>gi|26553601|ref|NP_757535.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|47115818|sp|Q8EWQ5|ASNA_MYCPE Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|26453607|dbj|BAC43939.1| asparagine synthetase A [Mycoplasma penetrans HF-2] (326 aa)
Score = 1637, Expect = 1.5e-180, Identities = 326/326 (100%), Positives = 326/326 (100%)
 Q:   1 MYNLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      MYNLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL
 S:   1 MYNLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
>gi|31544820|ref|NP_853398.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|47115709|sp|Q7NAM0|ASNA_MYCGA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|31541666|gb|AAP56966.1| AsnA [Mycoplasma gallisepticum R] (329 aa)
Score = 951, Expect = 5.7e-101, Identities = 186/326 (57%), Positives = 250/326 (76%)
 Q:   1 MYNLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAE-NLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      M L++LET+ AIK+IKDLFQ L+ L L RV+APL++ + G+ND+LNG E PV+F S NG+S ++ QSLAKWKR + +YEIPL++G+Y DMNAIR DE+L + HS+YVDQWDWEL I + +RN+E LK V KIY++++ Q +VN+KY F + +LLPE I F+++++LL +YP+K P ERE+L+ KYKAVF++ +G LS+ + HD R+PDYDDW LNGDI+V+N +K ALELSSMGIRV++ L++QL++S N R EL FHKKL+N E  +IGGGIGQSRLCYFLL K HIGEVQ+S W +I+ EA+  IKLL
 S:   3 MKKLTLLETELAIKYIKDLFQNALSKELNLLRVSAPLIIAPDSGLNDNLNGWEAPVSFKSKTNGVSSQVVQSLAKWKRYSIARYEIPLYQGLYTDMNAIRMDETLDATHSMYVDQWDWELRISENDRNVEFLKNTVNKIYKVLKEAQLKVNEKYGIFEQKDLLPEHIHFVTTQELLDQYPDKNPSEREQLVCEKYKAVFVMQVGKKLSNNQVHDGRSPDYDDWSLNGDIMVYNPRSKKALELSSMGIRVNKEVLLKQLEESKQNERLELMFHKKLVNGELHQTIGGGIGQSRLCYFLLQKDHIGEVQASHWSDEIVVEAKAKGIKLL 329
>gi|169824569|ref|YP_001692180.1| aspartate-ammonia ligase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831374|dbj|BAG08290.1| aspartate-ammonia ligase [Finegoldia magna ATCC 29328] (336 aa)
Score = 904, Expect = 1.6e-95, Identities = 187/324 (57%), Positives = 225/324 (69%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPV--TFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L +LETQKAIK IKD FQ LA L L RV+APL + N GIND+LNG E PV  F DG   EI QSLAKWKR+ L Y IP+ EGIY DMNAIR E  + HS+YVDQWDWE I  RNLE LK V+ IY+   Q +  Y+ + E +L +EITFI++E+L + YP+ TP+ERE LI KY +VF+IGIGD L G+ H R+PDYDDW LNGDI+V+N  + LELSSMGIRVD+ LV QLDK NN RK L++H+ L+N E P SIGGGIGQSR+C F L K HIGEVQSS+WPK++L E K IKLL
 S:  12 SLDLLETQKAIKIIKDFFQYRLAETLNLTRVSAPLFVRANTGINDNLNGVEKPVGFEFLEDGTMSRLEIVQSLAKWKRIALKNYNIPVGEGIYTDMNAIRPSEICDNTHSLYVDQWDWEKVISNEHRNLEFLKETVRNIYKCFLDTQTMLINSYDDY-EKILKDEITFITTEELEEMYPDNTPEERENLITKKYGSVFLIGIGDALKSGESHSDRSPDYDDWSLNGDILVYNPVLDNCLELSSMGIRVDKDRLVYQLDKKQNNDRKNLEYHRMLLNDELPQSIGGGIGQSRICMFFLQKAHIGEVQSSIWPKEMLVECNKLGIKLL 336
>gi|166030430|ref|ZP_02233259.1| hypothetical protein DORFOR_00091 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029788|gb|EDR48545.1| hypothetical protein DORFOR_00091 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (335 aa)
Score = 904, Expect = 1.8e-95, Identities = 173/324 (53%), Positives = 238/324 (73%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGE---IPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++++ ETQ+AIK+I+D FQ   + L R++APL +E++ G+ND+LNG E PV F D GI GE  + SLAKWKRM L KY+  EG+Y +MNAIR+DE L ++HS YVDQWDWE I+K +R ETLK V+ I++II+ + EV KY  ++L P+++TFI++++L RYP+KTPKERE LI +Y VF++ IGD L+ G+PHD RAPDYDDW+LNGDI+ W++T  ALE+SSMGIRVDE SL QL K+  R+EL +HK L++ E PY+IGGGIGQSRLC LL + H+GEVQ+SLWP+++ +  +++I LL
 S:  12 HMTVRETQEAIKYIRDTFQREFGKEMNLERISAPLFVEKSSGLNDNLNGVERPVQF--DVAGIPGETVEVVHSLAKWKRMALKKYDFEPGEGLYTNMNAIRRDEELDNLHSCYVDQWDWEKVIRKVDRTEETLKTTVRHIFKIIKHMEHEVWYKYPQAVKHL-PDDVTFITTQELEDRYPDKTPKERENLITKEYGCVFLMKIGDKLASGEPHDGRAPDYDDWQLNGDILFWHDTLDCALEISSMGIRVDEKSLASQLKKAGCEDRRELPYHKMLLHGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLDRAHVGEVQASLWPEEMRQTCREHDIILL 335
>gi|153853056|ref|ZP_01994465.1| hypothetical protein DORLON_00450 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753842|gb|EDM63773.1| hypothetical protein DORLON_00450 [Dorea longicatena DSM 13814] (335 aa)
Score = 903, Expect = 2.3e-95, Identities = 181/323 (56%), Positives = 233/323 (72%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGE---IPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ETQ+AIK+I+D FQ   + L R++APL +E++ G+NDDLNG E PV F D G+ GE  + SLAKWKRM L KY   EG+Y +MNAIR+DE L ++HS YVDQWDWE IKK ER +ETL+ V+ I++II+ + EV KY  A  LPE+I FI+S++L  YP+KTPKERE LI ++ VF++ IGD L+ G+PHD RAPDYDDW+LNGDI+ W ET  ALE+SSMGIRVDE +L EQL K+  RK L +HK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL + H+GEVQ+SLWP+++ E  ++NI LL
 S:  13 LSVRETQEAIKYIRDTFQKEFGKEMNLERISAPLFVEKSSGLNDDLNGVERPVQF--DIAGVPGETIEVVHSLAKWKRMALYKYGFQPGEGLYTNMNAIRRDEELDNLHSCYVDQWDWEKVIKKEERTVETLEATVRNIFKIIKHMEHEVWYKYPQ-AVKKLPEDIYFITSQELEDMYPDKTPKERENLITKEHGCVFLMKIGDKLASGEPHDGRAPDYDDWQLNGDILFWFETLNCALEISSMGIRVDEKALEEQLVKAGCEERKNLPYHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLDRAHVGEVQASLWPEEMRETCREHNIILL 335
>gi|160938399|ref|ZP_02085754.1| hypothetical protein CLOBOL_03297 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158438772|gb|EDP16529.1| hypothetical protein CLOBOL_03297 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (345 aa)
Score = 881, Expect = 8.1e-93, Identities = 175/323 (54%), Positives = 231/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ETQ AIK+I+D FQ +  + L R++APL +E++ G+ND+LNG+E PV+F  G G + E+ SLAKWKRM L KY   EG+Y +MNAIR+DE L ++HS YVDQWDWE I K +R L+TLK V++I++II+ Q EV KY  ++L P++I FI+S++L  YP+ TPKERE LI ++ VF++ IGD L+ GKPHD RAPDYDDWKLNGDI+ W E + ALE+SSMGIRVDE +L QL K+  R+ L +HK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL + HIGEVQ+S+WP+ + +  +N I LL
 S:  23 LSIRETQDAIKYIRDTFQKEMGREMHLERISAPLFVEKSSGLNDNLNGTERPVSFDMLGLPGETLEVVHSLAKWKRMALKKYGFKPGEGLYTNMNAIRRDEELDNLHSCYVDQWDWERVITKEQRTLDTLKDTVREIFKIIKHMQHEVWYKYPEAVKHL-PKDIYFITSQELEDLYPDNTPKERENLITREHGCVFLMQIGDKLAGGKPHDGRAPDYDDWKLNGDILFWFEHLQCALEISSMGIRVDEAALEYQLKKAGCEDRRSLPYHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLDRAHIGEVQASIWPQKMRDICGENKIYLL 345
>gi|167756398|ref|ZP_02428525.1| hypothetical protein CLORAM_01931 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167703806|gb|EDS18385.1| hypothetical protein CLORAM_01931 [Clostridium ramosum DSM 1402] (335 aa)
Score = 878, Expect = 1.7e-92, Identities = 175/323 (54%), Positives = 233/323 (72%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGE---IPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +TQ+AIK+I+D FQ + AL L R++APL ++++ G+ND+LNG E+PV+FT  N I GE  + SLAKWKRM L KY  +HEG+Y +MNAIRKDE + ++HS YVDQWDWE I K ER ETLK VKKI+++I+ + EV KY  A N LP++I F +S++L RYP+ TP ERE I +  VF++G+G L G HD RAPDYDDW LNGDI+ W E + ALE+SSMGIRVDE +LV+QL  N  R +L +H +++NKE PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ+S+WP+++++E K+NI LL
 S:  13 LDLRQTQEAIKYIRDTFQKEIGRALHLSRISAPLFVQKSSGLNDNLNGFESPVSFTI--NEIPGEQIEVVHSLAKWKRMALKKYGFKMHEGLYTNMNAIRKDEEVDNLHSYYVDQWDWEKVIAKEERTEETLKRHVKKIFKVIKHMEHEVWYKYP-HAVNRLPDKIHFFTSQELEDRYPDLTPNERETAICKELGCVFVMGVGCKLKSGIKHDGRAPDYDDWNLNGDILFWFEPLQCALEISSMGIRVDEDTLVKQLKAENCLDRLKLPYHSQIVNKELPYTIGGGIGQSRLCMLLLKKVHVGEVQASIWPQEMIDECTKHNINLL 335
>gi|169350389|ref|ZP_02867327.1| hypothetical protein CLOSPI_01157 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292709|gb|EDS74842.1| hypothetical protein CLOSPI_01157 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (335 aa)
Score = 875, Expect = 3.7e-92, Identities = 172/323 (53%), Positives = 232/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +TQ+AIK+I+D FQ + AL+L R++APL + ++ G+ND+LNG E PV+F     E+ SLAKWKRM L KY  +HEG+Y +MNAIRKDE + ++HS YVDQWDWE I K ERN ETLK V KI+++I+ + EV KY  A N LP++I F +S++L RYP+ TP ERE + +Y +F++G+G L G HD RAPDYDDW LNGDI+ W E K ALE+SSMGIRVDE SLV+QL+ N  R +L +H++++NKE PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ+S+WP+++++E K+NI LL
 S:  13 LNLRQTQEAIKYIRDTFQKEIGRALQLSRISAPLFVPKSSGLNDNLNGVETPVSFIIPQMPNEEIEVVHSLAKWKRMALKKYGFKMHEGLYTNMNAIRKDEEVDNLHSYYVDQWDWEKIISKEERNEETLKRHVLKIFKVIKHMEHEVWYKYP-HAVNRLPDKIHFFTSQELEDRYPDLTPTERETAMCKEYGCIFVMGVGKKLKSGIKHDGRAPDYDDWDLNGDILFWFEPLKCALEISSMGIRVDEDSLVKQLETENCLDRLQLPYHQQIMNKELPYTIGGGIGQSRLCMLLLKKAHVGEVQASIWPQEMIDECSKHNINLL 335
>gi|164686907|ref|ZP_02210935.1| hypothetical protein CLOBAR_00503 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604297|gb|EDQ97762.1| hypothetical protein CLOBAR_00503 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (354 aa)
Score = 875, Expect = 3.9e-92, Identities = 174/324 (53%), Positives = 227/324 (70%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +LS++ETQ+AIK +KD F+ L  LKL RV++PL +  G ND+LNG E PV+F     EI SLAKWKRM L KY P+ G+Y DMNAIRKDE L ++HS+YVDQWDWEL I K +R ++TLK VV+ ++E+ + ++ V++ Y   L PEEITFI+S++LL YP+ TPKERE I + KAVF++ IG LSDGK HD R+PDYDDW LNGDI+ +N   A+ELSSMGIRVDE +L QL +  RKELD+HK L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L+K HIGEVQ +WP+ ++EE + I+LL
 S:  32 SLSVIETQQAIKDLKDFFEDRLGEMLKLTRVSSPLFVLPETGTNDNLNGVETPVSFEVPYLHKDAEIVHSLAKWKRMALKKYGFPIGRGLYTDMNAIRKDEELDNLHSLYVDQWDWELVIAKEDRTMDTLKEVVRDLFEVFKETEEHVHEIYPEVGCEL-PEEITFITSQELLDMYPHLTPKEREDAIVKEKKAVFLMQIGKTLSDGKKHDGRSPDYDDWDLNGDILFYNSVLDQAIELSSMGIRVDEDALERQLKAAGCEDRKELDYHKALLAGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLNKAHIGEVQVGIWPEKMIEECSEAGIELL 354
>gi|154491806|ref|ZP_02031432.1| hypothetical protein PARMER_01427 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154088047|gb|EDN87092.1| hypothetical protein PARMER_01427 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (345 aa)
Score = 865, Expect = 5.6e-91, Identities = 179/323 (55%), Positives = 227/323 (70%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAE--NLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +T+ IK IKD FQ NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG+E VTF  D +  EI SLAKWKR+ L Y+I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE +  ERN++ LK +V++IY +  + V  YE F E  LP++I FI SEDLLQ+YP TPKERE I +Y AVFIIGIG LS+G+ HD RAPDYDDW     LNGD++VW+E  +LELSSMGIRVD+ +L+ QL+ N  +KEL FHK+L+N E P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+++ EA  + L+
 S:  14 LNLSQTEMGIKKIKDFFQQNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGTERAVTFPIKDLDDAKAEIVHSLAKWKRLTLADYQIEKGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVMGAEERNVDFLKEIVRRIYAAMVRTEYLV---YEMFPEIRPTLPQQIHFIHSEDLLQKYPTFTPKEREDAITKEYGAVFIIGIGCKLSNGEKHDGRAPDYDDWSTIAENGQVGLNGDLLVWDEVLNRSLELSSMGIRVDKEALLRQLEICNAEEKKELYFHKRLLNNELPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEEMRREARAAGMYLI 345
>gi|125972593|ref|YP_001036503.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196251352|ref|ZP_03150022.1| Aspartate--ammonia ligase [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|125712818|gb|ABN51310.1| aspartate-ammonia ligase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196199315|gb|EDX94142.1| Aspartate--ammonia ligase [Clostridium thermocellum DSM 4150] (340 aa)
Score = 862, Expect = 1.1e-90, Identities = 176/323 (54%), Positives = 225/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG---EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK IKD F+ LA L L RV+APL +  G+ND+LNG E PV+F D  I G  EI SLAKWKRM L KY  + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWEL I K +RN ETLK +VKKIY +++ + + ++Y  + LPE+I FI++++L  YP +PKERE IA + KA+F++ IG L GK HD RAPDYDDW LNGDII+W  + + E+SSMGIRVDE SL+ QL ++  RKE+ FHK L+ + PY+IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP ++E E NI LL
 S:  18 LSVRETEAAIKKIKDFFETALAAELNLSRVSAPLFVRPETGMNDNLNGVERPVSF--DVKAIGGNTVEIVHSLAKWKRMALAKYGFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWELVINKEDRNEETLKNIVKKIYNVLKKTEDFIAEQYPQIPK-FLPEDIFFITTQELEDMYPELSPKEREDAIAKEKKAIFLMKIGGVLKSGKKHDGRAPDYDDWTLNGDIILWYPLLERSFEISSMGIRVDENSLLSQLKEAGCEERKEMKFHKDLLQGKLPYTIGGGIGQSRICMYFLKKAHIGEVQSSVWPDSMIEICENANINLL 340
>gi|153939412|ref|YP_001390849.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|152935308|gb|ABS40806.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (340 aa)
Score = 858, Expect = 3.9e-90, Identities = 173/323 (53%), Positives = 224/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L + RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPEEI FI+S++L  YPN  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE +L +QL+ +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK IKLL
 S:  18 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNITRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVAFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEEICFITSQELQDTYPNLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEEALEKQLEITGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKIKLL 340
>gi|168182432|ref|ZP_02617096.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674392|gb|EDT86353.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum Bf] (340 aa)
Score = 858, Expect = 3.9e-90, Identities = 174/323 (53%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPEEI FI+S++L  YP+  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE SL +QL +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK IKLL
 S:  18 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNLTRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVAFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWERVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEEICFITSQELQDTYPDLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEESLEKQLKIAGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKIKLL 340
>gi|18310960|ref|NP_562894.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168212987|ref|ZP_02638612.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168215604|ref|ZP_02641229.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|21263426|sp|Q8XIY5|ASNA_CLOPE Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|18145642|dbj|BAB81684.1| aspartate-ammonia ligase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170715587|gb|EDT27769.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|182382293|gb|EDT79772.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (336 aa)
Score = 857, Expect = 4.4e-90, Identities = 176/323 (54%), Positives = 225/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK VK IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE SL++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGIERPVSFDMKAMPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFEHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVKSIYGTFKATEDFIVAKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEESLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|170755714|ref|YP_001781139.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169120926|gb|ACA44762.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (340 aa)
Score = 856, Expect = 7.1e-90, Identities = 173/323 (53%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L + RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPEEI FI+S++L  YPN  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE +L +QL +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK IKLL
 S:  18 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNITRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVAFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEEICFITSQELQDTYPNLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEEALEKQLKITGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKIKLL 340
>gi|168208679|ref|ZP_02634304.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170713209|gb|EDT25391.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (336 aa)
Score = 856, Expect = 7.2e-90, Identities = 176/323 (54%), Positives = 225/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK VK IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE SL++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGIERPVSFDMKAMPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFEHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVKSIYGTFKSTEDFIVAKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEESLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|110803224|ref|YP_699255.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium perfringens SM101] >gi|123047246|sp|Q0SRK2|ASNA_CLOPS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|110683725|gb|ABG87095.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens SM101] (336 aa)
Score = 856, Expect = 7.3e-90, Identities = 175/323 (54%), Positives = 225/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK V+ IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE SL++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGIERPVSFDMKAIPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFKHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVRSIYSTFKATEDFIVSKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEESLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|187779847|ref|ZP_02996320.1| hypothetical protein CLOSPO_03443 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187773472|gb|EDU37274.1| hypothetical protein CLOSPO_03443 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (349 aa)
Score = 855, Expect = 7.9e-90, Identities = 174/323 (53%), Positives = 224/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY + + ++E+ +YE F E +LPEEI FI+S++L  YP+  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE SL +QL +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK I LL
 S:  27 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNLTRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVAFDMKDLKEEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKVIKKEDRNKETLKSIVNKIYSVFKETEREICSQYEGFNE-ILPEEICFITSQELEDTYPDLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEESLEKQLKIAGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKINLL 349
>gi|110799543|ref|YP_696657.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168204838|ref|ZP_02630843.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|123049689|sp|Q0TNY3|ASNA_CLOP1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|110674190|gb|ABG83177.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170663531|gb|EDT16214.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (336 aa)
Score = 855, Expect = 8.2e-90, Identities = 175/323 (54%), Positives = 225/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK V+ IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE SL++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGIERPVSFDMKAMPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFEHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVRSIYGTFKATEDFIVAKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEESLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|170758848|ref|YP_001786925.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169405837|gb|ACA54248.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (340 aa)
Score = 855, Expect = 8.2e-90, Identities = 173/323 (53%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPEEI FI+S++L  YP+  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE +L +QL +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK IKLL
 S:  18 LGIRETEVAIKEVKDFFERTLAEKLNLTRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVAFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWERVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEEICFITSQELQDTYPDLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEEALEKQLKITGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKIKLL 340
>gi|116630339|ref|YP_815606.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116095921|gb|ABJ61073.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (353 aa)
Score = 855, Expect = 8.5e-90, Identities = 170/324 (52%), Positives = 230/324 (70%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L+I +T+ AI FI++ FQ +A L + R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+F    + E+ SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE I K ERN++TLK VK+I++ I+ +KEV +Y  +  LP EITFI++++L R+P+ TP ERE IA + KAVF++ IGD L  GKPHD RAPDYDDW+LNGD++ W E + LE+SSMGIRV E SL QL K++  R L FHK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP ++EE E  +++L
 S:  29 SLTIRDTEAAIVFIRETFQDKIAEKLNVQRMSAPMFVEKSTGLNDNLNGVERPVSFDMKAMPNDTIEVVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRRDEDLDNFHSIYVDQWDWEKIISKDERNIDTLKDTVKQIFKAIKETEKEVAARYP-SSTYRLPNEITFITTQELEDRWPDLTPDEREDKIAKEKKAVFLMKIGDKLKRSGKPHDGRAPDYDDWQLNGDLLFWYEPLQRKLEISSMGIRVSEESLKTQLKKAHAEERAALPFHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPPKMIEECEAAGMQML 353
>gi|90962008|ref|YP_535924.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|122448900|sp|Q1WTD6|ASNA_LACS1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|90821202|gb|ABD99841.1| Aspartate--ammonia ligase [Lactobacillus salivarius UCC118] (336 aa)
Score = 853, Expect = 1.4e-89, Identities = 175/323 (54%), Positives = 233/323 (72%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPN-KTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ETQ+AI++I++ FQ   + L+RV+AP+ +E++ GIND+LNG E PV+FT D G + E+ SLAKWKRM L KY  LHEG+Y +MNAIRKDE L + HS YVDQWDWE I K ERN +TLK V+ I+++++ + EV K+  A  LP++I FI+S++L +YP + K+RE I +  VF++ IGD L GK HD RAPDYDDWKLNGDI+ W E + ALELSSMGIRVDE S+VEQL K+ + R +L +HK ++NKE PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ+S+WP ++L++ E+N I +L
 S:  13 LSIRETQEAIRYIRETFQDEFGKEMGLNRVSAPMYVEKSSGINDNLNGYEKPVSFTMKDMPGETIEVVHSLAKWKRMALKKYGFGLHEGLYTNMNAIRKDEDLDNFHSSYVDQWDWEKVISKDERNEKTLKETVELIFKVVKHMEHEVWYKFP-NAVYHLPDKIHFITSQELEDKYPELEDAKDRENAICKELGCVFVMQIGDVLKSGKRHDGRAPDYDDWKLNGDILFWYEPLQCALELSSMGIRVDEDSMVEQLKKTGDEDRLKLQYHKMILNKELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHVGEVQASIWPDEMLKKCEENGIHIL 336
>gi|182624442|ref|ZP_02952226.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177910445|gb|EDT72822.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (336 aa)
Score = 853, Expect = 1.6e-89, Identities = 175/323 (54%), Positives = 224/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK VK IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE L++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGLERPVSFDMKAMPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFEHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVKSIYGTFKATEDFIVAKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEERLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|153809855|ref|ZP_01962523.1| hypothetical protein RUMOBE_00236 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149834033|gb|EDM89113.1| hypothetical protein RUMOBE_00236 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (335 aa)
Score = 852, Expect = 1.7e-89, Identities = 168/324 (51%), Positives = 225/324 (69%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L++ +TQ AIK +KD FQ L+ L L RV+AP+ + + G+ND+LNG E PV+F  G  + EI SLAKWKR L KY   EG+Y DM AIR+DE L +IHS+YVDQWDWE I K ER +ETL  V+ IY ++R +K + +Y++ E +LP+EI F+S+++L+ YP+ TPKERE I + AVF++ +G LS+G+ HD RAPDYDDW+LNGDI+V+   ALELSSMGIRVDE +L QL ++ + R+EL F K ++NKE PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEV SLWP+ I + AE+ + LL
 S:  13 DLNLHDTQVAIKTVKDFFQQTLSQKLNLLRVSAPIFVSPSSGLNDNLNGVERPVSFDIKGQDENAEIVHSLAKWKRYALKKYGFAHGEGLYTDMVAIRRDEDLDNIHSVYVDQWDWEKIISKEERTMETLINTVRSIYSVLRKTEKYMAVQYDYI-EEILPKEIAFVSTQELVDMYPDLTPKEREYKIVKEKGAVFLMQVGKTLSNGERHDGRAPDYDDWELNGDILVYYPVLDIALELSSMGIRVDEEALDRQLTEAGCDDRRELPFQKAILNKELPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVHVSLWPESITKAAEEAGVNLL 335
>gi|169343733|ref|ZP_02864732.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169298293|gb|EDS80383.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (336 aa)
Score = 851, Expect = 2.5e-89, Identities = 175/323 (54%), Positives = 224/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ ET+ AIK +KD F+ +LA L L RV+APL + + G+NDDLNG E PV+F    + +I SLAKWKR+ L +YE  EG+Y DMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ERNLETLK VK IY  + + + KY  E +LPE+ITFI+S++L RYP+ T KERE I ++ AVFIIGIG L+ G+ HD R+PDYDDW LNGD++ +   A+ELSSMGIRVDE L++QL +  RKEL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D++  E+NNI LL
 S:  14 LSLRETEVAIKELKDFFEDSLAKNLNLTRVSAPLFVNKGSGLNDDLNGIERPVSFDMKAMPEFNIQIVHSLAKWKRLALHRYEFEHGEGLYTDMNAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIIDKEERNLETLKETVKSIYGTFKSTEDFIVAKYPHI-EKILPEDITFITSQELEDRYPDLTSKERETAICKEFGAVFIIGIGGKLASGEKHDDRSPDYDDWTLNGDLLFYYPLFDEAVELSSMGIRVDEERLLKQLKIAECEERKELPFHQMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASMWDEDMIRTCEENNIHLL 336
>gi|158319284|ref|YP_001511791.1| asparagine synthetase AsnA [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158139483|gb|ABW17795.1| Aspartate--ammonia ligase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (337 aa)
Score = 849, Expect = 3.8e-89, Identities = 174/324 (53%), Positives = 227/324 (70%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +LSI ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL +  G+ND+LNG E PV+F  D G  EI SLAKWKRM LG+Y  + EG+Y DM+AIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K ER  LK +V++IYE+ +   V K Y  +N+LPE+ITFI+S++L RYP + K+RE IA +Y AVFI+ IG L G+ HD RAPDYDDW+LNGDI+ WN   LELSSMGIRVDE +L +QL +  RK+LDFH+ ++ K+ PY++GGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W K++++ EK+++ LL
 S:  14 SLSIKETEVAIKQLKDFFERELAKTLNLTRVSAPLFVCPETGMNDNLNGVERPVSFDIKDIKGQYVEIVHSLAKWKRMALGRYGFEVGEGLYTDMDAIRRDEDLDNIHSIYVDQWDWEKIITKEERTEAKLKEIVERIYEVFKRTGDYVEKLYPEL-KNILPEKITFITSQELEDRYPGLSSKDREHAIAKEYGAVFIMKIGGKLLSGERHDGRAPDYDDWELNGDILFWNPLLNIGLELSSMGIRVDEDTLEKQLSIAGCEDRKKLDFHRLVLEKKLPYTVGGGIGQSRICMFFLQKAHIGEVQASIWSKEMIDFCEKHHMPLL 337
>gi|168180161|ref|ZP_02614825.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182669176|gb|EDT81152.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (340 aa)
Score = 848, Expect = 6.0e-89, Identities = 173/323 (53%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPE+I FI+S++L  YP+  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE SL +QL +  RK L+FH+ L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK IKLL
 S:  18 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNLTRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGIERPVDFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEKICFITSQELQDTYPDLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEESLEKQLKITGCEDRKNLEFHRLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKAKIKLL 340
>gi|150010288|ref|YP_001305031.1| asparagine synthetase AsnA [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|166219929|sp|A6LI95|ASNA_PARD8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|149938712|gb|ABR45409.1| aspartate-ammonia ligase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (345 aa)
