>gi|26553675|ref|NP_757609.1| hypothetical protein MYPE2220 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453681|dbj|BAC44013.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (739 aa)
Score = 3093, Expect = 0.0e+00, Identities = 739/739 (100%), Positives = 739/739 (100%)
 Q:   1 MDKIQIIFNKYKLIYKDLSFYTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNILIKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFNLRNKNEVEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWDLKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFIDMYKSLKNDLCGTLGIYLYLKEFIEYNKNN 739
      MDKIQIIFNKYKLIYKDLSFYTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNILIKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFNLRNKNEVEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWDLKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFIDMYKSLKNDLCGTLGIYLYLKEFIEYNKNN
 S:   1 MDKIQIIFNKYKLIYKDLSFYTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNILIKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFNLRNKNEVEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWDLKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFIDMYKSLKNDLCGTLGIYLYLKEFIEYNKNN 739
>gi|166982882|ref|ZP_02254307.1| hypothetical protein BcerAH_11508 [Bacillus cereus AH187] (838 aa)
Score = 438, Expect = 5.0e-41, Identities = 155/443 (34%), Positives = 220/443 (49%)
 Q:  24 NKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFK------SDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKN-VLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIH--DNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEV 466
      N FT + L  LP QGWKIH+S  DNYQ IL+I +YC  I FK+I N    L+K NR S GK+ITIY DE    ++LYD+LK F GP +LTDK + ++ I+YRYG     DY+   E I D ++   P+F+ P +E+    S +L+ +   AI +N GGIY+AY  + +VVL KE RPY+GI+  S   NE  L   S TP II+ F E H ++ E+I+G+  D+      +K ++  K + I I+ILK    S ++ DI  N + + N  FIDLE   D  FN    N +  ++L KN ++KL L + +  SN LYL ++  T  F FA Y++P I VE+IN + SK   LE++ LK ++ DN +V
 S:  33 NFFTQFDLSL-KPLPRQGWKIHISCYYDNYQDILNIVSDYCFRNKITFKYINNTNILFSLLEKSANRFSAGKYITIYPDDEKSFKYILESLYDELKLFNGPYILTDKRYLDAKVIYYRYGLINPQSDSYQDYLIGPDGETIKDLKDCYYFQPDFVTPPFSEELIQEPKYLSKKYLVES------AININNSGGIYIAYAKEMHKKVVL-KEARPYVGISEELTSIYFRKNEKRNLGILASSPYTPNIIDEFWEWEHYYIALEYIEGINFSDYAASAGPAVMHKENKQELIHCYKKIKEIFINILKAVIEFHKSEIVLGDISSDNIIVN--NTSITFIDLEDAQLIDKKPQFNAKTVGFYNEGI---DELSLKNQDKQKLGYLFLNMFSNSNKLLYLDRTGGMTDRIFQSFAIEYQVPKIFVEIINLLIKSKNI--ELEYV--LKLLENDNLKV 468
>gi|168162630|ref|ZP_02597863.1| hypothetical protein BcerH_21213 [Bacillus cereus H3081.97] (701 aa)
Score = 434, Expect = 1.6e-40, Identities = 155/443 (34%), Positives = 220/443 (49%)
 Q:  24 NKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFK------SDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKN-VLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIH--DNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEV 466
      N FT + L  LP QGWKIH+S  DNYQ IL+I +YC  I FK+I N    L+K NR S GK+ITIY DE    ++LYD+LK F GP +LTDK + ++ I+YRYG     DY+   E I D ++   P+F+ P +E+    S +L+ +   AI +N GGIY+AY  + +VVL KE RPY+GI+  S   NE  L   S TP II+ F E H ++ E+I+G+  D+      +K ++  K + I I+ILK    S ++ DI  N + + N  FIDLE   D  FN    N +  ++L KN ++KL L + +  SN LYL ++  T  F FA Y++P I VE+IN + SK   LE++ LK ++ DN +V
 S:  33 NFFTQFDLSL-KPLPRQGWKIHISCYYDNYQDILNIVSDYCFRNKITFKYINNTNILFSLLEKSANRFSAGKYITIYPDDEKSFKYILESLYDELKLFNGPYILTDKRYLDAKVIYYRYGLINPQSDSYQDYLIGPDGETIKDLKDCYYFQPDFVTPPFSEELIQEPKYLSKKYLVES------AININNSGGIYIAYAKEMHKKVVL-KEARPYVGISEELTSIYFRKNEKRNLGILASSPYTPNIIDEFWEWEHYYIALEYIEGINFSDYAASAGPAVMHKENKQELIHCYKKIKEIFINILKAVIEFHKSEIVLGDISSDNIIVN--NTSITFIDLEDAQLIDKKPQFNAKTVGFYNEGI---DELSLKNQDKQKLGYLFLNMFSNSNKLLYLDRTGGMTDRIFQSFAIEYQVPKIFVEIINLLIKSKNI--ELEYV--LKLLENDNLKV 468
>gi|75758357|ref|ZP_00738481.1| Serine/threonine protein kinase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74494219|gb|EAO57311.1| Serine/threonine protein kinase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (867 aa)
Score = 350, Expect = 1.0e-30, Identities = 95/267 (35%), Positives = 156/267 (58%)
 Q:  26 FTYVNYKLIDS------------LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFK-GPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIY----------NERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS-FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYEN 292
      + + NY LID       LP QGWKIHVS+ +  QQ LDI   + +NI FK++ ++  +  K+ +R S+GKFITIY ++ + ID + L + L  K GP +L DK + NS +++RYG F S Y+Y     N  E I DKR  + PNF+++P+ ++ + + +    + +DI +A++FSN GG+Y+ + NN +V+L KE RP+ +++  ++  +NE E L  ++  K I SF  H F+ E+I+G +L ++ +N
 S:  30 YPFDNYILIDGEHWTNLMPKNARLPKQGWKIHVSTDIRESQQTLDIVSKLMIERNISFKYVRSNKELVLKDSKYGDRGSSGKFITIYPENTYQFIDLLRLLENNLAHLKPGPYILNDKRWYNSNVYFRYGAFMSRYVYIDGEKVDAIENLEGELIEDKRVPYYYLPNFVEEPIEIRKMDEELNQVDTSSPLDNFDINEALHFSNGGGVYICKNKSNNMKVIL-KEGRPHAAVDAQGQDAFSRIVNESEILDKLEKAQYPVKKISSFRAWEHYFIEEEYIEGDSLSEWLVKN 319
>gi|115374396|ref|ZP_01461679.1| membrane translocator [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] >gi|115368598|gb|EAU67550.1| membrane translocator [Stigmatella aurantiaca DW4/3-1] (928 aa)
Score = 326, Expect = 5.0e-28, Identities = 115/416 (27%), Positives = 196/416 (47%)
 Q:  35 DSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEK-----------ILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGIN--SFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDF--FYENSLLYF-EPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFN------KNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPL 450
      D P++G+KIH S+ +N QQ+L  +  + + + FKF+ ++   T +  R  GKFIT Y D +L  + L++ +D GP +L+D+ +K+S + YRYG FK+ ++ N  E+      + D+R+   P ++DP ++  +  S  +L +Y + A+ S GG+Y  DL  +VV IKE RP + N S ++   NE  L   +  P+ I F E H F+V +++ G+ L   F + SL+  + D++V + + + I  ++    +  ++ D+  N LFD + K FID ES    +   + + F +++W  N + +  QK L L+ LI   L LA  + F R  A  LP L+ L+   S  +D L
 S:  110 DKTPDEGFKIHASTKHENAQQLLRAAVPLFVEEGVAFKFVVDEDILDFTNESARGRGGCGKFITAYPVDVPQLRRLMERLHEATRDLTGPYILSDQRYKDSKTLFYRYGSFKNRFLLNVFGEQEPYMRAPDGSLVPDERQAYFVLPEGVEDPFPQEPEED----SGELILQGRYKVTSALSMSAKGGVYAGEDLQTGAQVV-IKEARPLINRNRRSPHDAVACLHNEYRILSLLAGTGVAPQPIAFFQEWEHSFLVMDYVKGVPLSSLRAFEDFSLMLMTDIRDEDVQRFAQEYLQIARQLILGVRAIHAQGVVIQDVAPQNILFDLEQAKVTFIDFESAWSERLGEHAVVAPIRTLGFGDHQW---NGQRPTMEEDQKALGRLLSNLIFPITPLLSLAPGHWEPFLR--ALAQEKGLPAPLLSLVLGTTGSAAEVDRL 538
>gi|116628610|ref|YP_821229.1| hypothetical protein STER_1920 [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|116101887|gb|ABJ67033.1| Serine/threonine protein kinase [Streptococcus thermophilus LMD-9] (719 aa)
Score = 315, Expect = 9.6e-27, Identities = 192/674 (28%), Positives = 303/674 (44%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPT------DKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQK-------KLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEV--FVNKNNDIKLYLQFNKETLEEI--KNNILIKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFN------LRNKNEVEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWD-LKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFID 710
      +P QGWKIH+S+ L +YQ ILD  + C   FK+I  +  + L KH ++  GKFITIY K++  +  + LYDK+ + G +LTD+S+K+S I YRYG  + I NER +     D E  CP F++D +  N  D ++  L H++Y +  I+ S G +Y+A D N +V+ IKE R + I   + L LNE  LK    P IE FT E +L++V E IDG L   E +LL  +   +K V K+I NL L + I +     ++ DI SN L  + + +FIDLE+ ++ N+       +  N+  KN+ QK    K+  +I+L+ S + L  +  T  FY +  LP L +        +FI++  +D+ N + F+  +I+ ++ ++ E I  N  I  T+  + N K +  L+ + D     + S ++ + + DN N + F N   L N + ++ +  L L+  +  + F+K   + II+N +    YIK+ Y SP ++ G GLI + + + +    I L  I +   S  GLAG    L  FK  LK IK  +I FS + N K  ID
 S:  31 VPYQGWKIHISANLIDYQSILDNVYHVCSIFQTPFKYINKISELFRILSKHVSQLEIGKFITIYPKNKETFLLLLEELYDKIPKYTGVQILTDRSYKDSEIIFYRYGVMNARLINNERPKLKFNGTFYEDITEPYYTCPPFVEDIIF---NKVVDDYNIESLFHDRYQMESIIHKSGAGNVYIAIDTINEEKVI-IKEARKKVYITEKILAIDLLLNEKCILKKLKGKVDIPNYIECFTIEGNLYLVEEFIDGQRLDILKPEYNLLIKRNSSELGRYNKKVKKIISNLFLSLYKIHQ-------EGIILEDISSSNILL-TNDDRVFFIDLETAYNKNDGI----------IVETTNECYPKNISQKNEQRDIVKMWYCIIDLLTNSTSLLKYDNTGVSTLNLFYKMSLENNLPKSLRK---------------KFINDFSIVDFKNTFIIKFIEMGLNIEKIVRMQQDLTETILSHNTFEIYGKTILESIDNYKHISNMDLKFSSDPSFSSLYDNCNKSIDDLIGIAILDN-NFELFLNCNLDELLHNMSYYQKYY---LLRLFNDTKICDRVYFIKV----LNSIIKNDIKCIDGVKYIKSNEYFSPYLITGNSGLIIELIKFSKNNNTMKFDEWIRSLSEGISYTYAKGTSLYYGLAGLGLANAWLYYYFKETSFLKTSIKICEHIFDFS-IKQNTKTILID 689
>gi|55821916|ref|YP_140358.1| hypothetical protein stu1948 [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55737901|gb|AAV61543.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (719 aa)
Score = 312, Expect = 2.0e-26, Identities = 193/674 (28%), Positives = 306/674 (45%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPT------DKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQK-------KLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEV--FVNKNNDIKLYLQFNKETLEEI--KNNILIKSNTLNSLLLNLK---ELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFNLRNKNEVEQI--FNKIF-LNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWD-LKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFID 710
      +P QGWKIH+S+ L +YQ ILD  + C   FK+I  +  + L KH ++  GKFITIY K++  +  + LYDK+ + G +LTD+S+K+S I YRYG  + I NER +     D E  CP F++D +  N  D ++  L H++Y +  I+ S G +Y+A D N +V+ IKE R + I   + L LNE  LK    P IE FT E +L++V E IDG L   E +LL  +   +K V K+I NL L + I +     ++ DI SN L  + + +FIDLE+ ++ N+       +  N+  KN+ QK    K+  +I+L+ S + L  +  T  FY +  LP L +        +FI++  +D+ N + F+  +I+ ++ ++ E I  N  I  T+  + N K  +D+K+  +  S Y+  + S ++ + + DN N + F N   + + + K + L L+  +  + F+K   + II+N +    YIK+ Y SP ++ G GLI + + + +    I L  I +   S  GLAG    L  FK  LK IK  +I FS + N K  ID
 S:  31 VPYQGWKIHISANLIDYQSILDNVYHVCSIFQTPFKYINKISELFRILSKHVSQLEIGKFITIYPKNKETFLLLLEELYDKIPKYTGVQILTDRSYKDSEIIFYRYGVMNARLINNERPKLKFNGTFYEDITEPYYTCPPFVEDIIF---NKVVDDYNIESLFHDRYQMESIIHKSGAGNVYIAIDTINEEKVI-IKEARKKVYITEKILAIDLLLNEKCILKKLKGKVDIPNYIECFTIEGNLYLVEEFIDGQRLDILKPEYNLLIKRNSSELGRYNKKVKKIISNLFLSLYKIHQ-------EGIILEDISSSNILL-TNDDRVFFIDLETAYNKNDGI----------IVETTNECYPKNISQKNEQRDIVKMWYCIIDLLTNSTSLLKYDNTGVSTLNLFYKMSLENNLPKSLRK---------------KFINDFSIVDFKNTFIIKFIEMGLNIEKIVRMQQDLTETILSHNTFEIHGKTILESIDNYKYISNMDLKF-SSDPSFSSLYDN--CNKSIDDLIGIAILDN-NFELFLNYNLDELLHDMSYYQKYYLLRLFNDTKICDRVYFIKV----LNSIIKNDIKCIDGVKYIKSNEYFSPYLITGNSGLIIELIKFSKNNNTMKFDEWIRSLSEGISYTYAKGTSLYYGLAGLGLANAWLYYYFKETSFLKTSIKICEHIFDFS-IKQNTKTILID 689
>gi|55823834|ref|YP_142275.1| hypothetical protein str1948 [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55739819|gb|AAV63460.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (719 aa)
Score = 312, Expect = 2.1e-26, Identities = 191/674 (28%), Positives = 303/674 (44%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPT------DKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQK-------KLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEV--FVNKNNDIKLYLQFNKETLEEI--KNNILIKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLSTSYHEVFKVFVYDNYNKKRFFN------LRNKNEVEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVKNKSYFYIKNEMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLKVSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWD-LKNDIKEMTNIILFSKVSINRKIKFID 710
