>gi|26553544|ref|NP_757478.1| putative membrane integrated oxidoreductase [Mycoplasma penetrans HF-2] >gi|26453550|dbj|BAC43882.1| putative membrane integrated oxidoreductase [Mycoplasma penetrans HF-2] (285 aa)
Score = 1272, Expect = 3.3e-138, Identities = 285/285 (100%), Positives = 285/285 (100%)
 Q:   1 MNLENQEIQTANQINNLDESKNGINHKSFHSHNKWRDEKGRSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS 285
      MNLENQEIQTANQINNLDESKNGINHKSFHSHNKWRDEKGRSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS
 S:   1 MNLENQEIQTANQINNLDESKNGINHKSFHSHNKWRDEKGRSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS 285
>gi|188524106|ref|ZP_03004186.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|188530863|ref|ZP_03005156.1| hypothetical protein Uurese_01000003_0200001835 [Ureaplasma urealyticum serovar 4 str. ATCC 27816] >gi|195867745|ref|ZP_03079746.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] >gi|195659784|gb|EDX53164.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 12 str. ATCC 33696] >gi|195660600|gb|EDX53856.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 9 str. ATCC 33175] (231 aa)
Score = 183, Expect = 6.2e-12, Identities = 69/230 (30%), Positives = 109/230 (47%)
 Q:  29 FHSHNKWRDEKGRSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIK 258
      F ++K +   STS I+  ++A++L + I+ Y+ +     NFL DFSL L+ L++ K+++   I+ LAN + G  +VG +  + NL +S  + K IFI K S  LN              L + V++  +I+ N ++NGIL+TPLY  + +T + F+E K Y ++P  LL I YW GI LY+ FN IK
 S:  12 FKRNHKEKHNIYYSTSKIIKDYTLSAVMLGIGILVAYLSHFIRF-----NFLAFDFSLFTLVYLIYKVKYRFVYLVTILLSLANLM-HGSPSWVGTMILSLNNLFFVSMVIIFKKIFIPK-TSKFHLN---------------------------LCVLVLSSFLTIVFNVIMNGILYTPLYWYTFKITSTLNFLEVQKIYESHPTLFLLNIKSYWLGIIALYTIFNLIK 207
>gi|188039645|ref|ZP_02528994.2| hypothetical protein Uures_03394 [Ureaplasma urealyticum serovar 8] >gi|188568724|ref|ZP_02828786.2| hypothetical protein Uurealyserovar_01225 [Ureaplasma urealyticum serovar 2] >gi|188592538|ref|ZP_02694118.2| hypothetical protein Uureaserovar_01240 [Ureaplasma urealyticum serovar 10] (231 aa)
Score = 180, Expect = 1.2e-11, Identities = 68/229 (29%), Positives = 110/229 (48%)
 Q:  42 STSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLL 270
      STS I+  ++A++L L I+ Y+ +     NFL DFSL L+ L++ K+++   I+ LAN L G  ++G +  + NL +S  L K +FI K    +P  +N          L + V++  + + N ++NGIL+TPLY  + +T + F+E K Y +P  LL I YW GI LY++FN IK ++ +S +L
 S:  25 STSKIIKDYTLSAVMLGLGILIAYLSHFIRF-----NFLAFDFSLFTLVYLIYKVKYRFVYLVTILLSLANLL-HGSPSWIGTMVLSLNNLFFVSMVILFKKLFIPK--------RPKFYLN--------------------LWVLVLSSFLTTVFNVIMNGILYTPLYWYTFKITPTLNFLEVQKIYEKHPTLFLLNIKSYWLGIIALYTSFNLIKNIIISFISLTIL 219
>gi|170762155|ref|YP_001752205.1| hypothetical protein UPA3_0128 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171920495|ref|ZP_02691051.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|183508689|ref|ZP_02689894.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186701938|ref|ZP_02554434.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] >gi|168827732|gb|ACA32994.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815] >gi|171902963|gb|EDT49252.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813] >gi|182675611|gb|EDT87516.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 14 str. ATCC 33697] >gi|186700687|gb|EDU18969.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma parvum serovar 6 str. ATCC 27818] (231 aa)
