>gi|26554296|ref|NP_758230.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|39932207|sp|Q8EUS8|SYK_MYCPE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|26454305|dbj|BAC44634.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma penetrans HF-2] (489 aa)
Score = 2446, Expect = 0.0e+00, Identities = 489/489 (100%), Positives = 489/489 (100%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK
 S:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
>gi|188524159|ref|ZP_02557488.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530719|ref|ZP_03005049.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195659755|gb|EDX53135.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] (493 aa)
Score = 1439, Expect = 3.2e-157, Identities = 284/488 (58%), Positives = 373/488 (76%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTN-NNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      MERKF+DQELIRR L+ L++ N++P+  KV R+M++ DF +  F+K + HN +  + LAGR++ +RQTFG+I+DF  Q Y+NKK V  +  F K LD+GDIVE+ G  +T  E+TL+V IK+V+K+LK LPEK+HGL DEE++AR RY+DLIVN +S  F+ R I++ +R ++DSQ + EVETPVL IL GA ARPFIT HNTL++ +YLRIATE+ LKK IVGGF+KVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTS+E+Y AY ++ Y+M+LTE+L +++A LK     + L + F++ HMVD I + GV+F+EVKS+++A ELAKKH+VK  HQ  GHI+N FFE F E K I+PTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P F RFELFI KE+ANA++E+NDPIDQYERF AQ++E LGNDEA E+DM+FIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIR+VLLFPHMKDK
 S:   1 MERKFSDQELIRRNHLQELKDQNKNPFLATKVERSMSLKDFAEEYKNFSKEELHNMDLKKVTLAGRLIGVRQTFGIIQDFSTKLQIYINKKNVDPEVFSTF-KSLDIGDIVELQGVAMKTNSDEITLNVTNIKLVAKSLKVLPEKYHGLVDEEIKARQRYLDLIVNDESKNTFIKRSLIIREMRNWLDSQGFFEVETPVLQDILSGAAARPFITHHNTLDKQYYLRIATEIALKKCIVGGFEKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSVELYVAYVDLWYIMQLTEDLIRHIATKLKLLNPTFRGFSVDLNKPFKKAHMVDLINEHVGVNFFEVKSDEQALELAKKHHVKLLDHQKNFGHIVNAFFETFVEEKLIEPTFVYGHPVQVSPLTKKNQEDPRFVDRFELFICQKEFANAYSEINDPIDQYERFVAQLEEAKLGNDEANELDMEFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTSNDSIRNVLLFPHMKDK 491
>gi|171920720|ref|ZP_02695465.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178848|ref|ZP_02554646.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024429|ref|ZP_02570729.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188039320|ref|ZP_02998103.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188518484|ref|ZP_03003968.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|188568771|ref|ZP_02828891.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592585|ref|ZP_02694226.2| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 10] >gi|195867438|ref|ZP_03079442.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|171903464|gb|EDT49753.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209484|gb|EDU06527.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018717|gb|EDU56757.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188998068|gb|EDU67165.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|195660914|gb|EDX54167.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (493 aa)
Score = 1435, Expect = 8.5e-157, Identities = 283/488 (57%), Positives = 373/488 (76%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTN-NNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      MERKF+DQELIRR L+ L++ N++P+  KV R+M++ DF +  F+K + HN +  + LAGR++ +RQTFG+I+DF  Q Y++KK V  +  F K LD+GDIVE+ G  +T  E+TL+V IK+V+K+LK LPEK+HGL DEE++AR RY+DLIVN +S  F+ R I++ +R ++DSQ + EVETPVL IL GA ARPFIT HNTL++ +YLRIATE+ LKK IVGGF+KVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTS+E+Y AY ++ Y+M+LTE+L +++A LK     + L + F++ HMVD I + GV+F+EVKS+++A ELAKKH+VK  HQ  GHI+N FFE F E K I+PTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P F RFELFI KE+ANA++E+NDPIDQYERF AQ++E LGNDEA E+DM+FIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIR+VLLFPHMKDK
 S:   1 MERKFSDQELIRRNHLQELKDQNKNPFLATKVERSMSLKDFAEEYKNFSKEELHNMDLKKVTLAGRLIGVRQTFGIIQDFSTKLQIYIDKKNVDPEVFSTF-KSLDIGDIVELQGVAMKTNSDEITLNVTNIKLVAKSLKVLPEKYHGLVDEEIKARQRYLDLIVNDESKNTFIKRSLIIREMRNWLDSQGFFEVETPVLQDILSGAAARPFITHHNTLDKQYYLRIATEIALKKCIVGGFEKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSVELYVAYVDLWYIMQLTEDLIRHIATKLKLLNPTFRGFSVDLNKPFKKAHMVDLINEHVGVNFFEVKSDEQALELAKKHHVKLLDHQKNFGHIVNAFFETFVEEKLIEPTFVYGHPVQVSPLTKKNQEDPRFVDRFELFICQKEFANAYSEINDPIDQYERFVAQLEEAKLGNDEANELDMEFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTSNDSIRNVLLFPHMKDK 491
>gi|171920411|ref|ZP_02931731.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|171902853|gb|EDT49142.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] (493 aa)
Score = 1419, Expect = 5.8e-155, Identities = 279/488 (57%), Positives = 370/488 (75%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTN-NNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      MERKF+DQELIRR L+ L+ N++P+ I KV R+M + DF K  F+K + HN +  + LAGR++ +RQTFG+I+DF  Q Y+NKK V+ +  F K LD+GDI+E+ G  +T  E+TL+V I++V+K+LK LPEK+HGL DEE++AR RY+DLIVN ++  F+ R I++ +R ++D++ + EVETPVL IL GA ARPFIT HNTL + +YLRIATE+ LKK I+GGF+KVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTS+E+Y AY ++ Y+M+LTE+L +++A L      I L + F++ HMVD I + GV+F+EVKS+++A ELAKKH+VK  HQ  GHI+N FFE F E K ++PTFVYGHP+ VSPL+KK+ +P F RFELFI KE+ANA++E+NDPIDQYERF AQ++E LGNDEA E+DM+FIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIR+VLLFPHMKDK
 S:   1 MERKFSDQELIRRTHLQELKNQNKNPFLITKVDRSMFLKDFAEKYKNFSKEELHNMDLEKLTLAGRLIGIRQTFGIIQDFSAKLQIYINKKNVAPEVFSTF-KSLDIGDIIELEGVAMKTNSDEITLNVTNIRLVAKSLKVLPEKYHGLVDEEIKARQRYLDLIVNDEAKNTFIKRSLIIREMRNWLDNKGFFEVETPVLQDILSGAAARPFITHHNTLNKEYYLRIATEIALKKCIIGGFEKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSVELYIAYVDLWYIMQLTEDLIRHIATKLNLLNPTFRGFSIDLNKPFKKAHMVDLINEYVGVNFFEVKSDEQAIELAKKHHVKLLDHQKNFGHIVNAFFETFVEEKLVEPTFVYGHPLQVSPLTKKNQSDPRFVDRFELFICQKEFANAYSEINDPIDQYERFIAQLEEAKLGNDEASELDMEFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTSNDSIRNVLLFPHMKDK 491
>gi|13357618|ref|NP_077892.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|170762376|ref|YP_001752141.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|183508493|ref|ZP_02958023.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701849|ref|ZP_02971511.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|189082973|sp|B1AI47|SYK_UREP2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|11387151|sp|Q9PR83|SYK_UREPA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|11271293|pir||G82937 lysyl-tRNA synthetase UU062 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899012|gb|AAF30467.1|AE002106_1 lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|168827953|gb|ACA33215.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|182675921|gb|EDT87826.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701144|gb|EDU19426.1| lysyl-tRNA synthetase [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (493 aa)
Score = 1419, Expect = 5.8e-155, Identities = 279/488 (57%), Positives = 370/488 (75%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTN-NNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      MERKF+DQELIRR L+ L+ N++P+ I KV R+M + DF K  F+K + HN +  + LAGR++ +RQTFG+I+DF  Q Y+NKK V+ +  F K LD+GDI+E+ G  +T  E+TL+V I++V+K+LK LPEK+HGL DEE++AR RY+DLIVN ++  F+ R I++ +R ++D++ + EVETPVL IL GA ARPFIT HNTL + +YLRIATE+ LKK I+GGF+KVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTS+E+Y AY ++ Y+M+LTE+L +++A L      I L + F++ HMVD I + GV+F+EVKS+++A ELAKKH+VK  HQ  GHI+N FFE F E K ++PTFVYGHP+ VSPL+KK+ +P F RFELFI KE+ANA++E+NDPIDQYERF AQ++E LGNDEA E+DM+FIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIR+VLLFPHMKDK
 S:   1 MERKFSDQELIRRTHLQELKNQNKNPFLITKVDRSMFLKDFAEKYKNFSKEELHNMDLEKLTLAGRLIGIRQTFGIIQDFSAKLQIYINKKNVAPEVFSTF-KSLDIGDIIELEGVAMKTNSDEITLNVTNIRLVAKSLKVLPEKYHGLVDEEIKARQRYLDLIVNDETKNTFIKRSLIIREMRNWLDNKGFFEVETPVLQDILSGAAARPFITHHNTLNKEYYLRIATEIALKKCIIGGFEKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSVELYIAYVDLWYIMQLTEDLIRHIATKLNLLNPTFRGFSIDLNKPFKKAHMVDLINEYVGVNFFEVKSDEQAIELAKKHHVKLLDHQKNFGHIVNAFFETFVEEKLVEPTFVYGHPLQVSPLTKKNQSDPRFVDRFELFICQKEFANAYSEINDPIDQYERFIAQLEEAKLGNDEASELDMEFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTSNDSIRNVLLFPHMKDK 491
>gi|31544279|ref|NP_852857.1| hypothetical protein MGA_0753 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|39932044|sp|Q7NC34|SYK_MYCGA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|31541123|gb|AAP56425.1| LysU [Mycoplasma gallisepticum R] (496 aa)
Score = 1338, Expect = 1.5e-145, Identities = 260/488 (53%), Positives = 358/488 (73%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M +K NDQEL+R +KL L E+ Q+PYE+ KV+ T    K+   +L   + I ++GRV+ +R+TF +I+DF+ + Q Y+NK K  + +YFN LDLGD+V  G P +T  EL+LD++ +KI+SK+L+ PEK+HG+ DEE+R+R RY+DL+ NK+S + FV R +I+ +RQ+ +  +LEVETP LH +GGA A+PF+T +N L+R++YLRIA ELPLKKLIVG F+K+YEIG+ FRNEGMDSTHNPEFTS+E Y AY + YMM LTE + KY+AK++   +  I  + F+RI M + +KQETG+DF +VK  +A +LAKKH V ++H+ T+GHIINLFFEEFCE K ++PTFV HP+++SPLSK DY +P +T+RFELF  KE AN F+ELNDPIDQ +RFE Q++EK GNDEA EMD DF+EALE GLPPT GLG+G+DR++M+ T +SIRD+L FPH++++
 S:   5 MSKKLNDQELVRLDKLNRLIESKQNPYEVTKVANTHNTKSLKEKYDQFSKEQLAEMQLDKPITVSGRVILIRRTFILIQDFHSELQLYINKNK-QPDLFKYFNDYLDLGDVVCATGKPMKTNTNELSLDLESLKIISKSLRVPPEKFHGIADEEIRSRKRYLDLVYNKESKERFVYRSKIIAAMRQYFNENGFLEVETPFLHAQIGGAAAKPFVTRYNALDRDYYLRIAPELPLKKLIVGSFEKIYEIGKCFRNEGMDSTHNPEFTSVETYVAYVDYIYMMELTEAIIKYIAKAIGISHTNIKNETIDWNKPFKRIKMTELVKQETGIDFTQVKKIDQALDLAKKHKVHVKEHEKTIGHIINLFFEEFCEKKLVEPTFVTHHPVEISPLSKLDYSDPRYTERFELFAFGKELANGFSELNDPIDQRQRFEKQLEEKQKGNDEASEMDEDFLEALENGLPPTGGLGIGVDRLVMMLTGTTSIRDILFFPHVREE 496
>gi|13508016|ref|NP_109965.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|2501019|sp|P75500|SYK_MYCPN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|1674257|gb|AAB96206.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma pneumoniae M129] (489 aa)
Score = 1302, Expect = 2.1e-141, Identities = 254/489 (51%), Positives = 341/489 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN-NIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M + NDQ  R +KL NL++  DPY I K+ T +  F  FA      + L GR++ALRQTF +I+DF G Q Y+NKK + + EYFN +DLGD +  G P T+ G LTL+V++++IV+K L+ PEKWHGL D E RAR RY+DL N+ ++VF+ R +I+ IR F++  +LEVETP+L +LGGANA+PF T +N L+ +FYLRIA E+ LKKLIVGG KVYE+GR+FRNEG+D+THNPEFTS+E+Y A +  MM LTENL K+V K+L +     + L + F+++ MVD I Q TGV+F +VK +Q A LAK+H V+ +KH+  HIIN FFE+FCE  IQPTFV +P VSPL+K+D NP FT+RFELFINTKE ANA++ELNDP++Q RFE Q++EK +GNDEA E+D F++AL +GLPPT GLG+G+DR++ML E SSIRDV+ FP +++ K
 S:   1 MSDRLNDQAQNRLQKLLNLKQTGNDPYLITKIENTHSAASFQKAFANQSDAELKQYQVILTGRIIALRQTFIIIQDFSGKMQLYINKK-TAPELFEYFNNYIDLGDQIVATGHPMMTKTGVLTLNVERLQIVAKCLQTPPEKWHGLTDPEARARKRYLDLTYNRAQVEVFLKRTQIITAIRTFLNEAGFLEVETPILQAVLGGANAKPFKTHYNALKGDFYLRIANEIALKKLIVGGLPKVYEMGRMFRNEGVDTTHNPEFTSIEMYQANADYAVMMDLTENLIKFVCKTLNQWSFNWNGQTLDLAKPFKKVKMVDLICQVTGVNFDDVKDDQTAIALAKQHKVELKKHEQNKQHIINRFFEQFCEHTLIQPTFVTHYPKAVSPLAKQDPHNPEFTERFELFINTKELANAYSELNDPLEQRARFEQQLQEKRMGNDEASELDESFLDALSFGLPPTGGLGIGVDRLVMLLCECSSIRDVVFFPQLRELK 489
>gi|160916179|ref|ZP_02078386.1| hypothetical protein EUBDOL_02206 [Eubacterium dolichum DSM 3991] >gi|158431903|gb|EDP10192.1| hypothetical protein EUBDOL_02206 [Eubacterium dolichum DSM 3991] (495 aa)
Score = 1295, Expect = 1.4e-140, Identities = 258/485 (53%), Positives = 353/485 (72%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      K +QE IRR+K+++L+  DP+ +  RT  G  +++  +K + +  N+K+AGR++ R+   F I+D G Q Y+ K ++ +  E F K D+GDIV I G  +T GEL++ K  +SK+L+PLPEK+HGL+D E R R RYVDLI+N ++ ++ + R RI++ I++++D + +EVETPVL PILGGANARPF+T HNTL+ +FY+RIATELPLK+LIVGG + VYEIGR+FRNEGMD HNPEFT++E Y AY +ME MM LTE L + VA  L  V  E EI L  F+R+HMVD IK+ GVDFW+ S ++A LAK+H+++ EKH +++GHIINLFFE++ E  +QPTFVYGHP+++SPLSK+  +P FT+RFEL I+ E+ NAF+ELNDPIDQ +RFEAQ+ EK GN+EA EMD DF+EALEYGLPPT G+G+GIDR +ML T + +IR+VLLFPHMK++
 S:   3 KLTEQEKIRRQKMEDLRAMGVDPFG-QAYKRTHKSGQIRAEYENCSKEELADKAVNVKIAGRIMTKRRQGKAGFMHIQDLDGKIQIYVRKDEIGEEQYEIFKKS-DIGDIVGIEGQVMKTDHGELSVRAKVYTHLSKSLRPLPEKFHGLQDVEERYRRRYVDLIMNPEAKRIALMRPRIIRAIQRYLDGKGLVEVETPVLQPILGGANARPFVTHHNTLDMDFYMRIATELPLKRLIVGGLEGVYEIGRLFRNEGMDKNHNPEFTTVEAYVAYSDMEGMMELTEGLMENVAFDVLGTTDVTWREKEISLKAPFKRLHMVDGIKEACGVDFWQEMSYEDALALAKEHDIEVEKHHTSVGHIINLFFEKYVEDTIVQPTFVYGHPVEISPLSKRCPDDPRFTERFELLIDGAEFCNAFSELNDPIDQKQRFEAQLAEKENGNEEACEMDTDFVEALEYGLPPTGGVGIGIDRFVMLLTGQDTIREVLLFPHMKNR 493
>gi|83319783|ref|YP_424778.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] >gi|123767562|sp|Q2SR35|SYK_MYCCT Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|83283669|gb|ABC01601.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma capricolum subsp. capricolum ATCC 27343] (500 aa)
Score = 1288, Expect = 9.2e-140, Identities = 258/488 (52%), Positives = 358/488 (73%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN----TNNNIKLAGRVVALRQT-----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +RKF++QEL+RR K KNL + N+DPY+I  R T+  N K+      T  + +AGR+  R+   F I D   Q Y+  ++ +  E F + LDLGDI+ + G+ RT GEL++ K++ ++SKAL+PLP+K G++D E + R RYVDLI+N D K F R +I++ ++ F+D++ Y+EVETP+LH + GGA+A+PF+T +N L + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIGRIFRNEGM + HNPEFTS+E+Y AYE+M ++M LTE +F+  ++  V++  +I L++ F+R+HMVD IKQ TGVDFW+ + ++A ELAKKHNV EKHQ ++GHIINLF+EEF E+ ++PTFVYGHP ++SPL+K + +P FT RFELFI +EYANAF+ELNDPIDQYERF+AQ++E+S GNDEA +MD+DF+EALE+ +PPTAG+G+GIDR++ML T  SI+DVLLFP MK K+
 S:   4 DRKFSEQELVRRNKYKNLVDQNKDPYKITNWKRNTTLLKLNEKYKDYSKEELLNLTQELVIVAGRIKLYREAGKKAAFVNIDDQDSSIQLYVRLDEIGQEAFEDF-RDLDLGDIIGVKGNMMRTDHGELSIRCKEVVLLSKALRPLPDKHAGIQDIEEKYRRRYVDLIMNHDVRKTFQARTKIIRTMQNFLDNRGYMEVETPILHSLKGGASAKPFVTHYNVLNTDVYLRIATELHLKRLIVGGFEGVYEIGRIFRNEGMSTRHNPEFTSIELYVAYEDMFFLMDLTEEIFRVCNSAVNSSSVIEYNNVKIDLSKPFKRLHMVDGIKQVTGVDFWQEMTVEQALELAKKHNVYVEKHQESVGHIINLFYEEFVESTIVEPTFVYGHPKEISPLAKSNPNDPRFTDRFELFIIGREYANAFSELNDPIDQYERFKAQLEEESKGNDEANDMDIDFVEALEHAMPPTAGIGIGIDRLVMLLTNCDSIKDVLLFPQMKPKE 500
>gi|22536914|ref|NP_687765.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|25010826|ref|NP_735221.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76798749|ref|ZP_00780967.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77405989|ref|ZP_00783067.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] >gi|77410771|ref|ZP_00787129.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77413074|ref|ZP_00789275.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|39932195|sp|Q8E0I1|SYK_STRA5 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|39932198|sp|Q8E656|SYK_STRA3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|22533765|gb|AAM99637.1|AE014225_20 lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 2603V/R] >gi|23095205|emb|CAD46415.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae NEM316] >gi|76585904|gb|EAO62444.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 18RS21] >gi|77160867|gb|EAO71977.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae 515] >gi|77163150|gb|EAO74103.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae CJB111] >gi|77175384|gb|EAO78175.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae H36B] (496 aa)
Score = 1285, Expect = 2.1e-139, Identities = 265/483 (54%), Positives = 342/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G N K+A  K  H+   +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N+DS  FV R +I+ IR+FMDS +LEVETPVLH  GGA+ARPFIT HN + + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+E Y AY + + +M LTE + ++V K++K  P+  G EI + + F+R+HMVD +K+ TG+DFW+ + +EAQ LA++ NV EKH +T+GHIIN FFEEF E  IQPTFV+GHP++VSPL+KK+ +P FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALTEQGIDPFG-KRFERTATSGQLNEKYADKSKEDLHDIEETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDREGQIQIYVRKDSVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGQVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRDSFDRFVTRSKIISEIRRFMDSNGFLEVETPVLHNEAGGASARPFITHHNAQDIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEAYQAYADYQDIMDLTEGIIQHVTKTVKGDGPINYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAVKEITGIDFWKEMTLEEAQALAQEKNVPLEKHFTTVGHIINAFFEEFVEDTLIQPTFVFGHPVEVSPLAKKNDTDPRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQASAKELGDDEATGVDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|50364845|ref|YP_053270.1| lysyl tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] >gi|50363401|gb|AAT75386.1| lysyl tRNA synthetase [Mesoplasma florum L1] (499 aa)
Score = 1284, Expect = 2.8e-139, Identities = 260/487 (53%), Positives = 351/487 (72%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN----TNNNIKLAGRVVALRQT-----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ERKF +QEL+RR KL+ L E  +PYE+ K RT ++ +  F  +      I +AGR+  R+   F I D  D Q Y+ + ++ +  F + LDLGDIV  G  +T GEL+L K+ ++SKAL+PLP+K G++D E + R RYVDLI N +S +VF R +I++ ++Q +D + Y+EVETP+LH + GGA A+PFIT +N L+ + YLRIATEL LK+LIVGGFD VYEIGRIFRNEGM + HNPEFTS+E+Y AYE+M ++M LTE +F+  ++ + V++ G +++ L++ F+R+HMVD IKQ TGVDFW+ + +EA ELAKKHNV EKH T+GHIINLF+EEF E+ I+PTFVYGHP ++SPLSK + ++ FT RFELFI +EYANAF+ELNDPIDQY+RF Q+KE + GNDEA EMD+DFIEALE+ +PPTAG+G GIDR++ML T  SI+DVLLFP +K +
 S:   3 ERKFTEQELVRRAKLEKLIENKSNPYEVSKYVRTHSLKELIELFGGYEKDELATLQQTEISIAGRIKLYREAGNKAAFLNIEDQDSDIQVYVRQDEIGDAAFANFRE-LDLGDIVGFKGIMMKTNHGELSLRAKEYTLLSKALRPLPDKHAGIQDIEEKYRRRYVDLITNPESKRVFQARTKIIRTMQQILDERGYMEVETPILHSVKGGAAAKPFITHYNALDVDVYLRIATELHLKRLIVGGFDGVYEIGRIFRNEGMSTRHNPEFTSLELYVAYEDMFFLMDLTEEIFRKCNAAVNESSVIEYGGHKLDLSKPFKRLHMVDGIKQVTGVDFWKEMTVEEALELAKKHNVHVEKHNYTVGHIINLFYEEFVESTIIEPTFVYGHPKEISPLSKSNAEDSRFTDRFELFIVGREYANAFSELNDPIDQYDRFNEQIKEAAAGNDEATEMDIDFIEALEHAMPPTAGIGFGIDRLVMLLTNSESIKDVLLFPQLKPR 498
>gi|76787024|ref|YP_329498.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] >gi|123602016|sp|Q3K1V5|SYK_STRA1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|76562081|gb|ABA44665.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae A909] (496 aa)
Score = 1283, Expect = 3.2e-139, Identities = 264/483 (54%), Positives = 342/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G N K+A  K  H+   +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N+DS  FV R +I+ IR+FMDS +LEVETPVLH  GGA+ARPFIT HN + + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+E Y AY + + +M LTE + ++V K++K  P+  G EI + + F+R+HMVD +K+ TG+DFW+ + +EAQ LA++ NV EKH +T+GHIIN FFEEF E  IQPTFV+GHP++VSPL+KK+ +P FT RFELF+ TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALTEQGIDPFG-KRFERTATSGQLNEKYADKSKEDLHDIEETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDREGQIQIYVRKDSVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGQVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRDSFDRFVTRSKIISEIRRFMDSNGFLEVETPVLHNEAGGASARPFITHHNAQDIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEAYQAYADYQDIMDLTEGIIQHVTKTVKGDGPINYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAVKEITGIDFWKEMTLEEAQALAQEKNVPLEKHFTTVGHIINAFFEEFVEDTLIQPTFVFGHPVEVSPLAKKNDTDPRFTDRFELFVMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQASAKELGDDEATGVDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|171326426|ref|ZP_02914902.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] >gi|171087604|gb|EDT33979.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. WCH70] (494 aa)
Score = 1283, Expect = 3.8e-139, Identities = 255/485 (52%), Positives = 348/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ L+RREKL L+E  DP+  E+ +  + D   +K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F K DLGDI+ ++G+ F+T+ GEL++ V  + ++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI+N +S  F+ R RI++ +R+++DS YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTENL ++A+ L  ++ GE+ + LT +++R+HMVD IK+ GVDFW+ S++EA+ELAK+H V+  H T GHI+N FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA EMD DFIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M++K
 S:   5 ELNDQLLVRREKLNKLREMGIDPFGKRFERTHKAKELFDLYGDLSKEELEEKQIKVAVAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDVTGQIQIYVREDTVGEEQYELF-KTSDLGDIIGVYGTVFKTKVGELSIKVSSYEFLTKALRPLPEKYHGLKDIEQRYRQRYLDLIMNPESKNTFITRSRIIQAMRRYLDSHGYLEVETPMMHSIAGGAAARPFITHHNALDMPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMLELYEAYADFRDIMKLTENLIAHIAQEVLGTTKIQYGEHTVDLTPEWKRLHMVDAIKEYVGVDFWKQMSDEEARELAKEHGVEIAPHM-TFGHIVNEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREQGNDEAHEMDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRNK 494
>gi|188159718|ref|ZP_02998835.1| Lysine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC str. GM12] (500 aa)
Score = 1278, Expect = 1.2e-138, Identities = 259/488 (53%), Positives = 355/488 (72%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNN-IKLAGRVVALRQT-----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +RKF++QEL+RR K K L E N+DPY+I  R T+  N K+  +K  N N  + +AGR+  R+   F I D   Q Y+  ++   E F  DLGDI+ + G  RT GEL++ K++ ++SKAL+PLP+K G++D E + R RYVDLI+N D K F R +I++ ++ F+D++ Y+EVETP+LH + GGA+A+PFIT +N L + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIGRIFRNEGM + HNPEFTS+E+Y AYE+M ++M LTE +F+  ++  +++  +I L++ F+R+HMVD IKQ TGVDFW+ + Q+A ELAKKH V EKHQ ++GHIINLF+EEF E+ ++PTFVYGHP ++SPL+K + +P FT RFELFI +EYANAF+ELNDPIDQYERF+AQ++E+S GNDEA +MD+DFIEALE+ +PPTAG+G+GIDR++ML T  SI+DVLLFP MK ++
 S:   4 DRKFSEQELVRRNKYKTLVEQNKDPYKITNWKRNTTLLKLNEKYKDYSKEDLLNLNQELVVVAGRIKLYREAGKKAAFVNIDDQDSSIQLYVRLDEIGDQSFEDFRN-FDLGDIIGVKGIMMRTDHGELSIRCKEVVLLSKALRPLPDKHAGIQDIEEKYRRRYVDLIMNHDVRKTFQARTKIIRTLQNFLDNKGYMEVETPILHSLKGGASAKPFITHYNVLNTDVYLRIATELHLKRLIVGGFEGVYEIGRIFRNEGMSTRHNPEFTSIELYVAYEDMFFLMDLTEEIFRVCNAAVNSSSIIEYNNVKIDLSKPFKRLHMVDGIKQVTGVDFWQEMTVQQALELAKKHKVHVEKHQESVGHIINLFYEEFVESTIVEPTFVYGHPKEISPLAKSNPSDPRFTDRFELFILGREYANAFSELNDPIDQYERFKAQIEEESKGNDEANDMDIDFIEALEHAMPPTAGIGIGIDRLVMLLTNSESIKDVLLFPQMKPRE 500
>gi|42560629|ref|NP_975080.1| lysine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] >gi|81400864|sp|Q6MUG2|SYK_MYCMS Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|42492125|emb|CAE76722.1| Lysine-tRNA ligase [Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC str. PG1] (500 aa)
Score = 1278, Expect = 1.3e-138, Identities = 259/487 (53%), Positives = 354/487 (72%)
 Q:   3 RKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNN-IKLAGRVVALRQT-----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RKF++QEL+RR K K L E N+DPY++  R T+  N K+  +K  N N  + +AGR+  R+   F I D   Q Y+  ++   E F  DLGDI+ + G  RT GEL++ K++ ++SKAL+PLP+K G++D E + R RYVDLIVN D K F R +I++ ++ F+D++ Y+EVETP+LH + GGA+A+PFIT +N L + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIGRIFRNEGM + HNPEFTS+E+Y AYE+M ++M LTE +F+  ++  +++  +I L++ F+R+HMVD IKQ TGVDFW+ + Q+A ELAKKH V EKHQ ++GHIINLF+EEF E+ ++PTFVYGHP ++SPL+K + +P FT RFELFI +EYANAF+ELNDPIDQYERF+AQ++E+S GNDEA +MD+DFIEALE+ +PPTAG+G+GIDR++ML T  SI+DVLLFP MK ++
 S:   5 RKFSEQELVRRNKYKTLVEQNKDPYKVTNWKRNTTLLKLNEKYKDYSKEDLLNLNQELVVVAGRIKLYREAGKKAAFVNIDDQDSSIQLYVRLDEIGDQSFEDFRN-FDLGDIIGVKGIMMRTDHGELSIRCKEVVLLSKALRPLPDKHAGIQDIEEKYRRRYVDLIVNHDVRKTFQARTKIIRTLQNFLDNKGYMEVETPILHSLKGGASAKPFITHYNVLNTDVYLRIATELHLKRLIVGGFEGVYEIGRIFRNEGMSTRHNPEFTSIELYVAYEDMFFLMNLTEEIFRVCNAAVNSNSIIEYNNVKIDLSKPFKRLHMVDGIKQVTGVDFWKEMTVQQALELAKKHKVHVEKHQESVGHIINLFYEEFVESTIVEPTFVYGHPKEISPLAKSNPSDPRFTDRFELFILGREYANAFSELNDPIDQYERFKAQIEEESKGNDEANDMDIDFIEALEHAMPPTAGIGIGIDRLVMLLTNSESIKDVLLFPQMKPRE 500
>gi|77409348|ref|ZP_00786050.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] >gi|77172050|gb|EAO75217.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus agalactiae COH1] (496 aa)
Score = 1277, Expect = 1.6e-138, Identities = 264/483 (54%), Positives = 341/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G N K+A  K  H+   +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N+DS  FV R +I+ IR+FMDS +LEVETPVLH  GGA+ARPFIT HN + + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+E Y AY + + +M LTE + ++V K++K  P+  G EI + + F+R+HMVD +K+ T +DFW+ + +EAQ LA++ NV EKH +T+GHIIN FFEEF E  IQPTFV+GHP++VSPL+KK+ +P FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALTEQGIDPFG-KRFERTATSGQLNEKYADKSKEDLHDIEETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDREGQIQIYVRKDSVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGQVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRDSFDRFVTRSKIISEIRRFMDSNGFLEVETPVLHNEAGGASARPFITHHNAQDIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEAYQAYADYQDIMDLTEGIIQHVTKTVKGDGPINYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAVKEITDIDFWKEMTLEEAQALAQEKNVPLEKHFTTVGHIINAFFEEFVEDTLIQPTFVFGHPVEVSPLAKKNDTDPRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQASAKELGDDEATGVDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|110003925|emb|CAK98265.1| lysyl-trna synthetase protein [Spiroplasma citri] (500 aa)
Score = 1271, Expect = 8.3e-138, Identities = 250/487 (51%), Positives = 353/487 (72%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLK-----THNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      +R F +QE IRR+KLK L   +P+ I K RT T  N +F L   T + N +K+AGR+  R+  +F ++D G Q Y+  +V   + F  DLGDI+ + G  +T GELT+ VK+ +++KAL+ LP+K+ G+ D E + R RYVDLI + ++ +F+ R +I+ ++R F +S+ YLEVETPVL PI GGA A+PF+T HNTL+ +FYLR+ATELPLK+LIVGGF+ VYE+GR+FRNEGMD+ HNPEFT++E+Y AY++M +MM+LTE+  Y+AK+ L K  +   I  Q ++R HMVD IK+ G+DFW+ + EA++++K+ V EK +++GHIINLFFEEF E K IQPTF+YGHP++VSPL+K + ++P FT RFELFI +EYANA++ELN+P++QY+RF +Q+ E+ GNDEA E+D+DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T + SI+DVLLFPHM+ +
 S:   3 KRNFTEQEQIRRDKLKKLVNDGHNPFIIAKFDRTHTSKVLNEQFNHLSKEILATSSDNMTVKIAGRIKTFREVGKASFATVQDQNGIFQIYVRNDEVGDEKYQEFIN-FDLGDIIGVTGIMMKTNTGELTVRVKEFVLLAKALRALPDKYRGMTDIEEKYRRRYVDLITSTETKDIFIKRSKIIALMRDFFNSKGYLEVETPVLQPIHGGAAAKPFVTHHNTLDMDFYLRVATELPLKRLIVGGFEGVYEMGRLFRNEGMDTRHNPEFTTVEIYVAYQDMNFMMQLTEDTICYIAKNILNKNETEYDGVMISFQQPWKRWHMVDAIKELVGIDFWKPMTFAEAKKISKEKKVPIEKFHTSVGHIINLFFEEFVEDKLIQPTFIYGHPVEVSPLAKTNAEDPRFTDRFELFIKGREYANAYSELNNPVEQYDRFVSQLAERDNGNDEAQELDIDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTGQDSIKDVLLFPHMRSR 498
>gi|146318173|ref|YP_001197885.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|146320358|ref|YP_001200069.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus suis 98HAH33] >gi|166230593|sp|A4VZY0|SYK_STRS2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|166230595|sp|A4VTP6|SYK_STRSY Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|145688979|gb|ABP89485.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Streptococcus suis 05ZYH33] >gi|145691164|gb|ABP91669.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Streptococcus suis 98HAH33] (496 aa)
Score = 1270, Expect = 9.9e-138, Identities = 262/483 (54%), Positives = 341/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ R+  + +++  +K      +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K VS+  E F K DLGD + + G F+T GEL++ +K+ +SKAL+PLPEK+HGL D E R R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D  +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AK++  PV  G EI + + F+RIHMVD IK++TGVDFW+ S +EA+ LA +H V EKH + +G IIN FFEE+ EA IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ ERFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMTALAEQGIDPFG-KRFERSANSAELKAQYEDKSKEDLEELGQTAIIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDREGQIQIYVRKDDVSEENYEIFKKA-DLGDFIGVEGDVFKTNVGELSIHARKLTHLSKALRPLPEKFHGLTDIETRYRKRYLDLITNRESFDRFVTRSKIISEIRRYLDGLGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYQDIMDLTEGIIQHTAKAVVGDGPVTYQG-TEIAIHEPFKRIHMVDAIKEQTGVDFWQEMSFEEAKALAAEHKVPVEKHHTEVGQIINSFFEEYVEATLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNDEDPRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLERFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|46906461|ref|YP_012850.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|153165206|ref|ZP_01926208.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|153200663|ref|ZP_01942770.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] >gi|167013682|ref|ZP_02276215.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J1-194] >gi|67461802|sp|Q724I4|SYK_LISMF Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|46879725|gb|AAT03027.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b F2365] >gi|133728405|gb|EBA30103.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N1-017] >gi|133736611|gb|EBA38309.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes HPB2262] (498 aa)
Score = 1268, Expect = 2.1e-137, Identities = 263/485 (54%), Positives = 343/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE + LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKHNV  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYNVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHNVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDDRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|55822661|ref|YP_141102.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] >gi|55738646|gb|AAV62287.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus CNRZ1066] (511 aa)
Score = 1268, Expect = 2.2e-137, Identities = 261/483 (54%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G  K+A  K + H N  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D+Q +LEVETPVLH  GGA A+PFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEGMD+THNPEFT++EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+RIHMVD IK+ TGVDFW+ + +EA+ +A + NV EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:  23 ELNDQQIVRREKMAALAEQGIDPFG-KRFERTATSGQLKEKYADKTKEELHEINETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDRDGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEIMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLSDIETIYRKRYLDLISNRESFDRFVTRSKIISEIRRYLDAQGFLEVETPVLHNEAGGAAAKPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGMDATHNPEFTTIEVYQAYADFHDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPINYQG-TEIKINEPFKRIHMVDAIKEITGVDFWQDMTLEEAKAVAAEKNVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDPRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAAAKELGDDEATGIDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 511
>gi|47093173|ref|ZP_00230948.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] >gi|47018480|gb|EAL09238.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 4b H7858] (498 aa)
Score = 1267, Expect = 2.7e-137, Identities = 263/485 (54%), Positives = 343/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE + LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKHNV  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYNVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHNVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDDRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKRR 497
>gi|55820759|ref|YP_139201.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] >gi|55736744|gb|AAV60386.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMG 18311] (511 aa)
Score = 1267, Expect = 2.7e-137, Identities = 261/483 (54%), Positives = 337/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G  K+A  K + H N  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D+Q +LEVETPVLH  GGA A+PFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEGMD+THNPEFT++EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+RIHMVD IK+ TGVDFW+ + EA+ +A + NV EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:  23 ELNDQQIVRREKMAALAEQGIDPFG-KRFERTATSGQLKEKYADKTKEELHEINETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDRDGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEIMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLSDIETIYRKRYLDLISNRESFDRFVTRSKIISEIRRYLDAQGFLEVETPVLHNEAGGAAAKPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGMDATHNPEFTTIEVYQAYADFHDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPINYQG-TEIKINEPFKRIHMVDAIKEITGVDFWQDMTLDEAKAIAAEKNVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDPRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAAAKELGDDEATGIDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 511
>gi|157151486|ref|YP_001450052.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] >gi|189082972|sp|A8AW92|SYK_STRGC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|157076280|gb|ABV10963.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1] (496 aa)
Score = 1266, Expect = 3.5e-137, Identities = 263/483 (54%), Positives = 339/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ++IRREK+ L E  DP+ ++ RT  G  K+A  K + H+ +  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K +V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D Q +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ A S+  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW+ S +EA LAK+ NV EKH + +GH+IN FFEEF E  QPTF+YGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIIRREKMAALAEQGIDPFG-KRFERTANSGQLKEKYADKSKEELHDLADTATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDREGQIQIYVRKDEVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFNRFVTRSKIISEIRRYLDGQGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAISVCGDGPINYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIKEITGVDFWQDMSFEEATALAKEKNVPLEKHFTEVGHVINAFFEEFVEETLTQPTFIYGHPVAVSPLAKKNPEDPRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDVTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|116871612|ref|YP_848393.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] >gi|123460668|sp|A0AF28|SYK_LISW6 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116740490|emb|CAK19610.1| lysS [Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334] (498 aa)
Score = 1266, Expect = 3.5e-137, Identities = 261/485 (53%), Positives = 343/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++   ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MDSQ +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RR+HM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+G+DR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAIF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATDFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDSQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYKVDLTPNWRRVHMADVVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHDVAITEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGVDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|16799337|ref|NP_469605.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria innocua Clip11262] >gi|38258397|sp|Q92F47|SYK_LISIN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|16412689|emb|CAC95493.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria innocua] (498 aa)
Score = 1265, Expect = 4.3e-137, Identities = 261/485 (53%), Positives = 342/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN---NIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA   +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEDLEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAIF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTKITYGEYDVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEAHELAKKHDVAVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|81097344|ref|ZP_00875636.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Streptococcus suis 89/1591] >gi|80976608|gb|EAP40199.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Streptococcus suis 89/1591] (496 aa)
Score = 1264, Expect = 5.8e-137, Identities = 261/483 (54%), Positives = 340/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ R+  + +++  +K +     +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G F+T GEL++ +K+ +SKAL+PLPEK+HGL D E R R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D  +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++  PV  G EI + + F+RIHMVD IK++TGVDFW+ S +EA+ LA +H V EKH + +G IIN FFEE+ EA IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ ERFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMTALAEQGIDPFG-KRFERSANSAELKAQYEDKSKEELEELGQTAIIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDREGQIQIYVRKDDVGEENYEIFKKA-DLGDFIGVEGDVFKTNVGELSIHARKLTHLSKALRPLPEKFHGLTDIETRYRKRYLDLITNRESFDRFVTRSKIISEIRRYLDGLGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMDLTEGIIQHTAKAVVGDGPVTYQG-TEIAIHEPFKRIHMVDAIKEQTGVDFWQEMSFEEAKALAAEHKVPVEKHHTEVGQIINSFFEEYVEATLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNDEDPRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLERFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|16802274|ref|NP_463759.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes EGD-e] >gi|167211264|ref|ZP_02281571.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes LO28] >gi|38258394|sp|Q8YAB8|SYK_LISMO Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|16409593|emb|CAD00755.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes] (498 aa)
Score = 1262, Expect = 8.5e-137, Identities = 262/485 (54%), Positives = 344/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYKVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHDVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|56418609|ref|YP_145927.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus kaustophilus HTA426] >gi|56378451|dbj|BAD74359.1| lysyl-tRNA synthetase (lysine--tRNA ligase) [Geobacillus kaustophilus HTA426] (494 aa)
Score = 1261, Expect = 1.3e-136, Identities = 251/485 (51%), Positives = 345/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RREKLK ++E  DP+  E+ +  + +   +K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F K+ DLGDIV + G+ F+T+ GEL++ V  + ++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI+N +S K F+ R I++ +R+++DS+ YLEVETP++H + GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL ++A  L  ++ GE+ + LT ++RR+HMVD IK+ GVDFW  S++EA+ELAK+H V+  H T GHI+N FFE+ E+ IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+KE+ GNDEA EMD DF+EALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:   5 ELNDQLRVRREKLKKIEELGVDPFGKRFERTHKAQELFELYGDLSKEELEEKQIEVAVAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDVTGQIQIYVRQDDVGEQQYELF-KISDLGDIVGVRGTMFKTKVGELSIKVSSYEFLTKALRPLPEKYHGLKDIEQRYRQRYLDLIMNPESKKTFITRSLIIQSMRRYLDSRGYLEVETPMMHAVAGGAAARPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMLELYEAYADFRDIMELTENLIAHIATEVLGTTKIQYGEHVVDLTPEWRRLHMVDAIKEYVGVDFWRQMSDEEARELAKEHGVEVAPHM-TFGHIVNEFFEQKVESHLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLKEREQGNDEAHEMDEDFLEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHK 494
>gi|47097268|ref|ZP_00234828.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|153172874|ref|ZP_01928848.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|153177883|ref|ZP_01931647.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes F6900] >gi|153186920|ref|ZP_01936975.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|47014368|gb|EAL05341.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes str. 1/2a F6854] >gi|126940888|gb|EBA18798.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes J0161] >gi|133731398|gb|EBA33096.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL N3-165] >gi|133733907|gb|EBA35605.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes F6900] (498 aa)
Score = 1261, Expect = 1.3e-136, Identities = 262/485 (54%), Positives = 343/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYKVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEALELAKKHDVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|153198614|ref|ZP_01942539.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] >gi|127631903|gb|EBA21630.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes 10403S] (498 aa)
Score = 1259, Expect = 1.9e-136, Identities = 261/485 (53%), Positives = 343/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA  K +    + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE + E K +QPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEAAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYKVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEALELAKKHDVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLVQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|168264867|ref|ZP_02686832.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J2-071] (498 aa)
Score = 1259, Expect = 2.3e-136, Identities = 261/485 (53%), Positives = 341/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREK+ L+E  DP+ EK R+++ + +KFA     +  + +AGR++ R   F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MDSQ +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE ++ LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKH+V  +H T GHI+N FFE  E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+G+DR++ML T  SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ELNDQLIVRREKVDTLREEGIDPFG-EKFIRSISPEEIETKFADKSKEELEEDAIEVSVAGRIMTKRVKGKVGFTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAIF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDSQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMNLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYKVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHDVPVTEHM-TYGHILNEFFETHVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGVDRLVMLLTNAPSIRDILLFPTMKHR 497
>gi|24379232|ref|NP_721187.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] >gi|39932192|sp|Q8DUW8|SYK_STRMU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|24377146|gb|AAN58493.1|AE014919_1 lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus mutans UA159] (496 aa)
Score = 1258, Expect = 3.2e-136, Identities = 255/483 (52%), Positives = 340/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK++ L E  DP+ ++ RT T G  K+A  K + H+ N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V   + F K D+GD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S++ F+ R +I+ IR+++D  +LEVETPVLH  GGA A+PF T HN + + LRIATEL LK+LIVGG ++VYE+GRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + E +M LTE + ++ A ++K  P+  G EI + + F+R H+VD IK+ TGVDFW+ + EAQ LA++ NV EKH +++GHIIN FFEEF E  IQP FVYGHP++VSPL+KK+ +P FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ ERF+AQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMEALTEQGIDPFG-KRFERTATSGQLKEKYADKTKEELHDINETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDTVGDDNYQIFKKA-DIGDFLGVEGEIMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESLERFITRSKIISEIRRYLDGLGFLEVETPVLHNEAGGAAAKPFTTHHNAQDMDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEMGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFEDIMDLTEGIVQHAATAVKGDGPITYQG-TEIKINEPFKRAHIVDLIKEVTGVDFWKEMTLAEAQALAQEKNVPLEKHYTSVGHIINAFFEEFVEETLIQPIFVYGHPVEVSPLAKKNADDPRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLERFKAQAAAKELGDDEATGIDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|11387152|sp|Q9RHV9|SYK_BACST Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|6681368|dbj|BAA88691.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus stearothermophilus] (494 aa)
Score = 1256, Expect = 4.8e-136, Identities = 251/485 (51%), Positives = 344/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RREKLK ++E  DP+  E+ +  + +   +K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F K+ DLGDIV + G+ F+T+ GEL++ V  + ++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI+N +S K F+ R I++ +R+++DS YLEVETP++H + GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTENL ++A  L  ++ GE+ + LT ++RR+HMVD IK+ GVDFW  S++EA+ELAK+H V+  H T GHI+N FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFE Q+KE+ GNDEA EMD DF+EALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:   5 ELNDQLRVRREKLKKIEELGVDPFGKRFERTHKAEELFELYGDLSKEELEEQQIEVAVAGRIMTKRGMGKAGFAHIQDVTGQIQIYVRQDDVGEQQYELF-KISDLGDIVGVRGTMFKTKVGELSIKVSSYEFLTKALRPLPEKYHGLKDIEQRYRQRYLDLIMNPESKKTFITRSLIIQSMRRYLDSHGYLEVETPMMHAVAGGAAARPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMLELYEAYADFRDIMKLTENLIAHIATEVLGTTKIQYGEHLVDLTPEWRRLHMVDAIKEYVGVDFWRQMSDEEARELAKEHGVEVAPHM-TFGHIVNEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRQRFEEQLKEREQGNDEAHEMDEDFLEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHK 494
>gi|169825711|ref|YP_001695869.1| lysyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] >gi|168990199|gb|ACA37739.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lysinibacillus sphaericus C3-41] (500 aa)
Score = 1256, Expect = 4.9e-136, Identities = 255/483 (52%), Positives = 342/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIK---LAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ L+RR+K+ + E QDP+  + RT  +  +FA     N++  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F + DLGDIV I G+ FRTQ GEL++ ++  ++KAL+P+PEK+HGL+D E R R RY+DL+ N+DS  F+ R +I++ IR ++D+ YLEVETP+LH I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL +VA+ L  V+ GE+EI L  ++R+HMVD +K+ TGVDFW+ + ++AQ LAK+H V+ K  +GHIIN FFE+ E  +QPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP M+
 S:   9 ELNDQLLVRRQKMTTILENGQDPFG-SRFERTHLSTEVKEQFADQTKEQLEENLQEVIIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLGGQIQIYVRQDHVGEEAYELFKQA-DLGDIVGIRGNVFRTQVGELSVKAEEFTFLTKALRPMPEKFHGLQDVEQRYRQRYLDLMTNEDSKLTFIARSKIIRAIRNYLDNAGYLEVETPMLHTIAGGAAARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYQDIMSLTENLIAHVAQEVLGTTTVQYGEDEINLAVGWKRVHMVDAVKEATGVDFWQPMTKEQAQALAKEHGVEV-KDVHEVGHIINEFFEQKIEETLVQPTFVYGHPVEISPLAKKNPEDERFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLAEKAAGNDEAHEMDNDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVLLFPTMR 496
>gi|126653301|ref|ZP_01725412.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] >gi|126589975|gb|EAZ84104.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. B14905] (500 aa)
Score = 1254, Expect = 8.4e-136, Identities = 255/483 (52%), Positives = 342/483 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIK---LAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ L+RR+K+ + E QDP+  + RT  +  +FA     N++  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F + DLGDIV I G+ FRTQ GEL++ ++  ++KAL+P+PEK+HGL+D E R R RY+DL+ N++S  F+ R +I++ IR ++D+ YLEVETP+LH I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL +VA+ L  V+ GE+EI L  +RR+HMVD +K+ TGVDFW+ + ++AQ LAK+H V+ K  +GHIIN FFE+ E  +QPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP M+
 S:   9 ELNDQLLVRRQKMTTILENGQDPFG-SRFERTHLSTEVKEQFADQTKEQLEENLQEVIIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLGGQIQIYVRQDHVGEEAYELFKQA-DLGDIVGIRGNVFRTQVGELSVKAEEFTFLTKALRPMPEKFHGLQDVEQRYRQRYLDLMTNEESKLTFIARSKIIRAIRNYLDNSGYLEVETPMLHTIAGGAAARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYQDIMSLTENLIAHVAQEVLGTTTVQYGEDEINLAVGWRRVHMVDAVKEATGVDFWQPMTKEQAQALAKEHGVEV-KDVHEVGHIINEFFEQKIEETLVQPTFVYGHPVEISPLAKKNPEDERFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLAEKAAGNDEAHEMDNDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVLLFPTMR 496
>gi|171780089|ref|ZP_02920993.1| hypothetical protein STRINF_01877 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] >gi|171281437|gb|EDT46872.1| hypothetical protein STRINF_01877 [Streptococcus infantarius subsp. infantarius ATCC BAA-102] (496 aa)
Score = 1254, Expect = 9.1e-136, Identities = 259/483 (53%), Positives = 337/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+  + RT T G  K+A  K + H N  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V   + F K DLGD + I G  RT GELT+  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D  +LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN + + LRIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEGMD+THNPEFT +E+Y AY + + +M +TE + + + ++  P+  G EI + Q F+RIHMVD IK+ TGVDFW+ + +EAQELAK+ NV EKH +++GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NA++ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRD LLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALAEQGIDPFGT-RFERTATSGQLKEKYADKTKEELHEINKTATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDRDGQIQIYVRKDAVGDENYQIFKKA-DLGDFLGIEGEIMRTDMGELTIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISGIRRYLDGLGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQDMDMVLRIALELHLKRLIVGGMEKVYEIGRVFRNEGMDATHNPEFTMIELYEAYADFKDIMDITEGIIQNASAAVNGNGPITYQG-TEIAIDQPFKRIHMVDAIKEVTGVDFWKEMTLEEAQELAKEKNVPVEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVEVSPLAKKNAEDTRFTDRFELFIMTKEYGNAYSELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDTTTIRDALLFPTMK 496
>gi|182683632|ref|YP_001835379.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] >gi|182628966|gb|ACB89914.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CGSP14] (496 aa)
Score = 1253, Expect = 9.8e-136, Identities = 260/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINKPFKRVHMVDAIKEITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|15672355|ref|NP_266529.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] >gi|38258400|sp|Q9CII7|SYK_LACLA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|12723244|gb|AAK04471.1|AE006274_5 lysyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.6) [Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403] (494 aa)
Score = 1253, Expect = 1.1e-135, Identities = 262/483 (54%), Positives = 348/483 (72%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ +RREK++NL+EA DP+  K +RT  + + +  K + H  + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V +  E F K DLGD + + G  +T GEL++ KK+ +SKAL+PLPEK+HGL D E R R RY+DLI NK+S  FV R +I+ IR++MD + YLEVETPVL+  GGA ARPF T HN+L+ + LRIATEL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGMD THNPEFT+ME Y AY + E +M LTE +F++VAK++ + V++  EI + KF+R+HMVD IK+ GVDFW  + +EA LAK+H++ EKH +++GHIIN FFE++ E  IQPTFV+GHP ++SPL+K + K+P FT RFELFIN KEYANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ K K LG+DEA +D D++EALE+G+PPT GLG+GIDR++MLFT +SIRDVLLFP MK
 S:   6 ELNDQMKVRREKMENLREAGIDPFG-HKFTRTHNSQELHEAYDEKTKEELHELALSGIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDEVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEIMKTDMGELSIKAKKLTFLSKALRPLPEKFHGLTDTETRYRKRYLDLISNKESFNRFVTRSKIISEIRRYMDGRGYLEVETPVLNNEAGGAAARPFYTHHNSLDIDMALRIATELHLKRLIVGGMEKVYELGRVFRNEGMDMTHNPEFTTMESYEAYADFEDIMDLTEGIFQHVAKTVVGQDVLEYDGKEINVGGKFKRVHMVDAIKEVAGVDFWPEMTFEEATALAKEHDIHVEKHFTSVGHIINEFFEKYVEETLIQPTFVFGHPKEISPLAKMNEKDPRFTDRFELFINGKEYANAFSELNDPIDQLERFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYVEALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLFTGTTSIRDVLLFPTMK 494
>gi|138893753|ref|YP_001124206.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] >gi|134265266|gb|ABO65461.1| Lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus thermodenitrificans NG80-2] (494 aa)
Score = 1252, Expect = 1.3e-135, Identities = 249/485 (51%), Positives = 342/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RREKLK ++E  DP+  E+ +  +    +K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F K+ DLGDIV + G+ F+T+ GEL++ V  + ++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DL +N S + F+ R I++ +R+++DSQ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTENL ++A  L  ++ GE+ + LT ++RR+HMVD IK+ GVDFW  ++EA+ LAK+H V+  H T GHI+N FFE+ E++ IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+KE+ GNDEA EMD DF+EALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:   5 ELNDQLRVRREKLKKIEELGVDPFGKRFERTHKAEELFKLYGDLSKEELEEQQIEVAVAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDVTGQIQIYVRQDDVGEQQYELF-KISDLGDIVGVRGTMFKTKVGELSIKVSSYEFLTKALRPLPEKYHGLKDVEQRYRQRYLDLTMNPQSKQTFITRSLIIQSMRRYLDSQGYLEVETPMMHAIAGGAAARPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMLELYEAYADFRDIMKLTENLIAHIATEVLGTTKIQYGEHTVDLTPEWRRLHMVDAIKEYVGVDFWRHMDDEEARALAKEHGVEIAPHM-TFGHIVNEFFEQKVESQLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLKEREQGNDEAHEMDEDFLEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHK 494
>gi|116511230|ref|YP_808446.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] >gi|122940346|sp|Q031U8|SYK_LACLS Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116106884|gb|ABJ72024.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11] (494 aa)
Score = 1252, Expect = 1.3e-135, Identities = 261/483 (54%), Positives = 347/483 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ +RREK+ NL +A DP+  K +RT  + + +  K + H  + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V +  E F K DLGD + + G  +T GEL++ KK+ +SKAL+PLPEK+HGL D E R R RY+DLI NK+S  FV R +I+ IR++MD + YLEVETPVL+  GGA+ARPF T HN+L+ + LRIATEL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGMD THNPEFT+ME Y AY + E +M LTE +F++VAK++ + V++  EI + KF+R+HMVD IK+ GVDFW  + +EA LAK+H++ EKH +++GHIIN FFE++ E  IQPTFV+GHP ++SPL+K + K+P FT RFELFIN KEYANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ K K LG+DEA +D D++EALE+G+PPT GLG+GIDR++MLFT +SIRDVLLFP MK
 S:   6 ELNDQMKVRREKMGNLHDAGIDPFG-HKFTRTHNSQELHEAYDEKTKEELHELALSGIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDEVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEIMKTDMGELSIKAKKLTFLSKALRPLPEKFHGLTDTETRYRKRYLDLISNKESFNRFVTRSKIISEIRRYMDGRGYLEVETPVLNNEAGGASARPFYTHHNSLDIDMALRIATELHLKRLIVGGMEKVYELGRVFRNEGMDMTHNPEFTTMESYEAYADFEDIMDLTEGIFQHVAKTVVGQDVLEYDGKEINVGGKFKRVHMVDAIKEVAGVDFWPEMTFEEATALAKEHDIHVEKHFTSVGHIINEFFEKYVEETLIQPTFVFGHPKEISPLAKMNEKDPRFTDRFELFINGKEYANAFSELNDPIDQLERFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYVEALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLFTGTTSIRDVLLFPTMK 494
>gi|125623258|ref|YP_001031741.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] >gi|166229809|sp|A2RIA0|SYK_LACLM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|124492066|emb|CAL96994.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363] (494 aa)
Score = 1252, Expect = 1.4e-135, Identities = 261/483 (54%), Positives = 349/483 (72%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ +RREK++NL++A DP+  K +RT  + + +  K + H  + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V +  E F K DLGD + + G  +T GEL++ KK+ +SKAL+PLPEK+HGL D E R R RY+DLI NK+S  FV R +I+ IR++MD + YLEVETPVL+  GGA+ARPF T HN+L+ + LRIATEL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGMD THNPEFT+ME Y AY + E +M LTE +F++VAK++ + V++  EI + KF+R+HMVD IK+ GVDFW  + +EA LAK+H++ EKH +++GHIIN FFE++ E  IQPTFV+GHP ++SPL+K + K+P FT RFELFIN KEYANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ K K LG+DEA +D D++EALE+G+PPT GLG+GIDR++MLFT +SIRDVLLFP MK
 S:   6 ELNDQMKVRREKMENLRDAGIDPFG-HKFTRTHNSQELHEAYDEKTKEELHELALSGIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDEVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEIMKTDMGELSIKAKKLTFLSKALRPLPEKFHGLTDTETRYRKRYLDLISNKESFNRFVTRSKIISEIRRYMDGRGYLEVETPVLNNEAGGASARPFYTHHNSLDIDMALRIATELHLKRLIVGGMEKVYELGRVFRNEGMDMTHNPEFTTMESYEAYADFEDIMDLTEGIFQHVAKTVVGQDVLEYDGKEINVGGKFKRVHMVDAIKEVAGVDFWPEMTFEEATALAKEHDIHVEKHFTSVGHIINEFFEKYVEETLIQPTFVFGHPKEISPLAKMNEKDPRFTDRFELFINGKEYANAFSELNDPIDQLERFEAQAKAKELGDDEATGVDYDYVEALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLFTGTTSIRDVLLFPTMK 494
>gi|148989077|ref|ZP_01820477.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] >gi|147925574|gb|EDK76651.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP6-BS73] (496 aa)
Score = 1252, Expect = 1.5e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYTNLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|15902670|ref|NP_358220.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116517090|ref|YP_816116.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|148985286|ref|ZP_01818509.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|149005821|ref|ZP_01829560.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|168482937|ref|ZP_02707889.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|168486793|ref|ZP_02711301.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|194397421|ref|YP_002037362.1| lysyl-tRNA synthetase (classII) [Streptococcus pneumoniae G54] >gi|122278998|sp|Q04LI2|SYK_STRP2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|39932186|sp|Q8CWS5|SYK_STRR6 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|15458210|gb|AAK99430.1| Lysyl-tRNA synthetase (lysine--tRNA ligase) (LYSRS) [Streptococcus pneumoniae R6] >gi|116077666|gb|ABJ55386.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae D39] >gi|147762761|gb|EDK69721.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP18-BS74] >gi|147922484|gb|EDK73603.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP3-BS71] >gi|172043813|gb|EDT51859.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1873-00] >gi|183570273|gb|EDT90801.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC1087-00] >gi|194357088|gb|ACF55536.1| lysyl-tRNA synthetase (classII) [Streptococcus pneumoniae G54] (496 aa)
Score = 1252, Expect = 1.5e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|149003320|ref|ZP_01828209.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] >gi|147758503|gb|EDK65501.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP14-BS69] (496 aa)
Score = 1252, Expect = 1.6e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKTIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|169832789|ref|YP_001694171.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] >gi|168995291|gb|ACA35903.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6] (496 aa)
Score = 1251, Expect = 1.7e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLKEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|149010667|ref|ZP_01832038.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] >gi|147765148|gb|EDK72077.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP19-BS75] (496 aa)
Score = 1251, Expect = 1.7e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINKPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|166996997|ref|ZP_02263456.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH820] (499 aa)
Score = 1251, Expect = 1.8e-135, Identities = 254/486 (52%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +   ++ +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L K+ R+HMVD IK+ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNATNDLLSLYGEFSKEELEEKEISVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDAVGDEEYELF-KTADLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTENMVAHIAKQVLGTTTIQYGDYEINLEPKWTRLHMVDAIKEHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|14972186|gb|AAK74854.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] (491 aa)
Score = 1251, Expect = 2.0e-135, Identities = 258/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   3 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLITKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 491
>gi|111656835|ref|ZP_01407683.1| hypothetical protein SpneT_02001903 [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|149020353|ref|ZP_01835245.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|161410734|ref|NP_345214.2| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae TIGR4] >gi|168492226|ref|ZP_02716369.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|168492864|ref|ZP_02717007.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] >gi|39932232|sp|Q97RS9|SYK_STRPN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|147930655|gb|EDK81637.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP23-BS72] >gi|183573509|gb|EDT94037.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC0288-04] >gi|183576861|gb|EDT97389.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae CDC3059-06] (496 aa)
Score = 1250, Expect = 2.1e-135, Identities = 258/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLITKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|167757477|ref|ZP_02429604.1| hypothetical protein CLORAM_03027 [Clostridium ramosum DSM 1402] >gi|167702474|gb|EDS17053.1| hypothetical protein CLORAM_03027 [Clostridium ramosum DSM 1402] (494 aa)
Score = 1250, Expect = 2.3e-135, Identities = 263/487 (54%), Positives = 356/487 (73%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY----EIEKVSRTM--TIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ERKF++QEL+RREKL+ L +  DP+  ++  S+ + T GD    KTH     +K+AGR++ R+   F I+D G Q Y+ K V + + E  K D+GDIV + G+ F T GE ++ V++  ++KAL+PLPEK+HGL D E R R RYVDLI+N+++ K+  R +I++ I+ ++D+Q Y+EVETPVL+PILGGA+ARPF+T HN L+ NFYLRIATEL LK+LIVGG D VYEIGR+FRNEGMD THNPEFT++EVY A+ ++E MM LTE +  A +   ++  N+I L  F+RI M D IK++TG+DF + S +A++LA++H+++ E H  GHIIN FFE++ E  I+PTFVYGHPI++SPL+KK+ +P FT+RFELFI  EYANAF ELNDPIDQYERF Q+KEK LGNDEA EMD+D++EALEYGLPPT G+G+GIDR++ML T + SIR+V+LFPHMK+K
 S:   3 ERKFSEQELVRREKLQELVDKGIDPFGQRFDVTAYSKEIKETYGD--------KTHEELEEMAVEVKVAGRIMTKRRKGKVCFMHIQDRDGQIQLYVRKDAVGEDVYEIIKKG-DIGDIVGVKGTVFMTNTGECSIKVEEYTHLTKALRPLPEKYHGLSDVEERYRRRYVDLIMNEEARKIAFARPKIIRSIQHYLDNQGYVEVETPVLNPILGGASARPFVTHHNALDMNFYLRIATELGLKRLIVGGMDAVYEIGRLFRNEGMDRTHNPEFTTIEVYKAFSDLEGMMDLTEGIISNAANEVCGTYELEYKGNKISLAPGFKRISMTDAIKEKTGIDFADQLSFDDAKKLAEEHHIEVEPHFG-YGHIINEFFEKYVEETIIEPTFVYGHPIEISPLAKKNLDDPRFTQRFELFICGNEYANAFTELNDPIDQYERFANQLKEKELGNDEANEMDLDYVEALEYGLPPTGGMGMGIDRLVMLLTGQESIREVILFPHMKNK 494
>gi|148994403|ref|ZP_01823626.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|168488382|ref|ZP_02712581.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] >gi|147927239|gb|EDK78273.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP9-BS68] >gi|183572998|gb|EDT93526.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP195] (496 aa)
Score = 1250, Expect = 2.6e-135, Identities = 257/483 (53%), Positives = 336/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L+E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  V   EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALREQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQSTEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKAIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|148997215|ref|ZP_01824869.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|168575371|ref|ZP_02721307.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] >gi|147756915|gb|EDK63955.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae SP11-BS70] >gi|183578679|gb|EDT99207.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae MLV-016] (496 aa)
Score = 1248, Expect = 3.8e-135, Identities = 259/483 (53%), Positives = 337/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+  E+ + + + D +  K + H+ N  +AGR+V R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D + +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ AKS+K  PV  G EI + + F+R+HMVD I++ TGVDFW+ + +EA+ +A + V EKH + +GHIIN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEY NAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALCEQGIDPFGKRFERTANSQELKDKYANLDKEQLHDKNETATIAGRLVTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDQKGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAKSVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIREITGVDFWQDMTLEEAKVIAAEKKVPVEKHYTEVGHIINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDQRFTDRFELFIMTKEYGNAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|47458879|ref|YP_015741.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458207|gb|AAT27530.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma mobile 163K] (487 aa)
Score = 1248, Expect = 4.4e-135, Identities = 265/488 (54%), Positives = 350/488 (71%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M +K ++QELIRR+K++ LQ+  + + E V  + I   K  F+K +   ++  GR++ +R +F V++   Q YL K++ K LE + +LD+GDI+ + G  +TQ GELTL  ++K++SK+LK LP+K+HGL D E R RHRYVDLIVN D K F+ R RI+ +IR++ D+ YLEV+TPVL PILGGA+A+PFIT N L NFYLRIATELPLKKL+VGGFD+VYEIGRIFRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY N E MM TE+LFK++AK L  +   EI L + FRR++MV+ + ++ G+D +++ S ++A+ LAKKH++K E +  +GHIIN FE F E  IQPTFVYGHPI++SPL+ K+ KNP FT R ELFI TKEYAN F EL DPIDQ ERF+ Q EK GN+EA E+D DF+EALEYGLPPT G G+GIDR++MLFT  SIR+VLLFPH+K+K
 S:   1 MNQKLSEQELIRRQKIEKLQKLGVEVFH-ETVKFDLNINKIIQKYNSFSKDELAKDEFSLSTTGRIITIRSSFLVLKSQGSKFQIYLPIKELDKKYLELID-LLDIGDIIFVNGKLMKTQTGELTLRANELKLLSKSLKVLPDKFHGLNDIEERYRHRYVDLIVNDDVRKTFLLRSRIISLIRKYFDNLEYLEVDTPVLQPILGGASAKPFITKFNALNSNFYLRIATELPLKKLVVGGFDRVYEIGRIFRNEGVDTTHNPEFTSIEYYEAYSNNEGMMNRTEDLFKFIAKELNLKTIFFNGYEIDLNKPFRRLNMVEALNEKLGIDLYKI-SFEDAKVLAKKHHIKVESY-FKIGHIINELFELFIEKDLIQPTFVYGHPIEISPLANKNKKNPNFTDRAELFIGTKEYANMFTELTDPIDQLERFKDQQNEKDNGNEEANEIDYDFVEALEYGLPPTGGCGIGIDRLVMLFTNNESIREVLLFPHLKNK 487
>gi|30260268|ref|NP_842645.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47525330|ref|YP_016679.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49183111|ref|YP_026363.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49481679|ref|YP_034430.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|52145139|ref|YP_081689.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus E33L] >gi|65317538|ref|ZP_00390497.1| COG1190: Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Bacillus anthracis str. A2012] >gi|118475848|ref|YP_892999.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|165872546|ref|ZP_02217178.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167635062|ref|ZP_02393379.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|167641503|ref|ZP_02399751.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|170688911|ref|ZP_02880113.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|170707537|ref|ZP_02897990.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|177655622|ref|ZP_02936985.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190568953|ref|ZP_03021854.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|196036416|ref|ZP_03103813.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] >gi|196041753|ref|ZP_03109043.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] >gi|196047399|ref|ZP_03114612.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|81397490|sp|Q6HPU0|SYK_BACHK Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|81689861|sp|Q63HC2|SYK_BACCZ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|166229793|sp|A0R8E9|SYK_BACAH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|39932145|sp|Q81VW3|SYK_BACAN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|30253589|gb|AAP24131.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Ames] >gi|47500478|gb|AAT29154.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. 'Ames Ancestor'] >gi|49177038|gb|AAT52414.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. Sterne] >gi|49333235|gb|AAT63881.1| lysine--tRNA ligase (lysyl-tRNA synthetase) [Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27] >gi|51978608|gb|AAU20158.1| lysine--tRNA ligase (lysyl-tRNA synthetase) [Bacillus cereus E33L] >gi|118415073|gb|ABK83492.1| lysine--tRNA ligase [Bacillus thuringiensis str. Al Hakam] >gi|164711674|gb|EDR17219.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0488] >gi|167510488|gb|EDR85886.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0193] >gi|167529536|gb|EDR92286.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0442] >gi|170127533|gb|EDS96407.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0389] >gi|170667135|gb|EDT17896.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0465] >gi|172080033|gb|EDT65132.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis str. A0174] >gi|190559877|gb|EDV13861.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus anthracis Tsiankovskii-I] >gi|195991046|gb|EDX55017.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus W] >gi|196021801|gb|EDX60495.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus 03BB108] >gi|196027373|gb|EDX65990.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus NVH0597-99] (499 aa)
Score = 1247, Expect = 5.0e-135, Identities = 253/486 (52%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +   ++ +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IK+ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNATNDLLSLYGEFSKEELEEKEISVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDAVGDEEYELF-KTADLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTENMVAHIAKQVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKEHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|42779156|ref|NP_976403.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] >gi|166984654|ref|ZP_02255989.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH187] >gi|168163551|ref|ZP_02598784.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus H3081.97] >gi|81411375|sp|Q73FD1|SYK_BACC1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|42735071|gb|AAS39011.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 10987] (499 aa)
Score = 1246, Expect = 7.0e-135, Identities = 253/486 (52%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +   ++ +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IK+ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNATNELLSLYGEFSKEELEEKEISVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDAVGDEEYELF-KTADLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTENMVAHIAKQVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKEHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|47570201|ref|ZP_00240855.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] >gi|47553145|gb|EAL11542.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9241] (499 aa)
Score = 1246, Expect = 7.7e-135, Identities = 253/486 (52%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +   ++ +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IK+ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNATNELLSLYGEFSKEELEEKEISVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDAVGDEEYELF-KTADLGDLVGIEGKIFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTENMVAHIAKQVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKEHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|89100492|ref|ZP_01173353.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] >gi|89084758|gb|EAR63898.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. NRRL B-14911] (496 aa)
Score = 1245, Expect = 9.9e-135, Identities = 252/485 (51%), Positives = 348/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + ND  +RREK+ +L+E  DP+  E+ ++ + D  + K   N ++ LAGR++ R   F I+D G Q Y+ + + +  E FN  DLGD+V + G+ F+T+ GEL++ V+ ++++K+L+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI++++S K F+ R RI++ +R+++DS YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL ++A+ L  V+ G+ E+ L ++ R+HMVD IK+ TGVDFW+ S +EAQ LAK+HNV+ K   GHI+N FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ +
 S:   7 ELNDLMRVRREKMNSLREKGMDPFGKRFERSHQSQDLIDEYGEQEKEAIEEQNISVTLAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLKGQIQIYVRQDAIGEESYEIFNSA-DLGDLVGVTGTLFKTKVGELSIKVEAFELLTKSLRPLPEKFHGLKDVEQRYRQRYLDLIMSQESKKTFITRSRIIQSMRRYLDSHGYLEVETPMMHSIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYRDIMSLTENLVAHIAEEVLGTTTVQYGDYEVNLKPEWTRLHMVDAIKEHTGVDFWKQMSKEEAQALAKEHNVEI-KETMEYGHIVNEFFEQKVEEKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNEEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPLMRHR 496
>gi|168144472|ref|ZP_02587701.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus G9842] (499 aa)
Score = 1244, Expect = 1.0e-134, Identities = 252/486 (51%), Positives = 342/486 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +    + +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F  DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IKQ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNSTTDLVSLYGEFSKEELEEKEITVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDTVGDEEYELFTTA-DLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFTTHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMKLTENMVAHIAKKVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKQHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|125718339|ref|YP_001035472.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus sanguinis SK36] >gi|166230594|sp|A3CP17|SYK_STRSV Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|125498256|gb|ABN44922.1| Lysyl-tRNA synthetase, putative [Streptococcus sanguinis SK36] (496 aa)
Score = 1244, Expect = 1.2e-134, Identities = 263/483 (54%), Positives = 336/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ++IRREK+ L E  DP+ ++ RT    K+  K + + N  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + I G  RT GEL++  + +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S + FV R +I+ IR+++D Q +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY + + +M LTE + ++ A S+  PV  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW+ S +EA LA++ V EKH + +GH+IN FFEEF E  IQPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ K K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIIRREKMAALAEQGIDPFG-KRFERTANSAQLKEKYNDKDKEELNELNETAIIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDREGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGIEGEIMRTDMGELSIKATHLTHLSKALRPLPEKFHGLTDVETIYRKRYLDLISNRESFERFVTRSKIISEIRRYLDGQGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADFQDIMDLTEGIIQHAAVSVNGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRVHMVDAIKEITGVDFWQDMSFEEAAALAQEKKVPLEKHFTEVGHVINAFFEEFVEETLIQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDPRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAKAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDVTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|12044988|ref|NP_072798.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|1351162|sp|P47382|SYK_MYCGE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|3844726|gb|AAC71353.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166078779|gb|ABY79397.1| lysyl-tRNA synthetase [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (490 aa)
Score = 1241, Expect = 2.8e-134, Identities = 248/489 (50%), Positives = 337/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN--NIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M + NDQ  R +KL L++ N DPY + K S T +  F +F K      + LAGR++A+RQTF +I+DF G Q Y+NKK +  + +YFN+ +D+GD + + G P T+  LTL V+++KI++K L  PEKWHGL D E RAR R++DL N   VF+ R +I+K IR F+D  ++EVETP L +LGGANA+PF T +N L+ +FYLRIA E+ LKKLI+GGF+KVYE+G++FRNEG+D+THNPEFTS+E+Y AY + E M+ L E L + + +SL +     I L  F +I MV+ IK+ TG+DF VK +Q A LA+KH+VK KHQ  HIINLFFE+FCE  I+PTFV +P VSPL+K+D NP FT+RFELFIN KE ANA++ELNDP++Q +RFE Q++EK LGNDE E+D F+EAL +G+ TAGLG+GIDR++ML E +SIRDV+ FP +++ K
 S:   1 MSDRLNDQAQHRLQKLLRLKQTNNDPYLVTKTSLTHSSKSFQVEFEKCSEEELKKKATVSLAGRIIAIRQTFLIIQDFDGQVQLYINKK-IHPKLFDYFNEFVDIGDQIVVSGKPMLTKTKVLTLAVEEMKIIAKCLLVPPEKWHGLTDIETRARKRFLDLTYNLAMRDVFLKRTKIIKSIRSFLDQNGFIEVETPTLQAVLGGANAKPFKTHYNALKADFYLRIANEIALKKLIIGGFNKVYEMGKMFRNEGVDTTHNPEFTSIEIYQAYADFEVMLVLVEKLIQSLCESLNQFSFNWNNKTINLKTPFHKITMVELIKKVTGIDFNSVKDDQSAILLAEKHHVKLAKHQQNKQHIINLFFEQFCEQTLIEPTFVTHYPKAVSPLAKQDPSNPEFTQRFELFINGKEIANAYSELNDPLEQRKRFEQQLEEKQLGNDETSELDESFLEALSFGMVNTAGLGIGIDRLVMLLCECNSIRDVVFFPQLREHK 490