      +P QGWKIH+S+ L +YQ ILD  + C   FK+I  +  + L KH ++  GKFITIY K++  +  + LYDK+ + G +LTD+S+K+S I YRYG  + I NER +     D E  CP F++D +  N  D ++  L H++Y +  I+ S G +Y+A D N +V+ IKE R + I   + L LNE  LK    P IE FT E +L++V E IDG L   E +LL  +   +K V K+I NL L + I +     ++ DI SN L  + + +FIDLE+ ++ N+       +  N+  KN+ QK    K+  +I+L+ S + L  +  +  FY +  LP L +        +FI++  +D+ N + F+  +I+ ++ ++ E I  N  I  T+  + N K +  L+ + D     + S ++ + + DN N + F N   L N + ++ +  L L+  +  + F+K   + II+N +    YIK+ Y SP ++ G GLI + + + +    I L  I +   S  GLAG    L  FK  LK IK  +I FS + N K  ID
 S:  31 VPYQGWKIHISANLIDYQSILDNVYHVCSIFQTPFKYINKISELFRILSKHVSQLEIGKFITIYPKNKETFLLLLEELYDKIPKYTGVQILTDRSYKDSEIIFYRYGVMNARLINNERPKLKFNGTFYEDITEPYYTCPPFVEDIIF---NKVVDDYNIESLFHDRYQMESIIHKSGAGNVYIAIDTINEEKVI-IKEARKKVYITEKILAIDLLLNEKCILKKLKGKVDIPNYIECFTIEGNLYLVEEFIDGQRLDILKPEYNLLIKRNSSELGRYNKKVKKIISNLFLSLYKIHQ-------EGIILEDISSSNILL-TNDDRVFFIDLETAYNKNDGI----------IVETTNECYPKNISQKNEQRDIVKMWYCIIDLLTNSTSLLKYDNTGVSSLNLFYKMSLENNLPKSLRK---------------KFINDFSIVDFKNTFIIKFIEMGLNIEKIVRMQQDLTETILSHNTFEIHGKTILESIDNYKHISNMDLKFSSDPSFSSLYDNCNKSIDDLIGIAILDN-NFELFLNYNLDELLHNMSYYQKYY---LLRLFNDTKICDRVYFIKV----LNSIIKNDIKCIDGVKYIKSNEYFSPYLITGNSGLIIELIKFSKNNNTMKFDEWIRSLSEGISYTYAKGTSLYYGLAGLGLANAWLYYYFKETSFLKTSIKICEHIFDFS-IKQNTKTILID 689
>gi|21224977|ref|NP_630756.1| serine/threonine protein kinase [Streptomyces coelicolor A3(2)] >gi|3334812|emb|CAA19960.1| putative serine/threonine protein kinase [Streptomyces coelicolor A3(2)] (930 aa)
Score = 308, Expect = 6.7e-26, Identities = 87/253 (34%), Positives = 129/253 (50%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNE-----------KILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF 289
      LP QGWKIHVS+ LDN + +LD  +C++  FKF+ +   Q  K+ +R +GKF+T+Y DE E    L + L  GP +L+D  + +H RYGGF   Y+  E      + D R   P ++ P  + +  D+ S+ +  Y + A++FSN GG+YLA D   RVVL KE RP+ G+ +    L+ E  L+ +  TP++++ T  H F+V EHIDG L FF
 S:  88 LPAQGWKIHVSACLDNAESVLDRVWRHCVDGGTAFKFVPSRYLLHQRNAKYADRAGSGKFVTVYPADEAEFERLVGELSELLAGEPGPHILSDLRIGDGPVHVRYGGFTRRDCYDADGELRPAVSGPDGVLVPDLRGPVFRIPEWVDPPAFLRPHL--DARSAVTVTGMPYTVESALHFSNGGGVYLARDTRTGARVVL-KEARPHAGLAADGADAVTRLHRERRALERLSGLACTPEVLDHRTVGEHHFLVLEHIDGKPLNTFF 349
>gi|116513251|ref|YP_812157.1| Serine/threonine protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116092566|gb|ABJ57719.1| serine/threonine protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (833 aa)
Score = 305, Expect = 1.4e-25, Identities = 107/337 (31%), Positives = 172/337 (51%)
 Q:  28 YVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFK-GPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDY-----------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKD-PLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGL----NEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVL-DIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETF 364
      YV Y+ D LP QGWKIH+S+T+  Q +LD   + + + FKF +  ++++ K+ +R +GKFIT+Y + E E    L  + F GP +L+D++++ S +++RYGGFK Y      IY+  K+ D+R    +F+KD P+ K  N    F  +Y + +A++FSN GG+YL DL+  +VVL KE R  G+++  + K G   NE E L+  +    ++ FT  H F+V E+I G +L++     F  D    K  + I++ LK   I + L + D+ LSN L  ++   IDLE+   E +
 S:  51 YVLYE-PDELPVQGWKIHLSATVKQAQGMLDAVALCLIKQKVSFKFQSSLEQYVESNSKYADRGESGKFITVYPRGEEEFACLLAELQKLTETFALGPYILSDQNWQESNVYFRYGGFKPLYLVNAAGERVPAIYDPAGNKVADQRLPYYQQADFVKDLPIFGK---NTFPKQEAFAPLEEYQVKEALHFSNAGGVYL--DLHEGKKVVL-KEGRQQAGLDA---NLKDGFARVENEAEILRQLADLTGVVNYLDDFTSWRHHFLVEEYIAGQSLEELLATE--FPFVVGDLEKKARYKAKAIKILEQLKELLKQIHARGLAVGDLSLSNILV-TEDGDVRLIDLENAGKATEKY 392
>gi|104774737|ref|YP_619717.1| hypothetical protein Ldb2095 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103423818|emb|CAI98833.1| Hypothetical protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (731 aa)
Score = 305, Expect = 1.5e-25, Identities = 111/402 (27%), Positives = 207/402 (51%)
 Q:  36 SLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKS--DYIYNERNEKILDKREIGKH-CPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGL----NEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLES---IHDNNETF-NKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELI 437
      SLP QG+KIHVS+TL NYQ ILD  +   N FK+I N +  Q L    TGK+ITIY + E    + +YD +  G + TD++F++S ++YRYG  S D+I +ERN K+  E+ + P+F+K+P  K + ++  +LL     I  + GG+Y A D+Y + V+  ++R    F +S + +  NE + L + + + PK+++SF E+  F+V +I G+ + D  E   F  +N   K + I+++ L+   + + + DI SN + D +++K + +D+   + + +E+F +  F + R +L+ +L+ +  +  L++ + ++N+FL + +S +++ F  A  K+P + ++++
 S:  50 SLPRQGFKIHVSATLQNYQVILDKVYDLSCENNFTFKYISNYSLLEQYLGGTGPLWMTGKYITIYPETESRFEKLIRTIYDLVGKEDGIPIFTDQAFRDSKNVYYRYGIINSDDDFIRDERNNKLYRDHELRTYQLPSFVKEPFESKNEHKLETIGKKYLLKG------IISRKSSGGVYRAQDIYGRDVVIKRAKYR-------FKDSEETEIQKLQNERKNLINWEKYDFIPKVLDSFYEQKDFFLVESYIKGVLIDDLRAE-----FIGDKRNSFYFAK-IRHIVLNYLRCLQRLHNDSFFLGDISASNIIVDFESEKVFLVDVSQSALLTNMDESFYYRTKGFYDRRVDNLSPELQDVH----QSGYLVMSVFSRANDFLKIDQSGKQSWNFFIKQAAQEKIPAVFIKVM 440
>gi|62422831|ref|ZP_00378011.1| COG0515: Serine/threonine protein kinase [Brevibacterium linens BL2] (867 aa)
Score = 304, Expect = 1.9e-25, Identities = 90/319 (28%), Positives = 162/319 (50%)
 Q:  38 PNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFK-GPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGF-KSDY---------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDP--LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNST--KLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLY--FEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLF--DCKNKKTYFIDLES 356
      P QGWKIHV++T+D+  +  +  +K  FK    ++++ K+ NR +GK IT+Y D+ + +   L  ++F+ GP +LTD+ +++S ++YRYG F + ++     I +E + + D+R G  P+++ P + E++  D  S L++ Y I A++FSN GG+Y  D  + VVL KE RP G++    ++G +E       P+ I+ F E H F+V H++G + + EN    +P D   ++++ I+ D +    S  + D++ +N +  D  + FIDLE+
 S:  52 PRQGWKIHVTATVDDAAACIKQVADVLFDKETPFKVCRTRQRYVRSNSKYGNRAGSGKLITVYPADDNQFVAYLDLLEASTRNFRPGPYILTDRRWRDSNVYYRYGAFVRQEFEHEGKTLLGIADESGQMVEDQRVPGYSVPDWVNVPAKVREEEQFRDQEEGSGRLIN--YGIESALHFSNGGGVYSGRDQRTDESVVL-KEGRPRAGLDGTLVDAFDRIG-HEARMFHRLGACAYVPRNIDDFVEWEHRFLVMSHVEGTHMGRYIAENYPFQRSLDPCD-----YVESITEIVADAVAGLTSIHSRGVALGDVQPTNIIIREDESETRVCFIDLEA 380
>gi|104773280|ref|YP_618260.1| putative Ser/Thr protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422361|emb|CAI96877.1| Putative Ser/Thr protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (833 aa)
Score = 302, Expect = 2.9e-25, Identities = 86/255 (33%), Positives = 140/255 (54%)
 Q:  35 DSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFK-GPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDY-----------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKD-PLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGL----NEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF 289
      D LP QGWKIH+S+T+  Q +LD   + + + FKF +  ++++ K+ +R +GKFIT+Y + E E    L  + F GP +L+D++++ S +++RYGGFK Y      IY+  K+ D+R    +F+KD P+ K  N    F  +Y + +A++FSN GG+YLA L+  +VVL KE R  G+++  + K G   NE E L+  +    ++ FT  H F+V E+I G +L++ 
 S:  57 DELPVQGWKIHLSATVKQAQGMLDEVAPCLIKQKVSFKFQSSLEQYVESNSKYADRGESGKFITVYPRGEEEFACLLAELQKLTETFALGPYILSDQNWQESNVYFRYGGFKPLYLVNAAGERVPAIYDPAGNKVADQRLPYYQQADFVKDLPIFGK---NTFPKQEAFAPLEEYQVKEALHFSNAGGVYLA--LHEGKKVVL-KEGRQQAGLDA---NLKDGFARVENEAEILRQLADLTGVVNYLDDFTSWRHHFLVEEYIAGQSLEELL 319
>gi|29834045|ref|NP_828679.1| membrane translocator [Streptomyces avermitilis MA-4680] >gi|29611170|dbj|BAC75214.1| putative membrane translocator [Streptomyces avermitilis MA-4680] (882 aa)
Score = 297, Expect = 1.4e-24, Identities = 86/262 (32%), Positives = 137/262 (52%)
 Q:  38 PNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNE-----------KILDKREIGKHCPNFIKDP-LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTES----NTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYE-NSLLYFEP 299
      P QGWKIH S+T N ++I   YC+ + I FKF+      K+ R ++GKF+TIY DE +L  + L ++L  +GP +LTD + + ++ RYG F  ++ +ER       + D+R+   P ++ P  E Q  ++ +  L  Y I KA++FSN GG+Y  D + +VVL KE RP+ G+ S    + +E+ KY E    P++ + FT +H F+V + ++G L FF E + LL +P
 S:  68 PAQGWKIHASATRANAERIATDVWEYCVPRRIPFKFVPGPHLLHLRNAKYAGRDTSGKFVTIYPADEEQLHLVLRELGERLDGCEGPYILTDLRWNDGPLYVRYGAFARSFVVDERGSLVPAVRDGEGTLVPDRRQPSFQVPEWVTLPAFLEPQLAARNTTTVGDL---PYRIEKALHFSNGGGVYAGTDTRDGRKVVL-KEGRPHAGLAS---DGADAIARLEREKYALEQVSGLGVVPEVRDWFTLGDHRFLVMDFLEGRPLNSFFAERHPLLTPDP 339
>gi|134100763|ref|YP_001106424.1| serine/threonine protein kinase [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133913386|emb|CAM03499.1| serine/threonine protein kinase [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (844 aa)
Score = 263, Expect = 1.1e-20, Identities = 86/319 (26%), Positives = 148/319 (46%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDY----------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDP------LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYEN-SLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLE 355
      LP QGWK+HVS+TL N +++L   YCL + + FK + +  +  K+ R ++GK +TIY D+ L   L +L+  GP +L+D ++  ++ RYGGF  +     I   E + DKR G  P+++ P   L ++ + +F     Y + +++FSN GG+Y A  +  VVL KE RP+ G++     L+ E E L+    P + E F  H F+ + + G L +   L  PT++ +  + + ++ + + D    + D+  N L D ++ +  ID E
 S:  58 LPAQGWKVHVSATLGNAERVLAAVHRYCLRERVAFKHLRSPRVLLARNAKYAPRSASGKLVTIYPVDDEHLATVLTELAPQLRGEPGPYILSDLRYEQGPLYVRYGGFAERWVEFDGTRVLAIAGPDGELVPDKRNPGFSLPDWVSPPECLSASLAARKGGDRAAFG--------YRVTSSMHFSNGGGVYRAVRKSDGAEVVL-KEARPHAGLDRDGTDAVARLHREHEVLRRLDGIGGVPAVHELFQLWEHTFLAMDLVPGTPLGTWLARTYPLTRQHPTEQEIADYTRRALALLERVERLLDRVHGRGVVFGDLHGLNVLVD-EDDEVSVIDFE 384
>gi|116513453|ref|YP_812359.1| Serine/threonine protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116092768|gb|ABJ57921.1| Serine/threonine protein kinase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (750 aa)
Score = 258, Expect = 4.3e-20, Identities = 180/717 (25%), Positives = 324/717 (45%)
 Q:  15 YKDLSFYTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDK--LKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFK--SDYIYN--ERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQ--KKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNI-DWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNIL--IKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLS-TSYHEVFKVFVYDNY----NKKRFFNLRNKNE------VEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVK--NKSYFYIKN-EMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLK-VSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWDLKNDIKEM-TNIILFSKVSINRKIKFIDMYKSLKNDLC-GTLGIYLYLKE 731
      YK ++ +K +F  +  + +P+QG+KIH+S+T NYQ ILD  + C + I FK+I N  + L  + ++GKFITIY   +    LY+  LK  G ++ +D+ +++S I YRYG K  +IYN  + ++ D  +  P ++ +P +  N+DDS + +L  K  + +   G +LA+  +  VL   Y+ +   T  NE  +K  + + P I F+E+  F+ E  GL++ D+ ++  + +  +  K I +  I D+LK      + DI  N L D +   F+DLE   E +K +F     N   + Q ++L+ L+I  C+ N FL + S  T  F +A+ + LP + V++I +    DP + + NL + D + E  N + + L  F E ++ +  ++ I+ +  +L  ++ D+ +  N + +S Y++Y  T ++++F   N+   K+  L++ +E   + Q++ +  + ++  K I     I Y E +  N +F I   Y SP  +GT G+I ++ Y ++ D   I+ L+ +I  ++ K S  GL F+Y L  K FKS  NDI+EM N+ L+S VS  +  + ++ + D  G GI  +++
 S:  23 YKKIARDSKKRFLQFCFSNAE-IPDQGFKIHISATQINYQVILDEVFDLCKSNLIDFKYISNREQLLDNLAGKDDLWASGKFITIYPSSLDDFKKVIVKLYENNVLKVQDGIAIFSDRRYRDSNVIFYRYGRLKGPDKWIYNPITKLKEYRDYESMEYRLPAWVDEPFPD---NSDDSKTCKYLF-KKIIPTEGLNSKPSGATFLAHVAGSEEEFVLKNAHPGYMNLGV--ACTDSLKNEAVNIKRMMKFDFIPNYIADFSEDEDYFLCEEKECGLSVDDYRADSHHNFIDKKLRK--KTINDYRKSITDLLKNVQILHDERIFLGDISSENVLVDPETNLVSFVDLEQ-SVFLEDHSKIAFFARTEGFFDENTPFLAPIAQDNQQLAYLLISFFCRGNMFLLIDHSGAMTINFFKQYASTHNLPKVFVDVIMDLLE-----DPNQRLDNLVEVLDKMDCENLYNSEDLVSLD-DFQYELVKSVYLAMIDGIQIDDKKTLFFE-EDTDLIF---NENMVSIYKEYLQKPTIFNDIFFEKKMHNHVISEGKRLVEMLKDGDERLAETSLVQVYALLLCTIKIASPSEKII-----IDSLINYTQEKYMESTINGRFFRITEYSTYLSPYFADGTAGMINILLEYKEKFHDTKYDASILDLVNSISQEHMPKNSSLYRGLGSFIYVLQKFKKIFKSSKRDNDIREMFRNLPLYSIVSNGNRYMVDESFRRISLDFADGNAGIIFLIEQ 743
