>gi|26553526|ref|NP_757460.1| hypothetical protein MYPE740 [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453532|dbj|BAC43864.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma penetrans HF-2] (296 aa)
Score = 1274, Expect = 1.7e-138, Identities = 296/296 (100%), Positives = 296/296 (100%)
 Q:   1 MIRMSEKEIREFLQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHSLKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNIPFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHIIYNFKTNLYRLEFNKIYKYLFKEDNQLNQPINLNQIMTFLDYLLNWKHCKKEFEDKLKDLKILNKAKENLIKLFYGLEY 296
      MIRMSEKEIREFLQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHSLKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNIPFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHIIYNFKTNLYRLEFNKIYKYLFKEDNQLNQPINLNQIMTFLDYLLNWKHCKKEFEDKLKDLKILNKAKENLIKLFYGLEY
 S:   1 MIRMSEKEIREFLQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHSLKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNIPFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHIIYNFKTNLYRLEFNKIYKYLFKEDNQLNQPINLNQIMTFLDYLLNWKHCKKEFEDKLKDLKILNKAKENLIKLFYGLEY 296
>gi|171920871|ref|ZP_02932032.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178895|ref|ZP_02964666.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024046|ref|ZP_02996800.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039583|ref|ZP_02998300.1| hypothetical protein Uures_02857 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518233|ref|ZP_03003767.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188524406|ref|ZP_03004428.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530965|ref|ZP_03005228.1| hypothetical protein Uurese_01000005_0200002500 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|188569201|ref|ZP_03005718.1| hypothetical protein Uurealyserovar_03351 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592840|ref|ZP_03006102.1| hypothetical protein Uureaserovar_03235 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867879|ref|ZP_03079878.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903080|gb|EDT49369.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209153|gb|EDU06196.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188019079|gb|EDU57119.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188998252|gb|EDU67349.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660041|gb|EDX53421.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660456|gb|EDX53714.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (291 aa)
Score = 183, Expect = 6.4e-12, Identities = 58/223 (26%), Positives = 111/223 (49%)
 Q:  13 LQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYH-SLKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNI----PFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHIIYNFKTNLYRLEFNKIYK 235
      L+ GL I+N K +FL Y  R+I Y +  K + + EG  D+I+ ++ D++I+ +  +++FE +  ++++ ++ I  + V + + F+K    +  ++ + +++ + ++S L ++ S++ IP +L+ SWT T I FYR V  VQ +L F +  P EF D H  +  RN+ISHN ++   N   F K+ +
 S:  14 LKNKGLIIKNKEKFISFLFNYGVIRVIDGYSFFL--KKDNQYVEGLKSKDLINFVLLDRKIANLMGDCIMLFEQQLNAVVVQNFLKINNLTSKYVIDMRADPFLKF-----DSPRHYEILSENIYTYANSSNLLSQFNISVQQIPLINLALSWTLNTTIGFYRAVDANVQISVLEHFELNHITPLEFIDILH----IVKHFRNSISHNDMVITNSFNDNASAFAKVLR 230
>gi|183508429|ref|ZP_02957975.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|182675837|gb|EDT87742.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] (291 aa)
Score = 181, Expect = 1.1e-11, Identities = 55/206 (26%), Positives = 108/206 (52%)
 Q:  13 LQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHS-LKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNI----PFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHII 218
      L+ GL I+N K +FL Y  R+I Y +  K + + +G  D+I+ ++ D++I+ +  +++FE +  I+++ ++ I  + V + + FIK   ++  ++ + +++ + ++S L +++ ++IP +L+ SWT T I FYR V + VQ +L F +  P EF D H  +  RN+ISHN ++
 S:  14 LKNKGLTIKNKEKFISFLFNYGVIRVIDGYSFFL--KKDNQYVKGLKSKDLINFVLLDRKIANLMGDCIMLFEQQLNAIVVQNFLKINNLNSKYVIDMRTDPFIKF-----ESPKHYEILSENIYTYANSSNLLSQFNTNAQEIPLINLALSWTLNTTIGFYRAVDNNVQISVLEYFQLNHITPLEFIDILH----IIKHFRNSISHNDMV 213
