>gi|26553709|ref|NP_757643.1| hypothetical protein MYPE2560 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453716|dbj|BAC44047.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1124 aa)
Score = 5014, Expect = 0.0e+00, Identities = 1124/1124 (100%), Positives = 1124/1124 (100%)
 Q:   1 MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI
 S:   1 MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
>gi|26553719|ref|NP_757653.1| hypothetical protein MYPE2660 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453726|dbj|BAC44057.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1150 aa)
Score = 3546, Expect = 0.0e+00, Identities = 796/1124 (70%), Positives = 932/1124 (82%)
 Q:   1 MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQG-VNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSA-YANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTI--NNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSG-ITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTP-KTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTG-TEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      MV IM KLSKKISL ITSSILSIA GISIALPIS A+ NSSI++I S NQAT TS VIPSEVNDQNANISTKNGPVTF+GN ITALDWFGN+LW DF+ VP  G ++G +Y+G+W RAW+NWDY+RN DTIWVLGFWS S K QPLF+IKA+DGS T H ++Y I+GL SV +++AYRFVSAL SGK+MIYGGAGS+YN K ILYDP +K +SL+ GNSS+ ILP+G++S+GS+YKWYFFNLIP+A+NRNIVEVV F +   +G+A +ANY+VYFLLVDD LNMV++SSSSS QWAKPV+VA G+ GYRNSKITPQRDYYSLLDG+VVTVVYNTAIIIDGKS + ++G +P + SKWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E +IYKVSGS+W T+ N N +SP YLDL G+  + YA DLIIYNVYGYTGQLMMINS+YN V+T NS IT ++ND NYGLA VTQN  Q++GDY G LNGP++ +ASDFELS+SAK+SKIPSEITK+DI SNGF++ SSDF I M+D+TG+I IEC+LYQIPWFT LPD ISPK ++KTY TDKKI DKTSWKTL+ STDYDFLNMKPSTIKKED++NLDPFQVSFQSQ I D++G+QL+PKK Y   D+ G + V++ Y+YIPM TYT + + K+Y+  Y VF SS ++F F+GQ  ++ T+DI++VSELKNLLSANTLPSSF+SLN+STD TNS FLQF+NTNTSKGYPISKM FTVTA+D G+L I  MP+ SP + +TF + YTNLNK ++Y F FK+VT IGTQNIN+ILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDE GTLTVA+NLDK YAQAIG G GF+NYSAT+TFSGFMTKDQYNQRF+V FVSDSD LLQLKQMQV++IY++F + + LTV Q YTNLKDLIEKLLI++KGTSIP WA+N ITA+MHYDNAQGTISFYVKIDK LVDGSNSD+NLVVNYTGFVKGNVDST DNLSFVADNMLESYL+SNGDTT D+FKNF P +FA+WL+ DN+ ALKLISYKSGEYVT L  KY LSVI NETQRTVSI+I F +TN KSL EYSVTYTI
 S:  24 MVLIMKKLSKKISLAITSSILSIAAGISIALPISQDAIRNSSISSISSSNQATTTSKVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFMGNTITALDWFGNELWSIDFAKYVPDKNGTIDGVTYDGSWGRAWYNWDYDRNNDTIWVLGFWSSSNKKQPLFQIKASDGSFTK-HEIDYSKITGLGSVAVNTAYRFVSALGSGKIMIYGGAGSTYNAKGILYDPTSKISSLIEGNSSNNTILPLGNSSYGSSYKWYFFNLIPIASNRNIVEVVNFTTQAGITGDGAANHANYNVYFLLVDDNLNMVYDSSSSS--QWAKPVEVAQGMSGYRNSKITPQRDYYSLLDGKVVTVVYNTAIIIDGKSSDTKIGTFPMTDSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDEKIIYKVSGSAWDTLGSNLKNEAISPNRYLDLAGVGEVNKYADDLIIYNVYGYTGQLMMINSIYNANVNTSNSTTITPDSNDSNYGLAFGVTQNKTNQNEGDYVGILNGPSSILKASDFELSDSAKSSKIPSEITKEDIVESNGFMKTSSDFKITSMNDTTGDITIECQLYQIPWFTTTLPDDISPKTVTKTYKTDKKIADKTSWKTLSVSTDYDFLNMKPSTIKKEDIDNLDPFQVSFQSQIITDRNGQQLYPKKTYGFSDAKDSDGTIKVTVKYEYIPMGITYTGNASEVKSYTTNTTYKVFDSSMTAAFNFLGQNNNSQTTVDIRQVSELKNLLSANTLPSSFSSLNTSTDSTNSGFLQFVNTNTSKGYPISKMNFTVTADDNAGTLKISGTMPAQNSPNSRQETFTVTYTNLNKSSNYNFSFKNVTQIGTQNINSILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDENGTLTVAINLDKNYAQAIGNGTVGFSNYSATRTFSGFMTKDQYNQRFDVQFVSDSDTKLLQLKQMQVTEIYQTFNSNPSSSLTVGSQTYTNLKDLIEKLLIQSKGTSIPSDWATNDKITATMHYDNAQGTISFYVKIDKSLVDGSNSDINLVVNYTGFVKGNVDSTSDNLSFVADNMLESYLISNGDTTEDDFKNFNPTTFAEWLKAKDNEMALKLISYKSGEYVTYLS-SNKYKLSVIANETQRTVSIFINFDKLTNDKSLTEYSVTYTI 1150
>gi|26553708|ref|NP_757642.1| hypothetical protein MYPE2550 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453715|dbj|BAC44046.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1124 aa)
Score = 3535, Expect = 0.0e+00, Identities = 805/1124 (71%), Positives = 938/1124 (83%)
 Q:   1 MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVN-GQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNI-SGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGK-SDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNG-FLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      MVF MNK SKKI L TSS+LSIAT +SIALPI+N A+ N SITN+ S NQ T S +IPSEVNDQNANIST NGPVTFLGNKITALDWFGN+LW DFS VP  G  G +Y+GAW RAWFNWDYNR+TDTIWVLG WS   QPLFEIKAADG+IT TH +NY  S L  N S+ YRFVSALSSGKVM+YGGAG++YNGKAILYDPKT  ++LNGNSS +ILP+ + S+GS+YKWYFFNLIPVA NRNIVEVVTFANKETS D G+ ANY+VYFLLVDD+LNMV+N ++++  W+K V VA+G+ GYRNSK+TPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIID K S++++ G YP S+SKWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E IYKVSGS WQTINN T++ YVYLDLKGI + SAYA DLI+YNVYGYTGQLMMINS YN V+T NS ITT+NN +NYGLALAVTQN LQDKGDYKG LNGP+TFQ+ASDFELS+SA +SKIPSEITKDDIE SNG F+++S+DFTIK MDD TG+I+IECKLYQIPWFT LP+GI+PK+I+K YTT KKI DKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPS I +EDV NLDPFQVSFQSQTIVD GK L+PKK Y V + +D+ G+V V I Y+YIPM TY++ T  TY A  YTVF SS  +FKFMGQ G+ ++IDI KVSELKNLLSA+TLPSSF SLNSS+DKTNSAFLQFINTN SKGYPISKMKFTVTAND GSL+IKA+MP++YSP  ++F++ YT LN+ ++Y F FKDVT IGTQNIN ILPSAVTDGDIINNF+ Y GF+SNDFSI KTV+DE G LTVA+NLDK YA AIG  +GF NY+ATK F+GFMTKD+YN+RF+V F+SD+DN L+QLKQMQ +KIYESF G+ PT L V Q Y++LKDLI+KLL+++ GTSIP W S+SSITA M+ DNAQGTISFYVKI + + GSNSD+NLVVNYTGFVKGN+D+T DNLSF+ADNML+SYL+SNGDTT ++F FTPD+FAKWL++++ QKALKLISYKSG+Y LL + +KY +SVI NETQRTVS++I F DVT+PKSLKEYSVTYTI