>gi|194365907|ref|YP_002028517.1| serine/threonine protein kinase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] >gi|194348711|gb|ACF51834.1| serine/threonine protein kinase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] (894 aa)
Score = 257, Expect = 5.8e-20, Identities = 92/324 (28%), Positives = 151/324 (46%)
 Q:  36 SLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQ-TLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYG---GFKSDYIYNERNEKIL--------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLG------INSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      +LP+ GWKIH+S  +N +Q L +   +  + FKF C+D  + +L K +R  GKFITIY +D + + + LY  +  GP VLTD+++++S ++YRYG  G   Y  + L    D R G  P + DP     + +  +L+ +Y +  + F+ GGIY  D   +VV I+E R +    +N  N K  E  L+ + +  P +E F E N+ F+V+E +D ++L D    YF  ++   + +  I I +     ++ D+ SN +F   + FIDLE H+
 S:  59 ALPH-GWKIHLSCIPENAEQTLAVMTPVVVEAGVSFKF-CSDPFMLGLSLGKGWSRFQAGKFITIYPRDRQQFQELLERLYQVTQGLSGPHVLTDRAYRDSTVVYYRYGAHAGVSRPDPYGSLQQGYLLADGTWHEDVRGAGFRLPPGVDDPCVAAAAAP--TPAGPIVLNGRYQVHGVLKFNGTGGIYRGRDTTTGQKVV-IREVRGFSDADGAELVNGMVNGIK---REARILQKLSATGLVPVFVELFKEWNNWFLVQEQLDAISLWD---SAMAFYFAEDEQRACDGFERIRRRISQIAEALQVVHEHGVVLRDLTRSNVMFTAAG-EVKFIDLEFAHE 389
>gi|182436190|ref|YP_001823909.1| AmfT protein [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178464706|dbj|BAG19226.1| AmfT protein [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (875 aa)
Score = 255, Expect = 8.4e-20, Identities = 86/320 (26%), Positives = 152/320 (47%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDY-----------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDP--LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYEN-SLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLES 356
      LP QGWKIHVS+ LDN  +L+ + +CL  + FK + +     K+ +R +GKFIT+Y  +  +  AL  L+  GP +L+D  + +H RYG F + +      + + +  + D R   P+++ P LT    ++ ++ L  Y + KA++FSN GG+YL D   +VVL KE RP+ G+ +    L E  L+   + P + ++F  +H F+V ++I G TL  F   L  P+ + + +    +  + + +    ++ D+ +SN + D +N +  +D E+
 S:  65 LPPQGWKIHVSAALDNAVSVLERVVAHCLEHRLAFKCVPSAGLLALRNAKYADRAGSGKFITVYPPSDEAFPEVCGALMTLLEGEHGPYILSDLRCGDGPVHTRYGAFAARFCSGPDGRPVPAVADPQGRLVPDDRGPAFRVPSWVTPPGFLTPHL----EARAAVGLADLPYTVEKALHFSNGGGVYLGRDTRTGEQVVL-KEARPHAGLAADGADAVARLERERTALEQLAGLDCVPAVRDAFEVGDHRFLVLQYIPGTTLNTVFARRFPLARQHPSPELLAEHAAWAAELYGKVERAVEAVHGRGIVISDLHMSNVMVDEENARIVLLDFEA 394
>gi|15022415|dbj|BAB62264.1| membrane translocator [Streptomyces griseus] (891 aa)
Score = 255, Expect = 8.5e-20, Identities = 86/320 (26%), Positives = 152/320 (47%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDY-----------IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDP--LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYEN-SLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLES 356
      LP QGWKIHVS+ LDN  +L+ + +CL  + FK + +     K+ +R +GKFIT+Y  +  +  AL  L+  GP +L+D  + +H RYG F + +      + + +  + D R   P+++ P LT    ++ ++ L  Y + KA++FSN GG+YL D   +VVL KE RP+ G+ +    L E  L+   + P + ++F  +H F+V ++I G TL  F   L  P+ + + +    +  + + +    ++ D+ +SN + D +N +  +D E+
 S:  81 LPPQGWKIHVSAALDNAVSVLERVVAHCLEHRLAFKCVPSAGLLALRNAKYADRAGSGKFITVYPPSDEAFPEVCGALMTLLEGEHGPYILSDLRCGDGPVHTRYGAFAARFCSGPDGRPVPAVADPQGRLVPDDRGPAFRVPSWVTPPGFLTPHL----EARAAVGLADLPYTVEKALHFSNGGGVYLGRDTRTGEQVVL-KEARPHAGLAADGADAVARLERERTALEQLAGLDCVPAVRDAFEVGDHRFLVLQYIPGTTLNTVFARRFPLARQHPSPELLAEHAAWAAELYGKVERAVEAVHGRGIVISDLHMSNVMVDEENARIVLLDFEA 410
>gi|104773466|ref|YP_618446.1| hypothetical protein Ldb0301 [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|103422547|emb|CAI97140.1| Conserved hypothetical protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] (750 aa)
Score = 255, Expect = 8.7e-20, Identities = 179/717 (24%), Positives = 323/717 (45%)
 Q:  15 YKDLSFYTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDK--LKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFK--SDYIYN--ERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQ--KKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKTFERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNI-DWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNIL--IKSNTLNSLLLNLKELDIKYLEKNWDNLSWYEKYFLS-TSYHEVFKVFVYDNY----NKKRFFNLRNKNE------VEQIFNKIFLNLYLSKNVNKNIQFLKKAKQDIKYIIENKLVK--NKSYFYIKN-EMYSSPNVLNGTCGLIFLMNLYYQQSQDDYMKNKIILLLPTIKSSNLLK-VSFEEGLAGFVYTLIHLTKTFKSWDLKNDIKEM-TNIILFSKVSINRKIKFIDMYKSLKNDLC-GTLGIYLYLKE 731
      YK ++ +K +F  +  + +P+QG+KIH+S+T NYQ ILD  + C + I FK+I N  + L  + ++GKFITIY   +    LY+  LK  G ++ +D+ +++S I YRYG K  +IYN  + ++ D  +  P ++ +P +  N+DDS + +  K  + +   G +LA+  +  VL   Y+ +   T  NE  +K  + + P I F+E+  F+ E  GL++ D+ ++  + +  +  K I +  I D+LK      + DI  N L D +   F+DLE   E +K +F     N   + Q ++L+ L+I  C+ N FL + S  T  F +A+ + LP + V++I +    DP + + NL + D + E  N + + L  F E ++ +  ++ I+ +  +L  ++ D+ +  N + +S Y++Y  T ++++F   N+   K+  L++ +E   + Q++ +  + ++  K I     I Y E +  N +F I   Y SP  +GT G+I ++ Y ++ D   I+ L+ +I  ++ K S  GL F+Y L  K FKS  NDI+EM N+ L+S VS  +  + ++ + D  G GI  +++
 S:  23 YKKIARDSKKRFLQFCFSNAE-IPDQGFKIHISATQINYQVILDEVFDLCKSNLIDFKYISNREQLLDNLAGKDDLWASGKFITIYPSSLDDFKKVIVKLYENNVLKVQDGIAIFSDRRYRDSNVIFYRYGRLKGPDKWIYNPITKLKEYRDYESMEYRLPAWVDEPFPD---NSDDSKTCKYFF-KKIIPTEGLNSKPSGATFLAHVAGSEEEFVLKNAHPGYMNLGV--ACTDSLKNEAVNIKRMMKFDFIPNYIADFSEDEDYFLCEEKKCGLSVDDYRADSHHNFIDKKLRK--KTINDYRKSITDLLKNVQILHDERIFLGDISSENVLVDPETNLVSFVDLEQ-SVFLEDHSKIAFFARTEGFFDENTPFLAPIAQDNQQLAYLLISFFCRGNMFLLIDHSGAMTINFFKQYASTHNLPKVFVDVIMDLLE-----DPNQRLDNLVEVLDKMDCENLYNSEDLVSLD-DFQYELVKSVYLAMIDGIQIDDKKTLFFE-EDTDLIF---NENMVSIYKEYLQKPTIFNDIFFEKKMHNHVISEGKRLVEMLKDGDERLAETSLVQVYALLLCTIKIASPSEKII-----IDSLINYTQEKYMESTINGRFFRITEYSTYLSPYFADGTAGMINILLEYREKFHDTKYDASILDLVNSISQEHMPKNSSLYRGLGSFIYVLQKFKKIFKSSKRDNDIREMFRNLPLYSIVSNGNRYMVDESFRRISLDFADGNAGIIFLIEQ 743
>gi|166712323|ref|ZP_02243530.1| serine/threonine protein kinase [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (811 aa)
Score = 253, Expect = 1.5e-19, Identities = 88/316 (27%), Positives = 154/316 (48%)
 Q:  54 QQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKS----DYIYNERN-------EKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLK-------YFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENS-LLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIY 369
      + +L+   C +  FKF ++  + L K  R+S GKF+TIY   +   + LY L+D +GP +L+D+ +K+S + YRYGGF++  D+  E++     + D+R   P F+ D  + +  D+ + L ++Y I  + FSN GG+Y  + +  VV IKE RP++   ++  GL+ + +LK      S  P+ + F E H F+V+E I G TL+++ + + LY  + +V  ++  I D+++    + + DI +N + D ++  FID E     N NIY
 S:   5 KTVLERVTRVCTDDGTEFKFASDEFIHRKLLSKSAARQSGGKFMTIYPAGIEKFEGLIETLYRTLQDIQGPYILSDRQYKDSGAVFYRYGGFRAFTVRDFSGREKSMILDDDFRLVEDQRIPHFRVPAFVTDKRWGQIDEPADAVGADVLFGDEYAIESVLKFSNAGGVYAGRRVADGLSVV-IKEARPHV------DAEINGLDPLNRLKKEQRILHVLEGSGIAPRPLGWFVEWEHTFLVQEKIAGKTLREYCLDATKSLYPGSSQADVRTWLQKSAAIGADLIEKVRLLHVQDIVFGDISTNNIIIDPESLTLRFIDFEGALQVGVDENINIY 333
>gi|194339884|gb|EDX20850.1| serine/threonine protein kinase [Streptomyces sp. Mg1] (571 aa)
Score = 251, Expect = 2.5e-19, Identities = 80/253 (31%), Positives = 127/253 (50%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-----------DKREIGKHCPNFIKDP-------LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNT-----------------TPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF 289
      LP+QGWKIHVSS  + + +L+  YCL++ I FKF+      K+ R S+GKF T+Y D+ EL   L  L  +GP +L+D ++  ++ RYGGF  + +  E++L      D R G  P++  P     +   D      Y + + ++FSN GG+YLA   + VVL KE RPY G++   + G++ + +L++ E T         P   F+  H F+ +EHI+G +L + 
 S:  94 LPDQGWKIHVSSCAADAEAVLETLHAYCLSERITFKFLRGLPILQVQNSKYAPRGSSGKFCTVYPVDDAELERCLDGLGTLLAGRRGPYILSDARWEQGPLYLRYGGFVERHCRDAAGERVLALAGPDGALVPDVRGAGFSVPDWAPVPDCIAPAVAARRATRGPDL---------PYTVERVLHFSNAGGVYLARRAEGDPPVVL-KEARPYAGLD------QRGVDAVTRLRHEHEVLTRLAGIPGVPALPGGDPAVPGEQSLFSVWEHEFLAQEHIEGQSLSQWL 365
>gi|15901452|ref|NP_346056.1| hypothetical protein SP_1612 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14973104|gb|AAK75696.1| conserved domain protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (330 aa)
Score = 249, Expect = 5.0e-19, Identities = 87/278 (31%), Positives = 140/278 (50%)
 Q:  31 YKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-------------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQN----NNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS--FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF--YENSLLYFEPTDKNVLKVI 308
      Y L D +P QGWKIH+SS + +  I I    N FK + N   +     + KFIT+Y K E E    L ++L +FK P +L+D +  +S +HYRYG F   Y+E+N+K++       DKR+   P++ D +E++      SS   NKY + K I SN G +Y A  + +V+ IK+ RP++ ++  W +   NE  LK  + + T + + F  + F+V+E +DGL ++F  E+SL  E T N++ ++
 S:  24 YYLSDKMPAQGWKIHISSQIKDAVNIFKIVYKLSQLNNCSFKVVKNLEELKKINSPREMSPTANKFITLYPKSESEAKSMICNLTNRLSEFKAPKILSDYQCGMHSPVHYRYGAFLKKQAYDEKNKKVIYLLLDEKRKNYVEDKRQNFPSLPSWKMDLFSEEEKRIYFQTTCEVSSKDSAINKYKMEKIIKRSNKGNVYRAIRKSDGQKVI-IKQSRPFVNYDAEGEWTALDDIKNEAHMLKKLADKSYTTNLTDEFYIVDDYFLVQEQVDGLNFEEFIRETEHSLNIREKTLDNIVNIV 322
>gi|182438598|ref|YP_001826317.1| hypothetical protein SGR_4805 [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] >gi|178467114|dbj|BAG21634.1| conserved hypothetical protein [Streptomyces griseus subsp. griseus NBRC 13350] (873 aa)
Score = 248, Expect = 5.5e-19, Identities = 74/246 (30%), Positives = 118/246 (47%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-----------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNK-------YDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGL-NEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTL 285
      QGWKIHVS+ + ++ L   C  + FKF+ ++  +  K+ +R  GKFIT+Y DE  +   L  L  +GP +L+D  ++ ++ RYG F S + +  E++L      D+R +  P ++ P     D+  H       YD+ +++ FSN GGIYLA    RVVL +E RP+ G++  +   L E  L   + P++  T  H F++ EHI+G TL
 S:  63 QGWKIHVSTVPEEAEETLLDTARICRAHGVPFKFLRSERALLLMSGKYMSRAGAGKFITLYPPDERVFLRVLDELTRALAGRRGPYILSDLRIGDAPVYIRYGAFVSRWCLDGNGERVLALRHPSGELVPDERGVVFRIPPWVTVP---------DALRPHLAARAAAGDAGFPYDVSESLQFSNAGGIYLARHRETGRRVVL-REARPHSGLDEAGDDAVTRLRREHRALTALAGLDCVPEVYGVRTVWEHHFLIEEHIEGTTL 317
>gi|134100560|ref|YP_001106221.1| membrane translocator [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133913183|emb|CAM03296.1| membrane translocator [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (917 aa)
Score = 248, Expect = 5.9e-19, Identities = 72/247 (29%), Positives = 124/247 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFK-NSCIHYRYGGF------KSDYIY-----NERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTK-LGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLK 286
      QGWK+HVS+T+   +L C+  L+  FKF  A+    H R  GKF+T Y +D+ + +  +AL+    GP +L+D+ ++ S +HYRYG F    +D +Y   +  E + D RE   P +++ P  + +  S +  LL +++ + +AI +N GG+Y A DL  + V+IKE RP+ + S   + +  E  L+    P+++E F + HL++  + G L+
 S:  81 QGWKLHVSATMGTAGAVLQRCLPVLLDAERPFKFAITLAHVYALNSGHAPRYGAGKFLTCYPEDDEQAVGLAEALHLATTGLSGPVILSDRPYRPGSIVHYRYGSFVNRRVLTNDGLYRHIIDSPTGETVPDLREPRYTPPEWVRCPFPAAE-SAPSSGARRILLGDRFAVREAIRHANKGGLYRAQDL-RTGKPVVIKETRPHTVVGSDGTCAQDMLRAEARALEALAPLGVAPEVVEFFEQSGHLYLAMRDLQGPPLR 338
>gi|182684564|ref|YP_001836311.1| hypothetical protein SPCG_1594 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182629898|gb|ACB90846.1| hypothetical protein SPCG_1594 [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (316 aa)
