>gi|26553480|ref|NP_757414.1| hypothetical protein MYPE280 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453486|dbj|BAC43818.1| hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (151 aa)
Score = 601, Expect = 5.2e-61, Identities = 151/151 (100%), Positives = 151/151 (100%)
 Q:   1 MDQKNQTKLNLLKLKEELTNLKWSENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      MDQKNQTKLNLLKLKEELTNLKWSENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN
 S:   1 MDQKNQTKLNLLKLKEELTNLKWSENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
>gi|144575507|gb|AAZ53904.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (278 aa)
Score = 110, Expect = 4.1e-04, Identities = 35/92 (38%), Positives = 52/92 (56%)
 Q:  43 LLEDSEY-FYKDTKTLDLWDTHYEV----------IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      LLE +Y FY D+ LD +  E+     I FAF  I+ ++LP I I K +FA N ++ +D +  LE IE +FF N+IT  + N++L
 S:  119 LLEIDDYAFYVDSANLDQNEKIQELDFSKAMKLRRIGSFAFQGNNIKTLVLPPSITSIGKQAFAKNSLETVDFSQATKLETIETGAFFDNKITELDLSKNLIL 221
>gi|72080869|ref|YP_287927.1| hypothetical protein MHP7448_0538 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (283 aa)
Score = 110, Expect = 4.3e-04, Identities = 35/92 (38%), Positives = 52/92 (56%)
 Q:  43 LLEDSEY-FYKDTKTLDLWDTHYEV----------IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      LLE +Y FY D+ LD +  E+     I FAF  I+ ++LP I I K +FA N ++ +D +  LE IE +FF N+IT  + N++L
 S:  124 LLEIDDYAFYVDSANLDQNEKIQELDFSKAMKLRRIGSFAFQGNNIKTLVLPPSITSIGKQAFAKNSLETVDFSQATKLETIETGAFFDNKITELDLSKNLIL 226
>gi|144227685|gb|AAZ44626.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (278 aa)
Score = 110, Expect = 4.5e-04, Identities = 35/92 (38%), Positives = 52/92 (56%)
 Q:  43 LLEDSEY-FYKDTKTLDLWDTHYEV----------IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      LLE +Y FY D+ LD +  E+     I FAF  I+ ++LP I I K +FA N ++ +D +  LE IE +FF N+IT  + N++L
 S:  119 LLEIDDYAFYVDSANLDQNEKIQELDFSKAMKLRRIGSFAFQGNNIKTLVLPPSITSIGKQAFAKNSLETVDFSQATKLETIETGAFFDNKITELDLSKNLIL 221
>gi|71893891|ref|YP_279337.1| hypothetical protein MHJ_0540 [Mycoplasma hyopneumoniae J] (283 aa)
Score = 110, Expect = 4.5e-04, Identities = 35/92 (38%), Positives = 52/92 (56%)
 Q:  43 LLEDSEY-FYKDTKTLDLWDTHYEV----------IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      LLE +Y FY D+ LD +  E+     I FAF  I+ ++LP I I K +FA N ++ +D +  LE IE +FF N+IT  + N++L
 S:  124 LLEIDDYAFYVDSANLDQNEKIQELDFSKAMKLRRIGSFAFQGNNIKTLVLPPSITSIGKQAFAKNSLETVDFSQATKLETIETGAFFDNKITELDLSKNLIL 226
>gi|123427786|ref|XP_001307334.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121888956|gb|EAX94404.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (771 aa)
Score = 106, Expect = 1.3e-03, Identities = 24/63 (38%), Positives = 38/63 (60%)
 Q:  65 EVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQ 127
      + I +++F+  I +VI+P + IA YSF N+ + +L L N NL I D++F YN I N +
 S:  262 QAIGDYSFYFCNIPEVIIPNGVKSIASYSFYNSSVSKLVLPN--NLATISDFAFTYNPIKNLE 322
>gi|54020579|ref|YP_116064.1| hypothetical protein mhp555 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987752|gb|AAV27953.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (278 aa)
Score = 106, Expect = 1.3e-03, Identities = 35/92 (38%), Positives = 51/92 (55%)
 Q:  43 LLEDSEY-FYKDTKTLDLWDTHYEV----------IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      LLE +Y FY D+ LD +  E+     I FAF  I+ + LP I I K +FA N ++ +D +  LE IE +FF N+IT  + N++L
