>gi|26553474|ref|NP_757408.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|61216349|sp|Q8EX28|SYC_MYCPE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|26453480|dbj|BAC43812.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] (439 aa)
Score = 1982, Expect = 0.0e+00, Identities = 439/439 (100%), Positives = 439/439 (100%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL
 S:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
>gi|188524105|ref|ZP_03004185.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530862|ref|ZP_03005155.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195867746|ref|ZP_03079747.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195660058|gb|EDX53438.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660601|gb|EDX53857.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (436 aa)
Score = 849, Expect = 7.1e-89, Identities = 200/439 (45%), Positives = 285/439 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLN--IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLR-NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S ++K V + K I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I NYIQK+++ + Y V DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E+ + K NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +N+NN+KMSKSL+NFIL KDLL++Y+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  ++ +H +   +  FD+   + ++ +  IV I  +K + L++ NKN EL   L Y+L ILGI ++L +DE + LLN W   +K+++++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNKLVEISDKLISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIETKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIINYIQKLIDKQAGYFVGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIENVVNKRNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINAYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNVNNEKMSKSLNNFILVKDLLAQYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEIFKIKNTIYNAKNYLYFNHELKSLVPIDHFKPFDEL----INDDLDFVGIVDLIHISVKKINTLIKENKNINELKLNLVQLLYML-DILGIEFIDLHNDENLALLNAWKNYVDKKDYTKADELRKELINIGIL 436
>gi|171920807|ref|ZP_02695358.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|188568723|ref|ZP_03005477.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|171903571|gb|EDT49860.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (436 aa)
Score = 848, Expect = 8.3e-89, Identities = 199/439 (45%), Positives = 287/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK+++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +NINN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  K++L  +   + D  L + + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +DE + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIDKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESAANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNINNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNA---KNYLYFNHQLKSLT-QIDHFGLFDERINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKKN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDENLALLNTWKNYVDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|185178726|ref|ZP_02964542.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024163|ref|ZP_02996889.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039644|ref|ZP_02998349.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518554|ref|ZP_03004015.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|184209327|gb|EDU06370.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018795|gb|EDU56835.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997891|gb|EDU66988.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (436 aa)
Score = 847, Expect = 1.0e-88, Identities = 199/439 (45%), Positives = 287/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK+++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +NINN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  K++L  +   + D  L + + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +DE + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIDKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESAANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNINNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNA---KNYLYFNHQLKSLT-QIDHFRLFDERINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKKN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDENLALLNTWKNYVDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|188592537|ref|ZP_03005862.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (436 aa)
Score = 846, Expect = 1.3e-88, Identities = 198/439 (45%), Positives = 287/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLN--IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK+++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +NINN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  ++ +H +   +  FD+   + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +DE + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIDKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESAANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNINNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNAKNYLYFNHQLKSLTQIDHFGFFDE----RINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKKN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDENLALLNTWKNYVDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|13357680|ref|NP_077954.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170761946|ref|YP_001752206.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508782|ref|ZP_02958248.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|24418701|sp|Q9PR21|SYC_UREPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|11271610|pir||H82930 cysteinyl-tRNA synthetase UU123 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899081|gb|AAF30529.1|AE002113_3 cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827523|gb|ACA32785.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675727|gb|EDT87632.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (436 aa)
Score = 845, Expect = 1.8e-88, Identities = 199/439 (45%), Positives = 287/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK+++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +NINN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  K++L  +   + D  L + + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +DE + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIDKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESAANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNINNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNA---KNYLYFNNQLKSLT-QIDHFELFDERINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKEN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDENLALLNTWKNYVDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|186701979|ref|ZP_02971607.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|186700745|gb|EDU19027.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (436 aa)
Score = 842, Expect = 4.7e-88, Identities = 198/439 (45%), Positives = 287/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK+++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +NINN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  K++L  +   + D  L + + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +D+ + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIDKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESAANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNINNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNA---KNYLYFNNQLKSLT-QIDHFGLFDERINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKEN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDKNLALLNTWKNYIDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|171920288|ref|ZP_02691052.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902701|gb|EDT48990.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (436 aa)
Score = 839, Expect = 8.6e-88, Identities = 198/439 (45%), Positives = 286/439 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL--TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD S +++ V ++ + I +Y CGPTVYNH+HIGN RP+IT DVL R  +   ++ NITDIDDKI+N A  N+ ELE+S YY +Y I K +N T M P+VS H+ I +YIQK++ + Y + DVYFDT K+ YG++S + L+ +VG + E  K+NP DF LWK+T G+ W+ + GRPGWH+ECSCLIN Y+G+Q+ IHGGGIDLKFPHHENEN QN + NK+LA++WMH G +N+NN+KMSKSL+NFIL KDLL+EY+  VRWFFYQ Y P+ F+ E + ++ +  ++N IYN  K++L  +   + D  L + + ++ +  IV I  +K +IL++  +++N+L NL+ LL  ILGI V+L +DE + LLN W   +K++ ++D+ RK L+  +L
 S:   1 MKLYD--SYSNQLVEINDELISIYNCGPTVYNHIHIGNARPLITMDVLYRFLKKHNIKTKYVLNITDIDDKIINYALANNLKELEVSEYYFNEYLKIKKALN--TLEMINPKVSTHMDKIIDYIQKLIYKQAGYFIGDDVYFDTKKALNYGQLSKRDLENDIVGMRIESVANKHNPNDFILWKKTNKGIMWNTPWGIGRPGWHSECSCLINTYIGEQVSIHGGGIDLKFPHHENENAQNQVLYNKNLAKVWMHFGLVNVNNEKMSKSLNNFILVKDLLAEYDYQVVRWFFYQADYKQPIKFSHEIMKQNEKEILKIKNAIYNA---KNYLYFNNQLKSLT-QIDHFELFDERINDDLDFVGIVDLIHISVKKINILIKEN--KDMNELKLNLTQLLYMLDILGINFVDLHNDENLALLNTWKNYVDKKDYVKADELRKQLINIGIL 436
>gi|187608843|sp|Q7NAH7|SYC_MYCGA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (435 aa)
Score = 837, Expect = 1.6e-87, Identities = 191/439 (43%), Positives = 285/439 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+YD ++KT+ V +D  I +YVCGPTVY+H+HIGNLRPI+TFDVL RL    V F+HN+TDIDDKI+N+A+ N+ E E++ Y + YF+IL +NI   K +V+D + I YI+KI + ++AY +DGD+YFDTT+  YG +S +KLDE + G + + N K +P DF LWK+T G+ W+ +F GRPGWHTEC+ +I++  +  IHGGGIDL FPHHENEN QN+A++NK+L  W+HVG+L I+N+KMSKSL+NFI K L+ +N  +RW FY T+++ PLNF  + ++ +E II +N F++ LI   N+ N+    EF K+  L +N N N  I + IK + + K +E  + L + L +I GI+  + +++ I+ +N+W++L  K++ ++D R L+ KK+L
 S:   1 MKLYDTLTKTN--VDIDANEINIYVCGPTVYDHIHIGNLRPIVTFDVLRRLLEHSNKKVNFVHNLTDIDDKIINQAQRLNLSEEEVTKRYTSAYFEILDELNIKLP--KIVKVTDVMSGIIKYIEKIYDKQYAYELDGDIYFDTTRIADYGVLSKRKLDEQISGIRVKSNENKTSPNDFVLWKKTVEGIKWNSRFGLGRPGWHTECAYIIDQEFKQKGFVIHGGGIDLVFPHHENENAQNLALHNKNLVNCWVHVGYLLIDNEKMSKSLNNFIYVKHLIESHNYRAIRWVFYNTAHTQPLNFDGTIIKAAQKDVEKIISTVNRFRTFLIA----NKNNIPSSSLVCEEFKKA----LFDNLNFANATKVIWDLIKVLNESIAYKKIDENIWAYQQLIWCL-EIYGIVPDMIHNEQIIDQINQWSELLNNKDYEKADSIRNKLINKKVL 435
>gi|31544883|ref|NP_853461.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541730|gb|AAP57029.1| CysS [Mycoplasma gallisepticum R] (462 aa)
Score = 826, Expect = 2.7e-86, Identities = 190/439 (43%), Positives = 285/439 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+YD ++KT+ V +D  I +YVCGPTVY+H+HIGNLRPI+TFDVL RL    V F+HN+TDIDDKI+N+A+ N+ E E++ Y + YF+IL +NI   K +V+D + I YI+KI + ++AY +DGD+YFDTT+  YG +S +KLDE + G + + N K +P DF LWK+T G+ W+ +F GRPGWHTEC+ +I++  +  IHGGGIDL FPHHENEN QN+A++NK+L  W+HVG+L I+N+KMSKSL+NFI K L+ +N  +RW FY T+++ PLNF  + ++ +E II +N F++ LI   N+ N+    EF K+  L +N N N  I + IK + + K +E  + L + L +I GI+  + +++ I+ +N+W++L  K++ ++D R L+ KK+L
 S:  28 VKLYDTLTKTN--VDIDANEINIYVCGPTVYDHIHIGNLRPIVTFDVLRRLLEHSNKKVNFVHNLTDIDDKIINQAQRLNLSEEEVTKRYTSAYFEILDELNIKLP--KIVKVTDVMSGIIKYIEKIYDKQYAYELDGDIYFDTTRIADYGVLSKRKLDEQISGIRVKSNENKTSPNDFVLWKKTVEGIKWNSRFGLGRPGWHTECAYIIDQEFKQKGFVIHGGGIDLVFPHHENENAQNLALHNKNLVNCWVHVGYLLIDNEKMSKSLNNFIYVKHLIESHNYRAIRWVFYNTAHTQPLNFDGTIIKAAQKDVEKIISTVNRFRTFLIA----NKNNIPSSSLVCEEFKKA----LFDNLNFANATKVIWDLIKVLNESIAYKKIDENIWAYQQLIWCL-EIYGIVPDMIHNEQIIDQINQWSELLNNKDYEKADSIRNKLINKKVL 462
>gi|20808681|ref|NP_623852.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|22257048|sp|Q8R7T3|SYC_THETN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|20517317|gb|AAM25456.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (467 aa)
Score = 784, Expect = 2.0e-81, Identities = 173/439 (39%), Positives = 276/439 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKN---QLENIIYNL----NIFKSHLIIEQ------KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++Y+ +++T +E  L K + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TDIDDKI+N+AKEEN E E++ + +YF   + I + + PR ++HI DI +I+ +++ +AY+VDG+VYF+T K  YGK+S+K +DEL+ G + E + KK NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + KYLG +DIH GG DL FPHHENE Q+ A ++ ++ WMH+G+LN+NN+KMSKS NF  ++L +Y+  +R F   Y +P+NF+ + L +K+  +L N + NL  NI K  + ++   K++E  +F+++  + ++FN + +S + E K ++ L  + ++L +  +  L+ +LG+ + N  + D+E + L+ + K ++EKN+ +D+ R L E+ ++
 S:   1 MRLYNTMTRTKEEFKPLKDKVVNMYVCGPTVYNYIHIGNARAFIVFDTVRRYLEYKGYTVNYVQNFTDIDDKIINRAKEENTTEKEIAERFIEEYFKDADALGIKRATVH-PRATEHIDDIIEFIKILIDKGYAYVVDGNVYFETAKFKDYGKLSHKNIDELMAGARVEIDEKKKNPLDFALWKAQKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGKTLDIHAGGPDLIFPHHENEIAQSEAAYDQPFSKYWMHIGYLNVNNEKMSKSKGNFFTVRELTEKYDPEVLRLFMLMAHYRSPINFSLDLLDQAKSAYERLSNAVVNLKHLANITKDRELSDEEKDLIVKFDEYKKQFEEA----MDDDFNTADAISVLFEMAKTANANLSGNSSKKLVEYILEMFLKLSDVLGLSYKNAETEIEDEEILRLIEERQKARKEKNWKLADEIRDKLKERGII 453
>gi|134298071|ref|YP_001111567.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|187629810|sp|A4J0Y9|SYC_DESRM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|134050771|gb|ABO48742.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (486 aa)
Score = 780, Expect = 6.6e-81, Identities = 167/421 (39%), Positives = 258/421 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI------IY---NLNIFKSHLI-----IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNK----LKQEK 421
      M+IY+ +++ +E + DK ++ MYVCGPT YN +H+GN RP++ FD + R FL GY V ++ N TD+DDKI+N+A EE I LEL+ Y ++F   +N+ ++  P+VS+HI++I + I+++ +  AY+VDGDVYF   +YGK+S + L+++ G + E + +K +P DFALWK  G +WD + +GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A   AR WMH G + IN +KMSKSL NF L +++L+++ + VRW+  T Y +PL+F E L+ S  LE I   +Y  +L +++  I   E+   LEF+K+  + ++FN  +S+ + K +I     + KL+ ++ + KIL     D+A L+ +N+  LK++K
 S:   1 MQIYNTLARAKEEFIPRDKGHVSMYVCGPTTYNFIHLGNARPLVFFDTVRRYFLYKGYKVDYVQNFTDVDDKIINRAAEEKIDPLELAQKYIQEFFVDADALNVMRADTH-PKVSEHIEEIIDLIKRLEDQGHAYVVDGDVYFAVRSFAEYGKLSGRSLEDMQAGARVEVDPRKKDPMDFALWKAAKPGEPSWDSPWGSGRPGWHIECSAMAEKYLGNGFDIHGGGFDLIFPHHENEIAQSEAACKAPFARYWMHNGFITINQEKMSKSLGNFFLVREILAKFPPDVVRWYLLSTHYRSPLDFDDEKLVMSGKGLERIKTALRLLYEAMDLPVYEGEDIQGAENFEETLQRIRLEFEKA----MDDDFNTALAISYFFDLAKEVNIY--------VGKLNSKVTLEMRKIL---------DQAHTLIKDFNRVLGILKEDK 419
>gi|167756028|ref|ZP_02428155.1| hypothetical protein CLORAM_01548 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167704020|gb|EDS18599.1| hypothetical protein CLORAM_01548 [Clostridium ramosum DSM 1402] (449 aa)
Score = 779, Expect = 8.4e-81, Identities = 176/439 (40%), Positives = 276/439 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG--DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINK-YLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIF-KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK-NFEELNKLHFNLSYLLTKILG-IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKI++ ++  +E  L + + +YVCGPTVYN+VHIGN RP+I FDVL R F LGY VTF+ N TD+DDKI+ AK E I E EL+ Y  Y D+ + +N+    PRV++ + I +I +V + +AY VDGDVYF +K ++YG++S K+++L+ G ++ ++N KK  DFALWK+T G+ +D +S GRPGWHTEC +IN + G +IDIHGGG DLKFPHHENE Q++A ++ +A WMH  +NI+NQKMSKSL N I AKD+++E  N V+WF  + Y NPLN T E L + K +  ++N+I +++++ + + I + YN+ ++   + L ++ N  ++ I +++K ++ R K  ++  + +   +T ++G +   +  +E+  W + KQ K+F +DK R L+EK ++
 S:   5 MKIFNTLTNKKEEFKPLREGEVSIYVCGPTVYNYVHIGNTRPMIVFDVLRRTFEYLGYKVTFVSNFTDVDDKIIKAAKAEGITEKELTDKYIAAYEDVRRNLNLLFPTYA-PRVTNTMDAIIKFIDNLVKSGYAYEVDGDVYFRVSKIDEYGQLSGIKIEDLVAGASERIDENDKKEESTDFALWKKTDEGIRFDSPWSKGRPGWHTECVVMINDIFEGGKIDIHGGGQDLKFPHHENEIAQSMACHHHPIAHTWMHNQMINIDNQKMSKSLGNVIWAKDMVAELGCNVVKWFMLSSHYRNPLNLTEEVLNSVKKEVAKVDNVIKSVSLYLQVNHIANENYNKAAVD---GMVGALEDDLNTSLALTKILDQVKKLNLAFRQKEKNDKAIAIEYQTLLKMTAVIGFVFEPRKLNAAELEIYQAWLEAKQNKDFETADKLRTQLIEKGII 449
>gi|169190369|ref|ZP_02850341.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169002976|gb|EDS49851.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] (470 aa)
Score = 774, Expect = 3.3e-80, Identities = 162/436 (37%), Positives = 270/436 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIF--KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLR--NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      ++IY+ ++++ + V +  +KMYVCGPTVY+++HIGN RP+I FDV+ R   GY+V +I N TD+DDK++ KA++ +  E++ +  + + + ++ +H + + PRV++HI I +IQ +V+ +AY +GDVY+ T+K +YGK+S++ L+EL G + E  +K NPQDF LWK  G +NW+ + GRPGWH ECS + +YLGD +DIHGGG DL+FPHHE E Q+ A+ K LA WMH G+++INN+KMSKSL N I  +L+    +R+F  T Y +PLNFT E + ++N ++    N+ + L+ F +S   + ++ +    ++ ++FN P+ ++ + E + ++ +  + + E + L  L + T +LG++    L DDE  L+ + + + KN++ +D+ R LL EK
 S:   3 VQIYNTLTRSKEAFVPQEPGKVKMYVCGPTVYDYIHIGNARPVIFFDVVRRYLEYAGYDVNYIVNFTDVDDKLIKKAEQLGLTVPEVADKFINAFNEDIASLGVHKATLN-PRVTEHIPSIIAFIQGLVDTGYAYASEGDVYYRTSKFEEYGKLSHQNLEELQFGIRIEVGERKENPQDFVLWKGVKPGEINWESPWGPGRPGWHIECSAMAREYLGDTLDIHGGGHDLQFPHHECEVAQSEALTGKQLANYWMHNGYIHINNEKMSKSLGNGITVNELVKRVKPAAIRYFILSTHYRSPLNFTDETIAQAENSVDRIANCAANLKHRLSTFDGQSEGAAAGELGDRIAQLKAQFEAKMGDDFNTPDAITAVFELVTEANQYMNRADASSEGIAALLAALEQMNT-VLGLLPEAGTDAELLDDEIDALIVERTEARAAKNWARADEIRNLLTEK 454
>gi|160916264|ref|ZP_02078471.1| hypothetical protein EUBDOL_02291 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431988|gb|EDP10277.1| hypothetical protein EUBDOL_02291 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (446 aa)
Score = 773, Expect = 4.3e-80, Identities = 169/439 (38%), Positives = 262/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN------IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK--NFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL-FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+++ ++++ +E  L + ++MYVCGPTVYN+ HIGN+RPI+ FD L R  +GYNV + N TD+DDKI+ AKE + E E++ +  Y +  +++  +  P+V++ + I +I +V  AY+VDGDVYF   + YGK+SN+++++L+VG + ++N KK NP DF LWK+T G+ W  +S GRPGWHTEC +IN  + IDIHGGG+DLKFPHHENE Q+ A   +A+ W+H G +NI+ +KMSKSL N I AKD+++  N +RW  T Y +PLN  + + ++ +L ++ L      H+I E     F  L + ++ N PN + + E +K + LR + ++ +L+K  ++ +L ILGI  L  DE  L KW  +EK+F ++D YR L+E+ +L
 S:   3 MKLFNSMTQSIEEFKPLHEGEVRMYVCGPTVYNYPHIGNVRPIVVFDTLKRTLQAIGYNVKMVSNYTDVDDKIIKVAKEAGVSEKEITEKFIKAYNEDRLSLHAMMPDAA-PKVTETMDAIIAFINLLVEKGNAYVVDGDVYFRVNSVDDYGKLSNQQIEDLMVGARIDENSKKENPLDFTLWKRTEEGIRWQSPWSLGRPGWHTECVVMINDVFKEPIIDIHGGGMDLKFPHHENEIAQSKAAYGTAIAKYWIHNGMVNIDGEKMSKSLGNVIWAKDMIASIGGNVLRWLMLSTHYRSPLNINEDGIETARKELSKVMQPLKQAYVKLSLADHVIGEDHDEVLVAPF----LAAMEDDLNTPNAFAALFEAVKVFNQTLRQREIDYAKLSKQCVSIEKML-DILGIESQRLVLSDEDKALHGKWRAAVKEKDFEQADMYRAKLIERGIL 446
>gi|50364902|ref|YP_053327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] >gi|61216193|sp|Q6F230|SYC_MESFL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|50363458|gb|AAT75443.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] (441 aa)
Score = 768, Expect = 1.8e-79, Identities = 187/439 (42%), Positives = 280/439 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYL-GDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKY---NEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLF-DDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK++D +++ K + +K+ I +Y CGPT+Y+++HIGN RPII D L R   G V F+ NITDIDDKI+ KA +EN E E++ Y + +  LK + I  +  P +S+ I ++ +I +V + AY VDGDVYFD K S++YGK+SNKK+++L+ G++ E  KKNNP DF++WK+T G+ +D F GRPGWHTEC+ LI++Y G+ IDIH GGIDL+FPHHENE IQ IA + K+++ IW+H GHL IN +KMSKSL N +  + L+ YN++ +RW F T Y PLN  ++LI  N+  I NL+   L+IE K+  N+ + E K  I + N+ N  +++ +E+ +K + L  K F++L   +L+Y+L +  I++N F DE  L  W K+ EK+F ++D+ RK+L+ K +L
 S:   1 MKLFDTLTQEQKNI--NKEVINIYSCGPTIYDYIHIGNARPIILMDTLIRFLESEGIKVNFLQNITDIDDKIIEKAIQENKTEKEITDKYLSAFLQNLKDLKIRMPDKLIP-ISEKISEMNLFIDDLVKLEAAYNVDGDVYFDIQKFSDEYGKLSNKKINDLISGNRVEIEDKKNNPLDFSVWKKTEKGITFDSNFGKGRPGWHTECALLIDEYFKGETIDIHSGGIDLQFPHHENERIQFIAKHGKEISDIWVHNGHLTINGEKMSKSLGNTMTLTNFLANYNSDILRWIFLTTYYKQPLNI-NDDLIEQANKFIQKINNLSKKIKQLLIENKFVKTNQFDEEIIKQFKIHMKNDLNTSRVLTLLEDTLKDINKLSTLKEFDDLFLKINSLNYILKTLGLSININTFVSDEEQNLFLLWKKIVSEKDFEKADEIRKVLISKGIL 441
>gi|150392183|ref|YP_001322232.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|187629786|sp|A6TWK5|SYC_ALKMQ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|149952045|gb|ABR50573.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (464 aa)
Score = 767, Expect = 2.2e-79, Identities = 172/439 (39%), Positives = 271/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT-----------NNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++Y+ ++ K + V +++ ++MY CGPTVYN+ HIGN R I FD L + + GY+VTF+ N TDIDDKI+ KA+EE +  E+S + +YF  T+ + +++ P+V++++ +I +IQ+++  AY V+GDVY+D ++  YGK+S + L+EL G + E N K N DF LWK  G +W+ + +GRPGWH ECS + KYLG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K A W+HVG+LNI+N+KMSKSL NF  +++ EY+ ++R+F   Y P+NF+ E L ++K+ LE +YN  K+HL I+E  E+ E +K + LT      ++FN + ++ I + ++ + + + +E K + +  LT +LG++    D E  L+  + + EKNF++SD+ R L EK ++
 S:   1 MRLYNTLTRKKEVFVPIEQGKVRMYACGPTVYNYFHIGNGRTFIVFDALRKYLVYRGYDVTFVQNFTDIDDKIIKKAQEEAVSAKEISERFIVEYFKDAATLGVDQADIH-PKVTENVPEIIAFIQELLEKNVAYEVNGDVYYDVSRFEDYGKLSKQNLEELQSGARIEVNEAKRNSLDFVLWKTAKPGEPSWESPWGSGRPGWHIECSAMAKKYLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEACTGKTFANYWIHVGYLNIDNKKMSKSLDNFFTPREIAEEYDLESLRFFMLSAHYRTPVNFSRELLESAKSGLER-LYNA---KNHLEHILENTKVEEMKETEKEWIDSLTHYSEEFNRVMDDDFNTADGIAVIFDLVRDMNTYITGEASKEAVKAAYGMLVELTGVLGLLRKEEESLDKEIGRLIEARQQARIEKNFTKSDEIRDYLKEKGIV 451
>gi|56418620|ref|YP_145938.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|61216117|sp|Q5L429|SYC_GEOKA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56378462|dbj|BAD74370.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus kaustophilus HTA426] (466 aa)
Score = 764, Expect = 4.3e-79, Identities = 163/439 (37%), Positives = 267/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++Y+ +++ +  L+  +KMYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY+VT++ N TD+DDK++ A+E    ++ +  YF+ ++ +  +++ PRV+++I I +IQ +++ +AY VDGDVY+ T K +YGK+S++ +DEL G + E  KK++P DFALWK  G + WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ W+H G+LNINN+KMSKSL NF+L D++ E +  +R+F   Y +P+N++ E L +++ LE    N+ + L  +  ++++ + +  S + E+ ++FN N ++ + E K +++ L+ K  E  +H L   L +LG+   L D+E  L+ K N+ ++ ++F+ +D+ R L K ++
 S:   4 IRLYNTLTRKKEPFEPLEPNKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARAAIVFDTIRRYLEFRGYDVTYVSNFTDVDDKLIKAARELGESVPAIAERFIEAYFEDIQALGCKKADIH-PRVTENIDTIIEFIQALIDKGYAYEVDGDVYYRTRKFREYGKLSHQSIDELQAGARIEIGEKKDDPLDFALWKAAKEGEICWDSPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKPFAKYWLHNGYLNINNEKMSKSLGNFVLVHDIIREIDPQVLRFFMLSVHYRHPINYSEELLESARRGLERLKTAYSNLQHRLQASTNLTDNDEEWVSRIADIRASFIREMDDDFNTANGIAVLFELAKQANLYLQEKTTSE-KVIHAFLREFEQLADVLGLTLKQDELLDEEIEALIQKRNEARKNRDFALADRIRDELRAKNII 453
>gi|138893764|ref|YP_001124217.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196251125|ref|ZP_03149804.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|166200148|sp|A4IJG8|SYC_GEOTN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|134265277|gb|ABO65472.1| Cysteine-tRNA ligase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|196209366|gb|EDY04146.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] (467 aa)
Score = 763, Expect = 5.6e-79, Identities = 162/439 (36%), Positives = 269/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++Y+ +++ +  L+  +KMYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY+VT++ N TD+DDK++ A+E    ++ +  YF+ ++ +  +++ PRV+++I+ I +IQ +++ +AY VDGDVY+ T K + YGK+S++ +DEL G + E  KK++P DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ W+H G+LNINN+KMSKSL NF+L D++ + +  +R+F   Y +P+N++ E L +++ LE    N+ + L  +  + ++ + +  S + E+ ++FN N ++ + E K +++ L+ K  E N +H L   L +LG+   L D+E  L+ + N+ ++ ++F+ +D+ R L K ++
 S:   4 IRLYNTLTRKKETFEPLEPNKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARAAIVFDTIRRYLEFRGYDVTYVSNFTDVDDKLIRAARELGESVPAIAERFIEAYFEDIEALGCKKADIH-PRVTENIETIIEFIQALIDKGYAYEVDGDVYYRTRKFDGYGKLSHQSIDELQAGARIEVGEKKDDPLDFALWKAAKEGEISWDSPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKPFAKYWLHNGYLNINNEKMSKSLGNFVLVHDIIRQIDPQVLRFFMLSVHYRHPINYSEELLESARRGLERLRTAYGNLQHRLGASTNLTDNDGEWLSRLADIRASFIREMDDDFNTANGIAVLFELAKQANLYLQEKTTSE-NVIHAFLREFEQLMDVLGLTLKQEELLDEEIEALIRQRNEARKNRDFALADRIRDELKAKNII 453
>gi|146295747|ref|YP_001179518.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|187629798|sp|A4XHE2|SYC_CALS8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|145409323|gb|ABP66327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (465 aa)
Score = 759, Expect = 1.8e-78, Identities = 169/433 (39%), Positives = 263/433 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIY---NLNIFKSHLIIEQKYNEK---NLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI-----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MK+Y+ ++ T +E  L++ +KMYVCGPTVY+ +HIGN RP+I FD L R F  GY V +I N TD++DK++N+A +E I  EL+ + +Y+   +N+ + K PR ++ I+D+  IQ++++ +AY+VDGDVYF T K +YGK+S+K +++L+ G + + + KK +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K AR W+H G++NINN+KMSKSL NF  ++++ +Y+  +R F Q Y PLNF+ + + ++ L+ I   NL   +   + ++K  +E K+ I+ + ++ N   ++ E ++ +  + + E L   ++  L ILGI+   +EAI   EL+ K N+ ++ KNF E+D+ R L
 S:   1 MKLYNTLTMTKEEFEPLEEGKVKMYVCGPTVYDFIHIGNARPLIVFDTLRRYFEYKGYEVIYIQNFTDVEDKMINRANKEGITVFELAERFIQEYYKDADRLNVRRAT-KSPRATEEIEDMIALIQRLIDKGYAYVVDGDVYFRTRKFAEYGKLSHKNIEDLMAGARVDPSEKKEDPLDFALWKAKKEGEPAWNSPWGEGRPGWHIECSVMAMKYLGQTIDIHAGGQDLIFPHHENEIAQSEAATGKPFARFWLHNGYVNINNEKMSKSLGNFFTVREIIEKYHPEALRLFMLQAHYRKPLNFSIDLIEQAEVALKRIYTCYENLEFLIQNAASSSENDDKLKAAIEELKAKFIDAMEDDLNTAEATGYLFEMVREINTHANSCSKETLT-FAKDILKELCSILGILEQYSAKEEAIPQEILELVEKRNQARKAKNFLEADRIRDEL 445
>gi|89100736|ref|ZP_01173591.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084553|gb|EAR63699.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (465 aa)
Score = 758, Expect = 2.3e-78, Identities = 168/439 (38%), Positives = 261/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDK-------SNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE-ELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +S+ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R   GY+V +I N TD+DDK++ AKE    ++ +  YF+ + +  +++ PRV++ + I +I+ ++  FAY +GDVYF T + ++YGK+S + +DEL VG +   KK + DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NF+L D++ +++  +R+F   Y +P+N++ E L N+++ LE I +      + + N E+ K     + E+ ++FN N +S + E + ++ L KN  E+ +    +L +LG+   L DDE  L+ K N+ ++E+NF SD+ R L E ++
 S:   3 IAIYNTMSRQKEEFIPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPIVFDTVRRYLEFRGYDVQYISNFTDVDDKLIRAAKELGEDVPSIAERFIDAYFEDVSALGCKRADVH-PRVTESMDLIIQFIEALIEKGFAYESNGDVYFHTRRFDEYGKLSQQSIDELRVGARIAVGEKKQDALDFALWKTAKEGEISWESPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLSFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFVLVHDIIKKHDPQVLRFFMLSVHYRHPINYSDELLENTRSGLERITTSYQNLAHRKEASAELTDNNSEWLKKIEDLHGEFIKEMDDDFNTANGISVLFELSRQANYYLLEKNTSVEVIEAFMKEFEILFDVLGLSLGGEELLDDEIDALIEKRNQARKERNFQLSDQIRDQLKEMNII 452
>gi|196163328|ref|ZP_03123859.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-23m63] (465 aa)
Score = 757, Expect = 2.8e-78, Identities = 179/435 (41%), Positives = 264/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-----LTKILGIIHV---NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+Y+ +++T +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD L R   GY+VT++ N TD+DDKI+N++ EE I  E+++ Y +YF   + I + + P+V+D+I+ I +I+++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S +K ++L G + E N +K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K ++ WMH G++NIN++KMSKS NF  +D+  Y+  VR+F   Y NP+NF+ E L +K LE +YN   F  ++E  EK +E    F + + + ++ N + VS I E K   L N N +E + L F  L   LT +L I++   + D + EL+ K  K+ K F +D R+ L++
 S:   1 MKVYNTLTRTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTYVQNFTDVDDKIINRSHEEGISPEEVAAKYIKEYFVDCDGLGIKRATVH-PQVTDNIQQIIEFIKELEDKGYAYAVNGDVYFDTNKFEGYGKLSGQKQEDLEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWDSPWGEGRPGWHIECSVMSKRYLGETIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEARSGKTFSKYWMHNGYININDEKMSKSKGNFFTVRDISKLYDLEIVRFFMLSAHYRNPVNFSDEMLNQAKAGLER-LYNTKEKLEFTLSNLVESPLTEKEVELVKELDGFRQKFIDAMDDDVNTADAVSVIFELAK-----LINSNVDENSSLEFAKKCLDEFNELTGVLNIVNKKKDTVLDKDIEELIQKRTDAKKNKEFQLADDIRQQLLD 448
>gi|158319520|ref|YP_001512027.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|187629787|sp|A8MLB7|SYC_ALKOO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|158139719|gb|ABW18031.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (464 aa)
Score = 757, Expect = 3.4e-78, Identities = 168/439 (38%), Positives = 275/439 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNL-NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH--VNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +++ +E + L++ ++MY CGPTVYN+ HIGN R + FD L R + GY+VTF+ N TD+DDKI+ +A EE +  E+S + +YF  T+ I +++ P+V++++ +I ++ K+V  AY +GDVYFD +K +YGK+S + L++L G + E N K NP DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K A W+HVG+LN++N+KMSKSL+NF  +++ E++  +R+F   Y NP+NF+ + L +KN L+    N+ Y L N + + E+K   L+ K+ I+ + ++FN + ++ I + ++ + + KN ++ + ++L  LT +LG++    ++E  L+ + + +++KNF+ SDK R L EK ++
 S:   1 MKLYNTLTRKKEEFIPLEEGKVRMYACGPTVYNYFHIGNARTFMVFDALRRYLIYRGYDVTFVQNFTDVDDKIIRRANEEGVAPEEISERFIKEYFYDAGTLGIEKADIH-PKVTENMAEIIAFVAKLVEKGHAYESNGDVYFDVSKYEEYGKLSKQSLEDLQAGARIEINEYKKNPLDFALWKSAKAGEPSWESPWGNGRPGWHIECSAMAKRYLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEACSGKKFANYWLHVGYLNVDNKKMSKSLNNFFTPREISEEFDLENLRFFMLSAHYRNPINFSRDLLEAAKNGLDRLYTGKNNLEYLLENAAEREVSEEEKNFIHGLQSFKNQFIDAVDDDFNTADGIAVIFDLVREINSHISEKNSKKAVEASYDLLMELTGVLGLLKREAEDLEEEIERLIAERQQARKDKNFALSDKIRDDLKEKGIV 451
>gi|168716313|ref|ZP_02748590.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|196126512|ref|ZP_03118261.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile ATCC 43255] (465 aa)
Score = 755, Expect = 4.7e-78, Identities = 179/435 (41%), Positives = 264/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-----LTKILGIIHV---NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+Y+ +++T +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD L R   GY+VT++ N TD+DDKI+N++ EE I  E+++ Y +YF   + I + + P+V+D+I+ I +I+++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S +K ++L G + E N +K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K ++ WMH G++NIN++KMSKS NF  +D+  Y+  VR+F   Y NP+NF+ E L +K LE +YN   F  ++E  EK +E    F + + + ++ N + VS I E K   L N N +E + L F  L   LT +L I++   + D + EL+ K  K+ K F +D R+ L++
 S:   1 MKVYNTLTRTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTYVQNFTDVDDKIINRSHEEGISPEEVAAKYIKEYFVDCDGLGIKRATVH-PQVTDNIQQIIEFIKELEDKGYAYAVNGDVYFDTNKFEGYGKLSGQKQEDLEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWDSPWGEGRPGWHIECSVMSKRYLGETIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEARSGKTFSKYWMHNGYININDEKMSKSKGNFFTVRDISKLYDLEIVRFFMLSAHYRNPVNFSDEMLNQAKAGLER-LYNTKEKLEFTLSNLVESPLTEKEVELVKELDDFRQKFIDAMDDDVNTADAVSVIFELAK-----LINSNVDENSSLEFAKKCLDEFNELTGVLNIVNKKKDTVLDKDIEELIQKRTDAKKNKEFQLADDIRQQLLD 448
>gi|168696136|ref|ZP_02728413.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168725877|ref|ZP_02758154.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730321|ref|ZP_02762598.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196161001|ref|ZP_03121562.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile CIP 107932] (465 aa)
Score = 753, Expect = 8.1e-78, Identities = 179/435 (41%), Positives = 264/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-----LTKILGIIHV---NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+Y+ +++T +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD L R   GY+VT++ N TD+DDKI+N++ EE I  E+++ Y +YF   + I + + P+V+D+I+ I +I+++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S +K ++L G + E N +K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K ++ WMH G++NIN++KMSKS NF  +D+  Y+  VR+F   Y NP+NF+ E L +K LE +YN   F  ++E  EK +E    F + + + ++ N + VS I E K   L N N +E + L F  L   LT +L I++   + D + EL+ K  K+ K F +D R+ L++
 S:   1 MKVYNTLTRTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTYVQNFTDVDDKIINRSHEEGISPEEVAAKYIKEYFVDCDGLGIKRATVH-PQVTDNIQQIIEFIKELEDKGYAYAVNGDVYFDTNKFEGYGKLSGQKQEDLEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWDSPWGEGRPGWHIECSVMSKRYLGETIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEARSGKIFSKYWMHNGYININDEKMSKSKGNFFTVRDISKLYDLEIVRFFMLSAHYRNPVNFSDEMLNQAKAGLER-LYNTKEKLEFTLSNLVESPLTEKEVELVKELDDFRQKFIDAMDDDVNTADAVSVIFELAK-----LINSNVDENSSLEFAKKCLDEFNELTGVLNIVNKKKDTVLDKDIEELIQKRTDAKKNKEFQLADDIRQQLLD 448
>gi|153814444|ref|ZP_01967112.1| hypothetical protein RUMTOR_00656 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145848840|gb|EDK25758.1| hypothetical protein RUMTOR_00656 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (469 aa)
Score = 752, Expect = 1.0e-77, Identities = 177/439 (40%), Positives = 267/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIY---NLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSN-LIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ +SK +E V L++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  G+ V F+ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +  ++ +N+ + K P ++ I +  I ++  +AY +G VY+ T K  YGK+S+K LD+L G +S   ED +K +P DF LWK  G  W+ +S GRPGWH ECS + KYLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K+ A+ WMH G LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ E + +KN LE I+  NL  S+  E+  +  F+KS+ +E   + ++FN + ++ I + +KY +   + +E +  +  LLT +LGII +  + D E E++ K  ++++NF+ +D+ R L+ K ++
 S:   2 MKIYNTLSKRKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIAFDTVRRYFEYKGFEVNFVSNFTDVDDKIIKKAIEEGVSADEISKRYIAECKKDMEAMNVKPAT-KNPLATEEICGMVEMISTLIEKGYAYEKNGTVYYRTRKFEGYGKLSHKNLDDLRSGGRSLLVTGED--EKEDPLDFVLWKPKKEGEPAWESPWSEGRPGWHIECSEMSKKYLGEQIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEAANGKEFAKYWMHNGFLNIDNKKMSKSLGNFFTVREIGEKYDLQILRFFMLSAHYRSPLNFSAELMEAAKNSLERILTAADNLKFLISNTSEEKMTESEKRLFEKSSEYVEAFERAMDDDFNTADAIAAIFDLVKYMNTTADGASSKEYLQNLLDRLCLLTDVLGIIVIKEEEMLDSEIEEMIEKRQAARKDRNFALADQIRDELLAKGII 456
>gi|167036780|ref|YP_001664358.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|167039500|ref|YP_001662485.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166853740|gb|ABY92149.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166855614|gb|ABY94022.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (466 aa)
Score = 752, Expect = 1.0e-77, Identities = 168/439 (38%), Positives = 267/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE----------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI----IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +S+T +E  L+ K + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TDIDDKI+ +A+EEN+  E++ Y +YF   + I + + P+ ++HI+DI +I+ +++ +AY+V+G+VYF+T K  YGK+S+K ++EL G + E N +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + KYLG +DIH GG DL FPHHENE Q+ A  + ++ WMH+G+LNINN+KMSKS NF  +++ +YN  +R F   Y +P+NF+ + + +K+ E ++ +  K HL+  K E N E +        + ++FN + +S + E K ++ +  + ++L +  ++  L++ILG+  +  L D+E + L+ + K ++EKN+ +D+ R L EK ++
 S:   1 MKLYNTLSRTKEEFEPLNDKIVNMYVCGPTVYNYIHIGNARAFIVFDTVRRYLEYKGYKVNYVQNFTDIDDKIIKRAQEENVTTKEVAEKYIEEYFIDADNLGIKRATVH-PKATEHIEDIIEFIKILIDKGYAYVVNGNVYFETAKFKDYGKLSHKNIEELQAGARIEINEEKKNPLDFVLWKAQKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGKTLDIHAGGPDLVFPHHENEIAQSEAAYGQPFSKYWMHIGYLNINNEKMSKSKGNFFTVREITEKYNPEVLRLFMLMAHYRSPINFSLDLMEQAKSAYERLLNAVANLK-HLLTVCKDRELNEEEKRIKEKFEEYKKEFEDAMDDDFNTADAISVLFEMSKTANTNISGNSSKKLVEYILDIFLKLSEILGLSYRGVETELNDEEILALIEERQKARKEKNWKLADEIRDRLREKGII 453
>gi|126697618|ref|YP_001086515.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] >gi|122974209|sp|Q18CD5|SYC_CLOD6 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|115249055|emb|CAJ66866.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] (468 aa)
Score = 751, Expect = 1.4e-77, Identities = 178/435 (40%), Positives = 264/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-----LTKILGIIHV---NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +K+Y+ +++T +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD L R   GY+VT++ N TD+DDKI+N++ EE I  E+++ Y +YF   + I + + P+V+D+I+ I +I+++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S +K ++L G + E N +K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K ++ WMH G++NIN++KMSKS NF  +D+  Y+  VR+F   Y NP+NF+ E L +K LE +YN   F  ++E  EK +E    F + + + ++ N + VS I E K   L N N +E + L F  L   LT +L I++   + D + EL+ K  K+ K F +D R+ L++
 S:   4 VKVYNTLTRTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTYVQNFTDVDDKIINRSHEEGISPEEVAAKYIKEYFVDCDGLGIKRATVH-PQVTDNIQQIIEFIKELEDKGYAYAVNGDVYFDTNKFEGYGKLSGQKQEDLEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWDSPWGEGRPGWHIECSVMSKRYLGETIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEARSGKTFSKYWMHNGYININDEKMSKSKGNFFTVRDISKLYDLEIVRFFMLSAHYRNPVNFSDEMLNQAKAGLER-LYNTKEKLEFTLSNLVESPLTEKEVELVKELDDFRQKFIDAMDDDVNTADAVSVIFELAK-----LINSNVDENSSLEFAKKCLDEFNELTGVLNIVNKKKDTVLDKDIEELIQKRTDAKKNKEFQLADDIRQQLLD 451
>gi|125974555|ref|YP_001038465.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196251918|ref|ZP_03150583.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|187629806|sp|A3DH43|SYC_CLOTH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|125714780|gb|ABN53272.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|196198676|gb|EDX93508.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium thermocellum DSM 4150] (468 aa)
Score = 751, Expect = 1.4e-77, Identities = 173/439 (39%), Positives = 264/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNIFKSHLIIEQKYN-EKNLEFD----KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGIIHVN---LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++Y+ +++ +E  +D+K +KMY CGPTVYN+ HIGN RP I FD L R   GYNV F+ N TDIDDK++ +A EE I  EL+ + +YF  K + I + + PR +++I I  I+K+  FAY VDGDVYF  K +YGK+S++ L++L +G + + + +K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + NKYLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K AR W+H G +N++ +KM+KS NF  +D+  ++  +R+F   Y +P+NF+ E L +KN LE  N + NL  K H  E+ + E+ L+   K+ IE + ++ N + ++ I + +K + +  +   + F+LS + L +LGI  +  + D E EL+ + K ++EK++ +D+ R L E ++
 S:   1 MRLYNTLTRKKEEFHPIDEKEVKMYSCGPTVYNYFHIGNARPFIIFDTLRRYLEYKGYNVKFVQNFTDIDDKMIKRANEEGITVKELADKFINEYFVDAKGLGIKEATVH-PRATENIDAIIEMIKKLEEKGFAYNVDGDVYFSARKFTEYGKLSHQSLEDLELGARIDVDERKKDPMDFALWKAQKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSAMANKYLGETIDIHSGGQDLVFPHHENEIAQSEAANGKPFARFWLHNGFINVDGEKMAKSKGNFFTVRDIAKTFDYEVIRFFMLSAHYRSPINFSAELLEQAKNGLERIYNCLDNLEYLKEHAQAEKITDSERELQNRLLGIKAKFIEAMDDDINTADAIAAIFDIVKEVNTNINATSNSSKEIIDFSLSLIKELGGVLGIAQKSRQKVLDKEIEELIERRQKARKEKDWKTADEIRDKLKEMGII 454
>gi|56961911|ref|YP_173633.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|61216140|sp|Q5WLT3|SYC_BACSK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56908145|dbj|BAD62672.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] (466 aa)
Score = 751, Expect = 1.4e-77, Identities = 169/434 (38%), Positives = 257/434 (59%)
 Q:   6 FVSKTDKE---VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRN-KNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      F S T+K+  V +++ +KMY CGPTVYN++HIGN RP I +D++ R   GY+VTF+ N TD+DDKI+ A E    ++ +  Y+   +N+ +++ PRV++ + DI +I +  FAY  GDVYF T K N YGK+S + LD+L G + E + +K +P DF LWK   ++W  + GRPGWH ECS +I K LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K LA WMH G +NINN+KMSKSL NF+LA D++ +Y+  VR+F   Y P+NF+ E L ++ LE  N + NL    + + E+++ EK   + + E+ ++FN N +S + + K ++I +  + +++   L   ++LG+    L D E  L+ + N ++E+NF+ +D+ R LL EK ++
 S:   5 FNSLTNKKEPFVPIEEGKVKMYCCGPTVYNYIHIGNARPPIVYDMVRRYLTYRGYDVTFVSNFTDVDDKIIRAANELGEEVAAVAERFIKAYYADTCALNVKEADLH-PRVTETMDDIIAFIADLEKKGFAYEAGGDVYFRTRKFNGYGKLSGQALDDLQSGARIEVDERKEDPLDFVLWKAAKPNEISWSSPWGEGRPGWHIECSAMIKKSLGDTIDIHAGGKDLTFPHHENEIAQSEALTGKKLANYWMHNGFVNINNEKMSKSLGNFVLAHDIIQQYSPEVVRFFMLTAHYRTPINFSDELLKGAEAGLERLKNTVANLQHRLAETADMGAEEEWLEKIAGAKQRFIEEMDDDFNSANAISVLFDLAKEANIYMSEAQTSKKVLNAFLELFAEFGEVLGVSFTQQEEELLDAEIEALIEERNVARKERNFARADEIRDLLKEKNIV 452
>gi|145956358|ref|ZP_01805354.1| hypothetical protein CdifQ_04000052 [Clostridium difficile QCD-32g58] (467 aa)
Score = 749, Expect = 2.6e-77, Identities = 178/435 (40%), Positives = 264/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-----LTKILGIIHV---NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +K+Y+ +++T +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD L R   GY+VT++ N TD+DDKI+N++ EE I  E+++ Y +YF   + I + + P+V+D+I+ I +I+++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S +K ++L G + E N +K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K ++ WMH G++NIN++KMSKS NF  +D+  Y+  VR+F   Y NP+NF+ E L +K LE +YN   F  ++E  EK +E    F + + + ++ N + VS I E K   L N N +E + L F  L   LT +L I++   + D + EL+ K  K+ K F +D R+ L++
 S:   3 VKVYNTLTRTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTYVQNFTDVDDKIINRSHEEGISPEEVAAKYIKEYFVDCDGLGIKRATVH-PQVTDNIQQIIEFIKELEDKGYAYAVNGDVYFDTNKFEGYGKLSGQKQEDLEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWDSPWGEGRPGWHIECSVMSKRYLGETIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEARSGKIFSKYWMHNGYININDEKMSKSKGNFFTVRDISKLYDLEIVRFFMLSAHYRNPVNFSDEMLNQAKAGLER-LYNTKEKLEFTLSNLVESPLTEKEVELVKELDDFRQKFIDAMDDDVNTADAVSVIFELAK-----LINSNVDENSSLEFAKKCLDEFNELTGVLNIVNKKKDTVLDKDIEELIQKRTDAKKNKEFQLADDIRQQLLD 450
>gi|160881448|ref|YP_001560416.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|187629805|sp|A9KSM5|SYC_CLOPH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|160430114|gb|ABX43677.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] (470 aa)
Score = 747, Expect = 4.3e-77, Identities = 169/439 (38%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI---------IYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--EFD---KSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLR-NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ ++K +E + L + + MYVCGPTVYN++HIGN RP++ FD + R   GY+V F+ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +Y  + +N+   + P+ ++ I + + I++++  AY +G VYF T  QYGK+S K +D+L G +   +K++P DF LWK  +G  W  + GRPGWH ECS + KYLGDQIDIH GG DL FPHHENE Q   K+ A+ WMH G LN++N+KMSKS NF  +++ +EY  +R+F  +Y +P+NF+ + + +SKN LE I     + +  K L E  +E L EFD  K   + ++FN + +S I E +K S+ +  + E + K+ N++   ILG+    + D+E +L+   ++ K+F++SD+ R LL+EK ++
 S:   1 MKIYNTLTKAKEEFIPLQEGKVSMYVCGPTVYNYIHIGNARPVVVFDTVRRYLEYKGYDVNFVSNFTDVDDKIIKKANEEGVSAHEISERYIKEYLKDTEALNVLPVTTR-PKATEEIDGMIDMIEELIEKGHAYEKNGTVYFKTRSFKQYGKLSKKNIDDLEAGARIAVADEKDDPMDFVLWKPKKVGEPAWSAPWCDGRPGWHIECSVMSKKYLGDQIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQTECCTGKEFAKYWMHNGFLNVDNKKMSKSEGNFFTVREIFAEYAPAVLRFFLLSVNYRSPINFSRDIIESSKNGLERIQTAVEQLHFLAKVKAEKGELSTELTESESTLLKEFDALIKKFEDAMDDDFNTADAISSIFEMVKLSNTYVTVESSVEMIQKVLSNIT-TFCDILGLETEKKAEILDEEIEQLIADRQSARKAKDFAKSDEIRNLLLEKGII 457
>gi|153855861|ref|ZP_01996836.1| hypothetical protein DORLON_02858 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149751829|gb|EDM61760.1| hypothetical protein DORLON_02858 [Dorea longicatena DSM 13814] (468 aa)
Score = 746, Expect = 5.3e-77, Identities = 175/439 (39%), Positives = 266/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIY---NLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKI++ ++K +E V L++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +  + +NI + K P ++ I + + IQ +++ FAY +G VY+ T K  YGK+S+K LD+L G++S   ED +K +P DF LWK  G  W+ +S GRPGWH ECS + KYLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K+ AR WMH  LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ + + SKN LE I+  NL   +  E  + +  F K+     + ++FN + V+ I + +KY +   ++ +E + F+L  LT +LG+I   + D++ +L+ +  ++ K+F+ +D R L+EK ++
 S:   1 MKIFNTMTKKKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIVFDTVRRYFEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKKAIEEGVTADEISKRYIAECKKDMDGMNIKPAT-KNPLATEEICGMVDMIQTLIDKGFAYEKNGTVYYSTRKFKDYGKLSHKNLDDLRSGERSLLVSGED--EKEDPLDFVLWKPKKEGEPAWESPWSEGRPGWHIECSEMSKKYLGEQIDIHAGGEDLVFPHHENEIAQSEAANGKEFARYWMHNAFLNIDNRKMSKSLGNFRTVREISEQYDLQVLRFFMLSAHYRSPLNFSADLMEASKNGLERIVNAADNLKFLMENAKAEAITDAEAENFAKTEEFVAGFEKAMDDDFNTADAVAAIFDLVKYINTTTDAESSKEYLQKLFDLLVKLTGVLGLIVDKKEEILDEDIEKLIEERQAARKAKDFARADAIRDELLEKGII 455
>gi|110004174|emb|CAK98512.1| probable cysteinyl-trna synthetase protein [Spiroplasma citri] (445 aa)
Score = 746, Expect = 5.6e-77, Identities = 192/439 (43%), Positives = 274/439 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDL-----KFSTGRPGWHTECSCLINKYL-GDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI-IEQKYNEKNLEFD-KSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNL-SYLLTKILGIIHVN----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +++  + S KK I +Y CGPTVYN++HIGN R IIT D+L     V +I N TDIDDKI+ KA E+ E E++ +Y  + + + +N+ T  K+ RV+DH+KDI +IQK+V  AY V+G VYFD K  QYG+++NKK+ EL  + E + K++ DFALWKQTT G+++    K  GRPGWHTEC+ LI+K+  + IDIH GGIDL FPHHENE IQ A NNK++A+IWMH GHLN+ ++KMSKSL+N IL +D + Y NT+R+ Y T+Y+ PLN T  +I+++ + E I  L   +L+ + YN   + K L EL NN N PN+++ I + K + LR+K   KL+ L S   I I++ N  L  E + L +W K K K+F ++D+ RK+L+EK +L
 S:   1 MKLYNTLTRNFTDYSQTKK-INIYGCGPTVYNYIHIGNARAIITVDLLVSFLQFQQIEVNYIQNYTDIDDKIIAKAAAEHKTEQEIAEFYIKAFEEDVFNLNVRTPT-KWVRVTDHVKDIVTFIQKLVKINAAYEVNGSVYFDIAKYQTQYGQLANKKISELEANARIEHDANKHSQYDFALWKQTTEGISFPFYDQKGKLYQGRPGWHTECAVLIDKFFHKETIDIHAGGIDLVFPHHENERIQFFAKNNKEIAKIWMHNGHLNVADKKMSKSLNNTILVRDFIKLYGANTLRYLLYATNYTQPLNVTETLIISAQGETEKIFKVLKAINLYLVEYDLNYNLTQHGHNVKEVLAELANNLNSPNVLNIISKMTKIINTQLRDK------KLNLQLASDFYNIIFNIMNFNFKLPLISSEIRKYLLEWIKSKNNKDFVKADELRKVLVEKDIL 445
>gi|42561475|ref|NP_975926.1| cysteine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|61216209|sp|Q6MS23|SYC_MYCMS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|42492974|emb|CAE77568.1| cysteine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (441 aa)
Score = 745, Expect = 7.2e-77, Identities = 188/419 (44%), Positives = 272/419 (64%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL---EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      I +Y CGPTVYN++HIGN RPI+ DVL R    V ++ NITDIDDKI+ KA E N+ ELE+S Y + Y + LK++NI+ + K  +S + ++ ++I+ +V+  AY++DGDVYFD K N+Y K+S KLDEL+ G + E + KK+  DF+LWK+T IG+ WD F GRPGWHTEC LI++Y  Q IDIH GGIDLKFPHHENE IQ IA NNK+LA IW+H GHL IN++KMSKSL N IL +D + ++N NT+RW F T+Y+ PLN +++LI  N+  + NL+   II++  K++  E+    + ++ N  ++S I+ IK + + +KN + N L +L+Y+L +LG +V  FD++ EL KW +L + K F+++D R L+E+ +L
 S:  19 INLYCCGPTVYNYIHIGNARPILLVDVLIRYLKSRSIKVNYLQNITDIDDKIILKALENNLNELEVSQKYTSAYLEDLKSLNINQPD-KIILISQKMNEMIDFIKNLVDINAAYVLDGDVYFDIKKYENEYCKLSGYKLDELISGKRVEIDSKKHYSLDFSLWKKTDIGIKWDSVFGLGRPGWHTECVLLIDEYFNHQTIDIHVGGIDLKFPHHENERIQFIAKNNKELAHIWLHNGHLQINDEKMSKSLGNVILVRDFIKKHNKNTLRWIFLTTNYTQPLNI-SDDLIYQANKFFEKLTNLSKKTIQFIIKKDLKIKSINSSEYINKFNEYMEDDLNTSLVLSLIDLLIKQINKNIVDKNLDNFNLLIGSLNYIL-DVLGFDNVFNYKFDNKTKELFLKWQELVKNKEFNKADLIRNKLIEQGIL 441
>gi|15606347|ref|NP_213726.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aquifex aeolicus VF5] >gi|6831683|sp|O67163|SYC_AQUAE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|2983551|gb|AAC07125.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aquifex aeolicus VF5] (495 aa)
Score = 744, Expect = 1.0e-76, Identities = 167/435 (38%), Positives = 268/435 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN------EKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLT---KILGIIH------------------VNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      ++IY+ +S K ++ V ++  + +Y CG TVY+ H+G+ R +I FDV R  LGY V F+ N TD+DDKI+N+AK+E  + ++ Y +Y+ ++ I + ++++ PRV++HI +I  IQK+V  +AY+V+GDVYF  K  YGK+S + ++EL+ G + E + KK +P DFALWK + G  WD + GRPGWHTEC ++ K+LG+ IDIHGGG+DL FPHHENE Q A+ K AR WMH G + + QKMSKSL N++ +++ ++Y+ + +R   T Y +PL+F+ E +  + + +L+N I +L + K  ++E K    E+ EF+++  L+++FN P +S + +   K+K +     EL+  F  LL  KI G++           +FD++ I+ L+  N ++EK F +D R L E
 S:   3 LRIYNTLSGKVEEFVPINPPKVLIYTCGVTVYDDSHVGHGRSLIVFDVFRRFLEHLGYQVKFVRNFTDVDDKIINRAKQECTDFMTIADRYIARYYVDMENIRVRPADVE-PRVTEHIPEIIEVIQKLVEKGYAYVVEGDVYFSVKKFKDYGKLSKRDIEELIAGARVEPSEKKRDPLDFALWKASKAGEPAWDSPWGKGRPGWHTECVAMVFKHLGETIDIHGGGLDLVFPHHENEIAQAEAITGKPFARYWMHNGLVTVGGQKMSKSLGNYVTLREVYTKYHPDVLRLLVLFTHYRSPLDFSWEKMEETLKAYERLKNAIEDLELLKKLQVVESKEGGTHPLYEQVKEFEENFYASLSDDFNTPEALSHVYKLVGELNKVKNKAYSEGKITDRELSAYEFASKSLLNTMKKIFGLLEDLYPECKVERVVERELEAGQVFDEKLIQILIEARNIARKEKVFKVADYIRDKLKE 475
>gi|169350895|ref|ZP_02867833.1| hypothetical protein CLOSPI_01669 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169292481|gb|EDS74614.1| hypothetical protein CLOSPI_01669 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (460 aa)
Score = 742, Expect = 1.5e-76, Identities = 173/439 (39%), Positives = 270/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG--DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD-QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQ---LENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKL-HFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++++ ++  +E  L  + +YVCGPTVYN+VHIGN RP+I FDVL R F LGY V F+ N TD+DDKI+ AK+E I E EL+ Y  Y D+ + +N+    PRV++ ++ I ++I +V  +AY VDGDVYF +K +YG++S K+++L+ G ++ ++N KK  DFALWK+T G+ +D +S GRPGWHTEC +IN  D +IDIHGGG DLKFPHHENE Q++A ++ +A WMH  +NI+NQKMSKSL N I AKD++++  N +WF  + Y NPLN T  L N K +  ++N++ ++++  +   NE  E   + L ++ N  ++ I ++K + L+R K ++ + L ++N  + ++G ++ +  + +EL KW + K+ KNF +DK R L+ K ++
 S:  16 MRLFNTLTNKKEEFKPLRDGEVSIYVCGPTVYNYVHIGNTRPMIVFDVLRRTFEYLGYKVIFVSNFTDVDDKIIKAAKQEGISEKELTDKYIKAYEDVRRDLNLLFPTYA-PRVTNTMEAIISFIDDLVKTGYAYEVDGDVYFRVSKIEEYGQLSGIKIEDLVAGASERVDENNKKEESTDFALWKKTDEGIRFDSPWSKGRPGWHTECVVMINDIFQDGKIDIHGGGQDLKFPHHENEIAQSMACHHHPIAHTWMHNQMINIDNQKMSKSLGNVIWAKDMINDLGCNVYKWFMLSSHYRNPLNLTDAVLNNVKKEVAKVDNVVKTVSLYLQ--VNGLDGNEYCKETVDVMVDALEDDLNTSLALTQILNQVKVLNQLMRVKEKDDESILMNYNTLMKMVTVIGFVYQPHQLSLDELELYKKWLEAKEVKNFDVADKLRSELISKGII 460
>gi|13508095|ref|NP_110044.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2500964|sp|P75423|SYC_MYCPN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|1674171|gb|AAB96128.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] (437 aa)
Score = 740, Expect = 2.9e-76, Identities = 162/430 (37%), Positives = 257/430 (59%)
 Q:  10 TDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++ V L++K I +Y+CGPTVYN +H+GN RP+I FDVL R+   Y V F+ NITDIDDKI+ A+++ I E +L   T Y +LK +NI  +K +V+D I + YI ++V  FAY+  G+ YF ++ QYG ++N+ ++  + D++ D  K N DF LWKQTT G+ W+ + GRPGWH EC+ LI+  DQ+ IHGGG+DLKFPHHENEN ++A+ +K L + WMH+GHL  NQKMSKSL NF+LA D L+ ++  +RW FYQ Y +PL+ +  + + + ++ I  +N+ ++ + ++   + +   L NN N N ++ I + +K + + +N  L +  +L + L ILGI  ++   ++L+ KW L++   ++D+ R+ L++K LL
 S:  15 SNQSVVLEQKQINIYLCGPTVYNDLHLGNTRPLIVFDVLQRVLQAAQYKVQFVQNITDIDDKIIKIAQQQEISEAQLCKQQITAYKSLLKKLNILP--IKHLQVTDKIDKMPGYIARLVKKGFAYVSPLGNTYFSVSQLPQYGILANRVVET--IEDEATD---KRNKLDFVLWKQTTAGVKWNSPWGWGRPGWHVECAFLIDYSFKDQLTIHGGGVDLKFPHHENENAMHMALYDKPLTQHWMHIGHLMFENQKMSKSLQNFLLAVDFLTIHDFRILRWLFYQKHYYHPLDLSQSLIEQACSDIKRIQKAVNVCRTWFVYSEQSAIPAPKQFEPVFKALLNNLNFANAITHIWKLVKQINHDVSKQNLSGLKEHLSHLEWALN-ILGIGFKSIHTKLNVQLIKKWASLRKNGQLDKADEVRQKLIKKGLL 437
>gi|83319731|ref|YP_424102.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|109894910|sp|Q2ST11|SYC_MYCCT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|83283617|gb|ABC01549.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (441 aa)
Score = 739, Expect = 3.6e-76, Identities = 200/439 (45%), Positives = 280/439 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNF-----NLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++YD +SKT K ++ KK I +Y CGPTVYN++HIGN RP+I DVL R    + ++ NITDIDDKI+ KA + N+ ELE+S Y  Y + L+++NI+ + K  +S+ + ++ +I+ +V+ K AY +DGDVYFD K N+Y K+S KLDEL+ G + E + KK  DF+LWK+T IG+ WD F GRPGWHTEC LI++Y  Q IDIH GGIDLKFPHHENE IQ IA NNK+LA IW+H GHL IN++KMSKSL N IL KD + ++N NT+RW F T+Y+ PLN +++LI  N+  + NL+   II K + K   +S I+ NN+   N  ++S I+ IK + + +  + N L +LSY+L +LG  V  F E EL KW +L ++K F ++D RK L+E+ +L
 S:   1 MQLYDSLSKTKKNLN--KKTINLYCCGPTVYNYIHIGNARPVILVDVLTRYLKSRNIKINYLQNITDIDDKIILKALDNNLTELEISQKYTKAYLEDLESLNINQPD-KIILISEKMNEMVKFIKDLVDIKAAYELDGDVYFDIKKYQNEYCKLSGYKLDELISGKRIEIDSKKKYSLDFSLWKKTQIGIKWDSFFGLGRPGWHTECVLLIDEYFNHQTIDIHVGGIDLKFPHHENERIQFIAKNNKELADIWLHNGHLQINDEKMSKSLGNVILVKDFIKKHNKNTLRWIFLTTNYTQPLNI-SDDLIYQANKFFEKLTNLSKKTIQFII--KNDLKISLIKQSKYIDQFNNYMDDDLNTSLVLSLIDSLIKQINKNILDNISDNFNLLISSLSYIL-DVLGFKDVFNYKFKKEIKELFLKWQQLVKDKEFDKADLIRKDLIEQGIL 441
>gi|160893352|ref|ZP_02074139.1| hypothetical protein CLOL250_00902 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156865044|gb|EDO58475.1| hypothetical protein CLOL250_00902 [Clostridium sp. L2-50] (468 aa)
Score = 739, Expect = 3.8e-76, Identities = 164/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL-------KKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-----FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKI++ +++T +E V +++ + +YVCGPTVY+++HIGN RP+I FD L R   GY+V ++ N TD+DDKI+ +A EE +  +S + +  + +N+ +  P+ ++ I D+  I+ ++  AY V+G VYF T   YGK+S+K +D+L G ++E++    +K +P DF LWK  G  W+ + GRPGWH ECS + KY+GD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N+K+ AR WMH G L INN+KMSKSL NF  +++ +Y  +R+F   Y +PLNF+ + + SKN LE I+ ++ KS  + + ++ ++E   + K   + ++ N + +S I E +KY++I + N  ++  L    L ILGII   L D +  L+N+ + ++ KNF+ +D+ R +L +K ++
 S:   1 MKIFNTLTRTKEEFVPINEGKVGIYVCGPTVYDYIHIGNARPMIVFDTLRRYLTYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKRANEEGVDSKVISERFIAETKKDMAAMNVQEATTH-PKATEEIPDMIEMIKTLIEKGHAYEVNGTVYFRTRSFADYGKLSHKNIDDLESGHRAENHQLKVSGQDEKEDPLDFVLWKPKKEGEPFWESPWGEGRPGWHLECSVMSKKYIGDIIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEAANDKEFARYWMHNGFLKINNEKMSKSLGNFFTVREIADKYPLQVIRFFMLSAHYRSPLNFSADLVEASKNGLERILTAVDKLKSLAPADVEGSDVSVEAELDGYTKRFETAMDDDLNTADAISVIFELVKYTNINISNDTPKKTVDLAIRTIEKLCDILGIITEREEELLDSDIEALINERQEARKAKNFARADEIRNMLSDKGII 455
>gi|147676630|ref|YP_001210845.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|187629838|sp|A5D5M0|SYC_PELTS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|146272727|dbj|BAF58476.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (484 aa)
Score = 737, Expect = 6.6e-76, Identities = 137/327 (41%), Positives = 199/327 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL 327
      M+IY+ +++ +   +  + MYVCGPT YN++H+GN RP++ FD + R + GY V F+ N TD+DDKI+N+A+EE  L L+ Y +YF   +N+ ++ + P VS+HI DI  + ++V  AY+VDG+VYF+ K  YGK+S + L+++ G + E + +K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  +  R WMH G + +N +KMSKSL NF L +D+L+++  VR+F  T Y +PL+F E + +  LE I +L +  L
 S:   1 MEIYNTLTRRKENFQPREPGRVCMYVCGPTTYNYIHLGNARPLVFFDTVRRYLIHKGYEVLFVQNFTDVDDKIINRAQEEGDDPLALARRYIGEYFKDADALNVRRAD-RHPLVSEHIPDIIKMVDELVKKGAAYVVDGNVYFEVRKFAGYGKLSGRTLEDMQAGARVEVDPRKRDPLDFALWKAAKPGEPCWDSPWGPGRPGWHIECSAMSLKYLGTNFDIHGGGYDLIFPHHENEIAQSEAATGQPFVRYWMHNGFITVNEEKMSKSLGNFFLVRDILAKFPPELVRFFLLSTHYRSPLDFDGEKMAAAGRGLERIKTSLRLLYEAL 328
>gi|152973937|ref|YP_001373454.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|187629791|sp|A7GK01|SYC_BACCN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|152022689|gb|ABS20459.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (465 aa)
Score = 735, Expect = 9.3e-76, Identities = 169/439 (38%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++K +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    I E + +Y+E    K  +H   PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVY+ T +  YGK+S++ +++L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  EF +  + ++FN N ++ +   +++ LL   + + + + N  +L +ILG++   L D E  L+ K + ++ ++F+ +DK R L E+ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFIPLEEKKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEHKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIAERFIEAYFEDVTALGCKHATVH------PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYYRTKEFEGYGKLSHQAIEDLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDSIDIHAGGQDLSFPHHENEIAQSEALTGKPFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTTYRNLKHRIESSTDLTDHNEKWLAEMKEFQSAFEAAMDDDFNTANAITELYNLANHANQYLLEEHTSKVVIEAYINQLEMLFRILGLVFTKEELLDKEIEALIQKRIEARKNRDFALADKIRDDLKERNII 452
>gi|164686505|ref|ZP_02210533.1| hypothetical protein CLOBAR_00070 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604516|gb|EDQ97981.1| hypothetical protein CLOBAR_00070 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (474 aa)
Score = 735, Expect = 1.2e-75, Identities = 169/439 (38%), Positives = 269/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENII-------YNLNIFKSHLIIEQ--KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV----NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ +S+ +E  +++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP I FD L R   GY+VTF+ N TD+DDKI+ ++ EENI  E+++ Y +YF   + I +++ P+V+D+I+ I +++++ + +AY V+GDVYFDT K  YGK+S K +EL G + E N +K +P DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + N+YLG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A + K+ + W+H ++N+NN+KMSKSL NF  +++  Y+  VR F  T Y NP+NF+ E L SK LE +    + +N +  + E+ K ++  F + + + ++ N + VS I E K+ + +  + +E +  +  LT +L I++   ++ D+E +L+ + + K+ KNF +D+ R+ L++K ++
 S:   9 VKLYNTLSRKKEEFKPIEEGKVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPFIIFDTLRRYLEYRGYDVTFVQNFTDVDDKIIKRSHEENITPEEVATKYIKEYFVDADGLGIKRASVH-PQVTDNIEQIIAFVKELEDKGYAYAVNGDVYFDTKKFKDYGKLSGIKQEELEAGARIEVNDQKRHPMDFVLWKAKKEGEPGWASPWGEGRPGWHIECSVMSNRYLGETIDIHAGGQDLKFPHHENEIAQSEARSGKNFSNYWLHNEYINVNNEKMSKSLGNFFTVREISEIYDLEVVRLFMLSTHYRNPINFSDEILNQSKAGLERLYNAKEKAEFTINNLEDSKMTEEEAKLQDELASFRQKFIDAMDDDVNTADAVSAIFELAKFMNSNITENSSKEFAQKALDEFNELTGVLNIVNKDKKEDILDEEIEKLIEQRTEAKKNKNFQLADEIRQQLLDKGIV 461
>gi|78044929|ref|YP_361143.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|109894889|sp|Q3A9P1|SYC_CARHZ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|77997044|gb|ABB15943.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (465 aa)
Score = 734, Expect = 1.3e-75, Identities = 168/439 (38%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNL---NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY-LLTKILGIIHVNLFDDEAIE--------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ ++KT +E + +  + MYVCGPT YN++HIGN RPI+ FD + R F  G+ V ++ N TDIDDKI+N+A EE I +EL  Y +YF   + + + + P+V++HI +I  ++ ++  +AY V+G+VYF   + YGK+S + L+EL G + E + KK NP DFALWK+  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K AR WMH G + +N +KMSKSL NF L +++L ++  VR+F  T Y +PL+F + L +K LE  N + NL  N    IE +  N  D + +E ++FN  ++ + E +++ + + + N  +K F + + T++ G I  + + A E    L+  +LK+EK + +D R L ++ ++
 S:   1 MKIYNTLTKTKEEFIPREPGKVYMYVCGPTTYNYIHIGNARPIVFFDTVRRYFEYKGFEVIYVQNFTDIDDKIINRALEEGISPIELGQKYIIEYFKDADRLGVKRATVH-PKVTEHIPEIIEMVKGLIEKGYAYEVEGNVYFAVDSFSDYGKLSGRDLEELKAGARVEVDEKKKNPLDFALWKKAKPGEPYWESPWGPGRPGWHIECSAMSLKYLGENFDIHGGGADLVFPHHENEVAQSEAFTGKPFARYWMHNGFITVNQEKMSKSLGNFFLVREILEKFPGRVVRFFLLSTHYRSPLDFDDKKLNEAKAALERVDNFVQNLKEVNPLPGEARIEIQEKITNFLRDFNEAME--DDFNTAQAMASLFELVRFGNTQIASGNLTAGDKKLFEEALNVYTQVFG-IEFGVLEKIAGEDITPFVELLIEVRARLKKEKKYDLADFIRDELKKQGII 452
>gi|154502843|ref|ZP_02039903.1| hypothetical protein RUMGNA_00658 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153796726|gb|EDN79146.1| hypothetical protein RUMGNA_00658 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (468 aa)
Score = 732, Expect = 2.4e-75, Identities = 171/439 (38%), Positives = 269/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENII-------YNLNIFKSHLIIEQKYNE--KNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +SKT +E V L++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  GY+V F+ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +  ++ +N+ + K P ++ I + + IQ +++ +AY +G VY+ T K  YGK+S+K LD+L G +S   ED +K + DF LWK  G  W+ +S GRPGWH ECS + KYLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+ A N KD ++ W+H G LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ E + +KN LE I+    + L  K+ + E++ + K+ EF +   + ++FN + ++ + + +K+ +   ++ +E +  +  LT +LGII   + D+  L+ +  ++E+NF+ +D+ R L+ K ++
 S:   1 MKLYNTMSKTKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIVFDTVRRYFEYKGYDVNFVSNFTDVDDKIIKKANEEGVTAEEISKRYIEECKKDMEGMNVKPAT-KNPLATEEIGGMIDMIQTLIDKGYAYEKNGTVYYRTRKFEGYGKLSHKNLDDLQSGGRSLLVTGED--EKEDSLDFVLWKPKKEGEPAWESPWSEGRPGWHIECSEMSKKYLGEQIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEAANGKDFSKYWLHNGFLNIDNRKMSKSLGNFFTVREIGEKYDLQVLRFFMLSAHYRSPLNFSAELMEAAKNGLERIVTAAEHLKFLLEGAKTENMTEKEQAKIVKSQEFTRKFEKAMDDDFNTADAIAAVFDLVKFINTNTDGESSKEYLQNLLSQLVALTDVLGIIVEKEQEMLADDIEALIAERQAARKERNFARADEIRDELLAKGII 455
>gi|163764763|ref|ZP_02171817.1| translation initiation factor IF-1 [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354789|gb|EDP81448.1| translation initiation factor IF-1 [Bacillus selenitireducens MLS10] (467 aa)
Score = 732, Expect = 2.4e-75, Identities = 151/424 (35%), Positives = 260/424 (61%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL-------ENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKN-----FEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD++ R   GY+VT++ N TD+DDKI+ A E +  + ++ Y  Y++ + + + +++ PRV++ + DI +I ++++ +AY  GDVYF T K + YG++S + LD+L G + +  KK +P DF LWK  G + W  + GRPGWH ECS ++ K+LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+N + +A W+H G++NI+N+KMSKSL+NFIL D++ +++ + VR+F   Y +P+NF+ E L +K L    EN+ Y L     + K+   + + + + ++FN N V+ + + ++ ++I L K+   E  K  ++++  +LGI    L D++ +L+ + + +++++F+ +D+ R L ++ ++
 S:  19 IEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAVVFDMVRRYLEYRGYDVTYVSNFTDVDDKIIKAANELDEDVMTVAERYIAAYYNDTEALGVRKADLH-PRVTESMDDIITFITRLIDKGYAYESSGDVYFRTRKFDTYGQLSQQSLDDLQAGARIQVEEKKEDPLDFVLWKTAKEGEIAWSSPWGEGRPGWHIECSAMVKKHLGDTIDIHAGGQDLSFPHHENEIAQSEALNEQRMANYWIHNGYINIDNEKMSKSLNNFILVHDIIRQFDPDVVRFFIVNAHYRSPINFSDEQLETAKTSLERIQTTYENLTYRLGESADLGGGQDKWFALIRKEGERFIASMDDDFNSANAVAVMFDLVRQANIYLTEKHTSKEVLEAFLKQFDDMAF----VLGIAVKRQAELLDEDVEQLIEERIQARKDRDFARADEIRDSLKDQGII 453
>gi|15896425|ref|NP_349774.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|21264018|sp|Q97ED6|SYC_CLOAB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|15026246|gb|AAK81114.1|AE007813_1 Cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (464 aa)
Score = 731, Expect = 2.7e-75, Identities = 168/439 (38%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNE-----KNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ +++ +E V +  ++MYVCGPTVYN HIGN R I FD + + F  GY V FI N TDIDDK++ KA E +  EL  Y +Y++  +N+ +  PR +++I I ++++ + + +AY +DGDVYF+T  +YGK+S + L++ + G   + +K +P DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECSC+  LGD IDIH G IDL FPHHENE Q+ A  K ++ WMH +LNINN+KMSKSL+NF+ A+D+L EY+  +R F   Y PLNFT E++ +K LE +  +N  S L  + N+   K L+ +  IE + ++FN + +S I + K +I + K+ +  +  +L  L K LGI  + + +DE  L+ +  ++ K+++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKIYNTMTRKKEEFVPVKPNEVQMYVCGPTVYNFFHIGNARTFIVFDTVRKYFEYRGYKVNFIQNFTDIDDKMIAKANNEGVSVKELGDRYIKEYYEDADGLNLERATCN-PRATEYIGKIIDFVKGLQDEGYAYEIDGDVYFNTNAFKEYGKLSGQNLEDRMAGATIAVDDRKKSPADFALWKSEKPGEPSWESPWGKGRPGWHIECSCMARDLLGDTIDIHAGAIDLIFPHHENEIAQSEARTGKPFSKYWMHAAYLNINNEKMSKSLNNFLTARDILKEYDAEVIRLFLLSAHYRTPLNFTEESIEAAKTSLERLYNTINNLGSLLNNTAESNDDSEYLKALDSYREKFIEKMDDDFNTADGISVIFDLAKDINININGKSSKAAVEKAISLMRELGKPLGILQKVEKHNLEDEIQNLIEQRQNARKNKDWALADKIRDDLKERGIV 449
>gi|23097554|ref|NP_691020.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|30316161|sp|Q8ETZ9|SYC_OCEIH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|22775777|dbj|BAC12055.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (468 aa)
Score = 731, Expect = 3.0e-75, Identities = 170/439 (38%), Positives = 268/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT------------NNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK--NFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------DEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++IY+ +++ KE+  L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R   G++V ++ N TD+DDKI+ AK+    L+ +  Y + + + + + K PRV D + DI +I ++  +AY DGDVYF   + YGK+S++ +DEL G + +  KK +P DFALWKQ   + W  + GRPGWH ECS ++ K+LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+N + A WMH G++NI+N+KMSKSL NF+LA+DL+ ++  +R+F   Y NP+NFT  L ++K LE I     H + ++ + NL D + ++L       ++FN N +S + + K +++ L+  + E ++   +S +LT +LGI  N+ +   DE IE L+ + N+ ++ +NF+ +D+ R +L EK ++
 S:   3 IQIYNTLTR-QKEIFKPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVFDTVRRYLEYRGFDVDYVLNFTDVDDKIIKTAKDVGEEVPVLADRFVNAYLEDVGALGVKKAT-KNPRVMDTMDDIIAFISALIEKGYAYEADGDVYFKPRSFDTYGKLSHQSIDELRSGARIQVGEKKEDPLDFALWKQAKDDEIAWKSPWGEGRPGWHIECSAMVKKHLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEAMNGETFANYWMHNGYINIDNEKMSKSLGNFVLARDLIQAHDPRVLRFFMLSVHYRNPINFTEALLESAKTSLERIQT-----AYHNLSHRRDSSLNLTNDDAKWLQLVSAAMSKFEQDMDDDFNTANAISVLFDLSKEANVYLQENQTSTEVIDAFQDAISQILT-VLGI---NILEDEETLLDETIEALIKERNEARKNRNFARADEIRDMLKEKGIV 454
>gi|168187713|ref|ZP_02622348.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169294420|gb|EDS76553.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (466 aa)
Score = 729, Expect = 4.8e-75, Identities = 169/439 (38%), Positives = 265/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLNIFKSHLII-----EQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD---EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+++ +++ +E  +  + MYVCGPTVYN+ HIGN R + FD + R F  GY V FI N TDIDDK++ KA EENI  EL  + +Y+   +NI + + PR ++++ +I +++ +++ +AY V+GDVYF+T + +YGK+S + LD+L G +  + +K +P DFA+WK  G +WD + GRPGWH ECSC+ +K LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K A WMH +LNI+N+KMSKSL+NF  +++L +Y+  VR F   Y PLNF+ E L ++K  +L N I NL   + I   ++K  KNL  K  IE + ++FN + ++ I + +K + + ++ +EL +  L  L K LGI+ +  D  E +L+ + + +++++++ +DK R L + ++
 S:   1 MKLFNTMTRQKEEFKPIKDGQVSMYVCGPTVYNYFHIGNGRTFLVFDTIRRYFEYRGYKVNFIQNFTDIDDKMIKKANEENITVKELGDRFIQEYYKDADGLNIKRATVN-PRATEYMDEIIEFVRDLIDKGYAYEVNGDVYFNTKQFKEYGKLSGQNLDDLQAGARISIDERKKDPMDFAIWKSEKPGEPSWDCPWGKGRPGWHIECSCMAHKLLGDTIDIHAGGADLVFPHHENEIAQSEARNGKAFAHYWMHSAYLNIDNKKMSKSLNNFFTTREILEKYDAEVVRLFMLSAHYRTPLNFSNELLQSAKASNERLYNAIGNLERLLDEVKIDKITEDEKEYVKNLNSYKEKYIEKMDDDFNTADAIAVIFDLVKDINTNINTESSKELVEYSLELIRELGKPLGILQKSTILDLNTEIEKLIEQRQQARKDRDWALADKIRDDLKARGIV 452
>gi|118442910|ref|YP_877177.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] >gi|187629804|sp|A0PXS5|SYC_CLONN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|118133366|gb|ABK60410.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] (466 aa)
Score = 728, Expect = 6.1e-75, Identities = 169/439 (38%), Positives = 264/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLNIFKSHLIIE-----QKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD---EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+++ +++ +E  +  + MYVCGPTVYN+ HIGN R + FD + R F  GY V FI N TDIDDK++ KA EENI  EL  + +Y+   +NI +  PR ++++ +I +++ +++ +AY V+GDVYF T + +YGK+S + LD+L G +  + +K +P DFA+WK  G +W+ + GRPGWH ECSC+ +K LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K A WMH +LNINN+KMSKSL+NF  +++L +Y+  +R F   Y PLNF+ + L ++K  +L N I NL   + ++   +K  KNLE K  IE + ++FN + +S I + +K + + ++ +EL +  L  L K LGI+ +  D  E +L+ + + +++K+++ +DK R L + ++
 S:   1 MKLFNTMTRQKEEFKPIKDGEVSMYVCGPTVYNYFHIGNGRTFLVFDTIRRYFEYRGYKVNFIQNFTDIDDKMIKKANEENITVKELGDRFIHEYYKDADGLNIKRATAN-PRATEYMDEIIQFVKDLIDKGYAYEVNGDVYFSTKQFKEYGKLSGQNLDDLQAGARISVDERKKDPMDFAIWKSEKPGEPSWNCPWGKGRPGWHIECSCMAHKLLGDTIDIHAGGADLVFPHHENEIAQSEARNGKTFANYWMHSAYLNINNKKMSKSLNNFFTTREILEKYDAEVIRLFMLSAHYRTPLNFSDDLLQSAKASNERLYNAIGNLERLLDEVKVDKVTENEKEYVKNLESYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLVKDINTNINTESSKELVEYSLELIRELGKPLGILQKSTMLDLNAEIEKLIEQRQQARKDKDWALADKIRDDLKARGIV 452
>gi|121535688|ref|ZP_01667492.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121305719|gb|EAX46657.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (370 aa)
Score = 728, Expect = 6.4e-75, Identities = 134/316 (42%), Positives = 198/316 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNK-DLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +++Y+ ++K +E V +  +KMYVCG T YNH HIGN RP IT+DV+ R   G+ V + N TDIDDKI+N A +E +  +++ Y  YF+++ +N+ +++ +PRVSDHI DI  +Q++++ +AY V GDVY+  K  YG++S + L+++ G + + + +K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + KYLG+ D HGGG DL FPHHENE Q+ A  +  R W+H G + +N +KMSKSL NF L KD+L+ Y  +R+F  T Y +PL+F+ E L +  LE +
 S:   3 LRVYNTLTKQKEEFVPREPGKVKMYVCGVTPYNHPHIGNARPFITWDVIRRYLEHRGFAVFHVQNFTDIDDKIINTANQEGVTWDTIANRYIAAYFEVMDKLNVRRAHV-YPRVSDHIGDIIAIVQRLIDKGYAYTVGGDVYYSVEKFAPYGQLSGRSLEDMKAGARIDVDERKRHPMDFALWKSAKPGEPAWDSPWGPGRPGWHIECSAMALKYLGNGFDFHGGGSDLIFPHHENEIAQSEAYTGEAPFVRYWLHNGFITVNEEKMSKSLGNFFLVKDILAHYPPEVLRFFILSTHYRSPLDFSDERLAEAGRSLERL 320
>gi|188159025|ref|ZP_02998470.1| cysteine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (441 aa)
Score = 728, Expect = 7.0e-75, Identities = 198/439 (45%), Positives = 283/439 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNF--------NLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++YD +SKT K ++ KK I +Y CGPTVYN++HIGN RP++ DVL R    V ++ NITDIDDKI+ KA + N+ ELE+S Y T Y + LK++NI+ + K  +S + ++ ++I+ +V+  AY++DGDVYFD K N+Y K+S KLDEL+ G + E + KK+  DF+LWK+T IG+ W+ F GRPGWHTEC LI++Y  Q IDIH GGIDLKFPHHENE IQ IA NNK+LA IW+H GHL IN++KMSKSL N IL +D  ++N NT+RW F T+Y+ PLN +++LI  N+  + NL+   II+   +L+  N E N F    N  ++S I+ IK + + +KN + N L +L+Y+L +LG +V  FD++ EL KW +L + K F+++D R L+E+ +L
 S:   1 MQLYDSLSKTKKNLN--KKTINLYCCGPTVYNYIHIGNARPVLLVDVLIRYLKSRNIKVNYLQNITDIDDKIILKALDNNLNELEVSQKYTTAYLEDLKSLNINQPD-KIILISQKMNEMIDFIKNLVDINAAYVLDGDVYFDIKKYENEYCKLSGYKLDELISGKRIEIDSKKHYSLDFSLWKKTDIGIKWNSVFGLGRPGWHTECVLLIDEYFNHQTIDIHVGGIDLKFPHHENERIQFIAKNNKELAHIWLHNGHLQINDEKMSKSLGNVILVRDFNKQHNKNTLRWIFLTTNYTQPLNI-SDDLIYQANKFFEKLTNLSKKTIQFIIKN-----DLKIQSINSSEYINKFNEYMEDDLNTSLVLSLIDLLIKQINKDIVDKNLDNFNLLIGSLNYIL-DVLGFNNVFNYKFDNKTKELFLKWQELVKNKEFNKADIIRNKLIEQGIL 441
>gi|116493238|ref|YP_804973.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|122265298|sp|Q03E41|SYC_PEDPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116103388|gb|ABJ68531.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (470 aa)
Score = 728, Expect = 7.4e-75, Identities = 163/435 (37%), Positives = 259/435 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLN--IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK--NFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEA--IELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +S+T +  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R II FD + R F  G+ V F+ N TD+DDK++N A+E+ I  EL+ Y  + + ++ +N+ + + PR +++I DI +I +++ FAY VDGDVY+  K ++YG +S++ +DEL G    E+ +K +P DFALWK   + W  + TGRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K AR WMH G + + +N+KMSKSL NF+  DL+ + N  +R+  T Y P+ +T +L ++KN LE  N  NLN + +  +  E+ + +  + + ++FN N ++ + E + ++    N E++N+L + + + + GI  + +D+A  EL+ + ++ + +++F SD+ R L E
 S:   2 IKIYNTMSRTKETFKPLVDHKVSMYVCGPTVYNYIHIGNARSIIAFDTIRRYFEYRGFEVKFVSNFTDVDDKMINSAREQGITVPELADRYIGAFKEDVQAVNVEPATLN-PRATENIDDIIAFIADLMDKGFAYAVDGDVYYRARKFSKYGALSHQNIDELEQGASQHVDDEETARKEDPIDFALWKAAKGDEIAWKAPWGTGRPGWHIECSVMSTKYLGDTFDIHGGGEDLQFPHHENEIAQSEAKTGKQFARYWMHNGFVTVGDDNEKMSKSLGNFVTVHDLVQKINPQVLRFLMSTTQYRRPIQYTQASLQDAKNNLEKLQNAFINLNYRLQGAQGAADATVAEQAAQLETDFITAMDDDFNAQNGITVVYEFARLINVYSEKTAVNAEQINQLLTSYAK-MAAVFGIELKQIENDDAEIDELVKQRDQARADRDFETSDRLRNQLKE 451
>gi|15900500|ref|NP_345104.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|111657664|ref|ZP_01408394.1| hypothetical protein SpneT_02001141 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|149005703|ref|ZP_01829442.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149021553|ref|ZP_01835608.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168490519|ref|ZP_02714662.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168576506|ref|ZP_02722380.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|21264019|sp|Q97S25|SYC_STRPN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|14972066|gb|AAK74744.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|147762643|gb|EDK69603.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147930249|gb|EDK81234.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183575011|gb|EDT95539.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183577730|gb|EDT98258.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (447 aa)
Score = 727, Expect = 1.0e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 252/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F+ +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFATADQIRDQLVTQ 431
>gi|169834403|ref|YP_001694075.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168996905|gb|ACA37517.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (457 aa)
Score = 726, Expect = 1.3e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  +KMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+AKEE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F+ +D+ R L+ +
 S:  12 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKVKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYEVAYISNFTDVDDKIINRAKEEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMDDIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSAKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFATADQIRDQLVTQ 441
>gi|150015023|ref|YP_001307277.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|187629800|sp|A6LPP1|SYC_CLOB8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|149901488|gb|ABR32321.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (466 aa)
Score = 725, Expect = 1.6e-74, Identities = 162/439 (36%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNIFKSHLI------IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD---EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++++ +++ +E + +  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R   GY V F+ N TDIDDK++NKA +E I  EL  Y +Y+  ++ I + + PR +++I DI ++++++  FAY VDGDVY+ T K + YG++ + LD+L VG +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LGD IDIH GG+DL+FPHHENE Q+ A+ K A W+H  +N++N+KMSKSL+NF A+++L EY+++ +R+   Y  +NFT E L ++K+ +E  N I NL  K +    E+KY +  ++ + + ++ ++FN + +S + + K + +  + EL +  ++  L  LGI+  + D  E EL+ K + ++ K+F+ +DK R L + ++
 S:   1 MRVFNTLTRQKEEFIPIITGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYLEYRGYKVRFVQNFTDIDDKMINKANDEGITVKELGDKYIKEYYQDADSLKIERATVN-PRATEYIHDIIKFVEELIEAGFAYEVDGDVYYSTKKFDNYGRLVGQNLDDLQVGARISVDERKKDPMDFAVWKAQKPGEPAWESPWGPGRPGWHIECSCMAKKLLGDTIDIHAGGMDLRFPHHENEIAQSEALTGKTFANYWLHAAFVNVDNKKMSKSLNNFFTAREVLEEYSSDAIRFLMLSGHYRIQINFTKELLDSAKSSIERLYNCINNLENLKDEVTKKLMDEAEEKYLKSLDKYREKFIEKMDDDFNTADAISVLFDLTKDINNNVNINSSSELCEKAESMVRELGNPLGILQDRIEKDLETEIQELIEKRQQARKNKDFALADKIRDDLKSRNII 452
>gi|15902563|ref|NP_358113.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116517189|ref|YP_816017.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|30316153|sp|Q8DQS8|SYC_STRR6 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|15458093|gb|AAK99323.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077765|gb|ABJ55485.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] (447 aa)