 S:   1 MVFNMNKKSKKIILSTTSSVLSIATALSIALPITNNAIKNYSITNVSSTNQVTTESKIIPSEVNDQNANISTNNGPVTFLGNKITALDWFGNELWSIDFSQKVPDKDGATPGNNYDGAWKRAWFNWDYNRSTDTIWVLGSWSVKNNKQPLFEIKAADGTITKTHEINYAEFTSSLGQANNSNVYRFVSALSSGKVMVYGGAGTTYNGKAILYDPKTLKGTVLNGNSSDDKILPLKNTSYGSDYKWYFFNLIPVATNRNIVEVVTFANKETSGDAGNGLANYNVYFLLVDDELNMVYNQNTNN--PWSKHVLVANGISGYRNSKVTPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDAKNSNDIKYGTYPVSESKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDESNIYKVSGSVWQTINNNTTSIPLYVYLDLKGIGSTSAYANDLIMYNVYGYTGQLMMINSKYNSLVNTSNSNITTDNNPQNYGLALAVTQNANLQDKGDYKGILNGPDTFQKASDFELSSSALSSKIPSEITKDDIETSNGGFMKDSTDFTIKSMDDKTGSIQIECKLYQIPWFTTSLPEGITPKIITKQYTTTKKIADKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSKITEEDVTNLDPFQVSFQSQTIVDSTGKILYPKKTYSVGTKNDSNGQVEVKIKYEYIPMGITYSNDTKATTYDASHTYTVFNSSTTPAFKFMGQNGSSSSIDISKVSELKNLLSADTLPSSFLSLNSSSDKTNSAFLQFINTNESKGYPISKMKFTVTANDNSGSLTIKADMPASYSPENTAKSFSVTYTGLNRASNYSFSFKDVTKIGTQNINAILPSAVTDGDIINNFLQYNGFNSNDFSIVKTVNDETGELTVAINLDKTYATAIGNSGHGFNNYTATKVFTGFMTKDEYNKRFDVQFLSDTDNKLIQLKQMQAAKIYESFKGTSPTSLQVGNQTYSDLKDLIKKLLVQSSGTSIPADW-SDSSITADMYIDNAQGTISFYVKIPQDKITGSNSDINLVVNYTGFVKGNIDNTSDNLSFIADNMLKSYLISNGDTTEEDFNKFTPDTFAKWLEDSNYQKALKLISYKSGQYEDLL-NTSKYKISVIANETQRTVSVFILFSDVTDPKSLKEYSVTYTI 1124
>gi|26553720|ref|NP_757654.1| hypothetical protein MYPE2670 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453727|dbj|BAC44058.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1122 aa)
Score = 3495, Expect = 0.0e+00, Identities = 785/1120 (70%), Positives = 927/1120 (82%)
 Q:   5 MNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQG-VNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNIS-GLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSND-EGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDN-VQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNT--NTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNS-GITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTG-TEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      MNKLSKK+SL+ITSSILSIA GIS+ALPIS  + +SSITNI S +QAT S VIPSEVNDQNANISTKNGPVTF+GN ITALDW+GNK+W+ DFS VP  G V+G SY+GAWPRAW+NWDYNR+ DTIWVLGFWS + K QPLFEIKA+DG+ T H V+Y  S L + N++SAYRF+SALSSGKVMIYGGAGS+Y+ K ILYDPKTKTA L+ GNS+  ILP+GD S G NY+WYFFNLIP+A N+N+VEV F++K T++D E + A+Y +YFLLVDD LNM + + +   W+ +KVAD +QGYRN++ TPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIID K+ N ++ GV+P S++KWIKSWAFDSNQNLYFKFKNE IYKVSG++W+T++N  N ++SP +YLDL G+S + +A +LIIYNVYGYTGQLMM+NS++N+ V+TKNS IT E+N + YGLA VTQN  Q++GD G LNGPN+ +ASDFELS+SA+TSKIPSEITKDDIE SNGFL+NS+DF I +MDD G I+IEC+LYQIPWFT LP+ ISPK ++K+YTT KI DKTSWK LT STDYDFLNMKPS I ED+ NLDPFQVSFQSQ +V+ G+QL+PKK Y V S DD GKV V I Y+YIPM TY S+T+PK Y   Y VFK+SD +SFKFMGQT + +I+I +VSELKNLLSANTLPSSF SLN+S DKTNS FLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDT G+L+IKA+MP+ YSP+ + ++F  YTNLNK T+YKF FK+++ IG+QNIN+ILPSAVTDGDIINNFI YTGFSSNDFSITKTVDDE GTLTVA+NLDK YA+AIG GN GF+NYSAT+TFSGFMTKDQYNQRF+V FVSDSDN L+QLKQMQVSKI E+F + T LTVDG Y+NLKDLIEKLLI++KGTSIP +WA+N+ ITA+MH DNAQGTISFYVKIDK +V GSNSD+NLVVNYTGFVKGNV T DNLSFVADNML+SYL+SN D T + F F P +FA WLQE DN++ALKLISYKSGEY LL DKTKY L+VI NETQRTVSI+I F V+N +SLKEYSVTYTI
 S:   1 MNKLSKKLSLIITSSILSIAAGISVALPISQNLVKDSSITNINSISQATTESKVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFMGNTITALDWYGNKMWDIDFSKQVPDKNGTVSGNSYDGAWPRAWYNWDYNRSDDTIWVLGFWSSNNKKQPLFEIKASDGTFTK-HEVDYNKFSTDLPNPNVTSAYRFISALSSGKVMIYGGAGSTYDAKGILYDPKTKTAELIKGNSAEKSILPIGDNSFGENYRWYFFNLIPIANNKNLVEVFPFSSKATTDDTEAAKNASYDIYFLLVDDNLNMAYTTGT-----WSSKIKVADAMQGYRNTQATPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDAKNTNDIKYGVFPMSETKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNESKIYKVSGTAWETLDNNLKNESISPQIYLDLSGVSDITKHANNLIIYNVYGYTGQLMMVNSIHNDYVNTKNSESITVESNPEEYGLAFGVTQNKTNQNEGDNVGILNGPNSILKASDFELSSSARTSKIPSEITKDDIETSNGFLKNSTDFKITKMDDEKGEIEIECQLYQIPWFTTTLPNDISPKTVTKSYTTSNKIADKTSWKNLTASTDYDFLNMKPSKITSEDLTNLDPFQVSFQSQVVVNAQGQQLYPKKTYTVSSQDDKTGKVGVKIKYEYIPMGITYISTTSPKIYETTHTYDVFKNSDSASFKFMGQTSNSNNSINITQVSELKNLLSANTLPSSFLSLNNSGDKTNSGFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTAGTLTIKADMPTAYSPLNKDESFTATYTNLNKSTNYKFNFKNISQIGSQNINSILPSAVTDGDIINNFIEYTGFSSNDFSITKTVDDENGTLTVAINLDKNYAEAIGKGNVGFSNYSATRTFSGFMTKDQYNQRFDVQFVSDSDNKLIQLKQMQVSKIVETFNNTTSTSLTVDGTTYSNLKDLIEKLLIQSKGTSIPSNWANNNLITATMHADNAQGTISFYVKIDKSIVTGSNSDINLVVNYTGFVKGNVVDTGDNLSFVADNMLKSYLLSNKDVTEEEFNKFNPTTFANWLQEKDNERALKLISYKSGEYEQLLADKTKYKLAVIANETQRTVSIFINFNSVSNSQSLKEYSVTYTI 1122