Score = 177, Expect = 3.0e-11, Identities = 67/229 (29%), Positives = 110/229 (48%)
 Q:  42 STSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLL 270
      STS I+  ++A++L L I+ Y+ +     NFL DFSL L+ L++ K+++   I+ LAN L G  ++G +  + NL ++  L K +FI K    +P  +N          L + V++  + + N ++NGIL+TPLY  + +T + F+E K Y +P  LL I YW GI LY++FN IK ++ +S +L
 S:  25 STSKIIKDYTLSAVMLGLGILVAYLSHFIRF-----NFLAFDFSLFTLVYLIYKVKYRFVYLVTILLSLANLL-HGSPSWIGTMVLSLNNLFFVTMVILFKKLFIPK--------RPKFYLN--------------------LWVLVLSSFLTTVFNVIMNGILYTPLYWYTFKITPTLNFLEVQKIYEKHPTLFLLNIKSYWLGIIALYTSFNLIKNIIISFISLTIL 219
>gi|31544478|ref|NP_853056.1| hypothetical protein MGA_1122 [Mycoplasma gallisepticum R] >gi|31541323|gb|AAP56624.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma gallisepticum R] (262 aa)
Score = 176, Expect = 3.5e-11, Identities = 77/223 (34%), Positives = 113/223 (50%)
 Q:  50 MVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNA--LLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVL 272
      +  A +LAL I+F Y+ +   F + L +D S+VFLI +++I   + AI  L +F+W   ++G+IF ++N+ T+   + W+           LN K + KK+ + + IL I ++ F++S I   NGIL TPLY  +  + FIE AK YN+ N  LLFI DYWTGIF+LYS FN IKF LV  + LL 
 S:  54 LSFNAGMLALAIIFAYLSSLVKIPFFSSLSLTIDISIVFLIPVIYISSIYSAVALAISLSLIHFIWNSTN-WIGIIFLTIINIFTILIFAFLNWL---------------------LNKTKLKDKKVKWLVIWILIIPILMFLFSAI-----NGILITPLYWWWFRAVRTINFIEVAKFYNSTTNLRFFLLFINDYWTGIFSLYSLFNLIKFSLVAFFAIPLLTF 251
>gi|13508266|ref|NP_110215.1| putative membrane integrated oxidoreductase [Mycoplasma pneumoniae M129] >gi|6226367|sp|P75251|Y527_MYCPN Uncharacterized protein MG350.1 homolog >gi|1673988|gb|AAB95963.1| putative membrane integrated oxidoreductase [Mycoplasma pneumoniae M129] (225 aa)
Score = 161, Expect = 2.2e-09, Identities = 68/222 (30%), Positives = 107/222 (48%)
 Q:  41 RSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANF-LNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANP--NALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLV 262
      +  + + ++ +A++LAL ++ +V + F + FL+  L +D S VFLI  F  + W L  +  L +F+W G  ++G++  + N  +SFT L  IF +                I+LR L + + + + +L  LNG+L TPLY  +  +A F+E AK YN P + L +P+YW GIF LYS FN IKF LV
 S:  11 KKEQHQLFNLSFSAMMLALALIASFVSH-FISIPFLSALKLTIDISSVFLIACAFFVSYSWALVITVALSLCSFIWDG-NNWIGILTLTIANFAIVSFTRLYFHIFAQ-------------------------------IKLRWLWVFSLATLSNTLLLTTLNGLLITPLYWYWFGYVPTANFVEVAKIYNKTPYFHFFLFGVPNYWGGIFALYSLFNVIKFTLV 202
>gi|171920829|ref|ZP_02695359.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|185178856|ref|ZP_02554753.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188024184|ref|ZP_02569991.2| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|189009903|ref|ZP_02556829.3| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] >gi|171903601|gb|EDT49890.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 13 str. ATCC 33698] >gi|184209492|gb|EDU06535.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 5 str. ATCC 27817] >gi|188018824|gb|EDU56864.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 7 str. ATCC 27819] >gi|188997895|gb|EDU66992.1| conserved hypothetical protein [Ureaplasma urealyticum serovar 11 str. ATCC 33695] (193 aa)
Score = 160, Expect = 2.7e-09, Identities = 59/193 (30%), Positives = 93/193 (48%)
 Q:  78 NFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLL 270
      NFL DFSL L+ L++ K+++   I+ LAN L G  ++G +  + NL +S  L K +FI K    +P  +N          L + V++  + + N ++NGIL+TPLY  + +T + F+E K Y +P  LL I YW GI LY++FN IK ++ +S +L
