>gi|26553513|ref|NP_757447.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|81748103|sp|Q8EWY9|ATPG_MYCPE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|26453519|dbj|BAC43851.1| ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma penetrans HF-2] (286 aa)
Score = 1268, Expect = 7.9e-138, Identities = 286/286 (100%), Positives = 286/286 (100%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE
 S:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
>gi|13357687|ref|NP_077961.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|167972137|ref|ZP_02554414.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|168282245|ref|ZP_02689912.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|168308395|ref|ZP_02691070.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|170762393|ref|YP_001752213.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|189081484|sp|B1AIB9|ATPG_UREP2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81789070|sp|Q9PR14|ATPG_UREPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|11266788|pir||A82929 ATP synthase gamma chain UU130 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899089|gb|AAF30536.1|AE002114_3 ATP synthase gamma chain [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827970|gb|ACA33232.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902438|gb|EDT48727.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675706|gb|EDT87611.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700742|gb|EDU19024.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (286 aa)
Score = 461, Expect = 3.1e-44, Identities = 115/281 (40%), Positives = 183/281 (65%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK-AIEKPRLDKPNNGADFSI--QPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+ +K++I +++T+KITNAMKLV++AKLK+Q++    Y  +YD+  + S  D E L + +++ +T+++  S+MGL GS+N N+ K + K +  D + IGKKG + ++ G  +++ L L+D D+ FD+  IA  L Y   + I +IY+KF+N+++F SV +LP DK A+ K L +  A +I +PN ++ + IL Y+AT ++G+++ESK+ ENASRRNAMD+ATKNA L +NYKL +N RQ +IT+EITEIV+G+
 S:   2 SLDAMKRKINSVQTTAKITNAMKLVATAKLKRQRDRLAAIKEYCHDYYDVIGLLLSVVDDVEFLKIPNAKD-RTLYITINSTMGLAGSYNYNVNKLISKIVNETDITFTIGKKGHDFMRLSGRVDQVNTYLNLNDNDLTFDMSLQIAREALELYSQG-EVNKICIIYTKFINAITFEVSVIDVLPFDKTALIKDHLAETIELAKDNIIFKPNKFELVKKILPTYIATVLYGSLIESKISENASRRNAMDAATKNAKALAENYKLIYNTLRQGKITREITEIVAGS 284
>gi|168337485|ref|ZP_02694100.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (286 aa)
Score = 448, Expect = 1.1e-42, Identities = 114/281 (40%), Positives = 180/281 (64%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI-------EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+ IK++I +++T+KITNAMKLV++AKLK+Q++    Y  +YD+  + S +D E L + ++ +T+++  S+MGL GS+N N+ K + K I +D + IGKKG + ++   +++ L L+D D+ FD+  IA  L Y N  + I +IY+KF+N+++F +  +LP DK +    E  L K N    QPN ++ + IL Y+AT ++G+++ESK+ ENASRRNAMD+ATKNA L ++YKL +N RQ +IT+EITEIV+G+
 S:   2 SLDAIKRKISSVQTTAKITNAMKLVATAKLKRQRDRLAAIKEYCHDYYDVIGLLLSVVNDIEFLKIPNAKN-RTLYITINSTMGLAGSYNYNVNKLVSKIINEDDITFTIGKKGHDFMRLSNRLHQVNTYLNLNDNDLTFDMSLQIAREALELYSNG-EVNKICIIYTKFINAITFEVNNIDVLPFDKTVLTKDNLAETIELAKDN----IIFQPNKVELVKKILPTYIATVLYGSLIESKISENASRRNAMDAATKNAKALAEDYKLIYNTLRQGKITREITEIVAGS 284
>gi|167941901|ref|ZP_02528976.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|167959556|ref|ZP_02546626.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|167972494|ref|ZP_02554771.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|167974533|ref|ZP_02556810.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|167975082|ref|ZP_02557359.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|167988338|ref|ZP_02570009.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|168807708|ref|ZP_02828767.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|195867733|ref|ZP_03079734.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|184209342|gb|EDU06385.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018777|gb|EDU56817.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997954|gb|EDU67051.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660121|gb|EDX53501.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660588|gb|EDX53844.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (286 aa)
Score = 445, Expect = 2.1e-42, Identities = 113/281 (40%), Positives = 180/281 (64%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI-------EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+ +K++I +++T+KITNAMKLV++AKLK+Q++    Y  +YD+  + S +D E L + ++ +T+++  S+MGL GS+N N+ K + K I +D + IGKKG + ++   +++ L L+D D+ FD+  IA  L Y N  + I +IY+KF+N+++F +  +LP DK +    E  L K N    QPN ++ + IL Y+AT ++G+++ESK+ ENASRRNAMD+ATKNA L ++YKL +N RQ +IT+EITEIV+G+
 S:   2 SLDAMKRKISSVQTTAKITNAMKLVATAKLKRQRDRLAAIKEYCHDYYDVIGLLLSVVNDIEFLKIPNAKN-RTLYITINSTMGLAGSYNYNVNKLVSKIINEDDITFTIGKKGHDFMRLSNRLHQVNTYLNLNDNDLTFDMSLQIAREALELYSNG-EVNKICIIYTKFINAITFEVNNIDVLPFDKTVLTKDNLAETIELAKDN----IIFQPNKVELVKKILPTYIATVLYGSLIESKISENASRRNAMDAATKNAKALAEDYKLIYNTLRQGKITREITEIVAGS 284
>gi|168362162|ref|ZP_02695341.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|171903301|gb|EDT49590.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] (286 aa)
Score = 439, Expect = 1.2e-41, Identities = 111/281 (39%), Positives = 178/281 (63%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI-------EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+ +K++I +++T+KITNAMKLV++AKLK+Q++    Y  +YD+  + S +D E L + ++ +T+++  S+MGL GS+N N+ K + K I +D + IGKKG + ++   +++ L L+D D+ FD+  IA   Y N  + I +IY+KF+N+++F +  + P DK +    E  L K N    QPN ++ + IL Y+AT ++G+++ESK+ ENASRRNAMD+ATKNA L ++YKL +N RQ +IT+EITEIV+G+
 S:   2 SLDAMKRKISSVQTTAKITNAMKLVATAKLKRQRDRLAAIKEYCHDYYDVIGLLLSVVNDIEFLKIPNAKN-RTLYITINSTMGLAGSYNYNVNKLVSKIINEDDITFTIGKKGHDFMRLSNRLHQVNTYLNLNDNDLTFDMSLQIAREAFELYSNG-EVNKICIIYTKFINAITFEVNNIDVFPFDKTVLTKDNLAETIELAKDN----IIFQPNKVELVKKILPTYIATVLYGSLIESKISENASRRNAMDAATKNAKALAEDYKLIYNTLRQGKITREITEIVAGS 284
>gi|44301|emb|CAA45550.1| adenosinetriphosphatase [Mycoplasma gallisepticum] (289 aa)
Score = 431, Expect = 1.0e-40, Identities = 103/283 (36%), Positives = 178/283 (62%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI-EKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS+ ++K+R++ I T KIT AMK++S+ KL + K    +Y++FY++  I +N +   ++ ++ K +W+  + +GLCGS+N N+ K L  + +DEI L+G K + ++++ E +I   ++DK+I+F+ ++I +++L + KN Y  SI +Y+ ++NSL+F   L+P D +I +  LD+ N+  + S +P + + ++  L  ++G ++ESKVCE ASRRNAMD+A KNA++L  YKL +N+ RQ++ITQEI EIV+GA
 S:   1 MASMQDLKRRMESITVTHKITKAMKMLSTVKLNRFKATLGKTKEFYQEFYEVIGAIITNYNKTKPRTTIPTNQSTKRLWIVINTQLGLCGSYNTNVGKLLVNELAKDDEIILVGIKLNSFLRTRNHEDQIIHTYSINDKNIDFESSYMIGKHVLELHEKNQY--ASINCVYTNYINSLNFEAKKIQLIPADPSIFQTDTLDRINDKFPKNISFEPGVDVIIPALEKQLLQVILYGCLIESKVCEYASRRNAMDTAAKNADDLYNKYKLLYNQLRQAKITQEINEIVAGA 287
>gi|31544509|ref|NP_853087.1| hypothetical protein MGA_1174 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|33860135|sp|P33257|ATPG_MYCGA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|31541354|gb|AAP56655.1| AtpG [Mycoplasma gallisepticum R] (289 aa)
Score = 431, Expect = 1.1e-40, Identities = 102/283 (36%), Positives = 177/283 (62%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKK--SEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI-EKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS+ ++K+R++ I T KIT AMK++S+ KL + K    +Y++FY++  + +N +     ++ K +W+  + +GLCGS+N N+ K L  + +DEI L+G K + ++++ E +I   ++DK+I+F+ ++I +++L + KN Y+ SI +Y+ ++NSL+F   L+P D +I +  LD+ N+  + S +P + + ++  L  ++G ++ESKVCE ASRRNAMD+A KNA++L  YKL +N+ RQ++ITQEI EIV+GA
 S:   1 MASMQDLKRRMESITVTHKITKAMKMLSTVKLNRFKATLGKTKEFYQEFYEVIGAVITNYNKTKPRTTTPTNQSTKRLWIVINTQLGLCGSYNTNVGKLLVSELAKDDEIILVGTKLNSFLRTRNHEDQIIHTYSINDKNIDFESSYMIGKHVLELHEKNQYD--SIDCVYTNYINSLNFEAKKIQLIPADPSIFQADTLDRINDKFPKNISFEPGVDVIIPALEKQLLQVILYGCLIESKVCEYASRRNAMDTAAKNADDLYNKYKLLYNQLRQAKITQEINEIVAGA 287
>gi|160914779|ref|ZP_02076993.1| hypothetical protein EUBDOL_00786 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158433319|gb|EDP11608.1| hypothetical protein EUBDOL_00786 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (283 aa)
Score = 419, Expect = 2.1e-39, Identities = 104/276 (37%), Positives = 161/276 (58%)
 Q:   7 IKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      IK RI+ +EST KIT AM+LV+S+KLKKQK+    Y   +  I S ++    S +GK  + F S MGLCG +N N+ + LQ++  +D+I +IG +G  IK+K +   D+ D +D +   IA+ LL KY+N+ I I+++Y++FVNS++F P V ++LP++K  +   N A  +P + +  ++ Y+ + ++  +E+K E ASRR AM+SAT NA EL + +L+FN+ RQ+ ITQEITEIV G
 S:   8 IKARIRSVESTQKITKAMQLVASSKLKKQKDYMEQNREYAHYLKETVQSILSTIEAVPHPYLTSRKGKACTIVFTSDMGLCGGYNANVYRLLQEY--RDDDIIMIGSRGYAWIKNKDFQL---FDVHTDLEDECYAELSTIADTLLEKYRNE-EIAKIRILYTRFVNSVTFEPVVVNILPVEK---EASATVTNEKALTEFEPAGDQILNDLVPMYVRSLLYSYFLETKTSEQASRRMAMESATDNAEELKETLELQFNQARQAAITQEITEIVGG 274
>gi|110004065|emb|CAK98404.1| putative atp synthase gamma chain protein [Spiroplasma citri] (285 aa)
Score = 419, Expect = 2.3e-39, Identities = 113/286 (39%), Positives = 167/286 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE--GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF--DLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA  +KK+I I STSKIT AMKLV++AKLKK +  N  Y+ +  +F I S +D I  K  +  +T W+  S++GLCG +N+NI K + + ++ ND I IG K +   KG E  +   D DINF D   A+ +L+ + N   IK+ Y+KF+N+++F P++ LLP+ KA +    N  +F +P+  + E+ + YL T + +IVES+V E ASRR AM++AT NAN +++  L +NRKRQ+ ITQEITEIV+GA +
 S:   1 MAVGTGLKKQITSITSTSKITQAMKLVATAKLKKVGKRISNSKPYFAEVCTVFNDIISKADDSIYQKKDGTKVSERTCWIIVNSNLGLCGGYNININKLVLQQLRKNDCIIAIGSKAETFYAHKGYE----IMQTRKDIDINFSYDDAREFAQEILSGF-NGNTYDEIKIAYTKFINNVTFEPTILQLLPIIKAAQHEEPKHINVITEF--EPDPTTILENAVPMYLNTILFSSIVESQVSEQASRRVAMENATDNANAMLEKLSLLYNRKRQAAITQEITEIVAGAGAQ 283
>gi|12045262|ref|NP_073073.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1352044|sp|P47640|ATPG_MYCGE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|3844992|gb|AAC71628.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078856|gb|ABY79474.1| ATP synthase F1, gamma subunit [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (279 aa)
Score = 412, Expect = 1.7e-38, Identities = 99/282 (35%), Positives = 166/282 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK----KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MA + EIK+R+ ++ST KITNAMK+VS AK K K+ F  S+++ +FY   +    ++SLK  K + KT+W+  SS+GLCG N N+ K L+ + K++D+I+ +G+K ++       +++ D+DINFD  I + ++ +K ++ + I ++Y+KF NSL   +F + P D  K L+     +P+  +  I  +  ++G +VE+K+CE+ASR+NAM++ATKNA +L+ Y L+FN+ RQ+ IT+EI E++ G
 S:   1 MAFIQEIKRRMNTVKSTIKITNAMKMVSRAKFIKFKKQFQEISLFFNEFYKAVGQV-------VVSLKEPKKKPDNQKTLWIMMSSSLGLCGQHNSNMNKLLKANFKADDKIFFLGRKNQSFWNKNSQYNPAVGFIDIQDRDINFDYCQTIFDQIMDAFK-EFKLDRICMVYTKFKNSLIQQSQLFQVFPFDVETFKT-LNPVVTDQQLDFEPDQATIINLITPQFFDVALYGGLVETKLCESASRQNAMEAATKNAKDLLDKYTLQFNKLRQNSITEEIIEVIGG 277
>gi|188159056|ref|ZP_02998495.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (280 aa)
Score = 400, Expect = 3.6e-37, Identities = 108/286 (37%), Positives = 174/286 (60%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKS--EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF--DLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      M +L +K I +++ SKITNAM+LV+SAKL+K + ++  Y + Y LF I S +D + LK S E KT+W+  S++GLCG +N N+ K + +++K+NDEI+ IG K + KSK  +I + ++ + DINF +  II+ +LLA Y N   IK++Y+KF+N+++F P++ + P+ K+     +   +P+A+ + + + Y+  I+G ++ES+V E ASRR AM++AT N  L   L++NR+RQ ITQEI+EIVSGA +
 S:   1 MPNLKGLKTEILSVKNISKITNAMQLVASAKLRKISKKVIDTHNYVSEVYSLFNDIISQADKSVF-LKDSNFETKKTLWIVINSNLGLCGGYNSNVNKLVLQNLKTNDEIFAIGSKAVSFFKSK----KIKIRDQVTNIDINFTNEKAKIISNDLLAMYTNR-EFDEIKIVYTKFINNVTFEPAIIRIFPIVKSELHF-----THKQKIIFEPDADQILNNTISIYINAIIYGTVIESQVSEQASRRTAMENATNNGQNLEHELSLKYNRQRQGAITQEISEIVSGANAQ 279
>gi|78045137|ref|YP_361339.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|123575370|sp|Q3A945|ATPG_CARHZ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|77997252|gb|ABB16151.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (282 aa)
Score = 400, Expect = 3.9e-37, Identities = 95/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S+ ++++RIK I++T +IT AMK+V++AKL++ +E+ +  Y K+ D+   + +   L K E  T ++  + GLCG FN N++++  +K SN ++ +G+KG++ K +G E I +   + I+FD  +IA ++ KY D   + +++S+FVN L  P  LLPL+  E+   + G ++ +P+A+ V ++L Y+  ++ A++ESK E+ +R AMD+AT+NA E+I  L+ NR RQ+ IT+EI EIV GA
 S:   1 MPSMRDLRRRIKSIKNTQQITKAMKMVAAAKLRRAQEMVVASRPYAKRIKDVLARAAAATTETAHPLLIKREVKATGYVLITADRGLCGGFNANLIRKATVELKEFSNPKLITVGRKGRDFFKKRGYE--IVGEFTNLGESISFDAARVIAGFIMEKYL-DGTFDEVYLVFSEFVNPLVQRPQTLKLLPLEAPAEE------SGGGEYIFEPSADAVLNTLLPKYVEVQVYRALLESKASEHGARMTAMDTATENATEMIAKLTLQLNRARQAAITKEIAEIVGGA 277
>gi|167755039|ref|ZP_02427166.1| hypothetical protein CLORAM_00543 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167705089|gb|EDS19668.1| hypothetical protein CLORAM_00543 [Clostridium ramosum DSM 1402] (285 aa)
Score = 396, Expect = 1.0e-36, Identities = 106/283 (37%), Positives = 171/283 (60%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYY----KKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKN--LIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFD---LFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKA-IEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      + EIK+RIK +EST KIT AM+LV+++KL+K +    YY  +  ++  K N+DS L  K E K +++  SS+GLCG +N NI KE++ IK D ++ IG K + L  +G+   D + DD + FD  + ++AE L K  + I IK++Y++FVN+L+F P + +LLP+D + +  + K +    +P+ +V +S++ YL  I+G I+ES  ENA+RR +M++A NA+EL +  L++N+ RQ+ IT EI+EIV+GA +
 S:   5 MQEIKRRIKSVESTKKITKAMELVATSKLRKTRNQLEQSKPYYTNVAQTVAEILANCKGNNDSIYLVENKDIE-KEVFIVIASSLGLCGGYNANIFKEIKGAIKPGDYVYSIGSKATSYLLKNHQGVT-----DHKFDDLNTTFDFKDVTKLVAE--LTKMYREKEISKIKIVYTEFVNNLTFRPRIVTLLPVDPSDFDHIEISKKST----LFEPSPEEVLDSLIPMYLQAVIYGYIIESATSENAARRTSMENANDNADELTEQLLLKYNQARQTAITNEISEIVAGANAQ 285
>gi|42561404|ref|NP_975855.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|81697962|sp|Q6MS93|ATPG_MYCMS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|42492902|emb|CAE77497.1| ATP SYNTHASE GAMMA CHAIN [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (280 aa)
Score = 389, Expect = 7.8e-36, Identities = 105/286 (36%), Positives = 172/286 (60%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKS--EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF--DLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      M +L +K I +++ S+ITNAM+LV+ AKL+K + ++  Y + Y LF I S D + LK S E KT+W+  S++GLCG +N N+ K + +++K+NDEI+ IG K + +SK  +I + ++ + DINF +  II+ +LLA Y N   IK++Y+KF+N+++F P++ + P+ K+     +   +P+A+ + + + Y+  I+G ++ES+V E ASRR AM++AT N  L   L++NR+RQ ITQEI+EIVSGA +
 S:   1 MPNLKGLKTEILSVKNISRITNAMQLVALAKLRKISKKVIDTHNYVSEVYSLFNDIISQVDKSVF-LKDSNFETKKTLWIVINSNLGLCGGYNSNVNKLVLQNLKTNDEIFAIGSKAVSFFRSK----KIKIKDQVTNIDINFTNEKAKIISNDLLAMYINR-EFDEIKIVYTKFINNVTFEPAIIRIFPIVKSELHF-----THKQKIIFEPDADQILNNTISIYINAIIYGTVIESQVSEQASRRTAMENATNNGQNLEHELSLKYNRQRQGAITQEISEIVSGANAQ 279
>gi|83319574|ref|YP_424078.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|123535981|sp|Q2ST35|ATPG_MYCCT ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|83283460|gb|ABC01392.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (280 aa)
Score = 388, Expect = 8.3e-36, Identities = 105/286 (36%), Positives = 171/286 (59%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKS--EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF--DLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      M +L+ +K I + + SKITNAM+LV+SAKL+K + ++  Y + Y LF I  +D + LK+S + KT+W+  S++GLCG +N N+ K + +++K DEI+ IG K + +SK  +I + ++ D DINF    I+ +LL Y N +  IK++Y+KF+N+++F P++ + P+ K   +   +   +P+A + S ++ Y+  I+G I+ES+V E ASRR AM++AT N  L +  L++NR+RQ ITQEI+EIVSGA +
 S:   1 MPNLSGLKTEISSVRNISKITNAMQLVASAKLRKISKKVIDTHNYVSEVYSLFNDIIRQTDKSVF-LKESNFKANKTLWVVINSNLGLCGGYNSNVNKLVLQNLKLEDEIFAIGSKAVSFFRSK----KIKIKNQITDIDINFTNKKARSISNDLLDMYIN-HEFDEIKIVYTKFINNVTFEPAIIRIFPIIKLENNFK-----HSQSLVFEPDAEQILSSTILIYINAIIYGTIIESQVSEQASRRTAMENATNNGKNLEQTLSLKYNRQRQGAITQEISEIVSGANNK 279
>gi|160943201|ref|ZP_02090437.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00687 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445440|gb|EDP22443.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00687 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (298 aa)
Score = 384, Expect = 2.9e-35, Identities = 93/283 (32%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT----YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPR---LDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+S  +K+RI+ I+ T KITNAM L+SS+KL+K ++ + N S Y+ + D +  ++  +   + E + +L  + G+ G++N N++K L++H  ND ++IG+ G  ++ + + + +        I + + +K+  + I ++Y+K N+L+ P + LLPLD+  +P  L P  + + P+A VFE I  Y+  I GA+ ES  E ++R AMDSATK+AN++I++ +LE+NR RQ ITQEITEI+ GA
 S:   7 MSSSKLLKERIESIQDTMKITNAMYLISSSKLRKARQNYQNVSPYFNRMRDTISRVVPHLPEEPEHPFFHERNLENPRRAYLVLTADKGMAGAYNQNLLKFLREHADPNDRFYVIGQVGYRALRHR--DPRLVEEFRYSATAPTLQRARDITVDAIDDFKSG-KLDEIYIVYTKIQNALTSEPVMERLLPLDRRFLQPAPKGLGDPK--GEVELVPDAWTVFEQIAPIYMHGMIFGAMTESFCAEQSARMTAMDSATKSANDMIRDLQLEYNRTRQGSITQEITEIIGGA 291
>gi|50364929|ref|YP_053354.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mesoplasma florum L1] >gi|81695702|sp|Q6F203|ATPG_MESFL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|50363485|gb|AAT75470.1| ATP synthase gamma chain [Mesoplasma florum L1] (281 aa)
Score = 384, Expect = 3.1e-35, Identities = 105/283 (37%), Positives = 167/283 (59%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHI--IAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L+ +K +I  +  KITNAM+LV+SAKL++ +    Y + Y +F  IK +S+S L  ++ KT+W+  S++GLCG +N N+ K + + K D+I+ IG K +  SK  +I + E D DI+F    I  LL+ Y +   I+++Y+KF+N+++F P+  + P+ K    + + + +S +P+A +V + + YL+T I G IVES+V E ASRR AM++AT N EL N +++NR+RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MANLSNLKTQISNTQDIGKITNAMQLVASAKLRRIGKKVTETQEYVSEVYAIFNEIIKHSSESIYLKNSANDIKKTLWVVVNSNLGLCGGYNANVNKLVISNFKKEDQIYAIGSKAVSAYNSK----KIKIKNECTDVDIDFSPAQAKQIGNELLSYYSSG-EFDEIQIVYTKFINNVTFEPTKLRVFPIIK-----EETQETSSSYYSFEPSAEEVLNNAVTLYLSTIIFGTIVESQVSEQASRRLAMENATNNGKELEYNLSIQYNRERQASITQEISEIVSGA 276
>gi|15828738|ref|NP_326098.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|75544413|sp|Q98QU4|ATPG_MYCPU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|14089680|emb|CAC13440.1| ATP SYNTHASE GAMMA CHAIN [Mycoplasma pulmonis] (279 aa)
Score = 382, Expect = 5.0e-35, Identities = 100/283 (35%), Positives = 171/283 (60%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M SL + K RI +I++ KIT AM+LV+++K+KK ++ FL + + +  D+F+ I S D +I   ++ T+++  S +GL GS+N NI K L +IK+ D++ LIG+K N  ++ + +I  +   + + + +I+++ L + N ++ IKV+Y+KF+N ++  + ++LP+ K  P  +  A  +P+  VF  + YLA+ I G + ESKV E A+RR AM+SA+KNA +LI N K+E+N+ RQ++ITQEI+EIV+G+
 S:   1 MPSLQKTKNRIALIDNIKKITKAMELVATSKMKKTQKHFLEVNEFSQSVLDIFSKIVSQIDPQIKLYPDGQKNSTLYIVISSDIGLAGSYNSNIFKILNSNIKNEDKLILIGQKAINFFSNR--QDQIIETFKALPDYVTYKIAKLISDSALNSFLNK-DVNQIKVVYTKFINLINQQEKISTILPIKK---NPMKSEIKENAILEFEPDVESVFHKAIPLYLASIIFGFLTESKVSELAARRTAMESASKNAIDLIGNLKIEYNQTRQAKITQEISEIVAGS 277
>gi|169351552|ref|ZP_02868490.1| hypothetical protein CLOSPI_02332 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169291774|gb|EDS73907.1| hypothetical protein CLOSPI_02332 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (285 aa)
Score = 378, Expect = 1.4e-34, Identities = 96/283 (33%), Positives = 172/283 (60%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF-DLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      + EIK+RI+ +EST KIT AM+LV+++KL+K +    YY    ++  K ++DS L ++ ++ K +++  SS+GLCG +N N+ KE++ IK +D ++ IG K + + +K +    E   NF D+ +++ E L +  + I+ IK++Y++FVN+L+F P + +LLP+D  +  ++    F +P++ +V ++++ YL  I+G ++ES  ENA+RR +M++AT NA+EL +  L++N+ RQ+ IT EI+EIV+GA +
 S:   5 MQEIKRRIRSVESTKKITKAMELVATSKLRKTRNQLEQSKPYYTNVALMTAEILANCKGDNDSVYL-IENNDVKKDVYIVIASSLGLCGGYNANVFKEIKNVIKPDDYVYSIGSKATSYL-TKNHQGITDSKYESLSTTFNFKDIINLVNE--LTRMYREKEIRKIKIVYTEFVNNLTFKPRIVTLLPID-PYDFDHIEISKKATLF--EPSSQEVLDNLIPMYLQAVIYGYVIESSTSENAARRISMENATDNADELTEQLLLKYNQARQTAITNEISEIVAGANAQ 285
>gi|13508338|ref|NP_110288.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2493031|sp|Q50330|ATPG_MYCPN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|1209765|gb|AAC43658.1| ATP synthase gamma chain >gi|1673911|gb|AAB95891.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma pneumoniae M129] (279 aa)
Score = 376, Expect = 2.2e-34, Identities = 89/274 (32%), Positives = 158/274 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKS----EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQ 274
      MA + EIK+++ ++ST KITNAMK+VS AK + K+ F  + ++ +FY   +    +LSLKK   E KT+W+  SS+GLCG N N+ K LQ  + D+I+ +G+K ++    +   +++ D+D++FD  +++ ++ ++ + + + I +IY++F N L  + F + P D A+ K  +     +P+  + + I  +  ++G +VE+K+CE+ASR+NAMD+A KNA +L + Y ++FN+ RQ+ ITQ
 S:   1 MAFIQEIKRKMTTVQSTIKITNAMKMVSRAKFVRFKKQFKEVNYFFNEFYKAVGQV-------VLSLKKMPKPLENPKTLWVMMSSSLGLCGQHNTNMNKLLQTKFQPGDKIFFLGRKNQSFWNKGDTDNPTVGYVDIQDRDLSFDYCQQVSDQIMEQF-DLHQLDRICIIYTQFKNPLIQHANSFQVFPFDVAMFKA-FNPVKMEQKLDFEPDEETIIKLISPQFFDIALYGGLVETKLCESASRQNAMDAAAKNAKDLYEKYSIQFNKLRQNSITQ 269
>gi|167628983|ref|YP_001679482.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Heliobacterium modesticaldum Ice1] >gi|167591723|gb|ABZ83471.1| ATP synthase f1, gamma subunit [Heliobacterium modesticaldum Ice1] (290 aa)
Score = 372, Expect = 7.1e-34, Identities = 92/283 (32%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGAD--FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M + +IK+RI+ I+ST +IT AMK+V++AKL+K +E +  Y K+  + + + + SD   L  E + ++  + GLCG +N NI++++  IK D++ L+ G+K ++ K G  I D   +DI+F +  IA ++ Y+  + +++++++F ++L+ P  LLP+ +A E   K + G  ++ +P+  V + +L Y+  I+ A++ESK E +R AM SAT NA E+I  L FNR RQ+ IT+EI+E+V GA
 S:   1 MPGMRDIKRRIRSIKSTQQITKAMKMVAAAKLRKAQEKVIQARPYAKRIQGVLSRLVAAASDVNHPLLTTREVKRVGYVVITADRGLCGGYNANIIRKVNNEIKGRDDVSLVCVGRKSRDFFKRMG--KRIEADYVGLGEDISFGMAKEIAAKVMELYEQG-TVDQVQLVFTEFYSALTQKPVQMQLLPIPAQAGESANSAKDSKGPQPLYAFEPSPEAVLDELLPKYVENQIYRALLESKASEQGARMTAMGSATDNAKEMINKLTLSFNRARQAAITKEISEVVGGA 286
>gi|71894421|ref|YP_278529.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma synoviae 53] >gi|82592645|sp|Q4A603|ATPG_MYCS5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|71851209|gb|AAZ43818.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma synoviae 53] (289 aa)
Score = 363, Expect = 7.6e-33, Identities = 115/285 (40%), Positives = 168/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL---KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLI-----KSKGIEAEISLDLELDDK------DINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M++L IK RI ++ +T KITNAM+LVS++KL +  L N  Y    F I S  E L+   K E  T+++  S +GLCGS+N N++ EL+K IK +D + +G KG N I   K + +A ++L+ +LD    ++NF+LF    AK K  I S K+IY+KFVN+L  SV L P D + + + +   D  +P+A + +   Y+++ I+ + SKV E ASRR AM+SAT NA+E+I + LE+N KRQS ITQEITEIV+GA+ 
 S:   1 MSNLINIKNRINVVTNTRKITNAMQLVSTSKLHRIINLTKNIKAYQNLVETTFDNIVSKITQEELNEIFPPKQETDATLYIIVTSDIGLCGSYNSNVINELKKVIKPSDLVITLGTKGLNWIRVSKFKDQLYKAYVNLEDKLDYSIATEIGNLNFELF--------AKNK----ISSCKIIYTKFVNNLIQEVSVKQLFPYDSSHLEIKKESEQMEGDIEFEPSAEIILQRAFPLYVSSMIYVLVSLSKVSELASRRVAMESATDNADEIINDLNLEYNSKRQSVITQEITEIVAGAQA 287
>gi|160942706|ref|ZP_02089948.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00182 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158445980|gb|EDP22983.1| hypothetical protein FAEPRAM212_00182 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (282 aa)
Score = 362, Expect = 9.1e-33, Identities = 96/283 (33%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPN-NGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      S+ +IK RIK +EST +IT AM+LV+S+K+++ KE  +  Y++ Y  T I + + +  L++SE +T+ +   GL G +N N++K L   N E+ IGK+     EAE+   L  D++   +A +  Y+   ++K+ Y++F + ++ T   +LPL A+E   K   +  +P++ +VF +I+ +Y+A ++GA+ ES  E A+RR AMD+ATKNA E+I + L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA+
 S:   3 GSMKDIKLRIKSVESTMQITKAMELVASSKMRRAKERVEHSRPYFETLYKTLTEIAAADPRARNPYLRRSEIKRTLLVVIAGDRGLAGGYNANVLK-LAAQESGNVEVLPIGKRSAEYFAHH--EAELFTQEVLLAADVSVGQCFQLARQITEGYRKG-EFDAVKLCYTRFDSMMTQTAVSIEVLPL--AMEPTEQQKAEARRSQILYKPSSEEVFSAIIPEYVAGVVYGAVCESVASELAARRTAMDAATKNAGEMIDHLNLYYNRARQAAITQEITEIVAGAE 281
>gi|134300982|ref|YP_001114478.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|172044348|sp|A4J9A0|ATPG_DESRM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|134053682|gb|ABO51653.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Desulfotomaculum reducens MI-1] (283 aa)
Score = 361, Expect = 1.5e-32, Identities = 96/283 (33%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS ++++RIK ++ST +IT AMK+V++AKL++ +E    + K D+ + + + S   L + E KTI ++  + GLCG FN NI++   ++ +N I +G K ++  +G +  S + L + I F   IA ++ KY    + +++S+FVN L+ P  LLP  +E P +K   ++ +P+A V  +L Y+ T + A++E+K E +R AMDSATKNA ELI  L NR RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   1 MASARDLRRRIKSVKSTQQITKAMKMVAAAKLRRAQEAVEAARPFALKIKDVLSRVAAASGGASHPLLEEREVKTIAYVIITADRGLCGGFNANILRRAASEVRDVNNPAIVAVGTKSRDYFTRRGYDITASY-VRLGEA-IQFSQAKEIARFVIDKYVAG-EFDEVHLVFSEFVNILTQRPVKVKLLP----VETPTEEKKGPQVEYIFEPSAEAVLAELLPTYVETTVFRAMLEAKAGEQGARMTAMDSATKNAKELINKLTLSLNRARQAAITKEISEIVGGA 279
>gi|150388192|ref|YP_001318241.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|172052469|sp|A6TK64|ATPG_ALKMQ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|149948054|gb|ABR46582.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (289 aa)
Score = 356, Expect = 4.6e-32, Identities = 93/282 (32%), Positives = 160/282 (56%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELD--DKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADF-SIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      + +IK+RIK + ST +IT AM+LVSSAKL+K +    Y+K  +  I S++   L  E KT ++  + GL G +N N++K  H++ + + +I GKKG+  + +G +  LD E   ++ +F   I + + YK + + + ++Y++FV++++ P V LLPL+    +KP  +F S +P+ +V + ++ Y+ + ++GA+VES  + + R AM+SAT NA ++I  +L++NR RQ+ ITQEI EIVSGA+ 
 S:   5 MQDIKRRIKSVNSTKQITKAMELVSSAKLRKARLKLEKTRPYFKVVEETINDIVSSTQGIRHDLITPREVKKTAYIVITADRGLSGGYNANVIKAAVNHLQEKERVSIIAIGKKGRGFFRKRGYD----LDGEFTKISENPSFSDAQGIGKLGMELYKQEL-VDELYLVYTEFVSTITHKPRVVKLLPLEPQTGGEGAEKPKERDEFMSYEPSPEEVLDYLIPKYIESMLYGALVESSTSQQGATRVAMESATDNATDMIDGLQLQYNRARQASITQEIAEIVSGAEA 287
>gi|52843176|ref|YP_096975.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|54295821|ref|YP_128236.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|148361323|ref|YP_001252530.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Legionella pneumophila str. Corby] >gi|166215103|sp|A5III4|ATPG_LEGPC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81679106|sp|Q5WSG7|ATPG_LEGPL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81680367|sp|Q5ZRA0|ATPG_LEGPH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|52630287|gb|AAU29028.1| ATP synthase gamma chain, ATP synthase F1 gamma chain [Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1] >gi|53755653|emb|CAH17155.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Lens] >gi|148283096|gb|ABQ57184.1| ATP synthase gamma chain, ATP synthase F1 gamma chain [Legionella pneumophila str. Corby] (288 aa)
Score = 355, Expect = 6.1e-32, Identities = 98/283 (34%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I T KIT AM++V+++K++K +E    Y K Y++ +I  +      E K I +  ++ GLCG N N+ +E + I++ E   I +IG+KG+  + G   S+D  D  IN D  ++  L A Y   I S+ ++Y++F+N+++ P V LLPL K+ E  DK  G  D+ +P A ++ + IL Y+  ++ A+VE+ CE A++ AM SAT NA +LIK ++L +N+ RQ+ ITQE+ EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKISSINKTRKITRAMEMVAASKMRKTQERMRASKPYANKIYEVIKHIARAASEYRHPFMSEREIKRIGIIVVTTDRGLCGGLNSNLFRETIRTIRNWQEHGKEVDIAVIGRKGQAFFRRVGGNILGSIDHLGDTPSIN-DFIGVVKIMLDAYYNG--TIDSLHIVYNEFINTMTQKPFVKQLLPLPKSEE----DKKTLGHHWDYIYEPEAKELLDEILERYIELQVYQAVVENIACEQAAKMIAMKSATDNAGDLIKEFQLAYNKARQAAITQELAEIVGGA 285
>gi|54298987|ref|YP_125356.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Legionella pneumophila str. Paris] >gi|81679357|sp|Q5X0P2|ATPG_LEGPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|53752772|emb|CAH14207.1| hypothetical protein [Legionella pneumophila str. Paris] (288 aa)
Score = 354, Expect = 9.0e-32, Identities = 98/283 (34%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I T KIT AM++V+++K++K +E    Y K Y++ +I  +      E K I +  ++ GLCG N N+ +E + I++ E   I +IG+KG+  + G   S+D  D  IN D  ++  L A Y   I S+ ++Y++F+N+++ P V LLPL K+ E  DK  G  D+ +P A ++ + IL Y+  ++ A+VE+ CE A++ AM SAT NA +LIK ++L +N+ RQ+ ITQE+ EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKISSINKTRKITRAMEMVAASKMRKTQERMRASKPYANKIYEVIKHIARAASEYRHPFMSEREIKRIGIIVVTTDRGLCGGLNSNLFRETIRTIRNWQEHGKEVDIAVIGRKGQAFFRRVGGNILGSIDHLGDTPSIN-DFIGVVKIMLDAYYNG--AIDSLHIVYNEFINTMTQKPFVKQLLPLPKSEE----DKKTLGHHWDYIYEPEAKELLDEILERYIELQVYQAVVENIACEQAAKMIAMKSATDNAGDLIKEFQLAYNKARQAAITQELAEIVGGA 285
>gi|167768337|ref|ZP_02440390.1| hypothetical protein CLOSS21_02893 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709861|gb|EDS20440.1| hypothetical protein CLOSS21_02893 [Clostridium sp. SS2/1] (286 aa)
Score = 350, Expect = 2.5e-31, Identities = 97/285 (34%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS+ +IK+R  +EST +IT AMKLVS+ KL++ K+    Y+ K Y+ + I + + +   L+++  K  +  S+ GL G +N NIVK ++  + ++I + +G K + +K +G E +S D E+ ++ + +D  I+ E LL ++ D I I + Y+ F N++  P + LLP++  ++  +K + A + +P  +  ++ Y+ + I+GA+V S  EN +R AMDSAT NA E+I N +L +NR RQ ITQE+TEI+SGA+ 
 S:   1 MASIIDIKRRKASVESTGQITKAMKLVSTVKLQRAKQRADESKAYFNKMYETISSILAKAGNINHPYLQENGSTKKGIITISSNRGLAGGYNNNIVKLIRDSGMNKEDIMIYAVGHKAMDTLKHRGYEI-VSDDSEMINEPV-YDDARILGEKLLKAFE-DGEIGEIYLAYTDFKNTVVHEPKLVKLLPIEND-QQANEEKSESKAPMNFEPEPEEALSLLIPKYICSMIYGALVTSVASENGARMQAMDSATSNAEEMISNLELAYNRARQGAITQELTEIISGAEA 284
>gi|169832275|ref|YP_001718257.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169639119|gb|ACA60625.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (295 aa)
Score = 348, Expect = 4.0e-31, Identities = 91/283 (32%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--------DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L + ++RIK ++ST KI AMK V++AK+ + +  +  Y ++ +++  + S + D +  L  E + ++  + GLCG FN NI++  K +  +E L+ G+K +N + + E +  + L + +I F+  IA ++ KY  +Y+ ++ ++YSKFVN L  P+V LLP++  E+     A    D+ +P+A DV + +L Y+  ++ ++ESK E ++R AMD+ATKNA E+I  L+ NR RQ IT+E+ +IV GA
 S:   1 MPALRDFRRRIKSVKSTQKICKAMKAVATAKMARAQATVVAARPYARQLHEVLGRVASAARDVQNPLLTVREPKRVCYIVITADRGLCGGFNSNILRTAVKELSKWEEFKLVAVGRKCRNFFRFRDWERDAEF-IGLGE-NIRFEQGQQIARFVINKYIAGEYD--AVYMVYSKFVNMLVQQPTVVKLLPVEPPAEEAAEKAGGEEAAAPKKATVDYIFEPSAADVLDYLLPRYVENSVYHGLIESKASEQSARMMAMDAATKNAGEMIDRLTLQMNRLRQEGITKELLDIVGGA 291
>gi|47459044|ref|YP_015906.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma mobile 163K] >gi|81697071|sp|Q6KI81|ATPG_MYCMO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|47458373|gb|AAT27695.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma mobile 163K] (286 aa)
Score = 348, Expect = 4.1e-31, Identities = 105/286 (36%), Positives = 184/286 (64%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEIL--SLKKSEEGKT---IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFS---IQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA L ++ R+K ++ T KIT AM+LV+++K+++ KE F +  Y++  D+F + S ++  L  +K +E T  +++  S +GLCG++N +I KE++K IKS D+++LIGKKG L+   + +I+  ++ +  N+   I+E +L+ +K+ + KSIK++Y+K+VN+ ++ P++  LP+ K+   +K N A FS  +P+  +F+ + Y ++ ++ ++ES V E +SRR AM++ATKNA+EL  K+E N RQS+ITQEITEIV+G++ E
 S:   1 MAELQKLSSRLKSVKVTRKITKAMELVAASKIRRAKESFFSNKEYFQIIQDIFDNLASKTEQIFLKKQMKFDKENNTNSILYIVINSDLGLCGAYNSSIAKEIKKEIKSKDKLFLIGKKG--LLFLGKFKTQITNLDKVKEISTNYKNIKKISEKILSMFKSG-DYKSIKIVYTKYVNAFTYLPTIKHALPILKS------EKNINEATFSNLEFEPDPITIFQKAIPLYFSSLLYSCVLESHVSEVSSRRIAMENATKNADELGDQLKIELNTIRQSKITQEITEIVAGSETE 285
>gi|163814610|ref|ZP_02205999.1| hypothetical protein COPEUT_00761 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158450245|gb|EDP27240.1| hypothetical protein COPEUT_00761 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (294 aa)
Score = 346, Expect = 7.1e-31, Identities = 94/286 (32%), Positives = 163/286 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLN-ESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-----KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA+ EI+ RIK I+ T KITNAM ++SS+KLKK +  N E +Y   L  ++  + E L    K E+ + +L  + G+ G++N N++K ++ + + N E++++G+ G++  KG+  I + +  ++ +   +IA+ +L Y+N +I + +IY+  +S+  P + LLP+    R D   AD   +++P+  V + I+ + +  I+GA+VES  E SR AMDSATK+A E++ + +++NR RQ+ ITQEITEI GA+ +
 S:   1 MANTKEIQNRIKSIKDTQKITNAMYMISSSKLKKARTDLENTEPYFYTLQVALARMLRHVPEMEHLYFDSREGIKEEDRRRGYLVITADKGMAGAYNHNVIKIAEQELAAHPNSELYVVGQVGRHYFAKKGVP--IDIHFQYTAQNPSLHRARVIADKMLENYENG-DIDEVYIIYTNMKSSVVVEPQMIQLLPMK------RTDFAGVPADVFHEEITMEPSPKAVLDRIVPNCVMGYIYGALVESFCSEQNSRMMAMDSATKSAKEMLDDLNIKYNRARQAAITQEITEIAGGARAQ 290
>gi|167768301|ref|ZP_02440354.1| hypothetical protein CLOSS21_02857 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709825|gb|EDS20404.1| hypothetical protein CLOSS21_02857 [Clostridium sp. SS2/1] (292 aa)
Score = 344, Expect = 1.1e-30, Identities = 94/284 (33%), Positives = 162/284 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY-DLFTYIKSNSDSE--ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MA++ EIK R+ IE T KITNAM L+SS+KLKK ++   + Y++   L  +  D +  L+ +K E K +L  + GL G++N NI K +++I +D++++IG G+N  + + A++ D   +D    IAE ++ +Y +  + + +IY+K + S++ P + +LPL+  E   K ++ +F QP+  V + + +Y+  ++GA+VES  E +R AM+ A+K+A E+I++ L +NR RQ+ ITQEITE+ +GAK
 S:   4 MANIREIKTRMNSIEDTLKITNAMYLISSSKLKKARKQLDATTPYFEMLQASLLDIMAHTPDLQHIFLNKRKKEHPKKGYLVMTADRGLAGAYNHNITKMAEENINEDDKLFVIGYMGRNYFGRRNV-AQMDEDFFYTTQDPTIYRARRIAEKMIEEYVSG-ELDEVYIIYTKMITSITSEPKMIRVLPLNPDQYEFAGKGKRSHMTEF--QPSVKAVLDRLAPNYIKGLVYGAMVESFSSELNARMMAMEGASKSAREMIRSLGLMYNRARQAAITQEITEVCAGAK 287
>gi|153007333|ref|YP_001381658.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|166222517|sp|A7HIX8|ATPG_ANADF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|152030906|gb|ABS28674.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (290 aa)
Score = 342, Expect = 2.0e-30, Identities = 89/285 (31%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE------ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +I+ RI ++ST +IT AMK+VS+AKL++ ++ L  Y +    I + + ++   +L+ +   + + +  S GL G FN NI + Q+ + N    ++ IG+KG++ +++    L++ D  ++ +L + AE + A+Y  Y  + ++ + Y++F +++S P VF LLP  IE P     DF +P+  +  +L ++A + A++ES  E+ +R +AM+SATKNA E+I + L++NR RQ+ +T+E+ EIVSGA+ 
 S:   1 MPSLRDIRNRIGSVKSTRQITKAMKMVSAAKLRRAQDAILKTRPYAQLLEQTLGRIAARAAADEVVAHPLLAPRAQRTAEVVVIT--SDRGLAGGFNANIARRTQRFLVENADRYERVQLATIGRKGRDYFRAR------RLEIRKDFTGVHANLAYEKAEAIAAEYTERYLSGEVDAVFLAYNEFKSAISQKPVVFQLLP----IETPPDAGDGASIDFKYEPSREALLRDLLPRHVAMQVWRALLESAASEHGARMSAMESATKNAEEMIASLTLQYNRARQAYVTKELMEIVSGAEA 288
>gi|77918556|ref|YP_356371.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77920722|ref|YP_358537.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544639|gb|ABA88201.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77546805|gb|ABA90367.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (288 aa)
Score = 340, Expect = 3.1e-30, Identities = 91/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE--GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAE-ISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L +IKKRI ++ST +IT AMK+V++A+ +K +  +  Y K  +  +  D + L + E G+ + L  S GLCG FNLN+ K  + + N    E+ +IG+KG+ +K +G+ A+ + D+ D    L  I + ++ Y+   ++ ++Y+ F +++  S+ LLP+ A   D     +P  +V SIL ++  I+ A++ES  E+ +R +AMDS++KNA E+I N L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA
 S:   1 MANLKDIKKRISSVKSTQQITKAMKMVAAARFRKAQAAIMAARPYAAKMQQVLASLALREDPAVHPLLQKHERRGRALVLVVSSDRGLCGGFNLNVAKSTAQLVTDNRDGFDSYELLVIGRKGREQLKMRGLIADKVYEDITADATYATAAL---IGQEVVEGYEQG-RFDAVYLVYNAFYSAIRQEVSIDRLLPITPA----EADDQTPPVQPLYEPARGEVLASILPKHVEVQIYRALLESAASEHGARMSAMDSSSKNAGEMIDNLTLQYNRVRQAVITTELVEIISGA 284
>gi|167747405|ref|ZP_02419532.1| hypothetical protein ANACAC_02125 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167652767|gb|EDR96896.1| hypothetical protein ANACAC_02125 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (285 aa)
Score = 340, Expect = 3.6e-30, Identities = 97/285 (34%), Positives = 157/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS+ +IK+R  IEST +IT AMKLVS+ KL++ +    Y+ K Y  + I + SD+ +  LK +  K  +A S+ GL G +N NIVK ++  + +++ + +G K + + ++G  ++ D E+ D+  D ++  N + K  D I I + Y+ F N++  P++ LLP++ I+  D ++  + +P  +  ++ Y+ + I GA+V S  EN +R AMDSAT NA ELI N L +NR RQ ITQE+TEI+SGA+ 
 S:   1 MASIVDIKRRKASIESTGQITKAMKLVSTVKLQRARARAEESRTYFDKMYRTVSSILAQSDNIDHPYLKSNGSQKKAVIAVSSNRGLAGGYNNNIVKMIRDSGLAREDVMIYGVGHKAMDSLANRGYHI-VADDSEMIDEPEYEDAVNL--GNRVLKAFEDGEIGEIYLAYTNFKNTVVHEPTMIKLLPVE--IDSKEKDGEDSKTLMNYEPEPEEALSMLIPKYVCSLIFGALVTSVASENGARMQAMDSATTNAEELIDNLSLAYNRARQGAITQELTEIISGAEA 283
>gi|182420245|ref|ZP_02951474.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium butyricum 5521] >gi|182375840|gb|EDT73432.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium butyricum 5521] (282 aa)
Score = 339, Expect = 4.3e-30, Identities = 106/285 (37%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L +IK+RIK +EST KITNAM LV+++KL++ +KEL +N+   KF D  I N   +D+E +  +   +++  S GLCG FN +V L+K I  + N + ++GK+G + ++ G E    +D D+    II E L YK D I + VIY F + +  P+  +LP+D   R D  G  I+PN  V  L YL  I  ++ SK E ++R AMD AT NAN+L+++ L+FNR RQ ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIDIKRRIKSVESTRKITNAMGLVATSKLRRSRKELLVNQ-----KFIDSIETIIKNLAATVTDNESIYFTGNNSEDKLYIVITSESGLCGGFNGGVVSYLEKVIGKERGNARVIVVGKRGLSYVRRYGFEPIAEF---VDISDLPTIKEAKIIFEKALKLYK-DKEISEVNVIYCDFASPVKQIPTSVKILPID------RNDGEAEGC--IIEPNVETVLNDSLEIYLKAKIRNILLSSKCSEQSARMTAMDGATSNANDLLESLNLKFNRIRQGMITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|153809938|ref|ZP_01962606.1| hypothetical protein RUMOBE_00319 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149834116|gb|EDM89196.1| hypothetical protein RUMOBE_00319 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (285 aa)
Score = 339, Expect = 4.5e-30, Identities = 103/284 (36%), Positives = 158/284 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKP--RLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      ++ +K RIK ++ST +IT AM+LV+S+KL+K KE    Y+ + ++  I + N D  + ++S  + ++A   GL G +N N+ K L+  + D + L IGKK   + +GIE    E+ D + D F I  NLL +     I++ Y+ F + LS P VFS+LP+  E+  R+  N    +PNA VF++++ +YLA ++G + ES  E A+RR AMD+AT NA E+I  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA+G
 S:   3 GNMKAVKLRIKSVQSTMQITKAMELVASSKLRKAKERAETCRPYFTELHETLKDIARENIDFSSVYARESSNPRYCYVAIAGDRGLAGGYNANLFKCLEAAAEGKDYVALPIGKKAVEYFRQRGIECLTDKFAEIADISVA-DCFEI--ANLLCEEFRKGTFGHIELCYTVFASMLSQQPEVFSVLPMTDIREESGGRVATRNL---ILYEPNAEVVFDAVVPEYLAGLVYGGVCESTASELAARRMAMDAATSNAEEMIDKLNLYYNRARQASITQEITEIVAGAEG 284
>gi|23100431|ref|NP_693898.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|81745358|sp|Q8EM82|ATPG_OCEIH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|22778664|dbj|BAC14932.1| H(+)-transporting ATP synthase gamma chain [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (286 aa)
Score = 339, Expect = 5.0e-30, Identities = 99/282 (35%), Positives = 163/282 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL----QKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG-ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MASL E+K RI+ + T +IT AM+LVS++K+ K ++    Y K ++ + I +N+D++  L K E KT +L  S GL G++N +I+K L  +K+ S DE I ++G+KG + + +G+  S+ L + D   D+ + +E + +  D +I + +IY+ +V+++S  +  LLP+D    LD+   +D+  PN  + E +L Y + I GA+++ K E+A+  AM SAT NA++LI + L +NR RQ+ ITQEITEIV G
 S:   1 MASLRELKGRIESTKKTKQITGAMQLVSASKMSKAEQNARGFVPYADKLQEVVSSIANANTDAQHPMLMKREVKKTGYLIITSDRGLVGAYNSHILKNLVNTIEKNHTSKDEYTIIVLGRKGYDYCRKRGLPVSKSV-LGVPDHPTFADVKELASETV--QMYADGDIDELNIIYNHYVSAISQVVTNKQLLPIDN------LDESGAATSDYEFDPNQEQILEVLLPQYAESLIFGALLDGKASEHAASMTAMRSATDNASDLIDDLSLSYNRARQAAITQEITEIVGG 281
>gi|88797168|ref|ZP_01112758.1| ATP synthase subunit C [Reinekea sp. MED297] >gi|88780037|gb|EAR11222.1| ATP synthase subunit C [Reinekea sp. MED297] (288 aa)
Score = 338, Expect = 5.5e-30, Identities = 90/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I +T KIT+AM+LV+++K++K ++ L  Y +K  + ++ +N + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K + H      ++ IG KG  K++G +  S+  + ++  DL I  ++    I + V+Y++FVN++  P + +LPL   KP D+ N   D+ +P+A +  +L +L  ++ +VE+ CE ASR AM +AT+NA ++I N KLE+N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAVGKEIRTQINSINNTRKITSAMELVAASKMRKAQDRMLVSQPYAQKVRAVIGHLANANVEFKHSYLQEREVKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKAVSLHAAELEQQGIQTQVCAIGSKGTGFFKARGFDVVASIT-HVGEQPAVADL--IGGVKVMIDDFESGKIDQLHVVYNQFVNTMVQKPKIDQILPL-----KPADDESNRSYAWDYLYEPDAESLLNGLLSRFLEAQVYQGVVENGACEQASRMMAMKNATENAGDMIDNLKLEYNKARQAAITQEISEIVGGA 284
>gi|168333943|ref|ZP_02692175.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Epulopiscium sp. 'N.t. morphotype B'] (287 aa)
Score = 337, Expect = 7.3e-30, Identities = 100/285 (35%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIK----SIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG-ADFSI-QPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +IK RIK I ST +ITNAM LV++AKL K KE +  ++ K +  I +N+  + L K ++   ++  S GL G +N NI K + K I S +E I +GKK ++ K+KG   ++ + + +K       +A Y D +K   + + Y+ F +++  P++ LLPL+ +E+ +  P +  D + +P+ DV  ++ YLA  GA++E+  E +R AMDSAT NA E+I+  + +NR RQ+ ITQE+TEIVSGA+ 
 S:   1 MASLQDIKGRIKSINSTKQITNAMNLVATAKLTKSKEAAIKSRPFFHKMQETIRSIANNAGPINMPLIKGNDSPNKAYIVLASDRGLAGGYNANICKLVMKDIASKEESQIIAVGKKSRDNFKTKGYNVAKAI-VGMSEKP------GYSHAKEIADYVTDIFVKGEVGEVYLAYTAFKSTIQQEPTMIRLLPLE--LEEIKEVSPEDTLPDLLVYEPSPEDVLAYVIPRYLADVTFGALIEASASEQGARMTAMDSATDNAEEMIQKLGIIYNRARQAAITQELTEIVSGAEA 285
>gi|118603006|ref|YP_904221.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] >gi|166224099|sp|A1AXU3|ATPG_RUTMC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|118567945|gb|ABL02750.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica)] (287 aa)
Score = 337, Expect = 7.3e-30, Identities = 96/283 (33%), Positives = 171/283 (60%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHI-----KSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +I I++T KIT+AM++V+++K+KK ++ L  Y +K ++ ++ ++S+ E  + SE+ + I +  SS GLCG N N+ + + K +   KS + +I IGKK + K+ G+ + S+ +L D   DL  I + +L ++ D I+ + V Y+KF N ++ TP++ L+P+     + N+ D+ +P+A +V ++L+ Y+  ++ ++E+ CE +SR AM SAT NA++++K KL +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAAGKEIRTQISSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQDRMLASRPYCEKISNVIGHLAYAHSEFEYSYMNSSEKLQRIGVIIISSDRGLCGGLNTNLFRHILKQVVEYQAKSIEVDICTIGKKATSFFKNLGLNVK-SVLTDLGDTPHFDDLLGTI-KVMLDEFDAD-EIQQLSVAYNKFENIITQTPTIMQLVPMVAG----ESNNINHYWDYIYEPDAQEVLSALLVRYIEALVYQGLIENIACEQSSRMIAMKSATDNASDMVKELKLIYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|167463134|ref|ZP_02328223.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (285 aa)
Score = 337, Expect = 7.3e-30, Identities = 95/281 (33%), Positives = 159/281 (56%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ-----KHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      S+ +IK++IK I++T +IT AM++V+++ L+K +E  +  Y +K + + I + +  +  L K  KT +L  S GL G FN N++++L   KH S DE ++++G+KG++ +K +GI  I ++   ++NF   IA  + + +   + ++Y++F+N++S P   LPLD  E      + +P+  V E +L Y T I+ A++ESK E +R AM SATKNA ++I N L +NR RQ+ ITQEI+EIV+GA
 S:   4 SMRDIKRQIKSIQNTKQITKAMEMVAASNLRKAQEAAQSSRPYVEKIKEFVSGIAAGTSGFKHPMLDKRPIKKTGYLVITSDRGLAGGFNSNLLRKLMNTFNTKH-ASKDEYAVFVVGRKGRDFLKRRGIP--IVEEVTGLPDNVNFSDIKSIANAAVTMFA-EGEFDELYLVYNQFINAISQVPVEKRFLPLDDVTEDA------TTISYEYEPSPEGVLEILLPRYAETLIYSAVLESKASEFGARMTAMGSATKNATKMISNLTLTYNRARQAAITQEISEIVAGA 282
>gi|83591195|ref|YP_431204.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|90110009|sp|O05432|ATPG_MOOTA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|83574109|gb|ABC20661.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (282 aa)
Score = 336, Expect = 1.2e-29, Identities = 88/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHI--IAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA + ++K+RI+ ++ST IT AMK+V++AKL+K +    Y K ++  + + D E  L + E K  ++  + GL G +N N+++ ++ ++    + +G+KG++ + + +E  S   D  N +L   +A L+ Y + + + +IY++F +++  P V LLP  I PR +K + G D+ +P+  V  +L Y  ++ A++E+K E+ +R AMD+ATKNA E+I + L FNR RQ+ IT EI EIV+GA
 S:   1 MAHMRDLKRRIRSVQSTQHITRAMKMVAAAKLRKAQAQVTAARPYAAKLEEVVGRLMAAVDPETQPLAATREVKKAGYVLITADRGLAGGYNANLIRLTEERLREEGRPAALVAVGRKGRDFFRRRPVEIVKSFT----DIGDNPELIQARELARQLVTMYL-EGTLDEVNLIYTRFYSAIRQVPMVERLLP----IATPR-EKKDTG-DYIYEPSPEAVLRVLLPRYCEIKVYRALLEAKASEHGARMTAMDNATKNAAEMIDKFTLSFNRARQAAITNEIVEIVAGA 278
>gi|114567889|ref|YP_755043.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114338824|gb|ABI69672.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (298 aa)
Score = 335, Expect = 1.3e-29, Identities = 88/284 (30%), Positives = 160/284 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS--EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-----IWLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLD--KPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A + E K+RI+ +++T +IT AMK+V++AKL++ +E  +  Y +    + + S   L +K+ E K ++  + GLCG +N NI++   I ++   I +G+K ++ + +G +AE  + L D +I++   IA+ +  Y+N+ + + ++Y++FVN L  P+V LLP++  ++   K   D+ +P+A D+ ++L Y+ + I+ A++E K E +R AM +AT+NA E+I N LE N+ RQ+ IT EI +IV GA+ 
 S:   4 AGVREFKRRIRSVQNTQQITKAMKMVAAAKLRRAQEAAESSRPYNETLKGTLARLAAVSFDVRHPLLVKREEVRKVGYIVVTADRGLCGGYNTNIIRAANHAIAEDERKVETGIIAVGRKSRDFYRKRGGFDAEF---INLGD-NISYADAREIAQYVTNAYENE-EVDEVYLVYARFVNVLRQVPTVTKLLPIETPTQEADSSDIKETRQVDYIYEPSAEDILLALLPRYVGSQIYNAMLEGKASEQGARMTAMGNATENAKEIISNLTLEMNKVRQAAITDEILDIVGGAEA 292
>gi|147679148|ref|YP_001213363.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|189081464|sp|A5CYE3|ATPG_PELTS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146275245|dbj|BAF60994.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (284 aa)
Score = 334, Expect = 1.7e-29, Identities = 97/283 (34%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLF--TYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND-EIWLI--GKKGKNLIKSKGIE-AEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M SL ++++RIK I+ST +IT AMK VS+AK++K +E L+  Y K+  +   + S  S L L  E K ++  + GLCG FN N+++  + ++  E+ LI G+K ++ + +G  A+ + L  ++I +   IA ++ KY  +Y++ + ++YS+FVN L  P V LLP +  E+  K   ++ +P+A V  +L Y+  I+ ++ESK E+++R AMD+ATKNA+++I  L NR RQ++IT+EI+EIV GA
 S:   1 MPSLRDLRRRIKSIKSTQQITKAMKAVSAAKMRKAQEAVLSARPYSKRLKSVLGRVAVASGGVSHPL-LAVREPKKVAYIVITADRGLCGGFNSNVIRRATQEMREQSAELSLITVGRKSRDFFRRRGYNIAQQYVGL---GEEIKYGTAKEIASFVIEKYSAGEYDV--VYLVYSQFVNILVQKPVVVKLLPAEPPEEEGEARK----VEYIFEPSAAAVLTELLPKYIENAIYQGLLESKAGEHSARMTAMDNATKNASDMIDRLTLSMNRARQAQITKEISEIVGGA 280
>gi|108757970|ref|YP_635039.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Myxococcus xanthus DK 1622] >gi|123247176|sp|Q1CX34|ATPG_MYXXD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|108461850|gb|ABF87035.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Myxococcus xanthus DK 1622] (294 aa)
Score = 334, Expect = 1.9e-29, Identities = 90/285 (31%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND-----EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK--AIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +I+KRI+ +++T +IT AMK+VS+AKL+K ++ L  Y   +  + + + E LS L +  K + L  +S GL G FN N+++  + + N    + +G+KG + +++G  I D   + +N+   +AE L+A Y N  + ++ ++Y++FV ++S T V LLPL   ++    + DF +P+  V + ++  +  ++ A++ES  E+ +R +AM++AT NA ++I N L +NR RQ+ IT+E+ EIVSGA+ 
 S:   1 MASLRDIRKRIRSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRKAQDGILAARPYATMLDQIIADLSARAGDESLSHPLLTARPVKRVELVLLTSDRGLAGGFNSNVIRRANRFLYENTNLESIRLSTVGRKGNDFFRNRG--QNIRKDFGGLYQRLNYRAAADVAEELVASYLNG-EVDAVHIVYNEFVTAISQTVKVAQLLPLQTLGTPDQASTAGSTSLVDFKYEPDRQSVLDRLVPQAVNIKLYRALLESVASEHGARMSAMENATSNATDMIGNLTLTYNRTRQAVITKELMEIVSGAEA 292
>gi|187603976|ref|ZP_02990187.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187484038|gb|EDU22031.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Exiguobacterium sp. AT1b] (285 aa)
Score = 334, Expect = 1.9e-29, Identities = 93/283 (32%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI---KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI+ RI  +ST +IT AM +VS++KL + +  N  Y K ++ + I  S +  +L ++ + +T ++  S GL G +N ++++++ + +K  S DE +++IGK G  KS+ I  ++  L+D+  ++ I+ + + A + + I +K+ Y+ F++ +S  + LLPL    +++ +  + +P  + ++L Y  I+GA++++KV E+A+R AM SAT NA+ELI+ KL+FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLREIQMRITSTQSTKQITKAMNMVSASKLNRAQGNNANFKPYMDKLQEVISSIAGGTSGATHPMLQVRPVK--RTGYIVITSDRGLAGGYNASVLRDVYRELKDKHTSTDEYRLYVIGKVGVQFFKSRNIPVYSAMT-GLNDQPTFVEVAEIVKQTVGAFSEGE--IDELKLCYNSFISVISQEVKIQQLLPLGD------IEQSASNVMYEYEPEEETILAALLPRYAEGLIYGALLDAKVSEHAARMTAMSSATDNADELIRGLKLKFNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|73662089|ref|YP_300870.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|82592651|sp|Q49Z51|ATPG_STAS1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|72494604|dbj|BAE17925.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (288 aa)
Score = 333, Expect = 2.4e-29, Identities = 95/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M SL EI RIK +  +IT AM +VSS+KL++ +    Y +K D T + S+ +S  L++ E K+ +L  S GL G++N N++K L   +KH  +D I ++G+ G + +K+KG +  SL +++ D+ +F   IA+ + Y ++ + +K+ +S FV+ L TPS ++LPL   P   +G + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +A+ NA+E+I + +++NR RQ+ ITQ+ITEIV G+
 S:   1 MGSLKEIDTRIKSTKKMKQITKAMNMVSSSKLRRAESNAKQFRPYMEKMQDAITAVAGSDKNSRHPMLQQREVKKSAYLVITSDKGLAGAYNANVLKHLIKDIEEKHASKDDYSIVVLGQTGVDFLKNKGYDIHDSL-IDVPDQP-SFKEVQAIAKKAIGLY-SEGEVDEVKIYFSHFVSVLENTPSTKTVLPL-----SPEDSSLGHGQMSSYEFEPDKEAILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHATRMTAMKNASDNASEIIDDLSIQYNRARQAAITQQITEIVGGS 284
>gi|83649674|ref|YP_438109.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Hahella chejuensis KCTC 2396] >gi|123529927|sp|Q2S6P0|ATPG_HAHCH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|83637717|gb|ABC33684.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Hahella chejuensis KCTC 2396] (287 aa)
Score = 333, Expect = 2.5e-29, Identities = 85/283 (30%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I I+ST KIT+AM+LV+++K++K ++    Y +  + ++I + N +  L L++ E + ++  + GLCG N+N +E+ + +K   + ++ +G+K + ++ G   +L  DD +  + + + +L Y + I + +++++FVN+++ P+V LLPL A +  + +   D+ +P+A + + +L ++ + ++ A+VE+ CE A+R AM SAT NA +I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAVGKEIKTQIASIKSTQKITSAMQLVAASKMRKAQQRMAAGRPYADRIRSVISHIATANPEYRHLYLQEREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNAFREMMRSMKEWRDKGAEVDLCAVGQKAISFFRNYGGNVVAALSHLGDDPSLTKIVGSV--KVMLDAYA-EGKIDRLYLVHNRFVNTMTQKPTVAQLLPLPPAEDDEMIRR---HWDYIYEPDAKGLLDGLLTRFIESQVYQAVVENNACEQAARMIAMKSATDNAGGIINELELAYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|95929972|ref|ZP_01312712.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95133941|gb|EAT15600.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (290 aa)
Score = 333, Expect = 2.5e-29, Identities = 89/284 (31%), Positives = 171/284 (60%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD--KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL +IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ ++ +  Y K D+ + + + N+++  L++ E+ + + +  + GLCG FN +IVK + I++ E   + +IG+KG  +K +   + +D  ++  +I +  +I  ++ Y D   + ++Y++F++++S  +  LLP+  I +  ++P+ AD+ +P++ +V SIL ++  + A++ES  E+ +R ++MDSA+KNA+E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+
 S:   1 MASLKDIKKRIGSVKNTQQITKAMKMVSAAKLRRAQDAVVAARPYADKMQDVLSSMAQRNAEASHPLLEEREKKRALIVIMTADRGLCGGFNSSIVKAAEAFIRNQAEGYEEYTLRIIGRKGNEGLKRR---PGLVIDKVYENLTGNITYATASLIGSEIVDDYLED-KYDGVFMMYNRFISAISQEVTTTQLLPIVPEISED--EEPSYVADYIYEPSSVEVLSSILPKHIEVQLFRAMLESVASEHGARMSSMDSASKNASEMINKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGAE 287
>gi|110602256|ref|ZP_01390382.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter sp. FRC-32] >gi|110547033|gb|EAT60333.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter sp. FRC-32] (287 aa)
Score = 332, Expect = 3.0e-29, Identities = 89/284 (31%), Positives = 157/284 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y K ++  + N D++  L K  GK + +  S GLCG FN N+ K ++ +K   ++ I IG+KG  +K++  +I +   ++N+  ++A+ ++ Y D   + +IY+ F + +S  ++ LLP  + P     ++ +P+ +++  +L ++  I +++ES  E+ +R AMDSA+KNANE+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTGQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAAKLGEVLGRLSRNQDADSSPLMIKRTTGKALLIVVTSDRGLCGGFNANLCKAAERFVKERGAEFTDLSIMTIGRKGYEFLKNR---QKIRKNFGTVFSNLNYQTAALLAQEVIQGYL-DEEFDEVFIIYNAFRSVMSQDITLEQLLP----VTPPEAADEEYAPEYIYEPSKSELLGELLPKHIEVQIFKSLLESVASEHGARMTAMDSASKNANEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGAE 283
>gi|83944757|ref|ZP_00957123.1| ATP synthase subunit C [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] >gi|83851539|gb|EAP89394.1| ATP synthase subunit C [Oceanicaulis alexandrii HTCC2633] (294 aa)
Score = 332, Expect = 3.2e-29, Identities = 98/285 (34%), Positives = 167/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKG----KNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP----LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E+K RI +EST KIT AM++V++AKL+K +E    Y ++  +  + S   D+ L +  ++  + +  + GLCG FN NI + ++ + +    +I +GKKG  K L K K ++   +EL D K I+   +I + +  ++ ++++  +V+ S+FV+ +S P  +L+P  +D+ +E+P L   GA +S +P+  + E +L Y+ T I A++E+  E ++ AMDSAT+NA ELI  LE+NR RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKELKNRINSVESTKKITKAMQMVAAAKLRKAQEAAEAARPYAERMAAVMANLSSAMEGPDAPRLLVGTGKDDVHLLVVATADRGLCGGFNTNIARLARERVAALVGAGKTVKILTVGKKGYEALKRLHKDKIVDT-----VELKDVKSIDGSTAAMIGDKIRTLFEAGEFDV--CEVVSSEFVSVISQKPRAQTLIPARDAIDETVERPDL----KGAIYSYEPDEESILEVLLPRYVDTVILSALLENAAGEMGAKMAAMDSATRNAGELIDKLNLEYNRSRQAKITKELIEIISGAEA 293
>gi|164688907|ref|ZP_02212935.1| hypothetical protein CLOBAR_02555 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164602111|gb|EDQ95576.1| hypothetical protein CLOBAR_02555 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (288 aa)
Score = 331, Expect = 3.6e-29, Identities = 90/284 (31%), Positives = 154/284 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-IWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQ--PNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A + EIK RI ++ST ++T AM+LVSS+K++K K+ L  Y+  Y+  I +N+    LK+ E   ++   GL G +N NI K  H+  E + +GKK   + +G  + AE S++    ++D  +A  + YK  I + + Y++F++ L+ TP + +LPL  E+ + K N+G+  +Q P+  V  ++ Y++ ++ ++ES  E ++RRNAM SA+ NA+E++  +L +NR RQ+ +TQEITEIV G + 
 S:   4 AGIKEIKNRIGSVQSTKQVTKAMELVSSSKMRKAKDRALASRPYFNTMYNTVKDIATNTRGVRDPFLKQREVKNKCYIVIAGDRGLAGGYNSNIFKLTTAHMDGKQEKVMTVGKKATEFFQKRGYNIVAAEESVE------KCDYDRTLALANTAMDLYKKG-EIDELYICYTEFISPLTQTPKLMKVLPLAFDKEEAK-SKENSGSRARVQYLPSPEAVLSYLIPKYVSGVVYDGVIESFASEQSARRNAMKSASDNADEMLSTLELSYNRARQTAVTQEITEIVGGVEA 286
>gi|110835588|ref|YP_694447.1| ATP synthase, gamma subunit [Alcanivorax borkumensis SK2] >gi|123345187|sp|Q0VKX3|ATPG_ALCBS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|110648699|emb|CAL18175.1| ATP synthase, gamma subunit [Alcanivorax borkumensis SK2] (286 aa)
Score = 331, Expect = 3.9e-29, Identities = 88/283 (31%), Positives = 165/283 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++ +N+D E  + L++ E   ++  S GLCG N+N++K + K K+ +E    ++G KG + KS G  E ++  D  +N DL  I + +L Y++  I + ++Y++FVN+++ +P  LLPL+  +  ++   D+ +P  ++ + +L+ ++ + ++ +VE+ CE A+R AM +A+ NA ++I++ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MASGKEIKGKIASVQSTKKITRAMEMVAASKMRKAQERMTASKPYASRMRQVVAHL-ANADLEYRHVYLQEREVKNVGYIVVSSDRGLCGGLNVNLLKNVVKSAKAWEEKGAKTSYCVVGSKGMSFFKSVGGNVEANITGLGDTPHLN-DLIGSI-KVMLDAYESG-AIDRLYIVYNEFVNTMTQSPKNIQLLPLEAGSD----EELKRHWDYIYEPAPKELLDELLVRFIESQVYQGVVENNACEQAARMIAMKAASDNAGDIIRDLQLVYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|172058682|ref|YP_001815142.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171991203|gb|ACB62125.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (283 aa)
Score = 330, Expect = 4.5e-29, Identities = 93/286 (32%), Positives = 156/286 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLF-TYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MASL EI+ RI  +ST +IT AM +VS++KL + +    Y K ++ T   + +  L+K  KT ++  S GL G++N N+++E+   +KH  + ++++GK G  +S+GI  ++  L+D   D+ I+  + A  + I +K+ Y+ F++ +S  V +LLPL +    + ++  + +P+  +  +L Y + I GA++++KV E+ASR AM SAT NA++LI  L +NR RQ+ ITQEITEIVSGA +
 S:   1 MASLREIQMRINSTKSTKQITKAMNMVSASKLNRAQAHSAKFQPYMLKMQEVLGTIANGTTGASHPMLEKRPVKKTGYIVITSDRGLAGAYNANVLREVYREINEKHTTDSYVLFVVGKVGVQFFRSRGITVTDAIT-GLNDSPSYVDVAEIVKRTVSAFTLGE--IDELKLCYNHFMSVISQEVKVETLLPLGEI-------EASSSTTYEYEPSEEQILAELLPRYAESLIFGALLDAKVAEHASRMTAMQSATDNADDLIGRLTLVYNRARQAAITQEITEIVSGAAAQ 282
>gi|153093200|gb|EDN74211.1| H(+)-transporting two-sector ATPase, (F1) gamma subunit [Mannheimia haemolytica PHL213] (288 aa)
Score = 330, Expect = 5.0e-29, Identities = 89/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I + +T KIT AM++V+++K++K +E    Y +   ++I K N + +  L   K +L  + GLCG N+N+ K +  +K D+   + ++G KG +   G+E + ++ L D   DL I+ N +   + I + V+Y++F+N++S P+V LLPL A+E  L++   D+ +PN  + +S+L+ YL + ++ A+V++  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVRNTQKITKAMEMVAASKMRKTQERMAASRPYAESIRKAISHIAKGNIEYKHPFLTPRPVKKVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKTVLHELKEKDDQGVKSRLAVVGNKGISFFNPMGLEIKGHIN-GLGDTPAMEDLVGIV--NGMVNAYREGEIDEVYVVYNRFINTMSQKPTVQQLLPL-PALENDSLEQ-TGSWDYLYEPNPQALLDSLLVRYLESQVYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 285
>gi|158430156|pdb|2QE7|G Chain G, Crystal Structure Of The F1-Atpase From The Thermoalkaliphilic Bacterium Bacillus Sp. Ta2.A1 >gi|33329386|gb|AAQ10089.1| ATP synthase subunit gamma [Bacillus sp. TA2.A1] (286 aa)
Score = 329, Expect = 6.5e-29, Identities = 92/283 (32%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M + EIK+RI+ +++T +IT AMK+V++AKL++ +E  N  Y K ++ + I + + D   L+   KT ++  S GL G +N NI++ + K I  +S DE I+ +G+KG++ K +G   +  D  +    IA++ + + D   + + Y++FV+ +  P  LLPL   + LD P + ++ +P++ V E +L Y T I+ A++++K E +R AM +AT NA E+++  L+FNR RQ+ ITQEI EIV+GA
 S:   1 MQGMREIKRRIRSVKNTRQITKAMKMVAAAKLRRAQETAENARPYADKIKEVISSIAAGTKDFSHPMLEARPVKKTGYMVITSDRGLAGPYNANILRLVSKTIEERHQSKDEYVIFAVGRKGRDFFKKRGYPVVEEVTGISDTPSLT--EIQDIAQSAIGMFA-DETFDKLTIFYNEFVSPIVQRPVEKQLLPL---TSEEVLDGPVSAYEY--EPDSESVLEVLLPKYAETLIYSALLDAKASEFGARMTAMGNATDNATEMLETLTLQFNRARQAAITQEIAEIVAGA 282
>gi|150011017|gb|ABR57165.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Staphylococcus xylosus] (288 aa)
Score = 329, Expect = 7.2e-29, Identities = 96/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSN----DE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M SL EI RIK +  +IT AM +VSS+KL++ +    Y +K D T + ++ +S  L++ E K+ +L  S GL G++N N++K L K I+S   DE I ++G+ G + +K+KG E  SL +++ D+ +F   IA+ + Y + + +K+ +S FV+ L TPS ++LPL   P   +G + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +A+ NA+++I + +++NR RQ+ ITQ+ITEIV G+
 S:   1 MGSLKEIDTRIKSTKKMKQITKAMNMVSSSKLRRAESNTKQFRPYMEKMQDAITAVAGADKNSHHPMLQQREVKKSGYLVITSDKGLAGAYNANVLKHLVKDIESKHASKDEYSILVLGQTGVDFLKNKGYEIHESL-IDVPDQP-SFKEVQAIAKKAIDLYSEEV-VDEVKIYFSHFVSVLENTPSTKTVLPL-----SPEDSSLGHGQMSSYEFEPDKEAILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHATRMTAMKNASDNASDIIDDLSIQYNRARQAAITQQITEIVGGS 284
>gi|167856122|ref|ZP_02478863.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus parasuis 29755] >gi|167852763|gb|EDS24036.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus parasuis 29755] (288 aa)
Score = 328, Expect = 7.9e-29, Identities = 91/283 (32%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA-DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I + +T KIT AM++V+++K++K +E    Y   + ++I  S D +  L + E K ++  + GLCG N+N+ K +  +K+ +   + L+G K + +S G+E + +  L D   DL I+  ++ Y+N  + + +IY++FVN++S P+V LLPL + +  D N G+ D+ +PN  + +S+L+ YL + ++ AIV++  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVRNTQKITKAMEMVAASKMRKTQERMSASRPYSDAIRKVISHIAKGSIDYKHPFLTEREVKKVGFIVVSTDRGLCGGLNINLFKTVLNELKTRKDKGGDSVLGLVGNKAVSFFQSMGVEIKAQVT-GLGDTPAMEDLVGIV-NGMIENYRNG-EVDEVYIIYNRFVNTMSQKPTVQKLLPLPELEDD---DLENKGSWDYIYEPNPKVLLDSLLVRYLESQVYQAIVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 285
>gi|126667607|ref|ZP_01738576.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Marinobacter sp. ELB17] >gi|126627876|gb|EAZ98504.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Marinobacter sp. ELB17] (286 aa)
Score = 328, Expect = 8.2e-29, Identities = 95/283 (33%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSND---EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K +E    Y +K  + +I KSN D   + + E + ++  S GLCG N N K L + +  K+ D  ++ IG+KG + +S G   +L  D      AE L+  K    D I + ++ ++FVN+++ P  LLPL + E  D  + D+ +P+A + +++L Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA ++IK+ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAIGKEIRNQIGSIKSTQKITSAMEMVAASKMRKAQERMRATRPYAEKMRQVIGHIAKSNKDYRHPFMLEREVKRVGYIVISSDRGLCGGLNSNAFKLLVREMRDWKNKDVAIDLCAIGQKGASFFRSYGGNVVAALTHIGDAPS---------AEALIGNVKVMLDSFRDGKIDRLYLVSNEFVNTMTQMPKAQQLLPLPEGKE----DDIGHQWDYIYEPDARPILDALLPRYIESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKSATDNAGDIIKDLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|75529287|sp|Q8VV78|ATPG_COLMA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|18146850|dbj|BAB82483.1| F0F1-ATPase subunit gamma [Colwellia maris] (287 aa)
Score = 328, Expect = 9.0e-29, Identities = 88/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ T KIT+AM++V+++K++K +E    Y   ++ +I  N +   + + E + ++  S GLCG N+N+ K++   ++  + E +IG K   + G + A+IS  L D   DL  +A ++ K ++ I + V+Y+KFVN+++ P++ LLPL K+ +  + ++ D+ +P+AN + + +L+ Y+ + ++ +VE+ CE ASR +M +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA
 S:   1 MAVGKEIKTKIASVKGTQKITSAMEMVAASKMRKAQEGMAASRPYATNIRNVIGHIALGNLEYRHPYMDEREAKRVGYIVVSSDRGLCGGLNINLFKKVLADAAEKQASGAEVEFCVIGSKATAFFNNMGAKVSAQIS---GLGDSPSLTDLVGSVA--VMLKAYDNGEIDRLHVVYNKFVNTMTQEPTIDQLLPLPKSDD----EAISHRWDYIYEPDANSLLDQLLVRYIESQVYQGVVENIACEQASRMVSMKAATDNAGDLIDDLQLVYNKARQAAITQELGEIVAGA 283
>gi|148377621|ref|YP_001256497.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291667|emb|CAL59053.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma agalactiae PG2] (287 aa)
Score = 328, Expect = 9.8e-29, Identities = 91/283 (32%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYY----KKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+S+ I+ RIK ++S KIT+AM+LVS +KLKK K F   Y   + F +F I +  E++ + + + K +++  S++GL G++N N++K +++ + S+D + +IG G  ++ + E I+L   K + + II   KY + + SI IY+KF+N+L    + P D+ + + +D+     +P+A DV  + ++ + +H A+ S + E+++RR+AM++AT+N++ LI  +EF RKRQ++IT EI EIVSGA
 S:   1 MSSIQSIQSRIKTVQSIRKITHAMELVSYSKLKKAKTAFDEVEKYNLLIDQTFNKIFENISHDDLKELMKSRNNSKSK-LYIIVTSNLGLAGAYNANVIKLVKETVTSDDYLIIIGSYGVRALRQQYNEQIINLSDITTSKRTSTLVSKIIKRAF--KYYRNGAVSSINFIYTKFINNLVQEELCEKVFPFDEQMIREHIDRKEIDYKLEFEPSAKDVLADAIPLFVDSKLHLAMATSLISEHSARRSAMENATRNSDSLITELDMEFKRKRQAKITNEIIEIVSGA 284
>gi|70725932|ref|YP_252846.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|82592650|sp|Q4L7Y5|ATPG_STAHJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|68446656|dbj|BAE04240.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (288 aa)
Score = 327, Expect = 1.1e-28, Identities = 96/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI RIK +  +IT AM +VSS+KL++ ++    Y +K D T I  S +S  L+ + ++ +L  S GL G+++ N++K L  IK  S+DE I ++G+ G + +K++G E E SL +++ D+ +F   IA++ + + ++ I +K+ YS +V+ L  P+  +LPL +  +     + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +A+ NA ELI + L++NR RQ+EITQ+ITEIV G+
 S:   1 MASLKEIDGRIKSTKKMKQITKAMNMVSSSKLRRAEKNTKQFEPYMEKMQDAITAIAGASKNSSHPMLRPRQVQRSGYLVITSDKGLAGAYSSNVLKRLINDIKEKHTSSDEYSIIVLGQSGVDFLKNRGYEIENSL-VDVPDQP-SFKSIQAIAKHAIDLFSEEH-IDELKIYYSHYVSVLENKPTTKQVLPLSR---EDSSQGQGQMSSYEFEPDKESILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHAARMTAMKNASDNATELIDDLSLQYNRARQAEITQQITEIVGGS 284
>gi|27468619|ref|NP_765256.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57867650|ref|YP_189275.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|81673870|sp|Q5HMB8|ATPG_STAEQ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81842668|sp|Q8CNJ6|ATPG_STAES ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|27316166|gb|AAO05300.1|AE016749_246 ATP synthase gamma chain [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57638308|gb|AAW55096.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus epidermidis RP62A] (288 aa)
Score = 327, Expect = 1.1e-28, Identities = 98/283 (34%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDE----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI RIK   +IT AM +VSS+KL++ ++  +  Y +K D T + SNS S  LK + ++ +L  S GL G+++ N++K L  I S ND   + ++G++G + K +G E E SL +E+ D+ +F   IA++ + + + NI + + YS +V+ L  P+  +LPL  ++     + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+ASR AM +A+ NA ELI + LE+NR RQ+ ITQ+ITEIV G+
 S:   1 MASLKEIDSRIKSTSKMKQITKAMNMVSSSKLRRAEKNTKSFRPYMEKMQDAITAVAGSNSTSNHPMLKSRDIKRSGYLVITSDKGLAGAYSTNVLKSLVNDINSKHNDSSEYSLIVLGQQGVDFFKHRGYEIESSL-VEVPDQP-SFKSIQSIAKHAIDLFSEE-NIDELTIYYSHYVSVLENKPATKQVLPLS---QEDSGQGHGQMSSYEFEPDKESILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHASRMTAMRNASDNATELIDDLSLEYNRARQAAITQQITEIVGGS 284
>gi|127514771|ref|YP_001095968.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella loihica PV-4] >gi|166224104|sp|A3QJR1|ATPG_SHELP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|126640066|gb|ABO25709.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella loihica PV-4] (286 aa)