Score = 847, Expect = 6.6e-89, Identities = 174/323 (53%), Positives = 228/323 (70%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAE--NLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +T+ IK IKD FQ NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG+E VTF  D N  EI SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE + ++ER ++ LK +V++IY +  + V  YE F +  LP++I FI SEDLLQ+YP TPKERE I +Y AVFIIGIG +LS+G+ HD RAPDYDDW     LNGD++VW++  ++ELSSMGIRV++ +L+ QLD   +KEL FHK+L++ E P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+++ +EA  + L+
 S:  14 LNLSQTEMGIKKIKDFFQQNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGTERAVTFPIKDLNDSKAEIVHSLAKWKRLTLADYHIEEGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVMSESERKIDFLKEIVRRIYAAMVRTEYLV---YEMFPQIRPTLPQQIHFIHSEDLLQKYPTFTPKEREDAITKEYGAVFIIGIGCSLSNGEKHDGRAPDYDDWSTIAENGQTGLNGDLLVWDDVLNRSMELSSMGIRVNKEALLRQLDICKAGEKKELYFHKRLLSGELPQSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEEMRKEARAAGMMLI 345
>gi|148379475|ref|YP_001254016.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933488|ref|YP_001383852.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153937625|ref|YP_001387402.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148288959|emb|CAL83046.1| putative aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929532|gb|ABS35032.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152933539|gb|ABS39038.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum A str. Hall] (340 aa)
Score = 845, Expect = 1.4e-88, Identities = 173/323 (53%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +N G+ND+LNG E PV F  D   EI SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE IKK +RN ETLK +V KIY  + ++ + +YE F E +LPE+I FI+S++L  YP+  KERE I + AVF++ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ WN  + A ELSSMGIRVDE SL +QL +  RK+L+FHK L+ + PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEVQ+S+WP ++E+ EK I LL
 S:  18 LGIRETEVAIKKVKDFFERTLAEKLNLTRVSAPLFVRKNTGMNDNLNGVERPVDFDMKDLQDEMIEIVHSLAKWKRMALHRYDFKVGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKVIKKEDRNKETLKAIVNKIYSAFKETERYICSQYEGFNE-ILPEKICFITSQELQDTYPDLDSKEREDAITKEKGAVFLMEIGGVLASGEKHDGRAPDYDDWTLNGDILFWNPVLERAFELSSMGIRVDEESLEKQLKIAGCEDRKKLEFHKLLLEGKLPYTVGGGIGQSRICMYFLRKAHIGEVQASIWPDLMIEDCEKVKINLL 340
>gi|184156078|ref|YP_001844418.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183227422|dbj|BAG27938.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (336 aa)
Score = 843, Expect = 2.2e-88, Identities = 169/323 (52%), Positives = 228/323 (70%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ET++AI++I++ FQ +  L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+FT D G + EI SLAKWKR L KY  LHEG+Y +MNAIRKDE L + HSIYVDQWDWE I K ER  TLK V++++++I+ + EV K+  A  LP+EI F++++ L R+P +P ERE IA +  VF++ IGD L  G+PHD RAPDYDDW LNGDII W E ++ LE+SSMGIRVDE ++ EQL+K++  R EL FH+ L+ + PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ+S+WP+++ E  K I+LL
 S:  13 LSIRETEEAIRYIRETFQDEIGKELNLQRMSAPMFVEQSTGLNDNLNGVEAPVSFTMKDLPGETIEIVHSLAKWKRFALKKYGFGLHEGLYTNMNAIRKDEDLDNFHSIYVDQWDWEKVIAKEERTEATLKATVRQVFKVIKHMEHEVWYKFPQ-AVYHLPDEIHFVTTQGLEDRWPELSPMEREDKIAKELGCVFVMKIGDKLQRSGEPHDGRAPDYDDWSLNGDIIFWYEPLQTKLEVSSMGIRVDERAMKEQLEKAHATDRAELPFHRDLLAGKMPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHVGEVQASIWPEEMKEACAKAKIQLL 336
>gi|160934361|ref|ZP_02081748.1| hypothetical protein CLOLEP_03232 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156867034|gb|EDO60406.1| hypothetical protein CLOLEP_03232 [Clostridium leptum DSM 753] (343 aa)
Score = 842, Expect = 2.6e-88, Identities = 171/323 (52%), Positives = 221/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +SI ET+ AIK IKD F+ L+ AL L RV+APL + + G+ND+LNG E PVTF  + +  EI SLAKWKRM L +Y   EG+Y DMNAIR+DE  ++HSIYVDQWDWE I K ER ++TLK VV +IYE+++ + V  Y  + +LP+ ITF+++ +L RY  T KERER I ++ AVF++GIG L +GKPHD RAPDYDDW LNGDIIV   +ALELSSMGIRVD +L QL+ +  R EL F K L+N E P +IGGGIGQSR+C F L + HIGEVQ+S+WP++ +  E++NI LL
 S:  21 MSIRETEVAIKLIKDFFERELSEALALTRVSAPLFVSPDSGLNDNLNGIERPVTFGIKELDDAPVEIVHSLAKWKRMALKRYGFCKGEGLYTDMNAIRRDEDTDNLHSIYVDQWDWEKIIGKEERTIDTLKTVVNQIYEVLKRTEMYVASFYPQI-KPVLPKHITFVTTAELEDRYCGLTTKERERQIVKEHGAVFLMGIGGALRNGKPHDGRAPDYDDWTLNGDIIVDYPMLDTALELSSMGIRVDAKALRAQLEIAGCMERAELPFQKALLNNELPDTIGGGIGQSRICMFFLRRAHIGEVQASIWPEETIRLCEEHNIHLL 343
>gi|150392340|ref|YP_001322389.1| asparagine synthetase AsnA [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149952202|gb|ABR50730.1| Aspartate--ammonia ligase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (341 aa)
Score = 842, Expect = 2.9e-88, Identities = 169/323 (52%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I ET+ AIK IKD F+ LA L L RV+APL +  GIND+LNG E PV+F  G +  E+ SLAKWKRM L +Y  L EGIY DM+AIR+DE L ++HSIYVDQWDWE I K ER +ETLK V+ IY + + + + + Y  + +LPEEITFI++++L RYP +PKERE I + KAVFII IG ++ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ W   A+ELSSMG+RVDE ++ QL +  R+ L FH+ ++ K PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+++WP ++E EK I LL
 S:  19 LDIRETEIAIKRIKDFFEGRLAEMLNLTRVSAPLFVRPETGINDNLNGVERPVSFEVKGIDNKEVEVVHSLAKWKRMALHRYGFKLGEGIYTDMDAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWERVISKEERRIETLKSTVESIYGVFKDTENYLFQFYPHLGK-MLPEEITFITAQELEDRYPTLSPKERENAITKEKKAVFIIAIGGDMKSGEKHDGRAPDYDDWNLNGDILFWYPMLDQAVELSSMGVRVDEEAMARQLSLAKCEDRQSLVFHQGILTKVLPYTIGGGIGQSRICMFFLKKAHIGEVQAAIWPDKMIETCEKAKIALL 341
>gi|118725342|ref|ZP_01573984.1| Aspartate--ammonia ligase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118665333|gb|EAV71953.1| Aspartate--ammonia ligase [Clostridium cellulolyticum H10] (336 aa)
Score = 842, Expect = 3.0e-88, Identities = 172/324 (53%), Positives = 220/324 (67%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG---EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L I T+ AIK KD F+ LA L L RV+APL +  G+ND+LNG E PV F D GI G  E+ SLAKWKRM L +Y   EG+Y DMNAIR+DE + ++HS+YVDQWDWE I K+ER ETLK +V KI+ + + + ++ Y  + LPE+I F+++++L  YP TPKERE +A + KA+FI+ IGD L G HD RAPDYDDW LNGDI+ +   A E+SSMGIRVDE SLV QL K+  RK L FHK+LINKE PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W D++ E ++NI+LL
 S:  13 SLDIRMTEVAIKKTKDYFESELAKELNLTRVSAPLFVRPETGLNDNLNGVERPVAF--DVKGIGGDTVEVVHSLAKWKRMALKRYGFAPGEGLYTDMNAIRRDEDMDNLHSVYVDQWDWEQIILKSERTEETLKTIVSKIFSVFKRTENYLSGLYPNL-QKYLPEDIFFVTTQELEDMYPELTPKERETALAKEKKAIFIMKIGDTLKSGIKHDGRAPDYDDWALNGDIVFYYPVLDLAYEVSSMGIRVDEDSLVAQLKKAGCEDRKNLKFHKELINKELPYTIGGGIGQSRICMFFLGKAHIGEVQASIWSDDMISECSQHNIQLL 336
>gi|42519814|ref|NP_965744.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|47115603|sp|P61190|ASNA_LACJO Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|41584104|gb|AAS09710.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (336 aa)
Score = 841, Expect = 3.3e-88, Identities = 168/324 (51%), Positives = 232/324 (71%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L+I +T+ AI FI++ FQ +A L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV F    + E+ SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE I K ERN+ETLK VK+I++ I+ +KE++ +Y  +  LP +ITFI++++L R+P+ P+ERE IA + KAVF++ IGD L  GKPHD RAPDYDDW+LNGD++ W E K +E+SSMGIRV E SL EQL K++  R +L FHK L+ + PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP +++E + +IK+L
 S:  12 SLTIRDTEAAIVFIRENFQDKIADKLNLQRMSAPMFVEKSTGLNDNLNGIERPVAFDMKAMPDDTIEVVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRRDEDLDNFHSIYVDQWDWEKIIAKEERNIETLKTTVKQIFKAIKETEKELSARYPG-STYRLPSDITFITTQELEDRWPDLAPEEREDKIAKEKKAVFLMKIGDKLKRSGKPHDGRAPDYDDWELNGDLLFWYEPLKRKIEISSMGIRVSEESLKEQLKKAHTEERSDLPFHKMLLEGKLPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPPEMIESCKAADIKIL 336
>gi|28210498|ref|NP_781442.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium tetani E88] >gi|47115783|sp|Q897F7|ASNA_CLOTE Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|28202935|gb|AAO35379.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium tetani E88] (341 aa)
Score = 841, Expect = 4.0e-88, Identities = 172/323 (53%), Positives = 226/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + ET AIK +KD F+ LA L L RV+APL + +KG+ND+LNG E PV FT D N + EI SLAKWKRM L +Y   EG+Y DMNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE IKK +RN E LK +V+KI++ + ++ +NK Y + E +LPEE+ F+++++L  +P+ T KERE I + KAVF++ IG L G+ HD RAPDYDDW+LNGDI+ WN   A ELSSMGIRVDE SL++QL +N  RKEL FHK L+ K+ PY+IGGGIGQSR+C  L K HIGEVQSS+WP+++++ E+ + +L
 S:  19 LDLKETAIAIKEVKDCFERALAKQLNLIRVSAPLFVRCDKGLNDNLNGVERPVKFTVKDDNEAAVEIVHSLAKWKRMALYRYNFNADEGLYTDMNAIRRDEELDNTHSIYVDQWDWERIIKKEDRNEEYLKDIVRKIFKAFKETEEHINKLYPFLGE-VLPEEVFFMTTQELEDMFPDLTAKEREDAITKEKKAVFLMKIGKTLESGEKHDGRAPDYDDWELNGDILFWNPVLNKAFELSSMGIRVDEESLLKQLKLANCEERKELQFHKMLLEKKLPYTIGGGIGQSRMCMLFLKKAHIGEVQSSIWPEEMIKFCEEKGMTIL 341
>gi|150006626|ref|YP_001301370.1| asparagine synthetase AsnA [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|149935050|gb|ABR41748.1| aspartate-ammonia ligase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (346 aa)
Score = 839, Expect = 6.8e-88, Identities = 170/323 (52%), Positives = 223/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK----------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ NL+ L+L RVTAPL + + GINDDL+G+E V+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I K +R ++ LK +V +IY +R + V + Y  + LP +I FI SE+L Q YP+K+PKERE I+ KY AVFIIGIG LSDGK HDLRAPDYDD+      LNGD++VW++  ++ELSSMGIRVD+ +L+ QL S  RKEL FHK+L+N+ P IGGGIGQSRLC  L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E + ++L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQQNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLSGTERAVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYNIEPGYGIYTDMNAIRADEELGNLHSLYVDQWDWERVITKEQRTVDFLKQIVTRIYAAMRRTEYMVCEMYPQI-KPFLPHDIHFIHSEELCQMYPDKSPKEREHAISQKYGAVFIIGIGCKLSDGKEHDLRAPDYDDYTTINPENGLPGLNGDLLVWDKVLDRSVELSSMGIRVDKEALLRQLTLSGQEKRKELYFHKRLLNETLPLCIGGGIGQSRLCMLYLQKAHIGEIQASIWPEDMRKECAQLGMQLI 346
>gi|160947204|ref|ZP_02094371.1| hypothetical protein PEPMIC_01137 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446338|gb|EDP23333.1| hypothetical protein PEPMIC_01137 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (337 aa)
Score = 838, Expect = 7.1e-88, Identities = 175/324 (54%), Positives = 231/324 (71%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGE--IPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L+I+ETQKAIK IKD F+ NLA+ L L RV+APL +++N GIND+L+G E PV F+   S E I QSLAKWKR+ L Y IP EGIY DMNAIR E+L +IHS+YVDQWDWE I  +RN + L +VKKIY + +  + +++++ + + +LP+++ FIS+++L  +PN TPKERE I  KAVFI IG+ L+ GK HD R+PDYDDW+LNGD+I WN  S+LELSSMGIRV++ L++QL S N RK L +HK L+N E P +IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQSS WP+++L  ++N I LL
 S:  13 DLNIIETQKAIKEIKDFFETNLANELNLTRVSAPLFVKKNTGINDNLSGIEYPVIFSLSEEENSEELEIVQSLAKWKRIALKNYAIPDGEGIYTDMNAIRPCETLDNIHSVYVDQWDWERVISNEDRNEKFLTDIVKKIYNVFKRTDEFLSRRFLNY-QTILPKKVFFISTQELEDMFPNDTPKEREHKITRAKKAVFITKIGNVLNSGKKHDGRSPDYDDWELNGDLIFWNPILNSSLELSSMGIRVNKEILLKQLKISGNEDRKNLKYHKMLLNDELPLTIGGGIGQSRICMFFLQKAHIGEVQSSFWPEEMLNICKENKINLL 337
>gi|116334228|ref|YP_795755.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|122269090|sp|Q03PZ8|ASNA_LACBA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|116099575|gb|ABJ64724.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (335 aa)
Score = 834, Expect = 2.1e-87, Identities = 162/323 (50%), Positives = 228/323 (70%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ +TQ+AI++I++ FQ   L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+FT  G S EI SLAKWKR+ L +Y  LHEG+Y +MNAIRKDE L + HS YVDQWDWE I K ER L+TLK V++I+++I+ + EV K+  A + LP++I FI++++L R+P+ TP+ERE I +  VF++ IG L GK HD RAPDYDDW+LNGDI+ W E K A+E+SSMGIRVD S+ QL ++  R L +H+ ++++E P++IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ++LWP+ ++++ E NI LL
 S:  13 LSVKDTQRAIRYIRETFQDEFGAQLNLSRLSAPMFVEKSTGLNDNLNGIEQPVSFTMQDMGDSQIEIVHSLAKWKRVALKRYGFNLHEGLYTNMNAIRKDEDLDNFHSAYVDQWDWEKVITKEERTLDTLKQTVRQIFKVIKHMEHEVWYKFPE-AVHHLPDKIHFITTQELEDRFPDLTPRERENAITKELGCVFLMQIGGALKSGKRHDGRAPDYDDWQLNGDILFWYEPLKQAIEISSMGIRVDAESMQRQLKIADAEDRLSLPYHQMVLHEEVPFTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHVGEVQAALWPQAMIDQCEAANIHLL 335
>gi|184154422|ref|YP_001842763.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183225766|dbj|BAG26283.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus reuteri F275] (339 aa)
Score = 834, Expect = 2.5e-87, Identities = 168/323 (52%), Positives = 231/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ET+ AI++I++ FQ   L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+F  D  + EI SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIRK+E L + HSIYVDQWDWE I K ER ETLK V+ I+++I+ + EV K+  A  LP+EI F+++++L R+P+ TP ERE IA + AVF++ IGD L  GKPHD RAPDYDDW LNGDII W E + +E+SSMGIRV  S+ QL++++  R++L FHK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP+D++++ E+N+I++L
 S:  16 LSIRETEAAIRYIRETFQDEFGKELNLQRMSAPMFVEKSTGLNDNLNGVEQPVSFEMKDMPNETVEIVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRKEEDLDNFHSIYVDQWDWEKIISKDERTEETLKDTVRDIFKVIKHMEHEVWYKFPQ-AVYHLPDEIHFVTTQELEDRWPDLTPLEREDKIAKELGAVFVMKIGDKLQRSGKPHDGRAPDYDDWSLNGDIIFWYEPLQRRIEVSSMGIRVSPESMKYQLEQADATDREKLPFHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEDMIKKCEENHIQIL 339
>gi|189459660|ref|ZP_03008445.1| hypothetical protein BACCOP_00287 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189433619|gb|EDV02604.1| hypothetical protein BACCOP_00287 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (346 aa)
Score = 834, Expect = 2.5e-87, Identities = 166/323 (51%), Positives = 219/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK----------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ NL+ L+L RVTAPL +  G+NDDLNG E PVTF  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +R ++ LK +V +IY +R + + + Y  + + LP ++ FI S+DLL YP+KTPKERE LI +Y AVFIIGIG LSDG PHD RAPDYDD+      LNGD+++WN   A+ELSSMGIRVD+ +L++QL+ +  R +L FHK+L+  P SIGGGIGQSRLC  L K HIGE+Q+S+WP+++ E + ++L+
 S:  14 LDMKQTELGIKQIKEFFQQNLSSELRLRRVTAPLFVLTGMGMNDDLNGVERPVTFPIKDLGEQRAEVVHSLAKWKRVTLADYNIEPGYGIYTDMNAIRADEELGNLHSLYVDQWDWERVITPEQRTVDFLKSIVTRIYSAMRRTEYMICEVYPQIS-SFLPHDVHFIHSQDLLDMYPDKTPKEREDLITERYGAVFIIGIGGKLSDGNPHDKRAPDYDDYTTIDPKTGLPGLNGDLLIWNSVLGRAIELSSMGIRVDKAALLKQLELAGKEERTKLYFHKRLLEGSLPLSIGGGIGQSRLCMLYLRKAHIGEIQASIWPEEMRRECAELGMQLI 346
>gi|168185637|ref|ZP_02620272.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169296330|gb|EDS78463.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (339 aa)
Score = 833, Expect = 2.7e-87, Identities = 169/324 (52%), Positives = 226/324 (69%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++ + +T+ AIK +KD F+ LA+ L L RV+APL ++ + G+ND+LNG E PV F + D   +I SLAKWKRM L +Y   EG+Y DMNAIR+DE L +IHS+YVDQWDWE I+K +R  LK +V+ IYE+ + + VN KY  + LPE+ITFI+S++L  YPN TPKERE I + AVF++ IGD L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ W   ALELSSMGIRVDE +L QL +++  R EL+FHK L+ K+ PY++GGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D+++E E++ I LL
 S:  16 SMDLKKTEIAIKQLKDFFERELAYKLNLTRVSAPLFVKASSGLNDNLNGVERPVAFDALDIKNEEIQIVHSLAKWKRMALHRYGFKPGEGLYTDMNAIRRDEELDNIHSMYVDQWDWEKVIEKKDRTEAKLKKIVEGIYEVFKSTENFVNDKYPEI-DKTLPEKITFITSQELEDMYPNLTPKERENTITKEKGAVFLMKIGDTLASGEKHDGRAPDYDDWSLNGDILFWYPILNCALELSSMGIRVDEDALRYQLKRASCEERAELEFHKMLLEKKLPYTVGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQTSIWSEDVIKECEESRITLL 339
>gi|194467333|ref|ZP_03073320.1| aspartate/ammonia ligase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194454369|gb|EDX43266.1| aspartate/ammonia ligase [Lactobacillus reuteri 100-23] (336 aa)
Score = 833, Expect = 2.8e-87, Identities = 167/323 (51%), Positives = 231/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ET+ AI++I++ FQ   L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+F  D  + E+ SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIRK+E L + HSIYVDQWDWE I K ER ETLK V+ I+++I+ + EV K+  A  LP+EI F+++++L R+P+ TP ERE IA + AVF++ IGD L  GKPHD RAPDYDDW LNGDII W E + +E+SSMGIRV  S+ QL++++  R++L FHK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP+D++++ E+N+I++L
 S:  13 LSIRETEAAIRYIRETFQDEFGKELNLQRMSAPMFVEKSTGLNDNLNGVEQPVSFEMKDMPSETVEVVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRKEEDLDNFHSIYVDQWDWEKVISKDERTEETLKDTVRDIFKVIKHMEHEVWYKFPQ-AVYHLPDEIHFVTTQELEDRWPDLTPLEREDKIAKELGAVFVMKIGDKLQRSGKPHDGRAPDYDDWSLNGDIIFWYEPLQRRIEISSMGIRVSPESMKYQLEQADATDREKLPFHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEDMIKKCEENHIQIL 336
>gi|111610261|gb|ABH11630.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus helveticus CNRZ32] (337 aa)
Score = 833, Expect = 2.9e-87, Identities = 166/323 (51%), Positives = 230/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG--NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +T+ AI FI++ FQ LA L + R++AP+ +E+ G+ND+LNG E PV F     + EI SLAKWKR+ L KY  +HEG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE I+K ERN +TL++ V KI+ I+ +K V+ ++  +  L + ++FI++++L R+P+ +P ERE IA + K VFI+ IGD L  GKPHD RAPDYDDW+LNGD++ W E +S +E+SSMGIRV E SL EQL K++  R +L FH+ ++ E PYSIGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP+D++E+ E +NI+LL
 S:  13 LTVRDTEAAIVFIRETFQDKLASILGIQRMSAPMFVEQKTGLNDNLNGVERPVAFDVKAMPKEDTIEIVHSLAKWKRLALKKYGFGMHEGLYTNMNAIRRDEDLDNFHSIYVDQWDWEKIIRKEERNTDTLEITVNKIFRAIKETEKLVSARHPG-STYRLGDHVSFITTQELEDRWPDLSPDERENQIAKEEKVVFIMKIGDKLKRSGKPHDGRAPDYDDWQLNGDLVFWYEPLQSKIEISSMGIRVSEESLKEQLKKAHCEERTKLPFHQMILKGELPYSIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEDMVEKCEADNIELL 337
>gi|148545089|ref|YP_001272459.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus reuteri F275] >gi|166988301|sp|A5VMP8|ASNA_LACRF Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|148532123|gb|ABQ84122.1| Aspartate--ammonia ligase [Lactobacillus reuteri F275] (336 aa)
Score = 833, Expect = 3.2e-87, Identities = 168/323 (52%), Positives = 231/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI ET+ AI++I++ FQ   L L R++AP+ +E++ G+ND+LNG E PV+F  D  + EI SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIRK+E L + HSIYVDQWDWE I K ER ETLK V+ I+++I+ + EV K+  A  LP+EI F+++++L R+P+ TP ERE IA + AVF++ IGD L  GKPHD RAPDYDDW LNGDII W E + +E+SSMGIRV  S+ QL++++  R++L FHK L+N E PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP+D++++ E+N+I++L
 S:  13 LSIRETEAAIRYIRETFQDEFGKELNLQRMSAPMFVEKSTGLNDNLNGVEQPVSFEMKDMPNETVEIVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRKEEDLDNFHSIYVDQWDWEKIISKDERTEETLKDTVRDIFKVIKHMEHEVWYKFPQ-AVYHLPDEIHFVTTQELEDRWPDLTPLEREDKIAKELGAVFVMKIGDKLQRSGKPHDGRAPDYDDWSLNGDIIFWYEPLQRRIEVSSMGIRVSPESMKYQLEQADATDREKLPFHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEDMIKKCEENHIQIL 336
>gi|116493207|ref|YP_804942.1| asparagine synthetase AsnA [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|122265329|sp|Q03E72|ASNA_PEDPA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|116103357|gb|ABJ68500.1| aspartate-ammonia ligase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (335 aa)
Score = 832, Expect = 3.4e-87, Identities = 161/323 (49%), Positives = 227/323 (70%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LS+ +TQ+AI++I++ FQ   L L R++AP+ +  G+ND+LNG E PV+F+ D  S EI SLAKWKR+ L +++ +H G+Y +MNAIRKDE L +IHSIYVDQWDWE I ++ERNL TLK V+ I+++I+ + EV KY  A  LP++I F+++++L R+P TPKERE I +  VF++ IG L G+ HD RAPDYDDW+LNGDI+ W E + ALE+SSMGIRV E S+++QL +N  R L +H+ L+N + PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ+S+WP+ ++++ E+N I +L
 S:  13 LSVRQTQEAIRYIRETFQDEFGKELNLSRLSAPMFVPSATGLNDNLNGVETPVSFSMQDMPETSIEIVHSLAKWKRVALKRFDFEMHSGLYTNMNAIRKDEDLDNIHSIYVDQWDWEKVIDQSERNLTTLKETVQTIFKVIKHMEHEVWYKYPE-AVYHLPDQIHFVTTQELEDRFPKLTPKEREDAICKELGCVFLMQIGGTLKSGERHDGRAPDYDDWQLNGDILFWYEPLQKALEISSMGIRVSEESMLKQLKIANAEDRIHLPYHQMLLNHQLPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHVGEVQASVWPQSMIDQCEENQIHIL 335
>gi|161508168|ref|YP_001578139.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|172048189|sp|A8YTK7|ASNA_LACH4 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|160349157|gb|ABX27831.1| Aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (337 aa)
Score = 832, Expect = 3.5e-87, Identities = 166/323 (51%), Positives = 230/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG--NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +T+ AI FI++ FQ LA L + R++AP+ +E+ G+ND+LNG E PV F     + EI SLAKWKR+ L KY  +HEG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE I+K ERN +TL++ V KI+ I+ +K V+ ++  +  L + ++FI++++L R+P+ +P ERE IA + K VFI+ IGD L  GKPHD RAPDYDDW+LNGD++ W E +S +E+SSMGIRV E SL EQL K++  R +L FH+ ++ E PYSIGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP+D++E+ E +NI+LL
 S:  13 LTVRDTEAAIVFIRETFQDKLASILGVQRMSAPMFVEQKTGLNDNLNGVERPVAFDMKAMPKEDTIEIVHSLAKWKRLALKKYGFGIHEGLYTNMNAIRRDEDLDNFHSIYVDQWDWEKIIRKEERNTDTLEITVNKIFRAIKETEKLVSARHPG-STYRLGDHVSFITTQELEDRWPDLSPDERENQIAKEEKVVFIMKIGDKLKRSGKPHDGRAPDYDDWQLNGDLVFWYEPLQSKIEISSMGIRVSEESLKEQLKKAHCEERAKLPFHQMILKGELPYSIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEDMVEKCEADNIELL 337
>gi|118443512|ref|YP_877371.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium novyi NT] >gi|118133968|gb|ABK61012.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium novyi NT] (339 aa)
Score = 832, Expect = 4.3e-87, Identities = 171/324 (52%), Positives = 225/324 (69%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++ + +T+ AIK +KD F+ LA+ L L RV+APL ++ + G+ND+LNG E PV F + D   +I SLAKWKRM L +Y   EG+Y DMNAIR+DE L +IHS+YVDQWDWE IKK +R  LK +V+ IYE+ + + V+ KY  + LPE+ITFI+S++L  YPN TPKERE I + AVF++ IGD L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDI+ W   ALELSSMGIRVDE +L QL K+N  R EL+FHK L+ K+ PY++GGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +D+++E E+ I LL
 S:  16 SMDLKKTEIAIKQLKDFFERELAYKLNLIRVSAPLFVKESSGLNDNLNGIERPVAFDALDIKKEEIQIVHSLAKWKRMALHRYGFKPGEGLYTDMNAIRRDEELDNIHSMYVDQWDWEKVIKKEDRTEAKLKEIVEGIYEVFKSTENFVSDKYPEI-DKTLPEKITFITSQELENMYPNLTPKERENTITKEKGAVFLMKIGDTLASGEKHDGRAPDYDDWSLNGDILFWYPVLNCALELSSMGIRVDEDALKYQLKKANCEERAELEFHKMLLEKKLPYTVGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQASIWSEDVIKECEELGITLL 339
>gi|167770391|ref|ZP_02442444.1| hypothetical protein ANACOL_01734 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167667398|gb|EDS11528.1| hypothetical protein ANACOL_01734 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (343 aa)
Score = 831, Expect = 5.3e-87, Identities = 161/323 (49%), Positives = 205/323 (63%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I+ET+ AIK KD F+ LA AL L RV+APL +  G+NDDLNG E PV F   G  +I SLAKWKRM LG+Y   G+Y DMNAIR+DE L ++HS+YVDQWDWE I + +R +ET++ V+ I  +  Q +  +  E LPE+I+F++S+ L  YP TPKERE  A KY AVF+ IG L GKPHD RAPDYDDW LNGDI++W   ALE+SSMGIRVD +L QL+ +  R L FH+ L+  P ++GGGIGQSR+C LL K HIGEVQ+S+WP D+ +  + I LL
 S:  22 LDIMETEIAIKLAKDTFERELARALTLTRVSAPLFVRPETGLNDDLNGVERPVQFDILDLGADVQIVHSLAKWKRMALGRYGFAPQTGLYTDMNAIRRDEELDNLHSVYVDQWDWEKVITREQRTMETVEDAVRSIMGALCKTQNVLADAFTAL-ERFLPEQISFVTSQQLEDEYPELTPKERENAAAQKYGAVFVSQIGGKLRSGKPHDGRAPDYDDWSLNGDILIWYPVLGRALEISSMGIRVDAAALKRQLETAGCMQRAGLPFHRMLLEDRLPLTMGGGIGQSRICMALLQKAHIGEVQASVWPDDMHDACAASGIHLL 343
>gi|148323992|gb|EDK89242.1| aspartate--ammonia ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (327 aa)
Score = 830, Expect = 6.3e-87, Identities = 173/324 (53%), Positives = 223/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L ILET+ AIK +KD F+ +L+ L L RV+APL +  G+ND+LNG+E PV+F + +G  EI SLAKWKRM L +Y I H+GIY DMNAIR+DE  IHS YVDQWDWE I K +RN E LK VV+KIY + + ++ + +Y  + L PEEITFI++++L +YPN TPK RE  A +Y A+F++ IG LS G+ HD RAPDYDDW LNGDII     LELSSMGIRVDE SL EQL +N  R+ L +H+ ++NK PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +++ E  + NIKLL
 S:   6 SLDILETEIAIKKVKDFFESHLSKELDLLRVSAPLFVIPESGLNDNLNGTERPVSFDTK-SGERVEIVHSLAKWKRMALYRYNIENHKGIYTDMNAIRRDEDTDFIHSYYVDQWDWEKIISKEDRNEEYLKEVVRKIYSVFKATEEYITNEYPKLTKKL-PEEITFITAQELENKYPNLTPKNREHAAAKEYGAIFLMKIGGKLSSGEKHDGRAPDYDDWDLNGDIIFNYPLLGIGLELSSMGIRVDEKSLDEQLKIANCEDRRSLPYHQMILNKVLPYTIGGGIGQSRICMFFLDKLHIGEVQASIWSEEVHEICRQMNIKLL 327
>gi|160881573|ref|YP_001560541.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430239|gb|ABX43802.1| Aspartate--ammonia ligase [Clostridium phytofermentans ISDg] (337 aa)
Score = 830, Expect = 7.1e-87, Identities = 167/323 (51%), Positives = 222/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I +TQ AIK +KD F+ LA L L RV+APL +  G+ND+L+G E PV+F  + +  EI SLAKWKRM L KY   EG+Y DMNAIR+DE  +IHSI+VDQWDWE +  ERN+ETLK VV+ +Y+ ++ + ++ KY++ + +LP+EI F+++++L  YPN TPK+RE IA  AVFI+ IG L+ G+ HD RAPDYDDW LNGDIIV+   ALELSSMGIRVDE SL QL+ ++  R +L F K ++N+E PY++GGGIGQSR+C F L K HIGEVQSS+W ++ +E+  N I LL
 S:  15 LDIKDTQGAIKHVKDHFERQLAKQLNLTRVSAPLFVRPETGLNDNLSGVERPVSFGVKEQDDAEVEIVHSLAKWKRMALKKYGFAYGEGLYTDMNAIRRDEDTDNIHSIFVDQWDWEKILLHDERNVETLKSVVRSVYQALKDTEHYISDKYDYIGK-ILPKEIAFVTTQELENMYPNDTPKDREYKIAKLKGAVFIMQIGGALASGEKHDGRAPDYDDWSLNGDIIVYYPVLDIALELSSMGIRVDETSLANQLEIADCKDRAKLPFQKAVLNRELPYTVGGGIGQSRICMFFLRKAHIGEVQSSIWKEEDIEKLGNNGITLL 337
>gi|30019890|ref|NP_831521.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|168134622|ref|ZP_02577851.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus B4264] >gi|47115753|sp|Q81F55|ASNA_BACCR Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|29895435|gb|AAP08722.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus ATCC 14579] (327 aa)
Score = 828, Expect = 1.0e-86, Identities = 166/323 (51%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R +E L+ V+ IY I + + + +KY F  LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVEYLQKTVQTIYGIFKDLEDHLFEKYP-FLGKYLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|34763200|ref|ZP_00144165.1| Aspartate--ammonia ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887138|gb|EAA24244.1| Aspartate--ammonia ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (327 aa)
Score = 828, Expect = 1.0e-86, Identities = 174/324 (53%), Positives = 221/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L ILET+ AIK +KD F+ LA L L RV+APL +  G+ND+LNG+E PV+F + +G  EI SLAKWKRM L +Y I H+GIY DMNAIR+DE  IHS YVDQWDWE I K +RN E LK V+KIY + + ++ + +Y  + L PEEITFI+S++L +YPN TPK RE  A +Y A+F++ IG LS G+ HD RAPDYDDW LNGDII     LELSSMGIRVDE SL EQL +N  R+ L +H+ ++NK PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +++ E  + NIKLL