>gi|163938085|ref|YP_001642969.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] >gi|163860282|gb|ABY41341.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus weihenstephanensis KBAB4] (499 aa)
Score = 1241, Expect = 2.9e-134, Identities = 252/486 (51%), Positives = 342/486 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V   E F  DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTEN+ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IKQ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K+  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNSTTDLVSLYGEFSKEELEEKEITVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLQGQVQIYVRKDTVGDEEYELFTTA-DLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKAIGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFTTHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMKLTENMVAHIAKKVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKQHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KNTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|172056108|ref|YP_001812568.1| lysyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] >gi|171988629|gb|ACB59551.1| lysyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sibiricum 255-15] (497 aa)
Score = 1240, Expect = 3.3e-134, Identities = 251/488 (51%), Positives = 340/488 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + NDQ +R K+ ++E  DP+  E+ + T +I   + K +   ++ +AGRV+ R+   F ++D G Q Y+ K V +  E + K DLGDIV I G F+T GEL++ V  +++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N +S + F+ R ++++ IRQ++DS YLEVETP+LH I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL +VA+ L  V GE+ I L+ ++R HM D +K+ TGVDF+E S + A ELA +H V+ + H +T GHI+N FFE+ E  +QPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+ EK GNDEA EMD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ ++
 S:   4 DMEMNDQMQVRLGKMNAMREQGLDPFGARFERTTDTTSIRAAYGEHEKEELAELKPDVSIAGRVMTTRRKGKVGFTNVQDVNGQIQLYVRKDDVGEEAYEIY-KTCDLGDIVGISGYVFKTNVGELSVHVTSFTLLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNTESRETFIARSKVIRGIRQYLDSLGYLEVETPMLHTIAGGASARPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMNLTENLIAHVAQEVLGTTQVTYGEDVIDLSVGWKRAHMADLVKEATGVDFFEEISKERAHELAHEHGVEVQAHMTT-GHILNEFFEQKIEESLVQPTFVYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLVEKEAGNDEAHEMDNDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPTMRHQQ 496
>gi|116627566|ref|YP_820185.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus thermophilus LMD-9] >gi|122267836|sp|Q03LD3|SYK_STRTD Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116100843|gb|ABJ65989.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Streptococcus thermophilus LMD-9] (496 aa)
Score = 1237, Expect = 6.6e-134, Identities = 259/483 (53%), Positives = 334/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT T G  K+A  K + H N  +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  I +SKAL+PLPEK+HGL D E  R RY+DLI N++S  FV R +I+ IR+++D+Q +LEVETPVLH  GGA A+PFIT HN  + LRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFT +EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  PV  G EI + + F+RIHMVD IK+ TGVDFW+ + +EA LA + +V EKH + +G IIN FFEEF E  QPTFVYGHP+ VSPL+KK+ ++P FT RFELFI TKEY NA++ELNDPIDQ RFEAQ  K LG+DEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMAALAEQGIDPFG-KRFERTATSGQLKEKYADKTKEELHEINETATIAGRLMTKRGKGKVGFAHIQDRDGQIQIYVRKDAVGEENYEIFKKA-DLGDFLGVEGEVMRTDMGELSIKATHITHLSKALRPLPEKFHGLSDIETIYRKRYLDLISNRESFDRFVTRSKIISEIRRYLDAQGFLEVETPVLHNEAGGAAAKPFITHHNAQNIDMVLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTMIEVYQAYADFHDIMDLTEGIIQHAAKAVKGDGPVNYQG-TEIKINEPFKRIHMVDAIKEITGVDFWQDMTFEEAVALANEKHVPVEKHYTEVGQIINAFFEEFVEETLTQPTFVYGHPVAVSPLAKKNPEDPRFTDRFELFIMTKEYGNAYSELNDPIDQLSRFEAQAAAKELGDDEATGIDYDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTDTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|30018348|ref|NP_829979.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] >gi|167938095|ref|ZP_02525170.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus AH1134] >gi|168138232|ref|ZP_02581461.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus B4264] >gi|39932142|sp|Q81J70|SYK_BACCR Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|29893888|gb|AAP07180.1| Lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus ATCC 14579] (499 aa)
Score = 1237, Expect = 6.9e-134, Identities = 250/486 (51%), Positives = 344/486 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ ++RREKL NL+E  DP+  E+ + T +   +F+K +    + +AGR++ R   F ++D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTE++ ++AK L  ++ G+ EI L ++ R+HMVD IKQ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLIVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTNSTTDLVSLYGEFSKEELEEKEIAVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHVQDLHGQVQIYVRKDAVGDDEYELF-KTADLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFTTHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTEDMVAHIAKKVLGTTTIQYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKQYSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 498
>gi|152973925|ref|YP_001373442.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] >gi|189082695|sp|A7GJY9|SYK_BACCN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|152022677|gb|ABS20447.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus cereus subsp. cytotoxis NVH 391-98] (499 aa)
Score = 1237, Expect = 8.3e-134, Identities = 252/486 (51%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + NDQ L+RREKL NL+E  DP+  E+  + + +  +F+K +   ++ +AGR++ R   F I+D +G Q Y+ K V   E F K DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++AK L  ++ GE+EI L ++ R+HMVD IKQ GVDFW+ S +EA+ LAK+H+V+ K  +GHIIN FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:   8 ELNDQLLVRREKLHNLREQGIDPFGKRFERTHSSKELLNLYGEFSKEELEEKAISVSIAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDLHGQVQIYVRKDAVGDEEYELF-KTADLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATSFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDIEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHTIAGGASARPFITHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMKLTENMIAHIAKRVLGTTTIQYGEHEINLEPEWTRLHMVDAIKQYCGVDFWKPMSVEEARALAKEHDVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEEKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDSRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPTMRHKQ 498
>gi|193217041|ref|YP_002000283.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] >gi|193002364|gb|ACF07579.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma arthritidis 158L3-1] (490 aa)
Score = 1236, Expect = 1.0e-133, Identities = 255/486 (52%), Positives = 350/486 (72%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN---TNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      MERKF++QE +RR+K+ L++ N  + + + T T + ++ FA + +  TN  L GRV+A R F V++   Q Y++KK +++ L  K LDLGDI+  G  +T GEL +  IK+++K+L PLP+K+HGL D E R RHRYVD IVN+D K F+ R +I+K+IR++ D+ N+LEV+TPVL PILGGA A+PFIT++N L NFYLRIATELPLKKLIVGGF++VYEIGRIFRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY +M MM TE +F+Y+A+ L  +   EI +T+ F +I+MVD + ++ GV+ E+ +++A ELAK+H++K EK+  LGH+I  FE++ E  IQPTFVYGHP+D+SPL+ KD +P FT+R ELFI TKE+AN + ELNDP DQ +RFEAQ+ EK+ GN+EA E+D DF++ALEYG+PPT G G+GI+R+IM FTE SIR+VLLFP +K
 S:   1 MERKFSEQEQVRRDKVTALEKQNIRAFS-QTIKPTHTSEEIHANFANKEREDIEKTNTIAVLNGRVIAQRGPFLVLQGRSSTLQIYVDKKALNEETLIIL-KQLDLGDIISATGLVSKTHTGELMIKASDIKLLTKSLIPLPDKFHGLVDREDRYRHRYVDTIVNEDVKKTFILRSKIIKLIREYFDNLNFLEVDTPVLQPILGGAAAKPFITYYNALNCNFYLRIATELPLKKLIVGGFERVYEIGRIFRNEGIDTTHNPEFTSIEFYEAYSDMWGMMERTEGVFRYIAEKLNVQKLNFAGKEIDITKPFAKINMVDAVSEKIGVNVREL-DDKKALELAKQHDIKVEKY-FKLGHVIEALFEKYIEETLIQPTFVYGHPLDISPLAFKDESDPRFTQRAELFICTKEFANMYTELNDPFDQLQRFEAQLDEKNAGNEEANEIDWDFVKALEYGMPPTGGCGIGIERLIMFFTENDSIREVLLFPQLK 485
>gi|168830126|gb|ACA34354.1| lysyl-tRNA synthetase [Paenibacillus polymyxa] (506 aa)
Score = 1234, Expect = 1.7e-133, Identities = 255/488 (52%), Positives = 347/488 (71%)
 Q:   2 ERKFNDQEL-----IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL---KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + N +EL   IRR KL L+  DP+  K RT  G  SK+ L  +  N + +AGR++A R   +F I+D G Q Y+ + V +S + F +LDLGDIV + G F+T+ GE T+ V I+++SK+L PLPEK+HGL+D ELR R RYVDL++N + K F+ R RI++ +R+++DS YLEVETP LH I GGA A+PF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR++RNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTEN+ ++A+ L  ++  E+ LT ++RR+ MVD +K+ TGVDF  SN+EA LAK+H V E H T GHI+N FFE+F E  IQPTF+ GHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELF+ +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+ E+ GNDEA EMD DFI ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFPHM++++
 S:   9 ESQENREELSELLQIRRAKLDELRSLGIDPFG-RKYIRTAEAGVLLSKYDSLTKEELEEKNIEVSIAGRIMAKRVMGKASFAHIQDLSGRIQIYVRQDTVPESKYKAFG-ILDLGDIVGVKGVLFKTKTGETTIKVLDIEVLSKSLYPLPEKYHGLKDVELRYRQRYVDLVMNPEVQKTFITRSRIIQSMRRYLDSLGYLEVETPTLHSIAGGAAAKPFVTHHNALDMQLYMRIAIELHLKRLIVGGMEKVYEIGRVYRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMQLTENMVAHIAQEVLGTQHIQYQGQEVDLTPQWRRVSMVDAVKEVTGVDFSVQMSNEEAHRLAKEHKVSVEPHM-TFGHILNAFFEQFVEETLIQPTFITGHPVEISPLAKKNEQDPRFTDRFELFVVAREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLLEREHGNDEAHEMDDDFIRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPHMRNQQ 506
>gi|15612661|ref|NP_240964.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] >gi|11387139|sp|Q9KGG4|SYK_BACHD Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|10172710|dbj|BAB03817.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus halodurans C-125] (501 aa)
Score = 1234, Expect = 1.8e-133, Identities = 252/487 (51%), Positives = 339/487 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  ND  +RREKL+NL+  +P+  K RT T   K+  +K +   + + LAGRV+ R   F I+D G Q Y+ K V   + F + D+GDIV + G F+T+ GEL++ V+ ++++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN +  FV R +IL+ +R+++D + YLEVETP +H I GGA+ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE L ++AK L  + GE+E+ L K+RR+HMV+ IK+ETGVDFW  S++EA+ LAK+HNV  K  T GH++N FFE F E K IQPTFVYGHP+ +SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ RFE Q+ E+ G+DEA MD DF+E+LEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:   4 ELGLNDLLAVRREKLQNLEAEGANPFG-GKFERTDTAQSMKEKYDAKSKEELEEETHEVVLAGRVMTKRGKGKAGFAHIQDLTGQIQIYVRKDAVGDKSYDLFTSI-DIGDIVGVKGVAFKTKVGELSVKVQDFQLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPEVRDTFVLRSKILQSMRRYLDDRGYLEVETPTMHSIPGGASARPFVTHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGMEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMELTELLIAHIAKDVLGTTTITYGEHEVNLEPKWRRVHMVEAIKEETGVDFWNEMSDEEARALAKEHNVPV-KETMTYGHVVNEFFEHFVEEKLIQPTFVYGHPVAISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRHRFEQQLVEREQGDDEAHMMDEDFVESLEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHK 495
>gi|19745706|ref|NP_606842.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|139474193|ref|YP_001128909.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] >gi|166230592|sp|A2RFR7|SYK_STRPG Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|39932219|sp|Q8P1X6|SYK_STRP8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|73919758|sp|Q5XD62|SYK_STRP6 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|19747842|gb|AAL97341.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS8232] >gi|134272440|emb|CAM30696.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes str. Manfredo] (497 aa)
Score = 1232, Expect = 2.8e-133, Identities = 256/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  K+A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K VS+  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMMALAEQGIDPFG-KRFDRTANSAELKEKYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVSEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|187606404|ref|ZP_02992558.1| lysyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] >gi|187481531|gb|EDU19581.1| lysyl-tRNA synthetase [Exiguobacterium sp. AT1b] (496 aa)
Score = 1232, Expect = 3.1e-133, Identities = 251/488 (51%), Positives = 344/488 (70%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTH---NTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + NDQ +R EK+ +++E  DP+  + R+  G+ + ++ ++    + + LAGR++ R   F I+D G Q Y+ K V   + F K DLGDIV + G F+T GEL++ V++ ++++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F+ R RI+ IR F++ + YLEVETP+LH I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE L +VAK L  V+ GE+ I+L  ++R HMVD +K+ETGVDFW+ S++EA+ LAK+H V+ + H T GHI+N FFE+ E  +QPTFV GHP++VSPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+ EK GNDEA E+D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ ++
 S:   4 ELEMNDQMQVRFEKMTDMRERGLDPFG-HRFDRSAHAGELHEQYESIEKEALAEQDVEVTLAGRIMTKRGKGKVFFAHIQDVTGQIQIYVRKNDVGDEPFDLF-KSSDLGDIVGVKGKLFKTNVGELSIHVEEFELLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNQDSRQTFILRSRIISEIRNFLNQKGYLEVETPMLHTIAGGAAARPFLTHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMDLTEELVAHVAKEVLGTTDVQYGEDTIHLGIGWKRAHMVDLVKEETGVDFWQQMSDEEARALAKEHGVEVQDHM-TFGHIVNEFFEQKVEETLLQPTFVTGHPVEVSPLAKKNETDPRFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLLEKEAGNDEAHELDNDFLEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPTMRHQQ 496
>gi|52078577|ref|YP_077368.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52783938|ref|YP_089767.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52001788|gb|AAU21730.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus licheniformis ATCC 14580] >gi|52346440|gb|AAU39074.1| LysS [Bacillus licheniformis DSM 13] (499 aa)
Score = 1231, Expect = 3.7e-133, Identities = 246/485 (50%), Positives = 346/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RR+K+ L+E+ +DP+  ++ ++ + + ++F+K +    + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E+F K DLGDIV + G F+T GEL++   +++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN +S  F+ R +I++ +R+++D  YLEVETP +H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +MRLTENL ++A+ L  V+ G+ E+ L +++R+HMVD +K+ TGVDFW+ S +EA+ AK+H ++ + S +GHIIN FFE+ E  IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP M+ +
 S:  10 ELNDQLQVRRDKMNQLRESGKDPFGQRFDRTHQSTDLIESYNEFSKEELEEKAIEVTIAGRMMTKRGKGKAGFAHIQDLKGQIQIYVRKDSVGEEQYEWF-KSSDLGDIVGVTGVMFKTNVGELSVKATSFDLLTKALRPLPDKYHGLKDIEQRYRQRYLDLIVNPESKNTFITRSKIIQSMRRYLDDHGYLEVETPTMHAIPGGASARPFITHHNALDMPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMRLTENLIAHIAQEVLGTTTVQYGDYEVDLKPEWKRLHMVDAVKEATGVDFWKEVSVEEARAYAKEHGIEISEGMS-VGHIINEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQKERFEAQLKEREEGNDEAHMMDEDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHR 499
>gi|50913862|ref|YP_059834.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] >gi|50902936|gb|AAT86651.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10394] (501 aa)
Score = 1230, Expect = 4.7e-133, Identities = 256/483 (53%), Positives = 338/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  K+A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K VS+  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  12 ELNDQQIVRREKMMALAEQGIDPFG-KRFDRTANSAELKEKYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVSEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 500
>gi|169189775|ref|ZP_02849771.1| lysyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] >gi|169003427|gb|EDS50295.1| lysyl-tRNA synthetase [Paenibacillus sp. JDR-2] (505 aa)
Score = 1230, Expect = 5.2e-133, Identities = 250/487 (51%), Positives = 338/487 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN---NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E++ ++  IRR+KL L+  DP+ + K RT  D S + +L      + +AGR++ R   +F I+D G Q Y+ K V +  F ++LD+GDIV I G F+T GE+++  ++++++K+L PLP+K+HGL+D ELR R RYVDLIVN D + F+ R RI++ +R+++DS+ YLEVETP LH I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR++RNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL ++A+ L  +   EI LT ++RR+ MVD +K+ TGVDF  S++EA LAK H V E H T GHI+N FFE CE  IQPTFV GHP+ +SPL+KK+ +P FT RFELF+ +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+ EK GNDEA EMD DFI ALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T+ SIRDVLLFPHM+++
 S:  11 EQELSELLQIRRDKLDELRALGVDPFGV-KFERTHNAKDIVSAYEELSKEELEEKAIKVSVAGRIMQKRGMGKASFAHIQDLSGKIQIYVRKDTVEANKYAAF-EMLDIGDIVGITGVVFKTNTGEVSVKAYEVEVLTKSLLPLPDKYHGLKDVELRYRQRYVDLIVNPDVQQTFITRSRIIQSMRRYLDSKGYLEVETPTLHSIAGGAAARPFITHHNALDMQLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVYRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMALTENLIAHIAQEVLGTMKISYQGQEIDLTPQWRRVSMVDLVKEVTGVDFSVEMSDEEAHALAKVHKVPVEPHM-TFGHILNAFFETHCEHTLIQPTFVTGHPVAISPLAKKNPVDPRFTDRFELFVVAREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLVEKEQGNDEAHEMDDDFIRALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPHMRER 502
>gi|71903140|ref|YP_279943.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] >gi|71802235|gb|AAX71588.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS6180] (501 aa)
Score = 1226, Expect = 1.3e-132, Identities = 255/483 (52%), Positives = 337/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  K+A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  12 ELNDQQIVRREKMTALAEQGIDPFG-KRFDRTANSAELKEKYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVGEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 500
>gi|21909956|ref|NP_664224.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] >gi|39932216|sp|Q8K880|SYK_STRP3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|21904145|gb|AAM79027.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS315] (497 aa)
Score = 1226, Expect = 1.3e-132, Identities = 254/483 (52%), Positives = 336/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  +A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMMALAEQGIDPFG-KRFGRTANSAELKENYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVGEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|157690864|ref|YP_001485326.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus SAFR-032] >gi|157679622|gb|ABV60766.1| lysine--tRNA ligase [Bacillus pumilus SAFR-032] (499 aa)
Score = 1226, Expect = 1.4e-132, Identities = 245/485 (50%), Positives = 347/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RR+K+ ++E  DP+  ++ ++ I   +F+K   + + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGDI+ + G+ F+T GEL++   ++++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN +S + F+ R +I++ +R+++DS+ YLEVETP +H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL ++A+ L  ++ GE+EI L +++R+HMV+ +K+ TGVDFW+ S +EAQ+ A H ++ K+ T+GHIIN FFE+ E  +QPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP M+++
 S:  10 ELNDQFQVRRDKMNKMREEGIDPFGERYDRSHQSAQIIAEYDEFSKEDLEEKSAQVTIAGRMMTKRGKGKAGFAHIQDLEGQIQIYVRKDSVGEEAYELF-KSSDLGDIIGVTGTVFKTNVGELSIKATSFEVLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPESKQTFIMRSKIIQSMRRYLDSKGYLEVETPTMHSIPGGASARPFITHHNALDMPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMNLTENLIAHIAEEVLGTTTIQYGEDEIDLKPEWKRLHMVEAVKEATGVDFWQEMSVEEAQQHAADHGIEITKNM-TVGHIINEFFEQKVEETLVQPTFIYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREEGNDEAHLMDDDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVLLFPQMRNR 499
>gi|94988116|ref|YP_596217.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94989997|ref|YP_598097.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94992003|ref|YP_600102.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94993910|ref|YP_602008.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] >gi|94541624|gb|ABF31673.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS9429] >gi|94543505|gb|ABF33553.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10270] >gi|94545511|gb|ABF35558.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS2096] >gi|94547418|gb|ABF37464.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS10750] (501 aa)
Score = 1226, Expect = 1.5e-132, Identities = 255/483 (52%), Positives = 337/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  K+A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  12 ELNDQQIVRREKMMALAEQGIDPFG-KRFDRTANSAELKEKYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVGEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 500
>gi|28896347|ref|NP_802697.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] >gi|28811598|dbj|BAC64530.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes SSI-1] (501 aa)
Score = 1223, Expect = 2.8e-132, Identities = 254/483 (52%), Positives = 336/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  +A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK++K  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TGVDFW  + +EA LAK+ V EKH +++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  12 ELNDQQIVRREKMMALAEQGIDPFG-KRFGRTANSAELKENYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVGEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVKGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGVDFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFTSVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 500
>gi|15674679|ref|NP_268853.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71910308|ref|YP_281858.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] >gi|39932234|sp|Q9A0V7|SYK_STRP1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|13621797|gb|AAK33574.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes M1 GAS] >gi|71853090|gb|AAZ51113.1| lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus pyogenes MGAS5005] (497 aa)
Score = 1222, Expect = 4.7e-132, Identities = 253/483 (52%), Positives = 335/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  +  K+A  K + H N  +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N++S  FV R +++ IR+++D ++LEVETPVLH  GGA ARPF+T HN  + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  +M LTE + ++ AK+++  P+  G EI + + F+R+HMVD IK+ TG DFW  + +EA LAK+ V EKH ++GHIIN FFEEF E  +QPTFV+GHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RFEAQ + K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:   8 ELNDQQIVRREKMTALAEQGIDPFG-KRFDRTANSAELKEKYADKTKEELHELNETAIVAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDREGQIQLYVRKDSVGEDNYEIFKKA-DLGDFIGVEGEVMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRESFDRFVTRSKMISEIRRYLDGLDFLEVETPVLHNEAGGAAARPFVTHHNAQNIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYQAYADYLDIMNLTEGIIQHAAKAVRGDGPIDYQG-TEIRINEPFKRVHMVDAIKEVTGADFWPEMTVEEAIALAKEKQVPLEKHFISVGHIINAFFEEFVEETLVQPTFVFGHPVEVSPLAKKNPEDTRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFEAQAQAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 496
>gi|169351684|ref|ZP_02868622.1| hypothetical protein CLOSPI_02465 [Clostridium spiroforme DSM 1552] >gi|169291906|gb|EDS74039.1| hypothetical protein CLOSPI_02465 [Clostridium spiroforme DSM 1552] (496 aa)
Score = 1221, Expect = 5.2e-132, Identities = 253/487 (51%), Positives = 352/487 (72%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI----KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ERKF++QEL+RREKL+ L +  DP+ +K  T  +  K+  KTH   +  KLAGR++ R+   F I+D G Q Y+ K + + + E  K D+GDI+ + G+ F T GE ++ V++  ++KAL+PLPEK+HGL D E R R RYVDLI+N+D+ K+  R +I++ I+ ++D++ Y+EVETPVL+PILGGA+ARPF+T HNTL+ NFYLRIATEL LK+LIVGG D VYEIGR+FRNEGMD THNPEFT++EVY A+ ++E MM LTE +  A +   ++  ++I L  F+RI M D IK++TG+DF  + ++A++LA++H+++ E H  GHIIN FFE++ E  + PTFVYGHP+++SPL++K+ ++P FT+RFELFI  EYANAF ELNDP DQYERF Q+KEK LGNDEA EMD+D++EALEYGLPPT G+G+GIDR++ML T + SI++V+LFP MK +
 S:   3 ERKFSEQELVRREKLQELIDKGIDPFG-QKFDVTAYSKEIKEKYGD-KTHEELEEMVVEVKLAGRIMTKRRKGKVCFMHIQDREGQIQLYVRKDAIGEDVYELVKKG-DIGDIIGVKGTVFMTNTGECSVKVEEYTHLTKALRPLPEKYHGLTDVEERYRRRYVDLIMNEDARKIAFTRPKIIRSIQHYLDNKGYVEVETPVLNPILGGASARPFVTHHNTLDVNFYLRIATELSLKRLIVGGMDAVYEIGRLFRNEGMDRTHNPEFTTIEVYKAFSDLEGMMDLTEGIISNAANEVCGTYEIEYKGHKISLAPGFKRISMTDAIKEKTGIDFAGDMTFEDAKKLAEEHHIEIEPHYE-YGHIINEFFEKYVEETIVDPTFVYGHPVEISPLARKNPEDPRFTQRFELFICGNEYANAFNELNDPDDQYERFANQLKEKELGNDEANEMDLDYVEALEYGLPPTGGMGMGIDRLVMLLTGQESIQEVILFPQMKPR 494
>gi|194017974|ref|ZP_03056581.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] >gi|194010311|gb|EDW19886.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus pumilus ATCC 7061] (499 aa)
Score = 1220, Expect = 6.7e-132, Identities = 244/485 (50%), Positives = 347/485 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RR+K+ ++E  DP+  ++ ++ I   +F+K   + + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K V +  E F K DLGDI+ + G+ F+T GEL++   ++++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN +S + F+ R +I++ +R+++DS+ YLEVETP +H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL ++A+ L  ++ GE+EI L +++R+HMV+ +K+ TGVDFW+ S +EA++ A H ++ K+ T+GHIIN FFE+ E  +QPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP M+++
 S:  10 ELNDQFQVRRDKMNKMREEGIDPFGERYDRSHQSAQIIAEYDEFSKEDLEEKSAQVTIAGRMMTKRGKGKAGFAHIQDLEGQIQIYVRKDSVGEEAYELF-KSSDLGDIIGVTGAVFKTNVGELSIKATSFEVLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPESKQTFIMRSKIIQSMRRYLDSKGYLEVETPTMHSIPGGASARPFITHHNALDMPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMNLTENLIAHIAEEVLGTTTIQYGEDEIDLKPEWKRLHMVEAVKEATGVDFWQEMSIEEAKQHAADHGIEITKNM-TVGHIINEFFEQKVEETLVQPTFIYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVRREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREEGNDEAHLMDDDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVLLFPQMRNR 499
>gi|70727492|ref|YP_254408.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] >gi|123762274|sp|Q4L3H5|SYK_STAHJ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|68448218|dbj|BAE05802.1| Lysyl-tRNA synthetase class II [Staphylococcus haemolyticus JCSC1435] (496 aa)
Score = 1219, Expect = 9.4e-132, Identities = 244/488 (50%), Positives = 350/488 (71%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK---FAKLKTHNTNN--NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ +RR+KL+ L +  DP+ ++ R+ T + S+  F+K + H+ + ++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K ++ +  +  K DLGDIV I G F+T GEL++ K  ++SKAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++ Q +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A+ +   V+ E EI L  + R+H+VD +K+ TGVDF+++KS++EA  AK+H ++  +  GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHPI++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMQVRRQKLQELIDLGIDPFG-KRFERSATASELKSQWDEFSKEELHDKEDESHVSIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLTGQIQIYVRKDQIGEEDFDNLWKGADLGDIVGIEGVMFKTNTGELSVKAKTFTLLSKALRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNQDSTQTFINRSKIIQEMRNYLNKQGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIAQEVFGSAKVQYNEEEIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYQIKSDEEAIAAAKEHGIEITNNMK-YGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPIEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLVEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 496
>gi|56961899|ref|YP_173621.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] >gi|56908133|dbj|BAD62660.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus clausii KSM-K16] (502 aa)
Score = 1218, Expect = 1.1e-131, Identities = 242/486 (49%), Positives = 346/486 (71%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + +D  +RR+KL L +  +P+  K RT T +  +FA  K +  ++++ LAGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +   F K LD+GD+V + G PF+T+ GE+++ V ++ I+ K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S  F+ R +I++++R+++D + +LEVETP++H I GGA+ARPF+T HNTL+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE + ++AK L  V+ GE+ + L  ++R+HMVD IK++TGVDFW+ S+ EA+ LAK+H V  K  T GH++N FFE F E  IQPTFVYGHP+ +SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ +RFEAQ+ E+ G+DEA MD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDV+LFP M++++
 S:   9 EMHDLLAVRRDKLNQLYDEGINPFG-GKFERTHTSNEVIEQFAAFTKEELEEKDDHVVLAGRLMTKRGKGKAGFAHIQDIGGQIQIYVRQDAVGEEAYGLF-KSLDIGDMVGVGGRPFKTKVGEMSVKVTELVILGKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSPESRTAFITRSKIIQVMRRYLDEKGFLEVETPMMHSIPGGASARPFVTHHNTLDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMELTEGVIAHIAKEVLGTTTVQYGEHTVELAPSWKRVHMVDAIKEKTGVDFWQQMSDGEARALAKEHGVPV-KETMTFGHVVNEFFEHFIEETLIQPTFVYGHPLAISPLAKKNEEDPRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRKRFEAQLIEREQGDDEAHRMDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVILFPQMRNRE 499
>gi|16077150|ref|NP_387963.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] >gi|586058|sp|P37477|SYK_BACSU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|467470|dbj|BAA05316.1| lysyl-tRNA thynthetase [Bacillus subtilis] >gi|2632349|emb|CAB11858.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168] (499 aa)
Score = 1218, Expect = 1.2e-131, Identities = 244/485 (50%), Positives = 338/485 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RR+K+ L++  DP+  E+ ++ +    K +    + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V   E F K DLGD++ + G F+T GEL++   ++++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN DS  F+ R +I++ +R+++D  YLEVETP +H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL ++A+ L  ++ GE +I L +++RIHMVD +K+ TGVDFWE + ++A+E AK+H V+ K  T+GHIIN FFE+ E  IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ +
 S:  10 ELNDQLQVRRDKMNQLRDNGIDPFGARFERTHQSQEVISAYQDLTKEELEEKAIEVTIAGRMMTKRGKGKAGFAHLQDLEGQIQIYVRKDSVGDDQYEIF-KSSDLGDLIGVTGKVFKTNVGELSVKATSFELLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPDSKHTFITRSKIIQAMRRYLDDHGYLEVETPTMHSIPGGASARPFITHHNALDIPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMSLTENLVAHIAQEVLGTTTIQYGEEQIDLKPEWKRIHMVDAVKEATGVDFWEEVTVEQAREYAKEHEVEI-KDSMTVGHIINEFFEQKIEETLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREAGNDEAHLMDEDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPQMRQR 499
>gi|154684600|ref|YP_001419761.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] >gi|154350451|gb|ABS72530.1| LysS [Bacillus amyloliquefaciens FZB42] (499 aa)
Score = 1215, Expect = 2.7e-131, Identities = 244/485 (50%), Positives = 341/485 (70%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ +RR+K+ L+E  DP+  E+ ++ I D  + +K +    + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +  E F K DLGD++ I G F+T GEL++   ++++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN DS + F+ R +I++ +R+++D  YLEVETP +H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M LTENL ++A+ L  ++ GE +I L +++R+HMVD +K+ TGVDFW  + +EA+ AK+H ++  + T+GHIIN FFE+ E  IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ +
 S:  10 ELNDQLQVRRDKMNQLRENGIDPFGERFERTHQSQQIIDAYQELSKEELEEKAVEVTIAGRMMTKRGKGKAGFAHLQDLEGQIQIYVRKDSVGEEQYEIF-KSSDLGDVIGITGKVFKTNVGELSVKATSFELLTKALRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPDSKQTFITRSKIIQAMRRYLDDHGYLEVETPTMHSIPGGASARPFITHHNALDMPLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMSLTENLVAHIAQEVLGSTTIQYGEEQIDLKPEWKRLHMVDAVKEATGVDFWNEMTVEEARGHAKEHGIEI-TNSMTVGHIINEFFEQKIEETLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLKEREEGNDEAHMMDEDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPQMRQR 499
>gi|195978451|ref|YP_002123695.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] >gi|195975156|gb|ACG62682.1| Lysyl-tRNA synthetase [Streptococcus equi subsp. zooepidemicus str. MGCS10565] (501 aa)
Score = 1215, Expect = 3.0e-131, Identities = 253/483 (52%), Positives = 332/483 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ+++RREK+ L E  DP+ ++ RT  G+  K++  K      +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V   + F K DLGD + + G  RT GEL++  K+ +SK+L+PLPEK+HGL D E  R R++DLI N+ S + FV R +++ IR+++D  +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN + + LRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+THNPEFTS+EVY AY +  MM LTE + ++ AK+++  PV  G EI + + F+RIHMVD IK+ TG+DFW  + +EA LA + +V EKH +++GHIIN FFE F E  IQPTFVYGHP++VSPL+KK+ ++ FT RFELFI TKEYANAF ELNDPIDQ RF+AQ  K LG+DEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  12 ELNDQQIVRREKMAALAEQGIDPFG-KRFDRTTNSGELKEKYSDKTKEDLQELQATAIIAGRLMTKRGKGKVGFAHLQDRQGQIQIYVRKDSVGDENYDIFKKA-DLGDFIGVEGDIMRTDMGELSIKATKLTHLSKSLRPLPEKFHGLTDIETIYRKRHLDLISNRSSFERFVTRSKMISEIRRYLDGLGFLEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNAQDIDMVLRIATELHLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEVYEAYADYLDMMNLTEGIIQHAAKAVRGEGPVDYQG-TEIKINEPFKRIHMVDAIKEVTGIDFWPEMTFEEATALANEKHVPLEKHFTSVGHIINAFFEAFVEDTLIQPTFVYGHPVEVSPLAKKNPEDSRFTDRFELFIMTKEYANAFTELNDPIDQLSRFKAQAAAKELGDDEATGIDYDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLCMLLTNTTTIRDVLLFPTMK 500
>gi|167216511|ref|ZP_02286147.1| lysyl-tRNA synthetase [Listeria monocytogenes FSL J1-175] (430 aa)
Score = 1214, Expect = 3.9e-131, Identities = 241/419 (57%), Positives = 305/419 (72%)
 Q:  70 FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      F I+D +  Q Y+ K + +   F K+ DLGDI+ I G+ FRT GEL++  + ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N++S  FV R +ILK R +MD+Q +LEVETPVLH I GGA A+PFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG DKVYEIGR+FRNEG + HNPEFT +E YAAYE+ E +M L E L  V K +   + GE + LT +RRIHM D +K+ GVDFW V S++EA+ELAKKHNV  +H T GHI+N FFE + E K IQPTFVYGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ ERFEAQ+KE+ GNDEA MD DF+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRD+LLFP MK +
 S:  12 FTHIQDRFHQLQIYIRKDAIGEDAYAVF-KLADLGDIIGIKGTIFRTNTGELSVKATEFTLLSKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITNEESQNRFVMRSKILKYTRDYMDNQGFLEVETPVLHTIAGGAAAKPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMDKVYEIGRVFRNEGTSTRHNPEFTMLESYAAYEDYEDVMDLVEGLVSTVCKQVNGTTEITYGEYNVDLTPNWRRIHMADAVKEYVGVDFWNVTSDEEARELAKKHNVPVTEHM-TYGHILNEFFETYVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLAKKNKEDDRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRERFEAQMKEREQGNDEAHGMDADFLEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDILLFPTMKHR 429
>gi|196250797|ref|ZP_03149484.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] >gi|196209747|gb|EDY04519.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacillus sp. G11MC16] (447 aa)
Score = 1212, Expect = 5.7e-131, Identities = 235/432 (54%), Positives = 318/432 (73%)
 Q:  57 IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ + V +  E F K+ DLGDIV + G+ F+T+ GEL++ V  + ++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DL +N S + F+ R I++ +R+++DSQ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTENL ++A  L  ++ GE+ + LT ++RR+HMVD IK+ GVDFW  ++EA+ LAK+H V+  H T GHI+N FFE+ E++ IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+KE+ GNDEA EMD DF+EALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:  13 VAVAGRIMTKRGKGKAGFAHIQDVTGQIQIYVRQDDVGEQQYELF-KISDLGDIVGVRGTMFKTKVGELSIKVSSYEFLTKALRPLPEKYHGLKDVEQRYRQRYLDLTMNPQSKQTFITRSLIIQSMRRYLDSQGYLEVETPMMHAIAGGAAARPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTMLELYEAYADFRDIMKLTENLIAHIATEVLGTTKIQYGEHTVDLTPEWRRLHMVDAIKEYVGVDFWRHMDDEEARALAKEHGVEIAPHM-TFGHIVNEFFEQKVESQLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNPDDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLKEREQGNDEAHEMDEDFLEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRHK 447
>gi|23097543|ref|NP_691009.1| lysyl-tRNA synthetase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] >gi|39932206|sp|Q8EU10|SYK_OCEIH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|22775766|dbj|BAC12044.1| lysine-tRNA ligase [Oceanobacillus iheyensis HTE831] (493 aa)
Score = 1212, Expect = 6.1e-131, Identities = 241/488 (49%), Positives = 341/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + N+  +RR+KL  E  DP+ + E+ +  + +  ++K +  T + + +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K +   E F K DLGDIV + G F+T GE+++ K+ ++++K+L+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI N DS  FV R +I++ +R++++ Q +LEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+L+VGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL ++AK +   + GE+EI L K+ R+H+VD +K TGVDFW+ S++EA+ LAK+H V+ + S GH++N FFE+ E  IQPTF++GHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ RFEAQVKE++ GNDEA MD DF+EALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP M+ K
 S:   1 MSEELNEHMQVRRDKLAEHMEKGLDPFGGKFERSHQATDLIEKYDSYSKEELEETTDEVTIAGRLMTKRGKGKAGFAHIQDLSGQIQLYVRKDMIGDDAYEVF-KSADLGDIVGVTGVMFKTNVGEISVKAKQFQLLTKSLRPLPEKYHGLKDIEQRYRQRYLDLITNPDSRGTFVSRSKIIQSMREYLNGQGFLEVETPMMHSIPGGASARPFITHHNALDIELYMRIAIELHLKRLMVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMELTENLVAHIAKQVHGSTTITYGEHEINLEPKWTRLHIVDAVKDATGVDFWKEVSDEEARALAKEHGVQVTESMS-YGHVVNEFFEQKVEETLIQPTFIHGHPVEISPLAKKNKEDERFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPIDQRARFEAQVKERAEGNDEAHYMDEDFLEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRTK 493
>gi|163791063|ref|ZP_02185484.1| lysyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] >gi|159873708|gb|EDP67791.1| lysyl-tRNA synthetase [Carnobacterium sp. AT7] (499 aa)
Score = 1209, Expect = 1.5e-130, Identities = 245/485 (50%), Positives = 336/485 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + NDQ ++RREKL L+E N DP+  E+  + + +  KF K +     +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K V +   F K DLGD + + G+ +T GE+T+  + +SKAL+PLP+K+HGL + E R R RY+DLI N++S  F R +I++ +R +++ Q+YLEVETP LH + GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+THNPEFT +E Y AY + E +M L E L + VA+ L  +  E I L  ++R HMVD IK+ +GVDFW+ +N+EA+ LAK+H+V  +H S GH++N FFE+F E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFE FI  EY NAF+ELNDPIDQ ERFEAQ++E++LGNDEA +D DFIE+LEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP M+++
 S:  10 ELNDQLIVRREKLDVLRERNVDPFGGRFERSHLSNELHEAYDKFTKEEIAEKEETATVAGRIMTKRGKGKVGFAHLQDRKGQIQIYVRKDAVGEEDYATF-KSADLGDFIGVTGTIMKTDTGEVTIKPTSVTQLSKALRPLPDKYHGLTNVEQRYRQRYLDLISNRESFDRFTKRSQIIREVRNYLNEQDYLEVETPTLHNLAGGAAARPFITHHNALDMELYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGVDTTHNPEFTMLEAYTAYTDFEDVMDLVEGLIRTVAQRVLGTGKITYNEQAIDLESPWKRQHMVDAIKEHSGVDFWQQMTNEEARALAKEHDVPVTEH-SQFGHVVNEFFEKFVEDKLIQPTFIYGHPLEISPLAKKNVEDPRFTDRFEAFIVGHEYGNAFSELNDPIDQRERFEAQMQERALGNDEAHMIDEDFIESLEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAQSIRDVLLFPTMRNQ 499
>gi|73663548|ref|YP_302329.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] >gi|123761498|sp|Q49V26|SYK_STAS1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|72496063|dbj|BAE19384.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305] (495 aa)
Score = 1208, Expect = 1.7e-130, Identities = 242/488 (49%), Positives = 340/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN-----IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ +RR+KL+ L +  DP+ +K RT   + + +   +    + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V +   +N  DLGDIV + G F+T GEL++ +  +++KAL+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F+ R +IL+ +R +++ Q +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M +TEN+ ++++ K L  V GE I L K++RIHM D +K+ETGVDF+ ++S+++A+ AK+H ++  +  GHI+N FFE+ E  IQPTFVYGHPI++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ NAF ELNDPIDQ RFEAQ+ EK GNDEA EMD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMQVRRQKLQELYDLGIDPFG-QKFDRTSMATPLHEDWDQFSKEELHEKEEESHVSIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLSGQIQIYVRKDQVGEDQFAIWNSA-DLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAQSFTLLTKALRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNQDSTQTFIKRSKILQEMRNYLNQQGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDITENMIRHISEKVLGTAKVTYGEETIDLESKWKRIHMADAVKEETGVDFFNIQSDEDAKIAAKEHGIEITDNMK-YGHILNEFFEQKVEETLIQPTFVYGHPIEISPLAKKNAEDPRFTDRFELFIVGREHGNAFTELNDPIDQRARFEAQLVEKEQGNDEAHEMDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|148266976|ref|YP_001245919.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|150393023|ref|YP_001315698.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|151220691|ref|YP_001331513.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] >gi|147740045|gb|ABQ48343.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH9] >gi|149945475|gb|ABR51411.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus JH1] >gi|150373491|dbj|BAF66751.1| lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] (515 aa)
Score = 1204, Expect = 5.3e-130, Identities = 242/488 (49%), Positives = 345/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ L+RR+KL+ L +  DP+  K R+  D  ++   +L   ++++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   + + K DLGDIV + G F+T GEL++ KK +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++++ +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A  L  V+   I L  + R+H+VD +K+ TGVDF+EVKS++EA+ LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHP ++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:  21 MSEEMNDQMLVRRQKLQELYDLGIDPFG-SKFDRSGLSSDLKEEWDQYSKEELVEKEADSHVAIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLAGQIQIYVRKDQVGDDEFDLW-KNADLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAKKFTLLTKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTRTFINRSKIIQEMRNYLNNKGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIANEVLGSAKVQYNGETIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYEVKSDEEAKALAKEHGIEI-KDTMKYGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPTEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQKGRFEAQLVEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 515
>gi|49482744|ref|YP_039968.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] >gi|56749426|sp|Q6GJF4|SYK_STAAR Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|49240873|emb|CAG39540.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252] (495 aa)
Score = 1202, Expect = 8.0e-130, Identities = 242/488 (49%), Positives = 345/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ L+RR+KL+ L +  DP+  K R+  D  ++   +L   ++++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   + + K DLGDIV + G F+T GEL++ KK +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++++ +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A  L  V+   I L  + R+H+VD +K+ TGVDF+EVKS++EA+ LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHP ++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMLVRRQKLQELYDLGIDPFG-SKFDRSGLSSDLKEEWDQYSKEELVEKEADSHVAIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLAGQIQIYVRKDQVGDDEFDLW-KNADLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAKKFTLLTKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTRTFINRSKIIQEMRNYLNNKGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIANEVLGSAKVQYNGETIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYEVKSDEEAKALAKEHGIEI-KDTMKYGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPTEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQKGRFEAQLAEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|116495963|ref|YP_807697.1| lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus casei ATCC 334] >gi|116106113|gb|ABJ71255.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus casei ATCC 334] (498 aa)
Score = 1201, Expect = 1.3e-129, Identities = 247/483 (51%), Positives = 330/483 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ + RREK++ L+EA DP+  + RT T   +F  K  +  + +AGR+++ R   F IRD G Q Y+ K V    F K DLGDI+ I G  +T GELT+  + ++KAL+PLP+KWHGL D E + R RY+DLI N+DS  FV R +I+ +R+++D+ +LEVETPVLH  GGANARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY ++ +M TE +F++ A K L  +   I L  F RI+M+D IK +TGVDFW  S +A++LA +H+V +E +  +GHII+ FF++F E  IQPTF+ GHPI+VSPL+KK+ K+P F +RFELF+  EYANAF ELNDPIDQ +RFEAQ EKS GNDEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP ++
 S:  10 EMNDQMIARREKMEALREAGIDPFG-HRFDRTHTAAKVREEFGEDDKETLLDEKPEVTIAGRMMSKRGKGKVGFADIRDRSGKMQIYVRKDVVGDDNYMIFKKA-DLGDILGISGEVMKTDSGELTVKANHVTHLAKALRPLPDKWHGLTDVEQKYRKRYLDLISNEDSFDRFVKRTKIVSAVREYLDNNGFLEVETPVLHNQAGGANARPFVTHHNALDIDLYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGIDTKHNPEFTELETYAAYRDLTDVMTETEGIFRFAAHKVLDTGKLTYQGMAIDLDAPFARINMLDAIKDKTGVDFWPEMSVDDARKLADEHDVHYETYWK-VGHIISAFFDQFVEETLIQPTFITGHPIEVSPLAKKNPKDPRFVERFELFVGGGEYANAFTELNDPIDQRQRFEAQAAEKSAGNDEAQGIDDDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPTLR 497
>gi|21282201|ref|NP_645289.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49485381|ref|YP_042602.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] >gi|38258393|sp|Q8NXZ0|SYK_STAAW Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|56749397|sp|Q6GBX1|SYK_STAAS Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|21203637|dbj|BAB94337.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] >gi|49243824|emb|CAG42249.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476] (495 aa)
Score = 1200, Expect = 1.5e-129, Identities = 242/488 (49%), Positives = 344/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ L+RR+KL+ L +  DP+  K R+  D  ++   +L   ++++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   + + K DLGDIV + G F+T GEL++ KK +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++++ +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A  L  V+   I L  + R+H+VD +K+ TGVDF+EVKS+ EA+ LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHP ++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMLVRRQKLQELYDLGIDPFG-SKFDRSGLSSDLKEEWDQYSKEELVEKEADSHVAIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLAGQIQIYVRKDQVGDDEFDLW-KNADLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAKKFTLLTKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTRTFINRSKIIQEMRNYLNNKGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIANEVLGSAKVQYNGETIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYEVKSDDEAKALAKEHGIEI-KDTMKYGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPTEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQKGRFEAQLVEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|15923507|ref|NP_371041.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|15926194|ref|NP_373727.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|57651394|ref|YP_185450.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82750224|ref|YP_415965.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87161440|ref|YP_493205.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300] >gi|88194278|ref|YP_499070.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|156978845|ref|YP_001441104.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] >gi|168728162|ref|ZP_02760439.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] >gi|123098061|sp|Q2G0Q3|SYK_STAA8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|123727449|sp|Q2YVW8|SYK_STAAB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|123749646|sp|Q2FJC3|SYK_STAA3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|166230591|sp|A7WYS8|SYK_STAA1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|54039675|sp|P67610|SYK_STAAN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|54042058|sp|P67609|SYK_STAAM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|71153565|sp|Q5HIF7|SYK_STAAC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|13700407|dbj|BAB41705.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus N315] >gi|14246285|dbj|BAB56679.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] >gi|57285580|gb|AAW37674.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL] >gi|82655755|emb|CAI80154.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus RF122] >gi|87127414|gb|ABD21928.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_FPR3757] >gi|87201836|gb|ABD29646.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] >gi|156720980|dbj|BAF77397.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] (495 aa)
Score = 1200, Expect = 1.5e-129, Identities = 242/488 (49%), Positives = 345/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ L+RR+KL+ L +  DP+  K R+  D  ++   +L   ++++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   + + K DLGDIV + G F+T GEL++ KK +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++++ +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A  L  V+   I L  + R+H+VD +K+ TGVDF+EVKS++EA+ LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHP ++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMLVRRQKLQELYDLGIDPFG-SKFDRSGLSSDLKEEWDQYSKEELVEKEADSHVAIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLAGQIQIYVRKDQVGDDEFDLW-KNADLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAKKFTLLTKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTRTFINRSKIIQEMRNYLNNKGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIANEVLGSAKVQYNGETIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYEVKSDEEAKALAKEHGIEI-KDTMKYGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPTEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQKGRFEAQLVEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|191639442|ref|YP_001988608.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei] >gi|190713744|emb|CAQ67750.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus casei BL23] (498 aa)
Score = 1198, Expect = 2.4e-129, Identities = 247/483 (51%), Positives = 330/483 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + NDQ + RREK++ L+EA DP+  + RT T   +F  K  +  + +AGR+++ R   F IRD G Q Y+ K V    F K DLGDI+ I G  +T GELT+  + ++KAL+PLP+KWHGL D E + R RY+DLI N+DS  FV R +I+ +R+++D+ +LEVETPVLH  GGANARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY ++ +M TE +F++ A K L  +   I L  F RI+M+D IK +TGVDFW  S +A++LA +H+V +E +  +GHII+ FF++F E  IQPTF+ GHPI+VSPL+KK+ K+P F +RFELF+  EYANAF ELNDPIDQ +RFEAQ EKS GNDEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP ++
 S:  10 EMNDQMIARREKMEALREAGIDPFG-HRFDRTHTAAKVREEFGEDDKETLLDEKPEVTIAGRMMSKRGKGKVGFADIRDRSGKMQIYVRKDVVGDDNYMIFKKA-DLGDILGISGEVMKTDSGELTVKANHVTHLAKALRPLPDKWHGLTDVEQKYRKRYLDLISNEDSFDRFVKRTKIVSAVREYLDNNGFLEVETPVLHNQAGGANARPFVTHHNALDIDLYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGIDTKHNPEFTELETYAAYWDLTDVMTETEGIFRFAAHKVLDTGKLTYQGMAIDLDAPFARINMLDAIKDKTGVDFWPEMSVDDARKLADEHDVHYEPYWK-VGHIISAFFDQFVEETLIQPTFITGHPIEVSPLAKKNPKDPRFVERFELFVGGGEYANAFTELNDPIDQRQRFEAQAAEKSAGNDEAQGIDDDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPTLR 497
>gi|28377434|ref|NP_784326.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus plantarum WCFS1] >gi|38258343|sp|Q88Z28|SYK_LACPL Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|28270266|emb|CAD63167.1| lysine--tRNA ligase [Lactobacillus plantarum WCFS1] (499 aa)
Score = 1192, Expect = 1.4e-128, Identities = 247/488 (50%), Positives = 332/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E+ NDQ +RREK+ L+E  DP+  + RT  D  K+ +   +    +AGR++A R   F I D G Q Y+ K V +   F + D+GD + I G F+T GELT+ V + +SKAL+PLP+K+HGL++ E  R RY+DLI N+DS  F+ R +I+ IR +D Q + EVETP+LH  GGA ARPF+T HN L + YLRIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEGMD HNPEFT ME Y AY +  +M TE +FK A+++  +V  + ++  Q F++IHMVD IK++TG+DFW+ S ++AQ+LA +H+VK+E +  +GHIIN FFEEF E  +PTFVYGHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI  EYANAF+ELNDPIDQ +RFEAQ E++ GNDEA +D DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP M+ ++
 S:   5 EQTMNDQLKVRREKMDELREEGIDPFG-HRFERTDLAQDLQDKYGDMDKDELDAKQVVATIAGRMLAKRGKGKVGFADIWDRSGKMQLYIRKDVVGEDTYHIFKRS-DIGDFLGITGQVFKTDFGELTIKVTGLTFLSKALRPLPDKFHGLQNVEQIYRQRYLDLISNRDSFDRFLKRTKIISAIRHHLDDQGFTEVETPMLHNQAGGAAARPFVTHHNALNIDLYLRIALELHLKRLIVGGMEKVYEIGRVFRNEGMDREHNPEFTMMETYVAYFDFHDVMAETEGIFKAAAQAVTDDGIVTYHDQKVDFNQPFKQIHMVDAIKEKTGIDFWQPMSIEDAQKLADEHHVKYEPYWK-VGHIINAFFEEFVEDTLNEPTFVYGHPVEISPLAKKNEEDPRFTDRFELFILGNEYANAFSELNDPIDQRQRFEAQAAERTAGNDEAEHIDEDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLMTDADSIRDVLLFPTMRPEE 497
>gi|104773527|ref|YP_618507.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116513522|ref|YP_812428.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] >gi|103422608|emb|CAI97211.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842] >gi|116092837|gb|ABJ57990.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365] (501 aa)
Score = 1190, Expect = 1.9e-128, Identities = 243/488 (49%), Positives = 338/488 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI---KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + NDQ L+RR+KL+ L+E  +P+  K R   D + K+ L   N N+  K+AGR++A R   F + D G Q Y+ K V +  + F K DLGD + + G F+T GEL++ + + +SKAL+PLP+K+HGL+D E  R RY+DLI N +S + FV+R +I++ IR +++ Q++LEVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ N Y+RIA ELPLK+LIVG ++VYEIGR+FRNEGMD HNPEFT +E YAAY +  +M  E + + AK + +  +   ++ L + FRR+HMVD IK+ TGVDFW+ + +EA+++A +H+V+ E +  +GHIIN FFE+F E  + PTFVYGHP++VSPL+KK+ +P FT RFE+FI  EY NAF+ELNDP+DQ ERFEAQ+ E+ GNDEA +D D++ A+EYG+PPT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP M+ +K
 S:   3 KNEINDQLLVRRQKLEELKEMGIEPFG-RKYDREALARDLDEKYLGLDKDELNANMPKTKIAGRMLAKRGKGKVGFADLYDRSGKIQIYVRKDMVGEENYQIFKKA-DLGDFLGVEGEVFKTDSGELSVRAQHVTFLSKALRPLPDKYHGLKDVESIYRQRYLDLITNHESYQRFVNRTKIIQAIRDYLNGQDFLEVETPVLHNIPGGAEARPFITHHNALDINLYMRIALELPLKRLIVGDMERVYEIGRVFRNEGMDLKHNPEFTELETYAAYYDFHDVMDEAEGIIRAAAKVVSEDGKINYQGTDLDLGKPFRRVHMVDLIKELTGVDFWQPMTLEEARKVAAEHHVEVEPYWQ-VGHIINAFFEKFGEKTIVDPTFVYGHPVEVSPLAKKNADDPRFTDRFEIFIMGNEYGNAFSELNDPLDQRERFEAQMAERDAGNDEADIIDEDYLRAMEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAASIRDVLLFPTMRPEK 495
>gi|148377884|ref|YP_001256760.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma agalactiae PG2] >gi|148291930|emb|CAL59321.1| Lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma agalactiae PG2] (489 aa)
Score = 1189, Expect = 2.6e-128, Identities = 247/483 (51%), Positives = 334/483 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDP----YEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      K+ +QE +RR KL  E N P  Y++ K+ + I +  F++ +  N ++ +AGR++ +R F V+ D G Q Y NKK S  +    D+GDI+ + G+ +T  LTL  KI++++KALKPLPEK+HGL D E R R R+VDLI N++S  F+ R +I+K I+++ D+ +YLEVETP L  + GA A+PF T HN+L + F LRIATE+PLKK +VGG ++VYE+GRIFRNEG D+THNPEFT++E Y AY N+E MM TE LFK + + L K V   E+ L++ F+RI+MVD + ++TG DF + ++  E AKKHN+K EK +T GHIIN +EE E+ IQPTF+YGHPI+VSPLS K  +P FT+R ELFINTKEYAN + EL+DPIDQ ERF++Q+ EK GNDEA ++D DF++ALEYG+PPT G G+GIDR+IML TE SSIRDVLLFP +K
 S:   3 KYTEQEQVRRNKLNFYNENNIAPFKKAYDLGKLVLSQEIVNNYDSFSREELEEKNISVNVAGRLMTVRGPFLVLNDSKGLVQVYFNKK--SDENVAKIVGTFDIGDILWVSGTVMKTHTNALTLKCNKIELLTKALKPLPEKYHGLVDTEERYRRRWVDLITNEESKNKFILRTKIIKWIKEYFDNLDYLEVETPFLQDYVSGAAAKPFTTHHNSLNQEFVLRIATEIPLKKCVVGGLERVYELGRIFRNEGYDTTHNPEFTTIEFYEAYSNVEGMMDRTEELFKVLCQKLGKSVFVNNGTEVDLSKPFKRINMVDAVNEKTGKDFKNISLDEAILE-AKKHNIKIEKFWTT-GHIINALYEELVESSLIQPTFIYGHPIEVSPLSAK-ASDPRFTERAELFINTKEYANMYTELSDPIDQLERFKSQIDEKKAGNDEASDIDWDFVDALEYGMPPTGGCGIGIDRLIMLLTETSSIRDVLLFPTLK 484
>gi|81429206|ref|YP_396207.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] >gi|78610849|emb|CAI55901.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K] (505 aa)
Score = 1189, Expect = 2.8e-128, Identities = 244/488 (50%), Positives = 338/488 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN---TNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +++ NDQ +RREK++ L++  DP+  + RT   + +F ++ +  N + +AGR+++ R   F IRD G Q Y+ K +V +  + F K DLGD + I G  +T GELT+  + +SKAL+PLP+K+HGL + E  R RY+DLI N +SM F R +I+ +R+++D+ ++ EVETPVLH  GGA+ARPFIT HN L+ N YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY + + +M TE + ++ A K L  +   I L  F R+HMVD IK ETGVDFW+ + + A+ELA +H+VK+E++  +GHIIN FFEEF E  +QPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++ FT R+ELF++ EYANAF ELNDPIDQ ERFEAQ KE+ GNDEA +D D++EALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDVLLFP M+ K
 S:   7 QKEMNDQLKVRREKMQFLKDEGIDPFG-SRFERTHLAAALHEEFEAIEKDDLDVKNQEVTIAGRMMSKRGKGKVGFADIRDRSGKIQIYVRKDEVGEDNYKIFKKA-DLGDHLGITGQIMKTDMGELTVKATHLTFLSKALRPLPDKYHGLTNVEQIYRQRYLDLIANPESMDRFTKRSKIISAVREYLDTHDFTEVETPVLHGQAGGASARPFITHHNALDINLYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGIDTKHNPEFTMLETYAAYFDYKDVMDETEGIIRFAAHKVLGTGQISYQGQAIDLDSDFARVHMVDAIKAETGVDFWQPMTVESARELADQHHVKYEEYWQ-VGHIINAFFEEFVEDTLVQPTFIYGHPVEISPLAKKNAEDDRFTDRWELFMHGNEYANAFTELNDPIDQRERFEAQAKERENGNDEAEGIDEDYVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAASIRDVLLFPTMRPDK 499
>gi|163764845|ref|ZP_02171897.1| parB-like partition protein [Bacillus selenitireducens MLS10] >gi|160354622|gb|EDP81283.1| parB-like partition protein [Bacillus selenitireducens MLS10] (423 aa)
Score = 1188, Expect = 4.1e-128, Identities = 230/417 (55%), Positives = 309/417 (74%)
 Q:  73 IRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ++D G Q Y+ K +V   E F K D+GDIV + G F+T+ GEL++ V  ++++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLIVN +  FV R +IL+ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+A+PFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL ++A+ L  V G++EI L K+RR+HMVD IK+ETGVDFW+ +++EA++LAKKH V  K   GHI+N FFE F E K I+PTFVYGHP+D+SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF+ELNDP+DQ RFEAQ+ E+ G+DEA MD DF+E+LEYGLPPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M++ +
 S:   1 MQDLTGQIQIYVRKDQVGDEAYELFTKT-DIGDIVGVSGVLFKTKVGELSIKVSSFEMLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLIVNPEVRDTFVLRSKILQSMRRYLDDHGYLEVETPMMHAIPGGASAKPFITHHNALDMTLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDVMALTENLIAHIAQDVLGTTKVHYGDSEIDLEPKWRRLHMVDAIKEETGVDFWQEMTDEEARDLAKKHGVP-HKDTMKFGHIVNEFFEHFIEEKLIEPTFVYGHPLDISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVGREHANAFSELNDPVDQRARFEAQLLEREQGDDEAHMMDEDFVESLEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPQMRNSQ 416
>gi|2501020|sp|Q53638|SYK_STAAU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|567884|gb|AAA53114.1| lysyl-tRNA synthetase (495 aa)
Score = 1187, Expect = 4.2e-128, Identities = 240/488 (49%), Positives = 343/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF-----AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ L+RR+KL+ L +  DP+  K R+  D  ++   +L   ++++ +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   + + K DLGDIV + G F+T GEL++ KK +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++++ +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTE++ +++A  L  V+   I L  + R+H+VD +K+ TGVDF+EVKS++E + LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHP ++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+AN F ELNDPIDQ RFEAQ+ EK+ GNDEA EMD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMLVRRQKLQELYDLGIDPFG-SKFDRSGLSSDLKEEWDQYSKEELVEKEADSHVAIAGRLMTKRGKGKAGFAHVQDLAGQIQIYVRKDQVGDDEFDLW-KNADLGDIVGVEGVMFKTNTGELSVKAKKFTLLTKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTRTFINRSKIIQEMRNYLNNKGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTESMVRHIANEVLGSAKVQYNGETIDLESAWTRLHIVDAVKEATGVDFYEVKSDEERKALAKEHGIEI-KDTMKYGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPTEISPLAKKNPEDPRFTDRFELFIVGREHANRFTELNDPIDQKGRFEAQLVEKAQGNDEAHEMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|116617530|ref|YP_817901.1| lysyl-tRNA synthetase (class II) [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] >gi|122272269|sp|Q03Z44|SYK_LEUMM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116096377|gb|ABJ61528.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293] (495 aa)
Score = 1187, Expect = 5.4e-128, Identities = 249/485 (51%), Positives = 330/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNL-QEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ NDQ L RR+KL + + + DP+  E+ ++  + +   + + N + + +AGR+VA R  VI  RD G Q Y + ++ +   K DLGD + I G  +T+ GELT+  ++ +SKAL+P+P+K+HG+ D E R R RY+DLI N+DS K F +R I+ IR +MD ++LEVETP+L  GGA ARPFIT HN L + Y+RIATEL LK+L+VGG ++VYEIGRIFRNEGMD HNPEFT+ME YAAY +  +M TE +FK A +  + +   EI L KF R H+VD IK++TG+DFW+ S +EAQ+LA ++VK+EK+  +GHIIN FFEEF E  +QPTFVYGHP++VSPL+KK+ +P FT RFELFI  EYANAF ELNDPIDQ RFEAQ E+ GNDEA +D DFIEALEYG+PPT GLGVGIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:   4 EKALNDQMLARRQKLATIVSDLHLDPFGKRFERTAKAQELHNLYDASSLEELENAKHEVVIAGRMVAKRGAGKVIFADFRDVSGKIQVYARRDDLADNYP--IIKRADLGDFLGIKGIMMKTEAGELTVLATELTHLSKALRPMPDKFHGISDVETRYRKRYLDLIANEDSFKKFQERSHIISAIRAYMDRNDFLEVETPILQTEAGGAAARPFITHHNALNIDMYMRIATELYLKRLVVGGMERVYEIGRIFRNEGMDPKHNPEFTTMESYAAYMDFTDVMDETEGIFKAAASVVSDDLKITYQGTEIDLGTKFARKHLVDLIKEQTGIDFWQEMSVEEAQKLADDNHVKYEKYWG-VGHIINAFFEEFVEDTLVQPTFVYGHPVEVSPLAKKNTDDPRFTDRFELFIMGSEYANAFTELNDPIDQRARFEAQAAERENGNDEAEGIDEDFIEALEYGMPPTGGLGVGIDRLVMLLTDSDTIRDVVLFPTMR 493
>gi|90962323|ref|YP_536239.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] >gi|90821517|gb|ABE00156.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus salivarius UCC118] (495 aa)
Score = 1186, Expect = 5.8e-128, Identities = 244/485 (50%), Positives = 339/485 (69%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-KLKTHNTNNNIK--LAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++ NDQ +RR+K++ L++  DP+  + R   + + KF K K  + ++K +AGR+VA R   F ++D G Q Y+ K +V + M  F + DLGD + + G  +T GELT+ V K+ +SKAL+PLP+K+HGL++ E  R RY+DLI N++S  FV+R +I+ +R ++DS +LEVETPVLH  GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY + + +M TE +FK AK +   +   ++  ++F+R+HMVD IK++TGVDFW+ S +EA+++A +H V +E +  +GHIIN FFE+FCE  + PTFVYGHP+++SPL+KK+ +P FT RFELFI  EYANAF ELNDPIDQ +RFEAQV E+ GNDEA +D D+IEA+EYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP ++
 S:   4 QQSMNDQLRVRRQKMQELRDEGVDPFG-HRFERDFLNKELHDKFEDKTKEELIDLDVKATIAGRMVAKRGKGKVGFADLQDKTGRMQLYIRKDEVGEEMYHIFKRS-DLGDFLGVTGDVIKTDMGELTIKVTKLTFLSKALRPLPDKFHGLQNVEQIYRQRYLDLITNRESYNRFVNRSKIVTAVRNYLDSNGFLEVETPVLHNQAGGAAARPFITHHNALDIQLYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGIDTKHNPEFTMLETYAAYFDFKDVMDETEGIFKAAAKVVTSDGKINYQGTDVDFNKEFKRVHMVDLIKEKTGVDFWKEMSLEEARKIADEHKVHYEPYWQ-VGHIINEFFEQFCEDTIVDPTFVYGHPVEISPLAKKNADDPRFTDRFELFILGNEYANAFTELNDPIDQRQRFEAQVAERQAGNDEAEGIDEDYIEAMEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPTLR 493
>gi|27469184|ref|NP_765821.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57866087|ref|YP_187752.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] >gi|38258353|sp|Q8CQV5|SYK_STAES Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|71153566|sp|Q5HRN7|SYK_STAEQ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|27316733|gb|AAO05908.1|AE016751_203 lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] >gi|57636745|gb|AAW53533.1| lysyl-tRNA synthetase [Staphylococcus epidermidis RP62A] (495 aa)
Score = 1184, Expect = 1.2e-127, Identities = 238/488 (48%), Positives = 346/488 (70%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN--NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M + NDQ +RR+KL+ L +  DP+   + S + + +  +F+K + H  + ++ +AGR++ R   F I+D G Q Y+ K +V    + K+ DLGDI+ + G F+T GE+++ K  ++SK+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI N+DS + F++R +I++ +R +++ Q +LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTEN+ +++A+ +   V+ + EI L  ++R+H+VD +K+ TGVDF+ V S++EA LAK+H+++ ++  GHI+N FFE+ E  IQPTF+YGHPI++SPL+KK+ + FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ +RFEAQ+ EK GNDEA +MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP+M+ K
 S:   1 MSEEMNDQMQVRRQKLQELIDLGIDPFGHRFNRSSTSSELKEQWDQFSKEELHEKEDESHVSIAGRLMTKRGKGKAGFAHIQDLKGQIQIYVRKDQVGDDQFNIW-KMADLGDIIGVEGVMFKTNTGEISVKAKSFTLLSKSLRPLPDKFHGLQDIEQRYRQRYLDLITNEDSTQTFINRSKIIQEMRNYLNKQGFLEVETPMMHQIAGGAAARPFVTHHNALDATLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYHDIMDLTENMVRHIAQEVFGSAKVQYNDEEIDLESSWKRLHIVDAVKEVTGVDFYNVNSDEEAIRLAKEHDIEITENMK-YGHILNEFFEQKVEETLIQPTFIYGHPIEISPLAKKNPNDERFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRQRFEAQLVEKEQGNDEAHDMDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVLLFPYMRQK 495
>gi|29374909|ref|NP_814062.1| lysyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] >gi|39932158|sp|Q839A8|SYK_ENTFA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|29342367|gb|AAO80133.1| lysyl-tRNA synthetase [Enterococcus faecalis V583] (498 aa)
Score = 1183, Expect = 1.4e-127, Identities = 248/482 (51%), Positives = 330/482 (68%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ L+RREK++ L+E  DP+ ++ RT  + + ++  K +  N + +AGR++ R   F ++D G Q Y+ K +V   E F K DLGD  + G  +T GE+T+ + I +++KAL+PLP+K+HGL + E R R RY+DLI NK+S  F+ R +I+ IR+++D  Y+EVETPVLH  GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+THNPEFT +E Y AY + + +M LTE + + A K L  +   + L  F+R+HMVD +K++TGVDFW+ + +EA+ LAK+HNV+   T+GHIIN FFE F E  QPTF+YGHP+ VSPL+KK+ ++ FT RFELFI KE+ANAF ELNDPIDQ ERFE Q KE+ GNDEA +D DFIEALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP M+
 S:  12 LNDQMLVRREKMEALREEGIDPFG-KRFDRTHNSAELHEQYDNHTKEELSEMNTEVSVAGRMMTKRGKGKAGFAHLQDREGQIQIYVRKDQVGDEAYELF-KHADLGDFFGVTGQVMKTNTGEVTVKAQTITLLTKALRPLPDKYHGLTNVEQRYRQRYLDLISNKESFDRFMKRSQIISEIRRYLDGNGYVEVETPVLHNEAGGAAARPFITHHNALDMDLYLRIALELHLKRLIVGGMEKVYEIGRVFRNEGIDTTHNPEFTMLEAYTAYTDYQDVMDLTEGIIRNAAEKVLGTTDITYDGQAVDLGSPFKRLHMVDAVKEQTGVDFWQEMTIEEARALAKEHNVEITDAM-TVGHIINEFFETFVEDTLQQPTFIYGHPVAVSPLAKKNPEDGRFTDRFELFIIGKEFANAFTELNDPIDQRERFEEQEKEREQGNDEAHGVDEDFIEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAQSIRDVLLFPTMR 498
>gi|188587577|ref|YP_001919618.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] >gi|188497858|gb|ACD50994.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum E3 str. Alaska E43] (501 aa)
Score = 1178, Expect = 5.5e-127, Identities = 245/489 (50%), Positives = 339/489 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGE-NEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +E ++N+QE +RR KL +LQEA +DP+++ KV RT T + S + +L+   N+ +AGR+++ R   F I D G Q ++  V + L+ + K DLGD V  G F T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N + + F+ R +I+ IR+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HNTL+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYEIGR FRNEGM  HNPEFT +E+Y AY +  MM +TEN+ YV + +   M E EI T +RRI MVD +K+ GVDF EVK+N+EAQ +AK+ +++F K +T+ G ++N +EEF EA IQPTFV +P++VSPL+KK  NP T+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q +RFE Q K++ LG+DEA MD F+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ +SIRDVLLFP M+ +K
 S:  11 LESQYNEQEALRRAKLADLQEAGKDPFDVYKVERTHTSEEVKSNYEELE----GKNVTVAGRIMSKRGQGKVVFSDIHDRDGKIQLFIKIDLVGEESLKSY-KTYDLGDWVVATGEVFTTKTGEVSIKVSNFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKETFIKRSKIISGIREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNTLDMDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEIGRNFRNEGMSVRHNPEFTVIELYEAYSDYNDMMEITENMVAYVCEKVNGTTKVMYEGTEIDFTPPWRRITMVDVVKEYAGVDFNEVKTNEEAQAIAKEKHLEFAKPLNTITKGEVLNSLYEEFGEANMIQPTFVTDYPVEVSPLTKKKRGNPELTERFEGFVFGREICNAYSELNDPIVQRQRFEQQEKDRELGDDEAYMMDEQFMSALETGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDSTSIRDVLLFPTMRPQK 501
>gi|124524403|ref|ZP_01697917.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus coagulans 36D1] >gi|124495069|gb|EAY42842.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus coagulans 36D1] (394 aa)
Score = 1175, Expect = 1.1e-126, Identities = 225/387 (58%), Positives = 299/387 (77%)
 Q:  102 DLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      DLGDIV + G+ FRT+ GEL++ VK+ +++KAL+PLP+K+HGL D E R R RY+DLI++++S  F+ R RI++ IR ++D  YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTEN+ + AK L  ++ GE+E+ L ++RR+HMVD IK+ TGVDFW V S +EA+ LAK+H+++ +H  GHI+N FFE+ E K IQPTFVYGHP+++SPL++K+ K+P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERF Q+KE+ GNDEA +MD DFIEALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T  SIRDVLLFP MK +
 S:   7 DLGDIVGLKGTVFRTKVGELSVKVKEFILLTKALRPLPDKFHGLRDIEQRYRQRYLDLIMSEESKNTFITRSRIIQSIRNYLDKNGYLEVETPMMHAIAGGAAARPFITHHNALDIDLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGIDTRHNPEFTMLELYEAYADFNDIMQLTENMIVHTAKEVLGTTTIRYGEHEVNLEPEWRRLHMVDAIKEYTGVDFWNVTSTEEARALAKEHHIEITEHME-YGHIVNEFFEQRVEEKLIQPTFVYGHPVEISPLARKNEKDPRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFVNQLKEREQGNDEAHQMDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPLMKSR 393
>gi|170017769|ref|YP_001728688.1| lysyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] >gi|169804626|gb|ACA83244.1| Lysyl-tRNA synthetase [Leuconostoc citreum KM20] (493 aa)
Score = 1174, Expect = 1.5e-126, Identities = 249/485 (51%), Positives = 332/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNL-QEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDF--NSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ NDQ L RR+KL + + + DP+  E+ ++  + D  NS  L++  + + +AGR++A R  VI  RD G Q Y + + ++   K DLGD + I G  +T+ GELT+  ++ ++KAL+P+P+K+HG+ D E R R RY+DLI N++S K F R +I+ IR +MDSQ+++EVETP+L  GGA ARPFIT HN L + Y+RIATEL LK+L+VGGF++VYEIGRIFRNEGMD HNPEFT+ME YAAY +  +M TE +FK A +  + V   EI L  F R HMVD IK++TG+DFW+ S + AQ+LA  +VK+EK+  +GHIIN FFEEF E  +QPTFVYGHP++VSPL+K++ ++ FT RFELFI  EY NAF ELNDPIDQ RFEAQV E+ GNDEA +D DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDVLLFP M+
 S:   4 EKALNDQMLARRQKLATIVDDLHLDPFGKRFERTAKAQELHDLYDNSTLETLESEQ--HEVVIAGRMIAKRGAGKVIFADFRDVSGKIQVYAKRDDLGENYP--IIKRADLGDFLGIKGIIMKTEAGELTVLATELTHLTKALRPMPDKFHGIADVETRYRKRYLDLIANEESFKKFQLRSKIISAIRAYMDSQDFMEVETPILQTEAGGAAARPFITHHNALNIDMYMRIATELYLKRLVVGGFERVYEIGRIFRNEGMDPKHNPEFTTMETYAAYMDFTDVMDETEGIFKAAASVVSDDLKVTYQGTEIDLGSNFARKHMVDLIKEQTGIDFWQDMSVEAAQKLADDKHVKYEKYWG-VGHIINAFFEEFVEDTLVQPTFVYGHPVEVSPLAKRNAEDSRFTDRFELFIMGSEYGNAFTELNDPIDQRARFEAQVAERENGNDEAENIDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSDTIRDVLLFPTMR 493
>gi|162448223|ref|YP_001621355.1| lysyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] >gi|161986330|gb|ABX81979.1| lysyl-tRNA synthetase [Acholeplasma laidlawii PG-8A] (495 aa)
Score = 1173, Expect = 1.8e-126, Identities = 244/484 (50%), Positives = 338/484 (69%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN---NIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      N+Q+ IR +K+++L++  DP+  + RT  + ++ + L     ++ +AGR+V LR+T G   ++D G Q Y+  V +  E F K DLGDIV I G FRT+ ELT+  +  ++KA+ PLP+K+HGL+D+E  R RYVDLIVN+DSM+V  R RI++ + + DS ++EVETPVLHPILGGA ARPF+T HNTL+ +FYLRIATELPLK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT++E Y A+ ++ MM+L E+  VA +   + ++  + F+R HMVD IK++TG DF+  S +EA+++AKKHNV+ E H T+GHII FF ++ E  IQPT V+GHP+++SPL+K + K+P FT RFELFI  EYANAF+ELNDP+DQ RF Q+K+K G+DEA EMD+DF+EALEYG+PPT G+G+GIDR IML T  +IRDV+LFPH + K
 S:   6 LNEQQKIRLQKVEDLRKLGVDPFG-HRFDRTHLSNEIHTTYGSLTREELEAKEVHVIIAGRIV-LRRTQGKAGFIQLQDKEGRIQVYVRLDAVGEFQFELF-KHSDLGDIVGIKGVLFRTKTDELTVKASEFVHLTKAITPLPDKFHGLQDKEEARRRRYVDLIVNEDSMRVARTRPRIIRAFQHYFDSNGFIEVETPVLHPILGGAAARPFVTHHNTLDMDFYLRIATELPLKRLIVGGMERVYEIGRLFRNEGISAKHNPEFTTVEAYQAFGDVTDMMKLVEDCLSSVAFEVNGSYDVVFNDQTIHLKDFKRAHMVDLIKEQTGEDFFNQYSLEEAKQIAKKHNVQVEPH-FTVGHIIEAFFNDYVEKTIIQPTIVFGHPVEISPLAKSNDKDPRFTDRFELFIMGSEYANAFSELNDPVDQKNRFLDQLKQKEKGDDEASEMDIDFVEALEYGMPPTGGIGIGIDRFIMLLTNTPNIRDVILFPHARIK 493
>gi|42518374|ref|NP_964304.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] >gi|41582659|gb|AAS08270.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus johnsonii NCC 533] (513 aa)
Score = 1172, Expect = 2.4e-126, Identities = 239/488 (48%), Positives = 331/488 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI---KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + NDQ + RREK+ ++E  +P+ + K R    N K++    N ++  K+AGR++A R   F + D G Q Y+ K V +  + F K D+GD + I G  +T GELT+  I +SKAL+PLP KW GL+D E  R RY+DLI N DS  FV R +I++ IR +++++++LEVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ + Y+RIA ELPLK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY +  +M  E + + AK +   +   +I L + FRR+HMVD IK++TGVDFW+ + +EA+++A +HNV +E +  +GHIIN FFEEF E  +QPTFVYGHP++VSPL+KK+ +P FT RFE+FI  EY NAF+ELNDP DQ RFE Q+ E+ GNDEA +D D++ A+E+G+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDVLLFP M+ +K
 S:   3 KNEMNDQLIARREKMDEMRENGIEPFGVRKFDRQDLARTLNEKYSNEDKDELNADMPMTKIAGRMLAKRGKGKVGFADLYDRTGKIQIYVRKDIVGEDNYKIFKKS-DIGDFLGIDGEVMKTDTGELTIRATHITFLSKALRPLPNKWDGLKDVEQIYRQRYLDLITNHDSYMRFVHRTQIIQAIRDYLNNRDFLEVETPVLHNIPGGAEARPFITHHNALDIDLYMRIALELPLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGLDTKHNPEFTELETYAAYWDFHDVMDEAEGIIRAAAKVVSPDGKITYQGTDIDLGKPFRRVHMVDLIKEKTGVDFWKPMTIEEARKVADEHNVHYESYWK-VGHIINAFFEEFGEGSIVQPTFVYGHPVEVSPLAKKNADDPRFTDRFEIFIMGAEYGNAFSELNDPDDQRHRFEDQMAEREAGNDEADMIDEDYLRAMEFGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPAIRDVLLFPTMRPEK 496
>gi|116628954|ref|YP_814126.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] >gi|116094536|gb|ABJ59688.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus gasseri ATCC 33323] (504 aa)
Score = 1172, Expect = 2.6e-126, Identities = 235/488 (48%), Positives = 333/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI---KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + NDQ ++RREK+ ++E  +P+ + K R    N K++K   N ++  K+AGR++A R   F + D G Q Y+ K V +  + F K D+GD + I G  +T GELT+  + +SKAL+PLP KW GL+D E  R RY+DLI N +S  FV R +I++ IR +++ Q++LEVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ + Y+RIA ELPLK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY +  +M  E + + AK +   +   +I L + FRR+HMVD IK++TGVDFW+ +++EA+++A++H + E   +GH+IN FF+EFCE  + PTFVYGHP+++SPL+KK+ +P FT RFE+FI  EY NAF+ELNDP+DQ RFE Q++E+ GNDEA +D D+I A+E+G+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDVLLFP M+ +K
 S:   3 KNEMNDQLIVRREKMDEMRENGIEPFGVRKFDRQDLARTLNEKYSKEDKDELNADMPTTKIAGRMLAKRGKGKVGFADLYDRTGKIQIYVRKDIVGEDNYKIFKKS-DIGDFLGIDGEVMKTDTGELTIRATHVTFLSKALRPLPNKWDGLKDVEQIYRQRYLDLITNHESYMRFVHRTQIIQAIRNYLNKQDFLEVETPVLHNIPGGAEARPFITHHNALDIDLYMRIALELPLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTELETYAAYWDFHDVMDEAEEIIRAAAKVVSPDGKINYQGTDIDLGKPFRRVHMVDLIKEKTGVDFWKEMTDEEAKKIAEEHGIHTEPFWK-VGHVINAFFDEFCEKTIVDPTFVYGHPVEISPLAKKNADDPRFTDRFEIFILGMEYGNAFSELNDPVDQRHRFEEQMEEREAGNDEADMIDEDYIRAMEFGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPAIRDVLLFPTMRPEK 496
>gi|89892965|ref|YP_516452.1| hypothetical protein DSY0219 [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109647723|ref|ZP_01371626.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] >gi|89332413|dbj|BAE82008.1| hypothetical protein [Desulfitobacterium hafniense Y51] >gi|109640813|gb|EAT50368.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfitobacterium hafniense DCB-2] (488 aa)
Score = 1172, Expect = 2.8e-126, Identities = 243/486 (50%), Positives = 335/486 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ND  +R +KL L+E  +PY ++ RT  +  F L+    +K+AGR+++ R   F I+DF G Q Y+ K V +  E +K D+GDIV I G+ FRT++GE+++  +++I+SK+++PLPEK+HGL + ELR R RYVDLI+N +  VFV R +I++ +R F++ Q +LEVETP LH I GGA ARPFIT HNTL+ + YLRIA ELPLK+LIVGGFDKV+EIGR FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY N E +M LTEN+  +AK +   V   I   +RR+ M++ I + GVDF ++ +++EAQ+ AK+ +K E  S+ G IIN FFEEF E  IQPTFV GHP+++SPL+K++ ++P +T RFE F  +E NAF+ELNDPIDQ +RFEAQV E+ G+DEA MD DF++ALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+LFP M+ ++
