>gi|26553746|ref|NP_757680.1| hypothetical protein MYPE2920 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453753|dbj|BAC44084.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (683 aa)
Score = 2971, Expect = 0.0e+00, Identities = 683/683 (100%), Positives = 683/683 (100%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSLNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKYEDVINE 683
      MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSLNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKYEDVINE
 S:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSLNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKYEDVINE 683
>gi|185178853|ref|ZP_02554795.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024172|ref|ZP_02996896.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039672|ref|ZP_02529038.2| hypothetical protein Uures_03567 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|195867717|ref|ZP_03079718.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|184209489|gb|EDU06532.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018807|gb|EDU56847.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|195660572|gb|EDX53828.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (690 aa)
Score = 945, Expect = 8.7e-100, Identities = 275/676 (40%), Positives = 399/676 (59%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTV--TVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKG----------IPYDEDIEPLKI------KDLMYENYNDIESNTECPK--------------YPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ S+Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ KL+  +++ Y + +  + + E  E+    I  E+ K  ++NP AE     G I+D+AS+ + + Y +I +++ E + +K  +E AD T ELL+++ II+FQPVFI  +ITK D +KEN + VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+VS  +P+ N K+V T+ P    K EI + + K+G      Y EDI+ +I    DL+  Y+ I+  E K       + T + KS E  K++++F + I++L +HK +L   E+ PT F PS NDK  K+ D++  + LY+ MGY++ YSGK+    + + K DI    +  + + NL+  + +      +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFFI+S G    I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTSKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKLDLMLKDVSSYDFEDLDDEEDHDIEIDAYEIYKEQTDFILQLEINKNIDKDNPKIAE---------GIILDQASQEDIKKTYPNITKIINFEADALYKNKSLEELADLTLELLDKNGEIILFQPVFINNQLITKPDCFIKENEEFIVIETKGTSSIKKHHLLDIFYQAQVISKHPYFV--NKCVSYKMCIVDYVKLKKNQVSFTISPFYNYQKSVVLTLPPTAANEFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKKYYEDIDAYEICKGILLDDLIDGTYSSIDDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDEVVKSVE---KLHNDFDDVINELLAHKQTLLNLPIEQRIPTNFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYMGYDVIKYSGKILTIKKFGLNNVTK--DILGIDILKTYANQTFFNLYKNNRIKIYQAAV--DLFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKAIIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFIVSMGKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|171920769|ref|ZP_02695318.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|171903522|gb|EDT49811.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (690 aa)
Score = 944, Expect = 1.1e-99, Identities = 279/676 (41%), Positives = 399/676 (59%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTV--TVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKG----------IPYDEDIEPLKI------KDLMYENYNDIESNTECPK--------------YPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKI-NELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ S+Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ KL+  +++ Y + +  + + E  E+    I  E+ K  ++NP AE     G I+D+AS+ + + Y +I +++ E + +K  +E AD T ELL+++ II+FQPVFI  +ITK D +KEN + VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+VS  +P+ N K+V T+ P    K EI + + K+G      Y EDI+ +I    DL+  Y+ I+  E K       + T + KS E  K++++F + I++L +HK +L   E+ PT F PS NDK  K+ D++  + LY+ MGY++ YSGK   I I+K  + K+ L       FN K  I   + + +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFFI+S G    I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTSKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKLDLMLKDVSSYDFEDLDDEEDHDIEIDAYEIYKEQTDFILQLEINKNIDKDNPKIAE---------GIILDQASQEDIKKAYPNITKIINFEADALYKNKSLEELADLTLELLDKNGEIILFQPVFINNQLITKPDCFIKENEEFIVIETKGTSSIKKHHLLDIFYQAQVISKHPYFV--NKCVSYKMCIVDYVKLKKNQVSFTISPFYNYQKSVVLTLPPTAANEFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKKYYEDIDAYEICKGILLDDLIDGTYSSIDDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDEVVKSVE---KLHNDFDDVINELLAHKQTLLNLPIEQRIPTNFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYMGYDVIKYSGK-----ILTIKKFGLNNVTKDILGIDILKTYANQTFFNLYKNNQIKIYQAAVDLFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKAIIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFIVSMGKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|188524089|ref|ZP_02557333.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530846|ref|ZP_03005144.1| hypothetical protein Uurese_01000003_0200001705 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188568709|ref|ZP_02828739.2| hypothetical protein Uurealyserovar_01085 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|195660075|gb|EDX53455.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (690 aa)
Score = 944, Expect = 1.2e-99, Identities = 273/676 (40%), Positives = 401/676 (59%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVT---------------VSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKI------KDLMYENYNDIESNTECPK--------------YPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ S+Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ KL+  +++ Y + +  + + E  E+    I  E+ K  ++NP AE     G I+D+AS+ + + Y +I +++ E + +K  +E AD T ELL+++ II+FQPVFI  +ITK D +KEN + VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+VS  +P+ N K+V        ++  ++ +R E I L ++ KK  Y EDI+ +I    DL+  Y+ I+  E K       + T + KS E  K++++F + I++L +HK +L   E+ PT F PS NDK  K+ D++  + LY+ MGY++ YSGK+    + + K DI    +  + + NL+  + +      +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFF++S G    I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTSKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKLDLMLKDVSSYDFEDLDDEEDHDIEIDAYEIYKEQTDFILQLEINKNIDKDNPKIAE---------GIILDQASQEDIKKTYPNITKIINFEADALYKNKSLEELADLTLELLDKNGEIILFQPVFINNQLITKPDCFIKENEEFIVIETKGTSSIKKHHLLDIFYQAQVISKHPYFV--NKCVSYKMCIVDYVKLKKNQVSFTISPFYNYQKSVVLALPPTAANEFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKK---YYEDIDAYEICKGILLDDLIDGTYSSIDDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDEVVKSVE---KLHNDFDDVINELLAHKQTLLNLPIEQRIPTNFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYMGYDVIKYSGKILTIKKFGLNNVTK--DILGIDILKTYANQTFFNLYKNNQIKIYQAAVG--LFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKTIIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFMVSMGKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|188518539|ref|ZP_03004005.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188997955|gb|EDU67052.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (690 aa)