Score = 245, Expect = 1.2e-18, Identities = 82/261 (31%), Positives = 130/261 (49%)
 Q:  31 YKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-------------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQN----NNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS--FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYE 291
      Y L D +P QGWKIH+SS + +  I I    N FK + N   +     + KFIT+Y K E E    L ++L +FK P +L+D +  +S +HYRYG F   Y+E+N+K++       DKR+   P++ D +E++      SS   NKY + K I SN G +Y A  + +V+ IK+ RP++ ++  W +   NE  LK  + + T + + F  + F+V+E +DGL ++F E
 S:  24 YYLSDKMPAQGWKIHISSQIKDAVNIFKIVYKLSQLNNCSFKVVKNLEELKKINSPREMSPTANKFITLYPKSESEAKSMICNLTNRLSEFKAPKILSDYQCGMHSPVHYRYGAFLKKQAYDEKNKKVIYLLLDEKRKNYVEDKRQNFPSLPSWKMDLFSEEEKRIYFQTTCEVSSKDSAINKYKMEKIIKRSNKGNVYRAIRKSDGQKVI-IKQSRPFVNYDAEGEWTALDDIKNEAHMLKKLADKSYTTNLTDEFYIVDDYFLVQEQVDGLNFEEFIRE 303
>gi|149013292|ref|ZP_01834050.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_09069 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147762957|gb|EDK69903.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_09069 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (330 aa)
Score = 244, Expect = 1.6e-18, Identities = 86/278 (30%), Positives = 140/278 (50%)
 Q:  31 YKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-------------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQN----NNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS--FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF--YENSLLYFEPTDKNVLKVI 308
      Y L D +P QGWKIH+SS + +  I I    N FK + N   +     + KFIT+Y K E +    L ++L +FK P +L+D +  +S +HYRYG F   Y+E+N+K++       DKR+   P++ D +E++      SS   NKY + K I SN G +Y A  + +V+ IK+ RP++ ++  W +   NE  LK  + + T + + F  + F+V+E +DGL ++F  E+SL  E T N++ ++
 S:  24 YYLSDKMPAQGWKIHISSQIKDAVNIFKIVYKLSQLNNCSFKVVKNLEELKKINSPREMSPTANKFITLYPKSESKAKSMICNLTNRLSEFKAPKILSDYQCGMHSPVHYRYGAFLKKQAYDEKNKKVIYLLLDEKRKNYVEDKRQNFPSLPSWKMDLFSEEEKRIYFQTTCEVSSKDSAINKYKMEKIIKRSNKGNVYRAIRKSDGQKVI-IKQSRPFVNYDAEGEWTALDDIKNEAHMLKKLADKSYTTNLTDEFYIVDDYFLVQEQVDGLNFEEFIRETEHSLNTREKTLDNIVNIV 322
>gi|111657301|ref|ZP_01408064.1| hypothetical protein SpneT_02001487 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (832 aa)
Score = 242, Expect = 2.7e-18, Identities = 104/323 (32%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + TPKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  19 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 344
>gi|15901198|ref|NP_345802.1| hypothetical protein SP_1344 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972827|gb|AAK75442.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (869 aa)
Score = 240, Expect = 5.4e-18, Identities = 104/323 (32%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + TPKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|148989460|ref|ZP_01820819.1| hypothetical protein CGSSp6BS73_04765 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|168575803|ref|ZP_02721718.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147925003|gb|EDK76084.1| hypothetical protein CGSSp6BS73_04765 [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|183578318|gb|EDT98846.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (869 aa)
Score = 239, Expect = 6.3e-18, Identities = 104/323 (32%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + TPKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|149007001|ref|ZP_01830670.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_09845 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761305|gb|EDK68271.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_09845 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (504 aa)
Score = 238, Expect = 7.8e-18, Identities = 104/323 (32%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + TPKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|148993101|ref|ZP_01822695.1| hypothetical protein CGSSp9BS68_10435 [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147928302|gb|EDK79319.1| hypothetical protein CGSSp9BS68_10435 [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] (869 aa)
Score = 238, Expect = 8.9e-18, Identities = 103/323 (31%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S +L +E + LK  E + TPKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSERLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|149011577|ref|ZP_01832773.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_06412 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147764008|gb|EDK70940.1| hypothetical protein CGSSp19BS75_06412 [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (467 aa)
Score = 238, Expect = 9.2e-18, Identities = 100/323 (30%), Positives = 162/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHC-----------------PNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++ + ++D+ +G          P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S +L +E + LK  E + PKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  19 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPS--RDDEKKVVIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSERLA-SECKALKILNEWSEMPKIYWYGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 344
>gi|29899142|gb|AAP03109.1| putative serine/threonine protein kinase [Streptomyces griseochromogenes] (909 aa)
Score = 237, Expect = 1.1e-17, Identities = 74/253 (29%), Positives = 135/253 (53%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKL----KDFKGPSVLTDKSFK-NSCIHYRYGGFKS-DYIYNERNEKIL----------DKREIGKHCPNFI-KDPLTEKQN---NNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGL-NEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYEN 292
      QGWK+H+S+T +  +L  +   + FKF  A  +  + +R S GKFIT+Y    D +AL D+L  +  GP +L+D+ ++ S +HYR+G F   + NE + + +     D+RE   P++ +DP T ++  + D + +  L ++Y + + + + GG+Y A D + +RV+ +K+ RP+  +   +  +E  L++F   TP+ + F ++ LF+V+E I GLTL+D+ +N
 S:  49 QGWKLHISATPLSAPLVLARAADVLAAHRLPFKFAGTLARVAELCSRRTDRGSGGKFITVYPDGHD---DRLRALADELHLTTEGLPGPGILSDRPYRPGSLVHYRFGAFNGVPMLGNEASYEAMLMAPDGSLDRDRREAWFCPPSWAPRDPFTGQRPASPDPDRAGARPVRLDDRYVVHEVVRHAFTGGVYRATDERDGSRVI-VKQARPHTEATATGEDVRDARRHEAAMLEHFASFGRTPRPVALFEQQGDLFLVQEAIAGLTLRDWVAQN 318
>gi|116515683|ref|YP_816646.1| hypothetical protein SPD_1179 [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|116076259|gb|ABJ53979.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae D39] (869 aa)
Score = 235, Expect = 2.0e-17, Identities = 103/323 (31%), Positives = 162/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + PKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSEAPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|15903248|ref|NP_358798.1| hypothetical protein spr1205 [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|15458839|gb|AAL00009.1| Conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae R6] (878 aa)
Score = 235, Expect = 2.2e-17, Identities = 103/323 (31%), Positives = 162/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + PKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  65 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSEAPKIYWHGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 390
>gi|148997605|ref|ZP_01825210.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_01917 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147756660|gb|EDK63701.1| hypothetical protein CGSSp11BS70_01917 [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] (869 aa)
Score = 232, Expect = 4.1e-17, Identities = 103/323 (31%), Positives = 163/323 (50%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S KL +E + LK  E + TPKI    H F+ E++ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  56 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSEKLA-SECKALKILNEWSETPKIYWHGKIWEHTFLGIEYMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 381
>gi|148985707|ref|ZP_01818861.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_04799 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147922188|gb|EDK73310.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_04799 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (467 aa)
Score = 231, Expect = 6.3e-17, Identities = 102/323 (31%), Positives = 161/323 (49%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNER---------NEKILDKR------EIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY--LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTD--KNVLKVIKNLVLIIIDIL-KFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNE 362
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK +  I+ RYG F+   ++     +E + D+R    G  P+F+  L +K   D   F++ N   AI FSN GGIY A L + + +++KE RPY LG + ++S +L +E + LK  E + PKI    H F+ EH+ G+ L +  N LY E D K+ L + +V +ID+ KF+  S N  D+ L N L  +++ +   +++ N+E
 S:  19 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQKLESALKQYNGPYILSDKRWDEVPIYLRYGVFRPSRDDEKKVAIDELIVGDEVVKDERLPVFKIPKGIVPPDFLNKWLDKKDKKQGD---FPFIIDN------AIRFSNSGGIYNA-RLKEDGKKIILKEARPYTGLGFDGTYSSERLA-SECKALKILNEWSEMPKIYLYGKIWEHTFLGIEHMKGVPLNRWVTNNFPLY-EVVDKTKDYLLRVSKIVEKLIDLTNKFH----SENVYHQDLHLGNILVKDEDEISIIDWEQAVFSNDE 344
>gi|116513183|ref|YP_812090.1| Serine/threonine protein kinase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|116108837|gb|ABJ73977.1| Serine/threonine protein kinase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (614 aa)
Score = 230, Expect = 7.1e-17, Identities = 136/481 (28%), Positives = 227/481 (47%)
 Q:  25 KFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKS-DYIYNERNEKIL-DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVL--DIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKT-------FERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNI-LIKSNTLNSLLLN 505
      KFTY  +  LP G+KIHVS T+++Y+++ + N+  + + +K++  +FI+ + K   +GK TIY ++     L + L F+G +L+D++F NS + YR+G F++ D   +N KI D ++   P +I DP ++  ++     N D+ K I +N G IY    N+ +++KE R +    S +L NE  +  ++  + IE F+  + + V + IDG TL++F + SL F+  +N L +  ++ +I+IL    + +K+V+ DI  NFL D K K +FIDLES H NE  K    +L + +KL    +K+ L++ LI + N F  +S+ +T    FERF + N    + +L+ ++  T  LE  L   D       ++L +KE LEE KN + IK N  L LN
 S:   3 KFTYFTTESY-KLPKYGFKIHVSVTIESYEEVFGLATNFLSKQELFYKYLSTREDFIENISKTAAPAESGKLFTIYPENIKATERILVDLSEILVKFEGVYILSDRNFNNSKTVFYRFGFFQNIDECTIVKNGKIWEDFQKTYFDLPAWISDPFYQENKEMNEKNRL-----NDLDLTKIIRQNNGGNIYFG---TVKNQKIIVKESRANILTFVNLKSEELRENEFFMSELLNSADFL-QPIEKFSAWINHYYVYKFIDGQTLREFQSKFSL--FDNLTENKLVIFSKIIKQLIEILG-----EAHHKMVILDDIHPDNFLID-KAYKIHFIDLESAHKFNE-LEKVTAKTKGFYLKIWSKLTETEKDLRKVGQLILFLIGQLNVFNQQERSLEETIILAAKIFERFEVETN-------ISDLLIYLFTGSSTKKALEISKKLYFYKSD-------------IFLHISKEYLEEPKNLVTFIKENKFEHLGLN 457
>gi|10957179|ref|NP_047334.1| hypothetical protein pMRC01_050 [Lactococcus lactis] >gi|3582249|gb|AAC56045.1| L. lactis predicted coding region ORF00050 [Lactococcus lactis] (614 aa)
Score = 224, Expect = 3.7e-16, Identities = 133/481 (27%), Positives = 222/481 (46%)
 Q:  25 KFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKS-DYIYNERNEKIL-DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIYFINNRWLSLNNKLRSKNVLQKKLSILMIELICKSNNFLYLAKSINKT-------FERFYIFANNYKLPLILVELINKMYYSKKTIDPLEFISNLKNIDWDNYEVFVNKNNDIKLYLQFNKETLEEIKNNI-LIKSNTLNSLLLN 505
      KFTY  +  LP G+KIHVS+T+++Y+++ D+  Y L + + +K++  +FI+ + K   +GK TIY ++    + L + L F  +L+D++F +S + YR+G F++ D   RN KI D ++   P ++ DP +++  ++     N D+ K I +N G IY    N+ +++KE R +    S +L NE  ++  +N + I +   NH +V + IDG TL++F  SL   DK V+    II +++ +   N ++ DI  NFL D K K +FIDLE H +E+ K    +L  +KL    +K+ L++ L+ + N F  +S+ +T    FERF + N    + EL+ ++  T  LE  L   D       ++L +KE LEE KN + IK N  +L LN