 S:  119 LLEIDDYAFYVDSANLDQNEKIQELDFSKAMKLRRIGSFAFQGNNIKTLALPPSITSIGKQAFAKNSLETVDFSQATKLETIETGAFFDNKITALDLSKNLIL 221
>gi|123447910|ref|XP_001312690.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121894546|gb|EAX99760.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1823 aa)
Score = 105, Expect = 1.5e-03, Identities = 26/67 (38%), Positives = 39/67 (58%)
 Q:  61 DTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNM-IKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQ 127
      D+ +VI E++F  GIE + +P+ + VI+ Y+FAN + + EL  N NL I YSF  I N +
 S: 1368 DSELKVIGEYSFSETGIENISIPRSVEVISSYAFANCLNLTELVFDNNCNLITIGSYSFSKTNIKNIE 1435
Score = 93, Expect = 4.1e-02, Identities = 24/78 (30%), Positives = 45/78 (57%)
 Q:  49 YFYKDTKTLDLWD---THYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNF 126
      Y Y+ T ++L+   H  I + +F + I+K+++PK ++ I Y+F N +KE+++   L I ++F + ITNF
 S:  299 YQYRYTNNIELFFLILEHTNEIRKDSFRNCLIDKLLIPKNVIKINDYAFFNCSLKEIEIEENSQLNEIGSFAFSFTNITNF 379
Score = 85, Expect = 3.1e-01, Identities = 22/113 (19%), Positives = 62/113 (54%)
 Q:  28 KYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKAL 140
      K D+  +++ + +E+ +D+ + Y  TL +  + VI F+F + I +++P+ + +I+ Y+F +++I+ +  +  L I + +F+Y ++++   ++ + ++A 
 S:  771 KIDNITFLNNTRLIEISKDA-FSYISVPTLII--PNVSVIGSFSFSNSKINSILIPRTVNIISYYAFRDSIIEMITFQSNSKLLKISEGAFYYCQLSSITIPHSVEIIERRAF 880
>gi|123426027|ref|XP_001306943.1| hypothetical protein TVAG_082200 [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121888545|gb|EAX94013.1| hypothetical protein TVAG_082200 [Trichomonas vaginalis G3] (423 aa)
Score = 100, Expect = 6.5e-03, Identities = 23/65 (35%), Positives = 39/65 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANN-MIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNF 126
      + EVI FAF  I+++ LP I VI +Y+F++  +K++ T+ +  IE+Y+F + I NF
 S:  156 SQIEVIGSFAFWKSNIQEIYLPSSISVIKRYAFSSTKYLKQITFTDSQKHITIEEYAFSESSIPNF 221
>gi|123426024|ref|XP_001306942.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121888544|gb|EAX94012.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1113 aa)
Score = 97, Expect = 1.4e-02, Identities = 23/65 (35%), Positives = 42/65 (64%)
 Q:  62 THYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFAN-NMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNF 126
      + +VI FAF + I+++ LP I VI +Y+F++  +K++  + +N VIE+Y+F + I+NF
 S:  99 SQIKVIGSFAFLNSNIQEIHLPSSISVIKRYAFSSPKKLKQIKFADNQNNIVIEEYAFSNSSISNF 164
>gi|123405728|ref|XP_001302666.1| surface antigen Bsp, putative [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121883977|gb|EAX89736.1| surface antigen Bsp, putative [Trichomonas vaginalis G3] (488 aa)
Score = 95, Expect = 2.1e-02, Identities = 21/56 (37%), Positives = 33/56 (58%)
 Q:  65 EVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFY 120
      E I EF+F+  I+ VI+P + I +Y+F + I+ +    LE+IE+YSF Y
 S:  31 EEIGEFSFYKSSIKSVIIPSSVKRIKRYAFFKSNIENVAFPEDSMLEIIEEYSFSY 86
>gi|123456164|ref|XP_001315820.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121898508|gb|EAY03597.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1525 aa)
Score = 93, Expect = 3.9e-02, Identities = 23/72 (31%), Positives = 44/72 (61%)
 Q:  50 FYKDTKTLDLW--DTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYN 121