 S:   6 SLDILETEIAIKKVKDFFESRLAKELDLLRVSAPLFVIPESGLNDNLNGTERPVSFDTK-SGERVEIVHSLAKWKRMALYRYNIENHKGIYTDMNAIRRDEDTDFIHSYYVDQWDWEKIISKEDRNEEYLKETVRKIYCVFKETEEYITTEYPKLTKKL-PEEITFITSQELENKYPNLTPKNREHAAAKEYGAIFLMKIGGKLSSGEKHDGRAPDYDDWDLNGDIIFNYPLLGIGLELSSMGIRVDEKSLDEQLKIANCEDRRSLPYHQMILNKVLPYTIGGGIGQSRICMFFLDKLHIGEVQASIWSQEVHEICRQMNIKLL 327
>gi|188587650|ref|YP_001921715.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188497931|gb|ACD51067.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (337 aa)
Score = 828, Expect = 1.2e-86, Identities = 171/322 (53%), Positives = 220/322 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      S++ET+ IK IKD F+ LA +L L RV+APL +E  G+ND+LNGSE PV+F   G  +I SLAKWKR L +Y   EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE I K +RNL+TLK +VKKIY + + + +  K   E LPE+I FI++++L  YP KT KERE LIA + AVFI+ IGD L G+ HD R+PDYDDW +NGDII +  + A E+SSMGIRVDE +L+ QL ++N  RK L+FHK L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W + L  EK I+LL
 S:  17 SLIETEVHIKKIKDFFERALAESLNLTRVSAPLFVEPQTGMNDNLNGSERPVSFDVLATGKDVQIVHSLAKWKRYSLYRYGFEAGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKIIDKEDRNLDTLKDIVKKIYTVFKKAE-DFACKESMDEEKFLPEDIFFITTQELEDMYPGKTGKEREDLIAKEKGAVFIMQIGDVLKSGEKHDGRSPDYDDWTMNGDIIFYYPILERAFEVSSMGIRVDEKALLRQLKEANCEDRKNLEFHKMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLKKAHIGEVQASIWDEKNLNACEKYGIRLL 337
>gi|152975224|ref|YP_001374741.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189046373|sp|A7GNN8|ASNA_BACCN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|152023976|gb|ABS21746.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (327 aa)
Score = 827, Expect = 1.3e-86, Identities = 166/323 (51%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R +E L+ V+ IY I + + + +KY F  LPE+I FI+S++L +YP TPKERE IA +Y AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + +++ DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP ++ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLGLFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVEYLQETVRTIYGIFKDLEDHLFEKYP-FLGKYLPEDIAFITSQELEDKYPELTPKEREHAIAKEYGAVFIIGIGDVLRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSQSLDEQLTKAGEDFKRDYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDEMREACKKENIHLF 327
>gi|58338140|ref|YP_194725.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|75507531|sp|Q5FHY0|ASNA_LACAC Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|58255457|gb|AAV43694.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus acidophilus NCFM] (336 aa)
Score = 827, Expect = 1.5e-86, Identities = 167/323 (51%), Positives = 231/323 (71%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG---EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +T+ AI +I++ FQ LA L + R++AP+ +E+ G+ND+LNG E PV F D  I   E+ SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE I K ERN +TL+V V KI++ I+ +K V +Y  +  L + ++FI++++L R+P +P+ERE IA + KAVFI+ IGD L  GKPHD RAPDYDDW+LNGD+I W E +S +E+SSMGIRV E SL EQL K++  R++L FHK L+ + PY+IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP++++E+ E ++I LL
 S:  13 LTVRDTEAAIVYIRETFQDKLASILGVQRMSAPMFVEKASGLNDNLNGVERPVGF--DMKAIPDSEIEVVHSLAKWKRLALKRYGFGMHEGLYTNMNAIRRDEDLDNFHSIYVDQWDWEKIIAKEERNTDTLEVTVMKIFKAIKATEKLVTARYPG-STYRLGDHVSFITTQELEDRWPELSPEERENKIAKEEKAVFIMKIGDKLKRSGKPHDGRAPDYDDWQLNGDLIFWYEPLQSKIEVSSMGIRVSEESLREQLKKAHCEDREKLPFHKMLLEGKLPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPEEMIEKCESDHIHLL 336
>gi|196041258|ref|ZP_03108553.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196027966|gb|EDX66578.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus NVH0597-99] (327 aa)
Score = 825, Expect = 2.3e-86, Identities = 164/323 (50%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY + + LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLEDHLFEKYPFLGK-YLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSTSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|153813832|ref|ZP_01966500.1| hypothetical protein RUMTOR_00038 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145848228|gb|EDK25146.1| hypothetical protein RUMTOR_00038 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (336 aa)
Score = 824, Expect = 3.2e-86, Identities = 169/323 (52%), Positives = 220/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L+I ET+ AIK +KD F+ LA +L L RV+APL +  G+ND+LNG E PV+F  + +  EI SLAKWKR L KY   EG+Y DM AIR+DE  +IHS+YVDQWDWE I K ERN+ETL+ V+K+Y ++ + ++++Y + E LLP++I FI+S++L  +P+ TPKERE IA  AVFI IG L+ G+ HD RAPDYDDW+LNGDIIV+   ALELSSMGIRVDE SL QL +  R +L F K L++ E PY++GGGIGQSR+C + L K HIGEV SS+WP+ I+E A +N I LL
 S:  14 LTIRETEVAIKEVKDHFERALAKSLHLTRVSAPLFVLPQSGMNDNLNGIERPVSFGIKEQDDACAEIVHSLAKWKRYALKKYGFHSGEGLYTDMTAIRRDEDTDNIHSLYVDQWDWEKIISKEERNMETLEYTVRKVYSALKDTEDYISRRYNYI-EPLLPDDIFFITSQELEDMFPDCTPKERELRIAKAKGAVFISQIGKVLASGEKHDGRAPDYDDWELNGDIIVYYPVLDIALELSSMGIRVDEESLKSQLKTAGCEDRAKLPFQKSLLDGELPYTVGGGIGQSRICMYYLRKAHIGEVHSSMWPESIVETASENGIHLL 336
>gi|168695405|ref|ZP_02727682.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168715941|ref|ZP_02748218.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|168722797|ref|ZP_02755074.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168731310|ref|ZP_02763587.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196126846|ref|ZP_03118595.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|196161646|ref|ZP_03122207.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile CIP 107932] (333 aa)
Score = 823, Expect = 4.1e-86, Identities = 171/324 (52%), Positives = 223/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L++++TQ AIK +KD F++ L++ L L RV++PL +  G ND+LNG E V+F    + EI QSLAKWKR+ L KY  + G+Y DMNAIRK+E L +IHS+YVDQWDWEL I K+ RN +TLK VVK++Y + + + V  YE  E +LPEEITFI+S++L  YP +PKERE I + KAVFI IG L G+ HD R+PDYDDW+LNGDI+ +N  SALELSSMGIRVDE SL QL +  RKE D+HK L+N E PY+IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQ +WP+D+++   I+LL
 S:  12 SLNVIDTQIAIKKLKDFFEMRLSNELNLIRVSSPLFVLPETGANDNLNG-EKAVSFDIPFMNKNAEIVQSLAKWKRLALKKYGFEVGSGLYTDMNAIRKNEELDNIHSLYVDQWDWELVIDKSSRNEKTLKDVVKRLYGVFKDTEIFVCSMYEGIKE-ILPEEITFITSQELEDMYPELSPKEREDKIVKEKKAVFITQIGKTLISGEKHDGRSPDYDDWELNGDILFYNPVLDSALELSSMGIRVDEESLDRQLKLAGCEERKEFDYHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRICMYFLQKAHIGEVQVGVWPQDMIQNCSSAGIELL 333
>gi|47565538|ref|ZP_00236579.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus G9241] >gi|47557528|gb|EAL15855.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus G9241] (327 aa)
Score = 822, Expect = 5.0e-86, Identities = 165/323 (51%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY F  LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLENHLFEKYP-FLGKYLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|42780949|ref|NP_978196.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47605385|sp|P61397|ASNA_BACC1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|42736870|gb|AAS40804.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus ATCC 10987] (327 aa)
Score = 822, Expect = 5.2e-86, Identities = 164/323 (50%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY + + LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKRSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLEDHLFEKYPFLGK-YLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|126700309|ref|YP_001089206.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile 630] >gi|145953160|ref|ZP_01802168.1| hypothetical protein CdifQ_04003139 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|115251746|emb|CAJ69581.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium difficile 630] (336 aa)
Score = 822, Expect = 5.4e-86, Identities = 171/324 (52%), Positives = 223/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L++++TQ AIK +KD F++ L++ L L RV++PL +  G ND+LNG E V+F    + EI QSLAKWKR+ L KY  + G+Y DMNAIRK+E L +IHS+YVDQWDWEL I K+ RN +TLK VVK++Y + + + V  YE  E +LPEEITFI+S++L  YP +PKERE I + KAVFI IG L G+ HD R+PDYDDW+LNGDI+ +N  SALELSSMGIRVDE SL QL +  RKE D+HK L+N E PY+IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQ +WP+D+++   I+LL
 S:  15 SLNVIDTQIAIKKLKDFFEMRLSNELNLIRVSSPLFVLPETGANDNLNG-EKAVSFDIPFMNKNAEIVQSLAKWKRLALKKYGFEVGSGLYTDMNAIRKNEELDNIHSLYVDQWDWELVIDKSSRNEKTLKDVVKRLYGVFKDTEIFVCSMYEGIKE-ILPEEITFITSQELEDMYPELSPKEREDKIVKEKKAVFITQIGKTLISGEKHDGRSPDYDDWELNGDILFYNPVLDSALELSSMGIRVDEESLDRQLKLAGCEERKEFDYHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRICMYFLQKAHIGEVQVGVWPQDMIQNCSSAGIELL 336
>gi|65319129|ref|ZP_00392088.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Bacillus anthracis str. A2012] (322 aa)
Score = 822, Expect = 5.5e-86, Identities = 165/323 (51%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY F  LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   1 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLEDHLFEKYP-FLGKYLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 322
>gi|168141913|ref|ZP_02585142.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus G9842] (327 aa)
Score = 822, Expect = 5.7e-86, Identities = 164/323 (50%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V+ IY I + + + +KY + + LPEEI FI+S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+  +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVQTIYGIFKDLEDHLFEKYPFLGK-YLPEEIVFITSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLRAACKKENIHLF 327
>gi|30261854|ref|NP_844231.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47527094|ref|YP_018443.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49184687|ref|YP_027939.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481104|ref|YP_035988.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52143614|ref|YP_083214.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus E33L] >gi|118477276|ref|YP_894427.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|165869279|ref|ZP_02213938.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166992428|ref|ZP_02258888.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus AH820] >gi|167633287|ref|ZP_02391612.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167638722|ref|ZP_02396997.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170686225|ref|ZP_02877447.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707341|ref|ZP_02897796.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177650474|ref|ZP_02933441.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190566364|ref|ZP_03019282.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196033482|ref|ZP_03100894.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus W] >gi|196045040|ref|ZP_03112273.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|81688508|sp|Q63D03|ASNA_BACCZ Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|81696871|sp|Q6HKD8|ASNA_BACHK Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219923|sp|A0RCH7|ASNA_BACAH Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|47115755|sp|Q81S64|ASNA_BACAN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|30256082|gb|AAP25717.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47502242|gb|AAT30918.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49178614|gb|AAT53990.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49332660|gb|AAT63306.1| aspartate-ammonia ligase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51977083|gb|AAU18633.1| aspartate-ammonia ligase [Bacillus cereus E33L] >gi|118416501|gb|ABK84920.1| aspartate-ammonia ligase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|164714719|gb|EDR20237.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167513186|gb|EDR88557.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167531325|gb|EDR94003.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127840|gb|EDS96712.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170669922|gb|EDT20663.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172083618|gb|EDT68678.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190562499|gb|EDV16466.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195993916|gb|EDX57872.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus W] >gi|196024042|gb|EDX62716.1| aspartate--ammonia ligase [Bacillus cereus 03BB108] (327 aa)
Score = 822, Expect = 5.7e-86, Identities = 165/323 (51%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY F  LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLEDHLFEKYP-FLGKYLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|166983741|ref|ZP_02255128.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus AH187] >gi|168160075|ref|ZP_02595308.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus H3081.97] (327 aa)
Score = 822, Expect = 5.9e-86, Identities = 165/323 (51%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V IY I + + + +KY F  LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVLTIYGIFKDLEDHLFEKYP-FLGKYLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDYKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|163939657|ref|YP_001644541.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163861854|gb|ABY42913.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (327 aa)
Score = 822, Expect = 6.1e-86, Identities = 164/323 (50%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V+ IY I + + + +KY F  LPEEI FI+S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +++ ELSSMGIRVD +L EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+ E +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTIDYLQKTVQTIYGIFKELEGHLFEKYP-FLGKYLPEEIIFITSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRASDYDDWKLNGDILFWHPVLQASFELSSMGIRVDSKALDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLREACKKENIHLF 327
>gi|154503368|ref|ZP_02040428.1| hypothetical protein RUMGNA_01192 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796035|gb|EDN78455.1| hypothetical protein RUMGNA_01192 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (336 aa)
Score = 822, Expect = 6.3e-86, Identities = 169/323 (52%), Positives = 221/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L+I ET+ AIK IKD F+ +LA +L L RV+APL ++  G+ND+LNG E PV+F  +   EI SLAKWKR L Y   EG+Y DM+AIR+DE  +IHSIYVDQWDWE I K ERN+ETL+ V+K+Y ++ + ++++Y + E LLP++I FI+S++L  YP  KERE +A + A+F+ IG L+ G+ HD RAPDYDDW+LNGDIIV+   ALELSSMGIRVDE +L +QL S  R +L F K L+N+E PY+IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSSLWP DI  A ++ I+LL
 S:  14 LTIRETEVAIKEIKDYFERSLAKSLHLTRVSAPLFVKPESGLNDNLNGVERPVSFGIKEQEDTPAEIVHSLAKWKRYALKHYGFHSGEGLYTDMSAIRRDEDTDNIHSIYVDQWDWEKVISKEERNMETLQYTVRKVYSALKETEDYISRRYNYI-EPLLPDDIFFITSQELEDLYPGCDAKEREHRLAKEKGAIFVAQIGKVLASGEKHDGRAPDYDDWELNGDIIVYYPVLDIALELSSMGIRVDEEALAKQLKLSGCEDRAKLPFQKSLLNRELPYTIGGGIGQSRICMYYLRKAHIGEVQSSLWPDDIYNCALEHGIQLL 336
>gi|167934678|ref|ZP_02521753.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus cereus AH1134] (327 aa)
Score = 821, Expect = 6.7e-86, Identities = 163/323 (50%), Positives = 217/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVDQWDWE ++K R ++ L+ V+ IY I + + + +KY + + LPEEI F++S++L +YP TPK+RE IA ++ AVFIIGIGD L G+ HD RA DYDDWKLNGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+  +K NI L 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDQWDWEKIVQKEWRTVDYLQKTVQTIYGIFKDLEDHLFEKYPFLGK-YLPEEIVFVTSQELEDKYPELTPKDREHAIAKEHGAVFIIGIGDALRSGEKHDGRAADYDDWKLNGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLRAACKKENIHLF 327
>gi|196166186|ref|ZP_03126717.1| asparagine synthetase AsnA [Clostridium difficile QCD-23m63] (333 aa)
Score = 820, Expect = 8.7e-86, Identities = 171/324 (52%), Positives = 223/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L++++TQ AIK +KD F++ L++ L L RV++PL +  G ND+LNG E V+F    + EI QSLAKWKR+ L KY  + G+Y DMNAIRK+E L +IHS+YVDQWDWEL I K+ RN +TLK VVK++Y + + + V  YE  E +LPEEITFI+S++L  YP +PKERE I + KAVFI IG L G+ HD R+PDYDDW+LNGDI+ +N  SALELSSMGIRVDE SL QL +  RKE D+HK L+N E PY+IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQ +WP+D+++   I+LL
 S:  12 SLNVIDTQIAIKKLKDFFEMRLSNELNLIRVSSPLFVLPETGANDNLNG-EKAVSFDIPFMNKNAEIVQSLAKWKRLALKKYGFEVGSGLYTDMNAIRKNEELDNIHSLYVDQWDWELVIDKSSRNEKTLKDVVKRLYGVFKDTEIFVCSMYEDIKE-ILPEEITFITSQELEDMYPELSPKEREDKIVKEKKAVFITQIGKTLISGEKHDGRSPDYDDWELNGDILFYNPVLDSALELSSMGIRVDEESLDRQLKLAGCEERKEFDYHKMLLNGELPYTIGGGIGQSRICMYFLQKAHIGEVQVGVWPQDMIQNCSSAGIELL 333
>gi|19704111|ref|NP_603673.1| asparagine synthetase AsnA [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|21263422|sp|P58824|ASNA_FUSNN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|19714317|gb|AAL94972.1| Aspartate-ammonia ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (327 aa)
Score = 820, Expect = 9.7e-86, Identities = 172/324 (53%), Positives = 222/324 (68%)
 Q:   3 NLSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +L ILET+ AIK +KD F+ +L+ L L RV+APL +  G+ND+LNG+E PV+F + +G  EI SLAKWKRM L +Y I  +GIY DMNAIR+DE  IHS YVDQWDWE I K +RN E LK VV+KIY + + ++ + +Y  + L PEEITFI++++L +YPN TPK RE  A +Y A+F++ IG LS G+ HD RAPDYDDW LNGDII     LELSSMGIRVDE SL EQL +N  R+ L +H+ ++NK PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W +++ E  + NIKLL
 S:   6 SLDILETEIAIKKVKDFFESHLSKELDLLRVSAPLFVIPESGLNDNLNGTERPVSFDTK-SGERVEIVHSLAKWKRMALYRYNIENDKGIYTDMNAIRRDEDTDFIHSYYVDQWDWEKIISKEDRNEEYLKDVVRKIYSVFKKTEEYITTEYPKLTKKL-PEEITFITAQELENKYPNLTPKNREHAAAKEYGAIFLMKIGGKLSSGEKHDGRAPDYDDWDLNGDIIFNYPLLGIGLELSSMGIRVDEKSLDEQLKIANCEDRRSLPYHQMILNKVLPYTIGGGIGQSRICMFFLDKLHIGEVQASIWSQEVHEICRQMNIKLL 327
>gi|187934619|ref|YP_001886757.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722772|gb|ACD23993.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (337 aa)
Score = 817, Expect = 2.0e-85, Identities = 170/322 (52%), Positives = 217/322 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      S++ET+ IK IKD F+ LA +L L RV+APL +E  G+ND+LNGSE PV+F   G  +I SLAKWKR L +Y   EG+Y DMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE I K +RNL+TLK +VKKIY + + + +  K   E LP+EI FI++++L  YP KT KERE LIA + AVFI+ IGD L G+ HD R+PDYDDW +NGDII +   A E+SSMGIRVDE +L+ QL +N  RK L+FHK L+ + PY+IGGGIGQSR+C F L K HIGEVQ+S+W + L  E  I+LL
 S:  17 SLIETEVHIKKIKDFFEKALAESLNLTRVSAPLFVEPQTGMNDNLNGSERPVSFDVLATGRDVQIVHSLAKWKRYSLYRYGFKAGEGLYTDMNAIRRDEDLDNLHSIYVDQWDWEKIIDKEDRNLDTLKNIVKKIYTVFKKAE-DFACKESMDEEKFLPKEIFFITTQELEDMYPEKTAKEREDLIAKEKGAVFIMQIGDILKSGEKHDGRSPDYDDWTMNGDIIFYYPILDRAFEVSSMGIRVDEKALLRQLKDANCEDRKNLEFHKMLLEGKLPYTIGGGIGQSRICMFFLKKAHIGEVQASIWDEKNLVACENYGIRLL 337
>gi|182417126|ref|ZP_02625521.2| aspartate--ammonia ligase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182378968|gb|EDT76474.1| aspartate--ammonia ligase [Clostridium butyricum 5521] (337 aa)
Score = 814, Expect = 5.1e-85, Identities = 171/322 (53%), Positives = 221/322 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIR-----LCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      S++ET+ IK IKD F+ LA L L RV+APL +E N G+ND+LNG E PV+F     +I SLAKWKR L +Y  + EG+YADMNAIR+DE L +IHSIYVDQWDWE I K +RN++TLK +VK IY  +   C + +N+   + LPE+I FI++++L +YP+KTPKERE +IA + AVFI+ IG L GK HD R+PDYDDW LNGDII +  + A E+SSMGIRVDE +L +QL + + R+EL FHK L+N E PY++GGGIGQSR+C +LL K HIGEVQSS W  L+ + N I LL
 S:  17 SLIETEVHIKKIKDFFEKALAENLNLTRVSAPLFVEPNTGVNDNLNGIERPVSFDLLEAKKEVQIVHSLAKWKRYSLHRYGFKVGEGLYADMNAIRRDEELDNIHSIYVDQWDWEKIIDKKDRNIDTLKSIVKNIYSAFKAAEEFTCNELINE------DKFLPEDIFFITTQELEDKYPDKTPKEREDIIAKEKGAVFIMQIGGTLKSGKKHDGRSPDYDDWNLNGDIIFYYPLLERAFEVSSMGIRVDEETLDKQLTIAGCDDRRELLFHKMLLNGELPYTVGGGIGQSRICMYLLRKAHIGEVQSSTWDDKNLKICDDNGIVLL 337
>gi|167764835|ref|ZP_02436956.1| hypothetical protein BACSTE_03227 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167697504|gb|EDS14083.1| hypothetical protein BACSTE_03227 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (345 aa)
Score = 812, Expect = 9.0e-85, Identities = 166/323 (51%), Positives = 220/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E V+F  D   E+ SLAKWKR+ L +Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I + +RN++ LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI +E+L Q YPN PK RE IA K+ AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W++ + ++ELSSMGIRVD+ +L QL +   R EL FHK+L+  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ E + +NI L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGVERAVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLAEYGIEPGYGIYTDMNAIRADEELGNLHSLYVDQWDWERVITEQDRNIDFLKEIVTRIYAAMVRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHAEELRQMYPNIEPKCREHAIAKKFGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTTPGLNGLPGLNGDLLLWDDVLQRSVELSSMGIRVDKEALQRQLKQEGEEKRLELYFHKRLMGDALPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRSECKAHNIHLI 345
>gi|153808761|ref|ZP_01961429.1| hypothetical protein BACCAC_03060 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128587|gb|EDM19805.1| hypothetical protein BACCAC_03060 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (345 aa)
Score = 811, Expect = 1.1e-84, Identities = 169/323 (52%), Positives = 220/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E PV+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI SE+L Q YPN PK RE I KY AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W++ + ++ELSSMGIRVD+ +L QL + +  R EL FHK+L+N  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E E+ +I L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGIERPVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYHIEPGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVITDEDRNVNFLKEIVNRIYAAMIRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHSEELRQLYPNLEPKCREHAICQKYGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTTNGLNGLPGLNGDLLLWDDVLQRSIELSSMGIRVDKEALQRQLKEEHEEKRLELYFHKRLMNDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRKECEELDIHLI 345
>gi|53715099|ref|YP_101091.1| asparagine synthetase AsnA [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60683057|ref|YP_213201.1| asparagine synthetase AsnA [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|81313888|sp|Q5L9E0|ASNA_BACFN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|81690589|sp|Q64PM4|ASNA_BACFR Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|52217964|dbj|BAD50557.1| aspartate-ammonia ligase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|60494491|emb|CAH09288.1| putative aspartate--ammonia ligase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (345 aa)
Score = 810, Expect = 1.3e-84, Identities = 167/323 (51%), Positives = 218/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E PV+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN + LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI SE+L Q YP+ PK RE I KY AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W++ + ++ELSSMGIRVD+ +L+ Q+ + N  R EL FHK+L+N  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+++ E  NI L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGIERPVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYHIEPGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVITAEDRNADFLKEIVNRIYAAMIRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHSEELRQLYPDMEPKCREHAICKKYGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTSKGLNDLPGLNGDLLLWDDVLQRSIELSSMGIRVDKEALLRQVKQENQEQRLELYFHKRLLNDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEEMRRECTALNIHLI 345
>gi|29347539|ref|NP_811042.1| asparagine synthetase AsnA [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|47115788|sp|Q8A5V7|ASNA_BACTN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|29339439|gb|AAO77236.1| aspartate--ammonia ligase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (345 aa)
Score = 810, Expect = 1.3e-84, Identities = 168/323 (52%), Positives = 220/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E PV+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN+E LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI SE+L Q YPN PK RE I KY AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W++ + ++ELSSMG+RVD +L QL + N  R +L FHK+L++  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E E+ +I L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGIERPVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYNIEPGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVITNEDRNVEFLKEIVNRIYAAMIRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHSEELRQLYPNLEPKCREHAICQKYGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTSTGLNNLPGLNGDLLLWDDVLQRSIELSSMGVRVDREALQRQLKEENEEERLKLYFHKRLMDDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRKECEELDIHLI 345
>gi|116514185|ref|YP_813091.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|122275083|sp|Q04A69|ASNA_LACDB Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|116093500|gb|ABJ58653.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (338 aa)
Score = 801, Expect = 1.5e-83, Identities = 164/323 (50%), Positives = 222/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++I ET+KAI++I++ FQ   A+ L R++AP+ ++++ G+ND+L+G E PV+FT DGN  +I SLAKWKR L Y   EG++ +MNAIRKDE L ++HS+YVDQWDWE I K+ER  TL+ V++I+E I+ + V  Y  A +L PEEI+F++SE+L R+P+ TP ERE I + AVF+ IG L  KPHDLRAPDYDDW LNGD++ W E + A E+SSMGIRVDE L EQL +  R +L FH+ L+ + PYSIGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP +I+E+ +  I+LL
 S:  14 MTIRETEKAIRYIRETFQTEFGTAMNLERISAPMFVKKSSGLNDNLSGWEKPVSFTLHDGNEGELQIVHSLAKWKRWALKHYGFSHGEGLFTNMNAIRKDEEVLDNLHSVYVDQWDWEKVIDKSERTEATLRQTVQRIFETIKGMEYHVRALYPQAAYHL-PEEISFVTSEELEARWPSLTPSEREDKICQEKGAVFLEHIGGALPLSKKPHDLRAPDYDDWTLNGDLLFWYEPLQRAFEVSSMGIRVDEDRLQEQLKLAGAEDRLDLPFHQALLKGDLPYSIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPDEIVEKCQAAKIQLL 338
>gi|189463946|ref|ZP_03012731.1| hypothetical protein BACINT_00281 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189438519|gb|EDV07504.1| hypothetical protein BACINT_00281 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (345 aa)
Score = 796, Expect = 5.8e-83, Identities = 166/323 (51%), Positives = 220/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAE--NLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E V+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  RN++ LK +V +IY +  + V  YE + E  LP+++ FI +E+L Q YP+ PK RE I KY AVFIIGIG LSDG+ HD RAPDYDD+     LNGD+++W++ + ++ELSSMGIRVD+ +L QL +   R EL FHK+L++  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E +++NI L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGVERAVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYNIEPGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVITAENRNVDFLKEIVTRIYAAMIRTEYMV---YEMYPEIKPCLPQKLHFIHAEELRQLYPDLEPKCREHAITKKYGAVFIIGIGCKLSDGEKHDGRAPDYDDYTSEGLNGLPGLNGDLLLWDDVLQRSIELSSMGIRVDKEALQRQLKQEGEEKRLELYFHKRLMSDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRQECKEHNIYLI 345