>gi|26553711|ref|NP_757645.1| hypothetical protein MYPE2580 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453718|dbj|BAC44049.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1130 aa)
Score = 3477, Expect = 0.0e+00, Identities = 776/1120 (69%), Positives = 925/1120 (82%)
 Q:   5 MNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQ-------SYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINN--TNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGD-TTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      M KLSKKISL+ITSSILSIATGISIALPISN AL NSSITNI SKNQAT++SPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLW+ DF+TL+P  G  +    +Y+G W RAWFNWDYNRNTD IW+LG+WS++ KTQPL I+A++G + +T+ ++Y + L +V  +AYRFVSALSSGKVM+YGGAGS Y+ K ILYDP + + S+++G+S+ EILP D ++G Y+WYFFNLIP+ N+N+VEV+ F+ E+ +D G  ANY+VYFLLVDD+LNM+  +   W+K VKVADG+Q YRN+KITPQRDYY++LDG+VVTVVYNTAI+IDGK+DN+Q GVYP S+ KWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E +YKVSGS WQT+NN TN+NV  +YLDL GI  +YA DLI+YNVYGYTGQLMMINS YN +VDT NS IT + ND+ YGLA+AV QN  Q KGDYKG LNG N+FQ+ S+FELS SAK+SKIPSEITK+DI ASNGFL+N SDFTIKEMDD TG IKIECKLYQ+PWFTDKLPD ISPK+I  Y TDK I DKTSWK LTTSTDYDFLNMKP+TI+K DVENLDPFQVSFQSQTIVDK+G L+PKK YDVK DD +G V V++ Y+YIPM TY ST+ ++Y AE Y VFKSS  +FKFMGQT +E +I+IQ VSELKNLLSANTLPSSF SLNSS+DKTNS FLQF+NTNTSKGYPISKM FTVTA+D +GSLSIK MP+TYSP G +TF+I YTNLNK ++YKF FK V++IG Q+I +ILPSA+TDGDIINNFISYTGF+SNDFSITKTV+DE G LTVA+NLDKKYA IG G+YGF NYSATKTF+GFMTKD+YN+RF+V FV D D+ L+QLKQMQVSKIY+SF G+ T LTV + Y LKDLI++LL+++ GT+IP SW ++++ITA MH DN+QGTISFYVKI K + G+NSD+NLV NYTGFVKGN  T DNLSFVADNML+SYL+SNGD ++ + F FTPD+FAKWL +N+N+KALKLISYKSG+Y LL+D TKY+L+V+ N TQR V I++ F VTN +SL EYSVTYTI
 S:   9 MKKLSKKISLVITSSILSIATGISIALPISNSALLNSSITNITSKNQATESSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWDIDFTTLIPDQNGNKNEGQQSQSLTYSGPWSRAWFNWDYNRNTDLIWILGYWSNNKKTQPLLGIQASNGQVKHTYNLSYDGV--LNNVGTGTAYRFVSALSSGKVMVYGGAGSPYDAKGILYDPDSNSTSVISGDSAKNEILPTNDETYGKKYRWYFFNLIPIGNNKNLVEVLPFSRDESVDDGGFPNANYNVYFLLVDDKLNMIHKEGT-----WSKLVKVADGMQNYRNTKITPQRDYYTMLDGKVVTVVYNTAIVIDGKNDNIQFGVYPMSEKKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDESKVYKVSGSVWQTLNNSTTNSNVPLDLYLDLAGIQDIKSYANDLIMYNVYGYTGQLMMINSKYNAKVDTTNSTITVDTNDQKYGLAIAVNQNSSNQTKGDYKGMLNGDNSFQKTSNFELSASAKSSKIPSEITKEDIVASNGFLKNPSDFTIKEMDDKTGTIKIECKLYQVPWFTDKLPDDISPKIIEHEYKTDKTISDKTSWKNLTTSTDYDFLNMKPTTIQKGDVENLDPFQVSFQSQTIVDKNGNTLYPKKTYDVKDKDDAKGTVKVTVKYEYIPMGITYKDSTSVRSYDAETTYNVFKSSTTPAFKFMGQTNSEPSINIQNVSELKNLLSANTLPSSFLSLNSSSDKTNSGFLQFVNTNTSKGYPISKMNFTVTADDRQGSLSIKGVMPNTYSPTGNQETFSITYTNLNKASNYKFDFKTVSSIGNQSIKSILPSAITDGDIINNFISYTGFNSNDFSITKTVNDETGELTVAINLDKKYASEIGDGSYGFKNYSATKTFTGFMTKDEYNKRFDVQFVKDDDSKLIQLKQMQVSKIYDSFSGTNTTPLTVGNKTYNTLKDLIKELLVESIGTAIPTSW-NDATITAEMHADNSQGTISFYVKIPKEKITGANSDINLVANYTGFVKGNAVQTGDNLSFVADNMLKSYLLSNGDISSEEEFNKFTPDTFAKWLTDNNNEKALKLISYKSGQYEDLLKDSTKYSLTVLSNPTQRKVDIFVRFNGVTNNQSLTEYSVTYTI 1130
>gi|26553714|ref|NP_757648.1| hypothetical protein MYPE2610 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453721|dbj|BAC44052.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1128 aa)
Score = 3338, Expect = 0.0e+00, Identities = 754/1120 (67%), Positives = 917/1120 (81%)
 Q:   5 MNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNG---QSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNI-SGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKET-SNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTI--NNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYT--SSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPS-SFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIP--DSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      MN SKKISL ITSSILS+ATG+SIA+PI+   ++SI N+ S NQAT++SP+I SEVNDQNAN+ST NGP+TFLG+KITALDWFGNKLWE DFS LV GS G G  ++ GAW R W+NWDYNR TDTIWV+G+WS++TK QPLFEIKA++G I N H ++Y  S  + NI + YRF+++LSSGKVMIYGGAG+SY+ K +LYDPK KTA+L+ G+S+STEILPM + S+G+ YKWYFFNLIP+A NRNIVEVV F ++ + + D G+ ANY++YFLLVDD LNM+  SSS  WAK V+VA G+QG+RNSKITPQRDYYSLLDG+VVTVVYNTAIIIDGKS++ ++G +P + SKWIKSWAFDSNQNLYFKFK E ++YKVSGS+W + N N +SP YLDL G++A  YA ++ IYNVYG+TGQLMMINS YNE VDT NS ++ E N NYGLA+AV QN  Q+ GDYKG LNGP++ Q+ASDF LS+SA+TSKIPSEITKDDI +NGFL+NS+DF I MDD+ G+I+IE LYQIPWF +LPD ISPK + KTYTTD KI +KTSWKTL+ +TDYDF+NMKP+TI++EDVENLDPFQVSFQSQ I + +G QL+PKK Y V  +D+ G V V++ Y+YIPM TYT +S+ K+Y   Y VF S+ + +F F GQ +EA++DI++VSELKNLLSANTLPSSF++LN+STDKTNS FLQFINTNTSKGYPISKM F VTAND+ G+L I+A MPS+ SP G Q+FN+ YTNLNK T+YKFGFK V TIG QNI +ILPSAVTDGDIINNFI YTGFSSNDFSI KT+DDEKGTLTVA+NLDK YAQAIG G+ GF NYSAT+ FSGFMT+D+YNQRF+V FV DS + LLQLKQ+QVS+I+ S G+ P LTV+  Y NL DLI+KLLI+++G+SIP +SW++N+ I++SM+YDNAQGTISFY+KIDK LVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVD+T+DNLSFVADNMLESYL+S+ DTT + FK F P +FA+WL+ NDN+KALKLISYKSGEY+T L K KY LSVI NETQRTV I+I F ++ + KSL+EYSVTYTI