Score = 937, Expect = 6.2e-99, Identities = 274/676 (40%), Positives = 399/676 (59%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTV--TVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKG----------IPYDEDIEPLKI------KDLMYENYNDIESNTECPK--------------YPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ S+Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ KL+  +++ Y + +  + + E  E+    I  E+ K  ++NP AE     G I+D+AS+ + + Y +I +++ E + +K  +E AD T ELL+++ II+FQPVFI  +ITK D +KEN + VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+VS  +P+ N K+V T+ P    K EI + + K+G      Y EDI+ +I    DL+  Y+ I+  E K       + T + KS E  K++++F + I++L ++K +L   E+ PT F PS NDK  K+ D++  + LY+ MGY++ YSGK+    + + K DI    +  + + NL+  + +      +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFFI+S G    I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTSKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKLDLMLKDVSSYDFEDLDDEEDHDIEIDAYEIYKEQTDFILQLEINKNIDKDNPKIAE---------GIILDQASQEDIKKTYPNITKIINFEADALYKNKSLEELADLTLELLDKNGEIILFQPVFINNQLITKPDCFIKENEEFIVIETKGTSSIKKHHLLDIFYQAQVISKHPYFV--NKCVSYKMCIVDYVKLKKNQVSFTISPFYNYQKSVVLTLPPTAANEFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKKYYEDIDAYEICKGILLDDLIDGTYSSIDDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDEVVKSVE---KLHNDFDDVINELLANKQTLLNLPIEQRIPTNFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYMGYDVIKYSGKILTIKKFGLNNVTK--DILGIDILKTYANQTFFNLYKNNRIKIYQAAV--DLFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKAIIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFIVSMGKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|188592520|ref|ZP_03005851.1| hypothetical protein Uureaserovar_01115 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (690 aa)
Score = 937, Expect = 7.5e-99, Identities = 278/676 (41%), Positives = 398/676 (58%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTV--TVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKG----------IPYDEDIEPLKI------KDLMYENYNDIESNTECPK--------------YPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKI-NELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ S+Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ KL+  +++ Y + +  + + E  E+    I  E+ K  ++NP AE     G I+D+AS+ + + Y +I +++ E + +K  +E AD T ELL+++ II+FQPVFI  +ITK D +KEN + VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+VS  +P+ N K+V T+ P    K EI + + K+G      Y EDI+ +I    DL+  Y+ I+  E K       + T + KS E  K++++F + I++L +HK +L   E+ PT F PS NDK  K+ D++  + LY+ MGY++ YSGK   I I+K  + K+ L       FN K  I   + + +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFFI+S     I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTSKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKLDLMLKDVSSYDFEDLDDEEDHDIEIDAYEIYKEQTDFILQLEINKNIDKDNPKIAE---------GIILDQASQEDIKKTYPNITKIINFEADALYKNKSLEELADLTLELLDKNGEIILFQPVFINNQLITKPDCFIKENEEFIVIETKGTSSIKKHHLLDIFYQAQVISKHPYFV--NKCVSYKMCIVDYVKLKKNQVSFTISPFYNYQKSVVLTLPPTAANEFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKKYYEDIDAYEICKGILLDDLIDGTYSSIDDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDEVVKSVE---KLHNDFDDVINELLAHKQTLLNLPIEQRIPTNFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYMGYDVIKYSGK-----ILTIKKFGLNNVTKDILGIDILKTYANQTFFNLYKNNQIKIYQAAVDLFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKAIIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFIVSMRKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|13357731|ref|NP_078005.1| hypothetical protein UU173 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762390|ref|YP_001752255.1| hypothetical protein UPA3_0180 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508757|ref|ZP_02689939.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701904|ref|ZP_02554387.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|14195361|sp|Q9PQX0|Y173_UREPA Uncharacterized protein UU173 >gi|11278691|pir||H82923 conserved hypothetical UU173 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899136|gb|AAF30580.1|AE002117_4 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827967|gb|ACA33229.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675691|gb|EDT87596.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700638|gb|EDU18920.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (690 aa)
Score = 921, Expect = 4.6e-97, Identities = 271/676 (40%), Positives = 395/676 (58%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEW---EINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKN--KEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVS--PRIKENRRKEEIVLISNQIKKG----------IPYDEDIEP------LKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSY--------ELIK---KINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      M+ +Y++KY+YI YYTK K +WFF+ EI+ K++   ++ Y + +   + E  E+    +  E+ K  +NP AE     G ++DKAS+ + + Y +I+ +++ E + FK  +E A+ T EL+++++ II FQPVFI  +ITK D +K+N++ VIETKGT+S K H LD+++Q VI  Y + N  Y++C+++Y L KN+V+  +PY N K+V +S P    K EI + + K+G      Y EDI+    + I DL+  Y+ I  E K  + + K     ELIK  K++++F E IS+L HK +L   E+ P F PS NDK  K+ D++  + LY+ GY++ YSGK+    ++ + K DI    +  + + NL+  + +      +LK KVYFDFE+I+S IR +DNS PF Q VTQ SII  + I+NL C N+IIDP+ IN +WFK IID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FINE+ Y KV +I KN+YDLADFFI+S G    I  EL GFYSIKKVLP++ K  +IY  CL+Y L +GNG VCQ +TTKRFF+ ++D EW++ ++ + YCENDVR+MIA+E FIK L+++
 S:   1 MRTGKYITKYDYIGYYTKQKAMWFFTNAEIKAKIDLLLKNVSSYDFEDLDDEEEHDYEIDAYEIYKEQTDFLSQLEINKNIDVDNPKIAE---------GILLDKASQEDIKKTYHYIKKIINFETDPLFKNKSLEELANLTLELIDKNDKIIFFQPVFINDKLITKPDCFIKKNDEFIVIETKGTSSIKKHHILDVFYQAQVISKHPYFI--NKCISYQMCIVDYVKLKKNQVNFTISPYYNYQKSVVLSLPPSAANQFNKFEINELKRKRKRGEAIYLKKDENKKYYEDIDAYDHCKGILIDDLIDGTYSSINDYKEAKKIYDYKTEDLKDDVRFNKTMDELIKGIEKLHNDFDEVISELLVHKQNLLALPIEQRIPNYFIPSYNDKGDYKDNDFWLELRNLYAYSGYDVIKYSGKILTIKKFGLDNVTK--DILGIDILKTYANQTFFNLYKNNQIKIYQAAV--DLFAKLKSKKVYFDFESINSAIRAVDNSFPFTQTVTQNSIIIDDGSCDIKNLKCTNMIIDPREINNEWFKAIIDKIHQGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFINEEIYELKVSEIIKNMYDLADFFIVSMGKQ----LIVIPELKGFYSIKKVLPIIEKEFPQIYHDVNCLNYKELSVGNGLVCQTKTTKRFFNTITDLEWEQFVHDARIYCENDVRAMIAVEYFIKKLIDE 681