Score = 327, Expect = 1.1e-28, Identities = 88/283 (31%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++   Q+  + E  IG +   S G + A S  L D   DL  +  ++ K N+ + + V+++KFVN++S TP + LLPL K+ E  D+ ++ D+ +P+ ++ E++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMAASRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKKQREAGAEVEFCPIGARSVQFFNSFGGKVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTV--RVMLKAYNEGTLDRLYVVFNKFVNTMSQTPVIEQLLPLPKSEE----DEISHHWDYLYEPDPKELLETLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGELIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|195953927|ref|YP_002122217.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] >gi|195933539|gb|ACG58239.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Hydrogenobaculum sp. Y04AAS1] (292 aa)
Score = 326, Expect = 1.4e-28, Identities = 94/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS----NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL---DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S +IK +I I++T +ITNAMK+VS+AKL+K +E    Y K Y+L ++ ++ D+  L K E K + L  S+ GL G+FN N+ K++ ++KS    + ++GKK N  SK   +S  ++ K+INFD+  +  L+++YK +   I + ++ +  ++ P   LP+  D I++P+LD  +  ++I+ N D+ + I+ Y+  ++ A++ES  E+ +R AMD+AT+NA++LIK + L FN+ RQ IT E+ +IV+ A+ 
 S:   5 SPRDIKSKIAGIKNTMRITNAMKVVSAAKLRKAQEAIFKARPYSDKLYELMAHLFAHIDTYSHPLFKRRELKNVDLVIISADRGLAGAFNTNLFKKVDSYLKSCPSQRINLHIVGKKA-NQYYSKRSYHIVSSYQDVFKKEINFDIVKELGAKLISRYKEE-ETDHIVLFNNEMITKATYAPKERRFLPITYEDVHIQEPKLD---HNTIYNIEGNETDILDGIISIYMNYQLYRAMLESNAAEHFARMVAMDNATRNASDLIKKWTLIFNKARQESITAELIDIVTAAEA 290
>gi|196195283|gb|EDX90242.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alcanivorax sp. DG881] (286 aa)
Score = 326, Expect = 1.6e-28, Identities = 88/283 (31%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++ +N+D E  + L++ E   ++  S GLCG N+N++K + K K  E    ++G KG + KS G  E ++  D  +N DL  I + +L Y++  I + ++Y++FVN+++ +P  LLPL+  +  ++   D+ +P  ++ + +L+ ++ + ++ +VE+ CE A+R AM +A+ NA ++I++ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MASGKEIKGKIASVQSTKKITRAMEMVAASKMRKAQERMSASKPYASRMRQVVAHL-ANADLEYRHVYLQEREVKNVGYIVVSSDRGLCGGLNVNLLKNVVKSAKEWQEKGVKASYCVVGSKGMSFFKSVGGNVEANVTGLGDTPHLN-DLIGSI-KVMLDAYESG-AIDRLYIVYNEFVNTMTQSPKNIQLLPLEAGSD----EELKRHWDYIYEPAPKELLDELLVRFIESQVYQGVVENNACEQAARMIAMKAASDNAGDIIRDLQLVYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|121534926|ref|ZP_01666745.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121306525|gb|EAX47448.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (283 aa)
Score = 325, Expect = 1.9e-28, Identities = 87/285 (30%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG----ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M S +I++RIK +++ +IT AMK+V++A+L++ +E    Y +K ++  + +++ D   L  E + +L  + GL G+++ NI++E+  ++ D I ++ G+K ++ K +G  + S L  +K  +D  IA+ L + + +   I+++Y++F + ++ P+  LLPL     D P+ G  A++ +P+A +V + +L YL T I+ A++++  E +R AM SAT NA ELI+  L +N+ RQ+ IT+EITEIV GA+ 
 S:   1 MPSARDIRRRIKSVKNIQQITKAMKMVAAARLRRAQERAAASKPYTQKIREVLASVAASTRDVSHPLLAVREVNRIGYLILSADKGLAGAYSANIIREVLPQVRGKDNIGMVIVGRKARDYFKRRGYTID-SEYLGFSEKP-TYDHAVKIAKELSSAFISG-KYDEIRLVYTQFFSPINQKPTTVKLLPLT--------DTPDGGEAPQAEYIFEPSAAEVLDLLLPKYLETVIYSALLQAAASELGARMTAMSSATDNAQELIQKLILNYNKVRQATITREITEIVGGAEA 281
>gi|77166521|ref|YP_345046.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] >gi|123593196|sp|Q3J6N0|ATPG_NITOC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|76884835|gb|ABA59516.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Nitrosococcus oceani ATCC 19707] (289 aa)
Score = 324, Expect = 2.2e-28, Identities = 85/283 (30%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y K ++ ++ +++ + +  L  E K ++  S GLCG N N+ + L + ++ DE   + +IG+K   + G I A+ +  L D   DL  + + +L Y+ + N+ + + +++FVN+++ P + LLP+D + K  +K + D+ +P A +V + +LI Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +A+ NA  I + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MASGKEIRSKIASVKNTQKITRAMEMVAASKMRKAQDRMRASRPYADKIRNVIRHLAQAHQEYQHPYLTSREAKKVGFIIVSSDRGLCGGLNTNLFRTLLRTMREWDEKGVPVELCIIGQKANAFFRRFGGSIAAQAT---HLGDSPHVEDLIGTV-KVMLDNYQ-EGNVDRLYLAFNEFVNTMTQRPEIEQLLPIDANVGKTD-EKLEHRWDYLYEPEAKEVLDQVLIRYIESLVYQGVVENIACEQAARMVAMKAASDNAGGFIDDLQLAYNKARQAAITQELSEIVGGA 286
>gi|89092248|ref|ZP_01165202.1| ATP synthase gamma chain [Oceanospirillum sp. MED92] >gi|89083336|gb|EAR62554.1| ATP synthase gamma chain [Oceanospirillum sp. MED92] (287 aa)
Score = 324, Expect = 2.2e-28, Identities = 89/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT+AM++V+++K++K ++  +  Y +  + ++ KSN +  L +++ E + ++  + GLCG N+N K  K +K     +I +G K + KS G  ++  L D   DL I + ++  ++ + + ++ + FVN+++ P+V +LPL KA E  DK N+ D+ +P+A ++ S+L+ Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA ++I  ++ +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAVGKEIKTKIASVQSTRKITSAMEMVAASKMRKAQDRMESSRPYARSIRGVIQHLAKSNPEYRHLYMQERETKRVGFVIVATDRGLCGGLNVNAFKAAVKSMKEFHDQGVEIDICALGSKAGSFFKSYGGNV-VAAKTHLGDAPEVADL--IGSVKVMLDAYDEGKLDKLFIVSNDFVNTMTQQPAVSQVLPL-KAEEDD--DKLNHHWDYLYEPDAKELLNSLLVRYVESLVYQAVVENNACEQAARMLAMKNATDNAGDMIDELEMIYNKARQAAITQEISEIVGGA 284
>gi|22537025|ref|NP_687876.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76788294|ref|YP_329607.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76799297|ref|ZP_00781464.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77406454|ref|ZP_00783510.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77410729|ref|ZP_00787088.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|123601924|sp|Q3K1J6|ATPG_STRA1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81744391|sp|Q8E073|ATPG_STRA5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|22533882|gb|AAM99748.1|AE014231_6 ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|76563351|gb|ABA45935.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae A909] >gi|76585357|gb|EAO61948.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77163265|gb|EAO74217.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77174923|gb|EAO77736.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae H36B] (293 aa)
Score = 324, Expect = 2.2e-28, Identities = 99/282 (35%), Positives = 158/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL K ++  + +Y K  + T +   S SD+ +LS + + KT ++  S GL G +N I+K +  I   ND+ I IG G + K++G+  +S +L  +  +FD  I  + YKN+   + V Y+ VNSL+  + +LP+ K ++   +   F ++PN  + E +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKDKILSTEKTSKITSAMQMVSSAKLVKSEQAARDFQVYASKIRQITTNLLKSDLVSGSDNPMLSSRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKAMMDTITDYHTENDDYAIISIGSVGSDFFKARGMN--VSFELRGLEDQPSFDQVGKIIAQAVEMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRMQQMLPI-KELDAEEASEDRVITGFELEPNREVILEQLLPQYTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 289
>gi|54310643|ref|YP_131663.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Photobacterium profundum SS9] >gi|81697254|sp|Q6LLG7|ATPG1_PHOPR ATP synthase gamma chain 1 (ATP synthase F1 sector gamma subunit 1) >gi|46915086|emb|CAG21861.1| Putative AtpG, ATP synthase F1, gamma subunit [Photobacterium profundum SS9] (288 aa)
Score = 324, Expect = 2.4e-28, Identities = 88/283 (31%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++  +  Y +  + +I  N + +  L+ E + ++  S GLCG N+N+ K   IK   ++ E+ L+G K   S G + A++S  L D   +L  +  +L KY N+ + + ++Y++FVN++  P + LLPL K+ ++  + N+ D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA ++I + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MASAKEIRNKIGSVQNTQKITKAMEMVAASKMRKTQDAMESSRPYAETMRKVIGHIALGNLEYKHPYLEVREAKRVGYIIVSSDRGLCGGLNINLFKSAMTDIKGWADQGADVEMALVGAKATAFFNSYGGNVVAQVS---GLGDSPTVNELIGTVGV-MLKKY-NEGLLDRLYLVYNQFVNTMIQEPVIDQLLPLPKSKDEEM--QRNHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMVAMKSATDNAGDIINDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|90023607|ref|YP_529434.1| TonB-dependent receptor [Saccharophagus degradans 2-40] >gi|123275801|sp|Q21DK7|ATPG_SACD2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|89953207|gb|ABD83222.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Saccharophagus degradans 2-40] (286 aa)
Score = 324, Expect = 2.4e-28, Identities = 88/283 (31%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +I I++T KIT+AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + N + + L L++ E + ++  S GLCG N+N+ K++ H K+    ++ +IG KG +  S G   S+ ++ +K  DL I + ++   + I + ++ ++FVN+++ PSV LLPL  +K  K + D+ +P A ++ + +L+ Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MASGKEIRTQIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMELGKPYASRMRAVVGHLANGNPEYKHLYLQEREVKRVGYIIVSSDRGLCGGLNVNVFKQVIVHSKAWADKGVGVDLCMIGAKGTSFFNSVGGNIVASVR-DIGEKPKVSDL--IGSVKVMLDAFAEQKIDKLYLVGNEFVNTMTQLPSVEQLLPLQPDEDK----KLQHQWDYIYEPEARELLDGLLVRYIESQVYQAVVENGACEQAARMIAMKNATDNAGDLIDGLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|51891228|ref|YP_073919.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|81692258|sp|Q67TB8|ATPG_SYMTH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|51854917|dbj|BAD39075.1| ATP synthase gamma subunit [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (288 aa)
Score = 324, Expect = 2.6e-28, Identities = 88/277 (31%), Positives = 159/277 (57%)
 Q:   7 IKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYD-LFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGK--TIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +++RI+ ++ST +IT AMK+V +AKL++ +E  N  Y ++  L  I++ + +  L + EG   ++  + GL G+FN+N++++  LQK +  I IG+KG++  + I+ +  + L D +I F L  A ++L+K + Y  + ++VIY++FVN+++ P  LLP+ A  + D +  ++ +P+  V ++++ Y T + ++ESK E+ +R AM +AT NA E+I  L +NR RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   8 VQRRIRAVKSTQQITKAMKMVDAAKLRRAQEKVQNARPYSRELAKTLGRLIQAGAGIDHPLLHRRTEGTPTVAYVLLTADRGLAGAFNINVIRKAHQALQKESRPTKLI-TIGRKGRDYFVKRKIQPVLEF-VNLGD-NITFAL----ARSVLSKIVDLYLSGEVDEVRVIYTEFVNAVTQRPKEMQLLPIQPA----QADGAHTHVEYIYEPSPERVLDTLVPRYAETMFYQLMLESKASEHGARMTAMGNATDNAEEMIAKLTLAYNRARQAAITREISEIVGGA 283
>gi|16801735|ref|NP_472003.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria innocua Clip11262] >gi|16804568|ref|NP_466053.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|46908702|ref|YP_015091.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47094109|ref|ZP_00231833.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47096953|ref|ZP_00234529.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153184894|ref|ZP_01935542.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes J0161] >gi|153197164|ref|ZP_01941434.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|167015618|ref|ZP_02278151.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|167213169|ref|ZP_02283476.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes LO28] >gi|167218319|ref|ZP_02287955.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes FSL J1-175] >gi|167405357|ref|ZP_02310114.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes FSL J2-003] >gi|81698746|sp|Q71WP8|ATPG_LISMF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81706550|sp|Q7ANV0|ATPG_LISIN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81774205|sp|Q927W3|ATPG_LISMO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|16412018|emb|CAD00608.1| atpG [Listeria monocytogenes] >gi|16415210|emb|CAC97900.1| atpG [Listeria innocua] >gi|46881974|gb|AAT05268.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|47014663|gb|EAL05620.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|47017516|gb|EAL08325.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|126942406|gb|EBA20145.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes J0161] >gi|127633215|gb|EBA22632.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Listeria monocytogenes 10403S] (290 aa)
Score = 324, Expect = 2.6e-28, Identities = 95/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLE-LDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK+RI   TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y K D+ T++ S +S  + S  +T ++  S GL GS+N +++KE+   +KH S++ I +G+ ++ K++ + + L+++ + D I F   IA N + ++ D   + + Y+ +NS+S    LLPL + EK + +  +  + +P+ ++ E +L Y+ + I GA++++K E+A+R AM SAT NA++LI + L++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLIDIKQRITSTRKTSQITKAMQMVSAAKLGRAESNARSYEPYVSKIKDVVTHVASTGNSSDHPMLVSRPVHRTGYIVLTSDTGLAGSYNSSVIKEVFQEINKKHTSSDEYAIITVGRSARDFFKAR--QMNVVLEVQGITDHPI-FAEIKDIASNTVQMFE-DGVYDEVFIYYNHHINSISSELRKEQLLPLTEFHEKGK-ETDVDLTTYEFEPSEQEILEVLLPQYVESLIFGALLDAKAAEHAARMTAMRSATDNASDLISDLSLQYNRARQAAITQEITEIVGGA 286
>gi|1929512|gb|AAB51465.1| ATP synthase subunit gamma (282 aa)
Score = 324, Expect = 2.7e-28, Identities = 87/283 (30%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHI--IAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA + ++K+RI+ ++ST IT AMK+V++AKL+K +    Y K ++  + + D E  L + E K  ++  + GL G +N N+++ ++ ++    + +G+KG++ + + +E  S   D  N +L   +A L+ Y + + + +I ++F + +  P V LLP  I PR +K + G D+ +P+  V  +L Y  ++ A++E+K E+ +R AMD+ATKNA E+I + L FNR RQ+ IT EI EIV+GA
 S:   1 MAHMRDLKRRIRSVQSTQHITRAMKMVAAAKLRKAQAQVTAGRPYAAKLEEVVGRLMAAVDPETQPLAATREVKKAGYVLITADRGLAGGYNANLIRLTEERLREEGRPAALVAVGRKGRDFFRRRPVEIVKSFT----DIGDNPELIQARELARQLVTMYL-EGTLDEVNLINTRFYSPIRQVPMVERLLP----IATPR-EKKDTG-DYIYEPSPEGVLRVLLPRYCEIKVYRALLEAKASEHGARMTAMDNATKNAAEMIDKFTLSFNRARQAAITNEIVEIVAGA 278
>gi|160872265|ref|ZP_02062397.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rickettsiella grylli] >gi|159121064|gb|EDP46402.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rickettsiella grylli] (286 aa)
Score = 324, Expect = 2.8e-28, Identities = 92/285 (32%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M+  EI+ +I I+ T KIT AM++V+++K++K ++    Y K DL ++ S+++ +  L+ E ++ +L  + GLCG N N++K + + +    + ++ +IG KG+  K G I A+ S  L D   DL +I + LL YK + + S+ + Y++F+N+++   SLLP+ + EK +  N  D+ +P+A + E +L Y+ + ++ ++VE+ CE A+R AM SAT NA ELI + +L +N+ RQ+ IT+E+ EIV+GA+ 
 S:   1 MSFAQEIRGKISSIKGTQKITRAMEMVAASKMRKAQDRMTLSRPYAHKMLDLVNHVASSHAEYKHPYLQMRELKRSGFLIITTDKGLCGGLNTNLLKLVLQEFRICQSKGMDVDLAIIGGKGEAFFKRVGGHIVAQAS---HLGDTPQLHDLIGVI-KVLLDAYKQN-KLDSVTIFYNEFINTMTQKAQKLSLLPILPS-EKSEI---NYRWDYLYEPDAKPLLELVLTRYIESQVYQSVVENTACEQAARMVAMKSATDNAGELINDLQLAYNKARQAAITKELAEIVAGAEA 285
>gi|116873894|ref|YP_850675.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123458707|sp|A0ALL4|ATPG_LISW6 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116742772|emb|CAK21896.1| atpG [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (290 aa)
Score = 323, Expect = 2.9e-28, Identities = 95/283 (33%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLE-LDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK+RI   TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y K D+ T++ S +S  + S  +T ++  S GL GS+N +++KE+   +KH S++ I +G+ ++ K++ + + L+++ + D I F   IA N + ++ D   + + Y+ +NS+S    LLPL + EK + +  +  + +P+ ++ E +L Y+ + I GA++++K E+A+R AM SAT NA++LI + L++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLIDIKQRITSTRKTSQITKAMQMVSAAKLGRAESNARSYEPYVSKIKDVVTHVASTGNSNDHPMLVSRPVHRTGYIVLTSDTGLAGSYNSSVIKEVFQEINKKHTSSDEYAIITVGRSARDFFKAR--QMNVVLEVQGITDHPI-FAEIKDIASNTVQMFE-DGVYDEVFIYYNHHINSISSELRKEQLLPLTEFHEKGK-EADVDLTTYEFEPSEQEILEVLLPQYVESLIFGALLDAKAAEHAARMTAMRSATDNASDLISDLSLQYNRARQAAITQEITEIVGGA 286
>gi|83952824|ref|ZP_00961554.1| ATP synthase subunit C [Roseovarius nubinhibens ISM] >gi|83835959|gb|EAP75258.1| ATP synthase subunit C [Roseovarius nubinhibens ISM] (295 aa)
Score = 323, Expect = 3.2e-28, Identities = 92/285 (32%), Positives = 166/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSND--EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI+ ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F +  + +  +SDS  L+ +  +  L  ++ GLCG FN NIVK  E QK +   +I +GKKG++ +K +  A   ++L + K++ +   IA ++LA++  ++++  K+ +S+F N +S P++ ++P D A +  +  G + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIESVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEQSRPYTERFNAVMAKLAASVGDSDSAPRLLRGTGSDQVQLLVVLTAERGLCGGFNTNIVKRAKVEAQKLLAEGKTVKILTVGKKGRDALKRE-YSAHFVGHVDLSEVKNLGYGDAQSIAADILARFDAGEFDVA--KIFFSRFENVVSQVPTMQQVIPADVAEAEAGDEDAAAGVVYDYEPSEEAILADLLPRGVATAIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 294
>gi|170718140|ref|YP_001785169.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Haemophilus somnus 2336] >gi|189081458|sp|B0UWG6|ATPG_HAES2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|168826269|gb|ACA31640.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Haemophilus somnus 2336] (289 aa)
Score = 323, Expect = 3.3e-28, Identities = 93/283 (32%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++  +  Y K  + ++I K+N D +  L + E   L  + GLCG N+N+ K   IK+ E   + LIG KG  +S G++ +   + D + +L I A +  YK + I +I V Y+KF+N++S P + L+PL + ++  L K ++ ++ +PN  + +S+L+ YL + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKISSVQSTQKITKAMEMVAASKMRKTQDRMSSSRPYSKAIQGVISHISKANIDYQHPFLIEREVKNVGILIISTDRGLCGGLNVNLFKTALSEIKNWKEQNVDVSLGLIGAKGIGFFQSLGLKIKAQHS-GMGDTPVAEELIGI-ANRMFEAYK-EGKIDAIYVTYNKFINTMSQKPIMEKLVPLPE-LDNDSLGKNSDNWEYIYEPNPQTLLDSLLVRYLESQVYQAVVENLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|163745699|ref|ZP_02153059.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Oceanibulbus indolifex HEL-45] >gi|161382517|gb|EDQ06926.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Oceanibulbus indolifex HEL-45] (293 aa)
Score = 323, Expect = 3.4e-28, Identities = 96/285 (33%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKN-LIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD--FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  + ++  SDS  L + E K  L  ++ GLCG FN NI K+ + H +     +I +GKKG++ L + G   +DL D K I +   IA+++L ++  ++++ +I  Y+KFVN + TP+  ++P   E  D ++GA  F +P+  V  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEASRPYTERFNAVMAGLAASVGGSDSAPKLLSGTGEDKVHLLVVMTAERGLCGGFNSNIAKKAKAHARELLAQGKEVKILTVGKKGRDALRRDMGNLLVGHVDLS-DVKKIGYGDAQKIAQDVLNRFDGGEFDVATI--FYAKFVNVVMQTPTAQQIIPAKFEAE----DGEDSGASTLFDYEPSEEAVLADLLPRGVATAIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIQYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 292
>gi|195977926|ref|YP_002123170.1| ATP synthase gamma chain AtpG [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195974631|gb|ACG62157.1| ATP synthase gamma chain AtpG [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (291 aa)
Score = 323, Expect = 3.5e-28, Identities = 97/282 (34%), Positives = 157/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSN----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL K ++  + IY K  + T +KS+  SD+ +L + + KT ++  S GL G +N I+K +   + H  + EI IG G + K++G+   L  D  +FD  I  + + N+   + V Y+ VNSL+  V +LP+  + +  ++  G F ++PN + + E +L + + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKAKIISTEKTSKITSAMRMVSSAKLVKSEQAARDFQIYASKIRQITTDLLKSDLTTGSDNPMLVSRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKSIMDMIQEYHAAGDYEIISIGSIGSDFFKARGMNVAFELRGLADQP--SFDQVGRIISQSVDMFVNEI-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQRMLPISDLVAEEAAEEGVTG--FELEPNRHVILEQLLPQFTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKHVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 287
>gi|90415393|ref|ZP_01223327.1| ATP synthase subunit C [marine gamma proteobacterium HTCC2207] >gi|90332716|gb|EAS47886.1| ATP synthase subunit C [marine gamma proteobacterium HTCC2207] (286 aa)
Score = 323, Expect = 3.5e-28, Identities = 90/283 (31%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  E+K +I I ST KIT+AM++V+++K+++ ++    Y ++ D+ +I +N+ SE   L++ + + ++  + GLCG N+N+ K  K +K     +I ++G K   S G   ++ ++ D+  DL I  ++  ++ I + V+ ++FVN+++ +PSV LLPL A + RL  + D+ +P+A ++ + +LI Y+ + ++ +VE+K CE A+R AM +AT+NA E+I  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAIGKEVKTKIASIGSTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMALGKPYAQRIRDVVGHI-ANAVSEYKHQYLEERDVKRVAYVVISTDRGLCGGLNINLFKAALKSMKGWTDQGVEVDICVVGNKAAGFFSSVGGNVVAAVK-DVGDEPNAADL--IGGVKVMLDAYDEGRIDRLFVVSNEFVNTMTQSPSVEQLLPL-AANDDTRL---KHHWDYIYEPDAKELLDGLLIRYIESQVYQGVVENKACEQAARMLAMKNATENAGEMIDELQLLYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|160881855|ref|YP_001560823.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430521|gb|ABX44084.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium phytofermentans ISDg] (291 aa)
Score = 323, Expect = 3.6e-28, Identities = 96/283 (33%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYD-LFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK-ELQKHIKSNDEI-WLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDL-ELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS+ +IK+R + I+ST +IT AMKLVS+ KL+K K  N  Y+  YD +  ++ + +   L  + K  +  S+ GL G +N NI+K +  I  D + + +G+KGK + +G  I+ D E+ + I D  I + +L + D + I + Y+ F N++S P++ LLP+D    +K + +   + +P A +  I+ Y+ + I+GA+V++  EN +R AMDSAT NA ++I + L++NR RQS ITQE+TEI++GA
 S:   1 MASMRDIKRRKESIQSTGQITKAMKLVSTVKLQKAKSKAENAKPYFDHMYDTVLNMLRKSGNISHPYLSAGKSNKKAIIVITSNRGLAGGYNSNILKLVMSSDINKEDAVVYAVGRKGKEALARRGYH--IAKDYSEVMNAPIYKDAIEI-GKAVLDAFVAD-EVGEIYLAYTSFKNTVSHEPTLIKLLPVDMEAALQEGEKSEDLNERLTLMNYEPAAEEALNLIIPKYINSLIYGALVQALASENGARMQAMDSATNNAEDMISDLSLKYNRARQSSITQELTEIIAGA 287
>gi|189499278|ref|YP_001958748.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chlorobium phaeobacteroides BS1] >gi|189494719|gb|ACE03267.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chlorobium phaeobacteroides BS1] (295 aa)
Score = 322, Expect = 3.7e-28, Identities = 91/285 (31%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND---------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L +I+ RI+ I ST ++T AMK+VS+AKL++ ++ +  Y K ++  + + D+ + L  + E  + +  S GLCG+FN NI+K QK +       E+  G KG + + +G  IS    ++++F +  IAE  +Y   + + V+Y++F + L+    LLP+  EK  +K + D+ +P+ + + + ++ +L T I  ++ES  E+ASR AMDSAT+NA EL++ K+ +NR RQ+ IT E++EIV+GA+ 
 S:   1 MATLKDIRTRIQSIASTQQVTKAMKMVSAAKLRRAQDSAIQARPYAAKLKEMLGSLSTRVDTTLNPLLSDRDEVKNVLVVVITSDRGLCGAFNANIIKIAQKVVTEEHGDLYRDGKVEMLCAGSKGNDYFRKRGFS--ISKAYPGLFQNLHFSVAREIAEYASERYLKG-EVDKVVVVYNEFKSVLAPVLKSEVLLPITP--EKVEGEKTGSSIDYIYEPSPSAIIDVLVPKHLNTQIWRMMLESNAAEHASRMTAMDSATENAKELMRVLKISYNRARQAAITTELSEIVAGAEA 291
>gi|81096629|ref|ZP_00874966.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Streptococcus suis 89/1591] >gi|146318827|ref|YP_001198539.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146321036|ref|YP_001200747.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|166224116|sp|A4W1V8|ATPG_STRS2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224118|sp|A4VVK0|ATPG_STRSY ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|80977308|gb|EAP40854.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Streptococcus suis 89/1591] >gi|145689633|gb|ABP90139.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691842|gb|ABP92347.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Streptococcus suis 98HAH33] (292 aa)
Score = 322, Expect = 3.8e-28, Identities = 100/282 (35%), Positives = 155/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLNEIK +I  + TS+IT AM++VS++KL K ++L + IY K  + T +    SD+  L +  K+ ++  S GL GS+N +I+K +  I   K  EI IG G + +++GI   L  D+  +F+  I  + YKN+   + V Y+ VNSL+  V +LP++    D +N AD   F ++PN  + E +L Y + I+GAI+++K ENA+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLNEIKSKIASTKKTSQITGAMQMVSASKLAKSEQLAQSFQIYASKVRQITTDLLRGELMASDTSNPMLIRRPVQKSGYIVITSDSGLKGSYNSSILKAVMGMIEQDHDSKDEYEIIAIGSMGADFFRARGINPVFELRGLADNP--SFEEVQKIISKSVEMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQQMLPVE--------DLDHNEADGYTATFELEPNREVILEQLLTQYAESTIYGAILDAKTAENAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|121999209|ref|YP_001003996.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Halorhodospira halophila SL1] >gi|166215098|sp|A1WZT2|ATPG_HALHL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|121590614|gb|ABM63194.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Halorhodospira halophila SL1] (289 aa)
Score = 322, Expect = 4.0e-28, Identities = 88/285 (30%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIA--ENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA  E+K +IK +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +K  + ++ +N D   L + +E K + ++  + GLCG N+N+ K   +K  E   + IG KG  + G+E  + E+ D   L +I  + LL Y D I + ++ ++FVN+++ P V L+P++  E+ L+   D+ +P+A + + +L Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SA+ NA E+I + ++ +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA+ 
 S:   1 MAGAKEVKTKIKSVQNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMEATRPYAEKIRQVIGHLGHANPDYRHPFLVERDEVKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKAAINDLKGWQEQGVGAQVVPIGAKGIGFFERTGVE----IPAEVRDIGDRPKLEQMIGPIKVLLDAYV-DGTIDRVNLVSNQFVNTMTQRPQVQRLIPVEPVREEEMLEN----WDYIYEPDAASLLDDVLRRYVESQVYQGVVENIACEMAARMIAMKSASDNAAEIIDDLQITYNKARQAAITQELTEIVSGAEA 286
>gi|113461833|ref|YP_719902.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus somnus 129PT] >gi|123327496|sp|Q0I5X2|ATPG_HAES1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|112823876|gb|ABI25965.1| ATP synthase, F1 subunit gamma [Haemophilus somnus 129PT] (289 aa)
Score = 322, Expect = 4.1e-28, Identities = 96/283 (33%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++  +  Y K  + ++I K+N D +  L + E   L  + GLCG N+N+ K   IK+ E   + LIG KG  +S G I+A+ S  + D + +L I A +  YK + I +I V Y+KF+N++S P + L+PL + ++  L K ++ ++ +PN  + +S+L+ YL + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKISSVQSTQKITKAMEMVAASKMRKTQDRMSSSRPYSKAIQGVISHISKANIDYQHPFLIEREVKNVGILIISTDRGLCGGLNVNLFKTALSEIKNWKEQNVEVSLGLIGAKGIGFFQSLGLNIKAQHS---GMGDTPVAEELIGI-ANRMFEAYK-EGKIDAIYVTYNKFINTMSQKPIMEKLVPLPE-LDNDSLGKNSDNWEYIYEPNPQTLLDSLLVRYLESQVYQAVVENLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|158321581|ref|YP_001514088.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158141780|gb|ABW20092.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (289 aa)
Score = 322, Expect = 4.2e-28, Identities = 87/282 (30%), Positives = 157/282 (55%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD--SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      + +IK+RIK + ST +IT AM+LV+S+K+KK +E    Y+  D + I SNS  S   +   T ++  + GL G +N N++K  +H+  +++ +I G+K ++ K + + +S +   ++ +   I  L YK  + + ++Y++F++++S+ P V LLPL+ + IE  +K +  S +P+  V  ++ Y+ + I+GA++ES   ++ + AM++AT NA E+I  +L++NR RQ+ ITQEITEIV GA+ 
 S:   6 MRDIKRRIKSVNSTKQITKAMELVASSKMKKARERLETTRPYFHAVRDAVSDIVSNSKGVSNTFITPRETIKNTGYIVISADRGLAGGYNANVIKAAMQHMSQKEQVSVITIGQKARDFFKKR--KYNLSGEFHHISENPQYSDAQSIGRLSLDLYKQGL-VDEVYLVYTEFLSTISYNPKVIKLLPLEPEKIENQ--EKSGSRELMSYEPSPEVVLSYLIPKYIDSSIYGALIESSASYQSATKVAMENATDNAEEMIDKLQLQYNRARQASITQEITEIVGGAEA 287
>gi|77407958|ref|ZP_00784708.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77173416|gb|EAO76535.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae COH1] (293 aa)
Score = 322, Expect = 4.4e-28, Identities = 98/282 (34%), Positives = 158/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL K ++  + +Y K  + T +   S SD+ +L+ + + KT ++  S GL G +N I+K +  I   ND+ I IG G + K++G+  +S +L  +  +FD  I  + YKN+   + V Y+ VNSL+  + +LP+ K ++   +   F ++PN  + E +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKDKILSTEKTSKITSAMQMVSSAKLVKSEQAARDFQVYASKIRQITTNLLKSDLVSGSDNPMLASRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKAMMDTITDYHTENDDYAIISIGSVGSDFFKARGMN--VSFELRGLEDQPSFDQVGKIIAQAVEMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRMQQMLPI-KELDAEEASEDRVITGFELEPNREVILEQLLPQYTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 289
>gi|50083468|ref|YP_044978.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|81695969|sp|Q6FFK1|ATPG_ACIAD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|49529444|emb|CAG67156.1| membrane-bound ATP synthase , F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter sp. ADP1] (289 aa)
Score = 322, Expect = 4.5e-28, Identities = 85/283 (30%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-IKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L EI+ ++ I+ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + + +++N + +  +   + ++  S GL G N+N+ K++ +H+K+ E    LIG+K + K+ G + +  +L D   L  +  L A K + + I ++ + FVN+++ P V L+PL A E  L++  G D+ +P A +  +L+ Y+ + ++ ++E+ CE ++R AM +AT NA +LIK+ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MANLKEIRAKVASIKSTQKITRAMQMVAASKMRRAQERMAQGRPYADNMRRVIAHLVQANPEYKHRYMVDRPVKRVGYIVVSSDRGLAGGLNINLFKKVVQHVKAQREQSIEVEFALIGQKAVSFFKNYGGKV-LGATTQLGDAPSLEQLTGSVQVMLDAFDKGE--LDRIYLVSNGFVNAMTQQPKVEQLVPLAPAAEGDDLNR-TYGWDYIYEPEAEQLLNGLLVRYIESMVYQGVIENVACEQSARMVAMKAATDNAGQLIKDLQLIYNKLRQAAITQEISEIVGGA 286
>gi|25010935|ref|NP_735330.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77414108|ref|ZP_00790276.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae 515] >gi|81744546|sp|Q8E5U9|ATPG_STRA3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|23095314|emb|CAD46524.1| H+-transporting ATP synthase gamma chain [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|77159860|gb|EAO71003.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus agalactiae 515] (293 aa)
Score = 322, Expect = 4.5e-28, Identities = 98/282 (34%), Positives = 158/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL K ++  + +Y K  + T +   S SD+ +L+ + + KT ++  S GL G +N I+K +  I   ND+ I IG G + K++G+  +S +L  +  +FD  I  + YKN+   + V Y+ VNSL+  + +LP+ K ++   +   F ++PN  + E +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKDKILSTEKTSKITSAMQMVSSAKLVKSEQAARDFQVYASKIRQITTNLLKSDLVSGSDNPMLASRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKAMMDTITDYHTENDDYAIISIGSVGSDFFKARGMN--VSFELRGLEDQPSFDQVGKIIAQAVEMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRMQQMLPI-KELDADEASEDRVITGFELEPNREVILEQLLPQYTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 289
>gi|168266762|ref|ZP_02688727.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (290 aa)
Score = 321, Expect = 5.3e-28, Identities = 95/283 (33%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLE-LDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK+RI   TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y K D+ T++ S +S  + S  +T ++  S GL GS+N +++KE+   +KH S++ I +G+ ++ K++ + + L+++ + D I F   IA N + ++ D   + + Y+ +NS+S    LLPL + EK  +  +  + +P+ ++ E +L Y+ + I GA++++K E+A+R AM SAT NA++LI + L++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLIDIKQRITSTRKTSQITKAMQMVSAAKLGRAESNARSYEPYVSKIKDVVTHVASTGNSSDHPMLVSRPVHRTGYIVLTSDTGLAGSYNSSVIKEVFQEINKKHTSSDEYAIITVGRSARDFFKAR--QMNVVLEVQGITDHPI-FAEIKDIASNTVQMFE-DGVYDEVFIYYNHHINSISSELRKEQLLPLTEFHEKGN-ETDVDLTTYEFEPSEQEILEVLLPQYVESLIFGALLDAKAAEHAARMTAMRSATDNASDLISDLSLQYNRARQAAITQEITEIVGGA 286
>gi|157377617|ref|YP_001476217.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella sediminis HAW-EB3] >gi|189081478|sp|A8G1W6|ATPG_SHESH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157319991|gb|ABV39089.1| H(+)-transporting two-sector ATPase [Shewanella sediminis HAW-EB3] (286 aa)
Score = 321, Expect = 5.5e-28, Identities = 83/283 (29%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +KS E +   IG +   S G +  +  L D   DL  +  ++ + N+ + + V++++FVN++S TP + LLPL K+   +D+ ++ D+ +P+ ++ E++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM SAT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV+GA
 S:   1 MANAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMAASRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKSQREQGVEVEFCPIGARSVQFFNSFGGQVS-AYASGLGDAPKLADLIGTV--RVMLQAYNEGKLDRLYVVFNRFVNTMSQTPVIEQLLPLPKS----EVDEVSHHWDYLYEPDPKELLETLLVRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKSATDNAGDLISDLQLVYNKARQAAITQELSEIVAGA 283
>gi|170729217|ref|YP_001763243.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169814564|gb|ACA89148.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella woodyi ATCC 51908] (286 aa)
Score = 321, Expect = 5.8e-28, Identities = 86/283 (30%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++  +  Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++   Q+  + E  IG +   S G + A S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN++S TP + LLPL K+ E  D+ ++ D+ +P+ ++ +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MANAKEIKTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMASSRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKKQREAGAEVEFCPIGARSVQFFNSFGGQVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTV--RVMLQAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMSQTPVIEQLLPLPKSEE----DEISHHWDYLYEPDPKELLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGELISDLELVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|91795098|ref|YP_564749.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella denitrificans OS217] >gi|123060487|sp|Q12HQ0|ATPG_SHEDO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|91717100|gb|ABE57026.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella denitrificans OS217] (286 aa)
Score = 321, Expect = 6.1e-28, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +K   + E  IG +   KS G + A S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D  N D+ +P+ ++ E++L+ Y+ + ++ ++E+  E A+R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEFKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVTLDVKNWKAQGAEVEFCPIGARSVQFFKSFGGQVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTV--RVMLQAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMAQTPVIEQLLPLPKSAD----DVKTNRWDYIYEPDPKEILETLLVRYVESQVYQGVIENLASEQAARMVAMKAATDNAGDMIDGLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|169826599|ref|YP_001696757.1| ATP synthase gamma chain [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168991087|gb|ACA38627.1| ATP synthase gamma chain [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (285 aa)
Score = 320, Expect = 6.4e-28, Identities = 98/283 (34%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L EIK RI  +ST +IT AM++VSS+KL++ ++    Y +K D+  I S + DS  L   KT +L  S GL G++N +I++++Q+ I  KS DE I IG+ ++  +   IS + L D+  D+ I A N + + D   + + Y+ FV++++  +  LLPL    L P++ A + +P+  + E +L Y + ++GA+++ K E+ASR AM +AT NA++LI + L++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MVNLREIKGRINSTKSTKQITKAMQMVSSSKLRRAEQNAKAYVPYMEKIQDVVGAIASGTKDSGHPMLTARPVKKTAYLVIGSDRGLAGAYNSSILRQVQRTIDERHKSKDEYVILAIGRVVRDYFVKRDHNV-ISDVVGLPDQPTFADIKEI-ARNAVGMFI-DGTYDQLYMYYNHFVSAIANEVTEKKLLPLTD------LAPPSSNASYEFEPSGEAILEVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHASRMTAMKNATDNASDLISDLSLQYNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|15674807|ref|NP_268981.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19745846|ref|NP_606982.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|50913943|ref|YP_059915.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|56808122|ref|ZP_00365910.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Streptococcus pyogenes M49 591] >gi|71903224|ref|YP_280027.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71910393|ref|YP_281943.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94988265|ref|YP_596366.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94990144|ref|YP_598244.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94992139|ref|YP_600238.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94994060|ref|YP_602158.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|139474051|ref|YP_001128767.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|166224111|sp|Q1JCL4|ATPG_STRPB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224112|sp|Q1JMJ0|ATPG_STRPC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224113|sp|Q1JHN6|ATPG_STRPD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224114|sp|Q1J7G0|ATPG_STRPF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224115|sp|A2RFC3|ATPG_STRPG ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81679688|sp|Q5XCY1|ATPG_STRP6 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81706822|sp|Q7CND4|ATPG_STRP8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81782495|sp|Q9A0I8|ATPG_STRP1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|82592652|sp|Q48UD4|ATPG_STRPM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|13621937|gb|AAK33702.1| putative proton-translocating ATPase, gamma subunit [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|19747994|gb|AAL97481.1| putative proton-translocating ATPase, gamma subunit [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|50903017|gb|AAT86732.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|71802319|gb|AAX71672.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71853175|gb|AAZ51198.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|94541773|gb|ABF31822.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94543652|gb|ABF33700.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94545647|gb|ABF35694.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94547568|gb|ABF37614.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|134272298|emb|CAM30552.1| ATP synthase gamma chain [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (291 aa)
Score = 320, Expect = 6.9e-28, Identities = 96/282 (34%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSN----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL K ++  + IY K  + T +KS   SD+ +L + + KT ++  S GL G +N I+K +   + H  + EI IG G + K++G+   L  D  +F+  I  + + N+   + V Y+ VNSL+  V +LP+  +   ++  G F ++PN +D+ + +L + + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKAKIISTEKTSKITSAMRMVSSAKLVKSEQAARDFQIYASKIRQITTDLLKSELTIGSDNPMLVSRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKSVMDMITEYHADGDYEIISIGSVGSDFFKARGMNVAFELRGLADQP--SFEQVRQIISQSVDMFVNEI-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQQMLPISDLVADEAAEEGVTG--FELEPNRHDILDQLLPQFTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 287
>gi|89095630|ref|ZP_01168524.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89089376|gb|EAR68483.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. NRRL B-14911] (286 aa)
Score = 320, Expect = 7.7e-28, Identities = 99/283 (34%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA---DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS+AK+ + +  +  Y +K ++  I  ++D   L   KT +L  S GL G++N NI++   +QK KS+DE I IG+ G++ + +G+  + LD+    F   IA  + + +D   + + YS +V+++  +  LLPL     D ++G   + +P+A D+ E +L Y + I+GA+++SK E+A+R AM SAT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKNRITSTKKTSQITKAMQMVSAAKMNRAEMNAKSFVPYMEKIQEVTASIALGSTDVSHPMLTSRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNILRTVYQTIQKRHKSSDEYAIIAIGRIGRDFFRKRGMN--VILDIVAVADQPAFAEIKDIASKTVGMF-SDETFDELYIYYSHYVSAIQQDVTEKKLLPLT--------DISSSGGKLTSYEFEPSAEDILEVLLPQYAESLIYGALLDSKASEHAARMTAMQSATDNAKELINSLSLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 282
>gi|169335792|ref|ZP_02862985.1| hypothetical protein ANASTE_02217 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258530|gb|EDS72496.1| hypothetical protein ANASTE_02217 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (289 aa)
Score = 320, Expect = 8.1e-28, Identities = 91/283 (32%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD--SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      ++ +IK+R+K + ST +IT AM+LV+S+KL+K KE + S Y  Y L  +  +  + I  +  KTI++   GL G FN N++K+  I  E  I+ +G KG + K  + +  + + D D N+ +  I  ++ Y +D +I+ +K+IYSKF + +S   ++LP+ + +  D   ++ I+P  ++ E ++ Y+ + ++GA++E+  E ASRR AM +AT NANEL++ ++ +N RQS IT E+ EIVSGA+ 
 S:   4 NMADIKRRMKSVSSTKQITKAMELVASSKLRKAKERAICRSHYTDATYQLMLRVAKYTSYINNIYFKDRENADKTIYVVLSGDKGLAGGFNTNVIKQAVSEIGDEKEKAVIFALGAKGADYFKKNDYDV-VGEYIGISD-DPNYGVAKKIIGTVINLYTSDEDIRKVKIIYSKFNSVVSQGIISATVLPISRKADNS--DGTPVTSELVIEPGGEELLEELVPQYITSLLYGAMIENNAGEEASRRMAMSAATDNANELLEELEIRYNSARQSSITNELIEIVSGAEA 287
>gi|231609|sp|P29710|ATPG_PROMO ATP synthase gamma chain, sodium ion specific >gi|45654|emb|CAA41373.1| F1 subunit [Propionigenium modestum] (282 aa)
Score = 320, Expect = 8.3e-28, Identities = 97/283 (34%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK RI ++ST +IT AM++VSS K KK + L   Y   +  + +  +E  L  K+E +  +  S GLCG FN + +KE++K I +N +  + IGKKG++ K K + ++ +   + FD  I+EN++ + D   + +IY++F+++LS  V LLP++   R++ +N  + +P+ D+ S+L YL  ++ AI+E+  E+++R+NAM +AT NA ++IK+ L++NR+RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAAGKEIKSRISSVQSTRQITKAMEIVSSTKFKKFQALVNQSKPYSGSMDKVLANLAAGIKNERHPLFDGKTEVKRIGIIVMTSDRGLCGGFNSSTLKEMEKLIVANPDKEVSVIAIGKKGRDYCKKK--DRDLKAEYIQLIPETMFDKAKEISENIVEYFYEDI-FDEVYLIYNEFISALSTELIVKKLLPIE------RIEVQDN-TTYIFEPSVEDILSSLLPKYLNIQLYQAILENTASEHSARKNAMKNATDNAEDMIKDLTLQYNRERQAAITQEISEIVSGA 279
>gi|82751705|ref|YP_417446.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus RF122] >gi|123548234|sp|Q2YUK0|ATPG_STAAB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|82657236|emb|CAI81677.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus RF122] (288 aa)
Score = 319, Expect = 8.6e-28, Identities = 89/283 (31%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI RIK +  +IT AM +VSS+KL++ ++   + Y K D T + ++S++  L+ + ++ +L  S GL G+++ N++K+L  I++ +   I ++G++G + +K++G + E S +++ D+ +F   +A + + Y + I + + YS +V+ L  P+  +LPL  ++    + + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +AT NA ELI + LE+NR RQ+EITQ+ITEIV G+
 S:   1 MASLKEIDTRIKSTKKMKQITKAMNMVSSSKLRRAEKNTKQFTPYMDKMQDAITAVAGASSNTNHPMLRPRKITRSGYLVITSDKGLAGAYSANVLKKLITDIEAKHQDSSEYGIVVLGQQGVDFLKNRGYDIEYS-QVDVPDQP-SFKSVQALANHAIDLYSEE-EIDELNIYYSHYVSVLENKPTSRQVLPLS---QEDSSKGHGHLSSYEFEPDKESILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHATRMTAMKNATDNATELIDDLSLEYNRARQAEITQQITEIVGGS 284
>gi|83854833|ref|ZP_00948363.1| ATP synthase subunit C [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] >gi|83842676|gb|EAP81843.1| ATP synthase subunit C [Sulfitobacter sp. NAS-14.1] (292 aa)
Score = 319, Expect = 8.8e-28, Identities = 93/285 (32%), Positives = 166/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F + + +   S++ ++LS  S++  + +  + GLCG FN NI K + H +     +I +GKKG++ I+  + + +DL D K + +   IA+++L ++  +Y+I +I  YSKFVN +S P+  ++P   E+    GAD   F +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I++ +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEQSRPYTERFNAVMSRLAASVGGSDTAPKLLSGTGSDQVHLL-VVMTAERGLCGGFNANIAKLAKAHARGLIAKGKEVKILTVGKKGRDSIRRDFGDLLVGHVDLS-DVKRLGYADAQGIAKDVLGRFDAGEYDIATI--FYSKFVNVVSQIPTAQQIIP--ATFEE------TEGADEATTLFDYEPSEEAILADLLPRGVATAIFSALLENAASEQGARMSAMDNATRNAGDMIEDLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|119503556|ref|ZP_01625639.1| TonB-dependent receptor [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119460618|gb|EAW41710.1| TonB-dependent receptor [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (287 aa)
Score = 319, Expect = 9.0e-28, Identities = 86/283 (30%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKP-NNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K+++ ++    Y ++ D+ +I +N+ E   +++ + + ++  + GLCG N+N+ K   ++ +E   + LIG K   KS G   S+  ++ ++ L  + + L A +  I ++ ++ ++FVN+++ +P V LLPL   KP D  ++ D+ +P+A ++ +++L+ Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM SA+ NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE+ EIVSGA
 S:   1 MAAGKEIRTKISSIQSTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMELGKPYARRIRDVVGHI-ANAVPEYRHAYMQQRDVKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKAAIAGMRPQNEAGIEVDLCLIGAKSLAFFKSVGGNVVASVKDVGEEPTVD-QLIGGVKQMLDAYVQG--RIDTLYLVSNEFVNTMTQSPQVEQLLPL-----KPSEDAGLSHHWDYVYEPDARELLDALLVRYVESLVYQAVVENGACEQAARMVAMKSASDNAGDLIDELQLVYNKARQAAITQELAEIVSGA 283
>gi|21910034|ref|NP_664302.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28896268|ref|NP_802618.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|81759288|sp|Q8K827|ATPG_STRP3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|21904224|gb|AAM79105.1| putative proton-translocating ATPase gamma subunit [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|28811519|dbj|BAC64451.1| putative proton-translocating ATPase, gamma subunit [Streptococcus pyogenes SSI-1] (291 aa)
Score = 319, Expect = 9.6e-28, Identities = 95/282 (33%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSN----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  E TSKIT+AM++VSSAKL + ++  + IY K  + T +KS   SD+ +L + + KT ++  S GL G +N I+K +   + H  + EI IG G + K++G+   L  D  +F+  I  + + N+   + V Y+ VNSL+  V +LP+  +   ++  G F ++PN +D+ + +L + + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKAKIISTEKTSKITSAMRMVSSAKLVRSEQAARDFQIYASKIRQITTDLLKSELTIGSDNPMLVSRPVK--KTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKSVMDMITEYHADGDYEIISIGSVGSDFFKARGMNVAFELRGLADQP--SFEQVRQIISQSVDMFVNEI-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQQMLPISDLVADEAAEEGVTG--FELEPNRHDILDQLLPQFTESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 287
>gi|188588467|ref|YP_001919897.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188498748|gb|ACD51884.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (283 aa)
Score = 319, Expect = 1.0e-27, Identities = 100/285 (35%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYY---KKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L EIK+RIK +EST KITNAM LV+++KL+K +KELF+N+ +  K  L + I + DS + K ++  +++  S GLCGS+N +V L  +  K N ++ +G KG + +K G++  ++  +D DI    I+ E+ L YK D + I ++Y FV+ +  P  LLP+++  P     +F +PN+ +V + L +L    ++ +K E +SR AM+ AT+NAN+++ N L++NR RQ ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIEIKRRIKSVESTRKITNAMGLVATSKLRKTRKELFINKKFFEETEKIIEKLASTISQDDDS--IYFKSNKSKYKLYILVSSDTGLCGSYNNTVVSYLDSLVRDEKENIKVITVGSKGLSYVKRIGLD---TIADYVDIPDIPTVKEVKIVFESALKMYK-DGEVSEINIVYLDFVSPVKQEPKAEKLLPIERITSVPE--------EFITEPNSEEVLNNALNIHLKGKFRNILLSAKCSEQSSRMTAMNGATQNANDILDNLNLKYNRIRQQIITQEISEIVGGAEAQ 282
>gi|53733036|ref|ZP_00155479.2| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Haemophilus influenzae R2846] >gi|145636252|ref|ZP_01791921.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittHH] >gi|145270417|gb|EDK10351.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittHH] (289 aa)
Score = 319, Expect = 1.1e-27, Identities = 90/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K   IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D + +L + A +  Y+N  I +I + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTTLNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPVLEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAIYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKALLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|145640454|ref|ZP_01796038.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae R3021] >gi|145275040|gb|EDK14902.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 22.4-21] (289 aa)
Score = 319, Expect = 1.1e-27, Identities = 90/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K   IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D + +L + A +  Y+N  I +I + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASVGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTTLNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPVLEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAIYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKALLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|83814517|ref|YP_445050.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salinibacter ruber DSM 13855] >gi|123529219|sp|Q2S431|ATPG_SALRD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|83755911|gb|ABC44024.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salinibacter ruber DSM 13855] (308 aa)
Score = 318, Expect = 1.1e-27, Identities = 90/285 (31%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKT--IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-------KSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDK-------PNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L +I+ RI IE+T ++T AMK+V++AKL++ +E    Y K +L ++K  D    ++ E + + +  + GLCGSFN + +  + I    +S D++++ +GKKG  + + + + D +   +NFD+  + E+ + ++    +K++Y++F N++   V LLP+ ++ E P +++    P NG  D+ +P A + + ++ YL  + A++ES  E +R AMD+AT NA ELI++ LE+NR RQS IT+E+ +I SGA+ 
 S:   1 MANLRDIRNRIDSIENTKQVTRAMKMVAAAKLRRAQEKIFRARPYAYKIGELTNHLKQELDPTAHPFFQAPEEASGALVIVITADRGLCGSFNSDAINTAEHLIETTYAETQSADDLFMLCVGKKGHKHFQKR--DYRLVGDYKGVFDGLNFDVAQQVVEDAVEGFERGI-WGEVKLVYNEFKNTIVQNQIVEPLLPIPEERFETPVMEEEADGFALPENGRAIDYIFEPGAPTLLDELVPRYLYYQVWRALLESNAAEQGARMVAMDNATSNAEELIEDLTLEYNRARQSAITRELLDITSGAEA 303
>gi|78187826|ref|YP_375869.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|123582492|sp|Q3B1F5|ATPG_PELLD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|78167728|gb|ABB24826.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Pelodictyon luteolum DSM 273] (290 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 86/283 (30%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L +I+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL+K +E +  Y K ++  +  D+  L  +++ + + +  S GLCG+FN NI+K  + I      N ++  G +G + + +G       ++++F   IAE  + Y   + + V+Y++F + L+ T   LLP+  E P +  G D+ +P+  + E ++ +L T + G ++ES  E A+R AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MPTLKDIRVRIKGVKSTQQVTKAMKMVAAAKLRKAQERAVMARPYAAKLKEMLGSLSGKVDTSASPLLADRADASRVLVVLITSDRGLCGAFNTNIIKLAHRTIHEEYAAAYAAGNVQLICAGTRGFDFFRKRGYSVLKGYPAVF--QNLDFSTAREIAETASSMYVKG-EVDRVVVVYNEFKSVLAPTLKAEVLLPIKS--ELPVAE----GGDYIYEPSPAAIIEELVPKHLNTQVWGMMLESNAAEQAARMTAMDSATENAKELLRGLNISYNRARQAAITKELSEIVGGA 285
>gi|15925094|ref|NP_372628.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15927678|ref|NP_375211.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|21283757|ref|NP_646845.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49484328|ref|YP_041552.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49486897|ref|YP_044118.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57652126|ref|YP_186911.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|148268555|ref|YP_001247498.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150394619|ref|YP_001317294.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151222220|ref|YP_001333042.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156980419|ref|YP_001442678.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|161353520|ref|YP_500821.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|161510311|ref|YP_001575970.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|162138567|ref|YP_494705.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|166224110|sp|A7X4U4|ATPG_STAA1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|172048986|sp|A6QIU8|ATPG_STAAE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081480|sp|A6U3I9|ATPG_STAA2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081481|sp|A5IUP9|ATPG_STAA9 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081482|sp|A8YY71|ATPG_STAAT ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81694061|sp|Q5HE96|ATPG_STAAC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81696291|sp|Q6G7K6|ATPG_STAAS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81696453|sp|Q6GEX1|ATPG_STAAR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81704256|sp|Q7A0C5|ATPG_STAAW ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81705322|sp|Q7A4E8|ATPG_STAAN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81781175|sp|Q99SF4|ATPG_STAAM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|13701898|dbj|BAB43190.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14247877|dbj|BAB58266.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|21205199|dbj|BAB95893.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49242457|emb|CAG41173.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|49245340|emb|CAG43815.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|57286312|gb|AAW38406.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|147741624|gb|ABQ49922.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149947071|gb|ABR53007.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150375020|dbj|BAF68280.1| ATP synthase, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|156722554|dbj|BAF78971.1| ATP synthase gamma chain [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|160369120|gb|ABX30091.1| F-ATPase superfamily proton (H+)- or sodium (Na+)-translocating F-type ATPase gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] (288 aa)
Score = 318, Expect = 1.2e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI RIK +  +IT AM +VSS+KL++ ++   + Y K D T + ++S++  L+ + ++ +L  S GL G+++ N++K+L   KH S++ I ++G++G + +K++G + E S +++ D+ +F   +A + + Y + I + + YS +V+ L  P+  +LPL  ++    + + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +AT NA ELI + LE+NR RQ+EITQ+ITEIV G+
 S:   1 MASLKEIDTRIKSTKKMKQITKAMNMVSSSKLRRAEKNTKQFTPYMDKMQDAITAVAGASSNTNHPMLRPRKITRSGYLVITSDKGLAGAYSANVLKKLITDIEAKHQDSSEYSIVVLGQQGVDFLKNRGYDIEYS-QVDVPDQP-SFKSVQALANHAIDLYSEE-EIDELNIYYSHYVSVLENKPTSRQVLPLS---QEDSSKGHGHLSSYEFEPDKESILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHATRMTAMKNATDNATELIDDLSLEYNRARQAEITQQITEIVGGS 284
>gi|162286756|ref|YP_001083239.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] >gi|169632166|ref|YP_001705902.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter baumannii SDF] >gi|169797645|ref|YP_001715438.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter baumannii AYE] >gi|184156497|ref|YP_001844836.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|169150572|emb|CAM88481.1| membrane-bound ATP synthase , F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter baumannii] >gi|169150958|emb|CAO99573.1| membrane-bound ATP synthase , F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter baumannii] >gi|183208091|gb|ACC55489.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Acinetobacter baumannii ACICU] >gi|193076045|gb|ABO10637.2| membrane-bound ATP synthase F1 sector, gamma-subunit [Acinetobacter baumannii ATCC 17978] (289 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-IKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L EI+ ++ I+ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + + +++N + +  +   + ++  S GL G N+N+ K++ +H+K+ E    LIG+K + K+ G + +  ++ D   L  +  L A K + + I ++ + FVN+++ P V L+PL A E  L++  G D+ +P A ++  +L+ Y+ + ++ ++E+ CE ++R AM +AT NA +LIK+ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MANLKEIRAKVASIKSTQKITRAMQMVAASKMRRAQERMAQGRPYADNMRRVIAHLVQANPEYKHRYMVDRPVKRVGYIIVSSDRGLAGGLNINLFKKVVQHVKAQQEQSIEVQFALIGQKAVSFFKNYGGKV-LGATTQIGDAPSLEQLTGSVQVMLDAFDKGE--LDRIYLVSNGFVNAMTQKPKVEQLVPLAPAEEGDDLNR-TYGWDYIYEPEAEELLNGLLVRYIESMVYQGVIENVACEQSARMVAMKAATDNAGQLIKDLQLIYNKLRQAAITQEISEIVGGA 286
>gi|187934151|ref|YP_001884710.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187722304|gb|ACD23525.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (283 aa)
Score = 318, Expect = 1.3e-27, Identities = 102/285 (35%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYY---KKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L EIK+RIK +EST KITNAM LV+++KL+K +KELF+N+ +  K  L + I + DS + K ++  +++  S GLCGS+N +V L  +  K N ++ +G KG + +K G++  ++  +D DI    I+ E+ L YK D + I V Y FV+ +  P  LLP++K  P     +F +PN+ +V + L +L    ++ +K E +SR AM+ AT+NAN+++ N L++NR RQ ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIEIKRRIKSVESTRKITNAMGLVATSKLRKTRKELFINKKFFEETEKIIEKLASTISQDDDS--IYFKSNKSKYKLYILVSSDTGLCGSYNNTVVSYLDSLVRDEKENIKVITVGSKGLSYVKRIGLD---TIADYVDIPDIPTVKEVKIVFESALKMYK-DGEVSEINVAYLDFVSPVKQEPKAEKLLPIEKITSVPE--------EFITEPNSEEVLNNALNIHLKGKFRNILLSAKCSEQSSRMTAMNGATQNANDILDNLNLKYNRIRQQIITQEISEIVGGAEAQ 282
>gi|146309621|ref|YP_001190086.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|166224086|sp|A4Y188|ATPG_PSEMY ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145577822|gb|ABP87354.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas mendocina ymp] (287 aa)
Score = 317, Expect = 1.4e-27, Identities = 88/283 (31%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K ++    Y ++  + ++ K+N +   + + + + ++  S GLCG N+N+ K L K +K     + ++G KG + +S G   ++  ++ IN DL  +  L A +  I + ++ +KFVN+++ P V LLPL A +  + K   D+ +P+A + +++L+ Y+ + ++ ++VE+ CE A+R AM +AT NA +LIK+ +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQQRMAAGRPYAERIRQVIGHLAKANPEYRHSFMVERDVKRVGYIVVTSDRGLCGGLNINLFKALLKSLKEWRDQKVEADFCVVGTKGASFFRSNGGNVVAAISKLGEEPSIN-DLIGSVKVVLDAYAEG--RIDRLYLVSNKFVNTMTQKPEVQQLLPL-AASDAQGVQK--GLWDYVYEPDAQQLLDALLVRYIESQVYQSVVENSACEQAARMIAMKNATDNAGDLIKDLQLVYNKARQAAITQEISEIVGGA 284
>gi|148988553|ref|ZP_01819986.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|148992607|ref|ZP_01822275.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|148997431|ref|ZP_01825036.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|149003277|ref|ZP_01828173.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|149007586|ref|ZP_01831221.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|149011743|ref|ZP_01832939.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|149021775|ref|ZP_01835782.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168483882|ref|ZP_02708834.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168487558|ref|ZP_02712066.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|168489669|ref|ZP_02713868.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|168492578|ref|ZP_02716721.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168493410|ref|ZP_02717553.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|168575964|ref|ZP_02721879.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|169834366|ref|YP_001694915.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|182684463|ref|YP_001836210.1| ATP synthase subunit C [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|147756486|gb|EDK63527.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|147758737|gb|EDK65734.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147760945|gb|EDK67915.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147764174|gb|EDK71106.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147925754|gb|EDK76829.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147928624|gb|EDK79638.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|147930011|gb|EDK80998.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|168996868|gb|ACA37480.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|172042759|gb|EDT50805.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|182629797|gb|ACB90745.1| ATP synthase subunit C [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|183569637|gb|EDT90165.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|183571898|gb|EDT92426.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|183573307|gb|EDT93835.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183576623|gb|EDT97151.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|183578297|gb|EDT98825.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (292 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 96/281 (34%), Positives = 161/281 (57%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK---ELQKHIKSND---EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLN+IK +I  ++TS+ITNAM++VS+AKL + +E  N +Y +K  L T I   + + + + + +S + KT ++  S GL G +N +I+K  EL++  +  E+ IG G + K++GI+  L  D  +FD  I  + Y+N+   + V Y+ VN+L+  V +LP+    +D  N AD   F ++ + ++ E +L + + I+GAI+++K ENA+  AM +AT NA ++I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 SLNDIKTKIASTKNTSQITNAMQMVSAAKLGRSEEAARNFQVYAQKVRKLLTDILHGNGAGASTNPMLISRSVK-KTGYIVITSDRGLVGGYNSSILKAVMELKEEYHPDGKGFEMICIGGMGADFFKARGIQPLYELRGLADQP--SFDQVRKIISKTVEMYQNEL-FDELYVCYNHHVNTLTSQMRVEQMLPI--------VDLDPNEADEEYSLTFELETSREEILEQLLPQFAESMIYGAIIDAKTAENAAGMTAMQTATDNAKKVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|194016253|ref|ZP_03054867.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194011726|gb|EDW21294.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus pumilus ATCC 7061] (288 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 98/283 (34%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + +S+IT AM++VS+AKL + +  +  Y +K ++  I + + ++  L   KT +L  S GL G FN +I++   +Q  +S DE + +IGK G++ K +GI  IS  L D ++ F   +A + + + +D   + + Y+ FV+++S  +  LLPL     +K  A + +P+ ++ E +L Y + I GA+++SK E+A+R AM SAT NA ELI  L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRITSTKKSSQITKAMQMVSAAKLNRAENNAKSFVPYMEKIQEVVAAIATGTSAKHPMLLSRPVKKTGYLVITSDRGLAGPFNSSILRAAYQTIQSRHQSADEYAVIVIGKIGRDFFKKRGIPV-ISEVTGLGD-EVAFADIKELASSTVQMF-SDEAFDELYMFYNHFVSAISQEVTEKKLLPLTDISAAATPNK--RSASYEFEPSEEEILEVLLPQYAESLIFGALLDSKASEHAARMTAMKSATDNAKELIDGLTLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 284
>gi|157694078|ref|YP_001488540.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|166990391|sp|A8FIB3|ATPG_BACP2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157682836|gb|ABV63980.1| H(+)-transporting two-sector ATPase, F(1) gamma subunit [Bacillus pumilus SAFR-032] (288 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 98/283 (34%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + +S+IT AM++VS+AKL + +  +  Y +K ++  I + + ++  L   KT +L  S GL G FN +I++   +Q  +S DE + +IGK G++ K +GI  IS  L D ++ F   +A + + + +D   + + Y+ FV+++S  +  LLPL     +K  A + +P+ ++ E +L Y + I GA+++SK E+A+R AM SAT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRITSTKKSSQITKAMQMVSAAKLNRAENNAKSFVPYMEKIQEVVAAIATGTSAKHPMLLSRPVKKTGYLVITSDRGLAGPFNSSILRAAYQTIQSRHQSADEYAVIVIGKIGRDFFKKRGIPV-ISEVTGLGD-EVAFADIKELASSTVQMF-SDEAFDELYMFYNHFVSAISQEVTEKKLLPLTDISAAATPNK--RSASYEFEPSEEEILEVLLPQYAESLIFGALLDSKASEHAARMTAMKSATDNAKELIDSLTLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 284
>gi|83941356|ref|ZP_00953818.1| ATP synthase subunit C [Sulfitobacter sp. EE-36] >gi|83847176|gb|EAP85051.1| ATP synthase subunit C [Sulfitobacter sp. EE-36] (292 aa)
Score = 317, Expect = 1.5e-27, Identities = 92/285 (32%), Positives = 166/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F + + +   S++ ++LS  S++  + +  + GLCG FN NI K + H +     +I +GKKG++ I+  + + +DL D K + +   IA+++L ++  +Y+I +I  Y+KFVN +S P+  ++P   E+    GAD   F +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I++ +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEQSRPYTERFNAVMSRLAASVGGSDTAPKLLSGTGSDQVHLL-VVMTAERGLCGGFNANIAKLAKAHARGLIAKGKEVKILTVGKKGRDSIRRDFGDLLVGHVDLS-DVKRLGYADAQGIAKDVLGRFDAGEYDIATI--FYAKFVNVVSQIPTAQQIIP--ATFEE------TEGADEATTLFDYEPSEEAILADLLPRGVATAIFSALLENAASEQGARMSAMDNATRNAGDMIEDLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|145632747|ref|ZP_01788481.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145634522|ref|ZP_01790231.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittAA] >gi|144986942|gb|EDJ93494.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 3655] >gi|145268067|gb|EDK08062.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittAA] (289 aa)
Score = 317, Expect = 1.6e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++KL+K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K +  IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I +I + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKLRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTILNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAIYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKVLLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|126176548|ref|YP_001052697.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS155] >gi|149117394|ref|ZP_01844087.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS223] >gi|153002862|ref|YP_001368543.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella baltica OS185] >gi|160877609|ref|YP_001556925.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella baltica OS195] >gi|166224102|sp|A3DAR5|ATPG_SHEB5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224103|sp|A6WUJ1|ATPG_SHEB8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081475|sp|A9KX07|ATPG_SHEB9 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|125999753|gb|ABN63828.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS155] >gi|146862543|gb|EDK48206.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS223] >gi|151367480|gb|ABS10480.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS185] >gi|160863131|gb|ABX51665.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella baltica OS195] (286 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 88/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +KS    E  IG +   K+ G + A S  L D   DL  +  L A  N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D+ + D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM SAT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVIADVKSWKAQGAEFEFCPIGARSVQFFKNFGGQVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTVGVMLEAY--NEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSED----DETAHRWDYIYEPDPKALLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKSATDNAGELINDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|119358311|ref|YP_912955.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|166222542|sp|A1BJF4|ATPG_CHLPD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|119355660|gb|ABL66531.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (291 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 88/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK---------HIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L +I+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL++ +E +  Y +K ++  +  D+ + L  +SE K + +  + GLCG+FN NIVK  K     H K+  +  G +G + + +G  I+  +  LD   F   IAE +  Y    + V+Y++F + L+   +LLP+   P   + G+D+ +P+  + + ++ +L T +  ++ES  E A+R +AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MPTLKDIRVRIKGVKSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQERAIMARPYARKLKEMLGSLSDKVDTSLNPLLSNRSEVNKVVVILITADRGLCGAFNTNIVKLAYKLIHEDYAAQHSKNGVSLICAGSRGFDFFRKRGYNIIKGYPGVFQRLD-----FSFAKEIAETVSGMYLRG-EADRVVVVYNEFKSVLAPVLKFETLLPI-----TPEASGKDGGSDYIYEPSPESIIDVLVPKHLNTQVWRVMLESNAAEQAARMSAMDSATENAKELLRTLNISYNRARQAAITKELSEIVGGA 286
>gi|154484981|ref|ZP_02027429.1| hypothetical protein EUBVEN_02699 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149733934|gb|EDM50053.1| hypothetical protein EUBVEN_02699 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (295 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 95/286 (33%), Positives = 160/286 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS------NSDSEILSLKKS---EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP-LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA+ EI+KR+K I+ T KITNAM ++SSAKL+ K+  +  Y  FY+L + I    ++ S+   +  EE K ++  + GL G++N N++K  + K  N++++++G+ G+   +G+E +   + + ++   +IAE +L Y N  + I VIY+K NS+S    LLP  + EK R    +   + +V E I+ + +  I+GA+VES  E++SR AM +AT +A ++++  +E+NR RQS ITQ+ITEI+ GAK +
