium chlorochromatii CaD3] (354 aa)
Score = 199, Expect = 8.1e-14, Identities = 63/177 (35%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVE---AVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+AVSGGPDSMALL+   + ++  A+ H N+ R+ +SD+DE V++   NL FV F+T ++ + +K  +L+  R +RY FFE++ Q G K+  H ND E+  +L +  L L GIR +    +IRP+L  K ++ Y  + I + +D +N  Y RN +R
 S:  52 KVLLAVSGGPDSMALLSLFCAVQPFLQCSLALAHCNFQLRDSESDSDEAFVQEQATARNLPCFVERFET-RNVAATWK--KSLEESARLLRYAFFERLMQVHGFHKVATGHHVNDNAETILFNLVRGTSLLGLRGIRAQHG----TIIRPMLLLHKPAITTYLHEQQIPYRVDSSNEGTEYDRNFIR 231
>gi|65317524|ref|ZP_00390483.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Bacillus anthracis str. A2012] (480 aa)
Score = 199, Expect = 8.3e-14, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  30 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQKQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVNYCNELKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPTFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 314
>gi|153952817|ref|YP_001393582.1| TilS [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|146345698|gb|EDK32234.1| TilS [Clostridium kluyveri DSM 555] (462 aa)
Score = 198, Expect = 1.0e-13, Identities = 68/220 (30%), Positives = 121/220 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQD 223
      K ++AVSGGPDS+ LL+    + +   HVN+ R E+ D DE+ V+ +C+ +++   T + ++K K I+ ++ RE+RY FFE++ ++L +KI IAH ND E+ M + +    G+  + R + +RPL+ T+ +E+YC + N+  ID TN  YSRN +R + + + F + + V  L + I +D+ + N+I ++
 S:  20 KVIVAVSGGPDSICLLHMLYVLQNRLDITLYAAHVNHCLRGEEGDKDEEYVKKFCESLSVEFKSLKTDVNYIAKEKRIS-CESAGREVRYKFFEELKKKLKAEKIAIAHNANDQAETVLMRIMRGAG--LQGLTGINPVRDNVFVRPLIRITRDEIEKYCDNNNLHPRIDKTNLETIYSRNKIRLELIPYIQNNFNRDIVAV----LNRLSDIIKIDNDYLNYISRE 239
>gi|62185345|ref|YP_220130.1| hypothetical protein CAB732 [Chlamydophila abortus S26/3] >gi|62148412|emb|CAH64179.1| conserved hypothetical protein [Chlamydophila abortus S26/3] (317 aa)
Score = 198, Expect = 1.0e-13, Identities = 64/193 (33%), Positives = 97/193 (50%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDV-SKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMS-LNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      MK YL+A+SGG DS+ LL  K R +   HV+Y RE S + + ++ C++ + L V   D V SKY  + +  R RY F KI +E + I +AH ND E+   L     G+  + + + L+RPLL+ K+ L Q  ++NI +V D TN +RY R +R + W ++ F K
 S:  21 MKKSYLLALSGGSDSLFLLYLLKSRGVSFTAVHVDYGWRESSYREAEELKLRCQEEGVPLIV-----DHVPSKYTTSKDPENTARRYRYALFCKICREDNLAGIFLAHHANDQAETVLKRVLEGASLGNLKGMTSGASYNRIPLLRPLLHIPKQVLMQTLDAENIAYVHDVTNTDERYLRARMRNKIFPWLEEIFAK 212
>gi|15612646|ref|NP_240949.1| cell-cycle protein [Bacillus halodurans C-125] >gi|61216744|sp|Q9KGH8|TILS_BACHD tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|10172695|dbj|BAB03802.1| cell-cycle protein [Bacillus halodurans C-125] (462 aa)
Score = 198, Expect = 1.0e-13, Identities = 54/175 (30%), Positives = 95/175 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL----GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVSGGPDSMALL+   ++ +   H N+ R+++D +E V +C + +  +F + + V + +++  +Q  RE+RY + E +++ G  I  H +D +E+ M  K + F   GI + +  ++++RP L TK +E YC+ NIE  D +N  Y+RN R
 S:  22 IVAVSGGPDSMALLHFLFSHREQLGITVMAAHGNHQLRQEADEEETFVHQFCLSHGI---LFTSARLPVKERMEMSGEGVQVTARELRYKWLEAEAKKHGAAFIATGHHGDDQIETILM---KQVRGTFPLSRGGIPVRREVGDVLIVRPFLGITKGQIEHYCKEVNIEPKRDPSNNASSYTRNRFR 202
>gi|163938071|ref|YP_001642955.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860268|gb|ABY41327.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (476 aa)
Score = 198, Expect = 1.1e-13, Identities = 78/261 (29%), Positives = 136/261 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINK 266
      ++ VSGGPDS+ALL    ++ L  V HV++ R +S D + V+ CK+ +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  +  ID +N + Y+RN +RK + + K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAEKQLEIVVAHVDHMFRGNESYEDLQFVQGLCKELGV---ICETLRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRSFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCNKLKVIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPYLKEENPQMHEKFQKFSVQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKR 308
>gi|47570187|ref|ZP_00240841.1| cell cycle protein mesJ [Bacillus cereus G9241] >gi|47553131|gb|EAL11528.1| cell cycle protein mesJ [Bacillus cereus G9241] (476 aa)
Score = 198, Expect = 1.2e-13, Identities = 80/263 (30%), Positives = 134/263 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL     +   V HV++ R D S D + V+D CK  +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAAKQFEIVVAHVDHMFRGDESHEDLQFVQDLCKGLGV---ICETIRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYVFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCNKLKIIPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQVHEKFQKFSMQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKVIEFFKRTQ 310
>gi|30018334|ref|NP_829965.1| cell cycle protein MesJ [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|61216614|sp|Q81J84|TILS_BACCR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|29893874|gb|AAP07166.1| Cell cycle protein MesJ [Bacillus cereus ATCC 14579] (476 aa)
Score = 196, Expect = 1.8e-13, Identities = 79/263 (30%), Positives = 137/263 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK----NMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKI-----------KNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNK 268
      ++ VSGGPDS+ALL    ++ L  V HV++ R D S D + V+ C++ +  + +T + +VS+Y+   N Q  RE RY F E+I ++  + + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  N+  ID +N + Y+RN +RK +  K+  + + K + F+++   + +L  K N I + D  L I      +  + L YL+  I  +  I+++IEF + +
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKRAEKQLEIVVAHVDHMFRGDESYEDLQFVQGLCEELGI---ICETIRINVSQYQQQYGMNAQVAARECRYAFLERIMKKYDARYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPKGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLGVTKEEIVDYCNKLNLMPRIDPSNKKEVYTRNRLRKYVLPHLKEENPQMHEKFQKFSVQMQEDEAYLQELAFEKMNKVITKKSDKQISLSIPAFESMSMPLQRRGIQLILNYLYEYKIPSSLSSIHIDKLIEFFKRTQ 310
>gi|167036726|ref|YP_001664304.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855560|gb|ABY93968.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (458 aa)
Score = 195, Expect = 2.4e-13, Identities = 60/189 (31%), Positives = 109/189 (57%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      K ++ VSGGPDS+ +L+  +L +    + HVN+ R E + D + V D C+K L F+F+   ++K  + +  R +RY FE++ +E+  KI +AH KND +E+ +++L +    +GI+ +   +IRPL+  ++ +E+Y + K+++ ID+TN+ D Y RN VR + + +TF+
 S:  20 KIVMGVSGGPDSLCMLDILYNLKDLFNLKLYIVHVNHMIRGEAAKRDAQFVEDMCRKLKLPFFLFEKDVKKIAKEMGYSEEEAG-RYVRYQAFEEVLKEVKGNKIAVAHNKNDVVETVFLNLIRGSGMAGLIGIKPVNGN----IIRPLIEIEREEIEKYLKEKDLKPAIDFTNYEDLYKRNKVRLKLIPFINETFE 211
>gi|194333384|ref|YP_002015244.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194311202|gb|ACF45597.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (336 aa)
Score = 195, Expect = 2.7e-13, Identities = 64/187 (34%), Positives = 93/187 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------------CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      L AVSGGPDSMAL+  HL+++       CH  DRE SD DE +V +  + L+ + FDT +D S K I    R RY FF ++ + G ++  H ND E+  +L +   L GIR     LIRP+L  ++ + Y +KNI + D +NF   RN +R +  ++ FQ
 S:  29 LAAVSGGPDSMALM----HLLQSARPVLHFSLEIAHCHFGLRDRE-SDLDESLVAEEAARLGLRCHIRHFDTRRDAGSWKKSIEETA---RIERYGFFSELQRTCGFDRVATGHHVNDNAETILFNLFRGTSVPGLKGIRAHHG----TLIRPMLLMRREDVMSYIDAKNIAYRTDASNFGIEPDRNFIRHRVIPVIEERFQ 218
>gi|57241883|ref|ZP_00369823.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter upsaliensis RM3195] >gi|57017075|gb|EAL53856.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter upsaliensis RM3195] (322 aa)
Score = 194, Expect = 3.2e-13, Identities = 60/192 (31%), Positives = 105/192 (54%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      + K L+A S G DS AL L ++ +++ + +NY R++SD +E+ R  K+++ ++F+     ++K  N +  R+ RY FFEKI E G + +++AHQ ND E  M L+K  + LG+  K + LIRPLLN TK+ + + R  +++ D +N  ++ RN +R+ ++  + F K
 S:  12 ERKNLLAFSYGSDSTALFYLLERENVIFDMALINYKTRQNSDLEEEEARLLAKRFHKQIFI-----QTAPRFK--GNFEKNARDFRYAFFEKICIEEGYENLILAHQLNDLFEWFLMQLSKGAGAMELLGMSAFEKRENYTLIRPLLNVTKEQILAFLRENKLKYFDDESNKDLKFKRNFIREHFSDEFLRHFSK 199
>gi|86131835|ref|ZP_01050432.1| putative ATP-binding PP-loop protein [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85817657|gb|EAQ38831.1| putative ATP-binding PP-loop protein [Dokdonia donghaensis MED134] (435 aa)
Score = 194, Expect = 3.5e-13, Identities = 62/180 (34%), Positives = 100/180 (55%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRH--LVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDI--NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K L+ VSGG DSM LL  R  L  V H N++ R +SD D+ V YCK +N+ +++ FDT   S Y I  + Q  RE+RY +F+++S  G+ IL AH ND LE+ ++L +    G++ +  +  ++RPLL ++K +++Y  + + + D +N D Y RN +R
 S:  17 LDSKILVTVSGGLDSMLLLLLCRQAGLTIRVAHCNFNLRGVESDGDQAFVESYCKLHNIPIYIKSFDT-----SAYAKIEKTSTQIAARELRYQWFKELSATEGLDYILTAHHLNDELETFLINLGRGT-----GVKGLTGIPEINERVVRPLLPFSRKRIKEYALQEKLAWREDSSNATDNYVRNHLR 195
>gi|126646938|ref|ZP_01719448.1| putative cell-cycle protein [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126576986|gb|EAZ81234.1| putative cell-cycle protein [Algoriphagus sp. PR1] (439 aa)
Score = 192, Expect = 5.4e-13, Identities = 58/180 (32%), Positives = 102/180 (56%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + KYL+A SGG DS+ L L +   V HVN+H RE +SD DE V++ +++N   F H+ D  + + + + T  R+IRY++FE+I +E + IL+AH ++D LE+ +++L +  + L+  ++ K   LIRPLL ++ + ++ + + + D +N  Y RN +R
 S:  17 LDKKYLLACSGGLDSVCLGTLLHQSGFSFEVAHVNFHLREKESDGDELFVKNLAEQWNAP---FHVHQADTYSFVEDHKVSTQMAARDIRYEWFEQIRKERNLAGILLAHHEDDQLETIFLNLLRGTGIEGLYGMAEKRGK-----LIRPLLPFSRAEILEFATAMELAWREDSSNKSTDYKRNKLR 195
>gi|69245448|ref|ZP_00603443.1| PP-loop [Enterococcus faecium DO] >gi|68195830|gb|EAN10266.1| PP-loop [Enterococcus faecium DO] (481 aa)
Score = 192, Expect = 5.9e-13, Identities = 72/259 (27%), Positives = 133/259 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK-------KTFQKFYLKVKWFN-LKNMFFIKLLDSKFNNWIKQ-DFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLN----HIGIKPNENKIEQIIE 262
      + L AVSGG DSM LL+  +     + H+N+ RE+S +  +R YC++ NL L+V + +D +K  + ++T R RY F ++ +E   ++ AH +D +E+ M + + + N F GI+  F + LIRPLL+ +K+ L Y   + + D TN   RN +R ++  K    + FQ+F +++W + +  + +L++ +  W +Q F   ++ + +  Y F +   GI  E ++E I++
 S:  32 RILAAVSGGVDSMVLLHLLLQVQRQIGFSLGIVHINHQLREESAEEAAYLRSYCEEKNLPLYV--SIWEDPAK----SAIETEARNFRYQEFTRVMEEGQYDTLMTAHHGDDQIETVLMKIVRGGQLNTFSGIKEVQPFATGRLIRPLLSFSKEDLYTYAAESQLVYFEDQTNQLLDIQRNRLRHLVVPQLKQENTQALRHFQQFSQQIQWADQVIQKYMGQLIEKEVEQWEEQFRFSAEMIEEMTDAERYYFFYSFFDKAFSKTGIILKEQQMESILD 304
>gi|149194101|ref|ZP_01871199.1| hypothetical protein CMTB2_03413 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149136054|gb|EDM24532.1| hypothetical protein CMTB2_03413 [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (323 aa)
Score = 191, Expect = 7.3e-13, Identities = 70/212 (33%), Positives = 114/212 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILI-RPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK--------MMAEWDKKTFQ------KFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFN 217
      L+A SGG DS AL   ++++  + VNYH RE SD + + +  KKYN K+F+ D +  S+ K     R+ RY FFE+I ++ G  +++ HQ ND E  M L+K   L  K + R  I RP N +++ + +Y  NI++ ID +NF +Y RN++RK    M + KK+F+   K + + W +K+++ K + K +
 S:   4 LLAFSGGIDSSALFFWLMEKNIDFDIAIVNYHTRETSDEEVEYAKYLAKKYNKKIFIKDCYLKKFSEKKA--------RDCRYTFFEEIIKKYGYSTLILGHQLNDRFEWFLMQLSKGAGLKELIAMEKWEEREFYKIYRPFYNLSRREIIEYLHKHNIKYFIDKSNFDIKYKRNLIRKEFSNKFIEMFEKGVKKSFEFLEEDKKLLINLNWKKIKDLYIFKKTNPKLD 224
>gi|152973911|ref|YP_001373428.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|152022663|gb|ABS20433.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (476 aa)
Score = 191, Expect = 7.7e-13, Identities = 65/189 (34%), Positives = 105/189 (55%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT-------FQKF 194
      ++ VSGGPDS+ALL    + ++L  V HV++ R D S D + V + C + +  + +T + +V +Y+ + N Q  RE RY F E+I ++   + + H +D +E+ M L + +  + GI K F + LIRPLL TK+ + YC  I  ID +N + Y+RN +RK + + K+    FQKF
 S:  26 VVGVSGGPDSLALLYYLLEKREAKNLTIVVAHVDHMFRGDESYEDLQFVENLCHELGI---LCETIRINVLQYQQQHGMNAQVAARECRYAFLERIMRKYDAGYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTPQGYAGIAVKRPFHNGYLIRPLLAVTKEEILDYCDQLGIMPRIDSSNKKEVYTRNRLRKYVLPYLKEENPQVHEHFQKF 228
>gi|89892946|ref|YP_516433.1| hypothetical protein DSY0200 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89332394|dbj|BAE81989.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] (472 aa)
Score = 190, Expect = 9.2e-13, Identities = 54/177 (30%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY-KDI-NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L AVSGGPDS+AL +     +++ +  + HV++ RE+SD++EK+V++ + + +  +  H+ D  Y K + + QT RE RY +++ ++   + AH  D E+  L +   L   K +  LIRPLL TK+ + +YCR++ + + +D++N  Y RN +R
 S:  19 RILAAVSGGPDSVALAHILWRYIQDKQEQKITLVITHVHHGVREESDDEEKMVQNMARDWEIPCLI---HRFDSKNYAKSVGKSFQTAAREWRYACWQEDMRKENCTLLATAHHLGDQAETVLYRLLRGSGTAGLAGIYPQKGK---LIRPLLTVTKEDILEYCRNEKLPYALDHSNEEPVYVRNKIR 200
>gi|157827938|ref|YP_001494180.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165932627|ref|YP_001649416.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] >gi|166988066|sp|A8GQJ7|TILS_RICRS tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|189035969|sp|B0BVY4|TILS_RICRO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|157800419|gb|ABV75672.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia rickettsii str. 'Sheila Smith'] >gi|165907714|gb|ABY72010.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia rickettsii str. Iowa] (478 aa)
Score = 190, Expect = 9.3e-13, Identities = 61/182 (33%), Positives = 99/182 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K IAVSGG DS+ALL    +K ++  V V+++ RE S +  +++   N K +   H+++ S   NLQ  RE RYD  + EL I +L AH ++D++E+ + L +N   L   + + ++ +IRPL N K L +Y S NI++ D +N D+Y RNV+R+ +A+
 S:  21 KISIAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELFVISVDHNLREQSKQETHYIQNISNSLNRKHYSLSFDHQNNFS------NLQERAREGRYDLMTNLCLELDILVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWYNNIHIIRPLYNIPKSELVEYLVSHNIKWFEDESNSSDKYRRNVIRQKLAK 203
>gi|109647742|ref|ZP_01371645.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109640832|gb|EAT50387.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (472 aa)
Score = 189, Expect = 1.1e-12, Identities = 54/177 (30%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY-KDI-NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L AVSGGPDS+AL +     +++ +  + HV++ RE+SD++EK+V++ + + +  +  H+ D  Y K + + QT RE RY +++ ++   + AH  D E+  L +   L   K +  LIRPLL TK+ + +YCR++ + + +D++N  Y RN +R
 S:  19 RILAAVSGGPDSVALAHILWRYIQDKQEQKITLVITHVHHGVREESDDEEKMVQNMARDWEIPCLI---HRFDSKNYAKSVGKSFQTAAREWRYACWQEDMRKENCTLLATAHHLGDQAETVLYRLLRGSGTAGLAGIYPQKGK---LIRPLLTVTKEDILEYCRNEKLPYALDHSNEEPIYVRNKIR 200
>gi|90962327|ref|YP_536243.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase TilS [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821521|gb|ABE00160.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase TilS [Lactobacillus salivarius UCC118] (452 aa)
Score = 189, Expect = 1.2e-12, Identities = 75/270 (27%), Positives = 138/270 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRS-LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK---NMFFIK-LLDSKFNNWIKQD-FDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVK 273
      K L+AVS G DSM LL+  L +    + ++++ RE S + K ++++C  N+ L+V+  K++   + +++  RE+RY+FFEK+ +E I+ ++ AH +D E+ M L +     I+  FR  ++RP+L  KK + Y +  I++ D TN D Y RN +R +  K  +F  V + +  N+ I+ + D K N  K++  + F+K  ++ L+ +L  G++ E +++QI+ +N K  K
 S:  25 KVLLAVSTGVDSMVLLSGMLKLSKVLDVEINIAYIDHQLREQSKEETKFIKEFCFARNIPLYVYRWEKEE----HPVQSIEAAAREVRYNFFEKVLKENNIEYLVTAHHGDDQAETFLMKLIRGGNIQQLQAIQSVRIFREDYQIVRPMLIFNKKEIYDYAKQLGIKYYEDETNKSDDYQRNRLRHHIIPVLKAENPEFLKHVLGYTQQLTNNLQAIQEVADVKLNKISKEETLGYDKFVKESPLWQRILLERYLEVKGLEIKETQVQQILAMLNDKKKPQAK 303
>gi|55981511|ref|YP_144808.1| cell cycle protein MesJ [Thermus thermophilus HB8] >gi|61217197|sp|Q5SI38|TILS_THET8 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|55772924|dbj|BAD71365.1| probable cell cycle protein MesJ [Thermus thermophilus HB8] (507 aa)
Score = 189, Expect = 1.3e-12, Identities = 58/179 (32%), Positives = 93/179 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDS--MALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI--NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K  ++AVSGG DS +ALL K+   V H+++ R +S D+ VR  ++   F F T + +V++    NL+  RE+RY F ++++E+G + IL AH +D E+ + L +    GIR   R I++RPLL T++ L Y R++  + D TN   RN +R
 S:  16 KDPLVLAVSGGGDSVALALLVKEAGRQAVVAHLDHGLRPESPLDQAFVRALAERLG---FPFFTERVEVARIAQARGENLEAVAREVRYAFLHRVAREVGARAILTAHTLDDQAETVLLQLLQGTARA-TGIRE----REGIVVRPLLAHTREELRAYLRARGEAWREDPTNQDPALDRNFLR 190
>gi|46199478|ref|YP_005145.1| putative cell cycle protein mesJ-like protein [Thermus thermophilus HB27] >gi|61217297|sp|Q72IF6|TILS_THET2 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|46197104|gb|AAS81518.1| putative cell cycle protein mesJ-like protein [Thermus thermophilus HB27] (507 aa)
Score = 189, Expect = 1.3e-12, Identities = 58/179 (32%), Positives = 93/179 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDS--MALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI--NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K  ++AVSGG DS +ALL K+   V H+++ R +S D+ VR  ++   F F T + +V++    NL+  RE+RY F ++++E+G + IL AH +D E+ + L +    GIR   R I++RPLL T++ L Y R++  + D TN   RN +R
 S:  16 KDPLVLAVSGGGDSVALALLVKEAGRQAVVAHLDHGLRPESPLDQAFVRALAERLG---FPFFTERVEVARIAQARGENLEAVAREVRYAFLHRVAREVGARAILTAHTLDDQAETVLLQLLQGTARA-TGIRE----REGIVVRPLLAHTREELRAYLRARGEAWREDPTNQDPALDRNFLR 190
>gi|110597047|ref|ZP_01385336.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110341238|gb|EAT59703.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (337 aa)
Score = 188, Expect = 1.6e-12, Identities = 67/177 (37%), Positives = 99/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L+A+SGGPDSMA+L+     HL AV H N+ R +SD DE VR+  + ++ FV FDT +  S+ K  +L+  R +RY FF+K+ +E G K+ AH +D E+  +L +   L GIR   R+ +IRP+L  K ++ Y + K I  ID +N D Y RN +R
 S:  23 RILVALSGGPDSMAMLSLFTALRPVLHLQLAVAHCNFLLRGRESDGDEDFVREAALRLGMECFVERFDT-RHHASQLK--KSLEETARILRYGFFDKVLEEQGFSKVATAHHVSDNAETILFNLFRGASLPALKGIRA----RNDRIIRPMLLLHKAEIKGYLKEKGIASRIDSSNSSDDYDRNFIR 202
>gi|67458532|ref|YP_246156.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia felis URRWXCal2] >gi|75537001|sp|Q4UN67|TILS_RICFE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|67004065|gb|AAY60991.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia felis URRWXCal2] (430 aa)
Score = 187, Expect = 2.1e-12, Identities = 67/213 (31%), Positives = 112/213 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKF 216
      K  AVSGG DS+ALL    +K ++ +V V+++ RE S +  +++   N K +   H+++ S   NLQ  RE RYD  + EL I +L AH ++D++E+ + L +N   L   + + ++ +IRPL N K L +Y S NI++ D +N D+Y RN++R+ +A+ +    Y+K   L+ +  LLD+KF
 S:  21 KIAAAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELSVISVDHNLREQSKQETHYIQNISNSLNRKHYSLSFDHQNNFS------NLQERAREGRYDLMTNLCLELDILVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWYNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVSHNIKWFEDESNSSDKYRRNIIRQKLAKGED------YIKADII-LQQLKINDLLDNKF 227
>gi|34580975|ref|ZP_00142455.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia sibirica 246] >gi|28262360|gb|EAA25864.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia sibirica 246] (478 aa)
Score = 186, Expect = 2.4e-12, Identities = 60/182 (32%), Positives = 98/182 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K IAVSGG DS+ALL    +K ++  V V+++ RE S +  +++   N K +   H+++ S   NLQ  RE RYD  + EL I +L AH ++D++E+ + L +N   L   + + ++ +IRPL N K L +Y  NI++ D +N D+Y RNV+R+ +A+
 S:  21 KISIAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELFVISVDHNLREQSKQETHYIQNISNSLNRKHYSLSFDHQNNFS------NLQERAREGRYDLMTNLCLELDILVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWYNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVRHNIKWFEDESNSSDKYRRNVIRQKLAK 203
>gi|110639392|ref|YP_679602.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110282073|gb|ABG60259.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (450 aa)
Score = 186, Expect = 2.5e-12, Identities = 58/177 (32%), Positives = 95/177 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+ VSGG DS+ L +  K   V H N+ R +SD DE+ V D  K + + V  + D S +  N L Q  RE+RY +F++++++ G  I AHQ ND +E+ ++L++   L GI K+   +IRPLL  + + Y  N+++ D +N ++Y+RN++R
 S:  20 KILLTVSGGIDSIVLFDLFVKAGFSFGVAHCNFSLRGSESDGDEQFVSDLAIKQGISIHV---KRFDTSAFASNNALSIQMAARELRYTWFKELARQYGYAAIATAHQLNDIIETTLINLSRGTGIAGLHGIPEKNG----EIIRPLLFAGRDKIRSYAEENNLKWREDSSNMEEKYARNLIR 195
>gi|15891990|ref|NP_359704.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia conorii str. Malish 7] >gi|20140671|sp|Q92JK0|TILS_RICCN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|15619104|gb|AAL02605.1| cell cycle protein MesJ [Rickettsia conorii str. Malish 7] (478 aa)
Score = 186, Expect = 2.6e-12, Identities = 60/182 (32%), Positives = 98/182 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K IAVSGG DS+ALL    +K ++  V V+++ RE S +  +++   N K +   H+++ S   NLQ  RE RYD  + EL I +L AH ++D++E+ + L +N   L   + + ++ +IRPL N K L +Y  NI++ D +N D+Y RNV+R+ +A+
 S:  21 KISIAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELFVISVDHNLREQSKQETHYIQNISNSLNRKHYSLSFDHQNNFS------NLQERAREGRYDLMTNLCLELDILVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWYNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVRHNIKWFEDESNSSDKYRRNVIRQKLAK 203
>gi|189346163|ref|YP_001942692.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium limicola DSM 245] >gi|189340310|gb|ACD89713.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium limicola DSM 245] (325 aa)
Score = 186, Expect = 2.6e-12, Identities = 64/187 (34%), Positives = 92/187 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      L+AVSGGPDSMALL   +    +V H N+ R E+SD+DE+ V + C+  ++ F  FDT   S K +    R RY +FE + QE + KI  H +D E+  +L +  L L  R  R  +IRPLL  K + Y + K I F D +N  Y RN +R +  ++ F+
 S:  25 LVAVSGGPDSMALLYLLCAVASVVRCRISVAHCNFQLRGEESDSDERFVMEQCRLLGVECFSRQFDTAAVSASWKKSVEETA---RLQRYSWFETLLQEREMTKIATGHHVSDNAETILFNLFRGTSLLGLKGIRAMHGR---VIRPLLLLHKSDILGYLQEKEIPFRTDASNESIDYDRNFIRNRVIPLIEERFE 214
>gi|29840521|ref|NP_829627.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydophila caviae GPIC] >gi|61216617|sp|Q822B9|TILS_CHLCV tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|29834870|gb|AAP05505.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydophila caviae GPIC] (317 aa)
Score = 186, Expect = 2.8e-12, Identities = 59/193 (30%), Positives = 99/193 (51%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS-KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSL--NKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      MK YL+A+SGG DS+ LL  K R +   HV++ RE S + + ++ C++ + + +   D V +Y+  + +  R RY F K+ +E + I +AH ND E+  L  + NL G+ K+ + + L RPLL+ K+ +   ++N+ V D TN +RY R +RK + W ++ F K
 S:  21 MKKSYLLALSGGSDSLFLLYLLKSRGVAFTAVHVDHGWRESSYREAEELKIRCEEEGIPILI-----DHVPPEYRTSRDPENAARRYRYTLFHKVCKEQNLAGIFLAHHANDQAETVLKRLLEGASLSNL-KGMSPKTSYEDIPLFRPLLHIPKQIIINVLDAENVPCVQDITNTDERYLRARMRKKIFPWLEEIFGK 212
>gi|189499568|ref|YP_001959038.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189495009|gb|ACE03557.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (334 aa)
Score = 186, Expect = 2.9e-12, Identities = 66/195 (33%), Positives = 99/195 (50%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVE---AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYL 196
      +  L AVSGGPDSMALL   R +++  +V H N+ R E+S+ DE+ VR C+K L+ FV FDT KD   K I    R RY FF ++ + G ++  H +D E+  +L +   L GIR +    +IRPLL  K+ + +Y  K I + +D +N   RN +R +  ++ F  +L
 S:  25 REHVLAAVSGGPDSMALLYLLCAVRSVLKVRISVAHCNFQLRGEESELDEEFVRSECEKLGLECFVRRFDTQKDARRLKKSIEETA---RIERYGFFHELIAKDGFDRVATGHHVSDNAETVLFNLIRGSSISGLKGIRSEHGH----VIRPLLLMQKRDITRYIGEKEISYRVDSSNIGIEPDRNFIRNKIIPLIEERFNNKFL 222
>gi|154505539|ref|ZP_02042277.1| hypothetical protein RUMGNA_03076 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794197|gb|EDN76617.1| hypothetical protein RUMGNA_03076 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (469 aa)
Score = 185, Expect = 3.4e-12, Identities = 55/177 (31%), Positives = 94/177 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K + +SGG DS+ LL   L E +    HVN+ R E++ DE+  +C++ N+  V+ + +++ K ++ ++  R +R  FE++  G KI +AH +ND E+ ++L +    GIR S R +  +IRPLL  +K +E Y +  + + D TN D Y+RN +R
 S:  20 KVIAGISGGADSICLLFVLLRLQEKIGFDVIAVHVNHGLRGENAKRDERFTETFCRERNVPCIVYHENVKEIAAQKKLS-VEEAGRLVRRKAFEEVRIRYGGTKIALAHHQNDNAETMLLNLARGT-----GIRGLSGIRPVNGYMIRPLLGINRKEIEYYLKEHQLSYCEDETNAGDEYTRNRIR 199
>gi|154248857|ref|YP_001409682.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|154152793|gb|ABS60025.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (457 aa)
Score = 184, Expect = 4.1e-12, Identities = 60/175 (34%), Positives = 95/175 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DS+ +L+   K  L+  V  N+ R ++D++  V+ +C+  + F +  DV Y + N L +  R +RY+F ++ ++E G  I AH ND LE+ +  K   L   K + I IRPL+ T+K +E+Y + + +E+VID TNF  Y+RN VR
 S:  39 LLAVSGGVDSIVMLDLFNRAKDELLINIGVATFNHKLRTEADDEVIFVQKFCEGLGIPFFPGEA---DVKMYCEQNKLSIEEGARILRYEFLKRTAKENGYSFIATAHNANDLLETIILRQIKGTGPFGLA---AIKPINGIFIRPLIFFTRKEIEEYAKERKLEYVIDRTNFDIEYNRNFVR 215
>gi|126663890|ref|ZP_01734885.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126624154|gb|EAZ94847.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Flavobacteria bacterium BAL38] (219 aa)
Score = 184, Expect = 4.5e-12, Identities = 57/179 (31%), Positives = 104/179 (58%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA--VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K+ IAVSGG DSM LL+ +H  + V H N+ R E+SD D + + DYC++ N++L +   + ++K   ++Q  R++RY++F + +E ++ + AH +D LE+ ++L++    GI  +  +  +IRPLL +++ +EQY + NI++ D +N  +Y RN +R
 S:  18 RDKFYIAVSGGIDSMVLLHLFQHFQFSFGVLHCNFKLRGEESDADMRFIHDYCEENNIQLRIGFFETEMIAKELK-ESIQVTARKLRYNWFYEQMEENDVQFVATAHHLDDSLETFLINLSRGT-----GIDGLTGIPEINDQIIRPLLPFSREEIEQYAKVNNIQWREDASNATTKYLRNKLR 195
>gi|57240790|ref|ZP_00368738.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter lari RM2100] >gi|57018409|gb|EAL55183.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter lari RM2100] (318 aa)
Score = 183, Expect = 5.4e-12, Identities = 60/181 (33%), Positives = 100/181 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL----LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      K L+A S G DS AL  LNK   A+ +NY R++SD +E+ ++ KKYN K+FV  K +    N +  R +RY+FF++I ++  + +++AH ND E  M +K  + LG +  K + I++RPL+N +K + + + +NI++ D +N ++Y RN +RK A
 S:  11 KNLLAFSHGSDSSALFFMLLNKNIDFDLAL--INYKTRKNSDKEEQSAKELAKKYNKKIFVKIATKIE-------KNFEANARAVRYEFFDEICKKYKYENLILAHNLNDKFEWFLMQFSKGAGFVELLGFKAVEKKENFIIVRPLINTSKDEILNFLKKENIKYFYDESNDDEKYFRNFIRKNFA 187
>gi|23097532|ref|NP_690998.1| cell-cycle protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|61216653|sp|Q8EU18|TILS_OCEIH tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|22775755|dbj|BAC12033.1| cell-cycle protein [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (466 aa)
Score = 183, Expect = 5.5e-12, Identities = 59/196 (30%), Positives = 101/196 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      K ++ VSGG DSMALL+ ++L E     +N+ R EDS D+K V +C  +++   H+ DV +Y+  + +  R +RY+ +E  ++ G  + + H +D +E+ +M L +  N F GI K F S LIRP L  K+ + Y +  + F D TN ++Y+RN R +   K ++ ++ +
 S:  20 KIIVGVSGGSDSMALLHFLKNLQEQWEIEVIALTINHQLRGEDSTADQKFVEQWCFHSDIRCI---AHQVDVGEYQRQYRVSEELAARRLRYEIYEAEMRKQGADYLALGHHGDDQVETLFMRLTRVATSNAFEGIPVKRSFASGQLIRPFLCVNKQLILNYVKENEVPFREDQTNKDNKYTRNYYRNEIIPLLTKNNERLFITAQ 222
>gi|89898057|ref|YP_515167.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila felis Fe/C-56] >gi|89331429|dbj|BAE81022.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila felis Fe/C-56] (317 aa)
Score = 183, Expect = 5.8e-12, Identities = 62/193 (32%), Positives = 98/193 (50%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS-KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKND--------FLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      MK YL+A+SGG DS+ LL  K R +   HV+Y RE S + + +  C+  + + V   D V +Y+  + +  R RY F K+ Q+ + I +AH ND     LE A++S K    G+R + + + ++RPLL+ K L +  + NI +V D TN +RY R +R + W ++ F K
 S:  21 MKKSYLLALSGGSDSLFLLYLLKSRGVSFIAVHVDYGWRESSYREAEELELRCQAEGVPIIV-----DHVPPEYRTSRDQENAARRYRYALFHKVCQKKNLSGIFLAHHANDQAETVLKRVLEGAHLSNLK-------GMRGEVYYEGIPILRPLLHIPKIVLSRTLDAANIHYVHDITNTDERYLRARMRNKIFPWLEEIFGK 212
>gi|119356415|ref|YP_911059.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|119353764|gb|ABL64635.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (325 aa)
Score = 183, Expect = 6.0e-12, Identities = 65/175 (37%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DSMALL+  + AV    H N+ R E+SD DE+ V++ C  + +  FDT K  ++K  +++  R +RY +F+ + E G+K +  H ND E+ M N +  LG+R   R I IRPLL  K + Y  K+I F ID TNF   RN +R
 S:  25 LLAVSGGSDSMALLHLFCAIRRAVPCRISAVHCNFRLRAEESDEDERFVQEACLALGVTCYTVGFDTLKM-AGEWK--TSIEETARILRYRYFDTLLSEHGMKVVATGHHVNDNAET--MLFNLFRGTSLLGLRGIRAKRGKI-IRPLLLVHKVEILGYIDEKHIAFRIDATNFGIDPDRNFIR 202
>gi|148264776|ref|YP_001231482.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|146398276|gb|ABQ26909.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] (459 aa)
Score = 182, Expect = 7.9e-12, Identities = 55/175 (31%), Positives = 90/175 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVSGG DS+ALL+     L  V H+N+ R +SD DE VR+  KY +     D+SK + ++ L+  R RY FF +I+   + +++AH +D E+ M L +    G+  +  + + +RPLL+ T+ +E Y R + + F D +N  + RN VR
 S:  22 VVAVSGGADSVALLDVLAGFSSLRLRLIVVHLNHCLRGAESDADEAFVRELAGKYGVTFVTQAVDVQDLSKREKLS-LEEAGRAARYRFFSEIAASCKARAVVLAHHADDQAETVLMRLLRGAGGS--GLCAMAAKSAGMYVRPLLSVTRFEIEAYLRERGLVFRTDSSNADVNFLRNRVR 199
>gi|157803229|ref|YP_001491778.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia canadensis str. McKiel] >gi|157784492|gb|ABV72993.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia canadensis str. McKiel] (432 aa)
Score = 182, Expect = 8.2e-12, Identities = 68/210 (32%), Positives = 112/210 (53%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLF--VFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKF 216
      +AVSGG DS+ALL    KK ++  V V+++ RE S +  +++   N K +  FD H+++ S   NLQ  RE RY+  + EL I +L AH ++D++E+ + L +N   L   +  ++ +IRPL N K L +Y + NI++ D +N D+Y RN+VR+ +A+   ++ Y+K   L+ +  LLD KF
 S:  26 VAVSGGSDSVALLYLTNVWAKKNNIELFVISVDHNLREQSKQETHYIQNISNSLNRKHYNLSFD-HQNNFS------NLQERAREGRYNLMTNLCLELDILALLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWHNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVNHNIKWFEDESNLSDKYKRNLVRQKLAK------EEDYIKADII-LQQLKINNLLDDKF 229
>gi|83816193|ref|YP_445830.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salinibacter ruber DSM 13855] >gi|83757587|gb|ABC45700.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salinibacter ruber DSM 13855] (468 aa)
Score = 182, Expect = 8.3e-12, Identities = 57/175 (32%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHL---VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYN----LKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK-KNLFLGIRRKSKFR---SLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DSM L+ R L  V A+ HVNY R +D DE +VR +C + +  L +  D   S+ +  +LQ  R +RYD   + E+G  +  H ++D E+ ++L +    G+R     S+ L+RPLL+ + ++E Y S + + D TN  Y R V+R
 S:  25 LVAASGGVDSMTCLSVLRRLDVDVHAL-HVNYGLRAGADGDEALVRRWCHEQSPAVPLSVVALDAEARAASEDE---SLQAAARRLRYDALAAAAAEIGAPVVATGHHRDDQAETLLLNLVRGSGPEGVAGMRPARPLEADPSVSLVRPLLDARRDAIEAYAESMGLPWRTDPTNQRHDYDRGVIR 206
>gi|157825192|ref|YP_001492912.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia akari str. Hartford] >gi|166988063|sp|A8GLX9|TILS_RICAH tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|157799150|gb|ABV74404.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Rickettsia akari str. Hartford] (430 aa)
Score = 181, Expect = 9.2e-12, Identities = 58/182 (31%), Positives = 98/182 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K +AVSGG DS+ALL    +K ++ +V V+++ RE S +  V++   N K +   H+++ S   NLQ  R RYD  + E I +L AH ++D++E+ + L +N   L   + + ++ +IRPL N K L +Y S NI++ D +N D+Y RN++R+ +A+
 S:  21 KIAVAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELSVISVDHNLREQSKQETYYVQNISNSLNRKHYSLSFDHQNNFS------NLQERARAGRYDLMTNLCLEFDILVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNINWYNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVSHNIKWFEDESNSSDKYRRNIIRQKLAK 203
>gi|150008036|ref|YP_001302779.1| putative cell-cycle protein [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|149936460|gb|ABR43157.1| putative cell-cycle protein [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (438 aa)
Score = 181, Expect = 9.5e-12, Identities = 51/175 (29%), Positives = 94/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA--VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS--KFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ +SGG DS+ALL   L    H N+H R E+SD DE  ++ +  +   D   + + ++ ++  RE+RY +FE++ + LG +  +AH ++D +E+ M+L +    GIR S + R+ ++RPLL +++ + +  +  +++D TN D Y+RN +R
 S:  22 LVGLSGGADSVALLGVLVRLGYPCIALHCNFHLRGEESDRDEAFACEFAESLEVPFHKIDFDTISYAGERHLS-IEMAARELRYAWFEEMRERLGGQATAVAHHRDDNVETVLMNLIRGT-----GIRGMSGIRPRNGFIVRPLLCVSREDILAWLADQGYAYMVDSTNLSDAYTRNFIR 195
>gi|85859371|ref|YP_461573.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85722462|gb|ABC77405.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] (476 aa)
Score = 181, Expect = 1.0e-11, Identities = 52/178 (29%), Positives = 98/178 (55%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK------KRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN----NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      + AVSGGPDS+ALL+    + L +V H+N+ R +SD +E++VR  K+ +  V  + D+  + +  +L+  R+ RY+FF ++ E+G +I + H + D E+ M+ +    G++   R  IRPLL +++ + + +++++ F+ D +N D + RN +R M
 S:  22 IAAVSGGPDSVALLHVLISLACEYELTLSVAHLNHGLRGSESDAEEQLVRQLSKERGISCSV---KRIDLQALRKCDRRKCSLEDIGRQERYEFFTALAAEIGASRIALGHHREDQAETVLMNFIRGSG--LEGLKGIRPVRDGCFIRPLLEVSRRDILDFLQAEHLPFLEDSSNSEDHFLRNRIRHHM 205
>gi|15834848|ref|NP_296607.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydia muridarum Nigg] >gi|61216745|sp|Q9PL79|TILS_CHLMU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|7190268|gb|AAF39100.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydia muridarum Nigg] (321 aa)
Score = 181, Expect = 1.1e-11, Identities = 54/192 (28%), Positives = 103/192 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK--NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K KYL+A+SGG DS+ L L + R +   HV+Y RE S +  +  C++ + F+ D + +V+  D ++++  R+ RY+ F ++ +E   + + H +D E+  + +   NL G+ R  ++ + L+RPLL+ TK+ + +  + IE+V D TN +R+ R +R+ + + ++ F K
 S:  22 KKKYLLALSGGSDSLLLMYLLRSRGISFTAVHVDYGWRETSYQEACDLASLCEREQIP-FILD--RQEVANPMDFSDIENIARQYRYELFYRLCKERLFAGVFLGHHADDQAETILKRVFEGAHLGNL-KGMARYGTYKGITLLRPLLHITKRQIVEALDNYRIEYVQDATNADERFLRARMREQLFPYLQEIFGK 213
>gi|57239569|ref|YP_180705.1| hypothetical protein Erum8420 [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58579557|ref|YP_197769.1| hypothetical protein ERWE_CDS_08930 [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|57161648|emb|CAH58577.1| conserved hypothetical protein [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] >gi|58418183|emb|CAI27387.1| Conserved hypothetical protein [Ehrlichia ruminantium str. Welgevonden] (442 aa)
Score = 180, Expect = 1.5e-11, Identities = 55/183 (30%), Positives = 94/183 (51%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWD 187
      Y IAVSGG DSM LL+      + VN+ R ++ +  V + + NLK + + H +   K +N+Q+ R+IRY  +  + I +++AHQKND E+ M L +  +  G++ +  + ++RPLL +++ L Y +KNI +V D +N  +Y R + R ++ E D
 S:  26 YAIAVSGGIDSMVLLHLSAICNTKFTPTILTVNHGLRSEAAQEALFVYQHSQNLNLKCHILNWHGE-----KPQSNIQSSARQIRYSLLLQWCNQNQINYLMVAHQKNDQAETIMMRLERGSGLDGLAGMQECTYLNGICILRPLLAISREELIHYADTKNITWVHDISNDNKKYKRTLYRNILKEVD 208
>gi|15618905|ref|NP_225191.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|15836528|ref|NP_301052.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila pneumoniae J138] >gi|16752030|ref|NP_445396.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|33242366|ref|NP_877307.1| putative p-loop ATPase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] >gi|61216756|sp|Q9Z6R2|TILS_CHLPN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|4377326|gb|AAD19134.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila pneumoniae CWL029] >gi|7189770|gb|AAF38647.1| MesJ/Ycf62 family protein [Chlamydophila pneumoniae AR39] >gi|8979370|dbj|BAA99204.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydophila pneumoniae J138] >gi|33236877|gb|AAP98964.1| putative p-loop ATPase [Chlamydophila pneumoniae TW-183] (319 aa)
Score = 179, Expect = 1.6e-11, Identities = 59/193 (30%), Positives = 102/193 (52%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKND--------FLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      +K +YL+A+SGG DS+ L L K+R +   H+++ R S + K + + C + + FV T  +  KD+ N   R+ RY F + ++L  I +AH ND     LESA+++ K    + +S  ++L+RPLL+ K SL++  ++ I ++ D +N +RY R +RK + W ++ F K
 S:  23 VKKRYLLALSGGSDSLFLFYLLKERGVSFTAVHIDHGWRSTSAQEAKELEELCAREGVP-FVLYTLTAEEQGDKDLENQA---RKKRYAFLYESYRQLDAGGIFLAHHANDQAETVLKRLLESAHLTNLK-------AMAERSYVEDVLLLRPLLHIPKSSLKEALDARGISYLQDPSNEDERYLRARMRKKLFPWLEEVFGK 214
>gi|58617611|ref|YP_196810.1| hypothetical protein ERGA_CDS_08840 [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] >gi|58417223|emb|CAI28336.1| Conserved hypothetical protein [Ehrlichia ruminantium str. Gardel] (442 aa)
Score = 178, Expect = 2.1e-11, Identities = 54/183 (29%), Positives = 94/183 (51%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWD 187
      Y IAVSGG DSM LL+      + VN+ R ++ +  V + + NLK + + H +   K +N+Q+ R+IRY  +  + + +++AHQKND E+ M L +  +  G++ +  + ++RPLL +++ L Y +KNI +V D +N  +Y R + R ++ E D
 S:  26 YAIAVSGGIDSMVLLHLSAICNTKFTPTILTVNHGLRSEAAQEALFVYQHSQNLNLKCHILNWHGE-----KPQSNIQSSARQIRYSLLLQWCNQNQVNYLMVAHQKNDQAETIMMRLERGSGLDGLAGMQECTYLNGICILRPLLAISREELIHYADTKNITWVHDISNDNKKYKRTLYRNILKEVD 208
>gi|73667491|ref|YP_303507.1| cell cycle protein MesJ [Ehrlichia canis str. Jake] >gi|72394632|gb|AAZ68909.1| cell cycle protein MesJ [Ehrlichia canis str. Jake] (433 aa)
Score = 178, Expect = 2.3e-11, Identities = 54/187 (28%), Positives = 96/187 (51%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWD 187
      +  Y +AVSGG DSM LL+   + H  + VN+ R+++ +  V + + NLK + + H   K + +N+Q+ R+IRY  +  E I +++AHQKND E+ + L +  +  G++ +  + ++RPLL+ ++ L QY  NI ++ D +N  +Y R + R M+  D
 S:  15 LNSAYAVAVSGGIDSMVLLHLSAQHRNHNTPIILTVNHGLRQEAKQEALFVFQHSQNLNLKCHILNWH----GKLPE-SNIQSSARQIRYGLLLQWCNENRINYLMVAHQKNDQAETIMIRLERGSGLDGLAGMQECTYLNGICILRPLLSVSRTELLQYASQNNIPWINDPSNNNKKYKRTLYRNMLETTD 201
>gi|118475434|ref|YP_892513.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118414660|gb|ABK83080.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (336 aa)
Score = 178, Expect = 2.4e-11, Identities = 62/194 (31%), Positives = 110/194 (56%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL---LNKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIR----RKSKF----RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLK 197
      K L+A S G DS AL  LN+K  +E C +NY R SD +E  ++ C K+N +++  K   ++ +N +  R+IR+ FF++I +   +++AHQ ND LE +M L+K  + L G+   + ++F  + + +IRPL+N ++ + Y + KNI + D +NF ++ RN +R  ++  + F+K +K
 S:  13 KCLLAFSYGTDSTALFHILNEKN--IEFDCAFINYKTRVQSDEEEVSAKELCLKFNKNIYI----KIAPLNLENGSNFEKKARDIRHKFFDEICIKFNYDTLILAHQLNDCLEWLFMQLSKGSGTVQLCGLEPTNTKIAEFENIKKQISVIRPLINVSRNEIISYLKQKNINYFTDISNFDFKFKRNFIRANFSDAFIEKFEKGVIK 213
>gi|81429211|ref|YP_396212.1| ATPase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610854|emb|CAI55906.1| Putative ATPase of the PP-loop superfamily, cell cycle protein [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (459 aa)
Score = 178, Expect = 2.4e-11, Identities = 59/186 (31%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV----FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++A S G DSM LL  + L A   V HVN+ R +S +E +R +C + +L L V    H      ++  RE RY FFE +    ++ AH +D LE+ M  ++ + +  GI+ + F  LIRPLL  K+ L Y + NI  D TN+   RN VR + + K+
 S:  21 KVIVATSTGVDSMVLLTLLQRLPTALKPQLIVAHVNHELRTESVAEEAYLRQFCLENDLSLQVAHWPLQQHPQ--------TGIEAAAREFRYQFFEHLMTAEKADYLVTAHHGDDQLETLMMKFIRSGELHEMRGIQSQRPFADGTLIRPLLPFAKQDLRDYALANNITSFEDQTNYETTVLRNRVRHTLVPFLKQ 209
>gi|42526849|ref|NP_971947.1| hypothetical protein TDE1341 [Treponema denticola ATCC 35405] >gi|61217302|sp|Q73N15|TILS_TREDE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|41817164|gb|AAS11858.1| conserved hypothetical protein [Treponema denticola ATCC 35405] (460 aa)
Score = 178, Expect = 2.4e-11, Identities = 65/177 (36%), Positives = 94/177 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDN--DEKIVRDYCKKYNL-------KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSL-NKNKKNLFLGIR-RKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L+AVSGG DSMA+L+  L     V VN++ R + +  D + V D+C      K VFD K+ + +D    R +RY+ FEK + L  IL AH KND E+ M L  ++  +GI R+ +F   IRP+LN ++ +E+Y + KNI + D TN  Y RN VR
 S:  31 RLLLAVSGGADSMAMLSAFLELKSDINAEIFVLTVNHNIRPEKETLGDAQFVLDFCNDKCPCILAEIPKNTVFDEAKNRKTGIEDAA------RFLRYNEFEKAADSLNADYILTAHNKNDNYETVLMRLFQGSEPEALMGISPRRGRF-----IRPMLNISRSEIEEYLKEKNIPWREDATNLEASYLRNKVR 213
>gi|153815236|ref|ZP_01967904.1| hypothetical protein RUMTOR_01470 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847495|gb|EDK24413.1| hypothetical protein RUMTOR_01470 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (488 aa)
Score = 178, Expect = 2.6e-11, Identities = 59/175 (33%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + VSGG DS+ LL    +K   VCHVN+ R  +D DE+ V+ C + ++ VF  + +++ K  + +  RE+R + FE++ E G KI AH ++D E+      + L I R + R L     IRPLL+ T+ +E Y R + I + +D TN D Y+RN +R
 S:  30 IAGVSGGADSVCLLLTLCSLREKFGFEVKVCHVNHCLRGAAADADEEYVKKLCGELGVECRVFRKEVELIAE-KRKQSCEEAGREVRREAFEQMCAENGGTKIATAHHRDDQAET-----------VLLNIARGTGIRGLCGIVPVRDNRIRPLLSLTRDRIESYLRERGIVWRVDATNEEDDYTRNRIR 207
>gi|56417150|ref|YP_154224.1| cell cycle protein [Anaplasma marginale str. St. Maries] >gi|56388382|gb|AAV86969.1| cell cycle protein [Anaplasma marginale str. St. Maries] (501 aa)
Score = 177, Expect = 2.6e-11, Identities = 54/181 (29%), Positives = 89/181 (49%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEA-----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      Y +AVSGG DS+ LLN   H +A   V  N+ R ++D++ + V+    L  +  ++  S   + Q  REIRY  +  E +K +L AH K+D E+ M L +  +  G+ +S F + + RPLL T++ + +Y  K + +V D +N  +Y R  R ++AE
 S:  72 YAVAVSGGVDSITLLNLVAALHKTQATSRPVVLTGNHGFRAEADHETRFVQKRAVALGLDCEILRWNRHRTS-----SKSQETAREIRYSLLHQWCTEHSVKFLLTAHNKSDQAETVLMHLERGSGIDGLSGMHERSVFGDITIYRPLLGFTRQEILEYATQKQLSWVEDPSNQDPKYRRTFFRNLIAE 255