      FYK T T +  D++ E I ++AF +  + + +P + + KY+F + I+ +D+ Y N+ +IED++F Y+
 S:  459 FYKSTLTSIIISEDSNLESIGDYAFGNTNFKNINIPNSVKTVGKYAFYYSKIESIDI--YPNVSLIEDFTFSYS 530
>gi|154422596|ref|XP_001584310.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918556|gb|EAY23324.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1363 aa)
Score = 92, Expect = 4.6e-02, Identities = 24/93 (25%), Positives = 46/93 (49%)
 Q:  34 HISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNF 126
      H   ++E +E+ + Y  K + ++  + I++ AF+  +E V+LP + I ++F N I + L   +E I Y+F Y ++ NF
 S: 1041 HFEFPSSVETIENYAFGYTPCKEM-VFKEGLQNINDNAFYYSKVESVVLPSTLKYIGNWAFFNCRILNIVLPENAEIETIGTYAFSYMKVYNF 1132
Score = 91, Expect = 7.5e-02, Identities = 28/103 (27%), Positives = 52/103 (50%)
 Q:  18 LTNLKWSENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFY 120
      +T L++ EN + D N +SS+K  +  S Y         I +AF S + +++LP+ + I Y+F N++I+ + + ++E IE+Y+F Y
 S:  974 VTKLEFKENFRTLDSNALSSSKIENVTFKSLY----------------SIGSYAFSSNKVTELVLPEGLQTINGYAFYNSIIEHFEFPS--SVETIENYAFGY 1058
>gi|123478498|ref|XP_001322411.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121905257|gb|EAY10188.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (853 aa)
Score = 91, Expect = 6.6e-02, Identities = 21/65 (32%), Positives = 36/65 (55%)
 Q:  61 DTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITN 125
      D  + I ++AF+S I ++LP I+ I Y+FA + K + +  + L I DY F+Y + +N
 S:   2 DEGVKYIKDYAFYSNSITSLVLPSTIISIGNYAFA-QISKLVSVELNEGLTSIGDYCFYYAQFSN 65
Score = 87, Expect = 2.0e-01, Identities = 20/66 (30%), Positives = 35/66 (53%)
 Q:  67 IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNI 132
      I +AF  ++ + LP R+ I  SF N+ I+ +++T+ NL I DY+F + + N  P +
 S:  746 IGNYAFQGSKLQNITLPSRMTSIGYRSFENSGIEYVNVTS--NLTSISDYAFQNSHLRNITYTPTL 809
>gi|116618971|ref|YP_819342.1| subtilisin-like serine protease [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|116097818|gb|ABJ62969.1| Subtilisin-like serine protease [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (538 aa)
Score = 91, Expect = 7.5e-02, Identities = 20/54 (37%), Positives = 32/54 (59%)
 Q:  79 KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNI 132
      KV++P + IA +F N I +D ++ NL+ I D++F NR+T Q PN+
 S:  69 KVVIPNNVTSIASTAFYNQGIASVDFSSATNLKSIGDFAFAKNRLTAVQ-YPNL 121
>gi|21910105|ref|NP_664373.1| putative surface antigen [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|21904297|gb|AAM79176.1| putative surface antigen [Streptococcus pyogenes MGAS315] (999 aa)
Score = 90, Expect = 8.5e-02, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  224 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 307
Score = 83, Expect = 6.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  247 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 358
>gi|28896197|ref|NP_802547.1| hypothetical protein SPs1285 [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|28811448|dbj|BAC64380.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes SSI-1] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 8.8e-02, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 83, Expect = 6.4e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|56808440|ref|ZP_00366186.1| COG0556: Helicase subunit of the DNA excision repair complex [Streptococcus pyogenes M49 591] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 9.8e-02, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|71903298|ref|YP_280101.