 S:   1 MANTKEIQKRMKSIQDTMKITNAMYMISSAKLRSAKQKLEDTEPY---FYELQSAIARLLRHLPDARSKYFDPHSNIPDEEKKRGYIVITADKGLAGAYNHNVIKMANELFKQGKNNKLFVVGELGRQFFAKEGMEVDSEFKYTVQNPSLH--RARVIAERVLELY-NKRELDEIYVIYTKMENSVSMVTEKMRLLPCYREQFEKNRPPIDMYQEEIKTDTSVKEVLEHIVPNCVTGFIYGALVESFASEHSSRMMAMQAATDSAKDMLQQLSIEYNRVRQSAITQQITEIIGGAKAQ 292
>gi|15600748|ref|NP_254242.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|116053706|ref|YP_794033.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|152989165|ref|YP_001351668.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas aeruginosa PA7] >gi|194548754|ref|YP_002083782.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|194554086|ref|YP_002089113.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|122256274|sp|Q02DF3|ATPG_PSEAB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224085|sp|A6VF33|ATPG_PSEA7 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81783493|sp|Q9HT19|ATPG_PSEAE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|9951895|gb|AAG08940.1|AE004967_11 ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa PAO1] >gi|115588927|gb|ABJ14942.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14] >gi|126169700|gb|EAZ55211.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa C3719] >gi|126196479|gb|EAZ60542.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas aeruginosa 2192] >gi|150964323|gb|ABR86348.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas aeruginosa PA7] (286 aa)
Score = 317, Expect = 1.7e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KITNAM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + + E + ++  S GLCG N+N+ K L K +  E   + +IG KG + +S G   ++  ++ IN DL  +  L A +  I + V+ +KFVN+++ P+V L+PL  ++  + + D+ +P+A + + +L+ Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITNAMEKVAVSKMRKAQMRMAAGRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMVEREVKRVGYIVVSSDRGLCGGLNINLFKSLVKDMSGYREQGAEIDLCVIGSKGASFFRSFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYLEG--RIDRLFVVSNKFVNTMTQKPTVEQLIPLVADDDQ----ELKHHWDYLYEPDAKSLLDGLLVRYVESQVYQAVVENNACEQAARMIAMKNATDNAGELISDLQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|153956280|ref|YP_001397045.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|189081396|sp|A5N3H8|ATPG_CLOK5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146349138|gb|EDK35674.1| AtpG [Clostridium kluyveri DSM 555] (283 aa)
Score = 317, Expect = 1.8e-27, Identities = 98/284 (34%), Positives = 158/284 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI---GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-----NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A L IK+RIK I ST KIT AM L++++KL+K ++   + Y + F +  +  ++  + +K ++ K +++A S GLCG FN N+V EL    E +L+  G+KGK  +     L+ ++ + I+   I E   YK   + I I ++++KF++++   V LLPL  E +++K N  F +P+A+++ E I+ +L  +  I+ SKV E +SR AMD ATKNAN+L+  L++NR+RQ+ ITQEITEIV GA+ 
 S:   4 AGLVTIKRRIKSITSTQKITKAMGLIATSKLRKVRKKLEANNKYCELFSSIVNELAMEAEQNNIYIKGNKSNKKLYIALNSDTGLCGGFNANVVNELNSIRSKEKEDFLLITMGQKGKMYFRR--------LNYNIESEYIDIPDVPTIKETEDVVYKALELYRNGEIGEINIVFTKFISTIKQNVIVEKLLPL----EVKKVEKRNFIVKF--EPSADEMIEDIVELHLRQKLLNCIINSKVSEQSSRMTAMDGATKNANDLLDELNLQYNRERQTAITQEITEIVGGAEA 281
>gi|15901356|ref|NP_345960.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15903404|ref|NP_358954.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|111657411|ref|ZP_01408164.1| hypothetical protein SpneT_02001381 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|116515905|ref|YP_816798.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148984852|ref|ZP_01818105.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|122277704|sp|Q04HT8|ATPG_STRP2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81706933|sp|Q7CRB2|ATPG_STRR6 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81775648|sp|Q97PT5|ATPG_STRPN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|18253306|gb|AAL66418.1|AF368465_8 proton-translocating ATPase gamma subunit [Streptococcus pneumoniae] >gi|14972999|gb|AAK75600.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|15459009|gb|AAL00165.1| Proton-translocating ATPase, F1 sector, gamma-subunit [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116076481|gb|ABJ54201.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147922874|gb|EDK73990.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] (292 aa)
Score = 316, Expect = 2.0e-27, Identities = 97/281 (34%), Positives = 163/281 (58%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK---ELQKHIKSND---EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLN+IK +I  ++TS+ITNAM++VS+AKL + +E  N +Y +K  L T I   + + + + + +S + KT ++  S GL G +N +I+K  EL++  +  E+ IG G + K++GI+  L  L D+ +FD  I  + Y+N+   + V Y+ VN+L+  V +LP+    +D  N AD   F ++ + ++ E +L + + I+GAI+++K ENA+  AM +AT NA ++I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 SLNDIKTKIASTKNTSQITNAMQMVSAAKLGRSEEAARNFQVYAQKVRKLLTDILHGNGAGASTNPMLISRSVK-KTGYIVITSDRGLVGGYNSSILKAVMELKEEYHPDGKGFEMICIGGMGADFFKARGIQPLYELR-GLSDQP-SFDQVRKIISKTVEMYQNEL-FDELYVCYNHHVNTLTSQMRVEQMLPI--------VDLDPNEADEEYSLTFELETSREEILEQLLPQFAESMIYGAIIDAKTAENAAGMTAMQTATDNAKKVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|167748909|ref|ZP_02421036.1| hypothetical protein ANACAC_03683 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167651531|gb|EDR95660.1| hypothetical protein ANACAC_03683 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (295 aa)
Score = 316, Expect = 2.0e-27, Identities = 94/285 (32%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS------EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKP---RLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA++ EI+ R+K I+ T KITNAM L+SS KL+K +E   + Y++    I +S    +   K E+ K ++  + G+ G++N N++K Q+ +  +++ +++IG+ G+   K +  I ++   +D +   IAE L+ Y+ + + I +IY+K V L  P + +LPL +  +   L+K + AD+S P  V + ++ +Y+  I+GA+VES  E +R AM AT++A ++I+  L +NR RQ+ ITQEITEIVSGAK 
 S:   1 MANMTEIRSRMKSIQETMKITNAMYLISSTKLRKAREKLDATAPYFELLQSTIKDILFHSPDINHTFFDQRKKIKPEDKKRGYVVMTADKGMAGAYNHNVLKLAQERLAQGNDNTLFVIGQMGRKYFTKKNVR--IDMEFLYTAQDPSMWRARNIAETLVDLYRKE-KLDEIYIIYTKMVTPLKAEPEIIQILPLKRQSFEEMNVELEKYHKIADYSPSPKV--VMDHLVPNYVKGLIYGALVESFSSEQNARMMAMQGATESAKDMIRELSLLYNRARQAAITQEITEIVSGAKA 291
>gi|53733288|ref|ZP_00156313.2| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Haemophilus influenzae R2866] >gi|145628860|ref|ZP_01784660.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145638604|ref|ZP_01794213.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittII] >gi|144979330|gb|EDJ89016.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 22.1-21] >gi|145272199|gb|EDK12107.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittII] (289 aa)
Score = 316, Expect = 2.2e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K +  IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I ++ + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTILNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAVYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKALLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|189426220|ref|YP_001953397.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189422479|gb|ACD96877.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter lovleyi SZ] (288 aa)
Score = 316, Expect = 2.2e-27, Identities = 88/284 (30%), Positives = 160/284 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y +K ++  + N + + L + + K + L  +S GLCG FN N+ K +++IK     I +G+KG  +KS+  +  ++    N+  ++A++++ Y  +Y+  + ++++ F  +S  +  LLP++  + ++  NG ++ +P+ +D+  IL  +  I A++ES  E+ +R AMDSA+KNA+E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAQKMGEVLQSLAGNLEGNLHPLLEKRDAKKLLLIVVTSDRGLCGGFNTNLCKAGERYIKEKQAEFDQISIMTVGRKGYEFLKSRHTVYKNFANML---SKPNYQAAAMLAQDVIEGYLAEEYD--QVVMLFNSFRTVMSQDITFQQLLPIEP---EEKIAADENGVEYIYEPSVSDLLTEILPKNIEVQIFKAMLESVAGEHGARMTAMDSASKNASEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGAE 284
>gi|148975563|ref|ZP_01812434.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145964991|gb|EDK30242.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrionales bacterium SWAT-3] (289 aa)
Score = 316, Expect = 2.3e-27, Identities = 86/285 (30%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS EI+ +I + +T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + +++ S S + +  L++ E + ++  S GLCG N N+ K++ + ++     E LIG K + + G + A+ S  L D   D+  + N + + ++ I S+ ++Y++FVN++  P+  LLP   E   K   D+ +  D+  +L Y+ + ++ IVES CE A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA+ 
 S:   1 MASTKEIRTKIASVSNTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMTQTRPYAENMRKVISHVASGSLEYQHPYLQQREPKRVAYIIISSDRGLCGGLNSNLFKKVLEEMEQWRAKGVEVETTLIGSKAISFFQRGGNVIAQTS---GLGDAPKLEDILGTV--NAMLGHYDEGKIDSLYLVYNQFVNTMVQAPTTLQLLPHPSDSEADGEAKKERRWDYIYEQAPRDILSELLHRYIESQVYQGIVESIACEQAARMVAMKAATDNAGQLIDDLQLVYNKTRQAAITQELSEIVSGAQA 288
>gi|71282166|ref|YP_266829.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Colwellia psychrerythraea 34H] >gi|82592642|sp|Q48AW1|ATPG_COLP3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|71147906|gb|AAZ28379.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Colwellia psychrerythraea 34H] (287 aa)
Score = 315, Expect = 2.5e-27, Identities = 85/283 (30%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K++K +E    Y   ++ +I  N +   +++ E + ++  + GLCG N+N+ K++   ++  + E ++G K +  + G + A+IS  L D   DL  +A ++ K ++ I + V+Y+KFVN+++  ++ LLPL K+ +  ++ ++ D+ +P+AN + + +L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA
 S:   1 MAVGKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRKAQEGMAASRPYATNIRNVIGHIALGNLEYRHPYMEERETKRVGYIVVSTDRGLCGGLNINLFKKVLADAAEKQASGAEVEFGVVGSKATSFFNNMGAKVSAQIS---GLGDSPSLTDLVGSVA--VMLKAYDNGEIDKLYVVYNKFVNTMTQDATIDQLLPLPKSDD----EEISHRWDYIYEPDANSLLDKLLVRYIESQVYQGVVENIACEQAARMVAMKAATDNAGDLIDDLQLVYNKARQAAITQELGEIVAGA 283
>gi|75530777|sp|Q93Q45|ATPG_CLOPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|14715605|gb|AAK72442.1|AF283808_7 ATP synthase gamma subunit [Clostridium pasteurianum] (281 aa)
Score = 315, Expect = 2.5e-27, Identities = 98/285 (34%), Positives = 148/285 (51%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN----FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L IK+RI+ I +T KIT AM L++++ L+K +    YY F D+  + S  E +  +  + +++  S GLCG FN N+V   I + E LI  G+  K +G  + D  + DI      I+E+ L+ Y N  I I ++YSKF++++   + +LP D    D  +G+  +P N++ E I+ YL + +  ++ SK E AS+ AMDSATKNANEL+ + L +NR RQS ITQEITEIVSGA+ +
 S:   3 AGLITIKRRIQSITNTRKITKAMGLIATSTLRKARRNLDANLSYYSSFEDVMKKVSSGILGENIYTNGNGSKEKLYITMTSDAGLCGGFNGNVVNAAVSEISKDRENSLIMSVGQ---KGRGYFKRLQYDTIAEYVDIQNEPTLTEAKTISEHALSLY-NKGEIGEINIVYSKFISTIKQDIIIKRVLPFDMK------DIKYDGS-IEFEPEINELIEGIVAVYLKSQLFNFLLNSKASEQASKMTAMDSATKNANELLDDLNLRYNRIRQSAITQEITEIVSGAEAQ 280
>gi|86160764|ref|YP_467549.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] >gi|123497399|sp|Q2IHQ1|ATPG_ANADE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|85777275|gb|ABC84112.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] (289 aa)
Score = 315, Expect = 2.6e-27, Identities = 87/285 (30%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE------ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +I+ RI + ST +IT AMK+VS+AKL++ ++ L  Y    + + + + +E   +L+ +   + + +  S GL G FN NI + +Q+ + N +   + +GKKG+  K++   +L + D  I+ +L + AE L +  Y  + ++ + Y++F +++S  +V LLP+D +      G DF +P+  +  +L ++A + A++ES  E+ +R +AM+SATKNA E+I + L++NR RQ+ +T+E++EIVSGA+ 
 S:   1 MPSLRDIRTRIGSVRSTRQITKAMKMVSAAKLRRAQDAVLKTRPYAMLLDQTLSRLAARAAAEEQVAHPLLAPRAQRTAEVVVVT--SDRGLAGGFNSNICRFVQRFLTENADRFERIALATVGKKGREYFKAR------NLPIRRDYTGIHANLAYEKAEALAREATERYLAGEVDAVFLAYNEFKSAISQKQAVVQLLPVDTSAAS----ADTAGVDFRYEPSREALLADLLPRHVAMQVWRALLESAASEHGARMSAMESATKNAEEMIASLSLQYNRARQAYVTKELSEIVSGAEA 288
>gi|84683666|ref|ZP_01011569.1| ATP synthase subunit C [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] >gi|84668409|gb|EAQ14876.1| ATP synthase subunit C [Rhodobacterales bacterium HTCC2654] (292 aa)
Score = 315, Expect = 2.7e-27, Identities = 94/285 (32%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI---KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPN----NGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  +  + SD+ + L+ +  +  L  ++ GLCG FN +IVK   E K   +I +GKKG+ +K  + I +DL + K+I +   IA +LLA++  D+++ +I  Y++F N +S P+  ++P    + D P+   G + +P+ +V ++L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIDTVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEASRPYTERFNAVLGGLAKASAGSDAAPILLRGTGSDQVQLLVVMTAERGLCGGFNSSIVKLAKQKAETLKGEGKTVKILTVGKKGREQLKRDYGDLLIGHVDLS-EVKNIGYANAQEIANDLLARFDAGDFDVATI--FYNRFENVVSQIPTAVQVIP-------AKFDTPSESDETGYVYDYEPSEEEVLATLLPKGVATAIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|160893774|ref|ZP_02074558.1| hypothetical protein CLOL250_01328 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156864759|gb|EDO58190.1| hypothetical protein CLOL250_01328 [Clostridium sp. L2-50] (294 aa)
Score = 315, Expect = 2.8e-27, Identities = 101/285 (35%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLN-ESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-----KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS EI+ RIK I+ T KITNAM ++SS+KLKK K+  N E +Y   L  ++  D + L +   K E K ++  + G+ G++N NI+K  EL H S E++++G+ G++  K + +I    + ++   +IA+ +L Y++  I + +IY+K +NS++ P + LLP K   +D  + AD    I+P+  V + I+ +Y+  I+GA+VES  E SR AMDSAT++A +++ + +++NR RQ+ ITQEITE+V GAK 
 S:   1 MASTKEIQNRIKSIKDTMKITNAMYMISSSKLKKAKKDLENTEPYFYTLQVSLARLLRHLPDMDHLYFENEDDEKKENPKRGYIVVTADKGMAGAYNHNIIKIAEEELANHPDS--ELYVVGQVGRHYFARKNVPVDIHFQYTAQNPSLH--RARVIADKMLENYESG-KIDEVYIIYTKMINSVTAEPEMIQLLPFRK------IDFKISQADVYHEEIIIEPSPRAVMDRIVPNYITGFIYGALVESFCSEQNSRMMAMDSATRSAKDMLADLSIKYNRARQAAITQEITEVVGGAKA 289
>gi|145301173|ref|YP_001144014.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|166222516|sp|A4STP4|ATPG_AERS4 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|142853945|gb|ABO92266.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (288 aa)
Score = 315, Expect = 2.8e-27, Identities = 86/283 (30%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y +  + +I + N + +  L + E + ++  + GLCG N+N+ K   +K   + ++ LIG K + + G + + +  D+ +N DL I + ++ K ++ I + ++Y+KFVN++  P V LLPL  E +L K ++ D+ +P+  + +++LI Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKNTQKITGAMEMVAASKMRRAQERMSASRPYAETMRKVIGHIAQGNLEYKHPYLMEREVKRVGYIVVSTDRGLCGGLNINLFKAALNDMKQWSAKGAKVDLALIGNKASSFFERHGAKVQAHVAGLGDNPSVN-DL--IGSVKVMLKAYDNGEIDRLYLVYNKFVNTMVQQPRVDQLLPL-PVTEDSKLAKKHHW-DYIYEPDPKQLLDTLLIRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMQAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 285
>gi|148825241|ref|YP_001289994.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittEE] >gi|166215096|sp|A5UA10|ATPG_HAEIE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|148715401|gb|ABQ97611.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittEE] (289 aa)
Score = 315, Expect = 2.9e-27, Identities = 90/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K   IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I +I + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTTLNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAIYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKALLDSLLVRYLESQIYQAVVDNVASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|110680694|ref|YP_683701.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter denitrificans OCh 114] >gi|123172162|sp|Q162S8|ATPG_ROSDO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|109456810|gb|ABG33015.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Roseobacter denitrificans OCh 114] (291 aa)
Score = 315, Expect = 3.1e-27, Identities = 91/285 (31%), Positives = 166/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI+ ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  +   S+S ++LS  S++ + + +  S GLCG FN NI K + H +    + +I +GKKG++ +K    I   + K +++   IA+++L ++  ++++ +I  Y+KFVN +S P+  ++P   E+  ++ +  D+ +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I+N +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIESVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEQSRPYTERFNAVMAGLAASVGGSDSAPKLLSGTGSDKVQLL-IVMTSERGLCGGFNTNIAKLARAHAQKLQGEGKDVKILTVGKKGRDQLKRDLGSLFIGHVDLTEIKRVSYVDAQGIAKDVLNRFDVGEFDVATI--FYAKFVNVVSQIPTAQQIIP--AKFEQQEGEEASTLFDY--EPDEEAILADLLPRGVATQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIENLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|24376220|ref|NP_720264.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella oneidensis MR-1] >gi|81744608|sp|Q8E8B9|ATPG_SHEON ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|24351280|gb|AAN57707.1|AE015907_5 ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella oneidensis MR-1] (286 aa)
Score = 314, Expect = 3.2e-27, Identities = 85/283 (30%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +KS    E  IG +   KS G +     D  +N DL  + + +L Y N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D+ + D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKSWKEQGAEFEFCPIGARSVQFFKSFGGQVSAQASGLGDAPKLN-DLIGTV-QVMLEAY-NEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSED----DEVAHRWDYIYEPDPKALLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|84500101|ref|ZP_00998367.1| ATP synthase subunit C [Oceanicola batsensis HTCC2597] >gi|84392035|gb|EAQ04303.1| ATP synthase subunit C [Oceanicola batsensis HTCC2597] (293 aa)
Score = 314, Expect = 3.3e-27, Identities = 92/285 (32%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI+ I+ST KIT AM++V++AKL++ +E  N  Y ++F +  + ++  SDS L L+ + +   L  ++ GLCG FN NIVK ++ I     +I +GKKG+ +K  ++ + +DL + K I +   IA++LL +++ ++++ +I  YS+F N ++ P+  ++P  + E  +    + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKLRIESIKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAENARPYAERFNAVLGQLAASVGGSDSAPLLLRGTGKDDVHLLVVMTAERGLCGGFNSNIVKLARQKISDLKAAGKTVKILTVGKKGREQLKRDHADSFVGHVDLT-EVKRIGYANAQDIAKDLLGRFEEGEFDVCTI--FYSEFENVVTQKPTAQQIIP--ASFEASEDEDAGATTLYDYEPDEETILADLLPRGVATQIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 292
>gi|118046008|ref|ZP_01514663.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus aggregans DSM 9485] >gi|117997563|gb|EAV11749.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus aggregans DSM 9485] (290 aa)
Score = 314, Expect = 3.6e-27, Identities = 85/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFS-SMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK+RI+ +++ ++IT AM++VS++K+++ +  L  Y + ++  + +  +   L+K E K++ L  +  GLCGS  N+++    Q+ +  +++ G+KG++   G A   + L D   + +  +    Y+  + +IYS+F+N+L  P++ LLP  +E P +  N D++ +P+ DV SIL Y+ T I+ A++ES  E+++R AM +AT NA +L+++ L FN+ RQ+ IT+E++EI SGA
 S:   1 MASSREIKRRIRSVKNVAQITRAMEMVSASKMRRAQRNVLATRPYADRMREVMANLTARVVGAARRGTLLEKRETVKSVALLVVTPDRGLCGSLVANVLRRAGRFITEQRAMGRTVDVYTFGRKGRDFFLRTGF-APAGEAIRLGDAPKLEAILGVAISAISGFQSGKYD--ELYIIYSEFINTLVQRPAIKQLLP----VESPDISTTIN-VDYTYEPSEEDVLNSILPRYVETQIYQAVLESIASEHSARMVAMRNATNNAKDLVRDLTLSFNKARQAAITKEVSEIASGA 285
>gi|148827676|ref|YP_001292429.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittGG] >gi|166215097|sp|A5UGZ0|ATPG_HAEIG ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|148718918|gb|ABR00046.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae PittGG] (289 aa)
Score = 314, Expect = 3.7e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K +  IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I ++ + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTILNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDMPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAVYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKVLLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|169188268|ref|ZP_02848414.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169004917|gb|EDS51772.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Paenibacillus sp. JDR-2] (286 aa)
Score = 313, Expect = 4.1e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      + +IK+ IK ++ +IT AM++V+++KL++ +E    Y K ++  I + S  +  L+   KT +L  S GL G +N N+++++ + I  KSNDE +++IG+KG++ + +  I+ I L    DI  ++ +   KY  Y   + Y++FVN+++ P+  LLPL +      NG  + +P+  V E +L Y T I+ A+++ K E +R AM SATKNAN++I  L +NR RQ+ ITQEI+EIV+GA +
 S:   5 MRDIKREIKSKQNMKQITKAMEMVAASKLRRAQEASTKARPYSDKLKEVVASIAAGSKGVKHPMLETRPVQKTGYLVITSDRGLAGGYNANVLRKVTQTIREKHKSNDEYVLFVIGRKGRDYFRRRNMPIIDEVIGLSDSPTFADIKSVAYNAVKMFSEGKYDELY------ICYNQFVNAITQIPTETRLLPLQEV--------SGNGPVTSYEYEPSPEGVLEVLLPKYAETLIYSAVLDGKASEQGARMTAMGSATKNANKMINQLTLTYNRARQAAITQEISEIVAGANAQ 285
>gi|117620323|ref|YP_858680.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|166222515|sp|A0KQX9|ATPG_AERHH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|117561730|gb|ABK38678.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (288 aa)
Score = 313, Expect = 4.1e-27, Identities = 86/283 (30%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + +I + N + +  L + E + ++  + GLCG N+N+ K   +K   + ++ LIG K N + G + + +  D+ +N DL I + ++ K ++ I + ++Y+KFVN++  P V LLPL  E +L K ++ D+ +P+  + +++LI Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKNTQKITGAMEMVAASKMRRAQDRMSASRPYAETMRKVIGHIAQGNLEYKHPYLIEREVKRVGYIVVSTDRGLCGGLNINLFKAALNDMKQWSAKGAKVDLALIGNKASNFFERHGAKVKAHVAGLGDNPSVN-DL--IGSVKVMLKAYDNGEIDRLYLVYNKFVNTMVQQPRVDQLLPL-PVTEDSKLAKKHHW-DYLYEPDPKQLLDTLLIRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMQAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 285
>gi|170744669|ref|YP_001773324.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium sp. 4-46] >gi|168198943|gb|ACA20890.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium sp. 4-46] (292 aa)
Score = 313, Expect = 4.2e-27, Identities = 83/285 (29%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y ++   +L T +  +++ L   +  + L  + GLCG+FN +I + + H +     +I +GKKG ++++ + + + L +EL  + + FD  IA+NLL +++ +++I ++  YS+F + +  P+  ++P +   P +   A + +P+ ++ ++L  L  I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+IK  L +NR RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLRNRIASVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENARPYAERMAAVLGNLATNLTPGAETPRLLSGTGADRVHLLLVCTAERGLCGAFNSSIARLARDHARRLTAEGRTVKIICVGKKGYDILRREFRDQIVEL-IELRGVRQLGFDNAETIAQNLLGRFEAGEFDIATL--FYSRFRSVIVQIPTAQQIIPAEIP---PAGEAAQTDAAYEYEPDEGEILAALLPKNLTVQILRALLENAASEQGARMSAMDNATRNAGEMIKKQTLVYNRTRQAQITKELIEIISGAEA 291
>gi|54301815|ref|YP_131808.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Photobacterium profundum SS9] >gi|81697237|sp|Q6LKZ7|ATPG2_PHOPR ATP synthase gamma chain 2 (ATP synthase F1 sector gamma subunit 2) >gi|46915235|emb|CAG22008.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Photobacterium profundum SS9] (291 aa)
Score = 313, Expect = 4.2e-27, Identities = 90/285 (31%), Positives = 167/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGA---DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+ EI+ +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + +++ S S + +  L++ E + ++  S GLCG N N+ K  ++++ + N E+  LIG K +   G + A+ S  L DK  DL  +  L ++ +D I + ++Y++FVN++  P + LLP DK ++ + KPN+   D+ +P+ D+ ++++ Y+ + ++  VES CE A+R AM SAT NA ++I + +L +N+ RQS ITQE++EIV+GA+ 
 S:   1 MANAKEIRTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMAATRPYAENMRKVISHVASGSLEYKHPYLEEREAKRVAYIIISSDRGLCGGLNSNLFKRALTDMRQWQEKNVEVDLTLIGSKAISFFHRFGNVIAQTS---GLGDKPKLEDLLGAVTAML--EHFDDGKIDRLYLVYNEFVNTMVQNPRITQLLPHPDK--DESQDSKPNDATSRWDYIYEPDPKDILNALMLRYIESQVYQGTVESIACEQAARMVAMKSATDNAGDIINDLQLVYNKARQSAITQELSEIVAGAQA 290
>gi|120556780|ref|YP_961131.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Marinobacter aquaeolei VT8] >gi|166215105|sp|A1U7H5|ATPG_MARAV ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120326629|gb|ABM20944.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Marinobacter aquaeolei VT8] (287 aa)
Score = 313, Expect = 4.6e-27, Identities = 87/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K +E    Y +K  + +I KSN D   +++ E + ++  S GLCG N N K L + ++     +I IG+KG + ++ G + A ++  +  D    ++ ++ +   + I + +I ++FVN+++ +P  LLPL   P D  G  D+ +P++ + + ++ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA +I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAVGKEIRNQIGSIKSTQKITSAMEMVAASKMRKAQERMQATRPYAEKMRQVIGHIAKSNKDYRHPFMQEREVKRVGYIVVSSDRGLCGGLNTNAFKLLVREMREWKQQGIETDICAIGQKGASFFRNYGGNVVAAVTHLGDSPSADQLIGSVKVMLDSFV-----EGKIDRLFLISNEFVNTMTQSPKALQLLPL------PEGDDEEIGHQWDYIYEPDSRPILDGLMPRYIESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKSATDNAGSIIDELQLAYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|157149821|ref|YP_001450822.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|189081483|sp|A8AYG2|ATPG_STRGC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157074615|gb|ABV09298.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (293 aa)
Score = 313, Expect = 4.9e-27, Identities = 92/281 (32%), Positives = 151/281 (53%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS----LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK-----HIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLN+IK +I  ++TS+ITNAM++VS+AKL K +E  N IY K  L T +  ++E    L   KT ++  S GL G +N I+K + +   H  +D EI IG G + +++G++  L  D  +FD  I  + Y+N+   + V Y+ VNSL+  + +LP+   P   +  + ++ +  + + +L + + I+GAI+++K ENA+  AM +AT NA ++I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 SLNDIKNKIASTKNTSQITNAMQMVSAAKLGKSEEAAKNFQIYASKVRKLLTDLLHGHEAENAKYHPMLTSRPVKKTGYIVITSDRGLVGGYNATILKAMMELKAEYHPMGDDFEILCIGGVGADFCRARGVQPVYELRGLADQP--SFDEVRKIINKAIEMYQNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQMRIEQMLPIIDL--DPNEADEDYTVNLELESSREAILDQLLPQFAESMIYGAIIDAKTAENAAGMTAMQTATDNAKKVISDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 289
>gi|91786237|ref|YP_547189.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaromonas sp. JS666] >gi|122968291|sp|Q12GQ1|ATPG_POLSJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|91695462|gb|ABE42291.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaromonas sp. JS666] (288 aa)
Score = 313, Expect = 4.9e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGK-TIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS-----NDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K +E    Y K ++  +  +   + +S + K T ++  + GLCG N N+++ +  +K   +D + + IG KG  +  G + +S  +L DK   L  + + LL Y ++ I ++ + Y+KF+N++  P V LLPL A  + DK +G D+ +P+A V + +L+ Y+  I+ A+ E+  E ++R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQERMRAARPYSDKIRNVAANLSQANPEYTHAFMESNDAKATGFIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTSKLKDLQAAGHDALAVAIGNKGLGFLNRVGAKV-VSHATQLGDKPHLEKLIGPV-KVLLDAY-SEGKINAVYLCYTKFINTMRQEPVVEQLLPLTAA--HLQADKDQHGWDYIYEPDAQTVIDDLLLRYVEALIYQAVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGSVIGELKLIYNKTRQAAITKELSEIVAGA 285
>gi|68249082|ref|YP_248194.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae 86-028NP] >gi|81336512|sp|Q4QN63|ATPG_HAEI8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|68057281|gb|AAX87534.1| ATP synthase gamma chain [Haemophilus influenzae 86-028NP] (289 aa)
Score = 313, Expect = 5.2e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++ K++  +  L + E K  L  + G+CG N+N+ K   IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I ++ + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVECEVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTTLNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAVYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKALLDSLLVRYLESQIYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|119475221|ref|ZP_01615574.1| ATP synthase subunit C [marine gamma proteobacterium HTCC2143] >gi|119451424|gb|EAW32657.1| ATP synthase subunit C [marine gamma proteobacterium HTCC2143] (288 aa)
Score = 312, Expect = 6.0e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNI----VKELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K ++    Y K+  + +I +N + + + + + E + ++  + GLCG N N+  +K+++ +  N EI  L+G K   S G   ++  +D I DL  + + +L Y +  I + ++ ++FVN+++ P+V LLPL +A E  +  + D+ +P+A ++ E +L Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM SAT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MASGKEIRTQISSIQSTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMRVGKPYAKRIRSVVGHIANANPEHKHMYMLEREVKRVGFIIVSTDRGLCGGLNTNLFKAAIKQMKAYADQNIEIDLALVGAKATGFFNSYGGNIVAAVRDLGEDPSIA-DLIGSV-KVMLDAYGSG-AIDKLYLVGNEFVNTMTQEPTVEQLLPL-QAEENEDM---KHYWDYLYEPDAQELLEGLLTRYIESQVYQAVVENGACEQAARMLAMKSATDNAGDLIDDLQLVYNKARQASITQELSEIVSGA 283
>gi|16272427|ref|NP_438640.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus influenzae Rd KW20] >gi|1168597|sp|P43716|ATPG_HAEIN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|1573458|gb|AAC22138.1| ATP synthase F1, subunit gamma (atpG) [Haemophilus influenzae Rd KW20] (289 aa)
Score = 312, Expect = 6.3e-27, Identities = 89/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E K I +  S+ G+CG N+N+ K   IK+   + ++ LIG KG + +S G  + L  L D   +L + A +  Y+N  I ++ + Y+KFVN++S P V L+PL ++ +  L++   D+ +P  + +S+L+ YL + I+ A+V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKIGILVISTDRGMCGGLNVNLFKTTLNQIKNWKEQNISTDLGLIGSKGISFFRSFGFNIKGQLS-GLGDTPALEELIGV-ANTMFDAYRNG-EIDAVYIAYNKFVNTMSQKPVVQQLVPLPES-KDDHLNERQQTWDYLYEPEPKVLLDSLLVRYLESQIYQAVVDNVASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLRLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|149375663|ref|ZP_01893432.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Marinobacter algicola DG893] >gi|149360065|gb|EDM48520.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Marinobacter algicola DG893] (287 aa)
Score = 311, Expect = 7.1e-27, Identities = 87/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K +E    Y +K  + +I K+N  +  + + E + ++  + GLCG N+N+ K L + +++ E   + IG+KG + +S G   +L  D      +E L+  K   ++ I + ++ ++F N+++ TP V +LPL  ++ +  N D+ +P+A + + +L Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA +I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAVGKEIRNQISSIKSTQKITSAMEMVAASKMRKAQERMKATRPYAEKMRQVIGHIAKANVQYKHPFMVEREVKRVGYVVVSTDRGLCGGLNVNLFKALVRDMRAWKEKGVEADLCAIGQKGASFFRSYGGNVVAALTHLGDSPS---------SEKLIGNVKVMLDAFSEGKIDRLYLVSNEFENTMTQTPQVEQILPLPPGEDEEEI---KNQWDYLYEPDARQILDGLLPRYIESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKSATDNAGGIIDELQLAYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|194100110|ref|YP_002003250.1| ATP synthase gamma chain [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] >gi|193935400|gb|ACF31224.1| ATP synthase gamma chain [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] (291 aa)
Score = 311, Expect = 7.2e-27, Identities = 87/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI +G KG  +S G+  ++ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   KP  ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMRLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYRNQGIEEEIVCLGSKGLMACQSIGLNV-VASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDKIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKPPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|56965610|ref|YP_177344.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|81678696|sp|Q5WB77|ATPG_BACSK ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56911856|dbj|BAD66383.1| F0F1-type ATP synthase gamma chain [Bacillus clausii KSM-K16] (288 aa)
Score = 311, Expect = 7.3e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + T +IT AM++VS+AKL + +E  + +Y KK ++  I ++ SD+  L++  KT ++  S GL G +N ++++++ K I   S DE I ++G+ G++L++++ + I  +E+ D+  F+  +A++ + + D   + + Y+ FV+ ++  +  LLPL  E  D+ ++ + + +P+  + E++L Y + I+GA++++K E +R AM +AT NA+ LI  L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKNRINSTKKTRQITKAMQMVSAAKLNRAQEKAQSYEVYAKKMREVVGNIAQAGSDTSHPMLEERPVKKTGYILMTSDTGLAGGYNSSLLRDMMKTINERHASEDEYAIIVLGRIGRDLLRTRK-QPIIQEMVEVPDQP-TFNDVSGLAKSSVEMFA-DGVFDELYIWYNHFVSPMTQRVTEQKLLPLASVNEG---DETSSTSLYEFEPSEQQILEAVLPRYAESLIYGALLDAKASEFGARMTAMSAATDNASALIDELTLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 284
>gi|126653442|ref|ZP_01725538.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. B14905] >gi|126589798|gb|EAZ83931.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. B14905] (285 aa)
Score = 311, Expect = 7.4e-27, Identities = 97/283 (34%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L EIK RI  +ST +IT AM++VSS+KL++ ++    Y +K D+  I S + DS  L   KT +L  S GL G++N +I++++Q+ I  KS DE I IG+ ++  +   IS + L D+  D+ I A N + + D   + + Y+ FV++++  +  LLPL    L  ++ A + +P+  + E +L Y + ++GA+++ K E+ASR AM +AT NA++LI + L++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MVNLREIKGRINSTKSTKQITKAMQMVSSSKLRRAEQNAKAYVPYMEKIQDVVGAIASGTKDSGHPMLTARPVKKTAYLVIGSDRGLAGAYNSSILRQVQRTIDERHKSKDEYVILAIGRVVRDYFVKRDHNV-ISDVVGLPDQPTFADIKEI-ARNAVGMFI-DGTYDQLYMYYNHFVSAIANEVTEKKLLPLTD------LAPASSNASYEFEPSGEAILEVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHASRMTAMKNATDNASDLISDLSLQYNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|114565196|ref|YP_752710.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] >gi|122298240|sp|Q07VU3|ATPG_SHEFN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|114336489|gb|ABI73871.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella frigidimarina NCIMB 400] (286 aa)
Score = 311, Expect = 7.5e-27, Identities = 84/283 (29%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLE-LDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  + + +  L+ + + ++  + GLCG N+N+ K++  +K   ++ E  IG +   KS G  E+S   L D   DL  +  ++ K N+ + + ++++KFVN+++ TP + LLPL K+ E  + +  D+ +P+ +V + +L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA E+I + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MASAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAENMRKVIGHVAQGTLEYKHPYLEVRDAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVVSDVKKWKEQGADVEFCPIGARSVQFFKSFG--GEVSAHASGLGDAPKLADLIGTV--RVMLKAYNEGKLDRLYIVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSDE----EVASYPWDYIYEPDPKEVLDLLLTRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGEMIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|1773265|gb|AAD13382.1| ATPase, gamma subunit [Streptococcus mutans] (292 aa)
Score = 311, Expect = 7.9e-27, Identities = 99/282 (35%), Positives = 163/282 (57%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI------KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK-----HIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-----DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK RI  + T KIT+AMK+VSSAKL K ++  + IY K  + T++   K +S+ ++S    KT ++  S GL G++N I+K +    H K +D I IG G + +++ I  ++ +L  + + +F+ + I  + YKN+   + V YS +NSL+  V +LP+   D+A E    +N A+F ++P+  + E +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA+++I++  +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKVRITSTQKTGKITSAMKMVSSAKLVKSEQAAKDFQIYASKIRQITTHLLHSDLRKGSSNPMLISRPIK---KTAYIVITSDKGLVGAYNSTILKAVMDTIKDYHPKGDDYTIISIGGMGSDFFRARHIP--VAFELHGLEDNPSFEEVNRIISKSVEMYKNEL-FDELYVCYSHHINSLTSQVRVEKMLPISDLDADEASE-------DNVANFELEPSREAILEQLLPQYAESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNADKVIEDLTKLYNRVRQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|125717635|ref|YP_001034768.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|166224117|sp|A3CM13|ATPG_STRSV ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|75535492|sp|Q9ZJ02|ATPG_STRSA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|4100656|gb|AAD00917.1| proton-translocating ATPase gamma subunit [Streptococcus sanguinis] >gi|125497552|gb|ABN44218.1| Proton-translocating ATPase, F1 sector, gamma subunit, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (293 aa)
Score = 311, Expect = 7.9e-27, Identities = 95/281 (33%), Positives = 154/281 (54%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS----LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK-----HIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLN+IK +I  ++TS+ITNAM++VS+AKL K +E  N +Y +K  L T +  ++E    L   K+ ++  S GL G +N I+K L +   H  D E+ IG G + +++GI+  L  D  +FD  I  + Y+N+   + V Y+ VNSL+  V +LP+    +D  N AD    ++ + + + + +L + + I+GAI+++K ENA+  AM +AT NA ++I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 SLNDIKNKIASTKNTSQITNAMQMVSAAKLGKSEEAAKNFQVYAQKVRKLVTDMLHGHEAENARHHSMLISRPVKKSAYIVITSDRGLVGGYNATILKALMELKAEYHPTGEDFEVICIGSVGADFFRARGIQPVYELRGLADQP--SFDEVRKIISKTIEMYQNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQMRVEQMLPI--------IDLDPNEADEDYTLNLELESSRDSILDQLLPQFAESMIYGAIIDAKTAENAAGMTAMQTATDNAKKVISDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 289
>gi|192809057|ref|ZP_03037732.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] >gi|192801728|gb|EDV78233.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. Y412MC10] (286 aa)
Score = 311, Expect = 8.1e-27, Identities = 91/283 (32%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      L +IK++IK +++T +IT AM++V++AKL++ +E  +  Y +K ++  I + +    L+K E KT +L  S GL G+ N NI++++  I  +S DE +++IG+KG++ + +G+   L +L D   D+  IA  + +Y+  I + + Y++FVN+L+  + LLP++    +  N  + +P+  V E +L Y T I A++ +K E ++ AM +ATKNA++LI  L +NR RQ+ ITQEI+EIV GA +
 S:   5 LRDIKRQIKSVQNTRQITKAMEMVAAAKLRRAQEKATSALPYSEKLKEVVGSIAAGTKGISHPMLEKREVKKTGYLVITSDRGLAGASNSNILRKVSNFIAERHQSKDEYCLFVIGRKGRDYFRRRGLPVVEELT-DLSDSPTYADI-KTIANAAVHQYELG-QIDELYLCYNQFVNALTQLQEISKLLPMEN------IGGGENLTGYEYEPSPEGVLEVLLPKYAETLIFSAMLNAKASELGAKMTAMGAATKNASKLINELNLTYNRARQAAITQEISEIVGGANAQ 285
>gi|84385786|ref|ZP_00988816.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84379102|gb|EAP95955.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio splendidus 12B01] (289 aa)
Score = 311, Expect = 8.8e-27, Identities = 86/285 (30%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINF--DLFHIIAE-----------------NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+ EI+ +I + +T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + +++ S S + +  L++ E + ++  S GLCG N N+ K++ + +  E+W     ++KG+E E +L  + K I+F   ++IA+         N + + +D I S+ ++Y++F+N++  P+  LLP   E   K   D+ +  D+  +L Y+ + ++ IVES CE A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA+ 
 S:   1 MANTKEIRTKIGSVSNTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMTLTRPYAENMRKVISHVASGSLEYQHPYLQQREPKRVAYIIISSDRGLCGGLNSNLFKKVLEEM----EMW----------RTKGVEVETTL---IGSKAISFFQRSGNVIAQTSGLGDAPKLEDILGTVNAMLGHYDDEKIDSLYLVYNQFINTMVQEPTTLQLLPHPSDSEGDGGAKKARRWDYIYEQAPRDILSELLHRYIESQVYQGIVESIACEQAARMVAMKAATDNAGQLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGAQA 288
>gi|88711565|ref|ZP_01105653.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88710506|gb|EAR02738.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (286 aa)
Score = 311, Expect = 8.9e-27, Identities = 96/285 (33%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE--GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y K +L  + ++ D++ S     K + +A S+ GLCG+FN NI+K+   +    +  IGKK +++   A IS  ++ D D+ F+  +IAE L+ ++ D +  I+++Y+KF N+ +    LP+   P D  +GAD+ +P+ ++ E ++  L T ++ AI +S  E+ +R AM AT NA EL  KL +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRISSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYANKLTELLQSLSASLDADSGSTYADNRPINKVLVVAITSNRGLCGAFNTNIIKQCATLTDESFGGKQVDFVAIGKKSNDILSKNA--AVISNHSDVFD-DLTFENVAVIAEELMELFR-DGSYDRIELVYNKFKNAATQIVMSEQFLPI-----VPSEDSEASGADYIFEPSKAEIVEQLIPKSLKTQLYKAIRDSFASEHGARMTAMHKATDNATELRDQLKLTYNQARQAAITNEILEIVGGAEA 283
>gi|121603171|ref|YP_980500.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] >gi|166224079|sp|A1VIV1|ATPG_POLNA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120592140|gb|ABM35579.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaromonas naphthalenivorans CJ2] (288 aa)
Score = 310, Expect = 1.0e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K +E    Y K ++ ++  +    +S + KT ++  + GLCG N N+++ L  +K    + +  IG KG  +  G++  +  +L DK + D   + LL Y ++ IK++ + Y++F+N++   V LLPL   +P DK + D+ +P+A V + +L+ Y+  + A+ E+  E ++R AM SAT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRAARPYSDKIRNIAAHLSQANPEYTHPFMESNDAKTTGFIVVTTDKGLCGGLNTNVLRLLTTKLKDMQAAGEDAQAVAIGNKGLGFLNRIGVKVA-AHATQLGDKP-HLDKLIGPVKVLLDAY-SEGKIKAVYLCYTRFINTMKQESVVEQLLPLTADRMQP--DKTEHSWDYIYEPDAQTVIDELLVRYVEALVFQAVAENMASEQSARMVAMKSATDNAGSVIGELKLIYNKTRQAAITKELSEIVAGA 285
>gi|117922562|ref|YP_871754.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella sp. ANA-3] >gi|166224106|sp|A0L2S9|ATPG_SHESA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|117614894|gb|ABK50348.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella sp. ANA-3] (286 aa)
Score = 310, Expect = 1.1e-26, Identities = 85/283 (30%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +KS    E  IG +   KS G + A S  L D   DL  +  ++  N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D+ + D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVVSDVKSWKEQGAEFEFCPIGARSVQFFKSFGGQVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTV--RVMLDAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSED----DEVAHRWDYIYEPDPKALLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|152978011|ref|YP_001343640.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Actinobacillus succinogenes 130Z] >gi|171472937|sp|A6VL58|ATPG_ACTSZ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|150839734|gb|ABR73705.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Actinobacillus succinogenes 130Z] (289 aa)
Score = 310, Expect = 1.1e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++  S      E KT+ +  S+ G+CG N+N+ K +  IK     E+ +IG KG  +S G +     D+ +  L  IA ++  YK D I ++ + +++F+N++S PSV L+PL + ++  LD+   D+ +P  + +++L YL + ++ ++V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MASGKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLMEREVKTVGMLVVSTDRGMCGGLNINLFKAVLNEIKKWKEQGVTVEVGVIGAKGIAFFRSLGFKIRAQHSGIGDNPSVEELLG--IANDMFDAYKED-KIDALYLAHNQFINTMSQKPSVAQLVPLPE-LDTDNLDERQQVWDYLYEPEPKVLLDNLLTRYLESQVYQSVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|193214590|ref|YP_001995789.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193088067|gb|ACF13342.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (304 aa)
Score = 310, Expect = 1.2e-26, Identities = 93/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND---------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFS--LLPL------DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L EI+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL++ ++ L  Y K +L  +  D+ I L  +SE  + +  S GLCG+FN NI+K Q+ I +     ++  G++G + + +G      + D N    A+ ++ K  Y  + + VIY++F N +S P++ S  LP+   D  + R +K   D+ +P+  +  ++ +L T +  ++ES  E ASR AMDSAT NA EL+++ + +NR RQ+ IT+EI EIV GA
 S:   1 MATLREIRTRIKSVKSTQQLTKAMKMVAAAKLRRAQDRALQARPYAAKLKELLDSLSGKVDTTINPLLTPRSEVKNVLVILVTSDRGLCGAFNTNIIKMAQRLIDQDYADMSRQGRVKMICAGRRGNDFFRKRGYNVVYGYPNIFNQLDFN------AAKEIVEKATELYLSGEVDKVHVIYNEFKNVVS--PNLISEVFLPIAPSKKDDAGSDAARQNKLVPIVDYIYEPSPEAIINELVPKHLNTQLWRVLLESNAAEQASRMTAMDSATDNAKELLRSLSITYNRARQAAITKEILEIVGGA 297
>gi|163732296|ref|ZP_02139742.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter litoralis Och 149] >gi|161394594|gb|EDQ18917.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter litoralis Och 149] (291 aa)
Score = 310, Expect = 1.2e-26, Identities = 92/285 (32%), Positives = 167/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDS--EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  + S+  SDS ++LS  S++ + + +  S GLCG FN NI K + H +   + +I +GKKG++ +K +   I   + K +++   IA+++L ++  ++++ +I  Y+KFVN +S P+  ++P   E+  D+ +  D+ +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I N +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEQSRPYTERFNAVMAGLASSVGGSDSAPKLLSGTGSDKVQLL-IVMTSERGLCGGFNTNIAKLARAHAQKLQGEGNEVKILTVGKKGRDQLKRELGSLFIGHVDLTEIKRVSYVDAQGIAKDVLNRFDVGEFDVATI--FYAKFVNVVSQIPTAQQIIP--AKFEEQEGDEASTLFDY--EPDEEAILADLLPRGVATQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDNLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|89210204|ref|ZP_01188596.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89160277|gb|EAR79933.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Halothermothrix orenii H 168] (287 aa)
Score = 309, Expect = 1.4e-26, Identities = 86/285 (30%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M ++ +IK+RI I++T KIT AMK+V++AKLKK +  N  +++K  +  +  + + +  L++ E +++++  + GLCG++N ++ ++K + DE+  +G+KG++  +G  IS + +DD  ++ L  I E +++ + +D + + ++Y+ F +++S   +LLPL  +K + +  N ++ +P+  V + +L Y+  ++ A++E+K E +R AMD+AT NA ELI  L +NR RQ+ IT+EITEIV GA+ 
 S:   1 METMRDIKRRINSIKNTQKITKAMKMVAAAKLKKAQLKAENARPFFEKTRSILIDVARRTRQKDIHPLLREKENNRSLFVMITADRGLCGAYNARVIDRVKKLTEKEDEVNFLAVGRKGRDFFGKRGYNI-ISEYINIDDYP-DYSLAGKIGEEIISLFLDD-VVDRVVLVYTYFNSAISQEVRDLTLLPLTPPDDKNQEEGKIN-TEYLYEPSPEAVMDILLPSYIKNILYSALIEAKASEFGARMTAMDAATDNAGELIDKLTLSYNRARQAAITKEITEIVGGAEA 285
>gi|86145157|ref|ZP_01063488.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio sp. MED222] >gi|85836734|gb|EAQ54854.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio sp. MED222] (289 aa)
Score = 309, Expect = 1.5e-26, Identities = 84/285 (29%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+ EI+ +I + +T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + +++ S S + +  L++ E + ++  S GLCG N N+ K++ + ++     E L+G K + + G + A+ S  L D   D+  + N + + +D I S+ ++Y++F+N++  P+  LLP   E   K   D+ +  D+  +L Y+ + ++ IVES CE A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA+ 
 S:   1 MANTKEIRTKIGSVSNTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMTLTRPYAENMRKVISHVASGSLEYQHPYLQQREPKRVAYIIISSDRGLCGGLNSNLFKKVLEEMEQWRTKGVEVETTLVGSKAISFFQRSGNVIAQTS---GLGDAPKLEDILGTV--NAMLGHYDDEKIDSLYLVYNQFINTMVQEPTTLQLLPHPSDSEADGGAKKARRWDYIYEQAPRDILSELLHRYIESQVYQGIVESIACEQAARMVAMKAATDNAGQLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGAQA 288
>gi|1703746|sp|P50005|ATPG_ACEWO ATP synthase gamma chain, sodium ion specific (Na(+)-translocating ATPase gamma chain) >gi|501148|gb|AAA79907.1| F1FO ATPase gamma subunit [Acetobacterium woodii] >gi|1096933|prf||2113197A Na ATPase:SUBUNIT=gamma (300 aa)
Score = 309, Expect = 1.5e-26, Identities = 86/282 (30%), Positives = 167/282 (59%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI--KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK---------AIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      ++ +IK RIK + ST +IT+AM+LV+SAKL+K +EL   Y++  +  I  S ++ + + + E KT ++   GL G +N+N+ K +++HI K N ++ +G +G++ +++ E I +   + NF   +  ++ +KN +Y+  + + Y+KFV++++  + LLPL +      +  ++ + +D   + +P  ++ + ++ + +++ ++G+++ES  E +RR AM+SAT NANE+I  L++NR RQ+ ITQEI+EIV GA+
 S:   4 NVQDIKPRIKSVNSTMQITHAMELVASAKLRKSRELAEGRRPYFEAMIESIGRIVEKSGNARNIFMDQREVKKTAYIIITGDKGLAGGYNVNVAKLVEEHITDKENAVLFTVGSRGRDHFRNR--EYHIQGEYLGISERPNFFNAKEVTAIVMEGFKNGEYD--EVYIAYTKFVSTITQHAQMMKLLPLSREELITSGKVKTTEETKEEKSKMSDRELTIMTYEPEPEELLKYLIPNLVSSTVYGSMIESAASEQGARRTAMESATTNANEMIDGLTLQYNRVRQAPITQEISEIVGGAE 299
>gi|120609074|ref|YP_968752.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] >gi|166222510|sp|A1TJ40|ATPG_ACIAC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120587538|gb|ABM30978.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidovorax avenae subsp. citrulli AAC00-1] (288 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 89/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVK-------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K ++    Y +K ++  +  +  +  KS + KT ++  + GLCG N N+++    ELQ  S  + IG KG  +  G + +S  L D  + D   + LL Y + I + + Y+KF+N++   V LLPL  EK + +K +G D+ +P+A V + +L+ Y+ + I+ A+ E+  E ++R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQDRMRAARPYSEKIRNIAANLGQANPEYVHPFMKSNDAKTAGFIVVTTDKGLCGGMNTNVLRAVTAKLRELQSQGVSTQAV-AIGNKGLGFLNRIGAQV-VSHATGLGDTP-HLDKLIGPVKVLLDAYA-EGKINGVYLAYTKFINTMKQESVVEQLLPLSS--EKMQAEKTEHGWDYIYEPDAQSVIDDLLVRYVESLIYQAVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGNVIGELKLVYNKTRQAAITKELSEIVAGA 285
>gi|86134706|ref|ZP_01053288.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821569|gb|EAQ42716.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaribacter dokdonensis MED152] (288 aa)
Score = 308, Expect = 1.6e-26, Identities = 99/285 (34%), Positives = 157/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS-----NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI I+ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++ +  Y K +L  + +  D+   + E K + +  S+ GLCG FN +I K + K I    N EI+ IGKKG++++ SK   S +  D+ + FD  IAE L+ Y +   I+++Y++F N+ + P V  LP+ K IE  D   +D+ +P+ ++ E+++  L T ++ A+ +S  E+ +R AM AT NA +L   L +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRITSIKSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAIVAMRPYSSKLTELLQNLSATLEGDTGGAYSTQREVSKVLLVVVTSNRGLCGGFNSSITKTVNKTIAEKYSDKNVEIFAIGKKGEDVL-SKTCSIVASRNDLYDE--LTFDNVSAIAEKLMNLY-TEGTYDKIELVYNQFKNAATQLPQVEQFLPI-KPIEGG--DAAAVNSDYIFEPSKEEIVEALIPKSLKTQLYKAVRDSFASEHGARMTAMHKATDNAKDLRDELLLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 285
>gi|75498596|sp|O50141|ATPG_RUMAL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|2662065|dbj|BAA23687.1| proton-translocating ATPase, gamma subunit [Ruminococcus albus] (286 aa)
Score = 308, Expect = 1.7e-26, Identities = 89/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIE-----AEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA++ ++K+RIK +EST +IT AM+LV+S+K++K KE    +++ + +  I + +  + KK +  + +   GL G FN N++K +  + E   I IGKK   + + +   +I+ +EL D     +IA ++ ++K D++ +++++Y+ FV+ ++ P  +LP++ +E   P  D  P+ +VF+S++ +Y+  ++ AIV+S  E A+RR AM+SA+ NANE+I+  L +NR RQ++ITQEITEI S +
 S:   1 MANMKDVKRRIKSVESTMQITKAMQLVASSKMRKAKERAEAVHPFFEGVFQVMADISRDHEFTSVFTKKKFKNSVLLIVIAGDRGLAGGFNTNVLKLAKAKADAITESGGEAVIMAIGKKAVEYFEKREYKLIDGFPQIAEGIELIDA-------MMIANKVIERFKIGDFD--AVELVYTTFVSVMTQEPQHLRILPVEN-LEYLGQKHPMTIYD----PSPEEVFDSLIPEYMGGMLYSAIVDSFASEQAARRTAMESASDNANEMIEKLSLLYNRARQAQITQEITEISSAS 281
>gi|93007152|ref|YP_581589.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Psychrobacter cryohalolentis K5] >gi|122414744|sp|Q1Q898|ATPG_PSYCK ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|92394830|gb|ABE76105.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Psychrobacter cryohalolentis K5] (293 aa)
Score = 308, Expect = 1.7e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-IKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI--EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L EI+ ++ I+ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + ++ + ++SD +  +   + ++  S GL G N+N+ K L K+I+     E +IG KG + KS G +  ++ + DK  F+ +  + +L Y N  I I V+Y+KFVN+++ P+V L+PL ++  E+  +   D+ +P+  + + +L Y+ + ++ A++E+  E +SR AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   1 MANLKEIRAKVTSIQSTQKITRAMQMVAASKMRRAQERMEVGRPYADSMRRVISHLVHASSDYKHPYMVSRPVNRVGYIVITSDRGLAGGLNINLFKALSKNIQKYQEQSVQAEFAVIGAKGVSFFKSFGGKVTSAVT-DYGDKP-TFEQINAPVQAMLDDYTNG-KIDRIYVVYNKFVNAMTQKPTVNQLVPLPESAFGEEESGIQTELSWDYIYEPDIKTLIDELLGRYIESIVYQAVMENIASEQSSRMVAMKAATDNAGDLINDLQLVYNKLRQAAITREISEIVGGA 289
>gi|124522170|ref|ZP_01696879.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124496269|gb|EAY43877.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus coagulans 36D1] (285 aa)
Score = 308, Expect = 1.8e-26, Identities = 94/283 (33%), Positives = 150/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGK-TIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y +K D+  I  +   + S  K T +  S GL G+FN N+++ + + I+  S+DE I +IG+ G  +  ++ + L +    F   I + +A Y+ D   + + Y+ FV+++S  +  LLPL    RL    + +P+A ++  +L Y + I+GA+++SK E+A+R AM +AT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKNRINSTQKTSQITKAMQMVSAAKLNRAELSAKSFVPYMEKMQDVVVSISQGTGGVRHPMLVSRPVKRTGYFVITSDRGLAGAFNSNVLRLVTQTIRERHQSDDEYAIIVIGRTGYEFFRR--LKMNVVLQIVGLSDHPTFQDIENITKKTVAMYE-DGTFDELYLYYNHFVSAISQDVTEKRLLPLTDVTTTNRL------ISYEFEPSAEEILSVLLPQYAESLIYGALLDSKASEHAARMTAMRNATDNATELIDSLTLTYNRARQASITQEITEIVGGA 281
>gi|28899844|ref|NP_799449.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153840150|ref|ZP_01992817.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|81726598|sp|Q87KA7|ATPG_VIBPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|28808096|dbj|BAC61333.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149746217|gb|EDM57321.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (288 aa)
Score = 308, Expect = 1.8e-26, Identities = 84/283 (29%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  I++    E+ +IG K   K G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ K  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI++ +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDIQTWKEKGAEIELAVIGSKATAFFKHGGAKVAAQVS---GLGDSPSLEDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSKEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIEDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|114636|sp|P20602|ATPG_BACME ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|142560|gb|AAA82525.1| ATP synthase gamma subunit (285 aa)
Score = 308, Expect = 1.9e-26, Identities = 91/283 (32%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK--SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI----KSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +I+ RI  + TS+IT AM++VS+AKL + ++  +  Y +K ++ + +  S  S +  +S + KT ++  S GL G++N NI++++ + I  +S DE + IG+ G++  +GI  + +  L D+  D+ I ++ + +  D   + + Y+ F+N++S  +  LLPL    +L    + +P+ ++ E +L Y + I+G +++ K E+A+R AM SAT NA +LI N L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIQTRITSTKKTSQITKAMEMVSAAKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVSSVALGSRGASHPMLTARSVK-KTGYIVITSDRGLAGAYNSNILRKVSQAIEERHQSPDEYGVIAIGRVGRDFFVKRGIPVLLEIT-GLADQPAFADIQGIASQTV--QMFADGTFDELYLYYNHFINTISQEVTEKKLLPLTDLQPSGKL------VGYEFEPSQEEILEVLLPQYAESLIYGGLLDGKASEHAARMTAMKSATDNAKDLINNLTLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|26992089|ref|NP_747514.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas putida KT2440] >gi|148550496|ref|YP_001270598.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas putida F1] >gi|166224087|sp|A5WBA4|ATPG_PSEP1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81733164|sp|Q88BX3|ATPG_PSEPK ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|24987231|gb|AAN70978.1|AE016742_7 ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas putida KT2440] >gi|148514554|gb|ABQ81414.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas putida F1] (286 aa)
Score = 308, Expect = 1.9e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + +N E   + +IG KG  + G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL  + P D ++ D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LIK +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIERPVKRAGYIVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMSANREQGVEIDLCVIGSKGATFFRIFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQKPTVEQLVPL---VATPDQDLKHHW-DYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLIKELQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|148652008|ref|YP_001279101.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|172048449|sp|A5WBW0|ATPG_PSYWF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|148571092|gb|ABQ93151.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Psychrobacter sp. PRwf-1] (293 aa)
Score = 307, Expect = 2.1e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-IKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGA---DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI+ ++ I+ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++ + ++SD +  +   + ++  S GL G N+N+ K+L H++     E +IG KG + KS G +  ++  D+  F+ +  + +L Y N  + I ++Y+KFVN+++ P V L+PL D AI+  D  N   D+ +P+  + + +L Y+ + ++ A++E+  E ++R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   1 MASLKEIRAKVTSIKSTQKITRAMQMVAASKMRRAQERMEVGRPYAESMRRVVSHLVNASSDYKHPYMTNRSVNRVGYILVTSDRGLAGGLNINLFKKLMHHVQEFQNQSVEAEFAVIGSKGVSFFKSFGGKVTSAVTDYGDNP--TFEQLNAPVQAMLDDYANG-RLDRIYMVYNKFVNAMTQQPIVTQLVPLPDSAIDSA--DAGINTELSWDYIYEPDVKTLIDGLLNRYIESIVYQAVMENIASEQSARMVAMKAATDNAGDLINDLQLVYNKLRQAAITREISEIVGGA 289
>gi|153853573|ref|ZP_01994953.1| hypothetical protein DORLON_00943 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753728|gb|EDM63659.1| hypothetical protein DORLON_00943 [Dorea longicatena DSM 13814] (300 aa)
Score = 307, Expect = 2.3e-26, Identities = 84/286 (29%), Positives = 165/286 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD--SEILSLKKS---EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDEIWLIGKKGKN-LIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPN------NGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA+ EIK+R+ IE T KITNAM L+SS+K+K+ +K+L  E +Y  ++  ++  D S+  ++S  EE K ++  + GL G++N N++K ++ +K   +++++G+ G+  K +GIE +   + + ++   II+ ++ +++N ++ I ++Y++ +N+++    LLP+ K  P D P     D  P+ + V +I+ +Y+  ++G +VE+  E+ +R AM +AT +A +++  + +NR RQ++ITQE+TEI+ GA +
 S:   1 MANAKEIKERMASIEETRKITNAMYLISSSKMKQAKKKLADTEPFFYAMQAEIARILRHVPDMHSQFFDGRESIPAEERKIGYIVVTADKGLAGAYNHNVIKATEELLKKPGKHKLFVLGEAGRQYFAKREGIEMDTQFRYTVQNPTLHRS--RIISSEMVEQFRNG-DLDEIHIVYTRMINAMTAETEEQKLLPMKKTTFLPE-DMPALVGTGLYQEDMVFWPSTHSVMANIVPNYINGIVYGCLVEAYCSEHNARMQAMQNATDSATDMLNELNITYNRVRQADITQELTEIIGGANAQ 297
>gi|19703701|ref|NP_603263.1| ATP synthase gamma chain, sodium ion specific [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|81763579|sp|Q8RGE1|ATPG_FUSNN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|19713825|gb|AAL94562.1| ATP synthase gamma chain, sodium ion specific [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (282 aa)
Score = 307, Expect = 2.5e-26, Identities = 94/283 (33%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M + EIK RIK ++ST +ITNAM++VS+ K K+ +L   Y +  +  I S  +E  L  +E K+I +  +S GLCGSFN + +KEL+K ++ N   I  G+K + I + E  S  ++  ++N +  I+E ++ KY N++  + VIY+KF+++L + +  ++P  I +P ++   +++ +P+  + ++L ++  I+ AI+ +  E+++R+N+M SAT NA+E+IK  +++NR RQS ITQEITEIV GA
 S:   1 MPGMKEIKSRIKSVQSTRQITNAMEIVSTTKFKRYSKLVTESRPYEESMRKILGNIASGVKNEGHPLFDGRKEVKSIAIIVITSDRGLCGSFNSSTLKELEKLVEKNKNKNITIIPFGRKAIDFITKRNYEFSESFS-KISPDEMN-KIAGEISEEVVEKY-NNHIYDEVYVIYNKFISALRYDLTCERIIP----ITRPEVEL---NSEYIFEPSTEYILSALLPRFINLQIYQAILNNTASEHSARKNSMSSATDNADEMIKTLNIKYNRNRQSAITQEITEIVGGA 279
>gi|114800497|ref|YP_760594.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] >gi|123027996|sp|Q0C0Z9|ATPG_HYPNA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|114740671|gb|ABI78796.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Hyphomonas neptunium ATCC 15444] (292 aa)
Score = 307, Expect = 2.5e-26, Identities = 94/285 (32%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS---EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK-------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI ++ST KIT AM+LV++AKLK+ +E    Y ++  +  + + +   ++L+  +++  + +  + GL G FN + K    +LQ  K+ ++ IGKKG+ ++ ++  A + + L D K NF  +  +L K  +    +IYS+F N LS P+  L+P    P +D  GA + +P+  + E++L Y+ T I A++ES  E ASR AMD+AT+NA +LIK  L++NR RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIGSVKSTQKITKAMQLVAAAKLKRAQEAATAARPYAERLAAVLANLAATTGQGGPKLLTGNGTDQTHLL-VVMTAERGLAGGFNAYVAKLARLKIQQLQSEGKTV-KVLTIGKKGREVL-AREHSALFTGHVNLSDVKSNNFTDASLSVGQMLTKGFENGEFDVATLIYSQFKNVLSQVPTAQQLIPATAPEGAPVIDL--GGAQYIYEPSEEALLEALLPRYINTQILSAMLESSAGEQASRMTAMDNATRNAKDLIKALNLKYNRARQAQITKELIEIISGAEA 291
>gi|163700377|ref|ZP_02119232.1| H(+)-transporting two-sector ATPase [Methylobacterium nodulans ORS 2060] >gi|162433478|gb|EDQ44067.1| H(+)-transporting two-sector ATPase [Methylobacterium nodulans ORS 2060] (292 aa)
Score = 307, Expect = 2.6e-26, Identities = 82/285 (28%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y ++   +L T +  +++ L   +  + +  + GLCG+FN +I + + H +     +I +GKKG ++++ + + + L +EL  + + F+  + ENLL +++ +++I ++  YS+F + ++ P+  ++P + +  P +   A + +P  ++ ++L  L  I A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRIASVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENARPYAERMAAVLGNLATNLTPGAETPRLLAGTGADRVHLLVVCTAERGLCGAFNSSIARLARDHARRLVAEGKTVKIICVGKKGYDILRREFRDQIVEL-IELRGVRQLGFENAEAVTENLLNRFEAGEFDIATL--FYSRFRSVIAQVPTAQQIIPAEIS---PASESAQTDAAYEYEPEEGEILAALLPKNLTVQILRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLVYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 291
>gi|188535584|ref|YP_001909381.1| ATP synthase, F1 complex, gamma subunit [Erwinia tasmaniensis] >gi|188030626|emb|CAO98522.1| ATP synthase, F1 complex, gamma subunit [Erwinia tasmaniensis] (289 aa)
Score = 306, Expect = 2.7e-26, Identities = 84/283 (29%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + +I  N + +  L + + + +L  + GLCG N+N+ K +  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+ S  + DK  DL  +  ++ + ++ I + ++ +KF+N++S +P + LLPL A +  + K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIGSVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRKVIGHIALGNLEYKHPYLDERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKRVLADMKAWADKGVESDLAIIGSKGLSFFSSVGGNVVAQAS---GMGDKPALSDLIGPV--KVMLQAYDEGRIDKLYIVSNKFINTMSQSPQIVQLLPLPPADDAEGVVKKSTW-DYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGNLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 286
>gi|113972253|ref|YP_736046.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella sp. MR-4] >gi|114049502|ref|YP_740052.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella sp. MR-7] >gi|122943394|sp|Q0HD78|ATPG_SHESM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|122944266|sp|Q0HPG0|ATPG_SHESR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|113886937|gb|ABI40989.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella sp. MR-4] >gi|113890944|gb|ABI44995.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella sp. MR-7] (286 aa)
Score = 306, Expect = 2.7e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +KS    E  IG +   KS G + A S  L D   DL  +  +L Y N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D+ + D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKSWKEQGAEFEFCPIGARSVQFFKSFGGQVSAHAS---GLGDAPKLADLIGTV-RVMLDAY-NEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSED----DEVAHRWDYIYEPDPKALLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|196124976|ref|ZP_03116725.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile ATCC 43255] (292 aa)
Score = 306, Expect = 2.8e-26, Identities = 93/284 (32%), Positives = 151/284 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN------FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRL---DKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A + IK R+ +EST +IT AM+LV+S+KL+K KE  +  Y+  Y+  I  +    LK+ E   ++   GL G +N N++KE  H+K  E + +GKK    +       KDIN   ++  I++ ++ YK  + + + Y+KF ++LS  + LLPL +K I++ +  ++ N +   P+A V  I+ +++ ++G I+ES  E +RR AM+SAT NANE++ N +L +NR RQS +TQEITEIV G + 
 S:   4 AGIKAIKTRMGTVESTKQITKAMELVASSKLRKAKEKAEDSREYFNTLYNTVKDIAQTTRGIRNEFLKEREVKNKCYVVVAGDRGLAGGYNSNVLKESVSHMKGKKETVITVGKKAHEFFSKRNYNIA---------KDINSVEACGYEDATEISQTIIDLYKKG-EVDEVYIAYTKFKSALSQEVEILKLLPLVFEKDIDEQGMAVKEEKQNRSKVQYIPSAEAVLSYIVPQFISGTVYGGILESFASEQGARRTAMESATDNANEMLSNLELSYNRARQSAVTQEITEIVGGVEA 290
>gi|15673747|ref|NP_267921.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|22653661|sp|Q9CER9|ATPG_LACLA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|12724787|gb|AAK05863.1|AE006406_7 ATP synthase gamma subunit (EC 3.6.1.34) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|15082072|gb|AAK84018.1|AF393838_7 H+-ATPase cytoplasmic F1-part gamma-subunit [Lactococcus lactis subsp. lactis] (289 aa)
Score = 306, Expect = 2.9e-26, Identities = 96/282 (34%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS---LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL---DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK +I  + TS+IT AM++VS+AKL+K +    IY +K  + T + S SD E   + K E KT +L  S GL G +N NI+K +  I+   S  I +G G + K++ ++  L  L D+  ++ I+ E +   +++  + V Y+ VNSL   + +LP+  +  +KP L+    F ++P+  +  +L Y + I+G+IV++K E+A+  AM +AT NA+ +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKTKIASTKKTSQITGAMQMVSAAKLQKAESHAKAFQIYAEKVRKITTDLVS-SDKEPAKNPMMIKREVKKTGYLVITSDRGLVGGYNSNILKSVMNTIRKRHANESEYTILALGGTGADFFKARNVKVSYVLR-GLSDQPTFEEVRAIVTEAVTEYQAEEFD--ELYVCYNHHVNSLVSDARMEKMLPISFEESGQQKPSLET------FELEPDRETILNQLLPQYAESMIYGSIVDAKTAEHAAGMTAMRTATDNAHSVINDLTIQYNRARQASITQEITEIVAGA 286
>gi|163803598|ref|ZP_02197464.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio campbellii AND4] >gi|159172592|gb|EDP57450.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio campbellii AND4] (288 aa)
Score = 306, Expect = 2.9e-26, Identities = 83/283 (29%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K   + K  + E+ ++G K   S G + A++S  L D   DL  ++ +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA++LI++ +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVIDMQAWKEKGAEVELAVVGSKATAFFNSSGAKVAAQVS---GLGDSPSLEDLIGSVSV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNASDLIEDLELVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|119776777|ref|YP_929517.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella amazonensis SB2B] >gi|166224101|sp|A1SBU1|ATPG_SHEAM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|119769277|gb|ABM01848.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Shewanella amazonensis SB2B] (286 aa)
Score = 306, Expect = 3.1e-26, Identities = 83/283 (29%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  S GLCG N+N+ K++  +K+    E  IG +   K+ G ++A S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ +  D+ + D+ + + D+ +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMTASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVASDRGLCGGLNVNLFKKVVSDVKNWKAQGVEVEFCPIGARSVQFFKAFGGKVQAHAS---GLGDAPKLADLIGTV--RVMLQAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQTPVIEQLLPLPKSED----DEIAHHWDYIYEQDPKDLLDTLLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|28872699|ref|NP_795318.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] >gi|81728858|sp|Q87TT3|ATPG_PSESM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|28855955|gb|AAO59013.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000] (286 aa)