 S:   1 MNNTSKKISLAITSSILSVATGLSIAIPIAGNTAKDTSIANVSSVNQATESSPIIASEVNDQNANLSTSNGPITFLGDKITALDWFGNKLWEIDFSKLVEGSNGQIGGGSSNFTGAWKRTWWNWDYNRATDTIWVIGYWSNTTKKQPLFEIKASNGEILNKHEIDYSKFGSDFPNPNIGTVYRFITSLSSGKVMIYGGAGNSYDAKGVLYDPKNKTATLIKGDSASTEILPMNNTSYGTKYKWYFFNLIPIATNRNIVEVVNFVDEGSITGDNGAGKANYNIYFLLVDDNLNMIHKKDSSS--PWAKHVQVASGMQGFRNSKITPQRDYYSLLDGKVVTVVYNTAIIIDGKSNDTKIGTFPMTDSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKGEKIVYKVSGSAWDNLGSNLGNKTISPDRYLDLGGVTAIKDYADNMTIYNVYGFTGQLMMINSKYNENVDTNNSSLS-ETNTGNYGLAIAVNQNSTNQNVGDYKGILNGPDSIQKASDFNLSDSARTSKIPSEITKDDIVTTNGFLKNSTDFKIVSMDDTKGSIEIETNLYQIPWFATRLPDNISPKTVRKTYTTDNKIQNKTSWKTLSNTTDYDFVNMKPTTIQREDVENLDPFQVSFQSQIITNANGAQLYPKKTYSVSEQNDSAGTVKVTVKYEYIPMGITYTGNNSSQIKSYETNTTYNVFNSTTTTPAFHFAGQRTSEASVDIRQVSELKNLLSANTLPSSFSNLNTSTDKTNSGFLQFINTNTSKGYPISKMTFKVTANDSAGTLKIEATMPSSNSPTGNQQSFNVTYTNLNKSTNYKFGFKTVNTIGGQNIKSILPSAVTDGDIINNFIEYTGFSSNDFSIAKTIDDEKGTLTVAINLDKDYAQAIGNGSLGFKNYSATRVFSGFMTRDEYNQRFDVQFVKDSSSQLLQLKQLQVSEIFSSLTGTSPKGLTVENTNYKNLNDLIDKLLIESRGSSIPTANSWSNNTKISSSMNYDNAQGTISFYIKIDKSLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDTTNDNLSFVADNMLESYLISSKDTTEEQFKTFNPTTFAEWLKANDNEKALKLISYKSGEYITHLTSK-KYKLSVIANETQRTVDIFINFDELKDNKSLREYSVTYTI 1128
>gi|26553721|ref|NP_757655.1| hypothetical protein MYPE2680 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453728|dbj|BAC44059.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1131 aa)
Score = 3090, Expect = 0.0e+00, Identities = 691/1122 (61%), Positives = 880/1122 (78%)
 Q:   3 FIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVN-GQSYN-GAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLE-SVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNT--NVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEA-SNGFLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTG--TEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFK-DVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      FIM+KLSKK++L I SS+LSIATG+SIALPIS   +S ITNI S NQ+TQ  ++P+EVNDQNAN+ST NGP+TF+GNKITALDW+GN LWEKD + +P  G  G+ Y GAWPRAWFNWDYNR+++ +WVLGFWS +T+ QPL I A+ G+I T+ ++Y + S  +V S+ YRF+SALSSGKVM+YGGAGSSYN K ILYDP T +ASL++G+SS++ ILP+G+A++GS YKWYFFNLIP+A NRN+VEV+ +++  S D GS ANY+VYFLLVDDQLNMV  SS+  +W+K V+VA G+ GYRN++ITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTA+IID + +V+ G YP S++KWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E IYKVSG+ W T+NN+++  VSPY YL+L GI+  YA +LI+YNV+ YTGQLM+INS YN+RV+T NS IT++NN+ NYGLA+ +TQN  Q++GD+KG LNG ++ Q+ASDF+LS+SA SKIPSEIT++DIE +N FLRNSSDF+I ++D TG I IECKLYQIPWF +LP I+P+V+S YTT+ KI +K SWKTL+TSTDYDF+NM P+ I+ EDVENLDPFQ SFQSQTI + G+QL+PKK Y V + +D G + V++ Y Y+PM TY +S  KTY+A  Y VFKS+D + FKFMGQTG T ++I++ V+ELKNLL+ANTLPSSF SLN+STD TNSAFLQF+NT SKGYPISKM+FTV A+D G+LSI A MPS YSP  +QTF + YTNLN+ +Y F FK + +++G+Q+ + +LPS++TDGDIINN I Y GF+SNDF+ITKT +D GTL V ++L+ YA A+G GN GFTNYSA+ TF+GFMT+DQYN+RFNV+F D+D LL LKQMQ S+IY+S  +  +LTV  KYT+LK+LIE LL+ KG+ +P W NSSITA M+YDN+QGT SFYV I K L+ GSNSDLNLVVNYTGFVKGNV +T DNLSFVADNML++YL+S G T  + FTP SFA+WL+  N AL LI+YK+G+Y LL + + Y +++ N TQ+TVS+YI+F +VT+ SL EYSVTYTI
 S:   7 FIMSKLSKKLTLSILSSVLSIATGLSIALPISQHLENSSLITNISSINQSTQAGEIVPTEVNDQNANLSTNNGPITFIGNKITALDWYGNVLWEKDMADEIPDKTGAKPGKDYTEGAWPRAWFNWDYNRSSNLLWVLGFWSSTTRKQPLLGIDASTGNIKYTYDIDYSSYSSSIGNVTASTTYRFISALSSGKVMVYGGAGSSYNAKGILYDPTTSSASLISGDSSNSNILPLGNATYGSKYKWYFFNLIPIANNRNLVEVLPYSSDYASGDAGSNNANYNVYFLLVDDQLNMVTKDSSN---RWSKLVQVASGMAGYRNTQITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAVIIDASASDVRFGSYPMSEAKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDETTIYKVSGTYWGTLNNSSSSSTVSPYTYLNLSGITQTKDYASNLIMYNVHEYTGQLMLINSKYNDRVNTDNSSITSQNNNDNYGLAIGITQNANDQNQGDFKGILNGADSIQKASDFQLSDSAIASKIPSEITRNDIETLNNSFLRNSSDFSITSINDETGEITIECKLYQIPWFASELPSNITPRVVSHQYTTNNKITNKVSWKTLSTSTDYDFMNMTPTKIRAEDVENLDPFQASFQSQTITNASGEQLYPKKTYTVSNANDTNGTINVTVKYDYVPMGLTYNTSNV-KTYTATHSYQVFKSTDTAEFKFMGQTGSSTTSSINVTNVAELKNLLNANTLPSSFLSLNNSTDSTNSAFLQFVNTANSKGYPISKMRFTVAADDNAGTLSITANMPSDYSPTNTSQTFTVTYTNLNRAANYSFRFKTNYSSVGSQSFSALLPSSITDGDIINNLIEYQGFNSNDFTITKTANDANGTLLVQISLNSNYASAVGNGNAGFTNYSASHTFTGFMTEDQYNERFNVEFTDDTDTKLLDLKQMQPSQIYDSLVTATTKELTVGNTKYTDLKELIENLLVSEKGSLVPSGWKDNSSITAGMYYDNSQGTASFYVNIPKSLMAGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVVATQDNLSFVADNMLKNYLISKGFVTQTEYDAFTPTSFAEWLRSGTN--ALNLITYKTGQYEQLLNNPSGYTFNIVANTTQKTVSVYIHFNNVTDSNSLSEYSVTYTI 1131