>gi|13508283|ref|NP_110233.1| hypothetical protein MPN544 [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2496407|sp|P75234|Y544_MYCPN Uncharacterized protein MG366 homolog >gi|1673969|gb|AAB95946.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma pneumoniae M129] (664 aa)
Score = 562, Expect = 2.2e-55, Identities = 217/633 (34%), Positives = 329/633 (51%)
 Q:  42 LSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQ-----FKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKHIQTVVDIEQELKFKKNKEQADKTQELLE----QHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLT-VIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKIKDLMYENYNDIE----------------SNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSE-------FVEAISKLQSHKDSLNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVA--DQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQ-------PSKNP--------EFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCS-IIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLL 674
      L KK +K +  +  D +ED  EID EL +   F  NP  E      II+KA ++   Y H+ ++D +     E+  T++ +E   ++ IIF+PVF   + + DAVV  N L  + K TT+ K  L++ +  + E   L + L +Y C++ Y+ NK+ VS   I +K + S   + KEE VL +   +P+++  P KI + +  +         +N E    R+ A S  +K+I SE    F  I ++ H++ + +  ++ + N S  N    K +++   ++ SGK+A D+ +EA ++ K  I FL +    +KNP     F+L +N KK  + N+F ++  +LKE KVYFDFETISS +RVID SLPF QIVTQCS I+  T S  L C NLI DP I I+ FK ++D++Y          S++VYNKSFE +RL EMA FINE Y +V+ I +N++DLAD F L +    + FK+L GF SIKKVLP++  +Q+ + ++ + Y +LK+ G V QE T RF + + + +W +  E+K YCENDVR+MIAIELFIKD +
 S:  32 LLKKHHKQVDTEIDVQEDLIEDP-VFEIDILELLNEAPELLFDSKNPRVKEAQI--------IIEKAKKD--IASYFHLDNILDTDNLGLKATVTEKIQFTEKQIEAAVQNKKAAIIFKPVFTVNQCLIQPDAVVVHANGLCEFVVIKATTNTKRKFILEIIYDFLLFEK----LGKYKLVNYYFCIVNYELKNKHNVSFFLNTEIKTAKNSSTS------KTKEEQVLYGH-----LPFND---PKKIAYIHSKKSGGVNGFLLVKLVDNIIRSGVTNLEQIISFVFRELNAPSIRSLKQIISEVAKVQLDFWNIIDDVKQHQELQDNQITFNYSDAFN--SFWNNYLLRNLIKLVFAYKYSEIFRLSGKLAKWDEVVEAYKE-NKSVKIDGFLYELNQGKMKKTKNPATSQFNKIHFFLRAWNDKKGIAVGNKFKSV-WQKLKEKKVYFDFETISSAVRVIDKSLPFTQIVTQCSLIVDDNTESDKSKLVCQNLIFDPLTIGIEDFKTVVDALY-------------QKQCDQYSFVVYNKSFEKNRLLEMATFINEAPYQQRVQAIIENLFDLADIFGLENDC------LAFKQLDGFSSIKKVLPMI---DQRFLDASRTVSYQSLKVQKGDVAQELTLARFLNCLDEQQWAQTALELKQYCENDVRAMIAIELFIKDFI 660
>gi|12045227|ref|NP_073038.1| hypothetical protein MG_366 [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351558|sp|P47606|Y366_MYCGE Uncharacterized protein MG366 >gi|3844953|gb|AAC71593.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079032|gb|ABY79650.1| conserved hypothetical protein [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (667 aa)
Score = 496, Expect = 1.0e-47, Identities = 186/550 (33%), Positives = 303/550 (55%)
 Q:  127 FKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAV-VKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSK-TVTVSPRIKENRRK------EEIVLISNQIKKGIPYDEDIEPLKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIK---KINSEFVEAISKLQSHKD-SLNE------ESFPTFAPSVNDKSPIKNC------DYFPTEKKL--YSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSII--KSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNK 676
      ++K +  K QE++  +S IIF+P+F ++ + + DA+ V E   + K TT+ K ++L++ +  + +   + + L +Y C ++Y+ NKN VS   I SK + ++S + K+ +    E+I I +  G+ + +  I +L+ N D+  ++    K    LIK  KI  F + I ++ +++ +N+   E+F +F +  ++ IK    + F  KL +S + Y     +Q + + + K K + N  + S  F+L +N++K  I N+F N  N+LK+ KVYFDFETISS IR+I+NSLPF QIVTQCS+I K+ + K  L C+NLI DP I+++ FK++IDS+Y       ++  S++V+NKSFE +RL EMA INE+ Y KV+ I N++DLAD F + +    + FK+L GF SIKKVL ++  ++  + +K + Y LKI G V QE  RF + ++ +EW ++ E+K YCENDVR+MI+I LFI+DL+ K
 S:  114 YQKAELTEKKIQEIITSKKSAIIFKPIFEIEDCLIQPDAIIVHEKGLCEFVVIKATTNTKRKYFLEIIYDFVLFKK----IGKYKLLNYYFCTVKYELQNKNNVSFFLNTEIKTSKNSFSLSSKEKDYFKNKPFNHPEKIAYIHKKKSNGV--NGFLIVKLIDNLIKNNIVDLNKISDFVTKEIDSKSVRNIQPLIKNAAKIQINFWDQIQDIKKYQELKINQIVFNYSENFDSFWSNYLLRNLIKLVFAHKYNEIFKLSGKLANWSQLTYAYKENKSITINQLLHELNQKKSKANFNNSTNKIS----FFLEAWNSEKGFAIGNKFKN-TWNKLKKKKVYFDFETISSSIRIINNSLPFSQIVTQCSLIVDKNEIDDK-RKLNCENLIFDPLFISVNDFKKVIDSLY-------------QNNCSDYSFVVFNKSFEKNRLLEMATLINEQIYKEKVKAIVDNLFDLADIFTIENNC------LAFKQLNGFSSIKKVLTII---DESFLKASKSIGYQNLKIQKGDVAQEVALSRFLNCLNKNEWNQVAFELKKYCENDVRAMISIVLFIQDLIKK 657
>gi|31544334|ref|NP_852912.1| hypothetical protein MGA_0847 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541178|gb|AAP56480.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (719 aa)
Score = 399, Expect = 1.6e-36, Identities = 207/674 (30%), Positives = 332/674 (49%)
 Q:   1 MKKSEYLSKYNYIDYYTKPKGLWFFSINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEK--YKHIQTVVDIEQELKFKK---NKEQADKTQ--ELLEQHESIIIFQPVFIYKN-MITKSD--AVVKENN---------------------------------------KLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSP-RIKENRRKEEIVLISNQIKKGIPYDE---DIEPLKIKDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDS------LNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKN-----PEFYLNLFN----TKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMA------------KFINEK----EYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLL 674
      M+K +  K ++++ + +PK LW FS E+  ++ E+ L SK  +   EN  + D DE++ + EL     + E++KNIY+ + + I  ++ Y+ + ++ I   E LKF   N+ Q  T  +L E +++ I  + K +IT D  ++K+++                    K TV  K +T+ K  + Y+  V+  Y +   ++ + LI+Y  KN V  TT + SK   P ++KE   + ++ +  K  Y++  D  LK + + + DI    K  +K Y  E + + + F   ++  K++   L+  F FA +V+       E L S  Y + + +    + + +  I NF+  S N   P Y N N  TK    +   N+LK KVYFDFE+I   +D+ LP MQIVTQ S I  +SK  L C N +IDP ++++WF +II+ ++ G +        SY+VYNKSFE SRL EMA      +F+++K  ++ KV++I N++DLADFF LS     + + L GFYSIKK L L  ++K  +AK +DY TL + G + Q T KRF L+SD EW+++ ++ YCENDVRSMIA+E +I+DLL
 S:   4 MEKKQIFKKTDFLNTFNRPKSLWKFSNTELLAIIQNELGL--SKDDYVDLIDQLENENTSVIDFDEIDFITDEL----------NQEESKNIYLNEVSKIKVKAKEYIKRRVLFQEIDYANLEEDNLKFVDGVFNESQIKYTDVFDLQEDKKALRIIDLAYYQKTPLITAIDLHEIIKKHDYNETKLLILDGIYFNEKSQYFLQANIDCCLFERHKNGKIKATVYSLKNSTTTKRKDIVAFYYDYRVLAELGYEV-----VEWNVVLIKYTLSKKNGVEFTTTNTVCHSKNSAAFPEKLKEPNLFSKSLIENKASFKRSGYEKLALDYPELKPNNTSFGDLLDIFLFN--VKESDNKKTYNFVAEHMSIVKNAFDNVFDEMMQIKETNIGKIVLSNAYFNQFADNVHGTIIKYTLGKKVFEPFLLSGNVYKVAKFFNENDQLDFPLVNQNNEPFSITNFMNYVSNNADTLKPVNYFNTLNKVYGTKPIDYFVFDEAKTAFNKLKPKKVYFDFESICHLFAPMDDLLPNMQIVTQNSYIIDNNDSK--ELECFNDVIDPCKLDVNWFAKIINDLHQGED---------------YSYVVYNKSFEKSRLYEMAYYLERYKQYHPQQFLDQKNLDVDFLKKVKEIENNLFDLADFFNLSKK------LLVIRSLNGFYSIKKTLLLTSSEHRK---KAKAVDYATLNVKRGDMAQNLTAKRFLGLLSDQEWEQIAIDLAIYCENDVRSMIAVEYYIRDLL 716