 S:   3 EMNDLWRVRLDKLAQLRENGVEPYA-DRYQRTHMAQEILDGFDTLE----GQEVKIAGRMMSKRDQGKVVFTHIQDFSGQIQAYIRKDDVGEDWFELISK-FDIGDIVGIKGTVFRTRRGEISVHANEVQILSKSMRPLPEKFHGLTNVELRYRQRYVDLIMNPEVRNVFVMRSKIIRSMRNFLEGQGFLEVETPTLHTIPGGAAARPFITHHNTLDMDLYLRIALELPLKRLIVGGFDKVFEIGRNFRNEGISIKHNPEFTMMELYQAYANFEDIMELTENMISAIAKEVHGTTEVTYQGQMIDFKTPWRRLPMLEGILEYGGVDFSQIHTDEEAQQAAKEKGLKVEP-GSSRGKIINEFFEEFVEPNLIQPTFVIGHPVEISPLAKRNAEHPEYTDRFEAFAYGRELGNAFSELNDPIDQRQRFEAQVAERDKGDDEAHMMDEDFVQALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVILFPTMRPRE 486
>gi|20808736|ref|NP_623907.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] >gi|39932223|sp|Q8R7N1|SYK_THETN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|20517378|gb|AAM25511.1| Lysyl-tRNA synthetase class II [Thermoanaerobacter tengcongensis MB4] (499 aa)
Score = 1170, Expect = 4.5e-126, Identities = 243/484 (50%), Positives = 331/484 (68%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK--KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      N+  +RREKL L+  +PY I++ RT  D + +  +    + LAGR++ R   +F I+D G Q Y+  V   E F K+LD+GDI+ + G F+T+ GE+T++VK K++ K+L+ LPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N  +VF+ R +I+K IR+F+D++ +LEVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGGF+KVYEIGR+FRNEGMD HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE LF YVA+ +   ++ G EI LT ++RI MVD IK+ G+DF +V +++EA+++AK N++ +K   G +I L F+E E  IQPTFV +P++VSPL+K+  NP FT RFE FI +E ANAF+ELNDPIDQ ERF Q++++ G++EA MD DFI ALE G+PPT GLG+G+DR++M T+ SIRDV+LFP MK K
 S:  15 LNELLRVRREKLNILRSMGIEPYGIDRFERTNLSSDIKNDYENFE----GKTVTLAGRIMTKRSHGKASFADIQDRDGRIQIYVRYDNVGGKNYEIF-KLLDIGDIIGVTGEVFKTKTGEITINVKDFKLLCKSLQVLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINPSVREVFLKRTKIIKAIREFLDNRGFLEVETPVLHTIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIALELHLKRLIVGGFEKVYEIGRVFRNEGMDIRHNPEFTLLELYEAYTDYHGMMELTEQLFAYVAEKVNGSTKIIYQG-TEIDLTPPWKRITMVDAIKEYVGIDFEKVATDEEARKIAKDLNLELKKPDMKKGEVIALVFDELVEKHLIQPTFVMDYPVEVSPLAKRKRDNPAFTSRFEAFIYGREVANAFSELNDPIDQKERFLEQLRQREAGDEEAHMMDEDFINALEVGMPPTGGLGIGVDRLVMFMTDSYSIRDVILFPTMKPK 498
>gi|167465842|ref|ZP_02330931.1| lysyl-tRNA synthetase [Paenibacillus larvae subsp. larvae BRL-230010] (432 aa)
Score = 1170, Expect = 4.8e-126, Identities = 226/423 (53%), Positives = 311/423 (73%)
 Q:  67 RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + +F ++D G Q Y+  V +  + F ++LDLGDI+ + G+ F+T+ GE ++ VK +++++K+L PLP+K+HGL+D ELR R RYVDLI+N+D K F+ R +I++ +R ++DS +LEVETP LH I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR++RNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + + +M+LTE+L ++AK L  ++  E+ L  +RR+ MV+ +++ TGVDF  S++EA LAK+HNV E + T GHI+N FFE F E  IQPTFVYGHP+ +SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFEAQ++E+ GNDEA MD DFI ALEYGLPPT GLG+G+DR+IML T  SIRDVLLFP M++++
 S:   9 KASFAHVQDISGQIQIYVRLDAVGEDKYKAF-EMLDLGDIIGVKGTVFKTKTGETSIKVKDLEVLTKSLIPLPDKFHGLQDVELRYRQRYVDLIMNQDVQKTFILRSKIIQSMRCYLDSLGFLEVETPTLHAIAGGASARPFITHHNALDMQLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVYRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYKDIMQLTEDLISHIAKEVLGSTTIEYQGKEVNLAGAWRRVSMVEAVREVTGVDFSVEMSDEEAHRLAKEHNVPVEPNM-TFGHIVNQFFETFVEETLIQPTFVYGHPVAISPLAKKNEEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDQRERFEAQLREREQGNDEAHMMDEDFIRALEYGLPPTGGLGIGVDRLIMLLTNAPSIRDVLLFPTMRERQ 430
>gi|28209978|ref|NP_780922.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] >gi|39932178|sp|Q899G7|SYK_CLOTE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|28202413|gb|AAO34859.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium tetani E88] (502 aa)
Score = 1170, Expect = 5.0e-126, Identities = 244/485 (50%), Positives = 332/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E++FN   RR+K +LQ  +DP+E+ KV RT T + S F +L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GD V I G+ F+T+ GE+++ +  K+++K+LKPLPEKWHGL+D +LR R RYVDLIVN+D  F+ R +I+K +R+F+D+++Y+EVETPVL PI GGA ARPF T HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY +  MM +TEN+ Y+A K   VK E EI   ++RI MVD +K+ +GVDF E+K+++EA+EL K + + +K   T  I+NLFFEE+ E  IQPTFV +P+++SPLSKK  NP +T+RFE F+ +E NA+ ELNDPI Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI ALE G+PPT GLG+G+DR++M T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EQEFNQLIQERRQKFFDLQAEGKDPFEVTKVERTHTSEEIKSNFEELEDKEVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEERLKEY-KSFDIGDFVTITGTVFKTRTGEVSIHITDFKLIAKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIVNEDVRDTFMKRTKIIKYMREFLDAKDYIEVETPVLSPIAGGAAARPFTTHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDIRHNPEFTMIELYEAYADYNDMMEITENMVAYIAEKVCGNTKVKYEETEIEFRPPWKRITMVDSVKEYSGVDFNEIKTDEEARELVKGKDFELKKKLEDCTKADILNLFFEEYVEKNLIQPTFVCDYPVEISPLSKKKNDNPEYTERFEGFVYGRELCNAYTELNDPIVQKERFIQQLKERELGDDEAFMMDEDFINALEIGMPPTGGLGIGVDRLVMFLTDSHSIRDVILFPTMK 498
>gi|148324255|gb|EDK89505.1| lysine--tRNA ligase [Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum ATCC 10953] (493 aa)
Score = 1162, Expect = 3.7e-125, Identities = 242/488 (49%), Positives = 337/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQE---LI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKL--AGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAV-EMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ME+ F+ E  LI R +K++ L+   P+ +K + + IGD    + HN  N+K  AGR+++LR   F I D G Q Y+ K ++ +  ++ K+L++GDI+ I G F T  ELTL VK I +++K ++ LPEK+HGL D E+R R RYVDLI+N +  F+ R +I+K +R+++D + +LEVETP++HPILGGA A+PF+T HN L + YLRIA EL LKKLIVGGF++VYE+GR FRNEG+ + HNPEFT +E+Y ++ N  MM L E +  V + +    +   + F R+HMVD IK+ TGVDFW+ + +EA+++AK+H+V+  H ++GHIIN FFE+ CE + +QPTFVYGHP+++SPL+K++ NP FT RFELFIN +EYANAF ELNDP DQ RFEAQV+E  GN+EA E+D F+EALEYGLPPT G+G+GIDR++ML T  SIRDV+LFP MK +
 S:   1 MEKYFDRLEKEPLIAERWKKIEELESYGIKPFG-KKYDKQIMIGD-------ILKHNPEENLKFKTAGRIMSLRGKGKVYFAHIEDQSGKIQIYIKKDELGEEQFDHIVKMLNVGDIIGIEGELFITHTEELTLRVKSIALLTKNVRSLPEKYHGLTDVEIRYRKRYVDLIMNPEVRDTFIKRTQIIKAVRKYLDDRGFLEVETPLMHPILGGAAAKPFVTHHNALNLDLYLRIAPELYLKKLIVGGFERVYELGRNFRNEGISTRHNPEFTMIELYQSHANFNDMMDLCEGIISSVCQEVNGTTDIEYDGVKLSLKNFARVHMVDMIKEVTGVDFWKEMTFEEAKKIAKEHHVEVADHMDSVGHIINEFFEQKCEERVVQPTFVYGHPVEISPLAKRNEDNPNFTDRFELFINKREYANAFTELNDPADQRGRFEAQVEEAMRGNEEATPEIDESFVEALEYGLPPTGGMGIGIDRLVMLLTGAPSIRDVILFPQMKPR 492
>gi|121535048|ref|ZP_01666865.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] >gi|121306298|gb|EAX47223.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosinus carboxydivorans Nor1] (498 aa)
Score = 1162, Expect = 3.7e-125, Identities = 231/488 (47%), Positives = 336/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + N+  +RREKL +  + +PY  K + +  D + FA L+    ++LAGR++A+R   TF + D G Q Y + + ++ ++F ++LD+GDI+ + G F+TQ+GE+++   +I++K+L+PLPEKWHGL+D E R R RY+DLIVN +  FV R RI++ +R+++DS+ +LEVETP++HPI GGA ARPFIT+HN L+ N Y+RIA EL LK+LIVGGF++VYEIGR+FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY + + +M++TE +  VA  L  +   EI LT + R+ M + I + +GVDF VK+ +EA+ +A + V +EK + +G+I+N FEE E  IQPTF+ GHP+++SPL+K++ NP T RFE FI +E AN F+ELNDPIDQ ERF AQV ++ G+DEA MD D++ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+LFPHM+ ++
 S:  12 QEELNELMRVRREKLAAIAAQDIEPYG-RKYNFSHHAADVLADFAALE----GQTVRLAGRIMAIRGHGKATFAHLMDMSGRIQVYFRQDVLGEAAYDFF-RLLDIGDIIGVEGVVFKTQRGEISVKATSFEILAKSLRPLPEKWHGLKDVETRYRQRYLDLIVNPEVRNTFVLRSRIIQAMRRYLDSKGFLEVETPMMHPIAGGAAARPFITYHNALDMNLYMRIAPELYLKRLIVGGFERVYEIGRVFRNEGISIRHNPEFTLMELYQAYADYQDIMKITEEIIAQVALDVLGTTKITYQGQEIDLTPPWTRMTMTEAILKYSGVDFSTVKTVEEARAIADRLGVVYEK-KDGIGNILNNVFEEVAEKHLIQPTFIIGHPVEISPLAKRNKDNPAITDRFEAFIFAREMANGFSELNDPIDQKERFLAQVAQRESGDDEAHMMDEDYVIALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSYSIRDVILFPHMRHRE 497
>gi|171853907|emb|CAM11870.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Candidatus Phytoplasma australiense] (497 aa)
Score = 1159, Expect = 8.8e-125, Identities = 240/484 (49%), Positives = 338/484 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTH---NTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPH 484
      M +K +QE IR +K++ L++  +P+ + + + TI +  + +     N+K+AGR++ R   F ++DF  Q YL  + + L Y N  DLGDIV I G F+T+ ELT+    ++K+LKPLP+K+HGL++ E  + RY+DL+VN+ S +VF+ R I+K IR F D++ +LEVETP+L P LGGA+A+PFIT HN L +FYLRIATELPLKKLIVGG KVYEIGRIFRNEGMD+THNPEF+++E Y AY +++ MM LT+  +Y+ +++ K +  +N+  Q F++I M D IK+ETG+DF + S +  +LAK+H++  H S GHII +FFE++ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ NP FT RFELFI KE+ NAF+ELNDPI+Q +RF Q+K+K LG+DEA EMD DF++AL YG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDV+LFPH
 S:   1 MNKKMTEQEGIRHQKIEELKKLKTEPFG-KNFTCSHTIENIILNYQNIDQEWFEENKVNVKIAGRIILKRGQGKAGFLHLQDFNFKIQVYLRSDLLGDAFLLYQN--CDLGDIVGIKGFLFKTKTKELTIKALDFIHLTKSLKPLPDKFHGLQNREEMRKKRYLDLMVNEKSRQVFLTRSLIIKSIRNFFDNEGFLEVETPILQPSLGGASAKPFITSHNALNSDFYLRIATELPLKKLIVGGMPKVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFSTIEAYQAYSDIQGMMELTQKCLQYICQTVLKSLEINYQNKKISFQTFQKISMTDAIKKETGIDFQKKLSQETCLQLAKQHDINVMSHFSQ-GHIIEVFFEKYVEHKLIQPTFIYGHPLEISPLAKKNLNNPRFTDRFELFIAGKEFVNAFSELNDPIEQEKRFLNQLKQKELGDDEACEMDYDFLDALSYGMPPTGGLGMGIDRIVMLLTDTPNIRDVILFPH 487
>gi|167036745|ref|YP_001664323.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] >gi|166855579|gb|ABY93987.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223] (499 aa)
Score = 1158, Expect = 9.7e-125, Identities = 245/485 (50%), Positives = 333/485 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK--KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + N+  IRREKL L+  +PY I++ RT  D + +  +    + LAGR+++ R   +F I+D G Q Y+  V +  E F K+LD+GDI+ + G F+++ GE+T+ V  K++SK+L+ LPEKWHGL+D +LR R RY DLI+N + +VF+ R +I+K IR+F+D++ +LEVETP+LH I GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGMD HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE LF YVA+ +   +V G EI LT ++RI MVD IK+ GVDF EVK+++EA E+AKK N++ K   G +I L F+E E  IQPTFV +P+++SPL+K+ + NP FT RFE FI +E ANAF+ELNDPIDQ ERF Q+K++ G++EA MD DFI ALE G+PPT GLG+G+DR++M T+ SIRDV+LFP MK K
 S:  14 ELNELLRIRREKLNILRSMGIEPYGIDRFERTNLSSDIKNDYENFE----GKVVTLAGRIMSKRSHGKASFADIQDRDGRIQIYVKYDTVGEKNYEIF-KILDIGDIIGVTGEVFKSKTGEITIRVTDFKLLSKSLQILPEKWHGLKDPDLRYRQRYTDLIINPEVKEVFLKRTKIIKAIREFLDNRGFLEVETPILHTIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIALELHLKRLIVGGLEKVYEMGRVFRNEGMDIRHNPEFTLLELYEAYTDYYGMMELTEQLFAYVAQKVNGITKIVYQG-TEIDLTPPWKRITMVDAIKEYVGVDFNEVKTDEEAIEIAKKLNLE-TKEGMKKGEVIALVFDELVEQHLIQPTFVMDYPVEISPLAKRKHDNPAFTSRFEAFIYGREVANAFSELNDPIDQKERFLEQLKQREAGDEEAHMMDEDFINALEVGMPPTGGLGIGVDRLVMFMTDAYSIRDVILFPTMKPK 497
>gi|169335601|ref|ZP_02862794.1| hypothetical protein ANASTE_02016 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] >gi|169258339|gb|EDS72305.1| hypothetical protein ANASTE_02016 [Anaerofustis stercorihominis DSM 17244] (491 aa)
Score = 1158, Expect = 1.0e-124, Identities = 244/476 (51%), Positives = 331/476 (69%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY-FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +R +K  L  + PY+ +    D N KF + +    +KLAGR+++ R   F + D G Q ++ K V +  EY  K D+GDI+ + G F+TQ+G++++ V+K+ ++SK+++ LPEK+HGL+D ELR R RYVDLI+N +  VF+ R +I+K +R FMD + ++EVETPVL + GGANARPFIT HNTL+  Y+RIATELPLK+L+VGGFDKVYEIGRIFRNEGMD+THNPEFT+ME Y AY +  +M ++E +++Y+A K+L  V+ G+NEI L  FRR+ MVD I +ETGVDF ++  + A+E AKK NV E+  +G II  FEE CEAK IQPTFV HP+++SPL+KK  + +T+RFELFI  EY N F+ELNDP DQ ERF AQ+++K+ G+DEA  D DFI ALE GLPPT G+G G+DR++ML T +SSIRDV+LFP MK
 S:  14 VRIDKFNELTNDGKYPYKESRFEYNAYCKDINEKFEEYE----GKKVKLAGRLMSKRGQGKVGFYDLMDSSGRIQLFIKKDVVGED--EYALIKAYDIGDILGVDGEVFKTQRGQISVRVEKVILLSKSIQVLPEKFHGLKDPELRYRQRYVDLIMNPEVKDVFLMRSKIVKCMRDFMDGEGFVEVETPVLGTLAGGANARPFITHHNTLDIPMYMRIATELPLKRLVVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDATHNPEFTTMESYQAYADFNDVMNMSEKMYEYIASKTLGTTSVEFGDNEISLKAPFRRVKMVDLITEETGVDFDKITDIEVAREEAKKLNVVPEEEWG-IGKIIEEVFEEHCEAKLIQPTFVTHHPVEISPLAKKCMDDDRYTQRFELFIAGHEYCNGFSELNDPFDQRERFAAQMEKKATGDDEAHPYDTDFINALEVGLPPTGGVGFGVDRLVMLLTNQSSIRDVILFPTMK 488
>gi|167039464|ref|YP_001662449.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] >gi|166853704|gb|ABY92113.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermoanaerobacter sp. X514] (499 aa)
Score = 1158, Expect = 1.2e-124, Identities = 244/485 (50%), Positives = 332/485 (68%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK--KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + N+  IRREKL L+  +PY I++ RT  D + +  +    + LAGR+++ R   +F I+D G Q Y+  V +  E F K+LD+GDI+ + G F+++ GE+T+ V  K++SK+L+ LPEKWHGL+D +LR R RY DLI+N + +VF+ R +I+K IR+F+D++ +LEVETP+LH I GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGMD HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE LF YVA+ +   +V G EI LT ++RI MVD IK+ GVDF EVK++ EA E+AK+ N++ K   G +I L F+E E  IQPTFV +P+++SPL+K+ + NP FT RFE FI +E ANAF+ELNDPIDQ ERF Q+K++ G++EA MD DFI ALE G+PPT GLG+G+DR++M T+ SIRDV+LFP MK K
 S:  14 ELNELLRIRREKLNILRSMGIEPYGIDRFERTNVSSDIKNDYENFE----GKVVTLAGRIMSKRAHGKASFADIQDRDGRIQIYVKYDTVGEKNYEIF-KILDIGDIIGVTGEVFKSKTGEITIRVTDFKLLSKSLQILPEKWHGLKDPDLRYRQRYTDLIINPEVKEVFLKRTKIIKAIREFLDNRGFLEVETPILHTIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIALELHLKRLIVGGLEKVYEMGRVFRNEGMDIRHNPEFTLLELYEAYTDYYGMMELTEQLFAYVAQKVNGTTKIVYQG-TEIDLTPPWKRITMVDAIKEYVGVDFNEVKADAEAVEIAKRLNLE-TKEGMKKGEVIALVFDELVEQHLIQPTFVMDYPVEISPLAKRKHDNPAFTSRFEAFIYGREVANAFSELNDPIDQKERFLEQLKQREAGDEEAHMMDEDFINALEVGMPPTGGLGIGVDRLVMFMTDAYSIRDVILFPTMKPK 497
>gi|187935723|ref|YP_001884425.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] >gi|187723876|gb|ACD25097.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B str. Eklund 17B] (501 aa)
Score = 1157, Expect = 1.3e-124, Identities = 236/489 (48%), Positives = 337/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +E ++N+QE +RR KL +LQEA +DP+++ KV RT T + S + +L+   N+ +AGR+++ R   F I D G Q ++  V + L+ + K DLGD V  G F T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N + + F+ R +I+ IR+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PF+T HNTL+ + YLRIATEL LK+L+V GF+KVYEIGR FRNEGM  HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ YV + +   V   EI   +RR+ MVD +K+ GVDF +KS++EAQ +AK+ +++F K +T+ G ++N +EEF EA IQPTFV +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDP+ Q +RFE Q KE+ LG+DEA +D F+ ALE G+PPT G+G+GIDR+IM T+ SSIRDV+LFP MK +K
 S:  11 LESQYNEQEALRRTKLADLQEAGKDPFDVYKVERTHTSEEVKSNYEELE----GKNVTVAGRIMSKRGQGKVVFSDIHDRDGKIQLFIKIDLVGEESLKSY-KTYDLGDWVVATGEVFTTKTGEVSVKVSNFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKETFIKRSKIISGIREFLDTKGFLEVETPILAPIAGGAAAKPFVTHHNTLDIDMYLRIATELYLKRLVVAGFEKVYEIGRNFRNEGMSVRHNPEFTAIELYEAYSDYNDMMEITENMVAYVCEKVNGTTKVTYQGTEIDFMPPWRRVTMVDVVKEHAGVDFTTIKSDEEAQAIAKEKHLEFAKPLNTVTKGEVLNALYEEFGEANMIQPTFVMDYPVEISPLTKKKRGNEEFTERFEGFVFGRELCNAYSELNDPVVQRQRFEQQAKERELGDDEAYMLDEQFMSALETGMPPTGGMGMGIDRLIMFLTDASSIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|58336620|ref|YP_193205.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus acidophilus NCFM] >gi|58253937|gb|AAV42174.1| lys-tRNA synthetase lysrs [Lactobacillus acidophilus NCFM] (516 aa)
Score = 1157, Expect = 1.5e-124, Identities = 231/488 (47%), Positives = 334/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI---KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + + NDQ +RR+K+ ++E  +P+  K R    + K+    NN++  K+AGR++A R   F I D G Q Y+ K V +  + F K D+GD + I G  +T GELT+  + +SKAL+PLP+K+HGL+D E  R RY+DLI N+DS  FV R +I++ IR +++ Q+++EVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ + Y+RIA ELPLK+LIVG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY +  +M  E + + AK +   +   +I L + FRR+HMVD IK++TGVDFW+ +++EA+++A++H++ E +  +GH+IN FFE++CE  + PTFVYGHP+++SPL+KK+ +P FT RFE++I +EY NAF+ELNDP DQ RFEAQ+ E+ GNDEA +D D++ A+EYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDVLLFP M+ ++
 S:   3 KNEMNDQLRVRRQKMDEMRENGIEPFGQRKFDRQDLAATLDEKYGNEDKDELNNDMPKTKVAGRMLAKRGKGKVGFADIYDRTGKIQIYVRKDIVGEENYKIFKKS-DIGDFLGIEGEVMKTDTGELTIRALHVTFLSKALRPLPDKYHGLKDVEAIYRQRYLDLITNRDSYMRFVHRTQIIQAIRDYLNKQDFMEVETPVLHNIPGGAEARPFITHHNALDIDLYMRIALELPLKRLIVGDMERVYEIGRVFRNEGLDTHHNPEFTELETYAAYWDFHDVMDEAEGIIRAAAKVVSPDGKITYQGTDIDLGKPFRRVHMVDLIKEKTGVDFWKPMTDEEAKKIAEEHDIHCESYWK-VGHVINAFFEKYCEETIVDPTFVYGHPVEISPLAKKNADDPRFTDRFEIYIMGEEYGNAFSELNDPDDQRARFEAQMAERDAGNDEADMIDEDYLRAMEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPAIRDVLLFPTMRPER 496
>gi|34763426|ref|ZP_00144374.1| Lysyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] >gi|27886895|gb|EAA24019.1| Lysyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. vincentii ATCC 49256] (493 aa)
Score = 1157, Expect = 1.5e-124, Identities = 243/488 (49%), Positives = 337/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQE---LI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKL--AGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAV-EMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ME+ F+ E  LI R +K++ L+   P+ +K + + IGD    + H  N+K  AGR+++LR   F I D G Q Y+ K ++ +  ++ K+L++GDI+ + G F T  ELTL VK I +++K ++ LPEK+HGL D E+R R RYVDLI+N +  F+ R +I+K IR+++D + +LEVETP++HPILGGA A+PFIT HNTL + YLRIA EL LKKLIVGGF++VY++ R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y A+ +  MM L E +  V K +    +   + F R+HMVD IK+ TGVDFW+ + +EA+++AK+H+++  H +++GHIIN FFE+ CE K IQPTFVYGHP+++SPL+K++ NP FT RFELFIN +EYANAF ELNDP DQ RFE+QV+E  GN+EA E+D F+EALEYGLPPT GLG+GIDR++ML T  SIRDV+LFP MK +
 S:   1 MEKYFDRLEKEPLIAERWKKIEELESYGIKPFG-KKYDKQIMIGD-------ILKHKPEENLKFKTAGRIMSLRGKGKVYFAHIEDQSGKIQIYIKKDELGEEQFDHIVKMLNVGDIIGLEGELFITHTEELTLRVKSIALLTKNVRSLPEKYHGLTDVEIRYRKRYVDLIMNPEVRDTFIKRTKIIKAIRKYLDDRGFLEVETPIMHPILGGAAAKPFITHHNTLNIDLYLRIAPELYLKKLIVGGFERVYDLNRNFRNEGISTRHNPEFTMVELYQAHADFHDMMDLCEGIISSVCKEVNGTTDIEYDGVKLSLKNFARVHMVDMIKEVTGVDFWKEMTFEEAKQIAKEHHIEVADHMNSVGHIINEFFEQKCEEKVIQPTFVYGHPVEISPLAKRNEDNPNFTDRFELFINKREYANAFTELNDPADQRGRFESQVEEAMHGNEEATPEIDESFVEALEYGLPPTGGLGIGIDRLVMLLTGAPSIRDVILFPQMKPR 492
>gi|161506863|ref|YP_001576817.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] >gi|160347852|gb|ABX26526.1| Lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus helveticus DPC 4571] (511 aa)
Score = 1155, Expect = 2.3e-124, Identities = 236/484 (48%), Positives = 331/484 (68%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI---KLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      NDQ +RR+K+ ++E  +P+  K R     K+ K   N+++  K+AGR++A R   F + D G Q Y+ K V +  + F K D+GD + I G  +T GELT+  + +SKAL+PLP+K+HGL+D E  R RY+DLI N+DS  FV R +I++ IR +++ QN+LEVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA ELPLK+LIVG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY +  +M  E + + AK +   +  G+ +I L + FRRIHMVD IK++TGVDFW+ + +EA ++A+ H++ EK  +GHIIN FFE++CE  + PTFVYGHP+++SPL+KK+ +P FT RFE++I +EY NAF+ELNDP DQ RFEAQ++E+ GNDEA +D D++ A+EYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +IRDVLLFP M+ ++
 S:   2 NDQLRVRRQKMDEMRENGIEPFGQRKFDRQDLASTLEEKYGKEDEDELNDDMPKTKIAGRMLAKRGKGKVGFADLYDRTGKIQIYVRKDIVGEDNYKIFKKS-DIGDFLGIDGEVMKTDTGELTIRATHVTFLSKALRPLPDKYHGLKDVEAIYRQRYLDLITNRDSYMRFVHRTQIIQAIRDYLNKQNFLEVETPVLHNIPGGAEARPFITHHNALDIELYMRIALELPLKRLIVGDMERVYEIGRVFRNEGLDTHHNPEFTELESYAAYWDFHDVMDEAEGIIRAAAKVVSDDGKITYQGQ-DIDLGKPFRRIHMVDLIKEKTGVDFWKPMTLEEATKIAEDHDIHVEKFWK-VGHIINAFFEKYCEETIVDPTFVYGHPVEISPLAKKNADDPRFTDRFEIYIMGEEYGNAFSELNDPDDQRARFEAQMEEREAGNDEADMIDEDYLRAMEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPAIRDVLLFPTMRPER 491
>gi|182626013|ref|ZP_02953776.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] >gi|177908720|gb|EDT71231.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens D str. JGS1721] (647 aa)
Score = 1155, Expect = 2.6e-124, Identities = 236/485 (48%), Positives = 334/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLAELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADVKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSVKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLIDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMK 498
>gi|110800440|ref|YP_697153.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] >gi|123344474|sp|Q0TMI7|SYK_CLOP1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|110675087|gb|ABG84074.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens ATCC 13124] (501 aa)
Score = 1154, Expect = 2.9e-124, Identities = 237/488 (48%), Positives = 336/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK +K
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLAELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADVKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSVKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLIDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|19703801|ref|NP_603363.1| lysyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] >gi|39932224|sp|Q8RG52|SYK_FUSNN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|19713947|gb|AAL94662.1| Lysyl-tRNA synthetase [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 25586] (493 aa)
Score = 1154, Expect = 2.9e-124, Identities = 243/488 (49%), Positives = 338/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQE---LI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKL--AGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAV-EMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ME+ F+ E  LI R +K++ L+   P+ +K + + IGD    + H  N+K  AGR+++LR   F I D G Q Y+ K ++ +  ++ K+L++GDI+ + G F T  ELTL VK I +++K ++ LPEK+HGL D E+R R RYVDLI+N + + F+ R +I+K IR+++D + +LEVETP++HPILGGA A+PFIT HNTL + +LRIA EL LKKLIVGGF++VY++ R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y A+ +  MM L E +  V + +    +   + F R+HMVD IK+ TGVDFW+ + +EA++LAK+H+V+  H +++GHIIN FFE+ CE K IQPTFVYGHP+++SPL+K++ NP FT RFELFIN +EYANAF ELNDP DQ RFEAQV+E  GN+EA E+D F+EALEYGLPPT G+G+GIDR++ML T  SIRDV+LFP MK +
 S:   1 MEKYFDRLEKEPLIAERWKKIEELESYGIKPFG-KKYDKQIMIGD-------ILKHKPEENLKFKTAGRIMSLRGKGKVYFAHIEDQSGKIQIYIKKDELGEEQFDHIVKMLNVGDIIGLEGELFITHTEELTLRVKSIALLTKNVRSLPEKYHGLTDVEIRYRKRYVDLIMNPEVRETFIKRTKIIKAIRKYLDDRGFLEVETPIMHPILGGAAAKPFITHHNTLNIDLFLRIAPELYLKKLIVGGFERVYDLNRNFRNEGISTRHNPEFTMVELYQAHADFNDMMDLCEGIISSVCQEINGTTDIEYDGVQLSLKNFNRVHMVDMIKEVTGVDFWKEMTFEEAKKLAKEHHVEVADHMNSVGHIINEFFEQKCEEKVIQPTFVYGHPVEISPLAKRNEDNPNFTDRFELFINKREYANAFTELNDPADQRGRFEAQVEEAMRGNEEATPEIDESFVEALEYGLPPTGGMGIGIDRLVMLLTGAPSIRDVILFPQMKPR 492
>gi|168215147|ref|ZP_02640772.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] >gi|170713448|gb|EDT25630.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens CPE str. F4969] (501 aa)
Score = 1154, Expect = 3.4e-124, Identities = 237/488 (48%), Positives = 336/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK +K
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLAELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADAKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSVKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLIDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|110803200|ref|YP_699721.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] >gi|123047148|sp|Q0SQ86|SYK_CLOPS Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|110683701|gb|ABG87071.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens SM101] (501 aa)
Score = 1153, Expect = 3.7e-124, Identities = 237/488 (48%), Positives = 336/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK +K
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLVELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADVKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSIKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLVDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|18311447|ref|NP_563381.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|168218225|ref|ZP_02643850.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] >gi|169343177|ref|ZP_02864198.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|39932227|sp|Q8XHL8|SYK_CLOPE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|18146131|dbj|BAB82171.1| lysine-tRNA ligase [Clostridium perfringens str. 13] >gi|169298729|gb|EDS80805.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens C str. JGS1495] >gi|182379764|gb|EDT77243.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens NCTC 8239] (501 aa)
Score = 1153, Expect = 4.6e-124, Identities = 237/488 (48%), Positives = 336/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK +K
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLVELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADVKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSVKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLIDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|168206860|ref|ZP_02632865.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|168211213|ref|ZP_02636838.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] >gi|170661760|gb|EDT14443.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens E str. JGS1987] >gi|170710776|gb|EDT22958.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium perfringens B str. ATCC 3626] (647 aa)
Score = 1152, Expect = 4.8e-124, Identities = 236/485 (48%), Positives = 334/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++QE++RR+KL LQEA +DP+++ KV RT + D  F +L+    +K+AGR+++ R   F + D G Q ++  V + L+ F K DLGD V  G F+T+ GE+++ V  +++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+K IR+F+D++ +LEV+TP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYE+G+ FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY +  MM + EN+ YV + +   V   EI T +RRI MVD +K+ G+DF E+KS++EAQ +AK+ N++F K  + T G ++N+ FEE+ E K IQPTF+ +P+++SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q +E+ G+DEA +D +F+ ALE G+PPT GLG+GIDRMIM T+ SSIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQLSEQEMLRRQKLVELQEAGKDPFDVYKVERTHSSADVKDNFEELE----GKEVKVAGRLMSKRGQGKVVFADLADLPGKIQLFIKIDNVGEEALKEF-KTFDLGDWVAATGEVFKTKMGEVSVKVTSFELICKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNPEVKDTFIKRSQIVKAIREFLDNRGFLEVDTPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEMGKNFRNEGVSVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEIMENMIAYVCEKVNGSTKVTYEGTEIDFTPPWRRITMVDAVKEFAGIDFNEIKSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLDKVTKGEVLNMLFEEYGEDKLIQPTFLIDYPVEISPLTKKKRGNEMFTERFEGFVYGREVCNAYSELNDPIVQRERFEQQAREREYGDDEAYMLDEEFMSALETGMPPTGGLGIGIDRMIMFLTDSSSIRDVILFPTMK 498
>gi|184154700|ref|YP_001843040.1| lysyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] >gi|183226044|dbj|BAG26560.1| lysyl-tRNA synthase [Lactobacillus fermentum IFO 3956] (497 aa)
Score = 1152, Expect = 5.8e-124, Identities = 242/488 (49%), Positives = 329/488 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAK------LKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E  NDQ ++RREK++ L++  P+      D  K+    L HN  + +AGR++ R   +F + D G QFY+ + V +  + F K DLGD  I G  +T+ GELT+ +KI +SKAL+PLP+K+HGL+D EL R RY+DLI N++S + F R +I+K +R++MD  +LEVETP+L I GA ARPF+T HN L + Y+RIATEL LK+LIVGG ++VYE+GRIFRNEGMD HNPEF +ME YAAY +  +M+ TE +FK A +  + +   E+ + F+R+HMVD IK+ TG+DFW+ + +EA++LA + +K+E   +GHIIN FFEE +  QP F+YGHP++VSPL+K + ++ FT RFEL+I KEYANAF+ELNDPIDQ +RFEAQ +E + GNDEA +D DF+EALEYG+PPT GLGVGIDRM+ML T+ SIRDVLLFP M+ KK
 S:   4 EEHLNDQMVVRREKMQALRDQGVAPFGHRFDPDHDLSTDIRKKYENDSGELLLAQHNV---VTIAGRMIGKRGSGKASFADLLDRGGKIQFYVRQDMVGEEAYKLF-KESDLGDFWGITGDVIKTRMGELTVRAEKITFLSKALRPLPDKYHGLQDPELVYRQRYLDLITNRESFERFQTRTKIIKAVRRYMDDNGFLEVETPILENIASGAEARPFVTHHNALNIDMYMRIATELRLKRLIVGGMERVYELGRIFRNEGMDPYHNPEFDTMETYAAYFDFNDVMKETEGIFKAAAGVVADDLKITYQGTELDFSTSFKRLHMVDAIKEATGIDFWQEMTVEEARKLADDNGIKYESWWK-VGHIINAFFEEKVQDTLEQPIFIYGHPVEVSPLAKINEEDSRFTDRFELYILGKEYANAFSELNDPIDQRKRFEAQAQENAEGNDEAQPIDEDFVEALEYGMPPTGGLGVGIDRMVMLMTDAKSIRDVLLFPTMRPKK 497
>gi|182420117|ref|ZP_02951351.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] >gi|182376154|gb|EDT73741.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium butyricum 5521] (501 aa)
Score = 1149, Expect = 1.3e-123, Identities = 236/489 (48%), Positives = 334/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +E +F++QE +RREKL LQ+A++DP+++ KV+RT T G+  + +L+    + +AGR+++ R   F I D G Q +L  KV + L+ + K D+GD V  G F TQ+GE++++V  ++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R +D+I N +  FV R RI+ +R+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PF+T HNTL+ + +LRIA EL LK+LIV GF+KVYEIGR FRNEGM  HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ YV + +   V   EI   +RRI MVD +K+ GVDF + S++EAQ +AK+ N++F K +T+ G ++N +EEF E K IQPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERFE Q  + LG+DEA +D F+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ +SIRDV+LFP MK +K
 S:  11 LESQFSEQEGLRREKLAELQKADKDPFDVYKVNRTHTTGEVRDNYEELE----GKEVTIAGRIMSKRGQGKVVFSDIHDKDGKMQLFLKIDKVGEENLKEY-KTYDIGDWVAATGEVFTTQRGEISINVNSFELTCKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQRELDIITNSEVKDTFVKRSRIISAMREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFVTHHNTLDMDMFLRIAPELYLKRLIVAGFEKVYEIGRNFRNEGMSVRHNPEFTAIELYEAYSDYNDMMEITENMVAYVCEKINGTTKVTYQGTEIDFMPPWRRITMVDAVKEYAGVDFTTINSDEEAQAIAKEKNLEFPKPLNTVTKGEVLNALYEEFGEEKMIQPTFIMDYPVENSPLTKKKRGNAEFTERFEAFVFGRELGNAYSELNDPIVQRERFEQQANARELGDDEAYMLDEQFMSALETGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDSASIRDVILFPTMKPQK 501
>gi|158319501|ref|YP_001512008.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] >gi|158139700|gb|ABW18012.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus oremlandii OhILAs] (495 aa)
Score = 1148, Expect = 1.8e-123, Identities = 243/485 (50%), Positives = 333/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ N+  IRR+KLK+LQE +DP++IEKV T     F +L+ N   +AGR++ R   +F I+D G Q Y+ + K+   E F  D+GDI+EI G F+T K E+++  ++++++K+++ LP+KWHGL+D +LR R RYVDLIVN + K FV R + +K I++F+D++ YLEVETP+L + GGANARPFIT HNTL+ + YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGM  HNPEFTS+E+Y AY +  MM +TEN+ Y A K+L  +   EI LT + R+ MV+ ++  VDF EVK+++EA +AKK ++    GHII+L FEEF E  IQPTF+ HP+++SPL+K++ ++P FT RFE FINT E ANAF+ELNDPIDQ RF Q++++ G+DEA +D DF+ A+E GLPPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP MK
 S:   5 EQNLNELLKIRRDKLKHLQEIGKDPFKIEKVYVTHYSQQIIEDFEQLEGQNAT----IAGRIMTKRGHGKASFINIQDKDGQIQVYVREDKIGAEDYELF-VTYDIGDIIEIKGEIFKTNKDEISVRANEVRLLTKSIQILPDKWHGLKDHDLRYRQRYVDLIVNPEVKKTFVTRSKAIKAIKEFLDNRGYLEVETPILGTLAGGANARPFITHHNTLDIDMYLRIANELFLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMSIKHNPEFTSIELYEAYADYNDMMDITENIVAYAAEKALGTTKINYQGQEIDLTPPWNRMTMVEACRKYANVDFDEVKTDEEAIAIAKKLGLEVNPAMKK-GHIISLVFEEFGEKHLIQPTFITQHPVEISPLAKRNPEDPAFTNRFEAFINTWEIANAFSELNDPIDQRGRFMDQLEQREAGDDEAHVLDEDFLNAIEVGLPPTGGLGIGIDRLMMLITNSPSIRDVLLFPTMK 488
>gi|169824684|ref|YP_001692295.1| lysyl-tRNA synthetase class II [Finegoldia magna ATCC 29328] >gi|167831489|dbj|BAG08405.1| lysyl-tRNA synthetase class II [Finegoldia magna ATCC 29328] (636 aa)
Score = 1146, Expect = 2.8e-123, Identities = 238/482 (49%), Positives = 337/482 (69%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV--LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      N+  IRR+KL+ L +AN++PY EK    + + F +     +K+AGR+++ R   F ++D G Q +  KV++  E + KV +D+GDIV + GS F+T GE+++ K + ++SK+L+ LPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N +  FV R RI+ IR+F+D++ +LEV+TP+L+ I GGANARPFIT HNTL+ + YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD THNPE+T++E+Y AY +  MM +TE L +V + +  + + GE EI T ++RI MVD IK+  ++F E++++++A+E+AK +NV + + S G +IN FE FCE K +QPTFV GHP++VSPL+K++ + +T RFE F+ TKE ANAF+ELN+PIDQ ERF QV+ + G+DEA MD DF+ ALE GLPPT GLG+G+DR+IM+ T  SIRD++LFP MK
 S:   4 LNEMLQIRRQKLQELLDANENPYVHEKFDNANNTKEISDNFDEFD----GKEVKIAGRIMSKRGHGKVNFMDLQDSLGRIQLF---NKVNELGEENYAKVKNMDIGDIVGVEGSIFKTHSGEISIRTKSVVLLSKSLQILPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIMNPEIKDTFVKRSRIISAIREFLDTRGFLEVDTPILNTIAGGANARPFITHHNTLDIDMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDHTHNPEYTAIELYQAYADYNDMMDITEQLVAFVCEKVNGSMKSQFGETEIDFTPPWKRITMVDAIKEYADINFDEIETDEQAREVAKANNVDIKDNMSR-GEVINECFEHFCEEKLVQPTFVLGHPVEVSPLAKRNPDDERYTHRFEAFVCTKEIANAFSELNNPIDQKERFLKQVEARENGDDEAQMMDYDFLNALEVGLPPTGGLGIGVDRLIMMLTNNESIRDIMLFPTMK 484
>gi|150392206|ref|YP_001322255.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] >gi|149952068|gb|ABR50596.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkaliphilus metalliredigens QYMF] (499 aa)
Score = 1143, Expect = 5.6e-123, Identities = 244/476 (51%), Positives = 326/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      IRREKLK LQ++ QDP++IEKV T     F L+    + +AGR++A R   +F I+D G Q Y+ + K+ +  E F  D GDI+EI G F+T KGE+++  ++K+++K+L+ LPEKWHGL+D++LR R RYVDLIVN + K F+ R R +K IR F+D + Y+EVETP+L I GGA+A+PF T HNTL + YLRIATEL LK+LIVGG D+VYEIGR+FRNEGM  HNPEFT++E+Y AY + + MM +TEN+ +VA+ +L  +   EI LT +RRI M D K+  VDF E+K+++EA ELAKK ++    GH+IN FE F E  +QPTF+ HP++VSPL+K++ NP T RFE F+NT E ANAF+ELNDPIDQ RF Q+ ++ G+DEA +D DF+ ALE GLPPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP MK
 S:  13 IRREKLKYLQDSGQDPFKIEKVHITHYSEQIQEDFEALE----GQKVTIAGRMMAKRGHGKASFINIQDKDGRIQVYVREDKIGEKAYELF-VTYDRGDILEIQGEIFKTNKGEVSVKALEVKLLTKSLQVLPEKWHGLKDQDLRYRQRYVDLIVNPEVKKTFMVRSRAIKSIRSFLDDRGYIEVETPILDTIAGGASAKPFTTHHNTLGIDMYLRIATELHLKRLIVGGLDRVYEIGRLFRNEGMSIKHNPEFTTIELYEAYADYKDMMDITENIVAHVAENALGTTKITYQGTEIDLTPPWRRISMTDSCKEYADVDFSEIKTDEEAIELAKKLGLEVRPGMKK-GHVINEVFETFVEKHLMQPTFITHHPVEVSPLAKRNPDNPEITNRFEAFVNTWEIANAFSELNDPIDQRARFMEQLVQREAGDDEAHMLDEDFLNALEVGLPPTGGLGIGIDRLMMLLTDSPSIRDVLLFPTMK 487
>gi|15828873|ref|NP_326233.1| lysyl-tRNA synthetase (lysine--tRNA ligase) (LysRS) [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|39932449|sp|Q98QG4|SYK2_MYCPU Lysyl-tRNA synthetase 2 (Lysine--tRNA ligase 2) (LysRS 2) >gi|14089816|emb|CAC13575.1| LYSYL-TRNA SYNTHETASE (LYSINE--TRNA LIGASE) (LYSRS) [Mycoplasma pulmonis] (491 aa)
Score = 1142, Expect = 7.0e-123, Identities = 252/486 (51%), Positives = 337/486 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYE-IEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKL--AGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K +QE+IRREKLK ++  + ++ +   +  + N K++ L K    IKL AGR++ R F VI+D G Q Y++KK++ +    +LD+GDI+ + G+ +T KGELT+ V  +++K L PL EK+HGL D E R R RY+DLI N + ++F R +I+ IR+F D QN++EVETP+LH ILGGA+ARPF T+HN+L +F LRIATELPLKKL+VGG D+VYEIGRIFRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY N+E MM TENL K++AK L  +K + EI L  F++I+MVD + + T VDF + N+ A E+AK + +K EK+  +GHIIN FE  E  IQPTFV G+PI+VSPL+  K+ FT+R ELFINTKEYAN F ELNDP+DQ RFEAQ +EK GN+EA E+D DF+ ALEYGLPP G G+GIDR++ML T+K SIR+V+LFP +K K+
 S:   6 KLTEQEIIRREKLKKYEDLGVETFKKFDHEKINIYSNEINQKYSNLTKDELLEKQIKLIVAGRILTQRGPFIVIQDTNGKIQLYIDKKELEERKETL--ALLDIGDIIYVKGTLMKTMKGELTIKVNFFDLLTKGLTPLAEKYHGLVDVEERYRKRYLDLISNPNIKEIFWTRTKIISKIREFFDKQNFMEVETPMLHSILGGASARPFKTYHNSLSSSFNLRIATELPLKKLLVGGIDRVYEIGRIFRNEGIDTTHNPEFTSIEFYQAYSNLEIMMEQTENLIKFIAKELGLSKIKNHDVEIDLLADFKKINMVDAVSEATKVDFRNIDLNK-AIEIAKSYKIKVEKY-FKVGHIINELFELLIEKTLIQPTFVMGYPIEVSPLAACS-KDKRFTERAELFINTKEYANMFTELNDPLDQRRRFEAQFEEKESGNEEASEIDEDFLNALEYGLPPAGGCGIGIDRLVMLLTQKESIREVILFPTLKKKQ 490
>gi|153952825|ref|YP_001393590.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium kluyveri DSM 555] >gi|189082956|sp|A5N4L1|SYK_CLOK5 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|146345706|gb|EDK32242.1| LysS [Clostridium kluyveri DSM 555] (502 aa)
Score = 1141, Expect = 9.1e-123, Identities = 239/486 (49%), Positives = 326/486 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +E FN   R +K KNLQE N+DP+E+ KV RT T +  + L  +   +L + V + F + D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G F+T+ GE+++ +  ++ +K+LKPLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R +++ IR+F+D ++Y+EVETP+L I GGA A+PFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT+ME+Y A+ +  MM LTEN+ YV K L  V  + EI   + RI MVD +KQ T VDF EV+S+ EA+++A + N++ +K   T G I+  FEEFCE K IQPTFV +P+++SPL+KK  N +T+RFE FI +E NA++ELNDPI Q ERF Q++E+ LG+DEA MD DFI ALE G+PPT GLG+G+DR+IM T  SIRDV+LFP MK
 S:  11 LEENFNQLIRERIQKFKNLQEQNKDPFEVYKVERTHTSKEIKDNYETLDGTDVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDLYDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KSYDIGDILSVSGKVFKTRTGEVSIHITDFQLAAKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFLKRTAVIRAIREFLDGRDYIEVETPILSSIAGGAAAKPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDVRHNPEFTAMELYEAFSDYNDMMELTENMLAYVCEKVLGTTKVIYQDTEIDFKPPWNRITMVDAVKQFTKVDFNEVESDDEARKIAVEKNIELKKELKDCTKGDILVGMFEEFCEHKFIQPTFVMDYPVEISPLTKKKRGNDKYTERFEGFIFGREVCNAYSELNDPIVQRERFMQQIRERELGDDEAYMMDEDFINALEIGMPPTGGLGIGLDRIIMFLTNSYSIRDVILFPTMK 498
>gi|118444238|ref|YP_877136.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] >gi|118134694|gb|ABK61738.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium novyi NT] (510 aa)
Score = 1140, Expect = 1.5e-122, Identities = 247/488 (50%), Positives = 332/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGE-NEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS--TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E +FN   R +KL+NLQE +DP+++ KV RT T    + +L+ N   +L + V + F IRD YG Q Y+  V + L+ + K D+GD V I G+ F+T+ GE+TL +  +++SK+LKPLPEK+HGL+D +LR R RYVDLI+N+D + F+ R I+K IR+F+D++++LEVETP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ YV + +   M E EI   +RRI MVD +K+ GVDF EVK+++EA+E+AK  ++ +K   T G I+  FEEF E K +QPTFV +P + SPL+KK  N  T+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI ALE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SSIRDV+LFP MK K
 S:  21 EAEFNALVKERMQKLENLQEQGKDPFDVYKVERTHTSQQVKDNYDELEGKNVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIRDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDFVSITGTVFKTKTGEITLHILDFQLLSKSLKPLPEKFHGLKDPDLRYRQRYVDLIMNEDVKETFMKRTAIIKAIREFLDNRDFLEVETPILSPIAGGAAARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMVAYVCEKVNGTTKVMYEGTEIDFKPPWRRITMVDAVKEYAGVDFNEVKTDEEAREIAKSKELELKKELKDCTKGDILVALFEEFGEEKLMQPTFVCDYPKENSPLTKKKRGNDELTERFEGFVYGREICNAYSELNDPIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFINALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPTK 510
>gi|167769659|ref|ZP_02441712.1| hypothetical protein ANACOL_00993 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] >gi|167668020|gb|EDS12150.1| hypothetical protein ANACOL_00993 [Anaerotruncus colihominis DSM 17241] (657 aa)
Score = 1139, Expect = 1.9e-122, Identities = 234/485 (48%), Positives = 333/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++K ++  IRR+KL+ L+  +DP+   +RT     F  +  +  ++ R + + +F +RD G Q Y+ + ++    F K D+GDIV I G FRTQKGE+++  +I ++SK+L PLPEKWHGL+D ELR R RYVDLIVN +  FV R +I+ IR F++++ Y+EVETPVLH I GGA ARPFIT HN L+ + Y+RIA EL LK+LIVGGFDKVYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E+Y AY +  MM +TE L ++ A + L  + G+ EI L + F R+ M + +K+ +GVDF ++++ ++A+ +AK+H++++E+   G I++LFFEE+CE  IQP F+ HP+D+SPLSK+ + P +T+RFELFI +E+ANAF+ELNDPIDQ RFE Q  K+ G+DEA ++D DF+ ALEYG+PPT GLG+G+DR++ML T +SIRDVLLFP MK
 S:  18 QQKLSEVLQIRRDKLEALKNEGKDPFLTTSYTRTAYAQPIVDAFDDYEGREVSIAGRMMSRRIMGKASFIDVRDASGRIQSYVRRDEIGDEPYADFKK-WDIGDIVGIRGEVFRTQKGEISIKAHEITLLSKSLLPLPEKWHGLKDTELRYRQRYVDLIVNPEVKDTFVKRSKIITAIRSFLEAKGYIEVETPVLHAIAGGAAARPFITHHNALDIDMYMRIALELHLKRLIVGGFDKVYEIGRVFRNEGIDTRHNPEFTLLELYEAYTDYHGMMDITEGLVRHCAHAVLGTGKIVYGDVEIDLDKPFERLSMREAVKKYSGVDFAQIETLEQARAIAKEHHIEYEQRHGK-GDILSLFFEEYCEKHLIQPVFITDHPVDISPLSKRKPEEPEYTERFELFILGREHANAFSELNDPIDQRGRFEHQAALKAAGDDEANDIDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGVDRLVMLLTNSASIRDVLLFPTMK 501
>gi|144575195|gb|AAZ44018.2| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] (491 aa)
Score = 1137, Expect = 2.9e-122, Identities = 245/489 (50%), Positives = 335/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYE-IEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M K +QE IR KL  ++ N +P+E IEK  +  D  K++  K + + +  L GR+ + R F VI+D++  Q Y NKK+   L   LDLGDI+  G  +T GEL + +K +K+++K LKPLP+K+HGL D E  RHRY+DLI N+ SM+VF R +I+ +IR++ DS YLEVETP L  + GA A+PF TFHN L + F LRIATE+PLKKL++GG D+VYE+GRIFRNEG+D+THNPEFT++E Y AY N+E MM+ TE LFK +AK L  ++  EI L + F+R+ M+D + + TGVDF V + ++A ELAK+H VK +K+ T+GHI N FE+ E  +QPTFV GHPI++SPL+ + +P + +R ELFIN KEYAN + EL+ PI+Q +RFE Q+ EK+ GNDE+ ++D DFIEAL+YG+PP G G+GIDR++MLFTEK SIRDVL FP +K+KK
 S:   1 MSIKLTEQEQIRLSKLDTYKKLNINPFEKIEKNLNYVYSKDLKEKYSSYSKEELESMDLYFDLYGRITSQRGPFIVIKDYFDKIQLYFNKKE--HLDLAELVSNLDLGDIIHAHGKLSKTNTGELVVKIKTLKLLTKVLKPLPDKFHGLSDIEEIYRHRYLDLISNEHSMEVFKKRSKIISLIRKYFDSNMYLEVETPFLSNYISGAAAKPFKTFHNALSQEFTLRIATEIPLKKLLIGGIDRVYEMGRIFRNEGIDTTHNPEFTTIEFYEAYSNLEKMMQRTEELFKLIAKELNLKTLQNKGEEINLEEPFKRVDMIDEVSKATGVDFRNV-TLEKALELAKEHGVKLKKYY-TVGHIANELFEKLIEKTLVQPTFVMGHPIEISPLT-YEASDPRYVERAELFINGKEYANMYTELSSPIEQLKRFEDQLNEKAQGNDESSDIDWDFIEALKYGMPPAGGCGIGIDRLVMLFTEKESIRDVLFFPTLKNKK 488
>gi|134298053|ref|YP_001111549.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] >gi|134050753|gb|ABO48724.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfotomaculum reducens MI-1] (510 aa)
Score = 1136, Expect = 3.5e-122, Identities = 236/489 (48%), Positives = 330/489 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M  N+  +RREKL+ L   P+ EK  T  D  +F +++    + +AGR+ A R   +F I+D G+ Q Y   +     K LD+GDI+ +G FRT+KGE+T+ +  K++SK+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLIVN + + F+ R R+++ IR ++D + +LEVETP++HPI GGA+ARPFIT HNTL+ N Y+RIA EL LK+L+VGGFDKVYEI R FRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY +  MM LTE+L  VA+ L  +V+  EI L + +RR+ M++ +K+ +G+DF ++K +EA E AK  + E  ++ G I+N FEE E K IQPTFV +P+D+SPL+K+ +NP T RFELFI +E ANAF+ELNDPIDQ RF +QV++++ G++EA  D DFI+ALEYG+PP GLG+GIDR++ML T SSIRDV+LFP M+ K+
 S:  23 MLEDLNELMKVRREKLQELINQGIQPFG-EKFEVTHYTFDITERFEEME----GQTVTIAGRITAKRVMGKASFANIQDSRGNIQVYARLNDLGAEEYARLEK-LDIGDIIGCYGKVFRTRKGEITVHIDSYKLLSKSLRPLPEKWHGLKDVDLRYRQRYVDLIVNPEVKQTFITRSRVVRGIRNYLDQRGFLEVETPMMHPIAGGASARPFITHHNTLDMNLYMRIAPELYLKRLLVGGFDKVYEINRNFRNEGISTRHNPEFTTIELYQAYADYNDMMDLTEDLISQVAQDVLGTTMVEYEGVEISLAKPWRRVPMLEIVKEHSGLDFSQLKDAKEAFEAAKGLGLDVEP-SASWGDILNTVFEEKVEDKLIQPTFVIDYPVDISPLAKRQQENPELTYRFELFIYGRELANAFSELNDPIDQKGRFMSQVEKRNAGDEEAQMYDEDFIQALEYGMPPAGGLGIGIDRLVMLLTNSSSIRDVILFPLMRPKE 509
>gi|2501018|sp|Q49158|SYK_MYCFE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|1263074|gb|AAC43988.1| lysyl-tRNA synthetase (488 aa)
Score = 1136, Expect = 3.8e-122, Identities = 238/486 (48%), Positives = 338/486 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDP----YEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K+ +Q+ IRR+KL+ ++ + P  Y + K+S + +   +FA+ +     ++GR++ R F V++D G Q Y NKK+ + L  + DLGDI+ + G  +T  E+T+ + I++++KALKPLP+K+HGL D E R RHRY+DLI N +S  F+ R +I++ IR + + +YLE ETP LH L GA A+PF T HN+L ++F LRIATE+PLKKL+VGGF++VYE+GRIFRNEG D+THNPEFT++E Y AY N+E MM TE L K + K + K    E+ L++ F+R++M+D + ++TG +F ++ + +EA E+AK + +K EK  T+GHIIN +EE E  IQPTF+YGHPI++SPLS K  +P FT+R ELFINTKEYAN + EL+DPIDQ ERFE+Q++EK+ GNDEA ++D DF++ALEYG+PPT G G+GIDR++ML TE SIRDVLLFP +K K
 S:   3 KYTEQDQIRRDKLEFYKKFDVVPFKKAYGLGKLSTSDELNKKYGQFAREELEAKKVKKNISGRLITARGPFLVLKDRKGTIQVYFNKKENPE--LTKIVETFDLGDILWVRGLLMKTHTCEMTVRAQDIQLLTKALKPLPDKFHGLTDTEERYRHRYLDLITNPESRNTFIMRTKIVQWIRDYFNKLDYLEAETPFLHDYLSGAAAKPFTTHHNSLNQDFVLRIATEIPLKKLVVGGFERVYEMGRIFRNEGYDTTHNPEFTTIEFYEAYSNVEGMMNRTETLIKELCKKIGKSKFVTNGVEVDLSKPFKRVNMIDEVSKKTGKNFRKI-TLEEAIEVAKAYKIKIEKF-FTIGHIINALYEELVEPTLIQPTFLYGHPIEISPLSAKS-DDPRFTERAELFINTKEYANMYTELSDPIDQLERFESQLEEKNKGNDEASDIDYDFVDALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTETDSIRDVLLFPTLKRIK 487
>gi|116493270|ref|YP_805005.1| lysyl-tRNA synthetase [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] >gi|122265266|sp|Q03E09|SYK_PEDPA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116103420|gb|ABJ68563.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Pediococcus pentosaceus ATCC 25745] (498 aa)
Score = 1136, Expect = 4.2e-122, Identities = 234/481 (48%), Positives = 323/481 (67%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFK-YVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ +RREK++ L++  DP+  + RT   + K++ +   +    +AGR+++ R   F ++D G Q Y+ K + + + + F + D+GD + + G  +T GELT+ V + +SKAL+PLP+K+HGL++ E  R RY+DLI N DSM F R +I+ +R+++D ++ EVETPVLH  GGA+ARPFIT HN L+ N YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT +E YAAY +  +M TE +FK VA    +   E+ L Q F R+HMVD IK+ GVDFW  S ++A++LA ++ + +E  T+GHIIN FFEE + + QP F+YGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFEL+I  EY NAF ELNDPIDQ RFEAQV E+ GNDEA +D D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP MK
 S:  10 NDQLRVRREKMQELRDKGIDPFG-HRFERTHLAAQLHEKYSDMTKEELDEQGVVATIAGRMISKRGKGKVGFADLKDRSGKMQLYVRKDVLGEDVYKVFKRS-DIGDFLGVTGDVMKTDMGELTIKVTGLTFLSKALRPLPDKFHGLQNVEQIYRQRYLDLIANDDSMDRFRKRTKIVSAVRRYLDGNDFAEVETPVLHTQAGGASARPFITHHNALDINLYLRIALELHLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGIDTRHNPEFTMLETYAAYFDFHDVMDETEGIFKAAVAAVSDDGKITYQGTELDLGQDFERLHMVDAIKKYAGVDFWPKMSVEDAKKLADENGIHYESWW-TVGHIINEFFEEKVQDQLKQPVFIYGHPVEISPLAKKNAEDDRFTDRFELYILGNEYGNAFTELNDPIDQRARFEAQVAEREAGNDEAEGIDEDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAPSIRDVLLFPTMK 495
>gi|71894621|ref|YP_278729.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma synoviae 53] (493 aa)
Score = 1135, Expect = 4.5e-122, Identities = 245/489 (50%), Positives = 335/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYE-IEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M K +QE IR KL  ++ N +P+E IEK  +  D  K++  K + + +  L GR+ + R F VI+D++  Q Y NKK+   L   LDLGDI+  G  +T GEL + +K +K+++K LKPLP+K+HGL D E  RHRY+DLI N+ SM+VF R +I+ +IR++ DS YLEVETP L  + GA A+PF TFHN L + F LRIATE+PLKKL++GG D+VYE+GRIFRNEG+D+THNPEFT++E Y AY N+E MM+ TE LFK +AK L  ++  EI L + F+R+ M+D + + TGVDF V + ++A ELAK+H VK +K+ T+GHI N FE+ E  +QPTFV GHPI++SPL+ + +P + +R ELFIN KEYAN + EL+ PI+Q +RFE Q+ EK+ GNDE+ ++D DFIEAL+YG+PP G G+GIDR++MLFTEK SIRDVL FP +K+KK
 S:   3 MSIKLTEQEQIRLSKLDTYKKLNINPFEKIEKNLNYVYSKDLKEKYSSYSKEELESMDLYFDLYGRITSQRGPFIVIKDYFDKIQLYFNKKE--HLDLAELVSNLDLGDIIHAHGKLSKTNTGELVVKIKTLKLLTKVLKPLPDKFHGLSDIEEIYRHRYLDLISNEHSMEVFKKRSKIISLIRKYFDSNMYLEVETPFLSNYISGAAAKPFKTFHNALSQEFTLRIATEIPLKKLLIGGIDRVYEMGRIFRNEGIDTTHNPEFTTIEFYEAYSNLEKMMQRTEELFKLIAKELNLKTLQNKGEEINLEEPFKRVDMIDEVSKATGVDFRNV-TLEKALELAKEHGVKLKKYY-TVGHIANELFEKLIEKTLVQPTFVMGHPIEISPLT-YEASDPRYVERAELFINGKEYANMYTELSSPIEQLKRFEDQLNEKAQGNDESSDIDWDFIEALKYGMPPAGGCGIGIDRLVMLFTEKESIRDVLFFPTLKNKK 490
>gi|149183582|ref|ZP_01862003.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] >gi|148848698|gb|EDL62927.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacillus sp. SG-1] (405 aa)
Score = 1134, Expect = 6.6e-122, Identities = 219/405 (54%), Positives = 302/405 (74%)
 Q:  84 LNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + K V +  E FN  DLGD++ + G+ F+T+ GEL++ K+ +++KAL+PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI +++S + F+ R +I++ +R+++D+ YLEVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M LTENL ++AK +   V+ G+ E+ L ++ R+HMVD +K+ TG DFW+ S++EA LAK+H ++ K   GHI+N FFE+ E K IQPTF+YGHP+++SPL+KK+ ++ FT RFELFI +E+ANAF ELNDPIDQ ERFE+Q+KE+ GNDEA MD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ +
 S:   1 MRKDAVGEDEYEIFNTA-DLGDLIGVTGTVFKTKVGELSIKAKEFILLTKALRPLPEKFHGLKDVEQRYRQRYLDLITSQESKQTFIARSKIIQSMRRYLDNNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFITHHNALDMQLYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYRDIMALTENLIAHIAKEVFGSTTVQYGDYEVNLEPQWARLHMVDAVKEHTGADFWKEMSDEEAHALAKEHGIEV-KPTMQYGHILNEFFEQKVEDKLIQPTFIYGHPVEISPLAKKNDEDGRFTDRFELFIVGREHANAFTELNDPIDQRERFESQLKEREEGNDEAHMMDDDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVLLFPLMRHR 404
>gi|83589024|ref|YP_429033.1| lysyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] >gi|123739358|sp|Q2RM49|SYK_MOOTA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|83571938|gb|ABC18490.1| lysyl-tRNA synthetase [Moorella thermoacetica ATCC 39073] (489 aa)
Score = 1134, Expect = 7.0e-122, Identities = 232/484 (47%), Positives = 328/484 (67%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ND  +R EKL LQEA +PY  E  T I   +F +L+    + LAGR++A+R   +F ++D G Q Y+  V  + E F K LD+GDIV + G FRT +GE++++V+++ ++ K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RY+DLIVN + +VF+ R RI++ IR F+D++ +LEVETP +HPI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGG +KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  MM L E + YVA+ +L  VV  + + LT + R+ M++ IK+ GVDF ++ + ++A+ A  ++ E   G IIN FE  E  IQPTF+ +P+ +SPL+K+ +NP FT RFE FI +E ANAF+ELNDPIDQ RFEAQ+ E++ G++EA MD DF++ALEYG+PP G+G+GIDR++M+ T+ SIRDV+LFP M+ K+
 S:   7 NDLMAVRLEKLHQLQEAGIEPYGGPFEVTHSTTAI---RERFDELE----GQEVALAGRLLAIRSHGKASFADLQDREGRLQLYIRLDNVGPGIYELFQK-LDIGDIVGVRGKVFRTHRGEISVEVRQLTLLCKSLRPLPEKWHGLKDVDLRYRQRYLDLIVNPEVKQVFITRARIIRAIRSFLDNRGFLEVETPTMHPIAGGAAARPFITHHNALDIDLYLRIALELHLKRLLVGGLEKVYEMGRIFRNEGISTKHNPEFTMLELYQAYADYYVMMDLLEEMVAYVAREALGTTVVTYQGDRLDLTPPWPRLTMLEAIKKYYGVDFDQLPTAEDARRAAISLGLEIEPGMER-GKIINEVFEATVEPHLIQPTFILDYPVAISPLAKRKKENPDFTYRFEAFIAGRELANAFSELNDPIDQRRRFEAQMAERAAGDEEAHMMDEDFLQALEYGMPPAGGMGIGIDRLVMVLTDSPSIRDVILFPTMRPKE 488
>gi|168187058|ref|ZP_02621693.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] >gi|169295090|gb|EDS77223.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum C str. Eklund] (510 aa)
Score = 1134, Expect = 7.1e-122, Identities = 242/488 (49%), Positives = 333/488 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGE-NEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E +FN   R +KL+NLQE +DP+++ KV RT T    + +L+ N   +L + V + F IRD YG Q Y+  V + L+ + K D+GD V I G+ F+T+ GE+TL +  ++++K+LKPLPEK+HGL+D +LR R RYVDLI+N++ + F+ R I+K IR+F+D++++LEVETP+L PI GGA ARPF+T HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ YV + +   M E EI   +RR+ MVD +K+ GVDF EVK+++EA+E+AK+ ++ +K   T G I+  FEEF E K +QPTF+ +P + SPL+KK  N  T+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI ALE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SSIRDV+LFP MK K
 S:  21 EAEFNALVKERMQKLQNLQEQGKDPFDVYKVERTHTSEQIKDNYDELEGKNVIVAGRLMSKRVHGKAGFSDIRDRYGKIQLYIKIDDVGEEKLKEY-KTFDIGDFVSITGTVFKTKTGEITLHIVDFQLLTKSLKPLPEKFHGLKDPDLRYRQRYVDLIMNEEVKETFMKRTAIIKAIREFLDNRDFLEVETPILSPIAGGAAARPFVTHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDVRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMVAYVCEKVNGTTKVMYEGTEIDFKPPWRRVTMVDAVKEYAGVDFNEVKTDEEAREVAKEKGLELKKELKDCTKGDILVALFEEFGEEKLMQPTFICDYPKENSPLTKKKRGNDELTERFEGFVYGREICNAYSELNDPIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFINALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDSSSIRDVILFPTMKPTK 510
>gi|15828861|ref|NP_326221.1| lysyl-tRNA synthetase (lysine--tRNA ligase) (LysRS) [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14089804|emb|CAC13563.1| LYSYL-TRNA SYNTHETASE (LYSINE--TRNA LIGASE) (LYSRS) [Mycoplasma pulmonis] (510 aa)
Score = 1132, Expect = 1.0e-121, Identities = 248/486 (51%), Positives = 337/486 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVS-RTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K +QE+IRREKLK +     ++ EK++ + I + + F+K +    + +AGR++ R F VI+D G Q Y++KK++ +    +LD+GDI+ + G+ +T KGELT+ V  +++K L PL EK+HGL D E R R RY+DLI N + ++F R +++ IR+F D QN++EVETP+LH ILGGANARPF T+HN+L +F LRIATELPLKKL+VGG D+VYEIGRIFRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY N+E MM TENL K++AK L  +K + EI L  F++I+MVD + + T VDF + ++ A E+A ++ VK EK+  +GHIIN FE  E  IQPTFV GHPI++SPL+  ++ FT+R ELFINTKEYAN F ELNDP+DQ RFEAQ++EK GN+EA E+D F+ ALEYGLPP G G+GIDR++ML TEK SIR+V+LFP +K K+
 S:  25 KLTEQEIIRREKLKKYESLGIKTFKKFDHEKINIYSNEIVEKYNHFSKDELLEKQIKLIIAGRILTQRGPFIVIQDTNGKIQLYVDKKELEEQKETL--ALLDIGDIIYVKGTLMKTMKGELTIKVNFFDLLTKGLTPLAEKYHGLVDVEERYRKRYLDLISNPNIKEIFWTRTKVISKIRKFFDEQNFMEVETPMLHSILGGANARPFKTYHNSLSSSFNLRIATELPLKKLLVGGIDRVYEIGRIFRNEGIDTTHNPEFTSIEFYQAYSNLEIMMEQTENLIKFIAKELGLSKIKNHDVEIDLLADFKKINMVDAVSEATKVDFRNIDLDK-AIEVAGRYKVKVEKY-FKVGHIINELFELLIEKTLIQPTFVTGHPIEISPLAATS-EDERFTERAELFINTKEYANMFTELNDPLDQRRRFEAQLEEKESGNEEASEIDESFLSALEYGLPPAGGCGIGIDRLVMLLTEKESIREVILFPTLKKKQ 509
>gi|39932450|sp|Q98QH1|SYK1_MYCPU Lysyl-tRNA synthetase 1 (Lysine--tRNA ligase 1) (LysRS 1) (491 aa)
Score = 1131, Expect = 1.3e-121, Identities = 248/486 (51%), Positives = 337/486 (69%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVS-RTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K +QE+IRREKLK +     ++ EK++ + I + + F+K +    + +AGR++ R F VI+D G Q Y++KK++ +    +LD+GDI+ + G+ +T KGELT+ V  +++K L PL EK+HGL D E R R RY+DLI N + ++F R +++ IR+F D QN++EVETP+LH ILGGANARPF T+HN+L +F LRIATELPLKKL+VGG D+VYEIGRIFRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY N+E MM TENL K++AK L  +K + EI L  F++I+MVD + + T VDF + ++ A E+A ++ VK EK+  +GHIIN FE  E  IQPTFV GHPI++SPL+  ++ FT+R ELFINTKEYAN F ELNDP+DQ RFEAQ++EK GN+EA E+D F+ ALEYGLPP G G+GIDR++ML TEK SIR+V+LFP +K K+
 S:   6 KLTEQEIIRREKLKKYESLGIKTFKKFDHEKINIYSNEIVEKYNHFSKDELLEKQIKLIIAGRILTQRGPFIVIQDTNGKIQLYVDKKELEEQKETL--ALLDIGDIIYVKGTLMKTMKGELTIKVNFFDLLTKGLTPLAEKYHGLVDVEERYRKRYLDLISNPNIKEIFWTRTKVISKIRKFFDEQNFMEVETPMLHSILGGANARPFKTYHNSLSSSFNLRIATELPLKKLLVGGIDRVYEIGRIFRNEGIDTTHNPEFTSIEFYQAYSNLEIMMEQTENLIKFIAKELGLSKIKNHDVEIDLLADFKKINMVDAVSEATKVDFRNIDLDK-AIEVAGRYKVKVEKY-FKVGHIINELFELLIEKTLIQPTFVTGHPIEISPLAATS-EDERFTERAELFINTKEYANMFTELNDPLDQRRRFEAQLEEKESGNEEASEIDESFLSALEYGLPPAGGCGIGIDRLVMLLTEKESIREVILFPTLKKKQ 490
>gi|168183599|ref|ZP_02618263.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] >gi|182673242|gb|EDT85203.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum Bf] (504 aa)
Score = 1129, Expect = 2.3e-121, Identities = 232/485 (47%), Positives = 327/485 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + N+  R +KLK LQ  +DP+++ KV RT T +  + L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G+ F+T+ GE ++ +  ++V K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R I+K +R+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ K L  V+  EI T +RR+ MVD +K+ GVDF +K+++EA+ +AK+ +++F+K   T G ++  FEEFCE K +QPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELND I Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI +LE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQANELMRERFQKLKELQSNGKDPFDVYKVERTHTSKEVKENYEDLEGKTVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDIISVTGTVFKTKTGETSIHITDFQLVCKSLRPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFIKRTAIIKAMREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDIRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMIAYICEKVLGTTKVEYEGAEIDFTPPWRRLTMVDAVKEYAGVDFNIIKNDEEARTIAKEKHIEFKKELKDCTKGDVLIGLFEEFCEDKLMQPTFICDYPVENSPLTKKKRGNEAFTERFEGFVFGREVCNAYSELNDSIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFITSLEVGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDTHSIRDVILFPTMK 498
>gi|187777499|ref|ZP_02993972.1| hypothetical protein CLOSPO_01074 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] >gi|187774427|gb|EDU38229.1| hypothetical protein CLOSPO_01074 [Clostridium sporogenes ATCC 15579] (504 aa)
Score = 1129, Expect = 2.3e-121, Identities = 233/485 (48%), Positives = 325/485 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + N+  R +KLK LQ  +DP+++ KV RT T +  + L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G+ F+T+ GE ++ +  ++V K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R I+K +R+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ K L  V+  EI T +RR+ MVD +K+ GVDF +K + EA+ +AK+ +V+F+K   T G ++  FEEFCE K +QPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELND I Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI +LE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQANELMKERFQKLKELQANGKDPFDVYKVERTHTSKEVKENYEDLEGKTVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDIISVTGTVFKTKTGETSIHITDFQLVCKSLRPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFIKRTAIIKAMREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDIRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMVAYICEKVLGTTKVQYEGTEIDFTPPWRRLTMVDAVKEYAGVDFNSIKDDIEARTIAKEKHVEFKKELKDCTKGDVLIGLFEEFCEDKLMQPTFICDYPVENSPLTKKKRGNEAFTERFEGFVFGREVCNAYSELNDSIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFITSLEVGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDTHSIRDVILFPTMK 498
>gi|75764905|ref|ZP_00744256.1| Lysyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] >gi|74487607|gb|EAO51472.1| Lysyl-tRNA synthetase [Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646] (430 aa)
Score = 1127, Expect = 4.3e-121, Identities = 224/420 (53%), Positives = 298/420 (70%)
 Q:  70 FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      F I+D +G Q Y+ K V   E F  DLGD+V I G F+T GEL++   +++K+L+PLP+K+HGL+D E R R RY+DLI + +S + FV R +I++ +R+++D  YLEVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  +M+LTEN+ ++AK L  + G+ EI L ++ R+HMVD IKQ +G DFW  S +EA+ELAK+HNV+ K  +GHIIN FFE+ E K I   GHP+++SPL+KK+ ++P FT RFELFI +E+ANAF ELNDPID ERFEAQ+KE+ GNDEA MD D+IEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDVLLFP M+ K+
 S:  11 FAHIQDLHGQVQMYVRKDTVGDEEYELFTTA-DLGDLVGIEGKVFKTNVGELSVKATGFTLLTKSLRPLPDKYHGLKDVEQRYRQRYLDLITSMESRETFVTRSKIIREMRRYLDDNGYLEVETPMMHAIAGGASARPFTTHHNALDMELYMRIAIELHLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVSTRHNPEFTMIELYEAYADYNDIMKLTENMVAHIAKKVLGTTTILYGDYEINLEPEWTRLHMVDAIKQHSGADFWNPMSVEEARELAKEHNVEI-KDTMEVGHIINEFFEQKVEDKLIHQHLFTGHPVEISPLAKKNDEDPRFTDRFELFIVAREHANAFTELNDPIDPKERFEAQLKEREQGNDEAHMMDDDYIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAPSIRDVLLFPAMRHKQ 429
>gi|194467683|ref|ZP_03073670.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] >gi|194454719|gb|EDX43616.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri 100-23] (508 aa)
Score = 1126, Expect = 5.0e-121, Identities = 241/483 (49%), Positives = 324/483 (67%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN---NIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFW-EVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      DQ +RREK++ L+EA +P+  + R   D + KF +   N   + +AGR+  R +  F  D G Q Y K V    F + D+GD + I G  +T GELT+  KI +SKAL+PLP KW G+ D E  R RY+DLI N +S K F R I+K +R++MD  + EVETP+L+  GGANARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF++VYE+GRIFRNEGMD HNPEFT+ME YAAY + + +M TE + K AK +   +  NEI L  F+RI MVD +K++TG+DF E ++++A++LA +H V+++ + T GHI+N FFEEF E  IQPTFVY P++VSPL+K++ NP T RFEL+++ E ANAF+ELNDPIDQ ERFE Q KEK+ GNDEA +D+D+++ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP M+ +K
 S:   6 DQMRVRREKMEELKEAGIEPFG-RRFKRDHLAQDLHDKFDQYDKEELNEMGAKVIIAGRMTRKRSSGKAGFADFVDRTGKIQVYARKDMVGDEPYHVFKRS-DIGDFLGIEGDVIKTDTGELTVRAHKITFLSKALRPLPNKWDGVTDPETIYRQRYLDLISNPESFKRFHQRTAIIKAVRKYMDDNGFTEVETPILNTQAGGANARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFERVYELGRIFRNEGMDPHHNPEFTTMETYAAYFDFQDVMDETEGIVKAAAKVVSDDGKITYQGNEIDLGGNFKRITMVDAVKEKTGIDFSDESMTDEDAKKLADEHKVEYKPYW-TKGHILNAFFEEFVEDTLIQPTFVYEFPVEVSPLAKRNADNPAMTDRFELYVDGSELANAFSELNDPIDQKERFEMQAKEKANGNDEAEPVDLDYVQALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAKSIRDVILFPTMRPEK 494
>gi|15896444|ref|NP_349793.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] >gi|39932231|sp|Q97EB7|SYK_CLOAB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|15026267|gb|AAK81133.1|AE007815_3 Lysyl-tRNA synthetase [Clostridium acetobutylicum ATCC 824] (515 aa)
Score = 1125, Expect = 7.8e-121, Identities = 237/485 (48%), Positives = 332/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS--TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E K ND  RR+KL + QE +DP+++ KV RT T    + +L+    +L + V + F I D YG Q YL  V + L+ F K D+GD V I G F+T+ GE+TL V K+++++K+LKPLPEK+HGL+D +L+ R RYVDLI+N+D + F+ R I+K +R+F+D+++YLEVETPVL I GA+ARPF T HN L+ + +LRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY +  MM +TEN+ Y + +   +   EI LT +RR+ MVD +K+ +G+DF VK+++EA+E+AK+ ++ +K   T G I+N FEE+ E K IQPTFV +P+++SPL+KK  NP +T+RFE FI +E NA++ELNDPI Q +RF Q+KE+ LG+DEA +MD DFI ALE G+PPT G+G+G+DR++M T+ SIRDV+LFP MK
 S:  23 EAKMNDLLKERRQKLSDAQERGKDPFDVYKVERTHTSKQIVDNYDELEDKIVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIYDRYGKIQLYLKIDDVGEEKLKEF-KTFDIGDFVVITGKVFKTKTGEITLHVTKLELIAKSLKPLPEKFHGLKDPDLKYRQRYVDLIINQDVRETFMKRTAIIKAVREFLDNKDYLEVETPVLSTIASGASARPFSTHHNALDLDMHLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKDFRNEGIDVRHNPEFTMIELYEAYADYNDMMEITENMVAYACQKVNGTTKITYEGTEIDLTPPWRRVTMVDIVKEHSGIDFSTVKTDEEAREIAKEKKLELKKELKDCTKGDILNALFEEYGEKKLIQPTFVCDYPVEISPLTKKKRGNPEYTERFEGFIYGREICNAYSELNDPIVQKDRFMQQLKERELGDDEAYQMDDDFINALEIGMPPTGGMGMGMDRLVMFLTDSPSIRDVILFPTMK 509
>gi|153940179|ref|YP_001392873.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|168180988|ref|ZP_02615652.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] >gi|170757532|ref|YP_001783159.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|189082955|sp|A7GJB3|SYK_CLOBL Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|152936075|gb|ABS41573.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum F str. Langeland] >gi|169122744|gb|ACA46580.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum B1 str. Okra] >gi|182668060|gb|EDT80039.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum NCTC 2916] (504 aa)
Score = 1124, Expect = 9.4e-121, Identities = 232/485 (47%), Positives = 326/485 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + N+  R +KLK LQ  +DP+++ KV RT T +  + L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G+ F+T+ GE ++ +  ++V K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R I+K +R+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ K L  V+  EI T +RR+ MVD +K+ GVDF +K++ EA+ +AK+ +++F+K   T G ++  FEEFCE K +QPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELND I Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI +LE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQANELMKERFQKLKELQSNGKDPFDVYKVERTHTSKEVKDNYEDLEGKTVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDIISVTGTVFKTKTGETSIHITDFQLVCKSLRPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFIKRTAIIKSMREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDIRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMIAYICEKVLGTTKVEYEGAEIDFTPPWRRLTMVDAVKEYAGVDFNIIKNDIEARTIAKEKHIEFKKELKDCTKGDVLIGLFEEFCEDKLMQPTFICDYPVENSPLTKKKRGNEAFTERFEGFVFGREVCNAYSELNDSIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFITSLEVGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDTHSIRDVILFPTMK 498
>gi|148381459|ref|YP_001256000.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|153932316|ref|YP_001385834.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|153936702|ref|YP_001389241.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] >gi|148290943|emb|CAL85079.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 3502] >gi|152928360|gb|ABS33860.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. ATCC 19397] >gi|152932616|gb|ABS38115.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A str. Hall] (504 aa)
Score = 1124, Expect = 9.7e-121, Identities = 232/485 (47%), Positives = 323/485 (66%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + N+  R +KLK LQ  +DP+++ KV RT T +  + L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G+ F+T+ GE ++ +  ++V K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R I+K +R+++D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HN L + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIGR FRNEGMD HNPEFT +E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ K L  V+  EI T +RR+ MVD +++ GVDF +K + EA+ +AK+ +++F+K   T G ++  FEEFCE K +QPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELND I Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI +LE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQANELMKERFQKLKELQSNGKDPFDVYKVERTHTSKEVKENYEDLEGKTVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDIISVTGTVFKTKTGETSIHITDFQLVCKSLRPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFMKRTAIIKTMREYLDNKGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNALNIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGRNFRNEGMDIRHNPEFTVIELYEAYADYNDMMEITENMIAYICEKVLGTTKVQYEGTEIDFTPPWRRLTMVDAVREYAGVDFNTIKDDIEARTIAKEKHIEFKKELKDCTKGDVLIGLFEEFCEDKLMQPTFICDYPVENSPLTKKKRGNEAFTERFEGFVFGREVCNAYSELNDSIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFITSLEVGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDTHSIRDVILFPTMK 498
>gi|1174528|sp|P46191|SYK_MYCHO Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|581319|emb|CAA52877.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hominis] (488 aa)
Score = 1124, Expect = 1.1e-120, Identities = 238/489 (48%), Positives = 329/489 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      MERK ++QE IRR K+ L++ N  + + + T  + N K+ L  +T  N   GR++ +R F V++D G Q Y NKK +++S + F+ ++D GDI+ + G+ +T  L + + + ++K+LKPLP+K+HGL D E R R RYVDL++N+ +  FV R +I+K IR++ DS NY+EV+TP+L+P+LGGA A+PFITF+N  RNFYLRIATELPLKKLIVGG D+VYEIGR+FRNEG+D+THNPEFTS+E Y AY ++ MM TE +FK++    VK  ++   F+R++M+D + ++ VD ++  Q  ELAKKH +K EK   GHIIN FE++ E  ++PTFVYGHPI++SP + D + FT R E FI TKE+AN F ELNDPIDQ +RFE Q+ EK GN+EA E+D DF+ ALEYG+PPT G G+GIDR IM T+ SIRDV+LFP +KD K
 S:   1 MERKTSEQEEIRRNKIAELEKNNLQAFH-KTMKPTANSKELNEKYKNLSREDTDKQNTEFVFNGRIMTIRGPFIVLQDNCGQMQIYANKKTLNESSAKTFS-LMDFGDILSVRGTLSKTNTDALVMKAQDMVTLTKSLKPLPDKFHGLVDPEERRRQRYVDLMMNEKTRNTFVMRTQIIKGIREYFDSLNYIEVDTPILNPMLGGAAAKPFITFYNATNRNFYLRIATELPLKKLIVGGLDRVYEIGRMFRNEGVDTTHNPEFTSIEFYEAYSDLWGMMERTEGVFKHLMNKFNIKEVKFNGFDMTFNFPFKRVNMIDAMSEKINVDIRKLNEEQ-MFELAKKHGIKIEKF-FRYGHIINELFEKYVEETLMEPTFVYGHPIEISPTAAIDPDDKRFTTRAETFIGTKEFANMFTELNDPIDQLQRFENQLLEKENGNEEANEIDWDFVNALEYGMPPTGGSGMGIDRTIMTLTQNDSIRDVVLFPQLKDLK 488
>gi|148543508|ref|YP_001270878.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|184152915|ref|YP_001841256.1| lysyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|148530542|gb|ABQ82541.1| lysyl-tRNA synthetase [Lactobacillus reuteri F275] >gi|183224259|dbj|BAG24776.1| lysyl-tRNA synthase [Lactobacillus reuteri F275] (508 aa)
Score = 1123, Expect = 1.1e-120, Identities = 240/483 (49%), Positives = 324/483 (67%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN---NIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFW-EVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      DQ +RREK++ L+EA +P+  + R   D + KF +   N   + +AGR+  R +  F  D G Q Y K V    F + D+GD + I G  +T GELT+  KI +SKAL+PLP KW G+ D E  R RY+DLI N +S K F R I+K +R++MD  + EVETP+L+  GGANARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF++VYE+GRIFRNEGMD HNPEFT+ME YAAY + + +M TE + K AK +   +  +EI L  F+RI MVD +K++TG+DF E ++++A++LA +H V+++ + T GHI+N FFEEF E  IQPTFVY P++VSPL+K++ NP T RFEL+++ E ANAF+ELNDPIDQ ERFE Q KEK+ GNDEA +D+D+++ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP M+ +K
 S:   6 DQMRVRREKMEELKEAGIEPFG-RRFKRDHLAQDLHDKFDQYDKEELNEMGAKVIIAGRMTRKRSSGKAGFADFVDRTGKIQVYARKDMVGDEPYHVFKRS-DIGDFLGIEGDVIKTDTGELTVRAHKITFLSKALRPLPNKWDGVTDPETIYRQRYLDLISNPESFKRFHQRTAIIKAVRKYMDDNGFTEVETPILNTQAGGANARPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFERVYELGRIFRNEGMDPHHNPEFTTMETYAAYFDFQDVMDETEGIVKAAAKVVSDDGKITYQGHEIDLGGNFKRITMVDAVKEKTGIDFSDESMTDEDAKKLADEHKVEYKPYW-TKGHILNAFFEEFVEDTLIQPTFVYEFPVEVSPLAKRNADNPAMTDRFELYVDGSELANAFSELNDPIDQKERFEMQAKEKANGNDEAEPVDLDYVQALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDAKSIRDVILFPTMRPEK 494
>gi|170759400|ref|YP_001788859.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] >gi|169406389|gb|ACA54800.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium botulinum A3 str. Loch Maree] (504 aa)
Score = 1123, Expect = 1.2e-120, Identities = 232/485 (47%), Positives = 325/485 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH--QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + N+  R +KLK LQ  +DP+++ KV RT T +  + L+    +L + V + F I D YG Q Y+  V + L+ + K D+GDI+ + G+ F+T+ GE ++ +  ++V K+L+PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLI+N+D  F+ R I+K +R+F+D++ +LEVETP+L PI GGA A+PFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYEIG+ FRNEG+D HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ K L  V+  EI T +RR+ MVD +K+ GVDF +K + EA+ +AK+ +++F+K   T G ++  FEEFCE K +QPTF+ +P++ SPL+KK  N FT+RFE F+ +E NA++ELND I Q ERF Q+KE+ LG+DEA MD DFI +LE G+PPT GLG+GIDR+IM T+ SIRDV+LFP MK
 S:  12 EEQANELMKERFQKLKELQSNGKDPFDVYKVERTHTSKEVKDNYEDLEGKTVTVAGRLMSKRVHGKAGFSDIHDRYGKIQLYIKINDVGEEKLKEY-KTFDIGDIISVTGTVFKTKTGETSIHITDFQLVCKSLRPLPEKWHGLKDPDLRYRQRYVDLIINQDVRDTFIKRTAIIKSMREFLDNRGFLEVETPILSPIAGGAAAKPFITHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYEIGKNFRNEGIDIRHNPEFTAIELYEAYADYNDMMEITENMIAYICEKVLGTTKVEYEGAEIDFTPPWRRLTMVDAVKEYAGVDFNIIKDDIEARAIAKEKHIEFKKELKDCTKGDVLIGLFEEFCEDKLMQPTFICDYPVENSPLTKKKRGNEAFTERFEGFVFGREVCNAYSELNDSIVQKERFMQQLKERELGDDEAYMMDDDFITSLEVGMPPTGGLGIGIDRLIMFLTDTHSIRDVILFPTMK 498
>gi|39939075|ref|NP_950841.1| lysyl-tRNA synthetase class II [Onion yellows phytoplasma OY-M] >gi|39722184|dbj|BAD04674.1| lysyl-tRNA synthetase class II [Onion yellows phytoplasma OY-M] (511 aa)
Score = 1121, Expect = 2.0e-120, Identities = 235/488 (48%), Positives = 339/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAK---LKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M K ++QE+IR +K+ L++ N DP+ +K  + +I   ++ K  L  + ++ +AGR+V R   F ++DF  Q Y+  V K  + +  DLGDI+ I G F+T+ ELT+  +  ++KALKPLP+K+HGL++ E  ++RYVDLIVN+ + +VF+ R I+K IR F D+Q +LEVETP+L P LGGA+A+PFIT HN L +FYLRIATELPLKKLIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+THNPEF+++E Y AY +M+ +M LT+  + +A+ L  +  +N+   F ++ MV IK++TG+DF + + ++  LAKKH ++  H S GHII FF ++ E  IQPTFVYGHP+++SPL+K++ +P FT RFELFI KE+ANAF+ELNDPI+Q +RF Q+++K LGNDEA +MD DF+ AL YG+PPT GLG+G+DR++ML T+ ++IRDV+LFPH K++
 S:   1 MATKLSEQEIIRHQKMNELKKINIDPFG-KKFVPSHSIEQILLQYQKADSLALEQSQIHVCVAGRIVLKRGQGKAGFLHLQDFNFRMQAYIKLDLVGKDAFQIYQNC-DLGDIIGIKGFLFKTKTQELTIKALEFIHLTKALKPLPDKFHGLQNREEMRKNRYVDLIVNEKTRQVFLTRSLIMKYIRNFFDNQGFLEVETPILQPTLGGASAKPFITHHNALNCDFYLRIATELPLKKLIVGGMNKVYEIGRLFRNEGIDATHNPEFSTIEAYLAYADMQDIMDLTKQCLQELAQKLFGKLQFTYQNQEIDFSHFAKVSMVASIKEKTGIDFTDNFTLEQCLSLAKKHQIEVMPHFSQ-GHIIEAFFGKYVENTLIQPTFVYGHPLEISPLAKQNEADPRFTDRFELFIVGKEFANAFSELNDPIEQEKRFLNQLQQKQLGNDEANDMDYDFLNALNYGMPPTGGLGMGLDRLVMLLTDTANIRDVILFPHCKNQ 492
>gi|146295866|ref|YP_001179637.1| lysyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] >gi|145409442|gb|ABP66446.1| lysyl-tRNA synthetase [Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903] (495 aa)
Score = 1121, Expect = 2.1e-120, Identities = 238/487 (48%), Positives = 329/487 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + + N+Q  R +KL+ LQ+  +PYE K  T  +  F K +    + +AGR+++ R   +F I D G Q Y+  +V +  + F + D+GDI+ + G F+T KGE+++ K+I++++K L+PLPEKWHGL D + R R RY+DLIVN   F+ R +++ IR+++D + +LEVETPVL PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEG+  HNPEFT++E+Y AY + + MM LTE L  VAK +  + +   EI LT ++R+ M+D IK+ GVDF +V S EA+++AK  ++ E++  +GHIIN FE+ E  +QPTF+ +P++VSPL+K+  NP FT+RFELFI +E ANAF+ELNDP DQ ERF Q+KE+ GN EA MD DFIEALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDVLLFP M+ K
 S:   8 QEELNEQIQNRIKKLRELQQNKYNPYEKVKYDSTHYSTEIKENFEKFE----GQFVSVAGRMLSKRGHGKASFVDILDPKGKIQIYIKIDEVGEEKYQEFKEYYDIGDIIGVKGEVFKTHKGEISIKAKEIEMLTKCLRPLPEKWHGLRDVDTRYRKRYLDLIVNHQVRDTFIKRSLMIRSIRKYLDDRGFLEVETPVLSPIAGGAAARPFITHHNALDIDLYLRIATELHLKRLIVGGFDKVYELGRVFRNEGISIKHNPEFTTIEIYQAYADYKDMMNLTEELITTVAKEVLGTLKITYQGQEIDLTPPWQRLTMIDAIKKYVGVDFSQVSSLDEARKIAKDLGIEVEENWQ-VGHIINEVFEQKVEDFLVQPTFIMDYPVEVSPLAKRKKDNPQFTERFELFITCREIANAFSELNDPFDQKERFLEQLKERQRGNQEAHMMDEDFIEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSYSIRDVLLFPTMRPK 494
>gi|126701178|ref|YP_001090075.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] >gi|115252615|emb|CAJ70458.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile 630] (509 aa)
Score = 1120, Expect = 2.8e-120, Identities = 238/476 (50%), Positives = 327/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RR+KLK LQE+ +DP++ + RT  D  F L+  T  K+AGR+++ R   F I+D G Q Y+  + +   F+  D+GDIV I G F+T+KGE+++ K + ++ K+L+ LPEK+HGL+D+ELR R RYVDLIVN +  F+ R + LK +R ++D + +LEVETP+L+ I GGANARPFIT HNTL  YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD HNPE+T++E+Y AY +  MM +TEN+ ++A+ +  +V   EI T ++R+ M D +K+ +GVDF + +++EA E+A++ ++ K   G +IN FFEEF E K IQPTF+ HP++VSPLSK++ ++P T RFE F N E ANAF+ELNDPIDQ RF Q++++ LG+DEA EMD DF++ALE GLPPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP MK
 S:  23 VRRDKLKKLQESGRDPFKESRYDRTHYSMDIKDNFDSLEGKTT----KIAGRIMSKRIQGKAGFIDIQDQEGRIQSYVRLDAIGEEEYSVFS-TYDIGDIVGIEGEIFKTKKGEISVKAKSVVLLCKSLQVLPEKYHGLKDQELRYRQRYVDLIVNPEVKNAFLIRTKALKALRAYLDDRGFLEVETPILNTIAGGANARPFITNHNTLHIPMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDLKHNPEYTAIELYQAYADYTDMMEITENVIAHMAEVATGSMIVNYQGTEINFTPPWKRMSMEDCVKEYSGVDFSTINTDEEALEVAREKGIEI-KPGMRRGEVINAFFEEFGEDKLIQPTFITHHPVEVSPLSKRNVEDPRRTDRFEAFANKWELANAFSELNDPIDQKGRFIDQLRKRELGDDEAFEMDEDFLKALEVGLPPTGGLGIGIDRVIMLLTNSPSIRDVLLFPTMK 497
>gi|145952350|ref|ZP_01801360.1| hypothetical protein CdifQ_04004096 [Clostridium difficile QCD-32g58] >gi|168697431|ref|ZP_02729708.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-37x79] >gi|168713570|ref|ZP_02745847.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-63q42] >gi|168723556|ref|ZP_02755833.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-76w55] >gi|168732008|ref|ZP_02764285.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-97b34] >gi|196127350|ref|ZP_03119099.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile ATCC 43255] >gi|196162188|ref|ZP_03122749.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile CIP 107932] (509 aa)
Score = 1120, Expect = 2.8e-120, Identities = 238/476 (50%), Positives = 327/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RR+KLK LQE+ +DP++ + RT  D  F L+  T  K+AGR+++ R   F I+D G Q Y+  + +   F+  D+GDIV I G F+T+KGE+++ K + ++ K+L+ LPEK+HGL+D+ELR R RYVDLIVN +  F+ R + LK +R ++D + +LEVETP+L+ I GGANARPFIT HNTL  YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD HNPE+T++E+Y AY +  MM +TEN+ ++A+ +  +V   EI T ++R+ M D +K+ +GVDF + +++EA E+A++ ++ K   G +IN FFEEF E K IQPTF+ HP++VSPLSK++ ++P T RFE F N E ANAF+ELNDPIDQ RF Q++++ LG+DEA EMD DF++ALE GLPPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP MK
 S:  23 VRRDKLKKLQESGRDPFKESRYDRTHYSMDIKDNFDSLEGKTT----KIAGRIMSKRIQGKAGFIDIQDQEGRIQSYVRLDAIGEEEYSVFS-TYDIGDIVGIEGEIFKTKKGEISVKAKSVVLLCKSLQVLPEKYHGLKDQELRYRQRYVDLIVNPEVKNAFLIRTKALKALRAYLDDRGFLEVETPILNTIAGGANARPFITNHNTLHIPMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDLKHNPEYTAIELYQAYADYTDMMEITENVIAHMAEVATGSMIVNYQGTEINFTPPWKRMSMEDCVKEYSGVDFSTINTDEEALEVAREKGIEI-KPGMRRGEVINAFFEEFGEDKLIQPTFITHHPVEVSPLSKRNVEDPRRTDRFEAFANKWELANAFSELNDPIDQKGRFIDQLRKRELGDDEAFEMDEDFLKALEVGLPPTGGLGIGIDRVIMLLTNSPSIRDVLLFPTMK 497
>gi|160946714|ref|ZP_02093917.1| hypothetical protein PEPMIC_00672 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] >gi|158447098|gb|EDP24093.1| hypothetical protein PEPMIC_00672 [Peptostreptococcus micros ATCC 33270] (493 aa)