>gi|26553768|ref|NP_757702.1| hypothetical protein MYPE3140 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453775|dbj|BAC44106.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1182 aa)
Score = 3028, Expect = 0.0e+00, Identities = 682/1122 (60%), Positives = 877/1122 (78%)
 Q:   3 FIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVN-GQSY-NGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAY-ANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTI---NNTNTNVSPYVYLDLKGISA--ASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEA-SNGFLRN--SSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTP-KTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      FIM KLSKKI+L I S+L +ATG+S+ALP+S AL+NSSIT++  N A+ TS ++ SE NDQNANIST NGP+TF GNKITALDWFGNK WE DF+T VP    G Y + AW R+WFNWDYNR+ D +WVLG++S +TK QPLF+I + G+I T + Y N+S   ++++AYRFVSALSSGKVM+YGGAGS+Y+ KA+LYDP T T + ++GNS++T ILP+GD+++G Y+WYFFNLIP+A N+N+VEV F+  TS+D +A A+Y +YFLLVDD LNM+   + +WA VK A+ + GYRN+++TPQRDYY++LDG+VVTVVYNTAIIID  ++V G +P + +KWIKSWAFDSNQNLYFKFK++ IYKVSG W+T+  NN  +VSP +YLDL GIS  + YA + +IYNVYGYTGQLM+INS YN+ +  S   +D NYGLA+AVTQN+ Q++GD+KG LNGP++FQ+ASDF + NS  SKIPSEITK+DI  +N F+++ SS F I ++DDS G K+  LYQIPWFT++LP  SP+ +S +TT KI +KTSWKTL+TSTDYDFLNM PS ++ DV +L+PFQ SFQSQTI + +G+QL+PK Y ++S DD +G++TV +YQY+PMS  ++ + K+YS+  Y +F +S ++FKF GQT E +ID+ +V +LKNLLSANTLPSSF SLN+S+D TNS FLQF+NTNTSKGYPISKMKFTV ANDT G+L I A MPS YSP Q ++F++ YTNLNK+TSYKF F +V +IG N N ILPSA+TDGDIIN+FISYTGFSSNDF+ITKT +DE G+LTVA++L+ YA IG GN GFTNY+AT+TF+GFMT D+YNQRFNV+F DSDN LL LKQ+QVS+IY++F+G+  LT+  KY +LK LI+ LL+K++G+ IP SW +++ ITA M+YDN+QGTISFYVKI K L+ G+NSDLNLV NYTGFVKGNVDST DNLSFVA+NML+SYLV+N  T + F FTPD+FAKWLQ+N+NQ+ALKLISYKSGEYV+LL D +K+ ++VI N QRTVS+Y+YF++VT+PKSLKEYSVTY I
 S:  63 FIMRKLSKKITLSILGSVLGVATGLSVALPMSESALSNSSITSLSQNNHAS-TSDLVISENNDQNANISTNNGPITFHGNKITALDWFGNKKWEIDFATHVPDKTSTKPGVDYTDSAWQRSWFNWDYNRSKDKLWVLGYYSTNTKKQPLFQINGSTGAIEKTFDLTYTNLS-----SVNNAYRFVSALSSGKVMVYGGAGSTYDAKALLYDPDTDTLTQISGNSNNTTILPIGDSTYGQKYRWYFFNLIPIANNKNLVEVFPFSTDPTSDDTTAARNASYDIYFLLVDDNLNMI-----ETTGEWATKVKAANAMVGYRNTQVTPQRDYYTMLDGKVVTVVYNTAIIIDATGNSVNYGTFPMTDNKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDDTKIYKVSGDFWKTLTSSNNHTASVSPTIYLDLSGISKDNVNTYASNFVIYNVYGYTGQLMIINSYYNKFIRLSESEKIP--SDANYGLAIAVTQNENQQNQGDFKGTLNGPDSFQKASDFTIENSILQSKIPSEITKNDITTLNNSFIKDGDSSGFVISDIDDSKGTFKVTVNLYQIPWFTNELPSDSSPRTVSYDFTTTNKIGNKTSWKTLSTSTDYDFLNMLPSKVQVSDVSSLNPFQASFQSQTITNANGEQLYPKTTYSIQSRDDTKGEITVKADYQYVPMSANLSNYVSNVKSYSSTNTYKIFSNSSAANFKFAGQTNNETSIDVSQVPQLKNLLSANTLPSSFTSLNNSSDSTNSGFLQFVNTNTSKGYPISKMKFTVAANDTAGTLKIDAVMPSNYSPKNQQESFSVTYTNLNKVTSYKFSFNNVNSIGGTNKNLILPSAITDGDIINSFISYTGFSSNDFTITKTANDETGSLTVAISLNSNYASEIGNGNVGFTNYNATQTFTGFMTTDEYNQRFNVEFEDDSDNKLLALKQVQVSEIYDAFYGTNKNGLTIGSTKYDDLKSLIKGLLVKSQGSLIPTSW-TDTRITADMYYDNSQGTISFYVKIPKELISGANSDLNLVANYTGFVKGNVDSTSDNLSFVANNMLKSYLVNNSGITEEQFDQFTPDTFAKWLQDNNNQEALKLISYKSGEYVSLLADSSKHKITVISNPVQRTVSVYVYFENVTDPKSLKEYSVTYNI 1182
>gi|26553724|ref|NP_757658.1| MYPE 2560 paralog, 57% [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453731|dbj|BAC44062.1| MYPE 2560 paralog, 57% [Mycoplasma penetrans HF-2] (1123 aa)
Score = 2984, Expect = 0.0e+00, Identities = 670/1120 (59%), Positives = 853/1120 (76%)
 Q:   5 MNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVP------GSQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKN-ISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINN-TNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNG-FLRNSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQT--GTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFK-DVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      M+KLSKKI+L  +S+LSIATG+SI LPISN +L NSSITNI S NQ+T S + PSE NDQNAN+ST NGP+TFLGNKITALDW+GNKLWEKD STL+P    + G   NG W RAWFNWDYNRNTD +W++G+WS TK QPL IKA+ G I + + ++Y++ S L +  +AYRFVSAL+SGKVMIYGGA ++YNGK +L++P  T +LLNGNS++ I P D+ +G+ Y+WYFFNLIP+ N+N VEV+ F+  T+ D G  ANY+VYFLLVDD LN++ + +   W+K VKVADG+Q YRN+KITPQRDYY++LDG+VVTVVYNTAI+I+  +++ G YP S++KWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E IYKVSGS+W ++NN T++ ++P YLDL GI   YA +LIIYNVYGYTGQLMM+NS YNE VDT NSGIT + N  GLALAVTQN  Q++GDYKG LNG ++ Q+ASDFELS SA SKIPSEIT+ DI  N FL+N+SDFTI ++DD+ G I+I+C LYQIPWF +LP I+P+V++ YTT KI +K SWKTL+ +TDYDFLNMKPS I +DV NLDPFQVSFQSQ I  G+QL+PKK Y V  +D G + VS+ Y+Y+PM +Y+++  K+Y   YTVFKS+D +F+F GQT G+ A+ID+ V+ELKNLL+A+TLPSSFN LNSSTD TNSAFLQFINT SKGYPISKMKFTVTA+D G+L I A MP++YSP  +TF + YTNLNK +YKF FK  ++IG+QN +T+LPS++TDGDIINN I Y GF+SNDF+ITKT +D+ GTL V ++L+ YA AIG GN GF NYSAT TF+GFM +DQYN+RFNV+FV DS  L+ LKQMQ S++Y++  +K T LTV  Y NLK+L+EKLLI  G+ +P W N+SI  M+YDN+QGT SFYV I K L+ G+NSDLNLV NYTGF+KGN  T+DNLSFV+DNML++YL+S G T + ++ FT SFA+WL+E++N A+KLI+YK+G+Y LL D TKY+++++ N TQ+TVS+YI+F +T+ SL EYSV Y I