>gi|66880095|ref|ZP_00405081.1| hypothetical protein MgenG_01000559 [Mycoplasma genitalium G-37] (212 aa)
Score = 334, Expect = 5.9e-29, Identities = 91/206 (44%), Positives = 128/206 (62%)
 Q:  440 VYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSII--KSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEW 645
      VYFDFETISS IR+I+NSLPF QIVTQCS+I K+ + K  L C+NLI DP I+++ FK++IDS+Y       ++  S++V+NKSFE +RL EMA INE+ Y KV+ I N++DLAD F + +    + FK+L GF SIKKVL ++  ++  + +K + Y LKI G V QE  RF + ++ +EW
 S:  28 VYFDFETISSSIRIINNSLPFSQIVTQCSLIVDKNEIDDK-RKLNCENLIFDPLFISVNDFKKVIDSLY-------------QNNCSDYSFVVFNKSFEKNRLLEMATLINEQIYKEKVKAIVDNLFDLADIFTIENNC------LAFKQLNGFSSIKKVLTII---DESFLKASKSIGYQNLKIQKGDVAQEVALSRFLNCLNKNEW 212
>gi|54020495|ref|YP_115933.1| hypothetical protein mhp423 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987668|gb|AAV27869.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (630 aa)
Score = 278, Expect = 2.1e-22, Identities = 140/524 (26%), Positives = 235/524 (44%)
 Q:  148 IIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIE-YKFLNKNEVSLETTPYINLSKTVTVSPRIKENRRKEEIVLISNQIKK--GIPYDEDIEPLKI-KDLMYENYNDIESNTECPKYPATRKKYAKSYELIKKINSEFVEAISKLQSHKDSLNEESFPTFAPSVNDKSPI-KNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINN--EFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINE---------------KEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      IIF P F YK+ + S   N K+++++  +T K   + F +   + +  N + +  LI+ +  KN+   T +++ +K V  ++  R+   + +I K G+  E  P + ++ + +N   +  PK P  +K K      + I L  K++ N ++F  P ++D   KN D+   K Y   L N SG + + +A+ I+ ++ +  K    F+ N F  + +IN  E   +N  + V++DFE S P  ID  PF QIV+Q SI+ +   + +N + NL+ DPKN  + F IID IY         H+ Y+V+NKS+E +RLKEM + I +        +EY KV +I K  DL D F     Y++  +L G YSIKK+  + KY  + +  + Y L I NG   E+ R+F+ + D++W+   ++ YC+NDV +MI + F+K
 S:  110 IIFNPCFEYKDAVAHSSVFFVFNKKISILKLSTSTKIKDYLAANWNFWITTYALRGFGNDLNPIEEVSYFLIDTVENPRKNQTEFCETLWVSTNKGVKSVSKVD---REGPYYFFAKKIAKQNGLTLLEFNNPYFLEQNRLVKNLLRNTVSRNSPKQPKKTRKIIK-----------MIPIIDALSEIKEAKNIKTFS--PPQISDNGNFEKNPDFNMLMTKFYP----QLANISGTLL-KAKDALSLIEDEEKLLTLEKN-----SFWFNFFQENNSIIINQIEELKKFLLNLYAKKIVWYDFEAFSLPFPPIDYVQPFQQIVSQVSIVLTNRGQILNQNFSDRNLVFDPKNYTWENFFLIIDKIY---------------HKHADFYVVFNKSYELTRLKEMLEIIFKNYLERLPYHKAKQKLEEYELKVAEIIKKTIDLKDPF--------AKYWLVISDLKGCYSIKKIENFITKYKYNL--KRLIIPYKQLAIKNGLEAMIESIDRYFNFIGDNQWEITRKNLQIYCQNDVIAMIMVWDFLK 605
>gi|71893771|ref|YP_279217.1| hypothetical protein MHJ_0420 [Mycoplasma hyopneumoniae J] (607 aa)
Score = 272, Expect = 8.8e-22, Identities = 88/262 (33%), Positives = 134/262 (51%)
 Q:  410 FYLNLFNTKKAGLINN--EFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINE---------------KEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      F+ N F  + +IN  E   +N  + V++DFE S P  ID  PF QIV+Q SI+ +   + +N + NL+ DPKN  + F IID IY         H+ Y+V+NKS+E +RLKEM + I +        +EY KV +I K  DL D F     Y++  +L G YSIKK+  + KY  + +  + Y L I NG   E+ R+F+ + D++W+ + ++ YC+NDV +MI + F+K
 S:  328 FWFNFFQENNSIIINQIEELKKFLLNLYAKKIVWYDFEAFSLPFPPIDYVQPFQQIVSQVSIVLTNRGQILNQNFSDRNLVFDPKNYTWENFFLIIDKIY---------------HKHADFYVVFNKSYELTRLKEMLEIIFKNYLERLPYHKAKQKLEEYELKVAEIIKKTIDLKDPF--------AKYWLVISDLKGCYSIKKIENFITKYKYNL--KRLIIPYKQLAIKNGLEAMIESIDRYFNFIGDNQWEITKKNLQIYCQNDVIAMIMVWDFLK 582
>gi|144575420|gb|AAZ53776.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (630 aa)
Score = 272, Expect = 8.9e-22, Identities = 88/262 (33%), Positives = 134/262 (51%)
 Q:  410 FYLNLFNTKKAGLINN--EFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINE---------------KEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      F+ N F  + +IN  E   +N  + V++DFE S P  ID  PF QIV+Q SI+ +   + +N + NL+ DPKN  + F IID IY         H+ Y+V+NKS+E +RLKEM + I +        +EY KV +I K  DL D F     Y++  +L G YSIKK+  + KY  + +  + Y L I NG   E+ R+F+ + D++W+ + ++ YC+NDV +MI + F+K
 S:  351 FWFNFFQENNSIIINQIEELKKFLLNLYAKKIVWYDFEAFSLPFPPIDYVQPFQQIVSQVSIVLTNRGQILNQNFSDRNLVFDPKNYTWENFFLIIDKIY---------------HKHADFYVVFNKSYELTRLKEMLEIIFKNYLERLPYHKAKQKLEEYELKVAEIIKKTIDLKDPF--------AKYWLVISDLKGCYSIKKIENFITKYKYNL--KRLIIPYKQLAIKNGLEAMIESIDRYFNFIGDNQWEITKKNLQIYCQNDVIAMIMVWDFLK 605
>gi|72080741|ref|YP_287799.1| hypothetical protein MHP7448_0407 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (607 aa)
Score = 272, Expect = 9.0e-22, Identities = 88/262 (33%), Positives = 134/262 (51%)
 Q:  410 FYLNLFNTKKAGLINN--EFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINE---------------KEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      F+ N F  + +IN  E   +N  + V++DFE S P  ID  PF QIV+Q SI+ +   + +N + NL+ DPKN  + F IID IY         H+ Y+V+NKS+E +RLKEM + I +        +EY KV +I K  DL D F     Y++  +L G YSIKK+  + KY  + +  + Y L I NG   E+ R+F+ + D++W+ + ++ YC+NDV +MI + F+K
 S:  328 FWFNFFQENNSIIINQIEELKKFLLNLYAKKIVWYDFEAFSLPFPPIDYVQPFQQIVSQVSIVLTNRGQILNQNFSDRNLVFDPKNYTWENFFLIIDKIY---------------HKHADFYVVFNKSYELTRLKEMLEIIFKNYLERLPYHKAKQKLEEYELKVAEIIKKTIDLKDPF--------AKYWLVISDLKGCYSIKKIENFITKYKYNL--KRLIIPYKQLAIKNGLEAMIESIDRYFNFIGDNQWEITKKNLQIYCQNDVIAMIMVWDFLK 582
>gi|144227621|gb|AAZ44506.2| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (630 aa)
Score = 272, Expect = 9.1e-22, Identities = 88/262 (33%), Positives = 134/262 (51%)
 Q:  410 FYLNLFNTKKAGLINN--EFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINE---------------KEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      F+ N F  + +IN  E   +N  + V++DFE S P  ID  PF QIV+Q SI+ +   + +N + NL+ DPKN  + F IID IY         H+ Y+V+NKS+E +RLKEM + I +        +EY KV +I K  DL D F     Y++  +L G YSIKK+  + KY  + +  + Y L I NG   E+ R+F+ + D++W+ + ++ YC+NDV +MI + F+K
 S:  351 FWFNFFQENNSIIINQIEELKKFLLNLYAKKIVWYDFEAFSLPFPPIDYVQPFQQIVSQVSIVLTNRGQILNQNFSDRNLVFDPKNYTWENFFLIIDKIY---------------HKHADFYVVFNKSYELTRLKEMLEIIFKNYLERLPYHKAKQKLEEYELKVAEIIKKTIDLKDPF--------AKYWLVISDLKGCYSIKKIENFITKYKYNL--KRLIIPYKQLAIKNGLEAMIESIDRYFNFIGDNQWEITKKNLQIYCQNDVIAMIMVWDFLK 605
>gi|47459142|ref|YP_016004.1| hypothetical protein MMOB3070 [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458471|gb|AAT27793.1| expressed protein [Mycoplasma mobile 163K] (582 aa)