 S:   3 KFTYFTTERY-KLPKYGFKIHVSATVESYEKVFDLTKRYLLKQKLYYKYLSTREDFIKNISKTEFPAESGKLFTIYPENIKAAEKILEDLSEILVKFDRVYILSDRNFHSSKTVFYRFGFFQNIDGCTLVRNGKIWKDFQKTYFDLPAWLVDPFYQEKKELNEKNRL-----NDLDLTKIIRQNNGGNIYFG---TLKNQKIIVKESRANILTFVNLKSEELRKNEFLMSEFLNSANFSQPIEKFRAWINHYYVYK-FIDGQTLREFQSNFSLFDNLTVDKLVI-----FSTIIQQLIEILEEAHHKNVILDDIHPDNFLID-KANKIHFIDLEFAHKFDES-RKVTAKTEGFYLKSWSKLTEMKKDLRKVGQLILFLVGQLNVFNQQERSLEETIILAAKIFERFEVKTN-------ISELLTYLFTGSSTKKALEISKKLYFYKSD-------------VFLHISKEYLEEPKNLVTFIKENKFENLGLN 457
>gi|55820281|ref|YP_138723.1| putative protein kinase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822171|ref|YP_140612.1| putative protein kinase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55736266|gb|AAV59908.1| conserved hypothetical protein, putative protein kinase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55738156|gb|AAV61797.1| conserved hypothetical protein, putative protein kinase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (779 aa)
Score = 206, Expect = 4.0e-14, Identities = 83/256 (32%), Positives = 126/256 (49%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYG--GFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLG--LNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDG----LTLKDFFYEN 292
      +P QGWKIH+SS LD+YQ +L + + YC  I FK+I N+   L     GK ITIY K++  +  L D L F+GP V++D ++++ I YRYG  +SDY+    I+D R  + PN I+DP  +N ND+ +  L  +  I+ S G +Y +  Y+ N +L + + LG   NST +G  NE + +K    PK  SF E + ++V  + G  L  F +E+
 S:  32 IPRQGWKIHISSNLDSYQIVLRLIVEYCTKYKIDFKYIYNNKVLKYFLSSDCFTTQAGKCITIYPKNDKLFKNIVLDLADILIGFEGPVVISDMQYRDTNIFYRYGVMAAQSDYLLIG-GTPIMDNRSFFE-LPNGIEDPF---ENINDEYHNVATFLGCTVEPTMIIHESASGNVYESK--YDGNVTILKEGRKNILGT----NSTAIGDIKNEEKIIKQLETLEGIPKYRLSFYEWGNYYLVESKLKGDMLSLIASSFLFES 284
>gi|47078474|gb|AAT09884.1| OsrE [Streptococcus thermophilus] (779 aa)
Score = 206, Expect = 4.1e-14, Identities = 83/256 (32%), Positives = 126/256 (49%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYG--GFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLG--LNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDG----LTLKDFFYEN 292
      +P QGWKIH+SS LD+YQ +L + + YC  I FK+I N+   L     GK ITIY K++  +  L D L F+GP V++D ++++ I YRYG  +SDY+    I+D R  + PN I+DP  +N ND+ +  L  +  I+ S G +Y +  Y+ N +L + + LG   NST +G  NE + +K    PK  SF E + ++V  + G  L  F +E+
 S:  32 IPRQGWKIHISSNLDSYQIVLRLIVEYCTKYKIDFKYIYNNKVLKYFLSSDCFTTQAGKCITIYPKNDKLFKNIVLDLADILIGFEGPVVISDMQYRDTNIFYRYGVMAAQSDYLLIG-GTPIMDNRSFFE-LPNGIEDPF---ENINDEYHNVATFLGCTVEPTMIIHESASGNVYESK--YDGNVTILKEGRKNILGT----NSTAIGDIKNEEKIIKQLETLEGIPKYRLSFYEWGNYYLVESKLKGDMLSLIASSFLFES 284
>gi|148986246|ref|ZP_01819167.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_07826 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|147921791|gb|EDK72920.1| hypothetical protein CGSSp3BS71_07826 [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (249 aa)
Score = 202, Expect = 1.4e-13, Identities = 71/220 (32%), Positives = 119/220 (54%)
 Q:  92 STGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-------------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNN----DDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS--FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF--YENSLLYFEPTDKNVLKVIKNL 311
      + KFIT+Y K E E    L ++L +FK P +L+D +  +S +HYRYG F   Y+E+N+K++       DKR+   PN+ D +E++ N    SS   NKY + K I SN G +Y A  + +V+ IK+ RP++ ++  W +   NE  LK  + + T + + F  + F+V+E +DGL ++F  E+SL  E T N++ ++ ++
 S:   4 TANKFITLYPKSESEAKSMICNLTNRLSEFKAPKILSDYQCGMHSPVHYRYGAFLKKQAYDEKNKKVIYLLLDEKRKNYVEDKRQNFPSLPNWKMDLFSEEEKRNYFQTTCEISSKDSAINKYKMEKIIKRSNKGNVYRAIRKSDGQKVI-IKQSRPFVNYDAEGEWTALDDIKNEAHMLKKLADKSYTTNLTDEFYIVDDYFLVQEQVDGLNFEEFIRETEHSLNIREKTLDNIVNIVSDI 244
>gi|116334440|ref|YP_795967.1| Serine/threonine protein kinase [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116099787|gb|ABJ64936.1| Serine/threonine protein kinase [Lactobacillus brevis ATCC 367] (850 aa)
Score = 190, Expect = 2.9e-12, Identities = 84/320 (26%), Positives = 143/320 (44%)
 Q:  36 SLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCK--DEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL-----------DKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLE 355
      +L NQGWKIHVSST  + + LD  +   + FK    +     +TGK ITIY K  +IEL   LY  +  P + TD +K+S I RYG F  Y+ +++ E +L      DKR G H P+F+K P     + F   +    + + S G IY  L   +L + +  L +   S  LNE  L  +  P+++  T + +F++  + G++L++ F +S+L   D ++K+ KNL+ I+++ +    + ++ D+ SN L + + + + +D E
 S:  40 NLSNQGWKIHVSSTATEFLESLDAVTSVVRKYDASFKIPRTWHAMLSLTTGAVPLVTTGKMITIYPKQKSDIELETIVNELYRTQNNKLFPPIFTDYQYKDSNIFLRYGSFIEQYVLDDKQEPLLALFDESNVLIPDKRVFGAHTPSFVKVP-----RFITNYFPKRTTMQFPLTQPRLLQRSAKGNIYKV--LTPKGPALLKQGYNGSLAVRGNDTSANRVLNEANILHNIPDYVHKPRVLGISTTSDSVFMLESFMPGVSLENIF-TSSVLIKTMLDTMIIKIAKNLMNQILEVHR-------AGVVIRDLSPSNVLVN-EYGQVFLVDFE 356
>gi|148271857|ref|YP_001221418.1| putative serine/threonine-protein kinase [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] >gi|147829787|emb|CAN00706.1| putative serine/threonine-protein kinase [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis NCPPB 382] (884 aa)
Score = 182, Expect = 3.1e-11, Identities = 63/246 (25%), Positives = 107/246 (43%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGK-FITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNE-----------KILDKREIGKHCPNFIKDP-LTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKL-GLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDG 282
      LP GWK+HVS+T D ++ +    C ++ + FK + +  +  K+ R +GK F+  +  E    L  L + GP VL+D   + + R+G F  +   E      + D+R G H P ++ P  E++   +   L  Y I A++FSN GG+Y A   + R +++KE RP GI+  +  +  E  L     P I+E+  + H ++  +DG
 S:  61 LPASGWKVHVSATPDAFEPVARAAAGVCADRGVPFKVLADRRMHLVMNSKYTPRGGSGKAFVAYPPQSGGEFERFVDELEQALVGYPGPRVLSDIRISRAPVFARFGAFTDRWGLGADGELFRGLDLPGRGVVPDRRMPGAHVPEGVEVPDWLERRRRGSGA------LEAGYSITGALHFSNAGGVYSAEGA--DGRALVVKESRPGAGIDVDGDDAVVRSEREAAALGRLDGMAGVPSIVETTEVDGHRYLATTRLDG 312
>gi|168486073|ref|ZP_02710581.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183570876|gb|EDT91404.1| conserved hypothetical protein [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] (831 aa)
Score = 178, Expect = 8.2e-11, Identities = 83/268 (30%), Positives = 128/268 (47%)
 Q:  21 YTKNKFTYVNYKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGFKSDYIY------------NERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNN-----NDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIE----QLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDF 288
      Y KN + +V Y  ++  QGWK+HVSS L +  I I    +  +K +    +     + KFITIY   +    L +KL+ +K P +L+D + + S IHYRYG FK+  Y      N R E + D R  + P +KD T+ + N   + +  +H L N Y+I  + SN G +Y A + +N +V+ IK RPY+   WN   ++E++   LK F + + T +IE F   FVV++ I G  D 
 S:  10 YHKNGWLFVKYS--NNKLTQGWKLHVSSQLKDACNIFYIVAQELEKERCNYKVLDCLDELKKLNSPREVSPTANKFITIYPSSRKQAKRIILNLKEKLEKYKAPRILSDFQCGEYSPIHYRYGAFKAIKNYNFSENKIVYMMKNSRGELVEDLRLSYPYLPEGVKDLFTDMEKNKLFKPSPEIPENHPL--NHYNIECILKKSNRGNVYRAIEKSSNQKVI-IKHARPYV---YSWNDGFSAIDELKSEAANLKVFQDKSYTTDLIEEFYVNEDYFVVQKFIPGYNFFDL 291
>gi|149006676|ref|ZP_01830362.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_05442 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761591|gb|EDK68555.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_05442 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (138 aa)
Score = 151, Expect = 1.1e-07, Identities = 40/114 (35%), Positives = 56/114 (49%)
 Q:  31 YKLIDSLPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTD-KSFKNSCIHYRYGGF 144
      Y L D +P QGWKIH+SS + +  I I    N FK + N   +     + KFIT+Y K E E    L ++L +FK P +L+D +  +S +HYRYG F
 S:  24 YYLSDKVPAQGWKIHISSQIKDAVNIFKIVYKLSQLNNCSFKVVKNLEELKKINSPREMSPTANKFITLYPKSESEAKSMICNLTNRLSEFKAPKILSDYQCGMHSLVHYRYGAF 138
>gi|134101146|ref|YP_001106807.1| hypothetical protein SACE_4613 [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|133913769|emb|CAM03882.1| hypothetical protein [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (864 aa)
Score = 148, Expect = 2.2e-07, Identities = 73/307 (23%), Positives = 133/307 (43%)
 Q:  37 LPNQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHH----NRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSF-KNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNEKIL------DKREIGK-----HCPNFIKDPLTEK--QNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLG---LNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFD 343
      +P QGWK+HVS+   + LD +  L+++ FK   A + TL++ +  + + GK +T+Y  + ++   L + L   P + +D+  +++ ++YRY F+ + ++ + L    + E G    CP++ DP  +    + +H L +Y +  +   G +Y A D  + R V++KE R Y+ N  N  L   NE  L     P +I+ F   ++V    L F E+ L + EP D    ++L L+  +L  D    +V D+  N + D
 S:  45 IPAQGWKLHVSARPGTLAETLDRVLPLLLSRDCDFKV----AKSVSTLRELNSGDLDPGAVGKALTVY-PPQNSVVRLGNELAEALAGMSAPRIASDRRVRRDAPVYYRYAPFRPQFRVDDNGDFELVVIGPDGQTEAGAAGPEYSCPHWATDPFRPEPAPEAGRTAEPAHTTLGGRYRLTSGVMRGPRGNVYRAVD--PDGRQVVVKEARAYVSENV--NGMDLRGQMRNERRILHALDGVEGVPGLIDHFRHGEDEYLVTTDAGTRDLNRFVGEHGLFFDEPGDTG-----RDLGLLAERLLAVLDAVHERGVVVRDLSPKNIVLD 358
>gi|149002710|ref|ZP_01827642.1| hypothetical protein CGSSp14BS69_04798 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147759321|gb|EDK66314.1| hypothetical protein CGSSp14BS69_04798 [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (217 aa)
Score = 148, Expect = 2.3e-07, Identities = 38/106 (35%), Positives = 57/106 (53%)
 Q:  40 QGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFK 145
      QGWKIH+SS ++ ++L   C  I FK + + FI  K +R +GKFIT Y ++ EL  + L  LK + GP +L+DK + + I+ RYG F+
 S:  55 QGWKIHISSEYNSSHELLQDVAKICHEMRIPFKHLSTEDKFIMRNGKLVSRGFSGKFITCY-PNQNELESVLQRLESALKQYNGPYILSDKRWDEAPIYLRYGVFR 159
>gi|116513485|ref|YP_812391.1| serine/threonine kinase protein [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|116092800|gb|ABJ57953.1| serine/threonine protein kinase and beta-lactam (PASTA) domains [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (445 aa)
Score = 135, Expect = 8.4e-06, Identities = 79/316 (25%), Positives = 139/316 (43%)
 Q:  39 NQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLNKNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSC-IHYRYGGFKSDY-IYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQL---------KYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVL-DIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      N GWKIH+S+ L N QI  +   + FK I +   Q  +   GKFITIY D+ + + + LY  D G V +D S+K  ++YRYG  D  ++R++K+   + K   I D  E+ N+     L +Y I KAI +  G+ LA DL  +V++     + ++N  G++E ++L     +  S+  ++++F  + FVV E+ G L +   L + +++ L++ +N++ I    + ++ N ++ D+ SN + C N   ID 
 S:  39 NYGWKIHISAILTNAIQIARKFLTLNQKYHFDFKIISSIPYLEQMNMGYFGNSQVGKFITIY-PDQSAVTETLELLYYYFHDDVGIRVGSDISYKQGLNVYYRYGTLLDDVENIDKRDKKLKPSSNVEK-----IYDYRLERYNS----------LPTRYLILKAIKQNGPSGVLLALDLQTKLKVIIRYA-------DKYYNIESAGIDERDRLISASSLLEKDFVRNSSFFETVVDAFYVNDVFFVVTEYASGYNLDELAKNGQLGLYSLSER--LEIFRNVLRGI--------YVLNDNLIIFRDLSFSNVIL-CPNHTIKIIDF 332
>gi|113476216|ref|YP_722277.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110167264|gb|ABG51804.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (415 aa)
Score = 132, Expect = 1.9e-05, Identities = 46/170 (27%), Positives = 84/170 (49%)
 Q:  190 FLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNN--NRVVLIKEFRPYLG-INSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      FL  +Y+I K +  + G Y+A + ++  N+ V+IK+ +P   + N+ +L  E+E LK    P I++F E N ++V+E+I G  KD  E   +P +K    ++ ++IDIL+ DF  + + DIK SN +  ++ +  ID ++ +