>gi|61216416|sp|Q5P9R1|TILS_ANAMM tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) (466 aa)
Score = 177, Expect = 2.6e-11, Identities = 54/181 (29%), Positives = 89/181 (49%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEA-----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      Y +AVSGG DS+ LLN   H +A   V  N+ R ++D++ + V+    L  +  ++  S   + Q  REIRY  +  E +K +L AH K+D E+ M L +  +  G+ +S F + + RPLL T++ + +Y  K + +V D +N  +Y R  R ++AE
 S:  37 YAVAVSGGVDSITLLNLVAALHKTQATSRPVVLTGNHGFRAEADHETRFVQKRAVALGLDCEILRWNRHRTS-----SKSQETAREIRYSLLHQWCTEHSVKFLLTAHNKSDQAETVLMHLERGSGIDGLSGMHERSVFGDITIYRPLLGFTRQEILEYATQKQLSWVEDPSNQDPKYRRTFFRNLIAE 220
>gi|114565668|ref|YP_752822.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114336603|gb|ABI67451.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (454 aa)
Score = 177, Expect = 2.9e-11, Identities = 55/188 (29%), Positives = 99/188 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS--KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K L+ VSGGPDSMALL+  L    AV H+N+ R ++ +E+ VR++C+ + + +  + + D+   ++  L+  R+ RY +F + +EL  I AH ++D E+ + L +  K L  + RK +   L+RPLL +K + Y   I + +D +N  ++ RN +R + + +K +
 S:  20 KVLLGVSGGPDSMALLHIMHKLTTEMDLGLAVLHLNHGLRPEAAAEEEFVREHCRNWGIDFY---SRQADIRALALQEKKTLEEAGRDCRYRYFFEQLEELQADYIATAHHQDDQAETVLLHLLRGSGLKGLRGIMPRKGQ-----LLRPLLALSKAEIIHYLDENQIPYCLDQSNNDLKFLRNRIRCELIPYLQKAY 209
>gi|157827822|ref|YP_001496886.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia bellii OSU 85-389] >gi|166988064|sp|A8GY99|TILS_RICB8 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|157803126|gb|ABV79849.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia bellii OSU 85-389] (430 aa)
Score = 177, Expect = 3.0e-11, Identities = 57/182 (31%), Positives = 97/182 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLF-VFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K IAVSGG DS+ALL    KK ++  V V+++ R+ S + + +++   LK + +F H+++ S   NLQ  R+ RYD  + Q+L I +L AH ++D++E+ + L +   L   +  + +IRPL N K L Y + NI++ D +N  +Y RN +R+ +A+
 S:  21 KIAIAVSGGSDSVALLYLANIWAKKNNIELFVLSVDHNLRDQSKQEIEYIQNTANDLGLKFYSLFFDHQNNFS------NLQERARKGRYDLMTSLCQKLDILVLLTAHHEDDYIENFCLRLERKSGVFGLSSSSVNWHNNTQIIRPLFNIPKSELVNYLATNNIKWFEDQSNLSTKYRRNTIRQKLAK 203
>gi|91206209|ref|YP_538564.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia bellii RML369-C] >gi|122425129|sp|Q1RGN9|TILS_RICBR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|91069753|gb|ABE05475.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rickettsia bellii RML369-C] (430 aa)
Score = 176, Expect = 3.5e-11, Identities = 57/182 (31%), Positives = 97/182 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLF-VFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K IAVSGG DS+ALL    KK ++  V V+++ R+ S + + +++   LK + +F H+++ S   NLQ  R+ RYD  + Q+L I +L AH ++D++E+ + L +   L   +  + +IRPL N K L Y + NI++ D +N  +Y RN +R+ +A+
 S:  21 KIAIAVSGGSDSVALLYLANIWAKKNNIELFVLSVDHNLRDQSKQEIEYIQNTANDLGLKFYSLFFDHQNNFS------NLQERARKGRYDLMTSLCQKLDILVLLTAHHEDDYIENFCLRLERKSGVFGLSSSSVNWHNNTQIIRPLFNIPKSELVNYLATNNIKWFEDQSNLSTKYRRNTIRQKLAK 203
>gi|149197877|ref|ZP_01874926.1| hypothetical protein LNTAR_05301 [Lentisphaera araneosa HTCC2155] >gi|149139098|gb|EDM27502.1| hypothetical protein LNTAR_05301 [Lentisphaera araneosa HTCC2155] (417 aa)
Score = 176, Expect = 3.9e-11, Identities = 73/259 (28%), Positives = 124/259 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL--VEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF-WDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK--PNENKIEQIIE 262
      K L+ SGG DSMALL+ + L ++ V H N++ R +DS DE+ R+YC+  L+L V +  D+ K + N  +  R +R F E     I +AH +D ES +M ++   +  +RR+ K +L LIRPLL+ +++ L Y + N+ + D +N  D  RN VR +   + +   +K   + +  L S   + Q F  FL +  K ++ FL + G+  P + I ++++
 S:  11 KRLVLFSGGADSMALLHLMQSLGELDIVLHFNHNLRGDDSKQDEQFCRNYCEDNGLELIVVNL---DLDKERHANEGDEQLARRLRLQFLE---DHYCGWNIYLAHHLDDVKESFFMRAMRGANSSGLCALRRERKLGTLTLIRPLLDYSREQLRSYLKENNLTWREDSSNQDADYCDRNYVRNELMPKLSRLGKGLQHTLKHIAEDDDY----LQSAAEKELMQGFTSKLFLNLHAALKARVLRFFLENQGLAYVPTQASINRLLK 267
>gi|120436499|ref|YP_862185.1| PP-loop family protein [Gramella forsetii KT0803] >gi|117578649|emb|CAL67118.1| PP-loop family protein [Gramella forsetii KT0803] (437 aa)
Score = 175, Expect = 4.4e-11, Identities = 60/177 (33%), Positives = 97/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+AVSGG DS+ L L   L  + H N++ R D SD+DEK V D   ++++  T  + K+ + N ++Q  RE+RY++F ++S +   L AH ND LE+ ++L +   L  +K K   ++RPLL T+ +E + R KN+++ D +N D+Y RN +R
 S:  20 KLLLAVSGGVDSVVLAHLCLSAKLDFTIAHCNFNLRGDESDDDEKFVVDLADFLEVEVY---TESFNTLKFAENNKISVQMAARELRYEWFAELSNSVQFDYTLTAHHANDNLETFLINLIRGTGPEGLTGIKKEKNE---IVRPLLPFTRSEIEDFARKKNLKWREDSSNASDKYMRNKIR 195
>gi|154175317|ref|YP_001408589.1| PP-loop family protein [Campylobacter curvus 525.92] >gi|112803929|gb|EAU01273.1| PP-loop family [Campylobacter curvus 525.92] (330 aa)
Score = 175, Expect = 5.3e-11, Identities = 55/182 (30%), Positives = 94/182 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      K L+A S G DS AL    +  + V+Y++R S ++  R  K++ K F  T  ++S+  +N +  R+ RY+FF +I + G K +++AHQ +D E  M L K  N LG+  + +  ++RPLL  K LE + + + +++ ID TNF ++ RN +R+ +E
 S:  17 KNLLAFSHGVDSTALFYILNDAGVGFDIAIVDYNERAQSKDEVASARALAAKFDKKCF---TKSVNLSR----SNFECTARKARYEFFAEICAKNGYKNLILAHQLDDRFEWFLMQLAKGAGLNELLGMSDFERRKDYDILRPLLKFKKSQLEAFLKERGLKYFIDETNFSHKFRRNFMRQNFSE 194
>gi|15602154|ref|NP_245226.1| hypothetical protein PM0289 [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|61216731|sp|Q9CNY2|TILS_PASMU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|12720522|gb|AAK02373.1| MesJ [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (431 aa)
Score = 175, Expect = 5.4e-11, Identities = 76/278 (27%), Positives = 138/278 (49%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV----FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-----KMMAEWD------KKTFQKFYLKVKWFN-LKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKE 279
      +H++LI SGG DS ALL    K+ HL+  H+++  ++D   + C++ + L V   D HK      ++  RE RY  + I Q L  ++  AH + D E+ +++L +   LG ++RKS  L + RPLL T++ L Y +   +V D +N  RY RN +R   ++  W    +++ Q + + + N L + F + D   + +DF   LK   + +L+ L+L  G+ P++ ++ Q+I+ +  K+ S +++L E
 S:  17 QHQFLIGFSGGLDSTALLLLFAKLREKQPHLMLRAIHIHHGLSANADAWVTHCQQICQQVAIPLIVEQVKIDQHK----------GIEAGAREARY---QAIRQHLLPNEMFATAHHQQDQTETFFLALKRGSGLAGLGAMQRKSTLYCLPICRPLLTFTRQMLLDYVKQAGCPWVEDESNTDSRYERNFLRHEVLPRLRQRWPHFDNAVQRSAQHCFEQQQLLNELLHAEFAQHFDKTERTFQLRDFATRSQLK-----QNALLRLWLAQCGLSMPSKVQLTQLIQDVILAKSDSQPQFQLGE 302
>gi|150020112|ref|YP_001305466.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|149792633|gb|ABR30081.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] (423 aa)
Score = 174, Expect = 7.3e-11, Identities = 71/257 (27%), Positives = 138/257 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL---NKKRHL--VEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFI-KLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNY--KESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQI 260
      K LI VSGG DSM LL  N + + ++ VC V++ R++S + +V+++ + ++   +   SK K ++ ++  R++RY+FF +I +++G KI +AH ND +E+  L++    GI   + I IRPLL T++ +E + + I + +D +NF +Y+RN +R +  K+  F  V F ++N++ +  +++ N  + FD YF  ++ Y  E +  + +GI P++ K++++
 S:  22 KILIGVSGGVDSMTLLYLLNGVKDILNIDIVCVTVDHGLRKESKEEINLVKEFSRSLDVPCISGEIDVLGYSKEKKLS-IEEAARKLRYEFFYRIKEKVGASKIAVAHNLNDLVENVLFRLSRGAGP--FGIYGMKPVKGNI-IRPLLFFTREDIEDFAGNNKIPYAVDKSNFDTKYTRNFIRHNIIPKFKELNPSFERAVFRF-VENLWELDDFMENTINVKHVKIFDGVYFKVPEDEYVLVEFVRRQTIEQLGIAPDKEKLDRL 282
>gi|153854745|ref|ZP_01995979.1| hypothetical protein DORLON_01977 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149752652|gb|EDM62583.1| hypothetical protein DORLON_01977 [Dorea longicatena DSM 13814] (473 aa)
Score = 173, Expect = 8.0e-11, Identities = 56/179 (31%), Positives = 92/179 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K  + VSGG DS+ LL    K+   V H+++ R E +D DE VR C+K +++L F  +DV +Y    L+  R +R  FE++    +I +AH +ND E+  +L++    G++    +  IRPLL  ++ +E+Y + NI++ D TN D Y+RN +R
 S:  29 KDHVIAGVSGGADSVCLLFMLVKLQKEMRFGLTVVHIHHGLRGESADVDENYVRALCEKLDVELLAF---HEDVGRYAKEQKLTLEEAGRNVRRHIFEEVCHRKNGTRIALAHHQNDNAETLLWNLSRG-----CGLKGIGGISPVDGKYIRPLLGVRRQEIEEYLKENNIDYCTDETNLEDHYTRNRLR 210
>gi|148322418|gb|EDK87668.1| PP loop family cell cycle protein MesJ [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (448 aa)
Score = 173, Expect = 9.4e-11, Identities = 87/284 (30%), Positives = 148/284 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMAL---LNKKRHLVE---AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLK----IKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSV---KKYRL-KENQFIEIKNKK 289
      ++ SGGPDS+ L  L K +H    + H+N+ R ED+D+DE  +Y KK NL++F+   +++K   L+  RE RY FF +I +++  KI AH K+D +E+  L +   L   K ++ +IRP+  KK + +Y   I++ ID TNF + ++RN +R + + ++ +   K K F+L     ++ N   D +  L+  + N K++L+ LFLN  I+ N NKI++I  I N  +  K YR+ K+ ++ I++KK
 S:  24 VVGFSGGPDSVFLVEMLKKLQHFFNFKIYLVHINHLLRGEDADSDENFSFEYAKKNNLEIFIKRIPVKEIAKEIG-KTLEEVGREERYKFFSEIYEKVRATKIATAHNKDDQIETFLFRLIRGTS---LQGLEGIKIKNNNVIRPISEIYKKDILEYLNKNEIQYKIDKTNFENEFTRNSIRLDLIPFIEERYN-IKFKDKIFSLIKEIRENNQNNSLNLSDYTDSENRIILEKTKFLSNFDKKNLLSLFLNKKNIEVNRNKIDEISSLIKSNGTKKIDLDKSYRIVKDYTYLYIEDKK 317
>gi|172056094|ref|YP_001812554.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988615|gb|ACB59537.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (414 aa)
Score = 172, Expect = 1.0e-10, Identities = 53/179 (29%), Positives = 95/179 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL---LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYC--KKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K  L+AVSGG DSM L  L + H + + HV++ R++SD + + VR +  ++ +++  +   S    Q  R RY FF+++ E G + +++AH ++D LE+ + L + + + GI R  F + + RPLL +K+ L Y +++ + + D TN  +Y RN +R
 S:   9 KEPLLVAVSGGCDSMVLAHLLYEANHDL-MIVHVHHGLRKESDEEAEAVRAWAEARRVGIRMTRLEWEGQAPS--------QAACRTRRYAFFQEVMAETGRRHLVLAHHRDDQLETLLIQLIRGEAGVD-GIPRIRSFATGQIHRPLLPYSKQQLYDYAKARQVVWHEDETNAGTKYLRNQMR 182
>gi|121535066|ref|ZP_01666883.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121306316|gb|EAX47241.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (468 aa)
Score = 172, Expect = 1.1e-10, Identities = 52/177 (29%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + ++A SGGPDS+AL++  L A   V HV++ R +S + + VR +C++ L  V    V  +  + Q  R +RY F +++ LG KI  H ++D E+ ++ +    G R + + +IRPLL+ T++ +E YC ++ +  +D +N  Y RN VR
 S:  21 RVVVACSGGPDSLALVHLLHRLQPAYGFDMVVAHVDHMLRGAESAREAEFVRAFCRRLGLDCQVAAIDVPGVLAERG-GSTQEVARTLRYAFLRRVADSLGGAKIATGHHRDDQAETVLINFLRGAGP---GGLRGMQPAAGGIIRPLLSVTRQEIEDYCAAEGLTPCLDSSNLHTDYLRNRVR 200
>gi|78223098|ref|YP_384845.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78194353|gb|ABB32120.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Geobacter metallireducens GS-15] (468 aa)
Score = 172, Expect = 1.2e-10, Identities = 53/175 (30%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS--KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVSGG DS+ALL+     L  V H+N+ R +SD DE+ V D   L  F  K DV   ++ +L+  R RY+FF++++ + G + + +AH +D E+ + L +    G+  + R  +RPLL ++ +E Y  + + F ID +N  + RN +R
 S:  25 VVAVSGGADSVALLDILISLSDLRLNLVVAHLNHSLRGAESDGDERFVADLAASRGLP---FAGEKADVRALSIRERLSLEDAGRRARYEFFDRVATQYGARSVALAHHADDQAETLLLRLLRGAG--VTGLSAMAPRRDGRFVRPLLTLSRSEIEGYLHGRGLRFRIDSSNADTAFLRNRIR 202
>gi|19705273|ref|NP_602768.1| cell cycle protein MesJ [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|61216676|sp|Q8RHN5|TILS_FUSNN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|19713236|gb|AAL94067.1| Cell cycle protein MesJ [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (448 aa)
Score = 171, Expect = 1.4e-10, Identities = 86/289 (29%), Positives = 149/289 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLK----IKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSV---KKYRL-KENQFIEIKNKKILYSI 294
      ++ SGGPDS+ L+  + L     + H+N+ R ED+D+DE  +Y KK NL++F+   +++K   L+  RE RY FF +I +++G KI AH K+D +E+  L +   L   K ++ +IRP+  KK + +Y   I++ ID TNF + ++RN +R + + ++ +   K K F+L     ++ N   D +  L+  + + K++L+ LFLN  I+ N NKI++I  I N  +  K YR+ K+  + I+ KK ++I
 S:  24 VVGFSGGPDSVFLVEMLKKLQYFFNFKIYLVHINHLLRGEDADSDENFSFEYAKKNNLEIFIKRIPVKEIAKEVG-KTLEEVGREERYKFFSEIYEKVGANKIATAHNKDDQIETFLFRLIRGTS---LQGLEGIKIKNNNIIRPISEIYKKDILEYLNKNEIQYKIDKTNFENEFTRNSIRLNLIPFIEERYN-IKFKDKIFSLIEEIRENNQNNSLNLSNYTDSENRIILEKIKFLSDFDKKNLLSLFLNQKNIEVNRNKIDEINSLIKSNGTKKIDLDKSYRIVKDYTHLYIEEKKENFTI 322
>gi|123430775|ref|XP_001307953.1| PP-loop family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121889608|gb|EAX95023.1| PP-loop family protein [Trichomonas vaginalis G3] (444 aa)
Score = 171, Expect = 1.4e-10, Identities = 56/177 (31%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K + VSGG DSM L   L + +L  VCH+N+ RE + DE+ V+ C+ Y +K   + D+ ++ K ++ +  R +RY+FF + SQ  +KIL AH ND +E+  ++ +    G++ S  +  + RPL+N ++ +E Y   +++ D TNF + Y+RN +R
 S:  20 KLSLGVSGGADSMYLFYNFMDLKEDWNLDIIVCHLNHGIRETAKRDEEFVKKSCQAYGIKFISKTVNMDEFAREKKFSSEEAG-RILRYEFFRENSQG---RKILTAHNANDRVETVLFNIMRGT-----GLKGLSGITHVNGDIYRPLINIKREEIEDYLHKNKLQYFDDETNFEEIYTRNKIR 195
>gi|149183227|ref|ZP_01861672.1| hypothetical protein BSG1_17246 [Bacillus sp. SG-1] >gi|148849060|gb|EDL63265.1| hypothetical protein BSG1_17246 [Bacillus sp. SG-1] (467 aa)
Score = 170, Expect = 1.7e-10, Identities = 60/197 (30%), Positives = 98/197 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL---NKKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLF-LGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFN 202
      L AVSGGPDS++LL  NK R+L  V AVC +  E S +  V+ C++ ++ F   + +V  D   LQ  R RY F ++ ++ G K+  H +D +E+ M L +    +GI + F  +IRPLL +K+ + +YC  ++  D +N  Y+RN R+ + + K   +LK + F+
 S:  25 LAAVSGGPDSLSLLHFLNKYRNLWNVKVAAVCVDHMFRGEQSYEELLFVKKTCEEMDIPFF---GERLNVQGMLDDQKAGLQEGARNARYHLFARLIKDEGFTKLAFGHHGDDQVETILMQLTRGSSGRAKIGIPVQRDFYGARIIRPLLCLSKEEILKYCSETGLQPKFDPSNEKKDYTRNRFRQEVLPFLKGENPLVHLKFQQFS 228
>gi|68171364|ref|ZP_00544759.1| PP-loop [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] >gi|67999214|gb|EAM85869.1| PP-loop [Ehrlichia chaffeensis str. Sapulpa] (442 aa)
Score = 170, Expect = 1.7e-10, Identities = 56/183 (30%), Positives = 94/183 (51%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCH--------VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +  + IAVSGG DSM LL  HL  C+    VN+ R ++ +  V + + NLK + + H   K + +N+Q+ R IRY  +  E IK +++AHQKND E+ + L +  +  G++ +  + ++RPLL+ ++ L QY  NI ++ D +N  +Y R + R M+
 S:  23 LNDNFAIAVSGGIDSMTLL----HLSARYCNKNTPIVLTVNHGLRPEAAQEALFVFQHSQNLNLKCHILNWH----GKLPE-SNIQSSARRIRYKLLLQWCNENRIKYLMVAHQKNDQAETIMIRLERGSGLDGLAGMQEYTYLNGICILRPLLSASRTELLQYANKNNITWINDTSNNNKKYKRTLYRNML 205
>gi|88657904|ref|YP_507881.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] >gi|88599361|gb|ABD44830.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Ehrlichia chaffeensis str. Arkansas] (434 aa)
Score = 170, Expect = 1.9e-10, Identities = 56/183 (30%), Positives = 94/183 (51%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCH--------VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +  + IAVSGG DSM LL  HL  C+    VN+ R ++ +  V + + NLK + + H   K + +N+Q+ R IRY  +  E IK +++AHQKND E+ + L +  +  G++ +  + ++RPLL+ ++ L QY  NI ++ D +N  +Y R + R M+
 S:  15 LNDNFAIAVSGGIDSMTLL----HLSARYCNKNTPIVLTVNHGLRPEAAQEALFVFQHSQNLNLKCHILNWH----GKLPE-SNIQSSARRIRYKLLLQWCNENRIKYLMVAHQKNDQAETIMIRLERGSGLDGLAGMQEYTYLNGICILRPLLSASRTELLQYANKNNITWINDTSNNNKKYKRTLYRNML 197
>gi|124006425|ref|ZP_01691259.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123988082|gb|EAY27753.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Microscilla marina ATCC 23134] (450 aa)
Score = 170, Expect = 2.0e-10, Identities = 56/175 (32%), Positives = 96/175 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DS+ L +   K H  A+ H N+ R  S+ DE+ V+  + Y + FV FDT+  ++  I  Q  R +RY +FE++ + G  + AH +ND +E+ ++L +   L GI+ K    +IRP+L +++ +E Y + K +++ D +N ++Y RN +R
 S:  22 LLAVSGGIDSVVLTDLFAQIKSHGQVAIAHCNFQLRGVASEEDEEFVKQLAQHYGIPCFVTRFDTYTLAQAQKGSI---QMIARNLRYAWFEQLRTKEGYHYLATAHHQNDMVETVLLNLVRGTGIAGLHGIKVKQGH----IIRPMLFASREEIEAYAQEKGLKWCEDASNQDNKYYRNRLR 197
>gi|146299894|ref|YP_001194485.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|146154312|gb|ABQ05166.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Flavobacterium johnsoniae UW101] (436 aa)
Score = 169, Expect = 2.6e-10, Identities = 58/179 (32%), Positives = 101/179 (56%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K +AVSGG DSM LL+ K+ +  V H N+ R +S D++ +++YC K N+K +F T D + +D  ++Q  RE+RY +F ++ +E   +L AH +D LE+ ++L +  +  GI ++   +IRPLL +++ + +Y + NIE+ D +N  +Y RN +R
 S:  18 QKKLFLAVSGGLDSMVLLHLFKQLNYEITVLHCNFQLRGLESFGDQEFIQNYCDKNNIK--IFTTQFDTQAFAEDYKLSIQVAARELRYSWFYELLEEKHFDYLLTAHHADDNLETFIINLTRGTGLDGLTGIPEQND----KIIRPLLPFSREEILKYAQENNIEWREDSSNASTKYVRNKIR 195
>gi|56418595|ref|YP_145913.1| hypothetical protein GK0060 [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|61216398|sp|Q5L3T3|TILS_GEOKA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|56378437|dbj|BAD74345.1| hypothetical conserved protein [Geobacillus kaustophilus HTA426] (464 aa)
Score = 168, Expect = 3.2e-10, Identities = 52/175 (29%), Positives = 90/175 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ VSGGPDS+ALL+    + L   HV++ R +S+ + + V+ +C +  + + +T + DV ++  L Q  R RY FF ++ ++   + + H +D +E+ M L +  + + GI K F  LIRP L ++ +E YCR  +  D +N D Y+RN R
 S:  22 IVGVSGGPDSLALLHVFLSLRDEWKLQVIAAHVDHMFRGRESEEEMEFVKRFCVE---RRILCETAQIDVPAFQRSAGLGAQEAARICRYRFFAELMEKHQAGYVAVGHHGDDQVETILMRLVRGSTSKGYAGIPVKRPFHGGYLIRPFLAVSRAEIEAYCRQMGLSPRCDPSNEKDDYTRNRFR 203
>gi|125716899|ref|YP_001034032.1| PP family ATPase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|166988067|sp|A3CJX7|TILS_STRSV tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|125496816|gb|ABN43482.1| Cell cycle control ATPase, PP-loop superfamily, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (425 aa)
Score = 168, Expect = 3.4e-10, Identities = 61/179 (34%), Positives = 92/179 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K LIAVSGG DSM LL   ++K  +E A+ HVN+ R +SD +EK +  ++ +K+F     S +  N +  R+ RYDFF K+ QE   ++ AH +D E+ +M L + +  L G++  F  LIRPLL  K     +I+  D +NF + Y RN +R +
 S:  21 KVLIAVSGGLDSMTLLQLLIVSQKELAIELAIAHVNHKQRPESDQEEKALVKIAEQLGVKIFT--------SSFSG-NFSENAARQFRYDFFGKVMQEGHYTALVTAHHADDQAETVFMRLLRGARLRHLSGMKAVQPFACGELIRPLLTFHKSDF------PDIQHFEDSSNFQNDYLRNRIRNL 191
>gi|160878299|ref|YP_001557267.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160426965|gb|ABX40528.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] (492 aa)
Score = 167, Expect = 3.9e-10, Identities = 55/175 (31%), Positives = 94/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ VSGG DS+ LL    ++ HL   HVN+ R ++D DE V+ C  ++ L   ++DV + +++  ++  R +RY FE+ + +  KI +AH +ND E+  L +    G+  K R I IRPLL T++ +E + +++I + ID TN + Y+RN +R
 S:  22 IVGVSGGADSICLLTCLHRLREQYHLNLYAVHVNHMLRGMEADEDEAFVQSMCNSLSIPLHCV---REDVKRIAELSGTTIEEAGRNLRYLSFEQECERVKAHKIAVAHNRNDNAETVLFHLFRGTG--LTGMTGIPKKRGQI-IRPLLCVTREEIETFLFNEHIFYRIDSTNLSNDYTRNKIR 199
>gi|94496969|ref|ZP_01303543.1| ATPase [Sphingomonas sp. SKA58] >gi|94423645|gb|EAT08672.1| ATPase [Sphingomonas sp. SKA58] (314 aa)
Score = 167, Expect = 4.0e-10, Identities = 55/183 (30%), Positives = 87/183 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE---AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM--AEW 186
      ++ IAVSGGPDSMALL      A  V++ R +S ++ +V +C + ++   H  +   N+Q W R RY  E    I I+ AH +D LE+ M LN+    GI  + R++  +IRPLL + K L+ +  + + +V D +N  R+ R +R + A W
 S:  29 RFGIAVSGGPDSMALLCLAASAFPGRVAAVTVDHGLRRESADEAALVARWCVAHGIE------HVTLPADATVTGNVQAWARTTRYRLMEAWRASHAIDWIMTAHHADDQLETLVMRLNRGS-----GIGGLAGVRAVSGRVIRPLLGERKAMLQAFVDREGLPYVQDPSNRDRRFDRATLRMALSGATW 207
>gi|116493275|ref|YP_805010.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|116103425|gb|ABJ68568.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (456 aa)
Score = 167, Expect = 4.5e-10, Identities = 67/269 (24%), Positives = 127/269 (47%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK-KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDS----KFNNWIK-QDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIG--IKPNENKIEQIIEFINKNKNG 270
      + K ++AVS G DS L+N   K +H  V HVN+ RE S +E+ + +C+++ +   D K  ++   ++  RE RY FF+++ +  + +L AH ++ E+ M + +  N  GI + F  LIRP L TK+ L + +  + + D TN  + RN VR +  +K  +  ++ + + +  L+D   K   + + FD+  K  +++ +I  + +  I NENK+++++ +N K 
 S:  18 QFKIVVAVSTGVDSTVLINALINSTKIKHQQLIVAHVNHQLREQSIEEERFLHKWCRQHQITFMETDWPKSQHPQH----GVEAAAREFRYTFFKQVMHDQHAQVLLTAHNADEQAENFVMQVIRGGWLNQLNGIPERRTFAQGWLIRPFLKFTKQFLIETAQENKLRWFEDQTNRTTEFLRNRVRNEIIPAFRKENPRVVEHIQHYQDQLLEQSNLVDQVVLEKLTKLQRDESFDLLALRKESLPWQKKIILKIITEVNAEIAINENKLDELVRLVNNTKQA 296
>gi|154149315|ref|YP_001406091.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] >gi|153805324|gb|ABS52331.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Campylobacter hominis ATCC BAA-381] (331 aa)
Score = 167, Expect = 4.8e-10, Identities = 61/191 (31%), Positives = 94/191 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNK--KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      + ++A S G DS AL +   +L  V VNY RE+SD +  R+ C+K NLK   +   K+  N +  R+IR+ FFEK+ + G  ++ AHQ ND E  M L+K  + L   K + ++RPLLN K + + R N++F D +N  ++ RN +R  AE+ K  K+
 S:  20 RAILAFSHGSDSTALFHTLLDLNLKFDVAFVNYKTRENSDLEMVCARELCEKNNLKFHCLISPL----KFNLNGNFENEARKIRWSFFEKLCVQNGYNVVITAHQLNDKFEWFLMQLSKGSGLVNLLSPEMVEKRENFTVLRPLLNTGKDEILNFLRINNLKFFNDISNQNLKFKRNFIR---AEFSDKFVSKY 206
>gi|34763208|ref|ZP_00144172.1| Cell cycle protein MesJ [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887118|gb|EAA24225.1| Cell cycle protein MesJ [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (446 aa)
Score = 166, Expect = 6.1e-10, Identities = 85/284 (29%), Positives = 146/284 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMF---FIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNY-KESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSV---KKYRL-KENQFIEIKNKK 289
      ++ SGGPDS+ L+  + L  +    H+N+ R ED+D+DEK  +Y KK NL++F+   ++SK   L+  RE RY FF +I +++  KI AH K+D +E+  L +   L   K ++ +IRP+  KK + +Y   I++ ID TNF + ++RN +R + + ++ +   K K F+L       + + + ++ I  +K +N+ K++L+ LFLN  I N NKI++I   N  +  K YR+ K+  + I+ KK
 S:  24 VVGFSGGPDSVFLVEMLKKLKNFINFKIYLVHINHLLRGEDADSDEKFSIEYAKKNNLEIFIKRIPVKEISKEVG-KTLEEVGREERYKFFSEIYKKVEANKIATAHNKDDQIETFLFKLIRGTS---LQGLEGIKVKNNNIIRPISEIYKKDILEYLNKNKIQYKIDKTNFENEFTRNSIRLDLIPFIEERYN-IKFKDKIFSLIEEIRENNQNNSLNLSDYTVSENKIILEKIKFLSNFNKKNLLCLFLNQKNITVNRNKIDEINSLTKSNGTKKIDLNKTYRIVKDYTHLYIEEKK 317
>gi|154499603|ref|ZP_02037641.1| hypothetical protein BACCAP_03259 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150271681|gb|EDM98925.1| hypothetical protein BACCAP_03259 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (458 aa)
Score = 165, Expect = 6.6e-10, Identities = 57/178 (32%), Positives = 93/178 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKY-------------NLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      L AVSGG DS+ LL++  L + +    H N+ R E+SD DE VRD+ K+       L    + DV+  +   L+  R++RY F  +Q LG +I AH +D      N + L L + R + + +     L+RP+L T++ +E+Y  +I V D +N  R++RN +R+ +
 S:  22 LCAVSGGADSVYLLHRLWLLRDILGFNLIAAHYNHCLRGEESDRDEAFVRDFVAKWCGPQRFDGPEGEHTLPAVELVVGRGDVAAEAERQGRGLEETARDMRYAFLRDTAQRLGCDRIATAHTADD-----------NAETLLLHLIRGTGLQGMAGIAPRRGDLVRPMLTTTRREVEEYLELYSIPHVEDSSNSDQRFTRNRIRRQV 218
>gi|91201108|emb|CAJ74167.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (482 aa)
Score = 165, Expect = 6.6e-10, Identities = 62/225 (27%), Positives = 110/225 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA---------VCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG---IRRK-SKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA-----EWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFL 230
      ++ VSGGPDS+ALL K H + A     V H+N+ R D S+ DE+ V+D  K +L    +  ++  ++ L+  R+ RY F+ + SQ  + +  H +D E+  + +   LG  I+R S   ++IRPLL  KK + +Y   ++ +D +N+  Y+RN +R +   +++      +  + N + +  +S F N I ++ D Y L
 S:  27 IVGVSGGPDSVALL-KTLHFLNAAKNLRLRLYVAHLNHQLRGDFSEEDEQFVQDLANKLSLPFISKRVNIGKIASETKLS-LEEMARKERYTFYSEASQNYNVSHVATGHNADDNAETILHRIIRGTGAPGLGGIPIKRLLSPGTPQLIIRPLLFAWKKEILEYLNKDKTKYRVDASNYEKEYTRNRIRHELIPLLEHKYNPNIKNALSRLSQILTINNEYLLAACESVFENAIVKEPDNAYVL 268
>gi|116617526|ref|YP_817897.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096373|gb|ABJ61524.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (430 aa)
Score = 165, Expect = 6.7e-10, Identities = 55/175 (31%), Positives = 96/175 (54%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSM----ALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYS-RNVVR 180
      ++AVSGG DS+  AL  K +LV + HVNY RE+SD+D  VR  +   +F+  + V ++  + ++  R+ RYDFFE+++Q+   I +AH +D E+ + + + +  +G +  +  +IRP L+ TK+ L Y + ++ + D TNF  Y+ RN++R
 S:  19 IVAVSGGVDSVVLVHALSKTKANLV--IAHVNYRLREESDDDADFVRQLATQTGA---IFE---EQVWQHIPDHAVEKAARQFRYDFFEELAQKYHTNTIAVAHHADDQAETVLLKMIRGGRLQQMGGMQTKNHK---VIRPFLSITKQELITYAQDNHLGWRQDKTNFDVDYTPRNLLR 187
>gi|160902337|ref|YP_001567918.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|189035968|sp|A9BJK2|TILS_PETMO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|160359981|gb|ABX31595.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] (311 aa)
Score = 165, Expect = 7.1e-10, Identities = 83/271 (30%), Positives = 134/271 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILI-----RPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMF--FIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNY--KESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKK 274
      K L+ VSGG DSM+LL+  L +   +V H+N+ RE++DNDE VR C K + F  + K DV Y  N  ++  R++RY+FF + + L  KI AH +D E+  + +   LG     LI I   +P+L  + ++ Y  NIE+V D N+  Y+RN +R +  KK  ++ K +F L +  + + + KF  +  D + L+++N++  E +  FL   PN + E+II  K + G V+K
 S:  25 KILLGVSGGKDSMSLLHVMSKLSKTMGFEISVAHLNHCMREEADNDEAFVRQACWKLKIPFF---SKKVDVFTYSKKNKVGVEVAGRKLRYEFFYETLRRLSYNKIATAHHMDDLFETMIYRILRGTGIYGLG--------GLIPIEEEITKPMLCVDLEEIKNYVTINNIEYVEDKYNYSLDYARNKIRYEITPLFKKINPRY--KESFFRLAKIIWSYREEVKRKFEERSEISKD-SLKLRLENDFFDGEIIRIAFLKFGKYPPNMEETEKII----KMRKGGVRK 294
>gi|83857097|ref|ZP_00950625.1| putative cell-cycle protein [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83848464|gb|EAP86333.1| putative cell-cycle protein [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (436 aa)
Score = 165, Expect = 7.1e-10, Identities = 58/178 (32%), Positives = 98/178 (55%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +K L+AVSGG DSM LL+ K  L A+ H N++ R ++SD D +V++  + +  V  H + S  DI ++Q  RE+RY +F+++ +E   +L AH ND +E+ ++L +    G+  K + I IRPLL +++ + Y ++ I + D +N D+Y RN +R
 S:  19 NKLLLAVSGGLDSMVLLHLCKASGLNIAIAHCNFNLRGKESDADTLLVKEEADRLQITCHV--EHFNTESYAADIKVSIQIAARELRYQWFDEVIKEFDYNYVLTAHHLNDDVETFIINLTRGTG--LDGLSGIPKVNNTI-IRPLLPFSREEIHTYALAEKIIWREDASNASDKYLRNSIR 195
>gi|70727501|ref|YP_254417.1| hypothetical protein SH2502 [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|68448227|dbj|BAE05811.1| unnamed protein product [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (431 aa)
Score = 165, Expect = 8.1e-10, Identities = 53/178 (29%), Positives = 92/178 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK-----KRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +IAVS G DSM+L +    R  + C HVN+ RE S +E + +CK+Y + +V  + DV    ++Q  R++RY++F+++ + L  +L AH +D LE+ + L  +   LGI +S   + RPLL +K+ + Y   + + D +N ++Y RN +R +
 S:  16 VIAVSTGVDSMSLFHNLLSQSSRTYKQLTCLHVNHGLREASHKEEAFIEAFCKQYEITCYVKHLNLTDVVAQG--KSIQADARQLRYEWFDEMMKRLDADVLLTAHHLDDQLETIFYRLFTGRSTRSTLGIDVQSIRNHYTICRPLLEVSKEDIRDYQHKYQVPYYEDSSNSDNKYVRNDIRNRL 198
>gi|125622900|ref|YP_001031383.1| cell cycle protein mesJ [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|124491708|emb|CAL96627.1| cell cycle protein mesJ [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (422 aa)
Score = 164, Expect = 8.7e-10, Identities = 81/284 (28%), Positives = 128/284 (45%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKE----SLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKN 287
      K L+A+SGG DSM L N    K H+  + H+N+ R +SD +E+ +R    + +FV D  + ++ K     RE RY FFEKI    +L AH + D +E+ M +     GI   F  LIRPLL TK+ L+     F D TN  Y RN +R +   K  +F  +  + +  + +++ K +   D I+Y K + KE   L  F + IK ++ K E+I+ I + + S +  K+ QF++ K+
 S:  23 KILLALSGGKDSMTLFNWLYELRAKLHIELGIAHINHGLRPESDFEEQALRKMASDLEIPIFV-DRFTGEFTEQKA--------REFRYHFFEKIMIAENYDVLLTAHHQGDVVETVLMRQITGRPLRSLQGIADCQPFAKGQLIRPLLKFTKEELDAAV------FYEDSTNQGVDYFRNRIRNQLIPELTKENPQFSQAISDLSSEIKMALTVINQKISELEIVDEKISYH-KFISQTKELQHFILQAFFAQYPEIKVSKKKFEEILHIIRRPQQYSAQLN--KDFQFVKTKD 299
>gi|15605575|ref|NP_220361.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] >gi|61216368|sp|O84847|TILS_CHLTR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|3329312|gb|AAC68437.1| PP-loop superfamily ATPase [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] (321 aa)
Score = 164, Expect = 9.7e-10, Identities = 53/192 (27%), Positives = 93/192 (48%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK--NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K KYL+A+SGG DS+ L L K R +   HV+Y RE S +  +  C++ +  +   D  +DI N   R RY+ F ++ +E   + + H +D E+  + +   NL G+ + +R + L+RPLL+ K + +  S +++V D TN +R+ R +R+ + + + F K
 S:  22 KKKYLLALSGGSDSLFLMYLLKSRAIFFTAVHVDYGWRETSYQEASDLAALCEQEQIPFILDRPEATDPMDSRDIENAA---RRYRYELFYRLCKEKCFSGVFLGHHADDQAETILKRVFEGAHLGNL-KGMSAQVMYRDVALLRPLLHIPKHKIVEALDSHQVQYVQDITNCNERFLRARMRERLFPYLQDVFGK 213
>gi|76789585|ref|YP_328671.1| TilS [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] >gi|76168115|gb|AAX51123.1| TilS [Chlamydia trachomatis A/HAR-13] (321 aa)
Score = 164, Expect = 1.0e-09, Identities = 53/192 (27%), Positives = 93/192 (48%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK--NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      K KYL+A+SGG DS+ L L K R +   HV+Y RE S +  +  C++ +  +   D  +DI N   R RY+ F ++ +E   + + H +D E+  + +   NL G+ + +R + L+RPLL+ K + +  S +++V D TN +R+ R +R+ + + + F K
 S:  22 KKKYLLALSGGSDSLFLMYLLKSRAIFFTAVHVDYGWRETSYQEASDLAALCEQEQIPFILDRPEATDPMDSRDIENAA---RRYRYELFYRLCKEKCFSGVFLGHHADDQAETILKRVFEGAHLGNL-KGMSAQVMYRDVALLRPLLHIPKHKIVEALDSHQVQYVQDITNCNERFLRARMRERLFPYLQDVFGK 213
>gi|157165572|ref|YP_001467030.1| ATP/GTP hydrolase [Campylobacter concisus 13826] >gi|112800063|gb|EAT97407.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Campylobacter concisus 13826] (330 aa)
Score = 164, Expect = 1.1e-09, Identities = 58/180 (32%), Positives = 92/180 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN----NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      L+A S G DS AL  K+ +  + V+++ RE S + + ++  K+ K++V      K +N  N +  RE RY+FF +I Q+ G + +++AHQ +D E  M L K  K LF G+  K   L+RPLLN KK L+ Y  + + + +D TN  + R+ VR  +E
 S:  16 LLAFSHGIDSTALFYILKETGVKFDLVIVDHNVREQSKFEVESAKELASKFGKKIYV-----------KSVNLAGSNFEKNAREARYEFFSEICQKFGYENLILAHQFDDKFEWFLMQLGKGAGLKELF-GMSELEKREHFWLVRPLLNLRKKELQNYLDERGLRYFVDETNLEGKLKRSFVRLNFSE 191
>gi|57238476|ref|YP_179607.1| PP-loop family protein [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|61216392|sp|Q5HSX8|TILS_CAMJR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|57167280|gb|AAW36059.1| PP-loop family protein [Campylobacter jejuni RM1221] (321 aa)
Score = 163, Expect = 1.1e-09, Identities = 57/180 (31%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K K L+A S G DS AL L + +  + +NY R++SD +E  ++  K++ K+F+  K     +N +  R+ RYDFFEKI E   +++AH ND E  M L++    LG++  K ++ L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 KGKNLLAFSYGSDSSALFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALKFHKKIFIKHAPKFQ-------SNFEKKARDFRYDFFEKICLEQDYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRQNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|86151954|ref|ZP_01070167.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|85841062|gb|EAQ58311.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] (321 aa)
Score = 163, Expect = 1.1e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 93/180 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + K L+A S G DS L L + +  + +NY R++SD +E  ++  K++ K+F+  K     +N +  R+ RYDFFEKI E G  +++AH ND E  M L++    LG++  K + L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 RGKNLLAFSYGSDSSVLFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALKFHKKIFIKHAPKFQ-------SNFEKKARDFRYDFFEKICLEQGYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRSNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|121613548|ref|YP_001001102.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|148925625|ref|ZP_01809313.1| hypothetical protein Cj8486_1491c [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] >gi|157415678|ref|YP_001482934.1| hypothetical protein C8J_1359 [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|167005997|ref|ZP_02271755.1| hypothetical protein Cjejjejuni_07600 [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|87249823|gb|EAQ72782.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|145845635|gb|EDK22726.1| hypothetical protein Cj8486_1491c [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CG8486] >gi|157386642|gb|ABV52957.1| hypothetical protein C8J_1359 [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (321 aa)
Score = 163, Expect = 1.2e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 93/180 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + K L+A S G DS L L + +  + +NY R++SD +E  ++  K++ K+F+  K     +N +  R+ RYDFFEKI E G  +++AH ND E  M L++    LG++  K + L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 RGKNLLAFSYGSDSSVLFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALKFHKKIFIKHAPKFQ-------SNFEKKARDFRYDFFEKICLEQGYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRSNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|27469192|ref|NP_765829.1| hypothetical protein SE2274 [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57866063|ref|YP_187744.1| MesJ/Ycf62 family protein [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|61217168|sp|Q5HRP5|TILS_STAEQ tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217351|sp|Q8CQV3|TILS_STAES tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|27316741|gb|AAO05916.1|AE016751_211 conserved hypothetical protein [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57636721|gb|AAW53509.1| MesJ/Ycf62 family protein [Staphylococcus epidermidis RP62A] (432 aa)
Score = 163, Expect = 1.3e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 96/180 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL----NKKRHLVEAV--CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSL--NKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K  ++AVS G DSM+LL  N +H  +  HVN+ RE S +E +R+YC ++++ +++   D+  D N++Q  R+ RY++F I +L  +L AH +D E+  L  ++ +N LG+ +S F  + RP+LN K + Y + I + D +N  +Y RN +R+
 S:  11 KAHIVVAVSTGIDSMSLLYSLLNDYQHTYRKLTCVHVNHGLREQSYEEEAFLREYCHQHHIDIYIKRLDLSDI--VADGNSIQQEARQRRYEWFGDIIAQLRADVLLTAHHLDDQFETIIYRLFTGRSTRN-SLGMTYESYFNQYKVYRPMLNLKKTEILAYQYANQIPYYEDMSNQDRKYVRNDIRQ 195
>gi|15792770|ref|NP_282593.1| hypothetical protein Cj1453c [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|86149480|ref|ZP_01067711.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88596817|ref|ZP_01100054.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|61216748|sp|Q9PMK7|TILS_CAMJE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|85840262|gb|EAQ57520.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|88191658|gb|EAQ95630.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112360762|emb|CAL35561.1| putative tRNA(Ile)-lysidine synthase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (321 aa)
Score = 163, Expect = 1.3e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 93/180 (51%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + K L+A S G DS L L + +  + +NY R++SD +E  ++  K++ K+F+  K     +N +  R+ RYDFFEKI E G  +++AH ND E  M L++    LG++  K + L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 RGKNLLAFSYGSDSSVLFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALKFHKKIFIKHAPKFQ-------SNFEKKARDFRYDFFEKICLEQGYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRSNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|88805526|ref|ZP_01121045.1| putative cell-cycle protein [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88784344|gb|EAR15514.1| putative cell-cycle protein [Robiginitalea biformata HTCC2501] (439 aa)
Score = 163, Expect = 1.4e-09, Identities = 59/180 (32%), Positives = 98/180 (54%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKIS-QELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      M  +L+A SGG DSM L L K  L  + H N++ R E S++D++ VR+  K +K + FDT    Y + N ++Q  R +RY++F++++ E ++ I+ AH +D LE+ ++L +    GI   R+ + RPLL +++ LE Y + I + D +N  RY RN +R
 S:  17 MGSSFLLACSGGLDSMVLAHLCKDAGLEFELAHCNFNLRGEASESDQEFVRETADKLRIKTHIKSFDT-----IGYANQNKVSIQMAARALRYEWFDQLTASENHLRYIVTAHHADDALETFLINLGRGSGLEGLCGI----PARTANIRRPLLAFSREDLEAYAETARIAWREDASNSETRYLRNRLR 196
>gi|145634599|ref|ZP_01790308.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|145268144|gb|EDK08139.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittAA] (430 aa)
Score = 162, Expect = 1.5e-09, Identities = 57/195 (29%), Positives = 109/195 (55%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++ +  + ++RPLL+ T+ LE Y + +N+ +V D +N +R+ RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKYLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQKEGQLFGMSILRPLLSFTRNELEDYIQQENLSWVEDESNGDNRFDRNFLRNEILPELRERWAYFDLAVQ 216
>gi|15603921|ref|NP_220436.1| cell cycle protein MESJ (mesJ) [Rickettsia prowazekii str. Madrid E] >gi|6226316|sp|Q9ZEA3|TILS_RICPR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|3860612|emb|CAA14513.1| CELL CYCLE PROTEIN MESJ (mesJ) [Rickettsia prowazekii] (430 aa)
Score = 162, Expect = 1.7e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLF--VFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      K IAVSGG DS++LL    +K ++  V V+++ R S +  +    N K +  FD H+++ S   NLQ  RE RYD  + EL + +L AH ++D++E+ + L +N   L    + ++ +IRPL N K L +Y + I++ D +N D+Y RN++R+ +
 S:  21 KIAIAVSGGSDSISLLYLANIWARKNNIELFVISVDHNLRPQSKQENYYIHTISSNLNRKYYNLSFD-HQNNFS------NLQERAREGRYDLMTNLCLELDVLVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNIHWYNNIQIIRPLYNIPKSELVEYLVNHKIKWFEDESNLSDKYRRNIIRQKL 201
>gi|15606915|ref|NP_214296.1| cell cycle protein MesJ [Aquifex aeolicus VF5] >gi|6016543|sp|O67728|TILS_AQUAE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|66360363|pdb|1WY5|A Chain A, Crystal Structure Of Isoluecyl-Trna Lysidine Synthetase >gi|66360364|pdb|1WY5|B Chain B, Crystal Structure Of Isoluecyl-Trna Lysidine Synthetase >gi|160285466|pdb|2E21|A Chain A, Crystal Structure Of Tils In A Complex With Amppnp From Aquifex Aeolicus. >gi|160285467|pdb|2E21|B Chain B, Crystal Structure Of Tils In A Complex With Amppnp From Aquifex Aeolicus. >gi|160285468|pdb|2E21|C Chain C, Crystal Structure Of Tils In A Complex With Amppnp From Aquifex Aeolicus. >gi|160285469|pdb|2E21|D Chain D, Crystal Structure Of Tils In A Complex With Amppnp From Aquifex Aeolicus. >gi|160285496|pdb|2E89|A Chain A, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Tils In A Complex With Atp, Magnesium Ion, And L-Lysine >gi|160285498|pdb|2E89|C Chain C, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Tils In A Complex With Atp, Magnesium Ion, And L-Lysine >gi|160285499|pdb|2E89|D Chain D, Crystal Structure Of Aquifex Aeolicus Tils In A Complex With Atp, Magnesium Ion, And L-Lysine >gi|2984151|gb|AAC07685.1| cell cycle protein MesJ [Aquifex aeolicus VF5] (317 aa)
Score = 162, Expect = 1.8e-09, Identities = 55/179 (30%), Positives = 95/179 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + LIA SGG DS+ L +  L     A+ H N+ RE ++ DE+ +++ K+ N+K+FV  K+DV +  N +L+  R +RY F ++I + G  I AH ND LE++ +  +  + +G  K +  ++ RPL  + +E+Y + K + +V D TN+   RN +R
 S:  24 ERRVLIAFSGGVDSVVLTDVLLKLKNYFSLKEVALAHFNHMLRESAERDEEFCKEFAKERNMKIFV---GKEDVRAFAKENRMSLEEAGRFLRYKFLKEILESEGFDCIATAHHLNDLLETSLLFFTRGTGLDGLIGFLPKEE----VIRRPLYYVKRSEIEEYAKFKGLRWVEDETNYEVSIPRNRIR 205
>gi|51473299|ref|YP_067056.1| cell cycle ATPase MesJ [Rickettsia typhi str. Wilmington] >gi|61216485|sp|Q68XR8|TILS_RICTY tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|51459611|gb|AAU03574.1| probable cell cycle ATPase MesJ [Rickettsia typhi str. Wilmington] (430 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 54/180 (30%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      K IAVSGG DS+ALL    +K ++  + V+++ R S +  ++   NLK  ++  D + +  +NLQ  RE RYD  + EL + +L AH ++D++E+ + L +N   L    + ++ +IRPL N K L +Y + I++ D +N D+Y RN++R+ +
 S:  21 KIAIAVSGGSDSVALLYLANIWAEKNNIELFIISVDHNLRAQSKQENYYIQSISN--NLKRKYYNLSFDHQNNF---SNLQARAREGRYDLMTNLCLELDVLVLLTAHHEDDYVENFCLRLERNSGIFGLSSSNIHWYNNIQIIRPLYNIPKSELVKYLVTNKIKWFEDESNLSDKYRRNIIRQKL 201
>gi|148825315|ref|YP_001290068.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148715475|gb|ABQ97685.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittEE] (430 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 57/195 (29%), Positives = 107/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L ++IL+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +R+ RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEILVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNGDNRFDRNFLRNEILPKLRERWAYFDLAVQ 216
>gi|89891402|ref|ZP_01202908.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89516433|gb|EAS19094.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Flavobacteria bacterium BBFL7] (443 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 53/182 (29%), Positives = 98/182 (53%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL----LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +++ LIA+SGG DS+ L   N  + A C+ N D E SD DE+ VR+  ++ +  V  + + S+Y  + + T  RE+RYDFF + ++   IL AH +D +E+ +++LN+    G++  +  + IRPLL +++ + +Y + + + D +N ++Y RN +R +
 S:  18 ENRLLIAISGGLDSVVLTHLLFNAGYDITLAHCNFNLRDSE-SDQDEQFVRELADRFKIDCHV---TQFETSQYASDHGVSTQMAARELRYDFFNDLCKDHNYDFILTAHHLDDQIETFFINLNRGAG--LKGLQGIPQLNGNV-IRPLLPFSREQIMEYAMNSQVLWREDSSNRSNKYQRNQLRNQI 198
>gi|16272353|ref|NP_438566.1| cell cycle protein [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1175240|sp|P44689|TILS_HAEIN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|1573375|gb|AAC22063.1| cell cycle protein (mesJ) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (430 aa)
Score = 161, Expect = 1.9e-09, Identities = 56/195 (28%), Positives = 107/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLCQKQPHLPPLSIRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKYLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLKGLGAMQQQSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPELRERWAHFDLAVQ 216
>gi|86152849|ref|ZP_01071054.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|85843734|gb|EAQ60944.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] (321 aa)