Score = 1119, Expect = 3.3e-120, Identities = 236/485 (48%), Positives = 334/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENL-FKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ N+ L+RR+KL+ L ++ +DP+EIEK  T+  +  +  +    ++LAGR+  R   F ++DF G Q +   + +S E  K LD+GDIV + G F T GE+++  K+ +++K+L+ LPEK+HGL+D +LR R RYVDLIVN +  VFV R +I+ IR+++DS+ +LEVETP+L+ I GGANARPFIT HNTL+ + YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD HNPE+T++E+Y AY + E MM+L E + +  + + K V++  I   +RRI MVD +K+ GVDF + +++EA+++A + ++ +H +T G II+LFFEEFCE  +QPTFV HP+++SPL+K+D K+ +T+RFE F+N E ANAF+ELND IDQ +RF QV+ + G+DEA MD DFI ALE GLPPT G+G+GIDR+IM T + +IRDVLLFP MK
 S:   3 EQNLNEMLLVRRQKLQELVDSGRDPHEIEKFEGTIYAKEIKDNYENYE----GKVVRLAGRIRTKRGHGKVCFMDLQDFSGKIQLFNKLDVLGESYEEV--KTLDIGDIVGVEGEVFTTHAGEISIRSSKVVLLTKSLQLLPEKFHGLKDVDLRYRQRYVDLIVNPEIKDVFVMRSKIISSIRKYLDSRGFLEVETPILNTIPGGANARPFITHHNTLDIDMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDKLHNPEYTAIELYQAYVDYEEMMKLCEEMVYTVCMEVVGKSEVELQGKVIDFKPPWRRISMVDAVKEYAGVDFETILTDEEARKIAIEKKIEITEH-TTRGEIISLFFEEFCEEYMVQPTFVTKHPVEISPLAKRDPKDKRYTQRFEAFVNCGEIANAFSELNDAIDQKQRFLKQVEARENGDDEAQMMDYDFINALEIGLPPTGGMGIGIDRLIMYLTNQDTIRDVLLFPTMK 485
>gi|196165453|ref|ZP_03125984.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium difficile QCD-23m63] (509 aa)
Score = 1117, Expect = 6.9e-120, Identities = 237/476 (49%), Positives = 328/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RR+KLK LQE+ +DP++ + RT  +  F L+  T  K+AGR+++ R   F I+D G Q Y+  + +   F+  D+GDIV I G F+T+KGE+++ K + ++ K+L+ LPEK+HGL+D+ELR R RYVDLIVN +  F+ R + LK +R ++D + +LEVETP+L+ I GGANARPFIT HNTL  YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD HNPE+T++E+Y AY +  MM +TEN+ ++A+ +  +V   EI T ++R+ M D +K+ +GVDF + +++EA E+A++ ++ K   G +IN FFEEF E K IQPTF+ HP++VSPLSK++ ++P T RFE+F N E ANAF+ELNDPIDQ RF Q++++ LG+DEA EMD DF++ALE GLPPT GLG+GIDR+IML T  SIRDVLLFP MK
 S:  23 VRRDKLKKLQESGRDPFKESRYDRTHYSMEIKDNFESLEGKTT----KIAGRIMSKRIQGKAGFIDIQDQEGRIQSYVRLDAIGEEEYSVFS-TYDIGDIVGIEGEIFKTKKGEISVKAKSVVLLCKSLQVLPEKYHGLKDQELRYRQRYVDLIVNPEVKNAFLIRTKALKALRAYLDDRGFLEVETPILNTIAGGANARPFITNHNTLHIPMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDLKHNPEYTAIELYQAYADYTDMMEITENVIAHMAEVATGSMIVNYQGTEINFTPPWKRMSMEDCVKEYSGVDFSTINTDEEALEVAREKGIEI-KPGMRRGEVINAFFEEFGEDKLIQPTFITHHPVEVSPLSKRNAEDPRRTDRFEVFANKWELANAFSELNDPIDQKGRFIDQLRKRELGDDEAFEMDEDFLKALEVGLPPTGGLGIGIDRVIMLLTNSPSIRDVLLFPTMK 497
>gi|194246497|ref|YP_002004136.1| Lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Phytoplasma mali] >gi|193806854|emb|CAP18283.1| Lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Phytoplasma mali] (497 aa)
Score = 1116, Expect = 8.4e-120, Identities = 236/489 (48%), Positives = 337/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M K ++Q +IRR+K+ +L++  +P+  K RT I +  +F  KL   N + +AGR++ R+   F ++D++  Q Y+  +   E + K DLGDI+ I G F+T+ ELT+    ++KAL PLP+K+ GL+++E+ + RY+DLI+N + ++F R +I+K IR F D++N+LEVETP L ILGGA A+PF+T+HN LE NFYLRIATEL LKKLIVGG + VYEIG++FRNEG+D++HNPEFTS+E+Y A+ +M MM LT+  K V K  K +  +N I  KF IH++D IKQ+TG++FW  + + A+ L+ +H +  H S +GHII FFE++ E + IQPTF+YGHPI++SPL+K + K+  T RFELFI KE+ANAF+ELNDPI+Q +RF Q+++K LGN EA EMD+DFIEALEYG+PPT G+G+GIDR++ML T  +I DV+LFPH K++K
 S:   1 MTYKTSEQYIIRRKKIDHLKKLKINPFG-NKFIRTHCIKNIIEEFQNYDKLDLVKKNEQVTIAGRIILKREQGKAGFLHLQDYHYKIQIYIKLDLIGDKAFELY-KNSDLGDIIGISGILFKTKTNELTIKANDFIHLTKALLPLPDKYKGLKNKEIIRKRRYIDLIMNSKTREIFFLRSQIIKNIRNFFDNKNFLEVETPTLQSILGGATAKPFVTYHNDLESNFYLRIATELSLKKLIVGGLEAVYEIGKVFRNEGIDASHNPEFTSLEIYLAFADMRDMMNLTKQCLKDVCKKTLKTLEFKYQNHIINFNKFEEIHILDAIKQKTGINFWNDMNLETAKNLSLQHQINILPHFS-IGHIIEAFFEKYVEKELIQPTFIYGHPIEISPLAKTNQKDKRLTDRFELFIVGKEFANAFSELNDPIEQEKRFLNQLEQKKLGNQEANEMDLDFIEALEYGMPPTGGMGLGIDRLVMLLTNVDNINDVILFPHFKNQK 493
>gi|85057408|ref|YP_456324.1| lysyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] >gi|84789513|gb|ABC65245.1| lysyl-tRNA synthetase [Aster yellows witches'-broom phytoplasma AYWB] (496 aa)
Score = 1114, Expect = 1.4e-119, Identities = 235/488 (48%), Positives = 339/488 (69%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAK---LKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M++K ++QE+IR +K+ L++ N DP+ +K+ + +I   ++ K  L  + N+ +AGR+V R   F ++DF  Q Y+  V K  + +  DLGDI+ I G F+T+ ELT+  +  ++KALKPLP+K+HGL++ E  + RYVDLIVN+ + +VF+ R I+K IR F D+Q +LEVETP+L P LGGA+A+PFIT HN L +FYLRIATELPLKKLIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+THNPEF+++E Y AY +M+ +M LT+  + + + +  +  +N+   F ++ MV IK++TG+DF + + ++  LAKKH ++  H S GHII FF ++ E  IQPTFVYGHP+++SPL+K++ +P FT RFELFI KE+ANAF ELNDPI+Q +RF Q+K+K LGN+EA +MD DF+ AL YG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRDV+LFPH K++
 S:   1 MKKKISEQEIIRHQKMNELKKINIDPFG-KKIVPSHSIKQIILQYQKEDSLAFEQSQINVCVAGRIVLKRGQGKAGFLHLQDFDFRIQAYVKLDLVGKDAFQIYQNC-DLGDIIGIKGFLFKTKTQELTIKALEFIHLTKALKPLPDKFHGLQNREDMRKKRYVDLIVNEKTRQVFLTRSLIMKYIRNFFDNQGFLEVETPILQPTLGGASAKPFITHHNALNCDFYLRIATELPLKKLIVGGMNKVYEIGRLFRNEGIDATHNPEFSTIEAYLAYADMQDIMDLTKQCLQELVQKIFGKLQFTYQNQEIDFSHFAKVSMVASIKEKTGIDFTDHFTLEQCLSLAKKHKIEVMPHFSQ-GHIIEAFFGKYVENALIQPTFVYGHPLEISPLAKQNEFDPRFTDRFELFIVGKEFANAFRELNDPIEQEKRFLNQLKQKQLGNEEANDMDYDFLNALNYGMPPTGGLGMGIDRLVMLLTDTANIRDVILFPHCKNQ 492
>gi|114565688|ref|YP_752842.1| lysyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] >gi|114336623|gb|ABI67471.1| lysyl-tRNA synthetase [Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei str. Goettingen] (493 aa)
Score = 1109, Expect = 4.9e-119, Identities = 233/487 (47%), Positives = 327/487 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQEL--IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E + N EL +R EKL L+E  +P+  + R   +  F++L+    I +AGR+++ R+   F + D G Q Y + +   E + K LD+GDI+ I G FRTQKGE+++ V+ + +SK+L PLPEKWHGL+D ELR R RYVDLIVN + +VFV R RI+K +R ++D + +LEVETP++ PI GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGG +KVYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY + E MM+L E+L  V  +  + +   ++ T +RR+ M+D IK+ G+DF +KS+++A + A + ++ K ++ G +IN FE+F E K IQPTFVYGHP++VSPL+K++ + P FT RFELFI +E ANAF+ELNDPIDQ ERF QV++++ G+ EA MD D+I ALEYG+PP G+G+GIDR++ML T  SIRDV+LFP ++ +
 S:   3 ESELNISELKKVRLEKLAELKEMGIEPFG-RRFERDSMAQNIKEAFSELE----GKTIAIAGRIMSKRRHGKAGFANLADLSGSIQLYFRQDDLGPEKYELYKK-LDIGDILGIQGEVFRTQKGEISIHVRDLYYLSKSLTPLPEKWHGLKDVELRYRQRYVDLIVNPEVKEVFVKRSRIIKEMRNYLDDRGFLEVETPMMQPIPGGATARPFITHHNALDMELYLRIAPELYLKRLIVGGLEKVYEINRNFRNEGISTRHNPEFTMLEIYQAYGDYEVMMQLCEDLISAVMLKVNGSMQIDFEGEQLDFTPPWRRVTMLDAIKEAAGLDFSLIKSDEDACQAAWQLGLEV-KAGASRGELINEIFEQFVEDKLIQPTFVYGHPVEVSPLAKRNLETPEFTDRFELFIMQREIANAFSELNDPIDQKERFIKQVEKRAGGDAEAHMMDEDYINALEYGMPPAGGMGIGIDRLVMLMTGSPSIRDVILFPTLRPR 489
>gi|150014997|ref|YP_001307251.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] >gi|149901462|gb|ABR32295.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium beijerinckii NCIMB 8052] (501 aa)
Score = 1109, Expect = 5.7e-119, Identities = 235/489 (48%), Positives = 335/489 (68%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +E ++N+QE +RR KL LQ A +DP+++ KV+RT T + + + L+    + +AGR+++ R   F I D G Q +L  KV + L+ + K DLGD +  G F T+ GE++++V  ++ K+LKPLPEKWHGL+D +LR R R VD+I N +  F+ R +I+ IR+F+D+++++EVETP+L I GGA A+PFIT HNTL+ + YLRIATEL LK+LIV GF+KVYEIGR FRNEGM  HNPEFT++E+Y AY +  MM +TEN+ Y+ + +   V   EI   +RRI MVD +K+ GVDF E+KS+ EAQ +AK+ +++F K +T+ G ++N +EEF EA IQPTFV +P+++SPL+KK  NP FT+RFE F+ +E NA++ELNDPI Q +RFE Q KE+ LG+DEA +D F+ ALE G+PPT G+G+GIDR+IM T+ +SIRDV+LFP M+ +K
 S:  11 LESQYNEQEGLRRAKLAELQGAGKDPFDVYKVNRTHTSEEVKANYDALE----GKEVTVAGRLMSKRGQGKVVFSDIHDKDGKIQLFLKIDKVGEENLKQY-KTFDLGDWIAATGEVFTTKTGEVSVNVNTFELTCKSLKPLPEKWHGLKDPDLRYRQREVDIITNTEVKDTFIKRSKIISAIREFLDAKSFIEVETPILGAIAGGAAAKPFITHHNTLDMDMYLRIATELYLKRLIVAGFEKVYEIGRNFRNEGMSVRHNPEFTAIELYEAYSDYNDMMEITENMVAYICEKVNGTTKVAYQGTEIDFKPPWRRITMVDAVKEYAGVDFNEIKSDDEAQTIAKEKHLEFAKPLNTVTKGEVLNALYEEFGEANMIQPTFVTDYPVEISPLTKKKRGNPEFTERFEGFVFGRELCNAYSELNDPIVQRQRFEQQAKERELGDDEAYMLDEQFMSALETGMPPTGGMGMGIDRLIMFLTDSASIRDVILFPTMRPQK 501
>gi|154505279|ref|ZP_02042017.1| hypothetical protein RUMGNA_02793 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] >gi|153794477|gb|EDN76897.1| hypothetical protein RUMGNA_02793 [Ruminococcus gnavus ATCC 29149] (655 aa)
Score = 1104, Expect = 2.3e-118, Identities = 231/487 (47%), Positives = 330/487 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N  +RREKL +LQ  +DP+ I K +T  +  F +L    + +AGR+++ R   +F ++D G+ Q Y+ + + +  + F K +D+GD++ I G F T+ GE ++  + ++SK+L+ LPEK+HGL + ++R R RYVDLI+N D + F++R +IL IR+++D Q +LEVETP+L  GGA ARPF T N L+ +F LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL+++VA+ L  V++  ++ L + F RI MVD +K+ GVD+ EV++ ++A+ LAK+H+V+FE+   G I+ LFFEEF E  IQPTFV HPI++SPL+KK +NP +T+RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + + G+DEA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM ML T ++IRDVLLFP MK +
 S:  20 EPDLNQLRKVRREKLADLQANGKDPFVITKYDQTHHSLEIKENFEEL----AGKEVSIAGRMMSKRVMGKASFCNVQDLQGNIQSYVARDSIGEEAYKEFKK-MDVGDVIGITGEVFETKTGEKSIHASSVTLLSKSLQILPEKFHGLTNTDIRYRQRYVDLIMNPDVKQTFINRSKILSAIRRYLDGQGFLEVETPMLVSNAGGAAARPFETHFNALDEDFKLRISLELYLKRLIVGGMERVYEIGRVFRNEGLDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMDLTENLYRHVAQEVLGTTVIEYNGVQMDLGKPFERITMVDAVKKYAGVDWNEVETLEQARALAKEHHVEFEERHKK-GDILALFFEEFAEEHLIQPTFVMDHPIEISPLTKKKPENPEYTERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLAQGDDEANTTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMCMLLTNSAAIRDVLLFPTMKSQ 505
>gi|116490302|ref|YP_809846.1| lysyl-tRNA synthetase (class II) [Oenococcus oeni PSU-1] >gi|116091027|gb|ABJ56181.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Oenococcus oeni PSU-1] (496 aa)
Score = 1103, Expect = 2.3e-118, Identities = 233/487 (47%), Positives = 329/487 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQE-ANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKD 487
      ++ + NDQ +RR+KL+ L++  DP+  E+ S  I F  +K +   ++ +AGR++A R   F IRD G Q Y + ++ +   + DLGDI+  G+ +T GE T+ + K+ +SKAL+PLP+K+HGL D + R R RY+DLI N S +VF+ R +I+K IR +MDS +LEVETP+L  GGA ARPF+T HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+ HNPEFT++E Y AY ++ +M TEN+ + AKS+ + V+  ++I L++ F + M + IK++TG+DF +  + A++LA ++NVK+E   +GHII FF+ F E  I+PTFVY P++VSPL+KK+ NP F +RFEL+I  EY NAF ELNDPIDQ +RFEAQ E+ GNDEA +D D+IEALE+G+ PT GLG+GIDR+ ML T ++S+RDVLLFP M++
 S:   5 IDTELNDQLRVRRQKLQALKDDLGIDPFGHRFERDSYAKDIHSFADNKSKEELDAAKKHVIIAGRIMAKRGAGKIIFADIRDVSGTVQIYARRDDLADNYA--LIRRADLGDILGFSGTVMKTDAGETTILIDKLTWLSKALRPLPDKYHGLTDIDTRYRKRYLDLISNPKSFEVFIKRSKIVKAIRNYMDSIGFLEVETPILQNSAGGAAARPFVTHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDTRHNPEFTTLESYGAYWDLSDVMIETENIIRAAAKSINEDGVIDYQGHKIDLSKDFAKRSMTELIKEKTGIDFDKKIDLETARKLANENNVKYESFWG-VGHIIAEFFDTFVEKSLIEPTFVYHFPLEVSPLAKKEDNNPDFVQRFELYIAGGEYGNAFTELNDPIDQRQRFEAQAAERENGNDEAESIDEDYIEALEHGMAPTGGLGIGIDRLTMLLTNQTSVRDVLLFPTMRN 496
>gi|118587147|ref|ZP_01544576.1| lysyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] >gi|118432426|gb|EAV39163.1| lysyl-tRNA synthetase [Oenococcus oeni ATCC BAA-1163] (496 aa)
Score = 1103, Expect = 2.4e-118, Identities = 233/487 (47%), Positives = 328/487 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQE-ANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKD 487
      ++ + NDQ +RR+KL+ L++  DP+  E+ S  I F  +K +   ++ +AGR++ R   F IRD G Q Y + ++ +   + DLGDI+  G+ +T GE T+ + K+ +SKAL+PLP+K+HGL D + R R RY+DLI N S +VF+ R +I+K IR +MDS +LEVETP+L  GGA ARPF+T HN L+ + YLRIATEL LK+LIVGG ++VYEIGRIFRNEGMD+ HNPEFT++E Y AY ++ +M TEN+ + AKS+ + V+  ++I L++ F + M + IK++TG+DF +  + AQ+LA ++NVK+E   +GHII FF+ F E  I+PTFVY P++VSPL+KK+ NP F +RFEL+I  EY NAF ELNDPIDQ +RFEAQ E+ GNDEA +D D+IEALE+G+ PT GLG+GIDR+ ML T ++S+RDVLLFP M++
 S:   5 IDTELNDQLRVRRQKLQALKDDLGIDPFGHRFERDSYAKDIHSFADNKSKEELDAAKKHVIIAGRIMTKRGAGKIIFADIRDVSGTVQIYARRDDLADNYA--LIRRADLGDILGFSGTVMKTDAGETTILIDKLTWLSKALRPLPDKYHGLTDIDTRYRKRYLDLISNPKSFEVFIKRSKIVKAIRNYMDSIGFLEVETPILQNSAGGAAARPFVTHHNALDIDMYLRIATELYLKRLIVGGMERVYEIGRIFRNEGMDTRHNPEFTTLESYGAYWDLSDVMIETENIIRAAAKSINEDGVIDYQGHKIDLSKDFAKRSMTELIKEKTGIDFDKKIDLETAQKLANENNVKYESFWG-VGHIIAEFFDTFVEKSLIEPTFVYHFPLEVSPLAKKEDNNPDFVQRFELYIAGGEYGNAFTELNDPIDQRQRFEAQAAERENGNDEAESIDEDYIEALEHGMAPTGGLGIGIDRLTMLLTNQTSVRDVLLFPTMRN 496
>gi|118727403|ref|ZP_01576005.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] >gi|118663230|gb|EAV69889.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium cellulolyticum H10] (499 aa)
Score = 1102, Expect = 3.6e-118, Identities = 240/487 (49%), Positives = 341/487 (70%)
 Q:   2 ERKFNDQEL-----IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E + N+++L   +RR KLK+LQE N DP++I K  T + + + F L+ N +  +AGR+++ R   F ++D G Q Y+ K +V  + E F K D+GDIV + G F+T KGE+++ VK+I ++SK+L PLPEKWHGL+D +LR R RYVDLIVN +  F+ R +I+K IR+F+D + +LEV+TP+L+ I GGA ARPFIT HNTL+ + YLRIA EL LK+LIVGG +KVYE+GR+FRNEGM  HNPEFT MEVY AY + + MM LTENL  VA ++L  ++  EI LT + R+ M++ +K+ TG+DF +K+++EA+ A+  V  K   G I+NL FEEF E+ +QPTF+Y +P+++SPL+K+  P T+RFE FI +E NA++ELNDPIDQ ERF +QVK++ G++EA MD D++ ALEYG+PPT GLG+G+DR+++L T+ +SIRD+LLFP MK +
 S:   8 ENQQNEEDLSEILRVRRAKLKDLQEKNSDPFKIVKYDVTNSSQNIINNFDSLEGQNAS----IAGRLMSKRGMGKAGFCDLQDRDGRIQLYVRKDEVGDEVYEMFKK-YDIGDIVGVQGEIFKTHKGEISIKVKEITLLSKSLLPLPEKWHGLKDTDLRYRQRYVDLIVNPEVKNTFILRSKIIKSIRKFLDDRGFLEVDTPLLNTIPGGAAARPFITHHNTLDIDMYLRIAPELYLKRLIVGGMEKVYEMGRMFRNEGMSVKHNPEFTMMEVYEAYNDYKGMMELTENLVSTVAMETLGTTKIQYQGQEIDLTPPWNRMTMIEAVKEYTGIDFDTIKTDEEAKAAAESKKVHV-KEGMVRGEILNLMFEEFVESNLVQPTFIYDYPVEISPLTKRKPDCPELTERFEFFITGREMGNAYSELNDPIDQKERFVSQVKKRDSGDEEANMMDEDYVTALEYGMPPTGGLGIGVDRLVILLTDSASIRDILLFPTMKPR 498
>gi|78044571|ref|YP_361162.1| lysyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] >gi|123756728|sp|Q3A9M2|SYK_CARHZ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|77996686|gb|ABB15585.1| lysyl-tRNA synthetase [Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901] (488 aa)
Score = 1100, Expect = 5.8e-118, Identities = 236/486 (48%), Positives = 323/486 (66%)
 Q:   3 RKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ++ N+  +R EKL L++  +PY  K RT T +  F +L   + +K+AGR++A R   +F I+D G Q Y + ++   + F K LD+GDI+ + G F+TQKGE+T+ +  +I++K+L+PLPEKWHGL D ELR R RYVDLIVN + + F+ R RI+K IR+F+D + +LEVETP++HPI GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF+KVYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  MM +TE L +VA K L  +   I L + ++RI M+ I++ TGVDF VK  +A  AK+ V E+   G II  FEE E  I PTFV +P++VSPL+K+ +NP T RFELFI +E ANAF+ELNDPIDQ ERF Q++ ++ GN+EA MD D+I ALEYG+PP GLG+GIDR++ML T+++SIRDV+LFP M+ +
 S:   4 QELNELVKVRLEKLSELRKMGIEPYG-GKFERTHTAKEILDNFEQL----VDKTVKIAGRIMAKRGHGKASFAHIQDMSGKIQIYARQNELGIDAYKLFEK-LDIGDIIGVTGHVFKTQKGEITVWLSSFEILAKSLRPLPEKWHGLTDVELRYRQRYVDLIVNPEVRETFILRSRIVKTIREFLDQKGFLEVETPMMHPIAGGAAARPFITHHNALDMKLYLRIAPELYLKRLLVGGFEKVYEINRNFRNEGISTKHNPEFTMLELYQAYADYHDMMDITEELITHVAEKVLGTLEITYQGTPINLHRPWKRIPMLKAIEEATGVDFAGVKDPVQAYAKAKELGVPVEEGMG-WGEIITAVFEEKVEPTLINPTFVIDYPVEVSPLAKRQKENPDLTYRFELFIYGREMANAFSELNDPIDQKERFLKQLEARAKGNEEAHMMDEDYITALEYGMPPAGGLGIGIDRLVMLLTDQASIRDVILFPLMRPR 487
>gi|164686646|ref|ZP_02210674.1| hypothetical protein CLOBAR_00239 [Clostridium bartlettii DSM 16795] >gi|164604375|gb|EDQ97840.1| hypothetical protein CLOBAR_00239 [Clostridium bartlettii DSM 16795] (507 aa)
Score = 1099, Expect = 7.0e-118, Identities = 233/476 (48%), Positives = 330/476 (69%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEK---VSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RREKL+NL + ++P+E K   +M I D F +K      N+K+AGR+++ R   F I+D G Q Y+ K + +   F K D+GDI+ + G+ F+T+K E+++  + ++SK+L+ LPEK+HGL+D +LR R RYVDLIVN + + F+ R + LK +R ++D + +LEVETP+L+ I GGANARPFIT HNTL+  YLRIA EL LK+LIVGGFDKVYE+GR+FRNEGMD HNPE+T++E+Y AY +  MM LTEN+ ++A+ +  VV   EI   ++R+ M++ +K+ +GVDF +++++EA +A++ ++    G +IN FFEEF E K IQPTF+ HP++VSPL+K++ ++P T RFE F N E ANAF+ELNDPIDQ ERF Q+++K LG+DEA +MD DFI ALE GLPPT GLG+GIDR++ML T +SIRDV+LFP MK
 S:  21 VRREKLQNLIDMGRNPFEQTKYDVTDHSMHIKDNFEAK--------EGENVKIAGRIMSKRIQGKAGFIDIQDSEGRIQCYVRKDAIGEEEYPVF-KTYDIGDIIGVEGTVFKTKKEEISVKATSVVLLSKSLQVLPEKYHGLKDVDLRYRQRYVDLIVNPEVKQAFLTRTKALKALRSYLDDRGFLEVETPILNTIAGGANARPFITHHNTLDIPMYLRIANELYLKRLIVGGFDKVYEMGRMFRNEGMDVNHNPEYTAIEMYQAYADFNDMMELTENVIAHMAEVATGSTVVNFQGTEIDFKPPWKRMTMIECVKEYSGVDFDTIETDEEALAVAREKGIEITPGMRR-GEVINAFFEEFGEDKLIQPTFITHHPVEVSPLAKRNAEDPRKTDRFEAFANKWELANAFSELNDPIDQKERFMDQLRKKELGDDEACDMDEDFINALEVGLPPTGGLGIGIDRVMMLLTNSASIRDVILFPTMK 495
>gi|167758612|ref|ZP_02430739.1| hypothetical protein CLOSCI_00952 [Clostridium scindens ATCC 35704] >gi|167663808|gb|EDS07938.1| hypothetical protein CLOSCI_00952 [Clostridium scindens ATCC 35704] (656 aa)
Score = 1098, Expect = 9.2e-118, Identities = 230/485 (47%), Positives = 324/485 (66%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E  N  +RREKL +LQ  +DP+ I K  T  +  + ++    + +AGR++ R   +F I D G+ Q Y+ + V +  + F K LD+GDIV I G F+T+ GE+++  + ++SK+L+ LPEK+HGL + ++R R RYVDLI+N +S  F+ R RI+ IR+++D Q +LEVETP+L  GGA ARPF T N L+ +F LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL+++VA+ L  ++   E+ L + F RI M+D +K+ GVD+ EV + +EA+ LA KH+V++E   G I++LFFEEF E  IQPTFV HPI++SPL+KK ++P + +RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM ML T+ ++IRDVLLFP MK
 S:  16 EPDLNQLRKVRREKLADLQANGKDPFLITKYDVTAHAAEIKDNYETME----GKQVSVAGRIMQKRVMGKASFCNILDQSGNIQSYVARDSVGEDSYKDFKK-LDIGDIVGIEGEVFKTKTGEISIHASAVNLLSKSLQILPEKYHGLTNTDMRYRQRYVDLIMNTESRDTFIKRSRIVSAIRRYLDGQGFLEVETPMLVSNAGGAAARPFETHFNALDEDFKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGLDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMDLTENLYRHVAQEVLGTTIITYNGVEMDLGKPFERITMIDAVKKYAGVDWNEVSTLEEARALADKHHVEYEDRHKK-GDILSLFFEEFAEEHLIQPTFVMDHPIEISPLTKKKPEDPNYVERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLAQGDEEANTTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMCMLMTDSAAIRDVLLFPTMK 499
>gi|167745533|ref|ZP_02417660.1| hypothetical protein ANACAC_00224 [Anaerostipes caccae DSM 14662] >gi|167655254|gb|EDR99383.1| hypothetical protein ANACAC_00224 [Anaerostipes caccae DSM 14662] (637 aa)
Score = 1097, Expect = 1.1e-117, Identities = 226/476 (47%), Positives = 327/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RR KL+ LQ A ++P+EI K  T  +  F +L+  +  ++ + V + +F I+D G Q Y+ + ++   + F K +D+GDI+ I G+ F T+ GE ++ K++ ++SK+LKPLPEK+HGL+D + R R RYVDLI+N++S  F+ R +I+ IR F+D Q ++EVETP+L P GGA ARPF T +N L+ + LRI+ EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL++Y+A+ +  +   E+ L + F +I MVD +K+ GVDF E+ + ++A++ A +H+V++E+   G I+NLFFEEF E K +QPTFV HP+++SPL+KK +NP + +RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM+ML T+ S+IRDVLLFP MK
 S:  14 VRRNKLEELQSAGKNPFEIMKYDTTHHSMEIKDHFEELEGKEVSVAGRMMFKRVMGKASFCNIQDLEGRIQAYVARDEIGVEEYKDFKK-MDIGDIIGIKGTVFVTKTGEKSIHAKEVVLLSKSLKPLPEKFHGLKDTDARYRQRYVDLIMNEESKGTFIKRSKIISKIRSFLDGQGFMEVETPMLVPNAGGAAARPFETHYNALDEDVKLRISLELYLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMELTENLYRYLAQEVVGSTTITYNGIEMDLGKPFEKITMVDAVKKYAGVDFDEIHTVEDARKAADEHHVEYEERHKK-GDILNLFFEEFVEDKLVQPTFVLDHPVEISPLTKKKPENPDYVERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLAQGDEEANSTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMVMLLTDSSAIRDVLLFPTMK 488
>gi|89211127|ref|ZP_01189504.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Halothermothrix orenii H 168] >gi|89159286|gb|EAR78957.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Halothermothrix orenii H 168] (491 aa)
Score = 1089, Expect = 1.0e-116, Identities = 222/433 (51%), Positives = 310/433 (71%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + L+GR++A R   +F I+D G Q Y+  V +  E F  LD+GDI+ + G F+T++G++++ V  ++++K+L+PLPEKWHGL D+ELR R RY+DLIVN + K F+ R +I++ IR++++ + +LEVETP++HPI GGANARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E+Y A +  MM LTE+L  VAK L  +   EI LT + R+ MV+ +K+ TGVDF E+KS++EA++ A+  ++ E  S G ++N FEE E K +QPTF+ +PI+VSPL+K+  NP FT RFE FIN+ E ANAF+ELN+PIDQ ERFE QVK+++ G+DEA MD D++ ALEYG+PPT GLG+GIDR+IM+ T+ SIRDV+LFP M+ +K
 S:  56 VSLSGRIMAKRTHGKASFADIQDVTGKIQLYVKVDIVGEKEYELFTG-LDIGDIIGVTGEVFKTRRGQISVKVHSFRLLTKSLRPLPEKWHGLRDKELRYRQRYLDLIVNPEVRKTFITRSKIIREIRKYLEDKGFLEVETPMMHPIAGGANARPFITHHNALDIDLYLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGMSYKHNPEFTMLELYQAQADYHDMMDLTEDLIYNVAKKVLGTTKISYQGQEIDLTPPWNRVTMVEAVKEHTGVDFNEIKSDEEARKAAEGLGIELEGKPSR-GKVLNEIFEEKVEDKLVQPTFIMDYPIEVSPLAKRKDDNPDFTYRFEAFINSWEIANAFSELNNPIDQRERFEEQVKQRAQGDDEAQMMDEDYVRALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMVLTDSPSIRDVILFPTMRPEK 491
>gi|72080546|ref|YP_287604.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (489 aa)
Score = 1086, Expect = 2.7e-116, Identities = 236/489 (48%), Positives = 326/489 (66%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK--SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M K NDQ+ RR+KLKNL +  + P  +  + I + S+ +K     I AGR++ R F +I    Q Y++KK  K+  + N LDLGDI+E+ G F+TQ G+L++ V  +++K+L PLP++++G+E+ + + R RY+DL+VN +S K F R +I+ +IR F DSQ +LEV+TPVLHP+LGGA+A+PFIT++N+L +NFYLRIATELPLKKL+V GFD+VYEIG+IFRNEG DSTHNPEFTS+E Y AY N+E +M TENLF+++ + +L     +I  +KF R M++  +  D + + + E AKK VK E   GH+IN FFE+F E  I PTF+ GHPI++SPL+K + NP FT R ELFI KE+AN F ELNDPIDQ RF+AQ+ EK+ GN EA E+D +F++ALEYG+PP G G+GIDR+ ML T+ SIR+V+LFP +K KK
 S:   1 MMSKLNDQQQFRRDKLKNLVKNGFNFPSSTFEHDNLVEINEKFSQKSKEFFLENQVKIAFAGRLIRQRGPFFIIFSQNLQIQAYISKKFQKKNEFIFAN--LDLGDIIEVSGYLFKTQTGQLSIKVNNFSLLTKSLHPLPDQYYGIENPDEKYRKRYLDLLVNSESAKTFRLRSKIISLIRTFFDSQGFLEVDTPVLHPVLGGASAKPFITYYNSLSQNFYLRIATELPLKKLLVAGFDRVYEIGKIFRNEGFDSTHNPEFTSIEFYQAYANLEKIMDQTENLFRFLFEKLNLDPANFDFSNKKINFLEKFARYDMIEITSKLMNFDL-KSANFADLVEKAKKEGVKIEPFFKK-GHLINKFFEKFVEPTLINPTFIIGHPIEISPLAKSNPNNPNFTLRAELFICGKEFANMFDELNDPIDQLSRFQAQIIEKNQGNQEASEIDNEFVQALEYGMPPAGGCGIGIDRLTMLLTKNESIREVILFPQLKPKK 488
>gi|147676598|ref|YP_001210813.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] >gi|146272695|dbj|BAF58444.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelotomaculum thermopropionicum SI] (506 aa)
Score = 1085, Expect = 3.4e-116, Identities = 233/488 (47%), Positives = 321/488 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      E  N+  +RREKL L++  +PY  + RT T    F +++  N + +AGR+++ R   TF I+D G Q Y+  V   E F + LD+GDI+ + GS F+T+ GE+T+ + KI+SK+L+PLPEKWHGL D ELR R RYVDLIVN + +VF R +I++ R F+D + +LEVETP++ I GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF+KVYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE L  VA ++L  ++  EI L  + RI M++ IK  G+DF +KS +EA + ++ + E  S + G I+N FEE E K IQPTFV +P+++SPL+K+ ++P T RFELFI +E ANAF+ELNDPIDQ RF QV+++ G++EA MD D+I ALEYG+PP GLG+GIDR++ML T +SIRDV+LFP MK ++
 S:  19 EEDLNELMRVRREKLAELRDKGIEPYG-GRFERTHTARYILDNFVEME----NRPVVIAGRIMSRRGMGKATFAHIQDGTGQIQIYVRLNDVGPESYELFGR-LDIGDIIGVQGSVFKTRMGEITVAAESFKILSKSLRPLPEKWHGLRDVELRYRQRYVDLIVNPEVKEVFETRSKIIRACRNFLDGKGFLEVETPMMQVIPGGAAARPFITHHNALDMDLYLRIAPELYLKRLLVGGFEKVYEINRNFRNEGISTKHNPEFTMLELYQAYADYTDMMNLTEELISAVAVEALGTTKIEYQGTEIDLAPPWPRIPMLETIKVHAGLDFGALKSAEEAFKAVEQAGIGLELDPSDSWGTIVNKVFEEVVEPKLIQPTFVVDYPVEISPLAKRKAEDPELTYRFELFIYGREIANAFSELNDPIDQKGRFLKQVEKRKAGDEEAHMMDEDYINALEYGMPPAGGLGIGIDRLVMLLTNSASIRDVILFPLMKPRE 506
>gi|166229887|sp|Q4A8F8|SYK_MYCH7 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|144575320|gb|AAZ53581.2| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (491 aa)
Score = 1083, Expect = 6.2e-116, Identities = 235/486 (48%), Positives = 325/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK--SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K NDQ+ RR+KLKNL +  + P  +  + I + S+ +K     I AGR++ R F +I    Q Y++KK  K+  + N LDLGDI+E+ G F+TQ G+L++ V  +++K+L PLP++++G+E+ + + R RY+DL+VN +S K F R +I+ +IR F DSQ +LEV+TPVLHP+LGGA+A+PFIT++N+L +NFYLRIATELPLKKL+V GFD+VYEIG+IFRNEG DSTHNPEFTS+E Y AY N+E +M TENLF+++ + +L     +I  +KF R M++  +  D + + + E AKK VK E   GH+IN FFE+F E  I PTF+ GHPI++SPL+K + NP FT R ELFI KE+AN F ELNDPIDQ RF+AQ+ EK+ GN EA E+D +F++ALEYG+PP G G+GIDR+ ML T+ SIR+V+LFP +K KK
 S:   6 KLNDQQQFRRDKLKNLVKNGFNFPSSTFEHDNLVEINEKFSQKSKEFFLENQVKIAFAGRLIRQRGPFFIIFSQNLQIQAYISKKFQKKNEFIFAN--LDLGDIIEVSGYLFKTQTGQLSIKVNNFSLLTKSLHPLPDQYYGIENPDEKYRKRYLDLLVNSESAKTFRLRSKIISLIRTFFDSQGFLEVDTPVLHPVLGGASAKPFITYYNSLSQNFYLRIATELPLKKLLVAGFDRVYEIGKIFRNEGFDSTHNPEFTSIEFYQAYANLEKIMDQTENLFRFLFEKLNLDPANFDFSNKKINFLEKFARYDMIEITSKLMNFDL-KSANFADLVEKAKKEGVKIEPFFKK-GHLINKFFEKFVEPTLINPTFIIGHPIEISPLAKSNPNNPNFTLRAELFICGKEFANMFDELNDPIDQLSRFQAQIIEKNQGNQEASEIDNEFVQALEYGMPPAGGCGIGIDRLTMLLTKNESIREVILFPQLKPKK 490
>gi|160881676|ref|YP_001560644.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] >gi|160430342|gb|ABX43905.1| lysyl-tRNA synthetase [Clostridium phytofermentans ISDg] (503 aa)
Score = 1082, Expect = 6.4e-116, Identities = 229/476 (48%), Positives = 323/476 (67%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++ +KL +LQEA +DP++I K  T  D  F L+    + +AGR++ R   +F I+D G+ Q Y+ + + +   F K D+GDIV I G F+T GE+++  +I ++SK L+ LPEK+HGL D + R R RYVDL++N + + F+ R I++ IR ++D ++++EVETPVL  GGA ARPF+T HN+L+ + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+  HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE LF+ VA K +  +   EI L + F RI MV+ +K+ G+DF +VK+ +EA+ LAK+H+V FE   G I++LFFEEF E  IQPTFV HP+++SPL+KK +NP +T+RFELF+ +E ANA++ELNDPIDQ ERF AQ  K+ G++EA MD DF+ AL YG+PPT G+G+GIDR++ML T+ S+IRDVLLFP MK
 S:  25 VKMQKLADLQEAGKDPFQIMKYDVTHHTIDVKDNFENLE----GQIVAIAGRIMTKRVMGKASFINIQDKLGNIQSYIQRDSIGEEEYAGFKK-FDIGDIVGIKGEVFKTHAGEISVRANEILLLSKCLQVLPEKFHGLTDTDTRYRQRYVDLMMNPEVKETFIKRSAIIREIRNYLDGEDFIEVETPVLVKNAGGAAARPFMTHHNSLDEDLNLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGLSVRHNPEFTLLELYQAYTDYNGMMDLTEKLFRTVAEKVIGTTKISYEGVEIDLGKPFERITMVEAVKKYKGIDFDQVKTEEEAKALAKEHHVSFEDRHKK-GDILSLFFEEFVEEHLIQPTFVIDHPVEISPLTKKKPENPEYTERFELFVTKREMANAYSELNDPIDQRERFVAQEALKAAGDEEANSMDEDFLNALAYGMPPTGGIGIGIDRLVMLLTDSSAIRDVLLFPTMK 499
>gi|116332751|ref|YP_794278.1| lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus brevis ATCC 367] >gi|116098098|gb|ABJ63247.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Lactobacillus brevis ATCC 367] (502 aa)
Score = 1080, Expect = 1.1e-115, Identities = 222/482 (46%), Positives = 319/482 (66%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ +RR+K+ LQE  P+  ++  + ++ +  K+ K +   + + +AGR+  R +  F + D G Q Y + ++ +   + K LDLGD +  G  +T G LTL + + + +SK+L+PLP+K+HGL + E  R RY+DLI N++S  F+  +I K IR+++D + YLEV+TPVL  GGA ARPFIT N +  YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYE+G+ FRNEG D HNPEF +EVY AY +  +M L ENLF++VA +   +   +I L  F+R+HMVD +K TG+DFW+ S+++A +LA+++ + E +  +GHIIN FFEE +  I PTF+YGHP+++SPL+KK+ K+ FT RFEL+I+ EY NAF ELNDPIDQ +RFE+Q E++ GN+EA +D D++EA+EYG+PPT GLG+GIDRM ML T+ +SIRDV+LFP M+
 S:  13 LNDQMQVRRDKMNKLQEQGIAPFGHRFDRTDNSQSLIEKYDKYDKEELMEDKHYVAVAGRITGKRGSGKAGFIDLLDRTGVVQGYARQDELGEETYALY-KTLDLGDFIGAKGYVIKTNTGALTLRMTEFEFLSKSLRPLPDKYHGLTNPETIYRQRYLDLISNRESFDRFLKVTKIKKAIREYLDGEGYLEVDTPVLQTEAGGAEARPFITHSNAFDIPLYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYELGKDFRNEGTDLRHNPEFNMVEVYTAYTDYTDVMDLVENLFRFVANKVNGSGKLTYQGKDIDLDSDFKRLHMVDAVKDVTGIDFWQPMSDEDAHKLAEENGIHCEPYWK-VGHIINAFFEEKVQDTLINPTFIYGHPLEISPLAKKNPKDGRFTDRFELYIDGNEYGNAFTELNDPIDQRQRFESQDAERAAGNEEAHGIDEDYVEAMEYGMPPTGGLGIGIDRMTMLLTDSTSIRDVMLFPTMR 499
>gi|167768163|ref|ZP_02440216.1| hypothetical protein CLOSS21_02719 [Clostridium sp. SS2/1] >gi|167709687|gb|EDS20266.1| hypothetical protein CLOSS21_02719 [Clostridium sp. SS2/1] (646 aa)
Score = 1079, Expect = 1.4e-115, Identities = 227/476 (47%), Positives = 329/476 (69%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RR+KL +LQ A ++P+EI K  T  +  F +L+    +L + V + +F ++D G Q Y+ + ++   + F K +D+GDIV I G F T+ GE ++ +++ ++SK+LKPLPEK+HGL D + R R RYVDLI+N++S +VF+ R +I+ IR ++D Q ++EVETP+L  GGA+ARPF T +N L + LRI+ EL LK+LIVGG +KVYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL++Y+A+ +   ++ + EI L + F RI MVD +K+ +GVDF E+K+ +EA+ A++H+V++E+   G I+NLFFEEF E K IQPTFV HP+++SPL+K+ ++P + +RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM+ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  14 VRRQKLADLQAAGKNPFEIMKYDVTHHSKEIKDNFEELEGKEVAVAGRLMFKRVMGKASFCNVQDLQGGIQAYVARDEIGVESYQDFKK-MDIGDIVGIKGKVFATKTGEKSIHAEEVILLSKSLKPLPEKFHGLTDTDTRYRQRYVDLIMNEESKEVFIKRSKIISKIRSYLDGQGFMEVETPMLVSNAGGASARPFETHYNALSEDVKLRISLELYLKRLIVGGLEKVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYHGMMDLTENLYRYLAEEVCGGTKIQYKDFEIDLGKPFERITMVDAVKKYSGVDFKEIKTLEEARAAAEEHHVEYEERHKR-GDILNLFFEEFVEDKLIQPTFVMDHPVEISPLTKRKPEDPDYVERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLAQGDEEANTTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMVMLLTNSTAIRDVLLFPTMK 488
>gi|160944697|ref|ZP_02091924.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02211 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] >gi|158443881|gb|EDP20885.1| hypothetical protein FAEPRAM212_02211 [Faecalibacterium prausnitzii M21/2] (503 aa)
Score = 1078, Expect = 2.1e-115, Identities = 225/481 (46%), Positives = 322/481 (66%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN-IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKE-KSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++Q +RR+KL +LQ A DP+ + K +   D  +F +L   +  + LAGR+++ R   +F +RD GD Q Y+ + ++    F K LD+GDI+ + G FRT+ GEL++  ++ +++K+L+PLPEK+HGL D E+R R RYVDLI N +  F+ R RILK IR ++D + +LEV+TP+L P  GA+ARPF T HNTL + LRI TEL LK+LIVGG D+VYE+GRIFRNEGMD HNPEFT++E+Y A+ +  MM L E L+K +A +  +V  + +   + R+ MV+ +K+ +GVDF + +++ +A  AK HNV+ +  T G I+ FF+ F E K IQPTF+Y +P+++SPL+K+  +P FT+RFE FI+ EY NAF+ELNDPIDQ RFE QV E K+L +  ++D D++ ALEYGLPPT GLG G+DR++ML T+ +SIRDVLLFP MK
 S:  15 SEQVQVRRQKLADLQAAGNDPFTLTKFPQDAYSADLKEEFKELPNETDSGKLVALAGRMMSKRVMGKASFAHLRDDKGDIQLYVRRDELGDEAYAAFKK-LDVGDIIGVKGEVFRTKTGELSVRATELTLLAKSLRPLPEKFHGLTDTEMRYRQRYVDLIANPEVKDTFIKRSRILKEIRAYLDEKGFLEVDTPILTPFEIGASARPFYTHHNTLNMDMVLRIETELYLKRLIVGGMDRVYEVGRIFRNEGMDPKHNPEFTTIELYQAFTDFHGMMDLVEELYKRLALKICGSLVIPYQGKQIDMSHWERLTMVEAVKKYSGVDFNDWQTDADAIAAAKAHNVELPE-VPTKGAILAEFFDAFVEDKLIQPTFIYDYPVEISPLAKRKPDDPAFTERFEYFIDCTEYGNAFSELNDPIDQKGRFERQVAERKALEPECKAQVDYDYVNALEYGLPPTGGLGFGVDRLVMLLTDSASIRDVLLFPTMK 499
>gi|75909357|ref|YP_323653.1| lysyl-tRNA synthetase [Anabaena variabilis ATCC 29413] >gi|123731434|sp|Q3M8C8|SYK_ANAVT Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|75703082|gb|ABA22758.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Anabaena variabilis ATCC 29413] (561 aa)
Score = 1078, Expect = 2.3e-115, Identities = 227/480 (47%), Positives = 321/480 (66%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE-------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      D  R EK++ L++  +PY  +  T    KFA L +  + + +AGR++A R+ FG   + D G Q YL K ++ +SM E    + ++ D+GDI+  G+ RT+KGEL++ VK+ I++K+L PLP+KWHGL D  R R RYVDLIVN + + F R +I  IR++++ +++LE+ETPVL  GGA+ARPFIT+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GR+FRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  VA+ +   +  GE + LT +RR+ M D +K+ TG+DF  ++ +EA+ +K  +    T+G I+NL FEE EA IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E AN+F+EL DPIDQ ER EAQ +K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP +K
 S:   5 DIRAARLEKVEQLKQLGTNPYAY-RWESTHHAAQLQEKFADLTSGEEVDTEVAIAGRIMA-RRVFGKLAFFTLEDETGTIQLYLEKNRIQESMAETDADAFNHLKQLTDVGDILGAKGTIKRTEKGELSIYVKEYTILTKSLLPLPDKWHGLTDVAKRYRQRYVDLIVNPEVRQTFRRRAQITAGIRRYLEQRDFLEIETPVLQSETGGADARPFITYHNTLEMELYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRVFRNEGISTRHNPEFTSIEIYQAYADYNDMMALTEGIITTVAQDVLGTLQITYQGET-VDLTPPWRRVTMHDLVKEYTGLDFHSFQTLEEAKSASKNAGIPGVDEAQTIGKILNLAFEEKVEANLIQPTFVIDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPIDQRERLEAQAAKKAAGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLK 496
>gi|166030715|ref|ZP_02233544.1| hypothetical protein DORFOR_00389 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] >gi|166029507|gb|EDR48264.1| hypothetical protein DORFOR_00389 [Dorea formicigenerans ATCC 27755] (647 aa)
Score = 1077, Expect = 2.4e-115, Identities = 231/485 (47%), Positives = 326/485 (67%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E  N  +RREKL +LQ  ++P+EI K  T  D  F +++   ++ +AGRV+ R   +F I D G+ Q Y+ + + +  + F K LD+GDI+ I G F+T+ GE+++  +K++SK+L+ LPEK+HGL + + R R RYVDLIVN +  F+ R RI+ +R+++D Q ++EVETP+L  GGA ARPF T N L + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL+++VA+ +   +V G E+ L + F RI MVD +K+ GVD+ EV++ ++A+ELAK+HN++FE+   G I+NLFFEE+ E  +QPTFV HP+++SPL+KK +NP + +RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM ML T  +IRDVLLFP MK
 S:  10 EPDVNQLRKVRREKLADLQANGKNPFEITKYDVTCHATDIKENFEEME----GKHVSVAGRVMQKRVMGKASFCNILDLSGNIQSYVARDSIGEESYKDFKK-LDIGDIIGIEGEVFKTKTGEISIHASAVKLLSKSLQILPEKFHGLTNTDTRYRQRYVDLIVNPEVRDTFIKRSRIISAVRRYLDGQGFMEVETPMLVANAGGAAARPFETHFNALNEDLKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGLDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMDLTENLYRHVAQEVLGTTKIVYKGI-EMDLGEPFERITMVDAVKKYAGVDWNEVETLEQARELAKEHNLEFEERHKK-GDILNLFFEEYVEEHLLQPTFVMDHPVEISPLTKKKPENPNYVERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFAAQEEAFAAGDEEANHTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMCMLLTGAEAIRDVLLFPTMK 493
>gi|17231563|ref|NP_488111.1| lysyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] >gi|39932230|sp|Q8YPW9|SYK_ANASP Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|17133206|dbj|BAB75770.1| lysyl-tRNA synthetase [Nostoc sp. PCC 7120] (561 aa)
Score = 1077, Expect = 2.9e-115, Identities = 228/480 (47%), Positives = 319/480 (66%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE-------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      D  R EK++ L++  +PY  +  T    KFA L +    + +AGR++A R+ FG   + D G Q YL K ++ +SM E    + ++ D+GDI+  G+ RT+KGEL++ VK+ I++K+L PLP+KWHGL D  R R RYVDLIVN + + F R +I  IR++++ +++LE+ETPVL  GGA+ARPF+T+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE +  VA+ +   +  GE + LT +RR+ M D +K+ TG+DF  ++ +EA+  K  +    T+G I+NL FEE E K IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E AN+F+EL DPIDQ ER EAQ +K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP +K
 S:   5 DIRAARLEKVEQLKQLGTNPYAY-RWESTHHAAQLQEKFADLTSGEEVETEVAIAGRIMA-RRVFGKLAFFTLEDETGTIQLYLEKNRIQESMAEIDANAFNHLKQLTDVGDILGAKGTIKRTEKGELSVYVKEYTILTKSLLPLPDKWHGLTDVAKRYRQRYVDLIVNPEVRQTFRRRAQITAGIRRYLEQRDFLEIETPVLQSEAGGADARPFVTYHNTLEMELYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGISTRHNPEFTSIEVYQAYADYNDMMALTEGIITTVAQDVLGTLQITYQGET-VDLTPPWRRVTMHDLVKEYTGLDFHSFQTLEEAKSAGKNAGIPGVDEAQTIGKILNLAFEEKVETKLIQPTFVIDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPIDQRERLEAQAAKKAAGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLK 496
>gi|71893559|ref|YP_279005.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (489 aa)
Score = 1072, Expect = 1.1e-114, Identities = 234/489 (47%), Positives = 325/489 (66%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK--SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M K NDQ+ RR+KLKNL +  + P  +  + I + S+ +K     I AGR++ R F +I    Q Y++K+  K+  + N LDLGDI+E+ G F+TQ G+L++ V  +++K+L PLP++++G+E+ + + R RY+DL+VN +S K F R +I+ +IR F DSQ +LEV+TPVL P+LGGA+A+PFIT++N+L +NFYLRIATELPLKKL+V GFD+VYEIG+IFRNEG DSTHNPEFTS+E Y AY N+E +M TENLF+++ + +L     +I  +KF R M++  +  D + + + E AKK VK E   GH+IN FFE+F E  I PTF+ GHPI++SPL+K + NP FT R ELFI KE+AN F ELNDPIDQ RF+AQ+ EK+ GN EA E+D +F++ALEYG+PP G G+GIDR+ ML T+ SIR+V+LFP +K KK
 S:   1 MMSKLNDQQQFRRDKLKNLVKNGFNFPSSTFEHDNLVEINEKFSQKSKEFFLENQVKIAFAGRLIRQRGPFFIIFSQNLQFQAYISKEFQKKNEFIFAN--LDLGDIIEVSGYLFKTQTGQLSIKVNNFSLLTKSLHPLPDQYYGIENPDEKYRKRYLDLLVNSESAKTFRLRSKIISLIRTFFDSQGFLEVDTPVLQPVLGGASAKPFITYYNSLSQNFYLRIATELPLKKLLVAGFDRVYEIGKIFRNEGFDSTHNPEFTSIEFYQAYANLEKIMDQTENLFRFLFEKLNLDPANFDFSNKKINFLEKFARYDMIEITSKLMNFDL-KSANFADLVEKAKKEGVKIEPFFKK-GHLINKFFEKFVEPTLINPTFIIGHPIEISPLAKSNPNNPNFTLRAELFICGKEFANMFDELNDPIDQLSRFQAQIIEKNQGNQEASEIDNEFVQALEYGMPPAGGCGIGIDRLTMLLTKNESIREVILFPQLKPKK 488
>gi|160939908|ref|ZP_02087255.1| hypothetical protein CLOBOL_04799 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] >gi|158437342|gb|EDP15107.1| hypothetical protein CLOBOL_04799 [Clostridium bolteae ATCC BAA-613] (654 aa)
Score = 1070, Expect = 1.9e-114, Identities = 218/475 (45%), Positives = 315/475 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR+KL LQ A +DP++I K  T  D  + + +    ++ + V + +F ++D G Q Y+ + V +  + F K +D+GDIV + G+ F T+ GE+++  ++ ++SK+L+ LPEK+HGL D ++R R RYVDLI+N +  F+ R RIL IR+++ + ++EVETP+L  GGA ARPF T N L+ + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTE L+++VA+ L  +   E+ L + F RI MVD +K+ GVDF ++ + +EA+ +AK+ V+FE +H+  G I+NLFFEEF E  +QPTFV HP+++SPL+KK  NP + +RFE F+N E ANA++E+NDPIDQ ERF AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM+ML T+ +IRDVLLFP MK
 S:  21 RRDKLAELQTAGKDPFQITKYDVTAHSMDIKDSYEQWEGKEAAIAGRMMFKRVMGKASFCNVQDLKGSIQVYVARDSVGEESYKDFKK-MDIGDIVGVKGTAFTTKTGEISIHATEVTLLSKSLQVLPEKFHGLTDTDMRYRQRYVDLIMNAEVKDTFIKRSRILAAIRKYLGGEGFMEVETPMLVSNAGGAAARPFETHFNALDEDLKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGLDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMDLTEKLYRFVAQEVLGTTTITYKGVEMDLGKPFARITMVDAVKKYAGVDFDQIHTLEEARAVAKEKGVEFEGRHKK--GDILNLFFEEFAEEHLVQPTFVLDHPVEISPLTKKKPGNPDYVERFEFFMNGWEMANAYSEINDPIDQRERFRAQEELLAQGDEEANHTDEDFLNALEVGMPPTGGIGFGIDRMVMLLTDSPAIRDVLLFPTMK 494
>gi|166229888|sp|Q4AAC7|SYK_MYCHJ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|144227509|gb|AAZ44294.2| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae J] (491 aa)
Score = 1068, Expect = 2.8e-114, Identities = 233/486 (47%), Positives = 324/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK--SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K NDQ+ RR+KLKNL +  + P  +  + I + S+ +K     I AGR++ R F +I    Q Y++K+  K+  + N LDLGDI+E+ G F+TQ G+L++ V  +++K+L PLP++++G+E+ + + R RY+DL+VN +S K F R +I+ +IR F DSQ +LEV+TPVL P+LGGA+A+PFIT++N+L +NFYLRIATELPLKKL+V GFD+VYEIG+IFRNEG DSTHNPEFTS+E Y AY N+E +M TENLF+++ + +L     +I  +KF R M++  +  D + + + E AKK VK E   GH+IN FFE+F E  I PTF+ GHPI++SPL+K + NP FT R ELFI KE+AN F ELNDPIDQ RF+AQ+ EK+ GN EA E+D +F++ALEYG+PP G G+GIDR+ ML T+ SIR+V+LFP +K KK
 S:   6 KLNDQQQFRRDKLKNLVKNGFNFPSSTFEHDNLVEINEKFSQKSKEFFLENQVKIAFAGRLIRQRGPFFIIFSQNLQFQAYISKEFQKKNEFIFAN--LDLGDIIEVSGYLFKTQTGQLSIKVNNFSLLTKSLHPLPDQYYGIENPDEKYRKRYLDLLVNSESAKTFRLRSKIISLIRTFFDSQGFLEVDTPVLQPVLGGASAKPFITYYNSLSQNFYLRIATELPLKKLLVAGFDRVYEIGKIFRNEGFDSTHNPEFTSIEFYQAYANLEKIMDQTENLFRFLFEKLNLDPANFDFSNKKINFLEKFARYDMIEITSKLMNFDL-KSANFADLVEKAKKEGVKIEPFFKK-GHLINKFFEKFVEPTLINPTFIIGHPIEISPLAKSNPNNPNFTLRAELFICGKEFANMFDELNDPIDQLSRFQAQIIEKNQGNQEASEIDNEFVQALEYGMPPAGGCGIGIDRLTMLLTKNESIREVILFPQLKPKK 490
>gi|154499801|ref|ZP_02037839.1| hypothetical protein BACCAP_03458 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] >gi|150271399|gb|EDM98656.1| hypothetical protein BACCAP_03458 [Bacteroides capillosus ATCC 29799] (500 aa)
Score = 1066, Expect = 5.4e-114, Identities = 222/485 (45%), Positives = 321/485 (66%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKF-EKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ ++  IRR+KLK LQ+A DP++ K S T  +  F ++    + +AGR+++ R   F ++D G Q Y+  ++ +   F KV D+GDIV + G FRT++GE+++  K+ ++SK+L+PLPEK+HGL D+E R R RYVDL+VN + + FV R R ++ +R ++D+ Y+EVETPVL+ I GGA ARPFIT HNTL+ + Y+RIATELPLK+LIVGG D+VYEIGRIFRNEGMD HNPEFT++E+Y AY +  MM + E +  A+S L  V+  ++ L  +RR+ MVD +K+ GVDF + + EA  AK  V+ E  T G+ +  F++ E + IQPTF+ +P++VSPL+K+ ++P T+RFELF+  E ANA++ELNDPIDQ RFE Q++ + G++E  +D DF+ ALEYG+PPT G+G+GIDR +M+ T  +IRDV+LFP MK
 S:  12 EQSLSELLQIRRDKLKELQDAGMDPFQQTKYSVTAHSQEIKDNFETME----GQTVSVAGRLMSKRGMGKAVFCDLQDAQGRIQLYVRIDELGEEPFARFKKV-DIGDIVGVEGEAFRTKRGEISVKANKVTLLSKSLRPLPEKFHGLTDKETRYRQRYVDLMVNPEVKRNFVVRSRFIQFMRSYLDNMGYIEVETPVLNTIAGGAAARPFITHHNTLDIDMYMRIATELPLKRLIVGGMDRVYEIGRIFRNEGMDPKHNPEFTTVELYQAYTDFHGMMDIAEGILSGAAQSILGTYEVEWQGEKLNLAPGWRRLTMVDAVKEYAGVDFGAITDDAEAVAAAKAIGVELAETADKTWGNALYACFDQKVEEQLIQPTFITMYPVEVSPLTKRSPQDPRLTERFELFVCHSELANAYSELNDPIDQRSRFEKQLELRERGDEETEMLDEDFLTALEYGMPPTGGMGMGIDRCVMMLTNADTIRDVILFPTMK 497
>gi|188584759|ref|YP_001916304.1| lysyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] >gi|179349446|gb|ACB83716.1| lysyl-tRNA synthetase [Natranaerobius thermophilus JW/NM-WN-LF] (489 aa)
Score = 1063, Expect = 1.1e-113, Identities = 230/483 (47%), Positives = 327/483 (67%)
 Q:   7 DQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      D ELI R EK ++++ N P+ +K S T  +  + +L  T  + L+GR++A R   F I+D G Q Y   V +  E + K LD+GDI+ + G F T+KGE+T++VK+ + SK+L+PLPEKWHGL+D +LR R RY+DLI+N+D  FV R +I++ +R+++D + + E+ETP LH I GGANARPF T+HN LE  Y+RIATEL LK+LIVGGFDKVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y + +  MM LTEN+  +A K  PVV+   I T + R M+D +K+ TG+DF E+ ++++A+E A++ ++ EK +T G +N FEE E  +QPTF+ +P++VSPL+K+ ++  T RFE F+  E ANAF ELNDP DQ ERFE+QV+++ G++EA MD DF+EALEYG+PPT GLG+GIDR++M T +SIRDV+LFP M+ K+
 S:   4 DHELINVRYEKARDMENRNIQPFG-DKYSATYYAQEVKDNYEQLL--ETKEEVSLSGRIMAKRGHGKAGFAHIQDSSGQVQIYTRVDNVGEEDYELY-KELDIGDIIALKGPVFMTRKGEITVEVKEFHLQSKSLRPLPEKWHGLKDVDLRYRKRYLDLIMNQDVKDTFVIRSKIIREMRRYLDDRGFFEMETPTLHTIPGGANARPFKTYHNALEMKLYMRIATELHLKRLIVGGFDKVYELGRIFRNEGISTKHNPEFTSIELYQSNSDYHDMMELTENMIYEIANKIFGTPVVEYQGTNIDFTPPWPRKTMIDAVKEATGIDFSEL-NHEKAREKAEQAGIEVEK-DATWGEALNEIFEEKVEDSLVQPTFILDYPVEVSPLAKRHEEDSRLTYRFEGFLWGSEIANAFTELNDPRDQRERFESQVEKRDAGDEEAHMMDEDFVEALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMFMTNSTSIRDVILFPTMRPKQ 487
>gi|56751700|ref|YP_172401.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81301224|ref|YP_401432.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] >gi|81561805|sp|Q5N1D9|SYK_SYNP6 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|123769185|sp|Q31KH4|SYK_SYNP7 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|56686659|dbj|BAD79881.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 6301] >gi|81170105|gb|ABB58445.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus elongatus PCC 7942] (504 aa)
Score = 1063, Expect = 1.2e-113, Identities = 221/481 (45%), Positives = 312/481 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +D  R EK  L+E  +PY  +  + +   + +A L     + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL K+++S+SM     +  + D+GDI+ + GS RT+KGEL++ V + I++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN + + F R +I  IR+ ++ Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY + E MMRLTE L  VA+ +  + V   I L  ++R M + +  TG+DF +K +   K  +  +  LG ++N FEE EA IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E AN+F+EL DP+DQ +R EAQ +K+ GN EA ++D DF+ ALE+G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   2 SDLRATRLEKALQLRELGFEPYAY-RWDCSHSAAQLQALYADLPAGEEVAVEVAIAGRIMA-RRVFGKLAFFTLQDESGQIQLYLEKQRLSESMAAIDAEAFSHLKALTDVGDILGVKGSVRRTEKGELSIAVDQYAILTKSLQPLPDKWHGLTDVEKRYRQRYVDLIVNPEVRETFRRRAKITAAIRRHLEDQGFIEIETPVLQAEAGGAEARPFITYHNTLELDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGISTRHNPEFTSIEVYQAYADYEDMMRLTETLIAQVAEQVVGSLQVPYQGQTIDLAPPWKRATMAELVLAATGIDFESLKDLEAGIAAVKAAGIPVPEDCPNLGKLLNHCFEEKVEATLIQPTFVIDYPVEISPLAKPHRSKPGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPVDQRQRLEAQAADKAAGNVEANDVDEDFLLALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 494
>gi|22297756|ref|NP_681003.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi|34222748|sp|Q8DMA9|SYK_SYNEL Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|22293933|dbj|BAC07765.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosynechococcus elongatus BP-1] (506 aa)
Score = 1062, Expect = 1.4e-113, Identities = 224/475 (47%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY----FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKY----VAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK K LQ   PY  + RT T   K+A L    + + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL+K+ +S++M E    + D+GDI+  G+ RT+KGEL++ V+  +++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN   F R I  IR++++ Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE +    V +LK +  GE I LT +RR+ M D +  TG+DF ++   A+ A+K VK   T+G ++N FE+ E  IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E+AN+F+EL DP+DQ +R E Q + K+ G+ A +D DF+ ALE+G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:  15 RIEKAKTLQAQGMSPYAY-RWERTHTAALLQDKYAHLAAGEAVGDRVSVAGRIMA-RRIFGKLAFFTLQDDSGTIQLYLDKQTISQTMGEAAFADLKHLTDVGDILGAVGTLKRTEKGELSVVVESYTMLTKSLLPLPDKWHGLTDVEKRYRQRYVDLIVNPQVRDTFRKRALITAAIRRYLNEQGFIEIETPVLQVEAGGAEARPFITYHNTLEMQLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVYELGRIFRNEGISTKHNPEFTSIEVYQAYADYNDMMTLTEAIITTGAMEVLGTLK--ITYQGET-IDLTPPWRRVTMHDAVLAATGIDFRQLGDLTAAKIAAQKVGVKDLDTCDTIGRVLNEVFEQIVEPTLIQPTFVLDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGREHANSFSELTDPLDQRQRLEEQARRKAAGDLAAHSVDEDFLTALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 498
>gi|196238502|ref|ZP_03137277.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] >gi|196217345|gb|EDY11989.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7425] (509 aa)
Score = 1062, Expect = 1.6e-113, Identities = 219/485 (45%), Positives = 320/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM----LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
       D  R +K+ L++A +PY  +  +  +  +FA L +    + LAGR++A R   F ++D G Q YL K++++ M   + +K++D GDIV + G+ RT+KGEL++ V + I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN + + F R I  IR+++D Q+++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GR+FRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY + + MM LTENL  A++ L  +   EI LT ++RI M + ++Q+TG+DF + + EA+ A + +  +  ++G ++N FE+ EA +QPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E AN+F+EL DPIDQ +R E Q + K+ G+ EA +D DF+ ALE+G+PPT GLG+GIDR++ML T +SIRDV+ FP +K +K
 S:  16 LEDIRATRLDKVDKLKQAGCNPYAY-RWEVSHHAAELQRQFADLPSGAEVELEVGLAGRIMARRFMGKLAFATLQDETGTIQLYLEKQRLADHMDAEAFKRLDKLMDTGDIVGVRGTVKRTEKGELSIAVSEYAILTKSLLPLPDKWHGLTDVEKRYRQRYVDLIVNPEVRETFRRRALITAAIRRYLDQQDFIEIETPVLQLEAGGAEARPFITYHNTLEMQMYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRVFRNEGISTRHNPEFTTIEIYQAYADYQDMMALTENLIVTAAETVLGTLKIDYQGTEIDLTPPWQRITMWEVVQQKTGLDFSQFTTLDEAKAAADQAGIVDLEKCDSIGKVLNEAFEQKVEATLMQPTFVLDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPIDQRQRLELQAERKAAGDLEAHSVDEDFLTALEHGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNAASIRDVIAFPVLKAEK 509
>gi|177668067|ref|ZP_02943425.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] >gi|172073281|gb|EDT58710.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8801] (573 aa)
Score = 1062, Expect = 1.7e-113, Identities = 227/477 (47%), Positives = 316/477 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY---FN---KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK++ LQ+  PY  K  T T +  K+A LK   + + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL+K+++ SM E  FN  K+ D GDI+ + G+ RT+KGEL++ V+  I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D  ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTL+  YLRIATEL LK+LI+GGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  A++ L  +  E EI L+ +RR+ M D +K++TG+DF   + A+E AKK +    +LG ++N FE+ E  IQPTF+  P+++SPL+K   G +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ ER E Q ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP +K +
 S:  23 RLEKVEQLQQLGLVPYAY-KWESTHTAANLQDKYATLKDGEEVDLEVAIAGRIIA-RRVFGKLAFFSLQDETGTIQLYLDKQQIDTSMTEVTDAFNTLKKLTDTGDILGVVGTIKRTEKGELSVKVQTYTILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPQVRQTFRRRAQITASIRRYLDENGFIEIETPVLQSEAGGAEARPFITYHNTLDMELYLRIATELHLKRLIIGGFEKVFELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEVYQAYADYFDMMELTEALITNAAQTVLGTLKLTYQETEIDLSTPWRRVTMTDIVKEKTGLDFDSFTDFESAKEAAKKAGIDVPDDCPSLGKLMNEAFEQKVEETLIQPTFILDFPVEISPLAKPHRSKKGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRERLEKQAEQKAAGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLKSQ 510
>gi|196176679|gb|EDX71691.1| lysyl-tRNA synthetase [Microcoleus chthonoplastes PCC 7420] (516 aa)
Score = 1061, Expect = 1.8e-113, Identities = 224/475 (47%), Positives = 316/475 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI-----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN------KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK++ L+  +PY   S T  +  KFA L   + + +AGR++A R+ FG +   +D G Q YL+KK+++ +M + N   ++ D+GDI+ + G+ RT KGEL++ V + I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDL+VN  + F R +I  IR++++ + ++E+ETPV   GGA ARPFIT+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTENL  V + SL  +   I T +RR+ M + +++ TG+DF + K+ EA+ AKK ++ +  +LG ++N FE+ CE  IQPTF+  PI++SPL+K   PG +RFELF+ +E AN+F+EL DPIDQ ER EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP +K
 S:  21 RLEKVQQLKALGIEPYAYHWQS-THQAAELQEKFADLGNGEEVDFEVAIAGRILA-RRVFGKLAFFNLQDETGTIQLYLDKKRITATMTDLPNPFTPLKQLTDIGDILGVKGTIKRTDKGELSVYVSEYAILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLMVNPTVRETFRRRAKITAAIRRYLEDRGFIEIETPVFSTEAGGAEARPFITYHNTLEMELYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGISTRHNPEFTSIEVYQAYADYNDMMTLTENLITTVTQESLTTLEITYQGETIDFTPPWRRVTMHELVQEVTGLDFNQFKTFDEAKIAAKKVGIEGVEDCPSLGKLLNECFEQKCEETLIQPTFIVDFPIEISPLAKPHRSKPGLVERFELFMAGRETANSFSELTDPIDQRERLEAQAARKAAGDLEAQGVDEDFLAALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLK 506
>gi|54020381|ref|YP_115687.1| lysyl-tRNA synthetase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987554|gb|AAV27755.1| lysine--tRNA ligase [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (556 aa)
Score = 1060, Expect = 2.2e-113, Identities = 233/486 (47%), Positives = 324/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK--SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      K NDQ+ RR+KLKNL +  + P  +  + I + S+ +K     I AGR++ R F +I    Q Y++K+  K+  + N LDLGDI+E+ G F+TQ G+L++ V  +++K+L PLP++++G+E+ + + R RY+DL+VN +S K F R +I+ +IR F DSQ +LEV+TPVL P+LGGA+A+PFIT++N+L +NFYLRIATELPLKKL+V GFD+VYEIG+IFRNEG DSTHNPEFTS+E Y AY N+E +M TENLF+++ + +L     +I  +KF R M++  +  D + + + E AKK VK E   GH+IN FFE+F E  I PTF+ GHPI++SPL+K + NP FT R ELFI KE+AN F ELNDPIDQ RF+AQ+ EK+ GN EA E+D +F++ALEYG+PP G G+GIDR+ ML T+ SIR+V+LFP +K KK
 S:  71 KLNDQQQFRRDKLKNLVKNGFNFPSSTFEHDNLVEINEKFSQKSKQFFLENQVKIAFAGRLIRQRGPFFIIFSQNLQFQAYISKEFQKKNEFIFAN--LDLGDIIEVSGYLFKTQTGQLSIKVNNFSLLTKSLHPLPDQYYGIENPDEKYRKRYLDLLVNSESAKTFRLRSKIISLIRTFFDSQGFLEVDTPVLQPVLGGASAKPFITYYNSLSQNFYLRIATELPLKKLLVAGFDRVYEIGKIFRNEGFDSTHNPEFTSIEFYQAYANLEKIMDQTENLFRFLFEKLNLDPANFDFSNKKINFLEKFARYDMIEITSKLMNFDL-KSANFADLVEKAKKEGVKIEPFFKK-GHLINKFFEKFVEPTLINPTFIIGHPIEISPLAKSNPNNPNFTLRAELFICGKEFANMFDELNDPIDQLSRFQAQIIEKNQGNQEASEIDNEFVQALEYGMPPAGGCGIGIDRLTMLLTKNESIREVILFPQLKPKK 555
>gi|160932786|ref|ZP_02080175.1| hypothetical protein CLOLEP_01627 [Clostridium leptum DSM 753] >gi|156867860|gb|EDO61232.1| hypothetical protein CLOLEP_01627 [Clostridium leptum DSM 753] (503 aa)
Score = 1060, Expect = 2.5e-113, Identities = 232/476 (48%), Positives = 322/476 (67%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQE-AQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      IRR+KL LQEA QDP+EI   +  D  +F +L+  N ++ +AGR+++ R   +F I D G Q YL  + + +  +K D+GDI + G FRT++GE+++ K+++++SK+L PLP+K+HGL + +LR R RYVDLIVN +  F+ R +I+K IR+ +D+ +++EVETP+L+ I GGA ARPFIT HNTL+ + YLRIA EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEGMD HNPEFT++E+Y AY +  MM LTENL  A K   + G  + L  F+R+ M+D +K+ TG+DF  + + E A+E AK+ ++ K  T G+I+NL FEE E  IQPTFV +PI+VSPL+KK  P  +RFELFI +E+ANA++ELNDPIDQ ERF Q  + G+DEA +D DF+ ALEYG+ PT G+G+GIDR+ ML T+ +SIRDVLLFP MK
 S:  25 IRRDKLSALQEAGQDPFEITVCHPDIHAADIIERFEELE----NQDVCVAGRIMSWRDMGKASFIDIHDRTGRIQVYLRINDLGEEVYRGLDK-WDIGDIASVKGFVFRTRRGEISIHAKEVRLLSKSLLPLPDKFHGLTNTDLRYRQRYVDLIVNPEVKDTFIKRSQIIKSIREDLDNLDFIEVETPILNTIPGGAAARPFITHHNTLDIDLYLRIAPELYLKRLIVGGMERVYEIGRLFRNEGMDVKHNPEFTTIELYQAYTDYNGMMELTENLIHSAAIKVCGTEEISYGGQPVSLALPFKRVTMIDAVKEATGIDFGAFRGDTEKAREAAKELRLEI-KESDTWGNILNLAFEEKVEDTLIQPTFVCDYPIEVSPLTKKKKGMPELVERFELFITGREFANAYSELNDPIDQRERFLRQAALREAGDDEANMLDEDFLTALEYGMAPTGGMGMGIDRLAMLLTDSASIRDVLLFPTMK 500
>gi|51891663|ref|YP_074354.1| lysyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] >gi|51855352|dbj|BAD39510.1| lysyl-tRNA synthetase [Symbiobacterium thermophilum IAM 14863] (495 aa)
Score = 1059, Expect = 3.7e-113, Identities = 217/477 (45%), Positives = 315/477 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVK-----FEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      RR K++ L+EA DP+   R + +GD  ++ +   +   ++AGRVV +R   F ++D G Q YL  ++S+   +  LDLGDIV  G  RT+ GELT+ V+ + +++KAL+PLP+K GL D ELR R R++DL+VN +S VF R RI+ +R+ +D  ++EVETPVL P+ GGA ARPF+T+HN L+R  LRIATEL LK+L+VGG ++VYEIGR+FRNEG+ + HNPEFTS+E Y AY +  MM LTE L + A+++   +  EI LT FRRI M + +K+ TG+D  + S+ + + A+     +E  +T G ++  FE + E + +QPTFV GHP++ SPL+++D ++P T+RFEL++ +E ANAF+ELNDP DQ RFEAQ+ ++ G++EA MD DF+ ALE GLPPT GLG+G+DR++ML T  SIRDV+LFP M+++
 S:  12 RRAKMRTLREAGVDPFGTRFGDRRL-MGDLRRQYGEASAEELDAARIPARVAGRVVTVRSHGKIGFAHLQDGSGRLQIYLRLPELSERERLVWEH-LDLGDIVGAEGVLMRTRTGELTVKVESLTMLTKALRPLPDKHAGLRDVELRYRERHLDLLVNPESRAVFEARSRIVASLRRTLDELGFIEVETPVLVPLAGGAAARPFLTYHNALDRQLSLRIATELHLKRLVVGGMERVYEIGRVFRNEGLSTRHNPEFTSLEAYQAYADYRDMMDLTERLVQNAARAVNG---SLRAGEIDLTGPFRRITMAEAVKEATGIDVMALGSSGDERRDAEAVRAAAEAAGYEVEAATWGGLLAELFERYAEDRLVQPTFVLGHPVETSPLARRDPRDPRLTERFELYVQGREIANAFSELNDPEDQRRRFEAQLAQRQAGDEEAHPMDEDFLAALEVGLPPTGGLGIGVDRLVMLLTGAPSIRDVILFPTMRNR 495
>gi|186685281|ref|YP_001868477.1| lysyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] >gi|186467733|gb|ACC83534.1| lysyl-tRNA synthetase [Nostoc punctiforme PCC 73102] (561 aa)
Score = 1056, Expect = 6.5e-113, Identities = 223/480 (46%), Positives = 320/480 (66%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      D  R EK++ L++  +PY  +  T    +FA L +  + + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL+K ++ +SM     + ++ D GDI+ + G+ RT+KGEL++ VK+ I++K+L PLP+KWHGL D  R R RYVDLIVN + + F R +I  IR++++ +++LE+ETPVL  GGA+ARPFIT HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFT++EVY AY +  MM LTE +  VA+ +  +  + E I LT +RR+ M D +K+ TG+DF  ++ +EA+ +K  +    ++G ++NL FEE EA IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E N+F+EL DPIDQ ER EAQ + K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP +K
 S:   5 DIRAARLEKVEQLKQLGTNPYAY-RWESTHHAAQLQEQFADLASGEEVDLEVAIAGRIMA-RRVFGKLAFFTLQDETGTIQLYLDKNRIQESMADIDADAFNHLKQLTDAGDILGVKGTIKRTEKGELSVYVKQYTILTKSLLPLPDKWHGLTDVAKRYRQRYVDLIVNPEVRQTFRRRAQITAGIRRYLEQRDFLEIETPVLQSEAGGADARPFITHHNTLEMELYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGISTRHNPEFTTIEVYQAYADYNDMMALTEGIITTVAQEVLGTLQITYQGEPIDLTPPWRRVTMHDLVKEFTGLDFNSFQTLEEAKTASKNAGIPGVDEAKSIGKLLNLAFEEKVEANLIQPTFVIDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGRETGNSFSELTDPIDQRERLEAQAERKAAGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLK 496
>gi|167752417|ref|ZP_02424544.1| hypothetical protein ALIPUT_00661 [Alistipes putredinis DSM 17216] >gi|167660658|gb|EDS04788.1| hypothetical protein ALIPUT_00661 [Alistipes putredinis DSM 17216] (574 aa)
Score = 1053, Expect = 1.4e-112, Identities = 221/489 (45%), Positives = 317/489 (64%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKS-----MLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M + ++QE +RR+ L L+E  DPY  +  T T +  F  K N  I++AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +      F K+LD+GDIV + G FRT GEL++ +K+ ++SK+L+PLP    + +  D E+R R RYVDLIVN  +VF+ R +I+ +R++ +  Y+EVETP+L PI GGA ARPFIT HN L+ + YLRIA+EL LKKLIVGGFD VYE G+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM TE + + VA +L   V++  EI   FRR+ M D I+++TG D  +S ++ +E K+ V+ +   G +I+ F ++CE + IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFELF+N KE NA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +DMDF+ ALEYG+P +G+G+GIDR+ M T SSI+DVL FP M+ +K
 S:   1 MSIELSEQEQLRRQSLAALRELGIDPYPAARYEVTATAREIAENFDPAK--NNFQGIRIAGRIMSRRIMGSASFFELQDHTGRIQVYIRRDDICPEGDPTLYNTVFKKLLDIGDIVGVEGFAFRTNTGELSVHCQKLTLLSKSLRPLPVVKEKDGQTFDAFTDPEIRYRQRYVDLIVNPHVREVFIKRSKIISTMREYFNQFGYVEVETPILQPIPGGAAARPFITHHNALDIDQYLRIASELYLKKLIVGGFDGVYEFGKNFRNEGMDRTHNPEFTVMEIYVAYKDYLWMMEFTERMLEKVALALHGTTTVQIDGREISFKAPFRRLTMTDAIREKTGYDI-TGQSEEQLREACKRLEVEIDDTMGK-GKLIDAIFGQYCEEELIQPTFIMDYPCEMSPLCKRHRSNPDLTERFELFVNGKELCNAYSELNDPIDQLERFQEQLRLSEKGDDEAMFIDMDFVRALEYGMPTCSGMGIGIDRLTMFMTGNSSIQDVLFFPQMRPEK 502
>gi|196243484|ref|ZP_03142213.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] >gi|196208401|gb|EDY03191.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 8802] (573 aa)
Score = 1052, Expect = 2.2e-112, Identities = 226/477 (47%), Positives = 315/477 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY---FN---KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK++ LQ+  PY  K  T T +  K+A LK   + + +AGR++A R+ FG   ++D   Q YL+K+++ SM E  FN  K+ D GDI+ + G+ RT+KGEL++ V+  I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D  ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTL+  YLRIATEL LK+LI+GGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  A++ L  +  E EI L+ +RR+ M D +K++TG+DF   + A+E AKK +    +LG ++N FE+ E  IQPTF+  P+++SPL+K   G +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ ER E Q ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP +K +
 S:  23 RLEKVEQLQQLGLVPYAY-KWESTHTAANLQDKYATLKDGEEVDLEVAIAGRIIA-RRVFGKLAFFSLQDETATIQLYLDKQQIDTSMTEVTDAFNTLKKLTDTGDILGVVGTIKRTEKGELSVKVQTYTILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPQVRQTFRRRAQITASIRRYLDENGFIEIETPVLQSEAGGAEARPFITYHNTLDMELYLRIATELHLKRLIIGGFEKVFELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEVYQAYADYFDMMELTEALITNAAQAVLGTLKLTYQEIEIDLSTPWRRVTMTDIVKEKTGLDFDSFTDFESAKEAAKKAGIDVPNDCPSLGKLMNEAFEQKVEETLIQPTFILDFPVEISPLAKPHRSKKGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRERLEKQAEQKASGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLKSQ 510
>gi|139438509|ref|ZP_01772025.1| Hypothetical protein COLAER_01018 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] >gi|133776048|gb|EBA39868.1| Hypothetical protein COLAER_01018 [Collinsella aerofaciens ATCC 25986] (654 aa)
Score = 1052, Expect = 2.3e-112, Identities = 228/485 (47%), Positives = 314/485 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPY----EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ND+  R K +L EA Q+PY  EIE    + D +K+A+L  +T + +K+ GRVVA R   F VIRD G+ Q +   + ++   K LDLGDI+ + G  RT++G+L++ K  ++SKA++PLPEK+HGL D+E R R RYVDLI N D + F R +IL  R+FM+S Y+EVETP+L I GGA A+PFIT N L++ YLRIATEL LK+ IVGGF++V+EIGRIFRNEGMD THNPEFT+ME Y A+ ++E M L + + K  K++ P V++   I L+ ++  M D +  G     +E  A++ ++ K + T G II  ++E E  + PTFV +PI+VSPL+K+  +P T RFEL I  EYANAF+ELNDP+DQ ERF AQ+ EK+ G+DEA+E D D++ ALEYG+PP G+G+GIDR++ML T ++SIRDVLLFPHMK +K
 S:  14 LNDERATRLAKRASLFEAGQNPYPEHSEIEDY-----VADIEAKYAELADGEDTEDVVKIGGRVVAKRGQGKIMFIVIRDATGEVQLFCRINDMDEAAWSTL-KALDLGDILGVTGVVVRTKRGQLSVAPKSATLLSKAVRPLPEKFHGLSDKETRYRQRYVDLIANDDVRETFRKRSQILSTFRRFMESDGYMEVETPILQTIQGGATAKPFITHFNALDQECYLRIATELHLKRCIVGGFERVFEIGRIFRNEGMDLTHNPEFTTMEAYRAFSDLEGMKALAQGVIKAANKAIGNPEVIEYQGQTIDLSGEWASRPMTDIVSDVLGKKVTIDTPAEELAAAAREKGLEI-KPEWTAGKIIAEIYDELGEDTIVNPTFVCDYPIEVSPLAKRFEDDPRLTHRFELVIAGHEYANAFSELNDPVDQAERFAAQMAEKAGGDDEAMEYDEDYVRALEYGMPPAGGIGIGIDRVVMLLTNQASIRDVLLFPHMKPEK 501
>gi|196255943|ref|ZP_03154481.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7822] >gi|196203123|gb|EDX97940.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. PCC 7822] (573 aa)
Score = 1049, Expect = 5.2e-112, Identities = 222/477 (46%), Positives = 326/477 (68%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI-----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN------KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK-SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK++ L++  +PYE K  T    K+A L+   + + +AGR++A R+ FG +   +D G Q YL+KK++ ++M + N   K+ D GDI+  G+ RT+KGEL++ V + I++K+L PLP+K+HGL D E R R RYVDLI+N + + F R +I  IR++++ + +LE+ETPVL  GGA+ARPFIT+HNTLE + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTEN+  AK +L  V  + EI LT +RR+ M  ++++TG+DF + ++ +E ++ A+K ++ +  TLG ++  FE+ E  I+PTFV  P+++SPL+K   PG +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ ER EAQ ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP +K +
 S:  23 RLEKVEQLKQLGLNPYEY-KWESTHHAAQLQEKYASLENGEEVDLEVAVAGRIIA-RRVFGKLAFFNLQDESGTIQLYLDKKRIGQTMADVPNAFNTVMKLTDTGDILGAKGTIKRTEKGELSIYVNEYAILTKSLLPLPDKFHGLTDIEKRYRQRYVDLIINPEVRETFRRRAQITASIRRYLEGEGFLEIETPVLQSEAGGADARPFITYHNTLEMDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFEMGRIFRNEGVSTRHNPEFTSIEIYQAYADYHDMMVLTENIITNAAKDALGTLKVTYQDQEIDLTPPWRRLTMHQLVEEKTGIDFNQFQTFEEGKKAAQKAGIQVSEDCKTLGKLLYESFEQKVEESLIEPTFVLDFPVEISPLAKPHRNKPGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRERLEAQAEKKAAGDLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLKSQ 510
>gi|153853504|ref|ZP_01994884.1| hypothetical protein DORLON_00873 [Dorea longicatena DSM 13814] >gi|149753659|gb|EDM63590.1| hypothetical protein DORLON_00873 [Dorea longicatena DSM 13814] (610 aa)
Score = 1048, Expect = 6.2e-112, Identities = 217/434 (50%), Positives = 307/434 (70%)
 Q:  56 NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK----DKK 489
      ++ +AGR++ R   +F I+D G Q Y+ + +    F + D+GDI + G FRT+ GE+++ +K+ ++SK+L+ LPEK+HGL D + R R RYVDLI+N +S + F+ R +ILK IR F+D + ++EVETP+L  GGA ARPF T +N L + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY + E MM LTE++F+Y+A K   V+   I + + F RI M+D +K+ GVDF EVK+++EA+ LA KH+V++E+   G I+NLFF+EFCE K IQPTFV HPI++SPL+KK+ ++P + +RFEL++ +E NA++ELNDPIDQ ERF AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDR++ML T+ +IRDVLLFP MK  DKK
 S:  27 HVAIAGRMMFKRVMGKASFCNIQDLQGSIQVYVARDAIGTESYADFKRS-DIGDIFGLEGFAFRTRTGEISIHAEKMTLLSKSLQILPEKFHGLTDTDTRYRQRYVDLIMNPESKETFIKRSKILKEIRNFLDGRGFMEVETPMLVSNAGGAAARPFETHYNALNEDVKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYEGMMELTESMFRYLAEKVCGSAVISYNGTVIDMAKPFERISMIDAVKKYAGVDFSEVKTDEEAKALADKHHVEYEERHKK-GDILNLFFDEFCEEKMIQPTFVTDHPIEISPLTKKNPEDPNYVERFELYVYGREMCNAYSELNDPIDQRERFAAQEEAFAAGDEEANHTDEDFLNALEIGMPPTGGIGYGIDRLVMLLTDAQAIRDVLLFPTMKSLDADKK 467
>gi|149277988|ref|ZP_01884127.1| lysine--tRNA ligase [Pedobacter sp. BAL39] >gi|149231186|gb|EDM36566.1| lysine--tRNA ligase [Pedobacter sp. BAL39] (592 aa)
Score = 1048, Expect = 6.7e-112, Identities = 220/489 (44%), Positives = 321/489 (65%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      M  ++QEL+RR L L+E  DPY E     D + + + KT   NI +AGR+++ R   +F ++D G Q YL + +   K++  F K++DLGD + + G F TQ GE++L V ++K++SK+LKPLP    + + G D ELR R RYVDL VN D ++F++R R++ +R + D Q ++EVETP+L PI GGA ARPF T HNTL+  YLRIA EL LK+LIV GFD VYE G++FRNEGMD THNPE+T ME+Y AY++ +MM + E  + VA ++ KPVV +G++EI   + ++ M + I++ TG+D   + +E + +  N++ +   G +I+ F E EA IQPTF+ +P++++PL+KK   G +RFE+FIN KE NA++ELNDPIDQ ERFE Q+K + G+ EA+ MD DF+ ALEYG+PPT+GLG GIDR++ML T +S+I++VL FP M+ ++
 S:  20 MSTGLSEQELLRRNSLSQLRELGIDPYPAEAFEINANAADILANYERDKT--AYKNISIAGRIMSRRIMGSASFVELQDSTGRIQVYLKRDDLCPDEDKTLYNTVFKKLMDLGDFIGVRGYVFTTQTGEISLHVSELKLLSKSLKPLPIVKRDEEGKIYDGFTDPELRYRQRYVDLTVNPDFKQIFINRSRVISTMRNYFDEQGWMEVETPILQPIHGGAAARPFATHHNTLDMPLYLRIANELYLKRLIVAGFDGVYEFGKMFRNEGMDRTHNPEYTGMEIYVAYKDYIWMMGMVEECLEKVALAIHGKPVVTVGQHEINFEGPYEKLTMYESIEKYTGIDV-SAMTEEELKAVCASLNIEVDASMGR-GKLIDELFSEKVEANLIQPTFITDYPLEMTPLAKKHRTKDGLVERFEIFINGKEVGNAYSELNDPIDQKERFEDQLKLAARGDAEAMVMDDDFVRALEYGMPPTSGLGFGIDRLVMLMTNQSTIQEVLFFPQMRPER 522
>gi|163815695|ref|ZP_02207067.1| hypothetical protein COPEUT_01876 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] >gi|158449000|gb|EDP25995.1| hypothetical protein COPEUT_01876 [Coprococcus eutactus ATCC 27759] (685 aa)
Score = 1047, Expect = 7.3e-112, Identities = 236/485 (48%), Positives = 333/485 (68%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKV------------------------------------SRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ N +++RREKL +LQ A +DP+ I K                   R +  D+N + A +   N + +AGR++ R   +F I+D G+ Q Y+ + ++ +   F K D+GDI + G FRT+ GE+++ ++I ++SK+L+ LPEK+HGL D ++R R RYVDLI+N+DS +VF+ R +ILK IR F+ ++++EVETP+L  GGA ARPF T +N L+ + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTE++F+Y+A K   +   EI  + F R+ MVD IK+ TGVDF +V + EA+++A +H+V++E+   G I+NLFFEEFCE  IQPTF+ HPI++SPL+KK  +P  +RFELFINT E NA++ELNDPIDQ ERF AQ  + G+DEA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDR++ML T+ +IRDVLLFP MK
 S:  10 EQDLNKLKMVRREKLADLQAAGKDPFVITKYDVQQHSIEVKDMYTALEAELLAGRQEPSVEGLDEAEKREVINNDYNERRAIMDASPIN--VSIAGRMMFKRVMGKASFCNIQDLKGNIQVYVARDQIGEESYADFKKS-DIGDIYGVKGYAFRTKMGEISIHAEEITLLSKSLQMLPEKFHGLTDTDMRYRQRYVDLIMNQDSKEVFIKRSQILKEIRNFLAGRDFMEVETPMLVSNAGGAAARPFETHYNALDEDVKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYYGMMELTESMFRYLAEKVCGSTKISYNGIEIDFGKPFERLTMVDAIKKYTGVDFDQVADDAEAKKIADEHHVEYEERHKK-GDIVNLFFEEFCEENLIQPTFIMDHPIEISPLTKKKPSDPTKVERFELFINTWEMCNAYSELNDPIDQRERFAAQDANAAAGDDEAEHTDEDFLNALEIGMPPTGGIGYGIDRLVMLLTDSQAIRDVLLFPTMK 531
>gi|153813032|ref|ZP_01965700.1| hypothetical protein RUMOBE_03440 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] >gi|149830834|gb|EDM85924.1| hypothetical protein RUMOBE_03440 [Ruminococcus obeum ATCC 29174] (586 aa)
Score = 1047, Expect = 8.7e-112, Identities = 213/433 (49%), Positives = 301/433 (69%)
 Q:  56 NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ++ +AGR++ R   +F I+D G+ Q Y+ + + +   F K D+GDI + G FRT+ GE+++ +K+ +++K+L+ LPEK+HGL D + R R RYVDLI+N+DS VF+ R +ILK IR F+ ++++EVETP+L  GGA ARPF T +N L + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY + E MM LTE++F+Y+A K   +   EI L + F R+ M + IK+ G+DF EV ++ A++LA +H++++E H  G IINLFFEE+CE + IQPTF+ HPI++SPL+KK  +P  +RFELF NT E NA++ELNDPIDQ ERF+AQ   G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDR++ML T+ +IRDVLLFP MK +
 S:   7 HVAIAGRMMFKRVMGKASFCNIQDLQGNIQVYVARDAIGEESYADFKKS-DIGDIFGLEGFAFRTRTGEISIHAEKMTMLTKSLQILPEKFHGLTDTDTRYRQRYVDLIMNQDSKNVFIKRSQILKEIRNFLAGRDFMEVETPMLVSNAGGAAARPFETHYNALNEDVKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYEGMMELTESMFRYLAEKVCGSTKISYNGVEIDLGKPFARMTMNEAIKKYAGIDFDEVADDEAAKKLADEHHIEYEAHHKK-GDIINLFFEEYCEKELIQPTFIMDHPIEISPLTKKKPSDPSKVERFELFCNTWEMCNAYSELNDPIDQRERFKAQDALADAGDEEANHTDEDFLNALEIGMPPTGGIGYGIDRLVMLLTDSQAIRDVLLFPTMKSQ 442
>gi|158338556|ref|YP_001519733.1| lysyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] >gi|158308797|gb|ABW30414.1| lysyl-tRNA synthetase [Acaryochloris marina MBIC11017] (517 aa)
Score = 1044, Expect = 1.6e-111, Identities = 223/478 (46%), Positives = 317/478 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN-NIKLAGRVVALRQTFGVI-----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE-------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAK----SLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      R +K++ L++A  PY   S T T   KF L   + + +AGR++A R+ FG +   +D G Q YL KK++ + M E    + ++ D+GD + + G+ RT KGEL++ V+  +++K+L PLP+KWHGL D  R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D Q ++E+ETPVL+  GGA ARPFIT+HNT+E + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GR+FRNEG+ + HNPEFT++EVY AY +  MM LTE L  A+  SLK P  GE I LT +RR+ M D ++++TG+DF  ++ + AQ+ A K +    ++GH++N FE+ EA IQPTF+ +P+++SPL+K   G +RFELFI +E AN+F+EL DP+DQ +R EAQ  K G+ EA +D DFI ALEYG+PPT GLG+GIDR+ ML ++ +SIRDV+ FP +K +K
 S:  23 RLQKVEQLKQAGLTPYAYRWQS-THTAQALQEKFVDLANGEEEDFEVAIAGRILA-RRVFGKLAFFNLQDETGTIQLYLEKKRIQEQMGEQDEQAFNHLKQLTDVGDFIGVQGTIKRTDKGELSVYVQTYTVLTKSLLPLPDKWHGLTDIAKRYRQRYVDLIVNPSVRETFRRRAQITASIRRYLDEQGFIEIETPVLNSEAGGAEARPFITYHNTMEMDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRVFRNEGISTRHNPEFTTIEVYQAYADYNDMMDLTEALICTAAERSVGSLKVPY--QGET-IDLTSPWRRVTMHDAVQEKTGLDFTTFETVEAAQKAATKAGITGVDDCESVGHVLNEAFEQKVEATLIQPTFILDYPVEISPLAKPHRSQSGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPVDQRQRLEAQAARKEAGDLEAHGVDEDFITALEYGMPPTGGLGIGIDRLAMLLSDAASIRDVIAFPLLKPEK 512
>gi|16330075|ref|NP_440803.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechocystis sp. PCC 6803] >gi|2501021|sp|P73443|SYK_SYNY3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|1652562|dbj|BAA17483.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechocystis sp. PCC 6803] (510 aa)
Score = 1044, Expect = 1.7e-111, Identities = 218/478 (45%), Positives = 312/478 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN------KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      R EK + L++  +PY    T  D  + L   + + +AGR++A R   F ++D G Q YL K+++++ M E N   K+ D+GDI+ + G+ RT+KGEL++ V+  +++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL  YLRIATEL LK+L+VGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  A+++   +  GE EI LT ++RI M + ++ ETG+DF +  + A++ A K +  +  +LGH++N FE+ E  +QPTF+  P+++SPL+K   PG +RFELF+ +E AN+F+EL DPIDQ R EAQ +K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP +K+++
 S:  17 RLEKAEQLRQLGLNPYAY-TWEITHQAQDLQETYRDLSNGEEVDLKVAIAGRILARRVMGKLAFFTLQDESGTIQLYLEKQRLTEHMPELENAFNLLKKITDVGDILGVTGTLKRTEKGELSVYVQTYAVLTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPTVRQTFRRRAQITAAIRRYLDKQGFIEIETPVLQGESGGAEARPFITHHNTLGMPLYLRIATELHLKRLVVGGFEKVFELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSIEVYQAYVDYNEMMALTEALVTTAAQAVLGTLKITYQGE-EIDLTPPWKRITMHEAVQLETGIDFSQFTDLETAKQAATKAGIGVPEDCPSLGHLLNHAFEQKVEGTLMQPTFIIDFPVEISPLAKPHRSKPGLVERFELFVYGRELANSFSELTDPIDQRSRLEAQAAKKAAGDLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLKNQE 505
>gi|152990921|ref|YP_001356643.1| lysyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] >gi|151422782|dbj|BAF70286.1| lysyl-tRNA synthetase [Nitratiruptor sp. SB155-2] (502 aa)
Score = 1044, Expect = 2.1e-111, Identities = 232/481 (48%), Positives = 317/481 (65%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      N E +R +K + L+EA +PY   + ++ +F K+A +K   +  +KL GR+ LR   F I D G Q Y N+ +   +  K++++GDI+E G PF T+ GELTL  ++ +V+KA+ PLPEK+HGL+D+ELR R RYVDLI+N + KVF+ R RI+ +IR F +S +LEVETP++HPI GGANARPFIT HN L + YLRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD+THNPEFT +E Y AY  E +M+LTE+LF Y+ + L P + GE+ I + F +I  D I +  V  V+ ++   K  ++ E H+ +LG +  F+ F E K I PTF+  PID+SPL+++ +NP  +RFELFI KE AN F ELNDP+DQYERF+AQV+ K + +DEA+ MD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T + SIRDV+LFP MK
 S:   5 NQYEQLRIQKAQELKEAGINPYG-HGFCKEISNNEFLEKYAYVKDLEEKKDEKACVKLNGRIKFLRHMGKAAFAKIEDESGIVQIYFNRDSLGDEWFKKVKKLIEVGDIIEAKGYPFVTKTGELTLHANELNLVTKAIVPLPEKFHGLQDKELRYRQRYVDLIMNPEVKKVFMLRSRIVSLIRDFFESHGFLEVETPMMHPIPGGANARPFITHHNALGVDRYLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRNFRNEGMDATHNPEFTMIEFYWAYHTYEDLMKLTEDLFDYLFEKLSLPKKLTYGEHTIDFSTPFSKIKYKDAIIEIGEVPEDIVEDKEKIISFLKDKGIEPEFAHKMSLGALQAELFDNFVEEKLINPTFITHFPIDISPLARRSDENPEIAERFELFIAGKEIANGFNELNDPLDQYERFKAQVQAKEV-DDEAMHMDEDFVRALGYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTNQHSIRDVILFPAMK 493
>gi|160895077|ref|ZP_02075851.1| hypothetical protein CLOL250_02627 [Clostridium sp. L2-50] >gi|156863508|gb|EDO56939.1| hypothetical protein CLOL250_02627 [Clostridium sp. L2-50] (539 aa)
Score = 1041, Expect = 3.7e-111, Identities = 235/476 (49%), Positives = 326/476 (68%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----------------------KLKTHNTNNN------------IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RREKL +LQ A +DP+EI K  T  D  +            K + N + N      + +AGR++ R   +F I+D G+ Q Y+ + ++ +   F K D+GDI + G FRT+ GEL++ +++ ++SK+L+ LPEK+HGL D ++R R RYVDLI+N++S VF+ R +ILK IR F+ ++++EVETP+L  GGA ARPF T +N L + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY + E MM LTE++F+Y+A K   +   EI  + F R+ M D IK+ TG+DF +V+ + A++LA +HN+ +E+   G IINLFFEEFCE K IQPTF+ HPI++SPL+KK  +P  +RFELFINT E NA++ELNDPIDQ ERF AQ  + G+DEA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDR++ML T+ +IRDVLLFP MK
 S:  21 VRREKLADLQAAGKDPFEITKYDVTYHSTDVKEAYTAHEAELLAGRQEPDVEGLDDAQKKEVLNNDYNERRAIMDASPIHVSIAGRMMFKRVMGKASFCNIQDLKGNIQVYVARDQIGEEAYADFKKS-DIGDIYGVKGWAFRTKTGELSIHAEEMTLLSKSLQILPEKFHGLTDTDVRYRQRYVDLIMNQESKAVFIKRSQILKEIRNFLADRDFMEVETPMLVANAGGAAARPFETHYNALNEDVKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYEGMMELTESMFRYLAEKVCGSTKISYNGIEIDFGKPFERLTMNDAIKKYTGIDFDQVEDDAAAKKLADEHNIAYEERHKK-GDIINLFFEEFCEEKLIQPTFIMDHPIEISPLTKKKPSDPSKVERFELFINTWEMCNAYSELNDPIDQRERFAAQDANAAAGDDEAEHTDEDFLNALEIGMPPTGGIGYGIDRLVMLLTDSQAIRDVLLFPTMK 533
>gi|172038375|ref|YP_001804876.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] >gi|171699829|gb|ACB52810.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. ATCC 51142] (573 aa)
Score = 1038, Expect = 8.0e-111, Identities = 222/476 (46%), Positives = 315/476 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI-----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSM------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKD 487
      R EK++ L++  PY + S T    K+ LK    ++ +AGR++A R+ FG +   +D G Q YL+KK++  M    + K+ D GDI+ + GS RT+KGEL++ VK+ +I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R I  IR+++D Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE +  A+ +   +  GE +I L+ +RR+ M D +K+++G+DF + K + A+  K+ +  +  +LG +IN FE+ E  IQPTF+  P+++SPL+K   G +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ R E Q ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T+ +SIRDV+ FP +K+
 S:  23 RLEKVEQLKQLGLIPYAYQWQS-THDAATLQDKYTNLKDGEEVAVDVAIAGRIIA-RRVFGKLAFFNLQDETGTIQLYLDKKEIQAHMSDLDSAFNHLKKLTDTGDIIGVKGSIKRTEKGELSVKVKQYQILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPQVRQTFRRRAEITASIRRYLDKQGFIEIETPVLQSEAGGAEARPFITYHNTLEMDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEVYQAYADYNDMMELTEAIITTAAEEVLGTLKITYQGE-DIDLSTPWRRVTMHDIVKEKSGLDFEQFKDFETAKNAVKEVGLDVPETCQSLGKLINEVFEQTVEETLIQPTFILDFPVEISPLAKPHRNKEGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRNRLEKQAEQKAAGDLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTDSASIRDVIAFPLLKN 509
>gi|126658229|ref|ZP_01729379.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] >gi|126620378|gb|EAZ91097.1| lysyl-tRNA synthetase [Cyanothece sp. CCY0110] (573 aa)
Score = 1037, Expect = 1.1e-110, Identities = 221/477 (46%), Positives = 321/477 (67%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVI-----RDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK++ L++  PY + S T    K+A LK   + +I +AGR++A R+ FG +   +D G Q YL+KK++  M E   + K+ D GDI+ + GS RT+KGEL++ VK+ +I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D+Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  A+ +   +  GE +I ++ +RR+ M + +K+++G+DF + K + A++ K  ++ +  +LG ++N FE+ E  IQPTF+  P+++SPL+K   G +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ R E Q ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T+ +SIRDV+ FP +K +
 S:  23 RLEKVEKLKQLGLIPYAYQWQS-THDATTLQDKYASLKDGEEVDVDIAIAGRIIA-RRVFGKLAFFNLQDETGTIQLYLDKKEIQSHMSELENAFNHLKKLTDTGDIIGVKGSIKRTEKGELSVKVKQYQILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPQVRQTFRHRAQITASIRRYLDNQGFIEIETPVLQSEAGGAEARPFITYHNTLEMDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFEMGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEIYQAYADYNDMMELTEAIITTAAQEVLGDSKITYQGE-KIDISTPWRRVTMHEIVKEKSGLDFEKFKDFESAKDAVKNAELEVPETCQSLGKLLNEVFEQTVEETLIQPTFILDFPVEISPLAKPHRSKQGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRNRLEKQAEQKAAGDLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTDSASIRDVIAFPLLKSQ 510
>gi|168058919|ref|XP_001781453.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] >gi|162667090|gb|EDQ53728.1| predicted protein [Physcomitrella patens subsp. patens] (589 aa)
Score = 1036, Expect = 1.5e-110, Identities = 219/482 (45%), Positives = 320/482 (66%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN----NIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKF-----EKHQS-------TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVK---------------------EKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      D  +R +K+++L+  +PY   RT T +  ++ L +  N  ++ +AGR++A R+ FG   +RD GD Q Y K K++  +  ++D+GD +  G+ RT+KGEL++ V ++ I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVD+I+N D  VF DR +I+ IR+ M+S YLE+ETPVL  GGA+ARPF+T HN L ++ YLRIATEL LK+++VGGF++VYEIGRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY + + MM L E + + A ++  + +   EI L + ++R M  +++ TG++F   + EA  AK  V F   E+H +    ++GH++N FE  E  IQPTFV HP+++SPL+K   PG +RFELF+ +E ANAF+EL DPI+Q RFEAQV+            ++ +  V MD DF+ ALEYG+PPTAG+G+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP MK +
 S:  70 DIRTLRLKKVEDLRAGGFEPYGY-TWDRTHTAAELQKQYVDLPSATEANEEKDHVAVAGRIIA-RRVFGKLAFLTMRDDSGDIQLYCEKAKLTDEAFDQLKTLMDIGDFIGAKGTMKRTEKGELSVLVGELSILTKSLLPLPDKWHGLTDVEKRYRQRYVDMIMNPDVATVFRDRAKIISEIRRHMESLGYLEIETPVLQGEAGGADARPFVTHHNALGQDMYLRIATELHLKRMVVGGFERVYEIGRIFRNEGISTRHNPEFTSIELYQAYADYDDMMNLAEEIVEKCALTVNGSLSLTYQGTEISLQRPWKRASMHSLVEEVTGINFASFGDDIEA---AKNAAVSFFAGHIERHDTGTILKAPSIGHLVNEVFEMVVEKTLIQPTFVMDHPVEISPLAKPHRSKPGLVERFELFVYGREMANAFSELTDPIEQRSRFEAQVRTHNAAMAAAAEAAKAKGDTALTSAINDAYEVGMDEDFVTALEYGMPPTAGMGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPVMKSQ 589
>gi|67920132|ref|ZP_00513652.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Crocosphaera watsonii WH 8501] >gi|67857616|gb|EAM52855.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Crocosphaera watsonii WH 8501] (573 aa)
Score = 1034, Expect = 2.3e-110, Identities = 222/477 (46%), Positives = 320/477 (67%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP--VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK++ L++  PY + S +    K+A LK    ++ +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL+KK++  M E   + K+ D GDI+ + GS RT+KGEL++ VK+ +I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN  + F R +I  IR+++D+Q ++E+ETPVL  GGA ARPFIT+HNTLE + YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  A+ +   +  GE +I L+ +RR+ M D +K+++G+DF   + A+  KK ++ +  +LG ++N FE+ E  IQPTF+  P+++SPL+K   G +RFEL+I +E AN+F+EL DPIDQ ER E Q ++K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T+ +SIRDV+ FP +K++
 S:  23 RLEKVEQLKKIGLIPYAYQWKS-SHDAASLQDKYASLKNGEEVEVDVAIAGRIIA-RRVFGKLAFFSLQDESGTIQLYLDKKEIQAHMSELESAFNHLKKLTDTGDIIGVKGSIKRTEKGELSVKVKEYEILTKSLLPLPDKWHGLTDTEKRYRQRYVDLIVNPQVRQTFRRRAQITASIRRYLDNQGFIEIETPVLQSEAGGAEARPFITYHNTLEMDLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFEMGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIELYQAYADYNDMMELTEAIITTAAEEVLGTLNITYQGE-QIDLSTPWRRVTMNDIVKEKSGLDFEAFTDFETAKTEVKKAGLEVPETCQSLGKLLNEVFEQTVEESLIQPTFILDFPVEISPLAKPHRDKQGLVERFELYIVGRELANSFSELTDPIDQRERLEKQAEQKAAGDLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTDSASIRDVIAFPLLKNQ 510
>gi|39997369|ref|NP_953320.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] >gi|39984260|gb|AAR35647.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter sulfurreducens PCA] (491 aa)
Score = 1033, Expect = 3.2e-110, Identities = 225/480 (46%), Positives = 308/480 (64%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      L RR K+ L EA +PY     T DF  + + T +  + +AGR++A R++FG   I+D G Q Y+ K V   E F + D+GDIV + G+PFRT+ GELTL+  I++++K+L+PLPEK+HGL D E R R RYVDLIVN + +VFV R RI+ +IR+FM +++LEVETP++ PI GGA ARPF+T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE L +VA+ +  +   E I  + ++R+ +V+ I +  +D  +   A  A++ +     G +I  FEE E K IQPTF+ +P +VSPLS+K K+P  RFELFI +E ANAF+ELNDP+DQ ERF AQV K+ G+DEA MD D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP ++ +K
 S:   9 LQRRRKVDALWEAGINPYP-NDFKPLHTSADFREAYGTVDTIEDDPRSFTVAGRIIA-RRSFGKAAFIQIQDRKGRMQVYVRKDTVGDEAFEAF-ETFDIGDIVGVGGTPFRTKTGELTLNAAFIRLLTKSLQPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVNPEVREVFVKRSRIVNLIREFMVRKDFLEVETPMMQPIPGGATARPFVTHHNALDMQLFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATFEDLMDFTEELLCHVAQEVLGTLDFTYQEMPISFQRPWKRLAVVEAILEYGDIDAKSLADRDLAYAYAQRLGLDLPA-DVGYGKLITEIFEEVAETKLIQPTFITAYPTEVSPLSRKSDKDPEIVDRFELFIAGREMANAFSELNDPVDQKERFLAQVAAKAKGDDEAHYMDEDYIRALEFGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPQLRKEK 491
>gi|170076670|ref|YP_001733308.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] >gi|169884339|gb|ACA98052.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7002] (538 aa)
Score = 1033, Expect = 3.3e-110, Identities = 213/484 (44%), Positives = 316/484 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      +D  R EK+ L+  +PY  K  +  +  K+ ++   + + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL+KK ++ M    + K+ D+GDI+ + G  RT+KGEL++ V + +++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLI+N  + F R +I  IR++++ +++LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++V+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE+L + +AK + + + GE + +  +RR M + +++ TG++F    A++ A+  +  +  T+G ++N FE+ EA IQPTFV +P++VSPL+K   PG T+RFELFI +E AN F+EL DP+DQ +R E Q +K+ G++EA ++D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRDV+ FP +KD+
 S:   9 LDDIRATRLEKVDQLKAIAMNPYAY-KWEISHHTAELQEKYKDIEAGEEVEDTVSIAGRILA-RRVFGKLAFFSLQDETGTIQLYLDKKLINGGMPDLEGAFNHLKKLTDVGDIIGVKGIIKRTEKGELSIKVSQFAMLTKSLLPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYVDLIINPQVKETFRRRAKITAAIRRYLEDRDFLEIETPVLQAEAGGAEARPFITHHNTLDMPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVFELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEVYQAYGDYFDMMDLTEDLIRTLAKDIVGQAQLPYGEVIVDVGTPWRRETMQNLVQEATGINFLSFDDLNAAKQAAESVGMHIPEKCKTIGQLLNEAFEQKVEATLIQPTFVTEYPVEVSPLAKPHRDKPGLTERFELFIVGRELANGFSELTDPVDQRQRLEEQAAKKAAGDEEACDVDEDFVTALEYGMPPTVGLGIGIDRLVMLLTNAESIRDVIAFPLLKDR 503
>gi|169830349|ref|YP_001716331.1| lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] >gi|169637193|gb|ACA58699.1| lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C] (490 aa)
Score = 1033, Expect = 3.4e-110, Identities = 219/484 (45%), Positives = 315/484 (65%)
 Q:   6 NDQEL-----IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +DQEL   +RREKL LQ   PY  + RT     +A+L+    + LAGR++A R   FG ++D G Q Y   +   E F K LD+GD + I G+ F+T+ GE+T+ V  +++K+L+PLPEKWHGL+D ELR R RY+DLI+N S +VFV R RI+ IR+++D  +LEVETP++ + GGA ARPF T+HN L + +LRIA EL LK+L+VGGFDKVYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY +  MM LTE L  V + +  +  GE+ +   + R M++ ++++TG+DF E S +EA  A+  ++F+  S   +N FE+ + + +QPTF+Y +P+++SPL+K+  P  RFELFI +E ANAF+ELNDP+DQ ERF+AQ++++ G++EA  D DF+ ALEYG+PP GLG+GIDR+IML T+ SIRDV+LFP ++ ++
 S:   4 HDQELHELLRVRREKLLQLQAQGVPPYG-GRYERTHLAAVVVDDYARLE----GRELSLAGRLMAKRGHGKAAFGDLQDGSGKVQAYFRLNDLGPEKYELF-KTLDIGDFIGIRGTVFKTRTGEVTVAVSDFVLLAKSLRPLPEKWHGLKDVELRYRQRYLDLIINPQSREVFVTRSRIIAAIRRYLDENGFLEVETPMMQTLAGGAVARPFKTYHNALGISLFLRIAPELYLKRLLVGGFDKVYEINRNFRNEGISTRHNPEFTMLEIYEAYADYHDMMNLTERLISSVIEQVFTDHIFPYGEHRLDFNIPWPRYSMLEVVREKTGLDF-ENLSPEEAAVAARDAGLEFDSEPS-WAEALNAVFEDKVQPQLVQPTFIYDYPLELSPLAKRHEDAPHLVYRFELFIAGREIANAFSELNDPVDQRERFQAQLEKRKRGDEEAHVFDEDFVTALEYGMPPAGGLGIGIDRLIMLLTDSPSIRDVILFPLLRPRE 489
>gi|156740037|ref|YP_001430166.1| lysyl-tRNA synthetase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] >gi|189082965|sp|A7NFC6|SYK_ROSCS Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|156231365|gb|ABU56148.1| lysyl-tRNA synthetase [Roseiflexus castenholzii DSM 13941] (489 aa)
Score = 1031, Expect = 6.5e-110, Identities = 213/486 (43%), Positives = 308/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGV-----IRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + N+ + R KL+ L+ A DPY  + RT TIG+ + F +L  +  + +AGR+V R+ G   I D G Q +L++ +   + F  LD DIVE G+ RTQ+GE ++ V ++ +++K+L P PEKWHGL D E R R RY+DLIVN +  VF R I++ +R+F+D + +LEVETP L PI GGA+ARPFIT HN L+++ YLRIA EL LK+LIVGGF++VYEI ++FRNEG+D THNPEFT ME Y AY +  MMRL E+L++ +A +   +V G+ I   +RR+ +  I + TG+D E+  + QE +  +K + +  G ++ F + +  IQPTFV HP+ +SPL+K+  P  +RFE +  E NAF ELNDP+DQ +RF Q +  G+DEA +MD+DF+ AL YG+PPT GLG+GIDR +MLFT++ SIR+V+LFPH++ ++
 S:   2 ELNELQQQRLAKLERLRAAGIDPYP-PRAQRTHTIGEVLAGFDQLM--DRGEQVTVAGRIVGARRVLGKLAFAHIEDESGRIQLWLSRGDLGDEWFDRFRDDLDTFDIVEASGTLRRTQRGEPSVFVTRMGVLAKSLNPPPEKWHGLSDIEERHRQRYLDLIVNPEVRDVFRTRATIVRTMRRFLDERGFLEVETPTLQPIYGGASARPFITHHNQLKQDLYLRIAVELYLKRLIVGGFERVYEISKVFRNEGVDRTHNPEFTMMECYQAYADYHDMMRLVEDLYRALALEVTGSTTIVFQGQT-IDFGPAWRRVSIPAAIAERTGIDILELTELEPLQEAIRAAGLKVDL-KPGWGRQVDELFSVYVQPALIQPTFVLDHPVALSPLAKRRPDQPLLVERFEPVVAGMEIGNAFTELNDPLDQEQRFLEQGRAYDAGDDEAQQMDVDFLNALMYGMPPTGGLGIGIDRTVMLFTDQPSIREVILFPHLRPRE 489
>gi|154484001|ref|ZP_02026449.1| hypothetical protein EUBVEN_01709 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] >gi|149735043|gb|EDM50929.1| hypothetical protein EUBVEN_01709 [Eubacterium ventriosum ATCC 27560] (513 aa)
Score = 1030, Expect = 8.3e-110, Identities = 226/476 (47%), Positives = 329/476 (69%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---------IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN--KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RREKL +LQE +DP++I K  T  +  F K + +       + +AGR++ R   +F ++D G+ Q Y+ + ++   E +  K +D+GDIV + G PF T+ GE ++  ++ ++SK+L+ LPEK HGL + +LR R RY+DLI+N + + F+ R +I+ IR+++D Q ++EVETP+L  GGA ARPF T N L+ + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL++++A K   ++  E+ L++ F R+ MVD +K+ GVD+ EV++ ++A+ELAK+H+V+FE+H  G I+NLFFEEF E  +QPTF+ HPI++SPL+KK +NP + +RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + +LG++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM ML T ++IRDVLLFP MK
 S:  19 VRREKLADLQERGKDPFQITKYDVTNHTTEIKDNFEKFECEHDEEGKLVKDPAKLVSIAGRIMLKRVMGKASFCNVQDKTGNIQVYVARNELGDEPFEEYKDFKKMDIGDIVGVKGYPFVTKTGEKSIHATEVTLLSKSLQILPEKHHGLTNTDLRYRQRYLDLIMNPEVKETFIKRSKIISEIRKYLDGQGFMEVETPMLVHNAGGAAARPFETHFNALDEDVKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGVDTRHNPEFTLMELYQAYTDYHGMMDLTENLYRHLAEKVCGSAKIEYNGIEMDLSKPFERLTMVDAVKKYAGVDWNEVETVEQARELAKEHHVEFEEHHKK-GDILNLFFEEFVEEHLVQPTFIMDHPIEISPLTKKKPENPEYVERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLALGDEEANTTDEDFMNALEIGMPPTGGIGFGIDRMCMLLTNAAAIRDVLLFPTMK 509
>gi|163846800|ref|YP_001634844.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187600682|ref|ZP_02986913.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] >gi|189082954|sp|A9WK04|SYK_CHLAA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|163668089|gb|ABY34455.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroflexus aurantiacus J-10-fl] >gi|187487151|gb|EDU25121.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroflexus sp. Y-400-fl] (491 aa)
Score = 1029, Expect = 1.0e-109, Identities = 211/485 (43%), Positives = 298/485 (61%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ-----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + ND + R KL L+ A DPY  + R+ TI + + F L  +T  + L GR++ R+   F I D G+ Q +L++ +   E F  LD DIV+ G  T+ GE +L V+++ I++KA+ P PEKW GL+D E R R RY+DLIVN+D ++F R R++ +R+ +D + +LEVETPVL P+ GGA ARPFIT+HN L +N YLRIATEL LK+LIVGGF VYEIG+ FRNEG+D +HNPEFT ME Y AY +  MM L E +  + ++   +   E+   + RI M  I  TG+D ++   QE   ++ E+ S  + L F EF +  QPTF+ +P+ +SPL+K+  P FT+RFE FI  E NAF ELNDP DQ ERF Q++ + G++EA +MD DFI AL YG+PPT GLGVGIDR++M+ T++S+IR+V+LFPH++++
 S:   2 ELNDLQAQRAAKLAELRAAGLDPYP-PRCYRSHTIAEALAAFDDLVAQSTT--LTLTGRIIGARRIMGKIAFAHIEDGTGEIQLWLSRADLGDEWFERFRDQLDTFDIVQASGVLRCTKTGERSLFVRELAILAKAINPPPEKWAGLQDVEERHRQRYLDLIVNRDRREIFRARARVISTMRRVLDERGFLEVETPVLQPLYGGAAARPFITYHNALGQNLYLRIATELYLKRLIVGGFPGVYEIGKNFRNEGVDRSHNPEFTMMECYQAYADYHAMMTLVEEMLSEICLAVHGTTTITYQGRELDFRPPWPRIAMATAIADRTGIDITQITDLDALQEAISARGLRVERKASWAKQVDEL-FSEFVQPHLFQPTFIIDYPVAMSPLAKRIPDRPDFTERFEAFIAGMEIGNAFTELNDPFDQEERFREQLRAFAAGDEEAHQMDEDFINALRYGMPPTGGLGVGIDRLVMVLTDQSNIREVILFPHLRER 488
>gi|166365564|ref|YP_001657837.1| lysyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] >gi|166087937|dbj|BAG02645.1| lysyl-tRNA synthetase [Microcystis aeruginosa NIES-843] (573 aa)
Score = 1027, Expect = 1.9e-109, Identities = 218/477 (45%), Positives = 314/477 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN------KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      R EK+ LQ+A +PY + S T    ++A L   + + +AGR++A R   F ++D G Q YL+KK++S++M  N   K+ D GDI+  G+ RT++GEL++ V + +I++K+L PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN + + F R +I  IR+++D + ++E+ETPVL  GGA+ARPFIT+HNTLE  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTEN+  A+ L  +  + EI LT +RR+ M + +++ TGVD  + + A+ A+  +  +  T+G ++N FE+ E  IQPTFV  P+++SPL+K     +RFEL++ +E AN+F+EL DPIDQ +R EAQ +K+ G+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR+IML T+ +SIRDV+ FP +K +
 S:  23 RLEKVAGLQKAGLNPYAYQWKS-TAHAQQLQEQYADLAPGEEISAEVAIAGRIIARRILGKLAFFNLQDETGTIQLYLDKKRISETMAAVPNAFNTVIKLTDTGDILGAKGTIKRTERGELSIYVNEYEILTKSLLPLPDKWHGLTDVEKRYRQRYVDLIVNPEVRQTFRRRAQITAAIRRYLDQEGFIEIETPVLQSEAGGADARPFITYHNTLEMELYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSIEIYQAYADYYDMMELTENIIVNAAQDVLGTLKITYQDREIDLTPPWRRVTMHELVQEITGVDLNSFEDFESARIAAENAGIGVPEDCKTIGKLLNEAFEQKVEETLIQPTFVLDFPVEISPLAKPHRSKTDLVERFELYVVGRELANSFSELTDPIDQRQRLEAQALKKAAGDLEAQGVDEDFLTALEYGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTDSASIRDVIAFPLLKSQ 510
>gi|152992078|ref|YP_001357799.1| lysyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] >gi|151423939|dbj|BAF71442.1| lysyl-tRNA synthetase [Sulfurovum sp. NBC37-1] (547 aa)
Score = 1026, Expect = 2.0e-109, Identities = 225/482 (46%), Positives = 315/482 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRR-EKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTN------NNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFN----KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEK-SLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      F++Q + R +K + L+E  +PY  +++ M  DF  +A +K  T+    + L GR+ +R   F I D G Q Y N+ + +  Y+N  K+ ++GDI+E G PF TQ GELTL K +KIVSKA+ PLPEK+HGL D E+R R RY+D+I+N + + F+ R +I+ +IR+F + ++LEVETP++HPI GGANA+PF+T HN L + YLRIA EL LK+L VGG + V+EI R FRNEGMD THNPEFTS+E Y AY N  +MRLTE LF+Y+  L+  + GE EI + F ++ V+ +   V    ++A  K+H V+  + TLG++  F+EF E K I PTF+ +PID+SPLS++  NP  +RFELF+ KE AN F ELNDPIDQ+ERF+AQ  K + G++E + MD+DFI AL +G+ PTAG G+GIDR++M+ T+ SIRDV+LFP MK
 S:   3 FDNQYIQERIKKTEKLREEGMNPYP-ANITKGMPSSDFFEHYAYVKEQTTDEKKDEGQTVTLTGRIKFIRIMGKAAFAKIEDTDGLVQIYYNRDDLPEG---YYNTVAKKLFEVGDIIEATGYPFVTQTGELTLHCKDLKIVSKAIMPLPEKFHGLTDHEIRYRQRYLDMIMNPEVKETFIMRSKIVSLIRRFFEDHSFLEVETPMMHPIPGGANAKPFVTHHNALGVDRYLRIAPELYLKRLTVGGMEAVFEINRNFRNEGMDQTHNPEFTSIEFYWAYHNYLDLMRLTEELFEYIFAQLQMDKTITYGEYEIDCSTPFAKVPFVEALTSIGEVPAEVATGREKAIAYLKEHGVEVNPNL-TLGYLQAELFDEFVEGKLINPTFITDYPIDISPLSRRSDDNPEIAERFELFMAGKEIANGFNELNDPIDQFERFKAQADAKEATGDEETMHMDLDFIRALGHGMTPTAGEGIGIDRLVMMLTDNHSIRDVILFPAMK 496
>gi|189459667|ref|ZP_03008452.1| hypothetical protein BACCOP_00295 [Bacteroides coprocola DSM 17136] >gi|189433626|gb|EDV02611.1| hypothetical protein BACCOP_00295 [Bacteroides coprocola DSM 17136] (580 aa)
Score = 1024, Expect = 3.6e-109, Identities = 212/486 (43%), Positives = 321/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLEY-FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L ++  DPY  +    D ++F  +    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +  +K +  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ +K+ ++SK+++PLP     +  +D ELR R RYVDL+VN   +F+ R ++  +R++ +S+ Y+EVETP+L I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA+EL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM+ TEN+ + +  +   VK+G+N I   F+R+ M+D IK+ TG D  +  Q +E+ +K N++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +PI++SPL+K+  NP T+RFEL +N KE NA++ELNDPIDQ ERFE Q++  G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR++ML T +S+I++VL FP M+ +K
 S:   9 ELSEQEIIRRNSLNEMRAMGIDPYPAAEYVTNAFSTDIKAEFKDDEAEP--RKVSVAGRIMSRRVMGKASFVELQDSKGRIQIYITRDDICPDENKDLYNVVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAQKLTVLSKSIRPLPIVKYKDGVAYDKFDDPELRYRQRYVDLVVNDGVKDIFLKRNKVYNSMREYFNSKGYIEVETPILQSIAGGAAARPFITHHNALDIPLYMRIASELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMEIYVAYKDYNWMMKFTENMIEKICMDVNGTTEVKVGDNIINFKAPFKRVTMLDSIKEFTGYDLTGMNEEQ-IREVCQKLNMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGNYIQPTFITDYPIEMSPLTKRHRNNPDLTERFELMVNGKELCNAYSELNDPIDQLERFEEQMRLSEKGDDEAMIIDKDFVRALEYGMPPTSGMGIGMDRLVMLMTGQSTIQEVLFFPQMRPEK 507
>gi|150021256|ref|YP_001306610.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] >gi|166230598|sp|A6LMS4|SYK_THEM4 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|149793777|gb|ABR31225.1| lysyl-tRNA synthetase [Thermosipho melanesiensis BI429] (502 aa)
Score = 1024, Expect = 3.6e-109, Identities = 218/488 (44%), Positives = 329/488 (67%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI--KLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      M R+F +Q  R ++++ L+ N +PY  + +T T   +F L   +++  AGR+++LR+   F I+DFYG Q Y+ K V +  E+F + + +GDIV + G+ F+++ GE+T+ +K+IK+++K L+P+PEKWHG++D+E+ R RYVD+I N D++ F R ++K+IR F++S+ ++EVETP+L + GGA+ARPF+T N +  Y+RIATEL LK+ IVGGF+KVYE+G+ FRNEG+  H+PEFTS+E+Y AY + E MM LTE LF Y+ + L   +K  E+ ++ +RRI M DFIK+ GVD E S   ++ ++H V+ E   GH+I  + + E K +QPTF+ HP+++SPL+KK ++P T+RFEL I +E ANAF+ELNDP+DQYERF QV+ + G++EA MD DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T ++IRDV+ FP ++ K
 S:   1 MLREFREQ---RIKEIEQLKRKNINPYP-NRFDKTHTSEMIKKEFEGLNPGEVKDDVFVSTAGRIMSLRKHGKSAFFHIKDFYGRIQAYIRKDVVGEEAYEFFKEHIAIGDIVGVKGNVFKSKTGEITILIKEIKLLNKPLRPMPEKWHGIKDKEVLYRQRYVDMIANDDTLNRFKVRFEVIKLIRDFLNSKGFIEVETPILEYVTGGASARPFVTHLNVFDIEMYMRIATELYLKRFIVGGFEKVYELGKNFRNEGLSYKHHPEFTSIEIYQAYADYEDMMNLTEELFVYIVEKLFGTTKIKYQNVELDFSRPWRRIKMRDFIKEHLGVDILE-DSMGRMMDVLEEHGVEVEIRDK--GHMIEKLW-DLVEDKVVQPTFLLEHPVEISPLAKKHREDPRVTERFELIIYGREMANAFSELNDPVDQYERFLKQVELREAGDEEAQMMDRDFVRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSATIRDVIAFPLVRLK 487
>gi|167751088|ref|ZP_02423215.1| hypothetical protein EUBSIR_02073 [Eubacterium siraeum DSM 15702] >gi|167656006|gb|EDS00136.1| hypothetical protein EUBSIR_02073 [Eubacterium siraeum DSM 15702] (503 aa)
Score = 1022, Expect = 5.8e-109, Identities = 233/483 (48%), Positives = 318/483 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + ++Q IR EKL +L+  ++PYEI K  T     F +L+   ++ +AGR+ + R   F IRD G Q Y+  + +  + F K DLGDIV + G F+T++GE+++ K IK++SK+L PLPEKWHGL+D+E R R RY+DLI N +  FV R IL+ IR F+DS+ YLEV+TPVLH + GA ARPF+T HN L+ + YLRI TEL LK+LIVGGFD+VYE+GRIFRNEGMD+THNPEFTS+E+Y AY +  MM L E +++ VA K   V   EI + + ++R+ M + +K+ TG+D+  S+ +A  AK + +   +T G ++  FEEF E K IQPT +Y +P++ SPL+K+  +P FT+RFE FIN E+ NAF+ELNDPIDQ ERF QV EK   A ++D DF+ ALEYGLPPT GLG+G+DR +ML T+ +SIRDVLLFP MK
 S:  19 QLDEQHRIRIEKLNDLKANGKNPYEITKFDFTHKAQQIRDNFEELE----EKDVMIAGRITSWRDMGKANFIDIRDDSGRMQVYVRIDDIGEDNFKEFKK-WDLGDIVGVSGFVFKTRRGEISVHAKSIKLLSKSLLPLPEKWHGLKDKEERYRKRYLDLIANPEIKDTFVKRSMILREIRSFLDSKGYLEVDTPVLHTLEIGAAARPFVTHHNALDIDMYLRIETELYLKRLIVGGFDRVYEVGRIFRNEGMDATHNPEFTSIEMYQAYTDYYGMMDLIEEMYRTVALKVCGTDTVPYQGKEIEIGKPWKRMTMKEAVKEYTGLDYDSWTSDADAVAQAKTKHAEIAD-TATKGEVLIELFEEFVEEKLIQPTIIYDYPVENSPLAKRKPTDPAFTERFEYFINACEFGNAFSELNDPIDQRERFTKQVMEKRKQGANA-QIDEDFLTALEYGLPPTGGLGMGLDRFVMLLTDSASIRDVLLFPTMK 499
>gi|196188731|gb|EDX83695.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. PCC 7335] (524 aa)
Score = 1022, Expect = 7.0e-109, Identities = 216/478 (45%), Positives = 317/478 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLE-------YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      R +K+++L++A  PY  +  T +   +KFA L T  + + +AGR++A R+ FG   ++D G Q YL KK + +M E    + ++ D GDI+  G+ RT KGEL++ VK  +++K+L PLP+K+HGL D  R R RYVDLIVN +  F R +I  IR+ +D  YLEVETPVL  GGA ARPF+T+HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KV+E+GR+FRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY + E MM LTE + + +  +  K V  GE EI  + ++RI M D ++++TG+DF ++K  +A++ AK+ +  +  ++GH++N FE+ E  +QPTF+ +P+++SPLSK   PG +RFELFI +E AN F+EL DP+DQ ER E Q +K GN EA +D DF+ ALEYG+PPT G+G+GIDR++M+ T+ +SIRD + FP +K +K
 S:  27 RLQKVEDLKQAGLQPYAY-RWEVTHSAAQLQAKFADLATGAEADFEVSVAGRIMA-RRVFGKLAFFTLQDQTGTIQLYLEKKTIQAAMGEADEQAFNHLKQLTDAGDILGARGTIKRTDKGELSVKVKHYAMLTKSLLPLPDKFHGLTDVAKRYRQRYVDLIVNPEVRDTFRKRAKITAAIRRHLDQLGYLEVETPVLQSEPGGAEARPFVTYHNTLDMELYLRIATELHLKRMVVGGFEKVFELGRVFRNEGISTRHNPEFTTIEMYQAYGDYEDMMSLTETMIEQIVVEVTGSKGVTYQGE-EISFARPWQRITMHDAVREKTGIDFVQIKDLAKAKQAAKEAGINEVEACESIGHVLNEAFEQKVETTLVQPTFITDYPVEISPLSKPHRSKPGLVERFELFIVGRETANGFSELTDPVDQRERLELQAAKKEAGNLEAHSVDEDFLTALEYGMPPTVGMGIGIDRLVMVLTDAASIRDAIAFPLLKSEK 516
>gi|60683052|ref|YP_213196.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides fragilis NCTC 9343] >gi|81313892|sp|Q5L9E5|SYK_BACFN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|60494486|emb|CAH09283.1| putative lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Bacteroides fragilis NCTC 9343] (575 aa)
Score = 1019, Expect = 1.3e-108, Identities = 215/486 (44%), Positives = 317/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  +PY  +    D ++F  K  T  + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K M  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ +K+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDL VN+  +F+ R ++  +R++ +S+ Y+EVETP+L I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA+EL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM TE + + +  +   VK+G+N I   ++R+ M+ IK+ TG D  +  Q +E+ KK N++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +PI++SPL+KK  NP T+RFEL +N KE NA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+ ML T +S+I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIEPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDDETPRQVSVAGRMMSRRIMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKEMYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAQKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVTYDSFEDPELRYRQRYVDLAVNEGVKDIFIKRSKVYSSMREYFNSKGYMEVETPILQAIAGGAAARPFMTHHNALDIPLYMRIASELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMEIYVAYKDYNWMMEFTEKMIEKICLDVNGTTEVKVGDNIINFKAPYKRVTMLGAIKEHTGYDLTGMNEEQ-IREVCKKLNMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTYIQPTFITDYPIEMSPLTKKHRDNPELTERFELMVNGKELCNAYSELNDPIDQLERFEDQMKLSEKGDDEAMIIDKDFVRALEYGMPPTSGMGIGMDRLTMLMTGQSTIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|53715094|ref|YP_101086.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides fragilis YCH46] >gi|81381368|sp|Q64PM9|SYK_BACFR Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|52217959|dbj|BAD50552.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides fragilis YCH46] (575 aa)
Score = 1019, Expect = 1.3e-108, Identities = 215/486 (44%), Positives = 317/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  +PY  +    D ++F  K  T  + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K M  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ +K+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDL VN+  +F+ R ++  +R++ +S+ Y+EVETP+L I GGA ARPF+T HN L+  Y+RIA+EL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM TE + + +  +   VK+G+N I   ++R+ M+ IK+ TG D  +  Q +E+ KK N++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +PI++SPL+KK  NP T+RFEL +N KE NA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+ ML T +S+I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIEPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDDETPRQVSVAGRMMSRRIMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKEMYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAQKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVTYDSFEDPELRYRQRYVDLAVNEGVKDIFIKRSKVYSSMREYFNSKGYMEVETPILQAIAGGAAARPFMTHHNALDIPLYMRIASELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMEIYVAYKDYNWMMEFTEKMIEKICLDVNGTTEVKVGDNIINFKAPYKRVTMLGAIKEHTGYDLTGMNEEQ-IREVCKKLNMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTYIQPTFITDYPIEMSPLTKKHRDNPELTERFELMVNGKELCNAYSELNDPIDQLERFEDQMKLSEKGDDEAMIIDKDFVRALEYGMPPTSGMGIGMDRLTMLMTGQSTIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|148654264|ref|YP_001274469.1| lysyl-tRNA synthetase [Roseiflexus sp. RS-1] >gi|172048100|sp|A5UPG6|SYK_ROSS1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|148566374|gb|ABQ88519.1| lysyl-tRNA synthetase [Roseiflexus sp. RS-1] (489 aa)
Score = 1018, Expect = 2.1e-108, Identities = 211/485 (43%), Positives = 303/485 (62%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ-----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + N+ + R KL+ L+ A DPY  + RT TIG  + F +L    + +AGR+V R+   F I D G Q +L++ +   + F  LD DIVE G+ RTQ+GE ++ V+++ +++K+L P PEKWHGL D E R R RY+DLIVN +  VF R +I+ +R+F+D + +LEVETP L PI GGA+ARPFIT HN L+++ YLRIA EL LK+LIVGGF++VYEI ++FRNEG+D THNPEFT ME Y AY +  MMRL E+L++ +A +   +  + I   ++R+ +  I  TG+D E+  + Q  +  +K +  S G ++ F + + + IQPTFV HP+ +SPL+K+  P  +RFE +  E NAF ELNDP+DQ +RF Q +  G+DEA +MD+DF+ AL YG+PPT GLG+GIDR +MLFT++ SIR+V+LFPHM+ +
 S:   2 ELNELQQQRLAKLERLRAAGIDPYP-PRTRRTHTIGFVLASFDQLMERG--EQVTVAGRIVGARRILGKLAFAHIEDESGRIQIWLSRGDIGDEWFDRFRDDLDTFDIVEATGTLRRTQRGEPSVFVERLGVLAKSLNPPPEKWHGLSDIEERHRQRYLDLIVNPEVRDVFRTRAKIVSTMRRFLDERGFLEVETPTLQPIYGGASARPFITHHNQLKQDLYLRIAVELYLKRLIVGGFERVYEISKVFRNEGVDRTHNPEFTMMECYQAYADYNDMMRLVEDLYRTLALEVAGSTTIVFQGHTIDFGPAWQRVSIPTAIAARTGIDILELTELEPLQRAIRAVGLKVDLKPS-WGKQVDEIFSVYVQPELIQPTFVIDHPVALSPLAKRRPDQPLLVERFEPIVAGMEVGNAFTELNDPLDQEQRFLEQGRAYDAGDDEAQQMDIDFLNALMYGMPPTGGLGIGIDRTVMLFTDQPSIREVILFPHMRPR 488
>gi|37522925|ref|NP_926302.1| lysyl-tRNA synthetase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] >gi|39932049|sp|Q7NG18|SYK_GLOVI Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|35213927|dbj|BAC91297.1| lysyl-tRNA synthetase [Gloeobacter violaceus PCC 7421] (497 aa)
Score = 1017, Expect = 2.4e-108, Identities = 212/479 (44%), Positives = 311/479 (64%)
 Q:   8 QELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM----LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGE-NEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +E +RR +L+ ++  NQ+PY  + RT  GD +K+ L+   + + +AGR+VA R   F ++D G Q Y +KK++ +SM   ++ +K+ D GD +  G+ RT++GEL++ V + +++ K++ PLP +++GL D + R R RY+DLI N  + F R I++ IR+F+D + +LE+ETPVL  GGA ARPF T HN L + +LRIATEL LK+L+VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY +  +M L E L + VA +   + E N I L  FRRI M D + Q TGV  ++ ++A LA+  V+   S +G I+  FEE CEAK QPTFV +P+++SPL+K   P  +RFEL+IN +E A+ F+ELNDP+DQ R EAQ K K+ G+ EA  D DF+ A+E+GLPPT G+G+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   3 EEDLRRTRLEKAEQWRVHNQNPYPY-RYERTHMAGDLQAKYKDLENGQEVEDAVSVAGRIVARRVLGSVAFFGLQDDSGTIQLYFDKKRIRESMGADAFKWLDKLTDTGDFIGAHGTIRRTERGELSVYVHEYELLCKSILPLPSEYYGLTDVQKRYRQRYLDLIANPGVRETFRKRALIVREIRRFLDERGFLEIETPVLQTEAGGAAARPFTTHHNALGLDMFLRIATELHLKRLVVGGFEKVYELGRIFRNEGISTRHNPEFTTVEIYEAYSDYFDIMDLVETLLRAVAHIVLGSTELVCEGNTIDLGAPFRRITMFDLVAQMTGVALAGLRDGEKAARLAEAVGVEVTAGAS-VGQILYQLFEEKCEAKLTQPTFVLDYPVEISPLAKAHRSVPNMVERFELYINGRETADGFSELNDPVDQRARLEAQAKAKAAGDLEAHPFDEDFLTAIEHGLPPTGGVGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPTLR 492
>gi|194476928|ref|YP_002049107.1| lysyl-tRNA synthetase [Paulinella chromatophora] >gi|171191935|gb|ACB42897.1| lysyl-tRNA synthetase [Paulinella chromatophora] (519 aa)
Score = 1016, Expect = 2.8e-108, Identities = 218/475 (45%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEK--HQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L  Q PY I E    + + S++    N + +AGRV+A R   F + D G Q Y+ K ++ SM    +  ++D GD++ I+G+ RT++GEL++ VKK +++K+L PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ + +  R +++ IR+++D + +LE+ETPVLH  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ S HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE L  +A +   ++ E I LT +RR M + +K+ TG+DF   + A E   +  K  QS++GH++N FE  E  IQPTFV +PI++SPL++K   G +RFELFI +E ANAF+EL DPIDQ ER EAQ  + G+ EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR+ ML T  SIRDV+ FP +K
 S:   8 RLEKAQILNSLGQGPYAIRFEPTHHNSILQE--SQYDLFNGEERNLTVAIAGRVMAKRVMGKLAFFTLADETGLIQLYIEKATLAISMSGDSLAFSHLTSLVDTGDLIGIYGTLRRTERGELSVRVKKWHMLTKSLHPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQTRETLRRRAQVVSGIRRWLDEREFLEIETPVLHVEAGGAEARPFITQHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSSRHNPEFTSVEIYQAYADYTDMMDLTEQLIDTIANQVCGTSKIEYQEEIIDLTPPWRRATMHELVKEATGLDFTLFSDYETASEAITLSGIMLSKLDAQSSVGHLLNYIFENAVEHTLIQPTFVTDYPIEISPLARKHRNKSGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPIDQRERLEAQQLRRQAGDLEANMIDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLTMLLTNSPSIRDVIAFPLLK 495
>gi|126180281|ref|YP_001048246.1| lysyl-tRNA synthetase [Methanoculleus marisnigri JR1] >gi|125863075|gb|ABN58264.1| lysyl-tRNA synthetase [Methanoculleus marisnigri JR1] (508 aa)
Score = 1016, Expect = 3.0e-108, Identities = 213/473 (45%), Positives = 303/473 (64%)
 Q:  14 EKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +KL+ L+E   Y   R T+ +  +F+ ++  +  + AGRV +RQ   F I D G Q YL K + +  + F + +D GDIV + G FRT+ GE+T+ V + ++++K++ PLPEK+HGL++ E R R RY+DLI+N++S + F R RI+ ++RQF+ ++YLE ETP L PI GGANARPF T HN L++ YLRIA EL LK+L+VGGFDKV+EI + FRNE +D+ HNPEFT +EVY AY +  MM LTE + ++A K L  V   +++ ++ +RR+ M + +++ G+DF  S +E   +H V+ + +T G + LFFE F E  IQPTF+Y PI+ SPL+KK   G T+RFELFI  E AN F+ELNDP+DQ R E Q ++ G+ EA +D DFI AL YG+PPT G+G+GIDR++ML T K SI++VLLFP MK
 S:  15 DKLQELRERGVTVYPY-TFDRRDTVEEIKERFSAIEHDKSEEEVSTAGRVYVVRQHGKTIFADIGDSEGRIQLYLRKNDLGEEQFDLFKQYVDAGDIVGVVGHVFRTKMGEITVWVDRFELLTKSVCPLPEKFHGLKNVETRYRQRYLDLIMNEESRETFRARSRIISLLRQFLFERDYLEFETPTLQPIYGGANARPFTTHHNALDQKLYLRIAPELYLKRLVVGGFDKVFEIAKNFRNEDIDTNHNPEFTMVEVYEAYRDYNDMMNLTEEILSHLAEKVLGTTVCSFAGHDLDFSRPWRRLTMEEAVREYAGIDF-PAMSLEELHAFGLEHCVEGCESAATRGEYLVLFFEHFGEKHLIQPTFIYDFPIENSPLAKKHRSKEGLTERFELFIAGMEMANGFSELNDPLDQKARLEQQDAKRRKGDLEAQMIDYDFINALGYGMPPTGGVGIGIDRLVMLLTGKDSIKEVLLFPQMK 490
>gi|167626876|ref|YP_001677376.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] >gi|167596877|gb|ABZ86875.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella philomiragia subsp. philomiragia ATCC 25017] (560 aa)
Score = 1015, Expect = 4.3e-108, Identities = 217/481 (45%), Positives = 309/481 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAK-----LKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      N Q +R+EKL+ L E N     R +   +++A+   L+     + GRVV R   +F ++D+ G Q YL K + +  E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTEN+ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+ LA+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE F+ +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  68 NSQITLRKEKLQALAEQNNGISHPNSFRRNVVAHALQNQYAQYSKQELEELEDKKQYNITGRVVLRRVMGKASFITLQDYSGRIQVYLKKSDLPEGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEASHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDKLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTENMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLATFESAKALAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFVGAREIANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 558
>gi|118496782|ref|YP_897832.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194324537|ref|ZP_03058309.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] >gi|118422688|gb|ABK89078.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida U112] >gi|194321372|gb|EDX18858.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. novicida FTE] (576 aa)
Score = 1013, Expect = 6.5e-108, Identities = 217/485 (44%), Positives = 312/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + + ++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELHDRYADKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|151571350|gb|EDN37004.1| lysine-tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3548] (576 aa)
Score = 1013, Expect = 6.6e-108, Identities = 217/485 (44%), Positives = 311/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYADKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKARGVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|150006587|ref|YP_001301331.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] >gi|166229794|sp|A6L7P5|SYK_BACV8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|149935011|gb|ABR41709.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides vulgatus ATCC 8482] (576 aa)
Score = 1012, Expect = 8.5e-108, Identities = 215/486 (44%), Positives = 317/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  +PY  +    D ++F  K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +  +K M  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ KK+ ++SK++KPLP     +  ED ELR R RYVDL VN++  +F+ R ++  +R++ +S+ Y+EVETP+L I GGA ARPFIT HN L+  Y+RIA+EL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM TE + + +  +   VK+G+N I   ++R+ M+D IK+ TG D  +  Q +E+ +K N++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P ++SPL+K  NP T+RFEL +N KE NA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+ ML T +S+I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIEPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDDEEPRKVSVAGRMMSRRVMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPDENKEMYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAKKLTVLSKSIKPLPIVKYKDGVAYDKFEDPELRYRQRYVDLAVNEEIKDIFIKRSKVYSSMREYFNSKGYMEVETPILQSIAGGAAARPFITHHNALDMPLYMRIASELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMEIYVAYKDYNWMMEFTEKMIEKICLDVNGTTQVKVGDNIIDFKAPYKRVTMLDSIKEHTGYDLTGMNEEQ-IREVCQKLNMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTYIQPTFITDYPKEMSPLTKIHRSNPDLTERFELMVNGKELCNAYSELNDPIDQLERFEEQMKLSEKGDDEAMIIDKDFVRALEYGMPPTSGMGIGMDRLTMLMTGQSTIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|187932242|ref|YP_001892227.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] >gi|187713151|gb|ACD31448.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. mediasiatica FSC147] (576 aa)
Score = 1012, Expect = 9.3e-108, Identities = 217/485 (44%), Positives = 312/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYADKTKQELEELDNKQQYNLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVNFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYIAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|77918852|ref|YP_356667.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] >gi|77544935|gb|ABA88497.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelobacter carbinolicus DSM 2380] (494 aa)
Score = 1012, Expect = 9.3e-108, Identities = 218/483 (45%), Positives = 309/483 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAK---LKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGH--IINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + ND L RR KL  +  +PY    T T GD +  +    N N++ LAGR++A R   F I+D +G Q ++ + V +  + F K LD+GDIV + G PFRT+ EL+L  +++++K+L+PLPEKWHGL D E+R R RY+DLIVN D ++F R +I+ +IR FM  ++LEVETP++ P+ GGA ARPF+T HNTL+ + +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY N E +M TE L +VA K +    G E+ LT + R+ + + I +  V+  ++  +  A+  + F+  T+G+ ++  F+E E K  PTF+ +P +VSPLS+K+ NP  RFELF+ +E ANAF+ELNDPIDQ +RF Q+ EK G+DEA MD D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ +SIR+V+LFP ++
 S:   3 ELNDLLLQRRAKLDEFRGEGVNPYA-NDFCVTATSGDIVAAHGEQDGAALENINHHYALAGRMMARRDFGKAAFIQIQDRHGRLQVFVRRDNVGEEAFQMFRK-LDIGDIVGVTGKPFRTKTNELSLRADSLRLLTKSLQPLPEKWHGLTDVEMRYRQRYLDLIVNPDVQEIFKKRSQIVSLIRNFMVDNDFLEVETPMMQPVAGGATARPFMTHHNTLKMDLFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISIQHNPEFTMMEFYQAYANYEDLMDFTEKLICHVAEKVVGSLTFTYGGREVDLTAPWDRLTVKEAILKYGDVEPEVLEDKDQCLAYARSLGLDFD---DTIGYGKLLTELFDEVAEPKLWNPTFITQYPTEVSPLSRKNEDNPEVVDRFELFVVGRELANAFSELNDPIDQKDRFAKQLLEKEAGDDEAHAMDEDYIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDAASIREVILFPQLR 490
>gi|160901648|ref|YP_001567229.1| lysyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] >gi|160359292|gb|ABX30906.1| lysyl-tRNA synthetase [Petrotoga mobilis SJ95] (502 aa)
Score = 1012, Expect = 9.5e-108, Identities = 223/480 (46%), Positives = 319/480 (66%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYE--IEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKK--HNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      D  IR +LK ++E  +PY+  +K  + I D   +   +   GR++ LR+   F ++D +G Q Y+  +V +  ++F + +D+GD + I G PF+T+ GELTL  I+++SKA++PLPEKWHGL+D+E+R R RYVD+I N D++K  R I+K IR++++++ +LEVETPVL I+GGANARPFIT N + + YLRIATEL LK+L+VGG +KVYEIG+IFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y A+ +  MM LTE+L  + K + K ++ GE EI T F+RI M +FI++ G+D E S+QE +E K   V+ E   L + +L   E K +QPTFV +PI++SPL+K+  +P T+RFEL I  E ANAF+ELNDP DQ+ERF+ Q++ K LG++EA MD+DFI ALEYGLPPT GLG+GIDR+ ML T+ +IRD++ FP +K
 S:   2 DLRNIRMHQLKEMREKGYNPYKYNFQKNYTSQQIKDLFDSKIEAGQQLPDEVFNFGGRLMNLRKHGKSAFADLKDEFGRIQVYIRLDQVGQENYDFFKEYIDIGDWIGIKGYPFKTRTGELTLLALDIELLSKAIRPLPEKWHGLKDKEVRYRQRYVDMIANDDTIKTLRTRFLIIKYIREYLNNKGFLEVETPVLQSIMGGANARPFITHLNVYDIDMYLRIATELHLKRLVVGGMEKVYEIGKIFRNEGVSNKHNPEFTSIELYQAFADYNDMMELTEDLLYNITKKVHNKAKIMYQGE-EIDFTPPFKRIKMREFIQENLGIDIVEA-SDQELKEFLKNKGEEVEIEDRYHYLDKVWDL-----VEDKIVQPTFVMDYPIELSPLAKRKKDDPRLTERFELIIKGNEIANAFSELNDPQDQFERFKKQMELKELGDEEAQMMDLDFIRALEYGLPPTGGLGIGIDRVCMLLTDTPTIRDIIPFPIVK 484
>gi|169836741|ref|ZP_02869929.1| lysyl-tRNA synthetase [candidate division TM7 single-cell isolate TM7a] (494 aa)
Score = 1012, Expect = 1.0e-107, Identities = 221/483 (45%), Positives = 320/483 (66%)
 Q:   6 NDQELIRRE--KLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ND +I+ + K+ L+E  +PY + EKV+  I ++  K+     K AGR++A R+   FG I+D G Q+Y+ K++V +  E + K + LGD + + G FRT+ GELTL V  +++SK ++PLPEK+HGL + E R R RYVDL++N++ M+  R ++++ R +++ + + EVETP++HPI GGA ARPF+T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF+KV+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  MM LTE+L  +  L K ++ + I L + +RR+ M + +K+ TG DF + S++EA E AK+ + EK ++ T  I+NLFFEE E  I PTF+ +P ++SPLSK    + RFELFI+ +E+ANA++ELNDP DQ ERFE QVK K G+DEA MD+D+I ALEYG+PP GLG+GIDR++ML T +SIRDV+LFP ++ +
 S:   7 NDNGIIKEKLKKVAELKEIGIEPYGRKYEKVNDIAEINQYDETCDKV--------FKTAGRIIAFRRMGKNGFGKIQDPTGQIQYYVKKEEVGEDQYEIYKK-MGLGDFIGLEGHLFRTKTGELTLRVDSFEVLSKNVRPLPEKFHGLTNVETRYRQRYVDLVMNREVMETMKKRFQVIRFFRSYLEKKGFTEVETPMMHPIAGGATARPFVTHHNALDMELFLRIAPELYLKRLLVGGFEKVFEINRSFRNEGISVKHNPEFTMMELYQAYADFNDMMDLTEDLISSLTFELHGKYEIEYEDKTINLAKPWRRVTMKEAVKEATGFDFDSISSDEEAIEKAKEFGIPLEKDKTYTKFGILNLFFEEKVEETLINPTFITEYPKEISPLSKNQKGETEWVDRFELFISGREFANAYSELNDPRDQKERFEEQVKLKEAGDDEAQGMDLDYIRALEYGMPPAGGLGIGIDRLVMLQTNSASIRDVILFPTLRKE 490
>gi|153808814|ref|ZP_01961482.1| hypothetical protein BACCAC_03114 [Bacteroides caccae ATCC 43185] >gi|149128640|gb|EDM19858.1| hypothetical protein BACCAC_03114 [Bacteroides caccae ATCC 43185] (576 aa)
Score = 1012, Expect = 1.0e-107, Identities = 213/486 (43%), Positives = 321/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  DPY  +    D ++F  K +  + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K +  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ KK+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDL+VN  + F+ R ++K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++   + + + I   +RR+ ++D IK++TG D  KS +E +++ K+ +K E+  T+ G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ +L+YG+PPT+G+G+GIDR++ML T +++I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIDPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDEDEPRQVSVAGRIMSRRVMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKELYNAVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAKKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFEDPELRYRQRYVDLVVNDGVKETFLKRATVVKTLRNALDEAGYTEVETPILQSIAGGASARPFITHHNSLDIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDKTHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMNFTEKLLERICIAVNGCTESVVDGKTISFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEEEIRQVCKE--LKMEEIDDTMGKGKLIDEIFGEFCEGTYIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQEERFKEQMRLADKGDDEAMIIDQDFLRSLQYGMPPTSGIGIGIDRLVMLMTGQTTIQEVLFFPQMRPEK 503
>gi|151569875|gb|EDN35529.1| hypothetical protein FTCG_01528 [Francisella tularensis subsp. novicida GA99-3549] (575 aa)
Score = 1011, Expect = 1.1e-107, Identities = 217/485 (44%), Positives = 312/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + + ++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  79 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELHDRYADKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 573
>gi|134302700|ref|YP_001122668.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] >gi|134050477|gb|ABO47548.1| Lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418] (560 aa)
Score = 1011, Expect = 1.1e-107, Identities = 217/485 (44%), Positives = 312/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  64 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYADKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVNFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 558
>gi|83856523|ref|ZP_00950052.1| lysyl-tRNA synthetase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] >gi|83850323|gb|EAP88191.1| lysyl-tRNA synthetase [Croceibacter atlanticus HTCC2559] (563 aa)
Score = 1011, Expect = 1.2e-107, Identities = 223/486 (45%), Positives = 307/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRV----VALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RREKL L+E  +PY +   T D + F  K    + +AGR+  + + +FG ++D G Q Y N+ ++   K++  F K+LDLGD + I G F TQ GE T+ VK  I+SK+L+PLP     +  D ELR R RYVDL+VN  +VFV R ++  +R F +  Y EVETP+L PI GGA A+PFI+ HN L+  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TENL ++ A ++ K   GE+ +   + R+ M D IK TG D  K+ +E E AK  + ++   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFEAQ+K  G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T  SI++VL FP MK +K
 S:   2 QLSEQEIVRREKLSQLRELGINPYPADLYPVKQTTADIKNNFEDGK------KVVIAGRLLQKNIQGKASFGQLQDSAGRIQVYFNRDEICEGEDKTLYNTVFKKLLDLGDFIGIEGELFTTQVGEKTVMVKNFSILSKSLRPLPLPKKDKDGNVYDEFNDPELRYRQRYVDLVVNPKVKEVFVKRTKLFNAMRNFFNDAGYFEVETPILQPIPGGAAAKPFISHHNALDIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMEFTENLLEHCAVAVNGKTEATFGEHTVNFKAPYARVTMTDSIKHFTGFDI-SGKTEKELYEAAKGMGIDVDETMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEAQLKLADRGDDEAMFIDQDFLRALEYGMPPTSGLGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMKPEK 497
>gi|86605053|ref|YP_473816.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] >gi|86553595|gb|ABC98553.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-3-3Ab] (508 aa)
Score = 1010, Expect = 1.4e-107, Identities = 213/479 (44%), Positives = 313/479 (65%)
 Q:   8 QELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLA--GRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY----FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQ---ELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      Q  R EK ++LQE  PY    T  + ++FA L+   ++++A GR+ A R   F ++D G Q YL K+++++ M E   +K+LD+GD +  G  RT+KGEL++ V + ++++KAL PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN + + +DR +I++ +RQ ++ + ++E+ETPVL I GGA ARPFIT HN L+ + YLRIATEL LK+L+VGG ++VYEIGR+FRNEG+ + HNPEFTS+E Y A+ +  MM LTE L  A +++ +  + E I LT +RR+ + + +++ TG+ F +V+  A+  LA++    H S G ++  FE CE++ QPTFV +P++V PL+K   PG +RFELFI +E ANA++EL DP+DQ +R EAQ  K+ G++EA +D DF+ ALEYGLPPT GLG+GIDR+ ML + +SIRDV+ FP ++
 S:  12 QRAARLEKARHLQEQGILPYAYS-FPVTHLAAELQAQFADLEPGAEREDVQVAVAGRIRARRVMGKLAFFTLQDRSGTIQLYLEKQRLTQHMGELAFKNLDKLLDVGDWLGAKGCLKRTEKGELSVRVDEYQVLTKALLPLPDKWHGLRDVEKRYRQRYVDLIVNPEVKQTLLDRAKIVRSLRQTLEERGFVEIETPVLQVIPGGAEARPFITHHNALDLDLYLRIATELHLKRLVVGGIERVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTSLEAYQAFADYHTMMELTEALVCNAALAVRGSLQITYQGETIDLTPPWRRVTIQELVEEATGI-FIDVEKGSTAELLPALAQQGIPDLSPHDSP-GKLLVKAFEHCCESRLRQPTFVLDYPLEVCPLTKPHRSKPGLAERFELFIVGRETANAYSELTDPVDQRQRLEAQAALKAAGDEEAHFLDEDFLTALEYGLPPTGGLGIGIDRLAMLLCDAASIRDVIAFPLLR 501
>gi|160885236|ref|ZP_02066239.1| hypothetical protein BACOVA_03235 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] >gi|156109586|gb|EDO11331.1| hypothetical protein BACOVA_03235 [Bacteroides ovatus ATCC 8483] (575 aa)
Score = 1010, Expect = 1.6e-107, Identities = 213/486 (43%), Positives = 320/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  DPY  +    D ++F  K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K +  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ KK+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDL+VN  + F+ R ++K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++   + + + I   +RR+ ++D IK++TG D  KS +E +++ K+ +K E+  T+ G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDP+DQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ AL+YG+PPT+G+G+GIDR++ML T +++I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIDPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDDEEPRQVSVAGRIMSRRVMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKELYNAVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAKKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFEDPELRYRQRYVDLVVNDGIKETFLKRATVVKTLRNVLDEAGYTEVETPILQSIAGGASARPFITHHNSLDIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDKTHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMNFTEKLLERICIAVNGCTESVVDGKTISFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEEEIRQVCKE--LKMEEIDETMGKGKLIDEIFGEFCEGTYIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPLDQEERFKEQMRLADKGDDEAMIIDQDFLRALQYGMPPTSGIGIGIDRLVMLMTGQTTIQEVLFFPQMRPEK 503
>gi|163783340|ref|ZP_02178333.1| lysyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] >gi|159881448|gb|EDP74959.1| lysyl-tRNA synthetase [Hydrogenivirga sp. 128-5-R1-1] (570 aa)
Score = 1010, Expect = 1.7e-107, Identities = 212/430 (49%), Positives = 293/430 (68%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKY-VAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDF-WEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGH--IINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + L GR+VALR   FG I+D G Q YL K V    FN+ +DLGDIV + G FRTQ GELT++V  ++++K L PLPEKWHGL+D E+R R RY+DLI N D+ K F+ R R++ +R+F D + ++EVETP+L + GANA+PF+T+HN LE N YLRIA EL LK+LIVGGF +VYE+G+ FRNEG+D THNPEFT +E YAAY +  +M+ TE LF + + +++  +   E+ + FRR+  D +K++TG D + +K + ++LA + ++  H  L H +I+ FE  E  +QPTFV  P +SPL+K  ++P  +RFEL + T E ANA+ ELNDP DQ ERF Q+KEK +G++EA++MD DFI ALEYG+PPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFPHM+
 S:  134 VSLGGRLVALRTMGKAIFGHIQDLTGRIQIYLRKDIVGDENFSLFNEFIDLGDIVGVEGELFRTQTGELTVEVHSFELLAKCLHPLPEKWHGLKDVEVRYRQRYLDLIANPDARKTFLLRSRLISELRRFFDDRGFVEVETPILQTVASGANAKPFMTYHNYLEMNLYLRIAPELYLKRLIVGGFPRVYELGKNFRNEGVDRTHNPEFTMVEFYAAYWDYNDLMKFTEKLFVHLLERTVGTLKLSYEGVELDFSPPFRRVSYFDLLKEKTGKDKEFFLKDIEGLRKLAGELDI---THHERLTHAKLIDKVFERVAEEDLVQPTFVIDFPKLLSPLAKTHREDPDLVERFELIVATYEVANAYTELNDPADQKERFLEQLKEKEMGDEEAMDMDEDFIRALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTNTDTIRDVILFPHMR 568
>gi|113955017|ref|YP_729353.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. CC9311] >gi|123132786|sp|Q0IDW9|SYK_SYNS3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|113882368|gb|ABI47326.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. CC9311] (489 aa)
Score = 1010, Expect = 1.7e-107, Identities = 210/475 (44%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK  L+E Q+PY + +  T +  + A L K  + + +AGRV+ R   F + D G Q +L K + S + + ++D GD++ + G  RT +GEL++ V K ++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV  S + F R  + IR+++D +++LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  V + +   +   E+ LT +RR M + +++ TG+DF  ++ + A E + N+    T+G ++N FE  E  IQPTFV +P ++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ R E Q + ++ G+ EA +D DFI+ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP M+
 S:   8 RLEKANALKEQGQEPYAL-RFDLTDRMARLQADHADLAKGAERDLKVSVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKATLGDSFAQ-LSSLVDAGDLIGVHGILRRTDRGELSVKVSKWEMLTKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVTPQSRETFRRRAMAVSAIRRWLDERDFLEIETPVLQSEAGGAEARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEVYQAYADYNDMMTLTEQLIASVCEQVCGTTRISYQGVEVDLTPSWRRATMHELVQEATGLDFTSFETREAAVEAMRAANLPAPDKADTVGRLLNEAFEHAVEPNLIQPTFVLDYPQEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELTDPLDQRGRMELQQERRAAGDVEASGVDEDFIQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLMR 486
>gi|157121282|gb|EDO65483.1| lysine-tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC022] (576 aa)
Score = 1010, Expect = 1.7e-107, Identities = 216/485 (44%), Positives = 311/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYTDKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGISSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|56707357|ref|YP_169253.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110669827|ref|YP_666384.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198] >gi|56603849|emb|CAG44825.1| Lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] >gi|110320160|emb|CAL08208.1| Lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC 198] >gi|151569182|gb|EDN34836.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. tularensis FSC033] (576 aa)
Score = 1009, Expect = 1.8e-107, Identities = 216/485 (44%), Positives = 311/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++A   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GG A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYADKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVNFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGGAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGVSSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|115315489|ref|YP_764212.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|156503376|ref|YP_001429441.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] >gi|115130388|gb|ABI83575.1| lysine--tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18] >gi|156253979|gb|ABU62485.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FTNF002-00] (576 aa)
Score = 1009, Expect = 1.9e-107, Identities = 216/485 (44%), Positives = 311/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  80 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYTDKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGISSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 574
>gi|126648193|ref|ZP_01720687.1| lysyl-tRNA synthetase [Algoriphagus sp. PR1] >gi|126575786|gb|EAZ80096.1| lysyl-tRNA synthetase [Algoriphagus sp. PR1] (568 aa)
Score = 1009, Expect = 2.1e-107, Identities = 218/485 (44%), Positives = 314/485 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA-QELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ++QEL RR+ + L   +PY E   +T D + +  K N  +I +AGR+++ R   +F I+D G Q Y+ + +   K++  F K+L +GD + + G F TQ GE++L V ++ ++SK++KPLP      G D ELR R RYVDL VN +  F R +I+ +R++ D  +LEVETP+L + GGA ARPF T HNTL+  +LRIA EL LK+LIVGGFD VYE G++FRNEGMD THNPEFTSME+Y AY++ +MM + E L + V +S+ K +K+G NEI   +RR+ M D IK+ G+D  K ++E +++ + + +   G +++ F E EA IQPT++ +PI+++PL+KK  PG +RFELF+N KE ANA+ ELNDPIDQ ERFE Q+K + G+DEA+ MD DF+ ALEYG+PPT+GLG+GIDR+ ML T K++I++VL FP M+ +K
 S:   4 LSEQELERRKDREELMRLGINPYPAEAFPINVTAEDIHRNYENRK--NDYKSISIAGRLMSRRIMGSASFAEIQDSTGRLQIYVRRDDICTEEDKTLYNTVFKKLLGIGDFIGVKGYIFTTQTGEISLHVTELTLLSKSVKPLPVVKRDEDGNVHDGFTDPELRYRQRYVDLTVNPEVKATFKTRSKIISTMRRYFDDHGWLEVETPILQAVHGGAAARPFATHHNTLDMPLFLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFGKMFRNEGMDRTHNPEFTSMEIYVAYKDYVWMMEMVEELIEQVTESIHGKTKIKVGANEIEFAGPYRRLTMYDSIKEYAGIDV--SKMDEEGLRKVCSEMGIAVDDSMGK-GKLVDEIFGEKVEANLIQPTYITDYPIEMTPLAKKHRTEPGLVERFELFVNGKEIANAYTELNDPIDQRERFEDQLKLAARGDDEAMAMDTDFLRALEYGMPPTSGLGIGIDRLTMLLTNKTTIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|29347532|ref|NP_811035.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] >gi|39932184|sp|Q8A5W4|SYK_BACTN Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|29339432|gb|AAO77229.1| lysyl-tRNA synthetase [Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482] (576 aa)
Score = 1009, Expect = 2.2e-107, Identities = 213/486 (43%), Positives = 321/486 (66%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL--GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR L L+  DPY  +    D ++F  K +  + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K +  F ++LDLGD V I G FRTQ GE+++ KK+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDL+VN+  + F R +++ +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++   + + + I   +RR+ ++D IK++TG D  KS +E +++ K+ +K E+  T+ G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDP+DQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ AL+YG+PPT+G+G+GIDR++ML T +++I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSLNELRAMGIDPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDEDEPRQVSVAGRIMSRRVMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKELYNSVFKRLLDLGDFVGIEGFVFRTQMGEISIHAKKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFEDPELRYRQRYVDLVVNEGIKETFEKRATVVRTLRNALDEAGYTEVETPILQSIAGGASARPFITHHNSLDIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMSFTEKLLERICIAVNGSTETVVDGKTISFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEEEIRQICKE--LKMEEIDDTMGKGKLIDEIFGEFCEGSYIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPLDQEERFKEQMRLADKGDDEAMIIDQDFLRALQYGMPPTSGIGIGIDRLVMLMTGQTTIQEVLFFPQMRPEK 503
>gi|88805036|ref|ZP_01120556.1| lysyl-tRNA synthetase [Robiginitalea biformata HTCC2501] >gi|88785915|gb|EAR17084.1| lysyl-tRNA synthetase [Robiginitalea biformata HTCC2501] (563 aa)
Score = 1008, Expect = 2.4e-107, Identities = 222/486 (45%), Positives = 311/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSK-----SMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQST-LGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRREKL+ L+E  DPY EK       + + K   ++ +AGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++ +   + + + K+LD+GDI+ I G F+TQ GE T+ VK+ ++SKAL+PLP    + +  D E R R RYVDL+VN + + FV R +I  IR+F + + YLEVETP+L PI GGA ARPF T HN L  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT ME+Y AY++ +MM TE L + VA+    V G  I   + R+ ++D I++ TG+D  V  EA    + E +S +G +I+ F E CE  +QPTF+ +P ++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DF+ ALE+G+PPT+G+G+GIDR++ML T+ SSI++VL FP MK +K
 S:   2 QLSEQEIIRREKLRQLRELGIDPYPAEKYPVDTLSSSVRENYEEGK------HVVMAGRLMSRRIQGKASFAELQDSAGRIQLYFNRDEICEGEDKSAYNDIYKKLLDIGDIIGIEGELFKTQVGEKTVRVKRFTLLSKALRPLPLPKKDAEGKVFDEFNDPEQRYRMRYVDLVVNPNVRETFVKRTKITNSIRRFFNEKGYLEVETPILQPIPGGAAARPFQTHHNALGIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFAKDFRNEGMDRTHNPEFTVMELYVAYKDYNWMMETTEQLLERVAREANGSTRVSAGGETIDFKAPYPRVPILDAIREHTGID---VDGMDEAALRDAAAGLGIEVDESMGVGKLIDEIFGECCEHHYVQPTFIIDYPKEMSPLTKAHRSKPGLTERFELLVNGKEIANAYSELNDPIDQRERFEEQLKLSEKGDDEAMFIDRDFLRALEFGMPPTSGIGIGIDRLVMLLTDNSSIQEVLFFPQMKPEK 497
>gi|119357536|ref|YP_912180.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] >gi|119354885|gb|ABL65756.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium phaeobacteroides DSM 266] (509 aa)
Score = 1008, Expect = 2.9e-107, Identities = 218/482 (45%), Positives = 311/482 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---EK--------WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK--PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ  R ++ +L E+ +PY     + F+     + N + +AGR++ +R+  +F ++D G Q YL K V +S + F K+LD+GDIV + G F+T+ GE+++ ++ ++SK+L+P+P  EK    +  D+ELR R RYVDLIVN D + F+ R I+ +R F  Q +LEVETP+L PI GGA ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD V+E + FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY++ E+MM+L E LF  A ++   VV +G N+I L  FRR+ + D IK+ G+D + K  E + +A+  ++ +  S+ G II+ F EF E K IQPTF+ +P+++SPL+K+  PGF +RFEL  KE N+F+ELNDP+ Q ER EAQ K + G++EA+ +D DF+ ALEYG+PP AGLGVG+DRM+ML T + SIRDV+ FPH+K
 S:  18 LNDQMKRRLDERLHLAESGVNPYPCH-----FDVTHFSDSILTDFQDDANETVSVAGRIMTIRKMGKASFFHLQDANGRIQIYLKKDDVGESSYQTF-KLLDIGDIVGVKGYTFKTKTGEISVHAQEFSLLSKSLRPIPIAKEKEIDGQKVVYDAFSDKELRYRQRYVDLIVNPDVRQTFIKRSAIVSFMRGFFTGQGWLEVETPILQPIYGGAAARPFTTHHNALDMQLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVFEFAKDFRNEGIDRFHNPEFTQVELYVAYKDYEWMMKLVEELFYQTACAVNNSDSVVFLG-NDISLKPPFRRLTITDSIKEYCGIDITD-KDEHELRYMARDLGLELDPKISS-GKIIDEIFGEFVEPKLIQPTFITDYPVEMSPLAKEHRSKPGFVERFELIAGGKELCNSFSELNDPVIQRERLEAQAKLRQRGDEEAMIVDEDFLRALEYGMPPCAGLGVGVDRMVMLLTGQDSIRDVIFFPHLK 507
>gi|89257151|ref|YP_514513.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica] >gi|167011048|ref|ZP_02275979.1| lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200] >gi|89144982|emb|CAJ80342.1| Lysyl-tRNA synthetase [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] >gi|134254183|gb|EBA53277.1| lysyl-tRNA ligase [Francisella tularensis subsp. holarctica 257] (560 aa)
Score = 1008, Expect = 3.0e-107, Identities = 216/485 (44%), Positives = 311/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + + Q +R+EKLK L + N     R   + +++   +L+ +   L GRVV R   +F ++D+ G Q YL K +   E F + DLGDIV I G+ F+T GEL+++  +I++KA++PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLI N+ + +VF R +++ IR + D +++EVETP++H + GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ S HNPEFT +E Y AY +  +M LTE++ K V + +  +++ GE +I  K+ RI MVD +K  +  ++ + + A+++A+K +K E +  LGH+IN FEE E + IQPTF+ +P VSPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ + G+DEA+ D D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++M T  SIRDV+LFPHMK
 S:  64 ELQESSQIALRKEKLKTLAQQNNGISHPNSFRRNAVAIELQARYTDKTKQELEELDNKQQYSLTGRVVLRRVMGKASFITLQDYTGRIQVYLKKSDLPDGQYETFKNLCDLGDIVGITGTMFKTNTGELSVEANHFEILTKAIRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLITNEKAREVFKVRSKVVSFIRNYFDRLDFMEVETPMMHVLQGGAAAKPFKTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGISSRHNPEFTMLEFYMAYADYNDLMDLTEDMLSKLVQEVIGSEILEYGEYKINFGGKYERISMVDSIVKYNDDITKEDLVTFESAKKIAEKLKIKVEAYHE-LGHLINEIFEETVEHQLIQPTFITDYPAVVSPLARRQDGNPEFTDRFEFFIGAREVANGFSELNDAEDQAERFRKQVEAAASGDDEAMPYDKDYIRALEYGMPPTAGQGIGIDRLVMYLTNSQSIRDVILFPHMK 558
>gi|154151870|ref|YP_001405488.1| lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Methanoregula boonei 6A8] >gi|154000422|gb|ABS56845.1| lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Methanoregula boonei 6A8] (514 aa)
Score = 1007, Expect = 3.3e-107, Identities = 209/475 (44%), Positives = 305/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R +K++ L+E  D Y   R TI + +KF+++  +  + AGR+ +R   F + D G Q Y+ K +   ++FN+ ++ GD V + G FRT+ GE+T+ V KI++++KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVDLI N++ + F +R RIL IR+++ +++LE ETP+L P+ GGANARPF TFHN L + +LRIA EL LK+L+VGGF++++EI R FRNE +D+ HNPEFT +E+Y AY ++ MM LTE+  + + + K +   I  + RR+ M D +K+ G+D + + S E + A ++ +K +  T  + FFE  E K IQPTF+Y P++ SPL+K+   GFT+RFELFI  E AN F+ELNDP+DQ ERFEAQ K++ LG+ EA +D DFI AL YG+PPT G+G+GIDR++ML T +SI++V+LFP MK
 S:  14 RLDKVRALREKGIDLYP-PTFDRKNTIAEIRTKFSEITHEKSAEGVVTAGRLSIIRNHGKTIFADLGDESGKIQLYIRKADLGDEAFDFFNQYIERGDFVGVTGHVFRTKLGEITIWVDKIQLLTKAVCPLPEKFHGLTDVEKRYRQRYVDLIANEEVRQNFRNRSRILSSIRRYLSERDFLEFETPILQPVYGGANARPFTTFHNCLGQKLFLRIAPELYLKRLVVGGFERIFEIARNFRNEDIDTHHNPEFTMVEIYWAYHDVYDMMDLTEDFLATLVQEVHNKTEITFEGTSISFAKPLRRLSMADAVKEYAGIDIFAL-SVDELRAFAIQNKLKEAEKPQTQREFLVYFFENMVEEKLIQPTFIYDFPVENSPLAKRHRTKEGFTERFELFIYGMELANGFSELNDPLDQKERFEAQDKKRQLGDLEAQMIDYDFINALGYGMPPTGGVGIGIDRLVMLLTGNNSIKEVILFPSMK 491
>gi|89890462|ref|ZP_01201972.1| lysine--tRNA ligase, LysRS [Flavobacteria bacterium BBFL7] >gi|89517377|gb|EAS20034.1| lysine--tRNA ligase, LysRS [Flavobacteria bacterium BBFL7] (563 aa)
Score = 1007, Expect = 3.6e-107, Identities = 227/485 (46%), Positives = 302/485 (62%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWH-GLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ++QE+IRREKL L+E  DPY     T   + F + K N   +L R +A  +F ++D G Q Y N+ ++   KS  + + K+LD+GDI+ I G F+TQ GE+T+ VKK +++KALKPLP    K H G D E+R R RY DL+VN  +VFV R ++  +R F + + Y EVETP+L PI GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE L ++ A S+ K  + GE I   + RI M  I  TG D + KS +  AK  + +   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFEAQV   G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T  SI++VL FP MK +K
 S:   4 LSEQEIIRREKLGKLREMGIDPYPAALYPVDNTSTSIKADFKEGKQVNVAG--RLMSRRIAGAASFAELQDSEGRIQVYFNRDEICPGDDKSQYNDVYKKLLDIGDIIGIEGELFKTQVGEMTIMVKKFTLLTKALKPLPLPKVDAEGKVHDGFVDPEMRYRQRYADLVVNPQVKEVFVKRTKLFNAMRNFFNEREYFEVETPILQPIPGGAAARPFITHHNSLDIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMDFTERLLEHCAVSVNGKTSSQFGEQTIEWKAPYPRITMRQSIIDFTGFDI-DGKSEADLYAFAKAEGIDVDTTMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKAHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEAQVALADRGDDEAMFIDQDFLRALEYGMPPTSGLGIGMDRLIMFLTNNPSIQEVLFFPQMKPEK 498
>gi|86608981|ref|YP_477743.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] >gi|86557523|gb|ABD02480.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. JA-2-3B'a(2-13)] (511 aa)
Score = 1007, Expect = 3.6e-107, Identities = 210/479 (43%), Positives = 310/479 (64%)
 Q:   8 QELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLA--GRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEY----FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN--QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      Q  R EK ++L+E  PY    T  +  +FA L+   ++++A GR+ A R   F ++D G Q YL+KK++++ M E   +K++D+GD +  G  RT+KGEL++ V + ++++KAL PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN + + +DR +I++ +RQ ++ + ++E+ETPVL I GGA ARPF+T HN L+ + YLRIATEL LK+L+VGG ++VYEIGR+FRNEG+ + HNPEFTS+E Y A+ +  MM LTE L  A +++ +  + E I LT +RR+ M + +++ TG+ F +V+  +E     +   Q + G ++  FE CE++ QPTFV +P++V PL+K   PG +RFELFI +E ANA++EL DP+DQ +R EAQ  K+ G++EA +D DF+ ALEYGLPPT GLGVGIDR++ML + SIRDV+ FP ++
 S:  12 QRAARLEKAQHLREQGIPPYAYS-FPVTHLAAELQEQFADLEPGGEREDVQVAVAGRIRARRVMGKLAFFTLQDRSGTIQLYLDKKRLTEQMGELAFKNLDKLIDVGDWLGAKGCLKRTEKGELSVRVDEYQVLTKALLPLPDKWHGLRDVEKRYRQRYVDLIVNPEVKQTLLDRAQIIRSLRQTLEERGFVEIETPVLQVIPGGAEARPFVTHHNALDLDLYLRIATELHLKRLVVGGIERVYEIGRVFRNEGISTRHNPEFTSLEAYQAFADYHTMMELTETLVCNAALAVRGSLQLTYQGEAIDLTPPWRRVTMQELVEEATGI-FIDVEKGCPEELLPALAAQGIPDLSPQDSPGQLLVKAFEHCCESRLRQPTFVLDYPLEVCPLTKPHRSKPGLAERFELFIVGRETANAYSELTDPVDQRQRLEAQAALKAAGDEEAHFLDEDFLTALEYGLPPTGGLGVGIDRLVMLLCDAPSIRDVIAFPLLR 501
>gi|154493632|ref|ZP_02032952.1| hypothetical protein PARMER_02972 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] >gi|154086842|gb|EDN85887.1| hypothetical protein PARMER_02972 [Parabacteroides merdae ATCC 43184] (576 aa)
Score = 1007, Expect = 3.9e-107, Identities = 212/486 (43%), Positives = 319/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-------KWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR ++ L++  +PY  +    +  F  K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+++ +  +K +  F K+LD+GD V I G FRTQ GE+++ ++I ++SK+LKPLP     + G D ELR R RYVDL+VN   +F+ R ++K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++   + + + I   +RR+ ++D IK++TG D  KS E + + K N++ ++   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL IN KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ AL++G+PPT+G+G+GIDR++ML T +++I++VLLFP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSMEQLRQMGIEPYPAAEYVTNAFSKEIKENF---KDDAEPRPVSIAGRIMSRRIMGKASFMELQDSEGRIQVYISRDDICPEENKDLYNIVFKKLLDIGDFVGIKGFVFRTQMGEISVHAQEITVLSKSLKPLPVVKYKDGVAYDGFNDPELRYRQRYVDLVVNDGVKDIFMKRAAVIKTMRTALDEAGYTEVETPILQSIPGGASARPFITHHNSLDIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMSFTEQLLERICIAVNGTCESVVDGKTINFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEDEIRTICKDLNLEIDETMGK-GKLIDEIFGEFCEGTFIQPTFIIDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMINGKEVANAYSELNDPIDQEERFKEQLRLSEKGDDEAMFIDQDFLRALQFGMPPTSGIGIGIDRLVMLMTGQTTIQEVLLFPQMRPEK 502
>gi|193213961|ref|YP_001995160.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] >gi|193087438|gb|ACF12713.1| lysyl-tRNA synthetase [Chloroherpeton thalassium ATCC 35110] (517 aa)
Score = 1004, Expect = 8.8e-107, Identities = 217/485 (44%), Positives = 322/485 (66%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIE-KVSRT--MTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-----------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + + NDQ L RRE+L+ L+E + +PY  +V+ T  I +F     +  + +AGR++++R+  +F ++D G Q Y+ K +V ++ + F K+LD+GDIV + G FRT+ GE+++ + +++SK+L+P+P       +  D+ELR R RYVDLIVN +  VF+ R +++ IR F++ + YLEVETP+L PI GGA+ARPF+T HNTL+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD HNPEFT +E+Y AY++ +MM L E +  A+++  VV+  ++I L  F+R+ + D IK+ TG D + KS E +++AK+ ++ E + +  II+ F E+ E K I PTF+ +P+++SPL+KK + PGF +RFEL  KE N+F+ELNDP+DQ R E Q  ++ G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PP AGLG+GIDR+ M+ T + SIRDVL FP MK
 S:  23 QEELNDQMLRRREELEKLREMDVNPYPYSFEVTHTGKQIIENFKD--------DEKAAVAIAGRIMSIRKMGKASFFHVQDASGRIQVYIKKDEVGETAYQVF-KLLDIGDIVGVKGFSFRTKTGEVSVHAEACELLSKSLRPMPIAKQKEVDGKTVTYDAFSDKELRYRQRYVDLIVNPEVKTVFLKRTKMINSIRNFLNERGYLEVETPILQPIYGGASARPFVTHHNTLDMPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFAKDFRNEGMDRFHNPEFTQIELYVAYKDYAWMMNLVEEMLSKTAEAVNGSTVVEFAGHKIDLKPPFKRMTITDSIKEYTGKDI-DGKSEAELRQIAKELGIEIEANLGS-SKIIDEIFGEYVEPKLIDPTFIMDYPVEMSPLAKKHREKPGFVERFELIAAGKEICNSFSELNDPLDQRARLEEQASLRARGDDEAMAVDEDFLRALEYGMPPCAGLGIGIDRLAMILTGQESIRDVLFFPQMK 515
>gi|158522857|ref|YP_001530727.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] >gi|158511683|gb|ABW68650.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfococcus oleovorans Hxd3] (484 aa)
Score = 1003, Expect = 1.1e-106, Identities = 197/428 (46%), Positives = 287/428 (67%)
 Q:  59 LAGRVVAL----RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      LAGR++A+  + F  RD G Q Y+ K KV    F K +D+GD++ + G F+T+ GE T+ + I+++ KA +PLPEK+HGL+D E R R RY+DLI+N + VF+ R R ++ IR F+ +++LEVETP++ PI GGA ARPF+T HN L+ + +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY + + +M +TE+LF +VA+++  + VV   I + + R+ +++ +++ GVD  +  +   A  V+ + ++ G +I  F+  E  IQPTF+ G+P++VSPLSK  + PGF RFELFI  E AN F+ELNDP +Q +RF AQV + G+DEA MD D+IEALEYG+PPTAG G+GIDR++ML T+ SIR+V+LFPHM+
 S:  45 LAGRMMAINRFGKAAFVRFRDRTGLMQAYIQKDKVGSDAYALF-KQMDVGDVIGLSGGLFQTKTGEWTVQAETIRLLCKATRPLPEKFHGLKDPEKRYRKRYLDLIMNSATRDVFIRRSRAIQAIRTFLLERDFLEVETPMMQPIPGGAEARPFVTHHNALDMDLFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISTRHNPEFTMLEFYQAYADYQGLMAMTEDLFCHVAEAVTGSRQVVYQAHT-IDFSGPWPRVPLLEALQRIGGVDAGILNDREALLAHAAARGVQIARTDTSTGKVITKLFDALVEPHLIQPTFITGYPVEVSPLSKASAQAPGFVDRFELFIAGNEIANGFSELNDPEEQRQRFAAQVAARKAGDDEAHFMDEDYIEALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTDAPSIREVILFPHMR 476
>gi|145352203|ref|XP_001420444.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] >gi|144580678|gb|ABO98737.1| predicted protein [Ostreococcus lucimarinus CCE9901] (607 aa)
Score = 1002, Expect = 1.3e-106, Identities = 205/430 (47%), Positives = 292/430 (67%)
 Q:  59 LAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV---SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQK-FRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELA-----KKHN------VKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEA-----------VEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + GRV+A R   F + D G Q + +KK++  S  E  +++D+GDI+ + GS R+ KGEL++  K+++++KAL PLP+KWHGL+D E R R RYVDLIV+ +  F R I+ IR+ +D  +LE+ETPVLH  GGA+A+PF TFHN L   LRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GR+FRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY ++ M+ LTE + +  K+   + G+ I L+Q+ +RR M D +K+ TGVD   + E + A   K H+   +K K +++GH++N FE CE+ IQPTFV HP+++SPL+K   PG T+RFELF+ +E AN+F+EL DPIDQ +R EAQ+  + +       VEMD DF+ ALEYG+PPTAG+G+G+DR++ML T  SIRDV+ FP +K +
 S:  145 VCGRVMAKRSFGKLAFLSLVDERGSVQLFCDKKRLDETSPGAFEMITELVDVGDIIGVHGSVKRSDKGELSIVPAKVQMLTKALLPLPDKWHGLQDVEKRYRQRYVDLIVSPEVRNTFKARSNIISTIRRMLDDDGFLEMETPVLHTQAGGADAKPFNTFHNALGMQLTLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRVFRNEGLSTRHNPEFTSIEVYQAYADVTDMLELTEEMICRCAMKACGTLTIPYGDVTIDLSQRPWRRAPMNDLVKEATGVDVMAFGDDLEGAKAAAIPALKAHSKKAGEGIKGVKLAASVGHVLNEMFEAACESDLIQPTFVLDHPLEISPLAKPHRSKPGVTERFELFVVGRELANSFSELTDPIDQRKRLEAQMVTHAKTSAAQREAAAANEAYDVEMDEDFVAALEYGMPPTAGMGLGVDRLVMLLTNSPSIRDVIAFPLLKKQ 605
>gi|124021897|ref|YP_001016204.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] >gi|166229815|sp|A2C629|SYK_PROM3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|123962183|gb|ABM76939.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9303] (508 aa)
Score = 1001, Expect = 1.7e-106, Identities = 211/475 (44%), Positives = 301/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNK--------KKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L+E  PY + E  RT +  ++ AK +  + + +AGRV+A R   F + D G Q YL+K     +++     ++D GD + + G  RT +GEL++ V++ +I+SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ S + F R ++ IR+++D + +LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEGM + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  V  +   +   EI LT +RR M + +++ TG+DF    A   + ++   ++G ++N FE+ E  IQPTFV +PI++SPL+++  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  + G+ EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++MLFT+ SIRDV+ FP ++
 S:  16 RLEKAQALKELGNGPYALRFESSHRTANLQADHADLAKGEERLLS--VSVAGRVMARRVMGKLAFYTLADETGTIQLYLDKATIDAAASNELASGTFVQLTTLVDAGDWIGVTGVLRRTDRGELSVKVQQWQILSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQSRETFRRRALMVSAIRRWLDDRAFLEIETPVLQAEAGGAEARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGMSTRHNPEFTSVEVYQAYADYIDMMVLTEQLISSVCTQICGSTRITYQGIEIDLTPPWRRASMHELVQEATGLDFMGFADRAVAASAMARAGLEVPSKADSVGRLLNEAFEQAVEVSLIQPTFVLDYPIEISPLARQHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPLDQRQRLEAQQARRQAGDLEAHGVDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLFTDSPSIRDVIAFPLLR 503
>gi|188995021|ref|YP_001929273.1| lysyl-tRNA synthetase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] >gi|188594701|dbj|BAG33676.1| lysyl-tRNA synthetase [Porphyromonas gingivalis ATCC 33277] (578 aa)
Score = 1000, Expect = 2.4e-106, Identities = 217/486 (44%), Positives = 314/486 (64%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTN---NNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-LEYFNKVL----DLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFW---EVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RR L+ L+  DPY   +  T+ ++++ +  + N   + +AGR+++ R   TF ++D G Q Y+ + +   E++N V+  D+GD + + G FRTQ GE+++ V+++ +SKA++PLP    E + G D E R R RYVDL+VN   +F+ R +  +R F + + Y+EV+TPVL I GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE R FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE + + +  L  VK+GE I   +RR+ M++ I + TG+D   E + Q  +L +HN  K   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL+K+  NP T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DFI ALEYG+PPT+G+G+G+DR++ML T + SI++VLLFP MK +K
 S:   5 ELSEQEVVRRNSLEQLRNLGIDPYP----AAEYTVNAYSTEIKRNFNGDENAAKRQVSIAGRIMSRRIMGKATFMELQDAEGRIQIYITRDDICPGEDKEFYNTVVKKCTDIGDFIGVKGYVFRTQMGEISVHVQEMTFLSKAIRPLPVVKEKDGEVFDGFTDSEQRYRQRYVDLVVNSHVKDIFLKRTMVFNSMRSFFNERGYIEVDTPVLQSIPGGAAARPFITHHNALDIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSRNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMNFTEQMLERICMDVLGTTQVKVGEKLIDFKAPYRRVTMIEAIHEHTGIDISGMNEAELRQVCDKLGVEHNETMGK-----GKLIDEIFGEKCEKNYIQPTFITDYPKEMSPLTKEHRTNPELTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQRERFEEQLKLSEKGDDEAMYIDNDFIRALEYGMPPTSGMGIGMDRLVMLLTGQESIQEVLLFPQMKPEK 504
>gi|154249833|ref|YP_001410658.1| lysyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] >gi|171769382|sp|A7HM68|SYK_FERNB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|154153769|gb|ABS61001.1| lysyl-tRNA synthetase [Fervidobacterium nodosum Rt17-B1] (509 aa)
Score = 1000, Expect = 2.4e-106, Identities = 219/483 (45%), Positives = 315/483 (65%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN-TNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFP 483
      M + F + +  ++L+NL  N PY  K  T T D  +F L   T+ + AGR++++R+   F I+D YG Q Y+ K K   E+F + + +GDIV + G F++ GE+T+ V+K +++ K L+P+PEKWHG++D+E+ R RYVD+I N +++K F R I+++IR+F+ + + EVETP+L + GGA+ARPFIT N L+ + YLRIATEL LK+ IVGGFDKVYEIG+IFRNEG+  H+PEFTS+E+Y AY + E MM LTE L Y+ + L   +   EI T+ +RR+ M DFIK+ GVD E   A+ LA+   E  + GH+I  + + E K IQPTF+ HP+++SPL+KK ++P T+RFEL I +E ANAF+ELNDP+DQ ERF Q++ + LG+ EA +D DF+ ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ ++IRDV+ FP
 S:   1 MLKDFREARIKEIDELRNLG-INPYPYSYNK---THTTEDIKKQFEHLSNGEVTDKRVSTAGRIMSIREHGKSAFFHIKDTYGRIQAYIRKDKTEN--YEFFKERVTVGDIVGVEGIVFKSNTGEITILVEKFELLVKPLRPMPEKWHGIKDKEVLYRQRYVDMIANDETIKRFRMRSDIIRMIREFLTKKGFFEVETPILQYLTGGASARPFITHLNALDIDMYLRIATELHLKRFIVGGFDKVYEIGKIFRNEGISYKHHPEFTSIELYQAYADYEDMMNLTEELITYLVEQLYGTTKITYQGQEIDFTRPWRRVKMRDFIKENLGVDIIEDSDETMAKVLAEN---GVEVDINDRGHMIEKLW-DLVEDKVIQPTFLLEHPVEISPLAKKHREDPRVTERFELIIYGREMANAFSELNDPVDQLERFMNQLRLRDLGDQEAQMLDKDFVRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSANIRDVIAFP 479
>gi|33862420|ref|NP_893980.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] >gi|39932063|sp|Q7U3A4|SYK_PROMM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|33640533|emb|CAE20322.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] (508 aa)
Score = 999, Expect = 2.8e-106, Identities = 209/475 (44%), Positives = 298/475 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNK--------KKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L+E  PY + +  + + + + A L K    + +AGRV+ R   F + D G Q YL K     +++     ++D GD + + G  RT +GEL++ V++ +I+SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ S + F R ++ IR+++D + +LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEGM + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  V  +   +   EI LT +RR M + +++ TG+DF  K  A   + ++   ++G ++N FE+ E  IQPTFV +PI++SPL+++  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  + G+ EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++MLFT+ SIRDV+ FP ++
 S:  16 RLEKAQALKELGNGPYAL-RFESSHSTANLQADHADLAKGEERLLTVSVAGRVMTRRVMGKLAFYTLADETGTIQLYLEKATIDAAASNELASGTFVQLTTLVDAGDWIGVTGVLRRTDRGELSVKVQQWQILSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQSRETFRRRALMVSAIRRWLDDRAFLEIETPVLQAEAGGAEARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGMSTRHNPEFTSVEVYQAYADYIDMMVLTEQLISSVCTQICGSTRITYQGIEIDLTPPWRRASMHELVQEATGLDFMGFKDLAVAASAMARVGLEVPSKADSVGRLLNEAFEQAVEVSLIQPTFVLDYPIEISPLARQHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPLDQRQRLEAQQARRQAGDLEAHGVDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLFTDSPSIRDVIAFPLLR 503
>gi|170682016|ref|YP_001746526.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli SMS-3-5] >gi|170519734|gb|ACB17912.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli SMS-3-5] (505 aa)
Score = 999, Expect = 3.1e-106, Identities = 218/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + D F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHDEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|78211662|ref|YP_380441.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. CC9605] >gi|123770824|sp|Q3ANE6|SYK_SYNSC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|78196121|gb|ABB33886.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. CC9605] (502 aa)
Score = 999, Expect = 3.3e-106, Identities = 204/475 (42%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV---LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L+E Q PY +  S + + +   A L K  + ++ +AGRV+ R   F + D G Q +L K +   +F ++  +D GD + + G+ RT +GEL++ V  ++++KAL+PLP+KWHGL D E R R RY+DL+V+ DS + F R R++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA+ARPF T HN L+  LRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  V + +   +   EI L  +RR M + ++ TG+DF  S +EA    +  +  ++G ++N FE+ E  IQPTFV +P+++SPL++   PG +RFELFI +E+ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   8 RLEKARTLEELGQGPYAL-TFSPSHRMAELQVTHADLPKGEERDVSVSVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGSIQLFLEKAGLEAQQEGWFKQITSLVDSGDWLGVSGTLRRTDRGELSVKVSDWRMLTKALQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLVVSPDSRETFRRRARLVSGIRRWLDQRDFLEIETPVLQSEPGGADARPFETHHNALDLPLTLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEIYQAYSDYVGMMELTEQMVSAVCEEVCGTTTITYQGTEIDLAPPWRRATMHELVQDATGLDFNGFSSREEAAAAMTAKGLHAPELADSVGRLLNEAFEQAVETTLIQPTFVTDYPVEISPLARPHRSKPGLVERFELFIVGREHANAFSELTDPVDQRQRLEAQQARKAAGDLEAQGLDEDFVMALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDCPSIRDVIAFPLLR 490
>gi|85860098|ref|YP_462300.1| lysyl-tRNA synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] >gi|85723189|gb|ABC78132.1| lysyl-tRNA synthetase [Syntrophus aciditrophicus SB] (542 aa)
Score = 998, Expect = 4.0e-106, Identities = 212/435 (48%), Positives = 287/435 (65%)
 Q:  54 NNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      N  LAGR++A+R   F I+D G Q YL++ + +  F K LD+GDIV I G P RT+ GELT++ + ++SKA++PLPEKWHGL D E R R R+VDLIVN  +VF+ R RI+ IRQFMD +++LEVETP++ P GGA ARPF T HN L + YLRIA EL LK+LI GG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT ME Y AY  E +M +TE LF VA K    +  +I LT + RI + + I +  +D  ++ ++A  A K ++ K + LG ++  FEE E + +QPTFV +P++VSPLS+++ K+P T RFEL+I +E ANAF+ELNDP DQ ERF Q +E+ GN+E  MD D++ LEY +PPTAG G+GIDR++MLFT+ SIRDV+LFPHM+ +
 S:  100 NERFTLAGRMMAIRNFGKAAFINIQDRKGRIQAYLHRNSIGDASYALF-KRLDVGDIVFIGGRPIRTKTGELTIEADEFMLLSKAIRPLPEKWHGLTDVETRYRQRHVDLIVNPKVREVFITRSRIINAIRQFMDERDFLEVETPMMQPKAGGATARPFETHHNALGMDLYLRIAPELYLKRLITGGMERVYEINRNFRNEGISTFHNPEFTMMEFYQAYATYEDLMDMTEELFASVAMKIFGGLKFQYQGMDIDLTPPWPRISVKESILRHHDIDPDVLEDQEKAYAYACKLGLEVRKTEP-LGKLVTAIFEEVVEKELVQPTFVTLYPVEVSPLSRRNGKDPSLTDRFELYIAGREIANAFSELNDPQDQRERFLMQAREREEGNEETHVMDEDYVRVLEYAMPPTAGEGIGIDRLVMLFTDSPSIRDVILFPHMRKR 537
>gi|123967040|ref|YP_001012121.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] >gi|166229816|sp|A2BZ03|SYK_PROM5 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|123201406|gb|ABM73014.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9515] (512 aa)
Score = 998, Expect = 4.2e-106, Identities = 217/475 (45%), Positives = 319/475 (67%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPY-EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKK-----KVSKSMLEY--FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R K +L   +PY E K+S +   N KF L   + N+ LAGRV+A R   F I D G Q YL K+   +++ +L +  +++D+GD + +FG+ +T KGEL++ V K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + +IR+++D +N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y A+ N  MM LTE+L K + S   V+  + I ++ ++RI M + +K+ TG+DF   + +A++ +++ N++   +TLG ++N FE+ E++ I+PTFV +PI++SPL+++ KN  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R + Q  + G+ EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T SSIRDV+ FP +K
 S:   8 RLLKANSLINKGFEPYAETFKISHSTRF--LNEKFGYLDNGQEFDLNVSLAGRVLAKRVMGKIAFFTITDQEGKIQLYLEKRIIDDYEINAKLLSFEDLKEIVDIGDWIGVFGTIKKTNKGELSIKVSKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPLSKTVFKTRAKCISLIRRWLDEKNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYELGRIFRNEGVSTKHNPEFTSVEIYQAFSNYIDMMNLTEDLIKNIVLSCCDSLVINYQDKVIDFSKPWKRISMKNVVKEYTGIDFDSFDGDLNKAKKFSEEINIEISPKINTLGRLLNEVFEQKVESQLIEPTFVTDYPIEISPLARRHPKNKEMVQRFELFIAGRELANAFSELIDPVDQRQRMQLQQSLRDAGDLEAHCIDEDFLQALEIGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSSSIRDVIPFPLLK 495
>gi|78780096|ref|YP_398208.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] >gi|123755041|sp|Q318C3|SYK_PROM9 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|78713595|gb|ABB50772.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9312] (512 aa)
Score = 997, Expect = 4.7e-106, Identities = 207/431 (48%), Positives = 299/431 (69%)
 Q:  56 NIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGEN-EIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++ LAGRV+A R   F I D G Q YL+K+ ++ ++    E  +++D+GD + ++G+ +T KGEL++ V+K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + IRQ++D++N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y A+ N  MM LTE L K + ++  +V  +N EI ++ + RI M D +K+ TG+DF   + Q A++ K NV+F  +++G ++N FE+ E++ I+PTFV +P+++SPL++  N  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ ER + Q  + G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDV+ FP +K
 S:  52 SVSLAGRVMAKRVMGKIAFFTISDQEGQIQLYLDKRMINCNLENQKLLSFEDIKEIVDIGDWIGVYGTIKKTNKGELSIKVEKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPHSKNVFKTRAKCISFIRQWLDNRNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYELGRIFRNEGISTKHNPEFTSVEIYQAFSNYVDMMNLTEELIKDIVFNVCGSLVINYQNKEIDFSKPWSRISMKDIVKKYTGIDFDSFSGDFQSAKQAVKSINVEFSNKVNSMGRLLNEVFEQKVESELIEPTFVIDYPVEISPLARPHLDNKEMVQRFELFIVGRELANAFSELIDPVDQRERMQLQQSLRDEGDHEAHCIDEDFLNALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMLITNSPSIRDVIPFPLLK 495
>gi|159898199|ref|YP_001544446.1| lysyl-tRNA synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] >gi|159891238|gb|ABX04318.1| lysyl-tRNA synthetase [Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779] (492 aa)
Score = 997, Expect = 4.8e-106, Identities = 208/485 (42%), Positives = 308/485 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNI--KLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHG-LEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + ND + R KL+ LQ A +PY   RT T+   +F+ L  N  I +L R V + F + D +G Q +L+K V   ++F + DLGDI+ + G+ F T+ GE ++ V  ++SKA+ P P+K G  D+E R R RYVDL N + ++F R R++ +R+++D + +LEVETPVL I GGA ARPF T HN L ++ YLRIATEL LK+LIVGGFD VYEIG+ FRNEG+D THNPEFT +EVY AY + E +M+LTE + ++ A+ +   ++  ++I L  ++R+ M D I ++TGVD E +   E  + +K E+ + T  ++ F EF E + IQPTF+ +P +SPL+K+  +P F +RFELF+  E ANAF+ELNDP DQ +RF Q ++ + G+DEA++MD D++EAL+ G+PPT GLG+GIDR+ +LFT +++IR+V+ FPH++ +
 S:   2 ELNDLQQTRYGKLQALQAAGIEPYPARVPQRTHTLTAVREQFSALVEANATVTIMGRLRQRRVMGKSAFAHLNDDHGAFQIFLSKADVGDEPFKHFVDLTDLGDIIAVTGTLFTTKMGEPSVHVTSWTMLSKAITPPPDKREGQFSDQEARQRQRYVDLSANPEVREIFRIRARLITAMRRYLDERGFLEVETPVLQGIYGGAAARPFTTHHNQLHQDLYLRIATELYLKRLIVGGFDGVYEIGKNFRNEGVDRTHNPEFTMIEVYQAYGDYESIMQLTEGMIRFAAEQIFNSTSIEYQGHQIELGGSWQRLTMRDAIFEKTGVDIRECREFDTLWEAIGEAGLKIER-KPTWAKQVDELFSEFVEPELIQPTFITEYPQPLSPLAKRKADDPQFVERFELFMLGAEIANAFSELNDPFDQEQRFLEQGRDYAAGDDEAMQMDEDYLEALKVGMPPTGGLGIGIDRLCLLFTNQTTIREVIFFPHLRKQ 489
>gi|124514753|gb|EAY56265.1| Lysyl-tRNA synthetase [Leptospirillum sp. Group II UBA] (507 aa)
Score = 997, Expect = 5.7e-106, Identities = 219/483 (45%), Positives = 300/483 (62%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY-----EIEKVSRTMT-IGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHII---NLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + +QE +RR+K  L EA DPY    E V+R M I  S + L  +  ++AGRVV LR+   F ++D G Q Y+ K + +    + LD+GD + + G+ FRT+ GE TLD  + + K++ PLPEKWHGL D E R R RY+DLIVN D+ VFV R +IL IR+FM+ + ++EVETP++HP GGA ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGFD V+EI R FRNEG  HNPEFT ME Y AY + E +M LTE+LF +A+ +    GE+ +   +RR+  D +  TG+D  +    +L ++ ++  ++  +I  NL FEE E  IQPTFV G+P +SPL++  ++P T RFELF+  E AN F ELNDP +Q RF +Q + ++ G+ EA  DMD+I ALE GLPPTAG G+GIDR++ML T + SIRDVLLFP M+
 S:  13 ELTEQERVRRQKRDRLAEAGIDPYGAPFPNREPVARLMERISSLPSDASVLPPLES----RIAGRVVLLRRFGKAFFATLQDASGRFQIYVRKDHIGEEPYALLAETLDIGDHLGVEGTFFRTKTGEPTLDASHVTFLGKSVHPLPEKWHGLTDIEQRYRQRYIDLIVNPDARDVFVRRGKILGSIRRFMEDRGFMEVETPMMHPSPGGALARPFVTHHNALDVDLYLRIAPELYLKRLMVGGFDLVFEINRNFRNEGFSPRHNPEFTMMEFYMAYHSPEDLMALTESLFDRLAREIHGDSRFAYGEHRLDFAGPYRRLSYFDALTGATGLDRASLFDENRIMDLIRQKGLEIPPRRAGKPYIADLQNLLFEEEIEKTLIQPTFVTGYPRSISPLARSSREDPEITDRFELFVAGVEIANGFMELNDPDEQLRRFLSQQESRNSGDLEAPPPDMDYIRALEIGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTNQHSIRDVLLFPQMR 505
>gi|148653258|ref|YP_001280351.1| lysyl-tRNA synthetase [Psychrobacter sp. PRwf-1] >gi|148572342|gb|ABQ94401.1| lysyl-tRNA synthetase [Psychrobacter sp. PRwf-1] (510 aa)
Score = 996, Expect = 6.0e-106, Identities = 216/483 (44%), Positives = 304/483 (62%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN--------IKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ND  R+ KL + A + Y  + RT  D  +F +    N    + +AGRV+ R F VI+D G Q Y+ +K++ + L  K LDLGDI+ + G  R+ KG+L + +++I +++K+L+P+P K+HGL D E R R+R++DL+ N+ S  F+ R +++ IR+FM ++ ++EVETP++HPI GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY + + +M LTE LF +A  L  +  E I L  F R+ M D I Q  G D +V    + A+  + K  +G + + FEE E K QPTF+ +P + SPL++++ +NP T RFELFI +E AN F+ELNDP DQ ERF QV EK G+DEA+ D D+IEAL YGLPPTAG G+GIDR++MLFT+ +SIRDV+LFPHM+ K
 S:  19 NDLIAQRQAKLDEISAAGKIAYP-NQFKRTDYAEDLQKQFEGITKQEIEENAANGGKTQVSIAGRVMLNRGAFIVIQDMTGRIQLYVARKELDEDSLALI-KSLDLGDIIGVSGYIGRSGKGDLYVHIEQITLLTKSLRPMPNKFHGLADTEARYRNRHLDLMTNESSRNTFMIRSQVISGIRKFMLNERFMEVETPMMHPIPGGAVARPFITHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRSFRNEGVSTRHNPEFTMIEFYQAYADYKDLMDLTERLFNQLAMDILGTTELTYQEETISLKAPFARLSMTDAIAQYAEGFDMSKVADRDYLADYAQNVLKQQVKEGFGIGKLQTIIFEETAEHKLRQPTFITQYPAETSPLARRNDENPEITDRFELFIGGREIANGFSELNDPADQAERFHNQVAEKDAGDDEAMHFDADYIEALAYGLPPTAGEGIGIDRLVMLFTDAASIRDVILFPHMRIK 509
>gi|153815948|ref|ZP_01968616.1| hypothetical protein RUMTOR_02193 [Ruminococcus torques ATCC 27756] >gi|145846767|gb|EDK23685.1| hypothetical protein RUMTOR_02193 [Ruminococcus torques ATCC 27756] (576 aa)
Score = 995, Expect = 7.8e-106, Identities = 207/422 (49%), Positives = 298/422 (70%)
 Q:  67 RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + +F ++D G+ Q Y+ + + +  + F K LD+GD++ I G F+T+ GE+++  + ++SK+L+ LPEK+HGL + ++R R RYVDLI+N ++  F+ R +I+ IR+++D + ++EVETP+L  GGA ARPF T N L + LRI+ EL LK+LIVGG ++VYEIGR+FRNEG+D+ HNPEFT ME+Y AY +  MM LTENL+++VA+ L  +   E+ L + F RI MVD +K+ GVD+ EVK+ +EA++LA +H+V++E+H  G I++LFFEEF E  IQPTFV HPI++SPL+KK +NP +T+RFE F+N E ANA++ELNDPIDQ ERF+AQ + + G++EA  D DF+ ALE G+PPT G+G GIDRM ML T ++IRDVLLFP MK +
 S:   9 KASFCNVQDLKGNIQSYVARDSIGEENYKEFKK-LDVGDVIGIEGEVFKTKTGEISIHASHVTLLSKSLQILPEKFHGLTNTDMRYRQRYVDLIMNPEAKDTFIKRSKIISAIRRYLDGEGFMEVETPMLVANAGGAAARPFETHFNALNEDLKLRISLELYLKRLIVGGLERVYEIGRVFRNEGLDTRHNPEFTLMELYQAYTDYNGMMDLTENLYRHVAQEVLGTTKIVYNGVEMDLGKPFERITMVDAVKKYAGVDWNEVKTLEEARKLADEHHVEYEEHHKK-GDILSLFFEEFAEEHLIQPTFVMDHPIEISPLTKKKPENPEYTERFEFFMNGWEMANAYSELNDPIDQRERFKAQEELLAQGDEEANTTDEDFLNALEIGMPPTGGIGFGIDRMCMLLTNSAAIRDVLLFPTMKTQ 429
>gi|116071683|ref|ZP_01468951.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. BL107] >gi|116065306|gb|EAU71064.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. BL107] (502 aa)
Score = 995, Expect = 8.6e-106, Identities = 208/475 (43%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN-NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV---LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK  L E Q PY +   + + + + A L    ++ +AGRV+ R   F + D G Q +L K +   +F ++  +D GD + + G+ RT +GEL++ V+ +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ S + F R ++ IR+++D + +LE+ETPVL  GGA+ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEGM + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE++  V + +   +   +I LT +RR M + +++ TG++F  + +A E +  ++   ++G ++N FE+ EA IQPTFV +PI++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP M+
 S:   8 RLEKATTLGELGQGPYAL-TFEPSHRMAELQADHADLPNGEERELSVAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAGLEAQQEGWFKQITSLVDAGDWLGVSGTLRRTDRGELSVKVRDWRMLSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQSRETFRRRALLVSGIRRWLDERQFLEIETPVLQSEAGGADARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGMSTRHNPEFTSVEVYQAYSDYIGMMELTESMIAEVCQQVCGGTHIHYQGTDIDLTPPWRRATMHELVEEATGLNFEAFTTRAQAAEAMEAAGLEVPGAADSVGRLLNEAFEQRVEANLIQPTFVTDYPIEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPVDQRQRLEAQQARKAAGDLEAQGLDEDFVHALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLMR 490
>gi|74314615|ref|YP_313034.1| lysyl-tRNA synthetase [Shigella sonnei Ss046] >gi|73858092|gb|AAZ90799.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Shigella sonnei Ss046] (505 aa)
Score = 995, Expect = 8.8e-106, Identities = 218/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG II  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKNNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIITEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|168707439|ref|ZP_02739716.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4045] (493 aa)
Score = 995, Expect = 9.4e-106, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:   3 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 493
>gi|170766869|ref|ZP_02901322.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia albertii TW07627] >gi|170124307|gb|EDS93238.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia albertii TW07627] (505 aa)
Score = 994, Expect = 1.0e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQDVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|1311301|pdb|1LYL|A Chain A, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) (E.C.6.1.1.6) Complexed With Lysine >gi|1311303|pdb|1LYL|B Chain B, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) (E.C.6.1.1.6) Complexed With Lysine >gi|1311305|pdb|1LYL|C Chain C, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) (E.C.6.1.1.6) Complexed With Lysine >gi|9954996|pdb|1E1O|A Chain A, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) Hexagonal For, Complexed With L >gi|9954997|pdb|1E1T|A Chain A, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) Hexagonal Form Complexed With T Lysyl_adenylate Intermediate >gi|9954998|pdb|1E22|A Chain A, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) Hexagonal Form Complexed With Lysine And The Non-Hydrolysable Atp Analogue Amp-Pcp >gi|9954999|pdb|1E24|A Chain A, Lysyl-Trna Synthetase (Lysu) Hexagonal Form Complexed With Lysine And Atp And Mn2+ (504 aa)
Score = 994, Expect = 1.2e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  14 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 504
>gi|194437248|ref|ZP_03069346.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli 101-1] >gi|194423804|gb|EDX39793.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli 101-1] (505 aa)
Score = 994, Expect = 1.2e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 319/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L++  A + + + S +  +F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSEQLH-EEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|160889278|ref|ZP_02070281.1| hypothetical protein BACUNI_01700 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] >gi|156861285|gb|EDO54716.1| hypothetical protein BACUNI_01700 [Bacteroides uniformis ATCC 8492] (576 aa)
Score = 994, Expect = 1.2e-105, Identities = 211/486 (43%), Positives = 314/486 (64%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR + L+  +PY  +    D ++F      + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K M  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ KK+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDLIVN  + F+ R ++K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD HNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++   ++  I   +RR+ +++ IK++TG D E KS E +++ K+ N++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF++AL+YG+PPT+G+G+GIDR+ ML T +S I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSMNELRAMGIEPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---NDDAEPRQVSVAGRIMSRRIMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPDEDKEMYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAKKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFEDPELRYRQRYVDLIVNDGVKEKFLKRATVIKTMRAVLDEAGYTEVETPILQSIPGGASARPFITHHNSLDMDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDKNHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMSFTEKLLERICIAVNGCTETEIDGKTISFKAPYRRLPILEAIKEKTGYDL-EGKSEDEIRQVCKELNMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTFIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQEERFKDQLRLSEKGDDEAMFIDQDFLKALQYGMPPTSGIGIGIDRLTMLMTGESFIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|26111378|gb|AAN83560.1|AE016771_71 Lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Escherichia coli CFT073] >gi|91075253|gb|ABE10134.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Escherichia coli UTI89] (514 aa)
Score = 994, Expect = 1.2e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  24 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 514
>gi|157337750|emb|CAO22096.1| unnamed protein product [Vitis vinifera] (571 aa)
Score = 994, Expect = 1.2e-105, Identities = 209/476 (43%), Positives = 321/476 (67%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL----KTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKK-----HNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE--MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      IR +K++ L+  +PY  K RT T    + L  + ++ ++ + +AGR+VA R+ FG   +RD G Q Y K+++   E  ++D+GDI+ + GS RT+KGEL++ V  +++K+L PLP+K+HGL D + R R RYVD+I N +  +F R +I+ IR+ ++S ++EVETPVL  GGA ARPF+T+HN+L R+ YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY + E MM + E +  A ++ K +   EI L + +RR M++ +K+ TG+DF E+ ++ + A+E+A +   H+ K +  + +++GH++N FE  E + IQPTFV +PI++SPL+K  ++ G T+RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ + E + E   DE+ E +D DF+ ALEYG+PP +G+G+G+DR++ML T +SIRDV+ FP +K
 S:  77 IRLKKVEELRNKGLEPYAY-KWDRTHTANQLQDIYRHLGNGEELNSESDYVSIAGRIVA-RRAFGKLAFFTLRDDSGTIQLYCEKERLLNEQFEQLKTLVDIGDILGVSGSIKRTEKGELSVYVNSFAVLTKSLLPLPDKYHGLTDVDKRYRQRYVDMIANPEVADIFRKRAKIVSAIRRTVESSGFVEVETPVLQVPAGGAEARPFVTYHNSLGRDLYLRIATELHLKRMLVGGFEKVYEMGRIFRNEGISTRHNPEFTTIEMYEAYSDYESMMNMAEEIVTQCALAVCGKLTIDYQGTEICLERPWRRETMLNLVKEATGIDFNELDNDIKVAKEVALRALGIGHDSKDKSSIEACTSVGHVLNEVFEIVVEPQLIQPTFVLDYPIEISPLAKPHRRHAGLTERFELFICGRELANAFSELTDPMDQPDHAEVKTTESE---DESYEVTLDDDFLTALEYGMPPASGMGLGVDRLVMLLTNSASIRDVIAFPVLK 568
>gi|117617708|ref|YP_857858.1| lysyl-tRNA synthetase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] >gi|166229790|sp|A0KNK7|SYK_AERHH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|117559115|gb|ABK36063.1| lysyl-tRNA synthetase [Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila ATCC 7966] (511 aa)
Score = 994, Expect = 1.3e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQ-EANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL----KKPVVKMGEN--EIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N++  RR KL L+ + N P + + S +  GD +++F       +K+AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + +    K DLGDIV + G+ FRT GEL++ V I++++KAL+PLPEK GL D+E R R RY+DLI N++S K FV R +++ IR+F++ + ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M LTE + + +A+ +  K  K GE  I  Q F+R+ MVD I K  V  ++ + ++A +AK+ +++ K  LGH+I  FEE E  +QPTF+ +P VSPL++++ +NP T RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV +K+ G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP ++ +K
 S:  16 LNNEMQERRSKLAALRAQGNPFPNDFRRDSLS---GDLHAEFGDKSADELAALGKRVKIAGRIMTRRIMGKASFATLQDMAGKIQVYVTRDDLPEGFYNEQFKKWDLGDIVGVEGTLFRTNTGELSVHVSDIRLLTKALRPLPEKHKGLTDQEARCRQRYLDLIANEESRKTFVTRTKVVAGIRKFLNDKRFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDIDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGISVRHNPEFTMLEFYMAYADYIDLMDLTEEMLRTLAQDILGDTKIRYAKEGEEGLTIDFGQPFQRLSMVDSILKYNPDVTRDDLATLEKATAVAKRLHIELMKSWE-LGHVITAIFEETVEHMLLQPTFITEYPAAVSPLARRNDQNPDVTDRFEFFIGGRELANGFSELNDAEDQAERFQAQVDQKAAGDDEAMFYDADFVTALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNSHTIRDVILFPALRPQK 511
>gi|78183738|ref|YP_376172.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. CC9902] >gi|123729968|sp|Q3B0J9|SYK_SYNS9 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|78168032|gb|ABB25129.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Synechococcus sp. CC9902] (502 aa)
Score = 994, Expect = 1.3e-105, Identities = 207/475 (43%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN-NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV---LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK  L++ Q PY +   + + + + A L    ++ +AGRV+ R   F + D G Q +L K +   +F ++  +D GD + + G+ RT +GEL++ V+ +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ S + F R ++ IR+++D + +LE+ETPVL  GGA+ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEGM + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE +  V + +   +   +I LT +RR M + +++ TG++F  + +A E +  ++   ++G ++N FE+ EA IQPTFV +PI++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP M+
 S:   8 RLEKANTLEQLGQGPYAL-TFDPSHRMAELQADHADLPNGEERELSVAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAGLEAQQEGWFKQITSLVDAGDWLGVSGTLRRTDRGELSVKVRDWRMLSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQSRETFRRRALLVSGIRRWLDERQFLEIETPVLQSEAGGADARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGMSTRHNPEFTSVEVYQAYSDYIGMMELTEAMIAEVCQQVCGGTRIHYQGTDIDLTPPWRRATMHELVEEATGLNFEAFTTRAQAAEAMEAAGLEVPGAADSVGRLLNEAFEQRVEASLIQPTFVTDYPIEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPVDQRQRLEAQQARKAAGDLEAQGLDEDFVHALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLMR 490
>gi|157158511|ref|YP_001465628.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli E24377A] >gi|170021873|ref|YP_001726827.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli ATCC 8739] >gi|157080541|gb|ABV20249.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli E24377A] >gi|169756801|gb|ACA79500.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli ATCC 8739] (505 aa)
Score = 994, Expect = 1.3e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKNNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|117626414|ref|YP_859737.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli APEC O1] >gi|161486020|ref|NP_756986.2| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli CFT073] >gi|162138308|ref|YP_543665.2| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli UTI89] >gi|39932415|sp|Q8FAT5|SYK2_ECOL6 Lysyl-tRNA synthetase, heat inducible (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|115515538|gb|ABJ03613.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli APEC O1] (505 aa)
Score = 993, Expect = 1.5e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|15804722|ref|NP_290763.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|15834365|ref|NP_313138.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|16131955|ref|NP_418553.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|89110851|ref|AP_004631.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli W3110] >gi|157163595|ref|YP_001460913.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli HS] >gi|168719619|ref|ZP_02751896.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4206] >gi|168737193|ref|ZP_02769470.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4115] >gi|168748011|ref|ZP_02773033.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|168755314|ref|ZP_02780321.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|168760993|ref|ZP_02786000.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|168766403|ref|ZP_02791410.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|168774502|ref|ZP_02799509.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|168780556|ref|ZP_02805563.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|168784761|ref|ZP_02809768.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|168794584|ref|ZP_02819591.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4042] >gi|168798195|ref|ZP_02823202.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|170083579|ref|YP_001732899.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|188493779|ref|ZP_03001049.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli 53638] >gi|193063048|ref|ZP_03044140.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli E22] >gi|194426817|ref|ZP_03059370.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli B171] >gi|195935919|ref|ZP_03081301.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4024] >gi|67473144|sp|P0A8N5|SYK2_ECOLI Lysyl-tRNA synthetase, heat inducible (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|67473145|sp|P0A8N6|SYK2_ECO57 Lysyl-tRNA synthetase, heat inducible (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|12519106|gb|AAG59329.1|AE005646_8 lysine tRNA synthetase, inducible; heat shock protein [Escherichia coli O157:H7 EDL933] >gi|398703|emb|CAA34542.1| unnamed protein product [Escherichia coli] >gi|536974|gb|AAA97029.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli] >gi|1790571|gb|AAC77090.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655] >gi|13364588|dbj|BAB38534.1| lysine tRNA synthetase [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] >gi|85676882|dbj|BAE78132.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli W3110] >gi|157069275|gb|ABV08530.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli HS] >gi|169891414|gb|ACB05121.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Escherichia coli str. K12 substr. DH10B] >gi|187769884|gb|EDU33728.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196] >gi|188017408|gb|EDU55530.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4113] >gi|188488978|gb|EDU64081.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli 53638] >gi|189001831|gb|EDU70817.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4076] >gi|189357458|gb|EDU75877.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4401] >gi|189364021|gb|EDU82440.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4486] >gi|189368520|gb|EDU86936.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC4501] >gi|189375037|gb|EDU93453.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC869] >gi|189379164|gb|EDU97580.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli O157:H7 str. EC508] >gi|192931307|gb|EDV83909.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli E22] >gi|194415153|gb|EDX31422.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli B171] (505 aa)
Score = 993, Expect = 1.5e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|149192199|ref|ZP_01870416.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio shilonii AK1] >gi|148833957|gb|EDL50977.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio shilonii AK1] (505 aa)
Score = 992, Expect = 1.9e-105, Identities = 216/478 (45%), Positives = 310/478 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RR KL+ ++++ +     R  GD  +F  +K +  N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y  K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS + F+ R +++ IR FM S+ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  VA  L  + G+ +  K+ R+ M D IK    Q  +  ++ + +  +AK +V+ E  T G ++  F E E K IQPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLFT  +IRDV+LFP M+ ++
 S:  20 RRAKLEQIRKSCKANGHPNDFRRDALAGDLQKEFGEKSKEELEALNHVVSIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYA-AKDVQKELKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRQAFIVRSKLVSSIRNFMSSKGYLEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYADYKDLMDLTEEMLSTVAMDVLGSTSMPYGDETVEFGGKYARMSMFDAIKHYNPEHEQIQALTEEDLTNRELMVSIAKSVHVEVETFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLIQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVDAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLAMLFTNTHTIRDVILFPAMRPQQ 505
>gi|15606442|ref|NP_213822.1| lysyl-tRNA synthetase [Aquifex aeolicus VF5] >gi|6226183|sp|O67258|SYK_AQUAE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|2983651|gb|AAC07218.1| lysyl-tRNA synthetase [Aquifex aeolicus VF5] (597 aa)
Score = 992, Expect = 2.0e-105, Identities = 205/429 (47%), Positives = 299/429 (69%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKY-VAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDF-WEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHM 485
      + LAGR+V++R   FG I+D G Q YL K + + L++FN +D+GDIV + G FRT GELT++V++ ++++K+L PLPEKWHGL+D E+R R RY+DLI N ++ ++F+ R +++ +R+F +  ++EVETP+L PI GANARPF+T+HN LE  YLRIA EL LK+LIVGGF +VYEIG+ FRNE +D THNPEFT +E YAAY +  +++ TE++F Y + K+L  VK GE E+ + F+++  D +K++TG D + +K + ++LAK+ + + + T  +++ FE+ E  IQPTFV  P +SPL+K  ++P  +RFEL I  E ANA+ ELNDP DQ ERF Q+KEK +G++EA++MD DFI ALEYG+PPTAG G+GIDR++M+   SIR+V+LFP +
 S:  154 VSLAGRLVSMRSMGKAIFGHIQDLTGKIQIYLKKDVIGEEKLKFFNDYIDVGDIVGVRGKLFRTNTGELTVEVEEYQLLAKSLHPLPEKWHGLKDVEVRYRQRYLDLIANPEARRIFMLRTKLITEMRKFFEMHGFIEVETPILQPIASGANARPFVTYHNFLETELYLRIAPELYLKRLIVGGFPRVYEIGKNFRNESVDRTHNPEFTMVEFYAAYWDYHDLIKFTEDMFVYLLEKTLGTLKVKYGEWELDFSPPFKKVRYFDLLKEKTGKDKDFFLKDLEGLRKLAKELEIP-DVERMTHAKLLDKVFEKVAEEDLIQPTFVIDFPKILSPLAKTHREDPDLVERFELIIARYEVANAYTELNDPFDQKERFLEQLKEKQMGDEEAMDMDEDFIRALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMILANTDSIREVILFPQL 587
>gi|126697148|ref|YP_001092034.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] >gi|166229814|sp|A3PFA8|SYK_PROM0 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|126544191|gb|ABO18433.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9301] (512 aa)
Score = 992, Expect = 2.0e-105, Identities = 207/433 (47%), Positives = 296/433 (68%)
 Q:  54 NNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYV-AKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      N ++ LAGRV+A R   F I D G Q YL K+ ++ ++    E  +++D+GD + ++G+ +T KGEL++ V+K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + IR+++D++N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE L K + A +   +   EI ++ + RI M D +K+ TG+DF   +  A++ K NV F  +T+G ++N FE+ E+K I+PTFV +P+++SPL++ + N  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ ER + Q  + G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IML T +SIRDV+ FP +K
 S:  50 NFSVSLAGRVMAKRVMGKIAFFTISDQDGQIQLYLEKRIINLNLEKQKLLSFEDIKEIVDIGDWIGVYGTIKKTNKGELSIKVEKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPHSKNVFKTRAKCISFIRKWLDNRNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYELGRIFRNEGISTRHNPEFTSVEIYEAYSDYVDMMNLTEELIKDILADACGSLTINYQNKEIDFSKPWLRISMKDIVKKYTGIDFHSFNGDFLAAKKAVKNINVDFSNKVNTIGRLLNEVFEQKVESKLIEPTFVIDYPVEISPLARPHFDNKEIVQRFELFIVGRELANAFSELIDPVDQRERMQLQQSLRDKGDLEAHCIDEDFLNALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMLITNSASIRDVIPFPLLK 495
>gi|114320955|ref|YP_742638.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] >gi|114227349|gb|ABI57148.1| lysyl-tRNA synthetase [Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1] (499 aa)
Score = 992, Expect = 2.1e-105, Identities = 217/481 (45%), Positives = 310/481 (64%)
 Q:   6 NDQELI--RREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIY-LTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +D +LI RREKL L+EA Q P + + S  I  ++     N +++AGR++A R   +F ++D G Q +L + ++ + + + F K D+GDI+  G+ FRT+KGEL++ V ++++++K+L+PLPEK+HGL D E R R RYVDLI+N DS +VF+ R R++ IR F++ + +LEVETP++ PI GGA ARPF+T HN L + YLR+A EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY +  +M LTE + + +A+     + E +  + FRRI MVD I +  +  +   A LA  N+  H+ LG + + FE  E K +PTFV +P +VSPL++  +P +T+RFEL + +E AN F+ELND DQ ERF AQ EK+ G+DEA+ D DFI ALEYGLPPTAG G+GIDR++MLF + SIRDVLLFP M+
 S:   7 DDNKLIAQRREKLAALREAGQAFPNDFRRDSLAADIHARCAELDDEALEAENIRVRVAGRMMAKRVMGKASFTHLQDQSGRIQLFLARDELPEGVYQQF-KGWDVGDIIGAAGTLFRTRKGELSVKVDELRLLTKSLRPLPEKYHGLTDTEARYRQRYVDLIMNDDSRRVFMLRSRLVAGIRDFLNGRGFLEVETPMMQPIPGGATARPFVTHHNALGADLYLRVAPELYLKRLVVGGFEQVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLEFYQAYADHNDLMDLTEAMLRRLAEEQLGTTQITYQGETFDFGRPFRRIRMVDAICEFNPDIGPEALTDRDSALNLAGHLNIPLMGHEG-LGKLQMVIFETTTEHKLREPTFVTHYPKEVSPLARPVDDDPFYTERFELIVGGREIANGFSELNDAEDQAERFRAQAAEKAAGDDEAMHYDADFIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLFADAPSIRDVLLFPAMR 494
>gi|193067810|ref|ZP_03048776.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli E110019] >gi|192958785|gb|EDV89222.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli E110019] (505 aa)
Score = 992, Expect = 2.1e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLVALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKNNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|188991535|ref|YP_001903545.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|167733295|emb|CAP51494.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas campestris pv. campestris] (505 aa)
Score = 992, Expect = 2.2e-105, Identities = 203/453 (44%), Positives = 290/453 (64%)
 Q:  34 RTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RT  GD ++FA+ +T     + ++KLAGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ IR ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+ L  V   +I L  FRR M + ++   +     A L   +K + K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  41 RTHFAGDLQAEFAEAETWTAEALEAADRSVKLAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAIRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQGVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP-EISAADCTDRAALLRHCERLKIKVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARASDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|21231301|ref|NP_637218.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66768647|ref|YP_243409.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] >gi|81305381|sp|Q4UU84|SYK_XANC8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|39932239|sp|Q9L3G6|SYK_XANCP Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|7688055|emb|CAB89697.1| putative lysyl tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. campestris] >gi|21112955|gb|AAM41142.1| putative lysyl tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913] >gi|66573979|gb|AAY49389.1| putative lysyl tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004] (505 aa)
Score = 991, Expect = 2.3e-105, Identities = 203/453 (44%), Positives = 290/453 (64%)
 Q:  34 RTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RT  GD ++FA+ +T     + ++KLAGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ IR ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+ L  V   +I L  FRR M + ++   +     A L   +K + K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  41 RTHFAGDLQAEFAEAETWTAEALEAADRSVKLAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKATALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAIRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQGVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP-EISAADCTDRAALLRHCERLKIKVKPSYGWGKLLLEIFESTVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARASDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|157165521|ref|YP_001467461.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter concisus 13826] >gi|112800973|gb|EAT98317.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter concisus 13826] (503 aa)
Score = 991, Expect = 2.4e-105, Identities = 219/484 (45%), Positives = 305/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E+ R E + L+  +PY  + R M I F KF +K      + LAGR+ +R   F I D G+ Q Y + K +   +  K +++GDIV + G F T+ GE ++ V ++ + +K++ PLPEK+HGL D E R R RY+D+I+N +  F R I+ IR+F + + +LEVETP+LHPI GGANA+PF+TFHN L  YLRIA EL LK+L+VGGF+ VYE+ R FRNEGMD THNPEFTS+E Y AY N  +M +TE+LF + + L + V+   EI ++ F+RI   + + G+  E  + +A+ LAK   FE ++  LGH+  F+ + E+K I PTFV +PI +SPLS++  NP  +RFELFI +E AN F ELNDPIDQY RF+AQ+ K+ G+DEA EMD D+++AL YG+PP AG G+GIDR++ML T+K SIRDV+LFP M+ K
 S:   5 NQHEIQRLESIDELRNLGINPYP-HFLRRDMNISKFRLKFNYIKDTEEKKAEGQLVGLAGRIKLIRDAGKAVFANIEDENGNLQIYFSNKTLDPEWFKIVKKYVEIGDIVYVRGYAFITRTGEFSMHVNELSLATKSISPLPEKYHGLVDVETRYRQRYLDMIMNPEVRADFKKRSVIISTIRRFFEEKGFLEVETPMLHPIAGGANAKPFVTFHNALGVERYLRIAPELYLKRLVVGGFEAVYEMNRNFRNEGMDLTHNPEFTSIEFYWAYHNYHDLMGITEDLFNVILEKLGMEKVINFDGMEIDFSKPFKRISYKKALVEIGGLA--EDIVSDKAKILAKLRADGFEANEKLDLGHLQAELFDNYVESKLIHPTFVIDYPISISPLSRRSDTNPDVAERFELFIAGRELANGFNELNDPIDQYNRFKAQIDAKNAGDDEAHEMDEDYVKALGYGMPPVAGEGIGIDRLVMLLTDKKSIRDVVLFPAMRPLK 495
>gi|157414225|ref|YP_001485091.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] >gi|166980068|sp|A8G7C4|SYK_PROM2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|157388800|gb|ABV51505.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9215] (512 aa)
Score = 991, Expect = 2.7e-105, Identities = 206/431 (47%), Positives = 296/431 (68%)
 Q:  56 NIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFK-YVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++ +AGRV+A R   F I D G Q YL+K+ ++ ++    E  +++D+GD + ++G+ +T KGEL++ V+K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + IR+++D++N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE L K VA S  ++   EI ++ + RI M D +K+ TG+DF   +  A++ K NV   +T+G ++N FE+ E+K I+PTFV +P+++SPL++ + N  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ ER + Q  + G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IML T +SIRDV+ FP +K
 S:  52 SVSVAGRVLAKRVMGKIAFFTISDQEGQIQLYLDKRIINLNLEKQKLLSFEDIKEIVDIGDWIGVYGTIKKTNKGELSIKVEKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPHSKNVFKTRAKCISFIRKWLDNRNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYEMGRIFRNEGISTRHNPEFTSVEIYEAYSDYFDMMNLTEELIKDVVADSCGSLIINYQNKEIDFSKPWLRISMKDIVKKYTGIDFDSFSGDFLAAKQAVKNINVDLSNKVNTMGRLLNEVFEQKVESKLIEPTFVIDYPVEISPLARPHFDNKEIVQRFELFIVGRELANAFSELIDPVDQRERMQLQQSLRDEGDLEAHCIDEDFLNALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMLITNSASIRDVIPFPLLK 495
>gi|15231261|ref|NP_187958.1| OVA5 (OVULE ABORTION 5); ATP binding / aminoacyl-tRNA ligase [Arabidopsis thaliana] >gi|9280301|dbj|BAB01756.1| lysyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] >gi|26983796|gb|AAN86150.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Arabidopsis thaliana] (602 aa)
Score = 991, Expect = 2.8e-105, Identities = 219/480 (45%), Positives = 314/480 (65%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN------------QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE--------------------MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      D+E IR +LK ++E   +PY  K ++ +    + L   ++N  + +AGRVVA R+ FG   +RD G Q Y K+++S  E  + +D+GDI+  GS RT+KGEL++ V  I++K+L PLP+K+HGL D + R R RYVD+I N +  VF R +I+ IR+ ++S YLEVETPVL  GGA ARPF+TFHN+L R+ YLRIATEL LK+++VGGF+KVYEIGRIFRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY +  MM + E +  + ++ K +   EI L + +RR M + +K+ TG++F E+ +      Q+ E  K +  + S+LGH++N FE  E K +QPTFV +PI++SPL+K  N G T+RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ R E QV++ +  EAV           +D DF+ ALEYG+PP +G+G+GIDR++ML T +SIRDV+ FP +K
 S:  80 DREAIRSIRLKKVEELRGQGLEPYAY-KWEKSHSANQLQEIYKHLANGEESDNEIDCVSIAGRVVA-RRAFGKLAFLTLRDDSGTIQLYCEKERLSDDQFEQLKQFIDIGDILGASGSMKRTEKGELSICVNSFSILTKSLLPLPDKYHGLTDIDKRYRQRYVDMIANPEVADVFRRRAKIVSEIRKTVESFGYLEVETPVLQGAAGGAEARPFVTFHNSLGRDLYLRIATELHLKRMLVGGFEKVYEIGRIFRNEGISTRHNPEFTTIEMYEAYSDYHSMMDMAELIVTQCSMAVNGKLTIDYQGTEICLERPWRRETMHNLVKEITGINFSELGEDLGNAKDTVLLALQDVLEPKDKSGI---RACSSLGHLLNEIFEVVVEPKLVQPTFVLDYPIEISPLAKPHRGNAGLTERFELFICGREMANAFSELTDPVDQRTRLEEQVRQHNAKRAEAVRESPEPNAKKDDDDDESYEVTLDEDFLTALEYGMPPASGMGLGIDRLVMLLTNSASIRDVIAFPVLK 599
>gi|33864663|ref|NP_896222.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 8102] >gi|39932070|sp|Q7U9X5|SYK_SYNPX Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|33632186|emb|CAE06642.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 8102] (502 aa)
Score = 990, Expect = 3.1e-105, Identities = 201/475 (42%), Positives = 299/475 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV---LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L + Q PY + E  R  + + ++   +    + +AGRV+ R   F + D G Q +L K +   +F ++  +D GD + + G+ RT +GEL++ V  ++++KAL+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ DS + F R R++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA+ARPF T HN L+  LRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  V + +   +  + EI L+ +RR M + +++ TG+DF  S + A    +  +  ++G ++N FE+ E  IQPTFV +P+++SPL++   PG +RFELFI +E+ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   8 RLEKCQALSDLGQGPYALNFEPTHRMAALHEAHADLPNGEEREVT--VSVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAGLEAQQEGWFKQITGLVDGGDWLGVSGTLRRTDRGELSVKVSDWRMLTKALQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPDSRETFRRRARLVSGIRRWLDQRDFLEIETPVLQSEPGGADARPFETHHNALDLPLTLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEIYQAYSDYIGMMELTEQMVSAVCQEVCGSCQITYQDTEIDLSPPWRRATMHELVEEATGLDFNSFSSREAAAVAMTGKGLHAPELADSVGRLLNEAFEQAVETTLIQPTFVTDYPVEISPLARPHRSKPGLVERFELFIVGREHANAFSELTDPVDQRQRLEAQQARKAAGDLEAQGLDEDFVTALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 490
>gi|110644488|ref|YP_672218.1| lysyl-tRNA synthetase [Escherichia coli 536] >gi|191173390|ref|ZP_03034919.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli F11] >gi|110346080|gb|ABG72317.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Escherichia coli 536] >gi|190906366|gb|EDV65976.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli F11] (505 aa)
Score = 990, Expect = 3.1e-105, Identities = 217/485 (44%), Positives = 317/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGD-FNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L Q+  P + +  + + + F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLHEEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPLK 505
>gi|154174894|ref|YP_001407789.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] >gi|153793144|gb|EAT99544.2| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter curvus 525.92] (503 aa)
Score = 989, Expect = 4.0e-105, Identities = 220/484 (45%), Positives = 306/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN------IKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E+ R E +NL++  +PY  + R M I F KFA +  NT +    + LAGR+ +R   F I D G+ Q Y + K +   +  K +++GDI+ + G F T+ GE ++ V ++ + SKA+ PLPEK+HGL D E R R RY+DLI+N +  F R I+ IR+F++ + +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN L N YLRIA EL LK+LIVGGF+ VY++ R FRNEGMD THNPEFTS+E Y AY   +M LTE LF +  L P V++  ++ ++ F R++  + + G+D  ++  +  LAK   FE +  LGH+  F+ + E K I PTF+ +PI +SPLS++ KNP  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQY RF AQ++ K+ G+DEA EMD D++ AL Y +PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   5 NQLEIQRLETAENLRKMGVNPYP-HFLRRDMDIAKFRLKFAHII--NTEDKKAEGQYVSLAGRIKLIRDAGKAIFANIEDENGNLQIYFSNKTLDSEWFKVVKKNIEVGDIIYVRGYAFVTRTGEFSMHVSELNLASKAISPLPEKFHGLVDIETRYRQRYLDLIMNPEVRSDFKKRSIIISTIRRFIEEKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNALGVNRYLRIAPELYLKRLIVGGFEAVYDMNRNFRNEGMDLTHNPEFTSIEFYWAYHTYHDLMGLTEELFNVLIDKLDLPKVIEFDGMQVDFSKPFARLNYKKALVEVGGLDPQIIEDKDKI--LAKLKADGFEANAKLDLGHLQAELFDNYVEEKLIDPTFIIDYPISISPLSRRSDKNPEIAERFELFIAGRELANGFNELNDPVDQYNRFAAQIEAKNAGDDEAHEMDEDYVRALGYAMPPTAGEGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVVLFPAMRPLK 495
>gi|118581419|ref|YP_902669.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] >gi|118504129|gb|ABL00612.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelobacter propionicus DSM 2379] (503 aa)
Score = 989, Expect = 4.4e-105, Identities = 220/480 (45%), Positives = 310/480 (64%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGV-----IRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV--VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGH--IINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      L RR K+ L EA +PY +   +  F +  K +  ++  +AGR++A R++FG   I+D G Q Y+ K ++ +   F + D+GDIV + G PFRT+ EL+L KKI+++ K+L PLPEK+HGL D E R R RYVDLIVN +S ++F+ R RI+ +IR FM ++++LEVETP++ I GGA A+PFIT HN L+  +LRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE LF +VA+ +  + V G EI  + ++R+ + D I +  +D ++   A  A+  +    +GH ++  FEE E K IQPTFV +P +VSPLS+K+ NP  RFEL + +E ANAF+ELNDP+DQ ERF +QV EK+ G++EA MD D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ +SIRDV+LFP ++ +K
 S:  19 LQRRRKVDTLWEAGINPYPNDFRPEHTSADVFAAYGDKEQVDAEHDIFVVAGRILA-RRSFGKAAFIKIQDRKGRLQLYIKKDEIGEQAFADF-ETFDIGDIVGVEGFPFRTKTNELSLHAKKIRLLVKSLHPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVNPESREIFIKRSRIINLIRAFMTARDFLEVETPMMQRIPGGATAKPFITHHNALDMQLFLRIAPELYLKRLVVGGMERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATYEDLMNFTEELFCHVAQEVLGTLDFVNQGR-EISFQRPWKRLTVRDAILEYGDIDAKKLDDRDLALIYARSIGLDLP---DDIGHGKLMMEIFEEVAEHKLIQPTFVTAYPTEVSPLSRKNDHNPDIVDRFELIVGGREIANAFSELNDPVDQKERFLSQVAEKAKGDEEAHYMDEDYIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSASIRDVILFPQLRKEK 501
>gi|163748443|ref|ZP_02155697.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella benthica KT99] >gi|161332021|gb|EDQ02698.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella benthica KT99] (502 aa)
Score = 988, Expect = 5.9e-105, Identities = 214/475 (45%), Positives = 309/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-----ET--GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +++  AN P  ++ +  I   ++ K+     +AGR++A R F VI+D G Q Y +K V K + E F  LD+GDI+ + G  + KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLIVN++S  F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA ARPFIT HN L+  YLR+A EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  +A L  P + GE+ +   + R+ M+D IK+   ET  + + EVK + ++LAK  + EK  T G ++  F E E + IQPTF+ G+P+D+SPL++++ +N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  15 RRAKLDHIRANCPANGHPNNFDRKHKAADIQAEYGQYTKVDLEGMAIQCSIAGRIMAKRGPFLVIQDVSGRIQAYASKD-VQKDLKEKFLG-LDIGDIIGVTGQLHLSGKGDLYVNMEEYQLLTKALRPLPEKFHGLTDQETRYRQRYVDLIVNEESRNAFIMRSKVVAAIRNFMIKKEFMEVETPMMHTIPGGATARPFITHHNALDIEMYLRVAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEEMLSSIATELCGSPKLPYGEHTVDFGGPYVRLSMLDAIKKYNPDNETIQSMTYEEVKDVEFMRDLAKSIGMTIEKFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLIQPTFITGYPVDISPLARRNDENHFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDQRFKAQVAAKDAGDDEAMFYDADYIRALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|150006819|ref|YP_001301562.1| lysyl-tRNA synthetase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] >gi|166229813|sp|A6L8C6|SYK_PARD8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|149935243|gb|ABR41940.1| lysyl-tRNA synthetase [Parabacteroides distasonis ATCC 8503] (576 aa)
Score = 988, Expect = 6.1e-105, Identities = 208/486 (42%), Positives = 317/486 (65%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV-----SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-------KWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENE-IYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR ++ L++  +PY  +    +  F  K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+++ +    +  F K+LD+GD V I G FRTQ GE+++ +++ ++SK+L+PLP     + G D ELR R RYVDL+VN+  +F+ R I+K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD THNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++    + + I   FRR+ +++ IK++TG D E K+ E + + K+ ++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ AL++G+PPT+G+G+GIDR++ML T +++I++VLLFP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSMEQLRQMGIEPYPAAEYVTNAFSKEIKETF---KDDAEPRPVSIAGRIMSRRIMGKASFMELQDSEGRIQVYISRDDICPDENKDTYNVVFKKLLDIGDFVGIKGFVFRTQMGEISVHAQELTVLSKSLRPLPVVKYKDGVAYDGFNDPELRYRQRYVDLVVNEGVKDIFMKRAAIIKTMRTALDEAGYTEVETPILQSIAGGASARPFITHHNSLDIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDRTHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMSFTEKLLERICIAVNGTSESTIDGKTISFKAPFRRLPILEAIKEKTGYDL-EGKTEDEIRAICKELKMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTFIQPTFIIDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQEERFKEQLRLSEKGDDEAMFIDQDFLRALQFGMPPTSGIGIGIDRLVMLMTGQTTIQEVLLFPQMRPEK 502
>gi|119505212|ref|ZP_01627287.1| Protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase [marine gamma proteobacterium HTCC2080] >gi|119458903|gb|EAW40003.1| Protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase [marine gamma proteobacterium HTCC2080] (503 aa)
Score = 987, Expect = 6.9e-105, Identities = 212/475 (44%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +L+EA  P+ + + +  +    +K   +  +AGR++ R F +I+D   Q Y+N+K + + LE  K DLGDIV  G  R+ KG+L ++++ ++++KAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIVN DS VF R  + IR+F+D + ++EVETP+LHPI GGA A+PF T HN L+  YLRIA EL LK+L VGGF+KVYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY +  M LTE L + + ++L  + V GE ++ +Q F R+ ++D I K  +  ++ S + A +A + ++ K  LG I  FE  E + QPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE F+ +E AN F+ELNDP DQ ERF AQ EK G++EA+ D D++ ALEYG+PPTAG G+GIDR++ML T+ +SIRDVLLFPHM+
 S:  24 RRSKLASLREAGVQPFPNDFRRTAEAEALQQDFEAISKEDLEEKHEVFAVAGRLIRNRGAFLLIQDGTSTIQLYINRKVLDATTLEAI-KTWDLGDIVAASGPINRSGKGDLYINMESARLLTKALRPLPDKYHGLSDQEMRYRQRYVDLIVNPDSRAVFRMRSAAVSFIRRFLDDRGFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFETHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLTVGGFEKVYEINRNFRNEGLSTRHNPEFTMLEFYWAYADYNDAMDLTEALLRELTQNLLGTMTVPYGELQLDFSQPFARLSVLDAIYKYNPDITPEQIASREAAAAVAHELGIEV-KPSWGLGKIQIEIFEATAEHRLEQPTFITAYPTEVSPLARRNDDNPFITDRFEFFVGGREIANGFSELNDPEDQAERFRAQAAEKDSGDEEAMHFDHDYVRALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTDAASIRDVLLFPHMR 500
>gi|167764830|ref|ZP_02436951.1| hypothetical protein BACSTE_03221 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] >gi|167697499|gb|EDS14078.1| hypothetical protein BACSTE_03221 [Bacteroides stercoris ATCC 43183] (574 aa)
Score = 987, Expect = 7.1e-105, Identities = 209/486 (43%), Positives = 313/486 (64%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR + L+  +PY  +    D  +F  K   ++ +AGR+++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K M  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ +K+ +++K++KPLP     +  +D ELR R RYVDLIVN  + F+ R I+K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD HNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++    +  I   +RR+ ++D IK++TG D  KS +E +++ ++ ++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q+K  G+DEA+ +D DF++AL+YG+PPT+G+G+GIDR+ ML T ++ I++VL FP M+ +K
 S:   5 ELSEQEIIRRNSMNELRAMGIEPYPAAEYVTNAFSTDIKKEF---KDDAEPRHVSVAGRIMSRRVMGKASFIELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKEMYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAQKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFDDPELRYRQRYVDLIVNDGVKETFLKRATIIKTMRAVLDEAGYTEVETPILQSIPGGASARPFITHHNSLDMDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDKNHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMGFTEKLLERICIAVNGSTETTIDGKTISFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEEEIRQVCRELKMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTFIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQEERFKEQLKLSEKGDDEAMFIDQDFLKALQYGMPPTSGIGIGIDRLTMLMTGQAFIQEVLFFPQMRPEK 502
>gi|86134315|ref|ZP_01052897.1| lysyl-tRNA synthetase [Tenacibaculum sp. MED152] >gi|85821178|gb|EAQ42325.1| lysyl-tRNA synthetase [Polaribacter dokdonensis MED152] (565 aa)
Score = 987, Expect = 7.2e-105, Identities = 216/486 (44%), Positives = 311/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RREKL L+E  +PY +     + S FA+   + + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++   K++ + + K+LD+GD + I G+ F T+ GE T+ VK K++SKALKPLP     +  D E+R R RY DL+VN + +VF+ R ++  +R F +  Y EVETPVL PI GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK++IVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y +Y++ +MM  E L ++ A ++    GE+ I   + R+ M D IK TG D  K+ E +E AK N++ ++   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K + G+DEA E +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+IM T  SI++VL FP M+ +K
 S:   2 QLSEQEVVRREKLAKLREMGINPYPADLFPIDSNSKEIKSDFAE------DKKVVIAGRLMSRRIQGKASFAELQDGEGRIQVYFNRDEICTGEDKTLYNDVYKKLLDIGDFIGIEGTLFTTKVGEKTVMVKDFKLLSKALKPLPLPKVDAEGNTYDAFNDPEMRYRQRYADLVVNPNVKEVFIKRTKLFNAMRSFFNDAGYFEVETPVLQPIPGGAAARPFITHHNSLDIPLYMRIANELYLKRIIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVSYKDYNWMMDFCEQLLEHCAIAVNGTSKATFGEHNIDFKAPYARVTMADSIKHFTGFDI-TGKTEDEIREAAKGMNIEVDETMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEHQLKLAAKGDDEATEFIDHDFLRALEYGMPPTSGMGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMRPEK 498
>gi|123969360|ref|YP_001010218.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. AS9601] >gi|123199470|gb|ABM71111.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. AS9601] (488 aa)
Score = 986, Expect = 1.0e-104, Identities = 210/456 (46%), Positives = 305/456 (66%)
 Q:  31 KVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNN-NIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-------LEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFK-YVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      KVS T +   KF L+   + ++ +AGRV+A R   F I D G Q YL+K+ ++ ++    E  +++D+GD + ++G+ +T KGEL++ V+K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + IR+++D++N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE L K VA +  ++   EI ++ + RI M  +K+ TG+DF   +  A++ K NV   +T+G ++N FE+ E+K ++PTFV +P+++SPL++ + N  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ ER + Q  + G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR+IML T +SIRDV+ FP +K
 S:  13 KVSHTTSF--LIQKFDHLENGQEEDFSVSIAGRVLAKRVMGKIAFFTISDQEGQIQLYLDKRIINFNLEKQKLLSFEDLKEIVDIGDWIGVYGTIKKTNKGELSIKVEKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPHSKNVFKTRAKCISFIRKWLDNRNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYELGRIFRNEGISTRHNPEFTSVEIYEAYSDYVDMMNLTEELIKDIVADACGSLIINYQNKEIDFSKPWSRISMKAIVKKYTGIDFDSFSGDFLAAKQAVKNINVDCSNKVNTMGRLLNEVFEQKVESKLVEPTFVIDYPVEISPLARPHHDNKQIVQRFELFIVGRELANAFSELIDPVDQRERMQLQQSLRDEGDLEAHCIDEDFLNALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMLITNSASIRDVIPFPLLK 480
>gi|149910166|ref|ZP_01898812.1| lysyl-tRNA synthetase [Moritella sp. PE36] >gi|149806752|gb|EDM66716.1| lysyl-tRNA synthetase [Moritella sp. PE36] (502 aa)
Score = 986, Expect = 1.0e-104, Identities = 219/475 (46%), Positives = 311/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQ---EANQDPYEIEKVSRTMTI-GDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNK--KKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQE------LAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +++  +AN P +   ++ + +F K +K +   + + +AGR++A R F I+D G Q Y +K +K K+ L   LD+GDIV I G+ ++ KG+L +++  +++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN++S  F+ R +++ IR FM S++Y+EVETP++H I GGA ARPFIT HN L++ YLR+A EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M TE +  VA + L  + G++ +  K+ RI M+D IKQ   + + +N+ Q+   +AK N+K EK  T G ++  F E E + IQPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  15 RRAKLDHIRTNCKANGHPNDFRVKHKSADLQAEFGEK-SKEELVEMQHLVSIAGRIMAKRGPFLAIQDTAGRIQAYASKDVQKAQKADL----GGLDIGDIVGITGALNKSGKGDLYVEMTDYVLLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEESRNAFIVRSKLVTAIRNFMVSKDYMEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDQAMYLRVAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYADYNDLMDFTEEMLSTVAVEVLGATAMPYGDHMVEFGGKYTRISMLDAIKQYNPEHEVIQALTNEGVQDRELMVSIAKSLNMKIEKFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLIQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVNAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLAMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|84393963|ref|ZP_00992703.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio splendidus 12B01] >gi|84375407|gb|EAP92314.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio splendidus 12B01] (510 aa)
Score = 985, Expect = 1.1e-104, Identities = 215/475 (45%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQ---EANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +++  +AN P +   R  GD ++F +     N+ + +AGRV+A R F I++ G Q Y  K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  F+ R +++ IR FM S+ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  A  L  + G+ +   + R+ M D IK T    +  ++++ +  ++A++ + EK  T G ++  F E E + IQPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRSKLDHIRLNCKANGHPNDFR---REHLAGDLQAEFGEKTKEELEELNHIVAIAGRVMAKRGPFLAIQETSGRIQAYA-AKDVQKVLKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEFELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNTFIVRSKLVSSIRNFMSSKGYLEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYSDYKDLMDLTEEMLSTAAMDVLGSTSMPYGDETVEFGGTYARMSMFDAIKHYTPENANIQALTEDDLQNRELMVKIAEEVGLYVEKFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLIQPTFITGYPADISPLARRSDSNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDERFKAQVNAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLAMLFTNTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|34541056|ref|NP_905535.1| lysyl-tRNA synthetase [Porphyromonas gingivalis W83] >gi|39932028|sp|Q7MUV7|SYK_PORGI Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|34397371|gb|AAQ66434.1| lysyl-tRNA synthetase [Porphyromonas gingivalis W83] (578 aa)
Score = 985, Expect = 1.1e-104, Identities = 213/486 (43%), Positives = 307/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-LEYFNKVL----DLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFW---EVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RR L+ L+  DPY  + +   +  F   +   + +AGR+++ R   TF ++D G Q Y+ + +   E++N V+  D+GD + + G FRTQ GE+++ V+++ +SKA++PLP    E + G D E R R RYVDL+VN   +F+ R +  +R F +  Y+EV+TPVL I GGA ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE R FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE + + +  L  +K+G  I   ++R+ M++ I + TG+D   E + Q  +L +HN  K   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL+K+  NP T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DFI ALEYG+PPT+G+G+G+DR++ML T + SI++VLLFP MK +K
 S:   5 ELSEQEVVRRNSLEQLRNLGIDPYPAAEYTVNAYSAEIKRNFNG-DENVAKRQVSIAGRIMSRRIMGKATFMELQDAEGRIQIYITRDDICPGEDKEFYNTVVKKCTDIGDFIGVKGYVFRTQMGEISVHVQEMTFLSKAIRPLPVVKEKDGEVFDGFTDPEQRYRQRYVDLVVNSHVKDIFLKRTMVFNSMRSFFNECGYIEVDTPVLQSIPGGAAARPFITHHNALDIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSRNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMNFTEQMLERICMDVLGTTQMKVGGKLIDFKAPYKRVTMIEAIHEHTGIDISGMNEAELRQVCDKLGVEHNETMGK-----GKLIDEIFGEKCEKNYIQPTFITDYPKEMSPLTKEHRTNPELTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQRERFEEQLKLSEKGDDEAMYIDNDFIRALEYGMPPTSGMGIGMDRLVMLLTGQESIQEVLLFPQMKPEK 504
>gi|31340515|sp|Q9KU60|SYK_VIBCH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) (510 aa)
Score = 985, Expect = 1.2e-104, Identities = 214/478 (44%), Positives = 312/478 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RR KL ++++ +     R  GD  KF  +K +  N+ + +AGRV+A R F VI++ G Q Y +K+ V + + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN++S  F+ R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA + L  + GE+ +  K+ R+ M D IK    Q  +  ++++   +AK +V E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+ ++
 S:  25 RRSKLDHIRKNCKANGHPNSFRRDSLAGDLQKKFGEKSKEELEALNHVVSIAGRVMAKRGPFLVIQETSGRIQAYASKE-VQQELKDKYQG-LDIGDIIGVQGALHKSGKGDLYVNMEQFQLLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNENSRNAFIVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSVALEVLGSTSMPYGEHTVEFGGKYARMSMFDAIKHYNPNHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVDVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMRPQQ 510
>gi|58582495|ref|YP_201511.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] >gi|58427089|gb|AAW76126.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331] (528 aa)
Score = 985, Expect = 1.2e-104, Identities = 200/448 (44%), Positives = 291/448 (64%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+S L  V   +I L  FRR M + ++    E+ ++  ++  +H + +  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  69 GDLQAEFADADTWTPDALEASGRTVKMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQSVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDRDALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 525
>gi|116074402|ref|ZP_01471664.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. RS9916] >gi|116069707|gb|EAU75459.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. RS9916] (497 aa)
Score = 985, Expect = 1.2e-104, Identities = 201/475 (42%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKV---LDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + LQ+ Q PY + E  R  + + ++   + +  + +AGRV+ R   F + D G Q +L K +   +F ++  +D GD + + G+ RT +GEL++ V  +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DL+V+ D+ + F R R++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA+ARPF T HN L+  LRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y AY +  MM LTE +  V + +   +   E+ LT +RR M + ++ TG+DF  S EA    +  +  ++G ++N FE+ E+ IQPTFV +P+++SPL++   PG +RFELFI +E+ANAF+EL DP+DQ +R EAQ  K+ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   8 RLEKAQALQDLGQGPYALGFEPSHRMAALQEAHADLPNGEERDVP--VAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAGLEAQQEGWFKQITSLVDSGDWLGVSGTLRRTDRGELSVKVSDWRMLSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLVVSPDTRETFRRRARLVSGIRRWLDERDFLEIETPVLQSEPGGADARPFETHHNALDLPLTLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEIYQAYSDYIGMMELTEQMVAAVCQEVCGSTKITYQGTEVDLTPPWRRATMHELVEDATGLDFNGFSSRDEAAAAMTAKGLHVPELADSVGRLLNEAFEQAVESTLIQPTFVTDYPVEISPLARPHRSKPGLVERFELFIVGREHANAFSELIDPVDQRQRLEAQQARKAAGDLEAQGLDEDFVNALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 490
>gi|191165676|ref|ZP_03027516.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli B7A] >gi|190904371|gb|EDV64080.1| lysyl-tRNA synthetase LysU [Escherichia coli B7A] (505 aa)
Score = 985, Expect = 1.2e-104, Identities = 216/485 (44%), Positives = 318/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      FND+  RREKL L++  A + + + S +  +F++K + + + N + +AGR++ R   +F ++D   Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G+ F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N S + FV R +IL IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE+   + F ++ M + IK+   D ++ +  A+ LA+  + EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRMIMLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 FNDELRNRREKLAALRQQGVAFPNDFRRDHTSDQLH-EEFDAKDNQ-ELESLNIEVSVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGDRIQLYVARDSLPEGVYNDQFKKWDLGDIIGARGTLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANDKSRQTFVVRSKILAAIRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYHDLIELTESLFRTLAQEVLGTTKVTYGEHVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDMADLDNFDAAKALAESIGITVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFQEQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMIMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|86147406|ref|ZP_01065719.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. MED222] >gi|85834834|gb|EAQ52979.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. MED222] (510 aa)
Score = 985, Expect = 1.3e-104, Identities = 214/475 (45%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++  AN P +   R  GD ++F +     N+ + +AGR++A R F I++ G Q Y  K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  F+ R +++ IR FM S+ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  A  L  + G+ +   + R+ M D IK T    +  ++++ +  ++A++ + EK  T G ++  F E E + IQPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRSKLDHIRQNCKANGHPNDFR---REHLAGDLQAEFGEKTKEELEELNHIVAIAGRIMAKRGPFLAIQETSGRIQAYA-AKDVQKVLKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEFELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNTFIVRSKLVSSIRNFMSSKGYLEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYSDYKDLMDLTEEMLSTAAMDVLGSTSMPYGDETVEFGGTYARMSMFDAIKHYTPENANIQALTEDDLQNRELMVKIAEEVGLYVEKFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLIQPTFITGYPADISPLARRSDSNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDERFKAQVNAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLAMLFTNTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|189423826|ref|YP_001951003.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] >gi|189420085|gb|ACD94483.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter lovleyi SZ] (492 aa)
Score = 985, Expect = 1.4e-104, Identities = 214/479 (44%), Positives = 305/479 (63%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGEN-EIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      L RR K+ +L A +PY +  + ++  + + +  +  LAGR++A R++FG   ++D G Q Y+ K + + +  F  D+GDI+ I G PFRT+ GEL++ + I+++ K+L PLPEK+HGL D E R R RYVDLIVN + ++F+ R RI+ +IR FM S+++LEVETP++H I GGA ARPF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE LF +VA+ +  +  +  I  + +RR+ + + I +  +D ++   A  A+  +   S G ++  FEE E K IQPTFV +P +VSPLS+K+ +P  RFEL I +E ANAF+ELNDP+DQ ERF AQV EK G++EA MD D++ ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ +SIRDV+LFP ++ +
 S:   9 LQRRRKVNDLWAAGINPYPNDFKPQHTSVDVVAAYGSVEQIDAPDVEFVLAGRIIA-RRSFGKAAFMQLQDRKGRIQVYVRKDDLGEEVFAQFES-FDIGDIIGIVGFPFRTKTGELSVHARSIRLLVKSLLPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVNPEVRELFIKRSRIVNLIRSFMTSRDFLEVETPMMHQIPGGATARPFVTHHNALDMELYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATFEDLMDFTEELFCHVAEQVLGTLGFSYQGLAISFQRPWRRLTVKEAILEYGDIDAKKLDDRDLALAYARSIGLDLPDDIS-YGKLVMEIFEEVAEHKLIQPTFVTAYPTEVSPLSRKNDLDPYIVDRFELMIGGREIANAFSELNDPVDQKERFLAQVAEKDKGDEEAHYMDEDYVRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSASIRDVILFPQLRKE 490
>gi|189463939|ref|ZP_03012724.1| hypothetical protein BACINT_00273 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] >gi|189438512|gb|EDV07497.1| hypothetical protein BACINT_00273 [Bacteroides intestinalis DSM 17393] (580 aa)
Score = 984, Expect = 1.5e-104, Identities = 210/486 (43%), Positives = 309/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR + L+  DPY  +    D ++F  K    + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + +   K +  F ++LDLGD + I G FRTQ GE+++ +K+ +++K++KPLP     +  ED ELR R RYVDLIVN   F+ R ++K +R +D  Y EVETP+L I GGA+ARPFIT HN+L + YLRIATEL LK+LIVGGF+ VYEIG+ FRNEGMD HNPEFT ME+Y Y++ +MM TE L + + ++    +  I   +RR+ ++D IK++TG D  KS +E +++ K+ ++ +   G +I+ F EFCE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG T+RFEL +N KE ANA++ELNDPIDQ ERF+ Q++  G+DEA+ +D DF+ AL++G+PPT+G+G+GIDR+ ML T KS I++VL FP M+ +K
 S:   9 ELSEQEIIRRNSMNELRAMGIDPYPAAEYVTNAFSTDIKAEF---KDDAEPRKVSVAGRMMTRRVMGKASFVELQDSKGRIQVYITRDDICPGEDKELYNTVFKRLLDLGDFIGIEGFVFRTQMGEISIHAQKLTVLAKSIKPLPIVKYKDGVAYDSFEDPELRYRQRYVDLIVNDGVKDTFLKRATVIKTMRAVLDEAGYTEVETPILQSIAGGASARPFITHHNSLNIDLYLRIATELYLKRLIVGGFEGVYEIGKNFRNEGMDKNHNPEFTCMELYVQYKDYNWMMSFTEKLLERICIAVNGSEETTIDGKTISFKAPYRRLPILDAIKEKTGYDL-NGKSEEEIRQICKELKMEIDDTMGK-GKLIDEIFGEFCEGTFIQPTFITDYPVEMSPLTKMHRSKPGLTERFELMVNGKELANAYSELNDPIDQEERFKDQLRLSEKGDDEAMFIDQDFLRALQFGMPPTSGIGIGIDRLTMLMTGKSYIQEVLFFPQMRPEK 506
>gi|84624383|ref|YP_451755.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] >gi|123752737|sp|Q2P1U6|SYK_XANOM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|84368323|dbj|BAE69481.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018] (505 aa)
Score = 984, Expect = 1.5e-104, Identities = 200/448 (44%), Positives = 291/448 (64%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+S L  V   +I L  FRR M + ++    E+ ++  ++  +H + +  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  46 GDLQAEFADADTWTPDALEASGRTVKMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQSVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDRDALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|88803560|ref|ZP_01119085.1| lysyl-tRNA synthetase [Polaribacter irgensii 23-P] >gi|88780572|gb|EAR11752.1| lysyl-tRNA synthetase [Polaribacter irgensii 23-P] (564 aa)
Score = 984, Expect = 1.6e-104, Identities = 220/486 (45%), Positives = 310/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVAL----RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-------KWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RR KL L++  +PY +   +  D NSK K ++   + +AGR++A+  + +F ++D G Q Y N+ ++   KS+ E F K+LDLGD + I G+ F TQ GE T+ VK+ K++SKALKPLP     +  D E+R R RY DL+VN  +VF+ R ++  +R F +  Y EVETPVL PI GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y +Y++ +MM  E L ++ A ++    GE++I   + RI M D IK TG D  K+ E + A+ +++    G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA E +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+IM T  SI++VL FP M+ +K
 S:   2 QLSEQEVVRRGKLSKLRDLGINPYPAD-----LFPVDANSKGIK-ESFAEGKQVTIAGRLMAINIQGKASFAQLQDGEGRIQVYFNRDEICLGEDKSLYNEVFKKLLDLGDFLGITGTLFTTQVGEKTVMVKEFKLLSKALKPLPMPKIKDGVTFDAFTDPEMRYRQRYADLVVNPHVKEVFIKRTKLFNAMRSFFNDAGYFEVETPVLQPIPGGAAARPFITHHNSLDIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVSYKDYNWMMDFAEQLLEHCAIAVNGTSEATFGEHKIDFKAPYARITMADSIKHFTGFDI-TGKTEDEIRAAAQSMHIEVNATMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEQQLKLAQKGDDEATEFIDEDFLRALEYGMPPTSGMGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMRPEK 497
>gi|15640683|ref|NP_230313.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O1 biovar eltor str. N16961] >gi|121587863|ref|ZP_01677620.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121728407|ref|ZP_01681435.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae V52] >gi|147674731|ref|YP_001216158.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio cholerae O395] >gi|153216961|ref|ZP_01950725.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 1587] >gi|153223101|ref|ZP_01953656.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|153801992|ref|ZP_01956578.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|153818684|ref|ZP_01971351.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|153826526|ref|ZP_01979193.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|153829165|ref|ZP_01981832.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 623-39] >gi|194532637|ref|YP_002068061.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MO10] >gi|194535070|ref|YP_002070258.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae RC385] >gi|9655101|gb|AAF93829.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961] >gi|121547899|gb|EAX57983.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 2740-80] >gi|121629341|gb|EAX61773.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae V52] >gi|124114026|gb|EAY32846.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 1587] >gi|124118437|gb|EAY37180.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MAK 757] >gi|124122451|gb|EAY41194.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MZO-3] >gi|125618689|gb|EAZ47224.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MO10] >gi|125620932|gb|EAZ49283.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae V51] >gi|126510764|gb|EAZ73358.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae NCTC 8457] >gi|146316614|gb|ABQ21153.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae O395] >gi|148875354|gb|EDL73489.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae 623-39] >gi|149739706|gb|EDM53913.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae MZO-2] >gi|150419864|gb|EDN12176.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae RC385] >gi|150422189|gb|EDN14154.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio cholerae AM-19226] (512 aa)
Score = 984, Expect = 1.6e-104, Identities = 214/478 (44%), Positives = 312/478 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RR KL ++++ +     R  GD  KF  +K +  N+ + +AGRV+A R F VI++ G Q Y +K+ V + + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN++S  F+ R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA + L  + GE+ +  K+ R+ M D IK    Q  +  ++++   +AK +V E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+ ++
 S:  27 RRSKLDHIRKNCKANGHPNSFRRDSLAGDLQKKFGEKSKEELEALNHVVSIAGRVMAKRGPFLVIQETSGRIQAYASKE-VQQELKDKYQG-LDIGDIIGVQGALHKSGKGDLYVNMEQFQLLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNENSRNAFIVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSVALEVLGSTSMPYGEHTVEFGGKYARMSMFDAIKHYNPNHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVDVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMRPQQ 512
>gi|148981823|ref|ZP_01816540.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrionales bacterium SWAT-3] >gi|145960731|gb|EDK26071.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrionales bacterium SWAT-3] (505 aa)
Score = 984, Expect = 1.8e-104, Identities = 212/475 (44%), Positives = 305/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +++++ +     R  GD ++F +     N+ + +AGRV+A R F I++ G Q Y  K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  F+ R +++ IR FM S+ YLEVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  A  L  + G+ +  K+ R+ M + IK      +  +++ ++  +AK +V+ E  T G ++  F E E + IQPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  20 RRAKLDHIRKSCKANGHPNDFRREHLAGDLQAEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRVMAKRGPFLAIQETSGRIQAYA-AKDVQKVLKEQYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEFELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNAFIVRSKLVSSIRNFMSSKGYLEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYSDYKDLMDLTEEMLSTAAMDVLGSTSMPYGDETVEFGGKYARMSMFEAIKHYNPEHAEIQALTEEDLQDREKMVAIAKSVHVEVETFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLIQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDERFKAQVNAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLAMLFTNTHTIRDVILFPAMR 502
>gi|78223563|ref|YP_385310.1| lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Geobacter metallireducens GS-15] >gi|78194818|gb|ABB32585.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Geobacter metallireducens GS-15] (491 aa)
Score = 983, Expect = 2.0e-104, Identities = 212/480 (44%), Positives = 302/480 (62%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGEN-EIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      L RR K+ L EA +PY +  R T D + + K +   +  +AGR++A R++FG   ++D G Q Y+ K +   E F  D+GDI+  G+PFRT+ GEL+L+ ++++++K+ PLPEK+HGL D E R R RYVDLIVN + +VF+ R RI+ +IR+FM  ++LEVETP++ PI GGA ARPF+T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE L +V + +  +  + EI  + ++R+ + + I +  +D  ++  A  A+  +     G +I  FEE E K IQPTF+ +P +VSPLS+K K+P  RFE F  +E ANAF+ELNDP+DQ ERF QV +K+ G++EA MD D+I ALEYG+PPTAG G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP ++ +K