 S:   2 FLKKGQYEIIKTLTAGSFGQTYIAINKHSQPPNQEVVIKKLKPQQNDPYTLQNAERLFKKEVESLKKLGYHKQIPTYIDNFEENNEFYLVQEYIKG---KDLTEE-----LKPGNK---LSESEVIHLLIDILEVLDFVHKNGVIHRDIKPSNLMRRTEDNQIVLIDFGAVKE 163
>gi|119512035|ref|ZP_01631130.1| serine/threonine kinase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119463325|gb|EAW44267.1| serine/threonine kinase [Nodularia spumigena CCY9414] (383 aa)
Score = 125, Expect = 1.0e-04, Identities = 49/192 (25%), Positives = 83/192 (43%)
 Q:  163 IGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSF----SSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV-VLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      + HCP    + +N D F   S LL ++Y  K I   G +LA D  ++  +IK+F P  G N+  + +L  E QL  +  P ++ FT+++ ++V+E I+G L   +N    ++ + ++++    D+L  FC S  + DIK N L D N K  +D 
 S:   5 LNSHCP--------QPENAADAKFCLSCGSKLLLKDRYRAIKPIGQGGFGKTFLAVDEDKPSKPPCVIKQFYPQAQGTNTLQKAVELFTQEAVQLDDLGQHPQIPALLAYFTQDDRQYLVQEFINGQNLAQELAQNGAF----SESQIWQLLQ-------DLLPVLQFCHSRGVIHRDIKPENILRD-SNAKLVLVDF 182
>gi|67925225|ref|ZP_00518591.1| Protein kinase:Extracellular ligand-binding receptor [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67852937|gb|EAM48330.1| Protein kinase:Extracellular ligand-binding receptor [Crocosphaera watsonii WH 8501] (819 aa)
Score = 123, Expect = 1.8e-04, Identities = 43/174 (24%), Positives = 80/174 (45%)
 Q:  194 NKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWN-STKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKN 367
      N Y+I + +  +G YL +D +N NR +IK  +  + N S K+  E++ LK  + + P++ +SF +N F+V+E I+G L      E  +    L++ ++++L+ DF   +  DIK SN +  ++K  ID ++ + + F N
 S:  16 NTYEIIEELGSGGYGNTYLVHD-HNFNRKAVIKCIETHTTETNVINQSQKIFKKEVKNLKQLGQHDKIPELYDSFILDNKFFIVQELIEGHDL-----------IEEIKPDHHWTENKLIIFLVEVLEILDFVHKQGRTHQDIKPSNLMRRKSDQKIILIDFGAVKEISVLFEYN 178
>gi|186686328|ref|YP_001869524.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186468780|gb|ACC84581.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (378 aa)
Score = 122, Expect = 2.7e-04, Identities = 49/192 (25%), Positives = 84/192 (43%)
 Q:  163 IGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSF----SSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV-VLIKEFRPY-LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      + HCP    + +N ND F   S LL +Y  K I   G +LA D  ++  +IK+F P  G N+  + +L  E QL  +  P+++ FT+E+ ++V+E IDG L    L +  ++ ++ + N   D+L  FC + + + DIK N +  ++K  +D 
 S:   5 LNPHCP--------KPENPNDVKFCRTCGSKLLLKERYRAIKPIGQGGFGRTFLAVDEDKPSKPRCVIKQFYPQSQGTNTLAKAIELFNQEAVQLDELGKHPQIPELLAYFTQEDRQYLVQEFIDGHNLA-----QELAHRGAFNETQIRQLLN------DLLSVLQFCHARHVIHRDIKPENIILRSGDRKLVLVDF 183
>gi|193807719|emb|CAQ38423.1| Ser/Thr protein kinase, putative [Plasmodium knowlesi strain H] (1691 aa)
Score = 122, Expect = 2.7e-04, Identities = 56/198 (28%), Positives = 90/198 (45%)
 Q:  153 RNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNK-YDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV---VLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTY 350
      + E I D R + H +F   T + ++  + +  +NK Y I  IY   +Y  ++ N    V++KE R  +N F+      LK+  N P I + F E+N+ F+V E+ +G TL D+F  SL+   + + ++KNL+L +    DF S N + DIKL N +F K K+ Y
 S: 1091 KEESIKDGR-VKSHVEDFPNWTTTPLEMSSSICLNPNCTYYNKMYCIVGLIYCGEKSQVYKCMNVLNKKTYAMKVIVKEERDDHHMNEFFQKYLF-------LKHNRHRNVIP-IYDIFDEDNYNFIVMEYCEGCTLLDYFM--SLVPGSLDIQEIKYIMKNLLLGL-------DFLHSHNIIHRDIKLENIMFKRKRKRDY 1274
>gi|17232160|ref|NP_488708.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17133805|dbj|BAB76367.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] (560 aa)
Score = 122, Expect = 2.8e-04, Identities = 33/125 (26%), Positives = 58/125 (46%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLII 315
      +L N+Y I + +   G YLA D  N + IKE P    W  +  +  + Y E+  PK E F ++ LF+V++++ G T D  E  +  T+ VL++I++L+ ++
 S:  10 VLQNRYRIVQILGQGGFGRTYLAEDQRRFNELCAIKELIPTATGTVAWEKAQELFHREAAILYQIENPQVPKFREKFEQDQRLFLVQDYVAGKTYWDILKERQAIGQAFTELEVLQLIRSLLPVL 134
>gi|196257611|ref|ZP_03156147.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196201211|gb|EDX96030.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] (445 aa)
Score = 119, Expect = 5.8e-04, Identities = 30/95 (31%), Positives = 50/95 (52%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTK---LGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTL 285
      LL N+Y + K +   G YL DL  N + ++K+ P  +  W  K  L  E ++L+  + N TP +  F E+N+L++V+E+I+G L
 S:  31 LLRNRYRVIKPLGGGGFGRTYLIEDLDKLNELCVLKQLAPQ--VQGSWARQKAIELFEQEAKRLQQLGKQNQTPTLYAYFKEDNYLYLVQEYIEGQNL 126
>gi|158339437|ref|YP_001520614.1| serine/threonine protein kinase, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158309678|gb|ABW31295.1| serine/threonine protein kinase, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] (606 aa)
Score = 116, Expect = 1.4e-03, Identities = 27/105 (25%), Positives = 51/105 (48%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLL 295
      LL ++Y I K I   G YLA D+ N + + ++K+       +L L E +QL+  ++  P ++ F + H ++V+E +DG L++  +N + 
 S:  30 LLRHRYKILKPIGQGGFGKTYLAEDIDNFHELCVVKQLICPTQDQQIEKKLQLFLREAQQLQKLKQNPQVPSLLAYFEDNQHPYLVQEFVDGQNLQEELEQNGIF 134
>gi|149006677|ref|ZP_01830363.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_05447 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147761592|gb|EDK68556.1| hypothetical protein CGSSp18BS74_05447 [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] (176 aa)
Score = 116, Expect = 1.4e-03, Identities = 46/160 (28%), Positives = 81/160 (50%)
 Q:  152 ERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNN----DDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSF--WNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFF--YENSLLYFEPTDKNVLKVIKNL 311
      +R  + DKR+   PN+ D +E++ N    SS   NKY + K I SN G +Y A  + +V+ IK+ RP++ ++  W +   NE  LK  + + T + + F  + F+V+E +DGL ++F  E+SL  E T N++ ++ ++
 S:   5 KRKNYVEDKRQNFPSLPNWKMDLFSEEEKRNYFQTTCEISSKDSAINKYKMEKIIKRSNKGNVYRAIRKSDGQKVI-IKQSRPFVNYDAEGEWTALDDIKNEAHMLKKLADKSYTTNLTDEFYIVDDYFLVQEQVDGLNFEEFIRETEHSLNIREKTLYNIVNIVSDI 171
>gi|186686630|ref|YP_001869826.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|14574708|gb|AAK68687.1| PknC [Nostoc punctiforme] >gi|186469082|gb|ACC84883.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (632 aa)
Score = 115, Expect = 1.5e-03, Identities = 34/167 (20%), Positives = 75/167 (44%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYN-NNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESI 357
      LL ++Y + + +   G Y+A D   N + ++K +P   F + +L +E E L+   + P+++ F E  ++V+E+I+G TL +      ++ V+++++    ++L+ +F S  + DIK N +  + K  +D ++
 S:   5 LLDHRYQVIRVLAMGGFGQTYIAQDTRRPGNPICVVKHLKPGTDPRVFDTAKRLFNSEAETLEKLGNHDQIPRLLAYFDENQEFYLVQEYIEGHTLAEELTPGK----RWSESQVIQLLQ-------EVLEILEFVHSQGVIHRDIKPDNIIRRASDNKLVLVDFGAV 161
>gi|186685827|ref|YP_001869023.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186468279|gb|ACC84080.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (416 aa)
Score = 115, Expect = 1.5e-03, Identities = 47/177 (26%), Positives = 77/177 (43%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPY----LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL---ESIHDNNETFNKN 367
      L+ N+Y I K +   G YLA+D  N  ++KEF P   G+ + N K   + QL++    PK + F + LF+V+E++DG T   E    ++ V++ +KNL+ ++    ++  N + DI  N +     ID  + I D NE N N
 S:  16 LIDNRYIIQKLLGQGGLGRTYLAFDTRRFNEACVLKEFAPIGTGESGLEQYRNLFKREAKILHQLQH----PQIPKFLACFEGDGRLFLVQEYVDGKTYSRLLGELQRQGRNFSEDEVIQWLKNLLPVL-------EYVHQHNIIHRDISPDNIMLPDGKHLPVLIDFGVGKQIADMNEGRNSN 188
>gi|75908216|ref|YP_322512.1| Serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75701941|gb|ABA21617.1| serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (560 aa)
Score = 115, Expect = 1.6e-03, Identities = 32/125 (25%), Positives = 57/125 (45%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLII 315
      +L N+Y I + +   G YLA D  N + IKE P    W  +  +  + Y E+  PK E F ++ LF+V++++ G T D  E    T+ VL+++++L+ ++
 S:  10 VLQNRYRIVQILGQGGFGRTYLAEDQRRFNELCAIKELIPTATGTVAWEKAQELFHREAAILYQIENPQIPKFREKFEQDQRLFLVQDYVAGKTYWDILTERQATGKAFTELEVLQLMRSLLPVL 134
>gi|186682687|ref|YP_001865883.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186465139|gb|ACC80940.1| serine/threonine protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (577 aa)
Score = 114, Expect = 2.3e-03, Identities = 33/125 (26%), Positives = 55/125 (44%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLII 315
      +L N+Y I + +   G YLA D  N + IKE    S W  K  +  + Y E  PK E F ++ LF+V +++ G T +  E  +  T+ VL++I+ L+ ++
 S:  10 VLQNRYRIIQILGQGGFGRTYLAEDQRRFNELCAIKELISTATEASAWEKAKELFHREAAILYQIEHPQVPKFRERFEQDQRLFLVEDYVAGQTYRAMLAERQAVAKTFTEAEVLQLIQLLLPVL 134
>gi|119487581|ref|ZP_01621191.1| Serine/Threonine protein kinase with WD40 repeats [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119455750|gb|EAW36886.1| Serine/Threonine protein kinase with WD40 repeats [Lyngbya sp. PCC 8106] (584 aa)
Score = 113, Expect = 2.5e-03, Identities = 37/151 (24%), Positives = 72/151 (47%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFL 341
      LL ++ I K +   G YLA D  N  ++K+F P + G +  + +L  E QL+  + + P +  F + N L++++E+++G L +  E  ++ E    + +KNL+L ++ +++F    N + DIK N +
 S:   6 LLRGRFRIIKLLGQGGFGRTYLAEDYDKLNEYCVVKQFVPSVQGTAALQKAIELFEREARQLQQLGKHDQIPTLSAYFEDNNQLYLLQEYVEGENLSELL-EQQGVWNE-------QQVKNLLLSLLPVIEFIH---QKNVIHRDIKPENII 146
>gi|196257574|ref|ZP_03156110.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196201174|gb|EDX95993.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] (495 aa)
Score = 112, Expect = 3.8e-03, Identities = 37/145 (25%), Positives = 70/145 (48%)
 Q:  197 DIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV---VLIKEFRPYLG-INSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYF-EPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFL 341
      D ++A+ +  GG  ++ + +R+  +IK+F P+ G  S  +T+L  E EQL+  +  P ++ F ++ L++++E+I+G  +D  E+  F E  + +LK     D+L  F  N + DIK N +
 S:  34 DHYRAVRYIGEGGFGRTFEAVDEDRLNTPCVIKQFLPFQGGTQSLNKATELFKREAEQLRELGKHPQIPDLLSYFEQDGRLYLIQEYIEG---QDLLKEHQQGRFSEAKTRQLLK----------DLLPILQFIHQKNVIHRDIKPENII 170
>gi|113475717|ref|YP_721778.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110166765|gb|ABG51305.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (540 aa)
Score = 111, Expect = 4.3e-03, Identities = 48/202 (23%), Positives = 84/202 (41%)
 Q:  163 IGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDL-YNNNRVVLIKEFRPY-LGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDN-NETF 364
      I  CP   P   N  + S +L ++Y I K I   G +LA D+   + +IKE RP   +  + KL  E E L     P++++ F +  +V+E++ GLTLK  + +  E  K      +I++L  D+ +  + DIK +N +  ++   ID ++ D+ N+T+
 S:   5 INPACPQ----PQNLNSVNKCTACGSQLILRDRYKIIKPIGKGGFGVTFLAKDISLPGAPICVIKELRPSSTKASELEMARKLFQREAETLGKIGHHPQVPRLLDYFEWKKRFHLVQEYVSGLTLKQEVKKQGIFTEEQGKK-----------FLIEVLSVIDYIHTQGVIHRDIKPTNIIRRSEDGHLVLIDFGAVKDHVNQTY 194
>gi|75911051|ref|YP_325347.1| WD-40 repeat-containing serine/threonin protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75704776|gb|ABA24452.1| serine/threonine protein kinase with WD40 repeats [Anabaena variabilis ATCC 29413] (676 aa)
Score = 111, Expect = 4.8e-03, Identities = 40/151 (26%), Positives = 76/151 (50%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGI---YLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS-FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFL 341