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802393|gb|AAX71746.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|94990219|ref|YP_598319.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94543727|gb|ABF33775.1| Cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10270] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|94988337|ref|YP_596438.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94992216|ref|YP_600315.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94541845|gb|ABF31894.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94545724|gb|ABF35771.1| Cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS2096] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.2e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|50914016|ref|YP_059988.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50903090|gb|AAT86805.1| Cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|139473983|ref|YP_001128699.1| putative surface-anchored protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|134272230|emb|CAM30482.1| putative surface-anchored protein [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.1e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|15674877|ref|NP_269051.1| hypothetical protein SPy_0843 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71910464|ref|YP_282014.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|13622014|gb|AAK33772.1| hypothetical protein SPy_0843 [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853246|gb|AAZ51269.1| cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.2e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|19745918|ref|NP_607054.1| hypothetical protein spyM18_0903 [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|19748073|gb|AAL97553.1| hypothetical protein [Streptococcus pyogenes MGAS8232] (1008 aa)
Score = 90, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  233 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 316
Score = 82, Expect = 7.2e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  256 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 367
>gi|94994138|ref|YP_602236.1| Cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94547646|gb|ABF37692.1| Cell surface protein [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (1013 aa)
Score = 89, Expect = 1.0e-01, Identities = 29/84 (34%), Positives = 51/84 (60%)
 Q:  62 THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL-FTKKALHKNPV 145
      T Y+ I + AF +K I +V LP+ + I+ Y+FA+ +K++DL + NL+ I + +FF N+IT  + P L+  ++A  N +
 S:  238 TGYKHIGQDAFVDNKNIAEVNLPESLETISDYAFAHLALKQIDLPD--NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHI 321
Score = 82, Expect = 7.2e-01, Identities = 30/113 (26%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  39 KALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE-KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTEQFKN 151
      ++LE + D + +  K +DL D + + I E AF  I K+ LP++++ +A+ +F +N IK ++   +L+VI + SF N ++    +   +A  NP + + N
 S:  261 ESLETISDYAFAHLALKQIDLPD-NLKAIGELAFFDNQITGKLSLPRQLMRLAERAFKSNHIKTIEFRG-NSLKVIGEASFQDNDLSQLMLPDGLEKIESEAFTGNPGDDHYNN 372
>gi|123405732|ref|XP_001302667.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121883978|gb|EAX89737.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1049 aa)