 S:   1 MSKLSKKITLSAITSVLSIATGLSIGLPISNNSLKNSSITNISSSNQSTTASKLAPSEANDQNANLSTSNGPITFLGNKITALDWYGNKLWEKDLSTLIPDYNGKVSTDGSATNYDNGPWKRAWFNWDYNRNTDLLWIIGYWSPVTKKQPLLGIKASSGDIQHNYDIDYQSYTSSLGATTTGTAYRFVSALASGKVMIYGGAATAYNGKGLLFNPSDSTLTLLNGNSATESIFPPNDSEYGTKYRWYFFNLIPIGNNKNFVEVLPFSRDATTGDAGYPNANYNVYFLLVDDNLNLIETTGT-----WSKLVKVADGMQNYRNTKITPQRDYYTMLDGKVVTVVYNTAIVINATGNSINYGTYPMSEAKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDESTIYKVSGSAWSSLNNNTSSAIAPNTYLDLAGIPQTKDYANNLIIYNVYGYTGQLMMVNSKYNENVDTSNSGITEDANPDKLGLALAVTQNANSQNQGDYKGILNGDDSIQKASDFELSQSAIDSKIPSEITRSDINTLNSSFLKNASDFTITKIDDANGTIEIQCNLYQIPWFASELPSNITPRVVTHQYTTTNKINNKISWKTLSETTDYDFLNMKPSKIAVDDVTNLDPFQVSFQSQIITTAQGQQLYPKKTYSVSDPNDTAGTIKVSVKYEYVPMGLSYSTNNV-KSYETNFTYTVFKSTDTPAFRFTGQTTSGSSASIDVSNVAELKNLLNASTLPSSFNYLNSSTDSTNSAFLQFINTANSKGYPISKMKFTVTADDVAGTLKITATMPASYSPKNSEETFTVTYTNLNKAANYKFNFKTSSSSIGSQNFSTLLPSSITDGDIINNLIEYQGFNSNDFTITKTANDQNGTLLVQISLNSSYASAIGNGNAGFKNYSATHTFTGFMNEDQYNERFNVEFVDDSSEVLIDLKQMQSSQVYDTLV-TKNTSLTVGNTTYNNLKELVEKLLITKLGSLVPTGWKDNASIDVGMYYDNSQGTASFYVNIPKSLMAGANSDLNLVANYTGFLKGNAVQTNDNLSFVSDNMLKNYLISKGFVTKEQYEAFTAASFAEWLKEDNN--AIKLITYKTGQYEQLLNDPTKYSINIVANTTQKTVSVYIHFNGITDSNSLSEYSVVYAI 1123
>gi|26554186|ref|NP_758120.1| hypothetical protein MYPE7300 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454195|dbj|BAC44524.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1126 aa)
Score = 2980, Expect = 0.0e+00, Identities = 689/1120 (61%), Positives = 865/1120 (77%)
 Q:   5 MNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPG-------SQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTN--VSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSG-ITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEA-SNGFLR--NSSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTS-STTPKTYSAEKEYTVF-KSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      M K +KK+ L TS+I +IA + I LP SN L NS IT+I S NQAT +S VIPSEVNDQNAN+STKNGPVTF+GN ITALDW+GN LW DF+ VP        SY+GAWPRAW+NWDYNRNT+ IWVLGFWS +T+ QPL I A+ G+I  H ++Y + + SVN+ SAYRFVSALSSGKVM+YGGAGS+Y+ K ILYDP T T +LL GNS++T ILP+G++ G+ Y+WYF+NLIP+ NRN+V V+ ++ + SND G  ANY +YFLLVDDQLNMV   +S  WA VKVA G+ GYRN++ITPQRDYY++LDG+VVTVVYNTA+IIDG  NV + YP SQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E +IYKVSG+SW + ++ +N +SP YLDL GI+ A YA +L IYNVYGYTGQLM+INS+YN RV+T NS IT ENN +YGLA+AVTQN  QD+GD+ GFLNG N+FQ+ASDF + NS +SKIPSEITK+DI  +N FL+ +S+ F + +DD G+I + C LYQIPWF+ LP +SP+VI+KT+ T KI +K SWKTL+TSTDYDFLNM PS ++ D+ LDPFQ SFQSQT+ + G QL+PK Y + S +DN G++T+  Y+YIPMS + ++ S + KTY A  YT+F KS+  SF FMG   +T+DI+ V++LKNLLSANTLPSSF SLN+S+ TNS FLQF++TN+SKGYPISKM+FTVTANDT+G+L I A MPS YSP  +++F++ YTNLNK+TSY FGF + TT+G N+N ILPSA+TDGDIIN+FISYTGFSSNDF+ITKT +DE G+LTVA++L+ YA IG GN GFTNY AT+TF+GFM+ D+YNQRFNV+FV DS +L++ KQMQVS+I+ S GS P+ LTV  YTNLKDLIE LL+ + G +IP W NS+I ASM+YD++QGTISFYVKID+ +VDGSN+DLNLVVNYTGFVKGNVDST+DNLSFV+DNML+SY S G + ++F NFTP SFA WLQ N+ Q A +LI+YKSG+Y T+L   Y ++IPNE QRTVS+YI+F+ +TN +SL EYSV Y+I
 S:   1 MKKRNKKLILSFTSAISAIAASLGIVLPASNTDL-NSKITSISSTNQATSSSDVIPSEVNDQNANLSTKNGPVTFIGNTITALDWYGNSLWSIDFTKHVPDVNGNKNNGSNSASLSYDGAWPRAWYNWDYNRNTNLIWVLGFWSGNTRKQPLIGINASTGAIVYQHDLDYTGL--INSVNVGSAYRFVSALSSGKVMVYGGAGSAYDAKGILYDPTTNTRTLLTGNSANTSILPVGNSEFGNQYRWYFYNLIPIGNNRNLVSVLPYSTQVASNDAGYPNANYDIYFLLVDDQLNMV-----ASSGIWASKVKVASGMVGYRNTQITPQRDYYTMLDGKVVTVVYNTAVIIDGTGSNVTLNSYPMSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDEAIIYKVSGTSWNSQSSNGSNSAISPTTYLDLAGINDAKQYANNLTIYNVYGYTGQLMLINSIYNNRVNTTNSSTITVENNPNSYGLAIAVTQNSTQQDQGDFIGFLNGTNSFQKASDFTIDNSVLSSKIPSEITKNDITTLNNSFLKENDSNGFKVTTIDDVNGSITVTCDLYQIPWFSSTLPSDVSPRVITKTFNTTNKINNKVSWKTLSTSTDYDFLNMVPSKVQVADINALDPFQASFQSQTVTNSSGTQLYPKTTYSITSTNDNNGQITIKAVYEYIPMSASLSNLSQSVKTYEATTTYTIFNKSNTTPSFNFMGANSNNSTVDIRNVAQLKNLLSANTLPSSFTSLNTSSSSTNSEFLQFVDTNSSKGYPISKMRFTVTANDTQGTLKIDATMPSEYSPNNTSESFSVTYTNLNKVTSYSFGFNNPTTVGGTNMNLILPSAITDGDIINSFISYTGFSSNDFTITKTANDETGSLTVAISLNSNYASEIGNGNVGFTNYVATRTFTGFMSTDEYNQRFNVEFVDDSSEALIEFKQMQVSQIFNSLNGSSPS-LTVGSTTYTNLKDLIENLLVTSMGNAIPKGWKDNSNIDASMYYDDSQGTISFYVKIDQSVVDGSNTDLNLVVNYTGFVKGNVDSTNDNLSFVSDNMLKSYSTSKGFVSEEDFNNFTPTSFANWLQNNNYQYAKELITYKSGQYQTILNSNNNYTFTIIPNEAQRTVSVYIHFEGITNQQSLSEYSVQYSI 1126
>gi|26554188|ref|NP_758122.1| hypothetical protein MYPE7320 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454197|dbj|BAC44526.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1106 aa)
Score = 2828, Expect = 0.0e+00, Identities = 647/1077 (60%), Positives = 827/1077 (76%)