      LL  Y I K + S+ GG  YL+ D+  N + ++K+F P + NS  + +L  E ++L++ E + P ++ F ++N+LF+V++ I+G     N+LL +  + V+   +V ++D+L  +   + DIK N +
 S:  31 LLRGHYRIIKVL--SDEGGFGRTYLSEDIDKLNELCVVKQFAPKVQENSAMKKAVELFKQEAQRLQHLGEHHQIPTLLAYFEQDNYLFLVQQFING---------NNLL--QELRQGVVYNESTIVEFLLDLLPVLKYIHERGVIHRDIKPQNII 172
>gi|186908569|ref|ZP_02981445.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186688259|gb|EDU12959.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7424] (384 aa)
Score = 109, Expect = 7.5e-03, Identities = 40/176 (22%), Positives = 86/176 (48%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYN-NNRVVLIKEFRPYLGIN-SFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEP-TDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNK 366
      L+ N+Y I + +  N G Y+A DL+ N+ + ++K+F+P  + +F + +L  E  L+    P +  F E N+L++V+E+IDG L +   ++ +P ++ ++K++K +++ +    +  N + D+K N +  +N   ID ++  ++  K
 S:   9 LIANRYKIVRELGEGNFGKTYMAKDLHKPNHPLCVVKQFKPLQSEHGTFRTALRLFNQEAAILQQLGSHPDIPNLDAFFEENNNLYLVQEYIDGNVLSE-----EIIIGQPWQEEEIIKLLKQILIPL-------KYVHEKNIVHRDLKPDNLMRRAENGHIVLIDFGAVKQISQEIKK 175
>gi|75906309|ref|YP_320605.1| Serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75700034|gb|ABA19710.1| serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (461 aa)
Score = 109, Expect = 7.8e-03, Identities = 46/169 (27%), Positives = 80/169 (47%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNR-VVLIKEFRPYLGINSFWNSTK-LGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEP-TDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLV-LDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      LL +Y I + +   G Y+A D   +  ++K F+P   F + + L +E E L+   + P+++ F E  F+V+E IDG +LK   N   +P T+K V+ +++   +DIL+F  I +K++ DIK N L  + K  ID ++ +
 S:   5 LLVGRYQIRQMLGGGGFGKTYIALDTQRPGQPKCVVKHFQPVTHNPEFMETARRLFTSEAETLERLGYHDQIPRLLAYFEEHQEFFLVQEFIDGHSLKAEMPPN-----QPWTEKKVIALLQQ----ALDILQF----IHLHKVIHRDIKPENMLRRLHDGKLVLIDFGAVKE 164
>gi|17229751|ref|NP_486299.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17131350|dbj|BAB73958.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] (461 aa)
Score = 109, Expect = 8.2e-03, Identities = 46/169 (27%), Positives = 80/169 (47%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNR-VVLIKEFRPYLGINSFWNSTK-LGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEP-TDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLV-LDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      LL +Y I + +   G Y+A D   +  ++K F+P   F + + L +E E L+   + P+++ F E  F+V+E IDG +LK   N   +P T+K V+ +++   +DIL+F  I +K++ DIK N L  + K  ID ++ +
 S:   5 LLVGRYQIRQMLGGGGFGKTYIALDTQRPGQPKCVVKHFQPVTHNPEFMETARRLFTSEAETLERLGHHDQIPRLLAYFEEHQEFFLVQEFIDGHSLKAEMPPN-----QPWTEKKVIILLQQ----ALDILQF----IHLHKVIHRDIKPENILRRLHDGKLVLIDFGAVKE 164
>gi|22298869|ref|NP_682116.1| serine/threonine protein kinase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|22295050|dbj|BAC08878.1| serine/threonine protein kinase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (524 aa)
Score = 109, Expect = 8.2e-03, Identities = 47/187 (25%), Positives = 81/187 (43%)
 Q:  173 DPLTEKQNNND-----DSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDL-YNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWN-STKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      +P  K +N D   + S LL+++Y  K +   G +LA D   N  +IK+ RP     + +L L E  L     P+++   EN ++++E++ GLTL   + + F P + +K +  VL I+D L    + + DIK +N +  +KK  ID ++ D
 S:   6 NPNCPKPDNPDGLDICQACGSKLLLNDQYRAIKVLGRGGFGTTFLAVDTKLPGNPTCVIKQLRPAATAPHILTMARELFLREATTLGKVGNHPQLPRLLGYLENENEFYLIQEYVGGLTL-----QQEVKRFGPKSEEEVKQVLQEVLPILDYLH------KNGVIHRDIKPANLIRRDIDKKLVLIDFGAVKD 188
>gi|75908742|ref|YP_323038.1| Serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75702467|gb|ABA22143.1| serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (376 aa)
Score = 108, Expect = 9.4e-03, Identities = 48/182 (26%), Positives = 77/182 (42%)
 Q:  173 DPLTEKQNNNDD-----SFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV-VLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      +P  K N D   S S  L +Y  K I   G +LA D  ++  +IK+F P  G N+  + +L  E QL  +  P+++ FT+++ ++V+E IDGL L      E  K V  + + L + D+L  FC +  + DIK N +  + K  +D 
 S:   6 NPRCPKPENPHDVKFCLSCGSKLHLKERYRAIKPIGQGGFGRTFLAVDEDKPSKPRCVIKQFYPQAQGTNTVQKAVELFTQEAIQLDELGKHPQIPELLAYFTQDDRQYLVQEFIDGLNLAQ----------ELAHKGVFSETRTIQL-LNDLLPVLQFCHNRQVIHRDIKPENIILRNSDNKLVVVDF 183
>gi|119511567|ref|ZP_01630675.1| Serine/Threonine protein kinase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119463802|gb|EAW44731.1| Serine/Threonine protein kinase [Nodularia spumigena CCY9414] (596 aa)
Score = 108, Expect = 9.8e-03, Identities = 39/169 (23%), Positives = 74/169 (43%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLY-NNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTES-NTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      LL+N+Y + + +   G +LA D + + R +IK+ +P    +  +   E  L+Y +S N PK+  F+E  ++V+E I G TL +      P + ++    I++ +L  D+ S  + DIK N +  + K + ID ++ +
 S:   5 LLNNRYQVIQVLGAGGFGETFLAEDTHMPSRRRCVIKQLKPIANDPKTYQMIQQRFEREAATLEYLGDSCNQIPKLYAYFSENGLFYLVQEWIQGPTLTNIVEAKG-----PESETAVRE------ILLSLLSVLDYVHSKGIIHRDIKPDNIILRSADNKPFLIDFGAVKE 165
>gi|158338284|ref|YP_001519461.1| serine/threonine protein kinase, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158308525|gb|ABW30142.1| serine/threonine protein kinase, putative [Acaryochloris marina MBIC11017] (583 aa)
Score = 108, Expect = 1.0e-02, Identities = 44/173 (25%), Positives = 82/173 (47%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYN-NNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNE----IEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNET 363
      LL+N++ I K +   G YLA D + + R ++K+ +P +  S +    E  +EQLK+  + P++  F +EN LF+++E +DG TL +    L E  + +L+   VL +++ L+ +    + DIK N +  + +  ID S+ + +T
 S:   2 LLNNRFRILKQLAKGGFGATYLAEDTHMLSRRHCVVKQLQPEVPNQSCYEIALKKFKEEAAVLEQLKH----DQIPQLYGYFEQENRLFLIQEWVDGPTLGEKVRALGQLSAEEVQQMLLR-----VLPVLEYLQNFKV------IHRDIKPDNLILRQVDSRPVLIDFGSMKRHLKT 164
>gi|75910306|ref|YP_324602.1| Serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75704031|gb|ABA23707.1| serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (496 aa)
Score = 108, Expect = 1.2e-02, Identities = 38/170 (22%), Positives = 70/170 (41%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDN 360
      L++ +Y I K +   G YLA D  +  ++KEF P     +K    ++ Y +  P+ + FT+ + F+V+E+IDG T + +E   +P + ++    + D+L  D+   + DI L N +   K  ID ++ +N
 S:  16 LIYGRYQIQKLLGKGGFGRTYLALDNQRFDEPCVLKEFVPTASQEKNVCKSKELFEREAKVLYKLKHPQVPQFLAWFTDSDRTFIVQEYIDGRTYSEILFERVSETGQPFSEIEVRT------WLTDVLPVLDYLHDRKIIHRDISLENIMLPHHQSKPVLIDFGAVKEN 179
>gi|17232770|ref|NP_489318.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17134417|dbj|BAB76977.1| serine/threonine kinase [Nostoc sp. PCC 7120] (376 aa)
Score = 107, Expect = 1.3e-02, Identities = 47/182 (25%), Positives = 79/182 (43%)
 Q:  173 DPLTEKQNNNDD-----SFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV-VLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      +P  K N D   S S  L +Y  K I   G +LA D  ++  +IK+F P  G N+  + +L  E QL  +  P+++ FT+++ ++V+E IDGL L      E  K V +  +++ ++ D+L  FC +  + DIK N +  + K  +D 
 S:   6 NPRCPKPENPHDVKFCLSCGSKLHLKERYRAIKPIGQGGFGRTFLAVDEDKPSKPRCVIKQFYPQAQGTNTVQKAVELFTQEAVQLDELGKHPQIPELLAYFTQDDRQYLVQEFIDGLNLAQ----------ELAHKGVFQE-THIIQLLNDLLPVLQFCHNRQVIHRDIKPENIILRNSDNKLVVVDF 183
>gi|119491229|ref|ZP_01623326.1| hypothetical protein L8106_25475 [Lyngbya sp. PCC 8106] >gi|119453570|gb|EAW34731.1| hypothetical protein L8106_25475 [Lyngbya sp. PCC 8106] (628 aa)
Score = 107, Expect = 1.3e-02, Identities = 39/151 (25%), Positives = 70/151 (46%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLV-LDIKLSNFL 341
      +L  Y + K +   G Y+A D+  N  ++K+F  + G +  +T+L  E QL+  +  P +  F E  LF+V+E+I+G TL   +  ++ EP    +K L+ ++ +LKF  +  K++ DIK N +
 S:  31 ILRGHYRVIKLLGEGGFGRTYIAEDIDKLNEYCVVKQFTANVQGTGALNKATQLFEQEARQLQQLGKHPQIPTLYAYFEEGKQLFLVQEYIEGETLSQLVKKQG-VWKEPQ-------VKQLLENLLPVLKF----VHEQKVIHRDIKPDNII 171
>gi|113477755|ref|YP_723816.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] >gi|110168803|gb|ABG53343.1| serine/threonine protein kinase [Trichodesmium erythraeum IMS101] (882 aa)
Score = 107, Expect = 1.3e-02, Identities = 41/169 (24%), Positives = 76/169 (44%)
 Q:  185 SFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNR-VVLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFID 353
      S   +L +Y  K I   G + A D  ++  +IK+F P  G +  + KL  E E+L   + P+++ FT+ N ++V+E IDG LK  E+    ++ +L+++K+L+ ++    +F S  + DIK N +  K+ +  +D
 S:  28 SCGEKLVLRERYRPLKIIGEGGFGRTFQAVDEDKPSKPFCVIKQFFPQAQGTKNLEKAAKLFAQEAERLDGLGRHSQIPELLAYFTQNNRQYLVQEFIDGQNLKQELEESGAF----SENQILELLKSLLPVL-------EFIHSQQIIHRDIKPENIIRRRKDNQLVLVD 187
>gi|186682047|ref|YP_001865243.1| protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186464499|gb|ACC80300.1| protein kinase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (687 aa)
Score = 107, Expect = 1.3e-02, Identities = 34/114 (29%), Positives = 57/114 (50%)
 Q:  172 KDPLTEKQNNNDDSFSSHF--LLHNKYDIFKAIYFSNHGGI---YLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTL 285
      + PL  +NN  S +  LL +Y  + + S+ GG  YLA D++ N  ++K+F P L G   + +L  E +L+  E  P ++ F + +LF+V++ IDG L
 S:  10 QKPLNPDKNNYCHSCRAELIPLLGGRYRPTQVL--SDEGGFGRTYLAEDVHKLNECCVVKQFAPKLQGTGPLTKAIELFKQEASRLQELAEHPQIPTLLAYFEQNGYLFLVQQFIDGKNL 127
>gi|156093723|ref|XP_001612900.1| calcium-dependent protein kinase 4, putative [Plasmodium vivax SaI-1] >gi|148801774|gb|EDL43173.1| calcium-dependent protein kinase 4, putative [Plasmodium vivax] (1615 aa)
Score = 107, Expect = 1.4e-02, Identities = 45/158 (28%), Positives = 73/158 (46%)
 Q:  193 HNK-YDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRV---VLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTY 350
      +NK Y I  IY   +Y  ++ N    V+++E R    F+ +     LK   N P I + F E + +F+V E+ +G TL D+F  SL+   + + ++KNL+L +    DF S+N + D+KL N +F K K+ Y
 S: 1112 YNKIYRIVGLIYCGEKSQVYKCMNVLNKKSYAMKVIVREERDAHHTEKFFQNYLF-------LKQTKHRNVIP-IYDIFLEGSFIFIVMEYCEGCTLLDYFM--SLVPGSLDIQEIKCIMKNLLLGL-------DFLHSNNIIHRDVKLENIMFKRKRKRDY 1256
>gi|116873255|ref|YP_850036.1| protein kinase, putative [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|116742133|emb|CAK21257.1| unnamed protein product [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (655 aa)
Score = 107, Expect = 1.4e-02, Identities = 36/117 (30%), Positives = 63/117 (53%)
 Q:  192 LHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTT---PKIIESFT--EENHL-FVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVI 308
      L+++Y I AI    +YLA+D+ + R V +K R L  S     N I + +  +S T+  P I+ +  EEN L ++V EH+DG+ LK + +EN + +E +  +L+++
 S:   7 LNDRYKILHAIGGGGMANVYLAHDMILD-RDVAVKILRIDLADES---------NLIRRFQREAQSATSLVHPNIVSIYDVGEENDLHYIVMEHVDGMDLKQYIHENHPISYEKSVDIMLQIV 119
>gi|17230611|ref|NP_487159.1| hypothetical protein alr3119 [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|17132214|dbj|BAB74818.1| alr3119 [Nostoc sp. PCC 7120] (676 aa)
Score = 106, Expect = 1.7e-02, Identities = 39/151 (25%), Positives = 76/151 (50%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGI---YLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINS-FWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFL 341