Score = 725, Expect = 1.7e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIERGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQLVTQ 431
>gi|69245493|ref|ZP_00603457.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Enterococcus faecium DO] >gi|68195744|gb|EAN10181.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Enterococcus faecium DO] (470 aa)
Score = 724, Expect = 2.0e-74, Identities = 170/439 (38%), Positives = 259/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS---EDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--EFDKSNLI---------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE--LNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ +E + + K ++ MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V F+ N TD+DDKI+ A E I  E++ +  + + K +N+ + + PRV DH+ DI +IQ +V  +AY  GDVY+ T K  YGK+S++ +DEL VG   E+ +K +P DFALWKQ  G ++WD + GRPGWH ECS + K+LG+ IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G++ I +++KMSKSL NFI  +++  +  +R+F  T Y P+ ++  + +  L+ +  N F +L  Q+  +NL + DK L+     E+ ++FN N ++ + E K+ + L     L +   S L+ I GI+   L D+E +L+ + N+ + ++F SD+ R LL EK +L
 S:   2 IKIYNTLTRKKEEFIPIQKGHVGMYVCGPTVYNYIHIGNARSTIAFDTIRRYFEYRGYKVDFVSNFTDVDDKIIRTANELGITAPEVADRFIRAFEEDTKALNVEPATLH-PRVMDHMPDILAFIQVLVEKGYAYESSGDVYYRTRKFENYGKLSDQSIDELEVGASQRTGEEQQQKEDPLDFALWKQAKPGEISWDSPWGKGRPGWHIECSVMATKHLGETIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFANYWMHNGYVTIGEDDEKMSKSLGNFITVHEMIKNVDPQVLRFFMATTQYRRPIRYSETTMKEAATNLQRL---KNTF-DNLKFRQETASENLADDADKIALLENLEQRFIEEMDDDFNAANGITVVYELAKWLNTYLDQPKVSAAVLAQGEALFSQWLS-IFGILFTAEELLDEEIEQLIEERNQARSNRDFVRSDEIRDLLKEKGIL 456
>gi|153952840|ref|YP_001393605.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|187629803|sp|A5N4M6|SYC_CLOK5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|146345721|gb|EDK32257.1| CysS [Clostridium kluyveri DSM 555] (465 aa)
Score = 724, Expect = 2.0e-74, Identities = 171/439 (38%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI---IYNLNIFKSH------LIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+I++ +++ +E V L  IKMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R F  GY V F+ N TDIDDK++ KA +ENI  +L  + +Y+   +NI + + PR + +I I +IQ +++ +AY VDGDVYF+ K N YGK+S + +++L G + + + +K NP DFA+WK  G +W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+   K A+ WMH  +NINNQKMSKSL+NF  +++L +Y + +R F   Y P+NF+ E L ++K+ L+ I  I NL  S    L E KY E  + + + ++ ++FN + +S I + I+ + +  + E+ K  L  L  LGI+ +   + E  L+ K K +++KN++ +DK R L +K ++
 S:   1 MRIFNTMTRRKEEFVPLIPGEIKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTVRRYFEYKGYKVNFVQNFTDIDDKMIKKANDENITVQQLGDRFIDEYYRDADALNIKRATVN-PRATLYISKIIEFIQDLIDKGYAYSVDGDVYFNAKKFNNYGKLSGQNIEQLQSGARIDIDERKKNPMDFAVWKSEKKGEPSWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNILGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEGRTGKVFAKYWMHSAFVNINNQKMSKSLNNFFTTREILDKYEPDVIRLFMLSGHYRTPINFSIELLDSTKSALDRICNSIINLEELSSKVKNDGILDSEIKYKEHLNSYKQRYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDINTNIDENSSMEIIKYSLALIRELGSPLGILQKSKRGSIETEVELLIEKRQKARKDKNWALADKIRDDLKDKGII 452
>gi|194396665|ref|YP_002037254.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|194356332|gb|ACF54780.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae G54] (447 aa)
Score = 724, Expect = 2.1e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIERGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLDLGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQLVTQ 431
>gi|167758881|ref|ZP_02431008.1| hypothetical protein CLOSCI_01226 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167663621|gb|EDS07751.1| hypothetical protein CLOSCI_01226 [Clostridium scindens ATCC 35704] (468 aa)
Score = 724, Expect = 2.1e-74, Identities = 168/439 (38%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIY---NLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +SK +E V L++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ +A EE +  E+S Y +  + +NI + K P ++ I + + IQ +++ +AY +G VY+ T K +YGK+S+K LD+L G++S   ED +K +P DF LWK  G  W+ +S GRPGWH ECS + KYLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K+ A+ WMH  LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ + + SK+ LE I+  NL   +  E  E+  F K+     + ++FN + ++ + + +KY +    +E + F+L  LT +LG+I   + ++ +++ +  ++ K+F+ +D R L+ K ++
 S:   1 MKLYNTLSKQKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIVFDTVRRYFEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKRAIEEGVSSDEISKRYIAECKKDMDGMNIKPAT-KNPMATEEICGMVDMIQTLIDKGYAYEKNGTVYYRTRKFEEYGKLSHKNLDDLRSGERSLLVTGED--EKEDPLDFVLWKPKKEGEPAWESPWSDGRPGWHIECSEMSKKYLGEQIDIHAGGEDLVFPHHENEIAQSEAANGKEFAKYWMHNAFLNIDNRKMSKSLGNFRTVREISQQYDLQILRFFMLSAHYRSPLNFSADLMEASKSGLERIVNAADNLKFLLGNAKSESMTQEEEAAFAKTAEYVQEFERAMDDDFNTADAIASVFDLVKYINTTADADKSKEFLQNLFDLLVKLTDVLGLIVDKKEEMLAEDIEKMIEERQAARKAKDFARADAIRDELLAKGIV 455
>gi|182683526|ref|YP_001835273.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182628860|gb|ACB89808.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (447 aa)
Score = 724, Expect = 2.2e-74, Identities = 164/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V  D IE L+ K + + ++F+ +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDADIEDLIQKRQEARANRDFATADQIRDQLVTQ 431
>gi|148998267|ref|ZP_01825736.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147755910|gb|EDK62954.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] (447 aa)
Score = 724, Expect = 2.2e-74, Identities = 163/433 (37%), Positives = 249/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLDLGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMTKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQL 428
>gi|148983973|ref|ZP_01817292.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|148992298|ref|ZP_01822021.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|149010789|ref|ZP_01832160.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|168482827|ref|ZP_02707779.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168488279|ref|ZP_02712478.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168492751|ref|ZP_02716894.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|147765270|gb|EDK72199.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147924120|gb|EDK75232.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147928924|gb|EDK79936.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|172043769|gb|EDT51815.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|183573040|gb|EDT93568.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183576856|gb|EDT97384.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (447 aa)
Score = 723, Expect = 2.8e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQLVTQ 431
>gi|163783157|ref|ZP_02178151.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881491|gb|EDP75001.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (489 aa)
Score = 722, Expect = 3.1e-74, Identities = 166/435 (38%), Positives = 263/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLNIFKSHLIIEQK-----YNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLP----NIVSFIEE--KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLT---KILGIIH------------------VNLFDDEAIELLNKWNKL-KQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKI++ ++ K ++ V ++  + +Y CG TVY+ H+G+ R +I FD  R  LGY+VTF+ N TD+DDKI+N+AKEE  + +++ Y  Y+ ++ I + ++++ PRV++H+K+I + IQ ++  +AY DGDVYF    YGK+S + +E+ G + E + KK +P DFALWK  G +WD + GRPGWHTEC +I K+LG+ IDIHGGG+DL FPHHENE Q AV K AR WMH G + + QKMSKSL N++ K++ ++Y+ + +R   T Y +PL+F+ E + ++  ++L+ I + + K  +I K    +K E ++S  L+++FN P  +I S + E K+K +   + EL  +  +LL  KI G++           + D + ++LL +  L +QEK F +D R L E
 S:   1 MKIHNTLTGKVEEFVPVNPPKVLIYTCGVTVYDDSHVGHGRSLIVFDTFRRFLEHLGYDVTFVRNFTDVDDKIINRAKEECTDFMTIANRYIASYYRDMEAIRVKPADVE-PRVTEHMKEIVDVIQSLIEKGYAYESDGDVYFSVRSFKDYGKLSKRSPEEMEAGARVEPSEKKRDPLDFALWKSAKAGEPSWDSPWGKGRPGWHTECVAMIFKHLGETIDIHGGGLDLVFPHHENEIAQAEAVTGKPFARYWMHNGLVTVGGQKMSKSLGNYVTLKEIYTKYHPDILRLLVLFTHYRSPLDFSWEKMEETQRAYDRLKGAIEDYEVLKELEVIPGKGGAHPLYDKVKEVEESFFESLSDDFNTPEALSHIFSLVSELGKVKNRTYSEGKIDESELGAYEYASRFLLNTLKKIFGLLEDLYPECEVRRVVERELEAGEVLDTKLVDLLIEVRTLARQEKQFRIADLIRDRLKE 472
>gi|168485706|ref|ZP_02710214.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571202|gb|EDT91730.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (447 aa)
Score = 722, Expect = 3.2e-74, Identities = 163/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+  K V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F+ +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLRKFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFATADQIRDQLVTQ 431
>gi|160947200|ref|ZP_02094367.1| hypothetical protein PEPMIC_01133 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158446334|gb|EDP23329.1| hypothetical protein PEPMIC_01133 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (461 aa)
Score = 722, Expect = 3.2e-74, Identities = 173/435 (39%), Positives = 259/435 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN--WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNF--------NLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD--DEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKIY+ +++ ++  +   +YVCGPTVYN++HIGN RP+I +D L R L +GY+V F+ N TDIDDKI+N+AKEEN+  +++ Y  Y +  +N+ S+  P+ ++ I ++ +++ +   AY VDG+VYFD TK+ YGK+S K +D+L G + + + +K NP DFALWK+    W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL+FPHHENE Q+  N K A WMH G +NI+N KMSKS NF  KD+ EY+  +R +  T Y NPLNF+ E + +KN L+ +YN  K HL  + E+ + D S L+EL  F    N + +S + E I+Y++  N + + + K  L   +LG+++  D DE +E L+ + + ++ K+F +D+ R L E
 S:   1 MKIYNTLTRKKEDFKPIQAGKALIYVCGPTVYNYIHIGNSRPMIVYDTLRRYLLYIGYDVKFVSNFTDIDDKIINRAKEENVPFTDITKKYIDAYLEDSYGLNLFESHTIHPKATECINEMIEFVKVLEEKGIAYNVDGNVYFDITKAKDYGKLSKKNIDDLRAGARIDISDEKKNPLDFALWKKRKDETEPAWESPWGMGRPGWHLECSVMAKKYLGDTIDIHAGGEDLQFPHHENEIAQSECCNGKVFANYWMHNGMINIDNVKMSKSKGNFFTIKDIQKEYDLEVIRLWILSTHYRNPLNFSREVMEQTKNGLDR-MYN---GKEHLERLLEICEEKEDGDISKLVELKKEFLDCMDDDLNTADAISKVYELIRYTNTFGENTDLKVV-KGAVKLLSDFASVLGLLYKEEDDNLDEKVEKLIKEREEARKNKDFKRADEIRDALKE 444
>gi|149002271|ref|ZP_01827213.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759586|gb|EDK66577.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (447 aa)
Score = 722, Expect = 3.8e-74, Identities = 162/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  IKMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE +  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIEDGKIKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGVTPQEVADKYIAAFREDVAALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKDFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQLVTQ 431
>gi|182420105|ref|ZP_02951339.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376142|gb|EDT73729.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] (466 aa)
Score = 721, Expect = 4.0e-74, Identities = 166/439 (37%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTT----------ENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M++Y+ +++ +E V +  +KMYVCGPTVYN+ HIGN R I FD + R   GY VTFI N TDIDDK++NKA E I  EL  + +Y+   + + + + PR +++I ++ +++ +++ FAY +DGDVYF T K +YGK+ + L++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LGD IDIHGGG+DLKFPHHENE Q+ AV + A WMH  +N++N+KMSKS +NF+ A++ L +YN++ +R+   Y  +NF+      E L N N LEN+I +N +   +K  K+L+ +  IE + ++FN + +S I + IK + +  + EL +  NL  L  LGI+    + E EL++K + ++ ++F+ +DK R L + ++
 S:   1 MRLYNSLTRQKEEFVPIVPGEVKMYVCGPTVYNYFHIGNGRTFIIFDTIRRYLEYRGYKVTFIQNFTDIDDKMINKANAEGITVKELGDKFIDEYYQDADGLQVKRATIN-PRATEYIDEVVEFVKDLIDRGFAYEIDGDVYFSTKKFEEYGKLCGQNLEDLQSGARISVDERKKDPMDFAVWKSQKPGEPAWESPWGLGRPGWHIECSCMAKKLLGDTIDIHGGGMDLKFPHHENEIAQSEAVTGQKFANYWMHAAFVNVDNKKMSKSENNFVTAREALKKYNSDVIRFLMLSGHYRTQINFSAELLDSAKSSVERLYNCVNNLENLINEVN--RKEANDSEKAYLKSLDKHREKFIEKMDDDFNTADGISVIFDLIKDINNNVSIDSSSELCEGTLNLIRELGSPLGILQKTEEKSLEVEIQELIDKRQEARKNRDFALADKIRDDLKARNII 452
>gi|148988955|ref|ZP_01820355.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925452|gb|EDK76529.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (447 aa)
Score = 721, Expect = 5.1e-74, Identities = 162/436 (37%), Positives = 251/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD +S+ +E V ++  +KMYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+N+A+EE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ ++  FAY  GDVYF  KS+ Y K++NK L++L +G   E+ +K NP DFALWK + G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + +++ L+  Y N ++     E  F  + + +FN N ++ + E K+  + + N++  K  L+ +L +I GI+ V + D E +L+ K + + ++F +D+ R L+ +
 S:   2 IKIYDTMSRDLREFVPIENGKVKMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYKVAYISNFTDVDDKIINRAREEGITPQEVADKYIAAFREDVTALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLIEKGFAYESQGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLEDLDLGASGRTDEETARKENPVDFALWKSSKPGEISWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKAFANYWMHNGFVNIDNVKMSKSLGNFITVHDALKTLDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVRDAETNLK---YLKNTYEQPFTGNVDAQELQ-NFKDKFVAAMDEDFNAANGITVVFEMAKW----INSGNYDASVKQ--ALADML-EIFGIVFVEEVLDAEIEDLIQKRQEARANRDFETADQIRDQLVTQ 431
>gi|188997490|ref|YP_001931741.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188932557|gb|ACD67187.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (487 aa)
Score = 720, Expect = 5.6e-74, Identities = 150/371 (40%), Positives = 229/371 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSIL 371
      +KIY+ ++ K +  +  +K+Y CG TVY++ H+G+ R +I FD++ R  LGYNV F+ N TD+DDKI+N+AK E +  +S + +YFD +  I ++++ PRV+ HI DI N+IQK+V+ +AY DGDVYF  K +YGK+S + +DELL G + E  KK +P DFALWK  G  W+ + GRPGWHTEC +I K+LG+ IDIHGGG+DL FPHHENE Q A+ K AR W+H G + +N QKMSKSL N+I K++ S+Y + +R    Y +PL+F+ + + +K  E +  N +  ++ +  ++N E D N I+     ++++FN P ++ +  ++ +IL
 S:   3 LKIYNTLTGKKEDFAPIKPGEVKIYTCGVTVYDYNHVGHGRSLIVFDMIRRYLRYLGYNVIFVRNFTDVDDKIINRAKNECLPFSVISDKFIKEYFDDAEKFRIEPADIE-PRVTTHIPDIINFIQKLVDAGYAYEADGDVYFSVRKFKEYGKLSKRSIDELLAGARIEPGEKKKDPLDFALWKSAKAGEPYWESPWGKGRPGWHTECCAMIFKHLGETIDIHGGGLDLTFPHHENEIAQAEALTGKPFARYWIHNGLVTVNGQKMSKSLGNYIKLKEIYSKYEPDILRLLVLSVHYRSPLDFSWDKMEETKKAYERL---KNAIEEAEVLNKLPIDENFEGDLYNAIQKAQSGFYSAMSDDFNTPEALASLFGLVREMNIL 380
>gi|6899996|emb|CAB71305.1| cysteinyl tRNA synthetase [Clostridium sticklandii] (443 aa)
Score = 719, Expect = 6.9e-74, Identities = 162/411 (39%), Positives = 249/411 (60%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK-------NQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH---VNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MYVCGPTVYN HIGN RP + FD     GY VT++ N TD+DDKI+ +A EE I +E++ Y +YF   + I + + PRV+++I++I +I+ +++ FAY ++GDVYF++  +YGK+S + L+EL +G + + N +K +P DFALWK  G + W  + GRPGWH ECS + +YLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A + K AR WMH G++N++NQKMSKSL NF  +D+LSE++  +R+F   Y NP+NF+ E ++ +K    N E +++ ++ K +  +   LE +  IE + ++ N + +S I E ++S+ +  + E + + +L  LT +L II   + D+E IE L+  + K+ K+F+ +D R L
 S:   1 MYVCGPTVYNFFHIGNARPFMIFDAFRNYMEYRGYEVTYVQNFTDVDDKIIKRANEEGISPIEVAEKYIAEYFKDADALGIKRATVH-PRVTENIENIITFIEDLISKGFAYELNGDVYFNSQAYKEYGKLSKQNLEELNLGARIDVNDEKKHPIDFALWKAKKEGEIGWQSPWGEGRPGWHIECSVMSARYLGDTIDIHAGGQDLIFPHHENEIAQSEARSGKQFARYWMHNGYINVDNQKMSKSLGNFFTVRDILSEFSGQVIRFFLLSAHYRNPVNFSKELILQAKAGMERLANSKERLVFTISHAKGQMNESELELVSALENHRDRFIEAMDDDINTADAISIIFELARFSNTNVTENSSLEWAEKNLSLFNELTGVLNIIKAEDTDSNDNEQIEKLIKDRVEAKKNKDFALADAIRDEL 423
>gi|193216531|ref|YP_001999773.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001854|gb|ACF07069.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (401 aa)
Score = 719, Expect = 7.5e-74, Identities = 173/416 (41%), Positives = 249/416 (59%)
 Q:  24 YVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYL-GDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPN----IVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      Y+CGPTVYN+ HIGN+RPI+TFD++ R  LG + ++HNITDIDDKI+NK+ EEN E E++S+YE Y ++  N+   K RV+D + D+ NYIQ++++ K AY V +V+FD K N YG ISN+K+ L  + ED +KNNP DFALWK+T+ G+ +  F GRPGWHTECSC I+KY G IDIH GGIDL FPHHENENIQ+ A++++ +A+ WMH G LN NQKMSKS+ N I  D L +Y +T +   T+Y+ P+N T E L+ ++NQ  I  + S ++E+ ++ + E  +++I L + N    ++  + K KY++ +          + KILG     E EL +W   KNF ++D R L++K L+
 S:   6 YLCGPTVYNYPHIGNMRPIVTFDLMIRAQRYLGDEIFYLHNITDIDDKIINKSLEENKSEKEITSFYEKYYLNLFTLFNLEMPT-KVIRVTDSLDDMYNYIQRLIDIKAAYQVGKNVFFDIEKYQNTYGSISNQKIANL---NYDEDKFQKNNPFDFALWKETSKGIKFASPFGEGRPGWHTECSCFIDKYFEGKTIDIHAGGIDLIFPHHENENIQHFALHHQPIAKNWMHFGTLNYKNQKMSKSIGNLIYPHDFLEKYEADTYKLLMLTTNYAKPINLTDEMLVLNQNQ----INKFKVIASKCLLEKMHDSIDQE-KVNHIIALIASLNFAKANEELIKLTKSKEKYTTFI------------------AIMKILGFNFASKTITKEDEELYQQWKNEVANKNFEQADTLRAKLIKKGLI 401
>gi|126654401|ref|ZP_01726146.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] >gi|126589151|gb|EAZ83335.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] (466 aa)
Score = 718, Expect = 8.8e-74, Identities = 163/439 (37%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE-----------QKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-EELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++I++ +S+ + V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP+I +D + R F  GY+V F+ N TD+DDKI+ A E   EL+ +  YF+ + +  +++ PRV++H+ DI +IQ ++  +AY  GDVY+ T K N YGK+S++ +D+L +G + E  KK++ DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + ++LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N+K AR WMH G++NI+N+KMSKSL NFIL D+ + +  +R+F   Y +P+NF + + +  LE I  N K L        K E+ +F+++  + ++FN N +S + E + ++I L  N +++ +    +L +LGI   +  E  LL + + ++ ++F+ SD+ R L + ++
 S:   3 IQIFNSLSRQKETFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNSRPVIVYDTVRRYFQYKGYDVKFVSNFTDVDDKIIKAANELGEEVHELTERFIAAYFEDVTALGCKKADVH-PRVTEHMTDIIQFIQILIEKGYAYESAGDVYYRTRKFNGYGKLSHQSVDDLKIGARIEAGEKKDDALDFALWKAAKPGEIFWESPWGNGRPGWHIECSVMAREHLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEAHNDKTFARYWMHNGYINIDNEKMSKSLGNFILVNDIRKQIDPQVLRFFMLSVHYRHPINFAKDLVEAAAAGLERIRTAYNNVKHRLTTTVSLGDHSDEWLNKITEQKAQFEEA----MDDDFNTANGISVLFELARIANIYLNETNTCKKVLETFIETFEVLGDVLGIKFAKEEELLDEEIDALLQERVEARKNRDFARSDEIRDHLQAQGII 453
>gi|194017569|ref|ZP_03056180.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194010841|gb|EDW20412.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (466 aa)
Score = 718, Expect = 9.2e-74, Identities = 158/433 (36%), Positives = 254/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT-IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEF------DKSNLI-ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-EELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +++ +E V L+  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +D + +   GY+V F+ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  +++ PRV++++ DI +I ++  +AY DGDVY+ T   YGK+S++ +DEL G +   KK + DFALWK   ++WD + GRPGWH ECS ++ KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ WMH G++NI N+KMSKSL NF+L D++ E + + +R+F   Y +P+N++ + L ++K+  + +    L    E N E+    ++ I E+ ++FN N +S + E K ++ + N + EE+ K  L  +T +LG +  + D+E  L+ K N+ ++ ++F+ SD+ R L
 S:   3 INIYNTLTRKKEEFVPLEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVYDTVRKYLEYSGYDVNFVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFIQAYFEDVSALGCKKADLH-PRVTENMDDIIAFIATLIEKGYAYEADGDVYYSTRSFEGYGKLSHQSIDELKTGARIRVGEKKRDALDFALWKAAKDQEISWDSPWGEGRPGWHIECSAMVKKYLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKPFAKYWMHNGYINIENEKMSKSLGNFVLVHDIVKEQDPDVLRFFMLSVHYRHPINYSMDLLESTKSAFNRLKTSYANLHHRLESSTNITEDNAEWLAKVEEQRATFISEMNDDFNTANAISVLFELAKQANYYMENDHTSEEVIKAFIGLFQEITSVLGFSLEEKHTLDEEVEALIEKRNEARRNRDFALSDQIRDQL 446
>gi|163785456|ref|ZP_02180059.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159879275|gb|EDP73176.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (436 aa)
Score = 718, Expect = 9.2e-74, Identities = 149/371 (40%), Positives = 229/371 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE---FDKSNLIE------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSIL 371
      +K+Y+ +S  +E V ++  +K+Y CG TVY+ H+G+ R +I FD++ R  LGYNV F+ N TD+DDKI+N+AK E +  ++ Y +YF  +  I ++++ PRV+ HI DI ++IQK+++ +AY V+GDVYF  K  YGK+S + +DEL+ G + E  KK +P DFALWK + G  WD + GRPGWHTEC +I K+LG+ IDIHGGG+DL FPHHENE Q A++ K AR W+H G + +N QKMSKSL N+I K++ S+Y + +R    Y +PL+F+ E + +K  E +  N  + I+E+   + E  +D   E   ++++FN P ++ +  ++ +IL
 S:   3 LKVYNTLSGQKEEFVPINPGEVKIYTCGVTVYDVNHVGHGRSLIVFDMIRRYLRYLGYNVKFVRNFTDVDDKIINRAKNECLPFTVIADRYIKEYFQDAENFRIEPADVE-PRVTTHIPDIIDFIQKLIDKGYAYEVEGDVYFSVRKFKDYGKLSKRSVDELIAGARVEPGEKKKDPLDFALWKASKAGEPAWDSPWGKGRPGWHTECCAMIFKHLGETIDIHGGGLDLTFPHHENELAQAEALSEKPFARYWIHNGLVTVNGQKMSKSLGNYITLKEIYSKYEPDILRLLVLSVHYRSPLDFSWEKMEETKKAYERL---KNAMDEYEILEKLPENPDFEGHLYDAIAKAEQGFYAAMSDDFNTPEALAALFSLVREMNIL 380
>gi|169830058|ref|YP_001700216.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168994546|gb|ACA42086.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (466 aa)
Score = 717, Expect = 1.4e-73, Identities = 151/376 (40%), Positives = 230/376 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE-----------QKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKN 376
      ++I++ +S+ + V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP+I +D + R F  GY+V F+ N TD+DDKI+ A E   EL+ +  YF+ + +  +++ PRV++H+ DI +IQ ++  +AY  GDVY+ T K N YGK+S++ +D+L +G + E  KK++ DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + ++LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N+K AR WMH G++NI+N+KMSKSL NFIL D+ + +  +R+F   Y +P+NF + + +  LE I  N K L        K E+ +F+++  + ++FN N +S + E + ++I L  N
 S:   3 IQIFNSLSRQKETFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNSRPVIVYDTVRRYFQYKGYDVKFVSNFTDVDDKIIKAANELGEEVHELTERFIAAYFEDVTALGCKKADVH-PRVTEHMADIIQFIQVLIEKGYAYESAGDVYYRTRKFNGYGKLSHQSVDDLKIGARIEAGEKKDDALDFALWKAAKPGEIFWESPWGNGRPGWHIECSVMAREHLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEAHNDKTFARYWMHNGYINIDNEKMSKSLGNFILVNDIRKQIDPQVLRFFMLSVHYRHPINFAKDLVEAASAGLERIRTAYNNVKHRLTTTVSLGDHSDEWLNKITEQKAQFEEA----MDDDFNTANGISVLFELARIANIYLNETN 386
>gi|52078589|ref|YP_077380.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52783950|ref|YP_089779.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|61216165|sp|Q65PC8|SYC_BACLD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|52001800|gb|AAU21742.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346452|gb|AAU39086.1| CysS [Bacillus licheniformis DSM 13] (467 aa)
Score = 715, Expect = 2.2e-73, Identities = 156/431 (36%), Positives = 254/431 (58%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL-------ENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-EELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      K + V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + +   GY V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + ++  ++  PRV++++ +I ++IQ +++ +AY DGDVY+ T   YGK+S++ +DEL G + +  KK + DF LWK   ++WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ W+H G++NI+N+KMSKSL NF+L D++ E++  +R+F   Y +P+N++ E L N+KN     N+ + L  +  + ++ EK E K+  + ++FN N +S + + K+++ L+ KN E + +  L  + +LG +  L D + EL+ K N+ ++ ++F+ SD+ R L  ++
 S:  12 KKEPFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVFDTVRKYLEYKGYEVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEEVPVIAERFIKAYFEDVGSLGCTKADCH-PRVTENMDEIIDFIQTLIDKGYAYEADGDVYYKTRSFEGYGKLSHQSVDELRSGARIQVGEKKEDALDFTLWKAAKDNEISWDSPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDSIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKPFAKYWLHNGYINIDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKEHDPQVLRFFMLSVHYRHPINYSVELLENTKNAFGRLKTAYSNLQHRLKSSTNLTEGDSEWLEKIEEQRKAFQTAMDDDFNTANAISVLFDLAKHANYYLQEKNTAEHVIQAFIQLFDEICSVLGFSLKEQELLDKDIEELIEKRNEARRNRDFATSDQIRDQLKSMNII 452
>gi|28212192|ref|NP_783136.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] >gi|61216342|sp|Q890M4|SYC_CLOTE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|28204636|gb|AAO37073.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] (465 aa)
Score = 715, Expect = 2.5e-73, Identities = 160/439 (36%), Positives = 268/439 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNLNIFKSHLII------EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +++ +E + L  + MYVCGPTVYN HIGN R I FD + R   GY V F+ N TDIDDK++ +A +E I  EL  + +Y+  ++NI + + PR ++ +++I +++++V+ +AY +DGDVYF T + N+YGK+S + +++L G +  + +K + DFA+WK+  G  W+ + GRPGWH ECSC+ + LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+   K A+ WMH  LNI+N+KMSKSL+NF A+++L +Y+ + VR F   Y  LNF+ E L  +++ +L N IYNL  + +    E+KY +K E+ + + ++ ++FN + ++ I + I+ + +++ + +++ +  ++  L  LGI+ +   +DE +L+++ K + EKN++ +D+ R L E+ +L
 S:   1 MKLYNTLTRQKEEFIPLKTGEVNMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTVRRYLEYKGYKVKFVQNFTDIDDKMIKRANDEGITVKELGERFIGEYYKDADSLNIERATVN-PRATEFMEEIIQFVKELVDKGYAYEIDGDVYFHTKRFNEYGKLSGQNIEDLQAGARINVDERKKDAMDFAIWKKQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAHNLLGDTIDIHAGGHDLIFPHHENEIAQSECRTGKPFAKYWMHSAFLNIDNKKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVVRLFMLSAHYRAQLNFSEELLQSAMSAVERLYNAIYNLENLANEVKRNDLNEEEKKYIKKLDEYREKYIEKMDDDFNTADAIAVIFDMIRDINSNVKSDSSKKIIEYALSIIRELGSPLGILQKSTEESVEDEIQQLIDRREKARTEKNWALADEIRDGLKERGIL 452
>gi|192813617|ref|ZP_03042277.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192797592|gb|EDV74112.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. Y412MC10] (468 aa)
Score = 714, Expect = 3.0e-73, Identities = 156/439 (35%), Positives = 264/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI---------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLH-----FNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++IY+ +++ + V+ +  +K+YVCGPTVY+++HIGN RP+I FDV+  F  G +V ++ N TD+DDK++ KA++   E++ +  Y++ L + I + + PRV+D+++ I +IQ++++ FAY  GDV++ T K + YGK+S + LDEL G + E + +K NP+DF LWK  G + W  + GRPGWH ECS + +YLGD +DIHGGG DL+FPHHE E Q+ A+ K LA WMH G++ INN+KMSKSL N +L K+L +Y  VR+F  T Y NPLN++ E + ++N +E +    + L    + + D ++ I     ++ ++FN P+ ++ + +  ++ LL+ +  + LH   FN  + +I+   L D+E  L+ + + ++ KN++ +D+ R L ++ ++
 S:   3 LQIYNTLTRMKETFVAQEPGKVKIYVCGPTVYDYIHIGNARPMIFFDVVRAYFENQGNDVNYVVNFTDVDDKMIRKAEQTGTTVPEVAEKFINAYYEDLDGLGIPRATLN-PRVTDNMESIIEFIQELIDRDFAYENGGDVFYRTRKFDDYGKLSQQNLDELQFGIRIEVDKRKENPEDFVLWKAAKPGEIYWSSPWGDGRPGWHIECSAMARRYLGDTLDIHGGGQDLQFPHHECEVAQSEALTGKPLANYWMHNGYIRINNEKMSKSLGNGVLVKELREQYTKEAVRYFMLSTHYRNPLNYSDEVMEQAQNSVERLANAAANVEHRLGTAIGSKDDQVSQDVADKISAVLVEFHEKMQDDFNTPDAITAMFQWASEANQLLKEASIPAAD-LHEVLRAFNEMNGVLRIVNNGTDELLDEEIEALIAERVEARKNKNWARADEIRDKLADEGIV 455
>gi|21911208|ref|NP_665476.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896585|ref|NP_802935.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|25009287|sp|Q8K5T7|SYC_STRP3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|21905420|gb|AAM80279.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811839|dbj|BAC64768.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (447 aa)
Score = 714, Expect = 3.2e-73, Identities = 158/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TDIDDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDIDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|94991232|ref|YP_599332.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94544740|gb|ABF34788.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (447 aa)
Score = 713, Expect = 3.8e-73, Identities = 157/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYAADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADVIRDQL 428
>gi|16799348|ref|NP_469616.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria innocua Clip11262] >gi|21264012|sp|Q92F36|SYC_LISIN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|16412700|emb|CAC95504.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria innocua] (471 aa)
Score = 713, Expect = 4.3e-73, Identities = 166/424 (39%), Positives = 247/424 (58%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ + + PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A+ WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L +K  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK ++
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKATVN-PRVTENMDEIIQLISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFAKYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEETHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYL-SKETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKDII 458
>gi|50915009|ref|YP_060981.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|61216145|sp|Q5X9W5|SYC_STRP6 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|50904083|gb|AAT87798.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (447 aa)
Score = 712, Expect = 5.3e-73, Identities = 156/433 (36%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F    K+L + + +F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE------KMLAVFGI-VFEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|139474431|ref|YP_001129147.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134272678|emb|CAM30949.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (447 aa)
Score = 712, Expect = 5.4e-73, Identities = 158/433 (36%), Positives = 243/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG    +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + L +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRIDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKALHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARTNRDFATADAIRDQL 428
>gi|94995145|ref|YP_603243.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94548653|gb|ABF38699.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (447 aa)
Score = 712, Expect = 5.6e-73, Identities = 157/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLHKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|56808516|ref|ZP_00366253.1| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M49 591] (447 aa)
Score = 711, Expect = 6.9e-73, Identities = 156/433 (36%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F +GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  ++L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYIGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHEMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|187932481|ref|YP_001884454.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187720634|gb|ACD21855.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (470 aa)
Score = 711, Expect = 7.0e-73, Identities = 171/439 (38%), Positives = 264/439 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNF----------TTENLINSKNQLENIIYNL---NIFK---SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+I++ +++ +E + +  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R   GY V F+ N TDIDDK++ KA EE   E+  Y +Y++  + I + + PR +++I+DI +++ +++  +AY V+GDVYF+T K N YGK+S + +++L +G   S + +KN+P DFA+WK  G  W  + GRPGWH ECSC+ K LGD IDIH GG+DL FPHHENE Q+ A+   A WMH ++NINNQKMSKSL+NF A+D+L EY+++ VR+F   Y  +NF     + E L N+  LEN+I +  NI +  ++L  +KY EK +E    ++ ++FN + ++ + E K ++ +  + +EL   NL  L  LG+  I   +DE  L+ +  ++ K+F+ SDK R L ++ ++
 S:   1 MRIFNTLTRKKEEFIPITPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYLEYRGYEVKFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKEIGDKYIKEYYEDADKLQIERATVN-PRATEYIEDIIDFVAQLIEKGYAYEVEGDVYFNTKKFNDYGKLSGQSIEDLQMGASNRTSSIADERKNDPMDFAIWKAQKPGEPAWKCPWGMGRPGWHIECSCMAKKILGDTIDIHAGGMDLTFPHHENEVAQSEALTGMRFANYWMHSAYVNINNQKMSKSLNNFFTARDILKEYDSDVVRFFMMSAHYRLQINFSKDLLDSAKASVERLYNAIGNLENLIDEVSRENISEEEVNYLNSLKKYREKYIE-------KMDDDFNTADALTVLFELTKDTNTNINVNSSKELVNKALNLIRELGAPLGLLQKITKGSLEDEIESLIQQRQDARKNKDFALSDKIRDDLKDRGIV 456
>gi|39998454|ref|NP_954405.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|61216254|sp|Q747A2|SYC_GEOSL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|39985401|gb|AAR36755.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] (481 aa)
Score = 710, Expect = 7.5e-73, Identities = 134/319 (42%), Positives = 198/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      +++Y+ +S T ++ V+L+  +KMYVCG TVY+H HIG+ R + FD++ R   GY VT++ N TD+DDKI+N+A +E +  +S + ++  + + +   + P+ ++HI ++  I+++V  FAY DGDVYF   +QY K+S + L+E+ G + E  KK +P DFALWK + G  WD + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N K AR W+H G +NIN +KMSKSL NF  K++L Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL +  LE IYN
 S:   3 LRVYNTLSGTKEDFVTLEPGRVKMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDMIYRYLRHAGYEVTYVRNYTDVDDKIINRANKEGVPFNVISERFIAEFDRDMAALGLDLPTYQ-PKATEHIAEMIQVIERLVAKGFAYAADGDVYFSVEAFDQYLKLSKRNLEEMQAGARIEVGEKKRHPMDFALWKGSKPGEPYWDSPWGQGRPGWHIECSAMSMKYLGETFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEAANGKPFARYWIHNGFVNINAEKMSKSLGNFFTIKEVLESYDAEVLRFFLLSAHYRSPIDFSDQNLKEAAAGLER-IYN 321
>gi|168181842|ref|ZP_02616506.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674897|gb|EDT86858.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] (465 aa)
Score = 710, Expect = 7.8e-73, Identities = 163/439 (37%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK-QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL---------IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ KA EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +K+I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK Q   W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L      E KY ++ ++ + + ++ ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E  L+ + K ++EK+++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFLPLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMKEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGARINVDERKKDPMDFAIWKSQKPEEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEGLRDEELKYRDELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNITIESSKELVKYALDLIRELGSPLGILQKSTKASLEEEIERLIQERQKARKEKDWALADKIRDDLKERGIV 452
>gi|157690877|ref|YP_001485339.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|187629792|sp|A8F962|SYC_BACP2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|157679635|gb|ABV60779.1| cysteine--tRNA ligase [Bacillus pumilus SAFR-032] (466 aa)
Score = 710, Expect = 8.7e-73, Identities = 161/433 (37%), Positives = 260/433 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQT-TIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLN--IFKSHLIIEQ--KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-EELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +++ +E V L+  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +D + +   GY+V F+ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  +++ PRV++++ DI +I+ ++  +AY DGDVY+ T   YGK+S++ +DEL G +   KK + DFALWK   ++WD + GRPGWH ECS ++ KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ WMH G++NI N+KMSKSL NF+L D++ E + + +R+F   Y +P+N++ + L ++K  N+L+  NL+ + S I E  K+ K E  + + E+ ++FN N +S + E K ++ + N + EE+ K  L  +T +LG +  + + E  L+ + N+ ++ ++F+ SD+ R L
 S:   3 INIYNTLTRKKEEFVPLEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVYDTVRKYLEYSGYDVNFVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFIQAYFEDVSALGCKKADLH-PRVTENMDDIIAFIETLIEKGYAYEADGDVYYSTRSFEGYGKLSHQSIDELKTGARIRVGEKKRDALDFALWKAAKNQEISWDSPWGEGRPGWHIECSAMVKKYLGDTIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKPFAKYWMHNGYINIENEKMSKSLGNFVLVHDIVKEQDPDVLRFFMLSVHYRHPINYSMDLLESTKSAFNRLKTSYANLHHRLESSTNITEDNAKWLAKVEEQRATFISEMNDDFNTANAISVLFELAKQANYYMENDHTSEEVIKAFIGLFQEITSVLGFSLEEKHTLEKEVEALIEQRNEARRNRDFALSDQIRDQL 446
>gi|166031083|ref|ZP_02233912.1| hypothetical protein DORFOR_00765 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166028930|gb|EDR47687.1| hypothetical protein DORFOR_00765 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (468 aa)
Score = 710, Expect = 8.8e-73, Identities = 170/439 (38%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS---EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIY---NLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ +SK +E + L++ ++MYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +  + +N+ +  P + I +  IQ +++ +AY +G VY+ T + +YGK+S+K LD+L G++S    +K +P DF LWK  G  W  +S GRPGWHTECS + KYLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+ A N K A WMH  LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ E + +K+ LE I+  NLN  +  E  E+  F +++     + ++FN + V+ I E ++YS+   K E L K+ +L  L +LG+I   + ++ +L+ +  ++ K+F+ +D R L+EK ++
 S:   1 MKIYNTMSKKKEEFIPLEEGKVRMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIVFDTVRRYFEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIAKANEEGVTAEEISQRYIEECKKDMAGMNVKPATTN-PLATQEIDGMIQLIQTLMDKGYAYEKNGTVYYRTRQFKEYGKLSHKNLDDLRSGERSLLVSGADEKEDPLDFVLWKPKKEGEPFWKSPWSDGRPGWHTECSEMSKKYLGEQIDIHAGGEDLVFPHHENEIAQSEAANGKTFANYWMHNAFLNIDNRKMSKSLGNFRTVREISEQYDLQVLRFFMLSAHYRSPLNFSAELMEAAKSSLERIVNAVDNLNFLIKNAKDEPMTAEEAELFAQTDSFVKAFEDAMDDDFNTADAVAAIFELVRYSNTNADAEKTKEYLGKIK-DLIVKLADVLGLIVEKKEEILAEDIEKLIEERQAARKAKDFARADAIRDELLEKGII 455
>gi|71904305|ref|YP_281108.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|109894951|sp|Q48RA7|SYC_STRPM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|71803400|gb|AAX72753.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (447 aa)
Score = 710, Expect = 9.3e-73, Identities = 157/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFAIADAIRDQL 428
>gi|12045107|ref|NP_072918.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351147|sp|P47495|SYC_MYCGE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|3844851|gb|AAC71473.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078699|gb|ABY79317.1| cysteinyl-tRNA synthetase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (428 aa)
Score = 710, Expect = 9.6e-73, Identities = 164/432 (37%), Positives = 257/432 (59%)
 Q:   8 SKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKI--LGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      S + K +L +K I +Y+CGPTVYN +H+GN RP+I FDVLNR+ + Y V F+ NITDIDDKI+ A+++ + E ++  T Y +LK +NI  +K ++++ I I +YI ++VN  AY+  +VYF   QYG ++N+ +     E + K N DF LWK TT G+ W+ K+ GRPGWH EC+ LI+  +++ IHGGG+DLKFPHHENEN ++A+ N+ + + WMH+GHL I NQKMSKSL NF+LA D L+ ++  +RW FYQ Y +P++   + + N ++ I  LN+ ++ L+ ++  + +    L +N N N V+ I + IK + ++ K+F L +  LS+L  I LGI  ++   + L+ +W+ L ++K  ++D+ RK L++K LL
 S:   5 SVSQKPTTLVQKTINIYLCGPTVYNDLHLGNTRPLIVFDVLNRVLKKAKYTVNFVQNITDIDDKIIKIAQQQEVSESVVTKQQITAYKSLLKKLNILP--IKHIQITEKIDKIPDYIDQLVNQNHAYVSTQNNVYFAVNSLKQYGYLANRMVH------LEETDTDKKNKLDFVLWKITTAGIKWNSKWGLGRPGWHVECAFLIDYCFKNELTIHGGGVDLKFPHHENENALHMALYNQPITKHWMHIGHLMIENQKMSKSLQNFLLAVDFLNFHDFRVLRWIFYQKHYLHPIDLNQSLIEKANNDIQRIAKTLNVARTWLVYSEQSELISPKQYDPVFSALLDNLNFANAVAAIWKLIKKINTSIKTKDFSVLRE---QLSFLEWSIDLLGISFKSIHTKLNVRLIKEWSILHKQKAMDKADQIRKKLIKKMLL 428
>gi|16802285|ref|NP_463770.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|153172926|ref|ZP_01928861.1| hypothetical protein LMIG_01783 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|21264004|sp|Q8YAB1|SYC_LISMO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|16409604|emb|CAD00766.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes] >gi|133731233|gb|EBA32931.1| hypothetical protein LMIG_01783 [Listeria monocytogenes FSL N3-165] (471 aa)
Score = 709, Expect = 1.0e-72, Identities = 166/424 (39%), Positives = 246/424 (58%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ +++ PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L K  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK ++
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKASVN-PRVTENMDEIIQMISTLIEKGYAYESAGDVYFQTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLA-KETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKNII 458
>gi|94989286|ref|YP_597387.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94993175|ref|YP_601274.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94542794|gb|ABF32843.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94546683|gb|ABF36730.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (447 aa)
Score = 709, Expect = 1.0e-72, Identities = 156/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++++KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDSEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|110803392|ref|YP_699686.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] >gi|122956489|sp|Q0SQC1|SYC_CLOPS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|110683893|gb|ABG87263.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] (466 aa)
Score = 709, Expect = 1.1e-72, Identities = 161/439 (36%), Positives = 259/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ ++K +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R F  G+ V F+ N TDIDDK++ KA EE I  ++  Y +Y+   +NI + + PR ++ I +I +++ +V+ +AY VDGDVYF T K  YGK+S + +++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A+ + AR W+H  +N+NN+KMSKSL+NF A+++L Y+ + +R+   Y  LNF+ + L ++K +E IYN   +LI E  E N E     + + + ++ ++FN + ++ I + IK ++ +  + +EL +  L  L  LG+  +   ++E  L+ K + +++++F+ +DK R L ++ ++
 S:   2 IKVYNTLNKKKEEFIPLTPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYFEYRGFKVDFVQNFTDIDDKMIKKANEEGITVKKIGDTYIKEYYQDADALNIERATVN-PRATEFIGEIIKFVKGLVDKGYAYEVDGDVYFSTKKFEGYGKLSGQNIEDLQSGARISVDERKKDPMDFAIWKAQKPGEPAWNSPWGMGRPGWHIECSCMAKKLLGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEALTGEPFARYWLHSAFVNVNNEKMSKSLNNFFTAREILERYDADVIRFLMLSAHYRQQLNFSEDLLESAKASVER-IYNAIGNLENLIDEVSREEMNEEEKAYLESLNKYKEKYIEKMDDDFNTADAITAIFDLIKDTNTNITIDSSKELAQKALELIRELGAPLGMFQKSTKGNLEEEIEALIAKRQQARKDRDFALADKIRDELKDRGIV 453
>gi|125718833|ref|YP_001035966.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|125498750|gb|ABN45416.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (447 aa)
Score = 708, Expect = 1.4e-72, Identities = 156/433 (36%), Positives = 252/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ +E V +++ ++MYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  G+ V +I N TD+DDKI+++AKEE I  E++ Y  + + + + + + + PRV D ++ I ++++ +V+ +AY +GDVYF  KS+ Y K++NK L +L +G   E+ +K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  + A WMH G +NI++ KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + ++  L+  Y N ++   + + +   DK   + +FN N ++ + E K+  + + N+  ++  L+ LL ++ GI+ V  D IE L+ +  + ++F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLREFVPIEEGKVRMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTVRRYFEYRGFEVNYISNFTDVDDKIIHRAKEEGITPKEVADKYIAAFREDVSALGVKPAT-QHPRVIDFMEAIIDFVRTLVDKGYAYESEGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLADLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKAAKPGEISWDSPWGAGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGQTFANYWMHNGFVNIDDVKMSKSLGNFITVHDALKTIDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVHDAATNLK---YLKNTYEQPFTGQAESAQLQAFLDKFT-AAMDEDFNAANGITVVFELAKW----INSGNYTA--EVKGALAELL-EVFGIVFVEEVLDADIERLIEERQAARANRDFATADRIRDEL 428
>gi|19746854|ref|NP_607990.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|24418689|sp|Q8NZD1|SYC_STRP8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|19749094|gb|AAL98489.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (447 aa)
Score = 708, Expect = 1.4e-72, Identities = 156/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  ++L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHEMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|110834996|ref|YP_693855.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|123050340|sp|Q0VML5|SYC_ALCBS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|110648107|emb|CAL17583.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Alcanivorax borkumensis SK2] (460 aa)
Score = 708, Expect = 1.6e-72, Identities = 138/315 (43%), Positives = 190/315 (60%)
 Q:   6 FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
       K D + LD  I +YVCGPTVYN VHIGN RP++ FDVL RL  L NV + NITDIDDKI+ A +    L+ +  + D + ++N T ++ P+ +DHI ++  I +V  AY DG V F    YGK+S +KL+++L G + E  K +P DF LWK +T   WD + GRPGWH ECS +I+K+LGD IDIHGGG DL FPHHENE Q  + D R W+H G++NI+ +KMSKSL NF L +DLL++Y+ T+R+  + Y +PLNF+ + L N++ L+ + Y L
 S:   9 LTGKKDDFIPLDPNRITLYVCGPTVYNFVHIGNARPVVVFDVLYRLLQRLYPNVVYARNITDIDDKIIKAAADNGEAISTLTERFTQAFADDMASLNAKTPSI-IPKATDHIPEMIQMIAILVEKGHAYEADGQVLFAVESMPDYGKLSGRKLEDMLAGARVEVADYKRHPGDFILWKPSTDEQPGWDSPWGRGRPGWHIECSAMIHKHLGDVIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQGCCAHGTDYVRYWLHNGYINIDGEKMSKSLGNFRLVRDLLTQYHGETLRFALLSSHYRSPLNFSADVLDNAEKGLDTLYYAL 323
>gi|15675744|ref|NP_269918.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71911468|ref|YP_283018.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|21264023|sp|Q99XZ9|SYC_STRP1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|13622964|gb|AAK34639.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71854250|gb|AAZ52273.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (447 aa)
Score = 707, Expect = 1.7e-72, Identities = 156/433 (36%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ K V L + + +YVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  ELS +  + + K + + +  PRV D+I +I ++++ ++  FAY DGDVYF  KS Y K++NK L EL VG   + +  K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G + ++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L+ +  L  +  EQ+ + + F +  + ++FN N ++ + + K+  + + ++ E K F   + + GII  F++E +E   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRKFVPLTENTVNIYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYFEYTGYQVNYISNFTDVDDKIIKAATQAGVSPKELSDRFIAAFIEDTKALGVKPATQN-PRVMDYIAEIISFVESLIEKDFAYEADGDVYFRVEKSEHYAKLANKTLSELEVGASGRTDAETALKENPLDFALWKSAKAGEVSWDSPWGFGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVTVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLQTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKTIHDAEINLKYLKNTLQQPLTETADEQELKQFVIAFQDA----MDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGSYTEPVKSAFE---KMLAVFGII----FEEEVLEVDIEALIAKRQEARANRDFATADAIRDQL 428
>gi|168264876|ref|ZP_02686841.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (476 aa)
Score = 707, Expect = 1.8e-72, Identities = 167/424 (39%), Positives = 244/424 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ + + PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L K  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK L 
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKATVN-PRVTENMDEIIQLISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLA-KETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKILF 458
>gi|46906472|ref|YP_012861.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47094540|ref|ZP_00232204.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47097639|ref|ZP_00235159.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153165269|ref|ZP_01926220.1| hypothetical protein LMHG_01118 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153186387|ref|ZP_01936705.1| hypothetical protein LMOG_02666 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153189494|ref|ZP_01937078.1| hypothetical protein LMPG_01662 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|153200699|ref|ZP_01942780.1| hypothetical protein LMSG_01502 [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|61216246|sp|Q724H3|SYC_LISMF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|46879736|gb|AAT03038.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47013983|gb|EAL04996.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47017086|gb|EAL07955.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|126941155|gb|EBA19048.1| hypothetical protein LMOG_02666 [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127766669|gb|EBA26999.1| hypothetical protein LMPG_01662 [Listeria monocytogenes J2818] >gi|133728302|gb|EBA30000.1| hypothetical protein LMHG_01118 [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133736441|gb|EBA38139.1| hypothetical protein LMSG_01502 [Listeria monocytogenes HPB2262] (471 aa)
Score = 707, Expect = 1.9e-72, Identities = 166/424 (39%), Positives = 245/424 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ + + PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L K  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK ++
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKATVN-PRVTENMDEIIQLISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLA-KETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKNII 458
>gi|81429293|ref|YP_396294.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|109894906|sp|Q38UZ6|SYC_LACSS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|78610936|emb|CAI55988.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (468 aa)
Score = 706, Expect = 2.3e-72, Identities = 159/439 (36%), Positives = 250/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWK-QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNE---------KNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE--LNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ +++ +  L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++ A ENI  EL+ Y T + + K +NI + + PR +D+I++I +IQ ++  +AY VDGDVY+  K  YG ++ + LD+L G   +E+ L+K +P DFALWK +  + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  +   W+H G + + ++QKMSKSL NF+  DL+ E N  +R+  T Y P+ ++  L ++ L+ +  L+  +L  Q  E     K E + + + + ++FN+ N ++ + E K S+ L   +  L L  L+ LL I G++   L D E  L+ +  + K+F++SD R L + ++
 S:   2 LTVYNTLTRQKETFKPLEEGRVKMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYLEYRGYQVDYVSNFTDVDDKMIKAANAENITVPELADRYITAFKEDTKALNIEPATLN-PRATDNIEEIVAFIQDLIAKDYAYAVDGDVYYRARKFKAYGHLAGQDLDQLEQGASEHTATEETLRKEDPIDFALWKAEKGNEIAWESPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGQTFVNYWLHNGFVTVGDDDQKMSKSLGNFVTVHDLIQEVNPQALRFLMSSTQYRRPIRYSQSLLAEAQTNLDRLKTTLD----NLAFRQPTAEPGEDQIVMDKAAELEAAFVTAMDDDFNVQNGLTQLYELAKLSNQYLEQPTVQSDTLTSLATRLTRLLA-IFGVVFKADQLLDTEVESLIEERQAARAAKDFAKSDAIRDQLKAQGII 455
>gi|139438524|ref|ZP_01772040.1| Hypothetical protein COLAER_01033 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133776063|gb|EBA39883.1| Hypothetical protein COLAER_01033 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (488 aa)
Score = 706, Expect = 2.5e-72, Identities = 127/316 (40%), Positives = 197/316 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      M+IY+ +  +E  ++  ++MYVCGPTVY+++HIGN R I+FDV+ R + GY VTF N+TD+DDKI+ +A E+   E+++ + ++ +++ N+  +++ PR + I +  I+ ++  AY D GDVYF    YG++S + +D+L+VG + E+N KN+P DFALWK  G +W  + GRPGWHTEC+ ++++YLG IDIHGGG DL FPHHENE Q   ++ + WMH G L ++ +KMSKSL NF  ++L +++  +R  QTSY +PL+F+ E L ++N L I
 S:   1 MRIYNSATHKKEEFQPIESGKVRMYVCGPTVYDNIHIGNARTFISFDVIRRWLIASGYEVTFAQNLTDVDDKIIKRANEQGRTAAEVATEFSDKFIGVMRAANVLDPDVR-PRATKEIGPMIAMIKTLIEQGHAYAADNGDVYFAVRSDPNYGQVSGRNIDDLMVGARIEENEDKNDPLDFALWKAAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHTECAAMVHRYLGTPIDIHGGGSDLAFPHHENECAQATCAWHQGFSNTWMHTGMLLVDGEKMSKSLGNFFTLAEVLEQHSAAALRLLMLQTSYRSPLDFSWERLEGAENSLTRI 318
>gi|153198267|ref|ZP_01942372.1| hypothetical protein LMRG_02667 [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127632098|gb|EBA21811.1| hypothetical protein LMRG_02667 [Listeria monocytogenes 10403S] (471 aa)
Score = 706, Expect = 2.7e-72, Identities = 166/424 (39%), Positives = 245/424 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ +++ PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L K  +N L  LS  L ++LG    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK ++
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKASVN-PRVTENMDEIIQMISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLA-KETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGFKLENTQSDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKNII 458
>gi|157150688|ref|YP_001449668.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|157075482|gb|ABV10165.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (447 aa)
Score = 705, Expect = 2.9e-72, Identities = 156/433 (36%), Positives = 248/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ +E V +++ ++MYVCGPTVYN++H+GN R + FD + R F  G+ V +I N TD+DDKI+++AKEE I  E++ Y  + + + + + + + PRV + + DI +++ +V+ +AY +GDVYF  KS+ Y K++NK L +L +G   E+ +K NP DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  + A WMH G +NI++ KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P+NFT + + ++  L+  Y N ++   +  ++   DK   + +FN N ++ + E K+  + + N+  K F   L ++ GI+ V  D IE L+ +  + ++F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLREFVPIEEGKVRMYVCGPTVYNYIHVGNARSTVAFDTVRRYFEYRGFEVNYISNFTDVDDKIIHRAKEEGITPKEVADKYIAAFREDVSALGVKPAT-RHPRVVEFMADIIRFVEDLVDKGYAYESEGDVYFRVEKSHNYAKLANKTLADLELGASGRTDEETARKENPVDFALWKAAKPGEISWDSPWGAGRPGWHIECSVMSTEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTCQTFANYWMHNGFVNIDDVKMSKSLGNFITVHDALKTIDGQVLRFFFATQHYRKPINFTEKAVHDAATNLK---YLKNTYEQPFTGQADSDQLQDFLDKFT-AAMDEDFNAANGITVVFELAKW----INSGNYTAEVKTAFA---KLLEVFGIVFVEEVLDADIERLIEERQVARANRDFATADRIRDEL 428
>gi|70727478|ref|YP_254394.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|109894948|sp|Q4L3I9|SYC_STAHJ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|68448204|dbj|BAE05788.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (466 aa)
Score = 705, Expect = 3.4e-72, Identities = 163/424 (38%), Positives = 263/424 (62%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE------------LTNNFNLPNIVS--FIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII----HVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GY V ++ N TD+DDK++N++KE N  +++ Y  +++ + +N+  TSN  PRV +H+ +I ++I+++V+ +AY DGDVYF T K  YGK+S++ LD+L VG + E  +K + DF LWK+  G ++W+ F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + +K+ LE    I S+ +IE++    D+S IE      + ++FN N V+ +  K+  +L N + + +++  + + + +LG+    ++ DE IE L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L E+ ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYKGYEVIYVSNFTDVDDKLINRSKELNESVPDIADRYIKAFYEDVGALNVKKATSN---PRVMNHMDEIIDFIKELVDEGYAYESDGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSLDDLKVGARIEAGEQKEDALDFTLWKKAKPGEISWESPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGKTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVNAAKSGLE------RIRNSYQLIEERETIATDIVDQSKYIEQIDAIIEQFETVMDDDFNTANAVTAWYDLSKLANKYVLENNTSTQVISRFK-EVYQIFSDVLGVPLKGNKSDMLLDEDIEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKEQNII 453
>gi|110799706|ref|YP_697116.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|168211251|ref|ZP_02636876.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|122958668|sp|Q0TMM4|SYC_CLOP1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|110674353|gb|ABG83340.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|170710753|gb|EDT22935.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (466 aa)
Score = 704, Expect = 3.9e-72, Identities = 160/439 (36%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ ++K +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R F  G+ V F+ N TDIDDK++ KA EE   ++  Y +Y+   +NI + + PR ++ I +I +++ +V+ +AY VDGDVYF T K  YGK+S + +++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A+ + AR W+H  +N+NN+KMSKSL+NF A+++L Y+ + +R+   Y  LNF+ + L ++K +E IYN   +LI E  E N E     + + + ++ ++FN + ++ I + IK ++ +  + +EL +  L  L  LG+  +   ++E  L+ K + +++++F+ +DK R L ++ ++
 S:   2 IKVYNTLNKKKEEFIPLTPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYFEYRGFKVDFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKKIGDTYIKEYYQDADALNIERATVN-PRATEFIGEIIKFVKGLVDKGYAYEVDGDVYFSTKKFEGYGKLSGQNIEDLQSGARISVDERKKDPMDFAIWKAQKPGEPAWNSPWGMGRPGWHIECSCMAKKLLGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEALTGEPFARYWLHSAFVNVNNEKMSKSLNNFFTAREILERYDADVIRFLMLSAHYRQQLNFSEDLLESAKASVER-IYNAIGNLENLIDEVSREEMNEEEKAYLESLNKYKEKYIEKMDDDFNTADAITAIFDLIKDTNTNITIDSSKELAQKALELIRELGAPLGMFQKSTKGNLEEEIEALIAKRQQARKDRDFTLADKIRDELKDRGIV 453
>gi|169344133|ref|ZP_02865116.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|169297744|gb|EDS79843.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] (466 aa)
Score = 704, Expect = 4.2e-72, Identities = 160/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ ++K +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R F  G+ V F+ N TDIDDK++ KA EE   ++  Y +Y+   +NI + + PR ++ I +I +++ +V+ +AY VDGDVYF T K  YGK+S + +++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A+ + AR W+H  +N+NN+KMSKSL+NF A+++L Y+ + +R+   Y  LNF+ + L ++K +E IYN   +LI E  E N E     + + + ++ ++FN + ++ I + IK ++ +  + +EL +  L  L  LG+  +   +E  L+ K + +++++F+ +DK R L ++ ++
 S:   2 IKVYNTLNKKKEEFIPLTPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYFEYRGFKVDFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKKIGDTYIKEYYQDADALNIERATVN-PRATEFIGEIIKFVKGLVDKGYAYEVDGDVYFSTKKFQGYGKLSGQNIEDLQSGARISVDERKKDPMDFAIWKAQKPGEPAWNSPWGMGRPGWHIECSCMAKKLLGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEALTGEPFARYWLHSAFVNVNNEKMSKSLNNFFTAREILERYDADVIRFLMLSAHYRQQLNFSEDLLESAKASVER-IYNAIGNLENLIDEVSREEMNEEEKAYLESLNQYKEKYIEKMDDDFNTADAITAIFDLIKDTNTNITIDSSKELAQKALELIRELGAPLGMFQKSTKGNLAEEIEALIAKRQQARKDRDFALADKIRDELKDRGII 453
>gi|18311409|ref|NP_563343.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168214716|ref|ZP_02640341.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168217920|ref|ZP_02643545.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|182626995|ref|ZP_02954725.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|21264002|sp|Q8XHQ5|SYC_CLOPE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|18146093|dbj|BAB82133.1| cysteine-tRNA ligase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|170713805|gb|EDT25987.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177907665|gb|EDT70289.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182380037|gb|EDT77516.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (466 aa)
Score = 704, Expect = 4.3e-72, Identities = 160/439 (36%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ ++K +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R F  G+ V F+ N TDIDDK++ KA EE   ++  Y +Y+   +NI + + PR ++ I +I +++ +V+ +AY VDGDVYF T K  YGK+S + +++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A+ + AR W+H  +N+NN+KMSKSL+NF A+++L Y+ + +R+   Y  LNF+ + L ++K +E IYN   +LI E  E N E     + + + ++ ++FN + ++ I + IK ++ +  + +EL +  L  L  LG+  +   ++E  L+ K + +++++F+ +DK R L ++ ++
 S:   2 IKVYNTLNKKKEEFIPLTPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYFEYRGFKVDFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKKIGDTYIKEYYQDADALNIERATVN-PRATEFIGEIIKFVKGLVDKGYAYEVDGDVYFSTKKFEGYGKLSGQNIEDLQSGARISVDERKKDPMDFAIWKAQKPGEPAWNSPWGMGRPGWHIECSCMAKKLLGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEALTGEPFARYWLHSAFVNVNNEKMSKSLNNFFTAREILERYDADVIRFLMLSAHYRQQLNFSEDLLESAKASVER-IYNAIGNLENLIDEVSREEMNEEEKAYLESLNKYKEKYIEKMDDDFNTADAITAIFDLIKDTNTNITIDSSKELAQKALELIRELGAPLGMFQKSTKGNLEEEIEALIAKRQQARKDRDFALADKIRDELKDRGIV 453
>gi|168206821|ref|ZP_02632826.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170661739|gb|EDT14422.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] (466 aa)
Score = 704, Expect = 4.4e-72, Identities = 160/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+Y+ ++K +E + L  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R F  G+ V F+ N TDIDDK++ KA EE   ++  Y +Y+   +NI + + PR ++ I +I +++ +V+ +AY VDGDVYF T K  YGK+S + +++L G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+ K LG+ IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A+ + AR W+H  +N+NN+KMSKSL+NF A+++L Y+ + +R+   Y  LNF+ + L ++K +E IYN   +LI E  E N E     + + + ++ ++FN + ++ I + IK ++ +  + +EL +  L  L  LG+  +   +E  L+ K + +++++F+ +DK R L ++ ++
 S:   2 IKVYNTLNKKKEEFIPLTPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYFEYRGFKVDFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKKIGDTYIKEYYQDADALNIERATVN-PRATEFIGEIIKFVKGLVDKGYAYEVDGDVYFSTKKFQGYGKLSGQNIEDLQSGARISVDERKKDPMDFAIWKAQKPGEPAWNSPWGMGRPGWHIECSCMAKKLLGETIDIHAGGSDLKFPHHENEIAQSEALTGEPFARYWLHSAFVNVNNEKMSKSLNNFFTAREILERYDADVIRFLMLSAHYRQQLNFSEDLLESAKASVER-IYNAIGNLENLIDEVSREEMNEEEKAYLESLNKYKEKYIEKMDDDFNTADAITAIFDLIKDTNTNITIDSSKELAQKALELIRELGAPLGMFQKSTKGNLAEEIEALIAKRQQARKDRDFALADKIRDELKDRGII 453
>gi|42779170|ref|NP_976417.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|61216251|sp|Q73FB7|SYC_BACC1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|42735085|gb|AAS39025.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] (465 aa)
Score = 703, Expect = 5.1e-72, Identities = 162/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFIPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIQAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|196047745|ref|ZP_03114944.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196021423|gb|EDX60131.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] (465 aa)
Score = 703, Expect = 5.6e-72, Identities = 162/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFIPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIEAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|75760638|ref|ZP_00740667.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74491881|gb|EAO55068.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (339 aa)
Score = 703, Expect = 5.9e-72, Identities = 138/316 (43%), Positives = 201/316 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L + N LE I
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFVPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFKTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQXTNNGLERI 319
>gi|169824112|ref|YP_001691723.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167830917|dbj|BAG07833.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Finegoldia magna ATCC 29328] (462 aa)
Score = 703, Expect = 5.9e-72, Identities = 166/434 (38%), Positives = 264/434 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN--WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI---IEQKYNEKNLE-FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE---------LNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLM 434
      MK+Y+ +++ +E  + +KN+ +YVCGPTVYN++H+GN RPI+ FD L R F+ GYNV F+ N TDIDDKI+NKAK+ENI  E++ Y  Y D + +N  +  P+ +++I ++ +++ + +  AY VDG+VYFD TK+ YGK+S K +D+L G + + N +K NP DFALWK+    W+ + GRPGWH ECS +  LGD IDIH GG DL+FPHHENE Q+    A W+H  + ++ +KMSKS +NF L KD+ E++  +R +   Y NP++F+ + L+ +KN L+ +Y  F + ++  E++ + N++ F +   + ++ N + +S + + IKY   NKN++E      KL ++SY+L IL   + D E EL+ + N ++EK+F ++D+ R L+
 S:   1 MKLYNTLTRKKEEFKPIKEKNVGIYVCGPTVYNYIHVGNARPIVVFDTLRRYFIYKGYNVKFVSNFTDIDDKIINKAKDENIDFREITKKYIQAYLDNVSGLNFDEDDTIHPKATEYIDEMIKFVKTLEDKGAAYNVDGNVYFDITKAKDYGKLSKKNIDDLRAGARIDVNSEKKNPMDFALWKKRKEESEPAWESPWGMGRPGWHLECSVMSKTILGDTIDIHAGGEDLQFPHHENEIAQSETCTGAHFANYWLHNSMITVDKEKMSKSKNNFFLLKDIEKEFDLEVIRLWLLSVHYRNPIDFSHDTLVATKNSLDR-LYTAKKFLNRILENSSEKEEKDDNIKTFREKFEQAMDDDINTADAISVLFDFIKYI-----NKNYDENTSKNILLDAKKLMDDISYVL-GILFKEDDDDLDSEIEELIEQRNAARKEKDFKKADEIRDKLL 443
>gi|167769106|ref|ZP_02441159.1| hypothetical protein ANACOL_00429 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668746|gb|EDS12876.1| hypothetical protein ANACOL_00429 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (462 aa)
Score = 703, Expect = 6.0e-72, Identities = 129/316 (40%), Positives = 196/316 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      MKI++ +++ +E V ++  ++MY CGPTVYN++HIGN RPI FD L R   GY+VTF+ N TDIDDK++NKA EE I  E++ Y +Y  K + I +++ PR +++I I N ++ +  FAY DG VYF + + +YGK+S++ L+EL G + + + KK +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +I ++LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+   +  WMH G++N++N+KMSKSL NF  +++ ++  +++  Q Y +P+N++ E +  + LE +
 S:   1 MKIFNTLTRQKEEFVPIEPGKVRMYACGPTVYNYIHIGNARPICVFDTLRRYLEYRGYDVTFVQNFTDIDDKLINKANEEGITVREVAERYIGEYMTDTKGLGIRPADIH-PRATENIDTIINMVKTLEEKGFAYERDGSVYFRSRRFEEYGKLSHQPLEELEAGARIDVSDKKEDPLDFVLWKAAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHIECSAMIRRHLGDTIDIHCGGQDLIFPHHENEIAQSECCTGAEYVHYWMHNGYINVDNRKMSKSLGNFFTVREVAEKFGYEPIKFMMLQAHYRSPINYSLEVIEQCRAALERL 317
>gi|153813240|ref|ZP_01965908.1| hypothetical protein RUMOBE_03656 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149830653|gb|EDM85744.1| hypothetical protein RUMOBE_03656 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (469 aa)
Score = 703, Expect = 6.2e-72, Identities = 160/436 (36%), Positives = 258/436 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFK----SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      MK+++ +S+ +E V L++ ++MYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R   GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  E+S Y +  + +N+ +  P + I + + IQ +++ ++AY V DG VYF  K +YGK+S+K LD+L G +S   ED +K +P DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + KYLG++IDIH GG DL FPHHENE Q+  N  A+ WMH  LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ + + +SKN LE I    +  + + E  +EK L +++ +   + ++FN + ++ + E +K+++ ++ + +E    +  L +LG+    + D+E  L+ +  ++ K+F+ +D+ R LL++K
 S:   1 MKLFNTMSRRKEEFVPLEEGKVRMYVCGPTVYNLIHIGNARPMIIFDTVRRYLEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKKAIEEGVSAEEISQRYIAECKKDMAGMNVKPATTH-PLATQEIDGMIDMIQTLIDKEYAYPVADGTVYFRVKKFKEYGKLSHKNLDDLQSGFRSLQVSGED--QKEDPLDFVLWKPKKEGEPFWKSPWCDGRPGWHIECSVMSKKYLGEEIDIHAGGEDLVFPHHENEIAQSECCNGVPFAKYWMHNAFLNIDNRKMSKSLGNFRTVREIGEQYDLQVLRFFMLNAHYRSPLNFSADLMESSKNALERITEAAARLRDRQAAATVQEATEDEKKLMQEEAAFVTKFEESMDDDFNTADALAAVFELVKFANTNVQEGSSKEFAGHTLEVMTKLCDVLGLTLEKKEEILDEEIENLIAERQAARKAKDFARADEIRGLLLDK 453
>gi|188590724|ref|YP_001919652.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188501005|gb|ACD54141.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (470 aa)
Score = 702, Expect = 6.4e-72, Identities = 169/439 (38%), Positives = 262/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNF----------TTENLINSKNQLENII-----YNLNIFK-SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+I++ +++ +E + +  +KMYVCGPTVYN HIGN R I FD + R   GY+V F+ N TDIDDK++ KA EE   E+  Y +Y++  + I + + PR +++I+DI +++ +++  +AY V+GDVYF+T K N YGK+S + +++L +G   S + +K +P DFA+WK  G  W  + GRPGWH ECSC+ K LGD IDIH GG+DL FPHHENE Q+ A+   A WMH ++NINNQKMSKSL+NF A+D+L EY+++ VR+F   Y  +NF     + E L N+  LEN+I   N+N + +L  KY EK +E    ++ ++FN + ++ + E K ++ +  + +EL   +L  L  LG+  I   +DE  L+ +  ++ K+F+ SDK R L ++ ++
 S:   1 MRIFNTLTRKKEEFIPITPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNGRTFIVFDTIRRYLEYRGYDVKFVQNFTDIDDKMIKKANEEGTTVKEIGDKYIKEYYEDADKLQIERATVN-PRATEYIEDIIDFVAQLIEKGYAYEVEGDVYFNTKKFNDYGKLSGQSIEDLQMGASNRTSSVADERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWKCPWGMGRPGWHIECSCMAKKILGDTIDIHAGGMDLTFPHHENEVAQSEALTGVQFANYWMHSAYVNINNQKMSKSLNNFFTARDILKEYDSDVVRFFMMSAHYRLQINFSKDLLDSAKASVERLYNAIGNLENLIDEVSRENMNEEEVRYLNSLNKYREKYIE-------KMDDDFNTADALTVLFELTKDTNTNINVNSSKELVNKALDLIRELGAPLGLLQKITKGSLEDEIESLIQQRQDARKNKDFALSDKIRDDLKDRGIV 456
>gi|184154737|ref|YP_001843077.1| cysteinyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226081|dbj|BAG26597.1| cysteinyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (472 aa)
Score = 702, Expect = 6.7e-72, Identities = 156/439 (35%), Positives = 254/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNI-KMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK----SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINS-------KNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL------FDDEAI-ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ +E  + I MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R   GY V ++ N TD+DDK++ AKE+ I  EL+ Y  Y +  +N+ +  PR +++I I ++I+ ++  +AY  GDVY+  K  YG++S + LD+L VG   +E+ KK +P DFALWK  G + WD + GRPGWH ECS + KYLGD +DIH GG DL+FPHHENE Q+ A     WMH G + I +N+KMSKSL NF+  DL+ E +  +R+F  T Y P+ ++ E+L+ +    KN +N+ Y L  S  +   + +F  + + ++ N+ N ++ + E +++++ + + +  +  L +L +++ + V+L    +DE I EL+ K N + EK+F+ SD+ R L ++ ++
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFHPQQAGIVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTVRRYLEFSGYQVNYVSNFTDVDDKMIKAAKEQGITVPELAYKYIQAYMEDTAALNVEPATTH-PRATENIDGIISFIEDLIEKGYAYQSGGDVYYRARKFAHYGQLSGQSLDDLEVGASEHVSTEEVAKKKDPLDFALWKAAKPGEIKWDSPWGAGRPGWHIECSVMSTKYLGDTLDIHAGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGHRFVNYWMHNGFVTIGRDNEKMSKSLGNFVTVHDLIKEVDPQVLRFFMSTTQYRRPIQYSQESLVEAQANLEHLKNTYDNLAYRLKDATSG--TDGGVQRQLADFRARFVAAMDDDINVQNGIAVVYELMRFANQYVEQRLVQREPIVAIQL--MLKRLVAVFGVDLAVSATEINDEKIKELIEKRNAARAEKDFALSDQIRDQLRDQGII 457
>gi|162447013|ref|YP_001620145.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|187629784|sp|A9NEI9|SYC_ACHLI Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|161985120|gb|ABX80769.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (434 aa)
Score = 702, Expect = 7.8e-72, Identities = 160/439 (36%), Positives = 260/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD--DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +S  +E  + +K + MYVCGPTVY+ +HIGN RP++ FDV+ R  L Y V + NITD+DDKI+++A++ +I E EL++ Y  +F+I K I + ++ P +++I+++ +I +++++ FAY   VYF  K  YG +SN+++ +L G + +  K  DFALWK T G+ +  + GRPGWHTEC + N+ G +IDIHGGG DLKFPHHENE Q++A ++ LA+ WMHVG L++ N+KMSKSL N I KDL+ YN N R    Y P+ F+ + +  +  + I Y LN + H+I+  NE L+ +   E + ++F P ++S I++ IK +  + +N+ + ++  L     I+ N+ + ++ I+ N W + + EKN+ ++D YRK L++K +
 S:   2 LKIYNSLSNKIEEFKPIHEKKVNMYVCGPTVYDDIHIGNGRPVVFFDVVKRYLQYLDYGVKYASNITDVDDKIIDRAQKLHITEKELATTYTNNFFEIAKKIGGYNFDVT-PHATNYIEEMIKFIGELISDGFAYKTQSGVYFRVDKIKDYGILSNQQVKDLKTGVRIDLETDKEKDYDFALWKNTEEGIKYHAPWGDGRPGWHTECVVMTNEIFGGEIDIHGGGFDLKFPHHENEIAQSVAKHDHHLAKYWMHVGRLDLANEKMSKSLGNDIKLKDLVQVYNPNAYRLMLLAHHYRAPIQFSDDLIEQYQKAYDKISYTLNKWHFHMIL-NNINENGLDHESMEYFEGFMNDDFATPRVISLIDKLIKDLNKAFKVENYNTIIQILSTLG---------INPNILEVLEDDIQNYNNWQQARLEKNYEKADIYRKPLLDKGFI 434
>gi|169335260|ref|ZP_02862453.1| hypothetical protein ANASTE_01668 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169257998|gb|EDS71964.1| hypothetical protein ANASTE_01668 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (468 aa)
Score = 702, Expect = 7.9e-72, Identities = 173/439 (39%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT--IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE------------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII----HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ +++ +E V +++ + MYVCGPTVYN HIGN RP I FD L R   GY V ++ N TDIDDKI+NKAKEE+   ++ Y +YF  K + I + + PRVS+ I DI + I + N +AY VDG+VY+ +K  YGK+S K +DEL+ G + E N +K +P DFALWK+   + +D + GRPGWH ECS + KYLG IDIHGGG DL FPHHENE Q+  N KD  ++H G++NINN+KMSKS NF + +D+ +++  VR F   Y P+NF+ + L +++ L N +YN  ++ L + K +K+L+ D+  I       + ++ N N VS I + K + +  + +E+  + +  L +LG++    + +DE IEL+ K  ++ K+F+ +DK R L++K ++
 S:   1 MKLYNTLTRKKEEFVPINEGEVNMYVCGPTVYNFFHIGNARPFIIFDTLRRYLEYKGYKVNYVQNFTDIDDKIINKAKEEHTTSKAVADKYIKEYFTDAKGLGIKEATVH-PRVSECIGDIIDLISDLEKNGYAYNVDGNVYYRVSKFKDYGKLSKKPIDELISGARVEVNDEKESPLDFALWKKQKEDSEIAFDSPWGKGRPGWHIECSAMSRKYLGSTIDIHGGGEDLIFPHHENEIAQSEGANGKDFVHYFVHNGYININNEKMSKSKGNFFMVRDISKDFDLEVVRLFMLSAHYKTPVNFSFDILKQTQSGL-NRLYNTK--ENLLYLLDKAKDKDLKEDEKEFINSLPKYREEFKNAMEDDINTANAVSTIYDLSKDINSNVNENSSKEMIMKSYEMYMELNGVLGLLTKEKEDEILEDEIIELIEKRQNARKNKDFALADKIRDDLLDKGIV 454
>gi|163791190|ref|ZP_02185607.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873521|gb|EDP67608.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] (468 aa)
Score = 702, Expect = 7.9e-72, Identities = 159/439 (36%), Positives = 251/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-------FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK----YSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ ++ K + + +++ ++MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R   GY+V ++ N TD+DDKI+ AKE N+  E++ +  Y +  + + ++  PRV +++ DI ++I ++ ++AY VDGDVY+ T K  YG++S+ +DEL VG   +++N KK +P DFALWK   +NW+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A   A WMH G + ++N+KMSKSL NF+L D++ + +  +R+F  T Y P++++  + ++ L I  +   L    E + E    F ++ + E+ ++FN N ++ I E K  YS  + +K  E   F   L ++ GI   L D+  +L+ + N + KNF SD R L E+ ++
 S:   2 LKIYNTLTRKKEAFIPIEEGKVRMYVCGPTVYNYIHIGNARSTVAFDTVRRYLEYRGYDVNYVSNFTDVDDKIIRTAKELNLTAPEVADKFIAAYHEDTHALGVEEAS-HHPRVMENMPDIIDFIAVLIEKEYAYEVDGDVYYRTRKFKNYGELSDISIDELEVGASNRLNAQENNKKEDPLDFALWKAAKEAEINWESPWGPGRPGWHIECSVMATKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEAKTGHPFAHYWMHNGFVTMDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKQVDPQILRFFMATTQYRRPISYSETTIEEARANLTKITMAFDNVTYRLKDAAAVGEDDQEQISQFKLFKENFVTEMDDDFNSANGITVIYEMAKAMNIYSERTVVSKVVLEAMLHQFQ---ELVQVFGITFGETELLDETIEQLIEERNAARAAKNFQRSDDIRDQLKEEGII 455
>gi|30260280|ref|NP_842657.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47525344|ref|YP_016693.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49183123|ref|YP_026375.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481691|ref|YP_034442.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52145127|ref|YP_081701.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus E33L] >gi|65317550|ref|ZP_00390509.1| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|165873141|ref|ZP_02217757.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166996985|ref|ZP_02263444.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH820] >gi|167635089|ref|ZP_02393406.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641949|ref|ZP_02400184.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170689572|ref|ZP_02880758.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707565|ref|ZP_02898018.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655593|ref|ZP_02936974.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|196041797|ref|ZP_03109087.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|33301677|sp|Q81VV1|SYC_BACAN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216160|sp|Q63HB0|SYC_BACCZ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216199|sp|Q6HPS8|SYC_BACHK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|30253601|gb|AAP24143.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47500492|gb|AAT29168.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49177050|gb|AAT52426.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49333247|gb|AAT63893.1| cysteine--tRNA ligase (cysteinyl-tRNA synthetase) [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51978596|gb|AAU20146.1| cysteine--tRNA ligase (cysteinyl-tRNA synthetase) [Bacillus cereus E33L] >gi|164711121|gb|EDR16682.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510080|gb|EDR85491.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529563|gb|EDR92313.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127561|gb|EDS96435.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170666485|gb|EDT17262.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080057|gb|EDT65155.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|196027417|gb|EDX66034.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] (465 aa)