 S:   9 LQRRRKVDALWEAGINPYPNDYKPR-HTSADVVAAYGKCEIIEEGADPFVVAGRIIA-RRSFGKAAFVQLQDRKGRIQLYVRKDTLGDEAYEAFES-FDIGDIIGATGTPFRTKTGELSLNASEVRLLTKSFLPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVNPEVREVFIKRSRIVNLIREFMVRHDFLEVETPMMQPIPGGATARPFVTHHNALDMELFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATFEDLMDFTEELLCHVTQEVLGTLDFTYQGVEISFQRPWKRLTVKEAILEYGDIDAKSLEDRDLAYAYARSIGLDLPT-DVGYGKLITEIFEEVAEVKLIQPTFITAYPTEVSPLSRKSDKDPDIVDRFEFFCAGREMANAFSELNDPVDQKERFLGQVAQKAKGDEEAHYMDEDYIRALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPQLRKEK 491
>gi|118475508|ref|YP_892300.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] >gi|118414734|gb|ABK83154.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter fetus subsp. fetus 82-40] (504 aa)
Score = 983, Expect = 2.0e-104, Identities = 218/484 (45%), Positives = 310/484 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN-----TNNNIKLAGRV----VALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N+ EL R K  L+  +PY  + R M+I +F +KFA +K N   + + ++GR+  VA + TF + D  + Q Y +  + +   F K L++GDIV + G F T+ GE ++  KI + SKA+ PLPEK+HGL D E+R R RY+D+I++KD  FV R I+ IR+F + + +LEVETP++HPI GGANA+PFIT HN L+ + YL+IA EL LK+LIVGG + V+E+ R FRNEGMD THNPEFTS+E Y A+ N  M LTE LF +  L P V++   I ++ F R+ +D I + G+  ++ +N++ + L+K  KFE +  LGH+  F+ + E K I PTF+  PI +SPLS++  +  +RFELFI +E ANAF ELNDP+DQYERF++Q++ K+ G+DEA EMD D+ +AL YG+ PT G G+G+DR++ML  K SIRDV+LFP MK K
 S:   5 NELELTRLAKADELRSLGVNPYP-HFLKRDMSISEFKTKFAYIKDLNGDEKKADEEVTISGRLKLKRVAGKSTFANMEDENDNIQIYYSLGSIGEEDYTKFKKNLEVGDIVLVTGYAFVTKTGEFSIHASKIVLASKAISPLPEKFHGLTDIEMRYRQRYLDMIMDKDVRADFVKRSLIISTIRRFFEDKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFITHHNALDVDRYLKIAPELYLKRLIVGGMEAVFEMNRCFRNEGMDLTHNPEFTSIEFYWAWHNYFEAMDLTEELFAVLLDRLNLPQVIEFDGKSIDFSKPFARVKYIDAIVEIGGIS-RDIVTNKD-KILSKLKADKFEANDKLDLGHLQAELFDNYVEDKLINPTFIVDFPISISPLSRRSDADKNVAERFELFIAGRELANAFNELNDPVDQYERFKSQIEAKNAGDDEAHEMDEDYCQALGYGMSPTVGWGLGVDRLVMLLLNKKSIRDVILFPAMKPLK 496
>gi|163766301|ref|ZP_02173327.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. K] >gi|167455407|ref|ZP_02321629.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|167418092|gb|EDR84791.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1] >gi|196171397|gb|ACG72370.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. K] (513 aa)
Score = 983, Expect = 2.1e-104, Identities = 214/430 (49%), Positives = 282/430 (65%)
 Q:  59 LAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPI--LGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK-PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVD---------FWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH-QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQ--PTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      LAGRV+A+R   F +RD  + Q ++ K +V +  E F K+LD+GDIV  G  RT+ GELTL+ +  I++KA +PLPEKWHGL D E R R RYVDL+V   + FV R RI+ IR+F+D++ YLEVETP LH   GGA ARPF T HN L+ + LRIATEL LK+L+VGG D+VYEIGRI+RNEG+D HNPEFTS+E Y AY  E +MRLTE L  +A +  PVV   I LT F R+ M++  + G+      E S  A+E  +  K E+ + T G + L FE F E + + P FV  P++ SPLS++  +P  RFELF  E ANAF+ELNDP DQ RFEAQ++ K+ G++EA+ D DF+ ALE+G+PPTAG G+GIDR+ MLFT+ +SIRDV+LFP +K +
 S:  65 LAGRVLAVRSFGKAAFLRVRDRSAELQVWVKKDRVGEQAFEVF-KLLDIGDIVGAEGPATRTKTGELTLEARTFTILTKATRPLPEKWHGLTDVEQRYRQRYVDLVVTPGVREAFVKRARIVSGIRRFLDARGYLEVETPTLHKPEEAGGAAARPFETHHNALDLDLKLRIATELHLKRLVVGGLDRVYEIGRIWRNEGIDRRHNPEFTSIEFYQAYATHEDLMRLTEELMHRLAVEVTGGPVVTFQGQAIDLTPPFPRVSMLEVGARALGLSPDDALAGRGLAEALSRAAARENDSEDAWKLEQAAKKTPGEAVALAFEIFGEPQLPKDRPAFVVDFPLETSPLSRRRDADPRLVDRFELFAAGMELANAFSELNDPADQRARFEAQMRAKAAGDEEAMPYDEDFVRALEHGMPPTAGEGIGIDRLAMLFTDSASIRDVILFPLLKSR 512
>gi|74316911|ref|YP_314651.1| lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] >gi|74056406|gb|AAZ96846.1| lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Thiobacillus denitrificans ATCC 25259] (501 aa)
Score = 982, Expect = 2.7e-104, Identities = 212/475 (44%), Positives = 298/475 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ---ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++EA  P + E+   +  +  +K    +++LAGR++ R   +F ++D G Q Y++     E F K DLGD V + G+ F+T KGELT+ K ++++SKAL+PLPEK+HGL D+E + R RY+DLI N D+  FV R +I++ IR+FM  +LEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF+KV+EI R FRNEG+ + HNPEFT ME Y AY  Y+M TE L ++ A +   +  + I L  F R+ +V+ +++  E V+  +  AQ A K  K+ +H  LG +  FFEE EA +QPTF+ +P +VSPL+++  P T+RFELFI +E AN F+ELND DQ ERF QV+ K G++EA+ D DFI ALE+GLPPT G G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP M+
 S:  19 RRAKLAAIREAGVAFPNDFERRDYAGRLAHEHGDKSKEALEAEAVDVQLAGRMMLKRVMGKASFATLQDMSGRIQVYVSNDLTGLDAHEAF-KRWDLGDFVGVSGTLFKTNKGELTIQAKSVRLLSKALRPLPEKFHGLADQEQKYRQRYLDLITNDDARSTFVRRSKIIQAIREFMTGHGFLEVETPMMHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMELFLRIAPELYLKRLVVGGFEKVFEINRNFRNEGLSTRHNPEFTMMEFYEAYREYRYLMDFTEALIRHTAVAATGSTTISYQGSTIELGTPFDRLTIVEAVRKYHPEYTVEQLNDRDWLTAQFTAMK--AKYREHDG-LGGLQLTFFEETTEALLVQPTFIVDYPAEVSPLARRSDTQPEITERFELFITGREMANGFSELNDAEDQAERFMEQVRAKEAGDEEAMHYDADFIRALEHGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPQMR 498
>gi|107028702|ref|YP_625797.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116690139|ref|YP_835762.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|170733472|ref|YP_001765419.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia MC0-3] >gi|194558775|ref|YP_002093801.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Burkholderia cenocepacia PC184] >gi|122977748|sp|Q1BHT1|SYK_BURCA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|166229795|sp|A0K8P2|SYK_BURCH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|105897866|gb|ABF80824.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia AU 1054] >gi|116648228|gb|ABK08869.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia HI2424] >gi|124872566|gb|EAY64282.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Burkholderia cenocepacia PC184] >gi|169816714|gb|ACA91297.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia cenocepacia MC0-3] (508 aa)
Score = 982, Expect = 2.7e-104, Identities = 210/475 (44%), Positives = 307/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E  A + + E +   D +KFA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R + + IR+FMD+ +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I Q+  D+ + + + +A +  K+ V  +   + +G +  FEE EA+ +PTF+ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALREQGVAYPNDFRPEHHA-----ADLQAKFADSDKAALEANPVEVSVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGADTYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLSDQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTKTIASIRKFMDNADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAI-QKYAPDYTDGQLSDDAFLRTELKRFGVDVSQPAFLNAGIGALQLALFEETAEAQLWEPTFIIDYPVEVSPLARASDTVPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|57506076|ref|ZP_00371999.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter upsaliensis RM3195] >gi|57015684|gb|EAL52475.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter upsaliensis RM3195] (502 aa)
Score = 982, Expect = 2.8e-104, Identities = 221/484 (45%), Positives = 310/484 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R K+ L+ A +PY  + + ++I +F +KFA +  +  +  + +AGRV LR   F I D  + Q Y +K + +   F K L++GDI+  G PF T+ GE +L + K+ + +K++ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N D K F R +I+ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN L  +LRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N  +M LTE LF + K L + +  + I ++ F RI  + +++  +  E+ N+E Q L K + FE ++  LGH+  F+ + E K I PTF+  PI +SPLS++ K+  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML TEK SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIAKMAELKTAGINPYP-HFLQKELSIKEFKNKFAYITQKDEKRDEKVLVSIAGRVKLLRIAGKSIFANIEDESENVQIYFSKDSIGEEQFNLFKKNLEVGDIILAKGYPFLTKMGEFSLHISKLTLATKSIVPLPEKFHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNADVRKDFFTRSKIVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNALGVERFLRIAPELHLKRLIVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYNDLMDLTEELFALLLKELNLETKITFDDKIIDFSRPFERISYKEALEKYGNLS-KEIIENKE-QILNKLKSDGFEANEKLDLGHLQAELFDNYVEDKLINPTFIIDFPISISPLSRRSEKDENIAERFELFIAGREIANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTEKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|163803525|ref|ZP_02197394.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio campbellii AND4] >gi|159172660|gb|EDP57513.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio campbellii AND4] (510 aa)
Score = 982, Expect = 3.0e-104, Identities = 215/475 (45%), Positives = 312/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL +++  AN P +   R  GD  +F  K +  N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y +K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS + FV R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  +A+ L  + G++ +   + R+ M + IK    Q  +  ++++   +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRAKLDAIRKSCTANGHPNDFR---RDALAGDLQKEFGEKTKEELEALNHVVSIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKA-VQKVLKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEFELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRQAFVVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSIAQEVLGSTSMPYGDDTVEFGGTYTRMSMFEAIKHYNPDHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVEVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTDTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|86142116|ref|ZP_01060640.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacterium sp. MED217] >gi|85831679|gb|EAQ50135.1| lysyl-tRNA synthetase [Leeuwenhoekiella blandensis MED217] (564 aa)
Score = 981, Expect = 3.3e-104, Identities = 219/486 (45%), Positives = 306/486 (62%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV-----SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRREKL L++ N +PY +   T    F  K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++     + + K+LD+GD + I G F TQ GE T+ VKK ++SKALKPLP     ++  D E+R R RY DL+VN   VFV R ++  +R F + + Y EVETP+L I GGA ARPF+T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE L ++ A ++    GE+++   ++R+ M D IKQ TG D  KS E +E A  ++ ++   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+ +NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K + G+DEA E +D DF+ ALEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T  SI++VL FP MK ++
 S:   2 QLSEQEIIRREKLAGLRKLNINPYPADLYPVDHTSAKIKQDFEDGK------KVVIAGRLMSRRIQGKASFAELQDSTGRIQVYFNRDEICPGDDKTQYNDVYKKLLDIGDFIGIEGELFTTQVGEKTVMVKKFTLLSKALKPLPLPKVDKDGNEFDKFNDPEMRYRQRYADLVVNPKVKDVFVKRTKLFAAMRNFFNDKGYFEVETPILQSIPGGAAARPFVTHHNALDIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMAFTEKLLEHCATAVNGTTEATFGEHKVDFKAPYKRVTMTDAIKQFTGFDI-TGKSEAELREAALGMGLEVDETMGK-GKLIDEIFGEKCEGNFIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRENPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEEQLKLAAKGDDEATEFIDQDFLRALEYGMPPTSGLGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMKPER 498
>gi|194683346|emb|CAR44053.1| lysyl-tRNA synthetase [Proteus mirabilis HI4320] (504 aa)
Score = 981, Expect = 3.4e-104, Identities = 209/485 (43%), Positives = 309/485 (63%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE-ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N++  RREKL L++ N P + + + + +    + +  N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+++ + + +   K DLGDI+  G F+T+ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL D+E R R RY+DLI N++S  F R +I+ IRQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY +  ++ LTE LF+ + + L  +VK G+ E  + F ++ M + I K   + ++  +A +A+  +K EK  LG +  FEE E+ IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ ERFE QV++K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAGLG+GIDRM+MLFT  +IRDV+LFP M+ K
 S:  14 LNNELQTRREKLSALRDNGNAFPNDFRRDAMSDELHQKYDAMSAEELDAANVEVAIAGRMMTRRIMGKASFATLQDMGGRIQLYVSRDDLPEGVYNEQFKKWDLGDILGGRGRVFKTKTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLADQETRYRQRYLDLISNENSRNTFKIRSKIMSAIRQFMVNKGFMEVETPMMQTIPGGASARPFITHHNALDIDMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMELYMAYADYRDLIELTEELFRTLTQDVLGSTIVKYGDEEFDFGKPFEKLTMKEAICKYRPETNMADLDDMDKAVAIAQSIGIKIEKSWG-LGRVQCEIFEEVAESHLIQPTFIIEYPAEVSPLARRNDDNPFITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAQDQAERFEEQVRQKEAGDDEAMFFDHDYITALEHGLPPTAGLGIGIDRMVMLFTNSHTIRDVILFPAMRPGK 504
>gi|117924339|ref|YP_864956.1| lysyl-tRNA synthetase [Magnetococcus sp. MC-1] >gi|117608095|gb|ABK43550.1| lysyl-tRNA synthetase [Magnetococcus sp. MC-1] (501 aa)
Score = 981, Expect = 3.6e-104, Identities = 215/485 (44%), Positives = 308/485 (63%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY------EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP--VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +++ N Q  R+ KL+ L+EA +PY   +I+ S +  G+   A L+   ++K+AGR++ LR   TF ++D G Q  + V  +   + +++GDI+ + G FRT+ GELT+ V++ +++SKA++PLPEK+HGLED E R R RYVDLIVN + ++F R R++ IRQFM+ + +LEVETP++HPI GGA ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M TE L + V K + +  V   E+ + + R+  + I +  D  +   + LA+  +K E   G ++  FEE E K + PTF+ +PI VSPLS++  NP  +RFELFI +E ANAF+ELNDP DQ RF+ QV+ K GN+EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ ++IR+VLLFP MK
 S:   8 QQEENQQIAARKVKLEALREAGVNPYPSGFKPDIDLASVSRANGN-EMDPATLE----RVSVKVAGRIMLLRNFGKLTFATLQDESGRLQISAQRDVVGAELYSTVFRKIEVGDILGVEGHLFRTKVGELTVQVERFELLSKAVRPLPEKFHGLEDVETRYRQRYVDLIVNTEVREIFKTRSRVISRIRQFMEHRGFLEVETPMMHPIPGGATARPFVTHHNALDTDLYLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYQAYTDYRELMDFTEALVQDVVKDVNEGELTVAYQGQELDFSGPWARLTPAEAIVRYMEADAARITERGYLESLAESLGIKAETSWDD-GMLLLTIFEEGVEHKLMAPTFIIDYPISVSPLSRRSDDNPDIAERFELFIAGREIANAFSELNDPADQASRFQKQVEAKDAGNEEAMHFDADYIRALEYGMPPTGGEGIGIDRLVMLLTDAANIREVLLFPQMK 498
>gi|167586750|ref|ZP_02379138.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ubonensis Bu] (508 aa)
Score = 981, Expect = 3.8e-104, Identities = 207/475 (43%), Positives = 303/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQ-----STLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D +KFA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R + + IR+FMD+ +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I Q+  + + + + +A  ++  + + Q   + +G +  FEE EA+ +PT++ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALRE--QGVAYPNDFQPTHHAADLQAKFADSDKAALEANPVEVAVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTKTIASIRKFMDTADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAI-QKYAPQYTDGQLSDDAFLRSELKRLGVDVTQPAFLNAGIGALQLALFEETAEAQLWEPTYIIDYPVEVSPLARASDTVPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|78187216|ref|YP_375259.1| lysyl-tRNA synthetase [Pelodictyon luteolum DSM 273] >gi|78167118|gb|ABB24216.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Pelodictyon luteolum DSM 273] (501 aa)
Score = 981, Expect = 3.9e-104, Identities = 214/482 (44%), Positives = 305/482 (63%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---------EK--WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ  R ++ ++LQE+ +PY    + +  + + +  +  + +AGR++A+R+  +F I+D G Q YL K +V    F K+LD+GDIV + G FRT+ GE+++ + +++ K+L+P+P     EK +  D ELR R RYVDLIVN +  F+ R I+ IR F SQ +LEVETP+L PI GGA ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD V+E + FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY++ ++MMRL E LF+ A ++  +   +EI L  FRR+ + D I++ TG + E K+ E + LAK  ++ +  + G II+ F EF E K IQPTF+ +P ++SPL+K   PG +RFEL  KE N+F+ELNDP+ Q +R E Q  + G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPTAGLG+GIDR++ML T + SIRDV+ FPH+K
 S:  10 LNDQMQRRFDERRHLQESGINPYPC-----SFEVTGHSRQIIEHFKEDAEEKVSVAGRIMAIRRMGKASFFHIQDSDGRMQIYLKKDEVGDDAYATF-KLLDIGDIVGVNGYTFRTRTGEISVHAESFELLCKSLRPIPVAKEKEVEGEKVVFDAFADRELRYRQRYVDLIVNPEVRSTFIKRSAIVSHIRSFFTSQGWLEVETPILQPIYGGAAARPFTTHHNALDMQLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVFEFAKDFRNEGIDRFHNPEFTQVELYVAYKDYDWMMRLVEELFQQTAIAVNGTAMTTFLGHEISLEAPFRRLTIADSIREYTGAEI-EGKTETELRNLAKDLGLELDPKIGS-GKIIDEIFGEFVEPKLIQPTFITDYPTEMSPLAKPHRSKPGLVERFELIAGGKEICNSFSELNDPVIQRQRLEEQASLRQRGDDEAMVVDEDFLRALEYGMPPTAGLGIGIDRLVMLITGEESIRDVIFFPHLK 499
>gi|15602054|ref|NP_245126.1| lysyl-tRNA synthetase [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] >gi|13431878|sp|P57822|SYK_PASMU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|12720410|gb|AAK02273.1| LysU [Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70] (501 aa)
Score = 981, Expect = 4.1e-104, Identities = 214/487 (43%), Positives = 311/487 (63%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ---ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N + L+RREKL L+ A +P+   R   D ++ + L+     +K+AGR++ R   TF ++D G Q Y+ + + + +    DLGDI+ + G+ F+T+ ELT+  ++++++KAL+PLP+K+HGL D+E R R RY+DLI N+DS + F+ R +++ IR++ S+ ++EVETP+L I GGA+ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+E+ R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M TE L + +A  L  +V GE E  + F RI M D I +  E G+  ++   A +AKK ++ +K  LG ++N+ FEE E  IQPTF+ HP ++SPL++++ +NP T RFELFI +E N F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLF  +SIRDV+LFP MK K
 S:   7 ELDLNGEMLVRREKLAALR-AKGNPFP-NTFRRDALAQDLHANYDALEGEALKAQEVEVKVAGRIMTRRAMGKATFITLQDMSGRIQLYVARDNLPEGIYADDVGQWDLGDIIGVKGTLFKTKTNELTVRCTEVQLLTKALRPLPDKFHGLSDQETRYRQRYLDLIANEDSRRTFIIRSKVIAGIREYFLSKGFMEVETPMLQIIPGGASARPFVTHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFELNRNFRNEGVSVRHNPEFTMLEYYQAYADYHDLMDNTEELLRKLAMDILGTTIVPYGELEFDFGKPFERITMHDAILKYGAEKGIVKEDLYDFDRAVAVAKKLGIEVQKSWG-LGSLVNVIFEEVAEHHLIQPTFLMAHPAEISPLARRNDENPEVTDRFELFIGGREIGNGFSELNDAEDQNERFDAQVAAKEAGDDEAMFKDEDFVTALEHGLPPTAGEGLGIDRLAMLFANAASIRDVILFPAMKQK 501
>gi|78066893|ref|YP_369662.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia sp. 383] >gi|77967638|gb|ABB09018.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Burkholderia sp. 383] (524 aa)
Score = 980, Expect = 4.3e-104, Identities = 209/475 (44%), Positives = 301/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D + FA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R + + IR+FMD+ ++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I Q+  D+  + + +A +  K+ V  +   + +G +  FEE EA+ +PTF+ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  38 RREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQTTFADSDKAALEANPVEVSVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLSDQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTKTIASIRKFMDNAEFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAI-QKYAPDYTAGQLSDDAFLRTELKRFGVDVSQPAFLNAGIGALQLALFEETAEAQLWEPTFIIDYPVEVSPLARASDTVPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 521
>gi|28897287|ref|NP_796892.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|153839370|ref|ZP_01992037.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] >gi|31340436|sp|Q87SB1|SYK_VIBPA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|28805496|dbj|BAC58776.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] >gi|149747118|gb|EDM58106.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio parahaemolyticus AQ3810] (505 aa)
Score = 980, Expect = 4.6e-104, Identities = 213/475 (44%), Positives = 309/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F +     N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y +K+ V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  FV R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M TE L  VA + L  + GE+ +  K+ R+ M + IK    Q  +  ++++ +  +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  20 RRAKLDEIRKSCKANGHPNDFRRDALAGDLQKEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKE-VQKELKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNAFVVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDFTEELLSSVALEVLGSTSMPYGEDTVEFGGKYARMSMFEAIKHYNPDHAQIQALTEEDLQNRELMVSIAKSVHVEVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 502
>gi|88808214|ref|ZP_01123725.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7805] >gi|88788253|gb|EAR19409.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7805] (497 aa)
Score = 980, Expect = 4.6e-104, Identities = 203/481 (42%), Positives = 301/481 (62%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +D  R EK+ L++ ++PY +   T +  + A L K  + + +AGRV+ R   F + D G Q +L K + ++ +  ++D GD++ + G+ RT +GEL++ V + +++K+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV  S + F R  + IR+++D + +LE+ETPVL  GGA+ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEGM + HNPEFTS+EVY AY +  M+ LTE++  + + +   +   EI LT +RR M + +++ TG+DF   + A E   +  +  ++G ++N FE  EA  QPTFV +P ++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ R EAQ  ++ G++EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:  10 SDLRETRLEKVSALRDQGREPYAL-TFDPTDRMARLQTDHADLPKGEEKDCAVAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAALGEAFAQ-ITSLVDAGDLIGVRGTLRRTDRGELSVKVAEWTMLTKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVTPQSRETFRRRALTVSAIRRWLDEREFLEIETPVLQAEAGGADARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGMSTRHNPEFTSVEVYQAYTDYLGMIDLTESMIASICQQVCGSTRLAYQGTEIDLTPPWRRATMHELVEEATGLDFTTFSDREAAAEAMAAKGLPVPEKADSVGRLLNEAFEHAVEANLTQPTFVLDYPEEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPVDQRGRLEAQQARRAAGDEEAQGVDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 494
>gi|88713473|ref|ZP_01107556.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] >gi|88708383|gb|EAR00620.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteriales bacterium HTCC2170] (564 aa)
Score = 980, Expect = 4.7e-104, Identities = 220/486 (45%), Positives = 310/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV-----SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQ--ELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRREKL L+E  +PY     T    + + K    + ++GR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++     E + K+LD+GDI+ I G F TQ GE T+ VK  ++SKAL+PLP     +  D ELR R RY+DL+VN  + F+ R +I  IR+F++++ YLEVETP+L PI GGA ARPF+T HN L  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT +E+Y AY++ +MM +TE L + VAK    V +G+ EI   + R+ ++D IK TG D  V + EAQ E+ KK +++ ++   G +I+ F E CE  +QPTF+ +P ++SPL+K   PG T+RFEL +N E ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+   G+DEA + +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+GIDR++M T SSI++VL FP M+ +K
 S:   2 QLSEQEVIRREKLTKLRELGINPYPAALYPVDATSNSIKQNYEEGK------KVIISGRLMSRRIQGKASFAELQDSEGRIQVYFNRDEICVGEDKTKYNEVYKKLLDIGDIIGIEGELFTTQVGEKTVMVKDFSMLSKALRPLPLPKKDGEGNVYDEFNDPELRYRQRYIDLVVNPSVRETFIKRTKITNSIREFLNNKGYLEVETPILQPIPGGAAARPFLTHHNALNIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFAKDFRNEGMDRTHNPEFTMIELYVAYKDYNWMMGMTEQLLEKVAKDATGSTKVTVGDKEIDFKAPYPRVPILDAIKTHTGFD---VSAMNEAQLREVCKKLHLEVDESFGR-GKLIDEIFGEKCEHLYVQPTFITDYPKEMSPLTKAHRSKPGLTERFELMVNGSELANAYSELNDPIDQRERFEHQLALAQKGDDEATQFIDYDFLRALEYGMPPTSGIGIGIDRLVMFMTNNSSIQEVLFFPQMRPEK 498
>gi|148241213|ref|YP_001226370.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. RCC307] >gi|166230597|sp|A5GQ58|SYK_SYNR3 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|147849523|emb|CAK27017.1| Lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. RCC307] (502 aa)
Score = 980, Expect = 4.9e-104, Identities = 199/475 (41%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK + L E Q PY + E  RT +  ++   + + + + +AGRV+ R   F + D G Q +L K + + +  ++D GD + + G+ RT +GEL++  + +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ D+  F R +++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA+ARPF T HN L+  LRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y A+ +  MM LTE L  V + +  ++   EI L  +RR M + +K+ TG+DF  S ++A  +  ++   ++G ++N FE+ E  IQPTFV +P+++SPL++   PG +RFELFI +E+ NAF+EL DP+DQ +R EAQ + ++ G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP +K
 S:   8 RLEKAQALIECGQVPYALRFEPSHRTAELQQAHADLPNGEERDVS--VAIAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGPIQLFLEKAALGDA-FKQITSLVDAGDWIGVKGTLRRTDRGELSVKAAQWQMLSKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPDTRDTFRRRAQLVSGIRRWLDERDFLEIETPVLQSEPGGADARPFETHHNALDLPLTLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEIYQAFADYNDMMDLTEELISSVTQQVCGSTLINYQGTEINLAPGWRRATMHELVKEATGLDFAGFSSREDAAAAMEAKGLQTPALADSVGRLLNEAFEQAVEETLIQPTFVTDYPVEISPLARSHRSKPGLVERFELFIVGREHGNAFSELTDPVDQRQRLEAQQERRAAGDLEAQRVDEDFLNALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLK 486
>gi|156973279|ref|YP_001444186.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] >gi|166230600|sp|A7MXL2|SYK_VIBHB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|156524873|gb|ABU69959.1| hypothetical protein VIBHAR_00960 [Vibrio harveyi ATCC BAA-1116] (510 aa)
Score = 980, Expect = 5.0e-104, Identities = 211/475 (44%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F +     N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y +K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS + FV R +++ IR FM ++ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA + L  + G++ +   + R+ M + IK    Q  +  ++++   +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRAKLDAIRKSCKANGHPNDFRRDALAGDLQKEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKA-VQKVLKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEFELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRQAFVVRSKVMSAIRNFMITKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKELMDLTEELLSSVALEVLGSTSMPYGDDTVEFGGTYTRMSMFEAIKHYNPDHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVEVESFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|161870293|ref|YP_001599463.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis 053442] >gi|161595846|gb|ABX73506.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis 053442] (491 aa)
Score = 980, Expect = 5.1e-104, Identities = 208/476 (43%), Positives = 310/476 (65%)
 Q:  11 IRREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D ++++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + + ++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF+AQV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:   9 LRREKLHNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLHAQYGEIGKEELDPQGIPVKVAGRMMLKRQMGKASFATIQDVSGQIQLYLNNKGVSQEVLDDFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSGIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASHTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIVDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKAQVAQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSQTIRDVILFPQMR 489
>gi|95929407|ref|ZP_01312150.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] >gi|95134523|gb|EAT16179.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfuromonas acetoxidans DSM 684] (494 aa)
Score = 980, Expect = 5.1e-104, Identities = 200/430 (46%), Positives = 285/430 (66%)
 Q:  59 LAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGH--IINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      +AGR++A R   F ++D G Q Y+ K K+    F K LD+GDIV I G PFRT+ EL+L + + +++K+L+PLPEKWHGL D E R R RY+DLIVN +  VF R +I+ ++R FM ++YLEVETP++ P+ GGA A+PF+T HNTL+ + +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY   +M +TE +  +A K   V+ G ++ LT + R+ + + I +  +  +++  +A  A  ++FE  T+G+ ++  F+E E K  PTFV +P +VSPLS+++ + P  RFELF+ +E ANAF+ELNDP+DQ RFE Q+ EK G+DEA MD D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ +SIRDV+LFP ++ +
 S:  60 IAGRIMARRDFGKAAFIQVQDRTGRLQIYVGKNKIGDEQFAVFGK-LDVGDIVGISGKPFRTKTDELSLRAESLTLLTKSLQPLPEKWHGLTDVETRYRQRYLDLIVNPEVGDVFKKRSQIISLMRAFMQERDYLEVETPMMQPVAGGATAKPFVTHHNTLKMDLFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISIQHNPEFTMMEFYQAYATYHDLMDMTEEMIGSIAEKVCGSRVISYGGKDVDLTAPWDRLTVKEAIVKYGDISLEDLEDPDKALAYANSIGLEFE---GTIGYGKLLTELFDEVAEPKLWNPTFVTEYPTEVSPLSRRNDERPEVVDRFELFVVGRELANAFSELNDPVDQKGRFEQQLVEKEAGDDEAHAMDEDYIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSASIRDVILFPQLRKE 492
>gi|37678853|ref|NP_933462.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus YJ016] >gi|39932022|sp|Q7MNP6|SYK_VIBVY Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|37197594|dbj|BAC93433.1| lysyl-tRNA synthetase, class II [Vibrio vulnificus YJ016] (510 aa)
Score = 979, Expect = 5.5e-104, Identities = 214/475 (45%), Positives = 309/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F  +K +  N+ + +AGRV+A R F VI++ G Q Y +K V K + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  FV R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA + L  + GE+ +   + R+ M + IK    Q  +  ++++   +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRAKLDQIRKSCKANGHPNDFRRDSLAGDLQKEFGEKSKEELEALNHVVAIAGRVMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKD-VQKVLKDKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNAFVVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSVALEVLGSTSMPYGEHTVEFGGTYTRMSMFEAIKHYNPDHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVEVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|50084268|ref|YP_045778.1| lysyl-tRNA synthetase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|2501016|sp|Q43990|SYK_ACIAD Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|1359473|emb|CAA86924.1| lysyl-tRNA-synthase [Acinetobacter sp. ADP1] >gi|49530244|emb|CAG67956.1| lysyl-tRNA synthetase [Acinetobacter sp. ADP1] (509 aa)
Score = 979, Expect = 5.7e-104, Identities = 218/483 (45%), Positives = 305/483 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEI---EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN----IKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQST----LGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      ND  R KLK +Q+ ++ +    R   D  +F +    +  +K+AGRV+ R +F VI+D G Q Y+++K +  LE  K LDLGDI+  G  R+ KG+L + ++ ++++K+L+PLP+K+HGL D E + R RY+DLIVN+++ K F R +++ IR F+ +Q ++EVETP++H I GGA+A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY + + +M+LTEN+ + +A  L  V G+    F++I M D I E  DF   N  +E  K   K Q   LG + + FEE E K QPTF+ +P + SPL++++ NP T RFE FI +E AN F+ELNDPIDQ ERF+AQV EK G+DEA+ D DFIEALEYGLPPTAG G+GIDR++M+F  SIRDVLLFPHM+ K
 S:  17 NDLIAQRHAKLKQIQDKAKETGKSVWPNTFKREHYAADLQEQFKDIDKAQIEGSDKTYVKVAGRVMLNRGSFMVIQDMTGRIQLYVDRKGLPADTLETI-KSLDLGDIIAAEGYIGRSGKGDLYVHLEGFELLTKSLRPLPDKFHGLTDTEAKYRKRYLDLIVNEETRKTFEIRAQVVAGIRAFLTNQRFMEVETPMMHVIPGGASAQPFVTHHNALDMELYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMIEFYQAYADYKDLMQLTENMLEKLALDILGTTDVPYGDEVYSFKGPFKKISMFDAI-LEHNPDF--TPENVNDREFLAKFTQDVLKEQVKPGFGLGKLQTIVFEETVETKLRQPTFITEYPAETSPLARRNDDNPHITDRFEFFIGGRELANGFSELNDPIDQAERFQAQVAEKDAGDDEAMHYDADFIEALEYGLPPTAGQGIGIDRLVMIFANAPSIRDVLLFPHMRRK 507
>gi|86157505|ref|YP_464290.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] >gi|85774016|gb|ABC80853.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C] (513 aa)
Score = 979, Expect = 6.0e-104, Identities = 213/430 (49%), Positives = 281/430 (65%)
 Q:  59 LAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPI--LGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKK-PVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGV---------DFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH-QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQ--PTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      LAGRV+A+R   F +RD  + Q ++ K +V   E F K+LD+GDIV  G  RT+ GELTL+ +  I++KA +PLPEKWHGL D E R R RYVDL+V   + FV R RI+ IR+F+D++ YLEVETP LH   GGA ARPF T HN L+ + LRIATEL LK+L+VGG D+VYEIGRI+RNEG+D HNPEFTS+E Y AY  E +MRLTE L  +A +  PVV   I LT + R+ M++  + G+      E S  A+E  +  K E+ + T G + L FE F E + + P FV  P++ SPLS++  +P  RFELF  E ANAF+ELNDP DQ RFEAQ++ K+ G++EA+ D DF+ ALE+G+PPTAG G+GIDR+ MLFT+ +SIRDV+LFP +K +
 S:  65 LAGRVLAVRSFGKAAFLRVRDRSAELQVWVKKDRVGDQAFEVF-KLLDIGDIVGAEGPATRTKTGELTLEARTFTILTKATRPLPEKWHGLTDVEQRYRQRYVDLVVTPGVREAFVKRARIVSGIRRFLDARGYLEVETPTLHKPEEAGGAAARPFETHHNALDLDLKLRIATELHLKRLVVGGLDRVYEIGRIWRNEGIDRRHNPEFTSIEFYQAYATHEDLMRLTEELMHQLAVEVTGGPVVTFQGQAIDLTPPYPRVSMLEVGARALGLAPDDALAGRGLAEALSRAAARENDSEDAWKLEQAAKKTPGEAVALAFEIFGEPQLPKDRPAFVVDFPLETSPLSRRRDADPRLVDRFELFAAGMELANAFSELNDPADQRARFEAQMRAKAAGDEEAMPYDEDFVRALEHGMPPTAGEGIGIDRLAMLFTDSASIRDVILFPLLKSR 512
>gi|21674209|ref|NP_662274.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium tepidum TLS] >gi|39932217|sp|Q8KCM7|SYK_CHLTE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|21647373|gb|AAM72616.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium tepidum TLS] (511 aa)
Score = 979, Expect = 6.1e-104, Identities = 219/482 (45%), Positives = 310/482 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---EK--------WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQ--ELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ  R E+ +L EA +PY  K  T T    F+     ++ +AGR++A+R+  +F I+D G Q YL K V ++  F K+LD+GDIV + G F+T+ GE+++ ++ ++++K+L+P+P  EK    +  D ELR R RYVDLIVN +  F+ R +I+ ++R + S +LEVETP+L PI GGA ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD V+E + FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY++ +MM L E+L    + K  + +G NEI L  FRR+ + D I++ TG+  E++  EAQ ++AK  ++ +  S+ G II+ F EF E K IQPTF+ +P ++SPL+KK  PG +RFEL + KE N+F+ELNDP+ Q ER E Q + + G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PP AGLG+GIDRM+ML T + SIRDV+ FPHMK
 S:  20 LNDQMKRRFEERTHLAEAGINPYPY-KFDVTTTSKAIIDSFSD----ENPADVSVAGRIMAIRRMGKASFLHIQDSEGRIQIYLKKDDVGEASYNTF-KLLDIGDIVGVSGFTFKTKTGEISVHARQFELLAKSLRPIPIAKEKEVDGQKVIYDAFSDRELRYRQRYVDLIVNPEVRGTFIKRTKIVALMRNYFASNGWLEVETPILQPIYGGAAARPFTTHHNALDMQLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVFEFAKDFRNEGIDRFHNPEFTQVELYVAYKDYIWMMELVEDLLHKACVEVNGKDSTMFLG-NEINLKPPFRRLTIADSIREYTGM---EIRGKSEAQLRDIAKDLGLELDPKISS-GKIIDEIFGEFVEPKLIQPTFITDYPEEMSPLAKKHRSEPGLVERFELIVGGKEVCNSFSELNDPVIQRERLEEQARLRQRGDDEAMIVDEDFLRALEYGMPPCAGLGIGIDRMVMLLTGQDSIRDVIFFPHMK 509
>gi|163754082|ref|ZP_02161205.1| lysyl-tRNA synthetase [Kordia algicida OT-1] >gi|161326296|gb|EDP97622.1| lysyl-tRNA synthetase [Kordia algicida OT-1] (561 aa)
Score = 979, Expect = 6.1e-104, Identities = 220/486 (45%), Positives = 310/486 (63%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSMLE-YFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---EK----WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE++RREKL L+E  +PY     T    FA+ K    + +AGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++   KS   + K+LD+GD + I G F T+ GE T+ VK  ++SKALKPLP  EK  +  +D E R R RY DL+VN + +VFV R ++  +R F +  Y EVETP+L PI GGA ARPF+T HN+L  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE+L ++ A ++    GE++I   ++R+ M  I  TG D  KS +E +E AK  ++ ++   G +I+ F E CE  I+PTF+ +P ++SPL K+ +NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFEAQ+K  G+DEA+ +D DFI ALEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T +SI++VL FP MK ++
 S:   2 QLSEQEIVRREKLSKLRELGINPYPANLYPVNHTSKQVKETFAEGK------QVIIAGRLMSRRIQGSASFAELQDADGKIQVYFNRDEICPGEDKSHYNNVYKKLLDIGDFIGIEGELFTTKVGEKTVMVKNFTLLSKALKPLPLPKEKDGVVYDKFDDPEQRYRQRYADLVVNPEVKEVFVKRTKLFNAMRNFFNDAGYFEVETPILQPIPGGAAARPFVTHHNSLNIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMEFTESLLEHCAIAVNGTTEATFGEHKIDFKAPYKRVTMTQSIIDFTGFDI-TGKSEEELREAAKSMGIEVDETMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIEPTFITDYPKEMSPLCKEHRENPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEAQLKLSEKGDDEAMFIDNDFIRALEYGMPPTSGLGIGMDRLIMYLTNNASIQEVLFFPQMKPER 496
>gi|147669196|ref|YP_001214014.1| lysyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. BAV1] >gi|189082959|sp|A5FRN5|SYK_DEHSB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|146270144|gb|ABQ17136.1| lysyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. BAV1] (498 aa)
Score = 979, Expect = 7.0e-104, Identities = 200/433 (46%), Positives = 286/433 (66%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKS-LGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +KLAGR++ R   +F IRD G Q + + + ++ +E  K LDLGD + + GS RT+ GE +L  K+ ++SK+L PLPEKWHGL+D E R R RY+DLI N D+ + F+ R R++ +IR FM+++ +LEVETPVL P GGA ARPFIT H L +FY+RIA EL LK+LIVGGFD+VYEIGRIFRNEG+ + HNPEFT ME Y AY N + +M  E +  V K +   + G+ + T + R+ M D +KQ G+DF++ + +    + +K + +  G +++  EF E  +QPTF+ HP+ +SPL+K+ ++P T+RFE   E ANAF+ELNDP++Q RF+ Q++++S L DE+ +D DF+ AL YG+PPT GLGVGIDR++MLFT  SIR+V+LFP +KD++
 S:  56 LKLAGRIMTRRDMGKISFMDIRDGSGKMQIFFRQNDLDEASIELL-KDLDLGDFIGVEGSLMRTRTGEPSLAATKVSMLSKSLLPLPEKWHGLQDVEKRYRQRYLDLISNADARQTFLTRSRVISVIRAFMNAKGFLEVETPVLQPEAGGALARPFITHHQALNCDFYMRIALELHLKRLIVGGFDRVYEIGRIFRNEGISTRHNPEFTMMESYQAYANYKDVMDFLEEMVSSVVKEISGGYTLPFGDITLDFTPPWPRLTMRDAVKQYAGIDFFDFPTKETLAAEMTRRKLKVDPAKD-WGKLVDELVGEFVEPHLVQPTFLTDHPVAMSPLAKQKPEDPRLTERFEAICANMEIANAFSELNDPVEQRARFKEQLEKRSQLRTDESESVDEDFLAALAYGMPPTGGLGVGIDRLVMLFTNHDSIREVILFPALKDRE 492
>gi|27363989|ref|NP_759517.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus CMCP6] >gi|31340442|sp|Q8DEQ9|SYK_VIBVU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|27360106|gb|AAO09044.1|AE016798_204 Lysyl-tRNA synthetase [Vibrio vulnificus CMCP6] (510 aa)
Score = 978, Expect = 7.4e-104, Identities = 213/475 (44%), Positives = 309/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F  +K +  N+ + +AGRV+A R F VI++ G Q Y +K V K + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS  FV R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA + L  + GE+ +   + R+ M + IK    Q  +  ++++   +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  25 RRAKLDQIRKSCKANGHPNDFRRDSLAGDLQKEFGEKSKEELEALNHVVAIAGRVMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKD-VQKVLKDKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRNAFVVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFVTHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSVALEVLGSTSMPYGEHTVEFGGTYTRMSMFEAIKHYNPDHAQIQALTEEDIQNRDLMVSIAKSVHVEVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 507
>gi|193212439|ref|YP_001998392.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] >gi|193085916|gb|ACF11192.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobaculum parvum NCIB 8327] (511 aa)
Score = 978, Expect = 7.7e-104, Identities = 220/482 (45%), Positives = 310/482 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---------EK--WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL--KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ  R E+ +L E+ +PY  K  T T   +F +    ++ +AGR++A+R+  +F I+D G Q YL + +V    F K+LD+GDIV + G FRT+ GE+++ K+ +++SK+L+P+P     EK +  D ELR R RYVDLIVN +  F+ R +I+ ++R + S +LEVETP+L PI GGA ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY++ +MM L E+L    + K  + +G NEI L  FRR+ + D IK+ TG++ + KS + +++AK  ++ +  S+ G II+ F EF E K IQPTF+ +P ++SPL+KK  PG +RFEL + KE N+F+ELNDP+ Q ER E Q + + G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PP AGLG+GIDRM+ML T + SIRDV+ FPHMK
 S:  20 LNDQMKRRFEERAHLAESGIEPYPY-KFDVTATSKGIIERFDE----ENPEDVSVAGRIMAIRKMGKASFFHIQDSVGRIQIYLKRDEVGVDSYNTF-KLLDIGDIVGVKGFSFRTKTGEISVHAKEFELLSKSLRPIPIAKEKEVDGEKVVYDAFADRELRYRQRYVDLIVNPEVRDTFIKRTKIVALMRNYFASNGWLEVETPILQPIYGGAAARPFTTHHNALDMQLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFAKDFRNEGIDRFHNPEFTQVELYVAYKDYVWMMELVEDLLHKACVEVNGKDSTMFLG-NEINLKPPFRRLTIADSIKEYTGMEIRD-KSEAQLRDIAKDLGLELDPKISS-GKIIDEIFGEFVEPKLIQPTFITDYPEEMSPLAKKHRSEPGLVERFELIVGGKEVCNSFSELNDPVIQRERLEEQARLRQRGDDEAMIVDEDFLRALEYGMPPCAGLGIGIDRMVMLLTGEDSIRDVIFFPHMK 509
>gi|121635115|ref|YP_975360.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis FAM18] >gi|166229812|sp|A1KUN1|SYK_NEIMF Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|120866821|emb|CAM10579.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis FAM18] (503 aa)
Score = 978, Expect = 8.2e-104, Identities = 210/485 (43%), Positives = 317/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++ ++I RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D ++++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + ++++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF+AQV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  10 EPQLDENQIIALRREKLHNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLHAQYGEIGKEELDPQGIPVKVAGRMMLKRQMGKASFATIQDVSGQIQLYLNNKGVSQEVLDDFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSDIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASRTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIIDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKAQVAQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSQTIRDVILFPQMR 501
>gi|119511071|ref|ZP_01630191.1| lysyl-tRNA synthetase [Nodularia spumigena CCY9414] >gi|119464322|gb|EAW45239.1| lysyl-tRNA synthetase [Nodularia spumigena CCY9414] (467 aa)
Score = 978, Expect = 8.5e-104, Identities = 193/398 (48%), Positives = 270/398 (67%)
 Q:  89 VSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      V   + ++ D GDI+ + G+ RT+KGEL++ VK+ I++K+L PLP+KWHGL D  R R RYVDLIVN + + F R +I  IR+++ +++LE+ETPVL  GGA+ARPF+T+HNTL+  YLRIATEL LK+LIVGGF+KV+E+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE +  VA+ L  +   I L+ +RR+ M D +K+ TG+DF  + +EA+ +K  +  +  ++G ++N FE+ E  IQPTFV +P+++SPL+K   PG +RFELFI +E AN+F+EL DP+DQ ER EAQ  K+ G+ EA +D DFI ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRD + FP +K
 S:   4 VDADAFSHLKQLTDAGDILGVKGTIKRTEKGELSVYVKEYSILTKSLLPLPDKWHGLTDVAKRYRQRYVDLIVNPEVRQTFRRRAQITAGIRRYLTERDFLEIETPVLQSEAGGADARPFVTYHNTLDMQLYLRIATELHLKRLIVGGFEKVFELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSIEVYQAYADYHDMMALTEGIITTVAQEVLGTLQITYQGTPIDLSAPWRRVTMHDLVKEYTGLDFNSFSTLEEAKAASKNAGLHGIEDVPSMGKLLNAAFEQKIEENLIQPTFVIDYPVEISPLAKPHRSQPGLVERFELFIVGRETANSFSELTDPVDQRERLEAQAALKAAGDLEAQGVDEDFITALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDCASIRDAIAFPLLK 402
>gi|153951744|ref|YP_001398557.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] >gi|166229803|sp|A7H4X7|SYK_CAMJD Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|152939190|gb|ABS43931.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. doylei 269.97] (501 aa)
Score = 978, Expect = 9.1e-104, Identities = 219/484 (45%), Positives = 309/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L+  +PY  + + M++ F KF+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y +K V + +   K L+ GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+L+VGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  LAK   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ +N  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKNLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDKFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFSKDSVGEELYTILKKNLEAGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNAEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLVVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMIDFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LAKLKTDGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVSDFPISISPLSRRSDENSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|127511746|ref|YP_001092943.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] >gi|166229827|sp|A3QB36|SYK_SHELP Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|126637041|gb|ABO22684.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella loihica PV-4] (500 aa)
Score = 977, Expect = 9.4e-104, Identities = 219/485 (45%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-----ET--GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ ++ +LI RR KL +++  AN P  ++ +  I   +++K +  N  +AGR++A R F VI+D G Q Y K V K +  +  LD+GDI+ + G  + KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLIVN++S  F+ R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE +  +AK L   + GE+ I   + R+ M+D IK+   ET  + + EVK + + LAK  + EK  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL++++ +N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:   3 EQTQDENKLIAERRAKLDHVRASCPANGHPNNFDRKHKAADIQAEYGQYSKEELEEMNVQRSIAGRIMAKRGPFLVIQDVSGRIQAYAGKD-VQKDLKAKYQG-LDIGDIIGVTGQLHLSGKGDLYVNMEEYQLLTKALRPLPEKFHGLTDQETRYRQRYVDLIVNEESRAAFIMRSKVVTAIRNFMVSKEFMEVETPMMHSIPGGASARPFITHHNALDIEMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEEMLSSIAKDLLGDTKLPYGEHTIDFGGPYERLSMLDAIKKYNPDNETIQSMTYEEVKDVEFMRNLAKSLGMTIEKFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRNDENHFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDKRFKAQVDAKDAGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|21242620|ref|NP_642202.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] >gi|39932221|sp|Q8PLC6|SYK_XANAC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|21108084|gb|AAM36738.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306] (505 aa)
Score = 977, Expect = 1.0e-103, Identities = 199/448 (44%), Positives = 290/448 (64%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +++AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+S L  V   +I L  FRR M + ++    E+ ++  +E  +H + +  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  46 GDLQAEFADADTWTPEALEASGRTVRMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHQIMDLTEQVIRDTAQSVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDREALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|73748416|ref|YP_307655.1| lysyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. CBDB1] >gi|123759759|sp|Q3ZWX9|SYK_DEHSC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|73660132|emb|CAI82739.1| lysyl-tRNA synthetase [Dehalococcoides sp. CBDB1] (498 aa)
Score = 977, Expect = 1.1e-103, Identities = 200/433 (46%), Positives = 286/433 (66%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKS-LGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +KLAGR++ R   +F IRD G Q + + + ++ +E  K LDLGD + + GS RT+ GE +L  K+ ++SK+L PLPEKWHGL+D E R R RY+DLI N D+ + F+ R R++ +IR FM+++ +LEVETPVL P GGA ARPFIT H L +FY+RIA EL LK+LIVGGFD+VYEIGRIFRNEG+ + HNPEFT ME Y AY N + +M  E +  V K +   + G+ + T + R+ M D +KQ G+DF++ + +    + +K + +  G +++  EF E  +QPTF+ HP+ +SPL+K+ ++P T+RFE   E ANAF+ELNDP++Q RF+ Q++++S L DE+ +D DF+ AL YG+PPT GLGVGIDR++MLFT  SIR+V+LFP +KD++
 S:  56 LKLAGRIMNRRDMGKISFMDIRDGSGKMQIFFRQNDLDEASIELL-KDLDLGDFIGVEGSLMRTRTGEPSLAATKVSMLSKSLLPLPEKWHGLQDVEKRYRQRYLDLISNADARQTFLTRSRVISVIRAFMNAKGFLEVETPVLQPEAGGALARPFITHHQALNCDFYMRIALELHLKRLIVGGFDRVYEIGRIFRNEGISTRHNPEFTMMESYQAYANYKDVMDFLEEMVSSVVKEISGGYTLPFGDITLDFTPPWPRLTMRDAVKQYAGIDFFDFPTKETLAAEMTRRKLKVDPAKD-WGKLVDELVGEFVEPHLVQPTFLTDHPVAMSPLAKQKPEDPRLTERFEAICANMEIANAFSELNDPVEQRARFKEQLEKRSQLRTDESESVDEDFLAALAYGMPPTGGLGVGIDRLVMLFTNHDSIREVILFPALKDRE 492
>gi|94309979|ref|YP_583189.1| lysyl-tRNA synthetase [Ralstonia metallidurans CH34] >gi|123081366|sp|Q1LPK6|SYK_RALME Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|93353831|gb|ABF07920.1| lysyl-tRNA synthetase [Ralstonia metallidurans CH34] (515 aa)
Score = 977, Expect = 1.2e-103, Identities = 204/475 (42%), Positives = 301/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETG--VDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQ---STLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L Q+  P + +  +  +   + +   +  + +AGR++ R   +F ++D G QFY+ + KV + +  F K DLGDI+  G FRT KGEL++ V++++++SKAL+PLP+K+HGL D+E + R RYVDLIV+ ++  F R + + IR+ M  ++EVETP+LHPI GGA A+PFIT HN L+  ++RIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TENL + A  +  V   E+ L++ F R+ +  I++   D   ++  EL K +   Q  + LG + + FEE EA+ +PT++ +P++VSPL++   PG T+RFELFI +E AN F+ELNDP DQ ERF QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFPH++
 S:  28 RREKLQALRQQGVAFPNDFQPTHQAGALHAQYGETDQATLEASPVEVSIAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFYITRDKVGEDVYAAF-KHWDLGDIISARGELFRTNKGELSVQVRELRLLSKALRPLPDKFHGLADQETKYRQRYVDLIVSPETRSTFRARTQAISSIRRHMADAGFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFITHHNALDMQMFMRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTENLIRQAAIDARGSATVTYQGRELDLSKPFHRLTICGAIQKYAPEYTDAQLADADFLRAELKNKFKINTSAPQFLNAGLGTLQLVLFEETAEAQLWEPTYIVDYPVEVSPLARGSDTQPGITERFELFITGREIANGFSELNDPEDQAERFRKQVEQKDAGDEEAMYFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPNIRDVILFPHLR 512
>gi|91226782|ref|ZP_01261435.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio alginolyticus 12G01] >gi|91188913|gb|EAS75197.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio alginolyticus 12G01] (505 aa)
Score = 977, Expect = 1.2e-103, Identities = 212/475 (44%), Positives = 307/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIK-------QETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F +     N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y +K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS + FV R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M LTE L  VA+ L  + G+ +   + R+ M + IK    Q  +  ++++   +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  20 RRAKLDAIRKSCKANGHPNDFRRDALAGDLQKEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYADKA-VQKVLKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRQAFVVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDLTEELLSSVAQEVLGSTSMPYGDETVEFGGTYTRMSMFEAIKHYNPDHSQIQALTEEDLQNRDLMVSIAKSVHVEVEPFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 502
>gi|15677284|ref|NP_274437.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis MC58] >gi|32130177|sp|Q9JYU6|SYK_NEIMB Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|7226664|gb|AAF41786.1| lysyl-tRNA synthetase, heat inducible [Neisseria meningitidis MC58] (503 aa)
Score = 977, Expect = 1.2e-103, Identities = 210/485 (43%), Positives = 317/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++ ++I RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D ++++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + ++++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF+AQV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  10 EPQLDENQIIALRREKLHNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLHAQYGEIGKEELDPQGIPVKVAGRMMLKRQMGKASFATIQDVSGQIQLYLNNKGVSQEVLDDFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSGIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASRTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIVDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKAQVVQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSQTIRDVILFPQMR 501
>gi|171322227|ref|ZP_02911073.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MEX-5] >gi|171092452|gb|EDT37798.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MEX-5] (508 aa)
Score = 976, Expect = 1.2e-103, Identities = 207/475 (43%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D + FA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R R + IR+FMD+ +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L Q F R+ +  I Q+  + + + + +A +  K+ V  +   + +G +  FEE E++ +PT++ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALE+G+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQATFADSDKAALEANPVEVSVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTRTIASIRKFMDNADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAQPFHRLTITQAI-QKYAPQYTDGQLSDDAFLRTELKRFGVDVSQPAFLNAGIGALQLALFEETAESQLWEPTYIIDYPVEVSPLARASDTAPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEHGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|152969073|ref|YP_001334182.1| lysyl-tRNA synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150953922|gb|ABR75952.1| lysyl-tRNA synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (505 aa)
Score = 976, Expect = 1.3e-103, Identities = 211/485 (43%), Positives = 319/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N++  RREKL L+E  A + + + S +  +F++K  + + N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G F+TQ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E+R R RY+DLI N++S  F R +IL +RQFM ++ ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY + + ++ LTE+LF+ +A++ L K V G+   + F ++ M + IK+   + ++ +  A+ LA+  ++ EK  LG I+  F+E EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ +RF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALEYGLPPTAGLG+GIDRM+MLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 LNNELKARREKLAALREQGVAFPNDFRRDHTSDQLH-AEFDAK-DNDELASLNVEVAVAGRMMTRRVMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDDLPEGVYNEQFKKWDLGDIIAARGKLFKTQTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEVRYRQRYLDLIANEESRHTFRIRSQILATMRQFMVARGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYKDLIELTESLFRTLAQTVLGKTEVPYGDQVFDFGKPFEKLTMREAIKKHRPETNMADLDNFDAAKALAESIGIQVEKSWG-LGRIVTEIFDEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAQRFQDQVNAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEYGLPPTAGLGIGIDRMVMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|15794532|ref|NP_284354.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis Z2491] >gi|32130176|sp|Q9JTT7|SYK_NEIMA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|121052437|emb|CAM08773.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria meningitidis Z2491] (503 aa)
Score = 976, Expect = 1.3e-103, Identities = 210/485 (43%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++ ++I RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D ++++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + + ++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF+AQV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  10 EPQLDENQIIALRREKLHNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLHAQYGEIGKEELDPQGIPVKVAGRMMLKRQMGKASFATIQDVSGQIQLYLNNKGVSQEVLDDFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSGIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASHTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIVDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKAQVAQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSQTIRDVILFPQMR 501
>gi|194539229|ref|YP_002074284.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. Ex25] >gi|151937784|gb|EDN56632.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio sp. Ex25] (505 aa)
Score = 976, Expect = 1.4e-103, Identities = 213/475 (44%), Positives = 306/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQ--------ELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++++ +     R  GD  +F +     N+ + +AGR++A R F VI++ G Q Y  K V K + E +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN+DS K F+ R +++ IR FM S+ ++EVETP++H I GGA+ARPFIT HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY + + +M TE L  VA+ L  + G+ +   + R+ M + IKQ  D ++++ E      +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++  NP FT RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:  20 RRAKLDEIRKSCKANGHPNDFRRDALAGDLQKEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRIMAKRGPFLVIQETSGRIQAYA-AKDVQKELKEKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNEDSRKAFIVRSKVMSAIRNFMISKQFMEVETPMMHVIPGGASARPFITHHNALDMPMYLRIAPELYLKRLVVGGFDRVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYKDLMDFTEELLSSVAQEVLGSTSMPYGDETVEFGGTYTRMSMFEAIKQYNP-DHAQIQALTEEDLQNRELMVSIAKSVHVEVEDFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITGYPADISPLARRSDDNPFFTDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDARFKAQVEAKESGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPAMR 502
>gi|33862174|ref|NP_893735.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] >gi|39932077|sp|Q7UZP0|SYK_PROMP Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|33634392|emb|CAE20077.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris str. CCMP1986] (512 aa)
Score = 976, Expect = 1.4e-103, Identities = 212/475 (44%), Positives = 313/475 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-HNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKK-----KVSKSMLEY--FNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R K +L +  +PY E  T +   KF L+  + N ++ +AGRV+A R   F I D G Q YL KK   ++  +L +  +++D+GD + ++G+ +T KGEL++ V K +++SK+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIVN S VF R + + +IR+++D +N+LE+ETP+L  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+E+Y A+ N  MM LTE+L + + S   ++  E I ++ ++RI M D + + TG+DF   + +A + ++ N++   +TLG ++N FEE E++ ++PTFV +PI++SPL++  +N  +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R + Q  + G+ EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR+IML T  SIRDV+ FP +K
 S:   8 RLLKANSLVKKGFEPYA-ETFKITHSTKFLTEKFGYLENGQDFNLDVAIAGRVLAKRVMGKIAFYTIADQEGKIQLYLEKKILDDFEIHAKLLSFEDLKEIVDIGDWIGVYGTIKKTNKGELSIKVSKWEMLSKSLQPLPDKWHGLTDIEKRYRQRYLDLIVNPLSKNVFKTRAKCISLIRRWLDEKNFLEIETPILQSEAGGAEARPFITHHNTLDIPLYLRIATELHLKRMVVGGFEKVYELGRIFRNEGISTKHNPEFTSVEIYQAFSNYIDMMNLTEDLIRDIVLSCCDSLIINYQEKVIDFSKPWKRISMKDVVMEYTGIDFDSFNGDLNKAMKDLEESNIEISPKINTLGRLLNEVFEEKVESQLVEPTFVIDYPIEISPLARPHPENKEMVQRFELFIAGRELANAFSELIDPVDQRKRMQLQQSLRDAGDLEAHCIDEDFLQALEIGMPPTGGLGIGIDRLIMLLTNSPSIRDVITFPLLK 495
>gi|166711948|ref|ZP_02243155.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas oryzae pv. oryzicola BLS256] (505 aa)
Score = 975, Expect = 1.6e-103, Identities = 199/448 (44%), Positives = 290/448 (64%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+S L  V   +I L  FRR M + ++    E+ ++  ++  +H + +  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  46 GDLQAEFADADTWTPDALEASGRTVKMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQSVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDRDALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|194562959|ref|YP_002097982.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Burkholderia dolosa AUO158] >gi|124894583|gb|EAY68463.1| Lysyl-tRNA synthetase (class II) [Burkholderia dolosa AUO158] (508 aa)
Score = 975, Expect = 1.6e-103, Identities = 208/475 (43%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQ-----STLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D +KFA  K     + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SK+L+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R + + IR+FM  +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L Q F R+ +  I Q+  + + + + +A  +  + + Q   + +G +  FEE EA+ +PTF+ +P++VSPL++   PG T+RFELFI +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQAKFAESDKAALEADPVEVAVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGADTYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKSLRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTKTIASIRKFMSDADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAQPFHRLTITQAI-QKYAPQYTDRQLSDDAYLRNELKRLGVDVTQPAFLNAGIGALQLALFEETAEAQLWEPTFIIDYPVEVSPLARASDTVPGITERFELFITGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|188575994|ref|YP_001912923.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] >gi|188520446|gb|ACD58391.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A] (505 aa)
Score = 975, Expect = 1.8e-103, Identities = 199/448 (44%), Positives = 284/448 (63%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A+S L  V   +I L  FRR M + ++   +      L   +K  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  46 GDLQAEFADADTWTPDALEASGRTVKMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKASALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHEIMDLTEQVIRDTAQSVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP-EISAADCTDRDALLRHCERLKIRVKPSYDWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|190574184|ref|YP_001972029.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] >gi|190012106|emb|CAQ45729.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Stenotrophomonas maltophilia K279a] (503 aa)
Score = 975, Expect = 1.9e-103, Identities = 209/478 (43%), Positives = 298/478 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RREKLK L+  Q     R  G  +FA +T      +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDI+ + G  RT+ GEL++ + I++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV +S VF+ R +I++ +R ++D++++LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT ME+Y AY   +M LTE + + VAK++   V+  +I L  FRR M + ++   +      L   +K  K   G ++  FE  E  IQPTF+ HP++VSPL++ + +PG+T RFELF+N KE AN F+ELNDP DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+G+DR++ML T SSIRDVLLFP+M+ ++
 S:  19 RREKLKALR--GQGIAYPNDFRREDFAGRLQEEFADAETWTAEALEGNGRQVKMAGRLMAKRIMGKASFAQIQDESGRIQLFLQGAVLGDAYTAF--KGWDVGDIIAVEGGLTRTKTGELSVKAESIRLLTKSLRPLPDKWHGLADVEQRYRQRYVDLIVTPESRAVFIKRSKIIRAMRAWLDNRDFLEVETPMMHYIPGGAAAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLTVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMMELYEAYATYNEIMDLTEGVIRDVAKAVNGGTEVEWDGAKIDLGPAFRRWRMDEAVRHHNP-EISAADCTDRDALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLIQPTFITDHPVEVSPLARANDNDPGYTDRFELFVNGKELANGFSELNDPEDQAQRFQAQVAAKEGGDDEAMHYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGVDRLVMLLTGSSSIRDVLLFPYMRPEQ 503
>gi|163730604|ref|ZP_02138077.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri MJ11] >gi|161396238|gb|EDQ20534.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri MJ11] (501 aa)
Score = 975, Expect = 1.9e-103, Identities = 213/483 (44%), Positives = 311/483 (64%)
 Q:   4 KFNDQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + ++ +LI RR KL ++++A +     R  GD ++F +     N+ + +AGRV+A R F +I++ G Q Y  K+V K + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ +++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN DS  F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA+ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  VA S L  + GE+ +  K+ R+ M+D IKQ     + + VK    +AK +V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ +P D+SPL++++ N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:   6 QLDENKLIAERRGKLDHIRQACKANGHPNDFRRDSLAGDLQAEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRVMAKRGPFLLIQEVSGKIQAYA-AKEVQKELKDKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYVLLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNDDSRHAFIVRSKVVAAIRNFMVDKGFMEVETPMMHVIPGGASARPFVTHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYNDLMDLTEEMLSTVATSVLGSDKMPYGEHTVDFGGKYARMSMLDAIKQYNPDHSEIQALTYEGVKDRDLMVSIAKSVHVEVESFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITEYPADISPLARRNDDNDFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDERFKAQVNAKESGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPSMR 498
>gi|157736905|ref|YP_001489588.1| lysyl-tRNA synthetase [Arcobacter butzleri RM4018] >gi|166980066|sp|A8ESJ5|SYK_ARCB4 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|157698759|gb|ABV66919.1| lysyl-tRNA synthetase [Arcobacter butzleri RM4018] (504 aa)
Score = 975, Expect = 2.0e-103, Identities = 221/478 (46%), Positives = 314/478 (65%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDF---NSKFAKLK-THNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      R EK  L+E  +PY E SR TI +  NS  +L+  + N N +AGR+  R   +F I D G Q Y+ + + ++  E F K +++GDI+EI G PF T GEL+L  +KI++KA+ PLPEK+HG++D+ELR R RY+DLI+N + K F R +++ + R+F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+T N L + +LRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD+THNPEFTS+E Y AY+ + ++ LT+ F+Y+ ++L P ++ GE +I  KF I ++ + + GV  ++ +++   K N     LG +  F+EF EAK I PTF+ +P+++SPL+++ + P T RFELFI KE ANAF+ELNDPIDQ +RFE Q+ K G+DEA EMD DF+ AL YG+ PTAG G+GIDR++M+ T + SIRDVLLFP MK K
 S:  10 RIEKANKLREDGINPYSNES-SRNCTISKYLNVNSDIFQLEEKRDENRNYTVAGRIKFFRLMGKASFLKIEDESGMLQIYVARDNLPENFYNEVFKKNIEVGDIIEISGYPFVTGHGELSLHADSLKILTKAISPLPEKFHGIQDKELRYRQRYLDLIMNSEVRKTFHIRSKVISLTRRFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTHFNALGVDRFLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRNFRNEGMDATHNPEFTSIEFYWAYKTYKDLIVLTKEYFEYLFENLNLPTILPYGEFKIDF-NKFSEIPLIQSLYEIGGVP-QDIVEDKDKILAFLKANNLEANANLNLGQLQGELFDEFVEAKLINPTFITEYPVEISPLARRSDEKPHLTDRFELFIAGKEIANAFSELNDPIDQLQRFEGQIAAKEAGDDEAHEMDEDFVNALSYGMAPTAGQGIGIDRLVMMLTNEHSIRDVLLFPAMKPIK 494
>gi|170702007|ref|ZP_02892927.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria IOP40-10] >gi|170133097|gb|EDT01505.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria IOP40-10] (508 aa)
Score = 974, Expect = 2.1e-103, Identities = 206/475 (43%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D + FA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R R + IR+FMD+ +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I Q+  + + + + +A +  K+ V  +   + +G +  FEE E++ +PT++ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALE+G+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQATFADSDKATLEANPVEVSVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTRTIASIRKFMDNADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTAAIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAI-QKYAPQYTDGQLSDDAFLRTELKRFGVDVSQPAFLNAGIGALQLALFEETAESQLWEPTYIIDYPVEVSPLARASDTTPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEHGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|148238513|ref|YP_001223900.1| lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7803] >gi|166230596|sp|A5GI38|SYK_SYNPW Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|147847052|emb|CAK22603.1| Lysyl-tRNA synthetase [Synechococcus sp. WH 7803] (489 aa)
Score = 974, Expect = 2.2e-103, Identities = 204/481 (42%), Positives = 300/481 (62%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +D  R EK+ L++ ++PY +   + +  S A L K  + + +AGRV+ R   F + D G Q +L K + ++ +  ++D GD++ + G+ RT +GEL++ V + +++K+L+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV  S + F R  + IR+++D + +LE+ETPVL  GGA+ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  M+ LTE++  V + +   +   EI LT +RR M + +++ TG+DF    A E   +    ++G ++N FE  EA IQPTFV +P ++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ R EAQ  ++ G++EA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP ++
 S:   2 SDLRETRLEKVSALRDQGREPYAL-TFDPSDRMARLQSDHADLPKGEERDCAVAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADETGTIQLFLEKAALGEAFAQ-ITSLVDAGDLIGVRGTLRRTDRGELSVKVAEWTMLTKSLQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVTPQSRETFRRRALTVSAIRRWLDEREFLEIETPVLQSEAGGADARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEVYQAYADYLGMIELTESMIASVCEQVCGGTRLTYQGTEIDLTPPWRRATMHELVEEATGLDFTAFADRAAAAEAMTAKGLPVPDKADSVGRLLNEAFEHAVEANLIQPTFVLDYPEEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPVDQRGRLEAQQARRAAGDEEAQGVDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLR 486
>gi|90580578|ref|ZP_01236383.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] >gi|90438236|gb|EAS63422.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] (501 aa)
Score = 974, Expect = 2.4e-103, Identities = 213/475 (44%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL---KTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++E  AN P + + S   D N+K+ ++  +   +  +AGR++A R F I+D G Q Y +K V K + E ++ LD+GDI+ I G+ ++ KG+L +++ + ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN DS  FV R +++ IR FM ++ ++EVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  +A  L  + GE E+   + R+ M+D IKQ     + + V  +  ++AK +V E  T G ++  F E E + +QPTF+ +P D+SPL++++ +NP T RFE FI +E AN F+ELND DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  15 RRAKLDMIRENCKANGHPNDFRRDSLA---ADLNAKYGEMTKEELEEAGHVFAIAGRIMAKRGPFLAIQDVSGRIQAYASKD-VQKELKEKYSG-LDIGDIIGIKGALHKSGKGDLYVNMDEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNDDSRHAFVVRSKVVSAIRSFMVTKGFMEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYNDLMDLTEEMLSSIAIDVLGSSKMPYGEFEVEFAGPYTRMSMLDAIKQYNPEHAEIQALTYEGVADRELMVKIAKSVHVDVEDFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLMQPTFITEYPADISPLARRNDENPFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDQRFKAQVDAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|147798996|emb|CAN72569.1| hypothetical protein [Vitis vinifera] (601 aa)
Score = 974, Expect = 2.5e-103, Identities = 208/472 (44%), Positives = 319/472 (67%)
 Q:  15 KLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL----KTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKK-----HNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKE------------------KSLGNDEAVE--MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +++ L+  +PY  K RT T    + L  + ++ ++ + +AGR+VA R+ FG   +RD G Q Y K+++   E  ++D+GDI+ + GS RT+KGEL++ V   ++K+L PLP+K+HGL D + R R RYVD+I N +  +F R +I+ IR+ ++S ++EVETPVL  GGA ARPF+T+HN+L R+ YLRIATEL LK+++VGGF+KVYE+GRIFRNEG+ + HNPEFT++E+Y AY + E MM + E +  A ++ K +   EI L + +RR M++ +K+ TG+DF E+ + + A+E+A +   H+ K +  + +++GH++N FE  E + IQPTFV +PI++SPL+K  ++ G T+RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ R E QV++          +  DE+ E +D DF+ ALEYG+PP +G+G+G+DR++ML T +SIRDV+ FP +K
 S:  90 QVEELRNKGLEPYAY-KWDRTHTANQLQDIYRHLGNGEELNSESDYVSIAGRIVA-RRAFGKLAFFTLRDDSGTIQLYCEKERLLNEQFEQLKTLVDIGDILGVSGSIKRTEKGELSVYVNSFAXLTKSLLPLPDKYHGLTDVDKRYRQRYVDMIANPEVADIFRKRAKIVSAIRRTVESSGFVEVETPVLQGAAGGAEARPFVTYHNSLGRDLYLRIATELHLKRMLVGGFEKVYEMGRIFRNEGISTRHNPEFTTIEMYEAYSDYESMMNMAEEIVTQCALAVCGKLTIDYQGTEICLERPWRRETMLNLVKEATGIDFNELXXDIKVAKEVALRALGIGHDSKDKSSIEACTSVGHVLNEVFEIVVEPQLIQPTFVLDYPIEISPLAKPHRRHAGLTERFELFICGRELANAFSELTDPMDQRGRLEEQVRQHNEKRAAVVSEPDHAEVKTTESEDESYEVTLDDDFLTALEYGMPPASGMGLGVDRLVMLLTNSASIRDVIAFPVLK 598
>gi|89072537|ref|ZP_01159109.1| lysyl-tRNA synthetase [Photobacterium sp. SKA34] >gi|89051641|gb|EAR57094.1| lysyl-tRNA synthetase [Photobacterium sp. SKA34] (501 aa)
Score = 974, Expect = 2.6e-103, Identities = 213/475 (44%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL---KTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL ++E  AN P + + S   D N+K+ ++  +   +  +AGR++A R F I+D G Q Y +K V K + E ++ LD+GDI+ I G+ ++ KG+L +++ + ++++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN DS  FV R +++ IR FM ++ ++EVETP++H I GGA ARPFIT HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  +A  L  + GE E+   + R+ M+D IKQ     + + V  +  ++AK +V E  T G ++  F E E + +QPTF+ +P D+SPL++++ +NP T RFE FI +E AN F+ELND DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  15 RRAKLDMIRENCKANGHPNDFRRDSLA---ADLNAKYGEMTKEELEEAGHVFAIAGRIMAKRGPFLAIQDVSGRIQAYASKD-VQKELKEKYSG-LDIGDIIGIKGTLHKSGKGDLYVNMDEYELLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNDDSRHAFVVRSKVVSAIRSFMVTKGFMEVETPMMHVIPGGATARPFITHHNALDIDMYLRVAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYNDLMDLTEEMLSSIAIDVLGSSKMPYGEFEVEFAGPYTRMSMLDAIKQYNPEHEEIQALTYEGVADRELMVKIAKSVHVDVEDFW-TCGQLLEEIFGETAEPQLMQPTFITEYPADISPLARRNDENPFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDQRFKAQVDAKDAGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|194099248|ref|YP_002002342.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] >gi|193934538|gb|ACF30362.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria gonorrhoeae NCCP11945] (503 aa)
Score = 974, Expect = 2.7e-103, Identities = 209/485 (43%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++ ++I RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D +++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + ++++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF++QV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  10 EPQLDENQIIALRREKLNNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLQAQYGEIGKEELDPQAVPVKIAGRMMLKRQMGKASFATIQDVTGQIQLYLNNKGVSQEVLDGFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSDIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASRTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIVDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKSQVAQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDLQTIRDVILFPQMR 501
>gi|163786312|ref|ZP_02180760.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] >gi|159878172|gb|EDP72228.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteriales bacterium ALC-1] (562 aa)
Score = 973, Expect = 2.8e-103, Identities = 221/486 (45%), Positives = 315/486 (64%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPY--EIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVAL----RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QEL+RREKL+ L+  +PY ++ V+RT    SK KL    + +AGR++A+  + +F ++D G Q Y N+ ++   KS+ + F K++DLGD V I G F T+ GE T+ V++ K++SKALKPLP     +  D E R R RY DL VN  +VF+ R ++  +RQF +  Y EVETP+L PI GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y +Y++ +MM  E L ++ A ++    GE++I   ++RI M D I + TG D + KS E + A+ +++ ++   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+ +NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFE Q+K  G+DEA E +D DF+ ALEYG+PPT+G+G+G+DR+IM T  SI++VL FP M+ +K
 S:   2 QLSEQELVRREKLEKLRALGINPYPADLFPVNRT-------SKQIKLD-FKEGKQVIVAGRLMAINVQGKASFAQLQDSEGRIQVYFNRDEICTGEDKSLYNDVFKKLIDLGDFVGIEGELFTTKVGEKTIMVREFKLLSKALKPLPIPKQKDGVTYDAFTDPEQRYRQRYADLAVNPHVKEVFIKRTKLFNAMRQFFNDAGYFEVETPILQPIPGGAAARPFITHHNSLDIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVSYKDYNWMMDFCEQLLEHCAIAVNGTSEATFGEHKINFKAPYKRITMRDSILEFTGFDIYN-KSEDEIRAAARGMHIEVDETMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRENPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEHQLKLAQKGDDEATEFIDHDFLRALEYGMPPTSGMGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMRPEK 497
>gi|59711060|ref|YP_203836.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio fischeri ES114] >gi|75354565|sp|Q5E7P8|SYK_VIBF1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|59479161|gb|AAW84948.1| lysine tRNA synthetase, inducible [Vibrio fischeri ES114] (501 aa)
Score = 973, Expect = 2.9e-103, Identities = 213/483 (44%), Positives = 310/483 (64%)
 Q:   4 KFNDQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + ++ +LI RR KL ++++A +     R  GD ++F +     N+ + +AGRV+A R F +I++ G Q Y  K+V K + + +  LD+GDI+ + G+ ++ KG+L +++++ +++KAL+PLPEK+HGL D+E+R R RYVDLIVN DS  F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA+ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  VA S L  + GE+ +  K+ R+ M+D IKQ     + + VK    +AK +V E  T G ++  F E E K +QPTF+ +P D+SPL++++ N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++ML T  +IRDV+LFP M+
 S:   6 QLDENKLIAERRGKLDHIRQACKANGHPNDFRRDSLAGDLQAEFGEKTKEELEELNHVVAIAGRVMAKRGPFLLIQEVSGKIQAYA-AKEVQKELKDKYQG-LDIGDIIGVKGALHKSGKGDLYVNMEEYVLLTKALRPLPEKFHGLTDQEMRYRQRYVDLIVNDDSRHAFIVRSKVVAAIRNFMVDKGFMEVETPMMHVIPGGASARPFVTHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADYNDLMDLTEEMLSTVATSVLGSDKMPYGEHTVDFGGKYARMSMLDAIKQYNPDHAEIQALTYEGVKDRDLMVSIAKSVHVDVESFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLMQPTFITEYPADISPLARRNDDNDFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAQDQDERFKAQVNAKESGDDEAMYYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLLTNTHTIRDVILFPSMR 498
>gi|115352206|ref|YP_774045.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|172061073|ref|YP_001808725.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] >gi|122322758|sp|Q0BDR2|SYK_BURCM Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|115282194|gb|ABI87711.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria AMMD] >gi|171993590|gb|ACB64509.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia ambifaria MC40-6] (508 aa)