>gi|104774114|ref|YP_619094.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116241259|sp|P54264|ASNA_LACDA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|103423195|emb|CAI97996.1| Aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (338 aa)
Score = 794, Expect = 9.5e-83, Identities = 163/323 (50%), Positives = 221/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++I ET+KAI++I++ FQ   A+ L R++AP+ ++++ G+ND+L+G E PV+FT DGN  +I SLAKWKR L Y   EG++ +MNAIRKDE L ++HS+YVDQWDWE I K+ER  TL+ V++I+E I+ + V  Y  A +L PEEI+F++SE+L R+P+ TP ERE I + AVF+ IG L  KPHDLRAPDYDDW LNGD++ W E + A E+SSM IRVDE L EQL +  R +L FH+ L+ + PYSIGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+WP +I+E+ +  I+LL
 S:  14 MTIRETEKAIRYIRETFQTEFGTAMNLERISAPMFVKKSSGLNDNLSGWEKPVSFTLHDGNEGELQIVHSLAKWKRWALKHYGFSHGEGLFTNMNAIRKDEEVLDNLHSVYVDQWDWEKVIDKSERTEATLRQTVQRIFETIKGMEYHVRALYPQAAYHL-PEEISFVTSEELEARWPSLTPSEREDKICQEKGAVFLEHIGGALPLSKKPHDLRAPDYDDWTLNGDLLFWYEPLQRAFEVSSMSIRVDEDRLQEQLKLAGAEDRLDLPFHQALLKGDLPYSIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASIWPDEIVEKCQAAKIQLL 338
>gi|89096087|ref|ZP_01168980.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89088941|gb|EAR68049.1| asparagine synthetase AsnA [Bacillus sp. NRRL B-14911] (336 aa)
Score = 794, Expect = 1.0e-82, Identities = 167/323 (51%), Positives = 215/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENL---LPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +++++T+KA+K +KD F+ L+ L L +V+APL+LE  GIND+LNG E  T +   + E+ QSLAKWKRM L +Y   EG+Y DM AIRKDE L +HSIYVDQWDWE I K +RN +TLK V IYE I  KE KK +  +L  LPE+I+FI+S+ L  +P+  K+RE IA K AVFI+ IG +L G HD R+PDYDDW LNGD+I W   ++E+SSMGIRVDE SL QL + N R EL FHK L++ + P++IGGGIGQSRLC FLL K HIGEVQ+S+W  I +E + NI LL
 S:  15 MNLIDTEKALKNVKDCFEKELSERLNLTKVSAPLLLESRTGINDNLNGVERMATIEAKDLAETLEVVQSLAKWKRMALARYGFSEGEGLYTDMRAIRKDEELDQLHSIYVDQWDWEKVIPKNKRNKQTLKAEVVSIYESI----KETEKKLFYSCSHLVPVLPEQISFITSQQLEDMFPDLPAKQREDRIAEKLGAVFIMNIGGSLLSGSKHDSRSPDYDDWNLNGDLIFWYAPLNRSIEISSMGIRVDEKSLRSQLKECGNEERLELPFHKALLDGKLPFTIGGGIGQSRLCMFLLKKAHIGEVQASVWNSRIRKECQDANIPLL 336
>gi|28377779|ref|NP_784671.1| asparagine synthetase AsnA [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|47115778|sp|Q88Y39|ASNA_LACPL Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|28270612|emb|CAD63518.1| aspartate--ammonia ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (322 aa)
Score = 793, Expect = 1.2e-82, Identities = 157/309 (50%), Positives = 213/309 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPK 312
      LS+ ETQ+AI++I++ FQ   L L R++AP+ +E+ G+ND+LNG E PV+FT  G  EI SLAKWKR+ L +Y  +HEG+Y +MNAIRKDE L + HS YVDQWDWE I K ER +ETLK V++I+++I+ + EV K+  A + LP+EI F+++++L  YP+ TP+ERE I K  VF++ IG L G+ HD RAPDYDDWKLNGDI+ W E  A+E+SSMGIRVD S+ +QL  +  R L +H+ ++N + PY+IGGGIGQSRLC LL K H+GEVQ++LW K
 S:  13 LSVKETQQAIRYIRETFQDEFGKQLNLSRLSAPMFVEKKTGLNDNLNGVEKPVSFTMQDMGDEQIEIVHSLAKWKRVALKRYGFDMHEGLYTNMNAIRKDEDLDNYHSAYVDQWDWEKVISKEERTVETLKAAVRQIFKVIKHMEHEVWYKFPQ-AVHHLPDEIHFLTTQELEDMYPDMTPRERENAICKKLGCVFLMQIGWKLDSGERHDGRAPDYDDWKLNGDILFWYEPLDQAIEISSMGIRVDAESMKKQLKDVDAEDRLSLPYHQMILNADVPYTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHVGEVQAALWHK 321
>gi|160889292|ref|ZP_02070295.1| hypothetical protein BACUNI_01715 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156861299|gb|EDO54730.1| hypothetical protein BACUNI_01715 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (415 aa)
Score = 793, Expect = 1.4e-82, Identities = 168/323 (52%), Positives = 221/323 (68%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E VTF  D   E+ SLAKWKR+ L +Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN+E LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI +E+L Q YP+ PK RE I KY AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W+  + ++ELSSMGIRVD+ +L+ QL +   R EL FHK+L+N  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E +++NI L+
 S:  84 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGVERAVTFPIKDLGDAKAEVVHSLAKWKRLTLAEYHIEPGYGIYTDMNAIRADEELGNLHSLYVDQWDWERVITAEDRNVEFLKEIVTRIYAAMVRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHAEELRQLYPDLEPKCREHAICKKYGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTSKGLNDLPGLNGDLLLWDHILQRSIELSSMGIRVDKEALLRQLKEEGEEERLELYFHKRLMNDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRKECKEHNIHLI 415
>gi|154495775|ref|ZP_02034471.1| hypothetical protein BACCAP_00054 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150274973|gb|EDN02021.1| hypothetical protein BACCAP_00054 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (337 aa)
Score = 790, Expect = 2.7e-82, Identities = 151/323 (46%), Positives = 209/323 (64%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKY-EWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +TQKAI +K LF+ L AL L RV+APL +E + G+NDDLNG E V+F   G  ++ SLAKWKRM L +Y+ + EG+Y DMNAIR+DE  ++HS+YVDQWDWE I  +R +E L+ V+ I + +  Q +  + + A L+ E++F+++++L ++P+ TPKERE   +  F++GIG L GKPHD RAPDYDDW LNGDI++WN  + A E+SSMGIRV  SL +QL + + R+ L FHK L+ + P +IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+W + L  E  + LL
 S:  14 LNLYDTQKAIAILKRLFEDTLGGALHLRRVSAPLFVEASTGLNDDLNGVERAVSFDIPAAGHDAQVVHSLAKWKRMALYRYQFSVGEGLYTDMNAIRRDEQPDNLHSVYVDQWDWEKVIAPRDRTVEYLQTTVRTIVDCLCKTQSTLRSMFPQLTALPLIHSEVSFVTTQELEDKWPDLTPKEREDAWVKDHPTTFLMGIGGALKSGKPHDGRAPDYDDWSLNGDILLWNPVLERAFEISSMGIRVSPESLDKQLTIAGCDDRRNLPFHKMLLEGKLPLTIGGGIGQSRLCMLLLGKAHIGEVQASVWDSETLSACENAGVILL 337
>gi|187604915|ref|ZP_02991120.1| Aspartate--ammonia ligase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187483110|gb|EDU21109.1| Aspartate--ammonia ligase [Exiguobacterium sp. AT1b] (326 aa)
Score = 787, Expect = 6.1e-82, Identities = 156/322 (48%), Positives = 210/322 (65%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++ E Q+ I +K LF+ ++ L L +V APL +E  G+ND LNG E + F +  G  EI QSLAKWKR LG+Y  + EG+Y M AIR+DE L + HS++VDQWDWE I + ER +E LK V+ IY +R + EV K Y  E +LPE I FI+S++L  YP TPKERE I +Y AVFI IGD L+ G HD RA DYDDW LNGDI+VW+  +SA ELSSMGIRVDEV+L QL K++  ++  FH+ ++  P +IGGGIGQSR+ +LL +HIGEVQ+S+WP+++++ ++ I LL
 S:   7 TMKERQQTIAAVKALFEEKVSRELGLIQVQAPLFVESASGVNDHLNGVERIIQFDTMYPGHELEIVQSLAKWKREALGRYGFGVGEGLYTQMRAIRRDEELDATHSLFVDQWDWERVIAREERTMEYLKATVESIYAALRETEAEVEKTYG--VEAILPEVIHFITSQELEDSYPTMTPKERETAICKEYGAVFISQIGDLLASGMKHDGRAADYDDWSLNGDILVWHPELESAFELSSMGIRVDEVALDAQLKKADAEEKRAYPFHQGVLEGTLPLTIGGGIGQSRVAMYLLRARHIGEVQTSVWPQEVIQSCKEAGISLL 326
>gi|160885227|ref|ZP_02066230.1| hypothetical protein BACOVA_03225 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156109577|gb|EDO11322.1| hypothetical protein BACOVA_03225 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (345 aa)
Score = 783, Expect = 1.8e-81, Identities = 168/323 (52%), Positives = 218/323 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +T+ IK IK+ FQ+NL+ L+L RVTAPL + + GINDDLNG E PV+F  D   E+ SLAKWKR+ L Y I  GIY DMNAIR DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK +V +IY +  + V + Y  + LP+++ FI SE+L Q YP+ PK RE I KY AVFIIGIG LSDGK HD RAPDYDD+     LNGD+++W+  + ++ELSSMGIRVD+ +L QL +   R EL FHK+L+N  P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+WP+D+ +E E+ +I L+
 S:  14 LDLKQTELGIKQIKEFFQLNLSSELRLRRVTAPLFVLKGMGINDDLNGIERPVSFPIKDLGDAQAEVVHSLAKWKRLTLADYHIEPGYGIYTDMNAIRSDEELGNLHSLYVDQWDWERVITNEDRNVNFLKEIVNRIYAAMIRTEYMVYEMYPQI-KPCLPQKLHFIHSEELRQLYPDLEPKCREHAICQKYGAVFIIGIGCKLSDGKKHDGRAPDYDDYTTKGLNDLPGLNGDLLLWDNVLQRSIELSSMGIRVDKEALQRQLKEEKEEKRLELYFHKRLMNDTLPLSIGGGIGQSRLCMFYLRKAHIGEIQASIWPEDMRKECEELDIHLI 345
>gi|67484544|ref|XP_657492.1| aspartate--ammonia ligase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] >gi|56474745|gb|EAL52102.1| aspartate--ammonia ligase, putative [Entamoeba histolytica HM-1:IMSS] (345 aa)
Score = 782, Expect = 2.5e-81, Identities = 170/323 (52%), Positives = 216/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGK-PHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L+ +T+ AI+ IK F+ NL + L L R+TAPL +E  G+NDDLNG E PV F  G N  E+ SLAKWKR+ L + +IP+ EGI DMNAIR E L +IHSIYVDQWDWE I K +R L+ LK VVKKIY I  ++ + +Y   L P+EITF+ +ED+ + YPN +PKERE +A KY AV +IGIG L  K HD R+PDYDDW     LN DIIVWN+ + +LELSSMGIRVD +L QL+ N  R++ FH+ L+ E P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+W + E+ ++NI LL
 S:  13 LNSFQTEIAIRKIKQEFEKNLTYDLDLLRITAPLFVESGYGLNDDLNGVEVPVHFPVKGMNNSVVEVVHSLAKWKRLQLHELKIPIGEGIVTDMNAIRPMEDLDNIHSIYVDQWDWEKSISKEDRTLDYLKNVVKKIYHTIYKTEEYICNEYSQLKRRL-PKEITFLHTEDMEKEYPNLSPKEREHTVAKKYGAVCVIGIGYPLPLSKVTHDGRSPDYDDWSSETKEGYHGLNCDIIVWNDVLQQSLELSSMGIRVDPTALKRQLEMRNATDREKFMFHQMLLKGELPLSIGGGIGQSRLCMFYLQKAHIGEIQASVWNHETKEQLAQHNIFLL 345
>gi|167389223|ref|XP_001738869.1| aspartate--ammonia ligase, putative [Entamoeba dispar SAW760] >gi|165897698|gb|EDR24780.1| aspartate--ammonia ligase, putative [Entamoeba dispar SAW760] (345 aa)
Score = 782, Expect = 2.6e-81, Identities = 170/323 (52%), Positives = 215/323 (66%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGK-PHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L+ +T+ AI+ IK F+ NL + L L R+TAPL +E  G+NDDLNG E PV F  G N  E+ SLAKWKR+ L + +IP+ EGI DMNAIR E L +IHSIYVDQWDWE I K R LE LK VVKKIY I  ++ + +Y   L P++ITF+ +ED+ + YPN +PKERE +A KY AV +IGIG L  K HD R+PDYDDW     LN DIIVWN+ + +LELSSMGIRVD +L QL+ N  R++ FH+ L+ E P SIGGGIGQSRLC F L K HIGE+Q+S+W + E+ ++NI LL
 S:  13 LNSFQTEIAIRKIKQEFEKNLTYDLDLLRITAPLFVESGYGLNDDLNGIEVPVHFPVKGMNNSVVEVVHSLAKWKRLQLHELKIPVGEGIVTDMNAIRPMEDLDNIHSIYVDQWDWEKTISKENRTLEYLKSVVKKIYHTIYKTEEYICNEYSQLKRRL-PKDITFLHTEDMEKEYPNLSPKEREHTVAKKYGAVCVIGIGYPLPISKVTHDGRSPDYDDWSSLTKEGYHGLNCDIIVWNDVLQQSLELSSMGIRVDSTALKRQLEMRNATDREKFMFHQMLLKGELPLSIGGGIGQSRLCMFYLQKAHIGEIQASVWNHETKEQLAQHNIFLL 345
>gi|160915885|ref|ZP_02078093.1| hypothetical protein EUBDOL_01908 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158432361|gb|EDP10650.1| hypothetical protein EUBDOL_01908 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (338 aa)
Score = 778, Expect = 7.7e-81, Identities = 162/323 (50%), Positives = 224/323 (69%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L I+ T+ AIK++KDLF+ LAH L L R++APL + ++ G+NDDLNG E PV+F  +   EI SLAKWKRM L +Y I  +GIY DMNAIR+DE L ++HS YVDQWDWE I++ +R L+ LK+ V I + ++ +KEVN +E  E + E++ FI++++L +YP+ +PK+RE + +YK VF++ IGD L G+ HD RAPDYDDWKLNGD++++   A+E+SSMGIRV+ SL EQL K+  R +L FH+ L+ E P +IGGGIGQSR+C LL+K HIGEVQ S W  ++EE EK++I LL
 S:  16 LDIISTEVAIKYVKDLFERRLAHHLNLMRISAPLYVRKSSGLNDDLNGVERPVSFDIKEIENDDMEIVHSLAKWKRMALSRYHIGYGKGIYTDMNAIRRDEVLDNLHSTYVDQWDWEKIIEEKDRTLDFLKLTVTHIMKALKETEKEVNIVFENL-EPFIHEDVYFITTQELENKYPDLSPKQREYEVTKQYKTVFLMQIGDVLESGEKHDGRAPDYDDWKLNGDLLLYYPLLDCAVEISSMGIRVNAQSLKEQLVKAKCEERLQLPFHQLLLRDELPLTIGGGIGQSRICLILLNKAHIGEVQVSQWSDAMIEECEKHHITLL 338
>gi|160943794|ref|ZP_02091025.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01292 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158444968|gb|EDP21971.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01292 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (337 aa)
Score = 778, Expect = 7.9e-81, Identities = 155/323 (47%), Positives = 205/323 (63%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLP---EEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +TQ+AI +K LF  L  L L+RV+APL LE + G+NDDLNG E VTF  +G  ++ QSLAKWKR L Y+ + +G+Y DMNAIR+DE L ++HS+YVDQWDWE I  +RN  LK VV+ I  + C E+N  +   LP   +TF+++++L +YP+ TPKERE   +  F++ IG L GKPHD RAPDYDDW LNGD++ WN+ + + ELSSMGIRV  S+ QL + + R+ L FHK ++ E PY+IGGGIGQSRLC LL  HIGEVQ+S+W K  E  K I LL
 S:  14 LNLYDTQRAIGTVKRLFADTLCATLNLYRVSAPLFLEASTGLNDDLNGVERKVTFDIKDSGTEAQVVQSLAKWKRQALKDYDFRVGKGLYCDMNAIRRDEELDNLHSVYVDQWDWEKIITVEDRNETYLKNVVRCIVSAV--CATEMNLHAMFPQLQDLPLHTPNVTFVTTQELEDKYPDLTPKERENAFVKENGTTFLMKIGAPLRSGKPHDGRAPDYDDWDLNGDLLFWNDPLQCSYELSSMGIRVSPESMDRQLTMAGCDDRRTLPFHKAVLAGELPYTIGGGIGQSRLCMLLLGSVHIGEVQASVWDKATREACAKAGIPLL 337
>gi|146320303|ref|YP_001200014.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145691109|gb|ABP91614.1| Asparagine synthetase A [Streptococcus suis 98HAH33] (330 aa)
Score = 765, Expect = 2.0e-79, Identities = 160/315 (50%), Positives = 213/315 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++   G+ D+L+G EN VT     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL IHS+YVDQWDWE I  RNL LK V++IY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +EDL++ +P+ TPKERE ++A +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  SA ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E D+H+ L+N FP SIGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WP+++ + E
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLKDKLEIVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGVENAVTVNVKLIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFHEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPIHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLAYLKETVEQIYKAIRLTELAVEARYD--IESVLPKKITFIHTEDLVKNFPDLTPKERENVVAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTSPSEAGYKGLNGDILVWNEALGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVAITGDEDRLEFDWHRALLNGLFPLSIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPQEVRDNFE 327
>gi|162448071|ref|YP_001621203.1| aspartate--ammonia ligase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161986178|gb|ABX81827.1| aspartate--ammonia ligase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (333 aa)
Score = 764, Expect = 3.2e-79, Identities = 165/323 (51%), Positives = 211/323 (65%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ +TQ AI FIK++FQ NL  L L RVTAPL +  G+ND LNG ENPV F     EI SLAKWKRM L + + + G+Y DMNA+RK+E+L +IHSIYVDQWDWE I++T+R L+ LK VK I E I   V KY    P+E+ FI S+ L  YPN T KERE I  K VFI+ IG NL+ G PHDLRAPDYDDW LNGD++ ++ET  A+E+SSMGIRVDE SL +QL+ +   + +H+ ++N+ P +IGGGIGQSRLC LL K HIGEVQ+S+W + + EA K+ + LL
 S:  14 LNLYDTQTAIGFIKNVFQHNLGLELNLKRVTAPLFVLSETGLNDGLNG-ENPVQFVIPSMNKQAEIVHSLAKWKRMALYQNDFYVGNGLYTDMNAVRKEETLDNIHSIYVDQWDWEKVIERTDRTLDYLKETVKSIVEAIANTSNTVMLKYPEITYQA-PDEVFFIDSQALENLYPNLTSKEREYQIVKDKKVVFIMRIGHNLASGMPHDLRAPDYDDWDLNGDLLYYHETLDMAIEISSMGIRVDETSLRKQLEMKHRLEDLKYPYHQMIMNETLPLTIGGGIGQSRLCLILLEKAHIGEVQASVWDDETI-EACKDKVVLL 333
>gi|15901793|ref|NP_346397.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111658858|ref|ZP_01409479.1| hypothetical protein SpneT_02000029 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|148985550|ref|ZP_01818739.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|148993169|ref|ZP_01822735.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|148998501|ref|ZP_01825942.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|149003629|ref|ZP_01828494.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149007445|ref|ZP_01831088.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149012440|ref|ZP_01833471.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|149021921|ref|ZP_01835908.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168484269|ref|ZP_02709221.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168487108|ref|ZP_02711616.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168489975|ref|ZP_02714174.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168492055|ref|ZP_02716198.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168494789|ref|ZP_02718932.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|168576629|ref|ZP_02722495.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|169834463|ref|YP_001695325.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|182684906|ref|YP_001836652.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|194396704|ref|YP_002038553.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|21263435|sp|Q97NQ0|ASNA_STRPN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|14973477|gb|AAK76037.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|147755694|gb|EDK62740.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147758361|gb|EDK65361.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147761017|gb|EDK67986.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147763496|gb|EDK70432.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147922270|gb|EDK73391.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147928143|gb|EDK79161.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147929959|gb|EDK80947.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168996965|gb|ACA37577.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|172042516|gb|EDT50562.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182630240|gb|ACB91188.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183569978|gb|EDT90506.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571616|gb|EDT92144.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183573716|gb|EDT94244.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183575315|gb|EDT95843.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183577644|gb|EDT98172.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|194356371|gb|ACF54819.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae G54] (330 aa)
Score = 756, Expect = 2.3e-78, Identities = 156/315 (49%), Positives = 216/315 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK V+KIY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +E+L++RYP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE+  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R EL++HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++ + E
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLKDKLEVVEVQGPILSKVGDGMQDNLSGVENPVSVKVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFGEGEGLFVHMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPNGKRNIVYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARYD--IESILPKQITFIHTEELVERYPDLTPKERENAICKEFGAVFLIGIGGELPDGKPHDGRAPDYDDWTSESENGYKGLNGDILVWNESLGGAFELSSMGIRVDEETLRRQVEITGDEDRLELEWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKRHIGEVQTSVWPQEVRDTYE 327
>gi|148989970|ref|ZP_01821245.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147924630|gb|EDK75716.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (330 aa)
Score = 756, Expect = 2.4e-78, Identities = 156/315 (49%), Positives = 216/315 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK V+KIY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +E+L++RYP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE+  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R EL++HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++ + E
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLKDKLEVVEVQGPILSKVGDGMQDNLSGVENPVSVKVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFGEGEGLFVHMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNIVYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARYD--IESILPKQITFIHTEELVERYPDLTPKERENAICKEFGAVFLIGIGGELPDGKPHDGRAPDYDDWTSESENGYKGLNGDILVWNESLGGAFELSSMGIRVDEETLRRQVEITGDEDRLELEWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKRHIGEVQTSVWPQEVRDTYE 327
>gi|148377332|ref|YP_001256208.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291378|emb|CAL58762.1| Aspartate-ammonia ligase (AsnA) [Mycoplasma agalactiae PG2] (326 aa)
Score = 753, Expect = 5.0e-78, Identities = 159/323 (49%), Positives = 213/323 (65%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ ETQ+AI+ +K F  L  L L RV+APL + N IND LNG + PV F+ +  + EI SLAKWKR L +Y+  EG++ DMNAIRKD+ +  HS+YVDQWDWEL I K +RN+ LK +V+ IY+ IR + +VN KY  ++ L P +TFISSE L + YP+ +P+ERE ++A KY AVFI IG L DG PH RA DYDDW LNGD++ ++  +ALE+SSMGIRVD SL +Q  N    ++H+ ++ ++ PY+IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQ+S+WP + E EK + LL
 S:   6 LTLKETQQAIQDLKFAFTKKLNQELNLTRVSAPLFVTSNSKINDGLNG-DIPVIFSPNKWSENIEIVHSLAKWKRSALSRYKFLPGEGLWTDMNAIRKDDEVDYKHSLYVDQWDWELIINKEDRNINFLKKIVETIYKSIRYVENKVNFKYPALSQKL-PVNLTFISSEQLYREYPSVSPEERENIVARKYGAVFIYKIGHTLPDGLPHSKRAFDYDDWNLNGDLVFYDAVNDAALEISSMGIRVDADSLTKQAKICNKTDNDMGEYHRAILTQKLPYTIGGGIGQSRLSMFLLEKKHIGEVQASVWPDEHKESFEKQGVNLL 326
>gi|55822354|ref|YP_140795.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116627289|ref|YP_819908.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|81676612|sp|Q5M189|ASNA_STRT1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|122268108|sp|Q03M60|ASNA_STRTD Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|55738339|gb|AAV61980.1| asparagine synthetase A [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116100566|gb|ABJ65712.1| aspartate-ammonia ligase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (330 aa)
Score = 753, Expect = 5.5e-78, Identities = 158/315 (50%), Positives = 212/315 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S ++ QK I F+K+ F  L  L + V P++ +  G+ D+LNG ENPVT     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  RN+ LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI SE+L+++YP+ TPKERE I +Y AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R +LD+H+ L++ +FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP + E E
 S:   4 SFIDQQKEISFVKNTFTQYLIDKLDVVEVQGPILSKVGDGMQDNLNGIENPVTVNVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPDGHRNIAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHSEELVEKYPDLTPKERENAITKEYGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTESEKGYHGLNGDILVWNEQLGHAFELSSMGIRVDEDALKRQVEITGDQDRLKLDWHQALLHGQFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKKHIGEVQTSVWPDAVRETYE 327
>gi|195977712|ref|YP_002122956.1| aspartate--ammonia ligase AsnA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974417|gb|ACG61943.1| aspartate--ammonia ligase AsnA [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (330 aa)
Score = 753, Expect = 6.2e-78, Identities = 155/310 (50%), Positives = 209/310 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G ENPV+  +  + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ RYP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+D + + R + D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGVENPVSVHVLNIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGQRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVARYPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTSESENGYHGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEEALKRQVDITGDQERLQFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKKHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|55820469|ref|YP_138911.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|81676761|sp|Q5M5S6|ASNA_STRT2 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|55736454|gb|AAV60096.1| asparagine synthetase A [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (330 aa)
Score = 753, Expect = 6.4e-78, Identities = 158/315 (50%), Positives = 211/315 (66%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S ++ QK I F+K+ F  L  L + V P++ +  G+ D+LNG ENPVT     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  RN+ LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI SE+L+++YP+ TPKERE I +Y AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R +LD+H+ L+ +FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP + E E
 S:   4 SFIDQQKEISFVKNTFTQYLIDKLDVVEVQGPILSKVGDGMQDNLNGIENPVTVNVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPDGHRNIAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHSEELVEKYPDLTPKERENAITKEYGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTESEKGYHGLNGDILVWNEQLGHAFELSSMGIRVDEDALKRQVEITGDQDRLKLDWHQALLQGQFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKKHIGEVQTSVWPDAVRETYE 327
>gi|133723115|gb|ABO37804.1| asparagine synthetase [Lactococcus garvieae] (311 aa)
Score = 752, Expect = 8.3e-78, Identities = 149/299 (49%), Positives = 201/299 (67%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHI 302
      L + +TQ AI FIK F+ L +LKL RV+APL ++  G+ND+L+GSE PV F    +GEI SLAKWKR L +Y+ + G+YADMNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE I K +R+L+ LK V+ +  I   ++ KY  ++++  I FI+S++L+ YPN T KERE   ++  FI+ IGD LS G+PHD RAPDYDDW LNGD++ W+E  A+ELSSMGIRVD+ +L+ QL+K+N N R  FH++++N E P +IGGGIGQSR+C LL K HI
 S:  14 LDVYDTQTAIGFIKRCFEEALTGSLKLKRVSAPLFVDDRSGLNDNLSGSERPVKFDVPVLNYNGEIVHSLAKWKRAALKQYDFHVGNGLYADMNAIRRDEELDNLHSIYVDQWDWERVISKEQRSLDYLKETVQNLVNAIAETSSRLHTKYPK-VKSVIDTNIAFITSQELVDLYPNLTAKERENAYVKEHPTTFILQIGDVLSHGEPHDQRAPDYDDWSLNGDLLFWHEPLGCAIELSSMGIRVDDKALLTQLEKANANDRLAYPFHQQILNNELPLTIGGGIGQSRMCMLLLSKVHI 311
>gi|15903827|ref|NP_359377.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15459469|gb|AAL00588.1| Aspartate--ammonia ligase (asparagine synthetase A) [Streptococcus pneumoniae R6] (332 aa)
Score = 748, Expect = 2.2e-77, Identities = 155/315 (49%), Positives = 215/315 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK V+KIY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +E+L++RYP+ T KERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE+  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R EL++HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++ + E
 S:   6 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLKDKLEVVEVQGPILSKVGDGMQDNLSGVENPVSVKVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFGEGEGLFVHMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPNGKRNIVYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARYD--IESILPKQITFIHTEELVERYPDLTSKERENAICKEFGAVFLIGIGGELPDGKPHDGRAPDYDDWTSESENGYKGLNGDILVWNESLGGAFELSSMGIRVDEETLRRQVEITGDEDRLELEWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKRHIGEVQTSVWPQEVRDTYE 329
>gi|116515784|ref|YP_817190.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|122277964|sp|Q04IJ8|ASNA_STRP2 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|47115800|sp|Q8CWN8|ASNA_STRR6 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|116076360|gb|ABJ54080.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pneumoniae D39] (330 aa)
Score = 748, Expect = 2.2e-77, Identities = 155/315 (49%), Positives = 215/315 (68%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL + HS+YVDQWDWE I  +RN+ LK V+KIY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +E+L++RYP+ T KERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE+  A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R EL++HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++ + E
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLKDKLEVVEVQGPILSKVGDGMQDNLSGVENPVSVKVLQIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFGEGEGLFVHMKALRPDEDSLDATHSVYVDQWDWEKVIPNGKRNIVYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARYD--IESILPKQITFIHTEELVERYPDLTSKERENAICKEFGAVFLIGIGGELPDGKPHDGRAPDYDDWTSESENGYKGLNGDILVWNESLGGAFELSSMGIRVDEETLRRQVEITGDEDRLELEWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKRHIGEVQTSVWPQEVRDTYE 327