Score = 251, Expect = 2.5e-19, Identities = 88/238 (36%), Positives = 132/238 (55%)
 Q:  432 INELKENK---VYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTF------------KVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELF 669
      I LKE   +++DFE+ S P  IDN LP+ QI Q SII+ T N KI ++ +NL+ DP N  + F +II++IY        S + SY+VYNKS+E +RLKEM + +  +        ++E I   DLA+ FI      IF EL GFYSIKK+  + K  K+ +  + Y+TL++ +G + +  KR +++ + EWKK + +K YCENDVR+M+ + F
 S:  337 IKSLKEKNARIIWYDFESYSLPYSAIDNYLPYKQIPFQLSIIE-TLNDKI--ISKNNLVYDPLNYTNENFIEIINTIY---------------SKKADSYVVYNKSYENTRLKEMCENLKTTKNKLFGNVEKLNDLNKRIEYIISKTVDLAELFIPKVDQTP----IFLSELKGFYSIKKIEKYITKNQIKL--KNNIVPYSTLEVKDGLMAMKLGIKRSLNIIGNEEWKKEKENLKKYCENDVRAMLMVYDF 565
>gi|193216660|ref|YP_001999902.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001983|gb|ACF07198.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (670 aa)
Score = 191, Expect = 2.1e-12, Identities = 71/232 (30%), Positives = 119/232 (51%)
 Q:  433 NELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMA---------KFINEKEY---TFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMI 664
      +E K+N V+FDFE + P +++  P+ Q+V+Q SIIK+ N  ++  D+ + DP+ +   +I++ IY         + Y+V+NK +E +RL E+     K I E+ Y  + KV+ I  I DL FF + S    +I  +L  YSIK V  + + N ++ + K + Y+ L++ NG +    R + + D+EW +  E+K YC NDV +MI
 S:  421 DESKQNFVWFDFEGFTMPEPIMNYHSPWTQLVSQLSIIKTKDNKIYQS---DDFVYDPQKYSYQSLIKIVNDIY---------------DQDADGYVVFNKGYEKTRLLEIKEMLFYYAKDKIITEELYFDISHKVDAIIDKIIDLLCFFAVRSLNSVKETFILISKLMCRYSIKMVERFITENNIEL--EHKIIPYHELEVKNGSIALAIANARANNAIKDNEWAQKVVELKKYCHNDVIAMI 644
>gi|71894430|ref|YP_278538.1| hypothetical protein MS53_0415 [Mycoplasma synoviae 53] >gi|71851218|gb|AAZ43827.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma synoviae 53] (824 aa)
Score = 174, Expect = 2.3e-10, Identities = 81/244 (33%), Positives = 131/244 (53%)
 Q:  435 LKENKV-YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMA-----------------------KFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSS------------------------GTDKVGYY-------------IFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKYE 678
      LK+ K+ ++D+E SS + V+ + P Q+V Q SII++  ++    NL+ D     +II++IY        S S YIVYNK++E +R KE+            K+ + E+ K+E IN N DL DFF S              +++ +Y       +F +L FYSIK++  + KY KI + K +Y L+I NG +  E  R +  +++ WK++  +K YCENDVR+M+ + F+ L K +
 S:  502 LKDKKIIWYDYEGFSSILPVLTFTNPHQQLVNQVSIIQTINGNETYT---KNLVFDTFEFKYQDLVEIIENIY---------------SDKSDYYIVYNKAYENTRNKEIGNLVTKVLASNSEEFDEFKLWFNQKYSDVSEFLKKIEHINSNTIDLTDFFTHSRIKFNNEFLENHLSVDKNLFKFFKVSENEITFYDSVLKEEFLKIEKVFLTDLKYFYSIKRIEKFITKY--KIELKNKIKEYKNLEIQNGYMAMNEAINRHWKTTNNATWKRISLYLKEYCENDVRAMMMLYDFLMLLFYKID 786
>gi|168281484|ref|ZP_02689151.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182675943|gb|EDT87848.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (61 aa)
Score = 138, Expect = 3.2e-06, Identities = 34/63 (53%), Positives = 39/63 (61%)
 Q:  486 LIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFIN 548
      +IIDP IN +WFK +ID I+ G E        SYIVYNKSFE SRLKEMA+FIN
 S:   1 MIIDPLEINNEWFKAVIDKIHHGLE---------------YSYIVYNKSFEASRLKEMAEFIN 48
>gi|183508471|ref|ZP_02689150.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182675888|gb|EDT87793.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (153 aa)
Score = 135, Expect = 7.2e-06, Identities = 50/147 (34%), Positives = 78/147 (53%)
 Q:  314 IKKINSEFVEAISKLQSHKDSL----NEESFPT-FAPSVNDKSPIKNCDYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIEAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPF 460
      I+K++++F E I++L HK +L   E+ P F PS NDK  K+ D++  + LY+ GY++ Y+G  D  + I I  D +K + Q    + NL+  + +      +LK KVYF FE+I+S IR +DNS PF
 S:  14 IEKLHNDFDEVITELLVHKQNLLALPIEQRIPNYFIPSYNDKGEYKDNDFWLELRNLYAYSGYDVIKYTG--LDNVTKDILGI---DILKTYANQT------FFNLYKNNQIKIYQTAV--DLFAKLKSKKVYFYFESINSAIRAVDNSFPF 152
>gi|189423093|ref|YP_001950270.1| conserved hypothetical protein [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189419352|gb|ACD93750.1| conserved hypothetical protein [Geobacter lovleyi SZ] (493 aa)
Score = 128, Expect = 4.2e-05, Identities = 60/249 (24%), Positives = 101/249 (40%)
 Q:  418 KKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKI-ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      KK ++N E   ++ L   Y DFET  +  D  P+ Q+ Q S+ I+   K+ +    IDP+  +D  +++          P   +VY K FE SRLKE+A+  K+  +++Q+ N+ DL D F      +++ + G +SIK VLP       K L Y+ L+I NG  +    + S +  L ++ YC+ D +M+ +
 S:  274 KKQTIVNKEGLQEFMDSLWYPLCYLDFETFMEAVPSYDGQRPYQQMPFQFSLHIQKKPGGKVYHHEYLAPPAIDPRKEFLDELLKVL--------------------PDDGCIMVYYKPFEQSRLKELAELYPRKKK--QIQQLIDNMVDLLDPF--------KARHLYSWKQQGSHSIKAVLPAF----------VKDLSYDELEISNGSAAMQAYHSMCASVESPRKLATLRKQLLAYCKQDTLAMVRL 484
Score = 92, Expect = 6.7e-01, Identities = 24/70 (34%), Positives = 37/70 (52%)
 Q:  132 EQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIEN 201
      EQ +TQ +L+Q S +I++ F Y + K+D + K   + E K ++ K +Y DL Q HVI N
 S:  74 EQLQQTQNVLKQ--SKVIYEASFEYNGVFVKADILRKGRGGWELYEVKSSSKLKDTYYDDLAVQYHVITN 141
>gi|148377976|ref|YP_001256852.1| hypothetical protein MAG7140 [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148292022|emb|CAL59414.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma agalactiae PG2] (805 aa)
Score = 122, Expect = 2.2e-04, Identities = 39/113 (34%), Positives = 58/113 (51%)
 Q:  440 VYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEY 552
      V++D+E+ S + VID+ P+ QIV Q SII T N KI  T ++++ DPKNI+I   I+ ++Y           YIVYNK FE +R E+A +   +
 S:  450 VWYDYESFMSLLPVIDDFSPYSQIVNQVSII-DTINGKIITNTQEDIVYDPKNISIFNLISILKNLY---------------DRQGDKYIVYNKGFENTRNMEIATWAQNHNF 546
Score = 102, Expect = 4.4e-02, Identities = 35/101 (34%), Positives = 55/101 (54%)
 Q:  583 IFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLK-IGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKYEDVINE 683
      +F K+L G SIKKV L+  ++KI +   Y LK + NG  E  KR+ +L+ + W++ + +K YC NDV +MI  FI+ +++   INE
 S:  674 VFLKDLKGMGSIKKVEHLIT--SKKIQLEHMITPYPDLKKVHNGSEAMEIAIKRYANLIDGNVWEENLSNLKKYCHNDVLAMIMAFNFIEKIVSDIFPEINE 773
>gi|110004541|emb|CAK98878.1| hypothetical transmembrane protein [Spiroplasma citri] (674 aa)
Score = 119, Expect = 4.5e-04, Identities = 47/147 (31%), Positives = 66/147 (44%)