Score = 161, Expect = 2.0e-09, Identities = 56/180 (31%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K K L+A S G DS AL L + +  + +NY R++SD +E  ++  +++ K+F+  K     +N +  R+ RYDFFEKI E   +++AH ND E  M L++    LG++  K ++ L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 KGKNLLAFSYGSDSSALFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALRFHKKIFIKHAPKFQ-------SNFEKKARDFRYDFFEKICLEQDYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRQNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|94967093|ref|YP_589141.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94549143|gb|ABF39067.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Acidobacteria bacterium Ellin345] (464 aa)
Score = 161, Expect = 2.1e-09, Identities = 54/174 (31%), Positives = 95/174 (54%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVE---------AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY--KDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG----IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +AVSGG DS+ALL  R L+E     +V H+++ R ++D DE+ V D  +++L L +  + DV + ++ +L+T R++RY FF ++ +   K+ AH +D E+ + + +   L   R S  + ++RPLL  + +E Y +S N + D TN  ++ RN +R
 S:  23 VAVSGGADSVALL---RGLLELRSELGIALSVVHLHHGIRGAEADADEQFVADLAGQFDLSLHL---ERVDVPSHSSQEKLSLETAARDLRYAFFRRLLESSACDKVATAHTLDDQAETVLLRILRGTGTRGLAAIPPFRDASPELAACIVRPLLGTERTEVETYLKSLNQPWREDSTNTDPKHLRNRIR 206
>gi|116510859|ref|YP_808075.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116106513|gb|ABJ71653.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (422 aa)
Score = 161, Expect = 2.3e-09, Identities = 80/284 (28%), Positives = 128/284 (45%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKE----SLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKN 287
      K L+A+SGG DSM L N    K H+  + H+N+ R +SD +E+ +R    + +FV D  + ++ K     RE RY FFEKI    +L AH + D +E+ M +     GI   F  LIRPLL TK+ L+     F D TN  Y RN +R +   K  +F  +  + +  + +++ + +   D I+Y K + KE   L  F + IK ++ K E+I+ I + + S +  K+ QF++ K+
 S:  23 KILLALSGGKDSMTLFNWLYELRAKLHIELGIAHINHGLRPESDFEEQSLRKMASDLEIPIFV-DRFSGEFTEQKA--------REFRYHFFEKIMIAENYDVLLTAHHQGDVVETVLMRQITGRPLRSLQGIADCQPFAKGQLIRPLLKFTKEELDAAV------FYEDSTNQGVDYFRNRIRNQLIPELTKENPQFSQAISDLSSEIKMALTVINQRISELEIIDEKISYH-KFISQTKELQHFILQAFFAQYPEIKVSKKKFEEILHIIRRPQQYSAQLN--KDFQFVKTKD 299
>gi|150025676|ref|YP_001296502.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|149772217|emb|CAL43693.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (434 aa)
Score = 160, Expect = 2.6e-09, Identities = 58/179 (32%), Positives = 101/179 (56%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K L+A SGG DSM +L+ +K +  A+ H N+ R +S D++ V++Y K + FV TH D + KD  + Q  RE+RY++F ++ +   IL AH +D LE+ ++L +  +  GI +++   +IRPLL ++ +E+Y + +I++ D +N D+Y RN +R
 S:  18 EKKLLLATSGGIDSMVMLHLFQKLNYNIAIAHCNFQLRGLESFGDQQFVQEYASKNKIPAFV--THFDTENFAKDYKLSTQIAARELRYNWFYELLETENFDFILTAHHADDNLETFIINLTRGTGLDGLTGIPEQNE----QIIRPLLPFSRSEIEEYTKENSIQWREDSSNASDKYLRNKIR 195
>gi|148285169|ref|YP_001249259.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Orientia tsutsugamushi str. Boryong] >gi|166988062|sp|A5CFP2|TILS_ORITB tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|146740608|emb|CAM81262.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Orientia tsutsugamushi Boryong] (441 aa)
Score = 160, Expect = 3.1e-09, Identities = 59/217 (27%), Positives = 101/217 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKV--KWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWI 220
      K IAVSGG DS+AL+  +H E    V +++H R +S ++  V  C+  L+     ++   N+Q  R+ RY    QE I ++ H +D +E+ ++ L +   L     ++ +IRPL N TK+ L++Y  +NI+++ D +N ++Y R VR ++     F +++ K  L M  + LDS N I
 S:  22 KLAIAVSGGTDSLALMLLVKHWNEKVKGEITVLTIDHHLRSESTSEADYVSSICQNIKLQHVTLHWIHKGIT-----GNIQAQARKARYHLLTNYCQEHDILHLITGHHADDIVENFFIRLLRGAGLAGLSSHNIFFVNNVRIIRPLFNITKQDLKKYLEQQNIKWINDPSNNSNKYLRTQVRDLLKSMLISFQNNFTVELLKKRIMLSQMHLTRALDSVNNEII 241
>gi|89211108|ref|ZP_01189485.1| PP-loop [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159267|gb|EAR78938.1| PP-loop [Halothermothrix orenii H 168] (468 aa)
Score = 159, Expect = 3.2e-09, Identities = 51/175 (29%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ VSGGPDS+ LL+    + L  V H+++ R+++ + + V +  Y LK +  + DV  +  L +  R++R++  K  L + KI +AH K+D +E+ ++ + +    GI  S+  + +I PLLN ++ + YC+ +N+ V D TN  Y+RN +R
 S:  24 LVGVSGGPDSLTLLDMLVRVKDEYGLKLVVFHLDHKFRQEAAREARYVSNITNNYGLKCII---EEFDVPGLMNDEGLSPEEAARKVRFNLMIKWVNSLNLNKIAVAHNKDDLVETVFLHMFRGTGLKGLTGIDPVSRIGGVEVIHPLLNIYRQEIMDYCQRRNLNPVYDPTNQETIYTRNKIR 204
>gi|145619725|ref|ZP_01775771.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144943975|gb|EDJ79054.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197088377|gb|ACH39648.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] (457 aa)
Score = 159, Expect = 3.5e-09, Identities = 51/175 (29%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLV----EAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVSGG DS+ALL+  L    V H+N+ R +SD D+ V   Y+L     D+++ + ++ L+  R RY F E+ +++ G  I +AH ++D E+ + L +    G+  +   L RPLL ++ LEQY + + + + D TN   RN +R
 S:  21 VVAVSGGADSVALLDIMTRLECGLRLVVAHLNHCLRGAESDADQAFVASLADNYHLPFVSQSCDVADLARRERLS-LEDAGRRARYAFLEQTAEQYGAFSIALAHHQDDQAETVLIRLLRGSGGT--GLSAMAGTAGDKLKRPLLQVSRVKLEQYLKQRELSYRTDSTNADTAILRNSIR 197
>gi|145628768|ref|ZP_01784568.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|144979238|gb|EDJ88924.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae 22.1-21] (397 aa)
Score = 159, Expect = 3.5e-09, Identities = 56/195 (28%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +L+A+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + + RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLVALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMPIFRPLLGFTRPQLEDYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPKLRERWAYFDLAVQ 216
>gi|118726056|ref|ZP_01574689.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118664612|gb|EAV71241.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] (474 aa)
Score = 159, Expect = 3.6e-09, Identities = 53/175 (30%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDREDSD-NDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYK-DINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ +SGG DS+ LL+  +  +    HVN+ R D  DE V+ +C  L++++  H D  K K + +L+  R RY+ F ++ E G KI +AH +ND E+ M + +   L  R +++  +IRPLL+ + +E+Y   +E V D +N  Y RN +R
 S:  23 VVGISGGYDSVCLLHILYSISNELGIKIYPVHVNHMLRGDEALRDENFVKSFCSSLGLEVYI--KHIDIAKKAKTEKISLEEAGRNARYEVFSLVAGERGASKIAVAHSRNDQAETILMRICRGTG---LEGLRGMEYKRDNIIRPLLDADRSQIEEYVNGIGVEAVTDSSNLHTDYFRNRIR 200
>gi|116495973|ref|YP_807707.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116106123|gb|ABJ71265.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus casei ATCC 334] (436 aa)
Score = 159, Expect = 4.0e-09, Identities = 51/201 (25%), Positives = 88/201 (43%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKN-KKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLK 204
      + L+AVSGG DSM LLN  K  L  V  ++ R +S ++ V  ++ + +   + D     +  R+ RY F  + E  + ++ AH +D LE+  L ++   +GIR  +  L+RPLL +K + Y  N+ F D +N  Y+RN +R +  KK  +  ++ F ++
 S:  16 RVLVAVSGGVDSMVLLNLAVKAADLDVVVATFDHRLRPESQQEQAFVVAAAQQLQVPVVTGQWRRSDGQPTS-----EAAARQARYAFLAATAAEQHAEVVMTAHHADDQLETILFRLARSGDPAALIGIRADRAWHGRRLVRPLLPYSKAMIRSYADQHNVRFCEDSSNADPHYARNQLRHQVIPAFKKQNTQLLAHIQTFTME 215
>gi|57168991|ref|ZP_00368120.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter coli RM2228] >gi|57019657|gb|EAL56346.1| conserved hypothetical protein [Campylobacter coli RM2228] (321 aa)
Score = 158, Expect = 4.5e-09, Identities = 55/180 (30%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K + L+A S G DS AL +  ++ +  + +NY R++SD +E+ ++  +++ K+F+    S   N +  R+ RYDFFEKI E   +++AH ND LE  M L++    LG++  K + L+RPLL +K + Y + +I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 KGRNLLAFSYGSDSSALFHFLVQKKIDFDLVMINYKTRKNSDLEEQKSKELALEFHKKIFI-------KSAPVIKGNFEKEARDFRYDFFEKICLEQNYSNLILAHHLNDQLEWFLMQLSRGAGLAEILGMQECEKRSNYTLLRPLLFMSKDEILSYLKENDIFYFQDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|77407669|ref|ZP_00784424.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173668|gb|EAO76782.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae COH1] (424 aa)
Score = 158, Expect = 4.9e-09, Identities = 55/180 (30%), Positives = 97/180 (53%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K LIAVSGG DS+ LL    K+ +  + H+N+ R++S+ +E+ +R + + +++ +F+    S ++ I + +  R RY+FF K+ +E G  ++ AH +D E+ +M + + + +L GI++ S F + LIRP L  K+ L    NI  D +N  Y RN +R +
 S:  19 QKVLIAVSGGIDSINLLQFLYQYQKELSISIGIAHINHGQRKESEKEEEYIRQWGQIHDVPVFI--------SYFQGIFS-EDRARNHRYNFFSKVMREEGYTALVTAHHADDQAETVFMRILRGSRLRYLSGIKQVSAFANGQLIRPFLPYKKELL------PNIFHFEDASNASSDYLRNRIRNI 190
>gi|108805006|ref|YP_644943.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|108766249|gb|ABG05131.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (444 aa)
Score = 158, Expect = 5.0e-09, Identities = 57/175 (32%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLV-----EAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILI--------RPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L VSGGPDS+ALL  R LV   AV HV++ R E+S D + VR+ C+  L+ V   + +    LQ  R RY  +++ LG  + + H +D E+      L L + R S R L I    RPL+ +T+ + Y +  + +D TN  +Y+RN VR
 S:  25 LALVSGGPDSVALL---RALVGLGYEPAVLHVDHGLRGEESRGDAEFVRELCRGLGLRCEVRSLRLEGRA------GLQERARRERYRIAGEVAGRLGASAVAVGHNADDVAET-----------LLLNLARGSGLRGLSGIPPVRGRVCRPLIERTRAEILGYLEALGQGYRVDSTNLLPKYARNRVR 193
>gi|76788050|ref|YP_328740.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77405606|ref|ZP_00782695.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|76563107|gb|ABA45691.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77175750|gb|EAO78530.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae H36B] (424 aa)
Score = 158, Expect = 5.0e-09, Identities = 55/180 (30%), Positives = 97/180 (53%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K LIAVSGG DS+ LL    K+ +  + H+N+ R++S+ +E+ +R + + +++ +F+    S ++ I + +  R RY+FF K+ +E G  ++ AH +D E+ +M + + + +L GI++ S F + LIRP L  K+ L    NI  D +N  Y RN +R +
 S:  19 QKVLIAVSGGIDSINLLQFLYQYQKELSISIGIAHINHGQRKESEKEEEYIRQWGQIHDVPVFI--------SYFQGIFS-EDRARNHRYNFFSKVMREEGYTALVTAHHADDQAETVFMRILRGSRLRYLSGIKQVSAFANGQLIRPFLPYKKELL------PNIFHFEDASNASSDYLRNRIRNV 190
>gi|22536199|ref|NP_687050.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25010088|ref|NP_734483.1| hypothetical protein gbs0013 [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76797982|ref|ZP_00780241.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77414471|ref|ZP_00790621.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 515] >gi|61217360|sp|Q8E2H4|TILS_STRA5 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217362|sp|Q8E7Y2|TILS_STRA3 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|22533016|gb|AAM98922.1|AE014191_14 MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|23094439|emb|CAD45658.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76586662|gb|EAO63161.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77159481|gb|EAO70642.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae 515] (424 aa)
Score = 158, Expect = 5.1e-09, Identities = 55/180 (30%), Positives = 97/180 (53%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K LIAVSGG DS+ LL    K+ +  + H+N+ R++S+ +E+ +R + + +++ +F+    S ++ I + +  R RY+FF K+ +E G  ++ AH +D E+ +M + + + +L GI++ S F + LIRP L  K+ L    NI  D +N  Y RN +R +
 S:  19 QKVLIAVSGGIDSINLLQFLYQYQKELSISIGIAHINHGQRKESEKEEEYIRQWGQIHDVPVFI--------SYFQGIFS-EDRARNHRYNFFSKVMREEGYTALVTAHHADDQAETVFMRILRGSRLRYLSGIKQVSAFANGQLIRPFLPYKKELL------PNIFHFEDASNASSDYLRNRIRNV 190
>gi|145640364|ref|ZP_01795948.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145274950|gb|EDK14812.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae 22.4-21] (430 aa)
Score = 157, Expect = 5.5e-09, Identities = 56/195 (28%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  ++D+ K +D C + + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSIRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQLQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPELRERWAHFDLAVQ 216
>gi|91214572|ref|ZP_01251545.1| putative cell-cycle protein [Psychroflexus torquis ATCC 700755] >gi|91186999|gb|EAS73369.1| putative cell-cycle protein [Psychroflexus torquis ATCC 700755] (437 aa)
Score = 157, Expect = 5.6e-09, Identities = 53/176 (30%), Positives = 95/176 (53%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +LIA+SGG DS+ L L  HL  + H N+ R DS DE+ V +    + F+   + ++K + +++Q  R++RYD+F+++ +   +L AH ND LE+ ++L+++    GI +++   ++RPLL +K L++Y  NI + D +N  +Y RN +R
 S:  21 FLIAISGGLDSVVLAHLCNSLHLDFGLSHCNFQLRGLDSTRDEEFVENLSISLKCEFFIKTFQTESIAK-ESKSSIQLTARKLRYDWFQELIETTSHNYLLTAHHLNDDLETFIINLSRSTGLKGLTGIPQRNSH----ILRPLLKFSKAELKEYAIKHNIYWREDQSNASTKYLRNEIR 195
>gi|68249007|ref|YP_248119.1| putative cell cycle protein MesJ [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|68057206|gb|AAX87459.1| putative cell cycle protein MesJ [Haemophilus influenzae 86-028NP] (430 aa)
Score = 157, Expect = 5.9e-09, Identities = 57/195 (29%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++D+ K ++ C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L I+++L+ AH ND E+ +++L +   L ++++S  + + RPLL T+ LE Y + + + +V D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLCQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQNLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQIQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLSAMQQQSVLFGMPIFRPLLGFTRPQLEDYAQQEKLNWVTDESNEDNRYDRNFLRNEILPKLRERWAHFDLAVQ 216
>gi|77411309|ref|ZP_00787658.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77162645|gb|EAO73607.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus agalactiae CJB111] (424 aa)
Score = 157, Expect = 6.0e-09, Identities = 55/180 (30%), Positives = 97/180 (53%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K LIAVSGG DS+ LL    K+ +  + H+N+ R++S+ +E+ +R + + +++ +F+    S ++ I + +  R RY+FF K+ +E G  ++ AH +D E+ +M + + + +L GI++ S F + LIRP L  K+ L    NI  D +N  Y RN +R +
 S:  19 QKVLIAVSGGIDSINLLQFLYQYQKELSISIGIAHINHGQRKESEKEEEYIRQWGQIHDVPVFI--------SYFQGIFS-EDRARNHRYNFFSKVMREEGYTALVTAHHADDQAETVFMRILRGSRLRYLSGIKQVSAFANGQLIRPFLPYKKELL------PNIFHFEDASNASSDYLRNRIRNV 190
>gi|73663556|ref|YP_302337.1| hypothetical protein SSP2247 [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|72496071|dbj|BAE19392.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (431 aa)
Score = 157, Expect = 6.5e-09, Identities = 51/175 (29%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK-----KRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESA-YMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL++   K  + C HVN++ R + +E ++ +CK ++++L+V  H D   + N+++  R RY +F+++ EL  +L AH ++D +E+ Y +    LG+ ++  S + +PLL+ TK + Y   + + D TN + Y RN +R
 S:  17 VLAVSTGVDSMVLLHELITRLKDSYAKLTCLHVNHNIRPIAKEEEYFLKQFCKAHHVELYV--RHLDLSDVIEKGNSIENDARVARYQWFDEMMYELKADILLTAHHQDDQIETIFYRVMTGRSTRSSLGMAYQTTRASYQICKPLLSTTKNEIRDYQVMHRVPYYEDETNTQNHYVRNDIR 196
>gi|145632651|ref|ZP_01788385.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144986846|gb|EDJ93398.1| DNA mismatch repair protein [Haemophilus influenzae 3655] (430 aa)
Score = 157, Expect = 6.8e-09, Identities = 53/176 (30%), Positives = 98/176 (55%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + + RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +R+ RN +R
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKRPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLKGLGAMQQQSVLFGMPIFRPLLGFTRPQLEDYAKKEKLNWITDESNEDNRFDRNFLR 197
>gi|53732991|ref|ZP_00349623.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae R2846] (430 aa)
Score = 156, Expect = 7.6e-09, Identities = 55/195 (28%), Positives = 107/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++++ + +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNAESWVQHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQRSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPELRERWAHFDLAVQ 216
>gi|118580663|ref|YP_901913.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118503373|gb|ABK99855.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (485 aa)
Score = 156, Expect = 8.1e-09, Identities = 53/175 (30%), Positives = 85/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-----AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY--KDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++A+SGG DS LL+  L E   + H+N+ R +SD DE  R  ++Y L  F +  DV+  +  NL+  R R +F E +++   I +AH +D E+ M L +    G+R S    IRPLLN + ++ Y R++ +E  D +N  + RN +R
 S:  27 ILALSGGADSCVLLDILAGLTEFSPCLVIAHLNHQLRGAESDGDELFCRSLAERYGLP---FRSRSLDVAALARRQGLNLEDAGRRARLEFLEDVARSFHATAIALAHHADDQAETVLMRLLRGSG--MTGLRGMSFRGPGGRIRPLLNSRRCEIDAYLRARGLEHREDASNRDTAFLRNRIR 204
>gi|126701186|ref|YP_001090083.1| putative ATPase [Clostridium difficile 630] >gi|145952358|ref|ZP_01801368.1| hypothetical protein CdifQ_04004104 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697423|ref|ZP_02729700.1| putative ATPase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168723564|ref|ZP_02755841.1| putative ATPase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168732016|ref|ZP_02764293.1| putative ATPase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196127358|ref|ZP_03119107.1| putative ATPase [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|196162195|ref|ZP_03122756.1| putative ATPase [Clostridium difficile CIP 107932] >gi|122973554|sp|Q181G3|TILS_CLOD6 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|115252623|emb|CAJ70466.1| putative ATPase [Clostridium difficile 630] (462 aa)
Score = 155, Expect = 1.0e-08, Identities = 57/188 (30%), Positives = 97/188 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEA-VCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K ++ +SGGPDS+ LL+   KK  +E  H+N+ R ++ D  V  C+  + FV   +V KY +  +L+  R++RY+ F +I ++  KI I H ND E+ M + +    G++   R  +IRP+L+ + +E+YC + N+  ID TN + Y+RN +R + + K F
 S:  21 KIVLGLSGGPDSVCLLHVLNRLKKDFNIEIYAAHLNHQIRGIEAQKDALYVSKLCEDMGIIFFV---KSINVPKYCENEGLSLEEGARKLRYEMFYEIKDKIKANKIAIGHNLNDQAETVMMRIMRGTG--LKGLKGIDYIRDNCIIRPILDVERNEIEEYCEAYNLNPRIDKTNLENIYTRNKIRLDLLPYMKDNF 212
>gi|145630423|ref|ZP_01786204.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144984158|gb|EDJ91595.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae R3021] (430 aa)
Score = 155, Expect = 1.0e-08, Identities = 56/195 (28%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  ++D+ K +D C + + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLQPLSIRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQLQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKYLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQRSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPELRERWAYFDLAVQ 216
>gi|39938615|ref|NP_950381.1| hypothetical protein PAM129 [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|61216552|sp|Q6YR87|TILS_ONYPE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|39721724|dbj|BAD04214.1| conserved hypothetical protein [Onion yellows phytoplasma OY-M] (436 aa)
Score = 155, Expect = 1.1e-08, Identities = 68/261 (26%), Positives = 118/261 (45%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK---------TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFIN 265
      Y+IAVSGG DSMALL+  + +  V H N+ R +  D+++V+ YC + +L  F+ +      N Q  R +R   +I+ +   IL AH +D E+  + ++  L + G++ ++ ++ I ++P L  K + Y   I F+ DYTN  Y RN +R + + K      +Q+ L+  F K     + +   F + FL +  ++ +I L L  I +  I+ II+ IN
 S:  16 YIIAVSGGVDSMALLHCLVAQKIKLQVVHFNHLARPNVWKDKELVQSYCLQNSLCFHYFELNCPQ-------KNFQAQARLLRQQKLMQIATKHQTPFILTAHHLDDLAETILQKITRSSTLLGYSGMQIQTSWQDFIFLKPFLYVPKAKIISYAAFYQIPFLEDYTNQNFTYQRNQIRHQVIPYLKTQTSFLQNIPKYQQTLLQAYNFIRKQTLLFLTKHTNHSCNPPNSFALAPFLNLDLVIQKDIILLLLEQQNITKSFIFIQNIIKGIN 281
>gi|15639364|ref|NP_218813.1| hypothetical protein TP0373 [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025606|ref|YP_001933378.1| hypothetical protein TPASS_0373 [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|6136519|sp|O83388|TILS_TREPA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|3322651|gb|AAC65358.1| conserved hypothetical protein [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018181|gb|ACD70799.1| hypothetical protein TPASS_0373 [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (477 aa)
Score = 154, Expect = 1.2e-08, Identities = 52/175 (29%), Positives = 88/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE--AVCH----VNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYN--LKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGG DS+ALL   L   VC   V++ R ++  D + VR C +++ L FV    V   I  +Q  R +RY F+ ++  G + +L AH ++D E+ M L +   L  R ++ R  +RPLL ++ +E + +++ + + D +N  +Y RN +R
 S:  32 LVAVSGGADSLALLYAAHELAPDFGVCACAVTVDHSLRAQEGALDARFVRALCARFSPPLPCFVQQISAGAVHACAKIRGRGVQDAARALRYKVFDHVAARCGAQVVLTAHTRDDQYETLLMRLFQGAAASALQGIRAARGR---YVRPLLKVSRTCVEDFLQTRGVRWREDASNTCRKYVRNRIR 214
>gi|145636327|ref|ZP_01791996.1| putative cell cycle protein MesJ [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145270492|gb|EDK10426.1| putative cell cycle protein MesJ [Haemophilus influenzae PittHH] (301 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 53/182 (29%), Positives = 102/182 (56%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-----KMMAEW 186
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  ++D+ K ++ C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + + RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +R+ RN +R   ++ A W
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLQILSLRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQNLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEVLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMPIFRPLLGFTRPQLEDYAKKEKLNWITDESNEDNRFDRNFLRNEILPELRARW 208
>gi|148827606|ref|YP_001292359.1| cell cycle protein [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|148718848|gb|ABQ99975.1| cell cycle protein [Haemophilus influenzae PittGG] (430 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 52/176 (29%), Positives = 99/176 (56%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  ++D+ K +D C ++ + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +R+ RN +R
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLCQKQPHLQILSLRAI-HIHHGLSPNADSWAKHCQDLCDQFQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMQILRPLLGFTRPQLEDYAQKEKLNWITDESNKDNRFDRNFLR 197
>gi|153092409|gb|EDN73472.1| possible PP-loop superfamily ATPase [Mannheimia haemolytica PHL213] (421 aa)
Score = 154, Expect = 1.3e-08, Identities = 71/269 (26%), Positives = 131/269 (48%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF-RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKV----KWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWI--KQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIE---FINKNKNGSVK 273
      +LI +SGG DS+ LL+  +  V A+ +V++  ++D+    YCK+ N+ F+  + D S   N ++  RE RY  + I Q+L  ++  AH +D E+ ++L +   L  +  F ++ + RPLL TK L Y   + ++ D +N +RY RN +R +   + +Q F  V  +  +   +LL ++ +  KQ +IN F +   ++ L L+L  G++ P++ +++ +I  F  +KN VK
 S:  21 FLIGLSGGVDSVVLLHLFARTSFHVRAI-YVHHGLSPNADDWAAFCEQYCKRLNIP-FILQKVRVDSS-----NGVENGAREARY---QAIQQQLKPNEVFATAHHLDDQAETFLLALKRGSGVKGLSAMQAVTFLQNFTVFRPLLTFTKSDLMGYAVQHQLGWIEDESNADNRYDRNFLRNSILPLLNQRWQHFSQMVARSAQHCAEQQALIEELLSNELKSRTGEKQQLNINGFGQFSLAKQQQLSRLWLEQNGVRMPSQAQLQAVISELIFAKADKNPQVK 294
>gi|114706794|ref|ZP_01439694.1| PP-loop family protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114537742|gb|EAU40866.1| PP-loop family protein [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (458 aa)
Score = 153, Expect = 1.6e-08, Identities = 56/182 (30%), Positives = 88/182 (48%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALL---NKKRHLVEAV--CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFR-SLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      + LIAVSGGPDS+ALL  ++ +LV AV  VN+ R ++D +  V + ++ +     D S   NLQ  RE RY  + ++ +G  IL AH + D +E+  +L + +++N  G+R    L L+RP L  + L    I V D +N  R++R  R +A
 S:  38 QRLLIAVSGGPDSLALLVLASRLPNLVFAVHAATVNHGLRREADMEAAHVAEVSQRLGVPHETLTWEGWDGS-----GNLQAAAREARYRLLAEEARRIGASAILTAHHRGDQIETVLQALERGDRENRLAGMRASRDLEPRLTLVRPFLEIPAEQLWAVLAEAGIASVDDPSNADRRFTRVRHRHAIA 221
>gi|39996909|ref|NP_952860.1| cell cycle protein MesJ, putative [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|61216575|sp|Q74C65|TILS_GEOSL tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|39983797|gb|AAR35187.1| cell cycle protein MesJ, putative [Geobacter sulfurreducens PCA] (471 aa)
Score = 153, Expect = 1.6e-08, Identities = 53/183 (28%), Positives = 89/183 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-----AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYR--------EIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG----IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEW 186
      + ++AVSGG DS+AL++  L E   V H+N+ R  SD DE+ V  + Y L      VS+ + + L W R     RY FF+ ++  G + + +AH +D E+ M L +  L L   +  K+   +RPLL  ++ +E Y ++ + F D +N  + RN +R + +
 S:  29 RVVVAVSGGADSVALVDILVSLNELRLDLVVAHLNHKLRGAASDEDERFVEQCAQTYALPF---------VSRGEQVKALAEWERLSLEDAGRRARYAFFDDVAAACGARTVALAHHADDQAETLLMRLVRGAGGLGLSAMQPVGAGGKY-----VRPLLALGRQEIEAYLDARGLAFRQDQSNTDVAFLRNRIRHELVPY 215
>gi|145638685|ref|ZP_01794294.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145272280|gb|EDK12188.1| pyridoxine kinase [Haemophilus influenzae PittII] (430 aa)
Score = 153, Expect = 1.9e-08, Identities = 56/195 (28%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  + A+ H+++  +++D  K +D C + + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLRQKQPHLPPLSIRAI-HIHHGLSQNADCWAKHCQDLCDQLQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKYLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQQSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPKLRERWAYFDLAVQ 216
>gi|153951323|ref|YP_001398742.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|152938769|gb|ABS43510.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (321 aa)
Score = 152, Expect = 2.3e-08, Identities = 56/180 (31%), Positives = 94/180 (52%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKD--INNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + K L+A S G DS AL L + +  + +NY R++SD +E  ++  K++ K+F+     KY   +N +  R+ RYDFFEKI E   +++AH ND E  M L++    LG++  + + L+RPLL +K + + + K+I + D +N ++Y RN +RK
 S:  13 RGKNLLAFSYGSDSSALFYLLMQEKIDFDLVMINYKTRKNSDLEELKAKELALKFHKKIFI---------KYAPEFQSNFEKKARDFRYDFFEKICLEQDYDHLILAHHLNDQFEWFLMQLSRGAGLAEILGMQEYEQRSNYTLLRPLLFISKDEISSFLKEKDIFYFHDESNENEKYFRNYIRK 188
>gi|138893739|ref|YP_001124192.1| cell cycle protein MesJ [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134265252|gb|ABO65447.1| Cell cycle protein MesJ [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (464 aa)
Score = 152, Expect = 2.3e-08, Identities = 53/175 (30%), Positives = 94/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK--------KRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNL--QTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ VSGGPDS+ALL+     K LV A HV++ R +S+ + + V+ +C ++ +  + + + DV ++  L Q  R RY FF ++ ++  + + + H +D +E+ M L +  + + GI K F  LIRP L ++ +E YC+ + +  D +N D Y+RN R
 S:  22 IVGVSGGPDSLALLHLLSSLRDEWKLQLVAA--HVDHMFRGRESEEEMEFVKHFCAEHRI---LCEAVQIDVPAFQRRTGLGAQEAARNCRYHFFAELVKKYQAQYVALGHHGDDQVETILMRLVRGSTSKGYAGIPVKRPFHGSYLIRPFLAVSRAEIEDYCKKEGLTPRRDPSNEKDDYTRNRFR 203
>gi|88713485|ref|ZP_01107567.1| putative cell-cycle protein [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88707995|gb|EAR00233.1| putative cell-cycle protein [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (434 aa)
Score = 152, Expect = 2.3e-08, Identities = 50/180 (27%), Positives = 100/180 (55%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ ++L+A SGG DS+ L L + L ++ H N+ R+ +SD DE+ V++ +  + FV   + + + ++ +Q  R++RY++F+ + ++ IK ++ AH +D +E+ ++L++    GI K+  S  RPLL ++ + +Y + NIE+ D +N  +Y RN +R
 S:  17 LQSRFLLACSGGLDSVVLAHLCSELGLDFSLAHCNFKLRDIESDKDERFVKELAEILKVPCFVICFDTLEYANEQGVS-IQMAARKMRYEWFKSLKKQHSIKTLVTAHHADDNIETFLINLSRGTGIKGLTGIPSKTNEIS----RPLLAFSRLQIMEYAKQSNIEWREDQSNKETKYLRNKIR 195
>gi|152993772|ref|YP_001359493.1| tRNA-lysidine synthase [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151425633|dbj|BAF73136.1| tRNA-lysidine synthase [Sulfurovum sp. NBC37-1] (323 aa)
Score = 152, Expect = 2.5e-08, Identities = 56/178 (31%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:   8 AVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL-----KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      A S G DS AL L + ++  + V+Y+ RE S N+  +  K++ L   + +FDTH       ++ R+ RY FFE + Q G  ++ AHQ ND LE  M L K  + +G+  +  + L+RPLL +K L Y + N + ID +N  +Y RN+ RK ++
 S:  16 AFSAGVDSSALFFLLIENNIRFDIAIVDYNIREQSKNELAHAKALAKEHKLFCHTIQAPMFDTH------------FESKARKFRYKFFESLIQTEGYDNLITAHQLNDQLEWLLMRLTKGAGVSELIGLEPVTHRENYTLVRPLLEYSKDELLIYLKENNHPYFIDESNIDVKYERNLFRKQFSD 189
>gi|15806226|ref|NP_294931.1| cell cycle protein MesJ, putative/cytosine deaminase-related protein [Deinococcus radiodurans R1] >gi|84039866|gb|AAF10777.2|AE001969_6 cell cycle protein MesJ, putative/cytosine deaminase-related protein [Deinococcus radiodurans R1] (600 aa)
Score = 151, Expect = 2.8e-08, Identities = 48/178 (26%), Positives = 86/178 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL--VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + L+ VSGG DS+ LL   + + AV H+++ R +S +D  V D C + +  V    V+ ++ N L+  R +RYD  + ++ G + IL AH + D E+ M L + + +   ++ + R   RP LN + +E Y R  ++ D +N  R++R +R+
 S:  57 QVLVGVSGGADSVGLLRALLAVGALPAVAHLDHALRPESVDDAAWVSDLCARLGVPCEVTRIDVGAVAARRNWN-LEBAARRLRYDVLSRAAKHSGAEVILTAHTRRDQAETVLMELLRGEGRIRGIPPQRGRVR-----RPWLNVGRAEIETYLRGLGQDWREDASNADPRFTRAWLRR 230
>gi|152978797|ref|YP_001344426.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|150840520|gb|ABR74491.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Actinobacillus succinogenes 130Z] (427 aa)
Score = 151, Expect = 2.9e-08, Identities = 74/288 (25%), Positives = 140/288 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFE--KISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKV----KWFNLKNMFFIKLLDSKF-NNWIKQD--FDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKIL 291
      +YLIA SGG DS ALL     + HL   H+++   +++   R C+K + L +  + +++K  I  +  RE RY   + + E+  + AH  D E+ ++L +   LG ++R+S+  + + RPLL  K LE Y R+++++++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V  +  +   +LL  F N+ K D F ++ F   N + +L+ ++L  + P + ++ Q+I +  K +V ++ L E   +N+ L
 S:  15 RYLIAFSGGADSTALLALFAKSRQNRPHLQLRAIHIHHGLNVAANDWAAHCRRICEKLEVPLII---ERVEINKKSGI---EQGAREARYAAIRCHRHADEI----VATAHHLQDQTETFLLALKRGSGIKGLGAMQRESRLYGMPIFRPLLPFGKTELENYLRAQSLDWIEDDSNADNRYDRNFLRNRILPVLRRRWTDFDLAVSRSAQHCYEQERLIRELLTPAFEKNYRKTDRTFALSDFAGYSPNKQNALLRMWLTACRVPMPEKMQLAQLIRDVVFAKPDAVPQFVLGEQVIRRYQNRLYL 310
>gi|149280296|ref|ZP_01886418.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149228985|gb|EDM34382.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Pedobacter sp. BAL39] (461 aa)
Score = 150, Expect = 3.6e-08, Identities = 57/177 (32%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDS--MALLNKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GI--RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+AVSGG DS MA L K    + H N++ R E+S DE V+   ++ ++V TH D + K  + Q  R +RY++FE++ E G + I +A ++D +E+ ++L +   L GI RR +   LIRPL+ +++ ++  + +++FV D +N  Y RN +R
 S:  22 KILLAVSGGKDSVLMAHLFKASGHPFGIAHCNFNLRGEESVRDEHFVKMLGLMLDVPVYV--THFDTKAYAKQHGVSTQMAARTLRYEWFEQLRIERGYQVIALAQHQDDAMETVLLNLTRGTGISGLHGIFPRRGN------LIRPLMFLSRQEIDDLVVAHHLDFVEDSSNLSSNYIRNKIR 197
>gi|53733246|ref|ZP_00349670.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae R2866] (430 aa)
Score = 150, Expect = 4.0e-08, Identities = 55/195 (28%), Positives = 106/195 (54%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHL----VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVK 199
      +LIA+SGG DS LL+    K+ HL  V A+ H+++  ++++ + +D C + + L +   D    N ++  RE RY  + I + L +++L+ AH ND E+ +++L +   LG ++++S  + ++RPLL T+ LE Y + + + ++ D +N +RY RN +R +  ++ + F L V+
 S:  19 FLIALSGGLDSTVLLSLFAKLCQKQPHLPPLSVRAI-HIHHGLSPNAESWVQHCQDLCDQLQIPLIIERVQVDKT------NGIEAGAREARY---QAIKKHLQTQEMLVTAHHLNDQTETFFLALKRGSGLQGLGAMQQRSVLFGMPILRPLLGFTRTQLENYAQKEKLNWITDESNEDNRYDRNFLRNEILPKLRERWAYFDLAVQ 216
>gi|116333183|ref|YP_794710.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098530|gb|ABJ63679.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus brevis ATCC 367] (450 aa)
Score = 149, Expect = 4.6e-08, Identities = 52/178 (29%), Positives = 85/178 (47%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      L+AVS G DSM LL   L     V HVN+ R+ S +  ++ +C + + L  T K + ++  + ++  R RYDFF +  +   + AHQ ++ +E+ + L + +  L G+     +IRPLL TK+ L+ Y R + + + D TN   SRN VR +
 S:  24 LVAVSTGVDSMVLLQLLMTLPVTMRPKLTVVHVNHQLRQQSQTEAAFLKKWCAAHQISLV---TTKWPIDQHPS-HGVEAAARAFRYDFFAQQLHQQKADWVATAHQADEQVETILLKLIRGGQLAQLTGMAASRPLAGGRVIRPLLPFTKERLKAYAREQQVPWYEDATNQELIASRNRVRHQL 204
>gi|52424859|ref|YP_087996.1| MesJ protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|61216475|sp|Q65UE9|TILS_MANSM tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|52306911|gb|AAU37411.1| MesJ protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (426 aa)
Score = 149, Expect = 4.6e-08, Identities = 76/287 (26%), Positives = 135/287 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-----KMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNY-----KESLIYLFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEIKNKKI 290
      K LIA SGG DS ALL     + H   H+++  ++D    + C+++++ L V   D    N ++  RE RY   I+ L I ++L AH ND E+ ++L +   L ++++S  +L + RPLL T+ LE Y +S+ I ++ D +N + Y RN +R   KM  W   Q Y  +  +   +LL+ +F  +++ D  +K+ + Y   K L      P++ ++EQ+I +  K ++ +++L NQ I  +K+
 S:  16 KILIAFSGGLDSTALLALCKKLQENRPHFQFRAIHIHHGLSPNADKWALHCENICRQFSIPLIVEKVRVDKS------NGIEAGAREARY---HAIANHLNIDEVLATAHHLNDQTETFLLALKRGSGVQGLSAMQKESVVFNLPIFRPLLQFTRAQLEDYVKSQKINWIEDESNEDNSYDRNFLRNIILPKMKTRWAHFD-QAVYRAAQHCFEQTQLVNELLEDEFQKIFEKN-DRTLSVKLFDRYSYIKQKALLRLWLARLQLAMPSQKQLEQLIRDVIFAKPDAIPQFKLA-NQVIRRYQQKL 309
>gi|58698494|ref|ZP_00373399.1| cell cycle protein MesJ [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58534988|gb|EAL59082.1| cell cycle protein MesJ [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (431 aa)
Score = 148, Expect = 6.0e-08, Identities = 48/183 (26%), Positives = 92/183 (50%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLK-LFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +AVSGG DS+ LL+    K + +   VN+ R +S +  V Y K+  K F+ + K ++    N+Q  R+ RY  + +  +K +L+AH K+D E+ + L +  +  + KS  + + RPLLN ++ +E+Y +  ++++ D +N+ +Y R + R ++  D +
 S:  23 VAVSGGVDSIVLLHLMTNWAKKNKLSLPTALTVNHGLRPESQKEADFVVSYAKELGAKESFILNWEKQNIK-----GNIQLQARKARYKLLAEWCKNNNVKYLLVAHHKDDQAETFLLRLERGSGVDGLSSMDYKSFLNGIYIFRPLLNFSRSEIEKYAKLHRLKWIEDRSNYDLKYRRTLYRNLLKASDNQ 209
>gi|151572365|gb|EDN38019.1| hypothetical protein FTDG_00820 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (398 aa)
Score = 148, Expect = 6.3e-08, Identities = 63/242 (26%), Positives = 119/242 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD--INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH 247
      +I SGG DS LLN K+ +   ++N++  DS  +  + C+KYNL+  F +H D K   + + W + R FF+KI Q+   +L+ H ++D E+ +  +   L GI  + +  ++RPLL +K +E++ + NI ++ D +N  +Y RN++R   ++ + +  Q      N  KLL + + I QD + I+ +K+ ++ ++SL++L+  
 S:  21 IIGYSGGVDSSVLLNISKELDIPLIAIYINHNLHRDSLKWQIHCQQICQKYNLQ---FISHSLD--KVPKGESFEAWASKQRMAFFQKIMQQYSKPLLLLGHHQDDQAETFLIQAIRGSGLAGLAGIPYYKELQHGGVLRPLLKYSKIEIEEFAKLNNISYIYDDSNEDIKYRRNLIRNQIIPILQQVNPNISQTLSRSANICAESNNILQKLLTERLQS-ISQDTNLIISELIKLDDDIQKSLLHLWFKQ 265
>gi|88606751|ref|YP_505718.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Anaplasma phagocytophilum HZ] >gi|88597814|gb|ABD43284.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Anaplasma phagocytophilum HZ] (447 aa)
Score = 148, Expect = 7.5e-08, Identities = 51/180 (28%), Positives = 86/180 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSM------ALLNKKRHLVEA--VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +Y +AVSGG DSM   AL +K  V + + VN+ R ++ N+  V    L+ +  H ++ + K   Q  R IRY  +   +K +L AH KND E+ + L +  +  GIR +S  + +IRPLL+ T++ +++Y    ++ D +N  +Y R  R +
 S:   9 QYAVAVSGGVDSMTLMRLVALFHKSSASVGSPTILTVNHGFRPEARNEVSFVHKQATMLGLECHML--HWENPIRKKS----QVVARNIRYQLLLQWCSAHNVKVLLTAHTKNDQAETVLIRLERGSGIDGLAGIRERSVIGDVTIIRPLLDFTRREIQEYAIQHQQPWIEDPSNSDPKYRRTFYRNFI 191
>gi|34558077|ref|NP_907892.1| hypothetical protein WS1770 [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|61217316|sp|Q7MR31|TILS_WOLSU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|34483795|emb|CAE10792.1| conserved hypothetical protein-Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Wolinella succinogenes] (326 aa)
Score = 147, Expect = 8.3e-08, Identities = 52/179 (29%), Positives = 80/179 (44%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K L+ SGG DS AL L +R +  + VNYH R + +E  ++  ++ + F    +S   +N +  R RY FFE + + G ++L+AH  D LE  M L +  + LG  +    LIRPL  TK++L Y   I + D +N  + RN R +
 S:  17 KNLLGFSGGVDSTALFFLLLEREIPFDIALVNYHQRAQAKEEESYAKELAHRHQKRCFT-------LSCPLGPSNFEHQARLERYRFFESLIHQEGYARLLLAHHLGDRLEWLLMRLAQGSSLSTLLGFSSREIRLGYELIRPLGEITKEALYDYLHQHQIRYFEDESNRDPKPLRNRFRPL 191
>gi|170717655|ref|YP_001784732.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Haemophilus somnus 2336] >gi|168825784|gb|ACA31155.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Haemophilus somnus 2336] (427 aa)
Score = 147, Expect = 8.8e-08, Identities = 55/177 (31%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+ SGG DS LL+    K+ HL   H+++  +++DN   R C++ ++  F  K ++ K I  +  RE RY  + I+ L  +IL+ AH + D E+ ++L +   LG ++ +S  +L + RPLL+ TK+ LEQY +++ + ++ D +N +RY RN +R
 S:  19 KLLLGFSGGLDSTVLLSLLAKLRKKQPHLSLRAIHIHHGLSQNADNWAIHCRQICQQLDIS---FLCEKVTINPRKGI---EADAREARY---QAIANHLQDNEILVTAHHQQDQTETFLLALKRGSGLQGLGAMQIQSVVFNLPIFRPLLHCTKQQLEQYAKTEKLSWIEDESNADNRYERNFLR 195
>gi|51894334|ref|YP_077025.1| cell cycle protein [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|61217236|sp|Q67JG9|TILS_SYMTH tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|51858023|dbj|BAD42181.1| cell cycle protein [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (482 aa)
Score = 147, Expect = 8.9e-08, Identities = 50/177 (28%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + ++AVSGGPDS+AL +  L A   + H+++ R E S D  V D ++ +L L    ++  +  +L+  R RY  +++ +G ++  H +ND E+ M L +  + L GI  +  L +IRPLL +++ + YCR+ +  +D TN  + RN +R
 S:  22 RVIVAVSGGPDSLALTHVLYRLAPAWRLSLHLFHLDHGLRGEASRADAAFVADLARELSLPLTTVTLRPGELEAMR--GSLEDNARRRRYAEMARLAAAIGAQRAATGHNRNDQAETVLMRLLRGSGSTGLAGIPPVRREGGLTIIRPLLGASRQEILAYCRAHGLTPRMDATNLQGDFERNRIR 204
>gi|149174369|ref|ZP_01852996.1| hypothetical protein PM8797T_03444 [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148846914|gb|EDL61250.1| hypothetical protein PM8797T_03444 [Planctomyces maris DSM 8797] (354 aa)
Score = 147, Expect = 9.0e-08, Identities = 54/189 (28%), Positives = 96/189 (50%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-----------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFR----SLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + LIAVSGG DSMALL  + L ++      + H+N+ R  SD D + ++ C++ +L   T K ++++ D + L+  R RY F +++   +I +AH +D E+  + +    G+R  + R   L LIRPLL +++ + ++   E+ D +N  ++RN +R +  KK F
 S:  38 QRTLIAVSGGADSMALLRALKCLAQSSESLIPPDGLVIAHLNHGLRGTASDEDAEWLKQECRRLSLPCV---TEKQELNQGPD-SGLEEQCRTARYGFLTRVAIAEQCTQIAVAHTLDDQAETVLHHIIRGTG--ITGLRGIPQTRVLQQGLHLIRPLLQISREEVVEFLNVCGQEYRNDESNADTSFTRNRIRHQLLPLLKKEF 236
>gi|57651385|ref|YP_185441.1| hypothetical protein SACOL0553 [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87161906|ref|YP_493196.1| hypothetical protein SAUSA300_0487 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194269|ref|YP_499061.1| hypothetical protein SAOUHSC_00484 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|151220683|ref|YP_001331505.1| hypothetical protein NWMN_0471 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|161508749|ref|YP_001574408.1| hypothetical protein USA300HOU_0503 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|168728153|ref|ZP_02760430.1| cell cycle control ATP-binding protein MesJ [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|61216391|sp|Q5HIG6|TILS_STAAC tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|57285571|gb|AAW37665.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87127880|gb|ABD22394.1| MesJ/Ycf62 family protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201827|gb|ABD29637.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|150373483|dbj|BAF66743.1| isoleusyl-tRNA-2-lysl-cytidine synthase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|160367558|gb|ABX28529.1| cell cycle control ATP-binding protein MesJ [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (431 aa)
Score = 146, Expect = 1.0e-07, Identities = 57/175 (32%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL   + K  + C HVN+ R S + + + YC+++++ L +  K D+S  D NN +Q  R RY++F+++  L  +L AH +D LE+ Y  N    LG  SK +  + RPLL +KK ++Q+  +I + D +N ++Y RN +R
 S:  15 VVAVSTGIDSMCLLYQLLNDYKDSYRKLTCLHVNHGVRSASIEEARFLEAYCERHHIDLHI---KKLDLSHSLDRNNSIQNEARIKRYEWFDEMMNVLEADVLLTAHHLDDQLETIMYRIFNGKSTRNKLGFDELSKRKGYQIYRPLLAVSKKEIKQFQERYHIPYFEDESNKDNKYVRNDIR 194
>gi|88857960|ref|ZP_01132602.1| putative lysidine forming enzyme, modifying isoleucine tRNA decoding AUA [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88819577|gb|EAR29390.1| putative lysidine forming enzyme, modifying isoleucine tRNA decoding AUA [Pseudoalteromonas tunicata D2] (428 aa)
Score = 146, Expect = 1.1e-07, Identities = 48/174 (27%), Positives = 89/174 (51%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVN-------YHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV-FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +A+SGG DS+ LL  HLV   +N    H      +D+C++  +L + F+   + K K+ +L+  RE+RY   ++Q  + IL+  ++D +E+ ++ L +  +  +  S+F  IL+RPLL ++ S+E +C+ N+ + D +N  +Y RN +R
 S:  23 VALSGGVDSVVLL----HLVATYQALNPDVKVQAVHVNHGISPHAHAWQDFCQRLCAELTIPFNAISVTIDK-KNRQSLEAVARELRYQALVSVTQVQDV--ILLGQHQDDQVETFFLQLKRGSGLSGLSAMANTSEFEGRILVRPLLETSRASIEAFCQQFNLSHIEDESNSDVKYDRNYLR 198
>gi|85057872|ref|YP_456788.1| cell cycle protein MesJ [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|123518068|sp|Q2NIN4|TILS_AYWBP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|84789977|gb|ABC65709.1| cell cycle protein MesJ [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (436 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 50/184 (27%), Positives = 90/184 (48%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNK--KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK 188
      Y+IAVSGG DSMALL+  + +  V H N+  ++ ++++V++YC + +L  F+ +      N Q  R +R   +I+ +   IL AH +D E+  ++++  L + G++ ++ +  I ++P L  K + Y   I F+ DYTN  Y RN +R + + K