Score = 306, Expect = 3.1e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA----DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N++ E L  + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + ++G KG  ++ G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL    + P+ G   D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHL-ANANPEYLHPFMIERPLKRVGYVVVSSDRGLCGGLNTNLFKTLVKDMAVNRENGVEIDLCVVGSKGAAFFRNFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQQPTVEQLIPL--------VATPDQGLKHHWDYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISDLQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|167458490|ref|ZP_02324692.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|167415247|gb|EDR81979.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] (290 aa)
Score = 306, Expect = 3.2e-26, Identities = 86/285 (30%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE------ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +I+ RI + ST +IT AMK+VS+AKL++ ++ L  Y    + + + + +E   +L+ +   + + +  S GL G FN NI + +Q+ + N +   + +GKKG+  K++    LD+ D  ++ +L + AE L +  Y  + ++ + Y++F +++S  V LLP+D +      G DF +P+  +  +L ++A + A++ES  E+ +R +AM+SATKNA E+I + L++NR RQ+ +T+E+ EIV GA+ 
 S:   1 MPSLRDIRNRIGSVRSTRQITKAMKMVSAAKLRRAQDAVLKTRPYAVLLDQTLSRLAARAAAEEQVAHPLLAPRAQRTAEVVVVT--SDRGLAGGFNSNICRFVQRFLTENADRFERIALSTVGKKGREYFKAR------RLDIRKDYTGVHANLAYEKAEALAREATERYLAGEVDAVFLAYNEFKSAISQKQVVVQLLPIDTSAA----GADATGIDFKYEPSREALLAELLPRHVAMQVWRALLESAASEHGARMSAMESATKNAEEMIASLSLQYNRARQAYVTKELMEIVGGAEA 288
>gi|52426402|ref|YP_089539.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] >gi|81691272|sp|Q65Q06|ATPG_MANSM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|52308454|gb|AAU38954.1| AtpG protein [Mannheimia succiniciproducens MBEL55E] (289 aa)
Score = 306, Expect = 3.2e-26, Identities = 89/283 (31%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA-----DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I ++ST KIT AM++V+++K++K ++    Y +  ++ +++ K++  +  L + E K  L  + G+CG N+N+ K +  IK     E+ +IG KG  +S G++     D+ +  L  IA ++  YK D I ++ + +++F+N++S PS  L+PL   P LD N G   D+ +P+  + +S+L YL + ++ ++V++  E A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MASGKEIKTKIASVQSTQKITKAMEMVATSKMRKTQDRMAASRPYSETIRNVISHVSKASIGYKHPFLVEREVKKVGMLVISTDRGMCGGLNINLFKTVLNEIKKWKEQGITVEVGVIGSKGIAFFRSLGLKIRAQHSGMGDNPSVEELLG--IANDMFDAYK-DGKIDALYLAHNQFINTMSQKPSFAQLVPL------PELDTDNLGERQQAWDYIYEPDPKMLLDSLLTRYLESQVYQSVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINDLQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|163848586|ref|YP_001636630.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187600998|ref|ZP_02987228.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|189081393|sp|A9WGS5|ATPG_CHLAA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|163669875|gb|ABY36241.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187486826|gb|EDU24797.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (290 aa)
Score = 306, Expect = 3.3e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFS-SMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDL-FHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S EIK+RI+ +++ ++IT AM++VS++K+++ +  L  Y + ++  + +  +   L+K E K++ L  +  GLCGS  N+++    Q+ +  +++ G+KG++   G      D  +  L  I A N   K D   + +IYS+F+N+L  P++ LLP  +E P +  N D++ +P  +V SIL Y+ T I+ A++ES  E+++R AM +AT NA +L+++ L FN+ RQ+ IT+E++EI SGA
 S:   1 MPSSREIKRRIRSVKNVAQITRAMEMVSASKMRRAQRNVLATRPYADRMREVMANLTARVVGAARRGTLLEKRETVKSVALLVVTPDRGLCGSLVANVLRRAGRFITEQRAMGRTVDVYTFGRKGRDFFLRTGFAPAGEATRLGDAPKLEAILGVAISAINGFQSGKYD----ELYIIYSEFINTLVQRPAIKQLLP----VESPDISTTTN-VDYTYEPGEEEVLNSILPRYVETQIYQAVLESIASEHSARMVAMRNATNNAKDLVRDLTLSFNKARQAAITKEVSEIASGA 285
>gi|157964052|ref|YP_001504086.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|189081477|sp|A8HAG4|ATPG_SHEPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157849052|gb|ABV89551.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella pealeana ATCC 700345] (286 aa)
Score = 305, Expect = 3.7e-26, Identities = 81/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++   Q+  + E  IG +   S G +  S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN+++ P + LLPL K+ +  D+ + D+ +P+  + +++L+ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MANAKEIKTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMAASRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKKQREAGAEVEFCTIGARSAQFFNSFGGQVSASAS-GLGDAPKLADLIGTV--RVMLEAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMTQAPVIEQLLPLPKSED----DEFTHQWDYIYEPDPKLLLDTLLVRFVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGELIGDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|90581150|ref|ZP_01236949.1| ATP synthase subunit C [Vibrio angustum S14] >gi|90437671|gb|EAS62863.1| ATP synthase subunit C [Vibrio angustum S14] (288 aa)
Score = 305, Expect = 3.8e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +  + +I  S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  IK+   + ++ LIG K   S G + A++S  L D   +L  +  +L KY ++ + + V+Y++FVN++  P + LLPL K+ E  + + N+ D+ +P  + +++L+ Y + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKNTQKITKAMEMVAASKMRKTQEAMESSRPYAQTMRKVIGHIALGSLEYKHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKKAITDIKTWSDKGADVDLALIGAKATAFFNSYGGNVAAQVS---GLGDTPSVDELIGTVGV-MLKKY-DEGQLDRLYVVYNQFVNTMVQQPVIDQLLPLPKS-EDEEMQR-NHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYAESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNAGDLIDELQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|149913695|ref|ZP_01902228.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter sp. AzwK-3b] >gi|149812815|gb|EDM72644.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter sp. AzwK-3b] (294 aa)
Score = 305, Expect = 3.9e-26, Identities = 88/285 (30%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F +  + +  +SDS  L+ +    L  ++ GLCG FN NI K  E +K +   + +I GKKG++ +K + +    ++L + K+I +   IA +L ++  ++++  K+ YSKF N +S P++ ++P +  +  D P G + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEMSRPYTERFNAVMGKLAASVGDSDSAPRLLRGTGSDDVHLLVVMTAERGLCGGFNSNIAKKARVEAEKLLAKGKTVKIITVGKKGRDALK-RDLRNHFIHHVDLSEVKNIGYADAQTIAAQVLDRFDAGEFDVA--KIFYSKFENVVSQIPTMQQVIPFE-VDQSAADDAPEAGVVYDYEPDEEAILADLLPRGVATAIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 293
>gi|124516446|gb|EAY57954.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Leptospirillum sp. Group II UBA] (291 aa)
Score = 305, Expect = 4.2e-26, Identities = 81/285 (28%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLF---TYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL I+ RIK +++T +IT AM++V+SAK++K ++ ++  Y +K YDL   Y++ +    ++ +  + ++ + GLCG+ N N+ + L + +K  +N E  IG+KG++ ++ G+ + +  D  I  L   + ++ ++  + + + V Y++F + +S P  LLP+D   ++  +G ++ +P+ D+ E ++ Y T I  ++E+  E ++R AM +AT NA E+I  L +N+ RQ+ IT+EI+EI SGA+ 
 S:   1 MPSLRSIRSRIKSVKNTRQITKAMEMVASAKMRKAQQRVMDTRPYAEKIYDLMHRIAYLERSFPHPYFEVRPVKTAGIVLVS--TDRGLCGAINANLFRSLTRFMKERPGTNFEFVTIGRKGRDFVRRSGLPLQGVIHGVKDRGTIEEIL--PATQVVIEEFYTKKHWEEVWVFYTQFESIMSQKPKHEKLLPIDPQKLTEKMPAGLSG-EYLFEPDRRDILEVLIPRYFETVIFQRVLENFASEYSARMVAMKNATANAKEVIYGLTLTYNKLRQANITKEISEISSGAEA 287
>gi|24379918|ref|NP_721873.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus mutans UA159] >gi|26006948|sp|P95788|ATPG_STRMU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|24377898|gb|AAN59179.1|AE014985_3 FoF1 membrane-bound proton-translocating ATPase, gamma subunit [Streptococcus mutans UA159] (292 aa)
Score = 305, Expect = 4.2e-26, Identities = 99/282 (35%), Positives = 162/282 (57%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI------KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK-----HIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-----DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK RI  + T KIT+AMK+VSSAKL K ++  + IY K  + T +   K +S+ ++S    KT ++  S GL G++N I+K +    H K +D I IG G + +++ I  ++ +L  + + +F+ + I  + YKN+   + V YS +NSL+  V +LP+   D+A E    +N A+F ++P+  + E +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA+++I++  +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKVRITSTQKTGKITSAMKMVSSAKLVKSEQAAKDFQIYASKIRQITTDLLHSDLRKGSSNPMLISRPIK---KTAYIVITSDKGLVGAYNSTILKAVMDTIKDYHPKGDDYTIISIGGMGSDFFRARHIP--VAFELRGLEDNPSFEEVNRIISKSVEMYKNEL-FDELYVCYSHHINSLTSQVRVEKMLPISDLDADEASE-------DNVANFELEPSREAILEQLLPQYAESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMQTATDNADKVIEDLTKLYNRVRQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|150026485|ref|YP_001297311.1| ATP synthase gamma subunit [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] >gi|166222554|sp|A6H2D6|ATPG_FLAPJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|149773026|emb|CAL44510.1| ATP synthase gamma subunit [Flavobacterium psychrophilum JIP02/86] (286 aa)
Score = 305, Expect = 4.4e-26, Identities = 95/285 (33%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK----HIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y +K +L  + + D +   K+ E K + +A S+ GLCG+FN N++KE++   +   +++ IGKKG +++ SK +  +   D  + FD  IA+ L K+  +Y+  I+VIY++F N+ +    LPL    + D P + D+ +P+ ++ +++  L T ++ I +S  E+ +R AM AT NA EL  KL +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRITSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYAEKLTELLQNLSATLDGDAGGEFTKQREIKKVLVVAITSNRGLCGAFNTNVIKEVKNRADFYAGKQVDVFAIGKKGNDVL-SKTLSVIDNQSSVFDA--LTFDNVAKIAQMLTDKFVAGEYD--RIEVIYNQFKNAATQIVQTEQFLPLAPI----KSDLPVSTGDYIFEPSKEEIVLTLIPKSLKTQLYKGIRDSFASEHGARMTAMHKATDNATELRDQLKLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 283
>gi|34763443|ref|ZP_00144390.1| ATP synthase gamma chain, sodium ion specific [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27886884|gb|EAA24009.1| ATP synthase gamma chain, sodium ion specific [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (282 aa)
Score = 305, Expect = 4.4e-26, Identities = 94/283 (33%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M + EIK RIK ++ST +ITNAM++VS+ K K+ +L   Y K  +  I S  +E  L  +E K+I +  +S GLCGSFN + +KEL+K ++ N   +  G+K + I + +  S  ++  ++N +  I+E ++ KY N++  + VIY+KF+++L + +  ++P  I +P +   +++ +P+A + ++L ++  I+ AI+ +  E+++R+N+M SAT NA+E+IK  +++NR RQS ITQEITEIV GA
 S:   1 MPGMKEIKSRIKSVQSTRQITNAMEIVSTTKFKRYSKLVTESRPYEKSMRKILGNIASGVKNEEHPLFDGRKEVKSIAIIVITSDRGLCGSFNSSTLKELEKLVEKNRNKNITVIPFGRKAIDFISKRNYDFSESFS-KISPDEMN-KIAGEISEEVVEKY-NNHIYDEVYVIYNKFISALKYDLTCERIIP----IARPESEL---NSEYIFEPSAEYILSALLPRFINLQIYQAILNNTASEHSARKNSMSSATDNADEMIKTLNIKYNRNRQSAITQEITEIVGGA 279
>gi|183597136|ref|ZP_02958629.1| hypothetical protein PROSTU_00375 [Providencia stuartii ATCC 25827] >gi|188023446|gb|EDU61486.1| hypothetical protein PROSTU_00375 [Providencia stuartii ATCC 25827] (287 aa)
Score = 305, Expect = 4.5e-26, Identities = 83/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ E + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+ E   + LIG K +  S G   +  D+ ++ DL  + N + + ++ + + V+ +KF+N++S P++ LLPL ++ ++  K   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEEREVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLSDMKTWSEKGVQVDLALIGSKAVSFFGSVGGNVVTQVTGMGDNPTLS-DLIGPV--NTMLQAYDEGRLDKLYVVTNKFINTMSQEPTILQLLPLPESNDESLKKK---SWDYLYEPDPKALLDTLLRRYIESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGNLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|71066579|ref|YP_265306.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|82592649|sp|Q4FQ36|ATPG_PSYA2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|71039564|gb|AAZ19872.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Psychrobacter arcticus 273-4] (293 aa)
Score = 304, Expect = 4.6e-26, Identities = 89/283 (31%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-IKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAI-EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL EI+ ++ I+ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + ++ + ++SD +  +   K ++  S GL G N+N+ K L K I+     E +IG KG + K+ G +  ++ + DK  F+ +  + +L Y N  I I V+Y+KFVN+++ P++ L+PL D A E+  +   D+ +P+  + + +L Y+ + ++ A++E+  E +SR AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   1 MASLKEIRAKVTSIKSTQKITRAMQMVAASKMRRAQERMEVGRPYADSMRRVISHLVHASSDYKHPYMVNRPVNKVGYIVITSDRGLAGGLNINLFKALTKSIQQYQDQSVQAEFAVIGAKGVSFFKNFGGKVTSAVT-DYGDKP-TFEQLNSPVQAMLEDYSNG-KIDRIYVVYNKFVNAMTQKPTINQLVPLPDSAFAEEESGIQTELSWDYIYEPDIKTLIDELLGRYIESIVYQAVMENIASEQSSRMVAMKAATDNAGDLINDLQLVYNKLRQAAITREISEIVGGA 289
>gi|187777254|ref|ZP_02993727.1| hypothetical protein CLOSPO_00806 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774182|gb|EDU37984.1| hypothetical protein CLOSPO_00806 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (282 aa)
Score = 304, Expect = 4.7e-26, Identities = 90/285 (31%), Positives = 153/285 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LV++AKL+K +    YY K+ +  I ++ + + + + ++  +++ F S GLCGSFN+NI+ +  IK + E   +IG+KG+ +K G++ ++ +E+ D   +  IA++++ Y   I + ++YS+F + +   + +LP K    + N+    P+  V + +L +YL  +   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N ++FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIVIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVATAKLRKARVNLEINKKYYNKYELVLKDIINSMEDKNIYIDGNDSDNKLYVIFTSDSGLCGSFNVNIINNVIDEIKKDGEKSSAIVIGQKGRMYLKKLGVKT-LAEYIEIPDVPTAKEA-RTIAQSIIELYSTK-KIGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKNDNRYIEFNPSITQVMDEVLENYLKATVLNCFYNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLNVQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|94501603|ref|ZP_01308120.1| ATP synthase subunit C [Oceanobacter sp. RED65] >gi|94426286|gb|EAT11277.1| ATP synthase subunit C [Oceanobacter sp. RED65] (286 aa)
Score = 304, Expect = 5.5e-26, Identities = 94/283 (33%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNI----VKELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA-DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK++I I +T KIT+AM++V+++K++K ++    Y K  + ++ +NS+   L++ E + ++  S GLCG N N+  VK++Q+  N EI + IG+KG + KS G  I+  L D   +L I + ++  N+ +I + + ++FVN+++ P V LLPL     D+  G D+ +P+A +  +L Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA ++IK  L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAVGKEIKQKIGSINNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMQTSRPYADKIRAVVGHMAHANSEYRHAYLQEREVKRVGYIVVTSDRGLCGGLNTNLLRSLVKDMQELHNKNVEIDICAIGQKGVSFFKSFGGNV-IAAKTHLGDAPEAHEL--IGSVKVMLDSFNNGDIDRLYLAGNEFVNTMTQKPVVRQLLPL-----AADDDQGMKGQWDYIYEPDAEALLNEMLDRYIESQVYQAVVENTACEMAARMLAMKNATDNAGDIIKELNLLYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|86147155|ref|ZP_01065471.1| ATP synthase subunit C [Vibrio sp. MED222] >gi|85835039|gb|EAQ53181.1| ATP synthase subunit C [Vibrio sp. MED222] (288 aa)
Score = 304, Expect = 5.7e-26, Identities = 83/283 (29%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  +K   ++ E+ ++G K   + G + A++S  L D+  DL  ++ +L KY ++ + + V+++KF N++  P++ LLPL K+ +  K ++ D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA ++I + +L +N+ RQS ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEATRPYAETMRKVIGHLANGSLEYKHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKKAMNDMKDWSEKGADVELAIVGSKATAFFNNSGAKVAAQVS---GLGDRPSLEDLIGSVSV-MLKKY-DEGELDRLFVVFNKFENTMVQEPTIDQLLPLPKSDSEEM--KRSHSWDYIYEPEPKPLLDALLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKSATDNAGDIIDDLELVYNKARQSAITQELSEIVSGA 285
>gi|88705416|ref|ZP_01103127.1| ATP synthase gamma chain [gamma proteobacterium KT 71] >gi|88700506|gb|EAQ97614.1| ATP synthase gamma chain [Congregibacter litoralis KT71] (287 aa)
Score = 304, Expect = 5.8e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ E++ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K ++    Y ++  + +I +NS E  + +++ E + ++  + GLCG N+N+ K  + +K     ++ LIG K   S G  I++ ++ ++  DL  + + +L Y+ D I + ++ ++FVN+++ TP+V +LPL  +  ++ + D+ +P A D+ E +L Y+ + ++ A++E+ CE A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAAGKEVRTKITSIQSTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMEVGKPYARRIRSVVGHI-ANSAPEYRHVYMEEREVKRVGFIIVSTDRGLCGGLNMNLFKATIRAMKEWADQDIEIDLSLIGSKAIAFFNSYGGNV-IAVARDIGEEPSLEDLIGGV-KTMLDAYE-DGRIDRLFLVSNEFVNTMTQTPTVEQVLPL----QAEDSEEMAHHWDYIYEPEARDLLEGLLRRYIESQVYQAVIENAACEQAARMLAMKNATDNAGDLIDELQLIYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|163783601|ref|ZP_02178590.1| F0F1 ATP synthase subunit beta [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881094|gb|EDP74609.1| F0F1 ATP synthase subunit beta [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (290 aa)
Score = 304, Expect = 5.8e-26, Identities = 85/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S +I+++I+ I++T +ITNAMK+VS+AKL++ +EL +  Y K Y+L  + + D E  L + E +T+ +  ++ GL G+FN NI++E +K + + E   + LIG+KG   +    D E+ K++NF +  ++E + ++   + ++ +I ++ +  S+ P   LP   E P  +  + ++ +  +  IL YL  ++ A+VES  E+ +R AMD+ATKNA++L+K + + FN+ RQ IT E+ +IV A+ 
 S:   5 SPRDIRRKIQGIKNTRRITNAMKVVSAAKLRRAQELLYSSRPYSDKLYELVRDLAGHVDRESHPLLEEREERTVDVILVTADRGLAGAFNSNIIRETEKFVAAKKEKGISSNLILIGRKGYQYFSRRDYSVVKGYD-EVFRKEVNFGIAKEVSEIVRERF-TKREVDAVYLINNEMITRASYKPVTRKFLPF----EMPEEGEAVGYSVYTFEVEEEEFISRILDLYLNYQLYRAMVESNAAEHFARMVAMDNATKNADDLVKQWTMIFNKARQESITLELIDIVGAAEA 288
>gi|148322972|gb|EDK88222.1| F-type two-sector ATPase, F(1) gamma subunit [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (282 aa)
Score = 303, Expect = 6.0e-26, Identities = 93/283 (32%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND----EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M + EIK RIK ++ST +ITNAM++VS+ K K+ +L   Y +  +  I S  +E  L  +E K+I +  +S GLCGSFN + +KEL+K I+ N   I  G+K + + + +  S  ++  ++N +  I+E ++ KY N++  + VIY+KF+++L + +  ++P  I +P ++   +++ +P+  + ++L ++  I+ AI+ +  E+++R+N+M SAT NA+E+IK  +++NR RQS ITQEITEIV GA
 S:   1 MPGMKEIKSRIKSVQSTRQITNAMEIVSTTKFKRYSKLVAESRPYEESMRKILGNIASGVKNEGHPLFDGRKEVKSIAIIVITSDRGLCGSFNSSTLKELEKLIEKNKNKNISIIPFGRKAIDFVSKRNYDFSESFS-KISPDEMN-KIAGEISEEVVEKY-NNHIYDEVYVIYNKFISALRYDLTCERIIP----IARPEVEL---NSEYIFEPSTEYILSALLPRFINLQIYQAILNNTASEHSARKNSMSSATDNADEMIKTLNIKYNRNRQSAITQEITEIVGGA 279
>gi|170724357|ref|YP_001752045.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas putida W619] >gi|169762360|gb|ACA75676.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas putida W619] (286 aa)
Score = 303, Expect = 6.5e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + +IG KG  + G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KFVN+++ TP+V L+PL  + P + ++ D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIERPVKRAGYIVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMNVNREQGVEIDLCVIGSKGATFFRIFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFVNTMTQTPTVEQLVPL---VATPDQELKHHW-DYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISELQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|167036418|ref|YP_001671649.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas putida GB-1] >gi|189081467|sp|B0KRA9|ATPG_PSEPG ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166862906|gb|ABZ01314.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas putida GB-1] (286 aa)
Score = 303, Expect = 6.9e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K+++ +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + +IG KG  + G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL  + P D ++ D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LIK +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRRAQLRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIERPVKRAGYIVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMNENREQGVEIDLCVIGSKGATFFRIFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQKPTVEQLVPL---VATPDQDLKHHW-DYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLIKELQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|121635591|ref|YP_975836.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Neisseria meningitidis FAM18] >gi|166224073|sp|A1KW12|ATPG_NEIMF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120867297|emb|CAM11068.1| ATP synthase gamma chain [Neisseria meningitidis FAM18] (291 aa)
Score = 303, Expect = 7.1e-26, Identities = 87/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI +G KG  +S G+  I+ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   K   ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMRLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYRNQGIEEEIVCLGSKGLMACQSIGLNV-IASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDRIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKSPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|90409882|ref|ZP_01217899.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90329235|gb|EAS45492.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Photobacterium profundum 3TCK] (291 aa)
Score = 303, Expect = 7.2e-26, Identities = 89/285 (31%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA---DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+ EI+ +I +++T KIT+AM++V+++K++K ++    Y   + +++ S S + +  L++ E + ++  S GLCG N N+ K  ++++ + N E+  LIG K +   G + A+ S  L DK  DL  +  L ++ +D I + ++Y++FVN++  P + LLP   E + +KPN+   D+ +P+ D+ +++ Y+ + ++  VES CE A+R AM SAT NA ++I + +L +N+ RQS ITQE++EIV+GA+ 
 S:   1 MANAKEIRTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMAATRPYAVNMRKVISHVVSGSLEYKHPYLEEREAKRVAYIIISSDRGLCGGLNTNLFKRAITDMRQWQEKNVEVDLTLIGSKAVSFFHRFGNVIAQTS---GLGDKPKLEDLLGTVKAML--EHFDDGKIDRLYLVYNEFVNTMVQNPRITQLLPHPDNDES-QDNKPNDANSRWDYIYEPDPKDILNALMQRYIESQVYQGTVESIACEQAARMVAMKSATDNAGDIINDLQLIYNKARQSAITQELSEIVAGAQA 290
>gi|29377094|ref|NP_816248.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Enterococcus faecalis V583] >gi|81722328|sp|Q831A4|ATPG_ENTFA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|29344560|gb|AAO82318.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Enterococcus faecalis V583] (302 aa)
Score = 303, Expect = 7.3e-26, Identities = 96/282 (34%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSE--EG------------KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK+RI  + TS+IT AM++VS+AKL K +  +  Y K  + T++ +  SE+  ++S  EG      KT ++  S GL G +N +I+K+  +Q+  SN E LI G G + K++GI+ +S +L    F+  I    Y+N+   + V Y+ VNSL+  V +LP+     + +  ++ ++P+  + + +L Y + I+GAI+++K E+A+  AM +AT NA +I + + +NR RQ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKQRIASTKKTSQITKAMQMVSAAKLTKSEGASKSFQEYSSKIRSVVTHLVAAQLSELRETEQSSLSEGNYHVMLAQRPVKKTGYIVITSDKGLVGGYNSSILKQTMSMIQEDHDSNKEYALIAIGGTGADFFKARGID--VSYELRGLTDQPTFEEVRKIVTTATTMYQNEV-FDELYVCYNHHVNSLTSQFRVEKMLPITDLDPS---EATSYEQEYLLEPSPEAILDQLLPQYAESLIYGAIIDAKTAEHAAGMTAMKTATDNAQNIISDLTISYNRARQGAITQEITEIVAGA 298
>gi|153834328|ref|ZP_01986995.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio harveyi HY01] >gi|148869336|gb|EDL68350.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio harveyi HY01] (288 aa)
Score = 303, Expect = 7.4e-26, Identities = 82/283 (28%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  ++S    E+ +IG K   ++ G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI++ +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQSWKEKGAEVELAVIGSKATAFFRNGGAKVAAQVS---GLGDNPSLEDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIEDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|91226237|ref|ZP_01261077.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91189248|gb|EAS75527.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio alginolyticus 12G01] (288 aa)
Score = 303, Expect = 7.5e-26, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K  ++Q  +  EI L +G K   K G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQAWREKGAEIELAVVGSKATAFFKHGGAKVAAQVS---GLGDNPSLQDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATSLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|118726891|ref|ZP_01575506.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663706|gb|EAV70352.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium cellulolyticum H10] (294 aa)
Score = 303, Expect = 7.7e-26, Identities = 91/281 (32%), Positives = 150/281 (53%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS---DSEILSLKKSEEGKT-IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLI---GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHI--IAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAI--EKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ++ EIK RIK I  +IT AMKL+S++KLKK +    YY K +  I ++S  +S  +++ +EGK  ++   GL G +N NI K + I N E L+  G G++  K  E + E D  N +F  I E +L Y N  + + ++Y++ ++++S P + LLP++ +  E + D+     +P+ +V  ++ Y+  ++G VE+  E +R AMD+ATKNA+E+++  L +NR RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   4 NMREIKSRIKSINQMRQITKAMKLISASKLKKARAQLEETLPYYNKVKETIADILAHSAEVESRFFDIREEKEGKKKAYIVMAGDKGLAGGYNSNIFKLTEHEIGDNKENALLLVAGTTGRSYFSRK----EYHVHTEFDYAVQNPTVFRAREITEIILDLY-NKQEVDEVYIVYTQMISAISLEPRILKLLPIEISALREDVKADEIVLDQRLKYEPSVTEVLNVLIPKYIKGIMYGTFVEAFTSEQNARMTAMDNATKNADEMLQKLNLYYNRARQATITQEISEIVGGA 290
>gi|85704181|ref|ZP_01035284.1| ATP synthase subunit C [Roseovarius sp. 217] >gi|85671501|gb|EAQ26359.1| ATP synthase subunit C [Roseovarius sp. 217] (292 aa)
Score = 303, Expect = 7.7e-26, Identities = 82/285 (28%), Positives = 157/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F   L  +  +++ L   E+  + +  + GLCG FN NI K + H      +I +GKKG++ ++  + + +DL + K + +   IA ++L ++  D+++  K+ +S+F N +S P++ ++P D  + +D   + + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEQARPYTERFNAVMGKLAASVGDAANAPRLLAGTGEDKVHLLVVMTAERGLCGGFNANIAKLAKLHAADLLAKGKTVKIVTVGKKGRDAMRRDYGQYSVGHIDLS-EVKRVGYADAQAIAADVLGRFDAGDFDVA--KIFFSRFENVVSQIPTMQQVIPFDVTELEQEVD---TDSYYDYEPDEQAILADLLPRGVATAIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDRLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|89074727|ref|ZP_01161185.1| ATP synthase subunit C [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89049491|gb|EAR55052.1| ATP synthase subunit C [Photobacterium sp. SKA34] (288 aa)
Score = 302, Expect = 8.1e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +  + +I  S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  I++   + ++ LIG K   S G + A++S  L D   +L  +  +L KY ++ + + V+Y++FVN++  P + LLPL K+ E  + + N+ D+ +P  + +++L+ Y + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKNTQKITKAMEMVAASKMRKTQEAMESSRPYAQTMRKVIGHIALGSLEYKHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKKAITDIQTWSDKGADVDLALIGAKATAFFNSYGGNVAAQVS---GLGDTPSVDELIGTVGV-MLKKY-DEGQLDRLYVVYNQFVNTMVQQPVIDQLLPLPKS-EDEEMQR-NHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYAESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNAGDLIDELQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|84393415|ref|ZP_00992172.1| ATP synthase subunit C [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84375931|gb|EAP92821.1| ATP synthase subunit C [Vibrio splendidus 12B01] (288 aa)
Score = 302, Expect = 8.2e-26, Identities = 82/283 (28%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  +K   ++ E+ ++G K   + G + A++S  L D+  DL  ++ +L KY ++ + + V++++F N++  P++ LLPL K+ +  K ++ D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA ++I + +L +N+ RQS ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEATRPYAETMRKVIGHLANGSLEYKHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKKAMNDMKDWSEKGADVELAIVGSKATAFFNNSGAKVAAQVS---GLGDRPSLEDLIGSVSV-MLKKY-DEGELDRLFVVFNRFENTMVQEPTIDQLLPLPKSDSEEM--KRSHSWDYIYEPEPKPLLDALLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKSATDNAGDIIDDLELVYNKARQSAITQELSEIVSGA 285
>gi|161869278|ref|YP_001598445.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Neisseria meningitidis 053442] >gi|189081463|sp|A9M122|ATPG_NEIM0 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|161594831|gb|ABX72491.1| ATP synthase gamma chain [Neisseria meningitidis 053442] (291 aa)
Score = 302, Expect = 8.3e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI +G KG  +S G+  ++ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   K   ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMRLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYRNQGIEEEIVCLGSKGLMACQSIGLNV-VASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDRIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKSPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|67153589|ref|ZP_00415334.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Azotobacter vinelandii AvOP] >gi|67087722|gb|EAM07188.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Azotobacter vinelandii AvOP] (287 aa)
Score = 302, Expect = 8.3e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG---------IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL----DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ K+N + +  + +  + ++  + GLCG N+N+ K L K +K     + +IG KG + +S G     + E S++ +  + D FH      + + + + +KF+N+++ P V LLPL  D+ ++K     D+ +PNA + +++L+ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQLRMAASRPYAERIRQVIGHLAKANPEYKHPFMVERPVKRVGYILVSTDRGLCGGLNINLFKALIKSMKEWHDKGVEADFCVIGNKGASFFRSYGGNVVAAIGNLGEEPSINSLIGSIKVMLDAFH------------EGRVDRLYLASNKFINTMTQKPVVEQLLPLAASDDEGVQK-------GTWDYLYEPNAQQLLDALLVRYMESQVYQAVVENGAAEQAARMIAMKNATDNAGELISDLQLVYNKARQAAITQEISEIVGGA 284
>gi|85712588|ref|ZP_01043635.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Idiomarina baltica OS145] >gi|85693579|gb|EAQ31530.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Idiomarina baltica OS145] (288 aa)
Score = 302, Expect = 8.8e-26, Identities = 89/285 (31%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS EIK +I I +T KIT+AM++V+++K+KK +E    Y   + ++ + N +   +++ E + ++  + GLCG N N K + KH   E +   IG K   K G ++A++S  L DK  +L I   ++   + I + V+Y+KFVN+++ P++ LLPL +A +  +    D+ +PN  + ++++ Y+ T ++ +V++  E A+R AM +AT NA +LI  +L++N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA+ 
 S:   1 MASGKEIKTQISSIGNTQKITSAMEMVAASKMKKAQERMDESRPYADTIRKVIGHVARGNIEYRHPFMEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNSNEFKAVVKHANEWKEQGIEADFAAIGSKATGFFKRFGGKLQAQVS---GLGDKP---ELKEITGSVQIMLDAFEEGKIDRLYVVYNKFVNTMTQEPTIHQLLPLPQAEKDENVQ--TGSWDYLYEPNPESILDTLIRRYVETQVYQGVVDNFASEQAARMIAMKAATDNAEDLIDKLQLQYNKARQAAITQEISEIVSGAEA 287
>gi|126701092|ref|YP_001089989.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile 630] >gi|145952623|ref|ZP_01801632.1| hypothetical protein CdifQ_04003999 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697758|ref|ZP_02730035.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168714971|ref|ZP_02747248.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|168726393|ref|ZP_02758670.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168730161|ref|ZP_02762438.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196162324|ref|ZP_03122885.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile CIP 107932] >gi|115252529|emb|CAJ70372.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile 630] (292 aa)
Score = 302, Expect = 9.1e-26, Identities = 92/284 (32%), Positives = 150/284 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN------FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRL---DKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A + IK R+ +EST +IT AM+LV+S+KL+K KE  +  Y+  Y+  I  +    LK+ E   ++   GL G +N N++KE  H+K  E + +GKK    +       KDIN   ++  I++ ++ YK  + + + Y+KF ++LS  + LLPL +K ++ +  ++ N +   P+A V  I+ +++ ++G I+ES  E +RR AM+SAT NANE++ N +L +NR RQS +TQEITEIV G + 
 S:   4 AGIKAIKTRMGTVESTKQITKAMELVASSKLRKAKEKAEDSREYFNTLYNTVKDIAQTTRGIRNEFLKEREVKNKCYVVVAGDRGLAGGYNSNVLKESVSHMKGKKETVITVGKKAHEFFSKRNYNIA---------KDINSVEACGYEDATEISQTIIDLYKKG-EVDEVYIAYTKFKSALSQEVEILKLLPLVFEKDTDEQGMAVKEEKQNRSKVQYIPSAEAVLSYIVPQFISGTVYGGILESFASEQGARRTAMESATDNANEMLSNLELSYNRARQSAVTQEITEIVGGVEA 290
>gi|15793516|ref|NP_283338.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Neisseria meningitidis Z2491] >gi|81784022|sp|Q9JW71|ATPG_NEIMA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|121051502|emb|CAM07795.1| ATP synthase gamma chain [Neisseria meningitidis Z2491] (291 aa)
Score = 302, Expect = 9.2e-26, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI +G KG  +S G+  ++ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   K   ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMRLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYQNQGIEEEIVCLGSKGLMACQSIGLNV-VASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDRIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKSPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|167626200|ref|YP_001676494.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|189081476|sp|B0TQF5|ATPG_SHEHH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|167356222|gb|ABZ78835.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (286 aa)
Score = 302, Expect = 9.4e-26, Identities = 80/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++   Q+  + E  IG +   S G +  S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN+++ TP + LLPL K+ E   + + D+ +P+  + +++L+ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV+GA
 S:   1 MANAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMAASRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVIADVKKQREAGAEVEFCTIGARSAQFFNSFGGQVSASAS-GLGDAPKLVDLIGTV--RVMLEAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMAQTPVIEQLLPLPKSEE----GEFTHQWDYIYEPDPKLLLDTLLVRFVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGELIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVAGA 283
>gi|156972757|ref|YP_001443664.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|156524351|gb|ABU69437.1| hypothetical protein VIBHAR_00422 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (288 aa)
Score = 302, Expect = 9.4e-26, Identities = 82/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L + E + ++  + GLCG N+N+ K+  ++S    E+ +IG K   ++ G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI++ +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLDEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQSWKEKGAEVELAVIGSKATAFFRNGGAKVAAQVS---GLGDNPSLEDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIEDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|72080394|ref|YP_287452.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71913518|gb|AAZ53429.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (276 aa)
Score = 302, Expect = 9.6e-26, Identities = 82/282 (29%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      M LN ++ R  I++ K+TN M+++++AK+ K K F   Y++  +F I +N  ++ L ++ K +++ F S++G CG+ N I+K +  ++ NDEI + GKK N +    I  L +++ + + + I  N + +  +  K I + Y+KF++ + +P + +L  K  K    G   +PNA +VF+ ++ Y+ + +  +ESK+ E ++RR +M+SAT+NA+E++  + E N RQ+ ITQEI EI+SG
 S:   1 MPKLNRLRARFVQIQNIEKMTNVMEMIANAKIPKIKNKFKIVQEYFENLDYIFQNILANLSKKVEELTNTDSKKNLYIIFGSNLGFCGALNNLILKNVVPQLQKNDEIIVFGKKIYNFLSINYSNLIIKFFLNIEETNFSEPILEI--SNFVNQSIFERKYKKIFICYNKFISIIHSSPEMQNLFDFKKNTIK------YGGYGIEFEPNATEVFKKLMPFYIKSILEKLFIESKLVETSARRTSMESATENASEILHKLETEINSSRQAMITQEIIEIISG 274
>gi|114322017|ref|YP_743700.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] >gi|122310605|sp|Q0A4M7|ATPG_ALHEH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|114228411|gb|ABI58210.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] (287 aa)
Score = 302, Expect = 1.0e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNL------IKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+  E++ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y +K  + ++ +N D   L++ E+ + + L  S+ GLCG N+N+ K + + ++ D   K+G +    K+   +   D + + D H+ E+++  K    + I + ++++ FVN++S  +  LLP++  E+ L+   D+ +P+A+++ + +L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM SAT NA E+I N +L +N+ RQ+ ITQE++EIV+GA
 S:   1 MSGAKEVRTKIKSVQNTQKITKAMEMVAASKMRRAQERMEATRPYAQKMRQVIGHLAGANPDYRHPFLEEREKVERVGLVVISTDRGLCGGLNVNLFKSVLQQMREWD------KQGVGVDFCTFGAKAAAFFGRLGASTLADTRGLG-DTPHL--EDMIGPIKVMLDAYTEGKIDRLYLVHNDFVNTMSQEAATRRLLPVEPVDEEEMLEN----WDYIYEPSASELLDDVLMRYIESQVYQGVVENVACEMAARMVAMKSATDNAGEIIDNLQLVYNKARQAAITQELSEIVAGA 284
>gi|66048346|ref|YP_238187.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|71738060|ref|YP_277281.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] >gi|81307753|sp|Q4ZL23|ATPG_PSEU2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|82592647|sp|Q48BG4|ATPG_PSE14 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|63259053|gb|AAY40149.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Pseudomonas syringae pv. syringae B728a] >gi|71558613|gb|AAZ37824.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas syringae pv. phaseolicola 1448A] (286 aa)
Score = 301, Expect = 1.0e-25, Identities = 85/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA----DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + ++G KG  ++ G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL    + P+ G   D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIERPVKRVGYVVVSSDRGLCGGLNTNLFKTLVKDMAVNRENGVEIDLCVVGSKGAAFFRNFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQQPTVEQLIPL--------VATPDQGLKHHWDYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISDLQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|154687797|ref|YP_001422958.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|166222521|sp|A7Z9Q1|ATPG_BACA2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|154353648|gb|ABS75727.1| AtpG [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (287 aa)
Score = 301, Expect = 1.0e-25, Identities = 95/283 (33%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDL-FTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG----ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS+AKL + +  + + Y K ++ F  K  +++  L  E KT +L  S GL G+FN ++++   +Q+ +S DE + IG+ G++ K + E I +L   ++ F   +  + + D   + ++Y+ FV+++S  +  +LPL     D  +G  A + +P+ +V E +L Y + I+GA+++SK E+A+R AM +AT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRITSTKKTSQITKAMQMVSAAKLNRAETNAKSFAPYMDKIQEVVFNVGKGAKNAKHPMLVSREVKKTAYLVITSDRGLAGAFNSSVLRNAYRTIQERHQSKDEYTVIAIGRVGRDFFKKR--EMPILSELVGLGDEVTFAQIKDLTRQTVQMFI-DGAFDELHLVYNHFVSAISQEVTEKKVLPLT--------DFGTSGGKRTASYEFEPDEEEVLEVLLPQYAESLIYGALLDSKASEHAARMTAMKNATDNAKELIDSLSLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 283
>gi|114647|sp|P12990|ATPG_VIBAL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|48338|emb|CAA34180.1| unnamed protein product [Vibrio alginolyticus] (288 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K  ++Q  +  EI L +G K   K G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQTWREKGAEIELAVVGSKATAFFKHGGAKVAAQVS---GLGDNPSLEDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|77461948|ref|YP_351455.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas fluorescens PfO-1] >gi|123602674|sp|Q3K440|ATPG_PSEPF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|77385951|gb|ABA77464.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Pseudomonas fluorescens PfO-1] (286 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 85/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   +  E + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + ++G KG  ++ G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL  + P + ++ D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIDREVKRVGYVVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMAVNRENGVEIDLCVVGSKGAAFFRNFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQQPTVEQLIPL---VATPDQELKHHW-DYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISDLQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|194538921|ref|YP_002073985.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937476|gb|EDN56333.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio sp. Ex25] (288 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K  ++Q  +  EI L +G K   K G + A++S  L D   DL  +  +L KY ++ + + V+++KFVN++  P++ LLPL K+ +  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANANLEYRHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQAWREKGAEIELAVVGSKATAFFKHGGAKVAAQVS---GLGDNPSLEDLIGSVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSEEM--QREHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|88801714|ref|ZP_01117242.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88782372|gb|EAR13549.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polaribacter irgensii 23-P] (288 aa)
Score = 301, Expect = 1.1e-25, Identities = 95/285 (33%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI I+ST +IT+AMK+VS+AKLKK +++   Y K +L  + +  SD+   + E K + +A S+ GLCG FN +I K +   +K+ K + +I IGKKG +++   + I  ++ D D+ F+  ++AE L+ Y N +  I+++Y++F N+ + P V  LP+ K +E     AD+ +P+ ++ E+++  L  + A+ +S  E+ +R AM AT NA +L + L +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRITSIKSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDVITAMRPYSLKLTELLQNLSATLESDASGAYATEREVSKVLVVAITSNRGLCGGFNSSITKTVVRTIGEKYNKISVDILAIGKKGGDVLSKA--HSVIGNRNDIFD-DLTFENVAVVAEELMELYANG-SYDKIEIVYNQFKNAATQIPQVEQFLPI-KPVELEGASAVK--ADYIFEPSKEEIVEALIPKSLKNQLFKALRDSFASEHGARMTAMHKATDNATDLRDDLLLTYNKARQASITNEILEIVGGAEA 285
>gi|59802446|ref|YP_209158.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|75507265|sp|Q5F4Z1|ATPG_NEIG1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|59719341|gb|AAW90746.1| putative ATP synthase gamma chain [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (291 aa)
Score = 301, Expect = 1.3e-25, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI +G KG  +S G+  ++ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   K   ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMSLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYRNQGIEEEIVCLGSKGLMACQSIGLNV-VASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDRIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKSPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|163765117|ref|ZP_02172150.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter sp. K] >gi|196174714|gb|ACG75687.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Anaeromyxobacter sp. K] (290 aa)
Score = 301, Expect = 1.3e-25, Identities = 85/285 (29%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE------ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +I+ RI + ST +IT AMK+VS+AKL++ ++ L  Y    + + + + +E   +L+ +   + + +  S GL G FN NI + +Q+ + N +   + +GKKG+  K++    L++ D  ++ +L + AE L +  Y  + ++ + Y++F +++S  V LLP+D +      G DF +P+  +  +L ++A + A++ES  E+ +R +AM+SATKNA E+I + L++NR RQ+ +T+E+ EIV GA+ 
 S:   1 MPSLRDIRNRIGSVRSTRQITKAMKMVSAAKLRRAQDAVLKTRPYAVLLDQTLSRLAARAAAEEQVAHPLLAPRAQRTAEVVVVT--SDRGLAGGFNSNICRFVQRFLTENADRFERIALSTVGKKGREYFKAR------RLEIRKDYTGVHANLAYEKAEALAREATERYLAGEVDAVFLAYNEFKSAISQKQVVVQLLPIDTSAA----GADATGIDFKYEPSREALLAELLPRHVAMQVWRALLESAASEHGARMSAMESATKNAEEMIASLSLQYNRARQAYVTKELMEIVGGAEA 288
>gi|27364453|ref|NP_759981.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37681436|ref|NP_936045.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|81742161|sp|Q8DDG9|ATPG_VIBVU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81756324|sp|Q7MGH9|ATPG_VIBVY ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|27360572|gb|AAO09508.1|AE016800_113 ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|37200188|dbj|BAC96016.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Vibrio vulnificus YJ016] (288 aa)
Score = 301, Expect = 1.3e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + S +   L + E + ++  + GLCG N+N+ K   + K  + E+ +IG K   K G + A++S  L D   DL  ++ +L KY ++ + + ++++KFVN++  P++ LLPL K+ K  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEASRPYAETMRKVIGHVANASLEYRHPYLDEREAKRVGYIIISTDRGLCGGLNINVFKKAVTDMQAWKEKGAEVELAVIGSKATAFFKHGGAKVAAQVS---GLGDSPSLEDLIGSVSV-MLEKY-DEGELDRLYLVFNKFVNTMVQQPTIDQLLPLPKSDSKDM--QREHSWDYIYEPEPQALLDALLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMVAMKAATDNATNLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|104784435|ref|YP_610933.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas entomophila L48] >gi|122401175|sp|Q1I2I6|ATPG_PSEE4 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|95113422|emb|CAK18150.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas entomophila L48] (286 aa)
Score = 300, Expect = 1.3e-25, Identities = 86/283 (30%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + +IG KG  + G   ++  ++ IN DL  +  L A  D I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL  + P D ++ D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIERPVKRAGYIVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMNENREQGVEIDLCVIGSKGATFFRIFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYL--DGRIDRLSVVSNKFINTMTQKPTVEQLVPL---VATPDQDLKHHW-DYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISELQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|15677765|ref|NP_274929.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Neisseria meningitidis MC58] >gi|81784176|sp|Q9JXQ1|ATPG_NEIMB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|7227193|gb|AAF42264.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Neisseria meningitidis MC58] (291 aa)
Score = 300, Expect = 1.3e-25, Identities = 86/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI +I+ +++T KIT AM++VS++K++K +E    Y +K  + +++ ++N+D I L+  E + + ++  S GLCG N N++K+  ++    +EI  G KG  +S G+  ++ + L D   L  + E L +Y+ + I I ++YS FVN++  P + LLP+ + +   K   ++ +P A V E ++ YL + ++ A+ ++  E A+R AM +AT NA  IK +L +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAVGKEILTKIRSVQNTQKITKAMQMVSTSKMRKTQERMRLARPYAEKVRMVMSHLAQTNTDHGIPLLESHREIRRVGFILITSDKGLCGGLNANVLKKFLAQVQEYRNQGIEEEIVCFGSKGLMACQSIGLNV-VASAVNLGDTPKMEMLLGPLTE-LFQRYEK-HEIDRIHLVYSGFVNTMRQEPRMEVLLPIGENVIGDSAPKSPFSWEYRYEPTALAVLEYLVRRYLESVVYQALSDNMASEQAARMVAMKAATDNAGNAIKELRLVYNKSRQAAITTELSEIVAGA 288
>gi|152979965|ref|YP_001355318.1| F-type H+-transporting ATPase gamma chain [Janthinobacterium sp. Marseille] >gi|166215100|sp|A6T471|ATPG_JANMA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|151280042|gb|ABR88452.1| F-type H+-transporting ATPase gamma chain [Janthinobacterium sp. Marseille] (289 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 89/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVK-------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K ++    Y K ++  + ++N +   L KS+ KT+ ++  + GLCG N N ++    EL+  K + + IG KG  +  G  +S +++ D  + D   + +L Y+ D + ++ V+Y+KF+N++  P + LLPL A++K + D+ +  D+ +P+A V + +L+ Y+  I A+ E+  E ++R AM SA+ NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MASGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQDRMHAARPYSDKIRNIAANLSQANPEYTHPFLVKSDASKTVGFIIVTTDKGLCGGMNTNSLRIVTTKLRELEAEGKKVEAV-AIGNKGLGFLNRIGARV-VSHAVQIGDTP-HLDKLIGPVKVMLDAYQ-DGKLDAVYVVYTKFINTMKQEPMMEQLLPL--AVDKLKADEDSLAWDYIYEPDAQTVIDELLVRYVEALIFQAVAENLASEQSARMVAMKSASDNAGSVISELKLVYNKTRQAAITKELSEIVAGA 286
>gi|171060197|ref|YP_001792546.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Leptothrix cholodnii SP-6] >gi|170777642|gb|ACB35781.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Leptothrix cholodnii SP-6] (293 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS--EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K +E    Y K ++  +  +    +K S G  +  + GLCG N N+++ +  ++ D   +  IG KG  +  G + +S  +L D  + D   + LL Y + + ++ + Y++F+N++  P V LLPL D+ + +  ++ ++G D+ +P+A V +++++ Y  I+ ++ E+  E ++R AM +AT NA LI  KL +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQERMRAARPYADKIRNITANLSRATPEYHHPFVVKNSGSGVVGMIIVTTDKGLCGGMNTNVLRLVTNKMRELDAAGTKVQAVAIGNKGLGFLNRIGAKV-VSQATQLGDTP-HLDKLIGPVKVLLDLYA-EGKLDAVYICYTRFLNTMKQEPQVEQLLPLSDERLSQSAAEQQSHGWDYIYEPDAQAVIDNLMVRYAEALIYQSVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGSLIGELKLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 289
>gi|120600836|ref|YP_965410.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124547714|ref|ZP_01706560.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella putrefaciens 200] >gi|146295037|ref|YP_001185461.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shewanella putrefaciens CN-32] >gi|166224105|sp|A4YCH9|ATPG_SHEPC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224107|sp|A1RQB1|ATPG_SHESW ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120560929|gb|ABM26856.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella sp. W3-18-1] >gi|124508978|gb|EAY53064.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella putrefaciens 200] >gi|145566727|gb|ABP77662.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shewanella putrefaciens CN-32] (286 aa)
Score = 300, Expect = 1.4e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +K   + E  IG +   KS G + A S  L D   DL  +  ++ K N+ + + ++++KFVN+++ P + LLPL K+ E    + D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIKTKIASVKNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAESMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVATDRGLCGGLNVNLFKKVLLDLKNWKEQGAEVEFCPIGARSVQFFKSFGGTMPAHAS---GLGDAPSIADLIGTV--RVMLKAYNEGKLDRLFIVFNKFVNTMTQAPVIEQLLPLPKSEEVAN----KHPWDYIYEPDPKVLLDTLLVRYIESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGELINDLQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|18311170|ref|NP_563104.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110800116|ref|YP_696867.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110803105|ref|YP_699463.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium perfringens SM101] >gi|168205575|ref|ZP_02631580.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168210118|ref|ZP_02635743.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|168213708|ref|ZP_02639333.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|168215817|ref|ZP_02641442.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|169344161|ref|ZP_02865143.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182624033|ref|ZP_02951821.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|123047205|sp|Q0SQZ4|ATPG_CLOPS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|123344545|sp|Q0TNC3|ATPG_CLOP1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81766639|sp|Q8XID3|ATPG_CLOPE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|18145853|dbj|BAB81894.1| ATP synthase gamma subunit [Clostridium perfringens str. 13] >gi|110674763|gb|ABG83750.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|110683606|gb|ABG86976.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens SM101] >gi|169297619|gb|EDS79719.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|170662944|gb|EDT15627.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170711742|gb|EDT23924.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170714820|gb|EDT27002.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|177910926|gb|EDT73280.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|182382432|gb|EDT79911.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium perfringens NCTC 8239] (283 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 97/285 (34%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI--KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLN---IVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L EIK+RIK I++T KIT AM LV+++KL+K ++   + Y+  ++  +  NS++ L LK ++ K + +  S GLCG FN N  V++ ++  N E ++GKKG + +K  I + ++ ++L D   D  I+ N  K  D N  + ++Y+KF + +    LLPLD  EK ++    F I+P+ +++ +S++ YL   A+ SK E ++R AMD ATKNA++L+ +  ++NR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLLEIKRRIKSIKNTRKITKAMGLVATSKLRKARQKLTENNQYFSSLDEIARELIGSLNSNNNPL-LKPNDNPKKLIILLASDSGLCGGFNGNTAAFVRDNYENNLENIEAVVVGKKGIHYVKKNKI-STLAEYVDLGDTPNVGDASTIV--NKAVKEFTDGNFGEVSLVYTKFFSPVKQEVVEEKLLPLDLTGEKGKVS-------FLIEPDEDEIIDSLVSSYLKGKFMNAMFNSKASEQSARMQAMDGATKNADDLLNSLDAKYNRIRQSIITQEISEIVGGAEAQ 282
>gi|146296976|ref|YP_001180747.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|166222535|sp|A4XKX1|ATPG_CALS8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145410552|gb|ABP67556.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (292 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 88/277 (31%), Positives = 159/277 (57%)
 Q:   7 IKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT--YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIW--LAFFSSMGLCGSFNLNIVKE---LQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      IK RIK + T KIT AM L+S++K+K+ ++  +  Y++K +   +   + IL   +EG+   +   GLCG +N N+++  L +++ + E+ + IG GKN +  G + E + + +  + ++ +  IA+N++ KY  +I + +IY+K ++++   V LLPLD +    K +  + +P+ +V + ++ +YL  I GA+++S V E A+R AMD+ATK+A+E+I+  L+ NR+RQ+ ITQEI+EI+SGA
 S:   8 IKSRIKSVNETKKITRAMYLISASKMKRSRDRLDSTRPYFEKINEFMKDLVVHGMQTNHILFEGSYKEGQKRLGVIVISGDKGLCGGYNANVIRSTLNLYENLSNKGEVIFFPIGTVGKNFLSRHGYKVEDNFNYQ--TQSVSVKVAKGIAQNVVKKYYRG-DIHELYIIYTKLISTIKQDVVVKKLLPLDPSEFVSGEFKKDETIRY--EPSPTNVLDVVIYEYLKGIIFGAMMDSYVSELAARMTAMDNATKSADEMIQKLVLKLNRERQAVITQEISEIISGA 288
>gi|145588214|ref|YP_001154811.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] >gi|189081465|sp|A4SUT3|ATPG_POLSQ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145046620|gb|ABP33247.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polynucleobacter sp. QLW-P1DMWA-1] (289 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 86/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E  N  Y +K ++  + K+N +   ++ E K  +  + GLCG N N+++ +  ++   N EI  IG KG  +   + IS +++ D   L  I  L A + + I ++ + Y++FVN++  P + LLPL+ A  P DK N D+ +P+A +  +L Y+  I+ A+ E+  E ++R +M +A+ NA +I  +LE+N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MASTKEIRSKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRNARPYAEKIREIVANLSKANPEFRPAYMEAREVKKVGTILVTTDKGLCGGLNTNVLRFITNQVRDLQEKNIEIVYTAIGSKGLQFLNRSKAKL-ISQTIQIGDTPHMDVLIGAIIAQLEAFERGE--IDAVYLAYNRFVNAMKQEPVLEKLLPLEPAALVPE-DKAGNSWDYIYEPDAESILNGLLKRYVEAMIYQAVTENMASEQSARMVSMKAASDNAKNVIGELQLEYNKTRQAAITKELSEIVGGA 286
>gi|56697995|ref|YP_168366.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Silicibacter pomeroyi DSS-3] >gi|81676122|sp|Q5LNP0|ATPG_SILPO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56679732|gb|AAV96398.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Silicibacter pomeroyi DSS-3] (291 aa)
Score = 300, Expect = 1.5e-25, Identities = 89/285 (31%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND--------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  + ++  SDS L L+ +  +  L  ++ GLCG FN NI K   +++N+    +I +GKKG++ +K +  A +  ++L  K + +   IA ++L ++  ++++ +I  Y+KF N ++ P+  ++P   E   + + A F +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQESAEAARPYAERFNAVMAGLAASVGGSDSAPLLLRGTGSDQVHLLVVMTAERGLCGGFNSNIAK--LARVRANELLAKGKTVKILTVGKKGRDAMK-RDFAANMVGHVDLSGIKALGYANAQDIARDVLGRFDAGEFDVATI--FYAKFQNVVTQLPTAQQIIPAAFEAE----GESDEVALFDYEPSEEAILADLLPRGVATQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|148654682|ref|YP_001274887.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|166224098|sp|A5UQN4|ATPG_ROSS1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|148566792|gb|ABQ88937.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Roseiflexus sp. RS-1] (290 aa)
Score = 300, Expect = 1.6e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS----DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI------KSNDEIWLIGKKGKNLI--KSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLF----HIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S EI++RI+ +++ ++IT AM++VS++K+++ +  L  Y + D+  +  +    +L ++  +G + +   GL GS  N+++  + I   K  E+ IGKKG++ +  + + AE++  +L D   D+   H+I  L +Y  Y   V+YS+FVN+L  P++ LLP+D   P +   D++ +P+ +V  +L ++  ++ A++E+  E+++R AM +AT NA EL ++ L +N+ RQ+ IT+E++EI SGA
 S:   1 MPSTREIRRRIRSVKNLAQITRAMEMVSASKMRRAQRNVLATRPYADRLLDVMGELTGRAVGMRRGTLLEVRPVVQGVAL-IVVTPDRGLAGSLVANVLRRASRFILDEQEKKHTVEVLAIGKKGRDFMVRTHQNLVAEVT---KLGDHPRLTDILGISTHVINGFLGGRYDEVY------VLYSQFVNTLVQRPTIKRLLPID-----PPHEPAERMVDYTYEPSQEEVLRELLPRFVEVQLYQAVLEAIASEHSARMVAMRNATDNAKELQRDLTLSYNKTRQANITKEVSEIASGA 284
>gi|163789449|ref|ZP_02183888.1| ATP synthase subunit C [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159875303|gb|EDP69368.1| ATP synthase subunit C [Carnobacterium sp. AT7] (304 aa)
Score = 300, Expect = 1.6e-25, Identities = 95/282 (33%), Positives = 159/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTY-------------IKSNSDSEIL---SLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEI K+I  + TS+ITNAM++VS AKL K ++   IY +K ++ T+       I +NS S I   L +  KT ++  S GL G +N +++K    + H  + +++ +G  + K++G+   L+ ++ D+ +F+  IA   YKN+   + V Y+ VN++ F   +LPL D + + + K   D+ +P+ ++ + IL Y + I+GAI+++K E+A+R AM AT NA +I + + +NR RQ+ IT+EITEI+SGA
 S:   3 ASLNEITKKISSTKKTSQITNAMQMVSGAKLSKAEDTAAGFQIYSQKVREIVTHLAHNQLALIENNMIGTNSPSNIDFHDMLVERPIKKTGYIVISSDKGLAGGYNSSVIKSTVDMITRDHTSPEEYVFMAVGSTAADFFKARGMNVAYELN-DISDQP-SFEEVRTIARTATEMYKNEV-FDELYVCYNHHVNTIMFQYRAEKMLPLSDLDVAETKEYK----KDYIYEPSKEEILDIILPQYAESLIYGAILDAKAAEHAARMTAMKGATDNAKTIIDDLTIRYNRARQAAITEEITEIISGA 300
>gi|196164030|ref|ZP_03124561.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium difficile QCD-23m63] (292 aa)
Score = 300, Expect = 1.6e-25, Identities = 92/284 (32%), Positives = 150/284 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN------FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLD---KPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      A + IK R+ +EST +IT AM+LV+S+KL+K KE  +  Y+  Y+  I  +    LK+ E   ++   GL G +N N++KE  H+K  E + +GKK    +       KDIN   ++  I++ ++ YK  + + + Y+KF ++LS  + LLPL +K ++ ++  + N +   P+A V  I+ +++ ++G I+ES  E +RR AM+SAT NANE++ N +L +NR RQS +TQEITEIV G + 
 S:   4 AGIKAIKTRMGTVESTKQITKAMELVASSKLRKAKEKAEDSREYFNTLYNTVKDIAQTTRGIRNEFLKEREVKNKCYVVVAGDRGLAGGYNSNVLKESVSHMKGKKETVITVGKKAHEFFSKRNYNIV---------KDINSVEACGYEDATEISQTIIDLYKKG-EVDEVYIAYTKFKSALSQEVEILKLLPLVFEKDTDEQGMEVKEEKQNRSKVQYIPSAEAVLSYIVPQFISGTVYGGILESFASEQGARRTAMESATDNANEMLSNLELSYNRARQSAVTQEITEIVGGVEA 290
>gi|148245075|ref|YP_001219769.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] >gi|166224124|sp|A5CVI7|ATPG_VESOH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146326902|dbj|BAF62045.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA] (288 aa)
Score = 300, Expect = 1.6e-25, Identities = 93/283 (32%), Positives = 163/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSND---EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I++T KIT+AM++V+++K+KK ++ L  Y +K ++ ++ ++S+ +  + SLKK +  I   S GLCG N N+ + + + +  ++N  +I IGKK   K+ G+ + S+ +L D   DL  I  ++  +  I+ + V Y+KF N++  P++ L+P  I  + D N+ D+ +PNA +V ++L+ Y+  ++ +VE+ CE +SR AM SAT NA +++K +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSG 
 S:   1 MAVGKEIRTQISSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQDRMLESRPYCEKISNIIGHLAYAHSEFQHPYMNSLKKLQSIGII--IISSDRGLCGGLNTNLFRYILRQVVEYQANGIKVDICTIGKKATLFFKNFGLNVK-SVLTDLGDSPHFDDLLGTI--KIMLDGFDLGEIQQLSVAYNKFENTMIQIPTIMQLVP----IVSIKSDNINHYWDYIYEPNAQEVLSALLVRYIEALVYQGLVENISCEQSSRMIAMKSATDNAGDMVKELELIYNKARQAAITQEISEIVSGG 284
>gi|189347804|ref|YP_001944333.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chlorobium limicola DSM 245] >gi|189341951|gb|ACD91354.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chlorobium limicola DSM 245] (291 aa)
Score = 300, Expect = 1.7e-25, Identities = 90/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG--KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS-------NDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L +I+ RIK I+ST ++T AMK+V++AKL++ +E +  Y K ++  + + D+ + L S +  K + +  + GLCG+FN NI+K QK +     N + +I G +G + + +G  I    ++++F +  IAE   Y   K I V+Y++F + L+    LLP+ A E  D  N D+ +P+  + + ++ +L+T +  ++ES  E A+R AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MPTLKDIRVRIKGIKSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQERAIMARPYAGKLKEMLGSLSAKVDTSLNPLLSSRQDVKKVLVILIAADRGLCGAFNTNIIKLAQKVVTEDYAAQYKNGGVSMICAGSRGFDFFRKRGFS--IVKGYPSVFQNLDFSVAKEIAETASGMYLRGEADKVI-VVYNEFKSVLAPVLKAEDLLPI--AAENAGKD---NSGDYIYEPSPAVIIDELVPKHLSTQVWRMMLESNAAEQAARMTAMDSATENAKELLRTLNISYNRARQAAITKELSEIVAGA 286
>gi|51599164|gb|AAU08240.1| ATP synthase gamma subunit [Nonomuraea sp. ATCC 39727] (300 aa)
Score = 299, Expect = 1.7e-25, Identities = 89/279 (31%), Positives = 149/279 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS--EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIK----SKGIEAEISLDLELDDKDINFDL------FHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIV 280
      A L +++RI ++ST+KIT A +L++S+++ K ++    Y ++   T + SN+ S  L++ K  K  L  S G CG FN N+++E + ++   L+ +G ++   KG+   + E+  + F      IA L+ +K++ I I ++ ++FV+ L+  V +LPL+  E  D    F +P A DV ES+L Y+ + I A+++S  E A+RR AM SAT NANEL++  + N+ RQ+EITQEI+EIV
 S:   3 AQLRLLRRRISSVKSTAKITRAQELIASSRIVKAQQRMQEALPYEREITRAVTGVVSNAASVDHPLTVAKENPAKAGVLVVTSDSGFCGGFNANVLREAEA-LRG-----LLEGRGMTVVPFVTGRKGVTWHTFRNREMGGSWVGFSRKPAYADAKEIANTLIDSFKDENGIDEIHIVSTEFVSMLTQNVVVKRVLPLEVE-ETEATDSTVIPPYFEFEPTAGDVLESLLPRYVESRIFTALLQSAASEEAARRRAMKSATDNANELMRVLTQQMNQARQAEITQEISEIV 286
>gi|89897659|ref|YP_521146.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|89337107|dbj|BAE86702.1| ATP synthase F1 gamma subunit [Desulfitobacterium hafniense Y51] (284 aa)
Score = 299, Expect = 1.8e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI--KSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +AS +I++RI+ + + +IT AMK+V+++KL+K +E +  Y ++ ++  + + +D   L +  + ++  S GLCG +N N+++   I +++D + +G+KG++ +  IE I+ + L D + ++   IA+ ++ Y++  + + ++Y++FV+++S P+  LLP  IEKP  K + ++ +P+A ++ ++L Y+ T I  ++E K E ++ AM +AT NA E I+  L+ NR RQ+ IT EI+EIV GA
 S:   4 VASARDIRRRIRGVRNMQQITKAMKMVAASKLRKAQEKVIAARPYARQLQEVLARLAQDQADVTHPLLMERPVQRVGYIIITSDRGLCGGYNTNLIRMTNSSIAEETHDVRLVAVGRKGRDFYRRGKIET-IAEFVGLGD-NPSYGQAKEIAQEVIGLYESG-ELDEVYLLYNEFVSAISQRPTRIKLLP----IEKP---KQVSNTEYIFEPSAEEILTTLLPKYVETQIFRTLLEGKASEMGAKMTAMGAATDNAKEAIERLTLQLNRARQAAITTEISEIVGGA 280
>gi|163731071|ref|ZP_02138537.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161395631|gb|EDQ19934.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio fischeri MJ11] (288 aa)
Score = 299, Expect = 1.9e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + ++  N +   L++ E + ++  S GLCG N+N+ K++  +K+ E   + +IG K   S G  ++ + L D   +L  +  +L KY ++ + + V+ +KF+N++  P++ LLPL K+ ++  + + D+ +P  + +++LI Y+ + ++ +VE+ CE+ +R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQESMEASRPYADTMRKVIGHLALGNLEYRHPYLEEREAKRVGYIVISSDRGLCGGLNINLFKKVMAEMKTWSEDGVEIDLAVIGSKATAFFNSYGGNV-VAQNSGLGDHPSLEELIGTVGV-MLKKY-DEGQLDRLYVVNNKFINTMVQEPAIEQLLPLPKSEDEAM--QRTHAWDYIYEPEPKPLLDALLIRYVESQVYQGVVENLACEHVARMIAMKAATDNAGDIIDELQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|148978362|ref|ZP_01814867.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145962521|gb|EDK27799.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrionales bacterium SWAT-3] (288 aa)
Score = 299, Expect = 1.9e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  +K   ++ E+ +IG K   + G + A++S  L D   DL  ++ +L KY ++ + + V+++KF N++  P++ LLPL K+ +  + ++ D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA++LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMEATRPYAETMRKVIGHLANGSLEYKHPYLEEREAKRVGYIIVSTDRGLCGGLNINLFKKAMNDMKDWSEKGADVELAIIGSKATAFFNNSGAKVAAQVS---GLGDSPSLEDLIGSVSV-MLKKY-DEGELDRLFVVFNKFENTMVQEPTIDQLLPLPKSDSEDM--QRDHAWDYIYEPEPKPLLDALLVRYVESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNASDLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|88811294|ref|ZP_01126550.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Nitrococcus mobilis Nb-231] >gi|88791833|gb|EAR22944.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Nitrococcus mobilis Nb-231] (286 aa)
Score = 299, Expect = 1.9e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLN----IVKELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEAE-ISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +I+ I++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y K ++ +I +N+ E   + + E + ++  + GLCG N N  +++E+Q+ K N E+  +IG K  ++  I A I+  L D   D+  +  L A  ++ + + ++Y++F+NS++ P + LLPL + E   + + D+ +P + +V + +L+ Y+  ++ +VE+ CE A+R AM +A+ NA LI+ +L +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRTQIRSIQNTQKITRAMEMVAASKMRRAQERMSAARPYADKLRNVIGHI-ANAHPEYKHPFMLEREVRRVAFIVISTDRGLCGGLNANEFRQLLREMQQWRKQNVEMEFGVIGNKATMFLRR--IRAHVIAQTTHLGDAPGVSDVIGAVKVALDAY--SEGRVDRLYLVYNRFINSMTQRPEIEQLLPLVPSEEV----ELKHYWDYLYEPGSQEVLQHVLVRYIEALVYQGVVENIACEQAARMVAMKAASDNAGNLIEELQLVYNKARQAAITKELSEIVAGA 283
>gi|84494527|ref|ZP_00993646.1| ATP synthase, gamma chain [Janibacter sp. HTCC2649] >gi|84384020|gb|EAP99900.1| ATP synthase, gamma chain [Janibacter sp. HTCC2649] (300 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 83/282 (29%), Positives = 160/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE-ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY----KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSI---QPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      A +  ++RI+ + +T KIT AM+L+++A++ K ++   + Y +   + + + S+ E +L+ +K + +  +  S GL G+++ +++KE ++ I  E    +L+G+K   K + +  + +  D +  FD  I E L+A +  +++ + + ++YS+FV+ ++ P V LLPL+ +E  + P G F +  +P+ DV +++L Y+ + +  ++++  E A+R+ AM SAT NA EL+K Y  N+ RQ+EITQEI+EIV GA
 S:   3 AQIRVYRQRIRSVSATKKITRAMELMAAARVVKAQQAVRESTPYARAITRAVSAVATFSNEEHLLTTEKEKVTRAAVVIITSDRGLAGAYSSSVLKESERLIARLREEGKEAVPYLLGRKALGYFKFR--QRPFAAEWTGDSEKPTFDRAREIGERLVADFLLDTESEGGVDEVHIVYSRFVSMVTQEPEVIRLLPLE-IVEGT--EAPAEGDLFPLYEFEPSVEDVLDALLPKYVTSRLFNCMLQAAASELAARQRAMKSATDNAEELVKKYTRLVNQARQAEITQEISEIVGGA 293
>gi|114777382|ref|ZP_01452379.1| ATP synthase subunit C [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] >gi|114552164|gb|EAU54666.1| ATP synthase subunit C [Mariprofundus ferrooxydans PV-1] (284 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFN-------LNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKS-----KGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK I++T+KIT AM++V+++K++K ++    Y +  +  ++++ + +  + + E+ K + L  ++ GLCG N    LNIVK+ + +  E + IG++  ++   + E E++ +EL D   + +++ +  K + + + +++++FVN+++ TP  LLP  +IE   P++  D+ +P + DV + +L Y+ + ++ ++E+K CE+++R AM SAT NA + ++ K+ +N+ RQ+ ITQEI EI SGA
 S:   1 MASAKEIRGQIKAIQNTAKITKAMEMVAASKMRKAQDRVTAGRAYAEGIKRVVANLMQAHPEYKHPFVVQREQVKRVGLILINTDKGLCGGLNTNAQRLALNIVKDSEVEV----EAYTIGRRAGQFMRKIVDDLRASEDEVADAVELGD------ILGVVSVAMDRYVKGE--VDEVSLVFTEFVNTMTQTPVKIQLLPCASSIE------PSHPGYWDYIYEPESKDVLDGLLRRYVESLVYHGVLENKACEHSARMIAMKSATDNAKGIAQDLKITYNKARQAGITQEIAEICSGA 281