 Q:  48 SKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVN-GQSYN-GAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKE-TSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGKSDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINN-TNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVD-TKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGPNTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRNSSD------FTIKEMDDSTGNIKIECKLYQIPWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDKKIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEAT--IDIQKVSELKNLLSANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNIKYTNLNKITSYKFGFKDVT-TIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGNYGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIPDSWASNSSITASMHYDNAQGTISFYVKIDKLLVDGSNSDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVADNMLESYLVSNGDTTADNFKNFTPDSFAKWLQENDNQKALKLISYKSGEYVTLLQDKTKYNLSVIPNETQRTVSIYIYFKDVTNPKSLKEYSVTYTI 1124
      S NQAT +S +IPSE NDQNAN+ST +GPVTF GNKI+ALDW+GN+LW D + + + G  G SYN G+W RAWFNWDYNR T+ IWVLGFWS +TKTQP+ I A+ G I ++H ++Y + +GL  ++S+YRF++ALSSGKVM+YGGA  Y K +LYDP + + SL++G+S+  ILP GD S+GSNY+WYFFNL+P+A N+NIVEVV +AN  + D+G+ ANY+ YFLLVDD LNM+  S + S W+KPVKVADG+Q YRN+ ITPQRDYY +LDG+VVTVVYNTAI+ID  +VQVG YP S+SKWIKSWAFDSNQNLYFKFK+E IYKVSG+ W ++N T T V+P YLDL G +   A +L+IYNVYGYTGQL++INS Y+ ++ T N IT++NN NYGLA A+TQN  QDKGDYKG LNGPN+FQ+A+DF+++ S  SK+PSEIT+ D+E NG +  +D   FTI E++D TG K+  LYQIPWF D LP  +PK I+K++T +KI K SWKTL+ ++DYDFLNMKPSTI +DV NLDPFQVSFQSQTI + G QL+PKK Y V + +D G+V V I+Y+Y+PM TYT+S++ KTY++ +YTVFK++D ++FKF+GQT + ++ ID+  +LKNLLSANTLPSSF+SLNSS + TNS+FLQF+NT+ SKGYPISKM F V++NDT G L+I A MPS YSP G QTF++ YTNLNK ++Y F FK T TI   +T+LPS VT+G+IINN I YTGF+SNDF+ITKT +D +GTL V++ L++ YA +G GN GFTNY+A+ TF+GFM DQ+NQRFNV FVSD+  LL LKQMQVS+IY   + T  DG Y ++K+L+EKLL+++ GTSIP +W+S SSI+A+M+ DN+QGT SFY+ I K L+DGS +DLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVA+NML+S+LVSNG TA+ F N TP F+ WL+EN+N+ ALKLISYKSG+Y T+L  T Y +SVI NETQRTVSIYI F +TN +SL EYS+ Y+I
 S:  22 SINQATSSSDLIPSESNDQNANLSTTSGPVTFTGNKISALDWYGNQLWTLDLAQNIADASGAKPGTSYNDGSWQRAWFNWDYNRATNLIWVLGFWSKTTKTQPILGIDASTGEIKHSHDISYSS-AGLNITAVNSSYRFITALSSGKVMVYGGAAFHYEAKGLLYDPTSNSVSLVSGDSADQSILPKGDTSYGSNYRWYFFNLMPIADNKNIVEVVNYANSSGLTGDQGNGLANYNTYFLLVDDSLNMI----SKTDSTWSKPVKVADGMQNYRNTAITPQRDYYMMLDGKVVTVVYNTAIVIDASGSSVQVGTYPMSESKWIKSWAFDSNQNLYFKFKDEKKIYKVSGNVWNSLNGGTATTVTPTTYLDLDGFADTKPCADNLMIYNVYGYTGQLLLINSHYSPYINLTTNPEITSDNNSSNYGLAFAITQNSNQQDKGDYKGTLNGPNSFQKAADFDINASVLNSKLPSEITRSDLELQNGGILKEADVAKWPPFTISEINDETGTFKVTVNLYQIPWFVDTLPSDATPKTITKSFTA-QKISTKVSWKTLSETSDYDFLNMKPSTITAQDVTNLDPFQVSFQSQTITNSQGVQLYPKKTYSVGTTNDATGEVEVKISYEYVPMGVTYTNSSSVKTYTSSTKYTVFKTTDTATFKFVGQTASSSSTRIDVTTTPQLKNLLSANTLPSSFDSLNSSNNSTNSSFLQFVNTSDSKGYPISKMNFRVSSNDTNGELTITATMPSQYSPNGSAQTFSVTYTNLNKSSNYGFNFKTTTNTIDGNAFSTMLPSVVTEGNIINNLIEYTGFNSNDFTITKTANDAEGTLVVSIELNRNYASQVGNGNSGFTNYTASYTFTGFMNSDQFNQRFNVSFVSDTSEKLLALKQMQVSQIYSDLTDANKTLTLSDGSTYKDVKELMEKLLVESLGTSIPQNWSSQSSISATMYVDNSQGTASFYLNIPKDLIDGSETDLNLVVNYTGFVKGNVDSTDDNLSFVANNMLKSFLVSNGSFTAEQFDNLTPLEFSNWLKENNNENALKLISYKSGQYQTILNGTTGYTVSVITNETQRTVSIYINFDGITNSQSLSEYSIQYSI 1106
>gi|26554219|ref|NP_758153.1| hypothetical protein MYPE7630 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454228|dbj|BAC44557.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (194 aa)
Score = 205, Expect = 8.7e-14, Identities = 58/167 (34%), Positives = 85/167 (50%)
 Q:   1 MVFIMNKLSKKISLMITSSILSIATGISIALPISNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNANISTKNGPVTFLGNKITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAWPRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNY 167
      M FIMNK+SK+ISL+I +S+LSI G+ + L SN+ + NSSI NI S N+  S +I E + N N+   P+ FLGNKIT DW  K W+K S ++    ++      DY +  I +LGF   K + L ++  G I +  +N+
 S:   1 MRFIMNKISKRISLLIINSVLSIKAGM-VFLVFSNE-IKNSSIINIPSINRIKTPSEIISFEYCNHNTNLYMTTQPIIFLGNKITTFDWCAIKSWDKYLSDIICMEDKYTSETL-----------DYKKQIIIISILGFLIWKNKIKTLLDMCTLIGKIKDQININF 154
>gi|26554227|ref|NP_758161.1| hypothetical protein MYPE7710 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454236|dbj|BAC44565.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1042 aa)
Score = 123, Expect = 3.4e-04, Identities = 171/773 (22%), Positives = 307/773 (39%)
 Q:  34 SNQALTNSSITNIYSKNQATQTSPVIPSEVNDQNA--NISTKNGPVTFLGNKIT--ALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAW--------------PRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVAD-GLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDGK------SDNVQVGVYPTSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSSWQTINNTNTNVSPYVYLDLKGISAASAYAQDLIIYNVYGYTGQLMMINSVYNERVDTKNSGITTENNDKNYGLALAVTQNDKLQDKGDYKGFLNGP------NTFQQASDFELSNSAKTSKIPSEITKDDIEASNGFLRN---SSDFTIKEMDDSTGNIKIECKLYQI-PWFTDKLPDGISPKVISKTYTTDK----KIIDKTSWKTLTTSTDYDFLNMKPSTIKKEDVENLDPFQVSFQSQTIVDKDGKQLFPKKIYDVKSHDDNQGKVTVSINYQYIPMSETYTSSTTPKTYSAEKEYTVFKSSDPSSFKFMGQTGTEATIDIQKVSELKNLLS---ANTLPSSFNSLNSSTDKTNSAFLQFINTNTSKGYPISKMKFTVTANDTEGSLSIKAEMPSTYSPIGQTQTFNI----KYTNLNKITSYKFGFK 806