 S:  16 YIIAVSGGVDSMALLHYLVAQKIKLQVVHFNHLTNSNTWKNKELVKNYCLQNSLGFHYFELNCPQ-------KNFQAQARLLRQQKLMQIAAKHRTPFILTAHHLDDLAETILQKISRSSTLLGYSGMQIQTSWTDFIFLKPFLYIPKAKIISYAAFYKIPFLEDYTNQKLTYQRNQIRHQVIPYLK 195
>gi|3929907|emb|CAA10333.1| hypothetical protein [Wolinella succinogenes] (210 aa)
Score = 146, Expect = 1.2e-07, Identities = 52/179 (29%), Positives = 80/179 (44%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      K L+ SGG DS AL L +R +  + VNYH R + +E  ++  ++ + F    +S   +N +  R RY FFE + + G ++L+AH  D LE  M L +  + LG  +    LIRPL  TK++L Y   I + D +N  + RN R +
 S:  17 KNLLGFSGGVDSTALFFLLLEREIPFDIALVNYHQRAQAKEEESYAKELAHRHQKRCFT-------LSCPLGPSNFEHQARLERYRFFESLIHQEGYARLLLAHHLGDRLEWLLMRLAQGSSLSTLLGFSSREIRLGYELIRPLGEITKEALYDYLHQHQIRYFEDESNRDPKPLRNRFRPL 191
>gi|21282193|ref|NP_645281.1| hypothetical protein MW0464 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485373|ref|YP_042594.1| hypothetical protein SAS0466 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|61217254|sp|Q6GBX9|TILS_STAAS tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217380|sp|Q8NXZ4|TILS_STAAW tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|21203629|dbj|BAB94329.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243816|emb|CAG42241.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (431 aa)
Score = 145, Expect = 1.4e-07, Identities = 57/175 (32%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL   + K  + C HVN+ R S + + + YC+++++ L +  K D+S  D NN +Q  R RY++F+++  L  +L AH +D LE+ Y  N    LG  SK +  + RPLL +KK ++Q+  +I + D +N ++Y RN +R
 S:  15 VVAVSTGIDSMCLLYQLLNDYKDSYRKLTCLHVNHGVRSASIEEARFLEVYCERHHIDLHI---KKLDLSHSLDRNNSIQNEARIKRYEWFDEMMNVLEADVLLTAHHLDDQLETIMYRIFNGKSTRNKLGFDELSKRKGYQIYRPLLAVSKKEIKQFQERYHIPYFEDESNKDNKYVRNDIR 194
>gi|15923499|ref|NP_371033.1| hypothetical protein SAV0509 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926186|ref|NP_373719.1| hypothetical protein SA0467 [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|148266968|ref|YP_001245911.1| hypothetical protein SaurJH9_0531 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393014|ref|YP_001315689.1| hypothetical protein SaurJH1_0544 [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156978837|ref|YP_001441096.1| hypothetical protein SAHV_0506 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|61216721|sp|Q99W94|TILS_STAAM tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217307|sp|Q7A7A6|TILS_STAAN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|13700399|dbj|BAB41697.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246277|dbj|BAB56671.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|147740037|gb|ABQ48335.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945466|gb|ABR51402.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156720972|dbj|BAF77389.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (431 aa)
Score = 145, Expect = 1.5e-07, Identities = 57/175 (32%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL   + K  + C HVN+ R S + + + YC+++++ L +  K D+S  D NN +Q  R RY++F+++  L  +L AH +D LE+ Y  N    LG  SK +  + RPLL +KK ++Q+  +I + D +N ++Y RN +R
 S:  15 VVAVSTGIDSMCLLYQLLNDYKDSYRKLTCLHVNHGVRSASIEEARFLEAYCERHHIDLHI---KKLDLSHSLDRNNSIQNEARIKRYEWFDEMMNVLEADVLLTAHHLDDQLETIMYRIFNGKSTRNKLGFDELSKRKGYQIYRPLLAVSKKEIKQFQERYHIPYFEDESNKDNKYIRNDIR 194
>gi|145589046|ref|YP_001155643.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|145047452|gb|ABP34079.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (442 aa)
Score = 145, Expect = 1.5e-07, Identities = 49/177 (27%), Positives = 93/177 (52%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC----------------HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKF----RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +A+SGG DS+ LL    + VC        H+++ ++ +D+     KKY +  FD   +++ D N++  R RY+  ++ E GI +L+AH +ND E+ + L +   L G+ + +    + L RPLLN+++ LE Y ++ ++++ D +N  ++ RN +RK +
 S:  19 VALSGGLDSVVLL-------DTVCKAQTTYKDSPTEIWAFHIHHGLQKPADDWLIFCEKLAKKYKIG---FDFRLLHLAQDTDQGNVEARARAGRYEALAELCVEYGIGDLLLAHHQNDQAETVLLQLLRGAGVAGLSGMPHERELTHDQSRITLWRPLLNQSRAELEVYAKANKLKWIEDPSNQKTQFRRNAIRKQI 206
>gi|118497835|ref|YP_898885.1| ATPase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194323808|ref|ZP_03057584.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|166988059|sp|A0Q7B6|TILS_FRATN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|118423741|gb|ABK90131.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194322172|gb|EDX19654.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (398 aa)
Score = 145, Expect = 1.6e-07, Identities = 62/242 (25%), Positives = 117/242 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD--INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH 247
      +I SGG DS LLN K+ +   ++N++  DS  +  + C++YNL+  F +H D K   + + W + R FF+KI Q   +L+ H ++D E+ +  +   L GI  +   ++RPLL +K +E++ + NI ++ D +N  +Y RN++R   ++ + +  Q      N  KLL + + I QD + I+ +K+ ++ ++SL++L+  
 S:  21 IIGYSGGVDSSVLLNISKELDIPLIAIYINHNLHRDSLKWQIHCQQTCQRYNLQ---FISHSLD--KVPKGESFEAWASKQRMAFFQKIMQPYSKPLLLLGHHQDDQAETFLIQAIRGSGLAGLAGIPHYKELHHGGVLRPLLKYSKIEIEEFAKLNNISYIYDDSNEDIKYRRNLIRNQIIPILQQVNPNIGQTLSRSANICAESNNILQKLLTERLQS-ISQDTNLIISELIKLDDDIQKSLLHLWFKQ 265
>gi|113461077|ref|YP_719145.1| cell-cycle protein [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823120|gb|ABI25209.1| cell-cycle protein [Haemophilus somnus 129PT] (427 aa)
Score = 145, Expect = 1.6e-07, Identities = 54/177 (30%), Positives = 96/177 (54%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+ SGG DS LL+    K+ HL   H+++  +++DN   R C++ ++  F  K ++ K I  +  RE RY  + I+ L  +IL+ AH + D E+ ++L +   LG ++ +S  +L + RPLL+ T++ LEQY +++ + ++ D +N +RY RN +R
 S:  19 KLLLGFSGGLDSTVLLSLLAKLRKKQPHLSLRAIHIHHGLSQNADNWAIHCRQICQQLDIS---FLCEKVTINPRKGI---EADAREARY---QAIANHLQDNEILVTAHHQQDQTETFLLALKRGSGLQGLGAMQIQSVVFNLPIFRPLLHCTRQQLEQYAKTEKLSWIEDESNADNRYDRNFLR 195
>gi|99034626|ref|ZP_01314580.1| hypothetical protein Wendoof_01000607 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila willistoni TSC#14030-0811.24] (407 aa)
Score = 144, Expect = 1.7e-07, Identities = 48/181 (26%), Positives = 90/181 (49%)
 Q:   9 VSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLK-LFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      VSGG DS+ LL+    K + L+   VN+ R +S +  V Y K+  K F+ + K ++    N+Q  R+ RY  + +  +K +L+AH K+D E+ + L +  +  + KS  + + RPLLN ++ +E+Y +  ++++ D +N  +Y R + R ++  D +
 S:   1 VSGGVDSVVLLHLMTNWAKKNKLLLPIALTVNHGLRPESQKEADFVVSYAKELGAKESFILNWEKQNIK-----GNIQLQARKARYKLLAEWCKNNNVKYLLVAHHKDDQAETFLLRLERGSGVDGLSSMDYKSFLNGIYIFRPLLNFSRSEIEKYAKLHRLKWIEDRSNHDLKYRRTLYRNLLKSSDNQ 185
>gi|118587144|ref|ZP_01544573.1| cell cycle protein [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432423|gb|EAV39160.1| cell cycle protein [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (299 aa)
Score = 144, Expect = 2.1e-07, Identities = 52/182 (28%), Positives = 96/182 (52%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK----NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRY-SRNVVRKMM 183
      + K L+A+SGG DS L     N + HL A HV++ R DS N+ K++ D   L +F  H+  +  + ++  R+ RYDF+++++ ++G +KI++A  +D E+ + + +    +   R  K  + ++RPLLN K + Y  +++++ D TN  Y SRN +R ++
 S:  21 RQKLLLAISGGVDSTVLADLLFKYESNPRSHLFLA--HVDHQLRADSANETKLIDDQFANRGLCVF----HEKWPLEKHPHSGIEDAARKFRYDFYKRMALKVGARKIILAQHADDQAETTLLKIIRGADWQTVSAMEWSRPLEKDSPIEVVRPLLNVEKSEIYDYAEKNHLKWIEDSTNKDPDYTSRNQIRNVV 209
>gi|55820113|ref|YP_138555.1| cell-cycle protein MesJ/Ycf62 family [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822003|ref|YP_140444.1| cell-cycle protein MesJ/Ycf62 family [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|61217175|sp|Q5M217|TILS_STRT1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217177|sp|Q5M6K9|TILS_STRT2 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|55736098|gb|AAV59740.1| putative cell-cycle protein, MesJ/Ycf62 family [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55737988|gb|AAV61629.1| putative cell-cycle protein, MesJ/Ycf62 family [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (421 aa)
Score = 144, Expect = 2.2e-07, Identities = 47/149 (31%), Positives = 77/149 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSL 152
      K L+AVSGG DSM+LL+   K  +  + HVN+ R++S+ +E +R + K++ + F +    S    +  R RYDFF++I +E   ++ AH +D E+ +M L + +  L GI   F + +IRP L+ K L
 S:  20 KVLVAVSGGADSMSLLHFLYNHQKDLDIQLGIAHVNHKQRQESEYEENYLRHWAKEHKVP-FHYSAFSGKFS--------ENAARTFRYDFFKRIMKEADYSALVTAHHADDQAETIFMRLLRGSRLRHLSGICDVRSFGTGQIIRPFLHIPKDQL 166
>gi|116626984|ref|YP_819603.1| putative cell-cycle protein, MesJ/Ycf62 family [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100261|gb|ABJ65407.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Streptococcus thermophilus LMD-9] (421 aa)
Score = 143, Expect = 2.3e-07, Identities = 47/149 (31%), Positives = 77/149 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSL 152
      K L+AVSGG DSM+LL+   K  +  + HVN+ R++S+ +E +R + K++ + F +    S    +  R RYDFF++I +E   ++ AH +D E+ +M L + +  L GI   F + +IRP L+ K L
 S:  20 KVLVAVSGGADSMSLLHFLYNHQKDLDIQLGIAHVNHKQRQESEYEENYLRHWAKEHKVP-FHYSAFSGKFS--------ENAARTFRYDFFKRIMKEADYSALVTAHHADDQAETIFMRLLRGSRLRHLSGICDVRSFGTGQIIRPFLHIPKDQL 166
>gi|32474937|ref|NP_867931.1| cell cycle protein homolog mesJ [Rhodopirellula baltica SH 1] >gi|61216595|sp|Q7UNE1|TILS_RHOBA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|32445477|emb|CAD75478.1| cell cycle protein homolog mesJ [Rhodopirellula baltica SH 1] (397 aa)
Score = 143, Expect = 2.3e-07, Identities = 55/175 (31%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMAL--------------LNKKRHLVE------AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILI-RPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ SGG DS+AL       LN   V    V H N+ R E+S+ DE VR C + L L +   + S   + +  R+IR DFFE+ +++ G + + +AH +D E+   +  L L GI  S+ + I++ RPLL  + +L  R   + D +N  Y+RN +R
 S:  40 LVGCSGGADSVALICLLAELWAEESNGLNPANETVTKPVAPLVVAHCNHGLRGEESNADEAFVRQICDQLQLPLVIHHVPPLNNSATSGPVSDERTLRQIRRDFFERAAKQHGCRYVAVAHSADDQAETMLHHFIRGTGPLGLAGIAEASELDTDIVVRRPLLQVRRDTLRDGLREIGQPWREDASNRHTIYTRNWIR 237
>gi|152991221|ref|YP_001356943.1| tRNA-lysidine synthase [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151423082|dbj|BAF70586.1| tRNA-lysidine synthase [Nitratiruptor sp. SB155-2] (329 aa)
Score = 143, Expect = 2.6e-07, Identities = 37/99 (37%), Positives = 53/99 (53%)
 Q:  82 REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      R +RY FF++I Q+ G  +L AHQ ND LE  M L K    +G+  + +  ++RPLL  K L+ Y +K I + ID +N D Y RN +R
 S:  86 RNVRYQFFDEIIQQEGYHNLLTAHQLNDQLEWFLMQLGKGAGLCELVGMDIVTNRKGYKIVRPLLFVQKSELKSYLETKKIPYYIDESNLQDSYFRNYIR 185
>gi|42521051|ref|NP_966966.1| cell cycle protein MesJ, putative [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|61217299|sp|Q73FR9|TILS_WOLPM tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|42410792|gb|AAS14900.1| cell cycle protein MesJ, putative [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (431 aa)
Score = 143, Expect = 2.6e-07, Identities = 48/183 (26%), Positives = 91/183 (49%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLK-LFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +AVSGG DS+ LL+    K + +   VN+ R +S +  V Y K+  K F+ + K ++    N+Q  R+ RY  + +  +K +L+AH K+D E+ + L +  +  + KS  + + RPLLN ++ +E+Y +  ++++ D +N  +Y R + R ++  D +
 S:  23 VAVSGGVDSIVLLHLMTNWAKKNKLSLPIALTVNHGLRPESQKEADFVVSYAKELGAKESFILNWEKQNIK-----GNIQLQARKARYKLLAEWCKNNNVKYLLVAHHKDDQAETFLLRLERGSGVDGLSSMDYKSFLNGIDIFRPLLNFSRSEIEKYAKLHRLKWIEDRSNHDLKYRRTLYRNLLKASDNQ 209
>gi|56708293|ref|YP_170189.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110670764|ref|YP_667321.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|134301750|ref|YP_001121718.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|123359434|sp|Q14H05|TILS_FRAT1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|166988060|sp|A4IXE6|TILS_FRATW tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61216407|sp|Q5NFK3|TILS_FRATT tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|54113183|gb|AAV29225.1| NT02FT1257 [synthetic construct] >gi|56604785|emb|CAG45864.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110321097|emb|CAL09247.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|134049527|gb|ABO46598.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|151569020|gb|EDN34674.1| hypothetical protein FTBG_00586 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] >gi|157122056|gb|EDO66196.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (398 aa)
Score = 143, Expect = 2.7e-07, Identities = 62/242 (25%), Positives = 117/242 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD--INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH 247
      +I SGG DS LLN K+ +   ++N++  DS  +  + C+KYNL+  F +H D K   + + W + R FF+KI Q+   +L+ H ++D E+ +  +   L GI  +   ++RPLL +K +E + + NI ++ D +N  +Y RN++R   ++ + +  Q      N  KLL + + I QD + I+ +K+ ++ +++L++L+  
 S:  21 IIGYSGGVDSSVLLNISKELDIPLIAIYINHNLHRDSLKWQIHCQQTCQKYNLQ---FISHSLD--KVPKGESFEAWASKQRMAFFQKIMQQYSKPLLLLGHHQDDQAETFLIQAIRGSGLAGLAGIPHYKELHHGGVLRPLLKYSKIEIEGFAKLNNISYIYDDSNEDIKYRRNLIRNQIIPILQQVNPNISQTLSRSANICAESNNILQKLLTERLQS-ISQDTNLIISELIKLDDDIQKNLLHLWFKQ 265
>gi|146338275|ref|YP_001203323.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Bradyrhizobium sp. ORS278] >gi|146191081|emb|CAL75086.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Bradyrhizobium sp. ORS278] (367 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 51/178 (28%), Positives = 86/178 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCH--------VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKD-DVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS-LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      ++AVSGGPDSMALL    +A+     V++ R ++ + +V+ + ++ +   +H+  ++ K  +  R RY  + +++ G  +L AH ++D E+ M L +  + L    R L+L RPLL +K L  RS IEF D TN  Y+R +R +M
 S:  37 VLAVSGGPDSMALLWLAARWRQALADGPRLVAITVDHGLRPEARREAAMVKRFARQLEV------SHRMLRWTEPKPTTGIPEAARLARYRLLARAARQAGASHVLTAHTRDDQAETVLMRLLRGSGIVGLAAMAPVSARDGLLLARPLLEISKARLVATLRSAGIEFADDPTNHDPAYTRPRLRALM 218
>gi|61216750|sp|Q9RV23|TILS_DEIRA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) (582 aa)
Score = 143, Expect = 2.9e-07, Identities = 48/178 (26%), Positives = 86/178 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL--VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      + L+ VSGG DS+ LL   + + AV H+++ R +S +D  V D C + +  V    V+ ++ N L+  R +RYD  + ++ G + IL AH + D E+ M L + + +   ++ + R   RP LN + +E Y R  ++ D +N  R++R +R+
 S:  40 QVLVGVSGGADSVGLLRALLAVGALPAVAHLDHALRPESVDDAAWVSDLCARLGVPCEVTRIDVGAVAARRNWN-LEA-ARRLRYDVLSRAAKHSGAEVILTAHTRRDQAETVLMELLRGEGRIRGIPPQRGRVR-----RPWLNVGRAEIETYLRGLGQDWREDASNADPRFTRAWLRR 212
>gi|151570919|gb|EDN36573.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (398 aa)
Score = 142, Expect = 3.0e-07, Identities = 62/242 (25%), Positives = 118/242 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD--INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH 247
      +I SGG DS LLN K+ +   ++N++  DS  +  + C++YNL+  F +H D K   + + W + R FF+KI Q   +L+ H ++D E+ +  +   L GI  + +  ++RPLL +K +E++ + NI ++ D +N  +Y RN++R   ++ + +  Q      N  KLL + + I QD + I+ +K+ ++ ++SL++L+  
 S:  21 IIGYSGGVDSSVLLNISKELDIPLIAIYINHNLHRDSLKWQIHCQQTCQRYNLQ---FISHSLD--KVPKGESFEAWASKQRMAFFQKIMQLYSKPLLLLGHHQDDQAETFLIQAIRGSGLAGLAGIPYYKELQHGGVLRPLLKYSKIEIEEFAKLNNISYIYDDSNEDIKYRRNLIRNQIIPILQQVNPNISQTLSRSANICAESNNILQKLLTERLQS-ISQDTNLIISELIKLDDDIQKSLLHLWFKQ 265
>gi|27262508|gb|AAN87535.1| cell cycle protein MesJ [Heliobacillus mobilis] (308 aa)
Score = 142, Expect = 3.2e-07, Identities = 49/179 (27%), Positives = 91/179 (50%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYRE----------IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF--RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + +IA+SGG DS+ LL   + + + A H N+ R ++SD D  V +  + + LF+      +  L+ W +E     +RYDF + +++ G + I +AH +D E+  + +    GI+ S  +  +RPLL  +K LE++ +++  + D +N D Y+RN +R
 S:  21 RERIVIALSGGADSVCLLLLFKKVSPQFGIELAAAHYNHGMRGKESDEDAAFVAELTNRLQVPLFL------------ETAPLKWWQQEPGTKMEAARRLRYDFLSRSAEQAGARWIALAHHADDMAETVLFHMLRGS-----GIKGLSGIPAKRGPFVRPLLPFRRKELEEFLKAEGQHWRHDSSNDSDVYTRNRIR 201
>gi|22299159|ref|NP_682406.1| hypothetical protein tlr1616 [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|61217355|sp|Q8DIH2|TILS_SYNEL tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|22295341|dbj|BAC09168.1| ycf62 [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (344 aa)
Score = 142, Expect = 3.2e-07, Identities = 49/188 (26%), Positives = 89/188 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL----LNKKRHLVEAVC--HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSK-FRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + LIA+SGG DS+ L  L+ + H  ++  H ++ R DS +  V+  +K++L     +V  D+  +  R RY FE +++ L  ++ AH ++D ES + L +   L   S+  ++ L+RPLL T+   +C++ +  D TN  Y RN +R + + ++ F
 S:  24 RILIALSGGQDSVCLTRLLLDLQPHWQWSLVAVHCDHRWRADSTANANFVQQLAQKWHLPC--------EVVSAPDLPKTEAAARSWRYQVFESVAKALDCTHVVTAHTQSDRAESLLLHLLRGTSPDGLATLLPSRSLGAIQLVRPLLGMTRAQTAAFCQAYGLPIWQDETNHNLEYRRNRLRLELIPYLQQHF 210
>gi|15595133|ref|NP_212922.1| hypothetical protein BB0788 [Borrelia burgdorferi B31] >gi|167932761|ref|ZP_02519848.1| hypothetical protein Bbur1_07051 [Borrelia burgdorferi 156a] >gi|167933978|ref|ZP_02521053.1| hypothetical protein BburZ_04001 [Borrelia burgdorferi ZS7] >gi|167944298|ref|ZP_02531372.1| hypothetical protein BburB_03837 [Borrelia burgdorferi Bol26] >gi|168692639|ref|ZP_02725431.1| hypothetical protein Bbur9_04030 [Borrelia burgdorferi 94a] >gi|195952011|ref|ZP_03093108.1| hypothetical protein Bbur2_06999 [Borrelia burgdorferi 29805] >gi|195960747|ref|ZP_03096952.1| hypothetical protein Bbur6_04035 [Borrelia burgdorferi 64b] >gi|6136576|sp|O51728|TILS_BORBU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|2688713|gb|AAC67121.1| conserved hypothetical protein [Borrelia burgdorferi B31] (440 aa)
Score = 142, Expect = 3.7e-07, Identities = 59/193 (30%), Positives = 98/193 (50%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL-NKKRHLVEAVC--HVNYHDREDSDNDEKI--VRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      K++ ++A SGG DS ALL N K +L  V  + + R D++ +++I V+ +C YN+ L +   D S+  + +++  R+ RY  E  +E G  I +AH +ND +E+ M  +   FL     + +IRPLL ++ +E +  NI F +D TN + Y RN VR +  KK F+ +
 S:  23 KNRVIVAFSGGADSTALLLNLKYYLSNNVIAFYFAHFIRSDNEQNQEIEHVKGFCDLYNIALQIKKCDIDIKSESARLGVSIEELARKFRYIALENALKENGANYIALAHNENDQIETIIMRFFQGS---FLDGLSGIPSVNRNIIRPLLEVSRLEIENFLSLNNIGFFVDSTNAQNLYLRNRVRNNLLPAIKKVFKGY 218
>gi|61216758|sp|Q9ZGE2|TILS_HELMO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|3820563|gb|AAC84036.1| cell cycle protein MesJ [Heliobacillus mobilis] (470 aa)
Score = 141, Expect = 4.1e-07, Identities = 49/179 (27%), Positives = 91/179 (50%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYRE----------IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF--RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + +IA+SGG DS+ LL   + + + A H N+ R ++SD D  V +  + + LF+      +  L+ W +E     +RYDF + +++ G + I +AH +D E+  + +    GI+ S  +  +RPLL  +K LE++ +++  + D +N D Y+RN +R
 S:  21 RERIVIALSGGADSVCLLLLFKKVSPQFGIELAAAHYNHGMRGKESDEDAAFVAELTNRLQVPLFL------------ETAPLKWWQQEPGTKMEAARRLRYDFLSRSAEQAGARWIALAHHADDMAETVLFHMLRGS-----GIKGLSGIPAKRGPFVRPLLPFRRKELEEFLKAEGQHWRHDSSNDSDVYTRNRIR 201
>gi|139472899|ref|YP_001127614.1| PP-loop family protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134271145|emb|CAM29355.1| PP-loop family protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (428 aa)
Score = 141, Expect = 4.2e-07, Identities = 76/280 (27%), Positives = 129/280 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + + +L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRYLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|71281989|ref|YP_268314.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|71147729|gb|AAZ28202.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Colwellia psychrerythraea 34H] (462 aa)
Score = 141, Expect = 4.9e-07, Identities = 45/176 (25%), Positives = 89/176 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE--------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      ++A SGG DS LL+  L +     VCHVN+  +++ +K+  C K ++ L V  K  + K  +L+  R+ RY+ + + ++ + +L H +D E+ ++L +   L + +++  +L+RPLLN ++ +E Y + + +V D +N  + RN +R+
 S:  25 IVAYSGGIDSQVLLHALVQLKQNKIINNEITVCHVNHGLSGNAERWQKLAEQECIKLSVNLIV----KRVNVRSKAQQSLEALARDARYNALKSLREKKSV--VLTGHHSDDQSETFLLALKRGAGLKGLSAMSVQTQLDQHLLVRPLLNVARQEIENYAENHQLSWVEDESNLDTCFDRNFIRQ 203
>gi|24378543|ref|NP_720498.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus mutans UA159] >gi|61217358|sp|Q8DWM9|TILS_STRMU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|24376391|gb|AAN57804.1|AE014853_11 putative cell-cycle protein [Streptococcus mutans UA159] (423 aa)
Score = 140, Expect = 5.3e-07, Identities = 59/178 (33%), Positives = 93/178 (52%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + LIAVSGG DSM LL+   KK + AV HVN+ R +D +E ++++ + ++ +     + +K I + +  R+ RY FF+ I +E G  ++ AH ND E+ ++ L + + +L GI+  +F + LIRP L  KK L    NI  D +N D Y RN +R
 S:  20 YNILIAVSGGVDSMNLLHFLHIYQKKLQIRIAVAHVNHKQRPQADEEEIYLKNWARDNHIPFYT--------AVFKGIFS-EKKARDFRYTFFKNIMKEHGYTALVTAHHANDQAETVFLRLLRGSRLRYLTGIKEIQEFGNGQLIRPFLKFHKKEL------PNIFHFDDDSNQGDSYLRNRIR 189
>gi|15645348|ref|NP_207522.1| hypothetical protein HP0728 [Helicobacter pylori 26695] >gi|61216365|sp|O25428|TILS_HELPY tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|2313855|gb|AAD07779.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter pylori 26695] (336 aa)
Score = 140, Expect = 5.4e-07, Identities = 57/191 (29%), Positives = 95/191 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK-----MMAEWDKKTFQKF 194
      K L+ SGG DS L L  ++V + V+Y+ ++   + +  K ++ K ++  K     +N +  R+IRYDFFE + +E  K +++AH ND LE  M L+K  N L +  K S ++RPLL  K +L+  +K+++F D +N  ++ RN RK   +M ++ K  Q F
 S:  15 KNLLGFSGGLDSTCLFFLLVGENIVFDIALVDYNTQKQRLEIIQHAQKLAKTHHKKCYIHHAPKI-------AHNFEMQARKIRYDFFETLIKEHSYKHLILAHHLNDRLEWFLMQLSKGAGLNTLLSFQAYEKRESYAIVRPLLYTPKDTLKTL--AKDLKFFEDDSNSSLKFKRNCFRKNYANSLMQDYSKGIIQSF 204
>gi|83644690|ref|YP_433125.1| ATPase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83632733|gb|ABC28700.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Hahella chejuensis KCTC 2396] (445 aa)
Score = 140, Expect = 5.7e-07, Identities = 57/183 (31%), Positives = 87/183 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL------VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRN-----VVRKMMAEW 186
      + IA SGG DS LL+ R    +EA+ HV++  ++D  + + C+ ++    H  VS   ++L+  RE RY FE+  E   +L H +ND E+  L K  K L GI R+   IL RPLL+ T+ LE  +  + +V D +N  + RN   ++R M A W
 S:  30 RLFIAYSGGLDSSVLLHAARRAWPAKTQIEAI-HVHHGLSPNADAWAEHCQKECQSLDVA-----CHAHHVSVMAVGDSLEAAAREARYRVFERYLSEHADAVLLQGHHQNDQAETILFRLLKGHGVKGL-AGIPRQRTLGKGILRRPLLDFTRLELEALAQRWGLSWVEDESNVDAVFDRNFLRNEILRPMSARW 218
>gi|49482736|ref|YP_039960.1| hypothetical protein SAR0510 [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|61217256|sp|Q6GJG2|TILS_STAAR tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|49240865|emb|CAG39532.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (431 aa)
Score = 140, Expect = 6.0e-07, Identities = 56/175 (32%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL   + K  + C HVN+ R S + + + YC+++++ L +  K D+S  + NN +Q  R RY++F+++  L  +L AH +D LE+ Y  N    LG  SK   + RPLL +KK ++Q+  +I + D +N ++Y RN +R
 S:  15 VVAVSTGIDSMCLLYQLLNDYKDSYRKLTCLHVNHGVRSASIEEARFLEAYCERHHIDLHI---KKLDLSHSLNRNNSIQNEARIKRYEWFDEMMNVLEADVLLTAHHLDDQLETIMYRIFNGKSTRNKLGFDELSKRNGYQIYRPLLAVSKKEIKQFQERYHIPYFEDESNKDNKYVRNDIR 194
>gi|126737230|ref|ZP_01752965.1| PP-loop family protein [Roseobacter sp. SK209-2-6] >gi|126721815|gb|EBA18518.1| PP-loop family protein [Roseobacter sp. SK209-2-6] (418 aa)
Score = 140, Expect = 6.0e-07, Identities = 47/177 (26%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLK--LFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNK-NKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +AVSGG DS+ALL  HL+++       V++ R++S + K  + +  L+ + +++  ++    NLQ  R RY   ++ GI + + H +D E+ M L++  N  GI ++   + L+RPLL  +++L Y R + +++ D +N  R+ R  RK +
 S:  26 VAVSGGGDSLALL----HLLKSCFDGEPVEILAATVDHGLRKESAEEAKWTAEVARGLGLRHEVLIWEDGPEETG------NLQEQARHARYSLLTNWARRNGIPILTLGHTADDQAETVLMRLSRAGGVNGLAGIPQRRTLNGVTLLRPLLEVRREALRSYLRDEGHDWIDDPSNDDSRFERVRFRKAL 205
>gi|42523405|ref|NP_968785.1| putative cell cycle protein [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|61216531|sp|Q6MLS8|TILS_BDEBA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|39575611|emb|CAE79778.1| putative cell cycle protein [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (316 aa)
Score = 140, Expect = 6.1e-07, Identities = 56/185 (30%), Positives = 94/185 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNK--KRHLVEAVCHVNYHDREDSDND-EKIVRDYCKKYNLKLFV--FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK 188
      K L+A+SGG DS+ALL  K H  +  +H EDS+ + K +++C+K  KL + +   ++K    + YRE+RY+ +++ +E G + +  H ++D LE+ + L +    G + +  L  L RPLL +KK L++Y R + +  D TN   RN +R+  EW K
 S:  27 KILVALSGGTDSVALLRSLTKVHKKNLLGACYFHHGEDSNQEYRKEAQEFCEKLCKKLEIEFYPLRASQLAKS------EAEYRELRYEALDRLKKEQGFELVATGHHRDDLLETRLIRLIRGT-----GAQGFAAMHVLRDGLFRPLLEISKKELKKYLREERLRSFEDPTNKALDPLRNWLRE---EWLK 204
>gi|19745210|ref|NP_606346.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|61217382|sp|Q8P322|TILS_STRP8 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|19747299|gb|AAL96845.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (428 aa)
Score = 140, Expect = 6.2e-07, Identities = 76/280 (27%), Positives = 129/280 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + + +L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRYLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQIAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|159899546|ref|YP_001545793.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159892585|gb|ABX05665.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (486 aa)
Score = 140, Expect = 6.4e-07, Identities = 52/184 (28%), Positives = 93/184 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMS-LNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKK 189
      ++AVSGGPDS+ALL++  L     V H+++ R E S +  V +  + L  +   D V+K  + L  R RY F +++ +   +++ HQ +D E+ + L   +  +R ++++         LIRP+LN T+ +E YC + +E  D TN  Y+R +R   ++ E++ K
 S:  24 VVAVSGGPDSLALLHRLTALATPYGWRLHVAHLDHGLRGEQSAAEAAFVAEIAADWGLTATIELRDVDQVAKQYHV-GLPAAARATRYRFLAEVALQQQADAVVLGHQSDDQAETVLLHVLRGTGPSGLSAMRPRTEWVGWRVTAGMPHQAVGPALIRPMLNITRDEIEAYCDEQQLEPRRDPTNNSLEYTRGRIRHQLLPLLGEYNAK 231
>gi|82750216|ref|YP_415957.1| hypothetical protein SAB0458 [Staphylococcus aureus RF122] >gi|82655747|emb|CAI80146.1| conserved hypothetical protein [Staphylococcus aureus RF122] (431 aa)
Score = 139, Expect = 7.1e-07, Identities = 56/175 (32%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-----NKKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVS G DSM LL   + K  + C HVN+ R S + + + YC+ +++ L +  K D+S  + NN +Q  R RY++F+++  L  +L AH +D LE+ Y  N    LG  SK +  + RPLL +KK ++Q+  +I + D +N ++Y RN +R
 S:  15 VVAVSTGIDSMCLLYQLLNDYKDSYRKLTCLHVNHGVRSASIEEARFLEAYCEGHHIDLHI---KKLDLSHSLNRNNSIQNEARIKRYEWFDEMMNVLEADVLLTAHHLDDQLETIMYRIFNGKSTRNKLGFDELSKRKGYQIYRPLLAVSKKEIKQFQERYHIPYFEDESNKDNKYVRNDIR 194
>gi|139439222|ref|ZP_01772664.1| Hypothetical protein COLAER_01678 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133775246|gb|EBA39066.1| Hypothetical protein COLAER_01678 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (512 aa)
Score = 139, Expect = 7.2e-07, Identities = 61/175 (34%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL----NKKRHLVEA------------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIK--------KILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ VSGG DS ALL   K + +       V HVN+H R + SD DE VR+ C +Y L L V  + D S   N++  RE+RY  + +EL +    +I AH +D E+ M N K +  G+  + R+ I++RPLL+ T  L Y +   + D +N  Y RN VR
 S:  30 VLMVSGGADSTALLLMACTSKLDIQDGRGVAPIARERLHVLHVNHHLRGKASDGDEAFVRELCAQYGLPLCVEHAYFDGES-----GNIEAAAREVRYAAARRYVRELCAQTGAPRTAARICTAHTSSDRAETFLM--NAIKGSGPAGLSSIPRRRN-IVVRPLLDLTHGELVGYLQVHGQPWREDESNEDISYLRNYVR 221
>gi|58584411|ref|YP_197984.1| ATPase [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] >gi|58418727|gb|AAW70742.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control, MesJ [Wolbachia endosymbiont strain TRS of Brugia malayi] (431 aa)
Score = 139, Expect = 7.9e-07, Identities = 47/181 (25%), Positives = 95/181 (52%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKL-FVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +K +AVSGG DS+ LL+   +KR   +  VN+ R +S + + V Y K+ +K F+ + + ++    N+Q+ R+ RY+  + +  +K + IAH K+D E+ + L +  +  + KS  + ++RPLL+ ++ +++Y   +++V D +N  +Y R + R ++
 S:  19 NKVAVAVSGGIDSIVLLHLITSWAEKRQCPPPIALAVNHGLRPESQEEVEFVVSYAKELGVKKSFILNWKRQNIK-----GNVQSQARKARYELLTEWCKNNDVKHLFIAHHKDDQAETFLLRLERGSGLDGLSSMDYKSSLNGVCMLRPLLSFSRSRIKKYADFYRLKWVEDRSNQSLKYKRTLYRNLL 203
>gi|15899960|ref|NP_344564.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111658620|ref|ZP_01409270.1| hypothetical protein SpneT_02000210 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|61217410|sp|Q97TC5|TILS_STRPN tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|14971475|gb|AAK74204.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (425 aa)
Score = 139, Expect = 8.1e-07, Identities = 51/177 (28%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ +M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETIFMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|42518368|ref|NP_964298.1| hypothetical protein LJ0281 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|61216579|sp|Q74LA3|TILS_LACJO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|41582653|gb|AAS08264.1| hypothetical protein LJ_0281 [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (431 aa)
Score = 139, Expect = 8.4e-07, Identities = 52/186 (27%), Positives = 94/186 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K+L+A SGGPDS+ALL    N  L+ V H+++ R+DS + ++++    +KL   K  +   ++  RE RY F K+ ++   +L AH +D +E+ +  ++   + ++   S+ L+RPL+ +K L +Y + +++F+ D TNF D  RN +R +  KK
 S:  19 KFLLAASGGPDSVALLKMLVNFLPNPSEQLI--VAHLDHCLRDDSFLESQLLQRLTSALKVKL----VEKKWPVELHPQAGVEAKAREYRYAFLAKVGRKYQTDYLLTAHHGDDLIENILLKFIRSGDVAEMNSLQIVGNLGSMKLLRPLVKYSKDELLKYDKDHHLDFIEDKTNFEDDTLRNRLRHHVVPLLKK 207
>gi|89256102|ref|YP_513464.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|115314576|ref|YP_763299.1| PP-loop superfamily ATPase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|156502120|ref|YP_001428185.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|167010788|ref|ZP_02275719.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|122325399|sp|Q0BMM2|TILS_FRATO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|122500940|sp|Q2A488|TILS_FRATH tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|166988058|sp|A7NB76|TILS_FRATF tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|89143933|emb|CAJ79152.1| PP-loop family protein [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|115129475|gb|ABI82662.1| probable PP-loop superfamily ATPase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|156252723|gb|ABU61229.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (398 aa)
Score = 138, Expect = 9.0e-07, Identities = 61/242 (25%), Positives = 118/242 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI---LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK----MMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFD--INYFLKIKNNYKESLIYLFLNH 247
      +I SGG DS LLN K+ +   ++N++  DS  +  + C+KYNL+  F +H D K   + + W + R FF+KI Q+   +L+ H ++D E+ +  +    G+   ++ L  ++RPLL +K +E + + NI ++ D +N  +Y RN++R   ++ + +  Q      N  KLL + + I QD + I+ +K+ ++ +++L++L+  
 S:  21 IIGYSGGVDSSVLLNISKELDIPLIAIYINHNLHRDSLKWQIHCQQTCQKYNLQ---FISHSLD--KVPKGESFEAWASKQRMAFFQKIMQQYSKPLLLLGHHQDDQAETFLIQAIRGSG--LAGLASIPHYKELHHGGVLRPLLKYSKIDIEGFAKLNNISYIYDDSNEDIKYRRNLIRNQIIPILQQVNPNISQTLSRSANICAESNNILQKLLTERLQS-ISQDTNLIISELIKLDDDIQKNLLHLWFKQ 265
>gi|9294051|dbj|BAB02008.1| unnamed protein product [Arabidopsis thaliana] (614 aa)
Score = 138, Expect = 9.0e-07, Identities = 53/189 (28%), Positives = 100/189 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--------------LNKKRHLVEAVCH--VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK----------------KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      K + VSGGPDSMAL       +NK  ++ +  V++ R++S ++ ++V   + ++ +   D V   + +LQ  RE+RY+  +   I+ +LIAH +D E  + L+++         +NL L +  K +S+ L+RPLL+ K+ + + C+  ++V D TN  + RN +R +  + +F+
 S:  56 KRALGVSGGPDSMALCVLTAKWKTEGLSCVNKTDGFIDGLVAIVVDHGLRQESKDEAELVCSRVSQMGIRCEIASC--DWVDGRPKLGHLQEAAREMRYEMISNVCFRQQIEVLLIAHHADDQAELFILRLSRSSGVLGLAGTAFASEIFSRNLQLDAKHM-KNQSIRLVRPLLDLWKEDMYKICQWGRQDWVEDPTNRSQLFVRNRIRTSIGNLESGSFK 273
>gi|15902054|ref|NP_357604.1| hypothetical protein spr0010 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116516781|ref|YP_815434.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|122279568|sp|Q04N53|TILS_STRP2 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|61217356|sp|Q8DRP9|TILS_STRR6 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|15457538|gb|AAK98814.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077357|gb|ABJ55077.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] (425 aa)
Score = 138, Expect = 9.3e-07, Identities = 51/177 (28%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ +M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETIFMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|33241260|ref|NP_876202.1| ATPase [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] >gi|61216600|sp|Q7V9L9|TILS_PROMA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|33238790|gb|AAQ00855.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Prochlorococcus marinus subsp. marinus str. CCMP1375] (336 aa)
Score = 138, Expect = 9.4e-07, Identities = 54/175 (30%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKI---VRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF--RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      LI+VSGG DSMALL   + + E  HV + D  +  +I  + ++CK  L F  T+K VS +D N +   +   K S L +++L H ND E+ M+L +   L  R+ +   + LIRP+L +++  Q C  ++  ID +N  YSRN +R
 S:  36 LISVSGGQDSMALLKLILDLQRIYEWKVHVWHGDHGWHNQSRQIAEELEEWCKCQKLSFFCNRTNKQKVSTEEDARNWRYKSLIQQAKTLSKESPSLPCERVLTGHTANDRTETFIMNLARGAHLKGLSSLREDRTLETKIQLIRPILRFSRQETIQICDEMDLPIWIDPSNSNIAYSRNKIR 218
>gi|153812536|ref|ZP_01965204.1| hypothetical protein RUMOBE_02935 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149831461|gb|EDM86549.1| hypothetical protein RUMOBE_02935 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (471 aa)
Score = 138, Expect = 9.5e-07, Identities = 50/176 (28%), Positives = 92/176 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIK-----KILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      ++ VSGGPDSM +L+  L +    V HVN+ R +++ D+++V  C ++ +  V++   ++  +  +  R++R  FEK +E +   ++ +AH +ND E+  L +    GIR   + L  +IRPLL  + + Y  +I+ V+D +N D Y+RN +R+
 S:  26 ILGVSGGPDSMTMLHILNGLRDEFGYRLRVVHVNHGIRGKEALRDQQMVEKICSEWKIPCAVYNYDVPALALSWKMGTEEAG-RKVRRIAFEK-EKENAVAIPEQVRVALAHNQNDMAETMLHHLARGT-----GIRGLCSLKPLNGEIIRPLLCLERSEIVNYVEENSIQTVLDSSNMEDDYTRNRIRR 208
>gi|28894923|ref|NP_801273.1| putative cell cycle protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71902678|ref|YP_279481.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|61217343|sp|Q879R7|TILS_STRP3 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|28810168|dbj|BAC63106.1| putative cell cycle protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71801773|gb|AAX71126.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (428 aa)
Score = 138, Expect = 9.5e-07, Identities = 76/280 (27%), Positives = 128/280 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|73749106|ref|YP_308345.1| PP-loop family protein [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|123620029|sp|Q3ZYX5|TILS_DEHSC tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|73660822|emb|CAI83429.1| PP-loop family protein [Dehalococcoides sp. CBDB1] (471 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 53/175 (30%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS------LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGGPDS+ +L   +++   + H+N+ R E+SD D  V +   L L   K V Y+ + +L+  RE+RY F + + E G  + + H +D +E+ + L +   L  R  R+   L +IRPLL  +  + YCR  +  D TN   RN +R
 S:  23 LLAVSGGPDSVCMLYIMHKLSREMGFSLRLAHLNHGLRAEESDRDAAYVTELASALGLPLC---QQKVSVKAYQAEHHLSLEEAAREMRYAFLCRTAAEFGSAAVAVGHTLDDNIETVMLHLVRGSGTRGLQGLRPVLNRTIAGAGCLRVIRPLLCLGRAETQVYCREAGLLPRQDITNLSTEPLRNRIR 209
>gi|78777932|ref|YP_394247.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|78498472|gb|ABB45012.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (329 aa)
Score = 138, Expect = 1.0e-06, Identities = 53/177 (29%), Positives = 80/177 (45%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+A SGG DS AL L + +  + VNY RE S ++  ++   N+  +++ K +    N +  REIRY+FF K+S E  + +L AH  D E  M  K    G++  K S +IRPLL+ K+ L +Y    + D +N +  RN R
 S:  14 KNLLAFSGGADSSALFFLLTQESIPFDIAIVNYGIREQSRDEVAYAKELSAANNITCHIYNAPKIE-------QNFEAKAREIRYEFFSKLSLENSYENLLTAHHLGDRFEWFLMQFCKGAGCAEIAGMQSVQKRGSYTIIRPLLHLEKRELIEYLHRIKARYFEDESNLDESIKRNYFR 186
>gi|56808856|ref|ZP_00366567.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Streptococcus pyogenes M49 591] (428 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 76/280 (27%), Positives = 128/280 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLTIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|90020884|ref|YP_526711.1| GntR family transcriptional regulator [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|89950484|gb|ABD80499.1| transcriptional regulator, GntR family [Saccharophagus degradans 2-40] (429 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 51/180 (28%), Positives = 90/180 (50%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNK------KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-----KMMAEW 186
      +A SGG DS LL+    K H V  HVN+  ++DN ++  + + +  F  K VS  +  ++  R RY+ E +   + +L H ++D +E+ ++ L +   LG +RR    IL+RPLLN +++SL +Y  + + ++ D +N  Y RN++R   ++ A W
 S:  23 VAFSGGLDSTVLLHALSVLGVKCHAV----HVNHGLSINADNWQRQCSVFASQREI---AFTAVKVIVSA--EGRGIEEAARVARYNAIENLLAPSDV--LLTGHHRDDQIETFFLRLMRGAGLRGLGAMRRTRSLSQAILVRPLLNISRQSLHEYALQQGLTWIEDESNLDTHYDRNLLRQTFVPQLKARW 203
>gi|15674260|ref|NP_268433.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71909825|ref|YP_281375.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94989520|ref|YP_597620.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94993407|ref|YP_601505.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|61217414|sp|Q9A201|TILS_STRP1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|13621335|gb|AAK33155.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71852607|gb|AAZ50630.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94543028|gb|ABF33076.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94546915|gb|ABF36961.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (428 aa)
Score = 137, Expect = 1.1e-06, Identities = 76/280 (27%), Positives = 128/280 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|94987642|ref|YP_595743.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94991508|ref|YP_599607.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94541150|gb|ABF31199.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545016|gb|ABF35063.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase TilS [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (428 aa)
Score = 137, Expect = 1.2e-06, Identities = 74/280 (26%), Positives = 130/280 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+   D+ F +  + + L+ +L   +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTT--DLTEFNEQSKSIQHFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|116628949|ref|YP_814121.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094531|gb|ABJ59683.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase, MesJ [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (431 aa)
Score = 137, Expect = 1.2e-06, Identities = 49/186 (26%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K+L+A SGGPDS+AL     N + L+ V H+++ R+DS + ++++   + +KL   K      ++  RE RY F   ++ + +L AH +D +E+ +  ++   + ++   S+ L+RPL+ +K L +Y +  ++++ D TNF D  RN +R +  KK
 S:  19 KFLLAASGGPDSVALFHMLVNFLPNPSKQLI--VAHLDHCLRKDSYLESELLQKLTTAFKIKLI----EKSWPVALHPQTGIEAKAREFRYAFLAHTGKKYQVDYLLTAHHGDDLIENILLKFIRSGDVAEMNSLQIVGNLDSMRLLRPLIKYSKDQLLEYDKRNGLDYIEDETNFEDDTLRNRLRHYVVPLLKK 207
>gi|86142944|ref|ZP_01061366.1| putative cell-cycle protein [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85830389|gb|EAQ48848.1| putative cell-cycle protein [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (436 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 49/180 (27%), Positives = 97/180 (53%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + ++L+AVSGG DS+ L L + +  + H N++ R ++SD D  V  +K ++K + +  + ++ + ++ +Q  RE+RY +FE++ Q  + + AH  D LE+ ++L++  N  GI ++   L+RPLL +++ + Y + + + D +N D+Y RN +R
 S:  17 LNARFLLAVSGGLDSVVLAHLFSECKIDFEIAHCNFNLRGKESDADAVFVEKLAEKLHVKFHLQNFDTEAYAQDQKVS-IQMAARELRYHWFEELCQLHHLPFLATAHHAKDDLETFLINLSRGSGLNGLTGITAENDR----LVRPLLPFSREEILTYAEANTLAWREDSSNASDKYLRNHLR 195
>gi|42572523|ref|NP_974357.1| RSY3 (RASPBERRY 3); ATP binding / ligase, forming carbon-nitrogen bonds / nucleotide binding [Arabidopsis thaliana] (660 aa)
Score = 137, Expect = 1.3e-06, Identities = 52/186 (27%), Positives = 99/186 (53%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMAL--------------LNKKRHLVEAVCH--VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK----------------KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      + VSGGPDSMAL       +NK  ++ +  V++ R++S ++ ++V   + ++ +   D V   + +LQ  RE+RY+  +   I+ +LIAH +D E  + L+++         +NL L +  K +S+ L+RPLL+ K+ + + C+  ++V D TN  + RN +R +  + +F+
 S:  89 LGVSGGPDSMALCVLTAKWKTEGLSCVNKTDGFIDGLVAIVVDHGLRQESKDEAELVCSRVSQMGIRCEIASC--DWVDGRPKLGHLQEAAREMRYEMISNVCFRQQIEVLLIAHHADDQAELFILRLSRSSGVLGLAGTAFASEIFSRNLQLDAKHM-KNQSIRLVRPLLDLWKEDMYKICQWGRQDWVEDPTNRSQLFVRNRIRTSIGNLESGSFK 303
>gi|62424688|ref|ZP_00379831.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Brevibacterium linens BL2] (343 aa)
Score = 136, Expect = 1.5e-06, Identities = 52/178 (29%), Positives = 84/178 (47%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI--------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      ++AVSGG DSMALL+   ++ L   V++ + S  + V  + + +  V    V+  ++ L+  RE RYD E   G  +L AH ++D E+      + LG+ R S RSL     ++RPLL+ + S  CR++NIE  D N D ++R  R ++