>gi|55820566|ref|YP_139008.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55822456|ref|YP_140897.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116627375|ref|YP_819994.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|122268024|sp|Q03LX4|ATPG_STRTD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|75527789|sp|Q8RKV3|ATPG_STRTR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81676597|sp|Q5M105|ATPG_STRT1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81676746|sp|Q5M5J2|ATPG_STRT2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|20070092|gb|AAM01189.1| H+-ATPase cytoplasmic F1-part gamma-subunit [Streptococcus thermophilus] >gi|55736551|gb|AAV60193.1| H+-translocating ATPase gamma subunit [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55738441|gb|AAV62082.1| proton-translocating ATPase, gamma subunit [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|116100652|gb|ABJ65798.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Streptococcus thermophilus LMD-9] (292 aa)
Score = 299, Expect = 2.0e-25, Identities = 92/282 (32%), Positives = 154/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-----YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL EIK +I I+ TS IT AM++VS++KL + ++  + IY K  + T   + + S + +L +   K+ ++  S GL G +N I+K +  IK  S DE I IG G + K++ +  ++ +L  +  +FD  I  + Y+N+   + V Y+ +NSLS  V +LP+ A  P  + +  F ++P+ + + + +L Y + I+GAIV++K E+A+  AM +AT NA ++I + +++NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   3 GSLREIKAKIASIKQTSHITGAMQMVSASKLTRSEQAAKDFQIYASKIRQITTDLLHSELVNGSSNPMLDARPVR--KSGYIVITSDKGLVGGYNSTILKAVLDMIKRDHDSEDEYAIISIGGTGSDFFKARNMN--VAFELRGLEDQPSFDQVGKIISKAVGMYQNEL-FDELYVCYNHHINSLSREVRVEKMLPI--ADFDPNESEGHVLTKFELEPDRDTILDQLLPQYAESLIYGAIVDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKKIINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVGGA 288
>gi|159900584|ref|YP_001546831.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159893623|gb|ABX06703.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (295 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 90/283 (31%), Positives = 151/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS----DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKND----YNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA---DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI++RIK +++T KIT AM+LVS++K+++ +  L  Y + YD+  +  S    L    +  +   GLCG+ N N+ +  + I      + IGKKG++ I  G +++EI  + L D   D+  A  + Y D  Y+  + ++ ++FVN+L  P +  LP  +E P   N GA  D+S +P+ DV + +L ++  ++ AI+ES  E+++R AM +A NA EL+++ L +N+ RQ+ IT EI+EI +GA
 S:   1 MASAREIRRRIKSVKNTGKITKAMELVSASKMRRAQRNVLATRPYADRLYDVMGELTLRSMGGGTKHPLLQPHPTVTRVALILITPDRGLCGALNSNLTRAAARFITDQKSQGRSVSVIAIGKKGRDFILRVGQKLDSEI---IGLGDAPPLVDVLPA-ATTAINGYSPDASGNYDYDEVYLLCAEFVNTLVQRPKLRRFLP----VEAP----GNAGATKVDYSYEPSQEDVLDQLLPRFIEVQLYQAILESIASEHSARMMAMRNANDNAKELVRDLTLTYNKARQAAITTEISEIAAGA 290
>gi|82546106|ref|YP_410053.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella boydii Sb227] >gi|123558237|sp|Q31UN3|ATPG_SHIBS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81247517|gb|ABB68225.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella boydii Sb227] (287 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + + L L+ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHLYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|77361905|ref|YP_341480.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] >gi|123589154|sp|Q3IK49|ATPG_PSEHT ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|76876816|emb|CAI88038.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125] (286 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 88/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I I++T KIT+AM++V+++K+K+ +E    Y K  +  + ++N D   L++ E + ++  + GLCG N N K++  IK+   + E  +G K   + G + ++  L DK  D+  +  L A  ++ I + ++Y+KFVN++  P+V LLPL KA E  +  + D+ +PN + + E++L+ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +L+  +L +N+ RQ+ ITQEI+EI SG+
 S:   1 MASGKEIKSKIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMKRAQERVATSRPYAAKLRTVIGRVAQANLDFTHPFLEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNSNEFKKVALDIKAWKEKGVSAEFATLGSKAAGFFQRFGGQV-LAKKAGLGDKPSIQDIIGPVKVMLDAF--SEGKIDRLFLVYNKFVNTMKQEPTVDQLLPLPKAEE----EVSAHTWDYLYEPNPDAILEALLVRFVESQVYQGVVENAASEQAARMVAMKAATDNAGDLMDELQLIYNKARQAAITQEISEICSGS 283
>gi|16080735|ref|NP_391563.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|2636207|emb|CAB15699.1| ATP synthase (subunit gamma) [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (287 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 94/283 (33%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG----ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y K ++ + + + + + +  L  E KT +L  S GL G+FN ++++   +Q+ +S DE + IG+ G++ K + E I +L   ++ F   +A  + + D   + ++Y+ FV++++  +  LLPL     D + G  A + +P+ +V E +L Y + I GA+++SK E+A+R AM +AT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRITSTKKTSQITKAMQMVSAAKLNRAENNAKSFVPYMDKIQEVVSNVGRVSGNVKHPMLLSREVKKTAYLVITSDRGLAGAFNSSVLRSAYQAMQERHQSKDEYAVIAIGRVGRDFFKKR--EIPIISELTGLGDEVTFTEIKDLARQTIQMFI-DGAFDELHLVYNHFVSAITQEVTEKKLLPLS--------DLGSGGGKRTASYEFEPSEEEVLEVLLPQYAESLIFGALLDSKASEHAARMTAMKNATDNAKELIDSLSLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 283
>gi|125624726|ref|YP_001033209.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|75533888|sp|Q9RAU1|ATPG_LACLM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|6048352|gb|AAF02207.1|AF059739_7 H+-ATPase cytoplasmic F1-part gamma-subunit [Lactococcus lactis subsp. cremoris] >gi|15963436|dbj|BAB69470.1| H+-ATPase gamma subunit [Lactococcus lactis subsp. lactis] >gi|124493534|emb|CAL98515.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (289 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 96/282 (34%), Positives = 155/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS--NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL---DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK +I  + TS+IT AM++VS+AKL+K +    Y +K  + T + S N ++  + K E KT +L  S GL GS+N NI+K + +I+   S  I +G G + K++ ++  L  L D+  F+  I  + +Y+ +   + V Y+ VNSL   + +LP+  +K EK L    F ++P+  +  +L Y + I+G+IV++K E+A+  AM +AT NA+ +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKTKIASTKKTSQITGAMQMVSAAKLQKAESHAKAFQTYAEKVRKITTDLVSSDNEPAKNPMMIKREVKKTGYLVITSDRGLVGSYNSNILKSVISNIRKRHTNESEYTILALGGTGADFFKARNVKVSYVLR-GLSDQP-TFEEVRAIVTEAVEEYQAE-EFDELYVCYNHHVNSLVSEARMEKMLPISFDEKGDEKASL------VTFELEPDRETILNQLLPQYAESMIYGSIVDAKTAEHAAGMTAMRTATDNAHSVINDLTIQYNRARQASITQEITEIVAGA 286
>gi|73543029|ref|YP_297549.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Ralstonia eutropha JMP134] >gi|83287949|sp|Q46VX9|ATPG_RALEJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|72120442|gb|AAZ62705.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Ralstonia eutropha JMP134] (291 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E  N  Y +K ++ ++ S N + +  +++ E +  +  + GLCG N N+++ +  +K+   + +  IG KG  +  G + +S ++L D   L  I  L A  + + ++ + Y++F+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V E +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L++N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRNARPYAEKVRNIAAHLASANPEFKHPFMQEREVKRVGMIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTNELKTLQGRGVDVQATAIGGKGMQFLSRIGAKV-VSNVVQLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAFTNGE--VDAVYLSYTRFINTMKQEPMVEQLLPLAADK-LAQTEEEKRAYSWDYIYEPDAQTVVEDLLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLDYNKTRQAAITKELSEIVSGA 288
>gi|194684375|emb|CAR46021.1| ATP synthase gamma chain [Proteus mirabilis HI4320] (287 aa)
Score = 299, Expect = 2.1e-25, Identities = 80/283 (28%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ E + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K     ++ L+G K +  S G   +  DD ++ DL  + N++ + ++ + + V+ +KF+N+++ P + +LPL  ++  +K   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ ++VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKTQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEEREVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKEWSDKGVEVDLALVGSKAVSFFASVGGNVVGQVTGMGDDPQLS-DLIGPV--NIMLQAYDEGRLDKLYVVANKFINTMAQEPKILQVLPLPPGDDEELKEK---SWDYLYEPDPKTLLDTLLRRYIESQVYQSVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGNLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|124265389|ref|YP_001019393.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Methylibium petroleiphilum PM1] >gi|166215106|sp|A2SC69|ATPG_METPP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|124258164|gb|ABM93158.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [Methylibium petroleiphilum PM1] (291 aa)
Score = 299, Expect = 2.2e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSD--SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K +E    Y K ++  + ++N +   +++ +   ++  + GLCG N N+++ +  ++   S E  IG KG  +  G + +S  +L D  + +   + LL Y + + ++ + Y++F+N++  P V LLPL A +K + D  +G D+ +P+A V + +L+ ++  I+ A+ E+  E ++R AM +AT NA LI  KL +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQERMRAARPYADKIRNITANLAQANPEYTHPFMAVSATAAKTAGFVVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTGKLRELESQGSKAEAVAIGNKGLGFLNRIGAKV-VSHATQLGDAP-HLERLIGPVKVLLDAYA-EGKLNAVYLCYTRFINTMKQEPVVEQLLPL--ASDKLKADAGEHGWDYLYEPDAKTVIDDLLLRFVEALIYQAVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGTLIGELKLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 287
>gi|71893407|ref|YP_278853.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71851534|gb|AAZ44142.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae J] (276 aa)
Score = 299, Expect = 2.2e-25, Identities = 81/282 (28%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      M LN ++ R  I++ K+TN M+++++AK+ K K F   Y++  +F I +N  ++ L ++ K +++ F S++G CG+ N I+K +  ++ NDEI + G+K N +    I  L +++ + + + I  N + +  +  K I + Y+KF++ + +P + +L  K  K    G   +PNA +VF+ ++ Y+ + +  +ESK+ E ++RR +M+SAT+NA+E++  + E N RQ+ ITQEI EI+SG
 S:   1 MPKLNRLRARFVQIQNIEKMTNVMEMIANAKIPKIKNKFKIVQEYFENLDYIFQNILANLSKKVEELTNADSKKNLYIIFGSNLGFCGALNNLILKNVVPQLQKNDEIIVFGEKIYNFLSINYSNLIIKFFLNIEETNFSEPILEI--SNFVNQSIFERKYKKIFICYNKFISIIHSSPEMQNLFDFKKNTIK------YGGYGIEFEPNATEVFKKLMPFYIKSILEKLFIESKLVETSTRRTSMESATENASEILHKLETEINSSRQAMITQEIIEIISG 274
>gi|149202398|ref|ZP_01879371.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseovarius sp. TM1035] >gi|149144496|gb|EDM32527.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseovarius sp. TM1035] (292 aa)
Score = 298, Expect = 2.4e-25, Identities = 81/285 (28%), Positives = 153/285 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F   L  +  +++ L   E+  + +  + GLCG FN NI K + H      +I +GKKG++ +K  + +   + K + +   IA +L ++  ++++  K+ +S+F N +S PS+ ++P D   ++D   + + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEQARPYTERFNAVMGKLAASVGDAANAPRLLAGTGEDKVHLLVVMTAERGLCGGFNANIAKLAKTHAAELLAKGKTVKILTVGKKGRDAMKRDFGQYSVGHVDMSEVKRLGYADAQGIAAEVLKRFDGGEFDVA--KIFFSRFENVVSQIPSMQQVIPFDVDTTAGKVD---TDSFYDYEPDEQAILADLLPRGVATAIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDRLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|167762923|ref|ZP_02435050.1| hypothetical protein BACSTE_01287 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167699263|gb|EDS15842.1| hypothetical protein BACSTE_01287 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (294 aa)
Score = 298, Expect = 2.4e-25, Identities = 92/283 (32%), Positives = 164/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD--KAIEKPR--LDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL E+K RI ++ST +IT+AMK+V+SAKL K +  N  Y +K ++ T ++ ++  E  ++  GK  +AF S+ LCG+FN N+ K L++ +    K N ++ +GKK + +K G E + S  E+ DK   + + A +L+ ++ + I +++IY F + S  + + LP+D K E+  + K +  D+ ++P+A+ +  +L  L+ I+ +++S  E+A+R AM +AT NANELI++  ++N+ RQ IT E+ +I+ G+
 S:   1 MASLKEVKNRISSVKSTRQITSAMKMVASAKLHKAQGRIENMLPYQRKLNEILTNFLSTDVTVESPYTEERPVGKVAIVAFSSNSSLCGAFNSNVAKMLERTLEDYRSLGKENILVYPVGKKVEEAVKKLGYEPQGSYQ-EMADKPSYVQAYEL-AGHLMKEFL-EGRIDKVELIYHHFKSMGSQVLTRDNYLPIDLGKVAEEATGTVGKSSFNNDYIVEPSASQLVAELLPKVLSQKIYTVLLDSNTSEHAARMLAMQAATDNANELIQDLTKQYNKSRQQAITNELLDIIGGS 292
>gi|109648043|ref|ZP_01371946.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|109641133|gb|EAT50688.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (284 aa)
Score = 298, Expect = 2.4e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI--KSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +AS +I++RI+ + + +IT AMK+V+++KL+K +E +  Y ++ ++  + + +D   L +  + ++  S GLCG +N N+++   I +++D + +G+KG++ +  IE I+ + L D + ++   IA+ ++ Y++  + + ++Y++FV+++S P+  LLP  IEKP  K + ++ +P+A ++ ++L Y+ T +  ++E K E ++ AM +AT NA E I+  L+ NR RQ+ IT EI+EIV GA
 S:   4 VASARDIRRRIRGVRNMQQITKAMKMVAASKLRKAQEKVIAARPYARQLQEVLARLAQDQADVTHPLLMERPVQRVGYIIITSDRGLCGGYNTNLIRMTNSSIAEETHDVRLVAVGRKGRDFYRRGKIET-IAEFVGLGD-NPSYGQAKEIAQEVIGLYESG-ELDEVYLLYNEFVSAISQRPTRIKLLP----IEKP---KQVSNTEYIFEPSAEEILTTLLPKYVETQVFRTLLEGKASEMGAKMTAMGAATDNAKEAIERLTLQLNRARQAAITTEISEIVGGA 280
>gi|15616317|ref|NP_244622.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus halodurans C-125] >gi|22653664|sp|Q9K6H4|ATPG_BACHD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|10176379|dbj|BAB07474.1| ATP synthase gamma subunit [Bacillus halodurans C-125] (285 aa)
Score = 298, Expect = 2.4e-25, Identities = 94/283 (33%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL----QKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK+RI  + T +IT AM++VS+AKL + +E  +  Y K ++  I S++D   L++  KT ++  S GL G++N N+++ L   K KS DE I+ IG+ G++L+K + +  IS  L D+  F+  IA+ + + ++   + + Y+ FV+ +  +  +LPL    L    + +PN  + E++L Y + ++GA++++K E A+R AM +AT NA LI  L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKQRINSTKKTKQITKAMEMVSAAKLNRSQEKAQSFLPYTDKIREVVASIAASDTDVSHPMLEERPVKKTGYIVITSDRGLAGAYNSNLIRGLLYTINKRHKSKDEYGIFAIGRTGRDLLKKRQLPI-ISEMTGLSDQP-TFNDIKDIAKQTVDMFADEV-FDELYIWYNHFVSPIKQDVTEKKVLPLTD------LSDTKVSTTYEYEPNEQVILEALLPQYAESLVYGALLDAKASEFAARMTAMSAATDNATNLIDELTLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|59713172|ref|YP_205948.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio fischeri ES114] >gi|75506882|sp|Q5E1N6|ATPG_VIBF1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|59481273|gb|AAW87060.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio fischeri ES114] (288 aa)
Score = 298, Expect = 2.5e-25, Identities = 80/283 (28%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ +E    Y   + ++  N +   L++ E + ++  S GLCG N+N+ K++  +K+ E   + +IG K   S G  ++ + L D   +L  +  +L KY ++ + + V+ +KF+N++  P++ LLPL K+ ++  + + D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE+ +R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQESMEASRPYADTMRKVIGHLALGNLEYRHPYLEEREAKRVGYIVISSDRGLCGGLNINLFKKVMTEMKTWSEDGVEIDLAVIGSKATAFFNSYGGNV-VAQNSGLGDHPSLEELIGTVGV-MLKKY-DEGQLDRLYVVNNKFINTMVQEPAIEQLLPLPKSEDEAM--QRTHAWDYIYEPEPKPLLDALLVRYVESQVYQGVVENLACEHVARMIAMKAATDNAGDIIDELQLVYNKARQAAITQELSEIVSGA 285
>gi|194291167|ref|YP_002007074.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Cupriavidus taiwanensis] >gi|193225002|emb|CAQ71013.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Cupriavidus taiwanensis] (291 aa)
Score = 298, Expect = 2.5e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E  N  Y +K ++ ++ + N + +  +++ E +  +  + GLCG N N+++ +  +KS   + +  IG KG  +  G + +S + L D   L  I  L A  + + ++ + Y+KF+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V E +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRNARPYAEKVRNIAAHLATANPEFKHPFMQEREVKRVGMIVVTTDKGLCGGLNTNVLRSVTNELKSLQGRGVDVQATAIGTKGMQFLGRIGAKV-VSHVVHLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAFTNGE--VDAVYLAYTKFINTMKQEPMVEQLLPLAADK-LSQTEEEKRAYSWDYIYEPDAQTVVEELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 288
>gi|54020005|ref|YP_115569.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987178|gb|AAV27379.1| ATP synthase gamma chain [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (276 aa)
Score = 298, Expect = 2.5e-25, Identities = 82/282 (29%), Positives = 150/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      M LN ++ R  I++ K+TN M+++++AK+ K K F   Y++  +F I +N  ++ L ++ K +++ F S++G CG+ N I+K +  ++ NDEI + GKK N +    I  L +++ + + + I  N + +  +  K I + Y+KF++ +  P + +L  K  K    G   +PNA +VF+ ++ Y+ + +  +ESK+ E ++RR +M+SAT+NA+E++  + E N RQ+ ITQEI EI+SG
 S:   1 MPKLNRLRARFVQIQNIEKMTNVMEMIANAKIPKIKNKFKIVQEYFENLDYIFQNILANLSKKVEELTNTDSKKNLYIIFGSNLGFCGALNNLILKNVVPQLQKNDEIIVFGKKIYNFLSINYSNLIIKFFLNIEETNFSEPILEI--SNFVNQSIFEKKYKKIFICYNKFISIIHSRPEMQNLFDFKKNTIK------YGGYGIEFEPNATEVFKKLMPFYIKSILEKLFIESKLVETSARRTSMESATENASEILHKLETEINSSRQAMITQEIIEIISG 274
>gi|119471628|ref|ZP_01614013.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Alteromonadales bacterium TW-7] >gi|119445407|gb|EAW26694.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Alteromonadales bacterium TW-7] (286 aa)
Score = 298, Expect = 2.7e-25, Identities = 89/283 (31%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKK---------GKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I I++T KIT+AM++V+++K+KK +E  +  Y K  +  + ++N D   L++ E + ++  + GLCG N N K++  IK+   + E  +G K     G+ L K G+ + S+  +  I D F      ++ I + ++Y+ FVN++  P++ LLPL KA E  +  + D+ +P+ + + ES+L+ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +L+  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSG+
 S:   1 MASGKEIKSKIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQERVASSRPYADKLRKVIGRVAQANLDFTHPFLEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNSNEFKKVALDIKAWKEKGVDAEFATLGSKAAGFFQRFGGQVLAKKAGLGDKPSVQDVIGPVKIMLDAF------------SEGKIDRLFLVYNNFVNTMKQEPTIDQLLPLPKAEE----EVSAHTWDYLYEPSPDAILESLLVRFVESQVYQGVVENAASEQAARMVAMKAATDNAGDLMDELQLVYNKARQAAITQEISEIVSGS 283
>gi|153874694|ref|ZP_02002816.1| ATPase, F1 complex, gamma subunit [Beggiatoa sp. PS] >gi|152068843|gb|EDN67185.1| ATPase, F1 complex, gamma subunit [Beggiatoa sp. PS] (287 aa)
Score = 298, Expect = 2.8e-25, Identities = 93/283 (32%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKG----IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYN---IKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S EI+ +I I+ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +K  + +++     S   E K +   SS GLCG N N+ K   ++K  +N E+ + IG+K   K G   EAE   L D   DL I+  L   +DY+  I + VIY+ F N+++ P+V LLP+  E RL  + D+ +P + +V + +L+ Y+ + ++ ++VE+ CE A+R AM SA+ NA +I  +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MPSSKEIRTKIASIKSTQKITRAMEMVAASKMRRAQDRMRRSRPYSEKIRQVISHLAHAHPEYKHSYMIPREVKRVGFIIISSDRGLCGGLNNNLFKTTLSSMKKWRDNNVEMDMCAIGRKAAVFFKRFGGNLIAEAE-----HLGDAPPLEDLIGIVKVML-----DDYDEGKIDQLFVIYNNFKNTMTQIPTVQQLLPISYEEEDERL---RHHWDYIYEPESQEVLDGLLMRYIESLVYQSVVENIACEQAARMVAMKSASDNAGGIIDELQLAYNKARQAAITQELSEIVGGA 284
>gi|163751421|ref|ZP_02158646.1| ATP synthase subunit C [Shewanella benthica KT99] >gi|161328724|gb|EDP99872.1| ATP synthase subunit C [Shewanella benthica KT99] (286 aa)
Score = 298, Expect = 2.9e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIK +I +++T KIT+AM++V+++K+++ +E    Y +  + ++  S + +  L+ E + ++  + GLCG N+N+ K++  +K  E +   IG +   + G +  S  L D   DL  +  ++ + N+ + + V+++KFVN++S P + LLPL K+   D  + D+ +P+ ++ + +L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +LI  +L +N+ RQ+ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MANAKEIKTKIASVQNTQKITSAMEMVAASKMRRAQERMAASRPYAENMRKVIGHVAQGSLEYKHPYLEVREAKRVGYIVVSTDRGLCGGLNVNLFKKVVADVKKQREAGVEVEFCAIGARSIQFFNNFGGQVSASAS-ALGDAPALKDLIGTV--RVMLEAYNEGKLDRLYVVFNKFVNTMSQMPVIEQLLPLPKS----ESDVIKHRWDYLYEPDPKELLDILLVRYVESQVYQGVVENIASEQAARMVAMKAATDNAGDLITELELVYNKARQAAITQELSEIVSGA 283
>gi|114571342|ref|YP_758022.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Maricaulis maris MCS10] >gi|122315070|sp|Q0AKV9|ATPG_MARMM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|114341804|gb|ABI67084.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Maricaulis maris MCS10] (295 aa)
Score = 297, Expect = 3.1e-25, Identities = 90/285 (31%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELD-DKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP----LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++   +L T +   + L +  +  + +  + GLCG FN NIVK+ ++ I +   + ++ +GKKG + +K +  + I  +EL +K I    I + +  ++N    +++ ++FV+ +S P  L+P  +D+ +E+P L   GA + +P+  +  +L Y T I A++E+  E ++ AMD+AT+NA ELI  L +NR RQ++IT E+TEI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLKNRIGSVKSTQKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEAARPYAQRMAAVMANLSTAMSGTPGASPLLVGTGKSDAYLLVVMTADRGLCGGFNTNIVKKARERINALKAEGKDVKVICVGKKGADQLK-RNFASLIVDKMELSGEKTITGATSVRIGDKIRHMFENG-EFDVCELVSAEFVSVISQKPRAKVLIPAIDAIDEGVERPDL----GGAVYDAEPDEETILNVLLPRYADTVILSALLENVAGEMGAKMAAMDNATRNAGELIDKLNLVYNRTRQAQITTELTEIISGAEA 294
>gi|16762460|ref|NP_458077.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18] >gi|29143948|ref|NP_807290.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. Ty2] >gi|81773515|sp|Q8Z2Q5|ATPG_SALTI ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|25290520|pir||AE0954 ATP synthase gamma chain [imported] - Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (strain CT18) >gi|16504765|emb|CAD03129.1| ATP synthase gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi] >gi|29139584|gb|AAO71150.1| ATP synthase gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi Ty2] (287 aa)
Score = 297, Expect = 3.2e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    E+ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDCGLCGGLNINLFKKLLADMKAWSDKGVQCELAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTITQLLPLPASEDD---DLKRTAWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|156936113|ref|YP_001440029.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|166222553|sp|A7MMX0|ATPG_ENTS8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|156534367|gb|ABU79193.1| hypothetical protein ESA_04007 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (287 aa)
Score = 297, Expect = 3.2e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y   + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    +I +IG KG +  S G I A+++  + D   DL  +  ++ + ++ + + V+ +KF+N++S P++ LLPL A E  L  +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYADTMRKVIGHLATGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKAWSDKGVQCDIAMIGSKGVSFFNSVGGNIVAQVT---GMGDNPSLSDLIGPV--KVMLQAYDEGRLDKLYVVSNKFINTMSQAPTITQLLPL-PASEDDELK--HKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|86606752|ref|YP_475515.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|123505625|sp|Q2JSW2|ATPG_SYNJA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|86555294|gb|ABD00252.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (314 aa)
Score = 297, Expect = 3.2e-25, Identities = 90/285 (31%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE------NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNN----GADFSIQ----------PNANDVFE--------SILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L I+ RIK +++T KIT AM+LV++A++++ +E +  + +  +F +++   D ++ LK+    L   GLCG++N N++K ++ ++  E   ++L+G+K   + +  A I+     +N    AE    LL+ + ++ + +++IY++FV+ +S P V SLLPLD   R D+ N  G +F+++     P + +FE    ++L YL  + A+ E+  E A+R AM +A+ NA ELI+  L +N+ RQ+ ITQEI E+V+GA+ 
 S:   1 MANLKRIRDRIKAVKNTRKITEAMRLVAAARVRRAQEQVMATRPFADRLAQVFYRLQTRLRLEDVDLPLLKQRPIETVGLLVVAGDRGLCGAYNANVIKRTEERVRELQETGQQVRLYLVGRKAVQYFQRR--SAPIA------KTYVNLSQIPTAAEAAQIGDELLSAFLSE-KVDKVELIYTRFVSLISSRPVVQSLLPLDPTRLAARDDEIFNLLVRGGEFTVERSKIVAAVSAPPPDMIFEQDPVQILDALLPLYLNNQLLRALQEAAASELAARMTAMSNASDNATELIRTLGLAYNKARQAAITQEILEVVAGAEA 313
>gi|90409082|ref|ZP_01217206.1| ATP synthase subunit C [Psychromonas sp. CNPT3] >gi|90309809|gb|EAS37970.1| ATP synthase subunit C [Psychromonas sp. CNPT3] (287 aa)
Score = 297, Expect = 3.3e-25, Identities = 89/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK---SND---EIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K+++ +E  +  Y K  D+ +I   + +  + + E + ++  S GLCG N+N+ K+L  +K  ND  ++ LIG K    G I A+++  L DK  DL I + ++  ND + S+ ++++KF++++  P++ LLPL K +E  + K + D+ + +A + +++ I Y+ + ++ +VE+ CE SR AM SAT NAN+LI  +L N+ RQ+ ITQE+ EI GA
 S:   1 MAGDKEIRNKIASVKNTQKITGAMEMVAASKMRRAQERMNSTLAYAKTMRDVIGHIALGRLEYQHPYVLEREIKRVGYIVISSDRGLCGGLNINLFKKLISEMKVHSGNDIEVDLALIGSKSTAFFSRIGANIVAQVT---HLGDKPAVKDL--IGSVKVMLDAFNDGKLDSLYIVHNKFISTMVQEPTISQLLPLPK-VESDEVSK--HLWDYLYEDDAKTLLDALFIRYVESQVYQGVVENLACEQVSRMIAMKSATDNANDLIDELQLVANKARQTAITQELAEICGGA 284
>gi|189462111|ref|ZP_03010896.1| hypothetical protein BACCOP_02791 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189431192|gb|EDV00177.1| hypothetical protein BACCOP_02791 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (292 aa)
Score = 297, Expect = 3.6e-25, Identities = 89/282 (31%), Positives = 157/282 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI--------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MASL E+K RI I T KIT+AMK+V+S+KL K +E  N  Y ++ + + T ++ S  E  + K + K  + F S+ LCG FN N+++ L  I    K N ++ IG+K + +K G+   D +   N+   +A L+ ++ ND I+ ++++Y+ F ++ +  + + LP++ + +  D+ + G  D+ ++P+A V + +L  L  ++ A+++S  E+A+R AM AT NANELI++ L +N+ RQ IT E+ +I+ G
 S:   1 MASLKEVKGRINSINGTLKITSAMKMVASSKLHKAQEAIENMLPYERRLHHMLTNFLSSELSVESPFVVKRDVKKIAIVVFASNSSLCGGFNANVIRHLSGMIEEYVQQVGKDNILVYPIGRKVADAVKKLGLTP--MGDYQHMSGKPNYKEASELASELMKRFLND-EIQQVEMLYNHFKSTSTQILTRETYLPINFS-QASATDEEDKGKQVDYIVEPSAEKVMQELLPKVLRMKMYTALLDSNAAEHAARTMAMQIATDNANELIQDLTLIYNKSRQQAITNELLDIIGG 289
>gi|146298821|ref|YP_001193412.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Flavobacterium johnsoniae UW101] >gi|189081402|sp|A5FL19|ATPG_FLAJO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146153239|gb|ABQ04093.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Flavobacterium johnsoniae UW101] (286 aa)
Score = 297, Expect = 3.7e-25, Identities = 91/285 (31%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK----HIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y +K +L  + + + E+   + E K + +A S+ GLCG+FN N++KE++   +   +++ IGKKG +++ SK +   +  D  + F+  IA+NL K+  +Y+  I++IY++F N+ +    LPL    + +  + D+ +P+ ++ +++  L T ++ I +S  E+ +R AM AT NA EL  KL +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRITSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYAEKLTELLQNLSATLEGEVGGAYTTQREVKKVLLVAITSNRGLCGAFNSNVIKEIKNRTDFYAGKQVDVFAIGKKGNDVL-SKTHKVHGHHNAIFDH--LTFENVAGIADNLTEKFLSGEYD--KIELIYNQFKNAATQIVQTEQFLPLAPL----KSEVSASAGDYIFEPSKEEIVLTLIPKSLKTQLYKGIRDSFASEHGARMTAMHKATDNATELRNQLKLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 283
>gi|161505609|ref|YP_001572721.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] >gi|189081472|sp|A9MJR8|ATPG_SALAR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|160866956|gb|ABX23579.1| hypothetical protein SARI_03785 [Salmonella enterica subsp. arizonae serovar 62:z4,z23:--] (287 aa)
Score = 296, Expect = 3.9e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    E+ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKAWSDKGVQCELAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTITQLLPLPASEDD---DLKRKAWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|56415734|ref|YP_152809.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] >gi|167546970|ref|ZP_02342531.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA23] >gi|81678059|sp|Q5PKX1|ATPG_SALPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56129991|gb|AAV79497.1| ATP synthase gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150] (287 aa)
Score = 296, Expect = 3.9e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    E+ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKAWSDKGVQCELAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTITQLLPLPASEDD---DLKRTAWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|126739851|ref|ZP_01755542.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter sp. SK209-2-6] >gi|126719083|gb|EBA15794.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Roseobacter sp. SK209-2-6] (291 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 86/285 (30%), Positives = 167/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND--------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI+ ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y K+F +  + ++  SDS  L+ +  +  L  ++ GLCG FN NI K ++ K+N+    ++ +GKKG++ +K + E +  ++L + K I +   IA+++L ++ +++++ +I  +++FVN ++ P+  ++P     + ++ A + +P+  +  +L  ++T I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIESVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEESRPYTKRFNAVMAGLAASVGGSDSAPKLLRGTGSDQVQLLVVLTAERGLCGGFNSNIAKLARQ--KANELKAAGKTVKVLTVGKKGRDALK-RDFEEDFVGHVDLSEVKRIGYTNAQDIAKDILTRFDASEFDVATI--FFAEFVNVVTQIPTAQQIIPASYE----GAEAADSSAVYDYEPSEEAILADLLPRGVSTQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDKLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|126728277|ref|ZP_01744093.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Sagittula stellata E-37] >gi|126711242|gb|EBA10292.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Sagittula stellata E-37] (293 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 89/285 (31%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  + +  +SDS  L + +   L  ++ GLCG FN NIVK + I     +I +GKKG+ +K  + + +DL D K + +   IA ++L ++ N ++++ +I  Y+KF + +S P+  ++P   E+  +   D+ +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEAARPYAERFNAVMASLAASVGDSDSAPRLLAGTGKDDVHLLVVMTAERGLCGGFNTNIVKLAKARITELRGKGKTVKILTVGKKGREQLKRDYADLFVGHVDLS-DVKRLGYGNAQDIARDVLGRFDNGEFDVATI--FYAKFNSVISQDPTALQIVPASYETEEEEQNDATTLYDY--EPDEESILADLLPRGVATQIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 292
>gi|116512624|ref|YP_811531.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|122940012|sp|Q02XA4|ATPG_LACLS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116108278|gb|ABJ73418.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (289 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 95/282 (33%), Positives = 154/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS--NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL---DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK +I  + TS+IT AM++VS+AKL+K +    Y +K  + T + S N ++  + K E KT +L  S GL G +N NI+K + +I+   S  I +G G + K++ ++  L  L D+  F+  I  + +Y+ +   + V Y+ VNSL   + +LP+  +K EK L    F ++P+  +  +L Y + I+G+IV++K E+A+  AM +AT NA+ +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKTKIASTKKTSQITGAMQMVSAAKLQKAESHAKAFQTYAEKVRKITTDLVSSDNEPAKNPMMIKREVKKTGYLVITSDRGLVGGYNSNILKSVISNIRKRHTNESEYTILALGGTGADFFKARNVKVSYVLR-GLSDQP-TFEEVRAIVTEAVEEYQAE-EFDELYVCYNHHVNSLVSEARMEKMLPISFDEKGDEKASL------VTFELEPDRETILNQLLPQYAESMIYGSIVDAKTAEHAAGMTAMRTATDNAHSVINDLTIQYNRARQASITQEITEIVAGA 286
>gi|94312426|ref|YP_585636.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|166224090|sp|Q1LHK9|ATPG_RALME ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|93356278|gb|ABF10367.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ralstonia metallidurans CH34] (291 aa)
Score = 296, Expect = 4.0e-25, Identities = 86/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E  N  Y +K ++ ++ S N + +  +  + +  +  + GLCG N N+++ +  +K    N +  IG KG  +  G + +S ++L D   L  I  L A Y N  + ++ + Y+KF+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V E +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRNARPYAEKVRNIAAHLASANPEFKHPFMVARDVKRAGMIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTNELKDLQGQGVNVQATAIGTKGMQFLGRIGAKV-VSHVVQLGDTPHLEKLIGAIKVQLDA-YTNG-EVDAVYLAYTKFINTMKQEPMVEQLLPLAADK-LSQTEDEKRAYSWDYIYEPDAQTVVEELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 288
>gi|113869574|ref|YP_728063.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Ralstonia eutropha H16] >gi|123328787|sp|Q0K5M6|ATPG_RALEH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|113528350|emb|CAJ94695.1| Membrane-bound ATP synthase, F1 sector,gamma-subunit [Ralstonia eutropha H16] (291 aa)
Score = 296, Expect = 4.1e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +K ++ ++ + N + +  +++ E +  +  + GLCG N N+++ +  +K+   + +  IG KG  +  G + IS + L D   L  I  L A  + + ++ + Y+KF+N++  P V LLPL DK ++  +K   D+ +P+A V E +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRSARPYAEKVRNIAAHLATANPEFKHPFMQEREVKRVGMIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTNELKTLQGRGVDVQATAIGTKGMQFLGRVGAKV-ISHVVHLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAFTNGE--VDAVYLAYTKFINTMKQEPMVEQLLPLAADKLVQTEE-EKRAYSWDYIYEPDAQTVVEELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 288
>gi|146322408|ref|XP_750101.2| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|129557002|gb|EAL88063.2| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor, putative [Aspergillus fumigatus Af293] >gi|159130582|gb|EDP55695.1| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor, putative [Aspergillus fumigatus A1163] (297 aa)
Score = 296, Expect = 4.2e-25, Identities = 89/282 (31%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND--EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      A+L EI+ R+K I++ KITN MK+V+S +L + ++  + +Y +     SN  E  K E+ KT+ +  S GLCG + + K ++ ++ N  ++ ++G+K K +   +A I +   KDI F  +IA+ + A+  DY  S+K+IY+KF+N+ S+ PS    +A + + K N A F ++  + V ++  LA ++ A+ E  CE ++RRNAM++A+KNA E+I +++ +NR+RQ+ IT E+ EI++GA
 S:  29 ATLREIEGRLKSIKNIEKITNTMKIVASTRLTRAQKAMDDSRVYGQT---------SNKVFENAETKPLEDKKTLLVVASSDKGLCGGIHSGLSKATRRILQENPNADVVILGEKAKAQLSRSNADA-IVMSFANVCKDIPTFADAQVIADQI-AQLPTDY--ASVKIIYNKFINAQSYEPSTV------EAYSEEAITKSANLATFEVE---DSVLANLREYALANSLYWAMAEGHACEISARRNAMENASKNAGEMINKFQILYNRQRQAAITGELVEIITGA 291
>gi|152972642|ref|YP_001337788.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|166215101|sp|A6TG37|ATPG_KLEP7 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|150957491|gb|ABR79521.1| ATP synthase subunit C [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (287 aa)
Score = 296, Expect = 4.4e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y   + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + V+ +KF+N++S P++ LLPL + +  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYADTMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKAWSDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYVVSNKFINTMSQVPTITQLLPLPASEDA---DLKRKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|68536421|ref|YP_251126.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Corynebacterium jeikeium K411] >gi|82592643|sp|Q4JUJ9|ATPG_CORJK ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|68264020|emb|CAI37508.1| ATP synthase gamma chain [Corynebacterium jeikeium K411] (326 aa)
Score = 296, Expect = 4.6e-25, Identities = 88/283 (31%), Positives = 166/283 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS--DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK---ELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLL----------AKYKNDYNIKS---------IKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRL--------DKPNN-GADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL E++ RIK + ST KIT A +L++++++ K +  +  Y +  +  + + S D +IL + ++ +  L  S G+CG +N N+ K  EL+K +++ +  +++ G KG +  +G  +I+    +D ++  H + +L+     AK++   +     + ++Y++F + LS P  LLP++ +E+ +     DK ++ AD+ +P+ + + +++L Y++ I A++ES  E+A+RR AM +AT NA +L+K   N+ RQ++ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRELRTRIKSVNSTKKITKAQELIATSRITKAQARVDDAEPYADEITRVVQRLAAASTLDHKILQ-EPTDASRAAILVVSSDRGMCGGYNNNVFKKTAELRKRLENEGKDVVLYVSGNKGISYYNFRG--EDIAGAWSGYSQDPDYAATHDVRRHLIDGFVAGSEGTAKWREGLKAEEGQAVQGFDEVHIVYTRFESMLSQKPEAHRLLPIETVVEEEKFELGEDLVSDKVDHIAADYDFEPDPDTLLKALLPQYVSRGIFAAMLESAASESAARRTAMSAATDNATDLVKQLSRVANQARQAQITQEITEIVGGA 316
>gi|32034347|ref|ZP_00134547.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 1 str. 4074] >gi|126209111|ref|YP_001054336.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|190150978|ref|YP_001969503.1| ATP synthase gamma chain [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] >gi|166222514|sp|A3N2U5|ATPG_ACTP2 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|126097903|gb|ABN74731.1| ATP synthase gamma chain [Actinobacillus pleuropneumoniae L20] >gi|189916109|gb|ACE62361.1| ATP synthase gamma chain [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 7 str. AP76] (288 aa)
Score = 296, Expect = 4.8e-25, Identities = 83/283 (29%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++I  S  +  L + + K +L  + GLCG N+N+ K   K+   + E+ L+G KG + ++ G+   +  D+ ++  + +  ++ ++N  + ++ V Y++F N++S P + LLPL K ++  LD  + D+ +PN  + +S+L+ YL T ++ A+V++  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVKNTQKITKAMEMVATSKMRKTQERMAASRPYSETIRKVISHIAKGSIGYKHPFLTERDIKKVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKATLNEFKTWKDKDVSVELGLVGSKGVSFYQNLGLNVRSQVTGLGDNPEMERIVGAV--NEMINAFRNG-EVDAVYVAYNRFENTMSQKPVIAQLLPLPK-LDDDELDTKGSW-DYIYEPNPQVLLDSLLVRYLETQVYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 285
>gi|70733500|ref|YP_263275.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas fluorescens Pf-5] >gi|82592648|sp|Q4K3A8|ATPG_PSEF5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|68347799|gb|AAY95405.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudomonas fluorescens Pf-5] (286 aa)
Score = 296, Expect = 4.9e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   +   + ++  S GLCG N N+ K L K + N E   + ++G KG  ++ G   ++  ++ IN DL  +  L A +  I + V+ +KF+N+++ P+V L+PL+  ++  + + D+ +P+A ++ + +++ Y+ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYRHPFMIDRAIKRVGYVVVSSDRGLCGGLNTNLFKALVKDMAVNREQGVEIDLCVVGSKGAAFFRNFGGNVVAAISHLGEEPSIN-DLIGSVKVMLDAYLEG--RIDRLSVVSNKFINTMTQQPTVEQLIPLEATPDQ----ELKHHWDYLYEPDAKELLDGLMVRYVESQVYQAVVENNAAEQAARMIAMKNATDNAGDLISDLQLIYNKARQAAITQEISEIVGGA 283
>gi|16767150|ref|NP_462765.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella typhimurium LT2] >gi|62182348|ref|YP_218765.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161616986|ref|YP_001590951.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|167554379|ref|ZP_02348120.1| hypothetical protein Sentente_28073 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Saintpaul str. SARA29] >gi|167560496|ref|ZP_02353499.1| hypothetical protein Sententeri_27042 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin str. CT_02021853] >gi|167994870|ref|ZP_02575960.1| hypothetical protein Sententer_01000051_0100025712 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar 4,[5],12:i:- str. CVM23701] >gi|168224039|ref|ZP_02649271.1| hypothetical protein Senterenterica_26880 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Agona str. SL483] >gi|168229021|ref|ZP_02654252.1| hypothetical protein Sententeric_24850 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Javiana str. GA_MM04042433] >gi|168234374|ref|ZP_02659432.1| hypothetical protein Sententerica_25567 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CDC 191] >gi|168239810|ref|ZP_02664868.1| hypothetical protein Senteenterica_26780 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. SL480] >gi|168245315|ref|ZP_02670247.1| hypothetical protein Senterienterica_26971 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL486] >gi|168263238|ref|ZP_02685211.1| hypothetical protein Salmentericaenterica_19298 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Hadar str. RI_05P066] >gi|168464799|ref|ZP_02698691.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] >gi|168478092|ref|ZP_02707115.1| hypothetical protein Salmoentericaenterica_25876 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Virchow str. SL491] >gi|168823197|ref|ZP_02835197.1| hypothetical protein Salentericaenterica_27692 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Weltevreden str. HI_N05-537] >gi|194446815|ref|YP_002043112.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194449883|ref|YP_002047895.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194469716|ref|ZP_03075700.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194737461|ref|YP_002116807.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|189081473|sp|A9MXA7|ATPG_SALPB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|75505462|sp|Q57HX8|ATPG_SALCH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81773996|sp|Q8ZKW8|ATPG_SALTY ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|16422440|gb|AAL22724.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Salmonella typhimurium LT2] >gi|62129981|gb|AAX67684.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67] >gi|161366350|gb|ABX70118.1| hypothetical protein SPAB_04807 [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B str. SPB7] >gi|194405478|gb|ACF65700.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL254] >gi|194408187|gb|ACF68406.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Heidelberg str. SL476] >gi|194456080|gb|EDX44919.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kentucky str. CVM29188] >gi|194712963|gb|ACF92184.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Schwarzengrund str. CVM19633] >gi|195632150|gb|EDX50634.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Salmonella enterica subsp. enterica serovar Newport str. SL317] (287 aa)
Score = 296, Expect = 5.0e-25, Identities = 81/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    E+ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKAWSDKGVQCELAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTITQLLPLPASEDD---DLKRKAWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|92115400|ref|YP_575328.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] >gi|122419023|sp|Q1QSC9|ATPG_CHRSD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|91798490|gb|ABE60629.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chromohalobacter salexigens DSM 3043] (292 aa)
Score = 295, Expect = 5.3e-25, Identities = 88/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKK--------GKNLIKSK-GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRL--DKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +I I++T KIT+AM++V+++K++K +E    Y +  + ++I K+N +   + + E + ++  S GL G N+N+ K + + K  E +   IG K    G NL+ K G+  ++D     DL I + +++ K ++ + + V++++FVN+++ P V LLPL+  E    + +  D+ +P+A + + +L+ Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAAAKEIRTQIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMRKAQERMTASQPYARLIRRVVSHIAKANPEYRHEYMIEREVKRVGYIVVSSDRGLAGGLNINVFKAVTREAKYWHEQGVEVDYAAIGSKANVFFRNHGGNLVAGKSGLGEAPAVD----------DL--IGSVSVMLKAFDEGQLDRLYVVHNEFVNTMTQKPIVRQLLPLEAEAEADDEEETRASGSWDYLYEPDAKTLLDHLLVRYVESQVYQAVVENAACEQAARMIAMKNATDNAGNLIDDLELVYNKARQAAITQEISEIVGGA 289
>gi|99081927|ref|YP_614081.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Silicibacter sp. TM1040] >gi|123252234|sp|Q1GEU7|ATPG_SILST ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|99038207|gb|ABF64819.1| ATP synthase F1 gamma subunit [Silicibacter sp. TM1040] (291 aa)
Score = 295, Expect = 5.3e-25, Identities = 87/285 (30%), Positives = 169/285 (59%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-----KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK-------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AM++V++AKL++ +E  +  Y ++F +  +   +S++ ++L+  S++ + + +  + GLCG FN NI K    +LQ  K+ +I +GKKG++++K + + + +DL + K + +   IA+++LA++  ++++ +I  YSKF N ++ P+  ++P +  E  + +  D+ +P+  +  +L  +AT I  ++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRISSVKNTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEDARPYAERFNAVMAGLAASVGQSDTAPKLLAGTGSDQVQLL-VVMTAERGLCGGFNANIAKLARQKVLDLQAAGKTV-KILTVGKKGRDVLKREFGDLFVGHVDLT-EVKRVGYVDAQGIAKDILARFDAGEFDVATI--FYSKFQNVVTQIPTAQQIIPAEFDAEGA--EATSGVVDY--EPSEEAILADLLPRGVATQIFAGLLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|186477774|ref|YP_001859244.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Burkholderia phymatum STM815] >gi|184194233|gb|ACC72198.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Burkholderia phymatum STM815] (295 aa)
Score = 295, Expect = 5.5e-25, Identities = 87/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG--KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIV-------KELQKHIKSNDEIWLIGKKGK---NLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDK----PNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA + EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y K D+ ++ S +     S EG  T ++  + GLCG N N++    KEL+  K+ E  IG KG  N +++K +  + L      D H+ E L+  K   ++ + ++ + Y++FVN++  P + LLPL   + + DK  PN  D+ +P+A V + +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MAGMKEIRGKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRAARPYADKVRDIAAHMSSATPEYRHPFMVSNEGAKSTGFILVTTDKGLCGGMNTNVLRATLQKFKELEGQGKTV-EATAIGGKGLGFLNRLRAKVVSNVVQLG----------DTPHL--EKLIGAVKVQLDMYSEGKVSAVYLAYTRFVNTMKQEPVIEQLLPLSTEQFEAKDDKDSPTPNTSWDYIYEPDAQTVVDELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKTVINELQLSYNKSRQAAITKELSEIVGGA 292
>gi|86131157|ref|ZP_01049756.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85818568|gb|EAQ39728.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Dokdonia donghaensis MED134] (287 aa)
Score = 295, Expect = 5.5e-25, Identities = 94/285 (32%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSN---DEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y K +L  + +  DS   + E K + +A S+ GL G+FN NI+K +  + +   E+ L+ GKK  ++    E + D+   D+ FD  IAE+L+A+++ +Y+  I +IY+KF N+ +  +  LP+  ++  ++  AD+ +P+ ++ E ++  L T +  I +S  E+ +R AM AT NA EL  KL++N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRISSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYSDKLTELLQNLSATLEGDSGSKLAEDREINKVLIVAISSNRGLAGAFNTNIIKGVNARVAAKYAGKEVHLVTLGKKADAILGKTFKVIENNNDIY---DDLTFDNVSAIAEDLMARFEAGEYD--RIDIIYNKFKNAATQIVTPEQFLPIVATVQ----EETTATADYIFEPSKEEIVEGLIPKALKTQLFKGIRDSVASEHGARMTAMHKATDNATELRDALKLQYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 284
>gi|196186471|gb|EDX81447.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Brevundimonas sp. BAL3] (292 aa)
Score = 295, Expect = 5.9e-25, Identities = 85/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK---SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKN-LIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E++ RI +++T KIT AM++V++AKLK+ ++  +  Y +K  +  +  S +D+ L   ++ + + +  + GL G F+ N+++ ++ I S   + +I +G+K ++ L + G +  + +L  K I  L  +AE ++A  D   + + YS+F + +S P+  L+P  +E    NGA + +P+ ++ E++L  L T I A+ E++   S+ AMD+AT+NA +LI  L++NRKRQ++IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKEMRNRIGSVKATQKITKAMQMVAAAKLKRAQDQAESARPYARKMASVIANLAAGVSGADAPKLLAGTGQDQRHLIVVATADKGLAGGFSTNVIRAARERIGSLIANGKDVKIIAVGRKSRDQLTRLYGDKVVHTFELSAQ-KTIGLPLAQPVAE-MIATAFEDGQADVVTLFYSQFKSVISQVPTGKQLIP--AVVEGDAAPIDLNGAVYDYEPSEEEILETLLPRNLTTQILAALYENQAGFFGSQMAAMDNATRNAGDLINALTLQYNRKRQAQITTELIEIIAGAEA 291
>gi|126647159|ref|ZP_01719669.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126577207|gb|EAZ81455.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Algoriphagus sp. PR1] (289 aa)
Score = 295, Expect = 6.2e-25, Identities = 88/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD--SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS-----NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L E+K+RI + ST +IT AMK+VS+AKL++ ++ +  Y +K ++  + + S+ ++++ +K E K + +  S GLCG+FN NI+K   IK+   + I +GKK    G  + D   +D+ F+   AE + + + +Y+  + V+Y++F N +    LP+ K E+  ++   D+ ++P+  + E ++  L  ++ A++ES  E+ +R AMD AT NA +L+K +L +NR RQ+ IT EI EIV+GA
 S:   1 MANLKEVKERINSVVSTQQITKAMKMVSAAKLRRAQDKIIQMRPYSQKLTNILNNVSAASEGSADVVYAQKREVKKVLIIPVTSDKGLCGAFNTNIIKATNAAIKNQFVGKDITILPLGKKSNEYFLKAG--HNVISDYFTIFQDLTFENVRKAAEFAMKSFVEGEYD--QVYVVYNEFKNVATQIVRTEQFLPMAK--EENTAEEKAADVDYILEPSRAYIIEELVPTSLKIQLYKAVLESNASEHGARMTAMDKATDNAGDLLKELRLMYNRSRQAAITNEILEIVAGA 285
>gi|77958187|ref|ZP_00822225.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Yersinia bercovieri ATCC 43970] (287 aa)
Score = 295, Expect = 6.5e-25, Identities = 85/283 (30%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K  E   + LIG K +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL +A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLSEMKGWSEKGVECDLALIGSKAASFFGSVGGKIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVNNKFINTMSQEPRIMQLLPLPQA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|188587435|ref|YP_001918980.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179352122|gb|ACB86392.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (308 aa)
Score = 294, Expect = 6.8e-25, Identities = 89/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI--KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD------------------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S EIK+RI + ST +IT AM++V++AKL++ ++  +  Y +K    I ++ + S L  K ++   +  + GLCG +N+N+ K  +HI N E  I +GK ++ K +   IS L+++D  +FD  +IAE +  + +D I + + +++F N++  P  +LP+ K  P ++ N D         + +P+A V  +L Y+ + + A++ESK E +R AM +AT NA ++I+  L +N+ RQ ITQEI E+VSGA+ 
 S:   4 STREIKRRISSVNSTKQITRAMEMVAAAKLRRAQQRVEDNRPYEEKMRQAIFRILNQAKTISHPLMESKGQDLPAGHIIMAADRGLCGGYNVNVAKAAAEHIGENKESTKIIAVGKYVRDYFKKRDYNV-ISEYLDIEDYP-SFDRPQMIAEAVEQMF-SDGVIGEVYLTFAEFQNAMIQRPVTRKILPMSKEAFLPPEEESENADDTEQNNQDPAETAGLEDQIYKFEPSAGAVLGGLLSSYMKSTLFRALLESKASEQGARMTAMKNATDNAEDMIEELTLSYNKARQGAITQEILEVVSGAEA 306
>gi|42525219|ref|NP_970599.1| ATP synthase gamma chain [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] >gi|81697716|sp|Q6MGM6|ATPG_BDEBA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|39577430|emb|CAE81253.1| ATP synthase gamma chain [Bdellovibrio bacteriovorus HD100] (295 aa)
Score = 294, Expect = 6.8e-25, Identities = 92/285 (32%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIE--KPRLDKPNNGA-DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +I+ +I+ ++T +IT AMKLVS+AKL+K +  +N  Y   +  I +N S L KK +  + +  S GLCG+FN NI K + + SN    +  +G++G +  +GI+A +  +LD KDI+++L  +A ++  NDY  +  +++++++F +++S  + +LLP+D +  K  D +N A D  +P  + + +L +  ++ + ES  E+ +R +AM++AT NA E+I  L +N+ RQ +IT E+ EIVSGA+ 
 S:   1 MASLKDIRAQIESTKNTQQITKAMKLVSAAKLRKAQNNIVNMRPYALALRQVIADIAVTNKVSHPLMEKKEQVKNVLLVVITSDRGLCGAFNSNINKFAEAYYNSNKASLEKIDFLFVGRRGHDYFARRGIKA-VDYITKLD-KDISYELASKVANRVM----NDYLEGSYDEVRIVHNEFKSAISQVVTAETLLPIDLGMTTFKKEADTASNFAVDMIFEPAPEQIIKELLEKHFELQVYRCMSESVAGEHGARMSAMENATNNAKEMINKLTLTYNKLRQEKITTELIEIVSGAEA 292
>gi|162457646|ref|YP_001620013.1| H(+)-transporting two-sector ATPase [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] >gi|189081479|sp|A9GHR3|ATPG_SORC5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|161168228|emb|CAN99533.1| H(+)-transporting two-sector ATPase [Sorangium cellulosum 'So ce 56'] (323 aa)
Score = 294, Expect = 7.4e-25, Identities = 94/285 (32%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS-------------------------LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDK-----PNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL I+KRI ++ST KIT AMK+V+ AKL K +    Y K ++ + I ++   +             L  E + + +  S GLCG+FN NI K ++ KS E   + +IG+KG++  +G A I  L   +N +  +  LLA + N  I +I ++Y++F ++++ T V LLP   A E+ + D+   P+ ++F +P+  + E ++ Y+  I A+ ES  E ++ AMD+A KNA E+I N LE+N+ RQ+ IT+E+ EI+ G++ 
 S:   1 MPSLKSIRKRISSVKSTQKITRAMKMVAGAKLNKAQLRITELRPYAVKVQEVLSAITRDAAPAAEALAAEGIGAEGEAGAPAGGEKALHPLLVTRPERRVLLVVLTSDRGLCGAFNTNINKRAEREWKSRTEAGQEVQLAIIGRKGRDYFNRRG--APILEYLAGVWDKLNLETAQAVGAKLLAPF-NKGEIDAIYLVYNEFKSAITQTVVVERLLPPAGGPAKEQEQGDEGGHGAPSAASEFLYEPDKGALLERLVPMYVDISILRALYESMASELGAKLTAMDAANKNAKEVIDNLTLEYNKARQAAITKELMEIIGGSEA 320
>gi|56421894|ref|YP_149212.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|81675683|sp|Q5KUJ2|ATPG_GEOKA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56381736|dbj|BAD77644.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Geobacillus kaustophilus HTA426] (285 aa)
Score = 294, Expect = 7.5e-25, Identities = 91/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  +  +   + S  KT +L  S GL G++N N+++   +QK  S DE I +IG+ G + + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL D A K R     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NANELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   1 MASLRDIKTRINATKKTSQITKAMEMVSTSKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVANVALGAGGASHPMLVSRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRLVYQTIQKRHASPDEYAIIVIGRVGLSFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIARKTVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQEVTERKLLPLTDLAENKQR-------TVYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNANELIRTLTLSYNRARQAAITQEITEIVAGA 281
>gi|77961817|ref|ZP_00825647.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Yersinia mollaretii ATCC 43969] (287 aa)
Score = 294, Expect = 7.5e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K L  ++  E   + LIG K +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N +LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKRLLSEMRGWSEKGVECDLALIGSKAASFFGSVGGKIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVNNKFINTMSQEPRIMQLLPLPPA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGDLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|157155717|ref|YP_001465224.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli E24377A] >gi|170766612|ref|ZP_02901065.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia albertii TW07627] >gi|166990392|sp|A7ZTU5|ATPG_ECO24 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157077747|gb|ABV17455.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli E24377A] >gi|170124050|gb|EDS92981.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia albertii TW07627] (287 aa)
Score = 294, Expect = 7.6e-25, Identities = 80/283 (28%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|166033115|ref|ZP_02235944.1| hypothetical protein DORFOR_02837 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166027472|gb|EDR46229.1| hypothetical protein DORFOR_02837 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (297 aa)
Score = 294, Expect = 7.7e-25, Identities = 89/286 (31%), Positives = 160/286 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQ--PNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA++ EI+ RI ++ T KITNAM L+SS K+++ +K+L  E +YK  ++  ++   SN  +    EE K  +   GL G++N N+ K ++ +K  + +++++G+ G++  S+G  EI + +  + N   II+E L+ ++ N  + + +Y++ NS+    LLPL+++    P N  +IQ P+  V ++I+ +Y+  I+G +VE+  E+ +R AM SAT +A +IK+ + +NR RQ+ ITQEITE+ +GAK +
 S:   1 MANIREIQTRINSVKDTMKITNAMYLISSTKMRQARKKLADAEPYFYKLQAEIARILRHMPEVSNQYFDSREEIPKEERKIGSVVITGDKGLAGAYNHNVEKAEEEIMKMPGHHKLFVVGELGRHYFVSQG--HEIEQNFQYTVQKPNLSRARIISETLMEQFNNG-ELDEVYAVYTRMENSMVSEVETVKLLPLERSAFGED-SIPANLRREAIQLYPSVESVMDNIVPNYVTGMIYGCLVEAYASEHNARMTAMKSATDSAEAIIKDLSIAYNRARQAAITQEITEVCAGAKAQ 292
>gi|165977083|ref|YP_001652676.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] >gi|165877184|gb|ABY70232.1| ATP synthase gamma chain [Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03] (288 aa)
Score = 294, Expect = 7.9e-25, Identities = 82/283 (28%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++I  S  +  L + + K +L  + GLCG N+N+ K   K+   + E+ L+G KG + ++ G+   +  D+ ++  + +  ++ ++N  + ++ V Y++F N+++ P + LLPL K ++  LD  + D+ +PN  + +S+L+ YL T ++ A+V++  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVKNTQKITKAMEMVATSKMRKTQERMAASRPYSETIRKVISHIAKGSIGYKHPFLTERDIKKVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKATLNEFKTWKDKDVSVELGLVGSKGVSFYQNLGLNVRSQVTGLGDNPEMERIVGAV--NEMINAFRNG-EVDAVYVAYNRFENTMTQKPVIAQLLPLPK-LDDDELDTKGSW-DYIYEPNPQVLLDSLLVRYLETQVYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGTLIDELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 285
>gi|584816|sp|P37810|ATPG_BACSU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|580832|emb|CAA82259.1| ATP synthase subunit gamma [Bacillus subtilis] (290 aa)
Score = 294, Expect = 8.1e-25, Identities = 93/283 (32%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG----ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +ASL +IK RI  + TS+IT AM++VS+AKL + +  +  Y K ++ + + + + + +  L  E KT +L  S GL G+FN ++++   +Q+ +S DE + IG+ G++ K + E I +L   ++ F   +A  + + D   + ++Y+ FV++++  +  LLPL     D + G  A + +P+ +V E +L Y + I GA+++SK E+A+R AM +AT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   4 LASLRDIKSRITSTKKTSQITKAMQMVSAAKLNRAENNAKSFVPYMDKIQEVVSNVGRVSGNVKHPMLLSREVKKTAYLVITSDRGLAGAFNSSVLRSAYQAMQERHQSKDEYAVIAIGRVGRDFFKKR--EIPIISELTGLGDEVTFTEIKDLARQTIQMFI-DGAFDELHLVYNHFVSAITQEVTEKKLLPLS--------DLGSGGGKRTASYEFEPSEEEVLEVLLPQYAESLIFGALLDSKASEHAARMTAMKNATDNAKELIDSLSLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 286
>gi|163762348|ref|ZP_02169413.1| Protein-tyrosine-phosphatase [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160357087|gb|EDP83735.1| Protein-tyrosine-phosphatase [Bacillus selenitireducens MLS10] (294 aa)
Score = 294, Expect = 8.5e-25, Identities = 92/283 (32%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD--SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG--ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + T +IT AM++VS+AKL + ++  +  Y +K ++  I + S+ S +  + E KT ++  S GLCG++N ++++ Q+ I+  S DE LI G+ G   + +   L  D + N D+ ++ + + +  D   I V Y+ FV+++S  +  LLPL  E+  ++    ++ +P+A+++ E +L Y + I GA+++ K E +R +AM SAT NA+ LI + L +NR RQ+ ITQEI EIV GA
 S:   1 MASLKDIKTRIGSTKKTKQITKAMEMVSAAKLNRAQQKATSFVPYTEKIREVVESIAAGSEGVSHPMLEDREEVKKTGYIVITSDRGLCGAYNSGLLRQTQRLIQERHSSPDEYGLIVLGRVGLEFFNKRNMPVYQELTGVPDQPEYN-DVKNLASTTV--QMFTDGIFDEIYVHYNHFVSAISQKVTEQKLLPLTGMSEETGSEEEQATLVQEYIYEPSADEILEHLLPHYAESLIFGALLDGKASEFGARMSAMRSATDNADGLIGDLTLSYNRARQAAITQEINEIVGGA 290
>gi|16124230|ref|NP_407543.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis CO92] >gi|22128004|ref|NP_671427.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis KIM] >gi|45443752|ref|NP_995291.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51598252|ref|YP_072443.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|77977935|ref|ZP_00833372.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Yersinia intermedia ATCC 29909] >gi|108810157|ref|YP_654073.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis Antiqua] >gi|108814139|ref|YP_649906.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis Nepal516] >gi|145601151|ref|YP_001165227.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|150260944|ref|ZP_01917672.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|153948374|ref|YP_001403119.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162421634|ref|YP_001608473.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia pestis Angola] >gi|165926097|ref|ZP_02221929.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165939971|ref|ZP_02228508.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|166009643|ref|ZP_02230541.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166213251|ref|ZP_02239286.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|167401656|ref|ZP_02307150.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167422827|ref|ZP_02314580.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167425510|ref|ZP_02317263.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|170026429|ref|YP_001722934.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186897467|ref|YP_001874579.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] >gi|123072472|sp|Q1C094|ATPG_YERPA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|123073042|sp|Q1CCH4|ATPG_YERPN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166224126|sp|A4TSJ2|ATPG_YERPP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166990397|sp|A7FPE1|ATPG_YERP3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81691600|sp|Q663Q7|ATPG_YERPS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81773698|sp|Q8Z9S5|ATPG_YERPE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|21961152|gb|AAM87678.1|AE014015_3 membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Yersinia pestis KIM] >gi|45438622|gb|AAS64168.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001] >gi|51591534|emb|CAH23206.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pseudotuberculosis IP 32953] >gi|108777787|gb|ABG20306.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis Nepal516] >gi|108782070|gb|ABG16128.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis Antiqua] >gi|115349709|emb|CAL22690.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis CO92] >gi|145212847|gb|ABP42254.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis Pestoides F] >gi|149290352|gb|EDM40429.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia pestis CA88-4125] >gi|152959869|gb|ABS47330.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pseudotuberculosis IP 31758] >gi|162354449|gb|ABX88397.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis Angola] >gi|165912097|gb|EDR30737.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. IP275] >gi|165921957|gb|EDR39134.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. F1991016] >gi|165991565|gb|EDR43866.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. E1979001] >gi|166205549|gb|EDR50029.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. B42003004] >gi|166958219|gb|EDR55240.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Orientalis str. MG05-1020] >gi|167049038|gb|EDR60446.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Antiqua str. UG05-0454] >gi|167055524|gb|EDR65317.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pestis biovar Mediaevalis str. K1973002] >gi|169752963|gb|ACA70481.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pseudotuberculosis YPIII] >gi|186700493|gb|ACC91122.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Yersinia pseudotuberculosis PB1/+] (287 aa)
Score = 293, Expect = 8.7e-25, Identities = 85/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K L  +K  E   + LIG K +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKRLLAEMKGWSEKGVECDLALIGSKAASFFGSVGGKIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVNNKFINTMSQEPRIMQLLPLPPA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|6625702|gb|AAF19361.1|AF188265_7 ATP synthase subunit gamma [Salmonella typhimurium] (287 aa)
Score = 293, Expect = 8.8e-25, Identities = 80/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L+ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFDSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|149190475|ref|ZP_01868746.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio shilonii AK1] >gi|148835729|gb|EDL52695.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio shilonii AK1] (288 aa)
Score = 293, Expect = 9.1e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQ--KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ +N + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K  E+Q K  + E+ +IG K   + G + A++S  L D+  DL  +  +L KY ++ + + V+Y+ FVN++  P++ LLPL K+ +  + + G + +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAREASRPYAETMRKVIGHLANANLEYQHPYLEEREAKRVGYVIISTDRGLCGGLNINLFKKAIVEMQGWKDKGAEIELAIIGSKATAFFNNSGAKVAAQVS---GLGDEPSLEDLIGTVGV-MLKKY-DEGELDRLYVVYNHFVNTMIQEPTIDQLLPLPKSDSEEMQREHSWG--YIYEPEPKPLLDALLLRYIESQVYQGVVENLACEQAARMIAMKAATDNATNLIDDLELVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|67906677|gb|AAY82765.1| predicted ATP synthase F1 gamma subunit [uncultured bacterium eBACred22E04] (287 aa)
Score = 293, Expect = 9.2e-25, Identities = 89/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+  EI+ +I I++T KIT AM++V+++K+KK ++    Y K ++ ++ +++ E S  +  K ++  S GLCG N N+ K + ++I+ +     LIG K + + G + I+  +L DK  D+ +I +N + + N +I + ++Y+KF+N++S P V +LP+  +  D   D+ +P+A V ES+  Y+ + I+ +VE+ CE ASR AM +A+ NA++LI  +L +N+ RQ+ ITQEI+EI+SGA
 S:   1 MSGSQEIRTQIASIQNTQKITKAMEMVAASKMKKAQDQMTKARPYADKILNVIKHL-AHAHPEYTSEFFAQRNVSKKGYIIISSDRGLCGGLNNNLFKLVVENIEKDSSSSIKPAFSLIGGKASSFFQRMGGDV-IAQTSQLGDKPKIEDVLGLI-KNTIDSFINK-DIDEVYIVYNKFINTVSQEPIVQKVLPIQTEDKNEEYDYY---WDYLYEPDAEVVLESLFTRYIESLIYRGLVENLACEQASRMVAMKAASDNASDLISELQLIYNKNRQAAITQEISEIISGA 284
>gi|193216471|ref|YP_001999713.1| ATP synthase gamma subunit [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193001794|gb|ACF07009.1| ATP synthase gamma subunit [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (291 aa)
Score = 293, Expect = 9.5e-25, Identities = 91/282 (32%), Positives = 154/282 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-----GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP-------LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      M SL +IK RI + ST KIT AM+LV++AK + K F N  YYK  +F +  + +I +L      + +++ F S +GLCGS+N + K++ + I +D + +IG K  L+K    I  ++ D  +D+ +IA L  +  + S+ +IY+ ++N + F  V + P    L+  K R++  N  + +PN + + ++  +  I+ AI SK+ E +SRR AM+ A+ NA ++I++ +++N RQ++ITQEITEIVSG
 S:   1 MESLQKIKHRIYSVNSTKKITKAMQLVATAKFGRIKNNFENVKEYYKSVEQIFNDLMLQTTIDIDALLNVNAWTFTAKRKLYIVFGSDIGLCGSYNSEVTKKIYEVITPDDILIVIGSKLLTLLKKDKSLHIIQTITQIGDTP-TYDIARVIANKLYDVLQISL-LSSVNLIYTNYLNPIKFDVVVQEIFPITPKRDSLENKESKARIEVDKN----AFEPNPDVILKNSFPIFFEAAIYHAIFSSKLAETSSRRTAMEQASDNAQDIIEDLTIQYNSSRQAKITQEITEIVSG 288
>gi|49476188|ref|YP_034229.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bartonella henselae str. Houston-1] >gi|81827678|sp|Q6G1W8|ATPG_BARHE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|49238996|emb|CAF28296.1| ATP synthase gamma chain [Bartonella henselae str. Houston-1] (303 aa)
Score = 293, Expect = 9.5e-25, Identities = 83/285 (29%), Positives = 168/285 (58%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFF--SSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL---DKAIEKPRLD-KPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++A+L + +E  +  Y K+  +  + ++ D + SL +   + L   + GLCG+FN+ I + ++HIK+    ++ +GKKG +++ S+ +A +  ++L  K + F  +I++ ++ + +D    + YS+FV+ ++ P F L+P+   A+E  ++ K +N AD   + +P+A + + ++  L+ I A++E+  E ++ AMD+A++NA E+I  + +NR+RQ++IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKDLRDRIASVKATQKITKAMQMVAAARLHRAQEAAHSARPYAKRMAAILANLANDVDPIDAPSLMRGTGRDDVHLLVVCTAERGLCGAFNVQIARRAREHIKTLLAAGKIVKVLTVGKKGADIL-SRDYKALMIDHIDLQSIKRVGFAEAAMISQKIVDLFDDD-AFDVCTLFYSEFVSVINQRPVAFGLVPMVSSGGAVETAEVEQKIDNSADLQSIVYDYEPDAASLLDVLVPRNLSVQIFRALLENVAGEMGAKMTAMDNASRNAGEMINKLTVAYNRQRQAQITTELIEIIAGAEA 302