 Q:  528 YIVYNKSFECSRLKEMAKFI--------------NEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKK-LENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLL 674
      Y+ Y KSFEC L E+ ++       N + + K+ I   DL DFF     + I+ KE YG SIKK P   NQ     Y TLK+ G + E  +R + + + W+K  EM YC D +M+ I  I L+
 S:  516 YVAYYKSFECKVLAELISYLTILINQNRNEERITNYQNWQKKLSIIRNKTIDLMDFF--------QDFMIYKKEFYGSASIKKTQPAFD--NQ--------FTYQTLKVQKGDMASEIFRRRVENNIPITIWQKSFRAEMLKYCNRDTLAMVVIYQHIVRLM 659
>gi|126664159|ref|ZP_01735152.1| hypothetical protein FBBAL38_11034 [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126623873|gb|EAZ94568.1| hypothetical protein FBBAL38_11034 [Flavobacteria bacterium BAL38] (497 aa)
Score = 119, Expect = 5.5e-04, Identities = 60/226 (26%), Positives = 100/226 (44%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNIN---IDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMA-KFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDS---EWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      +FDFETI  + V++ + PF Q+ Q S+     +N T  + +PK+ N  ID K++I+ +       ++   S + YN +FE SRLKE+A F ++++  +E I   DL  F      + + E+ G SIK VLP +     A  +Y L+I NG   + + F ++++  +    +K YCE D  M+ I
 S:  296 FFDFETIFPALPVLNGTRPFQQVPFQYSL--HILEQCGDNYTHKEFLAEPKDFNEISIDPRKKLIEQM-------------KLDFGEIGSIVAYNATFEISRLKELAIAFPEDRDF---IENIINRFVDLLIPF--------RNAWFYHPEMGGSASIKAVLPAI----------APEFNYKDLEISNGG----DASNIFLSMINNKFIGDEIFTRESLKKYCERDTVGMVII 488
>gi|24216859|ref|NP_714340.1| hypothetical protein LA4160 [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|45659138|ref|YP_003224.1| hypothetical protein LIC13319 [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|24198236|gb|AAN51358.1|AE011570_1 conserved hypothetical protein [Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601] >gi|45602384|gb|AAS71861.1| conserved hypothetical protein [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (407 aa)
Score = 118, Expect = 6.2e-04, Identities = 60/231 (25%), Positives = 98/231 (42%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQI--VTQCSIIKSTTNSKIENL-TCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIK 671
      + DFE+I+ PI V  + PF + +  +I+   + EN  D+ I+DP+  ++ ++ I          P T + +N FE  L E A  E Y  ++ I N DLA F     GY + + G S+K +LP++  N      Y LKI +GQ+  E +  + +S++E K++E + YC+ D +MI I  IK
 S:  208 FLDFESINPPIPVYPKTYPFQHVPFLFSLHVIRKDLFQEPENFHYIDDGIVDPRKGILEKLQEWI-------------------LPEGT-IVCFNDKFEKRCLDESAAIFTE--YKDWLKSIQDNFLDLATPFW--------GYEYYHPDQKGSTSLKTILPIITGKN-----------YKNLKIQSGQMANSEFLRAKTESMSENERKEVEKNLIEYCKLDTYAMILILRKIK 400
>gi|91203505|emb|CAJ71158.1| conserved hypothetical protein [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (500 aa)
Score = 118, Expect = 7.3e-04, Identities = 83/310 (26%), Positives = 131/310 (42%)
 Q:  357 DYFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTI-EAIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIKINELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRL-KEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLP-LVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTK-RFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      DY P  L    LY + G+ A  I + + I K DD    S  + +  +K+  +N E   +N+L   Y DFETI + I + D+ P+ QI Q S+ I+++ SK+E       +I + + D   P P +  ++    S + YN SFE +L K  F  +E+ K++   I DL D F    K YY +K+ G SIK VLP L GK       Y+ ++I +G   E + + + V++ E K +  ++ YCE D +M+ I
 S:  224 DYLPRHNPL------TLYYFKGEKAFSLINDGVTDILKFDDSITL----SAKQKIQIQSLRSKRE-YVNKEGIQSFLNKLAYPLYYLDFETIGTAIPLFDHVKPYQQIPFQFSLHIQASPKSKLE--------------HIGYLAEGKDD----PRP-ELLKLLKKHLGMKGSIVTYNASFEKDKLNKACEAFPAYREWNRKIQ---ARIVDLLDPF-------KAFYYYNYKQ-EGSASIKSVLPVLTGK------------GYDGMEIADGGTASNEYLRVTYGEGVTEKERKTVRKYLEEYCELDTMAMVKI 485
>gi|118590081|ref|ZP_01547485.1| hypothetical protein SIAM614_15490 [Stappia aggregata IAM 12614] >gi|118437578|gb|EAV44215.1| hypothetical protein SIAM614_15490 [Stappia aggregata IAM 12614] (474 aa)
Score = 117, Expect = 7.5e-04, Identities = 88/340 (25%), Positives = 148/340 (43%)
 Q:  335 LNEESFPTFAPSVNDKSPIKNCD---YFPTEKKLYSLMGYNLYNYSGKVADQTIE----AIEKIKKKDDIKNFLKQPSKNPEFYLNLFNTKKAGLINNEFCNIK--INELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHST-SYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIG-NGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLL 674
      LNE +  + S + S  +CD  YF   YS+ Y+L  SGK + +   +++I+  D  L+QP     +   AG  + +I+ I+ L+  + D+ET +S I ++D + P Q+ Q S+   + ++ +         F+ ++D   PEP + +   + +T S + +NK+FE +R KEMA+  +K  F V + + + DL D F    K GY    G SIKKVLP+V  + YE+ + D   G N + +E+ KR      +L  + YCE D +M+ I F + L+
 S:  178 LNEAAIDESSCSCLNLSRSHHCDSFDYFNPGIPKYSI--YSLPRLSGKKLENFVSEGRFGLDQIEL--DEVTLLQQP---------IIQAHNAGAPYVDLADIENFISVLEYPLYFLDYETYASAIPIVDGTGPQEQLPFQFSLHVLHNDGRLNH-----------------FEYLVDQ----PEPPRRLVEALEGAIGATGSVVAWNKAFENTRNKEMAEAFPDKA-DFLVGLVERTV-DLMDVF-------KTGYVDI--RFNGSTSIKKVLPVV--VPELSYEEMEIADGTAAMDGWNKMINEEDPEKR----------AQLRKALLAYCELDTLAMVRIFQFAETLI 471
>gi|117925124|ref|YP_865741.1| hypothetical protein Mmc1_1827 [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117608880|gb|ABK44335.1| conserved hypothetical protein [Magnetococcus sp. MC-1] (488 aa)
Score = 117, Expect = 8.7e-04, Identities = 36/137 (26%), Positives = 64/137 (46%)
 Q:  530 VYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      VYN SFE R++EMA+ ++   K Q K + DL      + YY   + G +S+K VLP +GK      L Y L I +G+ Q    FD + +++ +++ +++ YC+ D +++ +
 S:  362 VYNASFEKGRMQEMAQRFSDLADALKAAQ--KRVVDLHPL-------ARDHYY--HPAMQGSWSLKAVLPTLGK----------GLSYTNLTIADGEQAQARYLSWMFDPLEEAQALQIQLDLECYCQLDTLALVMM 477
>gi|77917895|ref|YP_355710.1| hypothetical protein Pcar_0279 [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77543978|gb|ABA87540.1| conserved hypothetical protein [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (491 aa)
Score = 116, Expect = 1.3e-03, Identities = 53/226 (23%), Positives = 91/226 (40%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      + DFET +PI  D  P+ ++ Q S+ I++  ++ ++   + P  NID +++I+ +        + P   + YN++FE S L+E+A  +    E I K + ++ D +     YI+  + G YSIK+VLP +       L Y L I NG   +    L    +L  M YC+ D +M+ I
 S:  294 HLDFETFDTPIPPFDGVRPYQKVPFQYSLHIQTEAGAEPQHF---EYLAPP---NIDPRRELIEHLL-------------AAIPADACVLTYNQAFEKSVLRELAALFPD-----LAEAIEKRVANVRDLMLPFKKR-----YIYRWPMRGSYSIKEVLPAM----------VPELSYEGLDIANGMAAM-QAYHEMCALEDSVALAELRRAMLAYCQLDTLAMVRI 480