Score = 702, Expect = 8.0e-72, Identities = 162/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFTPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIEAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|25010277|ref|NP_734672.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77407940|ref|ZP_00784691.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|30316158|sp|Q8E7F2|SYC_STRA3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|23094629|emb|CAD45847.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77173487|gb|EAO76605.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] (447 aa)
Score = 702, Expect = 8.0e-72, Identities = 160/436 (36%), Positives = 260/436 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD ++++ ++ + L++ + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E +   S + + + + + + + + K PRV D++ +I ++++ +V+ +FAY +GDVYF +KS+ Y K++NK L++L +G    +  K NP DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NFI  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N F +L I++ N++ LE F K+  + ++FN N ++ I E K+ +   +  +K+  L+ LL +I GI+   D IE L+ + + + ++F+ +D+ R L ++
 S:   2 IKIYDTMTRSLQDFIPLNEGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYCGYQVNYISNFTDVDDKIIKGAAEAGMDTKSFSDKFISAFMEDVAALGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVKVLVDKEFAYEANGDVYFRVSKSHHYAKLANKTLEDLEIGASGRVDGEGEIKENPLDFALWKSAKSGEVSWESPWGKGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFITVHDMLKSVDGQVIRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAE---VNLKYLKNTF--NLPIQENANDEELEQFVKAFQEAMDDDFNTANGITVIFEMAKWIN------SGHYTSKVKETLAELL-EIFGIVFQEEVLDADIESLIEQRQEARANRDFATADRIRDELAKQ 431
>gi|163938097|ref|YP_001642981.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860294|gb|ABY41353.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (465 aa)
Score = 701, Expect = 8.3e-72, Identities = 163/439 (37%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL-EFDKSNLI---ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ + L ++ N LE I    K +    +NEK L E +K +   + ++FN N ++ +   +++ LL   + + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + +Q ++F+ SD+ R L + ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFMPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFKTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGKGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEDLLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLAEMEKFQVAFEEAMDDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSKVVIEAYVKQLETLFSILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARQNRDFALSDQIRDDLKGRNII 452
>gi|16077162|ref|NP_387975.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|549024|sp|Q06752|SYC_BACSU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|289284|gb|AAA21798.1| cysteinyl-tRNA synthetase >gi|467482|dbj|BAA05328.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis] >gi|499303|emb|CAA52167.1| cysteine--tRNA ligase [Bacillus subtilis] >gi|2632361|emb|CAB11870.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (466 aa)
Score = 701, Expect = 8.9e-72, Identities = 153/426 (35%), Positives = 250/426 (58%)
 Q:  14 VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL-------ENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +D +    GY+V ++ N TD+DDK++ A E    +S +  YF+ + +  +++ PRV +++ I ++ ++V  +AY +GDVYF T   YGK+S + +DEL G +   KK + DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS ++ KYLGDQIDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ W+H G++NI+N+KMSKSL NF+L D++ +++  +R+F   Y +P+N++ E L N+K+     N+ + LN  +  + ++ EK E K+  E+ ++FN N +S + + K+++ L ++  + +   +  + +LG +  L D E +L+ K N+ ++ ++F+ SD+ R L  ++
 S:  17 VPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVYDTVRNYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTISERFIKAYFEDVGALGCRKADLH-PRVMENMDAIIEFVDQLVKKGYAYESEGDVYFKTRAFEGYGKLSQQSIDELRSGARIRVGEKKEDALDFALWKAAKEGEISWDSPWGKGRPGWHIECSAMVKKYLGDQIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKTFAKYWLHNGYINIDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKQHDPQLLRFFMLSVHYRHPINYSEELLENTKSAFSRLKTAYSNLQHRLNSSTNLTEDDDQWLEKVEEHRKAFEEEMDDDFNTANAISVLFDLAKHANYYLQKDHTADHVITAFIEMFDRIVSVLGFSLGEQELLDQEIEDLIEKRNEARRNRDFALSDQIRDQLKSMNII 452
>gi|167013692|ref|ZP_02276225.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] (460 aa)
Score = 701, Expect = 9.4e-72, Identities = 165/423 (39%), Positives = 244/423 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKL 438
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ + + PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK  G + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L +  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK +
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKATVN-PRVTENMDEIIQLISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPGEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLAKETV-SINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKNI 457
>gi|22536391|ref|NP_687242.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|77405339|ref|ZP_00782434.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|30316157|sp|Q8E1Z4|SYC_STRA5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|22533218|gb|AAM99114.1|AE014201_12 cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|77176017|gb|EAO78791.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] (447 aa)
Score = 701, Expect = 9.7e-72, Identities = 159/436 (36%), Positives = 258/436 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD ++++ ++ + L++ + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E +   S + + + + + + + + K PRV D++ +I ++++ +V+ +FAY +GDVYF +KS+ Y K++NK L++L +G    +  K NP DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NFI  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N F +L I++ N++ LE F K+  + ++FN N ++ I E K+  + + ++  K F   L +I GI+   D IE L+ + + + ++F+ +D+ R L ++
 S:   2 IKIYDTMTRSLQDFIPLNEGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYCGYQVNYISNFTDVDDKIIKGAAEAGMDTKSFSDKFISAFMEDVAALGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVKVLVDKEFAYEANGDVYFRVSKSHHYAKLANKTLEDLEIGASGRVDGEGEIKENPLDFALWKSAKSGEVSWESPWGKGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFITVHDMLKSVDGQVIRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAE---VNLKYLKNTF--NLPIQENANDEELEQFVKAFQGAMDDDFNTANGITVIFEMAKW----INSGHYTSRVKETFA---ELLEIFGIVFQEEVLDADIESLIEQRQEARANRDFATADRIRDELAKQ 431
>gi|166985488|ref|ZP_02256771.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH187] >gi|168164117|ref|ZP_02599350.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus H3081.97] (465 aa)
Score = 701, Expect = 1.0e-71, Identities = 161/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    ++EK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFIPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLRSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHDEKWLADLKKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIQAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|190568970|ref|ZP_03021871.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|190559894|gb|EDV13878.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] (465 aa)
Score = 701, Expect = 1.0e-71, Identities = 162/439 (36%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    +++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFTPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIANRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIEAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|116871622|ref|YP_848403.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123460673|sp|A0AF38|SYC_LISW6 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116740500|emb|CAK19620.1| cysS [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (471 aa)
Score = 700, Expect = 1.1e-71, Identities = 165/424 (38%), Positives = 245/424 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE-------NIIYNLNIFKSHLII---EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY--LLTKILGI----IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L  +KMYVCGPTVYN++HIGN RPII FD + R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E +  E++ +  YFD + +N+ +++ PRV++++ +I  I ++  +AY  GDVYF T K  YGK+S ++L EL G + E N +K + DF LWK   + W+ F GRPGWH ECS L KYLGD IDIH GG DL FPHHE+E Q+ A  K A WMH  LNI+ +KMSKSL NFI  D+L + + N +R+F   Y P+   L ++KN LE    NI + +    +  E ++ E+ E ++  ++ ++FN N ++  E K ++I L K  +N L  LS  L ++LG+    + DD +E L+ + + + E+NF+ +D+ R +L EK ++
 S:  19 LKDGEVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPIIVFDTVRRYFTYRGYDVKFVSNFTDVDDKLIRAANELKLTVPEVADRFIGAYFDDVDQLNVAKASVN-PRVTENMDEIIQLISTLIEKGYAYESAGDVYFRTKKFKDYGKLSGQELSELQHGARVEYNERKQDELDFTLWKAAKPDEIFWESPFGNGRPGWHIECSALAKKYLGDTIDIHAGGQDLVFPHHEDEIAQSEAATGKTFANYWMHNAFLNIDGEKMSKSLGNFITLHDVLKDNDPNVIRFFMLSVHYRKPITLNDAILEDAKNGLERLMIAYQNIDHRIQTDDGEYVEEAHEDEWLEQLTELKQAFEDDMDDDFNTANAITTFHELAKRANIYLA-KETVSINVLREFLSMMRLFAEVLGLKLENTQTDSLDDSEVEALIEERLQARNERNFARADEIRDILKEKNII 458
>gi|47569824|ref|ZP_00240494.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] >gi|47553517|gb|EAL11898.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] (465 aa)
Score = 700, Expect = 1.4e-71, Identities = 162/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  +L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L + ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFTPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIEAYVKQLETLFDILGLELAQEDLLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKNRNII 452
>gi|78221284|ref|YP_383031.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|109894903|sp|Q39ZL8|SYC_GEOMG Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|78192539|gb|ABB30306.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter metallireducens GS-15] (485 aa)
Score = 699, Expect = 1.4e-71, Identities = 138/372 (37%), Positives = 222/372 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI---------IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL 372
      +++Y+ +S T +E + L  + MYVCG TVY+H HIG+ R + FD++ R   GY+VT++ N TD+DDKI+N+A +E +  +S + ++  + + +   + P+ ++HI ++ + I +++  FAY DGDVYF  K + Y K+S + LDE+ G + E  KK +P DFALWK + G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N K A W+H G +NIN++KMSKSL NF  K++L +Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL ++ LE I  L   +L      +++ EK + F +   + ++FN  + F+ + ++ ++ +L
 S:   3 LRVYNTLSGTKEEFTPLVPGRVSMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDMIYRYLRHAGYDVTYVRNYTDVDDKIINRANQEGVPYNAISERFIAEFDRDMAALGLDLPTHQ-PKATEHIAEMIDVISRLIEKGFAYAADGDVYFCVEKFDPYLKLSKRNLDEMQAGARIEVGEKKRHPMDFALWKGSKPGEPFWESPWGQGRPGWHIECSAMSMKYLGETFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEAANGKPFAHYWIHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIKEVLEKYDAEVLRFFLLSAHYRSPIDFSDQNLREAEAGLERIYGTLAGIDENLTKGAEGTAEETDRELAEKAVTFPERFREAMDDDFNTAQALGFVFDLVRSANRVL 384
>gi|161508769|ref|YP_001574428.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|160367578|gb|ABX28549.1| cysteine--tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (476 aa)
Score = 699, Expect = 1.6e-71, Identities = 155/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++WD F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  28 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQSVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWDSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 463
>gi|57640379|ref|YP_182857.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermococcus kodakarensis KOD1] >gi|68735029|sp|Q5JD45|SYC_PYRKO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|57158703|dbj|BAD84633.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermococcus kodakarensis KOD1] (476 aa)
Score = 699, Expect = 1.7e-71, Identities = 140/339 (41%), Positives = 205/339 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE 339
      +KIY+ +++ +E  L + ++MYVCGPTVY++ HIG+ R I FDV+ R   GY V + N TDIDDKI+ +A E   EL+ +  + + +K + + +++ +PRV++HI+DI ++I+K+  +AY   VYF+ K  YGK+S KL++L+ G + E  K NP+DFALWK+  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q A  + R WMH G L +N +KMSKSL NF+ ++ L Y+  +R F Q Y +PL++T E L ++KN LE  N + N+ +   I K+ E+ E
 S:   3 IKIYNTLTRQKEEFKPLREGEVRMYVCGPTVYDYTHIGHARTYIAFDVIRRYLEHKGYTVLMVMNFTDIDDKIIKRANETGEDPKELAEKFLKYFLEDMKALKVKPADI-YPRVTEHIQDIIDFIRKLQEKGYAYEGSDGVYFEVRKFKDYGKLSKVKLEDLVKGARVEPGEGKKNPEDFALWKKAKPGEPKWESPWGEGRPGWHIECSTMSTKYLGESFDIHGGGSDLIFPHHENEIAQTEACTGHEWVRYWMHTGFLMVNGEKMSKSLGNFVTIREALERYDPEVIRLFVLQRHYRSPLDYTEEGLEHAKNNLERLYNTLENIRVAMERAEISFKWGEEEFE 345
>gi|160937871|ref|ZP_02085229.1| hypothetical protein CLOBOL_02763 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158439097|gb|EDP16851.1| hypothetical protein CLOBOL_02763 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (469 aa)
Score = 699, Expect = 1.8e-71, Identities = 164/435 (37%), Positives = 245/435 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG---DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFK---------SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKI++ +S+ +E V L  +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  +S Y +  + +N+ + + P+ + I +  IQ +++  AY+ DG VYF T  +YGK+S+K LDEL G  K   K +P DF LWK  G  W+ + GRPGWH ECS + +YLG+QIDIH GG DL FPHHENE Q+  N+K+ A WMH  LNI+N+KMSKSL NF  +++ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ + + SKN LE I+ +  +     S  EQ  E+ +    + ++FN + +S I E +K ++     E    +  L +LGII   + D E E++  + +++KNF+ +D+ R L++
 S:   1 MKIFNTLSRKKEEFVPLTPGEVKMYVCGPTVYNFIHIGNARPMIVFDTVRRYFEYKGYDVRYVSNFTDVDDKIIKKAIEEGVDADTVSRRYIEECKKDMAAMNVKPATVH-PQATQEICGMLEMIQTLIDKNHAYVAGDGTVYFRTGSFKEYGKLSHKNLDELQSGFREIKVTGEEGKEDPNDFVLWKPKKEGEPFWESPWCDGRPGWHIECSVMSKRYLGEQIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSECANDKNFATYWMHNAFLNIDNKKMSKSLGNFFTVREISEKYDLQVLRFFMLSAHYRSPLNFSADLMEASKNGLERILTCVEKLRDLEAKASDSSKTAGEQATMEEADKLRGKYEEAMDDDFNTADAISAIFELVKLANTTADESGTREFVSYMKTMIEELCDVLGIITEKKEEVLDSEIEEMIEARQQARKDKNFALADEIRGKLLD 452
>gi|77413794|ref|ZP_00789974.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77160156|gb|EAO71287.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] (447 aa)
Score = 698, Expect = 1.9e-71, Identities = 160/436 (36%), Positives = 260/436 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD ++++ ++ + L++ + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E +   S + + + + + + + + K PRV D++ +I ++++ +V+ +FAY +GDVYF +KS+ Y K++NK L++L +G    +  K NP DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NFI  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N F +L I++ N++ LE F K+  + ++FN N ++ I E K+ +   +  +K+  L+ LL +I GI+   D IE L+ + + + ++F+ +D+ R L ++
 S:   2 IKIYDTMTRSLQDFIPLNEGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYCGYQVNYISNFTDVDDKIIKGAAEAGMDTKSFSDKFISAFMEDVAALGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVKVLVDKEFAYEANGDVYFRVSKSHHYAKLANKTLEDLEIGASGRVDGEGEIKENPLDFALWKSAKSGEVSWESPWGKGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFITVHDMLKIVDGQVIRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAE---VNLKYLKNTF--NLPIQENANDEELEQFVKAFQEAMDDDFNTANGITVIFEMAKWIN------SGHYTSKVKETLAELL-EIFGIVFQEEVLDADIESLIEQRQEARANRDFATADRIRDELAKQ 431
>gi|118475860|ref|YP_893011.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|187629790|sp|A0R8G1|SYC_BACAH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|118415085|gb|ABK83504.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] (465 aa)
Score = 698, Expect = 2.3e-71, Identities = 161/439 (36%), Positives = 256/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE---QKYNEKNL----EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILG--IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E + L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +I ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I    K +    +NEK L  +F +  + ++FN N ++ +   +++ LL    + + +   L ILG +  L D+E  L+ K + ++ ++F+ SD+ R L ++ ++
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFIPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIHELVNKGYAYESEGDVYFRTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERIKTAYGNLKHRMESSTDLTDHNEKWLADLEKFQTAFEEAMNDDFNTANAITELYNVANHANQYLLEEHTSTVVIEAYVKQLETLFDILGLELAQEELLDEEIEALIQKRIEARKNRDFALSDQIRDDLKDRNII 452
>gi|196195725|gb|EDX90684.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alcanivorax sp. DG881] (460 aa)
Score = 697, Expect = 2.4e-71, Identities = 136/315 (43%), Positives = 189/315 (60%)
 Q:   6 FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
       K D + LD  I +YVCGPTVYN VHIGN RP++ FDVL RL  L NV + NITDIDDKI+ A E    L+ +  + + + ++N T N+ P+ +DHI ++  I +V  AY DG V F    YGK+S +KL+++L G + E  K +P DF LWK ++   W+ + GRPGWH ECS +I+K+LGD IDIHGGG DL FPHHENE Q  + D R W+H G++NI+ +KMSKSL NF L +DLL++Y+  +R+  + Y +PLNF+ + L N++ L+ + Y L
 S:   9 LTGKKDDFIPLDPDRITLYVCGPTVYNFVHIGNARPVVVFDVLYRLLQRLYPNVVYARNITDIDDKIIKAAAENGEDISVLTERFTAAFAEDMASLNAKTPNI-IPKATDHIPEMIQMIATLVEKGHAYEADGQVLFAVESMPDYGKLSGRKLEDMLAGARVEVADYKRHPGDFILWKPSSDEQPGWESPWGRGRPGWHIECSAMIHKHLGDVIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQGCCAHGTDYVRYWLHNGYINIDGEKMSKSLGNFRLVRDLLTQYHGEILRFALLSSHYRSPLNFSADVLDNAEKGLDTLYYAL 323
>gi|76787565|ref|YP_328938.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77410936|ref|ZP_00787292.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|109894950|sp|Q3K3G5|SYC_STRA1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|76562622|gb|ABA45206.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|77162991|gb|EAO73946.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] (447 aa)
Score = 697, Expect = 2.5e-71, Identities = 158/436 (36%), Positives = 257/436 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE-FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIYD ++++ ++ + L++ + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E +   S + + + + + + + + K PRV D++ +I ++++ +V+ +FAY +GDVYF +KS+ Y K++NK L++L +G    +  K NP DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + GD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NFI  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N F +L I++ N++ LE F K+  + ++FN N ++ I E K+  + + ++  K F   L +I GI+   D IE L+ + + + ++F+ +D+ R L ++
 S:   2 IKIYDTMTRSLQDFIPLNEGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYCGYQVNYISNFTDVDDKIIKGAAEAGMDTKSFSDKFISAFMEDVAALGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVKVLVDKEFAYEANGDVYFRVSKSHHYAKLANKTLEDLEIGASGRVDGEGEIKENPLDFALWKSAKSGEVSWESPWGKGRPGWHIECSVMATEIFGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFITVHDMLKSVDGQVIRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAE---VNLKYLKNTF--NLPIQENANDEELEQFVKAFQGAMDDDFNTANGITVIFEMAKW----INSGHYTSRVKETFA---ELLEIFGIVFQEEVLDADIESLIEQRQEARANRDFATADRIRDELAKQ 431
>gi|27467210|ref|NP_763847.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57866107|ref|YP_187766.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|30316150|sp|Q8CTU1|SYC_STAES Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216111|sp|Q5HRM3|SYC_STAEQ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|27314752|gb|AAO03889.1|AE016744_292 cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57636765|gb|AAW53553.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (466 aa)
Score = 697, Expect = 2.5e-71, Identities = 156/424 (36%), Positives = 258/424 (60%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVS--FIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GY V ++ N TD+DDK++N++KE N  E++ Y  +++ + +N+  TSN  PRV H+ +I ++I+++V+ +AY DGDVYF T + + YGK+S++ LD+L VG + E  +K + DF LWK+  G ++W+ F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + +++ LE I + + +  I   E++  + + I    + ++FN N V+ +  K+  +L  + + LN+  + + + +LG+     L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYKGYEVIYVSNFTDVDDKLINRSKELNESVPEIAEKYIKAFYEDVGALNVKKATSN---PRVMHHMGEIIDFIKELVDEGYAYESDGDVYFRTRQFDGYGKLSHQSLDDLKVGARIEAGEQKEDALDFTLWKKAKPGEISWNSPFGKGRPGWHIECSVMAYHELGSTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVGAARSGLERIRNSYKLIEEREQIASDLEEQSEYIQQIDKILNQFETVMDDDFNTANAVTAWYDLAKLANKYVLENTTSTKVLNRFK-EVYSIFSDVLGVPLKSKETEELLDEDIEQLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKARHII 453
>gi|57651406|ref|YP_185462.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87160084|ref|YP_493218.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194292|ref|YP_499084.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|151220704|ref|YP_001331526.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|168728912|ref|ZP_02761189.1| cysteine--tRNA ligase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|123291881|sp|Q2G2M6|SYC_STAA8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|172048774|sp|A6QEI2|SYC_STAAE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187631648|sp|A8YZM7|SYC_STAAT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216110|sp|Q5HIE5|SYC_STAAC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|109894946|sp|Q2FJB0|SYC_STAA3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|57285592|gb|AAW37686.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|87126058|gb|ABD20572.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201850|gb|ABD29660.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|150373504|dbj|BAF66764.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] (466 aa)
Score = 697, Expect = 2.6e-71, Identities = 155/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++WD F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQSVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWDSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 453
>gi|21282214|ref|NP_645302.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485394|ref|YP_042615.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|24418688|sp|Q8NXY7|SYC_STAAW Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56749395|sp|Q6GBV8|SYC_STAAS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|21203650|dbj|BAB94350.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243837|emb|CAG42262.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (466 aa)
Score = 697, Expect = 2.6e-71, Identities = 155/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++WD F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQSVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDRGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWDSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 453
>gi|15612674|ref|NP_240977.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] >gi|11387138|sp|Q9KGF4|SYC_BACHD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|10172723|dbj|BAB03830.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] (466 aa)
Score = 697, Expect = 2.8e-71, Identities = 160/439 (36%), Positives = 254/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE---VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN------EKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHF-NLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M I F S T K+  V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +D++ R   GY V F+ N TD+DDKI+ A E    +++ +  Y   + + ++  PRV++ + +I ++I+ +  +AY  GDVYF T K +YGK+S + +D+LL G + E + +K +P DF LWK  G ++WD + GRPGWH ECS ++ KYLGD IDIH GG DLKFPHHENE Q+ + K +A W+H G +N++N+KMSKSL N +LA +++ +++  +R+F   Y +P+NF+ E L +K LE +  ++   L   +    E+ EF  + E+ ++FN N ++ + + K ++ LR +  +   F +L  L +LG+    L D+E  L+ + N+ ++ KNF +D R L + ++
 S:   1 MAIQVFNSLTRKKEPFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPIVYDMIRRYLKYRGYEVLFVSNFTDVDDKIIRVANELGEDVFAVANRFIEAYKQDTSALGVLEAD-HHPRVTETMSEIISFIRVLEEKGYAYEQGGDVYFRTRKFKEYGKLSAQSIDDLLSGARIEVDERKEDPLDFVLWKAAKEGEVSWDSPWGKGRPGWHIECSAMVKKYLGDTIDIHAGGQDLKFPHHENEIAQSECMTGKPMANYWLHNGFINLDNEKMSKSLGNVVLANEMIRQHSAEVLRFFMLSAHYRSPINFSDELLEGAKRGLERLQTAVSSLVHRLQESADFGGTEPWLERIDEFRGRFIEEMDDDFNSANGIAVLFDLAKEANRYLREEQTSKAVLQSFIDLFNELGGVLGVTLNRQEELLDEEIERLIEERNEARKAKNFQRADDIRDQLKAEGII 452
>gi|49482759|ref|YP_039983.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|56749424|sp|Q6GJD9|SYC_STAAR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|49240888|emb|CAG39555.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (466 aa)
Score = 697, Expect = 3.0e-71, Identities = 155/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++WD F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQTVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWDSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGATIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFVISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKKADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 453
>gi|167044639|gb|ABZ09311.1| putative tRNA synthetases class I (C) catalytic domain protein [uncultured marine crenarchaeote HF4000_APKG7F19] (463 aa)
Score = 696, Expect = 3.5e-71, Identities = 162/439 (36%), Positives = 253/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNLNIFK---SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLP-NIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+I+D + T E+  K +++Y+CG TVY+ HIG+ R II FDVL R    V F+ N TD+DDKI+ +A +E  LEL++ Y  YFD  +N+ + M +P+ ++HI+D++N I +V+ K+AY+  VYF +K +YGK+S KK D+L+ G +  + +KNNP DFALWK +  +WD + GRPGWH ECS + KYLG+ +IHGGG DL FPHHENE Q+ + +  +IWMHVG + IN +KMSKSL N   +L + N +R F  SYS P++++ + L  I  Q+E+ Y L + +   I E+  E  EFD +  L N+ N P + +F +  + +S+  K +  ++    ++ ILGI + + D E E  ++ K ++ + +KN+ ++D R + EK ++
 S:   2 MQIFDTLGNTKTELKFSDK-VRIYLCGVTVYDDAHIGHARTIIVFDVLRRFLESQKILVEFVQNFTDVDDKIIERALQEKTSPLELAAKYTKNYFDDFDRLNVKRATM-YPKATEHIEDMQNLISNLVDKKYAYITKNGVYFSVSKFTEYGKLSKKKTDDLISGARVAVDEEKNNPIDFALWKFSNSEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSLKYLGENFEIHGGGRDLIFPHHENEIAQSESFMSNQFTKIWMHVGMITINGEKMSKSLGNVKSVNHVLENWGPNIIRLFCLSGSYSKPIDYSEKFLKENITKLRQIESCYYELRLAEGTDEETIAEKLVKECRDEFDSA----LNNDLNTPLALTAFYKLIREVNSLAAEEKITQTSAEIVLPEFERMSGILGIQILKVSDAEKNEINQMIKKRDEYRMQKNYEQADSIRAKIAEKNII 444
>gi|29374703|ref|NP_813855.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] >gi|61216301|sp|Q839V5|SYC_ENTFA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|29342161|gb|AAO79927.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] (470 aa)
Score = 696, Expect = 3.8e-71, Identities = 161/439 (36%), Positives = 259/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINS-------KNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE-----LNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ +KEV  ++ + ++MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDKI+ AKE I  E++ +  + + + +N+ + + PRV DH+ DI +I+ ++  FAY V GDVY+ T K  YGK+S++ +DEL VG   ++  K +P DFALWK   ++WD + GRPGWH ECS + K+L + IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A   A WMH G++ I +++KMSKSL NFI  +++ + +  +R+F  T Y P+ ++  L +    KN EN+ +   + L ++ Y + E ++ + E+ ++FN N ++ + E K +     E   ++KL  S L I G+  N L D +  L+ + N+ +++++F+ SD+ R LL E+ ++
 S:   2 IKIYNTLTR-EKEVFTPIEARKVRMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYRGYEVNYVSNFTDVDDKIIKAAKELKITAPEVAERFIKAFEEDTQALNVQPATLH-PRVMDHMPDILAFIEVLIEKGFAYEVAGDVYYRTRKFPNYGKLSHQSIDELEVGASQRTGVEQQLKEDPLDFALWKSAKEDEISWDSPWGKGRPGWHIECSVMATKHLEETIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGHTFANYWMHNGYVTIGEDDEKMSKSLGNFITVHEMIQKVDPQILRFFMSTTQYRRPIRYSESTLKEAAANYQKLKNAFENLRFRQADAVASLPEDEHYLAQLNELEQRFITEMDDDFNAANGITVVYELAKMMNQYSEQATVSEPVLVAMDKL---FSGWLA-IFGLFFKNEELVDAQVDALIEERNQARKDRDFARSDEIRDLLKEQGIV 456
>gi|193083780|gb|ACF09463.1| cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured bacterium KM3-47-D6] (462 aa)
Score = 695, Expect = 4.1e-71, Identities = 161/439 (36%), Positives = 255/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNLNIFK---SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLP-NIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+I+D +   E+  K + +Y+CG TVY+ HIG+ R II FDVL R   G V F+ N TD+DDKI+++A +E I LEL++ Y  YFD  +N+ + + +P+ +HI+D++N I +V+ K+AY+  VYF +K +YGK+S KK+D+L+ G +  + +KNNP DFALWK +  +WD + GRPGWH ECS + KYLG+ +IHGGG DL FPHHENE Q+ +   A+IWMHVG + IN +KMSKSL N   +L + N +R F  SYS P++++ + L  I  Q+E+ Y L + +   +I E+  E  +FD +  L N+ N P + +F +  + +S+  K +  ++    +++ILG  + + D E E  ++ K ++ + +KN+ ++D R + EK ++
 S:   1 MQIFDTLRNMKTELEFSDK-VGIYLCGVTVYDDAHIGHARTIIVFDVLRRFLESEGITVEFVQNFTDVDDKIIDRANQEKISPLELAAKYTKNYFDDFDGLNVKRATV-YPKAIEHIEDMQNLISSLVDKKYAYVTKNGVYFSVSKFTEYGKLSKKKIDDLISGARVSVDEEKNNPIDFALWKFSESEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSLKYLGENFEIHGGGRDLIFPHHENEIAQSESFIPNQFAKIWMHVGMITINGEKMSKSLGNVKSVNHVLDNWGPNIIRLFCLSGSYSKPIDYSEKFLKENITKLRQIESCYYELRLAEGVGDEIIAEKLVKECREKFDSA----LNNDLNTPLALTTFYKLIREVNSLAAEEKITQTSAEIILQEFERMSEILGFQILKVSDAEKNEINQMIKKRDEYRMKKNYEQADNIRAEIAEKNVI 443
>gi|150402240|ref|YP_001329534.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C7] >gi|166200151|sp|A6VG07|SYC_METM7 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|150033270|gb|ABR65383.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C7] (476 aa)
Score = 694, Expect = 5.6e-71, Identities = 137/322 (42%), Positives = 215/322 (66%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNI 322
      +K+Y+ +++ ++E  L++ +KMYVCGPTVY+H H+G+ R ++FD++ R  +GY V + N TDIDDKI+ +++E+   ELS +  + + + T+ + +++ +P+V++HI +I +I+K++  FAY + VYF+ K  YGK+SN L++L+ G + E + +K NP+DFALWK  G  W+ F GRPGWH ECS + +KYLG+Q DIHGGG DL FPHHENE Q++A + KD  W+H G + +N +KMSKSL NFI +D+ EY+  +R+FF Q Y +P+++T E++ + KN LE  N+I N+ I
 S:   2 LKVYNTLTRKEEEFKPLNENEVKMYVCGPTVYDHTHLGHGRTYVSFDIIRRYLEHIGYTVNLVINFTDIDDKIIKRSQEKGKNPKELSETFVNVFLNDMATLKVKPADI-YPKVTEHIPEIIAFIEKLIEKGFAYKTENGVYFEVKKFENYGKLSNINLEDLISGARIEPSDEKKNPEDFALWKTAKPGEPKWESPFGEGRPGWHIECSAMSSKYLGEQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSVAYSGKDWVNYWLHTGFVMVNGEKMSKSLGNFITIEDISKEYDPEILRFFFIQRHYRSPIDYTAESMSHVKNNLEKIYNVIENIRI 327
>gi|163816509|ref|ZP_02207873.1| hypothetical protein COPEUT_02698 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158448209|gb|EDP25204.1| hypothetical protein COPEUT_02698 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (463 aa)
Score = 694, Expect = 5.7e-71, Identities = 160/433 (36%), Positives = 249/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL-----KKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE----FDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MKI + +++ +E  +++ + +YVCGPTVY+++HIGN RP+I FD L R   GY V ++ N TD+DDKI+ +A E +  +S Y +  + +N+ +  P+ ++ I D+  ++ ++  +AY V+G VYF T K  YGK+S K +D+L G++ D L   +K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS + KY+GD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N + AR WMH G L INN+KMSKSL NF  +++ +Y  +R+F   Y +PLNF+ E + SKN LE I+ ++ KS  I+  ++  +  F K   + ++ N + +S I E +KY+++ + ++ +  +L N  L ILGII   + D +  L+ +  ++ KNF+ +D+ R L
 S:   1 MKILNTLTRRKEEFKPINEGKVGIYVCGPTVYDYIHIGNARPMIVFDTLRRYLEYKGYEVNYVSNFTDVDDKIIKRANAEGVDASVISERYIAEVKKDMAALNVREATTH-PKATEEIPDMIEMVKTLIEKDYAYEVNGTVYFRTRKFKDYGKLSKKNIDDLRSGNR--DLLVSGIDEKEDPLDFVLWKPKKEGEPSWPSPWGDGRPGWHLECSVMSKKYIGDVIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEAANGTEFARYWMHNGFLKINNEKMSKSLGNFFTVREIAEKYPLQVIRFFMLSAHYRSPLNFSAELVEASKNGLERILTAVDRLKSINGIDGDVDKSVADEMDAFVKKYEDAMDDDLNTADAISVIFELVKYANVNVTEESSKATVELVLNTIEKLCDILGIITEKKEEILDSDIEALIEERQAARKAKNFARADEIRDQL 444
>gi|83591300|ref|YP_431309.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|109894909|sp|Q2RFM3|SYC_MOOTA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|83574214|gb|ABC20766.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (476 aa)
Score = 693, Expect = 6.9e-71, Identities = 130/316 (41%), Positives = 189/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      M +Y+ ++  +E + ++  ++MYVCGPT YN++H+GN RP++ FD L R   Y+V ++ N TDIDDK++N+A+EE+  L ++ Y ++F   +N+ + + +PRVS HI I  I +V  FAY+ DGDVYF+ K  YG++S +  E+ G + E N K NP DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q A   AR W+H G + +N +KMSKS NF L +D+L +  VR +  T Y +P++F  L+ ++ LE +
 S:   1 MYLYNTLTGRKEEFTPVEPGRVRMYVCGPTTYNYIHLGNARPMVVFDTLRRYLEYRNYDVLYVQNFTDIDDKVINRAREEHQAPLVIAERYIEEFFKDADALNVKRATL-YPRVSQHIDAIIAAIATLVERGFAYVADGDVYFEVEKFPAYGRLSKRTPGEMRAGARVEVNTSKRNPLDFALWKAACPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSTMALKYLGPGFDIHGGGADLIFPHHENEIAQAEAQTGCTFARFWLHNGFITVNQEKMSKSKGNFFLVRDILKRFRPLAVRLYLLATHYRSPIDFDDAGLLAAERGLERL 317
>gi|154485049|ref|ZP_02027497.1| hypothetical protein EUBVEN_02770 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149734002|gb|EDM50121.1| hypothetical protein EUBVEN_02770 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (470 aa)
Score = 693, Expect = 7.5e-71, Identities = 169/439 (38%), Positives = 255/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD---KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII----HVNLFDDEAI-ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ ++K +E V L++ +KMYVCGPTVYN +HIGN RP+I FD  R   GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE   E+S Y +  + +NI +  P + I +  I+ +++ +AY DG VY+ T K  YGK+S K +D+L G  K   K +P DF LWK  G +W  +S GRPGWH ECS + KYLGD+IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N + ++ WMH G LNINN+KMSKSL NF  +D+ +Y+  +R+F   Y +PLNF+ + + ++KN LE II +  +  II  + K + +  L E      + ++ N N +S + E +K+++ L  + +E   + +  L +LGII    + D++ I E++ K + K++++F+ +D+ R L K ++
 S:   1 MKIYNTLTKKKEEFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNLIHIGNARPMIIFDTFRRYLEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKKAIEEGTTAEEISQRYIKECKKDMHDLNIEPATTH-PLATQEIDGMIEMIKTLIDKGYAYDADGTVYYRTRKFKDYGKLSKKNIDDLEAGHRDIKVAGEESKEDPLDFVLWKPKKEGEPSWPSPWSDGRPGWHIECSVMSKKYLGDEIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEAANGCEFSKYWMHNGFLNINNKKMSKSLGNFFTVRDISEKYDLQVLRFFMLSAHYRSPLNFSDDLMESAKNGLERIITSGAKIRD--IISNGKDGKVTDAEAKLLDEAKEYITKFEEAMDDDCNTANAISAVFELVKFANSNLNEGSTKEFAAGVYEILDKLCNVLGIILEKEEEKVGDEDYIEEMIAKRAQAKKDRDFAMADQIRDELAAKGIV 457
>gi|57634618|ref|NP_371054.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] (476 aa)
Score = 693, Expect = 8.8e-71, Identities = 154/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++W+ F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  28 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQSVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWNSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 463
>gi|149183935|ref|ZP_01862320.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848358|gb|EDL62623.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] (465 aa)
Score = 693, Expect = 8.9e-71, Identities = 151/376 (40%), Positives = 232/376 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEF------DKSNLI-ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKN 376
      +KI++ +++ +E  L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD ++R F  GY+V F+ N TD+DDK++ A E    I E + +Y+E    + ++H   PRV++ + I ++I+ +++ +AY  GDVY+ T K  YGK+S++ +D+L VG + E  KK +P DF LWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+N K AR WMH G++NI+N+KMSKSL NF+L D++ E +  +R+F   Y +P+N+ E L N+K+ L+ + +  K  + + + N E+    K+ I E+ ++FN N +S + E + ++ L KN
 S:   3 IKIFNTLTRKKEEFKPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVFDTVHRYFEYRGYDVNFVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPAIAERFIEAYHEDTEALGCQRADVH------PRVTESMDIIIDFIEALIDKGYAYESQGDVYYRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIEAGDKKEDPLDFVLWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMAKKYLGETIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALNEKPFARYWMHNGYINIDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKEQDPQVLRFFMLSVHYRHPINYNLELLENAKSGLDRLKTSYENLKHRREVSAELTDNNEEWLEKIASLKNQFIEEMDDDFNTANGISVLFELSRQANYYLMEKN 386
>gi|17228587|ref|NP_485135.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|21264005|sp|Q8YXW5|SYC_ANASP Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|17130438|dbj|BAB73049.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] (486 aa)
Score = 692, Expect = 9.1e-71, Identities = 166/433 (38%), Positives = 248/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG-----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL--------SEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-ELTNNFN------------LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF----EELNKLHFNLSYLLTKILGI---------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +++ + + +++  +KMY CG TVY++ H+G+ R I +D + R + G+ V +I N TDIDDKI+N+AKE+ +  E+S+ +  YF ++ +N+ ++ ++PRV++HI +I  IQ +   AY V GDVY+  +  YGK+S ++L+++ G   D +  KK +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS +I  LG IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N+ LAR W H G + +N QKMSKSL NFI ++LL      N  VR F Q Y PL+FT E + ++N + +    K L+  +Y EK   +S +I EL  F       L +  +E + +IL+     +EL + +N  L KILG+       L D +  L+ +  ++ KNFSESD+ R L
 S:   3 LTIYNTLTRRQEPLETVEPGKVKMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIVWDTIRRYLIWRGFGVKYIQNFTDIDDKILNRAKEQGLTMAEVSNRFIDAYFADIRRLNVLDAD-EYPRVTEHIPEIHQLIQILEEKGLAYAVGGDVYYRVERFPSYGKLSGRELEQMQAGASGRVDAEDSEPKKQHPFDFALWKAAKPGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMIRSKLGATIDIHGGGGDLIFPHHENEIAQSEAAMNQPLARYWTHNGMVMVNGQKMSKSLGNFITIRELLDGVGSWKEDPVNPMAVRLFVLQAHYRKPLDFTEEAIATAENSWKTL-------KEGLLFGYQYGEKLGWGQESAIIPELATRFQELGDDDFNFSGGLAVLFELAKELRREGNILVHEGTTKTPSDELQR-QWNTLVTLAKILGLEAKLDDETQTQAGLSDTDIEALIEQRQAARKNKNFSESDRIRNEL 467
>gi|82750237|ref|YP_415978.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|109894947|sp|Q2YSD1|SYC_STAAB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|82655768|emb|CAI80168.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] (466 aa)
Score = 692, Expect = 9.9e-71, Identities = 154/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++WD F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  + WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQTVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWDSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFSNYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 453
>gi|159905981|ref|YP_001549643.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C6] >gi|159887474|gb|ABX02411.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C6] (476 aa)
Score = 692, Expect = 1.0e-70, Identities = 138/322 (42%), Positives = 212/322 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNI 322
      +K+Y+ +++ ++E  L++K +KMYVCGPTVY+H H+G+ R ++FD++ R  +GY V + N TDIDDKI+ +A E   ELS + T + + + T+ + +++ +P+V++HI +I +I+K++  FAY + VYF+ K  YGK+SN L++L G + E + +K NP+DFALWK  G  W  F GRPGWH ECS + +KYLG+Q DIHGGG DL FPHHENE Q++A + KD  W+H G + +N +KMSKSL NF+ + + EY+  +R+FF Q Y +P+++T E++ + KN LE  N+I N+ I
 S:   2 LKVYNTLTRKEEEFKPLNEKEVKMYVCGPTVYDHTHLGHGRTYVSFDIIRRYLEHIGYTVNLVINFTDIDDKIIKRANENGKNPKELSEQFITVFLNDMTTLKVKPADI-YPKVTEHIPEIIAFIEKLIEKGFAYETENGVYFEVKKFENYGKLSNINLEDLFSGVRIETSEEKKNPEDFALWKTAKPGEPKWKSPFVEGRPGWHIECSAMSSKYLGEQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSVAYSGKDWVNYWLHTGFVMVNGEKMSKSLGNFVTIEGISKEYDPEILRFFFIQRHYRSPIDYTAESITHVKNNLEKIYNVIENIRI 327
>gi|55820186|ref|YP_138628.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822074|ref|YP_140515.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|61216120|sp|Q5M1W6|SYC_STRT1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216121|sp|Q5M6F6|SYC_STRT2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|55736171|gb|AAV59813.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55738059|gb|AAV61700.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (447 aa)
Score = 692, Expect = 1.1e-70, Identities = 159/433 (36%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL---KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ ++ V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E I  ELS + T + +  + I +  PRV +++ +I ++ +++ FAY+ +GDVYF TKSN Y K++NK L++L +G   +  +K +P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N   L E  E   D   + ++FN N V+ + + K+  + + N++E K F   + ++ GI+   DE IE L+ +  + K+F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRDFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYTVNYISNFTDVDDKIIKAANEVGISTKELSDKFITAFMEDTAQLGIKPATQN-PRVINYMDEIIAFVSILIDKGFAYVSEGDVYFRVTKSNNYAKLANKTLEDLEIGASGRTDAETDRKEDPLDFALWKAAKEGEISWESPWGPGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLKTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAE---VNLKYLKNTHSLPLTEEVSQAELQAYLDAFQ-AAMDDDFNTANGVTVLFDMAKW----INSGNYDETVKDAFE---KILQVFGIVFEEETLDEDIEKLIEERQAARANKDFATADRIRDEL 428
>gi|15926207|ref|NP_373740.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|148266989|ref|YP_001245932.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393036|ref|YP_001315711.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156978858|ref|YP_001441117.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|171769940|sp|A7WYU7|SYC_STAA1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|189082076|sp|A6TZ06|SYC_STAA2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|189082077|sp|A5IQ83|SYC_STAA9 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|21264022|sp|Q99W73|SYC_STAAN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56749452|sp|Q932G0|SYC_STAAM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|13700420|dbj|BAB41718.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|46395518|dbj|BAB56692.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|147740058|gb|ABQ48356.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945488|gb|ABR51424.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|156720993|dbj|BAF77410.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (466 aa)
Score = 692, Expect = 1.2e-70, Identities = 154/424 (36%), Positives = 253/424 (59%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS-ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GYNV ++ N TD+DDK++ +++E N  E++ Y  + + + +N+  TSN  PRV DH+ DI +I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ +D+L VG + +  K + DF LWK+  G ++W+ F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NFIL D++ E + + +R+F   Y +P+N+ E + ++++ LE I + + +  I   +  D+ + I    + ++FN N ++  + K ++ +L N  E+   + + + +LG+  +   L D++ +L+ + N+ ++ K+F+ +D+ R +L + ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYNVEYVSNFTDVDDKLIKRSQELNQSVPEIAEKYIAAFHEDVGALNVRKATSN---PRVMDHMDDIIQFIKDLVDQGYAYESGGDVYFRTRKFEGYGKLSHQSIDDLKVGARIDAGEHKEDALDFTLWKKAKPGEISWNSPFGEGRPGWHIECSVMAFHELGPTIDIHAGGSDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFILVHDIIKEVDPDVLRFFMISVHYRSPINYNLELVESARSGLERIRNSYQLIEERAQIATNIENQQTYIDQIDAILNRFETVMNDDFNTANAITAWYDLAKLANKYVLENTTSTEVIDKFKAVYQIFSDVLGVPLKSKNADELLDEDVEKLIEERNEARKNKDFARADEIRDMLKSQNII 453
>gi|168144651|ref|ZP_02587880.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9842] (465 aa)
Score = 691, Expect = 1.3e-70, Identities = 138/316 (43%), Positives = 202/316 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFVPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFKTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERI 319
>gi|172056119|ref|YP_001812579.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988640|gb|ACB59562.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (465 aa)
Score = 691, Expect = 1.3e-70, Identities = 152/424 (35%), Positives = 240/424 (56%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL-------ENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ A E    L+ +  Y   +N+ +++ P V++ + DI +I+ +V  AY  GDVYF T   YG++S + +DEL G + E  KK +P DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A N++ A WMH G LNI N+KMSKSL NF+  + +  +  +R+F   Y +P+N++ + + + N L    N+ + L +    +K+ + E + + + ++FN N V+ + + K +++ L ++ +E+ +  +  L+ +LG+  I  L D+E +L+  + ++E++F+ +D R L ++ +L
 S:  18 LEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVFDTVRRYFTYRGYDVKYVSNFTDVDDKIIRTANELGEDYHALTKRFIEAYHADTGALNVQKADIH-PLVTETMDDIIAFIEVLVKKGNAYASSGDVYFRTRSFKDYGQLSQQSIDELRSGARIEVGEKKEDPLDFVLWKAAKPGEPAWTSPWGEGRPGWHIECSAMAKKYLGDTIDIHAGGQDLKFPHHENEIAQSEACNSQKFANYWMHNGFLNIENEKMSKSLGNFLTVHEAIQAVDPMVLRFFMLSVQYRHPINYSRDLIDQAANGLARIRESVANVEHRLTMTADLGTATEKWLNRIEEIKQHFVTSMDDDFNTANAVTDLFDLSKEANLYLGEDQVAKEVLERFLAVFQELSTVLGVTLTIEKGLLDEEVEQLIRDRDTARKERDFARADAIRDQLRDQGIL 452
>gi|73663535|ref|YP_302316.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|109894949|sp|Q49V39|SYC_STAS1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|72496050|dbj|BAE19371.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (466 aa)
Score = 690, Expect = 1.6e-70, Identities = 160/424 (37%), Positives = 256/424 (60%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIH--TSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN------------------IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVS-FIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +DV+ R F  GY V F+ N TD+DDK++ ++KE +   ++ Y  +++ + +N+  TSN  PRV +H+ DI N+I+ +V+ +AY  GDVYF T K  YGK+S++ L++L VG + E  +K + DF LWKQ  G ++W+ F GRPGWH ECS +  LG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A N+  A WMH G +NI+N+KMSKSL NF+L D++ + + + +R+F   Y +P+N+ E + +K+ LE + +          I +  I+EQ   N +F+ +N I T ++L + + ++ E  + +L R  F+E+ ++ ++ L  + G   L D+E  L+ + N +++K+F+ +D+ R L E+ ++
 S:  18 IEPGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAINYDVVRRYFEYQGYEVVFVSNFTDVDDKLIKRSKELDESVETIADRYIDAFYEDVGALNVKKATSN---PRVMNHMDDIINFIKDLVDEGYAYESGGDVYFRTRKFQDYGKLSHQSLNDLKVGARIEQGEQKEDALDFTLWKQAKPGEISWESPFGEGRPGWHIECSVMAYHELGATIDIHAGGTDLQFPHHENEIAQSEAHNHAPFANYWMHNGFINIDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKQIDPDVLRFFMISVHYRSPINYNMELVEAAKSGLERVRNSYQAIEEREAIATDIEAQSDYIAEIDKILEQFETVMNDDFNTANAI--TAWYDLAKLANKYVLENTTSTKVLGR---FKEVYQIFSDV--LGVPLKGKDSDELLDEEVEALIEERNNARKDKDFARADEIRDQLKEQNII 453
>gi|116627043|ref|YP_819662.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116100320|gb|ABJ65466.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (447 aa)
Score = 690, Expect = 1.7e-70, Identities = 159/433 (36%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL---KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ ++ V L + + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E I  ELS + T + +  + I +  PRV +++ +I ++ +++ FAY+ +GDVYF TKSN Y K++NK L++L +G   +  +K +P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++  N+ Y N   L E  E   D   + ++FN N V+ + + K+  + + N++E K F   + ++ GI+   DE IE L+ +  + K+F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRDFVPLTENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSTVAFDTIRRYFEYRGYTVNYISNFTDVDDKIIKAANEVGISTKELSDKFITAFMEDTAQLGIKPATQN-PRVINYMDEIIAFVSILIDKGFAYVSEGDVYFRVTKSNNYAKLANKTLEDLEIGASGRTDAETDRKEDPLDFALWKAAKEGEISWESPWGPGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLKTVDGQVLRFFLATQQYRKPINFTEKAIHDAE---VNLKYLKNTHSLPLTEEVSQAELQAYLDAFQ-AAMDDDFNTANGVTVLFDMAKW----INSGNYDETVKNAFE---KILQVFGIVFEEETLDEDIEKLIEERQAARANKDFATADRIRDEL 428
>gi|30018360|ref|NP_829991.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|168138635|ref|ZP_02581864.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus B4264] >gi|33301673|sp|Q81J59|SYC_BACCR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|29893900|gb|AAP07192.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] (465 aa)
Score = 690, Expect = 1.9e-70, Identities = 138/316 (43%), Positives = 202/316 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ +E V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD + R   GY+V ++ N TD+DDK++ A E    ++ +  YF+ + +  + + PRV++++ I +IQ++VN +AY +GDVYF T +  YGK+S++ + +L G + E  KK +P DFALWK  G + W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K AR WMH G++NINN+KMSKSL NFIL D++ +Y+  +R+F   Y +P+NF+ E L ++ N LE I
 S:   3 IHIYNTLTRQKEEFVPLEENKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPPMVFDTVRRYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTIADRFVEAYFEDVTALGCKHATVH-PRVTENMDIIIEFIQELVNKGYAYESEGDVYFKTKEFEGYGKLSHQPIADLRHGARIEVGEKKQDPLDFALWKAAKEGEIFWESPWGQGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGQDLAFPHHENEIAQSEALTGKTFARYWMHNGYININNEKMSKSLGNFILVHDIIKQYDPQLIRFFMLSVHYRHPINFSEELLQSTNNGLERI 319
>gi|187776555|ref|ZP_02993028.1| hypothetical protein CLOSPO_00067 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187775214|gb|EDU39016.1| hypothetical protein CLOSPO_00067 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (465 aa)
Score = 690, Expect = 2.0e-70, Identities = 165/439 (37%), Positives = 262/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E V+L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ KA EE I  EL  + +Y+   +NI + K PR ++ + +I ++ ++  +AY +DGDVYF T +  YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFVTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDSIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKKANEEGITVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMDEIIRFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKRFGDYGKLSGQNLEELQLGSRINVDERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGNPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDNLKERGIV 452
>gi|147918862|ref|YP_687412.1| cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured methanogenic archaeon RC-I] >gi|110622808|emb|CAJ38086.1| cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured methanogenic archaeon RC-I] (473 aa)
Score = 689, Expect = 2.3e-70, Identities = 164/435 (37%), Positives = 258/435 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKS-NQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG--LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNK-DLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI---------ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-----IHVNLFDDEAIEL-LNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      ++ Y+ +++T ++  LD + +KMYVCGPTVY++ H+G+ R I FDV+ R L GY+VT++ N TD+DDKI+ +AKE N+  ELS +  YF+ + +N+ ++ +PRV++ + I  I+ +V+ +AY  G VYF  + ++ G +S++ D L VG + E + +K NP DF LWK  G L+WD + GRPGWH EC+ + K LG+QIDIHGGG+DL FPHHE+E +Q+ A  K  A+ W+H G L +N +KMSKSL NF L +D+L +Y+ TVR+F  T+Y PL+F+  L +K L I  ++     K ++K + D S LI     + NNF+  ++ I E + + LLR   + K  L  + ILGI    ++ DE ++L ++  ++++K++ SD R L +
 S:   6 LRFYNTLTQTVEDFQPLDDRKVKMYVCGPTVYDYCHMGHARSYIVFDVIRRHLLYRGYDVTYVQNFTDVDDKILKRAKELNVDPTELSRKFIAAYFEDIDRLNVMRAD-HYPRVTEFMDPIIGIIKALVDKGYAYESMGSVYFSIDRMVSEVGVLSHQTYDSLKVGARIEVDERKRNPMDFVLWKAAKPGESLSWDSPWGKGRPGWHIECTAMSVKLLGEQIDIHGGGMDLIFPHHESEILQSEAYTGKVPFAKYWIHNGFLLVNKEKMSKSLGNFFLIRDILQKYSPETVRFFILNTNYQGPLDFSDAGLEEAKKSLARIQNTVSDITDR---AGKTDQKGSDQDISALIAESKARFDEHMDNNFSTREAIAEIFEFTRTVNRLLRGSFSADEAKQIAGLYDHFSNILGIRWETEQKEDMLADELMKLIIDIRAAVRKKKDYETSDLIRSRLKD 456
>gi|150019973|ref|YP_001305327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|187631644|sp|A6LJ41|SYC_THEM4 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|149792494|gb|ABR29942.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] (469 aa)
Score = 689, Expect = 2.3e-70, Identities = 155/426 (36%), Positives = 243/426 (57%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH----LIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL----FDDEAI--ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLM 434
      K +K V   +KMYVCGPTVYN++HIGN RP + FD  R   GY V + N TDIDDKI+N+A  +  +++ + +Y+  + + I +N  PR +D++K+I  ++K++  +AY+ D GDVYF  +  YGK+S KKL++L+ G + E + K NP DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS + + LGD DIH GG DL FPHHE+E Q+ A+ K A+ WMH G +   KMSKS+ N L ++ + Y + V+ F   Y P+ F+ E + N+K   I+ LN F+   L+ ++   ++E  + +E L ++FN P +++ I E K + +   EE K + ++ +  +LGI  L   +++ I E+L+  +L++EK+++ +DK R L+
 S:  12 KKEKLVPNTPGVVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAVVFDAFRRFLEYRGYKVVMVQNFTDIDDKIINEANAWGVNFKDVADTFIAEYWKDAENLGIRAANFH-PRTTDYVKEIVEAVEKLIAKNYAYVADNGDVYFSVKEFKDYGKLSGKKLEDLVAGARVEVSELKKNPLDFALWKAVKPGEPSWDSPWGNGRPGWHIECSVMSQRLLGDSFDIHAGGEDLIFPHHEDEKAQSEALTGKPFAKYWMHNGMIITRGDKMSKSIGNVFLVREAVKRYGKDAVKLFLLSKHYRTPIEFSHEIMFNTKKAALRILNTLNRFEEKYPYPLVPKRDTFMNDME---ARFVEALEDDFNTPRVIALIFELSKDLNKAMDEGKEEEALKRYHLITRVFGSVLGIFERGLKVVETNNQKIIEEILSVRQELRKEKDYNVADKIRDALL 446
>gi|170760749|ref|YP_001788843.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169407738|gb|ACA56149.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (465 aa)
Score = 688, Expect = 2.7e-70, Identities = 165/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E V+L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ +A EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +++I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFVTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKRANEEGSTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMEEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGSRINVDERKKDPMDFAIWKNQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGNPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDDLKERGIV 452
>gi|148381443|ref|YP_001255984.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933894|ref|YP_001385818.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153937063|ref|YP_001389225.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|187629799|sp|A7FZ91|SYC_CLOB1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187629801|sp|A5I7M8|SYC_CLOBH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148290927|emb|CAL85063.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929938|gb|ABS35438.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932977|gb|ABS38476.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] (465 aa)
Score = 688, Expect = 2.9e-70, Identities = 164/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E ++L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ +A EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +++I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFLTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKRANEEGSTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMEEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGARINVDERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISIIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGSPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDNLKERGIV 452
>gi|134045577|ref|YP_001097063.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C5] >gi|132663202|gb|ABO34848.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis C5] (476 aa)
Score = 687, Expect = 3.5e-70, Identities = 138/322 (42%), Positives = 210/322 (65%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI-GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNI 322
      +K+Y+ +++ ++E  L +K +KMYVCGPTVY+H H G+ R ++FD++ R  +GY V + N TDIDDKI+ +A E+   ELS +  + + + T+ + +++ +P+V++HI +I +I+K++  FAY + VYF+ K  YGK+SN L++L G + E + KK NP+DFALWK    W+ F GRPGWH ECS + +KYLG Q DIHGGG DL FPHHENE Q++A + KD  W+H G + +N +KMSKSL NF+ +D+ EY+  +R+FF Q Y +P+++T E++ + KN LE  N+I N+ I
 S:   2 LKVYNTLTRKEEEFKPLTEKEVKMYVCGPTVYDHTHFGHGRTYVSFDIIRRYLEHIGYTVNLVINFTDIDDKIIKRANEKGKNPQELSEQFINVFLNDMATLKVKPADI-YPKVTEHIPEIIAFIEKLIEKGFAYKTENGVYFEVKKFENYGKLSNINLEDLYSGVRIETSEKKKNPEDFALWKTAKPREPKWESPFGEGRPGWHIECSAMSSKYLGKQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSVAYSGKDWVNYWLHTGFVMVNGEKMSKSLGNFVTIEDISKEYDPEILRFFFIQRHYRSPIDYTAESMTHVKNNLEKIYNVIENIRI 327
>gi|168178810|ref|ZP_02613474.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182669931|gb|EDT81907.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (465 aa)
Score = 687, Expect = 4.4e-70, Identities = 164/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E ++L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ +A EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +++I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFLTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKRANEEGSTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMEEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGARINVDERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGSPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDNLKERGIV 452
>gi|195978850|ref|YP_002124094.1| cysteinyl-tRNA synthetase CysS [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975555|gb|ACG63081.1| cysteinyl-tRNA synthetase CysS [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (448 aa)
Score = 686, Expect = 4.5e-70, Identities = 151/433 (34%), Positives = 242/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL---IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ +E V + K + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ AKE +  +L+ +  + + K + + + K PRV D++ +I +I ++  +AY  GDVYF  K++ Y +++NK + +L G   + +  K NP DFALWK  G ++W  +S GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A +K A WMH G +N++N+KMSKSL NF+  DLL  + T+R+F   Y P+NFT + + +++    NL  K+ L  +  + +  F +  + ++FN N ++ + + K+  + + + E K F   + + GI+   D E +L+ + + + ++F+++D R L
 S:   3 IKIYDTMTRSLREFVPITDKVVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTVRRYFEYAGYTVNYISNFTDVDDKIIKAAKEAGLSPKQLADQFIAAFMEDTKALGVKPAT-KNPRVMDYMDEIIAFIAALIKKGYAYESAGDVYFRVAKASNYARLANKTIADLEAGASGRTDTETALKENPLDFALWKSAKPGEVSWTSPWSAGRPGWHIECSVMATELLGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTSKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFVTVHDLLKTVDGQTLRFFLATQHYRKPINFTEKAIHDAE-------VNLKYLKNTLQQPTVATADSSQLAAFVTAFKAAMNDDFNTANGITVLFDMAKW----INSGAYSEAVKSAFE---EMLAVFGIVFEAESLDTEIEQLIAERQEARANRDFAKADAIRDQL 429
>gi|171778429|ref|ZP_02919587.1| hypothetical protein STRINF_00438 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171282830|gb|EDT48254.1| hypothetical protein STRINF_00438 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (448 aa)
Score = 686, Expect = 4.6e-70, Identities = 155/433 (35%), Positives = 249/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNL-IELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ ++ V + + + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A  +   S +  + + +K + + + K PRV D++ +I +++ +V+ FAY +GDVYF  KS Y K++NK L++L VG   + +  K NP DFALWK  G ++W  + GRPGWH ECS +  LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + ++   N+ Y N F  L + + +  LE K++  + ++FN N ++ + + K+  + + N++++ K F    KIL + V +F++E ++   L+ K + + ++F+ +D R L
 S:   3 IKIYDTMTRSLRDFVPITENTVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYRGYKVNYISNFTDVDDKIIKGAAAAGMDTKAFSDKFIAAFMEDVKELGVEPAT-KNPRVIDYMDEIIAFVKDLVDKGFAYEANGDVYFRVAKSKNYAKLANKTLEDLEVGASGRVDGEGDIKENPLDFALWKAAKPGEVSWKSPWGQGRPGWHIECSVMATSILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFVTVHDMLKTVDGQVLRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAS---VNLKYLKNTFT--LPLGEAVDSAELEKFKADFEAAMDDDFNTANGITVVFDMAKW----INSGNYDQVTKDTF------AKILAVFGV-VFEEEVLDADIEALVEKRQEARANRDFATADAIRDQL 429
>gi|154249366|ref|YP_001410191.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|171769335|sp|A7HKV1|SYC_FERNB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|154153302|gb|ABS60534.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (470 aa)
Score = 686, Expect = 4.8e-70, Identities = 158/436 (36%), Positives = 243/436 (55%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF--KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE----------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKL 438
      I D +SK+  + +L+  +KMYVCGPTVYN++HIGN RP++ FD L R  +GY V + N TDIDDKI+N+AKE N+  ++ + +YF  + + + +N  PR +D +KDI  I+ ++  FAY + GDVYF  K  YGK+S K LD+L G + + N K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIHGGG DL FPHHE+E Q+ A+ K A+ WMH G + +  KMSKSL N + ++ + Y + V+ F   Y +P+ F+ E L ++  + +  LN F K  + K +E+  F  + L+++FN P +S + + +K + +  N E  K++ + +  +LG+  +  + +      ++N N+ ++ K F +DK R L+ K+
 S:   6 ITDTLSKSKVPLETLEPGVVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPMVVFDALRRFLEFVGYRVIMVQNFTDIDDKIINEAKEWNVDWKTVADTFIAEYFHDAQLLGVRAANYH-PRTTDFVKDIVEAIETMIKKDFAYPAENGDVYFSVRKLRDYGKLSGKNLDDLRAGARVDVNELKKDPLDFVLWKSAKPGEPTWDSPWCNGRPGWHIECSVMSQKLLGDMFDIHGGGEDLIFPHHEDEIAQSEALTGKPPAKYWMHNGMIIVRGDKMSKSLGNTFMVREAVRRYTKDGVKLFLLSKHYRSPMEFSDEILQDNMRAAQRVHNALNRFTEKYPYPLVPKIDEEMENFIDRFVEALSDDFNTPVALSILFDTVKELNKSMDEGNDERALKMYHLVKRIYGPVLGVFDSEIQKQQQVNSEQLDQLIQGIINLRNEYRKNKQFEIADKLRDALLNAKI 455
>gi|89893193|ref|YP_516680.1| hypothetical protein DSY0447 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109647493|ref|ZP_01371396.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89332641|dbj|BAE82236.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109640583|gb|EAT50138.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (477 aa)
Score = 686, Expect = 5.0e-70, Identities = 132/316 (41%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIA-VNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +++++ +S  +E  ++ + MY CGPTVYN+ H+GN R ++ FD++ R L GY+VTF+ N TDIDDKI+ + +EE  LEL+ Y +YF   +N+ +++ P+ +DHI ++  I+ +   AY VDGDVYF  K  YGK+S + L+++ G + E  +K NP DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q  ++ + AR WMH  L IN QKMSKSL NF  +++L +  +R++  T Y +PL+F ENL ++ LE +
 S:   3 LRLFNTMSHQKEEFKPREEGKVGMYTCGPTVYNYFHVGNGRMLVVFDMIRRYLLYKGYDVTFVQNFTDIDDKIIKRGQEEGRDPLELAQDYIGEYFKDAAALNLMPASIH-PKATDHIPEMIEIIKGLEEQGLAYAVDGDVYFAVDKLPAYGKLSGRTLEDMQAGARVEVGERKQNPMDFALWKNAKPGEPFWESPWGKGRPGWHIECSAMSLKYLGSGFDIHGGGGDLVFPHHENEIAQAEGYLHGETFARYWMHNAFLTINQQKMSKSLGNFFTVREILEHFPGEVIRFYLLGTHYRSPLDFDDENLQMAQKGLERL 320
>gi|169830402|ref|YP_001716384.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637246|gb|ACA58752.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (478 aa)
Score = 686, Expect = 5.7e-70, Identities = 129/311 (41%), Positives = 180/311 (57%)
 Q:  17 DKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNW-DLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL 327
      D  + +YVCGPT YN +H+GN R ++ FD + R FL GY V +I N TD+DDKI+N+++EE I  L++ Y +YF   +N+ +++ P+VSDHI +I  I I++  AY+ GDVYF  K  YG++S + LD+LL G + E  +K +P DFALWK  G W + + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+   + AR W+H G + I +KMSKSL N L ++L  Y  +R F   Y NPL++ E + S  + +  L + + L
 S:  18 DPGRVSIYVCGPTTYNFIHLGNARALVVFDTIRRYFLYKGYRVLYIQNFTDVDDKIINRSREEGIDPQTLAAKYVDEYFVDADALNVRRADVH-PKVSDHIPEIIALITMIIDRGLAYVAGGDVYFAVRKFGGYGRLSKRSLDDLLAGARVEVGEQKRDPLDFALWKAAKPGEPWWESPWGRGRPGWHIECSAMALKYLGTGFDIHGGGADLIFPHHENEIAQSEGATGEPFARYWIHNGFITIREEKMSKSLGNVFLVRELTRLYPPEALRLFLLSNHYRNPLDYDPEAMEASVRAVNRLKTCLGLLRESL 328
>gi|119485660|ref|ZP_01619935.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119456985|gb|EAW38112.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Lyngbya sp. PCC 8106] (481 aa)
Score = 685, Expect = 6.1e-70, Identities = 160/435 (36%), Positives = 252/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNL-------------IELTNNFNLPNIVSFIEEKIK----YSSILLRNKNFE----ELNKLHFNLSYLLTKILGI----------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ ++T + + L+ +++KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R  LGY V ++ N TDIDDKI+N+AK+EN   +S +  Y++ L+ +NI ++ +PR +D+I +I  IQ++  +AY  GDV++  K +YGK+S +K D+L G   S  +K + DFALWK + G  W  + GRPGWH ECS ++ + LG IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N + LAR WMH G + + +KMSKSL NF  + LL  +  +R F +Q Y PL+FT + + +++N     N   L+ + ++ EK  DK++L       I + ++FN P ++ + E K   +IL   E  ++ + + L  L ++LG+       L D E +L+ +  ++ KN++E D+ R L E
 S:   3 LKIYNTQTRTKETFIPLEPQHVKMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIFWDVVRRYLEWLGYTVQYVQNFTDIDDKILNRAKKENSSMEAVSERFIEAYYEDLRRLNIRDAD-AYPRATDNISEIYQLIQQLEKKGYAYASKGDVFYSVEKFPEYGKLSGRKQDQLQAGASGRVSGAEGEKKHSSDFALWKASKPGEPAWKSPWGEGRPGWHIECSAMVRQLLGATIDIHGGGGDLIFPHHENEIAQSEAANCEPLARFWMHNGFVTVGGEKMSKSLGNFTTIRQLLETVDPMVIRLFVFQAHYRKPLDFTPDAITSAEN-------GWNTLCEGLLFKSQHGEKLGWLDKNDLPPALHSEAVERFQIAMDDDFNTPGGLAVLFELAKELRTEGNILTHEGKTETPLPQIQQTWWTLVQ-LAEVLGLEVKPEDTSIPTASGLSDQEIEDLIQQRLAARKAKNYAEGDQIRDRLKE 464
>gi|153940395|ref|YP_001392856.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|187629802|sp|A7GJ96|SYC_CLOBL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|152936291|gb|ABS41789.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] (465 aa)
Score = 685, Expect = 6.3e-70, Identities = 164/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E ++L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ +A EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +++I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFLTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKRANEEGSTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMEEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGARINIDERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGNPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDNLKERGIV 452
>gi|75909922|ref|YP_324218.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|109894882|sp|Q3M6R3|SYC_ANAVT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|75703647|gb|ABA23323.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (486 aa)
Score = 685, Expect = 6.4e-70, Identities = 166/433 (38%), Positives = 248/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG-----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL--------SEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-ELTNNFN------------LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF----EELNKLHFNLSYLLTKILG---------IIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +++ + + +++  +KMY CG TVY++ H+G+ R I +D + R + G+ V +I N TDIDDKI+N+AKE+   E+S+ +  YF ++ +N+ ++ ++PRV++HI +I  IQ +   AY V GDVY+  +  YGK+S ++L+++ G   D +  KK +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS +I  LG IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N+ LAR W H G + +N QKMSKSL NFI ++LL      N  VR F Q Y PL+FT E + N++N + +    K L+  +Y EK   +S +I EL  F       L +  +E + +IL+     +EL + +N  L K+LG     +  L D +  L+ +  ++ KNFSESD+ R L
 S:   3 LTIYNTLTRRQEPLETVEPGKVKMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIVWDTIRRYLIWRGFEVKYIQNFTDIDDKILNRAKEQGSTMAEVSNRFIDAYFADIRRLNVLDAD-EYPRVTEHIPEIHQLIQILEEKGLAYAVGGDVYYRVERFPSYGKLSGRELEQMQAGASGRVDVEDSEPKKQHPFDFALWKAAKPGEPAWDSPWGQGRPGWHIECSAMIRSKLGATIDIHGGGGDLIFPHHENEIAQSEAAMNQPLARYWTHNGMVMVNGQKMSKSLGNFITIRELLDGVGSWKGDPVNPMAVRLFVLQAHYRKPLDFTEEAIANAENSWKTL-------KEGLLFGYQYGEKLGWGQESAIIPELATRFQELGDDDFNFSGGLAVLFELAKELRREGNILVHEGTTKTPSDELQR-QWNTLVTLGKVLGLEATPDDETLTQPGLSDTDIEALIEQRQAARKNKNFSESDRIRNEL 467
>gi|170754736|ref|YP_001783143.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169119948|gb|ACA43784.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (465 aa)
Score = 685, Expect = 6.5e-70, Identities = 164/439 (37%), Positives = 263/439 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFD------KSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL---FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+Y+ ++  +E ++L  +KMYVCGPTVYN HIGN R + FD + R   GY V FI N TDIDDK++ +A EE   EL  + +Y+   +NI + K PR ++ +++I ++ ++  +AY +DGDVYF T K N YGK+S + L+EL +G +  + +K +P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECSC+  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K A+ W+H  +N+NNQKMSKSL+NF A+++L +Y+ + +R F   Y  +NF+ E L ++K L+ + ++N ++ L + ++ ++ LE+    K  IE + ++FN + +S I + I+ + + ++ +EL K  +L  L  LGI+ +   ++E +L+ + K ++EKN++ +DK R L E+ ++
 S:   1 MKVYNTLTNKKEEFLTLVPGEVKMYVCGPTVYNFFHIGNARTFVVFDTIRRYLEYRGYKVKFIQNFTDIDDKMIKRANEEGSTVKELGDRFIKEYYKDADDLNIERAT-KNPRATEFMEEIIKFVSDLIEKGYAYEIDGDVYFSTKKFNSYGKLSGQNLEELQLGARINVDERKKDPMDFAIWKSQKPGEPAWESPWGMGRPGWHIECSCMAYNLLGETIDIHAGGSDLSFPHHENEIAQSEARTGKQFAKYWLHSAFVNVNNQKMSKSLNNFFTAREILEKYDADVLRMFMLSGHYRTQINFSMELLDSTKAALDRLYNSINNLENLLDEVKNEELRDEELEYKNELQKYKEKYIEKMDDDFNTADAISVIFDLIRDVNTNVTIESSKELVKYTLDLIRELGNPLGILQESTKASLEEEIEKLIEERQKARKEKNWALADKIRDNLKERGIV 452
>gi|167729705|emb|CAO80617.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Cloacamonas acidaminovorans] (469 aa)
Score = 685, Expect = 6.7e-70, Identities = 136/320 (42%), Positives = 195/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      M +Y+ ++ +E  +  + +Y CGPTVYN+ HIGN R I FDV+ R F  GY VT++ NITDIDDKI+ +A EENI  ++ Y  + D  + I   + P+ ++ + DI +I ++  +AY V+GDVYF T   YG +S KK +E L G + +N K +P DF LWK+  G  W+ + GRPGWHTEC + KYLG+ DIH GGIDL FPHHENE Q +A + K LA WMH G LN++ +KMSKSL NF A+D+L+EY+ ++R+FF  Y +P++F+ E + S+ + N+ +L
 S:   1 MLLYNTQTRKKEEFQPITPGKVGIYACGPTVYNYFHIGNARAFIFFDVVRRYFTYRGYEVTYVQNITDIDDKIIAQANEENISFTLVAEKYTRAFLDDTSALGIKPPTYQ-PKATEVMDDIIAFIAELEKKGYAYEVEGDVYFATENLPSYGCLSGKKTEEQLAGARVMENYNKRHPADFTLWKKGKPGEPVWESPWGKGRPGWHTECVVMSQKYLGETFDIHCGGIDLIFPHHENELAQAMAYSGKPLANYWMHNGFLNVDGEKMSKSLKNFFTARDILAEYDAESIRFFFLSKHYRSPIDFSRELMEESQRAVANLYSSL 321
>gi|167745717|ref|ZP_02417844.1| hypothetical protein ANACAC_00410 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167655029|gb|EDR99158.1| hypothetical protein ANACAC_00410 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (466 aa)
Score = 684, Expect = 7.6e-70, Identities = 162/439 (36%), Positives = 256/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD---KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL----IIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ +++ +E V +  + +YVCGPTVYN++HIGN RP+I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  E++ Y +  ++ +N+ + + P+ ++ I +  I ++  AY V+G VYF T  + YGK+S K +D+L G  K   K +P DF LWK  G + W  + GRPGWH ECS + KY+GD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N++ A WMH G LNI+NQKMSKS NF  +++ +Y  +R+F   Y NPLNF+  + ++KN L+ I+ +++ +      K E NLE +  L+   + ++FN + VS I E +K ++ ++ + +  KL  +  L +LGI   ++ D+E  ++ + + ++EK+F+ +D+ R L+EK ++
 S:   1 MKIYNTLTRKKEEFVPVHPGKVGIYVCGPTVYNYIHIGNARPMIIFDTVRRYFEYKGYDVNYVSNFTDVDDKIIKKANEEGVSATEIAERYIEECKKDMEGLNVKPATHQ-PKATEEIDGMIRMIGTLIEKGHAYEVNGTVYFKTRSFDGYGKLSKKNIDDLEAGHRDIKVRGEEGKQDPLDFVLWKPKKEGEIAWPSPWGEGRPGWHIECSEMSKKYIGDTIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEACNDECFANYWMHNGFLNIDNQKMSKSAGNFFTVREISEKYPLQVIRFFMLSAHYRNPLNFSDTLVESAKNGLDRILTAIDLVRDQADKPETAAGKEEEANLE-EARKLVGKFEEAMEDDFNTADAVSAIFELVKLANTTVKESSSDYAAKL-LEIMETLCGVLGIETKQEEDILDEEIERMIEERQQARKEKDFARADEIRDELLEKGII 453
>gi|167765721|ref|ZP_02437774.1| hypothetical protein CLOSS21_00209 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167712594|gb|EDS23173.1| hypothetical protein CLOSS21_00209 [Clostridium sp. SS2/1] (467 aa)
Score = 683, Expect = 1.1e-69, Identities = 163/439 (37%), Positives = 252/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD---KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKIY+ +++ +E V +  + MYVCGPTVYN++HIGN RP+I FD + R F  GY V ++ N TD+DDKI+ KA EE +  E++ Y +  ++ +NI + + PR ++ I +  IQ ++  AY VDG VYF T   YGK+S K +D+L G  K   K +P DF LWK  G + WD + GRPGWH ECS + KY+GD IDIH GG DL FPHHENE Q+ A N + A WMH G LNINN+KMSKS NF  +++ +Y  +R+F   Y PLNF+  + ++K L+ I+ +++ +   E+ +  E +  IE     + ++FN + VS I E ++ S+ +++ + +  K+  L L + +LGI    + D+E +L+ +  ++ K+F+ +D+ R L+E+ ++
 S:   1 MKIYNTLTRQKEEFVPVHPGKVGMYVCGPTVYNYIHIGNARPMIIFDTVRRYFEYKGYEVNYVSNFTDVDDKIIKKANEEGVTATEIAERYIKECKQDMEALNIKPATHQ-PRATEEIGGMIKMIQTLIKKGHAYEVDGTVYFKTRSFKDYGKLSKKNIDDLEAGHREIKVTGEEGKEDPLDFVLWKPKKEGEIAWDSPWGEGRPGWHIECSEMSKKYIGDTIDIHAGGEDLIFPHHENEIAQSEACNGEKFANYWMHNGFLNINNKKMSKSAGNFFTVREIGEKYPLQVIRFFMLSAHYRTPLNFSDTLVESAKTGLDRILTAIDLCREMSAKEETGSLSKEETEHFANIEVLVKKFEDAMEDDFNTADAVSAIFEIVRESNSTVKDFSADYAKKILKVLEDLCS-VLGIETTKEEEILDEEIEKLIEERQAARKNKDFARADEIRDQLLEQGIV 454
>gi|148322313|gb|EDK87563.1| cysteine--tRNA ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (473 aa)
Score = 681, Expect = 1.8e-69, Identities = 164/435 (37%), Positives = 253/435 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK-----YSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-----IHVNLFDDEAIELLNKWNK-LKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ ++  D+  L + + MYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R   GY VT++ N TD+DDK++NKA EN+  E++ Y  YF+  IN+  M P+ +++I ++  I+ +V+ +AY +GDVYF+ K + YG++S + +++L G + + N K + DFALWK +   +WD + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG+DL FPHHENE Q+    AR WMH G++NIN QKMSKS +FIL +D+L +  +R F  + Y P+ F+  L +K+ LE I  L  K    + + +NL       E +  + + +FN  + I E +K    + + K E +N+++ L ++ +LG+   + VN  + IEL+ + + ++EKN++ SDK R L+E
 S:   2 IKIYNTLTGHLDEFKPLKENEVSMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIFFDTVRRYLEYRGYKVTYVQNFTDVDDKMINKANIENVSIKEIAERYIKAYFEDTSKINLKEDGMIRPKATENINEMIEIIKSLVDKGYAYESNGDVYFEVKKYRDGYGELSKQNIEDLESGARIDVNEIKRDALDFALWKASKPNEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSRKYLGDSFDIHGGGLDLIFPHHENEMAQSKCGCGGTFARYWMHNGYININGQKMSKSSGSFILLRDILKHFEGRVIRLFVLGSHYRKPMEFSDTELNQTKSSLERIENTLKRIK-------ELDRENLKGTDDCQDLLATKKEMEAKFIEAMDEDFNTAQALGHIFELVKAVNKTLDEVNISEKGLEVINEVYSYLVMIIQDVLGVQLKLEVEVNNISADLIELILELRRNAREEKNWALSDKIRDRLLE 457
>gi|81176849|ref|ZP_00875826.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976397|gb|EAP40009.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Streptococcus suis 89/1591] (447 aa)
Score = 681, Expect = 2.0e-69, Identities = 152/433 (35%), Positives = 251/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNL-IELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ ++ V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY+VT+I N TD+DDKI+ A E +  ELS +  + + + + + + K PRV D++ +I +++Q +++ +AY  GDVYF  K+ Y +++NK L +L G   + E LK++ P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LG IDIHGGG DL+FPHH NE Q+   + A WMH  LNIN++KMSKSL NF+ A D+L + +  +R+F   Y PLN+T + + +++ L+  Y N +   ++  ++ LE  +   + ++FN N ++ I + K+  + + N++E K F   + ++ GI+  + D E  L+ +  + ++F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRDFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYRGYDVTYISNFTDVDDKIIKAANEAGMTTKELSDKFIAAFREDVAKLGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVQVLIDKGYAYEASGDVYFRVEKAENYARLANKTLSDLEAGASGRVEGEGQLKEH-PFDFALWKTAKPGEVSWESPWGAGRPGWHIECSVMATEILGATIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSECKTGQTFANYWMHNAMLNINDEKMSKSLGNFLTAHDMLEQIDGQVLRFFLSTQHYRRPLNYTEKAISDAEINLK---YLKNTYTQP--VQNSVDKSALELHLAAFEAAMDDDFNAANGITAIFDFAKW----INSGNYDETVKEAFG---KMLEVFGIVFEEEVLDSEIEALIAERQAARANRDFATADRIRDEL 428
>gi|47458983|ref|YP_015845.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|61216201|sp|Q6KIE2|SYC_MYCMO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|47458311|gb|AAT27634.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] (413 aa)