Score = 88, Expect = 1.7e-01, Identities = 18/67 (26%), Positives = 40/67 (59%)
 Q:  60 WDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFAN-NMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNF 126
      +D+H +I   ++ I +++P ++ I + +F+ + ++++ +T+  L +IED +F Y ITNF
 S:  129 YDSHLTIISNHMLYNSKISSILIPSSVIKIEENAFSGCSHLRDVKITDDSQLTIIEDEAFKYTSITNF 196
>gi|123455825|ref|XP_001315653.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121898336|gb|EAY03430.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] (659 aa)
Score = 87, Expect = 1.8e-01, Identities = 18/66 (27%), Positives = 36/66 (54%)
 Q:  67 IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNI 132
      I + F+  I +V++P + I Y+F N +K++ L+ KN+ ++ + F  +IT + PN+
 S:  108 IGTYVFYRTPISEVVIPDSVTDIGSYAFCTNYLKKVTLS--KNITILHEACFSGAQITEIEIPPNV 171
>gi|163788186|ref|ZP_02182632.1| cell surface protein [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159876506|gb|EDP70564.1| cell surface protein [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (700 aa)
Score = 87, Expect = 1.9e-01, Identities = 28/123 (22%), Positives = 55/123 (44%)
 Q:  25 ENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTE 147
      E K +  I+  + ++ DS ++   T+++ +   I+ AF  I V P I I  +F+ N + +++ N ++ IE +FF N++T+   N+   A  NP+T+
 S:  440 EAFKNNLLTSITIPGNITIISDSAFYNNQLTTVNILNG-VTTIESAAFSQNQITSVTFPDSITTIGSNAFSFNQLTSVNIPN--SVTTIEQVAFFTNQLTSVIIPENVTSIGFWAFDANPLTD 559
Score = 84, Expect = 3.9e-01, Identities = 22/64 (34%), Positives = 35/64 (54%)
 Q:  71 AFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILL 134
      AF++ GI V +P + I  +F NN + + L  + L VI++ FF N++TN  PN +L
 S:  81 AFYNMGITSVTIPTSVTSIGTDAFRNNSLTTVILP--EGLTVIKNSCFFNNQLTNTITIPNSVL 142
>gi|123456789|ref|XP_001316127.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121898825|gb|EAY03904.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (651 aa)
Score = 87, Expect = 1.9e-01, Identities = 22/65 (33%), Positives = 34/65 (52%)
 Q:  67 IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPN 131
      I ++AF++ I K+ +P + VI YSF N IK L   N +I Y F + ++ N + PN
 S:  360 ISDYAFYNSSITKINIPSSVQVIGSYSFYNAPIKSLIFPETLNSALIGQYCFAFLKLVNI-SIPN 423
>gi|154420125|ref|XP_001583078.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121917317|gb|EAY22092.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (556 aa)
Score = 86, Expect = 2.5e-01, Identities = 20/62 (32%), Positives = 34/62 (54%)
 Q:  62 THYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRI 123
      T+ + ID +AF  IE V +P+ + I +Y+F +M++ +L Y N  I Y+F  R+
 S:  197 TNVKTIDSYAFSYSAIENVTIPENLTTINQYAFEYSMLQSFEL--YGNKTNINSYAFQGTRL 256
>gi|123449451|ref|XP_001313444.1| hypothetical protein TVAG_350110 [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121895328|gb|EAY00515.1| hypothetical protein TVAG_350110 [Trichomonas vaginalis G3] (666 aa)
Score = 86, Expect = 2.5e-01, Identities = 14/56 (25%), Positives = 31/56 (55%)
 Q:  69 EFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRIT 124
      E+ FH  I ++I+P + I K SF++ + E    ++ I+D++F+ + ++
 S:  414 EWCFHESMISRIIIPVFVETIGKMSFSSTNLDEFSFARGSSISTIDDFAFYNSSLS 469
>gi|154422582|ref|XP_001584303.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918549|gb|EAY23317.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1117 aa)