 S:  42 IVAVSGGADSMALLHACAFLHRRGELRARAVTVDHGLQPTSAEVARRVISIAESWGVPAEV-----SSVNVEAGVDGLEAAAREARYDALEAARSADGADWVLTAHTRSDQAET-----------VLLGLMRGSGTRSLAGMALRTGRVVRPLLDVDRASTLASCRAQNIEVWHDPMNVDDSFARVRARSLL 217
>gi|149020169|ref|ZP_01835143.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147930847|gb|EDK81828.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (425 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|134096346|ref|YP_001101421.1| hypothetical protein HEAR3193 [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133740249|emb|CAL63300.1| putative ATPase [Herminiimonas arsenicoxydans] (318 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 52/186 (27%), Positives = 93/186 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+  L E    + VN D++ + E I+ Y K+ ++  +  ++D S K +    +  +R   +++ ELG KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K  K +S   I+IRPL  +  E+Y + KN  + D   +  R ++ M+ EW+KK
 S:  59 KIMVCLSGGKDSYALLDILMTLRERAPIKFDIVAVNL-DQKQPNFPEHILPAYLKQLDIPFHI--ENQDTYSIVKRLIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRVADELGATKIALGHHRDDIMETFFL-------NMFFGAKIKGMPPKLQSDDGKHIVIRPLAYVKEADTERYAQIKNFPIIPCDLCGSQENLQRKQIKNMLREWEKK 252
>gi|90407914|ref|ZP_01216089.1| mesJ protein [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90311005|gb|EAS39115.1| mesJ protein [Psychromonas sp. CNPT3] (441 aa)
Score = 136, Expect = 1.6e-06, Identities = 49/176 (27%), Positives = 88/176 (50%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKI-VRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + IA+SGG DS+ LL+  + H + + H +H   +D +   CK N+    H D   K+ ++L+  RE RY  + + +  +  L+ AH ++D LES ++L +   L G+  K  +LIRPLL+ +++ +E Y  ++ ++ D +N  R+ RN +R
 S:  24 FKIALSGGMDSVVLLHLFSRLHNGKVMAHHVHHGLSAHADDWLLFCSTLCKALNVDFCATRVHLDK----KNRSSLEAVAREHRY---KALQENASVTTCLVTAHHQDDQLESILLALKRGAGLTGLQGVLATQKLPKGMLIRPLLDVSRQQIEDYAALFSLAWIEDESNQDQRFDRNFIR 197
>gi|50913357|ref|YP_059329.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|61217204|sp|Q5XEL7|TILS_STRP6 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|50902431|gb|AAT86146.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (428 aa)
Score = 136, Expect = 1.7e-06, Identities = 76/280 (27%), Positives = 128/280 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      LIAVSGG DSM LL+    K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:  24 LIAVSGGVDSMNLLHFLYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQIAKQGY---YYLKKDYYIFI 291
>gi|87307758|ref|ZP_01089901.1| cell cycle protein mesJ-like [Blastopirellula marina DSM 3645] >gi|87289372|gb|EAQ81263.1| cell cycle protein mesJ-like [Blastopirellula marina DSM 3645] (328 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 47/175 (26%), Positives = 85/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV----FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFR-SLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++AVSGG DS+ALL   + E+    HV+++ R++SD D + V  ++ ++ +  F+  D     ++  R RY F  + + G + ++ AH +D +E+  + +   L GI R +  + L+RP+L+ + +E Y    F D TN  R+ RN +R
 S:  23 MVAVSGGADSVALLRSLAAIRESGPGRLIAVHVDHNLRKESDTDAQFVAQLAQQLGIEGILGRVDFELSGPD--------GIEAAARSARYGFLRTFAMDHGARYVVTAHTADDQIETVLHRILRGTSLAGLSGIPRARELELGISLLRPMLSIRRSEVEAYLADLGQTFRHDETNDESRFFRNRLR 201
>gi|148997947|ref|ZP_01825460.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168491781|ref|ZP_02715924.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|169834329|ref|YP_001693445.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|147755957|gb|EDK63000.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168996831|gb|ACA37443.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|183574048|gb|EDT94576.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] (425 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|94501920|ref|ZP_01308430.1| Cell cycle protein MesJ [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94425973|gb|EAT10971.1| Cell cycle protein MesJ [Oceanobacter sp. RED65] (446 aa)
Score = 136, Expect = 1.8e-06, Identities = 48/178 (26%), Positives = 93/178 (52%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE--------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK-----------KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + +SGG DS+ LL  + VE      HVN+  E +D ++ V  C+ +++ L  +H+ ++ +  I +  R RYD F++  + + +++ H ++D +E+  L +       + L LG +++   I++RPLL+ TKK +EQY   +++V D +N  ++ RN R
 S:  24 QRLYVGLSGGIDSVVLLFLCKQFVEYHHSSVELHGIHVNHGLSEFADQWQQHVEGLCEAWSIPLV---SHRVELEQKGSIEEVA---RNARYDAFKRSLDDQDV--LVLGHHQDDQVETMMQRLMRGSGLSGLLSMNVARTLDLGNNKQA-----IILRPLLSTTKKQIEQYANDHQLKYVQDDSNLDTQFDRNFWR 207
>gi|148984555|ref|ZP_01817843.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147923332|gb|EDK74446.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (425 aa)
Score = 135, Expect = 1.9e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|148993574|ref|ZP_01823045.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149003152|ref|ZP_01828061.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149007705|ref|ZP_01831314.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168487652|ref|ZP_02712160.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168489346|ref|ZP_02713545.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147758893|gb|EDK65889.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147760700|gb|EDK67672.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147927795|gb|EDK78817.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183569575|gb|EDT90103.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183572160|gb|EDT92688.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Streptococcus pneumoniae SP195] (425 aa)
Score = 135, Expect = 1.9e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|148988915|ref|ZP_01820330.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925726|gb|EDK76802.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (425 aa)
Score = 135, Expect = 2.1e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|149013373|ref|ZP_01834082.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|182682980|ref|YP_001834727.1| mesJ/ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|194398531|ref|YP_002036732.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|147762896|gb|EDK69844.1| MesJ/Ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|182628314|gb|ACB89262.1| mesJ/ycf62 family protein [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|194358198|gb|ACF56646.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Streptococcus pneumoniae G54] (425 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 51/177 (28%), Positives = 89/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A+SGG DSM L    K+ +  + HVN+ R +SD +EK +R  + L +++   + S+ +     R RYDFF+++ ++ G  ++ AH +D +E+ M L + + +L GI+ K   + +IRP L+ KK     +I  D +N + Y RN +R
 S:  21 KAVLALSGGLDSMFLFKVLSTYQKELEIELILAHVNHKQRIESDWEEKELRKLAAEAELPIYI-SNFSGEFSEARA--------RNFRYDFFQEVMKKTGATALVTAHHADDQVETILMRLIRGTRLRYLSGIKEKQVVGEIEIIRPFLHFQKKDF------PSIFHFEDTSNQENHYFRNRIR 189
>gi|109947271|ref|YP_664499.1| hypothetical protein Hac_0697 [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] >gi|109714492|emb|CAJ99500.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter acinonychis str. Sheeba] (349 aa)
Score = 135, Expect = 2.2e-06, Identities = 55/191 (28%), Positives = 95/191 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK-----MMAEWDKKTFQKF 194
      K L+ SGG DS L +  K ++  + V+Y+ ++   K +  K ++ K ++  K     ++ +  R+IRYDFFE + +E  K +++AH ND LE  M L+K  N L +  K   ++RPLL +K L+  +K+++F D++N+ ++ RN RK   +M + K  Q F
 S:  28 KNLLGFSGGVDSTCLFHLLVKENIAFDIALVDYNTQKQRLEIIKHAQKLAKTHHKKCYIHYAQKI-------THDFEMQARKIRYDFFETLIREHSYKHLILAHHLNDRLEWFLMQLSKGAGLNTLLSFQAYEKRGFYAIVRPLLYTSKDILKTL--AKDMKFFEDFSNYSLKFKRNFFRKHYANSLMQYYSKGIIQSF 217
>gi|51599039|ref|YP_073227.1| hypothetical protein BG0813 [Borrelia garinii PBi] >gi|61216476|sp|Q65ZY6|TILS_BORGA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|51573610|gb|AAU07635.1| conserved hypothetical protein [Borrelia garinii PBi] (440 aa)
Score = 134, Expect = 2.8e-06, Identities = 69/249 (27%), Positives = 119/249 (47%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL-NKKRHLVEAVC--HVNYHDREDSDNDEKI--VRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQ-----DFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGI 250
      K++ ++A SGG DS LL N K +L  +  + + R D++ +++I V+ +C YN+ L V   D S+  + +++  R+ RY+ E  +E   I +AH +ND +E+ M  +   FL     + +IRPLL ++ +E +  NI F +D TN D Y RN VR +  +K F+ +  +K + + F+  +   +++   FD+ FL     LI+ LN GI
 S:  23 KNRVIVAFSGGADSTTLLLNLKYYLSNNIVAFYFAHFIRTDNEQNKEIEHVKGFCDLYNIALQVKKCDIDIKSESVRLGVSIEELARKCRYNALENALKENDANYIALAHNENDQIETIIMRFFQGS---FLDGLSGIPGVNKNIIRPLLEVSRLEIENFLSLNNISFFVDSTNAQDLYLRNRVRNNLLPSIEKIFKGYQKCLKRISEFSKEFVDYFEKDEFFPVEKGKYYYSFDLKTFLNFPKYLVFRLIFKILNSEGI 279
>gi|152968782|ref|YP_001333891.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150953631|gb|ABR75661.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (437 aa)
Score = 134, Expect = 3.0e-06, Identities = 49/177 (27%), Positives = 87/177 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L+A SGG DS LL++  L E     HV++   +D   R C+++ + L V    V+ +  ++  R RY F+  + L  ++L+ A ++D E+ ++L +   L +  S F  L+RPLLN+T++SL Q+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  18 QLLVAFSGGLDSTVLLHQLVQLREQDPALTLRAVHVHHGLSAHADQWVAHCRQVCQQWQVPLVV-----HHVTLARGGLGVEAHARAARYQAFQ---ETLNAGEVLVTAQHQDDQCETLLLALKRGSGPTGLSAMAPSSAFAGSRLLRPLLNETRESLRQWALAHQLSWIEDESNQDDTYDRNFLR 195
>gi|29654800|ref|NP_820492.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|154706200|ref|YP_001423893.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|164686109|ref|ZP_01946931.2| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165919314|ref|ZP_02219400.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|61216625|sp|Q83BJ9|TILS_COXBU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|29542068|gb|AAO91006.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|154355486|gb|ABS76948.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|164601674|gb|EAX32419.2| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165916974|gb|EDR35578.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Coxiella burnetii RSA 334] (449 aa)
Score = 134, Expect = 3.1e-06, Identities = 48/176 (27%), Positives = 87/176 (49%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + IA SGG DS L++  HL +     H+N+   +++ E  + C + +  F + + +S + ++++  R+ RY F++  E  + +L AH +ND E+ + L +   L + K K   L+RPLL T+ L++Y  N+ +V D TN  R++RN +R
 S:  30 FCIAYSGGIDSHVLVHAMSHLCQEHPWQLRALHINHGLNPKANDWENHCQQICNRLKIP---FQSERVTLS-LQPGDSIEAVARKARYAIFQQALSE--NETLLTAHTENDQAETFLLQLLRGAGVKGLSAMPAKRKLGKGELVRPLLAITRDDLKKYAEKNNLRWVEDDTNLELRFNRNYLR 206
>gi|75906734|ref|YP_321030.1| PP-loop [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75700459|gb|ABA20135.1| PP-loop [Anabaena variabilis ATCC 29413] (342 aa)
Score = 133, Expect = 3.8e-06, Identities = 49/189 (25%), Positives = 91/189 (48%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + L+AVSGG DS+ L+   L     + H ++ R DS +  V++ + + + ++    + K IN+ T RE RY+  I+Q  + I+ H +D E+  +L +   L   ++  +++L+RPLL T+K EQ+C+  +  D TN  +Y+RN +R+ + + + F
 S:  24 QRLLVAVSGGQDSLCLIKLLLDLQLKWGWELGIAHCDHRWRVDSQANADHVKNLSETWGVSFYL-------ETASKPINSEAT-AREWRYETLSAIAQAYNYEYIVTGHTASDRAETLLYNLMRGTGADGLQALTWQRPLTENILLVRPLLEITRKQTEQFCQEFQLPIWEDSTNQDLKYARNRIRQELIPYLQANF 212
>gi|15672001|ref|NP_266175.1| hypothetical protein L1002 [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|61216729|sp|Q9CJH4|TILS_LACLA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|12722856|gb|AAK04117.1|AE006241_6 cell cycle protein MesJ [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (423 aa)
Score = 133, Expect = 3.9e-06, Identities = 58/191 (30%), Positives = 85/191 (44%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYM-SLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      K L+A+SGG DSM L N  L E    + H+N+ RE+S +E +R+  K + ++V   +  K      R+ RY FFEK+    +L AH + D +E+ M +     GI + F  LIRPLL TK+ L+     + D TN  Y RN +R +  KK  +F
 S:  23 KILLALSGGKDSMTLFNWLYDLKEVLGIELGLAHINHGLREESKFEEIALREMATKLKVPIYVDKFTGEFTEKNA---------RDFRYQFFEKLMIGENYNILLTAHHQGDLVETVLMRQITGRPLRSLQGIADRQPFAGGQLIRPLLKFTKEELDAQ------TYYEDSTNQGLDYFRNRIRNQLIPELKKENPQF 205
>gi|19699031|gb|AAL91135.1| MG083-like protein [Mycoplasma gallisepticum] (57 aa)
Score = 132, Expect = 4.3e-06, Identities = 25/52 (48%), Positives = 36/52 (69%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKK 53
      K +YLI VSGGPDS+ LL++ + ++ CH+NY+ R + D+ IV DYC K
 S:   6 KKQYLIGVSGGPDSIYLLDRYQDQIKVACHINYNKRPTALRDQLIVSDYCLK 57
>gi|86135031|ref|ZP_01053613.1| putative cell-cycle protein [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821894|gb|EAQ43041.1| putative cell-cycle protein [Polaribacter dokdonensis MED152] (436 aa)
Score = 132, Expect = 4.6e-06, Identities = 54/177 (30%), Positives = 98/177 (55%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVE-AVCHVNYHDRED-SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K LIA+SGG DS+ L L + ++ E A+ H N+ R  SD DE+ V  + + ++F+   + +S+ +  ++Q  RE+RY++F+++ E + IL AH +D LE+ ++L +  + F GI  +   ++R LL ++ + + +S NIE+ D +N  +Y RN +R
 S:  20 KLLIAISGGLDSVVLTHLFHQLNIAEIALAHCNFKLRNKASDLDEEFVNKLSQITSNQIFIKSFQTEKISENQK-KSIQITARELRYNWFQELMDEHQLDYILTAHHADDNLETFLINLTRGSGLDGFTGIPAINGN----IVRTLLPFSRSEILNFAKSNNIEWREDASNASIKYVRNKIR 196
>gi|149372519|ref|ZP_01891631.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [unidentified eubacterium SCB49] >gi|149354562|gb|EDM43126.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [unidentified eubacterium SCB49] (436 aa)
Score = 132, Expect = 4.7e-06, Identities = 52/177 (29%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC--HVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLF--VFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A SGG DS L  + L  +C H N+ R E SD D  V +  + ++ + VFDT K  + +K  + Q  RE+RY +F+++ ++  I AH +D LE+ ++L++    GIR +  L  +IRPLL ++ + + +   + D +N  Y RN +R
 S:  20 KIIVACSGGLDSTVLTRLLKQLGFTICIAHCNFSLRGEASDGDAAFVENLATELDIPFYKTVFDT-KAFANDHK--LSTQMAARELRYQWFKELRTQIKFDLIATAHHADDMLETVLINLSRGT-----GIRGLTGIPELTETIIRPLLPFSRTEILNFAKKSEFYWREDASNASTDYLRNDLR 195
>gi|146310390|ref|YP_001175464.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Enterobacter sp. 638] >gi|145317266|gb|ABP59413.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Enterobacter sp. 638] (426 aa)
Score = 132, Expect = 5.1e-06, Identities = 50/177 (28%), Positives = 88/177 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L+ SGG DS LL++   E     HV++  ++D+    CK +++ L V   + K +D   +  R+ RY FEK Q  + ++ A  +D E+ ++L +   L + +++F  LIRPLL +T+ SLE++ + N+ ++ D +N DRY RN +R
 S:  15 QLLVGFSGGLDSTVLLHRLMLWREQEPDVQIRAIHVHHGLSSNADHWVAHCESLCKSWHIPLIV------ERVKLRDEGLGTEAQARKARYLAFEKTLQ--AGEALVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMPVRTEFAGSQLIRPLLGETRTSLEKWAQDYNLCWIDDESNQDDRYDRNFLR 192
>gi|152980618|ref|YP_001353795.1| MesJ cell cycle protein [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|151280695|gb|ABR89105.1| MesJ cell cycle protein [Janthinobacterium sp. Marseille] (462 aa)
Score = 132, Expect = 5.2e-06, Identities = 56/193 (29%), Positives = 93/193 (48%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS------------LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      K K +A SGG DS ALL  HL+ A      HV++  ++D+   R C  +  VFD + V++ + N ++  R+ RY   + + G+ +L AH +D E+ + L +    G+  S  S      L++ RPLL  ++ L+ Y + I+FV D +N  RY+RN +R +  ++ F F
 S:  23 KAKIALAYSGGLDSAALL----HLLHAYGLAQQIEIFAFHVHHGLSPNADDWLAHCRAQCAALGV---VFDARQVQVTR-QGKNGIEEAARQSRYAALGDMCRAHGVPLLLTAHHLDDQAETVLLQLLRGS-----GVAGLSGMDSANHAADLLGDANLLMGRPLLQVRREDLQAYVTAHAIQFVEDESNLDPRYARNALRHQVMPKLEEYFPGF 224
>gi|158520085|ref|YP_001527955.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158508911|gb|ABW65878.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (480 aa)
Score = 131, Expect = 6.7e-06, Identities = 53/175 (30%), Positives = 85/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-------AVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN--NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ VSGGPDS+ALL+  L     +V HV++ R ++D D+ V  ++ L +  T K DV+    +++  R RY FF  +  G KI AH  D E  M+L +    G+   R I IRPL++ +++ + +   +++V D TN  ++RN VR
 S:  34 LVGVSGGPDSVALLHALVRLQPELAVARVSVAHVHHGLRGAEADADQAFVAALAERLGLPFY---TEKIDVAAAARNTGASVEDAARTARYRFFSDTAAAHGYHKIATAHHAGDNAEWVLMNLVRGAGP--EGLSGIPPVRENI-IRPLIHVSREDILAFLTHGGMDYVEDSTNADLTFTRNRVR 212
>gi|17228427|ref|NP_484975.1| hypothetical protein all0932 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|61216693|sp|Q8YYB8|TILS_ANASP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|17130278|dbj|BAB72889.1| all0932 [Nostoc sp. PCC 7120] (342 aa)
Score = 131, Expect = 6.7e-06, Identities = 48/188 (25%), Positives = 90/188 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + L+AVSGG DS+ L+    K   + H ++ R DS +  V++ + + + ++    + K +N+ T RE RY   I+Q  + I+ H +D E+  +L +   L   ++  +++L+RPLL T+K EQ+C+  +  D TN  +Y+RN +R+ + + + F
 S:  25 RLLVAVSGGQDSLCLIKLLLDLQPKWGWELGIAHCDHRWRADSQANADHVKNLAENWGVSFYL-------ETATKPVNSEAT-AREWRYQALSAIAQAHNYQYIVTGHTASDRAETLLYNLMRGTGADGLQALTWQRPLTENILLVRPLLEITRKQTEQFCQEFQLPIWEDSTNQDLKYARNRIRQELIPYLQANF 212
>gi|46446273|ref|YP_007638.1| hypothetical protein pc0639 [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] >gi|61216530|sp|Q6MDI6|TILS_PARUW tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|46399914|emb|CAF23363.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25] (458 aa)
Score = 131, Expect = 7.0e-06, Identities = 52/203 (25%), Positives = 104/203 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMS-LNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK------FYLKVKWFNLKNMFF 208
      L+A+SGG DS++L     + L  V HV++ RE+S + I+++ +++ +  +  K D+S+   NL+  R+ R FF++I + ++ + + HQ+ND +E+   L + + F G++ +   + +RPLL  K + + +  ++  D TN +R+ R +R+ +   ++F K    Y+ +  LKN F 
 S:  32 LLALSGGADSLSLFYCLLACRLEGILSFHVAHVDHGWREESAKEATILKNLAEQHQVP---YHQLKIDLSQLA--GNLEDACRKQRQKFFKEICLQNNLQAVCLGHQENDQVETVLKRILEGSHWSHFDGLKERMWHDQVQFLRPLLGIQKDEILAFLKGNQLKAFEDGTNCDERFMRARMRRTIIPDLNRSFGKKIDNSLVYIASEMSELKNFFL 242
>gi|87198103|ref|YP_495360.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|123491176|sp|Q2GC97|TILS_NOVAD tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|87133784|gb|ABD24526.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (326 aa)
Score = 130, Expect = 7.3e-06, Identities = 48/178 (26%), Positives = 87/178 (48%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVE---AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS---------LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      +AVSGGPDS+AL+  + +   V V++ R +S + +V  C+  ++  + T + D++  +  Q  R+ RY   +++ G+ ++ AH +D E+ M LN+    G+R + R+     + L+RPLL  + L    + V+D +N  RY R +R +MA
 S:  30 LAVSGGPDSLALMLLMQEVAPRDFCVATVDHGLRAESAAEAAMVAGLCE---MRGIAYHTLRLDLAGGSAV---QERARKARYAALADLARRDGLSAVVTAHHADDQAETLVMRLNRGA-----GLRGLAGMRAASSVPGAGEVRLLRPLLGWRRAELVALVEDAGLAPVLDPSNHDHRYERVRIRDVMA 208
>gi|124021791|ref|YP_001016098.1| ATPase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|123962077|gb|ABM76833.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (343 aa)
Score = 130, Expect = 7.7e-06, Identities = 52/176 (29%), Positives = 87/176 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELG-------IKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSK-------FRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      LIAVSGG DSMALL    +K   V H +++ + S   ++D+C+ +NL +    D +K  NN T R RY+   ++ L     + +L H +D E+ ++L +   L  R+ +    +++ LIRPLL +++  Q C  ++  +D N  +SRN VR+
 S:  36 LIAVSGGQDSMALLGLLIDLQRKHGWSLEVWHGDHNWHQQSATIATELKDWCEAHNLSFW------SDQAKPGQTNNEAT-ARHWRYEQLTLHTERLSSNNPNHPCRYVLTGHTSSDRAETLLLNLARGADLAGLSSMRQCRPISKDNPRKNVQLIRPLLGFSREDTAQICSELSLPIWLDPANSNPDFSRNRVRQ 224
>gi|15611732|ref|NP_223383.1| hypothetical protein jhp0665 [Helicobacter pylori J99] >gi|61216760|sp|Q9ZLB5|TILS_HELPJ tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|4155227|gb|AAD06249.1| putative [Helicobacter pylori J99] (338 aa)
Score = 130, Expect = 7.9e-06, Identities = 41/119 (34%), Positives = 63/119 (52%)
 Q:  76 NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK-----MMAEWDKKTFQKF 194
      N +  R++RYDFFE + +E  K +++AH ND LE  M L+K  N L +  K S ++RPLL  K +L+  +K+ +F D +N  ++ RN RK   +M + K  Q F
 S:  84 NFEMQARKVRYDFFETLIKEHSYKHLILAHHLNDRLEWFLMQLSKGAGLNTLLSFQAYEKRESYAIVRPLLYTPKDTLKTL--AKDQKFFEDDSNSSLKFKRNCFRKHYANALMQHYSKGIIQSF 206
>gi|77918602|ref|YP_356417.1| cell cycle protein [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544685|gb|ABA88247.1| cell cycle protein [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (458 aa)
Score = 130, Expect = 8.6e-06, Identities = 49/175 (28%), Positives = 92/175 (52%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKD-DVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLES-AYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ +SGG DSM LL+  H+ +++    H+++ R +S +D  V +C++ ++ L V  H+D   +  L+  RE R +F ++ ++ G + I + H +ND +E+ + L + +  G+R   RS  IRPLL+ +++ + Y   I V D +N  ++RN +R
 S:  22 LVGLSGGADSMVLLDVLLHVADSLQLAILAAHLDHGMRPESADDAAFVARFCRRRDVPLTV--GHRDVPALARQHKQGLEEAAREARREFLQQTARVEGCRFIALGHHRNDQVETFLHRLLRGSGLSGLAGMR----LRSGPFIRPLLSFSRQDILAYLDDHQIPHVEDASNADTVFTRNRLR 198
>gi|30249461|ref|NP_841531.1| hypothetical protein NE1490 [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|30138824|emb|CAD85401.1| Uncharacterized protein family UPF0021 [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (314 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 51/186 (27%), Positives = 95/186 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS ALL+ R+L +A  +++    D++   E ++ Y + N+  + + +D S K +    +  +R   +++ ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + K+  L    ++IRPL  +K L Y + + +F I  N     R V+++MM +WDKK
 S:  40 RVMVCLSGGKDSYALLDILRNL-QAHAPLDFELIAVNLDQKQPGFPEHVLPGYLSEINMPFRIVE--QDTYSVVKRVIAEGKTTCSLCSRLRRGVLYRVATELGATKIALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDDGCHVVIRPLAYCKEKDLAAY--AWHAQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIKEMMQQWDKK 233
>gi|39934200|ref|NP_946476.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris CGA009] >gi|61216538|sp|Q6NAQ6|TILS_RHOPA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|39648048|emb|CAE26568.1| YaeN protein [Rhodopseudomonas palustris CGA009] (346 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 50/180 (27%), Positives = 85/180 (47%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAE 185
      ++AVSGGPDS+AL+     KR  AV V++ R ++ + + V+   +L     D S    +Q  R RY  K ++ LG  ++ AH ++D E+ M L++   L + R+ +  ++L RPLL+ K L    I F D +N  R++R +R++M +
 S:  28 VLAVSGGPDSLALMWLAARWRKALKRGPALAVVTVDHGLRPEAAAEARAVKRLAASLDLPHRTLRWSGDKPS-----TGIQAAARGARYRLLAKAAKTLGASHVMTAHTRDDQAETVLMRLSRGSGIAGLAAMAREIERDGVVLARPLLDVPKARLIATLAKARIAFATDPSNADPRFTRPRLRELMPQ 211
>gi|50406064|ref|XP_456602.1| hypothetical protein DEHA0A06435g [Debaryomyces hansenii CBS767] >gi|49652266|emb|CAG84558.1| unnamed protein product [Debaryomyces hansenii CBS767] (502 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 52/182 (28%), Positives = 93/182 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN--------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKF-----------RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYS-RNVVRKMMAE 185
      + ++A+SGG DS+ L      K L   +++ R S + + V  + + +K V   +D  K I N +  RE RYD FE++ +EL +K +++AH ND +E+  L +N   +G+R         S+ ++RPLL+ K + + C  I + D+TN   + RN++R +++E
 S:  23 RIVVALSGGVDSLCLTYLLGQFKRIYKPSLQITAITIDHKYRAGSGKEAEKVGVLVRPWGVKHIVKTLEYEDRDIGK-ITNFEEVAREKRYDIFEQVCRELDVKSLIVAHNLNDQIETFLQRLQQNSSIFGLVGLRTVDHLPISPTSPSENGDSIHVVRPLLSFDKSEIIETCTKNGIRWFEDHTNSDIHLTRRNLLRHIVSE 224
>gi|149191306|ref|ZP_01869560.1| putative ATPase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148834842|gb|EDL51825.1| putative ATPase [Vibrio shilonii AK1] (297 aa)
Score = 129, Expect = 1.1e-05, Identities = 62/185 (33%), Positives = 92/185 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ DY + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K EF I  N   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLQKAAPIKFDVVAVNL-DQKQPGFPEHILPDYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKIPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHLDDIVETMFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCREKDLIRYAEHK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQSIKAMLIDWDKKT 233
>gi|84703692|ref|ZP_01017520.1| hypothetical protein PB2503_08309 [Parvularcula bermudensis HTCC2503] >gi|84690126|gb|EAQ15967.1| hypothetical protein PB2503_08309 [Parvularcula bermudensis HTCC2503] (393 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 36/153 (23%), Positives = 71/153 (46%)
 Q:  37 REDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS-----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      R S + +V +C+  L+    + D ++ K  L  R+ RY  + ++ G+ ++ AH +D E+ +M L +    G+ R+  +   + L+RPLL  + L Y ++ ++ FV D +N  RY R VR ++  +++
 S:   2 RPSSREEADLVAAWCRARGLRHTTLTWARSDPAR-KGGGTLTAAARQARYKLLCQACEQHGLDRVATAHTADDQAETVFMRLRRGGGQGMAGMPRERLIAAGPGPAIRLLRPLLGVRRARLRAYAKTHDLPFVDDPSNADPRYERVRVRALLGALEEQ 158
>gi|81096413|ref|ZP_00874758.1| PP-loop [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80977552|gb|EAP41090.1| PP-loop [Streptococcus suis 89/1591] (422 aa)
Score = 129, Expect = 1.2e-05, Identities = 54/189 (28%), Positives = 96/189 (50%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      +K L+AVSGG DSM L +   K+  +E + H+N+ RE+S +EK +R  ++ N+ ++    S ++ + + +  R+ RY FF I ++ G  ++ AH +D E+ +M L + +  L I+  F + LIRPLL+ K  E+  ++   D+ F +R  + + K+ E K F
 S:  19 NKVLVAVSGGLDSMNLFHLLYECKQVLGIELGIAHINHGQREESVIEEKYLRQLAEESNVPFYL--------SYFEGVFSEEA-ARKWRYGFFATIMEKEGYTALVTAHHADDQAETVFMRLIRGGRLRHLSAIQPTQPFATGELIRPLLSFKKADFEKLFHFEDCSNA-DFKYFRNRVRNDYLPKLKQENPKIEF 204
>gi|114330769|ref|YP_746991.1| PP-loop domain-containing protein [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|114307783|gb|ABI59026.1| PP-loop domain protein [Nitrosomonas eutropha C91] (313 aa)
Score = 128, Expect = 1.2e-05, Identities = 50/186 (26%), Positives = 96/186 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS ALL+ R+L +A  +++    D++   E ++ Y + N+  + + +D S K +    +  +R   +++ ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + K+  L    ++IRPL  +K L Y ++ ++F I  N     R V+++MM +W+KK
 S:  40 RIMVCLSGGKDSYALLDILRNL-QAHAPLDFELIAVNLDQKQPGFPEHVLPGYLSEINMPFRIVE--QDTYSVVKRVIPEGKTTCSLCSRLRRGVLYRVATELGATKIALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDDGCHVVIRPLAYCKEKDLAAY--AQLVQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIKEMMQQWNKK 233
>gi|90426215|ref|YP_534585.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris BisB18] >gi|90108229|gb|ABD90266.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris BisB18] (346 aa)
Score = 128, Expect = 1.2e-05, Identities = 47/186 (25%), Positives = 90/186 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      ++AVSGGPDS+AL+     +R  +V V++ R ++ + + V+ + + +L     D S    +  RE RY  + ++ G  ++ AH ++D E+ M +++   L + R+++  +I+ RPLL +K L    I F D +N  RY+R +R ++A + ++ F
 S:  28 VLAVSGGPDSLALMWLAARWRKALRRGPAISVITVDHGLRPEAAREARDVKRHAAELDLPHRTLRWRGDKPS-----TGVPAAAREARYQLLARAARAAGASHVMTAHTRDDQAETLLMRMSRGSGIAGLAAMARQTERFGVIIARPLLEVSKAQLVATLDKAKIGFATDPSNTDPRYARPRLRGLIAAYAEEGF 217
>gi|146317675|ref|YP_001197387.1| ATPase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146319865|ref|YP_001199576.1| ATPase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145688481|gb|ABP88987.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145690671|gb|ABP91176.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Streptococcus suis 98HAH33] (422 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 54/177 (30%), Positives = 91/177 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K L+AVSGG DSM L +   K+  +E + H+N+ RE+S +EK +R  ++ N+ ++    S ++ + + +  R+ RY FF I ++ G  ++ AH +D E+ +M L + +  L I+  F + LIRPLL+ K  E+  +   D +N  +Y RN VR
 S:  20 KVLVAVSGGLDSMNLFHLLYECKQVLGIELGIAHINHGQREESVIEEKYLRQLAEESNVPFYL--------SYFEGVFSEEA-ARKWRYGFFATIMEKEGYTALVTAHHADDQAETVFMRLIRGGRLRHLSAIQPTQPFATGELIRPLLSFKKADFEKLFHFE------DCSNADFKYFRNRVR 188
>gi|119509008|ref|ZP_01628159.1| hypothetical protein N9414_04385 [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119466174|gb|EAW47060.1| hypothetical protein N9414_04385 [Nodularia spumigena CCY9414] (333 aa)
Score = 128, Expect = 1.3e-05, Identities = 47/189 (24%), Positives = 87/189 (46%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI----LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + L+AVSGG DS+ L   L K   + H ++ R DS+ +  V  K + + ++    + ++ N +  R RY   I+Q  + I+ H +D E+  +L +    G++ + R L   L+RPLL T+  E++C+ ++  D TN  +Y+RN +R+ + + + F
 S:  24 QRLLVAVSGGQDSLCLIKILLDLEPKWGWDLGIAHCDHRWRTDSEANASHVEKLAKIWGVSFYL--------ATAREPLNSEAAARNWRYAALSAIAQANNYQYIVTGHTASDRAETLLYNLMRGTGGD--GLQALTWQRPLTADICLVRPLLEITRTQTEEFCQEFHLPIWEDSTNLDVKYARNRIRQELIPYLQANF 212
>gi|108563137|ref|YP_627453.1| hypothetical protein HPAG1_0712 [Helicobacter pylori HPAG1] >gi|107836910|gb|ABF84779.1| hypothetical protein HPAG1_0712 [Helicobacter pylori HPAG1] (338 aa)
Score = 128, Expect = 1.4e-05, Identities = 41/119 (34%), Positives = 63/119 (52%)
 Q:  76 NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK-----MMAEWDKKTFQKF 194
      N +  R+IRYDFFE + +E  K +++AH ND LE  M L+K  N L +  K   ++RPLL  K +L+  +K+ +F D +N  ++ RN RK   +M ++ K  Q F
 S:  84 NFEMQARKIRYDFFETLMREYSYKHLILAHHLNDRLEWFLMQLSKGAGLNTLLSFQAYEKRGFYAIVRPLLYTPKDTLKTL--AKDQKFFEDDSNSSLKFKRNFFRKHYANALMQDYSKGIIQSF 206
>gi|82701643|ref|YP_411209.1| hypothetical protein Nmul_A0509 [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|82409708|gb|ABB73817.1| conserved hypothetical protein [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (298 aa)
Score = 128, Expect = 1.5e-05, Identities = 53/216 (24%), Positives = 99/216 (45%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSK--YKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNW 219
      + ++ +SGG DS ALL+ R L +A   +    D++   E ++ +Y   +  + +   V K  +   +  +R   +++ ELG KI + H ++D LE+ ++L  K  + + S   I+IRPL  +K L Y  +N  + +     R VV++M+ +WDKK  + L+ + +L+N+  LLDS  ++
 S:  42 RVMVCLSGGKDSYALLDILRSL-QAHAATQFELIAVNLDQKQPGFPEHVLPNYLTSIGMPFRIVEQDTYSVVKRLIPEGKTTCSLCSRLRRGVLYRVADELGATKIALGHHRDDILETLLLNLFHGGKLKTMPPKLVSDDGKHIVIRPLAYCKEKDLAAYAEMENFPIIPCNLCGSQKNMQRQVVKEMLQQWDKKFPGR--LENMFSSLQNIQPSHLLDSSLYDF 263
>gi|160872844|ref|ZP_02062976.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Rickettsiella grylli] >gi|159121643|gb|EDP46981.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Rickettsiella grylli] (458 aa)
Score = 128, Expect = 1.6e-05, Identities = 53/176 (30%), Positives = 84/176 (47%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + IA SGG DS LL   L+    H+N+   SD  KI R C+K + ++  D    + K  +L+  RE RY  EK     +L AH +ND E+ + L +  K L   +  ++ L+RPLLN T++ L Y ++ ++ ++ D +N  R+SRN +R
 S:  20 FWIAYSGGLDSHVLLYALSQLLPTERLRAIHINHGLHIHSDKWAKICRHACEKLTIDCEIVTLDI------RPKTGESLEASLREARYHAIEKKIPAGNF--LLTAHHRNDQAETFLLQLFRGAGLKGLISMPFCRPLTNNVYLMRPLLNFTRQELYAYAQTHHLTWIEDDSNKNQRFSRNFIR 195
>gi|152981386|ref|YP_001355128.1| hypothetical protein mma_3438 [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|151281463|gb|ABR89873.1| Uncharacterized conserved protein [Janthinobacterium sp. Marseille] (317 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 51/186 (27%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+  L E    + VN D++ + + I+ Y K+ ++  +  ++D S K +    +  +R   +++ ELG KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K  K +S   I+IRPL  +  E+Y  KN  + D   +  R ++ M+ EW+KK
 S:  57 KVMVCLSGGKDSYALLDILMTLRERAPIKFDIVAVNL-DQKQPNFPDHILPAYLKQLDIPFHI--ENQDTYSIVKRLIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRVADELGANKIALGHHRDDIMETFFL-------NMFFGAKIKGMPPKLQSDDGKHIVIRPLAYVKEADTERYAEVKNFPIIPCDLCGSQENLQRKQIKGMLREWEKK 250
>gi|32266754|ref|NP_860786.1| hypothetical protein HH1255 [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] >gi|61216602|sp|Q7VGR5|TILS_HELHP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|32262806|gb|AAP77852.1| conserved hypothetical protein [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] (423 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 60/210 (28%), Positives = 102/210 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLF-LGIRRKSKFRSL---ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-----KMMAEWDKKTFQKF-YLKVKWFNLKNMFFIKLLD 213
      + L+ S G DS AL L + +  + V+YH R +D++  ++  YN  FV  H  +   N ++ R R+DFF+ + +   +L+AHQ ND LE  M L K   NL   R + +SL  ++RPL + K L ++C+ + I++ D +N  + RN R   K++ E+   +  YL+  +L+NM +  L+
 S:  37 RNLLGFSSGVDSTALFFLLLECEIPFDIAIVHYHTRLQADDEVAYAKELAATYNKLCFV--AHAPHFNA-----NFESNARSFRFDFFQSLIIKHHYTHLLLAHQLNDRLEWLLMQLTKGAGLGNLLGFADERYNYDKSLNNYTIVRPLESIPKNELYRFCKERGIKYFEDSSNQDKTFRRNYFRYEFCDKLVNEFSAGIARSLSYLQRDRQSLENMLYADTLE 253
>gi|73540827|ref|YP_295347.1| PP-loop [Ralstonia eutropha JMP134] >gi|72118240|gb|AAZ60503.1| PP-loop [Ralstonia eutropha JMP134] (484 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 43/177 (24%), Positives = 87/177 (49%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA--------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL----GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +A+SGG DS+ALL+ + V A     HV++ + +D +  D C ++ L FV  +  +   ++  R RY+  + + G + +L AH +D +E+ + L +   +   +R+ +  ++L+RP L  + ++ YC + + ++ D +N  RY+RN +R +
 S:  48 VALSGGRDSVALLHATQAAVSAWRMPARVVALHVHHGLQAQADAWDAFCADLCARWELGYFV----RRVSVQAGTGEGIEAAARRARYEALGDMCRASGARFLLFAHHLDDQVETVLLRLFRGAGVAGMSGMPAMRKLDEAGDIMLLRPWLEVPRADIDSYCAAHELAWIDDPSNDSTRYARNALRAQL 232
>gi|66880311|ref|ZP_00405293.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Mycoplasma genitalium G-37] (71 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 27/67 (40%), Positives = 38/67 (56%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDV 68
      + +Y+ VSGG DSM +L  + + V HVNY+ R S D+K+V YC+K N+ L V   D V
 S:   4 EKQYIAGVSGGSDSMLMLKLYQKKIACVVHVNYNTRSTSLRDQKLVEQYCQKLNIPLVVHTVDPDLV 70
>gi|91223706|ref|ZP_01258970.1| putative ATPase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|194539376|ref|YP_002074428.1| pyridoxamine 5'-phosphate oxidase [Vibrio sp. Ex25] >gi|91191198|gb|EAS77463.1| putative ATPase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|151937931|gb|EDN56776.1| pyridoxamine 5'-phosphate oxidase [Vibrio sp. Ex25] (297 aa)
Score = 127, Expect = 1.7e-05, Identities = 57/185 (30%), Positives = 91/185 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G K+ + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K+  + +   +  R ++ M+ EWDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLQKAAPIKFEVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKLALGHHMDDIVETMFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCREKDLIKYAEHKDFPIIPCNLCGSQENLQRQSIKAMLIEWDKKT 233
>gi|154247011|ref|YP_001417969.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Xanthobacter autotrophicus Py2] >gi|154161096|gb|ABS68312.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Xanthobacter autotrophicus Py2] (368 aa)
Score = 127, Expect = 1.9e-05, Identities = 53/179 (29%), Positives = 87/179 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL----------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSK-YKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKM 182
      + LIAVSGGPDS ALL        L+ A  V++ R ++ + + V +    F+  H+ + + K + +Q  RE RYD   ++E G  I +AH ++D E+  L +  +  G+R +  L L+RPLL+ K L   + ++ FV D +N  R++R +R M
 S:  31 RILIAVSGGPDSTALLYLAARWRAGRASGPDLIAAT--VDHGLRAEAAAEAEAVGAFAT------FLGVPHRILIWQGAKPTHGIQEAAREARYDLLADAAREAGATAIALAHTRDDQAETVLFRLARGSGLSGLSGMRGDAARDGLALLRPLLDVPKARLVATLEAASVAFVRDPSNSDPRFARPRLRAM 213
>gi|126725520|ref|ZP_01741362.1| PP-loop family protein [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] >gi|126704724|gb|EBA03815.1| PP-loop family protein [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] (419 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 47/163 (28%), Positives = 78/163 (47%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSL-NKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTN 169
      +AVSGG DSMALL    + H++ V V++ R D+ + + V D+C  L  V T  V +   N   R RYD + ++ L + + + H ++D E+ MS+ K+ +  +R +   L+L+RPLL  + L Q   +I + D +N
 S:  28 VAVSGGSDSMALLVLANAWAIENGHVLYVVT-VDHQLRPDARVEAETVGDFCSTLGLPHQVL-TWNGWVGR----GNKAELARNARYDLMQVWAKSLRLNGLFLGHTEDDQAETLLMSIARKSGVDGLSAMRARRAHGDLVLMRPLLGFARGDLRQILTEGDISWADDPSN 192
>gi|119504829|ref|ZP_01626907.1| cell cycle protein [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119459434|gb|EAW40531.1| cell cycle protein [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (426 aa)
Score = 127, Expect = 2.0e-05, Identities = 47/175 (26%), Positives = 93/175 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD-THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNK-KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ +SGG DS+ALL+      ++R + AV H+++  ++D  ++ D C++ ++ L V+ T  D K   ++  R RY +  QEL  ++L+ AH +D +E+  L +   F G+ R+ +  +L RPLL  + ++++ ++ + +VID +N  R+ R +R
 S:   1 MLGLSGGCDSIALLHLAHAWLDHVGPERRPALRAV-HIHHGLAPEADAWVEVCHDVCQQLSIALSVYRVTPVTDEGK-----GIEAAARTARYSVYR---QELKSGEVLLLAHHADDQVETVLQRLLRGTGPKGFAGMPRRRELGQGVLSRPLLGVARSVIKRWADNRELAYVIDASNQDMRFDRGFLR 180
>gi|145298953|ref|YP_001141794.1| hypothetical protein ASA_1975 [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142851725|gb|ABO90046.1| conserved hypothetical protein [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (302 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 52/186 (27%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL-VEAVCHVNY----HDREDSDNDEKIVRDYCKKY--NLKLFVFDTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS A+L+  L  A H +   D++   E ++ +Y   + K+  DT+  KD V + K  L +  +R   + +QELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  L    ++IRPL  +K L +Y  K  + +   +  R +++MM +WD++
 S:  39 KIMVCLSGGKDSFAMLDILMSLKASAPIHFDLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLATLGVDFKIVEEDTYSIVKDKVPEGKTTCALCS---RLRRGILYRTAQELGCTKIALGHHRDDILETLFL-------NMFYGGKLKSMPPKLVSDDGKNVVIRPLAYCKEKDLVRYAEVKAFPIIPCNLCGSQENLQRQAIKQMMQDWDRR 232
>gi|117619906|ref|YP_856828.1| tRNA s2C32 biosynthesis protein TtcA [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117561313|gb|ABK38261.1| tRNA s2C32 biosynthesis protein TtcA [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (302 aa)
Score = 127, Expect = 2.1e-05, Identities = 49/186 (26%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL-VEAVCHVNY----HDREDSDNDEKIVRDYCKKY--NLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS A+L+  L  A H +   D++   E ++ +Y   + K+  DT+   K +     +R   + +QELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  L+    +IRPL  +K L +Y  K  + +   +  R +++MM EWD++
 S:  39 KVMVCLSGGKDSFAMLDILMSLKASAPIHFDLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLTTLGIDFKIVEEDTYAIVKEKVPEGKTTCALCSRLRRGILYRTAQELGCTKIALGHHRDDILETLFL-------NMFYGGKLKSMPPKLVSDDGKNVVIRPLAYCKEKDLVRYAEVKAFPIIPCNLCGSQENLQRQAIKQMMQEWDRR 232
>gi|78777588|ref|YP_393903.1| hypothetical protein Suden_1391 [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|78498128|gb|ABB44668.1| conserved hypothetical protein [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (260 aa)
Score = 126, Expect = 2.2e-05, Identities = 46/163 (28%), Positives = 87/163 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNK-KRHLVEAVCHVNYHDREDS----DNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS--KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVID 166
      K L+ +SGG DS+ L++ K   A   +   S  +N EK+ + +CK++ +  V+DT+ D++ K + ++ +++ +R    +Q+ G K+ + H +D ES +M+  N +  L + K+ R +I+IRPL+  ++ LE + R NIE + D
 S:  36 KILVGLSGGKDSLTLIHALKEQQRRAPFKFEFIAVTISYGMGENYEKL-KAHCKEHKIDYEVYDTNIYDIAEDKIRKNSSFCSFFSRMRRGSLYSAAQKYGCNKVALGHHMDDAAESFFMNFIYNGQLRSLAPKYKAD-RGVIVIRPLIEMRERQLEAFVRENNIETIGD 203
>gi|57233795|ref|YP_182129.1| PP-loop family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|57224243|gb|AAW39300.1| PP-loop family protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] (470 aa)
Score = 126, Expect = 2.4e-05, Identities = 53/175 (30%), Positives = 83/175 (47%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLV------EAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT--WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS------LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVSGGPDS+ +L   L     + H+N+ R E+S+ D  V +   + L   K V Y+ ++L T  RE+RY F + + E G  + + H +D +E+ + L +   L  R  R+   L +IRPLL ++  + YC  + V D TN   RN +R
 S:  22 LLAVSGGPDSVCMLYIMHKLSCEMGFSLRLAHLNHSLRGEESERDAAYVAELAAALGVPLC---QQKVSVKAYQAEHHLSTEEAAREMRYAFLCRTAAEYGSAAVAVGHTTDDNIETVMLHLVRGSGTRGLQGLRPVLNRTVAGEGCLRVIRPLLGLSRAETQNYCCEAGLSPVQDVTNQSTDLLRNRIR 208
>gi|19071761|gb|AAL80000.1| RASPBERRY3 [Arabidopsis thaliana] (662 aa)
Score = 126, Expect = 2.6e-05, Identities = 51/186 (27%), Positives = 97/186 (52%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMAL--------------LNKKRHLVEAVCH--VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKN----------------KKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      + VSGGPDSMAL       +NK  ++ +  V++ R++S ++ ++V   + ++ +   D V   + +LQ  RE+RY+  +   I+ +LIAH +D E  + L+++         +NL L +  K +S+ L+ PLL+ K+ + + C+  ++V D TN  + RN +R +   +F+
 S:  89 LGVSGGPDSMALCVLTAKWKTQGLSCVNKTDGFIDGLVAIVVDHGLRQESKDEAELVCSRVSQMGIRCEIASC--DWVDGRPKLGHLQEAAREMRYEMISNVCFRQQIEVLLIAHHADDQAELFILRLSRSSGVLGLAGTAFASEIFSRNLQLDAKHM-KNQSIRLVGPLLDFWKEDMYKICQWGRQDWVEDPTNRSQLFVRNRIRTSIGNLQSGSFK 303
>gi|94986853|ref|YP_594786.1| ATPase [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|94731102|emb|CAJ54464.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (341 aa)
Score = 126, Expect = 2.7e-05, Identities = 52/175 (29%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHL-VEAV-CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS----KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ SGG DSMAL   L ++ V H+++ R +S +D  V+ +  + + +  + D+S  KYK  ++  R+ RY F E++ +E G + I  H ND E  + L +   L G++  K R  L+RPLL  + L + S+NI +V D +N  + RN +R
 S:  41 IVGCSGGVDSMALALILHCLGIDVVFAHMDHQLRAESKDDANHVKSFAAALDRRCII---SRVDISGLAIKYK--KGIEETARQERYCFLEQVRKEYGAQWIATGHHLNDLSEDILLRLLRGTGWPGLAGMKAVDKKR--YLLRPLLTTRRTLLVSFLSSQNISWVEDNSNKDITFKRNRIR 215
>gi|28898307|ref|NP_797912.1| putative ATPase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|28806524|dbj|BAC59796.1| putative ATPase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (297 aa)
Score = 125, Expect = 2.9e-05, Identities = 56/185 (30%), Positives = 91/185 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G K+ + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K+  + +   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLQKAAPIKFEVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKLALGHHMDDIVETMFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCREKDLIKYAEHKDFPIIPCNLCGSQENLQRQAIKAMLIDWDKKT 233