>gi|77973801|ref|ZP_00829346.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Yersinia frederiksenii ATCC 33641] (287 aa)
Score = 293, Expect = 9.5e-25, Identities = 85/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K  E   + LIG K +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLSEMKGWSEKGVECDLALIGSKAASFFSSVGGKIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVNNKFINTMSQEPRIMQLLPLPPA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|37524073|ref|NP_927417.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] >gi|81707842|sp|Q7NA93|ATPG_PHOLL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|36783496|emb|CAE12336.1| ATP synthase gamma chain [Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1] (287 aa)
Score = 293, Expect = 9.6e-25, Identities = 84/283 (29%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L++ E + +L  + GLCG N N+ K+L  +K     E+ LIG K +  S G + A+++  + D  N L +I  N++ + ++ + + V+ +KF+N++S P++ LLPL  ++  K   D+ +P+  + + +L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKTQDRMAASRPYAETIRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERETKRVGYLVVSTDRGLCGGLNTNLFKKLLSEMKDWSDKDVQCELALIGSKATSFFASVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVNIMLRAYDEGRLDKLYVVTNKFINTMSQEPTITQLLPLPAGDDETLKKK---SWDYLYEPDPKALLDILLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|24298789|dbj|BAC22104.1| F-ATPase gamma-subunit [Thermotoga neapolitana] (278 aa)
Score = 293, Expect = 9.9e-25, Identities = 91/280 (32%), Positives = 147/280 (52%)
 Q:   6 EIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG-KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      +IK++I  +S KIT AM++V+ AK +K + +   +Y++  L++ I  S  +   EEG + + +  S MGLCGSFN I++E +K I  N + LIG K N ++ I    E+ D   +  I E + + N   +KV++S+F N L  P V+ L+PL + EK R    DF +P  +  +L YL+T +  + ++K+ E +R+NAM +AT NA E+I+  L +N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA+ 
 S:   8 QIKRKINATQSLMKITRAMEMVARAKSRKMEAEYQKFKPFYEEVKRLWSLIPDESLDPVFF----EEGDRDLIVVITSDMGLCGSFNSEIIREAEKVISESKNPHLILIGLKAINHFRTGNILKMYDRFYEIPDFRNGSTIVEDIYEFMDGRPVN------VKVVFSRFKNILIQRPEVYDLIPLKRK-EKKR-------EDFEFEPLPEQLVPVVLHYYLSTTLMELMFQTKIGEFYARQNAMKNATDNAQEVIRELTLAYNKARQASITQELIEIVTGAEA 272
>gi|171909872|ref|ZP_02925342.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Verrucomicrobium spinosum DSM 4136] (296 aa)
Score = 293, Expect = 9.9e-25, Identities = 85/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG-KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK-AIEKPRLDKPNNGAD-----------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M S +I++RIK +++T++IT AM+LV+++K+K+ ++ L  Y +  +  +K +  + L + EG + + L  + GLCG N N+++++ + K D ++ +G K +N +  ++ + D + D + F   ++ L+ ++ D   +KV ++ FVN L  P + ++LP+  I KP+ D  GAD      + +PN  VF+ +L Y+  ++ I+E++ E++SR AM SAT NA +IK+ LE+N+ RQ+ IT E+ EI + K 
 S:   1 MPSTRDIRRRIKSVKNTAQITKAMQLVAASKMKRAQDQALAGRSYAELLNKVLVSLKDKTGDLVHPLLEEREGNRELILVVSTDKGLCGGLNTNLLRKVIEQTKGGDVAFITVGSKLRNSLGK--LKKNLVADFGVKDP-VKFAETRPVSRFLIQQFL-DGKYDRVKVAFTNFVNVLRQEPLIETVLPVSPVTIGKPK-DFEGMGADVPPAASAVGQEYLFEPNPIAVFDQVLPQYIDYMVYQMILEARASEHSSRMVAMKSATDNAKSMIKDLTLEYNKLRQAGITTELLEITTAMKA 294
>gi|14916965|sp|P22482|ATPG_BACPF ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|12061045|gb|AAG48362.1|AF330160_9 ATP synthase gamma subunit [Bacillus pseudofirmus] (289 aa)
Score = 293, Expect = 1.0e-24, Identities = 95/283 (33%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +I+ RI  + T +IT AM++VS+AKL + +  + + Y K ++  I S S +EI  L++  KT ++  S GL G +N ++++ L  IK  S DE I ++G+ G++L K +G+  I  + L D+  F+  IA  + + D   + V Y+ FV+ ++  +  LLPL    +  + A + +PN  + E +L Y + I+G+++++K E +R AM +AT NA+ LI+  L+FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIQGRITSTKKTKQITKAMQMVSAAKLNRAQHNAQSFTPYTDKIREVVAAIAS-SGTEISHPMLEERPVKKTGYIVVTSDKGLAGGYNSSLIRSLLNTIKERHNSPDEYGIIIMGRIGRDLFKKRGLPI-IQEVIGLPDQP-EFNDIKNIARTSVEMFA-DGIFDELYVWYNHFVSPITQDVTEMKLLPLTDIGSDEKATSAS--ASYEYEPNEQAILEKLLPQYAESLIYGSLLDAKASEFGARMTAMSAATDNASALIEELTLKFNRARQAAITQEITEIVGGA 285
>gi|15804333|ref|NP_290372.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15833929|ref|NP_312702.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16131601|ref|NP_418189.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|24115036|ref|NP_709546.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|26250477|ref|NP_756517.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli CFT073] >gi|30064962|ref|NP_839133.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|82779075|ref|YP_405424.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|89110274|ref|AP_004054.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli W3110] >gi|91213258|ref|YP_543244.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli UTI89] >gi|110644074|ref|YP_671804.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli 536] >gi|110807557|ref|YP_691077.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|117626006|ref|YP_859329.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli APEC O1] >gi|157163215|ref|YP_001460533.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli HS] >gi|168709486|ref|ZP_02741763.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] >gi|168716590|ref|ZP_02748867.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168735319|ref|ZP_02767596.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168748537|ref|ZP_02773559.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168753635|ref|ZP_02778642.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168759933|ref|ZP_02784940.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168766233|ref|ZP_02791240.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168772218|ref|ZP_02797225.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168779968|ref|ZP_02804975.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168786576|ref|ZP_02811583.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168790964|ref|ZP_02815971.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168798781|ref|ZP_02823788.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170022230|ref|YP_001727184.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|170083234|ref|YP_001732554.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170684229|ref|YP_001746063.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187731265|ref|YP_001882430.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|188493986|ref|ZP_03001256.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli 53638] >gi|191165792|ref|ZP_03027630.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli B7A] >gi|191170529|ref|ZP_03032082.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli F11] >gi|193063817|ref|ZP_03044904.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli E22] >gi|193069170|ref|ZP_03050127.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli E110019] >gi|194428128|ref|ZP_03060672.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli B171] >gi|194430973|ref|ZP_03063266.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194435837|ref|ZP_03067940.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli 101-1] >gi|195936360|ref|ZP_03081742.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|81175157|sp|P0ABA6|ATPG_ECOLI ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|122421814|sp|Q1R4K1|ATPG_ECOUT ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|123342308|sp|Q0SYU3|ATPG_SHIF8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|123343412|sp|Q0TAX6|ATPG_ECOL5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|123561163|sp|Q329S2|ATPG_SHIDS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166222552|sp|A1AHR5|ATPG_ECOK1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166990393|sp|A8A6J6|ATPG_ECOHS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081401|sp|B1IX05|ATPG_ECOLC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81175155|sp|P0ABA8|ATPG_ECO57 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81175156|sp|P0ABA7|ATPG_ECOL6 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81175205|sp|P0ABA9|ATPG_SHIFL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|12518590|gb|AAG58936.1|AE005605_4 membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|26110907|gb|AAN83091.1|AE016769_206 ATP synthase gamma chain [Escherichia coli CFT073] >gi|41037|emb|CAA23526.1| unnamed protein product [Escherichia coli] >gi|43265|emb|CAA25781.1| unnamed protein product [Escherichia coli] >gi|146324|gb|AAA83874.1| H+ ATPase F1 gamma subunit [Escherichia coli] >gi|290582|gb|AAA62085.1| ATP synthase F1 gamma subunit >gi|1790171|gb|AAC76756.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13364150|dbj|BAB38098.1| membrane-bound ATP synthase gamma-subunit AtpG [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|24054295|gb|AAN45253.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella flexneri 2a str. 301] >gi|30043223|gb|AAP18944.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella flexneri 2a str. 2457T] >gi|81243223|gb|ABB63933.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella dysenteriae Sd197] >gi|85676305|dbj|BAE77555.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli W3110] >gi|91074832|gb|ABE09713.1| membrane-bound ATP synthase F1 sector gamma-subunit [Escherichia coli UTI89] >gi|110345666|gb|ABG71903.1| ATP synthase gamma chain [Escherichia coli 536] >gi|110617105|gb|ABF05772.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella flexneri 5 str. 8401] >gi|115515130|gb|ABJ03205.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Escherichia coli APEC O1] >gi|157068895|gb|ABV08150.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli HS] >gi|169757158|gb|ACA79857.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|169891069|gb|ACB04776.1| F1 sector of membrane-bound ATP synthase, gamma subunit [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|170521947|gb|ACB20125.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|187428257|gb|ACD07531.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shigella boydii CDC 3083-94] >gi|187771442|gb|EDU35286.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188016989|gb|EDU55111.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188489185|gb|EDU64288.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli 53638] >gi|189002320|gb|EDU71306.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189359205|gb|EDU77624.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189364469|gb|EDU82888.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189369484|gb|EDU87900.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189373262|gb|EDU91678.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189378702|gb|EDU97118.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|190904116|gb|EDV63827.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli B7A] >gi|190909337|gb|EDV68923.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli F11] >gi|192930532|gb|EDV83139.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli E22] >gi|192957494|gb|EDV87940.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli E110019] >gi|194413886|gb|EDX30164.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli B171] >gi|194420428|gb|EDX36504.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Shigella dysenteriae 1012] >gi|194425380|gb|EDX41364.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Escherichia coli 101-1] (287 aa)
Score = 293, Expect = 1.0e-24, Identities = 80/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L+ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|123444374|ref|YP_001008339.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] >gi|166224125|sp|A1JTC7|ATPG_YERE8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|122091335|emb|CAL14221.1| ATP synthase gamma subunit protein [Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081] (287 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-24, Identities = 85/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K  E   + LIG K +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRSVIGHLALGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKGWSEKGVECDLALIGSKAASFFGSVGGKIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVNNKFINTMSQEPRIMQLLPLPPA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|52787605|ref|YP_093434.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|161760684|ref|YP_081005.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|81690847|sp|Q65DX3|ATPG_BACLD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|52350107|gb|AAU42741.1| AtpG [Bacillus licheniformis DSM 13] >gi|145903195|gb|AAU25367.2| ATP synthase (subunit gamma) [Bacillus licheniformis ATCC 14580] (284 aa)
Score = 293, Expect = 1.1e-24, Identities = 91/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + S+IT A ++VS++KL + +  +  Y +K ++  I   +  +   +T +L  + GL G+FN N++++  +Q+ +S DE + +G+ G++ K +GI  IS  + D ++ F   +A + + Y D   + + Y+ FV+++S  +  LLPL D A K +     F +P+ ++ E +L Y + I GA+++SK E+A+R AM +AT NA E+I + +L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRIASNKKMSQITKAQEMVSASKLNRAENKAKSFVPYMEKMQEVVADIAVGYTGKHPMMSSRPVKRTGYLVITADRGLAGAFNANVLRKAYQRIQERHQSKDEYAVIAVGRMGRDFFKKRGIPV-ISEMTGIRD-EVTFSEIKDLANSTVQMYI-DETFDELYLFYNHFVSAISQEVTEKKLLPLTDIAPNKKK-------TSFEFEPDEEEILEVLLPQYAESLIFGALLDSKASEHAARMTAMRNATDNAKEIIADLELSYNRARQASITQEITEIVGGA 280
>gi|134102717|ref|YP_001108378.1| ATP synthase gamma chain [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] >gi|166224100|sp|A4FN28|ATPG_SACEN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|133915340|emb|CAM05453.1| ATP synthase gamma chain [Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338] (308 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 81/285 (28%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS--DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK---ELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN--FDLFHIIAENLLAKYKNDY----------NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA L E++ RI+ ++ST KIT A +L++++++ K +    Y + ++ T +  S D +L+ +++ +  + L  S G CG +N N+++  ELQ ++  +  ++++G+KG+  + + E  S   D D +  D+  + + LA  +DY      + + +++++FV+ ++ PSV + PL+ +E   +   + +P+A+ +F+++L Y+ T +  ++++  E+A+RR AM SAT NA+E+I+  E N+ RQ++ITQEI+EIV G + 
 S:   1 MAQLRELRNRIRSVKSTRKITKAQELIATSRIMKAQARVEASRPYADEITNVLTALADASTLDHPLLTERENPKRAGV-LVVTSDRGFCGGYNANVLRAAEELQTLLREQGKTPVLYVVGRKGEAYYRFRQREIAKSWTGFTDRPDYSDAADIGETLVKAFLAG-ADDYLDDGGPDGTLGVDELHLVHTEFVSMITQKPSVKRVAPLE--VEYSEEPQKTLRPVYDFEPDADTLFKALLPKYINTRLFAGLLDAAASEHAARRTAMKSATDNADEIIRTLSREANQARQAQITQEISEIVGGVEA 301
>gi|84515109|ref|ZP_01002472.1| ATP synthase subunit C [Loktanella vestfoldensis SKA53] >gi|84511268|gb|EAQ07722.1| ATP synthase subunit C [Loktanella vestfoldensis SKA53] (290 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 87/285 (30%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSK-GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F +  +   S+S ++LS  ++  + +  + GLCG FN NI K + H +     +I +GKKG++ +K + G A  +DL  K + +   IA ++LA++  +Y+I +I  +++F N ++ P+  ++P      K  AD   + +P  ++  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEASRPYTERFTAVMAQLAASVGGSDSAPKLLSGTGGDQVHLL-IVMTAERGLCGGFNSNITKLAKVHAQKLLAQGKTVKILTVGKKGRDALKREFGSYAVGHIDLSAV-KRVGYVNAQDIARDVLARFDGGEYDIATI--FFARFENVVTQHPTAQQIIPA----------KFEQAADADVTLYDYEPGEEEILADLLPRGVATAIFSALLENAASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIQYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 289
>gi|94986846|ref|YP_594779.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] >gi|166215102|sp|Q1MP34|ATPG_LAWIP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|94731095|emb|CAJ76119.1| F0F1-type ATP synthase, subunit c [Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00] (289 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 91/285 (31%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFN-LNIVKEL----QKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL ++K +I + T +IT AM +V+SAKL+ +  +  Y +KF D+ + + + SD + L K++   I++  S GLCG FN + I+K L  QK K   ++ IG+KG++ IK       L D  F  + +A ++ K + Y  N+ + +IY +F+N++    +LLP+ K ++K +L+K  +++ +P  +  +L ++ T I+  +++  ENA+R AMD+AT+N +ELI N  +N+ RQ+ IT E+ +IVSGA+ 
 S:   1 MASLKDVKIKIAGVRKTKQITKAMNMVASAKLRGAQIKIEHFRPYAEKFQDVISNLATRSDETVHKLLEKRTNGTSCIFILITSDRGLCGIFNTMLIIKALELAKQKTTKGKKVSFICIGRKGRDAIKKTHYPI-------LSDYSDKFTRDYQLASHISEKVIDGYLTVNMDEVVLIYGQFINAMRQIVGFSTLLPIHPKPLDKEQLEKY---SEYIYEPGVAILLSELLPKFVTTQIYRGFLDTDASENAARMTAMDNATRNCDELIGNLTRLYNKTRQASITSELIDIVSGAEA 287
>gi|1168596|sp|P43452|ATPG_ENTHR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|153572|gb|AAA26858.1| H+ ATPase (300 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 96/282 (34%), Positives = 154/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS------------LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK--AIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK RI  + TS+IT AM++VS++KL K +    IY K ++ T++ +  ++I S      L   KT ++  + GL G +N +I+K+  L++ KS D+ +I G G + K++GI   L  L D+ +FD  I    Y+N+   + V Y+ +NSL+  V +LP+   E  D+   ++ +P+ ++  +L Y + I+GAIV++K E+A+  AM +AT NA +I + + +NR RQ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKTRIASTKKTSQITRAMQMVSASKLTKSEASSQKFQIYANKVREIVTHLTATQLNDIASDNPRGDINYNSMLISRPVKKTGYIVITADGGLVGGYNSSILKQTMSILEEDHKSPDDYVMIAIGGTGADFFKARGINLAYELR-NLSDQP-SFDEVRKIVGMATTMYQNEV-FDELYVCYNHHINSLTSQFRVEKMLPISDLDPEEATTFDQ-----EYIFEPSKEEILAQLLPQYAESLIYGAIVDAKTAEHAAGMTAMKTATDNAATIIDDLTVSYNRARQGAITQEITEIVAGA 296
>gi|85091417|ref|XP_958891.1| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor [Neurospora crassa OR74A] >gi|28920282|gb|EAA29655.1| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor [Neurospora crassa OR74A] (299 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 86/281 (30%), Positives = 151/281 (53%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +L EI+ R+K I + KITN MK+V+S KL + +    Y   ++FT  +++++ L  ++E K + +  S GLCG + + + +++  + E I +IG+K K + S+  +I L+   KDI  +   + + + K DY+ S++++Y+KF+N+ S+ P+V   D + P     +FS   +V ++  LA ++ A+ E  CE ++RRNAMD+A+KNA E+I Y++ FNR RQ+ IT E+ EI++GA
 S:  30 TLREIETRLKSIRNIEKITNTMKIVASTKLNRAQRAMTESRGYGATSNEVFT----SAETKPL---EAEGKKKLVVVCSSDKGLCGGVHSGLARFIRRRAATEPEFDIVIIGEKAKAQL-SRTNAKDIVLNFSGVGKDIPTFVEASAIADQITQLKGDYS--SVEIVYNKFINATSYEPTVIEAFSEDAILASP---------NFSAFEVDEEVLGNLREYALANSLYWALCEGHACEISARRNAMDNASKNAGEMISKYQILFNRTRQAVITGELVEIITGA 293
>gi|156741252|ref|YP_001431381.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|189081470|sp|A7NIR0|ATPG_ROSCS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|156232580|gb|ABU57363.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (290 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 79/283 (27%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS----DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI------KSNDEIWLIGKKGKNLI--KSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S EI++RI+ +++ ++IT AM++VS++K+++ +  L  Y + D+  +  +    +L ++  +G + +   GL GS  N+++  + I   K  E+ IGKKG++ +  + + AE++  +L D   D+ I  +    Y+  + V+YS+FVN+L  P++ LLP+D   P +   D++ +P+ +V ++L ++  ++ A++E+  E+++R AM +AT NA EL ++ L +N+ RQ+ IT+E++EI SGA
 S:   1 MPSTREIRRRIRSVKNLAQITRAMEMVSASKMRRAQRNVLATRPYADRLLDVMGELTGRAVGMRRGTLLEVRPVVKGVAL-IVVTPDRGLAGSLVANVLRRASRFILDEQEKKHTVEVLAIGKKGRDFMVRTRQNLVAEVT---KLGDYPRLTDILGIATNVINGFLSGRYD--EVYVLYSQFVNTLVQRPTIKRLLPID-----PPHEPAERMVDYTYEPSQEEVLRALLPRFVEVQLYQAVLEAIASEHSARMVAMRNATDNAKELQRDLTLSYNKTRQANITKEVSEIASGA 284
>gi|86136462|ref|ZP_01055041.1| ATP synthase subunit C [Roseobacter sp. MED193] >gi|85827336|gb|EAQ47532.1| ATP synthase subunit C [Roseobacter sp. MED193] (292 aa)
Score = 292, Expect = 1.3e-24, Identities = 89/285 (31%), Positives = 165/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK-------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E  +  Y K+F +  + ++  SDS  L+ +  +  L  +S GLCG FN NI K    EL+  K+ +I +GKKG++ ++  + I +DL + K I +   IA+++L ++  ++++ ++  +++FVN ++ P+  ++P  A +  + + A + +P+  +  +L  ++T I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEDSRPYTKRFNAVMAGLAASVGGSDSAPKLLRGTGSDQVQLLVVMTSERGLCGGFNANISKLARQKAQELKAAGKTV-KILTVGKKGRDALRRDFADDFIGHVDLS-EVKRIGYANAQNIAKDILTRFDAGEFDVATL--FFAEFVNVVTQVPTAQQIIP---ASYEGGAAEETSSAVYDYEPSEEAILADLLPRGVSTQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|149183571|ref|ZP_01861993.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848712|gb|EDL62940.1| F0F1-type ATP synthasegamma chain [Bacillus sp. SG-1] (285 aa)
Score = 292, Expect = 1.4e-24, Identities = 95/283 (33%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS++K+ + +    Y +K ++ + I  S D+  L   KT +L  S GL G++N N+++ +  IK  SNDE I IG+ G++ + +  IE  + +  DI    IA  + + +D   + + Y+ +V+++  +  +LPL    LD    + +P+A D+ E +L Y + I+GA+++ K E+A+R +AM SAT NA ELI + L +NR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKSRITSTKKTSQITKAMQMVSASKMARAETNAKAFVPYMEKIQEVVSSIALGSKDASHPMLVSRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVIRLVHNTIKERHSSNDEFAIIAIGRIGRDFFQKRDYNVIEGITGIPDQPSFSDIK-----DIATKAVGMF-SDGAYDELYLYYNHYVSAIQQDVTEKKVLPLTD------LDSSAKLTSYEFEPSAEDILEVLLPQYAESLIYGALLDGKASEHAARMSAMKSATDNAKELINSLSLSYNRARQAAITQEITEIVGGA 281
>gi|121592741|ref|YP_984637.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidovorax sp. JS42] >gi|166222513|sp|A1W2T6|ATPG_ACISJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|120604821|gb|ABM40561.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidovorax sp. JS42] (288 aa)
Score = 292, Expect = 1.4e-24, Identities = 81/283 (28%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K ++    Y +K ++ ++  +  +  K+ + K  +  ++ GLCG N N+++ +  ++   +   IG KG  +  G + ++  L D  + D   + LL Y + I ++ + Y+KF+N++   V LLPL  E+ + K +G D+ +P+A V + +L+ Y+ + I+ A+ E+  E ++R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQDRMRAARPYAEKVRNIAAHLGEANPEYVHPFMKANDAKAAGIIVVTTDKGLCGGMNTNVLRAVTTKLRELQSTGVDVQSVAIGNKGLGFLNRVGAKV-VAHATGLGDTP-HLDKLIGPVKVLLDAYA-EGKINAVYLSYTKFINTMKQESVVEQLLPLSS--EQMQAQKTGHGWDYIYEPDAQSVIDELLVRYVESLIYQAVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGNVINELKLVYNKTRQAAITKELSEIVAGA 285
>gi|145220430|ref|YP_001131139.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] >gi|189081466|sp|A4SGM8|ATPG_PROVI ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145206594|gb|ABP37637.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Prosthecochloris vibrioformis DSM 265] (291 aa)
Score = 292, Expect = 1.4e-24, Identities = 86/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK-------HIKSNDEIWLI--GKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L +I+ RIK + ST ++T AMK+V++AKL++ +E +  Y K ++  + + D+  +LS +  G + L  S GLCG FN NI+K Q+    + +  + +I G +G + + +G  ++  S+  LD   F   IAE  + Y   + + V+Y++F + L+   +LLP+     ++ + G D+ +P+ + +  ++ +L T +  ++ES  E A+R AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MPTLKDIRVRIKGVTSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQERAVMARPYAAKLSEMLGSLSAKVDTSENPLLSGRSEVRGALVIL-ITSDRGLCGGFNTNIIKVAQRVVNNEYGELNAAGRLSMICAGTRGFDFFRKRGYTILKGYPSVFQNLD-----FSTAQEIAETASSMYLKG-EVDKVVVVYNEFKSVLAPVLKAETLLPISS-----EENEGDRGGDYIYEPSPSAIISELVPKHLNTQVWRMMLESNAAEQAARMTAMDSATENAKELLRTLNISYNRARQAAITKELSEIVGGA 286
>gi|146313761|ref|YP_001178835.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Enterobacter sp. 638] >gi|166990394|sp|A4WGF4|ATPG_ENT38 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145320637|gb|ABP62784.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Enterobacter sp. 638] (287 aa)
Score = 291, Expect = 1.5e-24, Identities = 84/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++  +  Y   + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K     +I +IG KG +  S G I A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + V+ +KF+N++S P++ LLPL A E  L +   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMASSRPYADTMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKVWSDKGVQSDIAMIGSKGVSFFNSVGGNIVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDRLYVVSNKFINTMSQVPTLTQLLPL-PASEDQELKQ--KAWDYLYEPDPKPLLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|74314241|ref|YP_312660.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Shigella sonnei Ss046] >gi|123615762|sp|Q3YVN7|ATPG_SHISS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|73857718|gb|AAZ90425.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Shigella sonnei Ss046] (287 aa)
Score = 291, Expect = 1.5e-24, Identities = 80/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L+ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKSVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|157368256|ref|YP_001476245.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Serratia proteamaculans 568] >gi|166990396|sp|A8G7M7|ATPG_SERP5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157320020|gb|ABV39117.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Serratia proteamaculans 568] (287 aa)
Score = 291, Expect = 1.7e-24, Identities = 85/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++  N + +  L + + + +L  + GLCG N+N+ K L  +K  E   + LIG K +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + LLPL A E  L K +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETMRKVIGHLALGNLEYKHPYLDERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKRLLAEMKGWSEKGVETDLALIGSKAASFFGSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQEPQIVQLLPLPPA-EDGELKKKS--WDYLYEPDPKVLLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|148266272|ref|YP_001232978.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Geobacter uraniireducens Rf4] >gi|189081456|sp|A5G9D7|ATPG_GEOUR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146399772|gb|ABQ28405.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter uraniireducens Rf4] (287 aa)
Score = 291, Expect = 1.7e-24, Identities = 86/284 (30%), Positives = 156/284 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y KK ++  + + D +  L +K + GK + +  S GLCG FN NI K ++ K     + IG+KG  +K++  +I +    +N+  +IA L+ Y  +Y+  + ++++ F + ++  ++ LLP+  +    P  ++ +P+  + + +L ++  + A++ES  E+ +R AMDSA+KNA+E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SG++
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAKKLGEVLERLSKSQDVDGSPLMEKRQGGKALLIIVSSDRGLCGGFNANICKAAERFAKERGSEFTELSMMTIGRKGYEFLKNR---HKIYKNYANIFGTLNYQTAALIARELIDGYLAEEYD--EVYLLFNAFKSVMTQDITLEQLLPVTPEVAAEEEYAP----EYIYEPSKAALLDELLPKHIEVQMFKAMLESVASEHGARMTAMDSASKNASEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGSE 283
>gi|146328692|ref|YP_001210027.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Dichelobacter nodosus VCS1703A] >gi|166222551|sp|A5EXJ6|ATPG_DICNV ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146232162|gb|ABQ13140.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Dichelobacter nodosus VCS1703A] (289 aa)
Score = 291, Expect = 1.7e-24, Identities = 85/283 (30%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS-LKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKS----KGI----EAEISLDLELDDKDINFDLFHII-AENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M++ EI+ +IK ++ST KIT AM++V+++K+++ +    Y +  + ++  S S +  L K E+ +T+ ++  + GLCG N+N+ K L +HI     KKG ++ +  KG+   A++ L  +++     +I A  + + N  I+ I ++ + F N+++ P++ LLP      K + D+ +PNA + +++L YL  + A+ E+ CE ++R AM SA+ NA LIK +L++N+ RQ+ ITQE+TEIV+GA
 S:   1 MSNAKEIRSQIKSVKSTQKITKAMEMVAASKVRRVQNYMRGGRPYAEHIQRVIAHLVRASSSTLHPFLVKPEKVETVGYIVISTDRGLCGGLNINLFKTLWQHICGEQ------KKGHKIVATVFGRKGVAFLNRAQVPLLSTIENYPEEPQTHELIGAIYPMIEGFNRGEIQKIYIVGNVFENAMTQKPTITQLLPASVQFADGMTAK--HAWDYIYEPNAESILDTLLKRYLEFTVKQAVAENIACEMSARMLAMKSASDNAGALIKELQLKYNKARQTAITQELTEIVAGA 286
>gi|146284503|ref|YP_001174656.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pseudomonas stutzeri A1501] >gi|166224088|sp|A4VS63|ATPG_PSEU5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|145572708|gb|ABP81814.1| ATP synthase gamma chain [Pseudomonas stutzeri A1501] (288 aa)
Score = 291, Expect = 1.9e-24, Identities = 83/283 (29%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I+ST KIT+AM+ V+ +K++K +    Y ++  + ++ +N +   + +  + ++  + GLCG N+N+ K L K++K     ++ +IG KG + +S G   ++  ++ IN DL I + ++  ++ I + ++ +KF+N+++ P++ LLPL D + E +    D+ +P+A + +++L+ ++ + ++ A+VE+  E A+R AM +AT NA ELI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASIKSTQKITSAMEKVAVSKMRKAQMRMAASRPYAERIRQVIGHLAYANPEYRHPFMVERPVKRVGYIVVSTDRGLCGGLNINLFKVLIKNMKEWHDQKVEVDLCVIGNKGASFFRSFGGNVVAAIGNLGEEPSIN-DL--IGSVKVMLDGFHEGRIDRLYLVSNKFINTMTQKPTLDQLLPLAADDSAEPVK----KGQWDYLYEPDAQQLLDALLVRFIESQVYQAVVENGAAEQAARMIAMKNATDNAGELISDLQLVYNKARQAAITQEISEIVGGA 285
>gi|118444337|ref|YP_878997.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium novyi NT] >gi|166222548|sp|A0Q2Z5|ATPG_CLONN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|118134793|gb|ABK61837.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium novyi NT] (285 aa)
Score = 290, Expect = 2.0e-24, Identities = 96/285 (33%), Positives = 152/285 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI-LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L IK+RIK I +T KIT A+ LV+++KL+K ++   + YY  ++  I ++ + E + K +  K +++  S GLCG FN N++ + + I  + N I +GKKG+ +K  I++ I+ +E+ +     I E L Y N  I I V+Y+ FV+S+   V +LP+  +E+  D     +P+ N V E I  YL  +  ++ SK E ++R AMD AT NAN+L+  L++NR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIAIKRRIKSINNTKKITKAIGLVATSKLRKARQKLELNNAYYSSVNEIMNGILADKNLEKGIYFKDNGVNKKLYIVITSDSGLCGGFNGNVIAKTLETISGDRENSVIITVGKKGRTYLKKFKIDS-IAEFVEIPEIP-TLKEVKAILEKALNLYMNK-EISEINVVYTHFVSSVKQEAKVKKILPI--TMEE---DSEQTSTFVEFEPDKNIVLEGISELYLKQTLLNLMLNSKTSEESARMTAMDGATSNANDLLDKLNLQYNRIRQSSITQEISEIVGGAQAQ 284
>gi|88860636|ref|ZP_01135273.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Pseudoalteromonas tunicata D2] >gi|88817231|gb|EAR27049.1| membrane-bound ATP synthase, F1 sector, gamma-subunit [Pseudoalteromonas tunicata D2] (286 aa)
Score = 290, Expect = 2.0e-24, Identities = 86/283 (30%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I I++T KIT+AM++V+++K+KK ++  +  Y   + +I  N +   L++ E + ++  + GLCG N N K++  IK+   + + +IG K N K G + A+ S  L D   D+  +  ++  N+ + + V+Y+KFVN++  P++ LLPL KA E  L  ++ D+ +P+  + +++++ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +L+  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIV+G+
 S:   1 MASGKEIKSKIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQDRVASSRPYADNIRKVIGHIAHGNLEYRHPYLEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNTNEFKKVALEIKAWKEKGVDADFAVIGSKAANFFKRFGGKVLAQTS---SLGDVPSVSDVIGPV--RVMLDAFNEGKLDRLFVVYNKFVNTMKQEPTIDQLLPLPKA-ESQEL---SHRWDYIYEPDPKAILDTLMVRFVESQVYQGVVENAASEQAARMVAMKAATDNAGDLMDELQLIYNKARQAAITQEISEIVAGS 283
>gi|148138|gb|AAA24736.1| ATP synthase gamma subunit [Escherichia coli] (287 aa)
Score = 290, Expect = 2.1e-24, Identities = 79/283 (27%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  +I+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +  + ++  N + +  L+ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL + +  D +  D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKDIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDD---DLKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVSGA 284
>gi|188997520|ref|YP_001931771.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188932587|gb|ACD67217.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (291 aa)
Score = 290, Expect = 2.2e-24, Identities = 91/283 (32%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDEI--WLIGKKGKNLIKSKGIEA-EISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S +IK++I I++T +IT AMK VS+AKL+K + L   Y K Y+L  +  D E  L + E K++ L  ++ GL G+FN N++K  E+Q+   E+  LIG+KG N K+KG  E  D+ D ++ +     +LA  D  ++ +I ++ + S ++  + LLPL+   +L++  + ++I+P+ +V S+L Y+  + A+VES  E+++R AMD+ATKNA E I+ + + FN+ RQ IT E+ +I++ A+ 
 S:   5 SPRDIKRKINGIKNTQRITKAMKAVSAAKLRKAQALLYATRPYSNKLYELIEDLAVYIDRESHPLLEKREEKSVDLVIITADRGLAGAFNSNVIKTAWREIQRLKSEGKEVSLLLIGRKGVNFYKNKGFNIIEAYEDIYRDQVNLTYT---AKVGGILASRFIDKKSDAVYLINNELITSSTYETKIRKLLPLESTASSKKLEEV---SVYNIEPSKEEVLSSLLQRYINYQLFRALVESSTAEHSARMLAMDNATKNAGEAIRKWTIIFNKARQEAITTELIDIINAAEA 289
>gi|119947324|ref|YP_945004.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Psychromonas ingrahamii 37] >gi|166224089|sp|A1T0Z0|ATPG_PSYIN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|119865928|gb|ABM05405.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Psychromonas ingrahamii 37] (288 aa)
Score = 290, Expect = 2.2e-24, Identities = 88/283 (31%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYY-KKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL----QKHIKSNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K+++ +L +N S+ Y K  + +I   +   L++ E + ++  S GLCG N+N+ K L  +KH ++N E+ L IG K    G  ++ + L D   DL I + ++  ++ I + ++ +KF++++  P++ LLPL KA +  + ++ D+ + A D+ +S+L+ Y+ + ++ +VE+ CE SR AM SAT NA ++I  +L N+ RQS ITQE++EI SGA
 S:   1 MAGDKEIRNKIASVKNTQKITGAMEMVAASKMRR-AQLRMNSSLSYAKSMRKVIGHIALGELEYHHAYLEEREISRVGYIVISSDRGLCGGLNINLFKPLVAAMKKHSEANVEVDLAVIGSKAATFFNGLGANV-VAQNSGLGDAPSVNDL--IGSVKIMLDAYDEGKIDRLFIVNNKFISTMVQEPTISQLLPLPKA--EGDKEVASDSWDYIYEGEAKDILDSLLVRYVESQVYQGVVENLACEQVSRMIAMKSATDNAGDMIDELQLVANKARQSAITQELSEICSGA 285
>gi|77964180|gb|ABB13425.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium paradoxum] (283 aa)
Score = 290, Expect = 2.3e-24, Identities = 87/282 (30%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS-LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE-IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      + +IK+R+K I +T +IT AM+LVSSAKL++ KE    Y+  Y+  I N+   + L++ +   ++   GL G +N N++K   ++  E + +GKK + + + +  L   ++++F   IA+ + Y + + + ++Y++F ++L  P V +LP+  E  D+     +P+A V + I+ ++A I+G IVES  E A+RR AM+SA+ NA+E+I  +L +NR RQS ITQEI+EIV+GA+ 
 S:   6 MKDIKRRMKSINNTKQITKAMELVSSAKLRRAKEQAEKSRPYFLTLYNTIKKIAQNTRGVSSTFLERKDVKSKAFIVIAGDRGLAGGYNSNVIKTTLSSMEGKKEKVVPVGKKSIDFFQKRNYDI---LGKFSGIENMDFSNAKEIAQVCIDAYMKN-EVDEVYLVYTEFKSTLIQEPKVLKVLPISFDKE----DENEKREIIEYEPSAEAVLDYIVPKFVAGTIYGGIVESFASEQAARRTAMESASDNADEMISKLELSYNRARQSSITQEISEIVAGAEA 281
>gi|149173276|ref|ZP_01851907.1| ATP synthase gamma subunit [Planctomyces maris DSM 8797] >gi|148848082|gb|EDL62414.1| ATP synthase gamma subunit [Planctomyces maris DSM 8797] (291 aa)
Score = 290, Expect = 2.4e-24, Identities = 89/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSE-EGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE-LQKHIK-----SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  I KR+K +++ KIT M+L+++A+ KK +   + Y KK +L + + ++N +   L+K E E ++ L  S+ GLCG +N ++K L++H +   N + + GK+G + +K +GIE  S   +D+   F + E L +Y +Y  I + V Y++F++S  P+V SLLP+ A++      D+  P+A ++ E I+    +  +++ V E +R AM AT+NANE++ +  ++NR RQS+IT EI EI+ GA
 S:   1 MAKARAIVKRLKAVKNIRKITRTMELIATARFKKAMDRASEAAAYTKKISELVSDLSQANLEFHHPLLEKHETEKNSVLLVLTSNRGLCGGYNSGVLKAALKRHKELTASGQNVRLEISGKRGISFLKFQGIEPSHSYT-HFEDRPT----FEEVDE-LAGRYITEYIEGKIDRLDVAYTEFISSSRQQPAVHSLLPIG-ALDTAEESTATQKYDYEFLPSAQEILEEIVPTAFKARLFKCFLDAAVSEQIARMVAMKGATENANEMVGSLSAQYNRARQSQITSEILEIIGGA 287
>gi|150015307|ref|YP_001307561.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|189081395|sp|A6LQH5|ATPG_CLOB8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|149901772|gb|ABR32605.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (283 aa)
Score = 290, Expect = 2.4e-24, Identities = 103/285 (36%), Positives = 151/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIW-----------LAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L EIKKRIK +E+T KITNAM LV+++KL+K K  NE   KF D+  + N   L+  EEG ++      +  S GLCG FN ++V +L  IK  +  I L+G KG  +K  IE +  + ++D   +  I + L Y N ++ + ++YS F++S+    +LP+ K+       F I+P+ + V E L YL  I  ++ SK E ++R AMD ATKNA++L+  KL+FNR RQ ITQEI+EIV GA +
 S:   4 AGLLEIKKRIKSVENTRKITNAMGLVATSKLRKTK----NELAVNNKFIDITEPVVRN-----LATTAGEEGSNVYFEGNDSQNKLYVVITSDSGLCGGFNSSVVSQLVSQIKDKKDTAKIVLVGSKGLGYLKRIKIEP-VGEYVGIEDVPTVSEAKEIF-DKALEMYLNG-DVSEVNIVYSDFISSVKQETKSVKILPISKS--------EGTTGSFLIEPDLDIVLEDALNIYLKGKIRSILLSSKCSEQSTRMTAMDGATKNADDLLDKLKLKFNRIRQGAITQEISEIVGGAAAQ 282
>gi|116494661|ref|YP_806395.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|122263918|sp|Q03A19|ATPG_LACC3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116104811|gb|ABJ69953.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Lactobacillus casei ATCC 334] (308 aa)
Score = 289, Expect = 2.5e-24, Identities = 95/281 (33%), Positives = 157/281 (55%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI------------KSNSDS----EILS----LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN----FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL +IK++I  + T +IT AM++VS AKL + ++   IY K  + T++      +S++DS  +++S  L+K  KT +L  S GL GS+N ++K + + IK + E   + IG G + K++G   L+L + + ++  F+  I + + + N   + V Y+ VN+L+    +LP+     D   ++ I+P+ + V ESIL Y + I GAI+++K E+A+  AM SAT NAN+LI +  ++NR RQ+ IT EITEIV GA
 S:   4 SLMDIKRKIASTKKTGQITQAMQMVSGAKLSQIEKRAKKYQIYSDKVRQIVTHLAAGQLLELANAAESDTDSGDKSQVISVASLLQKRPVKKTGYLVITSDRGLVGSYNSTVLKAMMQMIKDDHESPDDYVMMAIGGVGADFFKARG------LNLAYEYRGVSDIPTFNEVREIVKTAVTMFDNGV-FDELYVCYNHHVNTLTSAFRAEKMLPISDLDVSEVAD---TNVEYLIEPDLDSVLESILPQYAESLIFGAIMDAKTAEHAASTTAMRSATDNANDLISHLSTQYNRARQAAITTEITEIVGGA 304
>gi|149911797|ref|ZP_01900401.1| ATP synthase subunit C [Moritella sp. PE36] >gi|149805143|gb|EDM65165.1| ATP synthase subunit C [Moritella sp. PE36] (288 aa)
Score = 289, Expect = 2.7e-24, Identities = 85/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +I I +T KIT+AM++V+++K++K ++    Y   + ++  S +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K+  +K    + ++ LIG K +  S G + A ++  L ++  DL  +  +L Y N  + + V+Y+KFVN+++ P++ LLPL + E  L P +G D+ +  ++  +L+ ++ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ++I  +L FN+ RQS ITQEI+EI +GA
 S:   1 MAGAKEIKNKIGSITNTQKITSAMEMVAASKMRKAQDRMAASRPYANTMRRVIGHLAEGSLEYSHPYLEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNINLFKKTISDMKGWSDKKVDIDLGLIGAKAGSFFGSVGGNVVANVA---NLGEEPALDDLIGSV-RVMLEAYDNG-KLDRLFVVYNKFVNTMTQEPTIDQLLPLPASEENEAL--PKHGWDYLYEGEPAELLTKLLVRFIESQVYQGVVENAASEQAARMFAMKNATDNAGDIIDELQLIFNKARQSAITQEISEICAGA 285
>gi|118054096|ref|ZP_01522637.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Comamonas testosteroni KF-1] >gi|117998518|gb|EAV12681.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Comamonas testosteroni KF-1] (288 aa)
Score = 289, Expect = 2.7e-24, Identities = 80/283 (28%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K ++ L  Y +K ++ ++  +  +  + + K + +  ++ GLCG N N+++ +  ++     E  IG KG  +  G + +S  L D  + D   + LL +Y + + ++ + Y+KF+N++   V LLPL  EK + +K   ++ +P+A V + +L+ Y+ + ++ A+ E+  E ++R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT E++EIV+GA
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVAASKMRKAQDRMLAARPYSEKIRNIAAHLGEANPEYVHPFMQVSDAKKVGVIVVTTDKGLCGGMNTNVLRVVTNKLREQQDAGIATEAVAIGGKGLGFLNRVGAKV-VSHATGLGDTP-HLDKLIGPVKVLLDQYA-EGKLSAVYLAYTKFINTMKQESVVEQLLPLSS--EKLQAEKTGASWEYIYEPDAQSVIDELLVRYVESLVYQAVAENMASEQSARMVAMKAATDNAGNVISELKLVYNKTRQAAITTELSEIVAGA 285
>gi|90413753|ref|ZP_01221741.1| ATP synthase subunit C [Photobacterium profundum 3TCK] >gi|90325222|gb|EAS41719.1| ATP synthase subunit C [Photobacterium profundum 3TCK] (288 aa)
Score = 289, Expect = 2.8e-24, Identities = 81/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +  +  Y +  + +I  S + +  L++ E + ++  + GLCG N+N+ K   +K+    ++ L+G K   S G + A++S  L D   +L  +  +L KY ++ + + ++Y++FVN++  P + LLPL K+ E  + + ++ D+ +P  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA ++I + +L +N+ RQ ITQE++EIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRNKIGSVKNTQKITKAMEMVAASKMRKTQGAMESSRPYAQTMRKVIGHIALGSLEYKHPYLEEREAKRVGYVIISTDRGLCGGLNINLFKRAMADMKTWSDKGAEVDLALVGAKATAFFNSYGGNVVAQVS---GLGDSPTVEELIGTVGV-MLKKY-DEGQLDRLYLVYNQFVNTMVQEPVIDQLLPLPKS-EDEEMQR-SHSWDYIYEPEPKPLLDTLLVRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNAGDIINDLQLVYNKARQGAITQELSEIVSGA 285
>gi|171462852|ref|YP_001796965.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polynucleobacter necessarius STIR1] >gi|171192390|gb|ACB43351.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Polynucleobacter necessarius STIR1] (289 aa)
Score = 289, Expect = 2.9e-24, Identities = 83/283 (29%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDEIWL--IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E  N  Y +K ++  + K+N    +  E K  +  + GLCG N N+++ +  ++   N EI  IG KG  + ++   IS +++ D   L  I  L A + + I ++ + Y++FVN++  P + LLPL+   P+ +K N D+ +P+A +  +L Y+  I+ A+ E+  E ++R +M +A+ NA +I  +L++N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MASTKEIRSKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRNARPYAEKIREIVANLSKANPGFRPAYMATREVKKVGTILVTTDKGLCGGLNTNVLRLIANQVRDLQEKNIEIAYTAIGSKGLQFL-NRSKAKLISQTIQIGDIPHMDVLIGAIVSQLEAFERGE--IDAVYLAYTRFVNAMKQEPVLEKLLPLESEALTPQ-EKTGNSWDYICEPDAESILNGLLKRYVEAMIYQAVAENMASEQSARMVSMKAASDNAKNVIGELQLDYNKTRQAAITKELSEIVGGA 286
>gi|156453121|ref|ZP_02059487.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium chloromethanicum CM4] >gi|156187999|gb|EDO20202.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium chloromethanicum CM4] (296 aa)
Score = 289, Expect = 2.9e-24, Identities = 82/285 (28%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y ++  +  + N     +LS  ++  + +   GL G+FN +I + + H      +I IGKKG ++++ + + I+   +K +++   IA+++LA+++ ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P +  E    + A  +PN  + E++L  L  I A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLRNRITSVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENGRPYAERMAQVLGNLAGNLIGGVGAPRLLS-GTGQDRVHLLVVCTGDRGLAGAFNSSIARLARDHANRLMADGKTVKIITIGKKGLDVLRRQFRDQIIASRDIRGNKPVDYPFAAEIADDILARFEAGEFDVATL--FYSEFRSVISQIPTAQKLIPAELPTAEGASATGAGSDAAMEFEPNEETILETLLPKNLTVQIFRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLIYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 295
>gi|50954453|ref|YP_061741.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] >gi|81692685|sp|Q6AG59|ATPG_LEIXX ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|50950935|gb|AAT88636.1| ATP synthase, gamma chain [Leifsonia xyli subsp. xyli str. CTCB07] (299 aa)
Score = 289, Expect = 3.0e-24, Identities = 84/282 (29%), Positives = 161/282 (57%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD-SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDEI--WLIGKKGKNLI--KSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD--KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      A L  +++IK  T KIT AM+L+S+++++K++   S Y +   + + + S+  +L+ + + + + + F S GL G+FN N++KE +K +    E+ +LIG+K +   + + E  + + + + +  ++  I E+ L +  D + I VIY++FV+ L+ P V LLP++ + +E+P D+   + +P+ N V +S+L Y+ + I A+++S  ++A+ + AM +A+ NA++LI +Y  N RQ+EITQ+I+EIV GA
 S:   3 AQLRVYRQKIKSAHRTKKITRAMELISASRIQKEQARVAASSPYARAITRAVSAVATYSNVGHVLTTEPEKIERAVIVIFSSDRGLAGAFNSNVLKESEKLAELLRSQGKEVVYFLIGRKAQGYFSFRRRAFERVWTGNTDAPEFEQAKEVADAILESFL-RDSADGGVDEIHVIYNRFVSMLTQEPQVVRLLPMEVVEGVEEP--DRTQVLPLYEFEPDVNTVLDSLLPVYIESRIFNAMLQSAASKHAATQKAMKAASDNADKLITDYTRLANNARQAEITQQISEIVGGA 292
>gi|109900594|ref|YP_663849.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudoalteromonas atlantica T6c] >gi|123170443|sp|Q15MU3|ATPG_PSEA6 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|109702875|gb|ABG42795.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pseudoalteromonas atlantica T6c] (286 aa)
Score = 289, Expect = 3.1e-24, Identities = 86/283 (30%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I I++T KIT+AM++V+++K+KK ++    Y +  ++ ++ +N +   L+ E + ++  + GLCG N N K++ K K  E     +G K    G  + AE L   KD+   I  ++  N+ I + ++++KFVN+++ P + LLPL K+ +K  +   D+ +P+  + +++L+ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA +LI + +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MASGKEIKGKIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQDRMTASRPYAENIRNVIGHLANANLEYRHPYLEDREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNTNEFKKVTKDAKKWQEQGVEVDFAALGSKSCAFFNRFGGNMLAAESGLGDAPSVKDV------IGLVRIMLNAFNEGKIDRLYLVFNKFVNTMAQEPLIDQLLPLPKSEDKALKHR----WDYIYEPDPKPILDTLLVRYIESQVYQGVVENAASEQAARMVAMKAATDNAGDLIDDLQLIYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|89053539|ref|YP_508990.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Jannaschia sp. CCS1] >gi|122499320|sp|Q28TJ7|ATPG_JANSC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|88863088|gb|ABD53965.1| ATP synthase F1 gamma subunit [Jannaschia sp. CCS1] (296 aa)
Score = 289, Expect = 3.2e-24, Identities = 86/285 (30%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKND-YNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP-LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y +K  + + + S  NS+   L + + +  L  ++ GLCG FN IV++ + H +     +I +GKKG+ ++  + I +DL D K + +   IA ++L +++ D +++ +I  +++F + +S P+  ++P + + +E+   ++G + +P+  V E +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIASVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEMARPYAEKMEAVMSGLASAVGNSEGAPRLLAGNGKDQVHLLVVMTAERGLCGGFNSTIVRKARVHAQKLLGEGKTIKILTVGKKGREQLRRDYADHLIGHVDLS-DVKRLGYADAASIATDVLNRFEEDEFDVATI--FFNRFESVISQIPTATQIIPAVFEDVEEADDTSKDSGTLYEYEPSEEAVLEDLLPRGIATQIFTALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDRLTIEYNRSRQAVITSELIEIISGAEA 295
>gi|196232470|ref|ZP_03131323.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chthoniobacter flavus Ellin428] >gi|196223542|gb|EDY18059.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Chthoniobacter flavus Ellin428] (288 aa)
Score = 288, Expect = 3.3e-24, Identities = 80/281 (28%), Positives = 154/281 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPR---LDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      A+ +I++RIK +++T++IT AM++V+++K++K ++L ++  Y +  +  +  + D +  L++ E K + +  + GLCG+ N N+++E K      G+K      + +L E  KD +F  +I++ + ++ D ++ + V+ ++FVN+L+ P VF LLP+ +  +   +  G D  +PN+ V +++L Y  I+ A+VE++ E+++R AM SAT NA LIK+ LE+N+ RQ+ IT E+ EI + 
 S:   3 ANTRDIRRRIKSVKNTAQITKAMQMVAASKMRKAQQLAIDGRPYAQLLNKISAAVNEVHGDEKHPLLQQREVKKELVIIISTDKGLCGALNTNLLREAAKFDPEKTLFITGGRKAAQW----AARSRRNLIAEFQLKDTPSFVETKVISKMAIEQFL-DGSVDKVSVLVTRFVNTLTQEPVVFQLLPVSASPSNTKDMEAAREAGGLDVEFEPNSLAVLDALLPYYAHFAIYRAVVEARAAEHSARMVAMKSATDNAKSLIKDLTLEYNKIRQASITTELLEITTA 283
>gi|191638160|ref|YP_001987326.1| ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) [Lactobacillus casei] >gi|190712462|emb|CAQ66468.1| ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) [Lactobacillus casei BL23] (308 aa)
Score = 288, Expect = 3.3e-24, Identities = 94/281 (33%), Positives = 157/281 (55%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI------------KSNSDS----EILS----LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN----FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL +IK++I  + T +IT AM++VS AKL + ++   IY K  + T++      +S++DS  +++S  L+K  KT +L  S GL GS+N ++K + + IK + E   + IG G + K++G   L+L + + ++  F+  I + + + N   + V Y+ VN+L+    +LP+     D   ++ I+P+ + V ES+L Y + I GAI+++K E+A+  AM SAT NAN+LI +  ++NR RQ+ IT EITEIV GA
 S:   4 SLMDIKRKIASTKKTGQITQAMQMVSGAKLSQIEKRAKKYQIYSDKVRQIVTHLAAGQLLELANAAESDTDSGDKSQVISVASLLQKRPVKKTGYLVITSDRGLVGSYNSTVLKAMMQMIKDDHESPDDYVMMAIGGVGADFFKARG------LNLAYEYRGVSDIPTFNEVREIVKTAVTMFDNGV-FDELYVCYNHHVNTLTSAFRAEKMLPISDLDVSEVAD---TNVEYLIEPDLDSVLESVLPQYAESLIFGAIMDAKTAEHAASTTAMRSATDNANDLISHLSTQYNRARQAAITTEITEIVGGA 304
>gi|149186092|ref|ZP_01864406.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Erythrobacter sp. SD-21] >gi|148830123|gb|EDL48560.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Erythrobacter sp. SD-21] (290 aa)
Score = 288, Expect = 3.4e-24, Identities = 87/285 (30%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS--NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E+K RI ++ST KIT A ++V++AKL++ +    Y ++  +  + S + DS  L+ +  K  L  ++ GLCG N NIVK +  K    +  +L+GKKG+ IK    I+  + D ++ F   IA++L+ +++N ++++ + +Y F ++L+ P+V L+P  + P + ++ A  +P  ++ E +L Y+ T + GA++E + E +  AMD+AT+NA +LI + +++NR RQ+ IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKELKGRINSVKSTQKITKAKQMVAAAKLRRAQAAAEAARPYAERLSGVMASLASKVSGDSAPKLLRGTGADKRHMLVVVNTDKGLCGGLNANIVKAAKAKAKALTAEGKDVSFYLVGKKGRAPIKRDYANC-IAKHFDTSDVRNPGFTEAEAIADDLIERFENGEFDVAHL--VYPIFKSALAQDPTVDQLIP----VPSPTSEGDSSDAVVEYEPGEEEILEDLLPRYVKTQVFGALLEREASEQGASMTAMDNATRNAGDLINDLTIQYNRSRQAAITTELIEIIAGAEA 289
>gi|85060391|ref|YP_456093.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] >gi|123518615|sp|Q2NQ87|ATPG_SODGM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|84780911|dbj|BAE75688.1| ATP synthase gamma subunit [Sodalis glossinidius str. 'morsitans'] (287 aa)
Score = 288, Expect = 3.4e-24, Identities = 80/283 (28%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +  + ++  N + +  L + + + +L  + GL G N+N+ K+L  +K     E+ LIG K +  S G + ++  + D + +L  +  ++ + ++ + + ++ +KFVN++S P + +LPL A E  D   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIVSGA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKTQERMASSRPYAETMRKVIGHLALGNLEYKHSYLDERDVKRVGYLVVATDRGLAGGLNINLFKKLLADMKEWNGKGVETELALIGSKAVSFFNSVGSKV-VAQVTGMGDNPMLSELIGPV--KVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFVNTMSQVPQILQILPLPPAEEA---DLKIKSWDYLYEPDPKTLLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQTSITQELTEIVSGA 284
>gi|150005517|ref|YP_001300261.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|166222523|sp|A6L4M5|ATPG_BACV8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|149933941|gb|ABR40639.1| ATP synthase gamma chain [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (289 aa)
Score = 288, Expect = 3.4e-24, Identities = 88/283 (31%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKS----NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL E+K RI + +T KIT+AMK+V+SAKL K +  N  Y ++  + T ++ ++S+ E  + K E +  + F S+ LCG FN NI++ L    KS  N ++ +G+K  +K G +AE   + DK ++   +AE+L+ ++ + +I ++++Y+ F ++   + + LP+D  EK  DK   D+ ++P+ + V  +L  L  +  +++S  E+A+R AM AT NAN+L+++ + +N+ RQ IT E+ +IV G+
 S:   1 MASLKEVKGRIASVNNTRKITSAMKMVASAKLHKAQAAIENMLPYERRLNHILTNFLSADSEVESPFIVKREVKRVAIVVFASNTSLCGGFNANIIRHLTVILDEYKSLGMENVLLYPVGRKVAEGVKKLGFKAEGDFQ-HMADKP-SYQEAAALAEDLMRRFLHR-DIDKVELLYNHFRSTAVQVLTRETYLPIDLTQEKKEEDK-GRIPDYIVEPSVDVVMGELLPKVLRMKMFTVLLDSNASEHAARTMAMQIATDNANDLLQDLTVMYNKSRQQAITNELLDIVGGS 287
>gi|154251917|ref|YP_001412741.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] >gi|171769590|sp|A7HT51|ATPG_PARL1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|154155867|gb|ABS63084.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Parvibaculum lavamentivorans DS-1] (294 aa)
Score = 288, Expect = 3.5e-24, Identities = 87/285 (30%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKK----FYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++   +L T +  SD+ L   +  + +  + GLCG FN +IV+ ++HI     +I +G+KG++ +K +  + I  E  + I F+  I+ ++ ++ ++++ +I  YSKFVN +S P+  L+P  A   +D  GA + +P+ ++ + IL  L+ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA ++IK  + +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRIASVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEAARPYAERMDRVLANLATGMTGRSDAPALLAGTGSDQVHLVIVATADRGLCGGFNSSIVRLARQHINKLVGEGKTVKILTVGRKGRDALK-RDHASRIVKSYEFTGIRHIGFEQAEDISRTVIDLFEAGEFDVATI--FYSKFVNVVSQIPTAQQLIPASVPADAGGSVDL--GGAVYEYEPDEGEILKDILPRNLSVQIFRALLENVAGEFGAKMSAMDNATRNAGDMIKKLNITYNRSRQAMITKELIEIISGAEA 293
>gi|163869186|ref|YP_001610438.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bartonella tribocorum CIP 105476] >gi|189081389|sp|A9IYW8|ATPG_BART1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|161018885|emb|CAK02443.1| ATP synthase gamma chain [Bartonella tribocorum CIP 105476] (308 aa)
Score = 288, Expect = 3.6e-24, Identities = 80/285 (28%), Positives = 163/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD---SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--------------DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++A+L + +E  +  Y K+ D+ T + ++ D  + L   +  + +  + GLCG+FN+ I + ++ IK+    +I +GKKG +++ S+ ++ +  ++L  K I F  +I++ ++ + N+    + YS+FV+ ++ P+ F L+P+        K  K   +  + +P+A + E+++  L+ I A++E+  E ++ AMD+A++NA E+I  + +NR+RQ++IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKDLRDRIASVKATQKITKAMQMVAAARLHRAQEAAQSARPYAKRMADILTSVAADVDGVDAPALMRGTGRDDVHLLVVCTAERGLCGAFNVQIARRAREQIKALLAAGKIVKIITVGKKGADIL-SRDYKSLMIDHIDLHAVKRIGFAEALVISQRIVDLF-NEGAFDVCTLFYSEFVSVINQRPTAFGLIPMGAPKAAVEATDVVEQKETSKDSQSIVHEAIVYEYEPDAASLLEALVPRNLSVQIFRALLENVAGEMGAKMTAMDNASRNAGEMINKLTVAYNRQRQAQITTELIEIIAGAEA 307
>gi|94263073|ref|ZP_01286892.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [delta proteobacterium MLMS-1] >gi|93456616|gb|EAT06724.1| Sodium-transporting two-sector ATPase [delta proteobacterium MLMS-1] (292 aa)
Score = 288, Expect = 3.7e-24, Identities = 82/285 (28%), Positives = 152/285 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHI--IAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK-AIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K +I ++ T++IT AM +V+++KL+ +  N  Y ++F+   + N+   L + E KT+ L  +S GLCGSFN +I++  + I +++    + +GKK +N + G   + E D  F +F+  IA++L A +    ++VIY +F + S P  ++LP+  A E    + A + +P+ ++ + +  YL  ++ +++E  E+A+R AMD+AT+ N++I N L +N+ RQ+ IT E+ +IV GA+ 
 S:   1 MPSLKDVKSKIGGVKKTAQITRAMNMVAASKLRGAQSRMENFRPYAEQFHAAMAGLSRNTGGGNFPLMEVREVKTLELLVVTSDRGLCGSFNAHILRMADRAIAASESEGKKVSLVCVGKKARNYYRRTG-----KMRKEYTDLMGTFQMFNARAIAQDLAANFLAG-EADEVQVIYGRFHSVASQKPEQTTILPIKPVADEAGEASATASHAVYIYEPSQEEIMQVLQPMYLNVMVYHSMLEVSASEHAARMTAMDNATRACNDMIDNLTLVYNKTRQAGITGELMDIVGGAEA 289
>gi|86610099|ref|YP_478861.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|123500933|sp|Q2JIG1|ATPG_SYNJB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|86558641|gb|ABD03598.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (314 aa)
Score = 288, Expect = 3.7e-24, Identities = 89/285 (31%), Positives = 165/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE------NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNN--------GADFSIQ----------PNANDVFE--------SILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L I+ RIK +++T KIT AM+LV++A++++ +E +  + +  +F +++   D + LK+    L   GLCG++N N++K ++ ++  E   ++L+G+K   + +  A I+     +N    AE    LLA + ++ + ++++Y++FV+ +S P V SLLPLD +  RL  ++    G +F+++     P + +FE    ++L YL  + A+ E+  E A+R AM++A+ NA+ELI+  L +N+ RQ+ ITQEI E+V+GA+ 
 S:   1 MANLKRIRDRIKAVKNTRKITEAMRLVAAARVRRAQEQVMATRPFADRLAQVFYRLQTRLRLEDVNLPLLKQRPIQTVGLLVVAGDRGLCGAYNANVIKRTEERVRELQETGQQVQLYLVGRKAVQYFQRR--SAPIA------KTYVNLSQIPTAAEAAQIGDQLLAAFLSE-KVDKVELLYTRFVSLISSRPVVQSLLPLDPS----RLATQDDEIFRLLVRGGEFTVERSKVIAAVSAPPQDMIFEQDPVQILDALLPLYLNNQLLRALQEAAASELAARMTAMNNASDNASELIRTLGLAYNKARQAAITQEILEVVAGAEA 313
>gi|188580723|ref|YP_001924168.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium populi BJ001] >gi|179344221|gb|ACB79633.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium populi BJ001] (295 aa)
Score = 288, Expect = 3.8e-24, Identities = 82/285 (28%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y +K  +  + N     +LS  ++  + +   GL G+FN +I + + H      +I +GKKG ++++ + + I+   +K +++   IA+++LA+++ ++++ ++  YS+F + +S P+  ++P   E P+ D  GA    +P+  + E++L  L  + A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLRNRITSVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENGRPYAEKMASVLANLAGNLIGGVGAPRLLS-GTGQDRVHLLVVCTGDRGLAGAFNSSIARLARDHANRLMAEGKTVKIMTVGKKGLDVLRRQFRDQIIASRDIRGNKPVDYPFAAEIADDILARFEAGEFDVATL--FYSEFRSVISQIPTAQKIIP----AELPQTDGAAKGAGSDAAMEFEPSEETILETLLPKNLTVQVFRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLIYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 294
>gi|152998458|ref|YP_001343293.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|189081460|sp|A6W3S9|ATPG_MARMS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|150839382|gb|ABR73358.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Marinomonas sp. MWYL1] (286 aa)
Score = 288, Expect = 3.9e-24, Identities = 87/283 (30%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I +T KIT AM+ V+++K +K ++    Y ++  + ++ +N + +  L + E + ++  S GLCG N+N+ K+ + +K     +I IG K + ++ G   +  L D   DL  +  L A  ++ I + V+ ++FVN+++ P+V LLPL KA E  L  + D+ +P A ++ + +L+ Y+ + ++ ++VE+ CE A+R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAVGKEIRTQISSINNTRKITRAMEKVAASKTRKAQDRMAASRPYAERIRQVVGHLANANPEYKHRYLTEREAKRVGYIVISSDRGLCGGLNVNVFKKAIRDMKQFADTGVEIDICAIGSKAVSFFRNYGGNVTAA-HTGLGDAPKADDLVGSVKVMLDAF--DEGRIDRLYVVSNEFVNTMTQNPTVEQLLPL-KAEENTEL---KHHWDYIYEPEAVEILDELLVRYIESQVYQSVVENIACEQAARMLAMKNATDNAGDIIDELQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|39995223|ref|NP_951174.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|81703672|sp|Q74GY1|ATPG_GEOSL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|39981985|gb|AAR33447.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter sulfurreducens PCA] (287 aa)
Score = 288, Expect = 4.0e-24, Identities = 84/284 (29%), Positives = 156/284 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y KK ++  + KS +S  +++  K + +  S GLCG FN NI K ++ IK     + +G+KG  +K++  +I +   ++++  ++A+ ++ Y  +Y+  + ++++ F + +S  ++ LLP+      P  ++ +P+ ++  +L ++  + A++ES  E+ +R AMDSA+KNA E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAKKLGEVLQRLAKSQDESGSPLMQQRLSQKALLIVVTSDRGLCGGFNANICKAAERFIKEKKAEFAEISVTTVGRKGYEFLKNR---QKIHKNYGNVLANLSYPAAALLAQEMIEGYIAEEYD--EVYILFNAFKSVMSQDITLEKLLPIAPEAASTEEYAP----EYIYEPSKGELLAELLPKHIEVQVFKALLESVASEHGARMTAMDSASKNATEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGAE 283
>gi|728932|sp|P41169|ATPG_THIFE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|154673|gb|AAA53126.1| F1F0-ATPase gamma-subunit (298 aa)
Score = 288, Expect = 4.0e-24, Identities = 78/283 (27%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLE-LDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E     +K ++ ++ +++ + E  ++   K +L  + GLCG N+N+++ + + ++  E   + ++G KG  ++ G A + D+ L D   D+  I   A K + ++ + ++ S+FVN++  +V LLP  +EKP      D+ +P A V + ++ Y+ + ++ A++E  CE ++R AM SA+ NA ++ + +L +N+ RQ+ ITQEI EI +GA
 S:   1 MANAKEIRGQIKSVKNTRKITRAMEMVAASKMRRAQERMRAARPCAEKIREVLGHLAQAHPEYEHPLMQVRPVKKAGFLVVTTDRGLCGGLNVNVLRNVVQKMRELHEEGVESNLAVVGNKGLGFLRRHG--AHLVADVNGLGDSPHLGDMIGPIRAMADAYAKGEVDV--VYLVSSRFVNTMLQRATVEQLLP----VEKPTASAEQRAELWDYIYEPEARPVLDRLMQRYVESVVYQAVIEHLACEQSARMVAMKSASDNAKRMVDDLQLAYNKARQAAITQEIAEISAGA 285
>gi|148260677|ref|YP_001234804.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidiphilium cryptum JF-5] >gi|166222512|sp|A5FZ53|ATPG_ACICJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|146402358|gb|ABQ30885.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Acidiphilium cryptum JF-5] (296 aa)
Score = 288, Expect = 4.0e-24, Identities = 86/285 (30%), Positives = 150/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS----NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNI-------VKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK---AIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL ++ RI ++ST KIT AMK+V++AKL++ +    Y +  +  +   N ++ L +  +  + +  + GL G FN +I    ++L+  K  ++ +G+KG++ +  E I   + K I F   IA ++A + ND    +++++FV+ +S PS  L+P   A +  D+P  D+ I+P+  + + +L  LA I+ A++ES  E +R AMD+AT+NA E+I  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKALRNRIASVKSTQKITKAMKMVAAAKLRRAQAQAEAARPYATRMAAMMGALAEGAAENPNAPALLVGNGADRTHLIVVVSADRGLAGPFNASINRAARARARKLEAEGKQV-RLFTVGRKGRDFFRRDMREKIIGEANFVGKKTIEFADAEAIANQIIAAF-NDGKFDVCTLMFNRFVSVMSQVPSETPLIPASAGQAANDNAGSDQP--AGDYEIEPDDGTLLDRLLPRNLAVQIYSALLESAAGEQGARMTAMDNATRNAGEMINRLTLNYNRTRQANITKELIEIISGAEA 295
>gi|15603358|ref|NP_246432.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|13431312|sp|Q9L6B6|ATPG_PASMU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|7716505|gb|AAF68408.1|AF237922_1 ATP synthase F1 gamma chain [Pasteurella multocida] >gi|12721877|gb|AAK03577.1| AtpG [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (289 aa)
Score = 288, Expect = 4.1e-24, Identities = 84/283 (29%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +  ++ +++  +      E K + +  S+ GLCG N+N+ K +  +K  E   + LIG K N +S GI+ ++ D + D   L  +  + A K + ++ + ++Y+KF+N++S P + L+PL + ++  L +   D+ +P+A + +++L+ YL + ++ A VE+  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVKSTQKITKAMEMVAASKMRKTQERMSSSRPYSETIRNVISHVSKATIGYKHPFLVDREVKKVGMIVVSTDRGLCGGLNVNLFKTVLNEMKEWKEKDVSVQLSLIGSKSINFFQSLGIKI-LTQDSGIGDTPSVEQLIGSVNSMIDAYKKGEVDV--VYLVYNKFINTMSQKPVLEKLIPLPE-LDNDELGERKQVWDYIYEPDAKVLLDNLLVRYLESQVYQAAVENLASEQAARMVAMKAATDNAGNLINELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 286
>gi|194333107|ref|YP_002014967.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] >gi|194310925|gb|ACF45320.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Prosthecochloris aestuarii DSM 271] (292 aa)
Score = 288, Expect = 4.2e-24, Identities = 85/285 (29%), Positives = 154/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK---------HIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L +I+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL++ +E +  Y K ++  + + D+ + +  + E G+ + +  S GLCG+FN NI+K QK     H   ++  G KG + + + + I    ++++F +  IAE   Y   + + V+Y++F + L+    LLP+   P    G+D+ +P+  + + ++ +L T +  ++ES  E A+R AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT E++EIV+GA+ 
 S:   1 MATLKDIRTRIKGVKSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQESAVQARPYAAKLKEMLGSLSTKVDTSLNPMLSARDEVGRVLVVLITSDRGLCGAFNTNIIKVAQKVMTVDHADLHKSGKVDLICAGSKGYDFFRKR--DYRILKGYPGVFQNLDFSVAKEIAEQASGMYLRG-EVDKVVVVYNEFKSVLAPNLKSEVLLPI-----TPEGSGDEGGSDYIYEPSPASIIDVLVPKHLNTQVWRMMLESNAAEQAARMAAMDSATENAKELLRLLNISYNRARQAAITTELSEIVAGAEA 288
>gi|118594198|ref|ZP_01551545.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Methylophilales bacterium HTCC2181] >gi|118439976|gb|EAV46603.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Methylophilales bacterium HTCC2181] (288 aa)
Score = 287, Expect = 4.4e-24, Identities = 87/283 (30%), Positives = 160/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +E+T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +K  + ++ S++ SE   L  ++ K+I L  +S GLCG N N+++   +K+ +   ++ IG KG  +  G  + ++  D +++ L I + +L Y   I + + Y+KF+N++  P + +LPL  + +L P++ D+ +P++ V + +L Y+ + I+ A+ E+  E ++R AM SA+ NAN +I + KL +N+ RQ+ IT+EI+EIV GA
 S:   1 MAGSKEIRTKIKSVENTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMSSARPYAEKIRQIAAHL-SHAQSEYRHPFLVSRDQVKSIGLIVVTSDKGLCGGLNTNVLRASITQMKTWEKEGKKIQVSTIGNKGLGFMTRMGANLKSNIAGLGDQPELDSLLGSI--KVMLDAYVAG-EIDQLFICYTKFINTMKQEPIMDQVLPL----KGEKLGSPDSSWDYLYEPDSKTVIDELLSRYIESYIYHAVTENMASEQSARMVAMKSASDNANTVIDDLKLVYNKARQAAITKEISEIVGGA 284
>gi|71082936|ref|YP_265655.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] >gi|82592646|sp|Q4FP37|ATPG_PELUB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|71062049|gb|AAZ21052.1| H+-transporting two-sector ATPase (F0F1-type ATP synthase) gamma chain [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062] (291 aa)
Score = 287, Expect = 4.4e-24, Identities = 91/284 (32%), Positives = 164/284 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-SDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-KSNDE-----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MA+L+++KKRI ++ST KIT AMK+V++AKL++ +E    Y +K ++  + S SD E  L   E+  + +  S GLCG FN NI+K+ + + K +DE   I +G KG + +K  +A +   D K IN+   + + ++ + K ++++ +I  Y+KF N ++ P  ++PL + +  + N  + +P+ +++ ++L  ++T I A++E+  E SR +AMD+AT+NA E++  +E+NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+
 S:   1 MATLDDLKKRIASVKSTQKITKAMKMVAAAKLRRAQENAEKGRPYSEKMNNIILNLSSGISDKENAPKLLSGTGEDKVHLCIVLTSDRGLCGGFNTNIIKKAKTYFQKISDEGKTLKIITVGSKGYDQLKRVYKDAIVERISFKDSKTINYLDAEKVGKMIIENFEKEEFDVCTI--FYNKFKNVITQIPQEQQIIPLKTSEAEENSSEDN----YEFEPDEDEILSNLLPKNISTQIFKAMLENSASEQGSRMSAMDNATRNAGEMVDKLTIEYNRSRQAAITKELIEIISGAE 289
>gi|196249753|ref|ZP_03148449.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196210629|gb|EDY05392.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. G11MC16] (285 aa)
Score = 287, Expect = 4.4e-24, Identities = 89/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK RI  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  +  +   + S  KT +L  S GL G++N N+++ + + I+  S DE I +IG+ G N + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL D A + R     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NA+ELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   1 MASLRDIKTRINSTKKTSQITKAMEMVSTSKLNRAEQNAKSFVPYMEKMQEVVANVALGAGGASHPMLISRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRTVYQTIQARHSSPDEYAIIVIGRVGLNFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIANKAVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQDVTERKLLPLTDLADNQQR-------TMYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNAHELIRTLTLSYNRARQASITQEITEIVAGA 281
>gi|116333889|ref|YP_795416.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|122269424|sp|Q03QY7|ATPG_LACBA ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116099236|gb|ABJ64385.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Lactobacillus brevis ATCC 367] (299 aa)
Score = 287, Expect = 4.8e-24, Identities = 84/283 (29%), Positives = 149/283 (52%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-----NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA----DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S++++++RI  ++T +IT+AM +VS+AKL K ++ +  Y K  + ++    NS S + S + + KT +L  S G+ GS+N +++++  IK     + +G G + K +G+     D + F+  I + +  + N+   + V Y+ FVN +S    +LP+DK    K  A  ++ +P+ +V + +L Y + ++GAI+++K E+AS NAM SAT NA++LI  +L +NR RQ+ IT EITEI G + 