Score = 679, Expect = 3.3e-69, Identities = 184/417 (44%), Positives = 248/417 (59%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINK-YLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQ---KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK-YSSIL---LRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +YVCGPTVYN VHIGN++PI+TFD+ R  +   F+HN+TDIDDKI+ KA +EN ELE+S Y  Y +L  NI+ +  +V+D+I I YI +V   Y+ G VYFDTTK +YG ISN L++ L GD  N +KNNP DF LWK+T +G+ W  +S GRPGWHTECS LIN + DQIDIHGGGIDL FPH+ENENIQNIA++  LA+ W+HVGH+  N+KMSKSL+NFILA D + +Y +T R   TS+S P++  E ++ S ++ N Y +  +++L+I Q  + NE  +   + +L NF  I  I +IK ++S++   NK E  L F S         + ++L KW  K KNF SDK  L EKKL+
 S:   4 IYVCGPTVYNKVHIGNMKPIMTFDLFLRGANFIEKQYLFLHNLTDIDDKIIEKASKENKTELEISELYSDFYLKMLDEYNINKPDY-IEKVTDNINMIIEYIGLLVKKGSGYIKKGSVYFDTTKYPEYGSISNLNLNKTLDGDDDFKN-EKNNPHDFVLWKKTKVGITWKSPWSEGRPGWHTECSALINHIFKKDQIDIHGGGIDLIFPHNENENIQNIALHGLSLAKKWLHVGHIKWENEKMSKSLNNFILADDFIEKYGNDTFRTLILNTSFSTPISI-NEEILESNKKISN-KYQVTFNQANLLIMQSKKRQNEVETQKYLEKIAKLLENFEFSKINFEINLQIKLFNSVVDLDAANKLVECFKLLGFKFS-----------SQNVSQKDLDLFLKWKIEKTNKNFKISDKLFLELKEKKLV 413
>gi|45358623|ref|NP_988180.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis S2] >gi|61216204|sp|Q6LYD1|SYC_METMP Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|45047489|emb|CAF30616.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis S2] (476 aa)
Score = 679, Expect = 3.6e-69, Identities = 137/322 (42%), Positives = 214/322 (66%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNI 322
      +K+Y+ +++ ++E +L++K +KMYVCGPTVY++ H+G+ R ++FD++ R  +GY V + N TDIDDKI+ +A E+   E+S +  + D + T+ + +++ +P+V++HI +I +I+K++  FAY + VYF+ K  YGK+SN L++L+ G + E + KK N +DFALWK  G  W+ F +GRPGWH ECS + +KYLG+Q DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + KD  W+H G + +N +KMSKSL NF+  D+ EY+  +R+FF Q Y +P+++T E++ + KN LE  N+I N+ I
 S:   2 LKVYNTLTRCEEEFKTLNEKEVKMYVCGPTVYDNTHLGHGRTYVSFDIIRRYLEHMGYTVNLVINFTDIDDKIIKRAYEKEKDPKEISEQFIKVFLDDMATLKVKPADI-YPKVTEHISEIIAFIEKLIEKGFAYKTEDGVYFEVKKFKNYGKLSNINLEDLVSGARIETSEKKKNQKDFALWKTAKPGEPKWESPFGSGRPGWHIECSAMSSKYLGEQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSSAYSGKDWVNYWLHTGFVMVNGEKMSKSLGNFVTIGDISKEYSPEILRFFFIQRHYRSPIDYTAESMNHVKNNLEKIYNVIENIRI 327
>gi|34762389|ref|ZP_00143391.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27887971|gb|EAA25037.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (473 aa)
Score = 679, Expect = 3.8e-69, Identities = 160/435 (36%), Positives = 252/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS-------HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK-----YSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-----IHVNLFDDEAIELLNKWNK-LKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ ++  D+  L + + MYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R   GY VT++ N TD+DDK++NKA EN+  E++ Y  YF+  +N+  M P+ +++I ++  I+ +V+ +AY +GDVYF+ K + YG++S + +++L G +  N K +P DFALWK +   +WD + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG+DL FPHHENE Q+    AR WMH G++NIN +KMSKS +F+L +D+L +  +R F  + Y P+ F+  L +K+ LE I  L  K     +  Q+   E +  + + +FN  + +I E +K    + + K E +++++ L ++ +LG+   + VN  + IEL+ + + ++EKN++ SDK R L+E
 S:   2 IKIYNTLTGHLDEFKPLKENEVSMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIFFDTVRRYLEYRGYKVTYVQNFTDVDDKMINKANIENVSIKEIAERYIKAYFEDTSKLNLKEDGMIRPKATENINEMIEIIKSLVDKGYAYESNGDVYFEVNKYKDGYGELSKQNIEDLESGARINVNEVKKDPLDFALWKASKPNEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSKKYLGDSFDIHGGGLDLIFPHHENERAQSKCGCGGTFARYWMHNGYININGEKMSKSSGSFVLLRDILKYFEGRVIRLFVLGSHYRKPMEFSDAELNQTKSSLERIENTLKRIKELDRENIKGIDDCQELLATKKEIEAKFIEAMDEDFNTAQALGYIFELVKAVNKTLDEVNISKKGLEVIDEVYSYLVMIIQDVLGVKLKLEVEVNNISADLIELILELRRNAREEKNWALSDKIRDRLLE 457
>gi|188584813|ref|YP_001916358.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349500|gb|ACB83770.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (469 aa)
Score = 678, Expect = 4.3e-69, Identities = 156/439 (35%), Positives = 255/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE------------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELN-KLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+++ + K +E V  + + MYVCGPTVY++ H+GN R + FDV+ R   GY VT++ NITDI+DK++N+A E+ I  EL+ Y ++YFD + I I ++  P+ ++HI +I  IQ +++ +AY  GDVYFDT  + YGK+ + +EL+ G +  + +K NP DF LWK  G  WD F GRPGWH ECS + KYL  +DIH GG DL FPHHENE Q+ A  +D + WMHVG+L I+N+KMSKS+ NF+ +D  +Y+  +R F   Y +PLNFT E + +K+ L+ +  N K +L  +K E+ L  + +++E      + ++FN + ++ I  K + + N   L K ++L   +++G++   + +E + + + + +++K+F +D R L ++ ++
 S:   5 IKLFNTMKKKKEEFVPKQEGKVDMYVCGPTVYDYFHVGNARAFLIFDVVRRYLDYKGYQVTYVQNITDIEDKMINRANEDGITVAELAEKYTSEYFDDARAIGIKDAD-HHPKATEHIAEIIEIIQDLLDKGYAYRQGGDVYFDTAAFDDYGKLCRQDPEELVSGARVAVDDRKKNPADFVLWKSKKEGEPAWDSPFGQGRPGWHIECSAMSMKYLDTPLDIHAGGSDLVFPHHENEVAQSEAATGQDFCKYWMHVGYLEIDNRKMSKSMGNFLTVRDFRQKYDPRVLRLFLMSAHYRSPLNFTDELIEQAKSSLDRLDNFYNNLKFYL---EKSREQELTDKEQDIMEYLKQARTEFEAAMDDDFNTASALAVIFSLAKEINSYIGNGGENALVFKNTYDLLLEFDQVMGLLPETDEILPEEIEQKIQEREQARKQKDFQRADAIRDELRDRGII 456
>gi|24378673|ref|NP_720628.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] >gi|30316156|sp|Q8DWA9|SYC_STRMU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|24376535|gb|AAN57934.1|AE014867_6 putative cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] (447 aa)
Score = 677, Expect = 5.1e-69, Identities = 154/430 (35%), Positives = 246/430 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK---KNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL--IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +KIYD ++++ +E V + + + MYVCGPTVYN++H+GN R I FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A + +  LS +  + + + + + +  PRV D+++DI +++Q +V+ FAY  GDVYF  KS+ Y ++NK L+EL +G   + +  K +P DFALWK  G + WD + GRPGWH ECS +  LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +NI+N+KMSKSL NFI  D L  +  +R+FF  Y P NFT + + +++ L+  Y N ++   +++  + LE ++ + E  +FN N ++ + E K+  + + ++++ K F   + +I G++  + D E +L+ + K + ++F+++D R
 S:   2 IKIYDTLTRSLREFVPIHENTVNMYVCGPTVYNYIHVGNGRSAIAFDTIRRYFEYRGYTVNYISNFTDVDDKIIKAAAKAGMTTKALSDKFIAAFKEDVAALGVKPATEN-PRVIDYMQDIIDFVQILVDKGFAYESSGDVYFRVRKSDNYAALANKTLEELEIGASGRVDAESDCKEDPLDFALWKAAKEGEIAWDSPWGAGRPGWHIECSVMATTILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKKFANYWMHNGFVNIDNEKMSKSLGNFITVHDALKTMDGQVLRFFFATQHYRKPFNFTEKAIRDAEINLK---YLKNTYEQPFTATVDEAVFARFLEKFQAAMDE---DFNTANGITVVFELAKW----INSGHYDQTVKDKFA---EILQIFGVVFKEEVLDAEIEKLIEERQKARAARDFTKADAIR 425
>gi|146319578|ref|YP_001199290.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321776|ref|YP_001201487.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|145690384|gb|ABP90890.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145692582|gb|ABP93087.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] (447 aa)
Score = 676, Expect = 7.2e-69, Identities = 153/433 (35%), Positives = 249/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNL-IELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++++ ++ V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY+VT+I N TD+DDKI+ A E +  ELS +  + + + + + + K PRV D++ +I +++Q +++ +AY  GDVYF  K  Y +++NK L +L VG   + E LK++ P DFALWK  G ++W  + GRPGWH ECS + + LG IDIHGGG DL+FPHH NE Q+   + A WMH  LNIN++KMSKSL NF+ A D+L + +  +R+F   Y PLN+T + + +++ L+  Y N +   ++  ++ LE  +   + ++FN N ++ I + K+  + + N++E K F   + + GI+  + D E  L+ +  + ++F+ +D+ R L
 S:   2 IKIYDTMTRSLRDFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYRGYDVTYISNFTDVDDKIIKAANEAGMTTKELSDKFIAAFKEDVTKLGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVQVLIDKGYAYEAAGDVYFRVEKVENYARLANKTLSDLEVGASGRVEGEGQLKEH-PFDFALWKTAKSGEVSWGSPWGAGRPGWHIECSVMATEILGATIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSECKTGQTFANYWMHNAMLNINDEKMSKSLGNFLTAHDMLEQIDGQVLRFFLATQHYRRPLNYTEKAISDAEINLK---YLKNTYTQP--VQNSVDKSALELHLAAFEAAMDDDFNAANGITAIFDFAKW----INSGNYDETVKEAFG---KMLAVFGIVFEEEVLDSEIEALIAERQAARANRDFATADRIRDEL 428
>gi|14521604|ref|NP_127080.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus abyssi GE5] >gi|13878786|sp|Q9UYV2|SYC_PYRAB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|5458823|emb|CAB50310.1| cysS cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus abyssi GE5] (477 aa)
Score = 676, Expect = 7.4e-69, Identities = 162/433 (37%), Positives = 254/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL-------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKI----KYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD-----------EAIELLNKWNK-LKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +K+Y+ +++ +E+ L  ++MYVCGPTVY++ H+G+ R I FDV+ R   G+ V + N TDIDDKI+ +A+E   +L+ +  + + + + + +++ +PRV++HI DI +I+K+  +AY   VYF+ K  YGK+S K++EL G + E  K NP+DFALWK+  G  WD + GRPGWH ECS + +KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  + R W+H G + + +KMSKSL NF+ ++LL Y+  +R F Q Y +PL++T E L ++KN LE  N + N+ I  + + K++EK+    E K   + ++FN  + + E   KY IL +K E + +    +++++ GI   F+D      + IELL + K L++EK F +DK R+ L
 S:   3 IKVYNTLTRKKEELKPLRDGEVRMYVCGPTVYDYPHLGHARTYIAFDVIRRYLEHRGFTVLMVMNFTDIDDKIIKRAQETGEDPGKLAERFIKVFLEDMNALKVKPADI-YPRVTEHIDDIIEFIKKLKEKGYAYEGSDGVYFEVQKFKDYGKLSGVKIEELRKGARVEPGEGKKNPEDFALWKKAKPGEPKWDSPWGEGRPGWHIECSVMSSKYLGESFDIHGGGNDLIFPHHENEIAQSEACFGHEWVRYWLHTGFVMVKGEKMSKSLGNFVTVRELLQRYSPEVIRLFVLQKHYRSPLDYTEEGLQHAKNNLERLYNTLENIRIAMRNAELSYKWSEKDFEAYEAIREARKKFYDAMDDDFNTAEALKAVFEVSNAINKY--ILEVDKPKESILRKALEFFKVVSEVFGI-----FEDYFKEEKKGEEEKLIELLVEVRKQLRKEKRFDLADKIREEL 455
>gi|167629446|ref|YP_001679945.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167592186|gb|ABZ83934.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (481 aa)
Score = 676, Expect = 7.8e-69, Identities = 125/316 (39%), Positives = 194/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKD-LARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +++Y+ +S+ +KE + K  + MYVCGPT Y+++H+GN RP++ FD + R  +GY V +I N TDIDDKI+++AKE   + +++ + +Y+  K +N+ + + P+VS H+ +I  I +V  AY + GDVYF    YGK+S + L++L G + + N +K +P DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG DL FPHHENE Q+ A   +AR W+H G + +N +KMSKSL NF  +++L + + +R++  T Y +P++F  L ++ L+ +
 S:   3 LRVYNTLSR-EKETFVPHKAGRVGMYVCGPTTYDYIHLGNARPLVVFDTIRRYLEHVGYEVVYIQNFTDIDDKIIHRAKEIGEDPIAMAARFVEEYYRDAKALNVRPATIH-PKVSAHMAEIIAMIGVLVEKGHAYELGGDVYFSIPSFKDYGKLSGRSLEDLQAGARVDVNERKRHPMDFALWKGAKPGEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSRKYLGDAFDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSEACTGTSPMARYWLHNGFITVNQEKMSKSLGNFFTLREILKRFPGDVIRFYLLSTHYRSPIDFDDSKLEAAQKGLQRL 320
>gi|161528475|ref|YP_001582301.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosopumilus maritimus SCM1] >gi|160339776|gb|ABX12863.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosopumilus maritimus SCM1] (462 aa)
Score = 675, Expect = 1.0e-68, Identities = 166/435 (38%), Positives = 248/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINI-HTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNL------NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD---DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+ D +S ++E+  KK +K+Y+CG TVY+ HIG+ R II FDVL R  + G + FI N TD+DDKI+N+A+ EN   +S+ Y  YF   +N+ H +N +P+ ++HI+DI +I+K++ + AY+  VYF +K +YGK+S KK+DEL G + E + KNNP DFA+WK + +  WD + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ +   A+IWMHVG + I+ +KMSKS+ N  K +L + N +R F   YS P++++ E L  +  Q E  Y L   N K  I+E+ +  EFDK+  ++ + L   ++E + ++   K  ++ K F   + KILG+  + +  E  ++  K +QEK F E+D+ R L E
 S:   1 MKLQDTLSNAEQELDTSKK-VKIYLCGVTVYDESHIGHARTIIVFDVLRRYLEDKGIEIEFIQNFTDVDDKIINRAQAENTSAEAISTKYIENYFKDFDGLNVKHATN--YPKATEHIEDIIKFIEKLIEKEIAYVSKNGVYFAVSKFPEYGKLSKKKIDELESGARIEVDEAKNNPLDFAVWKFSDVEPLWDSPWGKGRPGWHIECSAMSTKYLGENFDIHGGGRDLIFPHHENEIAQSESFTGNQFAKIWMHVGMVTIDGEKMSKSIGNIKSIKHVLENWGPNIIRLFCLSGHYSKPIDYSEELLKENLTKWRQAETCYYELIHANSENSEKVGSIVEKLGS----EFDKALEDDVNTHLALSAFFQLVKEANRLAAEEKLGKEDAKIIKTEF---LRMLKILGLNIPEMTEGMKQEIDTMIENREKFRQEKQFQEADQIRDKLNE 438
>gi|194468084|ref|ZP_03074070.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194452937|gb|EDX41835.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] (470 aa)
Score = 674, Expect = 1.3e-68, Identities = 161/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNL-KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLR--NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAI-ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++ A E+ I  +L+ Y  + +  INI + + PR +++I +I ++Q ++  +AY DGDVY+  K N YG++S + LD+L VG   S D + KK +P DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + KYLG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A  +  R WMH G + I +N+KMSKSL NFI  +++ E +  +R+F  T Y P+ ++ NL ++N L +I   F +  EQ +E ++    +F  + + ++ N+ N ++ + E +KY+++ + N N  + +  L L++ I G+   N +DE I +L+ + N ++ K+F+ SD+ R L ++ ++
 S:   2 LTIYNTLTRKKEEFKPLHPGVVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTVRRYLEFKGYKVNYVSNFTDVDDKMIKAAAEQGITVPQLAEKYINAFMEDTAAINIEPATLH-PRATENITEIIKFVQGLIEKGYAYPKDGDVYYRARKFNHYGQLSGQSLDDLEVGASEHVSADEVNKKEDPLDFALWKAAKPGEISWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGKTIDIHAGGQDLEFPHHENEIAQSEAETGQKFVRYWMHNGFVTIGKDNEKMSKSLHNFITVHEIIKEVDPQVLRFFMATTQYRRPIQYSQANLTAAQNNLNHI---QTAFDNLTYREQDADEGDVQGVTDRLEQFHHQFITAMDDDINVQNGIATVYELVKYANVYAQQDNVNLGAIQAIKKELVELMS-IFGVKLEASDNQINDEKIKQLIEERNVARKNKDFARSDEIRDNLKKQGII 457
>gi|108764055|ref|YP_630849.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|108467935|gb|ABF93120.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Myxococcus xanthus DK 1622] (504 aa)
Score = 672, Expect = 2.4e-68, Identities = 123/294 (41%), Positives = 180/294 (61%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE 314
      + +YVCGPTVY+++HIGN R  +FDV+ R   G V ++ N TD+DDKI+ A E   +EL++ Y  + + + +++  +  PRVSDH+ +I  IQK+V+  AY  GDVYF +  Y K+S + LDEL VG++ +  +K P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGG +DL FPHHENE Q+ + N  AR WMH G L++  KMSKSL N + +D L++ +  +R+FF T Y +PL+F+ + L +++ ++E
 S:  42 VGVYVCGPTVYSYIHIGNARTFTSFDVVVRYLRHRGLKVRYVRNFTDVDDKIIKAAAETGEAPVELAARYVEIFREDTRALHLLEPDFS-PRVSDHLPEIIAIIQKLVDKGHAYASQGDVYFSVSSDEDYAKLSKRNLDELCVGERVQPGEQKREPLDFALWKAAKPGEPAWESPWGPGRPGWHIECSAMSAKYLGETFDIHGGALDLIFPHHENEIAQSESANGVTFARYWMHCGFLDLEGAKMSKSLGNVVRLRDALTKVDPEALRFFFLATHYRHPLSFSDKALADAETRME 335
>gi|148543540|ref|YP_001270910.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152946|ref|YP_001841287.1| cysteinyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|189082068|sp|A5VI99|SYC_LACRF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148530574|gb|ABQ82573.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224290|dbj|BAG24807.1| cysteinyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] (470 aa)
Score = 671, Expect = 2.7e-68, Identities = 160/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNL-KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE--ELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAI-ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++ A E+ I  +L+ Y  + +  INI + + PR +++I +I ++Q ++  +AY DGDVY+  K N YG++S + LD+L VG   S D + KK +P DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + KYLG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A  +  R WMH G + I +N+KMSKSL NFI  +++ E +  +R+F  T Y P+ ++ NL +++N L +I   F +  EQ +E ++    +F  + + ++ N+ N ++ + E +KY+++ + N   + +  L L++ I G+   N +DE I +L+ + N ++ K+F+ SD+ R L ++ ++
 S:   2 LTIYNTLTRKKEEFKPLHPGVVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTVRRYLEFKGYKVNYVSNFTDVDDKMIKAAAEQGITVPQLAEKYINAFMEDTAAINIEPATLH-PRATENITEIIKFVQGLIEKGYAYPKDGDVYYRARKFNHYGQLSGQSLDDLEVGASEHVSADEVNKKEDPLDFALWKAAKPGEISWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGKTIDIHAGGQDLEFPHHENEIAQSEAETGQKFVRYWMHNGFVTIGKDNEKMSKSLHNFITVHEIIKEVDPQVLRFFMATTQYRRPIQYSQANLTDAQNNLNHI---QTAFDNLTYREQDADEGDVQEVTDRLEQFHHQFITAMDDDINVQNGIATVYELVKYANVYAQQDNVSLGAIQAIKKELVELMS-IFGVKLEASDNQINDEKIKQLIEERNIARKNKDFARSDEIRDNLKKQGII 457
>gi|51894254|ref|YP_076945.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|61216176|sp|Q67JP9|SYC_SYMTH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|51857943|dbj|BAD42101.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (471 aa)
Score = 671, Expect = 3.0e-68, Identities = 157/433 (36%), Positives = 238/433 (54%)
 Q:   1 MKIY-DFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDG-DVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG--DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT-----------NNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL----FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++IY D  K + V L+  ++ Y CGPTVY++ HIGN R + FD + R   GY VTF+ N TDIDD+++ +A+E I  EL+   YF   + + +++ PR + I +  IQ++++  AY+V+G DVYF T S YGK+S+K L+EL+ G ++ + + +K +P DFALWK  G  W  + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ AV K AR WMH HL I+ KMSKS+ NF  +D+L Y+  VR F   Y  L+F+ + + +++ LE +YN   HL    E  E +++ L EL+      ++FN  ++ I + + + ++    +  L  L +LG++     D E  L+  + ++ +NF+E+D+ R L
 S:   3 IRIYNDLTRKKEDFVPLEPGKVRFYNCGPTVYDYFHIGNARNFVVFDTVRRYLEYRGYQVTFVQNFTDIDDRMIKRARERGITVSELAEEMIQAYFADAGALGVRPADVH-PRATALIDEQIAMIQQLIDKGHAYVVEGGDVYFRVTTSPDYGKLSHKNLEELVAGASERVDPDDRKEHPFDFALWKGQKPGEPAWPAPWGPGRPGWHIECSAMARKYLGDTIDIHAGGEDLTFPHHENEIAQSEAVTGKPFARYWMHNAHLMIDGAKMSKSVGNFFTVRDILKRYDGEVVRMFLLSAHYRTQLSFSDQLMEDTRRALER-LYNTVANLEHLAKTAPRAEMTAE-EQAVLAELSQARERFVAAMDDDFNTAEGLAVIFDLSRELNSRVKPGASAAFAEGGLALLRELAGVLGLLERKAQPQELDAEIEALIAARQEARKARNFAEADRIRDQL 452
>gi|158521678|ref|YP_001529548.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158510504|gb|ABW67471.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (479 aa)
Score = 670, Expect = 3.3e-68, Identities = 123/316 (38%), Positives = 194/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ ++ K + V ++  + MYVCGPTVY  HIG+ R ++ FDV+ R   GY+VT++ N TD+DDKI+++A EE   +++ Y +++ + + + + ++ P+ ++HI DI  IQ +VN  AY  GDV+F    YGK+S +KLD++ G + E + +K NP DF LWK  G +W+ + GRPGWH EC+ + ++YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  ++ AR W+H G + IN +KMSKSL+NF + ++L Y+ TVR F  + Y +P++F+ ++ +  L+ +
 S:   3 LSIYNVLTGKKELFVPVNPGKVGMYVCGPTVYGPCHIGHARSVVVFDVIARYLRVAGYDVTYVRNFTDVDDKIIHRAAEEGKTSEQIAEKYIAEFYRDMDALFVQRATVE-PKATEHIDDILAVIQILVNKGVAYEAGGDVFFSVEAFPGYGKLSGRKLDQMEAGARIEVDKRKRNPFDFVLWKAEKPGEPSWESPWGRGRPGWHIECTAMSSRYLGQTFDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEAAFGREFARFWVHNGFVQINQEKMSKSLNNFKMINEILEAYHPETVRLFLLSSHYRSPIDFSDTSMAEAGAGLDKL 319
>gi|77745319|gb|ABB02560.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri] (470 aa)
Score = 670, Expect = 3.4e-68, Identities = 161/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNL-KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL--------EFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE--ELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAI-ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++ A E+ I  +L+ Y  + +  INI + + PR +++I +I ++Q +V  +AY DGDVY+ + K N YG++S + LD+L VG   S D + KK +P DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS + KYLG IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A  +  R WMH G + I +N+KMSKSL NFI  +++ E +  +R+F  T Y P+ ++ NL +++N L +I   F +  EQ +E ++    +F  + + ++ N+ N ++ + E +KY+++   N   + +  L L++ I G+   N +DE I +L+ + N ++ K+F+ SD+ R L ++ ++
 S:   2 LTIYNTLTRKKEEFKPLHPGVVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTVRRYLEFKGYKVNYVSNFTDVDDKMIKAAAEQGITVPQLAEKYINAFMEDTAAINIEPATLH-PRATENITEIIKFVQGLVEKGYAYPKDGDVYYRSRKFNHYGQLSGQSLDDLEVGASEHVSADEVNKKEDPLDFALWKAAKPGEISWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGKTIDIHAGGQDLEFPHHENEIAQSEAETGQKFVRYWMHNGFVTIGKDNEKMSKSLHNFITVHEIIKEVDPQVLRFFMATTQYRRPIQYSQANLTDAQNNLNHIQI---AFDNLTYREQDADEGDVQEVTDRLEQFHHQFITAMDDDINVQNGIATVYELVKYANVYAHQDNVSLGAIQAIKKELVELMS-IFGVKLEASDNQINDEKIKQLIEERNIARKNKDFARSDEIRHNLKKQGII 457
>gi|154684612|ref|YP_001419773.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|187629789|sp|A7Z0L6|SYC_BACA2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|154350463|gb|ABS72542.1| CysS [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (466 aa)
Score = 670, Expect = 3.6e-68, Identities = 155/431 (35%), Positives = 253/431 (58%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLN---IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-EELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      K + V L++ +KMYVCGPTVYN++HIGN RP I +D +    GY+V ++ N TD+DDK++ A E    +S +  YF+ + +  +++ PRV +++ I ++ +++  +AY +GDVYF T   YGK+S + +DEL G +   KK + DFALWK  G ++WD + GRPGWH ECS ++ KYLGD+IDIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K A+ W+H G++NI+N+KMSKSL NF+L D++ +Y+  +R+F   Y +P+N++ E L +K  N+L+  NLN  I ++L  +   +E ++  E + ++FN N +S  + K ++ ++ N + + K  ++  + +LG+   L D+E EL+ K N+ ++ ++F+ SD+ R L  ++
 S:  12 KKETFVPLEEGKVKMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIVYDTVRNYLEYKGYDVQYVSNFTDVDDKLIKAANELGEDVPTVSERFIKAYFEDVGALGCRKADLH-PRVMENMDAIIEFVSELIKKGYAYESEGDVYFKTRAFEGYGKLSQQSIDELRSGARIRVGEKKEDALDFALWKAAKDGEISWDSPWGKGRPGWHIECSAMVKKYLGDEIDIHAGGQDLTFPHHENEIAQSEALTGKTFAKYWLHNGYINIDNEKMSKSLGNFVLVHDIIKQYDPQLLRFFMLSVHYRHPINYSEELLEKTKNAFNRLKTAYSNLNHRLISSTNLTDNDEEWLAKIEEHRTAFEEAMDDDFNTANAISVWFDLAKVANYYMQEDNTADHVIKAFISMFDRIGSVLGLTLGEEELVDEEIEELIEKRNEARRNRDFALSDQIRDQLKSMNII 452
>gi|14590527|ref|NP_142595.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus horikoshii OT3] >gi|6831682|sp|O58370|SYC_PYRHO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|3257043|dbj|BAA29726.1| 476aa long hypothetical cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus horikoshii OT3] (476 aa)
Score = 670, Expect = 3.6e-68, Identities = 132/339 (38%), Positives = 210/339 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLE 339
      ++IY+ ++K +E  +++ ++MYVCGPTVY++ H+G+ R I FDV+ R   GY+V + N TDIDDKI+ +AKE   +L+ +  + + +K + + +++ +PRV++HI+DI +I+++  +AY   VYF+ K +YGK+S KL+EL G + E  K NP+DFALWK+  G  W+ + GRPGWH ECS + +KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  +  W+H G + + +KMSKSL NF+ ++LL Y+  +R+F Q Y +PL+++ E L ++KN LE  N + N+ I  + +  ++E + +
 S:   3 LRIYNTLTKQKEEFKPINEGEVRMYVCGPTVYDYPHLGHARTYIAFDVIRRYLEHKGYSVLMVMNFTDIDDKIIRRAKETGEDPAKLAEKFIKVFLEDMKALKVKPADI-YPRVTEHIEDIIQFIERLKEKGYAYEGSDGVYFEVQKFKEYGKLSGVKLEELRKGARVEPGEGKKNPEDFALWKKAKPGEPKWESPWGEGRPGWHIECSVMSSKYLGESFDIHGGGNDLIFPHHENEIAQSEACFGHEWVHYWLHTGFVMVKGEKMSKSLGNFVTVRELLQRYSPEVIRFFVLQKHYRSPLDYSEEGLQHAKNNLERLYNTLENIRIAMENAELAYTWDENDFK 345
>gi|76799247|ref|ZP_00781419.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|76585400|gb|EAO61986.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] (320 aa)
Score = 670, Expect = 4.0e-68, Identities = 129/313 (41%), Positives = 198/313 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE---DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL 313
      +KIYD ++++ ++ + L++ + MYVCGPTVYN++HIGN R ++ FD + R F  GY V +I N TD+DDKI+ A E +   S + + + + + + + + K PRV D++ +I ++++ +V+ +FAY +GDVYF +KS+ Y K++NK L++L +G    +  K NP DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + + LGD IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  K A WMH G +N++N+KMSKSL NFI  D+L  +  +R+F   Y P+NFT + + +++ L
 S:   2 IKIYDTMTRSLQDFIPLNEGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSVVAFDTIRRYFEYCGYQVNYISNFTDVDDKIIKGAAEAGMDTKSFSDKFISAFMEDVAALGVKPAT-KNPRVIDYMDEIIDFVKVLVDKEFAYEANGDVYFRVSKSHHYAKLANKTLEDLEIGASGRVDGEGEIKENPLDFALWKSAKSGEVSWESPWGKGRPGWHIECSVMATEILGDTIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGKTFANYWMHNGFVNVDNEKMSKSLGNFITVHDMLKSVDGQVIRFFLATQQYRKPVNFTEKAVHDAEVNL 318
>gi|28377486|ref|NP_784378.1| cysteine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|38258341|sp|Q88YX9|SYC_LACPL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|28270318|emb|CAD63219.1| cysteine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (470 aa)
Score = 669, Expect = 4.8e-68, Identities = 145/410 (35%), Positives = 240/410 (58%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-------NFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-LTKILGII----HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +KMYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDK++ +A E++   ++ +  + +  +NI + + PR S++I +I ++Q ++  +AY  GDVY+  K +YG++S++++D+L VG    E+ +K +P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A W+H G + + +N+KMSKSL NF+  D++  +  +R+F  T Y P+ +T NL  N+ ++L N  NL F+  ++  N +  +   +TN    +FN+ N V+ + E K +++    ++  +  + + LT + G+   + L DD  L+++  ++ K+F+++D+ R
 S:  23 VKMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYCGYHVDYVSNFTDVDDKLIKRAAEDHTTVPAVADRFIKAFMEDTTAVNIEPATVH-PRASENIPEIIAFVQALIEKGYAYESAGDVYYRARKFKKYGQLSDQRIDDLEVGASQHTADEETDRKEDPIDFALWKAAKPGEISWESPWGAGRPGWHIECSVMSTKYLGDTFDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKTFANYWLHNGFVTVGDDNEKMSKSLGNFVTVHDIIKTVDPQVLRFFMATTQYRRPIQYTQANLDEAANNLDKLRNAYRNLT-FR----LQDATNGTDTAVAEQLQTLITNFGTAMDDDFNVQNGVAAVYELAKLANVYAAKATVQKETLIALQKALVQLTGVFGVTFETANATLADDAIQALIDEREAARKAKDFAKADQIR 448
>gi|118578479|ref|YP_899729.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|171704442|sp|A1AK01|SYC_PELPD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|118501189|gb|ABK97671.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (493 aa)
Score = 668, Expect = 5.7e-68, Identities = 127/316 (40%), Positives = 192/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ ++ + D V L   MYVCG TVY++ HIG+ R + FDV+ R   GY VT++ N TDIDDKI+N+A +E +  +S Y  +  + + +  ++ P+ +DH+ I + I+ ++  AY DGDVY+    Y ++S + L+++L G + E + +K NP DFALWK + G +WD + GRPGWH ECS + +YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N   R WMH G +NIN++KMSKSL NF  +++L +Y+ T+R+F   Y +P++F+ +NL +++ LE I
 S:   3 LRIYNTLTGEKDTFVPLHPGKAGMYVCGVTVYDYCHIGHARANVVFDVIYRYLGYSGYAVTYVRNFTDIDDKIINRANQEGVDYTTISERYIEAFNQDMARLGLAKPTVE-PKATDHMGGIISVIETLIAKGHAYESDGDVYYAVESFPSYLRLSGRNLEDMLAGARVEVDDRKRNPMDFALWKGSKPGEPSWDSPWGAGRPGWHIECSAMSMEYLGKTFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEAANGCQFVRYWMHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIREVLEQYDPETLRFFILSAHYRSPIDFSDQNLNDAQAGLERI 319
>gi|187605165|ref|ZP_02991366.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187482734|gb|EDU20737.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] (465 aa)
Score = 668, Expect = 6.0e-68, Identities = 160/438 (36%), Positives = 252/438 (57%)
 Q:   1 MKIYD-FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKN-------QLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKL 438
      +++Y+  +K + V +  + MYVCGPTVYN++H+GN RP I FD + R   GY V ++ N TD+DDKI+ A E    L++ Y  Y   +N+ +++ PRV+D +++I +I+++  FAY +GDVYF T K  YGK+S + +++L G + +  KK +P DF LWK    +WD + GRPGWH ECS + K+LG IDIH GG DLKFPHHENE Q+ A N+  A W+H G +NI N+KMSKSL NF+L + L E +  +R+F   Y +P+N++ E + + N     +NI Y L++ + L  + E+ LE K++ IE + ++ N N V+ + + + ++I + + +  L  LS  LT +LG+    L D E +L+ + N + +NF+ +D+ R LL E+ +
 S:   2 IQLYNSLTNKKEPFVPIVPGKVSMYVCGPTVYNYIHVGNARPAIAFDTVRRYLTYRGYEVKYVLNFTDVDDKIIRTANELGEDTETLTNRYIEAYLADTGALNVQPADVH-PRVTDTMEEIIEFIRQLETEGFAYESEGDVYFRTKKFETYGKLSQQSIEDLRAGSRVDVGEKKEDPLDFVLWKAAKPDEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMAKKHLGTTIDIHAGGHDLKFPHHENEIAQSEACNHAKFANYWLHNGFINIENEKMSKSLGNFLLVHEALKEVDPMVLRFFMLSVHYRHPINYSRELIEQAANGWSRIKEAYQNIEYRLSV-TAGLGEASESMERKLESIKASFIESMDDDINTANAVTVLFDLAREANIYAKADHVAKAT-LEQVLSLFDELTGVLGLTLAEEKELLDAEIDQLIQERNDARAARNFARADEIRDLLKEQNI 451
>gi|18977396|ref|NP_578753.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus furiosus DSM 3638] >gi|18893083|gb|AAL81148.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrococcus furiosus DSM 3638] (483 aa)
Score = 667, Expect = 7.8e-68, Identities = 138/346 (39%), Positives = 205/346 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL-NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI 346
      +K+Y+ ++K +E  L + +KMYVCGPTVY++ H+G+ R I FDV+ R   GY V + N TDIDDKI+ +A+E   EL+ +  + + ++ + + +++ +PRV+DHI DI +I K+  +AY   +YF+ K +YGK+S K+++L G + E  K NP+DFALWK+  G  WD + GRPGWH ECS + +KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  + + W+H G + + +KMSKSL NF+ ++LL Y  +R+F Q Y +PL +T E L ++KN L+ +  L NI +  E Y  LEF  +I
 S:   8 LKVYNTLTKQKEEFKPLREGEVKMYVCGPTVYDYPHLGHARTYIAFDVIRRYLEHKGYTVLMVMNFTDIDDKIIKRARETGEDPKELAERFIKIFLEDMEALKVKPADI-YPRVTDHIDDIIEFIGKLKEKGYAYEGSDGIYFEVKKFPEYGKLSGVKIEDLQKGARVEPGEGKKNPEDFALWKKAKPGEPKWDSPWGEGRPGWHIECSVMSSKYLGESFDIHGGGNDLIFPHHENEIAQSEACFGHEWVKYWLHTGFVMVKGEKMSKSLGNFVTIRELLKRYEPEVIRFFVLQKHYRSPLEYTEEGLQHAKNNLQRLYNTLENIRVALRNAEISYTWGELEFKTYEII 355
>gi|30316338|sp|Q8U227|SYC_PYRFU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (477 aa)
Score = 667, Expect = 9.3e-68, Identities = 138/346 (39%), Positives = 205/346 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL-NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI 346
      +K+Y+ ++K +E  L + +KMYVCGPTVY++ H+G+ R I FDV+ R   GY V + N TDIDDKI+ +A+E   EL+ +  + + ++ + + +++ +PRV+DHI DI +I K+  +AY   +YF+ K +YGK+S K+++L G + E  K NP+DFALWK+  G  WD + GRPGWH ECS + +KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  + + W+H G + + +KMSKSL NF+ ++LL Y  +R+F Q Y +PL +T E L ++KN L+ +  L NI +  E Y  LEF  +I
 S:   2 LKVYNTLTKQKEEFKPLREGEVKMYVCGPTVYDYPHLGHARTYIAFDVIRRYLEHKGYTVLMVMNFTDIDDKIIKRARETGEDPKELAERFIKIFLEDMEALKVKPADI-YPRVTDHIDDIIEFIGKLKEKGYAYEGSDGIYFEVKKFPEYGKLSGVKIEDLQKGARVEPGEGKKNPEDFALWKKAKPGEPKWDSPWGEGRPGWHIECSVMSSKYLGESFDIHGGGNDLIFPHHENEIAQSEACFGHEWVKYWLHTGFVMVKGEKMSKSLGNFVTIRELLKRYEPEVIRFFVLQKHYRSPLEYTEEGLQHAKNNLQRLYNTLENIRVALRNAEISYTWGELEFKTYEII 349
>gi|170079458|ref|YP_001736096.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169887127|gb|ACB00841.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] (472 aa)
Score = 666, Expect = 1.1e-67, Identities = 153/424 (36%), Positives = 234/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG-----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN--LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE----LNKLHFNLSYLLTKILGII------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      L+  ++MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R   GY V +I N TDIDDKI+N+A+ E   ++ +  YF+ ++ ++I ++ ++PR + + I+ I +  FAY  GDVY+  K + YGK+S +KLD++ G   ++ D KK++P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS ++  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  + LA+ W+H G + + +KMSKSL NFI ++LL +Y+  VR F Q Y+ PL+FT E L +  E +  L   HL    +K +   +++  NF+ L +  +E K +IL+   ++  L L  L  L ILG +     L D E +L+ +  + KN++E D+ R LL EK ++
 S:  19 LEANLVRMYCCGITVYDYCHLGHARTCLIWDVVRRYLQWSGYEVHYIQNFTDIDDKILNRARAEKSSMGAIAEKFIEAYFEDMEALHIQPAD-EYPRATHSLDGIQKLIHDLEQRGFAYASQGDVYYAVRKFDGYGKLSGRKLDDMQAGASGRVNEDPDAPKKHDPFDFALWKAAKAGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMVRDRLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGQPLAKYWLHNGMVKVEGEKMSKSLGNFITIRELLKKYDPMAVRLFILQAHYTKPLDFTDEALTAATKGWETLNDALLFGAEHLDTNNITADKGILAKFKAIVDNDLNFSGGLAILFELAKELKKEKNILVHEGKLQQNPQILASLWLTLKE-LADILGFVPETKQQAAGLTDAEIEDLIQQRKDARANKNYAEGDRLRDLLAEKGIV 458
>gi|42523767|ref|NP_969147.1| hypothetical protein Bd2317 [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|61216207|sp|Q6MKR7|SYC_BDEBA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|39575974|emb|CAE80140.1| cysS [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (482 aa)
Score = 666, Expect = 1.2e-67, Identities = 131/330 (39%), Positives = 188/330 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIE 330
      +KI++ SK ++ + L  +KMYVCGPTVYN +H+GN R + F+++   LGY VT+ N TD+DDKI+N+A E +  ELS Y +Y   ++ +  +M P+V++H+ DI + ++ +V+ K AY  GDV +    YGK+S + D+LL G + E + KK NP DFALWK  G ++W  + GRPGWH ECS +I  GDQIDIHGGG+DL FPHHENE Q+   K  + WMH  LN  QKMSKSL N + ++ L YN  +W   Y  +F E + +  L +  L++ +S+L E
 S:   2 LKIHNSQSKQLEDFTPLTPGQVKMYVCGPTVYNFLHVGNFRGPVVFNMVRNWLEHLGYKVTYALNFTDVDDKIINRANELGMSPTELSEKYIAEYKKDFASLGLRPHDMN-PKVTEHMDDIRSMVESLVSQKKAYEAQGDVLYSIESFKDYGKLSGRNTDDLLAGARVEVDEKKRNPMDFALWKAAKPGEVSWPSPWGPGRPGWHIECSAMIKNLFGDQIDIHGGGMDLIFPHHENEIAQSEGCTGKAFVKYWMHNNMLNFGGQKMSKSLGNIVTMREFLEMYNAEIYKWMILSAHYRTLSDFGDEAVERAVGGLSRVYSALSMAESYLTPE 332
>gi|160933144|ref|ZP_02080533.1| hypothetical protein CLOLEP_01987 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156868218|gb|EDO61590.1| hypothetical protein CLOLEP_01987 [Clostridium leptum DSM 753] (470 aa)
Score = 665, Expect = 1.3e-67, Identities = 157/439 (35%), Positives = 248/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTT----------ENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIK--YSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-----NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MKI++ +++ +E V +   K+Y CGPTVYN +HIGN RP+ FD+L R   G VTF+ N TDIDDKI+ KA EE  L ++ Y +Y  + +NI + + PR ++ ++ I  I +V  +AY + GDVYF T K + YGK+S++ L+EL G +   K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS +  YLGD IDIH GG DL FPHHENE Q+  N  A WMH G++N++N+KMSKSL+NF  +++ E+  +R+  + Y +P+N++      E L  + LE ++ N  +   E K  K LE ++  E + ++ N + ++ + E K  +++    +E+ +  L  L +LG+++V   + D+E  L+ + + ++ KN++E+D+ R L + ++
 S:   1 MKIFNTLTRQKEEFVPIAPGEAKIYACGPTVYNFIHIGNARPMCVFDILRRYLEYRGMKVTFVQNFTDIDDKIIRKANEEKTDYLTVAERYIQEYKTDARGLNIREATVH-PRATETMEQIIEIISDLVKKGYAYPAENGDVYFRTLKFSGYGKLSHQPLEELEAGARIGVGESKEDPMDFALWKAAKPGEPYWDSPWGKGRPGWHIECSAMARTYLGDTIDIHCGGQDLIFPHHENEIAQSECCNGVPFAHYWMHNGYINVDNRKMSKSLNNFFTVREVAKEFGYEPIRYLMVASHYRSPINYSVDLLKQCTAALERLYTCRENLEFVVSNAKPGREARDEEIK---KRLEEYQNRFCEAMDDDLNTADAIAVLFELAKDINTNLSTATNPHKEIAEEALTLFNSLADVLGLLYVKKDTKDSLDEEIENLIQRRVEARKNKNWAEADRIRDELSARHVV 456
>gi|157329892|emb|CAO42791.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (513 aa)
Score = 665, Expect = 1.3e-67, Identities = 131/306 (42%), Positives = 188/306 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV---SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL 306
      +++Y+ +++ KE+  +D K + MYVCG T Y+ H+G+ R + FDVL R  LGY VT++ N TD+DDKI+ +A E   L LSS + +Y D + +  T  + PRVSDH+ I++ I +I+NN AY++DGDVYF  KS YG++S +KL++  G++  + +K NP DFALWK    +WD + GRPGWH ECS +  YL + DIHGGGIDL FPHHENE Q+ A  +   WMH GH+ NN+KMSKSL NF  + +  Y+  +R+F  T Y +P+N++  L
 S:   7 LRVYNTMTQ-QKEIFKPVVDGK-VSMYVCGVTAYDLSHLGHARAAVCFDVLYRYLQHLGYEVTYVRNFTDVDDKIIRRANELGENPLTLSSRFCQEYLDDMTDLQCLTPTQQ-PRVSDHMDQIKDMITQIINNDCAYIIDGDVYFAVDKSPNYGRLSGRKLEDNRAGERVAVDSRKRNPADFALWKAAKPDEPSWDSPWGPGRPGWHIECSAMSAHYLTFKFDIHGGGIDLIFPHHENEIAQSCAACQESNVSYWMHNGHVTNNNEKMSKSLGNFFTIRQITDLYHPLALRYFLLGTHYRSPVNYSIAQL 313
>gi|77459860|ref|YP_349367.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|109894924|sp|Q3KA28|SYC_PSEPF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|77383863|gb|ABA75376.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (460 aa)
Score = 665, Expect = 1.5e-67, Identities = 132/320 (41%), Positives = 202/320 (63%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ ++K+ KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E   E + E +++ +E +    +NI  +M+ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ +NL ++K LE  + L
 S:   2 LTIYNTLTKS-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRFSGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGESFEALTERMIAAMHEDE-----ARLNIKKPDME-PRATDHIPGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFMGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDEAKEDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKTYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLDKYHPEVVRYLLVSSHYRSAINYSEDNLKDAKGALERFYHAL 323
>gi|110599237|ref|ZP_01387477.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110549992|gb|EAT63178.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. FRC-32] (494 aa)
Score = 665, Expect = 1.5e-67, Identities = 126/316 (39%), Positives = 194/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +++Y+ +S  +E V ++  +KMYVCG TVY+H HIG+ R + FDV+ R F LG +VT++ N TDIDDKI+N+A E +  +S + ++  ++ + +   + P+ ++HI +I + +Q +++ FAY  GDV F  K + Y K+S + L+++ G + E + +K +P DFALWK+  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K   W+H G +NIN++KMSKSL NF  K++L Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL ++ LE I
 S:   3 LRVYNTLSGNKEEFVPVEPGKVKMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDVIYRYFCHLGLDVTYVRNYTDIDDKIINRANREGVTYDLISERFIKEFDRDMERLGLKLPTCQ-PKATEHIDEIISLVQTLIDKDFAYQAGGDVNFCVEKFDSYLKLSGRTLEDMQAGARIEVDERKRHPMDFALWKEAKPGEPFWESPWGKGRPGWHIECSAMSMKYLGTTFDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEAATGKPFVNYWLHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIKEVLDRYDNEVLRFFLLSAHYRSPIDFSDQNLTEAEAGLERI 319
>gi|19704900|ref|NP_602395.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|22257049|sp|Q8RIK9|SYC_FUSNN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|19712793|gb|AAL93694.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (473 aa)
Score = 665, Expect = 1.5e-67, Identities = 165/435 (37%), Positives = 253/435 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTK-SNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL---------NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-----RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-----IHVNLFDDEAIELLNKWNK-LKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ ++  D+  L + + MYVCGPTVYN++HIGN RP I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++NKA EN+  E++ Y  YF+  IN+  M P+ +++I ++  IQ +V+ +AY +GDVYF+ K + YG++S + +++L G + + N K + DFALWK +   +WD + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG+DL FPHHENE Q+    A+ WMH G++NIN +KMSKS +F+L +D+L +  +R F  + Y P+ F+  L +K+ LE I  L     NI    E  +K +E  + IE N +FN  + I E +K + L    K E +++++ L ++ +LG+   + VN  + IEL+ + + ++EKN++ SDK R L+E
 S:   2 IKIYNTLTGHLDEFKPLKENEVSMYVCGPTVYNYIHIGNARPAIFFDTVRRYLEYRGYKVNYVQNFTDVDDKMINKANIENVSIKEIAERYIKAYFEDTSKINLKEEGMIRPKATENINEMIEIIQSLVDKGYAYESNGDVYFEVKKYRDGYGELSKQNIEDLESGARIDVNEIKRDALDFALWKASKPNEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSRKYLGDSFDIHGGGLDLIFPHHENEMAQSKCGCGGTFAKYWMHNGYININGEKMSKSSGSFVLLRDILKYFEGRVIRLFVLGSHYRKPMEFSDTELNQTKSSLERIENTLKRIKELDRENIKGIDDCQELLATKKEME---AKFIEAMNEDFNTAQALGHIFELVKAVNKTLDEANISKKGLEVIDEVYSYLVMIIQDVLGVQLKLEVEVNNISADLIELILELRRNAREEKNWALSDKIRDRLLE 457
>gi|6599476|gb|AAF18750.1|AF163997_1 cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus maripaludis] (476 aa)
Score = 665, Expect = 1.5e-67, Identities = 135/322 (41%), Positives = 209/322 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE---NIIYNLNI 322
      +K+Y+ +++ ++E +L+K +KMYVCGP VY+ H+G+ R ++ D++ R  +GY V + N TDIDDKI+ +A E+   E+S +  + D + T+ + +++ +P+V++HI +I +I++++  FAY + VYF+ K  YGK+SN L++L+ G + E + KK N +DFALWK  G  W+ F GRPGWH ECS + +KYLG+Q DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + KD  W+H G + +N +KMSKSL NFI  D+ EY+  +R+FF Q Y +P+++T E++ + KN LE  N+I N+ I
 S:   2 LKVYNTLTRKEEEFKTLNKNEVKMYVCGPPVYDTTHLGHGRTYVSLDIIRRYLEHIGYTVNLVINFTDIDDKIIKRAYEKGKDPKEISEQFIKVFLDDMATLKVKPADI-YPKVTEHISEIIAFIERLIEKGFAYKTEDGVYFEVKKFKNYGKLSNINLEDLVSGARVETSEKKKNQKDFALWKTAKPGEPKWESPFGKGRPGWHIECSAMSSKYLGEQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSSAYSGKDWVNYWIHTGFVMVNGEKMSKSLGNFITIGDISKEYSPEILRFFFIQRHYRSPIDYTAESMNHVKNNLEKIYNVIENIRI 327
>gi|70731271|ref|YP_261012.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|109894922|sp|Q4K9S1|SYC_PSEF5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|68345570|gb|AAY93176.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (460 aa)
Score = 664, Expect = 1.8e-67, Identities = 132/320 (41%), Positives = 201/320 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ ++K+ KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E   E + E +++ +E +    +NI  +M+ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ +NL ++K LE  + L
 S:   2 LTIYNTLTKS-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLITRWLRFSGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGEAFEALTERMIAAMHEDE-----ARLNIKKPDME-PRATDHIPGMHTMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFMGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDESKQDPLDFVLWKAAKPGEPSWPSPWGDGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKTYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLDKYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDNLKDAKGALERFYHAL 323
>gi|163724364|ref|ZP_02131894.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161402203|gb|EDQ26441.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (474 aa)
Score = 663, Expect = 2.1e-67, Identities = 122/301 (40%), Positives = 184/301 (61%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      L  ++ MYVCGPTVY+ HIG+ R + FD++ R  E GY VT++ N TD+DDKI+N+A E ++  LS Y ++  + + +  ++ PR ++ IK+I   K+V  AY+VDGDVYFD   YGK+S +KL+++ G + + + +K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  +  R WMH G +NI+++KMSKSL+NF+ K++L +++  VR F   Y +P++FT + + + + L+ +
 S:  19 LKPGHVSMYVCGPTVYDSSHIGHARSAVVFDIVFRYLQESGYEVTYVRNFTDVDDKIINRANERDMDCQALSEIYIDEFHRDMDALAVLRPTLE-PRATEFIKEIIEVTSKLVEKGHAYVVDGDVYFDVRSFESYGKLSGRKLEDMEAGARVKVDSRKKDPFDFALWKAKKPGEPAWESPWGEGRPGWHIECSAMSWSRLGETFDIHGGGQDLIFPHHENEVAQSEAAFGQQFVRYWMHNGFVNIDSEKMSKSLNNFLTVKEILDQFHPEAVRLFLLSKHYRSPVDFTEQAMKEAASGLDRV 319
>gi|104781222|ref|YP_607720.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas entomophila L48] >gi|123079208|sp|Q1IBP9|SYC_PSEE4 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|95110209|emb|CAK14916.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas entomophila L48] (460 aa)
Score = 663, Expect = 2.3e-67, Identities = 151/430 (35%), Positives = 243/430 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL-----------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      + IY+ +SKT +  LD N++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  + GY +T++ NITDIDDKI+N+A E    L++    + + ++I  +++ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E  K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L +SK LE  + L    + K E  F +  + + ++F P  + + + ++ + LR + E  L  L  L +LG++ ++       D  +E L+  + + +KN++ESD+ R
 S:   2 LTIYNTLSKTKETFKPLDGNNVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLITRWLRKSGYALTYVRNITDIDDKIINRANENGESFDALTARMIDAMHEDERRLSILKPDLE-PRATDHIPGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFAGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVGESKQDPLDFVLWKGAKPGEPFWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGESFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLDKYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDSLRDSKGALERFYHALRGLPR---VAAKGGEA---FVERFTVAMNDDFGTPEACAVLFDLVREIN-RLRESDVEAAAGLAGRLRE-LGDVLGVLQLDADEFLRAGAEGKVDAAQVEALIQARLQARADKNWAESDRIR 437
>gi|189423475|ref|YP_001950652.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189419734|gb|ACD94132.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] (487 aa)
Score = 663, Expect = 2.4e-67, Identities = 123/296 (41%), Positives = 184/296 (62%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNW-DLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + MYVCG TVY+ HIG+ R I FD++ R   GY+VT+I N TDIDDKI+N+A +E   ++ Y  + + + + +  ++ P+ +DHI+DI + IQ++++N AY VDGDVYF    Y K+S + LD++L G + + + +K NP DFALWK + G W + + GRPGWH ECS + ++LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  N   + W+H G +NIN++KMSKSL NF  +++L ++ T+R+F Q Y +PL+++ +NL ++ L I
 S:  24 VGMYVCGVTVYDFCHIGHARAGIVFDMIYRYLRFSGYDVTYIRNYTDIDDKIINRANQEGTDYRTIADRYIATFDEDMDRLGMLRPTIE-PKATDHIEDIISIIQRLIDNGHAYAVDGDVYFAVETFPAYLKLSGRNLDDMLAGARVDVDERKRNPMDFALWKGSKPGEPWWESPWGKGRPGWHIECSAMSMRFLGPSFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEGANGCQFVKYWLHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIREVLELFDPETLRFFILQAHYRSPLDYSDQNLREAQAGLSRI 319
>gi|67922209|ref|ZP_00515723.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67855912|gb|EAM51157.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Crocosphaera watsonii WH 8501] (482 aa)
Score = 661, Expect = 3.6e-67, Identities = 164/435 (37%), Positives = 252/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE------DNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN-----EKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-----------EELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDD-EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ ++ + V+L  + MY CG TVY++ H+G+ R I +D++ R   GY VT++ N TDIDDKI+ +A+E+ +  ++S +  YF+ ++ +N+ ++ ++PRV+D+I I+ I+ ++  +AY DGDVYF   QYGK+S +  + G      N K +P DFALWK    WD + GRPGWH ECS ++  LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N K LA+ W+H G + +N +KMSKSL NF  ++LL+    +R F Q Y PL+FT E + ++ N + +    + L+ +KY   EKN E D S +IE   + ++FN P ++ + E K  L R N      E+L +  L + L ILG+      N FD E +L+ + N ++ K+++ESD+ R+ L E
 S:   3 LKIYNTQTRRLEPFVTLLPGRVTMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIIWDMVRRYLKWRGYEVTYVQNFTDIDDKILRRAQEQGVSMADISERFIEAYFEDIRPLNVMDAD-EYPRVTDNISGIQQLIEVLLEKNYAYAADGDVYFHVEAFEQYGKLSGRSQSMMQAGASGRVAVSDPTNSHKKHPSDFALWKSAKPEEPAWDSPWGEGRPGWHIECSAMVRGLLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEAANGKPLAKYWVHNGMVTVNGEKMSKSLGNFTTIRELLNRPLEPMVIRLFVLQAHYRKPLDFTEEAISSATNGWQTL-------QQGLLFGEKYGNRLGWEKNQELD-SAVIEQFKATVDDDFNSPGGLAVLFELAKN---LRREGNLLTHEGKITTDGEDLQRQWQTLVH-LAGILGLEAKSEVGSEDTNNFDQAEITKLIQQRNAARKVKDYAESDRIREQLQE 463
>gi|148548000|ref|YP_001268102.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida F1] >gi|187629852|sp|A5W458|SYC_PSEP1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148512058|gb|ABQ78918.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida F1] (460 aa)
Score = 661, Expect = 4.0e-67, Identities = 153/433 (35%), Positives = 246/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +SKT KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  + GY +T++ NITDIDDKI+N+A E    L++    + + +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L ++K LE  + L    + K E  F +  + + ++F P  + + + ++ + LR+ + E  L  L  L +LG++ +  D       E  L+  + + +KN++ESD+ R L
 S:   2 LTIYNTLSKT-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRKSGYELTYVRNITDIDDKIINRANENGETFDALTARMIDAMHEDERRLNILPPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDEAKQDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSVMSTRCLGESFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKQYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLEKYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDSLRDAKGALERFYHALRGLPR---VAAKGGEA---FVERFSVAMNDDFGTPEACAVLFDLVREIN-RLRDSDPEAAAGLAGRLRE-LGDVLGVLQLEADDFLRAGAEGKVDAAEVEGLIQARLQARADKNWAESDRIRDQL 440
>gi|116629010|ref|YP_814182.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|122273992|sp|Q045X8|SYC_LACGA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116094592|gb|ABJ59744.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (472 aa)
Score = 660, Expect = 5.6e-67, Identities = 159/439 (36%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNE-----KNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEE-KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+++ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R +I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDK++N+A++E+  EL+ Y  + + + +NI + + PR + I++I +++Q +++ FAY VDGDVY+  K  YG++S++ + EL G    E+ KK +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K   WMH G + +  +KMSKSL NF+  D+L + +  +R++   Y P+N++ + L ++ L+   L  + L+ EQ+ E   NL  K+ IE + ++FN+ N +S + +   ++ L +N+ +  K  L   +I G+     DDE  ++ K ++ ++ KN++ESD+ R L K ++
 S:   3 MKVFNTLTRQKEEFKPLVAGKVSMYVCGPTVYNYIHIGNARSVIAFDTIRRYFEYRGYDVKYVSNFTDVDDKMINEARKEHTTVGELADRYIKAFMEDTEALNIEPATLH-PRATHEIQEIIDFVQDLIDKGFAYEVDGDVYYRAKKFPNYGQLSDQNIAELEEGASEHINEEEQSKKEDPIDFALWKAQKDDDEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFVNYWMHNGFVTVGKKQEKMSKSLHNFVTVHDILKQIDPQVLRFYMSSVQYRRPINYSEDGLKQAETVLKRYQNTLRNLDARLMDEQETLEDSILRDNLTQAKAEFIEAMDDDFNVQNALSIMYDLTSNLNTHLQKNQVDKPALKKAKKLLLAWLEIFGVSFNEKQTENDDEIEVMVAKRDEARKNKNWAESDRLRDELQAKGIV 459
>gi|26989624|ref|NP_745049.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida KT2440] >gi|37999406|sp|Q88IU4|SYC_PSEPK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|24984507|gb|AAN68513.1|AE016483_4 cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida KT2440] (460 aa)
Score = 659, Expect = 6.3e-67, Identities = 153/433 (35%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +SKT KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  + GY +T++ NITDIDDKI+N+A E    L++    + + +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S K++++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L ++K LE  + L    + K E  F +  + + ++F P  + + + ++ + LR+ + E  L  L  L +LG++ +  D       E  L+  K + +KN++ESD+ R L
 S:   2 LTIYNTLSKT-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRKSGYELTYVRNITDIDDKIINRANENGETFDALTARMIDAMHEDERRLNILPPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRKRIEDLRIGARIEVDEAKQDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGESFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKQYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLEKYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDSLRDAKGALERFYHALRGLPR---VAAKGGEA---FVERFSVAMNDDFGTPEACAVLFDLVREIN-RLRDSDVEAAAGLAGRLRE-LGDVLGVLQLEADDFLRAGAEGKVDAAEVEGLIQARLKARADKNWAESDRIRDQL 440
>gi|95929121|ref|ZP_01311866.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95135022|gb|EAT16676.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (481 aa)
Score = 658, Expect = 7.9e-67, Identities = 148/419 (35%), Positives = 239/419 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT--------NNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL------LTKILGII-----------------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + MYVCG TVY++ HIG+ R I FD++ R   Y+VT++ N TD+DDKI+N+A E I  +LS +  + + + + +  ++ P+ ++HI I  +++++ N AY DGDVYF   + Y K+S + LDE+ G +   KK NP DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  +  + W+H G +N+N +KMSKSL NF  +D+L Y+  VR+F   Y +P++F+ +NL ++ L   L  + ++ E  +  + + ++ ELT    ++FN  + ++ E I+ + L+ K F +  L ++ L   L K+LG+          +++ +E  L+ + + +Q+K+F+ SD R L EK +L
 S:  24 VGMYVCGVTVYDYCHIGHARANIVFDIVYRYLKYSDYDVTYVRNYTDVDDKIINRANERGITSQQLSEEFIQAFDEDMARLGLDLPTVQ-PKATEHIDHIIALVERLIANGKAYASDGDVYFAVESFDSYLKLSKRNLDEMQAGARIAPGEKKRNPMDFALWKAAKPGEPSWESPWGKGRPGWHIECSAMGMEYLGESFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEAATGQPFVKYWLHNGFVNVNQEKMSKSLGNFFTIRDILKTYDPEVVRFFILSAHYRSPIDFSDQNLKEARLGLSRFYEGLQA-AAEVLAECPPS----DVEATDGAELTAKFREAMDDDFNTAQAIGYLFEGIRTMNRLMATKKFRKKADLVASVRSLYDTFLELGKVLGMFGSEPKAWLNQQRLSALADLDITVEEIDALIAERLQARQDKDFARSDAIRDELAEKGIL 468
>gi|116333230|ref|YP_794757.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|122270082|sp|Q03SU6|SYC_LACBA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116098577|gb|ABJ63726.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (470 aa)
Score = 658, Expect = 8.4e-67, Identities = 149/419 (35%), Positives = 240/419 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-RNKNFE-ELNKLHFNLSYLLTKILGI---IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDK++N+A +E I  EL  +  + +  +NI + + PR ++HI +I ++Q +++ +AY VDGDVY+  K + YG++++ LD+L G    E+ +K +P DFALWK  G ++W  + GRPGWH ECS +  YLG+ DIHGGG DL FPHH+NE Q+ A  K   W+H G + I +N+KMSKSL NF+  D+L  + T+R+F  T Y P+ +T +NL ++ LE +  +   L  + N+ +E +  ++   + ++FN+ N ++ + E + ++  R  F  L+ +  LS LL+ + GI    L DD  L+++  ++ ++F SD+ R+ L + ++
 S:  23 VNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYRGYQVKYVSNFTDVDDKMINEANKEGITVPELGDRFIAAFKEDTAALNIEPATVN-PRATEHINEIIEFVQDLIDKDYAYPVDGDVYYRAHKFSHYGELAHLNLDDLEEGASQHTNDEETARKEDPVDFALWKGAKPGEISWPSPWGAGRPGWHIECSVMSTHYLGETFDIHGGGEDLIFPHHQNEIAQSEAKTGKTFVHYWLHNGFVTIGDDNEKMSKSLGNFVTVHDILKTVDPQTLRFFMSTTQYRRPIQYTQQNLDTAERNLERLQTAYDNMGYRLKDAEAGNDPKVEQETRQIVADYIDAMDDDFNVQNGIAKVHELARLGNVYAERPVVFAGTLDFIRQTLSDLLS-VFGIKFAAAATLDDDRIQALIDERLAARKSRDFLRSDEIREQLKSQGII 456
>gi|160943774|ref|ZP_02091005.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01272 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158444948|gb|EDP21951.1| hypothetical protein FAEPRAM212_01272 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (465 aa)
Score = 658, Expect = 8.8e-67, Identities = 137/366 (37%), Positives = 215/366 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS-----EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENII-----YNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK 366
      M+I++ +++ +E V    ++YVCGPTVYN++HIGN RP+I FD L R   G V ++ NITDIDDK++ K +EE   E++ +E +Y   +N   ++ PR ++HI I + ++ ++++ AY+ +GDVYF    YGK+S+ LD+L G++   ED+LK++ P DFA+WK  G  W+ + GRPGWH ECS +  +LG ID+H GG DL FPHHENE Q+  N + AR WMH G +N++NQKMSKSL NF  +D+ + Y  +R+F   Y PLN+T + + + KN LE +    + + K+  ++  EK E    + ++ N P+ ++ + + +K
 S:   1 MQIFNTLTRQKEEFVPQVPGEYRIYVCGPTVYNYIHIGNARPLIVFDTLRRYLEYRGNKVIYVSNITDIDDKLIKKGQEEGTSMKEVAQRFEAEYLKDAAGLNCEKPTVQ-PRATEHIPQILDIVKDLIDSGHAYVAKNGDVYFRVKSDPGYGKLSHLNLDDLESGNRELRSRMEDDLKED-PADFAVWKAAKPGEPAWESPYGMGRPGWHIECSAMSRTHLGKTIDLHCGGQDLIFPHHENEIAQSECANGCEFARYWMHNGFINVDNQKMSKSLHNFFTVRDVANLYGYEPIRYFMLTAGYRMPLNYTVDLIESCKNSLERLYTCRENLDFALSKTDFGTDETLKEKAAEARTKFCTAMDDDLNTPDALAAVFDLVK 377
>gi|170721588|ref|YP_001749276.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida W619] >gi|169759591|gb|ACA72907.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida W619] (460 aa)
Score = 658, Expect = 9.3e-67, Identities = 154/433 (35%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +SKT KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  + GY +T++ NITDIDDKI+N+A E    L++    + + +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L Y+  VR+  + Y + +N++ ++L ++K LE  + L    + K E  EF +  + + ++F P  + + + ++ + LR+ + +  L  L  L +LG++ +  D       E  L+  + + +KN++ESD+ R L
 S:   2 LTIYNTLSKT-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRKSGYELTYVRNITDIDDKIINRANENGETFDALTARMIDAMHEDERRLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDEAKQDPLDFVLWKGVKPGEPYWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGESFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKQYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLDVYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDSLRDAKGALERFYHALRGLPR---VAAKGGE---EFVERFSVAMNDDFGTPEACAVLFDLVREIN-RLRDSDPDAAAGLAGRLRE-LGDVLGVLQLEADDFLRAGAEGKVDAAEVEALIQARLQARADKNWAESDRIRDQL 440
>gi|171853871|emb|CAM11833.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Phytoplasma australiense] (439 aa)
Score = 658, Expect = 9.4e-67, Identities = 155/439 (35%), Positives = 257/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQK-YNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEA--IELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ ++  ++ + L  ++ MYVCGPTVYNH+H+GN RP+I F+ + +  +G+ V ++ NITDIDDKI+ + ++  E L+ Y + + +LK +NI T N  P+ +++I + YI+ +++ FAY D +YF+ +K + YG++ N+ L +L  +  + K P DF LWK+T+ G+ +  + GRPGWHTEC +I +   +DIHGGG DLKFPHH+NE Q A N +LA +MHV L+ NQKMSKSL N + KDLL ++++ +++F  T Y P+NF+  + S+ + + I+ L   +L I++K  +  +  S  + ++F+  ++ IE IK +  + ++ + L K+H +L ++L +LG I  F E  E  KW + +Q K+F ++D RK L++K LL
 S:   2 LKIYNSLTNQKEDFIPLSPPDVNMYVCGPTVYNHLHLGNARPLIFFNTVKKYLETIGFKVFYVVNITDIDDKIIKSSLQKQTKEEVLAKEYISSFLQLLKDLNIETIN-SHPKATNYIPSMIEYIKVLLDKGFAYFTDQGIYFEISKISDYGQLKNQDLTQLKKNARKTLDPNKKKPGDFVLWKKTSQGVQYQSPWFCGRPGWHTECVTMIEQIFKTSLDIHGGGADLKFPHHQNEIAQAKAYKNNNLANFFMHVARLDFENQKMSKSLGNIVWCKDLLKRFSSSVIKFFILSTHYRKPINFSENLIKQSQKKYDKIMLFLIKNDFYLQIKKKPIVDLEPKIIDSFHRLMKDDFSTNKVIDLIEINIKEA--YQKQQDLDFLAKIHKSLLWIL-DVLG-IEPQFFRAEKKDFETYVKWQEARQNKDFKQADFLRKELIDKNLL 439
>gi|158340032|ref|YP_001521202.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158310273|gb|ABW31888.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] (496 aa)
Score = 658, Expect = 9.4e-67, Identities = 132/303 (43%), Positives = 191/303 (63%)
 Q:  14 VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG------DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL----SEY----NTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +S+ + + MY CG TVY++ H+G+ R + +DVL R   GY V ++ N TDIDDKI+++A E I  E+S Y  YF ++ +NI ++ +PRV++HI I  IQ +  +AY +DGDVY+  + ++YGK+S +KL++L VG   D ++D KK +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS +I  LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ + + LAR W+H G + +N +KMSKSL NF  +DLL  ++Y  +  VR F Q Y PL+FT + ++ S N + +
 S:  17 ISVHPERVVMYCCGVTVYDNCHLGHARSYMAWDVLRRYLKWCGYTVRYVQNFTDIDDKILHRAIVEGITMQEVSDRYINAYFRDIRRLNILDAD-DYPRVTEHIPAIHQLIQALEQQGYAYAIDGDVYYSVRQFSEYGKLSGRKLEQLKVGAGGRVADDTQDQ-KKRDPFDFALWKSAKPGEPAWESPWGLGRPGWHIECSAMIRARLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEVLTGQPLARYWLHNGMVTVNGEKMSKSLGNFTTIRDLLDGGWADYPEPVDPMAVRLFVLQGHYRKPLDFTKDAIVASINSWQTL 332
>gi|189485695|ref|YP_001956636.1| cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] >gi|170287654|dbj|BAG14175.1| cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured Termite group 1 bacterium phylotype Rs-D17] (465 aa)
Score = 658, Expect = 1.0e-66, Identities = 160/437 (36%), Positives = 249/437 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN-IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN-LNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKK 437
      +KI++ +S  +E  + N + MYVCG T Y+ VH+G+ R + FD++ R L GY V I N TD+DDKIV +++E+N+  EL+ Y  YF   +NI + K+P V+ I +I N+I+++VN  AY + GD+YF  K  YGK+S + L +L G +   KN+ DFALWK+T    + W+ + GRPGWH ECS + ++ LGD IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K  + W+H G + IN +KMSKSL+NF  K + +YN  VR++   YS+PL+F+  + +++N L+ +  L + S  + + +K+L  + N + L ++FN  +S++ E   S L   E L++L      LGI+    D+  LL + N ++ KN++ESD+ RKL+++++
 S:   3 IKIHNTLSNKKEEFYPQRGNFVSMYVCGITPYDEVHLGHARVYVVFDIVKRHLLRRGYIVKHIQNFTDVDDKIVKRSQEKNMKPSELAQIYIEDYFVQAGRLNILKAE-KYPCVTQMIPEIVNFIKELVNKGLAYEIGGDIYFSVEKFKDYGKLSKRNLKDLRAGARVGVCNGKNSAFDFALWKKTKENEPREVTWESPWGKGRPGWHIECSAMSSELLGDTIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSEAKTGKKFVKYWIHNGFVTINKEKMSKSLNNFFTLKAIFEKYNPRVVRYYLLTQHYSSPLDFSDAGIESARNTLQGMDGTYLRLISSVKESDVEITDKDLSDLQGNFLSALDDDFNSEKALSYLHELKGLISKGLLTAGRERLSQLKKLFEDFAGTSLGILLPEEQNADESLQNLLKERNDARKNKNWAESDRVRKLIIDER 447
>gi|56752435|ref|YP_173136.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81300471|ref|YP_400679.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|61216122|sp|Q5MZA4|SYC_SYNP6 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|109894954|sp|Q31MM7|SYC_SYNP7 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56687394|dbj|BAD80616.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81169352|gb|ABB57692.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] (478 aa)
Score = 657, Expect = 1.2e-66, Identities = 156/435 (35%), Positives = 249/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG-----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTN--TVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEK-NLEFDKSNLIELT--NNFNLPNIVSFIEEKIK----YSSILLRNKNFE-ELNKLHFNLSYL--LTKILG------IIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      + +Y+ +++ +  L  ++ +Y CG TVY++ H+G+ R I +D L R L LGY V ++ N TDIDDKI+ ++++E   ++ Y  YF+ + +NI ++ +PR + + I+ I ++ + FAY DGDVYF  +  YGK+S +KL++L G   + +E++LK ++P DFALWK    WD + GRPGWH ECS ++  LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ AV  LAR W+H G +N+ +KMSKSL NF  + LL E  +  +R F Q +Y P++FT E L  +N E +  L+ F H   + E  ++ D S+  +  ++ N P ++ + E K   ++L+  + + + +LH +  L L +LG   +  N D+ AIE + K + +Q K+F+E+D+ R L +
 S:   3 LSLYNTLTRQKQRFEPLQAGSVSLYCCGVTVYDYCHLGHARSYIVWDTLRRYLLWLGYRVRYVQNFTDIDDKILRRSRQEGTTMQAIADRYTQAYFEDMARLNILEAD-DYPRATHTLDGIQRLIAELEDKGFAYAADGDVYFSVRRFQDYGKLSGRKLEDLKAGASGRVESAEESLK-HDPFDFALWKAAKPEEPAWDSPWGPGRPGWHIECSAMVRDRLGDSIDIHVGGADLVFPHHENEIAQSEAVTGHPLARYWLHNGMVNVGGEKMSKSLGNFTTIRQLLDEGGISPMVLRLFVLQANYRKPIDFTDEALQACQNGWETLQEGLH-FGEHWGDRLGWTESVTVDPDLSDRFRMAMDDDLNTPAALAVLFELAKELRRQQNLLIHEGHLDGDAQQLHQHWVTLVQLAGVLGLEAEPELAETNELDEAAIEDWIAKRHAARQAKDFAEADRIRHYLAD 460
>gi|195953483|ref|YP_002121773.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933095|gb|ACG57795.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (488 aa)
Score = 656, Expect = 1.4e-66, Identities = 133/314 (42%), Positives = 200/314 (63%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQT-TIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +Y+ +S  +E V ++  + +Y CG TVY+ H+G+ R +I FDV R  +LGY V F+ N TDIDDKI+NKA EEN  + +++ Y +Y+ ++ IN+ +N++ PRV++H+++I + I K++  AY DGD+YF    YGK+S + +EL G + E +LKK NP DFALWK + +  W+ +S GRPGWHTEC +I K+LG+ IDIH GGIDL FPHHENE Q ++ K AR WMH G + + +KMSKSL NF+ K++ ++Y+ + +R   T Y +PL+F+ E + +K  E +
 S:   5 LYNTLSAELEEFVPINPPQVNIYTCGVTVYDDSHVGHGRSLIVFDVFRRYLEKLGYRVKFVRNFTDIDDKIINKANEENKDFMSIANRYIARYYLDMEAINVKPANVE-PRVTEHMEEIISLISKLIELGKAYESDGDIYFSIDSFKDYGKLSKRSPEELEAGARIEPSLKKRNPLDFALWKASKSHEPGWESPWSYGRPGWHTECVAMIFKHLGETIDIHAGGIDLVFPHHENEIAQAESITGKPFARYWMHNGLVTVGGKKMSKSLGNFVTLKEIYTKYHPDVLRLLVLFTHYRSPLDFSFEKMEETKKAYERL 319
>gi|54297226|ref|YP_123595.1| cysteine tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|61216143|sp|Q5X5P9|SYC_LEGPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|53751011|emb|CAH12422.1| cysteine tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Paris] (456 aa)
Score = 656, Expect = 1.4e-66, Identities = 153/428 (35%), Positives = 246/428 (57%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS-HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFI----EEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI---ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      K + VSL  I MYVCG TVY+H H+G+ R ++ FDV+ R   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E +  EL++ Y   +  +NI  + + PR + HI+ I  IQ+++  AY+ D GDV ++   +YGK+S+K ++ L+ G + E  +K +P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS +  LG+Q DIHGGG+DL+FPHHENE Q+ A  K A W+HVG L +N +KM+KS+ NF  D+L E++  +R+F  + Y +PLN++ ENL+N+K L   + ++++  + Q + K E+ +  + N +FN P +S +   E K +S L +   L L  L +L    +  L ++E +  +L+ + + + E+N++++D+ R L+ K
 S:  11 KKEPFVSLRPGKIGMYVCGITVYDHCHLGHARSMVAFDVMVRYLRSQGFDVTYVRNITDIDDKIIARASERGVSIDELTAQYIDAMNNDTHALNILPPDHE-PRATGHIETIIRLIQRLLEKGNAYVSDNGDVCYEVDTFPEYGKLSHKDIEGLVSGSRVEIVKEKRSPLDFVLWKKAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHIECSAMAMHELGEQFDIHGGGLDLQFPHHENEIAQSEAATGKPFANYWLHVGMLQVNGEKMAKSIGNFYTIADVLKEHHPEVIRYFLLSSHYRSPLNYSEENLLNAKKAL------IRLYQAVKDVPPQTADSKLDEYWQEQFNQAMNDDFNTPVALSVLFQLAHEVNKSNSPALAHT----LKNLAGILGFLQKDPESFLQSGLAEEEKLVIEQLIAERLQARAERNWAKADQIRADLLSK 438
>gi|191639246|ref|YP_001988412.1| Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) [Lactobacillus casei] >gi|187631657|sp|Q035S0|SYC_LACC3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|190713548|emb|CAQ67554.1| Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) [Lactobacillus casei BL23] (468 aa)
Score = 656, Expect = 1.4e-66, Identities = 133/316 (42%), Positives = 193/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNL-KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + +Y+ +S+ + + L  I+MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY VT++ N TD+DDKI+N A +   L+L+ +  + +  + I +  PR S I DI ++Q +++ ++AY VDGDVY+  K  YG++S++ +DEL G   ++D L KK +P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + K LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A +K  R WMH G + I +++KMSKSL NFI  D+  +  +R+F  T Y P+ ++ NL N+ N L +
 S:   2 LTLYNTMSRKKETFTPLHPGEIRMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYRGYKVTYVSNFTDVDDKIINAAHKTGEAPLDLAQRFIDAFMEDTTALGIEPATAH-PRASQMIPDIIEFVQDLIDKEYAYAVDGDVYYRARKFKHYGELSHQNVDELEEGASQHITQDELAKKEDPIDFALWKAAKPGEISWESPWGKGRPGWHIECSVMSTKLLGDTFDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTDKQFVRYWMHNGFVTIGEDDEKMSKSLGNFITVHDIRKTVDPQVLRFFMAGTQYRMPIRYSETNLKNAANSLNRL 324
>gi|186901074|ref|ZP_02974028.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186691881|gb|EDU16503.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7424] (486 aa)
Score = 656, Expect = 1.5e-66, Identities = 156/436 (35%), Positives = 252/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL------KKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL---NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE----LTNNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE---ELNKLHFNLSYLLTKILGI------IHVNLFD---DEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      + IY+ +++ +  L+  ++MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R   GY V +I N TDIDDKI+N+A++E   ++S +  YF+ + ++I ++ +PR + + I+ + ++  +AY DGDVY+   + YGK+S +KL++L G   +L   KK +P DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LAR WMH G + + +KMSKSL NF  +DLL++++  VR F QT Y NPL+FT + L + N + +  L  +F  L +Q + ++ D  + +  + ++FN  L +  ++ K +IL+ + E  E K +   L+++LG+   +H  D  D IE L+ + + ++ KNF+E D+ R L K
 S:   3 LTIYNTLTRQKEPFEPLEPGKVRMYCCGITVYDYCHLGHARTCLVWDVVRRYLQWRGYQVQYIQNFTDIDDKILNRARKEGTSMEDVSERFIKAYFEDMDRLHIQKAD-AYPRATHTLDGIKRLVYELEQKGYAYPADGDVYYSVRSFSDYGKLSGRKLEDLQAGASGRVDLEDSESQKKKDPFDFALWKAAKPGEPSWESPWGLGRPGWHIECSAMVRERLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLARYWMHNGMVKVGGEKMSKSLGNFTTIRDLLAQFDPMAVRLFILQTHYRNPLDFTPKALEAATNGWQTLQEGLLFGYLFGEKLGWDQLSSNSSVREDNPLVQQFQDAVDDDFNFAGGLAVLFEIAKDLRKEGNILVHQEKTETSPEKLKEQWQTLVQLSQVLGLEAHPPQVHRETTDGLTDAEIETLIEQRTQARKAKNFAEGDRIRDDLKAK 469
>gi|172035425|ref|YP_001801926.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171696879|gb|ACB49860.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] (482 aa)
Score = 655, Expect = 1.8e-66, Identities = 153/439 (34%), Positives = 253/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD------KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF----KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE---ELNKLHFNLSYLLTKILGI---------IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ +++ +  ++++ +KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R   GY+VT+I N TDIDDKI+N+A++E   +S +  YF+ ++ +N+ ++ +PR + + I+ + ++  +AY +GDVY++ +  YGK+S +KL++L G    + + KK +P DFA+WK  G  WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LAR W+H G + + +KMSKSL NF  ++LL +++  VR F Q Y P++FT E L +  + +  L +F   S L ++ +E  EF +   + ++FN  L +  +E K ++L+   E  EL + +   L +LG+      + DD AIE + K + ++ KNF+ESD+ R L E+ ++
 S:   3 LTVYNTLTRNKEPFTTIEEGKVKMYCCGITVYDYCHLGHARTCIVWDVVRRYLQWRGYDVTYIQNFTDIDDKILNRARQEKTTMEAVSERFIEAYFEDMECLNVAKAD-AYPRATHTLNGIQRLVSELEAKGYAYASEGDVYYNVHQFKPYGKLSGRKLEDLQAGASGRVAVEDAEASKKKDPADFAVWKSAKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSAMVRERLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLARYWLHNGMVKVGGEKMSKSLGNFTTIRELLEKFDPMAVRLFILQAHYRKPVDFTDEALEAATKGWQTLSEGL-LFGFQQGSKLGFKENRSELLPEFIQRFQDTVDDDFNFAGGLAVLFEIAKELRKEGNLLVHQGKTETPSELLQKQWQTLIALATVLGLEADSNPVNSEKSDGLDDAAIEAFIEKRKEARKNKNFAESDRIRDELKEQGVI 468
>gi|54294205|ref|YP_126620.1| cysteine tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|61216142|sp|Q5WX29|SYC_LEGPL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|53754037|emb|CAH15510.1| cysteine tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Lens] (456 aa)
Score = 655, Expect = 2.0e-66, Identities = 153/428 (35%), Positives = 247/428 (57%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS-HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFI----EEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI---ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      K + VSL  I MYVCG TVY+H H+G+ R ++ FDV+ R   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E ++  EL++ Y   +  +NI  + + PR + HI+ I  IQ+++  AY+ + GDV ++   +YGK+S+K ++ L+ G + E  +K +P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS +  LG+Q DIHGGG+DL+FPHHENE Q+ A  K A W+HVG L +N +KM+KS+ NF  D+L E++  +R+F  + Y +PLN++ ENL+N+K L   + ++++  + Q + K E+ +  + N +FN P +S +   E K +S L +   L L  L +L    +  L ++E +  +L+ + K + E+N++++D+ R L+ K
 S:  11 KKEPFVSLRPGKIGMYVCGITVYDHCHLGHARSMVAFDVMVRYLRSQGFDVTYVRNITDIDDKIIARASERDVSIDELTAQYIDAMNNDTHALNILPPDHE-PRATGHIETIIRLIQRLLEKGNAYVSENGDVCYEVDTFPEYGKLSHKDIEGLVSGSRVEIVKEKRSPLDFVLWKKAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHIECSAMAMHELGEQFDIHGGGLDLQFPHHENEIAQSEAATGKPFANYWLHVGMLQVNGEKMAKSIGNFYTIADVLKEHHPEVIRYFLLSSHYRSPLNYSEENLLNAKKAL------IRLYQAVKDVPPQTADSKLDEYWQEQFNQAMNDDFNTPVALSVLFQLAHEVNKSNSPALAHT----LKNLAGILGFLQKDPESFLQSGLAEEEKLVIEQLIAERLKARAERNWTKADQIRADLLSK 438
>gi|28870897|ref|NP_793516.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|37999386|sp|Q87YQ2|SYC_PSESM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|28854146|gb|AAO57211.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (460 aa)
Score = 655, Expect = 2.2e-66, Identities = 129/320 (40%), Positives = 197/320 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ ++K+ KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A++    L++    +  +NI  +M+ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A W+H G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L SK LE  + L
 S:   2 LSIYNTLTKS-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRFSGYDLTYVRNITDIDDKIINRARDNGESFDALTARMIDAMHEDEARLNILKPDME-PRATDHIPGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFQGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDESKQDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSVMSTCCLGDTFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYANAWLHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTLRDVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSAINYSEDSLRESKAALERFYHAL 323
>gi|90962221|ref|YP_536137.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|123269889|sp|Q1WSS5|SYC_LACS1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|90821415|gb|ABE00054.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] (470 aa)
Score = 654, Expect = 2.4e-66, Identities = 162/439 (36%), Positives = 255/439 (58%)
 Q:   1 MKIYD-FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE----DNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF--EELNKLHFNLSYLLTKILGII---HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++Y+  ++ +K  L+  + MYVCGPTVYN++HIGN R + FD + R   G+ V ++ N TD+DDKI+ ++E N+  E++ +  +++  +N+ + + PRV D++ DI +I+ +V  +AY  GDVY+ T K  YGK+S + +D+L G S   D KK +P DFALWK+  G ++W+ + GRPGWH ECS + KYLGD IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A  K AR W+H G + I  +QKMSKSL NF+  DLL + N  +R+F  T Y P+ +++ NL +K L +     L  + N+K +E + +NL +   + ++FN+ N +S + E K ++  +  + +N L N  + +I GI    L DD  +L+ + N+ ++ KNF SD+ R LL E+ ++
 S:   2 LQLYNTLTNQKEKFEPLNPGKVTMYVCGPTVYNYIHIGNARSAVAFDTIRRYLEYRGFEVNYVSNFTDVDDKIIKASQEMNLSVKEITEKFINAFYEDTSALNVKKATLN-PRVMDNMDDIIKFIEVLVQKGYAYESAGDVYYKTRKFKDYGKLSGQLIDDLEQGASSRVDDIDQDKKQDPLDFALWKKVKQGEISWNSPWGQGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHAGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFARYWLHNGFVTIGEEDQKMSKSLGNFVTVHDLLKKVNPQVIRFFMSTTQYRRPIRYSSANLNEAKVNLNKLQTAYENLSYRLKDSVEGNDKEVEVNFANLEKDFVKVMDDDFNVQNGISVVYEMAKQLNVYSEKEKVYTDTINNL-INTYKKVVEIFGISFSEEKELLDDTIEQLIQERNEARKNKNFKRSDEIRDLLKEQGII 456
>gi|15673833|ref|NP_268008.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|24418700|sp|Q9CEJ0|SYC_LACLA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|12724882|gb|AAK05949.1|AE006415_4 cysteinyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.16) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (448 aa)
Score = 654, Expect = 2.5e-66, Identities = 127/316 (40%), Positives = 193/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      MKIY+ S+ ++  ++  +KMYVCGPTVYN++H+GN R ++ FD++ +   G+ V +I N TD+DDKI+N AK N+  + S Y  +++  +N+ ++  P+ ++ I+ + +IQ++V+ +FAY+ GDVYF +KS Y K++NK L +LL G   E+  K +P DFALWK   ++W  + GRPGWH ECS +  LG+ IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  +   WMH G +N++ +KMSKSL NF  +LL  N  +R+F  T Y P+NFT + L ++N ++ I
 S:   1 MKIYNTYSRQLEDFQPIEPGKVKMYVCGPTVYNYIHVGNARSVVAFDLVRKYLEFRGFEVQYISNFTDVDDKIINGAKAANMTTTDFSERYIAAFYEDTDALNVKRASQN-PKATEFIEAMIEFIQELVDKEFAYVSQGDVYFRVSKSKDYAKLANKNLADLLAGASGRTDEETKLKESPADFALWKSAKADEVSWQAPWGAGRPGWHIECSVMSTSLLGETIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGQKFVNYWMHNGFVNVDGEKMSKSLGNFTTVHELLQVVNPQILRFFLATTHYRRPVNFTDDALTEAENNIKKI 320
>gi|172054928|ref|YP_001806255.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171701209|gb|ACB54189.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] (486 aa)
Score = 654, Expect = 2.7e-66, Identities = 161/436 (36%), Positives = 256/436 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE------DNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN-EKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEE---KIKYSSILL--RNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGI---IHVNLFDD------EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIY+ ++ + V+L  + MY CG TVY++ H+G+ R I +D++ R   GY VT++ N TDIDDKI+ +A++E +  ++S +  YF ++ +N+ ++ ++PRV+D+I I+ IQ +++ +AY VDGDVYF   +YGK+S +  + G     + KK +P DFALWK    W  + GRPGWH ECS ++  LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N K LA+ W+H G + +N +KMSKSL NF  ++LL+  +  +R F Q Y PL+FT E + ++ N + +  L  + +  E +  +KN E D S +IE   + ++FN P ++ + E  ++  LL  KN + + L   L L ILG+   NL D+   E +L+ + N+ ++ K++++SD+ R+ L EK
 S:   7 LKIYNSQTRRLEPFVTLLPGRVTMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIIWDMVRRYLQWWGYEVTYVQNFTDIDDKILRRAQQEGVSMADISQRFIEAYFTDIRPLNVMDAD-QYPRVTDNISGIQQLIQVLLDKNYAYAVDGDVYFHVEAFGEYGKLSGRSQSMMQAGASGRVAVNDLEKTKKKHPSDFALWKSAKPEEPAWHSPWGEGRPGWHIECSAMVRALLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEAANGKPLAKYWLHNGMVTVNGEKMSKSLGNFTTIRELLNRPLDPMVIRLFVLQAHYRKPLDFTEEAISSATNGWQTLQQGLRFGEKY---EDRLGWQKNQELD-SAVIEQFKAAMDDDFNSPGGLAVLFELAKNLRREGNLLTHEGKNPTDSDNLQRQWQTLVHLAGILGLEAKSEANLEDNQNFDEAEITKLIQQRNEARKVKDYAQSDRLREQLQEK 468
>gi|148358849|ref|YP_001250056.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|187629845|sp|A5IBG0|SYC_LEGPC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148280622|gb|ABQ54710.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Legionella pneumophila str. Corby] (456 aa)
Score = 654, Expect = 2.7e-66, Identities = 152/428 (35%), Positives = 247/428 (57%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS-HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFI----EEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI---ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      K + VSL  I MYVCG TVY+H H+G+ R ++ FDV+ R   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E ++  EL++ Y   +  +NI  + + PR + HI+ I  IQ+++  AY+ + GDV ++   +YGK+S+K ++ L+ G + E  +K +P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS +  LG+Q DIHGGG+DL+FPHHENE Q+ A  K A W+HVG L +N +KM+KS+ NF  D+L E++  +R+F  + Y +PLN++ ENL+N+K L   + ++++  + Q + K E+ +  + N +FN P +S +   E K +S L +   L L  L +L    +  L ++E +  +L+ + + + E+N++++D+ R L+ K