Score = 86, Expect = 2.5e-01, Identities = 29/72 (40%), Positives = 42/72 (58%)
 Q:  50 FYKDTKTLDLWDTHYEVID--EF---------AFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYN 121
      F ++ KTLD +  Y I  EF     AF  + ++++P+ +V I  SF N IK D  K+LE+IE YSF Y+
 S:  733 FKENFKTLDDYALAYSNITTVEFRSLVNVNIEAFKGNKVSRLVIPEGLVRIYSQSFQNCKIKYFDFP--KSLEIIESYSFRYS 813
>gi|123509282|ref|XP_001329821.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121912870|gb|EAY17686.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1122 aa)
Score = 86, Expect = 2.8e-01, Identities = 30/85 (35%), Positives = 51/85 (60%)
 Q:  34 HISSAKALELLEDSE-YFY---KDTKTLDLWD--THYEVIDEFAF-HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSF 118
      H +S + LE+ DS  FY  +D K L  + T ++ I + +F +++ +E+V+LP I I Y+F NM +L  N +N+ V +Y+F
 S:  593 HSTSIEKLEISFDSNATFYMGVRDNKKLKFINISTQFDKIGDNSFSNNENLEEVVLPSTITEIGNYAF--NMCPKLKTINIENVSVFGEYAF 682
>gi|154412407|ref|XP_001579236.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121913441|gb|EAY18250.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] (692 aa)
Score = 85, Expect = 3.2e-01, Identities = 20/66 (30%), Positives = 36/66 (54%)
 Q:  67 IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNI 132
      I +AF + + +VI+P + I Y+F  +K++ L+ KNL V+ + F  +IT + PN+
 S:  141 IGSYAFLATTLNEVIIPDSVTFIDMYAFCTPYLKKVTLS--KNLTVLTEACFKGTQITEIEIPPNV 204
>gi|154422600|ref|XP_001584312.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918558|gb|EAY23326.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1424 aa)
Score = 85, Expect = 3.8e-01, Identities = 22/84 (26%), Positives = 41/84 (48%)
 Q:  63 HYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVT 146
      H  I+ +AF + I K+I+P+ I I Y+F N ++E+ L +  L+ I Y+F+  ++   N+  + A   +T
 S:  504 HGNSINSYAFQNTLIRKIIIPEGIQSIGSYAFNNCPLREIKLPS--TLKYINSYAFYNTSLSEINFPANLYSIGESAFQLTFIT 585
>gi|123431370|ref|XP_001308141.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121889806|gb|EAX95211.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (675 aa)
Score = 84, Expect = 5.1e-01, Identities = 19/52 (36%), Positives = 35/52 (67%)
 Q:  67 IDEFAFH-SKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSF 118
      ID+ AF+ ++ + ++ LP RI VI Y FA + ++ + + N N+ +IE++SF
 S:  142 IDDHAFYNTQQLTEITLPSRITVIRNYLFARSKLRRITIPN--NVTLIEEFSF 192
>gi|54020110|ref|YP_115767.1| hypothetical protein mhp254 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987283|gb|AAV27484.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (263 aa)
Score = 83, Expect = 5.1e-01, Identities = 29/88 (32%), Positives = 51/88 (57%)
 Q:  40 ALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIE--KVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITNFQ 127
      A++++++ E+F  K LDL  ++E I +FAF  G+E K+ILP ++ I + +F N I+++   NLE I D +F N +  +
 S:  11 AIKIIKNQEFF--SGKILDLSSLNFEEIADFAFSGMGLEIKKLILPDSLLKIGESAFMLNKIEKIVFG--ANLETILDSAFESNMVKKIE 96
>gi|169825152|ref|YP_001692763.1| putative N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831957|dbj|BAG08873.1| putative N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase [Finegoldia magna ATCC 29328] (1190 aa)
Score = 83, Expect = 5.7e-01, Identities = 27/81 (33%), Positives = 50/81 (61%)
 Q:  43 LLEDSEYFYKDT--KTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRI 123