 S:  18 NFLAFDFSLFTLVYLIYKVKYRFVYLVTILLSLANLL-HGSPSWIGTMVLSLNNLFFVSMVILFKKLFIPK--------RPKFYLN--------------------LWVLVLSSFLTTVFNVIMNGILYTPLYWYTFKITPTLNFLEVQKIYEKHPTLFLLNIKSYWLGIIALYTSFNLIKNIIISFISLTIL 181
>gi|13357679|ref|NP_077953.1| hypothetical protein UU122 [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] >gi|11356778|pir||G82930 conserved hypothetical UU122 [imported] - Ureaplasma urealyticum >gi|6899080|gb|AAF30528.1|AE002113_2 conserved hypothetical [Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 700970] (193 aa)
Score = 158, Expect = 4.8e-09, Identities = 58/193 (30%), Positives = 93/193 (48%)
 Q:  78 NFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLL 270
      NFL DFSL L+ L++ K+++   I+ LAN L G  ++G +  + NL ++  L K +FI K    +P  +N          L + V++  + + N ++NGIL+TPLY  + +T + F+E K Y +P  LL I YW GI LY++FN IK ++ +S +L
 S:  18 NFLAFDFSLFTLVYLIYKVKYRFVYLVTILLSLANLL-HGSPSWIGTMVLSLNNLFFVTMVILFKKLFIPK--------RPKFYLN--------------------LWVLVLSSFLTTVFNVIMNGILYTPLYWYTFKITPTLNFLEVQKIYEKHPTLFLLNIKSYWLGIIALYTSFNLIKNIIISFISLTIL 181
>gi|12045210|ref|NP_073021.1| hypothetical protein MG_521 [Mycoplasma genitalium G37] >gi|6226366|sp|Q9ZB72|Y350A_MYCGE Uncharacterized protein MG350.1 >gi|3844945|gb|AAC71586.1| membrane protein, putative [Mycoplasma genitalium G37] >gi|166079020|gb|ABY79638.1| membrane protein, putative [synthetic Mycoplasma genitalium JCVI-1.0] (224 aa)
Score = 157, Expect = 6.0e-09, Identities = 64/222 (28%), Positives = 104/222 (46%)
 Q:  41 RSTSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANF-LNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLF--IPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLV 262
      + + + + ++ +A++LAL I+  + + F + F +  L D S+VFL+  F   W L  +  L +F W   +GV+  + NL+T+ FT L  +F            K+RF I     + + T + + +L  LNGIL TPL+  +  ++ F+ A++YN N +  F I +YW GIF LYS FN +KFGLV
 S:  11 KKSYHQLFNITFSAMMLALAIITSLI-SEFISIPFFSQLKLTFDISVVFLVACAFFVSLGWSLTITLASALTSFFW-NTNNVIGVLTVTLANLSTILFTRLYFCLF-----------------------SKRRFCWIF--------VFLFTTLSNALLLTTLNGILITPLFWYYFGYVQTPNFLIVAEQYNKNTDFHFFFFGINNYWLGIFCLYSFFNLVKFGLV 202
>gi|47459102|ref|YP_015964.1| hypothetical protein MMOB2670 [Mycoplasma mobile 163K] >gi|47458431|gb|AAT27753.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma mobile 163K] (241 aa)
Score = 122, Expect = 6.4e-05, Identities = 59/243 (24%), Positives = 107/243 (44%)
 Q:  42 STSYSIRSMVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQW----WLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFL 284
      + S + ++ ++ I AL ++F   +FF L + FLN++F++VF+IIL + +++   +  I+G  N ++ +G   I +   L FTF  +  K + NK             + ++  +  I++   LNG++FTPL+ L   + +   +  +  L  I YW GIFTLY+AFN I F LV L  + + +K I++++ L
 S:   8 NNSRIVYNITLSGIFFALVLIF----QSFFSLFSIFGFLNINFTIVFIIILALVSNFKYALILLILRFIIGPAINSGYSEIGILGHFILLVSDVFFILFFTFAYYVLLTWKQIKLNKY-------------------------IILIISSITATIFNAFWMVFLNGLIFTPLFFALLGQNSANFLFYMQPQIWNSLKGLFFNINTYWGGIFTLYTAFNLINFSLVSILFSSITIALFKAKIIENFDL 225
>gi|15829062|ref|NP_326422.1| hypothetical protein MYPU_5910 [Mycoplasma pulmonis UAB CTIP] >gi|14090006|emb|CAC13764.1| unknown; predicted coding region [Mycoplasma pulmonis] (295 aa)
Score = 119, Expect = 1.4e-04, Identities = 64/224 (28%), Positives = 109/224 (48%)