 S:  11 KKEPFVSLRPGKIGMYVCGITVYDHCHLGHARSMVAFDVMVRYLRSQGFDVTYVRNITDIDDKIIARASERDVSIDELTAQYIDAMNNDTHALNILPPDHE-PRATGHIETIIRLIQRLLEKGSAYVSENGDVCYEVDTFPEYGKLSHKDIEGLVSGSRVEIVKEKRSPLDFVLWKKAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHIECSAMAMHELGEQFDIHGGGLDLQFPHHENEIAQSEAATGKPFANYWLHVGMLQVNGEKMAKSIGNFYTIADVLKEHHPEVIRYFLLSSHYRSPLNYSEENLLNAKKAL------IRLYQAVKDVPPQTADSKLDEYWQEQFNQAMNDDFNTPVALSVLFQLAHEVNKSNSPALAHT----LKNLAGILGFLQKDPESFLQSGLAEEEKLVIEQLIAERLQARAERNWAKADQIRTDLLSK 438
>gi|85858183|ref|YP_460385.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85721274|gb|ABC76217.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] (550 aa)
Score = 654, Expect = 2.8e-66, Identities = 127/332 (38%), Positives = 197/332 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQK 332
      +K+Y+ ++  KEV  + + + +YVCG TVY+ H+G+ R + FDVL R   GY VT+I N TD+DDKI+ +A E +  E+++ Y  +  + + +  + PR ++HI ++  I K+   AY VDG+VY+  +  YGK+S +KL++++ G + + N KNNP DFALWK +   WD + GRPGWH ECS + KYLGD DIHGGG DL FPHHENE Q+ V K LA IW+H G + IN++KMSKSL N  +++L+ Y+  +R F Q+ Y + ++F+ E+L ++ ++   L  + L + ++
 S:  59 LKLYNTLN-NKKEVFTPIREGRVGLYVCGITVYDVCHVGHARSAVVFDVLKRYLEYRGYEVTYIKNFTDVDDKIIARANAEGVSISEIANRYIASHDKDMDRLGVLRPTVT-PRATEHIGEMIELISKLQKRGLAYAVDGNVYYAVERFPGYGKLSGRKLEDMMAGARIDVNEHKNNPMDFALWKASKPNEPAWDSPWGPGRPGWHIECSVMSQKYLGDTFDIHGGGEDLVFPHHENEIAQSEGVTGKPLANIWIHNGFVKINSEKMSKSLGNVFTIQEMLTRYHAEVIRLFMLQSHYRSAVDFSEESLSEARQGMDRFYGTLKAIQEVLAVAEE 391
>gi|83644974|ref|YP_433409.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|109894904|sp|Q2SK40|SYC_HAHCH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|83633017|gb|ABC28984.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hahella chejuensis KCTC 2396] (467 aa)
Score = 654, Expect = 2.8e-66, Identities = 145/439 (33%), Positives = 247/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL----IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFDDEAIEL-----------LNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY +S+ +E  +  + +YVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY+V ++ NITD+DDKI+N+A++    L++ +   + + + + +  + PR + HI +I  IQ++++ +AY  +GDVY+  +  YGK+S +KLDE+ G + E + +K +P DF LWK  G L+WD + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DLKFPHHENE Q+ A     WMH G + +N +KMSKSL NF  +++L +Y  VR+F  + Y + ++++  L +++ LE + ++   L  + E  E  F ++  + ++FN + V+ + + K ++ +   L+   +  L ++LG++ +  L  E E+      + + N + K+F+ESD+ R LL EK +L
 S:   2 LKIYSSLSQQKEEFKPIQAGKVGIYVCGMTVYDYCHLGHARVLVCFDIITRYLRAKGYDVNYVRNITDVDDKILNRARDNGESVDALTARFIDAMHEDERALGVLSPTSE-PRATGHIDEIIAMIQRLMDKGYAYHASNGDVYYSVEQFADYGKLSKQKLDEIRAGARIEVDAEKRSPADFVLWKAAKPGELSWDSPWGEGRPGWHIECSAMSTRCLGDTFDIHGGGPDLKFPHHENEIAQSEAATGCKYVNYWMHAGAVRVNKEKMSKSLGNFFTIREILDKYPAEVVRYFLASSHYRSAIDYSDVALEEARSGLERLYNSIRELYGELGAVSMDEPLVGEYRERFHQA----MDDDFNTSSAVAVLFDMAKAVNVAKKEDRTRALSLAKGMVD--LAEVLGLLQADPESLMQGEGEEVGGLSVAEIEDFIAQRNAARANKDFAESDRIRDLLKEKGVL 454
>gi|114330220|ref|YP_746442.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|122314719|sp|Q0AJJ4|SYC_NITEC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|114307234|gb|ABI58477.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas eutropha C91] (467 aa)
Score = 654, Expect = 2.8e-66, Identities = 150/439 (34%), Positives = 252/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH--------LIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-----------LFDDEAIE----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIYD ++++ +E + L  +KMYVCG TVY+H H+G+ R ++ FD + R  L Y VT++ NITDIDDKI+ +A E +   L++ Y   +  + I + + + PR ++ I+ +  I+ +++  AY+ + GDV++D +  YGK+S K LD+L G++ E + K +P DF LWK    +WD + GRPGWH ECS +  YLG++ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ V+    WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L+ Y  VR+F + Y +PLN++ +L +++N LE +  L  K+H        + N + + + + ++FN P V+ + +    L ++   N + +L  L ILG++ +       D +IE  ++ + + ++EKNF+++D R+ L E ++
 S:   2 LKIYDTLTRSRREFIPLTPGKVKMYVCGMTVYDHCHLGHARVLVVFDSVVRWLQTLDYEVTYVRNITDIDDKIIRRALENHEPFGALTARYIQAMEEDAAALGIISPSFE-PRATECIESMVTMIESLLSKGLAYVANNGDVFYDVRRFPGYGKLSGKSLDDLRAGERVEIDTNKRDPLDFVLWKAAKPDEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSGHYLGERFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGVHGHPHVNYWMHNGFVRVDNEKMSKSLGNFFTVREVLARYQPEVVRFFIVRAHYRSPLNYSDAHLNDARNALERLYTAL---KNHAPSQAQAAEEATATIDWVNDGYAQRFMAAMNDDFNTPEAVAVLFD--------LASEANRTGNSHYASLLKALGGILGLLQQSPRQYLQHPAHPQNDHHSIEEIERMIQQRLQARKEKNFAQADALRQQLAEAGII 454
>gi|71736729|ref|YP_273919.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|109894921|sp|Q48L06|SYC_PSE14 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|71557282|gb|AAZ36493.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (460 aa)
Score = 654, Expect = 2.9e-66, Identities = 129/320 (40%), Positives = 196/320 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ ++K+ KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY +T++ NITDIDDKI+N+A++    L++    +  +NI  +M+ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A W+H G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L SK LE  + L
 S:   2 LSIYNTLTKS-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRFSGYELTYVRNITDIDDKIINRARDNGESFDALTARMIDAMHEDEARLNILKPDME-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFQGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDESKEDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSVMSTCCLGDTFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKTYANAWLHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSAINYSEDSLRESKAALERFYHAL 323
>gi|125624812|ref|YP_001033295.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|187629844|sp|A2RMS1|SYC_LACLM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|124493620|emb|CAL98607.1| CysS protein [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (448 aa)
Score = 654, Expect = 3.0e-66, Identities = 154/433 (35%), Positives = 250/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQE-KNFSESDKYRKLL 433
      MKIY+ S+ ++  ++  +KMYVCGPTVYN++H+GN R ++ FD++ +   G+ V +I N TD+DDKI+ A ENI  ELS Y  +++  +N+ ++  P+ ++ I+ + ++IQ++++ +AY+ +GDVYF  KS Y K++NK L +LL G    E NLK++ P DFALWK   ++W  + GRPGWH ECS +  LG+ IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  +   WMH G +N++ +KMSKSL NF  +LL  +  +R+F  T Y PLNFT + L ++N ++ I  N ++ HL + + N  L  +++ + + +FN+ N ++  + + +  +  N   K F+  + +ILGI  +  D IE + + +L +E ++F++SD+ R L
 S:   1 MKIYNTYSRQLEDFQPIEPGKVKMYVCGPTVYNYIHVGNARSVVAFDLVRKYLEFRGFEVEYISNFTDVDDKIIKAAASENISTKELSERYIAAFYEDTDLLNVKRASQN-PKATEFIEAMIDFIQELLDKDYAYISEGDVYFRVAKSKDYAKLANKNLADLLAGASGRTDEETNLKES-PADFALWKSVKADEVSWQAPWGAGRPGWHIECSVMSTSLLGETIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGQKFVNYWMHNGFVNVDGEKMSKSLGNFTTVHELLQVVDPQILRFFLTTTHYRRPLNFTDDALTEAENNIKKI---ENAYR-HLDDQAESNLSALTTFRNDFVAAMDEDFNIANGMTVFYDFVSW----VNKGNGGAEVKAFFD---QVLEILGIKFEIEQSLDSEIEAMIEERQLAREVRDFAKSDEIRDAL 429
>gi|152996132|ref|YP_001340967.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|189082069|sp|A6VX53|SYC_MARMS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|150837056|gb|ABR71032.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MWYL1] (460 aa)
Score = 653, Expect = 3.0e-66, Identities = 154/436 (35%), Positives = 256/436 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSS-YYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGIIHVNL------------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIY+ +S  KE+  +++ + MYVCG TVY+ HIG+ R +I+FDV++R  LGY + ++ NITD+DDKI+ +A+E N   L+   Q D L+ N   + P+ ++ +++I + +Q +++ FAY  GDVY+ TK  YGK++N+KL+++L G + + + K +P DF LWKQ  G ++W  + GRPGWH ECS +  LG  DIHGGG DLKFPHHENE Q+ A  K+  WMH G + +NN+KMSKSL NF  +D+L+++N  VR+  + Y + ++++ ++L+ +K LE +  L     +Q+ E  F+ +  E   + ++FN  VS + E ++   L   E+ NK   + L L ++LG+++ +        + AI+ L+++ + +++KNF+ SD+ R L +
 S:   2 LKIYNTLSGK-KEIFKPIEEGKVGMYVCGNTVYDFCHIGHARAMISFDVISRFIRHLGYELNYVRNITDVDDKIIKRAEENNESTQSLTERMIAAQREDELRLGNKMPD--REPKATEFMQEIIDMVQVLIDKGFAYQGTSGDVYYRATKFKDYGKLNNRKLEDMLAGARIDVEVAKEHPADFVLWKQAKAGEVSWSSPWGEGRPGWHIECSAMSTNCLGSHFDIHGGGPDLKFPHHENEIAQSEAATGKEYVNYWMHCGAVRVNNEKMSKSLGNFFTVRDVLAKFNPEVVRYLMVSSQYRSAIDYSDQSLLEAKVALERLYTALR--------QQQVAE---SFEPTVFTERFEEAMKDDFNTAVAVSVLFELVRE----LNKAKTEDANKASLLAAELRSLAELLGLLYQDPEYFLQNSTVSEGLGEVAIQALIDERTQARKDKNFARSDEIRDELASQ 444
>gi|187924487|ref|YP_001896129.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia phytofirmans PsJN] >gi|187715681|gb|ACD16905.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia phytofirmans PsJN] (465 aa)
Score = 653, Expect = 3.0e-66, Identities = 134/363 (36%), Positives = 214/363 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE--VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE 363
      ++IY+ +++ DK+ V L + ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LGY+VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR +D I +  I+++ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWKQ     WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  +   WMH G++ I+N+KMSKSL+NF  +++L++Y+  VR+F + Y +PLN++ ++ +++N L +  L     E +NE + + ++  + ++FN P VS + E
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQTFVPLQEGVVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDIVQRWLRTLGYDVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKALTDRFIDALHEDADALGIQRPDLE-PRATDFIPQMLGMIEQLEANGYAYQASDGDVNYAVRKFANYGKLSGKSLEDLRAGERVAANDAKQDPLDFVLWKQAKPDEPADTGWDSKYGRGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEAATGQTFVNFWMHNGYVQIDNEKMSKSLNNFFTIREVLAQYDAEVVRFFIARAHYRSPLNYSDVHIDDARNALARLYTALKDVTPD-AAELDWNEAHAQRFQA---AMNDDFNTPVAVSVLFE 367
>gi|191162221|ref|ZP_03024102.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] >gi|190997011|gb|EDV72458.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] (527 aa)
Score = 653, Expect = 3.6e-66, Identities = 148/439 (33%), Positives = 250/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLII---------EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN-------LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----------------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++Y+ ++ + +E V ++  + MYVCG TVY+H HIG+ R + FD++ R L G VT++ N TDIDDKI+N+A + +  E+S + ++ + + + +   + P+ ++HI +I N +QK+++ FAY  DV++  +  Y K+S + L+++ G + + + +K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + K+LG+ +DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K  + W+H G +NIN++KMSKSL NF  K++L Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL ++ LE I  L   L       ++ EK  F    + ++FN    L ++V I ++ +S L K  E+ K    + +LGI          + + +E  L+ + + ++ KNF  D+ R LL+EK ++
 S:  50 LRVYNTLTGSKEEFVPINPGKVGMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDMIYRHLLSKGLEVTYVRNYTDIDDKIINRANRDGVAYNEISERFIKEFDNDMARLMLQLPTFQ-PKATEHIPEIINLVQKLIDKGFAYQSGSDVFYRVDRFEGYLKLSKRNLEDMQAGARIDVDERKEHPMDFALWKGAKPGEPYWESPWGQGRPGWHIECSAMSTKFLGETLDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEAASGKPFVKYWLHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIKEILESYDAEVLRFFLLSAHYRSPIDFSDQNLKEAELGLERIYKALAGIDERLASGAHTPADADNTEFAEKVAGFAGRFGDAMDDDFNTALALGHLFDLVRVINRELPTASTGLLEKVKAEVAK--------MAAVLGICDSVPAAFLQRMKDRKTSDMEMSAEEIETLIAERAEARKAKNFKRGDEIRDLLLEKNIV 514
>gi|89256953|ref|YP_514315.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|115315315|ref|YP_764038.1| cysteine--tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134301406|ref|YP_001121374.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|156503147|ref|YP_001429212.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|167010049|ref|ZP_02274980.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|122324692|sp|Q0BKI3|SYC_FRATO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187629822|sp|A7NE53|SYC_FRATF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187629824|sp|A4IWF2|SYC_FRATW Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|109894902|sp|Q2A1T7|SYC_FRATH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|89144784|emb|CAJ80122.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|115130214|gb|ABI83401.1| cysteine--tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|134049183|gb|ABO46254.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134254025|gb|EBA53119.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] >gi|151570011|gb|EDN35665.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] >gi|156253750|gb|ABU62256.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (464 aa)
Score = 653, Expect = 3.8e-66, Identities = 153/424 (36%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNLFD----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++ +      E +L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  22 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGADASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 451
>gi|66044980|ref|YP_234821.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|75502675|sp|Q4ZVN9|SYC_PSEU2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|63255687|gb|AAY36783.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] (460 aa)
Score = 653, Expect = 3.9e-66, Identities = 129/320 (40%), Positives = 196/320 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ ++K+ KEV  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY +T++ NITDIDDKI+N+A+E    L++    +  +NI  +M+ PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A W+H G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L SK LE  + L
 S:   2 LSIYNTLTKS-KEVFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRFSGYELTYVRNITDIDDKIINRARENGESFDALTARMIEAMHEDEARLNILKPDME-PRATDHIPGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFQGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDESKEDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKTYANAWLHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSAINYSEDSLRESKAALERFYHAL 323
>gi|152992414|ref|YP_001358135.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|166225309|sp|A6Q8G9|SYC_SULNB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|151424275|dbj|BAF71778.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] (465 aa)
Score = 652, Expect = 4.0e-66, Identities = 162/435 (37%), Positives = 249/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ----IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL----RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD---DEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      M+I+D V KT   + +  +YVCGPTVY+ H+G+ R + FD+L+R  LGY V  N TDIDDKI+ K +E   E++SYY +Y D ++ + + ++++ P+ ++ + IE IQ +++ FAY+V +GDVYFDT+K + YG IS+K D+   + E N +K NP+DFALWK +  + +  FS+GRPGWH ECS +I KY    IDIHGGG DL FPHHENE Q+   +LA+ WMH G + IN +KMSKSL N  KD L Y  +R++   Y N NF E+L +K +L+ +Y L    ++ K + N F ++ L ++++ N+  ++ I+E I ++ L  +NK ++  +   L  G  + F  DEA++   LL + + K+ K+F+ SD R L++
 S:   1 MQIFDSVQKTKVTFEPIREGEASIYVCGPTVYDDAHLGHARSSLAFDLLSRTLKALGYKVIMAKNFTDIDDKIIKKVEETGKSMQEITSYYIQRYLDEMEQLGVQRADIE-PKATESLDAIEQMIQTLIDKDFAYVVSNGDVYFDTSKDSHYGDISHKVSDDD-TQSRVEHNSEKRNPRDFALWKACKGEEDICFGAPFSSGRPGWHIECSAMIEKYFKGNGQYSIDIHGGGADLLFPHHENEAAQSRCATGHELAKYWMHNGFVQINGEKMSKSLGNSFFLKDALEVYGGEVLRYYLNSVHYRNDFNFNEEDLQTAKKRLDK-LYRLK----KRVLPGKASTVNKAFKQALLNAMSDDLNISIALAVIDEMIAETNEKLDTDPKNKALKKETIANIEFIDTLLGFGGKEPFSYFQIGVDEALKEKIEILLQERTEAKKAKDFATSDAIRNELID 448
>gi|167033877|ref|YP_001669108.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida GB-1] >gi|187629853|sp|B0KUU0|SYC_PSEPG Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|166860365|gb|ABY98772.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas putida GB-1] (460 aa)
Score = 652, Expect = 4.0e-66, Identities = 149/433 (34%), Positives = 243/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +SK +  LD  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  + GY++T++ NITDIDDKI+N+A E    L++    + + +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S KK+++L +G + E + K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A WMH G + IN +KMSKSL+NF  +D+L +Y+  VR+  + Y + +N++ ++L ++K LE  + L    + K E  F +  + + ++F P  + + + ++ + LR+ + E  L  L  L +LG++ +  D       E  L+  + + +KN++ESD+ R L
 S:   2 LTIYNTLSKAKETFKPLDGNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDLVTRWLRKSGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGETFDALTARMIDAMHEDERRLNILPPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRKKIEDLRIGARIEVDEAKQDPLDFVLWKGVKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGESFDIHGGGSDLEFPHHENEIAQSEAATGKQYANAWMHCGMIRINGEKMSKSLNNFFTIRDVLEKYHPEVVRYLLVASHYRSAINYSEDSLRDAKGALERFYHALRGLPR---VAAKGGEA---FVERFSMAMNDDFGTPEACAVLFDLVREIN-RLRDSDLEAAAGLAGRLRE-LGDVLGVLQLEADDFLRAGAEGKVDAAEVEGLIQARLQARTDKNWAESDRIRDQL 440
>gi|116512729|ref|YP_811636.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|123125354|sp|Q02WZ9|SYC_LACLS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116108383|gb|ABJ73523.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (448 aa)
Score = 652, Expect = 4.1e-66, Identities = 154/433 (35%), Positives = 250/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG----DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQE-KNFSESDKYRKLL 433
      MKIY+ S+ ++  ++  +KMYVCGPTVYN++H+GN R ++ FD++ +   G+ V +I N TD+DDKI+ A ENI  ELS Y  +++  +N+ ++  P+ ++ I+ + ++IQ++++ +AY+ +GDVYF  KS Y K++NK L +LL G    E NLK++ P DFALWK   ++W  + GRPGWH ECS +  LG+ IDIHGGG DL+FPHH NE Q+ A  +   WMH G +N++ +KMSKSL NF  +LL  +  +R+F  T Y PLNFT + L ++N ++ I  N ++ HL + + N  L  +++ + + +FN+ N ++  + + +  +  N   K F+  + +ILGI  +  D IE + + +L +E ++F++SD+ R L
 S:   1 MKIYNTYSRQLEDFQPIEPGKVKMYVCGPTVYNYIHVGNARSVVAFDLVRKYLEFRGFEVEYISNFTDVDDKIIKAAVSENISTKELSERYIAAFYEDTDLLNVKRASQN-PKATEFIEAMIDFIQELLDKDYAYISEGDVYFRVAKSKNYAKLANKNLADLLAGASGRTDEETNLKES-PADFALWKSVKADEVSWQAPWGAGRPGWHIECSVMSTSLLGETIDIHGGGADLEFPHHTNEIAQSEAKTGQKFVNYWMHNGFVNVDGEKMSKSLGNFTTVHELLQVVDPQILRFFLATTHYRRPLNFTDDALTEAENNIKKI---ENAYR-HLDDQAESNLSALTTFRNDFVAAMDEDFNIANGMTVFYDFVSW----VNKGNGGAEVKAFFD---QVLEILGIKFEIEQSLDSEIEAMIEARQLAREVRDFAKSDEIRDAL 429
>gi|148266184|ref|YP_001232890.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|189082065|sp|A5G949|SYC_GEOUR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|146399684|gb|ABQ28317.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter uraniireducens Rf4] (494 aa)
Score = 652, Expect = 4.2e-66, Identities = 122/316 (38%), Positives = 195/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +++Y+ ++ T ++ V ++  +KMYVCG TVY+H HIG+ R + FDV+ R  LG V ++ N TDIDDKI+N+A E +  +S + ++  + + +   + P+ ++HI +I  +Q +++ FAY + GDV F  K + Y K+S + L+++ G + E + +K +P DF LWK+  G  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K  + W+H G +NIN++KMSKSL NF  K++L +Y++ +R+F   Y +PL+F+ +NL ++ +E I
 S:   3 LRVYNTLTGTKEDFVPIEPGKVKMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDVIYRYLRSLGLEVNYVRNYTDIDDKIINRANREGVAYDAISERFIKEFDRDMAQLGLLLPTSQ-PKATEHIPEIITLVQTLIDKGFAYQMGGDVNFCVEKFDPYLKLSKRNLEDMQAGARIEVDERKRHPMDFVLWKEAKPGEPFWESPWGKGRPGWHIECSAMSMKYLGETFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEAASGKPFVKYWLHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIKEVLDKYDSEVLRFFLLSAHYRSPLDFSDQNLTEAETGMERI 319
>gi|194324147|ref|ZP_03057921.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|194321594|gb|EDX19078.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (464 aa)
Score = 652, Expect = 4.2e-66, Identities = 155/424 (36%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNL---------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++     D  IE L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  22 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGVDASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 451
>gi|91784175|ref|YP_559381.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia xenovorans LB400] >gi|123358667|sp|Q13X60|SYC_BURXL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|91688129|gb|ABE31329.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia xenovorans LB400] (465 aa)
Score = 652, Expect = 4.2e-66, Identities = 135/363 (37%), Positives = 211/363 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE--VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE 363
      ++IY+ +++ DK+ V L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LGYNVT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR +D I +  I+++ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWKQ     WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  +   WMH G++ I+N+KMSKSL+NF  +++L++Y+  VR+F + Y +PLN++ ++ +++N L +  L     E +NE  + +   + ++FN P VS + E
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQTFVPLQDGVVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDIVQRWLRTLGYNVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIKALHEDADALGIQRPDIE-PRATDFIPQMLGMIERLEANGYAYQASDGDVNYAVRKFANYGKLSGKSLEDLRAGERVAANDAKQDPLDFVLWKQAKPQEPADTGWDSKYGRGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEAATGQTFVNFWMHNGYVQIDNEKMSKSLNNFFTIREVLAQYDAEVVRFFIARAHYRSPLNYSDVHIDDARNALTRLYTALKDVTPDG-AELDWNEA---YAQRFQAAMNDDFNTPVAVSVLFE 367
>gi|160903262|ref|YP_001568843.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|187629839|sp|A9BGT9|SYC_PETMO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|160360906|gb|ABX32520.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] (469 aa)
Score = 652, Expect = 4.2e-66, Identities = 159/430 (36%), Positives = 255/430 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN----IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-LFDDEAIEL-------LNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +KIYD +S +  V + + IK+Y+CGPTVYN +HIGN RPII FD  R  +GY VT + N TDIDDKI+ +AK+EN+  E+  Y +Y+ + +   N  P+ ++++ +I +YI+++  +AY + GDVYF+ K ++YG++S++K+++L VG + E + K NP DFALWK + G  W+ + GRPGWH ECS + ++ LGD DIH GG DL FPHHENE Q IA + KD A+ WMH G + +  KMSKSL N  +DLL +++++ ++ F   Y P++ + E L N + + + +LN   F  +  QK N  E ++ + L+N+F+ P++V+ I E + + L +++ E +  ++ + +  +LG+  N    +EL    LN + L++EK ++ SD R
 S:   7 IKIYDTLSGQVVDLVPVKEGEIKIYLCGPTVYNLLHIGNARPIIIFDAFRRFLEYIGYKVTLVQNFTDIDDKIIEQAKKENLPFEEVGKRYIIEYWRDMTALKARAFNFH-PKTTNYVDEIISYIKELEEKGYAYKAENGDVYFEVEKFSRYGELSHRKVEDLKVGVRVEVSEYKKNPLDFALWKASKEGEPFWESPWGKGRPGWHIECSVMSSEILGDTFDIHAGGNDLIFPHHENERAQAIAKSGKDFAKYWMHNGMIRMAQDKMSKSLGNVWYLRDLLKKFDSDVLKIFILSKHYRIPIDVSEELLRNQEVSVNRVKESLNEAETFFNGKVPCPQKMNYFK-EQEEYLISSLSNDFDTPSVVARIFELSRDLNKALNSRDEETIKNNYYIIRNIYGSVLGVFETNEQIQKNNVELNQLMEIILNVRSALREEKLYNLSDYIR 449
>gi|52841538|ref|YP_095337.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|61216153|sp|Q5ZVY1|SYC_LEGPH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|52628649|gb|AAU27390.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] (456 aa)
Score = 652, Expect = 4.2e-66, Identities = 149/428 (34%), Positives = 243/428 (56%)
 Q:   9 KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFI----EEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI---ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      K + VSL  I MYVCG TVY+H H+G+ R ++ FDV+ R   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E +  EL++ Y   +  +NI  + + PR + HI+ I  IQ+++  AY+ + GDV ++   +YGK+S+K ++ L+ G + E  +K +P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS +  LG+Q DIHGGG+DL+FPHHENE Q+ A  K A W+HVG L +N +KM+KS+ NF  D+L E++  +R+F  + Y +PLN++ ENL+N+K L +  +     +   ++F+++  + ++FN P +S +   E K +S L +   L L  L +L    +  L ++E +  +L+ + + + E+N++++D+ R L+ K
 S:  11 KKEPFVSLKPGTIGMYVCGITVYDHCHLGHARSMVAFDVMVRYLRSQGFDVTYVRNITDIDDKIIARASERGVSIDELTAQYIDAMNNDTHALNILPPDHE-PRATGHIETIIRLIQRLLEKGNAYVSENGDVCYEVDTFPEYGKLSHKDIEGLVSGSRVEIVKEKRSPLDFVLWKKAKPGEPSWPSPWGEGRPGWHIECSAMAMHELGEQFDIHGGGLDLQFPHHENEIAQSEAATGKPFANYWLHVGMLQVNGEKMAKSIGNFYTIADVLKEHHPEVIRYFLLSSHYRSPLNYSEENLLNAKKALIRLYQAVKDVPPQTEDSKLDEYWQVQFNQA----MNDDFNTPVALSVLFQLAHEVNKSNSPALAHT----LKNLAGILGFLQKDPESFLQSGLAEEEKLVIEQLIAERLQARAERNWAKADQIRADLLSK 438
>gi|114320961|ref|YP_742644.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] >gi|114227355|gb|ABI57154.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] (485 aa)
Score = 652, Expect = 4.3e-66, Identities = 145/420 (34%), Positives = 234/420 (55%)
 Q:  20 NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL------------FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LGY VTF+ NITDIDDKI+ +A E E +G +  +  + D + + +  + + PR + HI DI  I+++V  AY+ D GDVYF +  +YGK+S ++ ++L G + E + K +P DFALWK  G  W  + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG+DLKFPHHENE Q+      WMH GH+ IN++KM+KSL NF  +++LSE+  VR F  + Y +PLN++ + L ++ LE +  L    + E     F +  + ++FN P ++ + E + + LR + +    L +L +LG++ +       D E  L+ + + ++ ++F+E+D+ R L E+ ++
 S:  45 HVRMYVCGMTVYDYCHLGHARALVVFDMVARYLRHLGYRVTFVRNITDIDDKIIRRAAELGEPMGAVT-ERFIRAMHEDA-EALGVLPPDHE-PRATGHIDDIIAMIERLVERGHAYVADDGDVYFAVSSYPEYGKLSGERQEDLRAGARVEVDEGKRDPVDFALWKAARPGEPAWPSPWGEGRPGWHIECSAMSTQVLGDHFDIHGGGLDLKFPHHENEIAQSECATGHPFVNYWMHNGHVRINDEKMAKSLGNFFTVREVLSEHRAEAVRLFLLSSHYRSPLNYSLDGLRQAQGALERLYLALRGLPEAPVPEADPQGFRARFHAA----MDDDFNTPEALAVLFELAREVN-RLRQGDDDAGAAAPGALLRVLGGVLGLLQDDPERFLRGGDAGGDEDAEIDALVARRTEARKNRDFAEADRIRDELAERGII 472
>gi|187631658|sp|Q0A7N3|SYC_ALHEH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (462 aa)
Score = 652, Expect = 4.3e-66, Identities = 145/420 (34%), Positives = 234/420 (55%)
 Q:  20 NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL------------FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LGY VTF+ NITDIDDKI+ +A E E +G +  +  + D + + +  + + PR + HI DI  I+++V  AY+ D GDVYF +  +YGK+S ++ ++L G + E + K +P DFALWK  G  W  + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG+DLKFPHHENE Q+      WMH GH+ IN++KM+KSL NF  +++LSE+  VR F  + Y +PLN++ + L ++ LE +  L    + E     F +  + ++FN P ++ + E + + LR + +    L +L +LG++ +       D E  L+ + + ++ ++F+E+D+ R L E+ ++
 S:  22 HVRMYVCGMTVYDYCHLGHARALVVFDMVARYLRHLGYRVTFVRNITDIDDKIIRRAAELGEPMGAVT-ERFIRAMHEDA-EALGVLPPDHE-PRATGHIDDIIAMIERLVERGHAYVADDGDVYFAVSSYPEYGKLSGERQEDLRAGARVEVDEGKRDPVDFALWKAARPGEPAWPSPWGEGRPGWHIECSAMSTQVLGDHFDIHGGGLDLKFPHHENEIAQSECATGHPFVNYWMHNGHVRINDEKMAKSLGNFFTVREVLSEHRAEAVRLFLLSSHYRSPLNYSLDGLRQAQGALERLYLALRGLPEAPVPEADPQGFRARFHAA----MDDDFNTPEALAVLFELAREVN-RLRQGDDDAGAAAPGALLRVLGGVLGLLQDDPERFLRGGDAGGDEDAEIDALVARRTEARKNRDFAEADRIRDELAERGII 449
>gi|116049743|ref|YP_791450.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|122258854|sp|Q02KT6|SYC_PSEAB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|115584964|gb|ABJ10979.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] (460 aa)
Score = 652, Expect = 4.3e-66, Identities = 131/319 (41%), Positives = 199/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN-----IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      ++IY+ +SKT KEV  L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E +   + E +++ +E +    +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S +++++L +G + E  K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A+ W+H G + IN +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ENL +K L+  YN
 S:   2 LQIYNTLSKT-KEVFTPLVGNQVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDVITRWLRHRGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENDEPFDVLTERMIAAMHEDE-----ARLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFAGYGKLSRRRVEDLRIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSVMSTCCLGDSFDIHGGGNDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYAKSWLHCGMITINGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLIASHYRSPINYSEENLREAKAALDR-FYN 321
>gi|148657145|ref|YP_001277350.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|148569255|gb|ABQ91400.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Roseiflexus sp. RS-1] (478 aa)
Score = 652, Expect = 4.3e-66, Identities = 126/313 (40%), Positives = 194/313 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN---------QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL 313
      ++IY+ +++T +  +L+  +KMYVCG TVY+ HIG+  I FDV+ R   GY V + N TD+DDKI+N+A+E   EL+ Y ++ + L+ +N+ +++ +PR ++ + +I+ +I +++  AY+VDGDVYF    YGK+S + LD+++ G++  + +K NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS +  +LG+QIDIHGGG DL FPHHENE Q ++ K AR WMH G L I      +KMSKSL N + ++ L++Y+ + +R   +SY +PL F E  + + +L
 S:   3 IRIYNTLTRTLEPFETLEPGVVKMYVCGVTVYDRAHIGHAMSAIVFDVVRRYLEYRGYAVQHVVNFTDVDDKIINRAREIGRDPKELAESYIAEFLEDLEALNVKRAHI-YPRATETMPEIQQFITRLIETGHAYVVDGDVYFRIATVPDYGKLSRRSLDDMIAGNRISVDERKENPADFALWKAAKPGEPFWDSPWGPGRPGWHIECSAMNLAHLGEQIDIHGGGADLIFPHHENEIAQTESLTGKPFARYWMHNGMLQIQTRLADGTYKLEKMSKSLGNVVTIREFLAQYHPDVLRLTVLSSSYRSPLAFGEEIAADQERKL 325
>gi|157122772|gb|EDO66901.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (464 aa)
Score = 652, Expect = 5.0e-66, Identities = 153/424 (36%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNLFD----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++ +      E +L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  22 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIRAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDNASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGADASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 451
>gi|118496920|ref|YP_897970.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|187629823|sp|A0Q4Q1|SYC_FRATN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|118422826|gb|ABK89216.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] (459 aa)
Score = 651, Expect = 5.4e-66, Identities = 155/424 (36%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNL---------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++     D  IE L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  17 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGVDASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 446
>gi|30248074|ref|NP_840144.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] >gi|61216300|sp|Q82Y45|SYC_NITEU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|30179959|emb|CAD83954.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosomonas europaea ATCC 19718] (465 aa)
Score = 651, Expect = 6.4e-66, Identities = 128/361 (35%), Positives = 216/361 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL------IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFI 361
      +KIYD ++++ +E + L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD + R  LGY V ++ NITD+DDKI+ +A E +   L++ Y   +  + + + + + PR ++++ +  I+ ++N + AY+ +GDV++D +  YGK+S K LD+L G++ E + K +P DF LWK    +WD + GRPGWH ECS +  YLGDQ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ V+    WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L+ Y  VR+F + Y +PLN++ +L ++++ LE +   + K+H    +   + +N + + + + ++FN P V+ +
 S:   2 LKIYDTLTRSRREFIPLTPGEVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVLVVFDSVVRWLQTLGYKVIYVRNITDVDDKIIRRALENHEPFSALTARYIQAMEEDAMALGVISPSFE-PRATEYVDSMIAMIESLLNRELAYVASNGDVFYDVRRFPGYGKLSGKSLDDLRAGERVEIDTNKRDPLDFVLWKAAKPDEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSEHYLGDQFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGVHGHSHVNYWMHNGFVRVDNEKMSKSLGNFFTVREVLTRYQPEVVRFFIVRAHYRSPLNYSDAHLNDARSALERL---YTVLKNHAPSQDSEVATAVIDWENNVYARRFMSAMNDDFNTPEAVAVL 367
>gi|151571482|gb|EDN37136.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (459 aa)
Score = 650, Expect = 6.8e-66, Identities = 153/424 (36%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNLFD----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++ +      E +L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  17 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGADASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 446
>gi|194539051|ref|YP_002074112.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937606|gb|EDN56460.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. Ex25] (460 aa)
Score = 650, Expect = 6.9e-66, Identities = 151/435 (34%), Positives = 241/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF-------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + I +I  +QK++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L   +      E+    + ++FN P  S + + + + L+ +N E+ ++L  L  L ++GI+H +  F    DDE E  L+  N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDIE-PRATQFIPEIIELVQKLIERGFAYVADNGDVMFEVRKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTKYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSLRGLDLN-----AAPAGGEEYVSRFTAAMNDDFNTPEAYSVLFDMAREVN-RLKTENLEKASELG-ALMRELADVIGILHQDPEAFLKGDAGNDDEVAEIEALIKLRNDSRAAKDWANADMARDKLTE 443
>gi|146304825|ref|YP_001192141.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Metallosphaera sedula DSM 5348] >gi|187631639|sp|A4YIG5|SYC_METS5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|145703075|gb|ABP96217.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Metallosphaera sedula DSM 5348] (465 aa)
Score = 650, Expect = 6.9e-66, Identities = 158/433 (36%), Positives = 252/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN-IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK-KNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFK-------SHLIIEQ--KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE-------KIKYSS----ILLRNKNFEELNK----LHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      M++++ + K +   + N +KMYVCGPTVY+ VHIG+ R + FD ++R   GYNV + NITDIDDKI+NKA+E   E+S YY  Y + + + +    P+V+ HIK+I +++Q+++++ AY+ +G VYFD   YG++SN K +E  D+ E+ +K K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + +YLG +IDIHGGG+DL FPHHENE Q ++   + WMHV L I +KMSKS N + K+ LS+Y +T+R++F + Y NP+ ++ E L S  L+ +  +++ +    +H  E+ K E+ +     + N+F+ N ++ I E    K++YS   L+  F + N+  +  S L ++ +I   D IE+  N L++++ + SD+ R +L
 S:   1 MQVFNTLGKRLQSFEPHEPNTVKMYVCGPTVYDEVHIGHGRTFVAFDAMSRYLRVKGYNVVRVQNITDIDDKIINKARELGKSWNEVSEYYSKSYLEHIGALKVKID--MHPKVTTHIKEIIDFVQRLIDSGHAYVANGSVYFDVDTYPGYGELSNVKKEEW---DQGEEIVKEKRHPYDFALWKAYKPGEPYWESPWGKGRPGWHIECSTMSTRYLGTKIDIHGGGMDLVFPHHENERAQTESLTGSTWVKYWMHVAFLTIRKEKMSKSKGNIVPLKEALSKYGPSTLRYWFLSSQYRNPIEYSEEILEQSSRSLQRLKDAISVLRKIIQKGPAHYAKEEDVKVQEEIVRAISRFDEHMENDFDTSNALTSIHEIASIVFSKLQYSEDVFGALIALDGFRKFNEVFAVMDEEFSAELDRLTKVI------DAVIEVR---NYLRKKQMYDLSDQIRDIL 446
>gi|194545874|ref|YP_002080902.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|126166820|gb|EAZ52331.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa C3719] (460 aa)
Score = 650, Expect = 7.0e-66, Identities = 131/319 (41%), Positives = 198/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN-----IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      ++IY+ +SKT KEV  L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E    + E +++ +E +    +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S +++++L +G + E  K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A+ W+H G + IN +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ENL +K L+  YN
 S:   2 LQIYNTLSKT-KEVFTPLVGNQVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDVITRWLRHRGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGEPFDVLTERMIAAMHEDE-----ARLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFAGYGKLSRRRVEDLRIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSVMSTCCLGDSFDIHGGGNDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYAKSWLHCGMITINGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLIASHYRSPINYSEENLREAKAALDR-FYN 321
>gi|15596992|ref|NP_250486.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|194551121|ref|YP_002086148.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|21264027|sp|Q9I2U7|SYC_PSEAE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|9947777|gb|AAG05184.1|AE004605_6 cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|126193514|gb|EAZ57577.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa 2192] (460 aa)
Score = 650, Expect = 7.0e-66, Identities = 131/319 (41%), Positives = 198/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN-----IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      ++IY+ +SKT KEV  L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E    + E +++ +E +    +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S +++++L +G + E  K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A+ W+H G + IN +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ENL +K L+  YN
 S:   2 LQIYNTLSKT-KEVFTPLVGNQVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDVITRWLRHRGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGEPFDVLTERMIAAMHEDE-----ARLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFAGYGKLSRRRVEDLRIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSVMSTCCLGDSFDIHGGGNDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYAKSWLHCGMITINGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLIASHYRSPINYSEENLREAKAALDR-FYN 321
>gi|29654778|ref|NP_820470.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|153209422|ref|ZP_01947398.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|154707364|ref|YP_001423944.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|165919402|ref|ZP_02219468.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|187629807|sp|A9KBJ2|SYC_COXBN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216302|sp|Q83BL7|SYC_COXBU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|29542046|gb|AAO90984.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|120575359|gb|EAX31983.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|154356650|gb|ABS78112.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|165916918|gb|EDR35522.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 334] (458 aa)
Score = 650, Expect = 7.3e-66, Identities = 154/435 (35%), Positives = 245/435 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD-----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKI++ ++K KE+  ++  +K+YVCG TVY+++HIG+ R I FD++ R   GY VTF+ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   + K + + + + + PR + ++ +I  IQK+++N++AY  +GDV+FD +  YGK+S++ LDEL G + E + K +P DF LWK+  G  WD + GRPGWH ECS + + LG  DIHGGG+DLKFPHHENE Q+ A  K  ++WMH G L IN +KMSKSL N I ++ L E +  +R+F   Y NPL+++ ENL N + LE   L  +  ++  +EK  +    + ++FN P  + + E ++ +  N  E+  L  L  L I G++ +        E +L+++ N+ + +K++ +D+ R L +
 S:   1 MKIFNSLTK-QKEIFKPIESGKVKLYVCGMTVYDYMHIGHGRSWIIFDMVVRYLRMRGYEVTFVRNITDIDDKIIKRAGENKESPAALAERFIQILHEDEKALRVLSPDQE-PRATQYVPEIIKLIQKLLDNQYAYTGQNGDVFFDVRRFKDYGKLSHRHLDELQAGARVEVSDSKRDPLDFVLWKKAKPGEPKWDSPWGEGRPGWHIECSAMSSSILGQPFDIHGGGLDLKFPHHENEIAQSEAGEEKPFVKLWMHAGLLEINKEKMSKSLGNIISIREALKESDVEVLRYFLLSGHYRNPLSYSKENLENGRLALERFYLAL---RGLPVVN---HEKTSSYTDRFYEAMDDDFNTPIAFALLFEMVREINRFRDNNQIEKAAVLAAELK-CLGNIFGLLQYSPEQFLQGAKKEADVQEIKKLIDQRNEARAKKDWKTADQIRDQLTD 441
>gi|93005831|ref|YP_580268.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter cryohalolentis K5] >gi|109894926|sp|Q1QC19|SYC_PSYCK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|92393509|gb|ABE74784.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter cryohalolentis K5] (488 aa)
Score = 650, Expect = 7.4e-66, Identities = 159/433 (36%), Positives = 240/433 (55%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH----LIIEQKY--------------NEKNLEFDKSNLIE----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      IYD ++  +  L  + MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD+ R  +LGY+V ++ NITDIDDKI+ +A E E IG L + + T  +  +  + + + PR +DHI +++ I+ +V+N +AY D GDVY+    YGK+S + LD++ G + E  K NP DF LWK    W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  + AR WMHVG +N++ +KMSKSL NF  +D++++Y  TVR+F  + Y + +NF+  L S N L +  L + +   LII++          N +F+ S I   L + N +  +E  + + L   + LN L  +  L ++G + +  DEAI+ L+ +  K KNF+ +D+ R L E
 S:  16 IYDSLTGRKQAFKPLATGKVGMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVGFDMAVRWLAQLGYDVNYVRNITDIDDKIITRAAENGEEIGTL--TQRFITAMHEDATALGCLSPDAE-PRATDHIDEMQQMIETLVSNDYAYAGDNGDVYYAVDSFADYGKLSKRNLDDMQAGSRVEVENDKRNPFDFVLWKAAKPDEPQWASAWGQGRPGWHIECSAMSTKCLGNTFDIHGGGHDLQFPHHENEIAQSEAATGCEYARNWMHVGFINVDGEKMSKSLGNFFTIRDVMAKYLPETVRFFLLSSHYRSQVNFSDSALDESHNSLSRLYQALKVAEQQKGKVLIIDEALINNAYASAVGQDFIKAMNDDFNSSTAISVLFGLARDINKASKAQDVETAWQLAQHL--KALAQTLNILQQPVQQFLQAVIGEVAEDSLTDEAIDGLIIERADAKTNKNFARADEIRVQLKE 471
>gi|116514575|ref|YP_813481.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|122274693|sp|Q048S9|SYC_LACDB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116093890|gb|ABJ59043.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (474 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 159/435 (36%), Positives = 248/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINS-------KNQLENIIYNLNIFKSHLI---IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKI-------------KYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI--ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+++ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDK++N+A E   EL+ Y  + + + +NI + + PR + I I ++IQ +++ +AY DGDVY+  K  YG +S++ +D+L G    E+ +K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD +DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K   W+H G + + + +KMSKSL NF+  D+L  +  +R+F   Y + +N++ ENL +    KN LE I Y L   L  + +  E  +F+ +  + ++FN+ N ++ I E +       K S L  K  L+  ++ LL K G    DD+A+ EL+ + + ++ K++++SD+ R L E
 S:   1 MKLFNTLTRQKEEFKPLVPGQVSMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYKGYKVNYVSNFTDVDDKMINEAGAEGTTVPELAERYIQAFLEDTRALNIEEATLH-PRATHEIPAIIDFIQTLIDKGYAYEADGDVYYRAKKFADYGHLSDQNIDQLEEGASQHVNDEEQGRKEDPIDFALWKGQKAADEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTLDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFVNYWLHNGFVTVGKDEEKMSKSLHNFVTVYDILKNVDPQVLRFFMASVQYRSQINYSEENLEQAANILGRFKNTLEGINYRLADATEGLPDPDLAKLVTETTAKFEAA----MDDDFNVQNALTAIYEALPAVNSNANAEKADKESLRLFAKKLAAWLSVFGLDVDKLLAKEAG-------DDDAVIEELVAQRTEARKNKDWAKSDELRDQLKE 457
>gi|85713337|ref|ZP_01044354.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Idiomarina baltica OS145] >gi|85692839|gb|EAQ30820.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Idiomarina baltica OS145] (460 aa)
Score = 649, Expect = 1.1e-65, Identities = 150/415 (36%), Positives = 232/415 (55%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL-------FDDEA--IE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      + MYVCG T Y+ HIG+ R + FDV+ R  ++GY+VT++ NITD+DDKI+ +A E    L+ Y +    +N+  +++ PRV+ H+ DI  I+ +V  +AY D GDV FD + + YG++S + L++L G + +  K +P DF LWK+  G +WD + GRPGWH ECS +  +LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  N +  WMH G + +++ KMSKSL NF  +D+L+ Y+ TVR+F  + Y + LN+T +NL +  LE +  L   L EQ   L +    + ++FN P +S + E ++ +  R+ + E  +L  L  L +LG++ +     DDE  IE L+ + NK + EK+++ +D+ R L E
 S:  24 VGMYVCGVTTYDLCHIGHARTYVAFDVVVRYLRKIGYDVTYVRNITDLDDKIIKRAAENGEPFDALTQRYIDEMHRDFAALNLLEPDVE-PRVTQHMDDIIRMIESLVTQGYAYQADNGDVLFDVSTFDDYGRLSRQNLEQLQAGARVDVEASKLDPLDFVLWKKAKAGEPSWDSPWGEGRPGWHIECSAMNKAHLGETFDIHGGGSDLTFPHHENEIAQSCCANQTNYVNYWMHSGMVQVDDVKMSKSLGNFFTIRDVLNAYDAETVRYFLLSSHYRSQLNYTQDNLEQAHAALERLYTALR----GLTPEQPDENLRLPYWNQFTDAMNDDFNAPEAMSVLFELVREIN-KARDNDAERAAQLAHVLVE-LADVLGLLQQSPESFLQGGADDEVALIEALIAQRNKARAEKDWAAADEARDRLTE 443
>gi|107101226|ref|ZP_01365144.1| hypothetical protein PaerPA_01002258 [Pseudomonas aeruginosa PACS2] (460 aa)
Score = 648, Expect = 1.3e-65, Identities = 131/319 (41%), Positives = 198/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN-----IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      ++IY+ +SKT KEV  L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E    + E +++ +E +    +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S +++++L +G + E  K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A+ W+H G + IN +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ENL +K L+  YN
 S:   2 LQIYNTLSKT-KEVFTPLVGNQVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDVITRWLRHRGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGEPFDVLTERMIAAMHEDE-----ARLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQILIDKGYAYAPGNGDVYYRVGKFAGYGKLSRRRVEDLRIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSVMSTCCLGDSFDIHGGGNDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYAKSWLHCGMITINGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLIASHYRSPINYSEENLREAKAALDR-FYN 321
>gi|116749069|ref|YP_845756.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] >gi|171460796|sp|A0LIR9|SYC_SYNFM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|116698133|gb|ABK17321.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Syntrophobacter fumaroxidans MPOB] (493 aa)
Score = 648, Expect = 1.3e-65, Identities = 146/436 (33%), Positives = 248/436 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI--IEQKYNEKNLEFDKSNLIE------------LTNNFN----LPNIVS-----------FIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLL---------TKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      + +Y+ ++K+ +E + L+  +K YVCG TVY+ HIG+ R I FDV+ R  LG+ VT++ N TD+DDKI+ +A +    ++ Y  +++ + + +  +++ P ++++ +  I+ +++  AY  DV+F+ K  YGK+S ++++++L G + E + +K NP DF LWK + G +WD + GRPGWH ECS + +++LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A    R W+H G +NINN+KMSKSL NF+ +D+L + + TVR+F   Y +P++F+ E + ++ LE +  L  K   +E+ + EK L   L +      + N+FN  L N+ S      F +++K + L   + +   L L      + L I  L + E  +  + +Q+KNF+E+D+ R+ + +K
 S:   3 LHVYNTLTKSKEEFIPLEPGKVKFYVCGVTVYDLSHIGHARSAIVFDVIYRYLRFLGFEVTYVRNFTDVDDKIIRRANDAGTDCRSIAQRYIAAFYEDMDALGVLRPDLE-PLATENVPGMIEIIRVLMDKGIAYQAGADVFFEIEKFPGYGKLSGRQIEDMLAGARVEVDARKRNPLDFVLWKGSKPGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSAMGSRFLGKTFDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEAAFGMPFVRYWLHNGFVNINNEKMSKSLGNFLTIRDVLQKVHPETVRFFVLSKHYRSPVDFSDETIGEAEKGLERLYGTLGAVKERAAAGVEEAFQEKALRGQDPELFDQIAALSGAFREAMDNDFNTAQALGNLFSLQRHLQRFLDKFGRKQLKGPASALARAGADAIRDHALVLGLLTREPEAFQAEQRSLKIKSTGLTEAEVERCIELRRQARQDKNFAEADRLREEIEKK 477
>gi|15383990|gb|AAK96068.1|AF393466_2 cysteinyl-tRNA synthetase [uncultured crenarchaeote 74A4] (462 aa)
Score = 648, Expect = 1.4e-65, Identities = 157/433 (36%), Positives = 246/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL---INSKNQLENIIYNL--NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD---EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      M + D ++ ++E+ + KK IK+Y+CG TVY+ HIG+ R II FDVL +    V F+ N TD+DDKI+N+A +EN+  E+SS Y  YF  + +N+ +  +P+ ++HI+DI +I+K+++ + AY+  VYF +K ++YGK+S KK+DEL G + + + K +P DFA+WK + I  W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N  A+IWMHVG + I+ +KMSKSL N  K +L + N +R F   YS ++++ + L  +  Q+E  + L   K+  + +  + +EFDKS  +  + L   ++E + ++   K  + K F   ++ ILG+  + +  E EL+  K ++EK F ++DK R L
 S:   1 MNLQDTLTTVEQELDITKK-IKIYLCGVTVYDESHIGHARTIIVFDVLRKYLESKKVEVDFVQNFTDVDDKIINRATKENVTAEEISSKYIENYFRDFEELNVKRAT-NYPKATEHIEDIIEFIKKLIDKEIAYVTKNGVYFAVSKFSEYGKLSKKKIDELQSGSRIQIDETKKDPADFAVWKFSDINPTWESPWGKGRPGWHIECSVMSLKYLGENFDIHGGGRDLIFPHHENEIAQSEACTNLPFAKIWMHVGMVTISGEKMSKSLGNTKSIKQVLENWGPNIIRLFCLSGHYSKVIDYSEDMLKENLTKWRQVETCYFELIHANNKNQENVSENVQKIGIEFDKSLEDDFNTHLALSAFFQLVKETNRLAAAEKLGKENGAIIKKEFK---RISAILGLTIPEMSQNKIQEIDELILNREKFREEKQFDKADKIRDEL 436
>gi|152989578|ref|YP_001348862.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|187629850|sp|A6V727|SYC_PSEA7 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|150964736|gb|ABR86761.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas aeruginosa PA7] (460 aa)
Score = 648, Expect = 1.4e-65, Identities = 130/319 (40%), Positives = 198/319 (62%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN-----IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      ++IY+ +SKT KEV  L  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY++T++ NITDIDDKI+N+A E    + E +++ +E +    +NI  + + PR +DHI +  IQ +++ +AY  +GDVY+  +  YGK+S +++++L +G + E  K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS +  LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K A+ W+H G + IN +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ENL +K L+  YN
 S:   2 LQIYNTLSKT-KEVFTPLVGNQVRMYVCGMTVYDYCHLGHGRSMVAFDVITRWLRHRGYDLTYVRNITDIDDKIINRANENGEPFDVLTERMIAAMHEDE-----ARLNILKPDQE-PRATDHIAGMHAMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVGRFAGYGKLSRRRVEDLRIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSVMSTCCLGDSFDIHGGGNDLEFPHHENEIAQSEAATGKPYAKSWLHCGMITINGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLIASHYRSPINYSEENLREAKAALDR-FYN 321
>gi|152990845|ref|YP_001356567.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|166225301|sp|A6Q401|SYC_NITSB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|151422706|dbj|BAF70210.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] (465 aa)
Score = 647, Expect = 1.6e-65, Identities = 165/433 (38%), Positives = 254/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI--GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD-----QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN--IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHF--NLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAI---ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      M IYD  K  + L ++IK+YVCGPTVY+ H+G+ R I FD+L R  LGY TF+ N TDIDDKI+ K E   E++SYY +Y + ++ + + ++++ P+ + ++ + + I++++ + AY  +GD+YFDT+K +Y +S+K +E +  + E N K NP DFALWK+   + +D F GRPGWH ECS +I+K+L    QIDIH GG DL FPHHENE Q   N++LA+ WMH G + I+ +KMSKSL N  KD L Y+  +R++  T Y + LNF E+L+ SK +L+ +Y L  ++    QK   EF  L L+ + N+  ++ I++ I Y++ L N  ++ K   N+ Y ++K+LGI     H+ + ++E   EL+ K  K+EKNF +D R+ L
 S:   1 MVIYDSSKKEYCSLEPLKNRHIKVYVCGPTVYDDAHLGHARSAIAFDLLRRTLNALGYKTTFMKNFTDIDDKIIKKMNETGKSLQEITSYYIQRYLEDMEALGVQRADIE-PKATQNLDAMIDMIERLLQKECAYQTPNGDIYFDTSKDEKYCTLSHKCDEESM--SRIEPNPDKKNPADFALWKRCKGEGDVCFDSPFGKGRPGWHIECSAMIDKHLAYHDTPFQIDIHAGGADLLFPHHENEAAQTRCACNQELAKYWMHNGFVTISGEKMSKSLGNSFFIKDALKVYDGEILRFYLLSTHYRSDLNFNEEDLLASKKRLDK-LYRLKKRVYGVQASTPQK------EFVDELLQALSQDLNISKTLAAIDQFIAYANEHLDNNPKDKAFKKQIVANIEY-ISKLLGIGHKDAYSYFHLGISEEEKQKIEELIEKRTTAKKEKNFQLADSIREEL 446
>gi|118587321|ref|ZP_01544748.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432310|gb|EAV39049.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (467 aa)
Score = 647, Expect = 1.6e-65, Identities = 148/410 (36%), Positives = 242/410 (59%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDN----LKKNNPQDFALWK-QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTN-TVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI-------IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD------EAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      I MYVCGPTVYN++H+GN R I FD + R L GY+V F+ N TD+DDKI+N+A+EE + E ++S Y  +++ K +NI + + R ++ I DI ++ +++ +AY  GDVYF  K+ YG ++++ L++L VG   +   K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIHGGGIDL FPHH +E Q+ A  K   W+H G +N+NN+KMSKSL NF  +LLS Y+  +R+  T Y P+N+++ L ++ +L+ I    K+     I+Q +++  F ++  + ++FN+ N ++ I E ++ ++ + + + ++ K  +  + +++G+ ++ +    + IE LL K  + KN+ +SD+ R
 S:  23 ITMYVCGPTVYNYIHVGNARSSIAFDTIRRYLLYRGYDVNFVSNFTDVDDKIINRAQEEGVSENAIASKYIKAFYEDTKPLNIIPATTR-TRATEVIPDIIEFVSDLIDKGYAYESRGDVYFRVRKAGNYGLLAHENLEDLEVGASGRLDDGALALKEDPLDFALWKNEPRQVIKWDSPWGQGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHGGGIDLAFPHHTDEMAQSEAHTGKQFVHYWLHNGFVNVNNEKMSKSLGNFTTVHELLSSYDDPMAIRFLMTATHYRRPINYSSSELERARVELDRIRTAYRRLKNADFKIGDDPQIDQLVSKQTAAFVEA----MDDDFNVANALAAIFELVRLANSYVDSGDVKD--KSAQEILRQIAELIGVFGISGLETKKESLPKKIELLLKKRETARINKNWQQSDQLR 445
>gi|88860441|ref|ZP_01135079.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88817639|gb|EAR27456.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudoalteromonas tunicata D2] (459 aa)
Score = 647, Expect = 1.7e-65, Identities = 146/433 (33%), Positives = 254/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++IY+ +++ ++  +  I MYVCG T+Y++ H+G+ R ++FDV+NR F LGY+VT++ NITD+DDKI+ +A E N  +L+    +  +N+ ++++ P V+ HI +I  +++++  AY+ +GDV FD +  YG +S + L L G + E ++ K++P DF LWK+   +W  + GRPGWH ECS + +K+LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + +   W+H G + +N +KMSKSL+NF  +++L +Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL +++ LE I  L  +  ++  NE  +F ++  + ++FN P + + E K + +++ + + +L F L  +T++LGI    + N +DE +  L+ + N+ + +KN++ +D R L
 S:   2 VQIYNTLTRQKEQFKPMVAGKISMYVCGITIYDYCHVGHARTYVSFDVMNRYFRHLGYDVTYVRNITDVDDKIIKRAHENNEEINDLTVRMTKAMHEDFNALNMLPADIE-PTVTGHIPEIITMVERLIEKGHAYIAGNGDVLFDVSTFAAYGALSQQDLSMLQAGARVEVDMGKDDPLDFVLWKKAKPEEPSWGSPWGAGRPGWHIECSAMSSKHLGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCASGQKYVNTWIHTGMVQVNKEKMSKSLNNFFTVREVLKQYDRETVRFFLINGHYRSQLNYSQENLDQARSSLERIYTALRGV-TPTPVDLAANEYVAKFRQA----MNDDFNTPEALPVVFELAKEIN-RVKDSDSSKAAELAFVLK-AITEVLGIAQQEPESFLQGNQDEDEVAQIEALIAQRNQARADKNWALADDARDKL 440
>gi|149194602|ref|ZP_01871698.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149135346|gb|EDM23826.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (464 aa)
Score = 647, Expect = 1.8e-65, Identities = 167/435 (38%), Positives = 263/435 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD----QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEEL--NKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD------DEAI-----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKIYD  K  E + + +K +++YVCGPTVY+ H+G+ R I+FD+L R  LGY VTF+ N TDIDDKI+ K E   E++ YY +Y + + +N+ ++++ P+ + ++ +  IQ +++ +AY L +GD+YFD +K +Y K+SNK D+ +V   +  K NP DFALWK +  + +D F GRPGWH ECS +I K++   +IDIHGGG DL FPHHENE Q+    LA+ WMH G + IN +KMSKSL N  KD L Y+  +R++  T Y PLNF+ E+LI SK +L+ +Y L  K  + +K +K+ F+++ L ++++ N+  ++ ++E IK ++ L   +++  K+ N+ + + K+LG+  + ++   DE    EL+ K ++ K+EKNF +DK R L E
 S:   1 MKIYDSHLKEKVEFIPIKEKEVRIYVCGPTVYDDAHLGHARSSISFDLLRRTLECLGYKVTFVKNFTDIDDKIIKKMNETKKSLKEITEYYIKRYLEDMDALNVKRADIE-PKATQSLEAMFEIIQILLDKGYAYKLPNGDIYFDVSKDEEYCKLSNKCQDDEVVHRVEIEG--KKNPADFALWKACKGESDVCFDSPFGKGRPGWHIECSAMIKKHIAYDGEYEIDIHGGGADLFFPHHENEEAQSHCAYGGHLAKYWMHNGFVQINGEKMSKSLGNSFFIKDALKHYSGEVLRFYLMSTHYRAPLNFSEEDLIASKKRLDK-LYRLK--KRIYGVSKKQQDKS--FEENLLNAMSDDLNISKALAVVDEFIKDANENLDKNPKDKILKQKIVSNIEF-INKLLGVGGSDAYEYFQAGIDEETKKKIEELIAKRSEAKKEKNFELADKIRDELKE 447
>gi|116495760|ref|YP_807494.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116105910|gb|ABJ71052.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei ATCC 334] (444 aa)
Score = 647, Expect = 1.8e-65, Identities = 129/294 (43%), Positives = 181/294 (61%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK---SEDNL-KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY VT++ N TD+DDKI+N A +   L+L+ +  + +  + I +  PR S I DI ++Q +++ ++AY VDGDVY+  K  YG++S++ +DEL G   ++D L KK +P DFALWK  G ++W+ + GRPGWH ECS + K LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A +K  R WMH G + I +++KMSKSL NFI  D+  +  +R+F  T Y P+ ++ NL N+ N L +
 S:   1 MYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYRGYKVTYVSNFTDVDDKIINAAHKTGEAPLDLAQRFIDAFMEDTTALGIEPATAH-PRASQMIPDIIEFVQDLIDKEYAYAVDGDVYYRARKFKHYGELSHQNVDELEEGASQHITQDELAKKEDPIDFALWKAAKPGEISWESPWGKGRPGWHIECSVMSTKLLGDTFDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTDKQFVRYWMHNGFVTIGEDDEKMSKSLGNFITVHDIRKTVDPQVLRFFMAGTQYRMPIRYSETNLKNAANSLNRL 300
>gi|42518493|ref|NP_964423.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|61216256|sp|Q74L26|SYC_LACJO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|41582778|gb|AAS08389.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (470 aa)
Score = 647, Expect = 1.8e-65, Identities = 157/439 (35%), Positives = 258/439 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKN-----LEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLS-YLLTKILGIIHVNL------FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MK+++ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R +I FD + R F  GY+V ++ N TD+DDK++N+A++E+  +L+ Y  + + + +NI + + PR + IK+I +++Q +++  AY VDGDVY+  K  YG++S++ + EL G    E+ KK +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K   WMH G + +  +KMSKSL NF+  D+L + +  +R++   Y P+N++ + L ++ L+   L  + L E + E N   L  K+ IE + ++FN+ N +S + +  ++ L +  ++++K   + LL  L I V+    DDE +L+ + ++ ++ K+++ESD+ R L K ++
 S:   1 MKVFNTLTRKKEEFKPLVAGKVSMYVCGPTVYNYIHIGNARSVIAFDTIRRYFEYRGYDVNYVSNFTDVDDKMINEARKEHTTVEKLAERYIKAFMEDTEALNIEPATLH-PRATHEIKEIIDFVQDLIDKGVAYEVDGDVYYRARKFPNYGQLSDQNIAELEEGASEHINEEEQSKKEDPIDFALWKAQKEEDEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFVNYWMHNGFVTVGKKQEKMSKSLHNFVTVHDILKQIDPQVLRFYMSSVQYRRPINYSEDGLKQAETVLKRYQNTLRNLDARLNDENETLEDNGLRDDLTQAKAEFIEAMDDDFNVQNALSIMYD---LATTLNNHLQKDQVDKPALKRAKKLLIAWLEIFGVSFKEEQAENDDEIEKLIAQRDEARKNKDWAESDRLRDELQAKGIV 457
>gi|104774470|ref|YP_619450.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|123077205|sp|Q1G8Z0|SYC_LACDA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|103423551|emb|CAI98469.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (474 aa)
Score = 646, Expect = 2.0e-65, Identities = 159/435 (36%), Positives = 248/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINS-------KNQLENIIYNLNIFKSHLI---IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKI-------------KYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI--ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MK+++ +++ +E  L  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDK++N+A E   EL+ Y  + + + +NI + + PR + I I ++IQ +++ +AY DGDVY+ T K  YG +S++ +D+L G    E+ +K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD +DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K   W+H G + + + +KMSKSL N +  D+L  +  +R+F   Y + +N++ ENL +    KN LE I Y L   L  + +  E  +F+ +  + ++FN+ N ++ I E +       K S L  K  L+  ++ LL K G    DD+A+ EL+ + + ++ K++++SD+ R L E
 S:   1 MKLFNTLTRQKEEFKPLVPGQVSMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTIRRYFEYKGYKVNYVSNFTDVDDKMINEAGAEGTTVPELAERYIQAFLEDTRALNIEEATLH-PRATHEIPAIIDFIQTLIDKGYAYEADGDVYYRTKKFADYGHLSDQNIDQLEEGASQHVNDEEQGRKEDPIDFALWKGQKAADEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTLDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFVNYWLHNGFVTVGKDEEKMSKSLHNCVTVHDILKNVDPQVLRFFMASVQYRSQINYSEENLEQAANILGRFKNTLEGINYRLADATEGLPDPDLAKLVTETTAKFEAA----MDDDFNVQNALTAIYEALPAVNSNANAEKADKESLRLFAKKLAAWLSVFGLDVDKLLAKEAG-------DDDAVIEELVAQRTEARKNKDWAKSDELRDQLKE 457
>gi|161830739|ref|YP_001597327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|187629808|sp|A9N924|SYC_COXBR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|161762606|gb|ABX78248.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Coxiella burnetii RSA 331] (458 aa)
Score = 646, Expect = 2.4e-65, Identities = 153/435 (35%), Positives = 245/435 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD-----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      MKI++ ++K KE+  ++  +K+YVCG TVY+++HIG+ R I FD++ R   GY VTF+ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   + K + + + + + PR + ++ +I  IQK+++N++AY  +GDV+FD +  YGK+S++ LD+L G + E + K +P DF LWK+  G  WD + GRPGWH ECS + + LG  DIHGGG+DLKFPHHENE Q+ A  K  ++WMH G L IN +KMSKSL N I ++ L E +  +R+F   Y NPL+++ ENL N + LE   L  +  ++  +EK  +    + ++FN P  + + E ++ +  N  E+  L  L  L I G++ +        E +L+++ N+ + +K++ +D+ R L +
 S:   1 MKIFNSLTK-QKEIFKPIESGKVKLYVCGMTVYDYMHIGHGRSWIIFDMVVRYLRMRGYEVTFVRNITDIDDKIIKRAGENKESPAALAERFIQILHEDEKALRVLSPDQE-PRATQYVPEIIKLIQKLLDNQYAYTGQNGDVFFDVRRFKDYGKLSHRHLDKLQAGARVEVSDSKRDPLDFVLWKKAKPGEPKWDSPWGEGRPGWHIECSAMSSSILGQPFDIHGGGLDLKFPHHENEIAQSEAGEEKPFVKLWMHAGLLEINKEKMSKSLGNIISIREALKESDVEVLRYFLLSGHYRNPLSYSKENLENGRLALERFYLAL---RGLPVVN---HEKTSSYTDRFYEAMDDDFNTPIAFALLFEMVREINRFRDNNQIEKAAVLAAELK-CLGNIFGLLQYSPEQFLQGAKKEADVQEIKKLIDQRNEARAKKDWKTADQIRDQLTD 441
>gi|156742112|ref|YP_001432241.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|156233440|gb|ABU58223.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (478 aa)
Score = 646, Expect = 2.4e-65, Identities = 125/316 (39%), Positives = 194/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN---------QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++T +  +L+  +KMYVCG TVY+ HIG+  I FDV+ R   GY V + N TD+DDKI+N+A    EL+ Y ++ + L+ +N+ +++ +PR ++ + +I+ +I +++  AY+VDGDVYF + + YGK+S + LD+++ G++  + +K NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS +  +LG+QIDIHGGG DL FPHHENE Q ++ K AR WMH G L I      +KMSKSL N + ++ L+ Y+ + +R   +SY +PL F E  + + +L +
 S:   3 IRIYNTLTRTLEPFETLEPGVVKMYVCGVTVYDRAHIGHAMSAIVFDVVRRYLEYRGYAVQHVVNFTDVDDKIINRAHALGRDPKELAESYIAEFLEDLEALNVKRAHI-YPRATETMPEIQRFISRLIETGHAYVVDGDVYFRVSTAPDYGKLSRRSLDDMIAGNRIGIDERKENPADFALWKAAKPGEPFWDSPWGPGRPGWHIECSAMNLAHLGEQIDIHGGGTDLIFPHHENEIAQTESLTGKTFARYWMHNGMLQIQTRLADGTYKLEKMSKSLGNVVTIREFLARYHPDVLRLTVLSSSYRSPLAFGEEIAADQERKLARL 328
>gi|126658705|ref|ZP_01729850.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126619967|gb|EAZ90691.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] (482 aa)
Score = 645, Expect = 2.9e-65, Identities = 161/436 (36%), Positives = 254/436 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE------DNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN-----EKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEE---KIKYSSILL--RNKNFEELNKLHFNLSYL--LTKILGI---IHVNLFD----DEA--IELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIY+ ++ + ++L  + MY CG TVY++ H+G+ R I +D++ R   GY VT++ N TDIDDKI+ +A++E + +++S +  YF ++ +N+ ++ ++PRV+D+I I+ IQ ++  +AY VDGDVYF   +YGK+S +  + G      N K +P DFALWK    W+ + GRPGWH ECS ++  LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A N K LA+ W+H G + +N +KMSKSL NF  ++LL+  +  +R F Q Y PL+FT E + ++ N + +    + L  +KY   +KN E D S +IE   + ++FN P ++ + E  ++  LL  K  + + L   L L ILG+   NL D  DEA  L+ + N ++ K++++SD+ R+ L +K
 S:   3 LKIYNTQTRRLEPFITLLPGRVTMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIIWDMVRRYLQWRGYEVTYVQNFTDIDDKILRRAQQEGVSMVDISERFIEAYFTDIRPLNVMDAD-EYPRVTDNISGIQQLIQVLLEKNYAYAVDGDVYFHVEAFGEYGKLSGRSQSMMQAGASGRVAMSDPANSHKKHPSDFALWKSAKPEEPAWNSPWGEGRPGWHIECSAMVRGLLGETIDIHGGGGDLVFPHHENEIAQSEAANGKPLAKYWVHNGMVTVNGEKMSKSLGNFTTIRELLNRPLDPMVIRLFVLQAHYRKPLDFTEEAISSATNGWQTL-------QQGLRFGEKYGNRLGWQKNQELD-SAVIEQFNAAMDDDFNSPGGLAVLFELAKNLRREGNLLTHEGKTPTDSDNLQRQWQTLVHLAGILGLEAKPKANLEDTQNFDEAKITRLIQQRNAARKVKDYAQSDRIREQLQQK 464
>gi|118047029|ref|ZP_01515672.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aggregans DSM 9485] >gi|117996489|gb|EAV10687.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aggregans DSM 9485] (472 aa)
Score = 644, Expect = 4.2e-65, Identities = 125/300 (41%), Positives = 179/300 (59%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN------QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      ++MYVCG T Y+ HIG+  I FD++ R   GY V I N TDIDDK++ +A+   L LS Y ++  L+ +N+ +  +PRVS + I ++Q ++  +AY+VDGDVYF  +  YGK+S + LDE+L G + E + +K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + +YLG QIDIHGGG DL FPHHENE Q+ ++ + AR W+H G L + N   +KMSKSL N +  D LS Y+ + R   +SY +PL + E  +++ +LE ++ L
 S:  24 VRMYVCGVTPYDEAHIGHAMSAIVFDMIRRYLEFRGYQVRHIVNFTDIDDKVIARAQAMGQDPLALSGQYAAEFLTQLQAMNVLPAT-AYPRVSTTMPGIIAFVQGLIERGYAYVVDGDVYFRVKRDEDYGKLSGRSLDEMLSGTRFEVDPRKESPADFALWKAARPGEPAWDSPWGPGRPGWHIECSAMAMEYLGPQIDIHGGGTDLIFPHHENEIAQSESLTGQPFARYWVHNGMLQLVNPQTRQVEKMSKSLGNVVTIADFLSRYDPDVFRLIVLSSSYRSPLTYNDEIAADNQRKLERLLSAL 329
>gi|116617314|ref|YP_817685.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116096161|gb|ABJ61312.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (468 aa)
Score = 644, Expect = 4.3e-65, Identities = 159/433 (36%), Positives = 248/433 (57%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG--LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTV-RWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFN-LSYLLTKILGIIHV----NLFDDEAI-----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +Y+ +S+ +KEV  +  I MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDKI+N+A+EE I ELE+++ Y  + +  +NI + ++ R ++ I +I +++ +++ +AY +GDVYF  K  YG ++++ L E+     E+ ++K +P DFA+WK    ++W  + GRPGWH ECS + KYL + IDIHGGGIDL FPHH NE Q+ A  +   WMH G +N+NN+KMSKSL NF  D+L+ Y+  V R+  T Y P+N+  L ++ +LE I     +L+  + +E  + D  LIE     + ++FN PN ++ I E +  +    + E N + + + +LL I ++ V   L +E +   ELL+K  ++ +F SD R L E
 S:   4 VYNTLSR-EKEVFKPITAGKINMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDTVRRYFEYRGYEVNYVSNFTDVDDKIINRAQEEGISELEVANKYADAFDEDTLPLNIKPATVR-SRATEVIPEIIEFVKDLIDKGYAYESEGDVYFRAKKFKGYGILAHQDLAEMEANAAGRLNDEETIRKEDPIDFAVWKNEPREGVISWSSPWGNGRPGWHIECSVMAQKYLSNTIDIHGGGIDLAFPHHTNEIAQSEARTGQKFVNYWMHNGFVNVNNEKMSKSLGNFTTLHDMLATYDDPMVIRYLLTTTQYRRPINYEASTLEQARLELERI----RTAYRNLMFRAETSEPGGDEDVETLIEVQKKAFDQAMDDDFNTPNALAAIFELVSIGN------TYTERNTVKVDTVQHLLGTIADLLSVFGIEGLDGNEELTTKQRELLDKRVLARESHDFERSDLLRNQLKE 452
>gi|146307594|ref|YP_001188059.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|187629851|sp|A4XVG1|SYC_PSEMY Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|145575795|gb|ABP85327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] (461 aa)
Score = 643, Expect = 4.4e-65, Identities = 129/319 (40%), Positives = 196/319 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKT-DKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      + IY+ ++KT D  L  ++MYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV+ R  + GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E   E + E +++ +E +    +++  +++ PR + HI +  IQ +++ +AY  +GDVY+ T+  YGK+S +K+DEL +G + E + K +P DF LWK  G +WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K A WMH G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ E+L +K LE  YN
 S:   3 LSIYNTLTKTKDVFQPLVGNQVRMYVCGMTVYDFCHIGHARVMVAFDVVTRWLRQRGYDVTYVRNITDIDDKIIKRANENGEPFEALVERMIAAMHEDE-----ARLSVLRPDIE-PRATGHIAGMHQMIQTLIDKGYAYAPGNGDVYYRVTRFETYGKLSRRKIDELKIGARIEVDEIKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGPDLVFPHHENEIAQSEAATGKQYANAWMHAGAVRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSPINYSEESLKEAKGALER-FYN 322
>gi|119505713|ref|ZP_01627782.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119458423|gb|EAW39529.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (458 aa)
Score = 643, Expect = 4.8e-65, Identities = 135/350 (38%), Positives = 194/350 (55%)
 Q:  17 DKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK 366
      D  I +YVCGPTVYN HIGN RP++TFD+L R+  L  V + NITDIDDKI+ A+E N G  ++ + +Y + + +N + +++ PR +++IK + + I +++  AY +G V FD T  YG +S + L+++L G + E  K +P DF LWK +   WD + GRPGWH ECS +I +LGD IDIHGGG DL FPHHENE Q+   D R W+H +++++ +KMSKSL N  +DLL Y  +R+  T Y +PLNF+ E L N+K L N Y   S + E  E L F    L ++ N P ++ +  K
 S:  21 DPNRITLYVCGPTVYNLAHIGNARPVVTFDMLYRVLRALYPTVVYARNITDIDDKIIAAARERNEGIDAVTKEFTDKYREDMAQLNALSPDLE-PRATENIKPMCDLITQLIARGHAYAAEGHVLFDVTSMPSYGALSGRNLEDMLAGARVEVADYKRSPGDFVLWKPSAEDEPGWDSPWGWGRPGWHLECSAMIRAHLGDAIDIHGGGRDLIFPHHENERAQSCCGYGGDFVRYWLHNAYVDMDGEKMSKSLGNVRTVRDLLGLYPGEVLRFALLSTHYRSPLNFSGEVLDNAKLTL-NSFYQALRNTSDICPEDVRPEDTLAF-----TALLDDLNTPKAIAALHASCK 364
>gi|89093601|ref|ZP_01166548.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89081997|gb|EAR61222.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Oceanospirillum sp. MED92] (461 aa)
Score = 643, Expect = 4.8e-65, Identities = 149/439 (33%), Positives = 242/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++IY+ ++K   + +++ IKMYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV+ R   G++V ++ NITD+DDKI+ +A E   EL+    +  +++   + PR + HI DI + ++ ++  FAY  +GDVY+  K  YGK++NK +DEL G + E  K +P DF LWK  G ++WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N    WMH G + +N++KMSKSL NF  +D+L +YN  VR+F + Y  ++++ ++L ++ LE    +++  ++    +F++ + + ++FN P VS + E +  +  R +  E  L  L  L +LG++ N       L ++E +L+  + K+ KNF+E+DK R L + ++
 S:   2 LQIYNTLTKEKSPFTPIEEGKIKMYVCGVTVYDLCHIGHARVMVAFDVITRFMRSQGWDVDYVRNITDVDDKIIKRAAENGEEPHELTERMIAAMHEDEARLSVLRPTQE-PRATAHIGDIISLVETLIEKGFAYPAANGDVYYRVEKFADYGKLTNKNVDELKTGARIEVEEAKESPLDFVLWKSAKEGEVSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSKCCLGNTFDIHGGGPDLPFPHHENEIAQSEAANGCTYVNTWMHAGPVRVNSEKMSKSLGNFFTIRDVLEKYNAEVVRFFLARVHYRTYIDYSEDSLKEARVMLE------RFYQALRGVDAVEGPLENDFEERFIAAMNDDFNTPKAVSVMFELVNELNKATR-EGASEAPALAAQLRK-LGGMLGLLQQNADEFLQGESEEGGLSNEEIEQLIVDRAEAKKAKNFAEADKIRDDLASQGII 447
>gi|126660010|ref|ZP_01731132.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126618688|gb|EAZ89435.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] (482 aa)
Score = 642, Expect = 6.2e-65, Identities = 152/439 (34%), Positives = 249/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL------KKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH---LIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL------------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ ++ K +  ++++ +KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R   GYNVT+I N TDIDDKI+N+A++E   +S +  YF+ ++ + + ++ +PR + + I+ + ++  +AY +GDVY++ +  YGK+S +KL++L G   NL   KK +P DFA+WK  G  WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  + LAR W+H G + + +KMSKSL NF  ++LL + +  VR F Q Y P++FT E L + N + +  L   H  L +  E  +F K   + ++FN  L +  +E K ++L+  N E +++   Y L + ++ +        +D AIE L+ + + ++ KNF+ESD+ R L E+ ++
 S:   3 LTVYNTLTRKKEPFTTIEEGKVKMYCCGITVYDYCHLGHARTCIIWDVVRRYLQWHGYNVTYIQNFTDIDDKILNRARKEKTTMEAVSERFIEAYFEDMERLGVQKAD-AYPRATHTLNGIQRLVSELEAKGYAYASNGDVYYNVHQFKPYGKLSGRKLEDLQAGASGRVNLEDSEASKKKDPADFAVWKSAKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSAMVRERLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGQPLARYWLHNGMVKVGGEKMSKSLGNFTTIRELLEKIDPMAVRLFILQAHYRKPVDFTDEALAAATNGWQTLSEGLLFGFQHGTTLGFKGDMLELLPKFVKRFNNAVDDDFNFAGGLAVLFEIAKELRKEGNLLVHQGNTETNSEILEKQWYTLRTLASVLGLEADRNQLQSEPSDGLNDTAIETLIEQRKEARKNKNFAESDRIRDELKEQGII 468
>gi|115378641|ref|ZP_01465792.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115364353|gb|EAU63437.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (458 aa)
Score = 642, Expect = 7.0e-65, Identities = 119/290 (41%), Positives = 177/290 (61%)
 Q:  25 VCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE 314
      +CGPTVY+++HIGN R  +FDV+ R   GY V ++ N TD+DDKI+ A E   + L+ +  + D + +++  ++ P+VS+H+ +I  I+ +V  AY  GDVYF +  +Y K+S +KLD+L G++ +  +K P DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGG +DL FPHHENE Q+ A + K A+ WMH G L+I  KMSKSL N + +D L+ +  +R+FF T Y +PL+F+ + + +S+ +LE
 S:   1 MCGPTVYSYIHIGNARTFTSFDVVVRYLRYRGYRVHYVRNYTDVDDKIIKAAHETGEEPVALAGRFVKIFQDDTRALHLVEPDVA-PKVSEHLPEILRIIETLVAKGVAYESQGDVYFSVSSYPEYAKLSKRKLDDLCAGERVQPGEQKREPLDFALWKAAKPGEPSWDSPWGKGRPGWHIECSAMSAKYLGESFDIHGGALDLIFPHHENEIAQSEAASGKPFAKYWMHCGFLDIEGAKMSKSLGNVVRLRDALTRVDAEALRFFFLSTHYRHPLHFSDKAIADSEYRLE 290
>gi|113477437|ref|YP_723498.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|123160290|sp|Q10XJ9|SYC_TRIEI Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|110168485|gb|ABG53025.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (489 aa)
Score = 642, Expect = 7.0e-65, Identities = 162/436 (37%), Positives = 250/436 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK----SED--NLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEK-NLEFDKSNLIELT---------------NNFNLPNIVSFIEEKIK----YSSILLR----NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI----------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +K+Y+ +++ ++  L+  IKMYVCG TVY++ H+G+ R I +D + R + GY V ++ N TDIDDKI+ +A+E    ++ +  YF+ +K +N+ ++ ++PR + +I I+N I +  FAY  GDVY+  + +QYGK+S ++L+E+ G   SED  KK +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS ++  LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LAR W+H G + IN +KMSKSL NF  +DLL + +  +R F   Y P++FT E + ++KN     N K ++  +Y K  E  NL + T        ++ N P ++ + E K   ++L+    + EEL K  L  L+++LG+     I  L + E  L+ + + K+ KN+SE+D+ R L +
 S:   3 LKLYNSLTRQEETFEPLEPNIIKMYVCGVTVYDYCHLGHARSYIAWDTMRRYLIWQGYQVRYVQNFTDIDDKILKRARETGSSMDSVAKRFTEAYFEDMKRLNVLEAD-EYPRATQNIDRIQNLIHDLEKKGFAYSSGGDVYYQVREFSQYGKLSGRRLEEMQAGASGRVDSEDLETAKKKDPFDFALWKAAKTGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSAMVQDCLGETIDIHAGGADLIFPHHENEIAQSEASTGKILARYWLHNGFVTINGEKMSKSLGNFTTIRDLLDQPVDPMALRMFVLTAQYRKPIDFTEEAIASAKN-------GWNTIKEGILFPYQYGPKLGWEMPAKNLSDQTLLLTSYLEKFQKAMDDDINTPAALAILFELAKDLRREGNVLIHEGKTETSLEELKKQWVTLVS-LSQVLGLEVKIEEQVSNISEGLSNIEIESLIQQRLEAKKAKNYSEADRIRNELQSQ 472
>gi|37520420|ref|NP_923797.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|61216274|sp|Q7NMB5|SYC_GLOVI Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|35211414|dbj|BAC88792.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (482 aa)
Score = 642, Expect = 7.3e-65, Identities = 128/317 (40%), Positives = 195/317 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN-----QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKN---QLENII 317
      ++IY+ +++ + V L+  +KMYVCG TVY++ H+G+ R + +D + R + GY VT++ N TD+DDKI+ +A++E   ++ Y  YF+ + +N+ ++ +PR + + +I  I ++ + +AY  GDVY+  + +YGK+S K+L EL G   + E+ +K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS ++ K LG+ IDIH GG DL+FPHHENE Q+ AV K LAR WMH  LN+ N   +KMSKSL NF  +DL  +  +R F +TSY NP+ F+ E  S+  +LE ++
 S:   3 LQIYNTLTRRKEPFVPLEAGTVKMYVCGVTVYDYCHLGHGRTYVVWDTVRRYLISRGYAVTYVQNFTDVDDKILRRAQQEGTTMEAVAEKYIAAYFEDMDRLNVLRAD-SYPRATQTMPEIGALIDRLTSIGYAYPAAGDVYYSVRRFAEYGKLSGKRLAELEAGASERLQDEELARKKDPFDFALWKGAKPGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMVRKSLGETIDIHAGGEDLQFPHHENEIAQSEAVTGKPLARYWMHNAFLNVVNSSGAEEKMSKSLGNFKTLRDLFEVFPPMALRLFLLKTSYRNPIAFSAEAFKGSEQNWRELEEVL 332
>gi|77360989|ref|YP_340564.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|109894923|sp|Q3IF51|SYC_PSEHT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|76875900|emb|CAI87121.1| cysteine tRNA synthetase [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (459 aa)
Score = 641, Expect = 7.9e-65, Identities = 145/433 (33%), Positives = 249/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + IY+ +++ ++  + + I MYVCG T+Y++ HIG+ R + FDV+ R  +GY++ ++ NITD+DDKI+ +A E   +L+    +  ++N+  +++ P V+ H+ +I  +++++  AY+ DGDV FD +  QYG +S + L L G + E  K++P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  NN   W+H G + +N +KMSKSL NF  +++L +Y+ +VR+F   Y + LN++ ENL +++ LE I  L  + + E  NE ++F K+  + ++FN P + + E K + L+++ + ++ +L F L  ++++LG+    +   DDE +  L+ K N + KN++ +D+ R L
 S:   2 VNIYNTLTRQKEQFKPMVEGKIDMYVCGITIYDYCHIGHARTFVGFDVIVRYLRHIGYDLKYVRNITDVDDKIIKRANENGESINDLTVRMTKAMHEDFDSLNMLRPDVE-PTVTAHMDEIIEMVERLITKGHAYVAADGDVLFDVSTFEQYGALSQQDLTMLQSGSRVEVAQDKDDPLDFVLWKKAKAGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSAMSSKHLGEHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCANNGKYVNTWIHTGMVQVNKEKMSKSLDNFFTVREVLKQYDAESVRYFLISGHYRSQLNYSQENLDQARSSLERIYTALRGVEP-VACELDDNEYVIKFRKA----MDDDFNTPEALPVLFELAKELN-LVKDIDSQQAGQLAFILGS-ISEVLGVAQQDPEAFLQGGQDDDEVAQIEALIVKRNDARASKNWAAADEARDAL 440
>gi|56708635|ref|YP_170531.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110671107|ref|YP_667664.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|123063359|sp|Q14G14|SYC_FRAT1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|61216126|sp|Q5NEL1|SYC_FRATT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56605127|emb|CAG46249.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110321440|emb|CAL09632.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151569508|gb|EDN35162.1| hypothetical protein FTBG_01042 [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (464 aa)