 S:   4 SIHDVQRRINSTKATRQITSAMHMVSTAKLNKIQKQAVGYQDYVSKVKAVVMHLSQSHLLDNSSSSLQSNRPVK--KTAYLVITSDRGMVGSYNSSVLRDTNAFIKERTPNPDDYMVLAVGGTGADFYKHRGVNVAYEYRGVSDVPE--FNEVREIVKTVTTMFNNEV-FDELFVCYNHFVNRISSRFRAEKMLPVDKETMSTDAAKDTQAAPLTAEYDTEPSEEEVLQVVLPQYAESLVYGAILDAKTAEHASSTNAMQSATDNADDLIATLQLHYNRARQAAITTEITEITGGQEA 296
>gi|171323835|ref|ZP_02912353.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171090146|gb|EDT36458.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacillus sp. WCH70] (285 aa)
Score = 287, Expect = 4.8e-24, Identities = 89/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK---SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IKKRI  + TS+IT AM++VS++KL + +  +  Y K ++  I   N+  +L + + KT +L  S GL G++N N+++   +Q+ +S DE I +IG+ G + K +   +++  L D+  D+ I  N    D   + + Y+ +V+++  +  LLPL  ++ +     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NA+ELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   1 MASLRDIKKRINATKKTSQITKAMEMVSASKLNRAEMNAKSFVPYMDKMQEVVANIALGAGNATHPMLVTRPVK--KTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRTVYQTIQQRHQSPDEYAIIVIGRVGLSFFKKRNFPVILNIT-GLPDQPSFADIKEI--ANKAVGLFADGTFDELYMYYNHYVSAIQQEVTERKLLPLTDLVDNKQR------TTYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNAHELIRTLTLSYNRARQAAITQEITEIVAGA 281
>gi|91762640|ref|ZP_01264605.1| ATP synthase subunit C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] >gi|91718442|gb|EAS85092.1| ATP synthase subunit C [Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1002] (291 aa)
Score = 287, Expect = 4.9e-24, Identities = 91/284 (32%), Positives = 164/284 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-SDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-KSNDE-----IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MA+L+++KKRI ++ST KIT AMK+V++AKL++ +E    Y +K ++  + S SD E  L   E+  + +  S GLCG FN NI+K+ + + K +DE   I +G KG + +K  +A +   D K IN+   + + ++ + K ++++ +I  Y+KF N ++ P  ++PL + +  + N  + +P+ +++ ++L  ++T I A++E+  E SR +AMD+AT+NA E++  +E+NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+
 S:   1 MATLDDLKKRIASVKSTQKITKAMKMVAAAKLRRAQENAEKGRPYSEKMNNIILNLSSGISDKENAPKLLSGTGEDKVHLCIVLTSDRGLCGGFNTNIIKKAKTYFQKISDEGKILKIITVGSKGYDQLKRVYKDAIVERISFKDSKTINYLDAEKVGKMIIENFEKEEFDVCTI--FYNKFKNVITQIPQEQQIIPLKTSEAEENSSEDN----YEFEPDEDEILSNLLPKNISTQIFKAMLENSASEQGSRMSAMDNATRNAGEMVDKLTIEYNRSRQAAITKELIEIISGAE 289
>gi|118579929|ref|YP_901179.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118502639|gb|ABK99121.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelobacter propionicus DSM 2379] (288 aa)
Score = 287, Expect = 5.0e-24, Identities = 82/284 (28%), Positives = 160/284 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI----NFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y K  + T + +  +  L K E K + L  ++ GLCG+FN N+ K ++ ++ N +   + +G+KG  K++    D+ + DI   +  ++A++++ + + +Y+  ++++Y+ F + ++  +  LLP+   +  D ++ +++ +P+ ++  +L  +  + +++ES  E+ +R AMDSATKNA E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SG++
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTYQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYATKLNQVLTSLAGSLHDDPHPLLKQREAKNLLLVVITADRGLCGAFNSNLCKAGERFLQENGDEYERIHVLTVGRKGYEYFKNR-------CDIYKNYVDIIAKPTYGGVALLAQDVIDGFLEQEYD--RVELLYNSFRSVMTQDITFQQLLPV---ATESVCDPDDSCSEYIYEPSQKELLSEVLPKNIEVQLFRSVLESVAGEHGARMTAMDSATKNATEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGSE 284
>gi|56461720|ref|YP_157001.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Idiomarina loihiensis L2TR] >gi|81678429|sp|Q5QZI5|ATPG_IDILO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56180730|gb|AAV83452.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Idiomarina loihiensis L2TR] (287 aa)
Score = 287, Expect = 5.5e-24, Identities = 86/285 (30%), Positives = 157/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSND---EIWLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MAS EIK +I I +T KIT+AM++V+++K+KK +E    Y   + ++ + N +   +++ + + ++  + GLCG N N K++ KH  K D  +  IG KG + K G ++A++S  + DK  +L I   ++   + I + V+++KFVN+++ P++ LLPL +A +  D   D+ +PN  + ++++ ++  ++ +V++  E A+R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA+ 
 S:   1 MASGKEIKTQISSIGNTQKITSAMEMVAASKMKKAQERMEASRPYADTIRKVIGHVARGNLEYRHPFMEERQVKRVGYIIVSTDRGLCGGLNGNEFKKVVKHANEWKEQDVEADFAAIGSKGTSFFKRFGKLKAQVS---GMGDKP---ELKEITGSIQVMLDAFEEGKIDRLYVVFNKFVNTMTQEPTIHQLLPLPQAGSEE--DVQTGSWDYLYEPNPESILDTLIRRFVEMQVYQGVVDNFASEQAARMIAMKAATDNAEDIIDQLQLRYNKARQAAITQEISEIVSGAEA 286
>gi|88804488|ref|ZP_01120008.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88785367|gb|EAR16536.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Robiginitalea biformata HTCC2501] (286 aa)
Score = 286, Expect = 5.6e-24, Identities = 91/285 (31%), Positives = 149/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK-----SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y K +L  + +N D + S   E + + ++ S+ GLCG+FN NI+K+  ++    +  IGKK +LI+ +   I D   ++ F+  IAE L+ + +   I ++Y++F N+ +    LP+   +P  + + AD+ +P+ ++ E ++  L T + AI +S  E+ +R AM AT NA EL  KL +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRITSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYADKLTELLQGLSANLDGDSGSQYADVREVRRVLVVSISSNRGLCGAFNSNIIKQSMSLVQGTYGDKQVDFLTIGKKAHDLIRKR---HTIISDHSAVYDNLTFEAVEAIAEELMQLFA-EGKYDRIDLVYNQFKNAATQIVRTEQFLPI-----QPAETESSVSADYIFEPSEAEIVEQLIPKSLKTQLFKAIRDSFASEHGARMTAMHKATDNAAELRDQLKLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 283
>gi|168185931|ref|ZP_02620566.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295937|gb|EDS78070.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum C str. Eklund] (285 aa)
Score = 286, Expect = 5.7e-24, Identities = 97/285 (34%), Positives = 154/285 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI-LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI---KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L IK+RIK I +T KIT A+ LV+++KL+K ++   + YY  ++  I ++ + E + K +  K +++  S GLCG FN N++ + + I  + N + +GKKG+ +K  I++ I+ +E+ +     I E L Y N  I I V+Y+ FV+S+   V LLP+  +  L  N+ +F +P+ N V E I  YL  +  ++ SK E ++R AMD AT NAN+L+  L++NR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIAIKRRIKSINNTKKITKAIGLVATSKLRKARQKLELNNTYYSSVSEIMNGILADKNLEKGVYFKDNGVNKKLYIVITSDSGLCGGFNGNVISKTLETISGDRENSVLITVGKKGRTYLKKFKIDS-IAEFVEIPEIP-TLKEVKAILEKALNLYLNK-EISEINVVYTDFVSSVKQESKVKKLLPITMEEDNKEL---NSFVEF--EPDKNIVLEGISELYLKQTLLNLMLNSKTSEESARMTAMDGATSNANDLLDKLNLKYNRIRQSSITQEISEIVGGAQAQ 284
>gi|192359948|ref|YP_001984261.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Cellvibrio japonicus Ueda107] >gi|190686113|gb|ACE83791.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Cellvibrio japonicus Ueda107] (287 aa)
Score = 286, Expect = 5.9e-24, Identities = 87/283 (30%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIW----------LIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT+AM++V+++K+++ ++    Y +  + ++ + S    K E K + ++  S GLCG N+N K  K +K  +W     +IG K   K+ G  I+  ++ +   DL I + ++   + I + ++ ++FVN+++ P+V LLPL A E +L  + D+ +P+A + + +L Y+ + ++ A+VE+ CE A+R AM +AT NA ELI  KL +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGTKEIRTQISSVKSTQKITSAMEMVAASKMRRAQDRMQLGKPYATRIRAVIGHLANASAEYKHRFMKEREVKRVGYILVSSDRGLCGGLNINAFKTAIKSMK----VWADQGIAIDLCIIGAKAAQFFKTYGGNV-IASTRDIGEAPELADL--IGSVKVMLDAFEEGKIDKLFLVSNEFVNTMTQKPNVHQLLPL-VAEETTKL---KHHWDYIYEPDAEALLKGLLTRYIESQVYQAVVENAACEQAARMIAMKNATDNAGELIDTLKLIYNKARQAAITQELSEIVGGA 283
>gi|85858476|ref|YP_460678.1| ATP synthase gamma chain [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|123515869|sp|Q2LQZ6|ATPG_SYNAS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|85721567|gb|ABC76510.1| ATP synthase gamma chain [Syntrophus aciditrophicus SB] (291 aa)
Score = 286, Expect = 6.0e-24, Identities = 81/285 (28%), Positives = 153/285 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L +IK+++ +E T +IT AM +V+++K + +  +  Y KF ++ + +   +  L + E K I +  SS GLCG FN +++K ++ ++     ++ IG+K +  K K  A +S  ++ K + L  IAE+++ + N+   + +IY++F+N   P+V LLPL  +  ++   D++ +P+ ++  +L Y+  I A++E+  EN +R AMD+AT+N +E+I  L++N+ RQS IT E+ +IV G + 
 S:   1 MAALKDIKRKVAAVEKTKQITRAMNMVAASKFRTSQTRMESFRPYAMKFMEVLSSLAVRVSPDAHPLLAAREAKRIRVVSMSSDRGLCGGFNSSLIKSTERFVREKIAEGLEVDLTPIGRKVREYFKRK--YALVSDRADVMSK-FDMTLAVEIAEDVIDPFVNE-EYDELYLIYNEFINVSMQRPAVVRLLPLPSVGQDAEIEAEKR-IDYNYEPSDEELIGKLLPMYIHVLIFRALLETSAGENGARMAAMDNATRNCDEMISTLTLQYNKVRQSAITAELMDIVGGTEA 287
>gi|116618946|ref|YP_819317.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|122270854|sp|Q03V28|ATPG_LEUMM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116097793|gb|ABJ62944.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (302 aa)
Score = 286, Expect = 6.0e-24, Identities = 89/282 (31%), Positives = 152/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-----NSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD----KAIEKPRLDKP--NNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MASL +I++RI  + T +IT+AM++VS+AKL + ++    Y +  + ++ S   N+D++ + L +  KT L  S GL GS+N N++K+  ++   SN I +G G + K +G E + L+     F+  + + + + Y+N+  ++ V+Y+ FVN L+    LLPL   A+   K  N A + I+P+  V  +L + + ++ A++++K E+A+  AM AT NA +LI  +L+FNR RQ+ IT EITEI G
 S:   1 MASLQDIQRRISSTKKTRQITSAMQMVSTAKLSQIQKYSAGYGSYAARLEAVVEHLVSAHLFDNADADHIPLIAQRPIKKTGILVVTSDRGLVGSYNANVIKQTNVLMQNLNLDTSNTTILAVGGNGADFYKKRGFE--VILEHRGVSDVPTFNEIRSVVKTVTSLYENEV-FDALHVVYNHFVNRLTSEYRDVQLLPLTGDTLNAMGGTEEQKAELNVQATYEIEPDTTAVLNVVLPQFAQSLVYEAVLDAKTAEHAASSTAMKGATDNAKDLIGRLELQFNRARQAAITTEITEITGG 297
>gi|89898928|ref|YP_521399.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhodoferax ferrireducens T118] >gi|122480312|sp|Q223D5|ATPG_RHOFD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|89343665|gb|ABD67868.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhodoferax ferrireducens T118] (298 aa)
Score = 286, Expect = 6.5e-24, Identities = 83/283 (29%), Positives = 151/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKP------NNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EI+ +IK EST KIT AM+++S +K++K +E    Y K ++  +  +  I + K+ E  + +  ++ GLCG N N+++ +  ++    + +  IG KG  +  G + +S  +L DK + +   + LL Y   I ++ + Y+KF+N++   + LLPL A +  +     +G D+ +P+A V + +L+ Y+  ++ ++ E+  E+A+R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MATGKEIRGKIKNFESTKKITKAMEMISVSKMRKAQERMRAARPYADKVRNIAANLGQANPEYIHAFMKTNEAPVVGMIVVTTDKGLCGGLNTNVLRSVTNKLRDLQSAGMSAQTVAIGNKGFGFLNRIGAKV-VSHVTQLGDKP-HLERLIGPVKVLLDAYARG-EISAVYLSYTKFINTMKQEVVLEQLLPLSAARMQAETEASETASGAKHGWDYIYEPDAQSVIDDLLVRYVEALVYQSVAENMASEHAARMVAMKAATDNAGNVIGELKLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 293
>gi|33151291|ref|NP_872644.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|81713089|sp|Q7VPP1|ATPG_HAEDU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|33147511|gb|AAP95033.1| ATP synthase gamma chain [Haemophilus ducreyi 35000HP] (288 aa)
Score = 286, Expect = 7.2e-24, Identities = 84/283 (29%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I + +T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  + ++I  S  +  L + + K +L  + GLCG N+N+ K   K+   + E+ L+G KG + +S G++  +  D ++  + +  ++ Y+N  + + + Y++F N++S  + LLPL K +E  L+  + D+ +PN  + +S+LI YL T ++ A+V++  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ IT E+ EIV+GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIASVRNTQKITKAMEMVATSKMRKTQERMAAGRPYSETIRKVISHIAKGSIGYKHPFLIERDVKKVGYLVISTDRGLCGGLNINLFKTTLNEFKAWKDKDVSVELGLVGSKGVSFYQSIGLKVRAHITGLGDSPEMERIVGAV--NEMINAYRNG-EVDMVCIAYNRFENTMSQKTVIAQLLPLPK-LENDELETKCSW-DYLYEPNPQVLLDSLLIRYLETQVYQAVVDNLASEQAARMVAMKAATDNAGALIDELQLVYNKARQASITNELNEIVAGA 285
>gi|158312877|ref|YP_001505385.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Frankia sp. EAN1pec] >gi|158108282|gb|ABW10479.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Frankia sp. EAN1pec] (298 aa)
Score = 285, Expect = 7.4e-24, Identities = 75/282 (26%), Positives = 152/282 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD-SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN---DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGA--DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
       L E ++RIK ++ST KIT AM+L++++++ K +    Y ++  + + + S + + L+ ++ E +  +  S GL G ++ N +K   EL +    ++ +G+K   + +G  ++ D   + ++   +A+ L+ +   + + I ++++++V++++    LLP+  + +  + P G  ++ +P+A V +++L Y+ + ++ A++ES  E+A+R+ AM SAT NA +LIK Y  NR RQ ITQEI+EIV GA
 S:   3 GQLREYRRRIKTVQSTKKITKAMELIAASRIAKARARVAASRPYAEEITRVISAVASQTTIAHPLTTERPEPTRAAVVVITSDRGLAGGYSSNALKRAGELVELLREEGKEPLLYAVGRKAGTYYRFRG--RPLAGDYTGFSEQPSYSDAKAVADALITAFTTPTEEGGVDEIHLVFTEYVSAMTQNAVAHRLLPM---VLREHDEPPAGGPLPNYEFEPSAEAVLDALLPRYVESRLYAALLESAASESAARQRAMKSATDNAEDLIKTYTRAANRARQDAITQEISEIVGGA 291
>gi|42521030|ref|NP_966945.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] >gi|99034642|ref|ZP_01314591.1| hypothetical protein Wendoof_01000594 [Wolbachia endosymbiont of Drosophila willistoni TSC#14030-0811.24] >gi|81700054|sp|Q73FU0|ATPG_WOLPM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|42410771|gb|AAS14879.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Wolbachia endosymbiont of Drosophila melanogaster] (290 aa)
Score = 285, Expect = 7.5e-24, Identities = 94/284 (33%), Positives = 156/284 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKK----GKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENL-LAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQP-NANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      M SL E+ RIK I S K T M++VS+AKL + ++ LN +Y K +++  + + D E+L+ L S +G +   S GLCG+FN +IVK Q+ + +    +I +GKK  GKN  SK I   L +E + K I    + + + L+KY    +KV YSKF N+ + P + ++ P  D ++  L P   + +P N  + +S++ DY+  ++ A++ES  EN++R AM+SA +N E++  L +NR RQ+ IT ++ E++ GA+
 S:   1 MKSLKELSLRIKNIRSVQKTTKIMQMVSAAKLLQSQKKLLNSKLYVSKLHNIIFSLMLSVDQELLAKILNVSNDGSYLVFIIASDRGLCGNFNSSIVKFSQERVNKSIANGKKVDIVFLGKKAFDVGKNRFDSKSI-----LKIE-NSKGITLKHVEALVDGIDLSKYDK------VKVFYSKFYNTFTQKPMLETIKPWSKDSSLIDSSLAGPTTDYGYEYEPQNIEFILKSLVQDYVVIALYSALLESATSENSARMVAMESANRNTKEILNKLALLYNRSRQAAITTDLIEVIGGAE 288
>gi|167750157|ref|ZP_02422284.1| hypothetical protein EUBSIR_01126 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656900|gb|EDS01030.1| hypothetical protein EUBSIR_01126 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (286 aa)
Score = 285, Expect = 7.8e-24, Identities = 94/283 (33%), Positives = 144/283 (50%)
 Q:   1 MASLN--EIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKT-IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND---EIWLIGKKGKNLIKSK---------GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS N +IK+R+K +EST +IT AM+LV+S+KL+K K  +  ++  Y L  I  +++   + E K +++   GL G +N NI+K +Q+  N+  +I +GKK         GI  I   D  I DLF        + I++ +++FV+ L TP+  +LP+D  K   P N A + P+  VF ++  + + I A+ ES  E +RR AM++AT NA E+I N L +NR RQ +IT E+ EIVSGA
 S:   1 MASGNMKDIKRRVKSVESTMQITKAMELVASSKLRKAKLRAEDARPFFDAQYSLMCRIAGETENLSTVYTRHREVKNRLFIVIAGDRGLAGGYNSNILKLVQQ-THGNEYMPKIIAVGKKSAEFFTKHEYDVVAQFPGIAEHIKTADAADIAQIATDLF------------TKGEVDEIELFFTQFVSPLVQTPTRMPVLPIDAPTGKA---VPENKAGTTYDPSPEAVFNRVIPKLITSLIMCAVNESYASELGARRTAMENATDNAEEMIANLSLMYNRARQEKITNELNEIVSGA 282
>gi|163754727|ref|ZP_02161849.1| ATP synthase, subunit gamma (H(+)-transporting two-sector ATPase) [Kordia algicida OT-1] >gi|161325668|gb|EDP96995.1| ATP synthase, subunit gamma (H(+)-transporting two-sector ATPase) [Kordia algicida OT-1] (286 aa)
Score = 285, Expect = 7.8e-24, Identities = 93/285 (32%), Positives = 151/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS-----NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI ++ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y K +L  + + D++ S  + E K + +A S+ GLCG+FN NI+K+  I +    ++ IGKKG +++    E  D+   + FD  IA+ L+ ++ D +  I+++Y+KF N+ +    LP+   P   N  D+ +P+ ++ E ++  L T + AI +S  E+ +R AM AT NA EL + L +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRISSVKSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYANKLTELLQSLSATLDADSGSKFADQREVNKVLIVAITSNRGLCGAFNSNIIKQANNLINNVYAGKQVDVLSIGKKGNDILSKTNTILENRSDVF---DALTFDNVAEIAQKLMDLFE-DGSYDKIEIVYNKFKNAATQIIMTEQFLPI-----VPIESSENVQLDYIFEPSKEEIVEGLIPKSLKTQLFKAIRDSFASEHGARMTAMHKATDNAAELRDSLTLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 283
>gi|160890315|ref|ZP_02071318.1| hypothetical protein BACUNI_02756 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156860047|gb|EDO53478.1| hypothetical protein BACUNI_02756 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (296 aa)
Score = 285, Expect = 8.1e-24, Identities = 88/283 (31%), Positives = 161/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD------KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+SL E+K RI ++ST +IT+AMK+V+SAKL K +  N  Y +K ++ T ++++++ E  +K  +  +AF S+ LCG+FN N+ K L++ +    K N I+ +G+K + +K G  + S + + DK  + + + AE L+ ++ + I +++IY F + S   + LP+D   +A E  D +  D+ ++P+ ++  +L  L+ I  +++S  E+A+R AM +AT NANELI++  ++N+ RQ IT E+ +I+ G+
 S:   1 MSSLKEVKNRISSVKSTRQITSAMKMVASAKLHKAQGRIGNMLPYQRKLNEILTNFLRTDASFESPYTEKRPVTRVAVVAFSSNSSLCGAFNSNVAKMLERTLEDYQSLGKENILIYPVGRKVEEAVKKMGYVPQGSYQV-MADKPSYVEAYEL-AEKLMHEFV-EKQIDHVELIYHHFKSMGSQVLLRENYLPIDLTQVAQEAAEDVPEDARSFNNDYIVEPSVGELIAELLPKVLSQKIFTVLLDSNTSEHAARMLAMQTATDNANELIQDLTKQYNKSRQQAITNELLDIIGGS 294
>gi|69247776|ref|ZP_00604481.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Enterococcus faecium DO] >gi|68194705|gb|EAN09187.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Enterococcus faecium DO] (300 aa)
Score = 285, Expect = 8.1e-24, Identities = 95/282 (33%), Positives = 150/282 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS------------LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFS----IQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASLNEIK RI  + TS+IT AM++VS++KL K +    +Y K ++ T++ +  ++I S      L   KT ++  + GL G +N +I+K+   + H  +D + + IG G + K++GI   L  L D+ +FD  I    Y+N+   + V Y+ +NSL+  V +LP+    LD P   F   +P+ ++  +L Y + I+GAIV++K E+A+  AM +AT NA +I  + +NR RQ ITQEITEIV+GA
 S:   3 ASLNEIKTRIASTKKTSQITRAMQMVSASKLTKSEVSSQKFQVYATKVREIVTHLTATQLNDIASENPRGDINYNSMLLSRPVKKTGYIVITADGGLVGGYNSSILKQTMSILEEDHQSPDDYVMIAIGGTGADFFKARGINLAYELR-NLSDQP-SFDEVRKIVNMATTMYQNEV-FDELYVCYNHHINSLTSQFRVEKMLPISD------LD-PEEATTFEQEYIFEPSKEEILSQLLPQYAESLIYGAIVDAKTAEHAAGMTAMKTATDNAANIIDELTVSYNRARQGAITQEITEIVAGA 296
>gi|194337685|ref|YP_002019479.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] >gi|194310162|gb|ACF44862.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelodictyon phaeoclathratiforme BU-1] (291 aa)
Score = 285, Expect = 8.3e-24, Identities = 85/283 (30%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQK---------HIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +L +I+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL++ +E +  Y KK ++  + + D+  +LS +SE K + +  + GLCG+FN N +K  K     H K  +  G +G + + + E I    + ++F   IA+   Y   + + V Y++F + L+    +LP+   P +  + +D+ +P+ + + + ++ +L T I  ++ES  E A+R +AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT E++EIVSGA
 S:   1 MPTLKDIRVRIKGVKSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQERAVMARPYAKKLKEMLGSLSAKVDTSRNPMLS-GRSEVNKVLVILVTADRGLCGAFNTNAIKLASKIIHEDYPAIHSKGGVSLICAGSRGFDFFRKR--EYNIVKGYSAVFQHLDFSTAKEIADIASGMYLRG-EVDRVLVAYNEFKSVLAPNLREEVILPI-----APEIPGTESSSDYIYEPSPSAIIDELVPKHLNTQIWRMMLESSAAEQAARMSAMDSATENAKELMRTLNISYNRARQAAITTELSEIVSGA 286
>gi|169198979|ref|ZP_02858264.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] >gi|169086354|gb|EDS67070.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM2304] (294 aa)
Score = 285, Expect = 8.6e-24, Identities = 82/285 (28%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKT---IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AMK+V++AKL++ +E    Y ++  +  I K+ +D++   + GK  + +  + GLCG FN I + + H++     +I+ +GKKG ++++ +   I   D K I F+  I + ++ Y  ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P   +  D + GA + +P+  + E ++  ++ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA E+I  L +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIASVKATQKITKAMKMVAAAKLRRAQEAAEAARPYSQRMGAVLANIAKAVTDADGAPTLMTGTGKDQVHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFARDHVRKLVAEGKTVKIFTVGKKGYDILRREYASLIIERKELRDVKRIGFENADQIGKRIIDMYAAGEFDVCTL--FYSEFKSVISQIPTAQQLIPASTGAVQAE-DAAHAGAVYEYEPDPASILEDLIPRNISVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDNATRNAGEMINKLTLSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 293
>gi|114706546|ref|ZP_01439447.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Fulvimarina pelagi HTCC2506] >gi|114537938|gb|EAU41061.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Fulvimarina pelagi HTCC2506] (296 aa)
Score = 285, Expect = 8.6e-24, Identities = 82/285 (28%), Positives = 165/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL---QKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIK---SKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL------DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI ++ST KIT AM++V+++KL++ +E  N  Y ++ + + + +  + +E  L   ++  + + F + GLCG FN +IVK+  Q+ +++N +  + +GKKG +L++  S I  IS   +  + FD  + + ++ ++ ++++  + Y++F N ++ P+  ++P    D  EK  D  G + +P+  + + ++  +  I A++E+  E +R AMDSAT+NA ++I+ ++ +NR+RQ++IT E+TEI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRISSVKSTKKITKAMQMVAASKLRRAEEAAQNARPYAERMHSVLSNLAGINQNEAPKLMTGTGKDDVHLLVVFTADRGLCGGFNASIVKKARAKQRELEANGKSVKFYAVGKKGYDLMRRDLSDKIVDSISFR---ESSRVGFDEAAQVGDKVIDMFEAGEFDV--CHLFYAEFENVMTQVPTGQQVIPASVEEDEDGENEKKGSDA---GTTYEYEPDPAGILDDLIPRNIKIQILRALLENAASEQGARMTAMDSATRNAGDMIEKLEISYNRQRQAQITTELTEIISGAEA 295
>gi|114646|sp|P09222|ATPG_BACP3 ATP synthase gamma chain precursor (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|77462|pir||S01402 H+-transporting two-sector ATPase (EC 3.6.3.14) gamma chain - thermophilic bacterium PS-3 >gi|581474|emb|CAA30653.1| unnamed protein product [Bacillus sp. PS3] (286 aa)
Score = 285, Expect = 8.6e-24, Identities = 89/283 (31%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +ASL +IK RI  + TS+IT AM++V ++KL + ++ +  Y +K ++  +  + +  L   KT +L  S GL G++N N+++   +QK  S DE I +IG+ G + + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL D A K R     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NANELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 LASLRDIKTRINATKKTSQITKAMEMVLTSKLNRAEKREIVRP-YMEKIQEVVANVALAARASHPMLVSRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRLVYQTIQKRHASPDEYAIIVIGRVGLSFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIARKTVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQEVTERKLLPLTDLAENKQR-------TVYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNANELIRTLTLSYNRARQAAITQEITEIVAGA 282
>gi|189501530|ref|YP_001957247.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] >gi|189496971|gb|ACE05518.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Candidatus Amoebophilus asiaticus 5a2] (290 aa)
Score = 285, Expect = 8.6e-24, Identities = 87/285 (30%), Positives = 150/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK-------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKG---IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M ++ EI RI + ST +IT AMK+V++AKL K +  L  Y   D+ ++ ++++E+   +K  + + +  S GLCGSFN NI+K + +I    + +I +IGKK N + K  I   L +L +DI+ ++  I + L   +Y  +++IY+ F ++ S  +  LP  I P   NN D+ +P+  + E+++  L  ++ A++ES  E+ +R  M AT NA EL+K+ ++ +N+ RQ+ IT EI EI +GA+ 
 S:   1 MPNIKEIVSRINSVHSTQQITKAMKMVAAAKLTKAQHQLLQLRPYAGGLSDILNHVIYSTEAELTKHYTQKRTIQRLMLVVISSDKGLCGSFNANIIKNTEAYINQFKDLLPTQIDILVIGKKALNFFQKKDYNLITTYTDLAGQLQFEDIS-EVASFIMDAFL-----NYTYDRVELIYNLFGSAASQFVQLEPFLP----IVHPASPSHNNHVDYIYEPSKASLVETLIPMTLKIQLYKALLESAASEHGARMTTMSKATDNAEELLKSLRITYNKTRQAAITNEILEIAAGAEA 287
>gi|163761386|ref|ZP_02168460.1| ATP synthase subunit C [Hoeflea phototrophica DFL-43] >gi|162281381|gb|EDQ31678.1| ATP synthase subunit C [Hoeflea phototrophica DFL-43] (292 aa)
Score = 285, Expect = 8.7e-24, Identities = 81/285 (28%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK----SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD----KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++  +  I   S D+ L   ++  + +  + GLCG FN I + ++H++     +I +GKKG ++++ +   SL +E D  K ++F   +A +++ ++ +    + YS+F + +S P+  L+P  A  P    A + +P+A ++ E +L  +  I A++E+  E ++ +AMDSAT+NA E+I  + +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIASVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEAARPYSQRMAAVMANIADAVGSGDDAPRLMAGTGKDDTHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFAREHVRKLVADGKTVKIICVGKKGYDILRRE----YSSLIIERVDFREVKQMSFAQAETVAGKVMSLFE-EGGFDVCTLFYSEFKSVISQVPTAQQLIPASAA---PVEADAGAMAIYDYEPDATEILEDLLPRSIKVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDSATRNAGEMIDKLSMSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 291
>gi|126725128|ref|ZP_01740971.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] >gi|126706292|gb|EBA05382.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Rhodobacterales bacterium HTCC2150] (292 aa)
Score = 285, Expect = 9.1e-24, Identities = 84/285 (29%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSK-GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKN-DYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L+++K RI +++T KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  + +  NS   L S  K  L  +S GLCG FN NI K +  +    +I +GKKG++ ++ + G +  +DL + K++ +D  IA+++L +++ ++++ +I  Y++F + +S P+  ++P   ++  +    + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLSDLKNRIASVKNTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEMGRPYAQRFNAVLGGLAASVGNSAGAPKLLAGSGADKVHLLVVMTSERGLCGGFNSNISKLARTRAAALIAAGKTVKILTVGKKGRDALRREFGDQMVHHVDLS-EVKNVGYDNAASIAKDILGRFEGGEFDVATI--FYARFESVISQVPTEHQIIPASFEADE---ETAGESTVYDYEPSEEGILADLLPRGVATQIFSALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 291
>gi|121607475|ref|YP_995282.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] >gi|166224123|sp|A1WF57|ATPG_VEREI ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|121552115|gb|ABM56264.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Verminephrobacter eiseniae EF01-2] (291 aa)
Score = 285, Expect = 9.1e-24, Identities = 83/281 (29%), Positives = 154/281 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVS 281
      MA+ EI+ +IK +E+T KIT AM++VS +K++K +E    Y +K ++  + K+N +   +KK++   ++  S GLCG N N+++ +  ++     E  IG KG  +  G  ++  L D  + D   + LL Y + + ++ + Y+KF+N++  P V LLPL A + ++++ + D+ +P+A V + +L+ Y+ + ++ A+ E+  E+++R AM +AT NA +I  KL +N+ RQ+ IT+E++EIVS
 S:   1 MAAGKEIRGKIKSVENTKKITKAMEMVSVSKMRKAQERMRAARPYSEKIRNIAANLGKANPEYTHAFMKKNDAKALGFIIVTSDKGLCGGLNTNLLRAVTAKLREAQAAGVAIESVAIGSKGLGFLNRIGARV-VAHVTHLGDTP-HLDKLIGPVKTLLDAYA-EGKLSAVYLSYTKFINTIKQEPLVEQLLPL--AEDSLKVEEGQHSWDYIYEPDAQSVIDELLVRYVESLVYQAVAENMASEHSARMVAMKAATDNAGNVISELKLVYNKTRQAGITKELSEIVS 283
>gi|149188272|ref|ZP_01866566.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio shilonii AK1] >gi|148837861|gb|EDL54804.1| putative ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio shilonii AK1] (285 aa)
Score = 284, Expect = 9.7e-24, Identities = 83/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKG-IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+ EI+ +I I+ST KIT+AM++V+++K++K ++    Y   + +++  + +   L++ E + ++  S GLCG N N+ +++  ++S E    LIG K + +S G + A+ S  L D   +L  + + + ++ + I + ++YS+FVN+++ P+V LLP K E + +   D+ +  D+ + +++ Y+ + ++ +VES CE A+R AM +AT NA +LI + +L FN+ RQ+ ITQE++EI +GA+ 
 S:   1 MANTKEIRTKIASIQSTQKITSAMEMVAASKMRKVQDNMEASRPYADNMKKVISHVSGGTLEYSHPYLQEREVKRVAYIIISSDRGLCGGLNTNLFRKVLSEMQSWQEQGVEVDTTLIGSKAISFFQSSGRVIAQTS---GLGDHPKLEELLGTV--HAMMEHYAEGQIDRLFLVYSQFVNTMTQQPTVMQLLPFPKHEEAEKETR----WDYIYEQAPRDILDHLMLRYVESLVYQGVVESIACEQAARMVAMRAATDNAGQLIDDLQLVFNKARQAAITQELSEITAGAQA 284
>gi|21230028|ref|NP_635945.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66769978|ref|YP_244740.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|188993190|ref|YP_001905200.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|81304069|sp|Q4UQF3|ATPG_XANC8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81796769|sp|Q8PCZ6|ATPG_XANCP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|21111548|gb|AAM39869.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66575310|gb|AAY50720.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|167734950|emb|CAP53162.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas campestris pv. campestris] (287 aa)
Score = 284, Expect = 1.0e-23, Identities = 81/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +IK +++T K+T A+++VS++K++K +E    Y +  + ++ ++++D +  L + E+ K + ++  S GL G N N+ +++  ++   + ++ IG+K   +  +  S+  D  I  L +I  L A +  + + ++Y++FVN+++  S  LLPL A K   ++ D+ +P+A V E ++ Y+ + ++ A++E+  E+A+R AM +A+ NAN++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDYQHPFLVEREQVKRVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQDKGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVTHLGDSPHIE-QLVGVIKVMLDAFTEG--KVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFEQLLPLPAAEHK----VAHHDWDYLYEPDAATVLEHVMTRYIESLVYQAVLENVASEHAARMVAMKAASDNANKMIGTLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|15642758|ref|NP_232391.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121591173|ref|ZP_01678478.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121729379|ref|ZP_01682046.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae V52] >gi|147673449|ref|YP_001218420.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Vibrio cholerae O395] >gi|153212927|ref|ZP_01948521.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 1587] >gi|153224010|ref|ZP_01954172.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153803374|ref|ZP_01957960.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153820052|ref|ZP_01972719.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153827194|ref|ZP_01979861.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153829681|ref|ZP_01982348.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194532282|ref|YP_002067712.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MO10] >gi|194534494|ref|YP_002069711.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae RC385] >gi|172047488|sp|A5F458|ATPG_VIBC3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81788383|sp|Q9KNH4|ATPG_VIBCH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|9657366|gb|AAF95904.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121546990|gb|EAX57135.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121628660|gb|EAX61132.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae V52] >gi|124116153|gb|EAY34973.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 1587] >gi|124117888|gb|EAY36631.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124121098|gb|EAY39841.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125618283|gb|EAZ46825.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MO10] >gi|125620538|gb|EAZ48906.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae V51] >gi|126509409|gb|EAZ72003.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|146315332|gb|ABQ19871.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae O395] >gi|148874857|gb|EDL72992.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149738917|gb|EDM53241.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150419210|gb|EDN11629.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae RC385] >gi|150422992|gb|EDN14942.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Vibrio cholerae AM-19226] (288 aa)
Score = 284, Expect = 1.0e-23, Identities = 79/283 (27%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK------ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I ++ST KIT AM++V+++K+++ ++  +  Y +  + ++ + S +   L++ E + ++  + GLCG N+N+ K   + K  + E+ +IG K   + G + A++S  L D   DL  +  +L KY   + + +++++FVN++  P + LLPL K+ +  + ++ D+ +P  + +++L+ ++ + ++ +VE+ CE A+R AM +AT NA+ LI + +L +N+ RQ+ ITQE++EIV GA
 S:   1 MAGAKEIRTKIGSVKSTQKITKAMEMVAASKMRRSQDAMESSRPYAQTIRKVIGHVANASLEYRHPYLEEREAKRVGYIIISTDRGLCGGLNINLFKKAITDMQTWKEKGAQIELAIIGSKATAFFNNSGAKVAAQVS---GLGDSPSLEDLIGSVGV-MLKKYDKG-ELDRLYLVFNQFVNTMVQKPKIDQLLPLPKSDSEDM--QRDHMWDYIYEPEPKPLLDALLLRFIESQVYQGVVENLACEQAARMVAMKAATDNASNLIDDLQLVYNKARQAAITQELSEIVGGA 285
>gi|78224597|ref|YP_386344.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|123570735|sp|Q39Q55|ATPG_GEOMG ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|78195852|gb|ABB33619.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Geobacter metallireducens GS-15] (287 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 85/284 (29%), Positives = 160/284 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y KK ++  + KS  S  L+K  K + +  S GLCG FN NI K ++ I+     + +G+KG  +K++  +I +   ++++  ++A+ ++ Y  +Y+  + ++++ F + +S  ++ LLP+ ++ E+ +    ++ +P+ ++ + +L ++  + A++ES  E+ +R AMDSA+KNA E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SGA+
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAKKLGEVLDRLAKSQDGSSSPLLQKRISQKALLVVVTSDRGLCGGFNANICKAAERFIREKKAEFAEISVTTVGRKGFEFLKNR---QKIHKNYGNVLSNLSYPTAALLAQEVVEGYVAEEYD--EVYLLFNAFRSVMSQDITLQQLLPIVPEETAEEEYV------PEYIYEPSKGELLDELLPKHIEVQVFKALLESVASEHGARMTAMDSASKNATEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGAE 283
>gi|138896936|ref|YP_001127389.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134268449|gb|ABO68644.1| ATPase gamma subunit [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (288 aa)
Score = 284, Expect = 1.1e-23, Identities = 88/283 (31%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +ASL +IK RI  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  +  +   + S  KT +L  S GL G++N N+++ + + I+  S DE I +IG+ G N + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL D A + R     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NA+ELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   4 LASLRDIKTRINSTKKTSQITKAMEMVSTSKLNRAEQNAKSFVPYMEKMQEVVANVALGAGGASHPMLISRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRTVYQTIQARHSSPDEYAIIVIGRVGLNFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIANKAVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQDVTERKLLPLTDLADNQQR-------TMYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNAHELIRTLTLSYNRARQASITQEITEIVAGA 284
>gi|83746949|ref|ZP_00943995.1| ATP synthase gamma chain [Ralstonia solanacearum UW551] >gi|83726369|gb|EAP73501.1| ATP synthase gamma chain [Ralstonia solanacearum UW551] (291 aa)
Score = 283, Expect = 1.3e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E  +  Y +K ++ ++ ++N + +  + K + +  +  + GLCG N N+++ +  ++     +  IG KG  +  G + +S + L D   L  I  L A    I ++ + Y++F+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V + +LI Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRSARPYAEKIRNVAAHMAQANPEYQHPFMVKRDIKRAGLIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTNQLRELQGKGVETQATAIGTKGMQFLGRIGAKV-VSNVVHLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAFTAG--QIDAVYIAYTRFINTMKQEPVVEQLLPLTADK-LTQTEAEKQAYSWDYIYEPDAQTVVDELLIRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVGGA 288
>gi|75498600|sp|O50158|ATPG_STRBO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|2662325|dbj|BAA23754.1| proton-translocating ATPase gamma subunit [Streptococcus equinus] (291 aa)
Score = 283, Expect = 1.3e-23, Identities = 97/282 (34%), Positives = 156/282 (55%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SL+EIK +I  + TS IT AM++VS+AKL K ++  + +Y K  + T +KS  + S+  L   KT ++  S GL G +N I+K +   + H  N I IG G + K++G+   L  L+D+   + +IIA+++  YKN+   + V Y+ VNSL+  V +LP+ +    ++ +G F ++PN  + E +L Y + I+GAIV++K E+A+  AM +AT NA +I + +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLSEIKGKIISTQKTSHITGAMQMVSAAKLTKSEQAAKDFQVYASKIRQITTDLLKSELVNGSKNPMLAARPVKKTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKAMMDLIEEYHQDGNYAIIAIGGIGADFFKARGMNVVFELR-GLEDQPSFEQVGNIIAKSV-EMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQQMLPIAELDADEAAEEGVSG--FELEPNREMILEQLLPQYTESLIYGAIVDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDLTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 287
>gi|29655228|ref|NP_820920.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|154707638|ref|YP_001423603.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|161830155|ref|YP_001597760.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 331] >gi|189081397|sp|A9KBF8|ATPG_COXBN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|189081398|sp|A9NBC9|ATPG_COXBR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81722486|sp|Q83AF6|ATPG_COXBU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|29542500|gb|AAO91434.1| ATP synthase, F1 gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 493] >gi|154356924|gb|ABS78386.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii Dugway 5J108-111] >gi|161762022|gb|ABX77664.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 331] (289 aa)
Score = 283, Expect = 1.4e-23, Identities = 84/283 (29%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNI----VKELQKHIKSN--DEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPN-ANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+  EI+ +I I++T KIT AM+LV+++K++K ++    Y K  + +++ S+++   L++ E K + ++  + GLCG N+N+  + +++K  N  ++ +IG+KG+  + G    D  D ++ D+ I+ + +L +Y +  I +I + ++FVN++  P V LLPL  E+     D+ +P+ + D+ E +L+ Y+ + ++ A++E+ CE ++R AM +AT+NA +LI  +L +N+ RQ+ IT+EI EIV+GA
 S:   1 MSKAREIRTKIASIKNTQKITRAMELVAASKMRKAQDRMAMSRPYASKIRKVISHVAASHAEYPHPYLQQRENIKRVGYIIVTTDRGLCGGLNVNLFRTAIADMKKWQADNIGMDLCVIGRKGEAFFRRYGGNVLAVADHLGDAPEVQ-DIIGIV-KVMLDQY-DKQQIDAIYIATNEFVNTMVQKPLVRQLLPLKTDEEEVE----GGYWDYIYEPDESKDLLEMLLVRYIESQVYQAVIENIACEQSARMVAMKNATENAGQLIDELRLIYNKARQAGITREIAEIVAGA 285
>gi|171779637|ref|ZP_02920593.1| hypothetical protein STRINF_01474 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281739|gb|EDT47173.1| hypothetical protein STRINF_01474 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (292 aa)
Score = 283, Expect = 1.5e-23, Identities = 95/282 (33%), Positives = 158/282 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK---SNDEIWLIGKKGK---NLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      SLNEIK++I  + TS IT AM++VS+AKL K ++  + IY K  + T +KS  + S+  L   KT ++  S GL G +N I+K +  I+  + D+ + I  G  + K++G+   L  L+D+   + +II++++  YKN+   + V Y+ VNSL+  V +LP+ +    ++  G F ++P+  + E +L Y + I+GAIV++K E+A+  AM +AT NA +I ++ +++NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   3 GSLNEIKEKIISTQKTSHITGAMQMVSAAKLTKSEQAAQDFQIYASKIRQITTDLLKSELINGSKNPMLAARPVKKTGYIVITSDKGLVGGYNSKILKAMMDLIQEYHAKDDSYAIIAIGGIGADFFKARGMNVVFELR-GLEDQPSFEQVGNIISKSV-EMYKNEL-FDELYVCYNHHVNSLTSQVRVQQMLPIAELDADEAAEEGTTG--FELEPSRELILEQLLPQYTESLIYGAIVDAKTAEHAAGMTAMQTATDNAKNVINDFTIQYNRARQAAITQEITEIVAGA 288
>gi|89889659|ref|ZP_01201170.1| ATP synthase gamma chain [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89517932|gb|EAS20588.1| ATP synthase gamma chain [Flavobacteria bacterium BBFL7] (291 aa)
Score = 283, Expect = 1.5e-23, Identities = 95/285 (33%), Positives = 151/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL----QKHIKSNDEIWL-IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI + ST +IT+AMK+VS+AKLKK ++    Y K ++  + S + E S  ++ E K + +A S+ GL G+FN NI+KEL  Q+ +K   ++ IGKK +  +K + IS  +L D DI+FD  +IAE L+ +    I ++Y+ F N+ +    LPL  +   +   D+ +P+ ++ E ++  L  ++ + +S  E+ +R AM AT NA EL  KL +N+ RQ+ IT EI EIV GA+ 
 S:   1 MANLKEIRNRISSVSSTMQITSAMKMVSAAKLKKAQDAITAMRPYSDKLTEILQSLSSTMEGEAGSKFAEQREVNKALVVAITSNRGLAGAFNSNIIKELIRLNQEDLKGVAVSYMTIGKKANDF--AKKTDNIISNKSDLFD-DISFDNVALIAEELMDLFITG-EFDKIVLVYNSFKNAATQIIMTEDFLPLKPVAKDEAAIETQKELDYIFEPSKEEIIEELIPKSLKMQLYKGVRDSWASEHGARMTAMHKATDNATELRDQLKLTYNKARQAAITNEILEIVGGAEA 288
>gi|108804475|ref|YP_644412.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] >gi|122975955|sp|Q1AVH8|ATPG_RUBXD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|108765718|gb|ABG04600.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rubrobacter xylanophilus DSM 9941] (290 aa)
Score = 283, Expect = 1.5e-23, Identities = 77/279 (27%), Positives = 143/279 (51%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL---IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEI 279
      MASL ++K++I+ +++ +K+T+A++ VS+ K +K +    Y +  ++  I S + +  L  E+ + + +A +S GLCGSFN +++  + +   L  G+KG  + + I  S   DD  +++  I  L  ++ +   + ++Y++FVN   P V LLP   +    +GA F  P+A+ +  ++ Y+ T + A++ES  E+ +R AM +AT NANEL+  L+ N+ RQ++IT+EI+EI
 S:   1 MASLRDLKRQIQSVKNIAKVTDALQAVSAVKFRKAEARVKQARPYAENMEEVMRAIASKASTRNPMLAGREQVRRVAVATLTSDRGLCGSFNAQVLRRTVRFREQQGAEALQVASGRKGIAFFRFRRIGLAESYSGFTDDP--SYEDAQRIGRGLTRLFERE-EADEVYLVYNRFVNPAVQRPVVVRLLPAAPEGGEEGEGGTVSGAPFDFIPDADTILRRLIPQYVETLVWQALLESAAGEHGARMTAMKNATDNANELVDTLTLQMNKARQAQITREISEI 280
>gi|1333799|emb|CAA30654.1| unnamed protein product [Bacillus sp. PS3] (282 aa)
Score = 283, Expect = 1.5e-23, Identities = 89/282 (31%), Positives = 152/282 (53%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL-DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      ASL +IK RI  + TS+IT AM++V ++KL + ++ +  Y +K ++  +  + +  L   KT +L  S GL G++N N+++   +QK  S DE I +IG+ G + + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL D A K R     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NANELI+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+GA
 S:   1 ASLRDIKTRINATKKTSQITKAMEMVLTSKLNRAEKREIVRP-YMEKIQEVVANVALAARASHPMLVSRPVKKTGYLVITSDRGLAGAYNSNVLRLVYQTIQKRHASPDEYAIIVIGRVGLSFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIARKTVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQEVTERKLLPLTDLAENKQR-------TVYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNANELIRTLTLSYNRARQAAITQEITEIVAGA 278
>gi|119497073|ref|XP_001265304.1| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor [Neosartorya fischeri NRRL 181] >gi|119413466|gb|EAW23407.1| ATP synthase gamma chain, mitochondrial precursor [Neosartorya fischeri NRRL 181] (297 aa)
Score = 283, Expect = 1.6e-23, Identities = 88/282 (31%), Positives = 155/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND--EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      A+L EI+ R+K I++ KITN MK+V+S +L + ++  + +Y +     SN  E  K E+ KT+ +  S GLCG + + K ++ ++ N  ++ ++G+K K +   +A I +   KDI F  +IA+ + A+  DY  S+K+IY+KF+N+ S+ S    +A + + K N A F ++ +A   ++  LA ++ A+ E  CE ++RRNAM++A+KNA E+I +++ +NR+RQ+ IT E+ EI++GA
 S:  29 ATLREIEGRLKSIKNIEKITNTMKIVASTRLTRAQKAMDDSRVYGQT---------SNKVFENAETKPLEDKKTLLVVASSDKGLCGGIHSGLSKATRRILQENPNADVVILGEKAKAQLSRSNPDA-IVMSFANVCKDIPTFADAQVIADQI-AQLPTDY--ASVKIIYNKFINAQSYEASSV------EAYSEEAITKSANLATFEVEDSA---LANLREYALANSLYWAMAEGHACEISARRNAMENASKNAGEMINKFQILYNRQRQAAITGELVEIITGA 291
>gi|116619603|ref|YP_821759.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Solibacter usitatus Ellin6076] >gi|122255868|sp|Q02BU2|ATPG_SOLUE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116222765|gb|ABJ81474.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Solibacter usitatus Ellin6076] (286 aa)
Score = 283, Expect = 1.6e-23, Identities = 86/283 (30%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---------SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIW--LIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M SL +I++RI+ +++T +IT AMK+VS+AKL++ ++   +I + + L  + N     S +E  L + EE + + +   GL G+FN N++K  + +  S ++I  LIG+KG++ + + E +S +    + ++  IA  + ++N  I ++ ++Y++F + +S  ++ +LP +    L + N D+ +  D+  +L Y+  + A++ES  E+A+R AMDSAT NA E+I  L NR RQ+ IT+EI E+VSGA
 S:   1 MPSLIDIRRRIRSVKNTQQITKAMKMVSAAKLRRAQD----RTIAARPYGTLLRKVLGNVAAAVANDESAAENPLLARREERRILLVVITGDKGLAGAFNTNLIKAASRFVAEHSGEQITFELIGRKGRDYFRKR--EVAVSGEAIGLAAKVKYEDTAAIARRAMELFRNQ-EIDAVYLVYNEFKSVVSQKLTLSRVLPAE-------LPEQANPVDYIFEEPPADMLNILLPKYVEMEFYRALLESAASEHAARMTAMDSATSNAAEMIDKLTLYMNRVRQASITKEIIEVVSGA 282
>gi|148270310|ref|YP_001244770.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga petrophila RKU-1] >gi|147735854|gb|ABQ47194.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga petrophila RKU-1] (278 aa)
Score = 282, Expect = 1.6e-23, Identities = 93/280 (33%), Positives = 147/280 (52%)
 Q:   6 EIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG-KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      +IK++I  +S KIT AM++V+ AK++K +  +E  +K FYD  + +  +E L   EEG + + +  S MGLCGSFN I++E ++ I + + + L+G K N K  +    E+ D  F   I E++L   D   ++VI+S+F N L  P V LLP+ K EK R    DF +P  +  I  YL+ +  + ++K+ E +R+NAM +AT NA E+I+  L +N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA+ 
 S:   8 QIKRKINATQSLMKITRAMEMVARAKVRKIE----SEYQKFKPFYDEVKRLWALVPAESLDPIFFEEGNRDLIVVITSDMGLCGSFNSEILREAERVISESRDPHLILVGLKAINHFKDGKVLKMYDRFYEIPD----FRNGSTIVEDILNFL--DGKPARVRVIFSRFKNVLIQRPEVHELLPIKKE-EKKR-------EDFEYEPRLEQIAPLIFHYYLSATLMELMFQTKIGEYYARQNAMKNATDNAQEVIRELTLAYNKARQASITQELIEIVTGAEA 272
>gi|196477122|gb|ACG76650.1| ATP synthase F1, gamma subunit atpG [Phenylobacterium zucineum HLK1] (290 aa)
Score = 282, Expect = 1.7e-23, Identities = 79/285 (27%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYN---IKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E++ RI +++T KIT AM++V++AKL+K ++  N  Y ++   +L  + +  ++L+  S+  + +A S GL G FN IV+ ++ I +   + + IG+K ++ ++  E ++   + +    +AE + A+ + +  + + +++S F + ++ P+V L+P + A + LD  GA + +P+  + E++L  + T + A +E++  A++ AMD+AT+NA ++I + L++NR RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKEMRNRIGSVKATQKITKAMQMVAAAKLRKAQDAAQNARPYAQRMASVIANLAAGVSGDGAPKLLAGTGSDRRHLVVVAT-SDRGLAGGFNSAIVRAARERINALSAEGKDVRVITIGRKARDQLRRLAGERLVATYEAGSNPSL------AVAEEVSARIQEMFEAGEVDVVHLVFSSFKSVVTQQPTVRQLIPAEVAAGQAPLDL--KGATYEYEPDEEQILETLLPRNVTTQLLSATLENQAGFYAAQMTAMDNATRNAGDMIASLTLQYNRSRQAQITKELIEIISGAEA 289
>gi|58580354|ref|YP_199370.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|84622324|ref|YP_449696.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|188578712|ref|YP_001915641.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] >gi|123523192|sp|Q2P7Q5|ATPG_XANOM ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|75508329|sp|Q5H4Y5|ATPG_XANOR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|58424948|gb|AAW73985.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|84366264|dbj|BAE67422.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|188523164|gb|ACD61109.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] (287 aa)
Score = 282, Expect = 1.8e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +IK +++T K+T A+++VS++K++K +E    Y +  + ++ ++++D +  L + E+ K + ++  S GL G N N+ +++  ++   + ++ IG+K   +  +  S+  L D   L +I  + A +  + + ++Y++FVN+++  S  LLPL A K   ++ D+ +P+A V E ++ Y+ + ++ A++E+  E+A+R AM +A+ NAN++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDFQHPFLIEREQVKRVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQGTGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVT-HLGDSPQVEQLIGVIKVMIDAFIEG--KVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFDQLLPLPAAEHK----VAHHDWDYLYEPDAASVLEHVMTRYIESLVYQAVLENVASEHAARMVAMKAASDNANKMIGTLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|153206120|ref|ZP_01945383.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165918715|ref|ZP_02218801.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 334] >gi|120577250|gb|EAX33874.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii 'MSU Goat Q177'] >gi|165917543|gb|EDR36147.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Coxiella burnetii RSA 334] (289 aa)
Score = 282, Expect = 1.9e-23, Identities = 84/283 (29%), Positives = 162/283 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNI----VKELQKHIKSN--DEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPN-ANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+  EI+ +I I++T KIT AM+LV+++K++K ++    Y K  + +++ S+++   L++ E K + ++  + GLCG N+N+  + +++K  N  ++ +IG+KG+  + G    D  D ++ D+ I+ + +L +Y +  I +I + ++FVN++  P V LLPL  E+     D+ +P+ + D+ E +L+ Y+ + ++ A++E+ CE ++R AM +AT+NA +LI  +L +N+ RQ+ IT+EI EIV+GA
 S:   1 MSKAREIRTKIASIKNTQKITRAMELVAASKMRKAQDRMAISRPYASKIRKVISHVAASHAEYPHPYLQQRENIKRVGYIIVTTDRGLCGGLNVNLFRTAIADMKKWQADNIGMDLCVIGRKGEAFFRRYGGNVLAVADHLGDAPEVQ-DIIGIV-KVMLDQY-DKQQIDAIYIATNEFVNTMVQKPLVRQLLPLKTDEEEVE----GGYWDYIYEPDESKDLLEMLLVRYIESQVYQAVIENIACEQSARMVAMKNATENAGQLIDELRLIYNKARQAGITREIAEIVAGA 285
>gi|157144367|ref|YP_001451686.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] >gi|166222543|sp|A8ACN7|ATPG_CITK8 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157081572|gb|ABV11250.1| hypothetical protein CKO_00071 [Citrobacter koseri ATCC BAA-895] (287 aa)
Score = 282, Expect = 1.9e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAE-NLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y   + ++ + N + +  L++ + + +L  + GLCG N+N+ K+L  +K+    ++ +IG KG +  S G + A+++  + D  N L +I  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P++ LLPL A E  L +   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R +M +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYADTMRKVIGHLANGNLEYKHPYLEERDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKAWSDKGVQCDLAMIGSKGVSFFSSVGGNVVAQVT---GMGD---NPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTITQLLPL-PASEDDELKRKT--WDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVSMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|87200414|ref|YP_497671.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] >gi|123488845|sp|Q2G5N6|ATPG_NOVAD ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|87136095|gb|ABD26837.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444] (290 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 86/285 (30%), Positives = 148/285 (51%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYD----LFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKS---KGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E+K RI ++ST KIT A ++V++AKL+K +    Y + +  L  +  + +L    + + +  + GLCG N NI+KE +  ++ +    +L+GKKG+ I+   GI A   L  +  FD  IA+ LLA ++  +++ + + +F N+L+ P  ++P+    +D   A  +P  ++ E +L Y+ T I GA++E + E +  AMD+AT+NA ELI  +++NR RQ+ IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKELKGRINSVKSTQKITKAKQMVAAAKLRKAQAAAEAARPYASRLAEVMGSLAAKVAGQDNGPLLMRGTGSNQRHLLVVVNTDKGLCGGLNSNIIKEAKLQARALEAAGKTVTFYLVGKKGRAPIRRDYPNGIAAGYDTSLV---RTPGFDEAAAIAQELLALFEAGKFDVAHL--VAPEFKNALTQLPVTTQIIPVPAPTNTVAID-----AVVEYEPGEEEILEELLPRYVTTQIFGALLEREASEQGASMTAMDNATRNAGELINKLTIQYNRSRQAAITTELIEIIAGAEA 289
>gi|78049324|ref|YP_365499.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] >gi|123584138|sp|Q3BP14|ATPG_XANC5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|78037754|emb|CAJ25499.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] (287 aa)
Score = 282, Expect = 2.0e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +IK +++T K+T A+++VS++K++K +E    Y +  + ++ ++++D +  L + E+ K + ++  S GL G N N+ +++  ++   + ++ IG+K   +  +  S+  L D   L +I  + A +  + + ++Y++FVN+++  S  LLPL A K   ++ D+ +P+A V E ++ Y+ + ++ A++E+  E+A+R AM +A+ NAN++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDFQHPFLVEREQVKRVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQDTGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVT-HLGDSPQVEQLIGVIKVMIDAFIEG--KVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFDQLLPLPAAEHK----VAHHDWDYLYEPDAATVLEHVMTRYIESLVYQAVLENVASEHAARMVAMKAASDNANKMIGTLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|116254140|ref|YP_769978.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] >gi|166224091|sp|Q1MAZ1|ATPG_RHIL3 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|115258788|emb|CAK09894.1| putative ATP synthase gamma chain [Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841] (294 aa)
Score = 282, Expect = 2.1e-23, Identities = 80/285 (28%), Positives = 159/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AMK+V++AKL++ +E    Y ++  +  I K+ +D++  L   ++  + +  + GLCG FN I + ++H++     +I+ +GKKG ++++ +   I   D K + F+  I + ++ Y  ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P   +  D + GA + +P+  + E ++  ++ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA E+I  L +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIASVKATQKITKAMKMVAAAKLRRAQEAAEAARPYSQRMGAVLANIAKAVTDADGAPTLMTGTGQDQVHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFAREHVRKLVAEGKTVKIFTVGKKGYDILRREFASLIIERKELRDVKRVGFENADQIGKRIIEMYAAGEFDVCTL--FYSEFKSVISQIPTAQRLIPASAEAVQAE-DAEHAGAVYEYEPDPASILEDLIPRNISVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDNATRNAGEMINKLTLSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 293
>gi|190893717|ref|YP_001980259.1| H(+)-transporting ATP synthase protein, gamma subunit [Rhizobium etli CIAT 652] >gi|190698996|gb|ACE93081.1| H(+)-transporting ATP synthase protein, gamma subunit [Rhizobium etli CIAT 652] (294 aa)
Score = 281, Expect = 2.1e-23, Identities = 81/285 (28%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKT---IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AMK+V++AKL++ +E    Y ++  +  I K+ +D++  + + GK  + +  + GLCG FN I + + H++     +I+ +GKKG ++++ +   +   + K I F+  I + ++ ++ ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P KA E  D + GA + +P+  + + ++  ++ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA E+I  L +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIASVKATQKITKAMKMVAAAKLRRAQEAAEAARPYSQRMNTVLANIAKAVTDADGAPVLMTGTGKDQVHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFARDHVRKLVAEGKTVKIFTVGKKGYDILRREFASLIVERKELREVKKIGFENADQIGKRIIEMFEAGEFDVCTL--FYSEFKSVISQVPTAQQLIPA-KAPEAVAEDADHAGAVYEYEPDPAAILDDLIPRNISVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDNATRNAGEMINKLTLSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 293
>gi|87121036|ref|ZP_01076927.1| ATP synthase gamma chain [Marinomonas sp. MED121] >gi|86163528|gb|EAQ64802.1| ATP synthase gamma chain [Marinomonas sp. MED121] (286 aa)
Score = 281, Expect = 2.1e-23, Identities = 86/283 (30%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK--SNDEIWL----IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I I +T KIT AM+ V+++K +K ++    Y ++  + ++ +N + +  L + E + ++  S GLCG N+N+ K+ K ++ +N++I +  +G K +  + G   ++  D +     AENL+  K   ++ I + V+ ++FVN+++ P V LLPL+ A E  L  + D+ +P A ++  +L+ Y+ + ++ ++VE+ CE A+R AM +AT NA ++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAVGKEIRTQISSINNTRKITRAMEKVAASKTRKAQDRMAASRPYAERIRQVIGHLANANPEYKHRYLTEREAKRVGYIVVSSDRGLCGGLNVNVFKKTIKDMEQFANEDIEIDICAVGSKSVSFFNNYGGNVTAAVTGLGDAPE---------AENLVGSVKVMLDAFDEGKIDRLYVVSNEFVNTMTQKPRVEQLLPLN-AEENAEL---QHHWDYIYEPEAVEILNDLLVRYIESQVYQSVVENIACEQAARMLAMKNATDNAGDIINELQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|15607016|ref|NP_214398.1| ATP synthase F1 gamma subunit [Aquifex aeolicus VF5] >gi|81669697|sp|O67829|ATPG_AQUAE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|2984265|gb|AAC07791.1| ATP synthase F1 gamma subunit [Aquifex aeolicus VF5] (291 aa)
Score = 281, Expect = 2.2e-23, Identities = 88/283 (31%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      S +IK++I+ I++T +ITNAMK+VS+AKL+K +EL   Y +K Y+L ++ ++ D+E  L  E + + +  ++ GL G+FN N+++ + I+ +E   + L+G+KG   +G    D E+ K +NF++  +AE + ++ N   + +I ++ V  S+ P V  LP + A EK  +   + + + + F+ I+ YL  ++ A+VES  E+ +R AMD+ATKNA +LI+ + L FN+ RQ IT E+ +I + + 
 S:   5 SPRDIKRKIQGIKNTKRITNAMKVVSAAKLRKAQELVYASRPYSEKLYELVGHLAAHVDTEDNPLFDVREERNVDVILVTADRGLAGAFNSNVIRTAENLIREKEEKGVKVSLILVGRKGFQYFTKRGYNVIKGYD-EVFRKTVNFNVAKEVAEIVKERFLNG-ETDRVYLINNEMVTRASYKPQVRVFLPFE-AQEK----EVEELGTYEFEVSEEEFFDYIVNLYLNYQVYRAMVESNAAEHFARMIAMDNATKNAEDLIRQWTLVFNKARQEAITTELIDITNAVEA 287
>gi|148543701|ref|YP_001271071.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184153111|ref|YP_001841452.1| ATP synthase gamma subunit [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194468264|ref|ZP_03074250.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|148530735|gb|ABQ82734.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224455|dbj|BAG24972.1| ATP synthase gamma subunit [Lactobacillus reuteri F275] >gi|194453117|gb|EDX42015.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Lactobacillus reuteri 100-23] (314 aa)
Score = 281, Expect = 2.2e-23, Identities = 94/285 (32%), Positives = 154/285 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILS--------LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKE----LQKH--IKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNG-----------------ADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      ASL +K +I  +ST +IT+AM++VS+AKL + +    +Y +K  + + +KS+S +  S     KK  KT L  S GL GS+N NI+K+  + KH  K N   +GK G  K +G+     D   +  H I + + Y +D   + ++YS +VN ++  V +LP+  EK LD N          A++ +P+ ++ +++ Y + I+GAI+++K E++S NAM SAT NA+++I  +L++NR RQ+ IT EITEI G  +
 S:   3 ASLAAVKHKIDSTKSTRQITSAMQMVSTAKLNQIQHHTQTYEVYAEKVKQMLSDLVKSHSATSAASQDDVYAALFKKRAVKKTGVLVITSDRGLVGSYNSNIIKQTLDMMAKHNLDKDNTVFLTVGKTGTEFFKKRGMNVVYEYSGVSDVP--TYREVHSIVKTAVQMY-SDQVFDEMYMVYSHYVNRITSNVIVHDVLPI---TEKSLLDDENEAQENTELNNSDVSTAHVSAEYEFEPSDTEIISALVAQYAESLIYGAILDAKTSEHSSSANAMRSATDNADDIISTLELQYNRARQAAITTEITEITGGMTAQ 313
>gi|118579044|ref|YP_900294.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118501754|gb|ABK98236.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Pelobacter propionicus DSM 2379] (288 aa)
Score = 281, Expect = 2.2e-23, Identities = 82/284 (28%), Positives = 151/284 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKS---IKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MASL IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y K ++   +  +  L + + K + L  ++ GLCG+FN N+ K ++ ++ N +   + +G+KG  K++     + + DI   + A L +  + + +  ++++Y+ F + ++  +  LLP+   P + P  +F +P+ N++  IL  +  + +++ES  E+ +R AMDSATKNA E+I  L++NR RQ+ IT E+ EI+SG++
 S:   1 MASLKSIKKRIVSVKNTYQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYADKLREVLDIQAACLSEDAHPLMEHRQAKGLLLVVITADRGLCGAFNSNLCKAGERFLQENGDEYERIHVLTVGRKGYEYFKNR-------CKIYKNYTDIISSPTYARAAFLAQEVIRGFQVGTYDRVELLYNSFRSVMTQDITFQQLLPVVAVCPLPDDENP---PEFIYEPSRNELLAEILPKNIEVQLFRSVLESVAGEHGARMTAMDSATKNATEMIGKLTLQYNRARQAAITTELMEIISGSE 284
>gi|23009399|ref|ZP_00050461.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Magnetospirillum magnetotacticum MS-1] (294 aa)
Score = 281, Expect = 2.2e-23, Identities = 82/285 (28%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKK-SEEGKT---IWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y +K  +  + N  + + + S GK  + +   GL G+FN +I + + H      +I +GKKG ++++ + + I+   +K +++   IA+++LA+++ ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P +  +    + A  +PN  + E++L  L  + A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRITSVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENGRPYAEKMARVLGNLAGNLIGGVGAPRLLSGTGKDQVHLLVVCTGDRGLAGAFNSSIARLARDHANRLMTEGKTVKIMTVGKKGLDILRRQFRDQIIASRDIRGNKPVDYPFAAEIADDILARFEAGEFDVATL--FYSEFRSVISQIPTAQKLIPAELP-QAEAATAAGSDAAMEFEPNEKTILETLLPKNLTVQVFRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLVYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 293
>gi|119189551|ref|XP_001245382.1| hypothetical protein CIMG_04823 [Coccidioides immitis RS] >gi|90304168|gb|EAS33799.1| hypothetical protein CIMG_04823 [Coccidioides immitis RS] (297 aa)
Score = 281, Expect = 2.3e-23, Identities = 87/282 (30%), Positives = 153/282 (54%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS--NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      A+L EI+ R+K I++ KITN MK+V+S +L K +    Y +  +F   N++++ L   E KT+++  S GLCG + + K ++ I++ + +I ++G+K K + + E I +   KDI F   IA+ + +  DY  S+K++Y+KF+N+ S+ P    + I+ P   N  F +  N+V ++  LA ++ A+ E  CE ++RRNAMD+A+KNA ++I +++ +NR+RQ+ IT E+ EI++GA
 S:  29 ATLREIEGRLKSIKNIEKITNTMKIVASTRLTKAQRAMSVSRAYGQTSETVF----ENAETKPL-----ENKKTLFVVASSDKGLCGGIHSGLSKATRRMIEAQPDADIVVLGEKSKGQL-GRTNEKNIVMSFSGVGKDIPTFADAQAIADQI-SLLPTDY--ASVKIVYNKFLNAQSYEPVTVEAFSEEAIIQSP------NVVAFEVD---NEVLANLREYALANSLYWALAEGHACEISARRNAMDNASKNAGDMISRFQILYNRQRQAAITGELVEIITGA 291
>gi|154280292|ref|XP_001540959.1| hypothetical protein HCAG_04799 [Ajellomyces capsulatus NAm1] >gi|150412902|gb|EDN08289.1| hypothetical protein HCAG_04799 [Ajellomyces capsulatus NAm1] (298 aa)
Score = 281, Expect = 2.3e-23, Identities = 87/281 (30%), Positives = 152/281 (54%)
 Q:   3 SLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI--KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDI-NFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      +L EI+ R+K I++ KIT MK+V+S +L K +  +  Y +     SN+ E  K E KT+++  S GLCG + + K ++ + + + ++ ++G+K K + S+ E + L   KD+ F   IA+ + +  DY  S+K+IY+KFVN+ S+ P V   +  + P L   + F ++  N+V ++  LA ++ A+ E  CE ++RRNAMD+A+KNA E+I+ +++ +NR+RQ+ IT E+ EI++GA
 S:  31 TLREIEGRLKSIKNIEKITKTMKIVASTRLNKAQRAMTDSRAYGQT---------SNAVFENAETKSLEGKKTLFVVASSDKGLCGGIHSGLSKATRRMVIEQPDADVVVLGEKAKAQL-SRTNEKNLILSFANVGKDLPTFAEAQAIADQI-TQLPTDY--ASVKIIYNKFVNAQSYEPVVVEAYSEEAITQSPNL------SAFEVE---NEVLANLREYALANSLYWALAEGHACEISARRNAMDNASKNAWEMIQKFQILYNRQRQAAITGELVEIITGA 292
>gi|15644359|ref|NP_229411.1| ATP synthase F1, subunit gamma [Thermotoga maritima MSB8] >gi|170289063|ref|YP_001739301.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga sp. RQ2] >gi|4982183|gb|AAD36678.1|AE001805_3 ATP synthase F1, subunit gamma [Thermotoga maritima MSB8] >gi|170176566|gb|ACB09618.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga sp. RQ2] (273 aa)
Score = 281, Expect = 2.3e-23, Identities = 93/280 (33%), Positives = 147/280 (52%)
 Q:   6 EIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEG-KTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      +IK++I  +S KIT AM++V+ AK++K +  +E  +K FYD  + +  +E L   EEG + + +  S MGLCGSFN I++E ++ I + + + L+G K N K  +    E+ D  F   I E++L   D   ++VI+S+F N L  P V LLP+ K EK R    DF +P  +  I  YL+ +  + ++K+ E +R+NAM +AT NA E+I+  L +N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA+ 
 S:   3 QIKRKINATQSLMKITRAMEMVARAKVRKIE----SEYQKFKPFYDEVKRLWALVPAESLDPIFFEEGNRDLIVVITSDMGLCGSFNSEILREAERVISESRDPHLILVGLKAINHFKDGKVLKMYDRFYEIPD----FRNGSTIVEDILNFL--DGKPARVRVIFSRFKNVLIQRPEVHELLPIKKE-EKKR-------EDFEYEPRLEQIAPLIFHYYLSATLMELMFQTKIGEYYARQNAMKNATDNAQEVIRELTLAYNKARQASITQELIEIVTGAEA 267
>gi|17548035|ref|NP_521437.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Ralstonia solanacearum GMI1000] >gi|81768465|sp|Q8XU75|ATPG_RALSO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|17430341|emb|CAD17106.1| probable atp synthase gamma chain protein [Ralstonia solanacearum] (291 aa)
Score = 281, Expect = 2.3e-23, Identities = 79/283 (27%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E  +  Y +K ++ ++ ++N + +  + K + +  +  + GLCG N N+++ +  ++     +  IG KG  +  G + +S + L D   L  I  L A  + I ++ + Y++F+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V + +LI Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRSARPYAEKIRNVAAHMAQANPEYQHPFMVKRDVKRAGLIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTNQLRDLQNKGVESQATAIGSKGMQFLGRIGAKV-VSNVVHLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAFTAGE--IDAVYLAYTRFINTMRQEPVVEQLLPLTADK-LTQTAAEKQAYSWDYIYEPDAQTVVDELLIRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVGGA 288
>gi|45593079|gb|AAS68124.1| ATP synthase gamma subunit [Bifidobacterium breve] (307 aa)
Score = 281, Expect = 2.4e-23, Identities = 75/283 (26%), Positives = 150/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD-SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY---KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD--------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S  +K RI  ES +KI NA ++++S+ + K +++ LN  Y  +D  + +++ + +++K   +  LA S G+ G + +I++E + +  D   E+++ G++G  K +  +I+  E D   ++  I+ L+ Y    + + ++Y++F+N +   V +LP++  + ++ P+ A     ++ +P+ +V ++IL Y+ + IH ++ +  E ASR+NAM +AT NA+ LI +  + N RQ+ ITQE+TEI+ A
 S:   1 MGSQLALKSRIHSTESLAKIFNAQEMIASSHIAKARDVALNAKPYTDAIFDAVQALVAHTHITHPIAVKDENNPRVAVLALTSDRGMAGPYTSSIIRETESLLARLDAAGKQPELFVYGRRGSTYYKYR--NRDIAATWEGDTDQPGVEIAETISSTLMDAYMKPAEQGGVSELYIVYTEFINMVVQKVRVLRMLPVEIVENEAKVPAPDEEAPAVADVAPLYTFEPSIEEVLDAILPKYIQSRIHECLLTAAASETASRQNAMHTATDNAHNLIDDLTRKLNASRQASITQELTEIIGSA 299
>gi|85374582|ref|YP_458644.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Erythrobacter litoralis HTCC2594] >gi|122544084|sp|Q2N8Z4|ATPG_ERYLH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|84787665|gb|ABC63847.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Erythrobacter litoralis HTCC2594] (290 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 88/285 (30%), Positives = 154/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI--KSNSDSEILSLKKS-EEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL E+K RI ++ST KIT A ++V++AKL++ +    Y ++ D+  + K + DS  L S + K + +  + GLCG N NIVKE +  K    + + +L+GKKG+ IK + E +I+  +  K  F+  IA L+ ++ ++++ + +Y F ++L  P+  L+P  + P +   A  +P  ++ E +L Y+ T + GA++E + E +  AMD+AT+NA +LI  +++NR RQ+ IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKELKDRIGSVKSTQKITKAKQMVAAAKLRRAQANAEAARPYAERLADVMASLAGKVSGDSAPRLLAGSGNDQKHLLVVVNTDKGLCGGLNSNIVKEAKAQAKKLIAAGKDVQFYLVGKKGRAPIK-RDYEKQIAKHFDTSTVKQPGFEEADAIANELIDMFEAGEFDVAHL--VYPTFKSALVQDPTTNQLIP----VPSPEGEGTGGDAVVEYEPGEEEILEELLPRYVKTQLFGALLEREASEQGASMTAMDNATRNAGDLINKLTIQYNRSRQAAITTELIEIIAGAEA 289
>gi|196158879|ref|YP_002128368.1| ATP synthase subunit C [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|88773292|gb|EAR04560.1| ATP synthase subunit C [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] >gi|196114658|gb|ACG68374.1| ATP synthase subunit C [Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'] (286 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 83/283 (29%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EIK +I I++T KIT+AM++V+++K+KK +E  +  Y +  + +I + N +   L++ E + ++  + GLCG N N K + + +K  E     +G K +   G + ++ + L DK +   +  +L Y ++ I + ++++ FVN+++ P + LLPL K+ +  ++ + D+ +P+ ++ E++++ Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT NA LI  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MASGKEIKGKIGSIKNTQKITSAMEMVAASKMKKAQERMASGRPYAQNMLKVIGHIANGNLEYRHPYLEEREVKRVGYIVISTDRGLCGGLNTNEFKLVTQDVKKWREQGVEVDFAALGSKACSFFNRFGGKL-LAAESGLGDKP-SVSDVVGVVRVMLKAY-DEGQIDRVFLVFNDFVNTMTQKPVINQLLPLPKSED----EEYQHRWDYIYEPDPKEILEALMVRYIESQVYQGVVENAASEQAARMVAMKAATDNAGNLIDELQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 283