      +++ S+Y + D  KT+ L D  + D+ F+++  K+ILPK + + + SF +N I EL+ N + LE+I++ +F N+I
 S:  155 IIKISDYAFADLSLKTIKLPDNLEFLGDQVFFYNQIEGKLILPKNLTNLGERSFKSNQITELEF-NCEKLEIIKEQAFEDNKI 236
>gi|124001063|ref|XP_001276952.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918938|gb|EAY23704.1| Leucine Rich Repeat family protein [Trichomonas vaginalis G3] (743 aa)
Score = 82, Expect = 6.7e-01, Identities = 16/53 (30%), Positives = 35/53 (66%)
 Q:  73 HSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFAN-NMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRITN 125
      +++ +E + LP I +I +Y+FAN +I ++ ++  NL I Y+F+Y+ +++
 S:  414 NNQNLEHITLPSSIEIIGEYAFANCPLIGDIGISGMTNLISIGAYAFYYSGLSS 467
>gi|159904625|ref|YP_001548287.1| hypothetical protein MmarC6_0234 [Methanococcus maripaludis C6] >gi|159886118|gb|ABX01055.1| hypothetical protein MmarC6_0234 [Methanococcus maripaludis C6] (203 aa)
Score = 81, Expect = 9.1e-01, Identities = 21/84 (25%), Positives = 50/84 (59%)
 Q:  40 ALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSFFYNRI 123
      +L+++ D +   KT+ + D+  I + AF + ++ V++P I I + +F+NN +K + + + ++++IED +F +N++
 S:  93 SLKIIGDGAFSNNPLKTVVISDS-VTSIGKGAFSNNQLKSVVIPNSITSIGRGTFSNNQLKSVVIPD--SVKIIEDGAFSHNQL 173
>gi|154422594|ref|XP_001584309.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918555|gb|EAY23323.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1434 aa)
Score = 81, Expect = 9.4e-01, Identities = 19/79 (24%), Positives = 42/79 (53%)
 Q:  24 SENHKYDDFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKEL 102
      SE  Y + +I++ +L+++ + + Y  + +DLW+   I ++AF + I + LP I I + +F N+ ++ +
 S:  737 SEAFMYSNIVNITTPPSLQIIYNDVFAYCPVQHVDLWEG-MTYIYQYAFRNSNITNITLPSTITYIDREAFFNSTLQSI 814
>gi|154422592|ref|XP_001584308.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121918554|gb|EAY23322.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1474 aa)
Score = 81, Expect = 9.5e-01, Identities = 21/54 (38%), Positives = 34/54 (62%)
 Q:  65 EVIDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSF 118
      E I E+AF S GI +I+ +R+ I +Y+FA+N  + + + NL VI+D+ F
 S:  226 ESIGEYAFFSLGITTLIVNERLKNIDRYAFAHNSFTNVTIPS-PNLTVIKDHVF 278
>gi|167761049|ref|ZP_02433176.1| hypothetical protein CLOSCI_03447 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167661283|gb|EDS05413.1| hypothetical protein CLOSCI_03447 [Clostridium scindens ATCC 35704] (1984 aa)
Score = 81, Expect = 9.7e-01, Identities = 26/81 (32%), Positives = 48/81 (59%)
 Q:  67 IDEFAFHSKGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLT---------------NYKNLEV------IEDYSFFYNRITNFQNAPNILLFTKKALHKNPVTE 147
      I E AF+S +EK+ILP I +  +F+ N++ E+ L+        N ++E+   I+D++F  R+    ++  +KA H + +TE
 S: 1567 IGESAFNSNKLEKLILPDTITEVKDGAFSTNVLTEITLSDGMTRIAQAVFSMNINLTHIEIPDTITEIDDFAFAGARLETLDIPESVERIGRKAFHLHHLTE 1668
>gi|123384552|ref|XP_001298988.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] >gi|121879719|gb|EAX86058.1| surface antigen BspA-like [Trichomonas vaginalis G3] (1094 aa)
Score = 81, Expect = 9.8e-01, Identities = 25/88 (28%), Positives = 41/88 (46%)
 Q:  31 DFNHISSAKALELLEDSEYFYKDTKTLDLWDTHYEVIDEFAFHS-KGIEKVILPKRIVVIAKYSFANNMIKELDLTNYKNLEVIEDYSF 118
      D HI  K L LE  + Y   D +   I  AF+S  ++K+IL +  +I  +FA+ + E+ + Y +LE +E+ F
 S:  109 DIAHIKIPKQLTKLETEAFAYSGFHEFDFSECQLTEIPPKAFYSCHKVQKIILSQSTTIIRANAFADCSVSEIGI--YSSLETLEEGCF 195