Score = 641, Expect = 8.0e-65, Identities = 152/424 (35%), Positives = 234/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNLFD----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NITDIDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  + DV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++ +      E +L+ + + K++KN+ +D+ R L ++ ++
 S:  22 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITDIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANSDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGADASEIEKLIAERTQAKKDKNYVRADEIRNQLQQQGII 451
>gi|89211820|ref|ZP_01190157.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89158575|gb|EAR78286.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Halothermothrix orenii H 168] (484 aa)
Score = 641, Expect = 8.3e-65, Identities = 155/430 (36%), Positives = 258/430 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIA-VNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTE----------NLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQK--------YNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE---ELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLF----DDEAIELLNKW--------NKLKQEKNFSESDKYR 430
      +++Y+ +S K +K  L+  ++MYVCG TV N+ HIG++R + +DV+ R   GY VT++ N TDI++KIV +A+EE + LEL+ Y  Y + ++ + I +++ + R +D IK+I  ++K+++ +AY V+G+VYF  K + YGK+S + L+E+ G + E N +K +P DFALWK+  G ++WD + G PGWH ECS + KYLG +IDIHGGG DL FPHHENE Q+ +  K  + W+H G +N+ +KMSKSL NF  +++L E+ + VR+F   Y +P++F E      L+N+  + I+  I K+ +  K     N+K EF+++  + ++FN    + E + + + + FE  E +K+   L +  I+ ++L   D+  E+LN     ++ +QEKN+ +D+ R
 S:   2 LRVYNTLSRKKEKFTPLETGKVRMYVCGLTVQNYAHIGHIRSAVNYDVIRRYLEYKGYEVTYVQNFTDINEKIVARAREEGLRPLELADKYTKAYLEDIEKMKIKRADV-YCRATDTIKEIIKMVKKLLDKGYAYEVNGNVYFSVEKFSDYGKLSGRNLEEMQAGARVEVNEEKRHPMDFALWKKAPAGEISWDSPWGKGWPGWHIECSAMSIKYLGKRIDIHGGGTDLIFPHHENEIAQSESCTGEKPFVKYWLHNGSVNLKGEKMSKSLGNFFTVREILKEFKPDEVRYFLLTKHYRSPIDFNFEEVEAARKSWRKLVNTYQVMVQILEKGVITKNKITENTKGENTIISILNKKEKEFEEA----MDDDFNTARATGVMHELAREINTFVNSPEFELNGETSKVLKKAQNLFDRFSDILGLDLAFSSSDEVDNEILNNLVDFILEIRDEARQEKNWQLADRIR 462
>gi|114563765|ref|YP_751278.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|122299286|sp|Q07ZX5|SYC_SHEFN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|114335058|gb|ABI72440.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (460 aa)
Score = 641, Expect = 9.1e-65, Identities = 152/435 (34%), Positives = 242/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LF-----DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +S+ +E  ++  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R  +GY V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +    +N+  + + PR + HI++I + +Q++++  AY+ +GDV F   +YG++S + LD+L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE +  L   L ++  E +  KS  + ++FN P  S + E ++ + L+ + E + L +L  L +LG+I    F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R L E
 S:   2 LKIYNSISRDKQEFKPINPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYIGYEVNFQRNITDVDDKIIKRAAENNESCESLTERLIAEMHQDFDALNMKRPDFE-PRATLHIEEIIDMVQRLLDRDHAYVASNGDVLFSVASFPEYGQLSGQNLDQLQAGARVEIDNAKRNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLDNFFTIRDVLKHYDAETVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARAALERLYTALKGLD--LTVDAAPAEAFVAKFKS---AMDDDFNTPEAYSVLFEMVREIN-RLKTTDMAEASALGVSLKQ-LADVLGLISQTPEAFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARTEKDWPAADVARDRLNE 442
>gi|15922576|ref|NP_378245.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfolobus tokodaii str. 7] >gi|21264015|sp|Q96YC3|SYC_SULTO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|15623366|dbj|BAB67354.1| 471aa long hypothetical cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfolobus tokodaii str. 7] (471 aa)
Score = 641, Expect = 9.4e-65, Identities = 158/433 (36%), Positives = 253/433 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFD-KSNLIELTNNFN---------------LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK-NFEELNKLHFNLS------YLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++IY+ + + + + +++ + +KMYVCGPTVY+++HIG+ R ++FD + R   GYNV + NITDIDDKI+ KA+E   E+ +Y  Y + L + I   + PRV+ HIK+I N+IQK+++  AY+  G VYFD   YG +S K +E  G+ E  +K NP DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + +YLG++ DIHGGGIDL FPHHENE Q+ A+ K  + W+HV +L I +KMSKSL N I  + L ++ + +R+++ + Y + L+F ++L +KN L +  ++I + +  KY K+ +  + N++EL +F+        + IVS + KI+YS  +   F+ L + ++     Y  ++LG +   D +E+  N+L+ +K + SD+ R +L
 S:   6 IRIYNTLGRKIQPLETVEPQTVKMYVCGPTVYDYLHIGHGRTFVSFDAMVRYLRLRGYNVIRVQNITDIDDKIIKKAQETGKDWTEIVDFYTKDYLNALTQLKIEID--QHPRVTYHIKEIINFIQKLIDKGHAYVAKSGSVYFDVDSFPSYGLLSGTKKEEWNQGE--EFVKEKKNPYDFALWKAWKPGEPYWESPWGKGRPGWHIECSTMSMRYLGEEFDIHGGGIDLIFPHHENERAQSEALLGKQWVKYWVHVSYLTIRKEKMSKSLGNIIPLNEALKKWGPSVLRYWYLSSHYRSSLDFNEDSLEQAKNALTRLKDAISIIRDVIKEGPKYYSKDEDIQVQRNIVELIKSFHAAMSEDFDTAKALSYIHEIVSLVFGKIQYSRDFMSAMLAFDALRQFNYVFGVMDEEFYPTYEMLGKV-----IDAVVEIR---NQLRMKKMYDLSDQIRAIL 452
>gi|186684074|ref|YP_001867270.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186466526|gb|ACC82327.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (524 aa)
Score = 640, Expect = 9.8e-65, Identities = 158/419 (37%), Positives = 241/419 (57%)
 Q:  15 SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL------KKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQL--------------ENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEK---NLEFDKSNLI-----ELTNN-FNLPN----IVSFIEEKIKYSSILLRNKNFE-ELNKLHFNLSYLLT--KILGI--------IHVNLFDDEAIEL-LNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +++  +KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R  +GY V +I N TDIDDKI+N+A E+   +++ +  YF+ + + I ++ ++PR + + I+ I ++  FAY DGDVY+  + +YGK+S +KL+++ G   N+   KK +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS ++  LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ AV K LAR W+H G + ++ +KMSKSL NFI ++LL  N  VR F   Y P++FT E + + N        E + ++L   L E+++++  N ++  NL   E+ NN FN P   +  +E +  IL+   E  +KL   L+T  +LG+     +N  D IE + + + +Q KNF+ESD+ R L
 S:  41 TVEAGKVKMYYCGVTVYDYCHLGHARACIVWDVVRRYLQFIGYEVRYIQNFTDIDDKILNRACVEHSSMEAVANRFIKAYFEDMARLGIREAD-EYPRATHTMNGIQRLIHELEKKGFAYPADGDVYYAVRQFAEYGKLSGRKLEDMQAGKSERVNVEDPEYQKKKDPFDFALWKAAKPGETAWESPWGAGRPGWHIECSAMVRDRLGDTIDIHAGGADLIFPHHENEIAQSEAVTGKPLARYWLHNGMVKVDGEKMSKSLGNFITIRELLDRGVNPMAVRLFVLTAQYRTPIDFTDEAIAAATNGWHTIKEGLLFGYQYGEKLGWDLGTGDLGLGTEEEFSQSPIPNPQYPVPNLYVERFQEIVNNDFNFPGGLTVLFELAKELRREGHILVHEGKTETSPDKLKHQWQTLVTLAGVLGLEAEIEAETDKINGLSDAEIEAKIQQRQEARQGKNFAESDRIRDEL 505
>gi|91226019|ref|ZP_01260946.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91189460|gb|EAS75737.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio alginolyticus 12G01] (460 aa)
Score = 640, Expect = 9.9e-65, Identities = 149/435 (34%), Positives = 241/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF-------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + I +I  ++K++  FAY+ D GDV F+ K N+YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L   +      E+    + ++FN P  S + + + + L+ +N E+ ++L  L  L ++GI+H +  F    DDE E  L+  N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQFIAEIIELVEKLIERGFAYVADNGDVMFEVGKFNEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSLRGLDLN-----AAPAGGEEYVSRFTAAMNDDFNTPEAYSVLFDMAREVN-RLKTENLEKASELG-ALMRELADVIGILHQDPEAFLKGDAGNDDEVAEIEALIKLRNDSRAAKDWANADMARDKLTE 443
>gi|119510000|ref|ZP_01629141.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119465324|gb|EAW46220.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nodularia spumigena CCY9414] (477 aa)
Score = 640, Expect = 1.0e-64, Identities = 155/433 (35%), Positives = 238/433 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNL------KKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKY-----NEK-NLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNF-----------EELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV---------NLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + +Y+ +++ +  +++  +KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R  +GY V +I N TDIDDKI+ +++EE+   ++ Y  YF+ + + I ++ ++PR + + I+ I ++ N FAY DGDVY+  + N+YGK+S +KL+++ G   +   KK +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS ++  LGD IDIH GG DL FPHHENE Q+ AV K LA W+H G + ++ +KMSKSL NF  +DLL    VR F   Y P++FT + + + N     + K L+  +Y   EK  E    E N +FN P ++ + E K  L R N      EEL K +  +L ++ G++      L D E  L+ +  ++ KNF+ESD+ R L
 S:   3 LTLYNTLTRRQEAFATVEPGKVKMYYCGVTVYDYCHLGHARACIVWDVVRRYLQFIGYEVRYIQNFTDIDDKILKRSREEHSSMEAVAERYINAYFEDMGRLGIKPAD-EYPRATHTMNGIQRLIHELENKGFAYPADGDVYYAVRQFNEYGKLSGRKLEDMQAGASERVQVEDPEYQKKKDPFDFALWKAAKPGEPAWESSWGAGRPGWHIECSAMVRDRLGDTIDIHAGGADLIFPHHENEIAQSEAVTGKPLATYWLHNGMVKVDGEKMSKSLGNFTTIRDLLDRGVEPMAVRLFVLMAQYRKPIDFTDDAIAAATN-------GWHTLKEGLLFGYEYGGVGSGEKLTSEIHIQRFQEAVNDDFNFPGGLAVLFELAKE---LRRQGNIIVHQGKTETSPEELQK-QWQTLVILAEVFGLVAQPEAENAIIEGLSDAEIENLIQQRQAARKSKNFAESDRIRDQL 459
>gi|46143889|ref|ZP_00133878.2| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126208389|ref|YP_001053614.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|187629818|sp|A3N0S3|SYC_ACTP2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|126097181|gb|ABN74009.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] (459 aa)
Score = 640, Expect = 1.2e-64, Identities = 153/433 (35%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--------NLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ + + +E  ++  + MYVCG TVY+ H G+ R ++FDV+ R  LGYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E N  +L   +    +NI  +++ PR + HI +I  ++K++ N AY+ DGDV FD   +YG +S + L++L G + E  K NP DF LWK + G +W  + GRPGWH ECS + +K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  + D  W+H G L I+++KMSKSL NF  + +L +Y + T+R+FF  Y + LN++ +NL +++ LE + +L   L +E  E+ +E K+  + ++FN P ++ + E I   L+ ++ + N L  L  L +LG+++     + +DE E  L+ + N+ K KN++ +D+ R L
 S:   2 LKIYNTLKREKEEFKPINPNQVGMYVCGVTVYDLCHFGHGRTFVSFDVIARYLRYLGYNLRYVRNITDVDDKIIKRALENNETCDQLVDRMIAEMHKDFDDLNILRPDVE-PRATKHIPEIVAMVEKLIANGHAYVAADGDVMFDVESFKKYGALSRQNLEQLQAGARVEIKSVKKNPMDFVLWKMSKEGEPSWQSPWGNGRPGWHIECSAMNSKELGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNYWLHTGMLTIDDEKMSKSLGNFFTIRTMLEKYESETLRYFFLTAHYRSLLNYSLDNLDLARSALERLYTSLR--GCDLSVEVAGGEQYVEAFKA---AMDDDFNTPGALAVLFE-IAREVNKLKTEDMAKANGLAVRLKE-LAGVLGLLYQDPEAFLQGDADNDEVAEIEALIKQRNEAKAAKNWAVADEVRDKL 440
>gi|71065916|ref|YP_264643.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|109894925|sp|Q4FRZ9|SYC_PSYA2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|71038901|gb|AAZ19209.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter arcticus 273-4] (488 aa)
Score = 640, Expect = 1.2e-64, Identities = 157/428 (36%), Positives = 238/428 (55%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH----LIIEQKY--------------NEKNLEFDKSNLIE----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      IYD ++  +  L + + MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD+ R  +LGY+V ++ NITDIDDKI+ +A E E IG L + + T  +  +  + N + PR +D+I +++ I+ +V+N +AY D GDVY+    YGK+S + LD++ G + E  K NP DF LWK    W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  + AR WMHVG +N++ +KMSKSL NF  +D++++Y  TVR+F  + Y + +NF+  L + N L +  L + +   LI++          N +F+ S I   L + N + V IE  + + L   + LN L  +  L ++G  +  DEAI+ L+ +  K KNF+ +D+ R
 S:  16 IYDSLTGRKQSFKPLVEGKVGMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVGFDMAVRWLAQLGYDVNYVRNITDIDDKIIARAAENGEEIGAL--TQRFITAMHEDATALGCQSPNAE-PRATDYIDEMQQMIETLVSNDYAYAGDNGDVYYAVDSFADYGKLSKRNLDDMQAGSRVEVENDKRNPFDFVLWKAAKPDEPQWVSSWGQGRPGWHIECSAMSTKCLGNTFDIHGGGHDLQFPHHENEIAQSEAATGCEYARNWMHVGFINVDGEKMSKSLGNFFTIRDVMAKYLPETVRFFLLSSHYRSQVNFSDSALDEAHNSLSRLYQALKVVEQQKGQTLIVDDALINNAYASAPGQDFIKAMNDDFNSSTAISVLFGLARDINKASKVEDIESAWQLAQQL--KALAQTLNILQQPVQQFLQAVIGEAAEDGLTDEAIDSLIIERADAKTNKNFARADEIR 466
>gi|91204303|emb|CAJ71956.1| strongly similar to cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (492 aa)
Score = 640, Expect = 1.2e-64, Identities = 164/435 (37%), Positives = 251/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDI----------DDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG--LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYN--------EKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL------RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-----------------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +K Y+ ++K KEV  L + ++ MYVCGPTVY+H HIG+ + +++DV+ R  LGY V ++ NITD+     DDKI+ +A+ E I  L  Y  YF+ + +N  ++ PR + HI +  I+K+++ +AY+ +G VYF+ +K +YGK+S +K ++L G + E NL+K NP DFALWK+   + W  + G PGWH ECS + KYLG+ +DIHGGGI+ FPHHE E Q+ A N+  R W+H  + +N QKM KSL NF+ KD  +Y+ T+R+F  T Y +PL+F+ E L +  L+ +  +  +  I++ N    EK E K+ L + + N  ++ + + K + LL    K E++N L+ L   ILGI+ V    IE         L++ N+L++EK F SD R L E
 S:   3 LKFYNSITKK-KEVFKPLVEGHVNMYVCGPTVYDHPHIGHAKSYVSYDVIVRYLRYLGYKVCYVQNITDVGHLTDNADAGDDKILARAQRERIEPAVLVEIYTRSYFEDMDALNNLRPDIS-PRATAHIPEQIELIEKLISKGYAYVSNGSVYFEVSKYREYGKLSGRKQEDLEAGARIEINLEKRNPNDFALWKKAEPAHIMRWKSPWGEGFPGWHLECSAMSMKYLGESLDIHGGGIENMFPHHECEIAQSEAANDMTFVRYWIHNNMVTVNGQKMGKSLGNFVTLKDAFKKYHPLTIRFFILSTHYRSPLDFSNEALDAADKGLKRLFNTIKRVRRQ--IDEAANGETTVLVYEKLEEHKKAFLNAMDEDINTSGAIAALFDLSKEVNALLDSGEEVSKKCMEDINSLYQELG---DGILGIVPVRKEVKADIEDDFSEGDKSVLKEVMGVLIDTRNQLRKEKLFQLSDFIRNKLTE 475
>gi|119471530|ref|ZP_01613944.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445473|gb|EAW26759.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alteromonadales bacterium TW-7] (459 aa)
Score = 640, Expect = 1.2e-64, Identities = 139/366 (37%), Positives = 216/366 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS--LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELS-SYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK 366
      ++IY+ +++ ++  +D K I MYVCG T+Y++ HIG+ R + FDV+ R  +GYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E E+I +L L +  + FD L +     P V+ H+ +I  +++++  AY+ DGDV FD +  QYG +S + L L G + E  K++P DF LWK+  G +W  + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  NN +  W+H G + +N +KMSKSL NF  +D+L EY+ +VR+F   Y + LN++ ENL +++ LE I  L  K + E + NE ++F K+  + ++FN P + + E K
 S:   2 VQIYNTLTRQKEQFKPMVDGK-IDMYVCGITIYDYCHIGHARTFVGFDVIVRYLRHIGYNLKYVRNITDVDDKIIKRANENKESINDLTLRMTKAMHEDFDSLNMLRPDVE----PTVTGHMDEIIEMVERLIAKGHAYVAADGDVLFDVSTFEQYGALSQQDLTMLQSGSRVEVAQDKDDPLDFVLWKKAKAGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSAMSSKHLGEHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCANNGEYVNTWIHTGMVQVNKEKMSKSLDNFFTVRDVLKEYDPESVRYFLISGHYRSQLNYSQENLDQARSSLERIYTALRDVKP-IECELESNEFVIKFRKA----MDDDFNTPEALPVLFELAK 364
>gi|187931126|ref|YP_001891110.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187712035|gb|ACD30332.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (459 aa)
Score = 639, Expect = 1.3e-64, Identities = 151/424 (35%), Positives = 236/424 (55%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK---ILGIIHVNLFD----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++  IKMY CG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  GY+VT + NIT+IDDKI+ +A E   EL     D+  +NI  + K PR ++ I ++  I+ ++  +AY  +GDV++ TK  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LG+ DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  ++L EY+  VR+F  T Y + +N++ ENL N+K +E +  N +  IE  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   ++     +YLL K  +LGI+ ++ +      E +L+ + + K++KN++ +D+ R L ++ ++
 S:  17 IEANKIKMYACGVTVYDDCHIGHARTYIAFDVINRYFKYRGYDVTLVRNITNIDDKIIKRANENGESTTELVERNIKAMHDVFARLNILKPS-KEPRATETIPEMVAMIETLIKKGYAYQGANGDVFYRVTKFADYGKLSKQNLEALQQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGNTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTIVEVLEEYHPEVVRYFLASTVYRSEINYSKENLENAKASVERL---FNALRDIEPIEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTLKTTNKYKA-----SGYAYLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGADASEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNQLQQQGII 446
>gi|157363627|ref|YP_001470394.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157314231|gb|ABV33330.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga lettingae TMO] (463 aa)
Score = 639, Expect = 1.3e-64, Identities = 153/437 (35%), Positives = 239/437 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNI-KMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV-NLFDDEAIE-----LLNKWNKLKQEKNFSESD----KYRKLLMEKK 437
      M+ Y+ +SK +E  ++ I +MYVCGPTVY +HIGN RP++ FD L R   GY V + N TDIDDKI+NK+ E ++  ++S + +Y+   + +  N  P+ SD + +I N IQ ++  AY+VDGDVYF   +YG++S++ +DEL G + + N KK +P DFALWK  G  W  + GRPGWH ECS + K LG +DIH GG DL FPHHENE Q+ A+ K  + W+H G +   KMSKS N L ++ L +Y + ++ FF  Y +P+ F+ + L ++   I   F+S     + +  +S I+ L ++FN P ++ I E +  + + + N + K++ L   +LG+ +  D+ +IE   L++  +L+ +K + SD  K RK+ +E K
 S:   1 MRFYNTLSKHIEEFKENEPGIVRMYVCGPTVYGLIHIGNARPMVVFDALRRYLEYRGYRVIMVQNFTDIDDKIINKSIEFSVDFKDISETFIAEYWRDSMALGVRAPNFS-PKTSDFVPEIINAIQNLIAKNHAYVVDGDVYFSVRSFPRYGELSHRSIDELKAGARIDLNEKKRDPLDFALWKSAKPGEPYWKSPWGNGRPGWHIECSVMSTKLLGTTLDIHAGGEDLIFPHHENEKAQSEALTGKTFVKYWLHNGMIKYTGDKMSKSTGNIFLLREALKKYGADALKIFFLSKHYRSPIEFSEKALSSAAKAATRINETFLRFESEFSFAIPKQDSWINEKRSIFIDSLDDDFNTPRALALIFELVNSLNRAMDDGNERDALKIYHLLRREFCPVLGLFDLPERADNRSIEELVKILIDVRAELRAKKQYELSDMIRSKLRKVGIELK 449
>gi|148377308|ref|YP_001256184.1| cysteinyl-tRNA synthetase (cysteine-trnaligase) [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291354|emb|CAL58737.1| Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine-tRNAligase) [Mycoplasma agalactiae PG2] (413 aa)
Score = 639, Expect = 1.6e-64, Identities = 155/419 (36%), Positives = 256/419 (61%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSN-QYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLG-DQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLNI-FKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+YVCGPTVYN HIGNLRPIITFD + + + EL   F+HNITD+DDKI+NKA + ++ E E++S+Y  Y +L+ +N++T + K +V+ +I I Y++K+  + AY  +G+V+FD ++  YG +SN+ +D ++   E++L K  DFALWK T +G+ +  F GRPGWHTECS LI+K+ G D +DIHGGG+DL FPHHENENIQ+ A+ K LA+ W+ G LN++ +KMSKS+ N ILA+D +++Y  ++ F+  S +N T+E + N K  N+ + +++ + I +K+ ++ + Y++    + +E +   +  + +IK +  + + E  L F LS  ++ I  N +  +E+ ++W   K++ ++DK R+ L++ L+
 S:   2 LKIYVCGPTVYNEPHIGNLRPIITFDFMLKAYRELNKEFKFVHNITDVDDKIINKAIQMDVKESEVASFYFKSYQRLLRMLNVNTIS-KIEKVTKNINVINKYVEKLYQTENAYKDANGNVWFDVLRNKGNYGLVSNQNIDNMVF---DENSLLKRFKGDFALWKSTAVGIKFRSSFGMGRPGWHTECSALIDKHFGSDGVDIHGGGMDLTFPHHENENIQHYALYQKQLAKEWIRCGQLNLDCEKMSKSVGNVILAEDFINKYGAAILKLIFFNAKVSASINITSELIENMKAIENKYKKVLFKIFINYKNEILNRENYSKSEF---VTKALEAVSQLEFSDFNFMLNNEIKQFN---KEPSLERAKDLFFLLSLFHKELTNISFYNRY----LEIYDQWRYFIGIKDYKKADKLREKLIKNSLI 413
>gi|82703002|ref|YP_412568.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] >gi|109894912|sp|Q2Y7U5|SYC_NITMU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|82411067|gb|ABB75176.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Nitrosospira multiformis ATCC 25196] (464 aa)
Score = 639, Expect = 1.6e-64, Identities = 147/439 (33%), Positives = 242/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK----ILGIIHVN-------------LFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KI++ +++ +E + L  +K+YVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R F  ++VT++ NITDIDDKI+ +A+E    L++ +   +  + +  + + PR + H++D+  IQ +V+ K AY  +GDVY+  +  YGK+S K LDEL G++  + KN+P DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS +  YLG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +    WMH G + +N++KMSKSL NF  +++L+ +  VR+F + Y +PLN+  L ++  L+ +  L  + H +E +++    S  E N +FN P ++ + +        E+NK    L K  +LG++ +       F E +E L+ +  + K++ E+D+ RK LME ++
 S:   2 LKIHNSLAREKQEFIPLTPGKVKVYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMVQRWFRANRFDVTYVRNITDIDDKIIRRAQENKESIEALTARFIQAMEEDAAALGVEPPSWE-PRATRHVEDMIAMIQVLVDKKLAYPASNGDVYYAVHRFPGYGKLSGKSLDELRAGERVIVDPHKNDPLDFVLWKAAKPGEPQWDSPWGPGRPGWHIECSAMGEHYLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGAHGHPFVNYWMHNGFVRVNDEKMSKSLGNFFTVREILAHFQPEVVRFFILRAHYRSPLNYADMQLEDAGRALDRLYTALKGIEVHDEVEIDWDDPY----ASRFREAMNDDFNTPEALAVLFDLAT------------EVNKTRLPRDIALMKALGGVLGLLQQDPWKYFQQADSEDPAFAPEKVEQLIQQRLVARANKDYREADRIRKELMEANII 445
>gi|85057859|ref|YP_456775.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|109894883|sp|Q2NIP7|SYC_AYWBP Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|84789964|gb|ABC65696.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (438 aa)
Score = 639, Expect = 1.6e-64, Identities = 148/439 (33%), Positives = 252/439 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK-NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++IY+ +++ +  D  I +YVCGPTVYNH+H+GN RP+I FD + R  L + V ++ NITDIDDKI+ + + + E +L++ Y  + ++L+T+NI T N K P+ + +I + YIQ +++ FAY D +YF +K  YGK+ + L +L  + + + +K P DF LWK+T+ G+ +  + GRPGWHTEC+ +I +   +DIHGGG DLKFPHHENE Q A +++ LA +MHV L+ NQKMSKSL N I KDLL +YN  +++  T Y P+NF+ + + ++ + + I Y L   +L +  + + L+ D  L  + ++F  ++ +E+ IK +  + + ++L++  +L +L ++ I N  + ++  W  ++ ++F ++D RK L++K +
 S:   2 LQIYNSLTRKKEFFKPDHPPQINIYVCGPTVYNHLHLGNTRPLIFFDTVKRYLEMLKFKVYYVVNITDIDDKIIETSLKNQVLEKDLANKYIKSFNNLLETLNIQTINFK-PQATQYINSMILYIQTLLDQGFAYFTDQGIYFRVSKITDYGKLKKQDLSQLKQNVRKQLDPQKEFPGDFILWKKTSQGITYPSPWFAGRPGWHTECATMIEQLFKLPLDIHGGGTDLKFPHHENEIAQTHAHSHQKLANFFMHVERLDYQNQKMSKSLGNIIWCKDLLKQYNPCIIKFLILSTHYRKPINFSYDLMEQTQQKYKKITYFLTKNNFYLKVNHFFCQ-TLDQDIMQLFHQLMQDDFATHKVIDLMEQIIKRAH---QTQILDKLSQFQNSLLLILNTLVIAIPFNKPTKKDLQTYFLWQDARKCRDFIQADILRKQLLDKGFI 438
>gi|163801179|ref|ZP_02195079.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio campbellii AND4] >gi|159175528|gb|EDP60325.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio campbellii AND4] (460 aa)
Score = 638, Expect = 2.1e-64, Identities = 146/435 (33%), Positives = 242/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--------NLFDDEAIELLNKWNKLKQE----KNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +   ++N+  +++ PR + I +I  ++K++  FAY+ D GDV F+ + +YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L  S+      E+    + ++FN P  S + + + + L+ +N E+ ++L  L  L ++GI+H     + DDE + +  KL+ +  K+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTDRLIGEMHVDFDSLNMKRPDVE-PRATQFIAEIIELVEKLIERGFAYVADNGDVMFEVRQFKEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSLRGLDSN-----AAPAGGEEYVTRFTAAMNDDFNTPEAYSVLFDMAREVN-RLKTENVEKASELG-ALMRELADVIGILHQDPEAFLKGDAGDDEEVAEIEALIKLRNDSRAAKDWANADMARDKLTE 443
>gi|156974130|ref|YP_001445037.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156525724|gb|ABU70810.1| hypothetical protein VIBHAR_01842 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (460 aa)
Score = 637, Expect = 2.5e-64, Identities = 148/435 (34%), Positives = 241/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF-------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + I +I  ++K++  FAY+ D GDV F+ K N+YGK+S + L++L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L   +      E+    + ++FN P  S + + + + L+ +N E+ ++L  L  L ++GI+H +  F    DDE E  L+  N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQFIAEIIELVEKLIERGFAYVADNGDVMFEVGKFNEYGKLSKQDLEQLQAGARVDIETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSLRGLDLN-----AAPAGGEEYVSRYTAAMNDDFNTPEAYSVLFDMAREVN-RLKTENLEKASELG-ALMRELADVIGILHQDPEAFLKGDAGNDDEVAEIEALIKLRNDSRAAKDWANADMARDKLTE 443
>gi|119476779|ref|ZP_01617089.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119450035|gb|EAW31271.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (455 aa)
Score = 636, Expect = 3.0e-64, Identities = 124/296 (41%), Positives = 179/296 (60%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI-GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKD-LARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + MYVCGPTVYN VHIGN RP++ FD L R+  L +V + NITDIDDKI+ AK    +SS Y T YFD + +N  ++ P +DH+ ++  IQ +++  AY + + FD  + YGK++ + L+++L G + +  K  DF LWK +T   WD + GRPGWH ECS +I K+LG+ IDIHGGGIDL+FPHHENE Q+  ++ +  R WMH ++NI+ +KMSKSL NF + KDLL Y  +R+   Y + LNF+ + L +++ L+N+
 S:  24 VTMYVCGPTVYNRVHIGNARPVVVFDTLYRVLKTLYSSVIYARNITDIDDKIMAAAKAGGETIAAISSRYATAYFDDMAELNNLPPDI-IPYATDHVGEMVAMIQTLIDKGHAYEAESHILFDVKSMSGYGKLAKRSLEDMLAGARVDVADYKKYAGDFVLWKPSTDEEPGWDSPWGRGRPGWHLECSAMIEKHLGNTIDIHGGGIDLQFPHHENELAQSTCAHDGEPFVRYWMHNAYINIDGEKMSKSLGNFRMVKDLLDHYPGEVLRFSILSAHYRSELNFSADALDSAQKTLDNL 320
>gi|190150242|ref|YP_001968767.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|189915373|gb|ACE61625.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (459 aa)
Score = 636, Expect = 3.2e-64, Identities = 152/433 (35%), Positives = 239/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ + + +E  ++  + MYVCG TVY+ H G+ R ++FDV+ R  LGYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E N  +L   +    +NI  +++ PR + HI +I  ++K++ N AY+ DGDV FD   +YG +S + L++L G + E  K NP DF LWK + G +W  + GRPGWH ECS + +K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  + D  W+H G L I+++KMSKSL NF  + +L +Y + T+R+FF  Y + LN++ NL +++ LE + +L   L +E  E+ +E K+  + ++FN P ++ + E   K+K  +  N   L +L  L L    + + +DE E  L+ + N+ K KN++ +D+ R L
 S:   2 LKIYNTLKREKEEFKPINSNQVGMYVCGVTVYDLCHFGHGRTFVSFDVIARYLRYLGYNLRYVRNITDVDDKIIKRALENNEMCDQLVDRMIAEMHKDFDDLNILRPDVE-PRATKHIPEIVAMVEKLIANGHAYVAADGDVMFDVESFKKYGALSRQNLEQLQAGARVEIKSVKKNPMDFVLWKMSKEGEPSWQSPWGNGRPGWHIECSAMNSKELGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNYWLHTGMLTIDDEKMSKSLGNFFTIRTMLEKYESETLRYFFLTAHYRSLLNYSLNNLDLARSALERLYTSLR--GCDLSVEVAGGEQYVEAFKA---AMDDDFNTPGALAVLFEIAREVNKLKTEDMAKANGLAARLKELAGVLGLLYQDPEAFLQGDADNDEVAEIEALIKQRNEAKAAKNWAVADEVRDKL 440
>gi|165976334|ref|YP_001651927.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|165876435|gb|ABY69483.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] (459 aa)
Score = 636, Expect = 3.2e-64, Identities = 153/433 (35%), Positives = 244/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--------NLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ + + +E  ++  + MYVCG TVY+ H G+ R ++FDV+ R  LGYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E N  +L   +    +NI  +++ PR + HI +I  ++K++ N AY+ DGDV FD   +YG +S + L++L G + E  K NP DF LWK + G +W  + GRPGWH ECS + +K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  + D  W+H G L I+++KMSKSL NF  + +L +Y + T+R+FF  Y + LN++ NL +++ LE + +L   L +E  E+ +E K+  + ++FN P ++ + E I   L+ ++ + N L  L  L +LG+++     + +DE E  L+ + N+ K KN++ +D+ R L
 S:   2 LKIYNTLKREKEEFKPINPNQVGMYVCGVTVYDLCHFGHGRTFVSFDVIARYLRYLGYNLRYVRNITDVDDKIIKRALENNETCDQLVDRMIAEMHKDFDDLNILRPDVE-PRATKHIPEIVAMVEKLIANGHAYVAADGDVMFDVESFKKYGALSRQNLEQLQAGARVEIKSVKKNPMDFVLWKMSKEGEPSWQSPWGNGRPGWHIECSAMNSKELGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNYWLHTGMLTIDDEKMSKSLGNFFTIRTMLEKYESETLRYFFLTAHYRSLLNYSLNNLDLARSALERLYTSLR--GCDLSVEVAGGEQYVEAFKA---AMDDDFNTPGALAVLFE-IAREVNKLKTEDMAKANGLAVRLKE-LAGVLGLLYQDPEAFLQGDADNDEVAEIEALIKQRNEAKAAKNWAVADEVRDKL 440
>gi|159029961|emb|CAO90340.1| cysS [Microcystis aeruginosa PCC 7806] (480 aa)
Score = 636, Expect = 3.3e-64, Identities = 145/413 (35%), Positives = 229/413 (55%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE------DNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL------IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL---------LTKILGI----------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R  LGY V +I N TDIDDKI+N+AK E+   ++ +  YF+ + + + ++ +PR + + I+ + ++  +AY DGDVY+  + + YGK+S +KLD+L G     + +KK +P DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LA W+H G + + +KMSKSL NFI ++LL++Y+  VR    Y P++F+ E L + N  +  L+  HL   I +Q+  + E    + ++FN  ++ + E K  +   N   K  NL+ L     L+++LG+     +  +  E  L+ + + K+ KN++ESD+ R L
 S:  24 VSMYCCGITVYDYCHLGHARTCVVWDVVRRYLEYLGYKVRYIQNFTDIDDKILNRAKNEHTTMAAVAEKFIQAYFEDMAKLGVRPAD-AYPRATHTLDGIKRLVYELEQKGYAYPSDGDVYYSVRRFSDYGKLSGRKLDDLQAGASGRVETDDPEAIKKQDPFDFALWKGAKPGEPSWDSPWGQGRPGWHIECSAMVKEQLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLAHYWLHNGMVKVAGEKMSKSLGNFITIRELLAKYDPLAVRLLILGAQYRKPIDFSDEGLQAATNGWHTLQEGLSFGYKHLPPDNPAITDQELENRFQE-------AVNHDFNFAGGLAVLFEIAK--ELRKEGNNLTHAGKTDSNLAQLAVKWHTLVKLSRVLGLEIAADQGETPVSEGISAAEIENLIQQRTEAKKAKNYAESDRIRAEL 458
>gi|120554762|ref|YP_959113.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|187629847|sp|A1U1Q7|SYC_MARAV Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|120324611|gb|ABM18926.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinobacter aquaeolei VT8] (463 aa)
Score = 636, Expect = 3.4e-64, Identities = 142/439 (32%), Positives = 236/439 (53%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M+IY+ +++ +  +L+  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY+V ++ NITDIDDKI+ +A E   +L+    +  + + + N + PR + I DI  IQK++  AY D GDVYF    YGK+S KKL++L+ G + +  K +P DFALWK  G ++W  + GRPGWH ECS + K LGD DIHGGG DL FPHHENE Q+      WMH G + +N +KMSKSL NF  +++L +Y  VR+F  + Y + ++++ +NL +  L + + L   ++ ++ +  + D+   + ++FN  ++ +  +    R + EE K  +  L +LG++ N      L ++  ++   ++ K+F+E+D+ R L+EK ++
 S:   1 MRIYNTLTQQKEAFKTLEPGKVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVLVAFDVVTRYLRHRGYDVHYVRNITDIDDKILRRADENGEVYTDLTDRMIRAMHEDEAKLGVLSPNEE-PRATAFIDDIIAMIQKLIAGGHAYAADNGDVYFAVESFPDYGKLSKKKLEDLVAGARVDVQEAKRSPADFALWKAAKPGEVSWQSPWGEGRPGWHIECSAMSTKCLGDTFDIHGGGPDLLFPHHENEIAQSECATGHTFVHTWMHAGAIRVNKEKMSKSLGNFFTIREILEKYPAEVVRYFLVSSHYRSQVDYSEDNLAEAGRTLTKLYHALR----GIVPAKEADVAETDHDRRFAEVMDDDFNTAGAIAVL-HAVANDINHYRREGDEEAAKRSAAVLVRLGAVLGLLQQNPEAFFQADTGSELTAEDIEAMIQARADARKAKDFAEADRIRDDLLEKGII 448
>gi|162139463|ref|YP_001172566.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|187631654|sp|A4VL73|SYC_PSEU5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (461 aa)
Score = 634, Expect = 4.8e-64, Identities = 127/319 (39%), Positives = 196/319 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      + IY+ +SK +  L+  ++MYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV+ R   GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E   + + E +++ +E +    +N+  +++ PR +DHI +  IQ +++ FAY  +GDVY+  K  YGK+S +K+++L +G + E + K +P DF LWK  G +WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K A WMH G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ++L +K+ LE  YN
 S:   3 LAIYNTLSKAKEPFRPLEGNKVRMYVCGMTVYDFCHIGHARVMVAFDVVTRWLRHRGYDVTYVRNITDIDDKIIRRASENGEPFQALVERMIAAMHEDE-----TRLNVLRPDVE-PRATDHIAGMHTMIQTLIDKGFAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRRKIEDLKIGARIEVDEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGPDLVFPHHENEIAQSEAATGKLYANAWMHAGAVRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSPINYSEDSLREAKSALER-FYN 322
>gi|90411646|ref|ZP_01219656.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90327536|gb|EAS43889.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium profundum 3TCK] (464 aa)
Score = 634, Expect = 4.8e-64, Identities = 127/366 (34%), Positives = 207/366 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIK 366
      +KIY+ ++K +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R   GY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    + +  +++ PR ++ I +I  ++++  FAY+ +GDV F+ +K +YG++S + LD+L G + + ++ K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+      WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ +VR+F   Y + LN++ ENL +++ LE + +L   L + + E  EF    + ++FN P  S + + ++
 S:   2 LKIYNSLTKQKEEFKPIQPGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYSGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHKDFDALGMKRPDIE-PRATEFIAEIITMCERLIERGFAYVASNGDVMFEVSKFEEYGRLSRQDLDQLQAGARVDIDMAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGAGRPGWHIECSAMNSAILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCATGSQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAESVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARSALERLYTSLRGLD--LTAQAEGGE---EFVTRFTASMNDDFNTPEAYSVLFDMVR 364
>gi|15643482|ref|NP_228528.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] >gi|6831684|sp|Q9WZH8|SYC_THEMA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|4981244|gb|AAD35801.1|AE001743_3 cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga maritima MSB8] (460 aa)
Score = 634, Expect = 4.9e-64, Identities = 147/430 (34%), Positives = 226/430 (52%)
 Q:   6 FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF-KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
       K ++ V +  ++MYVCGPTVY+ +H+GN RP + FDV R   GY V + N TDIDDKI+NKA + +  ++ + +Y+   + I +N  PR +D ++DI  I+K+V  FAY + VYFD K +YG++S KK+++L+ G + E + K +P DF+LWK+  G  W  + GRPGWH EC+ + K LG+ DIH GG DL FPHHENE Q A+ K AR WMH G +   KMSKS N  ++ + Y + +R+   Y +P++F+ E L +  ++ +  L + KS I  K N  E+  + L ++FN P VS I E + S + + + E+  + +   +LG+ +N  E     L+  + L++EK + SD+ R L E
 S:   7 LTGKKEEFVPIQPGVVRMYVCGPTVYDLIHVGNARPALVFDVFRRYLEYRGYRVIMVQNFTDIDDKIINKANQLGVDYKTVADTFIAEYWRDAHALGIRPANFH-PRTTDFVEDIVEIIEKLVEKGFAYQTETGVYFDVRKFEKYGELSKKKIEDLIAGARVEVDETKKSPLDFSLWKKAKPGEPCWKSPWGEGRPGWHIECTVMSVKILGESFDIHAGGEDLVFPHHENEKAQAEALTGKVFARYWMHNGMVRFLGDKMSKSTGNIFTVREAVKRYGRDGLRYMILSKHYRSPMDFSEELLQDYSRAVKRVWEILGRYEKSGDIGIPKRNAVYEEYVNRFVEALDDDFNTPVAVSLIFELARNLSKAMDDNDREDALLYYHLIRREFGPVLGLFDLNEEKKEVSSEELLKLLIEVRDVLRKEKRYDLSDRIRDRLRE 443
>gi|163847402|ref|YP_001635446.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187601713|ref|ZP_02987941.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|163668691|gb|ABY35057.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187486391|gb|EDU24364.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (472 aa)
Score = 634, Expect = 4.9e-64, Identities = 126/320 (39%), Positives = 192/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN------QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +++Y+ +S+ + + +++  ++MYVCG T Y+ HIG+  I FDV+ R   GY V I N TDIDDK++ +A    L LS Y ++  L+ +N+ +  +PRVS + I ++Q ++  +AY+VDGDVYF  +  YGK+S + LDE+L G + E + +K +P DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS + ++LG QIDIHGGG DL FPHHENE Q+ ++ + AR W+H G L + N   +KMSKSL N +  D LS Y+ + R   +SY +PL + E  +++ +LE ++ L
 S:   3 IQLYNTLSRRLEPLETIEPGVVRMYVCGVTPYDEAHIGHAMSAIVFDVIRRYLEFRGYEVRHIVNFTDIDDKVIARANALGQDPLTLSGQYAAEFLAQLQAMNVLPAT-AYPRVSTTMPAIIAFVQGLIERGYAYVVDGDVYFRVRRDEDYGKLSGRSLDEMLSGTRFEVDPRKESPADFALWKAARPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMAMEHLGPQIDIHGGGTDLIFPHHENEIAQSESLTGQCFARYWVHNGMLQLVNPQTRQVEKMSKSLGNVVTIADFLSRYDADVFRLIVLSSSYRSPLTYNDEVAADNQRKLERLLSAL 329
>gi|192361138|ref|YP_001982161.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cellvibrio japonicus Ueda107] >gi|190687303|gb|ACE84981.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cellvibrio japonicus Ueda107] (466 aa)
Score = 634, Expect = 5.7e-64, Identities = 153/439 (34%), Positives = 245/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF---KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRN---KNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      ++IY+ +S+ +E  L  I MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FDV+ +   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E   +L+ +   +  + I  +++ PR + I I N Q +++ +AY  +GDVY+ T+  YGK++NK +DELLVG + E + K +P+DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS +   G  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A N    WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L +Y+  VR+  + Y +P+N+ +NL+ ++ LE   L +  +S + E + +  ++ +S + + ++FN  L ++  + E    L N  + E  +L  L  L ILGI+ N      + +E  L+ + + K+EKN++ +D+ RK L + +L
 S:   3 LQIYNTLSRQKEEFKPLKPGKISMYVCGITVYDYCHIGHARVLVAFDVITKFLRSQGWDVTYVRNITDIDDKIIKRANENGEQYTDLTKRFIDYMHEDEARLGIARPDIE-PRATAFIDQIINMNQALIDKGYAYPASNGDVYYRVTRFADYGKLTNKNVDELLVGARIEVDEIKEDPRDFVLWKAAKAGEPAWKSPWGQGRPGWHIECSAMSKDCCGTTFDIHGGGPDLPFPHHENEIAQSEAANGCKYVNYWMHAGAVRVDGEKMSKSLGNFFTIRDVLEKYHPEVVRFLLVSSHYRSPINYAEDNLVEARTGLERFYGALRDYADVESLPLTELQAS----DYYRSFVAAMNDDFNTRVALASMYDLVRE--------LNNAGKTDVERAQRLAGELK-ALGLILGILQENPRVFLQTGTSGQIAAEEVDRLVAERIQAKKEKNYARADEVRKQLADNGIL 452
>gi|119872615|ref|YP_930622.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] >gi|189082073|sp|A1RTJ7|SYC_PYRIL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|119674023|gb|ABL88279.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pyrobaculum islandicum DSM 4184] (473 aa)
Score = 634, Expect = 6.2e-64, Identities = 149/435 (34%), Positives = 242/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNI-KMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGEL-----ELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENE-NIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL-----IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKY--SSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-LTKILGIIHVNLFDDEAIE----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      M+IY+ ++ +E +   + + YVCG T Y+H+H+G+ R + FD+ R  LGY V + N TDIDDKI+N+AKEE  E   E+  Y +YF++ K + I +  +PRV+++++D+ +I +V  +AY+ DG VYF+ K  YG +S +K++EL+ G + E  K NP DFALWK T G  WD + GRPGWH EC + K+LG  D HGGG DL FPHHENE I    + AR W+HVG+L + +KMSKSL N I +++LS+++  +R + + Y P+ FT E L +++ + +  +   L    ++  ++ L++ ++  L ++ + P V +  +Y S++L + +    L   Y+ + +LG++    E E  L+  KL+QE+ + +D R+ L E
 S:   1 MRIYNTATRQVEEFTTYVPRLARGYVCGITPYDHMHVGHGRVYVFFDIFRRYLERLGYEVRLVINFTDIDDKIINRAKEEFGHEAYKRWREIPERYIAEYFEMTKKLYIKPA-YAYPRVTENVEDMVKWISTLVEKGYAYVAPDGSVYFEVAKVPNYGVLSRQKIEELVAGARVEPEPGKRNPLDFALWKSWTPGEPWWDSPWCPGRPGWHLECVVMSTKHLGAPFDFHGGGADLIFPHHENEIAIARAYFGVDNFARYWIHVGYLTVRGEKMSKSLGNIITLREVLSKHSGEALRLAYAMSHYRKPMEFTYELLQQAEDMAKTLYTAYDELSQALRDAGEKDQEPLAQEALKYAEAFYGALDDDMSTPEAVQQLYGMARYIISTVLHKIEKISRETALTILNKYVEMADVLGVLERRQIPKELEEVVKTLVEVRAKLRQERQYQLADYIRQRLAE 455
>gi|58336686|ref|YP_193271.1| cys-tRNA synthetase cycrs [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|81311530|sp|Q5FM34|SYC_LACAC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|58254003|gb|AAV42240.1| cys-tRNA synthetase cycrs [Lactobacillus acidophilus NCFM] (477 aa)
Score = 633, Expect = 6.4e-64, Identities = 159/435 (36%), Positives = 256/435 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINS-------KNQLENIIYNL---NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNL------SYLLT-----KILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      ++IY+ +++ +E  L  I MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R F  GY V ++ N TD+DDK++N+A+ E I  EL+ +  + +  +NI + + PR + IKDI N+++ +++ +AY VDGDVY+  K  YG++S++ +++L G    E+ +K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLG+ IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A ++   WMH G + + + +KMSKSL NF+  D+L + +  +R+F   Y  +N++ ENL +    KN L NI Y +   K+  + + NE  +F  + + ++FN+ N ++ I + +  ++ N N + ++K  L   ++LL   K L    D+E EL++K ++ + K+++ SD+ R L E
 S:   4 VRIYNTLTRKKEEFKPLVPGQISMYVCGPTVYNYIHIGNARSSIAFDTIRRYFEYKGYQVKYVSNFTDVDDKMINEARAEKITVPELAEKFINAFLEDTTALNIEPATLH-PRATHEIKDIINFVKVLIDKGYAYEVDGDVYYRAKKFQHYGELSDQNIEQLEEGASEHINDEEQNRKEDPIDFALWKAQKGPDEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGNTIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTDQKFVNYWMHNGFVTVGKDQEKMSKSLHNFVTVHDILRKIDPQVLRFFMASVQYRRQINYSEENLKQAATILDRFKNTLTNINYRIADDTPTKTSEDLVKAINETEEKF----VAAMDDDFNVQNALTSIYDLL---PVVNANANSDNVDKDALKLFEEKLAAWLLVFGVDIKKLCAQTTGSNDEEIEELVSKRDEARNNKDWATSDQIRDQLKE 460
>gi|15641850|ref|NP_231482.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121591342|ref|ZP_01678630.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121730275|ref|ZP_01682651.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae V52] >gi|147673703|ref|YP_001217382.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O395] >gi|153225606|ref|ZP_01954801.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|187631647|sp|A5F763|SYC_VIBC3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|11387140|sp|Q9KQZ9|SYC_VIBCH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|9656376|gb|AAF94996.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121546806|gb|EAX56972.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121627977|gb|EAX60538.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae V52] >gi|124117267|gb|EAY36010.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|146315586|gb|ABQ20125.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O395] (459 aa)
Score = 633, Expect = 6.8e-64, Identities = 123/319 (38%), Positives = 194/319 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   + +   +NI  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ ++ ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + +GRPGWH ECS + + LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +YN
 S:   2 LKIYNSLTRQKEEFKPIVAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVARYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENAETCESLTERLIQEMYADFDALNIKRPDVE-PRATAYIEEIIALVERLIERGFAYVADNGDVMFEVSQYSEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIEAAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGSGRPGWHIECSAMNSSILGTHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLER-LYN 321
>gi|87122362|ref|ZP_01078243.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MED121] >gi|86162337|gb|EAQ63621.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MED121] (460 aa)
Score = 633, Expect = 7.2e-64, Identities = 152/436 (34%), Positives = 248/436 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELS-SYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN-IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKY-----------SSILLRNKNF--EELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +K+Y+ +S K ++ V L  + MYVCG TVY++ HIG+ R +I+FD++ R   G+++ ++ NITD+DDKI+ +A E +   L+  E Q D LK N   + P+ ++ +++I + I +V+ FAY  GDVYF T K  YGK++N+KL+++L G + +  K NP DF LWK  G ++W  + GRPGWH ECS +  LG  DIHGGG DLKFPHHENE Q+  N D  WMH G + +NN+KMSKSL NF  +D+L +YN  +R+  + Y +P++++ ++L+ +K LE + +L   +  I  Y E+ +    + ++FN P +S + + ++      + IL + +  E L L + Y L   +++ + + E  L+ + + +++KNF+ SD+ R L E+
 S:   2 LKVYNTLSGKKEEFVPLVPGKVGMYVCGNTVYDYCHIGHARAMISFDIIARHIRFSGFDLNYVRNITDVDDKIIKRAAENDETPESLTLRMIEAQTQDELKLGNKLPD--REPKATEFMQEIIDMISVLVDKGFAYQGSTGDVYFRTEKHEAYGKLNNRKLEDMLAGARIDVESAKENPADFVLWKSAKEGEVHWQSPWGIGRPGWHIECSAMSTNCLGPHFDIHGGGPDLKFPHHENEIAQSECANGTDYVNYWMHCGAVRVNNEKMSKSLGNFFTVRDVLEKYNPEVIRFLMVSSQYRSPIDYSEQSLLEAKVGLERMYTSLQGQALTDDYIASSYTERYQQ-------AMDDDFNTPVAISVLFDLVRELNKAKASAADNAPILAKELSVLAELLGLLGQDPEYFLKN--SVLNNGISEAEIETLIAERIQARKDKNFARSDEIRDELSEQ 444
>gi|166365576|ref|YP_001657849.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|189082070|sp|B0JJL5|SYC_MICAN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|166087949|dbj|BAG02657.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (480 aa)
Score = 633, Expect = 7.4e-64, Identities = 146/413 (35%), Positives = 230/413 (55%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSE------DNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL------IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL------LTKILGIIHVNLFDDEA------------IE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R  LGY V +I N TDIDDKI+N+AK E+   ++ +  YF+ + + + ++ +PR + + I+ + ++  +AY DGDVY+  + + YGK+S +KLD+L G     + +KK +P DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LA W+H G + + +KMSKSL NFI ++LL++Y+  VR    Y P++F+ E L + N  +  L+  HL   I +Q+  + E    + ++FN  ++ + E K  +   N   K  NL+ L   L K+ ++ + + D+       IE L+ + + K+ KN++ESD+ R L
 S:  24 VSMYCCGITVYDYCHLGHARTCVVWDVVRRYLEYLGYKVRYIQNFTDIDDKILNRAKNEHTTMAAVAERFIEAYFEDMAKLGVRPAD-AYPRATHTLDGIKRLVYELEQKGYAYPSDGDVYYSVRRFSDYGKLSGRKLDDLQAGASGRVETDDPEAIKKQDPFDFALWKGAKSGEPSWDSPWGQGRPGWHIECSAMVKEQLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLAHYWLHNGMVKVAGEKMSKSLGNFITIRELLAKYDPLAVRLLILGAQYRKPIDFSDEGLQAATNGWHTLQEGLSFGYKHLPPDNPAITDQELENRFQE-------AVNHDFNFAGGLAVLFEIAK--ELRKEGNNLTHAGKTDSNLAQLAVKWHTLVKLSRVLGLEMAADQGETPVSEGISAADIENLIQQRTEAKKAKNYAESDRIRAEL 458
>gi|153830573|ref|ZP_01983240.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|148873935|gb|EDL72070.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae 623-39] >gi|150421926|gb|EDN13902.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae AM-19226] (459 aa)
Score = 633, Expect = 7.4e-64, Identities = 123/319 (38%), Positives = 194/319 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   + +   +NI  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ ++ ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +YN
 S:   2 LKIYNSLTRQKEEFKPIVAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVARYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENAETCESLTERLIQEMYADFDALNIKRPDVE-PRATAYIEEIIALVERLIERGFAYVADNGDVMFEVSQYSEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIEAAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLER-LYN 321
>gi|73540824|ref|YP_295344.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia eutropha JMP134] >gi|109894927|sp|Q473D3|SYC_RALEJ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|72118237|gb|AAZ60500.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia eutropha JMP134] (462 aa)
Score = 633, Expect = 7.7e-64, Identities = 123/316 (38%), Positives = 195/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ + V ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD+++R   GY+VTF+ NITDIDDKI+ +A E E IG+L + + + + D  + I  + + PR +D++ + + I K+ N AY  DGDV +  K + YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK      W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + K  +WMH G + +N++KMSKSL NF  +++L EY+  VR+F + Y +PLN++ +L ++++ L +
 S:   4 LNIYNTLAREKQPFVPIEPGKVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDMVHRWLRAAGYDVTFVQNITDIDDKIIRRAAENGETIGQLT-TRFIQYMHEDA-DALGIVRPDHE-PRATDYVPQMLDLIGKLEANGLAYQATDGDVNYSVRKFDGYGKLSGKSLEDLRAGERVTANDAKQDPLDFVLWKSAKESEPPESKWNSKWGMGRPGWHIECSAMSCTLLGEHFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASGKPFVNVWMHNGFVRVNDEKMSKSLGNFFTIREVLKEYDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDARHALTRL 324
>gi|16124715|ref|NP_419279.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caulobacter crescentus CB15] >gi|24418699|sp|Q9AAY2|SYC_CAUCR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|13421633|gb|AAK22447.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caulobacter crescentus CB15] (463 aa)
Score = 633, Expect = 7.7e-64, Identities = 130/316 (41%), Positives = 184/316 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLEL-GYN-VTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQN-IAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +KI+D +++ ++ V D + + MYVCGPTVYN+ HIGN RP++ FDVL R+  L G + V + N+TD+DDKI KA +E +  ++ Y  Y   +   ++ P+ ++HI I  I ++V N AY +G V FDT   YG++S + LDE++ G + E  K +P DF LWK +   W+ + GRPGWH ECS +I+K LG IDIH GGIDL FPHHENE Q+ A   LA WMH G L+++ +KMSKSL N I+ +LL    +RW   Y PL++T E L SK L+ +
 S:   3 LKIHDTLTREKRDFVPADPQRVTMYVCGPTVYNYAHIGNFRPVVVFDVLFRVLRHLYGEDAVVYARNVTDVDDKINQKAADEGVPISVITDRYLAAYHQDADALGALRPTLE-PKATEHIGAILEMIGQLVENGSAYAAEGHVLFDTQSFADYGQLSGRPLDEMIAGARVEVAPYKRHPADFVLWKPSKENEPEWESPWGAGRPGWHIECSAMIDKALGQTIDIHAGGIDLTFPHHENEVAQSRCAHKTSVLANYWMHNGFLDMSGEKMSKSLGNVIIPHELLETTPGEVIRWALLSAHYRQPLDWTPELLEQSKKSLDRL 322
>gi|33152217|ref|NP_873570.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|38372510|sp|Q7VMA0|SYC_HAEDU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|33148439|gb|AAP95959.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus ducreyi 35000HP] (459 aa)
Score = 633, Expect = 8.0e-64, Identities = 152/439 (34%), Positives = 246/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII----------HVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ + + +E  ++  + MYVCG TVY+ H G+ R ++FDV+ R   GYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E N   L   + +  +NI  +++ PR ++HI +I  ++K++ N AY+ DGDV FD T NQYG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK++   +W  + GRPGWH ECS + NK LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  + +  W+H G L I+ +KMSKS+ NF  + +L Y+ ++R+FF  Y + L+++T+NL +++ LE +  L   L ++  E +  K+  + ++FN P ++ + E + + L+ ++ ++ N L  L  L +LG++      VN+   IE L+ + N+ K KN++ +D+ R L  +L
 S:   2 LKIYNTLKREKEEFKPINPAQVGMYVCGVTVYDLCHFGHGRTFVSFDVIARYLRYSGYNLRYVRNITDVDDKIIKRALENNESCEALVERMIAEMHNDFDALNIMRPDVE-PRATEHIAEIIAMVEKLIMNGHAYVAADGDVMFDVTSFNQYGALSRQNLDQLQAGARVEIKSAKKNPMDFVLWKRSKENEPSWLSPWGNGRPGWHIECSAMNNKELGEHFDIHGGGADLMFPHHENEIAQSCCAHQGEYVNYWLHTGMLTIDKEKMSKSVGNFFSIRHMLGLYDAESLRYFFLTAHYRSLLDYSTDNLDLARSALERLYTALR--GCDLSVQANGGENYVTAFKT---AMDDDFNTPAALAVLFEMAREVN-KLKTEDQQQANALAVCLKE-LAAVLGLLTQDPDNFLKGEVNIDQTAEIEALIQQRNQAKANKNWAVADQVRGKLKAMNIL 446
>gi|116491535|ref|YP_811079.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116092260|gb|ABJ57414.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni PSU-1] (467 aa)
Score = 632, Expect = 8.4e-64, Identities = 146/410 (35%), Positives = 240/410 (58%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDN----LKKNNPQDFALWK-QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTN-TVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI-------IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD------EAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      I MYVCGPTVYN++H+GN R I FD + R L GY+V F+ N TD+DDKI+N+A+EE + E ++S Y  +++ K +NI + + R ++ I DI ++ +++ +AY  G VYF  K+ YG ++++ L++L VG   +   K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLG IDIHGGGIDL FPHH +E Q+ A  K   W+H G +N+NN+KMSKSL NF  +LLS Y+  +R+  T Y P+N+++ L ++ +L+ I    K+     I+Q +++  F ++  + ++FN+ N ++ I E ++ ++ + + + ++ K  +  + +++G+ ++ +    + IE LL K  + KN+ +SD+ R
 S:  23 ITMYVCGPTVYNYIHVGNARSSIAFDTIRRYLLYRGYDVNFVSNFTDVDDKIINRAQEEGVSENAIASKYIKAFYEDTKPLNIIPATTR-TRATEVIPDIIEFVSDLIDKGYAYESQGGVYFRVRKAGNYGLLAHENLEDLEVGASGRLDDGALALKEDPLDFALWKNEPRQVIKWDSPWGQGRPGWHIECSVMSTKYLGYTIDIHGGGIDLAFPHHTDEMAQSEAHTGKQFVHYWLHNGFVNVNNEKMSKSLGNFTTVHELLSSYDDPMAIRFLMTATHYRRPINYSSSELERARVELDRIRTAYRRLKNADFKIGDDPQIDQLVSKQTAAFVEA----MDDDFNVANALAAIFELVRLANSYVDSGDVKD--KSAQEILRQIAELIGVFGISGLETKKESLPKKIELLLKKRETARINKNWQQSDQLR 445
>gi|115480611|ref|NP_001063899.1| Os09g0556500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|113632132|dbj|BAF25813.1| Os09g0556500 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] >gi|125606594|gb|EAZ45630.1| hypothetical protein OsJ_029113 [Oryza sativa (japonica cultivar-group)] (569 aa)
Score = 632, Expect = 9.0e-64, Identities = 144/413 (34%), Positives = 229/413 (55%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-------RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----------------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + MYVCG T Y+ HIG+ R + FDVL R  L + V ++ N TDIDDKI+ +A +    LS Y  +  + ++  +++ PRVSDHI I N I++I++N AY + GDVYF   +YG +S +KLD+  G++  + +K NP DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A     W+H G +N+N+QKMSKSL NF+ + +  Y+  +R F  T Y +P+N+T E L + ++L   L  +   Q   L + +N I+     ++++ +  ++ I E +K + LL    + K E L+ +  + +L+ +LG++          ++ +++ ++ + +  ++ K + +SD+ RK L
 S:  94 VGMYVCGVTPYDDSHIGHARAYVAFDVLYRYLRYLDHKVRYVRNFTDIDDKIIARANQLGEDPFSLSKRYSDDFLSDMANLHCLPPSVE-PRVSDHIDQIINMIKQIIDNDCAYAIGGDVYFSVENFPEYGDLSGRKLDDNRAGERVAVDERKKNPADFALWKAAKDGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSAMSAHYLGHSFDIHGGGEDLIFPHHENEIAQSRAACCDSSINYWIHNGFVNVNSQKMSKSLGNFVTIRKVTELYHPLALRMFLLGTHYRSPINYTIEQLNVASDRLYYTYQTLQDCEESCQQHQSKAGDPLPVNTTNCIQKLHDEFETSMSDDLHTSVALAAISEPLKVMNDLLHTRKGKKQEKRLESLSAMEEKIRMVLS-VLGLLPSSYYEALQQLREKALRRASMTEEQVLQKIEERTSARKAKQYEKSDEIRKEL 538
>gi|167837113|ref|ZP_02463996.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia thailandensis MSMB43] (465 aa)
Score = 632, Expect = 9.1e-64, Identities = 122/316 (38%), Positives = 192/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK----QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FDV+ R   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+S +     + +  +++ PR +D I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK  Q  G +W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++++KMSKSL NF  +++L +++  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHIGHARMVVVFDVVQRWLRAAGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIQSLTSRFTRAMNVDFDALGVERPDIE-PRATDFIPQMLGMIEKLEANGYAYQAKDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLEDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKPQDPAGASWESKYGAGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDSEKMSKSLGNFFTIREVLEKFDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|196189672|gb|EDX84636.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7335] (486 aa)
Score = 632, Expect = 9.9e-64, Identities = 153/431 (35%), Positives = 245/431 (56%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDK----SEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL---SEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSH----LIIEQKYNEKNLE-FDKSNL----IELTNNFNLPNIVSFI----EEKIKYSSILLR----NKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI-------IHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      IY+ +S+ +  L + + MY CG TVY++ H+G+ R I +D + R   GYNV ++ N TDIDDKI+N+A++EN   ++ Y T YF+ + +NI ++ ++  + I I+ I ++  +AY  GDVY+  K  YGK+S +KLD++ G   ++ + K +P DFALWK    W+ + GRPGWH ECS ++  LGD IDIH GG DL+FPHHENE Q+ A  K LA WMH G +N++ KMSKSL NF  ++LL  + +  VR F Q+ Y PL+FT E ++ +K   +  LN  H    +  +E ++ D++ +  I + ++FN P ++ +  +E + S++++   + N EL + +   L +LG+    +  + + IE L+ +  KQ KN++ESD+ R L
 S:   5 IYNTLSRQKEAFKPLSPEQVTMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIVWDTIRRYLSWRGYNVRYVQNFTDIDDKILNRARQENSSMEAVAKEYTTAYFEDMARLNILEAD-EYTYATHTIDGIKRLIHQLEQKGYAYSAKGDVYYSVRKFEGYGKLSGRKLDDMEAGRSGRVGTQADSIKQDPFDFALWKSAKPDEPAWESTWGPGRPGWHIECSAMVRDRLGDTIDIHMGGADLQFPHHENEIAQSEAATGKPLATYWMHNGMVNVDGTKMSKSLGNFTTIRNLLDAEAAPDPMAVRMFVMQSQYRMPLDFTEEAIVAAKKGWSTLNEGLNFGVRHGEDLGWAKAAADEIAVDALDQAAVEQFRISMDDDFNTPGAIAVLFGLAKELQRQSNVIIHEGAADANPAELQQ-QWQTLVTLAGVLGLEAQAIESVDAGVLSEAEIETLIAQRANAKQAKNYAESDRIRDEL 467
>gi|78777410|ref|YP_393725.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|109894960|sp|Q30R91|SYC_THIDN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|78497950|gb|ABB44490.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (466 aa)
Score = 632, Expect = 1.0e-63, Identities = 159/434 (36%), Positives = 248/434 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQT-TIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD-----QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRN--KNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFD-----------DEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLM 434
      M I+D  K +E + ++ + +YVCGPTVY+ H+G+ + + FD+L R+  GY VT+ NITDIDDKI+N+A+E+N  E++ +Y  Y  + + I  +++ P+ ++ + +  +QK+++NK AY D GDVYFDT+ ++Y +SN+ DE   + + + +K NP DFALWK   + +  F GRPGWH ECS +I K+L    +DIHGGG DL FPHHENE Q   + LA WMH G +NI+ +KMSKSL N  KD L Y+  +R++  T Y + NF E+L +K +L+ IY L    +  Y ++ +F K L L+++ N+  ++ IEE I ++ L  K+ E  +  NLS+ + KILG  N ++      E +L+ K + K+ K+F+ SD R ++
 S:   1 MFIFDSAKKIKREFIPQEQGKVSLYVCGPTVYDDAHLGHAKSALVFDLLCRVLNANGYEVTYARNITDIDDKIINRAQEQNKTIKEVTDFYTDAYHKEMALLGISRPDIE-PKATESLDAMYALVQKLLDNKHAYTTDDGDVYFDTSSDSKYLTLSNRVQDESEKLQRVQSSSQKRNPADFALWKSIHDESVTFGSPFGKGRPGWHLECSAMIEKHLSKPNAKFAVDIHGGGADLLFPHHENEAAQTRCATDHALAAYWMHNGFVNIDGEKMSKSLGNSFFLKDALKIYDGEVLRFYLLSTHYRSNFNFNEEDLATAKKRLDK-IYRLK----KRLFGVTYEDEKTDFKKELLETLSDDLNISASLALIEEMITRANETLDTAGKHKELKREALSNLSF-IEKILGFGIKNPYEYFQFGVNEETKTEIAKLIEKRAEAKKSKDFAASDMLRDKIL 448
>gi|30316152|sp|Q8DHW6|SYC_SYNEL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (486 aa)
Score = 632, Expect = 1.1e-63, Identities = 149/436 (34%), Positives = 247/436 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWK-----QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI-----IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLH--------------FNLSYLLTKILGI---------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      + +Y+ +S+ + S L + + +Y CG TVY++ H+G+ R + +DVL R  LGY V ++ N TDIDDKI+ +A E    +S Y  Y  + +NI ++ +PR ++ I +I N IQ +++ +AY+ GDVY+  +  YGK+S ++L++L+ G   + E+ +K +P DFALWK   + ++  W+ + GRPGWH ECS ++ + G +DIH GG+DL FPHHENE Q+ AV + LAR W+H G + +N +KMSKSL NF  +DLL++ +  +R  Q Y PL+FT E L +  + +  L++ +  +   E + + K  F ++  + + N  ++ I E    L + N E+  LH       ++  L ++LG+     + V L D+E  L+   +Q KN++ESD+ R LL+ +
 S:   3 LHLYNTLSRRLEPFSPLHPERVTIYACGVTVYDYCHLGHARSYVAWDVLRRYLTFLGYTVHYVQNFTDIDDKILRRAYENGETMATVSDRYIAAYHQDMAALNILPAS-AYPRATEVIPEIINLIQGLLDRGYAYVAGGDVYYAVAQFPSYGKLSGRQLEQLMAGASGRIEEEEEQRKRHPLDFALWKAAKPEEMSVYHPWEAPWGKGRPGWHIECSAMVRQAFGATVDIHCGGMDLIFPHHENEIAQSEAVTQQPLARFWLHNGFVTVNTEKMSKSLGNFTTIRDLLAQGLDPMALRLLVLQAQYRKPLDFTPEALTAAAKGWQTLGEALHLHQQIPLPPIDAAEVRSHPKTEAFCQA----MDEDLNTAAALAVIFE-------LAKTLNREQHRYLHGGGWGRSPAEVSRDWHTLVTLAQVLGLEAKEESNPALTVELTDEEIQALIAARTAARQAKNYTESDRLRDLLLAQ 465
>gi|56460141|ref|YP_155422.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|61216136|sp|Q5QYP3|SYC_IDILO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|56179151|gb|AAV81873.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Idiomarina loihiensis L2TR] (459 aa)
Score = 631, Expect = 1.1e-63, Identities = 138/414 (33%), Positives = 236/414 (57%)
 Q:  20 NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL---LTKILGIIHVN-----LFDDEAI----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++ +YVCG T Y++ HIG+ R + FD++ R  +LGY+V ++ NITD+DDKI+ +A E   +++ + +    +N+  +++ PRV+ H+ +I  I++++ N AY  +GDV FD + N YGK+S + L++L G + + + K +P DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS + K+LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  N + + WMH G + ++N+KMSKSL NF  + +L +Y+ TVR+F  + Y + LN+T ENL + + LE +  L     E+ ++  F ++  + ++ N P +S + E +    N+N E    L+++  L +++G++ +    DD+ +   L+ K N+ +++K+++ +D+ R L
 S:  23 HVGIYVCGVTTYDYCHIGHARTYVAFDIVVRYLRKLGYSVKYVRNITDLDDKIIKRAAENGEDFHQVTERFIREMHKDFDALNLVRPDIE-PRVTSHMDEIILMIERLIENGNAYEAGNGDVLFDVSTFNDYGKLSRQDLEQLQAGSRVDVDAAKQDPLDFVLWKSAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSAMNKKHLGSTFDIHGGGSDLSFPHHENEIAQSCCANQSEYVKYWMHSGMVQVDNEKMSKSLGNFFTIRSVLEQYDAETVRYFLLSSHYRSQLNYTQENLDQAHSALERLYTALRDITPQTASEELRSKYWQSFQQA----MDDDLNAPEAMSVLFEIAREI-----NRNRESAPDTAAQLAHVLLELAEVMGLLQQSPEEFLQGDDDDVAKIEALIAKRNQAREDKDWAAADEARDEL 440
>gi|167458063|ref|ZP_02324270.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|167415595|gb|EDR82320.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] (481 aa)
Score = 631, Expect = 1.1e-63, Identities = 129/375 (34%), Positives = 211/375 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-----KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK 375
      ++++D ++  +E V L+  +++YVCGPTVY++ H+G+ R + +DV+ R   G V F+ N TD+DDKI+ +A E   + L+S +  + + + +   +++ PRVS HI +I  I ++V  FAY  +GDVY+  K +YG++S + LD+L+ G + E  K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + K+LG ID+H GG DL FPHH NE Q++A +   +D AR WMH G + I+++KMSKSL NF  +D+L+ ++  +R+F  T Y  NF+ + L ++ +L +  +  K+ +      F +   L ++FN P ++ + E  ++ L  K
 S:   3 IQVHDTLTAQKRELVPLEPGKLRLYVCGPTVYDYSHLGHARCYVVWDVVVRHLRARGLEVRFVRNFTDVDDKIIQRANERGEDPIALASRFADAFHEDMDALGNLRPDVE-PRVSGHIPEIVALIARLVERGFAYAPGNGDVYYAVRKFPEYGRLSKRNLDDLIAGARVEPGEAKRDPLDFALWKAAKPGEPAWESPWGKGRPGWHIECSAMTQKHLGAPIDLHAGGKDLVFPHHTNEIAQSVAATSDGLHAEDFARYWMHNGFVQIDDEKMSKSLGNFFTIRDVLARFDGEALRFFLLGTHYRRDFNFSDQVLAEAERRLSALYETVE--KAERLGAGAAPAAEPAFVERARAALDDDFNTPQVLGIVAEAFTEANALADRK 382
>gi|163768612|ref|ZP_02175599.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. K] >gi|196172842|gb|ACG73815.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. K] (481 aa)
Score = 631, Expect = 1.1e-63, Identities = 129/375 (34%), Positives = 211/375 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-----KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK 375
      ++++D ++  +E V L+  +++YVCGPTVY++ H+G+ R + +DV+ R   G V F+ N TD+DDKI+ +A E   + L+S +  + + + +   +++ PRVS HI +I  I ++V  FAY  +GDVY+  K +YG++S + LD+L+ G + E  K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + K+LG ID+H GG DL FPHH NE Q++A +   +D AR WMH G + I+++KMSKSL NF  +D+L+ ++  +R+F  T Y  NF+ + L ++ +L +  +  K+ +      F +   L ++FN P ++ + E  ++ L  K
 S:   3 IQVHDTLTAQKRELVPLEPGKLRLYVCGPTVYDYSHLGHARCYVVWDVVVRHLRARGLEVRFVRNFTDVDDKIIQRANERGEDPIALASRFADAFHEDMDALGNLRPDVE-PRVSGHIPEIVALIARLVERGFAYAPGNGDVYYAVRKFPEYGRLSKRNLDDLIAGARVEPGEAKRDPLDFALWKAAKPGEPAWESPWGKGRPGWHIECSAMTQKHLGAPIDLHAGGKDLVFPHHTNEIAQSVAATSDGLHAEDFARYWMHNGFVQIDDEKMSKSLGNFFTIRDVLARFDGEALRFFLLGTHYRRDFNFSDQVLAEAERRLSALYETVE--KAERLGAGAAPAAEPAFVERARAALDDDFNTPQVLGIVAEAFTEANALADRK 382
>gi|94310030|ref|YP_583240.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|93353882|gb|ABF07971.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia metallidurans CH34] (491 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 121/316 (38%), Positives = 195/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ + V ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD+++R   GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E E IG+L + + + + D  + +  + + PR ++++ + N I+K+   AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK      WD K+ +GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + +  +WMH G + +N++KMSKSL NF  +D+L EY+  VR+F + Y +PLN++ +L ++++ L +
 S:  33 LNIYNTLAREKQPFVPIEPGKVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDMVHRWLRAAGYDVTYVQNITDIDDKIIRRAAENGETIGQLT-TRFIQYMHEDA-TALGVIRPDYE-PRATEYVPQMLNIIEKLEAKGLAYQATDGDVNYSVRKFPGYGKLSGKSLEDLRAGERVNANDAKQDPLDFVLWKSAKATEPPESKWDSKWGSGRPGWHIECSAMSCTLLGEHFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASGRPFVNMWMHNGFVRVNDEKMSKSLGNFFTIRDVLKEYDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDARHALTRL 353
>gi|28897924|ref|NP_797529.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|31076996|sp|Q87QJ9|SYC_VIBPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|28806138|dbj|BAC59413.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] (460 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 123/320 (38%), Positives = 190/320 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+       +N+  +++ PR + I +I  ++K++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCESLTERLIGDMHADFDALNMKRPDVE-PRATQFIAEIIELVEKLIERGFAYVADNGDVMFEVGKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSTILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTKYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSL 323
>gi|56749448|sp|Q7MLR5|SYC_VIBVY Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (460 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 122/320 (38%), Positives = 192/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQYIQEIIELVERLIERGFAYVADNGDVMFEVNKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVETAKRCPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSL 323
>gi|161501802|ref|NP_761714.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|30316151|sp|Q8D8R1|SYC_VIBVU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) (460 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 122/320 (38%), Positives = 192/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQYIQEIIELVERLIERGFAYVADNGDVMFEVNKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVETAKRCPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSL 323
>gi|124028047|ref|YP_001013367.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Hyperthermus butylicus DSM 5456] >gi|123978741|gb|ABM81022.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Hyperthermus butylicus DSM 5456] (490 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 127/296 (42%), Positives = 179/296 (60%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK-KNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIA-VNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++MYVCGPTVY++ H+G+ R + FD + R   GYNV + NITDIDDKI+N+A+EE   E+  Y  YF+ L+ + I    PRV+ HI++I +I+ +++ +AY+  G VYF+ K  YG++S +  E   + ED LK K NP DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + ++YLGDQ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K  R W+H G+L I +KMSKSL N I ++ L +++ T+R +   Y  L+F+ E+L +K L +
 S:  36 VRMYVCGPTVYDYTHLGHARTYVAFDAIKRYLRLRGYNVYHVQNITDIDDKIINRAREEGKDWREIVETYAKDYFEGLRALRIKID--MHPRVTSHIREIIEFIEGLIDKGYAYVAPSGSVYFEVDKYPDYGRLSGRFHPEEW--RQEEDVLKEKKNPYDFALWKAWKPGEPYWEAPWGRGRPGWHIECSVMASRYLGDQFDIHGGGQDLIFPHHENERAQSEAYFGKKPWVRYWLHTGYLTIRGEKMSKSLGNIIPLREALKKWSPETLRLWILSAHYRTQLDFSEESLEQAKANLRRL 331
>gi|90415956|ref|ZP_01223889.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90332330|gb|EAS47527.1| cysteinyl-tRNA synthetase [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (450 aa)
Score = 631, Expect = 1.2e-63, Identities = 129/301 (42%), Positives = 173/301 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQN-IAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +D + + MYVCGPTVYN VHIGN RP + FD L RL  L NV + NITDIDDKI+ A E    LS+ Y  YFD ++ +N +   P + HI ++ + I ++V + AY +G V F    YGK+S + LD++L G + E  K  DF LWK +   WD + GRPGWH ECS +I K+LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K +A +WMH G +NI +KMSKSL NF + DLL +Y  +R+   Y + NF + L ++  L+ I
 S:  11 IDSQRVTMYVCGPTVYNRVHIGNARPAVVFDTLYRLLTSLYPNVQYARNITDIDDKIMKTAAELGEDISVLSTRYAEAYFDDMQALN-NLPPTIVPYATQHIPEMTDMISRLVAKEHAYESEGHVLFAVQSMADYGKLSGRSLDDMLAGARVEVASYKKYAGDFILWKPSADDEPGWDSPWGRGRPGWHLECSAMIEKHLGESIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSCCAHDGKPVANVWMHNGFINIEGEKMSKSLGNFRMVNDLLEQYPGEVLRYVILSAHYRSEQNFGKDLLDSAWRSLDAI 312
>gi|125564667|gb|EAZ10047.1| hypothetical protein OsI_031279 [Oryza sativa (indica cultivar-group)] (569 aa)
Score = 631, Expect = 1.3e-63, Identities = 144/413 (34%), Positives = 229/413 (55%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILL-------RNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----------------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      + MYVCG T Y+ HIG+ R + FDVL R  L + V ++ N TDIDDKI+ +A +    LS Y  +  + ++  +++ PRVSDHI I N I++I++N AY + GDVYF   +YG +S +KLD+  G++  + +K NP DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A     W+H G +N+N+QKMSKSL NF+ + +  Y+  +R F  T Y +P+N+T E L + ++L   L  +   Q   L + +N I+     ++++ +  ++ I E +K + LL    + K E L+ +  + +L+ +LG++          ++ +++ ++ + +  ++ K + +SD+ RK L
 S:  94 VGMYVCGVTPYDDSHIGHARAYVAFDVLYRYLRYLDHKVRYVRNFTDIDDKIIARANQLGEDPFSLSKRYSDDFLSDMANLHCLPPSVE-PRVSDHIDQIINMIKQIIDNDCAYAIGGDVYFSVENFPEYGDLSGRKLDDNRAGERVAVDERKKNPADFALWKAAKDGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSAMSAHYLGHSFDIHGGGEDLIFPHHENEIAQSRAACCDSSINYWIHNGFVNVNSQKMSKSLGNFVTIRKVTELYHPLALRMFLLGTHYRSPINYTIEQLNVASDRLYYTYQTLQDCEESCQQHQSKAGDPLPVNTTNCIQKLHDEFETSMSDDLHTSVALAAISEPLKVMNDLLHTRKGKKQEKRLESLSAMEEKIRMVLS-VLGLLPSSYYEALQQLREKALRRASMTEEQVLQKIEERTSARKAKQYEKSDEIRKEL 538
>gi|153839789|ref|ZP_01992456.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|149746697|gb|EDM57685.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (463 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 123/320 (38%), Positives = 190/320 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+       +N+  +++ PR + I +I  ++K++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L
 S:   5 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCESLTERLIGDMHADFDALNMKRPDVE-PRATQFISEIIELVEKLIERGFAYVADNGDVMFEVGKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIETAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSTILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTKYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSL 326
>gi|91793850|ref|YP_563501.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella denitrificans OS217] >gi|123356646|sp|Q12L98|SYC_SHEDO Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|91715852|gb|ABE55778.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella denitrificans OS217] (459 aa)
Score = 631, Expect = 1.4e-63, Identities = 147/433 (33%), Positives = 241/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS-HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL--------FDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ +S+ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R  LGY V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +    +N+  + + P+ + H+ +I  +Q++++  AY+ DGDV F   +YG++S + +D+L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE +   FK  L +   ++ +  KS  + ++FN P  S + + ++ + L+ +  + L ++  L +LGI+ V++     DDE E  L+ + N+ + EK+++ +D R L
 S:   2 LKIYNSMSREKQEFKPITPGKIGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYLGYEVNFQRNITDVDDKIIKRAAENNESCDALTERLTAEMHKDFDALNMVRPDFE-PKATLHMPEIIEMVQRLLDRGHAYVAPDGDVLFSVASYKEYGRLSGQNIDQLQAGARVEIDHNKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGAGRPGWHIECSAMNGKHLGTHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLKHYDAQTVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERL---YTAFKDLDLTVTAAPADEYVTKFKS---AMNDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKTTDMGAASALGVSMKQ-LADVLGIVSVDIETFFKGSGSDDEVAEIEALIVERNRARTEKDWAAADVARDRL 440
>gi|167563301|ref|ZP_02356217.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia oklahomensis EO147] >gi|167570473|ref|ZP_02363347.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia oklahomensis C6786] (465 aa)
Score = 630, Expect = 1.4e-63, Identities = 120/316 (37%), Positives = 193/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+S +     + +  +++ PR ++ I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK+   +G +WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++++KMSKSL NF  +++L ++  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHIGHARMVVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIRSLTSRFTDAMNADFDALGVERPDIE-PRATEFIPQMLGMIEKLEANGYAYQAKDGDVNYSVRKFAGYGKLSGKSLEDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKPEEPVGASWDSKYGLGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDSEKMSKSLGNFFTIREVLENFDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|84488953|ref|YP_447185.1| hypothetical protein Msp_0124 [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] >gi|84372272|gb|ABC56542.1| CysS [Methanosphaera stadtmanae DSM 3091] (456 aa)
Score = 630, Expect = 1.5e-63, Identities = 145/359 (40%), Positives = 216/359 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKD-LARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL----IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNN-FNLPNIVS 359
      +K+Y +++ +E+ +  IK++VCGPTVY++ HIG+ R I+FDV+ R   GY+V ++ NITDIDDKI+ +AKE N  LELS +E +Y  ++T+N+  N + R ++H+ +I N IQ +++ +AY + VYFD +K  +GK+SN+ LD+L    D+ KK +P+DFALWK+   W+ + GRPGWH E + +  Y G Q DIHGGG+DL FPHH+ E Q A + K+ L  WMH G LN++ +KMSKSL NFI K+LL    R+F  T Y +P++F+ + L ++N L+ I   I  L  + E K +++LE K    NN FN P +S
 S:   2 IKVYSTMTRQKEELKVTNNKIKLFVCGPTVYDYSHIGHARTYISFDVIVRYLKHEGYSVFYLQNITDIDDKIIKRAKENNEDPLELSHRFEKEYLKDMETLNVSNVNF-YARATEHMNEIINQIQDLIDKGYAYDTETGVYFDVSKFEDFGKLSNRNLDDLQNTRIQIDSTKK-DPKDFALWKKQDEQPYWESPWGNGRPGWHIEDTAITEAYFGPQYDIHGGGLDLIFPHHDAEIAQMEASSGKEPLVEYWMHTGFLNVSGEKMSKSLGNFITIKELLEIVTPEVYRFFVLSTHYRSPIDFSEDTLKQAENSLKRIQNTGKIIIDKLTEDNLPEGKVLDEDLELFKEEFFNAMNNDFNTPIALS 364
>gi|148980442|ref|ZP_01816064.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145961245|gb|EDK26558.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (461 aa)
Score = 630, Expect = 1.5e-63, Identities = 150/435 (34%), Positives = 243/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR ++ I +I  ++K++  FAY+ +GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + + + K +P DF +WK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + D  WMH G + ++ +KMSKSL NF  +DLL+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L   L    E  E+    + ++FN P  S + E + + ++ ++ E+ + L  L  L I+GI+H +  F    DDE E  L+  N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVTRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRANENGESCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATEFITEIIELVEKLIERGFAYVASNGDVMFEVKKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVDSAKRSPLDFVVWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHGTDYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDLLAHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSLRGLD--LTAAPAGGE---EYVTRFSTAMNDDFNTPEAYSVLFEMAREIN-RIKTESIEKASGLG-ALMRELADIIGILHQDPEAFLQGDAAGNDDEVAEIEALIKLRNDSRASKDWANADLARDKLNE 444
>gi|39938627|ref|NP_950393.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|61216243|sp|Q6YR75|SYC_ONYPE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|39721736|dbj|BAD04226.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Onion yellows phytoplasma OY-M] (438 aa)
Score = 630, Expect = 1.5e-63, Identities = 147/419 (35%), Positives = 241/419 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE--LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      I MYVCGPTVYNH+H+GN RP+I FD + R  L + V ++ NITDIDDKI+ A + + E +L++ Y  + ++LKT+NI T N K P+ + +I + YIQ +++ FAY D +YF +K + YGK+ + L +L  + + + +K P DF LWK+T+ G+ +  + GRPGWHTEC+ +I +   +DIHGGG DLKFPHHENE Q A +++ LA +MHV L+ NQKMSKSL N I KDLL +YN  ++   T Y P+NF+ + + ++ + + I  L   +L + Q ++ + L+ D  L  + ++   ++ +E+ IK +  + + ++L++  +L +L +  I N   ++  W  ++ ++F+++D RK L++K +
 S:  23 INMYVCGPTVYNHLHLGNTRPLIFFDTVKRYLEMLNFRVYYVVNITDIDDKIIENALKNQVLEQDLANKYIKSFNNLLKTLNIQTINFK-PQATQYINSMIVYIQTLLDQGFAYFTDQGIYFRVSKIDDYGKLKKQDLSQLKQNARKQLDPQKEFPGDFILWKKTSQGITYPSPWFAGRPGWHTECATMIEQLFKLPLDIHGGGTDLKFPHHENEIAQTHAHSHQKLANFFMHVERLDYQNQKMSKSLGNIIWCKDLLKQYNPCIIKLLILSTHYRKPINFSYDLMEQAQQKYQKITDFLTKNNFYLKVNQ-FSCQALDQDIMQLFHQLMQDDLATHKVIDLMEQTIKQAH---QTQILDKLSQFQNSLLLILNILGITIPFNKPTKTDLQTYFLWQDARKYRDFAQADILRKQLLDKGFI 438
>gi|194562993|ref|YP_002098016.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia dolosa AUO158] >gi|124894617|gb|EAY68497.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia dolosa AUO158] (465 aa)
Score = 630, Expect = 1.7e-63, Identities = 120/316 (37%), Positives = 193/316 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+++ +N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRRSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIGAMHEDEDALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIEQLESNGYAYQATDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKPEDPEGASWESKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|186476148|ref|YP_001857618.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia phymatum STM815] >gi|184192607|gb|ACC70572.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia phymatum STM815] (465 aa)
Score = 630, Expect = 1.8e-63, Identities = 130/365 (35%), Positives = 210/365 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE--VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKI 365