>gi|153093197|gb|EDN74208.1| aspartate--ammonia ligase [Mannheimia haemolytica PHL213] (330 aa)
Score = 747, Expect = 2.4e-77, Identities = 159/315 (50%), Positives = 205/315 (65%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++ E  G+ D+L+G E V     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN + LK V +IY+ IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL+QRYPN T KERE I + AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E+D+HK L+  P SIGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK + EE E
 S:   4 SFILQQQEISFVKNTFTQYLIDKLGIIEVQGPILSEVGNGMQDNLSGIEKAVKVNVKCIPSATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFKEGEGLFVHMKALRPDEDSLDRTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFDFLKETVNEIYKAIRLTELAVEARFD--IPSVLPKQITFVHSEDLVQRYPNMTSKERENAICKECGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESEQGYKGLNGDILVWNEELGTAFELSSMGIRVDETALRLQVALTGDEDRLEMDWHKDLLAGRLPLSIGGGIGQSRLVMFLLRKKHIGEVQSSVWPKAVFEEFE 327
>gi|15675438|ref|NP_269612.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71911082|ref|YP_282632.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|21263436|sp|Q99YU0|ASNA_STRP1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|13622628|gb|AAK34333.1| putative asparagine synthetase A [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853864|gb|AAZ51887.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (330 aa)
Score = 745, Expect = 4.2e-77, Identities = 154/310 (49%), Positives = 208/310 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G+ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ +YP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL KQHIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGTENPVSVNVLKIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVAKYPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDILVWNDQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLGFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKQHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|94990793|ref|YP_598893.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|166219932|sp|Q1JFZ5|ASNA_STRPD Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|94544301|gb|ABF34349.1| Aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (330 aa)
Score = 745, Expect = 4.7e-77, Identities = 154/310 (49%), Positives = 207/310 (66%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G+ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ +YP+ TPKERE I  + AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL KQHIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGTENPVSVNVLKIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVAKYPDLTPKERENAITKVFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDILVWNDQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLAFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKQHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|25010567|ref|NP_734962.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|47115812|sp|Q8E6R5|ASNA_STRA3 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|23094920|emb|CAD46141.1| Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] (330 aa)
Score = 744, Expect = 5.8e-77, Identities = 156/315 (49%), Positives = 213/315 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G E+PV+  +   E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   4 SFIHQQQEISFVKNTFTQYLIDKLEIVEVQGPILSQVGDGMQDNLSGIEHPVSVKVLNIPEAEFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEGRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 327
>gi|22536630|ref|NP_687481.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76787967|ref|YP_329184.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus agalactiae A909] >gi|123602298|sp|Q3K2R9|ASNA_STRA1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|47115810|sp|Q8E1B0|ASNA_STRA5 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|22533468|gb|AAM99353.1|AE014212_12 aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76563024|gb|ABA45608.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae A909] (330 aa)
Score = 743, Expect = 7.3e-77, Identities = 156/315 (49%), Positives = 213/315 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G E+PV+  +   E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   4 SFIHQQQEISFVKNTFTQYLIDKLEIVEVQGPILSQVGDGMQDNLSGIEHPVSVKVLNIPEAEFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEDRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 327
>gi|152978184|ref|YP_001343813.1| asparagine synthetase AsnA [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|171704239|sp|A6VLN1|ASNA_ACTSZ Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|150839907|gb|ABR73878.1| Aspartate--ammonia ligase [Actinobacillus succinogenes 130Z] (330 aa)
Score = 743, Expect = 8.0e-77, Identities = 161/315 (51%), Positives = 198/315 (62%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F K+ F  LA L L V P++ +  GI D+L+G E PV     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL LK V+ IY I  Q+ V +K+  A  LP+EITFI SEDL + YP+ T KERE I KY AVF+IGIG +L DGKPHD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN   A ELSSMGIRVDE +L QL +++ R  +H+ LIN  P SIGGGIGQSRL  LL K HIGEVQSS+WPK ++E+ E
 S:   4 SFILQQQEISFAKNTFTTKLAEHLGLVEVQGPILSQVGNGIQDNLSGKEKPVQVNVKMIEDATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFAEGEGLFVHMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPAGRRNLNYLKETVRSIYAAIVETQEAVEQKFGLKA--FLPKEITFIHSEDLARDYPHMTDKERENEICKKYGAVFLIGIGGDLPDGKPHDMRAPDYDDWTTSSEGEYKGLNGDILVWNPVLNRAFELSSMGIRVDETALRRQLALTHDEERLNFAWHQDLINGRMPLSIGGGIGQSRLAMLLLQKHHIGEVQSSVWPKTVMEQFE 327
>gi|50914636|ref|YP_060608.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|73914169|sp|Q5XAY8|ASNA_STRP6 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|50903710|gb|AAT87425.1| Aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (330 aa)
Score = 742, Expect = 9.7e-77, Identities = 152/310 (49%), Positives = 208/310 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G+ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ +YP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGD++VWN+  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGTENPVSVNVLKIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVAKYPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGGLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDLLVWNDQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLAFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKKHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|46143487|ref|ZP_00135167.2| COG2502: Asparagine synthetase A [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126209299|ref|YP_001054524.1| asparagine synthetase AsnA [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|165977277|ref|YP_001652870.1| asparagine synthetase AsnA [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|190151193|ref|YP_001969718.1| aspartate-ammonia ligase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|166219921|sp|A3N3D3|ASNA_ACTP2 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|126098091|gb|ABN74919.1| aspartate-ammonia ligase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|165877378|gb|ABY70426.1| asparagine synthetase A [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|189916324|gb|ACE62576.1| aspartate-ammonia ligase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (330 aa)
Score = 742, Expect = 1.0e-76, Identities = 156/308 (50%), Positives = 205/308 (66%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F  L  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    G + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN + LK V +IY+ IRL + V +++  ++LP++ITF+ SE+L+QRYPN T KERE I ++ AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R E+D+HK L+  P SIGGGIGQSRL FLL K HIGEVQSS+WPK +LE+
 S:   9 QQEISFVKNTFTQYLIDKLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPGATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFKEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFDFLKETVNEIYKAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEELVQRYPNMTGKERENAICKEHGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEKALRLQVELTGDQDRLEMDWHKDLLAGRLPLSIGGGIGQSRLVMFLLRKAHIGEVQSSVWPKAMLEK 325
>gi|19746488|ref|NP_607624.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|21910726|ref|NP_664994.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28895584|ref|NP_801934.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71903869|ref|YP_280672.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94988893|ref|YP_596994.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992785|ref|YP_600884.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94994772|ref|YP_602870.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|123639584|sp|Q48SJ3|ASNA_STRPM Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219930|sp|Q1JAR8|ASNA_STRPB Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219931|sp|Q1JKW9|ASNA_STRPC Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219933|sp|Q1J5R0|ASNA_STRPF Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|54036769|sp|P63626|ASNA_STRP8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|54040838|sp|P63625|ASNA_STRP3 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|19748694|gb|AAL98123.1| putative asparagine synthetase A [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|21904929|gb|AAM79797.1| putative asparagine synthetase A [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28810833|dbj|BAC63767.1| putative asparagine synthetase A [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|71802964|gb|AAX72317.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|94542401|gb|ABF32450.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546293|gb|ABF36340.1| Aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94548280|gb|ABF38326.1| Aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (330 aa)
Score = 742, Expect = 1.0e-76, Identities = 153/310 (49%), Positives = 208/310 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G+ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ +YP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGTENPVSVNVLKIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVAKYPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDILVWNDQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLAFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKKHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|139473440|ref|YP_001128156.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|166219934|sp|A2RDJ5|ASNA_STRPG Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|134271687|emb|CAM29920.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (330 aa)
Score = 740, Expect = 1.9e-76, Identities = 153/310 (49%), Positives = 207/310 (66%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++   G+ D+L+G+ENPV+     + E+ SLAKWKR L ++   EG+ +M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY++IRL + V +Y+  E +LP++ITFI +E+L+ YP+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+WP+++
 S:   4 SFIHQQEEISFVKNTFTQYLIAKLDVVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGTENPVSVNVLKIPNATFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLVVNMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPDGKRNLAYLKETVETIYKVIRLTELAVEARYD--IEAVLPKKITFIHTEELVAEYPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDILVWNDQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLAFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKKHIGEVQTSVWPQEV 322
>gi|76797768|ref|ZP_00780035.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76586916|gb|EAO63407.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae 18RS21] (330 aa)
Score = 739, Expect = 2.5e-76, Identities = 156/315 (49%), Positives = 212/315 (67%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G E+PV+  +   E+ SLAKWKR L +   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   4 SFIHQQQEISFVKNTFTQYLIDKLEIVEVQGPILSQVGDGMQDNLSGIEHPVSVKVLNIPEAEFEVVHSLAKWKRHTLARXGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEDRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 327
>gi|146318121|ref|YP_001197833.1| asparagine synthetase AsnA [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145688927|gb|ABP89433.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus suis 05ZYH33] (317 aa)
Score = 738, Expect = 2.7e-76, Identities = 154/297 (51%), Positives = 204/297 (68%)
 Q:  23 NLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      +L  L++ V P++   G+ D+L+G EN VT     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL IHS+YVDQWDWE I  RNL LK V++IY+ IRL + V +Y+  E++LP++ITFI +EDL++ +P+ TPKERE ++A +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  SA ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E D+H+ L+N FP SIGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WP+++ + E
 S:   9 HLKDKLEIVEVQGPILSRVGDGMQDNLSGVENAVTVNVKLIPDATYEVVHSLAKWKRHTLARFGFHEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPIHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLAYLKETVEQIYKAIRLTELAVEARYD--IESVLPKKITFIHTEDLVKNFPDLTPKERENVVAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTSPSEAGYKGLNGDILVWNEALGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVAITGDEDRLEFDWHRALLNGLFPLSIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPQEVRDNFE 314
>gi|52424091|ref|YP_087228.1| asparagine synthetase AsnA [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|81691520|sp|Q65WL7|ASNA_MANSM Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|52306143|gb|AAU36643.1| AsnA protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (330 aa)
Score = 738, Expect = 3.3e-76, Identities = 159/315 (50%), Positives = 203/315 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F K+ F  LA L L V P++ +  GI D+L+G+E V     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RNL+ LK V++IY I  + V+KKY  ++ LP+EITFI SEDL++ YP T KERE + KY AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN   A E+SSMGIRVDE +L +QL + + R + D+H+ LIN  P SIGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK ++E+ E
 S:   4 SFILQQQEISFTKNTFTEKLAEHLGLVEVQGPILSQVGNGIQDNLSGTEKAVQVNVKMITDAAFEVVHSLAKWKRHTLARFGFAEGEGLFVHMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNLDYLKETVREIYAAILETEAAVDKKYG--LKSFLPKEITFIHSEDLVKDYPGMTDKERENELCKKYGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTTSEGEYKGLNGDILVWNPILNRAFEVSSMGIRVDETALRKQLSITGDEDRLKFDWHQDLINGRMPLSIGGGIGQSRLAMLLLQKRHIGEVQSSVWPKAVMEQYE 327
>gi|171778743|ref|ZP_02919839.1| hypothetical protein STRINF_00691 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282700|gb|EDT48124.1| hypothetical protein STRINF_00691 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (330 aa)
Score = 737, Expect = 4.1e-76, Identities = 155/315 (49%), Positives = 210/315 (66%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++ +  G+ D+LNG E+PV+      E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE L IHSIYVDQWDWE I  RN+E LK V+++Y+ IRL + V +++  E +LP++ITFI +E+L++RYP+ TPKERE  A ++ A+F+IGIG L DG+ HD RAPDYDDW     LNGDIIVWNE  SA ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R +L++HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   4 SFIHQQQEISFVKNTFTQYLIDKLGIVEVQGPILSQVGDGMQDNLNGVEHPVSVHVKRIPNAEYEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEEELDPIHSIYVDQWDWEKVIPNGRRNIEYLKETVEQVYKAIRLTELAVEARFD--IEAVLPKKITFIHTEELVERYPDLTPKERENAAAKEFGAIFLIGIGGILPDGQRHDGRAPDYDDWTSESENGYHGLNGDIIVWNEVLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVKITGDEDRLQLEWHKALLNGLFPLTIGGGIGQSRMAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTYE 327
>gi|15603439|ref|NP_246513.1| asparagine synthetase AsnA [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|21263438|sp|Q9CKN6|ASNA_PASMU Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|12721967|gb|AAK03658.1| AsnA [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (330 aa)
Score = 737, Expect = 4.5e-76, Identities = 155/313 (49%), Positives = 203/313 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      S + Q+ I F K+ F  LA L + V P++ +  GI D+L+G+E V     + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  +RNL LK V+ IY I  ++ V+KK+    LP++I F+ SE+L+QR+PN  KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVDE +L +QL +NN R + D+H+ L+N  P SIGGGIG+SRL  LL K+HIGEVQSS+WPK ++E+
 S:   4 SFILQQQEISFAKNTFTEKLAEHLGIVEVQGPILSQVGNGIQDNLSGAEKAVQVNVKQITDATFEVVHSLAKWKRHTLARFNFAQGEGLFVHMTALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVISAEQRNLAYLKETVRAIYAAILETEEAVSKKFG--LATFLPKDIQFVHSEELVQRFPNMNDKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDVRAPDYDDWTTPSEGEYKGLNGDILVWNPILERAFELSSMGIRVDETALRKQLALTNNEDRLKFDWHQDLVNGRLPLSIGGGIGRSRLVMLLLQKKHIGEVQSSVWPKWVMEQ 325
>gi|167768921|ref|ZP_02440974.1| hypothetical protein ANACOL_00238 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668561|gb|EDS12691.1| hypothetical protein ANACOL_00238 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (337 aa)
Score = 737, Expect = 4.6e-76, Identities = 146/323 (45%), Positives = 198/323 (61%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L + +TQ AI I  F +L AL L R +APL ++  G+NDDLNG E PV+F   G  ++ SLAKWKRM L +Y   G+Y +MNAIR+DE L ++HSIYVDQWDWE I + R  LK V+KI  I   E+ + Y   L  +++F+++++L  YP +PKERE   +++ F++ IGD L G HD RAPDYDDWKLNGDI+ W++  A E+SSMGIRVD S+ EQL K+ + R+ L FH+ +++  P ++GGGIGQSRL  LL K HIGEVQ+SLW D +  E+ + LL
 S:  16 LGLYDTQAAINEIHSRFAAHLCGALHLTRASAPLFVDPKSGLNDDLNGVERPVSFDIKETGKIAQVVHSLAKWKRMALYRYGFQPGFGLYTEMNAIRRDEELDNLHSIYVDQWDWEKVIDREHRTQVYLKATVQKIVGAICDTLDELKEDYPSLRTEL-SRDVSFVTTQELEDLYPGFSPKERENAYLKEHRTAFVMQIGDLLKSGLKHDGRAPDYDDWKLNGDIVFWSDVLGCAFEVSSMGIRVDAQSMDEQLSKAGADERRGLPFHRMVMDGTLPLTMGGGIGQSRLSMLLLGKAHIGEVQASLWDDDTVTACERAGVTLL 337
>gi|148827756|ref|YP_001292509.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|166219927|sp|A5UH70|ASNA_HAEIG Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|148718998|gb|ABR00126.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittGG] (330 aa)
Score = 732, Expect = 1.4e-75, Identities = 154/308 (50%), Positives = 205/308 (66%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL S HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDSTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNSIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDRLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|68249160|ref|YP_248272.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|81336433|sp|Q4QMY5|ASNA_HAEI8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|68057359|gb|AAX87612.1| aspartate--ammonia ligase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (330 aa)
Score = 729, Expect = 3.3e-75, Identities = 154/308 (50%), Positives = 204/308 (66%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N I E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAIF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNSIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDRLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|145628946|ref|ZP_01784746.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145633484|ref|ZP_01789213.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145635353|ref|ZP_01791055.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|144979416|gb|EDJ89102.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|144985853|gb|EDJ92461.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145267359|gb|EDK07361.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae PittAA] (330 aa)
Score = 728, Expect = 4.3e-75, Identities = 153/308 (49%), Positives = 204/308 (66%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNSIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDRLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|13357923|ref|NP_078197.1| asparagine synthetase AsnA [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762014|ref|YP_001752446.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920437|ref|ZP_02691442.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508743|ref|ZP_02690277.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701713|ref|ZP_02971405.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|189046377|sp|B1AJ02|ASNA_UREP2 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|21263439|sp|Q9PQC8|ASNA_UREPA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|11272063|pir||G82900 aspartate-ammonia ligase UU363 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899344|gb|AAF30772.1|AE002133_5 aspartate-ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827591|gb|ACA32853.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902886|gb|EDT49175.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675673|gb|EDT87578.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700980|gb|EDU19262.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (329 aa)
Score = 728, Expect = 4.6e-75, Identities = 156/321 (48%), Positives = 215/321 (66%)
 Q:   6 ILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDF-HKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      I +TQKAI IK+ FQ + A L L RVTAPL +E  G+ND L+ + V+F +   + EI QSLAKWKR+ L Y  L+EG+Y DMNAIR D+ + IHSIYVDQWDWE+ I  + NL+ LK +V KIY IR+ Q E+++ Y  + +LP+ ITFISS++L  YP+ +P RE  A +KA+FI IG L G  +R+P+YD+W LNGD+IV+++  A+ELSSMGIRV +  ++Q + +N + +E +F H+ ++N + P +IGGGIGQSRLC FLL+K+HIGEVQ S+WP + +E K IKLL
 S:   9 INQTQKAIVEIKNSFQKHFAKNLNLSRVTAPLFVEGQSGLNDHLDHKQKAVSFYAKKLDKTLEIVQSLAKWKRLALLDYGFSLYEGLYTDMNAIRADDDIDEIHSIYVDQWDWEILINNQDCNLDFLKSIVNKIYSTIRIVQLEIDQLYN-PKQIILPDSITFISSQELEDLYPHLSPSRREYEFAKIHKAIFIYQIGYPLKSGYIQSIRSPEYDNWNLNGDLIVYHKLNDQAIELSSMGIRVSKQDFIKQTNFANLKNDQENNFYHQMILNNQLPQTIGGGIGQSRLCMFLLNKKHIGEVQVSVWPNEYKDELLKKGIKLL 329
>gi|53733087|ref|ZP_00155556.2| COG2502: Asparagine synthetase A [Haemophilus influenzae R2846] >gi|145637396|ref|ZP_01793055.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145269342|gb|EDK09286.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittHH] (330 aa)
Score = 728, Expect = 4.8e-75, Identities = 153/308 (49%), Positives = 204/308 (66%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNAIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDRLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|1321874|emb|CAA61602.1| aspartate-ammonia ligase [Lactobacillus delbrueckii] (336 aa)
Score = 725, Expect = 1.0e-74, Identities = 152/300 (50%), Positives = 203/300 (67%)
 Q:  27 ALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLS-DGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      A+ L R++AP+ ++++ G+ND+L+G E PV+FT DGN  +I SLAKWKR L Y   EG++ +MNAIRKDE L ++HS+YVDQWDWE I K+ER  TL+ V++I+E I+ + V  Y  A +L PEEI+F++SE+L R+P+ TP ERE I + AVF+ IG L  KPHDLRAPDYDDW LNGD++ W E + A E+SSM IRVDE L EQL +  R +L FH+ L+ + PYSIGGGIGQSRLC LL  H GEVQ+S+WP +I+E+ +  I+LL
 S:  36 AMNLERISAPMFVKKSSGLNDNLSGWEKPVSFTLHDGNEGELQIVHSLAKWKRWALKHYGFSHGEGLFTNMNAIRKDEEVLDNLHSVYVDQWDWEKVIDKSERTEATLRQTVQRIFETIKGMEYHVRALYPQAAYHL-PEEISFVTSEELEARWPSLTPSEREDKICQEKGAVFLEHIGGALPLSKKPHDLRAPDYDDWTLNGDLLFWYEPLQRAFEVSSMSIRVDEDRLQEQLKLAGAEDRLDLPFHQALLKGDLPYSIGGGIGQSRLCMLLLQGPH-GEVQASIWPDEIVEKCQAAKIQLL 336
>gi|33152895|ref|NP_874248.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|47115739|sp|Q7VKJ0|ASNA_HAEDU Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|33149120|gb|AAP96637.1| asparagine synthetase A [Haemophilus ducreyi 35000HP] (330 aa)
Score = 724, Expect = 1.4e-74, Identities = 154/315 (48%), Positives = 203/315 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F+K+ F  L  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    G  E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HSIYVDQWDWE I + +RN  LK V +IY+ IRL + V +++  + LP++ITFI SE+L QRYPN + KERE I ++ A+F+IGIG LSDGK HD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  SA ELSSMGIRVD+ +L Q+ + + R +D+H+ L+  P SIGGGIGQSRL FLLHK+HIGEVQSS+WP ++L + E
 S:   4 SFILQQQEISFVKNTFTQYLIDQLDIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPGAVFEVVHSLAKWKRHTLARFGFKQGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSIYVDQWDWEKVIPEGQRNFAYLKQTVNQIYKAIRLTELAVEARFD--IPSSLPKQITFIHSEELAQRYPNMSSKERENAICKEHGAIFLIGIGGKLSDGKAHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNEELGSAFELSSMGIRVDQQALRLQVSLTGDEDRLTMDWHQDLLAGRLPLSIGGGIGQSRLVMFLLHKKHIGEVQSSVWPTEMLTQFE 327
>gi|148825160|ref|YP_001289913.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|166219926|sp|A5U9S9|ASNA_HAEIE Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|148715320|gb|ABQ97530.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae PittEE] (330 aa)
Score = 723, Expect = 1.6e-74, Identities = 152/308 (49%), Positives = 203/308 (65%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVD+ +L Q  + + R ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNSIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDQSALRLQAGLTGDEDRLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|188158981|ref|ZP_02511968.2| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (326 aa)
Score = 723, Expect = 1.6e-74, Identities = 166/323 (51%), Positives = 205/323 (63%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI +TQ+AI+ IK   L  L L RV+APL +   IND LNG + PV FT +   EI SLAKWKR L KY   EGI+ADMNAIRKD+ +  HS+YVDQWDWEL I K +RNLE LK + KIY+ IR + ++N KY  + L P+++TFI S DL +YPN T ++RE +A +YKAVFI IG +L D KPH RA DYDDW LNGD+I ++   ALE+SSMGIRVD SL EQ  N    +H +++N + P +IGGGIGQSRL FLL K HIGEVQ S+W K  EE +K I LL
 S:   6 LSIKQTQQAIQDIKFGLTKQLKQNLNLTRVSAPLFVTSESKINDGLNG-DIPVVFTPNQWNEDLEIVHSLAKWKRYALDKYNFNFGEGIWADMNAIRKDDVVDYKHSLYVDQWDWELIISKEQRNLEFLKQIATKIYDSIRYVEHKINFKYPDLIDKL-PKQLTFIDSLDLYNKYPNLTAEQREDEVAREYKAVFIYKIGYDLPDKKPHSKRAFDYDDWNLNGDLIFYDLVNDKALEISSMGIRVDAKSLSEQTKMLNKTDSDLGLYHDQVLNDKLPLTIGGGIGQSRLSMFLLEKAHIGEVQVSVWEKQYKEELKKQGIILL 326
>gi|171920928|ref|ZP_02696258.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178888|ref|ZP_02554939.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024222|ref|ZP_02570399.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039396|ref|ZP_02998167.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518583|ref|ZP_03004038.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524534|ref|ZP_02558507.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530918|ref|ZP_02546762.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568558|ref|ZP_02828371.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592368|ref|ZP_03005745.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|171903157|gb|EDT49446.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209144|gb|EDU06187.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018877|gb|EDU56917.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997820|gb|EDU66917.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195659604|gb|EDX52984.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (329 aa)