 Q:  53 TAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANFLNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGL--ANFLWAGVG-GYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKT 276
      +AI +L ++F +  F   + FL +D S++F+   I ++ L  I+ L  +FL    +G  N++ N  L+F L K+IFI + + + L K  T+N  +  + ++ IE IL I V T I+ +  LN LF LY +L+ + +S  +E ++Y+  +  FI +Y+ G ++LY AFN I F + S+ V L  YK+
 S:  76 SAITFSLVLIFTF----FSKYMKIFGFLEIDISVIFIFATYTISGYRLALLNLILKFLIAPSFLSGYTDISLLGNFINMLTNWMFLNFYILFKFIFI-LFKTKSHLKKIKFTLNKF--YYINYYYELKKIE--ILAILVFTTIFLALFISTLNTFLFNLLYFKLFRVIKSVSLVEIVEKYDG-IKSFFFFINNYFAGSYSLYIAFNLINFSITSSVLVVFLSYIYKS 292
>gi|71893877|ref|YP_279323.1| hypothetical protein MHJ_0526 [Mycoplasma hyopneumoniae J] >gi|71852004|gb|AAZ44612.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae J] (231 aa)
Score = 100, Expect = 2.2e-02, Identities = 62/236 (26%), Positives = 102/236 (43%)
 Q:  50 MVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANF-LNLDFSLVFLIILVFICKWQW-------------WLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS 285
      + + ILL+L I+F  + +F  F N L +D S +F I + I +        WL   GG+  +  G ++ + + +  + LSF FL+K IFI          N KK +  I +  I + V TF+ +   LNG+L TP+Y +LY +TES  ++ + ++      YWT I + ++ FN  + L  L+ +    I+ YFLS
 S:  15 LTVAGILLSLSIIFLIFSHNYFSWPFFQNLGLKVDLSTLFFIPIFLISGFGIGIICLLIRFSIGPWLIFNTFGGIDIVYF---GHFILFLASSIYIFSFLSFRFLLKKIFI--------------------NSKKTKTFIILAL---IFAVLVTTFLMT-----YLNGVLITPVYFKLYKLTESISLLKMIEHWSEIREKFGGLKLSYWTFILSAFAPFNLANYSLESFLALPIY-------IIADYFLS 226
>gi|54020569|ref|YP_116051.1| hypothetical protein mhp542 [Mycoplasma hyopneumoniae 232] >gi|53987742|gb|AAV27943.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 232] (231 aa)
Score = 100, Expect = 2.3e-02, Identities = 62/236 (26%), Positives = 102/236 (43%)
 Q:  50 MVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANF-LNLDFSLVFLIILVFICKWQW-------------WLFAAIVGGLANFLWAGVGGYVGVIFNIVLNLTTLSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS 285
      + + ILL+L I+F  + +F  F N L +D S +F I + I +        WL   GG+  +  G ++ + + +  + LSF FL+K IFI          N KK +  I +  I + V TF+ +   LNG+L TP+Y +LY +TES  ++ + ++      YWT I + ++ FN  + L  L+ +    I+ YFLS
 S:  15 LTVAGILLSLSIIFLIFSHNYFSWPFFQNLGLKVDLSTLFFIPIFLISGFGIGIICLLIRFLIGPWLIFNTFGGIDIVYF---GHFILFLASSIYIFSFLSFRFLLKKIFI--------------------NSKKTKTFIILAL---IFAVLVTTFLMT-----YLNGVLITPVYFKLYKLTESISLLKMIEHWSEIREKFGGLKLSYWTFILSAFAPFNLANYSLESFLALPIY-------IIADYFLS 226
>gi|72080856|ref|YP_287914.1| hypothetical protein MHP7448_0525 [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] >gi|71913980|gb|AAZ53891.1| conserved hypothetical protein [Mycoplasma hyopneumoniae 7448] (231 aa)
Score = 99, Expect = 2.9e-02, Identities = 64/236 (27%), Positives = 104/236 (44%)
 Q:  50 MVITAILLALYIVFCYVGNTFFHLTFLANF-LNLDFSLVFLIILVFICKWQWWLFAAIVGGL--ANFLWAGVGGYVGVIF-NIVLNLTT-------LSFTFLMKWIFIEKYLSSNKLNKPTDTVNDSLNHKKKRFKKIHGIELRILTICVVTFIYSIILNCVLNGILFTPLYMQLYHMTESAWFIETAKEYNANPNALLLFIPDYWTGIFTLYSAFNAIKFGLVLSLSFVLLVLRYKTNIVDSYFLS 285
      + + ILL+L I+F  + +F  F N L +D S +F I + I +  +  ++ L   ++  GG  V F + +L L +    LSF FL+K IFI          N KK +  I +  I + V TF+ +   LNG+L TP+Y +LY +TES  ++ + ++      YWT I + ++ FN  + L  L+ +    I+ YFLS
 S:  15 LTVAGILLSLSIIFLIFSHNYFSWPFFQNLGLKVDLSTLFFIPIFLISGFGIGIICLLIRFLIGPRLIFNTFGGIDIVYFGHFILFLASSIYIFSFLSFRFLLKKIFI--------------------NSKKTKTFIILAL---IFAVLVTTFLMT-----YLNGVLITPVYFKLYKLTESISLLKMIEHWSEIREKFGGLKLSYWTFILSAFAPFNLANYSLESFLALPIC-------IIADYFLS 226