>gi|153852816|ref|ZP_01994253.1| hypothetical protein DORLON_00235 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149754458|gb|EDM64389.1| hypothetical protein DORLON_00235 [Dorea longicatena DSM 13814] (491 aa)
Score = 115, Expect = 1.6e-03, Identities = 46/144 (31%), Positives = 73/144 (50%)
 Q:  523 PHSTSYIVYNKSFECSRLKEMA-KFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLK-IGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      P +   YNKSFECSR+KE+A F + E+  +++  NI DL D F    + G+Y + + + G +SIK VLP    I+   L+Y+ L+ + NG     R D+ ++ E KK + + YCE D +M+ +
 S:  350 PMNVCVTAYNKSFECSRIKELAGMFPDLSEHLLNIKE---NIKDLLDPF-------QAGHY-YNRAMGGSFSIKSVLP-------AIFPDDPELNYHNLEGVHNGSEAM-TIFPRIKDMPAE-EQKKARHNLLKYCELDTYAMVKV 475
>gi|87198374|ref|YP_495631.1| hypothetical protein Saro_0349 [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|87134055|gb|ABD24797.1| conserved hypothetical protein [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (493 aa)
Score = 113, Expect = 2.3e-03, Identities = 54/228 (23%), Positives = 93/228 (40%)
 Q:  439 KVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKI---ENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISS-PHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      + + DFET++ I   + PF QI Q S+    ++  E L+CD            G +P +   +S+ P  + I YN +FE S L+E+A   + + ++E + +  DL   L  +  + + ++ G +SIK VLP +     A LDY L++ +G  Q  +      + LE +K YC D +M+A+
 S:  299 RAWLDFETVAPAIPRWVGTRPFQQIPFQFSLHLERRGGRMTHHEFLSCD-----------------------GSDPRRACAEALVSNIPEGATIIAYNAAFERSVLRELAASF--PDLSSRLEAMAEATVDL-----LPVARN----HWYHRDQRGSWSIKAVLPTI----------AAELDYGVLEVKDGGDAQAAWFEAADPACDPLRREALEEALKAYCARDTWAMVAV 486
>gi|117926330|ref|YP_866947.1| hypothetical protein Mmc1_3050 [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117610086|gb|ABK45541.1| conserved hypothetical protein [Magnetococcus sp. MC-1] (500 aa)
Score = 113, Expect = 2.4e-03, Identities = 60/234 (25%), Positives = 105/234 (44%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKIEN---LTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLE----NEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLL 674
      +FDFET SP+ + D  P+ QI Q S+ I+   +E+  L  N +DP+  D K +++ I         P + + +N +FE +R+KEM++ + E+  + I+ + DL  F      Y + + YG SIK VLP        + Y L+I NG + +   + + S+++ KLE  N +K YC+ D +M+ I  + +++
 S:  295 HFDFETFMSPVPLHDGMRPYQQIPFQYSLHIQRQEGGAVEHYEFLAEPN--VDPRP---DLIKAMLEQI-----------------PKDSCVLTFNMAFEKTRIKEMSQ--DFPEHAEDLNHIHDRVMDLIVPF--------RKRYAYRWQQYGSNSIKNVLPAF----------VPDMSYKDLEISNGGMAMDA----YHLMCSETDPIKLELLRCNLLK-YCKRDTEAMVKIHQVLVEMV 489
>gi|171853976|emb|CAM11939.1| Conserved hypothetical protein [Candidatus Phytoplasma australiense] (599 aa)
Score = 113, Expect = 2.6e-03, Identities = 48/140 (34%), Positives = 69/140 (49%)
 Q:  527 SYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADF------FILSSGTDK---VGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      S IVY+K+FE SRLKE+A F  EY ++ +  I+DL D    F S G DK  G  + +++ G +SIKK+ PL       L Y+ L I NG  +  T  F + SE++   ++ YC D  M+ I
 S:  444 SIIVYHKTFEISRLKELALFF--PEYKTQINNLISRIFDLKDLLKGSKEFYQSLGLDKNQAQGINFYHEKMQGSFSIKKIAPLFSN-----------LTYDNLMIQNG--VEAFITYLQFPFMKPSEFQLKYQALEKYCMQDTWVMVEI 577
>gi|57233784|ref|YP_182208.1| hypothetical protein DET1510 [Dehalococcoides ethenogenes 195] >gi|57224232|gb|AAW39289.1| conserved hypothetical protein [Dehalococcoides ethenogenes 195] (492 aa)
Score = 110, Expect = 5.5e-03, Identities = 57/244 (23%), Positives = 108/244 (44%)
 Q:  432 INELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLN 675
      +N+L+  Y DFET ++ + + D + P+ I Q S+ I+ + +S +++ +  L D +  + ++  I     GL     S +VY +SFE +RLKE++   EY+ + I + I DL  F     YY  + G S+K V+P + +      + Y+ L+I GQ  + + F ++ E +K+ +++ YC D  M+ I  +++ L+
 S:  288 LNKLEYPLHYLDFETFATAVPIYDGTRPYQNIPFQFSLHIQDSIDSGVKHYS--YLAEDKGDPRPGFLAELKKDI---------GLK--------GSILVYYESFEKTRLKELSAAF--PEYSEWINSILERIKDLIVPF------KDFSYY--HPKQKGSTSLKYVMPALAQ-----------ISYDNLEIAEGQTASLKFMESVFGNLTREEIQKIRTDLEVYCGQDTGGMVEIVKKLREFLS 492
>gi|50365228|ref|YP_053653.1| hypothetical protein Mfl410 [Mesoplasma florum L1] >gi|50363784|gb|AAT75769.1| unknown protein [Mesoplasma florum L1] (709 aa)
Score = 107, Expect = 1.3e-02, Identities = 43/150 (28%), Positives = 66/150 (44%)
 Q:  528 YIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSG-TDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWK-KLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLNKY 677
      Y+ YNKSFE  L+++A   +Y  + I +N DL DFF  + T + + I+   G YSIKK P +        YN L I G  E  K   + + W K++ M YC+ D +M+ I  +K+L+ +
 S:  566 YVAYNKSFEQGVLRKLAMMF--PKYAKPLAYIIQNTVDLMDFFTSDTKVTGRPAFLIYHPYFKGSYSIKKTQPSLD----------PSFSYNDLVINKGDKASETFRKFVDGRIPKAAWDLKVKEGMLKYCDRDTLAMVVILKKVKELVEAH 705
Score = 96, Expect = 2.2e-01, Identities = 29/83 (34%), Positives = 51/83 (61%)
 Q:  124 ELKFKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIY--KNMITKSDAV-VKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLL 206
      ELKF  E  KT+ELLE+++  I++ F + + + T+ D + +K+N + +IE K TT K H+ DL +Q+ V+E  +++
 S:  146 ELKFF---EAEKKTKELLEENKCEYIYEAAFSFDDEKIRTRCDVLKIKDNKHVEIIEAKATTKVKAEHFFDLMYQVFVLEKCGFIV 228
>gi|73749227|ref|YP_308466.1| hypothetical protein cbdb_A1527 [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|73660943|emb|CAI83550.1| conserved hypothetical protein [Dehalococcoides sp. CBDB1] (492 aa)
Score = 104, Expect = 2.4e-02, Identities = 59/244 (24%), Positives = 110/244 (45%)
 Q:  432 INELKENKVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSI-IKSTTNSKIENLT--CDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLN 675
      +N+L+  Y DFET ++ + + D + P+ I Q S+ I+ + +S +++ +  +N  DP+  +  K+ I      GL     S +VY +SFE +RLKE++   EY+ + I + I DL  F     YY  + G S+K V+P + +      + Y+ L+I GQ  + + F ++ E +K+ +++ YC D  M+ I  +++ L+
 S:  288 LNKLEYPLHYLDFETFATAVPIYDGTRPYQNIPFQFSLHIQDSIDSGVKHYSYLAENKG-DPRPGFLAELKKDI------------GLK--------GSILVYYESFEKTRLKELSAAF--PEYSEWINSILERIKDLIVPF------KDFSYY--HPKQKGSTSLKYVMPALAQ-----------ISYDNLEIAEGQTASLKFMESVFGNLTREEIQKIRIDLEVYCGQDTGGMVEIVKKLREFLS 492
>gi|42560984|ref|NP_975435.1| hypothetical protein MSC_0449 [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|42492481|emb|CAE77077.1| Conserved hypothetical protein [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (714 aa)
Score = 103, Expect = 3.9e-02, Identities = 57/190 (30%), Positives = 96/190 (50%)