>gi|13357949|ref|NP_078223.1| hypothetical protein UU388 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762250|ref|YP_001752471.1| hypothetical protein UPA3_0404 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|11345879|pir||F82897 hypothetical protein UU388 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899373|gb|AAF30798.1|AE002136_5 unique hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827827|gb|ACA33089.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] (291 aa)
Score = 181, Expect = 1.1e-11, Identities = 55/206 (26%), Positives = 108/206 (52%)
 Q:  13 LQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHS-LKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNI----PFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHII 218
      L+ GL I+N K +FL Y  R+I Y +  K + + +G  D+I+ ++ D++I+ +  +++FE +  I+++ ++ I  + V + + FIK   ++  ++ + +++ + ++S L +++ ++IP +L+ SWT T I FYR V + VQ +L F +  P EF D H  +  RN+ISHN ++
 S:  14 LKNKGLTIKNKEKFISFLFNYGVIRVIDGYSFFL--KKDNQYVKGLKSKDLINFVLLDRKIANLMGDCIMLFEQQLNAIVVQNFLKINNLNSKYVIDMRTDPFIKF-----ESPKHYEILSENIYTYANSSNLLSQFNTNAQEIPLINLALSWTLNTTIGFYRAVDNNVQISVLEYFQLNHITPLEFIDILH----IIKHFRNSISHNDMV 213
>gi|171920079|ref|ZP_02931508.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|186701861|ref|ZP_02971521.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|171902430|gb|EDT48719.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|186701164|gb|EDU19446.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (291 aa)
Score = 180, Expect = 1.2e-11, Identities = 55/206 (26%), Positives = 108/206 (52%)
 Q:  13 LQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHS-LKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNI----PFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHII 218
      L+ GL I+N K +FL Y  R+I Y +  K + + +G  D+I+ ++ D++I+ +  +++FE +  I+++ ++ I  + V + + FIK   ++  ++ + +++ + ++S L +++ ++IP +L+ SWT T I FYR V + VQ +L F +  P EF D H  +  RN+ISHN ++
 S:  14 LKNKGLTIKNKEKFISFLFNYGVIRVIDGYSFFL--KKDNQYVKGLKSKDLINFVLLDRKIANLMGDCIMLFEQQLNAIVVQNFLKINNLNSKYVIDMRTDPFIKF-----ESPKHYEILSENIYTYANSSNLLSQFNTNAQEIPLINLALSWTLNTTIGFYRAVDNNVQISVLEYFQLNHITPLEFIDILH----IIKHFRNSISHNDMV 213
>gi|149022032|ref|ZP_01835994.1| hypothetical protein CGSSp23BS72_07651 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|147929876|gb|EDK80865.1| hypothetical protein CGSSp23BS72_07651 [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] (316 aa)
Score = 98, Expect = 3.9e-02, Identities = 59/210 (28%), Positives = 95/210 (45%)
 Q:  13 LQKLGLKIENWIKLANFLSIYPTDRIIKDYFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIK--------LIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHSLKDIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEI------LIEFNIPFEFKDYF-HKALNVFLK----IRNTISHNHIIYNFK 222
      L+ GL I + K A +L    II Y  F  TD + +G T ++ SL FDK++  +L+ +L E  K I  ++ + A P   Y LN N +     ++ + K   K++ +  H +    H+ D+P  L+  F     + + +Q EI    I NIP +F D F + L FLK  +RN +HN+ + NF+
 S:  14 LKIRGLSITDESKAAKYLLSNNYYNIINGYSKFFQHPGTDTYIDGVTFDEVSSLYTFDKDVKRAILQAILEAEHHIKSITAHRFAE-AYPSQKYAY-LNTNSYADNKILDVGFIVSKLSKIINTNKRYRGNSIHHYA--------HTHSDVPIWVLTDYLEFGDLRTIIENLPNSLQNEIARDLVSFISTNIP-DFNDVFPPETLISFLKNINEVRNKCAHNNRLLNFR 231
>gi|166033328|ref|ZP_02236157.1| hypothetical protein DORFOR_03054 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166027685|gb|EDR46442.1| hypothetical protein DORFOR_03054 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (313 aa)
Score = 90, Expect = 3.7e-01, Identities = 39/182 (21%), Positives = 83/182 (45%)
 Q:  42 YFYIFLDKNTDMFYEGTTDTDIISLIMFDKEISTNLLKWLLIFETRFKKILIEKWVDIAKPKTDKVYLLNENDFIKLIPNIRKNNLDFKKFTYSLFEHVSNSEFLQDYHSLK---DIPFHDLSYSWTFATAINFYRVVSDQVQKEILIEFNIPFEFKDYFHKALNVFLKIRNTISHNHIIYNFKT 223
      Y ++F  NT + GT+ +I+SL FD E+   K+LL E + + ++  + ++  + +  L+ N++   N ++N+  K  +L  + +++  + K  +IP  L+  TF   +RV  ++ ++  F P  +  + L+V K RN +H  ++ ++T
 S:  47 YKHLFRISNTKKYKVGTSFEEIVSLYKFDAELRELFFKYLLQIERQMRSLMSYYFTEMYGAEQKQ--YLDANNY----NNTKRNHATIVKLIATLKRATTTTDYTYINYYRKTYGEIPLWVLANVLTFGNLSKMFRVFPQSLKSKVSKNFE-PLN-QHQMEQFLSVLTKYRNVCAHGERLFTYRT 223