Score = 723, Expect = 1.9e-74, Identities = 154/321 (47%), Positives = 213/321 (66%)
 Q:   6 ILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDF-HKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      I +TQKAI IK+ FQ  A L L RVTAPL +E  G+ND L+ + V+F +   + EI QSLAKWKR+ L Y  L+EG+Y DMNAIR D+ + IHSIYVDQWDWE+ I K + L+ LK +V KIY I+ Q E+++ Y  + +LP+ ITFI S++L  YP+ TP +RE  A ++A+FI IG L G  +R+P+YD+W LNGD+IV+++  A+ELSSMGIRV +  ++Q + +N + +E +F H+ ++N + P +IGGGIGQSRLC FLL+K+HIGEVQ S+WP + +E K IKLL
 S:   9 INQTQKAIVEIKNRFQKYFAKNLNLSRVTAPLFVEGQSGLNDHLDHKQKAVSFYAKKLNKTLEIVQSLAKWKRLALLDYGFSLYEGLYTDMNAIRADDDIDEIHSIYVDQWDWEILINKQDCTLDFLKSIVNKIYSTIKTVQLEIDQLYN-PKQIILPDSITFIGSQELEDLYPHLTPSQREYEFAKMHQAIFIYQIGYPLKSGYIQSIRSPEYDNWNLNGDLIVYHKLNDQAIELSSMGIRVSKQDFIKQTNFANLKNDQENNFYHQMILNDQLPQTIGGGIGQSRLCMFLLNKKHIGEVQVSVWPNEYKDELLKKGIKLL 329
>gi|53733329|ref|ZP_00156382.2| COG2502: Asparagine synthetase A [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145638527|ref|ZP_01794136.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145272122|gb|EDK12030.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae PittII] (330 aa)
Score = 722, Expect = 2.3e-74, Identities = 152/308 (49%), Positives = 203/308 (65%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + +  ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNAIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDHLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|16272507|ref|NP_438721.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|145631757|ref|ZP_01787518.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae 22.4-21] >gi|145640538|ref|ZP_01796122.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae R3021] >gi|1168531|sp|P44338|ASNA_HAEIN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|1573551|gb|AAC22222.1| aspartate--ammonia ligase (asnA) [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|144982618|gb|EDJ90164.1| ribulose-phosphate 3-epimerase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145275124|gb|EDK14986.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus influenzae 22.4-21] (330 aa)
Score = 722, Expect = 2.4e-74, Identities = 152/308 (49%), Positives = 203/308 (65%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSD--GNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      Q+ I F+K+ F NL  L + V P++ +  G+ D+L+G E V    N + E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I + RN  LK V IY IRL + V +++  ++LP++ITF+ SEDL++RYP+ + KERE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN+  A ELSSMGIRVDE +L Q+ + +  ++D+H+ L+N + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK++LEE
 S:   9 QQEISFVKNTFTQNLIEQLGIIEVQGPILSQVGNGMQDNLSGIEKAVQVNVKCIPNAVF-EVVHSLAKWKRHTLARFNFKEDEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPEGRRNFAYLKETVNSIYRAIRLTELAVEARFD--IPSILPKQITFVHSEDLVKRYPDLSSKERENAICKEYGAVFLIGIGGKLSDGKPHDGRAPDYDDWTTESENGYKGLNGDILVWNDQLGKAFELSSMGIRVDESALRLQVGLTGDEDHLKMDWHQDLLNGKLPLTIGGGIGQSRLAMLLLRKKHIGEVQSSVWPKEMLEE 325
>gi|195867897|ref|ZP_03079896.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660474|gb|EDX53732.1| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (329 aa)
Score = 722, Expect = 2.5e-74, Identities = 154/321 (47%), Positives = 213/321 (66%)
 Q:   6 ILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDF-HKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      I +TQKAI IK+ FQ  A L L RVTAPL +E  G+ND L+ + V+F +   + EI QSLAKWKR+ L Y  L+EG+Y DMNAIR D+ + IHSIYVDQWDWE+ I K + L+ LK +V KIY I+ Q E+++ Y  + +LP+ ITFI S++L  YP+ TP +RE  A ++A+FI IG L G  +R+P+YD+W LNGD+IV+++  A+ELSSMGIRV +  ++Q + +N + +E +F H+ ++N + P +IGGGIGQSRLC FLL+K+HIGEVQ S+WP + +E K IKLL
 S:   9 INQTQKAIVEIKNRFQKYFAKNLNLSRVTAPLFVEVQSGLNDHLDHKQKAVSFYAKKLNKTLEIVQSLAKWKRLALLDYGFSLYEGLYTDMNAIRADDDIDEIHSIYVDQWDWEILINKQDCTLDFLKSIVNKIYSTIKTVQLEIDQLYN-PKQIILPDSITFIGSQELEDLYPHLTPSQREYEFAKMHQAIFIYQIGYPLKSGYIQSIRSPEYDNWNLNGDLIVYHKLNDQAIELSSMGIRVSKQDFIKQTNFANLKNDQENNFYHQMILNDQLPQTIGGGIGQSRLCMFLLNKKHIGEVQVSVWPNEYKDELLKKGIKLL 329
>gi|77413566|ref|ZP_00789754.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77160395|gb|EAO71518.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae 515] (315 aa)
Score = 720, Expect = 3.6e-74, Identities = 151/303 (49%), Positives = 205/303 (67%)
 Q:  17 KDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      K+ F    L++ V P++ +  G+ D+L+G E+PV+  +   E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   1 KNTFTQYFFDKLEIVEVQGPILSQVGDGMQDNLSGIEHPVSVKVLNIPEAEFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEGRLEFEWHKMLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 312
>gi|42561528|ref|NP_975979.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42561551|ref|NP_976002.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42493027|emb|CAE77621.1| ASPARTATE-AMMONIA LIGASE [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42493050|emb|CAE77644.1| Aspartate--ammonia ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (326 aa)
Score = 720, Expect = 3.7e-74, Identities = 165/323 (51%), Positives = 205/323 (63%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI +TQ+AI+ IK   L  L L RV+APL +   IND LNG + PV FT +   EI SLAKWKR L KY   EGI+ADMNAIRKD+ +  HS+YVDQWDWEL I K +RNLE LK + KIY+ IR + ++N KY  + L P+++TFI S DL +YPN T ++RE +A +YKAVFI IG +L D KPH RA DYDDW LNGD+I ++   ALE+SSMGIRVD SL EQ  N    +H +++N + P +IGGGIGQSRL FLL K HIGEVQ S+W K  E+ +K I LL
 S:   6 LSIKQTQQAIQDIKFGLTKQLKQNLNLTRVSAPLFVTSESKINDGLNG-DIPVVFTPNQWKEDLEIVHSLAKWKRYALDKYNFNFGEGIWADMNAIRKDDVVDYKHSLYVDQWDWELIISKEQRNLEFLKQIATKIYDSIRYVEHKINFKYPDLVDKL-PKQLTFIDSLDLYNKYPNLTAEQREDEVAREYKAVFIYKIGYDLPDKKPHSKRAFDYDDWNLNGDLIFYDLVNDKALEISSMGIRVDAKSLSEQTKILNKTDSDLGLYHDQVLNDKLPLTIGGGIGQSRLSMFLLEKAHIGEVQVSVWEKQYKEDLKKQGIVLL 326
>gi|113461583|ref|YP_719652.1| asparagine synthetase AsnA [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823626|gb|ABI25715.1| aspartate-ammonia ligase [Haemophilus somnus 129PT] (333 aa)
Score = 717, Expect = 8.1e-74, Identities = 154/315 (48%), Positives = 198/315 (62%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F K+ F  L  L + V P++ +  GI D+L+G+E V      E+ SLAKWKR L ++  +EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL LK V+ IY+ I  + V++K+    LP EITFI SE+L+QRYP  K+RE I +Y AVF+IGIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A E+SSMGIRVDE +L +QL + + R + D+H+ L+N  P SIGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK + E+ E
 S:   7 SFILQQQEISFAKNTFTEKLIEHLGIIEVQGPILSQVGNGIQDNLSGTEKAVQVNVKQITDAKFEVVHSLAKWKRHTLARFNFAENEGLFVHMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPTGRRNLAYLKETVRSIYQAILETEDAVHQKFG--LSKFLPREITFIHSEELVQRYPELNDKQRENAICKEYGAVFLIGIGGVLSDGKPHDKRAPDYDDWTTPSEGEYLGLNGDILVWNPVLERAFEVSSMGIRVDETALRKQLALTGDEDRLQFDWHQDLVNGRLPLSIGGGIGQSRLAMLLLQKKHIGEVQSSVWPKVVTEQFE 330
>gi|170718744|ref|YP_001783931.1| aspartate--ammonia ligase [Haemophilus somnus 2336] >gi|189046375|sp|B0US32|ASNA_HAES2 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|168826873|gb|ACA32244.1| Aspartate--ammonia ligase [Haemophilus somnus 2336] (330 aa)
Score = 713, Expect = 2.2e-73, Identities = 153/315 (48%), Positives = 198/315 (62%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F K+ F  L  L + V P++ +  GI D+L+G+E V      E+ SLAKWKR L ++  +EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL LK V+ IY+ I  + V++K+    LP EITFI SE+L+QRYP  K+RE I +Y AVF++GIG LSDGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A E+SSMGIRVDE +L +QL + + R + D+H+ L+N  P SIGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQSS+WPK + E+ E
 S:   4 SFILQQQEISFAKNTFTEKLIEHLGIIEVQGPILSQVGNGIQDNLSGTEKAVQVNVKQITDAKFEVVHSLAKWKRHTLARFNFAENEGLFVHMKALRPDEDSLDQTHSVYVDQWDWEKVIPTGRRNLAYLKETVRSIYQAILETEDAVHQKFG--LSKFLPREITFIHSEELVQRYPELNDKQRENAICKEYGAVFLMGIGGVLSDGKPHDKRAPDYDDWTTPSEGEYLGLNGDILVWNPVLERAFEVSSMGIRVDETALRKQLALTGDEDRLQFDWHQDLVNGRLPLSIGGGIGQSRLAMLLLQKKHIGEVQSSVWPKVVTEQFE 327
>gi|83319586|ref|YP_424764.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283472|gb|ABC01404.1| aspartate--ammonia ligase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (326 aa)
Score = 704, Expect = 2.7e-72, Identities = 162/323 (50%), Positives = 203/323 (62%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L+I +TQ+AI+ IK   L  L L RV+APL +   IND LNG + PV FT    EI SLAKWKR L KY  + EGI+ADMNAIRKD+ +  HS+YVDQWDWEL I  +RN E LK VV KIY+ IR + ++N KY  + L P+++ FI S DL +YPN T ++RE I ++KAVFI IG NL D PH RA DYDDW LNGD+I ++   ALE+SSMGIRV+ SL EQ+  N +   +H +++N + P +IGGGIGQSRL FLL K HIGEVQ S+W K  EE +K I LL
 S:   6 LTIKQTQQAIQDIKFGLTKQLKQNLNLTRVSAPLFVTSESKINDGLNG-DIPVEFTPKQWTEDLEIVHSLAKWKRYALDKYNFNIGEGIWADMNAIRKDDIVDYKHSLYVDQWDWELIISDDQRNFEFLKEVVIKIYDSIRYVEHKINFKYPELVDKL-PKQLIFIDSLDLYNKYPNLTAEQREDEIVKEFKAVFIYKIGHNLPDNLPHSKRAFDYDDWNLNGDLIFYDRVNDKALEISSMGIRVNAKSLSEQIKILNKTNSDLGLYHDQVLNNKLPLTIGGGIGQSRLSMFLLEKAHIGEVQVSVWEKQYKEELKKQGITLL 326
>gi|50118968|ref|YP_048135.1| asparagine synthetase AsnA [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|81693493|sp|Q6DB95|ASNA_ERWCT Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|49609494|emb|CAG72927.1| putative asparagine synthetase A [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (330 aa)
Score = 697, Expect = 1.8e-71, Identities = 146/310 (47%), Positives = 192/310 (61%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      +E Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G+E V     + E+ SLAKWKR LG Y+  EGIY M A+R DE LS IHS+YVDQWDWE ++ ERN E LK V +IY+ I+ + V++ +  + LPE+I F+ +E LL+RYP+  K RER IA + AVF+IGIG LS G HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN   A E+SSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP+ + E
 S:   6 IEKQQQISFVKSFFSSQLEQLLGLIEVQAPILSRIGDGTQDNLSGTEKAVQVKVKALPDATFEVVHSLAKWKRKTLGAYDFSFGEGIYTHMKALRPDEDRLSPIHSVYVDQWDWERVMEDGERNAEYLKSTVTRIYQGIKATEAAVHQAFG--IQPFLPEQIHFVHTETLLKRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLSSGHSHDVRAPDYDDWTTPGEQELAGLNGDIVVWNPVLNDAFEISSMGIRVDAEALTRQLALTQDEERLKLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQLPHIGQVQCGVWPQPLRE 324
>gi|77973812|ref|ZP_00829357.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (330 aa)
Score = 693, Expect = 4.9e-71, Identities = 149/305 (48%), Positives = 191/305 (62%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG+++  +GIY M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + E   E+ + LP+ I FI SE L R+P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DGK HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL +++ R +L++H+ L+N E P +IGGGIGQSRL  LL KQHIG+VQ +W +I E+ E
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKTLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGIYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYAAIK--ETEAAISAEFGVKPFLPDHIQFIHSETLRARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGKSHDVRAPDYDDWTSPSAEGFAGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTSDEDRLKLEWHQSLLNGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQKQHIGQVQCGVWGPEISEKVE 327
>gi|194684364|emb|CAR46001.1| aspartate-ammonia ligase (asparagine synthetase A) [Proteus mirabilis HI4320] (330 aa)
Score = 693, Expect = 5.1e-71, Identities = 147/309 (47%), Positives = 198/309 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKD 313
      S ++TQ+ I F+K F  L  L L V P++   G D+L+G E V     S E+ SLAKWKR LG++   +G+Y M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE ++ ER L LK V KIY+ I+ +K V+  E+   LP++I FI +E+LL+RYP+  K RE+ IA +Y AVF+IGIG LS G+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A E+SSMGIRVD +L+ QL +++ R ELD+HK L++ + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIG+VQ +W +D
 S:   4 SFIQTQQQISFVKSYFSRLLEKELGLIEVQGPILSRLGDGTQDNLSGHEKAVQVKVKSLPDSTFEVVHSLAKWKRKTLGRFGFSSGQGLYTHMKALRPDEDRLTPIHSVYVDQWDWEKVMEGEERTLPYLKQTVGKIYQAIKETEKAVSD--EFGLTPFLPDQIQFIHTEELLRRYPDLDAKGREKAIAKEYGAVFLIGIGGKLSSGEAHDVRAPDYDDWTTPNEDGFAGLNGDILVWNPVLQDAFEVSSMGIRVDPETLMRQLTLTDDTQRLELDWHKALMHGDMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQKEHIGQVQCGVWQQD 321
>gi|77977924|ref|ZP_00833361.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Yersinia intermedia ATCC 29909] (330 aa)
Score = 693, Expect = 5.8e-71, Identities = 149/305 (48%), Positives = 192/305 (62%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG+++  +GIY M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + EV  E+ + LPE I FI SE L R+P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DGK HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL +++ R +L++H+ L++ E P +IGGGIGQSRL  LL +QHIG+VQ +W +I E+ E
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKTLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGIYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYTAIK--ETEVAISAEFGVKPFLPENIQFIHSESLRARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGKSHDVRAPDYDDWTSPSAEGFAGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTSDEDRLKLEWHQSLLSGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQQQHIGQVQCGVWGPEISEKVE 327
>gi|123440406|ref|YP_001004400.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|166219935|sp|A1JHR0|ASNA_YERE8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|122087367|emb|CAL10148.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (330 aa)
Score = 692, Expect = 7.2e-71, Identities = 146/305 (47%), Positives = 194/305 (63%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG+++  +GIY M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + ++ +++  + LPE+I FI SE L ++P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DGK HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL +++ R +L++H+ L+N E P +IGGGIGQSRL  LL +QHIG+VQ +W +I E+ E
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKSLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGIYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYAAIKETEAAISAEFD--IKPFLPEQIHFIHSESLRAKFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGKSHDVRAPDYDDWTSPSAEGFAGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTSDEDRLKLEWHQSLLNGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQQQHIGQVQCGVWGPEISEKVE 327
>gi|172056620|ref|YP_001813080.1| aspartate--ammonia ligase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171989141|gb|ACB60063.1| Aspartate--ammonia ligase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (324 aa)
Score = 691, Expect = 8.5e-71, Identities = 142/323 (43%), Positives = 204/323 (63%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +S+ +TQ+AI +K F+  + L L RV APL +E  G+ND LNG+E + F + +  EI QSLAKWKR L Y   EG+Y M+AIR+DE L  HSI+VDQWDWE I K ER ++ L+ V+ IY IR ++EV ++   E +LPE I F+++++L  YP + KERE + +Y AVF++ IG L+ G+ HD RA DYDDW LNGDI+V +   A ELSSMGIRVD +L+ Q++ + +++ + FH+ ++ + P +IGGGIGQSR+ FLL K+HIGEVQ+S+W ++   + + LL
 S:   5 VSMKQTQEAITLVKKRFEEQFSAQLGLTRVEAPLFVESTLGVNDHLNGTERVIRFDAIDHQAELEIVQSLAKWKRQALHTYGFAKGEGLYTLMHAIRRDEVLDETHSIHVDQWDWERVISKEERTIDYLQKTVQAIYASIRQVEREVEEQLA--IEAILPETIHFMTTQELEDAYPTLSTKERETEVTKEYGAVFLMQIGGALASGEKHDGRAADYDDWTLNGDILV-HHPEIGAFELSSMGIRVDRETLLAQIETTGEHAKLDFPFHQGVLAETLPLTIGGGIGQSRMAMFLLKKRHIGEVQASVWSEETRASYREQGVHLL 324
>gi|37524084|ref|NP_927428.1| asparagine synthetase AsnA [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|47115707|sp|Q7NA83|ASNA_PHOLL Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|36783507|emb|CAE12347.1| Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (330 aa)
Score = 690, Expect = 1.0e-70, Identities = 151/315 (47%), Positives = 197/315 (62%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S +E Q+ I F+K F  L  L L V P++   GI D+L+G E V     S E+ SLAKWKR LG++   +G+Y M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE ++ +R+L LK V KIYE I+ +K VNK E+   LP++I F+ SE LL RYP+  K RER IA + AVF+IGIG LSDG+ HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL +++ R + D+H+ L+ + P SIGGGIGQSRL  LL +HIG+VQ S+W ++ E E
 S:   4 SFIEKQQQISFVKSFFSRLLESKLGLIEVQGPILSCLGDGIQDNLSGHEKAVQVKVKTLPDSTFEVVHSLAKWKRRTLGRFGFQPEQGLYTHMKALRPDEDRLTPIHSVYVDQWDWEKVMEDGQRSLAYLKQTVGKIYEAIKETEKAVNK--EFGLAPFLPDQIHFVHSETLLSRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGAKLSDGQSHDVRAPDYDDWTTPNSDGFVGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALERQLALTSDEERLQYDWHQALLKGDMPQSIGGGIGQSRLVMLLLQMKHIGQVQCSIWSPEVRETVE 327
>gi|71404075|ref|XP_804776.1| asparagine synthetase A, putative [Trypanosoma cruzi strain CL Brener] >gi|71424438|ref|XP_812804.1| asparagine synthetase A, putative [Trypanosoma cruzi strain CL Brener] >gi|70867915|gb|EAN82925.1| asparagine synthetase A, putative [Trypanosoma cruzi] >gi|70877628|gb|EAN90953.1| asparagine synthetase A, putative [Trypanosoma cruzi] (348 aa)
Score = 690, Expect = 1.1e-70, Identities = 152/310 (49%), Positives = 199/310 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK-------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      + ++ Q+ I +K +F  LA L L V APL+   G D+L+G+E V   G  S E+ SLAKWKR LG ++ P+ +GIY M A+R +E L + HS++VDQWDWEL +  ERNL LK V+++Y IR ++ + KY  + +LP I F+ +E LL+ YP  KERER I KY AVF+IGIG NL+ G+PHDLRAPDYDDW             LNGDI+V+N   LELSSMGIRVD +L QL  +N R  +HK+L+ EFP +IGGGIGQSRL  LL K+HIGEVQ S+WPK++
 S:   8 AFIQLQEQIVTVKQVFSSALAKELNLVEVQAPLLACCGDGTQDNLSGTEKAVQVHVKGIPDSKFEVVHSLAKWKRQTLGDHKFPVGQGIYVHMKALRVEEELDTTHSVFVDQWDWELVMPPQERNLTFLKNTVQRLYAAIRQTEEAICSKYN--LDRVLPANIQFLHAEHLLKMYPEMNMKERERAIVKKYGAVFLIGIGGNLTSGEPHDLRAPDYDDWSSPVSAADITFPCGDPTMNSLASLPGLNGDILVYNPVLDDVLELSSMGIRVDAETLRRQLTLLSNEDRLGYVWHKRLLAGEFPQTIGGGIGQSRLLMLLLKKKHIGEVQCSVWPKEM 341
>gi|77411430|ref|ZP_00787776.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77162516|gb|EAO73481.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae CJB111] (279 aa)
Score = 690, Expect = 1.1e-70, Identities = 139/252 (55%), Positives = 181/252 (71%)
 Q:  68 EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:  17 EVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEGRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 276
>gi|77361705|ref|YP_341280.1| asparagine synthetase AsnA [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|76876616|emb|CAI87838.1| asparagine synthetase A [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (331 aa)
Score = 688, Expect = 1.9e-70, Identities = 152/300 (50%), Positives = 190/300 (63%)
 Q:  13 IKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHI-KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPK 312
      I +K F  L  L L V AP++   G D+L+G EN V     S E+ SLAKWKR LG +   EGIY M A+R DE SLS IHS+YVDQWDWE I + +ER L TLK V+ IY I+ ++ V+ K+    LP ITF+ SE+L + YP+ + K+RE+ IA +Y AVF+IGIG LSDGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRV  L +QL +++ R E D+HK LI +FP +IGGGIGQSRL  LL K HIG+VQ S WP+
 S:  12 ISQVKHFFSQQLEQQLGLIEVQAPILARVGDGTQDNLSGHENAVAVNIKAIPDSRYEVVHSLAKWKRKTLGDHSFSHGEGIYTQMKALRPDEDSLSPIHSVYVDQWDWEKVICQDSERTLTTLKQTVEAIYTGIKKTEQFVSDKFG--ITPFLPSSITFVHSEELREMYPDFSAKQREKAIAQEYGAVFLIGIGGKLSDGKIHDVRAPDYDDWSTPTCDKYAGLNGDILVWNPLLEDAFELSSMGIRVSPDVLQKQLSMTSDEDRLEFDWHKALIQNKFPQTIGGGIGQSRLVMLLLQKPHIGQVQVSAWPQ 321
>gi|145297345|ref|YP_001140186.1| asparagine synthetase AsnA [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|166219922|sp|A4SHR6|ASNA_AERS4 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|142850117|gb|ABO88438.1| aspartate-ammonia ligase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (330 aa)
Score = 687, Expect = 2.4e-70, Identities = 144/308 (46%), Positives = 194/308 (62%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      + +Q+ I F+K++F  LA L L V AP++   G D+L+GSEN V    G S E+ SLAKWKR LG++   EGIY M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE +  R+L L+ V+ I+ I+ ++ V ++E   LP EI F+ SE LL RYP+  K RER IA + AVF+IGIG LS G+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + + E+SSMGIRVD +L QL + + R + D+H+ L+ + P +IGGGIGQSRL  LL K+HIG+VQ +WP ++
 S:   6 IRSQQQISFVKEMFSRQLAQQLGLMEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSENAVQVKVKTLPGHSYEVVHSLAKWKRQTLGRFGFGPGEGIYTHMKALRPDEDKLTPIHSVYVDQWDWEKVMPSERRDLAYLQETVRGIWAAIKATERAVCAEHE--LTPFLPGEIQFLHSEALLARYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGALSHGERHDVRAPDYDDWSSHSELGLAGLNGDILVWNPVLEDSFEISSMGIRVDAEALRRQLAITGDEGRLQYDWHRDLLAERMPQTIGGGIGQSRLAMLLLQKEHIGQVQVGVWPSEM 322
>gi|77958198|ref|ZP_00822236.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (330 aa)
Score = 686, Expect = 3.2e-70, Identities = 145/302 (48%), Positives = 189/302 (62%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG+++  +G+Y M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + E   E+ + LPE+I F+ SE L R+P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DG+ HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+N E P +IGGGIGQSRL  LL +QHIG+VQ +W +I E
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKTLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGLYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYAAIK--ETEATVSAEFGIKPFLPEQIHFVHSETLRSRFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGQSHDVRAPDYDDWTSPCAEGFTGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTADEDRLKLEWHQSLLNGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQQQHIGQVQCGVWGPEISE 324
>gi|77961828|ref|ZP_00825658.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (330 aa)
Score = 686, Expect = 3.3e-70, Identities = 145/303 (47%), Positives = 191/303 (63%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEE 317
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG+++  +GIY M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + V+  E+ + LPE+I F+ SE L R+P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DG+ HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+N E P +IGGGIGQSRL  LL +QHIG+VQ +W ++ E+
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKSLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGIYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYAAIKETEAAVSA--EFGIKPFLPEQIHFVHSETLRSRFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGQSHDVRAPDYDDWTSPSAEGFAGLNGDIIVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTADEDRLKLEWHQSLLNGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQQQHIGQVQCGVWGPEVSEK 325
>gi|161505597|ref|YP_001572709.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|160866944|gb|ABX23567.1| hypothetical protein SARI_03773 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (350 aa)
Score = 686, Expect = 3.5e-70, Identities = 144/307 (46%), Positives = 187/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE I F+ S+DLL RYP+  K RER I   AVF++GIG LSDGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:  29 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPERIHFVHSQDLLSRYPDLDAKGRERAIVKALGAVFLVGIGGTLSDGKRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLQLTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 344
>gi|16120356|ref|NP_403669.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis CO92] >gi|22123925|ref|NP_667348.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis KIM] >gi|45439868|ref|NP_991407.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51594362|ref|YP_068553.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108806001|ref|YP_649917.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108810169|ref|YP_645936.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145601140|ref|YP_001165216.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|150260933|ref|ZP_01917661.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|153947913|ref|YP_001399007.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162419901|ref|YP_001604648.1| asparagine synthetase AsnA [Yersinia pestis Angola] >gi|165926130|ref|ZP_02221962.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165939984|ref|ZP_02228521.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166009615|ref|ZP_02230513.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166213201|ref|ZP_02239236.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167401540|ref|ZP_02307034.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167422856|ref|ZP_02314609.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167425564|ref|ZP_02317317.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|167468634|ref|ZP_02333338.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis FV-1] >gi|170026418|ref|YP_001722923.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186897456|ref|YP_001874568.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|81691950|sp|Q66GH8|ASNA_YERPS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|123073667|sp|Q1CNU4|ASNA_YERPN Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|123372786|sp|Q1CC50|ASNA_YERPA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219936|sp|A4TSI1|ASNA_YERPP Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166988303|sp|A7FCM9|ASNA_YERP3 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|21263430|sp|Q8ZJT3|ASNA_YERPE Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|21956659|gb|AAM83599.1|AE013601_3 asparagine synthetase A [Yersinia pestis KIM] >gi|45434723|gb|AAS60284.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51587644|emb|CAH19243.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108773817|gb|ABG16336.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108777914|gb|ABG11972.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115345835|emb|CAL18693.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis CO92] >gi|145212836|gb|ABP42243.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149290341|gb|EDM40418.1| aspartate-ammonia ligase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152959408|gb|ABS46869.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162352716|gb|ABX86664.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis Angola] >gi|165912110|gb|EDR30750.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921990|gb|EDR39167.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165991537|gb|EDR43838.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166205499|gb|EDR49979.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166958248|gb|EDR55269.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167048922|gb|EDR60330.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167055578|gb|EDR65371.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|169752952|gb|ACA70470.1| Aspartate--ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186700482|gb|ACC91111.1| aspartate--ammonia ligase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (330 aa)