      ++IY+ +++ DK+ V L + ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LGY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR ++ + +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YG +S K L++L G++  N K +P DF LWKQ+     W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G++ I+N+KMSKSL NF  +++L++Y+  VR+F + Y +PLN++ +L +++ L +  L     E +NE  + ++  + ++FN P VS + E +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQNFVPLHEGEVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDIVQRWLRTLGYKVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIAALHEDADALGIERPDLE-PRATEFVPQMLGMIEKLEANGYAYQAADGDVNYAVRKFENYGALSGKSLEDLRAGERVAANDAKQDPLDFVLWKQSKPDEPADTGWESKYGRGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATRQTFVNYWMHNGYVQIDNEKMSKSLGNFFTIREVLAKYDAEVVRFFIARAHYRSPLNYSDVHLDDARGALARLYTALKDTPPQ-AGEVDWNEAYAQRFRA---AMNDDFNTPVAVSVLFELV 369
>gi|54308291|ref|YP_129311.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium profundum SS9] >gi|61216519|sp|Q6LT67|SYC1_PHOPR Cysteinyl-tRNA synthetase 1 (Cysteine--tRNA ligase 1) (CysRS 1) >gi|46912719|emb|CAG19509.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium profundum SS9] (464 aa)
Score = 630, Expect = 1.8e-63, Identities = 127/361 (35%), Positives = 205/361 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFI 361
      +KIY+ ++K +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R   GY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    + +  +++ PR ++ I +I  ++++  FAY+ +GDV F+ +K +YG++S + LD+L G + + ++ K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+      WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ +VR+F   Y + LN++ +NL +++ LE + +L   L + + E  EF    + ++FN P  S +
 S:   2 LKIYNSLTKQKEEFKPIQPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYSGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCESLTERLIGEMHKDFDALGMKRPDIE-PRATEFIAEIIILCERLIERGFAYVASNGDVMFEVSKFEEYGRLSRQDLDQLQAGARVDIDMAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGAGRPGWHIECSAMNSAILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCATGSQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDAESVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERLYTSLRGLD--LTAQAEGGE---EFVTRFTASMNDDFNTPEAYSVL 359
>gi|167586800|ref|ZP_02379188.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ubonensis Bu] (407 aa)
Score = 629, Expect = 1.9e-63, Identities = 121/316 (38%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+ + N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   W+H G + ++N+KMSKSL NF  +D+L +Y+  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAVGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIAAMHEDEDALGIQRPDIE-PRATHFIPQMLGMIETLEANGYAYQANDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKPEDPEGASWDSKYGAGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWIHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIRDVLEQYDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARAALTRL 324
>gi|77917718|ref|YP_355533.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|109894916|sp|Q3A8C9|SYC_PELCD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|77543801|gb|ABA87363.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (481 aa)
Score = 629, Expect = 1.9e-63, Identities = 114/310 (36%), Positives = 183/310 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK 310
      +++Y+ ++  +E  L  + MYVCG TVY++ HIG+ R + FD++ R  +G++VT++ N TD+DDKI+ +A E I  L+ +  + + + + +  ++ P+ + HI I N +Q++++  AY  GDVYF    Y K+S + +DE+ G +   +K NP DFALWK  G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+   K  + W+H G +N+N +KMSKSL NF  +D+L Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL +++
 S:   3 LRVYNTMTGRKEEFEPLQPGKVGMYVCGVTVYDYCHIGHARANVVFDIIYRYLQFIGFDVTYVRNYTDVDDKIIKRANERGISSDTLAGEFIQAFDEDMNRLGLAEPTIQ-PKATCHIDHIVNLVQRLIDRGIAYESQGDVYFSVEDFPSYLKLSKRNMDEMRSGARITPGEQKRNPMDFALWKAAKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMSMEYLGESFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEGATGKPFVKYWLHNGFVNVNQEKMSKSLGNFFTIRDILQTYDPEVLRFFILTAHYRSPIDFSDQNLQDAR 313
>gi|16123250|ref|NP_406563.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis CO92] >gi|108808560|ref|YP_652476.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108811182|ref|YP_646949.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145599972|ref|YP_001164048.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149365066|ref|ZP_01887101.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|153947472|ref|YP_001401974.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162421370|ref|YP_001605813.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Angola] >gi|165927660|ref|ZP_02223492.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|166011255|ref|ZP_02232153.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166214354|ref|ZP_02240389.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167398585|ref|ZP_02304109.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167422736|ref|ZP_02314489.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167423331|ref|ZP_02315084.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|123073499|sp|Q1CKY1|SYC_YERPN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|123372235|sp|Q1C4U1|SYC_YERPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187470969|sp|A7FL46|SYC_YERP3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|187470970|sp|A4TP63|SYC_YERPP Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|21264007|sp|Q8ZCC0|SYC_YERPE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|108774830|gb|ABG17349.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108780473|gb|ABG14531.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115348729|emb|CAL21675.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis CO92] >gi|145211668|gb|ABP41075.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149291479|gb|EDM41553.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152958967|gb|ABS46428.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162354185|gb|ABX88133.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis Angola] >gi|165920414|gb|EDR37691.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165989933|gb|EDR42234.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166204483|gb|EDR48963.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166958327|gb|EDR55348.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167051089|gb|EDR62497.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167057501|gb|EDR67247.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] (461 aa)
Score = 629, Expect = 2.0e-63, Identities = 149/435 (34%), Positives = 236/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + + I   L+N++  N L  L  L ++LG++ + LF    DDE +  L+ + N + KN++ +D R L E
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENNETCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIAEIIEMTERLIARGHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGVLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPRWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRTAMDDDFNTPEAYSVLFD-IAREVNRLKNEDMAAANGLAAELRK-LAQVLGLLEQDPELFLQGGAQADDDEVAKIEALIKQRNDARSSKNWALADAARDQLNE 444
>gi|117617683|ref|YP_857264.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|117559090|gb|ABK36038.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (458 aa)
Score = 629, Expect = 2.0e-63, Identities = 148/435 (34%), Positives = 238/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQY---FDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSY-----LLTKILGIIHVN----LFDDEAIE-------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+H HIG+ R + FDV+ R   GY + ++ N+TD+DDKI+ +A E +  +L++     FD L +     PR + HI +I  +Q +++ + AY+ D GDV F    YGK+S + L++L G + +  K NP DF LWK + G  WD + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + D  WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE +  L  +    +E+  F ++  + ++FN P  S + +    L+R N ++  +  +    L +LGI+ +  L DEA E    L+ + N+ + +KN++ +D R L E
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPIHPGKVGMYVCGVTIYDHCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYSGYQLNYVRNVTDVDDKIIKRAAETGVTCDDLTARLIGDMHADFDALGMVRPDVE----PRATQHIGEIIELVQSLLDKEHAYVADNGDVMFIVDSYADYGKLSGQDLEQLQAGARVDVVDAKRNPLDFVLWKMSKPGEPTWDSPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLKQARAALERMYTALRDLPA--AAAAGGDEQVARFKEA----MDDDFNTPEAYSALFD-------LVREINRQKGEDMAVAAALGARLRELGAVLGILQQDPEAFLKGDEADEEVAEIEQLIAQRNQARADKNWAAADAARNRLTE 441
>gi|148653067|ref|YP_001280160.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|187629854|sp|A5WEW9|SYC_PSYWF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148572151|gb|ABQ94210.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Psychrobacter sp. PRwf-1] (505 aa)
Score = 629, Expect = 2.2e-63, Identities = 153/433 (35%), Positives = 239/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN----IFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSN----LIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE------------------LNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIYD ++  +  L  I MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FDV++R  LGY V ++ NITDIDDKI+ +A E E IGEL  + + + D  +   + + PR ++HI ++ + I +  + AY  +GDVY+    YGK+S +KL++L G + + + K NP DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+ A   A WMHVG +N++ +KMSKSL NF  ++++ +++ T+R+F  + Y + +NF+  L + + L I  L   + + +  +   N E  ++  + + ++FN P +S +  K + L R+ + +         LN  N + L  +G + +  DE IE L+ +  K KNF+ +D+ R LL
 S:  25 LKIYDSMTTNKRSFEPLQAGKIGMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVAFDVVSRWLRHLGYEVNYVRNITDIDDKIIARANENGEPIGELT-HRFIKAMHEDA-AALGCENPDAE-PRATEHIDEMLDMIGTLEQKQHAYAASNGDVYYAVDTFEGYGKLSKRKLEDLQAGSRVDVDTDKKNPFDFVLWKAAKAGEPQWASSWGGGRPGWHIECSAMSTKCLGNSFDIHGGGHDLQFPHHENEIAQSEAATGCTYAHNWMHVGFINVDGEKMSKSLGNFFTIREVMQKFHPETIRFFILSSHYRSQVNFSDAALKEAHSGLTRIYQALKAADAVLNTSVSAAESIESINAEHAGTHSADFIAAMNDDFNTPQAISVLFSLAKEVNKLARDADDADTQAQLQLQAVQLRALAGILNIGQLNPAEFLQAQIGEVAEDQMSDEQIEALIQERLDSKANKNFARADEIRDLL 486
>gi|168700079|ref|ZP_02732356.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Gemmata obscuriglobus UQM 2246] (519 aa)
Score = 628, Expect = 2.4e-63, Identities = 119/281 (42%), Positives = 168/281 (59%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMK----FPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQ-----TTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNF 301
      + MYVCGPTVY  HIG++  + FD + R  LGY V ++ NITD+DDK++ +A+E+   EL++   YF LK +NI S+   FPR + HI +  IQ ++  AY VD VYFD +K  YGK++N+ +++ G + E N KK NP DFALWK    + +  K  GRPGWH EC+C+ K LG+ +DIHGGG+DL+FPHHENE Q+ +  K AR+WMH G L + + KM+ SL N +  D L    +R+F  T Y +P++ 
 S:  24 VTMYVCGPTVYKPSHIGHMVGPVIFDTVKRYLTYLGYKVKWVVNITDVDDKLIGRAQEQKTTVPELAAKMTEDYFACLKALNIAVSSPDGIDVFPRATQHIGGMIQVIQDLIKKDHAYEVDDGVYFDVSKDADYGKLTNRDPEQMEAGARLEPNPKKRNPGDFALWKSKPGEPAEVQFDSPFKCGRGRPGWHIECTCMAIKELGETLDIHGGGLDLQFPHHENELAQSESWTGKPFARVWMHNGLLKLKSGKMAGSLGNVLNVADALKAVGGGALRFFVLNTHYRSPIDL 313
>gi|22125011|ref|NP_668434.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis KIM] >gi|45440695|ref|NP_992234.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|21957858|gb|AAM84685.1|AE013714_1 cysteine tRNA synthetase [Yersinia pestis KIM] >gi|45435553|gb|AAS61111.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] (476 aa)
Score = 628, Expect = 2.4e-63, Identities = 149/435 (34%), Positives = 236/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + + I   L+N++  N L  L  L ++LG++ + LF    DDE +  L+ + N + KN++ +D R L E
 S:  17 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENNETCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIAEIIEMTERLIARGHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGVLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPRWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRTAMDDDFNTPEAYSVLFD-IAREVNRLKNEDMAAANGLAAELRK-LAQVLGLLEQDPELFLQGGAQADDDEVAKIEALIKQRNDARSSKNWALADAARDQLNE 459
>gi|113867241|ref|YP_725730.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia eutropha H16] >gi|123134207|sp|Q0KCA9|SYC_RALEH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|113526017|emb|CAJ92362.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Ralstonia eutropha H16] (462 aa)
Score = 628, Expect = 2.5e-63, Identities = 149/439 (33%), Positives = 238/439 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDD----EAIELLNKWNKL-KQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + IY+ +++ + V ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD+++R   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E E IGEL + + + + D   I  +  PR +D++ + + I K+   AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK      WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + K  +WMH G + IN++KMSKSL NF  +++L Y+  VR+F + Y +PLN++ +L ++++ L +  L     + +   +++D+ +    + ++FN P +S + +   +     +L L  L L    +   DD  E IE L  K K E+NF+E+D+ R L+E ++
 S:   4 LNIYNTLAREKQPFVPIEPGKVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDMVHRWLRAAGYEVTYVQNITDIDDKIIRRAAENGETIGELT-TRFIQYMHEDAAALGVIRPDHE--PRATDYVPQMLDMIGKLEAKGLAYQASDGDVNYSVRKFAGYGKLSGKSLEDLRAGERVSANDAKQDPLDFVLWKSAKASEPPESKWDSKWGAGRPGWHIECSAMSCTLLGEHFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASGKPFVNMWMHNGFVRINDEKMSKSLGNFFTIREVLKSYDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDARHALTRLYTALK--------DSQPGGCAVDWDEPHARRFAEAMGDDFNTPIAMSVLFDLASEINRTGSTAAARQLKGLAGTLGLLERDPHTFLQGGRSDDGISPEQIETLIAARKTAKVERNFAEADRIRAQLLEAGIV 448
>gi|168067577|ref|XP_001785689.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162662678|gb|EDQ49502.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (491 aa)
Score = 628, Expect = 2.6e-63, Identities = 143/380 (37%), Positives = 218/380 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDG-DVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE----NIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSN----LIEL------------TNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV 400
      + MYVCG T Y++ HIG+ R + FDVL R  +GY+VT++ N TDIDDKI+ +A E   L LS + ++  ++ +   N++ PRVSDHI I  I +I+ NK Y+++G DVYF+   YG +S +K +E  G++  + +K NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + ++LG + DIHGGG+DL FPHHENE Q+ A     W+H G + ++N+KMSKS+ NF  +++L Y+  +RWF  T Y P+N+    SK QLE   + Y  IF++ + EQ +++ +  N   IEL       ++ N P +V+  E K+ + L+ +  +   +L L+T+I +++V
 S:  16 VSMYVCGVTTYDYSHIGHARVYVAFDVLFRYLKSVGYDVTYVRNFTDIDDKIIKRANEVGEDPLNLSRRFCDEFQVDMELLRCLPPNVE-PRVSDHIPQIIKMISQIIENKNGYVMEGGDVYFEVDTLPTYGCLSGRKQEENRAGERVLVDNRKRNPADFALWKSAKPGEPAWDSPWGPGRPGWHIECSAMSAEHLGHKFDIHGGGMDLIFPHHENEIAQSCAACADSRVGYWLHNGFVTVDNEKMSKSVGNFFTIREVLELYHPLALRWFLLGTHYRAPVNY-------SKRQLEVASDRVFY---IFQTLVDCEQILSQQVDKVAACNPSKEAIELVKSIKNTFRTSMADDLNTPVVVASFSESFKFMNDLMHTRKGRKDKTRLVSLQLLITEIQEVMNV 406
>gi|194334830|ref|YP_002016690.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194312648|gb|ACF47043.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (481 aa)
Score = 628, Expect = 2.6e-63, Identities = 124/314 (39%), Positives = 186/314 (59%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDI----------DDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDEL-LVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG--LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      IY+ +++ +E + L  + MYVCGPTVY H H+G+ + ++FDV+ +   GY V +I NITD+     +DKI +A++E I +E++ YY  Y++ + + I  N+ P + HI D N I ++  AY V+G+VYF   +YGK+S + +E  G + E  +K +P DFALWK+  G + WD + +G PGWH ECS + KYLG+ IDIHGGG++ KFPHHE E Q+ A  K  R WMH  + +N KM KSL NFI KD+  +  +R+F Q+ Y +PL+F+  + S+ LE +
 S:   5 IYNSLNRVKEEFIPLQDGVVTMYVCGPTVYGHAHLGHAKSYVSFDVVAKWLRHSGYRVKYIQNITDVGHLTDDSDEGEDKIARQARKERIDPMEIAQYYTRSYYEDMDRLGIDRPNIA-PTATGHIPDQVNLISTLIEKGHAYEVNGNVYFSVESFKEYGKLSGRTTEEARQSGGRVETRSEKRHPADFALWKKAEPGHLMKWDSPWGSGYPGWHAECSAMAMKYLGETIDIHGGGMENKFPHHECEIAQSEAATGKPYVRYWMHNNMVTVNGTKMGKSLGNFINLKDIFKRFAPVVIRFFILQSHYRSPLDFSETAIDASRTGLEKL 331
>gi|145617534|ref|ZP_01773599.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144946323|gb|EDJ81383.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197089521|gb|ACH40792.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] (480 aa)
Score = 628, Expect = 2.6e-63, Identities = 144/439 (32%), Positives = 247/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLII---------EQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFN-------LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII-----------------HVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +++Y+ ++ + +E V ++  + MYVCG TVY+H HIG+ R + FD++ R   G VT++ N TDIDDKI+N+A + +  E+S + ++ + + + +   + P+ ++HI +I  +Q +++ FAY  DV++  +  Y K+S + L+++ G + + + +K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + K+LG+ +DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K  + W+H G +NIN++KMSKSL NF  K++L Y+  +R+F   Y +P++F+ +NL ++ LE I  L   L       ++ EK  F    + ++FN    L ++V I ++ +S L +  E+ K    + +LGI          + + +E  L+ + + ++ KNF  D+ R LL+EK ++
 S:   3 LRVYNTLTGSKEEFVPINPGKVGMYVCGVTVYDHCHIGHARANVVFDMIYRHLRSKGLEVTYVRNYTDIDDKIINRANRDGVPYNEISERFIKEFDNDMARLMLQLPTFQ-PKATEHIPEIIALVQTLIDKGFAYQSGSDVFYRVDRFEGYLKLSKRNLEDMQAGARIDVDERKEHPMDFALWKGAKPGEPYWESPWGQGRPGWHIECSAMSTKFLGETLDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEAASGKPFVKYWLHNGFVNINSEKMSKSLGNFFTIKEILESYDAEVLRFFLLSAHYRSPIDFSDQNLKEAELGLERIYKALAGIYERLASGANTPAGADNAEFVEKVAGFAGRFGDAMDDDFNTALALGHLFDLVRVINRELPTASTGLLEQAKAEVAK--------MAAVLGICDSVPAAFLQRMKDRKTSDIEMSAEEIEALIAERAEARKAKNFKRGDEIRDLLLEKNIV 467
>gi|72080968|ref|YP_288026.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (401 aa)
Score = 628, Expect = 2.7e-63, Identities = 168/418 (40%), Positives = 240/418 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSI----LLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++KKN+ +Y+CGPTVY+ VHIGNLR II FD +    G+++ F+HNITDIDDKI+ KA+E I E EL+ Y +YF IL+ NI   K RV++ I+ I YI+ +  F Y  + D+ FD K  YG IS +K++ LL DK+  K NN DF LWK+T GL +  F GRPGWHTEC+ LI Y  + +D+HGGG+DL FPHHENEN Q+ A+  +A W  G +N+N +KM+KSL+N +LAKD  +YN + +R F  + + P+N T E + N K +E      + E +++KN  +K+ +E  N    FIE K  ++   L++ K  + K+ NL + TK+     D E+ E + WNKL +KN+SE+DK R+ L
 S:   1 MNKKNLNIYLCGPTVYSDVHIGNLRTIIIFDAIFECLKNKGFSINFLHNITDIDDKIIEKAQELGISEAELTEKYTNEYFKILEIFNIKKPT-KIVRVTEKIEKIIEYIKLLEKKGFTYYNKNNDLVFDILKIPNYGIISGQKIESLL--DKNTKKTKSNN--DFVLWKKTQKGLFFKSLFGLGRPGWHTECAALIYDYFQKKSLDLHGGGVDLIFPHHENENAQHFALTGNPIAENWFRSGFVNLNGKKMAKSLNNVLLAKDFSHKYNPDIIRSIFLSINPTVPINLTEELIKNHKKLIEKY--------QKICFEWYFDKKN---EKTEKVEQVLNL-------FIEGKFAKANFLIMELIKQKENSTIRKIFLNLRFNFTKM-------RLDPESQEKIKNWNKLIMDKNYSEADKIREEL 394
>gi|194532016|ref|YP_002067451.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae MO10] >gi|125617970|gb|EAZ46518.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae MO10] (448 aa)
Score = 628, Expect = 2.9e-63, Identities = 119/299 (39%), Positives = 183/299 (61%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   + +   +NI  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ ++ ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + +GRPGWH ECS + + LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +YN
 S:  12 VGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVARYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENAETCESLTERLIQEMYADFDALNIKRPDVE-PRATAYIEEIIALVERLIERGFAYVADNGDVMFEVSQYSEYGKLSKQDLDQLQAGARVDIEAAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGSGRPGWHIECSAMNSSILGTHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLER-LYN 310
>gi|37679546|ref|NP_934155.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|37198290|dbj|BAC94126.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus YJ016] (509 aa)
Score = 627, Expect = 3.1e-63, Identities = 122/320 (38%), Positives = 192/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L
 S:  51 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQYIQEIIELVERLIERGFAYVADNGDVMFEVNKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVETAKRCPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSL 372
>gi|42569504|ref|NP_565717.2| tRNA synthetase class I (C) family protein [Arabidopsis thaliana] (563 aa)
Score = 627, Expect = 3.6e-63, Identities = 133/363 (36%), Positives = 210/363 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDK----SNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKL 383
      + MYVCG T Y+ HIG+ R +TFDVL R  LGY V+++ N TD+DDKI+ +AKE   + LS + ++  ++ +   +++ PRVSDHI I + I++I++N +AY VDGD+YF  K  YGK+S +KL++  G++  + +K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGG+DL FPHHENE Q+ A +   W+H G + ++++KMSKSL NF  + ++ Y+  +R F  T Y +P+N+ ++ L+ S + E I Y  I+++  E  EK+ F+   S+ +  N F  + S ++ +  ++  ++ + +N L
 S:  86 VGMYVCGVTAYDLSHIGHARVYVTFDVLLRYLKHLGYEVSYVRNFTDVDDKIIARAKELEEDPISLSRRFCEEFNRDMEQLQCLDPSVQ-PRVSDHIPQIIDLIKQILDNGYAYKVDGDIYFSVDKFPTYGKLSGRKLEDNRAGERVAVDTRKKHPADFALWKAAKEGEPFWESPWGRGRPGWHIECSAMSAAYLGYSFDIHGGGMDLVFPHHENEIAQSCAACDSSNISYWIHNGFVTVDSEKMSKSLGNFFTIRQVIDLYHPLALRLFLMGTHYRSPINY-SDFLLESAS--ERIFY---IYQTLHDCESALGEKDSTFENGSVPSDTLTSINTFRTEFVASMSDDLLTPVTLAAMSEPLKTINDL 446
>gi|187631650|sp|Q4A786|SYC_MYCH7 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|144575567|gb|AAZ54003.2| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (406 aa)
Score = 627, Expect = 3.6e-63, Identities = 168/418 (40%), Positives = 240/418 (57%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQ-IDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSI----LLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      ++KKN+ +Y+CGPTVY+ VHIGNLR II FD +    G+++ F+HNITDIDDKI+ KA+E I E EL+ Y +YF IL+ NI   K RV++ I+ I YI+ +  F Y  + D+ FD K  YG IS +K++ LL DK+  K NN DF LWK+T GL +  F GRPGWHTEC+ LI Y  + +D+HGGG+DL FPHHENEN Q+ A+  +A W  G +N+N +KM+KSL+N +LAKD  +YN + +R F  + + P+N T E + N K +E      + E +++KN  +K+ +E  N    FIE K  ++   L++ K  + K+ NL + TK+     D E+ E + WNKL +KN+SE+DK R+ L
 S:   6 INKKNLNIYLCGPTVYSDVHIGNLRTIIIFDAIFECLKNKGFSINFLHNITDIDDKIIEKAQELGISEAELTEKYTNEYFKILEIFNIKKPT-KIVRVTEKIEKIIEYIKLLEKKGFTYYNKNNDLVFDILKIPNYGIISGQKIESLL--DKNTKKTKSNN--DFVLWKKTQKGLFFKSLFGLGRPGWHTECAALIYDYFQKKSLDLHGGGVDLIFPHHENENAQHFALTGNPIAENWFRSGFVNLNGKKMAKSLNNVLLAKDFSHKYNPDIIRSIFLSINPTVPINLTEELIKNHKKLIEKY--------QKICFEWYFDKKN---EKTEKVEQVLNL-------FIEGKFAKANFLIMELIKQKENSTIRKIFLNLRFNFTKM-------RLDPESQEKIKNWNKLIMDKNYSEADKIREEL 399
>gi|24373357|ref|NP_717400.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|30316159|sp|Q8EG22|SYC_SHEON Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|24347617|gb|AAN54844.1|AE015623_6 cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella oneidensis MR-1] (459 aa)
Score = 627, Expect = 3.8e-63, Identities = 150/435 (34%), Positives = 239/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LF-----DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  ++  + MYVCG TVY+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  + + PR + HI +I + +++++  AY+ DGDV F   +YG++S + L++L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL NF  +D+LS Y+ TVR+F   Y + +N++ ENL ++ LE +   I  L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + E + L ++  L +LG++H +  F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R L E
 S:   2 LKIYNSITRQKQEFKPINPGKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDIDDKIIKRANENQEDCNTLTDRLIGEMHKDFDALNMKRPDFE-PRATLHIAEIIDMVERLLARGHAYVAADGDVLFSVASFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVDDNKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMIDREKMSKSLGNFFTIRDVLSHYDAETVRYFLLSGHYRSQINYSEENLKQARAALERLY--TAIKDVDLTVAAAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKLTDMAEASALAVSMKQ-LADVLGLLHQSPDAFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARTEKDWPAADVARNRLNE 442
>gi|78066853|ref|YP_369622.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia sp. 383] >gi|109894879|sp|Q39EY8|SYC2_BURS3 Cysteinyl-tRNA synthetase 2 (Cysteine--tRNA ligase 2) (CysRS 2) >gi|77967598|gb|ABB08978.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia sp. 383] (465 aa)
Score = 627, Expect = 3.9e-63, Identities = 120/316 (37%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   D  + I  +++ PR ++ I +  I+ + N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIGAMHDDESALGIQRPDIE-PRATEFIPQMLGMIETLETNGYAYQATDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKPEDPEGTSWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|51595384|ref|YP_069575.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|186894407|ref|YP_001871519.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|61216168|sp|Q66DK9|SYC_YERPS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|51588666|emb|CAH20275.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|186697433|gb|ACC88062.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (461 aa)
Score = 626, Expect = 4.3e-63, Identities = 148/433 (34%), Positives = 235/433 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + + I   L+N++  N L  L  L ++LG++ + LF    DDE +  L+ + N + KN++ +D R L
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENNETCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIAEIIEMTERLIARGHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGVLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPRWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRTAMDDDFNTPEAYSVLFD-IAREVNRLKNEDMAAANGLAAELRK-LAQVLGLLEQDPELFLQGGAQADDDEVAKIEALIKQRNDARSSKNWALADAARDQL 442
>gi|150399135|ref|YP_001322902.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus vannielii SB] >gi|166200152|sp|A6UP68|SYC_METVS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|150011838|gb|ABR54290.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methanococcus vannielii SB] (475 aa)
Score = 626, Expect = 4.4e-63, Identities = 131/320 (40%), Positives = 207/320 (64%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      ++IY+ ++K+++  +L+ + +K+YVCGPTVY+ HIG+ R ++FD++ R  +GY+V + N TDIDDKI+N+A  N+  ++S Y  + + +KT+N+ +++ +P+V+++I +I ++I K++  FAY D VYF+ K  YGK+SN L+ L+ DK E  +K N DFALWK  G  W  F GRPGWH ECS + KYLG+Q DIHGGG DL FPHHENE Q+ A + K+  W+H G + +N +KMSKSL NF+  ++ +Y+  +R FF Q Y +P+++T E++ ++K L+ +YN+
 S:   2 LRIYNTITKSEEVFKTLNNEEVKIYVCGPTVYDETHIGHGRTYVSFDIIRRYLEHIGYSVKLVINFTDIDDKIINRALNLNVTPKKISEKYIEIFLNDMKTLNVKPADI-YPKVTENIPEIISFIDKLIEKGFAYKTDSGVYFEIEKFKDYGKLSNINLENLISEDKLESKSEKKNRFDFALWKNKKSGEPYWKSPFGDGRPGWHIECSVMSMKYLGEQFDIHGGGRDLSFPHHENEIAQSSAYSGKNWVNYWVHTGFVMVNGEKMSKSLGNFVTISEISKKYSPEVLRLFFIQRHYKSPIDYTEESMEHAKASLQK-LYNV 321
>gi|194289323|ref|YP_002005230.1| cysteine tRNA synthetase [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193223158|emb|CAQ69163.1| cysteine tRNA synthetase [Cupriavidus taiwanensis] (462 aa)
Score = 626, Expect = 4.5e-63, Identities = 123/316 (38%), Positives = 190/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      + IY+ +++ + V ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD+++R   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E E IGEL + + + + D   I  +  PR +D++ + + I K+   AY  DGDV +  K + YGK+S K L++L G++  N K +P DF LWK      WD K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + K  +WMH G + IN++KMSKSL NF  +++L Y+  VR+F + Y +PLN++ +L ++++ L +
 S:   4 LNIYNTLAREKQPFVPIEPGKVRMYVCGMTVYDYCHVGHARVMVVFDMVHRWLRAAGYEVTYVQNITDIDDKIIRRAVENGETIGELT-TRFIQYMHEDAAALGVIRPDHE--PRATDYVPQMLDMIGKLEAKGLAYQASDGDVNYSVRKFDGYGKLSGKSLEDLRAGERVSANDAKQDPLDFVLWKSAKASEPPESKWDSKWGAGRPGWHIECSAMSCALLGEHFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASGKPFVNLWMHNGFVRINDEKMSKSLGNFFTIREVLKAYDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDARHALTRL 324
>gi|170699316|ref|ZP_02890365.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|170135808|gb|EDT04087.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria IOP40-10] (465 aa)
Score = 626, Expect = 4.6e-63, Identities = 120/316 (37%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRALENGETIKSLTDRFIGAMHEDEAALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIEKLETNGYAYQAADGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKADDPQGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|172061028|ref|YP_001808680.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] >gi|171993545|gb|ACB64464.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] (465 aa)
Score = 626, Expect = 4.6e-63, Identities = 120/316 (37%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRALENGETIKSLTDRFIGAMHEDEAALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIEKLETNGYAYQAADGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKADDPQGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|86157699|ref|YP_464484.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] >gi|109894880|sp|Q2IQG7|SYC_ANADE Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|85774210|gb|ABC81047.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] (481 aa)
Score = 626, Expect = 4.8e-63, Identities = 130/375 (34%), Positives = 211/375 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-----KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK 375
      ++++D ++  +E V L+  +++YVCGPTVY++ H+G+ R + +DV+ R   G V F+ N TD+DDKI+ +A E   + L+S +  + + + +   +++ PRVS HI +I  I ++V  FAY  +GDVY+  K +YG++S + LD+L+ G + E  K +P DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + K+LG ID+H GG DL FPHH NE Q++A +   +D AR WMH G + I+++KMSKSL NF  +D+L+ ++  +R+F  T Y  NF+ + L ++ +L +  +  K+ +      F +   L ++FN P ++ + E  ++ L  K
 S:   3 IQVHDTLTAQKRELVPLEPGKLRLYVCGPTVYDYSHLGHARCYVVWDVVVRHLRARGLEVRFVRNFTDVDDKIIQRANERGEDPIALASRFADAFHEDMDALGNLRPDVE-PRVSGHIPEIVALIARLVERGFAYAPGNGDVYYAVRKFPEYGRLSKRNLDDLIAGARVEPGEAKRDPLDFALWKAAKPGEPAWDSPWGKGRPGWHIECSAMTQKHLGAPIDLHAGGKDLVFPHHTNEIAQSVAATSDGLHAEDFARYWMHNGFVQIDDEKMSKSLGNFFTIRDVLARFDGEALRFFLLGTHYRRDFNFSDQVLAEAERRLSALYETVE--KAERLGAGVEPGAEPAFVERARAALDDDFNTPQVLGIVAEAFTEANALADRK 382
>gi|156937781|ref|YP_001435577.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ignicoccus hospitalis KIN4/I] >gi|187629828|sp|A8AB68|SYC_IGNH4 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|156566765|gb|ABU82170.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Ignicoccus hospitalis KIN4/I] (464 aa)
Score = 626, Expect = 4.9e-63, Identities = 139/379 (36%), Positives = 221/379 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIA-VNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL-EFDKSNLIELT-----------NNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEE 379
      +K+++ +++ ++  L+  ++MYVCGPTVY+H HIG+ R + FD++ +   GYNV + NITDIDDKI+N+A+E +  E++ Y +YF+++K + + +  PRV+DHI DI ++Q +V+ +AY+  VYFD K  YG++S K ++  + E  K NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + +KYLG Q D+HGG DL FPHHENE Q+ A  +  + W+H G+L + +KMSKSL N + KD+L +  VR++   Y  L+F+ E L +K L +  ++ +  I++++ + L E++  + E++      N+FN P  + + E ++   L NK EE
 S:   2 LKVFNTLTRRLEDFKPLEPPLVRMYVCGPTVYDHSHIGHARTWVAFDIIKKYLRLKGYNVIHVQNITDIDDKIINRARELGVSWKEVADTYTNEYFELMKKLKVFPT--VHPRVTDHIDDIIEFVQDLVDKGYAYVTQSGVYFDVDKYPYYGQLSGIKDKKMW--SQEEFVKDKKNPYDFALWKCAKPGEPWWDSPWCKGRPGWHIECSTMSSKYLGKQFDVHGGARDLIFPHHENEIAQSEARFGVRPWVKYWLHSGYLTVKGEKMSKSLGNIVPLKDVLKSFEPEVVRYWLSSAHYRTELDFSWERLEEAKRSLTRMRMTVDELRK--IVKKESPKGKLDEWEIKAIYEVSKIRNEFYDAMDNDFNTPEAWAAVREALR-----LGNKAIEE 384
>gi|147668707|ref|YP_001213525.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|187629809|sp|A5FP90|SYC_DEHSB Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|146269655|gb|ABQ16647.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. BAV1] (457 aa)
Score = 626, Expect = 5.3e-63, Identities = 126/306 (41%), Positives = 183/306 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL 306
      MKIY+ +S K ++ V L+  +KMYVCG T + HIG+  I FDV+ R   GY V +I N TDIDDKI+ KA + I  L+   + D + +NI ++ +PR + + I  + +++ +AY VDG VY  K + YGK+S++ L++++ G + E + +K P DFALWK T G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+QIDIHGGG DL FPHHENE Q+  + K  + W+H G L + +KMSKSL N + K+ LS Y+ + +R F  +SY NPL ++ E L
 S:   1 MKIYNTLSGKLEEFVPLENDKVKMYVCGITPQSEPHIGHAMSYINFDVIRRYLTYKGYRVKYIQNFTDIDDKIIAKANAQGIEPSTLAERNIGVFLDAMAALNITPADY-YPRATQEVPKIIEIVSGLIDKGYAYAVDGSVYLRVQKVDGYGKLSHRTLEQMMAGARVEIDEEKEYPMDFALWKATKPGEPSWESPWGLGRPGWHIECSAMSLRYLGEQIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSECFSGVKPFVKYWLHNGLLKLGEEKMSKSLGNLVTIKEALSRYSADALRIFVLSSSYRNPLTYSEEAL 308
>gi|67153448|ref|ZP_00415193.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67087581|gb|EAM07047.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Azotobacter vinelandii AvOP] (461 aa)
Score = 625, Expect = 5.7e-63, Identities = 123/319 (38%), Positives = 191/319 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN------IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      + IY +SK +  L+  ++MYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV++R   GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E    +G + + + +  ++L+ +    PR +DHI +  I+ +++ +AY  +GDVY+  K  YGK+S +K+++L +G + E  K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K A IWMH G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ++L ++ LE  YN
 S:   3 LSIYSTLSKGKEAFKPLEGNKVRMYVCGMTVYDFCHIGHARVMVAFDVVSRWLRHSGYDVTYVRNITDIDDKIIRRANENGESFQDLVGRMIAAMHEDEARLNVLRPDS-------EPRATDHIAGMHAMIRTLIDKSYAYAPGNGDVYYRVGKFEGYGKLSRRKIEDLKIGARIEPGEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGPDLVFPHHENEIAQSEAATGKRYANIWMHAGAVRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSPINYSEDSLREARAALER-FYN 322
>gi|22299370|ref|NP_682617.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|22295553|dbj|BAC09379.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (463 aa)
Score = 625, Expect = 5.7e-63, Identities = 145/416 (34%), Positives = 236/416 (56%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD----KSEDNLKKNNPQDFALWK-----QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSE-YNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLI-----IEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLH--------------FNLSYLLTKILGI---------IHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      + +Y CG TVY++ H+G+ R + +DVL R  LGY V ++ N TDIDDKI+ +A E    +S Y  Y  + +NI ++ +PR ++ I +I N IQ +++ +AY+ GDVY+  +  YGK+S ++L++L+ G   + E+ +K +P DFALWK   + ++  W+ + GRPGWH ECS ++ + G +DIH GG+DL FPHHENE Q+ AV + LAR W+H G + +N +KMSKSL NF  +DLL++ +  +R  Q Y PL+FT E L +  + +  L++ +  +   E + + K  F ++  + + N  ++ I E    L + N E+  LH       ++  L ++LG+     + V L D+E  L+   +Q KN++ESD+ R LL+ +
 S:   1 MTIYACGVTVYDYCHLGHARSYVAWDVLRRYLTFLGYTVHYVQNFTDIDDKILRRAYENGETMATVSDRYIAAYHQDMAALNILPAS-AYPRATEVIPEIINLIQGLLDRGYAYVAGGDVYYAVAQFPSYGKLSGRQLEQLMAGASGRIEEEEEQRKRHPLDFALWKAAKPEEMSVYHPWEAPWGKGRPGWHIECSAMVRQAFGATVDIHCGGMDLIFPHHENEIAQSEAVTQQPLARFWLHNGFVTVNTEKMSKSLGNFTTIRDLLAQGLDPMALRLLVLQAQYRKPLDFTPEALTAAAKGWQTLGEALHLHQQIPLPPIDAAEVRSHPKTEAFCQA----MDEDLNTAAALAVIFE-------LAKTLNREQHRYLHGGGWGRSPAEVSRDWHTLVTLAQVLGLEAKEESNPALTVELTDEEIQALIAARTAARQAKNYTESDRLRDLLLAQ 442
>gi|196238249|ref|ZP_03137025.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196218039|gb|EDY12682.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] (494 aa)
Score = 625, Expect = 5.8e-63, Identities = 123/301 (40%), Positives = 187/301 (62%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG-----DKSEDNLKKNNPQDFALWK-----QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL-SEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      L+ ++KMY CG TVY++ H+G+ R I +DV+ R   GY V ++ N TDIDDKI+N+A++EN   +S +  Y + ++ +NI +++ +P+ +D I +I  IQ +V+ +AY VDGDVY+  +  YGK+S ++L+++ G   D +E  KK +P DFALWK   + ++  WD + GRPGWH ECS ++ K LG IDIH GG+DL FPHHENE Q+ A  DLA W+H G +NI +KMSKSL NF  + L S +  +R F Q Y P++F+ E + +++ + +
 S:  19 LEPGHVKMYCCGVTVYDYCHLGHARSYIVWDVVRRYLQWSGYQVRYVQNFTDIDDKILNRARQENSTMQAVSDRFIQAYHEDMQRLNILLADV-YPKATDVIPEIIQLIQTLVDQGYAYAVDGDVYYAVDRFPDYGKLSGRQLEQMQAGASGRVDDTEP--KKRHPLDFALWKAAKSEELSVYQPWDSPWGKGRPGWHIECSAMVRKELGHTIDIHCGGMDLIFPHHENEIAQSEAATRADLAHYWLHNGFVNIQGEKMSKSLGNFKTIRAFLNSGVDPMMLRLFVLQAHYRKPIDFSDETITAAQHSWQTL 327
>gi|167648484|ref|YP_001686147.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caulobacter sp. K31] >gi|189082061|sp|B0T101|SYC_CAUSK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|167350914|gb|ABZ73649.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Caulobacter sp. K31] (462 aa)
Score = 625, Expect = 5.8e-63, Identities = 138/359 (38%), Positives = 202/359 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLEL-GYN-VTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKD-LARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVS 359
      +K+YD +++ ++ V D  + MYVCGPTVYNH HIGN RP++ FDVL RL  + G + V + N+TD+DDKI KA E +  ++ Y  Y +  +   +++ P+ ++H+ I  I ++V N AY +G V FDT   YG++S + LD+++ G + E  K +P DF LWK +   WD + GRPGWH ECS +I+K LG IDIHGGGIDL FPHHENE Q+  +  LA W+H G L++ +KMSKSL N I+ +LL    +RW   Y PL++T E + SK L+ +  L  K+  +E  +E + E   + L+++ N P VS
 S:   3 LKLYDTMAREKRDFVPADPGRVTMYVCGPTVYNHAHIGNFRPVVVFDVLFRLLRHVYGEDAVVYARNVTDVDDKINAKATAEGVEIKVITDRYLAAYHEDAAALLTLPPSLE-PKATEHMGPIIEMIGELVANGSAYAAEGHVLFDTQAFPDYGQLSGRDLDDMIAGARVEVAPYKRHPADFVLWKPSKENEPEWDSPWGAGRPGWHIECSAMIDKTLGQTIDIHGGGIDLAFPHHENELAQSRCAHGAPVLANYWLHNGFLDMAGEKMSKSLGNVIIPHELLKTTPGEAIRWALLSGHYRQPLDWTPELIEQSKKALDRLYGALRRAKT---VEAGESEPSDEV----MAALSDDLNTPLAVS 358
>gi|51246780|ref|YP_066664.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|61216190|sp|Q6AJ23|SYC_DESPS Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|50877817|emb|CAG37657.1| probable cysteinyl-tRNA synthetase [Desulfotalea psychrophila LSv54] (489 aa)
Score = 625, Expect = 6.0e-63, Identities = 118/302 (39%), Positives = 186/302 (61%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFT 302
      +++Y+ +S K +  ++ ++K+YVCG T Y++ HIG+ R + FD++ R  L Y VTF+ N TDIDDKI+ +A E +  L+ + ++  + +   +++ P+ ++HI+++ + IQ++V+  AY  GDVY+   +YGK+S + ++++ G +  N +K NP DFALWK + G +W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  N K A W+H G + I ++KMSKSL NF+ KD+L Y+  +R F + T Y NPL+F+
 S:   3 IRVYNTLSGKKEPLQPIEPNHVKLYVCGITSYDYCHIGHARSALAFDMIVRYLRYLDYKVTFVRNFTDIDDKIIARANETGVTAQALAERFIDEFHTDMDNLGTLRPDIE-PKATEHIQEMIDIIQELVDKDMAYPSAGDVYYVVNSFPEYGKLSGRNIEDMQAGARISINEQKRNPMDFALWKASKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMSRKYLGENFDIHGGGKDLIFPHHENEIAQSEGANGKPFANTWIHHGFVTIKDEKMSKSLGNFLTIKDILDHYHPEILRAFIFSTQYRNPLDFS 305
>gi|170025371|ref|YP_001721876.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|169751905|gb|ACA69423.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] (461 aa)
Score = 625, Expect = 6.9e-63, Identities = 147/433 (33%), Positives = 236/433 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      +EF+   + ++FN P  S + + I   L+N++  N L  L  L ++LG++ + LF    DDE +  L+ + N + K+++ +D R L
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENNETCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIAEIIEMTERLIARGHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGVLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPRWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGVEFEARFRTAMDDDFNTPEAYSVLFD-IAREVNRLKNEDMAAANGLAAELRK-LAQVLGLLEQDPELFLQGGAQADDDEVAKIEALIKQRNDARSSKDWALADAARDQL 442
>gi|119774358|ref|YP_927098.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|187631632|sp|A1S4X2|SYC_SHEAM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|119766858|gb|ABL99428.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella amazonensis SB2B] (459 aa)
Score = 624, Expect = 6.9e-63, Identities = 151/433 (34%), Positives = 236/433 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN----------IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ +S+ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R + FD++ R   GY V + NITD+DDKI+ +A E      IGE+     FD L +     PR + HI +I + + ++++  AY+ DGDV FD +  YG++S + L++L G + E + K NP DF LWK + G  WD + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE +  L   L +E  +  EF  + + ++FN P  S + + ++ + L+ +  ++L  L  L ++LGI+   F    DE E  L+ + N+ + EK++ +D R L
 S:   2 LKIYNSISRQKEEFKPIQPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVCFDMIVRYLRYRGYEVNYQRNITDVDDKIIKRANENGESCDSLTERLIGEMHAD-------FDALNMVRPSFE----PRATLHIDEIIDMVTRLLDRGHAYVAADGDVLFDVSSYAAYGRLSGQDLEQLQAGARVEVDENKRNPMDFVLWKMSKPGEPTWDSPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNTWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDAQTVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARASLERMYTALKGLD--LTVEAAGAD---EFVSRFMAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKTSDMAAASQLGVALKE-LAEVLGILSSTPEAFLQGEGNADEVAEIEALIVERNRARAEKDWPAADVARDRL 440
>gi|73748013|ref|YP_307252.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|109894897|sp|Q3ZWG4|SYC_DEHSC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|73659729|emb|CAI82336.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. CBDB1] (457 aa)
Score = 624, Expect = 7.5e-63, Identities = 157/433 (36%), Positives = 235/433 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLN-----IFKSHLIIEQKYNEKNLEF---DKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNK-LKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MKIY+ +S K +K V L+  +KMYVCG T + HIG+  I FDV+ R   GY V +I N TDIDDKI+ KA + I  L+   + D + +NI ++ +PR + + I  + ++  +AY V G VY  K + YGK+S++ L++++ G + E + +K P DFALWK T G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+QIDIHGGG DL FPHHENE Q+  + K  + W+H G L + +KMSKSL N + K+ LS Y+ + +R F  +SY NPL ++ E L ++  E +      FK  + + Y E+ ++  D +  L  F+L  ++ IE +  S+   K F+EL +  LS ++ +   V F  IELL + K L+ K + +DK R L
 S:   1 MKIYNTLSGKLEKFVPLENGKVKMYVCGITPQSEPHIGHAMSYINFDVIRRYLTYKGYRVKYIQNFTDIDDKIIAKANAQGIEPSTLAERNIGVFLDAMAALNITPADY-YPRATQEVPKIIEMVSGLIEKGYAYAVGGSVYLRVQKVDGYGKLSHRTLEQMMAGARVEIDEEKEYPMDFALWKATKPGEPSWESPWGLGRPGWHIECSAMSLRYLGEQIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSECFSGVKPFVKYWLHNGLLKLGEEKMSKSLGNLVTIKEALSRYSADALRIFVLSSSYRNPLTYSEEALEAAEKGAERLRQTAARKDNPQFKETAVDTKAYRERFTQYMDNDFNTSAALATIFDLSRELNRIEGEAGKSTD--GQKLFKELADI-LGLSLIVAESKTGTDVAPF----IELLIELRKDLRVAKQYQLADKIRTSL 437
>gi|149175961|ref|ZP_01854578.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148845115|gb|EDL59461.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Planctomyces maris DSM 8797] (518 aa)
Score = 624, Expect = 7.9e-63, Identities = 126/314 (40%), Positives = 191/314 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINN------------------------QKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE 314
      ++IY+ +S+ ++ ++  + +Y+CGPTVY H HIG++  + D + R   Y+V F++NITDIDDK++NKA E NI  +L++   YFD L+T+ + T  FP+ +D+I+ ++ IQ +++ FAY +DGDVYF   N+YG +S +K++E++ G + E N KK NP DFALWK++ G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIHGGG+DL FPHHENE Q+   K  R W+H G + ++             K+S S    K+L + +  VR F  T Y +P+ F+ EN+ +  +E
 S:   3 LRIYNTLSRKKEDFQTIKPGKVGIYLCGPTVYKHSHIGHMVGPVIIDTIARYLTYNNYDVKFVNNITDIDDKLINKAAELNISVEKLAADMTQDYFDNLETMGVDTIT-DFPKATDYIEAMQEIIQSLIDKDFAYPLDGDVYFSAAADNKYGCLSGRKIEEMIAGTRVEANDKKKNPADFALWKKSRPGEPAWDSPWGPGRPGWHIECSAMSRKLLGDSFDIHGGGLDLMFPHHENERAQSECCTGKTYVRYWVHNGLMQASDAAGKVGGQHDRHGDVAVDQQAQEADKLSGS-KGAASVKELFAVHPPEIVRLFLLSTHYRSPIAFSDENIRETGKGIE 340
>gi|134296083|ref|YP_001119818.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia vietnamiensis G4] >gi|166200137|sp|A4JFD0|SYC_BURVG Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|134139240|gb|ABO54983.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia vietnamiensis G4] (465 aa)
Score = 624, Expect = 8.3e-63, Identities = 119/316 (37%), Positives = 190/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITD+DDKI+ +A E    L+ +   D  + I  +++ PR + I +  I+++ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDVDDKIIRRAVENGESIKSLTDRFIGAMHDDEAALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIEQLEANGYAYQASDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKAEDPEGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|160872079|ref|ZP_02062211.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Rickettsiella grylli] >gi|159120878|gb|EDP46216.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Rickettsiella grylli] (466 aa)
Score = 624, Expect = 8.5e-63, Identities = 151/434 (34%), Positives = 244/434 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF----KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH--------VNLFDD----EAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLM 434
      +KIY+ +++ +  + K + MYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV+ R   GY V +I NITDIDDKI+ +A+E N  EL+    +  +N  N + P+ +D I I  IQ++V+ +AY + GD+ FD K  YG ++++ + +L G +  ++ K +P DF LWK+  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG+DL FPHH+NE Q+ V +K   W+HVG + I+ QKMSKSL NF  +D+L +Y  VR+F  + Y +P+ ++ ENL ++ L+ + +L      ++E+  E  +F+ +  + ++FN P+ ++ + E + + LR N +  +  L YL + +LGI+     +N  D  E I L+N N + KN+ E+D+ R L+
 S:   2 LKIYNTLTQKKEAFKPMIAKKVGMYVCGMTVYDFCHIGHARVVVVFDVILRYLKMQGYQVNYIRNITDIDDKIIKRAQENNESPFELTQRMIKAMHEDFNRLNTLPPNAE-PKATDAIVYIIALIQRLVDKAYAYRSENGDICFDVKKFKTYGDLAHQNVQKLRRGLRVAVDITKKDPLDFVLWKKAKSGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMSMAALGEHFDIHGGGLDLVFPHHQNEIAQSEGVTDKKFVNTWIHVGFVQIDRQKMSKSLGNFFTLRDVLKQYPAEVVRYFLISSHYRSPIQYSLENLQAAQAALQRLYTSLRGLVGKGPQKFVLEESSKEYQEKFEHA----MNDDFNTPDALAILFELARRIN-RLRETNSKHAQRDANCLQYLAS-LLGILQQEPEQFLKLNQEKDPHLVEKINGLMNARNHARAAKNWQEADRIRDELL 448
>gi|11498023|ref|NP_069247.1| cysteinyl-tRNA synthetase (cysS) [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] >gi|3122884|sp|O29836|SYC_ARCFU Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|2650218|gb|AAB90823.1| cysteinyl-tRNA synthetase (cysS) [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] (467 aa)
Score = 623, Expect = 9.1e-63, Identities = 148/430 (34%), Positives = 239/430 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS--LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI---IYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEE---KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      M++Y+ +S+ +++  +D K +KMYVCG T Y++ HIG+ R + FDV R  LGY V ++ N TD+DDKI+N+A +E  + E++ + +Y  ++ +N+   + P+V++HI DI +IQ ++  +AY++DGDVYF    YG++S + L+EL  + E + +K + +DFALWK      +D + GRPGWH ECS + KYLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  + +IW+H  + I +KMSKSL N + +D+L Y  +R+F   Y +PL++T E L +K  E +  + NL++ ++L    E N + D + I   + + + P+ ++ + E  I S  L   EEL +  L +L   + V   E E + + + ++E+NF +D R
 S:   1 MEVYNTLSRKIEKLEDIVDGKRVKMYVCGITAYDYSHIGHARSAVFFDVFRRYLEYLGYEVVYVQNFTDVDDKIINRAVKEGKTQKEVAEKFIEEYLKDMEALNVKKPTYQ-PKVTEHIPDIIEFIQNLIEKGYAYVIDGDVYFHVPAFEHYGELSKQSLEEL-NRHRIEPDERKRDVKDFALWKSAKEADLKAQAVFDSPWGRGRPGWHIECSVMSAKYLGVPFDIHGGGKDLIFPHHENERAQSFARFGVEPVKIWVHNDFIRIKGEKMSKSLGNIVRIRDVLQRYEGEVLRYFLLTAHYRSPLDYTEEALERAKRAYEYLRSALINLDMEIAYLKTFGDRKEGN-QVDVEDYIRRFEEAMNRDLHTPDAIAVLHEFAGLINKSLYELSLNQAEELYEAFKRLCGVLGLFEKMERVPALSREDAEKVVERERARKERNFELADAIR 445
>gi|50084652|ref|YP_046162.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|61216194|sp|Q6FC71|SYC_ACIAD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|49530628|emb|CAG68340.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acinetobacter sp. ADP1] (473 aa)
Score = 623, Expect = 9.3e-63, Identities = 138/420 (32%), Positives = 246/420 (58%)
 Q:  20 NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNM------KFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVG--DKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH---------------VNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +I MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD + R   G++V +I NITDIDDKI+ +A E N  +L+S +    + +N  + +   + P+ +++I +++N I +V+  AY  +GDVYF+ +K +YG++S +KL+++ G ++ + ++K +P DF LWK    +W  + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  +   WMHVG +N++ +KMSKSL NF  +D++ +++  +R+F  + Y +P+NF+  L +K L  +  ++ + +  +K+ +F +  I + ++FN P ++ + E + + ++ + E+  + L + LT+ILG++        ++L DDE  ++ +  K+ K+FS +D R+ L+++ ++
 S:  24 HIDMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVAFDYIIRFLRSQGWDVRYIRNITDIDDKIIKRANENNETIQQLTSRF-------IDAMNEDAAKLGCAEPDEAPKATEYIGEMQNMISTLVDKGSAYPASNGDVYFEVSKFEKYGRLSGRKLEDMQAGASERVDIEVEKKHPFDFVLWKGAKPNEPSWVSPWGNGRPGWHIECSAMSTCCLGNHFDIHGGGSDLTFPHHENEIAQSEASTGEQYVNYWMHVGFINVDGEKMSKSLGNFFTIRDVMEKFHPEVIRYFIVSSHYRSPVNFSDVALKEAKTALTRFYHAFKAYE-QVYGQNDSTQKDEQFIERFNIAMRDDFNTPEAIAVLFELNRELNRAVKEQQAEQAAIYYVTLRH-LTQILGLVQHDVDEFLKSDIGQEVLSLSDDEIQAMIQQRADAKKAKDFSGADAIRQALLDQGVV 459
>gi|120610992|ref|YP_970670.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] >gi|187629785|sp|A1TPK8|SYC_ACIAC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|120589456|gb|ABM32896.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] (459 aa)
Score = 623, Expect = 9.6e-63, Identities = 122/316 (38%), Positives = 188/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +S+ ++ S L+ +++MYVCG T+Y+ HIG+ R ++ FDV+ R   G VT++ NITDIDDKI+ +A E I  +L+    + + + I  ++ PR ++++ + + I +   AY  GDV +  +  YGK+S K LDEL G++   K +P DF LWK  G   WD F TGRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   K LAR WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L + + T+R+F +T Y +PLN++ +L +++ L+ +
 S:   3 LRIYNTLSRAMEDFSPLEPGHVRMYVCGMTIYDLCHIGHARMMMAFDVVQRWLRSSGLRVTYVRNITDIDDKIIRRAVERGITIRQLTDEMTAAMHEDIGALAIEPPTVE-PRATEYVPQMLSLIGTLERKGLAYRAGSGDVNYAVRRFEGYGKLSGKSLDELRAGERVAVQDDKQDPLDFVLWKAAKPGEPPEAKWDSPFGTGRPGWHIECSAMSCATLGESFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGATGKPLARFWMHNGFVRVDNEKMSKSLGNFFTIREVLQQVDAETLRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLQDARASLKRL 323
>gi|71894372|ref|YP_278480.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851160|gb|AAZ43769.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] (406 aa)
Score = 623, Expect = 9.6e-63, Identities = 170/419 (40%), Positives = 250/419 (59%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGD-VYFDTTKS-NQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD-QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFK--SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +K+YVCGPTVY+ +HIGN+RPI+TFD++ +  L + FIHNITDIDDKI+ KAKE+NI E EL+ Y +Y + LKT ++ T  K  V+ +++ IE+++ K+   AYL++  +YF+ K+ N YGKISN+ LD++     L+K N DFALWK T+ G+ +D KF GRPGWHTEC LI K GD Q+DIHGGG+DL FPHHENENIQ A+ KD+ + W+ G +N+NN+KMSKSL N I   L  + NT+++ F +S + +N  ENLI+ + L+ + L+   ++L I+   K +EF  L EL+ + + + + ++  K     + E LNKL F   L  LG + L   I+  KW  + K++ +D R+ L++K L+
 S:   2 LKIYVCGPTVYDELHIGNMRPILTFDLMLKAARYLKKDFIFIHNITDIDDKIIFKAKEQNISEKELAQKYSQKYLNHLKTFSVDTIT-KLEYVTKNLEYIESFLDKLYKRDNAYLIENSGLYFNVEKNLNNYGKISNQNLDDMHFDFDLNSKLQKYNKADFALWKNTSEGIKFDSKFGQGRPGWHTECVALIEKNFGDSQLDIHGGGVDLIFPHHENENIQYQALYQKDITKKWLRSGQINLNNEKMSKSLQNIISVDAFLENNSGNTLKFIFLMSSLTANINL-NENLISDASNLDKKLIKLSFLAKVNNLEIKPCDVSKEMEF----LFELSFSKFMFEVNALLKNANK--------NDLEALNKLLF-----LFNTLGFSYNKLDFSSEIQTYKKWKAALELKDYKSADLLREDLLKKNLI 406
>gi|118602151|ref|YP_903366.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|118567090|gb|ABL01895.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (462 aa)
Score = 623, Expect = 1.0e-62, Identities = 158/435 (36%), Positives = 250/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQK---YNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL--FDDEAIELLN--------KWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +SK KEV  ++  + +YVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R    NV ++ NITDIDDKI+ +A E    L++ +   + + + +  +++ PR ++ +K I  I+ ++  FAY  +GDVY+    YGK+S K +D+L G + E  K NP DF LWK +   +WD + GRPGWH ECS +  +LG+ DIHGGG+DL FPHHENE Q+  NN   WMH+G +NI+++KMSKSL+NF  + +L YN T+R+F  + Y +PLNF+ +NL +K+ L +  +  +  + +K  Y + ++ F+++  L N+FN P +S + E K + L R K+ ++ N L  L  L  +GI+ ++  F + I L N     N+ + +KNF+ SD+ R L E
 S:   2 LKIYNTLSK-QKEVFRPINADKVGIYVCGMTVYDYCHMGHARILVIFDVIIRHLRRYFPNVEYVRNITDIDDKIIKRAIENKEDIYALTNRFIDAMHEDERALGVLPPDVE-PRATNAMKQIFYMIKSLIEKGFAYQAHNGDVYYSVRHFKNYGKLSRKNIDKLEAGARIEIESAKKNPLDFVLWKMSKPNEPSWDSPWGQGRPGWHIECSAMSTHHLGNHFDIHGGGMDLSFPHHENEIAQSEGANNCTFVNTWMHIGFVNIDDEKMSKSLNNFFTIRSILESYNCETLRYFIMSSHYRSPLNFSDDNLNKAKSSLSRLYTAIRGLNTSSTVTEKVPMYFDYSVRFNEA----LDNDFNTPIALSILFELAKTVN-LQRKKDVDQANALA-QLLKKLGDYIGILQMDADKFLKQGISLSNSEVDVKITSRNEARADKNFALSDQIRDKLAE 445
>gi|171184546|ref|YP_001793465.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoproteus neutrophilus V24Sta] >gi|170933758|gb|ACB39019.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoproteus neutrophilus V24Sta] (474 aa)
Score = 623, Expect = 1.1e-62, Identities = 147/435 (33%), Positives = 241/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKNI-KMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGEL-----ELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENE-NIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHL-----IIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKY--SSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL-LTKILGIIHVNLFDDEAIE----LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      M+IY+ ++ +E +   + + YVCG T Y+H+H+G+ R + FD+ R  LGY V + N TDIDDKIVNKA+EE  E   E+  Y +YF++ + + I +  +P+V+++++D+ +I +V  +AY+ DG VYF+ K  YG +S +K++EL+ G + E  K NP DFALWK T G  W+ + GRPGWH EC + K+LG  D HGGG DL FPHHENE I    + AR W+HVG+L + +KMSKSL N I +++LS+++  +R + + Y P+ FT E L +++ + +  +   L    ++  ++ L++ +  L ++ + P V +  +Y S++L R +    L   Y+ + +LG++    E E  L+  +L+QE+ + +D R+ L E
 S:   1 MRIYNTATRQVEEFTTYVPRLARGYVCGITPYDHMHVGHGRVYVFFDIFRRYLERLGYEVRLVINFTDIDDKIVNKAREEFGHEAYKRWREVPERYIAEYFEMTRRLYIKPA-YAYPKVTENVEDMVKWISTLVEKGYAYVAPDGSVYFEVAKVPNYGVLSRQKIEELIAGARVEPEPGKRNPLDFALWKSWTPGEPWWNSPWCPGRPGWHLECVVMSTKHLGAPFDFHGGGADLIFPHHENEIAIARAYFGVDNFARYWIHVGYLTVRGEKMSKSLGNIITLREVLSKHSGEALRLAYAMSHYRKPMEFTYELLQQAEDMAKTLYTAYDELSQALRDAGEKDQEPIAQEALKYAGAFYGALDDDMSTPEAVQQLYGMARYIISTVLHRVEKISRETALAVLNKYVEMADVLGVLERRQIPKELEEAVKALVETRARLRQERQYQLADYIRQRLAE 455
>gi|94265990|ref|ZP_01289713.1| Cysteine--tRNA ligase [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93453456|gb|EAT03872.1| Cysteine--tRNA ligase [delta proteobacterium MLMS-1] (494 aa)
Score = 623, Expect = 1.1e-62, Identities = 147/438 (33%), Positives = 247/438 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE---VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF---------KSHLIIEQKYNEK--NLEFDKSNLIELTNN--------FNLPNIVSFIEEKIKYSSI-----LLRNK--NFEELNKLHFNL------SYLLTKILGIIH-VNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKL 438
      M I  +KT+++   L  +++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD+L R   Y+VTF+ N TDIDDKI+ +A E+   ELS +  + + + +   ++ P+ ++H+ ++  I++++  AY  GDVYF   +YGK+S++ LDE+ G +  N K +P DF LWK +   W+ + GRPGWH ECS + KYLG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+   K A W+H G + I ++KM+KSL NF+ +D+L +Y  +R  + T Y NP++++  + +++ L +  L      ++ +I K +K NLE D  +++ N    F+  I++ + + + +    LLR+   EL + F L   +YL +  ++ +++  E +LL +  +Q +++E+D+ R LL KK+
 S:   1 MPILIHNTKTNRKEPFTPLTDNHVRMYVCGITVYDYCHIGHARSVLVFDMLYRYLRHRRYDVTFVRNFTDIDDKIIKRAAEQQTSCQELSQRFIQAFHEDMAALGTEPPTLE-PKATEHLPEMIALIEELIAKGLAYPAGGDVYFRVRNFTEYGKLSHRALDEMRSGARIAVNELKEDPLDFVLWKGSKPEEPAWESPWGPGRPGWHIECSAMGRKYLGETFDIHGGGKDLVFPHHENEIAQSEGATGKPFANFWIHHGFVTIKDEKMAKSLGNFLTIRDVLKQYPAEVLRLLLFSTHYRNPVDYSEAAMADAETALSRLYAALAAVGKLPAGGAPEATSVITAKDRQKLDNLESDFHQAMDIDFNSAKALGRFFDTVKIINKVRQALPATPATRDLELLRDSAAKLRELGGI-FGLLQEDPAAYLARRQERLLAGLDITPGEIEKLLAQRQTARQNGDWAEADRIRDLLAAKKI 473
>gi|194691858|gb|ACF80013.1| unknown [Zea mays] (573 aa)
Score = 622, Expect = 1.2e-62, Identities = 141/380 (37%), Positives = 213/380 (56%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNW-DLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKN-LEFDKSNLIE---------LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV 400
      + MYVCG T Y+ HIG+ R + FDV+ R  L Y V ++ N TDIDDKI+ +A +    LS +  +  + +   +++ PRVSDHI +I N I++I++N AY+V GDVYF    YG++S +KLD+  G++  + +K NP DFALWK  G W D + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+ A     W+H G +N+N+QKMSKSL NF+ + ++ Y+  +R F  T Y +P+N+T E L + ++L  Y  +  + +Q+ N N L + N I+     ++++ +  ++ I E +K + LL + ++ +K  +LS L KI ++ V
 S:  98 VGMYVCGITPYDDSHIGHARAYVAFDVVYRYLRYLDYEVRYVRNFTDIDDKIIARANQLGEDPFNLSKRFSDDFLLDMANLQCLPPSVE-PRVSDHIDEIINMIKQILDNSCAYVVGGDVYFSVDSFPDYGELSGRKLDDNRAGERVSVDERKRNPADFALWKAAKDGEPWWDSPWGPGRPGWHIECSAMSAHYLGHSFDIHGGGEDLIFPHHENEIAQSRAACCDSTINYWIHNGFVNVNSQKMSKSLGNFVTIRKVIEMYHPLALRMFLLGTHYRSPINYTIEQLNVTSDRLY-YTYQTLLDCEEICQQQQSNTGNSLPANTLNYIQKLHEEFETSMSDDLHTSVALAAISEPLKVMNDLLHTRKGKKQDKRLESLSALEEKIRVVLSV 486
>gi|107028742|ref|YP_625837.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116690099|ref|YP_835722.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|194558811|ref|YP_002093837.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Burkholderia cenocepacia PC184] >gi|123370109|sp|Q1BHP1|SYC_BURCA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|166200131|sp|A0K8K2|SYC_BURCH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|105897906|gb|ABF80864.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116648188|gb|ABK08829.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|124872602|gb|EAY64318.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Burkholderia cenocepacia PC184] (465 aa)
Score = 622, Expect = 1.3e-62, Identities = 120/316 (37%), Positives = 189/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+ + N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIGAMHEDETALGIQRPDVE-PRATQFIPQMLGMIETLETNGYAYQAADGDVNYSVRKFADYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKQDPLDFVLWKRAKADEPEGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCSLLGNHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGETFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|144897394|emb|CAM74258.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1] (459 aa)
Score = 622, Expect = 1.3e-62, Identities = 126/304 (41%), Positives = 177/304 (58%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGE-LELSSYYETQYF-DILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      L  ++ MYVCGPTVY+ HIGN RP+I FDVL RL  L +VT++ NITD+DDKI ++K+  GE + + +  TQ F D + +N   ++ PR + HI+ + + IQ ++  AY +G V F+   YG++S + +DE++ G + E  K N DF LWK +T L WD + GRPGWH ECS + +YLG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  N  AR W+H G+L + +KMSKSL NF  ++LL    +R   T Y P ++T E L ++ L+ +YN
 S:  19 LSPDHVGMYVCGPTVYDRAHIGNARPVIVFDVLYRLLSRLYPSVTYVRNITDVDDKINQRSKDS--GEPIAVITARTTQMFHDDIAELNALPPTIE-PRATAHIQQMIDMIQVLIAKGHAYAAEGHVLFEVGSMADYGQLSRRSMDEMIAGARVEVAPYKKNAGDFVLWKPSTPDLPGWDSPWGRGRPGWHIECSAMSGQYLGQTFDIHGGGQDLVFPHHENEIAQSQCANGAPFARYWLHNGYLMVEGEKMSKSLGNFFTVRELLEAAPGEAIRLCMLSTHYHQPFDWTAEGLKQARATLDR-LYN 321
>gi|70605996|ref|YP_254866.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] >gi|76363434|sp|Q4JCA6|SYC_SULAC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|68566644|gb|AAY79573.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Sulfolobus acidocaldarius DSM 639] (469 aa)
Score = 622, Expect = 1.3e-62, Identities = 138/354 (38%), Positives = 209/354 (59%)
 Q:  15 SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI---------ELTNNF-------NLPNIVSFIEEKIKYS 368
      S D  +KMYVCGPTVY++VHIG+ R + FD + R   G+NV + NITDIDDKI+ +A E   E+ YY  Y + LK + +   + PRV+ HI++I +++QK+V+  AY+  G VYFD   YG +S K +E  G+ E  +K NP DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS + +YLG+Q DIHGGG+DL FPHHENE Q+ ++ K  + W+HV +L IN +KMSKSL N I  + L ++ + +R+++ T Y N ++++ + L +++ L+ +  + I +S + E K +  E   I     ++N+F    N+ I + + KI+Y+
 S:  19 SFDPLTVKMYVCGPTVYDYVHIGHGRAFVGFDGIVRYLKLRGFNVIRVQNITDIDDKIIKRANETGKDWREIVDYYTKDYMESLKALKVEID--QHPRVTSHIQEIIDFVQKLVDKGHAYITSSGSVYFDVDSFPSYGLLSGSKKEEWNQGE--EIVKEKKNPYDFALWKAWKPGEPYWESPWGKGRPGWHIECSTMSTRYLGEQFDIHGGGVDLVFPHHENERAQSESLLGKIWVKYWVHVAYLTINKEKMSKSLGNIIPLNEALKKWGPSVLRFWYLSTKYRNSIDYSEQTLEQARSSLQRLKDAMGIIRSVIKEEPKSHSNEEEISTQREIISLIGKFHEAMSNDFDTATALSNIYEIANLVFTKIQYT 386
>gi|148260406|ref|YP_001234533.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|187629816|sp|A5FYD2|SYC_ACICJ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|146402087|gb|ABQ30614.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidiphilium cryptum JF-5] (449 aa)
Score = 622, Expect = 1.3e-62, Identities = 125/298 (41%), Positives = 178/298 (59%)
 Q:  17 DKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQN-IAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE 314
      D ++K+YVCGPTVY+ H+GN R ++ FD L RL  L  VT++ NITDIDDKI +A E E IGE+ ++  + + + + +   +++ PR + HI DI  I++++  AY +G V F   +YGK S + +ELL G + +  K +P DF LWK +  L WD + GRPGWH ECS +I+ LG+ IDIHGGG DL FPHHENE Q+ A  + AR+W+H G L ++ QKMSKSL NF  +D+L E   VR+  +T Y  L+F+T L +K +L+
 S:  21 DPAHVKLYVCGPTVYDRAHLGNARTVVVFDTLVRLLRHLFPRVTYVRNITDIDDKINARAAETGETIGEI--TARTTSWFHEDMAALYCAPPDIE-PRATGHIGDIIALIERLIARGHAYAAEGHVLFAVATDAEYGKFSGRSPEELLAGARVDVATYKRDPGDFVLWKPSPPDLPGWDSPWGRGRPGWHIECSAMIHATLGETIDIHGGGADLIFPHHENEIAQSCCAFPGSEFARVWVHAGMLQVDGQKMSKSLGNFRTVQDVLGEAPGEAVRFLLLKTHYRGVLDFSTAALAEAKRELD 319
>gi|119719811|ref|YP_920306.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermofilum pendens Hrk 5] >gi|187631645|sp|A1RYM3|SYC_THEPD Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|119524931|gb|ABL78303.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermofilum pendens Hrk 5] (474 aa)
Score = 622, Expect = 1.4e-62, Identities = 156/433 (36%), Positives = 245/433 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAV-NNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENII---------------------YNLNIFKSHLIIEQK-YNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIV-SFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELLNKWN-KLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +++Y+ +S++ +  +++ + +YVCGPTVY++ H+G+ R + FDV+ R   GY+V + NITDIDDKI+N+A++E   E+  Y  Y + L+ + +    PRV++HI +I +++QK++++ AY+  G VYFD   YG++S +LD+ +  + E  +K NP DFALWK  G  WD + GRPGWH ECS + +KYLG + DIHGGG DL FPHHENE Q+ A+  K  + WMH G L + +KMSKSL N + +DL  Y+  VR +   Y  L F+ E L +K+ L+ +           + L +F+ L  ++ Y  + +F+ S     L +V S + K Y +L  + FEE N++  L  L  LG  V L DE ++L+ +  KL+++KN+ +D R L
 S:   2 LRVYNTLSRSLEVFEPVEEGRVSIYVCGPTVYDYSHVGHARTYVAFDVIKRYLRLRGYDVVHVQNITDIDDKIINRARDEGRDWREIVDEYTKDYLEALQKLRVLVD--VHPRVTEHISEIIDFVQKLIDSGHAYVAPSGSVYFDVDTYPDYGRLSG-RLDKKM-WSQEEFASEKKNPYDFALWKARKPGEPYWDSPWGPGRPGWHIECSVMSSKYLGRRFDIHGGGTDLIFPHHENERAQSEALFGEKPWVKYWMHTGMLQVRGEKMSKSLKNIVPLRDLFRSYDPLVVRLWLATAHYRTVLQFSDEVLEQAKSNLQRLRGAVQLLKNLAKEVEPEGRLSDWELGVFREMLDARREFYASMDDDFNASGAFAAV--MKLTGLVYSQVSAKPTYLLVLRALRLFEEFNRVLGVLDEDLA--LGAAEV-LPVDELLDLIVEVRAKLREQKNYELADYIRSKL 453
>gi|77974235|ref|ZP_00829776.1| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (473 aa)
Score = 622, Expect = 1.4e-62, Identities = 150/435 (34%), Positives = 235/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L+S  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G +W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + +   ++K  I  N  EL K    L +LG++ + LF    DDE +  L+ + N + K+++ +D R L E
 S:  14 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKIGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENNETCEQLTSRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIPEIIELTERLIARDHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGLLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRAAMDDDFNTPEAYSVLFDIAREVNRLKTEDIAAANGLAAELRK--------LAHVLGLLEQDPELFLQSGAQTDDDEVAKIEALIKQRNDARSSKDWALADSARDQLNE 456
>gi|115352164|ref|YP_774003.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|122322791|sp|Q0BDV4|SYC_BURCM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|115282152|gb|ABI87669.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] (465 aa)
Score = 622, Expect = 1.4e-62, Identities = 119/316 (37%), Positives = 190/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDI+DKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIEDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIGAMHEDEAALGIQRPDLE-PRATQFIPQMLGMIEKLETNGYAYQAADGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKADDPPGATWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|13877761|gb|AAK43958.1|AF370143_1 putative cysteinyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] >gi|15293251|gb|AAK93736.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] >gi|20197327|gb|AAM15026.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] >gi|20197896|gb|AAD20662.2| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] (493 aa)
Score = 622, Expect = 1.4e-62, Identities = 133/363 (36%), Positives = 210/363 (57%)
 Q:  21 IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDK----SNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKL 383
      + MYVCG T Y+ HIG+ R +TFDVL R  LGY V+++ N TD+DDKI+ +AKE   + LS + ++  ++ +   +++ PRVSDHI I + I++I++N +AY VDGD+YF  K  YGK+S +KL++  G++  + +K +P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGG+DL FPHHENE Q+ A +   W+H G + ++++KMSKSL NF  + ++ Y+  +R F  T Y +P+N+ ++ L+ S + E I Y  I+++  E  EK+ F+   S+ +  N F  + S ++ +  ++  ++ + +N L
 S:  16 VGMYVCGVTAYDLSHIGHARVYVTFDVLLRYLKHLGYEVSYVRNFTDVDDKIIARAKELEEDPISLSRRFCEEFNRDMEQLQCLDPSVQ-PRVSDHIPQIIDLIKQILDNGYAYKVDGDIYFSVDKFPTYGKLSGRKLEDNRAGERVAVDTRKKHPADFALWKAAKEGEPFWESPWGRGRPGWHIECSAMSAAYLGYSFDIHGGGMDLVFPHHENEIAQSCAACDSSNISYWIHNGFVTVDSEKMSKSLGNFFTIRQVIDLYHPLALRLFLMGTHYRSPINY-SDFLLESAS--ERIFY---IYQTLHDCESALGEKDSTFENGSVPSDTLTSINTFRTEFVASMSDDLLTPVTLAAMSEPLKTINDL 376
>gi|127513439|ref|YP_001094636.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] >gi|187631636|sp|A3QFX9|SYC_SHELP Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|126638734|gb|ABO24377.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] (459 aa)
Score = 622, Expect = 1.5e-62, Identities = 117/316 (37%), Positives = 188/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +K+Y+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FD++ R  +GY+V F NITD+DDKI+ +A E    L+   + +   +N+  + + PR + H+ +I  +++++  AY+ D GDV F   +YG++S + LD+L G + E + K +P DF LWK + G  WD + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ +TVR+F   Y + LN++ +NL +K LE +
 S:   2 LKLYNSLTRQKEEFKPIQPGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVAFDMIVRYLRYIGYDVNFHRNITDVDDKIIKRATENGESCDALTERLTQEMYHDFDALNMKRPDFE-PRATQHMPEIIEMVERLLERDHAYIADNGDVLFSVASFPEYGRLSGQNLDQLQAGARVEVDENKRDPMDFVLWKMSKPGEPTWDSPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGEHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAHYDASTVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQAKAALERL 319
>gi|167624689|ref|YP_001674983.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|189082075|sp|B0TLV2|SYC_SHEHH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|167354711|gb|ABZ77324.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (459 aa)
Score = 621, Expect = 1.6e-62, Identities = 147/430 (34%), Positives = 241/430 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +K+Y+ +++ ++ V L  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY+V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +   ++N+  + + PR + HI +I + +++++  AY+  GDV F +  +YG++S + L++L G + E  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +K LE I  L   L +E  +  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + L  L  L +LGI+  V+ F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R
 S:   2 LKLYNSLTRQKEQFVPLQPGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYSGYDVNFQRNITDVDDKIIKRANENNESCDSLTERLIAEMHKDFDSLNMARPDNE-PRATQHIPEIIDMVERLIERDHAYVASSGDVLFSVSSFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVEDTKRDPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAHYDAATVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQAKAALERIYTALKDLD--LSVEAAPAQ---EFVAKFKTAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKATDMAKASALGVALKE-LADVLGILGQDVDTFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARAEKDWPAADVAR 437
>gi|159899627|ref|YP_001545874.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159892666|gb|ABX05746.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (466 aa)
Score = 621, Expect = 1.6e-62, Identities = 125/320 (39%), Positives = 184/320 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSK-TDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      + IY+ +++ T+  L  ++ MYVCGPTVY+ HIG+  + FDV+ R   GY V + N TD+DDKI+ +A E+  +EL+ Y  + D L +N+ +  +PRVS I I +I+ ++  AY  +GDVYF    YGK+S + +D++ G +  + K++P DFALWK  G  W+ + GRPGWH ECS +  L +QIDIHGGG DL FPHHENE Q ++ K+ A++WMH G L + +KMSKSL N I   LSE++ + +R   SY PL + E L +++ +LE I+ L
 S:   3 LAIYNTLTRQTEPFTPLVADHVSMYVCGPTVYSDAHIGHAMSAVVFDVVRRYLEWSGYTVRHVMNFTDVDDKIIRRANEQGRDPMELAESYTLAFLDQLGQLNVLPAT-AYPRVSTTIPQIIQFIEGLIAKDAAYHASNGDVYFRVRADEDYGKLSRRAVDDMRSGARIAPDEAKDDPLDFALWKSAKPGEPAWESPWGQGRPGWHIECSAMSLHELAEQIDIHGGGNDLIFPHHENEIAQTESLTGKNFAQVWMHNGMLQLAGEKMSKSLGNLITIDQFLSEHSADIMRLLVLSGSYRAPLVYNDEVLADTQRKLERIMSAL 324
>gi|53805250|ref|YP_113028.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methylococcus capsulatus str. Bath] >gi|61216155|sp|Q60BG8|SYC_METCA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|53759011|gb|AAU93302.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methylococcus capsulatus str. Bath] (465 aa)
Score = 621, Expect = 1.6e-62, Identities = 122/306 (39%), Positives = 185/306 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL 306
      +KIY+ +++ +E  L+ + ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  LG VT++ N+TDIDDKI+ +A E E IG L + + E + D + + +  + + PR ++ I DI  I ++  AY+ +GDV++    YG++S K LDEL G++ E + K +P DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + + LG  DIHGGG+DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + IN +KMSKSL NF  +++L+ Y  VR+F  + Y +PLN++ ENL
 S:   2 LKIYNSLTRQKEEFRPLEPRRVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMVARYLRHLGLKVTYVRNVTDIDDKIIRRAVENGETIGALT-ARFIEAMHED-ERALGVLPPDHE-PRATESIDDILAMIGTLIERGHAYVGSNGDVFYAVASFPNYGRLSGKNLDELRAGERIEVDEAKRDPLDFVLWKSAKPGEPFWASPWGPGRPGWHIECSAMSTRCLGAHFDIHGGGMDLQFPHHENEIAQSEGATGEHFVNYWMHNGFVRINEEKMSKSLGNFFTVREILARYRPEVVRFFILNSHYRSPLNYSDENL 309
>gi|167626735|ref|YP_001677235.1| cysteine--tRNA ligase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|189082064|sp|B0U0I3|SYC_FRAP2 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|167596736|gb|ABZ86734.1| Cysteine--tRNA ligase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (459 aa)
Score = 621, Expect = 1.6e-62, Identities = 157/439 (35%), Positives = 243/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFN-LSYLLTK---ILGIIHVNL---------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      M Y+ +S  +E  ++  IKMYVCG TVY+ HIG+ R I FDV+NR F  G++VTF+ NITDIDDKI+ +A E   +L     D  +NI   K PR + I ++  I+ +V  FAY  +GDV++  K  YGK+S + L+ L G + +  +K NP DF LWK  G  WD + GRPGWH ECS + K LGD DIH GG DL+FPHHENE Q+ A N  A W+H G + +N +KMSKSL+NF  +++ EY+  +R+F  T Y + +N++ ENL N++ +E +  N +  +E  +  E+++ + + N+FN P ++ +  K + L   + +NK  + ++LL K  +LGI+ ++     D  IE L+ + + K++KN++ +D+ R L + ++
 S:   1 MIFYNSLSGKKEEFKPIEPNKIKMYVCGITVYDDCHIGHARTNIAFDVINRYFKYRGFDVTFVRNITDIDDKIIKRANENGETTDKLVERTIKSMHDAFDKLNI-LRPTKEPRATQTIPEMIAMIETLVEKGFAYQGTNGDVFYRVAKFADYGKLSKQNLEALEQGSRVDVVEEKENPMDFVLWKMAKEGEPAWDSPWGAGRPGWHIECSAMSKKLLGDTFDIHAGGSDLRFPHHENEIAQSEACNECTFANYWLHSGMVKVNAEKMSKSLNNFFTINEVIEEYHPEVIRYFLASTVYRSEINYSKENLDNARASVERL---FNALRDIEPVEVNLPDDASEYEEKFIKAMDNDFNTPEALAVLFSLAKEINTL------KTVNKYKASGYAFLLRKLCDVLGILFTDIEEYFKQGDGIDVSEIEKLIAERTQAKKDKNYARADEIRNDLQNQGII 446
>gi|149191898|ref|ZP_01870131.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148834246|gb|EDL51250.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio shilonii AK1] (460 aa)
Score = 621, Expect = 1.6e-62, Identities = 120/320 (37%), Positives = 194/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  +GY++ F+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR ++ I +I  ++K+++ FAY+ D GDV F+ +K ++YGK+S + LD+L G + +  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE + +L
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYVGYDLKFVRNITDIDDKIIKRANENGESCESLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATEFIAEIIELVEKLIDRGFAYVADNGDVMFEVSKFDKYGKLSKQDLDQLQAGARVDVESAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLDHYDPETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARSALERLYTSL 323
>gi|91774855|ref|YP_544611.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methylobacillus flagellatus KT] >gi|122985612|sp|Q1H417|SYC_METFK Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|91708842|gb|ABE48770.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Methylobacillus flagellatus KT] (455 aa)
Score = 621, Expect = 1.7e-62, Identities = 140/439 (31%), Positives = 235/439 (53%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTK----ILGIIHVNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ + S +  + MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++NR   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + +  +++ PR +D+I ++  I ++  AY D GDVY+ +  YGK+S K L++L G++ E + K +P DF LWK  G +WD + GRPGWH ECS + ++LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +    WMH G + ++++KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+F + Y +PLN+++ +L ++K L +  N +  + +  + + E ++   L ++FN P  + + E  ++     L L  L L    + G   L DE  L+ +  ++ KNF+E+D+ R L + ++
 S:   2 LKIYNTLARAKQTFSPIIPGKVSMYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMVNRWLRSSGYEVTYVRNITDIDDKIIARANENGETINALTDRFIAAMNEDAARLGVWRPDLE-PRATDYIHEMIAMIVALIEKHHAYAADNGDVYYAVSSFASYGKLSGKSLEDLRAGERVEVDAHKRDPMDFVLWKAAKPGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSAMGARHLGPHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGAHGCTFVNYWMHNGFIRVDDEKMSKSLGNFFTIREVLEKYDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSSHHLDDAKQALTRL---YNTLRGRELPQLDIDWRQPEAERFKQ-ALDDDFNTPEAFAVLFELASEANRTGSAVQAALLKALAGQLGLLQRDPDEFLKGEAVAGLSPDEIERLIAERLAARKCKNFAEADRIRDALTAQGII 442
>gi|161524376|ref|YP_001579388.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189350869|ref|YP_001946497.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|160341805|gb|ABX14891.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189334891|dbj|BAG43961.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] (465 aa)