      S++A +NS + N+ S +    IP+  QN+ N+S NGP+  N T A DW+GN W  ++  + G N  Y+ AW          +W YN TD ++VL   T  L + + G+I +T +  ++ ++ V+ +S+          +S N +++Y + +T L   ++TE        Y + +IP+ N +I  T  +T+    +  +  VDD L + S + S +   K +D + G++ +   DY  + ++ +V N +++  K   S N +G +    I S  D+N +YFK   + +S   ++N+  +  + L+  +  A A++ ++ V  +  +++ +  + + +S I T             GFLNG    T  + F +SN A S IPS +  +I +N L N  +  I  DD +G++ ++   + W+ +   + VIS+ Y  K  KI  T+W  T+  +  ++PS I E ++   V+ S + ++     + + S +DN G++T+   Y  +  S   + +K Y V K++  F F GQT +   + S++ LL+  A   S N L      Q+ N  S  P S  + +T D    K   T S   +T NI  +Y NL+K T KF +
 S:  47 SSRATSNSGLKNL-STDTTQNAQISIPTSYYQQNSFKNLSNDNGPILLFDNARTFGATDWYGNPSWYITLNS----ADGKNDGYYSAAWFSTSTSSAIDFSKAGTKVVDWAYNHKTDNLYVL------TDKSFLIIVSSKTGTIVSTSEIG-NSVDKIQIVDFNSSVYL---------------WNSKNTMSVIYTVEPQTGKLNTSQINTTEFSGK-----------YLYGIIPLDVNYSIAVTSTTKQADTN-------STVSITLDFVDDNLKKI--SGAVSETTTLNSTKASDIYINGFQRNS-----DYVIFVQNKIYSVSLNKSLMSSSKFTDLLGSSNTNLGGFTLPSGGIINSAFLDANNQIYFKTSESRDVNSLS------VSNSFNKMEIPITLNTT-FANKEANAKNTQVFPVLNSSSNNQVVSRGFTGYILSYDSFIGT--------------------------GFLNGSVINYQFTTQSNSPSFNVSN-AGISAIPSGVNSTNIAKNNNSLSNVTLETSNAILIADDISGSLYVKVPYTMVGAWYGNG-----NNSVISRGYLVGKFNFQKIETATTW---ATNLPANIARLEPSQINPELLKRNGTSIVTIPSSVLALQNSNLNIN---FVIVSKNDNNGEITLKATITY----KNAYGSIVSYAMATDKTYKVKKAAANYDFAFAGQTTADKPKVNKHNSDIGTLLTEAAAAVKDGSDNFLTVDVGTLEGTLAQYANVLPSLWNPNSVNDYFITTKD-------KYPNNPTVSLFPDDETGNIVIVVQYNNLSKDTPSKFAIR 757
>gi|26554229|ref|NP_758163.1| hypothetical protein MYPE7730 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26454238|dbj|BAC44567.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (1003 aa)
Score = 101, Expect = 1.1e-01, Identities = 93/345 (26%), Positives = 153/345 (44%)
 Q:  51 QATQTSPV-IPSEVNDQNA--NISTKNGPVTFLGN--KITALDWFGNKLWEKDFSTLVPGSQGVNGQSYNGAW--------------PRAWFNWDYNRNTDTIWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNISGLESVNISSAYRFVSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGNSSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSAYANYHVYFLLVDDQLNMVFNSSSSSGSQWAKPVKVADGLQGYRNSKITPQRDYYSLLDGRVVTVVYNTAIIIDG-------KSDNVQVGVYP-TSQSKWIKSWAFDSNQNLYFKFKNEDVIYKVSGSS 395
      +A+Q S V IP   QN+ N+S NGP+  +   A DW+GN W  + TL  +  +G Y+ AW          +W YN TD ++VL   T TQ L + + G++ +T+ VN   ++ ++ +S+       +Y    GK  +P+T  S NGN+S+     H SN  + + LIP+ N I  VT ++ + D   ++ +  VDD LN + S + + S + +     RNS   DY  + ++ +V N +++ +     S N +G + TS S I S  D+N +YFK N + I +S S+
 S:  18 EASQNSQVSIPQSYYQQNSFKNLSNDNGPILLFDDARSFGATDWYGNPAW---YITLNSATSKTDGY-YSAAWFSTSTSSAIDFAQAGTKVVDWAYNHKTDNLYVL------TDTQYLIIVSSKTGTVVSTNKVNNNVNK-IQIIDFNSS-------------VYLWNSKDKTGKFYSVEPQTGKLSNTNGNTST----------HLSNK--HLYGLIPLDVNYTIA--VTSTSEPSDTD-----SSISLSLDFVDDNLNKITGSPTENISLSSTKLSSIYINGFKRNS------DYVIFIKNKIYSVSLNKSLMSNSSFTNLLDNSKNPALGNFSLTSGSDDINSAFLDANGQIYFKATNSENINTLSVSN 340
>gi|163841552|ref|YP_001625957.1| hypothetical protein RSal33209_2819 [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] >gi|162955028|gb|ABY24543.1| conserved hypothetical protein [Renibacterium salmoninarum ATCC 33209] (425 aa)
Score = 100, Expect = 1.5e-01, Identities = 48/161 (29%), Positives = 73/161 (45%)
 Q:  115 NGAWPRAWFNWDYNRNTDT---IWVLGFWSDSTKTQPLFEIKAADGSITNTHTVNYKNIS--GLESVNISSAYRF-----VSALSSGKVMIYGGAGSSYNGKAILYDPKTKTASLLNGN-SSSTEILPMGDASHGSNYKWYFFNLIPVAANRNIVEVVTFANKETSNDEGSA 275
      +GA +AWF    D  IWV   +++T L ++ DG +  T  + +  G + + S+A R   V+AL G V I   +YNG  YDP +KT S L + + ++++ GD       LI V ANR+ + V  +  DEGSA
 S:  239 DGAADQAWFAQSSGLAVDANGDIWVA-----ASETSALRVLRVTDGRVNRVETAVGEGLFDFGFQDGDASAA-RLQHPLGVAALPDGSVAI----ADTYNGAVRRYDPASKTVSTLARDLAEPSDVVLDGDL------------LIVVEANRHQLSRVALPKEALQVDEGSA 388
>gi|50550941|ref|XP_502944.1| hypothetical protein [Yarrowia lipolytica] >gi|49648812|emb|CAG81136.1| unnamed protein product [Yarrowia lipolytica CLIB122] (666 aa)
Score = 99, Expect = 1.7e-01, Identities = 41/160 (25%), Positives = 72/160 (45%)
 Q:  803 FGFKDVTTIGTQNINTILPSAVTDGDIINNFISYTGFSSNDFSITKTVDDEKGTLTVAVNLDKKYAQAIGTGN----YGFTNYSATKTFSGFMTKDQYNQRFNVDFVSDSDNSLLQLKQMQVSKIYESFFGSKPTDLTVDGQKYTNLKDLIEKLLIKNKGTSIP 962
      FG  + TI  + +LP VT     + TG  +D + +T+D  TL  +L +KY + +  N  + F+N ++  F   +Q+  +NV F S +D L   +V K+YE F ++ DLT  ++ N D + ++ + +S P
 S:  225 FGLTHLGTIKALTLQGLLPGIVTGFKEGAFIAALTGIYVSDLELLETIDSLPDTLN---DLYQKYKERLAEENKHKDHSFSNSNSDYDFDYAFDFEQFANTYNVTFSSVTDKVLRSEYPPEV-KMYEEFIENQLGDLTF--EEAFNKSDRVLNIVAHSHDSSFP 382