Score = 683, Expect = 6.9e-70, Identities = 147/305 (48%), Positives = 189/305 (61%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      F+K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     S E+ SLAKWKR LG+++  +G+Y M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ERNL LK V KIY I+ + E   E+ + LP+ I FI SE L R+P+  K RER IA + AVF+IGIG L+DG+ HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL KQHIG+VQ +W +I E+ +
 S:  14 FVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKSLPDSTFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFGADQGVYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERNLAYLKSTVNKIYAAIK--ETEAAISAEFGVKPFLPDHIQFIHSESLRARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGQSHDVRAPDYDDWTSPSAEGFSGLNGDIIVWNPILEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTGDEDRLELEWHQSLLRGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQKQHIGQVQCGVWGPEISEKVD 327
>gi|62182360|ref|YP_218777.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|167554001|ref|ZP_02347743.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|167560405|ref|ZP_02353408.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|168234389|ref|ZP_02659447.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168239648|ref|ZP_02664706.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168245188|ref|ZP_02670120.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168263223|ref|ZP_02685196.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168823144|ref|ZP_02835144.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194449810|ref|YP_002047908.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194472337|ref|ZP_03078321.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194736421|ref|YP_002116820.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|75505458|sp|Q57HW6|ASNA_SALCH Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|62129993|gb|AAX67696.1| asparagine synthetase A [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|194408114|gb|ACF68333.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194458701|gb|EDX47540.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194711923|gb|ACF91144.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] (330 aa)
Score = 683, Expect = 7.0e-70, Identities = 143/307 (46%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE+I F+ S++LL RYP+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPEQIQFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|157373136|ref|YP_001481125.1| asparagine synthetase AsnA [Serratia proteamaculans 568] >gi|166988302|sp|A8GLK7|ASNA_SERP5 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|157324900|gb|ABV43997.1| Aspartate--ammonia ligase [Serratia proteamaculans 568] (330 aa)
Score = 681, Expect = 1.2e-69, Identities = 145/305 (47%), Positives = 186/305 (60%)
 Q:  15 FIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      +K F  L  L L V AP++   G D+L+GSE V     + E+ SLAKWKR LG Y+  EG+Y M A+R DE LS+IHS+YVDQWDWE +  ER+ + L+ V+ IY I+ + EV+++Y    LPE+I F+ SE LLQRYP  K RER IA + AVF+IGIG LS GK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL ++ + R L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +W  + E E
 S:  14 LVKSFFSRQLEQQLGLIEVQAPILSRLGDGTQDNLSGSEKAVQVKVKTLPDATFEVVHSLAKWKRKTLGSYDFGAGEGLYTHMKALRPDEDRLSAIHSVYVDQWDWERVMGDGERSQDYLESTVRSIYAAIKATEGEVSREYG--LTPFLPEQIHFVHSETLLQRYPELDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLSHGKSHDVRAPDYDDWTTPAAEGLAGLNGDILVWNPVLQDAFELSSMGIRVDASALKRQLAQTGDEDRLALEWHQSLLRGEMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQLSHIGQVQCGVWSPQVREAVE 327
>gi|157871075|ref|XP_001684087.1| asparagine synthetase a, putative; aspartate--ammonia ligase, putative [Leishmania major] >gi|68127155|emb|CAJ04936.1| asparagine synthetase a, putative; aspartate--ammonia ligase, putative [Leishmania major] (353 aa)
Score = 681, Expect = 1.2e-69, Identities = 141/308 (45%), Positives = 202/308 (65%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPV-TFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK------------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      ++ Q I +K +F  LA+AL L +V P++   G D+L+G E V   + G + E+ SLAKWKRM LG ++ P+ GI+ +M+A+R +E+L SIHS+YVDQWDWE I  +R LE L+ V+ +YE++R ++ + ++  A +LP+ ITF+ +E LL+RYP  PK RE   ++ AVF+IGIG LS G HD RAPDYDDW                LNGDI+V+N   ALELSSMGIRVD+ +L QL+ + + R + +H+ ++N + P +IGGGIGQSR  F+L K+HIGEVQ S+WP ++
 S:   9 IDLQTRILRVKTIFAEELANALNLIQVEGPILARVGDGTQDNLSGVEKAVQVHVKEIPGENYEVVHSLAKWKRMTLGNHKFPVGRGIFTNMHALRVEETLDSIHSVYVDQWDWERVIAPADRCLEYLQATVRSLYEVLRETERRLCTEFPDIAP-ILPDSITFVHAEQLLKRYPELDPKSRELEAVKQFGAVFLIGIGCKLSHGDHHDARAPDYDDWSSPVSVDSSKIGFPTADDEKPSVNTIMSLQGLNGDILVYNPVLNDALELSSMGIRVDQEALRRQLEITGTSDRLKCRWHQCVLNGDLPQTIGGGIGQSRTVMFMLRKRHIGEVQCSVWPYEV 346
>gi|167546593|ref|ZP_02342157.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] (330 aa)
Score = 681, Expect = 1.3e-69, Identities = 143/307 (46%), Positives = 190/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V     S E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE+I F+ S++LL R+P+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDSQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPEQIQFVHSQELLARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|16767161|ref|NP_462776.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella typhimurium LT2] >gi|167994885|ref|ZP_02575975.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168464784|ref|ZP_02698676.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|21263431|sp|Q8ZKW4|ASNA_SALTY Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|16422452|gb|AAL22735.1| asparagine synthetase A [Salmonella typhimurium LT2] >gi|195632182|gb|EDX50666.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (330 aa)
Score = 680, Expect = 1.6e-69, Identities = 142/307 (46%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE+I F+ S++LL R+P+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPEQIQFVHSQELLARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|157144380|ref|YP_001451699.1| asparagine synthetase AsnA [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|157081585|gb|ABV11263.1| hypothetical protein CKO_00084 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (350 aa)
Score = 680, Expect = 1.6e-69, Identities = 145/307 (47%), Positives = 188/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+E I+ + V+K E+   LPE+I F+ S++LL RYP+  K RER IA + AVF++GIG LSDGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:  29 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFATLKSTVEAIWEGIKATEAAVSK--EFGLAPFLPEQIHFVHSQELLARYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGKRHDVRAPDYDDWSSASDLGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADALKRQLALTGDEDRLSLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 344
>gi|168223040|ref|ZP_02648272.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] (330 aa)
Score = 680, Expect = 1.7e-69, Identities = 143/307 (46%), Positives = 188/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE+I F+ S++LL RYP+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L +H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPEQIQFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLVWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|194444112|ref|YP_002043125.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194402775|gb|ACF62997.1| aspartate--ammonia ligase [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] (330 aa)
Score = 680, Expect = 1.8e-69, Identities = 143/307 (46%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LPE+I F+ S++LL RYP+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKLHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPEQIQFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|168228999|ref|ZP_02654230.1| hypothetical protein Sententeric_24728 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] (330 aa)
Score = 679, Expect = 1.9e-69, Identities = 142/307 (46%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|16762449|ref|NP_458066.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29143937|ref|NP_807279.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|21263429|sp|Q8Z2Q9|ASNA_SALTI Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|25293478|pir||AB0953 asparagine synthetase A [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16504754|emb|CAD03118.1| asparagine synthetase A [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29139573|gb|AAO71139.1| asparagine synthetase A [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (330 aa)
Score = 679, Expect = 2.3e-69, Identities = 141/307 (45%), Positives = 190/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LP++I F+ S++LL R+P+  K RER IA + AVF++GIG LSDG+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPDQIHFVHSQELLARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGRRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|15639545|ref|NP_218995.1| asparagine synthetase AsnA [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189025784|ref|YP_001933556.1| asparagine synthetase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] >gi|21263421|sp|O83567|ASNA_TREPA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|3322850|gb|AAC26560.1| asparagine synthetase (asnA) [Treponema pallidum subsp. pallidum str. Nichols] >gi|189018359|gb|ACD70977.1| asparagine synthetase [Treponema pallidum subsp. pallidum SS14] (330 aa)
Score = 679, Expect = 2.3e-69, Identities = 146/315 (46%), Positives = 194/315 (61%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      S + Q+ I F K F  L  L L V PL+ +  GI D L+G E V+ +   G + E+ SLAKWKR L +Y  +EG++ M A+R DE L + S+ VDQWDWE +  RNL LK V+K+Y +R + V++++  A  LP +I F+ SE+L++RYP+  K RE I ++ AVF+IGIG LSDGKPHD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN   A E+SSMGIRVDE +L QL + +    +H+ LIN  P SIGGGIGQSRL  LL ++HIGEVQ+S+WP+ + EE E
 S:   4 SFILQQQGISFAKHTFTQKLMEHLGLIEVQGPLLSQVGDGIQDGLSGREKAVSVSVKQIPGTAFEVVHSLAKWKRHTLARYGFQDNEGLFVHMIALRPDEDFLDQVRSVCVDQWDWEKVVPVGSRNLAYLKDTVRKVYGALRESEVLVSERFGLRA--FLPADIVFVQSEELVRRYPHLDSKGREDAICKEHGAVFLIGIGGVLSDGKPHDVRAPDYDDWTTPSEGEYKGLNGDILVWNPVLGRAFEVSSMGIRVDEGALRTQLALTGDEDSLACSWHQDLINGRLPQSIGGGIGQSRLAMLLLQRKHIGEVQASVWPRSVREEFE 327
>gi|146313750|ref|YP_001178824.1| asparagine synthetase AsnA [Enterobacter sp. 638] >gi|166988300|sp|A4WGE3|ASNA_ENT38 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|145320626|gb|ABP62773.1| aspartate-ammonia ligase [Enterobacter sp. 638] (330 aa)
Score = 678, Expect = 2.4e-69, Identities = 145/305 (47%), Positives = 190/305 (62%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE L++IHS+YVDQWDWE +  ER++ TLK V+ IY I+ + V+K E+   LP+ I FI S+DLL R+P+  K RER IA + AVF+IGIG LSDGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP+ +
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEEKLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKTLPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLTAIHSVYVDQWDWERVMGDGERHVGTLKSTVEAIYAGIKATETAVSK--EFGLTPFLPDTIHFIHSQDLLSRFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLSDGKRHDVRAPDYDDWSTSGESERAGLNGDILVWNPILEDAFELSSMGIRVDADALKRQLAVTGDEDRLKLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLSHIGQVQCGVWPQQV 322
>gi|183597125|ref|ZP_02958618.1| hypothetical protein PROSTU_00364 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188023435|gb|EDU61475.1| hypothetical protein PROSTU_00364 [Providencia stuartii ATCC 25827] (330 aa)
Score = 676, Expect = 5.0e-69, Identities = 146/312 (46%), Positives = 190/312 (60%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      S +E Q+ I F+K F  L  L L V P++   G D+L+G E V     + E+ SLAKWKR LG+++  +G+Y M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE +  ER L LK V KIY+ I+ Q E   E+   LP++I FI SE+LLQRYP+  K RER IA + AVF+IGIG LS+G+ HD+RAPDYDDW     LNGDIIVWN  + A E+SSMGIRV  L QL + + R EL++H+ L+ + P +IGGGIGQSRL  LL +QHIG+VQ +W + E
 S:   4 SFIEQQQQISFVKSYFSRLLEKELGLIEVQGPILSRLGDGTQDNLSGHEKAVQVKVKSIPDATFEVVHSLAKWKRKTLGRFDFKQGQGLYTHMKALRPDEDRLTPIHSVYVDQWDWEKVMADEERTLPYLKQTVGKIYQAIK--QTEAAISSEFGLAPFLPDQIHFIHSEELLQRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLSNGEAHDVRAPDYDDWTTENEDGFKGLNGDIIVWNPVLQDAFEISSMGIRVSPECLTRQLSLTGDEKRMELEWHQALVEGKMPQTIGGGIGQSRLVMLLLQRQHIGQVQCGVWSPETRE 324
>gi|56415745|ref|YP_152820.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|161617000|ref|YP_001590965.1| asparagine synthetase AsnA [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|81678013|sp|Q5PJY0|ASNA_SALPA Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|189046376|sp|A9MXC1|ASNA_SALPB Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|56130002|gb|AAV79508.1| asparagine synthetase A [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|161366364|gb|ABX70132.1| hypothetical protein SPAB_04821 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] (330 aa)
Score = 676, Expect = 5.1e-69, Identities = 141/307 (45%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + EV+K++    LP++I F+ S++LL R+P+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPDQIHFVHSQELLARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|94967607|ref|YP_589655.1| asparagine synthetase AsnA [Acidobacteria bacterium Ellin345] >gi|94549657|gb|ABF39581.1| aspartate-ammonia ligase [Acidobacteria bacterium Ellin345] (379 aa)
Score = 675, Expect = 7.0e-69, Identities = 146/319 (45%), Positives = 203/319 (63%)
 Q:   8 ETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGIND--DLNGSENPVTF----TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENL---LPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDW-------------KLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      +TQKAI +K  + +L  L L  + PL+++  G+ND D +GS P+TF   D + I ++ Q+ KWKRM L ++++  EG+ DM+A+RKD L  HS+YVDQWDWE I  +R+LE LK +V KI+ +I  ++  K+  +   LPE++TF+ +ED+L+ YP+  K+RE +I KY AVFIIGIG L DG PH++RA DYDDW       LNGDI+VWN TK  ELSSMGIRV+ +L +QL +N    +HK +++  P SIGGGIGQSR  +L K H+GEV S+WPK + E  K NI +L
 S:  38 QTQKAIYAVKTYIEEHLCQELNLIMTSVPLIVDMESGVNDYLDRDGSRTPITFHIPNDHDVHPIDAQVVQAATKWKRMALKQFDMKPGEGLCTDMHAVRKDYFLDHDHSVYVDQWDWERTITAQQRSLEFLKTIVSKIWTVIVGAERFALNKFPELNDPRCPKLPEKLTFLHAEDILEMYPDLPRKQRETMILQKYPAVFIIGIGWTLKDGYPHEMRAADYDDWVTETESAEGKMMHGLNGDILVWNPVTKRRHELSSMGIRVNAETLKQQLKATNQEHFLNFPYHKAILDGTIPLSIGGGIGQSRTLMQILRKAHLGEVTVSVWPKILKEICAKKNIFVL 378
>gi|146089599|ref|XP_001470424.1| asparagine synthetase a, putative; aspartate--ammonia ligase, putative [Leishmania infantum] >gi|134070457|emb|CAM68799.1| asparagine synthetase a, putative; aspartate--ammonia ligase, putative [Leishmania infantum] (353 aa)
Score = 674, Expect = 8.4e-69, Identities = 140/308 (45%), Positives = 197/308 (63%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPV-TFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK------------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      ++ Q I +K +F  LA AL L +V P++   G D+L+G E V   + G + E+ SLAKWKRM LG + P+ GI+ +M A+R +E+L +IHS+YVDQWDWE I  +R LE L+ V+ +YE++R + + ++  A +LP+ I F+ +E LL+RYP  PK RER  K AVF+IGIG LS G HD+RAPDYDDW                LNGDI+V+N   LELSSMGIRVD+ +L QL+ + + R + +H+ ++N + P +IGGGIGQSR  F+L K+HIGEVQ S+WP ++
 S:   9 IDLQTRILRVKTIFAEELASALNLIQVECPMLACVGDGTQDNLSGVEKAVQVHVKEIPGANYEVVHSLAKWKRMTLGNHRFPVGRGIFTNMRALRVEETLDNIHSVYVDQWDWERVIAPADRCLEYLQATVRSLYEVLRETESRLCTEFPDIAP-ILPDSIKFVHTEQLLKRYPELDPKSREREAVKKLGAVFLIGIGCKLSHGDHHDVRAPDYDDWSSPVSVDSSKIGFPTADDEKPSVNTIMSLQGLNGDILVYNPVLDDVLELSSMGIRVDQEALRRQLEITGTSDRLQCRWHQCVLNGDLPQTIGGGIGQSRTVMFMLRKRHIGEVQCSVWPHEV 346
>gi|170767060|ref|ZP_02901513.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia albertii TW07627] >gi|170124498|gb|EDS93429.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia albertii TW07627] (330 aa)
Score = 672, Expect = 1.2e-68, Identities = 143/307 (46%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL QHIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDDERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPGLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLELEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLQHIGQVQCGVWPTQVRE 324
>gi|168478078|ref|ZP_02707101.1| hypothetical protein Salmoentericaenterica_25806 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] (330 aa)
Score = 672, Expect = 1.4e-68, Identities = 140/307 (45%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  +LK V+ I+ I+ + EV+K++    LP++I F+ S++LL R+P+  K RER IA + AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L+ QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSSLKSTVEAIWAGIKATEAEVHKQFG--LAPFLPDQIHFVHSQELLARFPDLDAKGRERAIAKELGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSSASELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLMRQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|24115047|ref|NP_709557.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30064951|ref|NP_839122.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110807568|ref|YP_691088.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|122957078|sp|Q0SYT2|ASNA_SHIF8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|47115768|sp|Q83PJ4|ASNA_SHIFL Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|24054307|gb|AAN45264.1| asparagine synthetase A [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30043212|gb|AAP18933.1| asparagine synthetase A [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|110617116|gb|ABF05783.1| asparagine synthetase A [Shigella flexneri 5 str. 8401] (330 aa)
Score = 672, Expect = 1.4e-68, Identities = 143/307 (46%), Positives = 187/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER L TLK V+ I+ I+ + VN+ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQLSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVNE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|152972653|ref|YP_001337799.1| asparagine synthetase AsnA [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|166219928|sp|A6TG48|ASNA_KLEP7 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|150957502|gb|ABR79532.1| asparagine synthetase AsnA [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (330 aa)
Score = 671, Expect = 1.6e-68, Identities = 143/307 (46%), Positives = 189/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE +  ER++ TLK V+ IY I+ + V++ E+   LPE+I F+ S++LL RYP  K RER IA + AVF+IGIG L+DGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A E+SSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEEKLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKTLPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLTPIHSVYVDQWDWERVMGDEERHVGTLKATVEAIYAGIKATELAVSQ--EFGLTPFLPEQIHFVHSQELLSRYPELDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGKRHDVRAPDYDDWSTEVSEGFAGLNGDILVWNPVLEDAFEISSMGIRVDAEALKRQLALTGDEDRLKLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLDHIGQVQCGVWPAQVRE 324
>gi|117618980|ref|YP_858493.1| asparagine synthetase AsnA [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117560387|gb|ABK37335.1| aspartate--ammonia ligase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (370 aa)
Score = 671, Expect = 1.7e-68, Identities = 142/308 (46%), Positives = 192/308 (62%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      + +Q+ I F+K++F  LA L L V AP++   G D+L+G EN V     S E+ SLAKWKR LG++   EGIY M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE +  R+L L+ V+ I+ I+ ++ V ++E   LP EI F+ SE+LL RYP+  K RER IA + AVF+IGIG LS G+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + + E+SSMGIRVD +L QL + + R + D+H+ L+  P +IGGGIGQSRL  LL K+HIG+VQ +WP ++
 S:  46 IRSQQQISFVKEMFSRQLAQQLGLMEVQAPILSRVGDGTQDNLSGHENAVQVKVKTLPEHSYEVVHSLAKWKRQTLGRFGFGPGEGIYTHMKALRPDEDRLTPIHSVYVDQWDWEKVMPSERRDLAYLQETVRGIWAAIKATERAVCAEHE--LTPFLPAEIQFLHSEELLTRYPDLDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGALSHGERHDVRAPDYDDWSSHSELGLAGLNGDILVWNPVLQDSFEISSMGIRVDAEALRRQLAITGDEDRLQYDWHQDLLAARMPQTIGGGIGQSRLAMLLLQKEHIGQVQVGVWPAEM 362
>gi|119472961|ref|ZP_01614817.1| asparagine synthetase AsnA [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119444630|gb|EAW25940.1| asparagine synthetase AsnA [Alteromonadales bacterium TW-7] (331 aa)
Score = 670, Expect = 2.2e-68, Identities = 147/304 (48%), Positives = 194/304 (63%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHI-KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLW 310
      ++ Q I +K F  L  L L V AP++ +  G D+L+G EN V     S E+ SLAKWKR LG+Y   EG+Y M A+R DE SLS IHS+YVDQWDWE I + TER+L TLK V+ IY+ I+ ++ V++ +  + LP +I F+ SE+L + YP+ T K RE+ IA KY AVF+IGIG L DG+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + + E+SSMGIRV  L QL + ++ R +LD+HK L+ +FP +IGGGIGQSRL  LL K HIG+VQ +W
 S:   6 VQQQLQISSVKQFFSRQLEKQLGLVEVQAPILAKVGDGTQDNLSGHENAVAVNVKAIADSQYEVVHSLAKWKRKTLGEYGFSKGEGLYTQMKALRPDEESLSPIHSVYVDQWDWEKVICESTERSLTTLKRTVESIYKGIKETEQFVSEHFS--LDPFLPSDIQFVHSEELRKIYPDLTAKNREKAIAKKYGAVFLIGIGGQLGDGQIHDVRAPDYDDWSTPTSEQYIGLNGDILVWNPILEDSFEISSMGIRVSPEVLKTQLRITGDDDRLQLDWHKALLKSQFPQTIGGGIGQSRLAMLLLQKGHIGQVQVGVW 319
>gi|91213271|ref|YP_543257.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli UTI89] >gi|117626015|ref|YP_859338.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli APEC O1] >gi|122421806|sp|Q1R4I8|ASNA_ECOUT Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166219924|sp|A1AHS4|ASNA_ECOK1 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|91074845|gb|ABE09726.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli UTI89] >gi|115515139|gb|ABJ03214.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli APEC O1] (330 aa)
Score = 670, Expect = 2.6e-68, Identities = 143/307 (46%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+E I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWEGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPELDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLELEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|4139528|pdb|11AS|A Chain A, Asparagine Synthetase Mutant C51a, C315a Complexed With L- Asparagine >gi|4139530|pdb|11AS|B Chain B, Asparagine Synthetase Mutant C51a, C315a Complexed With L- Asparagine >gi|4139532|pdb|12AS|A Chain A, Asparagine Synthetase Mutant C51a, C315a Complexed With L- Asparagine And Amp >gi|4139534|pdb|12AS|B Chain B, Asparagine Synthetase Mutant C51a, C315a Complexed With L- Asparagine And Amp (330 aa)
Score = 669, Expect = 3.2e-68, Identities = 142/307 (46%), Positives = 188/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G+E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ+ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGAEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLELEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQAGVWPAAVRE 324
>gi|187730769|ref|YP_001882419.1| aspartate--ammonia ligase [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187427761|gb|ACD07035.1| aspartate--ammonia ligase [Shigella boydii CDC 3083-94] (330 aa)
Score = 667, Expect = 4.8e-68, Identities = 141/307 (45%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEECLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|16131612|ref|NP_418200.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89110263|ref|AP_004043.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli W3110] >gi|110644085|ref|YP_671815.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli 536] >gi|157163226|ref|YP_001460544.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli HS] >gi|170022219|ref|YP_001727173.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|170083245|ref|YP_001732565.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|188496073|ref|ZP_03003343.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli 53638] >gi|191170592|ref|ZP_03032145.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli F11] >gi|114262|sp|P00963|ASNA_ECOLI Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|123343407|sp|Q0TAW5|ASNA_ECOL5 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|166988299|sp|A8A6K7|ASNA_ECOHS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|189046374|sp|B1IWZ4|ASNA_ECOLC Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|147026|gb|AAA24248.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli] >gi|147033|gb|AAA24253.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli] >gi|290593|gb|AAA62096.1| asparagine synthetase A >gi|1790183|gb|AAC76767.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|85676294|dbj|BAE77544.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli W3110] >gi|110345677|gb|ABG71914.1| aspartate-ammonia ligase [Escherichia coli 536] >gi|157068906|gb|ABV08161.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli HS] >gi|169757147|gb|ACA79846.1| Aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|169891080|gb|ACB04787.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|188491272|gb|EDU66375.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli 53638] >gi|190909400|gb|EDV68986.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli F11] (330 aa)
Score = 667, Expect = 5.3e-68, Identities = 142/307 (46%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLELEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|40998|emb|CAA23512.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli] (330 aa)
Score = 666, Expect = 6.2e-68, Identities = 142/307 (46%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R EL++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLELEWHQALLRGEIPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|194431155|ref|ZP_03063448.1| aspartate--ammonia ligase [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194420610|gb|EDX36686.1| aspartate--ammonia ligase [Shigella dysenteriae 1012] (330 aa)