Score = 621, Expect = 1.9e-62, Identities = 118/316 (37%), Positives = 191/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+++ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   W+H G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIDAMHEDEDALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIERLEANGYAYQATDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKADDPEGASWESKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWLHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|152980026|ref|YP_001353798.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|166200150|sp|A6SZV1|SYC_JANMA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|151280103|gb|ABR88513.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Janthinobacterium sp. Marseille] (464 aa)
Score = 621, Expect = 1.9e-62, Identities = 145/439 (33%), Positives = 239/439 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHF-NLSYLLTKILGII-----------HVNLFDDE-------AIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ + + ++  ++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD++ R   GY V ++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + +  + + PR ++++ +  I+ + N AY  DGDV +    YGK+S K LD+L G++ + N K +P DF LWK +    + W K+ +GRPGWH ECS + + LG Q DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +    WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L++Y++ VR+F + Y + LN++ +L +++N L +  L         L F ++  + ++FN P V+ + E    L N  E+NK   L+ L + GI+      H L + E    +E +   K+ KNF+E+D+ R L+EK ++
 S:   4 LKIYNTLAREKQPFTPIEPGKVRMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVVFDLVQRWLRASGYEVNYVRNITDIDDKIIKRAAENGESISALTQRFIDAMDEDAAALGVQKPDHE-PRATNYVPQMLGLIEALERNGLAYKSSDGDVNYSVRDFPGYGKLSGKSLDDLRAGERVDVNTGKRDPLDFVLWKSSKEAEPDEVKWASKWGSGRPGWHIECSAMACELLGQQFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASQHTFVNYWMHNGFVRVDNEKMSKSLGNFFTIREVLAKYDSEVVRFFILRAHYRSQLNYSDAHLDDARNALTRMYTALKGVAPDQAALDMTEAHALRFAEA----MNDDFNTPLAVAVLFE--------LAN----EINKTKSPALARQLVGLAGIVGLLQRPAQQFLHAGLANGEDGEMETFVVEQIEARVNAKKAKNFAEADRIRAELLEKGII 450
>gi|196244227|ref|ZP_03142954.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|196207675|gb|EDY02467.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] (484 aa)
Score = 621, Expect = 1.9e-62, Identities = 149/439 (33%), Positives = 243/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD------KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT-------------NNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ +++ + + +L+  I+MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R   GY V +I N TDIDDKI+N+A++E   +S +  YF+ ++ +++ ++ +PR + + I+ + ++  +AY +GDVY+    YGK+S +KL++L G    + + KK +P DFA+WK  G +WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LAR W+H G + + +KMSKSL NFI +DLL + +  +R F Q Y P++FT E L + N  +  L  +H     K L F S  LT       ++FN  L +  +E K +IL+  + E  ++    L ++ G++ +       L D E EL+ +  +Q KN++E D+ R L + ++
 S:   3 LTVYNTLTRRKEPLETLETGKIRMYCCGITVYDYCHLGHARTCMVWDVVRRYLQWRGYEVQYIQNFTDIDDKILNRARQEGTTMEAVSDRFIEAYFEDMERLHVQKAD-AYPRATHTLNGIKRLVSELEAKGYAYQSNGDVYYSVRHFKDYGKLSGRKLEDLQAGASGRVEVQDPEAAKKKDPFDFAVWKAAKPGEPSWDSPWGQGRPGWHIECSAMVRERLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLARYWLHNGMVKVEGEKMSKSLGNFITIRDLLDKVDPMAMRLFILQAHYRKPVDFTDEALEAATNGWHTLKEGLLFGYNH--------GKQLNFTASPPHPLTSSPLTQRFQQAVDDDFNFAGGLAILFEIAKELRKEGNILVHQGHTETSPQVLEEQWRTLVELAGVLGLETDISEVQEEVGNGLSDAEIEELIEQRKIARQNKNYAEGDRLRDELKNQGII 470
>gi|153091122|gb|EDN73127.1| cysteine--tRNA ligase [Mannheimia haemolytica PHL213] (458 aa)
Score = 620, Expect = 2.1e-62, Identities = 150/433 (34%), Positives = 241/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--------NLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KIY+ + + +E  ++  + MYVCG TVY+ H G+ R ++FDV+ R   GYN+ ++ NITD+DDKI+ +A E N  EL   +    +NI  +++ PR + HI +I  ++K+++N AY+ DGDV FD   +YG +S + L++L G + E  K NP DF LWK + G +W+ + GRPGWH ECS + +K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  + D  W+H G L I+ +KMSKSL NF  + +L Y+ ++R+FF  Y + L+++ +NL +++ LE +  L  +  + +  E +E K+  + ++FN P ++ + E I   L+ ++ + N L  L  L +LG++     + DDE E  L+ + N+ K KN++ +D+ R L
 S:   2 LKIYNTLKREKEEFKPINPNQVGMYVCGVTVYDLCHFGHGRTFVSFDVIARYLRYSGYNLRYVRNITDVDDKIIKRALENNETCDELVDRMIAEMHKDFDALNILRPDVE-PRATKHIPEIIAMVEKLIHNGHAYVAADGDVMFDVESFQKYGALSRQNLEQLQAGARVEIKSIKKNPMDFVLWKMSKAGEPSWESPWGNGRPGWHIECSAMNSKELGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNYWLHTGMLTIDKEKMSKSLGNFFSIRHMLGLYDAESLRYFFLTAHYRSLLDYSIDNLDLARSALERLYTAL---RGCDVSGEAIGEHYVEAFKT---AMDDDFNTPGALAVLFE-IARELNKLKTEDMAKANGLAVRLKE-LAGVLGLLEQDPDAFLKGDANDDETAEIEALIKQRNEAKAAKNWAVADEVRDKL 439
>gi|163730992|ref|ZP_02138460.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161395722|gb|EDQ20023.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri MJ11] (461 aa)
Score = 620, Expect = 2.2e-62, Identities = 138/398 (34%), Positives = 226/398 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS--EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII 398
      +KIY+ +++ +E  + + + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+       +N+  +++ PR +++IK+I  +++++  FAY+ +GDV F+ K ++YG++S + L++L G +  E+  K + DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y++ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L   L +   E  EF    + ++FN P  S + E + + L+ +N + +KL  L  L +LG++
 S:   2 LKIYNSLTRQKEEFKPITEGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVISRYLRFLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDALTERLIADMHADFDALNMKRPDVE-PRATEYIKEIVALVERLIERGFAYVASNGDVMFEVKKYDEYGRLSRQDLEQLQAGSRVTLEEASVKRSGMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGDHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDSETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSLRGLD--LSVTPAGGE---EFVGRFSTAMNDDFNTPEAYSVLFEMAREVN-RLKTENLDTASKLG-ALMRELADVLGLL 396
>gi|170733433|ref|YP_001765380.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia MC0-3] >gi|169816675|gb|ACA91258.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia MC0-3] (465 aa)
Score = 620, Expect = 2.2e-62, Identities = 120/316 (37%), Positives = 189/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKK--NIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+ + N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIKSLTDRFIGAMHEDETALGIQRPDVE-PRATQFIPQMLGMIETLETNGYAYQAADGDVNYSVRKFADYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKQDPLDFVLWKRAKEDEPEGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCSLLGNHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGETFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|89075764|ref|ZP_01162152.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89048496|gb|EAR54071.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photobacterium sp. SKA34] (460 aa)
Score = 620, Expect = 2.4e-62, Identities = 119/320 (37%), Positives = 190/320 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ + + +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R   GY++TF NITDIDDKI+ +A E    L+   +    + +  +++ PR + I +I  ++++  FAY+ +GDV F+ +K  YG++S + LD+L G + + ++ K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL +++ LE + +L
 S:   2 LKIYNSLTRQKEAFTPIQPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYSGYDLTFARNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHADFDALGMKRPDVE-PRATQFIAEIIALCERLIERGFAYVASNGDVMFEVSKYEDYGRLSKQDLDQLQAGARVDIDMAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSAILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLNHYDPETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARSALERLYTSL 323
>gi|177665663|ref|ZP_02941462.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|172075449|gb|EDT60864.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] (484 aa)
Score = 620, Expect = 2.4e-62, Identities = 149/439 (33%), Positives = 242/439 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV-SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGD------KSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELT-------------NNFN----LPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN-------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ +++ + + +L+  I+MY CG TVY++ H+G+ R + +DV+ R   GY V +I N TDIDDKI+N+A++E   +S +  YF+ ++ +++ ++ +PR + + I+ + ++  +AY +GDVY+    YGK+S +KL++L G    + + KK +P DFA+WK  G +WD + GRPGWH ECS ++ + LG+ IDIH GG DL FPHHENE Q+ A  K LAR W+H G + + +KMSKSL NFI +DLL + +  +R F Q Y P++FT E L + N  +  L  +H     K L F S  LT       ++FN  L +  +E K +IL+   E  ++    L ++ G++ +       L D E EL+ +  +Q KN++E D+ R L + ++
 S:   3 LTVYNTLTRRKEPLETLETGKIRMYCCGITVYDYCHLGHARTCMVWDVVRRYLQWRGYEVQYIQNFTDIDDKILNRARQEGTTMEAVSDRFIEAYFEDMEHLHVQKAD-AYPRATHTLNGIKRLVSELEAKGYAYQSNGDVYYSVRHFKDYGKLSGRKLEDLQAGASGRVEVQDPEAAKKKDPFDFAVWKAAKPGEPSWDSPWGQGRPGWHIECSAMVRERLGETIDIHVGGSDLIFPHHENEIAQSEAATGKPLARYWLHNGMVKVEGEKMSKSLGNFITIRDLLDKVDPMAMRLFILQAHYRKPVDFTDEALEAATNGWHTLKEGLLFGYNH--------GKQLNFTASPPHPLTSSPLTQRFQQAVDDDFNFAGGLAILFEIAKELRKEGNILVHQGQTETSPQVLEEQWRTLVELAGVLGLETDISEVQEAVGNGLSDAEIEELIEQRKIARQNKNYAEGDRLRDELKNQGII 470
>gi|148269355|ref|YP_001243815.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170288013|ref|YP_001738251.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] >gi|147734899|gb|ABQ46239.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|170175516|gb|ACB08568.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermotoga sp. RQ2] (460 aa)
Score = 620, Expect = 2.5e-62, Identities = 145/430 (33%), Positives = 223/430 (51%)
 Q:   6 FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIF-KSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIE------LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
       K ++ V +  ++MYVCGPTVY+ +H+GN RP + FDV R   GY V + N TDIDDKI+NKA + +  ++ + +Y+   + I +N  PR +D + DI  I+++V  AY + VYFD K +YG++S KK+++L+ G + E + K P DF+LWK+  G  W  + GRPGWH EC+ + K LG+ DIH GG DL FPHHENE Q A+ K AR WMH G +   KMSKS N  ++ + Y + +R+   Y +P++F+ E L +  ++ +  L + KS I  K N  E+  + L ++FN P VS I E + S + + + E+  + +   +LG+ +N  E     L+  + L++EK + SD+ R L E
 S:   7 LTGKKEEFVPIQPGVVRMYVCGPTVYDLIHVGNARPAVVFDVFRRYLEYRGYRVIMVQNFTDIDDKIINKANQLGVDYKTVADTFIAEYWRDAHALGIRPANFH-PRTTDFVDDIVEIIERLVEKGVAYQTETGVYFDVRKFEKYGELSKKKIEDLIAGARVEVDETKKFPLDFSLWKKAKPGEPCWKSPWGEGRPGWHIECTVMSVKILGESFDIHAGGEDLVFPHHENEKAQAEALTGKVFARYWMHNGMVRFLGDKMSKSTGNIFTVREAVKRYGRDGLRYMILSKHYRSPMDFSEELLQDYSRAVKRVWEILGRYEKSGDIGIPKRNAVYEEYVNRFVEALDDDFNTPVAVSLIFELARNLSKAMDDNDREDALLYYHLIRREFGPVLGLFDLNEEKKEVSSEELLKLLIEVRDVLRKEKRYDLSDRIRDHLRE 443
>gi|27362386|gb|AAO11241.1|AE016806_231 Cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus CMCP6] (436 aa)
Score = 620, Expect = 2.5e-62, Identities = 118/298 (39%), Positives = 180/298 (60%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR + +I++I  +++++  FAY+ D GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + +  K P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L
 S:   1 MYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATQYIQEIIELVERLIERGFAYVADNGDVMFEVNKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVETAKRCPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSL 299
>gi|171320751|ref|ZP_02909762.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MEX-5] >gi|171094016|gb|EDT39118.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MEX-5] (465 aa)
Score = 620, Expect = 2.5e-62, Identities = 119/316 (37%), Positives = 190/316 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN--IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTI----GLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ DK+V + +++ ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  +GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +   +  + I  +++ PR + I +  I+ + N +AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++  N K +P DF LWK+    G +W K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L Y+  +R+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLAR-DKQVFVPRQSGEVRMYVCGITVYDYCHVGHARMLVVFDLVQRWLRAIGYRVTYVRNITDIDDKIIRRALENGETIKSLTDRFIGAMHEDEAALGIQRPDIE-PRATQFIPQMLGMIETLETNGYAYQAGDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLDDLRAGERVAANDAKEDPLDFVLWKRAKADDPQGASWASKYGMGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDNEKMSKSLGNFFTIREVLERYDAEVMRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|118054315|ref|ZP_01522854.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Comamonas testosteroni KF-1] >gi|117998441|gb|EAV12606.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Comamonas testosteroni KF-1] (481 aa)
Score = 620, Expect = 2.5e-62, Identities = 123/322 (38%), Positives = 189/322 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNI 322
      ++IY+ +S+ + S L+ +++MYVCG TVY+ H+G+ R ++ FDV+ R   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+       + I  ++ PR ++++ +  I K+ +  AY  +GDV +  K  YGK+S K LDEL G++   K +P DF LWK     + W  F GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   K A+ WMH G +N++N+KMSKSL NF  +D+L EY+ T+R+F ++ Y +PLN++ +L +++ L+ +  L++
 S:  23 LRIYNTLSRALESFSPLEPGHVRMYVCGMTVYDLCHLGHARSMVAFDVVQRWLRASGYKVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIRSLTDRMIDALHQDADALGIERPTLE-PRATEYVPQMLGMIAKLQDKGLAYQAGNGDVNYAVRKFAGYGKLSGKSLDELNAGERVAVADGKLDPLDFVLWKSAKADEPADVKWQSPFGEGRPGWHIECSAMGCELLGESFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGATGKPFAQTWMHNGFINVDNEKMSKSLGNFFTIRDVLKEYDAETIRFFVVRSHYRSPLNYSNVHLDDARGALKRLYTALDL 349
>gi|68248628|ref|YP_247740.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|81336945|sp|Q4QPG7|SYC_HAEI8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|68056827|gb|AAX87080.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae 86-028NP] (459 aa)
Score = 620, Expect = 2.6e-62, Identities = 150/434 (34%), Positives = 242/434 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLM 434
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K+++ +D R L+
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWASPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGTDQSAVVFGGENFVETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDAEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQDPEKFLQAGSDDDEVAKIEALIKQRNEARAAKDWATADAARNELI 441
>gi|196156786|ref|YP_002126275.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88772630|gb|EAR03910.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196112565|gb|ACG66281.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (460 aa)
Score = 619, Expect = 2.7e-62, Identities = 122/305 (40%), Positives = 182/305 (59%)
 Q:  12 KEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      K V L + + +YVCG TVY+ H+G+ R ++FDVL R  LG +V ++ NITDIDDKI+ +A E    L++    +  IN+  +++ P VS H+ +I  IQ++++ +AY  GDV FD +K  YGK+S + LD+L G + E  K++P DF LWK T G  W  + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  +   +WMH G + +N++KMSKSL NF  +D+L E+++ T+R+F   Y + L+++ +N+ +K LE +
 S:  14 KFVPLQEGKVGLYVCGITVYDLSHMGHARTYLSFDVLVRYLRHLGLDVKYVRNITDIDDKIIARANENGESFEALTARTIAMMHEDFAAINLLEPDVE-PTVSGHMDEIIEIIQRLMDKGYAYQAKSGDVLFDVSKYEDYGKLSKQDLDQLKAGARVEVAAGKDDPLDFVLWKTTKPGEPAWQSPWGEGRPGWHIECSAMNHKHLGAHFDIHGGGSDLTFPHHENEVAQSCCAYDTPYVNVWMHAGMVQVNDEKMSKSLGNFFTLRDVLKEHDSETLRFFLMSAHYRSQLSYSQDNITQAKAALERL 319
>gi|78189774|ref|YP_380112.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|109894890|sp|Q3APK6|SYC_CHLCH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|78171973|gb|ABB29069.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Chlorobium chlorochromatii CaD3] (480 aa)
Score = 619, Expect = 2.7e-62, Identities = 154/434 (35%), Positives = 248/434 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDI----------DDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELL-----VGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG--LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFK-----SHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFN--LSYLLTKILGIIHVNLFDDE----AIELLNKWNKL--------KQEKNFSESDKYRKLLM 434
      + IY+ +S+T KE+  L  + +YVCGPTVY H H+G+ + I+FDV+ R F + GY V +I NITD+     +DKI+ +A+ E  +E++ +Y  +++ + + +  N+ P + HI +  ++ ++  +AY V+G+VYF    YGK+S +  E L   VG +SE  K + DFALWK+  G + W  +S G PGWH ECS + KYLG+ IDIHGGG++ KFPHHE E Q+ A  K  R WMH  + +N KM KSL NF+ K+LL  N  +R+F Q+ Y +PL+++  L +  LE +  L F+   S +  Y E+ E    + ++FN P ++ + + K + L +K  E ++   L+  T LGI  NL D++  +++ L+K ++    +++K+F+ SDK R +L+
 S:   3 LAIYNSLSRT-KEIFEPLHSGVVSIYVCGPTVYGHAHLGHAKSYISFDVVVRWFRQSGYKVKYIQNITDVGHLTDDADEGEDKIMKQARLEKTDPMEIAQFYTRSFYEDMDRLGVERPNIA-PTATAHIPEQIALVETLLRKGYAYEVNGNVYFSVNSFAGYGKLSGRTDQEALQSGSRVGIRSE----KRDASDFALWKKAEEGHIMKWQSPWSVGYPGWHLECSAMAMKYLGETIDIHGGGMENKFPHHECEIAQSEAATGKPYVRYWMHNNMVTVNGTKMGKSLKNFVNLKELLQTRNPLALRFFILQSHYRSPLDYSEAALDAAAQGLEKLHETLRRFRHQAAGSGSLDVTPYAERFSE-------AMNDDFNTPIAIAVLFDLSKAINSALDSKGIVEADRAAIEAFLTIAATNTLGIASNNLADEQSNGNSMQRLDKVMQIMLELRHNARKQKDFATSDKIRDMLL 461
>gi|123443257|ref|YP_001007231.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|187470968|sp|A1JNP9|SYC_YERE8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|122090218|emb|CAL13084.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (461 aa)
Score = 619, Expect = 3.0e-62, Identities = 148/435 (34%), Positives = 236/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G +W+ + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + +   ++K  I  N  EL KL +    +LG++ + LF    DDE +  L+ + N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRALENNETCEQLTTRMLVEMHKDFDALNLKRPDLE-PRATHHIPEIIALTERLIARNHAYVAANGDVMFSVESDPDYGLLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPSWESPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRAAMDDDFNTPEAYSVLFDIAREVNRLKTEDITAANALAAELRKLAY--------VLGLLEQDPELFLQSGAQTDDDEVAKIEVLIKQRNDARSSKDWALADSARDQLNE 444
>gi|145298606|ref|YP_001141447.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|142851378|gb|ABO89699.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (458 aa)
Score = 619, Expect = 3.1e-62, Identities = 120/316 (37%), Positives = 183/316 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYY---ETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+H HIG+ R + FDV+ R   GY + ++ N+TD+DDKI+ +A E N+  +L+    Q FD L +     PR + HI +I  ++ ++  AY+ D GDV F    YGK+S + L++L G +   K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  + D  WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ +VR+F   Y + LN++ +NL ++ LE +
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPIHPGKVGMYVCGVTIYDHCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYCGYQLNYVRNVTDVDDKIIKRAAETNVTCDDLTERLIGDMHQDFDALGMVRPDVE----PRATQHISEIIELVESLIAQDHAYVADNGDVMFIVDSYADYGKLSGQDLEQLQAGARVGVVDAKRNPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHGGDYVNTWMHSGMVMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDAESVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLKQARAALERM 319
>gi|90580099|ref|ZP_01235907.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] >gi|90438984|gb|EAS64167.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] (460 aa)
Score = 619, Expect = 3.2e-62, Identities = 117/320 (36%), Positives = 191/320 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ + + +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R   GY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    + +  +++ PR + I +I  ++++  FAY+ +GDV F+ +K  YG++S + LD+L G + + ++ K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE + +L
 S:   2 LKIYNSLTRQKEAFTPIQPGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVSRYLRYSGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGESCDSLTERLIGEMHADFDALGMKRPDVE-PRATQFIAEIIALCERLIERGFAYVASNGDVMFEVSKYEDYGRLSKQDLDQLQAGARVDIDMAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSAILGDHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLNHYDPETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERLYTSL 323
>gi|145570618|gb|ABP79724.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pseudomonas stutzeri A1501] (436 aa)
Score = 619, Expect = 3.4e-62, Identities = 122/297 (41%), Positives = 184/297 (61%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE-----ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYN 319
      MYVCG TVY+ HIG+ R ++ FDV+ R   GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E   + + E +++ +E +    +N+  +++ PR +DHI +  IQ +++ FAY  +GDVY+  K  YGK+S +K+++L +G + E + K +P DF LWK  G +WD + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K A WMH G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+  + Y +P+N++ ++L +K+ LE  YN
 S:   1 MYVCGMTVYDFCHIGHARVMVAFDVVTRWLRHRGYDVTYVRNITDIDDKIIRRASENGEPFQALVERMIAAMHEDE-----TRLNVLRPDVE-PRATDHIAGMHTMIQTLIDKGFAYAPGNGDVYYRVGKFVGYGKLSRRKIEDLKIGARIEVDEAKEDPLDFVLWKGAKPGEPSWDSPWGPGRPGWHIECSVMSTCCLGETFDIHGGGPDLVFPHHENEIAQSEAATGKLYANAWMHAGAVRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLEKYHPEVVRYLLVSSHYRSPINYSEDSLREAKSALER-FYN 297
>gi|145639628|ref|ZP_01795231.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145642163|ref|ZP_01797732.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145271185|gb|EDK11099.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittII] >gi|145273154|gb|EDK13031.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae 22.4-21] (459 aa)
Score = 618, Expect = 3.9e-62, Identities = 150/433 (34%), Positives = 240/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K++ +D R L
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWASPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGADQSAVVFGGENFVETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQDPEKFLQAGSNDDEVAKIEALIKQRNEARAAKDWPAADAARNEL 440
>gi|170290560|ref|YP_001737376.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8] >gi|170174640|gb|ACB07693.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8] (472 aa)
Score = 618, Expect = 3.9e-62, Identities = 123/320 (38%), Positives = 192/320 (60%)
 Q:  19 KNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK-QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIA-VNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNL 338
      + + M+VCGPTVY++ H+G+ R + +D L R  +LGY++ ++ NITD+DDKIVN+A EE  +EL+ +E+ Y++ ++ +NI + N+ + R SD++K+I  ++ ++  AY+ + VYFD T  YGK+S ++ +EL V + E + K NP DFALW+ +   W+ + GRPGWH E + + K+ G Q DIHGG I+L FPHHE E Q +  K  + W+H G L + +KMSKSL NF+ ++ L EY+ NT+R F   Y +P++F E L +++ E II L  K  I E+  E+ 
 S:  26 RRVFMFVCGPTVYDYSHLGHARTYVFYDTLARFLRKLGYSLFYLQNITDVDDKIVNRAAEEGRDPVELAREFESYYYEDMRALNITSVNL-YARASDYLKEIFEQVETLIKLGKAYVTESGVYFDITTFPDYGKLSGQRPEELRV-HRIEPDPTKRNPGDFALWRNRPREEFGWESPWGYGRPGWHIEDTAISIKHFGKQYDIHGGAIELAFPHHEAEIAQAESFTGEKPFVKYWIHTGLLTVEGEKMSKSLGNFVTIREALREYDANTLRIFLLSRHYRSPIDFRWEYLEQARSSYERIINCLENLKELEIGEEGDEEREF 345
>gi|71906558|ref|YP_284145.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dechloromonas aromatica RCB] >gi|109894895|sp|Q47HK6|SYC_DECAR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|71846179|gb|AAZ45675.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dechloromonas aromatica RCB] (456 aa)
Score = 618, Expect = 3.9e-62, Identities = 120/320 (37%), Positives = 194/320 (60%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ + K +K+V  ++  ++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R   GY+VT++ NITDIDDKI+ +A E   +L++ +   +  + +  + + PR ++++ ++ + I K+ N AY  DGDV +  K  YGK+S K LD+L G++ E + K +P DF LWK  G  W  + GRPGWH ECS + +K LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  N +  WMH G + ++N+KMSKSL NF  + +L +++  VR+F + Y +PLN++ +L +++ L+++ + L
 S:   2 LKIYNSL-KREKQVFTPIEPNKVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMVYRWLKASGYDVTYVRNITDIDDKIIKRAIENGETIQQLTNRFIAFMHEDADALGVQRPDYE-PRATEYVPEMLDLIGKLEANGLAYQASDGDVNYAVRKFPGYGKLSGKSLDDLRAGERVEVDSAKQDPLDFVLWKHAKPGEPAWQSPWGDGRPGWHIECSAMSSKLLGQHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGANCCNFVNYWMHNGFVRVDNEKMSKSLGNFFTIRTVLEQFDAEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDARRSLDSLYFAL 323
>gi|78485268|ref|YP_391193.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] >gi|109894958|sp|Q31H54|SYC_THICR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|78363554|gb|ABB41519.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thiomicrospira crunogena XCL-2] (456 aa)
Score = 618, Expect = 4.2e-62, Identities = 148/436 (33%), Positives = 245/436 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVSLDKKN-IKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHF-NLSYLLTKI---LGIIHVNL------------FDDEAIE-LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEK 436
      +KIY+ ++ + + + N + +YVCG TVY++ H+G+ R ++ FD + R  LGY+VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+S +   + K +N+  +M+ P+ ++++ +IE I ++  FAY + GDVYF   + YG++S K ++EL G + E N K +P DF LWK +   W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG+DL FPHHENE Q+   +   WMH G + I+++KMSKSL NF  +++L +Y+  +R+F  + Y +P+N++ ENL +K + +  L + +  + + E LE +  + + ++FN P ++ + E K      E+NK   L+ LL K+  +G++         DE IE L+ + + ++ K+FS SD+ R L+ +
 S:   3 LKIYNTETRQKETFTPIQPNKVGLYVCGVTVYDYCHVGHARVMVVFDTVVRHLRSLGYDVTYVRNITDIDDKIIQRALENKESIQSLTSRFIDAMHEDEKALNVLRPDME-PKATEYMDEIETMISTLIEKDFAYPAENGDVYFHVKADDDYGRLSGKNIEELDSGSRVEINSVKKDPLDFVLWKASKENEPAWQSPWGDGRPGWHIECSAMSTKCLGNHFDIHGGGLDLSFPHHENEIAQSECATGEHYVNSWMHCGFVRIDDEKMSKSLGNFFTIREVLKQYHPEVIRYFLLASHYRSPVNYSEENLDVAKASVGRLYSALELVPAD---QAEPAESKLEAE--FMAAMNDDFNTPQAMAVLFELAK------------EVNKQKSPGLAALLKKLANQIGLLEQTAESFFKSQPSDSDLTDEMIEALIVERAEARKAKDFSRSDEIRDELLAQ 440
>gi|182678882|ref|YP_001833028.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] >gi|182634765|gb|ACB95539.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Beijerinckia indica subsp. indica ATCC 9039] (458 aa)
Score = 618, Expect = 4.3e-62, Identities = 122/299 (40%), Positives = 182/299 (60%)
 Q:  16 LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLEL--GYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKD-LARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLE 314
      +D N+++Y CGPTVY+ +HIGN R +I FD+L R+ +L  +V ++ NITD+DDKI +A E I  L+   + + K +N   ++ PR ++H+ ++  I+K+V N AY+ +G V FD   YGK+S + LD+++ G + E  K +P DF LWK    W+ + GRPGWH ECS + K+LG+ DIHGGGIDL FPHHENE Q +  D +A +WMH GHL + QKMSKSL NF+ +D+L ++  TVR+  +T Y P+++T +L S+ +L+
 S:  19 IDPANVRLYACGPTVYDFLHIGNGRMLIVFDLLFRVLRDLYGADHVRYVRNITDVDDKINARAAERGIDIRVLTDEMTAIFHEDAKALNCLPPTVE-PRATEHMAEMIAIIEKLVANGHAYIAEGHVLFDVPSMPDYGKLSKRPLDDMIAGARVEVAPYKRSPTDFVLWKPAKPEEPGWESPWGRGRPGWHLECSAMSWKHLGEVFDIHGGGIDLVFPHHENEVAQTCSAFGHDVMANVWMHNGHLQVEGQKMSKSLGNFLTIRDVLKDWPGETVRFTMLKTHYRQPIDWTLSSLRESQRELD 320
>gi|153000119|ref|YP_001365800.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS185] >gi|187631634|sp|A6WLP8|SYC_SHEB8 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|151364737|gb|ABS07737.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS185] (459 aa)
Score = 617, Expect = 4.5e-62, Identities = 148/435 (34%), Positives = 235/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LF-----DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +    +N+  + + PR + HI +I + ++ ++  AY+ DGDV F    YG++S + LD+L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE +   I  L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + L  L  L +LG++    F   DDE E  L+ + N+ + EK+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDVDDKIIKRANENNESCEALTERLIGEMHQDFDALNMLRPDFE-PRATLHIAEIIDMVELLLARGHAYVASDGDVLFSVASYPDYGRLSGQNLDQLQAGARVEVDETKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERLY--TAIKDVDLTVAAAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKLTDMAQASALAVTLKQ-LADVLGLLSQEPEAFFQGGGSDDEVAEIEALIVERNRARTEKDWAAADVARNRLNE 442
>gi|84391753|ref|ZP_00991655.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84376466|gb|EAP93345.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio splendidus 12B01] (461 aa)
Score = 617, Expect = 4.6e-62, Identities = 120/320 (37%), Positives = 190/320 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL 320
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++ F+ NITDIDDKI+ +A E    L+   +    +N+  +++ PR ++ I +I  ++K++  FAY+ +GDV F+ K ++YGK+S + LD+L G + + + K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +    WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE + +L
 S:   2 LKIYNTLTRQKEEFKPITAGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVVTRYLRYLGYDLNFVRNITDIDDKIIKRANENGESCDSLTERLIGEMHADFDALNMKRPDVE-PRATEFITEIVELVEKLIERGFAYVASNGDVMFEVKKFDEYGKLSKQDLDQLQAGARVDVDSAKRSPLDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHGTQYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLQHYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLNQARASLERLYTSL 323
>gi|160874741|ref|YP_001554057.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS195] >gi|187631635|sp|A9KWH4|SYC_SHEB9 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|160860263|gb|ABX48797.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS195] (459 aa)
Score = 617, Expect = 4.7e-62, Identities = 148/435 (34%), Positives = 235/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LF-----DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +    +N+  + + PR + HI +I + ++ ++  AY+ DGDV F    YG++S + LD+L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE +   I  L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + L  L  L +LG++    F   DDE E  L+ + N+ + EK+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDVDDKIIKRANENNESCEALTERLIGEMHQDFDALNMLRPDFE-PRATLHIAEIIDMVELLLARGHAYVASDGDVLFSVASYPDYGRLSGQNLDQLQAGARVEVDETKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERLY--TAIKDVDLTVAAAPAE---EFIAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKLTDMAQASALAVTLKQ-LADVLGLLSQEPEAFFQGGGSDDEVAEIEALIVERNRARTEKDWAAADVARNRLNE 442
>gi|157374677|ref|YP_001473277.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|187631638|sp|A8FTH6|SYC_SHESH Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|157317051|gb|ABV36149.1| Cysteine--tRNA ligase [Shewanella sediminis HAW-EB3] (459 aa)
Score = 617, Expect = 4.8e-62, Identities = 147/430 (34%), Positives = 240/430 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +K+Y+ +++ +E  L  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY+V F+ NITD+DDKI+ +A E    L+   +    +N+  + + PR + HI +I + ++K++ + AY+ +GDV F +  +YG++S + LD+L G + E  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +N   WMH G + ++ +KMSKSL+NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +K+ LE + +L   L +E  +  E+   + + ++FN P  S + E ++ + L  N + + L  L  L +LGI+  V+ F    DE E  L+ + N+ + EK++ +D R
 S:   2 LKLYNSLTRQKEEFKPLQPGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYSGYDVNFLRNITDVDDKIIKRANENKESCESLTERLIGEMHRDFDALNMKRPDFE-PRATLHIPEIIDMVEKLIEKEHAYVSGNGDVLFSVSSFPEYGRLSGQNLDQLQAGARVEVEDTKRDPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGQHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHNTPYVNYWMHTGMVMVDKEKMSKSLNNFFTIRDVLEHYDAATVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQAKSALERLYTSLKGLD--LSVEAASAD---EYVAKFKVAMDDDFNTPEAYSVLFEMVREINRLKEADN-AKASSLGVKLKE-LADVLGILDQDVDTFFKGEGSTDEVAEIEALIAERNRARAEKDWPAADVAR 437
>gi|170017958|ref|YP_001728877.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804815|gb|ACA83433.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] (469 aa)
Score = 617, Expect = 4.9e-62, Identities = 144/439 (32%), Positives = 250/439 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDEL---LVGDKSEDNL-KKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTV-RWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFN----LSYLLTKILGIIHVNLFDD------EAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      + +Y+ +S+ +KE  ++  + MYVCGPTVYN++HIGN R I FDV+ R   GY V ++ N TD+DDKI+ +A+EE + E+ ++ Y  + +  +NI + + R + I DI +++ +++ +AY  GDVYF  K  YG ++++ L E+   G  + L +K +P DFA+WK  ++ ++W  + GRPGWH ECS + KYL D IDIHGGGIDL FPHH NE Q+ A  +   W+H G +N+N++KMSKSL NF  D+L+ Y+  V R+  T Y P+N+ + L ++ +LE I     +  + ++ ++++ + I   + ++FN N ++ I E + ++   N+  +++ +  L++ + ++ + VN  +   EA LL+K + + ++F+ SD+ R L + ++
 S:   2 IHVYNTLSR-EKEAFHAITPGKVNMYVCGPTVYNYIHIGNARSAIAFDVIRRYLEYSGYVVNYVSNFTDVDDKIIQRAREEGVDEMTIADKYAQAFDEDTIPLNIKPATTR-SRATAVIPDIIAFVEDLIHKGYAYESAGDVYFRAKKFKGYGILAHQDLAEMEANAAGRLDDQELTRKEDPIDFAVWKASHSSDEISWVSPWGKGRPGWHIECSVMAQKYLADTIDIHGGGIDLAFPHHTNEIAQSEARTGQTFVNYWLHNGFVNVNDEKMSKSLGNFTTVHDMLAHYDDPMVIRYLLATTQYRRPINYAPDTLEQARAELERIRTAYRNVFFRISTAKTGHDDSVDYAIAEHISHFREAMDDDFNTQNAIASIFELVTIAN------NYASRDEIKLDTATRLTHAIADLMNVFGVNGLSEHLTLSAEAQALLDKRVQARAVRDFNLSDQLRDQLSDMGII 456
>gi|126465424|ref|YP_001040533.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylothermus marinus F1] >gi|166225308|sp|A3DLW5|SYC_STAMF Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|126014247|gb|ABN69625.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Staphylothermus marinus F1] (477 aa)
Score = 617, Expect = 5.1e-62, Identities = 142/363 (39%), Positives = 213/363 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQN-IAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS--------HLIIEQ--KYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE 363
      +KIY+ +++ +E  +  +KMYVCGPTVY++ HIG+ R + +D L R   GY+V + NITDIDDKI+N+A +E   E++ Y  Y + L +N+    PRV++HIK+I +IQ +++ +AY+  G VYF+ K +YG++S +  EL  +K E  +K P DFALWK  G +WD + GRPGWH ECS + ++YLG Q DIHGGG DL FPHHENE Q+ A  K  + W+H G + + ++KMSKSL N I ++  E+  T+R ++ + Y PL FT E++ ++  E ++  N K     H + ++ K EK LE    L+N+FN P ++ I E
 S:   4 IKIYNTLTRKIEEFKPVSPGFVKMYVCGPTVYDYNHIGHGRVYVVYDALKRYLALRGYHVLHVMNITDIDDKIINRAHQEKRDWREIAETYTRDYLESLGKLNVKVD--LHPRVTEHIKEIIEFIQILIDKGYAYVAPSGSVYFEVDKYPEYGELSGRTNKELWSQEK-EFISEKKKPYDFALWKAWKPGEPHWDAPWGKGRPGWHIECSVMSSRYLGRQFDIHGGGTDLIFPHHENERAQSEAAFGVKPWVKYWVHTGMVMMGSEKMSKSLGNIIPLREAFKEWGPETLRLWYLTSHYRRPLVFTEESIRQAQKYYERLVSVTNTIKKLSREAVSLHRMNDEDLKILEKLLEIRSRFHEALSNDFNTPQALAVISE 377
>gi|148827229|ref|YP_001291982.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|187629826|sp|A5UFP3|SYC_HAEIG Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|148718471|gb|ABQ99598.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittGG] (459 aa)
Score = 617, Expect = 5.6e-62, Identities = 150/433 (34%), Positives = 240/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K++ +D R L
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWSSPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGADQSAVVFGGENFVETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQDPEKFLQAGSDDDEVAKIEVLIKQRNEARAAKDWPVADAARNEL 440
>gi|117921105|ref|YP_870297.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. ANA-3] >gi|166225306|sp|A0KYM2|SYC_SHESA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|117613437|gb|ABK48891.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. ANA-3] (461 aa)
Score = 617, Expect = 5.6e-62, Identities = 150/435 (34%), Positives = 237/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN----------IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG TVY+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITDIDDKI+ +A E      IGE+    + FD L I     PR + HI +I + +++++  AY+ DGDV F   +YG++S + L++L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + +N++ ENL ++ LE +  +   L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + +  +  L +LG++H  + F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R L E
 S:   4 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDIDDKIIKRANENQEDCNTLTDRLIGEMH-------KDFDALNMIRPDFE----PRATLHIAEIIDMVERLLARGHAYVAADGDVLFSVASFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVDDNKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLLSGHYRSQINYSEENLKQARAALERLYTAIK--DVDLTVTAAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKTTDMAQASAMAVAMKQ-LADVLGLLHQAPDAFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARAEKDWPAADVARNRLNE 444
>gi|114048058|ref|YP_738608.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-7] >gi|123030490|sp|Q0HTK4|SYC_SHESR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|113889500|gb|ABI43551.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-7] (461 aa)
Score = 616, Expect = 5.9e-62, Identities = 150/435 (34%), Positives = 237/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN----------IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG TVY+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITDIDDKI+ +A E      IGE+    + FD L I     PR + HI +I + +++++  AY+ DGDV F   +YG++S + L++L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + +N++ ENL ++ LE +  +   L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + +  +  L +LG++H  + F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R L E
 S:   4 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDIDDKIIKRANENQEDCNTLTDRLIGEMH-------KDFDALNMIRPDFE----PRATLHIAEIIDMVERLLARGHAYVAADGDVLFSVASFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVDDNKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDPETVRYFLLSGHYRSQINYSEENLKQARAALERLYTAIK--DVDLTVAPAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKTTDMAQASAMAVAMKQ-LADVLGLLHQAPDAFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARAEKDWPAADVARNRLNE 444
>gi|16272052|ref|NP_438251.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1174501|sp|P43816|SYC_HAEIN Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|1573026|gb|AAC21753.1| cysteinyl-tRNA synthetase (cysS) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (459 aa)
Score = 616, Expect = 6.8e-62, Identities = 150/433 (34%), Positives = 240/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K++S +D R L
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWASPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEYFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGTDQSAVAFGGENFVATFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQEPEKFLQAGSNDDEVAKIEALIKQRNEARTAKDWSAADSARNEL 440
>gi|189461692|ref|ZP_03010477.1| hypothetical protein BACCOP_02356 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189431579|gb|EDV00564.1| hypothetical protein BACCOP_02356 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (492 aa)
Score = 616, Expect = 7.2e-62, Identities = 150/420 (35%), Positives = 233/420 (55%)
 Q:  14 VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDI----------DDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQ---YGKISNKKLDELLVGDKSEDNLK-KNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILA--------KDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNK------NFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI-----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      V L  ++ MYVCGPTVY  H+G+ RP ITFD+L R  LGY V ++ NITD+     +DKI KA+ E + +E+ YY +Y  ++ +N+  +++ P S HI +  ++ I+ N +AY  G VYFD K N+  YGK+S + LD+++  + D + K+NP DFALWK Q  + W  +S G PGWH EC+ + KYLG+ DIHGGG+DL FPHHE E Q++A  D+ R WMH  + IN QKM KSL NFI     K L  Y+ T+R+F Q Y + ++F+ E L ++ LE ++ +  +   +   +   +   + ++ N P ++S + + I+ + ++ K   + EEL +   + + +   N  +EA    LL + + K K+++ SDK R L
 S:  19 VPLHAPHVGMYVCGPTVYGDAHLGHARPAITFDILFRYLTHLGYKVRYVRNITDVGHLEHDADDGEDKIAKKARLEQLEPMEVVQYYLNRYHKAMEALNVLPPSIE-PHASGHIIEQIQLVEGILKNGYAYESQGSVYFDVAKYNKDHHYGKLSGRNLDDVINTTRELDGQQEKHNPADFALWKCAQPEHIMRWPSPWSNGFPGWHCECTAMGRKYLGENFDIHGGGMDLIFPHHECEIAQSVASQGHDMVRYWMHNNMITINGQKMGKSLGNFITLDEFFTGSNKLLTQAYSAMTIRFFILQAHYRSTVDFSNEALQAAEKGLERMMEGVKNLERITPSKTTSGIEPAGLREKCYEAMNDDLNTPIVISHLFDAIRMINTVIDKKATISADDLEELKSVFHTFVFDILGLKAEAENNAAREEAFGKVVDMLLEQRMQAKANKDWATSDKIRDTL 472
>gi|59802301|ref|YP_209013.1| hypothetical protein NGO1993 [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|81311142|sp|Q5F5D6|SYC_NEIG1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|59719196|gb|AAW90601.1| putative cysteinyl-tRNA synthetase [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (473 aa)
Score = 615, Expect = 7.7e-62, Identities = 147/437 (33%), Positives = 251/437 (57%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLA----------------RIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL------LTKILGIIHVN-------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      IY+ +++ + + +D +N++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  E GY +T++ NITDIDDKI+ +A E E IGEL + + + + D  + +  +++ P+ +++I +  I+ ++ N AY  +GDVY+  +  YG++S K LD+L G++ E + K +P DF LWK  G  W+ + GRPGWH ECS +   GD DIHGGG DL+FPHHENE Q++ +           + W+H G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+F + Y +PLN++ +L ++K L +  L       N  EFD  L E N +   + ++   ++ + +  E+NK  N ++L   L I+G++ N       L ++E +L+ + + + +KN++ESD+ R LL E K++
 S:   4 IYNTLTRQKEPFAPIDPENVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMIARWLRECGYPLTYVRNITDIDDKIIARAAENGETIGELN-ARFIQAMHEDA-DALGVLRPDIE-PKATENIPQMIAMIETLIQNGKAYPAANGDVYYAVREFAAYGQLSGKSLDDLRAGERVEVDGFKRDPLDFVLWKAAKAGEPAWESPWGNGRPGWHIECSAMSENLFGDTFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSVGASGHTCGHDHAQTHHGQSIASHVKYWLHNGFIRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLKQYDPEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDAKGALTRLYTTLK------------NTPAAEFD---LSENANGYTRRFYAAMNDDFGTVEAVAVLFELAGEVNKT--NDAHLAGCLKALGGIIGLLQRNPIEFLQGGAVSDGLSNEEIEDLIARRKQARADKNWAESDRIRDLLNEHKII 460
>gi|161506926|ref|YP_001576880.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|172048174|sp|A8YTD3|SYC_LACH4 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|160347915|gb|ABX26589.1| Cysteinyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (476 aa)
Score = 615, Expect = 8.0e-62, Identities = 154/435 (35%), Positives = 250/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS----EDNLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNI--NNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSK---NQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSN---LIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNL------SYLLTKILGIIHVNL------FDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +K+Y+ +++ +E  L  I MYVCGPTVYN++HIGN R I FD + R   GY V ++ N TD+DDK++N+A E   +L+ +  + +  +NI + + PR + IK+I +IQ +++ +AY  GDVY+  K  YG++S++ ++ L G    E+ +K +P DFALWK +  + WD + GRPGWH ECS + KYLGD IDIHGGG DL+FPHHENE Q+ A  K   W+H G + + + +KMSKSL NF+  D+L E +  +R+F   Y  +N++ ENL +  ++ +N + N+N     + +E   K+N  + + ++FN+ N ++ I + +  I+ N N E+ +K  L   ++LL + GI  L    +DE +L+ K ++ +++K+++ SD+ R L E
 S:   4 VKVYNTLTRKKEEFKPLVPGQISMYVCGPTVYNYIHIGNARSSIAFDTIRRYLEYKGYKVKYVSNFTDVDDKMINEAHAEETTVPKLAEKFINAFLEDTTALNIEPATLH-PRATHEIKEIIAFIQTLIDKGYAYESHGDVYYRAKKFKHYGELSDQNIERLEEGASEHINDEEQNRKEDPIDFALWKAQKEPDEIAWDSPWGKGRPGWHIECSVMSTKYLGDTIDIHGGGQDLEFPHHENEIAQSEAKTGKKFVNYWLHNGFVTVGKDQEKMSKSLHNFVTVHDILKEVDPQVLRFFMASVQYRRQINYSAENLQQAATILDRFKNTLVNINYRLEDDTPSKDSDELAKAIAKTNEKFEVAMDDDFNVQNALTAIYDLL---PIVNANANAEKADKKSLKLFKDKLSAWLL--VFGIDTEKLCSQSAGSNDEIDQLVKKRDEARKKKDWATSDQIRDQLKE 459
>gi|57233567|ref|YP_180814.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|109894896|sp|Q3ZAD5|SYC_DEHE1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|57224015|gb|AAW39072.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides ethenogenes 195] (458 aa)
Score = 615, Expect = 9.0e-62, Identities = 124/306 (40%), Positives = 178/306 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVS-KTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNN-KDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENL 306
      MKIY+ +S K ++ V L+  +KMYVCG T + HIG+  I FDV+ R   GY V +I N TDIDDKI+ KA + I  L+   + D + +NI ++ +PR + + I  + ++  +AY  G VY  K  YGK+S++ L++++ G + E  +K P DFALWK T G +W+ + GRPGWH ECS + +YLG+QIDIHGGG DL FPHHENE Q+  + K  + W+H G L + +KMSKSL N + K+ LS Y+ + +R F  +SY NPL ++ E L
 S:   1 MKIYNTLSGKLEEFVPLEDGKVKMYVCGITPQSEPHIGHAMSYINFDVIRRYLSYKGYRVKYIQNFTDIDDKIIAKANAQGIEPSTLAERNIGVFLDAMAALNITPADY-YPRATQEVPKIIEMVSGLIEKGYAYEAGGSVYLRVQKVEGYGKLSHRTLEQMMAGARIEPGEEKEYPMDFALWKATKPGEPSWESPWGLGRPGWHIECSAMSLRYLGEQIDIHGGGQDLIFPHHENEIAQSECFSGVKPFVKYWLHNGLLKLGEEKMSKSLGNLVTIKEALSRYSADALRIFVLSSSYRNPLTYSEEAL 308
>gi|71280239|ref|YP_270455.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|109894893|sp|Q47XL5|SYC_COLP3 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|71145979|gb|AAZ26452.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Colwellia psychrerythraea 34H] (469 aa)
Score = 615, Expect = 9.1e-62, Identities = 134/363 (36%), Positives = 210/363 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV--------DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI---IYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE 363
      ++IY+ +S+ + + ++  + +YVCG TVY+ HIG+ R I+FD + R   GY+V ++ NITD++DKI+N+A E N   L+      ++N+  +++ PRV+ H+ +I  I+ +V + AY+     GDV FD + N YGK+S + L++L G + E + KNNP DF LWK  G +W  + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  N   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L++Y+ TVR+F   Y + LN++T+NL ++ +E I  + ++NI  ++I    K+ F K   + ++FN P ++ + E
 S:   2 LQIYNTLSRQKETFTPINAGKVGLYVCGCTVYDLCHIGHGRTYISFDNIARYLRFSGYDVNYVRNITDVEDKIINRANENNETTEALTERTIAAMHQDFDSLNMARPDLE-PRVTTHMNEIIAMIETLVTKEHAYVAGANAASTGQGDVLFDVSSYNDYGKLSGQNLEQLQSGSRVEVDQNKNNPLDFVLWKSAKPGEPSWSSPWGEGRPGWHIECSAMNAKELGHHFDIHGGGSDLTFPHHENEIAQSCCALNTPYVNYWMHTGMVQVDQEKMSKSLGNFFTIRDVLAQYDAETVRFFLTTGHYRSQLNYSTDNLTQARASVERIYTSLRDVNIESDYVI------NKDSSFVKQFCQAMDDDFNTPQALAVLFE 370
>gi|153871051|ref|ZP_02000318.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Beggiatoa sp. PS] >gi|152072482|gb|EDN69681.1| Cysteinyl-tRNA synthetase, class Ia [Beggiatoa sp. PS] (463 aa)
Score = 615, Expect = 9.2e-62, Identities = 129/375 (34%), Positives = 208/375 (55%)
 Q:   6 FVSKTDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKS--HLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEEL 380
       + D  ++  +++YVCG TVY++ H+G+ R +I FDV+ R  LGY VT++ NITDIDDKI+ +A E   +L+ +  ++  +N+  +++ PR + I +I  IQ +++ +AYL D GDV +  +  YG++S K LD+L G++ E N K +P DF LWK  G +W+ + GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG+DL+FPHHENE Q+   +  +WMH G + IN++KMSKSL+NF  +++L Y  VR+F  + Y + LN++ + L +K + +  +  +   + YN++    L + ++FN P ++ +  K +IL R K E +
 S:   8 LTKQKDPFTPIEPGKVRLYVCGMTVYDYCHVGHARVMIVFDVVVRYLRSLGYEVTYVRNITDIDDKIIQRANENGEDINQLTDRFIQAMYEDTDALNVIRPDIE-PRATQSIPEIVAMIQSLLDKNYAYLTDNGDVCYAIQRFENYGQLSGKHLDDLRAGERVEVNESKQHPLDFVLWKTAKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSAMSTHCLGNHFDIHGGGMDLQFPHHENEIAQSEGATGETFVNVWMHNGFVRINDEKMSKSLNNFFTVREVLERYQPEVVRYFILTSHYRSELNYSEQELEAAKQSITRLYIAIRDLPNTDEPCPDDSYNQR-------FLTAMNDDFNTPEALAALFSLSKEINILRRKKVSEAI 378
>gi|83719803|ref|YP_442471.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia thailandensis E264] >gi|167581386|ref|ZP_02374260.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia thailandensis TXDOH] >gi|167621097|ref|ZP_02389728.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia thailandensis Bt4] >gi|109894888|sp|Q2SX78|SYC_BURTA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|83653628|gb|ABC37691.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Burkholderia thailandensis E264] (465 aa)
Score = 615, Expect = 9.2e-62, Identities = 117/316 (37%), Positives = 187/316 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENI 316
      ++IY+ +++ ++ V   ++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD++ R   GY VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+ +     + +  +++ PR +D I +  I+K+ N +AY  DGDV +  K  YGK+S K L++L G++   K++P DF LWK+    G +W+ K+ GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   +   WMH G + ++++KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+F +T Y +PLN++ +L +++ L +
 S:   4 LRIYNTLARDKQDFVPRQPGEVRMYVCGITVYDYCHIGHARMVVVFDIVQRWLRAAGYRVTYVRNITDIDDKIIRRALENGETIQSLTRRFIDAMNADFDALGVERPDIE-PRATDFIPQMLGMIEKLEANGYAYQAKDGDVNYSVRKFANYGKLSGKSLEDLRAGERVAAKDAKDDPLDFVLWKRAKPEEPAGASWESKYGAGRPGWHIECSAMGCTLLGEHFDIHGGGQDLQFPHHENEIAQSEGATGQTFVNYWMHNGFVQVDSEKMSKSLGNFFTIREVLEKYDAEVVRFFIVRTHYRSPLNYSDVHLDDARASLTRL 324
>gi|145633713|ref|ZP_01789439.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae 3655] >gi|144985473|gb|EDJ92294.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae 3655] (459 aa)
Score = 615, Expect = 9.6e-62, Identities = 142/399 (35%), Positives = 224/399 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH 399
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +  L+W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG++ 
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENELSWASPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGTDQSAVAFGGENFVETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDTEKANGLAARLRE-LGAILGLLQ 395
>gi|16082163|ref|NP_394604.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoplasma acidophilum DSM 1728] >gi|21264025|sp|Q9HJ27|SYC_THEAC Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|10640458|emb|CAC12272.1| probable cysteinyl-tRNA synthetase [Thermoplasma acidophilum] (452 aa)
Score = 615, Expect = 9.9e-62, Identities = 151/435 (34%), Positives = 248/435 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSK-TDKEVSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLN-WDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVN-NKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNK----LHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAI--ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      M+ Y+ +++ D+  ++  I M+VCGPTV +H HIG+ R I FD + +L  LGY+V ++ NITDIDDKI+NKA+E NI  +++ Y ++ + + + + + N F + + +I +I + I +++  +AY   VYF+ +K  YG++SN+ LD+++ G +  N K NP+DF LWK+  G  WD + GRPGWH E + +  Y G + DIHGGG DL FPHHE E Q A++ K L+ W+H G +N+NN+KMSKSL NF+ +++L EY  +R+   +Y  L+F+  L S+ Q+E  Y + F+  +    +L D S +I   E TN+F+ ++   + I ++ L NKN E +++    ++  +  GI+     I +LL+  L+ E+ F E+D+ R LL++
 S:   1 MRFYNTLTRDVDEFKEMNSGRINMFVCGPTVQDHFHIGHARTYIFFDAVAKLLRNLGYSVFYLQNITDIDDKIINKAREMNIQPQDVADMYLREFLEDMSALKVTSVNY-FAKSTLYINEIISQISRLIEKGYAYETSDGVYFEVSKFADYGQLSNQSLDQIIHGYRVAVNENKRNPEDFVLWKKRKPGEPYWDSPWGPGRPGWHIEDTAITETYFGPEYDIHGGGSDLIFPHHEAEIAQMRAISGRKYLSHYWIHTGMINVNNEKMSKSLKNFVTIREVLKEYRPEDLRYALLNANYRTQLDFSKGLLEESRKQVE---YLNSTFRK---LVNASGNSDLSADPSAVIKRMVDEATNDFDFRSV---FRDLIDFAGDL--NKNIESISRPAAQKAIDVFRWVDSFAGILLPETARLSGIIDDLLDLRKNLRTERKFQEADRIRDLLLK 437
>gi|154175222|ref|YP_001408206.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] >gi|166200139|sp|A7GYB4|SYC_CAMC5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|112802485|gb|EAT99829.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] (460 aa)
Score = 614, Expect = 1.0e-61, Identities = 157/433 (36%), Positives = 248/433 (57%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGLNW-DLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGD----QIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSS--ILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      M+I+D V K    +   +Y+CGPTVY+ H+G+ + ++FD+L R+ LELGY V F+ N TDIDDKI+ K +   E++ Y  Y  + +N+  ++K P+ + ++ I NYIQK+V+  AY +  +YFDT K +Y +S K + L+ + + N +K + +DF LWK    W + F GRPGWH+EC +I +YL +  +IDIH GGIDL FPHHENE Q   +K LA+ WMH G + +NN+KMSKSL N  KD L    +R++  + Y  N++ E+L +K +L+ IY L  K L +   E N F S L L+++ N  ++ ++E +K ++ + L KN   ++ NL + +T++ G+ ++ F    DDE +  LL++ + K+E+NFS++D+ RK L
 S:   1 MQIFDSVKKQKVAFEPIKSGKASIYLCGPTVYDDAHLGHAKSAVSFDLLRRVLLELGYEVKFVRNYTDIDDKILKKMSDTGKSLEEITQRYIASYEADMSALNVMQPDIK-PKATQCLEAIINYIQKLVDKGVAYELKDGIYFDTGKDARYFSLSGKDNNTDLIA-RVQSNDEKRDEKDFVLWK---FDDKWYESPFGRGRPGWHSECVAMIKQYLSNDGEYEIDIHAGGIDLLFPHHENEAAQCRCAEHKKLAKYWMHNGFIKVNNEKMSKSLGNSFFVKDALKSVPGEALRFYLIASHYRAHFNYSQEDLFAAKKRLDK-IYRLK--KRVLGVSAGTCEPN--FKASVLEALSDDLNTSKALASVDEFVKSANDGLDLDPKNKALKAQIAANLEF-ITRVFGVGAMDGFEYFQFGVSDDEKAKIKALLDERTQAKKERNFSKADEIRKKL 441
>gi|194099737|ref|YP_002002872.1| CysS [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] >gi|193935027|gb|ACF30851.1| CysS [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] (475 aa)
Score = 614, Expect = 1.1e-61, Identities = 147/437 (33%), Positives = 251/437 (57%)
 Q:   3 IYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKE--ENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLA----------------RIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL------LTKILGIIHVN-------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      IY+ +++ + + +D +N++MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FD++ R  E GY +T++ NITDIDDKI+ +A E E IGEL + + + + D  + +  +++ P+ +++I +  I+ ++ N AY  +GDVY+  +  YG++S K LD+L G++ E + K +P DF LWK  G  W+ + GRPGWH ECS +   GD DIHGGG DL+FPHHENE Q++ +           + W+H G + ++ +KMSKSL NF  +++L +Y+  VR+F + Y +PLN++ +L ++K L +  L       N  EFD  L E N +   + ++   ++ + +  E+NK  N ++L   L I+G++ N       L ++E +L+ + + + +KN++ESD+ R LL E K++
 S:   6 IYNTLTRQKEPFAPIDPENVRMYVCGMTVYDYCHLGHARVMVVFDMIARWLRECGYPLTYVRNITDIDDKIIARAAENGETIGELN-ARFIQAMHEDA-DALGVLRPDIE-PKATENIPQMIAMIETLIQNGKAYPAANGDVYYAVREFAAYGQLSGKSLDDLRAGERVEVDGFKRDPLDFVLWKAAKAGEPAWESPWGNGRPGWHIECSAMSENLFGDTFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSVGASGHTCGHDHAQTHHGQSIASHVKYWLHNGFIRVDGEKMSKSLGNFFTIREVLKQYDPEVVRFFILRAHYRSPLNYSDAHLDDAKGALTRLYTTLK------------NTPAAEFD---LSENANGYTRRFYAAMNDDFGTVEAVAVLFELAGEVNKT--NDAHLAGCLKALGGIIGLLQRNPIEFLQGGAVSDGLSNEEIEDLIARRKQARADKNWAESDRIRDLLNEHKII 462
>gi|37527666|ref|NP_931010.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|61216271|sp|Q7N0S5|SYC_PHOLL Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|36787101|emb|CAE16176.1| cysteinyl-tRNA synthetase (cysteine--tRNA ligase) (CysRS) [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (461 aa)
Score = 614, Expect = 1.1e-61, Identities = 147/435 (33%), Positives = 234/435 (53%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTN-NFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNL-FDDEAI----ELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E +  +L+   + +   +NI  +++ PR + HI++I  + ++  AY+ D GDV F    YG +S + L +L G + E  K NP DF LWK + G +W+ + GRPGWH ECS + +K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN+T +NL ++ LE   L     +    E ++ I+ N +FN P  S + +   ++K  +  N  EL KL  L L +  +H + DDE I   L+ + N ++ K++ +D R L E
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHPGKVGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVSFDVVARYLRYLGYDLTYVRNVTDVDDKIIKRAAENSESCDDLTGRMLAEMYKDFDALNILRPDLE-PRATRHIQEIIALTESLIKRGHAYVADNGDVMFSVESDQDYGLLSRQDLSQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSAMNSKQLGNHFDIHGGGADLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMVDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLLSGHYRSQLNYTEDNLKQARTALERFYTALR------GTDASVPPAGGEIFEARFIDAMNDDFNTPEAYSVLFDMVREINRLKSEDMDAANGLAAELRKLAGILGLLQQQPEQFLHRGIQADDEEIAKIEALIKQRNDARKNKDWPLADSARNQLNE 444
>gi|50122074|ref|YP_051241.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|61216191|sp|Q6D2E4|SYC_ERWCT Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|49612600|emb|CAG76050.1| cysteinyl-RNA synthetase [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (461 aa)
Score = 614, Expect = 1.1e-61, Identities = 146/435 (33%), Positives = 239/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIH----------VNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++ ++ NITDIDDKI+ +A E   +L++  +    +NI  + + PR + HI DI  ++ ++ + AY+ +GDV F  ++ YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL ++ LE +  L  +  +E  +  EF+   + ++FN P  S + + + + L+ ++ + N+L  L  L+ +LG++       + DDE E  L+ +  + K+++ +D+ R L E
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHADQVGMYVCGITVYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLKYVRNITDIDDKIIKRAIENGETSDQLTTRMIAEMHADFDALNILRPDAE-PRATHHIADIIEMVETLITRRHAYVASNGDVMFSVDTASGYGVLSRQDLDQLRAGARVEITEVKRNPMDFVLWKMSKPGEPHWSSPWGEGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHDGPYVNYWMHSGMVMVDREKMSKSLNNFFTVRDVLAYYDPETVRYFLMSGHYRSQLNYSEDNLKQARAALERLYIALR--GTDPSVEAHGGD---EFEARFHDAMDDDFNTPEAYSVLFDMAREVN-RLKAEDVQAANQLASTLRK-LSGVLGLLEQDPEQFLQNGAQVNDDEVKEIEALIQQRKDARATKDWALADQARDRLNE 444
>gi|59712207|ref|YP_204983.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri ES114] >gi|71657967|sp|Q5E4F1|SYC_VIBF1 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|59480308|gb|AAW86095.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri ES114] (461 aa)
Score = 614, Expect = 1.2e-61, Identities = 138/398 (34%), Positives = 225/398 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKS--EDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII 398
      +KIY+ +++ +E  + + + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FDV++R  LGY++TF+ NITDIDDKI+ +A E    L+       +N+  +++ PR +++IK+I  +++++  FAY+ +GDV F+ K ++YG +S + L++L G +  E+  K + DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + + LGD DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ Y++ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE + +L   L +   E  EF    + ++FN P  S + E + + L+ +N + +KL  L  L +LG++
 S:   2 LKIYNSLTRQKEEFKPITEGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDVISRYLRFLGYDLTFVRNITDIDDKIIKRAAENGETCDALTERLIADMHADFDALNMKRPDVE-PRATEYIKEIIALVERLIERGFAYVASNGDVMFEVKKYDEYGCLSRQDLEQLQAGSRVTLEEASVKRSGMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSSILGDHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNTWMHSGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLAHYDSETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLNQARASLERLYTSLRGLD--LSVTPAGGE---EFVGRFSTAMNDDFNTPEAYSVLFEMAREVN-RLKTENIDTASKLG-ALMRELADVLGLL 396
>gi|77958384|ref|ZP_00822418.1| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (480 aa)
Score = 614, Expect = 1.2e-61, Identities = 136/390 (34%), Positives = 213/390 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYL 390
      +KI++ +S+ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E +  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  +++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G +W+ + GRPGWH ECS + +K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + +   ++K  I  N  EL KL  L L
 S:  21 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKIGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRAIENSETCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLERPDLE-PRATHHIPEIIELVERLIARDHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGLLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPSWESPWGAGRPGWHIECSAMNSKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDAN-----AAPAGGAEFEARFRAAMDDDFNTPEAYSVLFDIAREVNRLKTEDIAAANGLAAELRKLAHVLGLL 413
>gi|149376716|ref|ZP_01894474.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinobacter algicola DG893] >gi|149358955|gb|EDM47421.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Marinobacter algicola DG893] (436 aa)
Score = 614, Expect = 1.2e-61, Identities = 139/417 (33%), Positives = 228/417 (54%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTI--NIHTSNMKF--------PRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG-LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL-NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN------------LFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      MYVCG TVY++ H+G+ R ++ FDV+ R   GY+V ++ NITDIDDKI+ +A E  GE+     Y D+ + +  +H  K     P +D+I DI  I K+V+  AY D GDVYF   + YGK+S KKL++L+ G + +  K +P DF LWK  G ++W  + GRPGWH ECS + N+ LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  N    WMH G + +N +KMSKSL NF  +++ +Y  VR+F  + Y + ++++ +NL +  L + + L + + + E +++++ E    + ++FN   + +    ++ R  E+ N+  +  L +LG++ +      L D+  ++   +++K+F+E+D+ R L +K ++
 S:   1 MYVCGMTVYDYCHLGHARVLVAFDVITRYLRHSGYDVHYVRNITDIDDKILRRADEN--GEV---------YSDLTQRMIKAMHEDEAKLGVLSPTEEPCATDYINDIVAMIHKLVSGGHAYAADNGDVYFSVESYSDYGKLSKKKLEDLVAGARVDVQEAKRSPADFVLWKAAKEGEVSWPSPWGDGRPGWHIECSAMSNRCLGETFDIHGGGPDLLFPHHENEIAQSECANGHTFVNTWMHAGAIRVNKEKMSKSLGNFFTIREIFEKYAPEVVRYFLVSSHYRSQVDYSEDNLAEAGRTLTRLYHALRGLVPAKNVAETEHDQRFAE-------AMDDDFNTAGATAVLHAVANEINLHRREGRDEKANE-QAAVLVRLGGVLGLLQQDPEAFFQADTGGELSADDIAAMIQARADARKQKDFAEADRIRDELADKGVI 423
>gi|46133695|ref|ZP_00157587.2| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae R2866] (435 aa)
Score = 614, Expect = 1.2e-61, Identities = 146/411 (35%), Positives = 225/411 (54%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K++ +D R L
 S:   1 MYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWASPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGADQSAVVFGGENFVETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQDPEKFLQAGSNDDEVAKIEALIKQRNEARAAKDWPAADAARNEL 416
>gi|58699028|ref|ZP_00373873.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58534456|gb|EAL58610.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (468 aa)
Score = 614, Expect = 1.3e-61, Identities = 157/435 (36%), Positives = 243/435 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTT-----IGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQN-IAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLL-SEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLT-KILGIIH--------VNLFDDEAIELLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +++Y+ ++K + + +DK ++KMYVCGPTVY+ HIGN R ++ +DVL +L    VT++ NITDIDDKI+N A E+N   +++YY  + D +++IN   + P+ ++++ I  I+ ++ + AY D VYF+  ++YG +S KK DEL+ G + E N K +P DF LWK    +  W+ + GRPGWH ECS +  YLG  DIHGGGIDL+FPHHENE Q+ A   A+ WMH G L +N +KMSKSL N + +DLL S   +R+  +T Y PL++ TEN+I+  + N Y L  S +   +E N E K + L N+ N+P ++ + E     NK  E KL  S++ + + +G++      +  E  L++   KQ K+++ +DK R L +
 S:  13 VRLYNTLTKKKELFIPIDKDHVKMYVCGPTVYDTAHIGNARSVVVYDVLFQLLKFCYGKVTYVRNITDIDDKIINAASEKNSNIESITTYYIKAFHDDMESINCKKPTYE-PKATENVDYIIKLIEHLLQSGHAYESDKHVYFNIESYHEYGALSGKKTDELVPGSRVEVNENKKHPGDFVLWKPANDIDYKLSSYWNSPWGEGRPGWHIECSAMSYAYLGKDFDIHGGGIDLQFPHHENEIAQSKSAFAGSMFAKYWMHNGFLTVNEEKMSKSLFNIVKVRDLLDSGIKGEVIRYALLKTHYRKPLDW-TENVISDAQETLNKFYRL----SRGLDTINIDESNAEISKDFIDALKNDLNIPEALAILHEMAAKI-----NKMSNESEKLKLTESFVKSARFIGLLESSYQEWFTAGVSHQEIERLIDLRRAAKQNKDYNTADKIRDQLKQ 453
>gi|157962505|ref|YP_001502539.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|187631637|sp|A8H617|SYC_SHEPA Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|157847505|gb|ABV88004.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (459 aa)
Score = 614, Expect = 1.3e-61, Identities = 146/430 (33%), Positives = 242/430 (56%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKE-VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGII--HVNLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYR 430
      +K+Y+ +++ ++ V L  + MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY+V F NITD+DDKI+ +A E    L+   +    +N+  + + PR + H+ +I  ++K++ + AY+ +GDV F +  +YG++S + L++L G + E  K +P DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL+NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +K+ LE I  L   L +E  E+ +  KS  + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + L  L  L +LGI+  V+ F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R
 S:   2 LKLYNSLTRQKEQFVPLQPGKVGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYSGYDVNFQRNITDVDDKIIKRANENKESCDSLTERLIAEMHRDFDALNMARPDNE-PRATLHMPEIIEMVEKLIEREHAYVASNGDVLFSVSSFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVEDAKRDPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGNHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDKEKMSKSLNNFFTIRDVLGHYDATTVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQAKSGLERIYTALKDLD--LTVEAAPAEEFVAKFKS---AMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKATDMAKASALGVALKQ-LADVLGILGQDVDTFFKGEGNDDEVAEIEALIVERNRARAEKDWPAADVAR 437
>gi|113970833|ref|YP_734626.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-4] >gi|123029526|sp|Q0HH98|SYC_SHESM Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|113885517|gb|ABI39569.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella sp. MR-4] (461 aa)
Score = 614, Expect = 1.3e-61, Identities = 150/435 (34%), Positives = 237/435 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEEN----------IGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHV--NLF------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  + MYVCG TVY+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITDIDDKI+ +A E      IGE+    + FD L I     PR + HI +I + +++++  AY+ DGDV F   +YG++S + L++L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + +N++ ENL ++ LE +  +   L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + +  +  L +LG++H  + F   DDE E  L+ + N+ + EK++ +D R L E
 S:   4 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDIDDKIIKRANENQEDCNTLTDRLIGEMH-------KDFDALNMIRPDFE----PRATLHITEIIDMVERLLARGHAYVAADGDVLFSVASFPEYGRLSGQNLEQLQAGARVEVDDNKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDPETVRYFLLSGHYRSQINYSEENLKQARAALERLYTAIK--DVDLTVAPAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKTTDMAQASAMAVAMKQ-LADVLGLLHQAPDAFFKGEGSDDEVAEIEALIVERNRARVEKDWPAADVARNRLNE 444
>gi|53732614|ref|ZP_00154808.2| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae R2846] (435 aa)
Score = 613, Expect = 1.3e-61, Identities = 146/411 (35%), Positives = 225/411 (54%)
 Q:  23 MYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIE-----LTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + GRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N E   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K+++ +D R L
 S:   1 MYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLGYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWPSPWGAGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGTDQSAVVFGGENFAETFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAVRLRE-LGAILGLLQQDPEKFLQAGSNDDEVAKIEALIKQRNEARAAKDWATADAARNEL 416
>gi|153807261|ref|ZP_01959929.1| hypothetical protein BACCAC_01539 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149130381|gb|EDM21591.1| hypothetical protein BACCAC_01539 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (493 aa)
Score = 613, Expect = 1.4e-61, Identities = 133/304 (43%), Positives = 186/304 (61%)
 Q:  14 VSLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDI----------DDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVDGDVYFDTTKSNQ---YGKISNKKLDELLVGDKSED-NLKKNNPQDFALWK--QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILA--------KDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENII 317
      V L  ++ MYVCGPTVY  H+G+ RP ITFDVL R  LGY V ++ NITD+     +DKI KA+ E + +E+ YY +Y  ++ +N+ + +++ P S HI +  +QKI++ +AY +G VYFD K N+  YGK+S + LD++L  + D  +K NP DFALWK Q  + W  +S G PGWH EC+ + KYLG+ DIHGGG+DL FPHHE E Q++A  D+  WMH  + IN KM KSL NFI     K L  Y  T+R+F Q Y + ++F+ E LI S+ L+ +I
 S:  19 VPLHAPHVGMYVCGPTVYGDAHLGHARPAITFDVLFRYLTHLGYKVRYVRNITDVGHLEHDADEGEDKIAKKARLEELEPMEVVQYYLNRYHKAMEALNVLSPSIE-PHASGHIIEQIQLVQKILDAGYAYESEGSVYFDVAKYNKDHHYGKLSGRNLDDVLNTTRDLDGQSEKRNPADFALWKKAQPEHIMRWPSPWSDGFPGWHAECTAMGRKYLGEHFDIHGGGMDLIFPHHECEIAQSVASQGDDMVHYWMHNNMITINGTKMGKSLGNFITLDEFFNGTHKLLTQAYTPMTIRFFILQAHYRSTVDFSNEALIASEKGLQRLI 345
>gi|77979327|ref|ZP_00834746.1| COG0215: Cysteinyl-tRNA synthetase [Yersinia intermedia ATCC 29909] (461 aa)
Score = 613, Expect = 1.4e-61, Identities = 149/435 (34%), Positives = 234/435 (53%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEE------KIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN--LF--------DDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KI++ +S+ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R + FDV+ R  LGY++T++ N+TD+DDKI+ +A E N  +L++  +    +N+  +++ PR + HI +I  ++++  AY+ +GDV F    YG +S + LD+L G + E  K NP DF LWK + G +W  + GRPGWH ECS + K LG  DIHGGG DL FPHHENE Q+  ++   WMH G + I+ +KMSKSL+NF  +D+L+ Y+ TVR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L  ++      EF+   + ++FN P  S + +   ++K  I  N  EL K    L +LG++ + LF    DDE +  L+ + N + K+++ +D R L E
 S:   2 LKIFNTLSRQKEEFKPIHAGKIGMYVCGITIYDLCHIGHGRTFVAFDVVARYLRYLGYSLTYVRNVTDVDDKIIKRALENNESCEQLTTRMLAEMHKDFDALNLKRPDLE-PRATHHIPEIIALTERLIARDHAYVASNGDVMFAVDSDPDYGLLSRQDLDQLQAGARVEVADVKRNPMDFVLWKMSKPGEPSWASPWGPGRPGWHIECSAMNGKQLGAHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSTCAHDGPYVNYWMHSGMVMIDKEKMSKSLNNFFTIRDVLAYYDAETVRYFLMSGHYRSQLNYSEENLKQARASLERLYTALRGTDANAT-----PAGGAEFEARFRAAMDDDFNTPEAYSALFDIAREVNRLKTEDITAANGLAAELRK--------LAHVLGLLEQDPELFLQSGAQTNDDEVAKIEALIKQRNDARSSKDWALADSARDQLNE 444
>gi|145636711|ref|ZP_01792377.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145270009|gb|EDK09946.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Haemophilus influenzae PittHH] (459 aa)
Score = 613, Expect = 1.5e-61, Identities = 150/433 (34%), Positives = 240/433 (55%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEV--SLDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLVD-GDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLI-----ELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGI--------IHVNLFDDEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLL 433
      +KI++ +++ +KE+  + + + MYVCG TVY+ HIG+ R + FDV+ R  L Y++T++ NITD+DDKI+ +A E   +L   + +   +N+  + + PR + HI +I  ++K++  AY+ D GDV FD   +YGK+S + L++L G + E N K NP DF LWK +   +W  + TGRPGWH ECS + K LG+ DIHGGG DL FPHHENE Q+  +    W+H G + ++ +KMSKSL NF  +D+L+ YN  VR+F   Y + LN++ ENL ++ LE +  L     + ++ + F  N +   + ++FN PN +S + E + + L+ ++ E+ N L  L  L ILG+    +   DDE +  L+ + N+ + K++S +D R L
 S:   2 LKIFNTLTR-EKEIFKPIHENKVGMYVCGVTVYDLCHIGHGRTFVCFDVIARYLRSLDYDLTYVRNITDVDDKIIKRALENKETCDQLVDRMVQEMYKDFDALNVLRPDFE-PRATHHIPEIIEIVEKLIKRGHAYVADNGDVMFDVESFKEYGKLSRQDLEQLQAGARIEINEIKKNPMDFVLWKMSKENEPSWSSPWGTGRPGWHIECSAMNCKQLGEHFDIHGGGSDLMFPHHENEIAQSCCAHGGQYVNYWIHSGMIMVDKEKMSKSLGNFFTIRDVLNHYNAEAVRYFLLTAHYRSQLNYSEENLNLAQGALERLYTAL----------RGTDQSAVAFGGENFVATFREAMDDDFNTPNALSVLFEMAREIN-KLKTEDVEKANGLAARLRE-LGAILGLLQQEPEKFLQAGSDDDEVAKIEALIKQRNEARVAKDWSAADSARNEL 440
>gi|121593996|ref|YP_985892.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidovorax sp. JS42] >gi|187629817|sp|A1W6E1|SYC_ACISJ Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|120606076|gb|ABM41816.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Acidovorax sp. JS42] (458 aa)
Score = 613, Expect = 1.5e-61, Identities = 125/322 (38%), Positives = 188/322 (58%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWK----QTTIGLNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNI 322
      ++IY+ +S+ +E S L+ +++MYVCG TVY+ H+G+ R +I FDV+ R   G VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+       + I   + PR + ++ + + I +   AY  +GDV +  K  YGK+S K LDEL G++   K++P DF LWK  +  + W  F GRPGWH ECS +  LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   K AR+WMH G +N++N+KMSKSL NF  +D+L EY+ TVR+F ++ Y +PLN++ +L +++ L+ +  L++
 S:   3 LRIYNTLSRALEEFSPLEPGHVRMYVCGMTVYDLCHLGHARSMIAFDVVQRWLRASGLAVTYVRNITDIDDKIIKRAVENGETIRSLTDRMIDALHQDADALGIERPTHE-PRATAYVPQMLDMIGTLQGKGLAYQAGNGDVNYAVRKFPGYGKLSGKSLDELNAGERVAVQDGKHDPLDFVLWKSAKPEEPADVKWRSPFGEGRPGWHIECSAMGCALLGESFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGATGKPFARLWMHNGFINVDNEKMSKSLGNFFTIRDVLKEYDAETVRFFVVRSHYRSPLNYSNVHLDDARAALKRLYTALSL 329
>gi|126173835|ref|YP_001049984.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS155] >gi|187631633|sp|A3D302|SYC_SHEB5 Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|125997040|gb|ABN61115.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Shewanella baltica OS155] (459 aa)
Score = 613, Expect = 1.6e-61, Identities = 146/435 (33%), Positives = 234/435 (53%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYLV-DGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIGL-NWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFIEEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVN---LFD-----DEAIE---LLNKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLME 435
      +KIY+ +++ +E  +  I MYVCG T+Y+ HIG+ R ++FD++ R   GY V F NITD+DDKI+ +A E N   L+   +    +N+  + + PR + HI +I + ++ ++  AY+ DGDV F    YG++S + LD+L G + E + K NP DF LWK + G  W+ + GRPGWH ECS + +K+LG  DIHGGG DL+FPHHENE Q+  ++   WMH G + ++ +KMSKSL NF  +D+L Y+ TVR+F   Y + LN++ +NL +++ LE +  +   L +   E  EF    + ++FN P  S + + ++ + L+ + + + L  L  L +LG++    F   DE E  L+ + N+ + EK+++ +D R L E
 S:   2 LKIYNSITRQKQEFKPITPGKIGMYVCGVTIYDLCHIGHGRTFVSFDMIVRYLRYAGYEVNFQRNITDVDDKIIKRANENNESCEALTERLIGEMHQDFDALNMLRPDFE-PRATLHIAEIIDMVELLLARGHAYVASDGDVLFSVASYPDYGRLSGQNLDQLQAGARVEVDETKQNPMDFVLWKMSKPGEPTWESPWGPGRPGWHIECSAMNSKHLGLHFDIHGGGSDLQFPHHENEIAQSCCAHDTPYVNYWMHTGMVMVDREKMSKSLGNFFTIRDVLGHYDAETVRYFLLSGHYRSQLNYSEDNLKQARSALERLYTAIK--DVDLTVAAAPAE---EFVAKFKAAMDDDFNTPEAYSVLFDMVREIN-RLKLTDMAQASALAVTLKQ-LADVLGLLSQEPEAFFQGGGSYDEVAEIEALIVERNRARTEKDWAAADVARNCLNE 442
>gi|160897948|ref|YP_001563530.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Delftia acidovorans SPH-1] >gi|160363532|gb|ABX35145.1| cysteinyl-tRNA synthetase [Delftia acidovorans SPH-1] (461 aa)
Score = 613, Expect = 1.6e-61, Identities = 121/322 (37%), Positives = 190/322 (59%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAYL-VDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNLNI 322
      ++IY+ +S+ + S ++ +++MYVCG TVY+ H+G+ R ++ FDV+ R   G+ VT++ NITDIDDKI+ +A E    L+       + I   + PR ++++ + + I ++ +  AY  DGDV F  K  YGK+S K LDEL G++   K +P DF LWK     + W  + GRPGWH ECS + + LG+ DIHGGG DL+FPHHENE Q+   K +++WMH G +N++N+KMSKSL NF  +D+L EY+ TVR+F ++ Y +PLN++ +L +++ L+ +  L++
 S:   3 LRIYNTLSRALEAFSPIEPGHVRMYVCGMTVYDLCHLGHARSMVAFDVVQRWLRASGHRVTYVRNITDIDDKIIRRAVENGETIRSLTDRMIDALHQDADALGIERPTHE-PRATEYVPQMLSMIGRLQDKGLAYQGTDGDVNFAVRKFPGYGKLSGKSLDELQAGERVAVQDGKQDPLDFVLWKSAKPAEPEEVKWASPWGVGRPGWHIECSAMGCEMLGESFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGATGKPFSQVWMHNGFINVDNEKMSKSLGNFFTIRDVLKEYDAETVRFFVVRSHYRSPLNYSDVHLNDARGALKRLYTALSL 329
>gi|134094511|ref|YP_001099586.1| cysteine tRNA synthetase [Herminiimonas arsenicoxydans] >gi|166200149|sp|A4G4M2|SYC_HERAR Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) (CysRS) >gi|133738414|emb|CAL61459.1| Cysteinyl-tRNA synthetase (Cysteine--tRNA ligase) [Herminiimonas arsenicoxydans] (462 aa)
Score = 613, Expect = 1.7e-61, Identities = 143/439 (32%), Positives = 241/439 (54%)
 Q:   1 MKIYDFVSKTDKEVS-LDKKNIKMYVCGPTVYNHVHIGNLRPIITFDVLNRLFLELGYNVTFIHNITDIDDKIVNKAKEENIGELELSSYYETQYFDILKTINIHTSNMKFPRVSDHIKDIENYIQKIVNNKFAY-LVDGDVYFDTTKSNQYGKISNKKLDELLVGDKSEDNLKKNNPQDFALWKQTTIG----LNWDLKFSTGRPGWHTECSCLINKYLGDQIDIHGGGIDLKFPHHENENIQNIAVNNKDLARIWMHVGHLNINNQKMSKSLSNFILAKDLLSEYNTNTVRWFFYQTSYSNPLNFTTENLINSKNQLENIIYNL-NIFKSHLIIEQKYNEKNLEFDKSNLIELTNNFNLPNIVSFI-----EEKIKYSSILLRNKNFEELNKLHFNLSYLLTKILGIIHVNLFDDEAIELL-----NKWNKLKQEKNFSESDKYRKLLMEKKLL 439
      +KIY+ +++ + + +D  ++MYVCG TVY++ HIG+ R ++ FD++ R   G++VT++ NITDIDDKI+ +A E   +L+ +   +  + +  + + PR ++++ +  I + N AY  DGDV +    YGK+S K LD+L G++ + N K++P DF LWK +    + W K+ +GRPGWH ECS + + LG+Q DIHGGG DL+FPHHENE Q+  +    WMH G + ++N+KMSKSL NF  +++L +++  VR+F + Y + LN++ +L +++N L +  L ++  HL ++     D N   ++FN P ++ +   E  + S +L R   +L L  + L    +H L  + +E L      K+ KNF+E+D+ R L+EK ++
 S:   4 LKIYNTLAREKQLFTPIDPGKVRMYVCGMTVYDYCHIGHARVMVVFDLVQRWLRASGFDVTYVRNITDIDDKIIKRAAENGETISQLTQRFIDAMDEDAAALGVQKPDHE-PRATNYVPQMLGLIDMLERNGLAYKAADGDVNYSVRDFAGYGKLSGKSLDDLRAGERVDVNTGKHDPLDFVLWKSSKENEPEEVKWSSKWGSGRPGWHIECSAMACELLGEQFDIHGGGADLQFPHHENEIAQSEGASGHTF