>gi|153815544|ref|ZP_01968212.1| hypothetical protein RUMTOR_01780 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145847186|gb|EDK24104.1| hypothetical protein RUMTOR_01780 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (294 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 83/286 (29%), Positives = 161/286 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKK-QKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSE-----EGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSN---DEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKA-IEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA++ EI+ RI ++ T KITNAM ++SS+K+  +K+L  E +Y  ++  ++  D     E   E K  +  + GL G++N NIVK L++ I +   +++++G+ G++  + ++ + +  + + ++   IA LL +++ + + I ++Y++ NS+   V LLPL+++  + ++  +  ++ P+A V +SI+ +Y+  ++GA+VE+  E+ +R AM SAT +A LI + + +NR RQ+ ITQEITE+ SGA+ +
 S:   1 MANIREIQSRINSVKDTMKITNAMYMISSSKMTHAKKKLADTEPYFYGLQGEISRILRHLPDLHHGYFSARENVPEGERKIGSIVITADKGLAGAYNHNIVK-LEEEILARPGIHKLFIVGELGRHYFAKRDVQIDTNFQYTVQNPTMH--RARDIAAVLLDQFR-ERELDEIYIVYTRMENSVQAEAEVMKLLPLERSSFNEMKMPLNVHREAIALYPSAEAVMDSIIPNYVTGIVYGALVEAYASEHNARMMAMKSATDSAKSLIHDLSIIYNRARQAAITQEITEVCSGARAQ 292
>gi|78188124|ref|YP_378462.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Chlorobium chlorochromatii CaD3] >gi|123580549|sp|Q3AUA6|ATPG_CHLCH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|78170323|gb|ABB27419.1| H+-transporting two-sector ATPase, gamma subunit [Chlorobium chlorochromatii CaD3] (293 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 90/285 (31%), Positives = 156/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLI--KSKGIE--AEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDY---NIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L +I+ RIK ++ST ++T AMK+V++AKL++ ++ +  Y K ++  + + D+ + L  +SE K + +  S GLCG+FN NI+K  K I  D   GK G ++I  ++G E  +  L   + +L  +A+ +   N Y  + + V+Y++F + L+    LLP+     K N+G ++ +PN  + + +L +L T +  ++ES  E A+R AMDSAT+NA EL++  + +NR RQ+ IT E++EIV+GA+ 
 S:   1 MATLKDIRVRIKGVKSTQQVTKAMKMVAAAKLRRAQDRAIMARPYASKLKEMLASLSAKVDTSVNPLFAVRSEVNKVLVILVTSDRGLCGAFNGNIIKLAYKTIHE-DYAAQYGKGGVSMICAGTRGYEFFKKRHYTLTKGYPAVFQNLDFAVAKEIADMASNMYLRGEVDRVVVVYNEFKSVLAPQLKSEVLLPITSGDASA---KENSGGEYMYEPNPAAIIDVLLPKHLRTQVWRIMLESNAAEQAARMAAMDSATENAKELLRTLNISYNRARQAAITTELSEIVAGAEA 290
>gi|75534363|sp|Q9RQ77|ATPG_BUCSC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|6478266|gb|AAF13781.1|AF129403_2 gamma subunit of membrane-bound ATP synthase [Buchnera aphidicola] (290 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 93/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS-DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDIN-----FDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M+  EIK +I I +T KIT AM++VS AK+KK +  +  Y   + ++I N   L L  + K  +  + GLCGS N+++ K++    K+   ++++G KG + KS    + D+  +K I   FD + I +L +Y N  I + + Y++F N+L + P + LLPL K I K   N+ D+ + N+ + +++L DY+ + I+ +I+E+ CE ASR +M AT N+ +LIK ++ +N+ RQ ITQE+TEI+SGA
 S:   1 MSEKKEIKNKINCISNTKKITKAMEMVSIAKMKKSEIKMKSRKPYLDIIKTIISHILYNHIKYRHLYLNNRKTKKIGIIVISTDRGLCGSLNISLFKKIIQLINIYKNKNVMSSLFILGSKGVSYFKSS------TYDITYYEKIITKNYTFFDCLNFIHSSL--EYYNTQKIDKLFLSYNQFKNTLVYIPVIMQLLPLSKKIFK---GNKNSHWDYIYESNSGILLDTLLNDYIESQIYQSILENCTCEQASRMISMKQATDNSEDLIKKLRILYNKARQDNITQELTEIISGA 284
>gi|21244375|ref|NP_643957.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] >gi|81799207|sp|Q8PGG6|ATPG_XANAC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|21110033|gb|AAM38493.1| ATP synthase gamma chain [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (287 aa)
Score = 281, Expect = 2.6e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +IK +++T K+T A+++VS++K++K +E    Y +  + ++ ++++D +  L + E+ K + ++  S GL G N N+ +++  ++   + ++ IG+K   +  +  S+  L D   L +I  + A +  + + ++Y++FVN+++  S  LLPL A K   ++ D+ +P+A V E ++ Y+ + ++ A++E+  E+A+R AM +A+ NAN++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDFQHPFLIEREQVKRVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQDKGAEIDVVTIGQKASAFFRRVKVNMVGSVT-HLGDSPQVEQLIGVIKVMIDAFIEG--KVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFDQLLPLPAAEHK----VAHHDWDYLYEPDAASVLEHVMTRYIESLVYQAVLENVASEHAARMVAMKAASDNANKMIGTLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|22266798|gb|AAM94912.1|AF522463_7 subunit gamma [Ilyobacter tartaricus] (282 aa)
Score = 281, Expect = 2.7e-23, Identities = 90/283 (31%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSL--KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSN--DEIWLI--GKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  E+K RIK ++ST +IT AM++VSS K K+  L   Y K  +  I +  SE  L  K + K  +  S GLCG FN  +K+++ I N  E+ +I GKK ++  + + +  ++L + + F+  I+EN++   D   + +IY++FV+++   + +LP+++    +   + +P+ D+ S+L YL  I+ AI+E+  E+++R+NAM +AT NA E+I + L++NR+RQ+ +TQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGKELKGRIKSVQSTHQITKAMEIVSSTKFKRFSALVNPSKPYSKSMDRVLENIAAGIKSEKHPLFDGKKDVKKIGVIVMTSDRGLCGGFNNATLKKMEALIAENPGKEVSIIATGKKARDYCNKRNYDLKAEY-IQLIPETM-FEKAKEISENIVEYLHADI-FDEVYMIYNEFVSAMQTELVMKRVLPIERV-------EAQENTTYIFEPSVEDILSSLLPKYLNIQIYQAILENTASEHSARKNAMKNATDNAEEMIADLNLQYNRERQAAVTQEISEIVSGA 279
>gi|50123429|ref|YP_052596.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043] >gi|81693000|sp|Q6CYJ4|ATPG_ERWCT ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|49613955|emb|CAG77408.1| ATP synthase gamma chain [Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043] (287 aa)
Score = 280, Expect = 2.8e-23, Identities = 80/283 (28%), Positives = 155/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +I +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +  ++ ++  N + +  L++  + +L  + GLCG N+N+ K+L  +KS    ++ LIG K +  S G I A+++  + D   +L  +  ++ + ++ + + ++ +KF+N++S P + +LPL + +  L K   D+ +P+  + +++L Y+ + ++ +VE+  E A+R AM +AT N  LIK +L +N+ RQ+ ITQE+TEIV GA
 S:   1 MAGAKEIRSKIASVQNTQKITKAMEMVAASKMRKSQERMAASRPYAETIRNVIGHLALGNLEYKHPYLEERGVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLADMKSWSDKGVETDLALIGSKAASFFGSVGGNIVAQVT---GMGDNPSVSELIGPV--KVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQEPLIVQVLPLPPS-DDSELKK--KAWDYLYEPDPKSLLDTLLRRYVESQVYQGVVENLASEQAARMVAMKAATDNGGSLIKELQLVYNKARQASITQELTEIVGGA 284
>gi|168177488|ref|ZP_02612152.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|182671119|gb|EDT83093.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum NCTC 2916] (282 aa)
Score = 280, Expect = 2.9e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 150/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P  + + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARVNLEINKKYYNEYKIILKDIINFIEDSNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-RTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTQLMDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|189220433|ref|YP_001941073.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Methylokorus infernorum V4] >gi|189187291|gb|ACD84476.1| F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Methylacidiphilum infernorum V4] (293 aa)
Score = 280, Expect = 3.0e-23, Identities = 92/279 (32%), Positives = 159/279 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE-GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKS-KGIEAEISL--DLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKA--IEKPRLDKP--NNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEI 279
      MA+ EI++RI+ I++T++IT AM++V+++K++K ++ +  Y+ F ++  +  +  I L ++  K I   + GLCG N N+++E+ KH  N   +GKK +N +  KG  E L D EL D ++ F   I  L+ KY +  I +I + YS FVN L  P  + P+ K  ++K + + P  +  F+ +P+A ++ ES+L Y+  I+ AI+++  E+++R AM SAT+NA L+++ LE+N+ RQ IT+EI EI
 S:   1 MATTREIRRRIRSIKNTAQITKAMQMVAASKMRKAQQRAIEGRPYHSLFQEIVHSLIPQAGQLIHPLLEARAIQKEIVFVIGTDKGLCGPLNTNLLREIYKHHSPNHLYVSMGKKVRNYLSGLKGSRGENLLLADFELKD-NLTFREAKRIGHFLIEKYLHK-EIDAISIAYSHFVNPLIQKPIYRRIAPISKVELVKKEKAESPPAESVLPFNFEPSAEELLESLLPFYIHWEIYQAILDNLASEHSARMVAMKSATENAKSLLQDLSLEYNKARQESITKEILEI 285
>gi|84702332|ref|ZP_01016907.1| hypothetical protein PB2503_05202 [Parvularcula bermudensis HTCC2503] >gi|84691578|gb|EAQ17418.1| hypothetical protein PB2503_05202 [Parvularcula bermudensis HTCC2503] (292 aa)
Score = 280, Expect = 3.1e-23, Identities = 89/285 (31%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNL----IKSKGIE--AEISLDL---ELDDKDI---NFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI ++ST KIT A ++V++AKL++ +E    Y K  + T + +   +  L   ++  + +  + GLCG+FN NIV+   ++ +EI + KGK +  + SKG +  I DL  +D KD+  FD  IA+ LLA+Y+  +++ + V Y +F + +S P+  ++P  A  +   + A + +P+  + ++L Y+A + A++E+  E A+  AMD+AT+NA +LI  L++NR RQ++IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIGSVKSTQKITKAKQMVAAAKLRRAEEAAKAARPYADKIESVLTNLAAGMTPGAPGPKLLTGTGKDDVHLLVVATADKGLCGAFNSNIVR------RAREEIVRLQGKGKKVKLFTVGSKGYDQLKRIYGDLIVERVDFKDVRQVGFDEAKSIADTLLAQYEAGAFDVAT--VFYGQFKSVISQVPTANQIIP---AQPPGKAADEASSAPYEYEPDEEAILRTLLPRYVAVQVFRALLENAASEQAASMTAMDNATRNAGDLIDKLNLQYNRARQAQITTELIEIIAGAEA 291
>gi|153811247|ref|ZP_01963915.1| hypothetical protein RUMOBE_01639 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149832745|gb|EDM87829.1| hypothetical protein RUMOBE_01639 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (296 aa)
Score = 280, Expect = 3.2e-23, Identities = 85/286 (29%), Positives = 158/286 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK---------SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK---ELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQ--PNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      MA+ EIK RI ++ T KITNAM ++SS+K+KK K++ +  Y  FY++ + I      +  + L +EE K  +   G+ G++N NI K  E  +  + +++++G G+   K ++ + S  +  ++   +I+E ++ + + + + +IY++ N++  P  LLPL K  P L+ P    I+ P+A+ V + ++ +YL  I+G +VE+  E+ +R AM S+T +A +++++ +++NR RQ+ ITQEITE+ SGAK +
 S:   1 MANAREIKSRISSVQDTMKITNAMYMISSSKMKKAKKILSDTEPY---FYNMQSAIARILRHIPDIQHPFFSVRHLIPTEERKIATIVVTGDKGMAGAYNHNITKMTEEFMANTPGHHKLYVLGVVGRQYFSKKDVDMDGSFRYTVQKPTMH--RARMISEEVIRGFL-EREVDEVHIIYTQMQNAVVMEPVNMQLLPLKKTSFSP-LEMPAEVHQEEIEMFPSADGVLDIMIPNYLTGVIYGCLVEAYASEHNARMTAMQSSTDSAKKMLQDLSIQYNRARQAAITQEITEVCSGAKAQ 293
>gi|194476687|ref|YP_002048866.1| ATP synthase subunit C [Paulinella chromatophora] >gi|171191694|gb|ACB42656.1| ATP synthase subunit C [Paulinella chromatophora] (314 aa)
Score = 280, Expect = 3.6e-23, Identities = 97/285 (34%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKG--IEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKP------------RLD----------KPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L EI+ RI +++T KIT AM+LV++AK+++ +E L  + K  +  ++S   D+E  L++   I L   GLCG +N N+VK ++      ++ LIG K   K++  I A S LD   + N   IA +LA++ + +  I++IY+KF+N +S P V +LLPLD + I P      RL      +P  +D  + +  + ++L YL  + ++ E+  E ASR AM +A+ NA +L K+ L++N+ RQ+ ITQEI E+V G+ G
 S:   1 MANLKEIRDRITSVKNTRKITEAMRLVAAAKVRRAQEQVLRSRPFADKLARVLENLQSRMRFEDAEAPLLEERPINSIILLGVTGDRGLCGGYNANVVKRTEQRFADLQSQGYKVDLVLIGSKIITYFKNRNYPIRAIFSGLDQVPTANEAN-----SIANEILAEFTSA-SADRIEIIYTKFINLVSSRPVVQTLLPLDPQGIASPDDEIFRLTTREGRLTIEVDSNTGNTQPTLPSDIIFEQSPEQLLNALLPIYLQNQLLRSLQEAAASELASRMTAMSNASDNAKQLAKSLTLDYNKARQAAITQEILEVVGGSLG 314
>gi|159045475|ref|YP_001534269.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Dinoroseobacter shibae DFL 12] >gi|189081400|sp|A8LJR5|ATPG_DINSH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|157913235|gb|ABV94668.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Dinoroseobacter shibae DFL 12] (290 aa)
Score = 279, Expect = 3.6e-23, Identities = 84/285 (29%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIK---SKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L ++K RI+ ++ST KIT AM++V++AKL++ ++    Y ++F +  + +  +SDS  L +  +T L  ++ GLCG FN +I K + H +     +I +GKKG+ +K  SK   + L  + K +++D  IA ++L ++  ++++ +I  +++F + +S P+  ++P  + E  D  +  + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I+  +E+NR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPNLKDLKNRIESVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQDAAEASRPYTERFNAVLAGLAASVGDSDSGPRLLVGTGSDQTHLLVVMTAERGLCGGFNSSIAKLARAHAEKLVAQGKTVKILTVGKKGREQLKRDLSKHFIGHVDLS---EVKRVSYDNAADIAADVLGRFDAGEFDVATI--FFNRFQSVISQIPTAQQIIP--ASFEG---DADADATLYDYEPSEEAILADLLPRGVATQIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGDMIERLTIEYNRSRQAVITNELIEIISGAEA 289
>gi|80098|pir||S17725 H+-transporting two-sector ATPase (EC 3.6.3.14) gamma chain - Bacillus firmus (289 aa)
Score = 279, Expect = 3.6e-23, Identities = 94/283 (33%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK----SNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +I+ RI  + T +IT AM++VS+AKL + +  + + Y K ++  I S S +EI  L++  KT ++  S GL G +N ++++ L  IK  S DE I ++G+ G++L K +G+  I  + L D+  F+  IA  + + D   + V Y+ FV+ ++  +  LL L    +  + A + +PN  + E +L Y  I+G+++++K E +R AM +AT NA+ LI+  L+FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIQGRITSTKKTKQITKAMQMVSAAKLNRAQHNAQSFTPYTDKIREVVAAIAS-SGTEISHPMLEERPVKKTGYIVVTSDKGLAGGYNSSLIRSLLNTIKERHNSPDEYGIIIMGRIGRDLFKKRGLPI-IQEVIGLPDQP-EFNDIKNIARTSVEMFA-DGIFDELYVWYNHFVSPITQDVTEMKLLLLTDIGSDEKATSAS--ASYEYEPNEQAILEKLLPQYAENLIYGSLLDAKASEFGARMTAMSAATDNASALIEELTLKFNRARQAAITQEITEIVGGA 285
>gi|90418836|ref|ZP_01226747.1| ATP synthase gamma subunit [Aurantimonas sp. SI85-9A1] >gi|90336916|gb|EAS50621.1| ATP synthase gamma subunit [Aurantimonas sp. SI85-9A1] (289 aa)
Score = 279, Expect = 3.7e-23, Identities = 85/285 (29%), Positives = 157/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS--NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIK----SKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP--LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y +  +  I   D  L +  ++  + +  + GLCG FN +IVK + H + +   + ++GKKG + ++  SK IE   DL + K + F+  I + ++ Y K ++++ S V YS F N ++ P+  L+P +D +E+   N  + +P  ++ E ++  +  + A++E+  E +R +AMD+AT+NA ++I  + +NR+RQ++IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRIASVKSTQKITKAMQMVAAAKLRRAEEAAQAARPYADRMAAVLANISGAMEGDGPPLMVGNGKDDVHLLVVCTADRGLCGGFNSSIVKLARSHQRELEAAGKTVKFMVVGKKGWDQMRRDLASKVIE---RTDLR-EAKRVGFEHAEDIGQTIIDLYEKGEFDVCS--VFYSAFQNVVTQIPTRQRLIPASVDTGVEE------NASTIYEYEPEPGEILEDLIPRNIKIQVLHALLENAASEQGARMSAMDNATRNAGDMIDRLSVSYNRQRQAQITTELVEIISGAEA 288
>gi|116328614|ref|YP_798334.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116331343|ref|YP_801061.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|122280911|sp|Q04S17|ATPG_LEPBJ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|122283599|sp|Q04ZU4|ATPG_LEPBL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|116121358|gb|ABJ79401.1| Gamma subunit of the H(+)-transporting two- sector ATPase, F1 sector [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116125032|gb|ABJ76303.1| Gamma subunit of the H(+)-transporting two- sector ATPase, F1 sector [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (286 aa)
Score = 279, Expect = 3.9e-23, Identities = 96/283 (33%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSI-QPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+ EIKKRI +++T KIT M++VS+AK KK +    + K +L + + S S    L++ E+ KT+ L  ++ GLCG +N N+ + + +    N ++++GKKG + K G +AE +  LDDK  +   A  L + N+ + ++++ + + +S S P V +LP + A    K NG D + +P+  V ES+L  + T  AI+E+  E +RR AM SAT A+E+IK   +NR RQ++ITQEI+EIV+GA
 S:   1 MATPREIKKRINSVKNTRKITRTMEMVSTAKSKKISDRVNASHPFSNKIKELVSSLASLSGVVHSPYLRRPEKIKTVALLVITANRGLCGGYNSNVNRLAKAKVAEWKKAGVNVRLFIVGKKGISFFKFAGEKAEKTYT-HLDDKS-GYKEAEEFANLFLELFANE-EVDAVEIASTVYYSSASQKPEVTRILPFEPA-------KEGNGNDLVVYEPSPERVLESLLPLVVKTAFLKAILEANCSEQIARRIAMKSATDAASEMIKLLTRGYNRVRQAKITQEISEIVAGA 282
>gi|153938889|ref|YP_001389518.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|166222547|sp|A7G9Q8|ATPG_CLOBL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|152934785|gb|ABS40283.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum F str. Langeland] (282 aa)
Score = 279, Expect = 3.9e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 149/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P   + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARVNLEINKKYYNEYKVILKDIINFIEDSNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-RTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTQFMDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|170747038|ref|YP_001753298.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] >gi|170653560|gb|ACB22615.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium radiotolerans JCM 2831] (296 aa)
Score = 279, Expect = 4.0e-23, Identities = 82/285 (28%), Positives = 161/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN-----SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVK----ELQKHIKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEI-SLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +    Y +K  +  + N    ++LS  SE+  + +   GL G+FN +IV+  E + + + +  I +GKKG + ++ + + + S+D+  ++ ++++  IA+ +L +++ ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P +       A  +P+  + E++L  L  I+ A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRITSVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQMAAEAGRPYAEKMSAVLGNLAGNLVGGVGAPKLLSGTGSEQTHLL-VVCTGDRGLAGAFNSSIVRLAVREYAQKLAAEGKTVKIMTVGKKGLDALRRQYRDQIVESMDIR-GNRPVDYEFAASIADKILTRFEAGEFDVATL--FYSEFRSVISQIPTAQRLIPAELPAADTTAKAAAGNAALEFEPSEEAILETLLPKNLTVQIYRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLVYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 295
>gi|166713525|ref|ZP_02244732.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (287 aa)
Score = 279, Expect = 4.0e-23, Identities = 79/283 (27%), Positives = 157/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTI-WLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EIK +IK +++T K+T A+++VS++K++K +E    Y +  + ++ ++++D +  L + E+  + ++  S GL G N N+ +++  ++   + ++ IG+K   +  +  S+  L D   L +I  + A +  + + ++Y++FVN+++  S  LLPL A +K   ++ D+ +P+A V E ++ Y+ + ++ A++E+  E+A+R AM +A+ NAN++I  +L +N+ RQ+ ITQEI+EIVSGA
 S:   1 MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDFQHPFLIEREQVTRVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQGTGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVT-HLGDSPQVEQLIGVIKVMIDAFIEG--KVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFDQLLPLPAAEQK----VAHHDWDYLYEPDAASVLEHVMTRYIESLVYQAVLENVASEHAARMVAMKAASDNANKMIGTLQLVYNKARQAAITQEISEIVSGA 284
>gi|114330303|ref|YP_746525.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Nitrosomonas eutropha C91] >gi|122314651|sp|Q0AJB1|ATPG_NITEC ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|114307317|gb|ABI58560.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Nitrosomonas eutropha C91] (294 aa)
Score = 279, Expect = 4.1e-23, Identities = 86/283 (30%), Positives = 147/283 (51%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS--EILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLD----KPNNGA-DFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK I++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +K ++ ++  S    + ++  +  +  S GLCG N N+++   I+     E+ IG KG  +  G+  IS  L D  N +   + +L Y +D+  + + Y++FVN++  P + LLPL  E R D  KP   D+ +P A V + I+I Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA LI  L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MASSREIRNKIKSIKNTQKITRAMEMVAASKMRKAQDRMKKARPYGEKIRNVAAHMSKASVEYRHPFLIDRNSVKRVGIIVVTSDKGLCGGLNTNVLRRALNEIRVWGAEGEQIEVCCIGNKGLGFMSRLGVRV-ISQVTGLGDAP-NMEKLIGAVKVVLDAYTDDH-FDRVYIFYNRFVNTMKQIPVMEQLLPLTD--EHMRDDGNEAKPARAPWDYIYEPEAKPVIDDIMIRYIEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAGNLIDELTLIYNKSRQAAITKELSEIVGGA 291
>gi|148378161|ref|YP_001252702.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153933849|ref|YP_001382562.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153935396|ref|YP_001386114.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|166222545|sp|A7FQH8|ATPG_CLOB1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|166222546|sp|A5HY51|ATPG_CLOBH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|148287645|emb|CAL81710.1| ATP synthase subunit gamma [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152929893|gb|ABS35393.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152931310|gb|ABS36809.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum A str. Hall] (282 aa)
Score = 279, Expect = 4.1e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 150/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P  + + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARVNLEINKKYYNEYKIILKDIINFIEDSNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-GTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTQLMDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|191163784|ref|ZP_03025656.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter sp. M21] >gi|190995229|gb|EDV70685.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter sp. M21] (287 aa)
Score = 279, Expect = 4.2e-23, Identities = 84/284 (29%), Positives = 154/284 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRL-DKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MA+L IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y K ++  +  +S+  L K + + + +  S GLCG FN N+ K ++ I    S  + IG+KG  ++++  +  ++   +++  +IA L+ Y  DY+  + VIY+ F + ++  ++ LLP+   P+ D  G ++ +P+  + + +L ++  + +++ES  E+ +R AMDSA+KNA E+I  L +NR RQ+ IT E+ EI+SG++
 S:   1 MANLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAGKLAEVLERLAKTQESDASPLMVKRDTRRALLVVVTSDRGLCGGFNANLSKAAERFINERKGEFSELSLMTIGRKGYEFLRNRHTVRKHHGNIF---STLSYQTAALIAAELVEGYLAEDYD--EVYVIYNAFKSVMTQDITLEQLLPV-----TPKAGDDDEVGTEYIYEPSKAALLDELLPKHIEVQVFKSLLESVASEHGARMTAMDSASKNATEMIGKLTLIYNRARQAAITTELMEIISGSE 283
>gi|23336547|ref|ZP_00121759.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|23464957|ref|NP_695560.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|189439987|ref|YP_001955068.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Bifidobacterium longum DJO10A] >gi|81754476|sp|Q8G7B2|ATPG_BIFLO ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|23325554|gb|AAN24196.1| ATP synthase gamma chain [Bifidobacterium longum NCC2705] >gi|189428422|gb|ACD98570.1| F0F1-type ATP synthase gamma subunit [Bifidobacterium longum DJO10A] (307 aa)
Score = 279, Expect = 4.3e-23, Identities = 75/283 (26%), Positives = 150/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD-SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYN---IKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD--------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S  +K RI+ ES +KI NA ++++S+ + K +++ LN  Y  +D  + +++ + +++K + +  LA S G+ G + +I++E + +  D   E+++ G++G  K +  +I+  E D   ++  I+ L+ Y    + + ++Y++F+N +   V +LP++  + ++ P+ A     ++ +P+  V ++IL Y+ + IH ++ +  E ASR+NAM +AT NA LI +  + N RQ+ ITQE+TEI+ A
 S:   1 MGSQLALKSRIRSTESLAKIFNAQEMIASSHIAKARDVALNAKPYTDAIFDAVQALVAHTHITHPIAVKDEKNPRVAVLALTSDRGMAGPYTSSIIRETESLLSRLDAAGKQPELFVYGRRGSTYYKYR--NRDIAATWEGDTDQPGVEIAETISNTLMDAYMKPAEKGGVSELYIVYTEFINMVVQKVRVLRMLPVEIVKNETKVPDPDEEAPATADVAPLYTFEPSLEKVLDAILPKYIQSRIHECLLTAAASETASRQNAMHTATDNARNLIDDLTRKLNASRQASITQELTEIIGSA 299
>gi|168182235|ref|ZP_02616899.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum Bf] >gi|182674549|gb|EDT86510.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum Bf] (282 aa)
Score = 279, Expect = 4.5e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 149/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P   + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARVNLEINKKYYNEYKIILKDIINFIEDRNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-RTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTRFMDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|56477132|ref|YP_158721.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Azoarcus sp. EbN1] >gi|81677478|sp|Q5P4E3|ATPG_AZOSE ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|56313175|emb|CAI07820.1| F1-ATP synthase, gamma subunit [Azoarcus sp. EbN1] (289 aa)
Score = 279, Expect = 4.5e-23, Identities = 82/283 (28%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND-------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y +K  L  +   +D +  L + +E K + L  ++ GLCG N NI +   +K D    +  IG KG  ++ G + +S ++L D  + +   + +L ++N  + ++ V Y++F+N++  P + LLPL    +L P  D+ +P+  V + +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MASGKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQDRMRAARPYAEKIRRLAANLSQANVTDYKHAFLVQKDEVKRVGLILVTTDKGLCGGLNTNIQRVALNAMKGWDASGTTEIQACCIGNKGFGFMQRMGAKV-VSHVVQLGDTP-HLEKMIGPVKIMLDAFQNG-ELDAVYVAYTRFINTMKQEPVLEQLLPLTGE----KLGTPEGSWDYLYEPDPQVVIDEMLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 286
>gi|149277101|ref|ZP_01883243.1| ATP synthase, subunit gamma (H(+)-transporting two-sector ATPase) [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149231978|gb|EDM37355.1| ATP synthase, subunit gamma (H(+)-transporting two-sector ATPase) [Pedobacter sp. BAL39] (293 aa)
Score = 279, Expect = 4.6e-23, Identities = 84/283 (29%), Positives = 159/283 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSD-SEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL---------QKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA+L E++ RI ++ST +IT AMK+VS+AKLK+   +  Y K ++  + +N + S  +++ E K + +  S+ GL G+FN+N++K      +++  N I IGKK ++ + +   I + E+  + F+  I ++++A ++    ++++Y+KF N+   +  LLPL K  +  D+ + D+ ++P  ++ E ++  +  ++ A+++S  E+ +R +MD AT+NA +L+K KL +N+ RQ+ IT E+TEIVSGA
 S:   1 MANLKEVRIRIASVQSTQQITKAMKMVSAAKLKRATNAIIQLRPYATKLKEILGNLSANLEGSSSPFIQEREPNKVLIVVVSSNRGLAGAFNMNVIKATNNLIAEKYSEQYKNGNVSIVAIGKKSQDFYEKRNYNV-IGNNNEVY-ASLTFENVTKITDSIMAGFEKG-EFDRVEMVYNKFKNAAVQILTTEQLLPLPKP--EVLKDEKRSKIDYILEPAQEEIVEQLIPKSIKIQLYKAVLDSHASEHGARMTSMDKATENAGDLLKALKLSYNQARQAAITTELTEIVSGA 288
>gi|170755934|ref|YP_001779783.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|169121146|gb|ACA44982.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum B1 str. Okra] (282 aa)
Score = 279, Expect = 4.7e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 149/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P   + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARVNLEINKKYYNEYKVILKDIINFIEDSNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-RTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTQFIDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|51244685|ref|YP_064569.1| ATP synthase, gamma chain (AtpG) [Desulfotalea psychrophila LSv54] >gi|81692924|sp|Q6AQ11|ATPG_DESPS ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|50875722|emb|CAG35562.1| probable ATP synthase, gamma chain (AtpG) [Desulfotalea psychrophila LSv54] (290 aa)
Score = 278, Expect = 5.1e-23, Identities = 78/285 (27%), Positives = 147/285 (51%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLEL-----DDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL E+K +I ++ TS+IT AM +V++++L+ ++  +  Y KF + + +  ++  L  + KT+ L  +S GLCGSFN N+VK +K +      + IGKKG L++ G  E  D+    + ++I D  +A+N L  +   +++IY F +   P  LLP+  +   +   D+ +P++ ++ +++  YL  ++ A++E  E+A+R AMD+AT  +++ N + +N+ RQ+ +T E+ +IV GA+ 
 S:   1 MPSLKEVKTKITGVKKTSQITKAMNMVAASRLRGAQDKMESFRPYASKFSEAMSNLSGGGNTNAFPLMDVRDVKTVELIVVTSDRGLCGSFNANVVKLTEKKMAQYRAEGKKVSLICIGKKGYQLLRKSGAVRENYSDIMAHFSINNAREIASD----VADNFLKGTAD-----KVEIIYGAFKSVAVQAPVAEDLLPIQPVVSSEPAGEQTMSGDYIYEPSSEEIMDAMQPLYLNVLVYHAMLEVGASEHAARMTAMDNATTACRDIVSNLTIVYNKARQAAVTNELMDIVGGAEA 288
>gi|91785734|ref|YP_560940.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Burkholderia xenovorans LB400] >gi|122970051|sp|Q13SQ1|ATPG_BURXL ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|91689688|gb|ABE32888.1| ATP synthase gamma chain [Burkholderia xenovorans LB400] (294 aa)
Score = 278, Expect = 5.1e-23, Identities = 85/283 (30%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIV-------KELQKHIKSNDEIWLIGKKGK---NLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLD--KPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA + EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y K D+ ++ ++N +   + +E KT +  ++ GLCG N N++    KEL+  K+ E  IG KG  N +++K +  + L      D H+ E L+  K   ++ + ++ + Y++FVN++  P + LLPL   E+  D  P+  D+ +P+A V + +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MAGMKEIRGKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRAARPYADKVRDIAAHMSRANPEYRHPFMVSNEGAKTAGIILVTTDKGLCGGMNTNVLRASLQKFKELEGQGKT-IEATAIGTKGLGFLNRLRAKVVSNVVHLG----------DTPHL--EKLIGAVKVQLDLYSEGKVSAVYLAYTRFVNTMKQEPVIEQLLPLSADQFERKEEDGTTPSTQWDYIYEPDAQAVVDELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKTVINELQLVYNKSRQAAITKELSEIVGGA 291
>gi|17227500|ref|NP_484048.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|20141207|sp|P12408|ATPG_ANASP ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|17134982|dbj|BAB77528.1| ATP synthase subunit gamma [Nostoc sp. PCC 7120] (315 aa)
Score = 278, Expect = 5.5e-23, Identities = 84/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD----KAIEKPRLDKPNNGADFSIQ---------PNAND---------VFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L I+ RI+ +++T KIT AM+LV++A++++ +E +  + +  +  +++   D ++ LKK E   L   GLCG +N N+++ +  K    +  ++G+K +  + + E I    ++  D + IA+ LL+ + ++ + I+++Y++FV+ +S P + +LLPLD  +A +     G F ++     P  D     + +S+L YL+ + A+ ES  E A+R AM +A++NA ELIK+ L +N+ RQ+ ITQE+ E+V GA+ 
 S:   1 MPNLKSIRDRIQSVKNTKKITEAMRLVAAARVRRAQEQVIATRPFADRLAQVLYGLQTRLRFEDVDLPLLKKREVKSVGLLVISGDRGLCGGYNTNVIRRAENRAKELKAEGLDYTFVIVGRKAEQYFRRR--EQPIDASYTGLEQIPTADEANKIADELLSLFLSE-KVDRIELVYTRFVSLVSSRPVIQTLLPLDTQGLEAADDEIFRLTTRGGQFQVERQTVTSQARPLPRDMIFEQDPVQILDSLLPLYLSNQLLRALQESAASELAARMTAMSNASENAGELIKSLSLSYNKARQAAITQELLEVVGGAEA 313
>gi|91201497|emb|CAJ74557.1| similar to ATP synthase subunit gamma [Candidatus Kuenenia stuttgartiensis] (290 aa)
Score = 278, Expect = 5.6e-23, Identities = 91/285 (31%), Positives = 151/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFY----DLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND---EIWLIGKKGKNLIKSK-----GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M S EIK+RI+ I S +IT AM++V++++LKK +    + +K +  DL + +  S   + K+S    +  + GLCG++N NI+++ + IK N+  ++ LIGKK NL SK   IE I  +E   + D   A L+ Y N+   + V ++KF  +  P+  L P++K  +  +   ++ ++P+ D+  I  Y+ T I+ I+ES  E A+RR AM +AT+NA ++I N  +N+ RQ IT+E+ EIVSGA+ 
 S:   1 MQSTREIKERIRGISSIKQITRAMEMVAASRLKKVESRVHASRTFAEKLHQMVSDLISSLPQESAYRWFAKKESVNSPVKVILITADKGLCGAYNNNIIQKTVRFIKENNRQVKLILIGKKA-NLYFSKRRDVYSIEESIPESVE----KLGLDWVKSFAAKLIRDY-NNLEYGELHVFFTKFHTVMQSFPASIRLFPIEK---EGFGGEGREKKEYIVEPSVEDILNKIFPKYIETQIYQCILESLTSEFAARRVAMIAATENAGDMIDNLTSIYNKARQEAITKELLEIVSGAEA 288
>gi|162329626|ref|YP_471344.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Rhizobium etli CFN 42] (294 aa)
Score = 278, Expect = 5.8e-23, Identities = 83/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK---SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI +++T KIT AMK+V++AKL++ +E    Y ++  +  I  +++D   + S + K  L  ++ GLCG FN I + + HI+     +I+ +GKKG ++++ +   I   + K I F+  I + ++ +  ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P KA E  D + GA + +P+  +  ++  ++ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA E+I  L +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIASVKATQKITKAMKMVAAAKLRRAQEAAEAARPYSQRMGAVLANIAKAVTDADGAPALMTGSGQDKVHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFARDHIRKLLAEGKTVKIFTVGKKGYDILRREFAPLIIERKELREVKKIGFENADQIGKRVIEMFSAGEFDVCTL--FYSEFKSVISQVPTAQQLIPA-KAPEAVAEDAEHAGAVYEYEPDPASILGDLIPRNISVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDNATRNAGEMINKLTLSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 293
>gi|152977493|ref|YP_001377010.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189081388|sp|A7GV57|ATPG_BACCN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|152026245|gb|ABS24015.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (286 aa)
Score = 278, Expect = 5.9e-23, Identities = 86/283 (30%), Positives = 153/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS---DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND-------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK +I  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  I  S  + +L+ + + +T ++  S GL G +N N+++E+ K I+      I ++G+ G++ +K +G  I  + L D  +F   +A  +A + D   + + Y+ +V+ +S  +  +LPL    +L    + +P+ ++ + +L Y + ++GA+++ K E+A+R AM SAT NA E+I  L FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKAKINSTKKTSQITKAMEMVSASKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVASIAQGSKGINHPMLTARPVK--RTGYIVITSDRGLAGGYNSNVLREVSKVIRERHNMDPNQYSIIVLGRLGRDYLKRRGFNI-IDEVVGLSDHP-SFTDIKDLASRAIAMFA-DGAYDELYIYYNHYVSKISQEVTENKVLPLTDVKSDKKL------TPYEFEPSEEEILKVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHAARMTAMKSATDNAMEVIDTLTLSFNRARQAAITQEITEIVGGA 282
>gi|158425750|ref|YP_001527042.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Azorhizobium caulinodans ORS 571] >gi|172047826|sp|A8HS13|ATPG_AZOC5 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|158332639|dbj|BAF90124.1| H+-transporting two-sector ATPase gamma subunit [Azorhizobium caulinodans ORS 571] (289 aa)
Score = 278, Expect = 6.0e-23, Identities = 82/285 (28%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS----NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLP--LDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +    Y ++  +  I S  ++D+ +L   ++ K + L  S GLCG+FN NIV+ +++     + + + +G+KG + ++    + L   +++ F  H IAE ++ ++ K ++++ ++  +S F + +S P+  ++P  +KA E P    A + +P +++  +L  +A I A++E++   S+ +AMD+AT+NA ++IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MASLKDLRNRIASVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQMAAEAARPYAERMDSVLGNIASGVTLSADTPLLLSGTGKDEKHLLLVCTSERGLCGAFNTNIVRAVRERANLLIGQGKDVKFFCVGRKGYDQLRRLYPGQIVELVDLRSVRNLGFVNAHDIAEKIIDRFNKGEFDVCTL--FFSHFKSVISQVPTAQQIIPATFEKA-EGP-------SAVYDYEPEESEILADLLPRNVAVQIFRALLENQASFYGSQMSAMDNATRNAGDMIKKQTLIYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 288
>gi|90961575|ref|YP_535491.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|122449153|sp|Q1WUC7|ATPG_LACS1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|90820769|gb|ABD99408.1| ATP synthase gamma chain [Lactobacillus salivarius UCC118] (309 aa)
Score = 277, Expect = 6.4e-23, Identities = 93/284 (32%), Positives = 160/284 (56%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFF--------------SSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE------IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQ----PNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      ASL E+K+RI+ + TS+IT+AM++VS+AKL + ++  + +Y K  + T++ KS+  + + K+ +GK  L         S GL GS+N N++KE + I++N    I IG G + K +G  ++ +     +   + E +++ Y +   + V YS FVN+L+    +LP+ A   D +N  +SI+  P+ + + E +L Y + ++GAI+++K E+AS  AM SA+ NA ++I + +L++NR RQS IT EITEI +GA+ 
 S:   3 ASLQEVKRRIESTKKTSQITSAMQMVSTAKLSQIQKHATSYQVYATKIRSVITHLSKSHLLDSVNTTSKNSDGKVNTLGMLRQRPVKTTGIVVITSDRGLVGSYNSNVIKETLELIENNHHSTEDVAIIAIGGTGADFFKKRGYN--VAYEYRGISDIPTYKDARPLVEAIVSMYDKEV-YDELFVCYSHFVNTLTSEFRAEKMLPV-SAENMGHDDLTSNDEGYSIEYETEPSEDAILEVVLPQYAESLVYGAILDAKTSEHASSSTAMKSASDNAKDIISSLELQYNRARQSAITTEITEI-TGAQA 306
>gi|1168595|sp|P42007|ATPG_BACST ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|534853|dbj|BAA07254.1| ATPase subunit gamma [Geobacillus stearothermophilus] (287 aa)
Score = 277, Expect = 6.7e-23, Identities = 84/282 (29%), Positives = 153/282 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSN-----DE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      +ASL +IK RI  + TS+IT AM++VS++KL + + + S Y +K ++  + S  S + + + + KT +L  S GL G++N N+V+ +   N   DE I +IG+ G + + + +  + LD+    +F   IA  + + D   + + Y+ +V+++  +  LLPL  + + +     + +P+ ++ + +L Y + I+GA++++K E+A+R AM +AT NAN++I+  L +NR RQ+ ITQEITEIV+G
 S:   4 LASLRDIKTRINATKKTSQITKAMEMVSTSKLNRAAKREIVRS-YMEKIQEVVANVASRGRSHPMLVSRPVK-KTGYLVITSDRGLAGAYNSNVVRLVYPKRSKNAMLPPDEYAIIVIGRVGLSFFRKRNMP--VILDITRLPDQPSFADIKEIARKTVGLFA-DGTFDELYMYYNHYVSAIQQEVTERKLLPLTDFLAENK-----QRTVYEFEPSQEEILDVLLPQYAESLIYGALLDAKASEHAARMTAMKNATDNANDVIRTLTLSYNRARQAAITQEITEIVAG 282
>gi|125975090|ref|YP_001039000.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Clostridium thermocellum ATCC 27405] >gi|166222549|sp|A3DIM8|ATPG_CLOTH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|125715315|gb|ABN53807.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium thermocellum ATCC 27405] (295 aa)
Score = 277, Expect = 6.7e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 152/285 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKK----FYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRL------DKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA +NEIK R+K I T +ITNAMKL+S+AKLKK K+   S Y++K   D+    +  + + + K ++   G G +N NI+K ++ +K + + +++ G G+N     + D + + I  +  I E +L + +   + +IY+  +++  PS+ LLPL+  K +L   +K +G   +P+  VF ++ Y+  ++GA VES  E SR AMD+AT NAN+++K  L +NR RQS+ITQ+ITEIV GA+ 
 S:   1 MAHINEIKLRMKSIRETRQITNAMKLISAAKLKKAKKQLEKASPYFEKVRSTMADILLRSGKIENKYFHARDEKTDKKKAYIVITGEKGFAGGYNHNIIKFTEECLKQDKDPLLFVAGNVGRNHFLKNKYNVYMEFDYPVQNPSIY--MAREIMEVILDLFDKEV-FDELYIIYTHMFSNIKMEPSIIKLLPLELDTLKEKLQINESTEKIVDGC-MEYEPDPEYVFNVLVRKYIKGVVYGAFVESFTSEQNSRMTAMDNATANANDMLKKLDLLYNRARQSKITQDITEIVGGAEA 293
>gi|163850896|ref|YP_001638939.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium extorquens PA1] >gi|163662501|gb|ABY29868.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Methylobacterium extorquens PA1] (296 aa)
Score = 277, Expect = 6.8e-23, Identities = 81/285 (28%), Positives = 155/285 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI----LSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD-KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL +++ RI +++T KIT AM++V++AKL++ +  N  Y ++  +  + N  +  L   ++  + +   GL G+FN +I + + H      +I IGKKG ++++ + + I+   +K +++   IA+++LA+++ ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P +  E    + A  +PN  + E++L  L  I A++E+  E +R +AMDSAT+NA E+IK  L +NR RQ+ IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLRNRITSVKATQKITKAMQMVAAAKLRRAQNAAENGRPYAERMAQVLGNLAGNLIGGVGAPRLLTGTGQDRVHLLVVCTGDRGLAGAFNSSIARLARDHANRLMADGKTVKIITIGKKGLDVLRRQFRDQIIASRDIRGNKPVDYPFAAEIADDILARFEAGEFDVATL--FYSEFRSVISQIPTAQKLIPAELPTAEGAAATGAGSDAAMEFEPNEETILETLLPKNLTVQIFRALLENAASEQGARMSAMDSATRNAGEMIKKQTLIYNRTRQAMITKELIEIISGAEA 295
>gi|171742082|ref|ZP_02917889.1| hypothetical protein BIFDEN_01187 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] >gi|171277696|gb|EDT45357.1| hypothetical protein BIFDEN_01187 [Bifidobacterium dentium ATCC 27678] (306 aa)
Score = 277, Expect = 6.9e-23, Identities = 76/283 (26%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIW-LAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND------EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY---KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGAD-------FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M S  +K RI  S KI NA ++++S+ + K +++ LN  Y  +D  + +++ +  +KK E+  + LA S G+ G + +I++E + +  D   E+++ G++G  K +  +++  E D   ++  I++ L+ Y  +  + + +++++FVN +   V +LP++ + + +  P + +D    ++ +PN ++V ++IL Y+ + IH ++ +  E ASR+NAM +AT NA LI +  + N RQ+ ITQE+TEI+ A
 S:   1 MGSQLALKSRIASTASLEKIFNAQEMIASSHIAKARDVALNAKPYTDAIFDAVQALVAHTHIDHPIVKKDEDNPRVAVLALTSDRGMAGPYTSSIIRETESLLARLDAAGKQPELYVYGRRGVTYYKYR--NRDVAGTWEGDTDQPGVEVAESISKALMDAYMKPADQGGVSELYIVFTEFVNMVVQKVRVLRMLPVELVLPEQQGSGPVSESDADAATPLYAFEPNVDEVLDAILPKYIQSRIHECLLTAAASETASRQNAMHTATDNARSLIDDLTRKLNASRQASITQELTEIIGSA 298
>gi|49474711|ref|YP_032753.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bartonella quintana str. Toulouse] >gi|81695986|sp|Q6FYM2|ATPG_BARQU ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|49240215|emb|CAF26683.1| ATP synthase gamma chain [Bartonella quintana str. Toulouse] (303 aa)
Score = 277, Expect = 7.2e-23, Identities = 80/285 (28%), Positives = 164/285 (57%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDS-EILSLKKSEEGKTIWLAFF--SSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDD-KDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDK---AIEKP----RLDKPNNGAD--FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MASL +++ RI +++T KIT AM++V++A+L + +E  +  Y ++  +  + ++ D+ ++ L +   + L   + GLCG+FN+ I + ++ IK+    +I +GKKG +++ S+ +A +  ++L  K + F  II++ ++ + D    + YS+FV+ ++ P F L+P+   A+E   ++D+ N   + +P+  + E ++  L+ I A++E+  E ++ AMD+A++NA E+I  + +NR+RQ++IT E+ EI++GA+ 
 S:   1 MASLKDLRDRIASVKATQKITKAMQMVAAARLHRVQEAAQSARPYAQRMAAILANVATDVDTIDVPPLMRGTGRNDVHLLVVCTAERGLCGAFNMQIARRARQQIKALLSAGKIVKILTVGKKGADIL-SRDYKALMIDHIDLRSVKRVGFAEAAIISQKIIDLFDKD-TFDVCTLFYSEFVSVINQRPVAFGLIPMGSPKGAVEAEDVTQKVDENKNLQSIVYDYEPDVASLLEELVPRNLSVQIFQALLENVAGEMGAKVTAMDNASRNAGEMINKLTVAYNRQRQAQITTELIEIIAGAEA 302
>gi|142004|gb|AAA21992.1| ATP synthase subunit gamma [Nostoc sp. PCC 7120] (315 aa)
Score = 277, Expect = 7.5e-23, Identities = 84/285 (29%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN---SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD----KAIEKPRLDKPNNGADFSIQ---------PNAND---------VFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L I+ RI+ +++T KIT AM+LV++A++++ +E +  + +  +  +++   D ++ LKK E   L   GLCG +N N+++ +  K    +  ++G+K +  + + E I    ++  D + IA+ LL+ + ++ + I+++Y++FV+ +S P + +LLPLD  +A +     G F ++     P  D     + +S+L YL+ + A+ ES  E A+R AM +A++NA ELIK+ L +N+ RQ+ ITQE+ E+V GA+ 
 S:   1 MPNLKSIRDRIQSVKNTKKITEAMRLVAAARVRRAQEQVIATRPFADRLAQVLYGLQTRLRFEDVDLPLLKKREVKSVGLLVISGDRGLCGGYNTNVIRRAENRAKELKAEGLDYTFVIVGRKAEQYFRRR--EQPIDASYTGLEQIPTADEANKIADELLSLFLSE-KVDRIELVYTRFVSLVSSRPVIQTLLPLDTQGLEAADDEIFRLTTRGGQFQVERQTVTSQARPLPRDSIFEQDPVQILDSLLPLYLSNQLLRALQESAASELAARMTAMSNASENAGELIKSLSLSYNKARQAAITQELLEVVGGAEA 313
>gi|30023338|ref|NP_834969.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|30265329|ref|NP_847706.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42784476|ref|NP_981723.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47778410|ref|YP_022217.2| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49188142|ref|YP_031395.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49480406|ref|YP_039297.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52140258|ref|YP_086575.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus E33L] >gi|65317283|ref|ZP_00390242.1| COG0224: F0F1-type ATP synthase, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|118480345|ref|YP_897496.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|165873328|ref|ZP_02217931.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|166984520|ref|ZP_02255861.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus AH187] >gi|166996502|ref|ZP_02262962.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus AH820] >gi|167636405|ref|ZP_02394705.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167642061|ref|ZP_02400287.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167940242|ref|ZP_02527317.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus AH1134] >gi|168136016|ref|ZP_02579245.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus B4264] >gi|168162321|ref|ZP_02597554.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus H3081.97] >gi|170689697|ref|ZP_02880874.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170709431|ref|ZP_02899839.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177656029|ref|ZP_02937136.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|196036277|ref|ZP_03103675.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus W] >gi|196039449|ref|ZP_03106754.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196045682|ref|ZP_03112912.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus 03BB108] >gi|166222522|sp|A0RL96|ATPG_BACAH ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81685358|sp|Q630U2|ATPG_BACCZ ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81696587|sp|Q6HAX9|ATPG_BACHK ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81699586|sp|Q72XE7|ATPG_BACC1 ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81714494|sp|Q814W1|ATPG_BACCR ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|81714854|sp|Q81JZ4|ATPG_BACAN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|29898899|gb|AAP12170.1| ATP synthase gamma chain [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|30260007|gb|AAP29192.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|42740408|gb|AAS44331.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|47552115|gb|AAT34692.2| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49182069|gb|AAT57445.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49331962|gb|AAT62608.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51973727|gb|AAU15277.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus E33L] >gi|118419570|gb|ABK87989.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|164710925|gb|EDR16499.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167509979|gb|EDR85399.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167528239|gb|EDR91021.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170125664|gb|EDS94583.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170666339|gb|EDT17125.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172079884|gb|EDT64993.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|195991069|gb|EDX55039.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus W] >gi|196023513|gb|EDX62190.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196029609|gb|EDX68211.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus cereus NVH0597-99] (286 aa)
Score = 277, Expect = 7.5e-23, Identities = 89/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS---DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK +I  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  I  S  + +L+ + + +T ++  S GL G +N N+++ +  I+   SN  I ++G+ G++ +K +G  I  + L D  +F   +A  +A + D   + + Y+ +V+ +S  +  +LPL     DKP  +F +P+ ++ + +L Y + ++GA+++ K E+A+R AM SAT NA E+I + L FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKAKINSTKKTSQITKAMEMVSASKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVASIAQGSKGINHPMLNARPVK--RTGYIVITSDRGLAGGYNSNVLRTVSNVIRERHNMDSNQYSIIVLGRLGRDYLKRRGFNI-IDEVVGLSDHP-SFTDIKDLASRAIAMFA-DGAYDELYIYYNHYVSKISQEVTENKILPLTDVAS----DKPTTAYEF--EPSEEEILKVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHAARMTAMKSATDNAMEVIDSLTLSFNRARQAAITQEITEIVGGA 282
>gi|170760573|ref|YP_001785484.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169407562|gb|ACA55973.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (282 aa)
Score = 277, Expect = 7.6e-23, Identities = 93/285 (32%), Positives = 149/285 (52%)
 Q:   2 ASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQ---KHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKGE 286
      A L I++RIK + + KIT AM LVS+AKL+K +    YY ++ +  I + +  + + +  K +++ F S GLCGSFN+NI+ +  K K N + +IG+KG+ +K GI  ++ +E+ D   +  IA+N++ Y +  + + ++YS+F + +   + +LP K    + ++    P   + IL +YL  I   SK EN SR AM+ AT NAN+L+ N L+FNR RQS ITQEI+EIV GA+ +
 S:   4 AGLIGIRRRIKSVTNIRKITKAMGLVSTAKLRKARLNLEINKKYYNEYKVILKDIINFIEDSNIYIDGNGSHKKLYVIFTSDSGLCGSFNINIINNVINEIKEDKENSLVIVIGQKGRMYLKKLGINT-LAEYIEIPDVPTTKEA-RTIAKNIIKLYSSK-EVGEVFLVYSEFYSPVKQQVLINKILPFTK-------ENKSDNKYIEFNPPVTRFVDEILENYLKATILNCFSNSKASENGSRMTAMNGATDNANDLLDNLDLQFNRLRQSAITQEISEIVGGAEAQ 281
>gi|89070093|ref|ZP_01157423.1| ATP synthase subunit C [Oceanicola granulosus HTCC2516] >gi|89044314|gb|EAR50457.1| ATP synthase subunit C [Oceanicola granulosus HTCC2516] (291 aa)
Score = 277, Expect = 7.9e-23, Identities = 84/285 (29%), Positives = 160/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS---NSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKH---IKSNDE---IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEIS-LDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K RI+ ++ST KIT AM++V++AKL++ +E    Y ++F +  +     +L+  S++  + +  + GLCG FN NI K + H  +K++ +  I +GKKG++ ++  + + +DL + K + ++  IA+++L ++  ++++ +I  ++KF N +S P+  ++P  + E      + +P+  +  +L  +AT I A++E+  E +R +AMD+AT+NA E+I  +EFNR RQ+ IT E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRIESVKSTRKITKAMQMVAAAKLRRAQEAAEAARPYTERFNAVMAGLAQGVGEGAPRLLAGTGSDQTHLL-VVMTAERGLCGGFNSNIAKLAKTHADKLKADGKTVKILTVGKKGRDSMRRDYGDLFVGHVDLS-EVKRVGYENAQAIAKDVLDRFDAGEFDVATI--FFAKFENVVSQKPTAQQVIP--ASFEADDDADAGTTTLYDYEPSEEAILADLLPRGVATQIFAALLENGASEQGARMSAMDNATRNAGEMIDKLTIEFNRSRQAVITNELIEIISGAEA 290
>gi|58698409|ref|ZP_00373320.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] >gi|58535064|gb|EAL59152.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Wolbachia endosymbiont of Drosophila ananassae] (287 aa)
Score = 277, Expect = 7.9e-23, Identities = 94/284 (33%), Positives = 153/284 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILS--LKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSND---EIWLIGKK----GKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENL-LAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQP-NANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      M SL E+ RIK I S K T M++VS+AKL + ++  N +Y K + + + + + D E+L+ L S G +   S GLCG+FN +IVK Q + +N  +I +GKK  GKN  SK I   L +E + K I    +  + L+KY    +KV YSKF N+ + P + ++ P  D ++  L P   + +P N  + +S++ DY+  ++ A++ES  EN++R AM+SA +N E++  L +NR RQ+ IT ++ E++ GA+
 S:   1 MKSLKELSLRIKNIRSVQKTTKIMQMVSAAKLLQSQKKLSNSKLYISKLHSIISSLMLSVDQELLAKILNVSNNGSYLVFIVASDRGLCGNFNSSIVKFSQNKLITNGKKVDIVFLGKKAFDIGKNRFDSKSI-----LKIE-NSKGITLKHVEALVGGIDLSKYDK------VKVFYSKFYNTFTQKPMLETIKPWSKDSSLIDNSLAGPITDYGYEYEPQNIEFILKSLVQDYVVIALYSALLESATSENSARMVAMESANRNTKEILNKLALLYNRSRQAAITTDLIEVIGGAE 285
>gi|75763709|ref|ZP_00743386.1| ATP synthase gamma chain [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|168142840|ref|ZP_02586069.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus cereus G9842] >gi|74488801|gb|EAO52340.1| ATP synthase gamma chain [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (286 aa)
Score = 276, Expect = 8.2e-23, Identities = 89/283 (31%), Positives = 156/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNS---DSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL +IK +I  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  I  S  + +L+ + + +T ++  S GL G +N N+++ +  I+   SN  I ++G+ G++ +K +G  I  + L D  +F   +A  +A + D   + + Y+ +V+ +S  +  +LPL     DKP  +F +P+ ++ + +L Y + ++GA+++ K E+A+R AM SAT NA E+I + L FNR RQ+ ITQEITEIV GA
 S:   1 MASLRDIKAKITSTKKTSQITKAMEMVSASKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVASIAQGSKGINHPMLNARPVK--RTGYIVITSDRGLAGGYNSNVLRTVSNVIRERHNMDSNQYSIIVLGRLGRDYLKRRGFNI-IDEVVGLSDHP-SFTDIKDLASRAIAMFA-DGAYDELYIYYNHYVSKISQEVTENKILPLTDVAS----DKPTTAYEF--EPSEEEILKVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHAARMTAMKSATDNAMEVIDSLTLSFNRARQAAITQEITEIVGGA 282
>gi|157337905|emb|CAO38949.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (337 aa)
Score = 276, Expect = 8.5e-23, Identities = 83/280 (29%), Positives = 150/280 (53%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEE---GKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWL------IGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIE---KPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      L E+++RI I++T KIT AMKLV++AK+++ +E +N  +   ++ YI   + +S+ +E   +  +   GLCGS N I+K + I  ++ L   +G+KG + + +   +S+D   +    +IA+++ + + ++ + ++++Y+KFV+ +   + +LLPL  E  P L+     + +  + ++++ YL + I A+ ES  E A+R AM +AT NA EL K  L +NRKRQ++IT EI EIV+GA
 S:  51 LRELRQRIDSIKNTQKITEAMKLVAAAKVRRAQEAVINGRPFSNTLVEVLHYINEQLQDDGVSVPLTEVRAVKRVALVVITGDRGLCGSLNAGILKMAESRIAELTDLGLDCTVISVGRKGNSYFRRRSRAPVVSVDR--GGRFPTAKEAQVIADDVFSLFVSE-EVDKVELLYTKFVSFVESATVIQTLLPLSMKGEVEFSPFLE---------FEQDPAQILDALMPLYLNSQILRALQESLASELAARMCAMSNATDNAVELTKTLSLAYNRKRQAKITGEILEIVAGA 330
>gi|157363032|ref|YP_001469799.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga lettingae TMO] >gi|157313636|gb|ABV32735.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Thermotoga lettingae TMO] (270 aa)
Score = 276, Expect = 8.6e-23, Identities = 85/282 (30%), Positives = 143/282 (50%)
 Q:   4 LNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      L +K RI+  + KIT AM++V+ A+++K +E F   +   L  I +S   +   GK + +  S MGLCGSFN I++E ++ +K + + +G K   S   +++  +  +  F++  + E+LL  N   + +IY KFVN L  P+  L P+  K IE+      + +P + ++ +  Y+AT I  + E+KV E +R+NAM +AT+NA E+I+  LE+N+ RQ+ ITQE+ EIV+GA+ 
 S:   6 LRSVKARIQSTSALMKITRAMEMVARARVRKLEEGFRKAKTFASSVEVLKDRIDFSSCDHPFVIG---SGKPVLVVVSSDMGLCGSFNAEIIRETERRLKDFEILITVGSKATAHFSSN---KKLAKSYQRIYETPAFNVAAALMEDLLKISGN------VHIIYGKFVNRLVQRPTCVQLTPIAGGKNIER-----------YEYEPFSEELAANFANFYVATKIFSLLYETKVSEMYARQNAMRNATENAREMIRTLTLEYNKARQASITQELIEIVTGAEA 266
>gi|153885488|ref|ZP_02006645.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ralstonia pickettii 12D] >gi|187930578|ref|YP_001901065.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ralstonia pickettii 12J] >gi|151578388|gb|EDN42787.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ralstonia pickettii 12D] >gi|187727468|gb|ACD28633.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Ralstonia pickettii 12J] (291 aa)
Score = 276, Expect = 8.7e-23, Identities = 81/283 (28%), Positives = 151/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA  EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K +E    Y +K ++ ++ +N + +  +  + +  +  + GLCG N N+++ +  ++     +  IG KG  +  G + +S + L D   L  I  L A  N  I ++ + Y++F+N++  P V LLPL DK + +  +K   D+ +P+A V + +LI Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIVSGA
 S:   1 MAGTKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQERMRAARPYAEKIRNVAAHMALANPEYKHPFMVARDIKRAGLIVVTTDKGLCGGLNTNVLRAVTTQLRDLQNKGVETQTTAIGTKGMQFLGRVGAKV-VSNVVHLGDTPHLEKLIGAIKVQLDAF--NAGQIDAVYLAYTRFINTMKQEPVVEQLLPLTADK-LAQSDAEKQAYSWDYIYEPDAQTVVDELLIRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVSGA 288
>gi|119896450|ref|YP_931663.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Azoarcus sp. BH72] >gi|166222520|sp|A1K1S1|ATPG_AZOSB ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|119668863|emb|CAL92776.1| probable ATP synthase gamma chain [Azoarcus sp. BH72] (289 aa)
Score = 276, Expect = 8.8e-23, Identities = 81/283 (28%), Positives = 152/283 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSN--SDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNI-------VKELQKHIKSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MAS EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K++K ++    Y K  L  +   +D +  L + ++ K + L  ++ GLCG N N+    +KE +  +   IG KG  ++ G + +S  +L D   L  + + +L ++N  + ++ V Y++F+N++  P + LLPL    +L P+N D+ +P+  V + +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MASGKEIRTKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRKAQDRMRAARPYADKIRRLAANLSQANVTDYKHPFLVRKDQVKRVGLILVTTDKGLCGGLNTNVQRVAVNAMKEWEAAGATEIRACCIGNKGFGFMQRIGAKV-VSHVTQLGDTPHLEKLIGPV-KVMLDAFQNG-ELDAVYVAYTRFINTMKQEPQLEQLLPLTGE----KLGTPDNSWDYLYEPDPQVVIDELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKNVIGELQLVYNKTRQAAITKELSEIVGGA 286
>gi|167358071|ref|ZP_02292731.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] >gi|167075062|gb|EDR78878.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Rhizobium leguminosarum bv. trifolii WSM1325] (294 aa)
Score = 276, Expect = 9.4e-23, Identities = 78/285 (27%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSE---ILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK-NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M SL ++K R+ +++T KIT AMK+V++AKL++ +E    Y ++  +  I K+ +D++  L   ++  + +  + GLCG FN I + ++ ++     +I+ +GKKG ++++ +   I   D K + F+  I + ++ Y  ++++ ++  YS+F + +S P+  L+P   +  D + GA + +P+  + E ++  ++ I A++E+  E ++ +AMD+AT+NA E+I  L +NR+RQ++IT+E+ EI+SGA+ 
 S:   1 MPSLKDLKNRVASVKATQKITKAMKMVAAAKLRRAQEAAEAARPYSQRMGVVLANIAKAVTDADGAPTLMTGTGQDKVHLLVVCTAERGLCGGFNSQIARFAREQVRKLLAEGKTVKIFTVGKKGHDILRREFASLIIERKELRDVKRVGFENADQIGKRIIEMYAAGEFDVCTL--FYSEFKSVISQIPTAQQLIPASTGAVQAE-DAAHAGAVYEYEPDPASILEDLIPRNISVQIFRALLENVAGEMGAKMSAMDNATRNAGEMINKLTLSYNRQRQAQITKELIEIISGAEA 293
>gi|163942994|ref|YP_001647878.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163865191|gb|ABY46250.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (286 aa)
Score = 276, Expect = 9.5e-23, Identities = 90/282 (31%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGK-TIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MASL +IK +I  + TS+IT AM++VS++KL + ++  +  Y +K ++  I  S   + S  K T ++  S GL G +N N+++ +  I+   SN  I ++G+ G++ +K +G  I  + L D  +F   IA  +A + D   + + Y+ +V+ +S  +  +LPL     DKP  +F +P+ ++ + +L Y + ++GA+++ K E+A+R AM SAT NA E+I + L FNR RQ+ ITQEITEIV G
 S:   1 MASLRDIKAKINSTKKTSQITKAMEMVSASKLNRAEQNAKSFVPYMEKIQEVVASIAQGSKGINHPMLNSRPVKRTGYIVITSDRGLAGGYNSNVLRTVSNVIRERHNMDSNQYSIIVLGRLGRDYLKRRGFNI-IDEVVGLSDHP-SFTDIKDIASRAIAMFA-DGAYDELYIYYNHYVSKISQEVTENKILPLTDVAS----DKPTTAYEF--EPSEEEILKVLLPQYAESLVYGALLDGKASEHAARMTAMKSATDNAMEVIDSLTLSFNRARQAAITQEITEIVGG 281
>gi|187735014|ref|YP_001877126.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] >gi|187425066|gb|ACD04345.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835] (290 aa)
Score = 276, Expect = 1.0e-22, Identities = 80/285 (28%), Positives = 158/285 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDEIWLIGKK-GKNLIK-SKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPN------NGAD----FSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      M +L +I++RIK +++TS+IT AM++V+SAK+++ ++ +  Y +  ++ +++  D+  L ++ G + L  + GLCG N N++K +++  N   IG+K  L K ++ +EA SL  L  ++  +F I +  A+  +Y  + V +S FVN++  P  LLP++  +P ++     +GAD  F ++P+  + ++IL Y+  +  ++E++ E+++R AM AT+NA +I  L++N+ RQ++IT E+ EI + + 
 S:   1 MGNLRDIRRRIKSVKNTSQITRAMQMVASAKMRRAQDQAVKGRPYIRALAEVLYHLQDEIDTSNSPLMQTHGGADLVLLVNTDRGLCGGLNANLIKMVREQAPENAHYITIGRKLNAALAKLNERLEATWSLTDPLSLLELK-PVFDFIVQKFKAE---EYG--RVFVAFSGFVNTMVQKPVFRQLLPIEP---EPLMNMAKAGGSSLDGADAHKQFLLEPSPAALLDTILPLYVFHGLVQIVLEARASEHSARMVAMKGATENAKNIIGGLTLDYNKARQTQITNELLEITTAMRA 288
>gi|170694319|ref|ZP_02885473.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Burkholderia graminis C4D1M] >gi|170140742|gb|EDT08916.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Burkholderia graminis C4D1M] (294 aa)
Score = 275, Expect = 1.1e-22, Identities = 83/283 (29%), Positives = 158/283 (55%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYI-KSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSS-MGLCGSFNLNIV-------KELQKHIKSNDEIWLIGKKGK---NLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYK------NDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDK---PNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MA + EI+ +IK +++T KIT AM++V+++K+++ +E    Y K D+ ++ ++N +   + +E KT +  ++ GLCG N N++    KEL+  K+ E  IG KG  N +++K +  + L      D H+ E L+  K   ++ + ++ + Y++FVN++  P + LLPL   + + ++  P  D+ +P+A V + +L+ Y+  ++ A+ E+  E ++R AM +A+ NA +I  +L +N+ RQ+ IT+E++EIV GA
 S:   1 MAGMKEIRGKIKSVQNTRKITKAMEMVAASKMRRAQERMRAARPYADKVRDIAAHMSRANPEYRHPFMVSNEGAKTAGIILVTTDKGLCGGMNTNVLRAALQKFKELEGQGKT-IEATAIGTKGLGFLNRLRAKVVSNVVHLG----------DTPHL--EKLIGAVKVQLDLYSEGKVSAVYLAYTRFVNTMKQEPVIEQLLPLSADQFERKEEQGATPTTQWDYIYEPDAQAVVDELLVRYVEALVYQAVAENMASEQSARMVAMKAASDNAKTVINELQLVYNKSRQAAITKELSEIVGGA 291
>gi|145621084|ref|ZP_01777084.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144942616|gb|EDJ77741.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197089672|gb|ACH40943.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Geobacter bemidjiensis Bem] (287 aa)
Score = 275, Expect = 1.1e-22, Identities = 82/284 (28%), Positives = 152/284 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEILSLK-KSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIK------SNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKY-KNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAK 284
      MA+L IKKRI +++T +IT AMK+VS+AKL++ +E +  Y K ++  +  +S+  L K + + + +  S GLCG FN N+ K ++ I    S  + IG+KG  ++++  +  ++   +++  +IA L+ Y  +Y+  + VIY+ F + ++  ++ LLP  +   D  G ++ +P+  + + +L ++  + +++ES  E+ +R AMDSA+KNA E+I  L +NR RQ+ IT E+ EI+SG++
 S:   1 MANLKSIKKRIVSVKNTRQITKAMKMVSAAKLRRAQENVVAARPYAGKLAEVLERLAKTQESDASPLMVKRDTRRALLVVVTSDRGLCGGFNANLSKAAERFINERKGDFSELSLMTIGRKGYEFLRNRHTVRKHHGNIF---STLSYHTAALIAAELVEGYLAEEYD--EVYVIYNAFKSVMTQDITLEQLLP----VTAKTADTDEVGTEYIYEPSKAALLDELLPKHIEVQVFKSLLESVASEHGARMTAMDSASKNATEMIGKLTLIYNRARQAAITTELMEIISGSE 283
>gi|196251786|ref|ZP_03150452.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium thermocellum DSM 4150] >gi|196198726|gb|EDX93557.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Clostridium thermocellum DSM 4150] (295 aa)
Score = 275, Expect = 1.2e-22, Identities = 92/285 (32%), Positives = 151/285 (52%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKK----FYDLFTYIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHIKSNDE--IWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPL--DKAIEKPRLDKPNN---GADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA +NEIK R+K I T +ITNAMKL+S+AKLKK K+   S Y++K   D+    +  + + + K ++   G G +N NI+K ++ +K + + +++ G G+N     + D + + I  +  I E +L + +   + +IY+  +++  PS+ LLPL D  EK ++++      +P+  VF ++ Y+  ++GA VES  E SR AMD+AT NAN+++K  L +NR RQS+ITQ+ITEIV GA+ 
 S:   1 MAHINEIKLRMKSIRETRQITNAMKLISAAKLKKAKKQLEKASPYFEKVRSTMADILLRSGKIENKYFHARDEKTDKKKAYIVITGEKGFAGGYNHNIIKFTEECLKQDKDPLLFVAGNVGRNHFLKNKYNVYMEFDYPVQNPSIY--MAREIMEVILDLFDKEV-FDELYIIYTHMFSNIKMEPSIIKLLPLELDTLKEKFQINESTEKIVDGCMEYEPDPEYVFNVLVRKYIKGVVYGAFVESFTSEQNSRMTAMDNATANANDMLKKLDLLYNRARQSKITQDITEIVGGAEA 293
>gi|168728864|ref|ZP_02761141.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|87126229|gb|ABD20743.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87203566|gb|ABD31376.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] (265 aa)
Score = 275, Expect = 1.3e-22, Identities = 79/260 (30%), Positives = 150/260 (57%)
 Q:  24 MKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIK-SNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKEL-----QKHIKSND-EIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLDKAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      M +VSS+KL++ ++   + Y K D T + ++S++  L+ + ++ +L  S GL G+++ N++K+L   KH S++ I ++G++G + +K++G + E S +++ D+ +F   +A + + Y + I + + YS +V+ L  P+  +LPL  ++    + + + +P+  +  IL Y+ + I+G I+++K E+A+R AM +AT NA ELI + LE+NR RQ+EITQ+ITEIV G+
 S:   1 MNMVSSSKLRRAEKNTKQFTPYMDKMQDAITAVAGASSNTNHPMLRPRKITRSGYLVITSDKGLAGAYSANVLKKLITDIEAKHQDSSEYSIVVLGQQGVDFLKNRGYDIEYS-QVDVPDQP-SFKSVQALANHAIDLYSEE-EIDELNIYYSHYVSVLENKPTSRQVLPLS---QEDSSKGHGHLSSYEFEPDKESILSVILPQYVESLIYGTILDAKASEHATRMTAMKNATDNATELIDDLSLEYNRARQAEITQQITEIVGGS 261
>gi|119510738|ref|ZP_01629865.1| ATP synthase subunit C [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119464602|gb|EAW45512.1| ATP synthase subunit C [Nodularia spumigena CCY9414] (315 aa)
Score = 275, Expect = 1.4e-22, Identities = 93/285 (32%), Positives = 162/285 (56%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKSNSDSEI--LSLKKSEEGKTIWLAFFS-SMGLCGSFNLNIVKELQKHIKS------NDEIWLIGKKGKNLIKSK---------GIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD----KAIEKPRLDKPNNGADFSIQ---------PNAND---------VFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGAKG 285
      MA+L I+ RI+ +++T KIT AM+LV++A++++ +E    + +  +  +++  E  L L K E KT+ L  S  GLCG +N NI++ +  K    N + L+G+K   + +     G+E +I  E +     +A+ LL+ + ++ ++ I++IY+KFV+ +S P V +LLPLD  +A +     G F ++     P  D     + +S+L YL+ + A+ ES  E A+R AM++A+ NA +LIK+ L +N+ RQ+ ITQE+ E+V GA+ 
 S:   1 MANLKSIRDRIQSVKNTKKITEAMRLVAAARVRRAQEQVTATRPFADRLAQVLYGLQTRLRFEDVDLPLLKKREVKTVGLLVISGDRGLCGGYNSNIIRRAETRAKELQAEGVNYKFVLVGRKAIQYFQRREQPIDGTYTGLE-QIPTASEATE----------VADQLLSLFLSE-SVDRIELIYTKFVSLVSSRPVVQTLLPLDPQGLEAADDEIFRLTTRGGQFEVERQKVTSQVRPLPRDMIFEQDPVQILDSLLPLYLSNQLLRALQESAASELAARMTAMNNASDNAGDLIKSLSLSYNKARQAAITQELLEVVGGAEA 313
>gi|170017976|ref|YP_001728895.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804833|gb|ACA83451.1| ATP synthase F1, gamma subunit [Leuconostoc citreum KM20] (302 aa)
Score = 274, Expect = 1.4e-22, Identities = 84/282 (29%), Positives = 151/282 (53%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFTYIKS-----NSDSEILSL-KKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD---------KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSG 282
      MASL +I++RI  + T +IT+AM++VS+AKL + +    Y +  + ++ +   N+D++ + L +  KT L  S GL GS+N N++K+  +    +N I +G G + K +G E + L+    +F+  + + + + Y+++  ++ V+Y+ FVN L+    LLPL       K LD   + + ++P+  V  +L + + ++ A++++K E+A+  AM +AT NA +LI  +L+FNR RQ+ IT EITEI G
 S:   1 MASLQDIQRRISSTKKTRQITSAMQMVSTAKLSQIQRYGRGYQAYAARLEAVVEHLVAAHLFDNADAKHIPLIAQRPIRKTGILVVTSDRGLVGSYNANVIKQTNALMARLNLDTTNTAILAVGGNGADFYKKRGFE--VILEHRGVSDVPSFNEIRSVVKTVTSLYESEV-FDALHVVYNHFVNRLTSEYRDVQLLPLTGDTLVAMGGTEAHKAELDIQ---SAYEVEPDTTAVLNVVLPQFAQSLVYEAVLDAKTAEHAASSTAMKAATDNAKDLIGRLELQFNRARQAAITTEITEITGG 297
>gi|29346129|ref|NP_809632.1| F0F1 ATP synthase subunit gamma [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|81740939|sp|Q8A9U6|ATPG_BACTN ATP synthase gamma chain (ATP synthase F1 sector gamma subunit) >gi|29338023|gb|AAO75826.1| ATP synthase gamma chain [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (298 aa)
Score = 274, Expect = 1.4e-22, Identities = 91/283 (32%), Positives = 154/283 (54%)
 Q:   1 MASLNEIKKRIKIIESTSKITNAMKLVSSAKLKKQKELFLNESIYYKKFYDLFT-YIKSNSDSEILSLKKSEEGKTIWLAFFSSMGLCGSFNLNIVKELQKHI-------KSNDEIWLIGKKGKNLIKSKGIEAEISLDLELDDKDINFDLFHIIAENLLAKYKNDYNIKSIKVIYSKFVNSLSFTPSVFSLLPLD--------KAIEKPRLDKPNNGADFSIQPNANDVFESILIDYLATCIHGAIVESKVCENASRRNAMDSATKNANELIKNYKLEFNRKRQSEITQEITEIVSGA 283
      MASL E+K RI ++ST KIT+AMK+V+SAKL K +  N  Y +K  + T ++ ++  E  +K E +  +AF S+ LCG+FN N++K L + +    + N I+ +GKK  +K G E +   L DK ++   +A L+ Y +  I +++IY F +     + LP+D    + ++ +    D+ I+P+A ++ +++  L+ + A V+S  E+A+R AM AT NANELI++  ++N+ RQ IT E+ +IV G+
 S:   1 MASLKEVKTRINSVKSTRKITSAMKMVASAKLHKAQGAIENMLPYERKLNKILTNFLSADLPVESPYIKAREVKRVAIVAFSSNTSLCGAFNANVIKMLLQTVGEFRTLGQDNILIFPVGKKVDEAVKRLGFEPQ-ETSPTLSDKP-SYQEASELAHRLMEMYVSG-EIDRVELIYHHFKSMGVQILLRETYLPIDLTRVVDEEEKQKEEEVQGGEIANDYIIEPSAEELIANLIPTVLSQKLFTAAVDSNASEHAARTLAMQVATDNANELIQDLTKQYNKSRQQAITNELLDIVGGS 296