Score = 666, Expect = 6.8e-68, Identities = 141/307 (45%), Positives = 185/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSCQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLHLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|15804344|ref|NP_290383.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15833940|ref|NP_312713.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|26250490|ref|NP_756530.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli CFT073] >gi|82779064|ref|YP_405413.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|168709497|ref|ZP_02741774.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168716581|ref|ZP_02748858.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168736745|ref|ZP_02769022.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168752412|ref|ZP_02777434.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168753646|ref|ZP_02778653.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168765050|ref|ZP_02790057.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168777890|ref|ZP_02802897.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168780648|ref|ZP_02805655.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168786587|ref|ZP_02811594.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168790954|ref|ZP_02815961.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168800969|ref|ZP_02825976.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|195936371|ref|ZP_03081753.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|123561169|sp|Q329T3|ASNA_SHIDS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|54036768|sp|P63624|ASNA_ECO57 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|54040837|sp|P63623|ASNA_ECOL6 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|12518604|gb|AAG58947.1|AE005606_3 asparagine synthetase A [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|26110920|gb|AAN83104.1|AE016769_219 Aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli CFT073] >gi|13364161|dbj|BAB38109.1| asparagine synthetase A [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|81243212|gb|ABB63922.1| asparagine synthetase A [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|187766971|gb|EDU30815.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188013732|gb|EDU51854.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|189001572|gb|EDU70558.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189359367|gb|EDU77786.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189365069|gb|EDU83485.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189373229|gb|EDU91645.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189376795|gb|EDU95211.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] (330 aa)
Score = 664, Expect = 1.1e-67, Identities = 141/307 (45%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|193063804|ref|ZP_03044891.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli E22] >gi|194428090|ref|ZP_03060634.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli B171] >gi|192930519|gb|EDV83126.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli E22] >gi|194413848|gb|EDX30126.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli B171] (330 aa)
Score = 664, Expect = 1.2e-67, Identities = 141/307 (45%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEERLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|74314230|ref|YP_312649.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella sonnei Ss046] >gi|194435616|ref|ZP_03067719.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli 101-1] >gi|123615768|sp|Q3YVP8|ASNA_SHISS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|73857707|gb|AAZ90414.1| asparagine synthetase A [Shigella sonnei Ss046] >gi|194425159|gb|EDX41143.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli 101-1] (330 aa)
Score = 664, Expect = 1.3e-67, Identities = 141/307 (45%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|90408222|ref|ZP_01216389.1| asparagine synthetase AsnA [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90310668|gb|EAS38786.1| asparagine synthetase AsnA [Psychromonas sp. CNPT3] (333 aa)
Score = 663, Expect = 1.4e-67, Identities = 141/306 (46%), Positives = 200/306 (65%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG---EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHI-KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPK 312
      ++TQ+ I +K +F + L + L L V AP++ +  GI D L+GSE V    +S  E+ SLAKWKR L ++  + +G+Y M A+R DE SLS IHS+YVDQWDWE I +K +R+++ LK V +Y+ I+ + + + Y    LPE+ITF+ S+DLL +YP+  K RER  ++ AVF+IGIG LS+G+ HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  K  E+SSMGIRV  +L +QL+  +++R ++ +HK L+ + P +IGGGIGQSRL  LL KQHIG+VQ +WP+
 S:   6 IQTQQQISTVKQIFSMQLENELGLIEVQAPILAKVGDGIQDSLSGSEKAVAVKVSSLPVSDQNFEVVHSLAKWKRKTLAEHNFQIGQGLYTHMKALRPDEESLSPIHSVYVDQWDWEAVISEKEDRSIDFLKRTVNTLYQAIKKTESRLQELYA--LTPFLPEKITFMHSQDLLDQYPDLDSKGRERAAVKEFGAVFLIGIGGLLSNGEFHDVRAPDYDDWSTQTDAKYPGLNGDILVWNPILKDVFEISSMGIRVSPDALKKQLEICGDSARLQMPWHKMLVESKLPQTIGGGIGQSRLAMLLLQKQHIGQVQVGVWPE 323
>gi|157156517|ref|YP_001465234.1| asparagine synthetase AsnA [Escherichia coli E24377A] >gi|191169198|ref|ZP_03030954.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli B7A] >gi|166988298|sp|A7ZTV5|ASNA_ECO24 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|157078547|gb|ABV18255.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli E24377A] >gi|190900771|gb|EDV60564.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli B7A] (330 aa)
Score = 663, Expect = 1.5e-67, Identities = 141/307 (45%), Positives = 186/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEERLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|170683630|ref|YP_001746074.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|170521348|gb|ACB19526.1| aspartate--ammonia ligase [Escherichia coli SMS-3-5] (330 aa)
Score = 661, Expect = 2.9e-67, Identities = 141/307 (45%), Positives = 185/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYPN  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +W  + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMADGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPNLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGYAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWSAAVRE 324
>gi|72390882|ref|XP_845735.1| asparagine synthetase a, putative [Trypanosoma brucei TREU927] >gi|62175833|gb|AAX69960.1| asparagine synthetase a, putative [Trypanosoma brucei] >gi|70802271|gb|AAZ12176.1| asparagine synthetase a, putative [Trypanosoma brucei] (351 aa)
Score = 660, Expect = 3.1e-67, Identities = 145/305 (47%), Positives = 196/305 (64%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK----------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      Q+ I +K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V     S E+ SLAKWKR L Y+   G+Y M A+R D+ L +IHS+ VDQWDWE+ +K +RNL LK VV K+Y IR + V +KY+  + +LPE I F+ +E LL YPN T KERER IA +Y AVF+IGIG LS G HD RAPDYDDW               LNGDI+++N T  +LE+SSMGIRV+ +L Q+ + ++S + ++H++L+N EFP ++GGGIGQSR+ F+L K+HIGEVQ S+WP++I
 S:  13 QEQILTVKRSFSEALEKELNLVEVRAPILFRVGDGTQDNLSGFEKAVQVPVKAIPNASFEVVHSLAKWKRRTLANYKFAPGHGLYTHMTALRVDDVLDNIHSVVVDQWDWEMVMKDDQRNLAFLKEVVCKVYAAIRKTELAVCEKYK--QKPILPETIQFVHAEHLLLAYPNLTAKEREREIAREYGAVFLIGIGAVLSSGDRHDARAPDYDDWTSPVEASQVVFPRTSKPIPTMNSLSSLKGLNGDILLYNPTLDDSLEVSSMGIRVNAEALRHQISLTGDDSLLKSEWHQQLLNGEFPQTVGGGIGQSRMVMFMLRKKHIGEVQCSVWPEEI 344
>gi|66356322|ref|XP_625302.1| asparagine synthetase A (AsnA) like protein [Cryptosporidium parvum Iowa II] >gi|46226273|gb|EAK87293.1| asparagine synthetase A (AsnA) like protein [Cryptosporidium parvum Iowa II] (343 aa)
Score = 659, Expect = 4.6e-67, Identities = 151/298 (50%), Positives = 200/298 (67%)
 Q:  13 IKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHI------KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRL---CQKEVNKKYEWFAEN-LLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLW 310
      I+FIK FQ L +L L R++APL LE+ G+NDDL+G E V+FT +  + EI QSLAKWKR L KYE+  G+YADMNAIRK E L ++HSIYVDQWDWE+ I    K E ++ +++  IY + RL  +KE     EN ++ +E+ ISSE+LL YPN + +RER I KY +VFI IG LS+  HDLRAPDYDDW+ NGD+I W+   +ELSSMG+RV++ SL++QL+ N+ R +L + K L+N E P +IGGGIGQSRLC +L K+HI +VQ S W
 S:  23 IEFIKITFQQLLKESLDLIRISAPLFLEKESGLNDDLSGYEEKVSFTFNNKVL--EIVQSLAKWKRYALKKYEL---NGLYADMNAIRKSEELDNLHSIYVDQWDWEMVIDTNKGKTKDEILVDIARIIHNNIYNLERLYWNMKKEKQDIVNIPNENEMIKKELYIISSEELLNMYPNLSSNDREREICKKYGSVFIKQIGKKLSNNTVHDLRAPDYDDWEYNGDLIYWSNILNGPIELSSMGVRVNKESLIKQLEICNSTERLKLPYCKMLLNNELPETIGGGIGQSRLCMLILRKEHISQVQCSYW 325
>gi|88861115|ref|ZP_01135749.1| asparagine synthetase AsnA [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88816837|gb|EAR26658.1| asparagine synthetase AsnA [Pseudoalteromonas tunicata D2] (331 aa)
Score = 656, Expect = 9.1e-67, Identities = 142/309 (45%), Positives = 190/309 (61%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFT-SDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHI-KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDIL 315
      ++TQ+ I  K LF  L  L L V APL+ +  GI D+L+G E V      E+ SLAKWKR L +  + EG+Y +M A+R DE L+ IHS+YVDQWDWE I +TER+L LK V+ IY+ I+ + ++  Y    LP+ I F+ +E L + YP + KERE+ +A ++ AVF+IGIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN    E+SSMGIRVD +L QL + + R  +H++L+ + P +IGGGIGQSRL  LL KQHIGEVQ +WP ++L
 S:   6 IQTQQQISKAKALFATQLESKLGLIEVQAPLLAQVGNGIQDNLSGHEQAVAVKIKTMPDAQYEVVHSLAKWKRKTLADHGFSVGEGLYTNMKALRPDEDKLTPIHSVYVDQWDWEKVICIETERSLSFLKTTVETIYQSIKATELQLATLYG--LTPFLPQHIQFVHAEQLARDYPALSGKEREQKVAKEFGAVFLIGIGGQLSDGAIHDVRAPDYDDWSTATCEQFSGLNGDILVWNPILNDVFEISSMGIRVDAKALQHQLAITGDEDRLAFAWHQQLLADKLPQTIGGGIGQSRLVMLLLQKQHIGEVQVGIWPDEVL 324
>gi|82546096|ref|YP_410043.1| asparagine synthetase AsnA [Shigella boydii Sb227] >gi|123558243|sp|Q31UP3|ASNA_SHIBS Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|81247507|gb|ABB68215.1| asparagine synthetase A [Shigella boydii Sb227] (330 aa)
Score = 653, Expect = 2.3e-66, Identities = 140/307 (45%), Positives = 185/307 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RY +  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMGIRVD +L QL + + R +L++H+ L+ E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP + E
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYLDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMGIRVDADTLKHQLALTGDEDRLQLEWHQALLRGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPAAVRE 324
>gi|123471797|ref|XP_001319096.1| hypothetical protein TVAG_340510 [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121901871|gb|EAY06873.1| hypothetical protein TVAG_340510 [Trichomonas vaginalis G3] (318 aa)
Score = 651, Expect = 4.3e-66, Identities = 144/302 (47%), Positives = 198/302 (65%)
 Q:   9 TQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWEL-HIKKTERNLETLKVVVKKIY----EIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLW 310
      T + I++IK F  L  L  RV++P+ LE++ G+NDDLNG E V+FT G + E+ QSLAKWKR+ L KY I  + +YADMNAIRKDE++  HS+YVDQWDWE+  + E +E + +  IY  E+++   ++ + E  + ++P+ ITFI+SE L ++YPN + +ERE IA +KAVFI IG L DG HD RAPDYDDW NGDII W++  +LE+SSMG RV++ +LV QL K +  R E + K ++N E P +IGGGIGQSRLC L+ ++HI EVQS W
 S:  10 TLEEIEYIKYAFPRLLKERLGFIRVSSPIFLEKSSGLNDDLNGVEEKVSFTHKGKVM--EVVQSLAKWKRVALKKYNI---KALYADMNAIRKDENVDKTHSMYVDQWDWEMVEEQGPEHVVEVVNTIHSCIYDLETELLKFMYPNISDE-ELENKKIIPKTITFITSEALRKKYPNISARERENKIAKLHKAVFIQQIGKELGDGSIHDSRAPDYDDWDNNGDIIYWSDALNESLEISSMGYRVNKDTLVPQLQKVHAVDRLENPYCKMIMNDELPQTIGGGIGQSRLCMLLMQRKHISEVQSGYW 310
>gi|154339249|ref|XP_001562316.1| asparagine synthetase a, putative [Leishmania braziliensis MHOM/BR/75/M2904] >gi|134062899|emb|CAM39346.1| asparagine synthetase a, putative; aspartate--ammonia ligase, putative [Leishmania braziliensis] (353 aa)
Score = 650, Expect = 4.5e-66, Identities = 137/304 (45%), Positives = 195/304 (64%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPV-TFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK------------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLW 310
      ++ Q I +K +F  LA+AL L +V P++   G D+L+G E V   +   E+ SLAKWKR LG+++ P+ GI +M A+R +++L + HS+YVDQWDWE I  +R LE L+ V+ +YE++R ++ + ++   +LPE ITF+ +E LL+RYP  PK RER  ++ AVF+IGIG LS G HD+RAPDYDDW                LNGDI+V+N   LELSSMGIRVD+ +L QL+ + NN R + +H+ L+N + P +IGGGIGQSR+ F+L K+HIGEVQ +W
 S:   9 VDLQLRILKVKAIFTEELANALNLIQVECPMLARVGDGTQDNLSGVEKAVQVHVKEIPEEKYEVVHSLAKWKRKTLGEHKFPVGLGILTNMRALRVEDTLDNTHSVYVDQWDWERVIAPADRCLEYLQATVRSLYEVLRQTERRLCAEFPDITP-VLPESITFVHTEQLLKRYPELDPKSREREAVKEFGAVFLIGIGCKLSHGDYHDVRAPDYDDWSSPVSVDSSKIGFPTAGGEKPSVNAIMSLQGLNGDILVYNAALDDVLELSSMGIRVDQETLRRQLEMTGNNERLQCKWHQCLLNGDLPQTIGGGIGQSRMAMFMLRKKHIGEVQCGVW 342
>gi|85712067|ref|ZP_01043120.1| asparagine synthetase AsnA [Idiomarina baltica OS145] >gi|85694057|gb|EAQ32002.1| asparagine synthetase AsnA [Idiomarina baltica OS145] (326 aa)
Score = 639, Expect = 8.2e-65, Identities = 137/310 (44%), Positives = 190/310 (61%)
 Q:   7 LETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTF-TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      L Q+ I FIK F  L  ++L +  PL+ E+ G+ DDL+G E PV  S    ++ SLAKWKR +L Y+ P+ +GI  M+A+R DE +L  HS++VDQWDWE I + +R+++ LK V+ IY +  + ++  Y  + +LP ++TFISSE L  YP T K+RE I  + AVF+ GIG LSDGK HD RAPDYDDW     LNGD++VW+  + A+ELSSMGIRVD +L +QL+ +  R +L +H++L  E P +IGGGIGQSR+  LL  HI +VQ +W  I E
 S:   6 LAKQQKIDFIKREFLSRLCRQMQLVKCEGPLLTEQGTGLQDDLSGIERPVEVKVSALPDKQYQVVHSLAKWKRQLLADYQAPVGQGIVVTMSALRPDEETLDETHSVFVDQWDWEKVIAEEQRSIQYLKQQVQLIYAALTATEGKLRAIYGGLS--ILPRQLTFISSETLRAEYPELTAKQRENKITEAHGAVFVYGIGAPLSDGKKHDERAPDYDDWSTQTEHFGTGLNGDLLVWSPKLQKAIELSSMGIRVDAAALKKQLELTEQTDRLKLAWHQRLAAGELPLTIGGGIGQSRVVMLLLQADHIAQVQCGVWQPGIQE 324
>gi|116625617|ref|YP_827773.1| asparagine synthetase AsnA [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|116228779|gb|ABJ87488.1| aspartate-ammonia ligase [Solibacter usitatus Ellin6076] (376 aa)
Score = 637, Expect = 1.6e-64, Identities = 143/323 (44%), Positives = 199/323 (61%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGIND--DLNGSENPVTF----TSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENL---LPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDW-------------KLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      LSI +TQ+AI  K+ + +L AL L VT PLV++  G+ND D +GS P+ F   D + I +I Q+ KWKR+ L ++ +  EG+ DM AIRKD L  HS YVDQWDWE I  E +L+ LK V I++++  + + K++  ++  LP ++TF+ +ED+L YP+  K+RE + + AVF+IGIG L DG PH++RA DYDDW       LNGDI+VWN T+  ELSSMGIRV+ +L +QL +N    +H+ ++ E P SIGGGIGQSR  LL K H+GEV S+WPK + E   NI +L
 S:  31 LSIRDTQRAIFAGKNFIEEHLCQALNLMMVTVPLVVDTESGLNDLLDRDGSRTPIQFHIANDHDKHPIDAQIVQAATKWKRLALQRFGMKAGEGLCTDMRAIRKDYFLDHDHSAYVDQWDWEKVIHFYEHDLDFLKQAVNAIWKVLVDAESYLQKEFPALKDSRYPNLPRKLTFLHAEDVLDMYPDLPRKQRETRLLQECPAVFLIGIGWTLKDGYPHEMRAADYDDWCTETRSIDGRPCHGLNGDILVWNHVTRRRHELSSMGIRVNAETLQKQLRITNQLDFLRYPYHQAVVRHELPVSIGGGIGQSRTLMLLLRKAHLGEVTVSVWPKILKEICAAKNIHVL 375
>gi|156936124|ref|YP_001440040.1| asparagine synthetase AsnA [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|166219925|sp|A7MMW6|ASNA_ENTS8 Aspartate--ammonia ligase (Asparagine synthetase A) >gi|156534378|gb|ABU79204.1| hypothetical protein ESA_04018 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (330 aa)
Score = 636, Expect = 2.2e-64, Identities = 140/305 (45%), Positives = 184/305 (60%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER+L TLK V+ I+ I+ + E+      LP+ I F+ SE L +R+P  K RER IA + AVF+IGIG L+DGK HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A E+SSMGIRVD +L QL + + R L++H+ L+N E P +IGGGIGQSRL  LL  HIG+VQ +WP+ +
 S:   9 QRQISFVKAHFSRLLEEKLGLLEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVNVKTLPQAQFEVVHSLAKWKRKTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPVHSVYVDQWDWERVMGDGERHLGTLKQTVESIWSAIK--ETELAAAERSGLTPFLPDAIHFVHSETLQRRFPELDAKGRERAIAKELGAVFLIGIGGKLADGKRHDVRAPDYDDWTTPTESGFAGLNGDILVWNPLLEDAFEISSMGIRVDADTLKRQLALTGDQDRLALEWHQALLNGEMPQTIGGGIGQSRLTMLLLQLPHIGQVQCGVWPEQV 322
>gi|56459802|ref|YP_155083.1| asparagine synthetase AsnA [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|56178812|gb|AAV81534.1| Asparagine synthetase A [Idiomarina loihiensis L2TR] (326 aa)
Score = 618, Expect = 2.5e-62, Identities = 138/307 (44%), Positives = 190/307 (61%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILE 316
      Q+ I+F+K F  L  L L V +PL+ E  G+ DDL+G E V      E+ SLAKWKR LG+Y   EGI  M A+R DE +LSS+HS+YVDQWDWE I + +R+L L  V++IY +R +++ +++    LPE+I + +EDL+ YP+ T K+RER + ++ AVF++GIG LS G HD+RAPDYDDW     LNGDI+VW+   ALELSSMGIRVD+ +L QL S  + +L +H+ L+ E P +IGGGIGQSR+  +L  HI +VQ +WP+ I E
 S:   9 QQKIQFVKAGFTQQLQLQLGLIEVQSPLLSELGSGVQDDLSGWEKAVAVKVKAVPDKDYEVVHSLAKWKRYTLGRYGFGAGEGIVTQMKALRPDEEALSSVHSVYVDQWDWEKVITEEQRSLAFLIQTVERIYAALRQTEQQYIEQHG--GTGTLPEKIQVVHAEDLITAYPDLTAKQRERKVVKQHGAVFLVGIGGELSHGHAHDVRAPDYDDWSSVNEQGSTGLNGDILVWHPVLDDALELSSMGIRVDQQALKRQLAISQQEEKLKLPWHQSLLAGELPLTIGGGIGQSRVVMQILQSDHIAKVQCGVWPEPIAE 324
>gi|54288745|gb|AAV31750.1| putative aspartate-ammonia ligase [Trypanosoma cruzi] (241 aa)
Score = 511, Expect = 5.9e-50, Identities = 109/214 (50%), Positives = 140/214 (65%)
 Q:  44 GINDDLNGSENPVTFTSDGNGISG-EIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK-------------------------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQL 257
      G D+L+G+E V   G  S E+ SLAKWKR LG ++ P+ +GIY M A+R +E L + HS++VDQWDWEL +  ERNL LK V+++Y IR ++ + KY  + +LP I F+ +E LL+ YP  KERER I KY AVF+IGIG NL+ G+PHDLRAPDYDDW             LNGDI+V+N   LELSSMGIRVD +L QL
 S:   4 GTQDNLSGTEKAVQVHVKGIPDSKFEVVHSLAKWKRQTLGDHKFPVGQGIYVHMKALRVEEELDTTHSVFVDQWDWELVMPPQERNLTFLKNTVQRLYAAIRQTEEAICSKYN--LDRVLPANIQFLHAEHLLKMYPEMNMKERERAIVKKYGAVFLIGIGGNLTSGEPHDLRAPDYDDWSSPVSAADITFPCGDPTMNSLASLPGLNGDILVYNPVLDDVLELSSMGIRVDAETLRRQL 241
>gi|77408401|ref|ZP_00785141.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173004|gb|EAO76133.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae COH1] (190 aa)
Score = 507, Expect = 2.0e-49, Identities = 101/180 (56%), Positives = 133/180 (73%)
 Q:  140 YEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      Y+ IRL  V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+I IG L+DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   1 YKAIRLTDLAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIXIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTPSENGFKGLNGDILVWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEDRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVKDTFE 187
>gi|147028|gb|AAA24249.1| asnA (253 aa)
Score = 492, Expect = 1.1e-47, Identities = 108/236 (45%), Positives = 141/236 (59%)
 Q:  10 QKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDG-NGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDES-LSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMG 245
      Q+ I F+K F  L  L L V AP++   G D+L+G E V      E+ SLAKWKR LG+++  EG+Y M A+R DE LS +HS+YVDQWDWE +  ER  TLK V+ I+ I+ + V++ E+   LP++I F+ S++LL RYP+  K RER IA  AVF++GIG LSDG HD+RAPDYDDW     LNGDI+VWN  + A ELSSMG
 S:   9 QRQISFVKSHFSRQLEERLGLIEVQAPILSRVGDGTQDNLSGCEKAVQVKVKALPDAQFEVVHSLAKWKRQTLGQHDFSAGEGLYTHMKALRPDEDRLSPLHSVYVDQWDWERVMGDGERQFSTLKSTVEAIWAGIKATEAAVSE--EFGLAPFLPDQIHFVHSQELLSRYPDLDAKGRERAIAKDLGAVFLVGIGGKLSDGHRHDVRAPDYDDWSTPSELGHAGLNGDILVWNPVLEDAFELSSMG 253
>gi|56807473|ref|ZP_00365419.1| COG2502: Asparagine synthetase A [Streptococcus pyogenes M49 591] (167 aa)
Score = 476, Expect = 8.2e-46, Identities = 90/150 (60%), Positives = 114/150 (76%)
 Q:  165 EITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWK---------LNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDI 314
      +ITFI +E+L+ + P+ TPKERE I ++ AVF+IGIG L DGKPHD RAPDYDDW     LNGDI+VWN  SA ELSSMGIRVDE +L Q++ + + R  D+HK L+N FP +IGGGIGQSR+ FLL KQHIGEVQ+S+WP+++
 S:   1 KITFIHTEELVAKCPDLTPKERENAITKEFGAVFLIGIGGVLPDGKPHDGRAPDYDDWTTETENGYHGLNGDILVWNGQLGSAFELSSMGIRVDEEALKRQVEMTGDQDRLAFDWHKSLLNGLFPLTIGGGIGQSRMVMFLLRKQHIGEVQTSVWPQEV 159
>gi|77405568|ref|ZP_00782658.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175790|gb|EAO78569.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae H36B] (236 aa)
Score = 472, Expect = 2.4e-45, Identities = 99/226 (43%), Positives = 145/226 (64%)
 Q:   5 SILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTS-DGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDE-SLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIV 230
      S +  + I F+K+ F  L  L++ V P++ +  G+ D+L+G E+PV+  +   E+ SLAKWKR L ++   EG++ M A+R DE SL  HS+YVDQWDWE I  RNL+ LK V+KIY+ IRL + V +++  E++LP+ ITFI +E+L+++YP+ +PKERE IA +Y AVF+IGIG L+DGKPHD RAPDYDDW + +++
 S:   4 SFIHQXQEISFVKNTFTQYLIDKLEIVEVQGPILSQVGDGMQDNLSGIEHPVSVKVLNIPEAEFEVVHSLAKWKRHTLARFGFNEGEGLFVHMKALRPDEDSLDPTHSVYVDQWDWEKVIPDGRRNLDYLKETVEKIYKAIRLTELAVEARFD--IESILPKRITFIHTEELVEKYPDLSPKERENAIAKEYGAVFLIGIGGELADGKPHDGRAPDYDDWTTHQKMVL 229
>gi|67581065|ref|XP_664830.1| hypothetical protein Chro.50501 [Cryptosporidium hominis TU502] >gi|54654710|gb|EAL34600.1| hypothetical protein Chro.50501 [Cryptosporidium hominis] (221 aa)
Score = 368, Expect = 2.4e-33, Identities = 98/201 (48%), Positives = 129/201 (64%)
 Q:  13 IKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHI------KKTERNLETLKVVVKKIYEIIRL---CQKEVNKKYEWFAEN-LLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHD 213
      I+FIK FQ L +L L R++APL LE+ G+NDDL+G E V+FT +  + EI QSLAKWKR L KYE+  G+YADMNAIRK E L ++HSIYVDQWDWE+ I    K E ++ +++  IY + RL  +KE     EN ++ +E+ ISSE+LL YPN + +RER I KY +VFI IG LS+  HD
 S:  16 IEFIKITFQQLLKESLDLIRISAPLFLEKESGLNDDLSGYEEKVSFTFNNKVL--EIVQSLAKWKRYALKKYEL---NGLYADMNAIRKSEELDNLHSIYVDQWDWEMVIDTNKGKTKDEILVDIARIIHNNIYNLERLYWNMKKEKQDIINIPNENEMIKKELYIISSEELLNMYPNLSSNDREREICKKYGSVFIKQIGKKLSNNTVHD 221
>gi|75759631|ref|ZP_00739716.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74492876|gb|EAO56007.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (105 aa)
Score = 302, Expect = 1.1e-25, Identities = 55/104 (52%), Positives = 73/104 (70%)
 Q:  223 KLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      ++NGDI+ W+  +S+ ELSSMGIRVD SL EQL K+ + ++E DFHK ++  P +IGGGIGQSR+C + L K HIGEVQSS+WP D+  +K NI L 
 S:   2 EINGDILFWHPVLQSSFELSSMGIRVDSKSLDEQLTKTGEDFKREYDFHKGILEDVLPLTIGGGIGQSRMCMYFLRKAHIGEVQSSVWPDDLRAACKKENIHLF 105
>gi|110003926|emb|CAK98266.1| hypothetical aspartate--ammonia ligase asparagine synthetase protein [Spiroplasma citri] (334 aa)
Score = 300, Expect = 2.1e-25, Identities = 87/323 (26%), Positives = 159/323 (49%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKY-----------EWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      L++ ET +AI IK      L +V APL+  KG+NDD  +E P+ F   ++GEI QS KW+R + +YE+ +EGI   +R+D  S+ ++  + ++L +++ + L +K + K  II  + + K+      W ++ L + + +S ++ L RY +       A + G+ +++++    + D +W+L  I V++  + A+ +   V+  L QL +  S+  ++ K+  + P ++ G+ +S+L FLL KQHIGEV +S+W D LE A+KN I++L
 S:  13 LTLRETVEAISLIKRELVRRFIIQFNLLKVDAPLITTEEKGLNDDFQMTERPIDFDILPTNLTGEIFQSHNKWRRNAIKQYELLENEGILTTAMVLRRDIKQSNSQAVSFSEIGFDLLLEEKDITLLKIKETIDKATNIISDVEDILLLKFPQLNKKFKKKLNWTSQIELQKAMRLLSYQERLNRYTREN------------GATILYGLKNSITNNTIEISESQDVFNWELYAKIFVYDFVLEKAICIGYCAATVNRDVLKNQLAVTKETSKLRTEYDAKVATNDLPVTLSFGLFKSQLDLFLLEKQHIGEVIASVWSDDFLEYAKKNGIEIL 334
>gi|71894353|ref|YP_278461.1| asparagine synthetase AsnA [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851141|gb|AAZ43750.1| putative aspartate-ammonia ligase [Mycoplasma synoviae 53] (293 aa)
Score = 275, Expect = 1.6e-22, Identities = 86/278 (30%), Positives = 139/278 (50%)
 Q:  20 FQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQWDWELHIKKTERNLETLKVVVKKIYEIIRLCQKEVNKKYEWFAENLLPEEITFISSEDLLQRYPNKTPKERERLIASKYKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLL 297
      + NL  L L + T P+ L N G   N +   F D + + +  L KW ++ L ++  +EG+Y    +ES  +S    W  I ++RNL LK  K++ ++ +K  KKY  + L E++ I+++ L ++YPN  +RE I ++K VF+ IG NL D KPH + D DWKLNGD+ ++E K A++L+S+GI VDE++L++Q   +   +H +++ + PYSI G I Q +L  LL
 S:  21 LETNLVKKLNLVKKTPPVKLSGNFG-----NENNYVEFFVKDFSQYTSQ----LYKWNKISLKNFD--KYEGLYNMPGPYYLNES--GQYSYNAKLLSWAQVIDYSDRNLVFLKKSANKVFLALKATEKFFVKKYSLSKK--LGEKVFLITTDMLYKQYPNLDASQREDEITKEHKVVFVYKIGYNLPDKKPHSEKVFDDHDWKLNGDLFFYDEENKKAVKLASLGISVDEINLLKQKVYLKLSDTTLDRYHHEVLARSLPYSISGEIFQDQLIELLL 283
>gi|75759629|ref|ZP_00739714.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74492874|gb|EAO56005.1| Aspartate--ammonia ligase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (147 aa)
Score = 260, Expect = 9.0e-21, Identities = 55/112 (49%), Positives = 72/112 (64%)
 Q:   4 LSILETQKAIKFIKDLFQVNLAHALKLHRVTAPLVLERNKGINDDLNGSENPVTFTSDGNGISGEIPQSLAKWKRMMLGKYEIPLHEGIYADMNAIRKDESLSSIHSIYVDQ 115
      +++ ETQ AIK +K F+ LA L+L RV+APL + + G+ND LNG E P+ F  +G  EI SLAKWKR L +Y   EG+Y +MNAIR+DE L + HSIYVD 
 S:   6 MTVRETQIAIKEVKTFFEDQLAKRLELFRVSAPLFVTKKSGLNDHLNGVERPIEFDMLHSGEELEIVHSLAKWKRFALHEYGYEAGEGLYTNMNAIRRDEELDATHSIYVDH 117
>gi|77405588|ref|ZP_00782678.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77175810|gb|EAO78589.1| aspartate--ammonia ligase [Streptococcus agalactiae H36B] (93 aa)
Score = 258, Expect = 1.4e-20, Identities = 50/90 (55%), Positives = 65/90 (72%)
 Q:  230 VWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAE 319
      +WNE  +A ELSSMGIRVDE +L Q+ + + R E ++HK L+  FP +IGGGIGQSRL FLL K+HIGEVQSS+WPK++ + E
 S:   1 MWNEQLGTAFELSSMGIRVDEDALKRQVVLTGDEDRLEFEWHKTLLRGFFPLTIGGGIGQSRLAMFLLRKKHIGEVQSSVWPKEVRDTFE 90
>gi|188039721|ref|ZP_02529141.2| aspartate--ammonia ligase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] (104 aa)
Score = 247, Expect = 3.0e-19, Identities = 47/102 (46%), Positives = 72/102 (70%)
 Q:  194 YKAVFIIGIGDNLSDGKPHDLRAPDYDDWKLNGDIIVWNETTKSALELSSMGIRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDF-HKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYF 295
      ++A+FI IG L G  +R+P+YD+W LNGD+IV+++  A+ELSSMGIRV +  ++Q + +N + +E +F H+ ++N + P +IGGGIGQSRLC F
 S:   2 HQAIFIYQIGYPLKSGYIQSIRSPEYDNWNLNGDLIVYHKLNDQAIELSSMGIRVSKQDFIKQTNFANLKNDQENNFYHQMILNDQLPQTIGGGIGQSRLCMF 104
>gi|24762277|gb|AAN64192.1| aspartate-ammonia ligase [Mycoplasma gallisepticum] (81 aa)
Score = 238, Expect = 3.0e-18, Identities = 49/81 (60%), Positives = 61/81 (75%)
 Q:  246 IRVDEVSLVEQLDKSNNNSRKELDFHKKLINKEFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      IRV++ L++QL++S N R EL FHKKL+N E  +IGGGIGQSRLCYFLL K HIGEVQ+S W +I+ EA+  IKLL
 S:   1 IRVNKEVLLKQLEESKQNERLELMFHKKLVNGELHQTIGGGIGQSRLCYFLLQKDHIGEVQASHWSDEIVAEAKAKGIKLL 81
>gi|133723129|gb|ABO37811.1| AsnA [Lactococcus garvieae] (49 aa)
Score = 140, Expect = 7.6e-07, Identities = 29/49 (59%), Positives = 35/49 (71%)
 Q:  278 EFPYSIGGGIGQSRLCYFLLHKQHIGEVQSSLWPKDILEEAEKNNIKLL 326
      E P +IGGGIGQSR+C LL K HIGEVQ SLW ++ L A K+ + LL
 S:   2 ELPLTIGGGIGQSRMCMLLLSKVHIGEVQVSLWDEETL-NACKDKVFLL 49