>gi|62178806|ref|YP_215223.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|62126439|gb|AAX64142.1| cell cycle protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] (430 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 49/177 (27%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRH--LVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L A SGG DS LL+   ++RH +   H+++   +D+ +   C+++ + L V   + V+  +  ++  RE RY F  +Q L  ++L A  +D E+ ++L +   L + +S F  +L+RPLL +T+K+LEQ+   + ++ D +N D Y RN +R
 S:  15 RILAAFSGGLDSTVLLHQLVLWRERHPDVTLRAIHIHHGLSPHADSWVRHCETVCERWQVPLVV-----ERVTLADNGLGIEAHAREARYRAF---AQTLLPGEVLATAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGERSPFAGTLLLRPLLRETRKTLEQWAVRHGLCWIEDESNQDDAYDRNFLR 192
>gi|16759227|ref|NP_454844.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29140776|ref|NP_804118.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|61216696|sp|Q8Z996|TILS_SALTI tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|25325274|pir||AG0531 cell cycle protein MesJ [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16501518|emb|CAD08695.1| cell cycle protein MesJ [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29136400|gb|AAO67967.1| cell cycle protein MesJ [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] >gi|33356621|gb|AAQ16558.1| putative cell cycle protein [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] (430 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 49/177 (27%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRH--LVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L A SGG DS LL+   ++RH +   H+++   +D+ +   C+++ + L V   + V+  +  ++  RE RY F  +Q L  ++L A  +D E+ ++L +   L + +S F  +L+RPLL +T+K+LEQ+   + ++ D +N D Y RN +R
 S:  15 RILAAFSGGLDSTVLLHQLVLWRERHPDVTLRAIHIHHGLSPHADSWVRHCETVCERWQVPLVV-----ERVTLADNGLGIEAHAREARYRAF---AQTLLPGEVLATAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGERSPFAGTLLLRPLLRETRKTLEQWAVRHGLCWIEDESNQDDAYDRNFLR 192
>gi|16763626|ref|NP_459241.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella typhimurium LT2] >gi|167990123|ref|ZP_02571223.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168264644|ref|ZP_02686617.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|61216700|sp|Q8ZRN5|TILS_SALTY tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|16418741|gb|AAL19200.1| cell cycle protein [Salmonella typhimurium LT2] (430 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 49/177 (27%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRH--LVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L A SGG DS LL+   ++RH +   H+++   +D+ +   C+++ + L V   + V+  +  ++  RE RY F  +Q L  ++L A  +D E+ ++L +   L + +S F  +L+RPLL +T+K+LEQ+   + ++ D +N D Y RN +R
 S:  15 RILAAFSGGLDSTVLLHQLVLWRERHPDVTLRAIHIHHGLSPHADSWVRHCETVCERWQVPLVV-----ERVTLADNGLGIEAHAREARYRAF---AQTLLPGEVLATAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGERSPFAGTLLLRPLLRETRKTLEQWAVRHGLCWIEDESNQDDAYDRNFLR 192
>gi|153839797|ref|ZP_01992464.1| pyridoxamine 5'-phosphate oxidase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|149746686|gb|EDM57674.1| pyridoxamine 5'-phosphate oxidase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (297 aa)
Score = 125, Expect = 3.0e-05, Identities = 56/185 (30%), Positives = 91/185 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G K+ + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K+  + +   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLQKAAPIKFEVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKLALGHHMDDIVETMFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCREKDLIKYAEHKDFPIIPCNLCGSQENLQRQAIKAMLIDWDKKT 233
>gi|33151295|ref|NP_872648.1| cell-cycle protein MesJ [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|61216603|sp|Q7VPN7|TILS_HAEDU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|33147515|gb|AAP95037.1| probable cell-cycle protein MesJ [Haemophilus ducreyi 35000HP] (428 aa)
Score = 125, Expect = 3.1e-05, Identities = 49/178 (27%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHD--REDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      L+++SGG DS+ LL+    + + H   ++DN    CK+YN+  F  K V K  I  +  R RY  + I++ +  +IL AH ND E+ ++L +   L ++ S +++ + RPLL+ TKK ++QY + + + ++ D +N + Y RN +R +
 S:  21 LLSLSGGIDSVVLLDLFSRTTTPLRAIYIHHGLSANADNWADFCEALCKQYNIP---FILQKVTVDKSTGI---EAGARTARY---KAIAEHIQANEILATAHHLNDQAETFLLALKRGSGVKGLSAMQIVSHRQNMTIFRPLLSTTKKEIQQYAKQQQLCWIEDESNQNNHYDRNFLRNQI 193
>gi|155370502|ref|YP_001426036.1| hypothetical protein FR483_N404R [Paramecium bursaria Chlorella virus FR483] >gi|155123822|gb|ABT15689.1| hypothetical protein FR483_N404R [Paramecium bursaria Chlorella virus FR483] (513 aa)
Score = 124, Expect = 3.7e-05, Identities = 50/185 (27%), Positives = 89/185 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN-LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYT--NFWDRYSRNVVRKMMAEWDK 188
      K ++++SGG DSM  +  L EA   V VNY +R+ + +E V D+  +  L V   D++ + + NN L+T Y +  D   + LG  +++ H K+D LE+  ++  +K +  G+    +  RPLL+ +K + Y R  I F+ + T     RN V ++ +W++
 S:  210 KLIMSISGGSDSMVAFHIIHGLKEAFGYDIDVVMVNYTNRDSAYAEEAFVADWVNSFGYPLHV--RRIDEIKRKQCANNQLRTVYEKYTRDVRYATYKTLGPHPVVMGHNKDDCLENILQNIGSCQKYDNLSGMDTLVVQDGIPFFRPLLDVSKNDIVAYAREHQIPFLPNSTPPTMKRGQIRNKVAPVLNDWNE 402
>gi|146329382|ref|YP_001209278.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232852|gb|ABQ13830.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (415 aa)
Score = 124, Expect = 3.8e-05, Identities = 47/176 (26%), Positives = 82/176 (46%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN----KKRHLVEA--VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      YL+A SGG DS+ALL+  +K L   + ++N+  +D+  ++V   Y     H    K  N +  R+ RY F ++  G+ +L AH ++D E+ ++L +  +  + + F +  RP L  + +E Y +S+ + FV D +N  RY RN +R
 S:  21 YLLACSGGRDSIALLHALYQQKTQLSAPLEIVYINHGWHQDAAKWGELVATRAAAYGFSFRSVSLH------LKATKNAEAVARKARYQAFAQLLPVNGV--LLTAHHQDDQAETLLLNLCRGSGLDGLSAMPLRRSFAAGEHWRPWLLHARAEIEDYLKSQQLTFVDDSSNTDTRYQRNWLR 195
>gi|152993337|ref|YP_001359058.1| hypothetical protein SUN_1754 [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151425198|dbj|BAF72701.1| conserved hypothetical protein [Sulfurovum sp. NBC37-1] (265 aa)
Score = 124, Expect = 3.9e-05, Identities = 40/163 (24%), Positives = 82/163 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE--------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVS--KYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVID 166
      + L+ +SGG DS+AL++ +H+      C V Y   D   + +C++Y +K V+DT+ ++S  ++ ++ +++ +R    +++ G K+ + H +D +ES +M++ N   L  K+ R  LIRPL+  + L +  N++ + D
 S:  37 RVLVGLSGGKDSLALVHGLKHIQRHAPFRFEFEACTVKYG---MPDEHYDFLSKHCEEYGIKHTVYDTNIFEISHNTIRENSSFCSYFSRMRRGALYTFAEQGGFNKVALGHHFDDTVESFFMNMFYNGTMRALAPIYKTG-RGFHLIRPLIQARESQLRAFADDNNLQVIGD 205
>gi|119471144|ref|ZP_01613676.1| putative lysidine forming enzyme, modifying isoleucine tRNA decoding AUA [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445800|gb|EAW27082.1| putative lysidine forming enzyme, modifying isoleucine tRNA decoding AUA [Alteromonadales bacterium TW-7] (434 aa)
Score = 124, Expect = 4.1e-05, Identities = 49/190 (25%), Positives = 95/190 (50%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE-------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL----ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      + +A+SGG DS+ LL+  L +    + +VN+  E +++ +  ++ C + ++  F+T + +S +  +L+  RE RY  +++S  + IL+  ND +E+ + L +    G+   R L  I RPLL+ T+ +E + + NI + D +N +R+ RN +R +   K F+ F
 S:  25 FTVALSGGVDSVVLLHVMHVLKQEMPKLKVSAIYVNHGLSEYANDWQAFCQNLCVELDIP---FNTAQVTISP-QTRTSLEAQAREARYKALDELSAPQSV--ILLGQHLNDQIETFLLRLKRGSG--LKGLGAMQAMRELQSGRICYRPLLSITRSDIEHFATAFNIAHITDDSNTDERFDRNFLRARVVPELAKRFKGF 217
>gi|111115622|ref|YP_710240.1| hypothetical protein BAPKO_0840 [Borrelia afzelii PKo] >gi|123046902|sp|Q0SM64|TILS_BORAP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|110890896|gb|ABH02064.1| hypothetical protein BAPKO_0840 [Borrelia afzelii PKo] (440 aa)
Score = 124, Expect = 4.6e-05, Identities = 70/249 (28%), Positives = 118/249 (47%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALL-NKKRHLVEAVC--HVNYHDREDSDNDEKI--VRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN-NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQD-------------FDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGI 250
      K++ ++A SGG DS LL N K +L  +  + + R D++ +++I V+ +C YN+ L +   D S+  + +++  R+ RY+ E  +E   I +AH +ND +E+ M  +   FL     + +IRPLL ++ +E +  NI  ID TN + Y RN VR +  +K F+ +     K + I   +F N+ ++D       FD+ FL     LI+ LN GI
 S:  23 KNRVIVAFSGGADSTTLLLNLKYYLSNNIIAFYFAHFIRPDNEQNKEIEHVKGFCDLYNIALQIKKCDIDIKSESVRLGVSIEELARKCRYNALENALKENDANYIALAHNENDQIETIIMRFFQGS---FLDGLAGIPSVNKNIIRPLLEVSRPEIENFLSLNNIRVFIDSTNSQNLYLRNKVRNNLLPSIEKIFKGYE--------KCLKRISEFSKEFVNYFEKDEFFPVEKGKYYYSFDLKAFLDFPKYLVFRLIFKILNSEGI 279
>gi|33862207|ref|NP_893768.1| hypothetical protein PMM1651 [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|61216598|sp|Q7UZL1|TILS_PROMP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|33634425|emb|CAE20110.1| conserved hypothetical protein [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (336 aa)
Score = 123, Expect = 5.1e-05, Identities = 55/176 (31%), Positives = 90/176 (51%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKK-------ILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL----ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      LIAVSGG DSMALLN    + +  V H ++  + S   ++ YC K N+ F  +K+++S +     R+ RY  + + +L I+    +L H  D E+ ++L +   + G+  +K R L   LIRPLL +++ +++C+ +NI  D TN   RN+VRK
 S:  36 LIAVSGGQDSMALLNLINDMKTQHNWFVNVWHGDHQWHKKSAKYALELKSYCNKKNISFFFDQANKNNISSEEKA-------RDWRYKKLSERANQLLIENQKEIDIYLLTGHTNTDNAETFLLNLARGSN--YAGLSNINKKRLLKHHIFLIRPLLIFSREDTKKFCQLQNIPIWEDPTNCDLTIKRNIVRK 219
>gi|186685996|ref|YP_001869192.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186468448|gb|ACC84249.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (331 aa)
Score = 123, Expect = 5.4e-05, Identities = 47/189 (24%), Positives = 87/189 (46%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + LIAVSGG DS+ L+   L     + H ++ R DS +  V + + + + F +T + +    N +  R+ RY   I+Q  + I+ H +D E+  +L +   L   ++   ++L+RPLL T+  EQ+C+  +  D TN  +Y+RN +R+ + + ++ F
 S:  24 QRLLIAVSGGQDSLCLIKLLLDLKSKWGWDLGIAHCDHRWRSDSQANANHVENLAETWGIS-FYLETANEPI-------NSEAAARDWRYQALSAIAQANNYQYIVTGHTASDRAETLLYNLIRGTGADGLQALTWQRPLTTGIMLVRPLLEVTRIQTEQFCQEFKLPIWEDSTNQDLQYARNRIRQELIPYLRENF 212
>gi|153947345|ref|YP_001400015.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|152958840|gb|ABS46301.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] (451 aa)
Score = 123, Expect = 6.0e-05, Identities = 47/175 (26%), Positives = 88/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAV----CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ SGG DS LL+   ++ L+ +   H+++   +D+ K   C ++ ++L V  + D    N ++  R RY F  S L K++L+ Q +D E+ ++L +   L + K F  L+RPLL +++ LE Y +++ ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  17 LVGFSGGLDSTVLLHLLVCLRQQLIPELNIRAIHIHHGLNPQADSWVKHCMQQCDQWKIELKVVRVNIDPRQ-----NGIEAAARTARYQAF---SANLAAKEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAAKMPFAHSQLLRPLLAFSREILENYAQAQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 193
>gi|51597300|ref|YP_071491.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|186896405|ref|YP_001873517.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|61217229|sp|Q667K7|TILS_YERPS tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|51590582|emb|CAH22223.1| conserved hypothetical protein [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|186699431|gb|ACC90060.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (460 aa)
Score = 123, Expect = 6.0e-05, Identities = 47/175 (26%), Positives = 88/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAV----CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ SGG DS LL+   ++ L+ +   H+++   +D+ K   C ++ ++L V  + D    N ++  R RY F  S L K++L+ Q +D E+ ++L +   L + K F  L+RPLL +++ LE Y +++ ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  26 LVGFSGGLDSTVLLHLLVCLRQQLIPELNIRAIHIHHGLNPQADSWVKHCMQQCDQWKIELKVVRVNIDPRQ-----NGIEAAARTARYQAF---SANLAAKEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAAKMPFAHSQLLRPLLAFSREILENYAQAQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 202
>gi|77957707|ref|ZP_00821756.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (451 aa)
Score = 123, Expect = 6.0e-05, Identities = 49/179 (27%), Positives = 87/179 (48%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC--------------HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + +L+ SGG DS LL  HL+ VC       H+++   +D  K + C+++ + L V   D    N ++  R RY F  S L  ++L+ Q +D E+ ++L +   L + + F  L+RPLL ++++LE Y R + ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  22 QRNFLVGFSGGLDSSVLL----HLL--VCIRDQLIPELKVRAIHIHHGLNPRADGWVKHCQQQCERWQIPLEVVRVSIDPRH-----NGIEAAARSARYQAF---SSHLAADEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAARMPFAHSQLLRPLLTLSRETLENYARIQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 202
>gi|16121362|ref|NP_404675.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis CO92] >gi|22126993|ref|NP_670416.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis KIM] >gi|45442556|ref|NP_994095.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|108806535|ref|YP_650451.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108813098|ref|YP_648865.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145598932|ref|YP_001163008.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149366937|ref|ZP_01888970.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162418463|ref|YP_001607754.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis Angola] >gi|165927115|ref|ZP_02222947.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165939833|ref|ZP_02228373.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166011914|ref|ZP_02232812.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166211335|ref|ZP_02237370.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167399756|ref|ZP_02305274.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167419749|ref|ZP_02311502.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167425306|ref|ZP_02317059.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|167470891|ref|ZP_02335595.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis FV-1] >gi|61217402|sp|Q8ZH50|TILS_YERPE tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|21960038|gb|AAM86667.1|AE013912_11 cell cycle protein [Yersinia pestis KIM] >gi|45437421|gb|AAS62972.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|108776746|gb|ABG19265.1| hypothetical protein YPN_2938 [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108778448|gb|ABG12506.1| hypothetical protein YPA_0538 [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115346841|emb|CAL19727.1| conserved hypothetical protein [Yersinia pestis CO92] >gi|145210628|gb|ABP40035.1| hypothetical protein YPDSF_1650 [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149290551|gb|EDM40627.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|162351278|gb|ABX85226.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Yersinia pestis Angola] >gi|165912236|gb|EDR30873.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921011|gb|EDR38235.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165989180|gb|EDR41481.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166207106|gb|EDR51586.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166962490|gb|EDR58511.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167050464|gb|EDR61872.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167055706|gb|EDR65490.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidinesynthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] (460 aa)
Score = 123, Expect = 6.0e-05, Identities = 47/175 (26%), Positives = 88/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK----KRHLVEAV----CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ SGG DS LL+   ++ L+ +   H+++   +D+ K   C ++ ++L V  + D    N ++  R RY F  S L K++L+ Q +D E+ ++L +   L + K F  L+RPLL +++ LE Y +++ ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  26 LVGFSGGLDSTVLLHLLVCLRQQLIPELNIRAIHIHHGLNPQADSWVKHCMQQCDQWKIELKVVRVNIDPRQ-----NGIEAAARTARYQAF---SANLAAKEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAAKMPFAHSQLLRPLLAFSREILENYAQAQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 202
>gi|154483317|ref|ZP_02025765.1| hypothetical protein EUBVEN_01018 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735827|gb|EDM51713.1| hypothetical protein EUBVEN_01018 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (502 aa)
Score = 122, Expect = 6.4e-05, Identities = 59/188 (31%), Positives = 100/188 (53%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFF----------------------------------EKISQELGIKKILIAHQKNDFLE---SAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL--------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      ++ VSGG DS+ +L   + + +L  V H+N+H R + + +D  V+D C+K N+   D   + K  +  +  R+ RY F                 E ++E GIKK   +KN +   +  +LN N + +  + R + + L    +++RPLL T++ +E Y +SKNI + D TN  YSRN +R + + K  K
 S:  22 ILGVSGGADSICMLYLLKDISSEMNLTLYVVHINHHIRGKQAQHDADYVKDVCRKLNVDFKQIDADVPLMVKQTGMTEEEAG-RQARYKAFFERAIEVKIKEKKQAKNQTKKPDESRKLSLKENKENSAKEDGIKKNDPKERKNSYNNIKIAVAHNLNDNSETVLFNLFRGTGIKGLTGIPVRRDMIVRPLLCCTRQEIEHYLKSKNISYCSDATNKETEYSRNKIRLELLPYIKNNINK 260
>gi|148978813|ref|ZP_01815166.1| putative ATPase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145962124|gb|EDK27409.1| putative ATPase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (297 aa)
Score = 122, Expect = 6.5e-05, Identities = 61/185 (32%), Positives = 90/185 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  L EA   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  + L +Y  K EF I  N   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLRLREAAPIKFDVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKIPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHMDDIVETMFL-------NMFHGARLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCRETDLIKYAEHK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQSIKAMLIDWDKKT 233
>gi|87118609|ref|ZP_01074508.1| cell cycle protein [Marinomonas sp. MED121] >gi|86166243|gb|EAQ67509.1| cell cycle protein [Marinomonas sp. MED121] (434 aa)
Score = 122, Expect = 6.6e-05, Identities = 52/178 (29%), Positives = 92/178 (51%)
 Q:   3 HKYL--------IAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      H+YL    + +SGG DS+ALL+    H V+A+ H+++  +++D  +   C++Y +  F HK ++  K ++++  R RYD F   +   +L+AH  D E+  L +   L G+ K + + L RPLL+ K +L QY +  + +V D +N + +SRN +R
 S:  17 HQYLGTKEQPIYLGLSGGVDSVALLHLLVEAGLGHRVKAI-HIHHGLSQNADAWYRFCEALCQQYQV---AFKGHKVELDTQK--HSIEEAARIARYDIFASYLNKNAY--LLLAHHAGDQAETLMFRLLRGTGGKGLAGMPAKRELGAGFLYRPLLSFDKTNLIQYVKQNGLTWVEDESNQDEAFSRNHIR 200
>gi|118474467|ref|YP_892648.1| PP-loop family protein [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118413693|gb|ABK82113.1| PP-loop family protein [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (250 aa)
Score = 122, Expect = 7.0e-05, Identities = 51/162 (31%), Positives = 84/162 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHL---------VEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVI 165
      K L+ +SGG DS+AL + +H      EAV ++Y  ED    + +C+K+ +K V D+  ++SK K  N  +++ +R +  + E G K+ IAH +D ES +M+  N   L + ++K  L+LIRPL+N ++ L    N+ FVI
 S:  27 KILLGLSGGKDSLALAHILKHFQNVTPDKFEFEAVT-LSYGMGEDY----AYLTAHCEKHGIKHSVIDSSIFEISKDKIRKNSSFCSFFSRMRRGYLYTYALEHGFNKLAIAHHLDDAAESFFMNFTYNGALRTLAPKYRAK-NGLVLIRPLINVRERQLRDNATKNNL-FVI 192
>gi|56412509|ref|YP_149584.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|61216419|sp|Q5PD76|TILS_SALPA tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|56126766|gb|AAV76272.1| cell cycle protein MesJ [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (430 aa)
Score = 122, Expect = 7.3e-05, Identities = 48/177 (27%), Positives = 90/177 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRH--LVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKIL-IAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + L A SGG DS LL+   ++RH +   H+++   +D+ +   C+++ + L V   + ++  +  ++  RE RY F  +Q L  ++L A  +D E+ ++L +   L + +S F  +L+RPLL +T+K+LEQ+   + ++ D +N D Y RN +R
 S:  15 RILAAFSGGLDSTVLLHQLVLWRERHPDVTLRAIHIHHGLSPHADSWVRHCETVCERWQVPLVV-----ERMTLADNGLGIEAHAREARYRAF---AQTLLPGEVLATAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGERSPFAGTLLLRPLLRETRKTLEQWAVRHGLCWIEDESNQDDAYDRNFLR 192
>gi|91978603|ref|YP_571262.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris BisB5] >gi|91685059|gb|ABE41361.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris BisB5] (347 aa)
Score = 122, Expect = 7.3e-05, Identities = 50/178 (28%), Positives = 87/178 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKD-DVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      ++AVSGGPDS+ALL     KR   V V++ R ++ + + V+  + +L    H+  + K  L  R RY  K ++ G  I+ AH ++D E+ M L++   L + R+++  +L+RPLL+ +K+ L    IE+ D +N  R++R  R++M
 S:  28 VLAVSGGPDSLALLWLAARWRKALKRGPALGVVTVDHGLRPEAAREARAVKQLARTLDLP------HRTLRWTGEKPTTGLPAAARAARYRLLAKAAKRFGATHIMTAHTRDDQAETVLMRLSRGSGIAGLAAMARETERDGAVLVRPLLDVSKQRLIATLSKAQIEYTTDPSNLDPRFTRPRWRELM 209
>gi|113476777|ref|YP_722838.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110167825|gb|ABG52365.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (344 aa)
Score = 122, Expect = 7.9e-05, Identities = 53/178 (29%), Positives = 80/178 (44%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + LIAVSGG DS+ L     K   AV H ++ R DS+ +  V+   + L +V  K   YK   + W  RY  KI+ E  + I+ H +D E+  +L +    G++ + R LI   L+RPLL T+   +C+ + I  D TN  Y+RN +R
 S:  32 QRILIAVSGGQDSLCLTKLLLDLQSKWGWYLAVAHCDHKWRSDSEANANYVKKIAINWQLPSYVETADK----IYKSEAEARKW----RYQVLSKIALEFNFQYIVTGHTASDRAETLLYNLIRGSGTE--GLQALTWQRPLIENFLPLLVRPLLEITRTQTSNFCQEQKIRIWEDSTNQDLHYARNRIR 211
>gi|145590171|ref|YP_001156768.1| PP-loop domain-containing protein [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|145048577|gb|ABP35204.1| PP-loop domain protein [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (302 aa)
Score = 122, Expect = 8.0e-05, Identities = 47/186 (25%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ VSGG DS A+L+  L E    + VN D++ +  + + +Y +  +  +  +D S K +       +R   +++ ELG KI + H ++D LE+ +++  K  + + +S   I+IRPL  +K LE+Y  N  + D     R V+++M+ +W+KK
 S:  37 KVMVCVSGGKDSYAMLDILMKLRERAPIDFEIVAVNL-DQKQPNFPAETLPNYLRSLGIPFHI--EEQDTYSIVKRVIPEGKTTCGLCSRLRRGILYRVADELGATKIALGHHRDDILETLMLNMFYAGKLKGMPPKLRSDDGKHIVIRPLAYVPEKLLERYAIDMNFPIIPCDLCGSQPNLQRQVMKEMLRDWEKK 230
>gi|77963156|ref|ZP_00826968.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (451 aa)
Score = 121, Expect = 8.6e-05, Identities = 49/176 (27%), Positives = 87/176 (49%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC--------------HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +L+ SGG DS LL  HL+ VC       H+++   +D+ K + C+++ + L V   D    N ++  R RY F  S L  ++L+ Q +D E+ ++L +   L + + F  L+RPLL +++ LE Y R++ ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  25 FLVGFSGGLDSSVLL----HLL--VCIRDQLIPELKVRAIHIHHGLNPLADDWVKHCQQQCERWQIPLEVVRVSIDPRH-----NGIEAAARTARYQAF---SSHLAANEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAARMPFAHSQLLRPLLTFSREMLESYARTQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 202
>gi|157962688|ref|YP_001502722.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|157847688|gb|ABV88187.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (469 aa)
Score = 121, Expect = 8.7e-05, Identities = 50/179 (27%), Positives = 88/179 (49%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKN--KKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + K ++A SGG DS L +   +A    + HV++  ++D+ K   + Y L  +  K  K   +++  R +RY  + + EL  +L+ AH ++D LE+ ++L +  K L  + +  +  LIRPLL+ +K +E Y + NI + D +NF D+Y RN +R
 S:  32 RRKLVLAYSGGVDSEILAHGLSQFAKANLDIECLLVHVHHGLSLNADSWAKHCASQAQYYELGCAI----KRVEVKLAPRVSVEAQARTVRY---QALLSELEQGDVLMTAHHQDDQLETVLLALKRGLGPKGLAAMGKVQCFEQQHWLIRPLLDFSKVEIEVYAKQHNISHIEDESNFDDKYDRNFLR 213
>gi|155371675|ref|YP_001427209.1| hypothetical protein ATCV1_Z728L [Acanthocystis turfacea Chlorella virus 1] >gi|155124995|gb|ABT16862.1| hypothetical protein ATCV1_Z728L [Acanthocystis turfacea Chlorella virus 1] (504 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 50/183 (27%), Positives = 92/183 (50%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHK-DDVSKYKDIN-----NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYT--NFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +++SGG DSM L +  L     V VNY +R + ++E V D+  N  V + + D++S+  ++    +T+ R +RY ++ I+++   + + H K+D LE+ + ++  K  L G+  +  +  RPLL  K + +Y RS NI F+ + T +F   RN +  M W+ +
 S:  207 MSISGGVDSMTLFHILSGLRNVYGYELRVAMVNYANRACAYDEETFVADWV---NWNGHVLNIRRIDEISRKPCVDMGMRTTYETFTRNVRYGVYKTIARD---AYVAMGHNKDDVLENIFQNVAMETKYENLSGMDTVVEQDGIKFFRPLLGVAKDDIVEYARSHNIPFLPNSTPPHFMRGQIRNTIVPTMNAWNDR 398
>gi|86145984|ref|ZP_01064311.1| putative ATPase [Vibrio sp. MED222] >gi|85836189|gb|EAQ54320.1| putative ATPase [Vibrio sp. MED222] (297 aa)
Score = 121, Expect = 9.0e-05, Identities = 60/185 (32%), Positives = 93/185 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  L EA   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  + L QY +++++F I  N   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLRLREAAPIKFDVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHLDDIVETMFL-------NMFHGARLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCRETDLIQY--AEHLDFPIIPCNLCGSQENLQRQNIKAMLIDWDKKT 233
>gi|95930473|ref|ZP_01313209.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95133513|gb|EAT15176.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (415 aa)
Score = 121, Expect = 9.3e-05, Identities = 36/159 (22%), Positives = 78/159 (49%)
 Q:  22 KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN--LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + H  V H+++ R++S +D  V++  + +L+ F   + +V   N  L+  RE R F +++ ++G  I +AH ++D E+ M L  +  +G   +++  IRP+L+ + + + +  +E+ D +N +R+ RN++R
 S:   4 QHHFDVVVAHLDHGLRDESADDALFVQELAARLDLRFF---KRRVEVGGLAQRNRWGLEEAGREARRAFLSEVADQVGGAVIALAHHRDDQSETVLMHL---ARGCGVGGLAGMRWQEGKYIRPMLSICRNEINAFLQRHRLEWREDDSNRNERFKRNLIR 158
>gi|126667577|ref|ZP_01738547.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Marinobacter sp. ELB17] >gi|126628003|gb|EAZ98630.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Marinobacter sp. ELB17] (212 aa)
Score = 121, Expect = 9.7e-05, Identities = 50/174 (28%), Positives = 81/174 (46%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC---------HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKI--SQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      IA SGG DS LL  HL A+     H+N+ + ++  +  RD C + ++ L V     K + + L+  R RY FE+  + EL  +L+AH +D LE+  L +   L G+    + L RPLL ++ LE +   + ++ D +N  R+ RN +R
 S:  31 IAFSGGLDSSLLL----HLFAAITPASIALSALHINHQLQPNAAEVDAFCRDVCARLSVPLRVVSVTVP--VKAEGVGGLEQAARAARYGVFEQYLRADEL----LLLAHHGDDQLETVLFRLFRGSGVAGLAGMPFTRALCARALARPLLEFSRAQLEAWAEGAGLPWMEDPSNSDQRFDRNYLR 206
>gi|90416187|ref|ZP_01224119.1| mesJ protein [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90331912|gb|EAS47126.1| mesJ protein [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (458 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKR-----HLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+ SGG DS LL+     + AV H+++  ++D+ ++ + C  ++L    + V  K  L++ R+ RY FE+  E G+ +L+ H +D +E+  L +   L GI +   + LIRPLLN+ K L+ Y ++ + ++ D +N +++ RN +R
 S:  37 LVGFSGGLDSTVLLHLLCELLPPERITAV-HIHHGLSANADDWQQHAKTLCHSLGVRLI-----SESVVVNKTGAGLESAARDARYKVFEEHLIEDGL--LLLGHHADDQVETVLFRLLRGSGARGLSGIPQTRAVGAGHLIRPLLNQPKSRLQAYAEAQQLVWIEDESNQQEQFDRNYLR 209
>gi|26246135|ref|NP_752174.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli CFT073] >gi|61216659|sp|Q8FL00|TILS_ECOL6 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|26106532|gb|AAN78718.1|AE016755_218 Putative cell cycle protein mesJ [Escherichia coli CFT073] (437 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 48/175 (27%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D  K  + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVKHCENICQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTQLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|119945858|ref|YP_943538.1| PP-loop domain-containing protein [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119864462|gb|ABM03939.1| PP-loop domain protein [Psychromonas ingrahamii 37] (309 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 50/186 (26%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L+  L A   + VN D++ D E I+ +Y +K + K+  DT+   K +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D L + +    N+F G + KS  L+    +IRPL  +K +E Y + K  + +     R V + M+ EWD K
 S:  39 RVMVCLSGGKDSFTMLDILLELRAAAPIHFEIIAVNL-DQKQPDFPEHILPEYLQKLGVDYKIVEEDTYSIVQDKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTAKELGATKIALGHHRDDLLATLML-------NMFFGGKLKSMPAKLVSDNGEHVVIRPLAYCKEKEIEAYAKLKEYPIIPCNLCGSQPNLQRQVTKNMLNEWDVK 232
>gi|88801375|ref|ZP_01116903.1| putative cell-cycle protein [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88782033|gb|EAR13210.1| putative cell-cycle protein [Polaribacter irgensii 23-P] (436 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 52/179 (29%), Positives = 88/179 (49%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL--LNKKRHLVEAVCHVNYHDRE-DSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL-FLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + LIA+SGG DS+ L L     + H N++ R +S+ D  V + K+ +K F   + ++K K  + Q  R +RY +F++IS    IL AH +D LE+ ++L +   F GI     +IRPLL +++ + + + NI + D +N  +Y RN +R
 S:  18 EKRLLIAISGGLDSVVLTRLLSTLKFDITLAHCNFNLRGIESNLDAIFVEELAKELAVKCFSTSFKTEKLAKEKK-ESTQIAARNLRYHWFQEISARHHFDYILTAHHADDNLETFLINLTRGTGLAGFTGIPPVHGN----VIRPLLQFSREEILHFAKENNICWREDQSNASTKYLRNKIR 195
>gi|149376348|ref|ZP_01894111.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Marinobacter algicola DG893] >gi|149359362|gb|EDM47823.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Marinobacter algicola DG893] (303 aa)
Score = 120, Expect = 1.1e-04, Identities = 55/186 (29%), Positives = 97/186 (52%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYRE-IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K + +SGG DS A+L+  +L ++   + VN D++   E+++ +Y   ++ +  DT+  K+ V + K  L + R I Y+F  ++E G+ KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  L    +IRPL  +K + +Y R + EF I  N   +  R V++ M  WDK+
 S:  51 KVMCCLSGGKDSYAMLDILLNLQKSAPVRFELIAVNL-DQKQPGFPEEVLPEYLSALGIEYHIIEKDTYSIVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGILYNF----AEEHGVTKIALGHHRDDLLETLFL-------NMFYGGKLKSMPPVLHSDDGRNTVIRPLAYSREKDIARYARLR--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVIKDMFQGWDKQ 244
>gi|123967074|ref|YP_001012155.1| ATPase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] >gi|123201440|gb|ABM73048.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] (338 aa)
Score = 120, Expect = 1.2e-04, Identities = 50/178 (28%), Positives = 89/178 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKK-------ILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS--LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K LI+VSGG DSMALLN    + +  + H ++  E S+   +++YC + N+ F  +K +S +     R+ RY  + + +L I+    +L H  D E+ ++L +   L  K +   + LIRPLL +++ +++C+ + I  D TN+ + RN++RK
 S:  34 KLLISVSGGQDSMALLNLINDMKMQHNWFVNIWHGDHQWHEKSETYALELKNYCNQKNISFFFDRANKQTISSEEKA-------RDWRYKKLTERANQLFIENQKEIDIYLLTGHTNTDNAETFLLNLARGSNYAGLSYIEKKRLLEPHIFLIRPLLIFSREDTKKFCQLQKIPIWEDPTNYDLKIKRNLIRK 219
>gi|124514863|gb|EAY56374.1| PP-loop-containing protein [Leptospirillum sp. Group II UBA] (504 aa)
Score = 120, Expect = 1.3e-04, Identities = 49/187 (26%), Positives = 88/187 (47%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDR-EDSDNDEKIVRDYCKKYN--LKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK-KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      + +A+SGG DS+ L    + RH + V H N+ R ++++ DE +R++ +   L++ +   D    N + + R+ RY FF+ + E   + +AH ++D +E+ M+L +    LG+ K  R  + RPLL   +    I + ID +N  Y RN VR +  ++ F
 S:  42 FHVAISGGADSVFLAFLLHLFLEDRHSLTLV-HFNHRTRGKENEEDEIFLRNFARHIGRPLRIGILSEPLPD-------NVPEDFLRKKRYAFFDTLLTENRKNILFLAHHQDDQVETILMNLFRGTGPKGVLGMLNKPDRR---IFRPLLETGADEIRNVLSDHRIPYRIDSSNLQHDYLRNRVRMELVPTIRRIF 227
>gi|126090134|ref|YP_001041615.1| hypothetical protein Sbal_4497 [Shewanella baltica OS155] >gi|126174427|ref|YP_001050576.1| PP-loop domain-containing protein [Shewanella baltica OS155] >gi|125997632|gb|ABN61707.1| PP-loop domain protein [Shewanella baltica OS155] >gi|125999790|gb|ABN63860.1| hypothetical protein Sbal_4497 [Shewanella baltica OS155] (310 aa)
Score = 120, Expect = 1.3e-04, Identities = 53/186 (28%), Positives = 95/186 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K + +SGG DS A+L+  +L +    + VN D++   E ++ Y +K N+  +  DT+  KD + + K  +L +  +R    +Q +G KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K+  L    ++IRPL  +K LE+Y  K EF I  N   +  R V+ M+ +WD++
 S:  39 KIMCCLSGGKDSYAMLDILMNLQQRAPIQFEIIAVNL-DQKQPGFPEHVLPAYLEKLNVPYHILEKDTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGTLYGFAQRIGATKIALGHHRDDIIETLFL-------NMFFGGKMKAMPPKLLSDDGANVVIRPLAYCREKDLEEYANLK--EFPIIPCNLCGSQENLKRAAVKDMLNQWDRQ 232
>gi|86133422|ref|ZP_01052004.1| hypothetical protein MED152_01920 [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85820285|gb|EAQ41432.1| hypothetical protein MED152_01920 [Polaribacter dokdonensis MED152] (265 aa)
Score = 120, Expect = 1.3e-04, Identities = 49/216 (22%), Positives = 108/216 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCK--KYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNW 219
      K ++ +SGG DS LL+  + + V +N+    D++   E+++ Y  K + K+  +T+K + K +   +  +R   + +++LG K+ + H KND LE+ ++++ + K  + + K+  L+++RPL  + +E++  KN  + +   +  R V++M+A W+K+  + + +  L+N+F  LLD+  ++
 S:  30 KIMVCLSGGKDSYTLLDLLLYF-QKVAPINFDLIAVNLDQKQPGFPEEVLPTYLSNLKVDFKIIEKNTYKVVMDKTPEGKTTCSLCSRLRRGTLYEAAKDLGCNKLALGHHKNDILETFFLNMFFSGKLETMPPKFKNDAGDLVVLRPLAFCNESDIEEFSNYKNYPIIPCNLCGSQENLQRKKVKEMIAHWEKEFPNRNAIMMN--ALQNVFPSHLLDTNLYDF 251
>gi|155122075|gb|ABT13943.1| hypothetical protein MT325_M389R [Paramecium bursaria chlorella virus MT325] (499 aa)
Score = 120, Expect = 1.3e-04, Identities = 49/185 (26%), Positives = 85/185 (45%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYT--NFWDRYSRNVVRKMMAEWDK 188
      K ++++SGG DSM  +  L EA   V VNY +R + +E V D+  +  L V  +  + D N L+T Y +  D   + LG  +++ H K+D LE+  ++  +K +  G+    +  RPLL+ +K + Y R  I F+ + T     RN V ++ +W++
 S:  196 KLIMSISGGSDSMVAFHIIHGLKEAFGYDIDVVMVNYTNRNSAYAEEAFVADWVNSFGYPLHVRRIDEIKRKQCAD-NQLRTVYEKYTRDVRYATYKTLGPHPVVMGHNKDDCLENILQNIGSCQKYDNLSGMDTLVVQDGIPFFRPLLDVSKNDIVAYAREHQIPFLPNSTPPTMKRGQIRNKVAPVLNDWNE 388
>gi|89900146|ref|YP_522617.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodoferax ferrireducens T118] >gi|89344883|gb|ABD69086.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodoferax ferrireducens T118] (320 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-04, Identities = 48/188 (25%), Positives = 91/188 (48%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALL----NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKIS----QELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS-LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      +A SGG DS ALL   K  V A+ H+++ +  D+ E+ + C + L L V  K  +++  + +  R RY FE ++   ++ IK I +A  +D +E+ ++L++   +   S R+ L  RPLL   + ++  + + ++ D TN ++++RN +R +   TF +F
 S:  20 VAFSGGADSTALLLACAEKWPGQVHAI-HIHHGVQAAGDDFERHCQAVCVRLGLPLVV----KRVDARHASGQSPEDAARRARYKAFEAVALVEYAQVAIKSIALAQHADDQVETLLLALSRGAGLPGMSAMPASWRRAGLTYHRPLLGVAASDIRRWLVGRGVAWIEDPTNVDEQFTRNRIRARLLPALDATFPQF 211
>gi|49083500|gb|AAT51049.1| PA1192 [synthetic construct] (275 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-04, Identities = 48/187 (25%), Positives = 93/187 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  +L + V + +    D++   E ++ +Y K  ++ +  DT+   K +   +  +R    + E+G K+ + H ++D LE+ ++    N+F G  K+  L    ++IRPL  ++K +E Y + K EF I  N   +  R VV++M+ EW++K+
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDILLYL-QKVAPIRFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPEYLKSIGVEYHIVEKDTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGTLKAMPPKLLADDGRNVVIRPLAYCSEKDIEAYSQLK--EFPITPCNLCGSQENLQRQVVKEMLLEWERKS 228
>gi|91762265|ref|ZP_01264230.1| cell cycle protein mesj [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|91718067|gb|EAS84717.1| cell cycle protein mesj [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (351 aa)
Score = 119, Expect = 1.5e-04, Identities = 53/199 (26%), Positives = 95/199 (47%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFR--SLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKN 205
      +AVSGGPDS+AL    + K +   V++ R +S + +V+  +K +  V    S+   N+Q+ RE RY  K ++ IK +L+ H ND +E+ + + +  N +  + K++  L ++RPLLN K L  +   F+ D +N + Y R +R ++  +K+   LK+  NL++
 S:  44 VAVSGGPDSLALAYLAKCYSIKNKIKVKFFLVDHRLRNESTKEATLVKKILQKIGITCKVLIWKGKKPSR-----NIQSLAREARYSLLSKECKKNNIKYLLLGHHSNDLVENFLIRVVRGSGLNGLVSFNKSVKYKDEDLNILRPLLNLKKNDLINISKIVFKFFIKDPSNINEIYKRTRIRTLLESLEKEGLDLKKLKLTIDNLRD 246
>gi|110638235|ref|YP_678443.1| ATPase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] >gi|110280916|gb|ABG59102.1| conserved hypothetical protein; possible ATPase [Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406] (285 aa)
Score = 118, Expect = 1.8e-04, Identities = 43/184 (23%), Positives = 87/184 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-----VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKY--NLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWD 187
      K ++ +SGG DS +L+  H     + VN D++ D E I+ +Y   N K+  DT+  + K   + +  +R    ++ELG+ KI + H + D LE+ +++L + K  + + ++   ++IRPL+  + + +Y  K  + +   +  R + +KM+A+W+
 S:  42 KIMVCLSGGKDSYTMLDMFIHAQTVRKNFEIIAVNL-DQKQPDYPEHILPEYLTHLGVNFKIVEKDTYSIVIDKTPAGKTMCSLCSRLRRGSLYATAEELGVTKIALGHHREDVLETFFLNLFFSGKMEAMPAKYRTDDGKHVVIRPLVYCKENEIAEYSIYKKFPIIPCNLCGSQENMQRKITKKMLADWE 232
>gi|90580988|ref|ZP_01236789.1| hypothetical cell cycle protein MesJ [Vibrio angustum S14] >gi|90437866|gb|EAS63056.1| hypothetical cell cycle protein MesJ [Vibrio angustum S14] (438 aa)
Score = 118, Expect = 1.9e-04, Identities = 50/177 (28%), Positives = 86/177 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLV----EAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDIN----NLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILI-AHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++++A SGG DS LL+   +  E CH Y   S N + I D C +   +   DV + K +   +L+  RE RY+  ++Q + + +L+ A  +D +E+ ++L +   L +   F  + +RPLLN T+ +EQY   + +V D +N +RY RN +R
 S:  24 RFVLAFSGGLDSRVLLDLMARFITQNPEYSCHAVYVHHGLSSNAD-IWADKCVVWAKSAGI----SCDVERVKVLTGNRISLEQAAREARYNI---LAQHVNMGDMLLTAQHSDDQIETFLLALKRGSGPAGLAAMPMILPFAKGMHLRPLLNITRADIEQYGLEHKLSWVEDESNQDERYDRNFIR 202
>gi|194439921|ref|ZP_03071983.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli 101-1] >gi|194421167|gb|EDX37192.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli 101-1] (432 aa)
Score = 118, Expect = 2.0e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R++RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQVRYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|119946581|ref|YP_944261.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119865185|gb|ABM04662.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Psychromonas ingrahamii 37] (460 aa)
Score = 118, Expect = 2.1e-04, Identities = 46/181 (25%), Positives = 86/181 (47%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
       + IA+SGG DS+ LL+  + R  +   +H   ++  + +C+   L V    + + K+ +L+  RE RY     L  ++ AH ++D LE+ ++L +  + L GI++ K +  LIRPLLN +++ L Y   +++V D +N  + RN +R+ +
 S:  26 QNFHIALSGGLDSVVLLHLFTRLRAFDKKYSLCAHHINHGLSDNAAHWQLFCENLCASLAVDFCCSPVILEKKNRTSLEALAREKRYACL--TGNLLDNSYLITAHHQDDQLETVLLALKRGSGSTGLQGIQKMQKLQKGHLIRPLLNFSRQQLAAYAELFQLDWVEDESNQDQDFDRNFIRQTI 208
>gi|21672395|ref|NP_660462.1| putative cell cycle protein MesJ [Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)] >gi|25090671|sp|Q8KA23|TILS_BUCAP tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|21623002|gb|AAM67673.1| putative cell cycle protein MesJ [Buchnera aphidicola str. Sg (Schizaphis graminum)] (445 aa)
Score = 118, Expect = 2.1e-04, Identities = 75/280 (26%), Positives = 127/280 (45%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM-----AEWD---KKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQ 281
      K +LIA SGG DS LL K  + E     H+N++  S  E+   C KY + +  +   K ++ +  I  T Y + D      + +L H ND E+ ++SL +   L G+ ++   ++RP L KTKK L+++  N+E + D++NF  Y RN +R +    W  K F+  + +  LKN+F + + + N  + +I F I   ++LI +++  IK P+  IE I  I +K S K + +N+
 S:  11 KKLFLIAYSGGIDSTVLLYKMLKIKEKNPQIKIRAIHINHNLHPSSKKWEEHCIKICHKYKIPIITKEIKILLKKNIEETLRIKRYNTIYNYLLND-----------EILLTGHHLNDQCETLFLSLKRGSGPTGLSGMSIENFLGKKRIVRPFLTKTKKELQKWACENNLESIEDFSNFNIDYDRNFIRHKLIPILEQRWPFFLKNCFRTTVICREETKLKNIFLKEKIQNLIN--FDESLNIQNFKNINKEVCKALIRYWISLKNIKMPSYKTIECIYNEIICSKKDSNPKIIIDKNE 297
>gi|152987414|ref|YP_001349540.1| hypothetical protein PSPA7_4186 [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|150962572|gb|ABR84597.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa PA7] (274 aa)
Score = 118, Expect = 2.2e-04, Identities = 48/187 (25%), Positives = 93/187 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  +L + V + +    D++   E ++ +Y K  ++ +  DT+   K +   +  +R    + E+G K+ + H ++D LE+ ++    N+F G  K+  L    ++IRPL  ++K +E Y + K EF I  N   +  R VV++M+ EW++K+
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDILLYL-QKVAPIRFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPEYLKSIGVEYHIVEKDTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGTLKAMPPKLLADDGRNVVIRPLAYCSEKDIEAYSQLK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLLEWERKS 228
>gi|56552554|ref|YP_163393.1| ATPase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] >gi|61217187|sp|Q5NLX8|TILS_ZYMMO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|56544128|gb|AAV90282.1| ATPase [Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4] (329 aa)
Score = 118, Expect = 2.2e-04, Identities = 48/177 (27%), Positives = 82/177 (46%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALL---NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRR----KSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      IAVSGG DS+ALL     VEAV V++ R ++ + + V  C++ +  + T +   +  +Q  R RY  + ++E + ++ AH +D E+ M  +  N  IR   ++ + L L+RPLL T+ +L +    FV D +N  Y R  R+++
 S:  34 IAVSGGSDSLALLLLGAVSDFPVEAVT-VDHGMRPEAAEEARFVAQICQQIGVPHQILTTKIE-----ANGEGMQAAARIRRYALMAEWAKEKNVGALMTAHHADDQAETFLMRAARGSGLNGLAAIRPDVVITAEGQKLRLLRPLLGFTRSALAEIVEKAGFTFVSDPSNDNPHYDRTHFRRLL 212