      LL  Y I K + S+ GG  YL+ D+  N + ++K+F P + +S  + +L  E ++L++ E + P ++ F ++N+LF+V++ I+G     N+LL +  + V+   +V ++D+L  +   + DIK N +
 S:  31 LLRGHYRIIKVL--SDEGGFGRTYLSEDIDKLNELCVVKQFAPKVQEHSAMKKAVELFKQEAQRLQHLGEHHQIPTLLAYFEQDNYLFLVQQFING---------NNLL--QELRQGVVYNESTIVEFLLDLLPVLKYIHERGVIHRDIKPQNII 172
>gi|1237132|gb|AAA93081.1| putative protein kinase; similar to the product encoded by Anabaena pknA gene, GenBank Accession Number U00484; Method: conceptual translation supplied by author (117 aa)
Score = 106, Expect = 1.9e-02, Identities = 28/101 (27%), Positives = 44/101 (43%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYE 291
      +L N+Y I + +   G YLA D  N + IKE P    W  +  +  + Y E+  PK E F ++ LF+V++++ G T D  E
 S:  10 VLQNRYRIVQILGQGGFGRTYLAEDQRRFNELCAIKELIPTATGTVAWEKAQELFHREAAILYQIENPQVPKFREKFEQDQRLFLVQDYVAGKTYWDILKE 110
>gi|186901877|ref|ZP_02974826.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186691169|gb|EDU15796.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7424] (679 aa)
Score = 105, Expect = 2.1e-02, Identities = 35/131 (26%), Positives = 66/131 (50%)
 Q:  185 SFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQL-------KYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLII 315
      S S +L+ +Y + + + S+ G YL D + N + +IK+ P L    S  L +IE+L    Y +  P+ E F +NHLF+V+++I G T +D   L   T++ + + +K+++ ++
 S:   4 SMDSGVVLNERYRLLRQLGHSSVGCTYLVEDTHRFNELCVIKKLIPQL-------SHAEQLQKIEELFEREAKVLYKLQHPQIPRFRELFRLQNHLFLVQDYIQGQTYRDILSFRQLQGQVFTEEEITQFLKHILPVL 134
>gi|75909515|ref|YP_323811.1| Serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|75703240|gb|ABA22916.1| serine/threonine protein kinase [Anabaena variabilis ATCC 29413] (601 aa)
Score = 105, Expect = 2.5e-02, Identities = 38/172 (22%), Positives = 76/172 (44%)
 Q:  188 SHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLY-NNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTE-SNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      + LL+N+Y + + +   G  LA D + + R +IK+ +P    + S +   E  L++ E +N P++  F+E  ++V+E I G TL+    +    + ++K    I++ +L  D+ S  + DIK N +  ++K  ID ++ +
 S:   2 TSILLNNRYQVIQVLGAGGFGETLLAEDTHMPSRRRCVIKQLKPVSNDPQAYQSIQQRFEREAATLEFLGEHNNQIPRLYAYFSENGQFYLVQEWIHGQTLRQLLVSQGV-----QSEGIVKT------ILLSLLSVLDYVHSKGIIHRDIKPDNIILRDVDQKPVLIDFGAVKE 165
>gi|149004577|ref|ZP_01829265.1| protein kinase, putative [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147757526|gb|EDK64552.1| protein kinase, putative [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (408 aa)
Score = 103, Expect = 3.7e-02, Identities = 62/250 (24%), Positives = 109/250 (43%)
 Q:  39 NQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLN--KNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLG--LNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDF 288
      ++G+KIH+S+++ N  +   ++ + K I FK + +      +   GKFITIY KD E    L  K KG ++ +D F+ S ++YRYG F D + ++ +K +     P+ + P+    D   + + ++Y I + I + GG+Y ++   RV + +  L + F N  +  +NE E L  +  TPK+  F +N FV E I  L ++
 S:   9 SKGFKIHLSASILNANLVAKKFFDFIFSREKKINFKILVSIKELSLQNTGLNGYSQVGKFITIYPKDNKEFQRLLHKLEILYKGVKGVNIPSDFRFQLSEVVYYRYGEFVKDSTFKDKRDKKI---------PSNVNVPI------RDYYIPRYNTIPDQYIILEVISKNAKGGVYKVFN--TQKRVYSLLKEASDLSLVDFTNRDSVNRLINEREILVELEKEEFTPKVFNDFYIKNSYFVEFEFIIADKLSEY 246
>gi|156968358|gb|ABU98635.1| putative serine/threonine kinase [Nostoc sp. 'Umbilicaria esculenta cyanobiont' TU021] (194 aa)
Score = 103, Expect = 4.0e-02, Identities = 33/131 (25%), Positives = 60/131 (45%)
 Q:  224 LIKEFRPYL-GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      +IK+F P  G N+  + +L  E QL  +  P+++ FT+++ ++V+E IDGL L      E  K V +  +++ ++ D+L  FC +  + DIK N +  + K  +D 
 S:  27 VIKQFYPQAQGTNTVQKAVELFTQEAVQLDELGKHPQIPELLAYFTQDDRQYLVQEFIDGLNLAQ----------ELAHKGVFQE-THIIQLLNDLLPVLQFCHNRQVIHRDIKPENIILRNSDNKLVVVDF 147
>gi|2257745|gb|AAC46362.1| ser/thr protein kinase homolog PknD [Nostoc sp. PCC 7120] (509 aa)
Score = 103, Expect = 4.0e-02, Identities = 39/172 (22%), Positives = 75/172 (43%)
 Q:  188 SHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLY-NNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLN-EIEQLKYFTE-SNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHD 359
      + LL+N+Y + + +   G  LA D + + R +IK +P    + S +   E  L++ E SN P++  F+E  ++V+E I G TL+    +    + ++K    I++ +L  D+ S  + DIK N +  ++K  ID ++ +
 S:   2 TSILLNNRYQVIQILGAGGFGETLLAEDTHMPSRRRCVIKRLKPVSNDPQAYQSIQQRFEREAATLEFLGEHSNQIPRLYAYFSENGQFYLVQEWIHGHTLRQLLVSQGI-----QGEGIVKT------ILLSLLSVLDYVHSKGIIHRDIKPDNIILRDFDQKPVLIDFGAVKE 165
>gi|145552328|ref|XP_001461840.1| hypothetical protein GSPATT00026791001 [Paramecium tetraurelia strain d4-2] >gi|124429676|emb|CAK94467.1| unnamed protein product [Paramecium tetraurelia] (438 aa)
Score = 103, Expect = 4.3e-02, Identities = 46/166 (27%), Positives = 82/166 (49%)
 Q:  106 ELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNSCIHYRYGGFKSDYIYNERNE--KILDKREIGKHCPNF-IKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFK--AIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQ-LKYFTESNTTPKIIESFTEEN 271
      E+I+ K L+ +    +LT K ++ +HY  GF S I N+ +  ++++ E +  F +K+  +Q NN DS     KYD+ K  I++ NH  Y+  LY+ N  + K   + + S +S KL + +I Q +K ++  P+ ++ FT+EN
 S:  39 EVINKIKELFSEAFFHHYAIILTTKENESMILHYLKEGFTSSIIQNQERQCYTVIERYESQQFKKLFKVKELYDLRQLNNQDSL--------KYDLLKNSCIHYVNHVKEYINQYLYDINEHAIQK-----IELPSLISSIKLLIQKIYQNIKKLSKKELWPEDLKKFTQEN 197
>gi|67920865|ref|ZP_00514384.1| Protein kinase [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67856982|gb|EAM52222.1| Protein kinase [Crocosphaera watsonii WH 8501] (569 aa)
Score = 102, Expect = 5.6e-02, Identities = 51/180 (28%), Positives = 80/180 (44%)
 Q:  190 FLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYL---GINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNIY 369
      +L ++Y I + +  N G YL D  +NR ++K+F  L  G+ +   K  N ++ LK+    P I + F E N L++V E+IDG L  F E  ++ E  K++LK     D+L  D+  N L DIK N +  + K  ID  + + + T  IY
 S:  36 YLFGDRYIIKQVLGEGNFGQTYLVEDQNFHNRKRVLKKFIANLQGKGLETAKELFKREANILDTLKH----EQIPAIYDHFEENNSLYLVEEYIDGDDLVTEF-EQQGIFSEDKIKSLLK----------DLLPVLDYLHQKNLLHRDIKPDNIMRRRYDGKLILIDFGGVKEVSNTRGILIY 203
>gi|15900931|ref|NP_345535.1| protein kinase, putative [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|14972536|gb|AAK75175.1| putative protein kinase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (448 aa)
Score = 102, Expect = 5.8e-02, Identities = 62/250 (24%), Positives = 109/250 (43%)
 Q:  39 NQGWKIHVSSTLDNYQQILDICINYCLN--KNILFKFICNDANFIQTLQKHHNRKSTGKFITIYCKDEIELIDNTKALYDKLKDFKGPSVLTDKSFKNS-CIHYRYGGFKSDYIYNERNEKILDKREIGKHCPNFIKDPLTEKQNNNDDSFSSHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLG--LNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDF 288
      ++G+KIH+S+++ N  +   ++ + K I FK + +      +   GKFITIY KD E    L  K KG ++ +D F+ S ++YRYG F D + ++ +K +     P+ + P+    D   + + ++Y I + I + GG+Y ++   RV + +  L + F N  +  +NE E L  +  TPK+  F +N FV E I  L ++
 S:  49 SKGFKIHLSASILNANLVAKKFFDFIFSREKKINFKILVSIKELSLQNTGLNGYSQVGKFITIYPKDNKEFQRLLHKLEILYKGVKGVNIPSDFRFQLSEVVYYRYGEFVKDSTFKDKRDKKI---------PSNVNVPI------RDYYIPRYNTIPDQYIILEVISKNAKGGVYKVFN--TQKRVYSLLKEASDLSLVDFTNRDSVNRLINEREILVELEKEEFTPKVFNDFYIKNSYFVEFEFIIADKLSEY 286
>gi|196176958|gb|EDX71968.1| protein kinase domain [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (656 aa)
Score = 101, Expect = 6.1e-02, Identities = 37/154 (24%), Positives = 71/154 (46%)
 Q:  188 SHFLLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNR-VVLIKEFRP-YLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFL 341
      S LL +Y  + I   G +LA D  ++  +IK+F P Y G +  +T+L  E +L  +  P+++ FT++N ++V+E IDG L   + +   ++ + ++++    D+L  +F S + + DIK N +
 S:  26 SKLLLRERYRSLRLIGQGGFGKTFLAVDEDKPSKPQCVIKQFFPLYQGTSDVQKATELFEREAVRLDELGKHPQIPELLAHFTQDNRQYLVQEFIDGQNLAQILAKEGVF----NEQQIREMLR-------DLLSILEFIHSRSVIHRDIKPENII 170
>gi|192808520|ref|ZP_03037196.1| protein of unknown function RIO1 [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192802491|gb|EDV78995.1| protein of unknown function RIO1 [Geobacillus sp. Y412MC10] (283 aa)
Score = 101, Expect = 6.2e-02, Identities = 38/164 (23%), Positives = 74/164 (45%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDL 354
      +L ++Y + + I  ++G IY  D  + +V +K+ RP G   + K LN  +  +  P  + FT+ H ++V ++DG TL+D +E+ + Y E       + I + +L+  +   + LD+++ N LF K+ + + ID 
 S:  24 VLGSRYTVQEMIGEGSYGIIYQCRD-QQSGHIVAVKQSRPSKG-----DYAKELLNREAAILSSLQHPQIPAYRDFFTDSRHSYLVMSYMDGDTLEDLIFEHGMKYGE----------AECLHIALQLLELVRYLHEQGYVHLDLRIPNVLF--KDGRIHLIDF 169
>gi|77410300|ref|ZP_00786732.1| serine/threonine protein kinase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77171090|gb|EAO74527.1| serine/threonine protein kinase [Streptococcus agalactiae COH1] (155 aa)
Score = 99, Expect = 1.0e-01, Identities = 36/152 (23%), Positives = 69/152 (45%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKII---ESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLF 342
      L  +Y I K+I    +YLA DL +N V IK R   + + + ++ +  ++    T P I+  +  E+  F+V E++DG LK + +N+ L  ++ V++++ +V I+ ++L      + D+K N L 
 S:   7 LFAGRYRILKSIGRGGMADVYLARDLILDNEEVAIKVLR------TNYQTDQIAVARFQREARAMAELTHPNIVAIRDIGEEDGQQFLVMEYVDGFDLKKYIQDNAPL----SNNEVVRIMNEVVRIMNEVLSAMSLAHQKGIVHRDLKPQNILL 151
>gi|196254805|ref|ZP_03153344.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196204002|gb|EDX98818.1| serine/threonine protein kinase [Cyanothece sp. PCC 7822] (701 aa)
Score = 98, Expect = 1.4e-01, Identities = 29/125 (23%), Positives = 58/125 (46%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLII 315
      +L+ +Y  + + S+ G YL D + + + ++KE P L     +    ++ Y +  P+ E F + LF+V+++I G T D   +L   T++ V +++KNL+ +I
 S:   6 VLNERYRTLRQLGHSSVGSTYLVEDTHRFDELCVVKELIPQLEHPEQLQKIEELFEREAKVLYKLQHPQIPRFRELFRHQKRLFLVQDYIQGQTYGDLLKIRALQGQTFTEEEVTQLLKNLLPVI 130
>gi|186899927|ref|ZP_02972887.1| serine/threonine protein kinase with TPR repeats [Cyanothece sp. PCC 7424] >gi|186692863|gb|EDU17479.1| serine/threonine protein kinase with TPR repeats [Cyanothece sp. PCC 7424] (576 aa)
Score = 94, Expect = 4.5e-01, Identities = 43/178 (24%), Positives = 80/178 (44%)
 Q:  191 LLHNKYDIFKAIYFSNHGGIYLAYDL-YNNNRVVLIKEFRPYLGINSFWNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKNKKTYFIDLESIHDNNETFNKNI 368
      ++ N+Y I K +   G YLA D  +N + ++K    I +F  T+   + +L   + P ++  +NH+++V+++I G +LKD F N  + E  KN+L+ + ++ +      +N + DIK SN +  K+ K  ID   + N T +N+
 S:   7 IIGNRYKILKFLGKGGFGVTYLAEDTRLEDNYLCVVKHLTNSQAIENFRERTRREATILRELG--NNHSQIPAFLDYLEVDNHIYIVQQYIGGTSLKDVFAVNP-QWNEQQVKNLLRELLLILQNV----------HQANIIHRDIKPSNLIRSQKDNKIVLIDFGVAREYNSTTQQNL 172
>gi|119944475|ref|YP_942155.1| serine/threonine protein kinase [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|119863079|gb|ABM02556.1| serine/threonine protein kinase [Psychromonas ingrahamii 37] (569 aa)
Score = 93, Expect = 5.5e-01, Identities = 41/151 (27%), Positives = 70/151 (46%)
 Q:  196 YDIFKAIYFSNHGGIYLAYDLYNNNRVVL------IKEFRPYLGINSF----WNSTKLGLNEIEQLKYFTESNTTPKIIESFTEENHLFVVREHIDGLTLKDFFYENSLLYFEPTDKNVLKVIKNLVLIIIDILKFYDFCISSNKLVLDIKLSNFLFDCKN 346
      Y+I + IY S+  ++LA D +  VV+   ++ R YL  SF  W + +L  +       K IE  + N L++V E+IDG+TL + +N   +PT  V K+I+    + F+    + D++ +N + DC N
 S:  271 YEILREIYISSRSHVFLALDSESGQTVVIKTPSTELRNNRQYL--ESFMLEEWIAKRLNNPHV------------AKAIEPTRKRNFLYLVSEYIDGITLTQWMTDNP----KPTINQVRKIIEQTAK---GLQAFH----RQEMIHQDLRPNNIMIDCNN 406