Score = 973, Expect = 3.1e-103, Identities = 206/475 (43%), Positives = 302/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL+ L+E Q     T  D + FA     N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++ K+++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R R + IR+FMD+ +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I Q+  + + + + +A +  K+ V  +   + +G +  FEE E++ +PT++ +P++VSPL++   PG T+RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALE+G+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQATFADSDKAALEANPVEVSVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQCKELRLLSKALRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTRTIASIRKFMDNADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAI-QKYAPQYTDGQLSDDAFLRTELKRFGVDVSQPAFLNAGIGALQLALFEETAESQLWEPTYIIDYPVEVSPLARASDTTPGITERFELFMTGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMFFDADYIRALEHGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|59801795|ref|YP_208507.1| lysyl-tRNA synthetase [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] >gi|75355660|sp|Q5F6U2|SYK_NEIG1 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|59718690|gb|AAW90095.1| putative lysyl-tRNA synthetase [Neisseria gonorrhoeae FA 1090] (503 aa)
Score = 973, Expect = 3.2e-103, Identities = 209/485 (43%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNL-QEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTL------GHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E + ++ ++I RREKL N+ Q+ N P + ++ S   D +++ ++   +   +K+AGR++ RQ  +F I+D G Q YLN K VS+ +L+ FN  DLGDIV  G+ F+T GELT+ V I+++SK+L+PLP+K GL D+E + R RYVDLI N++S  F+ R +I++ +R FM ++YLEVETP++HPI GGA A+PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++V+EI R FRNEGM  HNPEFT +E Y A+ + E MM++ E++ + ++++   +   E+ L  F R+ +++ IK+   + +  +A+ L K  + KH +L   G +  FE  E K  PTF+ +P++VSPL++   G T+RFELF+ +E AN ++ELNDP DQ ERF++QV +K G+DEA+ D D+I A+E+GLPPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFP M+
 S:  10 EPQLDENQIIALRREKLNNIRQQRNAYPNDFKRDSFA---ADLQAQYGEIGKEELDPQAVPVKIAGRMMLKRQMGKASFATIQDVTGQIQLYLNNKGVSQEVLDDFNH-WDLGDIVGAEGTLFKTNHGELTVRVSDIRLLSKSLRPLPDKHKGLSDQETKYRQRYVDLIANEESRNTFIKRSQIIQSVRNFMVGEHYLEVETPMMHPIPGGATAKPFVTHHNALDIPLYLRIAPELYLKRLVVGGLERVFEINRSFRNEGMSVRHNPEFTMIEFYEAFSDYERMMQMAEDIIRNASRTVNGTANITYNGKEVDLESPFERLTILEAIKKYN--PHYTDEQLNDAEWLKK----EIVKHGESLPPSPGIGSLQLALFEGCAEGKLWNPTFIVDYPVEVSPLARASDTKQGLTERFELFVVGRELANGYSELNDPEDQAERFKSQVAQKDAGDDEAMHYDADYIRAMEFGLPPTGGCGIGIDRLVMLLTDLQTIRDVILFPQMR 501
>gi|120437254|ref|YP_862940.1| lysyl-tRNA synthetase [Gramella forsetii KT0803] >gi|117579404|emb|CAL67873.1| lysyl-tRNA synthetase [Gramella forsetii KT0803] (569 aa)
Score = 973, Expect = 3.2e-103, Identities = 216/487 (44%), Positives = 308/487 (63%)
 Q:   3 RKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV-----SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP--------EKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      ++ ++QE IRR+KL +++A +PY +   T    F + K   N+ +AGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ ++     + + K+LD+GD + I G F+TQ GE+T+ VK  ++SKAL+PLP      G D E R R RY DL VN  ++FV R ++  +R F + + Y EVETP+L I GGA ARPF+T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM TE L ++ A+++    GE++I   ++R+ M D I + TG D  KS +E E AK +++ +   G +I+ F E CE K IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDP+DQ ERFE Q+K  G+DEA+ +D DF+ +LEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T K SI++VL FP MK +K
 S:   8 QQLSEQEQIRRDKLTAIRKAGINPYPADLFPVDHTTTGIKENFEEGK------NVVIAGRLMSRRIQGKASFAELQDSKGRIQVYFNRDEICTGEDKSKYNDLYKKLLDIGDFIGIEGELFKTQVGEMTVMVKDFHLLSKALRPLPLPKTDKEGNTHDGFNDPEQRYRQRYADLAVNPKVKEIFVKRTKLFNAMRNFFNEREYFEVETPILQSIPGGAAARPFVTHHNALDIPLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMEFTEQLLEHCAEAVNGTTDATFGEHKINFKAPYKRLSMTDAIIEYTGFDI-TGKSEKELYEAAKGMDIEVDDTMGK-GKLIDEIFGEKCEGKFIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPLDQRERFEEQLKLSEKGDDEAMFIDNDFLRSLEYGMPPTSGLGIGMDRLIMFLTNKQSIQEVLFFPQMKPEK 504
>gi|86151307|ref|ZP_01069522.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|86153627|ref|ZP_01071830.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|157414696|ref|YP_001481952.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] >gi|172047060|sp|A8FKI8|SYK_CAMJ8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|85841654|gb|EAQ58901.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 260.94] >gi|85842588|gb|EAQ59800.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni HB93-13] >gi|157385660|gb|ABV51975.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81116] (501 aa)
Score = 973, Expect = 3.4e-103, Identities = 218/484 (45%), Positives = 309/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L+  +PY  + + M++ F KF+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y NK V + +   K L++GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+L+VGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  L K   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ ++  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKNLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDKFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFNKDSVGEELYAILKKNLEVGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNAEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLVVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMIDFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LTKLKVDGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDEDSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|113461151|ref|YP_719219.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823194|gb|ABI25283.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 129PT] (496 aa)
Score = 973, Expect = 3.4e-103, Identities = 212/481 (44%), Positives = 312/481 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQD--PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      N+ E +RR KL ++E   P + +  + + +  + K++   N+ + GR++ R   F ++D   Q Y+++ VS + E F K D+GDIV + G+ F+T  EL+++ KK ++++KAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIVN+ S  F R +IL IR +M S ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L + YLRI+ EL LK+LIVGGFD+V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y A+ +  +++LTENLF+ VA +L P+VK G E  ++ F ++ M + I   +  ++ S + A ++A+K ++ EK  LG + + FEE E  IQPTF+ +P ++SPL++++ +P +T RFE FI +E N F+ELND DQ ERF QVK K G+DEA+ D D++ ALEYG+PPTAGLG+GIDRM+ML T+ +IRDV+LFP +K
 S:   8 NEHE-VRRNKLAYIRETENFAFPNDFRRSHYAVELHNKYDQTTKIELEMLKVNVAVTGRIMTKRFMGKIAFITLKDGDSSIQLYISQDIVSNAEFEKFKK-WDIGDIVGVEGAVFKTNTDELSINTKKARLLTKALRPLPDKFHGLSDQEMRYRQRYVDLIVNEKSYNTFKLRSKILAEIRNYMVSNGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALNSDLYLRISPELFLKRLIVGGFDRVFEINRNFRNEGISPRHNPEFTMMELYMAHADYRDLIKLTENLFRTVAINTLGSPIVKYGNIEFDFSKPFVQMTMREAIIHYGNDIQLDDIMSYESAVKIAQKLGIQVEKSWG-LGRLQSEIFEEVAEKHLIQPTFITEYPAEISPLARRNDIDPEYTDRFEFFIGAREIGNGFSELNDAEDQAERFRDQVKAKEAGDDEAMFYDDDYVIALEYGMPPTAGLGIGIDRMVMLLTDSHTIRDVILFPTLK 493
>gi|78047472|ref|YP_363647.1| lysyl-tRNA synthetase [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] >gi|123771380|sp|Q3BUB6|SYK_XANC5 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|78035902|emb|CAJ23593.1| lysyl-tRNA synthetase heat inducible [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10] (505 aa)
Score = 973, Expect = 3.4e-103, Identities = 198/448 (44%), Positives = 290/448 (64%)
 Q:  39 GDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      GD ++FA  T    +  +++AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDIV + G  RT+ GEL++  +++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV ++ +VF+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M LTE + + A++ L  V   +I L  FRR M + ++    E+ ++  +E  +H + +  K   G ++  FE  E  +QPTF+ HP++VSPL++   PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP DQ RF+AQV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+GIDR++ML T +SIRDVLLFP+M+
 S:  46 GDLQAEFADADTWTPEALEASGRTVRMAGRLMAKRVMGKASFAQIQDESGRVQLFLQGNVLGDAYTAF--KGWDVGDIVAVEGGLTRTKTGELSVKAGALRLLTKSLRPLPDKWHGLSDVEQRYRQRYVDLIVTPEAREVFIKRSKIIRAMRAWLDARRFLEVETPMMHYIPGGATAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYATYHQIMDLTEQVIRDTAQTVLGTTQVSWDGADIDLAPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDREALLRHCERLKIRVKPSYDWGKLLLEIFEATVEHTLVQPTFITDHPVEVSPLARSSDTEPGYTDRFELFINGKELANGFSELNDPEDQAARFQAQVQAKDGGDDEAMHFDADYIRALEYGMAPTGGLGIGIDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMR 502
>gi|157960585|ref|YP_001500619.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] >gi|189082970|sp|A8H0J7|SYK_SHEPA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|157845585|gb|ABV86084.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella pealeana ATCC 700345] (501 aa)
Score = 972, Expect = 3.8e-103, Identities = 220/485 (45%), Positives = 314/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIK-------LAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ ++ +LI RR KL++++  AN P  +  R   D ++F   HNT  ++    +AGRV+A R F VI+D G Q Y K V K + E F  LD+GDI+ + G  + KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLIVN+DS + F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  +A L  P + GE+ +   + R+ M+D IK+     + + EVK + ++LAK  + EK  T G ++  F E E + +QPTF+ G+P D+SPL++++ N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:   3 EQTQDENKLIAERRAKLEHIRTNCPANGHPNNFD---RKHKAADIQAEFG----HNTKEELEGMGIERSIAGRVMAKRGPFLVIQDVSGRIQAYAGKD-VQKDLKEKFLG-LDIGDIIGVTGQLHLSGKGDLYVNMEEYQLLTKALRPLPEKFHGLTDQETRYRQRYVDLIVNEDSREAFIMRSKVVSAIRNFMVKKEFMEVETPMMHSIPGGASARPFETHHNALDIAMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADFNDLMDLTEEMLSSIATELCGSPQLPYGEHTVDFGGPYARLSMLDAIKKYNPDNATIQSMTYEEVKDVEFMRDLAKSLGMTVEKFW-TCGQLLEEIFGETAETQLMQPTFITGYPADISPLARRNDDNHFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDSRFKAQVDAKDAGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|17545747|ref|NP_519149.1| lysyl-tRNA synthetase [Ralstonia solanacearum GMI1000] >gi|39932228|sp|Q8Y0L5|SYK_RALSO Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|17428041|emb|CAD14730.1| putative lysyl-trna synthetase (lysine--trna ligase) (lysrs) protein [Ralstonia solanacearum] (510 aa)
Score = 972, Expect = 4.2e-103, Identities = 207/475 (43%), Positives = 303/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT---HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETG--VDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQ---STLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RREKL L++ Q     T  D ++++++     N + LAGR++ R   +F ++D G QFY+ + +V + +  F K DLGDIV  G FRT KGEL++ V++++++SK+L+PLP+K+HGL D+E++ R RYVDLIV+ ++  F R + + +R M  ++EVETP+LHPI GGA A+PFIT HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++VYEI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TENL + A +   +   E+ L++ F R+ +  I++   D   +N  EL KK +   Q  + +G + + FEE E++ +PTF+ +P++VSPL++   PG T+RFELFI +E AN F+ELNDP DQ ERF QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDV+LFPH++
 S:  24 RREKLAALRQ--QGVAYPNDFCPTHHAADLHTRYSETDQPALEAANVEVALAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFYITRDRVGEDVYAAF-KHWDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVQVQELRLLSKSLRPLPDKFHGLADQEMKYRQRYVDLIVSPETRNTFRARTKAIASLRHHMSDAGFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFITHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVYEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDYTENLIRQAAIDATGSAALNYQGRELDLSKPFHRLTICQAIQKYAPQYTDAQLADANFLRAEL-KKFKIDTNAPQFLNAGVGTLQLVLFEETAESQLWEPTFIVDYPVEVSPLARGSDTLPGITERFELFITGREIANGFSELNDPEDQAERFRKQVEQKDAGDEEAMFYDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPNIRDVILFPHLR 507
>gi|186476208|ref|YP_001857678.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia phymatum STM815] >gi|184192667|gb|ACC70632.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia phymatum STM815] (512 aa)
Score = 972, Expect = 4.5e-103, Identities = 211/483 (43%), Positives = 307/483 (63%)
 Q:   4 KFNDQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA---KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEA--QELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + +D ++I RREKL+ L+E Q     T  D +++A  K    ++ LAGR++ R   +F +RD G QF++  V ++ E F K DLGDIV  G FRT KGEL++  +++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++ K FV R + + IR+FM  +++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + +++M TE L + A +L  +   E+ L++ F R+ +  I Q+  + + +  A +  KK V  +   + +G +  FEE E++ +PTF+ +PI+VSPL++   G T+RFELFI +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV +K G++EA+ D D+I ALEYG+PP G G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFPH++
 S:  16 ELDDNQIIAERREKLRALRE--QGVAYPNDFRPTHHAADLQTEYADADKDALETKALHVALAGRMMLKRVMGKASFATVRDGSGQIQFFITPADVGEATYEAFKK-WDLGDIVAAKGVLFRTNKGELSVRCTELRLLSKALRPLPDKFHGLADQEMRYRQRYVDLIVTDEARKTFVARTKAVSSIRKFMAEADFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYKWLMDFTEQLIRQAAVDALGNAAITYQGRELDLSKPFHRLTITQAI-QKYAPQYSDAQLADGAFLRTELKKFGVDATQPAFLNAGIGALQLALFEETAESQLWEPTFIIDYPIEVSPLARASDSVDGITERFELFITGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVDQKDAGDEEAMYYDADYIRALEYGMPPAGGCGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPHLR 509
>gi|145618518|ref|ZP_01774576.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|144945152|gb|EDJ80219.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] >gi|197086588|gb|ACH37859.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter bemidjiensis Bem] (492 aa)
Score = 972, Expect = 4.5e-103, Identities = 214/479 (44%), Positives = 300/479 (62%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      L RR K+ L EA +PY     T D + + K    + +AGR++ +R++FG   ++D G Q Y+ K + + +  F  D+GDI+  G+PFRT+ GEL+L V ++++++K+L PLPEK+HGL D E R R RYVDLIV+ D +VF R R++++IR FM  ++LEVETP++HPI GGA A+PF T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE L +VA+ L  +  G  I  + +RR + + I +  +D  ++  A  A+K ++ +   G +I  FEE E K IQPTF+ +P +VSPLS+K ++P + RFE F  +E ANAF+ELNDP DQ ERF AQV K G++EA MD D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP ++ +
 S:   9 LQRRRKVDALWEAGINPYP-NDYRPQHTSADVRAAYGDKEVIEEEPQSFVVAGRIL-MRRSFGKAAFVQVQDRKGRMQLYMKKDTLGEELFAEFEN-YDIGDIIGATGTPFRTKTGELSLAVSELRLLTKSLLPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVSPDVREVFYKRSRVIQLIRDFMTKNDFLEVETPMMHPIPGGATAKPFATHHNALDMELFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATFEDLMNYTEELLCHVAQELLGTLDFSYGGEPISFQRPWRRFTVKEAILEYGDIDAKSLEDRDLAYAYAQKIGLELPE-DVGYGKLITEIFEEVAEIKLIQPTFITNYPTEVSPLSRKSDQDPEYVDRFEFFCAGREMANAFSELNDPRDQKERFLAQVAAKDKGDEEAHYMDEDYIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPQLRKE 490
>gi|87123221|ref|ZP_01079072.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2:tRNA synthetases, class II [Synechococcus sp. RS9917] >gi|86168941|gb|EAQ70197.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2:tRNA synthetases, class II [Synechococcus sp. RS9917] (501 aa)
Score = 971, Expect = 4.7e-103, Identities = 205/475 (43%), Positives = 299/475 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEI--EKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDF-----WEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK  L+E ++PY + E  RT +  ++ A +    + +AGRV+ R   F + D G Q +L K + + +  ++D GD + + G  RT +GEL++ V + ++++KAL+PLP+KWHGL D E R R RY+DLIV+ S + F R ++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+  YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFTS+EVY AY +  MM LTE L  V + +   +   + LT +RR M + +++ TG+DF       A    ++   ++G ++N FE+ EA IQPTFV +PI++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ +R E Q  ++ G+DEA +D DF++ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ +SIRDV+ FP ++
 S:   8 RLEKANALRELGREPYALRFEPSHRTAQLQADHADLANGEERQLE--VAVAGRVMTRRVMGKLAFFTLADASGPIQLFLEKASLGDAFAQ-LTSLVDAGDWIGVRGILRRTDRGELSVKVAEWQMLTKALQPLPDKWHGLADVEKRYRQRYLDLIVSPQSRETFRRRALMVSAIRRWLDDRDFLEIETPVLQAEAGGAEARPFITHHNTLDLPLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGVSTRHNPEFTSVEVYQAYADYVDMMNLTEQLIASVTEQICGTTRITYQGTAVDLTPPWRRATMHELVQEATGLDFTAFTGPGAAGRDAAAAAMAAAGLEVPDAADSVGRLLNEAFEQRVEATLIQPTFVIDYPIEISPLARKHRSKPGLVERFELFIVGRETANAFSELIDPLDQRQRLEDQQARRAAGDDEAHGVDEDFLQALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSASIRDVIAFPLLR 491
>gi|192359674|ref|YP_001982939.1| lysyl-tRNA synthetase [Cellvibrio japonicus Ueda107] >gi|190685839|gb|ACE83517.1| lysyl-tRNA synthetase [Cellvibrio japonicus Ueda107] (532 aa)
Score = 971, Expect = 4.8e-103, Identities = 206/475 (43%), Positives = 306/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQE-ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR+KL ++E N P + + +++ +   + K +  ++ + +AGR++A R F V++D G Q Y +K  ++ +++  V DLGDIV + G+ ++ KG+L +++++ ++++K+L+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIVN +  F R + + IR +M + ++EVETP+LH I GGA+ARPF+T HN L+ + +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+ + HNPEFT ME Y AY + + +M LTE+L + +  +   +K ++E  + F R+ + D I   V  ++ S  A ++A++ +K K + LG I  FEE E K QPTF+ +P +VSPL+++  NP T RFE FI +E AN F+ELND DQ ERF QVK K G+DEA+ D DF+ ALEYGLPPTAG G+GIDR+IMLF  SIRDVLLFPHM+
 S:  56 RRQKLAAIREKGNAFPNDFRRTDKSVDLQAAFGEKTKEELEALDHKVSVAGRLMAKRGPFMVLQDGDGTIQLYADK--AAQEVIKENWGVWDLGDIVGVTGALHKSGKGDLYVNLEQFQLLTKSLRPLPDKYHGLSDQEIRYRQRYVDLIVNPEVRDTFRLRSQCISFIRNYMSGRGFMEVETPMLHVIPGGASARPFVTHHNALDMDMFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMMEFYQAYADYKDLMDLTEDLLRKLCIDVTGGTTLKYQDSEYDFGKPFVRLSVFDSILHYNPDVTAEQISSVAGATQVAERLGLKV-KPGTPLGKIQTEIFEETVEHKLDQPTFITEYPTEVSPLARRSDTNPAVTDRFEFFIGGRELANGFSELNDAEDQAERFLEQVKAKDAGDDEAMYYDADFVRALEYGLPPTAGEGIGIDRLIMLFANAPSIRDVLLFPHMR 530
>gi|167622750|ref|YP_001673044.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] >gi|189082969|sp|B0TTP2|SYK_SHEHH Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|167352772|gb|ABZ75385.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella halifaxensis HAW-EB4] (501 aa)
Score = 971, Expect = 4.8e-103, Identities = 219/485 (45%), Positives = 313/485 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIK-------LAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      E+ ++ +LI RR KL++++  AN P  +  R   D ++F   HNT  ++    +AGRV+A R F VI+D G Q Y K V K + E F  LD+GDI+ + G  + KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLIVN+ S + F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  +A L  P + GE+ +   + R+ M+D IK+     + + EVK + ++LAK  + EK  T G ++  F E E + +QPTF+ G+P D+SPL++++ N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:   3 EQTQDENKLIAERRAKLEHIRTNCPANGHPNNFD---RKHKAADIQAEFG----HNTKEELEGMGIERSIAGRVMAKRGPFLVIQDVSGRIQAYAGKD-VQKDLKEKFQG-LDIGDIIGVTGQLHLSGKGDLYVNMEEYQLLTKALRPLPEKFHGLTDQETRYRQRYVDLIVNEQSREAFIMRSKVVSAIRNFMVKKEFMEVETPMMHSIPGGASARPFATHHNALDIAMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADFNDLMDLTEEMLSSIATELCGSPQLPYGEHTVDFGGPYARLSMLDAIKKYNPDNATIQSMTYEEVKDVEFMRDLAKSLGMTVEKFW-TCGQLLEEIFGETAETQLMQPTFITGYPADISPLARRNDDNHFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDRRFKAQVDAKDAGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 497
>gi|191163892|ref|ZP_03025763.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] >gi|190995057|gb|EDV70514.1| lysyl-tRNA synthetase [Geobacter sp. M21] (492 aa)
Score = 971, Expect = 6.0e-103, Identities = 213/479 (44%), Positives = 300/479 (62%)
 Q:  10 LIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA-KLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFG-----VIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      L RR K+ L EA +PY     T D + + K    + +AGR++ +R++FG   ++D G Q Y+ K + + +  F  D+GDI+  G+PFRT+ GEL+L V ++++++K+L PLPEK+HGL D E R R RYVDLIV+ D +VF R R++++IR FM  ++LEVETP++HPI GGA A+PF T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY  E +M TE L +VA+ L  +  G  I  + +RR + + I +  +D  ++  A  ++K ++ +   G +I  FEE E K IQPTF+ +P +VSPLS+K ++P + RFE F  +E ANAF+ELNDP DQ ERF AQV K G++EA MD D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++ML T+ SIRDV+LFP ++ +
 S:   9 LQRRRKVDALWEAGINPYP-NDYRPQHTSADLRAAYGDKEVIEAEPQSFVVAGRIL-MRRSFGKAAFVQVQDRKGRMQLYMKKDTLGEELFAEFEN-YDIGDIIGATGTPFRTKTGELSLAVTELRLLTKSLLPLPEKFHGLTDVETRYRQRYVDLIVSPDVREVFYKRSRVIQLIRDFMTKNDFLEVETPMMHPIPGGATAKPFATHHNALDMELFLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMEFYQAYATFEDLMNYTEELLCHVAQELLGTLDFSYGGEPISFQRPWRRFTVKEAILEYGDIDAKSLEDRDLAYAYSQKIGLELPE-DVGYGKLITEIFEEVAEVKLIQPTFITNYPTEVSPLSRKSDQDPEYVDRFEFFCAGREMANAFSELNDPRDQKERFLAQVAAKDKGDEEAHYMDEDYIRALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVILFPQLRKE 490
>gi|152995161|ref|YP_001339996.1| lysyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MWYL1] >gi|150836085|gb|ABR70061.1| lysyl-tRNA synthetase [Marinomonas sp. MWYL1] (500 aa)
Score = 970, Expect = 6.3e-103, Identities = 205/433 (47%), Positives = 290/433 (66%)
 Q:  54 NNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI----KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ++ + +AGR++ R F +++D G Q Y+N+K +S +L  K DLGDI+ I G  ++ KG+L +D+ + ++++K+L+PLP+K HGL D E+R R RYVDLIVN++S + F R +I+ IR+F++ + ++EVETP+L I GGA+ARPFIT HN ++ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG + HNPEFT +E Y AY + + +M LTE++ + VA K L  V  +E   F R+ M+D I   + T D  +++ + A +AKK +  K  LG +  FEE E K QPTF+ +P +VSPL++++ N  T RFE F+ +E AN F+ELNDP DQ ERF QV EK G+DEA+ D D+I ALEYGLPPTAG G+GIDR++MLFT+ SIRDVLLFPHMK
 S:  65 DHKVSIAGRIIRNRGAFMLLQDMTGQIQAYVNRKVLSPELLAD-QKTWDLGDIIGISGPVHKSGKGDLYIDMHEAQLLTKSLRPLPDKHHGLSDMEMRYRQRYVDLIVNEESRETFQMRSKIISTIRRFLEDRRFMEVETPMLQTIPGGASARPFITHHNAMDMSMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGTSTRHNPEFTMIEFYQAYADYKDLMDLTEDMLRTVAEKVLGTTTVTYQGSEYDFGAPFVRMSMLDSILHYNPELTAAD---LETLEGATAVAKKLKIDV-KPIWGLGKLWTEIFEETAEHKLDQPTFITEYPAEVSPLARRNDDNDFITDRFEFFVGGREIANGFSELNDPEDQAERFMRQVAEKDAGDDEAMHYDADYINALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMLFTDAPSIRDVLLFPHMK 497
>gi|40063229|gb|AAR38056.1| lysyl-tRNA synthetase [uncultured marine bacterium 577] (501 aa)
Score = 970, Expect = 7.1e-103, Identities = 213/475 (44%), Positives = 304/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQD-PYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFE-KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL L+EA  P +   R   D + K+     +  +++AGR++ R   +F I+D G Q Y++   +S  F K DLGDI+ + G+ F T+ GELT+ VK +++++K+L+PLPEK+HGL D+E + R RY+DLI N+D+ KVF+ R RI++ IR F + + YLEVETP++HPI GGA ARPFIT HN L +FYLRIA EL LK+L+V G +KV+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY++ Y+M LTE L + +A K L  +   +I L+ F R+ +  I Q+  + + + N A + K  +  K + +G +  F+E E  + PTF+ +P +VSPL++++ KNPG T RFEL+I +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV+ K G+ EA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR+IML T+ SIRDV+LFPH++
 S:  19 RRAKLATLREAGAAFPNDFR---RNHLASDLHKKYGDQSNDTLEKDPISVEVAGRMILKRVMGKASFATIQDMSGHIQLYISNDITGESAHAAF-KHFDLGDILGVHGTLFITKSGELTIRVKSLRLLTKSLRPLPEKFHGLTDQEQKYRQRYLDLISNEDTRKVFLTRSRIIQSIRTFFEERGYLEVETPMMHPIPGGAAARPFITHHNALNMDFYLRIAPELYLKRLVVSGMEKVFEINRSFRNEGISTRHNPEFTMLEFYEAYQDHIYLMNLTETLIRELAIKVLGTTEISYQGYKINLSNPFLRLSITQAI-QKFHPEHTDAQLNDRAYLIKKLEALNISYKPEDGIGKLQLSLFDETTEHLLMDPTFIVDYPSEVSPLARRNDKNPGVTDRFELYITGREMANGFSELNDPEDQAARFQEQVRAKESGDKEAMHYDGDYIRALEHGLPPTAGEGIGIDRLIMLLTDSPSIRDVILFPHLR 498
>gi|15791768|ref|NP_281591.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] >gi|88597300|ref|ZP_01100535.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|121612659|ref|YP_001000112.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|167005070|ref|ZP_02270828.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|166229804|sp|A1VYC1|SYK_CAMJJ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|8928543|sp|P41258|SYK_CAMJE Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|87250122|gb|EAQ73080.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 81-176] >gi|88190361|gb|EAQ94335.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni 84-25] >gi|112359765|emb|CAL34551.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168] (501 aa)
Score = 970, Expect = 7.2e-103, Identities = 218/484 (45%), Positives = 309/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L+  +PY  + + M++ F KF+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y +K V + +   K L++GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  L K   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ ++  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKNLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDKFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFSKDSVGEELYTILKKNLEVGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNVEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMINFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LTKLKADGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDEDSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|86132072|ref|ZP_01050668.1| lysyl-tRNA synthetase [Cellulophaga sp. MED134] >gi|85817406|gb|EAQ38586.1| lysyl-tRNA synthetase [Dokdonia donghaensis MED134] (564 aa)
Score = 970, Expect = 7.4e-103, Identities = 216/486 (44%), Positives = 303/486 (62%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-------KWH-GLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAV-EMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE +RR+KL L+E  +PY  +  T    + + +     + +AGR+++ R   +F I+D G Q Y N+ ++   KS  E + K+LD+GD + I G F T+ GE+T+ VK  ++SKALKPLP+    K H  D E+R R RYVDL VN  +VFV R ++  +R F +  Y EVETPVL PI GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK+LIVGGF+ VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM  E L + A ++    GE+E+   + R+ M D IK TG D  K+ E + A+  ++ +   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPL K+  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFEAQ++  G+DEA  +D DF+ +LEYG+PPT+G+G+G+DR+IM T  SI++VL FP MK +K
 S:   2 QLSEQEQVRRQKLSRLREIGINPYPAAQYHVTHASAKAKNDYTE------GEKVVMAGRLMSRRIQGNASFAEIQDGEGRIQVYFNRDEICTGEDKSKYNEVYKKLLDIGDFIGIEGEMFTTKVGEITVLVKDFTLLSKALKPLPQPRTDDEGKVHDAFTDPEMRYRQRYVDLTVNPHVKEVFVKRTKLFNAMRNFFNDAGYFEVETPVLQPIAGGAAARPFITHHNSLDMPLYMRIANELYLKRLIVGGFEGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMDFCEQLLETCAIAVNGTTEATFGEHEVDFKAPYARVTMADSIKHFTGFDI-NGKTEDEIRAAAEGMGIEVDDTMGK-GKLIDEIFGEKCEGNYIQPTFITDYPKEMSPLCKEHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEAQLELAKRGDDEATASIDYDFLRSLEYGMPPTSGMGIGMDRLIMFLTNNQSIQEVLFFPQMKPEK 498
>gi|144208|gb|AAA23029.1| transfer RNA-Lys synthetase (501 aa)
Score = 970, Expect = 7.5e-103, Identities = 218/484 (45%), Positives = 310/484 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L++  +PY  + + M++ F KF+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y +K V + +   K L++GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  L K   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ ++  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKKLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDKFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFSKDSVGEELYTILKKNLEVGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNVEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMINFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LTKLKADGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDEDSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|163726670|ref|ZP_02134179.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] >gi|161400019|gb|EDQ24278.1| lysyl-tRNA synthetase [Desulfatibacillum alkenivorans AK-01] (504 aa)
Score = 970, Expect = 7.7e-103, Identities = 208/476 (43%), Positives = 308/476 (64%)
 Q:  11 IRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN--IKLAGRVVAL----RQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGE-NEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      IRREK++ L+E  +PY  V  TI + +  +   T+   +AGR++A+  + F  +D G Q Y+ K +V +  + F K L +GD V + G+ F+T+ GE TL +++ ++ K+L+PLPEK++ L+D E R R RY+DLI+N+++ + F+ R +I++ +R+F D +++LEVETP++ PI GGA A PF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY   +M LTE +F++VAK +   M + EI   ++RI M + ++  G D  ++  +  A+ NV +K  T G I+  F+  E + +QPTF++ +P++VSPLS++ K P T+RFELFI KE AN F+ELNDP DQ RF QV +K G++EA MD D++EALEYG+PPTAG GVGIDR+ ML T+ +SIR+V+LFPHM+
 S:   8 IRREKMEALREEGIEPYPSGYVVEN-TISEILAVTEEAPDSLTDEGPVFGVAGRLMAINKFGKSAFVRFKDRTGQMQAYIRKDQVDEQAFKVF-KALHVGDFVGLKGTIFKTKTGEWTLAARELTLLCKSLRPLPEKYNKLKDPEKRYRQRYLDLIMNEETRETFIRRSKIVRAMRRFFDQRDFLEVETPMMQPIPGGAEACPFVTHHNALDMALYLRIAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLEFYWAYATYHDLMELTEEMFQHVAKEVLGSTTFMYQGQEISFEGPWKRISMFNALQTIGGADKEVLEDRDKLIAFAESKNVPIDKKART-GKIMTKLFDALVEPELVQPTFIHSYPVEVSPLSRRSQKEPDLTERFELFIAGKEIANGFSELNDPDDQRGRFLQQVADKEAGDEEAHWMDEDYVEALEYGMPPTAGQGVGIDRLAMLLTDAASIREVILFPHMR 487
>gi|86149179|ref|ZP_01067411.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] >gi|85840537|gb|EAQ57794.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni subsp. jejuni CF93-6] (501 aa)
Score = 969, Expect = 8.2e-103, Identities = 218/484 (45%), Positives = 309/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L+  +PY  + + M++ F KF+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y +K V + +   K L++GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  L K   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ ++  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKNLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDKFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFSKDSVGEELYTILKKNLEVGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNVEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGIERFLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMINFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LTKLKADGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDEDSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|57241808|ref|ZP_00369752.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter lari RM2100] >gi|57017448|gb|EAL54226.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter lari RM2100] (500 aa)
Score = 969, Expect = 8.5e-103, Identities = 218/476 (45%), Positives = 303/476 (63%)
 Q:  14 EKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLK----THNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +K + L+E  +PY  + + M+I ++ +KF +K   + N + LAGR+ LR   F I D  + Q Y N+ + +    K L++GDIV + G PF T+ GE +L V++I+I +KA+ PLPEK+HGL D E R R RY+D+I+N + K F+ R +I+ IR F D++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+T+HN L  +LRIA EL LK+LIVGGF+ VYEI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N  +M LTE LF +  L   ++ E I ++ F RI  D +K+ G+D E+ +N+E   K +   + LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ K+  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL Y + PTAG G+GIDR++ML  K SIRDV+LFP M+ K
 S:  12 QKAQELKELGINPYP-HFLKKEMSISEYKAKFTYIKDMENQRDENAHGVLAGRLKLLRIAGKSVFANIEDEQDNLQIYFNQNILGEEYFAILKKYLEVGDIVLVKGFPFMTKTGEFSLHVEQIQIATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYLDMIMNSEVRKDFILRSKIVSYIRSFFDNKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTYHNALGVERFLRIAPELYLKRLIVGGFEAVYEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYHDLMDLTEELFAMLLDKLNLDKKLEFDEKIIDFSKSFERITYKDALKKYGGLDD-ELINNKELILKKLKKDGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEDKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDKDADIAERFELFIAGREIANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYAMAPTAGQGIGIDRLVMLLINKKSIRDVVLFPAMRPLK 494
>gi|156932659|ref|YP_001436575.1| lysyl-tRNA synthetase [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] >gi|166229806|sp|A7MR65|SYK_ENTS8 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|156530913|gb|ABU75739.1| hypothetical protein ESA_00442 [Enterobacter sakazakii ATCC BAA-894] (505 aa)
Score = 969, Expect = 8.8e-103, Identities = 212/485 (43%), Positives = 314/485 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N++  RREKL L+E  A + + + S +  DF+ K + +  N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + + +   K DLGDI+  G F+T+ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E R R RY+DLI N +S K F R +IL IRQFM + ++EVETP++ I GGA+ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY + + ++ LTE+LF+ +A+ L  V GE   + F ++ M + IK+   D ++  ++A+ +A+  +K EK  LG ++  FEE EA IQPTF+ +P +VSPL++++ +NP T RFE FI +E N F+ELND DQ +RF+ QV K G+DEA+ D D++ ALE+GLPPTAGLG+GIDRM+MLFT  +IRDV+LFP M+ K
 S:  15 LNNELKTRREKLAALREHGVAFPNDFRRDHTSDQLH-ADFDGKENE-ELEALNIEVCVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDDLPEGVYNEQFKKWDLGDILGARGKLFKTKTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEARYRQRYLDLIANDESRKTFKVRSQILAGIRQFMVGRGFMEVETPMMQVIPGGASARPFVTHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYKDLIELTESLFRTLAQDVLGTTQVPYGEETFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETDLADLDDFEKAKGIAQAVGIKVEKSWG-LGRVVTEIFEEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDENPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAQRFQDQVAAKDAGDDEAMFYDEDYVTALEHGLPPTAGLGIGIDRMVMLFTNSHTIRDVILFPAMRPVK 505
>gi|167730612|emb|CAO81524.1| lysyl-tRNA synthetase [Candidatus Cloacamonas acidaminovorans] (498 aa)
Score = 969, Expect = 9.2e-103, Identities = 220/486 (45%), Positives = 303/486 (62%)
 Q:   1 MERKFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQT----FGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-----------KWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      M K N  +R+EKL ++  DPY I K RT I D   K +    + + GR+ A+R+   FG + D G Q Y+ + + +  E F K+ D GD ++ G F TQ GE +L  IK++SK ++PLP      ++  D ELR R RY+DL++N + KVF R +I+ IR FMDS+ Y+EVETP+L P+ GGANARPFIT HNTL+ + YLRIATEL LK+LIVGGF+KVYE+G+ FRNEGMD THNPEFT +E Y AY ++E MM + E L K++A  + K    +++ L+ +++R + D + + G +  + S +E  + K  +   S G +I L FE F E  IQPTFV  P +VSPL+K  +NP  RFELFI  E+ANAF+ELNDP++Q R E Q K ++LG D+A +D DF+EALEYG+PP G G+GIDR++ML TE SI++V+LFP MK
 S:   1 MSSKPNQFIQLRKEKLAKIKALGIDPYPI-KSYRTHYISDLLKD--KEEQLQKAEEVTITGRLTAMRRQGKIGFGDLEDISGKIQLYVAQNLIGEENYELF-KLCDPGDFIQATGKTFFTQTGEYSLKCNNIKLLSKNIRPLPAVKEKIVDGKKIRYDEFSDIELRYRKRYLDLLLNPEHRKVFETRAKIITAIRNFMDSRGYVEVETPILQPLYGGANARPFITHHNTLDMDLYLRIATELYLKRLIVGGFEKVYELGKDFRNEGMDRTHNPEFTMIEFYEAYSDLEGMMDIAEELIKHLALDIIGKDTFFYHNHQVCLSGEWKRASLPDLVSEFVGQNVMNI-SFEELSTICKNKELVIPP-GSEKGKLIALLFENFVEETLIQPTFVRDFPKEVSPLAKAKPENPFVADRFELFIAGGEFANAFSELNDPLEQRVRLEEQAKLRALGIDDANVVDEDFLEALEYGMPPMGGQGIGIDRLVMLLTENDSIKEVILFPQMK 496
>gi|90579832|ref|ZP_01235640.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] >gi|90438717|gb|EAS63900.1| lysyl-tRNA synthetase [Vibrio angustum S14] (501 aa)
Score = 969, Expect = 1.0e-102, Identities = 208/475 (43%), Positives = 314/475 (66%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDP--YEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL+++++  AN P +  K+++ + I DF +K    NT   +AGR++A R F V++D G Q Y NK+  +  +Y + LD+GDI+ + G  R+ +GEL +++ + ++ +KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLI+N++S  + R +++ IRQFM  ++EVETP++HPI GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  ++ TE+L  VAK L   + GE+ I + + R+ M++ I+      + + ++K+ +  ++A + V+ E  T G ++  F E E K +QPTF+ G+P D+SPL+++ ++P T RFE F+ +E AN F+ELND DQ RF+AQ+ K G+DEA++ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT+ +IRDV+LFP ++
 S:  16 RRAKLEHIRKESKANGHPNTFRRLKLAKELII-DFENKSKDDLICNTYTT-SVAGRIMAKRGPFMVLQDVSGRIQVYANKQVQEELKAKYHS--LDIGDIIGVKGQVHRSDRGELYVNMDEYELQTKALRPLPEKFHGLTDQEQRYRQRYVDLIINEESRNTMIMRSKVVAAIRQFMLKHQFMEVETPMMHPIAGGASARPFITHHNALDIDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISPRHNPEFTMMEFYMAYADYNDLIDFTEDLLSSVAKELCGTTALPYGEHVIEFSGPYTRVTMLEAIQHYNPDNRRIQDLSYEQIKNKELMVDIASEVGVEVESFW-TCGQLLEEIFGETAEPKLLQPTFITGYPADISPLARRSDEDPFITDRFEFFVGGREVANGFSELNDAQDQDSRFKAQMAAKDAGDDEAMQYDEDYIRALEFGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTDSHTIRDVILFPSLR 498
>gi|57237456|ref|YP_178469.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni RM1221] >gi|81354013|sp|Q5HW66|SYK_CAMJR Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|57166260|gb|AAW35039.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter jejuni RM1221] (501 aa)
Score = 968, Expect = 1.0e-102, Identities = 216/484 (44%), Positives = 309/484 (63%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFA----KLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R EK K L+  +PY  + + M++ F +F+  +++ + + N +AGR+ LR   F I D  + Q Y +K V + +   K L++GDIV + G PF T+ GE +L  ++K+ +KA+ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F +++ +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+L+VGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF +  L   ++   I ++ F RI  D + + G+D  ++ ++  L K   FE ++  LGH+  F+ + E K I PTFV  PI +SPLS++ ++  +RFELFI +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIEKAKELKNLGINPYP-HFLEKEMSLKTFKDRFSYILEQVEKRDESVNAVVAGRLKLLRIAGKSIFANIEDEDTNLQIYFSKDSVGEELYTILKKNLEVGDIVLVKGFPFVTKTGEFSLHASEVKLATKAIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNAEVRKDFLVRSKVVSLIRHFFENKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLVVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLDKLNLGKTIEFDGKMIDFSKPFERITYKDALCKYGGLDRDLIEDKEKI--LTKLKADGFEANEKLELGHLQAELFDNYVEEKLINPTFVIDFPISISPLSRRSDEDSQIAERFELFICGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|126663329|ref|ZP_01734327.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteria bacterium BAL38] >gi|126624987|gb|EAZ95677.1| lysyl-tRNA synthetase [Flavobacteria bacterium BAL38] (565 aa)
Score = 968, Expect = 1.2e-102, Identities = 222/486 (45%), Positives = 304/486 (62%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV----SKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP-----EKWH---GLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVE-MDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + ++QE+IRR+KL L+E  +PY +   T    F + K    + LAGR+++ R   +F ++D G Q Y N+ +   K++ + F K+ DLGD + I G F T+ G + + V  K++SK LKPLP   E+ H   D ELR R RYVDL+VN  +VF+ R ++  +R F +  Y+EVETPVL I GGA ARPFIT HN+L+  Y+RIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGMD THNPEFT+ME+Y AY++ +MM +TENL +Y A +    GE+++   + R+ M D IKQ TG D  K+ E E AK  ++    G +I+ F E CE  IQPTF+ +P ++SPLSK  NP T+RFEL + KE ANA++ELNDPIDQ ERFEAQ+   G+DEA  +D DF+ ALEYG+PPT+GLG+G+DR+IM T +SI++VL FP M+ +K
 S:   2 QLSEQEIIRRDKLNALRELGINPYPADLFPVNHTSKQVKENFEEGK------KVILAGRMMSDRDMGKASFVELQDSEGRIQLYFNRDVLCPGDDKTLYNQVFRKLTDLGDFIGIEGELFMTKVGAMCIRVDDFKMLSKTLKPLPLPKTDEEGHVFDAFTDPELRYRMRYVDLVVNPQVKEVFMKRTKLFTAMRTFFNEAGYMEVETPVLQSIPGGAAARPFITHHNSLDIPLYMRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKNFRNEGMDRTHNPEFTAMEIYVAYKDYNWMMEMTENLLEYCANQVNGTTEATFGEHKVNFKAPYARVTMTDAIKQFTGFDI-TGKTESELFEAAKYMGIEVNDTMGK-GKLIDEIFGEKCEGNFIQPTFITDYPKEMSPLSKSHRDNPELTERFELMVCGKEIANAYSELNDPIDQRERFEAQMALAEKGDDEANGIIDEDFLRALEYGMPPTSGLGIGMDRLIMFLTNNASIQEVLFFPQMRPEK 498
>gi|159904285|ref|YP_001551629.1| lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] >gi|159889461|gb|ABX09675.1| Lysyl-tRNA synthetase [Prochlorococcus marinus str. MIT 9211] (503 aa)
Score = 968, Expect = 1.2e-102, Identities = 195/428 (45%), Positives = 277/428 (64%)
 Q:  59 LAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKV---------SKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSN-QEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      +AGRV++ R   F + D G Q +L K +     S     ++D GD + + G  RT +GEL++ V  ++ K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIVN S K F R ++ IR+++D +++LE+ETPVL  GGA ARPFIT HNTL+ + YLRIATEL LK+L+VGGF++VYE+GRIFRNEG+ + HNPEFT++E+Y A+ +  MM LTE + +V  +   ++  E+ LT +RRI M + + + TG+DF+E  + +A  +  +  H ++G ++N FE+ E  QPTFV +PI++SPL++K  PG +RFELFI +E ANAF+EL DP+DQ ER  Q  + G+ EA +D DF+ ALE G+PPT GLG+GIDR++ML T+ SIRDV+ FP +K
 S:  55 VAGRVISRRVMGKLAFFTLSDESGSIQLFLEKATLEEHSDLDQESPGSFSQLTDLVDSGDWIGVNGILRRTDRGELSIKVFSWTMLCKSLQPLPDKWHGLSDVEKRYRQRYVDLIVNPQSRKTFRSRALMVSAIRRWLDERDFLEIETPVLQSEAGGAEARPFITHHNTLDLSLYLRIATELHLKRLVVGGFERVYELGRIFRNEGISTRHNPEFTTVEIYQAFADYTDMMDLTEEMISFVCSQICGSTTIQYQGKEVDLTPPWRRITMHELVLESTGLDFYEFGQDISKASTAMQSVGLNVPDHADSVGRLMNEAFEQAVEGDLFQPTFVMDYPIEISPLARKHRSKPGIVERFELFIAGRETANAFSELIDPVDQKERLLLQQSRRQAGDLEAHVIDEDFVNALEVGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTDSPSIRDVIAFPLLK 497
>gi|152971836|ref|YP_001336945.1| lysyl-tRNA synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] >gi|150956685|gb|ABR78715.1| lysyl-tRNA synthetase [Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578] (505 aa)
Score = 968, Expect = 1.2e-102, Identities = 212/485 (43%), Positives = 314/485 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ-ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N++  RREKL L+E  A + + + S +  DF+ K  +  N + +AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + +++ +   K DLGDI+  G F+T+ GEL++  ++++++KAL+PLP+K+HGL+D+E R R RY+DLI N +S K F R +IL IRQFM + ++EVETP++ I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME+Y AY + + ++ LTE+LF+ +A+ L  V G+   + F ++ M + IK+   + ++ +  A+ +A+  +K EK  LG I+  FEE EA IQPTF+ +P +VSPL++++ NP T RFE FI +E N F+ELND DQ +RF+ QV K+ G+DEA+ D D++ ALE+GLPPTAGLG+GIDRM+MLFT  +IRDV+LFP M+ +K
 S:  15 LNNELKTRREKLAALREQGVAFPNDFRRDHTSDQLH-ADFDGK-ENEELEALNVEVAVAGRMMTRRIMGKASFVTLQDVGGRIQLYVARDDLAEGVYNDQFKKWDLGDIIAARGKLFKTKTGELSIHCTELRLLTKALRPLPDKFHGLQDQEARYRQRYLDLISNDESRKTFKVRSQILAGIRQFMVGRGFMEVETPMMQVIPGGASARPFITHHNALDLDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGISVRHNPEFTMMELYMAYADYKDLIELTESLFRTLAQDILGNTEVTYGDQVFDFGKPFEKLTMREAIKKYRPETEMADLDNFDSAKAIAESIGIKVEKSWG-LGRIVTEIFEEVAEAHLIQPTFITEYPAEVSPLARRNDVNPEITDRFEFFIGGREIGNGFSELNDAEDQAQRFQDQVDAKAAGDDEAMFYDEDYVTALEHGLPPTAGLGIGIDRMVMLFTNSHTIRDVILFPAMRPQK 505
>gi|110598631|ref|ZP_01386897.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] >gi|110339743|gb|EAT58252.1| lysyl-tRNA synthetase [Chlorobium ferrooxidans DSM 13031] (514 aa)
Score = 968, Expect = 1.2e-102, Identities = 215/482 (44%), Positives = 309/482 (64%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---------EK--WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMG-ENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      NDQ  R E+ ++L +A +PY    + ++ D + F +     + +AGR++ +R+  +F I+D G Q YL K +V + + F K+LD+GDIV + G F+T+ GE+++ + +++SK+L+P+P     EK +  D E R R RYVDLIVN + + F+ R ++ +RQF SQ +LEVETP+L PI GGA ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+LIVGGFD V+E + FRNEG+D HNPEFT +E+Y AY++ +MM L E LF  A + K V +  NEI L  F+R+ ++D I++ G +  KS E + +AK  ++ +  S+ G II+ F EF E K IQPTF+ +P ++SPL+K+  PG +RFEL + KE N+F+ELNDP+ Q ER E+Q K + G++EA+ +D DF+ ALEYG+PP AGLG+GIDRM+ML T + SIRDV+ FPHMK
 S:  23 LNDQMQRRLEERQHLLDAGINPYPCHFDVTSFSL-DIIANFRE----EAKEPVAVAGRIMTIRKMGKASFFHIQDSKGKIQIYLKKDEVGDTAYDTF-KLLDIGDIVGVKGYTFKTRTGEISVHAESFELLSKSLRPIPVPKEKEVDGEKVVFDAFSDREQRYRQRYVDLIVNPEVRQTFIKRSAVVSFMRQFFSSQGWLEVETPILQPIYGGAAARPFTTHHNALDMELYLRIANELYLKRLIVGGFDGVFEFAKDFRNEGIDRFHNPEFTQVELYVAYKDYNWMMELVEELFYRTALEVNKSEVTLFLGNEISLKPPFKRLSIIDAIEEYCGKNI-RGKSEVELRNVAKDLGLELDPKISS-GKIIDEIFGEFVEPKLIQPTFITDYPTEMSPLAKEHRSQPGIVERFELIVGGKEVCNSFSELNDPVVQRERLESQAKLRQRGDEEAMIVDEDFLRALEYGMPPCAGLGIGIDRMVMLITGQDSIRDVIFFPHMK 512
>gi|153091361|gb|EDN73335.1| lysine--tRNA ligase [Mannheimia haemolytica PHL213] (500 aa)
Score = 967, Expect = 1.4e-102, Identities = 213/487 (43%), Positives = 312/487 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQE-ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHN---TNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N + L RREKL ++E N P    R   D ++++ ++    N +K+AGR++ R   +F I+D G Q Y+ + +S S+ E  + DLGDIV + G+ F+T+ GELT+  ++++++K+L+PLP+K HGL D E R R RY+DLI N++S + F+ R +++ IR+F  ++++EVETP+L I GGA A+PFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+E+ R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M TE L + +A  L  V G+   + F RI M D +K  G+  ++ S +++ E+AK  ++ +K  LG ++N FEE E + IQPTF+ HP ++SPL++++ +NP T RFELFI +E N F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D DFI ALE+GLPPTAG G+GIDR++M+F  SIRDV+LFP M+ K
 S:   8 ELDLNGEMLARREKLNKIREQGNAFP---NTFRRDALAKDLHAQYDAVEGETLKEQNIQVKVAGRIMLKRVMGKASFFTIQDVSGAIQLYVARDNLSDSVYEEKVSLWDLGDIVGVEGALFKTKTGELTVRCSEVQLLTKSLRPLPDKHHGLTDLETRYRQRYLDLISNEESRRTFMIRSQVVSGIRKFFLERDFIEVETPMLQVIPGGAAAKPFITHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFELNRNFRNEGVSVRHNPEFTMIEYYQAYADYHDLMDNTEELLRQLALDILGTTDVPYGDYVFDFGKPFERITMHDAIVKYGNGIQREDLDSFEKSVEIAKGLGIEIQKSWG-LGSVVNAIFEEVAEHQLIQPTFLMAHPAEISPLARRNDENPEVTDRFELFIGGREIGNGFSELNDAEDQAERFDAQVAAKDAGDDEAMFKDEDFIVALEHGLPPTAGEGLGIDRLVMIFANAPSIRDVILFPAMRQK 500
>gi|170725302|ref|YP_001759328.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella woodyi ATCC 51908] >gi|169810649|gb|ACA85233.1| lysyl-tRNA synthetase [Shewanella woodyi ATCC 51908] (501 aa)
Score = 967, Expect = 1.5e-102, Identities = 211/475 (44%), Positives = 300/475 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQE---ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL-KKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQET-------GVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR KL++++  AN P  ++ +  I    K +     +AGR++A R F VI+D G Q Y K V K +  F  LD+GDI+ + G  + KG+L +++++ ++++KAL+PLPEK+HGL D+E R R RYVDLIVN+DS  F+ R +++ IR FM + ++EVETP++H I GGA+ARPF T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME Y AY +  +M LTE +  +A L  P + GE+ +   + R+ M+D IK+     + + EVK + ++LAK  + EK  T G ++  F E E + +QPTF+ G+P D+SPL++++ N  T RFE FI +E AN F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP M+
 S:  16 RRAKLEHIRANCPANGHPNNFDRKHKAADIQAEFGNNTKEELEGMGIQRSIAGRIMAKRGPFLVIQDVSGRIQAYAGKD-VQKDLKATFQG-LDIGDIIGVTGQLHLSGKGDLYVNMEEYQLLTKALRPLPEKFHGLTDQETRYRQRYVDLIVNEDSRNAFIMRSKVVSAIRNFMVKKEFMEVETPMMHSIPGGASARPFETHHNALDIAMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFEINRNFRNEGLSPRHNPEFTMMEFYMAYADFNDLMDLTEEMLSSIATELCGSPQLPYGEHTVDFGGPYARLSMLDAIKKYNPDNATIQSMTYEEVKDVEFMRDLAKSLGMTIEKFW-TCGQLLEEIFGETAETQLMQPTFITGYPADISPLARRNDDNHFITDRFEFFIGGREVANGFSELNDAEDQDNRFKAQVDAKDAGDDEAMFYDADYITALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNTHTIRDVILFPAMR 498
>gi|78777471|ref|YP_393786.1| lysyl-tRNA synthetase [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] >gi|78498011|gb|ABB44551.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Sulfurimonas denitrificans DSM 1251] (504 aa)
Score = 967, Expect = 1.6e-102, Identities = 215/475 (45%), Positives = 308/475 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDF----NSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSML-EYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      R EK++ L++A +PY E  R TI F  +  K  +   L+GR+  R   +F I D   Q Y+ + + +  E F K ++ GDIVE+ G PF T +GEL+L  +K+++KA+ PLPEK+HG+ D+E R R RY+DLI+N D K F R +++ + R+F + + +LEVETP++HPI GGANA+PF+T HN L + YLRIA EL LK+LIVGGF+ V+EI R FRNEGMD+THNPEFTS+E Y AY+ + ++ +T+ F+Y+  L P + G+ E+  KF + +++ +   V  V  +   K+ N++ K+ +LG +  F+EF E K I PTF+ +P+++SPL+++ KNP T+RFELFI +E ANAF+ELNDP+DQY RF+ QV+ K G+DEA MD+DF+EAL YG+ PTAG G+GIDR++ML T + SIRDVLLFP MK
 S:  11 RIEKVEILKKAGINPYANES-KRNATIEKFLNVNSDVINKENKRDEKRRYTLSGRIKLFRIMGKASFIQIEDESNVLQVYVARDHIGEEFYNETFKKNIETGDIVEVSGYPFVTGQGELSLHADNLKLLTKAISPLPEKFHGITDKETRYRKRYLDLIMNADVRKTFKVRSKVISLTRRFFEDKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTHHNALGIDRYLRIAPELYLKRLIVGGFEAVFEINRNFRNEGMDATHNPEFTSIEFYWAYKTYKDLIEITKEYFRYLFDHLNLPTSLPYGDMEVDF-NKFSEVPLIESLYTIGAVPKEIVNDKDKIILFLKEKNIQV-KNNLSLGQLQGELFDEFVEDKLINPTFITEYPVEISPLARRSDKNPEVTERFELFIAGREIANAFSELNDPVDQYNRFKTQVESKESGDDEAHAMDLDFVEALSYGMAPTAGQGIGIDRLVMLLTNEHSIRDVLLFPAMK 492
>gi|149193730|ref|ZP_01870828.1| lysyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] >gi|149135683|gb|EDM24161.1| lysyl-tRNA synthetase [Caminibacter mediatlanticus TB-2] (498 aa)
Score = 967, Expect = 1.6e-102, Identities = 213/478 (44%), Positives = 308/478 (64%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSK----FAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      R K + L+E N +PY+   R  I DF K  F   + +  +AGRV LR   F I D G Q Y++K +     K L++GDIVE+ G PF T+ GEL++  ++I++KA+ PLPEK+HGL+D E + R RY+D+I+NKD+  F R +I+ ++R+F  + +LEVETP+LH ++GGANARPF+T HN L+ + LRIA EL LK+LIVGGF+ V+E+ R FRNEG+D THNPEFT +E Y AY ME +M+LT+ LF ++ + L P   + +   +R I  D + +  +  ++ + ++ K  ++ E+H + G +  F+EF E K I PTF+  PI++SPL+++ KNP F +RFELFI +E AN F ELNDPIDQYERF+AQ++ K+ G++E ++MD D+I+AL+YG+PPTAG G+GIDR++ML T  SI+DV+LFP MK KK
 S:  10 RISKAEKLKENNLNPYD-HNSKRDTKISDFLEKNKDIFELENKRDESRKFIVAGRVKFLRLMGKAAFFKIEDESGILQVYMSKNDLGDK-FNLLKKTLEVGDIVEVIGYPFVTKTGELSIHADDVRILTKAIHPLPEKFHGLQDVETKYRQRYLDMIMNKDTRDRFKLRSQIVSLVREFFLKKGFLEVETPMLHTVVGGANARPFMTHHNALDIDMNLRIAPELFLKRLIVGGFEAVFELNRNFRNEGIDHTHNPEFTMIEFYWAYHTMEDLMKLTKELFDFLFEKLNLPKKLEYGDMVIDFDDWRTITYKDALIKIGNIPEEILEDVEAMKKYLKDAGIEIEEHIDSKGKLWAELFDEFVEDKLINPTFITEFPIEISPLARRSDKNPEFAERFELFIAGREIANGFNELNDPIDQYERFKAQLEAKAKGDEEGMDMDYDYIKALQYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTNSHSIKDVILFPTMKPKK 493
>gi|145297979|ref|YP_001140820.1| lysyl-tRNA synthetase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] >gi|166229791|sp|A4SJK0|SYK_AERS4 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|142850751|gb|ABO89072.1| lysyl tRNA synthetase [Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida A449] (512 aa)
Score = 967, Expect = 1.6e-102, Identities = 213/486 (43%), Positives = 312/486 (64%)
 Q:   4 KFNDQELIRREKLKNLQ-EANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNT---NNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSL----KKPVVKMGEN--EIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      + N++  RR KL L+ + N P + + S +  GD +++F       +K+AGR++ R   +F ++D G Q Y+ + + +    K DLGDIV + G+ FRT GEL++ V I++++KAL+PLPEK GL D+E R R RY+DLI N++S K F+ R +++ IR+F + + ++EVETP++ I GGA+ARPF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++VYEI R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M LTE L + +A+ +  K  K GE  I  Q F+R+ MVD I K  V  ++ + + A+ +AK +++ K  LGH+I  FEE E  +QPTF+ +P VSPL++++ NP T RFE FI +E AN F+ELND DQ +RF+ QV +K G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR++MLFT  +IRDV+LFP ++ ++
 S:  15 ELNNEMTERRSKLAALRAQGNPFPNDFRRDSLS---GDLHAEFGDKSAEELVALGKQVKIAGRIMTRRIMGKASFATLQDMAGKIQIYVTRDDLPEGFYNEQFKKWDLGDIVGVEGTLFRTNTGELSVHVSTIRLLTKALRPLPEKHKGLTDQEARCRQRYLDLIANEESRKTFMIRTKVVAGIRKFFNDKRFMEVETPMMQVIPGGASARPFVTHHNALDIDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVYEINRNFRNEGISVRHNPEFTMIEFYMAYADYIDLMDLTEELLRTLAQDILGDTKIRYAKEGEEGLTIDFGQPFQRLTMVDSILKFNPDVTPADLATLESAKAVAKHLHIELMKGWE-LGHVITAIFEETVEHMLLQPTFITEYPAAVSPLARRNDVNPDVTDRFEFFIGGRELANGFSELNDAEDQAKRFQDQVNQKEAGDDEAMFYDADFVTALEHGLPPTAGQGIGIDRLVMLFTNSHTIRDVILFPALRPQQ 511
>gi|33152397|ref|NP_873750.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus ducreyi 35000HP] >gi|39932104|sp|Q7VLU5|SYK_HAEDU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|33148620|gb|AAP96139.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus ducreyi 35000HP] (498 aa)
Score = 966, Expect = 2.0e-102, Identities = 207/487 (42%), Positives = 305/487 (62%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQE-ANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVD-FIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N + L RREKL ++  N P  + +  +  ++ A   + + +K+ GR++ R   +F I+D G Q Y+ + +++ +   + DLGDIV + G+ F+T+ GELT+  +++++K+L+PLP K GL D+E+R R RY+DLI N+ S + FV R +++ IRQF  + ++EVETP+L I GGA A+PF+T HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+E+ R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M TE L + +A  L  V GE +  Q F RI M D +K  G+  ++  ++A E+AKK ++ +K  LG ++N FEE E + IQPTF+ HP ++SPL++++ +NP T RFELFI +E N F+ELND DQ RF+AQV K G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR++M+F  SIRDV+LFP M+ K
 S:   6 ELDLNGEMLARREKLAKIRAMGNPFPNRFRRDAYAYALQAEYAEMAGDALKDADVQVKVVGRIMLKRVMGKASFFTIQDVSGQIQLYVARDNLAEGVYVDNVGLWDLGDIVGVCGTLFKTKTGELTVRCADVELLTKSLRPLPNKHQGLVDQEMRYRQRYLDLIANEQSRRTFVIRSQVVSGIRQFFLERGFMEVETPMLQVIPGGAAAKPFVTHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFELNRNFRNEGVSVRHNPEFTMIEYYQAYADYHDLMDNTEQLLRKLALDILGTTAVPYGEYQFDFGQPFERITMHDAIVKYGNGIAREDLDDIEKAVEIAKKLGIEVQKSWG-LGAVVNAIFEEVAEHQLIQPTFLMAHPAEISPLARRNDENPEVTDRFELFIGGREIGNGFSELNDAEDQAARFDAQVAAKDAGDDEAMFKDDDFVVALEHGLPPTAGEGLGIDRLVMIFANAPSIRDVILFPAMRHK 498
>gi|188997502|ref|YP_001931753.1| lysyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] >gi|188932569|gb|ACD67199.1| lysyl-tRNA synthetase [Sulfurihydrogenibium sp. YO3AOP1] (577 aa)
Score = 966, Expect = 2.1e-102, Identities = 203/430 (47%), Positives = 294/430 (68%)
 Q:  57 IKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLF-KYVAKSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGH--IINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      + +AGR++ALR   FG I+D G Q Y N  + +  +  ++D+GDI+ + G FRT GELT++V  +I++K+L+PLPEKWHGL+D E R R+RY+DLI N+ + ++F R + +K +R+F++S+ ++EVETP+L P+ GA A+PFIT+HN L+ N YLRIA EL LK L+VGGF++V+EIGR FRNEG+D+THNPEFT +E YAAY +  +M LTE LF K + ++  +   E+  + FR++  D +KQ+TG D    ++A+ AK+ +    TL H I++ FE F E  IQPTFV  P +SPL+K  +P  +RFEL IN KE ANA+ ELNDP+DQ ERF Q++EK +G++EA+++D F+ ALEYGLPPTAG G+GIDR++M+ T+ SIR+V+LFP ++
 S:  140 VAVAGRLIALRDQGKAAFGHIQDSDGKLQVYFNADILGEENYKKAMDLIDIGDIIGVEGHLFRTMTGELTVEVHNYEILAKSLRPLPEKWHGLKDTEYRYRYRYLDLIANQRTREIFKIRSKAIKSLREFLESKGFIEVETPILQPVASGAMAKPFITYHNALDMNLYLRIAPELYLKMLVVGGFNRVFEIGRNFRNEGIDTTHNPEFTMVEFYAAYLDYNDLMALTEELFRKILLDTVGTLKITWEGQELDFEKPFRKVAFFDALKQKTGKDKEFFLDFEKARNFAKEVGI---PKADTLTHVKILDKLFEHFVEEDLIQPTFVIDFPKILSPLAKTHRNDPDLVERFELIINKKELANAYTELNDPMDQRERFIQQIREKEMGDEEAMDIDETFLTALEYGLPPTAGEGIGIDRLVMMLTDNYSIREVILFPTLR 573
>gi|170718674|ref|YP_001783868.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 2336] >gi|189082960|sp|B0URW9|SYK_HAES2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|168826803|gb|ACA32174.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 2336] (502 aa)
Score = 966, Expect = 2.2e-102, Identities = 211/487 (43%), Positives = 312/487 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQ-EANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ---ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N + L+RREKL L+ + N P    R   D ++++ ++++ +    +K+AGR++ R   TF ++D G Q Y+ + +++ +    DLGDIV + G+ F+T+ ELT+  ++ +++KAL+PLP K+HGL D+E R R RY+DLI N+DS + F+ R +++ IR++ S+ ++EVETP+L I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+E+ R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M TE L + +A  L  +V G+ +  + F RI M + I +  E G+  ++   A +A+K ++ +K  LG ++N FEE E  IQPTF+ HP ++SPL++++ +NP T RFELFI +E N F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLF  +SIRDV+LFP MK K
 S:   7 ELDLNGEMLVRREKLAALRAKGNAFP---NTFRRNALAQDLHTQYDEIESESLKTQGIEVKVAGRIMTRRVMGKATFITLQDMSGKIQLYVARDNLAEGVYTDDVGNWDLGDIVGVKGTLFKTKTNELTIRATEVHLLTKALRPLPNKFHGLSDQETRYRQRYLDLIANEDSRRTFIIRSKVIAGIREYFISKGFMEVETPMLQIIPGGASARPFITHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFELNRNFRNEGVSIRHNPEFTMLEYYQAYADYHDLMDNTEELLRKLALDILGTTIVPYGDLKFDFGKPFERITMHEAILKYGAEQGIVKEDLYDFDRAVAVAQKLGIEVQKSWG-LGSLVNAIFEEVAEHHLIQPTFLMAHPAEISPLARRNDENPDVTDRFELFIGGREIGNGFSELNDAEDQNERFDAQVAAKEAGDDEAMFKDEDFVTALEHGLPPTAGEGLGIDRLAMLFANANSIRDVILFPAMKTK 501
>gi|113461618|ref|YP_719687.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 129PT] >gi|112823661|gb|ABI25750.1| lysyl-tRNA synthetase [Haemophilus somnus 129PT] (502 aa)
Score = 966, Expect = 2.2e-102, Identities = 211/487 (43%), Positives = 312/487 (64%)
 Q:   2 ERKFNDQELIRREKLKNLQ-EANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQ---ETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      E  N + L+RREKL L+ + N P    R   D ++++ ++++ +    +K+AGR++ R   TF ++D G Q Y+ + +++ +    DLGDIV + G+ F+T+ ELT+  ++ +++KAL+PLP K+HGL D+E R R RY+DLI N+DS + F+ R +++ IR++ S+ ++EVETP+L I GGA+ARPFIT HN L+ + YLRIA EL LK+L+VGGF++V+E+ R FRNEG+  HNPEFT +E Y AY +  +M TE L + +A  L  +V G+ +  + F RI M + I +  E G+  ++   A +A+K ++ +K  LG ++N FEE E  IQPTF+ HP ++SPL++++ +NP T RFELFI +E N F+ELND DQ ERF+AQV K G+DEA+ D DF+ ALE+GLPPTAG G+GIDR+ MLF  +SIRDV+LFP MK K
 S:   7 ELDLNGEMLVRREKLAALRAKGNAFP---NTFRRNALAQDLHTQYDEIESESLKTQGIEVKVAGRIMTRRVMGKATFITLQDMSGKIQLYVARDNLAEGVYTDDVGNWDLGDIVGVKGTLFKTKTNELTIRATEVHLLTKALRPLPNKFHGLSDQETRYRQRYLDLIANEDSRRTFIIRSKVIAGIREYFISKGFMEVETPMLQIIPGGASARPFITHHNALDVDMYLRIAPELYLKRLVVGGFERVFELNRNFRNEGVSIRHNPEFTMLEYYQAYADYHDLMDNTEELLRKLALDILGTTIVPYGDLKFDFGKPFERITMHEAILKYGAEQGIVKEDLYDFDRAVAIAQKLGIEVQKSWG-LGSLVNAIFEEVAEHHLIQPTFLMAHPAEISPLARRNDENPDVTDRFELFIGGREIGNGFSELNDAEDQNERFDAQVAAKEAGDDEAMFKDEDFVTALEHGLPPTAGEGLGIDRLAMLFANANSIRDVILFPAMKTK 501
>gi|194365604|ref|YP_002028214.1| lysyl-tRNA synthetase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] >gi|194348408|gb|ACF51531.1| lysyl-tRNA synthetase [Stenotrophomonas maltophilia R551-3] (503 aa)
Score = 966, Expect = 2.2e-102, Identities = 208/478 (43%), Positives = 302/478 (63%)
 Q:  12 RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVK-SNQEAQELAKKHNVKFE---KHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      RREKLK L+  Q     R  G  +FA +       +K+AGR++A R   +F I+D G Q +L  + +  + K D+GDI+ + G  RT+ GEL++ + I++++K+L+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV +S VF+ R +I++ +R ++D++++LEVETP++H I GGA A+PF T HN L+ + YLR+A EL LK+L VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT ME+Y AY   +M LTE + + VA ++   V+  +I L  FRR M + ++    E+ ++  +E  +H + +  K   G ++  FE  E  IQPTF+ HP++VSPL++ + +PG+T RFELF+N KE AN F+ELNDP DQ +RF+AQV K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+G+DR++ML T SSIRDVLLFP+M+ ++
 S:  19 RREKLKTLR--GQGIAYPNDFRREDFAGRLQEEFADAEQWTAEALEGNGRQVKMAGRLMAKRIMGKASFAQIQDESGRIQLFLQGTVLGDAYTAF--KGWDVGDIIAVEGGLTRTKTGELSVKAESIRLLTKSLRPLPDKWHGLADVEQRYRQRYVDLIVTPESRAVFIKRSKIIRAMRAWLDNRDFLEVETPMMHYIPGGAAAKPFTTHHNALDLDLYLRVAPELYLKRLTVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMMELYEAYATYNEIMDLTEGVIRDVATTVNGGTEVEWDGAKIDLGPAFRRWRMDEAVRHHNP----EISAADCTDREALLRHCERLKIRVKPSYGWGKLLLEIFEATVEHTLIQPTFITDHPVEVSPLARANDNDPGYTDRFELFVNGKELANGFSELNDPEDQAQRFQAQVAAKEGGDDEAMHYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGVDRLVMLLTGSSSIRDVLLFPYMRPEQ 503
>gi|34556537|ref|NP_906352.1| lysyl-tRNA synthetase [Wolinella succinogenes DSM 1740] >gi|39932014|sp|Q7MAR1|SYK_WOLSU Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|34482251|emb|CAE09252.1| LYSYL-TRNA SYNTHETASE [Wolinella succinogenes] (507 aa)
Score = 966, Expect = 2.3e-102, Identities = 215/485 (44%), Positives = 316/485 (65%)
 Q:   5 FNDQELIRR-EKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALRQ----TFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKP-VVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      F++Q + +R +K + L+E ++PY+ ++ RT+T  F KF LK+    + +  +AGR+ LR   F I D G Q Y ++ ++ +  +  K+ ++GDIV + G PF T+ GEL+L  ++KI++KA+ PLPEK+HGL D ELR R RY+DLI+N + + F R +++ +R+F + + +LEVETP++HPI GGANA+PFIT HN L + YLRIA EL LK+L+VGGF+ V+EI R FRNEGMD +HNPEFT +E Y AY+  +M LTE LF Y+ + L P ++ GE I + FRRI   + + GV  ++ ++ +  + V+ E   +G +  F+ F E K I PTF+  PI++SPL+++ +NP  RFELFI KE +N F+ELNDP+DQ ERF+AQV K+ G++EA MD D++ AL +GLPPTAG G+GIDR++ML T  SI+DV+LFP +K +K
 S:   3 FSNQYIKQRIQKGEELRELGRNPYD-NQLMRTLTHAQFLQKFEALKSLESEEKRDESAKESIAGRIKFLRHMGKAAFAKIEDESGILQIYFSQNELGED-FKMLKKLAEVGDIVAVSGFPFVTKTGELSLHALEMKILTKAIVPLPEKYHGLVDVELRYRQRYLDLIMNPEVKETFKLRSQVVSSVRRFFEERGFLEVETPMMHPIPGGANAKPFITHHNALGVDRYLRIAPELYLKRLVVGGFEAVFEINRNFRNEGMDHSHNPEFTMIEFYWAYKTYHELMSLTEELFGYLFERLGLPKILPHGEEMIDFSLPFRRIPYKKALHEIGGVPLEVIEEKEKLRAYLIEKGVRLEGEMG-IGKLQAEAFDAFVEEKLINPTFITEFPIEISPLARRSDENPQIADRFELFIGKKEISNGFSELNDPLDQLERFKAQVAAKNAGDEEAQHMDEDYVWALGHGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTNNRSIKDVILFPALKVQK 496
>gi|153003984|ref|YP_001378309.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] >gi|152027557|gb|ABS25325.1| lysyl-tRNA synthetase [Anaeromyxobacter sp. Fw109-5] (520 aa)
Score = 965, Expect = 2.5e-102, Identities = 208/431 (48%), Positives = 280/431 (64%)
 Q:  59 LAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPI--LGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNV---------KFEKH-QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQ--PTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +AGRV+A+R   F +RD G+ Q +L K ++ +  E + K LD+GDIV  G  RT+ GELTL+   I++K+++PLPEKWHGL D E R R RY+DL+    FV R RI+ IR+F+D + YLEVETP LH   GGA ARPF T HN L+ + LRIATEL LK+L+VGGFD+VYEIGRI+RNEG+D HNPEFTS+E Y AY  E +MRLTE LF +A +  PVV   I LT + R+ +V  +E G+  + S +  E  +      K E+ + + G +  FE F E + + P+FV  PI+ SPLS++  +P  RFELF  E ANAF+ELNDP+DQ RFEAQV ++ G++EA+ D DF+ ALE+G+PPTAG G+GIDR+ ML T+ +SIRDV+LFP +K ++
 S:  72 IAGRVLAVRPFGKAAFLKVRDAAGELQVWLKKDRLPERDFEIY-KQLDIGDIVAAQGGATRTKTGELTLEASGFTILTKSMRPLPEKWHGLTDVEQRYRQRYLDLVATPGVRDTFVKRARIVSTIRRFLDGRGYLEVETPTLHKPEEAGGAAARPFETHHNALDLDLKLRIATELHLKRLVVGGFDRVYEIGRIWRNEGIDRRHNPEFTSIEFYQAYATAEDLMRLTEELFHALAVEVTGAPVVTFQGQAIDLTPPYPRVSLVQEAARELGLSVEDALSGRGLAEALARAAARENESEDAWKLEQAAKRSPGEALAAVFEVFGEPRLAKDRPSFVVDWPIETSPLSRRRDSDPRLVDRFELFAGGMECANAFSELNDPVDQRARFEAQVNARAAGDEEAMPYDEDFVRALEHGMPPTAGEGIGIDRVAMLLTDSASIRDVILFPLLKTRE 520
>gi|57168540|ref|ZP_00367673.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter coli RM2228] >gi|57020045|gb|EAL56722.1| lysyl-tRNA synthetase [Campylobacter coli RM2228] (502 aa)
Score = 965, Expect = 2.8e-102, Identities = 214/484 (44%), Positives = 310/484 (64%)
 Q:   6 NDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKL-KTHNTNN---NIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLK-KPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQS-TLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      N E R +K  L+ A +PY  + + +++ DF KF+ + T N +  + ++GR+ LR   F I D  + Q Y +K + +   F K L++GDI+  G PF T+ GE +L  +I + +K++ PLPEK+HGL D E R R RYVD+I+N + K F+ R +++ +IR F + + +LEVETP++HPI GGANA+PF+TFHN+L  +LRIA EL LK+L+VGGF+ V+EI R FRNEGMD THNPEFT++E Y AY N + +M LTE LF + + L+  +++  +I ++ F RI  D +K+  +  +++ + E KK  FE +  LGH+  F+ + E+K I PTF+  PI +SPLS++ KN  +RFELF+ +E AN F ELNDP+DQYERF Q++ K+ G++EA EMD DF+ AL YG+PPTAG G+GIDR++ML T K SIRDV+LFP M+ K
 S:   4 NILEQQRIQKANELKNAGVNPYP-HFLVKELSLADFKKKFSYIFDTENKRDESISSVISGRLKLLRIAGKSIFANIEDENENLQIYFSKDSLGEEKFNLFKKNLEVGDIILAKGFPFVTKTGEFSLHASEITLATKSIVPLPEKYHGLTDIEQRYRKRYVDMIMNAEVRKDFLTRSKVVSLIRHFFEEKGFLEVETPMMHPIAGGANAKPFVTFHNSLGVERFLRIAPELYLKRLVVGGFEAVFEINRCFRNEGMDLTHNPEFTTIEFYWAYHNYKDLMDLTEELFALLLEKLQLGKIIEFDGQKIDFSKPFERITYKDALKKYGALSDEIIENKDKILEKLKKDG--FEANDKLDLGHLQAELFDNYVESKLIDPTFITDFPISISPLSRRSDKNSEIAERFELFVCGRELANGFNELNDPLDQYERFLKQIEAKNAGDEEACEMDEDFVNALGYGMPPTAGQGIGIDRLVMLLTNKKSIRDVILFPAMRPLK 494
>gi|146308389|ref|YP_001188854.1| lysyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] >gi|166229818|sp|A4XXQ6|SYK_PSEMY Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|145576590|gb|ABP86122.1| lysyl-tRNA synthetase [Pseudomonas mendocina ymp] (505 aa)
Score = 965, Expect = 2.9e-102, Identities = 213/485 (43%), Positives = 310/485 (63%)
 Q:   2 ERKFNDQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKF---AKLKTHNTNNNIKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ER+ + +LI R+EKL ++E Q     R  G+  ++  +K +    +K+AGR++ R F V++D G Q Y+++K +  LE  K DLGDI+  G+ R+ KG+L +++ +++++K+L+PLP+K HGL D E R R RYVDLIVN+++  F R +++ IR+F++ + +LEVETP+L I GGA A+PF T HN L+  +LRIA EL LK+L+VGGF+KV+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY +  M LTE LF+ +A + L  V G+  + + F R+ + D I K  +  ++  +A+ +AKK  K  H+ LG + + FEE E+K QP F+ +P +VSPL++++ +NP T RFELFI +E ANA++ELND DQ ERF AQV EK G+DEA+ D DF+ ALEYG+PPTAG G+GIDR++ML T  SIRDV+LFPHM+
 S:  15 ERQHEENKLIAQRKEKLAAVRE--QGIAFPNDFRRDSLCGELQKQYEGKSKEELEAAAIPVKIAGRIMLNRGAFMVLQDTSGRLQVYVDRKGLPAETLEAI-KTWDLGDIIAAEGTLARSGKGDLYVNMTSVRLLTKSLRPLPDKHHGLTDTEQRYRQRYVDLIVNEETRHTFRVRSQVIAHIRRFLNERGFLEVETPMLQTIPGGAAAKPFETHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLVVGGFEKVFEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLEFYQAYADYRDNMDLTEELFRELALAVLGTTDVPYGDKVFHFGEPFVRLSVYDSILKYNPDITEADLNDVDKARAIAKKAGAKVLGHEG-LGKLQVMIFEELVESKLEQPHFITEYPFEVSPLARRNDQNPAVTDRFELFIGGREIANAYSELNDAEDQAERFHAQVAEKDAGDDEAMHFDADFVRALEYGMPPTAGEGIGIDRLVMLLTNSPSIRDVILFPHMR 502
>gi|124003298|ref|ZP_01688148.1| lysyl-tRNA synthetase [Microscilla marina ATCC 23134] >gi|123991396|gb|EAY30827.1| lysyl-tRNA synthetase [Microscilla marina ATCC 23134] (582 aa)
Score = 964, Expect = 3.5e-102, Identities = 212/483 (43%), Positives = 308/483 (63%)
 Q:   7 DQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT-----HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSM-LEYFN----KVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPE-------KWH-GLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      +QE +R EKL+ L++  +PY +   + D +  L       + +AGR+++ R   F ++D G Q Y+N+ ++    Y+N  K++DLGDI+ + G F+TQ GEL++ V + +++KA+KPLP+    K H  D ELR R RYVDL+VN   F+ R +++ +R +++ + YLEVETP+L P+ GGA ARPF T HNTL+  YLRIA EL LK+LIVGGFD VYE + FRNEGM  HNPEFT +E+Y AY++ E+MM L E + + VA +L   V++G N I  + ++R M + I+ TG+D E+ +Q +E KK +V+ +   G +I+ F E CE  IQPTF+ +P+++SPL+K   PG +RFE  N KE NAF+ELNDP+DQ +RFE QV   G+DEA+ +D DF+ ALEYG+PPTAGLG+GIDR+ M+ T S+I++VL FP M+ +K
 S:   8 EQERVRIEKLEELRKLGINPYPADLYEINASSADIKTDCDHLAAGDKVEEGKYKQVSVAGRLMSRRIQGKAGFAELQDSQGRVQIYMNRDEICPGEDKSYYNNVYKKLVDLGDILGVKGYVFKTQTGELSIWVTEYILLTKAIKPLPQPKTDEDGKVHDAFTDPELRYRQRYVDLVVNPQVRDTFIKRTKLVNTMRDYLNDKGYLEVETPILQPLYGGAAARPFKTHHNTLDMTLYLRIANELYLKRLIVGGFDGVYEFSKDFRNEGMSRFHNPEFTQVELYVAYKDYEWMMNLVEEMVEKVAIALHGTTEVQVGANTINFQRPWKRYTMFEAIEHFTGIDISEMNEDQ-LRETCKKLDVETDPSMGK-GKLIDEIFGEKCEGSLIQPTFITNYPVEMSPLAKSHRDKPGLVERFEAIANGKEICNAFSELNDPLDQRQRFEDQVNLGKRGDDEAMTLDEDFLRALEYGMPPTAGLGIGIDRLSMIMTNSSTIQEVLFFPQMRPEK 511
>gi|71065613|ref|YP_264340.1| lysyl-tRNA synthetase [Psychrobacter arcticus 273-4] >gi|123761770|sp|Q4FSV2|SYK_PSYA2 Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|71038598|gb|AAZ18906.1| lysyl-tRNA synthetase [Psychrobacter arcticus 273-4] (514 aa)
Score = 964, Expect = 3.6e-102, Identities = 207/476 (43%), Positives = 299/476 (62%)
 Q:  13 REKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN--------IKLAGRVVALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDK 488
      + KL+++ + + PY   RT  D + F +   +N    + +AGRV+ R F VI+D G Q Y+ +K++ + L  K LDLGDIV + G  R+ KG+L + ++++++++KAL+P+P K+HGL D E R R+R++DL+ N+ +  F+ R +++ IR+FM ++ ++EVETP++HPI GGA ARPF+T HN L+  YLRIA EL LK+L+VGGF+KV+EI R FRNEG+ + HNPEFT +E Y AY +  +M LTE LF +A  L  +  E +I L  F R+ M + I K   D  +    E A   + K  +G + + FEE E + QPTF+ +P + SPL+++  NP T RFELF+ +E AN F+ELNDP DQ ERF QV EK G+DEA+ D ++IEAL YGLPPTAG G+GIDR++ML T+ +SIRDV+LFPHM+ K
 S:  28 QAKLEDIVASGKQPYP-NTFKRTDYAQDLQTAFEGISKQEIADNDAKGEKTQVNVAGRVMLNRGAFIVIQDMTGRIQLYVARKELDEETLADI-KSLDLGDIVGVSGYIGRSGKGDLYVHIEEMQLLTKALRPMPNKFHGLADVEARYRNRHLDLMTNETTRDTFMVRSQVISGIRKFMLNERFMEVETPMMHPIPGGAVARPFVTHHNALDMPLYLRIAPELYLKRLVVGGFEKVFEINRSFRNEGVSTRHNPEFTMIEFYQAYADYHDLMDLTERLFNELATDILGTTEITYQEEDISLKAPFERLSMSNAIAKYAENFDMARINDRDYLAEYASTTLKQQVKDVFGVGKLQTIIFEETAEHQLRQPTFITEYPAETSPLARRSDDNPEITDRFELFVGGRELANGFSELNDPADQAERFLGQVAEKDAGDDEAMHFDAEYIEALSYGLPPTAGEGIGIDRLVMLLTDSASIRDVILFPHMRRK 511
>gi|45657773|ref|YP_001859.1| lysyl-tRNA synthetase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] >gi|59798559|sp|Q72R38|SYK_LEPIC Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|45601013|gb|AAS70496.1| lysyl-tRNA synthetase [Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130] (495 aa)
Score = 964, Expect = 3.7e-102, Identities = 214/478 (44%), Positives = 307/478 (64%)
 Q:   9 ELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRV----VALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---EK----WHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKSLKKPV-VKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFIKQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      ELI R +K++ L++  +PY +   + + D  KF K T    KL GR+  V + +F ++D G Q Y K + ++  F K LDLGDI+ + G F+TQKGE+TL V ++++SK ++PLP  EK  +  D E R R RYVDLIVN   F+ R +I+ IR F+ + +LEVETP++ PI GGA ARPF+T HNTL+  +LRIA EL LK+LIVGG D+V+E+ R FRNEG+ + HNPEFT ME Y A+ +M M+ LTE L ++A+ +  + ++ G++ I L+ ++R  VD IK+ +G+DF ++ S +EA++ A + V  K Q T+ + + F E E  IQP F+ +P ++SPL+K +  PG+ +RFE ++ +E NAF ELNDP DQ ERFE QVK++ G+DEA MD D+I ALEYG+PPT GLG+GIDR++ML T  SIRD +LFP M+
 S:   6 ELIEQRIQKIEELKKQGINPYPVRFFPDSKS-KDIAEKFEKNPT-GPETKFKLGGRLHSKRVMGKASFAHLKDNSGIIQLYATKDDLGETQYSIF-KSLDLGDIIGLEGYLFKTQKGEITLHVTSVELLSKCIRPLPVVKEKDGVVYDAFADVEQRYRMRYVDLIVNDHVRDTFITRSKIVSEIRSFLTQEGFLEVETPMMQPIAGGAAARPFVTHHNTLDMQLFLRIAPELYLKRLIVGGMDRVFELNRNFRNEGISTKHNPEFTMMEAYMAFGDMSTMLDLTERLITHLAQKICGTLKIQYGKDLIDLSPPWKRTTYVDIIKEYSGIDFSQIISLEEAKKKASELKVDVSKCQ-TIWKVADEVFSEKAEPNLIQPIFITDYPKELSPLAKSNPDKPGYVERFEPYVAGREIGNAFTELNDPFDQKERFEDQVKQREAGDDEAFMMDEDYIRALEYGMPPTGGLGIGIDRLVMLLTNSHSIRDTILFPLMR 493
>gi|15837714|ref|NP_298402.1| lysyl-tRNA synthetase [Xylella fastidiosa 9a5c] >gi|11387145|sp|Q9PEB6|SYK_XYLFA Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|9106069|gb|AAF83922.1|AE003947_2 lysyl-tRNA synthetase [Xylella fastidiosa 9a5c] (506 aa)
Score = 964, Expect = 3.8e-102, Identities = 204/485 (42%), Positives = 300/485 (61%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      F++ LI  + K L  Q    V R   D  FA ++T    + + +++AGR++A R   +F I+D G Q +  + +   F KVLD+GDI+ + G  RT+ GEL++ V +++++KAL+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV +S ++F+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF+T+HN L+  YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M L E + + A+S L  V   +I L  FRR M + +   +  E      ++ +K K   G ++  FE  E  IQPTF+ HP+++SPL+++  PG+T RFELFIN KE AN F+ELNDP +Q RF+ QV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+G+DR++ML T +SIRDVLLFP+M+ ++
 S:  12 FDENALIAERRAKLLALRAQGVAYPNDVKREHYAADVQVAFANVETWTAEALEASGDRVRMAGRLMAKRLMGKASFAQIQDESGRIQLLIQSNVLGEDSYAAF-KVLDVGDIIAVEGGLTRTRTGELSVKVNVLRLLTKALRPLPDKWHGLTDVEQRYRQRYVDLIVTPESREIFIKRSKIIRALRTWLDARLFLEVETPMMHYIPGGAAAKPFVTYHNALDLELYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYSTYHEVMDLAETMIRDTAQSVLGTTQVIWDGAQIDLGPIFRRWRMDEAVCHHNPEISVAECTDRDALLLHCERLKIKV-KSSYGWGRLLLSIFEATVEHTLIQPTFITDHPVEISPLARESDIEPGYTDRFELFINGKEIANGFSELNDPEEQAMRFQKQVEAKEGGDDEAMYYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGVDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMRPER 506
>gi|161524327|ref|YP_001579339.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189350917|ref|YP_001946545.1| class II lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|160341756|gb|ABX14842.1| lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] >gi|189334939|dbj|BAG44009.1| class II lysyl-tRNA synthetase [Burkholderia multivorans ATCC 17616] (508 aa)
Score = 964, Expect = 3.8e-102, Identities = 205/475 (43%), Positives = 297/475 (62%)
 Q:  12 RREKLKNLQEAN-QDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNN---IKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVA-KSLKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKH---QSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMK 486
      RR+KL+ L+E   P +   R   + +KFA+    N  + +AGR++ R   +F ++D G QF++  V   + F K DLGDIV  G FRT KGEL++  +++++SKAL+PLP+K+HGL D+E+R R RYVDLIV ++  F R + + IR+FM  ++EVETP+LHPI GGA A+PF+T HN L+  +LRIA EL LK+LIVGGF++V+EI R FRNEG+  HNPEFT ME YAAY + ++M TE L + A +L  ++  E+ L + F R+ +  I K    ++ N  +  K+ V  +   + +G +  FEE E++ +PTF+ +P++VSPL++   PG T+RFELFI +E AN F+ELNDP DQ RF+ QV++K G++EA+ D D+I ALEYG+PPT G G+GIDR++ML T+ +IRDVLLFPH++
 S:  22 RRDKLRALREQGVAYPNDFRPTHRA---AELQAKFAESDKEALEANPFEVAVAGRMMLKRVMGKASFATVQDGSGQIQFFVTPNDVGAETYDAFKK-WDLGDIVAARGVLFRTNKGELSVKCTELRLLSKALRPLPDKFHGLSDQEMRYRQRYVDLIVTPETRDTFRARTKTIASIRKFMSDAEFMEVETPMLHPIPGGAAAKPFVTHHNALDMQMFLRIAPELYLKRLIVGGFERVFEINRNFRNEGVSPRHNPEFTMMEFYAAYTDYRWLMDFTEQLIRQAAIDALGTATIQYQGRELDLAKPFHRLTITQAIQKYAPQYTDGQLSDNAYLRSELKRLGVDVTQPAFLNAGIGALQLALFEETAESQLWEPTFIIDYPVEVSPLARASDTVPGITERFELFITGREIANGFSELNDPEDQAARFKKQVEQKDAGDEEAMYFDADYIRALEYGMPPTGGCGIGIDRLVMLLTDSPTIRDVLLFPHLR 505
>gi|71897687|ref|ZP_00679932.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Xylella fastidiosa Ann-1] >gi|71732590|gb|EAO34643.1| Lysyl-tRNA synthetase, class-2 [Xylella fastidiosa Ann-1] (506 aa)
Score = 963, Expect = 4.0e-102, Identities = 204/485 (42%), Positives = 301/485 (62%)
 Q:   5 FNDQELIRREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKT------HNTNNNIKLAGRVVALR----QTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLPEKWHGLEDEELRARHRYVDLIVNKDSMKVFVDRIRILKIIRQFMDSQNYLEVETPVLHPILGGANARPFITFHNTLERNFYLRIATELPLKKLIVGGFDKVYEIGRIFRNEGMDSTHNPEFTSMEVYAAYENMEYMMRLTENLFKYVAKS-LKKPVVKMGENEIYLTQKFRRIHMVDFI-KQETGVDFWEVKSNQEAQELAKKHNVKFEKHQSTLGHIINLFFEEFCEAKCIQPTFVYGHPIDVSPLSKKDYKNPGFTKRFELFINTKEYANAFAELNDPIDQYERFEAQVKEKSLGNDEAVEMDMDFIEALEYGLPPTAGLGVGIDRMIMLFTEKSSIRDVLLFPHMKDKK 489
      F++ LI  + K L  Q    V R   D + FA ++T    +++ +++AGR++A R   +F I+D G Q +  + +   F KVLD+GDI+ + G  RT+ GEL++ V +++++KAL+PLP+KWHGL D E R R RYVDLIV +S ++F+ R +I++ +R ++D++ +LEVETP++H I GGA A+PF+T+HN L+  YLR+A EL LK+L+VGG ++VYEI R FRNEG+ + HNPEFT +E+Y AY   +M L E + + A+S L  V   +I L  FRR M D +   +  E      ++ +K K   G ++  FE  E  IQPTF+ HP+++SPL+++   G+T RFELFIN KE AN F+ELNDP +Q RF+ QV+ K G+DEA+ D D+I ALEYG+ PT GLG+G+DR++ML T +SIRDVLLFP+M+ ++
 S:  12 FDENALIAERRAKLLALRAQGVAYPNDVKREHYAADVQAAFANVETWTAETLEASSHRVRMAGRLMAKRLMGKASFAQIQDESGRIQLLIQSNVLGEDSYAAF-KVLDVGDIIAVEGGLTRTRTGELSVKVNVLRLLTKALRPLPDKWHGLTDVEQRYRQRYVDLIVTPESREIFIKRSKIIRALRTWLDARLFLEVETPMMHYIPGGAAAKPFVTYHNALDLELYLRVAPELYLKRLVVGGLERVYEINRNFRNEGVSTRHNPEFTMLELYEAYSTYHEVMDLAETMIRDTAQSVLGTTQVIWDGAQIDLGPIFRRWRMDDAVCHHNPEISVAECTDRDALLLHCERLKIKV-KSSYGWGRLLLSIFEATVEHTLIQPTFITDHPVEISPLARESDIESGYTDRFELFINGKEIANGFSELNDPEEQAMRFQKQVEAKEGGDDEAMYYDADYIRALEYGMAPTGGLGIGVDRLVMLLTGSTSIRDVLLFPYMRPER 506
>gi|116328407|ref|YP_798127.1| lysine--tRNA ligase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116331136|ref|YP_800854.1| lysine--tRNA ligase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] >gi|122281115|sp|Q04SM4|SYK_LEPBJ Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|122283805|sp|Q050Q1|SYK_LEPBL Lysyl-tRNA synthetase (Lysine--tRNA ligase) (LysRS) >gi|116121151|gb|ABJ79194.1| Lysine--tRNA ligase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550] >gi|116124825|gb|ABJ76096.1| Lysine--tRNA ligase [Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197] (495 aa)
Score = 963, Expect = 4.0e-102, Identities = 211/482 (43%), Positives = 309/482 (64%)
 Q:   5 FNDQELI--RREKLKNLQEANQDPYEIEKVSRTMTIGDFNSKFAKLKTHNTNNNIKLAGRV----VALRQTFGVIRDFYGDTQFYLNKKKVSKSMLEYFNKVLDLGDIVEIFGSPFRTQKGELTLDVKKIKIVSKALKPLP---EK----W