>gi|67924269|ref|ZP_00517706.1| PP-loop [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67853884|gb|EAM49206.1| PP-loop [Crocosphaera watsonii WH 8501] (322 aa)
Score = 118, Expect = 2.3e-04, Identities = 51/190 (26%), Positives = 91/190 (47%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDRED---SDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG--IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K  LIAVSGG DS+ LL   L E   A+ H ++  D  +D+ EKI ++  + LK+       K +  +  RE RY  +I++E  ++I+ H +D E+  +L +  + LG  ++  ++ L+RPLL ++  ++C+  +  D N  Y+RN +R+ + + K+ F
 S:  22 KSNLLIAVSGGQDSLCLLKIMIDLQEKWGWNIAIAHCDHGWASDLGIADHVEKIANNWNIPFYLKV------------AKAMKETEAAAREWRYQSLVEIAEENDCREIVTGHTLSDRSETLLYNLIRGAGSNGLGALTWKRPLTNNINLVRPLLKVSRGETLEFCQQFALPIWEDAANANLDYARNRIRQELVPYLKENF 210
>gi|153000684|ref|YP_001366365.1| PP-loop domain-containing protein [Shewanella baltica OS185] >gi|151365302|gb|ABS08302.1| PP-loop domain protein [Shewanella baltica OS185] (322 aa)
Score = 117, Expect = 2.4e-04, Identities = 52/186 (27%), Positives = 96/186 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K + +SGG DS A+L+   ++R ++ + VN D++   E ++ Y K N+  +  DT+  KD + + K  +L +  +R    +Q +G KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K+  L    ++IRPL  +K LE+Y  + EF I  N   +  R V+ M+ +WD++
 S:  51 KIMCCLSGGKDSYAMLDILMNLQQRAPIQFEIIAVNL-DQKQPGFPEHVLPAYLDKLNVPYHILEKDTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGTLYGFAQRIGATKIALGHHRDDIIETLFL-------NMFFGGKMKAMPPKLLSDDGANVVIRPLAYCREKDLEEYANLR--EFPIIPCNLCGSQENLKRAAVKDMLNQWDRQ 244
>gi|77979519|ref|ZP_00834937.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Yersinia intermedia ATCC 29909] (297 aa)
Score = 117, Expect = 2.4e-04, Identities = 57/184 (30%), Positives = 86/184 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + +SGG DS A+L+   K  +  V VN D++   E I+ Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   I+IRPL  +K L +Y  K  + +   +  R ++ M+ EWDKK
 S:  41 MACMSGGKDSFAMLDILLGLQKVAPIKFEVIAVNL-DQKQPGFPEHILPAYLESLNIPYYIVDKDTYSVVKEKIPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHMDDIVETLFL-------NIFHGARMKAMPPKLRSDDGRNIVIRPLAYCREKDLIKYSEYKTFPIIPCNLCGSQENLQRQAIKAMLGEWDKK 232
>gi|118594050|ref|ZP_01551397.1| hypothetical protein MB2181_00240 [Methylophilales bacterium HTCC2181] >gi|118439828|gb|EAV46455.1| hypothetical protein MB2181_00240 [Methylophilales bacterium HTCC2181] (286 aa)
Score = 117, Expect = 2.5e-04, Identities = 47/185 (25%), Positives = 86/185 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDK 188
      K ++ VSGG DS LL    KK +  V +N D++   E ++ +Y KKY +  +  DT+   K +   +  +R   K ++ +G KI + H KND +E+ ++++  K  + + S + I+IRPL  +K + Y + N  + +   +  R ++ M+ +WDK
 S:  40 KVMVCVSGGKDSFTLLTILLALQKKAPINFEVIAMNL-DQKQPGFPEDVLPNYFKKYGIPFEIVNADTYSIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGIIYKKAKAIGANKIALGHHKNDIVETFFLNMFHGSKLKAMPPKLLSDDKDNIIIRPLAFCEEKDIMTYANTMNFPIIPCNLCGSQENLERKKIKAMLFDWDK 232
>gi|114562464|ref|YP_749977.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|114333757|gb|ABI71139.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (488 aa)
Score = 117, Expect = 2.6e-04, Identities = 47/177 (26%), Positives = 86/177 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDS-------MALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYC-KKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A SGG DS    AL +K H+  + HV++  ++D  I  +C + N     + V K   +L+  R+ RY F++   I +L AH ++D LE+ ++L + +  L +   ++  L+RPLL+ ++ +EQ+  K + + D +N D + RN +R
 S:  40 KLVLAYSGGVDSEVLACGLSALAHKHPHIACLLIHVHHGLSANAD----IWVQHCITRANHYQLPVQIERVKVEKGPR-QSLEAQARDARYQAFDRYLNPGDI--LLTAHHQDDQLETLLLALKRGQGPKGLAAMGAIQAYKQAWLVRPLLDISRDQIEQFAAQKQLSHIEDESNQDDSFDRNFLR 218
>gi|70731809|ref|YP_261551.1| hypothetical protein PFL_4463 [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|68346108|gb|AAY93714.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (288 aa)
Score = 117, Expect = 2.6e-04, Identities = 41/187 (21%), Positives = 91/187 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  HL + V + +    D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + +   ++IRPL  ++K ++ Y  K  + +   +  R VV++M+ EW++KT
 S:  48 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLHL-QKVAPIKFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPAYLKELGIEYHIVE--KDTYSVVKELIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFYNGSLKAMPPKLLADDGRNVVIRPLAYCSEKDIQAYSDLKQFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLQEWERKT 242
>gi|146329374|ref|YP_001209974.1| adenine nucleotide alpha hydrolase ATP-binding family protein [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|146232844|gb|ABQ13822.1| adenine nucleotide alpha hydrolase ATP-binding family protein [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (267 aa)
Score = 117, Expect = 2.7e-04, Identities = 44/190 (23%), Positives = 95/190 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      + ++ +SGG DS ALL+   K  +  + VN +++ + E+++ DY +K +K +  DT++ + K   + +  +R   + ++E GI KI + H K D +E+ +++L  +  + + S + I+IRPL+  +K + +Y + K  + +     R ++++M+ W+K  Q+
 S:  31 RIMVCLSGGKDSYALLDILLALQKSAPIHFEIIAVNL-NQKFPNFPERVLPDYLEKLGVKYDIIEHDTYQVVMEKIPAGKTMCSLCSRLRRGILYRYAEEHGITKIALGHHKIDVIETFFLNLFFTGRLKAMPAKLLSDNKKQIVIRPLVYCDEKDIVKYAKLKAFPIIPSNLCGVQKNMQRTIIKEMLLAWEKDYPQR 228
>gi|94985996|ref|YP_605360.1| PP-loop domain-containing protein [Deinococcus geothermalis DSM 11300] >gi|94556277|gb|ABF46191.1| PP-loop domain protein [Deinococcus geothermalis DSM 11300] (289 aa)
Score = 117, Expect = 2.7e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS LL+  HL +    V VN D+   + ++ +Y + +  +  DT+   K +     +R   + ++E+G KI + H ++D LE+ +M    N+F G R K+  L    ++IRPL  ++ +E+Y ++K  + +     R VV +M+ W+++
 S:  33 RVMVCLSGGKDSYTLLDILLHLQKRAPIHFEVVAVNL-DQGQPGFPKHVLPEYLTRLGVPFDILTEDTYSIVKEKTPEGKTTCALCSRLRRGILYRHAREIGATKIALGHHRDDILETLFM-------NMFFGARLKAMPPKLQSDDGTNVVIRPLAYLAERDIERYAQAKGFPIIPCNLCGSQPNLQRRVVGEMLEGWERE 226
>gi|83720432|ref|YP_442474.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia thailandensis E264] >gi|83654257|gb|ABC38320.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia thailandensis E264] (494 aa)
Score = 117, Expect = 2.8e-04, Identities = 42/174 (24%), Positives = 77/174 (44%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV-FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI---RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      IA SGG DS LL+  + A  + H    +   +C +  L V FD + DV +   ++  R++RY  E +  G + + +A  +D E+ + L +   L   + +   ++ +RPLL+ + LE+Y +  + ++ D +N  RY+RN +R
 S:  32 IAYSGGLDSTVLLHAAARIAGAGRCIALHVHHGLSANADAWLAHCAETAQALGVRFDAARVDVPRASG-QGVEASARDVRYRALETMCARYGARALWLAQHADDQAETVLLQLLRGAGIAGLAAMAPQYRPALADVMRVRPLLHLLRAQLERYAQQHALRWIDDESNADTRYARNALR 208
>gi|115526688|ref|YP_783599.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Rhodopseudomonas palustris BisA53] >gi|115520635|gb|ABJ08619.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Rhodopseudomonas palustris BisA53] (343 aa)
Score = 117, Expect = 2.8e-04, Identities = 52/181 (28%), Positives = 82/181 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL--------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEW 186
      ++AVSGGPDS+AL+     KR    +++ RE S + + V+    L     D   K + +  R RY  K ++ G  I AH ++D E+ M L++   L + R+S+  L L RPLL  K L    IEF +D +N  R++R +R++MA +
 S:  28 VLAVSGGPDSLALMVLAARWRAALKRGPELIAVTIDHGLREASAREARDVKKLAGNLGLPHKTLRWRGD-----KPTSGIPAAARAARYALLAKAARSTGATHIFTAHTRDDQAETVLMRLSRGSGLAGLAAMARQSERCGLQLARPLLGIAKSQLIATLAKARIEFAVDPSNSDPRFTRPRLRRLMAAF 212
>gi|90578588|ref|ZP_01234398.1| putative ATPase [Vibrio angustum S14] >gi|90439421|gb|EAS64602.1| putative ATPase [Vibrio angustum S14] (297 aa)
Score = 117, Expect = 2.8e-04, Identities = 57/185 (30%), Positives = 89/185 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ +Y  N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K  + +   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLKKAAPINFEVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFSSLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVEEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHLDDIVETLFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLSYCREKDLIKYAEHKAFPIIPCNLCGSQENLQRQSIKAMLIDWDKKT 233
>gi|15596389|ref|NP_249883.1| hypothetical protein PA1192 [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|107100641|ref|ZP_01364559.1| hypothetical protein PaerPA_01001667 [Pseudomonas aeruginosa PACS2] >gi|116049140|ref|YP_792058.1| ATPase [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|194545310|ref|YP_002080338.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|9947118|gb|AAG04581.1|AE004549_8 conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|115584361|gb|ABJ10376.1| putative ATPase of the PP-loop superfamily [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|126166256|gb|EAZ51767.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas aeruginosa C3719] (274 aa)
Score = 117, Expect = 2.9e-04, Identities = 48/187 (25%), Positives = 93/187 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  +L + V + +    D++   E ++ +Y K  ++ +  DT+   K +   +  +R    + E+G K+ + H ++D LE+ ++    N+F G  K+  L    ++IRPL  ++K +E Y + K EF I  N   +  R VV++M+ EW++K+
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDILLYL-QKVAPIRFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPEYLKSIGVEYHIVEKDTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGTLKAMPPKLLADDGRNVVIRPLAYCSEKDIEAYSQLK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLLEWERKS 228
>gi|74310809|ref|YP_309228.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shigella sonnei Ss046] >gi|73854286|gb|AAZ86993.1| cell cycle protein [Shigella sonnei Ss046] (432 aa)
Score = 117, Expect = 2.9e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 87/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D  +  + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVRHCENICQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|146281659|ref|YP_001171812.1| hypothetical protein PST_1276 [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|145569864|gb|ABP78970.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas stutzeri A1501] (274 aa)
Score = 117, Expect = 3.0e-04, Identities = 49/187 (26%), Positives = 92/187 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  +L +    V VN D++   E ++ +Y K  ++ +  DT+   K +   +  +R    + E+G K+ + H ++D LE+ ++    N+F G  K+  L    ++IRPL  ++ +E Y + K EF I  N   +  R VV++M+ EW++K+
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLYLQKVAPIRFEVVAVNM-DQKQPGFPEHVLPEYLKSIGVEYHIIEKDTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDILETFFL-------NMFYGGTLKAMPPKLLSDDGRNVVIRPLAYCSEADIEAYSKMK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLQEWERKS 228
>gi|113866291|ref|YP_724780.1| ATPase [Ralstonia eutropha H16] >gi|113525067|emb|CAJ91412.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Ralstonia eutropha H16] (314 aa)
Score = 117, Expect = 3.0e-04, Identities = 46/184 (25%), Positives = 91/184 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      L+ +SGG DS +L+   +KR ++    D++   E I+ +Y K  ++ +  DT+   K +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D +++ ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  ++K + Y R+ +EF I  N   +  R V +M+ +W+++
 S:  35 LVCMSGGKDSYTMLSVLMALQKRAPIKFKLIAMNLDQKQPGFPEHILPEYLKSVGVEYVIVEADTYSIVKEKVPEGKTTCSLCSRLRRGVIYRTAKELGANKIALGHHRDDIVQTFFL-------NMFFGGKMKAMPPKLSTDDGQHIVIRPLAYCSEKDIASYARA--MEFPIIPCNLCGSQENLQRKKVSEMLQDWERQ 226
>gi|82544200|ref|YP_408147.1| C32 tRNA thiolase [Shigella boydii Sb227] >gi|81245611|gb|ABB66319.1| conserved hypothetical protein [Shigella boydii Sb227] (311 aa)
Score = 116, Expect = 3.1e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGTTKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|71909752|ref|YP_287339.1| PP-loop [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|71849373|gb|AAZ48869.1| PP-loop [Dechloromonas aromatica RCB] (287 aa)
Score = 116, Expect = 3.2e-04, Identities = 47/184 (25%), Positives = 85/184 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      L+ VSGG DS LL   ++R V+    D++    I+ Y +  ++ + +   V K K   T   +R   + ++ELG KI + H ++D + + +++L  K  + + + +S ++IRPL  + + ++ R  +EF I  N   D  R +R+MM EWDK+
 S:  35 LVCVSGGKDSYTLLAMLMALQQRAPVKFRLIAMNLDQKQPGFPADILPRYFESIGIEYRIVEADTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGIIYRTAKELGANKIALGHHRDDMVHTLFLNLLFGGKLKAMPPKLVTDDKSHVVIRPLAYCAEADIAKFARG--MEFPIIPCNLCGSQDNLQRQKIREMMQEWDKR 226
>gi|94310033|ref|YP_583243.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|93353885|gb|ABF07974.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like protein [Ralstonia metallidurans CH34] (487 aa)
Score = 116, Expect = 3.3e-04, Identities = 43/177 (24%), Positives = 87/177 (49%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV--------CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG---IRRKSKFRSLI-LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMM 183
      +A+SGG DS+ALL+ R + A     HV++ + +D+ ++   C  + L  +   +   ++  R R++  ++ +E G + +L AH ++D +E+ + L +   +   RR  R I L+RP L T+ ++ YC + + ++ D +N  R++RN +R +
 S:  52 VALSGGRDSVALLHATREALAATWPLARLVALHVHHGLQAQADDWDRFCTARCGDLQVPL----SSARVTVQAATGEGIEAAARRARHEALGRMCREQGARLLLFAHHRDDQVETVLLRLFRGTGVAGMAGMPARRPLDERGDIQLVRPWLGVTRAEIDDYCAWQGLRWIDDPSNADTRFARNALRAQL 236
>gi|84389775|ref|ZP_00991327.1| Cell cycle protein MesJ [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84376876|gb|EAP93750.1| Cell cycle protein MesJ [Vibrio splendidus 12B01] (444 aa)
Score = 116, Expect = 3.3e-04, Identities = 47/178 (26%), Positives = 90/178 (50%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEA-VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++ ++A SGG DS LL    + H +E  HV++  +++D+ + + +C  ++ L V +  D+  + + L  R+ RY+ F+K  L  +LI Q +D LE+ ++L +   L + +  F + ++RPLL+ T+ +E  R  + +V D +N  R+ RN +R
 S:  20 NRLIVAFSGGVDSRVLLELAAQYAQTHGIECCAVHVHHGLSKNADHWAEQCQTWCDALSVSLAV-ERVSLDIDSGESVEKLA---RDARYNAFQK---HLSFGDVLITGQHIDDQLETFLLALKRGSGPKGLSSMAKMMPFANAHIVRPLLSVTRTDIEGAARDMALTWVEDESNQDLRFDRNFIR 198
>gi|77460453|ref|YP_349960.1| hypothetical protein PflO1_4232 [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|77384456|gb|ABA75969.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (274 aa)
Score = 116, Expect = 3.5e-04, Identities = 43/187 (22%), Positives = 92/187 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  HL + V + +    D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL     YC K+I+  D+ F      +  R VV++M+ +W++KT
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLMHL-QKVAPIKFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPAYLKELGIEYHIVE--KDTYSVVKELIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGSLKAMPPKLRADDGRNVVIRPL---------AYCNEKDIQAYSDFKQFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLQDWERKT 228
>gi|196156872|ref|YP_002126361.1| ATPase of the PP-loop superfamily protein [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88771915|gb|EAR03228.1| ATPase of the PP-loop superfamily protein [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196112651|gb|ACG66367.1| ATPase of the PP-loop superfamily protein [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (317 aa)
Score = 116, Expect = 3.5e-04, Identities = 53/186 (28%), Positives = 99/186 (53%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L+  L +    + VN D++   E ++ +Y ++ + K+  DT+  KD + + K  +L +  +R   + ++ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  L    I+IRPL  T+K + +Y S+ +EF I  N   +  R ++ M+ +W+K+
 S:  50 KVMVCLSGGKDSYTMLDILLFLKKIAPIHFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLERIGVDYKIVEEDTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGILYRTAKELGATKIALGHHRDDMLETFFL-------NMFHGGKLKSMPPKLVSDNGEHIVIRPLAYCTEKDIVKY--SQAVEFPIIPCNLCGSQENLQRQNIKAMLQDWNKR 243
>gi|194433858|ref|ZP_03066132.1| protein YdaO [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194417961|gb|EDX34056.1| protein YdaO [Shigella dysenteriae 1012] (311 aa)
Score = 116, Expect = 3.5e-04, Identities = 46/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E I+ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHILPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|84385469|ref|ZP_00988500.1| putative ATPase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84379449|gb|EAP96301.1| putative ATPase [Vibrio splendidus 12B01] (297 aa)
Score = 116, Expect = 3.6e-04, Identities = 60/185 (32%), Positives = 90/185 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  L EA   V VN D++   E I+ +Y + N+ ++ D   V K K   T    R  Y F EKI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  + L +Y  K EF I  N   +  R ++ M+ +WDK+T
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLRLREAAPIKFDVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFETLNIPYYIVDKDTYSVVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFAEKI----GATKIALGHHLDDIVETMFL-------NMFHGARLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLTYCRETDLIKYAEHK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQNIKAMLIDWDKQT 233
>gi|37526466|ref|NP_929810.1| C32 tRNA thiolase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|36785897|emb|CAE14949.1| unnamed protein product [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (306 aa)
Score = 115, Expect = 4.2e-04, Identities = 44/186 (23%), Positives = 89/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS LL+ ++L ++  VN+    D++   E I+ Y + ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL  +K +E+Y +K  + +     R V++ M+ EWDK+
 S:  38 RIMVCLSGGKDSYTLLSILQNLQKSA-PVNFSLVAVNLDQKQPGFPEHILPAYLGELGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKLKGMPPKLMSDDGKHIVIRPLAYCREKDIERYATAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIKDMLREWDKR 231
>gi|83644992|ref|YP_433427.1| ATPase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|83633035|gb|ABC29002.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Hahella chejuensis KCTC 2396] (285 aa)
Score = 115, Expect = 4.3e-04, Identities = 56/186 (30%), Positives = 95/186 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMA----LLNKKRH--LVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYRE-IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K + +SGG DS A  LLN K+H +  V VN D++   E ++ +Y   ++ +V  DT+  KD + + K  L + R I YDF  + E  KI + H ++D +E+ ++++  K  + + KS   I+IRPL  +K +E+Y  + EF I  N   +  R ++ M+ +WDK+
 S:  43 KVMCCLSGGKDSYAMLDILLNLKKHAPISFEVIAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLSSLGVEYYVIERDTYSIVKDKIPEGKTTCGLCSRLRRGILYDF----AVEHKCTKIALGHHRDDIMETLFLNMFYGGKMRAMPPKLKSDDGRNIVIRPLAYCREKDIERYAGLR--EFPIIPCNLCGSQENLQRQNIKMMLQDWDKR 236
>gi|24113173|ref|NP_707683.1| C32 tRNA thiolase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30062867|ref|NP_837038.1| C32 tRNA thiolase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110805759|ref|YP_689279.1| C32 tRNA thiolase [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|24052163|gb|AAN43390.1| orf, conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30041115|gb|AAP16845.1| hypothetical protein S1448 [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110615307|gb|ABF03974.1| conserved hypothetical protein [Shigella flexneri 5 str. 8401] (311 aa)
Score = 115, Expect = 4.4e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGTTKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|33862341|ref|NP_893901.1| hypothetical protein PMT0068 [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|61216599|sp|Q7V987|TILS_PROMM tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|33640454|emb|CAE20243.1| conserved hypothetical protein [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (343 aa)
Score = 115, Expect = 4.4e-04, Identities = 51/180 (28%), Positives = 85/180 (47%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELG-------IKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSK-------FRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      K  LIAVSGG DSMAL   L +K   V H +++ + S   ++++C+ +NL     D +K  NN T R RY+   ++ L     + +L H +D E+ ++L +   L  R+ +    +++ LIRPLL +++   C  +  +D N  +SRN VR+
 S:  32 KASLLIAVSGGQDSMALLGLLIDLQRKHGWSLEVWHGDHNWHKQSATIATELKNWCESHNLSFC------SDQAKPGQTNNEAT-ARHWRYEQLTLHAERLSSNNPNHPCRYVLTGHTSSDRAETLLLNLARGTDLAGLSSMRQCRPISKDHPHKNVQLIRPLLGFSREDTALICSELGLPIWLDPANSNPDFSRNRVRQ 224
>gi|85713119|ref|ZP_01044153.1| ATPase of the PP-loop superfamily protein [Idiomarina baltica OS145] >gi|85693067|gb|EAQ31031.1| ATPase of the PP-loop superfamily protein [Idiomarina baltica OS145] (447 aa)
Score = 115, Expect = 4.4e-04, Identities = 61/260 (23%), Positives = 123/260 (47%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA-------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFD---THKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKN----------KKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-KMMAEWDKK--TFQKFYLKVKWFNL-KNMFFIKLLDSKFNN------WIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNH-IGIK--PNENKIEQIIE 262
      + ++A+ GG DS +L+   +A     H+++H  S  K ++  + Y +   D   K+ VSK    +  RE RY  +++ + I IL+  +ND +E+ + L +      +  F+G R+    L+RPLL +K+++ +Y   + ++ D TN+ R RN +R K++ + +++  F + L+    ++  +LL K NN   W+   +     + + I +L H G + P++ ++ QI +
 S:  23 QQLVVALGGGADSQTVLDCLNRFRQANPQYEYLAIHLDHHFHPQSPAWAKTIKGSVESYGMASHFEDLIFIEKNRVSK-------EAMGRERRYQRLAELTADNAI--ILLGQHRNDQIETFLLQLKRGSGPRGLASMAEVQPFVGQRK--------LVRPLLEVSKQAILKYAHEHQLTWIEDNTNYDTRIERNYLRHKVIPQLEQRWPQFGQSVLRSAALCAEQDALLDELLADKLNNAWCSHAWLNIGLSLTELAHFSEPLQRAAIRYWLTHQTGCERMPSQAQLHQICQ 298
>gi|50086047|ref|YP_047557.1| cell cycle protein [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|61216503|sp|Q6F880|TILS_ACIAD tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|49532023|emb|CAG69735.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Acinetobacter sp. ADP1] (459 aa)
Score = 115, Expect = 4.7e-04, Identities = 47/189 (24%), Positives = 89/189 (47%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKR----HLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQK 193
      +LI SGG DSM LL+    H V A+ ++++ + S   V+++ ++ ++  +      D NL+  RE RY FE S   + +++AH + D E+ + L    LG ++  + +++  RP+L+ +++ +E +   I ++ D TNF  Y R  R+ +  +K F K
 S:  33 FLIGCSGGMDSMLLLHLMSELFPHKVRAI-YIDHQLQSSSRAWGVFVQNFAQQSHIPFTIQPV-------IVDTGNLENQAREARYAAFE--SHLKSNEVLVLAHHQQDQTETVLLRLLSGSGVKGLGAMKEIEQKKNICCWRPMLSVSRQQIEHWVEHLKIPYIQDLTNFDTTYDRAWCRETVWPVLQKRFPK 216
>gi|124546776|ref|ZP_01705811.1| PP-loop [Shewanella putrefaciens 200] >gi|124509828|gb|EAY53903.1| PP-loop [Shewanella putrefaciens 200] (314 aa)
Score = 115, Expect = 4.7e-04, Identities = 49/186 (26%), Positives = 94/186 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + + +SGG DS A+L+   ++R ++ + VN D++   E I+ Y K +  +  DT+  KD + + K  +L +  +R    +Q +G KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K LE+Y + K  + +   +  R V+ M+ +WD++
 S:  43 RVMCCLSGGKDSYAMLDILMNLQQRAPIQFEIIAVNL-DQKQPGFPEDILPAYLDKLKVPYHILEKDTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGTLYGFAQRIGATKIALGHHRDDIIETLFL-------NMFFGGKMKAMPPKLLSDDGANIVIRPLAYCREKDLEEYAQLKQFPIIPCNLCGSQENLKRAAVKDMLNQWDRQ 236
>gi|120598865|ref|YP_963439.1| PP-loop domain-containing protein [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|146293047|ref|YP_001183471.1| PP-loop domain-containing protein [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|120558958|gb|ABM24885.1| PP-loop domain protein [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|145564737|gb|ABP75672.1| PP-loop domain protein [Shewanella putrefaciens CN-32] (310 aa)
Score = 115, Expect = 4.8e-04, Identities = 49/186 (26%), Positives = 94/186 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVE-AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + + +SGG DS A+L+   ++R ++ + VN D++   E I+ Y K +  +  DT+  KD + + K  +L +  +R    +Q +G KI + H ++D +E+ ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K LE+Y + K  + +   +  R V+ M+ +WD++
 S:  39 RVMCCLSGGKDSYAMLDILMNLQQRAPIQFEIIAVNL-DQKQPGFPEDILPAYLDKLKVPYHILEKDTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGTLYGFAQRIGATKIALGHHRDDIIETLFL-------NMFFGGKMKAMPPKLLSDDGANIVIRPLAYCREKDLEEYAQLKQFPIIPCNLCGSQENLKRAAVKDMLNQWDRQ 232
>gi|30061745|ref|NP_835916.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|30039987|gb|AAP15721.1| cell cycle protein [Shigella flexneri 2a str. 2457T] (432 aa)
Score = 115, Expect = 4.9e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|24111623|ref|NP_706133.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|61216594|sp|Q7UDQ6|TILS_SHIFL tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|24050392|gb|AAN41840.1| cell cycle protein [Shigella flexneri 2a str. 301] (432 aa)
Score = 115, Expect = 4.9e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|157158325|ref|YP_001461357.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli E24377A] >gi|193063304|ref|ZP_03044395.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli E22] >gi|193067588|ref|ZP_03048555.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli E110019] >gi|194428333|ref|ZP_03060875.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli B171] >gi|157080355|gb|ABV20063.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli E24377A] >gi|192931212|gb|EDV83815.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli E22] >gi|192959000|gb|EDV89436.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli E110019] >gi|194413708|gb|EDX29988.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli B171] (432 aa)
Score = 115, Expect = 4.9e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ LEQ+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELEQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|149192143|ref|ZP_01870364.1| cell cycle protein MesJ [Vibrio shilonii AK1] >gi|148834013|gb|EDL51029.1| cell cycle protein MesJ [Vibrio shilonii AK1] (437 aa)
Score = 115, Expect = 4.9e-04, Identities = 47/181 (25%), Positives = 87/181 (48%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS-KFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      M K ++ SGG DS LL    K+H + +  +H  D+ N+ ++  C+++ + V T +     +L+  R+ RY  + + Q +  IL+ Q +D E+ ++L +   L   S F S L+RPLLN + +E+Y + + +++V D +N  R+ RN +R+
 S:  17 MHGKIIVGFSGGVDSRVLLRLAARYSKQHSITCLAVHVHHGLSDNANEWQV---QCERWAQEEAVEFTCERVTLSQDSGESLEQLARQARY---QALRQHMQSGDILLTGQHLDDQAETMLLALKRGSGPKGLSSMASSMNFGSGRLVRPLLNIARHDIERYAQHEQLQWVEDESNSDTRFDRNFLRQ 198
>gi|120553850|ref|YP_958201.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|120323699|gb|ABM18014.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Marinobacter aquaeolei VT8] (445 aa)
Score = 115, Expect = 5.0e-04, Identities = 46/174 (26%), Positives = 79/174 (45%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV------CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +A+SGG DS LL  H+V A    H+N+ + + D E+  D C  ++L V    V+   +L+  R RY+ F ++ + + +L+AH +D E+  L +  N  G+     L RP L ++ LEQ R + + + D +N + + RN +R
 S:  32 VALSGGLDSSLLL----HVVAAAYPRVRALHINHQLQSNHDQTERACIDLCAGLGVELQV-----RRVNVATGAGSLEESARAARYEVFREVLGDNDL--LLMAHHADDQAETVLFRLLRGTGVNGLAGMPVSRSLGRGHLYRPWLGVSRSRLEQVAREQGVSWAEDPSNQSEVHDRNYLR 201
>gi|157159153|ref|YP_001462653.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli E24377A] >gi|157160856|ref|YP_001458174.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli HS] >gi|168711159|ref|ZP_02743436.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168738090|ref|ZP_02770367.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168749012|ref|ZP_02774034.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168756029|ref|ZP_02781036.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168769430|ref|ZP_02794437.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168775173|ref|ZP_02800180.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168782878|ref|ZP_02807885.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168788326|ref|ZP_02813333.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168795383|ref|ZP_02820390.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168799658|ref|ZP_02824665.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170020290|ref|YP_001725244.1| PP-loop domain-containing protein [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|188491839|ref|ZP_02999109.1| PP-loop family protein [Escherichia coli 53638] >gi|191165079|ref|ZP_03026923.1| PP-loop family protein [Escherichia coli B7A] >gi|193066928|ref|ZP_03047897.1| PP-loop family protein [Escherichia coli E110019] >gi|194426010|ref|ZP_03058566.1| PP-loop family protein [Escherichia coli B171] >gi|195938013|ref|ZP_03083395.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|121486021|gb|ABM54890.1| ATPase [Escherichia coli] >gi|157066536|gb|ABV05791.1| PP-loop family protein [Escherichia coli HS] >gi|157081183|gb|ABV20891.1| PP-loop family protein [Escherichia coli E24377A] >gi|169755218|gb|ACA77917.1| PP-loop domain protein [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|187769348|gb|EDU33192.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188016561|gb|EDU54683.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188487038|gb|EDU62141.1| PP-loop family protein [Escherichia coli 53638] >gi|188999726|gb|EDU68712.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189356826|gb|EDU75245.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189361597|gb|EDU80016.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189371828|gb|EDU90244.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189377987|gb|EDU96403.1| PP-loop family protein [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|190904851|gb|EDV64556.1| PP-loop family protein [Escherichia coli B7A] >gi|192959518|gb|EDV89952.1| PP-loop family protein [Escherichia coli E110019] >gi|194416065|gb|EDX32331.1| PP-loop family protein [Escherichia coli B171] (311 aa)
Score = 115, Expect = 5.0e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|15801821|ref|NP_287839.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15831182|ref|NP_309955.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|74312284|ref|YP_310703.1| C32 tRNA thiolase [Shigella sonnei Ss046] >gi|168762635|ref|ZP_02787642.1| protein YdaO [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|194437000|ref|ZP_03069099.1| protein YdaO [Escherichia coli 101-1] >gi|12515408|gb|AAG56453.1|AE005371_9 orf, hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|13361393|dbj|BAB35351.1| hypothetical protein [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|73855761|gb|AAZ88468.1| conserved hypothetical protein [Shigella sonnei Ss046] >gi|189367043|gb|EDU85459.1| protein YdaO [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|194423983|gb|EDX39971.1| protein YdaO [Escherichia coli 101-1] (311 aa)
Score = 115, Expect = 5.0e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|16129305|ref|NP_415860.1| predicted C32 tRNA thiolase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89108192|ref|AP_001972.1| predicted C32 tRNA thiolase [Escherichia coli W3110] >gi|170081023|ref|YP_001730343.1| putative tRNA 2-thiocytidine (s(2)C32) synthase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|2495598|sp|P76055|YDAO_ECOLI UPF0021 protein ydaO >gi|1787606|gb|AAC74426.1| predicted C32 tRNA thiolase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|85674916|dbj|BAE76407.1| predicted C32 tRNA thiolase [Escherichia coli W3110] >gi|169888858|gb|ACB02565.1| putative tRNA 2-thiocytidine (s(2)C32) synthase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] (311 aa)
Score = 114, Expect = 5.3e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|146311794|ref|YP_001176868.1| C32 tRNA thiolase [Enterobacter sp. 638] >gi|145318670|gb|ABP60817.1| PP-loop domain protein [Enterobacter sp. 638] (311 aa)
Score = 114, Expect = 5.4e-04, Identities = 42/186 (22%), Positives = 94/186 (50%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTH-----KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L +   ++ VN D++   E I+ +Y ++ ++ + + +   KD + + K  +L +  +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL  +K +E++ +++  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSAPVKFSLVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYLEQQGVEYKIVEENTYGIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPLAYCREKDIERFAQAREYPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 234
>gi|82776711|ref|YP_403060.1| C32 tRNA thiolase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|81240859|gb|ABB61569.1| conserved hypothetical protein [Shigella dysenteriae Sd197] (311 aa)
Score = 114, Expect = 5.4e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLLEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|16128181|ref|NP_414730.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89107068|ref|AP_000848.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli W3110] >gi|170079824|ref|YP_001729144.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|1708989|sp|P52097|TILS_ECOLI tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|971394|emb|CAA90751.1| mesJ [Escherichia coli] >gi|1122208|dbj|BAA08428.1| YaeN [Escherichia coli W3110] >gi|1552765|gb|AAB08617.1| hypothetical [Escherichia coli] >gi|1786386|gb|AAC73299.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|4902929|dbj|BAA77863.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli W3110] >gi|47230786|tpd|FAA00003.1| TPA: tRNA-Ile lysidine synthetase [Escherichia coli] >gi|169887659|gb|ACB01366.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] (432 aa)
Score = 114, Expect = 5.4e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ L Q+ R ++ ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVALRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELVQWARQYDLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|194435002|ref|ZP_03067243.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194416738|gb|EDX32866.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Shigella dysenteriae 1012] (432 aa)
Score = 114, Expect = 5.6e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 89/175 (50%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D  +  + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F  ++ L + ++L+ Q +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ L Q+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVRHCENICQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAF---ARTLLLGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMGEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELAQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|193062617|ref|ZP_03043711.1| protein YdaO [Escherichia coli E22] >gi|192931739|gb|EDV84339.1| protein YdaO [Escherichia coli E22] (311 aa)
Score = 114, Expect = 5.6e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|170720389|ref|YP_001748077.1| PP-loop domain-containing protein [Pseudomonas putida W619] >gi|169758392|gb|ACA71708.1| PP-loop domain protein [Pseudomonas putida W619] (274 aa)
Score = 114, Expect = 5.7e-04, Identities = 44/186 (23%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L+  HL + V + +    D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL  ++K ++ Y  K EF I  N   +  R VV+ M+ EW++K
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLHL-QKVAPIKFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPAYLKELGVEYHIVE--KDTYSVVKELVPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGSLKGMPPKLRADDGRNVVIRPLAYCSEKDIQAYSDMK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKDMLVEWERK 227
>gi|50120922|ref|YP_050089.1| C32 tRNA thiolase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|49611448|emb|CAG74896.1| conserved hypothetical protein [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (311 aa)
Score = 114, Expect = 5.7e-04, Identities = 41/186 (22%), Positives = 91/186 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTH-----KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E I+ Y   ++ + + +   KD + + K  +L +  +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL  +K +E++ ++  + +     R V++ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSFTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHILPQYLDNIGVEYKIVEENTYGIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKLKGMPPKLMSDDGKHIVIRPLAYCREKDIERFAEARQYPIIPCNLCGSQPNLQRQVIKDMLRDWDKR 234
>gi|145632883|ref|ZP_01788616.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144986539|gb|EDJ93105.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae 3655] (276 aa)
Score = 114, Expect = 5.8e-04, Identities = 57/212 (26%), Positives = 103/212 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y +  + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K EF I  N     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:   7 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIGVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAK--EFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMSDPKLFDFK 229
>gi|110834127|ref|YP_692986.1| hypothetical protein ABO_1266 [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|110647238|emb|CAL16714.1| conserved hypothetical protein [Alcanivorax borkumensis SK2] (284 aa)
Score = 114, Expect = 6.3e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 89/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT--WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNI-------EFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L  R+L +  VN+    D++   E I+ +Y +K +  + +   + K K   T   +R    ++E+G KI + H ++D +E+ ++++  K  + + +S   ++IRPL     YCR K+I    E+ I  N     R V+++M+ +WDK+
 S:  39 KVMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQHSA-PVNFELVAVNMDQKQPGFPEHILPEYLEKEGVAYHILEKDTYSIVKEKVPEGKTTCGLCSRLRRGSLYGFAEEIGANKIALGHHRDDIVETLFLNMFYGGKMKAMPPKLRSDDSRNVVIRPL---------AYCREKDIIEFSALKEYPIIPCNLCGSQKNLQRQVIKEMLQQWDKQ 232
>gi|121634977|ref|YP_975222.1| hypothetical protein NMC1192 [Neisseria meningitidis FAM18] >gi|120866683|emb|CAM10435.1| hypothetical protein [Neisseria meningitidis FAM18] (319 aa)
Score = 114, Expect = 6.3e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+ R L +A  +++    D++   E+++ Y +  + K+  DT+    +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K L +Y  K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  37 KIMVCLSGGKDSYALLDILRQL-QASAPIDFELVAVNLDQKQPGFPEEVLPTYLESIGVPYKIVEEDTYSTVKRVLDEGKTTCSLCSRLRRGILYRTAKELGCTKIALGHHRDDILATMFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDNGEHIVIRPLAYVKEKDLIKYAELKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 230
>gi|28374025|pdb|1NI5|A Chain A, Structure Of The Mesj Pp-Atpase From Escherichia Coli (433 aa)
Score = 114, Expect = 6.4e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRK-SKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L  + S+F  LIRPLL +T+ L Q+ R ++ ++ D +N D Y RN +R
 S:  17 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVALRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAXAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELVQWARQYDLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 192
>gi|77972730|ref|ZP_00828289.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (461 aa)
Score = 114, Expect = 6.5e-04, Identities = 50/179 (27%), Positives = 89/179 (49%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVC--------------HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + L+ SGG DS LL  HL+ VC       H+++   +D+   + CK++ + L V   D +++ I  +  R RY F  S L  ++L+ Q +D E+ ++L +   L + K F  L+RPLL +++ LE Y R++ ++++ D +N DR+ RN +R
 S:  22 QRRVLVGFSGGLDSSVLL----HLL--VCLRDQLIPELKIRAIHIHHGLNPQADSWVMHCQQQCKQWRIPLEVVRVSID--ARHSGI---EAAARTARYQAF---SSHLAADEVLLTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAAKMPFAHSQLLRPLLAFSREILENYARAQQLQWIEDDSNQDDRFDRNFLR 202
>gi|104780539|ref|YP_607037.1| PP-loop ATPase [Pseudomonas entomophila L48] >gi|95109526|emb|CAK14227.1| putative PP-loop ATPase [Pseudomonas entomophila L48] (274 aa)
Score = 113, Expect = 6.8e-04, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L+  HL +    + VN D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL  ++K ++ Y  K EF I  N   +  R VV+ M+ EW++K
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLHLQKVAPIKFDIVAVNM-DQKQPGFPEHVLPAYLKELGVEYHIVE--KDTYSVVKELVPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGALKGMPPKLRADDGRNVVIRPLAYCSEKDIQAYSDMK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKDMLVEWERK 227
>gi|30249025|ref|NP_841095.1| hypothetical protein NE1022 [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|61216622|sp|Q82VP4|TILS_NITEU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|30138642|emb|CAD84933.1| conserved hypothetical protein [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (458 aa)
Score = 113, Expect = 6.9e-04, Identities = 43/174 (24%), Positives = 80/174 (45%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG----IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      +A+SGG DS+ LL   ++  L + HV +   S    + C  + L +  H+ + + +  +L+  RE RY F+ I +   +++A ++D +E+ + L +   L   +R   +++ L RPLLN + + Y R  + +V D +N  Y RN +R
 S:  32 VALSGGVDSVVLLHLLTTFSESMQLEVSAVHVEHGISTYSGEWSAFCQSLCDSLAIPLSI---HRLKIRR-RPQESLEAIAREARYQIFKHIQADY----VMLAQHQDDQVETLILQLLRGAGVKGLSAMPTVRLLEPGKTIRLFRPLLNIPRSEILNYARLHGLSWVTDESNLDTSYDRNFLR 207
>gi|119493467|ref|ZP_01624136.1| hypothetical protein L8106_08621 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119452711|gb|EAW33890.1| hypothetical protein L8106_08621 [Lyngbya sp. PCC 8106] (338 aa)
Score = 113, Expect = 7.0e-04, Identities = 45/190 (23%), Positives = 82/190 (43%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKN-----------KKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTF 191
      K + L+AVSGG DSM+L   L K   A+ H ++ R DS +  +   + L +   K    I  +  R RY  +I+    ++ H K+D E+  +L +      K+ + +     ++ L+RP+L  +  Q+C+ + ++  D TN  Y+RN +R + + + F
 S:  27 KQRLLVAVSGGQDSMSLIKLLLDLQPKWGWDLAIAHCDHRWRSDSGANADYIEQLADSWQLSFYRQTAQK--------IPKTEADARHWRYQVLSEIALTHNYDYVVTGHTKSDRAETLLYNLIRGSGSDGLQALAWKRPIDIEANVNHTNHNIGLVRPMLEILRSQTGQFCQDQQLKIWEDSTNEDLSYARNRIRTELIPYLQTHF 225
>gi|167032255|ref|YP_001667486.1| PP-loop domain-containing protein [Pseudomonas putida GB-1] >gi|166858743|gb|ABY97150.1| PP-loop domain protein [Pseudomonas putida GB-1] (274 aa)
Score = 113, Expect = 7.2e-04, Identities = 44/186 (23%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L+  HL + V + +    D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL  ++K ++ Y  K EF I  N   +  R VV+ M+ EW++K
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLHL-QKVAPIKFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPAYLKELGVEYHIVE--KDTYSVVKELVPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGALKGMPPKLRADDGRNVVIRPLAYCSEKDIQAYSDMK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKDMLVEWERK 227
>gi|15676911|ref|NP_274057.1| hypothetical protein NMB1023 [Neisseria meningitidis MC58] >gi|81784654|sp|Q9JZJ6|Y1023_NEIMB UPF0021 protein NMB1023 >gi|7226263|gb|AAF41423.1| conserved hypothetical protein [Neisseria meningitidis MC58] (319 aa)