 Q:  26 SINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKH------IQTVVDIEQELKFKKNKEQADK-----------------TQELLEQHES--IIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKE---NNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYL--------LKQNLLFDYE 215
      +IN ++ +EW   +K K  FNI+ +  ++  SD  I+ +E Y   N   EQ KN + +   +  + +++K    ++  + Q  K+ KE DK         T+ELL+ H+  I +++P F Y N  K  V +  NN + +IE K T+ K H+ DL +Q +V+E  Y+    L +N L DY+
 S:  30 NINNFKKAVEW------NKNKEFFFNIDHDLESEDDFSSDATSINLFEEYT----NTELKTEQEKNEFKQKWENFFNSDDGFNLDEFKGDAIEDGLEFGQQVIQYFDLKQIKEYPDKLTKDFNDTANIIDAVNQTRELLKNHQDQYIYLYEPAFEYDNFNLKVKCDVLKLNGNNHVEIIEAKATSKVKKEHFWDLVYQAYVLERNGYIVDNIAIARLNKNYLRDYD 245
>gi|83319463|ref|YP_424493.1| hypothetical protein MCAP_0521 [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|83283349|gb|ABC01281.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (714 aa)
Score = 102, Expect = 4.9e-02, Identities = 57/190 (30%), Positives = 99/190 (52%)
 Q:  26 SINEIEEKLEWEINLYLSKKKNKNFNINDENSYDELEDSDELEIDSYELYKQFKENNPTSAEQNKNIYMVQGNIIDKASRNYLCEKYKH------IQTVVDIEQELKFKKNKEQADK-----------------TQELLEQH--ESIIIFQPVFIYKN--MITKSDAV-VKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYL--------LKQNLLFDYE 215
      +IN ++ +EW   +K K  FNI+ +  ++  SD  I+ +E Y   N   EQ KN + +   +  + +++K    ++  + Q  K+ KE DK         T+ELL+ H E I +++P F + N + K D + + NN + +IE K T+ K H+ DL +Q++V+E  Y+    L +N L DY+
 S:  30 NINNFKKAVEW------NKNKEYFFNIDHDLESEDDFSSDATSINLFEEYT----NTELKTEQEKNEFKQKWESFFNSDDGFNLDEFKGDAIEDGLEFGQQVIQYFDLKQIKEYPDKLTKDFNDTANIYDAVNQTKELLKNHQDEYIYLYEPAFEFDNYNLKVKCDVLKLNGNNHVEIIEAKATSKVKKEHFWDLAYQVYVLEKNGYIVDNIAIARLNKNYLRDYD 245
>gi|94496840|ref|ZP_01303415.1| hypothetical protein SKA58_16913 [Sphingomonas sp. SKA58] >gi|94423853|gb|EAT08879.1| hypothetical protein SKA58_16913 [Sphingomonas sp. SKA58] (463 aa)
Score = 97, Expect = 1.7e-01, Identities = 51/228 (22%), Positives = 94/228 (41%)
 Q:  439 KVYFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIEN---LTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      + + DFETI+ I   + P+ Q+ Q S   + +++  L+ D  DP+  +  +I          P S + + YN FE +RL+E+++F +    + +N I + D  ++  + +Y  ++ G +SIK VLP V     A LDY+ L++ +G  Q  +   +D   L+ ++ YC D +MI +
 S:  269 RTWLDFETIAFAIPRWVGTRPYQQVPFQFSAHVEAEDGSLQHHEFLSLDG--ADPRRACAEALVTMI--------------------PSSGAVVAYNAGFEKARLRELSEFFPDL-----ADDLNSIIDRVVDLLPVT----RANWY--HRDQRGSWSIKAVLPTV----------APDLDYSELEVKDGGNAQAAYLEAISPTTTDDRRAALDAALRAYCGRDTEAMIVL 456
>gi|66880094|ref|ZP_00405080.1| COG0419: ATPase involved in DNA repair [Mycoplasma genitalium G-37] (231 aa)
Score = 97, Expect = 1.9e-01, Identities = 31/115 (26%), Positives = 59/115 (51%)
 Q:  127 FKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDA-VVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVIENQDYLLKQNLLFDYELCLIEYKFLNKNEVSLETTPYINLSK 241
      ++K +  K QE++  +S IIF+P+F ++ + + DA +V E   + K TT+ K ++L++ +  + +   + + L +Y C ++Y+ NKN VS   I SK
 S:  31 YQKAELTEKKIQEIITSKKSAIIFKPIFEIEDCLIQPDAIIVHEKGLCEFVVIKATTNTKRKYFLEIIYDFVLFKK----IGKYKLLNYYFCTVKYELQNKNNVSFFLNTEIKTSK 142
>gi|121997225|ref|YP_001002012.1| hypothetical protein Hhal_0421 [Halorhodospira halophila SL1] >gi|121588630|gb|ABM61210.1| conserved hypothetical protein [Halorhodospira halophila SL1] (493 aa)
Score = 93, Expect = 4.7e-01, Identities = 20/76 (26%), Positives = 40/76 (52%)
 Q:  124 ELKFKKNKEQADKTQELLEQHESIIIFQPVFIYKNMITKSDAVVKENNKLTVIETKGTTSAKFVHYLDLYFQMHVI 199
      E ++ ++ ++TQ L+    IF+  + ++T+ DA+V+ +  ++E KG T AK V LD+ Q ++
 S:  61 EADYRHTRQALEQTQVLMADPGVPAIFEAALEHDQVLTRVDALVRNGDGWDLVEVKGATRAKEVFQLDVAIQYWIL 136
>gi|116327007|ref|YP_796727.1| hypothetical protein LBL_0177 [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116119751|gb|ABJ77794.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] (522 aa)
Score = 92, Expect = 6.4e-01, Identities = 57/235 (24%), Positives = 103/235 (43%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQI--VTQCSIIKSTTNSKIENLT-CDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLN 675
      + DFE+I+ PI V NS PF + +  +I+   + E+  D+ I DP+    K+I++ +  E I G ++     + YN FE  L+E A  +E +  ++ I +  DL+ F     Y + + G S+K VLP++       DY L I +GQ+  E +  + +++ E ++E + YC+ D +M+ I  IK+ ++
 S:  324 FLDFESINPPIPVYPNSRPFQHVPFLFSLHVIREDLFEEPESFYYIDDGIEDPR-------KKILEKL---QEWILPGGTI----------LCYNDKFERRCLEESAAVFSE--FKPWLQSIKEYFVDLSKPFW--------EYDYYHPDQKGSTSLKTVLPVITGR-----------DYKNLGIQSGQMANSEFLRIKTEFMTEFEKSEIEKNLIEYCKLDTYAMVLILRKIKEWID 520
>gi|116332327|ref|YP_802045.1| hypothetical protein LBJ_2886 [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|116126016|gb|ABJ77287.1| Conserved hypothetical protein [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (522 aa)
Score = 92, Expect = 6.5e-01, Identities = 57/235 (24%), Positives = 103/235 (43%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQI--VTQCSIIKSTTNSKIENLT-CDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHSTSYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAIELFIKDLLN 675
      + DFE+I+ PI V NS PF + +  +I+   + E+  D+ I DP+    K+I++ +  E I G ++     + YN FE  L+E A  +E +  ++ I +  DL+ F     Y + + G S+K VLP++       DY L I +GQ+  E +  + +++ E ++E + YC+ D +M+ I  IK+ ++
 S:  324 FLDFESINPPIPVYPNSRPFQHVPFLFSLHVIREDLFEEPESFYYIDDGIEDPR-------KKILEKL---QEWILPGGTI----------LCYNDKFERRCLEESAAVFSE--FKPWLQSIKEYFVDLSKPFW--------EYDYYHPDQKGSTSLKTVLPVITGR-----------DYKNLGIQSGQMANSEFLRIKTEFMTEFEKSEIEKNLIEYCKLDTYAMVLILRKIKEWID 520
>gi|16331687|ref|NP_442415.1| hypothetical protein slr0569 [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|1001244|dbj|BAA10485.1| slr0569 [Synechocystis sp. PCC 6803] (497 aa)
Score = 91, Expect = 9.4e-01, Identities = 55/226 (24%), Positives = 85/226 (37%)
 Q:  441 YFDFETISSPIRVIDNSLPFMQIVTQCSIIKSTTNSKIENLTCDNLIIDPKNINIDWFKQIIDSIYFGPEPIKDGLSVRISSPHST----SYIVYNKSFECSRLKEMAKFINEKEYTFKVEQINKNIYDLADFFILSSGTDKVGYYIFFKELYGFYSIKKVLPLVGKYNQKIYEQAKCLDYNTLKIGNGQVCQEETTKRFFDLVSDSEWKKLENEMKTYCENDVRSMIAI 666
      +FD ET SS I    P+ + + Q S +  + +E+             Y  E   L + IS H   S +VYN+SFE  L+++A    Y K+ QI  ++DL  F    K Y F   G YS+KKVLP++      C D  +K GN   E   + + + ++ +++ YC D  M+ I
 S:  303 FFDVETHSSAIPRFAGLHPYERCIFQYSCHRLNPDGSLEHFE-----------------------YLHTEDSDPRLPLLISLIHHIGDRGSVVVYNQSFEKGVLQQLAA--AYPNYGAKINQIIDRLWDLQVIF-------KRAY--FHPGFRGSYSLKKVLPVMAP--------QFCHDDLVIKSGNEAPLVWEA---LLECSAPDKRAEMAQQLREYCGLDTLGMVKI 487