Score = 113, Expect = 7.3e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+ R L +A  +++    D++   E+++ Y +  + K+  DT+    +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K L +Y  K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  37 KIMVCLSGGKDSYALLDILRQL-QASAPIDFQLVAVNLDQKQPGFPEEVLPTYLESIGVPYKIVEEDTYSTVKRVLDEGKTTCSLCSRLRRGILYRTAKELGCTKIALGHHRDDILATLFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDNGEHIVIRPLAYVKEKDLIKYAELKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 230
>gi|15966489|ref|NP_386842.1| hypothetical protein SMc02940 [Sinorhizobium meliloti 1021] >gi|61216708|sp|Q92JY3|TILS_RHIME tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|15075760|emb|CAC47315.1| Hypothetical protein [Sinorhizobium meliloti 1021] (453 aa)
Score = 113, Expect = 7.3e-04, Identities = 44/181 (24%), Positives = 86/181 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALL---------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKY---KDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF-----------RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      + L+AVSGG DSM LL     +++R  A C V++ R S + + V +C  +    H+ + ++  K  +Q  R RY+  + + LG  I I H ++D E+ M + + K +   + +       R + ++RP L  + + + +++ + ++ D +N  + R VR +A
 S:  21 RILVAVSGGSDSMGLLVALHSAIAADERRGFSLAACTVDHALRPQSACEAEDVAAFCAALGI------AHR--ICRWEGAKPSTGIQAAARNKRYELLAEAADALGADCIAIGHTRDDQQETVAMRIARGKGDGAGDGQGEGHGGAGMAASMLYGRRIWVLRPFLGLARAEIRSFLQARGVSWIDDPSNANPAFERVRVRARIA 216
>gi|34498644|ref|NP_902859.1| cell cycle protein [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] >gi|61216591|sp|Q7NT72|TILS_CHRVO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|34104497|gb|AAQ60855.1| cell cycle protein [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] (435 aa)
Score = 113, Expect = 7.7e-04, Identities = 44/176 (25%), Positives = 85/176 (48%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLN-------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + SGG DS+ALL+    ++ + + HV++  ++D   + C  + L +  H   +   +++  RE RY + + + E+  I +AH ++D E+ + L +    G R +  +L    +L RPLL  ++ LE Y +++  +V D +N  RY RN++R
 S:  19 FEVGFSGGLDSVALLSLLCEARARRPEIGLSAVHVHHGLSPNADAWAAHCQALCDSLRVPLRIERVH----VRAGGGESVEAAAREARYQVYRRSASEV----IALAHHQDDQAETILLQLLRGG-----GARALAAMPALRELAPGKLLWRPLLEIPRERLEAYVKARGFAWVDDESNLDTRYRRNLLR 195
>gi|59800981|ref|YP_207693.1| hypothetical protein NGO0547 [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|59717876|gb|AAW89281.1| conserved hypothetical protein [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (319 aa)
Score = 113, Expect = 8.0e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+ R L +A  +++    D++   E+++ Y +  + K+  DT+    +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K L +Y  K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  37 KIMVCLSGGKDSYALLDILRRL-QASAPIDFELVAVNLDQKQPGFPEEVLPTYLESIGVPYKIVEEDTYSTVKRVLDEGKTTCSLCSRLRRGILYRTAKELGCTKIALGHHRDDILATMFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDNGEHIVIRPLAYVKEKDLIKYAELKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 230
>gi|15794367|ref|NP_284189.1| hypothetical protein NMA1465 [Neisseria meningitidis Z2491] >gi|121052292|emb|CAM08621.1| hypothetical protein NMA1465 [Neisseria meningitidis Z2491] (319 aa)
Score = 113, Expect = 8.0e-04, Identities = 47/186 (25%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS ALL+ R L +A  +++    D++   E+++ Y +  + K+  DT+    +   +  +R   + ++ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + K+  L    I+IRPL  +K L +Y  K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  37 KIMVCLSGGKDSYALLDILRRL-QASAPIDFQLVAVNLDQKQPGFPEEVLPTYLESIGVPYKIVEEDTYSTVKRVLDEGKTTCSLCSRLRRGILYRTAKELGCTKIALGHHRDDILATLFL-------NMFYGGKLKAMPPKLVSDNGEHIVIRPLAYVKEKDLIKYAELKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 230
>gi|117923751|ref|YP_864368.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117607507|gb|ABK42962.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Magnetococcus sp. MC-1] (349 aa)
Score = 113, Expect = 8.4e-04, Identities = 53/175 (30%), Positives = 79/175 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA---VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNL--FLGIRR-----KSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+AVS G DS ALL+ R     H ++ R + D  V+ C +Y + L   H      NL  R+ RY F + + L  I IAH + D E+  L   L  G+R    ++F + L+RPLL +KK L + + + I + D +N  RY+RN +R
 S:  31 LVAVSAGVDSSALLHLLRLCYPGPLQAAHFDHALRPCAKQDLAHVQQQCAQYAIPL-----HVGHWLPPAQKANLAAQARQARYRFLAQTAYGLKAPFIGIAHHQEDQAETLLERLLLRGAGLKGLSGMRPLAPLPMAEFAQVQLLRPLLPFSKKELTSWLQGEQITWREDPSNQDLRYTRNHIR 210
>gi|91209258|ref|YP_539244.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli UTI89] >gi|117622473|ref|YP_851386.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli APEC O1] >gi|91070832|gb|ABE05713.1| putative cell cycle protein MesJ [Escherichia coli UTI89] >gi|115511597|gb|ABI99671.1| putative cell cycle protein MesJ [Escherichia coli APEC O1] (432 aa)
Score = 112, Expect = 9.0e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D  K  + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ L Q+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVKHCENICQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTQLIRPLLARTRGELVQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|110640407|ref|YP_668135.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Escherichia coli 536] >gi|191172763|ref|ZP_03034300.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli F11] >gi|110341999|gb|ABG68236.1| putative cell cycle protein MesJ [Escherichia coli 536] >gi|190906913|gb|EDV66515.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Escherichia coli F11] (437 aa)
Score = 112, Expect = 9.0e-04, Identities = 47/175 (26%), Positives = 86/175 (49%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE----------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++  LV+       HV++  ++D  K  + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ L Q+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQ---LVQWRTENPGVTLRAIHVHHGLSANADAWVKHCENICQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTQLIRPLLARTRGELVQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|148825910|ref|YP_001290663.1| threonyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|148716070|gb|ABQ98280.1| threonyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittEE] (276 aa)
Score = 112, Expect = 9.0e-04, Identities = 53/212 (25%), Positives = 101/212 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y +  + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K  + +     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:   7 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIGVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAKKFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMCDPKLFDFK 229
>gi|145631383|ref|ZP_01787154.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|144983042|gb|EDJ90546.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae R3021] (273 aa)
Score = 112, Expect = 9.3e-04, Identities = 58/215 (26%), Positives = 103/215 (47%)
 Q:   1 MKHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      M K ++ +SGG DS LL+  +L +    + VN D++   E ++ +Y +  + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K EF I  N     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:   1 MAIKVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQNAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIGVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAK--EFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMCDPKLFDFK 226
>gi|82775579|ref|YP_401926.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|81239727|gb|ABB60437.1| cell cycle protein [Shigella dysenteriae Sd197] (431 aa)
Score = 112, Expect = 9.3e-04, Identities = 45/175 (25%), Positives = 84/175 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNK-------KRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      L+A SGG DS LL++     +V  HV++  ++D    + C+++ + L V   + V  ++  ++  R+ RY F +  L + ++ A  +D E+ ++L +   L +  S+F  LIRPLL +T+ L Q+ + + ++ D +N D Y RN +R
 S:  16 LVAFSGGLDSTVLLHQLVQWRTENPGVVLRAIHVHHGLSANADAWVTHCENVCQQWQVPLVV-----ERVQLAQEGLGIEAQARQARYQAFARTL--LPGEVLVTAQHLDDQCETFLLALKRGSGPAGLSAMAEVSEFAGTRLIRPLLARTRGELAQWALAHGLRWIEDESNQDDSYDRNFLR 191
>gi|66046934|ref|YP_236775.1| hypothetical protein Psyr_3705 [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|63257641|gb|AAY38737.1| conserved hypothetical protein [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (274 aa)
Score = 112, Expect = 9.3e-04, Identities = 44/187 (23%), Positives = 91/187 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  HL +    + VN D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL     YC K+I+  D  F      +  R VV++M+ +W++KT
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLMHLQKVAPIKFDIVAVNM-DQKQPGFPEHVLPAYLKELGIEYHIVE--KDTYSVVKELIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGSLKAMPPKLRADDGRNVVIRPL---------AYCHEKDIQAYSDLKQFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLQDWERKT 228
>gi|159904318|ref|YP_001551662.1| ATPase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] >gi|159889494|gb|ABX09708.1| Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] (339 aa)
Score = 112, Expect = 9.5e-04, Identities = 43/176 (24%), Positives = 81/176 (46%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVE---AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS--LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRK 181
      L+++SGG DSMALL   R L E  + H ++  + S   ++++C  L+    K+ +  +  N +      + +Q   +L H  D E+ ++L++   LG + S+ S + L+RPLL +++  Q C+ ++  +D +N  R SRN +R+
 S:  36 LLSISGGQDSMALLKLIVDLRRLYEWKIFIWHGDHGWHKQSTQIATGLKEWCNNQELRFVSERATKEKIHSEQAARNWRYECLTAHAQLLSQQNQSSPCHYVLTGHTSTDRAETLLLNLSRGTHLSGLGSLKSSRTLSGQIKLVRPLLIFSREDTAQICKEMDLPVWLDPSNSNMRISRNRIRE 219
>gi|52425142|ref|YP_088279.1| MesJ protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|52307194|gb|AAU37694.1| MesJ protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (312 aa)
Score = 112, Expect = 9.6e-04, Identities = 49/186 (26%), Positives = 88/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN---KKRHLVEA---VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS LL+   RH    + VN D++   E I+ +Y   ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  L    I+IRPL  +K +E+Y +K  + +     R V+++M+ WD++
 S:  42 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLRHNAPVHFDIVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYLSSIGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLETLFL-------NMFYGGKLKSMPPKLVSDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAVAKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIKEMLQTWDRR 235
>gi|11465849|ref|NP_053993.1| hypothetical protein PopuCp198 [Porphyra purpurea] >gi|1723412|sp|P51383|TILS_PORPU tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|1276849|gb|AAC08269.1| ORF327 [Porphyra purpurea] (327 aa)
Score = 112, Expect = 9.6e-04, Identities = 69/261 (26%), Positives = 123/261 (47%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMAL------LNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKF-RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNM------FFIKLLDSKFNNWIKQDF-DINYF-LKIKNNYKESLIY--LFLNHIGIKPNENKIEQIIEFINKN 267
      +A SGG DS+ L   LN    + H ++ R DS  K V + + YN L+ F+     D N +  R+ RY   ++ +  KIL+AH  D E+  +L +  +  I  + +S+ ++RPLLN +   +CR  +  +D +N+   RN +R+ + + K FQ  L+ + ++L ++   F +   +  I QD  IN+ L++ +  +S I+  F+ ++  PN +IE +I FI +N
 S:  29 VAFSGGQDSLTLVKLLYDLNPFYRWRITLIHFDHRWRWDSMLASKQVFSFARYYNFPLYYFEC--------PDYLNTEEASRKWRYTTLIDLAVKNNFTKILLAHTATDSSETLLSNLFRGTSLDGLASIGWSCQLAQSVYIVRPLLNFYRFETSWFCRKYYLPIWVDRSNYDYIMFRNRLRQELVPYIKSYFQP-NLEERCYSLSSLVKYDTDFLEQEALRIYFILIHQDLIAINHTALRLLHLSVQSRIFKIFFIANLNFNPNSRQIEDVIIFIKQN 298
>gi|83950085|ref|ZP_00958818.1| PP-loop family protein [Roseovarius nubinhibens ISM] >gi|83837984|gb|EAP77280.1| PP-loop family protein [Roseovarius nubinhibens ISM] (396 aa)
Score = 112, Expect = 1.0e-03, Identities = 46/178 (25%), Positives = 82/178 (46%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALL------NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKK-NLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      +AVSGG DS ALL    + R +   V++ R + ++ + V  C + L    H +  +  NL  R RYD   +  I +++ H +ND E+ M L +  +  G+ ++  ++ L RPLL +++SL Y R ++I + D +N  +Y+R  R ++
 S:   3 VAVSGGSDSTALLLGLKDWAQGREVSLYAVTVDHGLRAAAAHEAEAVAQLCAELALP-----HHCLEWQGWDGQGNLSDAARRARYDLMADWALSHDIHDLVLGHTQNDQAETLVMRLARGAGLDGLAGMGARTARGAMTLHRPLLGVSRESLRAYLRRRDIGWADDPSNEDPQYARVRTRAALS 182
>gi|148549282|ref|YP_001269384.1| PP-loop domain-containing protein [Pseudomonas putida F1] >gi|148513340|gb|ABQ80200.1| PP-loop domain protein [Pseudomonas putida F1] (274 aa)
Score = 112, Expect = 1.0e-03, Identities = 40/186 (21%), Positives = 90/186 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDI----NNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      K ++ +SGG DS +L+  HL + V + +    D++   E ++ Y K+ ++ + + KD S K++    +  +R    + E+G K+ + H ++D +E+ ++++ N   + + ++   ++IRPL  ++K ++ Y  K  + +   +  R VV+ M+ EW++K
 S:  34 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLHL-QKVAPITFEIVAVNMDQKQPGFPEHVLPAYLKELGVEYHIVE--KDTYSVVKELVPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADEIGATKMALGHHRDDIVETFFLNMFFNGALKGMPPKLRADDGRNVVIRPLAYCSEKDIQAYSDMKAFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKDMLVEWERK 227
>gi|67153882|ref|ZP_00415627.1| conserved hypothetical protein [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67088015|gb|EAM07481.1| conserved hypothetical protein [Azotobacter vinelandii AvOP] (331 aa)
Score = 112, Expect = 1.0e-03, Identities = 51/187 (27%), Positives = 97/187 (51%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYRE-IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      K ++ +SGG DS +L+  +L + V + +    D++   E+++ Y K  +  +  DT+  K+ + + K  +L + R  Y F ++I  G K+ + H ++D LE+ ++    NLF G  K+  L    ++IRPL  ++ +E Y + K EF I  N   +  R VV++M+ EW++++
 S:  91 KVMVCLSGGKDSYTMLDVLLYL-QKVAPIGFEIVAVNMDQKQPGFPEEVLPTYLKSIGVDYHIIEKDTYSVVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGTLYTFADRI----GATKMALGHHRDDILETFFL-------NLFYGGTLKAMPPKLLSDDGRNVVIRPLAYCSETDIEAYAKLK--EFPIIPCNLCGSQENLQRQVVKEMLREWERQS 285
>gi|56697938|ref|YP_168309.1| PP-loop family protein [Silicibacter pomeroyi DSS-3] >gi|61216401|sp|Q5LNU7|TILS_SILPO tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|56679675|gb|AAV96341.1| PP-loop family protein [Silicibacter pomeroyi DSS-3] (419 aa)
Score = 112, Expect = 1.0e-03, Identities = 45/178 (25%), Positives = 83/178 (46%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDV-SKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS-LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      +AVSGG DS+AL++    + +  V V++ R +S ++ +V    L    H+ + + +  NLQ  R RY   +  + + +AH +D E+ M L ++   L   + + ++L+RPLL T+ +L + R++ I + D +N  RY R  R+ +A
 S:  28 VAVSGGGDSVALMHLLARCFPRGEVKLCVATVDHGLRSESASEAALVARQAAGLGLP------HETLLWTGWTGEGNLQDQARRARYGLLTDWALRNRVTTVALAHTADDQAETLLMRLGRSAGVSGLAAMAPRRMQDGVVLVRPLLGITRDALRDFLRAEGIAWAEDPSNEDIRYDRIKARQALA 207
>gi|157370847|ref|YP_001478836.1| C32 tRNA thiolase [Serratia proteamaculans 568] >gi|157322611|gb|ABV41708.1| PP-loop domain protein [Serratia proteamaculans 568] (310 aa)
Score = 112, Expect = 1.0e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTH-----KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  VN+    D++   E I+ Y +  ++ + + +   KD + + K  +L +  +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++    N+F G + K   L    ++IRPL  +K +E++ +K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PVNFSLVAVNLDQKQPGFPEHILPAYLESLGVEYQIVEENTYSIVKDKIPEGKTTCSLCS---RLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFL-------NMFYGGKLKGMPPKLMSDDGKHVVIRPLAYCREKDIERFSVAKGFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIGDMLRDWDKR 234
>gi|21909546|ref|NP_663814.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|21903726|gb|AAM78617.1| putative cell-cycle protein [Streptococcus pyogenes MGAS315] (395 aa)
Score = 112, Expect = 1.1e-03, Identities = 65/270 (24%), Positives = 117/270 (43%)
 Q:  16 MALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFL-GIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHI-----GIKPNENKIEQIIEFINKNKNGSVKKYRLKENQFIEI 285
      + L  K +  + HVN+ R +SD++E ++ + KK+++ ++    VS ++ I + +  R+ RY FF+ I +   ++ AH +D E+ M L + +  L GI+  F + LIRP L +KK L +   I  D +N  + RN VR    K+  +F  +  L+N  +   N+  D   L  N  +S+ Y L     +  +++ Q+++ I  K G  Y LK++ +I I
 S:   7 LYLFQDKLKIRIGIAHVNHKQRSESDSEEAYLKCWAKKHDIPIY--------VSNFEGIFS-EKAARDWRYAFFKSIMLKNNYSALVTAHHSDDQAETILMRLIRGSRLRHLSGIKSVQPFANGQLIRPFLTFSKKDLPE------IFHFEDSSNRELSFLRNRVRNNYLPLLKQENPRFIQGLNQLALENSLLFQAFKELTNHITTTD------LTEFNEQSKSIQYFLLQDYLEGFPDLDLKKSQFTQLLQIIQTAKQGY---YYLKKDYYIFI 258
>gi|86359050|ref|YP_470942.1| putative cell cycle protein MesJ/cytosine deaminase-related protein [Rhizobium etli CFN 42] >gi|86283152|gb|ABC92215.1| putative cell cycle protein MesJ/cytosine deaminase-related protein [Rhizobium etli CFN 42] (486 aa)
Score = 112, Expect = 1.1e-03, Identities = 46/179 (25%), Positives = 81/179 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALL-------NKKRHLVEAVCH--VNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF-RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMA 184
      L+A+SGG DS LL      L ++C  V++ R S ++ + V  C  +  +   +   K  +  RE RY   ++ LG  I+ H +D E+ M  + ++ L GI   F R L ++RPLL T+ + + R++ + ++ D +N  RY R  R+ ++
 S:  26 LVAISGGSDSTGLLLLLAEAMKAAPDLEMSLCAATVDHGLRAGSADEAREVAALCASLGIPHMIARWQGE-----KPKTGIMAAAREARYSLLADAAEALGANLIVTGHTLDDQRETLRMRGMRTEQ-LSSGIADAVLFDRRLWILRPLLFATRADIRAFLRARGVRWIDDPSNEDIRYERVRTRRQLS 208
>gi|157953048|ref|YP_001497940.1| hypothetical protein NY2A_B744L [Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A] >gi|155123275|gb|ABT15143.1| hypothetical protein NY2A_B744L [Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A] (504 aa)
Score = 111, Expect = 1.2e-03, Identities = 52/183 (28%), Positives = 92/183 (50%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA----------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINN---LQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSL-NKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYT--NFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +++SGG DSM L   H+++      V VNY +R + ++E V D+    + V  + +   D N   +T+ R++RY+ ++ IS E   + + H K+D LE+  ++ + +K +  GI  K    RPLL+ +K + Y R NI ++ + T +F   RN V  M +WD++
 S:  202 MSLSGGVDSMTLF----HILDGLRGFYGYKMNVAMVNYTNRACAYDEEYFVTDWANWLGYPISVRRIEEINRKPCIDANIRTLYETYTRKVRYNTYKSISHE---AFVAMGHNKDDCLENILQNICSGHKYDNLAGIVTVVKQDDNNFFRPLLDVSKDEIIAYARYHNIPYLPNSTPAHFKRGMVRNFVVPCMNDWDER 393
>gi|89076564|ref|ZP_01162872.1| putative ATPase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89047756|gb|EAR53355.1| putative ATPase [Photobacterium sp. SKA34] (297 aa)
Score = 111, Expect = 1.2e-03, Identities = 55/185 (29%), Positives = 89/185 (48%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQT------WYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS---KFRS----LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKT 190
      + +SGG DS A+L+  +L +A   V VN D++   E I+ +Y  N+ ++ D   V + K   T    R  Y F +KI  G KI + H +D +E+ ++    N+F G R K+  K RS   ++IRPL  +K L +Y  K  + +   +  R ++ M+ +WDKKT
 S:  41 MACISGGKDSFAMLDILLNLKKAAPINFDVVAVNL-DQKQPGFPEHILPEYFSSLNIPYYIVDKDTYSVVREKVEEGKTTCGLCSRLRRGTLYSFADKI----GATKIALGHHLDDIVETMFL-------NMFHGSRLKAMPPKLRSDDGRNVVIRPLSYCREKDLIKYAEHKAFPIIPCNLCGSQENLQRQSIKAMLIDWDKKT 233
>gi|113953772|ref|YP_729309.1| MesJ-like protein [Synechococcus sp. CC9311] >gi|113881123|gb|ABI46081.1| possible MesJ homolog [Synechococcus sp. CC9311] (331 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-03, Identities = 47/175 (26%), Positives = 77/175 (44%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKKR--------HLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRR------KSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      LIA+SGG DSMALL      H     +HD+ +  E ++++C+  L L +  +D      +  R RY   +SQ+  + +L AH +D E+ + L +   LG R    +   L+RPLL ++  Q C+  +  +D +N  +SRN +R
 S:  32 LIALSGGQDSMALLGLLLGLQHLHHWHFQLWHGDHGWHDQSAATASE--LKEWCQGQELDLQISRNTRDHTGT-------EASARSWRYQELAALSQQFCCRTVLTAHTASDRAETLLLQLARGTDLAGLGSLRPIRPLQNNDPNGTRLVRPLLTFSRDDTTQICQDLQLPVWLDPSNANPAFSRNRIR 211
>gi|15602471|ref|NP_245543.1| hypothetical protein PM0606 [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|12720877|gb|AAK02690.1| unknown [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (314 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-03, Identities = 31/106 (29%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:  84 IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +R   + + ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y ++K+  + +     R VV++M+ +WD++
 S:  130 LRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLETLFL-------NMFYGGKLKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAQAKHFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLQKWDRQ 236
>gi|77360937|ref|YP_340512.1| lysidine forming enzyme [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76875848|emb|CAI87069.1| putative lysidine forming enzyme, modifying isoleucine tRNA decoding AUA [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (467 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-03, Identities = 46/190 (24%), Positives = 91/190 (47%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV-----------CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNK--KNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      + +A+SGG DS+ LL  HL+ A+      ++++  + +D+ +  + C + N+  F T K ++ + +  +L+  R+ RY  +++S  I IL+  ND +E+ + L +  K L  R ++   + RPLL  + +E +   + V D +N +R+ RN +R+ +    F F
 S:  57 FTVALSGGVDSVVLL----HLMHALRVQDPALQVSAIYIHHGLSQYADDWQVFCQTLCNELNVP---FQTAKVNIEQ-QSRTSLEAQARDARYQALDELSPHGSI--ILLGQHLNDQIETFLLRLKRGSGLKGLGAMQRERTLTSGRLCFRPLLAVKRSDIEAFAAQYALNHVTDDSNTDERFERNFMRQQVVPILAARFNGF 249
>gi|152969928|ref|YP_001335037.1| C32 tRNA thiolase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150954777|gb|ABR76807.1| hypothetical protein KPN_01375 [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (311 aa)
Score = 111, Expect = 1.3e-03, Identities = 42/186 (22%), Positives = 89/186 (47%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVE------AVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L +   ++ VN D++   E I+ Y ++ ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL  +K +E++ ++K  + +     R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQKSAPISFSLVAVNL-DQKQPGFPEHILPAYLEQLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPLAYCREKDIERFSQAKGFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|187732105|ref|YP_001880184.1| PP-loop family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187429097|gb|ACD08371.1| PP-loop family protein [Shigella boydii CDC 3083-94] (311 aa)
Score = 111, Expect = 1.4e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ Y +K ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPVYLEKLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|42629335|ref|ZP_00154882.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae R2846] (313 aa)
Score = 111, Expect = 1.4e-03, Identities = 57/212 (26%), Positives = 103/212 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y +  + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K EF I  N     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:  44 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIGVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAK--EFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMCDPKLFDFK 266
>gi|145629546|ref|ZP_01785344.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|144978389|gb|EDJ88153.1| predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae 22.1-21] (310 aa)
Score = 111, Expect = 1.4e-03, Identities = 53/212 (25%), Positives = 102/212 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCK--KYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y + + + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K  + +     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:  41 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIRVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAKKFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMCDPKLFDFK 263
>gi|59801231|ref|YP_207943.1| hypothetical protein NGO0820 [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|75432494|sp|Q5F8F6|TILS_NEIG1 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) >gi|59718126|gb|AAW89531.1| conserved hypothetical protein [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (426 aa)
Score = 111, Expect = 1.4e-03, Identities = 65/267 (24%), Positives = 125/267 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN------KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRY-DFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSL-------ILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR-KMMAEWDKKT--FQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSKFNNWI--KQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIEFINKNKNG 270
      K +A+SGG DS+ LL+   K+  V  H+++   +D+   R+YC  + L  +T K V  K+  ++  R+ RY +F EK   G  + +AH ++D +E+ +++ +    G+R +  ++    I+ RPLL +++ + Y R  + + D +N  Y RN R +++ E  +  F + L    +++ ++ + +  W+   FD  +L   K ++ FL  GI PN+N + I  + + K G
 S:  13 KTAVALSGGLDSVVLLHLLVCAGKRAGFVPEALHIHHGLSPRADDWADFCRNYCDMLGVGL---ETVK--VCVEKNGLGIEAAARQKRYAEFAEK-----GFDVLALAHHRDDQIETFMLAVARGG-----GLRALAAMPAVRPLGENGIIWRPLLPFSRQDIWDYARKHGLPNIEDESNTDTAYLRNRFRHRILPELSAQIPHFGRHVLNNVRALQEDLALLEEVVVQDCRWVCGAGYFDTARWLTFSPRRKTHILRNFLKENGIPVPNQNALADIARVLTEAKTG 284
>gi|148981150|ref|ZP_01816312.1| cell cycle protein MesJ [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145960977|gb|EDK26302.1| cell cycle protein MesJ [Vibrionales bacterium SWAT-3] (443 aa)
Score = 111, Expect = 1.5e-03, Identities = 46/178 (25%), Positives = 88/178 (49%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEA-VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQK-NDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      H+ ++A SGG DS LL    K H ++  HV++  +++D  + + +C  ++ L V +  DV  + I L  R+ RY+ F+   L  +L+ Q +D +E+ ++L +   L + +  F  ++RP+L+ T+ +E + R  + +V D +N  R+ RN +R
 S:  20 HRLVVAFSGGVDSRVLLELAAQYTKTHEIDCQAIHVHHGLSDNADQWAEQCQVWCDDLSVPLAV-ERVSLDVRSGESIEKLA---RDARYNAFK---SHLRQGDVLVTGQHVDDQVETFLLALKRGSGPKGLSSMAKVMPFSGAHIVRPMLSVTRAEIEAFARRMGLTWVEDESNQDVRFDRNFIR 198
>gi|114570963|ref|YP_757643.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Maricaulis maris MCS10] >gi|114341425|gb|ABI66705.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Maricaulis maris MCS10] (450 aa)
Score = 111, Expect = 1.5e-03, Identities = 49/186 (26%), Positives = 85/186 (45%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKK--YNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKN---KKNLFLGIRRKSKF----RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQ 192
      IA SGG DS+ALL    A   V V++ R+ S ++  V   + +   +D +      LQ  R+ R+  + ++LG+ ++ +AH ++D E+ ++ L   +  + R S   R L L+RP L+ T+ L +   I++V D +N DRY+R  R +  + FQ
 S:  24 IACSGGGDSLALLVIASDWARANGRSLQVLTVDHGLRKSSADEANHVAAMADRLGWPCTCLTWDDARPGAG-------LQARARDARHRLLARACRDLGLTELALAHTRDDQSETVWLRLAAGGSWRSAAVMSDRAPSPVWPEGRDLDLLRPCLDVTRAELRRVLSDAGIDWVDDPSNEDDRYARVRARGDLGLLSEAGFQ 217
>gi|126208449|ref|YP_001053674.1| hypothetical protein APL_0975 [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|126097241|gb|ABN74069.1| hypothetical protein APL_0975 [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (318 aa)
Score = 111, Expect = 1.5e-03, Identities = 31/106 (29%), Positives = 55/106 (51%)
 Q:  84 IRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      +R   + + ELG KI + H ++D LE+ ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y ++K  + +     R VV++M+ WD++
 S:  133 LRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLETLFL-------NMFYGGKLKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYSQAKQFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLQTWDRQ 239
>gi|26247680|ref|NP_753720.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli CFT073] >gi|110641578|ref|YP_669308.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli 536] >gi|191170922|ref|ZP_03032473.1| protein YdaO [Escherichia coli F11] >gi|26108082|gb|AAN80282.1|AE016760_141 Hypothetical protein ydaO [Escherichia coli CFT073] >gi|27526304|emb|CAD42727.1| YdaO protein [Escherichia coli] >gi|110343170|gb|ABG69407.1| hypothetical protein YdaO [Escherichia coli 536] >gi|190908654|gb|EDV68242.1| protein YdaO [Escherichia coli F11] (311 aa)
Score = 110, Expect = 1.5e-03, Identities = 44/186 (23%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +  ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLETLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|134094514|ref|YP_001099589.1| hypothetical protein HEAR1289 [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|133738417|emb|CAL61462.1| putative tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) TilS [Herminiimonas arsenicoxydans] (465 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 51/178 (28%), Positives = 83/178 (46%)
 Q:   3 HKYLIAVSGGPDSMALLNKKR-----HLVEAVC-HVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS------------LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K IA SGG DS ALL  R   H +E  HV++  ++D   + C  +  FD + ++ +D + ++  R RY  ++ +  + +L AH ++D E+ + L +    G+  S  S      L++ RPLL  + LE+  S I FV D +N  RY+RN +R
 S:  32 QKIAIAYSGGLDSAALLYLLRAYATQHGLELFAFHVHHGLSLNADQWLAHCQQQCAGLGV---AFDARRVQIAN-QDKSGVEEAARHSRYAALGEMCRAHDVPLLLTAHHQDDQAETVLLQLLRGS-----GVAGLSGMDSVNHAADLLGDATLLMGRPLLQLARADLEKIVTSNAIAFVEDESNLDPRYARNALR 218
>gi|88798315|ref|ZP_01113901.1| hypothetical protein MED297_13692 [Reinekea sp. MED297] >gi|88779091|gb|EAR10280.1| hypothetical protein MED297_13692 [Reinekea sp. MED297] (310 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 42/186 (22%), Positives = 91/186 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTH---KDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFV-IDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L+  L ++  VN+    D++   E I+ +Y K  +  +  DT+  ++ V + K  + +  +R    + ++G K+ + H ++D +E+ ++++  K  + + S +S ILIRPL  + +E++ R KN  + +   +  R ++ M EW+K+
 S:  39 RIMVCLSGGKDSFTMLDILMSLQKSA-PVNFELIAVNLDQKQPGFPEHILPEYLKSVGVPFHILERDTYSIVQETVPEGKTTCGICS---RLRRSTIYAFADQIGANKVALGHHRDDIIETLFLNMFYGGKLKAMPPKLLSDSKSNILIRPLAYCRESDIEEFARLKNYPIIPCNLCGSQENLQRQNIKAMCREWEKQ 232
>gi|91210638|ref|YP_540624.1| C32 tRNA thiolase [Escherichia coli UTI89] >gi|91072212|gb|ABE07093.1| hypothetical protein YdaO [Escherichia coli UTI89] (311 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 44/186 (23%), Positives = 87/186 (46%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYH------DREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWY--REIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF----------WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS +L  R+L ++  +N+    D++   E ++ +Y +  ++ + + +  + K K   T   +R   + + ELG KI + H ++D L++ ++++  K  + + S   I+IRPL     YCR K+I+  D  F        R V+ M+ +WDK+
 S:  41 RIMVCLSGGKDSYTMLEILRNLQQSA-PINFSLVAVNLDQKQPGFPEHVLPEYLETLGVEYKIVEENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDILQTLFLNMFYGGKMKGMPPKLMSDDGKHIVIRPL---------AYCREKDIQRFADAKAFPIIPCNLCGSQPNLQRQVIADMLRDWDKR 234
>gi|91788722|ref|YP_549674.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Polaromonas sp. JS666] >gi|91697947|gb|ABE44776.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase-like [Polaromonas sp. JS666] (326 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 49/190 (25%), Positives = 94/190 (49%)
 Q:   5 YLIAVSGGPDSMALL----NKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQE----LGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLG-IRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKF 194
      + +A+SGG DS ALL   K  V AV H+++ + +D+ E+ + C + N+ L V  K  +++  + +  R+ RY F +++E   IK I IA  +D +E+ ++L++   L + + +  ++ RPLL   + +  + + +V D TN +R++RN +R +    F +F
 S:  23 FAVALSGGADSTALLVGCAEKWPGQVRAV-HIHHGLQAAADDFERHCQALCAQLNVPLAV----KRVQARHAPGESPEDAARKARYAAFGAVAREEWAQHAIKDIAIAQHADDQVETMLLALSRGAGLPGLAAMPARWERDGIVYHRPLLAVPGALVRAWLVERGLPWVEDPTNTDERFTRNRIRARLLPALADAFPQF 216
>gi|81299947|ref|YP_400155.1| hypothetical protein Synpcc7942_1138 [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|81168828|gb|ABB57168.1| conserved hypothetical protein YCF62 [Synechococcus elongatus PCC 7942] (336 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 46/179 (25%), Positives = 82/179 (45%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKR------HLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRR--KSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + L+AVSGG DS+AL+  R   H  A+ H ++ R DS + + +R  ++ L +  + +  S+    +TW  RY  E I+ ++  ++ H +D E+  +L +   L  R +S  L L+RP L T+  + +  +  D TN  R++RN +R
 S:  37 RSRLLLAVSGGQDSLALVQLLRGLQPHWHWSLAIAHCDHGWRSDSTANAEHLRQLADQWQLPFYCQRSPEPPRSEAA----ARTW----RYQVLEAIAADIDAALLVTGHTASDRAETLLYNLTRGSHLQGLASLRWQRSLSDRLTLVRPFLGFTRAETSKMVQQFQLPVWEDSTNRDRRFARNRLR 215
>gi|61217183|sp|Q5N517|TILS_SYNP6 tRNA(Ile)-lysidine synthase (tRNA(Ile)-lysidine synthetase) (tRNA(Ile)-2-lysyl-cytidine synthase) (325 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 46/179 (25%), Positives = 82/179 (45%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKR------HLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRR--KSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      + + L+AVSGG DS+AL+  R   H  A+ H ++ R DS + + +R  ++ L +  + +  S+    +TW  RY  E I+ ++  ++ H +D E+  +L +   L  R +S  L L+RP L T+  + +  +  D TN  R++RN +R
 S:  26 RSRLLLAVSGGQDSLALVQLLRGLQPHWHWSLAIAHCDHGWRSDSTANAEHLRQLADQWQLPFYCQRSPEPPRSEAA----ARTW----RYQVLEAIAADIDAALLVTGHTASDRAETLLYNLTRGSHLQGLASLRWQRSLSDRLTLVRPFLGFTRAETSKMVQQFQLPVWEDSTNRDRRFARNRLR 204
>gi|145641388|ref|ZP_01796967.1| DNA topoisomerase I [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145273931|gb|EDK13798.1| DNA topoisomerase I [Haemophilus influenzae 22.4-21] (313 aa)
Score = 110, Expect = 1.6e-03, Identities = 57/212 (26%), Positives = 104/212 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCK--KYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y + + + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K EF I  N     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:  44 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIRVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLTYCKEKDIEKYAIAK--EFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNNWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMSDPKLFDFK 266
>gi|90416674|ref|ZP_01224604.1| putative ATPase [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90331427|gb|EAS46663.1| putative ATPase [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (278 aa)
Score = 110, Expect = 1.7e-03, Identities = 45/186 (24%), Positives = 92/186 (49%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVF--DTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNI-------EFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK 189
      + ++ +SGG DS A+L+  L +   + VN D++   E ++ +Y K +++ +  DT+  SK +   +  +R    ++++G K+ + H ++D +E+ ++++  K  + + S + I+IRPL     YCR ++    EF I  N   D  RNVV+ M+ +W+++
 S:  36 RIMVCLSGGKDSYAMLDILMGLQSSAPIKFELVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLDKLDIEYHILEKDTYSIVTSKVPEGKTYCSLCSRLRRGTLYGFAEQIGCTKVALGHHRDDIVETLFLNMFYQSKLKAMPPKLLSDDKKNIVIRPL---------AYCRESDLVALAELKEFPIIPCNLCGSQDGLQRNVVKDMLVQWERQ 229
>gi|163854237|ref|YP_001642280.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Methylobacterium extorquens PA1] >gi|163665842|gb|ABY33209.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Methylobacterium extorquens PA1] (342 aa)
Score = 110, Expect = 1.7e-03, Identities = 46/164 (28%), Positives = 74/164 (45%)
 Q:   6 LIAVSGGPDSMALLNKK----RHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRS--LILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTN 169
      L+AVSGGPDS AL++   R L  V V++ R S ++ + V   + L  + +D +     + +Q  R RY   + +G  IL AH +D E+ M L    L  R+ + + + L+RP L+ +K L YC  + F+ D +N
 S:  28 LLAVSGGPDSTALMHAAARAGRDLFR-VATVDHALRPGSADEARAVGRLATELGLIHTILTWDAPRHG-------SRIQASARGARYRLLTDHAARIGAGLILTAHTLDDQAETVLMRLIAGSGPSGLAGMREERVLAPGIRLVRPFLSLSKADLVAYCEMHRLPFLRDPSN 191
>gi|194540438|ref|YP_002075477.1| PP-loop family [Vibrio sp. Ex25] >gi|151938993|gb|EDN57825.1| PP-loop family [Vibrio sp. Ex25] (449 aa)
Score = 110, Expect = 1.7e-03, Identities = 56/177 (31%), Positives = 85/177 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN-----KKRHLVEAVCHVNY-HDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV---FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKS-KFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      K ++A SGG DS LL   ++ H +E CH Y H  S+ D+  D C + ++ +  +  D+S + I L  RE RY  K QE I +L   +D LE+ ++L +   L  +S F S L+RPLL  +K++E    +E+V D +N  RY RN +R
 S:  34 KVVLAFSGGVDSRLLLELLSRYQQAHSIE--CHAVYVHHGLSSNADD--WADKCLLWAKQVGISCSIELVSLDISNGESIELLA---REARYQALTKYIQEGDI--LLTGQHADDQLETFLLALKRGSGPKGLSSMAESMPFSSGSLVRPLLTIKRKTIEDAATKLGLEWVEDESNQDTRYDRNFLR 211
>gi|126439105|ref|YP_001059568.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia pseudomallei 668] >gi|126218598|gb|ABN82104.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia pseudomallei 668] (489 aa)
Score = 110, Expect = 1.8e-03, Identities = 41/174 (23%), Positives = 75/174 (43%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFV-FDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI---RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      IA SGG DS LL+  + A  + H    +   +C +  L  FD + DV +   ++  R+ RY  E +  G + + +A  +D E+ + L +   L   + +   ++ +RPLL+ + LE+Y +  + ++ D +N  RY+RN +R
 S:  32 IAYSGGLDSTVLLHAAARIAGAGRCIALHVHHGLSANADAWLAHCAETAQALGARFDAARVDVPRASG-QGIEASARDARYRALETMCARYGARTLWLAQHADDQAETVLLQLLRGAGIAGLAAMAPQYRPALADVVRMRPLLHLLRAQLERYAQQHALRWIDDESNTNTRYARNALR 208
>gi|119477118|ref|ZP_01617354.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119449481|gb|EAW30719.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (446 aa)
Score = 110, Expect = 1.8e-03, Identities = 45/177 (25%), Positives = 77/177 (43%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLN----KKRHLVEAVCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSK-FRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      ++L+A SGG DS LL+    H   H+N+ + S+  K     N+ +  D  D S   +L+  R RYD FE I +  + +  H +D +E+ + L +  +    S+  S L RPLL+ + ++E Y   +E++ D +N  + RN +R
 S:  26 RWLVAYSGGVDSCVLLDCLIGVADHPPIVAVHINHQLQAASEQWRKHCEKRAAALNIAIICIDVDVDLHSG----RSLEDAARVARYDAFETIVRHDDV--LFFGHHLDDQVETMLLRLLRGSGSRGAAAMPSSRALGSGQLARPLLDIPRSAIETYATINQLEWIDDSSNQSLDFDRNFLR 201
>gi|172061025|ref|YP_001808677.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] >gi|171993542|gb|ACB64461.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] (468 aa)
Score = 110, Expect = 1.9e-03, Identities = 41/174 (23%), Positives = 78/174 (44%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA--VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI---RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      IA SGG DS LL+  + A   ++ H  ++ D +     L + F++ + DV +  + ++  RE RY  + + + G+ + +A  +D E+ + L +   L   R +  S+ +RP L  + LE+Y  + + ++ D +N  RY+RN +R
 S:  32 IAYSGGLDSTVLLDAAVRVAGASRCVALHVHHGLSANADAWVAHAQATAERLGV-TFESERVDVPRDSGLG-IEASARERRYAALDAMCERHGVAALWVAQHADDQAETVLLQLLRGAGIAGLAAMAPRYRPDGASVERVRPFLRLLRAQLERYAAQRELAWIDDESNADTRYARNALR 208
>gi|115352161|ref|YP_774000.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|115282149|gb|ABI87666.1| tRNA(Ile)-lysidine synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] (473 aa)
Score = 110, Expect = 1.9e-03, Identities = 41/174 (23%), Positives = 78/174 (44%)
 Q:   7 IAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA--VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGI---RRKSKFRSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVR 180
      IA SGG DS LL+  + A   ++ H  ++ D +     L + F++ + DV +  + ++  RE RY  + + + G+ + +A  +D E+ + L +   L   R +  S+ +RP L  + LE+Y  + + ++ D +N  RY+RN +R
 S:  32 IAYSGGLDSTVLLDAAVRVAGASRCVALHVHHGLSANADAWVAHAQATAERLGV-TFESERVDVPRDSGLG-IEASARERRYAALDAMCERHGVAALWVAQHADDQAETVLLQLLRGAGIAGLAAMAPRYRPDGASVERVRPFLRLLRAQLERYAAQRELAWIDDESNADTRYARNALR 208
>gi|46133442|ref|ZP_00157209.2| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145639032|ref|ZP_01794640.1| hypothetical protein CGSHiII_02560 [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145272004|gb|EDK11913.1| hypothetical protein CGSHiII_02560 [Haemophilus influenzae PittII] (313 aa)
Score = 110, Expect = 1.9e-03, Identities = 57/212 (26%), Positives = 103/212 (48%)
 Q:   4 KYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEA------VCHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNL--KLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKFRSLI-------LIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNF---WDRYSRNVVRKMMAEWDKK---TFQKFYLKVKWFNLKNMFFIKLLDSK 215
      K ++ +SGG DS LL+  +L ++   + VN D++   E ++ +Y +  + K+  +T+   K +   +  +R   + + ELG KI + H ++D L + ++    N+F G + KS  LI    +IRPL  +K +E+Y +K EF I  N     R VV++M+ WD++   + + ++  L +M  KL D K
 S:  44 KVMVCLSGGKDSYTLLDILLNLQQSAPIKFDIVAVNL-DQKQPGFPEHVLPEYLESIGVDYKIVQENTYGIVKEKIPEGKTTCSLCSRLRRGILYRTATELGATKIALGHHRDDMLATLFL-------NMFYGGKMKSMPPKLISDDGKQIVIRPLAYCKEKDIEKYAIAK--EFPIIPCNLCGSQPNLQRQVVKEMLNTWDRQYPGRLETMFSAMQNITLSHMCDPKLFDFK 266
>gi|32034944|ref|ZP_00135035.1| COG0037: Predicted ATPase of the PP-loop superfamily implicated in cell cycle control [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126209005|ref|YP_001054230.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|126097797|gb|ABN74625.1| tRNA(Ile)-lysidine synthase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (419 aa)
Score = 110, Expect = 1.9e-03, Identities = 60/272 (22%), Positives = 124/272 (45%)
 Q:   2 KHKYLIAVSGGPDSMALLNKKRHLVEAV--CHVNYHDREDSDNDEKIVRDYCKKYNLKLFVFDTHKDDVSKYKDINNLQTWYREIRYDFFEKISQELGIKKILIAHQKNDFLESAYMSLNKNKKNLFLGIRRKSKF-RSLILIRPLLNKTKKSLEQYCRSKNIEFVIDYTNFWDRYSRNVVRKMMAEWDKKTFQKFYLKVKWF-------NLKNMFFIKLLDSKFNNWIKQDFDINYFLKIKNNYKESLIYLFLNHIGIK-PNENKIEQIIE---FINKNKNGSVK 273
      + +++ +SGG DS+ LL+  L  +  H+++  ++DN    CK+ + F+   D S+   ++  R RY  +I Q  + ++ AH +D E+ ++L +   L  +  F ++ + RPLLN +K +EQY  +  ++ D +N  Y RN +R +   + +Q F  V      +   +   ++ ++ ++ +I F +   ++ LI L+L  G + P+ ++ QII+  + + +KN +K
 S:  17 QRNFVLGLSGGIDSIVLLHLLAELQLNLRAVHIHHGLSPNADNWAAFCEQVCKRLKIP-FILQKVTVDRSE-----GIEAGARAARYQAIGEIIQPNEV--LVTAHHLDDQTETFLLALKRGSGIKGLSAMQAVGFWQNFTIFRPLLNVSKAQIEQYALQQQFTWIEDESNHDSHYDRNFLRNEVLPIVNQRWQHFSQMVARSAQHCAEQQMLLEELLAQELQRYADFSEKRLNIEAFPQFSLAKQQQLIRLWLEKCGAQMPSTAQLMQIIQQTIYADVDKNPQLK 294